2013 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Sermaye Artırımı

Transkript

2013 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Sermaye Artırımı
EKM
3
2013 SAyt : 8418
TURKi\C TiCARET SiCILi GAZETESi
SAYFA : 569
Adres : DUMLUpINAR BULVARI
NOr252 @skiqehir yotu
GUnden Maddcsi 3
$irtelimizin,
STATT] TADiLLERi
Istanbul
770.20
Ticaret
Sicil
Iq
KiLER HoLDING ANoNiM
$iRKEri
IstonbuL
Esenyurt Narnrk Kemal Mah Kiler
5
l.icarct
sa\rl lle
gegen
llakanlr!r'nrn 20 9 201-t rarih 7192
Btiyilkgekrneae l2.NotertiEinderi
?5.9.20 l -i tarih 43?0 sa5.r ilc ruavlr
ol4E{Dustii gcncl kurul kararrntn vc
rPydnergenin tescjl ve ilanr
Nlenntit olnrakla.6l02 $avrh l.iirk
-t lcorot Kannnu h0kuntlerine
vesikalara
50.146.401,42
I
Tr.
(yirrridokuznrilyon
(vtlzyirnrilyootilrkl irrsr). lrk
sonnayo arh$r ils 1200000C10.00
6.uaddesidn T.C. curnritk
tarihinde
saal I 0:00'ds $irketi n
mcrkcz udrosi olsn NanIk Kcnral
Mahallcsi Kilcr Cad No:96 Kat:5
IseDyurt,/jstanbuj adresindc I C
Gitmfiik ye Ticarct BakanltEr.
Isranbul Il
MiidiirlriEil,n;n
24.09.20t3 tarih vc 28874-savrlr
yanlarryla
gdrevlendirile[
BakanLk Tenrsilcisi Sinom
[email protected] gdzetitnir)de yaprlrnrstlr.
Kanunu,nuu
gere!incc
ilansrz
),aprlaD toplantrda Ilazirun
Celvolinin tetkikiuden. qirkeliu
roplanr 50.000.000.00 TL
scrnlaycstilc tekabul edcn
50 000 000
adct hissedcn
48.500.000,00 TL scrnraveyc
kar$rlrk 48.5fiJ000 adet hisseriin
.ll,
500 000 00
scnnayc)ic kargrlrk I 500 000 odct
hrsseniI tenrsilen olntak ilzere
toplantrda tenrsil cdildigi vc
asatctcn. I
herhongi bir hususa itirazrr
olmadrEt. bdylecc gerck kanuni ve
gereKsc csas stizle$monin asgari
toplottl
nisabrnrl
m€vcut
olduEunun anlattlntast tizcrjne
toplnDtr Ydnetint Kurulu Bnsknur
Nahit Kiler tarafrndan
g iin denr i n
aqriarak
gdrlitiil nlosine
gegilDriStjr
Giilrdcnr Maddesi
Divarr
O1, Say
Tutan{k
1..
i;;.
2
67 300 | 47 / 43
|
Kurul
o),birliii
ilc
ve
02_ 5go 42_ 1234 lO8_
10093-7I92 svrjr izin yazrsrnda
bclirtilcn $eklivle kabul edjlmesine
oy bidigi ilo karil veiLnirtir.
Yeni Metin:
$irketin Utrvhru
Madde 2 -
$irketiu Tieret Uuvanr .,Kiler
llo/ding Anonim girkeli,, olup isbu
siizlc$nrede krsaca .,girkef, ;la;8k
anrlacakttr
ttzel btholor ihdas odebilir veya bu
hususlar
ile ilgili olarak i<ondi
bu konularda
bijnyesi dr$rnda,
C) Sermoye piyasRsr
$irketin arnag
vc
iqtirak
ik
prinrli, para, i
ko[usu
ve ydnetimine kattlarak bunlann
J,atum, inanslnon, orgonizosyon
ve ydnotim nesoloJorini loplu bir
b0Dye i9€risinde ve ekonomik
dalgalanrnalara karqr yatrrrrllarrn
giivcnligini ailtonak ve [email protected] bu
Sirketleritr ssghklr qekilde ve rnilli
veya
nevi
Kay0l
abil ir
l-
ve
sernraye paylarrnr, intifa senetlerini
ayni sermayc
girker kendisi, kendisinin
voya sgrmayo
r!r
ye afllamlsflnl
0tiin bu sayrlan
I veya sgflnaye
veye sntobiiir
B) Finansman lgleri;
Bunlarrn hisse senetlerini
girketlerin
nkalardan,
ri, srnai
drq
vo
rtdrg$irketlsr
nansal $irketlerden, kendisinin
hisscdarr oldulu veya scrotayc
kendisinde mevcut
hrsse sencllcrini veya, hissqlcrini
ba$kalartrla aracrhk .yapmamak
],dnetinrine kahldrEL $i rketlerindcn
telnlnatll vgya telninat$tz klsa, oda
veya uzun vadeli kredilor alabiljr,
alrnacak kredilere karqrlrk
teminatlar r,erebilir, kelil olabilir.
2- $irkot sermayeleriue veya
v4sttastyia tioari l'aaliycflerdc
bulunabilir
2- girket
kaydryla vadeli veyr vatlosiz
satabilir, devredebilir, buulal
ba;ka iiso senetleriyle veya
nrsselerj de!igtirebilir. rehin
edobilir vc diEer ortaklarn hisso
senotlerini vcya hisselorini rel:in
alabilir
kalitcyi lslah eden vcva
\r
yc
Plasman iglemleri;
I - gi rket re
bu qirkellerden ricret alabilir.
konulafrnda
giriqeceklcri
yatlflnlarln kapasiteyi artrran.
aqq{rdaki gibidir:
$irketil esas Rtnacl kurultnus
vcya kurulacak girkellerin sernravi
edcbilir
muhasebel€rinin organjasyonunu
katrldrgr sernrayc airketlerini,
Madde 3
garontilori knbut cdebilir Ilu
iglornlorle ilgili olarak ipotek dahil
hor tiirl0 ayni ve $ahsi hakkl
iktiup, uakil, devir, tadil ve lbk
yapabjlir bu hizmeflsrine karsrl:k
3- $irke1 semra),e ye ydnctirnina
Ycni Metin:
Amfl+ Vc Kon$u
rpotek. rehin ve diler gerekli
sdzlcgrncleri yapabilir, fesih vc fck
qrkarrlacak
esas
20.09.2013 tarjh
nraliyeLi
dii$iireI tcvsi veya yenilemc
vatrilnrlailvla ilgili tin erOller
ibilirelcrini,
fi
ydDetimioe katlldrgr
ilrketl;re
lominatlr vgya
leminafsrz
bnlurnbilir. Bu girkefl crin saicrlan
ve mit$teriledno egtrklan krodileri
garanti edebiljr lcya sigorta
ettirebil
ir
r
rdirerek,
qekilde
igindeki
sntan ve
kredi saglayabilir
uygun
vc
ularrnr gerokti!inde
e gruplan ve halkrn
orarak geliqnelcrini
kuracaF
vasl
Sirk€tl€r
$artlarda sahn alnla garatrtilcrini
vorebilir. Bir banfta kefaletiyle
gtkarlrlan tahviller iqin kontr
garanti sallayabilir vejhmrl hisse
seredi veya lalrvjl
koJaylaqtrracak vc
safislarrnt
d€erini
zmeflcri;
ya seftlaye
vc
qirkctlcrin
,_
\,c btn)r
bezcyen iplelnre ilc ilsili
konularda isti$ari hizmctier
sallayabilir. Bn $irkoflerin
muhasebe, tahsilat. personel.
egitim gibi miiqterek hizrneilerini
toplu bir bunye igerisinde doha
ekonomik bir lekilde sa[larnak igin
kotrulannr
yapabilir vcya
Uygun gord0grl
igin vadesinde veya erkctr ddcme.
hisso senotleri ilo defigLirme- belli
notlolu,
birlikte
lc$ebbuslc
Srnfmck
qrrket ve k
takdirde
usullerle
bizzat ara$ttrarak bunlara ait etut
ve
Bunlarrn
neticclerini ihmg cden $irketlere
nayesine
serntaye igtirakinde bulunabiltr
4- girket momleket ve
$irket igin
yararll ygni yotlflm
ihraglalru suskipsiyon iglemleriue
aracrltk edebilir.
t<oruyacak i glemleri yapabiJir.
3- Yiine
kanldrfr 9i
lDcelgyerak
devamlrlrkiarrnr teminat alhna
mii€sseselerinder ve iiQiincil
qahrslardan alacaklan krediler,
lhraQ. edecekleri tahvilleri veya
kredileri veya vadeli alsiar
dolaysryla yapacaklan borglar igin
kefalot veya garanti vorebiiir
kargrlrk gerckirsc qahsi
relxil- ipotek gibl kontr
olabilir, vcrccc!i kclalct
go19
ortakla$a yatrrxDlar
_
Olagtrnii$lii Goncl
ttirlu
sorurlarrntn tek oldcn gdzilmU
husu$unda kendi btinyesi iQinde
kui
konulardn foaliyet gosteien
sermaye qirketlerini bizzat
sdztetnrosirin tadijinin T C
Giintriil ve Ticarel Bakanltgr ig
I rcflret Gclel MudurlilAo,nilD
n"i
Topiatrh Tutnrfl gt,ntu itrualanurasr
igin Divan Hcyeliue
]'etki vcrildi.
geregutce- $irket
skonomirin goreklerile
I
Sayt0 oy
Gii[den Maddesi
iqlcnt takip voya her
rm.
Mijdiirlugii'nden altnan izin
cundem Maddcsi 4
6102 sayrlt'l iirk Ticaret Kanunu
veya dolaylr olarnk ortakllitna
katrldr!r girketlerin borglarnn f,efil
olabilir, bu konuda gerckli kcthlct.
vo
ve
Kiler
Iloldjng Anonint
!iirketi'nin OlaEaDiistii Cctrcl
KurLLl Toplarlsr 25.09.2013
416 rnaddesi
;;:
finnnsal kirnlanra konulorrndli
l-aaliyct giislercn vc diAer
TL'ye (yilzy€tmi$yonturklirfls,)
yiikseJtilmesine ve girkotin csas
sdzle$ntesinin Sermayo baslrklr
vey a
katrldrgl
girketlcrc
bayiliklcr alabili r, verebilir.
7- Sennnye ve/veyo ydDetinioa
kahldr[r girkotlerir hukuki vo nrali
ttv
hor ttirli.i bankacrlrk, finans
kurumlarr, sigorta, facloring,
kar$rlannrrs
olup, foplonrda 120.000.000,00 TL
IJgiincii
do!rudarr
kurabilir, her t(lrlil ookil yasttalarL
alrp satabilir, distribijtarrlilk
ve
drfl
J'atrrrnt ortakltklan konularrnda
i$iigal eden sennoye girketleri ile
d6ftyttzonsekizbi Dddrtt,0zseksenbe
yazrsrna istinaden esas s6zlo$mc
ttrdil Dretnindc belirrildiEi sck;lde
de!igtirilnresine oy birtigi ite tomr
von tmt$llr.
Ticaret
n)it$avirj
Dazqrlol
rad1,6 ve
lllmcilik, brsrnr
tcknoloji qirketler
'Borciar
Anonim
$irketi'nin 25.09.201 3 Tsrihinde
Yaprlatr OlRgaDiistii cenel Kurul
T0plflntr TutflnaEl
tjrk
antropoouluk, gt:itnriiklomo
fabrikalar
ulrrslararasr
fuarlara
Inercilcrdon izin
ilgili
r.
yurtdrtl $ube i
temsilcilik ye
havacrhk,
giimriik
Ucaret,
llesabrndan 29.418.485,03 TL
gliirklirasrtigknrut)
kanlabilir,
krcdilori tolnil edebilir, yurt iginde
ve yurt drilnda mali, slnai. ticari
ccepi gibi
qirkctlerin
almak kaydr ile se
faaliyctlerde bulun
uragfiuna, lagrnlaclLk, lojistik,
TL
satrq
Ticaret Bakanlrlr i9 Ticarol Genel
Kiler Holding
1
ilc hcf tiirlti dcnizcilik,
igin
diizeyde scrgilor vc
Krnrya, boya, pctrol, iiftinleri,
hbilddrtvtizbi
Ortaklara
kurabilir, ulusnl ye
nr.doncilik, donlir Qclik, cleklronik
hn berlegme, mobiteks imlzemeleri
(otuzdokuzmil_r.onikiy0zdokuzbjilu
gvtizkrrkitgtiirkliraslotuzheskurus)
3-l
anasdzlcfnrc tadil mukavelcsinirr-
tescil edildi!i ilan ojunur
523 igtirakler ycniden
DoEerlcntc Arttllan hesabtndan.
.hcsablndan,39.209.34-1,-15
$irkctin Giitnrilk vc
dayonrlarak 27 9201,3 tarilinde
dzcl
hnstnneler ve sa!hk. yurl iginde le
;urL drgtnda 6z0l egilinl kurunlarl
kunnak, tekstil. enerji, tanfi, grda,
lnevcUt bulunan:
pazarlamak
rqtiraki oldu!u
taalrycttcfi ile ilgili
kontrolltjk i$lori, turiznt.
tarihli bilangosunda
(cl Iim ilyor)yiizkrrkal
lirtilileri
magazalan kurar, kurdurur ve bu
maEualara bu madde dc sayrlan
tlriinleri 6ltr. satar.
6- $irket scrmayc Yc ytinetinrile
katrldtgt $irketlerle her tiirlii kanrr
ve dzel sektdr ihalelere katrlqbilir,
zirai, nrali,
rnfa0t. taalhilt. nlithendislik,
mimarlrk, mOgavirlik proje vc
knvnaklnrdan attlnlao ktsnrl
isc, l2 0(r 201-l
yc
Ettigi
1- $irket stnai, ticafi,
rturkl irasrkrrkikikunr5)
529 DiEcr Sernraye ycdekleri
Ticari Merkczi ile sicil nunormr
\.e unvatx yukfnda vnzllr bulunou
nr iid ti rl ij E ii nr iizd ck i
IL
rosryimiknru$)' jik
serntayc arttnnl
Tiearet Unvanr
otroJtfldaD
Iqfirak
rket Kuma, igtirak
Qkarma vc igletmc
uzyi rnibeqbinyediy
Sicil NutnflrNt: 6t0g.l7
Cad No 96 Kat
titr. Kurdugu
TL
olan
sernraycsinin;
| 225
Mitdiirliigii
Ticar.i Merkczi:
50 000 000,00
(cllinrilyontiirklirasr)
kalldrgr
Dlr eldel yilrutebilir vo
bu
konularda kendilerine yardrmcr
olabilir.
2- $irket sernaye yttnetimitre
kahldrEr diEer girketlerin igletmc
orgnuasyonlanI
girketleri
dahilir
OU
Ir
anlagmalar
enetjentek. yrllrk
€riili, faaliyet
raporlarrDt ve
vadeli plan vo ptbguml&nn
yardrmr ile iglctme ile ileili
finansal. idari, ticari te lek"nik
),apmak.
rtlctntclerin
sistcntlerini
i galt$lnfllar yspDrflk,
Kalda yzllt amaglaflnj
rnrck. igin taalilicL
r, o/ui te
Kotltlar $u0lordlr:
problenrlerin gdzUmihc yardtmol
oLnak ve konsolide bir bilanqo
annak gcklindc faaliyet
krsA
Avol ve kethlet
F";4
"1.
'-^':',
l::
,:!
!
..
@evanrr 570 . Sayfada)
570
SAYFA :
(Ba$raratl 569.
TUNTiYB TiCARET SiCILi
Sayl'6da)
2_ girket
|
ilgili olarak hcr
!c y(nrctlDlnc katllJrgt $irkctlcr II tasarrutlardan
do
vflslt0slvtn: cnri karrrrnlnr alacoklarurrn tqhsil
I
dzcl ativenlik I i"". ;-^r^u,.-^..r-..
.r- i)trNol Frzzat vc/vc\a sctrlavc
mn:;;irri
l,ilj}[::fr$f*#
I
**l;;lrulln:irr*ili'lr'l
ffsix:.rrJr1f*ij:xi$.li |
vcrebirir.
I
t'#iltil:.Tl'frH";",,"",. I
|
GAZETESI
3
EKIM 2OI3 SAYI I R4IR
""1
'*iii*'ji:::;;:";
aDnq
I
ihr
r::H,':irr
I
l]:':illi'{:1i'ft3:,*'3;ll
l-is,+*l**;;;:,
1ilffi''
cysosyarFaariyercr;
d{;,:....;,;,j fdfi
I
ii
:rii#r | ;**trfll-i**ill*.11"
I
(B
;,'dl*iiililX*"# illp: *iillx'l,l,i'fl | ::!fi" ''-',''1ii:lii:f:tlJ,liil
ft;u",n1';l1; I ;iilxl[]fi",,
|
''!1",l;!3""*^'"'""0"-,'
lti;,ti
in ln:
i;'",,,
iiiifnffiT*-i"iJll
ii.lit':;'l,
-'il:l;'.'"
;:#",,?'*
vapook hu
o' o
:llii11:t""r
verebil ir
Se^,ave %'s
II
rniml
l;:ni'lll,i:#::.,:fif:ilfffililT.,'
I
ovru'"11i$,'"illii
***#*l
zamotrlanDr kjraya
I
I|
;itii
:'iiiiil
teghi.zatr
'"t''
r_#l
|
o,t;lii:"*"*"'ennave
^n,
;""-il:i;ir(
Sernrave'/zo'si(B
I
%'si(B
| -.n,n,n
|
|
sotrasr
A
Grubu pay,
art,riirrsonr^,"s""rr"r""rl"ir
|
|
l(AGrubu)0,50
I
I
I
I
I
I
I
Mari
lo'l;l;:l''""'""'"rnavco/o'si(B
Adr Soved, Krp r---^t
I
rr,ilil l**{#ffi;"::l :
llg#*i:tl+li::#iI
'o,;,;;d;;i:;,;;5":.i(o
;;:- l;:*,xt;il,Ti:''iflil
i[1]*'-.;*ir*.ij[ti
,11J;'*il"l. il","ii'li:l';
(B
pav:
|
;ik;;.;-"";"*,,::'' ,,'::ll::::l' I l5il"l- kLnabirir
s"s
**'' c- -.r, v:.
|I
"*
o":1,,1'-1, .a"uiri,.
il"$i,r'"tui,"utvcyaydlclinl*|.,,l;o',''oi"l,lf1':1,l:i.*?:,::1'|:i:llll.''i.,.i;I3::l,"i;|"f;-ii',vahilKi|er
;;,,i;;;-; ""rJ | ",^0, *r,d,: vahir Kner
l;ro,''o"j"1l_H11,,1.::i
|
|
,seru'av"-e6'si
l,,
f
;;;;;,'il"i-'"i;;llli-","-::
imel etrirebilir,
' , imal l^:*lT::"*"temave
I Grubu):4,00
H)Difierigter;
T3*ii";l
| ,il*"1:3i;iii:fi,ii,.',,
**',?,,:**iiillllf{i#
^il,tffii.,i|i:'"",
scrmavce.,s (B
i;';*;::m:uJil;r:rifi | il'l[ixil'3:i:"*il:;fi,""l | ;fi:rili,;:;,;;ri;1"*iti I
| ],,|i:l'r;"*
",,;ii,i:g+r"fl'n*u,
tr'':.llHir*,ftr;',','n:ilitr
sonrasr A crubu payr Tlesabr:1.^itajto,JiiiL.'"-"'"'
._Artrnm
Il"::;';*'.,"J',."-,".
llfiFflr#hi:r:rlrr
I
| -t'*m;llirilil,,.,,
r^u,T;,ojo"1o:j"11
y"a.r l;ru|'fuJ*1'".ii";*,14
s:
goo;o_l?:9oJl
xi,o n"1l
* o"c
" "-;;ffi: I yeni Metin,
f:-olil:1.. ^'1'111:!'l,l
| ,,r""n,.r"i. ;,;;;,k,':i;ilii;:
.
payr l Adrs
s:"':.1^p-9lbu
",, "iarL
Hs.: r.s04.je2.04
; -i"i""i. mu"r.", guberer
*'l':,:
I
"i,f:f:lll""T,,ll^1lllll,
I
|
|
|
o
i
-r
v
vc
'oi,ei,.r,.,
#::lii"
| 3l1r,,irri.r<tiet,[
lll]ill,;,,,llllljll:l,..l,lli"il,l,,.I ulsi,uyn,.
JI Madde4
iilil]l';',illiilljll'll,'.l,'j:":.#:;|l:..9.,^''ltl..,,q',ui1.y.,..i"a""i.l1';;1:,;"""'"",.|0'80o.0o0adet6'8
i9|erirrirptrrabilir.,',..-t"''",'..Iir"'',n'Je,"'|'.i.i"t",r"merkcziislanbu|'''|t^tll|T,j'".fslSernaye*,'.ln,|'.|o]*,s"'nav"r.,ir'i',
-
$ftt;; '*ilili II
+L"li.,-+
l',,*}H*** '-'"'"*='," '**'*i*-=i*r''",:%:
*:*l i+rultr l,
.
***il#* I l,;fir#*l5l'.'^t#i
| uauucsl
|
['TIil
tr",]::t:t I
T.:
Nn:96
I|
rdl<
|
I
I
;
lli;;l;;;;ru,il;,";i;li,l; |"fil;Ti;f*''emave '/'si(A I l:*y
,",.",. ,",., ,.
i$,l_,nxi:hll'a,l"l*ii";I I iil:',,,::$ iititd*l+i | *hlli,ffir,,,"",riillili
| ;'ilrif:?1i".,
| "+,;*i+.q+ {{ri::- sI
;'T tT,f:'# J'Til'::il
y"dek,e,
s"mave
i;$i.xi",i;91;'i,!l:i,,,1,11 | ru:mt";:'*i;n^i::",1 I ;;*;i
I :i?f #:,
l "*;ru,lk;'+l'r'4i,.n
r#*rrxffi"n,,?il*; lii*lx*ri:t-*;lTi'l*,'o;,*"q"qq,::+p::rtriil:
"; l]{llun**;"::Pav ::::
Adedi :
B
Bors,ar Hcsab,:
l:!il11'*iT:H:fi:ii:'f5l I n:'-ru'tfi: il;H't"li | t
|
r)
r'im onlr uuerc Tasu rruf;
jiiir.l""kiir.
t^9"u;lii.l,rj]:,"."-.,
_i
r"
itr,e"i'"
"iJli:,ff.T'
A.rrrnm
oncesi
*;i;;"1''""""o*,"
"ii"',:"*g"
sennaye
(A
I
..,..-. | CrUuy
Nakdi Semsvo TuNr0d0:
I';.ilf:,lllll,f,lllu::'":' I ltlk;i'
I veniruetn;
q.
,+!r.'.:,:yTt
;fil;[ft.", scr navc s (B
Itjil:.:,:+qi:::1itin | ;:;tru;.l,lll,;;.;i',1";,;
I Arllnnl Sonrasr i,fil:t{?r
B Grubu pavr: I| 529 Diler Sermoye yedek
;;r,l;r'*%ffi#:
f,i;;T;;il:';,,;:li"ll;il.:l: I J&"n"'in
lfla-' i'*,i'
| $,.r.,in s,hesis,n,rs,zd,r
6 rnn nnA
000 ader
^r^,6 800.000,0u TL , H*"0, :s r1; :a;;'ii
5:11':' :3"1::":":ll :,,,0-"'i.,11'* |
I
"J"T:Iil;
l;;li;;;
'"ili:';;i:,-il;h*l I.";l;,.:l:l:'
J^Tri:t l:j::Ii I
l:;i
Gny,
I sr
e,o,si
aS,oO
I liflj#:""'
80_0
i
;$;*i*-*1"iil; liit'"lt#1ili?f:';lif,;
1,,;llff:T;",ssescne,,ernn
ii;'l;i:"ll::: ::::'J'o: ::1"':! | ;,,";;"v;;;;; ;"r'Jl;,',1""iTil
I,uou"u
:iiXill"''J: |,,,0",,n
ili:'1lj';*::.g:fio.,l""lt,
il;;J;;;"':"':;'Jl:t Il'""':"''"r"- i;'l:
;;;;k.;
f,T;,ji,|i'xil,il I ,;:;i"J.';rr.r, *-"';il
i'J"llililliT;l
::;'ili'ni" fl;;:"- ufif:ll
l:1,,-*#:;-:
l^mt',*m"-;
Grubu):4.00
|
| 29.418.t85.03
TL
I
Arlrsovadr:HikmctKircr
*,,
,,t;Ul,:;,"nf.,,"t"#
I : lt## I
I
f
liigill[?;:l"rr,,r,,ras1,Jl |
lvlohnakl..
'
I
rl
,
Iaahr,iidii:
|^
]4ik,an A
|
I
ij::
3
EK]M 2013 SAyt: 8418
(Baqtarafi 570 Sayfada)
nrltnnt Sonrast Scnnayc 96,si
(A Grubu): 85,00
ArtrIm
TURKIYE TICARET SiCiLi GAZETESi
dtrce. Ytinetinr Kumlunun yAZlll
rznlnrn altnmtg oltnast $afftll
girlictc karSr pay salripli!i
^4slrrtlnrn
liazornlrbiltnesi iqirr
dcvnn pa), deftcrinc kayrt edihlcsi
Sontast Serntayc 9?r'sj (B
GLubu):15.00
gerekll
liirkctln dah{ <inceki
scrrnat,csi
j0.000.000.00
(Bllinilvontiifklifasr)
yazrlr olan
TL
)oaK aynr
oluD.
ycnrinli
Mali
Miifil\,irlik ve l)enctinr l,tcl gri,nin
04.05.2013 tafihtj. yMM_
l7Rlii755-i7
000,00
ortaklanl. bildirirnin
Ilesabrndnn, kartrrlaracak olup, bu
ortaklara tcklilcltipi bedelin allirra
durunrunda, <jn alrnr bedeli.
bisselerirle talepte bulunulnn ortaAa
oraDtnda riighan hakkrna
sahiFtirler RllQhan hakkr
tal0p etme haklafl vardrr.3. ki$i bu
hisselcri alnraktan imtirra ertei ise.
hisselerini alrnok iQin tekliflo
bulundugu ortagrn hisselcrini dc
alnaktntr jtrttit)a ettni$ sayLlacnk ve
tcklifinden
lcragat
olni$
yapllklan laahhiiller
hakkrnr kullarrnrnnralal ve!4
tarnanten
Scrmal,crin
lalnanlnr
ddcnDlcdikge hanriline yazrlr hisse
senedi grkar rlantaz,
Ycni Mctin
Hisse Senetlefinin Devri
Maddc 7
I - (A) grubu hissc
scuetleri
nanra, (Jl) grubu hisse senetleri
hanriline yrurlrdrr
2- $irkct.
naura t,azrL hissc
7-
Keudisirre
biJdirinrde
onalrnt
bulunulan orlaklarrn
nrssctoftne
leklif cdilcrr
bedel
ilzcrindcn kcndi hissclerini de aynr
kitinin satrn almaslnr taiep
etmctnelcri durtrntunda, dif er ortni
satr$t yapmakta serbesttir
Yukarrda 1,er alan
esaslara
uyulmadan yaprlan lrisse devirlcri.
Sirket€ karfL hukurn ifnde etrnez.
loluyla gergelileSen
dertrterdc yukafldaki hUkiitnler
lrcrhdngi
defl
takyidat
I'onulabilnresj igirr, bu iqlenrlcrdcn
Ycni Mefitr
Tahvil, Kar OrtaklrEl Belcesi
igrirnkli - Tah;it)
Finansmon Eonosu Ve Bori
(Karu
Senedi ihracr
Maddc 9
$irkct, Iiirk Ticarel
Kanunu
konudaki di!er
rDovzuat hilktinllerjn€ t],mak k0ydl
rlo genel kurul kararr iic hcr 1urlil
hiikiinrleri
uYgulannuz
E- Yukandaki htikLinllor sakll
vazrlr
hisselerirr devri ciro ve tesliir ite
hiikilnr ifadc eder
$irkct iJnrOhaberler ve narna
razrlr hisse seuetleri iQin
eri tutnrakla
v
pav
iikiinl Udiir.
9- girket, hisselerinin
rehin
ilc bu
tnhvili grkartabilir. $irkot aylca
Tlirk Parasrnr Kr_yrnetiiri Koiuma
Jhklirndaki Kanuna iliqkin T.C
lvlerkez Bnilkost t€bl jAleri uyafl nq
yiiriirl iiktcki mcvzuat gcrgovcsindc
K0r vc Zarara igrirakli tahvi[cr.
Kar OrLakh!r Bolgelori, Katrlnra
Intil'a Scnedi ve l.inansrran
Bonolarr ile berzer degerli k6glt ye
nrenkullerin ihraorna da yetkilidir.
Yeni Metiu
Vcrasetcn intikaller ilc egler
arasrndaki mal rejinri httkUurieri
veya cebri jcra
kolrrak kaydr ile lanra
bir
-1.
f,rgl tarqllndctr djger ortngrn
.
sencdi ihracrna kadar bu lrissclcr
yerrrc lnuTakkat iltDiihaber grkarrr.
Nanla ),aztll hisse senelleri tanzi[r
!c orlaktara levdi edildiginde
rDnvakkct ililtihabcrlcr iprcl cdilir.
3- Sjirkc( hissc scnctlcrinin tiirU
[c olursa olsun devir edilcbilnrcsi.
rehin edilobilmesi vo iizerindc
sahibi farklr kiSiler ise qirkot intifa
hakkr pay sahibini pay sahibi
olamk tanlr
hrsseterile leklif ettigj bcdelle
kendilerinin hisseJerini alrnasrnl
kullanrlmayarr hisseleri cincelikle
rtlQhan hakklDr kullaunrrq oJan
gegersizdit
edrleD pa\r sonedjnjn sahibi sayrlrr.
Bir pay serediuiu sahibi il€ i;tjfa
ortagtn hissesini sahn almak igin
lcklifte bulunan 3.kiriyc ortagrtr
olaoaEtndan buna aykrrr olarak
yapdilt$ veya yapllacflk olatr
hissc
devirleri gegersiz sal,rlacakhr
orlaklar taahhait chnek hakkrna
sahiptirlcr Bil ortaklara rekliledilnreksizin yeni ortaklalrl
Bu.tensilci $jrkct kar)rstnda, sdzii
hakkrnr kullannak
isterneyon ortak ya dn ortaklar,
aynt 30 giiDlijk silrc igorisiDdo
Gcrcli halirrdc ;irket scnravcsi
Ianra[]lnt dden)i$ bulurran ortaklar
arlan scnnayedc nrcvcut hisselcri
Her pay senedi $irketo kar$l
bdltinnrez bir biihindUr. Bjr p;y
senedinin birden fazla sahibi olsa
dahi, girkct de haklannr ortak bir
ternsilai arncrhgr ile kullanabilider
ortaklarca hisselcri oranrnda oqil
olacnk Sokilde s0tln allnncakttr
[lK
sencdi
Madde 8
hisseler bu hakkl kullanacak
siizle$ntonin ijar nratldcsi uvarrnoa
yaprhr
ilc scrmaye
arlrnnlnda sgflnaye paylnrD
Ilisse Scnctlerinil BiitiinliiAii
bedeli kadar oJaoakhr. Birden gok
oftaErn dn allt) hakkrnr kullanrnak
isteD)csi durutnunda, satl$a konu
lmtiyularl
girkot cenel Kurulu; ydnotim
Kurulunu 3 kigi olarak belirledirEi
takdirda ytinatim
Kuruiir
Uyelerinin el az 2,si 4 kiqi olarak
belirJedi!i takdirdeerr az 3,U,5 kisi
olarak belirledipi takdjrde en z 4.1
7 kigi olarak belirledili hrkdirde en
az
5'i 9 kiqj olarak
licarel KaDUnuruil 414 leya
416'ncr madde hiikijrnlcrinc gdrc
olduAu
yaprlabi lir.
. ,2..OlagaIi]stti ccnel Kurul $irkel
r$rcnunl tqp cffirdigi hallcrdo vc
zamanlarda Kanun
3- Gonel Kurul, girketin
yerdc toplanll
4- Gerek olnlnn ve
olaganristii Genel
tamsaylslntn
qogunlugu ile topJaurr ve karnilar
loplarttda hazrr bulunanlann oy
goklufu ile alrnrr. yiinetinr Kurulu
Iemsilcisi'nin bulunmasr vc
toptantr zabrtlalnr ileililcrlc
birlikte iLnza otrtresi sarttrr.
Bakanlrk Tcmsilcisi,nin grl,abrncla
edilir
yapljacak Genel Kurul
toplanttlalnda a|naoak karadar ve
Bakanlrk Temsilcisi,nin imzasrnr
Yeoi Hali
$irketin Temsil Vc ilzmr:
Maddc 12
. l- $irketin idaresi vc drganya
xargr temsili ve r'lzmL ydnetim
Kurulu 0yelerine aittir. girket
tarafrndan vcrilen vesikalann ve
yaprlaoak arlnqmalon[ mutobor
olabilmosi igin bunlarrn girketin
uDvant ve kaqesi altrnda girketi
tngtmayan zabrtlqr
de!ildir
t0lnfll
da
nisap
ptlacak
ltllarda
bu
tr.
6-Olagotr ve Olagatrilstil GoDel
Kurullarda; ydnoLim kuruju
scginrinc iliqkin yuliarrduki
hriktlrnlor sakil knlutak uzere:
stnrrlafl ydnelim Kurulu
tarafindan tflyitr ve tespil edilir.
Yonetim kuruju qirkoti terrsil
cdccok ki$i veya kigileri ycilctinr
9rrxct serrlayosiniI arlhfllnasr
voya azaltrlDtosr, girket uevinin
veya mcvzuunun dcgi$tirilrnesi
tahvil ihracrna karnr verilebilnresi.
arastndan
segebileceli gibi bir veya birkag
lnurahtlos Uye veya pay sohibi
olrnaldn gerckm€yon lnlidllr voya
miidtirler olarak da belirleyebilir.
Ydnetitr kurulu taralindan pirketi
de!iqtirilebilir, sona erdirjlebilir.
$afttrr.
n!.
:,nF'tl
l&ncl
rlzam edecek kigi veya kigiler ve bu
kigilcre verilocok torrsil yetkisirin
atanacak
mut€ber
5- Olagan vc OlaEanListii Gencl
Kurul toplantrlannda A grrrbu pay
sanlplcflntn vc1,a ternsilcilerinin
uzalna yotkililerc€ imzalannrg
otmasr taznndtr. girketi ternsil vc
ternsilcinin teflsil s0rosi ve ternsil
yetkisinin srnrrlarr yijnetim kululu
farafrudan bclirleflir ve her zaman
gerekse
Kurul
Bakanlrk
toplnntllalnda
Uyeleri'nin iloretj Genel Ku.ul
t:iyelari
idarc
ydDctjnl
merkezinde veya
kararlarr ilye
xurulu
Esas
KuruluuuI gdrcceEi liizum iizerille
Istanbul ili igcrisinde bagka bir
ve iglcnrleri liizum gdrdilkgo
toplanrr. Toplantt yeti ,irket
merkezidir. yttnetitn Kuruln
tarafrndan tayin
ve bu
Sdzletme'de yazrlt hilktinrlefc gdre
toplanrr vc gcreken kararlar alrnrr.
heiindo selefinin gtirov sr.tresini
larlamlal
3- Ydnetim Kurulu $irket isleri
tirketil tnsfiyesi. b0fka girkerler ile
birletebilmesi. hisselerin devrine
ydnctim kurulu tarafrudan izin
venlmeDesinc yiinolik olarak
yaprlan itirMlar hususundaki
kararlar ye girket aktifiril toptno
sahftna karar verilebilrnesr.,
p41,
sahiplcrirrin bahhiitleriDj;
arttrfllolasl, $irkct esas
sdzle$mesjlin deliqtirilnresi A
grubu hissodarlorn luklarrtl ihlal
edebilecek nitolikteki kararlarda
A
grubu hisscdarlarrn tilntriniin
belirlendiij
Kuruiir
olurnlu oy birlili
takdirde ydletim
Uycleriirin cn a ?'sini (A) grubu
pay sahipleriuin oybirliIi ile
nrtizakcrc yaprlarak karar alrnrr.
Gcncl Kurul toplantllal Tilrk
onaylanmast
tcnrsil hususunda
Maddc 10
iiyeleriDiD ibralarr ile faalivef
ddnenrini ilgilendiler r" g"r"kii
Bdrtllcn diger konulara iliqkirr
Lakdirdo ydnetjnr kurulu, kanLini
qartlan haiz biriui, geqici olarak
yiinetint kurulu iiycligine sogjp itk
genel kurulul oflaytna su[ar, Bu
yolla scgilol tiye, onaya sunulduiu
gencl kurul toplantrsrna kad-ar
gdrev J,apar ve
Ycrri Mctitr
3.kiqi tarafindan verilen tcktif
6- Onal'n
bclirlenmesinc, ydnctirr kurulu
iiyeliklerirde cksilme
hisselerin kendi grubu igindcki
diger lisscdarlara satrgurda gegedi
olup 3.kigilere satglarda
yukafl daki hLikilnrler geqerlidir.
bildiriDda bulululan ortaklatn iiu
a[m. haklqur kullarurak istedilini
yazrlr olarak bildirrneleri
esas
ydnclinl
Kuntlrxtrul yrlllk raporuna, kaflu
kullanrrn geklino, dalrhlaoak kar ve
kazang paylaflntn ornnlarrnrn
Y0ratirn Kufulu 0,t,cloriniil Day
sahibi olmasr zorunlu deEildii.
Stirc igerisindo yOnetirn liurulu
olan hissedara satar. youelirn
Kurulu bu devri kabul ctnrek
zoruldadrr Bu htikiirn sadecc
satnra hakkr doIar. Kcn<jisine
yaptlacokttr
Irnansal tabloltra,
knrarryla her zarlou
kiqi. ken
bulunan k
devir alfile iso- satlcr hissclori talip
m.409
segirnine,
gereliuce organlarrtr
Ydtrctin
dti$Dlontek kaydryla tigtincti kiSive
Nakdcn taahhtL cdilcn pal4arrn
itih0ri degerlcrinin l/4 ,ii sc;maye
artrrrnrrna iligkin O/aEanilstil Genel
Kurulun tes linden cince. qcri
kalan 3,4'ilr e tescili takip e-den
24 al' i risindo ddcncsi
Bu toplanhlarda TTK
ydnetim
hisse sahn ahlayaoaklarrrr yazrlr
olarak
.bildirmelcri durunrunda,
nrssgstol salnak isleyen ortaElt
Dakden laahhill edilrnistir
kuul
ygt|ilst rerilmi$ en u ikj
tarafyirda4.,;piillete,,!nvanr vo
ora.n tntza
kjgi
.,
vcya
Genel Kurul her t'aaliyet ddn;j
sorluflda[ itibar€n 0Q ay igerisinde
vo ssnede en az bir dela loplanrr.
gdrovden
satrfa koltu fijsselerini di!er
karqrlr!rnda ycni hissc
genel
l- Gcnel Kruul olafan
olaganUstli olarak toplanrr. OlaEan
gundemJe
ilgili bir nraddenin bulunmmr veva
gtlrdeurde rnadde bulumasa bile
haklr bir sobebin varh!r hAlinde
bildirimde bulunnamalaI vcya
Ilttal
.
Kurulu ilyoleri
atanlllt olsalar dahi-
ise
giiu jgcrisitrdc ),azrll olarak dn aLnr
hakkrnr kullanaoaklarrna dair bir
husus Bogazigi ycmillj Mali
grkartrlrnasr sureti
sona erotr Ydnetim
yenrden scAilebilirler. ydnetinr
kutrrlu flyelcri, esas s6zlo$meyle
ulatlrgr tarihton itibaren 30 (Otuz)
Mii$flvirlik ve Donetim l,initcd
$irketi-nin 04 0j 201-j tarjhti.
Genel Kurul; Tofrlanttlarl
Giircvlcri Vc yctkilcri OY Vcrmc
gekli Ve Karar Nisaplari
Madd€ 14
2- Y(tletim Kurulu uyej€ri en
9ok ii9 yrl igin segilirler. Suresi
[araflann
m ii $tgreken
belirlevecekleri bir eksper aracrllgl
Ekspor
koDUsutrda de nnlssatnozlar ise
kendiler ine
Ycni Mctin
Drcydana gelcn bir ydneti nl Kurulu
tnrafildall yilriltill 0r
ile Du tesptt yaptltr.
Hesxhil)Juil.:9.4 l ll.4t5,0i lL,lik
tutan 331 Ortaklara Borplar
ve esas nrukavcle hukitrrlcri
gergelrsr'nde gelel kuLul karnlr ile
ar Lrnlabilir vot,a azaltrlabilirNakit
madde dogrultusunda sogilecek en
arala-rrrrda
n]evzuat
h0kiluterine gdre I'aprtrl
az il9 en gok dokuz iiyodcn
iizerirrden
aralarrnda anlagamazlar
lgtiraklor Yeniderr Deger n rlt$lnrr
Bu husustaki ilallqr
nra"
Intl$torcketr tespil ederler Kendi
tL,1ik
KanunI ve ilgili
1- girketin igleri ve idaresj Genel
ranrnda- aga!tda
taraflar kendi
Denetim
Madde 13
$irketirr dcnetimi. TLirk Ticarct
Kurul tarafindan yukarrdaki l0
teklif edecektir. llisselori! deE€rini
tutafl 529 Dilcr Serntave
Yedcklcri
Hesabrndrin50 146.401,42 Tl.,lik rurnfl 5?3
I 225'770.20 TL'tik
Yetkilerii
Maddc 1l
pav
defcr
Yeni Metin
Secimi.
Ve
Sihcsi, Gdrevleri Haklarr
hisscyj diler
repsine sahip
<;ncelikle alma hakkr vc/vcya kerdi
bisselerilli de ayN 3. $alxs ve/veya
tantstara sattnayt talcp otnlek hakkl
TL
Yctri Metin
irde
birlikte
imzalanmrg olmasr
5arttrr
Yiinetim Kurulu,
hissclcrini satacak olan hissedar
ortalrn hisselerini diger ortaklanD
(Y iizf i rnti nri ly on tilrkli rasr
)
serntaJ,eDiD -19.209.343.35
itiraz
hi
hisseler
satrla
ka$osinjtr 0zerinilt
arasrndan
segilecektir
duce Ytinetinl Kurulunun yaztll
rznrntn alrDlnasl $aflttr. yiirctim
A grubu
SAYFA:571
belirleyece!i adaylar
konulabilmesi igin bu iqlenrlorden
10-
vcl,rL, ltntatncn yaprhcak
.
oe\.tnelde,
d€vretlnek istoyen
Yominlr lvlali Miiyavirlili Sr,rnrare
cspit Raporu ile LospiL edilnriytir.
Bu
dcla
arlttfllan
herhangi bjr
0zerlerine
takyidat
B grubu
sahiplerinc
Bunlafl n dr$tndaki kiqilere krsrnen
'l
120 000
grubu
ilere dcvir cdilebilir.
savrir Ozcl Anraolr
veya
kurulu bu yoldaki baSvuruyu neden
gdstermeksizil reddedebilir vc
buna karfr
ldir.
gruplaki
ir edilebilir. B grubu
ancak kendi grubu
snraYentr tanlanlt ddenDi$tir. Bu
r.turunr l3olazigi
A
edilebilrnesi
,1i',.,,t.:il,',i
j5
alurmak
zorundadlt,
,r
7- girkotitr yaprtaaflk Olagau vo
(Devanrr
572
Saylhda)
SAYFA:572
TTIRKIYE TiCARET SiCiLi
GAZETESi
Yeni Hnli
drger
rneyzuat
orlaklara kar
Hesap Dilnemi:
Madde l8
$irketitl hesap ddnenri Ocak
da!rtrlabilir
ayrnrn birinci giirriirrdcrr baglar
vc
/\rflllI aYtnln sonunou gunil sonx
3
EKIM2013 SAyI:8418
Qe19evestndg
PaYl avansr
Kann DaFhm Tarihi;
madde eMs sdzlestlemizdcD
9rkarhlm tsttr
.Bu
'"l"ni
uori
Kar Dagrttml
Maddc 19
^..Bakanh[o
DOZtegme;
Gdtrderilecek Esas
nraddc esas sdzle$nlemizdcn
_Bu
., $irketiu kfln Tilrk Ticoret
(anuDu
\/e gencl kabul qtjren
lmrtlasebe ilkelerine gtire
tesoit
yayrn- tarnhm. teknoloji girketleri
9rkarttlnt$hr,
Ycni Hali
Katruni Hiikiimler:
cdtllr.
Madde 20
Bu
esas
bulunnrayan husu
Tilrk Ticarot Kanun
mevzuat h0kiimleri
cdndern Moddcsi 5
.
Dilekler bdlumti[de stiz
yallbitir
alan
olrnadr. Olaganlstu Geuel
Kurul
toplanttst
srrasryta a$aglda gdsteillcn
$ckildc
tevzl olunur;
Genel Kanuni ycdck Akcc:
bu tr;r,n"rf"rin" t"rS,i,t
Srrkeilcrdcn Ucrel alabilir.
giindouti,nir
gdrti$tillnc$i
tutauak Divan
T.C. ctimriik v
'lensilcisi
DU
sormaye paylarrnr,
tara
inlifa senetlerini
alndr.
Balian|k Ternsilcisi
Sinan Kocaoplu imza
Divan Bagkanr
Nahit Kiler irua
_..11- _Genol Kunrl toplanlrlan,
.rLux -trcarel Kanunurrul ilgili
lriikrinrleri ve
bu
kariL,n
oloS,dan
I
"nen
3- Net ftardal l, 2
,Derrrtrten
meblaglar
u
bentlerindc
ldukten
d0$fl
sonra kalan krsntr genel kurul
trrslren veya lnnrgnren ikilrci
Madde t5
l-girkctc ait il6olar Titrk Ticarst
yaprlacak ilanlann
kurunsal itrtcrnet
Umit Kiler irua
Tutsnak Yazmanr
Ahmet Sayrn imza
_
Kiler HotdiDg Atronim girketi
Siizlcfie Tadil Metni
trsas
Eski Metin:
gilketin Unvanr
Madde 2
.- $irJ<etin Ticaret Unvmr,. Kilcr
rlotdrng Anorilm l;ifteti ,.dir
Yeni Hflli
ll{n:
,.
(anunun
35. Maddesinin 4.
lrKrasru ve ilgili diizenlcmelere
yaprlrr ve igbu
05, Sayntanr
tuttrda
dogttlltnaslna
yodek
akge
yctkiiid r.
veya
olarak
olagaDusttl
aylrmaya
vo mOqtailerine agtrklan
kredileri
sieorla
rebilir.
garanlr edebjlir veya
3- girket sermoye ve ydnetinline
.Kanldrgl
konulannda
etti
sernraye girketlcrini.
grrrgecekleri
Eski Metin;
Amag Ve Konusu
Madde 3
$irketin anrag
agagrdaki
ve
konusu
gibidir:
itir.
l-Gencl Kurul,un
gagrrlnrasrna
trt.414
tonlanttva
iliqkir ilanlar ise
hiiliUrnjerine
yapllacakhr.
TiK
sormaye iqtirakinde bul
unabiL.r.
gdre
Yeni Hati
Esas Siizlcame
Tadili:
Modde 16
ve bu gibi krqi vc/veya kurunrlaru
xor, payr dalrttlmosroB
vcnlemez.
alabilir. verece!i kefalet
ve gararfiler igin piyasa gartlarrna
:lC:r _bir kargrtrlr girkerterden
Sarantrter
s- $nk
korar
kstrldrgl
tUrlii yat
iSletmelorin
tsnstJ edebrlir_
mamuller
sistemlerini
allmlnl
s
Ycni Huti
Scnclik Rrporlar.;
Msddc l?
8- Fsas Sdzlcgntc hilktinleriDe
tlygur olarak genel
kilrul
.
raraltndan verilen kar daArtlm
xararr geri alrnarnz.
9- Tiirk Ticaref Kanunu ve
ilgili
Kurnrak, tekstil, enerji, tan
krmya, boya, petrol i
lllnltu. katrlabitir,
aloak
ilgi/i
kaydr ilo
faaliyetlerde
ve yurtdltl
(Dovamr
573
Sayada)
''
3
EKM
2013
SAyI:
8418
TURKi\T TiCARET Sictr-i GAZETESi
fliabilir veya kiralayabilir
ve
emekiiJik vnkrflarr Ye soir sosyal
ga)'clt 6rgiitleri kurabilir fonlar
tcsis edebilir. bunlaaI ydnetimini
cieflhtc edebilir ve mevcutlanlr
el
buDlarr dig0r kurulu$ldra satabilir
ve1,a
bu konularda ig ve
drq
Ix Inalarlo lisals alln$uularr
yaparak l)u anlo$rtalan biitiin
$onuglar
lyr gckildo
nrdli
baqkalarrno
ile
nlara giri$obilir
$irkct genol kurrrl kararryla
,.2ounvcst dt$illda Lcndi nrakgl ve
uoYzuunI nksatnlavacak bicimde
efitinr vc saplrk gaycli vakr0ar
kurabilir, hcr gerit
rnakinelerin zarnanialnr kirava
vcrcbilir
II) Difcr lgter;
sernayesrno katlldrBr
rirkotlef
ile her turlU
kurujmus
vakrflara katrlabilir.
3- $ifket bjzat veya
Jfdnetjnl ve
aractlrgr
vcrinrlendirecek
yottfl
dcvrcdcbilir
2- $irkct bizzat vc,/vcya sormavc
vc vdretjrtino katrldrIr girketlerle.
hcr nevi bilgi iglcrn nakircleri ilc
servis biiro hiznrcllcri yapabilir.
Bu
1- girkot
stda
mnddesini toptaD ve perakelde
alrp- satabilir, zincir markeder
albnda
d
yssalarln
I
jyetitr poylaqturrra
doyanan
anrainatar l,apabilir. Mjlli
4- girkct kurdugu ve i$tirak etriAi
$rrheilenn qall gntd kolulfl nna dahil
nrallarrn ve bu nrallarrn inralattnda
kullanrlaoak hanrmarldelorinyardrmcr nraddelcrin, ycdek
pargalafltr r'e diger nraJlarru
aInilnl! salllDlnt. ilhalalll.
i
hracahnr. nakl itri, gilmrtjklemesini
vava
Kurdugu
u"
yaptrrabiljr.
Drznrct soktdrtjnde
Iaaliyel
gdstercDleri igin; hcr tiirli: hiznreti
YUrt igindcn ve yurt dt$tndaI
nlabilir. bu qirketler vnsrinsrvln
vcya doBrudan her tiirlii hiznicfi
sa
tabilir
5- girkcr
kurduIu vc i$rirak cttigi
lrrNettcr rtczdindc firnralarrrr
aldtklau Inall0t. bal,Jlikler kularak
eltiii
jrketjeril ileri rekloloij
serelliren
rualzeureler, elektri
pargalarr. biJgi igl
yazrlm igin
S
tnalzemeleri ledarik ederok yurtigi
ve yurtdrtrnda teknoloji nrarketleri
agtrlak, i$lottnek, kiraya vernck
v€ya bu nlalzelnelorin jthqlattut ve
rnracaltnl yaparak
yapnrak. toknoloji
ticaretini
pirketlori
kurnrak. ittirak ctnrck gibi i5ler ilc
rtlrgal cdcbileccklir
3- I{olding yd[etiu
velvoya
serntayestnc kattldtgt
Sirkotler
a0rna petrol, potrol urilnleri ve
petrokimya iirijnleri oto yedek
pargataft. oto gaz, oto ytkanta,
oto
yaglalna ve madeni
yapabilir voya yaptrrabilir
konusunda
F) cavrimenkullere Truarrufi
l- $irket anrag ve kollularrnl
her tiirlii
kattld
organ
$lrKet
dahili
billgcl
lnc
nlo
1,eyn
bu
gayrrmenkulleri iizerinde iiqtin0ii
$ahlslar lehine gerek keldi ve
lar
hk
vc
talnflneD bagkalarrna kirava
vercbilir.
Al,rroa
gorck
Dutun
6oET
tenrn
edebil
haklar
vo
3- Sirkct bizzat yo/\,cJ/a scrnlayc
girketier
vasrUsrylal cari kanunlar
u)uvflcehesillde.
dzel
gil\.eltlik
ilc
toplarmqsr
gerekli
degerlendirilmesi vo
ilzore
mevzuatln
gergeklcttiri
gerekli izinl
girketi
ve Ticnret
B crubu
I
500 000
1
500
Linrited
000
keriai
YTl,
Ye
ortaklar
lnuvaaadan
ntcn taahhtit
in l/4 qirket
tarihi nden
jlgili
larda
I
yasatara uyulur
l-girket
_
lsctryurt
Namrk K
Caddesi
trsenyurt,T
ve
nbut ili
Kat:5
Adres
d€gi$ikligindc yenj odr€s, ticaret
stcrttnc tescil ve Tiirkiye Tjcaret
Sicili cazetasi'nde ilan ettirilir ve
aynca Sanayi ve
l.icarct
Bakanlrsr'la bildirilir. Tescjl ve
lJnn edilmii adresiuden ayrrlnrg
olDlastna ragntcn,
teni
adresini
s(lresi iqinde tescil eflirmemi$
girkel igin bu durum fesjh sebebi
sayr I rr
ve
bulLrnan
Devcut
hakkrna
hakkr
kullanrlrrayan hisseleri itncolikle
rilghan hakkrnr kullannr$ olan
orlaklar tn€hhtit etmek hakkrna
sahiptirler. Bu ortaklara teklif
edilnleksjzin ycni ortaklaln
y0ptrklail taahltiitler
senedi
nda gubeJer
klikleri
ve
Eski Metin:
Sllrsi:
grkarrlamz.
Eski Metir
Hisse Seneflerinin Devri
Madde 7
rek $arllyla
lnde aynca
tantanteD
gegersizdir. Sef,naye0io tanlan)tnl
ddemedikge hamiline yazrlr fusse
Ticarot
l- (A) grubu hisso senetleri
nana, (B) grubu hisse senetleri
nafrhro ynalldtr.
2-,Holding, nama yazrh hissc
seneot thracrna kadar bu hisseler
y_erine
Madde 5
muvakkat ilnttiluber grkanr.
Nama yazrlr hisse senetleri Lruirn
ve ortaklnra tevdi edildiAinde
rruvakkat ilntihaberler iptal ;ilir.
3- Iloiding hissc scnctlerinin
tijril tre olursa olsun devir
edilebJlnresi, rehin edilcbilnerj
ve
Eski Mcfin;
borglannr
serntaye
Adresj:
iKiter
Mefllurlugu'nn lcscjl ve ilanrndan
bn$lonlak {lrere slllrslzdlr
ofLagt
Serm aye
Madde 6
tesis
silkna
$irketin
serntavesi
50.000 000.00_Y1.r.
htkiirrleri
(EllimimilyonycniT0rkl-irasr)
dr r.
ru wmayo hor biri 1.00_yTL (Bir
Tiirk
Lirast) itibari
.Yenl
lilyIgtitrde:
rehni
2- $irket antag ve kolusuvla
iJgili olarak her tiirltj huk;ki
akaryaktt ntaddelerj ile petroldetr
elde_ edilen kalr yaE qe$itJefi,
)rrl,etteri kulnak. Ozcl Giivenlik
Htzntellcrinc Dcir Kanun vc krnun
uygulcnta \;(inctlneligi. tiizilk
vc
balarrlkga yaylnlanan gonclgc
vc
maKrne
yoglatr, gres
yollur
gibi
rarnltDlcr dogrultusunda lizntct
!erobi I ir
A crubu
C) Sosyal Faatiyeder;
$irket 'fiirk
nanununur 46g,nci
Ticarel
maddesi
girkelin vo/veya kahldrAr
tlrketlerin. meDur, Inilsfahdenl ;
u-yarrnca
iSgileri igin yardrm sandrklarr,
adct
YTL
Hiknret Kile r
A Gmbu 250 000 ader 250 OO0
YTISevgill Kiler
A Grubu 250 000 adet 250 00o
gilde
$irketin sorosi igbu anq
sdzletncniD Tioaret Sicil
;irketleril
bulunabilir vc i$letme
yopobilir
Mimnrlrk
lLlrk Ticarct Kauunrr hiikunleri
yelveya
girkotler
geregincc oyni veya gnyri nraddi
haklarla ilgili hcr 9e9jt tasaruflarda
ve ),dnetinrino katrldr!r
ader
tunl
^
katlyeflefi
ve fonksivonlan basta
to;isleri
otok
ita.
000
Yt.t.
Taqyapr inyrat Mithendislit
I) Yasal Srnrrlama;
yaAlnr
adrnal pehol ve dolalgaz arama
vgrilerin
2 500 ()00
kurulul k4arr ile girigilcbilir.
r$rer rte lqitigal edebilecektir.
rlgllr
nder
iqlere
genel
ydnelim kurulunun teklifi,
kunnak akaryakt t ve pctrol iirtinleri
rslasvontan agmalq itletntek gibi
Holding ydu€tim
sornrayesine kahldr!r
a_
000
2 000
Dski Metiu:
Merkez Ve $ubeler
Madde 4
elektrikti kiigrik
bilgisayar, bi/gis
vo digcr i$lerili yapabilir
scrntaycstne kattldldl
$irketlerden
2- Ilolding ydnetirnine velveya
scrnlryesine i$tirak
11 000
B Grubu
att$l
vg
kli sahl ve
ve LpG
depolarna tesisleri kurabilirbunlarla ilgili her ltrlli makine ve
le9ln-zatt ilnal ettirebijir, irnal
olmak
r9rn tc$cbbiislerde bulunabilir.
$
A Grubu
$irket yukanda saylloil
Dlenlnatlcrc ve ltcntlckeI yaranna
oldugu silrc vo dlqudc yabanct
serntavoillt gelnresini saIlantak
flder
t4.000.{)00 YTL
nrallarrn
roydatr gtjrditgu diler
diEer
000
YTr.
IJmit Kiler
ott, ctagttrnr,
nakl iycsini
gili
2 000
2 500 000
4- Yukarrda yazrlr olanlarrn
dr$rnda $irkct antactna uygiln
ve
yurtiginde igbirliEirde
brrlunabilir, bullarla bi;ihe
9rrketter kurabilir. Mali
Inesul
akaryaktt islas),onlarr, dolum
lcsislcri. rafineriler ve dogalgrz
Doru h0ll0n. dnfrlrm qebekeleri
lcsrs ve inta etmck. l,pc vc
eoeDltlr voya yurtigindon veVa
ve
ler,a satabilir
B Grubu
pnzarlnnlnost-
yurtdr$tndan sahn alabilir.
bu yasalar
drqrnda dn
yerli
SAYFA : 573
vg yurtdt$Ilda
14.000.000 YTr.
B crubu
2.500.000;YTL
V{hit Kilgr
i
14.000.000 adet
2 000 000
,
r
.
grubu
uptaki
grubu
grubu
r
,
I.
.
ebilir.
tanrarnen
tsmen
oovlrterde,
d€vretDtck istevcn
orta$rn hissolerini di[er orlaklann
:"y1
yaprlacak
dnceliklo alrna haklq velveya
kendi
(Devamr
574
Sayfada)
SAYFA : 574
TURKIYE TICARF.T sir-iT i r:r zunro;
|
.,
....... hnkkrur
kullcrracrklarrrradairt,iruitJirirn,t"
kullcrracrklarrrra
kullarracaklarrna
dair bi,
bjr hitrti,i,.,r,.
biiJirimd;
httrtttntartrrarr
buluDnranralirl vcva
vcta hissc srt,"
sarrn
I
I
I
| r Bnrou ruserer k
I
II
I i.l'"", ]"'o"ue',
rrcpsiltc srhip
hcpsirrc
lrcpsirrc
sahip I
I
ornnxlda, {fagrda
I
|
I l0rnn0r
t-l-".il,ji}lfi
[,::",;",,,;xJi:l;ii
:llli| Io":
|
|
|
I
I
I
Yelkileri:
ll
Modde I I
|
I
l,1li,l,::::",,..., .,- _, l'lu$,"'of
.-,,
"j;,fiilli''
\',a,
R4I
!
;
\.c Ko,,,,scr,i,l
I|
l--,.,-,,
"lr"lr'i'ltt*:'"Ti",u',1"1i:"
';::. ':
rT"::f,.,e":::l
Agrubripay
tssedartar
'ssedarlar
l$;;1i,tr4:5q:t+
|
J:,,!l{
#lTii
risapavrcnaranacakrrr
II
kurulca reqilir. I
|
Denet9iler A grubu fiisse
| sahrplerirlin
I
gcistereccli
adaylar I
|
| lll;'i"'1,.:,""1*T"*'l:-9""l1lll
|
||
|
|
|
I
lffiioT;"
"''
I
'
;ii
.+;
lt
't
:1
Li"
.,.
i:
I
optantrtarrlilan.eder.
oy Vermc I lo- Genel
|
|
I
ovlar el kald
lAncakhnzrr
,t,,t;
'j
'.^u;
za,,,,af
takdirJc vaprtacair
, II sngluamadrBr
ikinci v"
ikirrcr
vc sonral,i ttinr topianrrlarda
I dabtt
"^.-r,
|
I kr$r olarak genel
|
ij:i,.;1;'::ilJJ;?"';:J",;l: il;",iil
edilebilnresi leya
,iu...'",1i)i,,:;il:
tizerlerire | "urr'rsvrp Soslerecegl adal4ar II garttrr
I
;;; |
ilff
Eskrryrcnn
Eski Metin
kerdi
nralniruda |
I
I rnti$lcrckcr respit cdcrlcr. Kcndi |
aralflnrrda
arriaEamnzlar ise |
I
I
EKIM 20I3 SAYI
:::f"J*:::l'i'""'''"'li;l;r"'"11
frfr
|,fi:
"-""1"".
II
II
:;;pil li$ji,$;, t*pt*i"'ii"u,iilTi
n,,u,.i,,.1,1
3
v,,c6r vlilaslu gerek otlnayrf
^.-_".". I
qair geeerri bir
:i,,,",1: |I r^r
orrrrFrra
1"1,1'l]:i,:lo"*'l'":
" : '
3
EKIM 2013 SAYI : 8418
(Bart
TURKIYE TICARET Sicir.i
..'--;:., -,qr,,,,v.
,.,-, ,
''r,r''ii
u1::"""
:,:":. __
u!14trI[fl |
lirr'".."i,r,:H;;
| dafrrrlrr
tl|
fr
||
",il'"Tl',lour"*.,
Is(ll-lali
i11{1
:::lll':i
| ""v" "te;""',ii,
ll:1,:l ).:l'::,::,i:,1"
#::;:|f II
',"0*
I
;;::",.],:
l-ru;l[=*ir,n'{itrl
}ili
,li ., ; r;;,,;';..i'.:"::::'I
,"*;.";*.""ill;'
;i'jt';"s'iill'; I
il"""ii,.l',,"1i,i:'1,,::1":1",'li:l:
(ic,'"i (urur I
cazprpsr
SAYFA : 575
o'1:"'1,1;,;,
L--.,,":-r rrrcvcur
2- $irket kendisindo.
iem,n,ir,r
I
wa-
ajr- r-^c, , !.i,
:'dnr:t$ll,,rfi l,dl
:j:Tfj'.,;'
veniruerin:
ei"k"tinun"on,
senetlerirri
:"'""3,',t1;,,
iil:".|i
,,:gll,,i":,11,, ,errin ue mrirrcrjterine
as(rkrarr krcrlitcri
I
jltt;',"*H:'
;;';,;i-;'; [,:"ilil 1"!":;
veya hisselorini ll:r
rehin |
I
;
ij
crtirebilir
rcpin''r{
| r,n*lll.,*"?rir;fit | ".,;f,11k;,,iji:11",, :ii:j I _"{}:1"*=,,";";_
| **,1;";1mri;ff,;t:
r'nr'
"H:,it#fl:f1h.",1"",,:,,
*** ri*er
""nou;;;;;'iununiv..r"r,
'il |^ii;:-'"cire'|tipKanuni".,"*
I
Il*if;lruil|ff::"";,,?:'p I l-ltil*'",:::.;xll'"?l} |lilfr;
i:ll"i:
|:lll'.':ifi";;fl:
|ffifi:iq
|;**,"1;l
k6rn
i$tirsk
r,u,ur,
vcnimetiu
:T'
Ii:::: | .,:.'.n;*,::nil':i,{,"
| }l:*l ''ll"i":-jii yenitime
l,lriv"ii I r,,*",u"
,iie", ri.,i:;"Tue,iffi,l I n,uevoKonu"u
tredisalrayabitir
lll.u,,r,au. i":,..p..,':::l
::lll_".1,".*,
.veya
I
| "a,,
I
iii
;r;;;Il#:
,T,.l,x'"*ii,,l,l;te
il?,:,,;,J:*,,
etirjrdikren
**"
I
f;:l;.,f",",
.,r,ini",i"
|
I
##TlftiU
I
t;mr*1ilj"**lli
,i,{'fr
f
|
|
qirkerrcrder
lsinde vc yurr
-"'u""u"u,[
ru*{iilrl
lfitffi tr
q;
I ;1ru;,:n:j,"1;;;;',;il; I
r*61i",1"*lil{
ir"*ii*x";:T::'i#:ffT
faaliycl sdsroron ve .tig", I ul"*;"a. ";,;11j,:":_:l:_^:lar I pmli,
I
rrli Huti
|
5i'.ii.?1nn"".'0". n:::ll.
I
|
{ea5,uil Eusrcflrer tek'tde levzi
I
||
.,,,:Jlflii
lnlrii*l*lmr;';#'* | ;:r*iri,[titff";il:: | ]:ln'.--"" ";;,""';"
tar{fttrdall 6denmesi
.i,";';''".1,,,f:i::l
'i.*Fi,-:1
liiiiiijmln*n1,1- lili,,j:}Fri:nn:,},HTl;ilil$*+?iil*'* l,*,1,."'mi-iiH
i:jm-'':11'#iili:.?rffi:ftr
"ori,uii,
sorrcsi sorrunda
I
||
|
I
ilHil*;"::*":ll*"'*$;,1*i l.'"rar!i,r
rir
|
o" n",;."oo,li,,l,l
*"lil:
p
,..",,,,
iil; I
I i]l,ilii,,*"
Eskirrari l;l1i'1t'r':"
r
""
I #ftlfl'.i]lu
,#lill,.m
ls::*,'txrxt:rxll*
;i*ifr"']ffi1!i1l:.i;#
438n,adde
para. j$tirak, hisse senedi
ite
I
;i:hj:tr
i;. ::;J', -t'jll
l$i:+ *iifll
I
koyabilir'
"u,,,',nuu :,,rXllll;
I
"". i,9:'
I
I
kavd,
ve){
o,,ougu
o,ougu *yu
NuuracoK
*iu I n;
Rinansman iereri;
I .;--;- "-'v',rur
".;'';i;
li#lil: ^u,,uu
:,:l::l
I B}Finrn"-,"i.r.,.
u" rut'u;i
eirkerrerin
ir1;;i:i'ffi:lf:'kenr,icini. lffl:llr'i*u..*ii
l:l:Tolg'
:111,"fl,'.1,,,.u'*:Jfll :::mi" L Lij1"^i;iidiil';kundi,inin
I iil|ilfil,[l',:,il;l',,H"[i;l
c''ii:iiJ'il | ::1,"J:i:,'"' if,lT'l;"" Ji"',',ji:
"",;-i1i'::'TCItipKauuDilJ"+',"il*Gi'nderi|eceko""|3'J,jilf''']l,,*'u.'"'s".,"l,1io',l,';l*,'":lll"]i{$ilp{$iii:|;H:ii"'
;;;;:l;''t-tK 466 ,""u0" I tif.,"il*;
;i:fi,,;:i':'H:,1",,;
ffi1i"'""','#'T;i":fii"f""*# |I nr"l'lllyu'
*:pi*l;::l_*:*,i',:,'iit I lijii'T:,;*' i'":i, '''J;,'l;T
oruiur-.-
| r.r,nuu
I
SAYFA : 576
(Baqlarnfr
$irtlardn
TURKiYE TiCARET SiCiLi GAZETESi
575
yurt igirrden ve vurt
Sayfada)
sahD alnu gnraDtileriDi
vcrchilir. Bir banka
dr$lndan
alabilir. hu girketler vasrtasrvla
1,cya doErudan her ttirjti hiznrcti
kol-aletivlo
gtkartrlan tahviller igin koirtr
garant saglayabjlir Yelhasrl hisse
sntnbili
I
girkct kurdudu vc i$tirak rniAi
firurnlarrr
aldrklarr rnallan, bayiliklcr kurarak
.
5-
9rrkctler rrczdinde
yapnrak- tektroloji
girketleri
kurn:ak, igtirak etrnek gibi iqler ile
3
nJ,flca Gllmr0k ve
Ticarot
ydnetim
vol\,eya
G
scrnraycsine katrldrgl qlrketicr
nor0a petrol, petrol iltilDlori ve
Arhlnr Oncesi Sorrnal,q %,si (B
gurbu) 4,00
Di!er Scrrnayc yedekleri
savllll
_,519
989,t7 TL
j23 Igtiraklerden yeniden
2- $irkclin gubc agmasr halindc
sttz konusu $Ubeler Ticaret Sjcijine
Hesabr 12.546
tescil ve Ttirkiyc f.icarct Sicil
-1,apabil
F) G
ir
ve1,a
1- $irket an:a9 r,e
toplu bir bilnve igerisirrde
t)lr eidell l,0rittebilir ve
kolularda kondilcrinc
2- $irket
$kolafl na
Krsnre n
vcva taIarnctr ha$ktlailn kirava
verebilir.
serntnye ydDotintjfle
kalrldrEr digcr girkctlcrin iglohnc
orgilntzasyoDlailnt dtizenlente.
bu
$irketlorj kafsrlrklr
konularrrrr
ttr
bu
yardrnrcr
$irket . ydnetim
scrnlaycsrno
ttnt. InfaJ
gekljnde
veya
claha
aLoilornik bir tckildc saglanrak
igirr
olilorlrr
rstasyonlan agmak, i$lglnrek
uibi
i$ler ilc ilrigal edcbilccektir
vaphrabilir
lylincnkullcrc Tasarlufl
Al,rrca
tlgiJi vorilerin toplonmasl
dclcrlcndirilnesi vc gerekli
Solx.nst A Grubl pavr
47.600.000 ddet 4i.600.000.00 t:t.
Arlrrm Sonrasr B Gruhu Pavr:
6.8o0.000 adct 6.800.0r)r),00 I
t,
Arllflnt Sonlasr Sernta!c oo.si.
(A Grubu) 28.00
Artrrrm Sortrasr Sennaye,lo.si (B
^
urubu)
4,00
Ve Hisse Scuetlcrinin
Nsvermayc
Madde 6
sernlavesi
Adr Soyadr; I{ikmat Kiler
Arhnrn Oncesi A Grubu pavr:
250.000 adet 250.000.00 TL
Artrrrm Oncesi B Grubu pavr:_
Arhrrnr Onccsi Sernral,c o,o.s;
14
Grubu);0.50
Arhnm Oncesi Selnaye %,si (B
gruDu)i -
TL
(YOzyetnli gnilyonTilrklirasr),d
ilg|t ctrcrJi ilretini, petiol
ir.
ve
y.rrdrnrr ilc i$lctnre ile ilgili
lro4rsal. idari. ticrui ve tek;ik
problcntlcrin g62iintiinc yardtnrcl
orrnok !e konsojide bir bilango
9r(arnrak yeklirrrle thaliret
giistcrcbilir.
3- $irkct bizzat vcivel,a scrolaye
ve ),(tnetintinc katrldr!r Sirkeller
_-529 Diler Sermaye yedckleri
ile petrol nrllqtaklan,
yazrlrdrr Sernrayenin
arasrrda da!rlrmr
2- $irkct auag r,c konusuvla
ilgili olarak hcr tiirlii huk;ki
girkct Tiirk
Kanufutrutr 522,ncj
Ticaret
maddesi
ve
yaparak bu anlagnralarr biihn
nlali
sonuqlarr ile
baEknlarrna
dcvrcdcbilir
2- $irket bizzat ve^,eya scrntaye
ve ydnetimino katrldr!r qirl<etjerie.
her nevi bilgi iSlent rrakincleri
ilc
sen,is bitro hizmetleli
l,apabilir. Bu
nraKrtclerrn zantanlarrnr
vcreDtl I r.
iL
Artrnrn Orrcesi A Gmbu pavr:
250.000 adet 250.000,00 TL
Arhlrn Onccsi B Grubu payt:
Oncesi Sormayc %,si (B
iYi
tekildc
verilondiroook
yarflmtara giri$cbilir
ve In$a chnek, l_pc ve ttjrevleri
daFtilnl,
nakl iy,esini
2- $irket genel kurul karonvla
biiryesi dr!rnda kondi maksat ve
ili mallarrn
htl
v€
li str$ ve
ve LpG
nrcvzuurru aksahnayacak bigimdc
€grrun \re sagltk gol,eli valilllar
kurabilir, her 9e$it kurulnus
valqflara kntllabilir.
H) Di[er iqter;
kira_ya
depolama tssislcri kurabilir.
bunJnrla ilgili her turltt makine
ve
teghizah imal ettirebilir. imal
cdebilir,
yurtiginden
yurtdt$ldan satrn alobili.
3- $ir ket bizzat veva yiinotirn
ve
veya
4- Yukarrda
drqtnda qirkot ar
faydalr
Dilcr Scnrayc
yecJekleri
riesabr 12.546 989.87 TL
523 Igtirakterdeu yeniden Ded
Arlr$. Hs. 16.046.848,45.fL
331 Ortaktara Borglar
9 806 161,68
Hesabr
TL
Nakdi Scrmaye Tmhhudii_
Sonrqsr A Grubu pav
47 .600 .000 adat 47 .600.000,00
TL
Arltfltn Sonrast B Grubu pavr
6.800.000 adet 6.800.000,00
TL
Arhnm Sonrast Sermaye %,si
(A Gnrbu): 28,00
Afitnm
Artrnm Sonrasr Semaye %,si (B
^
Grubu):4,00
Adr Soyadr: VahitKiler
grubu) 4,00
__529 Diger Senraye ycdeklcri
nlenfantlgre \.e Inetr)l€ket y0rafl
na
Hesnbr 12.546 989.8?
vahancr
set)ra),elnn gclnresini sc!lanrak
IL
523 I$tiraklorden yonidsn DeE,
Arllq. Hs.: t6.046.848,45 Tl,
331 Orhktara Borglar Hesabr
9 806.16t,67 ,fL
r9rn te$ebbUslcrde bulultnbilir.
ydnctin)ine vclvova
sennayesiue isrirak
clekrrikli kil9itk ev aletleri,
Drglffiyar. bilgisayar yedek
pargoton. bilgi i$lenr, prosrun
yanltn i$il gerekli' -olarr
(A
529 Di[er Serrayc yedckleri
Flesnbr 196.046,72 TL
523 Igtiroklerden yenjden Dcd
Artr$. H$. 250.732, O t TL
331 Ortaklala Borglar Hesnbr
Nakdi Sermaye Taahhtjdii:
t53.221.27 TL
Arhflnt Sonmst A Grubu pavr
850.000 adet 850.000,00 TL
Arhnm Sonrast B Grubu pqyt:_
Arhflm Sonrast Sennaye go,si
(A Grubu) 0,50
Adrnm Solrast Sern)nye o6,si (B
^
uruDU):-
Artflm
Arhnm Oncesi Ssrmaye oZ,si (B
anta$mttaf vapabilir. Milli
eftiAi
trrketterin il€ri teknoloji gerektirJn
nralzcmeler, clckhik, eiekhonik.
o/o,si
Adr Sovadr: KLR jngaat Ticaret
Lrd. $ri.
ncsuliyetiu payla$tnnra davanar
2- $irkot
Arhrrm Olcesi Sernrqf,e
Urubu)
0,50
Arttflnr Oltcesi Serorayc 9i,,si aB
grubu):-
gdrdLiE
ydnetim kurulun
kurulun karan ile
I) Yasal Srnrrlma;
oldugu stire ve djgijde
Grubu pavr
TI
grubu) 4.00
__529
A
TaahhUdii
850.000 ader 850.000,00
Arhflnt Sonrasl B Grubu Pavr:_
Arhflm SoDrast Sernral,e yo,si
(A Grubu) 0,50
A,rhrrnr Sonrasr Sennrye ozo.si (B
^uruDU ):Adr Soyadr: Sevgiil Kilcr
000,00
rubu pavt:
0.00 TL
ye o4.si (A
Grubu)
28
Artrrm
bunlafl diger kurLrlu5lara sahbilir
!ela. t)u konlrlarda ig ve drq
ilInatRrln lisfllls rttlagnralarr
istirak Edel
14.000,00
Arhnm
2 000.000
Artrnrn
G) Sosyal Faaliyetler:
tL
ArtLfltn Soruasl
Adr Soyadr: Nahit Kiler
Arinm
rubu pot,r.
ve
ilr{orllr vevn kiruhvabiljr
Nakdi Sermaye
a$airda
r51.22r,2'7
Sernraye Artrnrurna
Pay Sahiplcrinin;
Hrznrctlcrine Dair Kauun ve kanurr
uYgulan)n ydnehncliEi. lriztik
ve
DaNanltkta l,avrnlancn genelge
E) Mti$terck Hizrneilcr i
1- girkot bizzat vc/ve1,a sonraye
ye \ainelinline kanldrgr
girketlcrie.
nahgteD kilo\\Lhos,. tekrrik bilei.
alanre(jl-arika. nrarka v" *r,ii
nrulkiyetc konu olan haklnrr sahrr
ortaklar
gdstcrilD)i$tir
kauullar
giivenlik
Srrtetleri liurnrak. Ozcl Gtircnlik
tamtntlcr dogrujlusunda hizntet
Hesabr: 196.046,72 TL
523 lgirakl€rden yelidcn DcA
Arlr$. Hs .: 250.732, OI TL
331 Ortaklara Borglar Hesabr: _
b[nzin,
gazyab, doEalge, muot, f+t_oit,
vasrtoslyla cari
rruvaoehesjndc. 67el
verebil i r
_
Artr(nt
yaprnak, petrol ve dogol!az ile
btitgelerioi. i'aaliyet raporlafl
iU ve
uzun vadoli plal ve prograrnlann
Hcsabr
TL
Nakdi Sem)ayc Taahhiidti:
$irketitr
170.000.000.00
vs
anlagrtratar
9 806.i61,68
Ycni Mctint
raporlafln h0ztrlannasr iqlerili
t<eriai
331 Ortaklara Borr;lar
Madde 5
liirkctin siiresi srnrrsrzdr r
adrnfl; petrol ve dogalgaz aranra
ile
Dei
Artr$. Hs. 16.046.848.45 t,L
ellirilir.
Ycni Mctin:
Silrcsi:
ya/veya
gayrrnenkulleri LizcriDde Llaiitrcii
gahtslaf lehine gerek kendi
ortlrttncc denctleDtek, ytllrk
Gazotcsinde ilan
kahldrEr rirkctler
yapnrak, petrol ve petrol
0riinleri
B Grubu payr:
)00.000,00 TL
ScrrDayc ob.si (A
^
z.
rqlrgal edebiJcoektir.
3- girket
EKIM 2013 SAyt : 8418
I
Yeni Mefini
Merkez Vc $ubeler
Madde.l
'l-girketin
nerkezi istanbul ili
Nakdi Sernaye Tmhhildili
Aillnm Sonrast A Grubu pavr
47.600,000 adcL 47.600.000,00
1.i,
Arhflm Soruasl B Grubu polt
6.800.000 ader 6.800.000.00
TL
naye
ik ederck yurtigi
noloji markefleri
9u6'si
yc Zptsi
kiraya vemlek
(B
'r:;",
Artrflm
1.500.000
Arhnm
TL
,si
^
uruDU):-
(A
Arttnnr Oncesi SerDlnye ni,.si (B
grubu) 3,00
--529
Hesabr
Diger Sernrayc ycdckleri
L176.:80,30 1L
523 iqriraklerden yeniden DeE
Artrq. Hs, 1.504.392,04 TL
33 I Ortaklara Borglar Flesabr:_
Nakdi Sernrayc
Trahhiidiij
919.327.66 TL
rhflor Sonrasl A Grubu payt:
ArhlrD Sonrasr B Grubu iav,
n
5.1O0.000 ader 5.100.000.00
nfhlnt
f.i,
Sonrast Scrutavc o/o,si
(A Grubu):-
crin ithalahnt vc
rak ticaretirri
Arhrrnr Sortrasr Sermays %,si (B
crubu)
3,00
-,.^
,r, 't "',' t'
)rr .,
''
:'
@evarnr
:,,''i
t:
. :i i
- t ),. ..
:,r
./:/
,.
"':
!.
lr.;..:,!: *-*
577
Sayfada)
3
EKM
2013
SAyI:
8418
TURKIYE TiCARET SICILi GAZFTFCi
Atlrcs : DUMLUPINAR BULVARI
NO:252 @skigehir Yoru 9. Km,)
06530 - aNKARA TELEFON:
0 Jr2 218 20
|
l oFldnl
""'"" ""
i::::il: I
,il";;li
:i#-tlJ',:'#ir:ffi:II
kulln'rtrrnvn,'
t[l,^,.,-
lffiiii
Im[i;r
kendileritri'1 h;(.-r-.r-; alnrasru
|
,
-'.:.
,,;:::;::; "..^lllll | :':liyl'trnrttra
I
SAyFA : 577
00
KS : 0 312 218 20 11 www.tobb,orq.tr.
ycDi Meriu
ilT#J I
frlrtriil,*ruu*r^",1*;;
vc B.ri
rc,,,u
:i;i'l'.;:
oc IIJiil;iilxr",,""*u
Jenedi lhli
clnriq savtlacak
vc
I
Ma<lrlc 9
I il,*,.Hi*,,,u",,*
I r: rr,*rr..
dares vc d$arya
:i{4:,."l,.,;i,.Tlnr.rrnarr|;:m;j1"liill1i:::i:liiliilii}$l,;i:rii,,'1i,'.,'i]|'"*"ii"'i"ii'""':';;;:.lif;:;.
"firiril:ir:r,',*.'n
o
l;i*1lffi-*::l:iri'" l;Tfi,iniljil:r#i;trTjil
ffi,I*t
l;*r,ilJ#i:ir',.il#
"jjjg':.ul'ri,Miktn,,Hl$Tiliii:Ixi{j:l'.il[ii';i:1il;|f:l'-lrt}hl#.'il#;i]|"#J,1lj"';.".'l*,,],,1u."^",.:j,"l|]
::rfil I
N"n'" vazrr,rran
n
| '| il;;:';',.lll:":,,;;ili 3'HfIl
I llTr":;r li,,,r}"i:"i1,,:*T
rnrl crrin .i9.20
|
rulnrjlgUltllcenelKurul;Toplanrrtarl
scr
I
r*;*i*,*
[qtirakler Yenidcn
--,.,. ,,
I
e,ubu
+kr+rl**EH'*''{#l
sesimi,
l.,.i rtry:lr"r.ur-u..
uorr""i v" f
I
I
I
|
|
I
ilir,flr";:,"*i;li-j,..- i:!i, I u*i.,uuo ,;i;,;;;;i;,
:::
;-ffi;l;l I
rstaki itrnfo, fnn
I
u,urur"r. I'ui-'i".1..i
|
^g,elfltslflu4 yenr ntsse senddi I hisseleriue
hi""-r-_:.-^ -tettrr
,, ^
bissererjue
rektrf
|
\wutu
I
o""o'"
#i:,fi:"
I
,.;*leH[y;:fl*"6r:'*l
I mr";::1.,j::1"r;,Ifl:rl
I r*"* -,,il;;",, .,.,.
I
Gcnel
l:. __l _'!q I rvrrrrrrcisr
*',,,
sanrblnt pav
I ,rdN^r Pay santDrn'|
Dav srhih; I rr.,^ri_r,_,._ ,.
elrigi ;;;;:i;
ettilr
,.O"ii" |
l;;il,il1l.
"fr*t,i'",.1
|
ln*,*'
tll
.:.!.- "'_5"'
i#;h1,,""^"i
ii},lilil,,",Jfi1'f'Ji.1,,,
tamfrnaan tayi116Oilir ..- .. ,tr
l,|;?1;:J,L"",,11."1.l1.1i,i1"i
-....;,
i' "
:
t.
Kurul
Baknnhk
l;;i;il'";J,,,",lll"""li'il:ll
(Devanrs78
lr. ,
.
1
Sayfrdn)
SAYFA: 578
(Battaral 5?7.
TURKI\T TiCARET SiCILi GAZETESi
Sa\,fada)
birliktu irnza cinrcsi
$ilrilrr.
Uygrnr olarak ynptfir ve i$hu
nraooc)re gdrc yaprlaoak ilanlalrn
YaPtlflcak
Kurul
srtcsiDde ilau
Italanlrk lcnrsilcisi nirr gnrhrnda
Gellel
toplfl ntrlannda alrnacak kararlar
lc
ljakarlltk l'cntsilcisi.nin inrzrsrnr
ta9rnayar zabrLlar
tanramt fitkctin kufumsal inbrncl
2-
5- Ololau ve OlagnDustD c€nel
Kurul krplarrtrlanlda A gruhu pay
Yasa h0krnil
ilo
ycdek
gcfcken
ayrrlmnsr
akcelcr
Atusan
a1'rtlnradrkga csas sdzli;$nredc pav
Esos Sdzletme
Madde
s0hjpleri i9iil betirlerlen birirrci
tornettii nakdeil vcr,vcya hisse
seredi bigiruinde dn!rtrlnradrkqn;
0a9ka l,etlck akgc ayrrlnrasrna.
ertesi yrla kar aktarrlirasrna ve
anbul l,icaret
tesciliue yo
Tadili;
Gazetesinde
r.
yaollacak
todillorin
Geuel
Ydnetint kur ulu bagkanr
iurrlda
rzrt- altnDtast gerekjr.
Istanbul Ticaret
Esas
sdzle$medeki de!igikli kler
Ticoret
Jrcltr.'ne tesoil ettirildiktetr sonra
ll0n olunur.
i
Yeni Hati
;.
Senclik Rnlrerlar.l
ima
(4/A)(t/63221t)
(itlrnrttk !e f icsret BsknnL gr,Ddao
;
Krlrsad
kurulu bagkant;
dresinin AyazaIa
Sokak, No:5 Sun
ul adresino nakil
16
Bu csas scizle$tnede
Mrdde
EKIM20t3 SAyI:8418
3
Toplutya Katulnnlar:
Yeni Hali
g(irii$iilcbilrDcsi igin y6netim
Krrrutunun bu konuda daha cinre
vev0 flz{ltlinnsr- girket nevinin
birlc;ebilnre
sdre
r
k
6-(flogaD \,e Cjlngailiistii Gerel
tahvil
S[]ictil) lasfi
TiK
a
Kurullarda: J,ajnctiDt krrr ulu
seqrnrine iliikin yuknrrdnki
hiiliirnlcr saklt kalrnal tizere:
yrrtct scrntaycsiniD arthnlntasl
Ine\rz
itrrucr
htiktirnlcrino
1,apr lacaktr
s0ntptelDiil veya Icnlsilcilcrinin
ve_\ra
16p1a111,6
9a!nlnrasrna ilipkir ilanlar ise
n.414
nuLeber
dcg i ldj r.
;
edilir.
(icncl Kurql'g11
4-_
Miidlirl0gii
sayrlr Tiirk Tjcaret
rleritre uygLur olarak
mtlzdeki vosikalaE
Sicil
Sicil Nmar.asr: 820485
7.9.2013 trrihinde
tan olullur.
Ticaret iJnvanr
. $i$Li sosyETE pAzaRr
- $ubc Agrltslxs
TICARET ANONiM $iRKETi
17
Merkezi:
_,Ticari
MaIepe
ydlelinr kurulu tarafiDdaD iziI
ventmenlestne l,rtnelik olarak
yaprlan itimzl{r
kararlar ile qirket
sal$lna karar ver
Ornegi
Istonbul
Baglarbart Mah.Atatijrk
No.4l D. t55
Cad.
Ait
Knral
Karar Tarihi:26 09 201-3
Karar Nor20l3/l
_,
Toplantlya Kattlanlarj Seyithan
Ktradag. Cahit Karadag
Ticari Morkezi ile sicil numarasr
sahiplcrinj n
arlhllutasr.
$
8- Esas Srizleqme htikiimlerine
sdzle$nresjniD depigtirilrnesi
A
gruDu hlsscdarlnflll haklalru
ihlal
edebilecek niteliktcki Inrarla
grubu hisscdarlarrn
olumlu ot birliEi
zorundadlr
rdn
A
vo
Ticaret
gdnderilec€ktir.
uygun olarak genel kurul
tar€llndan vcrilen kar daEttnn
Bakanllil,na
Karan geri
tiirlriitriiD
alrrrnrak
$irketin yafrlocak Olagan vc
Gerrel Kurul
roptaDLrlarrnda Sirket ortaklalntn
vc_va vckilleriril snhip olduklnrr
^.7utagnurjstil
vcJ,a tcrnsil cltiklcri her hisse
iqjn
urr oy hakklna sahiptirler
pleri kendisi veya e4J
ve tiiru ilc
qirkct
iqisel bir ige veya
96rii$melerde oy
alrnamu
Turk Ticaret Katrunu ye ilgili
,.9olger
Yeni Hali
Hesap Diinemi:
Maddc 18
girketitr hesop ddnenti Ocak
ayrnrn birirrci giiniiDden baslar
rc
Aralrk a1r[Ln sotunou gillil sona
mevzual gergevesinde
orlaklara kar payl avansl
dalrtrlabilir.
uygun
SiSli Sostcte psrat.r Ticar.et
Anonim 9irketi Ortaklar Kurulu
Karrn Daptrm Tnrihi;
madde esas stjzloglnomizden
"J*o,
,Bu
gtKarttlnr$hr.
Kar DagrJmt;
".,,
Siizleqme:
Bakanlga Glindelilecck
Maddc 19
ve
dayanllarak 27.9.2013 tarihinde
toscil edildigi ilon olunur.
:
i
olarak
mtld0rltigtiJn0zdoki vesikalara
Esns
Karar No: 5
Karar Tarihi: O2/09t2013
girket
nufil',r0"'n,
Merkezinin
3
Ttirk Ticaret
-.
Knnunu ve gelel kabul gdrcil
pu|msebe ilkelerile
gt re tespit
4 T C uyruklu jstanbul
Gaziosnranpaga ilgesiili
9rkartrlnl$ttr
Kazilnkarabekir Mahallesi gl3
Ycni Hali
Kflnutri Hiikiimleri
sokak No:10/l d:5 adresinde
rkamot eden Seyithan KomdaE,rn
Madde 20
. Fu
osas
ylt
.ru
.siire ile $ubeyi nliinfefil
lmza$ lle temsil ve ilztm etnlgk
s<izlegmedc
outunmayan hususlar hakkrnda
Ttirk Ticrret Kmunu ve ilsiti diEer
mevzuat hUkUmlsri
I
-) girket
tzere $ube miidiirii
merkezinin
alanmasilro
uygul;rr.
ventml$tlr.
Nahit Kile r iroa
Yrinetinr Kurulu Baskanr
Unrit Kiler
Y<tnetim Kurulu Baqkan
srrastyla sfagrda gdsterileil
$ekilde
revzt olunurl
Mlidiirliifii
Ticar€t
hLikLimlcri
Kurul
toplantrlarr,
Kqnunrururr ilsili
ve hu
kariLrn
,2- Gcnel Kurulca, 965,dcn az
orustu0k ilzere. belirleDgD tutarda
otlDot lemcilil ayftltr.
Ikinci 'ltnrcrlii:
3- Net kardaD l. 2 bertlerirrde
belirrilcn rncblaglar dU$Llldiiktcn
sourR kalan krsnrr genel liurul
Nrsmen veya lamatnen iliinci
Yeni Hati
Ilan:
Msddc 15
1- $irkele ait ilAnlar
Sicil
Ticaret Unyanr
DENIZKU$U IIAVA YOLU
TA$IMACILIK VE TiCARET
o5,
birlili
Ali
Qahgkan
ile karar verilmiqtir
Ticari
Merkczi: Isfnnbut Si$li
.
Ayazaga Mah.Bilinr Sk: No.5
Surr
licari Merkczi ilc sicil
numarasr
Miidiirliilti
Ticaret
Sicil Nmarasr: 130889
Yardrnusr
Ticaret Unvanr
NET TURiZM TiCARET Vtr
SANAYI ANONJM
(5tA)(1/632336)
$iRKETi
HEYtrT TOPLA
Isthnbul
_
Ticari Mcrkezi: istcnbul
t,,,.' Etilcr Mah.Badc
SB;i:X,,;.tn
Ticarea
Miidiirliigii
SicilNmarasl:
mudilrltigtintLizdeki
Istanbul
Ydnotim Kurulu.Ba$kanl
riman gahgkm iroa
Y6ne tim Kurulu E,osi
Olcay Krrrg inrza
Ne
Bagkan
)(|632456)
ima
ANONiM iiRKETi
ve
Tiirk Tr.caret
,_
lanunun
35. Maddesinin 4.
r,rKflstDa ye ilgili diizculcuelcrc
Seyithan Karada! intza
Ortak
Cahit Karadaf imza
Vokili
Sicil Numamsr: 724766
l-.llurf, *Gcrrel
I tciret
olarak
knrar
oy birli$i iJe
Orhk
-----q/AX1/e42q
Istnnbul
sermaye
$ubeye
ayrrlntamasr na;
Bu Dloddc ess sdzle$tnemizden
$irkeLin kai
884788
Sicil
Ticari Mcrkczi ilc sicil nunrarasr
vesikalara
dayanrlarak 2j.9.2013 tafifufie
tescil edildi!i ilan olunur.
Karar No: 2013/03
Knrar farihi:01,09.,2013
@evanr 579 Sayfada)

Benzer belgeler