NVI GN. MD. - Nvi.Gov.TR

Transkript

NVI GN. MD. - Nvi.Gov.TR
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 19108261-121.02-63316
Konu : KPS Dışında Belge Üretilmemesi
09/07/2014
İlgi : a) 13.07.2010 tarih ve B050NÜV.0100001­121­2/30564 sayılı yazımız.
b) 20/03/2009 tarih ve B.05.0.NÜV.0.10.00.01­99/ 52155 sayılı yazımız.
Bakanlığımıza, muhtarlarımızın ticari amaçlı olarak sunulan programları kullanarak
ve/veya Bakanlığımızın müsaadesi olmadan diğer kurumsal sistemler üzerinden nüfus
hizmetleri mevzuatı kapsamında bulunan belgeleri üretme yoluna gittiklerine dair bilgi ve
belgeler ulaşmıştır.
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 52 inci maddesinin dördüncü fıkrasının; “Adrese ilişkin bilgi ve belgeler nüfus müdürlüklerinden, Adres Paylaşımı
Sisteminden veya Kimlik Paylaşımı Sistemine bağlanarak bu sistemdeki kayıtlara
uygun belge üretebilen muhtarlıklardan temin edilebilir. Bu şekilde üretilen belgelerin
güvenliği Bakanlığın tespit ettiği usûl ve esaslara göre sağlanır.” hükmü uyarınca adres
ilişkin bilgi ve belgeleri üretecek merciiler ile bunların hangi sistemden üretileceği
belirlenmiştir.
Yine, üretilecek olan bu form ve belgeleri hazırlamaya ve gerekli düzenlemeleri
yapmaya, uygulamaya koymaya, kaldırmaya ve bunların üzerinde gerekli değişiklikleri
yapmaya anılan Kanunun 64. maddesinin (1). fıkrası ve Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin
33. maddesi gereğince İçişleri Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
Kimlik Paylaşımı Sistemi veya nüfus müdürlüklerinden temin edilecek yerleşim yeri ve
diğer adres belgesi dışında üretilecek yerleşim yeri ve diğer adres belgelerinin geçersiz
olduğu, bu şekilde düzenlenmiş belgeler ile herhangi bir işlem tesis edilemeyeceği, bu tür
belge düzenlendiğinin tespiti halinde belge düzenleyenler hakkında işlem yapılmak üzere
durumun Cumhuriyet savcılığına bildirilmesi gerektiği ise Adres Kayıt Sistemi uygulama
Yönergesinin 41’inci maddesinde düzenlenmiş olup bu kapsamdaki ihbar veya tespitlerde ne
yapılması gerektiği tarif edilmektedir.
Ayrıca, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 67’nci maddesinin 1’inci fıkrasının;
“Gerçeğe aykırı yerleşim yeri veya cüzdan talep belgesi veren köy veya mahalle
muhtarları ile herhangi bir işlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda
bulunanlar ve bunlara tanıklık edenler altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.” h ü k m ü v e a y n ı m a d d e n i n 2 ’ i n c i f ı k r a s ı n ı n ; “ A d r e s e i l i ş k i n
yükümlülükleri yerine getirmeyen ve yasaklara aykırı hareket eden kamu görevlileri
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kamu idaresinin güvenirliğine
ve işleyişine karşı suçlara ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır.” hükmünde de tatbik
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (KqVZo8-7yWoPU-10HMPD-ZmpWMI-ZzhpZusq) kodunu yazınız.
Çamlıca Mh. 408. Cd. No:136 Pk:06200 Yenimahalle / Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat:Y.KÜÇÜKFİDAN
Telefon: (312)591 22 76 Faks: (312)397 04 72
e-posta: Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr
edilecek cezai yaptırımlar düzenlenmiştir.
Yukarıda belirtilen mevzuatın anılan maddeleri gereğince; muhtarlıkların manuel
ortamda Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi üretmeleri, ticari amaçlı olarak sunulan
programları kullanarak ve/veya Bakanlığımızın müsaadesi olmadan diğer kurumsal sistemler
üzerinden belge üretmelerinin suç teşkil ettiğine dair ilgi (a) ve (b) yazılarımızda da ifade
edilen hususların bir defa daha hatırlatılarak bilgilendirilmelerinin sağlanması, mevzuata
aykırı uygulamaların tespiti halinde ise gereğinin yine anılan mevzuat kapsamında yapılması
hususlarında;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. Dr. Ahmet SARICAN
Bakan a.
Genel Müdür
DAĞITIM :
Gereği:
81 İl Valiliğine
(İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü)
Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkanlığına
Bilgi:
Araştırma Geliştirme ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığına
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (KqVZo8-7yWoPU-10HMPD-ZmpWMI-ZzhpZusq) kodunu yazınız.
Çamlıca Mh. 408. Cd. No:136 Pk:06200 Yenimahalle / Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat:Y.KÜÇÜKFİDAN
Telefon: (312)591 22 76 Faks: (312)397 04 72
e-posta: Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr

Benzer belgeler

Yurt Dışı Yazışmalar

Yurt Dışı Yazışmalar Kurumlardan Yapılan Tescillere Ait Yazışmalar” düğmesi kullanılarak alınması çalışmaları sonuçlandırıldığında geçmişe yönelik yazışmaların da ilgili kurumlara gönderilmesi mümkün olabilecektir. Bil...

Detaylı

NVI GN. MD. - Nvi.Gov.TR

NVI GN. MD. - Nvi.Gov.TR “Gerçeğe aykırı yerleşim yeri veya cüzdan talep belgesi veren köy veya mahalle muhtarları ile herhangi bir işlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenl...

Detaylı