çin burçları - Çin Eğitim Hizmetleri

Transkript

çin burçları - Çin Eğitim Hizmetleri
Çin Eðitim Hizmetleri _ Türkiye'nin ilk ve tek resmi çince kursu...
ÇÝN BURÇLARI
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fare
31 Ocak 1990–18 Þubat 1901(metal)
18 Þubat 1912- 5 Þubat 1913(su)
5 Þubat 1924–23 Ocak 1925(odun)
24 Ocak 1936–10 Þubat 1937(ateþ)
10 Þubat 1948–28 Ocak 1949(toprak)
28 Ocak 1960–14 Þubat 1961(metal)
15 Þubat 1972–2 Þubat 1973(su)
2 Þubat 1984–19 Þubat 1985(odun)
19 Þubat 1996–6 Þubat 1997(ateþ)
Bu burçtan olan ünlüler:
Plato, Haydn, Mozart, Tchaikovsky
Bu tarihlerde doðan insanlarý tanýmlayan söz “ cazibe” dir. Oldukça uyumlu, yaratýcý, kývrak zekâlý, sosyal ve zek
Dýþa dönük karakteri aslýnda içindeki þeytani ve oportünist yaný gizler.. Onu bir yerde sakin sakin otururken göremezsiniz, Ayrýc
da konuþkan olurlar.
Fare kývrak zekâsýyla baþkalarýnýn çok uzun zamanda yapacaðýný çok kýsa zamanda baþarabilir. Mükemmelcidirler ve onlarla
oldukça zor olabilir.
Para konusunu çok sorun yapmazlar; eðer para durumlarý iyiyse bol bol harcarlar ama para sorunu yaþýyorlarsa kendilerini
ona göre ayarlamayý da bilirler.
Çok sosyal olmalarýna raðmen içlerine kapanýktýrlar, dertlerini kendilerine saklar, tek baþýna çözmeyi tercih ederler.
Matematik, müzik, planlama, yönetim ve sanata özel ilgi ve yetenekleri vardýr.
Öküz
19 Þubat 1901–7 Þubat 1902(metal)
6 Þubat 1913- 25 Ocak 1914(su)
24 Ocak 1925–12 Þubat 1926(odun)
11 Þubat 1937–30 Ocak 1938(ateþ)
29 Ocak 1949–16 Þubat 1950(toprak)
15 Þubat 1961–4 Þubat 1962(metal)
3 Þubat 1973–22 Ocak 1974(su)
20 Þubat 1985–8 Þubat 1986(odun)
7 Þubat 1997–27 Ocak 1998(ateþ)
Bu burcun ünlüleri:
Bach, Handel, Van Gogh, Dvorak, Walt Disney, Charles Chaplin
Bu burcun insanlarý çok güvenilir ve dürüsttürler. Öküz burçlarý çok iyi yöneticidirler, ama heyecanlý olmamalarý sebebiyle nadir
makamlara gelirler.
http://www.sinoturkish.com/ckm
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 12 October, 2016, 18:39
Çin Eðitim Hizmetleri _ Türkiye'nin ilk ve tek resmi çince kursu...
Öküzlerin baþarýsýnýn sýrrý çalýþkanlýklarý ve sabýrlarýdýr. Bir iþle kimsenin yapamayacaðý kadar sýký ve uzun süre uðraþabi
inançlarý tamdýr.
Romantik olmamalarýna karþýn, çok sevgi dolu ve þefkatlidirler; fakat bir nebze olsun o sevginin karþýlýðýný bulma konusunda ç
þanssýzdýrlar. Çevresindeki insanlar onu çok iyi anlayamazlar ve çoðunlukla yanlýþ anlarlar. Ama öküzler çok anlayýþlý ve sabý
Onlar seçebileceðiniz en iyi arkadaþlardýr.
Ýþ dünyasýnda mantýklarý ve planlý olmalarý sonucu oldukça baþarýlýdýrlar. El iþleri ve sanata eðilimlidirler.
Öküz’ün Çin sembolizminde çok önemli bir yeri vardýr; çalýþkanlýðý, azmi, dayanýklýlýðý ve erdemi temsil eder.
Kaplan
8 Þubat 1902–28 Ocak 1903(su)
26 Ocak 1914–13 Þubat 1915(odun)
13 Þubat 1926–1 Þubat 1927(ateþ)
31 Ocak 1938–18 Þubat 1939(toprak)
17 Þubat 1950–5 Þubat 1951(metal)
5 Þubat 1962–24 Ocak 1963(su)
23 Ocak 1974–10 Þubat 1975(odun)
9 Þubat 1986–28 Ocak 1987(ateþ)
28 Ocak 1998–15 Þubat 1999(toprak)
Bu burcun ünlüleri:
Marilyn Monroe, Queen Elizabeth II, Sun Yet San, Karl Marx, Beethoven
Kaplanlar satýþ, insan kaynaklarý ve askeri kariyerlerde çok baþarýlýdýrlar. Yarýþmayý severler ama yolarý üzerinde düþman
oluþturmamaya dikkat ederler. Baþkalarýndan çok kolay etkilenmezler, otoriter ve iyi modellerdir. Kendilerine oldukça güvenli ve
saðlam bir yapýdadýrlar.
Çinliler Kaplan’ý cinsiyet olarak erkek olarak nitelendirmiþler ve kaplan burcundaki kadýnlara güvenmezler.
Kaplanlar acýya dayanýklý olurlar; güçlü karakterleri vardýr. Cesaretleri ve kendilerini yaptýðýna adamalarýyla çevresindeki kiþile
saygý görürler.
Kaplanlar duygusaldýrlar; içlerinde büyük sevgi taþýrlar. Ancak savaþçý yanlarý nedeniyle savaþýr gibi yaþarlar aþký.
Kaplan çoðu kültürde olduðu gibi Çin kültüründe de hayvanlarýn kralýdýr.
Tavþan
29 Ocak 1903–15 Þubat 1904(su)
14 Þubat 1915–2 Þubat 1916(odun)
2 Þubat 1927–22 Ocak 1928(ateþ)
19 Þubat 1939–7 Þubat 1940(toprak)
7 Þubat 1951–26 Ocak 1952(metal)
25 Ocak 1963- 12 Þubat 1964(su)
11 Þubat 1975- 30 Ocak 1976(odun)
29 Ocak 1987- 16 Þubat 1988(ateþ)
16 Þubat 1999–4 Þubat 2000(toprak)
Bu burcun ünlüleri:
Michelangelo - Napoleon - Albert Einstein - Walt Whitman - Marie Curie
Arkadaþlarýyla ve bir toplum içinde olduklarý sürece tavþanlar çok mutludurlar. Uysal ve yabancýlara kapalýdýrlar. Tartýþmaktan
hoþlanmazlar; sakin, barýþçýl bir yaþam tarzlarý vardýr. Tavþan çok dikkatlidir ve bir þeye karar vermeden önce enikonu düþünü
Hoþ sohbettirler, okumayý ve entelektüel konular üzerine fikir yürütmeyi severler. Ýçtendirler. Ýyileþtirici yanlarý vardýr; aktar ya
doktor olurlar. Sezgileri çok kuvvetlidir; insan doðasýný iyi bilirler, yalan söylendiðini hemen anlarlar. Tavþanýn yaþadýklarý mekâ
rahat olmalýdýr, dekorasyonuna çok önem verirler. Bir tavþanýn evinde çok deðerli ve güzel eþyalar bulmanýz mümkündür.
Çin kültüründe tavþan hakkýnda birçok efsane vardýr. Bunlardan bir tanesine göre tavþan üçayaklý kurbaða ile ayda yaþarmýþ. B
göre tavþan ölümsüzlük iksirine sahiptir.
Dragon
16 Þubat 1904- 3 Þubat 1905(odun)
3 Þubat 1916–22 Ocak 1917(ateþ)
http://www.sinoturkish.com/ckm
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 12 October, 2016, 18:39
Çin Eðitim Hizmetleri _ Türkiye'nin ilk ve tek resmi çince kursu...
23 Ocak 1928- 9 Þubat 1929(toprak)
8 Þubat 1940–26 Ocak 1941(metal)
27 Ocak 1952–13 Þubat 1953(su)
13 Þubat 1964–1 Þubat 1965(odun)
31 Ocak 1976–17 Þubat 1977(ateþ)
17 Þubat 1988–5 Þubat 1989(toprak)
Bu burcun ünlüleri:
Sigmund Freud - Martin Luther King - Shirley Temple Grace Kelly - Christopher Reeves - Florence Nightingale
Dragon Çin burçlarý içinde en egzotik olaný ve en göze çarpanýdýr. Dragonlar doðuþtan liderdirler. Ýdealistlik, mükemmeliyetçilik
agresiflik ve karalýlýk burcun genel özellikleridir.
Modayý takip ederler. Tasarýmcý yanlarý vardýr; geniþ hayal güçleri vardýr, farklý fikirler üretirler. Ama bazen o kadar hayalperes
olurlar ki nereye gittiði belli olmayan fikirlerle
çevresindekileri deliye çevirirler.
Bahtlarý açýktýr, hayat onlara güzel yanýný sunar. Oyunculuklarý iyidir, baþrollere kolayca sahip olurlar.
Kolay kazanç saðlayabilme yeteneklerine karþýn çok savurgandýrlar. Ayrýca çok sabýrsýzdýrlar.
Dragon kadýnlarý çok popülerdirler ve çok hayranlarý vardýr. Çevresindeki erkeklerin ilgisini çok çekerler ve aþkta hayal kýrýklýð
yaþamazlar.
Yýlan
4 Þubat 1905- 24 Ocak 1906(odun)
23 Ocak 1917–10 Þubat 1918(ateþ)
10 Þubat 1929–29 0cak1930(toprak)
27 Ocak 1941–14 Þubat 1942(metal)
14 Þubat 1953- 2 Þubat 1954(su)
2 Þubat 1965- 20 0cak 1966(odun)
18 Þubat 1977- 6 Þubat 1978(ateþ)
6 Þubat 1989–26 Ocak 1990(toprak)
Bu burcun ünlüleri:
Mendelssohn - Jacqueline Onassis - Picasso - Audrey Hepburn
Yýlan yýlýnda doðan insanlar baþarýya giden yollu kendi baþlarýna oluþtururlar. Dragonun tersine, daha oturaklý bir karaktere
sahiptirler. Kendine merak çekmeye meraklý deðildir, çok dakiktir. Çok çabuk ve sýký karar alýrlar.
Zeki ve dikkatli yýlan insaný, genellikle bilim adamý, filozof, dedektif ya da profesör olur. Analitik zekâya sahiptirler, yine de
sezgileri çok kuvvetlidir.
Zarafete ve pahalýlýða düþkündürler. Þýktýrlar, onlarý paspal görmek güçtür. Para konusunda, yakýn çevresi tarafýndan eli sýký
nitelendirilirler.
Yýlan ve onun tamamlayýcýsý dragon, Çin mitolojisinde Gizem Evi’ni oluþtururlar. Dragon büyücüyü, yýlan ise gizemi tem
eder. Yýlan suikast, skandal ve yolsuzlukla yakýndan iliþkilidir. Uzun yýlan Çince entrika, hile anlamýna gelir. Çin inanýþýna göre
giren yýlaný öldürmek uðursuzluktur.
At
25 Ocak 1906- 12 Þubat 1907(ateþ)
11 Þubat 1918–31 Ocak 1919(toprak)
30 Ocak 1930-16þubat 1931(metal)
15 Þubat 1942- 4 Þubat 1943(su)
3 Þubat 1954–23 Ocak 1955(odun)
21 Ocak 1966–8 Þubat 1967(ateþ)
7 Þubat 1978–27 Ocak 1979(toprak)
27 Ocak 1990–14 Þubat 1991(metal)
Bu burcun ünlüleri:
Thomas Edison - Leonard Bernstein - Barbara Streisand Clint Eastwood - Ingmar Bergman
http://www.sinoturkish.com/ckm
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 12 October, 2016, 18:39
Çin Eðitim Hizmetleri _ Türkiye'nin ilk ve tek resmi çince kursu...
Atlarýn kiþiliði çok deðiþkendir. Asya’da at yýlýnda doðanlarýn tiran, devrimci ya da hýrsýz olacaðýna inanýlýr. Diðer bir ta
iþlerinde yükselebilme kapasiteleri çok yüksektir. Etrafýndakiler ona büyük saygý duyarlar ama nadiren onarlý gerçekten anlarlar.
Para iþlerinde oldukça beceriklidirler; ama yaptýklarý iþten çabuk býkarlar. Çinliler atlarýn doðuþtan yarýþçý ve gezgin olduklarýn
ve bu yüzden erken yaþta evlerini terk ederek yaþamlarýný kendileri oluþtururlar. Sabýrsýzlardýr, yüksek bir egoya sahip ve kývr
zekâlýdýrlar. Bir yere çok uzun süre baðlý kalamazlar.
Grup içinde çok rahattýrlar ve iletiþim sorunu çekmezler. Aþk, sevgi onlar için çok önemlidir, her þeyi býrakýp romantizmin peþind
gidebilirler.
Eski insanlar ata “erkek” cinsiyetinin özellikleri yüklemiþlerdir. At burcu zamaný Yaz Gündönümü’ne denk ge
ve bu da onlara ayrý bir güç kazandýrýr.
Oðlak
13 Þubat 1907- 1 Þubat 1908(ateþ)
1 Þubat 1919- 19 Þubat 1920(toprak)
17 Þubat 1931- 5 Þubat 1932(metal)
5 Þubat 1943–24 Ocak 1944(su)
24 Ocak 1955- 11 Þubat 1956(odun)
9 Þubat 1967- 29 Ocak 1968(ateþ)
28 Ocak 1979- 15 Þubat 1980(toprak)
15 Þubat 1991- 3 Þubat 1992(metal)
Bu burcun ünlüleri:
Rudolph Valentino - Boris Becker - King George VI - Veronica Lake
Oðlaklar Çinli astrologlar tarafýndan “Yin” e en çok sahip olan ve “kadýn “ cinsiyetinin en yoðun
olduðu burç olarak deðerlendirilir. Oldukça seçkin, çekici, artistiktirler ve doðal olana düþkündürler. Zanaatkâr yönleri daha güçlüd
Muhafazakârlardýr, yaratýcý yönlerini bastýrýrlar.
Oðlaklar kendilerini güvende hissetmek, sevilmek, ihtiyaç olunduðunu hissetmek isterler. Çekingendirler; tek baþýna hareket
etmektense çoðunluða uymayý tercih ederler. Baþkalarý tarafýnda güdülmekten hoþnut olmazlar ama yine de onlarý takip ederle
özellik onarlý sürekli yardým istemeye ama geldiðinde de geri çevirmeye iter!
Astrolojiye, falcýlýða, gizemli olaylara ilgileri vardýr. Karasýzlýklarýndan dolayý, iþ hayatýnda baþarýsýzlýk yaþayabilirler.
Oldukça duygusal ve romantiklerdir. Çok iyi eþ olurlar.
Maymun
2 Þubat 1908- 21 Þubat 1909(toprak)
20 Þubat 1920- 7 Þubat 1921(metal)
6 Þubat 1932- 25 Ocak 1933(su)
25 Ocak 1944- 12 Þubat 1945(odun)
12 Þubat 1956- 30 Ocak 1957(ateþ)
30 Ocak 1968- 16 Þubat 1969(toprak)
16 Þubat 1980- 4 Þubat 1981(metal)
4 Þubat 1922- 22 Ocak 1993(su)
Bu burcun ünlüleri:
Julius Caesar - Leonardo daVinci - Captain CookElizabeth Taylor - Edgar Faure
Kelime oyunlarýnda çok iyidirler. En sýkýcý konuyu bile ilgi çekici hale getirebilirler. Çok yaratýcý ve kývrak zekâlýdýrlar. Cazibele
talihleri hep onlarladýr.
Popülaritelerine raðmen, çok ciddiye alýnmazlar. Yaramazlýk doðalarýnda vardýr ve bu çevreleri tarafýndan pek de hoþ karþýlan
Ellerinden her iþ gelir. Yalnýz bu baþarýlarý onlarýn þýmarmasýna ve kendilerini izole görmelerine sebep olabilir. Problem çözme
yetenekleri oldukça iyidir ve geniþ bir bilgi birikimine sahiptir.
Maymun Çin karakterlerinin en popüler ve sevilenlerindendir. Maymun hakkýnda sayýsýz hikâye vardýr. Maymunun birçok gücü
http://www.sinoturkish.com/ckm
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 12 October, 2016, 18:39
Çin Eðitim Hizmetleri _ Türkiye'nin ilk ve tek resmi çince kursu...
vardýr ama bunlarý ancak erdemli birinin eþliðinde kullanýrlar. Kendi inisiyatiflerine býrakýldýðýnda kendi sonlarýna neden olabili
Horoz
22 Ocak 1909- 9 Þubat 1910(toprak)
8 Þubat 1921- 27 Ocak 1922(metal)
26 Ocak 1933- 13 Þubat 1934(su)
13 Þubat 1945- 1 Þubat 1946(odun)
31 Ocak 1957- 17 Þubat 1958(ateþ)
17 Þubat 1969- 5 Þubat 1970(toprak)
5 Þubat 1981- 24 Ocak 1982(metal)
23 Ocak 1993- 9 Þubat 1994(su)
Bu burcun ünlüleri:
Confucius - Katherine Hepburn
Horoz maymunun karþýt burcudur ve “Yin”i temsil eder. Çoðu zaman agresif ve sabýrsýzlardýr ve kaba olarak
deðerlendirilirler.
Dýþ görünümlerine çok önem verirler ve ayna önünde saatlerce zaman harcayabilirler. Kendilerine özgü stilleri vardýr.
Horozlar sürekli bir þeyle meþguldürler; onlarý hantallýkla ala suçlayamazsýnýz. Bir sürü meziyetleri vardýr ve hemen hemen tüm
girimlerinde baþarýlý olurlar.
Ýyi birer dedektif, doktor, hemþire ve felaket tellalý olabilirler!
Çok idealistlerdir ve onlar gibi olmayanlara çok az toleranslarý vardýr. Bazen bu meþguliyet fazlalýðý yakýn çevresini ihmal
etmesine sebep olabilir.
Geleneksel olarak, açýk sözlülüðün, doðruluðun ve kaba kuvvetin temsilcisidir.
Köpek
10 Þubat 1910- 29 Ocak 1911(metal)
28 Ocak 1922- 15 Þubat 1923(su)
14 Þubat 1934- 3 Þubat 1935(odun)
2 Þubat 1946- 21 Ocak 1947(ateþ)
18 Þubat 1958- 7 Þubat 1959(toprak)
6 Þubat 1970- 26 Ocak 1971(metal)
25 Ocak 1982- 12 Þubat 1983(su)
10 Þubat 1994- 30 Ocak 1995(odun)
Bu burcu ünlüleri:
Winston Churchill - George Gershwin - Michael Jackson – Madonna
Köpekler dürüst, sadýk ve içtendirler. Baþkalarýna yardýmý severler. Kolayca arkadaþlýk kurarlar ve genellikle uzun ömürlü olur.
Zekidirler ve ayrýca iyi dinleyicilerdir.
Çalýþkandýrlar ve adaptasyon sorunlarý yoktur, ayrýca insanlar tarafýndan da kolay benimsenirler.
Ailesinin ve sevdiklerinin hayatý ve iyiliði söz konusu olunca çok koruyucudurlar. Çok üzerlerine gidilirse, ani tepkiler verebilirler.
Ama kin tutmazlar, çabuk unutur ve affederler.
Çok aktiftirler ve çoðu sporu yaparlar. Cömert ve sadýk olmalarýna karþýn romantik deðildirler, bu yüzden eþlerinin anlayýþlý olm
gerekir.
Çin astrolojisinde, köpek ve domuz Aile Evi’nin temsilcileridir.
Domuz
30 Ocak 1911- 12 Þubat 1912(metal)
16 Þubat 1923- 4 Þubat 1924(su)
http://www.sinoturkish.com/ckm
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 12 October, 2016, 18:39
Çin Eðitim Hizmetleri _ Türkiye'nin ilk ve tek resmi çince kursu...
4 Þubat 1935- 23 Ocak 1936(odun)
22 Ocak 1947- 9 Þubat 1948(ateþ)
8 Þubat 1959- 27 Ocak 1960(toprak)
27 Ocak 1971- 14 Þubat 1972(metal)
13 Þubat 1983- 1 Þubat 1984(su)
31 Ocak 1994- 18 Þubat 1996(odun)
Bu burcun ünlüleri:
Woody Allen - Julie Andrews - Ronald Reagan Alfred Hitchcock - Steven Spielberg
12 burcun sonuncusu domuz tamamlayýcýlýðýn simgesidir. Çok tutkulu deðildirler ve emekliliklerini iple çekerler.
Amerikan inanýþýnýn aksine Çin astrolojisinde, domuz çok sevilen ve üretici bir hayvandýr. Evcildirler ve ailelerine çok düþkündü
Domuzlar içtenliði, saflýðý, toleransý ve þerefi temsil eder.
Her þeyi doðru yapmak isterler ve bitmek bilmeyen bir iyi niyete sahiptirler.
Hemen herkesle çok iyi geçinirler ve geniþ bir arkadaþ çevresine sahiptirler.
Ýþ hayatýnda da çok baþarýlýdýrlar. Baþladýklarý iþi mutlaka bitirirler.
http://www.sinoturkish.com/ckm
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 12 October, 2016, 18:39

Benzer belgeler