Endüstriyel İlişkiler Ofisi

Transkript

Endüstriyel İlişkiler Ofisi
ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER OFİSİ
2013 YILI
FAALİYET RAPORU
İÇERİK
1. Giriş
3
2. Endüstriyel İlişkiler Ofisi Yönetim Yapısı
5
3. Endüstriyel İlişkiler Yönetim Birimi
6
4. Üniversite-Sanayi İşbirliği Toplantıları
8
5. Firmalara Yapılan Teknik Geziler
12
6. Düzenlenen Seminerler
13
7. İYTE-Sanayi İşbirliği Tanıtımı Etkinlikleri
14
8. Toplantılara Katılım
15
9. Diğer Etkinlikler
16
10. Danışma Kurulu Toplantısı
17
2 1. GİRİŞ
Bu faaliyet raporunda, Endüstriyel İlişkiler Ofisinin yönetim yapısı, Biriminin Amaçları ve
Faaliyet Alanları, ve İYTE-Sanayi ortak proje geliştirilmesi ile ilgili ofisimizin 2013 yılında ve
2014 Ocak ve Şubat aylarında yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verilmektedir. Ofisimiz, İzmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile sanayi arasında ortak projelerin oluşturulması ve gerçekleşmesi, ve
sanayinin teknik desteğe ihtiyaç duyduğu konularda öğretim üyesi ile sanayiciyi bir araya getirerek
üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmaktadır.
Farklı sektörlerden birçok firma ile Üniversite-Sanayi işbirlikleri toplantıları düzenlenmiştir.
Ancak kısıtlı sayıda firma toplantılara katılmıştır. Toplantılar sonrasında firmaların destek talep
ettikleri konular belirlenip, akademisyenlere bildirilmiştir. Konularla ilgilenen öğretim üyesinin
talebi doğrultusunda gerektiğinde firmaya teknik gezi düzenlenmiştir. Bunun dışında ofisimiz,
ArGe çalışmaları olan bir firmaya ve bir öğretim üyemizin gitmek istediği firmaya teknik gezi
düzenlemiştir.
Öğretim üyelerine, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan firmaların Universite-İşbirliği
deneyimlerinin aktarılması için bir seminer düzenlenmiştir. Bu seminer İzmir Atatürk Organize
Sanayi Bölgesi (İAOSB) yönetimi tarafından verilmiştir.
Endüstriyel ilişkiler Ofisinin ve IZTEKGEB Teknoloji Transfer Ofisinin sanayicilere tanıtılması
için Ege Genç İş Adamları Derneğinde bir seminer verilmiştir. Ayrıca, üniversitemizin bilimsel ve
laboratuvar altyapısının sanayiye etkin bir şekilde aktarılması için ‘İYTE-ArGe Projeleri Altyapısı’
kitapçığı hazırlanmıştır. Bu kitapçıklar sanayicilerimize posta ile gönderilmiştir.
Ofisimiz, Üniversite-Sanayi İşbirliği Platformu‘nun (USİMP) genel kuruluna, Bilim , Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü
“İnovasyon Ödülleri” organizasyonuna, İAOSB
Sanayicileri ve İzmir Üniversiteleri Buluşması toplantılarına katılmıştır.
Fiirma yetkililerinin ve akademisyenlerin teknik gezi izlenimlerini aktarılacağı “Sanayi
Görüşmeleri/Ziyareti Değerlendirme” ve “Öğretim Üyeleri Görüşmeleri/Ziyareti Değerlendirme”
3 formları hazırlanmış ve faaliyetlere katılan öğretim üyelerimiz ve sanayiciler tarafından
doldurmaları istenmiştir.
Danışma kurulumuz toplanmış ve Üniversite-Sanayi İşbirliğinin geliştirilmesi ile ilgili
görüşmelerde bulunmuştur. Alınan kararlar doğrultusunda aktiviteler uygulanmaya çalışılmıştır.
Sanayiden üniversitemize ortak proje geliştirme ve hizmet alımları için yapılan başvurular da
akademik personele bildirilmiş ve takibi yapılmıştır.
İZTEKGEB Teknoloji Transfer Ofisinin kurulması ile ilgili rektörlük nezdinde yapılan toplantılara
katılınmıştır. Bu ofisin modüllerinden birtanesi de Endüstriyel İlişkiler Ofisinin faaliyetlerini
içermektedir. Bu yüzden İYTE Endüstriyel İlişkiler Ofisinin faaliyetlerini önümüzdeki günlerde
IZTEKGEB-TTO yapacaktır.
Bu rapor, IYTE Endüstriyel İlişkiler Ofisinin son faaliyet raporu olacaktır. Bu yüzden ofisimizin
gelişmesine katkı koyan Rektörlüğümüze, İZTEKGEB çalışanlarına, ofisimizin yönetim kurulu ve
danışma kurulu üyelerine, sekreteryalığına ve diğer katkı koyan herkese teşekkür ederim.
İyi Çalışmalar Dileklerimle,
Prof. Dr. Selahattin YILMAZ
Endüstriyel İlişkiler Ofisi Başkanı
4 2. ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER OFİSİ YÖNETİM YAPISI
YÖNETİM KURULU
Prof.Dr. Selahattin YILMAZ
Endüstriyel İlişkiler Ofisi Başkanı
Prof.Dr. Lütfi ÖZYÜZER
Fen Fakültesi Temsilcisi
Yrd.Doç.Dr. Mustafa EMRULLAHOĞLU
Fen Fakültesi Temsilcisi
Doç.Dr. Koray KORKMAZ
Mimarlık Fakültesi Temsilcisi
Yrd.Doç.Dr. Ünver ÖZKOL
Mühendislik Fakültesi Temsilcisi
Doç.Dr. Alper TAŞDEMİRCİ
Mühendislik Fakültesi Temsilcisi
Yrd.Doç.Dr. Barbaros ÖZDEMİREL
Mühendislik Fakültesi Temsilcisi
ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER OFİSİ PERSONELİ
Ayşe ÇALIŞKAN
Sekreterya
5 3. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER YÖNETİM BİRİMİ
Birinci Bölüm
Endüstriyel İlişkiler Yönetim Biriminin Amaçları ve Faaliyet Alanları
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Endüstriyel İlişkiler Yönetim Biriminin Amaçları ve Faaliyet
Alanları şunlardır:
a) Sanayi Kuruluşları ile Enstitü Akademik Birimleri arasında ilişkileri koordine etmek,
b) Bu kuruluşlar arasında diyaloğu ve işbirliğini arttırmak için faaliyetlerde bulunmak,
c) Akademik araştırmaların sanayiye kazandırılmasına ve sanayinin ihtiyacı olan AR-GE
faaliyetlerinin Enstitü ile birlikte sürdürülmesine katkıda bulunmak,
d) Sanayinin ihtiyacı olan belirlenmiş konuların Enstitü desteği ile çalışılabilmesi için
koordinasyonu sağlamak, tarafları bir araya getirmek, protokol örnekleri geliştirmek,
hukuki hususlarda destek organize etmek, fikri mülkiyet haklarının belirlenmesinde
uzlaşıyı koordine etmek,
e) İşbirliği destekleri konusunda iki kesimi bilgilendirmek ve yönlendirmek,
f) Akademisyenleri Teknolojik İnovasyona yönelik araştırma konularına yönlendirici
faaliyetlerde bulunmak,
g) Enstitünün teknoloji transfer yeteneğinin artırılması konusunda destek vermek,
h) Patent alımı konusunda yönlendirme ve destek vermektir.
İkinci Bölüm
Endüstriyel İlişkiler Yönetim Biriminin Organları ve Görevleri
Yönetim Organları
Endüstriyel İlişkiler Yönetim Biriminin organları şunlardır;
a) Yönetim Kurulu
b) Ofis
c) Danışma Kurulu
Yönetim Kurulu
Endüstriyel İlişkiler Yönetim Birimi bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Bu Yönetim Kurulu
4 Mühendislik, 2 Fen ve 1 Mimarlık Fakültesinden olmak üzere 7 öğretim üyesinden oluşur ve
üyeleri ilgili Fakültelerin görüşü alınarak Rektör tarafından atanır.
Yönetim Kurulu üyelerinin aralarından seçecekleri bir öğretim üyesi Rektör tarafından
6 Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanır. Yönetim Kurulu Başkanı Birimin tüm faaliyetlerinden
Rektöre karşı sorumludur.
Yönetim Kurulu Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
a)
b)
c)
d)
Birimi temsil etmek, Birimin tüm faaliyetlerinden sorumlu olmak,
Birimin amaçları doğrultusunda faaliyet göstermesi yönünde çalışmak,
Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,
Birimin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulu ile birlikte oluşturmak ve Rektörlüğe
sunmak.
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Birimin tanımlanmış olan görev ve faaliyetlerinin sürdürebilmesi için Yönetim Kurulu
Başkanının koordinasyonunda aktif olarak çalışmalara katılmak, kararların alınmasına
yardımcı olmak,
b) Bağlı olduğu Fakülte ve Bölümlerin Sanayi ile ilişkilerini geliştirmesi yönünde
yönlendirme yapmaktır.
Yönetim Kurulu yılda en az iki defa veya gerektiği durumlarda sekreterin çağrısı üzerine toplanır.
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 3 (üç) yıldır. Herhangi bir nedenle yönetim kurulundan
ayrılan bir üyenin yerine bağlı olduğu Fakülte’den bir başka öğretim üyesi aynı yöntemle atanır.
Görev süresi dolan bir üye yeniden atanabilir.
Ofis
Birimin idari işlerinin yürütüldüğü kısımdır. Birim sekreterinin sorumluluğunda çalışır. Sekreter,
Ofisin tüm idari işlerinin yürütülebilmesi için Rektör tarafından atanır ve Yönetim Kurulu
kararlarının uygulanması için Yönetim Kurulu Başkanının koordinasyonunda çalışır.
Danışma Kurulu
Danışma Kurulu İYTE Bölümleri tarafından önerilen bölüm temsilcileri ve Birim Yönetim Kurulu
tarafından önerilen değişik alanlarda faaliyet gösteren Sanayi kuruluşlarının temsilcilerinden
oluşur. Akademik ve Sanayi temsilcilerinin sayısı her bir kesimden eşit sayıda olmak üzere 24
kişiyi geçemez.
Danışma Kurulu her yıl en az bir defa toplanır. Danışma Kurulu görev ve yetkileri şunlardır:
a) Birimin yukarıda tanımlanmış olan görev ve faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Yönetim
Kuruluna tavsiyelerde bulunmak,
b) Sanayi kuruluşları ile ilişkileri geliştirmek için katkıda bulunmaktır
7 4. ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ TOPLANTILARI
2013 yılı Üniversite-Sanayi İşbirliği Toplantılarına:

Kompozit ve Diğer Mineral Ürünler Sanayi,

Cam ve Seramik Ürünleri Sanayi,

Plastik Ambalaj ve Boru Sanayi,

Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi,

İlaç ve Kozmetik Ürünleri Sanayi,

Kimya Sanayi,

Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri Sanayi,

Gıda Sanayi,

Tıbbi Ürünler Sanayi,

Soğutma Sanayi,

Elektronik Sanayi,

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği,

İnşaat Sanayi ve Otomotiv Sanayi,
sektörlerinden 197 firma davet edilmiştir. Ek:1’de davet edilen firmaların listesi verilmiştir.
Firmaların toplantılara katılmaları için yoğun çaba harcanmıştır. Bunlardan sadece 19 tanesi
toplantıya katılmıştır. Toplantılara katılan firmaların listesi sektörlerine ve katıldıkları tarihe göre
Tablo 1’de verilmiştir.
8 Tablo 1. Üniversite-Sanayi İşbirliği Toplantıları kapsamında Üniversitemizi ziyaret eden firmalar.
KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ SANAYİ
08 Mart 2013
DOĞUŞ ETİKET VE PAKETLEME SANAYİ
ELEKTRONİK SANAYİ
29 Mart 2013
EDNA TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
İNŞAAT SANAYİ
29 Mart 2013
FİBER PREFABRİK DIŞ CEPHE ELEMANLARI İNŞAAT TURİZM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İLAÇ VE KOZMETİK SANAYİ
29 Mart 2013
ŞANLI İLAÇ SANAYİ A.Ş.
VİKİNG TEMİZLİK VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SAN. TİC. A.Ş.
Ayrıca 11 Ekim 2013 tarihinde Aliağa Organize Sanayi Bölgesi Müdür Yardımcısı Bülent
İLKTUĞ’ un önerdiği çeşitli sektörlerden 15 firma ile Üniversite Sanayi İşbirliği toplantısı
yapılmaya çalışılmıştır. Ancak firmaların hiç biri toplantıya katılmayı istememiştir. Ek: 2’ de
davet edilen firmaların listesi verilmiştir.
2014 yılının Ocak ve Şubat ayında Bilim, Sanayi ve Teknoloji İzmir İl Müdürlüğü Ofisimiz ile
birlikte aşağıdaki firmalarla toplantılar düzenlemiştir. Toplantiya katılan firmaların listesi Tablo
2’de verilmiştir.
9 Tablo 2. Üniversite-Sanayi İşbirliği Toplantıları kapsamında Üniversitemizi ziyaret eden firmalar
MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ
23 Ocak 2014
CNK METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
SOYMETAL SOYMETALLER SAN. VE TİC. A.Ş.
PGS PLASTİK AHŞAP METAL KAPLAMA SANAYİ
MUTLU METAL SAN. VE TİC. A.Ş.
DEMİRÖREN AĞIR METAL SANAYİ A.Ş.
BENZEŞİK METAL DÖKÜM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
EGEMET EGE METAL DÖVME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
KİMYA SANAYİ
06 Şubat 2014
KRALSAN KİMYA SAN. TİC. A.Ş.
EGE GELİŞİM KİMYA ZİRAİ İLAÇ. NAK.İTH.İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
BOZZEPTO KİMYA SAN. TİC. A.Ş.
DUYAR KİMYA VE MAKİNA SAN. TİC. A.Ş.
BERSA TEKSTİL VE KİMYA SANAYİ LTD. ŞTİ.
TESSENDERLO-AGROCHEM TARIM VE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
POLKİMA POLYESTER KİMYA MAKİNA SAN. TİC. A.Ş.
10 Üniversite Sanayi İşbirliği topllantılarındann görüntülerr.
11
1 5. FİRMALARA YAPILAN TEKNİK GEZİLER
2013 yılında Proje oluşturmak ve geliştirmek için firmalara teknik gezi düzenlendi. Tablo 3’te
ziyaret edilen firmaların listesi ve ziyarette bulunan akademisyenlerin isimleri bulunmaktadır.
Türklab Tıbbi Malzemeler San. ve Tic. A.Ş. firması ArGe ile ilgili çalışmaları olduğu için
seçilmiştir. Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş. firmasına teknik gezi öğretim üyemizin talebi
doğrultusunda gerçekleştirlimiştir.
Tablo 3. Proje geliştirme kapsamında ziyaret edilen firmalar ve ziyarette bulunan akademisyenler
TARİH FİRMA ÖĞRETİM ÜYESİ 18 Kasım 2013
Prof.Dr. Sacide ALSOY
Yrd.Doç.Dr. M.Zübeyir ÜNLÜ
Türklab Tıbbi Malzemeler San ve Tic.
Yrd.Doç.Dr. Devrim PESEN OKVUR
A.Ş.
Uzman Burak KÖLE
09 Ocak 2014
Prof.Dr.Selahattin YILMAZ
Prof.Dr. Lütfi ÖZYÜZER
Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş. Doç. Dr. Ekrem ÖZDEMİR
Yrd.Doç.Dr. Ufuk ŞENTÜRK
Ar-Gör. Merve ŞAMLI
12 6. DÜZEN
NLENEN SE
EMİNERL
LER
9 Mayıss 2013 tarihiinde İzmir A
Atatürk Orgganize Sanaayi Bölgesi M
Müdür Yarddımcısı Ayşşe Avanoğluu
ve Projee ve İş Geeliştirme Meemuru Pınaar ÇAKMA
AKOĞLU’ nnun katılım
mı ile, “İzm
mir Atatürkk
Organizze Sanayi Böölgesi Tanıttımı ve Üniiversite-Sannayi İşbirliğii için Yapıllan Çalışmaalar” başlıklıı
bir semiiner düzenleendi. Seminerde Organiize Sanayi’dde Üniversitte İşbirliği iile ilgili olann çalışmalarr
hakkındda bilgi verilldi. Ayrıca ddeneyimler aktarıldı.
minerinden bir görüntüü.
İzmir Attatürk Organnize Sanayii Bölgesi sem
13
3 7. İYTE–SANAYİ İŞBİRLİĞİ TANITIMI ETKİNLİKLERİ
1. Sanayiciyi üniversitemizin altyapısı ve imkanları hakkında bilgilendirmek, kampüsümüzde
bulunan Ar-Ge Merkezlerinin, Patent Ofisinin, Projeler Ofisinin ve
İYTE Teknoloji
Geliştirme Bölgesinin tanıtımı ve iletişim bilgileri, İYTE’ de sanayi ile proje yapmak
isteyen öğretim üyelerinin isimleri, uzmanlık alanları, ilgili oldukları sektörler ve iletişim
bilgileri bulunan “İYTE-Sanayi Ar-Ge Projeleri Altyapısı” kitapçığı hazırlanarak firmalara
gönderilmiştir. Kitapçığın bir kopyası ekte verilmiştir.
2. 16 Aralık 2013 tarihinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Endüstriyel İlişkiler Ofisi ve
İzmir
Teknoloji
Geliştirme
Bölgesi
(İZTEKGEB-
Teknopark)
Üniversite-Sanayi
İşbirliklerini geliştirmek için Ege Genç İşadamları Derneğinde İYTE-SANAYİ ORTAK
PROJE GELİŞTİRME toplantısı düzenlendi. Toplantıda üniversitenin araştırma altyapısı,
Ar-Ge proje destekleri, patent ve Endüstriyel İlişkiler Ofisinin ve Teknoparkın faaliyetleri
hakkında bilgilendirme yapıldı.
Ege Genç İşadamları Derneğinde gerçekleştirilen İYTE-SANAYİ ORTAK PROJE GELİŞTİRME
toplantısından görüntüler.
14 8. TOPLANTILARA KATILIM
Ofisimizin Yönetim Birimi Başkanı Prof. Dr. Selahattin Yılmaz aşağıdaki toplantılara katılmıştır.
.
1. Üniversite-Sanayi İşbirliği Platformu (USİMP) Genel Kurul toplantısı, Dokuz Eyül
Üniversitesi, 2 Mart 2013. USIMP üyesi teknoloji transfer ofisleri, teknoparklar ve endüstriyel
ilişkiler ofisleri bu toplantıya katıldı. Endüstriyel ilişkiler ofisimiz ve IZTEKGEB hakkında
sunum yapılmıştır.
2. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “İnovasyon Ödülleri” organizasyonu, İzmir, 9 Mart
2013.
3. “İAOSB Sanayicileri ve İzmir Üniversiteleri Buluşması, Ebiltem, Izmir Atatürk Orgnaize
Sanayi Bölgesi, 24 Ekim 2013.
4. İzmir Kalkınma Ajansına (IZKA) 2014 Yılı Güdümlü Proje Desteği kapsamında sunulan
'İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Kent Koleji' başlıklı projenin Mütabakat Toplantısı, İzmir
Büyükşehir Belediyesi, 13 Şubat 2014.
15 9. DİĞER ETKİNLİKLER
Sanayiden gelen proje talepleri ve hizmet alımları akademik personelimize duyurulmuştur. Gerekli
durumlarda üniversitemizde sanayici ve akademisyenlerin bir araya gelmeleri için toplantılar da
düzenlenmiştir.
1. Firmalar 2013 yılında ofisimiz aracılığı ile üniversitemizden 13 adet Test ve Analiz talebinde
bulunmuşlardır. Talepler üniversitemiz akademisyenlerine bildirildi. Akademisyenlerimizden
testleri
yapabilecekleri
olması
durumunda
bu
kişilerin
isimleri
firmaya
iletildi.
Akademisyenlerimizden talep edilen analiz ve testleri yapan olmaması durumunda firmaya bu
bilgi verildi.
2. Teknik ziyarette bulunulan firma ve öğretim üyelerinden, firma yetkililerinin ve
akademisyenlerin izlenimlerini aktarılacağı “Sanayi Görüşmeleri/Ziyareti Değerlendirme” ve
“Öğretim Üyeleri Görüşmeleri/Ziyareti Değerlendirme” formları hazırlandı. Formların
kopyaları Ek: 3 ve Ek: 4’te verilmiştir.
3. İYTE Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren Turtela Teknoloji Çözümleri A.Ş.’ i
bir projesi ile ilgili destek talebinde bulundu. Bu talebe destek verebileceklerini ofisimize
bildiren üniversitemizden üç akademisyen ile firma arasında görüşmeler koordine edildi.
4. Üniversitemizde IZTEKGEB Teknoloji Transfer Ofisinin kurulması ve kapsamı ile ilgili
rektörlük nezdinde yapılan birçok toplantıya ofisimiz katılmıştır.
16 10. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI
16 Mayıs 2013 tarihinde Bayraklı Tepekule İş Merkezinde Danışma Kurulu toplantısı yapıldı.
Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi konusunda ve sanayi ile ortak projelerin oluşturulması
için kararlar alınmış ve strateji belirlenmeye çalışılmıştır.
2013 Yılı Endüstriyel İlişkiler Ofisi Danışma Kurulu Üyeleri.
Akademik Danışmanlar:
Prof.Dr. Selahattin YILMAZ - Endüstriyel İlişkiler Yönetim Birimi Müdürü
Prof.Dr. Nuri BAŞOĞLU – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Prof.Dr.Lütfi ÖZYÜZER - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Doç.Dr. Koray KORKMAZ – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Yrd.Doç.Dr. Ünver ÖZKOL - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Yrd.Doç.Dr. Barbaros ÖZDEMİREL – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Yrd.Doç.Dr. Mustafa EMRULLAHOĞLU - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Avukat Füsun SİNGİ - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Patent Ofisi Sorumlusu
Nurtürk HARSA - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Projeler Ofisi Koordinatörü
Endüstriyel Danışmanlar:
Halil NADAS - Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Ege Genç İşadamları Derneği
Halil İbrahim Murat ÇELİK – Program Yönetim Birim Başkanı-İzmir Kalkınma Ajansı
Cemal ALTINTAŞ – EBSO Meclis Üyesi-Ege Bölgesi Sanayi Odası
Emrah TOMUR – İZTEKGEB Genel Koordinatörü-İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş.
Cem SEZER – Genel Müdür-Vestel Cabot A.Ş.
Erol ERBAY – AR-GE Müdürü-PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.
Füzuli NASİROV - AR-GE Yöneticisi-PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.
Umut İNCE - AR-GE Danışmanı-Norm Cıvata San. ve Tic. A.Ş.
Çağan HERİS – Genel Müdür Yardımcısı-Akdeniz Kimya San ve Tic. A.Ş.
Şahin YAĞLIDERE – Genel Müdür-TÜRKLAB Tıbbi Malzemeler San. Ve Tic. A.Ş.
Özgür POLAT – AR-GE Müdürü-Viking Temizlik ve Kozmetik Ürün. Paz. San.Tic.A.Ş.
Hilmi UĞURTAŞ – Yönetim Kurulu Başkanı-İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
17 Şerife İNCİ EREN – Yönetim Kurulu Başkanı-İnci Akü San. Ve Tic. A.Ş.
Metin AKDAŞ - Yönetim Kurulu Başkanı-Tire Organize Sanayi Bölgesi
Bülent İLKTUĞ - Bölge Müdürü-Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi
Dilek YÜCEL - AR-GE Müdürü DYO Boya Fabrikaları A.Ş.
-
Cavit KAHYA – Bölge Müdürü-Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi
Şölen SERT – Kalite Kontrol Müdürü-Yaşar Boya ve Kimya A.Ş.
Danışma Kurulu toplantısından görüntüler.
18 19 Ek-1: 2013 Yılı Üniversite-Sanayi İşbirliği Toplantılarına davet edilen firmaların listesi.
DAVET EDİLEN FİRMA SAYISI TOPLAMI
KATILAN FİRMA SAYISI TOPLAMI
TEKNİK GEZİ DÜZENLENEN FİRMA SAYISI
SEKTÖR SAYISI
: 197
: 19
: 2
: 14
KOMPOZİT VE DİĞER MİNERAL ÜRÜNLER SANAYİ
Toplantı Tarihi - 08 Mart 2013
Davet edilen firma sayısı : 7
Katılan firma sayısı
: 0
1- FİBROSAN CAM TAKVİYELİ POLYESTER SAN.VE TİC. A.Ş.
2- POLKİMA POLYESTER KİMYA VE MAKİNA SAN.VE TİC.A.Ş
3- DEKORSAN TİCARİ ARAÇ VE POLYESTER ÜRÜNLERİ ÜRETİM İNŞAAT TAAH.VE TİC.A.Ş
4- POLTEKİN POLYESTER ÜRÜNLERİ SERVİS HİZMETLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
5- BUBİR POLYESTER DEKORASYON VE OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
6- RTM KOMPOZİT ÜRÜNLERİ VE YATÇILIK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
7- HARBORLİTE AEGEAN ENDÜSTRİ MİNERALLERİ SAN.A.Ş.
CAM VE SERAMİK ÜRÜNLERİ SANAYİ
Toplantı Tarihi - 08 Mart 2013
Davet edilen firma sayısı : 8
Katılan firma sayısı
:0
1- DOST CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2- YORCAM YORGANCILAR CAM SAN.VE TİC.A.Ş.
3- SİNERJİ CAM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
4- CAM MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.-KEMALPAŞA İZMİR ŞUBESİ
5- CAM ŞİŞE İŞLETMESİ MUZAFFER PINARBAŞI-DOĞANLAR 2 ŞUBESİ
6- TAMSA FAYANS SERAMİK ÜRETİM DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
7- SERAMİKSAN TURGUTLU SERAMİK SAN.VE TİC.A.Ş.
8- UFUK ISICAM LTD.ŞTİ.
PLASTİK AMBALAJ VE BORU SANAYİ
Toplantı Tarihi - 08 Mart 2013
Davet edilen firma sayısı : 24
Katılan firma sayısı
: 0
1- GÖKTEPE PLASTİK SAN.VE TİC.A.Ş
2- EGEPLAST- EGE PLASTİK TİC.VE SAN.A.Ş.
3- ERZE AMBALAJ VE PLASTİK SANAYİ TİCARET A.Ş.
4- PAPİKS PLASTİK SAN.VE TİC.A.Ş.
5- POLİNAS PLASTİK SAN.VE TİC.A.Ş
6- VİSAM PLASTİK VE METAL ENJEKSİYON SAN.VE TİC.A.Ş.
7- ESEN PLASTİK SAN.VE TİC.A.Ş.
8- GÜVEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
9- ÇAĞSAN PLASTİK SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.
10- PAK PLASTİK SAN.VE TİC.A.Ş.
11- YILDIZPEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
12- T PLAST PLASTİK VE ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
13- İLERİ PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
14- JAPAR PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ GIDA AMBALAJ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
20 15- ÖZDOĞANPLAST PLASTİK VE KİMYEVİ MADDE PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
16- BAREKS PLASTİK FİLM EKSTRÜZYON SANAYİ TİCARET A.Ş.
17- YURTSEVEN PLASTİK ERTAN YURTSEVEN
18- EGE PLASTİK AMBALAJ VE MAKİNE SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
19- ZORLUPLAST PLASTİK SAN.VE TİC. A.Ş.
20- YIL-KA PLASTİK AMBALAJ SAN. NAKL.İNŞ.VE TURİZ. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
21- MND İZOLASYON VE EKİPMANLARI KAĞIT TEKSTİL MATBAA ELEKTROMEKANİK
PAZ.DIŞ.TİC.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
22- PLAŞ PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
23- POLİDAŞ POLİETİLEN MAMULLERİ KİMYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
24- VİKİPACK PLASTİK VE KİMYA SAN.TİC.A.Ş.
KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ SANAYİ
Toplantı Tarihi - 08 Mart 2013
Davet edilen firma sayısı : 15
Katılan firma sayısı
: 1
1- MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SAN.A.Ş.
2- MOPAK KAĞIT KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3- ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
4- BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
5- KAPLAMİN AMBALAJ SAN.VE TİC. A.Ş.
6- ŞİMŞEK AMBALAJ SAN.VE TİC.A.Ş.
7- BARAN AMBALAJ SAN.VE TİC.A.Ş.
8- OLMUKSA INTERNATİONAL PAPER- SABANCI AMBALAJ SAN. VE TİC.A.Ş.
9- Y.B.S. BASKI VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
10- İRFAN ETİKET BASKI VE AMBALAJ SAN.VE TİC.A.Ş.
11- SİLGAN ÖNTAŞ AMBALAJ SAN. VE TİC.A.Ş.
12- ONURCAN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
13- KARPEK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
14- PAKİŞ AMBALAJ VE TAVUKÇULUK SANAYİ TİCARET A.Ş.
15- DOĞUŞ ETİKET VE PAKETLEME SAN.
İLAÇ VE KOZMETİK SANAYİ
Toplantı Tarihi - 29 Mart 2013
Davet edilen firma sayısı : 11
Katılan firma sayısı
: 2
1-ORVA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2-ŞANLI İLAÇ SANAYİ A.Ş.
3-SYNGENTA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
4-ECZACIBAŞI MONROL NÜKLEER ÜRÜN. TİC.VE SAN.A.Ş.
5-CHRYSAMED KİMYA SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD. ŞTİ.
6-KONTROL KİMYA İLAÇ MAKİNE İNŞ. SAN. VE TİC.A.Ş.
7-AGROBEST GRUP TARIM İLAÇLARI TOHUMCULUK İMALAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
TİC.LTD.ŞTİ.
8-VİKİNG TEMİZLİK VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ PAZ.SAN. TİC.A.Ş.
9-TMC ÖZSOY KOZMETİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
10-MEHMET YILMAZ MİRAYIM KOZMETİK İLAÇ VE KOZMETİK ÜRÜNL. SAN.TİC.
11-D TARIM VE TARIM İLAÇLARI MADENİ YAĞ KİMYASAL ÜRÜN. PETROL SAN.TİC.
21 KİMYA SANAYİ
1.Toplantı Tarihi - 29 Mart 2013
Davet edilen firma sayısı : 12
Katılan firma sayısı
: 0
1-DORADO NATÜREL ÜRÜNLER KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş
2-KİMFLOR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3-KOLORKİM KİMYA SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ
4-EMSLAND NİŞASTA KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş
5-MENDERES BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.
6-BİOKİM TARIM VE GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
7-FİNİTEKS BOYA KİMYA SAN.VE TİC.A.Ş.
8-KARŞIYAKA KİMYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
9-BELSA BOYA KİMYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
10-BERSA TEKSTİL VE KİMYA SANAYİ LTD.ŞTİ.
11-ETB ENDÜSTRİYEL KİMYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
12-IŞIKSAN KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş.
2.Toplantı Tarihi – 06 Şubat 2014
Davet edilen firma sayısı : 15
Katılan firma sayısı
: 7
1-KRALSAN KİMYA SAN. TİC. A.Ş.
2-ULCAY İZGİMTEKS LASTİK KİMYA VE TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
3-DANKİM KİMYA VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş.
4-EGE GELİŞİM KİMYA ZİRAİ İLAÇ. NAK.İTH.İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
5-GÜRAY KİMYEVİ MADDELER TİCARET A.Ş.
6-BOZZEPTO KİMYA SAN. TİC. A.Ş.
7-DUYAR KİMYA VE MAKİNA SAN. TİC. A.Ş.
8-DESOMED EOROKİMYA SAN. TİC. A.Ş.
9-BERSA TEKSTİL VE KİMYA SANAYİ LTD. ŞTİ.
10-GRUP BOYA VE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
11-TESSENDERLO-AGROCHEM TARIM VE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
12-SEMPATİ SELAFON KAPLAMA AMBALAJ KAĞIT ÜRÜNLERİ KİMYA SAN.LTD.ŞTİ.
13-POLKİMA POLYESTER KİMYA MAKİNA SAN. TİC. A.Ş.
14-GATA KOZMETİK KİMYA GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
15-KOLORKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ
Toplantı Tarihi - 29 Mart 2013
Davet edilen firma sayısı : 11
Katılan firma sayısı
: 0
1-ÇAĞLAROĞLU PETROL ÜRÜNLERİ KİMYA SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.
2-PETROLAKS PETROL ÜRÜNLERİ VE KİMYA SAN.TİC.LTD. ŞTİ.
3-SETPET PETROL ÜRÜNLERİ MADENİ YAĞ KİMYA SAN.VE TİC.LTD. ŞTİ.
4-TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş İZMİR RAFİNERİ MÜDÜRLÜĞÜ
5-POLİSAÇ METAL MAKİNA PETROL ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş.
6-MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş- ÇİĞLİ ŞUBESİ
7-ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET A.Ş.ALİAĞA İZMİR ŞUBESİ
8-BANKO MADENİ YAĞ PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
9-PETRONOM PETROL ÜRÜNLERİ İNŞ.NAKLİYE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
10-OPET FUCHS MADENİ YAĞ A.Ş.
22 11-EGE BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.
GIDA SANAYİ
Toplantı Tarihi - 29 Mart 2013
Davet edilen firma sayısı : 26
Katılan firma sayısı
: 0
1-AYTAŞ GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİC.VE SAN.A.Ş.
2-TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3-HASUN GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.
4-GIDA YUMURTA TAVUKÇULUK İŞLT. TİC.VE SAN.A.Ş.
5-HÜSNÜ ÖZMEN GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
6-SGS-SÜT VE GIDA SANAYİ A.Ş
7-USTA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş
8-SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.
9-PAGYSA PAMUK GIDA YERLİ ÜRÜNLER TİC.VE SAN.A.Ş.
10-DR.OETKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
11-LEZZET GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
12-KRAL TARIM ÜRÜNLERİ VE GIDA SANAYİ DIŞ TİC. A.Ş.
13-ÖRGEN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
14-K.F.C GIDA TEKSTİL SANAYİ İTH.İHR.YATIRIM A.Ş.
15-ÖZBULUT GIDA SAN.TİC. VE PAZARLAMA LTD.ŞTİ.
16-MEDİ ÖZEL GIDA SANAYİ VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ
17-PEHLİVANOĞLU ENTEGRE ET VE GIDA ÜRÜN. SAN.TİC.A.Ş.
18-SULTAN GIDA SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.
19-STP GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.
20-ÖZGÖRKEY GIDA ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş.
21-KÜÇÜKBAY GIDA VE TEMİZ.MAD. İML.DAĞITIM PAZL.LTD.ŞTİ.
22-RAPUNZEL ORGANİK TARIM ÜRÜN. VE GIDA TİC.LTD. ŞTİ.
23-DONE KONSERVECİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
24-A.V.O.D.KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş.
25-KYBELE ÖZEL GIDA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİC. SAN. A.Ş.
26-BESAŞ TOPTAN GIDA VE TÜKETİM MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
TIBBİ ÜRÜNLER SANAYİ
Toplantı Tarihi - 29 Mart 2013
Davet edilen firma sayısı : 14
Katılan firma sayısı
: 0
1-HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş. İZM.ŞB
2-GÜLSA TIBBİ CİHAZLAR VE MALZEME SANAYİ TİCARET A.Ş.
3-İZMİR ORTOPEDİ TIBBİ KORSE SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
4-İZTİPSAN TIBBİ MALZEME ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
5-SETA TIBBİ CİHAZLAR İTH. İHR. PAZ. TİC. VE SAN. A.Ş.İZM. ŞB
6-BİLİMSEL TIBBİ ÜRÜNLER PAZL. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
7-MORTON MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
8-DİSERA TIBBİ MALZ. LOJİSTİK SAN.VE TİC. AŞ.
9-EFMED KESİCİ TAKIMLAR HIRDAVAT TIBBİ
10-İMPLANT DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
11-DİAKAN TIBBİ CİHAZLAR
12-BAYKARA A.Ş.
13-AKUAKİM LTD.ŞTİ.
23 14-EFE MEDİKAL VETERİNERLİK HİZM. VE VETERİNER İLAÇLARI SAN. VE TİC. LTD.
SOĞUTMA SANAYİ
Toplantı Tarihi - 29 Mart 2013
Davet edilen firma sayısı : 5
Katılan firma sayısı
: 0
1-SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SAN.VE TİC.A.Ş.
2-ÜSTÜN ISITMA SOĞUTMA EKİPMAN İMALAT PAZ.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
3-İMAS KLİMA SOĞUTMA MAKİNA SANAYİ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.
4-TÜMSER EV ALETLERİ SERVİS ISITMA-SOĞUTMA SİSTEMLERİ İNŞ. TAAHHÜT VE DÖKÜM
SAN.TİC.A.Ş
5-ENEKO A.Ş.
ELEKTRONİK SANAYİ
Toplantı Tarihi - 29 Mart 2013
Davet edilen firma sayısı : 24
Katılan firma sayısı
: 1
1-VESTEL ELEKTRONİK AR-GE
2-ELKİMA ELEKTRİK LTD.ŞTİ
3-ASELSAN A.Ş.
4-GQ SOLAR ENERJİ
5-DİZAYN ELEKTRONİK LTD.ŞTİ.
6-EYM ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
7-PROTO SOLAR İLERİ TEKNOLOJİLERİ
8-İNTERAKTİF ENERJİ ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ
9-TALES MÜHENDİSLİK
10-DELVA ELEKTRİK ELEKTR TELEKOMÜNİKASYON LTD.ŞTİ.
11-SPARKS ELEKTRONİK SAN VE TİC. A.Ş.
12-EDNA TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.-KATILDI
13-S.N.S. ELEKTRONİK SAN VE TİC. A.Ş.
14-AKANTEL ELEKTRONİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
15-TAMGÖR ELEKTRONİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
16-ELEKTROMED ELEKTRONİK SAN. VE SAĞLIK HİZM.A.Ş.
17-TÜMEL ELEKTRONİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
18-POLİTEKNİK ELEKTRONİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
19-MİKROTEK ELEKTRONİK SAN.VE TİC.A.Ş.
20-ASTEK ELEKTRONİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
21-DELRON ELEKTRONİK SAN VE TİC. A.Ş.
22-SETSAN ELEKTRONİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
23-SİMAY TRAFO ELEKTRİK MAKİNALARI VE MALZ. ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
24-SMART ELEKTRONİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
24 MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ
Toplantı Tarihi - 23 Ocak 2014
Davet edilen firma sayısı : 8
Katılan firma sayısı
: 7
1-CNK METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
2-SOYMETAL SOYMETALLER SAN. VE TİC. A.Ş.
3-PGS PLASTİK AHŞAP METAL KAPLAMA
4-MUTLU METAL SAN. VE TİC. A.Ş.
5-DEMİRÖREN AĞIR METAL SANAYİ A.Ş.
6-BENZEŞİK METAL DÖKÜM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
7-POLİSAÇ METAL MAKİNA PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE AATİC. A.Ş.
8-EGEMET EGE METAL DÖVME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
İNŞAAT SANAYİ
Toplantı Tarihi - 29 Mart 2013
Davet edilen firma sayışı : 4
Katılan firma sayısı
: 1
1-BSS BORAY
2-AKAT PREFABRİKE İNŞAAT SAN VE TİC.A.Ş.
3-FİBER PREFABRİK DIŞ CEPHE ELEMANLARI İNŞAAT TUR. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
4-MAVİTAŞ PREFABRİKE BETON İNŞAAT SAN.VE TİC. A.Ş. OTOMOTİV SANAYİ
Toplantı Tarihi - 29 Mart 2013
Davet edilen firma sayısı: 15
Katılan firma sayısı
: 0
1-USLU EGZOZ LTD.ŞTİ.
2-KÖKSAL OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ. OTOMOTİV YEDEK PARÇA İMALATI
3-DELPHİ AUTOMOTİVE SYSTEMS
4-NESAN OTOMOTİV SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
5-SINANMIŞLAR MAKİNA VE OTOMOTİV YAN SAN.TİC.LTD.ŞTİ
6-GÖKÇÜOĞLU OTOMOTİV MAKİNA İMALAT SAN. VE TİC.A.Ş.
7-METSAN OTOMOTİV YEDEK PARÇA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
8-AST OTOMOTİV SAN. VE TİC.A.Ş.
9-A.R.G. OTOMOTİV SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
10-AZİM BİJON OTOMOTİV SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.
11-ANDAÇ OTOMOTİV SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
12-GENÇSAN KARDAN MİLLERİ TARIM MAKİNALARI OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ
13-ÜNTERKAR ELEKTRİK ELEKTRONİK OTOMOTİV SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
14-FERTER HASSAS MEKANİK İŞLERİ SAN. VE TİC.
15-GÜVEN KISAN OTOMOTİV SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 25 Ek-2: 2013 Yılı Üniversite-Sanayi İşbirliği Toplantılarına, Aliağa Organize Sanayi
Bölgesinden davet edilen firmaların listesi.
1-DENİZCİLER DÖKÜMCÜLÜK SAN. VE TİC. A.Ş.
2-ATİK METAL SAN VE TİC A.Ş.
3-KUBİLAY KİMYA VE BOYA SAN TİC LTD ŞTİ.
4-SOTAŞ KİMYEVİ MADDELER SAN. TİC.A.Ş.
5-ERGEN KİMYA SAN.LTD.ŞTİ.
6-CEMDAĞ AYDINLATMA SAN VE TİC A.Ş.
7-ARVES DEMİR TEL ÇİVİ SAN. TİC.A.Ş.
8-EASTCHEM KİMYASAL ENDÜSTRİ İML.TİC.SAN.A.Ş.
9-İZMİR MÜHENDİSLİK MÜŞ. MAK. VE DEMİR ÇELİK SAN.TİC.A.Ş.
10-ARSLAN DAMPER MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
11-DORADO NATÜREL.ÜRÜN.KİMYA SAN.VE TİC.AŞ.
12-ESPOR EGE SANAYİCİLERİ ENERJİ VE İNŞAAT AKARYAKIT TESİSAT SAN VE TİC A.Ş.
13-PİGE KİMYA SAN. İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
14-KERİM SOĞUTMA MÜH.SAN.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.
15-MİCHA ÇELİK KONSTRÜKSİYON SAN. VE TİC. A.Ş.
26 EK-3: Sanayi Görüşmeleri/Ziyareti Değerlendirme Formu.
Sanayi Görüşmeleri/Ziyareti
Değerlendirmesi
Lütfen ziyarette bulunduğunuz firma ile ilgili izlenimlerinizi belirtirmisiniz.
Katılımcı:
Tarih:
Gidilen Firma ve İlgili Personel:
-Ar-Ge Altyapısı: Ar-Ge birimi var mı? Ar-Ge cihazları mevcut mu?
-Firma Ziyareti: Firma tesisi gezdirdi mi? Detaylı bilgi verdi mi?
-Ar-Ge Projeleri/Türü: Projeleri var mı? Ne tür projeleri mevcut? İlgilendikleri projeler...
Genel Değerlendirme: Ar-Ge yönünden firmayı nasıl değerlendiriyorsunuz. İzlenimleriniz.
Firma ile ilgili önerileriniz:
Teşekkür ederiz,
İYTE-Endüstriyel ilişkiler Ofisi
Adres: Gülbahçe Mah.
35430 Urla/İZMİR Tel:(232) 750 66 17 Faks:(232) 750 6645
27 Ek-4: Öğretim Üyeleri Görüşmeleri/Ziyareti Değerlendirme Formu.
Öğretim Üyeleri Görüşmeleri/Ziyareti
Değerlendirmesi
Lütfen Öğretim üyelerimiz ile yaptığınız Projeniz ile ilgili izlenimlerinizi belirtirmisiniz.
Katılımcı Adı:
Firma Adı:
Tarih:
Görüştüğü Öğretim Üyeleri:
İzlenimleriniz: Toplanti nasıl geçti? Öğretim üyesi gerekli ilgiyi gösterdimi? Proje oluşabilecek
mi?
Önerileriniz:
Teşekkür ederiz,
İYTE-Endüstriyel ilişkiler Ofisi
Adres: Gülbahçe Mah.
35430 Urla/İZMİR Tel:(232) 750 66 17 Faks:(232) 750 6645
28 

Benzer belgeler