Aralık

Transkript

Aralık
KKTC BAÞBAKANLIÐI
AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON
MERKEZÝ
AYLIK BÜLTEN
ARALIK 2009 / Sayý: 41
AB’NÝN 259 MÝLYON AVROLUK DESTEÐÝ ÝÇÝN
ANLAÞMALAR TAMAMLANDI
Avrupa Komisyonunun 18 Aralýk
2009 tarihine kadar saðlamayý
taahhüt ettiði 259 milyon Avroluk
yardým programýnýn %99'u çeþitli
projeler için kullanýma sunuldu.
Avrupa Birliðinin 27 Þubat 2006
tarihinde Kýbrýslý Türklerin
yararlanmasý için onayladýðý 259
milyon Avroluk mali yardým programýnda Komisyon
ve ilgili kuruluþlar arasýnda yapýlan anlaþmalar için
süre 18 Aralýk 2009 tarihinde son buldu.
Ýmzalanan toplam 880 sözleþmenin çoðunluðu
hibelerden oluþuyor. Bu sayede finansmaný saðlanan
projelerden bazýlarý þu þekildedir:
Kýbrýslý Türk sivil toplum kuruluþlarý, köyler, okullar,
öðrenciler ve KOBÝ'lerle ilgili projeler (35 milyon €);
Uzlaþma ve güven arttýrýcý projeler, mayýn temizleme
(6,5 milyon €), Kayýp Kiþiler Komitesi (3,5 milyon €);
KKTC'de deniz suyu arýtma sistemleri ve atýk su arýtma
tesisleri gibi su projeleri (73 milyon €);
KKTC'nin AB müktesebatýna uyumuna hazýrlýk için
destek (14,5 milyon €).
Baþlatýlan projelerin bir kýsmýnýn 2011 yýlýna kadar
sürmesi bekleniyor.
LEFKOÞA, GAZÝMAÐUSA VE GÝRNE'DE ÝÞ
SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ TEFTÝÞLERÝ
YAPILDI
Sosyal Politika ve Ýstihdam faslýnýn Ýþ Saðlýðý ve
Güvenliði önceliðiyle ilgili devam eden çalýþmalar
kapsamýnda KKTC'deki iþ yerlerinin denetlenmesine
devam ediliyor. Mart ayýnda yürürlüðe giren mevzuat
çerçevesinde, iþ yerlerinde dikkat edilmesi gereken
güvenlik unsurlarýnýn denetimi AB uzmanlarý ve
Çalýþma Dairesi Müfettiþleri eþgüdümünde 14 Aralýk
haftasýnda tamamlanarak Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlýðýna bir rapor þeklinde sunuldu.
Teftiþler kapsamýnda Lefkoþa, Gazimaðusa ve Girne
bölgelerinde faaliyet gösteren mermer üretim
fabrikalarý, dülger atölyeleri, oteller ve restoranlarýn
denetlenerek, bu iþyerlerindeki çalýþanlarýn günlük
çalýþma koþullarý irdelenerek ilgili alanda yürürlükte
bulunan AB’ye uyumlu düzenlemelerin iþ yerlerinde
uygulanmasýna yönelik bilgilendirmeler
gerçekleþtirildi.
Bilindiði üzere, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlýðýnýn Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði alanýnda
yürüttüðü AB mevzuatýna uyum çalýþmalarý ve
personel eðitimleri KKTC'deki iþ yerlerinin çaðdaþ ve
dünya standartlarýna eþdeðer güvenli ortamlarda
hizmet vermelerini amaçlamaktadýr.
VETERÝNER ALANINDA MÜKTESEBATA
UYUM ÇALIÞMALARI HIZLA DEVAM
EDÝYOR
Halihazýrda yürütülmekte olan veteriner alanýndaki
uyum çalýþmalarý, Eylül ayýndan itibaren her ay düzenli
olarak gerçekleþen çalýþmalarla ivme kazandý.
Geçtiðimiz dönemlerde Hayvanlarýn ve Ýþletmelerin
Tanýmlanmasý ve Kaydý Yasasý’nýn ve Sýðýr Cinsi
Hayvanlarýn Tanýmlanmasý, Tescili ve Ýzlenmesi
Tüzüðü’nün yürürlüðe girmesinin ardýndan, Koyun ve
Keçi Cinsi Hayvanlarýn Tanýmlanmasý Tescili ve
Ýzlenmesi Tüzüðü çalýþmasý da tamamlanarak
yürürlüðe girdi. Bunun ardýndan Veteriner Týbbi
Ürünleri Yasa taslaðý ve uygulama tüzük taslaklarý da
tamamlandý.
Eylül ayýndan itibaren ise, AB veteriner uzmanlarýnýn
desteðiyle Veteriner Dairesi personeli tarafýndan
yapýlan çalýþmalar sonucunda Veteriner Hizmetleri,
Hayvan Saðlýðý ve Hayvan Refahý Yasa Taslaklarý
hazýrlandý. AB mevzuatýna uyumlu olarak hazýrlanan
Avrupa BirliðiAvrupa
Koordinasyon
Birliði Koordinasyon
Merkezi
Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr
Sayfa 1
ARALIK 2009
yasa taslaklarý, özellikle veteriner hizmetlerinin AB
kurallarý çerçevesinde yeniden düzenlenmesi ve idari
kapasitenin artýrýlmasý, hayvansal orijinli ürünlerin
denetim ve ticareti, önemli hayvan hastalýklarýnýn
eradikasyonu ve hayvan refahý ile ilgili kurallarýn
uygulanmasý için zemin oluþturmaktadýr.
Bundan sonraki aþamada, bir yýllýk bir süre için
hazýrlanan proje eylem planý kapsamýnda belirtilen
yasalarýn uygulama tüzüklerinin tamamlanmasý ve
yürürlüðe konmasý hedeflenmektedir.
* Ýsteyen ülke AB'den çýkabilecek.
* Özellikle adalet, güvenlik ve göç gibi konularda
Avrupa Parlamentosu'nun yetkileri artýyor.
Türkiye'ye doðrudan etkisi yok
Lizbon Antlaþmasý'nýn yürürlüðe girmesi Türkiye
üzerinde doðrudan etki yaratmayacak. Bunun en
önemli nedeni ise Türkiye'yle ilgili kararlarýn
alýnmasýnda yöntem deðiþikliðine gidilmeyecek
olmasý. Kýsa vadede AB kapýlarýnýn Türkiye'ye
açýlmasýnýn beklenmediði de dikkate alýnýrsa olasý
üyelik anýnda Lizbon Antlaþmasý'nýn hâlâ yürürlükte
olacaðýný söylemek bile pek mümkün deðil.
AB’DE LÝZBON DÖNEMÝ BAÞLADI
AB, 1 Aralýk itibariyle üyelerin
ulusal çýkarlarýný, Birlik
ruhunun önünde tutan ve
hassas dengeler üzerine kurulu
bir yapýya dönüþüyor. Birliðin
kurumsal yapýsýný yeniden
düzenleyen Lizbon Antlaþmasý
1 Aralýk'ta yürürlüðe girdi.
Hazýrlýk çalýþmalarýna 2007'de baþlanan, 2008'de de
Ýrlanda tarafýndan referandumla reddedildikten sonra
sancýlý bir onay sürecinden geçen Lizbon Antlaþmasý
yarýn yürürlüðe giriyor. AB'nin kurumsal iþleyiþinde
oldukça önemli deðiþiklikler yaratacak olan belge,
teknik anlamda “kötünün iyisi” bir niteliðe sahip. Lizbon
Antlaþmasý'nýn getireceði yeniliklerden öne çýkanlar
þunlar:
* Antlaþmanýn öngördüðü þekilde iki buçuk yýl için ve
görev süresi bir kez uzatýlabilecek þekilde bir AB
Baþkaný seçildi. AB'nin uluslararasý alandaki yüzü
olacak bu makama atanan ilk isim Herman Van Rompuy
oldu. “AB Dýþiþleri Bakaný” koltuðuna ise 5 yýllýðýna
Barones Catherine Ashton oturtuldu.
* Mevcut oy sistemi 2014'e kadar korunacak. 2017'ye
kadar geçiþ süresi tanýnacak yeni sistemde çifte
çoðunluk sistemi uygulanacak. Karar almak için üye
ülkelerin yüzde 55'inin onayý ve bu ülkelerin AB
nüfusunun yüzde 65'ini temsil etmeleri gerekecek.
* Ulusal veto yetkisi dýþiþleri, savunma, mali konular,
sosyal güvenlik ve kültür alanlarýnda korunacak. Yeni
üye alýmlarýnda da oybirliði aranacak.
* NATO benzeri bir yaklaþýmla “dayanýþma ilkesi”
devreye sokulacak. Bu ilke terörist saldýrýlar ve doðal
afetler için de geçerli olacak.
* Temel Haklar Sözleþmesi baðlayýcý hale geliyor.
Ýngiltere, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'ne bu konuyla
ilgili ayrýcalýklar tanýndý.
* AB vatandaþlarý bir milyondan fazla imza toplamalarý
halinde bir yasanýn gözden geçirilmesini yada yeni bir
yasal sürecin baþlatýlmasýný talep edebilecekler.
Sayfa 2
Ý S PA N YA D Ö N E M B A Þ K A N L I Ð I
ÖNCELÝKLERÝNÝ BELÝRLEDÝ
2010'un ilk yarýsýnda Avrupa
Birliðinin dönem baþkanlýðýný
üstlenecek olan Ýspanya 8
Aralýk'ta altý aylýk dönem
baþkanlýðýnýn önceliklerine
iliþkin açýklamada bulundu.
AB'nin daimi Baþkanlýðý ve Dýþ Ýliþkiler Yüksek
Temsilciliði görevlerinin uygulamaya konulduðu bir
dönemde baþkanlýk eden ilk üye ülke olacak.
Brüksel'de Avrupa Politika Merkezi'nin düzenlediði
halka açýk bir toplantýda Ýspanya'nýn AB Ýliþkilerinden
sorumlu Devlet Bakaný Diego López Garrido “Ýspanya
öncelikler yaratacak” diye konuþtu.
Deneyimli politikacý Garrido daha önce baþarýsýzlýða
uðrayan AB Anayasasý'nýn hazýrlayýcýlarý arasýnda yer
alýyordu. Garrido ülkesinin dönem baþkanlýðýnýn çok
özel olacaðýný ve “eski Nice modelinden yeni Lizbon
Antlaþmasý dönemine geçiþe damgasýný vuracaðýný
kaydetti.
Ýspanyol politikacý ayrýca ülkesinin sýradaki dönem
baþkanlarý Belçika ve Macaristan'la bir çalýþma
programý hazýrladýðýný ve çalýþma formatýna “üçlü
baþkanlýk” adý verildiðini kaydetti. Garrido adý geçen
üç ülkenin Genel Ýþler Konseyi çerçevesinde 7 Aralýk'ta
önümüzdeki on sekiz ay için ortak bir programý kabul
ettiklerini söyledi.
Garrido, bu arada Ýspanya dönem baþkanlýðýnýn dört
ana önceliðini açýkladý.
Ýstihdam ve ekonomi
Öncelikler arasýnda ekonomi ilk sýrada yer alýyor.
Gündemin birinci maddesini ekonomik krizden
kurtulmanýn yollarý ve istihdamýn arttýrýlmasý
oluþturuyor.
Ýspanya Avro bölgesinde iþsizlik oranýnýn en yüksek
olduðu ülke. Avro bölgesinde ortalama iþsizlik oraný
ekimde yüzde 9,8 iken bu oran Ýspanya'da yüzde 19,3
oldu. Letonya yüzde 20,9 ile birinci sýraya yerleþti.
Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan
Avrupa Birliði
Hazýrlanmýþtýr
Koordinasyon Merkezi
ARALIK 2009
Ayrýca yeni iþ kaynaklarýnýn yaratýlmasý Avrupa
Sosyalistler Partisi'nin de ilk önceliði. Bu öncelik
Prag'da düzenlenen yýllýk kongrede açýklandý.
Ýspanya'da baþbakan José Luis Rodríguez Zapatero,
Ýspanya Sosyalist Ýþçi Partisi (PSOE) lideri,
baþkanlýðýndaki sosyalist hükümet iþ baþýnda.
Garrido Lizbon sonrasý “AB 2020 stratejisinin
onaylanmasýnýn önümüzdeki on yýlda kendi ülkesinin
ekonomik önceliklerinden olacaðýný belirtti. Garrido
yeni stratejiyle ilgili en büyük zorluðun hedeflerin
takibi olduðunu, Lizbon büyüme ve istihdam
gündeminde hedefler belirlendiðini ancak bu arada
ülkelerin performanslarýnýn izlenmesinin
unutulduðunu söyledi.
Garrido uluslararasý finans sisteminin denetlenmesine
iliþkin yeni tedbirlerin onaylanmasýnýn Ýspanya'nýn
dönem baþkanlýðý sýrasýndaki önemli hedeflerinden biri
olduðunu açýkladý.
Lizbon Antlaþmasý'nýn uygulamaya konulmasý
Ýspanyol devlet bakanýna göre ikinci öncelik Lizbon
Antlaþmasý'nýn hayata geçirilmesi. Garrido
antlaþmanýn daha önceki AB Anayasasý'na çok
benzediðini söyledi.
“Gereçlere sahibiz ama politikamýz yok,” diye Garrido
Lizbon Antlaþmasý çerçevesinde tanýtýlan yeniliklere
göndermede bulundu. Bunlardan biri de Vatandaþlar
Giriþimi. Bir milyon vatandaþ imzasýnýn toplanmasýyla
bir yasal sürecin baþlatýlabilmesi söz konusu. Ancak bu
imzalarýn nasýl toplanacaðý henüz belli deðil. Fikir
þimdilik yalnýzca kâðýt üzerinde geçerli. Ýspanya bunun
için gerekli araçlarýn geliþtirilmesine öncelik tanýmaya
kararlý.
Vatandaþlýk
Garrido'ya göre Ýspanyol dönem baþkanlýðýnýn üçüncü
önceliði vatandaþlýk.
“21 inci yüzyýl Avrupa'sýnýn vatandaþlarýyla yakýndan
ilgili olmasý gerektiðini düþünüyoruz” diyen Ýspanyol
yetkili bugün AB vatandaþlarýnýn Birliði uzakta bir
nesne olarak gördükleri gerçeðine eleþtiride bulundu.
Garrido, ülkesinin iddialý bir sosyal gündemle Avrupa
ile Avrupalýlar arasýndaki uçurumu kapatmaya
çalýþacaðýný söyledi.
Garrido Ýspanya dönem baþkanlýðýnýn özgürlük,
güvenlik ve adalet yoðunluklu “Stockholm
Programý”nýn uygulamaya konulmasýna iliþkin bir
eylem planýný detaylandýrmaya hazýrlanýyor. Adý geçen
programýn 10-11 Aralýk AB zirvesinde kabul edilmesi
bekleniyor.
Garrido, Ýspanya'nýn ayrýmcýlýktan uzak, toplumda en
kötü günah olarak bilinen kadýna karþý þiddetle
mücadeleyle ilgili bir yönergenin kabulü için
çalýþacaðýný söyledi. “Kadýna uygulanan þiddetin
Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi
yalnýzca ulusal deðil Avrupa perspektifinden de ifade
edilmesini istiyoruz.” diye de ekledi.
Dýþ iliþkiler
Dördüncü öncelik dýþ iþleri… Bir baþka deyiþle AB'yi
dünya sahnesinde bir aktör haline getirmek.
“Bugün küresel aktör deðiliz. Dýþ politikada bazý
deneyimlerimiz var. Birtakým önemli görevleri ve bazý
ortak siyasi konumlarý kabul ettik ama gerçek bir dýþ
siyasetimiz yok.”
Ancak Lizbon Antlaþmasý'yla Birlik önemli dýþ politika
araçlarýna sahip olacak. AB'yi dýþ dünyada temsil
edecek Konsey Baþkanlýðý, Dýþ Ýliþkiler ve Güvenlik
Yüksek Temsilcisi ki AB'yi gerçek bir dýþ iþleri bakaný
gibi temsil edecek ve Avrupa Dýþ Ýþleri Servisi (EEAS).
Garrido'ya göre EEAS en parlak, en güçlü diplomatik
servis olacak. Bu servis ayný zamanda Lizbon
Antlaþmasý'nýn sebep olduðu en önemli zorluk olacak.
Ýspanya EEAS'ýn Nisandan önce örgüt yapýsýnýn
tamamlanmasýný istiyor.
“Nisandan önce yeni Avrupa Dýþ Ýþleri Servisimiz
olacak. Hedefimiz bu” diyen Garrido bunun
baþarýlmasý için birlik düzeyinde mutabakata
varýldýðýný sözlerine ekledi.
Bununla birlikte belirlenen hedef halen açýklanmýþ
olanlara ters düþüyor. Geçen hafta AP'de konuþan
AB'nin yeni Dýþ Ýþleri Bakaný Catherine Ashton yeni
servisin oluþturulmasý için hemen iþe baþlayacaðýný
söyledi. Ahston'ýn hedefi Konsey'in nisan sonuna kadar
bir karara varmasýný saðlayacak bir “teklif sunmak”.
'Dýþa dönük baþkanlýk'
Dinleyicilerin sorularýna cevap veren Garrido
Ýspanya'nýn dönem baþkanlýðýnýn Konsey baþkanlýðý ve
Yüksek Temsilcilik görevlerini güçlendireceðini,
Ýspanya'nýn yeni Konsey baþkanýný gölgede
býrakmayacaðýný söyledi. Garrido, gelecek altý ay
içerisinde rekor sayýdaki ikili zirvelere baþkanlýk
etmenin Herman van Rompuy'un iþi olacaðýný
vurguladý.
“Dokuz ya da on zirve ile Guinness Rekorlar Kitabý'na
gireceðiz” diyen Ýspanyol yetkili AB-ABD, AB-Rusya,
AB-Kanada, AB-Akdeniz ve ilk kez düzenlenecek ABFas zirvesine ek olarak bir de Latin Amerika liderleriyle
bir araya geleceklerini söyledi. Fas, Ýspanya'nýn
ekonomide önemli ortaklarýndan biri.
“Çok dýþa dönük bir baþkanlýk olacaðýz” diyen Garrido
ülkesinin bazý dýþ ortaklarla mevcut yasal anlaþmalarý
güncelleþtireceðini söyledi. Garrido'ya göre, dýþarýdan
bakýldýðýnda AB ve ABD “Batý” olarak isimlendirilen
tek bir unsur gibi görünüyor. Ancak Kuzey Atlantik
Paktý (NATO) haricinde tamamen farklý içerik söz
konusu. Ekonomik ve siyasi konularda imzalanmýþ
anlaþmalar yok.
Sayfa 3
ARALIK 2009
Garrido, Avrupa'nýn geleceðine odaklý eski Ýspanyol
Baþbakaný Felipe González liderliðindeki gruptan
nelerin beklenmesi gerektiði sorusuna karþýlýk Ýspanya
dönem baþkanlýðý sýrasýnda 25-30 sayfayý geçmeyecek
kýsa bir teblið hazýrlanacaðýný açýkladý. “Ama eminim
ki bu çok cazip olacak.
AVRUPA BÝRLÝÐÝ 2010 BÜTÇESÝ KABUL
EDÝLDÝ
Avrupa Parlamentosu Birliðin
2010 bütçesini onayladý. Buna
göre 2010 yýlý için taahhüt
edilen bütçe (commitment)
141,4 milyar Avro olurken,
ödemeler için belirlenen bütçe
122,9 milyar Avro olarak
kaydedildi.
Uzmanlar AB bütçesinin 2010 yýlý için en büyük
sýkýntýsýnýn, daha önce üzerinde anlaþmaya varýlmýþ
ancak finanse edilememiþ olan ekonomiyi kurtarma
paketi için AB'nin 2,4 milyar Avroya daha ihtiyaç
duymasý.
2010 bütçesi Nice Antlaþmasý kurallarý dâhilinde kabul
edilen son bütçe olarak AB tarihine geçti. Bütçe Birlik
ülkelerinin toplam GSMH'nýn % 1.04'ünü oluþturuyor.
Birliðin 5 milyar Avroluk ekonomiyi kurtarma paketi
2009 ve 2010 yýllarýný kapsýyor ve özellikle enerji
projeleri ve kýrsal bölgelerdeki kalkýnmayý
desteklemeyi amaçlýyordu. 2009 yýlý içinde plan kabul
edildiðinde, iki yýl için gerekli olan 2,4 milyar Avroluk
bölüm konusunda bir uzlaþý çýkmamýþtý. Geçtiðimiz ay
gerçekleþen müzakereler sonucunda AB kurumlarý
finansmanýn, 2009 ve 2010'da tarým ve idari alanda
harcanmayan fonlardan ve üye ülkelerin 120 milyon
Avroluk ek katkýlarýyla saðlanmasý konusunda
anlaþmaya vardý.
2010 bütçesinin % 45’ine denk gelen 64 milyar
Avronun araþtýrma, eðitim ve inovasyonla ilintili
önlemler için harcanacaðý bildirildi. Bütçede
araþtýrmalara yönelik fonlar % 12 oranýnda artýrýlýrken
(7,5 milyar Avro), enerji ve ulaþtýrma için ayrýlan pay
%10 (2 milyar Avro) arttý.
bekleniyor. On iki proje teklifi
arasýndan seçilen altý projeye ek
olarak dört proje de yedek
listeye alýndý. Ancak Komisyon
seçilen altý projede herhangi bir
terslik olmasý ihtimalinin son
derece düþük olduðunu
açýkladý.
Deniz üssünde kurulacak rüzgâr enerjisi tesisleriyle
ilgili dokuz projeye toplam €565 milyon kaynak
ayrýlýyor. €150 milyon Alman, Ýsveç ve Danimarka'nýn
Kriegers Flak bölgesindeki ortak tesisleri için ve €10
milyon Belçika'daki Thronton Bank derin deniz
tesisleri için kullanýlacak.
AB Enerji Komiseri Andris Piebalg ekonomik krizden
kurtulmaya yardýmcý olabileceðine inandýklarý aday
projeler arasýndan seçim yaptýklarýný kaydetti. Seçilen
þirketlerle iþ anlaþmalarýnýn imzalanmasýna bu ay
itibarýyla baþlanacak ve para firmalara geliþme
evrelerine baðlý olarak 2010-2012 tarihleri arasýnda
aktarýlacak.
Komisere göre, altý CCS projesinin hayata
geçirilmesine yardýmcý olmak “öncülerin çekirdek
grubu”nu oluþturacak.
“Altý baþlangýç için en düþük sayý” diyen Piebalgs
Avrupa'nýn gerçek projelere devlet fonu aktarmada
“ilk” olduðunu söyledi. Ancak AB, bu tür teknolojinin
2020'ye kadar faaliyete geçebilmesi için düþünülen 1012 CCS projesinin 2015'e kadar gerçekleþtirilmesi
hedefinin oldukça gerisinde kaldý.
“CCS'ler olmadan sera gazý emisyonlarýnýn aþaðý
çekilmesine yeterli katkýda bulunamayýz” uyarýsýnda
bulunan Piebalgs teknolojinin pahalý olduðunu ve bu
nedenle AB'nin ek kaynaklar aramak zorunda
olduðunu söyledi.
AB CCS'ler için belirlenen emisyon ticaret þemalarýna
(ETS) ve yenilenebilir enerji projelerine yeni
katýlacaklara ayrýlan ödeneðe ek €300 milyonluk
tutarýn nasýl paylaþtýrýlacaðý konusunu ele alýyor.
Komisyon €20 karbon birim fiyatýna göre €6 milyarlýk
ödenek ayrýlmýþ olacaðýný kaydediyor. Ancak bu
rakamýn karbon fiyatlarýna baðlý olmasýnýn ne kadar
anlamlý olup olmadýðý da ayrý bir tartýþma konusu. AB
fiyatlarýn 2012'den sonra daha sýký yasalarýn yürürlüðe
girmesiyle yükseleceðini umuyor.
AB KARBON DEPOLANMASI VE RÜZGÂR
ENERJÝSÝ ÜRETÝMÝNE EK ÖDENEK AYIRDI
Ara baðlantý fonlarýnda gecikme
Avrupa Komisyonu bir dizi rüzgâr enerjisi üretimi,
karbon tutusu ve depolanmasý (CCS) projesini
onayladý. Projelere €1,5 milyar fon ayrýldý.
AB'nin bu arada enerji alanýnda iyileþtirme için
kullanýlacak fonlarýn geri kalan kýsmýnýn aktarýlacaðý
altyapý projelerini onaylamasý bekleniyor.
Ýspanya'daki teknoloji tesisi, Hollanda'daki
Maasvlakte tesisi, Ýngiltere'deki Hatfield ve
Polonya'daki Belchatow tesisinin desteklenmesi için
€1 milyarlýk bir fonun yeterli olacaðý belirtildi. Ayrýca
Ýtalya'daki Porto-Tolle tesisinin €100 milyon almasý
Enerjide fonlarýn aslan payý (€2,37 milyar) gaz ve
elektrik ara baðlantýlarýna ayrýldý. Ancak Komiser
Piebalgs bu konuda uzlaþmaya varmanýn zor olduðunu
itiraf ediyor. Piebalgs, Macaristan ile Romanya
arasýndaki bir ara baðlantýnýn Romanya'nýn Schengen
Sayfa 4
Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan
Avrupa Birliði
Hazýrlanmýþtýr
Koordinasyon Merkezi
ARALIK 2009
vizesiz seyahat bölgesine üye olmamasý nedeniyle
sonuçsuz kalmasýný örnek gösteriyor.
Kuruluþlarýndan €2,2 milyar kredi verilmesi
bekleniyor.
Altyapý konusunda gecikmelerin asýl nedeni proje
geliþtirme ekiplerinin sunduklarý bilginin yeterli
olmayýþý. Komisyonun konuyla ilgili olarak 18
Aralýk'ta karara varmasý bekleniyor. Daha sonra tasarý
Parlamentoda ele alýnacak ve üye devletler son taslaðý
þubatta onaylayacaklar.
AB Geniþleme Komiseri Olli Rehn “Zor dönemlerde
AB geniþleme süreci Batý Balkan ülkeleri için bir
istikrar çýpasý sunuyor. AB, ekonomik krizin etkilerini
azaltmak için bölgenin yanýnda yer alýyor. Öncelikli
altyapý projelerine ayrýlacak fonlarý bir havuzda
toplayan WBIF, bölgenin ekonomik açýdan kurtulmasý
ve bütünleþmeye destek için harcanan ortak çabalarýn
gerçek bir göstergesi” dedi.
Arka Plan:
Mart 2009'da AB liderleri temiz kömür ve deniz üssü
rüzgâr tesisleri projelerine €3,98 milyar harcanmasýna
iliþkin bir planý onayladý.
Kimi AP üyeleri enerji tasarruf tedbirlerinin dikkate
alýnmadýðý gerekçesiyle planý eleþtirdi. AP Sanayi
Komitesi paranýn Eylül 2010'dan önce aktarýlmamasý
yönündeki çaðrýyý kabul etti.
Kurumlar arasýnda 16 Nisan'da anlaþmaya varýldý.
Buna göre, Avrupa Komisyonunun ayrýlan fonlarýn
2010 yýlsonundan önce kullanýlmamasý yönünde
öneride bulunmasýna izin veriyor. Ancak Komisyon ilk
projelerin hayata geçirilmeyeceðini bir raporla
kanýtlamasý gerekiyor. Raporun Mart 2010'da
sunulmasý bekleniyor.
Atýlacak adýmlar:
EIB Baþkan Yardýmcýsý Dario Scannapieco “Bugün
alýnan kararlar fon saðlayýcýlarýn bölgedeki varlýklarýný
artýrma ve güçlendirme taahhütlerini göstermektedir.
Bu eþgüdüm ile paranýn ve kredilerin ortak havuzda
toplanmasý kaynak saðlayýcýlarýn Batý Balkanlar'a
yardýmýn etkilerini güçlendirme potansiyeline sahip.
Bu iþbirliði çerçevesinde EIB faaliyetlerini
sürdürecektir” diye konuþtu.
EBRD Birinci Baþkan Yardýmcýsý Varel Freeman ise
“WBIF kurumlarýmýz tarafýndan ortaklaþa belirlendi;
yenilikçi ve mali kaynaklarýn bir havuzda
toplanabilmesi için etkili bir araç; amacý yardým edilen
ülkelerin öncelikli projelerine daha fazla finansman
alabilmeleri ve yatýrýmlarýn bölgenin bütünündeki
etkisini artýrmak” dedi.
AB, BATI BALKANLAR'DAKÝ YATIRIM
PROJELERÝNE DESTEÐÝNÝ ARTIRDI
CEB Baþkaný Raphaël Alomar “Avrupa'daki
ortaklarýmýz ve Batý Balkanlar'daki arkadaþlarýmýzla
sosyal uyum ve istikrara yatýrým yapmaya kararlýyýz.
Bugüne kadar CEB, Orta ve Güneydoðu Avrupa
ülkelerindeki projelere €10 milyar tutarýnda finansman
saðladý. Artan hassasiyetlere karþý CEB bölgedeki
sosyal altyapýya desteðini artýracaktýr” þeklinde
konuþtu.
Batý Balkanlar'daki projelerin finansmanýna öncelik
vermek üzere Avrupa Birliði kurumlarý kollarý sývadý.
Avrupa Komisyonu; Avrupa Yatýrým Bankasý (EIB) ,
Avrupa Yeniden Ýnþa ve Geliþim Bankasý (EBRD),
Avrupa Geliþim Bankasý Konseyi (CEB) ile AB'ye üye
ülkeler bölgedeki projeleri finanse edebilmek için Batý
Balkanlar Yatýrým Çerçevesi'ni (WBIF) kurdular.
WBIF ortak fonlardan ve Batý Balkanlar'daki öncelikli
projelerin finansmanýný kolaylaþtýracak ortak kredi
kaynaklarýndan oluþuyor. Çerçeve Arnavutluk, BosnaHersek, Hýrvatistan, Makedonya, Kosova, Karadað ve
Sýrbistan'daki öncelikli projelerin hayata geçirilmesi ve
hazýrlanmasý için gerekli finans kaynaklarýna katkýda
bulunacak.
WBIF'ýn amacý farklý finans kaynaklarýný eþgüdümlü
hale getirmek ve bir havuzda toplamak, Batý Balkan
ülkelerinin öncelikli projelerine kredi saðlamak. Sosyal
altyapýnýn da dâhil olduðu altyapý sektörlerine
yöneltilen dikkat bundan böyle Küçük ve Orta Ölçekli
Ýþletmelere (KOBÝ), enerji tasarrufuna ve diðer yatýrým
sektörlerine yöneltilecek, destek verilecek.
Ýyi bir hazýrlýk ve güçlü bir uygulama saðlayacak
çerçevenin kredi talebinde bulunan projeler için ve
katýlým süreci baðlamýnda Batý Balkanlar'daki
ekonomik büyümeye baþarýlý katký saðlanabilmesi için
önemli olduðu bildiriliyor.
Aralýk 2009: CCS ve rüzgâr enerjisi tesisleri
anlaþmalarýnýn imzalanmasýna baþlanacak.
18 Aralýk 2009: Komisyon altyapý ile ilgili karara
varacak.
WBIF'ýn ilk toplantýsýnda
bölgede farklý sektörlerin
toplam 26 projesine teknik
destek saðlanmasý için €26
milyon ayrýlmasýna karar
verildi. Bu arada projelere
Uluslararasý Finansman
Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi
Avrupa Komisyonu bugüne kadar bölgedeki belediye
altyapý projeleriyle teknik yardým projelerinin
finansmanýna €110 milyon ayýrdý. EIB, EBRD ve
CEB'nin her biri teknik yardým için €10'ar milyon veya
daha baþka kaynak desteði verdi. AB üyesi devletler ve
diðer fon saðlayýcýlardan EIB ve EBRD'nin ortak
yönetimindeki Avrupa Batý Balkanlar Ortak Fonu
aracýlýðýyla para yardýmýnda bulunmalarý istendi. Adý
geçen fon EBRD Batý Balkanlar Fonu ile oluþturuldu.
Sayfa 5
ARALIK 2009
Bütün bu farklý mali kaynaklar þimdi tek bir çatý altýnda
bir araya getiriliyor ve Ortak Baðýþ Fonu adýný alýyor.
WBIF fonlardan yararlanacak ülkelerden gelecek proje
tekliflerini tek bir noktada topluyor; projelere katkýda
bulunanlarla finansman saðlayanlarý incelemeye
alýyor. Hangi projelerin seçileceði ülkelerin
ihtiyaçlarýna ve AB katýlým önceliklerine baðlý olarak
belirleniyor.
Ortak kredi mekanizmasý ile fon tamamlanýyor. EIB ile
EBRD €1 milyarlýk kredi kaynaðý oluþturma sözü
vermiþ bulunuyor. Benzer þekilde CEB bölgedeki
sosyal projeler için de kredi vermeye hazýrlanýyor.
AB NÜFUSU YARIM MÝLYARI AÞTI
AB'nin nüfusu son bir yýlda 1,5
milyon artarak 501 milyon 260
bine ulaþtý. Nüfus artýþýnýn 940
bini göç, 596 bini doðal yollarla
gerçekleþti.
AB istatistik kurumu Eurostat'ýn
son verilerine göre, 27 üyeli AB'nin en kalabalýk ülkesi
olan Almanya'nýn nüfusu bu yýl içinde 245 bin
gerileyerek 81 milyon 758 bine indi. 189 bin doðal
nüfus kaybeden Almanya, 56 bin net göç verdi.
2009'da 282 bini doðal nüfus artýþý ve 77 bini net göç
olmak üzere toplam nüfus artýþý 359 bin düzeyinde olan
Fransa'nýn nüfusu 64 milyon 710 bine ulaþtý.
Son bir yýlda 221 bini doðal deðiþim ve 186 bini göç
olarak nüfusu 407 bin artan Ýngiltere'de yaþayanlarýn
sayýsý 2009 yýlý sonunda 62 milyon 42 bine çýktý.
Doðal nüfusu son bir yýlda 31 bin kiþi azalan Ýtalya ise
2009'da aldýðý 383 bin göçmen sayesinde toplam
nüfusunu 60 milyon 397 bine çýkarmayý baþardý.
AB'nin beþinci büyüðü Ýspanya 2009'da 180 bini doðal
artýþ ve 79 bini net göç olmak üzere nüfusunu 259 bin
artýþla 46 milyon 87 bine yükseltti.
milyon 329 bin (-21 bin), Letonya 2 milyon 249 bin (12 bin), Slovenya 2 milyon 54 bin ( 22 bin), Estonya 1
milyon 340 bin (deðiþmedi), Kýbrýs Rum Kesimi 802
bin ( 5 bin), Lüksemburg 502 bin ( 9 bin) ve Malta 416
bin ( 3 bin)"
EUROSTAT: AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NDE 2,4
MÝLYON TÜRK VATANDAÞI YAÞIYOR
Eurostat, AB'de yaþayan 30,8 milyon yabancý ülke
vatandaþý arasýnda en kalabalýk grubun sayýlarý 2,4
milyonu aþan Türk vatandaþlarý olduðunu duyurdu.
500 milyonluk AB nüfusunun yüzde 6'dan fazlasýný
oluþturan yabancý ülke vatandaþlarý arasýnda Türkleri 1
milyon 727 binle Fas, 1 milyon 15 binle Arnavutluk,
621 binle Çin, 602 binle Ukrayna, 594 binle Cezayir,
570 binle Rusya, 512 binle Hindistan, 511 binle
Ekvator ve 473 binle Sýrbistan vatandaþlarý izliyor.
AB'de 1 milyon 677 bin Romen, 1 milyon 262 bin
Ýtalyan, 1 milyon 197 bin Polonyalý, 965 bin Portekizli,
919 bin Ýngiliz, 773 bin Alman, 602 bin Fransýz, 459 bin
Hollandalý, 439 bin Ýspanyol ve 431 bin Yunan diðer
üye ülkelerde yaþýyor.
Eurostat'ýn 2008 yýlý verilerine göre, AB'deki 2 milyon
419 bin Türk vatandaþýnýn 1 milyon 830 bini
Almanya'da, 221 bini Fransa'da, 109 bini Avusturya'da,
94 bini Hollanda'da, 40 bini Belçika'da, 36 bini Birleþik
Krallýkta, 29 bini Danimarka'da, 15 bini Ýtalya'da ve 10
bini Ýsveç'te yaþýyor. AB üyesi olmayan Ýsviçre'de ise
73 bin Türk vatandaþý bulunuyor.
AB'de yabancý ülke vatandaþlarý Lüksemburg'un
nüfusunun yüzde 43'ünü oluþtururken bu oran
Letonya'da yüzde 18'e, Estonya'da yüzde 17'ye, Kýbrýs
Rum kesiminde yüzde 16'ya, Ýrlanda'da yüzde 13'e,
Ýspanya'da yüzde 12'ye, Avusturya'da yüzde 10'a,
Belçika ve Almanya'da yüzde 9'a, Yunanistan'da yüzde
8'e ve Birleþik Krallýkta yüzde 7'ye geriliyor.
Son 1 yýlda Polonya'nýn nüfusu 28 bin artarak 38
milyon 164 bine çýkarken Romanya'nýn nüfusu 32 bin
gerileyerek 21 milyon 466 bine indi. 2009'da Hollanda
91 bin artýþla 16 milyon 577 bine, Yunanistan 46 bin
artýþla 11 milyon 306 bine, Belçika 78 bin artýþla 10
milyon 828 bine, Portekiz 10 bin artýþla 10 milyon 637
bine ve Çek Cumhuriyeti 45 bin artýþla 10 milyon 512
bine çýkarken, nüfusu 17 bin azalan Macaristan 10
milyon 14 bine geriledi. Ýsveç, son 1 yýlda 92 bin artýþla
9 milyon 348 bine ve Avusturya 18 bin artýþla 8 milyon
373 bine ulaþýrken Bulgaristan, 30 bin nüfus kaybýyla 7
milyon 577 bine indi.
Devlet Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ'ýn,
Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay ile valilikler bünyesinde
AB Genel Sekreterliðinin taþra teþkilatý gibi çalýþmasý
planlanan "Avrupa Birliði ve Proje Þube
Müdürlüðü"nün kurulmasý yönünde görüþmelerde
bulunduðu bildirildi.
Küçük AB üyelerinde 2009 yýlý nüfus deðiþimleri ise
þöyle: "Danimarka 5 milyon 547 bin ( 36 bin), Slovakya
5 milyon 424 bin ( 12 bin), Finlandiya 5 milyon 351 bin
( 24 bin), Ýrlanda 4 milyon 451 bin ( bin), Litvanya 3
Baðýþ'ýn AB sürecine iliþkin temaslarý kapsamýnda
Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay'ý ziyaretinin ardýndan
yapýlan yazýlý açýklamada, ABGS'nin dört temel
platformdan oluþan yeni bir AB stratejisi hazýrladýðý ve
Sayfa 6
TÜRKÝYE GENELÝNDE AB VE PROJE ÞUBE
MÜDÜRLÜKLERÝ KURULACAK
AB ve Proje þube müdürlükleri ABGS'nin taþra
teþkilatlarý gibi çalýþacak. Siyasi reformlar için Ýçiþleri
Bakanlýðý ile yoðun iþbirliði yapýlacak.
Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi
ARALIK 2009
bu stratejinin en önemli unsuru
olan "Siyasi Reformlar" platformu
hakkýnda Ýçiþleri Bakaný ile yoðun
bir iþbirliði içerisine girildiði
belirtildi.
önemine dikkat çeken komiser rekabetin artýrýlmasý,
meþruiyetin kesinleþmesi ve Avrupa'da tek telekom
piyasasýna yatýrýmlarýn artýrýlmasýnýn önemi üzerinde
durdu.
Açýklamada, valilikler bünyesinde
AB Genel Sekreterliðinin taþra
teþkilatý gibi çalýþmasý planlanan "Avrupa Birliði ve
Proje Þube Müdürlüðü"nün kurulmasý yönünde
deðerlendirmelerde bulunulduðu aktarýldý.
Avrupa Telekom Kurumu 27 üye devletin telekom
kurullarý baþkanlarýndan oluþuyor. Kararlar kural
gereði üçte iki çoðunluk ve salt çoðunlukla alýnýyor.
Bunun için BEREC Komisyonun tedbirlerle ilgili
analizi baðlamýnda fikir beyanýnda bulunuyor ve ulusal
düzenleme kurullarý bunu Komisyona iletiyor.
Bu sistemin kurulurken öncelikle illerde AB Daimi
Temas Noktasý görevini yürütecek vali yardýmcýlarýnýn
belirleneceði bildirilen açýklamada, ABGS'nin de
illerde yapýlan AB faaliyetlerini kamuoyuna
duyuracaðý belirtildi.
BEREC kararlarýnda baðýmsýz uzmanlarýn desteðinden
yararlanýlacak. Kurum ayrýca ulusal telekom
düzenleme kurullarýnýn baðýmsýz çalýþmalarýna destek
verecek ve özellikle sýnýr ötesi düzenleme konularýnda
bu çalýþmalarý tamamlayacak.
Açýklamada, Ýçiþleri Bakanlýðý ile AB sürecine iliþkin
öngörülen siyasi reformlar kapsamýnda Anayasa
deðiþikliklerinin ve yasal düzenlemelerin "reform
paketi" yöntemi ile ele alýnacaðý kaydedildi.
AB Telekom Reformu sonucunda 500 milyon AB
vatandaþý telekom piyasalarýndaki saðlýklý rekabet
sayesinde daha fazla tüketici hakkýna sahip olacak.
Örneðin hýzlý internet geniþ bant baðlantýsý daha kaliteli
olacak ve kullanýcý mahremiyeti daha iyi gözetilecek.
Þimdi üye devletlerin gerekli uyarlamalarý yerine
getirmeleri ve kullanýcýlara daha fazla esneklik
saðlamalarý gerekiyor. Komisyon radyo spektrum
politika programý hazýrlayacak ve uyumlu bir AB
spektrum politikasýnýn geliþtirilmesi için teklifte
bulunacak.
AB TELEKOM YASASI RESMEN YÜRÜRLÜÐE
GÝRDÝ
Avrupa Birliðinin yeni telekom yasalarý AB Resmi
Gazete'sinde yayýmlanarak 18 Aralýk tarihinde
yürürlüðe girdi.
Daha Ýyi Düzenleme Yönergesi ve Vatandaþ Haklarý
Yönergesi'nin birleþtirildiði yeni yasanýn Haziran
2011'e kadar 27 üye ülkenin ulusal yasalarýna
uyarlanmasý gerekiyor. Yeni Avrupa Telekom
Kurumu'nu hayata geçirildiði düzenleme Avrupa
Elektronik Ýletiþim Düzenleme Kurullarý'na (BEREC)
doðrudan uygulanacak ve 20 gün içerisinde yürürlüðe
girecek. BEREC Avrupa genelinde düzenlemeden
sorumlu olacak ve tek telekom piyasasýný
güçlendirecek. Mevzuat sürecindeki son adým için
Avrupa Parlamentosu ve Konsey arasýnda kasým
ayýnda uzlaþma saðlanmasý bekleniyor.
AB Telekom Komiseri Viviane Reding “BEREC'in
kuruluþu Avrupa'nýn telekom operatörlerinin ve
tüketicilerin að eriþiminde sýnýr ötesini hissederek
iletiþim hizmetlerinden istedikleri þekilde
yararlanmalarýndan söz ederken ciddi olduðumuzun bir
iþaretidir” dedi. Komiser 2010 ilkbaharýndan
baþlayarak BEREC'in ulusal telekom düzenleme
k u r u l l a r ý n a y a r d ý m e d e c e ð i n i v e Av r u p a
Komisyonunun telekom hizmetlerinin AB çapýnda
sorunsuz yerine getirilebilmesi
amacýna katkýda bulunacaðýný kaydetti.
Reform yönergeleri Resmi Gazetede
yayýnlandýðý için Reding üye
devletlerden yeni yasayý kendi ulusal
yasalarý haline getirmek üzere
çalýþmalara baþlamalarýný istedi.
Süratli ve doðru bir uyarlamanýn
Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi
AB ÇAPINDA ".EU" ALAN ADI ARTIK TÜM
RESMÝ DÝLLERDE KULLANILABÝLECEK
Avrupa'da artýk kamuoyu, iþ çevreleri ve organizatörler
“.eu” internet alan adý uzantýsýný Avrupa Birliðinin 23
resmi dilinde bulunan harflerle ifade edebilecekler.
Kullanýcýlar örneðin www. äéáäßêôõï.eu veya
www.ðîóìèíã.eu gibi Yunan ve Bulgar alfabesinde yer
alan harfleri içeren internet alan adreslerine sahip
olabilecekler.
Avrupa Birliðinin 10 Aralýk'ta aldýðý bu karar, alan adý
isimlerinin evrensel hale dönüþtürülmesi gerçek bir
küresel ve ayný zamanda yerel internet ortamýna sahip
olmak için atýlan önemli bir adým. Birçok internet
kullanýcýsý Latin alfabesinin kullanýlmadýðý farklý
dilleri konuþuyor. Dolayýsýyla bu kullanýcýlar kendi
alfabelerini de alan isimlerinde görmek istiyorlar.
AB Bilgi Toplumu Komiseri Viviane Reding konuyla
ilgili olarak “Uluslararasý alan adý uygulamasýnýn
baþlatýlmasý çok dilli ve çok kültürlü Avrupa'nýn
ihtiyaçlarýný daha iyi karþýlayabilecek” diye konuþtu.
Uluslararasý Ýnternet Alan Ýsimleri (IDN) Latin
alfabesinde yer alan “A” dan “Z”ye harflere ek olarak
“0” dan “9” a rakamlarý ve ayrýca “-“ iþaretini içeriyor.
Bugüne kadar alan adlarýný “.eu” uzantýsý altýnda
kaydettiren kullanýcýlar adreslerinde yalnýzca bu
iþaretleri kullanabiliyorlardý. Ama artýk farklý resmi
dillerdeki farklý karakterlerle de alan adlarý
Sayfa 7
KASIM 2009
kaydedilebilecek.
Komisyon Avrupa'da ana alan
uzantýsý “.eu” nun AB'nin bütün
resmi dillerinde yer alan farklý
karakterleri içermesi için harekete
geçti. Ýnternet alan isimlerinde bundan böyle "à", "¹",
"ä", "ø" veya "ä" gibi karakterler “.eu" uzantýsýnda
kullanýlabilecek. Yunanca ve Bulgarcada kullanýlan
farklý harfler kullanýlabilecek. Örneðin Ýspanyolca ve
Bask dilindeki farklý karakterlerden "ñ" veya
Fransýzca, Portekizce ve Katalan dilindeki “ç” de alan
isimleri içinde yer alabilecek.
Çok dillilik 2006'da kayýtlarý baþlatýlan “.eu” alan
uzantýsý için her zaman en önemli unsurlardan biri oldu.
Yasal çerçevede “.eu” alan adlarýnýn kaydý ve kayýtla
ilgili iletiþim kararlarý artýk Birliðin bütün resmi
dillerinde mümkün olabilecek.
2011 AVRUPA GÖNÜLLÜLÜK YILI ÝLAN
EDÝLDÝ
AB Konseyi 2011 yýlýnýn “Avrupa Gönüllülük Yýlý”
ilan edilmesi kararýný aldý. Avrupa Komisyonu
tarafýndan ortaya konulmuþ olan bu öneri, Avrupa
Parlamentosunun olumlu görüþü ile desteklendi.
Avrupa Birliði her yýl bir tema çerçevesinde Birlik
çapýnda bilinç ve duyarlýlýk artýrmak amacýyla
etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda 2009 yýlý Yenilik
ve Yaratýcýlýk yýlý olarak ilan edilirken, 2010 yýlý
"Yoksulluk ve Sosyal Dýþlanmayla Mücadele" yýlý
olarak belirlendi. Konsey þimdi de 2011 yýlý için
"gönüllülük" temasýný belirlediðini açýkladý.
Konsey kararýný memnuniyetle karþýlayan Eðitim,
Öðretim, Kültür ve Gençlikten sorumlu Komisyon
Üyesi Sn. Maroš Šefèoviè ºu açýklamayý yaptý:
''Gönüllü faaliyet, bireylerin topluma deðerli katkýlarda
bulunmasýný saðlayan yollardan birisini oluþturur.
Gönüllü faaliyetler AB düzeyinde sivil toplum
katýlýmýný ve sosyal uyumu arttýrmakta, ayrýca
gönüllülere öðrenme fýrsatý
genel olarak topluma da çok
çeþitli faydalar
saðlamaktadýr. Avrupa'da bir
yýlýn gönüllü faaliyetlerin
yaygýnlaþtýrýlmasýna
adanmasý fikrimizin Avrupa Parlamentosu ile Bakanlar
Konseyi tarafýndan güçlü bir þekilde desteklenmiþ
olmasýndan dolayý memnuniyet duyuyorum."
Avrupa Komisyonu gönüllü faaliyetlerin
yaygýnlaþtýrýlmasýna uzun zamandan beri destek
veriyor. Bu çerçevede, 1996 yýlýnda Gençlik Programý
(Youth in Action) kapsamýnda Avrupa Gönüllü
Hizmeti'nin oluþturulmasý bir mihenk taþý olmuþtur.
Resmi adýyla “Aktif Vatandaþlýðý Geliþtirmeye Yönelik
Avrupa Gönüllü Faaliyetler Yýlý”, Komisyonun
2011'de Avrupa'da gönüllü faaliyetleri pekiþtirme ve
sivil toplum, yerel ve bölgesel topluluklar ve Üye
Devletlerde aþaðýda belirtilen amaçlarý gerçekleþtirme
çabalarýnda bir sonraki adýmý oluþturacak:
·
AB'de gönüllü faaliyetlere fýrsat tanýyan ve bu
faaliyetleri kolaylaþtýran bir ortam yaratýlmasý;
·
Gönüllü kuruluþlarý güçlendirerek gönüllü
faaliyetlerin kalitesinin artýrýlmasý;
·
Gönüllü faaliyetlerde kaydedilen baþarýlarýn
tanýnmasý ve ödüllendirilmesi;
·
Gönüllü faaliyetlerin deðeri ve önemi
konusunda duyarlýlýðýn artýrýlmasý.
Sivil toplum ile Avrupa Parlamentosunun yoðun
desteðini alan “Aktif Vatandaþlýðý Geliþtirmeye
Yönelik Avrupa Gönüllü Faaliyetler Yýlý” tabandan güç
alan ve sivil toplumun önemli rol oynayacaðý bir
kampanya þeklinde tasarlandý. Avrupa Parlamentosu
tarafýndan Avrupa Gönüllülük Yýlý'na yönelik olarak
onaylanan AB Finansmaný, 2010'daki hazýrlýk
çalýþmalarý için 3 milyon €, 2011'de Yýl boyunca da 8
milyon € olarak öngörüldü.
Ýplik Pazarý Sokak No: 28 Büyük Hamam Karþýsý
Surlar içi - Lefkoþa
Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti
Tel: +90 392 228 3423 /
+90 392 228 3424
Faks: +90 392 228 3448
Http://www.eucoordination.org
Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr.

Benzer belgeler