Tanıtım Broşürü 2016 - Hacettepe Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğü

Yorumlar

Transkript

Tanıtım Broşürü 2016 - Hacettepe Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğü
“ Daha İleriye… En İyiye… ”
Rektörümüz Prof.Dr. A. Haluk Özen’den Mesaj
Değerli Gençlerimiz,
Mesleğiniz kadar yaşamlarınızın seyrini de belirleyecek olan
üniversite eğitim sürecinize dair en doğru kararı vereceğinize
güvenim sonsuz. Sizin yaşınızda girdiğim ve 44 yıldır ait
olmaktan onur duyduğum Hacettepe Üniversitesinin bir üyesi
olarak, eğitiminizi bizimle sürdürme kararınızdan son derece
mutlu olacağımı bilmenizi isterim.
Alanlarında başarılı çalışmalar yürüten kıymetli akademik
kadrosu ile ülkemizin öncü eğitim programlarına sahip olan
üniversitemizde amacımız, siz değerli gençlerimize nitelikli
eğitim, öğretim ve araştırma fırsatları sunmanın yanı sıra
sanat, spor ve kültür etkinliklerine katılımınızı desteklemektir.
Hacettepe geleneğinde yetişmiş çok yönlü, sorgulayan,
araştıran ve hayatın içinde topluma faydalı çalışmalara imza
atacak donanımda bireyler olmanıza katkıda bulunabilmek
bizlere mutluluk verir.
Sizleri “Hacettepeli olma” gururunu bizimle birlikte taşımaya
bekliyoruz.
Prof.Dr. A. Haluk ÖZEN
Hacettepe Üniversitesi
2 Şubat 1954’te Prof.Dr. İhsan Doğramacı başkanlığında açılan ve önceleri
sadece poliklinik hizmeti veren Çocuk Sağlığı Kürsüsü, 1958’den itibaren
Hacettepe Çocuk Hastanesi olarak kamu hizmeti yürütmeye başlamıştır.
Hacettepe Bilim Merkezi, Hacettepe Tıp Merkezi, Hacettepe Tıp Merkezi
Hastanesi adlarıyla faaliyette olan çekirdek kuruluşlar, 8 Temmuz 1967
tarihinde Hacettepe Üniversitesi hâline getirilerek Tıp, Sağlık Bilimleri, Fen ve
Sosyal Bilimler Fakülteleri ile eğitime başlanmıştır.
Yüksekokul olarak kurulan Eczacılık ve Diş Hekimliğinin 1971 yılında fakülte
hâline getirilmeleriyle ve daha sonraki yıllarda kurulan yeni bölümler ve
fakültelerle gittikçe büyüyen Hacettepe Üniversitesi, bugün 14 Fakülte,
14 Enstitü, 1 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuvar,
104 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile eğitimini sürdürmektedir.
Türkiye’nin beşinci kamu üniversitesi olan Hacettepe Üniversitesi toplamda
4 bine yaklaşan akademik kadrosu, çeşitli dallarda öğrenim gören 36.000’den
fazla öğrencisiyle en köklü üniversitelerden biridir ve tıp okulları kategorisinde
ülkemizin tüm üniversiteleri arasında akademik performans sıralamasındaki
birinciliğiyle “marka” durumundadır.
Fakültelerimiz
Enstitülerimiz
Sıhhiye
Yerleşkesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Hemşirelik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı Enstitüsü
Halk Sağlığı Enstitüsü
Kanser Enstitüsü
Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Beytepe
Yerleşkesi
Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fen Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Bilişim Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Nüfus Etütleri Enstitüsü
Nükleer Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Konservatuvar, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarımız
Ankara Devlet Konservatuvarı - Beşevler Yerleşkesi
Yabancı Diller Yüksekokulu - Beytepe Yerleşkesi
Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu - Sincan
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Sıhhiye Yerleşkesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Sıhhiye Yerleşkesi
VİZYON (Özülkü)
Hacettepe Üniversitesi
ilham verici bir dünya
markası olan; öğrencisi,
personeli ve mezunu
olmaktan gurur duyulan;
değişime ve gelişime
liderlik eden bir üniversite
olmayı hedefler.
MİSYON (Özgörev)
Hacettepe Üniversitesi
verdiği eğitim-öğretimle;
bilimde, teknolojide, görsel
ve işitsel sanat alanlarında
yürüttüğü araştırmalarla
değişime ve gelişime açık
bireyler yetiştirmeyi, her
alandaki birikimini toplum
yararına sunmayı görev
edinmiştir.
2
Değerler
Hacettepe Üniversitesi; şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesine
uygun hareket eden, sürdürülebilir güçlü bir mali yapıya sahip,
çalışanlarına/öğrencilerine karşı adil ve paydaşları arasında ayrım
yapmayan, çeşitliliğe saygı duyan, hakkaniyete ve liyakate önem
veren, görev tanımının sınırlarını aşmaya hazır, yaptığı işi daha
iyi yapabilmek için değişimi zorlayan ve katma değer üreten bir
üniversite olarak aşağıdaki değerlere uygun hareket eder:
n Öngörülü Olma: Hacettepe Üniversitesi, öngörü ile pozisyon alır,
plan yapar. Plan alternatifler içerir. Bireylerin yetkilendirilerek
inisiyatif ve sorumluluk almaları teşvik edilir. Sonuçlardan kurumsal
ve bireysel tecrübe edinilmesi esastır.
n Saygı: Hacettepe Üniversitesi, toplumu ve tüm paydaşlarını
içeren kurumsal çevresiyle doğal çevresindeki değerlere
saygılı ve duyarlıdır. Bütün eylemlerinde toplumsal norm ve
değerleri öncelikle gözetir; birey hak ve özgürlüklerine inanır
ve saygı gösterir, kendi görev alanında bu hak ve özgürlüklerin
genişlemesini önemser, sürdürülebilirlik ve çevreye saygı
anlayışının gelişmesinde örnek olmayı amaçlar.
n Estetik: Hacettepe Üniversitesi; toplumu, kendi çalışanları
ve öğrencileri açısından spor, sanat ve bunlara bağlı estetik
kazanımlara önem verir. Estetik değerlerin toplumda ve
üniversitede yayılmasına öncülük eder.
n Katılımcılık: Hacettepe Üniversitesi, çalışanlarının bireysel özellik
ve idealizmlerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine
katılmalarını sağlar; bütün paydaşlarının görüş ve düşüncelerine
değer vererek süreçlerinde bu görüş ve düşünceleri gözetir.
3
Eğitim, Öğretim ve Burslar
Akademik Yıl
Hacettepe Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Ankara
Devlet Konservatuvarında yıllık eğitim yapılmaktadır. Diğer fakülte
ve yüksekokullardaki akademik takvim ise her biri 16’şar haftalık
dönemlerden oluşan Güz ve Bahar yarıyılları şeklindeki dönemlik eğitim
olarak düzenlenmiştir.
Yaz Okulu Eğitimi
Yaz okulu eğitimi, temmuz ve ağustos ayları içerisinde, toplam yedi
haftalık bir dönem şeklinde uygulanmaktadır.
Program Kaydı, Ders Ekleme-Silme
Yarıyıl eğitimi yapılan fakülte ve yüksekokullardaki öğrenciler her ders
yılı ya da yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde
katkı paylarını yatırıp, danışmanlarının gözetiminde Genel Ağ (İnternet)
sayfasından elektronik ortamda ders programlarını kendileri yaparak
kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Kayıt yenileme işlemini geçici
olarak yapmış olan öğrenciler, akademik takvimde ilan edilen ekle-sil
haftasında, ders programlarını kontrol ederek tekrarlamak ve almak
zorunda oldukları dersler hariç istedikleri dersleri programlarından
silebilir veya kredi sınırlarını aşmamak kaydıyla, programlarına yeni
dersler ekleyebilirler.
4
Sınavlar
Sınavlar; ara sınavlar, genel sınav, muafiyet sınavı, tek ders sınavı, ek sınav,
sınırsız sınav ve mazeret sınavı olmak üzere yedi türdür. Ara sınavlar,
eğitim dönemi içinde, genel sınav ise yarıyıl/yıl sonunda yapılmaktadır.
Geçme notu, ara sınavlardan ve genel sınavdan alınan notun yüzde
oranları ile hesaplanır. Her ders döneminden başarılı sayılabilmek
için “1,80/4,00 Dönem Akademik Ortalaması” aranmaktadır. Lisans
programından mezun olabilmek için ise en az “2,00/4,00 Genel Akademik
Ortalama” gerekmektedir. Tıp Fakültesinde ara sınav yerine geçen kurul
sınavları vardır. Bu fakültede başarı, kurul sınavlarının %60’ı ile yıl sonu
sınavının %40’ının toplamı ile hesaplanır. Tıp, Diş Hekimliği Fakülteleri
ve Konservatuvar (Müzikoloji Bölümü dışında) hariç diğer fakülte ve
yüksekokullarda bütünleme sınavı yoktur.
Yan Dal Programı
Hacettepe Üniversitesinde bir diploma programına kayıtlı öğrencinin, ek
olarak öngörülen şartları taşıması kaydıyla, yine üniversite içinde başka bir
diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersin
alındığı Yan Dal Programı mevcuttur. Ayrı bir lisans programı anlamını
taşımayan ve ilgili esasları Senato tarafından belirlenen Yan Dal Programı’nı
tamamlayan öğrencilere Yan Dal Sertifikası verilir.
Çift Ana Dal
Hacettepe Üniversitesinde, başarı ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin
Üniversitenin iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı
diploma alabilmesini sağlayan Çift Ana Dal Programı vardır. Çift Ana Dal
Programı’yla ilgili esaslar Senato tarafından belirlenmektedir.
Diplomalar
Hacettepe Üniversitesine bağlı değişik programları başarı ile bitiren
öğrencilerimize uluslararası alanda kabul gören,
n Ön Lisans
nLisans
n Yüksek Lisans
n Sanatta Yüksek Lisans
nDoktora
n Sanatta Yeterlilik
diplomaları verilmektedir.
5
Burslar
Üniversite öğrencilerine sağlanacak destekler; devlet kaynaklı
destekler, sivil toplum kuruluşları tarafından verilen destekler ve
diğer destekler olmak üzere üç grupta toplanmaktadır. Devlet
destekli katkı payı, burs ve krediler Yükseköğrenim Kredi ve
Yurtlar Kurumu tarafından verilmektedir. Katkı payı ve kredilere
başvurular, öğrenci tarafından doğrudan Yükseköğrenim Kredi
ve Yurtlar Kurumuna yapılmaktadır. Burslardan yararlanmak
isteyen öğrenciler, akademik yılın başlangıcında, ilgili fakülte ve
yüksekokullar aracılığıyla başvurabilirler. Burs ve kredi miktarları
her yıl Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından tespit
edilmektedir. Burslardan yararlanması düşünülen öğrencilerin
isimleri, akademik dönem başlangıcında Üniversitemiz Yönetim
Kurulu tarafından Kredi ve Yurtlar Kurumuna bildirilmekte ve
Kurum’un değerlendirmesinden sonra burs almaya hak kazanan
öğrenciler burslardan yararlanabilmektedir.
Bu devlet bursları ve kredilerin yanı sıra üniversitemizde “Kısmi
Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı” uygulanmaktadır. Bu
program ile ilgili açıklamalar her eğitim yılı başlangıcında
öğrencilerimize duyurulmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz diğer
kamu ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin burslarından da
yararlanabilmektedirler. Bu bilgiler her akademik yılın başında ilgili
birimler tarafından duyurulmaktadır.
Hacettepe Üniversitesinde, yukarıda sayılan destekler dışında
kalan her türlü nakdî ve/veya yurt, yemek ve ulaşım vb. ayni
destekler de söz konusudur. Bu grupta yer alan destekler, başvuru
süreleri, birim Genel Ağ (İnternet) sitesinden öğrencilere duyurulur,
destek başvuruları Genel Ağ sitesinde yer alan çevrim içi (online)
başvuru formu doldurularak yapılır ve komisyon tarafından
değerlendirilerek karara bağlanır.
6
Değişim Programları
Erasmus Programı
Hacettepe Üniversitesi Erasmus programına Türkiye’de ilk uygulama yılı olan
2004’ten bu yana katılmaktadır. Bu programın Üniversitemizde tanıtımı ve
yürütülmesi amacıyla Avrupa Birliği Ofisi kurulmuştur. Erasmus programı
karşılıklı değişim ilkesine dayanmaktadır. Üniversitemiz öğrencileri ve öğretim
elemanları bu program kapsamında Erasmus ikili anlaşması imzaladığımız
üniversitelerde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine katılabilmekte;
aynı şekilde anlaşma imzaladığımız üniversitelerin öğretim elemanları
ve öğrencileri benzer faaliyetleri üniversitemizde sürdürebilmektedirler.
Erasmus programına katılan 27 Avrupa Birliği üyesi ülke ile 400’ü aşkın ikili
anlaşmamız bulunmaktadır. Erasmus Öğrenci Değişim Hareketliliği iki şekilde
gerçekleştirilmektedir:
n Öğrenci Öğrenim/Staj Hareketliliği
Öğrenci seçimi, Erasmus programının Türkiye’de yürütülmesinden sorumlu
kuruluş olan Ulusal Ajans tarafından her yıl belirlenen kurallara göre
gerçekleştirilmektedir. Üniversitemiz öğrencileri bu program kapsamında
Avrupa’da yer alan anlaşmalı olduğumuz bir üniversiteye gitmek için
başvurmalarının anlaşmalı üniversitelere yerleştirme ile sonuçlanması
durumunda bu üniversitede 3 ile 12 ay arasında değişen sürelerde öğrenim
görebilmekte veya işletmelerde, işletme tanımına uyan diğer kuruluşlarda,
eğitim ve araştırma merkezlerinde 2-12 ay arasında değişen sürelerde staj
yapabilmektedirler.
7
n Gençlik Programı
Avrupa Birliği Ofisi, 2007 yılından itibaren Ulusal Ajans tarafından gönderen
ve koordinatör kuruluş olarak akredite edilmiştir. 16–30 yaş arası gençlerin
yararlanabildiği gençlik programı kapsamında öğrencilere, öğrenci
toplulukları ve kulüplerine proje danışmanlığı yapılmaktadır. Bu program ile
öğrencilerimiz yurt içinde veya yurt dışında çeşitli etkinliklere katılmakta,
uluslararası ve yerel projeler hazırlayabilmektedirler.
www.abofisi.hacettepe.edu.tr
Erasmus Dışı Değişim
Eğitim-öğretim alanında öğretim üyeleri, araştırmacılar ve öğrenciler
arasında karşılıklı değişimi sağlayan, bilimsel amaçlı ortak çalışmaların
yürütülebileceği; bu çalışma sonuçlarının ortak kullanımının sağlanmasını
ve ortak seminer, sempozyum düzenlenmesini teşvik eden; yayın
paylaşımını sağlayan akademik iş birliği protokolleri aracılığıyla Hacettepe
Üniversitesinin öğrenci ve öğretim elemanları yurt dışında eğitim alabilmekte
ve akademik çalışmalarına devam edebilmektedirler.
www.exchange.hacettepe.edu.tr
Hacettepe Üniversitesi Uluslararası
Öğrenci Başvuru Süreci
Her yıl yeniden düzenlenen (1) Ön lisans ve Lisans Düzeyinde Yurt Dışından
Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi (2) Bakanlar Kurulu’nun
ilgili kararıyla belirlenen üniversite öğrenim ücretleri (3) Üniversitemiz
bölümlerinden görüş alınarak belirlenen uluslararası öğrenci kontenjanları (4)
Uluslararası Öğrenci Sınav ve Yerleştirme Takviminin Aralık ayında Üniversite
Yönetim Kurulu onayından geçmesini takiben Mart-Nisan ayı içerisinde
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının Genel Ağ (İnternet) sayfasında duyurulur.
Mayıs ayında başlayıp Haziran ayı sonunda biten başvuru tarihleri arasında
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının Genel Ağ (İnternet) sayfasına yüklenen
çevrim içi (online) başvuru formunu doldurup çıktısını alan öğrenciler
pasaport fotokopileri, lise diplomalarının/lise son sınıfta okuduklarını
gösteren belgenin onaylı örneği ve varsa sınav sonuç belgelerinin onaylı
örneklerini Uluslararası Öğrenci Birimimize elden veya posta yoluyla
ulaştırırlar. Geçerli başvurular, Temmuz ayının ilk haftasında, Rektörlük
bünyesinde oluşturulan Yurt Dışından Öğrenci Seçme Komisyonu’nda
değerlendirilir ve adaylar, toplamdaki 5 tercih haklarından birine puanları
dikkate alınarak yerleştirilirler. Yerleştirilen öğrencilerin isimleri en geç
Temmuz ayının ortasında Genel Ağ sitemizde duyurulur ve bu öğrencilerin
8
başvuru formlarındaki adreslerine, ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliklerinden,
Konsolosluklar veya Temsilciliklerden vize alabilmeleri için kabul mektubu
postalanır. Gönderilen kabul mektupları ile vizelerini alan öğrenciler, Eylül
ayının ilk haftasında üniversitemize gelip kayıt işlemlerini gerçekleştirirler.
http://www.iso.hacettepe.edu.tr
ÜNİVERSİTEMİZ KÜTÜPHANELERİ
Üniversitemizin Beytepe Kütüphanesi, Sıhhiye Sağlık Bilimleri Kütüphanesi
ve Ankara Devlet Konservatuvarı Kütüphanesi olmak üzere üç ayrı
kütüphanesi bulunmaktadır.
Beytepe Kütüphanesi
1975 yılında Beytepe Yerleşkesi’nin kurulmasıyla Sıhhiye Yerleşkesi
Kütüphanesinden ayrılarak geçici bir binada hizmet vermeye başlayan
Beytepe Kütüphanesi, 22 Ağustos 1977 tarihinden beri şu anki binasında
hizmet vermektedir.
Beytepe Kütüphanesinin koleksiyonu fen bilimleri, mühendislik, yabancı
diller, güzel sanatlar, sosyal ve beşeri bilimler, hukuk, spor bilimleri vb.
ile ilgili konularda basılı ve elektronik bilgi kaynaklarından oluşmaktadır.
Koleksiyonda ayrıca gör-işit salonlarında kullanıma sunulan popüler ve
klasik içeriğe sahip 1400’den fazla film ve müzik eseri mevcuttur. Beytepe
Kütüphanesi koleksiyonunda bulunan 8000’e yakın mimarlık, çizim, heykel,
resim, dekorasyon ve fotoğrafçılık konulu eser de Sanat Odası’nda kullanıma
sunulmaktadır. Beytepe Kütüphanesinde hafta içi ve hafta sonu 24 saat
çalışmak mümkündür.
Sıhhiye Sağlık Bilimleri Kütüphanesi
1958 yılında Çocuk Hastanesi içerisinde kurulan kütüphane, 1967 yılında
Hacettepe Üniversitesinin kurulması ile Hacettepe Üniversitesi Kütüphanesi
adını almıştır. 1977 yılında Beytepe Yerleşkesi’nde kütüphane binasının
tamamlanmasıyla kütüphane ikiye ayrılarak Beytepe ve Tıp Kütüphanesi
oluşturulmuştur. Bir süre Hacettepe Üniversitesi Morfoloji binasında hizmet
veren kütüphane, 2003 yılından beri şu anki binasındadır. Sağlık Bilimleri
Kütüphanesi tıp ve sağlık bilimlerine yönelik basılı ve elektronik koleksiyonun
yanı sıra kanıta dayalı tıp gibi özel konulara yönelik koleksiyon ve hizmetler
de sağlamaktadır. Sağlık Bilimleri Kütüphanesinde de hafta içi ve hafta sonu
24 saat çalışmak mümkündür.
http://www.healthlibrary.hacettepe.edu.tr
9
Ankara Devlet Konservatuvarı Kütüphanesi
Ankara Devlet Konservatuvarı Kütüphanesinin temeli 1924 yılında açılan Musiki
Muallim Mektebine dayanmaktadır. 1936 yılında mektep içerisinde Devlet
Konservatuvarının kurulmasıyla Mektep Kütüphanesinde bulunan koleksiyon
Konservatuvar’a devredilmiştir. 1982 yılına kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına
bağlı olarak eğitim veren Ankara Devlet Konservatuvarı ve kütüphanesi, aynı
yıl Yükseköğrenim Kurumu kapsamına alınarak Hacettepe Üniversitesine
bağlanmıştır.
Kütüphane koleksiyonu ağırlıklı olarak müzik notalarından oluşmaktadır.
Koleksiyonda güncel kaynakların yanı sıra, Arap harfleri kökenli Türk alfabesiyle
kaleme alınmış el yazmaları, eski basım kitap ve notalar yer almaktadır.
Ayrıca klasik müzik ve Türk musikisine ilişkin oldukça değerli taş plaklar ve
uzunçalarlar da mevcuttur.
Barınma
Hacettepe Üniversitesinde üç farklı konaklama olanağı bulunmaktadır.
Öğrenci yurdu ve evlerinden yararlanmak isteyen öğrencilerimizin başvuru
tarihi içerisinde Genel Ağ (İnternet) aracılığı ile başvurmaları gerekmektedir.
Üniversite giriş sınavında ilk 100’e giren ve Ankara dışından gelen
öğrencilerimize ücretsiz barınma sağlanabilmektedir. Ayrıntılı bilgi ve başvuru
için: www.barinma.hacettepe.edu.tr
Beslenme
Üniversitemizde Sıhhiye ve Beytepe yerleşkeleri ile Ankara Devlet
Konservatuvarında bulunan yemekhanelerde öğrenci ve personelimize
beslenme hizmeti sunulmaktadır. Bu hizmeti sunarken öğrencilerimizin
10
gelişmeleri de göz önüne alınarak diyetisyenlerimiz tarafından hazırlanan
menülerle, kendi personel ve ekipmanlarımız tarafından, eğitim dönemi
boyunca haftanın yedi günü sabah kahvaltısı da dâhil olmak üzere öğünde
dört çeşit öğle ve akşam yemeği hizmeti verilmektedir.
Sağlık Hizmetleri
Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığının “Kişiye Yönelik
Koruyucu Hizmetler, Birinci Basamak Tedavi Hizmetleri, Psikolojik
Görüşme ve Psikoterapi Hizmetleri, Çevreye Yönelik Koruyucu Hizmetler”
olmak üzere toplam dört hizmet alanı vardır. Sağlık merkezlerinde;
uzman ve pratisyen hekimler, diş hekimleri, psikologlar, hemşireler,
fizyoterapistler, laboratuvar teknisyenleri, röntgen teknisyenleri ve diğer
idari destek personeli olmak üzere çeşitli disiplinlere ait personel yukarıda
sözü edilen hizmetleri her bir sağlık merkezinin “sorumlu hekimi”nin
yönetiminde yürütmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı güvencesi olan öğrencilerimizin muayene
ve tetkikleri Sıhhiye, Beytepe ve Konservatuvar merkezlerinde, T.C. Kimlik
Numaraları ile başvurmaları hâlinde yapılmaktadır. Bu kişiler ilaçlarını
istedikleri eczaneden temin edebilmektedirler.
11
Spor ve Kültür Etkinlikleri
Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı Kültür
İşleri Müdürlüğü bünyesinde öğrencilerimizin boş zamanlarının ilgi ve
yeteneklerine göre spor, sanat ve kültür çalışmalarıyla değerlendirilmesi
faaliyetlerini düzenleyen ve farklı bölümlerden öğrencilerin bir amaç
doğrultusunda bir araya gelmesinden oluşan öğrenci toplulukları
kurulmuştur. Öğrenci topluluklarının çalışma alanları spor, çeşitli
meslekler ve güzel sanatların pek çok dalını içerecek biçimdedir. Resim,
fotoğraf, el sanatları, halk dansları, klasik dans, müzik, spor ve benzeri
faaliyet alanlarında kurslar, çalışma grupları, korolar oluşturarak
üniversite içinde ve dışında konser, gösteri, sergi ve karşılaşma gibi
faaliyetlerde bulunan veya karşılaşmalara katılan bu topluluklara, her
yıl öğrencilerden gelen istekler doğrultusunda yeni etkinlik alanları
eklenmektedir.
Ulaşım
Üniversitemizin Sıhhiye, Beytepe, Beşevler, Polatlı, Sincan yerleşke ve
birimlerine ulaşım, toplu taşıma araçları ile sağlanabilmektedir.
12
Bize Ulaşın:
İletişim Koordinatörlüğü
Ayrıntılı bilgi için İletişim Koordinatörlüğü tarafından güncellenen
Genel Ağ (İnternet) sayfamızı www.tanitim.hacettepe.edu.tr ziyaret
edebilirsiniz. Sorularınızı elektronik olarak [email protected]
e-posta adresi ya da 0-312-297 60 62, 0-312-297 61 18 numaralı
telefonlar ile ilgililere ulaştırabilirsiniz.
Hacettepe Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğü
Rektörlük Binası 1. Kat 06800 Beytepe-ANKARA
Telefon: 0-312-297 60 62
E-posta: [email protected]
www.hacettepe.edu.tr
www.tanitim.hacettepe.edu.tr
“ Daha İleriye… En İyiye… ”
www.hacettepe.edu.tr

Benzer belgeler