Ders Dosyası

Transkript

Ders Dosyası
Genel Matematik (MATH 103) Ders
Detayları
Ders Adı
Ders
Kodu
Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Saati
Saati
Saati
Genel
Matematik
MATH
103
Güz
3
2
0
4
Ön Koşul Ders(ler)i -
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Diğer Bölümlere Verilen Servis Dersleri
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Verilme Şekli
Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Sorun/Problem
Öğretme Teknikleri Çözme
Dersin
Koordinatörü
6
Dersin
Öğretmen(ler)i
Dersin Asistanı
Dersin Amacı
Bu dersin amacı kümeler, sayılar ve özellikleri,
denklemler, eşitsizlikler, düzlemde doğru ve ikinci
dereceden eğriler gibi matematiğin temel
kavramlarını ve aralarındaki ilişkileri tanıtmak,
fonksiyonlar, trigonometri, karmaşık sayılar, matris
ve determinantların kullanımını öğretmek, ayrıca
öğrencilerin problem çözme ve analitik düşünme
yeteneğini geliştirmek ve gerçek hayat
uygulamalarına yönelik becerilerini artırmaktır.
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği
Kümeler, sayılar ve özellikleri, özdeşlikler, denklem
ve eşitsizlikler, polinomlar, düzlemde koordinat
sistemi, düzlemde doğru ve ikinci dereceden
eğrilerin grafikleri, fonksiyonlar, trigonometri,
kutupsal koordinatlar, karmaşık sayılar, doğrusal
denklem sistemleri, matrisler ve determinantlar.
• Matematiğin temel kavramlarını anlar,
• Birinci ve ikinci dereceden denklem ve
eşitsizlikleri çözer,
• Düzlemde doğru ve koniklerin denklemlerini tanır
ve grafiklerini çizer,
• Doğrusal denklem sistemlerinin çözüm
yöntemlerini öğrenir,
• Fonksiyonlar, trigonometri, karmaşık sayılar ve
kutupsal koordinatların kullanımını öğrenir
• Matris ve determinant kavramlarını anlar.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
Kümeler, Sayılar, Nümerik
ifadeler, Gerçel Sayıların
özellikleri
s.2-17
2
Cebirsel Altyapı: Eşitsizlikleri sayı s. 17-49
doğrusunda belirleme, Gerçel
Sayı doğrusunda uzaklık, Cebirsel
İfadeler, Bir değişkenli ifadelerin
tanım kümesi, Üst Kuralları,
Karekökler, Bilimsel Notasyon
Geometrik Altyapı: Pisagor
Teoremi ve tersi, Geometri
Formülleri, Eşleşik Üçgenler ve
Benzer Üçgenler Polinomlar:
Polinomlar, Polinomların toplamı
ve farkı, Polinom çarpması, Özel
çarpımlar için Formüller
3
Polinomların Çarpanlara Ayrılması, s. 49-80
Polinom bölmesi, Rasyonel
ifadeler, n. Kökler, Rasyonel
üstler,Taban aritmetiği
4
Doğrusal Denklemler: Doğrusal
Denklem Çözmek, Doğrusal bir
denkleme yol açan denklemleri
Çözmek, Doğrusal Denklemler ile
Modellenebilen Problemleri
Çözmek Quadratik Denklemler:
Çarpanlara Ayırarak Quadratik
Denklemi Çözmek, Tam kareye
tamamlayarak Quadratik
Denklemi Çözmek, Quadratik
Formülü kullanarak Quadratik
Denklemi Çözmek, Quadratik
Denklemler ile Modellenebilen
Problemleri Çözmek
5
Karmaşık Sayılar, Karmaşık sayı
s. 104-129
sisteminde quadratic denklemler,
Köklü denklemler, Quadratik
forma dönüştürülen denklemler,
Çarpanlara ayrılan denklemler,
Eşitsizlik çözümleri
s. 81-104
6
Mutlak değeri içeren denklemler
ve eşitsizlikler, Uzaklık ve Orta
Nokta Formülleri, İki Değişkenli
Denklemlerin Grafikleri, Kesim
Noktaları; Simetri
s. 130-167
7
Arasınav
8
Doğrular, Çemberler,
Fonksiyonlar
s. 167-188, 200-213
9
Bir fonksiyonun grafiği,
Fonksiyonların özellikleri,
Fonksiyon örnekleri
s.214-239
10
Parçalı Fonksiyonlar, Grafik
Teknikleri: Dönüşümler, Açılar ve
onların ölçümleri
s. 239-257, 504-517
11
Dik Üçgen trigonometrisi, Dar
Açıların Trigonometrik
Fonksiyonlarda Değerlerinin
Hesaplanması, Herhangi bir
Açının Trigonometrik
Fonksiyonları, Birim Çember
Yaklaşımı
s. 517-556
12
Trigonometrik Fonksiyonların
Özellikleri, Trigonometrik
Denklemler, Trigonometrik
Özdeşlikler, Toplam ve Fark
Formülleri, İki kat ve Yarım Açı
Formülleri
s.556-560, 622-662
13
Dik üçgenleri içeren uygulamalar, s. 673-701, 718-741
Sinüs ve Kosinüs Kuralı, Bir
üçgenin alanı, Kutupsal
Koordinatlar, Kutupsal
Denklemler ve Grafikleri
14
Kompleks Düzlem; De Moivre’s
Teoremi, Doğrusal Denklem
Sistemleri: Yerine Koyma ve Yok
etme metodları, Doğrusal
Denklem Sistemleri: Matrisler
s.742-749, 843-872
15
Doğrusal Denklem Sistemleri:
Determinantlar, Matris Cebiri
s. 873-899
16
Genel Sınav
Kaynaklar
Ders Kitabı:
1. M. Sullivan, Algebra and Trigonometry, 9.ed.,
Pearson, 2012
Diğer
Kaynaklar:
1. J. Stewart , L. Redlin, S. Watson, Precalculus
Mathematics for Calculus, Brooks Cole 6. edition, 2011
2. Matematik I, Atılım Üniversitesi Matematik Bölümü
Uzaktan Eğitim Ders Notu
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
-
-
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödevler
-
-
Sunum
-
-
Projeler
-
-
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
2
60
Genel Sınav/Final Juri
1
40
Toplam
3
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
40
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
Uzmanlık/Alan
Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı
Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik lisans programından edindiği ileri düzeydeki
kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak matematik
temelli lisansüstü programlarda, kamu veya özel
sektörde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak için
yeterli bilgiye sahip olur.
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun
araç-gereçleri kullanarak ortaöğretime uyarlar ve aktarır.
3 Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak,
matematik veya uygulandığı alanlardaki güncel
problemleri modelleme ve çözüm için gerekli olan
matematiksel yöntemleri seçme, kullanma, geliştirme ve
çözme becerisine sahip olur.
4 Analitik düşünme yeteneğine sahip olur ve sonuç
çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
5 Bilgisayar bilimleriyle ilgili alanlarda çalışabilecek
düzeyde temel yazılım bilgisine ve bilişim teknolojilerini
etkin bir şekilde kullanma becerisine sahip olur.
6 Karar süreçlerinin ihtiyaç duyacağı verileri toplama,
analiz etme, yorumlama ve istatistiksel yöntemleri
kullanabilme becerisine sahip olur.
7 Matematiğin doğrudan veya dolaylı olarak kullanıldığı
alanlarda çalışma yapabilecek düzeyde bilgiye sahip olur
ve yaşam boyu öğrenmenin bilinci ile mesleki bilgi ve
becerilerini yeniler.
8 Matematiğin kullanıldığı alanlarda bireysel olarak veya
takımlarda ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve etkin
biçimde çalışma becerisine sahip olur.
9 Matematik veya uygulama alanlarındaki bilgileri
izleyecek ve meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde
İngilizce bilir.
10 Görüş ve düşüncesini nicel ve nitel verilerle
destekleyerek açık ve anlaşılabilir biçimde yazılı ve sözlü
ifade eder, paydaşlarıyla iletişim kurar.
11 Matematik veya uygulama alanları ile ilgili verilerin
toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların
duyurulması aşamalarında evrensel ve toplumsal
boyutlardaki etkilerini dikkate alan mesleki etik ve
sorumluluk bilincine sahip olur.
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
16
3
48
14
2
28
14
4
56
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
2
13
26
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
1
22
22
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
Toplam İş Yükü
180

Benzer belgeler

FV Tischtennis Berlin e.V. Doppelrangliste

FV Tischtennis Berlin e.V. Doppelrangliste FV Tischtennis Berlin e.V. Leiter: Gerhard Löbel

Detaylı

Ders Dosyası

Ders Dosyası 2. Matematik I, Atılım Üniversitesi Matematik Bölümü Uzaktan Eğitim Ders Notu

Detaylı

Ders Dosyası

Ders Dosyası 4. Bir Mimarlığa Doğru, Le Corbusier, Yapı Kredi Yayınları, 2013, Çeviren: Serpil Merzi Özaloğlu

Detaylı

Akilli Pedestal Sistemleri

Akilli Pedestal Sistemleri büyük projeye imza atarak ülkemiz ekonomisine ciddi katkılar sağlamıştır. Kuruluşumuz, uluslararası tecrübeye sahip çalışanları ile birlikte; araştırma, geliştirme, projelendirme, uretim, bakım ve ...

Detaylı

Ders Dosyası

Ders Dosyası izleyecek ve meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde İngilizce bilir.

Detaylı

Ders Dosyası

Ders Dosyası izleyecek ve meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde İngilizce bilir.

Detaylı