Soğuk Depo Panelleri Cold Store Panels

Transkript

Soğuk Depo Panelleri Cold Store Panels
Soğuk Depo Panelleri
Cold Store Panels
Üretim / Manufacturing
Satış ve Pazarlama / Sales and Marketing
Dr. Suat KIRO⁄LU
Başkan & Ticari Direktör
President & Commercial Director
1983 yılında kurulan İzopoli, o günden bu yana genç,
dinamik ve deneyimli bir kadroyla değişen çağa ayak
uydurup, teknoloji ve sanayinin dünyayı ve çevreyi yıpratan
koşullarına çözüm arayarak ilerlemiş, 2006’da ortaklık
antlaşması ile alev almaz ve yaymaz sandviç panel
sektöründe dünya devi olan İrlandalı Kingspan firması ile
birleşmiştir.
Dünya’da bir ilke imza atarak kontinü hat üzerinde kilitli
panel üretimini gerçekleştirmiş, akılcı, sürdürülebilir
çözümler üretebilen ve sanayi profesyonellerince tanınmış,
kalitesini 20’yi aşkın ülkede sürekli artan referanslarıyla
kanıtlayabilmiş bir firma olarak, bugün gelmiş olduğu
noktada, ortaklığın merkezi Hollanda’ya taşınmıştır. Ana
ortaklık firması Kingspan MEATI B.V. adı ile anılmaktadır.
İstanbul merkezli Kingspan Yapı Elemanları Ortadoğu
ülkelerini, Afrika kıtasını, Türkiye’yi, Yakındoğu’yu, Orta
Asya ve Hindistan bölgelerini kapsamaktadır.
Kingspan olarak; Adana ve Dubai’de bulunan fabrikalarda
kurulu kontinü hatlarda günde 15.000 m2 panel üretilmektedir.
Endüstriyel çatı ve cephe kaplamalarından, gıda endüstrisi,
soğuk depo ve işleme odalarına dek bir çok farklı alana hitap
eden yalıtımlı paneller ürün çeşitleri arasındadır.
Kingspan MEATI B.V. olarak hedeflenen misyon; bölgede
alev almaz panel ve kaplama malzemeleri ve yapı
elemanları konusunda lider bir pozisyona gelerek, ilk 5
yıl içinde 250 milyon euro ciro ve 10 milyon m 2 yangına
dirençli yalıtımlı yapı elemanları üretmek ve sektörde layık
oldukları yeri almaktır.
İzopoli was founded in 1983 and since then it has kept up with
the changing times with its young, dynamic, and experienced
staff, proceeding on its path by seeking solutions to the
technological and industrial conditions that have been wearing
away at the world and the environment. Through a partnership
agreement, in 2006 it merged with the Irish company Kingspan,
a world giant in the non-flammeable and non-flame-propagating
sandwich panel sector.
As a company that put its signature under a first in the world and
produced lock panels on a continuous line, is able to generate
rational and sustainable solutions, is recognized by industrial
professionals, and proved its quality in over 20 countries thanks
to its ever-increasing references, today it is located in Holland,
the center of its partnership. Its main partnership company is
known under the name Kingspan MEATI B.V. Istanbul-based
Kingspan Construction Elements covers the Middle Eastern
countries, the African continent, Turkey, the Near East, and the
Central Asian and Indian regions.
Kingspan produces 15,000 m2 of panels a day on continuous
lines established at factories in Adana and Dubai. Among its
product range are insulated panels addressing several different
areas from industrial roof and facade cladding, to the food
industry, cold storage, and process rooms.
At Kingspan MEATI B.V., the targeted mission is to achieve a leading
position in the region when it comes to non-flammeable panel and
cladding materials, and construction elements, and over the first 5
years to make a turnover of 250 million and produce 10 million m2 of
fire-resistant insulated construction elements, reaching its deserved
place in the sector.
Ar-ge Çal›flmalar› Yap›lm›fl
Kompozit Panel
Off-site factory pre-engineered,
single component & single fix
site installation
Yang›na Karfl› Güvenli
Uluslararas› sigorta firmalar›nca onaylı
Insurer Approved System
İÇİNDEKİLER
INDEX
2 Sertifikalandırılmış Kalite
Certified Quality
20 Su Ürünleri ‹flleme Tesisleri
Seafood Facilities
40 TD Panel
TD Panel
3 AR-GE
R&D
22 Mezbahalar ve Et ‹flleme Tesisleri
Slaughter Houses and Meat Processing
41 Smart Panel
Smart Panel
4 Malzeme Özellikleri
Material Specifications
24 Tavuk Kesimhanesi ve ‹flleme Tesisleri
Poultry Processing & Slaughter Houses
42 So€uk Depo Panelleri
Cold Store Panels
6 IPN-QuadCore
IPN-QuadCore
26 Kuluçkahaneler
Hatcheries
43 Teknik Özellikler
Technical Data
8 IPN Panellerin Yangın Dayanımı
Fire Resistance of the IPN Core Panels
27 Atmosfer Kontrollü Odalar
CA Rooms
44 Sistem Detaylar›
System Details
10 Endüstriyel Tesislerde Yang›n
Fire in Industrial Facilities
28 Muhtelif Muhafaza Tesisleri
Various Food Facilities
46 Asma Tavan Ask› Detay›
Suspended Ceiling Details
11 IPN Panellerin Yangın Dayanımı
Fire Resistance of IPN Panels
30 Muhtelif Tesisler
Various Facilities
48 Duvar Paneli-Zemin Birleflim Detay›
Wall-Floor Connection
12 Kolay ve H›zl› Montaj
Easy & Quick Installation
34 Raf Taşıyıcı Sistemli Depolar
Clad Rack Warehouses
50 Beton Bordür-Duvar Paneli Birleflim Detay›
Concrete Curb - Wall Panel Connection Detail
14 Sebze ve Meyve ‹flleme Tesisleri
Processed Fruits and Vegetable
36 Büyük Ölçekli Modüler Soğuk Depolar
White Bear - Self Supporting System
51 Duvar-Tavan Birleflim Detay›
Wall-Ceiling Connection
16 Dondurulmufl G›da Depoları
Refrigerated Warehouses
38 Köşe Panel
Corner Panel
52 Aksesuarlar
Accessories
18 Dondurma ve Süt Tesisleri
Ice - Cream and Dairy Plants
39 Kilitli Panel
Camlock Panel
54 Aktarma Tafl›ma ve Saklama Talimatlar›
Handling Instructions
1
Sertifikalandırılmış Kalite
Certified Quality
Her
ayrıntının
bilgisayar
ortamında
incelenerek
tasarlandığı, neden ve niçin sorularının teknolojik alt yapı
ile en doğru sonuçla cevaplandığı Kingspan ürünlerinde
kalite tartışılmaz bir kriterdir. Çatı-cephe panellerinden,
soğuk depo panellerine, trapez saclardan, soğuk depo
kapılarına kadar birçok ürünün uluslararası standartlarda
hayata geçirildiği Dubai ve Adana fabrikalarımız; yurt
içinde ve dışında tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarını en kısa
sürede tamamlayıp anahtar teslim projelere de imza atıyor.
Quality is an incontestable criteria by Kingspan products,
of which every single detail is analysed and conceived
in computer environment and the most correct answers
to causal questions are answered with technologic
infrastructure. Our Dubai and Adana factories, which
produce roofing and facing tiles, cool storage panels,
trapezium plates and cool storage doors at european
standards, accomplishes the needs of our customers in
fastest time both in domestic and export markets as well
as realization of the turnkey projects.
2
AR-GE
R&D
Kingspan, mevcut tesislerinde sürekli olarak geliştirme
ve iyileştirme çalışması gerçekleştirmektedir. Çalışmalar
AR-GE laboratuvarında yürütülmekte, belli bir noktaya
getirilen çalışmalar üretim bazında denemeler yapılarak
sonuçlandırılmaktadır. Üniversiteler ve çeşitli sivil toplum
kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen paneller ile toplumu
bilinçlendirerek yerinde ve ilk ağızdan sorun, öneri ve
eleştiriler dinlenmektedir.
Bu çalışmalar büyük bir titizlik içinde ve tamamen bilimsel
yöntemlerle gerçekleştirilmektedir.
Fiziksel dayan›m testlerinden kesme dayanım testi
Tensile strength test
AR-GE Laboratuvarı / AR-GE Laboratory
Kingspan develops its products by combining its technical
expertise and experience from the market. Development
works are done in our R&D laboratory and tested in the
real production line with trial orders.
Kingspan
organizes
seminars
and
workshops
in
cooperation with universities and associations, informs
end users and receives valuable feedback. That, in
return, is integrated into R&D studies.
Eğilme dayan›m›n›n ölçümü
Measures of shear strength
3
Malzeme Özellikleri
Material Specifications
Coating ang Facing
Protective Layer
Top Coating Standard Polyester
PVDF, Plastisol (PVC)
Primer
Zinc Coating
Steel Substrate
Zinc Coating
Epoxy Backcoat
‹ç ve d›ş uygulamalar için panellerin her iki yüzey sac›nda,
For internal and external applications, Ral 9002 Polyester
g›da işleme tesislerinde kullanmaya elverişli Ral 9002
paint suitable to be used in food processing facilities is
Polyester boya standart olarak kullan›l›r.
used as a standard in both surface iron sheets of the
panels.
Opsiyonel yüzeyler:
PVDF
: Paslanma riskinin yüksek oldu€u iç ve
Plastisol
: Paslanma önleyici özelli€i çok iyidir.
The Optional facings are:
d›şyüzeyler için kullan›l›r.
PVDF
: For inside and outside use where there is
a high risk of corrosion
Özellikle iç yüzeylerde kullan›m için
Plastisol
elverişlidir.
: High elasticity and very good corrosionprevention properties; suitable especially
SS304 2B : EN 10088-2 standard›nda yüksek korozyona
for internal use.
maruz kalan cepheler için önerilir.
SS304 2B
(paslanmaz çelik)
: Rust - resistance according to EN 10088-2,
for heavy duty use (stainless steel).
4
Malzeme Özellikleri
Material Specifications
Foam Technical Data
Köpük Teknik Veriler
Önerilen Uygulama Sıcaklığı Suggested
Application Temperature
-100
Termal İletkenlik
Thermal Conductivity
Su Geçirgenliği
Water Absorption (%Volume)
Kapalı Hücre Yapısı
Closed Cell Content
Fire Class
EN 13501-1
FM 4880
C
W / mk
0,020
Basınç Dayanımı (%10’luk şekil değiştirmede)
Compressive Strength (10% to change shape)
Kayma Dayanımı
Shear Strength
o
+100
Mpa
0,12
40 - 50 mm
60 - 80 mm
100 mm
0,12
0,10
0,06
Mpa
%2
% Volume
% 95
-
B s1 d0
Class 1
-
Corona Process
Yalıtım Dolgusu
Insulation Core
Sıfır Ozon İncelmesi Potansiyeline (Sıfır ODP) sahip
Polyisocyanurate (PIR), with Zero Ozone Depletion
poliizosiyanürat (PIR). FM Global sigorta şirketi tarafından
Potential (Zero ODP). Available in FM Global insurer
onaylanmış Yangın Emniyeti sertifikalı ürün serisi olarak
approved Firesafe certified product range.
sunulmaktadır.
PIR foam is a thermosetting material. It does not melt, flow
PIR köpük, ısıyla sertleşen bir malzemedir. Ateşe maruz
or drip when exposed to fire. It forms a strong char that
kaldığında erime, akma ya da damlama yapmaz. Köpük
helps protect the foam core and prevent flame spread
dolguyu korumaya yardımcı olan güçlü bir kömürsü yapı
within the panels.
oluşturur ve alevlerin paneller içerisinde yayılmasını engeller.
5
IPN-QuadCore
IPN-QuadCore
Gelişmiş yapı performansı teknolojisinde bir dönüm noktası
A breakthrough in technology for enhanced building performance
IPN-QuadCore buluşu, çevre ve iş için daha iyi
olan yüksek performanslı yapılara giden yolda
çok önemli bir gelişmedir.
The invention of IPN-QuadCore is a quantum leap
on the journey to high-performance buildings that
are better for the environment and for business.
Bu bilimsel buluş, sektörün en yüksek ısıl performansını,
This scientific breakthrough has led to a completely
üstün yangın korunmasını ve gelişmiş çevresel kimliği
new core material for our insulated panels that delivers
ortaya koyan yalıtımlı panellerimize yönelik tamamen yeni
the industry’s highest thermal performance, superior fire
bir çekirdek malzemeyi beraberinde getirmiştir.
protection and enhanced environmental credentials.
Bugün verilen teknolojik kararlar yarın mülk değerlerini
Technology decisions made today can impact the value of
etkileyebilir. İşte bu yüzden yapı performansı ekibimiz her
property tomorrow. That’s why our building performance
adımda yanınızda olacaktır.
team will be with you every step of the way.
Değişim gösteren bir yasama tablosunun ve rekabetçi bir
Helping you navigate the complexities of a changing
konut piyasasının getirdiği karmaşıklığı yönetmenizde size
legislative landscape and a competitive property market.
yardımcı oluyoruz. Endüstriyel soğuk depo ve gıda üretim
Bringing our expertise in ‘whole building analysis’ to bear
tesisleri yatırımlarınızdan elde edeceğiniz geri dönüşü
on maximising the return on your industrial cold storage
maksimuma çıkarma konusundaki ‘tam yapı analizi’ndeki
and food production facility investments.
uzmanlığımızı sizlere sunuyoruz.
All backed by peace of mind and a unique 40 year
Her şey gönül rahatlığı içerisinde ve ileri yapı sistemleri
thermal and structural guarantee that’s unrivalled among
arasında rakipsiz olan 40 yıllık eşsiz bir ısıl ve yapısal
advanced building systems.
garanti kapsamında ilerler.
The journey starts here.
Yolculuk burada başlıyor.
6
IPN-QuadCore
IPN-QuadCore
20%
40 YIL / YEAR
Isıl performans artırma
Isıl ve yapısal garanti
Thermal performance
enhancement
Thermal and structural guarantee
YANGIN / FIRE
SIFIR / ZERO
Üstün koruma
Superior protection
Net sıfır enerji binalarına giden yol
Route to net zero energy buildings
Her şey gri hücrelerde…
It’s all in the grey cells...
Mikroskobik
görünüm
Sektör lideri bir ısıl performans, üstün
görünüm yangın koruması ve gelişmiş
çevresel kimlikle mikro hücreler oluşturan
eşsiz bir formülasyona sahip sipariş
üzerine yapılmış bir hibrit teknoloji.
Microscopic
view
A bespoke hybrid technology with a unique
formulation that creates microcells with
industry-leading thermal performance,
superior fire protection and enhanced
environmental credentials.
7
IPN Panellerin Yangın Dayanımı
Fire Resistance of IPN Panels
Uluslararası sertifikalandırma kurumlarınca yapılan test
sonuçlarında IPN panellerin yangın dayanımı FM 4880’e göre
class 1 ve TS EN 13501-1’e göre B s1 d0 olarak belgelenmifltir.
The Fire Resistance of the IPN boards are certified as class1 according to
FM 4880 and B s1 d0 according to the TS EN 13501-1 as a result of the tests
conducted by International Certification Bodies.
Findings obtained from researches carried out on
actual fire incidents where Kingspan insulated panels
are used.
Kingspan yalıtımlı panellerin kullanıldığı, gerçek yangınlar
üzerinde yapılan araştırmalardan elde edilen bulgular;
Paneller yangına katkıda bulunmamaktadır. Sadece yangının
çıktığı bölgenin civarındaki paneller hasar görmekte ve alev
yükü ortadan kalktığında kendilliğinden sönmektedirler.
The panels do not contribute to a fire. they are only
damaged in the immediate area of the fire and selfextinguish after the fire load has gone.
IPN malzeme ateş karşısında erimemekte ve akma
yapmamaktadır. Dolayısıyla artçı yangınlara neden olma
tehlikesi bulunmamaktadır.
IPN does not melt or drip when exposed to fire. Thus, the
danger of igniting secondary fires does not arise.
Isophenic köpük yanarken ortaya çıkan gazlar, (ahşap gibi)
konvansiyonel yapı malzemelerinin çıkarttıkları gazlardan
daha az zehirlidir.
The gases given off when isophenic foam burms are
less toxic than those given off by conventional building
materials (e.g. wood).
Yanıcılık düzeyinin belirlenmesi amacı ile kullanılan
standartlaştırılmış testlerden elde edilen sonuçlar panellerin
gerçek hayatta uygulamada sergiledikleri davranışlarla
birebir örtüşmektedir.
The results from the standardised tests used to determine
combustibility are confirmed completely by the behaviour
of the panels in practice.
FM 4880
FM 4471
TS EN 1364-1
8
IPN Panellerin Yangın Dayanımı
Fire Resistance of IPN Panels
1
2
3
4
FM 4880 Yangın Dayanım Testi / FM 4880 Fire Resistance Test
FM 4881 Yangın Dayanım Testi / FM 4881 Fire Resistance Test
Test Results of the IPN Panels
IPN Panellerden Elde Edilen Test Sonuçları
• ‹stikrarl› bir koruyucu kavruk tabaka oluşur.
• Stable protective char forms.
• Kavruk tabaka / dolgu genleşerek yüzeyler aras›nda
• Char / core expands to fill any gaps between facing,
oluşabilecek boşluklar› doldurur, herhangi bir boşluk kalmaz.
consequently no voids.
• Ateşe dayan›kl› Isophenic dolgu: 1.000°C’de %70’i
• Fire rated Isophenic core.
etkilenmemiş, %30’unda kavrulma oluşturmuştur.
• 70% unaffected, 30% char at 1.000°C
• Panel yüzey elemanlar› aras›ndaki dolguda alev yay›lmas›,
• No spread of flame, flashover or fire travel within the core
parlama veya ateş yürümesi yoktur.
between the facings.
• 300°C’den daha yüksek s›cakl›klarda koruyucu kavruk
• At high temperatures greater than 300°C protective char forms.
tabaka oluşur.
• Ana ateş kayna€›ndan uzakta kalan k›s›mlarda yanma yoktur.
• Panels are unaffected away from main fire source.
Test sonrası de€erlendirme / Evaluation after the test
9
Endüstriyel Tesislerde Yangın
Fire in Industrial Facilities
In facilities with poor fire resistance:
Yangın dayanımı zayıf tesislerde:
• Yang›n hızla yayılır.
• Fire spreads rapidly.
• Açı€a çıkan yo€un duman ve toksit gazlar dolayısıyla
• Emission of smoke and toxic gases during the fire causes
yangına müdahale güçleflir.
fire-fighting to be difficult.
• Panel yüzeyleri bükülerek yap›sal çökmeler yaflan›r.
• Structural collapses occur due to the bent panels surfaces.
Yang›n esnas›nda taflıy›c› sistemden ayr›lan paneller
Panels which break off from the main steel structure as a result of the fire.
Yap›y› kaplayan duman ve yap› çevresine yay›lan yang›n örnekleri
Examples of the smoke engulfing and fire spreading around and through the structure.
10
IPN Panellerin Yangın Dayanımı
Fire Resistance of the IPN Core Panels
IPN Dolgulu Panel Örnekleri
Examples of IPN Core Panels
IPN firesafe paneller yang›n karfl›s›nda binan›n yap›sal
Yang›n alevlerine maruz kalan IPN dolgu, kavruk z›rh
bütünlü€ünü korur.
tabakas› oluflturur.
IPN firesafe panels protect the structural integrity of the
IPN core when exposed to flames form a seared
building against fire.
protective layer.
IPN paneller yang›n›n yay›lmas›n› zorlafltırır.
IPN panels greatly enhance the main systems capability
to resist fire.
IPN panel sistemleri yangın yönetmeliklerinde belirtilen
flartları üst derecede sa€lar.
IPN panels systems meet the requirements stipulated by
the fire regulations at the highest level.
11
Kolay ve Hızlı Montaj
Easy & Quick Installation
Aydemirler / Alaflehir
Kingspan
panelleri,
prefabrik
betonarme
ya
da çelik yap› konstrüksiyonuna içeriden ya da
d›flar›dan giydirilerek monte edilir.
Kingspan panels can be mounted either at the outside
or at the inside of the supporting constructions
whether steel or prefabricated concrete.
Golf Dondurma / Akçalar
Agility / Mersin
12
Kolay ve Hızlı Montaj
Easy & Quick Installation
Ülker Golf / Karacabey
Eker Süt / Kemalpafla
Panellerin oldukça hafif olmas›ndan dolay›, küçük boyutlu
projelerde, yaln›zca iskele kullanarak bile montaj yapmak
mümkündür. Daha büyük projelerde ise forklift, hidrolik
vinç ya da motorlu iskele kullanarak, son derece kolay ve
h›zl› bir biçimde montaj iflleri bitirilmektedir.
Kingspan panelleri, oldukça mukavemetli oldu€undan,
minimum konstrüksiyon maliyeti ile montaj esnas›ndaki
geçici yükleri tafl›yabilen, genifl aç›kl›kl› tavanlar ve
yekpare yüksek duvarlar yapmak mümkündür.
Kingspan panels can be transported and mounted
without any problems by cranes and elevators for the
17m.
purpose of quick installation. Due to their light weight
even mounting by hand is possible for smaller building
projects.
Kingspan panels are very strong and rigid. This means
long spans and minimal deflection in construction.
Ceilings made of Kingspan panels can be installed to
cover long spans and provide perfect insulation. Walkon ceiling for service and inspections can also be
constructed.
Abal›o€lu / Turgutlu
13
Sebze ve Meyve İşleme Tesisleri
Processed Fruits and Vegetable
Yeteroğlu / Alaşehir
Sebze ve meyve marketleri, çok yüksek kaliteli ürünler talep
The market for fruits and vegetables require extremely high
ederler.
production standarts.
Kingspan So€uk Depo Panelleri ile bu ürünlerin talep etti€i
Humidity and temperature control requirements are easily
›s› ve nem oranlar› kolayca temin edilebilmektedir.
obtained at the storages built by energy efficient Kingspan
Cold Store Panels.
Renezoğlu / Serik
Er-Buz / Konya
14
Sebze ve Meyve İşleme Tesisleri
Processed Fruits and Vegetable
Durdaşlar / Kumluca
Bahar Narenciye / Senirkent
Ever Fresh / Mersin
Göknur Meyve Konsantresi / Ankara
15
Dondurulmuş Gıda Depoları
Refrigerated Warehouses
Hakan Gıda / Mersin
Enerji maliyeti, dondurulmufl g›da depolar›nda toplam
iflletme giderlerinin büyük bir k›sm›n› teflkil etmektedir.
Kingspan So€uk Depo Panelleri, yüksek ›s› yal›t›m
performans› ile enerji tasarrufu sa€layarak maliyet üzerinde
önemli bir kazanç sa€lar.
Energy costs incurring in the operation of cold store rooms
have significant portion in the total overhead costs.
Kingspan
Cold
Store
Panels,
with
high
insulation
performance and energy efficiency, reduce the energy
consumption dramatically and give you a competitive
anvantage.
Ulubay Soğutma / Lapseki - Çanakkale
16
Dondurulmuş Gıda Depoları
Refrigerated Warehouses
Ülker Golf / Karacabey
Shamaxi Coldstore Room / Bakü
Agility / Riyadh
Fine Food / Yenişehir
Erhanlar / İzmir
17
Dondurma ve Süt Tesisleri
Ice - Cream and Dairy Plants
Eker Süt - Andros / Kemalpaşa
Süt ürünleri depolar›nda kullan›lan metal yüzeyli duvar ve
tavan panellerinin, muhafaza edilen ürünün hijyeni, tazeli€i
ve kalitesi üzerinde çok önemli etkisi vard›r.
Kingspan So€uk Depo Panelleri, mevcut kaplamaları ve ›s›
yal›t›m› özelli€i ile g›da tesisleri için aranan hijyen koflullar›n›
sa€lamas›n›n yan› s›ra, süt ve süt ürünlerinin asidik etkilerine
karfl› da mukavimdir.
For dairy plants, great importance should be given to the
selection of metal facings of the walls and ceilings.This
is vitally essential to ensure product quality and hygienic
safety.
Kingspan Cold Store Panels, with stainless steel facings
are recommended as the best choice of material to resist
aggressive effects of milk acid.
Ak Gıda / Karaman
18
Dondurma ve Süt Tesisleri
Ice - Cream and Dairy Plants
Calmio Süt / Niğde
Nestle Dondurma / Filipinler
Zinde Süt / Biga
Pınar Süt / Eskişehir
Meysüt - Enka / Ereğli - Konya
19
Su Ürünleri İşleme Tesisleri
Seafood Facilities
Alarko Leroy / Suadiye - İzmit
Bal›k ve deniz mahsulleri tesisleri, genellikle yerleflim
Fishery and sea food processing facilities are usually
yerlerinden uzak ve k›rsal alanlarda kurulmaktad›r.
constructed in rural areas.
Kingspan So€uk Depo Panelleri, hafif konstrüksiyonlar›n›n
Thanks to its speedy and easy installation, Kingspan
yan› s›ra, h›zl› ve kolay uygulanabilir olduklar›ndan, bu
Cold Store Panels, provide modern hygienic facilities and
sektör yat›r›mc›lar›n›n istedi€i zor flartlarda dahi, hijyenik
“Lean Construction“ for investors even under aggressive
ortama ekonomik yoldan ulafl›m› sa€lamaktad›rlar.
conditions.
Perama / Bandırma
20
Su Ürünleri İşleme Tesisleri
Seafood Facilities
Liman Alabalık / Bozöyük
Phanduy Tuna Fish / Vietnam
Fatoğlu Balıkçılık / Giresun
Çamlı Yem / Pınarbaşı - İzmir
Zaman Su Ürünleri / Fatsa - Ordu
21
Mezbahalar ve Et İşleme Tesisleri
Slaughter Houses and Meat Processing
Akşeker Et / Konya
Et iflleme tesisleri, çok zorlu flartlar›n hakim oldu€u
Slaughter houses are places where aggressive conditions
tesislerdir.
dominate.
Kingspan So€uk Depo Panelleri, paslanmaz çelik,
Owing to its special coating surface (Stainless Stell,
Plastisol ve PVDF boyal› yüzeyleri ile bu zorlu flartlar›
Plastisol, PVDF ) compatible with such conditions, Kingspan
uzun süreli ve yüksek kalite standartlar› ile karfl›lama
Cold Store Panels are ideal for the construction of slaughter
kapasitesine sahiptir.
houses with long lasting high quality standards.
Pıınar Et / İzmir
22
Mezbahalar ve Et İşleme Tesisleri
Slaughter Houses and Meat Processing
Kon-Et / Konya
Altın Et / Antalya
Erşan Et / Bilecik
Beşler Sucuk / Silivri
Akkoyun Gıda / Eskişehir
23
Tavuk Kesimhanesi ve İşleme Tesisleri
Poultry Processing & Slaughter Houses
Lezita / Turgutlu
Kümes hayvanlar› kesimhane ve iflleme tesislerinde
All modern poultry and slaughter house facilities are usually
ço€unlukla sandviç panel kullan›lmaktad›r.
constructed by sandwich panels.
Kingspan So€uk Depo Panelleri, bu tür tesislerde tamamen
Kingspan Cold Store Panels, offer perfect solutions to fulfill
hijyenik ve uzun ömürlü çözümler sunabilmektedir.
the hygienic requirements of such facilities.
Aviagen Anadolu Bumsuz Kümes / Ankara
24
Tavuk Kesimhanesi ve İşleme Tesisleri
Poultry Processing & Slaughter Houses
Semercioğlu Gıda / Antalya
Gedik Piliç / Uşak
Siyezen Broyler / Azerbaycan
Banvit / Bandırma
CP Piliç / Bilecik
25
Kuluçkahaneler
Hatcheries
Ross / Ankara
Piyem Civkur / Adana
Uçar Agro / Azerbaycan
Banvit / Balıkesir
Lezita / Torbalı
26
Atmosfer Kontrollü Odalar
CA Rooms
Vekofin Fındık Deposu / Hendek
CA odalar› de€iflik gaz konsantrasyonlar›, ayarlanm›fl
CA rooms are the rooms which enable atmospheric
s›cakl›k ve nem oranlar› gibi atmosferik flartland›rmalara
conditions such as various gas concentrations, adjusted
imkan tan›yan ve bunlar›n sonucu olarak ortaya ç›kan bas›nca
temperature and humidity rates and which are resistance
dayanabilen odalard›r. Bu odalar›n oluflturulmas›nda gaz
to the pressure arising as a result of them. Gas-proof full
s›zd›rmayan tam yal›t›m ön flartt›r. Kingspan So€uk Depo
insulation is a prior condition for the establishment of these
Panelleri, atmosfer kontrollü depo inflas›nda optimum
rooms. Kingspan Cold Store Panels present optimum
çözümler sunar.
solutions for the construction of atmosphere controlled
rooms.
Gök Elma / Isparta
27
Köşdere / Biga
Muhtelif Muhafaza Tesisleri
Various Food Facilities
Limkon Meyve Konsantre Tesisi / Adana
Panel üreticileri, g›da sektöründeki geliflme ve talepleri
It is crucial for panel manufacturers to follow the
izleyerek, bu taleplere uygun baflar›l› sonuçlar verecek
development in food technologies and changes in demand
uygulamalar›
in the food market, in order to make successful research
teorik
ve
pratik
olarak
takip
etmek
zorundad›rlar.
and product development studies.
Kingspan, bu alanda sektör çal›flanlar› ile yak›n iliflkiler
Kingspan is an important company in the production sector,
içinde olup, talep ve ihtiyaçlar› baflar› ile karfl›lama
which works in close relation with the construction and food
kabiliyetine sahiptir.
processing sectors.
Karınca Lojistik / Gebze
Onitaş Lojistik / Hatay
28
Muhtelif Muhafaza Tesisleri
Various Food Facilities
Divan Pastaneleri̇ / Taşoluk - İstanbul
Naturel Mantar / Korkuteli
Has Mantar / İzmit
Malard Mantar / İran
Maki Fidecilik / Kumluca
29
Muhtelif Tesisler
Various Facilities
Hikmet İnşaat Soğuk Hava Deposu / Şabran Bölgesi
Anako / Konya
Alde Tarım / Adaköy - Bursa
Döhler / Karaman
Metro Grosmarket / Kayseri
30
Muhtelif Tesisler
Various Facilities
Sağlık Bakanlığı İlaç Üretimi Tesisi / İran
Konya Şeker / Konya
Karbala Fruit / Irak
Guetemala Soğuk Oda / Güney Amerika
Netlog Şok Market / Afyon
31
Muhtelif Tesisler
Various Facilities
Öztar / Konya
Ekinci MMC / Azerbaycan
Atakey / Afyon
Fritolay / İzmit
Al Munajem / Suudi Arabistan
32
Muhtelif Tesisler
Various Facilities
Torium Kayak Pisti / B.Çekmece
Mall of Egypt / Mısır
Ekol Lojistik / Ankara
Reysaş Lojistik / Adana
33
Raf Taşıyıcı Sistemli Depolar
Clad Rack Warehouses
Hayat Kimya / İzmit
Cladrack Panel, dış giydirme raf sistemleri için ideal yapısı
ile üst düzey ısı ve nem yalıtımı sağlanması mümkündür.
Yüksek yalıtım performansı ile enerji tüketimini önemli
ölçüde azaltır, tasarruf sağlar. Hızlı ve kolay montaj
avantajı sunar.
With its ideal structure for exterior cladding shelf systems,
Cladrack Panel ensures high level heat and moisture
200
insulation. Thanks to its high insulation performance, it
significantly reduces energy consumption, providing
savings. It offers the advantage of fast and easy installation.
3
Natura / Kemalpaşa
Nimeks / Afyon
34
Raf Taşıyıcı Sistemli Depolar
Clad Rack Warehouses
Sanovel / Kırklareli
Uno Ekmek / Dudullu - İstanbul
Sibco PepsiCo / Jeddah - KSA
Arvin Medicine / Kırklareli
Yörsan / Susurluk - Balıkesir
35
Büyük Ölçekli Modüler Soguk Depolar
White Bear - Self Supporting System
S›f›r konstrüksiyon ile kendi kendini tafl›yabilen, ekonomik,
Self-supported chilling rooms with zero construction. It
h›zl› ve problemsiz so€uk odalar oluflturmak, Kingspan
is now possible to create economical, fast, problem free
Legocold çözümleriyle art›k mümkün.
chilling rooms with Kingspan Legocold solutions.
• Sıfır yapısal maliyet
• Zero structural cost
• Hızlı ve kolay kurulum
• Fast and easy installation
• Üstün yalıtım performansı (-18°C)
• Excellent thermal insulation (-18°C)
• Sökülebilir (Demonte)
• Demountable
• Yüksek mukavemet
• High durability
• Daha fazla depolama alanı
• More storage
t
Termal kamera görüntüsü
Thermal camera image
36
Büyük Ölçekli Modüler Soguk Depolar
White Bear - Self Supporting System
GELENEKSEL SOĞUK DEPO
CONVENTIONAL COLD STORES
YENİ SİSTEM SOĞUK DEPO
NEW GENERATION COLD STORES
Örnek Proje / Example Projects
37
Köşe Panel
Corner Panel
Corner Panel, yerinde uygulama çözümlerine kıyasla
Corner Panel provides extremely efficient insulation values
çok verimli yalıtım değerleri sunar. Montaj kolaylığı ile
compared to at-site application solutions. It is easy-to-
zamandan ve iş gücünden kazanç sağlar.
mount, time and labor saving.
Corner Panel
Curve Panel
Corner Panel - Vertical
max. length 3,500 mm
Amin, Bmin = 250 mm
A + B = module 1100 mm
a = 80o - 175o
Curve Panel - Horizontal
max. length 3,000 mm
2 x C + B ≤ 950 mm
B > 300 mm
Cmin = 100 mm
60o < a < 175o
Rmin = t
Corner Panel - Horizontal
Amin, Bmin = 250 mm
Amax = 1,500 mm
Bmax = 4,500 mm
a = 90o - 180o
module 1100 mm
Curve Panel - Vertical
max. length 8,000 mm
60o < a < 175o
Rmin = t
38
Kilitli Panel
Camlock Panel
Kontinü hat üzerinde Firesafe özelli€ine sahip, %100
Long-life panels having Firesafe feature on continuous
dolu bir kesit ve homojen yal›t›m ile yüksek dayan›m
line and having high resistance with a section that is full
özelli€ine sahip, uzun ömürlü paneller elde edilir.
of 100% as well as homogenous insulation are obtained.
Özel
tasar›ml›
kilitler
ile
paneller,
Specifically designed locks and panels are combined each
other without losing their features and this provides great
monte ve demontede büyük kolayl›k sa€lar.
convenience especially for assembly and disassembly.
t
özelliklerini
kaybetmeden birbirleriyle birlefltirilir ve bu özellik
Martafl / Büyükçekmece
39
TD Panel
TD Panel
Sağlık Bakanlığı İlaç Üretimi Tesisi / İran
Tesisat borusu üretim esnasında panelin içerisine
Installation pipe is placed in the panel during
yerlefltirilmektedir.
içerisine
production. Although the number of installation
yerlefltirilen tesisat kanallarının adedi, panelin üretim
Kontüni
hatta
panel
channels placed in panel in continuous line is limited
geniflli€i ile sınırlı olsa da, ideal kullanım için iki hat
with its width, two lines are satisfactory for ideal use.
yeterli olmaktadır. Bu kanalların birbirine yakınlık
The distance between such channels is determined
mesafesi ise projelere göre belirlenmektedir.
according to projects.
25.4mm
Core
Tickness
1100mm Cover Width
10mm
A1*
A2*
*A1 and A2 to customer specification.
Basrah Mas Ofis Binası / Basra - Irak
40
Smart Panel
Smart Panel
Lusail Multi Purpose Sport Arena / Katar
Smart Panel, üretim tesislerinin özellikle ürün nakil
Smart Panel provides solutions for damages which
bölümlerinde, panellerin çarpma ve sürtünme sonucu
may occur as a result of panel crashing and friction
görebileceği hasarlara karşı çözümler sunmaktadır.
particularly
witnessed
in
transport
sections
of
production facilities.
Insulation Corner
IPN Firesafe
t
Steel
Alu chequard
L1
L2
11
0
cm
Nimeks / Afyon
41
Soğuk Depo Panelleri
Cold Store Panels
t±2
1100 ± 2
Boyutsal Stabilite ve Uzun Süreli Termal Performans
Dimensional Stability and Long Term Thermal Performance
‹zolasyon maddeleri / Insulation materials
: Rijid IPN köpük, pentan gaz› ile fliflirilir, CFC ve HCFC içermez.
Rigid IPN / PUR foam, pentane blowing, does not contain CFC and HCFC.
Yo€unlu€u / Density
: 38 ±2 Kg/m3
Yang›n tepkisi (IPN) / Fire reaction (IPN)
: EN 13501-1 standard›nda B s1 d0 - FM 4880 Class 1
According to EN 13501-1 standard, B s1 d0 - FM 4880 Class1
Ürün Uzunlu€u / Product Length
: Panel kal›nl›€›na ba€l› olarak, 19 m’ye kadar üretilebilir.
Depending on the panel thickness, can be produced up to 19 m.
Ürün Uygunluk Standard› / Product Conformity Standard
: TS EN 14509
Akustik ‹zolasyon / Acoustic Insulation
: Tüm panel kal›nl›klar›nda, yaklafl›k 25dB. / About 25dB in all panel thicknesses.
Önerilen Kal›nl›klar / Recommended Thickness
: -40°C için 200 mm / 200 mm for -40°C
-18°C için 150 mm / 150 mm for -18°C
0,+°C için 100 mm / 100 mm for 0,+°C
42
Teknik Özellikler
Technical Data
Birleflim Detay›
‹ki birleflim yüzeyi aras›nda
mevcut bantlar ve erkek / difli
birleflim detay› sayesinde, uygulama sonras› mükemmel ›s›
köprüsüz, s›zd›rmaz birleflim sa€lar.
Joint Detail
The double tongue and groove edge aligment ensures a precise
interlooking of the panels and dimensional accuracy. This
positively eliminates the risk of thermal bridging and provides
an air-tight between panels after erection.
Panel Properties and Thermal Performance
40
45
60
80
100
120
140
150
170
200
0.50
0.44
0.33
0.25
0.20
0.17
0.14
0.13
0.12
0.10
11.03
11.26
11.69
12.53
13.36
14.20
15.04
15.45
16.29
17.54
Panel Thickness (mm)
U Value (w/m 2K)
Weight (kg/m ) 0,50 / 0,50 steel
2
Ceiling element span, cantilever
as single - span girder
Appx. m
2.50
3.00
4.00
4.50
6.00
7.50
8.50
8.50
9.00
10.00
Outside walla bold didtances,
single-span system Wall Height
Appx. m
2.00
2.50
3.00
4.00
5.00
6.00
6.50
7.00
7.00
7.50
Notes:
Structural loading parameters are based on the following:
WALL KS100CTF panels, thickness range 60, 80 and 100 mm
CEILING KS1000 TF panels, thickness range 60, 80 and 100 mm
- Temperature gradient over panel 20°C
- Temperature gradient over panel 20°C
- Maximum deflection limit L/150
- Maximum deflection limit L/200
- Internal loading (internal pressure) – 0,3 kN/m2
- Loads: panel dead weight, a point load of 0,9 kN at mid-span, UDL of 0,25 kN/m2
WALL KS100CTF panels, thickness range 120, 150,170 and 200 mm
CEILING KS1000 TF panels, thickness range 120, 150,170 and 200 mm
- Temperature gradient over panel 50°C
- Temperature gradient over panel 50°C
- Maximum deflection limit L/150
- Maximum deflection limit L/200
- Internal loading (internal pressure) – 0,3 kN/m2
- Loads: panel dead weight, a point load of 0,9 kN at mid-span, UDL of 0,25 kN/m2
HeatTransmission
Heat Flow (w/m 2)
Panel Thickness in mm
D = (λxΔt)/Q
D = Panel thickness (m)
λ = 0.020 W/mK,thermal conductivity
Δt = Difference between internal and
external temperatures
Q = 10 W/m 2 design heat flow for
refrigeration
Heat Transmision (W/m2) – Technical
specification (thermal conductivity factor
for IPN core λ= 0,020 W/mk)
Recommended minimum insulation value
for cold stores is 10 W/m2 heat gain
TemperatureDifference(ºC)
of thepanel
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
45
60
80
100
120
140
150
170
200
8.89
11.11
13.33
15.56
17.78
20.00
6.67
8.33
10.00
11.67
13.33
15.00
16.67
18.33
5.00
6.25
7.50
8.75
10.00
11.50
13.75
15.00
16.25
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
3.33
4.17
5.00
5.83
6.67
7.50
8.33
9.17
10.00
10.83
11.67
12.50
13.33
14.17
2.86
3.57
4.29
5.00
5.71
6.43
7.14
7.86
8.57
9.29
10.00
10.71
11.43
12.14
2.67
3.33
4.00
4.67
5.33
6.00
6.67
7.33
8.00
8.67
9.33
10.00
10.67
11.33
12.00
12.67
13.33
2.35
2.94
3.53
4.12
4.71
5.29
5.88
6.47
7.06
7.65
8.24
8.82
9.41
10.00
10.59
11.18
11.76
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00
6.50
7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
43
Sistem Detayları
System Details
Beton Prefabrik Yap› - Sandviç Panel Uygulamas›
Implementation Panel to Concrete Structures 
44
Sistem Detayları
System Details
Çelik Konstrüksiyon Yap› - Sandviç Panel Uygulamas›
Implementation Panel Steel Construction
45
Asma Tavan Ask› Detay›
Suspended Ceiling Details
114
S
14
p
113
S
119
S
A
B
10 Hanger Tiege
Cover Profile
Suspection Profile
PVC Nut + Washer
Sealant
Adhesive Tape
120
S
A
08
P
B
113
P
14
P
Foam Injection
46
Stitching Screw
Asma Tavan Ask› Detay›
Suspended Ceiling Details
114
S
120
S
115
S
A
B
C
10 Hanger Tiege
Cover Profile
Ceiling Suspection Profile
Sealant
Adhesive Tape
Snake Side Apparatus
C
114
S
Concrete Beam
120
S
08
P
A
B
115
S
Foam Injection
47
Stitching Screw
Duvar Paneli - Zemin Birleşim Detayı
Wall - Floor Connection
1
2a
2b
3
4
5
6
7
14
P
116
S
Sealant
101
S
Reinforced Concrete
Floor Vapour Barrier
Floor Water Barrier
Floor Heat Insulation (IPN)
Lean Concrete
Plain Concrete For Slope
Protective Concrete
Sealant
Inner Cornier Profile (PVC)
Bottom Border Profile
116
S
6
101
S
1
7
5
Foam Injection
111
S
14
P
Sealant
48
2a
3
2b
4
Duvar Paneli - Zemin Birleşim Detayı
Wall - Floor Connection
Reinforced Concrete
Floor Vapour Barrier
Floor Water Barrier
Floor Heat Insulation (IPN)
Lean Concrete
1
2a
2b
3
4
118
S
101
S
1
Foam Injection
111
S
14
P
Sealant
49
2a
3
2b
4
Beton Bordür - Duvar Paneli Birleşim Detay›
Concrete Curb - Wall Panel Connection Detail
SS Flashing
Sealant
Floor U Profile
110
S
Ceramic
Concrete
50
Duvar - Tavan Birleşim Detayı
Wall - Celing Connection
08
P
Stitching Screw
14
P
102
S
116
S
Sealant
14
P
Foam Injection
t i > 0 OC
08
P
14
P
Stitching Screw
Sealant
102
S
Stitching Screw
08
P
Foam Injection
101
S
Sealant
14
P
t i < 0 OC
51
Aksesuarlar
Accessories
Boyut Profile
Ref
Not
‹ç Köfle Profili
S101
Inner Corner Profile
Max L = 4000 mm
Ref
A
S102
S103
S104
S105
S106
100
120
140
190
240
Ref
B
S107
S108
S109
S110
42
62
82
102
D›fl Köfle Profili
Outer Corner Profile
Max L = 4000 mm
Zemin U Profili
Floor U Profile
Max L = 2400 mm
Zemin L Profili
S111
Floor L Profile
Max L = 2400 mm
Ask› Profili
S112
Cover Profile
Max L = 2400 mm
Alt Ask› Kapama Profili
C113
Cover Profile
Max L = 4000 mm
Ask› Tiji
Hanger Tieger
S114
Ø 10
Üst Ask› Kapama Profili
S120
Cover Profile
Max L = 4000mm
Kapama Profili
S121
Cover Profile
Max L = 4000mm
L Profil
S122
L Profile
Max L = 2400 mm
Kapama Profili
S123
Cover Profile
Max L = 4000mm
Tüm ölçüler milimetre All dimensions in milimetres,
52
= Boyal› yüzey Colorcoated side
Aksesuarlar
Accessories
Ref
Boyut Profile
Not
PVC Somun + Pul
S119
PVC Nut+ Washer
Ø 10
PVC ‹ç Köfle Profili
S116
PVC ‹nner Corner Profile
Aluminyum Ask› Profili
S115
Ceiling Suspansion Profile
PVC Köfle Profili
S116-1
PVC Corner Profile
PVC Profil D›fl Köfle
PVC Outer Corner
S116-2
Profile
PVC Profil ‹ç Köfle
Kapama
S116-3
PVC Inner Corner Cover
Side
PVC Süpürgelik Profili
PVC Plint Profile
S118
PVC Süpürgelik Profili
D›fl Köfle
S118-2
PVC Plint Outter Corner
PVC Süpürgelik Profili
‹ç Köfle ve Kapa€›
S118-5
PVC Inner Corner Cover
Upper
Tüm ölçüler milimetre All dimensions in milimetres,
53
= Boyal› yüzey Colorcoated side
Aktarma Tafl›ma ve Saklama Talimatlar›
Handling Instructions
Panel balyalar›n›n forklift ile tafl›nmas› esnas›nda,
During loading and unloading by forklift, panels should
panellerin zarar görmemeleri ve dengeli tafl›nmalar› için
not be damaged by fork impacts and also there should
forkliftin b›çaklar›n›n aras› en uygun flekilde ayarlanmal›d›r.
be enough span between fork supports in order to avoid
unacceptable deflection of panels.
Panellerin indirilmesinde bez sapanlar kullanılmalı,
sapanlar çelik bir aparat vasıtası ile vinç kancasına
The pallets should be unloaded on site by a suitable crane,
asılmalıdır.
using strapping, not cables.
Uzun
paneller
(gösterildi€i
için
gibi)
bir
yük
kullan›lmas›
da€›t›m
aparat›n›n
gerekmektedir
A load distribution apparatus ( as shown ) should be
ve
used for long panels and care should be taken for lifters
kald›ran kiflilerin panellerin yan taraflar›n› herhangi bir
not to crash the sides of panels. Touching edges need
yere çarpmamas›na özen göstermesi gerekmektedir.
to be protected.
Temas eden kenarlar korunmal›d›r.
Uyar›: Gerek stok halinde, gerekse montaj aflamas› ve
sonras› paneller için yang›n emniyeti sa€lanmas› müflteri
sorumlulu€undad›r.
Warning: It is customer’s responsibility to protect the
panels against fire risks both during storage at site and
installation stage.
Montaj öncesi bekleyen balyalar›n alt›na, azami 150 cm
Panels should be kept sloppy if there is no closed storage
aral›kla yast›klar konulmal›d›r. Yast›klar üzerinde balyalar
so that the rainwater should not accumulate. Stacked
e€imli duracak flekilde istiflenmelidir.Panellerin istifte
storage for long periods (more than 4 weeks) must be
4 haftadan fazla kalmas› sak›ncal›d›r.
avoided.
54
Aktarma Tafl›ma ve Saklama Talimatlar›
Handling Instructions
Panellerin
tafl›
Panels should be cut to size by using a suitable
kullan›lmay›p, dekupaj veya özel kesme aletleri tercih
kesilmesi
gerekti€inde
kesme
compass saw or circular hand saw.The sawing blade
edilmelidir.
should cut the metarial cold, so that the panel surface
is not damaged.
Panellerin üretim esnas›nda kaplanan koruyucu film
The protective film put on the panels at the factory
tabakas› en geç iki hafta sonunda sökülmelidir. Daha
should be removed immediately after installation and
geç söküm esnas›nda boya tabakas› zarar görebilir.
certainly not later than two weeks.
Uyar›: Koruyucu film ile panellerin uzun süreli
saklanmas› kaplamaya zarar verebilir.
Warning: Long term storage of the panels with
protective film may damage the coating.
Paneller
konumda
The panels must be carried edge-wise to avoid
tafl›nmal›d›r. Sadece tek kat sac olan difli birleflim
bükülmeyi
önlemek
için
dik
bending and the female part of the male-female joint
kenar›ndan tutulmamal›d›r.
should not be used as a hand-grip.
55
Aktarma Tafl›ma ve Saklama Talimatlar›
Handling Instructions
Balyalar›n alt›ndaki destek takozlar› en fazla 150 cm
The bottom support span should not be wider than
aral›klarla yerlefltirilmelidir.En fazla 2 balya konulabilir.
150 cm when packs are to be stacked on top of each
other. A maximum of two packs are recommended in a pile.
Panellerin kapal› alanda bekletilmeleri tercih edilir.
The panel’s surface should be kept clear of dust and
Paneller
günefl
›fl›nlar›,
kar
ve
ya€murun
direkt
direct sunlight.
tesirlerinden korunmal›d›r.
They should be stored on flat, clean and hard surface
Paneller flantiye sahas›nda düzgün, sert ve temiz bir
and preferably in covered places, at job site.
zemin üzerinde üzeri örtülü olarak muhafaza edilmelidir.
Condensation should be avoided with sufficent aeration,
Terlemeye karfl› örtünün alt› do€al havaland›rmaya müsait
leaving the cover open a little at the top but ensuring that
olmal›d›r.
the wind cannot blow it off.
Su ve nemin panel aralar›na girip korozyona sebep
Water must not be allowed to condense or enter between
olmas›na engel olunmal›d›r.
the panels, since it can cause corrosion.
So€uk hava deposu panellerinin yük tafl›ma kapasiteleri
Uyar›: So€uk odalarda bas›nç ventili kullanmay›
unutmay›n›z.
ile ilgili hesaplar sadece kendi a€›rl›klar› ve montaj
esnas›ndaki geçici yükler düflünülerek yap›lm›flt›r.
Warning: Do not forget to use Pressure Compensation
Valve in your cold stores.
‹klimlendirme cihazlar› veya benzeri cihazlar panellere
dogrudan yük bindirecek flekilde monte edilmemelidir.
Ayr›ca panellerin üzerinde yürünmemeli ve malzeme
tafl›nmamal›d›r.
The calculation regarding the loading capacity of
cold store panels are made by taking its own weight
and temporary service load during the assembly, into
consideration. Air conditioning equipment or such
devices should not be installed in Wall and Roof
Panels. In addittion, personnel shouldn’t be allowed
to walk on panels and materials shouldn’t be moved
by using panels.
56
KINGSPAN
COLD STORE PANELS
Mayıs 2016
Kinsgpan, bu katalogda sunulan ürün teknik özelliklerinden duyuru yapmadan değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu katalogda fotoğraf ve açıklamalar
Kinsgpan’a aittir. İzinsiz olarak fotoğraf ve açıklamalar kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz, fotokopi veya herhangi bir şekilde çoğaltılamaz,
dağıtılamaz ve basılamaz. Tipografik, baskıdan kaynaklanan grafik ve yayım hatalarından şirketimiz sorumlu değildir.
Kingspan reserves the right to make modifications to the technical specifications of the products presented in this catalog, without prior warning.
All drawings, photographs and text content in this catalog are copyrighted material of Kingspan. It is forbidden to quote the text or use the drawings
and photographs partially or as a whole; to duplicate by means of photocopying, scanning or any other duplication methods; to distribute and use.
Our company is not responsible for the typographic errors, graphical and spelling mistakes.
Kingspan Yapı Elemanları A.Ş.
www.kingspan-izopoli.com