katalog - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Transkript

katalog - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010
27 Aralık 14:00
BİRBİRİNDEN
KIYMETLİ
76 ADET
GAYRİMENKUL
2.000 TL ile 31.000.000 TL
arası muhammen bedel ile
satışa sunulan tarlalar,
arsalar, daireler, işyerleri...
Ankara, Artvin, Aydın,
Bolu, Bursa, Denizli, Düzce,
Gaziantep, İstanbul, İzmir,
Kayseri, Kocaeli, Kütahya,
Mersin, Ordu ve Zonguldak’ta...
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010 27 Aralık 14:00
İHALE YERİ KROKİSİ
MÜZAYEDE YERİ
TMSF BİNASI (KONFERANS SALONU)
ADRES: BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143
ESENTEPE - İSTANBUL
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
İŞTİRAKLER VE GAYRİMENKULLER DAİRE BAŞKANLIĞI
0 212 340 22 35 / 36 / 40
1
GAYRİMENKUL
27 Aralık 14:00
2010
İHALESİ
TMSF
AÇIK TEKL‹F VE AÇIK ARTIRMA SATIfi fiARTNAMES‹
‹HALE TAR‹H‹ VE YER‹:
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF/FON) tarafından Büyükdere Caddesi No: 143
Esentepe/‹STANBUL adresinde 27/12/2010 tarihinde gayrimenkul ihalesi yapılacaktır. ‹hale saat
14.00'de bafllayacaktır. FON, bu ihalede;
• Mülkiyetinin tamamı kendisine ait olan gayrimenkulleri,
• 1/2 hissesi FON'a di¤er 1/2 hissesi Pamuk Finansal Kiralama A.fi.'ne ait olan Kayseri ‹li,
Kocasinan ‹lçesi, 305 pafta, 954 ada, 647 parselde kayıtlı gayrimenkulü,
• Mülkiyeti FON'un ifltirak flirketi olan Rct Varlık Yönetim A.fi.'ne ait gayrimenkulleri,
satıfla sunmufltur. Malikinin kim oldu¤u gazete ilanında ve TMSF'nin internet sitesinde yayınlanan
listelerde belirtilmifl olan taflınmazlardan mülkiyeti kısmen ya da tamamen FON'a ait taflınmazların
satıflına katılmak isteyen istekliler ifl bu flartname hükümlerini kabul etmifl sayılır.
Mülkiyeti Rct Varlık Yönetim A.fi.'ne ait gayrimenkullerin ihalesine katılabilmek ve teklif verebilmek
için ayrı flartname imzalanması ve o flartnamede belirtilen hesaba teminat yatırılarak flartnamede
istenen di¤er yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir.
TEM‹NAT BEDEL‹ :
Gayrimenkul açık teklif alma toplantısına katılmak için muhammen bedeli 100.000.-TL'nin üzerindeki
gayrimenkuller için 20.000.-TL, 100.000.- 5.001.-TL arasında olanlar için 5.000.-TL, 5.000.-TL ve
altında olanlar için muhammen bedel kadar teminatın TMSF'nin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O
‹stanbul Avrupa Kurumsal Bankacılık fiubesi TR790001500158007294368256 no.lu TL hesabına
yatırılması ve dekontunun ihale saatinden önce TMSF yetkililerine ibraz edilerek flartname
imzalanması ve bayrak alınması gerekmektedir. ‹hale mahallinde nakit teminat tahsili yapılmayacaktır.
Teminat tutarı yükseltilirken FON hesabına yatırılan ek teminat da teminat kapsamında de¤erlendirilir.
‹HALE fiEKL‹:
‹hale flartnamesi imzalandı¤ında teklif verilmek istenen gayrimenkulün muhammen bedeline göre
yeterli adette ihale bayra¤ı teslim alınacaktır. Bayrak sahipleri bizzat veya yetkilileri aracılı¤ı ile
ihaleye katılabilirler.
‹HALEYE KATILIM ‹Ç‹N GEREKL‹ BELGELER:
Teklif sahiplerinden gerçek kiflilerin resimli kimlik (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, avukatlık kimli¤i),
baflkası adına ihaleye katılanların noterden vekaletname ibrazı flarttır. Teklif sahibinin tüzel kifli
olması halinde ihale katılım sözleflmesini imzalayan kiflinin flirket yetkilisi oldu¤unu gösterir yetki
belgesinin ve imza sirkülerinin de Satıfl fiartnamesi ekinde bulundurulması gerekmektedir.
TAfiINMAZIN MUHAMMEN BEDEL‹ VE SATIfi ESASLARI:
Gayrimenkul; ihale sonunda teklif sahibinin teklifinin muhammen bedel veya üzerinde olması
kaydı ile en yüksek teklifi verene teklifinin FON tarafından onaylanmasını müteakip satılır.
‹hale Komisyonu Baflkanı , ihale ortamını bozan, ihaleyi engelleyici hareketlerde bulunan kifli veya
kuruluflları ihale salonundan çıkartma yetkisine haizdir. ‹hale Komisyonu Baflkanı herhangi bir
onaya gerek olmaksızın ihale öncesinde, ihale esnasında veya ihale sonrasında,
gayrimenkulü ihaleden çekmeye, baflka gayrimenkullerle birlikte teklif toplamaya, birbirinden
ayırmaya veya ihaledeki teklif alma sırasını de¤ifltirmeye yetkilidir.
‹hale sırasında en yüksek teklifi veren teklif sahibinin bayra¤ı teslim alınacaktır.
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010 27 Aralık 14:00
‹STEKL‹N‹N SORUMLULUKLARI:
Yayınlanan ilan ve kataloglarda varlıklarla ilgili yer alan bilgiler ve foto¤raflar bilgi mahiyetinde olup
bir taahhüt niteli¤inde de¤ildir. Teklif sahibi varlıkları mevcut durumu ile (kiracı, iflgal, hasar, hisse,
vefa, fluf'a hakkı, imar, iskan, kadastro v.b.) görmüfl, be¤enmifl, kabul etmifl ve varlıkla ilgili her türlü
inceleme ve arafltırmayı yapmıfl sayılır. Alıcı ihalede satıfla sunulan varlı¤ı görüp, incelemifl oldu¤unu,
dolayısıyla ihale sonrası teklifte bulundu¤u varlıkla ilgili ayıp, eksiklik, vesair nedenlerle ilgili her türlü
talep, itiraz, vb. haklarından peflinen feragat etmifl sayılaca¤ını kabul eder. TMSF tarafından
gayrimenkuller için ayrıca yer gösterme hizmeti verilmeyecektir.
Teklifin onaylanmasını müteakip taflınmazın satıflı ve devri için teklif bedelinin tamamının FON'a
ödenmesi gerekmektedir. Vadeli satıfllarda peflinatın ve bakiye bedel için kesin ve süresiz banka
teminat mektubunun verilmesi ve satıfl protokolü imzalanması flarttır.
Teklif sahiplerinden gerçek kiflilerin resimli kimlik (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, avukatlık kimli¤i),
tüzel kiflilerin ticaret sicil gazetesi ve imza sirkülerinin (noter tasdikli) FON'a teslim edilmesi tapu devri
için zorunlu olup, tapu devri en geç 3 ay içinde gerçeklefltirilir.
‹steklinin flartnamede vermifl oldu¤u açık adresi kanuni ikametgah adresi olarak kabul edilecek olup,
de¤ifliklik halinde noter vasıtasıyla FON'a bildirilecektir. Aksi halde yazılı adresine yapılan tebligatlar
kendisine yapılmıfl sayılır. ‹stekli bu konudaki itiraz haklarından vazgeçti¤ini kabul etmifltir. ‹steklinin
flartnamesinde vermifl oldu¤u adresine gönderilen yazılı tebligatların, adres de¤iflikli¤i sebebiyle
istekliye geç yapılmasından veya hiç yapılmamasından FON sorumlu de¤ildir. Tebligat gönderilmifl,
ancak bila tebli¤ iade olunmuflsa, tebligat yapılmadı¤ına iliflkin zarf üzerindeki meflruhat tarihinden
itibaren 5 iflgünü içerisinde baflvuruda bulunmayan ihale alıcısının hakkı iptal edilir ve yatırdı¤ı
teminat FON' a irat kaydedilir. Ancak, FON'ca 30 gün içerisinde istekliye yazılı bir tebligatta
bulunulmadı¤ı taktirde ihale onaylanmamıfl sayılacaktır
TEM‹NATIN ‹ADES‹, ‹RAT KAYDI, YÜKSELT‹LMES‹:
Teklif sahibi teklifini verdikten sonra teklifinden vazgeçti¤i takdirde teklif sahibinin satıflı iptal edilerek
teminatı irat kayıt edilir.
‹hale sonrası en yüksek teklifi veren ilk iki teklif sahibi dıflındaki di¤er bayrak sahiplerine ihaleye
girmek için Fon hesabına yatırmıfl oldukları katılım bedelleri 10 ifl günü içinde iade edilecektir.
Gayrimenkule en yüksek teklifi veren ihale alıcısınca teminat bedeli ihale tarihini izleyen 3. iflgünü
saat 17.00'ye kadar gayrimenkul teklif bedelinin % 10'u oranına yükseltilecektir. Bu durumda 2. en
yüksek teklifi veren isteklinin teminat bedeli 10 ifl günü içerisinde FON tarafından iade edilecektir.
Ancak verilen sürede 1. ihale alıcısı teminat bedelini teklif bedelinin % 10'u oranına yükseltmedi¤i
takdirde, 1. ihale alıcısının yatırmıfl oldu¤u teminat bedeli irat kayıt edilerek satıflı iptal edilir. 2. en
yüksek teklifi veren isteklinin flartnamede vermifl oldu¤u adresine 15/02/2011 tarihine kadar gönderilecek
olan yazılı tebligatla teminat bedelini teklif bedelinin %10'u oranına yükseltmesi istenebilir. Verilen
süre içerisinde teminatını teklif bedelinin % 10'u oranına yükseltmedi¤i takdirde veya teklifinden
vazgeçmesi halinde, yatırmıfl oldu¤u teminat bedeli irat kayıt edilerek, satıflı iptal edilir. Bu konuda
1. ihale alıcısı ve 2. en yüksek teklifi veren isteklinin FON'dan herhangi bir hak ve alacak talebi
olmayacaktır.
Satıfl ifllemi sırasında alıcı ve satıcı kanunların öngördü¤ü kendi paylarına iliflkin tahakkuk edecek
olan vergi ve harçları ödemekle yükümlüdür.
SATIfi BEDEL‹N‹N YATIRILMA SÜRES‹ VE SATIfi ‹PTAL‹:
‹hale sonrasında teklif tutarının tamamının FON'nun satıfl onay tebligatında belirtilen sürenin son
günü mesai saati bitimine kadar bayrak numarası, alıcı adı ve teklif bedeli belirtilmek suretiyle, TMSF
‹fltirakler ve Gayrimenkuller Daire Baflkanlı¤ı'nın
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O ‹stanbul Avrupa
Kurumsal Bankacılık fiubesi nezdindeki TR790001500158007294368256 no.lu TL hesabına yatırılması
zorunludur. Bu süre sonunda satıfl bedelinin yatırılmaması yada eksik yatırılması durumunda
yatırılmayan tutar için TCMB Avans Faiz oranı üzerinden gecikme bedeli ifllemifl gün hesabı ile
hesaplanacak ve alıcıdan ayrıca tahsil edilecektir. Bu süre hiçbir flekilde tebligatta belirtilen son
ödeme tarihinden itibaren 30 günü geçemez.
GAYRİMENKUL
27 Aralık 14:00
2010
İHALESİ
Mülkiyetinin 1/2'si Pamuk Finansal Kiralama A.fi.'ne ait olan Kayseri ‹li, Kocasinan ‹lçesi, 305 pafta,
954 ada, 647 parselde kayıtlı gayrimenkulün flirkete ait 1/2 hissesinin satıflında ; tapu devri sırasında
tapu harçlarının tamamını ve flirkete ödemesi gereken Katma De¤er Vergisi'ni ve varsa di¤er tüm
vergi,resim ve harçları alıcı teklif bedelinden ayrı olarak ödemek zorundadır.
Banka kredili ifllemlerde de satıfl bedelinin tapu devrinin yapılmasından önce Fon hesabına yatırılması
esastır. Ancak, alıcı satıfl bedelinin bir kısmını banka kredisi ile ödemek istedi¤i takdirde, bankaca
alıcıya tahsis edilen kredinin en geç devir ve tescil iflleminin yapıldı¤ı günün ertesi günü mesai bitimine
kadar FON'a ödenece¤i ilgili Banka tarafından resmi yazı ile FON'a bildirildi¤i takdirde, do¤abilecek
her türlü sorumluluk müfltereken ve müteselsilen ilgili banka ve alıcıya ait olmak kaydıyla bankanın
yazı ile bildirece¤i banka yetkililerine satıfl vekaletnamesi verilebilir.
Ancak; her halukarda teklif sahibinin flartnamesinde vermifl oldu¤u adresine gönderilen satıfl onay
tebligatının FON tarafından gönderildi¤i tarihten itibaren, istenen sürede isteklinin teminatını
yükseltmemesi veya vadeli satıfllar hariç istenen sürede veya alıcının yazılı dilekçesine istinaden
verilen ek süre içinde satıfl bedelinin tamamının yatırılmaması halinde hiçbir ihbar veya ihtara gerek
kalmaksızın satıfl iptal edilerek, yatırmıfl oldu¤u tüm teminat bedeli irat kaydedilir.
VADEL‹ SATIfiLAR:
‹hale sonrasında taflınmaz baflına 250.000.-TL ve üzeri en yüksek teklif veren teklif sahibinin talebi
durumunda satıfl bedelinin % 25'inin onay tebligatında belirtilen süre içerisinde ödenmesi, bakiye
satıfl bedelinin en fazla 3 ayda bir ödeme yapılmak flartıyla 24 aya kadar vadelendirilmesi ve taksit
bedellerinin en son yapılan (%25 peflinatın yatırıldı¤ı güne en yakın) 181 gün ve üzeri Hazine
‹halelerinde oluflan yıllık faiz oranı üzerinden Net Bugünkü De¤er Yöntemiyle hesaplanarak belirlenmesi,
taksit bedelleri tutarında kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınması ve satıfl protokolü
imzalanması fleklinde vadeli satıfl ifllemi gerçeklefltirilir. Kesin ve Süresiz Banka Teminat Mektubu'nun
% 25 peflinatın yatırıldı¤ı tarihi izleyen 1 ay içerisinde Fon'a ibraz edilerek satıfl protokolü imzalanması
zorunludur. Aksi satıflın iptalini ve teminatın irat kaydını gerektirir. Alıcı farklı yerlerdeki birden fazla
taflınmaz için verdi¤i teklif tutarı toplamının yukarıda belirtilen vadelendirme limitini geçti¤i iddiası
ile vadelendirme talebinde bulunamaz. Ancak, teklif verilen taflınmazlar aynı parsel veya bir bütünü
kapsayacak bina kompleksi (site, alıflverifl merkezi, çarflı v.b.) içerisinde bulunuyorsa birden fazla
verilen tekliflerin toplamı bu limiti afltı¤ı takdirde taksitlendirme yapılabilir.
TAfiINMAZIN TESL‹M‹ ‹LE DO⁄AN YÜKÜMLÜLÜKLER:
Peflin satıfllarda satıfl bedelinin tamamen tahsilini takiben, vadeli satıfllarda ise asgari % 25 peflinatın
ödendi¤i tarihte gayrimenkul alıcıya veya gösterece¤i kifliye teslim edilmifl sayılır ve bu tarihten
itibaren gayrimenkulle ilgili her türlü sorumluluk alıcıya veya gösterece¤i kifliye aittir.
Satın alınan taflınmazın ihale alıcısı adına tescilinden itibaren ilgili idareye süresi içinde sözleflme
yapmak üzere yazılı baflvuruda bulunulması sırasında geçmifl dönemlere ait elektrik, su abonel¤inden
kaynaklanan borçların çıkması durumunda bahse konu borçlara iliflkin olarak alıcı FON ile irtibata
geçecek, bu borçlar için FON'un bilgisi dıflında alıcı tarafından ödeme yapılmayacaktır. Ancak,
taflınmazın geçmifl döneme iliflkin olarak “‹steklinin Sorumlulukları” bafllıklı maddede yer alan ve
istekli tarafından arafltırılmıfl, bilinmifl ve kabul edilmifl sayılan taflınmazın mevcut durumuna iliflkin
borçlar, ihale tarihi itibariyle istekli yükümlülü¤ünde bulundu¤undan, bahse konu borçlar, birinci fıkra
kapsamında Fon'a ihbar edilemez.
GENEL HÜKÜMLER:
Her gayrimenkul için teklif veren kifli gayrimenkule teklif vermekte oldu¤unu kabul eder ve en yüksek
teklifi veren kifli ya da kurulufl, FON bu teklifi kabul etti¤i takdirde gayrimenkulu flartnamede belirtilen
yükümlülükleri süresinde yerine getirerek alaca¤ını taahhüt eder. Taahhütünü yerine getirmeyen
flahıs yada kuruluflun teminat
bedeli FON
tarafından irad kaydedilecektir.
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010 27 Aralık 14:00
Teklif sahibinin satıfl flartnamesinde vermifl oldu¤u iletiflim bilgilerine gönderilen tebligatların, adres
de¤iflikli¤i sebebiyle istekliye geç yapılmasından veya hiç yapılmamasından FON sorumlu de¤ildir.
FON Devlet ‹hale Kanunu hükümlerine tabi olmadı¤ından ihalenin yapılıp yapılmamasından veya
diledi¤ine yapılmasında serbesttir.
Varlıklar hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilanlar, taahhüt niteli¤inde olmayıp, genel bilgi niteli¤indedir.
flartnameyi okudu¤umu, ihale ile ilgili her türlü uyuflmazlıklarda ‹stanbul Mahkemeleri ve ‹cra Dairelerinin
yetkili oldu¤unu kabul ve beyan ederim.
Ad - Soyad / Unvan : .........................................
‹MZA:
Do¤um Yeri-Tarihi
Baba Adı
Açık Adresi
Telefon
Faks
E-Mail
Cep Telefonu
: ........................................
: ........................................
: ...............................................................................................................
: ..............................................................................................................
: ................................................
: ...............................................................................................................
: ................................................
BAYRAK NO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Yukarıdaki bilgiler resimli kimlik belgesine bakılarak doldurulacaktır.)
Bu flartnameye göre teminatımın iade edilmesi gereken hallerde teminatımın iadesinin AfiA⁄IDA
B‹LG‹LER‹N‹ YAZDI⁄IM BANKA, fiUBE VE HESAP NUMARASINA YAPILMASINI, bu bilgilerin
do¤ru oldu¤unu, yanlıfl veya eksik bilgi vermifl olmam nedeniyle oluflabilecek gecikme ve zararlardan
do¤abilecek sorumlulu¤un tarafıma ait oldu¤unu flimdiden KABUL ve BEYAN EDER‹M.
TEM‹NATIN ‹ADE ED‹LECE⁄‹ HESABIN BULUNDU⁄U:
BANKA ADI :...............................................................................................................................
fiUBE ADI
:...............................................................................................................................
HESAP SAH‹B‹N‹N ADI, SOYADI, ÜNVANI: ..........................................................................
IBAN NUMARASI: ...............................................................................
ÖNEML‹ NOT: Bu bilgileri doldurmayan teklif sahiplerine teminat iadesi yapılabilmesi için
ayrıca yazılı olarak yukarıdaki bilgileri içeren dilekçeyi vermeleri gerekmektedir.
‹fiT‹RAKLER VE GAYR‹MENKULLER DA‹RE BAfiKANLI⁄I
Büyükdere Cad. No : 143 Kat:10 Esentepe / ‹STANBUL
Tel: 0 212 340 22 35/36/40
Faks: 0 212 275 30 26
GAYRİMENKUL
27 Aralık 14:00
2010
İHALESİ
RCT VARLIK YÖNET‹M‹ A.fi.
GAYR‹MENKUL AÇIK TEKL‹F VE AÇIK ARTIRMA SATIfi fiARTNAMES‹
‹HALE TAR‹H‹ VE YER‹:
RCT VARLIK YÖNET‹M A.fi.(RCT) tarafından Büyükdere Caddesi No: 143 Esentepe /‹STANBUL
adresinde TMSF Konferans Salonunda 27.12.2010 tarihinde gayrımenkul ihalesi yapılacaktır.‹hale
saat 14:00'de bafllayacaktır.
TEM‹NAT BEDEL‹ :
Gayrimenkul açık teklif alma toplantısına katılmak için ifltirak edilmek istenen gayrimenkulün
muhammen bedelinin % 5'i tutarında nakit teminatın flirketin T.C. Ziraat Bankası A.fi. 701 Galatasaray fiubesi nezdindeki ‹BAN TR53 0001 0007 0145 1151 7550 01 numaralı TL hesabına
yatırılması ve dekontun ihale saatinden önce RCT yetkililerine ibraz edilerek flartname imzalanması
ve bayrak alınması gerekmektedir.‹hale mahalinde nakit teminat tahsili yapılmayacaktır. Teminat
tutarı yükseltirken RCT hesabına yatırılan ek teminat da teminat kapsamında de¤erlendirilir.
‹HALE fiEKL‹:
‹hale flartnamesi imzalandı¤ında teklif verilmek istenen gayrimenkulün muhammen bedeline göre
yeterli adette ihale bayra¤ı teslim alınacaktır. Bayrak sahipleri bizzat veya yetkilileri aracılı¤ı ile
ihaleye katılabilirler.
‹HALEYE KATILIM ‹Ç‹N GEREKL‹ BELGELER:
Teklif sahiplerinden gerçek kiflilerin resimli kimlik (nufus cüzdanı, ehliyet, pasaport, avukatlık
kimli¤i), baflkası adına ihaleye katılanların noterden vekaletname ibrazı flarttır.Teklif sahibinin tüzel
kifli olması halinde ‹hale Katılım Sözleflmesini imzalayan kiflinin flirket yetkilisi oldu¤unu gösterir
flirketçe verilen noter tasdikli güncel yetki belgesinin ve noter tasdikli imza sirkülerinin de Satıfl
fiartnamesi ekinde bulundurulması gerekmektedir.
TAfiINMAZIN MUHAMMEN BEDEL‹ VE SATIfi ESASLARI:
Gayrimenkuller peflin olarak satıfla sunulacaktır. Toplantıda muhammen bedelin altında verilecek
teklifler dikkate alınmayacaktır.
Gayrimenkul; ihale sonunda teklif sahibinin teklifinin muhammen bedel ve üzerinde olması kaydı
ile en yüksek teklifi verene teklifin RCT tarafından onaylanmasını müteakip satılır.‹hale Komisyonu
Baflkanı, ihale ortamını bozan , ihaleyi engelleyici hareketlerde bulunan kifli veya kuruluflları ihale
salonundan çıkarma yetkisine haizdir. ‹hale Komisyonu Baflkanı herhangi bir onaya gerek olmaksızın
ihale öncesinde, ihale esnasında veya ihale sonrasında, gayrimenkulü ihaleden çekmeye, baflka
gayrimenkullerle birlikte teklif toplamaya, birbirinden ayırmaya veya ihaledeki teklif alma sırasını
de¤ifltirmeye yetkilidir.
‹hale sırasında en yüksek teklif veren teklif sahibinin bayra¤ı teslim alınacaktır.
‹STEKL‹N‹N SORUMLULUKLARI:
Yayınlanan ilan ve kataloglarda varlıklarla ilgili yer alan bilgiler ve foto¤raflar bilgi mahiyetinde olup
bir taahhüt niteli¤inde de¤ildir.Teklif sahibi gayrimenkulü mevcut durumu ile (kiracı, iflgal, hasar,
hisse, vefa, fluf'a hakkı, imar, iskan, kadastro v.b. görmüfl, be¤enmifl, kabul etmifl ve gayrimenkul
ile ilgili her türlü inceleme ve arafltırmayı yapmıfl sayılır. Alıcı ihalede satıfla sunulan gayrimenkulü
görüp, incelemifl oldu¤unu, dolayısıyla ihale sonrası teklifte bulundu¤u gayrimenkulle ilgili ayıp,
eksiklik, vesair nedenlerle ilgili her türlü talep,itiraz, v.b. haklarından peflinen feragat etmifl sayılaca¤ını
kabul eder. RCT tarafından gayrimenkul için ayrıca yer gösterme hizmeti verilmeyecektir.
Teklifin onaylanmasını müteakip taflınmazın satıflı ve devri için teklif bedeli tutarının tamamının
RCT'ye ödenmesi gerekmektedir. Satıfl protokolünün düzenlenmesi ile ilgili vergi, harç ve sair
masraflar, tapu devri sırasında ödenmesi gereken tapu harçlarının tamamı ile di¤er vergi, resim
ve harçlar alıcı tarafından ödenecektir.RCT tarafından yapılan satıfllarda KDV muafiyeti vardır.
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010 27 Aralık 14:00
Teklif sahiplerinden gerçek kiflilerin resimli kimlik (nufus cüzdanı, ehliyet, pasaport, avukatlık kimli¤i),
tüzel kiflilerin ticaret sicil gazetesi ve imza sirkülerinin (noter tastikli) RCT'ye teslim edilmesi tapu
devri için zorunlu olup, tapu devri en geç 3 ay içinde gerçeklefltirilir.
‹steklinin flartnamede vermifl oldu¤u açık adresi kanuni ikametgah adresi olarak kabul edilecek olup,
de¤ifliklikler halinde noter vasıtasıyla RCT'ye bildirilecektir. Aksi halde yazılı adresine yapılan tebligatlar
kendisine yapılmıfl sayılır. ‹stekli bu konudaki itiraz haklarından vazgeçti¤ini kabul etmifltir. ‹steklinin
flartnamesinde vermifl oldu¤u adresine göderilen yazılı tebligatların, adres de¤iflikli¤i nedeniyle
istekliye geç yapılmasından veya hiç yapılmamasından RCT sorumlu de¤ildir. Tebligat gönderilmifl,
ancak tebligat geri iade olmuflsa, tebligat yapılmadı¤ına iliflkin zarf üzerindeki meflruhat tarihinden
itibaren 5 iflgünü içerisinde baflvuruda bulunmayan ihale alıcısının hakkı iptal edilir ve yatırdı¤ı teminat
RCT'ye irat kaydedilir. Ancak, RCT tarafından 30 gün içerisinde istekliye yazılı bir tebligatta bulunamadı¤ı
taktirde ihale onaylanmamıfl sayılacaktır.
TEM‹NATIN ‹ADES‹, ‹RAT KAYDI, YÜKSELT‹LMES‹:
Teklif sahibi teklifi verdikten sonra tekliften vazgeçti¤i taktirde teklif sahibinin satıflı iptal edilerek
teminatı irat kayıt edilir.
‹hale sonrası en yüksek teklifi veren ilk iki teklif sahibi dıflındaki bayrak sahiplerine, bayra¤ı teslim
etti¤inde ödemifl oldu¤u katılım bedeli 10 ifl günü içinde iade edilecektir.
SATIfi BEDEL‹N‹N YATIRILMA SÜRES‹ VE SATIfi ‹PTAL‹:
‹hale sonrasında teklif tutarının tamamının RCT'nin satıfl onay tebligatında belirtilen sürenin son
günü-mesai saati bitimine kadar bayrak numarası, alıcı adı ve teklif bedeli belirtilmek suretiyle, flirketin
T.C. Ziraat Bankası A.fi. 701 - Galatasaray fiubesi nezdindeki ‹BAN TR53 0001 0007 0145 1151
7550 01 numaralı TL hesabına yatırılması zorunludur.Bu süre sonunda satıfl bedelinin yatırılmaması
yada eksik yatırılması durumunda yatırılmayan tutar için TCMB Avans faiz oranı üzerinden gecikme
bedeli ifllemifl gün hesabı ile hesaplanacak ve alıcıdan ayrıca tahsil edilecektir.Bu süre hiçbir flekilde
tebligatta belirtilen son ödeme tarihinden itibaren 30 günü geçemez.
Banka kredili ifllemlerde de satıfl bedelinin tapu devrinin yapılmasından önce RCT hesabına yatırılması
esastır.Ancak, alıcı satıfl bedelinin bir kısmını banka kredisi ile ödemek istedi¤i taktirde, bankaca
alıcıya tahsis edilen kredinin en geç devir ve tescil iflleminin yapıldı¤ı günün ertesi günü mesai bitimine
kadar RCT'ye ödenece¤i ile ilgili Banka tarafından resmi yazı ile RCT'ye bildirildi¤i takdirde, do¤abilecek
hertürlü sorumluluk müfltereken ve müteselsilen ilgili banka ve alıcıya ait olmak kaydıyla bankanın
yazı ile bildirece¤i banka yetkililerine satıfl vekaletnamesi verilebilir.
Ancak; her halukarda teklif sahibinin flartnamesinde vermifl oldu¤u adresine gönderilen satıfl onay
tebligatının RCT tarafından gönderildi¤i tarihten itibaren, istenen sürede teminatının yükseltilmemesi
veya vadeli satıfllar hariç istenen sürede veya alıcının yazılı dilekçesine istinaden verilen ek süre
içinde satıfl bedelinin tamamının yatırılmamamısı halinde hiçbir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın
satıfl iptal edilerek,yatırmıfl oldu¤u tüm teminat bedeli irat kaydedilir.
TAfiINMAZIN TESL‹M‹ ‹LE DO⁄AN YÜKÜMLÜLÜKLER:
Peflin satıfllarda satıfl bedelinin tamamen tahsilini takiben, gayrımenkul alıcıya veya gösterece¤i
kifliye teslim edilmifl sayılır ve bu tarihten itibaren gayrımenkulle ilgili hertürlü sorumluluk alıcıya veya
gösterece¤i kifliye aittir.
Satın alınan taflınmazın ihale alıcısı adına tescilinden itibaren ilgili idareye süre içersinde sözleflme
yapmak üzere yazılı baflvuruda bulunulması sırasında geçmifl dönemlere ait elektirik, su aboneli¤inden
kaynanklanan borçların çıkması durumunda bahse konulu borçlara iliflkin olarak alıcı RCT ile irtibata
geçecek ,bu borçlar için RCT 'nin bilgisi dıflında alıcı tarafından ödeme yapılmayacaktır.Ancak,
taflınmazın geçmifl döneme iliflkin olarak ‹steklinin Sorumlulukları bafllıklı maddede yeralan ve istekli
tarafından arafltırılmıfl, bilinmifl ve kabul edilmifl sayılan taflınmazın mevcut durumuna iliflkin borçlar,ihale
tarihi itibariyle istekli yükümlülü¤ünde bulundu¤undan,bahsekonu borçlar,birinci fıkra kapsamında
RCT'ye ihbar edilemez.
GAYRİMENKUL
27 Aralık 14:00
2010
İHALESİ
GENEL HÜKÜMLER:
‹halede en yüksek teklifi veren kifli yada kurulufl, RCT bu teklifi kabul etti¤i takdirde gayrımenkulu
flartnamede belirtilen yükümlülükleri süresinde yerine getirerek alaca¤ını taahüt eder.Taahhüdünü
yerine getirmeyen flahıs yada kuruluflun teminat bedeli RCT tarafından irad kaydedilecektir.
Teklif sahibinin satıfl flartnamesinde vermifl oldu¤u iletiflim bilgilerine gönderilen tebligatların, adres
de¤iflikli¤i sebebiyle istekliye geç yapılmasından RCT sorumlu de¤ildir.
RCT ihalenin yapılıp yapılmamasından veya diledi¤ine yapılmasında serbesttir.Gayrımenkul
hakkında verilen bilgiler ve hertürlü ilanlar, taahhüt niteli¤inde olmayıp, genel bilgi niteli¤indedir.
fiartnameyi okudu¤umu, ihale ile ilgili hertürlü uyuflmazlıklarda ‹stanbul Mahkemeleri ve ‹cra
Dairelerinin yetkili oldu¤unu kabul ve beyan ederim.
Ad - Soyad / Unvan : .........................................
Do¤um Yeri-Tarihi
‹MZA:
: ........................................
Açık Adresi
Telefon
E-Mail
Cep Telefonu
: ...............................................................................................................
: ..............................................................................................................
: ...............................................................................................................
: ................................................
BAYRAK NO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Yukarıdaki bilgiler resimli kimlik belgesine bakılarak doldurulacaktır.)
Bu flartnameye göre teminatımın iade edilmesi gereken hallerde teminatımın iadesinin AfiA⁄IDA
B‹LG‹LER‹N‹ YAZDI⁄IM BANKA, fiUBE VE HESAP NUMARASINA YAPILMASINI, bu bilgilerin
do¤ru oldu¤unu, yanlıfl veya eksik bilgi vermifl olmam nedeniyle oluflabilecek gecikme ve zararlardan
do¤abilecek zararlardan sorumlulu¤un tarafıma ait oldu¤unu flimdiden KABUL ve
BEYAN EDER‹M.
TEM‹NATIN ‹ADE ED‹LECE⁄‹ HESABIN BULUNDU⁄U:
BANKA ADI :...............................................................................................................................
fiUBE ADI :...............................................................................................................................
HESAP SAH‹B‹N‹N ADI, SOYADI, ÜNVANI:
..........................................................................
IBAN NUMARASI: ...............................................................................
ÖNEML‹ NOT: Bu bilgileri doldurmayan teklif sahiplerine teminat iadesi yapılabilmesi için
ayrıca yazılı olarak yukarıdaki bilgileri içeren dilekçeyi vermeleri gerekmektedir.
RCT VARLIK YÖNET‹M A.fi.
BÜYÜKDERE CADDES‹, PROF. DR. BÜLENT TARCAN SK.
NO: 1 / 7 GAYRETTEPE / ‹STANBUL
TEL : 0212 347 07 77
FAKS : 0212 347 42 25
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010 27 Aralık 14:00
TASARRUF MEVDUATI S‹GORTA FONU TARAFINDAN
SATIfiA SUNULAN TAfiINMAZLAR
SIRA NO
MAL‹K‹
GAYR‹MENKUL ADRES‹
MUHAMMEN BEDEL‹ (TL)
1
TMSF
SANCAK MAH.241 SOK. NO:13 / 7
ÇANKAYA / ANKARA
250.000 TL
2
TMSF
BALIKH‹SAR KÖYÜ, OSMAN PINARI MEVK‹‹,
1604 ADA 1 PARSEL AKYURT/ANKARA
167.400 TL
3
TMSF
ORTA HOPA CADDES‹, HÜSNÜ C‹NER ‹LKOKULU YANI
HOPA / ARTV‹N
3.500 TL
4
TMSF
HACIFEYZULLAH MAHALLES‹, EFES 2 EVLER‹,
ARDIÇ SOKAK, 7. BLOK NO:2, KUfiADASI / AYDIN
24.500 TL
5
TMSF
TÜRKMEN MAH., SÜLEYMAN DEM‹REL BULVARI,
KAYHAN SULUO⁄LU ‹fi MERKEZ‹,
NO:21/20 KAT: 3 ve 4 KUfiADASI / AYDIN
180.000 TL
6
TMSF
ELMALIK KÖYÜ, KÖYÜSTÜ MEVK‹‹,
152 PARSEL MERKEZ / BOLU
34.000 TL
7
TMSF
HAL‹TPAfiA MAHALLES‹, ARSLAN SOKAK,
‹K‹ZKONAKLAR S‹TES‹ A BLOK No:22
MUDANYA / BURSA
150.000 TL
8
TMSF
GÜMÜfiÇAY MEVK‹‹ KED‹BO⁄AN MEVK‹‹
DEN‹ZL‹
70.000 TL
9
TMSF
DEN‹ZL‹-ANTALYA KARAYOLUNUN 20. KM'S‹
ÇUKURKÖY / DEN‹ZL‹
1.500.000 TL
10
TMSF
YUKARI MAHALLE, HACIMEHMET MEVK‹‹
271 ADA 1-2 PARSELLER AKÇAKOCA DÜZCE
25.000 TL
11
TMSF
MUSTAFAPAfiA MAH. ‹BRAH‹MA⁄A CAD.
NO:13 GEBZE/KOCAEL‹
250.000 TL
12
TMSF
13
TMSF
HALLAÇO⁄LU MAH.CUMHUR‹YET MEYDANI
S‹VAS BULVARI ESK‹ HAL YER‹ KÖSEO⁄LU
‹fi MERKEZ‹ MEL‹KGAZ‹ / KAYSER‹
HALLAÇO⁄LU MAH.CUMHUR‹YET MEYDANI
S‹VAS BULVARI ESK‹ HAL YER‹ KÖSEO⁄LU
‹fi MERKEZ‹ MEL‹KGAZ‹ / KAYSER‹
966.000 TL
466.000 TL
9
GAYRİMENKUL
27 Aralık 14:00
2010
İHALESİ
TASARRUF MEVDUATI S‹GORTA FONU TARAFINDAN
SATIfiA SUNULAN TAfiINMAZLAR
10
SIRA NO
MAL‹K‹
GAYR‹MENKUL ADRES‹
MUHAMMEN BEDEL‹ (TL)
14
TMSF
HALLAÇO⁄LU MAH.CUMHUR‹YET MEYDANI
S‹VAS BULVARI ESK‹ HAL YER‹ KÖSEO⁄LU
‹fi MERKEZ‹ MEL‹KGAZ‹ / KAYSER‹
512.000 TL
15
TMSF
HALLAÇO⁄LU MAH.CUMHUR‹YET MEYDANI
S‹VAS BULVARI ESK‹ HAL YER‹ KÖSEO⁄LU
‹fi MERKEZ‹ MEL‹KGAZ‹ / KAYSER‹
297.000 TL
16
TMSF
ÖRNEKEVLER MAH. KOCAS‹NAN BULV.
TU⁄CU SOK. NO:21 KOCAS‹NAN / KAYSER‹
1.600.000 TL
17
TMSF
HACIFEYZULLAH MAHALLES‹, ÇUKURÇE_ME MEVK‹‹,
SÜLEYMAN DEM‹REL BULVARI,
ÖMER TAT‹L S‹TES‹ YANI KUfiADASI / AYDIN
31.000.000 TL
18
TMSF
GÖZNE BELDES‹ G‹R‹fi‹,
FATMA BOLAT ÇEfiMES‹ KARfiISI,
79 NUMARALI KONUT VE ARSASI
GÖZNE - MERKEZ / MERS‹N
26.000 TL
19
TMSF
MARMARA MAH. REfi‹TPAfiA Ç‹FTL‹⁄‹ MEV.,
ESTON REfi‹T PAfiA EVLER‹ B11 BLOK,
ZEM‹N KAT YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL
156.750 TL
20
TMSF
MARMARA MAH. REfi‹TPAfiA Ç‹FTL‹⁄‹ MEV.,
ESTON REfi‹T PAfiA EVLER‹ B11 BLOK,
ZEM‹N KAT YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL
180.750 TL
21
TMSF
MARMARA MAH. REfi‹TPAfiA Ç‹FTL‹⁄‹ MEV.,
ESTON REfi‹T PAfiA EVLER‹ B11 BLOK,
ZEM‹N KAT YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL
156.750 TL
22
TMSF
MARMARA MAH. REfi‹TPAfiA Ç‹FTL‹⁄‹ MEV.,
ESTON REfi‹T PAfiA EVLER‹ B11 BLOK,
ZEM‹N KAT YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL
98.250 TL
23
TMSF
MARMARA MAH. REfi‹TPAfiA Ç‹FTL‹⁄‹ MEV.,
ESTON REfi‹T PAfiA EVLER‹ B11 BLOK,
1. KAT YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL
170.250 TL
MARMARA MAH. REfi‹TPAfiA Ç‹FTL‹⁄‹ MEV.,
ESTON REfi‹T PAfiA EVLER‹ B11 BLOK,
1. KAT YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL
195.000 TL
24
TMSF
25
TMSF
MARMARA MAH. REfi‹TPAfiA Ç‹FTL‹⁄‹ MEV.,
ESTON REfi‹T PAfiA EVLER‹ B11 BLOK,
1. KAT YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL
170.250 TL
26
TMSF
MARMARA MAH. REfi‹TPAfiA Ç‹FTL‹⁄‹ MEV.,
ESTON REfi‹T PAfiA EVLER‹ B11 BLOK,
1. KAT YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL
106.500 TL
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010 27 Aralık 14:00
TASARRUF MEVDUATI S‹GORTA FONU TARAFINDAN
SATIfiA SUNULAN TAfiINMAZLAR
SIRA NO
MAL‹K‹
GAYR‹MENKUL ADRES‹
MUHAMMEN BEDEL‹ (TL)
27
TMSF
MARMARA MAH. REfi‹TPAfiA Ç‹FTL‹⁄‹ MEV.,
ESTON REfi‹T PAfiA EVLER‹ B11 BLOK,
2. KAT YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL
174.000 TL
28
TMSF
MARMARA MAH. REfi‹TPAfiA Ç‹FTL‹⁄‹ MEV.,
ESTON REfi‹T PAfiA EVLER‹ B11 BLOK,
2. KAT YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL
200.250 TL
29
TMSF
MARMARA MAH. REfi‹TPAfiA Ç‹FTL‹⁄‹ MEV.,
ESTON REfi‹T PAfiA EVLER‹ B11 BLOK,
2. KAT YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL
174.000 TL
30
TMSF
MARMARA MAH. REfi‹TPAfiA Ç‹FTL‹⁄‹ MEV.,
ESTON REfi‹T PAfiA EVLER‹ B11 BLOK,
2. KAT YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL
110.250 TL
31
TMSF
MARMARA MAH. REfi‹TPAfiA Ç‹FTL‹⁄‹ MEV.,
ESTON REfi‹T PAfiA EVLER‹ B11 BLOK,
3. KAT YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL
178.500 TL
32
TMSF
MARMARA MAH. REfi‹TPAfiA Ç‹FTL‹⁄‹ MEV.,
ESTON REfi‹T PAfiA EVLER‹ B11 BLOK,
3. KAT YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL
204.750 TL
33
TMSF
MARMARA MAH. REfi‹TPAfiA Ç‹FTL‹⁄‹ MEV.,
ESTON REfi‹T PAfiA EVLER‹ B11 BLOK,
3. KAT YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL
178.500 TL
34
TMSF
MARMARA MAH. REfi‹TPAfiA Ç‹FTL‹⁄‹ MEV.,
ESTON REfi‹T PAfiA EVLER‹ B11 BLOK,
3. KAT YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL
113.250 TL
35
TMSF
MARMARA MAH. REfi‹TPAfiA Ç‹FTL‹⁄‹ MEV.,
ESTON REfi‹T PAfiA EVLER‹ B11 BLOK,
4. KAT YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL
182.250 TL
36
TMSF
MARMARA MAH. REfi‹TPAfiA Ç‹FTL‹⁄‹ MEV.,
ESTON REfi‹T PAfiA EVLER‹ B11 BLOK,
4. KAT YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL
209.250 TL
37
TMSF
MARMARA MAH. REfi‹TPAfiA Ç‹FTL‹⁄‹ MEV.,
ESTON REfi‹T PAfiA EVLER‹ B11 BLOK,
4. KAT YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL
182.250 TL
38
TMSF
MARMARA MAH. REfi‹TPAfiA Ç‹FTL‹⁄‹ MEV.,
ESTON REfi‹T PAfiA EVLER‹ B11 BLOK,
4. KAT YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL
116.250 TL
39
TMSF
MARMARA MAH. REfi‹TPAfiA Ç‹FTL‹⁄‹ MEV.,
ESTON REfi‹T PAfiA EVLER‹ B11 BLOK,
5. KAT YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL
182.250 TL
11
GAYRİMENKUL
27 Aralık 14:00
2010
İHALESİ
TASARRUF MEVDUATI S‹GORTA FONU TARAFINDAN
SATIfiA SUNULAN TAfiINMAZLAR
SIRA NO
MAL‹K‹
GAYR‹MENKUL ADRES‹
MUHAMMEN BEDEL‹ (TL)
40
TMSF
MARMARA MAH. REfi‹TPAfiA Ç‹FTL‹⁄‹ MEV.,
ESTON REfi‹T PAfiA EVLER‹ B11 BLOK,
5. KAT YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL
209.250 TL
41
TMSF
MARMARA MAH. REfi‹TPAfiA Ç‹FTL‹⁄‹ MEV.,
ESTON REfi‹T PAfiA EVLER‹ B11 BLOK,
5. KAT YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL
182.250 TL
42
TMSF
MARMARA MAH. REfi‹TPAfiA Ç‹FTL‹⁄‹ MEV.,
ESTON REfi‹T PAfiA EVLER‹ B11 BLOK,
5. KAT YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL
116.250 TL
43
TMSF
MARMARA MAH. REfi‹TPAfiA Ç‹FTL‹⁄‹ MEV.,
ESTON REfi‹T PAfiA EVLER‹ B11 BLOK,
6. KAT YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL
182.250 TL
44
TMSF
MARMARA MAH. REfi‹TPAfiA Ç‹FTL‹⁄‹ MEV.,
ESTON REfi‹T PAfiA EVLER‹ B11 BLOK,
6. KAT YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL
209.250 TL
45
TMSF
MARMARA MAH. REfi‹TPAfiA Ç‹FTL‹⁄‹ MEV.,
ESTON REfi‹T PAfiA EVLER‹ B11 BLOK,
6. KAT YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL
182.250 TL
46
TMSF
MARMARA MAH. REfi‹TPAfiA Ç‹FTL‹⁄‹ MEV.,
ESTON REfi‹T PAfiA EVLER‹ B11 BLOK,
6. KAT YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL
116.250 TL
47
TMSF
MARMARA MAH. REfi‹TPAfiA Ç‹FTL‹⁄‹ MEV.,
ESTON REfi‹T PAfiA EVLER‹ B11 BLOK,
7. KAT YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL
182.250 TL
48
TMSF
49
50
12
TMSF
TMSF
MARMARA MAH. REfi‹TPAfiA Ç‹FTL‹⁄‹ MEV.,
ESTON REfi‹T PAfiA EVLER‹ B11 BLOK,
7. KAT YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL
MARMARA MAH. REfi‹TPAfiA Ç‹FTL‹⁄‹ MEV.,
ESTON REfi‹T PAfiA EVLER‹ B11 BLOK,
7. KAT YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL
209.250 TL
182.250 TL
MARMARA MAH. REfi‹TPAfiA Ç‹FTL‹⁄‹ MEV.,
ESTON REfi‹T PAfiA EVLER‹ B11 BLOK,
7. KAT YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL
116.250 TL
51
TMSF
MARMARA MAH. REfi‹TPAfiA Ç‹FTL‹⁄‹ MEV.,
ESTON REfi‹T PAfiA EVLER‹ B11 BLOK,
8. KAT YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL
182.250 TL
52
TMSF
MARMARA MAH. REfi‹TPAfiA Ç‹FTL‹⁄‹ MEV.,
ESTON REfi‹T PAfiA EVLER‹ B11 BLOK,
8. KAT YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL
209.250 TL
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010 27 Aralık 14:00
TASARRUF MEVDUATI S‹GORTA FONU TARAFINDAN
SATIfiA SUNULAN TAfiINMAZLAR
SIRA NO
MAL‹K‹
GAYR‹MENKUL ADRES‹
MUHAMMEN BEDEL‹ (TL)
53
TMSF
MARMARA MAH. REfi‹TPAfiA Ç‹FTL‹⁄‹ MEV.,
ESTON REfi‹T PAfiA EVLER‹ B11 BLOK,
8. KAT YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL
182.250 TL
54
TMSF
MARMARA MAH. REfi‹TPAfiA Ç‹FTL‹⁄‹ MEV.,
ESTON REfi‹T PAfiA EVLER‹ B11 BLOK,
8. KAT YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL
116.250 TL
55
TMSF
MARMARA MAH. REfi‹TPAfiA Ç‹FTL‹⁄‹ MEV.,
ESTON REfi‹T PAfiA EVLER‹ B11 BLOK,
9. KAT YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL
180.750 TL
56
TMSF
MARMARA MAH. REfi‹TPAfiA Ç‹FTL‹⁄‹ MEV.,
ESTON REfi‹T PAfiA EVLER‹ B11 BLOK,
9. KAT YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL
207.000 TL
57
TMSF
MARMARA MAH. REfi‹TPAfiA Ç‹FTL‹⁄‹ MEV.,
ESTON REfi‹T PAfiA EVLER‹ B11 BLOK,
9. KAT YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL
180.750 TL
58
TMSF
MARMARA MAH. REfi‹TPAfiA Ç‹FTL‹⁄‹ MEV.,
ESTON REfi‹T PAfiA EVLER‹ B11 BLOK,
9. KAT YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL
114.750 TL
59
TMSF
TARABYA MAHALLES‹, HAZ‹RAN SOKAK,
NO:9 DA‹RE 4 SARIYER/‹STANBUL
2.200.000 TL
60
TMSF
AL‹BEYKÖY, GÜZELTEPE MAHALLES‹,
TEVF‹K F‹KRET CADDES‹, NO:13 EYÜP/‹STANBUL
130.000 TL
61
TMSF
‹STANBUL, SARIYER ‹LÇES‹, USKUMRUKÖY
GÜLLER VAD‹S‹ S‹TES‹ 5 KAPI NUMARALI V‹LLA.
350.000 TL
62
TMSF
CEM‹L TOPUZLU CAD. 18 MART SOK.
AKINAY S‹TES‹ D BLOK K:1 D:6
Ç‹FTEHAVUZLAR, GÖZTEPE - KADIKÖY / ‹STANBUL
1.590.500 TL
63
TMSF
DEN‹Z M. YEN‹ L‹MANLAR YOLU AYDINLAR ‹fi MERKEZ‹
NO:13 DER‹NCE / KOCAEL‹
6.250 TL
64
TMSF
BEYKÖY, KIZILKAYAALTI MEVK‹‹, 14 PARSEL
TAVfiANLI / KÜTAHYA
190.000 TL
65
TMSF
fi‹R‹NEVLER MAHALLES‹ ‹SMETPAfiA CADDES‹
NO:192 ORDU
63.000 TL
13
GAYRİMENKUL
27 Aralık 14:00
2010
İHALESİ
TASARRUF MEVDUATI S‹GORTA FONU TARAFINDAN
SATIfiA SUNULAN TAfiINMAZLAR
14
SIRA NO
MAL‹K‹
GAYR‹MENKUL ADRES‹
MUHAMMEN BEDEL‹ (TL)
66
TMSF
GÖBÜNALCI KÖYÜ ÇINARSUYU MEVK‹‹
470 PARSEL ÜNYE/ORDU
206.000 TL
67
TMSF
SARIKAYA KÖYÜ, BALLI MAHALLES‹ YOLU ÜZER‹
140 ADA 86 PARSEL KDZ. ERE⁄L‹ / ZONGULDAK
4.500 TL
68
RCT VARLIK
YÖNET‹M‹ A.fi.
ÖVEÇLER MAHALLES‹ 1322. CADDE (ESK‹ 6. CADDE),
NO:13/15 ÇANKAYA/ANKARA
250.000 TL
69
RCT VARLIK
YÖNET‹M‹ A.fi.
MURAD‹YE MAHALLES‹, KARACAYERLER MEVK‹‹
94 ADA, 15 PARSEL ORHANGAZ‹ / BURSA
2.500.000 TL
70
RCT VARLIK
YÖNET‹M‹ A.fi.
KARAKÖY KÖYÜ, D‹VL‹K MEVK‹‹NDE
191 NOLU PARSEL AL‹A⁄A / ‹ZM‹R
3.000 TL
71
RCT VARLIK
YÖNET‹M‹ A.fi.
KARAKÖY KÖYÜ, D‹VL‹K MEVK‹‹NDE
208 NOLU PARSEL AL‹A⁄A / ‹ZM‹R
2.000 TL
72
RCT VARLIK
YÖNET‹M‹ A.fi.
73
RCT VARLIK
YÖNET‹M‹ A.fi.
ULUCAK KÖYÜ, 30 A⁄USTOS MAHALLES‹,
7418 SOKAK CETAfi S‹TES‹ 2. KISIM B2 BLOK NO:15
AL‹A⁄A / ‹ZM‹R
74
RCT VARLIK
YÖNET‹M‹ A.fi.
ULUCAK KÖYÜ, 30 A⁄USTOS MAHALLES‹,
7418 SOKAK CETAfi S‹TES‹ 2. KISIM A2 BLOK NO:15
AL‹A⁄A / ‹ZM‹R
75
RCT VARLIK
YÖNET‹M‹ A.fi.
ULUCAK KÖYÜ, 30 A⁄USTOS MAHALLES‹,
7418 SOKAK CETAfi S‹TES‹ 2. KISIM D2 BLOK NO:17
AL‹A⁄A / ‹ZM‹R
76
RCT VARLIK
YÖNET‹M‹ A.fi.
ULUCAK KÖYÜ, 30 A⁄USTOS MAHALLES‹,
7418 SOKAK CETAfi S‹TES‹ 2. KISIM C1 BLOK NO:15
AL‹A⁄A / ‹ZM‹R
GAZ‹ANTEP ‹L‹, fiAH‹NBEY ‹LÇES‹,
KOLEJTEPE MAHALLES‹, ORDU CAD.
OP. DR. A.H.BATTAL SK.
HASAN BÜYÜKUNCU APT. NO:10
80.000 TL
70.000 TL
70.000 TL
75.000 TL
75.000 TL
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010 27 Aralık 14:00
ANKARA ÇANKAYADA YAKLAŞIK
BRÜT 230 M2 ALANLI MESKEN
NO:01
ANK0214K08
İLİ
: Ankara
İLÇESİ
: Çankaya
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: Sancak
KÖYÜ
: -
MEVKİİ
: -
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Betonarme Karkas
Apartman
PAFTA
: 129-b-13-d-2-d
ADA
: 25324
PARSEL
: 8
ARSA ALANI
: 1194 m2
KAT NO
: 4.Kat
ARSA PAYI
: 140/1194
BAĞ BÖL NO
: 7
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Çatı Aralı Mesken
ANKARA ÇANKAYA SANCAK MAHALLESİ'NDE
YAKLAŞIK BRÜT 230 M2 KAPALI, 150 M2 AÇIK
TERAS ALANLI ÇATI ARALI MESKEN.
Muhammen Bedel
250.000 TL
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
15
GAYRİMENKUL
27 Aralık 14:00
NO:02
ANK0225A08
İLİ
: Ankara
İLÇESİ
: Akyurt
BUCAĞI
:
MAHALLESİ
: Balıkhisar-İmar
KÖYÜ
:
MEVKİİ
:
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
:
ADA
: 1604
PARSEL
: 1
ARSA ALANI
: 13259 m2
KAT NO
:
ARSA PAYI
:
BAĞ BÖL NO
:
HİSSE
: 1116/13259
NİTELİĞİ
: Tarla
2010
İHALESİ
ANKARA, AKYURT, BALIKHİSAR KÖYÜNDE
13.259 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSANIN
1116/13259 HİSSESİ
ANKARA, AKYURT İLÇESİ, BALIKHİSAR KÖYÜ OSMAN
PINARI MEVKİİNDE YER ALAN 13.259 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ
ARSANIN 1116/13259 HİSSESİ
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
Muhammen Bedel
HİSSELİ
TAM
167.400 TL
16
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010 27 Aralık 14:00
ARTVİN, HOPA, ORTA HOPA
MAHALLESİ’NDE 528 M2 TARLANIN
3/40 HİSSESİ
NO:03
ART0001A99
İLİ
: Artvin
İLÇESİ
: Hopa
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
:
KÖYÜ
: Ortahopa
MEVKİİ
:
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Tarla
PAFTA
:
ADA
: 357
PARSEL
: 10
ARSA ALANI
: 528 m2
KAT NO
:
ARSA PAYI
:
BAĞ BÖL NO
:
HİSSE
: 3/40
NİTELİĞİ
: Tarla
ORTA HOPA MAHALLESİ, ORTA HOPA CADDESİ
ÜZERİNDEKİ HÜSNÜ CİNER İLKOKULU YANINDA
YER ALAN 528 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TARLA.
Muhammen Bedel
3.500 TL
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
17
GAYRİMENKUL
27 Aralık 14:00
NO:04
AYD0008K01
İLİ
: Aydın
İLÇESİ
: Kuşadası
BUCAĞI
:
MAHALLESİ
: Hacıfeyzullah
SOKAĞI
:
MEVKİİ
: Bakkalköyü
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: 14.N.IV.A
ADA
: 1770
PARSEL
: 1
ARSA ALANI
: 6342
KAT NO
:
ARSA PAYI
: 1/30
BAĞ BÖL NO
: 2
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Mesken
2010
İHALESİ
KUŞADASI’NDA KAT İRTİFAKI KURULMUŞ
YAKLAŞIK 211 M2 ALANLI ARSA
KUŞADASI HACIFEYZULLAH MAHALLESİ’NDE 6.342 M2
YÜZÖLÇÜMLÜ ARSADA 1/30 ARSA PAYLI 2 NOLU
BAĞIMSIZ BÖLÜME İSABET EDEN DUBLEKS MESKEN
KAT İRTİFAKLI YAKLAŞIK 211 M2 ALANLI
ARSA SATIŞA SUNULMUŞTUR
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
Muhammen Bedel
HİSSELİ
TAM
24.500 TL
18
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010 27 Aralık 14:00
KUŞADASI’NDA D100 KARAYOLU ÜZERİNDE
YAKLAŞIK 500 M2 ALANLI
NATAMAM DUBLEKS BÜRO
NO:05
AYD0086İ08
İLİ
: Aydın
İLÇESİ
: Kuşadası
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: Türkmen
KÖYÜ
: -
MEVKİİ
: İkiçeşmelik
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: 19L
ADA
: 308
PARSEL
: 58
ARSA ALANI
: 1141,72 m2
KAT NO
: 3-4
ARSA PAYI
: 36/279
BAĞ BÖL NO
: 20
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Dubleks Büro
AYDIN İLİ, KUŞADASI İLÇESİ, TÜRKMEN MAHALLESİ'NDE,
D100 KARAYOLUNA CEPHELİ BİNADA
YAKLAŞIK 500 M2 KULLANIM ALANLI
NATAMAM DUBLEKS BÜRO SATIŞA SUNULMUŞTUR.
Muhammen Bedel
180.000 TL
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
19
GAYRİMENKUL
27 Aralık 14:00
NO:06
BOL0056A99
İLİ
: Bolu
İLÇESİ
: Bolu-Merkez
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
SOKAĞI
: Elmalık
MEVKİİ
: Köyüstü
MALİKİ
: -
VASFI
: Tarla
PAFTA
: G-26-C-05-a
ADA
: -
PARSEL
: 152
ARSA ALANI
: 6400 m2
KAT NO
: -
ARSA PAYI
: -
BAĞ BÖL NO
: -
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Tarla
2010
İHALESİ
BOLU, MERKEZ, ELMALIK KÖYÜ’NDE
6.400 M2 TARLA
BOLU MERKEZDE ELMALIK KÖYÜ,
KÖYÜSTÜ MEVKİİ’NDE
6.400 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ BOŞ TARLA
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
Muhammen Bedel
HİSSELİ
TAM
34.000 TL
20
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010 27 Aralık 14:00
HALİTPAŞA MAHALLESİ, İKİZKONAKLAR
SİTESİ’NDE 143 M2 DUBLEKS MESKEN
NO:07
BRS0281K08
İLİ
: Bursa
İLÇESİ
: Mudanya
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: Halitpaşa
KÖYÜ
: -
MEVKİİ
: Sigi Bayırı
MALİKİ
: -
VASFI
: Altmışdört Üniteli Üçer
Katlı Kargir Konut ve Arsası
PAFTA
: H21B13A4B
ADA
: 1303
PARSEL
: 1
ARSA ALANI
: 21820,98 m2
KAT NO
: -
ARSA PAYI
: 1/64
BAĞ BÖL NO
: 22
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Dubleks Mesken
HALİTPAŞA MAHALLESİ, ARSLAN SOKAK,
İKİZKONAKLAR SİTESİ’NDE YAKLAŞIK BRÜT 143 M2
KAPALIALANLI DUBLEKS MESKEN.
Muhammen Bedel
150.000 TL
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
21
GAYRİMENKUL
27 Aralık 14:00
2010
İHALESİ
DENİZLİ MERKEZ'DE ARSA HİSSESİ.
NO:08
DEN0031A04
İLİ
: Denizli
İLÇESİ
: Denizli-Merkez
BUCAĞI
: 2. Bölge
MAHALLESİ
: -
KÖYÜ
: Gümüşçay
MEVKİİ
: Karaçay
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: M22a17b3b
ADA
: 589
PARSEL
: 7
ARSA ALANI
: 284 m2
KAT NO
: -
ARSA PAYI
: -
BAĞ BÖL NO
: -
HİSSE
: 195/284
NİTELİĞİ
: İşyeri
DENİZLİ MERKEZ'DE BİTİŞİK NİZAM E:1.20, H: 8.50 M
İMARLI ARSANIN VE ÜZERİNDE BULUNAN 2 KATLI BİNANIN
195/284 HİSSESİ SATIŞA SUNULMUŞTUR. BİNA ZEMİN VE 1.
KATLARDA YAKLAŞIK 264'ER M2 OLMAK ÜZERE TOPLAM
YAKLAŞIK 528 M2 KULLANIM ALANLIDIR.
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
Muhammen Bedel
HİSSELİ
TAM
70.000 TL
22
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010 27 Aralık 14:00
DENİZLİ, CANKURTARAN'DA ESKİ VE
HARAB DURUMDAKİ HALI ÜRETİM VE
SATIŞ MAĞAZASI.
NO:09
DEN0079İ08
İLİ
İLÇESİ
BUCAĞI
MAHALLESİ
KÖYÜ
MEVKİİ
MALİKİ
VASFI
PAFTA
ADA
PARSEL
ARSA ALANI
KAT NO
BAĞ BÖL NO
HİSSE
NİTELİĞİ
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Denizli
Denizli-Merkez
Çukurköy
Kurucagöl
TMSF
M22D10B
2850
16.333 m2
Tam
Kısmi bodrumlu zemin kat
Birinci kat toplam üç katlı
betonarme bina ve
müştemilat.
DENİZLİ, CANKURTARAN'DA YAKLAŞIK BRÜT 4.367 M2
KAPALI ALANLI ESKİ VE HARAB DURUMDAKİ HALI ÜRETİM
VE SATIŞ MAĞAZASI.
Muhammen Bedel
1.500.000 TL
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
23
GAYRİMENKUL
27 Aralık 14:00
2010
NO:10
GP0154DÜZ
İLİ
: Düzce
İLÇESİ
: Akçakoca
BUCAĞI
:
MAHALLESİ
: Yukarı
KÖYÜ
:
MEVKİİ
: Hacı Mehmet
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Bah.Ahş.Ev-Kar.Odunluk
İHALESİ
DÜZCE, AKÇAKOCA, YUKARI KÖYÜNDE
YAKLAŞIK 250 M2 KAPALI ALANLI
AHŞAP BİNA VE KARGİR ODUNLUK
ve Arsa
PAFTA
: 30.27 AB
ADA
: 271
PARSEL
: 1 ve 2
ARSA ALANI
: 292
KAT NO
:
ARSA PAYI
:
BAĞ BÖL NO
:
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Bah.Ahş.Ev-Kar.Odunluk
ve Arsa
DÜZCE, AKÇAKOCA, HACI MEHMET MEVKİİ’NDE
1 NO.LU PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN TESCİLLİ AHŞAP
YAPI İLE YAN PARSELİ 2 NO.LU PARSEL ÜZERİNDE
BULUNAN KARGİR ODUNLUK.
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
Muhammen Bedel
HİSSELİ
TAM
25.000 TL
24
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010 27 Aralık 14:00
KOCAELİ GEBZE’DE YAKLAŞIK
212 M2 İŞYERİ
İBRAHİMAĞA CADDESİ ÜZERİNDE YER ALAN BİNANIN A BLOK
ZEMİN KATINDA ARA DUVARLARI KALDIRILARAK BİRLEŞTİRİLMİŞ
9 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN OLUŞAN MAĞAZANIN BİR KISMINI
OLUŞTURAN 8,9,10 BAĞIMSIZ BÖLÜM NO.LU TOPLAM
YAKLAŞIK 212 M2 İŞYERİ.
Muhammen Bedel
250.000 TL
NO:11
GP0194KOC
İLİ
: Kocaeli
İLÇESİ
: Gebze
BUCAĞI
:
MAHALLESİ
: Mustafapaşa
KÖYÜ
:
MEVKİİ
:
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: 68
ADA
: 28
PARSEL
: 65
ARSA ALANI
: 1241
KAT NO
: A Blok Zemin
ARSA PAYI
: 22/625
BAĞ BÖL NO
: 8-9-10
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: İşyeri
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
25
GAYRİMENKUL
27 Aralık 14:00
NO:12
GP0409KAY
İLİ
: Kayseri
İLÇESİ
: Melikgazi
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: Hallaçoğlu
KÖYÜ
: -
MEVKİİ
: -
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: 292
ADA
: 3426
PARSEL
: 21
ARSA ALANI
: 1994 m2
KAT NO
: 1
ARSA PAYI
: 102/2000
BAĞ BÖL NO
: 31-32-33-34
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Dükkan
2010
İHALESİ
KÖSEOĞLU İŞMERKEZİ'NDE 4
ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM
KÖSEOĞLU İŞMERKEZİ'NDE, İŞ MERKEZİNİN 1.KATINDA,
YAKLAŞIK TOPLAM 460 M2 KULLANIM ALANLI
NATAMAM 4 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM.
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
Muhammen Bedel
HİSSELİ
TAM
966.000 TL
26
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010 27 Aralık 14:00
KÖSEOĞLU İŞMERKEZİ'NDE 5
ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM
NO:13
GP0412KAY
İLİ
: Kayseri
İLÇESİ
: Melikgazi
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: Hallaçoğlu
KÖYÜ
: -
MEVKİİ
: -
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: 292
ADA
: 3426
PARSEL
: 21
ARSA ALANI
: 1994 m2
KAT NO
: 1
ARSA PAYI
: 68/2000
BAĞ BÖL NO
: 28-29-39-40-41
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Dükkan
KÖSEOĞLU İŞMERKEZİ'NDE, İŞ MERKEZİNİN 1.KATINDA,
YAKLAŞIK TOPLAM 222 M2 KULLANIM ALANLI
NATAMAM 5 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM.
Muhammen Bedel
466.000 TL
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
27
GAYRİMENKUL
27 Aralık 14:00
NO:14
GP0413KAY
İLİ
: Kayseri
İLÇESİ
: Melikgazi
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: Hallaçoğlu
KÖYÜ
: -
MEVKİİ
: -
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: 292
ADA
: 3426
PARSEL
: 21
ARSA ALANI
: 1994 m2
KAT NO
: 1
ARSA PAYI
: 66/2000
BAĞ BÖL NO
: 35-36-37-38
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Dükkan
2010
İHALESİ
KÖSEOĞLU İŞMERKEZİ'NDE 4
ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM
KÖSEOĞLU İŞMERKEZİ'NDE, İŞ MERKEZİNİN 1.KATINDA,
YAKLAŞIK TOPLAM 244 M2 KULLANIM ALANLI
NATAMAM 4 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM.
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
Muhammen Bedel
HİSSELİ
TAM
512.000 TL
28
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010 27 Aralık 14:00
KÖSEOĞLU İŞMERKEZİ'NDE 2
ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM
NO:15
GP0414KAY
İLİ
: Kayseri
İLÇESİ
: Melikgazi
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: Hallaçoğlu
KÖYÜ
: -
MEVKİİ
: -
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: 292
ADA
: 3426
PARSEL
: 21
ARSA ALANI
: 1994 m2
KAT NO
: 1. Bodrum
ARSA PAYI
: 40/2000
BAĞ BÖL NO
: 8-9
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Dükkan
KÖSEOĞLU İŞMERKEZİ'NDE, İŞ MERKEZİNİN 1.BODRUM
KATINDA, YAKLAŞIK TOPLAM 212 M2 KULLANIM
ALANLI NATAMAM 2 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM.
Muhammen Bedel
297.000 TL
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
29
GAYRİMENKUL
27 Aralık 14:00
2010
NO:16
GP0416KAY
İLİ
: Kayseri
İLÇESİ
: Kocasinan
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: Örnekevler
KÖYÜ
: -
MEVKİİ
: -
MALİKİ
: 1/2 TMSF,
İHALESİ
KAYSERİ KOCASİNAN
KOCASİNAN BULVARI'NDA BİNA
1/2 Pamuk Factoring A.Ş.
VASFI
: Arsa
PAFTA
: 305
ADA
: 954
PARSEL
: 647
ARSA ALANI
: 693 m2
KAT NO
: Bodrum, Zemin,1,2,3 N.K.
ARSA PAYI
: -
BAĞ BÖL NO
: -
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Arsa
KAYSERİ, KOCASİNAN, KOCASİNAN BULVARI'NDA AYRIK
NİZAM İNŞA EDİLMİŞ, BODRUM+ZEMİN ve 3 NORMAL
KATTAN OLUŞAN BETONARME KARKAS İNŞAAT TARZINDA,
YAKLAŞIK BRÜT 1990 M2 BİNANIN 1/2 HİSSESİ TMSF’YE
1/2 HİSSESİ PAMUK FACTORİNG A.Ş.’YE AİTTİR.
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
Muhammen Bedel
HİSSELİ
TAM
1.600.000 TL
30
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010 27 Aralık 14:00
KUŞADASI,ÇUKURÇEŞME MEVKİİ'NDE
DENİZE KIYISI BULUNAN
HAVUZLU MALİKANE
NO:17
GP0417AYD
İLİ
: Aydın
İLÇESİ
: Kuşadası
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: Hacıfeyzullah
KÖYÜ
: -
MEVKİİ
: Çukurçeşme
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: 3 Avlulu Garj,Traf.Pers. Loj.
İçinde Kargir Damları Bul.
ve Zeytin Ağaçları Bul.Tarla
PAFTA
: 17L.4A-17LIVA17L
ADA
: 951-734
PARSEL
: 112-5
ARSA ALANI
: 63920,68 m2
KAT NO
: -
ARSA PAYI
: 44/100-22/100-22/1003/100-3/100
BAĞ BÖL NO
: 1-1-1-1-2-3-4
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Dubleks Mesken-İçinde
Kargir Damları Bul. Ve
Zeytin Ağaçları Bul.Tarla
KUŞADASI,ÇUKURÇEŞME MEVKİİ'NDE
İKİ ADET PARSEL ÜZERİNE
KONUMLU HAVUZLU MALİKANE VE
MÜŞTEMİLATI SATIŞA SUNULMUŞTUR.
Muhammen Bedel
31.000.000 TL
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
31
GAYRİMENKUL
27 Aralık 14:00
NO:18
İCL0076K13
İLİ
: Mersin
İLÇESİ
: İçel-Mersin
BUCAĞI
: 5. Bölge
MAHALLESİ
: -
KÖYÜ
: Gözne
MEVKİİ
: Göçük A.Mahallesi
MALİKİ
: TMSF,
VASFI
: Tarla ve Ahşap Ev
PAFTA
: 25
ADA
: -
PARSEL
: 2336
ARSA ALANI
: 6615 m2
KAT NO
: -
ARSA PAYI
: -
BAĞ BÖL NO
: -
HİSSE
: 4/40
NİTELİĞİ
: Ahşap Ev
2010
İHALESİ
HEYELAN BÖLGESİNDE, İMARSIZ OLAN, ÜZERİNDE BODRUM+
ZEMİN+1 NORMAL KATLI, TOPLAM YAKLAŞIK BRÜT 100 M2
ALANLI RUHSATSIZ YAPI BULUNAN HİSSELİ VE ARSA
VASIFLI TAŞINMAZDIR.
ÜZERİNDE BODRUM+ZEMİN+1 NORMAL KATLI,
TOPLAM YAKLAŞIK BRÜT 100 M2 ALANLI
YAPI BULUNAN İMARSIZ, HİSSELİ VE
ARSA VASIFLI TAŞINMAZDIR.
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
Muhammen Bedel
HİSSELİ
TAM
26.000 TL
32
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010 27 Aralık 14:00
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ’NDE
3+1 LÜKS DAİRE
NO:19
İST2235K08
İLİ
: İstanbul
İLÇESİ
: Büyükçekmece
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
SOKAĞI
: -
KÖYÜ
: Yakuplu
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: -
ADA
: 728
PARSEL
: 7
ARSA ALANI
: 44.638,78 m2
KAT NO
: Zemin
ARSA PAYI
: 134/67200
BAĞ BÖL NO
: 1
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Mesken
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK
BRÜT 134 M2 ALANLI 3+1 LÜKS DAİRE SATIŞA
SUNULMUŞTUR.
Muhammen Bedel
156.750 TL
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
33
GAYRİMENKUL
27 Aralık 14:00
NO:20
İST2236K08
İLİ
: İstanbul
İLÇESİ
: Büyükçekmece
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
SOKAĞI
: -
KÖYÜ
: Yakuplu
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: -
ADA
: 728
PARSEL
: 7
ARSA ALANI
: 44.638,78 m2
KAT NO
: Zemin
ARSA PAYI
: 149/67200
BAĞ BÖL NO
: 2
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Mesken
2010
İHALESİ
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ’NDE
3+1 LÜKS DAİRE
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK
BRÜT 149 M2 ALANLI 3+1 LÜKS DAİRE SATIŞA
SUNULMUŞTUR.
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
34
Muhammen Bedel
180.750 TL
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010 27 Aralık 14:00
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ’NDE
3+1 LÜKS DAİRE
NO:21
İST2237K08
İLİ
: İstanbul
İLÇESİ
: Büyükçekmece
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
SOKAĞI
: -
KÖYÜ
: Yakuplu
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: -
ADA
: 728
PARSEL
: 7
ARSA ALANI
: 44.638,78 m2
KAT NO
: Zemin
ARSA PAYI
: 134/67200
BAĞ BÖL NO
: 3
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Mesken
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK
BRÜT 134 M2 ALANLI 3+1 LÜKS DAİRE SATIŞA
SUNULMUŞTUR.
Muhammen Bedel
156.750 TL
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
35
GAYRİMENKUL
27 Aralık 14:00
NO:22
İST2238K08
İLİ
: İstanbul
İLÇESİ
: Büyükçekmece
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
SOKAĞI
: -
KÖYÜ
: Yakuplu
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: -
ADA
: 728
PARSEL
: 7
ARSA ALANI
: 44.638,78 m2
KAT NO
: Zemin
ARSA PAYI
: 88/67200
BAĞ BÖL NO
: 4
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Mesken
2010
İHALESİ
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ’NDE
1+1 LÜKS DAİRE
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK
BRÜT 87 M2 ALANLI 1+1 LÜKS DAİRE SATIŞA
SUNULMUŞTUR.
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
36
Muhammen Bedel
98.250 TL
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010 27 Aralık 14:00
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ’NDE
3+1 LÜKS DAİRE
NO:23
İST2239K08
İLİ
: İstanbul
İLÇESİ
: Büyükçekmece
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
SOKAĞI
: -
KÖYÜ
: Yakuplu
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: -
ADA
: 728
PARSEL
: 7
ARSA ALANI
: 44.638,78 m2
KAT NO
: 1
ARSA PAYI
: 136/67200
BAĞ BÖL NO
: 5
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Mesken
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK
BRÜT 134 M2 ALANLI 3+1 LÜKS DAİRE SATIŞA
SUNULMUŞTUR.
Muhammen Bedel
170.250 TL
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
37
GAYRİMENKUL
27 Aralık 14:00
NO:24
İST2240K08
İLİ
: İstanbul
İLÇESİ
: Büyükçekmece
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
SOKAĞI
: -
KÖYÜ
: Yakuplu
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: -
ADA
: 728
PARSEL
: 7
ARSA ALANI
: 44.638,78 m2
KAT NO
: 1
ARSA PAYI
: 151/67200
BAĞ BÖL NO
: 6
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Mesken
2010
İHALESİ
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ’NDE
3+1 LÜKS DAİRE
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK
BRÜT 149 M2 ALANLI 3+1 LÜKS DAİRE SATIŞA
SUNULMUŞTUR.
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
38
Muhammen Bedel
195.000 TL
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010 27 Aralık 14:00
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ’NDE
3+1 LÜKS DAİRE
NO:25
İST2241K08
İLİ
: İstanbul
İLÇESİ
: Büyükçekmece
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
SOKAĞI
: -
KÖYÜ
: Yakuplu
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: -
ADA
: 728
PARSEL
: 7
ARSA ALANI
: 44.638,78 m2
KAT NO
: 1
ARSA PAYI
: 136/67200
BAĞ BÖL NO
: 7
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Mesken
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK
BRÜT 134 M2 ALANLI 3+1 LÜKS DAİRE SATIŞA
SUNULMUŞTUR.
Muhammen Bedel
170.250 TL
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
39
GAYRİMENKUL
27 Aralık 14:00
NO:26
İST2242K08
İLİ
: İstanbul
İLÇESİ
: Büyükçekmece
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
SOKAĞI
: -
KÖYÜ
: Yakuplu
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: -
ADA
: 728
PARSEL
: 7
ARSA ALANI
: 44.638,78 m2
KAT NO
: 1
ARSA PAYI
: 89/67200
BAĞ BÖL NO
: 8
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Mesken
2010
İHALESİ
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ’NDE
1+1 LÜKS DAİRE
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK
BRÜT 87 M2 ALANLI 1+1 LÜKS DAİRE SATIŞA
SUNULMUŞTUR.
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
40
Muhammen Bedel
106.500 TL
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010 27 Aralık 14:00
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ’NDE
3+1 LÜKS DAİRE
NO:27
İST2243K08
İLİ
: İstanbul
İLÇESİ
: Büyükçekmece
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
SOKAĞI
: -
KÖYÜ
: Yakuplu
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: -
ADA
: 728
PARSEL
: 7
ARSA ALANI
: 44.638,78 m2
KAT NO
: 2
ARSA PAYI
: 136/67200
BAĞ BÖL NO
: 9
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Mesken
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK
BRÜT 134 M2 ALANLI 3+1 LÜKS DAİRE SATIŞA
SUNULMUŞTUR.
Muhammen Bedel
174.000 TL
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
41
GAYRİMENKUL
27 Aralık 14:00
NO:28
İST2244K08
İLİ
: İstanbul
İLÇESİ
: Büyükçekmece
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
SOKAĞI
: -
KÖYÜ
: Yakuplu
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: -
ADA
: 728
PARSEL
: 7
ARSA ALANI
: 44.638,78 m2
KAT NO
: 2
ARSA PAYI
: 151/67200
BAĞ BÖL NO
: 10
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Mesken
2010
İHALESİ
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ’NDE
3+1 LÜKS DAİRE
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK
BRÜT 149 M2 ALANLI 3+1 LÜKS DAİRE SATIŞA
SUNULMUŞTUR.
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
42
Muhammen Bedel
200.250 TL
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010 27 Aralık 14:00
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ’NDE
3+1 LÜKS DAİRE
NO:29
İST2245K08
İLİ
: İstanbul
İLÇESİ
: Büyükçekmece
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
SOKAĞI
: -
KÖYÜ
: Yakuplu
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: -
ADA
: 728
PARSEL
: 7
ARSA ALANI
: 44.638,78 m2
KAT NO
: 2
ARSA PAYI
: 136/67200
BAĞ BÖL NO
: 11
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Mesken
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK
BRÜT 134 M2 ALANLI 3+1 LÜKS DAİRE SATIŞA
SUNULMUŞTUR.
Muhammen Bedel
174.000 TL
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
43
GAYRİMENKUL
27 Aralık 14:00
NO:30
İST2246K08
İLİ
: İstanbul
İLÇESİ
: Büyükçekmece
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
SOKAĞI
: -
KÖYÜ
: Yakuplu
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: -
ADA
: 728
PARSEL
: 7
ARSA ALANI
: 44.638,78 m2
KAT NO
: 2
ARSA PAYI
: 96/67200
BAĞ BÖL NO
: 12
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Mesken
2010
İHALESİ
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ’NDE
2+1 LÜKS DAİRE
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK
BRÜT 95 M2 ALANLI 2+1 LÜKS DAİRE SATIŞA
SUNULMUŞTUR.
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
44
Muhammen Bedel
110.250 TL
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010 27 Aralık 14:00
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ’NDE
3+1 LÜKS DAİRE
NO:31
İST2247K08
İLİ
: İstanbul
İLÇESİ
: Büyükçekmece
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
SOKAĞI
: -
KÖYÜ
: Yakuplu
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: -
ADA
: 728
PARSEL
: 7
ARSA ALANI
: 44.638,78 m2
KAT NO
: 3
ARSA PAYI
: 136/67200
BAĞ BÖL NO
: 13
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Mesken
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK
BRÜT 134 M2 ALANLI 3+1 LÜKS DAİRE SATIŞA
SUNULMUŞTUR.
Muhammen Bedel
178.500 TL
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
45
GAYRİMENKUL
27 Aralık 14:00
NO:32
İST2248K08
İLİ
: İstanbul
İLÇESİ
: Büyükçekmece
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
SOKAĞI
: -
KÖYÜ
: Yakuplu
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: -
ADA
: 728
PARSEL
: 7
ARSA ALANI
: 44.638,78 m2
KAT NO
: 3
ARSA PAYI
: 151/67200
BAĞ BÖL NO
: 14
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Mesken
2010
İHALESİ
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ’NDE
3+1 LÜKS DAİRE
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK
BRÜT 149 M2 ALANLI 3+1 LÜKS DAİRE SATIŞA
SUNULMUŞTUR.
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
46
Muhammen Bedel
204.750 TL
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010 27 Aralık 14:00
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ’NDE
3+1 LÜKS DAİRE
NO:33
İST2249K08
İLİ
: İstanbul
İLÇESİ
: Büyükçekmece
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
SOKAĞI
: -
KÖYÜ
: Yakuplu
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: -
ADA
: 728
PARSEL
: 7
ARSA ALANI
: 44.638,78 m2
KAT NO
: 3
ARSA PAYI
: 136/67200
BAĞ BÖL NO
: 15
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Mesken
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK
BRÜT 134 M2 ALANLI 3+1 LÜKS DAİRE SATIŞA
SUNULMUŞTUR.
Muhammen Bedel
178.500 TL
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
47
GAYRİMENKUL
27 Aralık 14:00
NO:34
İST2250K08
İLİ
: İstanbul
İLÇESİ
: Büyükçekmece
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
SOKAĞI
: -
KÖYÜ
: Yakuplu
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: -
ADA
: 728
PARSEL
: 7
ARSA ALANI
: 44.638,78 m2
KAT NO
: 3
ARSA PAYI
: 96/67200
BAĞ BÖL NO
: 16
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Mesken
2010
İHALESİ
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ’NDE
2+1 LÜKS DAİRE
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK
BRÜT 95 M2 ALANLI 2+1 LÜKS DAİRE SATIŞA
SUNULMUŞTUR.
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
48
Muhammen Bedel
113.250 TL
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010 27 Aralık 14:00
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ’NDE
3+1 LÜKS DAİRE
NO:35
İST2251K08
İLİ
: İstanbul
İLÇESİ
: Büyükçekmece
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
SOKAĞI
: -
KÖYÜ
: Yakuplu
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: -
ADA
: 728
PARSEL
: 7
ARSA ALANI
: 44.638,78 m2
KAT NO
: 4
ARSA PAYI
: 136/67200
BAĞ BÖL NO
: 17
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Mesken
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK
BRÜT 134 M2 ALANLI 3+1 LÜKS DAİRE SATIŞA
SUNULMUŞTUR.
Muhammen Bedel
182.250 TL
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
49
GAYRİMENKUL
27 Aralık 14:00
NO:36
İST2252K08
İLİ
: İstanbul
İLÇESİ
: Büyükçekmece
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
SOKAĞI
: -
KÖYÜ
: Yakuplu
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: -
ADA
: 728
PARSEL
: 7
ARSA ALANI
: 44.638,78 m2
KAT NO
: 4
ARSA PAYI
: 151/67200
BAĞ BÖL NO
: 18
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Mesken
2010
İHALESİ
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ’NDE
3+1 LÜKS DAİRE
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK
BRÜT 149 M2 ALANLI 3+1 LÜKS DAİRE SATIŞA
SUNULMUŞTUR.
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
50
Muhammen Bedel
209.250 TL
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010 27 Aralık 14:00
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ’NDE
3+1 LÜKS DAİRE
NO:37
İST2253K08
İLİ
: İstanbul
İLÇESİ
: Büyükçekmece
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
SOKAĞI
: -
KÖYÜ
: Yakuplu
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: -
ADA
: 728
PARSEL
: 7
ARSA ALANI
: 44.638,78 m2
KAT NO
: 4
ARSA PAYI
: 136/67200
BAĞ BÖL NO
: 19
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Mesken
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK
BRÜT 134 M2 ALANLI 3+1 LÜKS DAİRE SATIŞA
SUNULMUŞTUR.
Muhammen Bedel
182.250 TL
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
51
GAYRİMENKUL
27 Aralık 14:00
NO:38
İST2254K08
İLİ
: İstanbul
İLÇESİ
: Büyükçekmece
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
SOKAĞI
: -
KÖYÜ
: Yakuplu
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: -
ADA
: 728
PARSEL
: 7
ARSA ALANI
: 44.638,78 m2
KAT NO
: 4
ARSA PAYI
: 96/67200
BAĞ BÖL NO
: 20
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Mesken
2010
İHALESİ
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ’NDE
2+1 LÜKS DAİRE
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK
BRÜT 95 M2 ALANLI 2+1 LÜKS DAİRE SATIŞA
SUNULMUŞTUR.
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
52
Muhammen Bedel
116.250 TL
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010 27 Aralık 14:00
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ’NDE
3+1 LÜKS DAİRE
NO:39
İST2255K08
İLİ
: İstanbul
İLÇESİ
: Büyükçekmece
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
SOKAĞI
: -
KÖYÜ
: Yakuplu
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: -
ADA
: 728
PARSEL
: 7
ARSA ALANI
: 44.638,78 m2
KAT NO
: 5
ARSA PAYI
: 136/67200
BAĞ BÖL NO
: 21
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Mesken
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK
BRÜT 134 M2 ALANLI 3+1 LÜKS DAİRE SATIŞA
SUNULMUŞTUR.
Muhammen Bedel
182.250 TL
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
53
GAYRİMENKUL
27 Aralık 14:00
NO:40
İST2256K08
İLİ
: İstanbul
İLÇESİ
: Büyükçekmece
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
SOKAĞI
: -
KÖYÜ
: Yakuplu
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: -
ADA
: 728
PARSEL
: 7
ARSA ALANI
: 44.638,78 m2
KAT NO
: 5
ARSA PAYI
: 151/67200
BAĞ BÖL NO
: 22
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Mesken
2010
İHALESİ
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ’NDE
3+1 LÜKS DAİRE
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK
BRÜT 149 M2 ALANLI 3+1 LÜKS DAİRE SATIŞA
SUNULMUŞTUR.
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
54
Muhammen Bedel
209.250 TL
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010 27 Aralık 14:00
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ’NDE
3+1 LÜKS DAİRE
NO:41
İST2257K08
İLİ
: İstanbul
İLÇESİ
: Büyükçekmece
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
SOKAĞI
: -
KÖYÜ
: Yakuplu
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: -
ADA
: 728
PARSEL
: 7
ARSA ALANI
: 44.638,78 m2
KAT NO
: 5
ARSA PAYI
: 136/67200
BAĞ BÖL NO
: 23
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Mesken
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK
BRÜT 134 M2 ALANLI 3+1 LÜKS DAİRE SATIŞA
SUNULMUŞTUR.
Muhammen Bedel
182.250 TL
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
55
GAYRİMENKUL
27 Aralık 14:00
NO:42
İST2258K08
İLİ
: İstanbul
İLÇESİ
: Büyükçekmece
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
SOKAĞI
: -
KÖYÜ
: Yakuplu
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: -
ADA
: 728
PARSEL
: 7
ARSA ALANI
: 44.638,78 m2
KAT NO
: 5
ARSA PAYI
: 96/67200
BAĞ BÖL NO
: 24
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Mesken
2010
İHALESİ
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ’NDE
2+1 LÜKS DAİRE
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK
BRÜT 95 M2 ALANLI 2+1 LÜKS DAİRE SATIŞA
SUNULMUŞTUR.
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
56
Muhammen Bedel
116.250 TL
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010 27 Aralık 14:00
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ’NDE
3+1 LÜKS DAİRE
NO:43
İST2259K08
İLİ
: İstanbul
İLÇESİ
: Büyükçekmece
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
SOKAĞI
: -
KÖYÜ
: Yakuplu
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: -
ADA
: 728
PARSEL
: 7
ARSA ALANI
: 44.638,78 m2
KAT NO
: 6
ARSA PAYI
: 136/67200
BAĞ BÖL NO
: 25
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Mesken
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK
BRÜT 134 M2 ALANLI 3+1 LÜKS DAİRE SATIŞA
SUNULMUŞTUR.
Muhammen Bedel
182.250 TL
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
57
GAYRİMENKUL
27 Aralık 14:00
NO:44
İST2260K08
İLİ
: İstanbul
İLÇESİ
: Büyükçekmece
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
SOKAĞI
: -
KÖYÜ
: Yakuplu
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: -
ADA
: 728
PARSEL
: 7
ARSA ALANI
: 44.638,78 m2
KAT NO
: 6
ARSA PAYI
: 151/67200
BAĞ BÖL NO
: 26
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Mesken
2010
İHALESİ
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ’NDE
3+1 LÜKS DAİRE
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK
BRÜT 149 M2 ALANLI 3+1 LÜKS DAİRE SATIŞA
SUNULMUŞTUR.
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
58
Muhammen Bedel
209.250 TL
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010 27 Aralık 14:00
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ’NDE
3+1 LÜKS DAİRE
NO:45
İST2261K08
İLİ
: İstanbul
İLÇESİ
: Büyükçekmece
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
SOKAĞI
: -
KÖYÜ
: Yakuplu
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: -
ADA
: 728
PARSEL
: 7
ARSA ALANI
: 44.638,78 m2
KAT NO
: 6
ARSA PAYI
: 136/67200
BAĞ BÖL NO
: 27
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Mesken
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK
BRÜT 134 M2 ALANLI 3+1 LÜKS DAİRE SATIŞA
SUNULMUŞTUR.
Muhammen Bedel
182.250 TL
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
59
GAYRİMENKUL
27 Aralık 14:00
NO:46
İST2262K08
İLİ
: İstanbul
İLÇESİ
: Büyükçekmece
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
SOKAĞI
: -
KÖYÜ
: Yakuplu
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: -
ADA
: 728
PARSEL
: 7
ARSA ALANI
: 44.638,78 m2
KAT NO
: 6
ARSA PAYI
: 96/67200
BAĞ BÖL NO
: 28
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Mesken
2010
İHALESİ
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ’NDE
2+1 LÜKS DAİRE
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK
BRÜT 95 M2 ALANLI 2+1 LÜKS DAİRE SATIŞA
SUNULMUŞTUR.
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
60
Muhammen Bedel
116.250 TL
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010 27 Aralık 14:00
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ’NDE
3+1 LÜKS DAİRE
NO:47
İST2263K08
İLİ
: İstanbul
İLÇESİ
: Büyükçekmece
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
SOKAĞI
: -
KÖYÜ
: Yakuplu
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: -
ADA
: 728
PARSEL
: 7
ARSA ALANI
: 44.638,78 m2
KAT NO
: 7
ARSA PAYI
: 136/67200
BAĞ BÖL NO
: 29
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Mesken
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK
BRÜT 134 M2 ALANLI 3+1 LÜKS DAİRE SATIŞA
SUNULMUŞTUR.
Muhammen Bedel
182.250 TL
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
61
GAYRİMENKUL
27 Aralık 14:00
NO:48
İST2264K08
İLİ
: İstanbul
İLÇESİ
: Büyükçekmece
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
SOKAĞI
: -
KÖYÜ
: Yakuplu
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: -
ADA
: 728
PARSEL
: 7
ARSA ALANI
: 44.638,78 m2
KAT NO
: 7
ARSA PAYI
: 151/67200
BAĞ BÖL NO
: 30
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Mesken
2010
İHALESİ
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ’NDE
3+1 LÜKS DAİRE
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK
BRÜT 149 M2 ALANLI 3+1 LÜKS DAİRE SATIŞA
SUNULMUŞTUR.
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
62
Muhammen Bedel
209.250 TL
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010 27 Aralık 14:00
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ’NDE
3+1 LÜKS DAİRE
NO:49
İST2265K08
İLİ
: İstanbul
İLÇESİ
: Büyükçekmece
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
SOKAĞI
: -
KÖYÜ
: Yakuplu
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: -
ADA
: 728
PARSEL
: 7
ARSA ALANI
: 44.638,78 m2
KAT NO
: 7
ARSA PAYI
: 136/67200
BAĞ BÖL NO
: 31
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Mesken
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK
BRÜT 134 M2 ALANLI 3+1 LÜKS DAİRE SATIŞA
SUNULMUŞTUR.
Muhammen Bedel
182.250 TL
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
63
GAYRİMENKUL
27 Aralık 14:00
NO:50
İST2266K08
İLİ
: İstanbul
İLÇESİ
: Büyükçekmece
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
SOKAĞI
: -
KÖYÜ
: Yakuplu
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: -
ADA
: 728
PARSEL
: 7
ARSA ALANI
: 44.638,78 m2
KAT NO
: 7
ARSA PAYI
: 96/67200
BAĞ BÖL NO
: 32
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Mesken
2010
İHALESİ
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ’NDE
2+1 LÜKS DAİRE
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK
BRÜT 95 M2 ALANLI 2+1 LÜKS DAİRE SATIŞA
SUNULMUŞTUR.
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
64
Muhammen Bedel
116.250 TL
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010 27 Aralık 14:00
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ’NDE
3+1 LÜKS DAİRE
NO:51
İST2267K08
İLİ
: İstanbul
İLÇESİ
: Büyükçekmece
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
SOKAĞI
: -
KÖYÜ
: Yakuplu
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: -
ADA
: 728
PARSEL
: 7
ARSA ALANI
: 44.638,78 m2
KAT NO
: 8
ARSA PAYI
: 136/67200
BAĞ BÖL NO
: 33
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Mesken
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK
BRÜT 134 M2 ALANLI 3+1 LÜKS DAİRE SATIŞA
SUNULMUŞTUR.
Muhammen Bedel
182.250 TL
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
65
GAYRİMENKUL
27 Aralık 14:00
NO:52
İST2268K08
İLİ
: İstanbul
İLÇESİ
: Büyükçekmece
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
SOKAĞI
: -
KÖYÜ
: Yakuplu
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: -
ADA
: 728
PARSEL
: 7
ARSA ALANI
: 44.638,78 m2
KAT NO
: 8
ARSA PAYI
: 151/67200
BAĞ BÖL NO
: 34
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Mesken
2010
İHALESİ
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ’NDE
3+1 LÜKS DAİRE
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK
BRÜT 149 M2 ALANLI 3+1 LÜKS DAİRE SATIŞA
SUNULMUŞTUR.
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
66
Muhammen Bedel
209.250 TL
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010 27 Aralık 14:00
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ’NDE
3+1 LÜKS DAİRE
NO:53
İST2269K08
İLİ
: İstanbul
İLÇESİ
: Büyükçekmece
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
SOKAĞI
: -
KÖYÜ
: Yakuplu
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: -
ADA
: 728
PARSEL
: 7
ARSA ALANI
: 44.638,78 m2
KAT NO
: 8
ARSA PAYI
: 136/67200
BAĞ BÖL NO
: 35
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Mesken
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK
BRÜT 134 M2 ALANLI 3+1 LÜKS DAİRE SATIŞA
SUNULMUŞTUR.
Muhammen Bedel
182.250 TL
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
67
GAYRİMENKUL
27 Aralık 14:00
NO:54
İST2270K08
İLİ
: İstanbul
İLÇESİ
: Büyükçekmece
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
SOKAĞI
: -
KÖYÜ
: Yakuplu
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: -
ADA
: 728
PARSEL
: 7
ARSA ALANI
: 44.638,78 m2
KAT NO
: 8
ARSA PAYI
: 96/67200
BAĞ BÖL NO
: 36
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Mesken
2010
İHALESİ
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ’NDE
2+1 LÜKS DAİRE
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK
BRÜT 95 M2 ALANLI 2+1 LÜKS DAİRE SATIŞA
SUNULMUŞTUR.
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
68
Muhammen Bedel
116.250 TL
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010 27 Aralık 14:00
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ’NDE
3+1 LÜKS DAİRE
NO:55
İST2271K08
İLİ
: İstanbul
İLÇESİ
: Büyükçekmece
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
SOKAĞI
: -
KÖYÜ
: Yakuplu
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: -
ADA
: 728
PARSEL
: 7
ARSA ALANI
: 44.638,78 m2
KAT NO
: 9
ARSA PAYI
: 136/67200
BAĞ BÖL NO
: 37
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Mesken
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK
BRÜT 134 M2 ALANLI 3+1 LÜKS DAİRE SATIŞA
SUNULMUŞTUR.
Muhammen Bedel
180.750 TL
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
69
GAYRİMENKUL
27 Aralık 14:00
NO:56
İST2272K08
İLİ
: İstanbul
İLÇESİ
: Büyükçekmece
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
SOKAĞI
: -
KÖYÜ
: Yakuplu
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: -
ADA
: 728
PARSEL
: 7
ARSA ALANI
: 44.638,78 m2
KAT NO
: 9
ARSA PAYI
: 151/67200
BAĞ BÖL NO
: 38
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Mesken
2010
İHALESİ
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ’NDE
3+1 LÜKS DAİRE
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK
BRÜT 149 M2 ALANLI 3+1 LÜKS DAİRE SATIŞA
SUNULMUŞTUR.
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
70
Muhammen Bedel
207.000 TL
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010 27 Aralık 14:00
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ’NDE
3+1 LÜKS DAİRE
NO:57
İST2273K08
İLİ
: İstanbul
İLÇESİ
: Büyükçekmece
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
SOKAĞI
: -
KÖYÜ
: Yakuplu
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: -
ADA
: 728
PARSEL
: 7
ARSA ALANI
: 44.638,78 m2
KAT NO
: 9
ARSA PAYI
: 136/67200
BAĞ BÖL NO
: 39
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Mesken
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK
BRÜT 134 M2 ALANLI 3+1 LÜKS DAİRE SATIŞA
SUNULMUŞTUR.
Muhammen Bedel
180.750 TL
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
71
GAYRİMENKUL
27 Aralık 14:00
NO:58
İST2274K08
İLİ
: İstanbul
İLÇESİ
: Büyükçekmece
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
SOKAĞI
: -
KÖYÜ
: Yakuplu
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: -
ADA
: 728
PARSEL
: 7
ARSA ALANI
: 44.638,78 m2
KAT NO
: 9
ARSA PAYI
: 96/67200
BAĞ BÖL NO
: 40
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Mesken
2010
İHALESİ
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ’NDE
2+1 LÜKS DAİRE
YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK
BRÜT 95 M2 ALANLI 2+1 LÜKS DAİRE SATIŞA
SUNULMUŞTUR.
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
72
Muhammen Bedel
114.750 TL
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010 27 Aralık 14:00
TARABYA MAHALLESİ,
HAZİRAN SOKAKTA DUBLEKS MESKEN
HAZİRAN SOKAK ÜZERİNDE 3 BODRUM + ZEMİN + 1
NORMAL KAT VE ÇATI KATINDAN OLUŞAN BİNANIN
1. NORMAL VE ÇATI KATINDA YER ALAN YAKLAŞIK
BRÜT 263 M2 KAPALI ALANLI DUBLEKS MESKEN
NO:59
İST2279K08
İLİ
: İstanbul
İLÇESİ
: Sarıyer
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: Tarabya
SOKAĞI
: 2. Haziran
KÖYÜ
: Haziran
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Bahçeli Kargir Apartman
PAFTA
: 75
ADA
: 404
PARSEL
: 129
ARSA ALANI
: 804 m2
KAT NO
: 1+Çatı
ARSA PAYI
: 30/100,241,20
BAĞ BÖL NO
: 4
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Dubleks Mesken
TAMAM
BOŞ
Muhammen Bedel
NATAMAM
DOLU
2.200.000 TL
HİSSELİ
TAM
73
GAYRİMENKUL
27 Aralık 14:00
2010
NO:60
İST2292K99
İLİ
: İstanbul
İLÇESİ
: Eyüp
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: Alibeyköy
KÖYÜ
: -
SOKAĞI
: -
MEVKİİ
: Kemerburgaz Caddesi
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Fundalık
PAFTA
: 246DV2A
ADA
: 354
PARSEL
: 10
ARSA ALANI
: 206 m2
KAT NO
: -
ARSA PAYI
: -
BAĞ BÖL NO
: -
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Fundalık
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
74
İHALESİ
ALİBEYKÖY, TEVFİK FİKRET CADDESİ'NDE
YAKLAŞIK BRÜT 165 M2 2 KATLI EV
ALİBEYKÖY, GÜZELTEPE MAHALLESİ,
TEVFİK FİKRET CADDESİ ÜZERİNDEKİ ZEMİN + 1
NORMAL KATTAN OLUŞAN YAKLAŞIK BRÜT 165 M2
KAPALI ALANLI HARAB DURUMDAKİ 2 KATLI MESKEN.
Muhammen Bedel
130.000 TL
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010 27 Aralık 14:00
İSTANBUL KADIKÖY GÖZTEPE'DE
YAKLAŞIK BRÜT 285 M2 DAİRE
NO:61
İST2120K08
İLİ
: İstanbul
İLÇESİ
: Kadıköy
MAHALLESİ
: Göztepe
SOKAĞI
: Cemilpaşa
KÖYÜ
: 2.Bölge
MEVKİİ
: -
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: 103
ADA
: 1150
PARSEL
: 86
ARSA ALANI
: 1714 m2
KAT NO
: 1.Kat
ARSA PAYI
: 115/800
BAĞ BÖL NO
: 6
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Daire
2
İSTANBUL KADIKÖY GÖZTEPE'DE BRÜT 285 M
DAİRE VE İÇERİSİNDE YER ALAN MENKULLERLE
BİRLİKTE SATIŞA SUNULMUŞTUR. MENKULLERİN
LİSTESİ ARKA SAYFADADIR.
Muhammen Bedel
1.590.500 TL
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
75
İST2120K08 / EK-1
SIRA NO
CİNSİ
ÖZELLİKLERİ
1
Cam Masa Ve
8 Adet Sandalye
Kolon
Ayna Ve Dresuar
Çiçeklik Ve Şekerlik
Süs Eşyası
Cam Ayaklı 8 Kişilik Cam Yemek Masas
Ve 8 Adet Ahşap Sandalye
B/W Marka Kolon
Etrafı Oymalı Sarı Renkte Ayna Ve 3 Çekmeceli Dresuar
Oymalı Gümüş Çiçeklik ve Şekerlik
2 Adet Kapaklı Cam Sürahi , 2 Adet Altlık,
1 Adet Cam Çiçeklik , (Toplam 7 Parça)
Sony Uhs Slu 474 Up Model Kumandalı
Denon-Dcm 360 6108404713 Seri No
Denon-Dn 770 R 6091500030 Seri No
Denon La 3300 G 5119402252 Seri No
Denan Pra-S10 5092400383 Seri No
Atcom Gfa 5500
Denon Rc 258-Rc 185 Kumanda Ve Kablolar
Cam Müzik Sistemi Sehpası 3 Katlı
5 Adet Büyük Boy Ayaklı Geniş Cam Vazo,
2 Adet Tabak
3 Ayaklı Camlı Ahşap
Krem Renkte Kadife (Bir İkili, Bir Üçlü) Toplam İki Adet
Oyma Tahta Ayaklı Cam Sehpa
2.03x3.02 Ebatlarında Krem Renkte
Çiçek Desenli İpek Yün Karışım
Mavi Desenli Büyükboy 320x520 Cm
Ebatlarında El Dokuma
Metal Gövdedeli Yılan Figürlü 1 Büyük,
1 Küçük Ayaklı Ve 2 Adet Duvar Apliği
Alüminyum Yapımlı Eski Görünümlü
Konsol Şeklinde 2 Çekmeceli Yüksek Ayakl
Porselen Göbekli Mavi Desenli
Koyu Krem Renkte Kadife 2 Tane İkili
Tahta Sedef Ayaklı
Kahverengi Cam Vazo
1 Adet İkili Metal Kartal Figürlü Heykel,
1 Adet Tekli Kartal Heykeli, 1 Adet Kızıldereli
Adam Figürlü Heykel,
1 Adet Leylek Figürlü Metal Heykel
Yuvarlak Tahta Küçük Ahşap Ortası Mermer
Ahşap İçi Mermerli Sekizgen Sehpa
6 Parça Şömine Aksesuarları
Kırmız ve Açık Mavi Ağırlıklı Hereke 5m2
İkili Siyah Deri
Siemens Fırın ve Ocak
Bosch Marka
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
76
Video
Disk Çalar
Kaset Çalar
Disk Çalar
Anfi
Anfi
Kumanda
Sehpa
Vazo Ve 2 Adet Tabak
Sehpa
Koltuk
Sehpa
Halı
Halı
Abajur Takım
Sandalye
Sehpa
Gaz Lambası
Koltuk
Sehpa
Vazo
Heykel
Sehpa
Sehpa
Şömine Takım
Hal
Koltuk
Fırın
Mikro Dalga Fırın
MİKTARI
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
7
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
4
1
1
6
1
1
1
1
İST2120K08 / EK-2
SIRA NO
CİNSİ
ÖZELLİKLERİ
MİKTARI
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Bulaşık Makinas
Buzdolabı
Ütü
Aspilatör
Yemek Takımı
Sandalye
Çocuk Yatağı
Televizyon
Sehpa
Koltuk
Elektrik Süpürgesi
Kütüphane
Çift Kişilik Yatak
Elbise Dolabı
Televizyon
Koltuk
Sehba
Yatak Takımı
Miele Marka 6689
Ge Profilo Marka İki Kapılı
Kenwood Marka
Siemens Marka
Kahle Marka Beyaz Mavi Desenli 201 Parça
Ahşap Krem Yeşil Desenli
Tekli Yatak Üstü Ve Alt 2 Parça
Sony Trinitron 70 Ekran 407358
İnsan Figürlü Ahşap
Siyah Deri Koltuk Tekli
1700 Wt.Hover
Bej Renkli Dört Parçal
Yeşil Başlıklı Yatak
4 Kapılı Elbise Dolab
Sony Tv. 37 Ekran
İki Kişilik Açık Kahve Deri Koltuk
Dört Ayaklı Fil Baskılı Cam Sehpa
İki Kişilik 160x200 Yataş Prestij Marka , Yatak Bazası,
Başlığı, Ve 2 Yuvarlak Sehpa
Dinlenme Koltuğu Krem
Metal Ayaklı
İpek Saten Perde Ve Organze Tül 1 Pencerelik
İpek Saten Perde Ve Organze Tül 1 Pencerelik
Salon Tülü
Kırmız ve Mavi Desenli Halı 6 M2 El Dokuma Yün Hal
Jumbo Marka 2 Farklı Model Çatal Kaşık Takımı
6 Mumlu Lacivert Desenli
2 Adet 2'li Deri Görünümlü Koltuk
50*50 Ebadında Kare Sehpa
Bosch Marka Çamaşır Makinesi
Dar, Uzun Ayaklı (150cm) Sarı Renkli Yuvarlak Sehpa
Moulinex Marka Mutfak Robotu
Philips Marka Ekmek Kızartma Makinas
Bosch Marka Ütü Masası
1 Adet Küçük, 1 Adet Büyük Boy Kesme Küllük
2 Adet Cam Kartal Figürü
3 Adet Metal Büyük Saksı
1 Adet Seramik Büyük Boy Çiçek Saksısı
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
Koltuk
Askılık
Perde Ve Tül
Perde Ve Tül
Tül
Halı
Çatal-Kaşık Takımı
Avize
Koltuk
Sehpa
Çamaşır Makinesi
Sehpa
Robot
Ekmek Kızartma Makinas
Ütü Masas
Küllük
Biblo
Saksı
Saksı
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
1
77
GAYRİMENKUL
27 Aralık 14:00
2010
NO:62
İST2301K08
İLİ
: İstanbul
İLÇESİ
: Sarıyer
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
KÖYÜ
: Uskumru
SOKAĞI
: -
MEVKİİ
: -
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: 11
ADA
: -
PARSEL
: 564
ARSA ALANI
: 26863 m2
KAT NO
: Bodrum+Zemin+1.Kat
ARSA PAYI
: 26/1404
BAĞ BÖL NO
: 43
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Dubleks Mesken
İHALESİ
SARIYER GÜLLER VADİSİ SİTESİNDE
YAKLAŞIK 220 M2 DUBLEKS MESKEN
GÜLLER VADİSİ SİTESİNDE YER ALAN TAŞINMAZ
BODRUM+ZEMİN+1.KAT VE ÇATI KATI
OLMAK ÜZERE 4 KATLI OLUP BAKIMSIZ DURUMDADIR.
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
76
Muhammen Bedel
350.000 TL
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010 27 Aralık 14:00
KOCAELİ DERİNCE'DE DEPO
NO:63
KOC0075İ13
İLİ
: Kocaeli
İLÇESİ
: Derince
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: Deniz
KÖYÜ
: -
MEVKİİ
: -
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: 19K3b
ADA
: 3431
PARSEL
: 1
ARSA ALANI
: 2516 m2
KAT NO
: Bodrum
ARSA PAYI
: 1729/235866
BAĞ BÖL NO
: 13
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Depo
KOCELİ DERİNCE DENİZ MAHALLESİ'NDE
YAKLAŞIK BRÜT 24 M2 DEPO
Muhammen Bedel
6.250 TL
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
79
GAYRİMENKUL
27 Aralık 14:00
2010
NO:64
KUT0013A99
İLİ
: Kütahya
İLÇESİ
: Tavşanlı
BUCAĞI
: 1. Bölge
MAHALLESİ
: Beyköy
KÖYÜ
: -
MEVKİİ
: Kızılkayaaltı
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: 3 Katlı 6 Daireli Kargir Ev
İHALESİ
TAVŞANLI, BEYKÖY, KIZILKAYAALTI
MEVKİİ'NDE. 6 DAİRELİ KARGİR EV,
KARGİR KÜMES VE TARLA.
Kargir Kümes Ve Tarlası
PAFTA
: İ22C.20D-2B
ADA
: 154
PARSEL
: 14
ARSA ALANI
: 4165 m2
KAT NO
: -
ARSA PAYI
: -
BAĞ BÖL NO
: -
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Tarla
TAVŞANLI, BEYKÖY, KIZILKAYAALTI MEVKİİ'NDE 3 KATLI
6 DAİRELİ YAKLAŞIK 660 M2 KAPALI ALANLI KARGİR EV,
300 M2 KAPALI ALANLI KARGİR KÜMES, 115 M2 KAPALI
ALANLI TEK KATLI EV, 140 M2 KAPALI ALANLI 2 KATLI
MÜŞTEMİLAT VE TARLADAN OLUŞAN ÇİFTLİK.
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
80
Muhammen Bedel
190.000 TL
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010
ORDU/MERKEZ'DE TOPLAM YAKLAŞIK
BRÜT 200 M2 ASMA KATLI İŞYERİ
27 Aralık 14:00
NO:65
ORD0039İ08
İLİ
: Ordu
İLÇESİ
: Ordu-Merkez
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
KÖYÜ
: Şahincili
SOKAĞI
: Akyazı
MEVKİİ
: -
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Arsa
PAFTA
: 18L
ADA
: 1577
PARSEL
: 2
ARSA ALANI
: 341 m2
KAT NO
: Zemin
ARSA PAYI
: 20/120
BAĞ BÖL NO
: 1
HİSSE
: Tam
NİTELİK
: İşyeri
ORDU MERKEZ ŞAHİNCİLİK MAHALLESİ'NDE
YAKLAŞIK BRÜT 200 M2 ASMA KATLI İŞYERİ.
Muhammen Bedel
63.000 TL
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
81
GAYRİMENKUL
27 Aralık 14:00
2010
NO:66
ORD0042İ08
İLİ
: Ordu
İLÇESİ
: Ünye
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
KÖYÜ
: Göbünalcı
SOKAĞI
: -
MEVKİİ
: Çınarsuyu
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Parke Fabrikası ve Arsası
PAFTA
: -
ADA
: -
PARSEL
: 470
ARSA ALANI
: 1856,84
KAT NO
: -
ARSA PAYI
: -
BAĞ BÖL NO
: -
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Parke Fabrikası ve Arsası
İHALESİ
ORDU ÜNYE'DE
PARKE FABRİKASI VE ARSASI
ORDU ÜNYE'DE YAKLAŞIK 1.224 M2 ALANLI,
METRUK PARKE FABRİKA BİNASI ve SANAYİ
İMARLI ARSASI.
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
82
Muhammen Bedel
206.000 TL
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010 27 Aralık 14:00
EREĞLİ İLÇESİ, SARIKAYA KÖYÜ,
SUCURALTI MEVKİİNDE BULUNAN
402,12 M2 FINDIKLIK.
NO:67
ZON0015A08
İLİ
: Zonguldak
İLÇESİ
: Ereğli
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
KÖYÜ
: Sarıkaya
SOKAĞI
: -
MEVKİİ
: Sucahlaraltı
MALİKİ
: TMSF
VASFI
: Fındıklık
PAFTA
: F27-d-08-a4d
ADA
: 140
PARSEL
: 86
ARSA ALANI
: 402,12 m2
KAT NO
: -
ARSA PAYI
: -
BAĞ BÖL NO
: -
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Fındıklık
ZONGULDAK, EREĞLİ İLÇESİ, SARIKAYA KÖYÜ,
SUCURALTI MEVKİİNDE BULUNAN
402,12 M2 FINDIKLIK.
Muhammen Bedel
4.500 TL
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
83
GAYRİMENKUL
27 Aralık 14:00
2010
NO:68
İLİ
: Ankara
İLÇESİ
: Çankaya
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: Öveçler
KÖYÜ
: -
SOKAĞI
: -
MEVKİİ
: -
MALİKİ
: RCT Varlık Yönetim A.Ş.
VASFI
: Arsa
PAFTA
: -
ADA
: 7541
PARSEL
: 10
ARSA ALANI
: 1.374,00 m2
KAT NO
: 2
ARSA PAYI
: 94/1374
BAĞ BÖL NO
: 15
HİSSE
: -
NİTELİĞİ
: Ç.A.K. Mesken
İHALESİ
ANKARA ÇANKAYA’DA ÇATI ARALI MESKEN
ANKARA İLİ, ÇANKAYA İLÇESİ, ÖVEÇLER MAHALLESİNDE
1322. CADDE NO: 13/15 ADRESİNDE YER ALAN
ÇATI ARALI MESKEN
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
84
Muhammen Bedel
250.000 TL
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010
ÜZERINDE ATIL HALDE SOĞUK HAVA
DEPOSU BULUNAN ARSA
27 Aralık 14:00
NO:69
İLİ
: Bursa
İLÇESİ
: Orhangazi
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: Muradiye
KÖYÜ
: -
SOKAĞI
: -
MEVKİİ
: Karacayerler
MALİKİ
: RCT Varlık Yönetim A.Ş.
VASFI
: -
PAFTA
: -
ADA
: 94
PARSEL
: 15
ARSA ALANI
: 31.666 m2
KAT NO
: -
ARSA PAYI
: -
BAĞ BÖL NO
: -
NİTELİĞİ
: Meyve Bahçesi ve
Soğuk Hava Deposu
31.666 M2 ARSA ÜZERİNDE İNŞA EDİLMİŞ
MEYVE BAHÇESİ VE SOĞUK HAVA DEPOSU
NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ
TAMAM
BOŞ
Muhammen Bedel
NATAMAM
DOLU
2.500.000 TL
HİSSELİ
TAM
85
GAYRİMENKUL
27 Aralık 14:00
2010
NO:70
İLİ
: İzmir
İLÇESİ
: Aliağa
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
KÖYÜ
: Karaköy
SOKAĞI
: -
MEVKİİ
: Divlit
MALİKİ
: RCT Varlık Yönetimi A.Ş.
VASFI
: Zeytinlik
PAFTA
: K18a42c
ADA
: -
PARSEL
: 191
ARSA ALANI
: 2.760,00 m2
KAT NO
: -
ARSA PAYI
: -
BAĞ BÖL NO
: -
HİSSE
: -
NİTELİĞİ
: Zeytinlik
İHALESİ
İZMİR’DE ZEYTİNLİK NİTELİKLİ ARAZİ
TAPUDA ZEYTİNLİK NİTELİĞİNDE OLDUĞU
BELİRTİLEN 2760 M2 ARAZİ
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
86
Muhammen Bedel
3.000 TL
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010
27 Aralık 14:00
İZMİR’DE ZEYTİNLİK NİTELİKLİ ARAZİ
NO:71
İLİ
: İzmir
İLÇESİ
: Aliağa
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
KÖYÜ
: Karaköy
SOKAĞI
: -
MEVKİİ
: Divlit
MALİKİ
: RCT Varlık Yönetimi A.Ş.
VASFI
: Zeytinlik
PAFTA
: K18a42c
ADA
: -
PARSEL
: 208
ARSA ALANI
: 2.550,00 m2
KAT NO
: -
ARSA PAYI
: -
BAĞ BÖL NO
: -
HİSSE
: -
NİTELİĞİ
: Zeytinlik
TAPUDA ZEYTİNLİK NİTELİĞİNDE OLDUĞU
BELİRTİLEN 2550 M2 ARAZİ
Muhammen Bedel
2.000 TL
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
87
GAYRİMENKUL
27 Aralık 14:00
2010
NO:72
İLİ
: Gaziantep
İLÇESİ
: Şahinbey
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: Kolejtepe
KÖYÜ
: -
SOKAĞI
: -
MEVKİİ
: -
MALİKİ
: RCT Varlık Yönetimi A.Ş.
VASFI
: Kargir Ev
PAFTA
: 47
ADA
: 2094
PARSEL
: 2
ARSA ALANI
: 670 m2
KAT NO
: -
ARSA PAYI
: -
BAĞ BÖL NO
: -
HİSSE
: 1/4
NİTELİĞİ
: Kargir Ev
İHALESİ
GAZİANTEP, ŞAHİNBEY’DE 976 M2
BİNANIN 1/4 HİSSESİ
KOLEJTEPE MAHALLESİNDE BODRUM+ZEMİN+
3 NORMAL KAT OLARAK İNŞAA EDİLEN
YAKLAŞIK 976 M2 KAPALI ALANLI 10 KAPI NOLU
HASAN BÜYÜKUNCU APARTMANININ 1/4 HİSSESİ
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
Muhammen Bedel
HİSSELİ
TAM
80.000 TL
88
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010
MENEMEN 30 AĞUSTOS MAHALLESİNDE
CENTAŞ SİTESİNDE 2. BODRUM DA
YAKLAŞIK 385 M2 DÜKKAN
İZMİR İLİ MENEMEN İLÇESİ ULUCAK KÖYÜ 30 AĞUSTOS
MAHALLESİ 7418 SOKAK ÜZERİNDEKİ CENTAŞ SİTESİ 2.
KISIM İÇERİSİNDE YER ALAN A1 BLOK 15 NOLU
BAĞIMSIZ BÖLÜM.
Muhammen Bedel
70.000 TL
27 Aralık 14:00
NO:73
İZM0526İ08
İLİ
: İzmir
İLÇESİ
: Menemen
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
KÖYÜ
: Ulucak
SOKAĞI
: -
MEVKİİ
: -
MALİKİ
: RCT Varlık Yönetimi A.Ş.
VASFI
: Apartman
PAFTA
: -
ADA
: 3022
PARSEL
: 1
ARSA ALANI
: 1238 m2
KAT NO
: 2.Bodrum
ARSA PAYI
: 174/1238
BAĞ BÖL NO
: 15
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Dükkan
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
89
GAYRİMENKUL
27 Aralık 14:00
2010
NO:74
İLİ
: İzmir
İLÇESİ
: Menemen
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
KÖYÜ
: Ulucak
SOKAĞI
: -
MEVKİİ
: -
MALİKİ
: RCT Varlık Yönetimi A.Ş.
VASFI
: Betonarme Apartman
PAFTA
: -
ADA
: 3023
PARSEL
: 1
ARSA ALANI
: 5161 m2
KAT NO
: 2.Bodrum
ARSA PAYI
: 212/5161
BAĞ BÖL NO
: 15
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Dükkan
İHALESİ
MENEMEN 30 AĞUSTOS MAHALLESİNDE
CENTAŞ SİTESİNDE 2. BODRUM DA
YAKLAŞIK 403 M2 DÜKKAN
İZMİR İLİ MENEMEN İLÇESİ ULUCAK KÖYÜ 30 AĞUSTOS
MAHALLESİ 7418 SOKAK ÜZERİNDEKİ CENTAŞ SİTESİ 2.
KISIM İÇERİSİNDE YER ALAN B2 BLOK 15 NOLU
BAĞIMSIZ BÖLÜM.
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
Muhammen Bedel
HİSSELİ
TAM
70.000 TL
90
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010
MENEMEN 30 AĞUSTOS MAHALLESİNDE
CENTAŞ SİTESİNDE 2. BODRUM DA
YAKLAŞIK 385 M2 DÜKKAN
İZMİR İLİ MENEMEN İLÇESİ ULUCAK KÖYÜ 30 AĞUSTOS
MAHALLESİ 7418 SOKAK ÜZERİNDEKİ CENTAŞ SİTESİ 2.
KISIM İÇERİSİNDE YER ALAN C1 BLOK 15 NOLU
BAĞIMSIZ BÖLÜM.
Muhammen Bedel
75.000 TL
27 Aralık 14:00
NO:75
İZM0528İ08
İLİ
: İzmir
İLÇESİ
: Menemen
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
KÖYÜ
: Ulucak
SOKAĞI
: -
MEVKİİ
: -
MALİKİ
: RCT Varlık Yönetimi A.Ş.
VASFI
: Apartman
PAFTA
: -
ADA
: 3022
PARSEL
: 1
ARSA ALANI
: 1238 m2
KAT NO
: 2.Bodrum
ARSA PAYI
: 174/1238
BAĞ BÖL NO
: 15
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Dükkan
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
HİSSELİ
TAM
91
GAYRİMENKUL
27 Aralık 14:00
2010
NO:76
İZM0527İ08
İLİ
: İzmir
İLÇESİ
: Menemen
BUCAĞI
: -
MAHALLESİ
: -
KÖYÜ
: Ulucak
SOKAĞI
: -
MEVKİİ
: -
MALİKİ
: RCT Varlık Yönetimi A.Ş.
VASFI
: Apartman
PAFTA
: -
ADA
: 3023
PARSEL
: 1
ARSA ALANI
: 5161 m2
KAT NO
: 2.Bodrum
ARSA PAYI
: 212/5161
BAĞ BÖL NO
: 17
HİSSE
: Tam
NİTELİĞİ
: Dükkan
İHALESİ
MENEMEN 30 AĞUSTOS MAHALLESİNDE
CENTAŞ SİTESİNDE 2. BODRUM DA
YAKLAŞIK 403 M2 DÜKKAN
İZMİR İLİ MENEMEN İLÇESİ ULUCAK KÖYÜ 30 AĞUSTOS
MAHALLESİ 7418 SOKAK ÜZERİNDEKİ CENTAŞ SİTESİ 2.
KISIM İÇERİSİNDE YER ALAN D2 BLOK 15 NOLU
BAĞIMSIZ BÖLÜM.
TAMAM
BOŞ
NATAMAM
DOLU
Muhammen Bedel
HİSSELİ
TAM
75.000 TL
92
GAYRİMENKUL
İHALESİ
2010
27 Aralık 14:00
NOTLAR
93
GAYRİMENKUL
27 Aralık 14:00
2010
NOTLAR
94
İHALESİ

Benzer belgeler

GAYRİMENKUL İHALESİ 30 Mayıs 14:00 2011

GAYRİMENKUL İHALESİ 30 Mayıs 14:00 2011 inceleme ve arafltırmayı yapmıfl sayılır. Alıcı ihalede satıfla sunulan varlı¤ı görüp, incelemifl oldu¤unu, dolayısıyla ihale sonrası teklifte bulundu¤u varlıkla ilgili ayıp, eksiklik, vesair nedenlerl...

Detaylı