statuia lui atatürk din samsun

Transkript

statuia lui atatürk din samsun
PROGRAM FINANŢAT PRIN SPRIJINUL FINANCIAR PRIMIT ÎN CADRUL PROGRAMULUI SECTORIAL COMENIUS AL
PROGRAMULUI DE ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII.
THİS MATERİAL İS PRODUCED WİTH THE FİNANCİAL HELP OF THE EUROPEAN COMMİSSİON THROUGH LİFELONG
LEARNİNG PROGRAMME.
BU PROGRAM T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞINCA
YÜRÜTÜLEN COMENIUS HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI KAPSAMINDA VE AVRUPA KOMİSYONU KAPSAMINDA SAĞLANAN
HİBEYLE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
SAMSUN ATATÜRK ANITI
THE STATUE OF ATATÜRK IN SAMSUN
STATUIA LUI ATATÜRK DIN SAMSUN
“Onur Anıtı” Samsun Atatürk Heykeli Samsun Belediye Parkı'nda yer almaktadır. İlimiz Samsun'un simgesi haline
gelen bu anıt Dünyada ikincidir. Samsun Belediye Parkı'nda yer almaktadır. Samsun halkı tarafından Avusturyalı
Heykeltıraş H. Kriphel'e 1931 tarihinde yaptırılmıştır. Bronzdan yapılmış heykel, kaidesiz 4.75 m., kaideli 8.85 m.
dir.
Büyük bir kaide üzerinde şahlanan bir at üstünde, Atatürk'ü bütün heybeti ile görmek mümkündür.
Gururlu bir anlatımla batıya ve çok uzaklara dikilen bakışları azim doludur. Şahlanan atın üzerinde dimdik bir
vücut oturmaktadır. Bu oturuşta korkusuzluk ve Türklüğün gücü vardır. Sert çelik bir kol kılıca uzanmıştır. Bu anıt
tümüyle
Atatürk'ü
anlatmış,
kuvvetin,
azmin,
cesaretin
ve
üstünlüğün
simgesi olmuştur.
Kaidenin yanlarında iki kabartma ve öteki yanlarında da yazılar vardır. Kabartmanın birinde, iskelede
sandalın yanında bulunan kişiler görülmektedir. Bu insanlar, mermi ve cephane taşımaktadır. Arkalarında, bir de
top arabasının bulunması, savaş anını canlandırdığını gösterir.
Diğer kabartmanın ortasında Atatürk, tüm özellikleri ile dimdik, büyük bir zafer simgesi olarak
durmaktadır. Başı halka dönük, halk ile el ele bulunmaktadır. Yanları Türk ulusunun yaşlısı, köylüsü, kentlisi ile
doludur.
Heykelin kaidesindeki yazılar şöyledir:
a) "Vatanda Milli Mücadeleye başlamak için Gazi, 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıktı."
b) "Bu heykel, Samsun Vilayet Halkı tarafından 29 birinci teşrin 1931 tarihinde dikildi."
“Memorial of Honor" or the Statue of Samsun Atatürk is located in Samsun Municipal Park. This
monument has become a symbol of our city of Samsun, is the Second statue in the world. It was built by
the people of Samsun to Austrian sculptor H. Kriphel in 1931. The Sculpture was made of bronze, and
without base 4.75 m., with base 8.85 m.
It is possible to see the glory of Atatürk on a rearing horse on a great pedestal. His gazes have
proud views looking at the west, are full of determination. A body sits upright on the horse rearing up. In
this sitting there is fearlessness and the power of Turks. A Solid steel arm extended a sword. This
monument is mentioned entirely Ataturk, has been the symbol of the strength, determination, courage,
and superiority.
There are two relieves on one side of the pedestal and also are some articles on the other side of
them. One of the relief, some people located next to the boat jetty are seen. These people are carrying
the bullets and ammunition. Behind them, there is a top car shows the interpretation of the war moment.
Ataturk in the middle of the other relief stands upright with all his features, as a symbol of a great victory.
His head turns to the public, and hand in hand with the people there. His sides are full of the Turkish
nation's oldest, peasants, the urban citizens.
Articles on base of the statue are as follows:
a) "to start National Fight, Ghazi went to Samsun on May 19, 1919."
b) "This sculpture was erected by the people of Samsun Province on 29 the first Reversals 1931."
TURKISH STARS- TÜRKİYE’NİN YILDIZLARI
STATUIA LUI ATATÜRK DIN SAMSUN
“Memorialul Onoarei" sau Statuia lui Atatürk din Samsun se află în Parcul Municipal. Acest monument a
devenit simbolul orașului nostru, fiind a doua statuie din lume. A fost construită de către locuitorii din Samsun și
sculptată de H. Kriphel în 1931. Sculptura a fost făcută din bronz, fără bază are 4.75 m, cu bază are 8.85 m.
Se poate vedea gloria lui Atatürk călare pe un mare piedestal. Privirea sa se îndreaptă cu mîndrie către
vest, foarte hotărîtă. Trupul stă drept pe calul înverșunat. Această poziție denotă neînfricarea și puterea turcilor.
Sabia este din oțel solid. Acest monument sugerează în deplinătatea lui faptul că Ataturk este simbolul puterii, al
determinării, curajului și superiorității.
Sunt doua imagini reliefate pe o parte a piedestalului și cîteva fragmente pe cealaltă parte. Într-una din
secvențele reliefate se văd niște oameni lîngă o barcă cu jet. Acești oameni cară gloanțele și muniția. În spatele
lor se află un automobil care este interpretarea momentului războiului.
Ataturk în mijlocul celeilalte secvebțe reliefate se ridică impunîndu-se cu toate calitățile sale, ca simbol
al marii victorii. Capul său este îndreptat către public, este mîna în mîna cu oamenii de acolo. Pe laterale se află
cei mai în vîrstă țărani și orășeni ai națiunii turcesti.
Articolele de la baza statuii spun, după cum urmează:
a) "ca să inceapă Lupta Națională, Ghazi a mers în Samsun pe 19 Mai, 1919."
b) "Această sculptură a fost ridicată de către populația din Provincia Samsun în 1931."
CONŢINUTUL MATERIALULUI REPREZINTĂ RESPONSABILITATEA EXCLUSIVĂ A AUTORULUI ȘI AGENŢIA
NAŢIONALĂ ȘI COMISIA EUROPEANĂ NU SUNT RESPONSABILE DE MODUL ÎN CARE INFORMAŢIA VA FI
FOLOSITĂ
THE MATERIAL CONTENT is the sole responsibility of the authors and the National Agency and
European Commission are not responsible for the way information is used.
Bu metaryalin içeriğinden sadece hazırlayanlar sorumludur ve burada yer alan görüşlerden Avrupa
Komisyonu ve Ulusal Ajans sorumlu tutulamaz.

Benzer belgeler

Descarca prezentarea grafica

Descarca prezentarea grafica Volumul eșantionului a fost de 1055 persoane și este reprezentativ pentru populația României de 18 ani și peste 18 ani

Detaylı

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 135 Eylül

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 135 Eylül flights will be full, and also make it likely to secure economical airfares. The first part of September will be the time when traveling will be busiest because schools open in September and it wil...

Detaylı