PDF Onaylı Dernek Tüzüğümüz

Yorumlar

Transkript

PDF Onaylı Dernek Tüzüğümüz
]'l :
M.;
it
_-
&,
*-gı,i-{fi*",_
,a* ?*
E"
,r{:'
*
dıİElİilüRİTET}İğİİjttıE§İ*İşnışnrnş*ıış§İİııY**Işİt{ğrcq*,p§İ.i.,ğ§*"ş_ç,ç't*
,.{
sernsin§dıvelt*erkegı
üilad*s
i-
I}er**Sıı Adı: "Cuın}*ıırigeğ Iı[Ehaiisi Şitelsr Yaşeıxı ııe
§erneğİ"dİr. KısaAdı,
E*rneğin ıııerkgi işhnhutdıın
,
Şııbesiaçılma5idtn
Gerçeid*@ İçin i}eıııekçe
§eııı+ğin,*ma*ı rıg 3u §aı*cı
Çaiışma Kanui*rı ııu fiiçimİeri İle Fşriiy€*
§ilıü€g E-Derııeğiıı ğmaşı ı
ğlryu
.*4f;
l",'l
".r,i"**_; ıı
.t:İ:,r:*ff
Saffittaİs;gö,i
ijş. ;{.ı|,
b,..k*'ıgs;;;i=f'
§Erdğıitş*fu
Yerleşim alanianmıgda, re§Eti ve ögel kuraınılann planlarn6 yerıilerce, dönıiışurın,
rehahilitasyaıı, rest*rasyortr inşnat ır.b- aaıaçlı pr.çİe ve çatışra*iarını takip ed,erek
uşşşıiaşıaf,ıInıEıı! hitgi sahihi şlrnasının sağianaralr- [ıııiveışitg ıı* diğer uaffıan kişi ııe
i*ııru[ıışiann g6rffşierinden de ;mrarlaııxrıak suretiyle, yaldaşırğı *iuştıırrıiması
§ıı tfiş hiznrıetİeri* yerindeiiğ ve yeteriiii§ husa*ıırıda ııatandaş}arın şikatr*tl*rinş
dilek*erini saptayarak iigili lflırı§nlan ııezdinde girişimi*rde bulunmalç fuli*iieşı
arrıaçİar dağruİtı:sıında ğrterÜşr geliştir*rek şunrnak şe takip *tıııek
YşadıSınıg kçnti, nahaii*Ieri, şgkakiaı-{, hşnu*an 3erirıde şe siirdiirğiehitir yaşalıı
*işıak U}ıışlanrası sözieşnıei*ı Anayaşa Kanuniaq,
aüaniarımı= olarak karuraayı eşas
İışan tiakl*gı Eelgeieri ve Ğiğerbelgeierde karyılık bulaş tşrgışi İ*ş*n hafuIarşna
dayanarak ihü3raç duyduğu girişiaıleri, kamııoyu olıışfurarak §ar$ süreçl*rirıe iq*nu
*tmekte dahil pknak üaere siirdiirııışk
Tem*X
i{entiışieiıı yş §lfahallerııfain dahn }raşanafoİiir oirtasrşı *ğİamak {igşr*, sağ}ık-*Strıııstı-d*ğalgaz-k*ııalİeasytn-elektriiı-tel*f*.ıı ş"d, hizınethriş eşit te *şdeğ*n biçinıde
r*dariki ve g*neldi ait yapı-ınei*n . tyaçlaııııın karşıianması lçİrı girişiınieıde
fouiuarrı*k YaşdıSnız ıre şfuştığamıffierierin daha giv*nii kılııımaşı [r5rıışturııAu
rııaddeierin kuilanımırıa k*rşı duyarlılıffi "artrıiınast.
hğahaİİ.elerde },i*şa§ağ iışanİarun; mşhalİe hayatlannda sasyal_ spcrıif* kiiİt*ışİ
etkinliğİn artır*lınası, ça}ışına hayatlaıİfuda* kaynalçiı sonıılara çĞ=iimier üretilrriesi,
kşdudarırı gençieri& çoculdanrç yaşklar ve engellilerin rıah*iiedgki yaşaıır}annı
iaelay}*şfraca}ı çiieiirınler
iıetilşesi,ğtiıa- Ğffetin higrı
higrıet3erintn
et3erinin giiçİbndiriierek
çiieümler iretilşesi,
euçİapdiriierek
itıtiya5 safuibi öğıeacileriıı destekle*er*k ttşvik edilmes.i, afe*ere dalr t*,piurnsa}
dııYruİılığııı ar*nlaıak örıl+ınier aiıııması ıie bu amaçia hanrlık çaiışmaiarı yap*rnası.
toplumda ekat*jik biİirtdn günd*lik Eıayat aiışkaniıklar:nı hpsar rıitetiişte gtiçişı
kı]ınnnası.
Rffiıt,{ydoğaa
\4.ff,ff,,
Babri T{hİsbğİ
ü,ğ
,4'
,H
\df
u,
n
İ
}*üıfcan
{\hJ
hğıısl*aş
-
Gerekii ciduğurıu düştindüğE durumlarda yargı rnakamEa*na
ğgere dava açmak açlırıış davşişra katıicıııık am&şr i}e kıı*ıİmuştur.
,|"
__- o*,,r. "ş. !4
; .___.,, Jf/. " !ü.! ji, +
iSa#4§aaH"o- i
rşt"--ıa'o,i-.'
_
\,'";ı
J}*ıtı**9e§#rdıiııiim*S*işnıttrarııdcııııeEğiıııffi
3"-Faaliyetierin *d<işieştirilm**i ve gel§tiriixıesiiçin araştsrrıaİar Ifapırışİş,
E-Kı:ıç, §*ınpüE}ıüıa, segıİneıi se4şi, kşrıf,çsanş v* pan*İ gibi €İtİn çaİışmnEar*
dfizeııieıııeh
S-Ama*n gerçeldeştişiirınesi için gereHi oiaıı
kr
ffidr foii§i, belge; dukiicnam ş*
y*yıııian terı:işı eilrıeh eiehtr*rıik *rtğHı dalıiiindç sa5rılabiie*ek ç*iışırsaEart
gerçekleŞirrııeh dşkümşntasyon rııerkezi alu$ırmık çaiışr,ııalaeıı: *ışnırınak için
amaçi*rı doğrııİaısıııda gazete, dergi, kitap" intşrnet siteşi gibi ya}"ırıl*r iİ* fı5rei*riıı*
dağın*al* iizeıe çaiışıııa ve bi§i|endirm* hüit*nieri çıhrıftak, aS.ş be: afu, hayraktr-h
hazııüaınpk ıiie ıryrgııE yeriere asmaiç"
4-fuşacış gerçehleştiriirşşşi için sağlıiılr birphş*a *rtaınııtr sağlaı,*ıafo fuer ğirtrii
tefoıi[* araş ve gereci, deınirbaş ve iurfasiye ışaleşnelt§iııi t*rrçin etaı*iğ
S-üeşekii irinişr aiııımak şartıyla 5rardım ffipiama haliyeferinde bııiurımak ve
yurtiçiııden Ee yrırtd]Fndan bağş kabtıi e*nek"
ğ-Tflziii( aınaçlarının ş*rçekleştirilmegi içiı ibtiyaç duyduğıı gSirleri t*min
*fuuıek aıtauıyl* ikEisadi, tiçari ve sanayi işiekneIerkuıgiakıre işletıııeiı
T-Üyei*nııiıı 5raıariaamalan şş baş zarnaııianm üe$rlendirebiimei*ni için t*i<ai
açmah sg*ünl- spurtif ve §çültiiıei iesisier kıırmakşçbııııian te*iş etraefu
§-Üyeteri *raşışda heşeri rıiinaşebetlerin şeliştirdraesi rre d*çaırt eairilııt*si içia
yemekli t*plarıtılar, konger, halo, tiyaffi, sergi, şFtı} gezi ve e$eneeli *tkiniitrçier şb"
dizeşıie mck ıreya üyel*riııin bu tir etkiııiiklerden yuarlanrrıatanııı saği*aıa§ç
$-Dsfııek faciiyett*ri için ihtiyaç du$ııiağ§ iaşxı§r, taşınmaz ına§ şahıı aiııgah
ürsinde ay*i tıak §esis efuııek,
geıçeklştiri}mesi
i-*-Aııaçn
için gerek ğ§ırhğ§i durçınur*da ıra}uf kııffitffh
federasyoıı kuı,malr ve3ıa kıırııiıı bir fedenasgaua lmtrigıak, Aerekli izin plınnşaFç
dernekİerin irirıİe kşrabil*ceği tesisieri kurırıalç
li.-üiııslaşar*sı futiiyetft hullınr*alç yıırt dşrndaki derııeiı ve5na kııruiuşiara iiye
oümahvebu kıırılıışlarla proje baeında ırtakçahşmaiarppmakııqray,ar*ır,afumaiç
lZ-ğmacırı gerç*kl*ştirilme§i içiıı gerek g§rtıkısi halind,e. 5Ç?E sa:rılı §erııek
şe Taiıflann §amıı Kurum ve l{urııluşlart lie ݧklfurlne Sair i{anıın hğjçfrm§eri şaktı
fualrrı€k ricere, krtu kurııııı v* kıırııluşian ii* ş§reu aianian*a girer* ktnııiarda *rtak
satreak, kiralaır*ah kir*ya ver§ıek şe taşınır*a=lar
ffi
şroj*ier§rüwelç
l3-E*rnek iiyeleri*in yiybcek
giyecefu §ihı- earııri ihtiyaç ışaddeierini ue d§ğer
rşal şe hizrrıetieı,le kışa rnadeii }redi ihtiyaçiarrnı hrşıiaınat< aıEaü
ıdıkiç.ırıııak"
İ
t
Rüşat&ydağan
,Tibkben
§ıırçan kfııs
}ğ*sati
&11
l\ğdd;Ja.
T,J
o
i İ. .,s r
ıi.L..i g sn'
,ğ tf 'il';'_§
+
\!,. l*,_u.';'.i.s
ş", "_,*f.,r|j
1 ,:"r_ Y,litr
**$-ffiJ*1,E-
,$#nttş
l+- İnayaş sahibl ö:greıtciiere yineiitr bşrs tenic etmeiç kurs re etiid $
','q'ij1:{trİ;""-P#
erga§iağ
görüieıı yerierde derngk faaıi}reffui yiirEfureek anıı*cılrie
eşşeiç
*tr;f,rT}";Y.f
**"i=,o*u**i
1§-t}erne$n arıaü ii* iğisi bulşııan şe kmııiıfur}a 5nxHanıray*n aianladadiğşr deırıelderie ueya valnf, s*ndiişa rre benreri slrii toplum kırulıışiarışla *rtai< bir
a§rıacı gerç*kleşÇflfrck için piiitformlar eiıış§urmaiı
ffi
iŞe Gtgıa Hıkı ve iiseiik İ$tıtieri
§il*€is §- Sultatıgaei f,uıııhuriyeE ü{flhğllt§i siteier nı**iinde mftikiyeti
bşlur*anlaıdan, h*şkaca ayni haklıı buişııanhdaq ikaınet edşnleıdgıL işyeri
işietenİerd*a ı.e bırclanıı 1" ğeıt* yakınXann&n fiii ehliyĞti§e sahip ııe deııı*ğiıı
alnaç şe ilkeierini beııirrceperek bu dşfrıılfudğ {şlrşffi§ı kbui deşı. ifişıuuağn
örıgöıdüğii irş*ıilan taşı]nn her gerç*k şe bizd lı§i bu d*rn*ğe *ye otrma haiçinaa
sahiptir. Snmtç yab*ncı geışek kişilerin iiy* ffiaesi için Tiiı*iydde y*rleşme
haidacıa safuip olroası da gerekir" Caıırşa! üyelik i,çin hıı*gşııi aıEıııııae
§ern*ğin amaçiannı g*rçei*eştiımşinş §ffiffiIi ölçtidt fodıE m3dayacağı
d§şĞir*üle* fuişiler 2 iiy*ain tfklifi ır* yöne$uı hruianurı k*şarı iie şşil iye
yapılahiliı:Ier.
Üer,ŞlŞk bşİıanİıSna trr-azıh alarakyapıİaffikftydihbaş*ıırırsıı" dmtftyğnetinı
kıırui*ışca *n çck *rıa güı içind* ryetiğ+ forbul ııEr* [email protected] ıeddi şeHind* iı*rşş*
bÇlarıır şe §Oııtıç yazryi* başııııru şahibişıe biidiriliğ Saşrııııt*u kafoui sdil€ğ fye bu
aınaşls. tııhıiecak deft*re kaydediliı
tr*rneğin asıi iyel*ri, derrıeğin kı:rtıtııları iie mirağffailan igerjag yĞn*tirn
huruiıınca üyeiiğ* kabul cdilea kişiierdir. ğ
trern*ğe ınaddi çe rnaşeçi bafugıd*n §E*trıli deştek sağ[aııuş buiıınanlar
yönetim icurıı[u }iarari ile gauışaı ii3ıe aiareit kahrıı diiehiiir-
§}yeiikten ülwa
§iadd+ 4- Her ı,tye garılı *iarak bildiıınneir iıa5ğyla d*rrıekt*ş
pkıa
halşkın*
sahiptiı
[iyerıin istift düeltçesi 5Ğıırtiru kııruiııua ığaşEğı anda çıhş işlerei*ri
sorıu$anmış sayıİır. İİfeliktm alrrıiıııaniyeııin d"nEğE elan nl**r,rtŞ lıoııçianrıı srn*
erditrnee
Çüıııim
*İ}ruiikten
§iladd* S-Bernek iiyeii$nden şıtcarılma5ıı gerektiren haller.
i.-Deruek t{laüğin* ayl*ç daırrarcşlaı*a bu!şnrşalç
?-Verilen giireııierden siirekli kaçıamak,
3-Yazılı ikazlara rağırı*n ııyelik aidaiını altı ay içinde
Nııreaır hfnslubaş
-t.ş!.
-**#?L;§Hıa,a*
ğ
uymamak
*Icüak,
$1ı*:
E.":ft+
tio .,."o"
ı**,
_q'a*i
4-qernekorgaııliannffi ırerilen kaışrlara
,f:ş
,+,-r*ÖŞğ,T,'E
"_
S-Üye olı,ııa şaıtlarıııı kaşbemiş
t E {§-*o.r;; Ş İ* *
durumlardar biriııirı t*§Fiti h*iinde ,ı{ix*tiıu üıunılıı
\Hff-fffi
dğffi*o,"'
-r-,,ffiFffi"Şİ.*aŞı
-
§erıı*lıtsn fikan veşa çıkanlaniaş, eye h5pt defteıinden giiinir ,ru
rııalv*riığnda iı*k iddi* ed*mea
I}tıııekaıganian
§{adde &§}effieğin nrgenları aşağda g$steriimiştir_
i-Geuel k*nı[
3-Yönetirc kunıiıı
3*Denet[çı kurşlıı,
&*rııeiı Senei i(urııluuuıı §ııreiuş ŞgkE T$anru* 3apşnı ıı* Çeğşt ıır
Toplanfi E§gıiü
Maüdş ?*enel kıııtıL deruı$n en yedclii kffitr Qr§aEı aiup; d*[email protected] lıagıtlt
ffi
üy*terd*n oluşun
Gşnei kunı3;
i-Eıı tiisiiüfie belli edileıı zarnanda oiağar"
3-Yönetiı* rr*ya denetirrı karuiçınuıı geııe&li
üy*lerindeıı heşfe birirıin 5azıfu isteği tızerine
üiağan gerıei,kurui, i yıida bir,yönetirn
toPlanır, .{ra]-rk cıırud,a rıeııei lrur,*l:.ınu
Gİnei kunıi toİıian§ya}Ğnetim kuruIurı
Yıiıretiın kurıılıı, gtnel }ıurıılıı
fu*şırrınısu üş*rine suİfu hakirei, üç üyegi
gĞrewiendirir.
ffirı
ilşııiıi
ü hail*şde
u*5n der**k
ağaıtist*i topİanın
şürıyerr* s*attg
iyeler**ıı biri§irı
ça§ııu*kia
Yğnetirn fınıruiıı, dernek tuzüğune göıe gen*i kıırııla iş*ir*a foğlçtft buiuııaıı
üyeierin ilşteşi*i diisfııier. A*nel kur*ıia kanlma h& bulunan ıtişreler, eıı aE rrı.beş
gtin örııedea, gıın& saati, yeri ve gindemi bir gaffia iian edilmek uepa 5rueİı 5rada
eLelıfferıİk posta iİe bffdiriiınek ıııretiyle ioph*nşa şaffiır" ffiu çaffia, şoğnn}ıık
sğanamaşraşı seb*biyİe tcpianh yapılartaesa, ilıinşi. tnpiaııhıın kğ§ıgi gimo *aat v*
gerde yapılacğ da betintiİiı İtk tcplantı iie iki*i topiantı araşrn&ki süire y*di
şünden aa alhnış gİin*en faz}a ştarrıaa
Topİanfi, çağuatuk saSaııaınarcası sehehiniıı fuında başka bir ıı*deııie g*ri
bııainiırsa btı *lurug geri bıralana sefoepieri de beiirtlltııEk §ııretiFiğ, i[k.topian§ içirı
yapıiaa çağn usuiürrğ uygrın ç}arak üye}ere duy*ırulıır. İt<inçl
bıra**na
§edat
§
*ı§jı
kııııı
_rı:,rgİPo-*\..
;,r$;$"ğ+,*
;a
hrihınden itıbşren gil gsç ain ay içi*d* rapirca§ı roruniııduı: Uy**$1PrÇffJtŞıtu[ h
taphnffi, birinci frkade beiiıtileıı eş*şiar* gfrr*yeni{*n pğrthr.
i . E"İJ,*,##'F s
§*n*i !çınıi t*plan§sl bir d*fudan fuzia g*ri
bıralqiaşşe
ffopkıfi ğbııf*
l\ +..--ĞT_:"ı__üİ.,d
-{o1Ş j ftl:,
I;/F+'
Aenel kun*i- lıaşlrna hakh hııiun*n üysleri* xlt şqğüğtuğııuua tıteillı deffsiHl{İ-e*'ı'"
ue derneğiıı fushi hatrlerinde is* üçte ilii§inğ§ hbluilıyta t*piaaı* ffiınlıığııı
sağlanarnaıaası seb*biyie tepianhnın erEienrseşi dtırşınundt iki*ci tcpla*ftd*
ç*ğuaiuk araıff!$ıe ğı*çak, bı teplantıya katiaş ftn sa5ııst" yön*tim ve denelim
işrruiian ü3re tarrı §aln§uıın iki iganda* az çiamş"
Gen*İ kunıla katlrııa haldğ bıııEııaan r3aeİsin li§üe§i iaplaufr. 5ı*rı-nde hşcıt,
hılundurıılıır. Topiautı yerinr gi**ek iiyeierin r€sffii ışşk*ııılaışa ırerilrniş kiffitik
b*igetreri,yönetim karıılıı üyeieriııqnyöııetim hrrıişııcagöreuieııdirilerekş§reşiiişr
taraftııdnn konffş} edilir" İİyelen yiiıı*tinı kırglıre* d,işenlenen iiştedeki ad§an
}rarşısı:ıa iırıza ka3ıarak taplarıa yerine girer*er.
Top}anfu geter §ayı§ı sağanrrırşsa duraıı hir trıffiıaHa te§pit e*itiş ııe t*pİarıfo
ffi
§aetiııı kııruirı başiunı vşıa g§rerieadir*eff 56u*tiıı ktırulu flpeierindm
fuirt
tarafrçdan *çıiır- Taşiarıa y*ter sayısı şağlaşarıı*uıffi ftaiinde d* p§asim keııııiuncş
bir tııtanaiı dii=enlenir,
6çılıştan §ğnffi, ttplanayı y€ueen*le igeıe fuir heşkn şş yeteri İaadar foaşkan
ışekiIi ile yaxuıaıı *eçiiere}diwan k*yeti *luştıınıfur§e.rriek arga*iaıınırı seçimi için yapıiaıak ııliianaiarda oy hıEanarı iyei*rin
diıran hqıetine veya divaı he3utia*e se$m vE §4i!ıııı için heyete 3raıdııucı şlr*ai<la
gireviendirilen kişiiere kiıniiklerirıi g6sterrıderi rie hşzirun lişteşind*ki isişılerfuıin
harpknrtı imz*iamalan açrııniırdıır. ğ
TapIaatırıın yönetimi rıe gfr venli§drı ç€larııngçı diııan bşlı*uıaa aitlirGenel kıırulda, 5ralınırca giiııd*rnde yer ak maddeier gur*işrlür" Ar*çak
tcplantıda haeır hı:lunaıı üyelerin trıda biri taffffrfdaşı gon§itiırıesi 3ıarı§ı oİamk
iş-Eeten kşnrriamn giiudeme aiışıntsı utırırnXa$,urGenei kıııııida, h*r iiyenin hir *y hai<h ımnfrç iye oyu'nu şaiısen kşilarcrşak
zgrundadıı *nurşal fıyeier g*ıı*i kı:ral t*şlannlanııa imtıiabiEş
aıışk
r}r
foıilanarrıa=lar. Ttigei ktşinin ğr* *lıa*sı hşiindatğzei kişinin y*neüinn işınılş haşieaııı
veya iemsilte göreviendireceff kişi ay [aıil*şıır
Topiaahda göı.iş,&terı it*uıılar şe alınaR
bir hıtanağa ym|ır ıre dişr,an
bşI«ııı ile yaaınanlar taraftrıdan birlii<te igızaianır" T*piantı şonı:nda tgtena$ç ıre
diğ* beigeler yönetim kuruiu başkaıı:n* teşlirç edilif. Yönetim kurulu bıaşhanı bu
beİgeierin kçıtınr*aşından ve yeni seçilen yöne*irn kıru[rıııa yedi gün içinde tcşlirğı,
eğnektsn sorureludar.
karbr
ZEıuırı ryğı§eci
-iüs\
Rilş*.Aydcğ*n
}tfurean
*Sus[uhş
efu#dg,
_j]rEİi"a?ij*iA lh
|-:4
-if'
,s,ğ.{_
6ög
fu
'- h
üeııei ilfuışılııc oy kııiiaa*ıa ye Hanır *Iffi t}şıl re
f,* * ffl*İİİa
§fiadğş FÇenei l.İr*lda akşing harar alınremışsa yönetim şede*ctĞ tltğ}İllb;"1şl* §ğ
iyelerin seşiınieıi glgli o$arna ile diğer konııiaı**ki k*arfur ise aşirolarak eyffi.+;*İr[' n:,.l'.,f,o
Gizli *yias, Bivan HEreti tarafindgn nühiırlenmiş ka$tl*nu ıreptf,gyay._.'fuli'
şrısııişiarıııııı üyeler aıaünd*n Eertff gapridıt*an goııfa ig btış h,ir fuşba şgt6şşl-§Ş;;==:,'
topiarıaıı ırş oy şğrğEıenin bitimind*n s*rııa aşk *6lrffi yapı|amk beiirieaşn ayiardın
*çık *ylaırıada, geııei ktırııl başkanınırı beiirt*ği yö*tem uy-,guianır.
Aenel kuşııl irarariaıı, taplanhya htıiaa Qreierit sntt ç*ğ,ıııttr*ığtı:fa aiınır" Şu
lıadan ki- ıiizük değişiidiği v* derııeğ= fgshi kftrexl*rr ancak ücpinııtıys itahian
iiy*Ierin ilçŞs iki şuğuniuğııyi* alıçabiliı
Şekill*rü
Toptant*ıı rcşa Çağı*sız ğiın*a ftmrt*r
§iltEıı fyei*rin bir araya grİrcrlısirja}esıb ffirııyla a[ıııan kşrarğar üe derşıelç
ğyel*rinin smanmııı bu tı]çiik*e yetıh çağn ıışiıFEe ııyrrıaksızın hir §ıa3a g*iereh
*ldığ kararlar şçerlidir. Erı şekilde karar aiınreaş *Sn teşhnh yeria+ gE:mta
Gffiei l(urglııg Çörcrı ıı*Teğkiiefi
iüaü*e FAşağdx yaeılr tıususlar ge*et kuı:rıüra girEşııirp işşara @*nır1-ileıaek ergenlarının **çiir:esi,
i-üernek türüğ*inrEn deği§tirilmesi,
3-Yönetiıa şe denetiga kıınıllan ııap+rİanuı* gffişEfuıesi ıre y$netim kıırıılııııuıı
ihrası"
4-Yörıştirrı kurşiunm h*arlanaıı biltçeuirı gsrğşğ}§p ayııen reyn ffiiştiriierek
iıabui edi}:rıgsi,
5-I}erngk içiıı geıekli şlan taşııırıry rrgilşı,ırı şgtsn aiınınıı§t ıfl€JEı ınerrçııt
taşınrııaz xıali*şn şahlrşaşı husuş:ın*a 3ıEnetiıt kınıfun* p*ffei ııeni[şım*-
6-Yönetişı kurıılunça denıek pIşmaiarı
ile ilştii
şilerak imgrlaııg*ak
yiaeinaeiifuleri inceiryip aytrğıı verya dğŞirilert* *m5ılanmesı,
f,-SeıTıek gönetim ııe denetiıa l§ıştıii*§nın hgı göreviisi eirna3r*n başİran ue
ııyelerine şeri[*eiı ücret i}* fuer tiirla ii*enek" 5rdalü şe Ermı'*afar ile der*ek
fuigrnefleri için görevlerıdiriişş*h iyeiere şeTilffik ğEildeiik ve yoiiıık ıııiirEriarınıa
te*pitedilm*sit
S-Derneğıı federasyaıa karlıE* re alnılınmııın iıerarl*ştı*i:ıı.ası çe bu
fu ıışuşta y§netim k*nılu*a yetiıi rerilmsi,
S-Dera*Sn *işsiar araşı faalirşre b,rıiıınmsa yşrf dışırıdai*i dçrrtek ıre
kıırııiııştara üy* *l*ıak kahlmaşı t=5ra a3rniraası"
1 {I-E*rn ffin ııah f kırr*ası,
3. l-Bcrneğin fesih edilrrı*şi,
lZ-Ytirıetğ§rı kuruiurıun diğ*r eıeri}eriuiu iııcelen{p lçarara
}
§adat
İrüü{Jı
Nı:ruarı }dusltıbş
J\r,J§"
.r,4;; i'*i ı,,
'*$.,
ı_
iı-"' ',,ir _ .Jiirl' -, ;f
,ii.
,-:f_fjl.,;,
ü.r *i "*_
,ğ _..ı;:
{f -.,
,.:\
i.3-Mşırzııatta g*nei i*ırıılşa yapıiıırası beil*ilen diğer şireırleriş .;3reniiie .''i -; ":
:f
.oj-i,,
'i_;.
ştiriiınesi
İ,.
i
,:.." ..lii{=:_==J'
.e$*,.Sçt,G*ıtel kurııL derne$ıı dğer nrgaııl*nnı dm*k rr* *ıı[arı hşklı
'r-'i:]i.
E§maıı gireı.ıd*m aiabilirüenei küirıd, rlyeliğq i{ğbül ıı* ğe}ileten şıhafffi hakkın*a sşn karşgı ş*rir.
Serııe$n erı ye*ıiii oTgaıxı olaıak d*rntğiıı diğ*r hin ryanırrş ye§iiğnerııŞ cien üşi*ri
girür ve yetkiieri l«ıllarur.
.ı ]'.*.
_
,6;
ıJ
Eönetiıu Hunıiuıınn Tşkiii, Söreıı ş* fe*iiş*
§f,ad{ş l{i-Yönetip kıışıılıı, şaıkş asıl ııe §etrltdek ğe otarakşemei kurıılşa
seçiiirYönetim fuıruia seçimden şııııaki iik üepianffiın*a hir kararia g§reqr b$lüşiiıni
3ıaparelı h*şlran başkan 3nr*unaşı, sel*eteı; §a5rıaiıE Te ğyş'yı beiir{er"
Yönetiın l*ırulş, ffim iiy*ieria haber fdilı$t§,i şarftyla her aa§r€ğ t*plarıilya
çağr*abi}ir" Üye tarrıs*yısrnıE yarı§tndan bir ft*strm haar huiıınınagı iie tapianır"
Efursrğa+ t*plaııfiya kağian üy+ Hm §y§§ıııın şalt ffimiıığtı ile aiınır" Sişşin* karan
alını*adıiça i5rei*r şin*tim kuruiı* topiantrianruı ia}qırüi§ı{er,
Yörtelim hşınıiu aşl üreiiğişıde istifa wepn ha$a seb*plerd*n dela3ı hoşalrrıa
dduğtı h*i*tirGe genel kıırııIda aidğ *y çekluffı sırıısilı*a g§re yed*h i5*i*in göneve
pğr*Innası mecbnridir.
r*'iğf
tsğııeüiın ğıırşıfun:şıı fiör* re
Yiinetirn §rnnıtu aş*ğıdaki hu§usian yeri*e ggtirirt-Derrıe$ temsil çffirıek ıı*şra ba hnısııgta kıftüi ğJderin*en hir
§*tki
şşrrııelL
§
wry birlı*çırıa
-
Z-Gelir ve gid*ı hesapiarına iiişiıiıt işternlai şnprnak ııe g*lec* *Enerşıe a[ğ
hütçegi hazıriaxnıuk gen*l kaıııia sıınrııal*§-üerrıeğiıı pişmaian iie ilşili y$netffifliHfri kroriayarak şııe! k§fut üniü5|.ıııe
şuıımaXt
4-feşşl inıruiua verdiği y*tki ile taşınmaz rcai safuş eluıaiı derneğe ait taşır*ır ve
taşııımaı maiian §atrnah biaa ıreya tesis inş ettirneh kira sörJeşm,esi şapınaİç
d*n,ıek leiıine ı,*hirı ipatek veya aryni haktar tesiş etğirrşeft,
S{erekii §örilen 3r*rlerde tşmsiIcilik aşi.neşp1 s*§amak
#üeşel işırı*da airşan kararian uygıdame§
F-Her fa*IŞet yılr sgııurıda €ernçğia işknrc hesıhı tşbl**ş ve5ra hii*ııp ve ştfr
&*biesıı ile yönelinı kııruiş phşmaiannı açtrayrc ıEportınu Cüaerıiemek
topiandğnda gen*i Inırnia sçııınşk
&
EĞtçerıin
sağtamaiç
yşya
§-I}erneğe fiye alınma§ı
üyeiikten çıkardnaa
i-lıgrraiı h§asEııbaş
9.
.ı'}-
*'"l'
_İ]
_._.*g.-'Js;*.'-,.t,...
,ri:İ,ıı+
f "..Ğ
. " ,.i
rj,*rIi._}[
"İi.
.::, ,,|
_,*:*
i;
, ,,dift-d#ı*İ.
Eilança ğ§asffia geşiimesi dçnımıında isl i§te iki hesap
*viil
a J,'l
işleür*
beiirEiigır haddi§ aiğna dişü!ürsa takip edşı Fffin itibareu
hı;ds.aş-iln,'} Ş J
1. cd+'b;.#4'..",
döniiiebilir.
^ğ
,-"**İ-;;*-^*'
ri"
k*rııiu
lşaraşı
kalrnakşıg?x.lĞwtimı
Yakanda beiirtil*a tıadde bğı
_,fu
esasına gore defter Ştuiabilin
Sern*ğin iEcari iştetınesi apiınası dıınımıında,
llsui §anııarı hğkiişleriııe gör* defter üutıılşn
k
tiıEri
işEetrne
işe- aırrıea Vergt
I{ayıtil§fliii
Eernğin defur ııe kaytıIan Bernelder yfuğbdiğişde beliıtii*n ıı§ui ye
rıygııtr glenktiltuiur,
*§a§&
EattdamlrD*şrler
§ernekte, aşa&da pzıiı
defterler tafuiırr.
gsaşrnda
tııtuiagak de&Erler şe ıııruiagk es*ş}ar aşaft*iaki
eJİşienne h+şah
gihidir:
i.-lftıar fufteri: Y§rıetirş ktırulu karaı{an tırihre EıııEEra sırasıffi bıı dşfure
yazıiırv* karariarır* alfu bpltrıfiya kakişn üyelerce irrgiarıır.
E-Üy* I{ayıt §*fteriı ilemeğe iılre alarck Eiffiıiğiıı HEIik bilğll*ığ d*rrcğe giriş
giriş ııe yttiık afr€at milmçiar*
ve çıfuş tarihleri bu d*ftere işleııir- Üyeterix
bu d**ere işieııebiiir.
3-Eşr*k §ünytt Defreri: Geleıı ve gideıı eışraİdtr, t*rih ır* §ıra nııırsıra*ı iİe hu
deftere kayddiiir- §elen eşraişn asılian v* şiden euııEkır: kopşaiaıx dmyeknıı.
Elçlıtrgnik [email protected] yğiı§yla gel*ıı ııqra gıd*n *rraidar şhsı aiınıııah snıret$i*
=aidanıı
6ddki
&Demirbaş Befter* *eıneğ* ait dcrefukş}ffiın dinmt iarlhi ıre şkii ile
kuliaçıi*ktan ıreya aeriidilrleri yerler Ee işııilşşırn şiirei*rini dniğıışaniaıı* kayıttan
düşiirilnnesi bu d*frere işieair.
§-İştetm* Hesabr trçfteri: ilerrısk adş3 glınaıı gdirler re 3ıapıfun giderier aşk ve
dffzeşii çiaıakbu de*er* işleniı
*-,4iışdı Eelgesi t{qrilt Befteri: ğiındı helgnlwiııin seri çĞ §tffi nıışnanıiart, bu
b*Igei*ni şlan ş* iade edderin adı. so5radı ıre işrahrı i[t aidılıIan çe iade ettikleri
brih[gr bıı dtfure §krıin
bJEiiançc şşasırıda tııtııiacak defuıl*r v+ ıışııfuxk e*siar affidaki gibidin
3-{aJ bendinin i.. Q 3 ııe ü ııçı alt b*nderiğdehaptiı d*fterlşş bitr*açe gsaşırıda
sefter tııfulınası dıınıınurıda da tı*n:iııri-Yeımıiy* Eefter[ Srrıık i}efter ııe Envgıtg i}efuriı §u dşftşı*erin tııttıiıııa
usuiii ile İıayıt ş*kii Yergi üşııl l(arıunş ile bu lĞaııırıııııun trf,tliye §;
3ntki5re iştirıaden
yayııuianaıı §{uhaşgbe §E§*emi ilygııİaına §enei T*bliğeri
i
ş,i,l.ş
şianna*j',
-*ğ
;'\,
ş,
|it'-'a
.t{,
!ı i,. " -*;.,
İ] -r 1,_ . 4'ı
{,, 4*,
a|- f .'1.\-i;-* 'l _+- fı
+..
:_ i; _ 'il
r
'_1
^r
şĞre3rap*ıı
i}tfterlerin T*şdiki
".
Eernelrte, hıtşiması goruıriil *ian deftsrişf klkııınaya haşEa*ndan öitşf"'fş4
d*rnekier müdürlffine ığei.Eı nçtere ta§dii( *t§riiir- Eş defterlerğrı
sayfaian hittrı* iıadar deıram edilirıre d*fteı{ef§ıt ararasdiki yapıirıı*a. §ncalçbi}aııço
saşıııE göre hıtutrcn defterier iiş furrn v*lru sfıreHi fçrrrı yaşrak!ı defterieriıt,
_"]
kuilanıiaca$ yıidan öııce g*lea
sor* ayda"
heryıI ytxıiden taşdik *tt*rii*rıesi gsnıfıtı"tdıır-
ırğ Eiiınço i}iigeşi*nrşeşi
fogşahı ğ§ığ§ıüa giir+ k*yıü frıaıiçıaşı
ffsiir Tıblf}§tı
dııruçıunda ş*[ ı*al*nnd* {3t
§şI*t r*
§l,:alık} [§ern*kler Yöneffieliği EK-16'da helifrieıü §şIenae Herebı Tah§çşıı'
diigeııIerıir. Biİa:ıço *§a$Ra şire deft*r tıraıimm Ğııım*ında fue,3ıl rcniannda {3t
§ıaiık}, Haliye Bakaniığnca ya3ar*ianaıı !ıtııbgehe Sisbrııi Uy,fftlfurn" fenşi
Tebliğierini es*s aiarak hitrança ve gelir tafoIşu dğgeüieniı
I}*ın$in Gğiir ve trider İşiesıleri
Me*dt i&Ge*ir rıe gider b*lşeleri;
üerç*k gelirteri, flSern*fuier T*rı*tmdi$ El(- lTde *rııeği hııiua*n} "ğiıııdt
§eigesi" iis tahsil dilir. Seınek geiirlerişin baııkiara*niığı ii* tafuili itdiııde bşşka
taraftııdan diicenlffıen dekgııt vqıa hesap Ezefi gft* heişIgr alıadı kdg6§i yeri*e
geçen
*er$ek gİder[eri irc fahııa, perakeııde saEş ffi serbgşt gıesXek_r§akhııEu şihi
karcarşa betg*i*ri il* yapıiıı Aftcek derıSiış frdir Eergişi Kanunurıur* §4'&rıtü
maddesl kaps*ırıında bıılşnaa Ederııel*ri için Terşi iIsui Kanıııııı tıikixılerine güre
gider pusııiası. bu kpsarnda {a buiuşıcıaııarı Gdemeleri için [§}erne*ıis Yü*etı*eli$
ŞH-1 3'te Errıeği bıı[uıı*n}
oGider
lEakhazu* d-ııgeşieni*.
*eııısk fuşa*ndan kişi. huıum ş*ya kur*ıiıEfuıa 3raFıiaçak bed*t*ie mşi ve
lıiarn*t tesiimEeri [D*ıınekler Yönetr*eliği §K-i*b §nı*ği haılıınanJ *ğyni Tşrdırt
Teslir'ıı Bdşesi'iI* 3ıapıiır. Hği, kıırııın *eya kuıuiı$ar amftadaıı dereğe yğFıia*aiğ
bedeEsis ıuffi we }ıiunrışt t*slirnieri ise {trerı#er Y§nefuıı*liği Ei{.i.5'ts ar,ıt*ğt
blılunaıı} "Ayrti Erğrş*Iırıdı Bdge§r iie kabşi ediiir.
*trındı E*işcieri
§errck geiiderinin tahsiiişde ku}Iaaıhşak "*iıudı B*igei*rf" {tr*rn*iıien
Yönetnıeli§ Et{- lFdt gisteriienbiçimııe ebatr}yĞııetim hçuiu hrarıFğa, matbaaya
baştıniın
Nçr*an
Hıısiubş
;ı
ıı
,,ff'f"*\
;S,rh,,',""'
-\
beigelerirıin ha*tıalmaşı ve kg{ıtrüıifı. u*atbaafün tşşliıu *lrn*ffi#,TÜ,, ğ,i
kydedilıneşi, şski ve geni sayrnanlar aşşşınğt degir leşliıEi ııe aldı Ud§eŞ{tle§F_ld-**ıf
derrıek adına gelir tahsil edegelr kişi u*ya hi$kr ğraftııdan bu aiındı beğİle6_İtr*ı ;-+,:,t
kııl}arıımtna çe toplanrlan gelirier** teglinııiıı* itişiıin fuiışı,ışianda Feıhs_ffi15;".r"
Yönetrn*iiğiııirı iigiii hiikiimlerine gör* hareket dilir.
.ğlır,ıdı
Yeüıi8eigesi
3trııek adına gefir tahsil edeçek kişi vep kişiiler, yetki siiıwi d* bdirtilgnek
sııretiyl*, yönetiırı lgrrıılu igararı ile tf,§pit ediiiı §.glir kh§ii cdeek hişiİeriıı aşıiı
idmliği. intast ııe f*t*ğraflaııaı ihtişa tdrn {Dern***tr Y6ıı$rşıeliği EIü- trç'd* tirneff
buluııan} 'Yetki Beişsi " dernek tara*r*dşş *ç uiısha çiaı:ak dtirenleııerela dern*k
3in*riııı kııruiıı hşkanınra onaylanır. Y*tki ftelşeierirıin birer sur§i dernşider
biriraleriIrE ırerilir. Yetki beğesi iie i§iti *ğlşŞ*n*er 3#netinn kııru[tı haşkar*ı***,
*ııhş gıin içerisinds deroclder hirimicıe bildiriiir§erııek adına şiir t*iısit edec€k kğilm,, rıffik adlşnna düaenİerren 1r*tlti
b+lgrl*rinin bir sçretiııirı deil}ehier biriışine wiimeşiadeşı itihareç gelir tahsii
etırırye bşiapbi|irter.
Yetki beigesinia kıil*nıınL 5renileamesi. iad§i ıpe sair hııs,nıglarda ikrrıekier
Y$nenn*lisnia
ügİ}İ
hülçiimİerine g*re hareket şdilİr_
Aeiir ve Eid*r §eigeierinin §aidaına §iirci;
§eft*rler hariç eirnak üaere, dgr*ek tegfudaıı kulianıian afuııdı foclşeleri,
hargaıııa belgetreri ve diğer b*lgei*r csel karıuniır& beiirtiien sğreler *lıfu kaimak
il,zere. kaydediidikieri dgfteşierdeki saın rre hrifı dfunirı€ ıırgurı ciara}ı 5 yıi süneyle
snklanır.
ğ
Be5ıann*ueileriime§i
i{add* l§-DerııeSn, birEırceki şıla aitfaarı]rğtiğri ileg*İirveşiderişi*ı*teriııin
yılsatu itibanyia *onıışian*a iiişkiu ftrenıeki*r ffiffitrneliği EK*Ei.'dç rıınuİanJ
"Derrıek Egı*nııarnesi" d*rrışk yö*etin kınıiıı taıafıııSan Ğştrdurarak hş taiçş*ııı
gılınııı ilk dfrrt ayı içinde denışh başkaı tğrafr*E §ıafoğltifı nıüihi idşrg *rşirii$ııe
rreriiir-
ğiidiriı* Yühiclillüğ§
i{*dde i.6-Mriki emiriiğe yapılac*k biidirimle§
Aenel l{uıııi §onuç Biidirimi
ül*ğan reya olağanüshi gcnei kurui trpiantslaıııu iultyen *tm gfr* içirıde.
yönetiın çe denetixı kurulları ile diğer organlaıa seçilen asıt şe
içeren
ı:renMilşfu}aş
_},;Ş;it*o6*
İ'i
*rü.ç H:
*eÇiıi l}fadde l-İifu genel hııruida denıek eganrarı eıuşf.ıruiauı, **ş. oşffi'uğ,'qğli
teınşiE ed*celı ııs dernelde iigili iş ve §lernleri y*ı*et*u glan
eeçğci şe"mİ'ffiff*fjf ş,iJ
-.}--*#T"^tfd
ii5eieıi ile kırnıgu iiyeleraşq§dab*lirtilıııiştin
i-l
f
F
I
!
İ
I
Kıınıeıı iiYei*rueftçıcı Ycn*tın fiıııııIıı
L
İ
t
ğdlŞŞ§o}mdı, :S6reşIi*şa4ı
[,,
lı
ATaLA B*HçrvAj\ı
ŞE}^rüI"AE§i-Ar,Ş
sE&}ı_E rösrş:ılcg
HAliYA el-eÇ*.lvleUl
çg*n*şişeiriftBş
:ı*ciĞrrffr*ı{rş
*
İERArİtlr KğYGE
uiııeçKoRKMAz
REMEi yII§rAE
sgyiuCAI,IşğIüğX
şEv§L BtifI]KARIiL*N
üLKü KAğ.Lı
ıışıış.*ı,şeR*İÖexi.
ERK,{İü BAKK,4L
şıusrrpeçüı
cüışensu
EEnBE*,
MtlRATKAşJEIRIIi
tl
ı1-!
şçvçüı DffiRu
ERCAHÖZTÜRK
*ıi Rşzıü*,pu
sgı.iışt yiLil*Az
*Aşı{AN
sEKRETER
$AYMANİ
sYK üYE§l
üYt{ üYEsİ
iy**şıa;
i,'".r.;']-;;;
ı İmıpşı."_
;
}rn-ffif}
+,t
w_,
,r{*ffi
r\.,4-
_ü+ü&HxYJfİ
LğsS
ayı< üy=sl
,i'
çyx üyrşi
aYı{ t]YEsl
GYt{ üYE§İ
sYK üYE§i
ÇYK üYE§l
AYK üYEsl
§YKüYE§İ
ğYF{
üYE§l
sYK üYEst
KuRUAu tJYE
KuRUcl.J t]YE
l{uRuülJ üYE
KURUGU ÜYE
Kl.rRlJAU İ.}YE
KuRuctJ üYE
{ir
-fi
'r{-uLş4
W
fffiı
?
-ü+
-b#ı
,ffi
-.,/
,E
- n\
__ü
Keşıkınk
Rğat
ö l4rfrıJ
tırsan tt{uslubaş
İY
'x{ie*,t.*":5ğ"
.,,çnJ,::'
]H9xq...'"+_
+]'l .r.
-tİl,_.f g({ ]:. i.i
ıi
o, --!
Jl *'
§ğLiNKARjşAPİCI
-4,,.
€';
'Ç*+ J.1İ;.
iı E
'\_!-.-.:a 4l, /
§
\./
U
1
x
i
*
{rirğıibirt ıaaddt rc
ı,{. :;}_
l . "J. *1."t**J*;,iİ
s- ,,k,
fr- .-
KuRtJüu *YE
._
Eıı tğcik
"i
{,,
.,;.;'jİ"",
.!i.'
:"
{:ı y' * ıj
s'r _
!j 4,
1*, ! d? ,_: }ı
|i!-__,li:
, ;_l_",;J
1 {Sir} şrySci m*dd*dsn iharetiin
.a}
',.,İr,,,,.},
"Ş..,-:1
-AstI*Cınjöin
|\§
Ccı
=
0
O
l§
(:a
*.-ffi*Pqr-*
ERGUR ş
tvün Dursun
İl Öernel<ler M:.;ürü
lş bu tüzük
ibarettir.
t3onJçJ.ayfadan

Benzer belgeler