LR Serisi

Transkript

LR Serisi
Dichiarazione CE di conformità
EC declaration of conformity
EC Uyumluluk Bildirgesi
REER SpA
via Carcano 32
10153 – Torino
Italy
Torino, 13/11/2003
dichiara che le barriere fotoelettriche JANUS sono Dispositivi elettrosensibile di Sicurezza
(ESPE) di Tipo 4 per la protezione antinfortunistica di macchine pericolose, realizatti in conforme
alle seguenti Direttive Europee:
declares that the JANUS photoelectric safety barriers are Type 4 Electro-sensitive Protective
Equipment (ESPE) for the safeguarding of machine operators and are compliant with the
following European Directives:
Bu bildirge, JANUS Fotoelektrik ýþýk Bariyerlerinin, Makine operatörlerinin korumasý için
kullanýlabilecek Kategori 4 Elektronik Duyarlý Koruyucu cihazlar sýnýfýna girdiðini ve aþaðýdaki
Avrupa direktifleri ile uyumlu olduðunu bildirmektedir;
•
98/37/EEC "Direttiva Macchine"
"Machine Directive"
"Makine Direktifleri"
•
89/336/EEC "Direttiva Compatibilità Elettromagnetica"
"Electromagnetic Compatibility Directive"
"Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi"
•
73/23/EEC "Direttiva Bassa Tensione"
"Low Voltage Directive"
"Düþük Voltaj Direktifi"
e sono identiche all'esmplare esaminato ed approvato con esame di tipo CE da:
and are identical to the specimen examined and approved with a CE-type approval by:
bu ürünler, aþaðýdaki kurum tarafýndan incelenip CE-tipi onay alan maddelerle de uyumludur;
TÜV Product Service GmbH - Ridlerstrasse 31 - D-80339 - Muenchen - Germany
(European Notified Body n0 0123; Certificate n0 Z2 01 12 24820 022)
www.reer.it
PERSONEL ve ÝÞ GÜVENLÝÐÝ
için
FOTO-ELEKTRÝK IÞIK BARÝYERÝ
JANUS 4B LR
KURMA, KULLANMA ve BAKIM EL KÝTABI
ÝÇÝNDEKÝLER
GÝRÝÞ ........................................................................................................................................................................... 3
ÇALIÞMA PRENSÝPLERÝ....................................................................................................................................... 4
IÞIK BARÝYERÝ.................................................................................................................................................... 4
KURULUM ............................................................................................................................................................. 5
GÜVENLÝK MESAFESÝNÝN HESAPLANMASI.............................................................................................7
IÞIK BARÝYERÝNÝN DÝKEY KONUMLANIDIRILMASI.................................................................................... 8
ÇOKLU SÝSTEMLER .................................................................................................................................... 10
YANSITICI YÜZEYLER VE KORUNAN ALAN ARASINDA BULUNMASI GEREKEN AÇIKLIK .................. 10
Verici SÝNYALLERÝ........................................................................................................................................ 12
Alýcý SÝNYALLERÝ ......................................................................................................................................... 13
ELEKTRÝKSEL BAÐLANTILAR VE KONNEKTÖRLER................................................................................... 15
VERÝCÝ BAÐLANTILARI (Male (Erkek) Konnektör) ......................................................................................... 15
ALICI BAÐLANTILARI (ANA Konnektor) - Male (Erkek))............................................................................. 16
KONFÝGURASYON VE ÇALIÞMA MODU SEÇÝMÝ ...................................................................................... 17
GERÝ BESLEME K1 VE K2 DIÞSAL KONTAKTÖRLERÝNÝN SEÇÝMÝ …...................................................... 17
MANUEL / OTOMATÝK ÇALIÞMA MODU SEÇÝMÝ .................................................................................... 17
TEST FONKSÝYONU ................................................................................................................................ 18
HARÝCÝ KONTAKTÖRLER K1/K2 ÝLE BAÐLANTI ÖRNEÐÝ..................................................................... 19
ÖLÇÜLER........................................................................................................................................................... 20
JANUS "J“ ........................................................................................................................................................ 21
TEKNÝK BÝLGÝLER.......................................................................................................................................... 22
HATA BULMA VE BAKIM............................................................................................................................... 24
ARIZA TESPÝTÝ................................................................................................................................................25
YEDEK PARÇALAR ............................................................................................................................................. 26
GARANTÝ.......................................................................................................................................................... 27
1
2
GÝRÝÞ
Bu sembol, insan güvenliğini ilgilendiren çok önemli uyarýlarý ifade etmektedir. Bu
sembolün gereklerine uyulmadýðýnda personel çok ciddi risklere maruz kalabilir.
JANUS foto-elektrik ýþýk bariyeri; personeli tehlikeli makine ve teçhizat kullanýmýndan
doğabilecek risklerden koruma amacıyla kullanılan, IEC 61496-1,2 ve EN61496-1 standartlarına
uygun, muting özellikli, Kategori 4 tipi Elektro-Sensitive cihazlar grubuna girmektedir.
Arıza güvenlikli 2 adet PNP tipi statik çýkýþý sayesinde, ýþýk bariyerinin, gereksinimleri ve uygulamanın
gerek duyduðu güvenlik seviyesini karþýlayacak şekilde bir kontrol sistemine baðlanmasýna olanak
tanýr.
Iþýk Bariyerine, START / RESTART Kilitlemesi ve EDM (Dýþsal Röle ve kontaktörlerin (K1/K2)
Kontrolü) fonksiyonları entegre edilmiştir. Iþýk bariyeri böylece dýþsal röle yada Kontaktörlere, ilave
bir güvenlik modülü olmaksýzýn, direk olarak baðlanabilir.
Alýcý ve Vericideki arıza bulgu göstergesi, cihazın doğru kullanýmý ve çalýþma hatalarýný
engelleme konularýnda gerekli bilgiyi saðlamaktadýr.
Arıza bulgu çýkýþý, tek kablo üzerinden sinyalin zayýflýðýný tespit etmeyi ve ýþýk perdesinin durumu
ile ilgili bilgi edinmeyi sağlar(bakýnýz. ARIZA TESPÝTÝ, sayfa 25).
JANUS aşağıdaki korumalar için ideal bir çözümdür ;
• Otomatik paketleme ve palet açma sistemleri,
•
Ürün taþýma ve depolama sistemleri,
•
Paketleme ve Ambalaj Donanýmlarý,
•
Otomatik montaj hatları,
•
Endüstriyel otomatik depolama,
•
AGV transit açýlýþlar.
Gerektiği takdirde, güvenlikle ilgili herhangi bir problemde, ülkenizdeki yetkili güvenlik
otoritelerine veya endüstriyel kurumlara başvurunuz.
Besin endüstrisindeki uygulamalarda, ýþýk bariyerinde kullanılan malzemeler ile imalatlarında
kullanılan kimyasal maddelerin uyumluluğunu kontrol etmek için imalatçı firmaya danýþýnýz.
Şayet makinenin durdurma kontrolü elektriksel olarak kontrol edilemiyor ve çalýþma sürecinin
herhangi bir anında acil olarak tüm tehlikeli makine hareketlerinin durdurulması mümkün
olamıyorsa, opto-elektronik güvenlik cihazlarýnýn koruyucu fonksiyonları etkin değildir.
3
ÇALIÞMA PRENSÝBÝ
IÞIK BARÝYERÝ
Eğer korunan bölge temiz ise; alıcıdaki iki çıkış da aktiftir ve makinenin normal olarak çalýþmasýna
izin vermektedir.
Boyut olarak sistemin ýþýn aralığına(çözünürlük) eşit veya daha büyük olan bir objenin bir veya daha
fazla ýþýnýn optik yörüngesini kestiği her anda, alýcý çıkışlarýný keser.
Bu durum, tehlikeli makine hareketlerinin durdurulmasını sağlamaktadır(Yeterli bir makine AcilDurdurma devresi yardýmýyla).
Işın aralığı, tespit edilebilecek olan objenin sahip olması gereken minimum boyutları ifade
ettiğinden, bu obje korunan bölgeye geçerken, bariyerin en az bir optik ýþýný kesin olarak
kesilecektir (Þekil 1).
Verici
Alýcý
Opak Obje
P = İki lens arası açıklık
D = Lens çapı
R = Çözünürlük = P+D
Þekil 1- Işık Bariyeri Çözünürlüğü
Işın aralığı sabit çalışma koşullarından bağımsız olup, yalnızca lenslerin geometrik
karakteristikleri ve bitişik iki lensin merkezleri arasındaki mesafeye bağlıdır. Korunan bölgenin
yüksekliği, güvenlik bariyerince korunan yüksekliği ifade etmektedir.
Işık bariyeri yatay olarak konumlandığında, bu değer korunan bölgenin derinliğini ifade
edecektir.
Çalışma Aralığı(Mesafesi), Alýcý ve Verici arasýnda olabilecek maksimum mesafeyi ifade
etmektedir.
JANUS; aşağıda belirtilen ýþýn aralıklarında üretilmektedir. (MODEL "MI") :
– 30mm (korunan yükseklik 300mm'den 1200mm'ye kadar):
EL KORUMA ÝÇÝN
– 40mm (korunan yükseklik 300mm'den 1800mm'ye kadar):
EL KORUMA ÝÇÝN
– 90mm (korunan yükseklik 300mm'den 1800mm'ye kadar):
KOL VE BACAK KORUMA ÝÇÝN
JANUS'un ayrıca ýþýnlarý arasındaki mesafe aþaðýdaki ölçülerde olan çok ýþýnlý versiyonlarýda vardır;
("MI" MODELS)
–
500mm (2 ýþýn), 400mm (3 ýþýn), 300mm (4 ýþýn, sadece model "MI" için ).
VÜCUT KORUMA ÝÇÝN
4
KURULUM
JANUS güvenlik sistemini kurmadan önce aşağıdaki talimatlara uyulduğundan emin olunuz;
Güvenlik sistemi, makine kontrol sistemi olarak değil sadece durdurma amacıyla kullanılmalıdır.
Makinenin kontrolü elektriksel olarak sağlanabilmelidir.
Tüm tehlikeli makine hareketleri ani olarak kesilebiliyor olmalıdır. Ayrıca, makinenin durma
zamanları bilinmeli ve gerekiyorsa durma zamanları ölçülmelidir.
Makine; dışarıdan atılan veya yukarıdan düşebilecek materyallerden kaynaklanabilecek tehlikeli
durumlar oluşturmamalıdır; aksi halde, ilave mekanik koruyucuların yerleştirilmesi gerekmektedir.
Algýlanacak olan objenin minimum boyutlarý , belirlenen modelin ýþýn aralýðýna eþit veya
büyük olmalıdır.
Tehlikeli bölgenin þekil ve boyutlarının bilinmesi, erişilecek izafi alanın genişlik ve yüksekliğin
hesaplanmasını mümkün kılar.
Bu boyutları, belirlenen modelin maksimum çalışma aralığı ve koruyabileceği bölgenin
yüksekliği ile karsılaştırınız.
5
Güvenlik cihazı yerleştirilmeden önce aşağıda belirtilen talimatlar göz önünde bulundurulmalıdır.
Sistemin kurulacağı ortamdaki sıcaklığın, teknik özellikler bölümünde belirtilen sıcaklık
parametreleri ile uygunluğunu kontrol ediniz.
Alýcý ve vericiyi parlak veya yüksek yoğunluklu ışık kaynaklarına yakın yerleştirmeyiniz.
Bazı çevresel koşullar fotoelektrik cihazların denetim kapasitelerini etkilemektedir. Cihazın
sis, yağmur, duman veya toz gibi faktörlere haiz ortamlarda hatasız olarak çalışmasını
sağlamak için; maksimum çalışma aralığının hesabında Cf düzeltme katsayısının
uygulanması gerekmektedir
Bu durumlarda;
Pu = Pm x Cf
Pu ve Pm, sırası ile metre cinsinden çalışma ve max çalışma aralığını göstermektedir.
Tavsiye edilen Cf faktörleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
ÇEVRE KOŞULLARI
Sis
Buhar
Toz
DÜZELTME FAKTÖRÜ Fc
0,25
0,50
0,50
0,25
Yoğun gaz
Tablo 1
Eğer cihaz ani ýsý değişimlerinin olasý olduğu yerlere kurulacaksa; denetimi ters
etkileyecek olan, lenslerde oluşabilecek buğulanmanın engellenmesi için gerekli önlemler
alınmalıdır.
Eğer JANUS ışık bariyeri, paletleme, palet açma ve boþ paletler için istifleme makineleri
için kullanılıyorsa, EN 414-4 Avrupa Standardýna bakýnýz.
6
GÜVENLÝK MESAFESÝ HESABI
Bariyer, minimum güvenlik mesafesi S'e eşit veya S'den daha büyük bir mesafe göz önüne
alınarak yerleştirilmelidir, böylece tehlikeli bir noktaya yaklaşma ancak tüm tehlikeli makine
hareketleri durdurulduktan sonra gerçekleşebilecektir(Þekil 2).
Avrupa standartları EN999'e göre, minimum güvenlik mesafesi S, aşağıdaki formül kullanýlarak
hesaplanmalıdır;
S = K (t1 + t2 ) + C
S
K
t1
t2
Bariyerin tehlikeli bölgeye göre minimum güvenlik mesafesi
objenin tehlikeli bölgeye yaklaşım hızı
güvenlik bariyerinin cevap verme zamanı
makinenin cevap verme zamanı (durdurma sinyalini izleyerek makinenin
tehlikeli hareketi kesmek için ihtiyaç duyduğu zaman)
mm
mm/sn
sn
Bilinmeyen olası riskler için ilave aralık
Tablo 2
mm
C
sn
Hesaplanan güvenlik mesafesinin gözardı edilmesi, ışık bariyerinin koruyucu özelliğini
azaltır veya ortadan kaldırır.
Şayet bariyerin pozisyonu; operatörün tehlikeli bölgeye girişini teşhis edemeyip
önleyemiyorsa, sistemi tamamlamak için ilave olarak bazı mekanik koruyucular
yerleştirilmelidir.
TEHLİKELİ BÖLGE
Alıcı
Verici
Þekil 2
7
IÞIK BARÝYERÝNÝN DÝKEY KONUMLANDIRILMASI
30 - 40 mm ýþýn aralıklı modeller
Bu modeller el koruması içindir.
Minimum güvenlik mesafesi S aşağıdaki formüle göre
hesaplanır;
S = 2000 (t1 + t2) + 8(D-14)
(D= çözünürlük)
Bu formül S mesafesinin 100-500 mm olduğu aralıkta
geçerlidir. Eğer S > 500mm'den büyük ise; mesafe
500mm
minimum
değerine
aşağıdaki
formül
kullanılarak indirilebilmektedir;
S = 1600 (t1 + t2) + 8 (D-14)
Belirtilen sistem yapısına göre; eğer makineye
yukarıdan yaklaşmak mümkün ise, bariyerin en üst ýþýný
olan H'nin, makine tabanı G'den en az 1800 mm yukarıda
olması
Þekil 3
90 mm ýþýn aralýklý modeller
Bu modeller kol ve bacaklarýn korunmasý için
uygundur, parmak ve el korumasý için kullanýlmamalýdýr.
Minimum güvenlik mesafesi S aşağıdaki formüle
göre hesaplanır;
S = 1600 (t1 + t2) + 850
Taban G'ye göre en üst ýþýn olan H' nin
yüksekliğinin 900 mm.den az olmaması; en alt
ýþýn olan P'nin yüksekliğinin ise 300 mm.den
fazla olmaması gerekir.
Þekil 4
8
Çok ýþýnlý modeller
Bu modeller sadece vücut korumasý içindir.
Minimum güvenlik mesafesi S aşağıdaki formüle
göre hesaplanır;
S = 1600 (t1 + t2) + 850
Î
Referans düzlemi G'den itibaren, tavsiye
edilen H yüksekliği aşağıda gösterilmiştir:
Þekil 5
Paketleme makineleri (paletleme ve palet açma) üzerindeki uygulamalar için, aşağıda
tekrarlanan Avrupa Standardı EN 414-4'ün gereksinimlerine uyunuz.
Boyutlar (m)
Giriş Tipi
From low level (zemin)
Minimum 3 ışınlı aletler
Taşıyıcı üzerinde (silindir yatak)
Minimum 2 ışınlı aletler
Þekil 6
JANUS ışık bariyeri ve mekanik kenar koruyucuları ile açıklığın korunması
9
ÇOKLU SİSTEMLER
Birden çok JANUS sistemi kullanıldığında, optik karışmayı engellemek amacıyla bazı önlemlerin
alınması gerekmektedir. Üniteleri, bir sistemin vericisi tarafından gönderilen ışınların, yalnızca ilgili alýcý
tarafından alınacağı şekilde yerleştirin.
Þekil 7, iki fotoelektrik sistem birlikte kurulduğunda doğru yerleştirmeye yönelik bazı örnekleri
göstermektedir. Yanlış yerleştirme, karışmaya ve parazite yol açarak hataya neden olabilir.
Yan yana dizilen sistemler: A
İki komşu vericinin yerleştirilmesi
Üst üste dizilen sistemler: B
Þekil 7
YANSITICI YÜZEYLER VE KORUNAN ALAN ARASINDA BULUNMASI GEREKEN AÇIKLIK
Foto-elektrik bariyerlerin yakýnýnda yansýtýcý yüzeylerin bulunmasý denetimi engelleyen, bazý sahte
yansýmalara sebep olabilir. Þekil 8 ' e göre, A objesi tespit edilememektedir; çünkü, S alanýnýn bir bölümü
ýþýný yansýtmakta ve alýcý ile verici arasýndaki optik yol kesilememektedir.
Bu sebeple yansýtýcý yüzeyler ve korunan alan arasýnda d gibi bir minimum mesafe bulunmalýdýr.
Minimum mesafe 'd' , yansýtma ve alma açýsýnýn 4º olduðu hesaba katýlarak, alýcý ve verici arasýndaki 'l'
mesafesine göre hesaplanmalýdýr.
Þekil 8
Þekil 9, verici ve alýcý arasýndaki 'l' mesafesi deðiþtiðinde minimum mesafe d'nin dikkate alýnýp
yeniden hesaplanması gerektiğini göstermektedir.
10
Þekil 9
Sistemi kurduktan sonra, yansýtýcý yüzeylerin ýþýnlarý kesip kesmediðini, ilk önce merkez ve daha sonra alýcý
ile vericinin çevresi olmak üzere kontrol ediniz. Bu iþlem esnasýnda her ne sebeple olursa olsun alýcýdaki
kýrmýzý LED sönmemelidir.
11
SİNYALLER
VERİCİ SİNYALLERİ
Sistem enerjilendiðinde (power-ON) bütün LEDler 5 saniye süresince "ON" konumunda olur (yanar).
Daha sonra, LEDler normal uygulama durumuna geçer.
NORMAL CALIŞMANIN
AÇIKLAMASI (LED ON)
LED
Işık bariyeri test konumunda
Test
Işık bariyeri çalışıyor (aktif)
Hata tespit edilmiş
Þekil 10
TABLO 3
Arıza tespit edildiği takdirde, LEDler alarmın tipini gösterecektir(bknz. ARIZA TESPİTİ).
12
RENK
SARI
YEÞÝL
KIRMIZI
ALICI SÝNYALLERÝ
Sistem enerjilendiðinde (ON Konumunda), gösterge 5 saniye boyunca "8" i gösterir ve tüm LEDler
yanar (ON konumunda).
Daha sonraki 10 saniye içerisinde ise gösterge ve LEDler konfigürasyon seçimini gösterir. Ýlk enerjilenmede
sistemin kurulmasýnýn ardýndan, bütün düzenlemelerin doðru olup olmadýðýný dikkatlice kontrol ediniz.
Bu kontrol ayný zamanda her arýza oluþumu durumunda zorunludur(bknz. ARIZA TESPÝTÝ).
Konfigürasyon gösterimi esnasýnda, gösterge "C" harfini gösterir, sistem normal uygulama modunda
çalýþýrken ise "-" iþaretini gösterir.
Ýlk Gösterge
2
3
1
4
Þekil 11
LED
ÝLK GÖSTERGE
(LED OFF)
-
-
TURUNCU
-
KIRMIZI
-
YEÞÝL
-
SARI
Zayýf (1)
Kesilme (2)
Hata yada yanlýþ
konfigürasyon tespit edildi
-
Koruma (3)
Temiz/Engelleme (4)
RENK
(LED ON)
-
Tablo 4
Arýza anýnda, sadece kýrmýzý LED "ON" konumunda kalacak ve gösterge üzerindeki "C" yanýp sönecek
(bknz. ARIZA TESPÝTÝ).
13
Normal Gösterge
2
3
1
4
Þekil 12
LED
Zayýf (1)
NORMAL ÇALIÞMA
(LED ON)
Zayýf sinyal alýndý
(LED OFF)
Alýnan sinyal OK
COLOR
TURUNCU
Kesilme (2)
Iþýk bariyeri kesilmiþ,
OSSD çýkýþlari Off
-
KIRMIZI
Koruma (3)
Iþýk bariyeri kesilmemiþ,
OSSD çýkýþlarý On
-
YEÞÝL
Temiz (4)
Iþýk bariyeri kesilmemiþ,
OSSD çýkýþlarý Off (alýcý,
restart sinyali bekliyor)
-
SARI
Tablo 5
Arýza anýnda, sadece kýrmýzý LED "ON" konumunda kalacak ve gösterge üzerindeki "C" yanýp sönecek
(bknz. ARIZA TESPÝTÝ).
14
ELEKTRİKSEL BAĞLANTILAR ve KONNEKTÖRLER
Uyarılar
Elektrik bağlantılarını yapmadan önce besleme geriliminin teknik özellikler bölümündeki bilgilerle
uyumlu olup olmadığını kontrol ediniz.
Verici ve alıcı ünitelerinin " PELV " tipi 24V DC± %20 güç kaynağı ile beslenmesi gerekmektedir.
Harici güç besleme ünitesi, EN 60204 ile uyumlu olmalýdýr. (Böylece 20ms'e kadar olan hatalar baypas edilebilir.)
Elektrik baðlantýlarý bu kýlavuzdaki baðlantý þemalarýna uyularak, doðru þekilde yapýlmalýdýr. Özellikle alýcý ve
vericinin konnektörlerine farklý cihazlar baðlanmamalýdýr.
Köprü diyotlu besleme ünitesi kullanýyorsanýz; çalýþmanýn güvenliðini garanti altýna alabilmek için, ünitenin çýkýþý
çekilen Amper başına en az 2000µF olmalıdır.
VERİCİ BAĞLANTILARI ( Erkek Konnektör )
2
1
5
3
PÝN
1
ADI / TÝPÝ
EXT_24V / IN
2
EXT_TEST / IN
3
4
KABLO RENGÝ
ANLAMI
ÇALIÞMASI
KAHVERENGÝ
24 VDC güç beslemesi
2A' lik sigorta ile korunmuştur
BEYAZ
Harici Test Komutu**
EXT_0V / IN
MAVÝ
0 VDC güç beslemesi
4
N.C. / IN
SÝYAH
5
PE / IN
GRÝ veya
SARI/YEÞÝL
+24VDC : IÞIK BARÝYERÝ
AKTÝF
0VDC : IÞIK BARÝYERÝ TEST
KONUMUNDA
-
-
-
Toprak Bağlantısı
-
Tablo 6
**Eğer test komutu kullanılmıyorsa, konnektörün 2 No’lu pinini sürekli +24 VDC'e bağlayın.
15
ALICI BAÐLANTILARI (ANA KONNEKTÖR) - (Erkek)
Iþýk Bariyeri
PÝN
1
2
ADI / TÝPÝ
OSSD 2 / OUT
KABLO RENGÝ
3
OSSD 1 / OUT
GRÝ
4
-
SARI
ANLAMI
-
BEYAZ
KIRMIZI
YEÞÝL
MAVÝ
MOR
PEMBE
GRÝ/PEMBE
5
6
7
8
9
10
0V DC
-
11
ENABLE_K / IN
BEYAZ/YEÞÝL
12
PE
SÝYAH
13
MAN_AUTO / IN
BEYAZ/SARI
Güvenlik çýkýþlarý
0VDC güç beslemesi
-
ÇALIÞMASI
KULLANILMIYOR
24VDC :
IÞIK BARÝYERÝ
KESÝLMEMÝÞ ÝSE
KULLANILMIYOR
KULLANILMIYOR
KULLANILMIYOR
MAVÝ/KIRMIZI
14
RESTART / IN
SARI/KAHVE
15
16
17
18
19
FEED_K1-K2 / IN
24V DC / IN
BEYAZ/GRÝ
Harici kontaktör kontrolü
aktif
Toprak hattý baðlantýsý
Manuel / Otomatik mod
seçimi
Restart (Tekrar Baþlatma)
KAHVERENGÝ
PEMBE/BEYAZ
16
ref. Tablo 9
LO-HI deðiþimi aktif (min.
sinyal süresi 400 ms)
-
KULLANILMIYOR
-
KULLANILMIYOR
KAHVE/YEÞÝLIN Harici kontaktörlerin geri beslemesi
24Vdc güç beslemesi
KAHVERENGÝ
Tablo 7
ref. Tablo 8
ref. Tablo 8
-
KONFİGURASYON SEÇİMİ VE ÇALIŞMA MODU
JANUS ışık bariyerinin alıcısının girişleri, çeşitli çalışma modlarının konfigürasyonuna imkan tanır. Güç
verildiğinde, doğru çalışma için, çeşitli girişler aşağıda gösterildiği gibi bağlanmalıdır.
K1 VE K2 DIŞSAL KONTAKTÖRLERİNİN GERİ BESLEME SEÇİMİ
Harici kontaktörler K1/K2'nin geri beslemesi, sisteme güç verildiğinde aktif olur(Tablo 8' de
gösterildiği gibi). Bu fonksiyon aktif edilmişse; harici rölelerin N.C. kontakları, alıcının pin 18'ine
bağlanmalıdır. Bu girişin gerilim seviyesi :
•
OSSD statik çıkışları aktif değilken +24 V DC
•
OSSD statik çıkışları aktifken 0 V DC
+24VDC
K1
K2
18
RX
11
0VDC
HARİCİ
KONTAKTÖRLERİN
KONTROLÜ
K1/K2
Alıcı Pinleri
PIN 11
PIN 18
24VDC
0
K1 K2
0
0
24VDC
0
24VDC
ANLAMI
Kontrol pasif
Kontrol aktif
Müsaade edilmeyen durum
Müsaade edilmeyen durum
Tablo 8
MANUEL / OTOMATİK ÇALIŞMA MODU SEÇİMİ
Manuel yada otomatik çalışma, alıcı konnektörünün 13 ve 14 No'lu pin bağlantıları aracılığıyla ayarlanabilir.
•
OTOMATIK çalışma modunda, OSSD1 ve OSSD2 statik çıkışları, korunan bölgenin durumunu
izler. Korunan bölge meşgul ise, çıkışlar 0 V DC verirken, korunan bölge temiz olduğunda çıkışlar
+24 V DC verir. Çalışma modunun doğru konfigürasyonu için Tablo 8 ve Tablo 9'a bakınız.
•
MANUEL çalışma modunda, OSSD1 ve OSSD2 çıkışları sadece tehlikeli bölge temiz ve
ýþýk bariyeri doðru bir RESTART(tekrar baþlat) sinyali aldýktan sonra aktiftir. Bu komut, alýcýnýn
pin 14' üne gönderilmelidir ve 0VDC ---> +24VDC değişimi ile aktiftir.
•
RESTART(tekrar başlat) komutunun süresi minimum 400ms olmalıdır.
Tehlikeli bölgeye geçiş kontrolünde, manuel çalışma modunu kullanmak (başlatma/yeniden
başlatma kitleme devresi aktif) zorunludur. Çünkü herhangi bir personelin ışık bariyerini aşıp,
tehlikeli bölgeye geçtikten sonra, ışık bariyerinin onu tespit etmesi mümkün değildir(IEC 61496
standartlarına uygun bir anahtarlama düzeneği kullanın). El kitabında yazılanlara uymamak,
personeli çok ciddi risklere maruz bırakabilir.
17
Alýcý Pin
MANUEL/OTOMATÝK
ÇALIÞMANIN
SEÇÝMÝ
PIN 13
0
24VDC
0
24VDC
PIN 14
24VDC
0
0
24VDC
Tablo 9
ANLAMI
Otomatik
Manuel
Müsaade edilmeyen durum
Müsaade edilmeyen durum
TEST FONKSÝYONU
Korunan alanýn meþguliyet simülasyonunu gerçekleþtiren TEST Fonksiyonu aracýlýðýyla, harici bir
süpervisör (örneðin; PLC, kontrol modülü...) vasýtasýyla tüm sistemin çalýþmasýný test ettirmek
mümkündür. JANUS ýþýk bariyeri sistemi, cevap verme süresi (her bir model için bildirilen) hatalarýný
tespit etmeyi mümkün kýlan otomatik kendi kendine hata bulabilen bir özellik saðlamaktadýr.
Bu güvenlik sistemi sürekli aktiftir ve dýþarýdan herhangi bir ek cihaz gerektirmemektedir. TEST
fonksiyonu, kullanýcýnýn, bariyerin tüm ýþýnlarýný yukardan aþaðýya doðru kontrol etmek istemesi
durumu için uygundur. Bu fonksiyon aracýlýðýyla, OSSD çýkýþlarý ON'dan OFF'a bu fonksiyon aktif
olduðu sürece deðiþtirilebilir. Lütfen TEST fonksiyonunun kullanýlmasýyla ilgili detaylarý incelemek
için Tablo 6'ya bakýnýz.
Test fonksiyonunun minimum süresi 40ms olmalýdýr.
18
HARÝCÝ KONTAKTÖRLER K1/K2 ÝLE BAÐLANTI ÖRNEÐÝ (KISA MENZÝL, MANUEL ÇALIÞMA)
Þekil 13
19
Korunan bölge temiz durumda iken, alýcý her iki çýkýþta 24V DC'lik bir gerilim saðlamaktadýr.
Bu yüzden gereken yük, çýkýþ terminalleri ve 0V DC arasýna baðlanmalýdýr( Þekil 14 ).
ALICI
OSSD1
OSSD2
L
24 VDC
Maks. Yük
500 mA
OSSD1
ALICI
L
OSSD2
0 VDC
Þekil 14
ÖLÇÜLER
Aþaðýdaki tablo, JANUS "J" modelinin ölçülerini göstermektedir :
"J " MODELI
BOYUTLAR
300 450 600 750
1050 1200 1350 1500 1650 1800
2B
A (TX - RX)
B
436 586 736 886 1036 1186 1336 1486 1636 1786 1936
736
(Korunan Bölge)
C
(Ýlk ýþýn pozisyonu)
310 460 610 760
900
910
1060 1210 1360 1510 1660 1810
72
-
3B
1036 1136
120
Tablo 10
20
4B
-
LR
2B
736
-
3B
4B
1036 1136
76
-
JANUS "J “
RX
TX/RX ("I" modeli)
Þekil 15
C: ÝLK AKTÝF IÞININ POZÝSYONU
21
TEKNÝK BÝLGÝLER
Güvenlik Kategorisi
Cevap Verme Zamaný
Reset
Besleme Gerilimi
GENEL BÝLGÝLER
4
= 30
otomatik yada manuel (opsiyonel )
Vdc 24 20%
ms
Verici
Alýcý
Baðlantýlar
Koruma Sýnýfý
Baðlantý için maksimum
kablo boyu
Kesit ölçüleri
Çalýþma sýcaklýðý
Çalýþabileceði Max Nem Oraný
IP 65
m
mm
°C
%
100
50 x 60
0 ÷
50
95
2 PNP otomatik kontrollü – 500 mA at 24 VDC
kýsa devre, aþýrý yük, ters kutup korumalý
500
Max 100
2,2
<1
Güvenlik çýkýþlarý
Maks. çýkýþ akýmý
Sistem statusü sinyal akýmý
Maks. kapasite yükü
Kapalý Durumda Maks. Gerilim
OSSD'ler ve yükler arasindaki
baðlantýnýn max direnci
Iþýk bariyeri durumu ve zayýf
sinyal çýkýþlarý
Maks. tüketim
M12 – 5 pins
M23 – 19 pins
ma
ma
µF
V
Ohm
< 25
PNP – 100 mA 24 Vdc
W
3 (Verici)
Tablo 11
22
6 (Alýcý)
J – JLR SERILERI
Koruma yüksekliði
mm
Ýki ýþýn arasý mesafeler
mm
(Çözünürlük)
Giriþ kontrolünde, vücut tespiti için
Iþýk bariyerinin ýþýn sayýsý
Çalýþma mesafesi
m
Düþük/Yüksek(J modeli
Çalýþma mesafesi
m
Düþük/Yüksek (JLR modeli)
310 ÷ 1810 40 mm ýþýn aralýklý ýþýk bariyerleri
40
2–3–4
0 ÷ 6 / 1 ÷ 16
8 ÷ 30 / 18 ÷ 60
J – JLR Çok Iþýnlý SERÝLER
Iþýn sayýsý
2B
3B
4B
2
3
4
Iþýnlar arasý mesafe
mm
500
400
300
Cevap verme süresi
ms
7
7
7
Komple bariyer yüksekliði
mm
776
1076
1176
JLR SERÝSÝ
Çözünürlük 40 mm
304
454
604
754
904
1054
1204
1354
1504
1654
1804
Iþýn sayýsý
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
Cevap verme süresi
9,5
11
13
15
17
19
21
23
25
27
28,5
Komple bariyer yüksekliði
436
586
736
886
1036
1136
1336
1486
1636
1786
1936
Tablo 12
23
HATA BULMA VE BAKIM
Iþýk Bariyerinin verimliliðinin doðrulanmasý
Her çalýþma vardiyasýndan önce veya çalýþtýrmadan önce, fotoelektrik bariyerin
düzgün çalýþýp çalýþmadýðýný kontrol ediniz.
Uygun test objesini( istenirse tedarik edilebilr) kullanarak ýþýnlarý kesmek için aþaðýdaki gibi ilerleyin.
Deneme için kullanýlan test objesi, bariyer çözünürlüðüne uygun olarak kullanýlmalýdýr.
Lütfen test objesinin doðru sipariþ kodu için Sayfa 26'ya bakýnýz.
Þekil 16' ya bakýnýz.
• Test objesini korunan bölgenin içine sokunuz ve yavaþça, yukarýdan baþlýyarak aþaðýya
doðru hareket ettirerek(yada tam tersi), ilk önce ortada, daha sonra verici ve alýcý
çevresinde dolaþtýrýnýz.
•
Çok ýþýnlý modeller:
Her bir ýþýný opak bir obje ile kesiniz; ilk önce tespit alanýnýn ortasýnda ve daha sonra
verici ve alýcýya yakýn.
• Test objesinin herbir aþamadaki hareketi esnasýnda Alýcý üzerindeki kýrmýzý LED' in
yandýðýndan emin olunuz.
Þekil 16
JANUS ýþýk bariyeri herhangi bir özel bakým iþlemi gerektirmez; ancak, alýcý ve vericinin ön
koruyucu yüzeylerinin periyodik olarak temizlenmesi tavsiye edilir.
Temiz ve ýslak bir bez ile siliniz; özellikle tozlu bölgelerde, ön yüzeyin temizlenmesinden sonra,
anti-statik sprey kullanýlmasý tavsiye edilir.
Asla parçalara zarar verecek, aþýndýrýcý veya çürütücü ürünler, çözücüler yada alkol kullanmayýnýz.
Ön yüzeyi elektriklendirebilecek yünlü kumaþ parçalarý kullanmayýnýz.
Þayet Alýcý üzerindeki TURUNCU zayýf sinyal LED' i yanýyorsa (LED 1, Þekil 12) aþaðýdakileri kontrol ediniz:
–
–
Ön yüzeylerin temiz olup olmadýðýný;
Alýcý ve vericinin doðru hizalanýp hizalanmadýðýný
Eðer LED yanmaya devam ediyorsa, REER servis bölümü ile temasa geçiniz.
24
ARIZA TESPÝTÝ
Alýcýnýn üzerindeki LEDler tarafindan saðlanan veriler, kullanýcýya arýzanýn sebebinin ve yerinin
teþhis edilebilmesi imkanýný saðlar. Bu kýlavuzun "SÝNYALLER" bölümünde belirtildiði þekilde
hata oluþmasý durumunda, sistem bloke olur ve alýcýnýn üzerindeki numaratik kod ile tanýmlanan
arýza LEDleri yanýp söner(aþaðýdaki tabloya bakýnýz). Arýza durumu ortadan kalkar kalkmaz ise kod
düzelir ve sistem otomatik olarak restart olur (yeniden baþlar).
VERÝCÝ
LEDLER
Yanýp/Sönme
TEÞHÝS
Kýrmýzý
Iç hata
Kýrmýzý + Yeþil
Iç hata
Kýrmýzý + Yeþil
Iç hata
Kýrmýzý+Turuncu
DÜZELTME
Malzemeyi tamir için Reer
laboratuarlarýna gönderiniz
Malzemeyi tamir için Reer
laboratuarlarýna gönderiniz
Malzemeyi tamir için Reer
laboratuarlarýna gönderiniz
Mesafe Seçimi Hatasý
Alýcý üzerindeki mesafe seçeneðini düzeltiniz.
Tablo 13
ALICI
KOD (Yanýp/Sönme) )
HATALAR
KONFÝGÜRASYON HATALARI
F
C
U
TEÞHÝS
DÜZELTME
Hata koduna alternatif olarak gösterilir.
Hatalý sistem konfigürasyonu
(C ile birlikte yanýp sönen LED hatalý
konfigürasyon tipini gösterir.)(ref. Tablo 4)
Hatalý "SÝSTEM DURUMU" yada sinyal
baðlantýsýnýn engellenmesi
2
OSSD çýkýþlarý hatalý olarak +24VDC 'ye
baðlanmýþtýr
E
Harici kontak aktif/pasif sinyali kayýp yada
kontaklarýn geri beslemesi kayýp
H
OVERRIDE sinyali her güç verildiginde aktif;
muhtemel hatalý baðlantý
3
Ýç hata
4
Ýç hata
5
A
Seçilen konfigürasyona göre baðlantýyý kontrol
edin.
Terminal 4' ün baðlantýsýný kontrol edin.
Konnektör üzerindeki terminal 2 ve 3 baðlantýlarýný
dikkatlice kontrol edin.
Uyarý: Yük, Muting fonksiyonu (OSSD) ve 0 VDC
arasýna yerleþtirilecektir.
Terminal 11 ve 18'in baðlantýsýný kontrol edin.
Terminal 16 ve 17'in baglantýsýný kontrol edin.
Malzemeyi tamir için Reer laboratuarlarýna
gönderiniz.
Malzemeyi tamir için Reer laboratuarlarýna
gönderiniz.
Konnektör üzerindeki terminal 2 ve 3 baðlantýlarýný
dikkatlice kontrol edin.
Bu terminaller direk olarak +24 Vdc yada 0 Vdc
baðlanmýþ olabilir.
Aksi takdirde,Malzemeyi tamir için Reer
laboratuarlarýna gönderiniz.
Malzemeyi tamir için Reer laboratuarlarýna
dikkatlice kontrol edin.
OSSD çýkýþlarýnda iç hata
(yada bunlar yanlýþ baðlanmýþ)
Ýç hata
Tablo 14
25
KOD
(Yanýp Sönmeyen)
TEÞHÝS
DÜZELTME
6
OSSD çýkýþlarý arasýnda kýsa devre
0
OSSD çýkýþlarýnýn engellenmesi
1
Verici karýþmasýnýn tespiti
(KOD EN AZ 30s BOYUNCA
GÖSTERILMEKTEDIR)
Dikkatlice Terminal 2 ve 3'ün baðlantýsýný kontrol edin.
Dikkatlice konnektör üzerindeki Terminal 2 ve 3'ün
baðlantýsýný kontrol edin. Gerekirse, yükü, akýmý ihtiyaç
duyulan 500 mA deðerine düþürerek ayarlayýn. (2.2 F)
Dikkatle, karýþan vericinin yerini tespit edin ve
aþaðýda belirtilenleri uygulayýn:
• Alýcý ve vericinin yerlerini deðiþtirin.
• Karýþan vericinin, alýcýya ýþýima yapmasýný engellemek
için karýþan vericinin yerini deðiþtirin.
• Karýþan vericiden gelen ýþýnlara karþý opak kalkanlar
kullanarak karýþmayý engelleyin.
Tablo 15
YEDEK PARÇALAR
MODEL
AÇIKLAMA
KOD
JANUS MJB 1
Muting Baðlantý Kutusu
1360900
JANUS MJB 2
Baðlantý Kutusu
1360901
JANUS ALICI KONNEKTÖRLERI
CJ3
M23 diþi konnektör 19 pinli 3 m kablo
CJ5
M23 diþi konnektör 19 pinli 5 m kablo
1360951
CJ10
M23 diþi konnektör 19 pinli 10 m kablo
1360952
CJ15
M23 diþi konnektör 19 pinli 15 m kablo
1360953
CJ20
M23 diþi konnektör 19 pinli 20 m kablo
1360954
1360950
JANUS VERÝCÝ KONNEKTÖRLERÝ
CD5
M12 diþi konnektör 5 pinli 5 m kablo
CD10
M12 diþi konnektör 5 pinli 10 m kablo
CD15
M12 diþi konnektör 5 pinli 15 m kablo
1330952
CD20
M12 diþi konnektör 5 pinli 20 m kablo
1330957
1330950
1330956
JANUS VERÝCÝSÝ ÝÇÝN KONNEKTORLER
TR30
30mm çaplý test çubuðu
1330962
TR40
40mm çaplý test çubuðu
1330963
BAÐLANTI AKSESUARLARI
LL
4´lü Baðlantý Parçasý Seti LL tipi
LH
4´lü Baðlantý Parçasý Seti LH tipi
7200081
FI 4
4'lü Montaj Yataðý Kovaný (Kýzak) Seti
1330972
FI 6
6'lü Montaj Yataðý Kovaný (Kýzak) Seti
1330973
Tablo 16
26
7200037
GARANTÝ
Tüm yeni JANUS sistemleri normal çalýþma koþullarý altýnda hatalý malzeme ve iþçiliðe karþý oniki ay
Boyunca ReeR'in garantisi kapsamýndadýr.
Bahsedilen garanti periyodu süresince, ReeR arýzalý mallari ücretsiz olarak deðiþtirmektedir. Bu garanti,
hem malzeme ve hem de iþçiliði kapsamaktadýr.
ReeR'in malzemeleri ayný tip ve karakteristiklere sahip baþka bir malla deðiþtirme veya malý tamir etme
hakký saklýdýr.
Garantinin geçerliliði aþaðýdaki koþullara baðlýdýr:
• Kullanýcý; teslimat tarihinden itibaren 12 ay içerisinde, ReeR'i malzemenin hatalý olduðuna
dair uyarmalýdýr.
• Bu sebeple, malzeme ve tüm parçalar ReeR tarafindan tüketiciye saðlandiði þekilde
olmalýdýr.
•
Hata veya arýza direkt veya endirekt olarak þu durumlardan kaynaklanmamalýdýr:
–
–
–
–
Uygunsuz kullaným;
–
–
Kullanma talimatlarýnýn göz önüne alýnmamasý;
Ýhmal, deneyimsizlik, yanlýþ bakým;
ReeR yetkilisi olmayan kiþilerce yapýlmýþ olan tamir, ayarlamalar ve deðiþiklikler
(modifikasyon);
Kazalar ve çarpýþmalar(ayrýca taþýma esnasýnda veya tabii afetlerden kaynaklanan);
ReeR'in sorumlu tutulamayacaðý diðer durumlar.
Tamirler cihazin gönderilecegi ReeR labaratuarlarýnda yapýlacaktýr. Taþýma masraflarý ve taþýma
sýrasýnda oluþabilecek zarar veya malýn kaybolmasý gibi durumlar için ücret müsteriden alýnacaktýr.
Tüm deðiþtirilen ürün ve parçalar ReeR'in malýdýr.
ReeR firmasý, yukarýda ayrýntýlý olarak açýklanmýþ olan koþullar dýþýnda herhangi bir garanti hakkýný
tanmamaktadýr; maliyetlere giren tazminat bedeli, aktivitelerin durdurulmasý veya hatalý çalýþmaya baðlý
diðer farkl durumlardaki istekleriniz bu sebeple dikkate alýnmayacaktýr.
Fotoelektrikli bariyerin doðru çalýþmasýný saðlamak için, bu kýlavuzda yeralan tüm kurallara
talimatlara ve uyarýlara uymak gereklidir.
REER s.p.a. önceden belirtilen bu talimatlara uyulmamasýndan doðacak olan olaylar için
sorumluluk kabul etmemektedir.
Þartname maddeleri haber vermeksizin deðiþtirilebilir. Bu kýlavuzun hiçbir bölümü Reer'in haberi olmadan deðiþtirilemez.
27

Benzer belgeler