Kudüs Mimarisinde ve Süslemelerinde İslâm Zerafeti

Yorumlar

Transkript

Kudüs Mimarisinde ve Süslemelerinde İslâm Zerafeti
ÊULŽ ±ππµ ‰Ë_« s¹dAð µ ≠ ≤¢ WOöÝù«Ë WOÐdF« ”bI« W¹u¼¢ WÝœU« …ËbM« ÀU×Ð√ ∫”bI« Âu¹ ∫—bBL«
UN—Uš“Ë ”bI« …—ULŽ w WOöÝù« WU_«
wMN³« nOHŽ —u²b«
s¹c« »dF« œ«bł√ sO?O½UFMJ« sOOÝu?³O« v≈ ©rOKý—Ë« ¨Âö« WM¹b® r¹b?I« ”bI« rÝ« œuF¹
Êu½UMš√ bNŽ w dB v≈ XKÝ—« w²« W½—ULF?« qð qzUÝ— ‰öš s p– bOQðË ¨WM¹bL« Ác¼ «ƒUA½√
©±®
d¹bI?²Ð WM¹bL?« Ác¼ v≈ ÊËdEM¹ «u½U ¨»d?F« sJË ¨rÝ_« «c¼ ‰UL?F²?Ý« ÊuO½u?LA×?« œUŽ√ rŁ ¨
Æ ”bI«Ë ¨”bIL« XOÐ rÝ« UNOKŽ «uIKÞ√ rŁ ©UOK¹≈® wD½eO³« ≠w½UËd« UNLÝ√ ÎôË√ «uKLF²ÝU ¨mUÐ
w WOð«—u?²« rUFL« sŽ Y×?³UÐ «Ë√b²Ð« ¨s¹dA?F« ÊdI« W¹«bÐ w ”bI« œu?NO« ÊUDO²?Ý« bFÐË
VOIM²«Ë Y׳« w …œU?ł ¨ sOOKOz«dÝù« vKŽ «Î dšR d?B²« w²« W¹dŁ_« U¦F?³« X«“ UË ¨”bI«
Æ ”bI« w ÍœuNO« a¹—U²« bR¹ ·UA²« Í√ “«dŠ« ÊËœ
lÐU?²¹ UL? ¨Âd׫ s W?OÐuM−« WIDML« w?Ë dO³?J« ×bL« W?IDM w VOIM²U?Ð —«“U ÂU b?IË
sOðU?Ð w dH?׫ w×?ÝËdÐ lÐU²¹Ë ÆW?FKI« wË W?L¹bI« ”b?I« w œu?NO« w×UÐ V?OIM²« œU?GO?√
W?IDM w dH?׫ w ÍU?dÐË ÕuKOýË s¹œQ¹ ‰U?LŽ√ e?d?²ðË ¨WO?ł—U« —«u?Ý_« ÕuH?Ý wË s—_«
ÂUF UHMBL« W¹—Ëœ w rNðU¹dH?Š ZzU²½ ÎUFOLł «uMKŽ√ bIË ¨ÍœuN¹ w¹—Uð dýR? sŽ ÎU¦×Ð dÐUIL«
©≤®
d?³Ž wKOz«d?Ýù« œu?łu« vKŽ Wôœ W¹√ ÊËœ ¨w½U?Ëd« dB?F« u¼ t?O≈ «uKuð U? bFÐ√ ÊU?Ë ¨ ±ππ¥
qJO?N dŁ√ vKŽ Ë√ —«u?Ý_« «– œËË«œ WM¹b? œu?łË vKŽ d?ýR? Í√ ¡ôR?N `C?²¹ rË ¨”b?I« a¹—Uð
Æ WGU³LÐ …«—u²« t²HË Íc« ÊULOKÝ
tHA?²« ”u sŽ Àb×?²ð w²« «¡UŽœù« wHM¹ u¼ qÐ ¨pcÐ w×ÝËdÐ wKOz«d?Ýù« ÍdŁ_« ·d²F¹Ë
WDKÝ X×ð X½U r× XOÐË tK« «—Ë ”bI« Ê√ —«“U ·d²?F¹Ë Ɣ˜ËdO¼ bNŽ v≈ œuF¹ ÊuMÐË—
Æ ©ÎU³¹dIð ÂÆ‚±≥µ∞ vÝu —uNþ q³® Êu½UMš√ bNŽ w WO½UFM
¨Âd׫ wÐuMł w ±π∂∞ ÂUŽ cM ÊuOMO WO½UD¹d³« WLUF« UNÐ XU w²« U¹dH׫ ZzU²½ X½U bI
qÐ ¨WO½uON?B« ‰Uü« lOL− W³O? ¨ÊU²ÝdL« WIDM wË ¨oA?œ WЫuÐ »dË ¨s—_« sOðUÐ wË
©≥®
Æ WIÐU« W¹dŁ_« UHA²JLK WOð«—u²« ö¹ËQ²« QDš sŽ XHA bI
WŁöŁ —UŁ¬ vKŽ jI? d?¦Ž ¨n¹d?A« Âd?׫ wÐuMł w qJO?N« sŽ Y×?³ð Êu?OMO X?½U U?bMŽË
dL²Ý«Ë ¨pKL«b³Ž sÐ Ê«Ëd dBŽ v≈ œuFð U?N½√ ·Ëœ sÐË —«“U ÊUOKOz«dÝô« sKŽ√ ¨b−Ë —uB
©¥®
Ʊ∞≥¥ ÂUŽ ‰«eeÐ X³O√ rŁ WOLÞUH«Ë WOÝU³F« œuNF« ‰öš WLzU
”b?I« w —«uÝ_« sL?{ W¹—UL?F? —UŁ¬ s Á«d½ U Ê√ ¨Êu?OK¹« Ê“Ë— ÂU¹d? WOKOz«d?Ýô« ·d²?FðË
Æ ÂöÝù« bFÐ ”bI« vKŽ X³UFð w²« œuNF« lOLł q¦L¹Ë ¨WOöÝù« œuNF« v≈ œuF¹ ¨WL¹bI«
ÕUO?²łô X{dFð …dO?G WM¹b ô≈ ¨ÂØ∂≥∑ ‡¼±∂ WMÝ wö?Ýù« `²H« q³ ¨”b?I« WM¹b sJð r
rK²?O ÂØ∂≥∑ ‡¼±∂ WMÝ W?M¹bL« Ác¼ tMŽ tK?« w{— »UD« sÐ dL?Ž W?HOK« —«“ Ê√ cMË Æ”d?H«
—U?L?Žù« √b²Ð« ¨W?OM¹b?« rNðP?AM vKŽ ÿU?H×?«Ë Wc« q¼√ W?¹UL?× t?FD b?N?Ž sŽ UÎ MKF? WM¹b?L«
±
Æ tðö ÊUJ w b− vM³¹ Ê√ dLŽ WHOK« d√ –≈ ÎU²R ÎUOz«bÐ ÊUË ¨wöÝù«
¨jDL« wŽUЗ wd?A« —«b−« WNł w? ÊU jOÐ b−? sŽ Â∂∑∞ nu—« WUŠd« Àb?ײ¹Ë
©µ®
dLŽ WHOK« d¬ UL Æ dLŽ b− rÝ« tOKŽ oKD¹ ÊUË ¨…bŠ«Ë WFœ qł— ·ô¬ WŁö¦ l²¹ ÊUË
pKL« b³Ž b?NŽ v²Š dL²?Ý«Ë ¨U¹—u q³ł WL w W?dAL« …dB« vKŽ VA?« s WKE ¡UA½SÐ
Æ Ê«Ëd sÐ
W¹ü« w œ—Ë U?L ¨vB?ô« b−?L« w ¡«d?Ýù« WIDM? …—U¹eÐ ÂuI¹ Ê√ »UD« sÐ d?LŽ œ«—√ b?I
tuŠ UM—UÐ Íc« vB?ô« b−L?« v≈ «d׫ b−?L« s ö
Î O Áb³?FÐ ÈdÝ√ Íc« ÊU׳?Ý˚ WL¹dJ«
Æ ±Ø¡«dÝù« Æ˝dOB³« lOL« u¼ t½≈ ¨UMðU¹¬ s t¹dM
sÐ pKL«b³?Ž ÁQA½√ Íc« b?−L« wMF¹ ô ¨UM¼ W?L¹dJ« W¹ü« w —uc?L« vB_« b−?L« Ê√ vKŽ
«d׫ b−L« sŽ bF³¹ ÊUJ w vUFð tK tO? b−¹ Íc« ”bIL« ÊUJL« wMF¹ UL½≈Ë ¨ÎUIŠô Ê«Ëd
‰uDÐ —«u?Ý_« UNÐ jO?×ð WF?Ý«Ë ÷—√ w¼Ë ¨©n¹d?A« Âd׫® vL?¹ Íc« ÊUJL« ÆW?dJL« WJ w
œbŽ t?Ë ¨Â≤∏± »uM−« wË Â≥±∞ ‰UL?A« w t{d?ŽË ‚dA« s Â¥∂≤ v≈Ë »d?G« s Â¥π≤ v≈ qB¹
WŠU?« Ác¼ w ¨s¹“U?OL« rÝ« UN?OKŽ oKÞ√ nU?ÝË …bLŽ√Ë ”«u?√ s WHR? W¹ed« qš«b?L« s
W?³ U?NL¼√Ë »U?³Ë b?łU?Ë ”—«b w¼ ¨W?Oö?Ýù« œuN?F« nK²? v≈ œu?Fð WO?öÝ≈ P?AM
©∂®
tOKŽ ÊuIKD¹Ë Âd׫ «cNÐ Êud³²¹ ”bI« ÊË—Ëe¹ s¹c« »dF« ÊUË Æ vB_« b−L«Ë …dB«
Æ vB_« b−L«
vM²Ž√Ë —«u?Ý_« r— ¨dL?Ž bN?Ž w ÂUA«Ë ”bI« v?KŽ ÎUO«Ë ÊUO?HÝ wÐ√ sÐ W¹ËU?F ÊU? UbMŽË
vKŽ WHOKš Íœu½ ”bI« WM¹b wË ÆsH«Ë V«dL« WŽUMB Ϋ—«œ UJŽ w vMÐË Æ—U−ý_«Ë sOðU³UÐ
bMŽ WÝbIL« U?N²½UJL WLUŽ ”bI« oA?œ q³ —U²š«Ë W¹u_« WËb« fÝR u¼ ÊU?Ë ¨sOLKL«
Æ »dF«
b−?L« ¡U?A½SÐ √b²Ð«Ë ¨Â∂π± ؇¼∑≤ WMÝ …d?B« W?³ ¡UA½SÐ d?√ Ê«Ëd sÐ pKL« b?³Ž b?NŽ wË
”bI« w Ϋd?OË ÎôU pKL« b³?Ž oH½√ bIË ÆÂØ∑±µØ‡¼π∑ WMÝ bOu« tMЫ b?FÐ ULO t?Lð√ w²« vBô«
¨”bI«Ë ÂU?A« sOÐ ‚dD« bO?³F?²Ð d√Ë ¨Á—UB?²½«Ë ÂöÝù« …u v?KŽ WôbK sOŠdB?« s¹c¼ ¡UA½ô
Æ ”bI« Âd×K WÝbIL« WOM¹b« …—U¹e« q³Ý qON²
¨sOLK?L« vKŽ WHOKš ¨sOMR?L« WFOÐ pKL«b³?Ž sÐ bOu« q³Ið ¨U¼“U?−½≈ bFÐË …dB« W?³ wË
¡Uł rŁ ÆsO?OŽUMBK Ϋ—«œË ¨d?BË b−? s UN?O UË WK?d« WM¹b ¡wAM¹ ÊUL?OKÝ Áuš√ ÊU? ULMOÐ
Æ sO¹u_« —uB r{√ u¼Ë ÆU×¹—√ w d−HL« dB wM³O ÂUA¼ WHOK« Áuš√
Íb?NL«Ë —u?BML« q¦? ¡UHK« s? œbŽ ”b?I« —«“ bIK ¨ÂU?A« œö?³ sOO?ÝU?³F« ‰U?L¼« rž—Ë
¨…d?B« W?³ wË v?Bô« b?−?L« w W?U¼ UŠö?« ¡«dł≈ w ÁdŁ√ r?NM q „dðË ÆÊuQ?L«Ë
Æ tOKŽ vð√ ‰«e“ bFÐ ÆÂ∑¥¥ ‡¼±µ∏ WMÝ vBô« b−L« ¡UMÐ …œUŽ≈ ÍbNL« WHOK« v≈ œuF¹Ë
WMÝ p– rð ¨WO?L¼« d¦_« ·bN?« ö
Î √ ”bI« X½UË ¨w³?OKB« ‰ö²ŠôUÐ ÂU?A« œöÐ Xz“— bI
¨VOKB« UN?OKŽ «uF— W?OM …dB« W³ «u?KFł Ê√ …«eG« ¡ôR¼ tO« vF?Ý U ‰Ë√ ÊUË Æ±∞ππ ‡¼¥π≤
≤
Æ W¹—U²³Ýô« ÊUÝdH ΫdI «uKFłË vB_« ·«dÞ√ «ub¼Ë
q−?ÝË Â±±∏∑ ؇¼ Á∏≥ WMÝ ”b?I« —d?Š Íc« wÐu¹_« s¹b« Õö? qD³K rOEF« qC?H« œu?F¹Ë
w ÂuO« v²?Š WLzU W?ÐU²J« X«“ UË ¨Áb¹b?−²Ð ÂU Íc« vB?ô« b−?L« »«d× v?KŽ a¹—U²« «c¼
s W³?I« jO×? w p– q−ÝË ¨…d?B« W³? b−? rOdð …œU?ŽSÐ ÂU rŁ ÆÁd¹d×ð b?FÐ b−?L«
Æ qš«b«
U¼bŠË ”bI« WM¹b? wH ¨¡UA½ù«Ë —ULŽù« w …Ëb? «u½UË d¹dײ« w ÎôUDÐ√ Êu?OÐu¹_« ÊU bI
‚bM« dH?×Ð ÂU UL ¨p– ÁœôË√ lÐUðË Â±±π± ؇?¼µ∏∑ WMÝ ”bI« —uÝ ¡UMÐ …œUŽSÐ s¹b« Õö? ÂU
W¹U?I?Ý vMÐË Â±±π≥؇¼µ∏π WMÝ Íd?L?F« lU?−« s¹b« Õö? Œ√ ‰œUF« pK?L« QA½√Ë Æ—«u?Ý_« ‰u?Š
WMÝ Ã«dFL« W³ Q?A½√Ë b−L«Ë ¨WOKC_« WÝ—bL« qC_« tMЫ Q?A½√Ë Æ”bI« s¹uLðË ¡UL« kH×
Æ œuMN« W¹Ë«“Ë ÁU—b« W¹Ë«“Ë W¹dUM« WÝ—bL«Ë WOŠ«d−« W¹Ë«e«Ë ÊULOKÝ W³Ë ±≤∞± ؇¼µπ∑
dUM« pKL« rJŠ ‰ö?šË ¨r¼bNŽ w Ϋ—U¼œ“« d?¦√ ”bI« X×?³√Ë ¡UM³« ‰U√ pOU?LL« lÐUðË
w²« WO?uKLL« dzU?LFUÐ ”bI?« XKHŠ ¨ÎUU?Ž sOFЗ√Ë WŁöŁ b?²« Íc« ¨wuKLL« ÊËËö? sÐ bL?×
b²Lð w²« vBô« b−L« WË—√ ¡UA½SÐ pKL« ÂU bIË ÆWOöÝù« …—ULF« —uD² UÎ Fz«— UÎ ł–uL½ X½U
b−L« —b rO?šd²Ð ÂUË œËË«œ »«d× bMŽ wK³I« —u« dÒLŽË ¨W?L½«uG« »UÐ v²Š Âd׫ »UÐ s
‡¼∑≤∞ WMÝ …d?B« W³Ë ¨vB_« b−?L« W³ VO¼cð œb?łË ¨wÐuM−« b−L« j?zUŠ v≈ vB_«
dÒ LŽË sO?½UDI« »UÐ …—ULŽ œbłË ¨¡U?O³½_« ·dý »UÐ qÐUIË W?DŠ »UÐ qÐUI s¹“UO?L« dÒLŽË ¨Â±≥≤∞
W?FKI« lU?ł Q?A½√Ë ¨»Ëd?F« sO?Ž s ”b?IK WKš«b« …UMI« w?¼Ë ¨ÊUDK« W?dÐ bMŽ qO?³?« …UM
Æ qOLł »«d× Í– ÂdŠ s ÊuJ²¹Ë ±≥±∞ ؇¼∑±∞
¨n¹d?A« Âd?׫ w ÍU?³²¹U? qO?³?ÝË W?Od?ýô« ¡U?A½≈ rð ÍU?³?²¹U ·d?ý_« ÊUDK« b?N?Ž wË
ÊUDK« ÊU?šË ÊUDK« WdÐË W?O?—UN−« W?Ý—bL« ‚u?dÐ ÊUDK« QA?½√Ë ¨W¹d¼eL« W?Ý—bL«Ë
Æ X« —«œË
«c¼ öðË ¨…dO?³ «Î —UŁ¬ ”bI« w «u?dð ÊËd WŁöŁ s »dI¹ U? dL²Ý« ö
Î ¹uÞ p?OULL« bN?Ž ÊUË
ÊUDK« UNÐ ÂU? w²« rOd²« ‰ULŽQÐ √b?²Ð« Íc« ¨Â±µ±∑؇¼π≤≥ ÂUŽ cM w½UL¦?F« bNF« …dýU³? bNF«
»«uÐ√ œb?ł U?L ¨Èd?š√ UÎ ?ł«dÐ√Ë ¨X¹d?³J« ÃdÐË oKIK« ÃdÐ ÂU?√Ë ”b?I« —uÝ w w?½u½UI« ÊU?L?OKÝ
»UÐË qOK« »UÐË r¹d w²Ý »UÐË ¨±µ≥∑؇¼π¥∂ …d¼U« »UÐË ¨oAœ »UÐ ØœuUF« »UÐ q¦ ¨”bI«
Ʊµ≥∏ ؇¼π¥∑ qOK« »UÐË WЗUGL« »UÐË ¨Â±µ¥∞ ؇¼π¥∑ œËË«œ w³M«
»UÐ qO³ÝË ÊUDK?« WdÐ qO³Ý UNM Æn¹d?A« Âd×K W¹œRL« ‚dD« w Êö³?« s «Î œbŽ QA½√Ë
Æ ◊U³Ýô« »UÐ qO³ÝË dþUM« »UÐ qO³ÝË ÊULOKÝ qO³ÝË r²F«
w ÂU? pc ¨W?dJL« WJ w wJL« Âd?׫ w W?U¼ WF?Ýu?²Ð r²¼« b w½u½U?I« ÊU?LOKÝ ÊU?Ë
Õ«uQÐ U?N²?ODG²Ð d?√Ë …d?B« W³? WN?ł«Ë w W?HU²« W?OzU?HO?H« ·—U?še« ‰«b³?²ÝUÐ ”b?I«
Æ rOd²« a¹—UðË tLÝ« qL×ð WLzU X«“ U w²« w½UAOI«
UNÐ l²L²ð w²« WOöÝù« WOBA« bRð W?HK²L« œuNF« ‰öš X¾A½√ w²« WOöÝù« w½U³L« Ê≈
≥
rNð«d?OO?GðË œu?NO« U?UN?²½« rž— ¨Íb?OKI²?« UN?FÐUÞ vKŽ WEU?× X«“ U? w²« W?L¹bI« ”b?I«
Æ WFÝ«u«
s WO?dA« WO?ŠUM« w n¹dA« Âd׫ lI¹Ë ÎU?FÐd Ϋd²?uKO —«uÝ_« sL?{ ”bI« WŠU? lK³ð
…d?OG? WO?K× ‚«u?Ý√ ¡UO?Š_« Ác¼ wË ¨jDš Ë√ «—U?Š v≈ WM¹b?L« rI?ðË ÆU¼—«uÝ√Ë WM¹b?L«
WOŽUL²łô« UN²¾OÐ w WL−M W?O½UJÝ UŽuL− rCð ¡UOŠ_« X½UË ¨WOzd« ‚«uÝ_« sŽ XKI²Ý«
WOUŽ «œ«b²?« Ë« PAM ÂuIð bË ¨œuIFÐ UN?CFÐ wDž ¨WłdF² WL¹b?I« WM¹bL« ‚dÞË ÆWOM¹b«Ë
Æ uO³K
¨vÌ_« b−?Ë …dB« W?³ UMOM¦²Ý« «–≈Ë Æ”—«b?L«Ë Ê–PL«Ë błU?L« PAML« Ác¼ r¼√ sË
W¹d??H« W½c?¾L« U?NM d?c½ ¨wuKL?L« d?B?F« v≈ œu?Fð ”bI« w? Ê–PL«Ë b?łU??L« d¦?√ ÊS?
¨…d?OG? W³? rŁ WML¦? W³?— tu?Ë Ê–RL« X?OÐ qL×ð W?dý U?Nu?Ë WFÐd? w¼Ë ±≤∑∏؇¼∂∑∑
Æ Â±≥∂∑؇¼∑∂π ◊U³Ý_« »UÐ W½c¾Ë ±≥≤π؇¼∑≥∞ WL½«uG« »UÐ W½c¾Ë
…UI½U« lU?łË ±≤∑∂؇¼∂∑¥ ÍdLOI« b−?L«Ë ±≥±∞؇¼∑±∞ WFKI« b− dc½ b?łUL« sË
Æ Â±≥πµ ؇¼∑π∏ ÂUŽ v≈ t²½c¾ œuFðË ¨WOŠöB«
bIË ¨Í—ULF lL− u¼Ë w½u½UI« ÊULOKÝ ÁQA½√ Íc« œËË«œ w³M« b− WO½UL¦F« błUL« sË
W¹uuL« lUłË ÆW¹d³Ž WÐU²JÐ Xb³²?Ý«Ë tM WO½¬dI« UÐU²J« XK¹“√Ë fOM v« ÊuOKOz«dÝô« tËUŠ
Æ ÍdLOI« b−L«Ë ±µ∏∑؇¼ππµ
w²« WOö?Ýù« W¹—ULFL« ‰«u_UÐ UNÞU?³ð—« Èb UM sO³ð Ê–PL« Ác¼ lÞUIË jU? qOKײÐË
Æ UNMŽ ÀbײMÝ
©∑®
œb?Ž Ê√ w³Kł UÎ ?OË√ d?c¹Ë ÆWO?L?OKF?²« ”—«b?L« w¼ ”b?I« w wö?Ýù« w½U?³L« d?¦?√ Ê≈
”—«bL« Âb√ sË ¨WÝ—b ∂≥∞ ÊU Íd−N« d?AŽ ÍœU׫ ÊdI« ‰öš ”bI« w U¹«Ëe«Ë ”—«bL«
s WOU?³« WOöÝù« ”—«b?L« d¦√ w¼Ë ¨ÊËËö —u?BML« pKL« U¼QA½√ w²« W¹—uBML?« WÝ—bL«
t³¼«cLÐ wM« V¼c?L« bOQ²Ð pOULL?« r²¼« bË ¨Æ±µ±∑ ؇¼π≤≥ ÂUŽ v²Š b²« Íc« wuKL?L« bNF«
WI?H« f¹—b² s¹Ë«Ë√ W?FЗ« sLC?²¹ WÝ—b?L« ¡UMÐ ÊS pcË ¨wF?UA« V¼c?L« WU?ÐË WFЗ_«
WÝ—b?Ë …öBK ÂdŠ u¼ wK³?I« Ê«u¹ù« ÊUË ¨wJUL«Ë wK³M?×«Ë wFUA«Ë wHM׫ V¼c?L« VŠ
Æ wFUA« V¼cL« f¹—b²
w²« WKOL?−« WNł«u« U√ ¨·d?G«Ë s¹Ë«Ë_« tOKŽ ·dAð Wd?³« Í– ¡UMHUÐ ”—«bL« …—UL?Ž “U²LðË
”—«bL?« X½U «–≈Ë ¨W?OuKL?L« …—UL?F« «eO? s wN ¨ÁU?—œ ‰öš s W?Ý—bL« v≈ U?NM qšbð
W?U??H«Ë ŸU?ðùUÐ eO?Lð w²?« …d¼UI?« w ”—«bL?« Èu²?? v≈ ‚dð r ”b?I« w W?O?uKL?L«
”—«b?L« r¼√ sË Æ…b?Šu«Ë WÞU??³«Ë W?U½ùUÐ l²?L²ð p?– l UN?½S ¨s?Š ÊUDK?« WÝ—b?L?
∫ ÂuO« v²Š WOU³« WOuKLL«
WÝ—b?L« ¨qOLł qšbË ¨d?O³ Ê«u¹≈Ë s×?Ë sOIÐUÞ s WHR? w¼Ë ±≥∞∞ WOö« W?Ý—bL«
oÐUÞ UN?O≈ nO{√Ë w½UL?¦F« rJ×K «Î —«œ X׳?« rŁ WMDK« WÐUOM «Î —«œ XKL?F²Ý«Ë ±≥≤∞ W?OƒU−«
¥
±≥≥∞ WOMO_« WÝ—b?L« ÆY¹b×K —«œË ÂU²¹û —«œË ÁUI½Uš UNO? ÊUË Â±≥≤π W¹eJM²« WÝ—bL« ÆYUŁ
Âd׫ ‚u l?IðË ±≥µ≥ WOÝ—UH« WÝ—b?L« Ʊ≥¥∞ WOJKL« WÝ—bL?« ¨WOÝ—UH« WÝ—b?L« l qš«b²ðË
W¹dL?²AI« W?Ý—bL«Ë ÆwKŽ sÐ sO?׫ `¹d{ U?NOË Â±≥µ∂ W?O½už—ô« WÝ—b?L« Æ wUL?A« n¹dA«
WÝ—bL« Ʊ≥∂∞ WOŁb?×L« WÝ—bL« ÆqOLł »«d×? Ë– b− UNOË …bŠ«Ë W?I³Þ s WHR ±≥µ∏
s nQ²ðË Â±≥∏¥ W¹dL²AD« WÝ—bL« Æn¹dA« Âd×?« vKŽ ·dAð WL{ WŽU UNË Â±≥∂∞ WOJ−ML«
Æ qO³ÝË »UÒ²Ë WÐdðË WÝ—b
vBô« b?−L« W?UÐË ¨tOKŽ W?LzUI« WOM?Ð_«Ë n¹dA« Âd׫ œu?łË v≈ ”bI« WO?L¼√ œuFðË
Æ …dB« W³Ë
w Íu?_«Ë ”bI?« w vB_« w¼Ë ¨p?KL« b³?Ž sÐ b?Ou« U?NzUMÐ vKŽ ·d?ý√ w²« b?łU?L« Ê≈
b− U?NDDD —bB ÊUË ¨WNÐUA²? X½U ¨WM¹bL« w ‰uÝd« b−Ë VKŠ b?−Ë oAœ
Æ s×Ë ÂdŠ s nRL«Ë …—uML« WM¹bL« w ‰Ë_« ‰uÝd«
«ub?I¹ r sOš—RL« Ê√ UL? ÆdUMF« iFÐ ô≈ Êu¹u_« t?U√ Íc« vBô« b−?L« s o³¹ rË
Æ vË_« b−L« «c¼ …—ULF ÎUOUý ÎUHË
—uBML« ÁœU?Ž√Ë Â∑¥∏ ؇¼±≥∞ ÂUŽ w ÀbŠ Íc« ‰«ee« b?FÐ vB_« b−?L« rUF dO?Gð bI
hI½« YOŠ Â∑∏∞؇¼±∂≥ ÂUŽ Íb?NL« WHOK« Á¡UMÐ œUŽQ? ∑∑¥Ø‡¼±µ∏ ÂUŽ dš¬ ‰«e“ dŁ« Â∑∑∞ ؇¼±µ¥
W?²Ý t ÊU?Ë ¨¡U??HO??H«Ë UO?U?šdUÐ ÎU?OMž ÊU? qÐ W³? t sJð rË ¨t?{d?Ž w b¹“Ë tuÞ s
bN?Ž w b−?L« r— rŁ ¨WK³I« —«b?ł u×½ WN?−² W?×MłQÐ qB²ð Âd?׫ WNł«Ë w UÎ ÐUÐ ÊËd?AŽË
b?NF« p– w b?−?L« q¹Ëe¹d? nË bIË Æ±∞±µ ؇¼¥∞∂ ÂU?Ž ‰«e“ dŁ≈ d¼UE« wLÞU?H« WH?OK«
©∏®
tM¹“Ë Âu?O« v²?Š rzU?I« »«d?×L« s?¹b« Õö œb?ł ±±∏∑؇¼µ∏≥ WMÝ ”b?I« d¹d?×ð b?FÐË Æ
Æ ±π∂π »√ w œuNO« tdŠ√ Íc« w³A« d³ML« VKŠ s dC×²Ý«Ë ¨¡UHOHUÐ
w²« vB?ô« b−?L?« …—UL?ŽË »«d×?L« ‰UL?Ž√ Œ—Rð w²« UÐU?²J« rO?ýdÐ ÊS fU? dA½ b?I
¨qUJ« p?KL« tMÐ«Ë ÊËËö? s?Ð b?L?×?? ÊUDK« rŁ v??O?Ž rOEF?« pKL«Ë s¹b« Õö?? U¼«d?ł√
wd²« ”b?MNL« UNÐ ÂU? WU¼ U?LO?dð cH½ s¹d?AF« ÊdI« «c¼ w?Ë ¨Í—uG« ÁuB½U? ÊUDK«Ë
…d²? t²¹u¼ vK?Ž dŁuð rË WO?öÝù« Ál‰U?F vKŽ ÎUEU?× vB?_« b−?L« ‰«“ U?Ë Æs¹b« ‰UL?
Æ w³OKB« ‰ö²Šô«
X½UÐ√ ¨wd²« ”bMNL« ·«dýSÐ vB?ô« ¡UHO w XLð w²« UL?Od²« Ê√ UM¼ dc½ Ê√ V−¹Ë
sŽ Áb?OCMð W?I¹dÞË t?uÝ—Ë tðœu?−Ð nK²?¹ u¼Ë ¨wLÞU?H« bN?F« v≈ œu?F¹ ¡U?H?O?H« «c¼ Ê√
«c¼ w qO¦ t f?OË jI vB_« w Á«d½ —œU½ ‰U¦ «c¼ wL?ÞUH« ¡UHO?H«Ë ÆÍu_« ¡UH?OH«
wÝU?³F?«Ë Íu_« d?B?F« cM U?Nð«– XOI?Ð WO?d?še« dU?MF« sJË ÆwÐu¹ô« d?BF« w? Ë« dB?F«
Æ oAbÐ d¼UE« pKL« sb w Á«d½ UL wuKLL« dBF« w v²ŠË ¨wLÞUH«Ë
tO Âu?Ið Íc« n¹dA« Âd׫ u¼ ”b?IL« wöÝù« UNFÐU?Þ bR¹Ë ”bI« WM¹b e?OL¹ U r¼√ Ê≈
Õd wN ¨sOd?׫ YUŁË sO²K³I« vË« u¼ Âd×«Ë ¨…d?B« W³ WUÐË WO?öÝù« …—ULF« lz«Ë—
µ
v≈ UNM Ãd?Ž ‰uÝd« Ê√ U?L ¨tMÐSÐ WO?×C²UÐ qOK?« rO¼«dЫ rÒ ¼ UNOKŽË W?ÝbIL?« …dB« W¹U?L×
WL¹dJ« W¹ü« Xe½ rŁ ¨vË_« rNðö? w sOLKL« WK³ ÊU? …dB« Ác¼Ë n¹dA« Âd?×«Ë ¨¡UL«
W³?FJ« v≈ ÊuKBL« ‰u?ײ? Ʊµ∞ Ø …dI³« ˝Â«d?׫ b−?L« dDý pN?łË ‰Òu Xłd?š YOŠ sË˚
Æ UÎ C¹« œuÝ_« d−׫ YOŠ
©π® —UN —uÐ Œ—RL« UNMŽ ‰U w²« WFz«d« …bÐü« Ác¼ ¨…dB« W³ ÂU√ Îö¹uÞ ·uu« s bÐ ôË
sJ¹ r w²« ÂöÝù« WËœ w UÎ —Uš ö
Î LŽ d³²?F¹ ¨wMH« ÊUIðù«Ë ‰ULJ« s Èu²L« «cNÐ ¡UMÐ …œUý« Ê≈
Æ åbŠ«Ë Êd U¼—uNþ vKŽ vC b
u¼ ÂUL²¼ô« d?O¦¹ U r¼√Ë ¨W³I« Ác¼ qOU?Hð nuÐ WOöÝù« …—ULF« a¹—Uð V²? XFÝuð bIË
qJAÐ ÂU? «–ULË ¨jD?L« «c¼ ÂU?NK²Ý« —b?B u?¼ U ‰«R?«Ë ¨tOKŽ XU? Íc« w½U?L¦« jD?L«
w ‰Ë_« b−L« tzUM?Ð bMŽ ‰uÝd« UNF{Ë w²« b−?L« ◊ËdA ÎUHU w½ULŁ jD? vKŽ œdH²
Æ …—uML« WM¹bL«
Ác¼ q³ W?LzU X½U? WKŁUL W?OMÐQÐ sL¦?L« …dB« W?³ ¡UMÐ W½—U?I v≈ sOš—R?L« ÀU×Ð√ t?−²ð
©±∞®
WOM jD l Â≤∞\¥∞ U¼dD W³ vKŽ rzUI« jD?L« «c¼ W½—UILÐ q¹Ëe¹d r²¼« bIË ÆW³I«
Æ Â ≤∞\¥¥ U¼dD W³ UNu ÂuIð w²« ”bI« w WUOI«
≠UMO?«— w W½öO¼ W?¹bI« W?OM W³?Ë …d?B« W³ s?OÐ WöF« b¹b?×ð w —UýuJ¹« l?Ýu²¹Ë
Æ U¹—uÝ ≠ÍœuLF« ÊUFLÝ f¹bI« WOMË ¨Âµ±≤ ÈdBÐ WOz«—bðU l UN½—UI¹ UL ¨UOUD¹«
U?Žœ Íc« V³?« W?d?F? u¼ UML?N¹ U? sJ?Ë ¨WO?½U?L¦?« …—U?LF?« W¹—«d?L?²?Ý« w pý s fOË
WO?L¹dJð …bЬ ¡UM³ w½UL¦« q?JA« «c¼ —UO²?š« v« ¨ÂöÝ sÐ b¹e¹Ë ÍbMJ« …UO?Š sÐ ¡Uł— ¨sO¹—UL?FL«
Æ …öBK WK³ Ë√ b− ¨Íb³Fð ¡UMÐ w¼ Ë« WÝbIL« …dB« sC²×ð
Íc« rOýdÐ ÊS fU pcÐ bNA¹ UL Í—ULFL« ‰ULJ« œËbŠ vB« v≈ …dB« W³ XKË bI
©±±®
«c¼ w WOzUHOH« ·—Uše« WŽË— vKŽ X¹dž—U t²MЫ b?NAð ULË ¨ WILF² WÝ«—œ W³I« ”—œ
©±≤®
Æ WLI«
ÊUF? vKŽ UNz«u?²Š« w Ëb?³ð W³F?J« bFÐ wöÝ« e?— r¼√ X׳?√ bË W?³I« Ác¼ WO?L¼√ sJË
Æ WIŠö« …—ULF« w Èb²I¹ ö
Î √ X½UË ¨wöÝù« Í—ULFL« dJH« fÝ√ XÝ— WOÝb
W³— «– ¨Â≤∞\¥∞ U¼dD W×HB? WO³Aš W³ ÁuKFð Ÿö{« WO½ULŁ s ¡UMÐ s? …dB« W³ nQ²ð
ÆÂ≥µ\≥∞ ÷—_« sŽ W³I« ŸUHð—«Ë ¥\±∞ tŽUHð—« wÝU×½ —uUł W³I« uKF¹Ë ¨…cU½ ±∂ UNO `²HMð WOUŽ
Ác¼ qJAðË ÆWÐËUM?² «œU?C?Ž lЗ√Ë «Î œuL?Ž d?A?Ž UMŁ« w¼ ö
Î ?UŠ d?A?Ž W²?Ý vKŽ W?³?I« eJðdð
nR u¼Ë ¨Â≤∞\∂∞ tFK{ ‰uÞ sL¦ …dz«b« ÁcNÐ jO×¹Ë ¨W?³I« rðd w¼ …dz«œ WuALL« q«u׫
s W?HR q«u?׫ s sL¦? ÂuI?¹ …dz«b«Ë sL¦?L« sOÐË ¨WM¹u?Bð U¼uKFð Âπ\µ UN?ŽUHð—« Ê«—b?ł s
s WFЗ√ w `²HMðË ÆΫœu?LŽ dAŽ W²?Ý vKŽ WuL× ”«u√ UN?CF³Ð UNDÐdð rzUŽœ ∏ U?NKL×ð ”«u√
qJAð UN½S? WFЗ_« Ê«—b−« Ác?¼ b²« «–≈Ë lЗ_« U?N−« qÐUIð »«uÐ√ W?FЗ« WOł—U?« Ê«—b−«
Æ Èdš_« lЗ_« UN−« s nR dš¬ lÐd l qÐUI²¹ ÆÎU³¹dIð µ± tFK{ ‰uÞ ö
Î U UÎ FÐd
∂
”«u_«Ë …b?LŽ_« s sL?¦ tDO?×¹ ¨WKU׫ …b?LŽ_« s «Î “U?− ±∂ v≈ r?Ið W³I« ÊS? ¨«cJ¼Ë
«– UN?ł«u« œ«b²« tK?JAÐ lÐd ¨sOFÐd? s WHR?L« WOł—U?« Ê«—b−« sL¦? UNKÐU?I¹ ¨WOKš«b«
Æ c«uM« «– UNł«u« œ«b²« qJA¹ lÐdË »«uÐ_«
Â¥≥ U¼dD …dO³? …dz«œ rÝd½ UM½S ¨”ËU rUF« t²?³Ł√ UL ¨…dB« W³? jD rÝ— U½bŽ√ «–≈Ë
e«d w¼ UL?NzUI²« ◊UI½Ë WO½ULŁ WL−½ ÊöJA¹ s?OKÐUI² sOFÐd rÝd½ UNML{Ë ¢Â¢ U¼e?dË ÎU³¹dIð
¡UI?²UÐË ¨ÎUO½ULŁ ÎU?DI qJAð ¨…b?LŽ√ vKŽ WuL?× ”«u√ W?O½ULŁ s nR?L« jÝË_« ‚«Ëd« rzUŽœ
¨lЗ_« W³?I« «œUC?Ž e«d w¼ lЗ_« ÁU?¹«Ë“ ”˃— lÐd vKŽ qB×½ U?NKÐUI? l ¨rzUŽb« e?«d
Æ W³I« rðd w¼ …dz«œ sC²×¹ ÎU¹dAŽ XÝ ÎUDI WHR …bLŽ√ WŁöŁ sOðœUCŽ q sOÐË
Æ…dz«b« qJA¹ Ê√ Á—u×? ‰uŠ ÎU¹dz«œ „d×ð U «–≈ —œU u¼ qÐ …dz«b« s ¡e?ł u¼ lÐdL« qJA« Ê≈
UFÐd?L«Ë ¨WO½ULŁ WL?−½ ÊöJA¹ ÊöÐUI²?L« ÊUFÐdL« ¨ U?FÐdL« WHŽU?C w „d×?²« «c¼ vK−²¹Ë
v≈ UFÐdL« s nO?¦ œbŽ qÐUIð o¹dÞ sŽ qB½ «cJ¼Ë ¨W¹d?AŽ XÝ WL−½ qJAð WKÐUI?²L« WFЗ_«
Æ …dz«b«
©±≥®
Æ UL?MLML« rÝ— w w³uK« —uEML« d?O?H² U¼b?L²?Ž«Ë …d¼UE« ÁcNÐ uuÐËœUÐUÐ r²¼« b?IË
VFJL« s Ë√ …dz«b« v≈ lÐdL« s ‰U?I²½ô« «c¼ “«dÐ≈ vKŽ bOQð W?Odše«Ë WOö?Ýù« …—ULF« wË
Æ …dJ« v≈
Æ sL¦ oMŽ d³Ž ¨W³I« qL×¹ Ídz«œ qJý v≈ Âd׫ ed w wŽUÐd« qJA« ‰uײ¹ błUL« wH
Włu?² W?OŽUЗ W?Fu? s nQ²ð U¼«d½ ¨ÎôU?¦ ”b?I« w WL½«u?G« W½c¾? cšQMË ¨Ê–P?L« wË
«– W³ …—UML« Ác¼ uKFðË ¨V¹—U× WO½UL¦« UN¼u?łË wDGð WML¦ …—UM U¼uKFð ¨ÎUC¹√ WFÐd WdAÐ
Æ W¹dH« W½c¾ l tH½ d_«Ë ¨lHðd w½«uDÝ« oMŽ
qJA« nB½ s qJA²ð W?³ nB½ U¼uKF¹ w²« U½«u¹ô«Ë V¹—U?×L« w ÎUC¹√ ‰u×?²« «c¼ vK−²¹Ë
Æ —UýuJ¹« p– X³Ł√ UL wÝ«b« qJA« nB½ Ë√ w½UL¦«
Ê≈ ÆW?OM¹œ Wôœ t wö?Ýù« Í—UL?FL« dJ?H« w tMJË ¨tM bÐ ô UÎ ?OzUA½≈ ‰u?×?²« «c¼ Ëb³¹ b?Ë
v≈ ed¹ ¨…dz«b« Ë« ¨W³I« ·UB½« Ë√ W?³IUÐ WK¦L²L« …dJ« v≈ ôÎ uË tðUHŽU?C v≈ lÐdL« s ‰UI²½ô«
b?Ë ÷—_« Í√ ÊuJ« q¦L¹ s?L¦?L«Ë ¨lЗ_« UNðU?N?−Ð ÷—_« q¦L¹ l?ÐdLU? ÆÍbO?Šuð w½u? ‰UI?²½«
ÆWO?Nù« …uI« q¦?Lð …dJ« Ë√ …dz«b«Ë ¨¡«u?N«Ë —UM«Ë »«d²«Ë ¡U?L« WFЗ_« W?FO³D« d?UMFÐ XL?ײ«
Æ WOöÝù« w½U³L« lOLł w ö
Î ŁU Á«d½ UÎ OöÝ≈ UÎ ¹œU «Î e— X׳« W³I« ÊS pcË
w UN½√ b?OÐ ¨w½U³?L« WODG² W?׳U½ W?OzUA½≈ WI¹dÞ w?¼Ë r¹b Í—UL?F bOKIð W?³I« Ê√ `O?×
lAð U?NMË ¨¡UŽb«Ë ‰U?N²Ðô« t?−²¹ U?NO« Æb?Š_« bŠ«u« uJKL «Î e?— X׳?√ ¨WO?öÝù« …—UL?F«
Æ W¹UL×«Ë W¹UŽd«
‰UN?²Ðö qzuL Ëb?³ð UN½S ¨ÎU?Lz«œ W“ô WOzU?A½« WHO?þuÐ WOö?Ýù« …—ULF« w Âu?Ið ô UN½√ lË
U?ÝUÞ w W?³ nB½ Ëb?³ð Ë« ¨V³?I? Ë√ we?G qJAÐ ¨Ê–P?L« U¹U?N½ wË b?łU?L« ‚u? WKŁU?
Æ WONù« W¹UMF« v≈ edð W¹ULŠ WKEL WŠd{ô«Ë WOL¹dJ²« »U³I« w Ëb³ð Ë« ¨ U½«u¹ô«Ë V¹—U×L«
∑
»U³Ë WŠd{_« w sJË ¨‰UN²Ðô« sŽ ΫdO³Fð ÎU¹bŽUBð ‰UI²½ô« r²¹ Ê–PL« w Ë« …öB« uOÐ wË
W³? w¼ UL? ÆÆr¹dJ²«Ë W¹U?L×«Ë W¹U?Žd« sŽ ΫdO?³Fð …b?ŽUI« v≈ W?³I« s r²¹ ‰U?I²½ô« ÊS? r¹dJ²«
Æ …dB«
¨©±π ’® wÝbIL« ‰uI¹ UL? WUOI« WOM …U¼UCL sJ¹ r …d?B« W³ ¡UMÐ ·b¼ Ê√ wMF¹ «c¼Ë
Æ W¹ULŠË W¹UŽ— WöŽ b¹bײ UÎ ¹e— UÎ b¼ ÊU qÐ ¨q¹Ëe¹d wŽb¹ UL U¼bOKIð œd−L sJ¹ rË
¨…d?B« W³?I UÎ O?Ë√ UÎ ł–uL?½ ÊuJ² WKK« W³? rOL?B²Ð ·b?N« «c¼ oOI?ײ WÐd?−²« √b?²Ð√Ë
»U³Ý√ dc²½ UM¼Ë ÆWO½«bŠË “u— sŽ UNðöOJAðË UN?ÝUI w d³Fð Ê√ ÊULLBL« ÊU¹—ULFL« U¼œ«—√Ë
…bUÐ UN²ö?Ž sŽ «Î dO³Fð W³I« vKŽ WUF« U?NIKÞ√ w²« WOL²« Ác¼ ¨WKKUРÖuLM« W?³I« WOLð
sR?L« ¨UOKF« …b?« v≈ U?NOKŽ vd¹ ¡U?L« w W?IKF? WKKÝ WLŁ Ê√ lzU?A« b?I²?FLU? ¨W¹ËUL?«
fO¹UIL«Ë ö?OJA²« Ác¼ bQð rŁ ÆΫœb× UÎ ?OM¹œ vMF W³I« qJý qL×¹ «cJ¼ ÆÁd?Ož ÊËœ `UB«
ÊUL¹û W¹e— …bÐ¬Ë W?dAL« …dBK WKE Á—U³?²ŽUÐ ¡UM³« W¹u¼ sŽ d³F² …d?B« W³ w VM«Ë
wDGð W¹ËU?L« …b?«Ë ÊuJ« sŽ d³?Fð w²« W³?I« Ê√ –≈ Æt²¹UMŽË t?²LŠd UÎ ?³KÞË oUU?Ð ◊U³ð—ô«Ë
qJý v≈ tMË sL?¦? qJý v≈ Ídz«b« ed« «c?¼ qI²M¹Ë Æb?O−?L?²«Ë r¹dJ²« l{u? WO?UŠ WÐœU?Š
ÆlÐd
vKŽ_« s ‰uײ« vI³¹ sJË Æ…dB« W³ w d?_« u¼ UL sL¦L« qOJA²« œËbŠ sL{ nIð bË
VDI²?ð W³?I« ÊS WU?Ž …—uBÐË ¨÷—_« v≈ ¡U?L« s WO?Nù« W¹UMF« ÁU−ðô ÎU?I«u? qHÝô« v≈
Æ W¹UL×«Ë W¹UŽd« lAðË ¨¡UŽb«Ë ÊUL¹ù«
«u?³I?«Ë ©W³?I« lDI? rðd?® b?IFUÐ U?N?O« e?d Ë« »«d?×?L« W?ÝUDÐ W?³I« v≈ e?d½ b?Ë
ÊuJ« oU?Ð ÷—_« vKŽ ÊU½ù« jÐdð w²« Wö?F« pK² «Î e— ‰UJý_« lO?Lł w vI?³ðË Æ”«u_«Ë
Æ tðuJK w
UN?O s√ w²« ÷—_« œ«b?²« vKŽ W?Oö?Ýù« WOMÐ_« lO?Lł w Á«d½ Íc« Í—U?LFL« e?d« «c¼ Ê≈
¨UNHzUþË ·ö²š« vKŽ ”bI« WM¹b w W?OöÝù« PAML« w UÎ ×{«Ë Á«d½ ¨wöÝù« s¹bUÐ ”UM«
wHC¹ U?L ¨Î«bIŽ Ë« ÎU?Ýu Ë« WO?L¹dJð W³ Ë√ b?− W³? X½U Ë√ ÎUMb X½U? Ë« ÎöO³Ý X½U?√ ¡«uÝ
Æ UNO …—ULF« WU« bR¹Ë UNK ”bI« WM¹b vKŽ wöÝù« lÐUD«
ÂuNH? sŽ d³Fð w²« WO½U?L¦« WL−MU ÆW?OöÝù« W¹—ULF?L« WU_« oKDM …dB« W?³ vI³ðË
q¦?L¹ lÐd Æb?Š«Ë edLÐ s?OKÐUI?² sOF?Ðd s nQ?²ð w²«Ë ¨wöÝù« dJH« w ÊuJ« oU?šË ÊuJ«
¡«uN«Ë ¡U?L«≠WFЗ_« WFO?³D« dUMŽ q¦L¹ d?š¬ lÐdË Wd?AL« W³FJ?« lÐd u¼ UL lЗ_« U?N−«
w sOLKL« WK³ `³?Bð Ê√ œU w²« …dB« W³ ¡UMÐ jD q?Jý w¼ WL−M« Ác¼ ¨—UM«Ë »«d²«Ë
Æ sOLKLK vË_« WK³I« ¨W³I« ¡UMÐ q³ n¹dA« Âd׫ ÊUL UL ¨Ê«Ëd sÐ pKL«b³Ž bNŽ
w U¼«d½ ¨ÂöÝû WIÐU« WO½UL¦« dzUL?F« w U¼dzUE½ UN W³I« …—ULŽ Ê√ dJM½ ô s×½ Èdš« …dË
ôË ÆWbÐ WöF« Ác¼ —U?ýuJ¹« ”—œ bË ©Ê«—uŠ® ÈdBÐ WOz«—bðU wË ©VKŠ »d® ÊU?FLÝ WFK
X½U ”—u?žU²?OË ÊuÞö« bMŽ W?OI¹d?žù« WUI?¦« w WuQL?« WO{U¹d« “u?d« s «Î dO?¦ Ê√ dJM½
∏
ed¹ Íc« lÐdL« qJA« ‰u×ð u¼ ¨…dB« W³ w b¹b?−« ¡wA« sJË ¨sOLKL« ¡ULKŽ bMŽ WËdF
…d?B« W³ w sOKÐU?I² sO?FÐd s nR w½U?LŁ qJý v≈ ¨WFЗ_« U¼œU?FÐQÐ ÷—_« WO«d?Gł v≈
W¹UMF« q¦?L¹ Íc«Ë ¨ÊuJ« W³ sŽ d?³F?L« ÍËdJ« qJA« «c¼ ¨W³?I« ŸUFý« w¼ W?O½ULŁ WL?−½ ÊöJA¹
Æ WdAL« …dB« vKŽ W¹ËUL«
b½uLA?¹— kŠô bIK ¨WOLKŽ W?O{U¹— UöŽ s W?³I« Ác¼ s¹uJð ‰ULł uK¹ ô p?– v≈ WU{«Ë
WO³¼– W³½ w¼ tðbŽU? v« tŽUHð—« W³½ ¨sOU« ÍËU² YK¦ sL?{ ÁdBŠ sJL¹ W³I« lDI Ê√
ÆWO?³¼c« VM« Ác¼ v≈ WA¼b?L« W³I« lD?I WOU?Lł qKI½ Ê√ sJL¹Ë ‰u?³I ÃU?²M²Ýô« «c¼Ë ±Ø±\∂
‰uI¹ UL? wD½eO³« sH« s UÎ O?dŠ W³M« Ác¼ o³Þ b W?³I« rL Íc« —UL?FL« Ê√ s ¡UŽœù« sJË
©±µ®
w W½öO¼ W?¹bI« W?OM lDI? UNOKŽ ÂU? w²« WO?³¼c« dOž V?M« l rOI²?¹ ô ¨ uuÐËœUÐUÐ
Æ W³IK o³Ý_« ÖuLM« U¼d³²Ž« w²« ¨UMO«—
…b?ŽU?I« sOÐ WKO?L?−« Wö?F« rJ?×¹ Ê√ ŸUD²?Ý« ¨rOK« t?Ýb×?Ð rÒKL?« —UL?F?L« ÊS? pcË
bMŽ q¦_« ‰U?L−« oI?×ð w²« WO?³¼c« W³M« v≈ »d?√ X׳?√ v²Š Æ…d?B« W³? w ŸUHð—ô«Ë
Æ o¹džù«
u×½ W³zdAL« ÷—ú ö
Î ¦L Á«dM ¨W³I« lDI dB×¹ Íc« YK¦L« qJA« bMŽ ö
Î OK nI½ Ê√ bÐ ôË
q¦L¹ qHÝ√ v≈ tðb?ŽUË ‰Ë_« ¨sO¦K¦ s WHR?L« WOöÝù« WO?Ý«b« WL−M« q¹ËQð w UL? ¡UL«
qJA« vK?Ž Âu?I¹ Íc« WKK« W?³?? jD? Ê√ UM¼ d?O?A½ Ê√ bÐ ôË Æ¡U?L??« q¦?L¹ d?šü«Ë ÷—_«
Æ UÎ ¹uHŽ «Î d√ sJ¹ r Ídz«b« qJA« v≈ ôÎ uË tðUHŽUCË wÝ«b«
WU?ÐË ¨Êud?A²?L« œ«—√ ¨…d?B« W?³ w W?O{U¹— ÎU?Ý√ …d?B« W?³ u?LL?B oIŠ b?I
WO?öÝù« …—ULF?« sŽ wHM¹ Ê√ b¹d¹ pcÐ u¼Ë ÆÊuÞö«Ë ”—užU?¦O sO½«u? v≈ UN²?³½ uuÐËœUÐUÐ
W¹dE½ vKŽ ÂuIð w²« ¨ÊuMOÝU ¡«—¬ pcÐ UÎ {—UF Í—užU¦OH« oDMLUÐ tDÐdO wuB« lÐUD« ¨sH«Ë
Æ sO¹dFý_«
©±∂®
lC?ð ô U½ü« Ác¼Ë U½√ w¼ qÐ W¹—«d?L?²?Ý« wö?Ýù« dJH« w fOò
ÊuMO?ÝU? ‰u?I¹Ë
jU? ¨wð«—– lL−ð W?LŁ qÐ ¨ÁułË Ë√ ‰U?Jý√ s fOK «c¼ vKŽË ÆWDI?² U?N½≈ ¨Â“ö« lÐU²?²« ÂUEM
Æ åWDI½ q× q×ð WDI½ ô≈ fO
dJH« vKŽ o³DM¹ Í√d« «c¼Ë sO¹d?Fý_UÐ ’Uš ©wö?® nu vKŽ b?L²Ž« ÊuMO?ÝU Ê√ l«u«Ë
—bB w ÊuMO?ÝU d³Ž w²«Ë oU« W¹b?Š«Ë ‰öš s œułu«Ë rUF« …b?ŠË vKŽ rzUI« w½«bŠu«
sË Æåt?³Od?ð dUMŽ ÂU?−½« w tU?Lł vK−?²¹Ë ¨Vd ¡wý u¼ qO?L−« ¡wA«ò∫ ‰U? UbM?Ž dš¬
Æ qOL−« ¡wA« sŽ WOð«—c« wHM¹ ‰uI« «c¼ Ê√ `{«u«
WOdŠ WLŁ UM sO³²¹ ¨…dz«b« jO× sL{ lÐdL« qJA« ôu×ð w WMUJ« WOd׫ qQ²½ UbMŽË
ÂUE½ sL?{ Æa« ∂¥≠≥≤≠±∂ WO?ÝbMN« lÐd?L« UH?ŽU?C d?³Ž …d?z«b« v≈ lÐdL« s oK?DMð WO?CO?Ë
qÐ ÆUNð«– …dB« W³ ∆œU³ vKŽ ÂuIð W¹—Uc²« »U³I« lOLł Ê√ ‰uI« lOD²½Ë ÆWOÝbMN« WKK«
WÝ—b?Ë ¡«dUÝ w W?O³OKB« W?³ q¦ ªW?OöÝ« WI?Šô WOMÐ√ v≈ w½UL?¦« lKCL« qJA« qI?²½« bI
π
v≈ XKI²½« U?bMŽ UNMJË ÆW?O½UL¦« W?L−M« Âu?NH vKŽ WEU?× XOIÐË ÆU?Odð ≠U?OÝU¬ w U?ž¬ wÐU
sOFÞUI² sOFÐd? s ‰uײ¹ jDL« ÊS ¨UË— w ”dDÐ f¹bI« WOM q¦ ¨W?O×OL« WOMÐ_«
¨sOFKC« ÍËU?² ©wI¹dž«® VOK t?Žö{« ·UB½√ w tFDI¹ b?Š«Ë lÐd v≈ ¨WO½ULŁ W?L−½ qJAÐ
¨Ác?H½ Íc« jD?L« w uK−½√ qJO? t?L?C? ¨ÎU?Šu{Ë q√ w?²½U«dÐ jD? w lÐd?L« «bÐ b?Ë
sŽ WHŽUC U¼—UD√ X׳√ w²« W³I« ÊU—√ l{«u lOÝu𠜫—« UbMŽ p–Ë ¨ÎUŠu{Ë d¦√ `³Q
WOMJ« uKFð w²« …dz«b « v« lÐdL«Ë VOK ‰« jD ‰u×ð ÊS? «cJ¼Ë ¨w²½U«dÐ UNLL w²« W³I«
Æ …dB« W³ w u¼ UL ÎU¹bOFBð sJ¹ rË ÎöF²H ÎUOzUA½≈ ÊU
bOŠu« ed« ÊS pcË ¨W¹—Ucð X½U ¨n¹d?A« Âd׫ WIDM w X¾A½√ w²« »U³I« s ΫœbŽ Ê≈
Ác¼ qL×ðË ÆW?ONù« W¹UMF« sŽ d?³FL«Ë ·Ëd?FL« ÍËUL?« ed« u¼Ë UNð«– W?³I« u¼ tML?C²ð Íc«
W³? w UL WF?З_« UNł«u« Ë√ ¨WKK« W?³ u¼ UL X?« UNðUNł«Ë s …b?LŽ√ vKŽ ”«u√ »U?³I«
U√ ¨vÝu W³?Ë W¹u×M« W³I«Ë Už¬ nÝu¹ W³? w Ë√ ¨wÐu¹_« nÝu¹ s¹b« Õö U¼UA½√ w²« nÝu¹
Æ ÁœułË WO½ULŁ vKŽ ÂuIð UN½S Õ«Ë—_« W³Ë ÊULOKÝ W³Ë ±µ≥∏؇¼π¥µ w³M« W³
U¼«d½ ¨UN?ЫuÐ√ vKŽ Ë√ w½U³L?« UNł«Ë vKŽ …—u?H×? Ëb³ð w²« WO?ÝbMN« ·—Uše« v≈ UM?KI²½« «–≈Ë
Æ s¹bFÐ Í– `DÝ vKŽ WO³uK« W¹—ULFL« ôuײ« rðd UN½Q ¨tH½ oDML« v≈ lłdð
WOzU?H?OH« ·—U?šeU ÆwÝbMN« gd«Ë wðU?³M« gd« sOÐ wÐdF« gd« w e?OO?L²« V−¹Ë
ô ÊU ¨WOðU³M« …dB« W³ ¡UH?O ·—Uš“ ¢Á—uËœ¢ Ë ¢rOýdÐ ÊU¢ XÝ—œ UbMŽË ¨QAML« WOðU³½
qŠ«dL« w WOMH«Ë W?¹—ULFL« bOUI?²« W¹—«dL²Ýô ¨ÂöÝû? WIÐU« ·—Uše« bOU?I²Ð UNDЗ s bÐ
wU?L−« dJH« s? …bL?²? vI?³ð ¨WO?ÝbMN« ·—U?še« WÝ«—œ sJË Æwö?Ýù« sH« qJA?² vË_«
Æ wöÝù«
qOJAð w Á«d½ ¨ÍdAŽ X«Ë sL¦L« tðUHŽUCË lÐdL« qJA« s WOöÝù« Wdše« ‚öD½« Ê≈
w WL−L« Wdše« w Á«d½ Ë√ ¨WO³A?« ·uI« Ë« Ê«—b−« Ë√ UO{—_« vKŽ W×DL« Wdše«
W¹bOŠu²« WOöÝù« fÝ_UÐ bOFÐ b?Š v≈ ‰uײ« «c¼ j³ðd¹Ë ¨ UB½dIL« wË V¹—U×L« UÝUÞ
Æ …dB« W³ uLLB UÎ ¹—ULF UNMŽ d³Ž w²«
©±¥®
WF?K w ÂUL?׫ ·—Uš“Ë U?B½dI? vKŽ Á«dł√ Íc« —U?ýuJ¹« qOK×ð dO?F²?½ Ê√ U½œ—« «–≈Ë
w ”—«b?L«Ë b?łU?L« qš«b? w V¹—U?×L?« UÝUÞ Ê√ ÈdMÝ U?M½S ¨©U¹—u?Ý® w s¹b« Õö?
lC?ð U¼«d½ U? Ϋ—œU½Ë ÆÆ«cJ¼Ë W?³? nB½ v≈ lÐd?L« nB½ ‰u?×ð Âu?NH?L lC?ð ”b?I« WM¹b?
v≈ fL??L« nB½ s Ë√ ¨«cJ?¼Ë ÆÆÍd?AŽ s?OMŁ« nB½ v≈ ”b??L« nB½ w ‰U?I?²½ô« Âu?N?H?L
ÆdAFL«
W³? u¹—ULF? te²« w²« …—U?LF« w w½UL?¦« jDL«Ë Wd?še« w WO½UL?¦« WL−M« X½U? bIK
WL?−M«Ë fL?L« Ë√ WO?Ý«b« W?L−M«Ë ”b?L« Ê√ wHM¹ ôË ¨…e?OL? WO?öÝ≈ W?öŽ …d?B«
s WHR? WOÝ«b« W?L−MU ¨U¼UMFË U?NK¹ËQð UN UÎ C¹√ WO?öÝù« WOMH« bOU?I²« s w¼ WOÝU?L«
qHÝ« v≈ t?Ý√—Ë ¡UL?« q¦L¹ dš¬Ë ¨ÊU?L¹ù« sŽ ΫdO?³Fð vKŽ√ v≈ tÝ√—Ë ÷—_« q¦?L¹ bŠ«Ë ¨sO?¦K¦
±∞
Æ sO¦K¦LK ÃUœ« w¼ WOÝUL« WL−M«Ë ÆtK« W¹UMŽ sŽ «Î dO³Fð
ÆW?Oö?Ýù« …—UL?F«Ë wö?Ýù« sH« tOKŽ Q?A½ Íc« —u?×L« wö?Ýù« w½«b?Šu« dJH« ÊU b?I
ôËU?×? ¨sOÞUDšË sO?O?d?še?Ë sO¹—U?L?F? s ”b?I« w qz«Ë_« sO?¾?AML« »—U?−ð X½U?Ë
vKŽ tð—bI? w tK« …U¼UC Âb?F tO³?A²« wýUײ?Ð W¹dEM« tðUIKDM `C²ð ¨b¹b?ł sH WO?OÝQð
wH Æœd−L« wÝbMN« qJA« ‰öš s hAL« sŽ UÎ {uŽ oKDL« sŽ dO³F²UÐ oKF²¹ ULO Ë√ ¨oK«
Æ sH« ‰öš s W¹bOŠu²« …bOIF« v≈ ¡UL²½ô« oIײ¹ p–
¨wŽ«bÐ≈ qLF wÐdF« j« …œôË ÊS ¨ UIKDML« Ác¼ s √bÐ b wÐdF« gd« …œôË X½U «–≈Ë
s qJý Âb?√ Ê√ UM¼ d?c½ Ê√ V−¹Ë ¨rOEF?²«Ë r¹dJ²« sŽ Ϋd?O³?Fð ʬd?I« WÐU²? b¹u?−ð s buð
rI« w lI¹ ¨Î«d² ≤¥∞ WuÞ j¹d?ý WL¦ Æ…dB« W³ Ê«—b?ł vKŽ Á«d½ l¹b³« wÐdF« j« ‰UJý√
WOHKš vKŽ W³¼cL« ¡UHOH« ’uBHÐ …cHM WÐU² sLC²¹ …dB« W³IÐ wKš«b« sL¦L« s ÍuKF«
W³? ¡UMÐ a¹—Qð sLC?²ð Èdš« WÐU²? WLŁË ÆÊ«dL?Ž ‰¬ …—uÝË ¡UM« …—u?Ý s WO½¬d? U¹¬ w¼ ¨¡U—“
©±∏®
Æ
…dB«
¡UH?OH« l nOJð b ¨dšQ?²L« wD³M« j« s –ušQL« wUA« qOK?−UÐ vLL« j« «c¼ Ê≈
j« s Vd?L« j« «c¼ ÊS W?UŽ …—uBÐË Æ U?OM×ML«Ë «bL« qO?JAð w WOÝU?×M« Õ«u_« Ë√
YK¦« j?šË wuJ« j« Áb??FÐ ¡U?ł w²« ◊uD?« Ÿ«u½_ ÎU?ÝU??Ý√ d?³?²??F¹ ¨sOK« j«Ë f?ÐU?O«
Æ tðUI²AË
Ë√ ¨W³?I« qš«œ ¡UH?OHUÐ W?KJAL« WH?O¦J« WOðU?³M« ·—UšeUÐ …d?B« W³? b−? v¼œ“« bI
WU√ v≈ UM¼ d?OA½ Ê√ bÐ ôË ¨W?³I« UN?ł«Ë w w½UAO?I« Õ«u√ vKŽ WuÝd?L« WO?ÝbMN« ·—Uše«
Æ ·—Uše« Ác¼
X½UË ¨WOł—U« …dB« W³ ·—U?š“ rOd²Ð w½u½UI« ÊULOKÝ ÊUDK« d√ ±µ¥≥؇¼πµ∞ ÂUŽ w
qC?_« s t½√ błË rd?L« sJË ÆÎU?LzU? ‰«“ U Íc« qš«b« ¡U??HO?H t?ÐUA?L« ¡U?H?O?H« s
bIË ¨wzUHO?H« ·öG« w dO³J« hIMK «Î dE½ ¨ÂuO« U¼«d½ w²« ¨·e« Õ«uQÐ ¡UH?OH« ‰«b³²Ý«
Õ«u_« Ác¼ Ê√ X½UÐ√ …d?Oš_« U?Ý«—b« sJË ¨U?Odð ≠pO½“√ w X?FM Õ«u_« Ác¼ Ê√ œUI?²Žô« ÊU?
©±π®
W¹«—œ U?N sJ¹ r?Ë ·e?« W?ŽUM w WDýU½ s?Jð r pO½“« Ê√ò sO ‰u?I¹ Æ”b?I?« w XFM
¨pý ÊËœ UÎ OK× Â±µµ≤؇¼πµπ ÂUŽ XFM b Õ«u_« Ác¼ ÊS pcË Æ ·U−« q³×UÐ vL¹ U WFMBÐ
©≤∞®
Æ
qI² Y×Ð w WOe« Õ«u_« Ác¼ W¹u¼ bOQð w UMFÝuð UMË ÆådOE½ UN fOË
X¹dž—U bF³²Ý« bIË ¨ÊuOK× ŸUM U¼cOHM²Ð ÂU? WOK× WŽUM wN WOKš«b« ¡UHOH« U√
©≤±®
Æ ¡UÐdž ŸUMB« ÊuJ¹ Ê√ Ë√ …œ—u² …dB« W³ w ¡UHOH« ÊuJð Ê√ rOýdÐ ÊU
b−L« w? W¹u_« PAML« bŠ«Ë XuÐ XDž w²« WKzUN« ¡U?HOH« UOL? Ê√ dc²½ Ê√ bÐ ôË
w¼ qÐ ¨…œ—u?²? ÊuJð Ê√ sJL¹ ô ÆU¼dO?žË d−?HL« d?BË ¨oA?œ lUłË …d?B« W?³Ë v?B_«
‰ULł sŽ d?³Fð …œd− ¡U?HOH« Ác¼ r?OUBðË ÆÊuOK× ‰U?LŽ U¼e−½√ WOK√ W?OK× UNL?OUBðË
…d¼eU W?OF«u« mO?BUÐ …dýU³? WöŽ U?N fO WOÝËœd? mO UN½_ ¨W¹œU? Wôœ UL½Ëœ WF?O³D«
±±

Benzer belgeler

Mescidi Aksa yıkılır mı?

Mescidi Aksa yıkılır mı? Ÿu³Ý_« w ≠ vB_« b−LK WOdA« W¹u²« ≠ vB_« b−*« qHÝ√ l«u« w½«Ëd*« b−*« ÆvB_« b−LK wÐuM'« jzU(« w WЫuÐ `² d³Ž „—U³*« ÊUC— dNý s dOš_« UNÐ Õu?L vB?_« b−*« w œu?NO« …ö Ê√ u¼U...

Detaylı

Kudüs`ün Geleceği ve Yahudileştirme Sh.31-43

Kudüs`ün Geleceği ve Yahudileştirme Sh.31-43 w²« œu??N?O«  «—U??I?Ž …—«œSÐ 5³zU??G« ‰«u?√ vK?Ž rO?I« …dz«œ  d??L?²? Ý« ¨±π∂∑ ÂU?Ž s œu?N? O« sJ1 ÎU½u½U?? W?OKOz«d??Ýù« X?OM?J«  —b?√ ±π∂∏Ø∏Ø≤≥ a¹—U?²?ÐË ¨X½U? Æ»dF« s rN …dłR Ë√...

Detaylı

Kudüs`te Müslümanlara ve hıristiyanlara baskılar

Kudüs`te Müslümanlara ve hıristiyanlara baskılar «c¼ »U³Ý√ w qQðË UNUHš≈ WIO?IŠ tł«Ë åUNOŽ«—Ëò jÝË_« ‚dA« ÂöÝ WOKLŽ s¹—«Ë wJ?¹d??_« W??O? ?ł—U??)« d¹“Ë Y?¹b??Š s U?MEŠô Ê√ o³?? Ý U??L?  U?MMJË ¨‚U?? H? šù« dŁRðË p– VM−?²?𠉫eð ô …b?×?²*...

Detaylı