Výstavba VRT v Turecku - Vysokorychlostní tratě

Transkript

Výstavba VRT v Turecku - Vysokorychlostní tratě
ČVUT v Praze
Fakulta Dopravní
Projekt Vysokorychlostní železniční tratě
Výstavba VRT v Turecku
12.9.2006
Z.Bohatý 4.51
Turecko
První pokusy o vytvoření vysokorychlostní železniční tratě v Turecku dopadli katastrofálně.
Generálové na Ministerstvu dopravy jednoduše nařídili, aby vlaky mezi Istanbulem a
Ankarou zvýšily rychlost (a tím zkrátili jízdní dobu mezi těmito městy o několik hodin), i
když na to trať nebyla dimenzována, vše skončilo několika vlakovými neštěstími s desítkami
mrtvých.
Turecké Ministerstvo dopravy je všeobecně ve světě známé jako „ministerstvo snů“, hlavně
co se týče jejich megalomanských vizí a neuskutečnitelných projektů.
Ale i v Turecku se začíná blýskat na lepší časy, a mezi městy Istanbul – Ankara a Ankara –
Konya se buduje vysokorychlostní žeklezniční trať dimenzovaná na 250km/h.
Istanbul - Ankara
Stavba vysokorychlostní tratě mezi dvěma největšími tureckými městy je nejnákladnějším
projektem tureckého ministerstva dopravy. Cílem je vytvoření pohodlného, rychlého a
bezpečného spojení mezi průmyslovým centrem země a jeho byrokratickým centrem. Projekt
je rozdělen na dvě části. Budování první části dlouhé 206 km mezi Esenkentem a Eskisehirem
bylo zahájeno 5. prosince 2003. Nyní jsou dokončeny téměř veškeré zemní práce a čeká se na
prohloubení 80% tunelů a postavení 30% mostů.
Cena první fáze projektu, který byl zadán nově založenému konsorciu firem OHL ze
Španělska a ALSIM-ALARKO, je 459 milionů eur avšak celková částka byla odhadnutá na
628 milionů eur, hlavně kvůli rekonstrukci stávající tratě a jejímu předimenzování z 200km/h
na 250 km/h. První fáze projektu by měla být dokončena v průběhu roku 2006.
Druhá fáze projektu je rozdělena do dvou segmentů Köseköy-Vezirhan a Vezirhan-Inönü.
Nabídky na výběrové řízení byly zaslány 8. srpna roku 2005 a vítězně z něj vyšlo nově
založené konsorcium CRCC-CMC-CENGIZ INS.-IC IÇTAS INS. Z této části projektu je
zatím zcela hotová 56km dlouhá trať mezi Köseköy a Gebze.
Po dokončení celé trati by se měla cestovní doba zkrátit z 6 hodin a 30 minut na 2 hodiny a 30
minut mezi Ankarou a Gebze a na 3 hodiny mezi Ankarou a Istanbulem.
Avšak výstavba mezi městy Ankara a Eskisehir zvýší jízdní dobu na jiné hlavní turecké trati
mezi Izmirem a Ankarou asi o hodinu a půl.
Nynější trať mezi Istanbulem a Ankarou je dlouhá 562 km, z toho 198 km je dvoukolejná trať
a 364 je jednokolená. Tato trať je kompletně zajištěna signalizačním zařízením a plně
elektrifikovaná. Cestovní doba je 6 hodin a 30 minut Baskentským Expresem a 7-7,5 hodiny
ostatními spoji. Autem je cesta mezi oběma městy dlouhá 5 a půl hodiny a letadlem zhruba
50minut čistého letu. Cílem proto také je, aby se počet cestujících ve vlacích zvýšil
z nynějších 10% na plánovaných 78% a to díky zvýšené bezpečnosti, která na tureckých
železnicích vždy nebyla nejdůležitějším faktorem.
Ukázky stavebních prací
Ankara – Konya
Dalším důležitým projektem ministerstva dopravy je vysokorychlostní trať mezi Ankarou a
Konyou. Toto město je dalším velmi důležitým centrem v Turecku a to jak do počtu obyvatel
tak do průmyslové důležitosti. Proto je jeho napojení na souběžně budovanou
vysokorychlostní železniční trať z Istanbulu do Ankary (viz výše) pro tureckou vládu velice
důležité.
Dosavadní železniční spojení mezi oběma městy je 987 km dlouhé a trať je vedena přes
koridor Ankara-Eskisehir-Afyon. Proto není divu, že je mezi oběma městy preferována
silniční doprava v podobě 258 km dlouhé rychlostní silnice. Z toho důvodu je naplánována
vysokorychlostní železniční trať, která by město Konya napojila na ostatní velké aglomerace
Istanbul, Izmir a Ankara. Po dokončení tohoto projektu by se měla cestovní doba mezi
Ankarou a Konyou z nynějších opravdu útrpných 10 hodin a 30 minut na pouhou 1 hodinu a
půl. Stejně tak napojením na koridor Ankara – Istanbul se cesta mezi Istanbulem a Konyou
zkráti z 12,5 hodiny na 3,5 hodiny. Na konci minulého roku se mělo rozhodnout, která firma
vybranou zakázku dostane, takže v průběhu tohoto roku už by měli probíhat zemní práce.
Vlakové soupravy
Na obě VRT bude dodáno celkem 10 vlakových souprav španělské firmy CAF.
Základní parametry:
- cestovní rychlost 250 km/h
- 6-ti vagónová souprava s celkovým počtem 419 míst
- klimatizace
- video
- televizní a hudební vysílací systém
- zařízení pro tělesně postižené cestující
- počítačem řízený diagnostický kontrolní a monitorovací systém
- vakuové toalety
Tyto vlakové soupravy najdou své první uplatnění na trati Ankara-Eskisehir, jež je součástí
koridoru z Istanbulu do Ankary. Cestovní doba na tomto úseku se bude pohybovat kolem
jedné hodiny
Ukázky z projektu
1) Výkres železniční stanice Polatli
2) Ukázka rekonstrukce stávající trati
3) Situace části trati i s geologickým podložím
3
2
4
5
6
2
4
5
6
1
POLATLI ĐSTASYONU VE ORTA BOY S-TB
POLATLI STATION AND MEDIUM SIZE S-TB
P LA TF ORM
P LA TF ORM
KESĐT 1-1
SECTION 1-1
1
REVĐ Z YONLAR
TAR ĐH
Ç ĐZ EN
KON TR OL
O N AY
U YGUN GÖR ÜL MÜŞTÜR
3
T.C .D .D . ĐŞLE TM ES Đ GE NE L MÜDÜRLÜĞÜ
KESĐT 2-2
SECTION 2-2
ANKARA -ĐSTANBUL DEMĐRYOLU HATTI
REHABĐLĐTASYON PROJESĐ
M ÜŞAV ĐR /
MESCĐOĞLU MÜHENDĐSLĐKLTD.ŞTĐ.
Y ÜK LE NĐ CĐ /
F ra nc is co MARĐN
Ufu k TEZER
ALAR KO / OH L / G&O OR TAK GĐRĐŞĐMĐ
M ÜHENDĐ SLĐK /
08.09.2005
Đstas yon yeri 26.08.2005 tarihli TCDD toplantıs ı doğrultusunda revize edilmiştir.
Loc ation of s tation building is rev is ed according to TCDD meeting on 26.08.2005.
1
P ROJE GRUBU /
OEET ORTAK GĐRĐŞĐMĐ
FERROCIVIL S.A.
REVĐZYONLAR
TARĐH
ORSEL /ESP M/ER KA-A S/TA BAR J. V.
Be rn h a rd BUCHNER
S.D.
ÇĐZEN
F.E.
KONTROL
ONAY
POLATLI STATION/
PLAT F OR M VE ALT GEÇ ĐT KESĐTLERĐ
E RKA-AS
GÜZ E RGAH
KESĐT 3-3
SECTION 3-3
TAS AR IM /
ESPM
UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR
PLATFORM KATI PLANI
Proje, Ara ştırma , Đ nşa at, Tu riz m v e T ica ret Ltd. Şti.
Bir lik Ma ha les i 11 . So k. No: 10 /3
Çankaya/ANKARA
Eser Pr oje ve Mü hen dis lik A.Ş.
S ANA T Y AP.
4 . Cadd e 1 8. Sok . No:7 Es er Bin ası 06 550
I ST AS YONLAR
ORSEL
Çan kay a/ANKARA
PLATFORM LEVEL PLAN
TABAR
M ühe ndislik Đ nşa at ve Tic are t Ltd. Şti.
M eşru tiye t Ca dd es i No :2 0/ 16 Kızılay/ANKARA
Pro je M im ar lık Mü he nd is lik Da nışm anlık A.Ş.
Reşit G alip Cad de si No: 13 2/ 8
T ASARIM ( ORSEL )
Ga ziosmanpaşa/ANKARA
T ARĐH
Bu k e t AŞAN
ÇĐ Z EN
3 1.10 .2005
Ö LÇEK
Seç ki n DU RM UŞ
KONTROL
1 /250
PAF T A NO
Fi l i z G Ü R PIN AREKREN
U P/IS/0 0 1 /GY-02
0
T.C.D.D. ĐŞLETMESĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA -ĐSTANBUL DEMĐRYOLU HATTI
REHABĐLĐTASYON PROJESĐ
MÜŞAVĐR /
MESCĐOĞLU MÜHENDĐSLĐKLTD. ŞTĐ.
YÜKLENĐCĐ /
Francisco MARĐN
ALARKO / OHL / G&O ORTAK GĐRĐŞĐMĐ
Ufuk TEZER
PROJE GRUBU /
MÜHENDĐSLĐK /
KESĐT 4-4
SECTION 4-4
FERROCIVIL S.A.
OEET ORTAK GĐRĐŞĐMĐ
ORSEL/ESPM/ERKA-AS/TABAR J. V.
Bernhard BUCHNER
POLATLI STATION/
PLATFORM VE ALTGEÇĐT PLANLARI
REVĐ Z YONLAR
TAR ĐH
Ç ĐZ EN
KON TR OL
O N AY
U YGUN GÖR ÜL MÜŞTÜR
GÜZERGAH
T.C .D .D . ĐŞLE TM ES Đ GE NE L MÜDÜRLÜĞÜ
KESĐT 5-5
SECTION 5-5
ANKARA -ĐSTANBUL DEMĐRYOLU HATTI
REHABĐLĐTASYON PROJESĐ
ERKA-AS
Proje, Araştırma, Đnşaat, Turizm ve Ticaret Ltd. Şti.
Birlik Mahallesi 11. Sok. No:10/3 Çankaya/ANKARA
ESPM
Y ÜK LE NĐ CĐ /
Ufu k TEZER
ALAR KO / OH L / G&O OR TAK GĐRĐŞĐMĐ
ĐSTASYON KATI PLANI
P ROJE GRUBU /
M ÜHENDĐ SLĐK /
OEET ORTAK GĐRĐŞĐMĐ
FERROCIVIL S.A.
ORSEL /ESP M/ER KA-A S/TA BAR J. V.
Be rn h a rd BUCHNER
STATION LEVEL PLAN
POLATLI STATION/
TASARIM /
M ÜŞAV ĐR /
MESCĐOĞLU MÜHENDĐSLĐKLTD.ŞTĐ.
F ra nc is co MARĐN
SANAT YAP.
Eser Proje ve Mühendislik A.Ş.
4. Cadde 18. Sok. No:7 Eser Binası 06550 Çankaya/ANKARA
TABAR
Mühendislik Đnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.
Meşrutiyet Caddesi No:20/16 Kızılay/ANKARA
ISTASYONLAR
ORSEL
Proje Mimarlık Mühendislik Danışmanlık A.Ş.
Reşit Galip Caddesi No:132/8 Gaziosmanpaşa/ANKARA
PLAT F OR M KESĐTLERĐ
TASARIM ( ORSEL )
GÜZ E RGAH
E RKA-AS
Bir lik Ma ha les i 11 . So k. No: 10 /3
KESĐT 6-6
SECTION 6-6
TAS AR IM /
ESPM
S ANA T Y AP.
ÇĐZEN
Çankaya/ANKARA
Eser Pr oje ve Mü hen dis lik A.Ş.
4 . Cadd e 1 8. Sok . No:7 Es er Bin ası 06 550
ORSEL
KONTROL
Pro je M im ar lık Mü he nd is lik Da nışm anlık A.Ş.
Reşit G alip Cad de si No: 13 2/ 8
Bu k e t AŞAN
Seç ki n DU RM UŞ
Fi l i z G Ü R PIN AREKREN
TARĐH
Seçkin DURMUŞ
ÖLÇEK
Filiz GÜRPINAR EKREN
PAFTA NO
31.10.2005
1/750
Çan kay a/ANKARA
TABAR M ühe ndislik Đ nşa at ve Tic are t Ltd. Şti.
M eşru tiye t Ca dd es i No :2 0/ 16 Kızılay/ANKARA
I ST AS YONLAR
T ASARIM ( ORSEL )
ÇĐ Z EN
KONTROL
Buket AŞAN
Proje, Ara ştırma , Đ nşa at, Tu riz m v e T ica ret Ltd. Şti.
Ga ziosmanpaşa/ANKARA
T ARĐH
Ö LÇEK
PAF T A NO
3 1.10 .2005
1 /250
U P/IS/0 0 1 /GY-03
0
UP/IS/001/GY-01
0

Benzer belgeler

Sperm Freezing Medium

Sperm Freezing Medium 2. došlo k překročení data použitelnosti. Pozor: Se všemi krevními produkty je nutné manipulovat jako s potenciálně infekčními. Výchozí materiál pro výrobu tohoto produktu byl testován a byl shledá...

Detaylı

Oznámení o svolání valné hromady Genel Kurul Toplantısı İlanı

Oznámení o svolání valné hromady Genel Kurul Toplantısı İlanı Tayyip Erdoğan a dále také mimo jiné český ministr průmyslu a obchodu J.E. Martin Kuba a turecký ministr hospodářství J.E. Zafer Çağlayan. Během tohoto fóra bylo podepsáno Memorandum o spolupráci m...

Detaylı

RE/MAX Czech Republic

RE/MAX Czech Republic © RE/MAX , Copyright 2005. Her ofis baðımsız bir iþletmedir. | Created by iList. Powered by GryphTech.

Detaylı

Final results 2013

Final results 2013 Vodafone Czech Republic, a.s. PetrSekanina.cz FMV VŠE v Praze VŠE - Mezinárodní vztahy GrafiaNova s.r.o. VIVa. OWL E. V. ZVB Obertshausen 1964 e. V. Akademie AWeStO, Oldenburg

Detaylı

Návod k použití

Návod k použití Před napojením modelu na elektrickou síť: Zkontrolujte tabulku s  údaji umístěnou uvnitř přístroje a ověřte si, že napětí a výkon odpovídají místní síti a rovněž zásuvka je vhodná. V případě jakéko...

Detaylı