karaman merkez ilçe raporu - TC Mevlana Kalkınma Ajansı

Transkript

karaman merkez ilçe raporu - TC Mevlana Kalkınma Ajansı
KARAMAN MERKEZ
İLÇE RAPORU
2014
ÖNSÖZ
Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi
hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve bölge içi
gelişmişlik farklarını azaltmak amacına yönelik olarak faaliyet göstermektedir. Bu amaçlara ulaşmak
için kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların
yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek istemektedir.
Bölgesel gelişmeye yönelik olarak icra edilecek bütün faaliyetlerin temeli ise bölgenin bütün detayları
ile iyi tanınmasından geçmektedir. Bu nedenle, bölgenin kaynak ve olanaklarının doğru şekilde tespit
edilmesi, mevcut sahip olunan değerlerin rekabet edebilirlik açısından yeniden yorumlanması ve
bölgesel kalkınmayı sürdürülebilir şekilde sağlanmasına yönelik olarak faaliyetlerin birbiri ile ilişkili
olarak icra edilmesi gerekmektedir.
Bu amaca yönelik ilk olarak MEVKA, Bölgenin Mevcut Durum çalışması ve 2010-2013 bölge planını
hazırlamıştır. Bu işlem yapılırken bölgeyi oluşturan ilçelere yönelik olarak GZFT Analizi çalışması
gerçekleştirilmiş ve her ilçe için bir İlçe Raporu hazırlanmıştır.
Diğer yandan MEVKA, “Konya-Karaman (TR52) Bölgesi 2023 Vizyonu Temel Çerçevesinin Belirlenmesi
İçin Teknik Destek Alınması İşi” için ihaleye çıkmış ve bu kapsamda gerçekleştirilecek faaliyetler ile
MEVKA tarafından yürütülen Bölge’ye ilişkin stratejik plan ve vizyon çalışmalarının kapsamlı ve
derinlikli olmasının sağlanması amaçlanmıştır.
İhale kapsamı faaliyetlerin icrasına yönelik olarak Yüklenici tarafından ilçelerde “İlçe Odak Grup
Toplantıları” düzenlenmiş, “GZFT Analizleri” yapılmış ve ilçelere yönelik olarak gerçekleştirilen
çalışmalar ve planlar incelenmiştir. Bütün çalışmaların, bilgilerin özgün bir yöntemle Rekabetçilik
ekseninde yeniden yorumlanması temelinde birleştirilerek 2023 Vizyon Stratejisinin Belirlenmesi
amacına hizmet etmesi sağlanmıştır.
Elinizde yer alan doküman, 2023 Vizyon Stratejilerinin belirlenmesine esas oluşturan 2011 yılında
hazırlanan “İlçe Raporu” dur. İlçenin mevcut durumunu göstermekte ve ilçe potansiyellerin
kullanımına yönelik olarak altyapı oluşturmaktadır.
En son 2011 yılında “Konya-Karaman (TR52) Bölgesi 2023 Vizyonu Temel Çerçevesinin Belirlenmesi
İçin Teknik Destek Alınması İşi” kapsamında hazırlanan ilçe raporlarına ilişkin veriler 2014 yılında
ağırlıklı olarak 2013 yılı sonu itibariyle, TÜİK verileri kullanılarak güncellenmiştir.
Karaman Merkez İlçe Raporu, 2014
Sayfa 1
1. DOĞAL YAPI
1.1.COĞRAFİ ÖZELLİKLER
Karaman ili Merkez ilçesi, 37°11’ Kuzey enlemi ile 33°15’ Doğu boylamı arasında yer almaktadır.
İlçenin deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 1.033 metredir. İlçenin, kuzeyinde Konya, güneyinde
Mersin, batısında Antalya ve doğusunda Konya ili Ereğli ilçesi bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü 4.143
km²’dir.
İl merkezi ovada kurulmuş ve genelde ova görünümündedir. Ovanın doğu ve güney bölümü alüvyonlu
toprakla batı ve kuzey batı bölümü kolüvyol toprakla kaplıdır. Karaman il sınırları içeresinde bulunan
arazinin üçte ikisi dağlıktır. İlin en yüksek dağı, Sarıveliler ilçesinde bulunan, Orta Toroslardaki Yunt
Dağı’dır. Hemen güneyinde Torosların uzantıları yer almaktadır. İl merkezinden Konya ve Ereğli’ye
doğru deniz seviyesinden 1000-1050 m yükseklikte Karaman Ovası yer almaktadır.
İlçe Alan Kullanım Dağılımı Tablosu
Alan Adı
Tarım Arazisi
Çayır-Mera
Orman
Diğer
Toplam
Merkez/Karaman
Alan Kullanım
Türü
Karaman Alan
Kullanım Türü
Türkiye Alan
Kullanım Türü
(Ha)
(%)
(Ha)
(%)
(Ha)
(%)
138.966,5
140.629,1
62.457,4
72.250,0
414.303,0
33,54
33,94
15,08
17,44
100
264.880,6
290.098,8
160.972,3
166.241,6
882.193,4
30,03
32,88
18,25
18,84
100
24.294.680,8
14.616.687,3
21.389.783,0
18.056.548,9
78.357.700,0
31,00
18,65
27,30
23,04
100
Merkez/Karaman Alan Kullanım/
28. Orta
Anadolu
Karaman TR52
Türkiye
Havzası
(%)
(%)
(%)
(İle düşen)
Arazi (%)
52,46
5,53
7,42
0,57
48,48
13,37
15,68
0,96
38,80
8,91
42,85
0,29
43,46
10,35
24,16
0,40
46,96
8,35
12,89
0,53
* Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009), DSİ
Karaman Merkez İlçe Raporu, 2014
Sayfa 2
Karaman merkezinde toplam 414.303 ha kullanım alanı, Karaman toplam kullanım alanının
%46,96’sını, Orta Anadolu Havzası kullanım alanının %12,89’unu oluşturmaktadır. Bu alanın
%33,54’ünde tarım arazileri, %33,94’ünde çayır-mera alanları, %15,08’inde orman alanları
bulunmaktadır. Karaman merkezinde bulunan tarım arazileri, toplam Karaman alanının %52,46’sını
kaplamaktadır. Orman alanı, Karaman orman alanının %38,80’İni, Orta Anadolu Havzası orman
alanının %42,85’ini oluşturmaktadır.
1.2.DOĞAL KAYNAKLAR
İlçede Bulunan Doğal Kaynaklar
1. Enerji Kaynakları
Potansiyel
1.1. Güneş
Var-Çok Yüksek
1.2. Su Gücü
Deliçay Deresi, Göksu Nehri
1.3. Kömür
1.4. Doğalgaz
1.5. Rüzgar
1.6. Biyokütle
1.7. Petrol
1.8. Jeotermal Enerji
2. Biyolojik çeşitlilik
Var
Yok
Var
Var
Yok
Yok
2.1. Ormanlar
2.2. Çayır ve Mera
2.3. Sulak Alanlar
2.4. Flora
2.5. Fauna
2.6. Milli Park, Tabiat
Parkı ve Diğer Hassas
Alanlar
3. Toprak
3.1. Toprak
4. Su Kaynakları
4.1. Barajlar
4.2. Yeraltı Su
Kaynakları
4.3. Akarsular
4.4. Göller ve Göletler
62.457 hektar orman alanına
sahiptir.( Meşe, Karaçam, Yabani
Zeytin, Pırnal Meşesi, Kızılçam, Ardıç,
Göknar, Ağaçları bulunmaktadır.)
140.629 hektar çayır-mera alanı
bulunmaktadır.
Gödet Barajı, Deliçay Barajı, Deliçay
Deresi
Querqus Vulcanica (Kasnak Meşesi),
Pistacia terebinthus (Menengiç),
Thymus ssp. (Kekik), Salvia ssp. (Ada
Çayı), Rhus coriaria (Sumak)
Yok
Mevcut Çalışma
Var
Kapezkaya Hidroelektrik Santrali (
Masterplan Aşamasında)
Bucakkışla Hidroelektrik Santrali (Fizibilite
Aşamasında)
Damlapınar Hidroelektrik Santrali
(Masterplan Aşamasında)
Kömür Ocağı
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Orman Ürünleri, Hayvan Otlatma ve
Dinlenme
Hayvan Otlatma
Sulama
Yok
Yok
Merkez ilçenin kuzeyinde yer alan
ovanın genişliği 20 km. kadardır.
Ovanın doğu ve güney kısımları
alüvyon topraklar, batı ve kuzey
kısımlarında kolüvyon ve kahverengi
topraklar mevcuttur.
Gödet Barajı, Deliçay Barajı
Su Kuyuları bulunmaktadır. 4 adet
terfi merkezi vardır
Deliçay Deresi, Gödet Çayı
-
Karaman Merkez İlçe Raporu, 2014
Taşkın Önleme, Sulama
Sulama, İçme Suyu
Sulama
-
Sayfa 3
5. Mineral Kaynaklar
5.1. Sanayi Madenleri
5.2. Metalik Madenler
5.3. Enerji Madenleri
5.4. Kıymetli Taşlar
(Madenler)
5.5. Diğer Mineraller
5.6. Maden Kanununa
Tabi Olan Doğal
Malzemeler
Barit, Kalker, Mermer, Traverten
Manganez
(Bakınız 1. Enerji Kaynakları)
Kalker Ocağı, Mermer Ocağı
-
Yok
Yok
Yok
Yok
Taş, Kum, Ariyet
Ariyet, Taş, Kum ve Çakıl Ocakları
*MTA 2009, Karaman Tarım İl Müdürlüğü 2010, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Veri Tabanı
Karaman Merkez İlçe Raporu, 2014
Sayfa 4
2. DEMOGRAFİK YAPI
2.1. NÜFUS
Karaman il merkezinin nüfusu 2013 yılı itibariyle 177,685 olup, Karaman’ın toplam nüfusunun %74,7
sini oluşturmaktadır.
İlçe Nüfus Durumu
Merkez/Karaman İlçe Nüfusu
YILLAR
2011
2012
2013
İlçe
İlçe
İlçe
Karaman
Merkez
Nüfus
Köy
Nüfus
Nüfusu
138.135
34.719
172.854
141.630
33.767
175.397
144.178
33.507
177.685
Nüfus Oranları
İlçe Nüfusu/
Karaman
Nüfusu
TR52
Toplam
Nüfus
234.005
235.424
237.939
(%)
73,9
74,5
74,7
İlçe
Nüfusu/
Bölge
Nüfusu
2.272.560
2.287.705
2.317.164
TR52
Nüfusu
(%)
8,5
7,7
7,7
*TÜİK ( 2008-2009-2010 ADNKS)
2013 itibariyle Karaman merkezin yaş gruplarına dağılımında 15-64 yaş grubunun oranı %67,5 iken, 014 yaş grubu oranı %24,8 ve 65 yaş üstü yaş grubu %7,6’dIr. 15-64 yaş grubu oranı ve 0-14 yaş grubu
oranı, Karaman oranlarından yüksektir. Buna karşılık 65 yaş üstü grubunun oranı daha düşüktür.
İlçede Bulunan Nüfusun Yaş Aralıklarına Göre Dağılımı
Merkez İlçe Nüfusu
Karaman İl Nüfusu
TR52 Bölge Nüfusu
Yaşa Göre (%)
Yaşa Göre (%)
Yaşa Göre (%)
YILLAR
0-14
15-64
65 Üstü
0-14
15-64
65 Üstü
0-14
15-64
65 Üstü
2011
25,8
66,9
7,4
25
65,9
9,1
26,3
66
7,7
2012
25,2
67,3
7,4
24,5
69
9,3
25,9
66,2
7,9
2013
24,8
67,5
7,6
24
66,5
9,5
25,5
66,5
8,1
Karaman Merkez İlçe Raporu, 2014
Sayfa 5
3. EKONOMİK YAPI
3.1. TARIM
Karaman Merkez İşlenen Arazi Kullanım Durum Tablosu
Merkez
İşlenen Arazi
Karaman İşlenen Arazi
İşlenen Arazi Türü
(dekar)
(%)
Tarla Arazisi
1.473.582,00 71,8
Nadas
218.971,00 10,7
Sebze
117.906,00 5,7
Meyve
242.139,00 11,8
Süs bitkileri
0 0,0
Toplam
2.052.598,00 100,0
(dekar)
(%)
2.483.691,00 73,6
430.155,00 12,7
138.900,00 4,1
324.081,00 9,6
0,00 0,0
3.376.827,00 100,0
Merkez İşlenen Arazi/
Karaman İşlenen Arazi (%) TR52 İşlenen Arazi (%)
59,3
9,8
50,9
3,5
84,9
37,4
74,7
34,1
0,0
0,0
60,8
9,2
TÜİK (2013)
Karaman merkezinde 200 ha işlenen arazinin %71,8’i tarla arazisi, %10,7 si nadas alanı, %5,7’si sebze
alanı, %11,8 i meyve alanı faaliyeti için ayrılmıştır. Tarla arazileri ise Karaman toplam işlenen alanının
%59,3’ünü oluşturmaktadır.
Karaman Merkez Arazi Sulama Durum Tablosu
Ayrancı
Karaman
Türkiye
Sulama
Sulama
Sulama
Sulama
Karaman
Durumu
Durumu
Durumu
Durumu
Arazi
(%)
(Ha)
(%)
(Ha)
(%)
(Ha)
(%)
Sulu Arazi 120.739,0 86,88 156.426,0 59,1 5.420.000,0 22,31
77,19
Kuru Arazi 18.227,5 13,12 108.454,6 40,9 18.874.680,8 77,69
16,81
Toplam
138.966,5 100 264.880,6 100 24.294.680,8 100
52,46
Ayrancı Arazi/
TR52 28. Orta Anadolu Türkiye
Arazi
Havzası (İle
Arazi
(%)
düşen) Arazi (%)
(%)
17,91
187,23
2,23
0,99
5,26
0,10
5,53
33,80
0,57
* Karaman Tarım il Müdürlüğü (2010), DSİ, TÜİK (2009) **İlçe 28 Nolu Orta Anadolu Havzasında bulunmaktadır.
Karaman Merkez ilçenin 120.739 ha alanı sulu arazi, 18.227,5 ha alanı ise kuru arazidir. Merkez ilçe
sulu arazi oranı Karaman ili sulu arazisinin %77,19’unu oluşturmaktadır. Orta Anadolu Havzasının ise
%187,23’lük sulu arazi alanını Merkez ilçe oluşturmaktadır.
3.1.1.Bitkisel Üretim
Karaman Merkez İşlenen Tarla Arazisi Durum Tablosu
MERKEZ
Ekim Alanı
Dekar
Tarla Arazisi
Verim
Toplam Ürün
Ekim Türü
Da
%
Kg/Da
Miktarı (Ton)
Buğday
(Durum)
288.313 19,57
294
84.815
515.792 20,77
281
145.017
Buğday (Diğer)
116.734
7,92
284
33.146
356.924 14,37
246
87.777
Mısır (Dane)
116.343
7,90
987
114.831
5,50
971
132.650
Arpa (Diğer)
114.000
7,74
305
34.751
300.950 12,12
293
88.258
6.021
510.954
89.996 3,62
1.083.376 43,62
2.483.691 100,00
6.032
541.008
Şekerpancarı
Diğer
Toplam
84.862 5,76
753.330 51,12
1.473.582,00 100,00
KARAMAN
Ekim Alanı
Da
136.653
%
Dekar
Verim
Kg/Da
Toplam Ürün
Miktarı (Ton)
TÜİK (2013)
Karaman Merkez İlçe Raporu, 2014
Sayfa 6
Karaman merkezinde 1.473.582,00 da işlenen tarla arazisi bulunmakta olup, bu alanın önemli bir
kısmında buğday, %7,74’ünde arpa, %5,76’sında şeker pancarı, %7,9’unda mısır yetiştiriciliği
yapılmaktadır. Karaman merkez, ilin tarımsal üretimi açısından önemli bir paya sahiptir.
Karaman Merkez İşlenen Sebze Arazisi Durum Tablosu
Merkez
Ekim Alanı
Sebze Arazisi
Toplam Ürün
Ekim Türü
Da
%
Miktarı (Ton)
Fasulye
7,6
9.000
16.182
Domates
Sebze (Diğer)
Toplam
6.502
102.404
5,5
KARAMAN
Ekim Alanı
Da
39.002
86,9
117.906,00
11.520
%
8,3
8.723
6,3
118.657
100
Toplam Ürün
Miktarı (Ton)
20.199
47.829
85,4
138900
100
TÜİK (2013)
Karaman merkezinde 117.906 da sebze alanı bulunmakta olup, %5,5’inde domates, %7,6’sında fasulye
ve geriye kalan kısımda ise çeşitli sebzeler yetiştirilmektedir. Domates ve fasulye üretim miktarları,
Karaman’dan düşüktür.
Karaman Merkez İşlenen Meyvecilik Durum Tablosu
Merkez
Meyve-Bağ
Arazisi Ekim
Türü
Ekim Alanı
KARAMAN
Da
%
Ağaç başına
ortalama
verim(kg)
Elma (Diğer)
18.951
7,8
48
Kiraz
3.478 1,4
219710 90,7
50
Meyve(Diğer)
Toplam
242139 100,0
Toplam
Ürün
Miktarı
(Ton)
Ekim Alanı
Toplam
Ürün
Miktarı
(Ton)
Da
%
Ağaç başına
ortalama
verim(kg)
55.738
25.372
7,8
77
181.694
6.500
15.127
283.582
4,7
34
11.994
87,5
324.081,00 100,0
*Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009)
Karaman merkezde 242139 da meyve alanı bulunmakta olup, bu alanın %7,8’inde diğer elma üretimi,
%1,4’ünde kiraz üretimi yapılmaktadır. Karaman elma üretimi açısından Türkiye’nin önemli illerinden
biri olup, Türkiye elma üretiminin %3,58’i Karaman merkezinden sağlanmaktadır. Karaman merkez,
kiraz verimi (50 kg/da)bakımından Karaman veriminin üstündedir.
3.1.2.Hayvansal Üretim
Karaman Merkez Çayır-Mera ve Orman Durum Tablosu
Merkez /
Karaman
Karaman
(Ha)
(%)
(Ha)
(%)
Türkiye
(Ha)
Çayır-Mera 140.629,1 69,25 290.098,8 64,31 14.616.687,3
62.457,4 30,75 160.972,3 35,69 21.389.783,0
Orman
Merkez/Karaman/
(%)
Karaman
(%)
TR52
(%)
40,59
59,41
48,48
38,80
13,37
8,91
28. Orta
Anadolu
Havzası (İle
düşen) (%)
15,68
42,85
*Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009),
Karaman Merkez İlçe Raporu, 2014
Sayfa 7
Türkiye
Arazi
(%)
0,96
0,29
Karaman merkezde 140.629,1 ha çayır-mera, 62.457,4 ha orman bulunmaktadır. Merkezde bulunan
çayır-mera Karaman çayır-merasının %48,48’ini, Orta Anadolu Havzası çayır-merasının %15,68’ini,
orman ise Karaman ormanının %38,80’ini, Orta Anadolu Havzası ormanının %42,85’ini
oluşturmaktadır.
Karaman Merkez Yem Bitkileri Durum Tablosu
KARAMAN
Yem Bitkisi Merkez
Ekim Alanı
Ekim Alanı
Arazisi Ekim
Türü
Da
%
Da
%
Yonca
48,0
43,9
(Yeşil Ot)
35.000
38.245
Mısır
49,4
53,0
(Silajlık)
36.000
46.185
Fiğ (Dane)
Toplam
2,6
100,0
1.900
72.900
mERKEZ/
kARAMAN (%)
TR52 (%)
91,52
14,97
77,95
13,96
70,37
83,67
19,17
14,54
3,1
100,0
2.700
87.130
TÜİK (2013)
Karaman merkezde toplam 72.900 da alanda yem bitkileri yetiştiriciliği yapılmakta olup, bu alanın
%48’inde %49,4’inde silajlık mısır, %2,6’sında ise fiğ (dane) yetiştirilmektedir. Merkezde yetiştirilen
yem bitkileri için ayrılan alan, Karaman toplam yem bitkileri alanının %,83,67’sini oluşturmaktadır..
Karaman Büyükbaş Hayvan Sayıları
Hayvan
Cinsi
Sığır (Saf
Kültür)
Sığır
(Kültür
Melezi)
Sığır
(Yerli)
Manda
TOPLAM
Merkez Hayvan Sayısı
2011
2012
2013
Karaman Hayvan Sayısı
TR52 Hayvan Sayısı
2011
2011
2012
2013
2012
2013
18.024
21.366
23.633
25.932
31.732
35.626
343179
430631
483673
8.466
10.036
11.101
18.865
19.085
20.856
176448
212525
234956
818
971
1.073
1.199
1.241
1.385
44660
55485
55410
132
564419
302
698943
365
774404
34
27308
32373
35807
46.030
69
52.127
54
57.921
TÜİK (2013)
Karaman merkezde 2013 yılı itibariyle 35807 adet büyükbaş hayvan bulunmakta olup, bunun 23663’ü
saf kültür, 11100’ü kültür melezi ve 1703’ü yerli ırk oluşturmaktadır.
Karaman Büyükbaş Hayvancılık Genel Durum Karşılaştırması
2011
Merkez Büyükbaş Hayvan Sayısı /
Karaman (%)
2012
2013
2011
TR52 (%)
2012
2013
5,25
4,96
4,89
53,23
4,80
4,72
4,72
77,47
0,00
75,46
1,83
0,00
4,69
1,75
0,00
5,56
1,94
0,00
6,15
Hayvan Cinsi
Sığır (Saf
Kültür)
Sığır (Kültür
Melezi)
69,50
67,33
66,34
44,88
52,59
Sığır (Yerli)
Manda
toplam
68,22
0,00
57,55
78,24
0,00
68,22
TÜİK (2013)
Karaman merkezde bulunan büyükbaş hayvan sayısı, Karaman büyükbaş hayvan sayısının %75,46’sını
oluşturmakta olup, bu oranın yıllar itibariyle arttığı görülmektedir. Merkezde bulunan saf kültür
ırkının, Karaman saf kültür ırkına oranı %66,34 ikeb iken, kültür melezinin oranı %53,23 ve yerli ırkın
oranı %77,47’dir.
Karaman Merkez İlçe Raporu, 2014
Sayfa 8
Karaman Merkez Küçükbaş Hayvancılık Sayıları
Merkez Hayvan Sayısı
Hayvan Cinsi
2011
2012
Karaman Hayvan Sayısı
2013
2011
2012
2013
TR52 Hayvan Sayısı
2011
2012
2013
Koyun (Yerli)
60.047
67.234
81.579
230.817
264.194
241.158 1.629.246 1.898.610 2.043.206
Koyun (Merinos)
93.920
105.163
127.597
97.760
108.694
130.901
Toplam Koyun
237.846
281.856
336.188
153.967 172.397 209.176 328.577 372.888 372.059 1867092 2180466 2379394
Kıl Keçisi
Tiftik Keçisi
Toplam Keçi
46.346
61.161
71.029
91.809
100.419
124.872
237.846
281.856
336.188
8.179
10.793
12.535
8.938
11.728
13.111
12.299
15.298
15.527
54525
71954
83.564 100.747 112.147 137.983 250145
297154
351715
TÜİK (2013)
Karaman merkezde 2013 yılı itibariyle toplam koyun sayısı 209.106, keçi sayısı ise 83,564’dür.
Toplam koyun sayısının 81579’u yerli, 127.597’si merinos ırkındandır. Toplam keçi sayısının 71.029’u
kıl keçisi, 12,535’i tiftik keçisidir. Karaman merkezde yıllar itibariyle koyun sayısında azalma olurken,
keçi sayısında artış görülmektedir. Karaman’da ise toplam koyun sayısı 372059 iken, keçi sayısı
137938’dir.
Karaman Merkez Küçükbaş Hayvancılık Genel Durum Karşılaştırması
Hayvan Cinsi
2011
Merkez Büyükbaş Hayvan Sayısı /
Karaman (%)
TR52 (%)
2012
2013
2011
2012
2013
Keçi(Tiftik)
26,01
50,48
91,51
25,45
60,91
92,03
33,83
56,88
95,61
3,69
19,49
66,50
3,54
21,70
70,55
3,99
21,13
80,73
Koyun(Merinos)
96,07
96,75
97,48
53,78
50,58
49,52
Koyun (Yerli)
Keçi(Kıl)
TÜİK (2013)
Karaman merkezdeki toplam yerli koyun sayısı, Karaman yerli koyun sayısının %33,83’ünü
oluştururken, merinos cinsi koyunların Karaman toplam merinos ırkına oranı %97,48’dir. Merkezdeki
kıl keçisi sayısının, Karaman’daki toplam kıl keçisi sayısına oranı yıllar itibariyle dalgalanmaktadır.
Koyun ırklarından merinos, keçi ırklarından ise tiftik keçisi Karaman merkezde yoğunluk gösteren
ırklardır.
Karaman Merkez Kanatlı Hayvan Sayıları
Hayvan Cinsi
Et Tavuğu
Yumurta
Tavuğu
Hindi
Ördek
Toplam
Tavuk
2011
Merkez Hayvan Sayısı
2012
2013
0
2011
Karaman Hayvan Sayısı
2012
2013
0
6.000
0
0
6.000
1.164.000
1.193.743
1.269.908
1.239.455
1.274.591
1.328.442
2.000
2.000
2.000
3.630
4.013
3.650
180
193
195
864
924
809
1.166.180
1.195.936
1.278.103
1.243.949
1.279.528
1.338.901
TÜİK (2013)
Karaman merkezde 2013 yılı itibariyle et tavuk hiç bulunmazken toplam 1.269.908 adet yumurtacı
tavuk bulunmaktadır. Karaman’da ise toplam 1.328.442 adet yumurtacı tavuk bulunmaktadır.
Karaman Merkez İlçe Raporu, 2014
Sayfa 9
Karaman Merkez Kanatlı Hayvancılık Genel Durum Karşılaştırması
Merkez Kanatlı Hayvan Sayısı /
Karaman (%)
Hayvan Cinsi
2011
2012
2013
2011
0,0
0,0
100,0
0,0
Et Tavuğu
Yumurta
Tavuğu
93,9
55,1
20,8
Hindi
Ördek
93,7
49,8
20,9
95,6
54,8
24,1
TR52 (%)
2012
0,0
2013
0,9
10,5
3,1
2,1
10,0
3,6
2,3
9,8
3,5
2,1
TÜİK (2013)
Karaman merkezde bulunan yumurtacı tavuklar, Karaman toplam yumurtacı tavuklarının %95,6’sını
oluşturmaktadır.
Karaman Merkez Arıcılık Durum tablosu
Merkez
Hayvan Cinsi
2011
2012
Karaman
2013
2011
2012
TR52
2013
2011
2012
2013
Arıcılık yapan köy sayısı(adet)
31
36
-
84
92
-
425
403
-
Arıcılık yapan işletme sayısı(adet)
-
-
196
-
-
467
-
-
1.484
20.137 20.655
45.505
43.801
45.732
123.154
119.096
119.710
450
740
643
539
3.556
3.271
2.991
20.687 21.105
46.245
44.444
46.271
126.710
122.367
122.701
Yeni kovan sayısı 25.500
Eski kovan sayısı
600
Toplam kovan 26.100
Bal üretimi (ton)
Balmumu üretimi (ton)
550
408 322,192 247,86 820,388 656,521 558,661 1.937,23 1.567,58 1.487,24
19
19
10
57,062
49,132
35,417
119,049
113,074
98,416
TÜİK (2013)
Karaman merkezde 2012 yılı itibariyle 550 eski usul kovan varken, 2013’de 450’ye düşmüştür. 2013
yılı itibariyle merkezde 196 işletme arıcılık faaliyeti ile uğraşmakta ve toplam 247,86 ton bal üretimi
sağlanmaktadır.
Karaman Merkez Arıcılık Genel Durum Karşılaştırması
Hayvan Cinsi
Arıcılık yapan köy sayısı(adet)
Arıcılık yapan işletme sayısı(adet)
Yeni kovan sayısı
Eski kovan sayısı
Toplam kovan
Bal üretimi (ton)
Balmumu üretimi (ton)
2011
36,90
0,00
56,04
81,08
56,44
49,73
33,30
Merkez Kovan Sayısı /
Karaman (%)
TR52 (%)
2012
2013
2011
2012
39,13
0,00
7,29
8,93
0,00
41,97
0,00
0,00
45,97
45,17
20,71
16,91
85,54
83,49
16,87
16,81
46,55
45,61
20,60
16,91
49,08
44,37
21,06
20,55
38,67
28,24
15,96
16,80
2013
0,00
13,21
17,25
15,05
17,20
16,67
10,16
TÜİK (2013)
2012 de Karaman merkezde bulunan eski usul kovanlar, Karaman’daki eski usul kovanların
%85,54’ünü oluştururken bu oran 2013 yılında %83,49’a düşmüştür. Yeni usul kovanların oranı ise
%45,97’den %45,17’ye düşmüştür. 2013 yılı verilerine göre Karaman bal üretiminin %44,37’si
merkezden karşılanmaktadır. İlçe TR52 bölgesi bal üretiminin %16,67’sini karşılamaktadır.
Karaman Merkez Hayvancılık - Et ve Süt Üretim Miktarları Durum Tablosu
Karaman Süt Üretim
Merkez Süt Üretim Miktarı
TR52 Süt Üretim Miktarı
Miktarı (Ton)
Hayvan Cinsi
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
Süt
29.614,62 35.107,51 38.832,51 54.879 61.164 67.714 707029,25 834133,55 939484,36
Karaman Merkez İlçe Raporu, 2014
Sayfa 10
(Büyükbaş)/Ton
Süt
4828,9
(Koyun)/Ton
Süt (Keçi)/Ton
2551,5
Toplam Süt
36.995,02
(Ton)
5406,9
6560,4
11265
13266
14455
78348,67
90877,29
96648,6
3367,1
3910,3
4972
5106
6495
11282,44
12715,33
15061,11
43.881,51
49.303,21 71.116 79.536 88.664 796660,36 937726,17 1051194,1
TÜİK (2013)
Karaman ilçesinde Süt üretimi ise 2013 yılı itibari ile 49.303,21 tondur. Toplam süt üretiminin
138.832,51 tonu büyükbaş hayvandan, 6560,4 tonu koyundan ve 3910,3 tonu keçiden sağlanmaktadır.
Karaman Merkez Hayvancılık - Et ve Süt Üretim Miktarları Durumu Karşılaştırması
Merkez Süt Üretim Miktarı/
Hayvan Cinsi
Karaman (%)
2011
2012
2013
2011
Süt (Büyükbaş)
53,96
57,40
57,35
4,19
Süt (Koyun)
42,87
40,76
45,38
6,16
Süt (Keçi)
51,32
65,94
60,20
22,61
Toplam Süt
52,02
55,17
55,61
4,64
TR52 (%)
2012
4,21
5,95
26,48
4,68
2013
4,13
6,79
25,96
4,69
TÜİK (2013)
Karaman ilçesi toplam süt üretimi Karaman ilinin % 55,61 ini oluşturmaktadır. Süt üretiminin %57,35
lik kısmı büyükbaştan, %45,38 lik kısmı koyundan ve % 60,2 lik kısmı keçiden sağlanmaktadır.
Karaman Merkez İlçe Raporu, 2014
Sayfa 11
3.2. SANAYİ
3.2.1. MADENCİLİK
Karaman (Merkez) Maden Sanayi Durum Tablosu
Mevcut Sanayi Durumu
Kapasitedeki Pay (%)
NACE
Rev.2Maden Sanayi Kolları
Faaliyet
Bölgede
Kapasite
İstihdam
İlde
TR*
Sayısı
(TR52)
B
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
05
Kömür ve linyit çıkartılması
Kg
05.20 Linyit madenciliği
1
105.600.000
268
17,82
11,20
08
Diğer madencilik ve taş ocakçılığı
Kg/m³
265.659.000
Süsleme ve yapı taşları ile kireç taşı, alçı taşı,
81,09*
12,07*
Kg
08.11 tebeşir ve kayağantaşı (arduvaz-kayraktaşı)
8
11**
ocakçılığı (Mermer ve Traverten)
4.915 m³
50,59*
15,26*
Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve
08.12
5
669.600.000
49
37,88*
3,10*
kaolin çıkarımı
* Kapasite, farklı ölçülerde de hesaplanmakta olduğundan oranlar buna göre değerlendirilmelidir.
*Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, Kaynak: TOBB Mayıs 2011 Verileri
** Buradaki istihdam verisi mükerrer kayıt olacağı için düşük belirtilmiştir.
*Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, Kaynak: TOBB Mayıs 2011 Verileri
3.2.2. İMALAT SANAYİ
3.2.2.1.Tarıma Dayalı İmalat Sanayi
Karaman (Merkez) Tarıma Dayalı İmalat Sanayi Durum Tablosu
Mevcut Sanayi Durumu
NACE
Rev.2Tarıma Dayalı İmalat Sanayi Kolları Faaliyet
Kapasite
İstihdam
TR*
Sayısı
C
İMALAT
10
Gıda ürünlerinin imalatı
Litre/Kg
2.736.000 lt
10.32 Sebze ve meyve suyu imalatı
2
275
49.469.000 kg
Başka yerde sınıflandırılmamış meyve
10.39 ve sebzelerin işlenmesi ve saklanması
2
6.403.000 kg
100
(Soğan)
24.624.000 lt
10.51 Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı
13
750
33.716.935 kg
10.52 Dondurma imalatı
1
102.000 kg
9
Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri
10.61
27
652.251.000 kg
1.337
imalatı
Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze
10.71
14
41.565.418 kg
4.178
kek imalatı
Peksimet ve bisküvi imalatı; dayanıklı
10.72 pastane ürünleri ve dayanıklı kek
58**
200.997.118 kg 26.670**
imalatı
Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri
10.73
1
66.707.000 kg
130
unlu mamullerin imalatı
10.81 Şeker imalatı
1
6.500.000 kg
24
Kakao, çikolata ve şekerleme imalatı
10.82
40
94.263.681 kg 23.607**
(Tahin Helvası)
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer
10.89
2
53.189.140 kg
27
gıda maddelerinin imalatı (Yumurta)
10.91 Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı
16
171.233.758 kg
259
11
İçeceklerin imalatı
Litre
Karaman Merkez İlçe Raporu, 2014
Kapasitedeki Pay (%)
Bölgede
İlde
(TR52)
100,00*
100,00*
2,10*
99,06*
100,00
2,99
100,00*
93,68*
100,00*
100,00*
9,03*
20,53*
99,78
14,78
100,00*
42,78*
100,00
91,14
100,00
28,76
100,00
0,19
100,00
43,14
100,00
36,38
100,00
7,88
Sayfa 12
NACE
Rev.2TR*
11.01
16
16.10
16.21
16.22
16.23
Tarıma Dayalı İmalat Sanayi Kolları
Alkollü içeceklerin damıtılması,
arıtılması ve harmanlanması
Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri
imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve
benzeri malzemelerden örülerek
yapılan eşyaların imalatı
Ağaçların biçilmesi ve planyalanması
Ahşap kaplama paneli ve ağaç esaslı
panel imalatı
Birleştirilmiş parke yer döşemelerinin
imalatı
Diğer bina doğramacılığı ve
marangozluk ürünlerinin imalatı
16.24
Ahşap konteyner imalatı
17
17.12
Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı
Kağıt ve mukavva imalatı
Oluklu kağıt ve mukavva imalatı ile
kağıt ve mukavvadan yapılan
muhafazaların imalatı
Kağıttan yapılan ev eşyası, sıhhi
malzemeler ve tuvalet malzemeleri
imalatı
Kağıt ve mukavvadan diğer ürünlerin
imalatı
17.21
17.22
17.29
Mevcut Sanayi Durumu
Faaliyet
Kapasite
İstihdam
Sayısı
1
4.300.000
Kapasitedeki Pay (%)
Bölgede
İlde
(TR52)
33
100,00
100,00
m³/m²/Kg/Adet
1
22.406 m³
388.800 m²
7
100,00*
100,00*
16,32*
36,93*
3
12.863 m³
65
100,00*
12,52*
9
3.110.400 m²
159
100,00*
78,51*
100,00*
100,00*
100,00*
100,00*
10,29*
76,20*
28,89*
23,31*
138
2
39.592 adet
12.077.720 kg
590.840 adet
1.184.600 kg
Kg
40.476.000
130
100,00
59,01
1
5.809.000
36
100,00*
12,30*
1
6.983.741
53
100,00*
85,50*
1
740.000
41
100,00*
11,53*
14
8
38
* Kapasite, farklı ölçülerde de hesaplanmakta olduğundan oranlar buna göre değerlendirilmelidir.
*Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, Kaynak: TOBB Mayıs 2011 Verileri
** Kapasitelerde mükerrer yazımlar nedeniyle buradaki veriler yüksek gözükmektedir.
*Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, Kaynak: TOBB Mayıs 2011 Verileri
3.2.2.2.Tarıma Bağlı İmalat Sanayi
Karaman (Merkez) Tarıma Bağlı İmalat Sanayi Durum Tablosu
Mevcut Sanayi Durumu
NACE
Rev.2Tarıma Bağlı İmalat Sanayi Kolları
Faaliyet
Kapasite
İstihdam
TR*
Sayısı
Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin
20
Kg
imalatı
Kimyasal gübre ve azot bileşiklerinin
20.15
1
6.912.000 kg
3
imalatı
Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve
28
Adet
ekipman imalatı
28.30 Tarım ve ormancılık makinelerinin imalatı
13
86.953
158
Kapasitedeki Pay (%)
Bölgede
İlde
(TR52)
100,00
7,44
100*
0,72*
* Kapasite, farklı ölçülerde de hesaplanmakta olduğundan oranlar buna göre değerlendirilmelidir.
*Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, Kaynak: TOBB Mayıs 2011 Verileri
3.2.2.3.Diğer İmalat Sanayi
Karaman Merkez İlçe Raporu, 2014
Sayfa 13
Karaman (Merkez) Diğer İmalat Sanayi Durum Tablosu
NACE
Rev.2Diğer İmalat Sanayi Kolları
TR*
C
İMALAT
14
Giyim eşyalarının imalatı
14.13 Diğer dış giyim eşyaları imalatı
18
Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması
18.12 Diğer matbaacılık
19
19.20
20
20.11
20.14
20.16
20.59
22
Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri
imalatı
Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı (Kömür)
Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
Sanayi gazları imalatı
Diğer organik temel kimyasalların imalatı
Birincil formda plastik hammaddelerin imalatı
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal
ürünlerin imalatı
Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı
Mevcut Sanayi Durumu
Kapasitedeki Pay (%)
Faaliyet
Bölgede
Kapasite
İstihdam
İlde
Sayısı
(TR52)
1
6
2
100,00*
100,00*
65,74*
0,87*
4,39
1
2
1
33
691
16
100
100,00*
100,00
100
32,39*
17,91
2
3.436.000
40
100,00
1,22
79
100,00*
100,00*
1,81*
0,01*
79
100,00*
5,57*
53
100,00*
100,00*
100,00*
0,27*
23,37*
0,22*
15
100,00*
100,00*
100,00*
100,00*
100,00*
59,57*
100*
100,00*
100,00*
100,00*
100,00*
5,95*
14,77*
100,00*
8,45*
74,07*
2,89*
4,95*
0,73*
46,64*
22.23 Plastik inşaat malzemesi imalatı
23
22.29 Diğer plastik ürünlerin imalatı
Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin
23
imalatı
Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik
23.19
amaçlı cam eşyalar dahil)
2
Kg/Adet/m²
4.187.644 kg
900 adet
1.895.200 kg
6.799 kg
681.964 m²
316.591 adet
330
m²/Adet/Kg/m³
1
23.61 İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı
8
23.63 Hazır beton imalatı
4
2
4
162.057 m²
147.456 adet
219.740.160 kg
409.096 m²
814.784.000 kg
64.000 m³
14.976 kg
32.508.000 m³
7.077.400 kg
632.532 m²
Adet/Kg
85
81
28
107
1
73.760 adet
18
100,00*
4,67*
2
5.312.000 kg
19
100,00
32,50
100,00*
100,00*
100,00*
100,00*
100,00*
0,003*
54,49*
0,38*
17,41*
13,41*
100,00*
0,35*
Adet/m²/Kg
25.11 Metal yapı ve yapı parçaları imalatı
3
25.12 Metalden kapı ve pencere imalatı
5
Karaman Merkez İlçe Raporu, 2014
182
100,00
4
Metalden diğer tank, rezervuar ve konteynerler
imalatı
8,19
40
Plastik torba, çanta, poşet, çuval, kutu,
22.22 damacana, şişe, makara vb. paketleme
malzemelerinin imalatı
25.29
100,00
19.350.000
Kg
3.792.000
2.874.000
1.116.000 kg
6
Beton, alçı ve çimentodan yapılmış diğer
ürünlerin imalatı
Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve
23.70
bitirilmesi
24
Ana metal sanayisi
Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların
24.10
imalatı
24.33 Soğuk şekillendirme veya katlama
Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve
25
teçhizat hariç)
49
KG
22.21 Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı
23.69
Adet
276.480
m²
15.776.520 kg
2.132.352 m²
1
3 adet
3.233 m²
262.000 kg
45.394 adet
5.440 m²
184.000 Kg
50
112
5
Sayfa 14
NACE
Rev.2TR*
Diğer İmalat Sanayi Kolları
Metallerin makinede işlenmesi ve şekil
verilmesi
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer
25.99
fabrikasyon metal ürünlerin imalatı
27
Elektrikli teçhizat imalatı
27.12 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı
25.62
27.52 Elektriksiz ev aletlerinin imalatı
28
28.12
28.21
28.22
28.25
28.29
28.93
28.99
29
29.32
31
31.01
31.02
Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve
ekipman imalatı
Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların imalatı
Fırın, ocak (sanayi ocakları) ve brülör (ocak
ateşleyicileri) imalatı
Kaldırma ve taşıma ekipmanları imalatı
Soğutma ve havalandırma donanımlarının
imalatı, evde kullanılanlar hariç
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel
amaçlı makinelerin imalatı
Gıda, içecek ve tütün işleme makineleri imalatı
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel
amaçlı makinelerin imalatı
Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı
treyler (yarı römork) imalatı
Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve
aksesuarların imalatı
Mobilya imalatı
Büro ve mağaza mobilyaları imalatı
Mutfak mobilyalarının imalatı
31.09 Diğer mobilyaların imalatı
Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı
faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı
38.32 Tasnif edilmiş materyallerin geri kazanımı
Mevcut Sanayi Durumu
Kapasitedeki Pay (%)
Faaliyet
Bölgede
Kapasite
İstihdam
İlde
Sayısı
(TR52)
3
592.000 Kg
31
100,00*
4,57*
1
408.000 Kg
28
100,00*
1,83*
15
100,00*
100,00*
100,00*
1,08*
8,76*
1,17*
1
4
Adet
750 adet
75.573 adet
45.280 Kg
47
Kg/Adet
1
116.000 Kg
3
100,00*
0,78*
4
21 adet
69
100,00*
0,02*
1
20 adet
33
100,00*
0,03*
4
25.263 adet
80
100,00*
11,26*
0,55*
0,002*
0,82*
32
248.000 Kg
138 adet
2.123 adet
386
100,00*
100,00*
100,00*
1
10 adet
0**
100,000*
0,0001*
2
100,00
0,08
4
102
100,00*
100,00
100,00*
100,00*
0,01*
16,49
9,04*
100,00*
100,00
8,39
5
44
Kg
1
1
6
16
38
91.000
Adet/Metre
100 adet
5.420 adet
38.807 adet
8.120 m
234
Kg
3
15.918.000
28
* Kapasite, farklı ölçülerde de hesaplanmakta olduğundan oranlar buna göre değerlendirilmelidir.
*Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, Kaynak: TOBB Mayıs 2011 Verileri
** İstihdam diğer sanayi kollarında belirtilmiştir.
*Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, Kaynak: TOBB Mayıs 2011 Verileri
Karaman Merkez İlçe Raporu, 2014
Sayfa 15
3.3.HİZMETLER
3.3.1.EĞİTİM
Karaman Merkezde okuma-yazma bilen nüfus oranı %97,3 dür.
İlçe Okur Yazar Durumu
Kişi Sayıları
Okuma Yazma Bilmeyen
Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul
Bitirmeyen
İlkokul Mezunu
İlköğretim Mezunu
Ortaokul veya Dengi Okul Mezunu
Lise veya Dengi Okul Mezunu
Yüksek Okul veya Fakülte Mezunu
Yüksek Lisans Mezunu
Doktora Mezunu
Merkez
Kişi
%
4302
2,7
Karaman
Kişi
%
6147
2,9
TR52
Kişi
%
59275
2,9
Türkiye
Kişi
%
2654643 3,9
29519
40359
38260
5007
24609
14557
813
204
39891
60116
49345
6687
31329
17709
932
225
416169
582471
428644
70681
301879
172256
12969
4565
14053831
14994232
13018720
2828299
12085335
6706780
532757
154180
18,5
25,3
23,9
3,1
15,4
9,1
0,5
0,1
18,5
27,9
22,9
3,1
14,6
8,2
0,4
0,1
20,0
28,0
20,6
3,4
14,5
8,3
0,6
0,2
20,4
21,8
18,9
4,1
17,6
9,8
0,8
0,2
*TÜİK 2013 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları
2013 yılı itibariyle Merkezde nüfusun çoğunluğunu ilkokul ve ilköğretim mezunları oluşturmaktadır.
Merkezde 813 adet yüksek lisans mezunu, 204 adet doktora mezunu bulunmaktadır.
Karaman Merkez İlçesi Eğitim Genel Durumu
Kurumlar
İlköğretim
Kurum
Sayısı
331
Öğrenci
Sayısı
37943
Derslik
Sayısı
1904
Öğretmen
Sayısı
2173
Öğretmen Başına Düşen Öğrenci
Sayısı
17,5
Ortaöğretim
22
11398
448
748
15,2
İl - İlçe MEB, 2014 Eğitim verileri
İlçede ilköğretimde 331 ortaöğretimde 22 okulla eğitim faaliyetlerine devam edilmektedir. 2014 yılı
itibariyle ilçede ilköğretimde 37943, Ortaöğretimde 11398 öğrenci bulunmaktadır. İlçe, öğretmen
başına düşen öğrenci sayısı açısından ilköğretimde 17,5 ve orta öğretimde 15,2 oranı mevcuttur.
Karaman Merkez ilçesi Öğrenci Sayısı Karşılaştırma Tablosu
İlköğretim
Ortaöğretim
Öğrenci
Sayısı
37943
Öğretmen Başına Düşen Öğrenci
Sayısı
17,5
Öğrenci
Sayısı
11398
Öğretmen Başına Düşen Öğrenci
Sayısı
15,2
Karaman
33.924
16,2
16.861
18,2
TR52
382.904
18,5
150.037
18,8
Türkiye
12.238.829
19,8
4.995.623
19,5
Kurumlar
İlçe
İl - İlçe MEB, 2014 Eğitim verileri
İlçede ortaöğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı il, bölge ve ülke ortalamasının altındadır.
İlköğretimde ise İl ortalamansın üstünde, bölge ve ülke ortalamasının altındadır.
Karaman Merkez İlçe Raporu, 2014
Sayfa 16
3.3.2.TURİZM
Turizm Envanteri Tablosu
Varlık Adı
Kırklar Mezarlığı
Nefise Sultan Mezarlığı
Aşık Örenyeri-Çataldirek Tekkesi (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Boyalıtepe(Gameni) Höyük (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Bütnek Höyüğü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Canhasan I Höyüğü
Çayırlık Höyüğü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Çiğdemli (Davgandos) Höyüğü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Değirmenlik Mevkii Örenyeri
Deliçay Höyüğü
Delikli Höyük
Durayda Höyük I. Derece Arkeolojik Sit Alanı
Eski Köy Mevkii Örenyeri (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Gavur Höyüğü
Hamza Zindan Höyüğü
Hamza Zindanı Höyüğü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Deliçay Höyüğünün Çevresi (III. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
İlistra Höyüğü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Karren Höyüğü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Kerti (Derbe) Höyüğü
Kıbrıs (Kanaç) Höyüğü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Kızık Karhane Höyüğü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Kızık Kocaköy Höyüğü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Koca Höyük (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Körağa Höyüğü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Köydağı (Boztepe) Mevkii (I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Madenşehir Örenyeri
Manazan Harabeleri (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Pınarbaşı Yaylası Örenyeri (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Sikkeli Tepe Kale Ve Sur Kalıntısı (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Sinneli Höyük (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Sisan Höyük Ve Nekropol Alanı (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Süleymanhacı Höyüğü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Tahıl Ambarları (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Unuhüyük Höyüğü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Yukarı Değle (Üç Kuyu) Örenyeri
Karaman Kalesi (I. Derece Kentsel- Arkeolojik Sit Alanı)
Gürlük Şelalesi Ve Yakın Çevresi (I. Derece Doğal Sit Alanı)
İncesu Ve Asırın Mağaraları (I. Derece Doğal Sit Alanı)
Yeşildere Vadisi (II. Derece Doğal Sit Alanı)
Ahi Evran Mezarı
Hacı Bey Efendi Mezarı
Molla Fenari Mezarı
Anıt Mezar
Gazi Alp (Gazalpa) Mezarlığı
Hoca Mahmut Camii Haziresi
Karabaş Veli Haziresi
Kothane Camii Haziresi
Mezar
Şehir Mezarlığı
Karaman Merkez İlçe Raporu, 2014
Varlık Türü
Tarihi Sit
Tarihi Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
Doğal Sit
Doğal Sit
Doğal Sit
Mezarlar
Mezarlar
Mezarlar
Mezarlar
Mezarlar
Mezarlar
Mezarlar
Mezarlar
Mezarlar
Mezarlar
Varlık Yeri
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Sayfa 17
Varlık Adı
Gazi Alp Mezarlığı
Hacı Celal Mezarlığı
Bazilika 1 (Karadağ)
Bazilika 31 (Karadağ)
Bazilika 32 (Karadağ)
Çeşmeli Kilise
Ermeni Kilisesi
Kilise 1 (Karadağ)
Kilise 10 (Karadağ)
Kilise 33- 36 (Karadağ)
Kilise 35 (Karadağ)
Kilise 5 (Karadağ)
Kilise Kompleksi 44 (Karadağ)
İbrala Kilisesi
Şapel 1 (Karadağ)
Şapel 38 (Karadağ)
Şapel 4 (Karadağ)
Abdürrezzak Camii
Akan ( Lasta ) Köyü Camii
Araboğlu Camii
Asri Camii
Attariye (Pazar) Camii
Bağlarbaşı Camii
Baloğlu (Ahi Osman-Külahçılar) Camii
Boyahane Camii
Çiğdemli Köyü (Davgandost) Camii
Demirciler Camii
Dikbasan (Fasih) Camii
Divan Camii
Eğilmez Köyü Camii
Emekseven Camii
Fisandon (Dereköy) Camii
Göçerli Camii
Gökçe Köyü Camii (Karaman)
Gömmel Camii
Güzelevler Camii
Hacı Celal (Kadiroğlu-Gürcüoğlu) Camii
Hacı Derviş Camii
Hacı Osman Ağa Camii
Hacı Yusuf Camii
Halil Efendi (Buğdaylu-Kaya Halil) Camii
Hamidiye Camii
Hasan Gazi Camii
Hoca Mahmut Camii
İbrahim Bey İmareti (İmaret Camii)
İbrala (Yeşildere) Kilise Camii
Karabaş Veli (Siyahser-Alaattin Esved) Camii Ve Haziresi
Kethane Camii
Kılbasan Büyük Camii
Küçükkapı Camii
Külahçılar Camii
Mader-İ Mevlana (Aktekke-Valide Sultan) Camii Ve Haziresi
Meydan Camii
Nuh Paşa Camii
Karaman Merkez İlçe Raporu, 2014
Varlık Türü
Mezarlar
Mezarlar
Kilise
Kilise
Kilise
Kilise
Kilise
Kilise
Kilise
Kilise
Kilise
Kilise
Kilise
Kilise
Şapel
Şapel
Şapel
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Varlık Yeri
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Sayfa 18
Varlık Adı
Okkacılar Camii
Orta Camii (Taşkale)
Orta Camii (Yeşildere)
Özdoğan Camii
Parmaklı Camii
Pınarkaya Köyü Camii
Pir Ahmet(Boyalı Kadı- Yılanlı - Kale-Hisar) Camii
Sarı İbrahim (Kepkebir) Camii
Semerciler Camii
Sümerbank Camii
Şeyh Çelebi (Çelebiler) Camii
Tapucak Camii
Tatarlar (Medine) Camii
Tipikapı Camii
Ulu Camii (Akçaşehir)
Ulu Camii (Yollarbaşı-İlistra)
Yeni Minareli Camii
Yeni Şabaniye Camii
Yeşil Camii
Yeşildere İç Kale) Camii
Yunus Emre (Kirişçi Baba) Camii
Yüzbaşıoğlu Camii
Zeynel Ağa (Zeynel Abidin-Çavuşzade- Abid) Camii
Kadirhane Camii Ve Türbesi
Ağa Camii
Akşehir Camii
Aktekke Camii Çilehanesi
Aktekke Camii
Büyük (Gaferiyat) Camii
Çelebi Camii
Davgandos Camii
Dikbasan Camii
Ebu Bekir Camii
Ferit Çelebi Camii
Hacı Beyler Camii
Halil Efendi Camii
İlisıra Camii
Kade-İ Mevlana Camii
Karabaş Veli Camii
Orta Camii
Pelitaltı Camii
Pir Ahmet Camii
Siyahser Camii
Cedit Mescidi
Çelebi Mescidi
Saadettin Alibey Mescidi
Seki Çeşme Mahalle Mescidi
Taş Mescit
Toraman Mescidi
Ebul Fetih Mescidi Ve Türbesi
Arap Mescit
Asar Mescidi
Cedit Mescidi
Ebul Fetih Mescidi
Karaman Merkez İlçe Raporu, 2014
Varlık Türü
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Cami
Mescid
Mescid
Mescid
Mescid
Mescid
Mescid
Mescid
Mescid
Mescid
Mescid
Mescid
Varlık Yeri
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Sayfa 19
Varlık Adı
Garipler Mescidi
Gayıplar Mescidi
Hacı Celal Mahallesi Mescidi
Kadı Mescidi
Karagöz Hoca Mescidi
Koçak (Köçek) Dede Mescidi
Siyahsar Mahallesi Mescidi
Şeyh Ali Sultan (Semerkandi) Mescidi Ve Haziresi
Tartanlar Mescidi
Taş Mescit (Taşkale)
Taş Mescit (Yeşildere)
Yusuf Hoca Mektebi
Hacı İsmail Dede (Zaviyesi-Aşık Öreni-Çataldirek) Tekkesi
Abbas Mescidi Ve Türbesi
Cambaz Kadı (Cambaz Gazi) Türbesi
Demirgömlek (Emüniddin) Türbesi
İbrahim Bey Türbesi
Kızlar Türbesi
Pelitaltı Türbesi
Tapucak Dede Türbesi
Yunus Emre Türbesi
Zaviye Sultan (Ahmet Paşa) Türbesi Ve Haziresi
Alaaddin Bey Türbesi
Cambaz Kadı Türbesi
Halil Efendi Türbesi
Karabaş Veli Türbesi (Siyaser)
Saadettin Alibey Türbesi
Sultan Türbesi
Emir Musa Medresesi
Hatuniye ( Nefise Sultan ) Medresesi
Hoca Mahmut Darülhuffazı
Halil Efendi (Kaya Halil) Kümbeti
Aktekke Çilehanesi
Karabaş Veli İmareti
Eski Belediye Binası
Gar Binaları
Gazi İlkokulu
Kayserilioğlu Vakfı Kütüphanesi
Redif Kışla
Aktekke Cami Haziresi
Ketenhane Camii Haziresi
Kethane Camii Haziresi
Pir Ahmet Camii Haziresi
12.21.22 Nolu Yapılar Kompleksi
II Nolu Kilise Kalıntısı
Kayaya Oyulmuş Nişler
Kilise Kalıntısı I
Ak Köprü
Aşağı Köprü (Taşkale)
Bayır - Akçaalan Akköprü
Bıçakçı Köprüsü
Deliçay Köprüsü
Dereköy Koca Köprü
Doğruyol Köprüsü
Karaman Merkez İlçe Raporu, 2014
Varlık Türü
Mescid
Mescid
Mescid
Mescid
Mescid
Mescid
Mescid
Mescid
Mescid
Mescid
Mescid
Mektep
Türbe
Türbe
Türbe
Türbe
Türbe
Türbe
Türbe
Türbe
Türbe
Türbe
Türbe
Türbe
Türbe
Türbe
Türbe
Türbe
Medrese
Medrese
Darülhüffaz
Kümbet
Çilehane
İmaret
İdari
İdari
İdari
İdari
Askeri
Hazire
Hazire
Hazire
Hazire
Kalıntılar
Kalıntılar
Kalıntılar
Kalıntılar
Köprü
Köprü
Köprü
Köprü
Köprü
Köprü
Köprü
Varlık Yeri
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Sayfa 20
Varlık Adı
Erenkavak Köprüsü
Fisandon Köprüsü 1
Fisandon Köprüsü 2
Gedik Köprü
Göndere Köprüsü
Kesik Köprü
Taşköprü (Denircik Köprüsü)
Taşköprü (Yeşildere)
Üç Nolu Köprü
Yukarı Köprü (Taşkale)
Emir Süleyman Bey ( Şifa ) Hamamı
Hatun ( Kale ) Hamamı
Lal Paşa Hamamı
Sekiçeşme ( Boyahane-İbrahim Bey ) Hamamı
Yeni ( Nuh Bey-Nasuh Paşa ) Hamam
Yeşildere Hamamı
Burhan Hanı
Gelindi ( Dilendi ) Hanı
Kozak Hanı
Sertavul Hanı
Demirgömlek Sarnıcı
Adsız Çeşme
Ali Dede Tartan Çeşmesi (Karaman)
Aşiran Çeşmesi
Baba Evran Çeşmesi
Balıoğlu Çeşmesi
Çarşı Çeşmesi
Çelebi (Kilci) Çeşmesi
Çeşme (Yeşildere Beldesi)
Çeşme 1 (Fakihzade Mehmet Cemil Çeşmesi)
Çeşme 11 (Hancızade Çeşmesi)
Çeşme 14 (Yiğen Ağalar Sokak Çeşmesi)
Çeşme 15 (Adıgüzel Sokak Çeşme)
Çeşme 16 (Hacı Celal Mahallesi Çeşmesi 1)
Çeşme 17 (Hacı Molla)
Çeşme 18 (Küllük Çeşmesi)
Çeşme 2 (Dahak Sokak Çeşmesi)
Çeşme 3 (Kadıbudak Çeşmesi)
Çeşme 5 (Koçakdede Mahallesi Çeşmesi)
Çeşme 6 (Arapoğlu Çeşmesi)
Çeşme 9 (Yukarı Çeşme)
Davulcu Çeşmesi
Dikbasan Çeşmesi 1
Dikbasan Çeşmesi 2
Elmeddin Çeşmesi
Emine Hanım Çeşmesi
Eskiciler Çeşmesi
Fakihzade Mehmet Cemil Çeşmesi
Gallak Sofu Çeşmesi
Göçerler Camii Çeşmesi
Hacı Bekir Sokağı Çeşmesi
Hacı Beyler Çeşmesi
Hacı Celal Mahallesi Çeşmesi 2
Hacı Efendi Çeşmesi
Karaman Merkez İlçe Raporu, 2014
Varlık Türü
Köprü
Köprü
Köprü
Köprü
Köprü
Köprü
Köprü
Köprü
Köprü
Köprü
Hamam
Hamam
Hamam
Hamam
Hamam
Hamam
Han
Han
Han
Han
Sarnıç
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Varlık Yeri
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Sayfa 21
Varlık Adı
Hacı Yahya Çeşmesi
Halil Efendi Çeşmesi
Hamam (Hisar) Çeşmesi
Hoca Mahmut Camii Çeşmesi
İbrahim Bey (İmaret) Çeşmesi
İsmail Ağa (Mansur Dede) Çeşmesi
Kanlı Osman Çeşmesi
Kilise Çeşmesi
Kuyu Sokak Çeşmesi
Külhan Sokağı Çeşmesi
Mavu Çeşmesi
Muhittin 1 (Boyahane) Çeşmesi
Muhittin Çeşmesi 2
Necipağa (Sekiz Çeşme) Çeşmesi
Sakabaşı Sokağı Çeşmesi
Şahruh Sokak Çeşmesi
Şarlak Çeşmesi
Şıhlar Çeşmesi
Tabakhane Çeşmesi
Tartanlar Çeşmesi
Gömmel Camii Çeşmesi
Hamam Çeşmesi
Muhiddin Çeşmesi
Baloğlu Adıgüzel Sokak Çeşmesi
28 Nolu Ev
48 Nolu Ev
6 Ve 9 Nolu Yapılar
8 Nolu Yapı
Dolaşıklar Evi
Hacı Hasan Ve Ali Demir Evi
Hacı Sami Tartan Evi
Kavas Evi
Nalıncılar Evi
Ömer Ağa Evi
Tartanlar Evi
Tabiat Alanları
Anıt Ağaç
Doğal Mağaralar
Meşe
Tarihi Şahsiyetler
Yöresel Değerler
"Akrepli", "Boynuzlu" Sandalye Halısı (Eski Taşkale Deseni)
"Festika Halı" (Göbek Detay)
"Zili" Motifli Sandalye Halısı
Balıklı Halı
Heybe
Yunus Ermeyi Anma Törenleri
Karaman Elma Festivali
Varlık Türü
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Sivil Mimari
Sivil Mimari
Sivil Mimari
Sivil Mimari
Sivil Mimari
Sivil Mimari
Sivil Mimari
Sivil Mimari
Sivil Mimari
Sivil Mimari
Sivil Mimari
Varlık Yeri
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Doğal Varlık
Doğal Varlık
Doğal Varlık
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
-
-
Halk Kültürü
Halk Kültürü
Halk Kültürü
Halk Kültürü
Halk Kültürü
Festival
Festival
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
Karaman Merkez
* Türkiye Bilimler Akademisi Veri Tabanı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Veri Tabanı, Türk Tarih Kurumu Veri Tabanı,
Kültür ve Turizm Bakanlığı Veri Tabanı
Karaman Merkez İlçe Raporu, 2014
Sayfa 22
Sit Alanları
Boyalıtepe(Gameni) Höyük (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Boyalıtepe Höyüğü Boyalıtepe Köyü’ nün batısında yer almaktadır. Höyükte özellikle Bizans dönemine
ait kalıntılar bulunmaktadır. Köy mezarlarının bir bölümü bu alandadır. Yüzeyde demir çağı, Helenistik
çağ, Roma ve Bizans devirlerine tarihlenebilecek birçok kalıntı bulunmaktadır.
Bütnek Höyüğü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Bütnek Höyüğü Yenişehir mahallesinde Kızık yolu kenarında fazla yüksek olmayan bir tepe üzerinde
yer almaktadır. Yayvan bir höyük görüntüsü vermektedir. Yüzeyde yapılan incelemelerde Helenistik,
Roma ve Bizans dönemine ait kalıntılara rastlanmıştır.
Canhasan I Höyüğü
Karaman İli Canhasan Köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. İngiliz Arkeoloji Dairesi çalışmalarda
bulunmuş; yedi yapı katı tespit etmiştir. Bunlardan 7-4 arası genç neolitik döneme (M.Ö. 6000), 3-1
arası katlat kalkolitik döneme (M.Ö. 5500-3000 ) aittir. Canhasan Höyüğü I’ de evlerde kerpiç
kullanılmıştır. Evler, dikdörtgen ve kare planlı inşa edilmiştir. İnşa tekniğinde ağaç destek ve payanda
duvarları kullanılmış; duvar ve tabanlar çamur sıva ile sıvanmıştır. Duvarlar kırmızı aşı boyası ile
boyanmıştır. Evler iki katlıdır. Kalkolitik devir yapı katlarında motifli çanak ve çömlekler, koyu
kahverengi ve koyu kırmızı renkte düz parlatılmış çanak çömlekler bol miktarda bulunmaktadır.
Çayırlık Höyüğü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Çayırlık Höyüğü Canhasan Höyüğünün doğusunda bulunmaktadır. 150 m çapında, 1,5- 2 m
yüksekliğindedir. Höyük düz bir yerleşim görünümündedir. Höyük yüzeyinde kalkolitik, Bronz Çağı ve
Roma dönemine ait çanak çömlek parçaları bulunmaktadır. Höyük yüzeyi otlarla kaplı olup uzun
süredir üzerinde tarım yapılmamıştır.
Deliçay Höyüğü
Deliçay Höyüğü Karaman Kızılkaya yolu üzerinde bulunmaktadır. Höyük kuzey-güney yönünde 140m
civarında, doğu batı yönünde 150 m genişliğindedir. Yüksekliği yaklaşık 6-8 m’dir. Höyük üzerinde
yapılan araştırmalarda genç kalkolitik devir ve Roma devrinden iyi kalite, boyalı, geometrik desenli
veya düz kırmızı, siyah boyalı çanak çömlek parçaları bulunmuştur. Ayrıca höyükte obsidiyen, çakmak
taşı ve kemik buluntularına rastlanmıştır. Deliçay Höyüğü tarla olarak kullanılması nedeniyle
aşınmakta ve tahrip olmaktadır.
Delikli Höyük
Delikli Höyük Kalaycık yolu üzerinde Koca Höyük yakınında bulunmaktadır. Höyük yaklaşık 100 m
çapında, 3m yüksekliğindedir. Höyükte genç kalkolitik dönem ve bronz dönemine ait çanak çömlek
ve obsidiyen parçalarına bulunmaktadır.
Eski Köy Mevkii Örenyeri (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Eski Köy Mevkii Örenyeri Osmanlı yerleşmesinin izlerinin görüldüğü eski bir ören yeridir. Bu ören yeri
yaklaşık 150x 250 m genişliğindedir. Mimari birimler birbiri ardınca enine ve boyuna düzgün olarak
sıralanmıştır. Ayrıca plaka şekilli oldukça büyük taşların kullanıldığı duvar kalıntıları bulunmaktadır.
Gavur Höyüğü
Gavur Höyüğü Siyahser mahallesinde Karaman- Mersin çevre yoluna yaklaşık 100 m uzaklıkta
bulunmaktadır. Höyükte Bronz Çağı, Helenistik, Roma ve Bizans Dönemine ait boyalı ve düz çanak
çömlek parçalarına rastlanmaktadır. Höyük eteklerindeki yerleşme ve konutlar nedeniyle tahrip
olmuştur.
Hamza Zindan Höyüğü
Karaman Merkez İlçe Raporu, 2014
Sayfa 23
Hamze Zindan Höyüğü Vali Hakkı TEKE ormanı içerisinde bulunmaktadır. Höyükte yapılan
çalışmalarda Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait kalıntılara ulaşılmıştır. Höyük bazı kurumlar
tarafından havuz ve ağaçlandırma çalışmalarında büyük oranda tahrip edilmiştir. Günümüzde sadece
höyük eteklerinde çanak ve çömlek parçaları bulunmaktadır.
Karren Höyüğü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Karren Höyüğü Kaşoba Köyü’ nün batısında bulunmaktadır. Höyük Güney- Kuzey doğrultusunda 200
m çapındadır. Höyük genel olarak Roma Bizans Çağına ait parçaları içermektedir.
Kıbrıs (Kanaç) Höyüğü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Kıbrıs (Kanaç) Höyüğü Beydili Köyü’ nün yaklaşık 3 km batısında bulunmaktadır. Doğu- Batı yönünde
150 m kuzey – güney yönüyle 200 m genişliğindedir. Höyük 18 m yüksekliğinde bir tepe ve bu tepenin
kuzey, güney ve batı yönlerinde fazla yüksek olmayan beş tepeden oluşmaktadır. Höyük ve aşağı
şehirde Helenistik ve Roma devirlerine ait çanak çömlek parçaları bulunmaktadır
Kızık Karhane Höyüğü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Kızık-Karaman Yolu kenarında yer alan Höyük bugün mezarlık olarak kullanılmaktadır. Höyüğün etrafı
duvarla çevrilidir. Höyük yüzeyinde yapılan araştırmalarda bulunan çanak çömlek kalıntılarından,
höyüğün demir çağı ve Roma devrinde yerleşme yeri olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.
Kızık Kocaköy Höyüğü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Kızık Köyünün yaklaşık 3 km batısında bulunmaktadır. Höyük, fazla yüksek olmayan yayvan bir
yerleşimdir ve üzerinden tarla yolları geçmektedir. Bronz Çağı ve Roma devrinde yerleşim yeri olarak
kullanılmıştır. Höyükte bu dönemlerden kalma çanak ve çömlek parçalarına rastlanmıştır.
Koca Höyük (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Koca Höyük doğu batı yönünde 330 m çaplıdır ve yüzeyi oldukça geniştir. Höyük üzerindeki
çalışmalarda Bronz Çağı, Helenistik, Roma ve Bizans devirlerine ait kalıntılar tespit edilmiştir.
Köydağı (Boztepe) Mevkii (I. Ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Köydağı Tepesi, Karaman Yolunun batısında yer alan doğal bir tepedir. Tepenin doğu batı uzantısı 500
m, kuzey güney uzantısı 100 m’dir. Bu alanda erken dönemden itibaren yerleşme izleri mevcuttur.
Tepe eteklerinde ise Roma dönemi mezar izleri bulunmaktadır.
Madenşehir Örenyeri
Madenşehir Örenyeri Karaman'a 37 km. uzaklıkta bulunmaktadır. Bu ören yerinde günümüzde de
Madenşehir adında bir köy yerleşkesi bulunması birçok yapının yok olmasına sebep olmuştur. Köy
girişinde Binbir Kilise kalıntılarından en büyüğü olan 1. Bazilika bulunmaktadır. I numaralı bazilikadan
kuzeye doğru giden yolun her iki tarafında Nekropol (mezarlık) alanı mevcuttur. Bu alanda yüzeye
yayılmış lahit ve lahit kapakları görülebilmektedir Bu lahitlerden bazılarının dış yüzleri kabartma
figürlerle süslüdür. Bazılarında ise yalnızca hac kabartması bulunmaktadır.
Pınarbaşı Yaylası Örenyeri (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Pınarbaşı Yaylası Örenyeri’nde, Karaman Müze Müdürlüğü ile Edinburg Üniversitesi adına Trevor
Watkins yönetiminde 1994-1995 yıllarında iki dönem kazı çalışmaları yapılmıştır. Yapılan yüzey
araştırmalarında Epi Paleolitik Çağın Mikrolitik alet endüstrisine rastlanmıştır.
Sikkeli Tepe Kale Ve Sur Kalıntısı (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Akçaşehir kasabasının güney güneydoğu yönünde yaklaşık 7 km uzaklıkta bulunmaktadır. Sikkeli Tepe
Kale, tepe üzerindeki yöresel taşlardan toplanarak inşa edilmiş; yaklaşık 100 m genişliğinde ve 200 m
uzunluğunda oval formlu kale bir kaledir. Kale alanında yer alan çanak çömlek parçalarından
Helenistik, Roma ve Bizans devirlerinde kalenin kullanıldığı anlaşılmaktadır.
Karaman Merkez İlçe Raporu, 2014
Sayfa 24
Sinneli Höyük (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Sinneli Höyük Karaman İli Osmaniye Köyünün yaklaşık 1 km güneydoğusunda yer almaktadır. Höyük
200x150 m genişliğinde; 8 m yüksekliğindedir. Höyükte bulunan kalıntılardan Kalkolitik, Eski Tunç,
Roma ve Bizans Devirlerinde yerleşime sahne olduğu tespit edilmiştir.
Sisan Höyük Ve Nekropol Alanı (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Sisan Höyük ve Nekropol Alanı, Karaman Karapınar yolunun güneyinde yer almaktadır. Sisan Höyük
500x300 m boyutlarında, 20 m yüksekliğinde yayvan bir höyüktür. Höyüğün kuzeyinde nekropol alanı
bulunmaktadır. Sisan Höyük ve Nekropol Alanında kalkolitik, İTÇ, 2. Bin ve 1. Bin, Roma ve Bizans
Devrine ait çanak çömlek parçaları bulunmaktadır.
Süleymanhacı Höyüğü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Süleymanhacı Höyüğü Karaman’ ın 32 km kuzeyindeki Süleymanhacı köyünde bulunmaktadır.
Kuzeydoğu- güneybatı doğrultusundaki çapı 250 m’dir. Süleymanhacı Höyüğünün Bronz Çağında,
Helenistik, Roma ve Bizans Devirlerinde yerleşim yeri olarak kullanılmıştır.
Tahıl Ambarları (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Taşkale kasabasının içinde, kasaba kuzeyindeki killi kireç taşından oluşan yüksek bir kaya kütlesine,
tamamen insan eli ile oyulmuş 250 nin üzerinde tahıl ambarı bulunmaktadır. Ambarlar tek ya da iki
odalı olarak oyulmuştur. Ambarlara kaya üzerindeki nişlere tutunarak çıkılmakta, makara sistemi ile
de ambarlara tahıl taşınmaktadır. Killi kireç taşının ısı ve nemi sabit tutma özelliğinden
faydalanılmakta böylelikle tahıllar uzun süre saklanabilmektedir. Ambarlar Bizans devrinden bu yana
oyulmuş ve kullanılmıştır.
Karaman Kalesi (I. Derece Kentsel- Arkeolojik Sit Alanı)
Karaman Kalesinin kesin yapım tarihi bilinmemektedir fakat Karaman’ la yaşıt olduğu ve her dönemin
şartlarına göre yeniden yapılandırıldığı kabul edilmektedir. En önemli yapımlar (h.551-583 ) 11561187 yılları arasında Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan ile oğlu (H. 583 592) 1187- 1196 yılları arasında
Selçuklu Tahtına oturan I. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde gerçekleştirilmiştir. Orta kale
kalıntılarında, genel olarak islami olmayan kalıntılarla karşılaşılırken; iç kalede ve burç eteklerinde
yoğun islami dönem mimari parçaları bulunmaktadır.
Kentsel Sit Alanı
Karaman şehir merkezinde eski mimari doku Kale Çevresinde ve Eski Hükümet Caddesi çevresinde
yoğunlaşmaktadır. Eski Hükümet Caddesi çevresinde Karaman Beyliği’nden kalma cami, türbe ve
hamam ile Osmanlı Devrinden kalma cami, çeşme, hamam, konut ve bir adet kilise bulunmaktadır. Bu
tarihi yapı yoğunluğunun olduğu bölge kentsel sit alanı olarak tescil edilmiştir.
Ahi Evran Mezarı
Ahi Evran Mezarı eskiden kubbeli bir türbe iken kubbe yıkılmıştır. Mezarın ayak ve baş taşı olmamakla
beraber kitabesi de olmadığından mezarın kime ait olduğu bilinmemektedir
Hacı Bey Efendi Mezarı
Hacı Bey Efendi Mezarı Karaman’ a 15 km uzaklıktaki Gökçe köyünde bulunmaktadır. Bir şahsa ait
bahçe içerisindedir. Sandukalı mezar tipindeki mezarın kaide taşları siyah renkli sert taştan
yapılmıştır. Yan yüzeylerine silmeler mevcuttur. Ayak ve baş taşları kırılmıştır.
Gazi Alp (Gazalpa) Mezarlığı
Gazi Alp Mezarlığı Gazalpa Köprüsü nün yakınlarında bulunmaktadır. 1737 yıllarından öncesine ait
kitabeli hiçbir mezar taşı olmamakla beraber; taşların hemen hepsi kireç taşından yapılmıştır.
Karamanoğulları devrine ait mezar bulunmamaktadır. Bu mezarlığa Osmanlı ve cumhuriyet
dönemlerinde defin yapılmıştır. Bu dönemlere ait kitabeli mezar taşları mevcuttur.
Karaman Merkez İlçe Raporu, 2014
Sayfa 25
Hoca Mahmut Camii Haziresi
Hoca Mahmut Camii Haziresi, Hoca Mahmut Efendi Camiinin Kuzeybatı Yönünde küçük bir bahçe
içerisindedir. İlk mezarın taşında mezarın 855 Yılında ölen Karamanlı Hoca Bahşayiş oğlu Hoca
Bahşayiş’ e ait olduğuna dair bilgi mevcuttur.
Karabaş Veli Haziresi
Karabaş Veli Haziresi Siyahser mahallesinde bulunmaktadır. Mezarlığa Osmanlı döneminde definler
yapılmıştır. Bu dönemlere ait işçilikli mezar taşları bulunmaktadır. Günümüzde de Bu mezarlığa
definler yapılmaktadır. Mezarlık içinde bulunan Karabaş Veli Türbesi sekizgen planlı ve kesme taş
malzemelidir.
Kilise 5 (Karadağ)
Köyün içinde, güneyde evlerin arasında kalmış olan bu kilise bir bazilikadır.
Şapel 4 (Karadağ)
Köyün girişinde I No lu kilisenin güneyinde bulunmaktadır. Şapel üzerinde bir ev yapılmış olduğundan
az bir duvar kalıntısı görülebilmekledir.
Attariye (Pazar) Camii
Attariye Camii Ahi Osman mahallesinde, Gazi Paşa caddesinde bulunmaktadır. Girişi üzerinde kitabesi
mevcuttur. Bu kitabeye göre camii 1816 yılında Hacı İsmail Efendi tarafından yenilenmek suretiyle
yapılmıştır. Yapının ilk inşa dönemi ve banisi hakkında kesin bilgi bulunmamaktadır.
Boyahane Camii
Eski adı Şamkapı Mescidi olan Boyahane Camii Sekizçeşme mahallesinde bulunmaktadır. Camii
boyuna dikdörtgen planlı, kerpiç duvarlı, kiremit çatılıdır. Camii içi değişik renklerde yağlıboya ile
boyanmıştır.
Demirciler Camii
Demirciler Camii Attariye Camisinin güney doğusunda bulunmaktadır. Mukarnaslı kavsaraya sahip
olan mihrap nişi ve köşelikleri son senelerde boyanmıştır; köşeliklere bitkisel özellikte motifler
işlenmiştir. Mukarnaslı kavsaranın üst kısmında buraya sonradan yerleştirildigi anlaşilan boyuna
dikdörtgen formlu bir kitabe bulunmaktadır.
Dikbasan (Fasih) Camii
Dikbasan Camii 1500-1501 yılında İkinci Bayezit adına yapılan Karaman Vakıfları defterinde Fasih
Camii şeklinde adlandırılması nedeniyle Fasih'in yaptırdığı kabul edilmektedir. Dıştan dışa yaklaşık
18.55x37.00 m. Genişliğindedir. Camiye doğu, batı ve kuzeydeki üç kapıdan girilir.
Gömmel Camii
Gömmel Camii kare planlı ve kırma kiremit çatılı bir camidir. Giriş kapısı üzerinde yer alan çardak
minaresi ahşap işçiliği örneklerindendir.
İbrala (Yeşildere) Kilise Camii
İbrala Kilise Camii Yeşildere kasabasında bulunmaktadır. Kilise 1649 yılında Hacı Ali Ağa tarafından
camiye çevrilmiş; duvarları yükseltilerek üstü çatı ile kaplanmıştır. Dışardan görünmeyen kubbe dört
büyük payeye oturmaktadır. Yan sahınlar uzunlamasına tonoz ile örtülüdür.
Kethane Camii
Kethane Camii Karaman müftüsü Hadimi’ nin torunu Abdullah Hasip Efendi tarafından 1838 yılında
yeniden yaptırılmıştır. Camii dikdörtgen planlı ve kırma kiremit çatılıdır. İçeride mihrabın sağında
ayrılmış olan bölümde mezarlar bulunmaktadır
Karaman Merkez İlçe Raporu, 2014
Sayfa 26
Kılbasan Büyük Camii
Kılbasan Büyük Camii 1908 yılında Binbir Kilise’ den getirilen düzgün taşlarla inşa edilmiştir. 1944 ve
1999 yılında onarım geçirmiştir.
Külahçılar Camii
Külahçılar Camii 1964 yılındaki çarşı yangınında yanan caminin yerine yaptırılmıştır. Kargir yapı kırma
çatılı, kiremit örtülüdür. Tek şerefeli taş minaresi vardır. Mihrap Kütahya çinili, minberi ahşaptır.
Özdoğan Camii
Özdoğan Camii kesme taş malzeme ile inşa edilmiştir. Son cemaat mahallinin kuzeydoğu köşesinde
taş malzemeli, tek şerefeli minaresi yer almaktadır. Caminin mihrabı ve mimberi mermerdendir.
Mihrabın iki yanı Kütahya çinisi ile, kubbeyi taşıyan sütunlar ise firuze renkli seramikle kaplıdır.
Tatarlar (Medine) Camii
Cami taş malzemeli, üst örtüsü kırma çatılı, kiremit örtülüdür. Minaresi taştan, şerefesi taş işçiliklidir.
Yüzbaşıoğlu Camii
Yüzbaşıoğlu Camii Koçakdede mahallesinde bulunmaktadır. Kazım Varlıoğlu adında bir yüzbaşı
tarafından yeniden yaptırılmıştır. Kare planlı, kırma kiremit çatılıdır.
Aktekke Camii Çilehanesi
Aktekke Camii Çilehanesinde mescid, türbe, zaviye ve derviş hücreleri bulunmaktadır. Derviş
Hücreleri bugünkü şekliyle içlerinde birer ocak ve iki niş bulunan yedi adet hücreden oluşmaktadır.
Çilehane süslemelerinde Osmanlı süs motiflerinin kullanılmıştır. Bu süslerde zencerek, rumi, palmet
ve hatayilerden oluşan motifler yogun kullanılmıştır.
12.21.22 Nolu Yapılar Kompleksi
12, 21 ve 22 numaralı binalar grubu 1 numaralı bazilikadan kuzeye doğru giden yolun sağ tarafında
bulunmaktadır. Bunlar köylüler tarafından hamam olarak adlandırılmaktadır. Bu kompleks; her dizide
dörder sütunu bulunan İki destek ile üç nete ayrılmış olan yuvarlak apsisli bir bazilikadan, bazilikanın
sağına bitişik tek netli ve apsisli küçük bir şapelden (küçük kilise) ve solunda da yine bazilikaya bitişik
haç planlı bir mezar şapelinden oluşmaktadır.
Kesik Köprü
Kesik Köprü, Bıçakçı Köprüsü’nün yaklaşık 100 m aşağısındadır. Nehrin ortasında kalan iri blok bir
kayanın kuzey güney yönünde kenarlarından su akan iki bölümü birer kemerle karşıya bağlanarak
yapılmış olmalıdır. Ancak nehrin kuzey ve güney bölümleri ve kemer bölümleri günümüze
gelememiştir. Ortada bulunan iri blok kayanın kuzey ve güneyinde kemer başlangıç bölümleri
kalmıştır.
Taşköprü (Denircik Köprüsü)
Taşköprü Karaman Bucakkışla Ermenek Yolunun 41. Km’sinde Göksu Nehri üzerinde bulunmaktadır.
Bir ana kemer, üç küçük kemer ile, ana kemerin iki yanında, iki daire kesitli taşkın gözünden
oluşmaktadır. Toplam uzunluğu 81,60 m genişliği 5,10 m, büyük kemer açıklığı ise 20,00 m
ölçülerindedir. Büyük kemerin basık yuvarlak kemer tipinde yapılması nedeniyle köprünün iki yana
eğimi azdır. Yapı tümüyle kesme taştan yapılmıştır.
Hatun ( Kale ) Hamamı
Hatun Hamamı Hisar Mahallesi’nde, Pir Ahmet Camisi’nin yanında bulunmaktadır. Eski bir iskan yeri
olan kale ve çevresindeki toprakların akması sonucu hamamı oluşturan bölümler toprak altında
kalmıştır
Lal Paşa Hamamı
Karaman Merkez İlçe Raporu, 2014
Sayfa 27
Karaman Gazidükkan mahallesinde bulunmaktadır. Karamanoğulları dönemine ait olan hamam
kesme taştan inşa edilmiştir.
Sekiçeşme ( Boyahane-İbrahim Bey ) Hamamı
Sekiçeşme Hamamının kesin inşa tarihi belli olmamakla birlikte, yeni Hamamın Osmanlı dönemine
yapıldığı düşünülmektedir. Hamam aynı zamanda Nuh Paşa Hamamı ve Nasuh Bey Hamamı gibi
isimlerle de adlandırılmaktadır.
Burhan Hanı
Burhan Hanı Karaman Bucakkışla Ermenek yolunun üzerinde bulunmaktadır. Doğuya açılan kapısı
önünde bir sundurma mevcuttur. Kitabesi ve süslemesi bulunmayan yapı Karaman Beyliği devrine
aittir.
Gelindi ( Dilendi ) Hanı
Gelindi Hanı Karaman’ a 70 km uzaklıkta İhsaniye köyü girişindedir. İçten altı ayak üzerine oturan 2
kemer dizisi ile 3 paralel nef halinde uzanan dikdörtgen planlı bir yapıdır.
Kozak Hanı
Han Karaman Mut yolu üzerinde Karaman’ a 30 km uzaklıkta bulunmaktadır. İçten uzunlamasına iki
yığma ayak üzerine oturan dört kemer dizisi ile iki paralel nef halinde uzanan dikdörtgen planlı bir
yapıdır. Kitabesi ve süslemesi bulunmayan yapı Karaman Beyliği devrine aittir.
Karaman Merkez İlçe Raporu, 2014
Sayfa 28
3.3.3.TİCARET
Karaman ilinin Merkez ilçesinde; Karaman Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı olarak faaliyet gösteren
1.889 üye bulunmaktadır. Bu üyelerin Nace Kodlarına göre dağılımına bakıldığı zaman Perakende
Ticaret (637), Toptan Ticaret (175), Bina İnşaatı (129), Gıda ürünleri İmalatı (106), Bitkisel ve
Hayvansal Üretim İle Avcılık ve İlgili Hizmet Faaliyetleri (85) ve Mimarlık ve Mühendislik Faaliyetleri;
Teknik Test ve Analiz Faaliyetleri(72) faaliyetlerinde yoğunlaşma görülmektedir.
Karaman Merkez İlçesi Ticaret Durum Tablosu
NACE
NACE FAALİYETİ
KODU
A
TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği
B
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
05 Kömür ve linyit çıkartılması
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı
C
İMALAT
10 Gıda ürünlerinin imalatı
11 İçeceklerin imalatı
13 Tekstil ürünlerinin imalatı
14 Giyim eşyalarının imalatı
Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri
16
malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
31 Mobilya imalatı
D
ELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE İKLİMLENDİRME ÜRETİMİ VE DAĞITIMI
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı
E
SU TEMİNİ; KANALİZASYON, ATIK YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı
F
İNŞAAT
41 Bina inşaatı
43 Özel inşaat faaliyetleri
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET; MOTORLU KARA TAŞITLARININ VE
G
MOTOSİKLETLERİN ONARIMI
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)
47 Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)
H
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA
49 Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler
53 Posta ve kurye faaliyetleri
I
KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ
55 Konaklama
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri
J
BİLGİ VE İLETİŞİM
60 Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
K
FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ
Karaman Merkez İlçe Raporu, 2014
KARAMAN
90
85
5
51
14
37
287
106
4
4
4
27
14
9
12
28
4
8
54
13
5
5
3
3
193
129
64
879
67
175
637
71
62
8
1
38
11
27
15
2
13
55
Sayfa 29
NACE
KODU
64
66
L
68
M
71
73
74
75
N
77
79
80
81
P
85
Q
86
87
R
93
S
95
96
NACE FAALİYETİ
KARAMAN
Finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç)
Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
Gayrimenkul faaliyetleri
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri
Reklamcılık ve piyasa araştırması
Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
Veterinerlik hizmetleri
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
Kiralama ve leasing faaliyetleri
Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler
Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri
Binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri
EĞİTİM
Eğitim
İNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ
İnsan sağlığı hizmetleri
Yatılı bakım faaliyetleri
KÜLTÜR, SANAT, EĞLENCE, DİNLENCE VE SPOR
Spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ
Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı
Diğer hizmet faaliyetleri
TOPLAM
17
38
30
30
85
72
8
1
4
18
1
4
3
10
34
34
20
17
3
3
3
12
4
8
1.889
Kaynak: Karaman Ticaret ve Sanayi Odası 2011
Ayrıca, Karaman ili Merkez ilçesinde 12 adet esnaf ve sanatkârlar odası bulunmakta, bu odalara kayıtlı
toplam 5.386 adet esnaf faaliyet göstermektedir.
ODA İSMİ
Esnaf ve Sanatkârlar Odası (Karaman)
Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası (Karaman)
Elektrik-Elektronik ve Sıhhi Tesisatçılar Esnaf Odası
Manavlar ve Pazarcılar Odası
Marangozlar ve Mobilyacılar Esnaf Odası
Madeni Tornacılar –Kaynakçılar-Oto Motor ve Benzeri Tamirciler Esnaf Odası
Fırıncılar-Pastacılar-Lokantacılar ve Gıda Maddesi Üreten İşyerleri Esnaf Odası
Tuhafiyeciler, Attariyeciler, Zücaciyeciler, Hırdavatçılar ve Seyyarlar Esnaf Odası
Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası
Kahveciler, Büfeciler ve Kafeteryacılar Esnaf Odası
Bakkallar, Bayiiler Esnaf Odası
Terziler, Konfeksiyoncular, Deri Ürünleri Dikim ve Giyim Aksesuarları Esnaf Odası
TOPLAM
KAYITLI AKTİF ÜYE SAYISI
343
1.105
298
475
298
645
340
352
267
543
518
202
5.386
Kaynak: Karaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 2011
Karaman Merkez İlçe Raporu, 2014
Sayfa 30
3.4 DİĞER
Karaman Merkez ilçenin ulaştırma altyapısı karayoluna ve demiryoluna dayanmaktadır. Karaman, İç
Anadolu Bölgesi’ni, Akdeniz Bölgesi’ne bağlayan transit geçiş yeri konumundadır. Ayrıca Karaman
KGM İl ve Devlet Yolları Ağı içerisinde 653 Km ile yol ağı sıralamasında 41. il durumundadır.
Karaman’dan demiryolu ile Konya yönünden İzmir ve İstanbul, Adana yönünden Kurtalan’a kadar
ulaşım sağlanmaktadır. İlden, İç Anadolu Mavi Treni, Toros Ekspresi ve Posta Ekspresi ile demiryolu
ulaşımı sağlanmaktadır. En yakın havalimanı olan Konya Havaalanı’na uzaklığı 129 km’dir.
İle bağlı (5) adet ilçe bulunmaktadır.
Karaman’ın merkezine verilen içme suyu, derin su kuyularından temin edilmektedir. (4) adet terfi
merkezi vardır. İl Merkezi kanalizasyon çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmıştır.
İl genelinde toplam (46) adet sağlık kurumu bulunmakta olup bu sağlık kurumlarında toplam (210)
doktor, (277) hemşire, (67) sağlık memuru, (154) ebe görev yapmaktadır. İl Merkezinde Karaman
Devlet Hastanesi, (9) Aile Sağlığı Merkezi, (3) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, (1) AÇSAP Merkezi,
Verem Savaş Dispanseri, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Kanser Erken Teşhis, Eğitim Ve Tarama Merkezi,
Halk Sağlığı Laboratuvarı bulunmaktadır. İl Merkezi Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında (64) Uzman
Hekim, (86) Pratisyen Hekim, (19) Diş Hekimi, (550) yardımcı sağlık personeli görev yapmaktadır.
Karaman Merkez İlçe Raporu, 2014
Sayfa 31
TR52 Bölgesi 2023 Vizyon Stratejileri Karaman Merkez İlçe Faaliyetlerine İlişkin
Sonuç ve Öneriler
1. 8.821,9 km2 yüzölçümüne sahip Karaman ilinde 5 ilçe olmasına karşın sanayileşmenin il
merkezinde toplandığı görülmektedir. Karaman ilinde Nace (4 lü sektörel faaliyet kodu) toplam
429 sektörel faaliyetin 411’inin il merkezinde gerçekleştiği görülmüştür. Faaliyetlerin toplam
%95.9’ü il merkezinde %4.1’ide ilçelerde gerçekleşmektedir. Bu eğilim devam edecek
görünmektedir. Dolayısıyla il merkezinde sanayi altyapısının geliştirilmesine ve işletmelerin
rekabet düzeylerini arttırıcı projelerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmelidir.
2. Karaman ilinde tarıma dayalı imalat sanayinde 32.956 kişi istihdam kapasitesi vardır. Burada
dikkat çekici olan bu kişilerin %97,9’luk kısmının (32.256 kişisinin) gıda ürünleri imalatında
çalışmasıdır. Karaman ilinde en önemli gıda imalat sektörleri bisküvi, kek, gofret, çikolata ve
şekerleme üretimi konusunda faaliyet gösteren sektörlerdir. Konya ilinde tarıma dayalı ve tarıma
bağlı toplam sanayinin diğer toplam sanayine oranı %29,2 iken aynı oran Karaman ilinde %
55,2’dir. Görüldüğü üzere Karaman ekonomisinin tarım eksenli gelişim trendi vardır. Karaman İli
Diğer İmalat Sanayinin istihdam kapasitesi ise 3.230 kişi toplam istihdama oranı ise %5.1’dir.
3. Karaman ilinde oransal farklılıklar olmasına karşın bütün alt sektörlerin rekabetçilik düzeyleri orta
seviyede görünmektedir. Özellikle bölge dışından ve ithal hammaddeyi yoğun olarak kullanan ve
lojistik giderleri daha yüksek sektörlerin rekabetçilik seviyeleri daha düşüktür. Palm yağı, kakao ve
glikoz gibi girdileri yüksek oranlı kullanan, emek yoğun çalışan Bisküvi –kek-çikolata ve yan
ürünleri imalatında katma değeri yüksek fonksiyonel gıda üretimi gibi katma değeri yüksek gıda
ürünlerinin üretimine geçişin planlanması önem arz etmektedir. Bu konuda Ar-ge ve fizibilite
çalışmaları yapılmalıdır.
4. 2009 yılı TÜİK verilerine göre, Karaman ilinde gerçekleştirilen elma yetiştiriciliğinde elde edilen
ürün miktarı 340.375 Kg olarak gerçekleşmiş olup, Türkiye üretiminin %12,2’lik kısmı Karaman
ilinde gerçekleştirilmiştir. 2010 yılındaki geçici verilere göre Karaman ilindeki toplam elma üretimi
165.040 ton olarak gerçekleşmiş olup, Türkiye üretiminin %6,34’lük kısmı Karaman ilinde
gerçekleşmiştir. Geçici veriler dikkate alınarak, son dönemde elma üretim miktarında düşüş
olduğu gözlenmektedir. Bu önemli üretim potansiyeline rağmen meyve suyu üretimi Bursa ve
Konya Ereğli ile entegre olmuş durumdadır. Karaman’ın mevcut elma üretimine ilave olarak
Karaman –Ayrancı hattında kurulan modern elma üretim alanlarının, bölgenin kapalı sistem
modern sulamaya geçmesi sonrasında arttırılması söz konusu olabilecektir. Bu durumda meyve
suyu ve işlenmiş meyve üretiminde tarıma dayalı imalat sanayinde gelişme olması söz konusu
olacaktır. Karaman Organize Sanayi Bölgesi yatırım yeri olarak uygun bir bölgedir. Bölgenin bu
konuda bir gıda markası çıkarma ya da ulusal bir markayı Karaman’a yatırıma ikna etmeye ihtiyacı
vardır. Bu durumda sözleşmeli meyve üretimine bağlı olarak Sarıveliler, Başyayla ve Ermenek’te
yaşlanan meyve ağaçlarının gençleştirilerek üretime kazandırılması ve bu kırsal alanların gelir
imkanlarının arttırılması mümkün olabilecektir. Elmanın yanında, kiraz ve üzüm üretim alanları da
aynı şekilde geliştirilerek sanayileşmesi Karaman’da sağlanabilir. Ancak Taşeli platosunun
Karaman merkeze ulaşım güzergahından dolayı bu bölgede üretilecek ürünlerin Alanya ve
Karaman Merkez İlçe Raporu, 2014
Sayfa 32
Manavgat yolu güzergahından sahil şeridine turizm pazarına sunum olanakları da ayrıca
değerlendirilmelidir.
5. Taşeli platosunda potansiyel bir değer içeren tıbbi aromatik bitkiler üzerine araştırma çalışmaları
devam etmektedir. Bu potansiyelin Karaman merkezde üretimi yapılacak fonksiyonel gıda sanayi
ile entegre olanakları araştırılmalıdır.
6. İlçede tarım alanlarının en üst düzeyde kullanılmasına yönelik, toprak analizi, sulanabilir alanların
arttırılması, nisbi karlılığı yüksek ürünlerin yetiştirilmesinin sağlanması, iyi tarım uygulamaları ile
basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması ve tarımda örgütlü hareket edilmesine yönelik
faaliyetler desteklenmelidir.
7. Ayrıca kuru olan arazilerde buğday ekimi devam etmelidir. Yonca ve silajlık mısır hayvancılık
girdisi olarak ekilirken nohut ve mercimek gibi nisbi karlılıkları yüksek ürünlerin üretimi
gerçekleştirilmelidir.
8. Bölge büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık için uygundur. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve süt
üretimi ile küçükbaş koyun yetiştiriciliği bölgenin önemli potansiyelidir. Irk ve mera ıslahı ve
modern işletmelerin kurulması desteklenmelidir.
9. Karaman ili zengin tarihi ve doğal güzellikleri ile birçok turizm türüne ev sahipliği yapacak
niteliktedir. Bölgenin turizm potansiyelinin Konya, Mersin, Antalya, Nevşehir ve Aksaray ile
entegre edilmesine yönelik projeler üretilmelidir.
10. Karaman Yunus Emre, Karamanoğlu Mehmet Bey ve Piri Reis gibi önemli marka isimlere sahiptir.
Ayrıca Hz. Mevlana Konya’ya gelmeden önce bir dönem Karaman’da yaşamıştır. Annesi burada
meftundur. Dolayısı ile Konya turizmi ile entegre edilecek potansiyel turizm değerleri vardır.
Bütüncül pazarlama yaklaşımı içinde özellikle Konya ile entegre olunmasına yönelik çalışmalar
yapılırken Turizm Bakanlığı’nın 2023 Strateji Belgesi içinde Karaman’a ilişkin düzenleme yapılması
konusunda Ajans önderliğinde teklifte bulunulmalıdır.
Karaman Merkez İlçe Raporu, 2014
Sayfa 33

Benzer belgeler