Sera Gazı Emisyon Takibi Hakkında Duyuru

Yorumlar

Transkript

Sera Gazı Emisyon Takibi Hakkında Duyuru
From: I nte r FAX. net
To : +9929236t t01
I
PaEe: | /3
Muhiuin Mh. Onurtak Cd.Vakrf tq Mrk. K:5 No:521
TMMOB
Cbvrc Muhaldislcfi Oda8r
Qorlu / Tekirda!
[email protected]!gg. cmo([email protected],ore.r
Trakya Bitlge TernsilciliEi
Tarlbr 28.08.2014
Sayrt 201 4.9N4O.TKY.042
DAGITIMLI
l7 Mey18 ?014 tarih vc 29003 sayllr Resml Gazetedc "Scra cazl Emtsyonlaflnn Takibt Hal*urda Yonctmellk"
yaylmlandl. Bunun ekabindc 22 Tcr;tr z 2014 tarih vc 29068 saydr "Sers Gazl Emieyonlermrn lzlennesi vc
Raporlanmasr" hakkrndaki tebli!, Resmi Gazpte de yayrmlandr. Bu yeni d0zlnlsmeler ile Sanayi tqsislerinin
atmoofarc vcrdiklcri sora gazr ooilyonlur, 2015 yrlurdan itibaran izlcnip, 2016 yhnda raporlaruoattu.
S0z konusu TebliE, tetislere izleme ve raporlaurayr nasrl yapacaklaru[ w tesislerin izleme planlanru na$l
hazulayacaklanm, hazularken hangi yonteE vE stendaroatr kutlanacatlaryu gdstclDcl*cdir.
Teblig ile birlikre trstsleri
- 1 Ekim 2014 tadhinc kadar izlcme planlanru onaylayarak BakanLBa ilermek,
- I Oclk 2015 t&ihindcn
baglayarak yrlhlc ecra gazr omiayonlanru izlomck,
- 30 Nisan 2016 tarihine kadar dolrulanmrt
sunlrra.|la yuk ml{ olaca.ktr!.
y
hk s€ra gazl ernisyon raporlarmr, Qcwe ve $ehilcilk Bakanl$na
Qewc MUhendislcri Odart Trakya Tensilciligi olarak Trakya B6lgesinde fasliyet gdstcren pck Cok sanayi
tesisinin bu kapsamda yer aldl$run farkrntlayrz. Bu yuzden uyelerimize, ranayi tesislerine ve bu konuda bilgi
almak istoycn paydaplanmrza 06.09.2014 - 0?.09J014 tarihlcrindo SERA GAZI EMISYONLARININ
IUENMESI \lE RAPORLANMASI BGITIMI duzmliyoruz.
Elidrni Qevre ve $ehiroilik Bakanhgr BM lklim De$qiklili Uzmanr Sayn Ewen Ttllkmenoglu
ile
gergeklegtiriyoruz.
Egitimlc
ilgili aynntrl bilgilsr
katrhmc anmrzm; isim-soyisim ve
yazrmrz dcvammda
ilet\im
ycr
almakta olup 6n
kayt yaptrmak istcyc!1
numaralanru [email protected],tr adrcsine mail atmalann rica
ederiz.
Scz€n QOMEZ
TMMOB $MO Trakya B0lge Sekeeri
TMMOB qevre M0hcndlslcri Odan anayasanrn 135. Maddcsindc tanmlanan 65 ve 85 sayfi KHK vc
salrl yasa ile 6235 say r yasaya gore kurulmui kamu kurulutu niEliginde bir mcslek kurulusudur.
7303
From: I nterFAX, net
@
To: +90282361 701
g pa$e.z/3
Muhiuin Mh. Qmurrak cd.vahf
TMMOB
Iq
Mrk. K:5 No:521
Qorlu / Tokirdai
www,cllo.otg.u . [email protected] ore.ff
Qvrc M0hendialcri Odaer
Trakya BOlge TemsilciliEi
V€rildceEi Ydt
2014 hrihinds
qNDA YoNETMELIK" ilc Tthkiye,de Scra cazls :ln
lzlcnme,si,
Ianmas.r ve Dogulanmasr uygrlanmaya batlanacaktf. Bu kapsaDda
'de ilk defa S,lO tarafrnOan OUzentinmeilcte olan eiitirn
ydnemelik
ilj
nda gircn t0m tcjislcrin vc bu slsnda feeliyct g&trrccck kuruluglarm krs8
sonra uygulanmaya batlanacak ydntcmler konusunda ve uluslarara;l shndanlar
nda bilgl edinneleri ve ydnctmelik uygulanmasna hazrlkb olmalan
sonuouflde ketdlmcdsfln eiagldski konulsrda bilgi Bshibi olmeBl
Defi{itligi Politikalan
vc Uluslararasl
Eeneklik Meksnizmslari
M0zekcrcl*
Ksrbon Piyscalan
G0n0ll0 Karbon Piyasalan
Emisyon Ticarcti Sistenrleri
Qegidi Ulkelerdeki ETS yaklasrmlan
Sera- Oazlar:run lzlenmesi ve Raporlarutrasl prensipled
17 MayF 2014 tarihli Sera GazrEmisyonlarrrun izjenmesi
hakkrnda
_TMMOB Qcvre Muh€ndlsleri Oda$ aJuyasarun 135. Maddqsindc taruBlanan 66 ve gJ saydl KHK vc
7303 sayrh yasa ile 6?35 sayrrr yasaya g6re rwumuq umu tururuiu-niffiinde
bir mcslek kumrurudur.
From: InterFAX. net
@
To: +9929236t
Muhiuin Mh. Omurtak Cd.Vahf
TMMOB
Ip
Mrk. K:5 No:521
Qorlu / Tokirdai
Qc!'rc M hcfldisledi Odasl
Trakya Bdlge Temsilcilili
Ucredne
t'tt Paee:3/3 29. 08. 2014 l3:08:49
ryllglllg€Igg.
[email protected]
Dlhil
Yemeli
B
ve
it$j*l
: 0535
Ikamlar
[email protected]&tr
307 53 95
TMMOB Qevre Muhcndlslori Odasr anayasann 135. Maddesinde tammlanan 55 ve 85 6ay l KHK ve
sylb yasa ilE 6235 saydr yasaya g6rc kurulmut kamu kurulugu nireliiinde bir maslek kuruluqudur.
7303

Benzer belgeler

PDF

PDF tesbit edilen spesifikasyonun siirekli Giysilerin ana malzemesi olan kumayn dl$ giiriiniigii korunmas~"d~r.Bu nedenle teknologlar iiretim iglemininve fiyat~a l r ~ y ilk ~ , planda etkileyen faktii...

Detaylı

§rrn r

§rrn r soiı b:,ışYı-iİıİ iarihi itibariyie kıdrosunun bıı!ıındıığu iüc Saglıı. l}:ılıanlığ: vc B:ığ!ı I(ıı ru iusl:rı,rnın I{eıliez Teşkilatlarıiıca yırpıtaır cır son iü(ı-ııiliı işlcıninc, miitcıkip iıaş...

Detaylı