§rrn r

Transkript

§rrn r
Çi
lr
n^
L.,,.n
T.C.
seĞrır SAKANLıĞı
ö
Tc§sğdüdğı
,
Hi.'intlcri xu,ujn!
Sayı
:
Konu:
.
Zonguldak İli Kamu Hastaneleri Birliği
Çç1,
"*o"n",ı,
ı_ı,MuHASIANıı,,ı
go0.
eüRıM
ZOIJV,l,EylülDönemiistegeBaglıBakanlıkve xaYlr
.:o.* _
]viı : '8s9tt
Bağlı Kurqluşlar Arası Yer Değişİrme Suretiyle
.tgg,4002l
=
_=:g
*"
=-
Atanma kurası
KARADENİZ EREĞLİ DEVLET HASTANESi YÖNETiCiLiĞNE
Tiirkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İnsan Kaynakları Kurum Başkan Yardımcılığının
20l08l20l5 tarih ve 322 sayı|ı "2015 Yılı Eylül Dönemi İsteğe Bağlı Bakanlık ve Bağh
Kuruluşlar Arası Yer Deği$irme Suretiyle Atanma Kurası" konulu yazı ve ekleri ilişikte
gönderilmiştir. İlgililere bilgi verilmesi hususunda;
Gereğini rica ederim.
Uzm.Dr. Hakan
Genel
ZEL
il
l
:E i^n
:P*-" @ §rrn
(
EK: Yazı Ömeği ve ekleri (8 sayfa)
Dağıtrm:
ffi
Tiim Sağl* Tesisleri
,
F |u,ğ
lJ HA5 T -,{ L ilt K uRtjilı.j
ti Dü .,Ieı 0,0a9ıano9j
TAniil
ş
§
?obrnrr"1
a/ı/emlı
r
-7 EJ\i!ı
/oL' J"Y ufa-lol' J/"y.e/".
2(!1 s
?. ?. za
lr
,a//q
ı( fr
t
)
/
T.C,
\
SAĞLIK tsAKA].ILiĞl
TÜRKİYE KAMU HASTANELERi KURUMU
, .... İnsan Kayııakları l(uruın Baskan YardıııcıIiğı
,,:iı
TL,rPJajTE KAi\,iU
yAlD!Mcİ!iĞt
züül201, 13 -15 l (.ük?,wz
ll
Sayı
llA.çTlJELEl
(L,ni,ıqr-r , TtaiıJa
lNsAN KAİNAir-Ai.I l,trR!ıt,! Fp.Şr,A],r
ll!llillİİlİlİılfl
l 929 / 3z2
İİ!l§lİ|ğ|§|İffi lIl§İ§lİ
63058082-929
I(onrı : 2015 Yılı Eylül Dönemi İsteğe Bağlı BakaııJılt ve Bağlı Kurulrıs]ar Arası
Yer Değistirme Suıetiyle Ataıınıa Kurası
:
.2--ı:-*çU*»n(. ni KAMu HAsTA|JELERi BiRLiĞi
(Genel Sekreteri ,k)
Ilgi
: 17.08.2015 tarihli ve 37106?81l774.a1.03
sayılı yazı.
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizııetleri Genel ıliidiirlüğündeıı alııran "20l 5 Yılı Eyiiii
Döneıni İsteğe Bağlı Bakanlık ve Bağlı KuruluşJar Arası Yer Değiştirme Srıretiyle Atannıa
Krırasına" ilişkin ilgi yazı ekte göndeıİlmektedir. İigi]ilcre bilgi veriImesi husrısı-ında gereğini
rica ederiıı-ı.
']]
S oGL;tJ
Yaıdımcı
I(ıırum Baskan
Daire Başkaiıı
an
ÇA
a6
.
_
ıı-ıil '',' l'^''F|.,11 ,;",ı-1
E1(: 7 sayfa
'+,
'j4
ffi-,;
+1.1
=.,.
@,.,ii
a
Ş,*Şl""**'|*;ı*"
DAGIT1Mı8'1Kırnır!lısu.ne\ırı-\.-ı-\!\Qssı\\\:*s\§.
n' .\
-,.,']§.i(*
İ.**,,
.i:
iii. -,-,.
İ
l Jl
I
T.C
SA.Ğl-i.K BAl(AN1.1Cl
Yöııet ııı T-,[izıııeü. leıi Geno l N4 iidii ıliiğıi
\h_:ç/'
j
ffiıtıiıluıılıulınuitııı,ş
Sayı
j(oiru
76219013'
2015
Yılı Eylüİ Döneıni
İsleğe Bağt; ]]akanlıli ve Bağlı ](utrı]ıışJar Aı,ırsı
Yer Değiştinııc Suı,etiyJe Ataıınıa I(uı,ası
--ı
ijl:_tu_i.ıi: Y-,ılı\,tLL t}il,i
Iş]'\,!i, l,İ
ı1
ü /
u-ıi,}ı"tıi,t,ı!\
ıi
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kurulr,ışları Ataıııa vc Ycr Dcğişti:,nıe Yönctııcliği'nc g()ı,c 20 l 5 \'ılı
|jyliil Döııeııi Tsteğe Bağlı Bakan]ı]< ve Bağlı l(uruluşJaı Arası Yeı Değişlirıııe Sııı,ctiylc
Ataııııa l(urası 30.09.2015 taril,ıi Çaı,şınılıa giinii ü,üotcı, htızurı.ııc]a bilgisayar <ıı,tıtııııııda
gerçekleştiriJ ecektir.
l3aşvuırılaı; Ektcki takvinı çerçevcsiı-ıde S:rğlıl< IJaI<anlığt Yönctiın l Jizn]ctlcı,i (,']cncl
\4i'iciı_iıiiığü iirterııet adresirde (ır.rr ıı, ylı!ıı,_ıııı]ilr.roı,.ii ) ),cr alaıı Pcı,soırı:l t3iJgi Sistcnıi (l'J}S)
üz-c-.jıı<]e;ı
yalııiacak olııp, ınüüal
]<adrolı-,ı
göz öııriııclc bıılrınduru]aıak
e
n {iızla on (i()) tcıcih
yapıiabilecel<tir. Bu kı.ıı,aya başvrıracal« olaıı)aı,, ])IJS i-];rcrjnclcıı tlo]duı,açakları 2{)l5 Yıtrı
llyliil
Döııcnıi İsteğc Bağlı Bal<anlık vc l}ıığlı I(ıı r,.ı Iıı şlıir Ar:ısı \|cr l)cğiştirnıı: §uı'ctiylc
Atınma kurası baswtu fornııınuıı cıkt:sıııı a:ııjrinc veya ırotcı,c oııavlalariıl< 'l'.C. !iağlıli
Bıı l<anlığı Çcnel Evra
li s rı b csi
'N'[i
tlı
ıı
tn ırsa Cati. T'jo:3 06434 Sıhlıi c
/ANKA.iiA
olacak şekilde kaıgo şirketi veya APS iie göırdereccJ<lor ya da eJdcıı tcslinı ecjeccli
ıt]ı,csiırclc
]cı'd ir. lı]c]cıı
teslinı edeııleı, evıaklaıırıı keııdisi veya ıroter tara{lı:ıclaıı vekiilot vcrdiği kişi aıacılığı iic tcsliın
cdcccktiı". Aksi takdirde evrak teslinı ırlııın-ıayaca
l<1ır.
C öndcıj]cn
lıclgcicıin Sıığlılt
l}a I<aı
lıiııı;t
vaktiı,ıcie ulaşmaıııası ]ıaliııde sorıııırlulı"ıl< başvı-ıı,ıı sııhibioc aiı[iı,.
Yıli'E, iill Döncrni Is tcğc i] a ğlı iJııiiairlıii
r,ıı
iiı
iı }iııııılrı lal,-,\,rası \'ı:ı
ijuı,c.'ivlc A'ıaı,ırna tr(uıası için: bu kıııada yerlesip alaır-ıası yapıltırı ııznıaıı lalıiiı, ,-ızı'ııı'l
(IUTG) ve tabiplerin
1ıaleır görev yaptıklaı,ı
biıinıdcıı ayrılnıaları lıalindc PcrsoııcJ i)ıilıiıı'iı
Cetveliııe göıe doluluk oranrnıD u,lvaı,I ve branşıiıcla %,60'ııı altına clüşııcsi
rluı-uıı'ıuııda
ayrüışları yerlerine atanacal( persoı]elin görevc iıaşlaınasıııdan soı'ııa yapılacalitıı'. ı\Ynı
biıiırıdeiı ayıılacak pelsonel say§mı],t birden lazla olırıasr ]ıalindc ayrılışlaı cıı
1ıuaıııra salıip peIsone]dgn başlaıaıa[< sırayla 1/ap]]acz]kt]r.
-!-,.,i-
Mitha$nsa Cad. No:3 Sıbhiye 06434 ANL(A)iA
ı'cl: =90 3l2 5s5 j7 46
rlrvu,,sı,_lİ i]ı.gor,.tı,
ytil<sı:Ji hiznıct
}/,
ı' o.];
lı - 1
iı^-
,l
",];:]ü,
\
l,C
i:
SAĞ]-] ü( l]Al(^Nl..üc]
Yönetinı Hiznıe tleıi Ccncl Miidi.]rliiğii
,
l.(:.sjliılli i|;!linlılliı
r\ncı:]< ata;-ınıa
öreve
i-ıi.ı
iatihindeır jtibaı:e:ı 2
laıııanıası li
1i
de
2]
lı
(i]<i) aylı]<
]aı-ı
s i]ı,y_rcçI]_ş.]..]T
n [ırı s il,c
dcll
]]l
d!_1pl]!]_!]]ç_ a{iınac:ıl<
ll
ı
ılııı
as
ııcı,stııciiıı
ltıiıacalılıı
ı
2-Birinci madde kapsamlııdaki kısıtlaıııal,a tabj pclsoııe] lıatiç olnıak iiııcrc
20
[5
Yılı
|iylül
Döıemi İsteğe Bağh Bakaırlık ve Bağlı l(uı,ı-ılı:ş|ar Aı,:ısı Yeı, Dcğişlirıııc Sıırcti),Ic Alannı;ı
Kuıas;ııda yerleşiiıileııleriıı ayı,ılışiaır atannıa taı,ihinclcD itjbaIcn 3O (ıttız-) giiıı içcı,isiııdc
sağlaıracaktıl,.
Al§i tal(diıde bu
süterriı,ı soırujıda ataı]-]a]all iptal cdilccektir.
3-a) 632 Sayılı l(anun Hükırıünde J(araınaııe ile sağlık hiz.n,ıet]eri vc yaı,rlınıcı sağlık hizıııclIcıi
sı-ııılina ıııei]ıuı, kadıosrıııda atanan p ersone]cle],] lrr:rıı son lıaşvıırıı tarihi itjbaıı
İilen 2
bı_ıluırclı,ı]daı,ı ilde toplanıda
yıl süıe iie
(ii<i)
görcv yapnrış olanlaırıı başvurrılatı
]<abu]
I]a]<an]ık
i]ı:
vc biığlj I(tııu]uşlaı, i<adto]arıııda
edilecc]i olı.ıp, iici,etsiz iziıılcr [,ıu siirctIcıı
sal,ı iıııayacal«ıı,.
b) 6495 Sayrlı Kaııuıı
kapsaıııınd.a ataıııası ),alıı]aıı personcl
lıu
l<ıııaya nı[iiacaat
edcıneyecektiı.
4-Bu kura içiıı açıhnış olau ıııiiıılıaller bjrinr bazıırda ilıiıı edilnıiştir.
etliili pcıstıırcl plıınlaınası yapılla lıi|nrcsi için, !iııra
soiı b:,ışYı-iİıİ iarihi itibariyie kıdrosunun bıı!ıındıığu iüc Saglıı. l}:ılıanlığ: vc B:ığ!ı
I(ıı ru iusl:rı,rnın I{eıliez Teşkilatlarıiıca yırpıtaır cır son iü(ı-ııiliı işlcıninc, miitcıkip iıaşİıil'ış
tıı-ilrincicır itibaıen SağIık Bakanlığı vc bağlı i<uııılıışlııı,ı itırdrosıınd:ı liilcn cn az 2 yıl
çııİışInİş olın peısoneİin müracaatları l<aİıul cılilecciıtir.
5--Sıığlıi*
hizmet}ctiııin
a]<sama!ır,rsı ve
6-Devlct FIizıııeti Yükünılüsti olarak
atanaı-ı
personel içiı,ı DI-IY' sini taı-ııaı,ırlaıı,ıış
oIıı'ıal<,
şaı'tıyIı
aıaırciıği iide 2 yıl çalışııış ollna
şa t aran n,Iayacaktlı,7-.Kııra son lıasvuı,u tarihi itjbariylc adzı y ıı-;cı-ıııııJuğu devaıı cc]cn
pelsoürc] lıı.ı l<ıııayiı
,ıTIüracaat edenreyecekti].
dışıııdıki Ilılrıın!ıl< ve i.}ağh
I(uı-uluştarı taşr.a teşlrİlatı lıac]rolııı nrünhatlcriııdcıı , iI içi vc illcr ai:ıSl ilıŞı'ııı'u
8-
Brı I<urayı miiracaat
edccel( pcrsonel l<endi }<uı,uınu
yapı,ıbilecei<tir.
?-
iti.ı
\,liiiatpaşa Cad. No:3 Sılılıiye 06434
'rcl: i-90 ] 12 585 l7 46
^Nl(AltA
ıı,rt ır,.sııglili gtırı ıt
,/ ',r;.i \
.!
|j
li
\\i+li'
,l.C
SAC],ül( BA](^N]..]Ğl
Y öıetiıı i-liznıetlcri Gcncl JVt iitltiıIiiğii
(.].sİİ|lIi İ}xl(ıı|l|İl
9-a)I(uıaya başvuiaıı peı,soneli]r yeı,.leştirıııc işleı-ıılcri
{}
i .(!7.2()l5 1aıih iırc göı,c
lrcsalılıııiıi,ı vc
ilan cdiieır lrizıııet puaırlatı esas a[ına[a]( yapıJacaktır,
b) I(rıra.va başvuraıı personeliıı hizıı-ıet puaıılarıııa
iliıazları Pl]S üzerinrIcn
alı ııacak [ır,
c) Alrrraıı itiı,azlaı değerleıldili]elek, P]]S üzeı:indcn ilan cdilccck o[up ycıloştirnrc işltıııi
)/eniden hesaplanaıı lıiznret puaıJaIıüla 9öIe 1ı2,prlr,ı",,1",,,.
10-Btşvurı,ı evr-a]<larıııı,ı irıceleırıııesi neticesiı-ıcle ı,ır,gun göı,ülıı,ıeyen [ıaşr,uı,ıılzıı-, rct gcı,cI<çclcıi
ilc bjılil<tc
1ebiigat yeııne gcçlılek üzeıc
PBS
i]z-cı,ınclcn
jlaı cdi]ecek,
c]ektroni]< oıtanıdii
ilirazlar a]iııacak ve neticeleı,i PBS üz-eriııdeır j]aıı cclj]cccli.tjr.
'l
1J3aşvııııı er,ı,akı zaırıanrııda
rıJaşnı
ayaıılarırı ilirazlıı,ı cIcğcrlcnd iı,ıııcyc alınnıııyııcalıtıı,.
12,2CI4. Eyiül ve 20i5 Ocak Döııeiıi Yeı, Değiştirnıc Sı:retiy}c Ataıııııa l(ura]arı vc
2() ].5
'l'eiıuııuz Döneııri İsteğe Baglı İllcı, r\_ıası Ycı Dcğiştirrııe Sı.ıretiyie Atanıı]zt Kuı,|i:iı
ye1,loşeı] pelsonelin bu kuı:aya başr,urulaı,ı l<abı,ıJ cd
-L3-Bu
bulrınduğu yerdeır ayrı)ışJaı,ııır
yzılı i-ıı:ııııaJa ı,ı
ilinci fıkrırsı ile
19, 20 ı,c
2J
içcı,isiııcic
ncdcniyle irtaıııursı ilıtıı1 ctiiloırlcı,ııı
(Sağlık Baka.ıılığı ve Bağlı l(rıı,uiuşlaı,ı Ataııa vc Ycı Dcğiştiı,nıc Yöııctıııcliğiıı
:ıac}dcı:in
soı]i]cu
ilnıeycccktiı.
kura soırucrı yerleşnıiş olulı atairızısı vzı;ıılan 1ıcrsoncldcıı 30 (ottız) gLJıı
l<aciı,osı,ıı,ıu,,ı
Yıii
iıı
!(ı ııci
iııci n-ıaddcleıi hariç olnıali üzcı,c) atııııııı
i<ıı'iıi'
iaTibinden itibaı,eır biı, y:ıl sü.e jle ataüxrra işienılerı 1,alıılıııayacaktıı,.
14-4-.gJA
taulıinden sonra Sağ]ık BaJ<aıılığı r,c 6ağlı l(rıı,uirışları
^tııılla
Değiştiiıııe Yönermeliğiııin i6, \9,2a.,21. vc 2(ı ı:cı ıııaddcleriııc []öIc ııiainası
vc
Yc]
yal)]]iın
peı,soııelclen atama karaıını }<eudi talepleıiyJe ipıal ettiıenlcı,in bu l<ıııal'a mrjliıcııirt]:1ri ki]l]ıı]
0dllll1cyeceKtIr.
u9:91_}_Cad
-jüü \\,\!\!
§r,,lı1.,....-,.
No:]_Sı\üive 064j4
ANKIJL\
İ(_
,) \
/
iı,)i
\,*a--j:'
(:_s:lİIıli
]
|,
SAC l .ll( l,]A t( ı\ N ı ,l(
Yöııetim I-] iz-ıııctleri (icıcl M
jl
iitl iirl üğii
Il:ııtıNlıi,
Sığlıli '['cknisycni ı,c Sıığlıii
5-Uzınan Tabip, Uzuraır Diş Tabibi, Sağlılt JVlcıırııru,
diğoı, 1ıcı,soııcl isc
1ıaleır çai:ştıl<)arı ı"ıı-ıvaıı vc blanşlaıtn(la,
]rüüı,acairt ıxlcbi]cccklcı,d il
l-ıaleıı çalıştıklatı kadro uııvanlatu,Ida açllaır ııiinhal I<acIr<ılara
Tekııilieri kaclrosuııda çalrşarllal,
i
5_a)SÖz_Jeşnıeli
Aile.I{ekjııi vcya Ailc Sağlığı illenıanı olaı,ak çalışan pclsol]cl bu
İ\ulayiı
j1lüIacaat edebilecek olup, bu kapsaııda ycİ]eŞe]l l)cı,Soılo]in l(tıı,ıı soı-ı başvtıru 1aı,ihiııclcıl
itibareıı eıı geç 2 ay içiııde sözleşırreleıin.i fcs]ıetı-ııc]cıi gcı,ekn-icktcd iı.
yalııiıııayacaktır.
b)Sağlık BakanJığı ve bağlı kuı,ulrışlaıı
l<aciı,olaı,ında sağlık
^ksi
takdirdc alaıııa]aı,ı
lıiz-ııetleıi vc yardınıcı sağJılt
]ıizınetleıi sııııfinda görev yapmai(ta ikeni 663 Sayılı l(i-tK l<apsaııında sözleşnıo iınza)al'aıı
personel btı kııraya müıacaat edebilecek o]up, bu ka.psaıııda ycrlcşcrı pcrsrıııe|İn kiııa soı
başwru tarilıiı-ıdeır itibateır eu geç2 ay içiıdc söz-lcşnı clcıiııi leshetnıelcı,i gcıeknlcktcdir. A](si
taI<diıCe atamalaıı yapılmayacaktır.
c)
^4ı3,.l:l<s;z
izinrlc olan (doğuuı, asitcrli!< vb.) pcrsoncIin lıaşvuı,ııiıııı kıl,ıul cı!ilcccii oiı;p,
bu i<apsaııda ycılcşcır personeliıı itura soır basvuı,tı {ıı:ihindcn
itilııırııı
cn gcç 2 iiy için(ic
göı-cve başl:ıınaiarı gcrei<mcl<tediı. Al<si talidirdc ataıııalı,ırı yapılnıa),irijal(tır.
17-i(ııra son bas,ı,urıı tarihi itiba:,ii4c: f)l-IY' si dcr,ıın cdcn, l6. Mıdticdc !ıc!iriilcn
sözlc§mc d.ıırum|aı,ı lrıticindc söz|ciiıncli olırati çalısan ncı,sonclin
cd i lııı
i
rı liıtrıııl
evcce!itü-.
3-.i(uı'ıya başvrırcluklatı tatih itibaı.iylc
D]lY' si
lıiıcır]cı,jıı iJgiIi Il Müdiıltl3i], N4iıtlı: lüIi vc
Bİıİİltie;'' Ceıı (30/11/2007 (aı,ihli vc i91703 sayılı
a
[ıaş,ı,tı ı"ıı la
yızı ckinılcki liırını ııygıııı ıılarıii,)
lacırit}ıırı bclscvi b asvul, u evı,alır ilc lıiı,lilitc T.C. Sıı
Aenel ı\4ii itür!ü ğii nc hitaheıı gijnricrınc!cri qcrc
i
lıl<
!<nı cl<tc<l
l}ıl<ııılı Ğ ı \'iiııctiııı I-1iznıtilcri
iı-
19-,'(uraya başvuraır peı,sonc]doiı Üaşvrııulatını ipta1 ettiı,nıck islcycıılcı (U=01.2!]i_§aiı_
bzışl,ı-ırrısuntia
23.0r.ZGi,5 l'aiıartcsi qünii şa:ı t 1 8,00' a kadal, i)Bs tizeljDdon kuıa iptal
üd!
»l»))fr}ir&rr Çiı9,
Nü
Tcl: r90 3l2 585 İ7 46
\\,
\\,1\.. 5;.11]
l'1
(1.
g6 v.
li'
4
ŞÜ,l,;/e 0643 4
nNl(ı\RA
/ -]l\
[
-İ.C
j}
SACl..1ı( 1]Al(ANI-1(:I
Yönetiıı lIiz-ınctleı,i Ccncl M iidiiıliiğii
\..to:y'_,j:
l.(:.siIlı
jt
Il1,|iıİıliı
bııluı-ıı,ııaları geı,ekrılektediı,. I(rıra b4şvlıı,ustınu ipral citiıcnJer btı ltı-ıı,zıy;ı ye]]idcll
bııŞ\'uı'üIt]a
bı"ılunmayı talep edenıeyeceklerdir.
2O_a)Tercib edilecek br:aırşta
edecej< uzmaır 1ab,ipleı,
eğitiıı )<liııiği
bı"ıJunaı,ı cğitünı
vc
arırştıtıü-}0
hastııııclcriııi
Sağlık Bakanlığ] ve Bağli Kıırııluşlaıı Alanıa ve Ycı' Dei.liştinııc
Yöııetıı:ıeliğiııiıı 3Ouııcu nıacldesi ve O7 Nisaıı 20'l2 1;ırih ve 28251 ı;a),ılı ]lcsı-ııi
;,ıryııJ:ıı-ıa:r Sağhk Bakaıılığı Eğiri;-ı-ı r,e
YapıJacak Atanıalarda Uygrü
a
ıraca
[<
Aıaştıııııa
Gaz-cücdo
J-lastaııe]cı,indc lJaşasistanlıl< Karlttılaı'ıniı
S;navlara ilişl<in Yö»c|nıoliğin 6. ııacIdcsindc l,ıciirtiicıı
başvuırı şaıtlarııı taşınıaları; 'Yabarıcı Dil yetcrliliJ< |ıclgesiırc sahip olııızıl<, nıiiracaat
itibaıiyJe; Deı,let Iliznıeti Yıikiiırıliiliiği.iuü
biiiııscl
tan,]ilrnla
ı,],].ü)/a ]
deı,gileı:de yayrıı-ı,laıı.ırıı
ş, i]<isi birinci isiıı,ı
arastıı,na nrakalesi bı-ılrıııı.ak, SCi (ScieııceCiı
a
ktılıııış ol:ı,ıait,
'i)p
az- [,ıiı,iııi sağlaı,ııal<, 'fiiık
ii;ıcıc cıı az üç oı,ıjınıi
oInıai<
tioıı Incicx), SCJ-ii (ScicııccCitıtion iııdcx
Expanded),SSCI (SocialScienceCitatioıı lırdex) veya r\l-.lC1 (ArtsaııdI
indeksiııe kal,ıtlı derg'leıde yay;nılaırmış
taı,ihi
ti0 giindctr az sürc
çalış;ıra ve eseı,leı-i bal<ıııııı-ıdan aşağıda[<i şartlaı,dan eı,ı
Diziııiııdc kayıtiı
tcı'ciI'ı
bi ııci
Iı_ını an
-
itcsCi(ation indcx)
jsi;n cıı az bit ori.jiııal araştıı,ııa nıaka]csi
bırluııir,ıak, SCI (ScieırceCitatioıı I;ıdex), SCI-ll (ScicnccCitation hıdox
-
llxpanded), SSCl
(SocialScieııceCitation hıdex) veya ALICI (Aı,tsandJ-lıınıaı-ıitesCitaıio;ı Tndcx) indcksinc liayıllı
deigi)ei,dc yayu:rlanrıış ikisi oı,ijiırai a]:aştııina ıııalta]csj ojırıak üzcrc
lııışvuruiıı rı
l'ı)
eı-ııŞtiİ,İna
it:j
lıııliınnıtık'
başvrıru evraki
liı bul
cdi!ırıcyecej<tir.
İlğitiı,ıı kiiniği bu]ıınan eğitinı vc
ı) bcndi
az ijç ),ayüor
jle birlikıe gönclctıııclcıi g eı,eknıcklccjir. !}rı saıil:ııı
l<urı son ba§vrııu tıı,ihi iiilıaı,iyic DfnY' si r!cvanı cticııicıiıı l<ıııa
vc bu beigeieri
fıışıy29!2şğ19
cı
^Iastıfn,!iı
hastanclcıini tcrciIı cılcıı ı,c lrıı nııtlıicııiıı
tasılıravıınlııiıı. cğitinı kliniği lııılıııııın cğıtiııı vı;
lıastancsi tercihleri siliııcccl< oiun dirrcı,tcı,ci hlcri dililrı{c ııiıııııı:ıii |.:tı ıiıı,ıı
lıa!:ısamtndaki sat,flaıı
ırcalitli,.
^
2l-Müıacaat şaıtiarını taşınıachğr l-ıalc]e nıüı,acaat cclcrcli schvcıı l<rıı,ayzı ciahii cclilcıı vc Iıııı'ı
soııucıında yeıieştirilen personeiil) ataııra]a,ır-.ı ya])] l]ı,]ayaca]( sohveı-] yap,]m!ş olsı Jiıhi iPial
edilecektiı.
Mithatpaşa Cad. No:3 Sıhhiye 06434
Tel:-r90 3l2 5s5 l7 46
ıtır,ıv.
sıtl
i
|i.
go v.
tı
AN](Alln
i
:-_.-..---.--.
lp.
I
,l.C
-.i:i
|-c.s;!:lıllt
Ijx
tı
SA(-i1,1I( I]n l(AN1.1C j
Yöııetiııı 1-1izııet]çı,i Ceıcl I\.{ tld
ü
ıliiğii
»ljı:,
22-Ycrİeştilne soııİrçiar,ı ayırı giiıı interıet adresincle ijan cdilccclttiı
Bilgi ejiııilırıcsiııi ve gereğiııi
ı,ica cclerjı-ıı.
l)ro{. Dı,. üjytip (.]ijN4iJŞ
]]al<an a.
N4 ıi
ilil:
stcş al
i(uı a Takviı,ııj (1 sayfa)
i-)zığriı::::
(icieği:
[i1 Il
Vaiiliğiııe
(
il Sağhk Miidüılükleıi)
Ttirkiye Kaırru Hastaııeleıi l(tırumı,ına (Taşı,a teşJ<ilahııa dağıtılııak iizeı,ı;)
Türkiye Halk Sağlığı Kuıuııuııa (Taşra teşltilatııa clağıtıJııak üzcı,c)
||i
l
l;
{
i.( .slİılii
l.
l
.],
,l.C
sAĞl-]l( BAl(^N1.1ĞI
)
Yöı,ıeIiın
i}:l
-lJizıı,ıetleri
Cen,]l l\/iL]düı,li]ğii
liı İ|lüı|
28ii5 Ym,n trYL,{JL DONEMI ISTE(;i0l3AGx_,İ Bz\tr(.ANİLİK VE
EAĞL{ K{JR.UI, [JşL.atrd,A.RıiFr tr y 0ıi, nn Ğ i şr,i. ıt ıv ;n
s{JRETnYn E ATAI§1\4A I(Ut?,\Sn T,A,KVTME
sItLA
A lFiİ-,AM,A
T.l\R.II*I
7Ağustos 2015 Pazartesi- 24
Ağustos 2a75 Paz,a,:tesi Saat
J
l
l8:00'a
2
4
i<ad.ıı,
28 Ağustos 20l5 Cuır-ıa Saat
l 8 :0C'a ]<ada.r
İ 4 E;v|i!] 20 1 5 pazaıtesi
J5 Ey.lül2015 Salı -i6 i3yllii
2015 Çarşaıııba Saat 18:00'a
]<adar
5
5
30 Ey}üi 20tr5
ı
saa t,
İıicclcnıe ı-ıeticcsindc l,ıaşvuı,ul arı
olaıı]arın ilanı
]ncc
leııc sonıası
ı,c1
bzışvutı-ıları ıct
o]anlaı,ııı r,e hiznret 1ıuaııı itiıazlarının
lını;ı;ısı
üzcıiıticn ilaııı
Ycr, vc saa{i
(ıvı.,ıv.yh gnı.sı glii<.gov.tr) iıı ternct
Çarsaıı;tıı
\,ijthatl)eŞa cad. No:3 Sılıhiye 06434 r'\N](ARA
Tc]:,|-90 3 ı2 5s5 17 46
ili.3ov.ir
1;api Inıas
il.iı,az soııııc]atıııın ['],JS
ıııi ı,csin dcn
1
ri,ıı,ıı,. si,ıgl
lıııı-ı
l}aşr,uıu evraklaı,ıı]ın soıı gcliş tarihi vc
a
29 Eyiil] 20] 5 Saiı
i(URAT,dRİI{İ
-'ı'*i-
VIüı lıai ycrJeı,in ilanı ve PI]S iiz-c:-iııdcı,ı
başv ıı;,u
ilan edilcccktir.

Benzer belgeler

Listeye Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız

Listeye Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız |AVA vu la-ç,iı_ yÖx ırvEı-iĞiNiN ı5.M.SiNE GÖRE Y AZlLl vE sÖzı_Ü SINAV ı .A.MASINA cÖrc DÜzENLENEN NiHei easARü LiSTESü

Detaylı

Afiş Yarışması (Tüm Lise Müd. ne) - ulubey ilçe millî eğitim müdürlüğü

Afiş Yarışması (Tüm Lise Müd. ne) - ulubey ilçe millî eğitim müdürlüğü Ankara ili Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren Bilgi Güvenliği Demeğinin Türkiye geııeli resııi/öze] tiim lise ve dengi okul öğencilerine yönelik siber güvenlik kon,,ılu "Afiş Yarışnıası" düzeııleı...

Detaylı

Analiz Raporu

Analiz Raporu ca, ü.D c.t, fu.,,üe tİt İfu ol*İİ taİt) D3 y ıolıııçbnnn diğarr.lülrllıncl ; Yukaİddİl .relı: ıonudğr 06.00.201 1 ffi i rı. 27E66 seyıll R6lrnl Gffi yıys!ılaııın YfEııo (h,üııİıüorr d lhc üat ı!au...

Detaylı

3 1 Hİ 2014 - Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

3 1 Hİ 2014 - Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün. Masa Tenisi Müsabaka Programı ile ilgili. ilgi yazısı ekte gönderilmiştir. Bilgi ve

Detaylı

Wx,i,n-,,,e

Wx,i,n-,,,e 2, Hastalaıın tıL,[ıi lıakıııi re tedaı,ileriııin öııcelikie sağltk tıiiİgesİ İçerisİn Detaylı