AB Komisyon Yönetmeliği

Transkript

AB Komisyon Yönetmeliği
19.6.2006
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
EN
L 166/1
I
(Yayınlanması mecburi olan kanunlar)
Yabani hayvanların ve bitkilerin, bunlarla ilgili ticari faaliyetlerin düzenlenmesi
yoluyla korunmasına iliĢkin EC 338/97 sayılı Konsey Yönetmeliğinin uygulanmasına
iliĢkin ayrıntılı kuralları belirleyen
4 Mayıs 2006 tarihli
(EC) . 865/2006 Sayılı
KOMĠSYON YÖNETMELĠĞĠ
AVRUPA TOPLULUKLARI KOMĠSYONU
(5)
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 8 (1) maddesinde
öngörülen dahili ticaret yasaklamalarınadan genel
derogasyonların
her
yerde
aynı
Ģekilde
uygulanmasının sağlanması için bunların tanımına
iliĢkin Ģartlar ve kriterlerin belirlenmesinin gerekli
olması nedeniyle,
(6)
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin hükümlerinin
uygulatılmasının sağlanması ve belirli türlerin
örneklerinin belirlenmesinin kolaĢlaĢtırılması için
bunların
iĢaretlenmelerine
iliĢkin
usullerin
belirlenmesinin gerekli olması nedeniyle,
(7)
338/97 Nolu (EC) Yönetmeliğinde öngörülen
periyodik raporların içerikleri, biçimi ve sunulmasına
iliĢkin hükümlerin belirlenmesi gerektiğinden,
(8)
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin eklerinde gelecekte
değiĢiklikler yapılabilmesinin mümkün olması için
ilgili bütün bilgilerin, özellikle de türlerin biyolojik
ve ticari statüleri, kullanımları ve alım satımlarının
denetlenmesi yöntemleri hakkında bilgilerin mevcut
olması gerektiğinden;
(9)
3-15 Kasım 2002 tarihleri arasında Santiago, ġili’de
gerçekleĢtirilen SözleĢme Tarafları Konferansının 12.
oturumunda baĢka hususlara ilave olarak izin ve
sertifikaların
verilmesi
için
basitleĢtirilmiĢ
prosedürler, çeĢitli yerlerde düzenlenen bir serginin
bir parçası olan bazı örnek sınıflarının dolaĢımını
kolaylaĢtırmak için özel bir belge, Ģahsi eĢyalar ile
ilgili ek derogasyonlar, havyar kutularına etiket
konulması ile ilgili güncelleĢtirilmiĢ Ģartlar ve
SözleĢme Eklerinde belirtilen türlerin isimlerinin
belirlenmesi için kullanılan standart referanslar
listesinde değiĢiklikler ve izin ve sertifikalarda
kullanılan kodlarda değiĢiklik yapılması dahil olmak
üzere rutin ve teknik özellikte baĢka önlemlere iliĢkin
çeĢitli kararların kabul edilmesi ve bu nedenle söz
konusu kararların dikkate alınmasının gerekli olması
nedeniyle.
(10)
Kapalı alanlarda doğmuĢ ve yetiĢtirilmiĢ ve kiĢilere
ait hayvanların ve 338/97 Nolu (EC) Yönetmeliği,
tehlike altında olan yaban hayvanları ve bitki
Avrupa Topluluğunu kuran AntlaĢmayı göz önüne alarak,
Yaban hayvanlarının ve bitkilerin, bunlarla ilgili ticari
faaliyetlerin düzenlenmesi yoluyla korunmasına iliĢkin 9
Aralık 1996 tarihli ve (EC) 338/97 sayılı Konsey
1
Yönetmeliğini ve özellikle bunun 19 (1), (2) ve (4)
maddelerini göz önüne alarak,
(1)
(2)
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin uygulanması ve
bundan sonra "SözleĢme" olarak anılan Tehlike
Altındaki Yaban Hayvan ve Bitkil Türlerinin Uluslar
arası Ticareti Hakkındaki SözleĢme hükümlerine tam
olarak
uyulmasının
sağlanması
için
yasal
düzenlemeler gerektiğinden;
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin her yerde aynı
Ģekilde uygulanmasını sağlamak için izin ve sertifika
baĢvurularının incelenmesi ve bu belgelerin
verilmesi, geçerliliği ve kullanımına iliĢkin ayrıntılı
Ģartların belirlenmesi gerektiğinden ve bu nedenle bu
belgelerin uyması gereken modellerin belirlenmesi
uygun olacağından;
(3)
Ayrıca bu türlere uygulanabilecek derogasyonların
genel olarak uygulanmasını sağlamak için kapalı
alanlarda doğmuĢ ve yetiĢtirilmiĢ hayvan türleri ile
yapay olarak üretilmiĢ bitki türleri örnekleri ile ilgili
iĢlemlere iliĢkin koĢullar ve kriterler konusundaki
ayrıntılı hükümlerin belirlenmesi gerekli olduğundan,
(4)
338/97 Nolu (EC) Yönetmeliğinin 7(3) Maddesi
uyarınca ev eĢyası ve kiĢisel eĢya olan örnekler
konusundaki derogasyonların, SözleĢme'nin VII
Maddesinin 3. bendine uyulmasının sağlanması için
hükümler belirlenmesini gerekli olması nedeniyle,
1
Resmi Gazete (RG) 61, 3.3.1997, s.1. Son olarak (EC) 1332/2005 (RG
215, 19.8.2005, s.1) sayılı Yönetmelikle değiĢtirilen Yönetmelik.
L 166/2
EN
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
türlerinin uluslar arası
ticareti
hakkındaki
SözleĢme'nin Toplulukta uygulanmasına iliĢkin 3
Aralık 1982 tarihli ve 3626/82 Nolu Konsey
Yönetmeliği (EEC) (1) veya SözleĢme'yi uygulayan
ulusal mevzuatın yürürlüğe girmesinden önce
Topluluğa sokulmuĢ olan kiĢilere ait hayvanların
ithalatı ve ihracatının düzenlenmesinin yol açtığı
idare yük ve bu tür ihracat ve ithalatın, doğal
yaĢamdaki hayvan türlerinin korunması açısından bir
engel oluĢturmaması gerçeğini dikkate alarak bu
amaçlarla özel bir sertifikanın oluĢturulmasının
gerekmesi nedeniyle,
(11)
(12)
Bu nedenle bunlara iliĢkin ticaretin düzenlenmesi
yoluyla yaban hayvanları ve bitki türlerinin
korunmasına iliĢkin 338/97 Nolu (EC) Konsey
Yönetmeliğinin uygulanması ile ilgili ayrıntılı
kuralları içeren (EC) 1808/2001 sayılı ve 30 Ağustos
2001 tarihli Komisyon Yönetmeliği'nde bu nedenle
önemli
değiĢikliler
yapılmasının
gerekmesi
nedeniyle. Söz konusu değiĢikliklerin kapsamı
nedeniyle ve açıklık sağlanması için söz konusu
Yönetmeliğin, tamamen yeni bir yönetmelikle
değiĢtirilmesi gerekmektedir.
Bu yönetmelikte belirtilen önlemlerin Yaban
hayvanları ve Bitki Ticareti Komitesi'nin görüĢüne
uygun olması nedeniyle;
BU YÖNETMELĠĞĠ KABUL ETMĠġTĠR.
19.6.2006
(4)
―kontrol altındaki ortam‖, belli bir hayvan türünün
üretilmesi amacıyla yönlendirilen, bu türdeki
hayvanların,
yumurtaların
veya
gametlerin
ayrılmasını veya giriĢini önleyecek Ģekilde
tasarlanmıĢ sınırları olan ve genel özellikleri
sınırlandırma olmadan yapay barınak, atıkların
bertaraf edilmesi, sağlık bakımı, yırtıcılara karĢı
koruma ve yapay gıda teminini içerebilecek bir ortam
anlamını taĢımaktadır;
(5)
―normal olarak Toplulukta ikamet eden bir kiĢi‖,
mesleki bağlar nedeniyle ya da herhangi bir mesleki
bağı olmayan kiĢilerin durumunda, o kiĢi ile yaĢadığı
yer arasında yakın bağlantılar olduğunu gösteren
kiĢisel bağlar nedeniyle her takvim yılında en az 185
gün Toplulukta yaĢayan bir kiĢi anlamına gelir;
(6)
―gezici sergi‖, halka ticari gösteri için kullanılan bir
örnek koleksiyonu, seyahat eden bir sirk, bir yaban
hayvanları koleksiyonu veya bitki sergisi anlamına
gelir;
(7)
―iĢleme özgü sertifikalar‖, 48. Maddeye uygun
olarak verilen ve sadece bunu veren Üye Ülkenin
toprakları içerisinde belirli iĢlemler için geçerli olan
sertifikalar anlamına gelir;
(8)
―örneğe özgü sertifikalar‖, iĢleme özgü sertifikalar
hariç olmak üzere, 48. Madde uyarınca verilen
sertifikalar anlamına gelir.
1.BÖLÜM
2. BÖLÜM
TANIMLAR
Madde 1
Tanımlar
Bu Yönetmeliğin çerçevesinde, (EC) 338/97 sayılı
Yönetmeliğin 2. maddesinde belirtilen tanımlara ek olarak
aĢağıdaki tanımlar da geçerli olacaktır:
(1)
―elde etme tarihi‖, bir örneğin doğal yaĢamdan
alındığı, kapalı bir alanda doğduğu ya da suni olarak
üretildiği tarih anlamına gelir;
(2)
―ikinci nesil yavrular‖ (F2) ve ―sonraki nesil
yavrular‖ (F3, F4, vb.), en az biri doğal yaĢamda
doğmuĢ veya alınmıĢ anne ve babadan kontrol
altındaki bir ortamda üretilmiĢ örneklerden (birinci
kuĢak yavrular (F1)) farklı olarak kendileri de
kontrollü bir ortamda üretilmiĢ olan anne ve
babalardan kontrollü bir ortamda üretilmiĢ örnekler
anlamını taĢımaktadır;
(3)
―damızlık hayvanlar‖ üretme için kullanılan bir
damızlık iĢletmesindeki bütün hayvanlar anüretme
için kullanılan bir havyam yetiĢtirme iĢlemindeki
bütün hayvanlar anlamını taĢımaktadır;
(EC) No 2727/95 (OJ L 284, 28.11.1995 s. 3), sayılı Komisyon Yön. ile
son olarak değiĢtirildiği Ģekli eile OJ L 384, 31.12.1982, s.1
(2)
OJ L 250, 19.9.2001, s.1
(1)
FORMLAR VE TEKNĠK ġARTLAR
Madde 2
Formlar
1.
Ġthalat izinleri, ihracat izinleri, yeniden ihracat
sertifikaları, Ģahsi mülkiyet sertifikaları ve bu tür belgeler
için baĢvuruda bulunma amacıyla kullanılan formlar, ülke
içinde kullanılmak için ayrılmıĢ bölümler dıĢında 1. Ekte
belirlenen modele uygun olacaktır.
2.
Ġthalat bildirimleri için kullanılan formlar, ülke
içinde kullanılmak için ayrılmıĢ bölümler dıĢında 2. Ekte
belirlenen modele uygun olacaktır. Bunlarda bir seri
numarası bulunabilir.
3.
Gezici sergi sertifikaları ve bu tür belgeler için
baĢvurular için kullanılan formlar, ülke içinde kullanılmak
için ayrılmıĢ bölümler dıĢında 3. Ekte belirlenen modele
uygun olacaktır.
4.
ġahsi mülkiyet sertifikaları ve seyahat eden sergi
sertifikalarının devam sayfaları için kullanılan formlar, 4.
Ekte belirlenen modele uygun olacaktır.
19.6.2006
EN
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
5.
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 5(2)(b), 5(3), 5(4)
ve 9(2)(b) Maddelerinde belirlenen sertifikalar ve bu tür
sertifikalar için yapılan baĢvurularla ilgili olarak kullanılan
formlar, ülke içinde kullanılmak için ayrılmıĢ bölümler
dıĢında bu Yönetmeliğin 5. Ekinde belirlenen modele uygun
olacaktır.
5.
Ancak Üye Devletler, 18 ve 19 sayılı kutuların önceden
basılmıĢ metin yerine sadece ilgili onayı ve/veya yetkiyi
içermesini öngörebilir.
6.
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 7(4) maddesinde
bahsedilen etiketlerin biçimi, bu Yönetmeliğin 6. Ekinde
belirlenen modele uygun olacaktır.
Madde 3
2. Maddede bahsedilen formlar için kullanılan kağıtta
mekanik kağıt hamuru olmayacak, yazım amaçlı olarak
düzenlenmiĢ olacak ve en az 55gr/m2 ağırlığında
olacaktır.
2.
Madde 2(1) den (5) e kadar anılan formların büyüklüğü
210 x 297 mm (A4) olacak ve uzunluk için azami
tolerans, 18 mm az veya 8 mm fazla olacaktır.
3.
Madde 2(1) de bahsedilen formlar için kullanılan
kağıdın rengi aĢağıdaki gibi olacaktır:
4.
(a)
Asıl nüsha olan 1. form, beyaz renkli olacak ve
mekanik veya kimyasal yollarla herhangi bir
sahteciliği ortaya çıkarmak için önde gri olarak ve
arka planda nakıĢ deseni ile basılmıĢ olacaktır;
(b)
Belge hamiline verilecek nüsha olan 2. Form için
sarı;
(c)
Bir ithalat izni için ihraç eden veya yeniden ihraç
eden ülkeye verilecek nüsha veya bir ihracat izni
veya yeniden ihracat sertifikası için düzenleyen
idari makama gümrük tarafından iade edilecek
süret olan 3. form için açık yeĢil;
(d)
Düzenleyen idari makama ait suret olan 4. form
için pembe;
(e)
BaĢvuru için kullanılan 5. form için beyaz.
Madde 2(2) de belirtilen formlar için kullanılan kağıdın
rengi aĢağıdaki gibi olacaktır:
(a)
Asıl suret olan 1. form için beyaz;
(b)
ithalatçının nüshası olan 2. form için sarı.
Madde 2(3) ve 2(5) de belirtilen formlar için kullanılan
kağıdın rengi aĢağıdaki gibi olacaktır:
(a)
Asıl nüsha olan 1. form, sarı renkli olacak ve
mekanik veya kimyasal yollarla herhangi bir
sahteciliği ortaya çıkarmak için önde gri olarak ve
arka planda nakıĢ deseni ile basılmıĢ olacaktır;
(b)
Düzenleyen idari makama ait suret olan 2. form
için pembe;
(c)
BaĢvuru amacıyla kullanılan 3. form için beyaz.
6.
Madde 2(4) belirtilen devam sayfaları ve Madde 2(6)
da belirtilen etiketler için kullanılan kağıdın rengi beyaz
olacaktır.
7.
2. Maddede belirtilen formlar, her bir Üye Ülkenin idari
yetkililerince belirlendiği Ģekilde, Topluluğun resmi
dillerinden birinde basılacak ve doldurulacaktır.
Gerekli olduğu takdirde bunların metni, AnlaĢmanın
resmi çalıĢma dillerinden birine çevirisini de
içerecektir.
8.
Üye Devletler 2. Maddede belirtilen formların
basılmasından sorumlu olacaklardır. Madde 2(1) den
(5)'e kadar olan bölümde belirtilen formlar, bilgisayarla
hazırlanmıĢ bir izin/sertifika düzenleme sürecinin bir
parçası olabilir.
Formlarla ilgili teknik özellikler
1.
L 166/3
Madde 4
Formların doldurulması
1.
Formlar makine ile yazılarak doldurulacaktır.
Ancak (EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 5(2) (b), 5(3), 5(4)
ve 9(2) (b) maddelerinde belirtilen ithalat ve ihracat izinleri,
yeniden ihracat sertifikaları, Ģahsi mülkiyet sertifikaları, ve
gezici sergi sertifikaları için baĢvurular ile, ithalat
bildirimleri, devam sayfaları ve etiketler, bunların okunaklı
Ģekilde mürekkeple ve büyük harflerle yazılması Ģartı ile elle
doldurulabilir
2. 1. Ekin 1.den 4. ye kadar olan formları, 2. Ekin 1. ve 2.
formları, 3. Ekin 1. ve 2. formları, 5. Ekin 1. ve 2. formları,
Madde 2(4) de bahsedilen devam sayfaları, Madde 2(6) da
belirtilen etiketlerde, bunları veren idari yetkilinin imzası ile
doğruluğu onaylanmadıkça, hiçbir silme veya değiĢtirme
yapılamaz. Madde 2(2) de belirtilen ithalat bildirimleri ve
Madde 2(4) de belirtilen devam sayfalarındaki silme veya
değiĢiklikler giriĢ gümrük ofisinin damgası ve imzası ile de
onaylanabilir.
L 166/4
EN
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
Madde 5
Ġzinler, sertifikalar ve bu tür belgelerin verilmesi
için baĢvuruların muhtevası
Ġzinler ve sertifikalardaki ve bu tür belgelerin verilmesi için
yapılan baĢvurulardaki bilgiler aĢağıdaki Ģartlara uygun
olacaktır:
(1)
Türlerin tarifi, öngörülmesi halinde Ek VII'de
bulunan kodlardan birini içerecektir;
(2)
Miktar ve net ağırlık birimlerini belirtmek için 7.
ekteki kodlardan biri kullanılmalıdır;
(3)
Türün (EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin eklerine
uygun olarak alt-tür seviyesine kadar ayrılması veya
AnlaĢmanın Tarafları Konferansının daha yüksek bir
sınıflandırma seviyesine göre ayırmanın yeterli
olduğuna karar vermesi dıĢında türün ait olduğu grup,
tür düzeyinde belirtilmelidir;
19.6.2006
―fiili olarak ithal veya yeniden ihraç edilen miktar/net
ağırlık‖ ve, uygun olduğu yerlerde, ―varıĢta ölü olan
hayvanların sayısı‖ için ayrılmıĢ olan yerler de aynen
bulunacaktır.
3. Madde 2(3) de belirtilen formlar birden fazla tür için
kullanıldığında, bir ek iliĢtirilecek, ve bu ekte bu Maddenin
1. paragrafı uyarınca Ģart koĢulan bilgilere ek olarak, her bir
tür için ilgili formun 8 den 18 e kadar olan kutuları aynen
bulunacaktır.
4. Madde 2(5) de bahsedilen formlar birden fazla tür için
kullanıldığında, bir ek iliĢtirilecek, ve bu ekte bu Maddenin
1. paragrafı uyarınca Ģart koĢulan bilgilere ek olarak, her bir
tür için ilgili formun 4 den 18 e kadar olan kutuları aynen
bulunacaktır.
Madde 7
(4)
Grupların bilimsel isimlerini belirtmek için bu
Yönetmeliğin 7. Ekinde bulunan terminolojiye
standart referanslar kullanılmalıdır;
(5)
Gerekli olması halinde bir iĢlemin amacı, bu
Yönetmeliğin 9. Ekinin 1. maddesinde verilen
kodlardan biri kullanılarak gösterilmelidir;
(6)
Örneklerin kaynağı, bu Yönetmeliğin 9. ekinin 2.
maddesinde verilen kodlardan biri kullanılarak
gösterilmelidir.
Altıncı Ģıkta belirtilen kodların kullanımının (EC) 338/97
sayılı Yönetmelikte veya bu Yönetmelikte konulan kriterlere
uygun olması gerektiğinde, söz konusu kriterlere uygunluk
göstermeleri gerekir.
Üçüncü ülkeler tarafından verilen izinler ve
sertifikalar
1. Topluluğa getirilecek örnekler için üçüncü ülkeler
tarafından verilen izin ve sertifikaların kabul edilebilirliğine
dair kararlar için Madde 4(1) ve (2), Madde 5(3), (4) ve (5)
ve Madde 6 uygulanacaktır.
2. 1.paragrafta belirtilen izin ve sertifikaların, gönüllü
olarak belirlenmiĢ ihracat kotalarına veya AnlaĢma
Taraflarının Konferansı tarafından tahsis edilmiĢ ihracat
kotalarına tabi olan türlerin örnekleri ile ilgili olması halinde,
bunlar ancak, söz konusu iznin kapsadığı örnekler ve ilgili
tür için olan kota kapsamındakiler de dahil olmak üzere,
içinde bulunulan yılda ihracatı yapılmıĢ olan örneklerin
toplam sayısını tam olarak belirtiyorlarsa kabul
edileceklerdir.
3. Üçüncü ülkeler tarafından verilen yeniden ihracat
sertifikaları ancak, menĢe ülkesini, ilgili ihracat izninin
numarasını ve düzenlenme tarihini ve en son yeniden ihraç
ülkesi ile ilgili yeniden ihraç belgesinin numarasını ve
düzenlendiği belirtmeleri veya bu bilgilerin bulunmaması
konusunda tatmin edici bir gerekçeyi içermeleri halinde
kabul edilecektir.
Madde 6
3.BÖLÜM
Formların ekleri
1.
2. Maddede bahsedilen formlardan herhangi birine
ekili olan ek, o formun ayrılmaz bir parçası ise, bu durum ve
sayfaların sayısı, ilgili izin ya da sertifikada açıkça
belirtilecek ve ekin her sayfasında aĢağıdakiler yer alacaktır:
(a)
Ġzin veya sertifikanın sayısı ve Düzenlendiği
tarih;
(b)
Ġzin veya sertifikayı veren idari makamn imzası
ve damgası ya da mührü.
2.
Madde 2(1) de belirtilen formların bir sevkiyatta
birden fazla tür için kullanılması durumunda, bir ek
eklenecek ve bunda, bu Maddenin 1. paragrafı gereği Ģart
koĢulan bilgilere ek olarak, her bir tür için, ilgili formun
8'den 22 ye kadar olan. kutuları ve bu formun 27. kutusunda
BELGELERĠN VERĠLMESĠ, KULLANIMI VE
GEÇERLĠLĠĞĠ
Madde 8
Belgelerin verilmesi ve kullanımı
1. Belgeler, bu Yönetmelikte ve (EC) 338/97 sayılı
Yönetmelikte ve özellikle (EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin
11. Maddesinin (1) den (4)'e kadar olan paragraflarında
belirlenen hükümler ve Ģartlara uygun olarak verilecek ve
kullanılacaktır.
19.6.2006
EN
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
Ġzin ve sertifikaları veren yetkili makam, bu Yönetmeliklere
ve bunların uygulanması için kabul edilmiĢ olan milli
kanunların hükümlerine uyulmasını sağlamak için ilgili
maddelerde açıklanması gereken kayıt ve Ģartlar koyabilir.
2.
Belgelerin kullanımı, malların Topluluk içerisinde
hareketi ile ilgili herhangi diğer formaliteleri, malların
Topluluğa giriĢini veya oradan ihracatına veya yeniden
ihracatıni veya bu tür formaliteler için kullanılan belgelerin
verilmesini olumsuz Ģekilde etkilemeyecektir.
3.
Ġdari makamlar, izin ve sertifikaların verilmesi
konusunda eksiksiz bir baĢvurunun teslim edildiği tarihten
itibaren bir ay içerisinde karar vereceklerdir.
L 166/5
5.
Gezici sergi sertifikaları veya Ģahsi mülkiyet
sertifikaları, örneğin satılması, kaybolması, imha olması
veya çalınması durumunda veya örneğin mülkiyetinin baĢka
bir Ģekilde devredilmesi veya canlı bir örneğin ölmesi,
kaçması veya doğal yaĢam ortamına bırakılması durumunda
geçerliliğini yitirecektir.
6.
Sahibi, süresi dolan veya kullanılmayan veya artık
geçerli olmayan herhangi bir ithalat izni, ihracat izni,
yeniden ihracat sertifikası, gezici sergi sertifikası veya Ģahsi
mülkiyet sertifikasının aslı ile bütün kopyalarını
gecikmeksizin bunu vermiĢ olan idari makama iade iade
edecektir.
Madde 11
Bu belgeleri düzenleyen idari makamn, üçüncü taraflara
danıĢması durumunda bu tür bir karar, ancak söz konusu
danıĢmaların tatmin edici bir Ģekilde tamamlanmasından
sonra alınabilir. BaĢvuruların değerlendirilmesinde önemli
gecikmeler olduğunda baĢvuru sahipleri bundan haberdar
edilecektir.
Madde 9
Madde 47, 48, 49, 60 ve 63 te belirtilen kullanılmıĢ ithalat
izinleri ve sertifikaların geçerliliği
1.
KullanılmıĢ ithalat izinlerinin belge sahibine
verilmiĢ olan suretleri, aĢağıdaki hallerde geçerliliğini
yitirecektir:
Örneklerin gönderilmesi
(a)
bu belgede bahsedilen canlı örnekler ölmüĢse;
Bir partinin kısımları olarak birlikte gönderilen örneklerin
her bir sevkiyatı için ayrı bir ithalat izni, ithalat bildirimi,
ihracat izni veya yeniden ihracat sertifikası verilecektir.
(b)
Bu belgede bahsedilen canlı hayvanlar kaçmıĢ veya
doğal yaĢam doğal yaĢam ortamı;
(c)
Bu belgede bahsedilen örnekler imha edilmiĢlerse;
(d)
3, 6 ve 8 sayılı kutulardaki bilgilerden herhangi biri
artık gerçek durumu yansıtmıyorsa.
Madde 10
Ġthalat ve ihracat izinleri, yeniden ihracat sertifikaları,
gezici sergi sertifikaları ve Ģahsi mülkiyet sertifikalarının
geçerliliği
1.
Madde 20 ve 21 e göre verilmiĢ ithalat izinlerinin
geçerlilik süreleri 12 ayı geçmeyecektir. Ancak bir ithalat
izni, ihraç veya yeniden ihraç ülkesinden alınan geçerli bir
ilgili belge olmaması halinde geçerli olmayacaktır.
2.
Madde 26 uyarınca verilmiĢ olan ihracat izinleri ve
yeniden ihracat sertifikalarının geçerlilik süresi altı ayı
geçmeyecektir.
3.
Madde 30 uyarınca verilmiĢ olan gezici sergi
sertifikalarının ve Madde 37 uyarınca verilmiĢ Ģahsi
mülkiyet sertifikalarının geçerlilik süresi üç yılı
geçmeyecektir.
4.
1., 2. ve 3. paragraflarda bahsedilen izin ve
sertifikalar sürelerinin dolmasından sonra geçersiz
sayılacaklardır.
2.
Madde 47, 48, 49 ve 63 te belirtilen sertifikalar
aĢağıdaki hallerde geçerliliğini yitirecektir:
(a)
Bu belgede bahsedilen örnekler ölmüĢse;
(b)
Bu belgede bahsedilen hayvanlar kaçmıĢ veya doğal
yaĢam ortamıa serbest bırakılmıĢlarsa;
(c)
Bu belgede bahsedilen örnekler imha edilmiĢlerse;
(d)
2 ve 4 sayılı kutulardaki kayıtlardan herhangi biri
artık fiili durumu yansıtmıyorsa.
3.
Madde 48 ve 63 uyarınca verilen sertifikalar, bu tür
sertifikaların kapsadığı örnekler ayırt edici ve kalıcı olarak
iĢaretlenmiĢ olmadıkça iĢleme özgü olacaktır.
Örneğin bulunduğu Üye Devletin idari makam, ayrıca ilgili
bilimsel kuruluĢla danıĢmalarda bulunarak örneğe özgü bir
sertifikanın verilmesini engelleyen türlerin korunmasına
iliĢkin baĢka unsurların bulunduğu sonucuna varılması
halinde iĢleme özgü sertifikalar düzenlemeye karar verebilir.
L 166/6
EN
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
4.
Madde 48(1)(d) ve Madde 60 ta bahsedilen
sertifikalar, 1. kutudaki bilgilerin gerçek durumu
yansıtmaması halinde geçerliliğini yitirecektir.
Bu tür belgeler, gecikmeksizin bunları veren idari makama
iade edilecek, bu makam da, uygun olduğu takdirde Madde
51 uyarınca gerekli olan değiĢiklikleri yansıtan bir sertifika
verebilecektir.
19.6.2006
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin C Ekinde listesi bulunan
türlerin örnekleri için düzenlenmiĢ menĢe sertifikaları,
verilmelerini takiben 12 ay içinde örneklerin Topluluğa giriĢi
için kullanılabilir. Gezici sergi sertifikaları ve Ģahsi mülkiyet
sertifikaları, düzenlendikleri tarihten itibaren üç yıla kadar
örneklerin Topluluğa sokulması ve bu Yönetmeliğin 30. ve
37. Maddeleri uyarınca ilgili sertifikalar için baĢvuruda
bulunulması için kullanılabilir.
Madde 15
Madde 12
Belirli belgelerin geriye dönük olarak verilmesi
Ġptal edilen, kaybolan, çalınan, imha edilen veya süresi
dolan belgeler
1.
Ġptal edilen, kaybolan, çalınan veya imha edilen bir
belgenin veya süresi dolan bir izin veya yeniden ihraç
sertifikasının yerine geçmek üzere bir izin veya sertifika
verildiğinde eski belgenin sayısı ve yenilemenin sebebi ―özel
Ģartlar‖ adlı kutuda belirtilecektir.
2.
Bir ihracat izni veya yeniden ihracat sertifikası iptal
edildiğinde, kaybolduğunda, çalındığında veya imha
edildiğinde, bunu veren idari makam, belgenin gönderileceği
ülkenin idari makamı ve SözleĢme sekreterliğine bununla
ilgili bilgi verecektir.
Madde 13
Ġthalat ve ihracat veya yeniden ihracat belgeleri için
baĢvuru tarihi ve bir gümrük prosedürünün belirlenmesi
1.
Ġthalat izinleri, ihracat izinleri ve yeniden ihracat
sertifikaları için Madde 8(3) göz önüne alınarak örneklerin
Topluluğa giriĢi veya bunların Topluluktan ihracatı veya
yeniden ihracatı öncesinde düzenlenmelerine imkan verecek
Ģekilde yeterli zaman içinde baĢvurulmalıdır.
2.
Örnekler
için
bir
gümrük
prosedürünün
uygulanmasına, gerekli olan belgelerin sunumundan sonra
izin verilecektir.
1.
Bu Yönetmeliğin Madde 13(1) ve Madde 14
hükümlerinden farklı olarak ve ithalatçı veya ihracatçı ya da
yeniden ihracatçının yetkili idari makamı, sevkiyat
geldiğinde veya sevkiyatın yola çıkmasından önce gerekli
belgelerin neden mevcut olmadığı hakkında bilgilendirmesi
Ģartı ile (EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin B ve C eklerinde
listesi bulunan türlerin örnekleri ve Yönetmeliğin A Ekinde
listesi bulunan türlerin örnekleri ve 4(5) Maddesinde
bahsedilen türlerin örneklerine iliĢkin belgeler istisnai olarak
geriye dönük olarak verilebilir.
2.
1. paragrafta öngörülen farklı uygulama, Üye
Devletin yetkili idari makamının, gerektiğinde bir üçüncü
ülkenin yetkili makamları ile danıĢmalarda bulunduktan
sonra meydana gelmiĢ olan usulsüzlüklerin ithalatçı veya
(yeniden) ihracatçıdan kaynaklanmadığı ve ilgili örneklerin
ithalatı veya (yeniden) ihracının bunun dıĢında 338/97 sayılı
Yönetmeliği, SözleĢmeye ve üçüncü ülkenin ilgili
mevzuatına uygun olduğu görüĢüne varması halinde
uygulanır.
3.
1. paragraf uyarınca verilen belgelerde geriye dönük
olarak verildikleri ve bunun nedenleri açık olarak
belirtilecektir.
Topluluk ithalat izinleri, Topluluk ihracat izinleri ve
Topluluk yeniden ihracat sertifikaları için bu bilgi, 23 sayılı
kutuda gösterilecektir.
Madde 14
4.
1., 2. ve 3. paragraf uyarınca verilen ihracat izinleri
ve yeniden ihracat sertifikaları hakkında SözleĢme
Sekreterliğine bildirimde bulunulacaktır.
Üçüncü ülkelerden alınan belgelerin geçerliliği
Madde 16
Örneklerin Topluluğa sokulması halinde üçüncü ülkelerden
alınmıĢ olan gerekli belgeler ancak, o ülkeden ihracat veya
yeniden ihracat için verilmiĢ ve son geçerlilik tarihleri
öncesinde o amaçla kullanılmıĢ olmaları ve düzenlendikleri
tarihten itibaren altı ay içinde örneklerin Topluluğa giriĢi için
kullanılmaları durumunda geçerli sayılacaktır.
Topluluktan geçiĢ yapan (transit) örnekler
Bu Yönetmeliğin 14. ve 15. Maddeleri, (EC) 338/97 sayılı
Yönetmeliğin A ve B eklerinde listesi bulunan ve
Topluluktan geçmekte olan türlerin örneklerine, bu geçiĢin
bunun dıĢında Yönetmeliğe uygun olması halinde gerekli
değiĢiklikler yapılmıĢ olarak uygulanacaktır.
19.6.2006
EN
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
Madde 17
(c)
Bitki sağlığı sertifikaları
1.
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin B ve C Eklerinde
listesi bulunan türlerin suni olarak üretilmiĢ bitkileri ve A
ekinde belirtilen not düĢülmemiĢ türlerden yapay olarak
üretilmiĢ melezler konusunda aĢağıdaki hükümler geçerli
olacaktır:
(a)
Üye Devletler ihracat izni yerine bir bitki sağlığı
sertifikası düzenlenmesine karar verebilirler;
(b)
Üçüncü ülkeler tarafından verilmiĢ olan bitki sağlığı
sertifikaları, bir ihracat izni yerine kabul edilecektir.
2.
1. paragrafta belirtilen bir bitki sağlığı sertifikası
verildiğinde bu belgede, tür seviyesinde bilimsel ismi veya
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin Eklerinde aile olarak
konulmuĢ gruplar için bu mümkün değilse genel seviyede
bilimsel ismi bulunmalıdır
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin B Ekinde listesi bulunan
suni olarak üretilmiĢ orkide ve kaktüsler, bu Ģekilde
belirtilebilir.
Bitki sağlığı sertifikalarında örneklerin cinsi ve miktarı da
bulunmalı ve ―örnekler CITES tarafından tanımlandığı
Ģekilde suni olarak üretilmiĢtir‖ diye belirten bir damga,
mühür veya diğer belli bir delil taĢımalıdır.
L 166/7
Üye Devletler, ilgili Üye Devletin idari makamının
23. kutuya veya eĢdeğer bir yere veya izin veya
sertifikanın ekine aĢağıdaki kalemleri dahil etmiĢ
olması halinde kayıtlı kiĢi ve kuruluĢlara, izin veya
sertifikaya belirli bilgileri kaydetmeleri için yetki
vermelidir:
(i)
Her bir sevkiyat için kayıtlı kiĢi veya
kuruluĢların doldurmaya yetkili olduğu
kutuların bir listesi;
(ii)
Belgeyi dolduran kiĢinin imzası için bir yer.
Eğer (c)(i) Ģıkkında de belirtilen listede bilimsel
isimler varsa, idari makam, izin veya sertifikaya ya
da bunların bir ekine onaylanmıĢ türlerin bir listesini
dahil edecektir.
2.
KiĢiler ve kuruluĢlar, sicile belirli bir tür için ancak
yetkili bir bilimsel makamın (EC) 338/97 sayılı
Yönetmeliğin 4(1)(a), 4(2)(a), 5(2)(a) ve 5(4) maddelerine
uygun olarak bu Yönetmeliğin XI Ekinde belirtilen biyolojik
örneklere iliĢkin birden fazla iĢlemin söz konusu türlerin
koruma statüsü üzerinde olumsuz bir etkiye yol açmayacağı
konusunda
bildirimde
bulunmuĢ
olması
halinde
kaydedilebilir.
3.
1. paragrafta bahsedilen biyolojik örneklerin içinde
bulunduğu konteyner, ―Muestras biolớgicas CITES‖, veya
―CITES Biological Samples‖, veya ―Ếchantillions
biologiques CITES‖ ifadelerinin bulunduğu ve SözleĢme
uyarınca verilmiĢ olan belgenin numarasını gösteren bir
etiket taĢıyacaktır.
Madde 19
Madde 18
Biyolojik örneklerin belirli biçimlerdeki ticareti ile ilgili
basitleĢtirilmiĢ prosedürler
1. Ġlgili türlerin muhafazasında hiçbir etkisi olmayacak veya
çok az bir etkisi olacak ticaret için basitleĢtirilmiĢ usuller, 11.
Ekte belirtilen çeĢit ve büyüklükteki biyolojik örneklerin
Ek'de belirtilen Ģekilde acil olarak kullanılmalarının
gerekmesi ve aĢağıdaki koĢulların yerine getirilmesi kaydı ile
önceden düzenlenmiĢ izinler ve sertifikalara dayalı olarak
kullanılabilir:
(a)
(b)
Her Üye Devlet basitleĢtirilmiĢ prosedürlerden
yararlanabilecek kiĢiler ve kuruluĢlar için (bundan
sonra ―kayıtlı kiĢiler ve kuruluĢlar‖) ve bunların bu
prosedürler kapsamında ticaretini yapabileceği türler
için bir sicil oluĢturup uygulamalı ve bu sicilin her
beĢ yılda bir idari makam tarafından gözden
geçirilmesini sağlamalıdır;
Üye Devletler kayıtlı kiĢi ve kuruluĢlara kısmen
doldurulmuĢ izin ve sertifikalar temin etmelidir;
Ölü örneklerin ihracatı veya yeniden ihracatı ile ilgili
basitleĢtirilmiĢ prosedürler
1.
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin B ve C eklerinde
listesi bulunan türlerin ölü örnekleri ile, bunların herhangi
parça veya türevleri ihraç veya yeniden ihraç edildiğinde
aĢağıdaki Ģartların yerine gelmiĢ olması kaydıyla Üye
Devletler önceden verilmiĢ ihracat izni veya yeniden ihracat
sertifikalarına dayanarak basitleĢtirilmiĢ prosedürlerin
kullanılmasını öngörebilirler:
(a)
Yetkili bir bilimsel makam, bu tür ihracat veya
yeniden ihracatın ilgili türün muhafazası için hiçbir
zararlı etki yapmayacağına dair görüĢ bildirmelidir;
(b)
Her Üye Devlet basitleĢtirilmiĢ prosedürlerden
yararlanabilecek kiĢiler ve kuruluĢlar için (bundan
sonra ―kayıtlı kiĢiler ve kuruluĢlar‖) ve bunların bu
prosedürler kapsamında ticaretini yapabileceği türler
için bir sicil oluĢturup uygulamalı ve bu sicilin her
beĢ yılda bir idari makam tarafından gözden
geçirilmesini sağlamalıdır;
L 166/8
EN
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
(c)
Üye Devletler kayıtlı kiĢi ve kuruluĢlara kısmen
doldurulmuĢ olan izin ve yeniden ihracat sertifikaları
temin etmelidirler;
(d)
Üye Devletler, kayıtlı kiĢiler ve kuruluĢlara aĢağıdaki
Ģartlarla izin veya sertifikanın 3, 5, 8 ve 9 veya 10
sayılı kutularına belirli bilgileri girmeleri için izin
vermelidir:
(i)
doldurulmuĢ izin veya belgeyi 23. kutuda
imzalamaları;
(ii) Ġzin veya sertifikanın bir kopyasını derhal bunu
veren idari makama göndermeleri;
(iii) Talep üzerine yetkili makama ibraz edecekleri
ve türlerin adı, tipi, kaynağı, satıĢ tarihleri ve
satıldıkları kiĢilerin isimleri ve adreslerini
içeren bir kayıt tutmaları.
2.
1. paragrafta bahsedilen ihracat veya yeniden
ihracat, diğer bakımlardan (EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin
5(4) ve (5) maddelerine uygun olacaktır.
BÖLÜM 4
ĠTHALAT ĠZĠNLARI
Madde 64 (1)(a) dan (f) ye kadar bölümde
bahsedilen örneklerle ilgili olan ithalat izinleri için,
baĢvuru sahibi, Madde 66 da belirlenen iĢaretleme
Ģartlarının yerine getirilmiĢ olduğu konusunda idari
makama kanıtlar sunacaktır.
4.
Madde 21
SözleĢme'nin 1. Ekine dahil olan ve (EC) 338/97 sayılı
Yönetmeliğin A Ekinde listesi bulunan türlerin örnekleri
için verilen ithalat izinleri
SözleĢme'nin 1. Ekine dahil olan ve (EC) 338/97 sayılı
Yönetmeliğin A Ekinde listesi bulunan türlerin örnekleri için
verilen ithalat izinlerinda, ihracatı veya yeniden ihracatı
yapan ülkeye ait kopya, bir ihracat izni veya bir yeniden
ihracat sertifikası düzenlenmesi amacıyla ihracat veya
yeniden ihracat ülkesinin idari makamına teslim edilmek
üzere baĢvuru sahibine iade edilebilir. Bu ithalat izninın aslı,
söz konusu Yönetmeliğin 4(1)(b)(ii) Maddesi uyarınca
bununla ilgili ihracat izni veya yeniden ihracat sertifikasının
sunulmasına kadar alıkonulacaktır.
Ġhracatı veya yeniden ihracatı yapan ülkeye ait kopyanın
baĢvuru sahibine iade edilmemesi durumunda, baĢvuru
sahibine ithalat izninın verileceğine ve hangi Ģartlarla
verileceğine dair yazılı bir açıklama verilecektir.
Madde 22
Madde 20
BaĢvurular
1.
2.
Bir ithalat izni için baĢvuran kiĢi, gerektiği
takdirde baĢvuru formunun 1, 3 ten 6 ya kadar ve
8 den 23 e kadar olan kutularını ve belgenin aslı
ve bütün suretlerinin 1, 3, 4, 5 ve 8 den 22 ye
kadar olan kutularını dolduracaktır.
Üye
Devletler,
sadece
baĢvuru
formunun
doldurulmasını Ģart koĢabilirler. Böyle bir
durumda bu tür bir baĢvuru birden fazla sevkiyatla
ilgili olabilir.
Uygun biçimde doldurulmuĢ olan form, sevkiyatın
gideceği Üye Devletin idari makamına teslim
edilecek ve söz konusu makamın, (EC) 338/97
sayılı Yönetmeliğin 4. Maddesine dayalı olarak
izni
vermesi
gerekip
gerekmediğini
belirleyebilmesi için gerekli gördüğü bilgi ve
belgeleri içerecektir.
BaĢvuruda bilgilerin bulunmamasına iliĢkin haklı gerekçeler
belirtilmelidir.
19.6.2006
Ġthalatçı tarafından gümrük dairesine teslim edilecek
belgeler
53. Maddenin hükümleri saklı kalmak üzere ithalatçı veya
yetkili temsilcisi, (EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 12(1)
Maddesi uyarınca belirlenmiĢ olan Topluluğa giriĢ
noktasında aĢağıdaki bütün belgeleri sınır gümrük dairesine
teslim edecektir:
(1)
Ġthalat izninın aslı (1. form);
(2)
―belge sahibine verilen suret‖ (2. form);
(3)
Ġthalat izninde belirtildiği takdirde, ihracat veya
yeniden ihracat ülkesinden alınmıĢ olan belgeler.
Gerektiği takdirde ithalatçı veya yetkili temsilcisi, 26 sayılı
kutuda konĢimento veya havayolu taĢıma senedinin sayısını
belirtecektir.
Madde 23
Gümrük dairesi tarafından yapılacak iĢlemler
3.
Bunlarla ilgili olarak daha önce yapılmıĢ bir baĢvuru
reddedilmiĢ olan örneklerle ilgili bir ithalat izni için
bir baĢvuru yapıldığında, baĢvuru sahibi, idari
makamı bu konuda bilgilendirilmelidir.
Madde 22'de veya gerektiği takdirde Madde 53(1) de
bahsedilen gümrük dairesi, ithalat izninın aslının (1. form)
27 sayılı kutusunu ve ―belge sahibine verilen sureti‖ (2.form)
doldurduktan sonra 2. formu ithalatçıya veya yetkili
temsilcisine iade edecektir.
19.6.2006
EN
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
Orijinal ithalat izni (1.form) ve ihracat veya yeniden ihracat
ülkesinden alınmıĢ olan her türlü belge, 45. Maddeye uygun
olarak gönderilecektir.
2.
5. BÖLÜM
ĠTHALAT BĠLDĠRĠMLERĠ
L 166/9
Uygun biçimde doldurulmuĢ olan form, örneklerin
bulunduğu Üye Devletin idari makamına teslim
edilecek ve söz konusu makamın, (EC) 338/97
sayılı Yönetmeliğin 5 Maddesine dayalı olarak
izni
vermesi
gerekip
gerekmediğini
belirleyebilmesi için gerekli gördüğü bilgi ve
belgeleri içerecektir.
BaĢvuruda bilgilerin bulunmamasına iliĢkin haklı gerekçeler
belirtilmelidir.
Madde 24
3.
Bunlarla ilgili olarak daha önce yapılmıĢ bir baĢvuru
reddedilmiĢ olan örneklerle ilgili bir ihracat izni için
bir baĢvuru yapıldığında, baĢvuru sahibi, idari
makamı bu konuda bilgilendirilmelidir.
4.
Madde 6'te bahsedilen örneklerle ilgili olan ihracat
izinleri ve yeniden ihracat sertifikaları için baĢvuru
sahibi, Madde 66 da belirlenen iĢaretleme Ģartlarının
yerine getirilmiĢ olduğu konusunda idari makama
kanıtlar sunacaktır.
Ġthalatçı tarafından gümrük dairesine teslim edilecek
belgeler
1.
Ġthalatçı veya yetkili temsilcisi, gerektiği orijinal
ithalat bildiriminin (1. form) 1 den 13 e kadar olan kutularını
ve ―ithalatçının kopyası‖ nı (2. form) dolduracak, ve 25.
Madde hükümleri saklı kalmak üzere ihracat veya yeniden
ihracat ülkesinden alınmıĢ olan her türlü belge ile birlikte
(EC) 338/97 Yönetmeliğinin 12(1) Maddesi uyarınca tayin
edilmiĢ olan Topluluğa giriĢ noktasındaki sınır gümrük
dairesine teslim edecektir.
5.
Bir yeniden ihracat sertifikası baĢvurusunu
desteklemek için bir ithalat izninın ―belge sahibinin sureti‖
veya bir ithalat bildiriminin ―ithalatçının sureti‖, veya buna
dayanarak verilmiĢ bir sertifika sunulduğunda, bu tür
belgeler baĢvuru sahibine ancak belgenin kendisi için geçerli
olduğu örneklerin sayısının değiĢtirilmesinden sonra iade
edilecektir.
2.
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin C Ekinde listesi
bulunan türlerin örnekleri ile ilgili ithalat bildirimleri için,
gerekli olduğu takdirde gümrük daireleri, bu Yönetmeliğin
4(3)(a) ve (b) maddelerinde bahsedilen beraberinde bulunan
belgelerin geçerliliği doğrulanana kadar bu tür örnekleri
alıkoyabilir.
Bu tür bir belge baĢvuru sahibine, yeniden ihracat
sertifikasının örneklerin toplam sayısı için verilmiĢ olması
veya belgenin 51. Madde uyarınca değiĢtirilmiĢ olması
hallerinde iade edilmeyecektir.
6. BÖLÜM
6.
Ġdari makam, gerekli olduğunda baĢka bir Üye
Devletin idari makama danıĢarak her türlü destekleyici
belgenin geçerliliği hakkında karar verecektir.
ĠHRACAT ĠZĠNLERĠ VE YENĠDEN ĠHRACAT
SERTĠFĠKALARI
Madde 26
7.
Bir ihracat izni için baĢvuruyu desteklemek amacıyla
bir sertifika sunulduğunda 5. ve 6. paragraflar
uygulanacaktır.
8.
Bir Üye Devletin idari makamın gözetiminde
örnekler 5. ve 7. paragraflarda belirtilen belgelere atıfta
bulunulmasını
kolaylaĢtırılması
için
teker
teker
iĢaretlenmiĢsebu belgelerin sayılarının baĢvuruda belirtilmesi
kaydıyla
baĢvuru
ile
birlikte
sunulmaları
Ģart
koĢulmayacaktır.
BaĢvurular
1.
Bir ihracat izni veya yeniden ihracat sertifikasına
baĢvuranlar, gerektiği taktirde baĢvuru formunun
1, 3, 4, 5 sayılı ve 8 den 23 e kadar olan
kutularını, ve belgenin aslının ve bütün
kopyalarının 1, 3, 4 ve 5 sayılı ve 8 den 22 ye
kadar olan kutularını dolduracaktır.
Üye
Devletler,
sadece
baĢvuru
formunun
doldurulmasını Ģart koĢabilirler. Böyle bir
durumda bu tür bir baĢvuru birden fazla sevkiyatla
ilgili olabilir.
9.
5'ten 8'e kadar olan paragraflarda bahsedilen
destekleyici delillerin var olmaması durumunda, idari
makam, gerekli olduğu takdirde baĢka bir Üye Devletin idari
makamı ile istiĢare ederek ihracatı ya da yeniden ihracatı
yapılacak örneklerin Topluluğa yasal olarak sokulduklarını
veya elde edildiklerini belirleyecektir.
10.
3'ten 9 ' kadar olan paragraflar çerçevesinde bir idari
makam baĢka bir Üye Devletin idari makamına danıĢtığında
öteki Üye Devletin idari makami bir hafta içerisinde yanıt
verecektir.
L 166/10
EN
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
19.6.2006
Madde 27
7. BÖLÜM
Ġhracatçı veya yeniden ihracatçı tarafından gümrük
dairesine teslim edilecek belgeler
GEZĠCĠ SERGĠ SERTĠFĠKALARI
Madde 30
Ġhracatçı veya yeniden ihracatçı veya yetkili temsilcisi,
orijinal ihracat izni veya yeniden ihracat sertifikası (1. form),
belge hamilinin sureti (2. form) ve bunu veren idari makama
iade edilecek kopyayı (EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 12
(1) Maddesi uyarınca belirtilen gümrük dairesine teslim
edecektir.
Gerektiği taktirde ihracatçı veya yeniden ihracatçı veya
yetkili temsilcisi 26 sayılı kutuda konĢimento veya havayolu
taĢıma senedinin sayısını belirtecektir.
Belgelerin Düzenlenmesi
1.
Üye Devletler gezici bir serginin bir parçasını
oluĢturan yasal olarak edinilmiĢ ve aĢağıdaki kriterlerden
birine uygun olan örneklerle ilgili olarak gezici sergi
sertifikası verebilir:
(a)
54. ve 55. Maddeler uyarınca kapalı yerlerde
doğmuĢ ve yetiĢtirilmiĢ veya 56. Madde
uyarınca suni olarak üretilmiĢlerse;
(b)
SözleĢmenin 1, 2. veya 3. Ekleri veya (EEC)
3626/82 sayılı Yönetmeliğin C Eki veya (EC)
338/97 sayılı Yönetmeliğin A, B ve C
Eklerinde belirtilen türlerle ilgili hükümlerin
bunlar için geçerli olmasından önce Toplulukta
elde
edilmiĢlerse
veya
Topluluğa
sokulmuĢlarsa.
Madde 28
Gümrük dairesi tarafından yapılacak iĢlemler
Madde 27'de belirtilen gümrük idaresi, 27. kutuyu
doldurtuktan sonra ihracat izninin veya yeniden ihraç izninin
aslını (form 1) ve belge hamilinin suretini (form 2)
ihracatçı/yeniden ihracatçı veya yetkili temsilcisine iade
edecektir.
Ġhracat izni veya yeniden ihraç belgesinin düzenleyen idari
makama iade edilecek sureti (Form 3), Madde 45'e uygun
olarak iletilecektir.
2.
Canlı hayvanlar için bir gezici sergi sertifikası sadece
bir örneği kapsayacaktır.
3.
Gezici sergi sertifikasına, 35. Madde uyarınca
kullanılması için bir devam sayfası eklenecektir.
Madde 29
Fidanlıklar için önceden verilen izinler
SözleĢme Tarafları Konferansı tarafından kabul edilmiĢ olan
kurallara uygun olarak Üye bir Devlet, (EC) 338/97 sayılı
Yönetmeliğin A Ekine dahil olan türlerin suni olarak
üretilmiĢ örneklerini ihraç eden fidanlıkları tescil ettiğinde,
ilgili fidanlıklara bu Yönetmeliğin A veya B Ekinde listesi
bulunan türler için önceden verilmiĢ ihracat izinlerini
verebilir.
4.
Canlı hayvanlar dıĢındaki örnekler için idari makam,
her bir örnek için 3. Ekte belirlenen model formun 8'den 18'e
kadar olan kutularında ihtiyaç duyulan bütün bilgileri
gösteren bir envanter sayfasını gezici sergi sertifikasına
ekleyecektir.
Madde 31
Kullanım
Bir gezici sergi sertifikası aĢağıdaki gibi kullanılabilir:
(1)
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 4. Maddesi
uyarınca bir ithalat izni olarak;
(2)
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 5. Maddesi
uyarınca bir ihracat izni veya yeniden ihracat
sertifikası olarak;
(3)
Sadece örneklerin halka gösterilmesi amacıyla, (EC)
338/97 sayılı Yönetmeliğin 8(3) Maddesi uyarınca
bir sertifika olarak.
Önceden verilmiĢ bu ihracat izinlerinin 23 sayılı kutusunda
fidanlığın kayıt sayısı ve aĢağıdaki ifade bulunacaktır:
―Ġzin sadece CITES Kararı Konf. 11.11 (Rev. CoP13)
tarafından tanımlanan suni olarak yetiĢtirilmiĢ bitkiler için
geçerlidir. Sadece aĢağıdaki sınıflar için geçerlidir:….‖
19.6.2006
EN
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
L 166/11
Madde 32
Madde 34
Veren makam
BaĢvurular
1.
Gezici serginin Topluluk'tan kaynaklanması
durumunda bir gezici sergi sertifikasını düzenleyen makam,
gezici serginin kaynağı olan Üye Devletin idari makamı
olacaktır.
2.
Gezici serginin üçüncü bir ülkeden kaynaklanması
durumunda bir gezici sergi sertifikasını düzenleyen makam,
ilk gidilecek olan Üye Devletin idari makam olacak, ve bu
sertifikanın verilmesi, o üçüncü ülke tarafından verilecek
eĢdeğer bir sertifikanın temin edilmesine dayalı olacaktır.
3.
Bir Üye devlette kalındığı esnada bir gezici
sertifikasının kapsadığı bir hayvan yavrularsa, o Üye
devletin idari makamına haber verilecek, ve söz konusu
makam, duruma göre bir izin veya sertifika verecektir.
1.
Bir gezici sergi sertifikası için baĢvuran kiĢi,
gerektiği taktirde baĢvuru formunun 3 sayılı ve 9'dan 18'e
kadar olan kutularını (3. form) ve belgenin aslı ile bütün
kopyaların 3 sayılı ve 9'dan 18'e kadar olan kutularını
dolduracaktır.
Üye Devletler sadece bir baĢvuru formunun doldurulmasını
öngörebilirler. Bu durumda bir baĢvuru, birden fazla sertifika
için olabilir.
2.
Uygun biçimde doldurulmuĢ form, söz konusu
makamın,
bir
sertifikanın
verilmesinin
gerekip
gerekmediğini belirleyebilmesi için luzumlu gördüğü gerekli
bilgiler ve belgesel deliller ile birlikte örneklerin menĢei
olan Üye Devletin idari makamına veya Madde 32(2) de
belirtildiği hallerde ilk gidilecek olan Üye Devletin idari
makamına teslim edilecektir.
BaĢvuruda verilmeyen bilgilerin nedeni açıklanmalıdır.
Madde 33
Örneklere iliĢkin Ģartlar
1.
Bir gezici sergi sertifikasının bir örneği kapsadığı
hallerde aĢağıdaki Ģartların tamamının yerine getirilmesi
gerekir:
3.
Bunlarla ilgili olarak daha önce yapılmıĢ bir baĢvuru
reddedilmiĢ olan örneklerle ilgili bir sertifika için baĢvuru
yapıldığında,
baĢvuru sahibi idari makamı bu konuda
bilgilendirecektir.
Madde 35
Sahibi tarafından gümrük dairesine teslim edilecek
belgeler
(a)
Örnek, sertifikayı veren yönetici makam tarafından
tescil edilmelidir;
(b)
Sertifikanın süresinin dolmasından önce örnek, tescil
edilmiĢ olduğu Üye Devlete iade edilmelidir;
(c)
Örnek bir canlı hayvan ise getirildiği her bir Üye
Devletin yetkilileri tarafından sertifikanın ithal ya da
ihraç edilmekte olan örnekle ilgili olduğunu
doğrulayabilecekleri biçimde 66. Maddeye uygun
olarak özgün ve kalıcı bir Ģekilde iĢaretlenmeli veya
diğer bir Ģekilde tanımlanmalıdır.
2.
Madde 32(2) uyarınca verilmiĢ gezici sergi
sertifikaları için, bu Maddenin 1. paragrafının (a) ve (b)
noktaları uygulanmayacaktır. Bu durumlarda 20 sayılı
kutuda aĢağıdaki metin yer alacaktır:
―Bu sertifika, üçüncü bir ülke tarafından verilmiĢ bir gezici
sergi sertifikasının aslı ile birlikte ibraz edilmediği taktirde
geçerli değildir‖.
1.
Madde 32(1) uyarınca verilmiĢ bir gezici sergi
sertifikası için, sertifika sahibi veya kendisinin yetkili
temsilcisi, sertifikanın aslını (1. form) ve devam sayfasının
aslı ve bir kopyasını, (EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 12(1)
Maddesi uyarınca belirlenmiĢ bir gümrük dairesine teslim
edecektir.
Gümrük dairesi, devam sayfasını doldurduktan sonra
belgelerin aslını, sertifika sahibi veya yetkili temsilcisine
iade edecek, devam sayfasının kopyasını onaylayacak ve bu
onaylı kopyayı 45. Madde uyarınca ilgili idari makama
gönderecektir.
2.
Madde 32(2) uyarınca verilmiĢ bir gezici sergi
sertifikası için bu Maddenin 1. paragrafı uygulanacak, ancak
sertifika sahibi veya yetkili temsilcisi, ayrıca doğrulama
amacıyla üçüncü ülke tarafından verilmiĢ olan sertifikanın
aslını ve devam sayfasını da teslim edecektir.
Gümrük dairesi, her iki devam sayfasını da doldurduktan
sonra gezici sergi sertifikalarının aslını ve devam sayfalarını
ithalatçı veya kendisinin yetkili temsilcisine iade edecek ve
45. Madde uyarınca Üye Devletin idari makam tarafından
verilmiĢ olan sertifikanın devam sayfasının onaylı bir
kopyasını o makama gönderecektir.
L 166/12
EN
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
Madde 36
(2)
19.6.2006
Gideceği ülkenin kabul etmesi halinde (EC) 338/97
sayılı Yönetmeliğin 5. Maddesi uyarınca bir ihracat
izni veya yeniden ihracat sertifikası olarak.
Yenileme
Madde 39
Kaybolan, çalınan veya imha olunan bir gezici sergi
sertifikası, sadece onu düzenlemiĢ olan makam tarafından
değiĢtirilebilir.
Eskisinin yerine verilen belge orijinal belge ile aynı sayı, ve
mümkünse aynı geçerlilik tarihini taĢıyacak ve 20 sayılı
kutuda aĢağıdaki ifadeye yer verecektir:
Düzenleyen makam
1.
Örneğin Topluluk menĢeli olması halinde bir Ģahsi
mülkiyet sertifikasını veren makam, örneğin bulunduğu Üye
Devletin idari makamı olacaktır.
―Bu sertifika aslının gerçek bir kopyasıdır‖.
8. BÖLÜM
ġAHSĠ MÜLKĠYET SERTĠFĠKASI
2.
Örneğin üçüncü bir ülkeden getirilmesi halinde bir
Ģahsi mülkiyet sertifikasını veren makam, ilk gidilecek olan
Üye Devletin idari makam olacak, ve bu sertifikanın
verilmesi, o üçüncü ülke tarafından verilmiĢ olan eĢdeğer bir
belgenin temin edilmesine bağlı olacaktır.
Madde 37
Belgenin Düzenlenmesi
1.
Üye Devletler, aĢağıdaki kriterlerden herhangi birine
uygun olan canlı hayvanlara yasal olarak sahip olan ve
bunları ticari olmayan amaçlarla elinde tutan kiĢilere Ģahsi
mülkiyet sertifikaları verebilir:
(a)
54. ve 55. Maddeler uyarınca kapalı alanda doğmuĢ
ve yetiĢtirilmiĢlerse;
(b)
AnlaĢmanın 1., 2. ve 3. Ekleri, veya (EEC) 3626/82
sayılı Yönetmeliğin C Eki, veya (EC) 338/97 sayılı
Yönetmeliğin A, B ve C Eklerinde listesi bulunan
türlerle ilgili hükümlerin bunlarla ilgili olarak geçerli
olmasından önce Toplulukta elde edilmiĢ veya
Topluluğa getirilmiĢ olmaları halinde.
3.
ġahsi mülkiyet sertifikası, 23 sayılı kutuda veya
sertifikanın uygun bir ekinde aĢağıdaki metni içerecektir:
―Örneğin beraberinde sahibinin de bulunması Ģartı ile birden
fazla sınır ötesi dolaĢım için geçerlidir. Formun aslı yasal
sahibinde kalacaktır.
Bu sertifikanın kapsadığı örnek, (EC) 865/2006 sayılı
Komisyon Yönetmeliğinin 43. Maddesi uyarınca olması
hariç satılamaz ve baĢka bir Ģekilde devredilemez. Bu
sertifika devredilemez. Örnek ölürse, çalınırsa, imha olursa,
kaybolursa veya satılırsa ya da örneğin mülkiyeti baĢka bir
Ģekilde devredilirse, bu sertifika derhal bunu düzenlemiĢ
olan idari makama iade edilmelidir.
2.
Bir Ģahsi mülkiyet sertifikası sadece bir örneği
kapsayacaktır.
3.
42. Madde uyarınca kullanılması için bir devam
sayfası sertifikaya eklenecektir.
Bu sertifika, her bir sınır geçiĢinde bir gümrük görevlisi
tarafından damgalanması ve imzalanması gereken bir devam
sayfası ile beraber ibraz edilmediği taktirde geçerli değildir.
Madde 38
Kullanım
Bir Ģahsi mülkiyet sertifikasının kapsadığı örneğe yasal
sahibinin eĢlik etmesi koĢulu ile sertifika aĢağıdaki gibi
kullanılabilir:
(1)
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 4. Maddesi
uyarınca bir ithalat izni olarak;
Bu sertifika, canlı hayvanların elde tutulması / muhafaza
edilmesine iliĢkin kısıtlamalar veya Ģartlarla ilgili daha sıkı
ulusal önlemlerin benimsenmesi hakkını etkilemez.
4.
Bir Ģahsi mülkiyet sertifikasının kapsadığı bir
hayvan, Üye bir Devlette kaldığı sırada doğum yaparsa, o
devletin idari makamına bildirilecek ve söz konusu makam
duruma göre bir izin veya sertifika verecektir.
19.6.2006
EN
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
Madde 40
Örneklere iliĢkin Ģartlar
1.
Bir örneğin bir Ģahsi mülkiyet sertifikası kapsamında
olması durumunda aĢağıdaki Ģartlar yerine getirilecektir:
L 166/13
BaĢvuruda verilmeyen bilgilerin nedeni açıklanmalıdır.
Bunlarla ilgili olarak daha önce yapılmıĢ bir baĢvuru
reddedilmiĢ olan örneklerle ilgili bir sertifika için bir baĢvuru
yapıldığında, baĢvuru sahibi idari makamı bu konuda
bilgilendirecektir.
Madde 42
(a)
(b)
Örnek, sahibinin ikametgahının bulunduğu Üye
Devletin idari makamı tarafından tescil edilmelidir;
Örnek, sertifikanın süresinin dolacağı tarihten önce
tescilli olduğu Üye Devlete iade edilmelidir;
(c)
Örnek, 43. Maddede belirlenen Ģartlar dıĢında ticari
amaçlar için kullanılamaz;
(d)
Örnek, 66. Madde uyarınca özel ve kalıcı olarak
iĢaretlenmelidir.
2.
Madde 39(2) uyarınca verilmiĢ Ģahsi mülkiyet
sertifikaları için, bu Maddenin 1. paragrafının (a) ve (b)
Ģıkları uygulanmayacaktır.
Bu tür durumlarda belge, 23 sayılı kutuda aĢağıdaki metni
içerecektir:
―Bu sertifika, üçüncü bir ülke tarafından verilmiĢ bir Ģahsi
mülkiyet sertifikasının aslı ile birlikte ibraz edilmemesi ve
sahibinin örneğe eĢlik etmemesi durumunda geçerli
değildir‖.
Madde 41
BaĢvurular
1.
Bir Ģahsi mülkiyet sertifikası için baĢvuran kiĢi,
gerektiği taktirde baĢvuru formunun 1, 4. ve 6 dan 23 e kadar
olan kutularını ve belgenin aslının ve bütün kopyaların 1, 4.
ve 6 dan 22 ye kadar kutularını dolduracaktır.
Ancak Üye Devletler, sadece bir baĢvuru formunun
doldurulmasını öngörebilirler. Bu durumda bu tür bir
baĢvuru birden fazla sertifika için olabilir.
2.
Uygun biçimde doldurulmuĢ form, söz konusu
makamın bir sertifikanın verilmesinin gerekip gerekmediğini
belirleyebilmesi için gerekli gördüğü gerekli bilgiler ve
belgesel deliller ile birlikte örneklerin menĢei olan Üye
Devletin idari makamına veya Madde 39(2) de belirtilen
durumda ilk gidilecek olan Üye Devletin idari makamına
teslim edilecektir.
Sertifika sahibi tarafından gümrük dairesine teslim
edilecek belgeler
1.
Madde 39(1) uyarınca verilmiĢ bir Ģahsi mülkiyet
sertifikasının kapsadığı bir örneğin ithalatı, ihracatı veya
yeniden ihracatı hallerinde, sertifika sahibi, doğrulama
amacıyla devam sayfasının aslı ve kopyasını, (EC) 338/97
sayılı Yönetmeliğin 12(1) Maddesi uyarınca belirlenmiĢ bir
gümrük dairesine teslim edecektir.
Gümrük dairesi, devam sayfasını doldurduktan sonra,
orijinal belgeleri sertifika sahibine iade edecek, devam
sayfasının kopyasını onaylayacak ve bu onaylı kopyayı bu
Yönetmeliğin 45. Maddesi uyarınca ilgili idari makama
gönderecektir.
2.
Madde 39(2) uyarınca verilmiĢ bir Ģahsi mülkiyet
sertifikası için bu Maddenin 1. paragrafı uygulanacak, ancak
sertifika sahibi ayrıca üçüncü ülke tarafından verilmiĢ olan
sertifikanın aslını da doğrulama amacıyla teslim edecektir.
Gümrük dairesi, her iki devam sayfasını da doldurduktan
sonra belgelerin aslını sertifika sahibine iade edecek ve 45.
Madde uyarınca Üye Devletin idari makam tarafından
verilmiĢ olan sertifikanın devam sayfasının onaylı bir
kopyasını o makama gönderecektir.
Madde 43
Kapsam dahilinde olan örneklerin satıĢı
Bu Yönetmeliğin 39(1) Maddesi uyarınca verilmiĢ olan bir
Ģahsi mülkiyet sertifikası sahibi, ilgili örneği satmak
istediğinde ilk önce sertifikayı bunu veren idari makama
teslim edecek ve örneğin (EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin A
Ekinde listede bulunan türlerden biri olması halinde söz
konusu yönetmeliğin 8(3) Maddesi uyarınca yetkili olan
makama bir sertifika için baĢvuracaktır.
Madde 44
DeğiĢtirme
Kaybolan, çalınan veya imha olunan bir Ģahsi mülkiyet
sertifikası, sadece onu veren makam tarafından
değiĢtirilebilir.
L 166/14
EN
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
Eskisinin yerine verilen belge, ilk belge ile aynı sayı, ve
mümkünse aynı geçerlilik tarihini taĢıyacak ve 20 sayılı
kutuda aĢağıdaki ifadeye yer verecektir:
―Bu sertifika aslının gerçek bir kopyasıdır‖.
9. BÖLÜM
19.6.2006
Madde 47
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 5. Maddesinin (2)(b), (3)
ve (4) paragraflarında öngörülen sertifikalar (ihracat
veya yeniden ihracat için gerekli olan sertifikalar)
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 5. Maddesinin (2)(b), (3) ve
(4) paragraflarında öngörülen sertifikalar, kapsadıkları
örnekler için aĢağıdaki ifadelerden hangisinin geçerli
olduğunu belirteceklerdir:
GÜMRÜK PROSEDÜRÜ
(1)
MenĢe Üye Ülkenin kanunları uyarınca doğal yaĢam
ortamından alınmıĢlardır;
(2)
TerkedilmiĢlerdir veya kaçmıĢlardır ve tekrar ele
geçirildikleri Üye Devletin kanunları uyarınca tekrar
ele geçirilmiĢlerdir;
(3)
(EC) 338/97 sayılı Yönetmelik uyarınca Toplulukta
elde edilmiĢ veya Topluluğa getirilmiĢlerdir;
(4)
(EEC) 3626/82 sayılı Yönetmelik uyarınca 1 Haziran
1997 tarihinden önce Toplulukta edinilmiĢ veya
Topluluğa getirilmiĢlerdir;
(5)
SözleĢme uyarınca 1 Ocak 1984 tarihinden önce
Toplulukta edinilmiĢ veya Topluluğa getirilmiĢlerdir;
(6)
3. ve 4. Ģıklarda veya SözleĢme'de bahsedilen
Yönetmelikler, bunlar için geçerli olmadan önce
veya o Üye Devlette geçerli olmadan önce bir Üye
Devletin topraklarında edinilmiĢ veya oraya
getirilmiĢlerdir.
Madde 45
Gümrük dairelerine sunulan belgelerin iletilmesi
1.
Gümrük daireleri, kendilerine (EC) 338/97 sayılı
Yönetmelik ve bu Yönetmelik uyarınca sunulan bütün
belgeleri gecikmeksizin Üye Devletlerinin ilgili idari
makamına göndereceklerdir.
Bu tür belgeleri alan idari makamlar, diğer Üye devletler
tarafından verilmiĢ belgeleri, AnlaĢma uyarınca verilmiĢ her
türlü destekleyici belge ile birlikte, gecikmeksizin ilgili idari
makamlara göndereceklerdir.
2.
1. paragraftan farklı olarak gümrük daireleri, Üye
Devletlerinin idari makam tarafından verilmiĢ olan
belgelerin sunulduğunu elektronik olarak teyit edebilirler.
10. BÖLÜM
Madde 48
(EC) 338797 SAYILI YÖNETMELĠĞĠN 5(2)(b), 5(3),
5(4), 8(3) ve 9(2)(b)
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 8(3) Maddesinde
öngörülen sertifika
MADDELERĠNDE ÖNGÖRÜLEN SERTĠFĠKALAR
(ticari amaçla kullanılan sertifika)
Madde 46
Düzenleyen makam
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 5(2)(b), 5(3), 5(4), 8(3) ve
9(2)(b)
Maddelerinde
öngörülen
sertifikalar,
bu
Yönetmeliğin 50. Maddesi uyarınca bir baĢvurunun
sunulmasından sonra örneklerin bulunduğu Üye Devletin
idari makam tarafından verilebilir.
1.
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 8(3) Maddesi
çerçevesindeki bir sertifika, anılan yönetmeliğin A Ekinde
listesi bulunan türlerin örneklerinin, aĢağıdaki sebeplerden
herhangi biri nedeniyle söz konusu Yönetmeliğin 8(1)
Maddesinde belirlenen yasaklardan biri ya da birden
fazlasından muaf olduğunu belirtecektir:
(a)
Topluluk'ta edinimleri veya giriĢleri, (EC) 338/97
sayılı Yönetmeliğin A Ekinde, veya SözleĢme'nin
1.Ekinde veya (EEC) 3626/82 sayılı Yönetmeliğin
C1 Ekinde listesi bulunan türlerle ilgili hükümler
bunlar için geçerli olmadan önce gerçekleĢmiĢtir.
19.6.2006
EN
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
L 166/15
(b)
Bir Üye Devlet'ten gelmiĢlerdir ve bu Üye Devletin
yasaları uyarınca doğal yaĢam ortamından
alınmıĢlardır;
( c)
Kapalı alanlarda doğmuĢ ve yetiĢtirilmiĢ hayvanlar
veya bunların parçalarıdır veya bunlardan
türetilmiĢlerdir;
BaĢvuruda verilmeyen bilgilerin nedeni açıklanmalıdır.
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 8. Maddesinin (3)(
c) ve (e)'den (g)'ye kadar olan paragraflarında
bahsedilen amaçlardan biri için kullanılmalarına izin
verilmiĢtir.
Bunlarla ilgili olarak daha önce yapılmıĢ bir baĢvuru
reddedilmiĢ olan örneklerle ilgili bir sertifika için bir baĢvuru
yapıldığında, baĢvuru sahibi, idari makamı bu konuda
bilgilendirecektir.
(d)
2.
Uygun biçimde doldurulmuĢ form, söz konusu
makamın,
bir
sertifikanın
verilmesinin
gerekip
gerekmediğini belirleyebilmesi için gerekli gördüğü gerekli
bilgiler ve belgesel deliller ile birlikte örneklerin bulunduğu
Üye Devletin idari makama teslim edilecektir.
2.
Bir Üye devletin yetkili idari makamı, "belge sahibi
için suret"te (form 2) 338/97 sayılı Yönetmeliğin (EC) 8(3)
Maddesinde öngörüldüğü Ģekilde örneklerin söz konusu
Yönetmeliğin 8(1) Maddesinde belirtilen yasakların biri veya
daha fazlasından muaf olduğunun belirtilmesi halinde "belge
sahibi için suret"in sunulması üzerine bir ithalat izninin,
Yönetmeliğin 8(3) Maddesi çerçevesinde bir belge olarak
kabul edilebileceğini kararlaĢtırabilir.
Madde 49
Madde 51
Ġzinler, bildirimler ve sertifikalarda değiĢiklikler
1.
Bir ithalat izninın ―belge sahibine ait suret" (2.form),
bir ithalat bildiriminin ―ithalatçının sureti‖ (2. form) veya bir
sertifika kapsamında olan bir sevkiyatın bölünmesi veya
baĢka nedenlerle bu belgelerdeki bilgilerin artık gerçek
durumu yansıtmaması halinde idari makam aĢağıdaki
iĢlemlerden birini yapabilir:
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 9(2)(b) Maddesinde
öngörülen sertifikalar
(a)
Söz konusu belgelerde Madde 4(2) uyarınca gerekli
olan değiĢiklikleri yapabilir;
(b)
47. ve 48. Maddelerde bahsedilen amaçlar için bir ya
da daha fazla ilgili sertifika verebilir.
(canlı örneklerin dolaĢımı için sertifika)
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 9(2)(b) Maddesi
çerçevesindeki bir sertifika, anılan Yönetmeliğin A Ekinde
listesi bulunan türlerin örneklerinin ithalat izninde veya daha
önce verilmiĢ olan bir sertifikada belirlenmiĢ olan yerlerden
hareketine izin verildiğini ifade edecektir.
Madde 50
Ġdari makam, (b) Ģıkkı çerçevesinde gerekli olduğu takdirde
baĢka bir Üye Devletin idari makam ile istiĢare ederek ilk
önce değiĢtirilecek belgenin geçerli olup olmadığını
belirlemelidir.
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 5(2)(b), 5(3), 5(4), 8(3) ve
9(2)(b) Maddelerinde öngörülen sertifikalar için
baĢvurular
2.
Bir ithalat izninın ―belge sahibine ait sureti‖ (2.
form), bir ithalat bildiriminin ―ithalatçının sureti‖ (2. form),
veya daha önceden verilmiĢ bir sertifikanın yerine geçmek
üzere sertifikalar verildiğinde, söz konusu belge, sertifikayı
veren idari makam tarafından alıkonulacaktır.
1.
(EC) 339/97 sayılı Yönetmeliğin 5(2)(b), 5(3), 5(4),
8(3) ve 9(2)(b) Maddelerinde öngörülen sertifikalar için
baĢvuran kiĢiler, gerektiği taktirde baĢvuru formunun 1 ve 2
sayılı ve 4'ten 19'a kadar olan kutularını ve belgenin aslı ile
bütün kopyaların 1 sayılı ve 4'ten 18'e kadar olan kutularını
dolduracaklardır.
Ancak Üye Devletler, sadece bir baĢvuru formunun
doldurulmasını öngörebilirler. Bu durumda bu tür bir
baĢvuru birden fazla sertifika ile ilgili olabilir.
3.
Kaybolan, çalınan veya imha olunan bir izin,
bildirim veya sertifika, sadece onu veren makam tarafından
değiĢtirilebilir.
4.
1. paragraf çerçevesinde bir idari makam baĢka bir
Üye Devletin idari makamı ile danıĢmalarda bulunduğunda
öteki Üye devletin idari makamı, bir haftalık bir süre
içerisinde yanıt verecektir.
L 166/16
EN
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
11. BÖLÜM
19.6.2006
ETĠKETLER
uyarınca doldurulmuĢ bir ithalat bildiriminin ―ithalatçının
kopyası‖nın (2.form) ibrazını Ģart koĢacaktır ve (EC) 338/97
ve bu Yönetmeliğe uyulduğunu tesbit etmek için gerekli
gördüğü her türlü kontrolü gerçekleĢtirebilir.
Madde 52
13. BÖLÜM
Etiketlerin kullanımı
KAPALI ALANLARDA DOĞMUġ VE
YETĠġTĠRĠLMĠġ ÖRNEKLER VE SUNĠ OLARAK
ÜRETĠLMĠġ ÖRNEKLER
1.
Madde 2(6) da belirtilen etiketler sadece kayıtlı
bilimadamları ve bilimsel kurumlar arasında ticari olmayan
amaçlarla ödünç verilen, bağıĢlanan veya değiĢilen
kurutulmuĢ bitki koleksiyonları, muhafaza edilmiĢ,
kurutulmuĢ veya yerleĢtirilmiĢ müze örnekleri ve bilimsel
çalıĢmalar için kullanılan canlı bitkiler arasında hareketi için
kullanılır.
2.
1. paragrafta belirtilen bilimadamları ve bilimsel
kurumlara bulundukları Üye Devletin idari makam
tarafından bir sicil numarası verilecektir.
Kayıt numarasında beĢ hane olacak, bunun ilk ikisi ilgili Üye
Devlete ait iki harflik ISO ülke kodu olacak ve son üç hane
her bir kuruma yetkili idari makam tarafından verilen ayrı bir
numara olacaktır.
3.
Ġlgili bilimadamları ve bilimsel kurumlar, etiketin 1
den 5 e kadar olan kutularını dolduracak ve etiketin bu
amaçla ayrılan parçasını iade ederek kayıtlı oldukları idari
makama her bir etiketin kullanımı hakkında derhal bilgi
vereceklerdir.
Madde 54
Hayvan türlerinin kapalı alanlarda doğmuĢ ve
yetiĢtirilmiĢ örnekleri
55. Madde hükümleri saklı olarak bir hayvan türünün bir
örneği, ancak bir idari makamın, ilgili Üye Devletin yetkili
bir bilimsel makamına danıĢarak aĢağıdaki kriterlerin yerine
getirildiğini belirlemesi halinde kapalı bir alanda altında
doğmuĢ ve yetiĢtirilmiĢ sayılacaktır:
(1)
Örnek, aĢağıdakilerden birinden kontrol altındaki bir
ortamda doğmuĢ bir yavrudur veya böyle bir
yavrudan türetilmiĢtir:
(a)
Eğer üreme cinsel ise, kontrol altındaki bir ortamda
çiftleĢmiĢ veya gametleri diğer bir Ģekilde transfer
edilmiĢ olan anne ve babadan;
(b)
Eğer üreme cinsel değilse, yavrunun geliĢimi
baĢladığında kontrol altındaki bir ortamda olan anne
ve babadan;
(2)
damızlık hayvanlar, elde edilme tarihinde bunlar için
geçerli olan yasal hükümlere uygun olarak ve doğal
yaĢamdaki ilgili türlerin hayatatta kalmasına zarar
vermeyecek bir Ģekilde oluĢturulmuĢtur;
(3)
Damızlık hayvanlar, sadece aĢağıdaki amaçlardan
biri veya daha fazlası için doğal yaĢamdaki ilgili
türlerin hayatta kalmalarına zarar vermeyecek
biçimde ve ilgili yasal hükümlere uygun olarak ara
sıra yapılan eklemeler dıĢında doğal ortamdaki türler
dahil edilmeden muhaza edilmektedir:
12. BÖLÜM
(338/97 SAYILI YÖNETMELĠĞĠN EC) 4(7)
MADDESĠNDE BELĠRTĠLEN GÜMRÜK
PROSEDÜRLERĠNDEN DEROGASYONLAR
Madde 53
GiriĢ noktasında bulunan sınır gümrük dairesi dıĢındaki
gümrük daireleri
1.
Topluluğa sokulacak bir sevkiyat, bir sınır gümrük
dairesine deniz, hava veya tren yolu ile aynı ulaĢım aracı ile
ve depolama olmadan (EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 12(1)
Maddesi uyarınca belirlenmiĢ Topluluk içindeki baĢka bir
gümrük dairesine gönderilmek üzere ulaĢtığında, kontrollerin
tamamlanması ve ithalat belgelerinin sunumu sözkonusu
öteki gümrük dairesinde yapılacaktır.
2.
Bir sevkiyat (EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 12(1)
Maddesi uyarınca belirlenmiĢ bir gümrük dairesinde kontrol
edilmiĢse ve baĢka bir gümrük dairesine herhangi müteakip
bir gümrük prosedürü için gönderilmiĢse, yükün gönderildiği
gümrük dairesi, bu Yönetmeliğin 23. Maddesi uyarınca
doldurulmuĢ bir ithalat izninın ―belge sahibine verilen
suretini‖ (2.form), veya bu Yönetmeliğin 24. Maddesi
(a)
Sağlığa zararlı grup içi üremeyi önlemek veya
azaltmak için bu tür bir eklemenin büyüklüğü
yeni genetik madde ihtiyacına göre
belirlenecektir;
(b)
El konulmuĢ hayvanları (EC( 338/97 sayılı
Yönetmeliğin 16(3) Maddesi uyarınca elden
çıkarmak için;
19.6.2006
( c)
(4)
EN
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
Ġstisnai olarak damızlık olarak kullanmak için.
L 166/17
2.
Tek tür dikim alanlarında yetiĢtirilmiĢ ağaçlardan
elde edilen kereste, 1. paragraf uyarınca suni olarak üretilmiĢ
sayılacaktır.
Damızlık hayvanlar, kontrol altındaki bir ortamda
ikinci veya sonraki nesil (F2, F3 vb.) yavru
üretmiĢtir veya kontrol altındaki bir ortamda
güvenilir Ģekilde ikinci nesil yavru üretme
kapasitesine sahip olduklarını gösterecek biçimde
yönetilmektedir.
14. BÖLÜM
ġAHSĠ EġYALAR VE EV EġYALARI
Madde 57
Madde 55
ġahsi eĢyalar ve ev eĢyalarının Topluluğa giriĢi ve
yeniden giriĢi
Soyun tesbit edilmesi
Madde 54, 62(1) veya 63(1) çerçevesinde yetkili idari
makam, bir hayvanın soyunun kan veya diğer doku tahlili
yoluyla tesbit edilmesini gerekli gördüğünde bu tür tahlil
veya gerekli örnekler söz konusu makam tarafından tesbit
edilen bir Ģekilde yapılacak ve temin edilecektir.
1.
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 7(3) Maddesinde
öngörülen Ģahsi eĢyalar ve ev eĢyaları için anılan
Yönetmeliğin 4. Maddesinden derogasyon, ticari amaçla
kullanılan, satılan, ticari amaçlarla sergilenen, satıĢ için
tutulan, satıĢa sunulan veya satıĢ için nakledilen örnekler için
uygulanmayacaktır.
Madde 56
Bu derogasyon ancak, aĢağıdaki Ģartlardan birine uygun
olmaları halinde avlanan hayvanların kısımları dahil olmak
üzere örneklere uygulanacaktır:
Bitki türlerinin suni olarak üretilmiĢ örnekleri
1.
Bir bitki türünün bir örneği, ancak yetkili bir idari
makamın, ilgili Üye Devletin yetkili bir bilimsel makamına
danıĢarak aĢağıdaki kriterlerin yerine gelmiĢ olduğunu
belirlemesi halinde suni olarak üretilmiĢ sayılacaktır:
(a)
Örnek, kontrol altındaki Ģartlarda tohumlar, aĢı
kalemleri, fasileler, onarıcı dokular veya diğer bitki
dokuları, sporlar veya diğer üretici maddelerden
yetiĢtirilmiĢ bitkiler veya bunların türevleridir;
(b)
YetiĢtirilmiĢ ebeveyn bitkiler, elde edildikleri tarihte
kendileri için geçerli olan yasal hükümlere uygun
olarak oluĢturulmuĢtur ve doğal yaĢamdaki türlerin
varlıklarını sürdürmelerine zarar vermeyecek
biçimde muhafaza edilmektedir;
(c)
YetiĢtirilmiĢ ebeveyn bitkiler, uzun vadeli olarak
sürdürülmeleri garanti altında olacak Ģekilde
yönetilmektedir;
(d)
AĢılanmıĢ bitkiler için, hem kök hem de aĢı, (a), (b)
ve (c) Ģıklarına göre suni olarak üretilmiĢtir.
Kontrol altındaki Ģartlar, (a) Ģıkkı çerçevesinde sınırlandırma
olmadan çift sürme, gübreleme, zararlı bitkilerle mücadele,
sulama veya saksıya dikme, yatak yapma ve hava
Ģartlarından koruma gibi fidanlık faaliyetleri dahil olmak
üzere insan müdahalesi ile yoğun olarak yönlendirilen doğal
olmayan bir ortam anlamına gelir.
(a)
Üçüncü ülkelerden gelen yolcuların Ģahsi bagajında
bulunmaktadırlar;
(b)
üçüncü bir ülkeden ikamet etmek üzere Topluluğa
gelen bir gerçekkiĢinin Ģahsi mülkü içerisindedirler;
( c)
Seyahat eden bir kiĢi tarafından alınmıĢ ve daha
sonraki bir tarihte ithal edilmiĢ avlanmıĢ hayvan
kısımlarıdır.
2.
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 7(3) Maddesinde
öngörülen Ģahsi eĢyalar ve ev eĢyalarına iliĢkin söz konusu
Yönetmeliğin 4. Maddesinden derogasyon, anılan
Yönetmeliğin A Ekinde listesi bulunan türlerin örnekleri
için, bunların Topluluğa ilk defa normalde Toplulukta
ikamet eden veya orada ikamet edecek olan bir kiĢi
tarafından getirilmeleri halinde uygulanmayacaktır.
3.
AvlanmıĢ hayvanların kısımları dahil olmak üzere,
Ģahsi eĢyaların ve ev eĢyalarının, normal olarak Toplulukta
ikamet eden bir kiĢi tarafından ve (EC) 338/97 sayılı
Yönetmeliğin B Ekinde listesi bulunan türlerin örneklerini
kapsayacak biçimde ilk kez Topluluğa getirilmeleri, ihracat
ya da yeniden ihracat belgesinin aslı ve bunun bir kopyasının
sunulması kaydıyla gümrüğe bir ithalat izni sunumunu
gerektirmeyecektir.
Gümrük, belgenin aslını bu Yönetmeliğin 45. Maddesi
uyarınca gönderecek ve damgalanmıĢ kopyayı sahibine iade
edecektir.
L 166/18
EN
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
4.
Avlanan hayvanların kısımları dahil olmak üzere,
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin A veya B Ekinde listesi
bulunan türlerin örnekleri olan Ģahsi eĢyalar ve ev
eĢyalarının normal olarak Toplulukta ikamet eden bir kiĢi
tarafından Topluluğa yeniden getirilmesi, aĢağıdakilerden
birinin mevcut olması kaydıyla, gümrüğe bir ithalat izni
sunulmasını gerektirmeyecektir:
(a)
Daha önce kullanılmıĢ bir ithalat veya ihracat izninın
gümrükçe onaylanmıĢ ―belge hamiline verilen suret‖
(2.form);
(b)
3. paragrafta bahsedilen ihracat veya yeniden ihracat
belgesinin kopyası;
(c)
(a)
KiĢi baĢına 250 grama kadar Mersin balığı havyarı
(Acipenseriformes spp.) türü;
(b)
KiĢi baĢına en fazla üç taneye kadar Cactaceae spp.
"rainsticks";
(c)
(d)
2.
Ġhracat durumunda (EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin
7(3) Maddesinde öngörülen Ģahsi eĢyalar ve ev eĢyaları için
söz konusu Yönetmeliğin 5. Maddesinden derogasyon,
anılan Yönetmeliğin A ve B Eklerinde listesi bulunan
türlerin örneklerine uygulanmayacaktır.
3.
Normal olarak Toplulukta ikamet eden bir kiĢi
tarafından (EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin A ve B
Eklerinde listesi bulunan türlerin örnekleri olan ve avlanmıĢ
hayvanların kısımları da dahil olmak üzere Ģahsi eĢyalar ve
ev eĢyalarının yeniden ihracatı, aĢağıdakilerden birinin
sunumu kaydıyla gümrüğe bir yeniden ihracat sertifikası
sunulmasını gerektirmeyecektir:
(a)
Daha önce kullanılmıĢ bir Topluluk ithalat veya
ihracat izninın gümrük tarafından onaylanmıĢ ―belge
hamiline verilen sureti‖ (2.form);
(b)
Bu Yönetmeliğin 57(3) Maddesinde belirtilen ihracat
veya yeniden ihracat belgesinin kopyası;
(c)
Örneklerin Topluluk içerisinde edinilmiĢ olduklarına
dair delil.
Örneklerin Topluluk içerisinde edinilmiĢ olduğuna
dair delil.
5.
3. ve 4. paragraflardan farklı olarak olarak, (EC)
338/97 sayılı Yönetmeliğin B Ekinde listesi bulunan
aĢağıdaki maddelerin Topluluğa giriĢi veya yeniden giriĢi,
bir ihracat veya yeniden ihracat belgesi veya ithalat izninın
sunumunu gerektirmeyecektir:
19.6.2006
4.
2. ve 3. paragraflardan farklı olarak olarak, Madde
57(5) nin (a) dan (d) ye kadar olan noktalarında listesi
bulunan maddelerin ihracatı veya yeniden ihracatı, bir
ihracat veya yeniden ihracat belgesinin sunumunu
gerektirmeyecektir.
15. BÖLÜM
KiĢi baĢına en fazla dört taneye kadar, et ve avlanmıĢ
hayvanların kısımları hariç, ölü Crocodylia spp.'nin
iĢlenmiĢ örnekleri
MUAFĠYETLER VE DEROGASYONLAR
KiĢi baĢına en fazla üç taneye kadar Strombus gigas
kabukları.
Madde 59
Madde 58
ġahsi eĢyalar ve ev eĢyalarının Topluluktan ihracatı ve
yeniden ihracatı
1.
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 7(3) Maddesinde
öngörülen Ģahsi eĢyalar ve ev eĢyaları için söz konusu
Yönetmeliğin 5. Maddesinden derogasyon, ticari kazanç için
kullanılan, satılan, ticari amaçlarla sergilenen, satıĢ için
tutulan, satıĢa sunulan veya satıĢ için nakledilen örnekler için
uygulanmayacaktır.
Bu derogasyon, örneklere ancak aĢağıdaki Ģartları haiz
olmaları durumunda uygulanacaktır:
(a)
Üçüncü bir ülkeye gitmekte olan yolcuların Ģahsi
bagajında bulunmaları;
(b)
Normal ikametgahını Topluluktan üçüncü bir ülkeye
nakleden doğal bir kiĢiye ait olmaları.
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 8(3) Maddesinde
öngörülen söz konusu Yönetmeliğin 8(1) Maddesinden
muafiyetler
1.
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 8. Maddesi
(3)(a), (b) ve ( c) paragraflarında belirtilen örnekler için
muafiyetler ancak baĢvuru yapan kiĢinin idari makama söz
konusu Yönetmelikte ve bu Yönetmeliğin 48. Maddesinde
bahsedilen Ģartların yerine getirilmiĢ olduğunu kanıtlaması
halinde tanınacaktır.
2.
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 8(3)(d)
Maddesinde bahsedilen örnekler için muafiyet, ancak
baĢvuru sahibinin, yetkili idari makamı, bu makam yetkili
bilimsel bir makama danıĢtıktan sonra bu Yönetmeliğin 48.
Maddesindeki Ģartların yerine geldiğine dair ve ilgili
örneklerin bu Yönetmeliğin 54., 55. ve 56. Maddeleri
uyarınca kapalı bir alanda doğmuĢ ve yetiĢtirilmiĢ veya suni
olarak üretilmiĢ olduklarına dair ikna etmesi halinde
verilecektir.
3.
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 8. Maddesi (3) (
e) , (f) ve (g) paragraflarında belirtilen örnekler için
muafiyet, ancak baĢvuru sahibinin, yetkili idari makamı, bu
makam yetkili bir bilimsel makam ile istiĢare ettikten sonra
söz konusu Yönetmelikte ve bu Yönetmeliğin 48.
Maddesinde belirtilen Ģartların yerine geldiğine dair ikna
etmesi halinde verilecektir.
19.6.2006
EN
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
4.
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 8(3)(h) Maddesinde
belirtilen örnekler için muafiyet ancak baĢvuru sahibinin
yetkili idari makamı, ilgili örneklerin Üye bir Devlette onun
kanunlarına uygun olarak doğal yaĢam ortamından alındığına
dair ikna etmesi halinde verilecektir.
5.
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 8(3) Maddesinin
Ģart koĢtuğu bir muafiyet canlı omurgalı hayvanlar için
ancak baĢvuru sahibinin yetkili idari makamı, bu
Yönetmeliğin 66. Maddesinin ilgili hükümlerinin yerine
getirildiğine dair ikna etmesi halinde verilecektir.
Madde 60
Bilimsel kurumlar lehine (EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin
8(1) Maddesinden Derogasyon
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 9. Maddesi saklı kalmak
kaydıyla, anılan Yönetmeliğin 8(1) Maddesinden derogasyon
izni, bilimsel bir makama danıĢılarak bir idari makam
tarafından onaylanan bilimsel kurumlara, aĢağıdakilerden
herhangi biri için söz konusu Yönetmeliğin A Ekinde listede
bulunan türlerin koleksiyonundaki bütün örnekleri kapsayan
bir sertifikanın verilmesi ile verilebilir:
(1)
L 166/19
(2)
Bu Yönetmeliğin 62. Maddesinde Ģart koĢulan
genel muafiyetlerden biri kapsamında bulunmaları
.
Madde 62
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 8. Maddesi (1) ve (3)
sayılı paragraflarından genel muafiyetler
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 8(3) Maddesinde belirtilen
8(1) Maddesindeki yasaklara iliĢkin muafiyetin her bir vaka
için sertifika verilerek tanınacağına dair hüküm aĢağıdakiler
için uygulanmayacak ve bunlar için herhangi bir sertifika
gerekli olmayacaktır:
(1)
Belirtilen türlerin örneklerinin bu Yönetmeliğin
66(1) Maddesi uyarınca iĢaretlenmiĢ olması
kaydıyla bu Yönetmeliğin 10. Ekinde listesi
bulunan türlerin ve bunların melezlerinin kapalı
bir alanda doğmuĢ ve yetiĢtirilmiĢ örnekleri;
(2)
Bitki türlerinin suni olarak üretilmiĢ örnekleri;
(3)
(EC)
338/97
sayılı
Yönetmeliğin
2(w)
Maddesinde tanımlandığı Ģekild, 50 yıldan daha
fazla bir zaman önce edinilmiĢ ve iĢlenmiĢ
örnekler.
Ġlgili türün korunmasının sağlanması amacıyla kapalı
bir alanda veya suni üretme;
Madde 63
(2)
Ġlgili türün korunması veya muhafazasını amaçlayan
araĢtırma veya eğitim.
Bu tür bir sertifikanın kapsadığı örnekler, ancak bu tür bir
sertifikaya sahip olan diğer bilimsel kurumlara satılabilir.
Madde 61
(EC) 338797 sayılı Yönetmeliğin 8. Maddesinin (1) ve (3)
sayılı paragraflarından muafiyetler
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 9. Maddesi saklı kalmak
kaydıyla ilgili örneklerin aĢağıdaki Ģartlardan birine uygun
olmaları halinde Yönetmeliğin A Ekinde listesi bulunan
türlerin örneklerinin satın alınması, satın alınma teklifi veya
edinimine dair aynı Yönetmeliğin 8(1) Maddesinde
belirlenen yasak, söz konusu Yönetmeliğin 8(3) Maddesinin
bu yasaklara iliĢkin muafiyetlerin her bir vaka için sertifika
verilerek tanınacağına dair Madde 8(3) de belirlenen hüküm
uygulanmayacaktır:
(1)
Bu Yönetmeliğin 48. Maddesinde Ģart koĢulan
örneğe özel sertifikalardan biri kapsamında
bulunmaları;
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 8(3) Maddesine göre
önceden düzenlenmiĢ sertifikalar
1.
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 8(3)(d) Maddesi
çerçevesinde üreticilerin üretme kayıtları tutmaları ve
istendiği takdirde bu kayıtları yetkili idari makama
göstermeleri kaydıyla Üye bir Devlet, bu amaç için bir idari
makam tarafından onaylanmıĢ ve önceden basılmıĢ
sertifikaları üreticilere verebilir.
Bu tür sertifikaların 20 sayılı kutusunda aĢağıdaki ifade
bulunacaktır:
―Sertifika sadece aĢağıdaki sınıf/sınıflar için geçerlidir:…..‖
2.
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğinin 8. Maddesinin
(3)(d), ve (h) paragrafları çerçevesinde Üye bir Devlet,
önceden basılmıĢ sertifikaları, bir idari makam tarafından
onaylanmıĢ kiĢilere, bu kiĢilerin aĢağıdaki Ģartları yerine
getirmeleri kaydıyla, bu tür sertifikalara dayalı olarak
Topluluk içerisinde doğal yaĢam ortamından yasal olarak
alınmıĢ kapalı bir alanda yetiĢtirilmiĢ ölü örnekler ve/veya az
sayıda ölü örnekleri satmaları için önceden basılmıĢ
sertifikaları verebilir:
(a)
Ġstek üzerine yetkili idari makama gösterdiği ve
satılan türlerin/örneklerin ayrıntıları,
eğer
biliniyorsa ölüm sebebi, örneklerin kendisinden
edinildiği kiĢiler ve satıldıkları kiĢileri içeren
kayıtların tutulması;
L 166/20
(b)
EN
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
Yetkili idari makama, o yıl içindeki satıĢların
ayrıntıları, örneklerin Türü ve sayısı, ilgili tür ve
örneklerin nasıl edinildiği konusunda bilgileri
içeren yıllık bir rapor sunulması.
16. BÖLÜM
ĠġARETLEME ġARTLARI
Madde 64
Ġthalat ve Topluluk içerisindeki ticari faaliyetler
amacıyla örneklerin iĢaretlenmesi
1.
AĢağıdaki maddelere iliĢkin ithalat izinleri, ancak
baĢvuru sahibinin yetkili idari makamı, Madde 66(6)
uyarınca örneklerin tek tek iĢaretlendiğine dair ikna etmesi
halinde verilecektir:
(a)
SözleĢme Tarafları Konferansı
tarafından
onaylanmıĢ bir kapalı bir alanda üretme
iĢleminden türemiĢ örnekler;
(b)
SözleĢme Tarafları Konferansı
tarafından
onaylanmıĢ bir çiftlik iĢletmesi faaliyetinden elde
edilen örnekler;
(c)
Bunlarla ilgili bir ihracat kotası SözleĢme
Tarafları Konferansı tarafından onaylanmıĢ olan
AnlaĢmanın 1. Ekinde listede belirtilen bir türün
popülasyonundan elde edilen örnekler;
19.6.2006
Madde 65
Örneklerin ihracat ve yeniden ihracat amacıyla
iĢaretlenmesi
1.
64. Maddenin (1)(a) ile (d) den (f) ye kadar olan
paragraflarında belirtilen ve önemli ölçüde değiĢtirilmemiĢ
olan örnekler için yeniden ihracat sertifikaları, ancak baĢvuru
sahibinin idari makamı, ilk iĢaretlerin bozulmamıĢ olduğuna
dair ikna etmesi halinde verilecektir.
2.
Bütün ham, tabaklanmıĢ ve/veya cilalanmıĢ
timsah derileri ve yan tarafları için yeniden ihracat
sertifikaları, ancak baĢvuru sahibinin idari makamı, ilk
etiketlerin aynen muhafaza edildiği veya ilk etiketlerin
kaybolmuĢ veya çıkartılmıĢ olması durumunda örneklerin bir
yeniden ihracat etiketi ile iĢaretlenmiĢ olduğuna dair ikna
etmesi durumunda verilecektir.
3.
Madde 64(1) (g) noktasında belirtilen herhangi bir
havyar konteyneri için ihracat izinleri ve yeniden ihracat
sertifikaları ancak eğer konteyner Madde 66(6) uyarınca
iĢaretlenmiĢse verilecektir.
4.
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin A Ekinde listesi
bulunan canlı omurgalı hayvan türleri ile ilgili ihracat izinleri
ancak baĢvuru sahibinin yetkili idari makamı, bu
Yönetmeliğin 66. Maddesinde belirlenen ilgili Ģartların
yerine getirildiğine dair ikna etmesi halinde verilecektir.
Madde 66
(d)
Hem uzunluğu 20 cm ya da daha fazla , hem de
ağırlığı 1 kg ya da daha fazla olan Afrika filinin
ham fildiĢleri ve bunların kesilmiĢ parçaları;
(e )
Topluluğa ihraç edilmiĢ olan ham, tabaklanmıĢ
ve/veya cilalanmıĢ timsah derileri, yan tarafları,
kuyrukları, gırtlakları, ayakları, sırt bölümleri ve
bunun diğer parçaları, ve Topluluğa yeniden ihraç
edilen bütün ham, tabaklanmıĢ veya cilalanmıĢ
timsah derileri ve yan tarafları;
(f)
Bir gezici serginin parçası olan ve (EC) 338/97
sayılı Yönetmeliğin A Ekinde listede bulunan
canlı omurgalı hayvan türleri;
(g)
Söz konu havyarın doğrudan içereneneke kutu,
kavanoz veya kutular da dahil olmak üzere
Acipenseriformes spp. Havyarı içeren herhangi tür
konteyner.
2.
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 8(5) Maddesi
çerçevesinde, bu Maddenin 1. paragrafının (g) Ģıkkında
belirtilen bütün havyar kapları bu Yönetmeliğin 66(7)
Maddesinde belirlenen ek Ģartlara tabi olmak üzere, bu
Yönetmeliğin 66(6) Maddesi uyarınca iĢaretlenecektir.
ĠĢaretleme yöntemleri
1.
33(1), 40(1) ve 65(4) Maddeler çerçevesinde bu
Maddenin 2. ve 3. paragrafları uygulanacaktır.
2.
Kapalı bir alanda doğmuĢ ve yetiĢtirilmiĢ kuĢlar 8.
paragraf uyarınca veya yetkili idari makamın hayvanın
fiziksel veya davranıĢsal özellikleri nedeniyle bu yöntemin
uygun olmadığı görüĢüne varması halinde 11784: 1996 (E)
ve 11785: 1996 ( E) ISO Standartlarına uygun olan ve özel
numara verilmiĢ değiĢtirilemez bir mikroçip iletici ile
iĢaretlenecektir.
3.
Kapalı bir alanda doğmuĢ ve yetiĢtirilmiĢ kuĢlar
dıĢındaki canlı omurgalı hayvanlar, 11784: 1996 (E) ve
11785: 1996 ( E) ISO Standartlarına uygun özel olarak
numaralandırılmıĢ, değiĢtirilemez bir mikroçip iletici ile
iĢaretlenecek veya yetkili idari makamın örneğin/türün
fiziksel veya davranıĢsal özellikleri nedeniyle bu metodun
uygun olmadığı görüĢünde olması halinde ilgili örnekler özel
Ģekilde numaralandırılmıĢ halkalar, bantlar, etiketler,
dövmeler veya benzeri yollarla iĢaretlenecek veya baĢka
herhangi diğer uygun yolla tanımlanabilir olacaktır.
19.6.2006
EN
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
4.
33(1), 40(1), 48(2) ve 65(4) Maddeleri, yetkili
idari makamın, ilgili sertifikanın verildiği anda ilgili
örneklerin fiziksel özelliklerinin hiçbir iĢaretleme metodunun
güvenlikli bir Ģekilde uygulanmasına izin vermediği
görüĢüne varması halinde uygulanmayacaktır.
L 166/21
Yekpare kapalı bir ayak halkası, herhangi bir kırılma veya
eklemesi olmayan, hiçbir Ģekilde değiĢtirilmemiĢ, kuĢun
hayatının ilk günlerinde takılmasının ardından ayak tam
olarak büyüdükten sonra kuĢtan çıkarılamayacak olan ve bu
amaç için ticari olarak üretilmiĢ yekpare bir yuvarlak halka
veya bant anlamına gelir.
Madde 67
Böyle bir durumda ilgili idari makam, iĢleme özgü bir
sertifika verecek ve o sertifikanın 20 sayılı kutusuna bunu
kaydedecek veya iĢaretleme metodunun daha sonraki bir
tarihte güvenlikli olarak uygulanmasının mümkün olması
durumunda ilgili buna gerekli hükümleri dahil edecektir.
Bu tür örnekler için örneğe özgü sertifikalar, gezici sergi
sertifikaları ve Ģahsi mülkiyet sertifikaları verilmeyecektir.
Ġnsani iĢaretleme yöntemleri
Toplulukta canlı hayvanların iĢaretlenmesinin bir etiket,
bant, halka veya diğer bir aracın takılmasını veya hayvanın
anatomisinin bir parçasının iĢaretlenmesini veya mikroçip
ileticilerin yerleĢtirilmesini gerektirdiği hallerde, bu iĢlemler,
ilgili örneğe insani muamelede bulunularak ve doğal durumu
ve davranıĢına özen gösterilerek yapılacaktır.
Madde 68
5.
1 Ocak 2002’den önce 11784: 1996 (E ) ve 11785:
1996 (E ) ISO Standartlarına uygun olmayan bir mikroçip
iletici ile veya 1 Haziran 1997’den önce 3. paragrafta
belirtilen metodlardan biri ile veya Topluluğa giriĢlerinden
önce 6. paragrafa uygun olarak iĢaretlenmiĢ örnekler, 2. ve 3.
paragrafa uygun olarak iĢaretlenmiĢ sayılacaktır.
6.
Madde 64(1) ve 65 de belirtilen örnekler, ilgili
örnekler için SözleĢme Tarafları Konferansı tarafından
onaylanmıĢ veya tavsiye edilmiĢ yönteme göre iĢaretlenecek,
ve özellikle, Madde 64(1) ve 65(3) de bahsedilen havyar
kapları, her bir ana kaba takılı olan tekrar kullanılamaz
nitelikteki etiketler vasıtasıyla tek tek iĢaretlenecektir.
ĠĢaretleme yöntemlerinın karĢılıklı olarak tanınması
1.
Üye Devletlerin yetkili makamları, diğer Üye
Devletlerin onayladığı ve 66. Maddeye uygun olan
iĢaretleme yöntemlerinı tanıyacaklardır.
2.
Bu Yönetmelik uyarınca bir izin veya sertifika Ģart
koĢulduğunda, bu tür bir belgede örneğin iĢaretlenmesine
iliĢkin bütün bilgiler yer alacaktır.
17. BÖLÜM
7.
Sadece Üye bir Devletin idari makam tarafından
izin verilmiĢ paketleme ve yeniden paketleme fabrikalarının
ihracat, yeniden ihracat veya Topluluk içi ticaret için havyar
iĢleme ve paketleme veya yeniden paketleme hakkı olacaktır.
RAPORLAR VE BĠLGĠ
Madde 69
Ġthalat, ihracat ve yeniden ihracat hakkında raporlar
Ġzinli paketleme ve yeniden paketleme fabrikalarının,
duruma göre ithal edilen, ihraç edilen, yeniden ihraç edilen,
yerinde üretilen veya depolanan havyarın miktarları ile ilgili
yeterli kayıtlar tutmaları Ģart koĢulacaktır. Bu kayıtlar ilgili
Üye Devlette idari makam tarafından teftiĢ için hazır
durumda olmalıdır.
Söz konusu idari makam tarafından bu tür her bir paketleme
ve yeniden paketleme fabrikasına özel bir kayıt kodu tahsis
edilecektir.
8.
Kapalı bir alanda doğmuĢ ve yetiĢtirilmiĢ kuĢlar
ve kontrol altındaki bir ortamda doğmuĢ diğer kuĢlar özel
olarak iĢaretlenmiĢ ve yekpare kapalı bir ayak halkası
vasıtasıyla iĢaretlenecektir.
Üye Devletler, giriĢ veya ihracat veya yeniden ihracat yerine
bakmaksızın yönetim makamları tarafından verilmiĢ izin ve
sertifikalara dayalı olarak gerçekleĢtirilmiĢ Topluluğa ithalat
ve Topluluktan ihracat ve yeniden ihracat hakkında veri
toplayacaklardır.
Üye Devletler, (EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 15(4)(a)
Maddesine uygun olarak, söz konusu Yönetmeliğin A, B ve
C Eklerinde listesi bulunan türler konusunda bir takvim
yılına iliĢkin bilgileri Komisyona, bu Maddenin 4.
paragrafında belirlenen programa uygun olarak bilgisayara
ortamında ve SözleĢme sekreterliğinin bastığı CITES yıllık
raporlarının hazırlanma ve teslim edilme kurallarına uygun
olarak bildireceklerdir.
Raporlarda ele geçirilmiĢ ve el konulmuĢ sevkiyatlarla ilgili
bilgiler de yer alacaktır.
L 166/22
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
EN
2.
1. paragrafta belirtilen bilgiler aĢağıda belirtildiği
Ģekilde iki ayrı kısımda sunulacaktır:
(a)
(b)
SözleĢme'nin Eklerinde listesi bulunan örneklerin
ithalatı, ihracatı, ve yeniden ihracatına iliĢkin
kısım;
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin A, B ve C
Eklerinde listesi bulunan örneklerin ithalatı,
ihracatı ve yeniden ihracatı ile söz konusu
Yönetmeliğin D Ekinde listesi bulunan türlerin
örneklerinin Topluluğa giriĢine iliĢkin kısım.
3.
Üye Devletler, canlı hayvan içeren sevkiyatların
ithalatı ile ilgili olarak mümkün olduğu takdirde (EC) 338/97
sayılı Yönetmeliğin A ve B Eklerinde listesi bulunan türlerin
örneklerinin, Topluluğa giriĢ anında ölü olan yüzdesinin
kayıtlarını tutacaktır.
19.6.2006
(b)
Bu türlerin örneklerinin kullanım Ģekilleri;
( c)
Ticarete konu olan örnekleri kontrol etme
yöntemleri.
2.
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 3(2)( c) veya (d),
veya 3(4)(a) Maddeleri uyarınca bu Yönetmeliğin B veya D
Eklerinde değiĢiklik konusunda hazırlanabilecek bir taslak,
Komiteye teslim edilmeden önce Komisyon tarafından,
danıĢma amacıyla Yönetmeliğin 17. Maddesinde belirtilen
Bilimsel Ġnceleme Grubuna teslim edilecektir.
18. BÖLÜM
4.
1., 2. ve 3. paragraflarda belirtilen bilgiler
Komisyona her bir takvim yılı için bir sonraki yılın 15
Haziran tarihinden önce her tür ve her ihracat/yeniden ihracat
ülkesi için iletilecektir.
SON HÜKÜMLER
5.
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 15(4)(c )
Maddesinde belirtilen bilgilere, (EC) 338/97 sayılı
Yönetmeliğin ve bu Yönetmeliğin hükümlerini uygulamak
ve uygulatmak için alınan yasal, düzenleyici ve idari
tedbirlerin ayrıntıları dahil olacaktır.
Madde 71
Buna ek olarak, Üye Devletler aĢağıdaki konularla ilgili bilgi
vereceklerdir:
(a)
Bu Yönetmeliğin 18. ve 19. Maddeleri uyarınca
kayıtlı olan kiĢiler ve gruplar;
(b)
Bu Yönetmeliğin 60. Maddesi uyarınca kayıtlı
olan bilimsel kurumlar;
( c)
Bu Yönetmeliğin 63.
onaylanmıĢ olan üreticiler;
(d)
Bu Yönetmeliğin 66(7) Maddesi uyarınca izin
verilmiĢ
olan
havyar
paketleme/yeniden
paketleme fabrikaları;
(e)
Bu Yönetmeliğin 17. Maddesi uyarınca bitki
sağlığı sertifikalarını kullanımları.
Maddesi
uyarınca
Madde 70
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin Eklerinde DeğiĢiklikler
1.
Üye Devletler, (EC) 338/97 sayılı Yönetmelikte
anılan Yönetmeliğin 15(5) Maddesine uygun olarak
değiĢikliklerin hazırlanması amacıyla söz konusu
Yönetmeliğin Eklerinde belirtilen veya belirtilebilecek
türlerle ilgili olarak aĢağıdaki hususlara iliĢkin bütün bilgileri
Komisyona göndereceklerdir:
(a)
bunların biyolojik ve ticari statüleri;
Ġthalat izinleri için baĢvuruların reddedilmesi
1.
Üye Devletler, (EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin
4(6) Maddesi uyarınca bir kısıtlamanın konulmasınden
hemen sonra bu kısıtlama kaldırılana kadar, bu kısıtlamadan
etkilenen menĢe ülkesi veya ülkelerinden ihraç edilen
örneklerle ilgili ithalat izni baĢvurularını reddedeceklerdir.
2.
1. paragraftan farklı olarak bir ithalat izni
baĢvurusunun kısıtlamanın konmasından önce sunulmuĢ
olması ve Üye Devletin yetkili idari makamının, bununla
ilgili olarak ödeme yapılmıĢ bulunan veya bunun sonucunda
örneklerin sevk edilmiĢ olduğu bir sözleĢme veya sipariĢin
mevcut olduğu görüĢüne varması durumunda bir ithalat izni
verilebilir.
3.
2. paragraf uyarınca verilen bir ithalat izninın
geçerlilik süresi bir ayı aĢmayacaktır.
4.
Aksi Ģart koĢulmadıkça, 1. paragrafta belirtilen
kısıtlamalar aĢağıdaki örneklere uygulanmayacaktır:
(a)
54. ve 55. Maddeler uyarınca kapalı bir alanda
doğmuĢ ve yetiĢtirilmiĢ veya 56. Madde uyarınca
suni olarak üretilmiĢ örnekler;
19.6.2006
(b)
(c)
EN
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 8. Maddesinin
(3)(e), (f) veya (g) paragraflarında belirtilen amaçlar
için ithal edilen örnekler;
L 166/23
Madde 73
Hükümlerin uygulanması konusunda bildirim
Madde 72
Her bir Üye Devlet, bu Yönetmeliğin uygulanması için
özel olarak kabul ettiği hükümler ve bu Yönetmeliğin
uygulanması ve yürütülmesi için kullanılan bütün yasal
araçları ve alınan bütün tedbirleri, Komisyon ve
SözleĢme sekreterliğine bildirecektir. Komisyon bu
bilgileri diğer Üye devletlere iletecektir.
Geçici önlemler
Madde 74
Toplulukta ikamet etmek için oraya taĢınan kiĢilerin
ev eĢyalarının bir parçası olan canlı veya ölü
örnekler.
1.
(EEC) 3626/82 sayılı Yönetmeliğin 11. Maddesi
ve (EEC) 3418/83 sayılı Komisyon Yönetmeliğinin 22.
Maddesi (1) uyarınca verilmiĢ olan sertifikaların, (EC)
338/97 sayılı Yönetmeliğinin 5(2)(b), 5(3)(b), (c ) ve (d) ve
5(4) Maddeleri ve 8. Maddesinin (3)(a) ve (d) den (h) ye
kadar olan paragrafları çerçevesinde kullanılmasına devam
edilebilir.
2.
(EEC) 3626/82 sayılı Yönetmeliğin 6(1)
Maddesinde belirlenmiĢ olan yasaklardan muafiyetler,
belirtilmesi halinde son geçerlilik günlerine kadar
uygulanacaklardır.
3.
Üye Devletler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe
girmesinden sonra bir yıl kadar süre ile (EC) 1808/2001
sayılı Yönetmeliğin 1. Ekinde belirtilen ithalat ve ihracat
izinleri, yeniden ihracat sertifikaları, gezici sergi ve Ģahsi
mülkiyet sertifikaları vermeye devam edebilirler.
Yürürlükten kaldırma
(EC) 1808/2001
kaldırılmıĢtır.
sayılı
Yönetmelik
yürürlükten
Yürürlükten kaldırılmıĢ olan Yönetmeliğe yapılan
atıfların bu Yönetmeliği belirttiği kabul edilecek ve 12.
Ekteki korrelasyon tablosuna göre yorumlanacaktır..
Madde 75
Yürürlüğe girme
Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’ nde
yayınlandıktan 20 gün sonra yürürlüğe girecektir.
Bu Yönetmelik, bütün Üye Devletlerde tümüyle bağlayıcı olacak ve doğrudan geçerli olacaktır.
Brüksel’de 4 Mayıs 2006’da düzenlenmiĢtir.
Komisyon adına
Stavros DIMAS
Komisyon Üyesi
___________
(1) RG 344, 7.12.1983, s.1.
EK I
AVRUPA TOPLULUĞU
1
ĠZĠN/SERTĠFĠKA
1. Ġhracatçı/Yeniden ihracatçı
Sayı

ITHALAT

ĠHRACAT

YENĠDEN ĠHRACAT

DĠĞER:
2. Son geçerlilik tarihi:
Türleri Tehlike altında olan Yaban hayvanları
3. Ġthalatçı
ORĠJĠNAL
ve bitkilerininin Uluslararası Ticareti hakkında
SözleĢme
4. Ġhraç eden/yeniden ihraç eden ülke
5. Ġthal eden ülke
1
6. A Ekinde bulunan türlerin canlı örnekleri için izin verilen yer
7. Belgeyi veren idari makam
8. Örneklerin tanımı (canlı hayvanlar için işaretler, cinsiyet,
9. Net ağırlık (kg)
10. Miktar
doğum tarihi dahil)
11. CITES Eki
12. AT Eki
13. Menşe
14. Amaç
15. Menşe ülkesi
16. Ġzin No
17. Düzenlendiği tarih
18. En son yeniden ihraç eden ülke
19. Sertifika No
20. Düzenlendiği tarih
21. Türün bilimsel adı
22. Türün genel olarak bilinen adı
23. Özel şartlar
Bu izin/sertifika, sadece canlı hayvanların Canlı Yaban Hayvanlarının Nakli ve Sevkiyat Ġçin Hazırlanması hakkındaki CITES Kuralları, veya
hava yolu ile nakliye halinde, Uluslar arası Hava Nakliyesi Derneği (IATA) nin yayınladığı Canlı Hayvan Yönetmeliklerine uygun olarak
nakledilmeleri halinde geçerlidir.
24. Ġhraç/ Yeniden ihraç eden ülkeden ihraç/yeniden ihraç
25. Yukarıda tarif edilen malların  ithalatı  ihracat ı yeniden
ihracatına bu belge ile izin verilmiştir.
belgeleri
[] belgeyi düzenlemiş olan makama teslim edilmiştir
[] giriş yapılan yerde sınır gümrük dairesine teslimi gerekir
Ġmza ve resmi damga:
Düzenleyen görevlinin adı:
26.Konşimento/Havayolu taşıma senedi No:
Düzenlendiği yer ve tarih
27. Sadece gümrük kullanımı için
Ġmza ve resmi damga:
Ġthal veya ihraç/yeniden ihraç
Varış esnasında ölü olan
Gümrük belgesi
edilen miktar/Net ağırlık(kg)
hayvanların sayısı
Türü:
Sayısı:
Tarihi:
Talimatlar ve açıklamalar
1.
Ġhracatçı/yeniden ihracatçının tam adı ve adresi (temsilci adı ve
I
adresi belirtilmeyecektir). Bir Ģahsi mülkiyet sertifikası söz konusu ise
O
yasal sahibin tam adı ve adresi.
El konulmuĢ veya ele geçirilmiĢ örnekler(1)
SözleĢme öncesi (1)
MenĢei bilinmiyor (haklı bir gerekçe gösterilmelidir)
2.
Bir ihracat izninın veya yeniden ihracat sertifikasının geçerlilik
süresi altı ayı ve bir ithalat izninın geçerlilik süresi 12 ayı aĢmayacaktır.
Bir Ģahsi mülkiyet sertifikasının geçerlilik süresi üç yılı aĢmayacaktır.
Son geçerlilik tarihinden sonra bu belge hükümsüzdür ve aslı ve bütün
suretleri sahibi tarafından gecikmeksizin bunu veren idari makama iade
edilmelidir. Bir ithalat izni, (yeniden) ihraç ülkesinden alınmıĢ
U
B
Kapalı bir alanda üretme veya suni üretim
olan ilgili CITES belgesinin son geçerlilik tarihinden sonra
kullanılmıĢ olması veya Topluluğa giriĢ tarihinin düzenlendiği
tarihten altı ay sonraki bir tarih olması halinde geçerli
olmayacaktır.
E
Eğitimle ilgili
G
Botanik bahçeler
H
AvlanmıĢ hayvanların kısımları
3.
Ġthalatçının tam adı ve adresi (temsilcinin adı ve adresi
belirtilmeyecektir). Bir Ģahsi mülkiyet sertifikası ise boĢ bırakılacaktır.
L
Kanunların uygulatılması/adli/adli tıp
M
Tıbbi (biyomedikal araĢtırma dahil)
N
Doğal yaĢam ortamına bırakma veya yeniden bırakma
P
ġahsi
Q
Sirkler ve gezici sergiler
S
Bilimsel
T
Ticari
Z
Hayvanat bahçeleri
5.
Bir Ģahsi mülkiyet sertifikası ise boĢ bırakılacaktır.
6.
A Kapalı bir alanda yetiĢtirilmiĢ veya suni olarak üretilmiĢ olanlar
hariç olmak üzere A Ekindeki türlerin canlı örnekleri için, belgeyi veren
makam, buna iliĢkin bilgileri bu kutuya yazarak tutulacakları yeri
belirtebilir. Bu tür durumlarda örneklerin izin verilmiĢ olan yere hemen
iade edilmeleri kaydıyla acil veteriner tedavisi haricinde, örneklerin
herhangi bir yer değiĢimi yetkili idari makamndan önceden izin alınmasını
gerektirecektir.
8.
Tarif mümkün olduğu kadar tam ve kesin olmalı ve [ Bunlara iliĢkin
ticareti düzenleyerek yaban hayvanları ve bitkilerinin korunması
hakkındaki (EC) 338/97 sayılı Konsey Yönetmeliğinin uygulanması ile
ilgili ayrıntılı kurallar belirleyen ] (EC) 865/2006 sayılı Yönetmeliğin 7.
Eki uyarınca üç harfli bir kod içermelidir.
9/10. Miktar ve/veya Net ağırlık birimlerini (EC) 865/2006 sayılı
Yönetmeliğin 7. Ekinde belirtilenlere uygun olarak kullanın.
11. Ġzin/sertifikanın verildiği tarihte türlerin belirtildiği CITES Ek
sayısını girin (I, II veya III)
12. Ġzin/sertifikanın verildiği tarihte türlerin belirtildiği (EC) 338/97
sayılı Yönetmelik Ekinin harfini (A, B veya C) girin.
13.
MenĢei belirtmek için aĢağıdaki kodlardan birini kullanın:
W
Doğal yaĢam ortamından alınmıĢ örnekler
R
Bir çiftlik iĢletme faaliyetinden kaynaklanan örnekler
D
Ticari amaçlarla kapalı bir alanda üretilmiĢ A Eki hayvanları ve
(EC) 865/2006 sayılı Yönetmeliğin 13. Bölümü uyarınca ticari
amaçlarla suni olarak üretilmiĢ A Eki bitkileri ve onların
parçaları ve türevleri
A
Ticari olmayan amaçlarla suni olarak üretilmiĢ A Eki bitkileri
ve (EC) 865/2006 sayılı Yönetmeliğin 13. Bölümü uyarınca
suni olarak üretilmiĢ B ve C Eki bitkileri ve onların parçaları ve
türevleri
C
Ticari olmayan amaçlarla kapalı bir alanda üretilmiĢ A Eki
hayvanları ve (EC) 865/2006 sayılı Yönetmeliğin 13. Bölümü
uyarınca kapalı bir alanda üretilmiĢ B ve C Eki hayvanları ve
onların parçaları ve türevleri
F
Kapalı bir alanda doğmuĢ ancak bunlarla ilgili olarak (EC)
865/2006 sayılı Yönetmeliğin 13. Bölüm kriterleri yerine
getirilmemiĢ olan hayvanlar ve onların parçaları ve türevleri
(1) Yalnızca baĢka bir kaynak kodu ile birlikte kullanılacaktır.
14. Örneklerin ihracat/yeniden ihracat/ithalat amacını göstermek için
aĢağıdaki kodlardan birini kullanın:
15 ila 17. MenĢe ülkesi, örneklerin doğal yaĢam ortamından alındıkları,
kapalı bir alanda doğdukları ve yetiĢtirildikleri veya suni olarak
üretildikleri ülkedir. Bunun üçüncü bir ülke olması halinde, 16. ve 17.
kutularda ilgili iznin ayrıntıları bulunmalıdır. MenĢei Topluluğun bir Üye
Devleti olan örnekler baĢka bir Üye Devletten ihraç edildiğinde, 15.
kutuda sadece menĢe Üye Devlet belirtilmelidir.
18 ila 20. Bir yeniden ihraç sertifikası için en son yeniden ihraç eden
ülke, Topluluktan yeniden ihraç edilmeden önce örneklerin ithal edildiği
yeniden ihraç eden üçüncü ülkedir. Bir ithalat izni için ise örneklerin ithal
edileceği yeniden ihraç eden üçüncü ülkedir. 19. ve 20. kutularda ilgili
yeniden ihraç sertifikasının ayrıntıları bulunmalıdır.
21. Bilimsel isim (EC) 865/2006 sayılı Yönetmeliğin 8. Ekinde
belirtilen terminoloji standart referanslarına uygun olmalıdır.
23 ila 25.
Sadece resmi kullanım içindir.
26. Ġthalatçı/ihracatçı/yeniden ihracatçı veya temsilcisi, gerektiği
taktirde konĢimento veya havayolu taĢıma senedinin sayısını belirtmelidir.
27. Topluluğa giriĢteki gümrük dairesi, veya duruma göre ihracat veya
yeniden ihracat gümrük dairesi tarafından doldurulacaktır. GiriĢ için,
belgenin aslı (1. form) ilgili Üye Devletin idari makamına iade edilmeli ve
belge hamiline verilen suret (2. form) ithalatçıya iade edilmelidir.
Ġhracat/yeniden ihracat için, gümrük tarafından belgeyi düzenlemiĢ olan
makama iade edilecek kopya (3. form) ilgili Üye Devletin idari makamına
iade edilmelidir ve belgenin aslı (1. form) ile belge hamiline verilen suret
(2. form) ihracatçı/yeniden ihracatçıya iade edilmelidir.
AVRUPA TOPLULUĞU
BELGE HAMĠLĠNE VERĠLEN SURET
2
2
ĠZĠN/SERTĠFĠKA
1. Ġhracatçı/Yeniden ihracatçı
Sayı

ITHALAT

ĠHRACAT

YENĠDEN ĠHRACAT

DĠĞER:
Türleri Tehlike altında olan Yaban Hayvanları
3. Ġthalatçı
ve Bitkilerinin Uluslararası Ticareti hakkında
SözleĢme
4. Ġhraç eden/yeniden ihraç eden ülke
5. Ġthal eden ülke
6. A Ekinde bulunan türlerin canlı örnekleri için izin verilen yer
7. Belgeyi veren idari makam
8. Örneklerin tanımı (canlı hayvanlar için işaretler, cinsiyet,
9. Net ağırlık (kg)
10. Miktar
doğum tarihi dahil)
11. CITES Eki
12. AT Eki
13. Menşe
14. Amaç
15. Menşe ülkesi
16. Ġzin No
17. Düzenlendiği tarih
18. En son yeniden ihraç eden ülke
19. Sertifika No
20. Düzenlendiği tarih
21. Türün bilimsel adı
22. Türün genel olarak bilinen adı
23. Özel şartlar
Bu izin/sertifika, sadece canlı hayvanların Canlı Yaban Hayvanlarının Nakli ve Sevkiyat Ġçin Hazırlanması hakkındaki CITES Kuralları, veya
hava yolu ile nakliye halinde, Uluslar arası Hava Nakliyesi Derneği (IATA) nin yayınladığı Canlı Hayvan Yönetmeliklerine uygun olarak
nakledilmeleri halinde geçerlidir.
24. Ġhraç/ Yeniden ihraç eden ülkeden ihraç/yeniden ihraç
25. Yukarıda tarif edilen malların  ithalatı  ihracat ı yeniden
ihracatına bu belge ile izin verilmiştir.
belgeleri
[] belgeyi düzenlemiş olan makama teslim edilmiştir
[] giriş yapılan yerde sınır gümrük dairesine teslimi gerekir
Ġmza ve resmi damga:
Düzenleyen görevlinin adı:
Düzenlendiği yer ve tarih:
26.Konşimento/Havayolu taşıma senedi No:
27. Sadece gümrük kullanımı için
Ġmza ve resmi damga:
Ġthal veya ihraç/yeniden ihraç
Varış esnasında ölü olan
Gümrük belgesi
edilen miktar/Net ağırlık(kg)
hayvanların sayısı
Türü:
Sayısı:
Tarihi:
Talimatlar ve açıklamalar
I El konulmuĢ veya ele geçirilmiĢ örnekler(1)
1. Ġhracatçı/yeniden ihracatçının tam adı ve adresi (temsilci
adı ve adresi belirtilmeyecektir). Bir Ģahsi mülkiyet sertifikası
O SözleĢme öncesi (1)
söz konusu ise yasal sahibin tam adı ve adresi.
U MenĢei bilinmiyor (haklı bir gerekçe gösterilmelidir)
2. Bir ihracat izninın veya yeniden ihracat sertifikasının
14.
Örneklerin ihracat/yeniden ihracat/ithalat amacını
geçerlilik süresi altı ayı ve bir ithalat izninın geçerlilik süresi 12
göstermek için aĢağıdaki kodlardan birini kullanın:
ayı aĢmayacaktır. Bir Ģahsi mülkiyet sertifikasının geçerlilik
süresi üç yılı aĢmayacaktır. Son geçerlilik tarihinden sonra bu
B Kapalı bir alanda üretme veya suni üretim
belge hükümsüzdür ve aslı ve bütün suretleri sahibi tarafından
E Eğitimle ilgili
gecikmeksizin bunu veren idari makama iade edilmelidir. Bir
ithalat izni, (yeniden) ihraç ülkesinden alınmıĢ olan ilgili CITES
G Botanik bahçeler
belgesinin son geçerlilik tarihinden sonra kullanılmıĢ olması
veya Topluluğa giriĢ tarihinin düzenlendiği tarihten altı ay
H AvlanmıĢ hayvanların kısımları
sonraki bir tarih olması halinde geçerli olmayacaktır.
L Kanunların uygulatılması/adli/adli tıp
3. Ġthalatçının tam adı ve adresi (temsilcinin adı ve adresi
M Tıbbi (biyolojik-tıbbi araĢtırma dahil)
belirtilmeyecektir). Bir Ģahsi mülkiyet sertifikası ise boĢ
bırakılacaktır.
N Doğal yaĢam ortamına bırakma veya yeniden bırakma
5. Bir Ģahsi mülkiyet sertifikası ise boĢ bırakılacaktır.
P ġahsi
6. A Kapalı bir alanda yetiĢtirilmiĢ veya suni olarak üretilmiĢ
Q Sirkler ve gezici sergiler
olanlar hariç olmak üzere A Ekindeki türlerin canlı örnekleri
için, belgeyi veren makam, buna iliĢkin bilgileri bu kutuya
S Bilimsel
yazarak tutulacakları yeri belirtebilir. Bu tür durumlarda
T Ticari
örneklerin izin verilmiĢ olan yere hemen iade edilmeleri
kaydıyla acil veteriner tedavisi haricinde örneklerin herhangi bir
Z Hayvanat bahçeleri
yer değiĢimi yetkili idari makamndan önceden izin alınmasını
gerektirecektir.
15 ila 17. MenĢe ülkesi, örneklerin doğal yaĢam ortamından
alındıkları, kapalı bir alanda doğdukları ve yetiĢtirildikleri veya
8. Tarif mümkün olduğu kadar tam ve kesin olmalı ve [
suni olarak üretildikleri ülkedir. Bunun üçüncü bir ülke olması
Bunlarla ilgili ticareti düzenleyerek yaban hayvanları ve
halinde, 16. ve 17. kutularda ilgili iznin ayrıntıları bulunmalıdır.
bitkilerinin korunması hakkındaki (EC) 338/97 sayılı Konsey
MenĢei Topluluğun bir Üye Devleti olan örnekler baĢka bir Üye
Yönetmeliğinin uygulanması ile ilgili ayrıntılı kuralları
Devletten ihraç edildiğinde, 15. kutuda sadece menĢe Üye
belirleyen ] (EC) 865/2006 sayılı Yönetmeliğin 7. Eki uyarınca
Devlet belirtilmelidir.
üç harfli bir kod içermelidir.
18 ila 20. Bir yeniden ihraç sertifikası için, en son yeniden ihraç
9/10.
Miktar ve/veya Net ağırlık birimlerini (EC) 865/2006
eden ülke, Topluluktan yeniden ihraç edilmeden önce örneklerin
sayılı Yönetmeliğin 7. Ekinde belirtilenlere uygun olarak
ithal edildiği yeniden ihraç eden üçüncü ülkedir. Bir ithalat izni
kullanın.
için ise örneklerin ithal edileceği yeniden ihraç eden üçüncü
ülkedir. 19. ve 20. kutularda ilgili yeniden ihraç sertifikasının
11. Ġzin/sertifikanın verildiği tarihte türlerin belirtildiği CITES
ayrıntıları bulunmalıdır.
Ek sayısını girin (I, II veya III)
12. Ġzin/sertifikanın verildiği tarihte türlerin belirtildiği (EC)
338/97 sayılı Yönetmelik Ekinin harfini (A, B veya C) girin.
21. Bilimsel isim (EC) 865/2006 sayılı Yönetmeliğin 8. Ekinde
belirtilen terminoloji standart referanslarına uygun olmalıdır.
13. MenĢei belirtmek için aĢağıdaki kodlardan birini kullanın:
23 ila 25. Sadece resmi kullanım içindir.
W Doğal yaĢam ortamından alınmıĢ örnekler
28. Ġthalatçı/ihracatçı/yeniden ihracatçı veya temsilcisi,
gerektiği taktirde konĢimento veya havayolu taĢıma senedinin
sayısını belirtmelidir.
R Bir çiftlik iĢletme faaliyetinden kaynaklanan örnekler
D Ticari amaçlarla kapalı bir alanda üretilmiĢ A Eki hayvanları
ve (EC) 865/2006 sayılı Yönetmeliğin 13. Bölümü uyarınca
ticari amaçlarla suni olarak üretilmiĢ A Eki bitkileri ve
onların parçaları ve türevleri
A Ticari olmayan amaçlarla suni olarak üretilmiĢ A Eki
bitkileri ve (EC) 865/2006 sayılı Yönetmeliğin 13. Bölümü
uyarınca suni olarak üretilmiĢ B ve C Eki bitkileri ve onların
parçaları ve türevleri
C Ticari olmayan amaçlarla kapalı bir alanda üretilmiĢ A Eki
hayvanları ve (EC) 865/2006 sayılı Yönetmeliğin 13.
Bölümü uyarınca kapalı bir alanda üretilmiĢ B ve C Eki
hayvanları ve onların parçaları ve türevleri
F
Kapalı bir alanda doğmuĢ ancak bunlarla ilgili olarak (EC)
865/2006 sayılı Yönetmeliğin 13. Bölüm kriterleri yerine
getirilmemiĢ olan hayvanlar, ve onların parçaları ve türevleri
(1) Yalnızca baĢka bir kaynak kodu ile birlikte kullanılacaktır
29. Topluluğa giriĢteki gümrük dairesi, veya duruma göre
ihracat veya yeniden ihracat gümrük dairesi tarafından
doldurulacaktır. GiriĢ için, belgenin aslı (1. form) ilgili Üye
Devletin idari makamına iade edilmeli ve belge hamiline verilen
suret (2. form) ithalatçıya iade edilmelidir. Ġhracat/yeniden
ihracat için, gümrük tarafından
belgeyi düzenlemiĢ olan
makama iade edilecek kopya (3. form) ilgili Üye Devletin idari
makamına iade edilmelidir ve belgenin aslı (1. form) ile belge
hamiline verilen suret (2. form) ihracatçı/yeniden ihracatçıya
iade edilmelidir.
AVRUPA TOPLULUĞU
Gümrük tarafından belgeyi düzenlemiĢ olan makama
3
3
ĠZĠN/SERTĠFĠKA
1. Ġhracatçı/Yeniden ihracatçı
Sayı

ITHALAT

ĠHRACAT

YENĠDEN ĠHRACAT

DĠĞER:
2. Son geçerlilik tarihi
Türleri tehlike altında olan Yaban hayvanları
3. Ġthalatçı
ve Bitkilerinin Uluslararası Ticareti hakkında
SözleĢme
4. Ġhraç eden/yeniden ihraç eden ülke
5. Ġthal eden ülke
6. A Ekinde bulunan türlerin canlı örnekleri için izin verilen yer
7. Belgeyi veren idari makam
8. Örneklerin tanımı (canlı hayvanlar için işaretler, cinsiyet,
9. Net ağırlık (kg)
10. Miktar
doğum tarihi dahil)
11. CITES Eki
12. AT Eki
13. Menşe
14. Amaç
* CITES 1. Ekindeki türlerin örnekleri için olan ithalat izinleri için, bu kopya ihracat/yeniden ihracat yapan ülkenin idari makama teslim edilmek için başvuru sahibine iade edilebilir. *
15. Menşe ülkesi
16. Ġzin No
17. Düzenlendiği tarih
18. En son yeniden ihraç eden ülke
19. Sertifika No
20. Düzenlendiği tarih
21. Türün bilimsel adı
22. Türün genel olarak bilinen adı
23. Özel şartlar
Bu izin/sertifika, sadece canlı hayvanların Canlı Yaban Hayvanlarının Nakli ve Sevkiyat Ġçin Hazırlanması hakkındaki CITES Kuralları veya
hava yolu ile nakliye halinde, Uluslar arası Hava Nakliyesi Derneği (IATA) nin yayınladığı Canlı Hayvan Yönetmeliklerine uygun olarak
nakledilmeleri halinde geçerlidir.
24. Ġhraç/ Yeniden ihraç eden ülkeden ihraç/yeniden ihraç
25. Yukarıda tarif edilen malların  ithalatı  ihracat ı yeniden
ihracatına bu belge ile izin verilmiştir.
belgeleri
[] belgeyi düzenlemiş olan makama teslim edilmiştir
[] giriş yapılan yerde sınır gümrük dairesine teslim edilmelidir
Ġmza ve resmi damga:
Düzenleyen görevlinin adı:
Düzenlendiği yer ve tarih:
26.Konşimento/Havayolu taşıma senedi No:
27. Sadece gümrük kullanımı için
Ġmza ve resmi damga:
Ġthal veya ihraç/yeniden ihraç
Varış esnasında ölü olan
Gümrük belgesi
edilen miktar/Net ağırlık(kg)
hayvanların sayısı
Türü:
Sayısı:
Tarihi:
Talimatlar ve açıklamalar
1. Ġhracatçı/yeniden ihracatçının tam adı ve adresi (temsilci
adı ve adresi belirtilmeyecektir). Bir Ģahsi mülkiyet sertifikası
söz konusu ise yasal sahibin tam adı ve adresi.
2. Bir ihracat izninın veya yeniden ihracat sertifikasının
geçerlilik süresi altı ayı ve bir ithalat izninın geçerlilik süresi 12
ayı aĢmayacaktır. Bir Ģahsi mülkiyet sertifikasının geçerlilik
süresi üç yılı aĢmayacaktır. Son geçerlilik tarihinden sonra bu
belge hükümsüzdür ve aslı ve bütün suretleri sahibi tarafından
gecikmeksizin bunu düzenlemiĢ olan idari makama iade
edilmelidir. Bir ithalat izni, (yeniden) ihraç ülkesinden alınmıĢ
olan ilgili CITES belgesinin son geçerlilik tarihinden sonra
kullanılmıĢ olması veya Topluluğa giriĢ tarihinin düzenlendiği
tarihten altı ay sonraki bir tarih olması halinde geçerli
olmayacaktır.
3. Ġthalatçının tam adı ve adresi (temsilcinin adı ve adresi
belirtilmeyecektir). Bir Ģahsi mülkiyet sertifikası ise boĢ
bırakılacaktır.
5.
Bir Ģahsi mülkiyet sertifikası ise boĢ bırakılacaktır.
F
Kapalı bir alanda doğmuĢ ancak bunlarla ilgili olarak (EC)
865/2006 sayılı Yönetmeliğin 13. Bölüm kriterleri yerine
getirilmemiĢ olan hayvanlar, ve onların parçaları ve türevleri
I
El konulmuĢ veya ele geçirilmiĢ örnekler(1)
O SözleĢme öncesi (1)
U MenĢei bilinmiyor (haklı bir gerekçe gösterilmelidir)
14.
Örneklerin ihracat/yeniden ihracat/ithalat amacını
göstermek için aĢağıdaki kodlardan birini kullanın:
B Kapalı bir alanda üretme veya suni üretim
E
Eğitimle ilgili
G
Botanik bahçeler
H AvlanmıĢ hayvanların kısımları
L
Kanunların uygulatılması/adli/adli tıp
M Tıbbi (biyolojik-tıbbi araĢtırma dahil)
6. A Kapalı bir alanda yetiĢtirilmiĢ veya suni olarak üretilmiĢ
olanlar hariç olmak üzere A Ekindeki türlerin canlı örnekleri
için, belgeyi veren makam, buna iliĢkin bilgileri bu kutuya
yazarak tutulacakları yeri belirtebilir. Bu tür durumlarda
örneklerin izin verilmiĢ olan yere hemen iade edilmeleri
kaydıyla acil veteriner tedavisi haricinde örneklerin herhangi bir
yer değiĢimi yetkili idari makamndan önceden izin alınmasını
gerektirecektir.
N Doğal yaĢam ortamına bırakma veya yeniden bırakma
8. Tarif mümkün olduğu kadar tam ve kesin olmalı ve [
Bunlarla ilgili ticareti düzenleyerek yaban hayvanları ve
bitkilerinin korunması hakkındaki (EC) 338/97 sayılı Konsey
Yönetmeliğinin uygulanması ile ilgili ayrıntılı kuralları
belirleyen ] (EC) 865/2006 sayılı Yönetmeliğin 7. Eki uyarınca
üç harfli bir kod içermelidir.
9/10.
Miktar ve/veya Net ağırlık birimlerini (EC) 865/2006
sayılı Yönetmeliğin 7. Ekinde belirtilenlere uygun olarak
kullanın.
11. Ġzin/sertifikanın verildiği tarihte türlerin belirtildiği CITES
Ek sayısını girin (I, II veya III)
12. Ġzin/sertifikanın verildiği tarihte türlerin belirtildiği (EC)
338/97 sayılı Yönetmelik Ekinin harfini (A, B veya C) girin.
13. MenĢei belirtmek için aĢağıdaki kodlardan birini kullanın:
W Doğal yaĢam ortamından alınmıĢ örnekler
R Bir çiftlik iĢletme faaliyetinden kaynaklanan örnekler
D Ticari amaçlarla kapalı bir alanda üretilmiĢ A Eki hayvanları
ve (EC) 865/2006 sayılı Yönetmeliğin 13. Bölümü uyarınca
ticari amaçlarla suni olarak üretilmiĢ A Eki bitkileri ve
onların parçaları ve türevleri
A Ticari olmayan amaçlarla suni olarak üretilmiĢ A Eki
bitkileri ve (EC) 865/2006 sayılı Yönetmeliğin 13. Bölümü
uyarınca suni olarak üretilmiĢ B ve C Eki bitkileri ve onların
parçaları ve türevleri
C Ticari olmayan amaçlarla kapalı bir alanda üretilmiĢ A Eki
hayvanları ve (EC) 865/2006 sayılı Yönetmeliğin 13.
Bölümü uyarınca kapalı bir alanda üretilmiĢ B ve C Eki
hayvanları ve onların parçaları ve türevleri
(1) Yalnızca baĢka bir kaynak kodu ile birlikte kullanılacaktır
P
ġahsi
Q Sirkler ve gezici sergiler
S
Bilimsel
T
Ticari
Z
Hayvanat bahçeleri
15 ila 17. MenĢe ülkesi, örneklerin doğal yaĢam ortamından
alındıkları, kapalı bir alanda doğdukları ve yetiĢtirildikleri veya
suni olarak üretildikleri ülkedir. Bunun üçüncü bir ülke olması
halinde, 16. ve 17. kutularda ilgili iznin ayrıntıları bulunmalıdır.
MenĢei Topluluğun bir Üye Devleti olan örnekler baĢka bir Üye
Devletten ihraç edildiğinde, 15. kutuda sadece menĢe Üye
Devlet belirtilmelidir.
18 ila 20. Bir yeniden ihraç sertifikası için, en son yeniden ihraç
eden ülke, Topluluktan yeniden ihraç edilmeden önce örneklerin
ithal edildiği yeniden ihraç eden üçüncü ülkedir. Bir ithalat izni
için ise örneklerin ithal edileceği yeniden ihraç eden üçüncü
ülkedir. 19. ve 20. kutularda ilgili yeniden ihraç sertifikasının
ayrıntıları bulunmalıdır.
21. Bilimsel isim (EC) 865/2006 sayılı Yönetmeliğin 8. Ekinde
belirtilen terminoloji standart referanslarına uygun olmalıdır.
23 ila 25. Sadece resmi kullanım içindir.
30. Ġthalatçı/ihracatçı/yeniden ihracatçı veya temsilcisi,
gerektiği taktirde konĢimento veya havayolu taĢıma senedinin
sayısını belirtmelidir.
31. Topluluğa giriĢteki gümrük dairesi, veya duruma göre
ihracat veya yeniden ihracat gümrük dairesi tarafından
doldurulacaktır. GiriĢ için, belgenin aslı (1. form) ilgili Üye
Devletin idari makamına iade edilmeli ve belge hamiline verilen
suret (2. form) ithalatçıya iade edilmelidir. Ġhracat/yeniden
ihracat için, gümrük tarafından
belgeyi düzenlemiĢ olan
makama iade edilecek kopya (3. form) ilgili Üye Devletin idari
makamına iade edilmelidir ve belgenin aslı (1. form) ile belge
hamiline verilen suret (2. form) ihracatçı/yeniden ihracatçıya
iade edilmelidir. (1) Yalnızca baĢka bir kaynak kodu ile birlikte
kullanılacaktır.
AVRUPA TOPLULUĞU
Belgeyi düzenleyen makamın sureti
4
4
ĠZĠN/SERTĠFĠKA
1. Ġhracatçı/Yeniden ihracatçı
Sayı

ITHALAT

ĠHRACAT

YENĠDEN ĠHRACAT

DĠĞER:
2. Son geçerlilik tarihi
Türleri tehlike altında olan Yaban hayvanları
3. Ġthalatçı
ve Bitkilerinin Uluslararası Ticareti hakkında
SözleĢme
4. Ġhraç eden/yeniden ihraç eden ülke
5. Ġthal eden ülke
6. A Ekinde bulunan türlerin canlı örnekleri için izin verilen yer
7. Belgeyi veren idari makam
8. Örneklerin tanımı (canlı hayvanlar için işaretler, cinsiyet,
9. Net ağırlık (kg)
10. Miktar
doğum tarihi dahil)
11. CITES Eki
12. AT Eki
13. Menşe
14. Amaç
15. Menşe ülkesi
16. Ġzin No
17. Düzenlendiği tarih
18. En son yeniden ihraç eden ülke
19. Sertifika No
20. Düzenlendiği tarih
21. Türün bilimsel adı
22. Türün genel olarak bilinen adı
23. Özel şartlar
Bu izin/sertifika, sadece canlı hayvanların Canlı Yaban Hayvanlarının Nakli ve Sevkiyat Ġçin Hazırlanması hakkındaki CITES Kuralları, veya
hava yolu ile nakliye halinde, Uluslar arası Hava Nakliyesi Derneği (IATA) nin yayınladığı Canlı Hayvan Yönetmeliklerine uygun olarak
nakledilmeleri halinde geçerlidir.
24. Ġhraç/ Yeniden ihraç eden ülkeden ihraç/yeniden ihraç
25. Yukarıda tarif edilen malların  ithalatı  ihracat ı yeniden
ihracatına bu belge ile izin verilmiştir.
belgeleri
[] belgeyi düzenlemiş olan makama teslim edilmiştir
[] giriş yapılan yerde sınır gümrük dairesine teslimi gerekir
Ġmza ve resmi damga:
Düzenleyen görevlinin adı:
Düzenlendiği yer ve tarih:
26.Konşimento/Havayolu taşıma senedi No:
27. Sadece gümrük kullanımı için
Ġmza ve resmi damga:
Ġthal veya ihraç/yeniden ihraç
Varış esnasında ölü olan
Gümrük belgesi
edilen miktar/Net ağırlık(kg)
hayvanların sayısı
Türü:
Sayısı:
Tarihi:
AVRUPA TOPLULUĞU
1. Ġhracatçı/yeniden ihracatçı
5
ĠZĠN/SERTĠFĠKA

ITHALAT

ĠHRACAT

YENĠDEN ĠHRACAT

DĠĞER:
BAġVURU
Türleri tehlike altında olan Yaban hayvanları
ve Bitkilerinin Uluslararası Ticareti hakkında
SözleĢme
3. Ġthalatçı
4. Ġhraç eden/Yeniden ihraç eden ülke
5. Ġthal eden ülke
6. A Ekindeki türlerin örneklerinin tutulacağı yer
7. Belgeyi veren idari makam
8. Örneklerin tanımı (canlı hayvanlar için işaretler, cinsiyet, doğum
tarihi dahil)
9. Net ağırlık(kg)
5
11. CITES Eki
10. Miktar
12. AT Eki
13. Menşe
14. Amaç
15. Menşe ülkesi
16. Ġzin No
17. Düzenlendiği tarih
18. En son yeniden ihraç eden ülke
19. Sertifika No
20. Düzenlendiği tarih
21. Türün bilimsel adı
22. Türün genel olarak bilinen adı
23. Bu belge ile yukarıda belirtilen izin/ sertifika için başvuruyorum.
Notlar (mesela getirme nedeni, canlı örnekler için nerede kalacağının ayrıntıları, vb.)
Gerekli belgesel delilleri ekte sunuyorum ve bilgim ve inancım
dahilinde sunulan bütün bilgilerin doğru olduğunu beyan
ediyorum. Daha önce yukarıdaki örneklerle ilgili bir
izin/sertifika baĢvurusunun reddedilmediğini beyan ederim.
Ġmza
Canlı hayvanlar, Canlı Yaban Hayvanlarının Nakli ve Sevkiyat Ġçin
Hazırlanması hakkındaki CITES Kuralları, veya hava yolu ile nakliye Başvuru sahibinin adı
halinde, Uluslar arası Hava Nakliyesi Derneği (IATA) nin yayınladığı
Canlı Hayvan Yönetmeliklerine uygun olarak nakledilecektir.
Yer ve tarih
Talimatlar ve açıklamalar
1. Ġhracatçı/yeniden ihracatçının tam adı ve adresi (temsilci adı ve
adresi belirtilmeyecektir). Bir Ģahsi mülkiyet sertifikası söz konusu ise
yasal sahibin tam adı ve adresi.
2.
Uygulanmayacaktır.
3. Ġthalatçının tam adı ve adresi (temsilcinin adı ve adresi
belirtilmeyecektir). Bir Ģahsi mülkiyet sertifikası ise boĢ bırakılacaktır.
F
Kapalı bir alanda doğmuĢ ancak bunlarla ilgili olarak (EC) 865/2006
sayılı Yönetmeliğin 13. Bölüm kriterleri yerine getirilmemiĢ olan
hayvanlar ve onların parçaları ve türevleri
I
El konulmuĢ veya ele geçirilmiĢ örnekler(1)
O
SözleĢme öncesi (1)
U
MenĢei bilinmiyor (haklı bir gerekçe gösterilmelidir)
14. Örneklerin ihracat/yeniden ihracat/ithalat amacını göstermek için
aĢağıdaki kodlardan birini kullanın:
B
Kapalı bir alanda üretme veya suni üretim
E
Eğitimle ilgili
G
Botanik bahçeler
H
AvlanmıĢ hayvanların kısımları
L
Kanunların uygulatılması/adli/adli tıp
M
Tıbbi (biyolojik-tıbbi araĢtırma dahil)
N
Doğal yaĢam ortamına bırakma veya yeniden bırakma
9/10.
Miktar ve/veya Net ağırlık birimlerini (EC) 865/2006 sayılı
Yönetmeliğin 7. Ekinde belirtilenlere uygun olarak kullanın.
P
ġahsi
Q
Sirkler ve gezici sergiler
11. Ġzin/sertifikanın verildiği tarihte türlerin belirtildiği CITES Ek
sayısını girin (I, II veya III).
S
Bilimsel
T
Ticari
12. Ġzin/sertifikanın verildiği tarihte türlerin belirtildiği (EC) 338/97
sayılı Yönetmelik Ekinin harfini (A, B veya C) girin.
Z
Hayvanat bahçeleri
5.
Bir Ģahsi mülkiyet sertifikası ise boĢ bırakılacaktır.
6. Kapalı bir alanda yetiĢtirilmiĢ veya suni olarak üretilmiĢ olanlar
haricindeki canlı örnekler için sadece baĢvuru formunda doldurulacaktır.
8. Tanım mümkün olduğu kadar kesin olmalı ve [ Bunlarla ilgili ticareti
düzenleyerek yaban hayvanları ve bitkilerinin korunması hakkındaki (EC)
338/97 sayılı Konsey Yönetmeliğinin uygulanması ile ilgili ayrıntılı
kuralları belirleyen ] (EC) 865/2006 sayılı Yönetmeliğin 7. Eki uyarınca
üç harfli bir kod içermelidir.
13. MenĢei belirtmek için aĢağıdaki kodlardan birini kullanın:
W
Doğal yaĢam ortamından alınmıĢ örnekler
R
Bir çiftlik iĢletme faaliyetinden kaynaklanan örnekler
D
Ticari amaçlarla kapalı bir alanda üretilmiĢ A Eki hayvanları ve (EC)
865/2006 sayılı Yönetmeliğin 13. Bölümü uyarınca ticari amaçlarla
suni olarak üretilmiĢ A Eki bitkileri ve onların parçaları ve türevleri
A
Ticari olmayan amaçlarla suni olarak üretilmiĢ A Eki bitkileri ve
(EC) 865/2006 sayılı Yönetmeliğin 13. Bölümü uyarınca suni olarak
üretilmiĢ B ve C Eki bitkileri ve onların parçaları ve türevleri
C
Ticari olmayan amaçlarla kapalı bir alanda üretilmiĢ A Eki
hayvanları ve (EC) 865/2006 sayılı Yönetmeliğin 13. Bölümü
uyarınca kapalı bir alanda üretilmiĢ B ve C Eki hayvanları ve onların
parçaları ve türevleri
(1) Yalnızca baĢka bir kaynak kodu ile birlikte kullanılacaktır
15 ila 17. MenĢe ülkesi, örneklerin doğal yaĢam ortamından alındıkları,
kapalı bir alanda doğdukları ve yetiĢtirildikleri veya suni olarak
üretildikleri ülkedir. Bunun üçüncü bir ülke olması halinde, 16. ve 17.
kutularda ilgili iznin ayrıntıları bulunmalıdır. MenĢei Topluluğun bir Üye
Devleti olan örnekler baĢka bir Üye Devletten ihraç edildiğinde, 15.
kutuda sadece menĢe Üye Devlet belirtilmelidir.
18 ila 20. Bir yeniden ihraç sertifikası için, en son yeniden ihraç eden
ülke, Topluluktan yeniden ihraç edilmeden önce örneklerin ithal edildiği
yeniden ihraç eden üçüncü ülkedir. Bir ithalat izni için ise örneklerin ithal
edileceği yeniden ihraç eden üçüncü ülkedir. 19. ve 20. kutularda ilgili
yeniden ihraç sertifikasının ayrıntıları bulunmalıdır.
21. Bilimsel isim (EC) 865/2006 sayılı Yönetmeliğin 8. Ekinde belirtilen
terminoloji standart referanslarına uygun olmalıdır.
23. Mümkün olduğu kadar fazla bilgi verin ve yukarıda Ģart koĢulan
bilgilerden herhangi birinden verilmeyenler olursa nedenini açıklayın.
(1) Yalnızca baĢka bir kaynak kodu ile birlikte kullanılacaktır.
EK II
ASIL
1
AVRUPA TOPLULUĞU
1. Ġthalatçı
ĠTHALAT BĠLDĠRĠMĠ
2. Ġthalatı yapan Üye Devlet
Bunlara iliĢkin ticareti düzenleyerek
yaban hayvanları ve bitki türlerinin
korunmasına dair (EC) 338/97 sayılı
Konsey Yönetmeliği ve (EC) 865/2006
sayılı Komisyon Yönetmeliği
3. Ġthalat tarihi
4. Menşe ülkesi
5. Ġhraç eden/yeniden ihraç eden ülke
A 6. Örneklerin tarifi (CITES 3. Eki türleri için ihracat/yeniden
ihracat belgesi sayısı da dahil olmak üzere)
7. Net ağırlık (kg)
9. Türün bilimsel adı
B 6. Örneklerin tarifi (CITES 3. Eki türleri için ihracat/yeniden
ihracat belgesi sayısı da dahil olmak üzere)
8. Miktar
10. CITES Eki
11. Türün genel olarak bilinen adı
12. AT Eki
7. Net ağırlık (kg)
9. Türün bilimsel adı
10. CITES Eki
8. Miktar
1
11. Türün genel olarak bilinen adı
C 6. Örneklerin tarifi (CITES 3. Eki türleri için ihracat/yeniden
ihracat belgesi sayısı da dahil olmak üzere)
D 6. Örneklerin tarifi (CITES 3. Eki türleri için ihracat/yeniden
ihracat belgesi sayısı da dahil olmak üzere)
E 6. Örneklerin tarifi (CITES 3. Eki türleri için ihracat/yeniden
ihracat belgesi sayısı da dahil olmak üzere)
F 6. Örneklerin tarifi (CITES 3. Eki türleri için ihracat/yeniden
ihracat belgesi sayısı da dahil olmak üzere
13. CITES’in 3. Ekinde listesi bulunan türlerden olan
yukarıdaki örnekler için ihraç eden/yeniden ihraç eden
ülkeden alınmış gerekli belgeleri ekliyorum.
Ġthalatçı veya yetkili temsilcisinin imzası
7. Net ağırlık (kg)
12. AT Eki
8. Miktar
9. Türün bilimsel adı
10. CITES Eki
11. Türün genel olarak bilinen adı
12. AT Eki
7. Net ağırlık (kg)
8. Miktar
9. Türün bilimsel adı
10. CITES Eki
11. Türün genel olarak bilinen adı
12. AT Eki
7. Net ağırlık (kg)
8. Miktar
9. Türün bilimsel adı
10. CITES Eki
11. Türün genel olarak bilinen adı
12. AT Eki
7. Net ağırlık (kg)
8. Miktar
9. Türün bilimsel adı
10. CITES Eki
11. Türün genel olarak bilinen adı
12. AT Eki
14. Sınır gümrük dairesinin resmi damgası:
Talimatlar ve açıklamalar
1.
Ġthalatçı veya yetkili temsilcinin tam adı ve adresini yazın.
4.
MenĢe ülkesi, örneklerin doğal yaĢam ortamından alındığı, kapalı bir alanda doğduğu ve yetiĢtirildiği veya
suni olarak üretildiği ülkedir.
5.
Bu sadece örneklerin ithal edildiği ülkenin MenĢe ülkesi olmaması durumunda uygulanır.
6.
Tarif mümkün olduğu kadar kesin olmalıdır.
9.
Bilimsel ad, (EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin C veya D Ekinde kullanılan ad olmalıdır.
10.
CITES’in 3. Ekinde listesi bulunan türler için III yazın.
12.
Türün belirtildiği (EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin Ekinin harfini yazın (C veya D).
13.
Ġthalatçının, belgenin imzalanmıĢ aslını (1.form) ve ―belge hamiline verilen sureti‖ (2.form), ve gerektiği
taktirde ek olarak ihraç eden/yeniden ihraç eden ülkeden alınmıĢ olan CITES 3. Eki belgelerini, Topluluğa
giriĢ yaptığı yerdeki gümrük dairesine teslim etmesi gereklidir.
14.
Gümrük görevlisi damgalanmıĢ orijinali (1.form) ülkesinin idari makama gönderecek ve damgalanmıĢ
―ithalatçının kopyasını‖ (2.form) ithalatçı veya yetkili temsilcisine iade edecektir.
2
AVRUPA TOPLULUĞU
1.
Ġthalatçı
ĠTHALAT BĠLDĠRĠMĠ
Bunlara iliĢkin ticareti düzenleyerek yaban hayvanları ve
Ġthalatçıya verilecek sureti
bitki türlerinin korunmasına dair (EC) 338/97 sayılı
Konsey Yönetmeliği ve (EC) 865/2006 sayılı Komisyon
Yönetmeliği
2. Ġthalatı yapan Üye Devlet
3. Ġthalat tarihi
4. Menşe ülkesi
5. Ġhraç eden/yeniden ihraç eden ülke
A
6. Örneklerin tarifi (CITES 3. Eki türleri için
7. Net ağırlık (kg)
ihracat/yeniden ihracat belgesi sayısı da dahil olmak
9. Türün bilimsel adı
8. Miktar
10. CITES Eki
üzere)
2
11. Türün genel olarak bilinen adı 12. AT Eki
B
6. Örneklerin tarifi (CITES 3. Eki türleri için
ihracat/yeniden ihracat belgesi sayısı da dahil olmak
7. Net ağırlık (kg)
8. Miktar
9. Türün bilimsel adı
10. CITES Eki
üzere)
11. Türün genel olarak bilinen adı 12. AT Eki
C
6. Örneklerin tarifi (CITES 3. Eki türleri için
7. Net ağırlık (kg)
ihracat/yeniden ihracat belgesi sayısı da dahil olmak
9. Türün bilimsel adı
10. CITES Eki
11. . Türün genel olarak bilinen
12.AT Eki
8. Miktar
üzere)
adı
D
6. Örneklerin tarifi (CITES 3. Eki türleri için
7. Net ağırlık (kg)
ihracat/yeniden ihracat belgesi sayısı da dahil olmak
9. Türün bilimsel adı
8. Miktar
10. CITES Appendix
üzere)
11. Türün genel olarak bilinen adı 12. EC Annex
E
6. Örneklerin tarifi (CITES 3. Eki türleri için
7. Net ağırlık (kg)
ihracat/yeniden ihracat belgesi sayısı da dahil olmak
9. Türün bilimsel adı
8. Miktar
10. CITES Ekix
üzere)
11. Türün genel olarak bilinen adı 12. AT Eki
F
6. Örneklerin tarifi (CITES 3. Eki türleri için
7. Net ağırlık (kg)
ihracat/yeniden ihracat belgesi sayısı da dahil olmak
9. Türün bilimsel adı
8. Miktar
10. CITES Eki
üzere)
11. Türün genel olarak bilinen adı 12. AT Eki
13. CITES’in 3. Ekinde listesi bulunan türlerden olan
yukarıdaki örnekler için ihraç eden/yeniden ihraç eden
ülkeden alınmış gerekli belgeleri ekliyorum.
Ġthalatçı veya yetkili temsilcisinin imzası
14. Sınır gümrük dairesinin resmi damgası:
Talimatlar ve açıklamalar
1.
Ġthalatçı veya yetkili temsilcinin tam adı ve adresini yazın.
4.
MenĢe ülkesi, örneklerin doğal yaĢam ortamından alındığı, kapalı bir alanda doğduğu ve yetiĢtirildiği veya
suni olarak üretildiği ülkedir.
5.
Bu sadece örneklerin ithal edildiği ülkenin MenĢe ülkesi olmaması durumunda uygulanır.
6.
Tarif mümkün olduğu kadar tam ve kesin olmalıdır.
9.
Bilimsel ad, (EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin C veya D Ekinde kullanılan ad olmalıdır.
10.
CITES’in 3. Ekinde listesi bulunan türler için III yazın.
12.
Türün belirtildiği (EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin Ekinin harfini yazın (C veya D).
13.
Ġthalatçının, belgenin imzalanmıĢ aslını (1.form) ve ―belge hamiline verilen sureti‖ (2.form), ve gerektiği
taktirde ek olarak ihraç eden/yeniden ihraç eden ülkeden alınmıĢ olan CITES 3. Eki belgelerini,
Topluluğa giriĢ yaptığı yerdeki gümrük dairesine teslim etmesi gereklidir.
14.
Gümrük görevlisi damgalanmıĢ orijinali (1.form) ülkesinin idari makama gönderecek ve damgalanmıĢ
―ithalatçının kopyasını‖ (2.form) ithalatçı veya yetkili temsilcisine iade edecektir.
EK III
GEZĠCĠ SERGĠ SERTĠFĠKASI
Orijinal
AVRUPA TOPLULUĞU
2. ……………Tarihine kadar
1. Sertifika No
geçerlidir
TÜRLERĠ TEHLĠKE ALTINDA OLAN YABAN HAYVANLARI VE
BĠTKĠLERĠNĠN ULUSLARARASI TĠCARETĠ HAKKINDA
SÖZLEġME
3. Örneğin/örneklerin sahibinin adı (isim, kalıcı adres ve kayıtlı
bulunduğu ülke)
4. Belgeyi veren idari makam
______________
Sahibinin imzası
Özel şartlar:
Birden fazla sınır ötesi dolaĢım için geçerlidir ve örneklerin halka (EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 8(3)
Maddesi uyarınca gösterilmesine izin verir. Formun aslı sahibinde kalacaktır.
b. (EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin hükümleri uyarınca bu sertifikanın kapsadığı örnekler, serginin merkezinin
olduğu ve kayıtlı olduğu Devletten baĢka bir Devlette satılamaz veya baĢka bir Ģekilde devredilemezler. Bu
sertifika devredilemez. Eğer örnek ölürse, çalınırsa, imha olursa, kaybolursa, satılırsa veya baĢka bir
Ģekilde devredilirse, bu sertifika derhal sahibi tarafından belgeyi düzenlemiĢ olan idari makama iade
edilmelidir.
c. Bu sertifika, beraberinde bir devam sayfası olmadıkça geçerli değildir.
a. Sertifika, Devletlerin sertifikalı örnekler, özellikle canlı hayvanların elde bulundurulması/beslenmesine
iliĢkin kısıtlamalar veya Ģartlarla ilgili olarak daha sıkı önlemler uygulama hakkını hiçbir Ģekilde
etkilemeyecektir.
Bu sertifika ancak nakliye şartları Canlı Hayvanların Nakliyesi Hakkındaki Kurallara, veya hava yolu ile nakliye halinde, IATA
Canlı Hayvan Yönetmeliklerine uygun ise geçerlidir.
6. Ġthal eden ülke
7. Ġşlemin amacı
8. Güvenlik damga No
ÇeĢitli
Q
5.
a.
9. Türün bilimsel adı (cins ve tür) ve
genel olarak bilinen adı
10. Tanımlayıcı işaretler veya sayılar,
yaş ve cinsiyet dahil olmak üzere
örneklerin tarifi
11. Miktar
12. CITES Eki
13. AT Eki
14. Kaynak
15. Menşe ülkesi
16. Ġzin No ve tarihi
17. Sergi kayıt sayısı
18. Edinim tarihi (örnek
Topluluğun bir Üye Devleti
menşeli ise)
19. Bu sertifika …………………………tarafından verilmiştir.
Yer
Tarih
20. Ek şartlar
21. Gümrük onayı (devam sayfasına bakın)
Ġmza ve resmi mühür
Talimatlar ve açıklamalar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
W
R
Sertifika için belgeyi veren idari makam tarafından özel bir
sayı oluĢturulmalıdır.
Belgenin süresinin dolacağı tarih, belgenin verildiği
tarihten sonra üç yıldan fazla olamaz. Gezici serginin
kaynağının üçüncü bir ülke olması halinde, sürenin
dolduğu tarih, o ülkenin eĢdeğer sertifikasında belirtilen
tarihten sonra olamaz.
Sertikanın kapsadığı örneğin sahibinin tam adı, daimi
adresi ve ülkesinin yazın. Sahibinin imzasının mevcut
olmaması sertifikayı geçersiz kılar.
Belgeyi veren idari makamın adı, adresi ve ülkesi formun
üzerine önceden basılmıĢ olmalıdır.
Bu bölüm, örneklerin (EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 8(3)
Maddesi uyarınca halka gösterilmesine izin vererek,
sertifikanın örneğin sadece sergi çerçevesinde ve sergi ile
birlikte birden fazla sınır ötesi dolaĢımi için geçerliliğini
ve sertifikanın sahibinden alınmayıp sahibinde kalacağını
göstermek için önceden basılmıĢtır. Bu bölüm ayrıca bazı
bilgilerin neden verilmediğini açıklamak için kullanılabilir.
Bu bölüm, bu sertifikayı milli hukuku ile ilgili bir konu
olarak kabul eden her ülkeye sınır ötesi dolaĢıma izin
verildiğini göstermek için önceden basılmıĢtır.
Bu bölüm, sirkler ve gezici sergiler için Q kodu ile
önceden basılmıĢtır.
Gerektiği taktirde 19. bölümde basılmıĢ bulunan güvenlik
damgasının sayısını belirtiniz.
Bilimsel ad, [ Bunlarla ilgili ticareti düzenleyerek yaban
hayvanları ve bitkilerinin korunması hakkındaki (EC)
338/97 sayılı Konsey Yönetmeliğinin uygulanması ile ilgili
ayrıntılı kuralları belirleyen ] (EC) 865/2006 sayılı
Yönetmeliğin 8. Ekinde belirtilen terminoloji standart
referanslarına uygun olmalıdır.
Sertifikanın kapsadığı örneği, serginin girdiği ülkenin
makamlarının sertifikanın kapsadığı örneğe uyduğunu
doğrulamalarına imkan sağlayacak Ģekilde yeterli
tanımlayıcı iĢaretler dahil olmak üzere (etiketler, halkalar,
özel iĢaretler, vb.) mümkün olduğu kadar tam ve kesin bir
biçimde tarif ediniz. Mümkünse sertifikanın verildiği
tarihte cinsiyet ve yaĢ kaydedilmelidir.
Örneklerin toplam sayısını belirtiniz. Hayvanlar için bu
normal olarak bir olmalıdır. Eğer birden fazla örnek
sertifika kapsamındaysa, ―ekli envantere bakın‖ Ģeklinde
bir ifade kullanın.
Ġzinın veya sertifikanın verildiği tarihte örneğin belirtildiği
AnlaĢma Eki sayısını yazın (I, II veya III).
Ġzinın veya sertifikanın verildiği tarihte örneğin belirtildiği
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin Ekinin harfini yazın (A, B
veya C).
MenĢei belirtmek için aĢağıdaki kodları kullanın. Bu
sertifika, W, R, F veya U kodlu örnekler için, bunların
AnlaĢmanın 1., 2. ve 3. Ekleri, veya (EEC) 3626/82 sayılı
Yönetmeliğin C Eki, veya (EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin
A, B ve C Eklerinde listesi bulunan türlerle ilgili
hükümlerin kendileri için geçerli olmasından önce
Toplulukta edinilmiĢ veya Topluluğa getirilmiĢ olmaları ve
O kodunun da kullanılması dıĢında kullanılamaz.
Doğal yaĢam ortamından alınan örnekler
Bir çiftlik iĢletme faaliyetinden kaynaklanan örnekler
Ticari olmayan amaçlarla suni olarak üretilmiĢ A Eki
bitkileri ve (EC) 865/2006 sayılı Yönetmeliğin 13. Bölümü
uyarınca suni olarak üretilmiĢ B ve C Eki bitkileri ve
onların parçaları ve türevleri
C
Ticari olmayan amaçlarla kapalı bir alanda üretilmiĢ A Eki
hayvanları ve (EC) 865/2006 sayılı Yönetmeliğin 13.
Bölümü uyarınca kapalı bir alanda üretilmiĢ B ve C Eki
hayvanları ve onların parçaları ve türevleri
F
Kapalı bir alanda doğmuĢ ancak bunlarla ilgili olarak (EC)
865/2006 sayılı Yönetmeliğin 13. Bölüm kriterleri yerine
getirilmemiĢ olan hayvanlar, ve onların parçaları ve
türevleri
U
MenĢei bilinmiyor (haklı bir gerekçe gösterilmelidir)
O
AnlaĢma öncesi (herhangi diğer bir kodla birlikte
kullanılabilir)
15/16.
MenĢe ülkesi, örneklerin doğal yaĢam ortamından
alındıkları, kapalı bir alanda doğdukları ve yetiĢtirildikleri veya
suni olarak üretildikleri ülkedir. Bunun üçüncü bir ülke olması
halinde, 16. kutuda ilgili iznin ayrıntıları bulunmalıdır. MenĢei
Topluluğun bir Üye Devleti olan örnekler baĢka bir Üye
Devletten ihraç edildiğinde, 15. kutuda sadece menĢe Üye
Devlet belirtilmelidir.
17.
Bu bölümde sergi kayıt numarası bulunmalıdır.
18.
Sadece AnlaĢmanın 1., 2. veya 3. Eki, veya (EEC)
3626/82 sayılı Yönetmeliğinin C Eki, veya (EC) 338/97 sayılı
Yönetmeliğin A, B ve C Eklerinde listesi bulunan türlerle ilgili
hükümler kendileri için geçerli olmadan önce Toplulukta
edinilmiĢ veya Topluluğa getirilmiĢ örnekler için edinim tarihini
yazın..
19.
Sertifikayı veren görevli tarafından doldurulacaktır.
Bir sertifika ancak bir serginin merkezinin bulunduğu ülkenin
idari makam tarafından ve sergi sahibi örnekle ilgili bütün
bilgileri söz konusu idari makama tescil ettirmiĢse verilebilir.
Kaynağı üçüncü bir ülke olan bir sergi için sertifika ancak ilk
gidiĢ ülkesi olan ülkenin idari makam tarafından verilebilir.
Belgeyi Düzenleyen görevlinin adı tam olarak yazılmalıdr.
Mühür, imza, ve gerektiği taktirde güvenlik damga sayısı açıkça
okunabilir olmalıdır.
20.
Bu bölüm, belgeyi veren idari makam tarafından sınır
ötesi dolaĢım konusundaki milli kanunları veya ilave özel Ģartları
belirtmek için kullanılabilir.
21.
Bu Bölüm, bütün sınır ötesi dolaĢımleri göstermesi
gereken ekli devam sayfasının belirtilmesi için önceden
basılmıĢtır.
5. Ģıkka bağlı olarak bu belge, süresi dolduğunda onu düzenlemiĢ
olan idari makama iade edilmelidir.
Belgenin sahibi veya kendisinin yetkili temsilcisi, bu sertifikanın
aslını (1.form) –ve gerekli olduğu takdirde üçüncü bir ülke
tarafından verilmiĢ olan gezici sergi sertifikasını- doğrulama
amacıyla teslim edecek ve beraberindeki devam sayfasını veya
(sertifika üçüncü bir ülkeden verilmiĢ eĢdeğer bir sertifikaya
dayalı olarak verildiğinde) iki devam sayfası ve bunların
kopyalarını (EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 12(1) Maddesi
uyarınca tayin edilmiĢ bir gümrük dairesine teslim edecektir.
Gümrük dairesi, devam sayfası veya sayfalarını doldurduktan
sonra, bu sertifikanın aslını (1.form), üçüncü bir ülke tarafından
verilmiĢ sertifikanın aslını (gerekli olması halinde) –ve devam
sayfası veya sayfalarını- belge sahibi veya kendisinin yetkili
temsilcisine iade edecek ve Üye Devletin idari makam tarafından
verilmiĢ sertifikanın devam sayfasının onaylanmıĢ bir kopyasını,
865/2006 sayılı Yönetmeliğin 23. Maddesi uyarınca ilgili idari
makama gönderecektir.
A
GEZĠCĠ SERGĠ SERTĠFĠKASI
Belgeyi düzenleyen makamda kalacak suret
AVRUPA TOPLULUĞU
2. ……………Tarihine kadar
1. Sertifika No
geçerlidir
TÜRLERĠ TEHLĠKE ALTINDA OLAN YABAN HAYVANLARI VE
BĠTKĠLERĠNĠN ULUSLARARASI TĠCARETĠ HAKKINDA
SÖZLEġME
3. Örneğin/örneklerin sahibinin adı (isim, kalıcı adres ve kayıtlı
bulunduğu ülke)
4. Belgeyi veren idari makam
___________________________________________
Sahibinin imzası
Özel şartlar:
Birden fazla sınır ötesi dolaĢım için geçerlidir ve örneklerin halka (EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 8(3)
Maddesi uyarınca gösterilmesine izin verir. Orijinal form sahibinde kalacaktır.
b. (EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin hükümleri uyarınca bu sertifikanın kapsadığı örnekler, serginin merkezinin
olduğu ve kayıtlı olduğu Devletten baĢka bir Devlette satılamaz veya baĢka bir Ģekilde devredilemezler. Bu
sertifika devredilemez. Eğer örnek ölürse, çalınırsa, imha olursa, kaybolursa, satılırsa veya baĢka bir
Ģekilde devredilirse, bu sertifika derhal sahibi tarafından belgeyi düzenlemiĢ olan idari makama iade
edilmelidir.
c. Bu sertifika, beraberinde bir devam sayfası olmadıkça geçerli değildir.
d. Sertifika, Devletlerin sertifikalı örnekler, özellikle canlı hayvanların elde bulundurulması/beslenmesine
iliĢkin kısıtlamalar veya Ģartlarla ilgili olarak ülkeleri için daha sıkı tedbirler kabul etmeleri hakkını hiçbir
Ģekilde etkilemeyecektir.
Bu sertifika ancak nakliye şartları Canlı Hayvanların Nakliyesi Hakkındaki Kurallara, veya hava yolu ile nakliye halinde, IATA
Canlı Hayvan Yönetmeliklerine uygun ise geçerlidir.
6. Ġthal eden ülke
7. Ġşlemin amacı
8. Güvenlik damga No
ÇeĢitli
Q
5.
a.
9. Türün bilimsel adı (cins ve tür) ve
genel olarak bilinen adı
10. Tanımlayıcı işaretler veya sayılar,
yaş ve cinsiyet dahil olmak üzere
örneklerin tarifi
11. Miktar
12. CITES Eki
13. AT Eki
14. Kaynak
15. Menşe ülkesi
16. Ġzin No ve tarihi
17. Sergi kayıt sayısı
18. Edinim tarihi (örnek
Topluluğun bir Üye Devleti
menşeli ise)
19. Bu sertifika …………………………tarafından verilmiştir.
Yer
Tarih
20. Ek şartlar
21. Gümrük onayı (devam sayfasına bakın)
Ġmza ve resmi mühür
GEZĠCĠ SERGĠ SERTĠFĠKASI
AVRUPA TOPLULUĞU
TÜRLERĠ TEHLĠKE ALTINDA OLAN YABAN HAYVANLARI VE
BĠTKĠLERĠNĠN ULUSLARARASI TĠCARETĠ HAKKINDA
SÖZLEġME
BAġVURU
2. ……………Tarihine kadar
1. Sertifika No
geçerlidir
3. Örneğin/örneklerin sahibinin adı (isim, kalıcı adres ve kayıtlı
bulunduğu ülke)
4. Belgeyi veren idari makam
_________________________________________
Sahibinin imzası
6. Ġthal eden ülke
ÇeĢitli
7. Ġşlemin amacı
Q
8. Güvenlik damga No
9. Türün bilimsel adı (cins ve tür) ve
genel olarak bilinen adı
10. Tanımlayıcı işaretler veya sayılar,
yaş ve cinsiyet dahil olmak üzere
örneklerin tarifi
11. Miktar
12. CITES Eki
13. AT Eki
14. Kaynak
15. Menşe ülkesi
16. Ġzin No ve tarihi
17. Sergi kayıt sayısı
19. Bu belge ile yukarıda belirtilen sertifika için başvuruyorum.
Notlar
18. Edinim tarihi (örnek
Topluluğun bir Üye Devleti
menşeli ise)
Gerekli belgesel delilleri ekliyorum ve temin
edilen bütün ayrıntıların bilgim dahilinde olduğu
kadarıyla doğru olduğunu beyan ederim.
Yukarıdaki örnekler için bir izin/sertifika
başvurusu daha önce reddedilmediğini beyan
ederim.
Canlı hayvanlar, Canlı Yaban Hayvanlarının Nakli ve
Ġmza
Sevkiyat Ġçin Hazırlanması hakkındaki CITES Kuralları, veya
hava yolu ile nakliye halinde, Uluslar arası Hava Nakliyesi
Derneği (IATA) nin yayınladığı Canlı Hayvan
Başvuru sahibinin adı
Yönetmeliklerine uygun olarak nakledilecektir
Yer ve tarih
Talimatlar ve Açıklamalar
3. Sertifikanın kapsadığı örneğin sahibinin (bir temsilcinin
değil) tam adı, daimi adresi ve ülkesini yazın. Sahibinin
imzasının mevcut olmaması sertifikayı geçersiz kılar.
R
Bir çiftlik iĢletme faaliyetinden kaynaklanan örnekler
A
Ticari olmayan amaçlarla suni olarak üretilmiĢ A Eki
bitkileri ve (EC) 865/2006 sayılı Yönetmeliğin 13. Bölümü
uyarınca suni olarak üretilmiĢ B ve C Eki bitkileri ve
onların parçaları ve türevleri
C
Ticari olmayan amaçlarla kapalı bir alanda üretilmiĢ A Eki
hayvanları ve (EC) 865/2006 sayılı Yönetmeliğin 13.
Bölümü uyarınca kapalı bir alanda üretilmiĢ B ve C Eki
hayvanları ve onların parçaları ve türevleri
F
Kapalı bir alanda doğmuĢ ancak bunlarla ilgili olarak (EC)
865/2006 sayılı Yönetmeliğin 13. Bölüm kriterleri yerine
getirilmemiĢ olan hayvanlar, ve onların parçaları ve
türevleri
8. Gerektiği taktirde 19. bölümde basılmıĢ bulunan güvenlik
damgasının sayısını belirtiniz.
9. Bilimsel ad, [ Bunlarla ilgili ticareti düzenleyerek yaban
hayvanları ve bitkilerinin korunması hakkındaki (EC) 338/97
sayılı Konsey Yönetmeliğinin uygulanması ile ilgili ayrıntılı
kuralları belirleyen ] (EC) 865/2006 sayılı Yönetmeliğin 8.
Ekinde belirtilen terminoloji standart referanslarına uygun
olmalıdır.
10. Sertifikanın kapsadığı örneği, serginin girdiği ülkenin
makamlarının sertifikanın kapsadığı örneğe uyduğunu
doğrulamalarına imkan sağlayacak Ģekilde yeterli tanımlayıcı
iĢaretler dahil olmak üzere (etiketler, halkalar, özel iĢaretler, vb.)
mümkün olduğu kadar tam ve kesin bir biçimde tarif ediniz.
Mümkünse sertifikanın verildiği tarihte cinsiyet ve yaĢ
kaydedilmelidir.
11. Örneklerin toplam sayısını belirtiniz. Hayvanlar için bu
normal olarak bir olmalıdır. Eğer birden fazla örnek sertifika
kapsamındaysa, ―ekli envantere bakın‖ Ģeklinde bir ifade
kullanın.
12. Ġzinın veya sertifikanın verildiği tarihte örneğin belirtildiği
AnlaĢma Eki sayısını yazın (I, II veya III).
13. Ġzinın veya sertifikanın verildiği tarihte örneğin belirtildiği
(EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin Ekinin harfini yazın (A, B veya
C).
14. MenĢei belirtmek için aĢağıdaki kodları kullanın. Bu
sertifika, W, R, F veya U kodlu örnekler için, bunların
AnlaĢmanın 1., 2. ve 3. Ekleri, veya (EEC) 3626/82 sayılı
Yönetmeliğin C Eki, veya (EC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin A, B
ve C Eklerinde listesi bulunan türlerle ilgili hükümlerin kendileri
için geçerli olmasından önce Toplulukta edinilmiĢ veya
Topluluğa getirilmiĢ olmaları ve O kodunun da kullanılması
dıĢında kullanılamaz.
W
Doğal yaĢam ortamından alınan örnekler
U
MenĢei bilinmiyor (haklı bir gerekçe gösterilmelidir)
O
AnlaĢma öncesi (herhangi diğer bir kodla birlikte
kullanılabilir)
15/16.
MenĢe ülkesi, örneklerin doğal yaĢam ortamından
alındıkları, kapalı bir alanda doğdukları ve yetiĢtirildikleri veya
suni olarak üretildikleri ülkedir. Bunun üçüncü bir ülke (yani
AB üyesi olmayan bir ülke) olması halinde, 16. kutuda ilgili
iznin ayrıntıları bulunmalıdır. MenĢei Topluluğun bir Üye
Devleti olan örnekler baĢka bir Üye Devletten ihraç edildiğinde,
15. kutuda sadece menĢe Üye Devlet belirtilmelidir.
17. Bu bölümde sergi kayıt numarası bulunmalıdır.
18. Sadece AnlaĢmanın 1., 2. veya 3. Eki, veya (EEC) 3626/82
sayılı Yönetmeliğinin C Eki, veya (EC) 338/97 sayılı
Yönetmeliğin A, B ve C Eklerinde listesi bulunan türlerle ilgili
hükümler kendileri için geçerli olmadan önce Toplulukta
edinilmiĢ veya Topluluğa getirilmiĢ örnekler için edinim tarihini
yazın.
19. Mümkün olduğu kadar fazla bilgi verin ve yukarıda Ģart
koĢulan bilgilerden herhangi biri verilmemiĢse nedenini
açıklayın.
EK IV
TEHLĠKE ALTINDA OLAN VAHġĠ
HAYVAN VE BĠTKĠ ULUSLARARASI
TĠCARETĠ HAKKINDA AVRUPA
ANLAġMASI
GEZĠCĠ SERGĠ SERTĠFĠKASI
ġAHSĠ MÜLKĠYET SERTĠFĠKASI
DEVAM SAYFASI
1. Asıl belge No.
Sayfa
8. Güvenlik damga No
4. Belgeyi veren idari makam
3. Örnek/örneklerin sahibinin adı, daimi adresi ve kayıtlı
olduğu ülke
Ġthalat gümrük dairesi
Tarih
Ġmza
Resmi Damga
Ġthalat gümrük dairesi
Tarih
Ġmza
Resmi Damga
Ġthalat gümrük dairesi
Tarih
Ġmza
Resmi Damga
Ġthalat gümrük dairesi
Tarih
Ġmza
Resmi Damga
Ġthalat gümrük dairesi
Tarih
Ġmza
Resmi Damga
Ġthalat gümrük dairesi
Tarih
Ġmza
Resmi Damga
Ġthalat gümrük dairesi
Tarih
Ġmza
Resmi Damga
Ġthalat gümrük dairesi
Tarih
Ġmza
Resmi Damga
Ġthalat gümrük dairesi
Tarih
Ġmza
Resmi Damga
Ġthalat gümrük dairesi
Tarih
Ġmza
Resmi Damga
Ġthalat gümrük dairesi
Tarih
Resmi Damga
Ġthalat gümrük dairesi
Ġmza
Tarih
Ġmza
Resmi Damga
EK V
_
1
AVRUPA TOPLULUĞU
SERTĠFĠKA
1. Holder
No
Avrupa Topluluğu dışında
kullanım için değildir.
ASIL
Bunlara iliĢkin ticareti düzenleyerek yaban hayvanları ve bitki türlerinin korunmasına
dair (EC) 338/97 sayılı Konsey Yönetmeliği ve (EC) 865/2006 sayılı Komisyon
Yönetmeliği
2. A Eki türlerinin canlı örnekleri için izin verilen yer
3. Belgeyi veren idari makam
4. Örneklerin tarifi (canlı hayvanlar için işaretler, cinsiyet/doğum tarihi dahil olmak üzere)
5. Net ağırlık(kg)
6. Miktar
7. CITES Eki
9. Menşe
8. AT Eki
10. Menşe ülkesi
11. Ġzin No
1
12. Düzenlendiği tarih
16. Türün bilimsel adı
13. Ġthal eden Üye Devlet
17. Türün genel olarak bilinen adı
15. Düzenlendiği tarih
14. Belge No
18. Bu belge ile aşağıda tarif edilen örneklerin:








belgeyi veren Üye Devlette yürürlükte olan kanunlar uyarınca doğal yaşam ortamından alınmış olduğu
belgeyi veren Üye Devlette yürürlükte olan kanunlar uyarınca geri getirilmiş olan terkedilmiş veya kaçmış örnekler olduğu
kapalı bir alanda doğmuş ve yetiştirilmiş veya suni olarak üretilmiş örnekler olduğu
(EC) 338/97 sayılı Konsey Yönetmeliğinin hükümleri uyarınca Toplulukta edinilmiş veya Topluluğa getirilmiş olduğu.
(EEC) 3626/82 sayılı Konsey Yönetmeliği uyarınca 1 Haziran 1997’den önce Toplulukta edinilmiş veya Topluluğa getirilmiş olduğu
CITES hükümleri uyarınca 1 Ocak 1984’ten önce Toplulukta edinilmiş veya Topluluğa getirilmiş olduğu
Söz konusu ülkede (EC) 338/97 veya 3626/82 sayılı Yönetmelikler veya CITES hükümleri geçerli olmadan önce belgeyi veren Üye Devlette edinilmiş veya o
Üye Devlete getirilmiş olduğu
bilimin ilerletilmesi/üretme veya çoğaltma.araştırma veya eğitim veya diğer zararsız amaçlar için kullanılacak olduğu bu belge ile onaylanır.
19. Bu belge aşiağıdaki amaçlardan biri için kullanılır:



ihraç/yeniden ihraç edilecek örneğin söz konusu türün korunmasına dair yürürlükte olan kanunlar uyarınca edinildiğini teyit etmek
A Eki örneklerini (EEC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 8.1 Maddesinde listesi bulunan ticari faaliyetlerle ilgili yasaklardan muaf tutmak
Canlı bir A Eki örneğinin ithalat izninde veya herhangi diğer bir sertifikada belirtilen yerden Topluluk içinde olmak kaydıyla dolaşımına izin vermek
20. Özel şartlar
Sertifika sadece 1. kutuda adı bulunan sahibi için geçerlidir (EC) 865/2006 sayılı Yönetmeliğin 48(1) maddesine uygun olarak verilmiştir
Düzenleyen görevlinin adı
Yer ve tarih
Ġmza ve damga
Talimatlar ve Açıklamalar
D
2. Yalnızca örneklere iliĢkin ithalat izninde içinde
tutulacakları yerin veya Üye bir Devlette doğal yaĢam
ortamından alınmıĢ örneklerin tutulmaları gereken yerin
belirtilmesi halinde doldurulacaktır.
Ticari amaçlarla kapalı bir alanda üretilmiĢ A Eki
hayvanları ve (EC) 865/2006 sayılı Yönetmeliğin 13.
Bölümü uyarınca ticari amaçlarla suni olarak üretilmiĢ A
Eki bitkileri ve onların parçaları ve türevleri
A
Acil veteriner tedavisi ve örneklerin derhal izin verilmiĢ olan
yere iade edilmeleri haricinde belirtilen yerden her türlü dolaĢım
yetkili idari makamın önceden iznine tabi olacaktır (bakın 19.
kutu)
Ticari olmayan amaçlarla suni olarak üretilmiĢ A Eki
bitkileri ve (EC) 865/2006 sayılı Yönetmeliğin 13. Bölümü
uyarınca suni olarak üretilmiĢ B ve C Eki bitkileri ve
onların parçaları ve türevleri
C
Ticari olmayan amaçlarla kapalı bir alanda üretilmiĢ A Eki
hayvanları ve (EC) 865/2006 sayılı Yönetmeliğin 13.
Bölümü uyarınca kapalı bir alanda üretilmiĢ B ve C Eki
hayvanları ve onların parçaları ve türevleri
F
Kapalı bir alanda doğmuĢ ancak bunlarla ilgili olarak (EC)
865/2006 sayılı Yönetmeliğin 13. Bölüm kriterleri yerine
getirilmemiĢ olan hayvanlar, ve onların parçaları ve
türevleri
I
El konulmuĢ veya ele geçirilmiĢ örnekler(1)
O
SözleĢme öncesi (1)
U
MenĢei bilinmiyor (haklı bir gerekçe gösterilmelidir)
1. Sertifika sahibinin tam adı ve adresi (temsilcinin adı ve
adresi belirtilmeyecektir).
4. Tanım mümkün olduğu kadar kesin olmalı ve [ Bunlarla
ilgili ticareti düzenleyerek yaban hayvanları ve bitkilerinin
korunması hakkındaki (EC) 338/97 sayılı Konsey
Yönetmeliğinin uygulanması ile ilgili ayrıntılı kuralları
belirleyen ] (EC) 865/2006 sayılı Yönetmeliğin 7. Eki uyarınca
üç harfli bir kod içermelidir.
5/6. Miktar ve/veya Net ağırlık birimlerini (EC) 865/2006 sayılı
Yönetmeliğin 7. Ekinde belirtilenlere uygun olarak kullanın.
7. Ġzinın/sertifikanın verildiği tarihte türün belirtildiği CITES
Ek sayısını yazın (I, II veya III).
8. Ġzin/sertifikanın verildiği tarihte türün belirtildiği (EC)
338/97 sayılı Yönetmeliğin Ekinin harfini yazın (A, B veya C)
9.
MenĢei belirtmek için aĢağıdaki kodlardan birini kullanın:
W
Doğal yaĢam ortamından alınmıĢ örnekler
R
Bir çiftlik iĢletme faaliyetinden kaynaklanan örnekler
(1) Sadece baĢka bir kaynak kodu ile birlikte kullanılacaktır.
10 ila 12. MenĢe ülkesi, örneklerin doğal yaĢam ortamından
alındığı, kapalı bir alanda doğduğu ve yetiĢtirildiği veya suni
olarak üretildiği ülkedir.
13 ila 15. Ġthal eden Üye Devlet, geçerli olduğu takdirde, ilgili
örnekler için ithalat izninı vermiĢ olan Üye Devlettir.
16.
Bilimsel ad, (EC) 865/2006 sayılı Yönetmeliğin 8.
Ekinde belirtilen terminoloji standart referanslarına uygun
olmalıdır.
BELGEYĠ VEREN MAKAMIN KOPYASI
_
2
AVRUPA TOPLULUĞU
SERTĠFĠKA
1. Holder
No
Avrupa Topluluğu dışında
kullanım için değildir.
Bunlara iliĢkin ticareti düzenleyerek yaban hayvanları ve bitki türlerinin korunmasına
dair (EC) 338/97 sayılı Konsey Yönetmeliği ve (EC) 865/2006 sayılı Komisyon
Yönetmeliği
2. A Eki türlerinin canlı örnekleri için izin verilen yer
3. Belgeyi veren idari makam
4. Örneklerin tarifi (canlı hayvanlar için işaretler, cinsiyet/doğum tarihi dahil olmak üzere)
5. Net ağırlık(kg)
6. Miktar
7. CITES Eki
9. Menşe
8. AT Eki
10. Menşe ülkesi
11. Ġzin No
2
12. Düzenlendiği tarih
16. Türün bilimsel adı
13. Ġthal eden Üye Devlet
17. Türün genel olarak bilinen adı
15. Düzenlendiği tarih
14. Belge No
18. Bu belge ile aşağıda tarif edilen örneklerin:








belgeyi veren Üye Devlette yürürlükte olan kanunlar uyarınca doğal yaşam ortamından alınmış olduğu
belgeyi veren Üye Devlette yürürlükte olan kanunlar uyarınca geri getirilmiş olan terkedilmiş veya kaçmış örnekler olduğu
kapalı bir alanda doğmuş ve yetiştirilmiş veya suni olarak üretilmiş örnekler olduğu
(EC) 338/97 sayılı Konsey Yönetmeliğinin hükümleri uyarınca Toplulukta edinilmiş veya Topluluğa getirilmiş olduğu.
(EEC) 3626/82 sayılı Konsey Yönetmeliği uyarınca 1 Haziran 1997’den önce Toplulukta edinilmiş veya Topluluğa getirilmiş olduğu
CITES hükümleri uyarınca 1 Ocak 1984’ten önce Toplulukta edinilmiş veya Topluluğa getirilmiş olduğu
Söz konusu ülkede (EC) 338/97 veya 3626/82 sayılı Yönetmelikler veya CITES hükümleri geçerli olmadan önce belgeyi veren Üye Devlette edinilmiş veya o
Üye Devlete getirilmiş olduğu
bilimin ilerletilmesi/üretme veya çoğaltma.araştırma veya eğitim veya diğer zararsız amaçlar için kullanılacak olduğu bu belge ile onaylanır.
19. Bu belge aşiağıdaki amaçlardan biri için kullanılır:



ihraç/yeniden ihraç edilecek örneğin söz konusu türün korunmasına dair yürürlükte olan kanunlar uyarınca edinildiğini teyit etmek
A Eki örneklerini (EEC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 8.1 Maddesinde listesi bulunan ticari faaliyetlerle ilgili yasaklardan muaf tutmak
Canlı bir A Eki örneğinin ithalat izninde veya herhangi diğer bir sertifikada belirtilen yerden Topluluk içinde olmak kaydıyla dolaşımına izin vermek
20. Özel şartlar
Sertifika sadece 1. kutuda adı bulunan sahibi için geçerlidir (EC) 865/2006 sayılı Yönetmeliğin 48(1) maddesine uygun olarak verilmiştir
Düzenleyen görevlinin adı
Yer ve tarih
Ġmza ve damga
_
3
AVRUPA TOPLULUĞU
1. Başvuru
SERTĠFĠKA
No
Avrupa Topluluğu dışında
kullanım için değildir.
BAġVURU
Bunlara iliĢkin ticareti düzenleyerek yaban hayvanları ve bitki türlerinin korunmasına
dair (EC) 338/97 sayılı Konsey Yönetmeliği ve (EC) 865/2006 sayılı Komisyon
Yönetmeliği
2. A Eki türlerinin canlı örnekleri için izin verilen yer
3. Belgeyi veren idari makam
4. Örneklerin tarifi (canlı hayvanlar için işaretler, cinsiyet/doğum tarihi dahil olmak üzere)
5. Net ağırlık(kg)
6. Miktar
7. CITES Eki
9. Menşe
8. AT Eki
10. Menşe ülkesi
11. Ġzin No
3
12. Düzenlendiği tarih
16. Türün bilimsel adı
13. Ġthal eden Üye Devlet
17. Türün genel olarak bilinen adı
15. Düzenlendiği tarih
14. Belge No
18. Bu belge ile aşağıda tarif edilen örneklerin:








belgeyi veren Üye Devlette yürürlükte olan kanunlar uyarınca doğal yaşam ortamından alınmış olduğu
belgeyi veren Üye Devlette yürürlükte olan kanunlar uyarınca geri getirilmiş olan terkedilmiş veya kaçmış örnekler olduğu
kapalı bir alanda doğmuş ve yetiştirilmiş veya suni olarak üretilmiş örnekler olduğu
(EC) 338/97 sayılı Konsey Yönetmeliğinin hükümleri uyarınca Toplulukta edinilmiş veya Topluluğa getirilmiş olduğu.
(EEC) 3626/82 sayılı Konsey Yönetmeliği uyarınca 1 Haziran 1997’den önce Toplulukta edinilmiş veya Topluluğa getirilmiş olduğu
CITES hükümleri uyarınca 1 Ocak 1984’ten önce Toplulukta edinilmiş veya Topluluğa getirilmiş olduğu
Söz konusu ülkede (EC) 338/97 veya 3626/82 sayılı Yönetmelikler veya CITES hükümleri geçerli olmadan önce belgeyi veren Üye Devlette edinilmiş veya o
Üye Devlete getirilmiş olduğu
bilimin ilerletilmesi/üretme veya çoğaltma.araştırma veya eğitim veya diğer zararsız amaçlar için kullanılacak olduğu bu belge ile onaylanır.
19. Bu belge aşiağıdaki amaçlardan biri için kullanılır:



ihraç/yeniden ihraç edilecek örneğin söz konusu türün korunmasına dair yürürlükte olan kanunlar uyarınca edinildiğini teyit etmek
A Eki örneklerini (EEC) 338/97 sayılı Yönetmeliğin 8.1 Maddesinde listesi bulunan ticari faaliyetlerle ilgili yasaklardan muaf tutmak
Canlı bir A Eki örneğinin ithalat izninde veya herhangi diğer bir sertifikada belirtilen yerden Topluluk içinde olmak kaydıyla dolaşımına izin vermek
20. Özel şartlar

Sertifika sadece 1. kutuda adı bulunan sahibi için geçerlidir (EC) 865/2006 sayılı Yönetmeliğin 48(1) maddesine uygun olarak verilmiştir
Gerekli belgesel delilleri ekliyorum ve temin edilen bütün ayrıntılar bilgim dahilinde olduğu
kadarıyla doğru olduğunu beyan ederim.
Yukarıdaki örnekler için bir izin/sertifika başvurusu daha önce reddedilmemiş olduğunu
beyan ederim.
Başvuru Sahibinin Adı
imza
Yer ve tarih
Talimatlar ve Açıklamalar
1. Sertifika sahibinin tam adı ve adresi (temsilcinin adı ve
adresi belirtilmeyecektir).
2. BaĢvuru formunda sadece A Eki türlerinin canlı
örneklerinden kapalı bir alanda yetiĢtirilmiĢ veya suni olarak
üretilmiĢ olanları haricindekiler için doldurulacaktır.
4. Tanım mümkün olduğu kadar kesin olmalı ve [ Bunlarla
ilgili ticareti düzenleyerek yaban hayvanları ve bitkilerinin
korunması hakkındaki (EC) 338/97 sayılı Konsey
Yönetmeliğinin uygulanması ile ilgili ayrıntılı kuralları
belirleyen ] (EC) 865/2006 sayılı Yönetmeliğin 7. Eki uyarınca
üç harfli bir kod içermelidir.
A Ticari olmayan amaçlarla suni olarak üretilmiĢ A Eki
bitkileri ve (EC) 865/2006 sayılı Yönetmeliğin 13. Bölümü
uyarınca suni olarak üretilmiĢ B ve C Eki bitkileri ve
onların parçaları ve türevleri
C
Ticari olmayan amaçlarla kapalı bir alanda üretilmiĢ A Eki
hayvanları ve (EC) 865/2006 sayılı Yönetmeliğin 13.
Bölümü uyarınca kapalı bir alanda üretilmiĢ B ve C Eki
hayvanları ve onların parçaları ve türevleri
F
Kapalı bir alanda doğmuĢ ancak bunlarla ilgili olarak (EC)
865/2006 sayılı Yönetmeliğin 13. Bölüm kriterleri yerine
getirilmemiĢ olan hayvanlar, ve onların parçaları ve
türevleri
I
El konulmuĢ veya ele geçirilmiĢ örnekler(1)
O
SözleĢme öncesi (1)
U
MenĢei bilinmiyor (haklı bir gerekçe gösterilmelidir)
5/6. Miktar ve/veya Net ağırlık birimlerini (EC) 865/2006 sayılı
Yönetmeliğin 7. Ekinde belirtilenlere uygun olarak kullanın.
7. Ġzinın/sertifikanın verildiği tarihte türün belirtildiği CITES
Ek sayısını yazın (I, II veya III).
8. Ġzin/sertifikanın verildiği tarihte türün belirtildiği (EC)
338/97 sayılı Yönetmeliğin Ekinin harfini yazın (A, B veya C)
9.
MenĢei belirtmek için aĢağıdaki kodlardan birini kullanın:
W Doğal yaĢam ortamından alınmıĢ örnekler
R
Bir çiftlik iĢletme faaliyetinden kaynaklanan örnekler
D
Ticari amaçlarla kapalı bir alanda üretilmiĢ A Eki
hayvanları ve (EC) 865/2006 sayılı Yönetmeliğin 13.
Bölümü uyarınca ticari amaçlarla suni olarak üretilmiĢ A
Eki bitkileri ve onların parçaları ve türevleri
(1) Sadece baĢka bir kaynak kodu ile birlikte kullanılacaktır.
10 ila 12. MenĢe ülkesi, örneklerin doğal yaĢam ortamından
alındığı, kapalı bir alanda doğduğu ve yetiĢtirildiği veya suni
olarak üretildiği ülkedir.
13 ila 15. Ġthal eden Üye Devlet, geçerli olduğu takdirde, ilgili
örnekler için ithalat izninı vermiĢ olan Üye Devlettir.
16. Bilimsel ad, (EC) 865/2006 sayılı Yönetmeliğin 8. Ekinde
belirtilen terminoloji standart referanslarına uygun olmalıdır.
18. Mümkün olduğu kadar fazla bilgi verin ve yukarıda Ģart
koĢulan bilgilerden herhangi biri verilmemiĢse nedenini
açıklayın.
EK VI
Türleri tehlike altında olan Yaban hayvanları ve Bitkilerinin
Uluslararası Ticareti hakkında SözleĢme
Madde VII(6)
BĠLĠMSEL MALZEME
1. Muhteva:
2. Gönderen (tam ad ve adres):
3. Tescil No: 

4. Alıcı (tam ad ve adres):
5. Tescil No: 
  
Etiket No:     
Bu kısım kullanıldıktan hemen sonra idari makama iade edilecektir
Gönderenin Tescil No
Alıcının Tescil No
Muhteva:
Etiket No:
L 166/54
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
EN
19.6.2006
EK VII
Madde 51 (1) ve (2) paragrafları uyarınca örneklerin tarifine dahil edilecek kodlar ve kullanılacak ölçme birimleri
Alternatif
birimler
Açıklama
Tarif
Kod
Tercih edilen
birimler
Kabuk
BAR
kg
Gövde
BOD
Sayı
kg
Taze veya iĢlenmiĢ balık, doldurulmuĢ deniz
kaplumbağası, korunmuĢ kelebekler,alkol içinde
sürüngenler, bütün doldurulmuĢ AvlanmıĢ hayvanların
kısımları, vb dahil olmak üzere büyük ölçüde bütün olan
ölü hayvanlar
Kemik
BON
kg
Sayı
Çene kemiği de dahil olmak üzere kemikler
Kaplumbağa eti
CAL
kg
Üst kabuk
CAP
Sayı
kg
Testudinata türünün ham veya iĢlenmemiĢ kabukları
Oyma
CAR
kg
m3
Oyma eserler (ahĢap ve mobilya, müzik aletleri ve el
sanatları ürünleri de dahil olmak üzere cilalanmıĢ ahĢap
ürünler). Not: bazı türlerden birden fazla çeĢit ürün
oyma yapılabilir (mesela boynuz ve kemik); bu nedenle
tarif ne çeĢit ürün olduğunu belirtmelidir (mesela boynuz
oyma)
Havyar
CAV
kg
Acipenseriformes türünden olan bütün döllenmemiĢ
yumurtalar; balık yumurtası diye de bilinir
Yonga
CHP
kg
Kereste yongası, özellikle Aquilaria malaccensis ve
Pterocarpus santalinus
Pençe
CLA
Number
kg
Pençeler — mesela Felidae, Ursidae or Crocodylia
türlerine ait olanlar. (Not: deniz kaplumbağası pençeleri
genellikle puldur, gerçek pençe değildir
KumaĢ
CLO
m2
kg
KumaĢ — Eğer kumaĢ tamamiyle bir CITES türünün
kılından yapılmamıĢsa ve mümkünse bunu yerine ilgili
türün kılı ―HAI‖ altında kaydedilmelidir
Mercan(ham)
COR
kg
Sayı
Ölü mercan ve mercan kayası. Not: Ticaret, yalnızca
eğer mercan örnekleri suda naklediliyorsa sayı ile
kaydedilmelidir.
Kültür
CUL
ġiĢe sayısı, vb.
Suni olarak üretilen bitkilerin kültürleri
Türevler
DER
kg/l
Türevler (bu tabloda baĢka bir yerde belirtilenler hariç)
KurutulmuĢ bitki
DPL
Sayı
KurutulmuĢ
bitkiler__mesela
koleksiyonu örnekleri
Kulak
EAR
Sayı
Kulaklar__Genellikle fil
Yumurta
EGG
Sayı
Ağaç kabuğu (yaĢ, kurutulmuĢ veya toz halinde;
iĢlenmemiĢ)
Kaplumbağanın alt veya üst kabuğundan çıkan et (çorba
için su kaplumbağası kıkırdağı)
kg
kurutulmuĢ
bitki
Bütün ölü veya açılmıĢ tyumurtalar (ayrıca havyar
maddesine bakın)
L 166/55
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
EN
19.6.2006
Tarif
Kod
Tercih edilen
birimler
Alternatif
birimler
Açıklama
Yumurta (canlı)
EGL
Sayı
kg
Canlı yumurtalar — genellikle kuĢlar ve sürüngenler
ama balık ve omurgasızlar da dahildir
Yumurta kabuğu
SHE
g/kg
Esans
EXT
kg
L
Esans — genellikle bitki esansları
KuĢ tüyü
FEA
kg/Kanat sayııs
Sayı
KüĢ tüyleri — tüylerden yapılmıĢ nesneler için,
nesnelerin sayıısnı kaydediniz (mesela resim)
Lif
FIB
kg
M
Lifler— mesela bitki lifi, ama tenis raketi ipleri dahidir
Yüzgeç
FIN
kg
Balık yavruları
FIG
kg
Çiçek
FLO
kg
Çiçekler
Çiçek saksısı
FPT
Sayı
Bir bitkinin parçalarından yapılmıĢ çiçek saksıları,
mesela treefern lifleri (Not: sözde ―halk saksıları‖ nda
ticareti yapılan canlı bitkiler ―canlı bitkiler‖ olarak
kaydedilmelidir, çiçek saksısı olarak değil
Kurbağa ayağı
LEG
kg
Kurbağa ayakları
Meyve
FRU
kg
Meyve
Ayak
FOO
Sayı
Ayaklar_ mesela fil,gergedan, su aygırı, aslan, timsah,
vb.
Mazı
GAL
kg
Mazı
Safra kesesi
GAB
Sayı
Giysi
GAR
Sayı
Cinsel organlar
GEN
kg
AĢılı kök
GRS
Sayı
Kıl
HAI
kg
G
Kıl — bütün hayavn kılları dahildir, mesela fil, yak,
vikunya, guanaco
Boynuz
HOR
Sayı
kg
Boynuzlar_ geyik boynuzları dahildir
Deri ürün (küçük)
LPS
Sayı
Deriden üretilmiĢ küçük ürünler, mesela kemer, kuĢak,
bisiklet selesi, çek defteri veya kredi kartı kabı, küpe, el
çantası, anahtar cebi, defter, çanta, ayakkabı, tütün
torbası, cüzdan, saat kayıĢı
Deri ürün (büyük)
LPL
Sayı
Deriden üretilmiĢ büyük ürünler, mesela evrak çantası,
mobilya, bavul, seyahat sandığı
Canlı
LIV
Sayı
Canlı hayvanlar ve bitkiler.
mercan örnekleri sadece
kaydedilmelidir.
Bütün yumurta hariç ham veya iĢlenmemiĢ yumurta
kabuğu
Taze, donmuĢ veya kurutulmuĢ yüzgeçler ve yüzgeç
parçaları
Sayı
kg
Akvaryum ticareti, kuluçkalıklar ve bırakma
operasyonları için bir veya iki yaĢında küçük balık
Safra kesesi
Giysi — eldiven ve Ģapkalar dahil, ayakkabılar hariç.
Giysiler üstündeki süsler veya dekorasyonlar dahildir
Sayı
Castrates ve kurutulmuĢ penisler
AĢılık kökler (aĢısız olarak)
Suda nakledilen canlı
parça sayısı olarak
L 166/56
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
EN
19.6.2006
Tarif
Kod
Tercih edilen
birimler
Alternatif
birimler
Açıklama
Yaprak
LVS
Sayı
kg
Yapraklar
Kütükler
LOG
m3
Bütün pürüzlü kütükler, ağaç kabuklu veya kabuksuz,
ağaĢ özü içeren veya özü alınmıĢ, testere ile kesilmiĢ
odun, kağıt odunu veya kaplamalı tabakalara
dönüĢtürülerek iĢlenmek üzere kabaca düzleĢtirilmiĢ.
Not: ağırlığa göre ticareti yapılan özel amaçlı keresteler
kg. olarak kaydedilmelidir (mesela lignum vitae,
Guaiacum spp.)
Et
MEA
kg
Et, bütün olmasa bile balık eti dahildir (bakın ―gövde‖ )
Ġlaç
MED
kg/l
Ġlaç
Misk
MUS
g
Misk
Yağ
OIL
kg
Parça — kemik
BOP
kg
Kemik parçaları, imal edilmemiĢ
Parça — boynuz
HOP
kg
Boynuz parçaları, imal edilmemiĢ — kırıntılar dahildir
Parça — fildiĢi
IVP
kg
FildiĢi parçaları, imal edilmemiĢ --- kırıntılar dahildir
Tabaka
PLA
m2
Kürk-deriden yapılmıĢ tabakalar --- eğer birden fazla
deriden yapılmıĢsa kilimler dahildir
Toz
POW
kg
Toz
Kök
ROO
Sayı
Odun talaĢı
SAW
m3
Basit bir Ģekilde uzunluğuna kesilmiĢ veya profil
çentikleme yöntemiyle kesilmiĢ odun; normal olarak
kalınlığı 6 mm yi geçer. Not: ağırlık ile ticareti yapıklan
özel amaçlı kerestelerden kesilmiĢ odun kg. olarak
kaydedilmelidir( mesela lignum vitae, Guaiacum spp.)
Balık pulu
SCA
kg
Balık pulu--- mesela deniz kaplumbağası,
sürüngenler, balık, pangolin
Tohum
SEE
kg
Tohumlar
Kabuk
SHE
Sayı
Yan
SID
Number
Derilerin yanları veya böğürleri, timsahların Tinga
bölümleri dahil değildir (―deri‖ bölümüne bakın)
Ġskelet
SKE
Sayı
Büyük ölçüde bütün olan iskeletler
Deri
SKI
Sayı
Büyük ölçüde bütün olan deriler, ham veya tabaklanmıĢ,
timsahların Tinga bölümleri dahildir
Deri parçası
SKP
Sayı
Deri parçaları--- ham veya tabaklanmıĢ artıklar dahildir
Kafatası
SKU
Sayı
Kafataskları
Çorba
SOU
kg
L
kg
kg
L
Yağ — mesela deniz kaplumbağası, balina, balık, çeĢitli
bitkilerden
Kökler, soğanlar, taneler veya yumrular
diğer
YumuĢakçaların ham veya iĢlenmemiĢ kabukları
Çorba— Mesela deniz kaplumbağası
L 166/57
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
EN
Alternatif
birimler
19.6.2006
Açıklama
Tarif
Kod
Tercih edilen
birimler
Örnek (bilimsel)
SPE
kg/l/ml
Sap
STE
Sayı
Balık hava kesesi
SWI
kg
Kuyruk
TAI
Sayı
kg
Kuyruklar—mesela cayman timsah (deri için) veya tilki
(giysi süsleme, yaka, boa, vb.)
DiĢ
TEE
Sayı
kg
DiĢler— mesela balina, aslan, su aygırı, timsah, vb. diĢi
Kereste
TIM
m3
kg
Testere ile kesilmiĢ kütük ve testere ile kesilmis odun
haricinde ham kereste
Avlanan
hayvanların
kısımları
TRO
Sayı
FildiĢi
TUS
Sayı
kg
Büyük ölçüde tam olan iĢlenmiĢ veya iĢlenmemiĢ
fildiĢleri. Fil, su aygırı, mors, deniz gergedanı diĢleri
dahil, diğer diĢler hariçtir.
Kaplama
tahtası
levhalar
— dönel
kaplama—
dilimlenmiĢ
kaplama
VEN
m3, m2
kg
Aynı kalınlıkta ince tabakalar veya levhalar, genellikle 6
mm veya daha az kalınlıkta. Kontrplak, cilalı mobilya,
cilalı kaplar, vb yapımında kullanmak için soyulmuĢ
(dönel kaplama), veya dilimlenmiĢ (dilimlenmiĢ
kaplama)
Balmumu
WAX
kg
Bütün
WHO
kg
Bilimsel örnekler — kan, doku (mesela böbrek, dalak,
vb.), histolojik preparatlar, vb.
kg
Hidrostatik organ, balık tutkalı/ mersin balığı tutkalı
dahildir
Avlanan hayvanların kısımları— bir hayvanın bütün
beraber ihraç ediliyorsa. Mesela boynuz (2), cape, sırt
derisi, kuyruk ve ayaklar (yani 10 örnek) bir avlanmıĢ
hayvan kısımlarını oluĢturur. Fakat eğer mesela bir
hayvanın ihraç edilen örnekleri sadece kafatası ve
boynuzlarsa, o zaman bu maddeler birlikte avlanmıĢ
hayvan kısımları olarak kaydedilmelidir. Aksi taktirde
bunlar ayrı ayrı kaydedilmelidir. Bütün doldurulmuĢ bir
gövde ―BOD‖ altında kaydedilir. Tek baĢına deri ―SKI‖
altında kaydedilir.
Balmumu, esmeramber dahildir
Sayı
Birim cetveli (eĢdeğer metrik olmayan ölçüler kullanılabilir)
g
= gram
kg
= kilogram
l
= litre
3
cm
= santimetreküp
ml
= millilitre
m
= metre
2
= metrekare
3
m
= metreküp
Sayı
= örnek sayısı
m
Bitki sapları
Bütün bir hayvan veya bitki (ölü veya canlı)
L 166/58
EN
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
19.6.2006
EK VIII
Ġzinlerda ve sertifikalarda türlerin bilimsel adlarını göstermek belirtmek için Madde 5(4) uyarınca kullanılacak terminoloji referansları
(a)
Memeliler
Wilson, D. E and Reeder, D. M. 1993. Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition.
Smithsonian Institution Press, Washington. [for all mammals — with the exception of the recognition of the following names for
wild forms of species (in preference to names for domestic forms): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus,
Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion]
Alperin, R. 1993. Callithrix argentata (Linnaeus, 1771): taxonomic observations and description of a new subspecies. Boletim do
Museu Paraense Emilio Goeldi, Serie Zoologia 9: 317-328. [for Callithrix marcai]
Dalebout, M. L., Mead, J. G., Baker, C. S., Baker, A. N. and van Helden, A. L. 2002. A new species of beaked whale Mesoplodon
perrini sp. n. (Cetacea: Ziphiidae) discovered through phylogenetic analyses of mitochondrial DNA sequences. Marine Mammal
Science 18: 577-608. [for Mesoplodon perrini]
Ferrari, S. F. and Lopes, M. A. 1992. A new species of marmoset, genus Callithrix Erxleben 1777 (Callitrichidae, Primates) from
western Brazilian Amazonia. Goeldiana Zoologia 12: 1-13. [for Callithrix nigriceps]
Flannery T. F. and Groves, C. P. 1998. A revision of the genus Zaglossus (Monotremata, Tachyglossidae), with description of
new species and subspecies. Mammalia 62: 367-396. [for Zaglossus attenboroughi]
Groves, C. P. 2000. The genus Cheirogaleus: unrecognised biodiversity in dwarf lemurs. International Journal of Primatology 21:
943-962. [for Cheirogaleus minusculus & Cheirogaleus ravus]
van Helden, A. L., Baker, A. N., Dalebout, M. L., Reyes, J. C., van Waerebeek, K. and Baker, C. S. 2002. Resurrection of
Mesoplodon traversii (Gray, 1874), senior synonym of M. bahamondi Reyes, van Waerebeek, Cárdenas and Yáñez, 1995
(Cetacea: Ziphiidae). Marine Mammal Science 18: 609-621. [for Mesoplodon traversii]
Honess, P. E. and Bearder, S. K. 1997. Descriptions of the dwarf galago species of Tanzania. African Primates 2: 75-79. [for
Galagoides rondoensis & Galagoides udzungwensis]
Kingdon, J. 1997. The Kingdon fieldguide to African mammals. London, Academic Press. [for Miopithecus ogouensis]
Kobayashi, S. and Langguth, A. 1999. A new species of titi monkey, Callicebus Thomas, from north-eastern Brazil (Primates,
Cebidae). Revista Brasileira de Zoologia 16: 531-551. [for Callicebus coimbrai]
Mittermeier, R. A., Schwarz, M. and Ayres, J. M. 1992. A new species of marmoset, genus Callithrix Erxleben, 1777
(Callitrichidae, Primates) from the Rio Maues Region, State of Amazonas, central Brazilian Amazonia. Goeldiana Zoologia 14: 117. [for Callithrix mauesi]
Rasoloarison, R. M., Goodman, S. M. and Ganzhorn, J. U. 2000. Taxonomic revision of mouse lemurs (Microcebus) in the
western portions of Madagascar. International Journal of Primatology 21: 963-1019. [for Microcebus berthae, Microcebus
sambiranensis & Microcebus tavaratra]
Rice, D. W 1998. Marine Mammals of the World. Systematics and distribution. Special Publication Number 4: i-ix, 1-231. The
Society for Marine Mammals. [for Balaenoptera]
Richards, G. C. and Hall, L. S. 2002. A new flying-fox of the genus Pteropus (Chiroptera: Pteropodidae) from Torres Strait,
Australia. Australian Zoologist 32: 69-75. [for Pteropus banakrisi]
van Roosmalen, M. G. M., van Roosmalen, T., Mittermeier, R. A. and Rylands, A. B. 2000. Two new species of marmoset, genus
Callithrix Erxleben, 1777 (Callitrichidae, Primates), from the Tapajós/Madeira interfluvium, south Central Amazonia, Brazil.
Neotropical Primates 10 (Suppl.): 2-18. [for Callicebus bernhardi & Callicebus stephennashi]
van Roosmalen, M. G. M, van Roosmalen, T., Mittermeier, R. A. and da Fonseca, G. A. B. 1998. A new and distinctive species of
marmoset (Callitrichidae, Primates) from the lower Rio Aripuana, State of Amazonas, central Brazilian Amazonia. Goeldiana
Zoologia 22: 1-27. [for Callithrix humilis]
van Roosmalen, M. G. M., van Roosmalen, T., Mittermeier, R. A. and Rylands, A. B. 2000. Two new species of marmoset, genus
Callithrix Erxleben, 1777 (Callitrichidae, Primates), from the Tapajós/Madeira interfluvium, south Central Amazonia, Brazil.
Neotropical Primates 8: 2-18. [for Callithrix acariensis & Callithrix manicorensis]
L 166/59
EN
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
19.6.2006
Schwartz, J. H. 1996. Pseudopotto martini: a new genus and species of extant lorisiform primate. Anthropological Papers of the
American Museum of Natural History 78: 1-14. [for Pseudopotto martini]
Silva Jr, J. and Noronha, M. 1996. Discovery of a new species of marmoset in the Brazilian Amazon. Neotropical Primates 4: 5859. [for Callithrix saterei]
Thalmann, U. and Geissmann, T. 2000. Distributions and geographic variation in the western woolly lemur (Avahi occidentalis)
with description of a new species (A. unicolor). International Journal of Primatology 21: 915-941. [for Avahi unicolor]
Wang, J. Y., Chou, L.-S. & White, B. N. 1999. Molecular Ecology 8: 1603-1612. [for Tursiops aduncus]
Zimmerman, E., Cepok, S., Rakotoarison, N., Zietemann, V. and Radespiel, U. 1998. Sympatric mouse lemurs in north west
Madagascar: a new rufous mouse lemur species (Microcebus ravelobensis). Folia Primatologica 69: 106-114. [for Microcebus
ravelobensis]
(b)
KuĢlar
Morony J. J., Bock, W J. and Farrand, J., Jr. 1975. A Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural
History. [for order- and family-level names for birds]
Sibley C. G. and Monroe, B. L., Jr. 1990. Distribution and Taxonomy of Birds of the World. Yale University Press, New Haven.
Sibley, C. G. and Monroe, B. L., Jr. 1993. Supplement to the Distribution and Taxonomy of Birds of the World. Yale University
Press, New Haven. [for bird species, except for Psittaciformes & Trochilidae]
Collar, N. J. 1997. Family Psittacidae (Parrots). Pp. 280-477 in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds
of the World. Vol. 4. Sandgrouse to Cuckoos. Lynx Edicions, Barcelona. [for Psittacidae]
Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. and Hofling, E. 2002. Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to
Brazil. Auk 119: 815-819. [for Pionopsitta aurantiocephala]
Howell, S. N. G. and Robbins, M. B. 1995. Species limits of the Least Pygmy-Owl (Glaucidium minutissimum) complex. Wilson
Bulletin 107: 7-25. [for Glaucidium parkeri]
Lafontaine, R. M. and Moulaert, N. 1998. A new species of scops owl (Otus: Aves): taxonomy and conservation status. Journal of
African Zoology 112: 163-169. [for Otus moheliensis]
Lambert, F. R. and Rasmussen, P. C. 1998. A new scops owl from Sangihe Island, Indonesia. Bulletin of the British
Ornithologists' Club 204-217. [for Otus collari]
Olsen, J., Wink, M., Sauer-Gürth, H. and Trost, S. 2002. A new Ninox owl from Sumba, Indonesia. Emu 102: 223-231. [for
Ninoxsumbaensis]
Rasmussen, P. C. 1998. A new scops-owl from Great Nicobar Island. Bulletin of the British Ornithologists' Club 118: 141-153.
[for Otus alius]
Rasmussen, P. C. 1999. A new species of hawk-owl Ninox from North Sulawesi, Indonesia. Wilson Bulletin 111: 457-464. [for
Ninox ios]
Robbins, M. B. and Stiles, F. G. 1999. A new species of pygmy-owl (Strigidae: Glaucidium) from the Pacific slope of the northern
Andes. Auk 116: 305-315. [for Glaucidium nubicola]
Rowley, I. 1997. Family Cacatuidae (Cockatoos). Pp. 246-279 in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. Handbook of the
Birds of the World. Vol. 4. Sandgrouse to Cuckoos. Lynx Edicions, Barcelona. [for Cacatuidae=Psittacidae]
Schuchmann, K. L. 1999. Family Trochilidae (Hummingbirds). Pp. 468-680 in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds.
Handbook of the Birds of the World. Vol. 5. Barn-owls to Hummingbirds. Lynx Edicions, Barcelona. [for Trochilidae]
da Silva, J. M. C., Coelho, G. and Gonzaga, P. 2002. Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy-owl
(Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. Ararajuba 10 (2): 123-130 [for Glaucidium mooreorum]
Whittaker, A. 2002. A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic
rainforests of Brazil. Wilson Bulletin 114 (4): 421-445. [for Micrastur mintoni]
L 166/60
(c)
EN
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
19.6.2006
Sürüngenler
Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. and Randrianirina, J. E. 2001. Two new chameleons of the genus Calumma from north-east
Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae).
Herpetological Journal 11: 53-68. [for Calumma vatosoa & Calumma vencesi]
Avila Pires, T. C. S. 1995. Lizards of Brazilian Amazonia. Zool. Verh. 299: 706 pp. [for Tupinambis]
Böhme, W. 1997. Eine neue Chamäleon art aus der Calumma gastrotaenia — Verwandtschaft Ost-Madagaskars. Herpetofauna
(Weinstadt) 19 (107): 5-10. [for Calumma glawi]
Böhme, W. 2003. Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae). Zoologische Verhandelingen. Leiden
341: 1-43. [for Varanidae]
Broadley D. G. 2002. CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) prepared at the request of the
CITES Nomenclature Committee. CoP12 Inf. 14. [for Cordylus]
Cei, J. M. 19 9 3. Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina — herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y
pampa. Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [for Tupinambis]
Colli, G. R., Péres, A. K. and da Cunha, H. J. 1998. A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae)from central Brazil, with an
analysis of morphological and genetic variation in the genus. Herpetologica 54: 477-492. [for Tupinambis cerradensis]
Dirksen, L. 2002. Anakondas. NTV Wissenschaft. [for Eunectes beniensis]
Hallmann, G., Krüger, J. and Trautmann, G. 1997. Faszinierende Taggeckos — Die Gattung Phelsuma: 1-229 — Natur & TierVerlag. ISBN 3-931587-10-X. [for the genus Phelsuma]
Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. and Chippindale, P. T. 2000. Systematics of pythons of the Morelia amethistina
complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs 14: 139-185. [for Morelia
clastolepis, Morelia nauta & Morelia tracyae, and elevation to species level of Morelia kinghorni]
Hedges, B. S., Estrada, A. R. and Diaz, L. M. 1999. New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia 1999(2): 376-381. [for
Tropidophis celiae]
Hedges, B. S. and Garrido, O. 1999. A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of
Herpetology 33: 436-441. [for Tropidophis spiritus]
Hedges, B. S., Garrido, O. and Diaz, L. M. 2001. A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from northcentral Cuba. Journal of Herpetology 35: 615-617. [for Tropidophis morenoi]
Hedges, B. S. and Garrido, O. 2002. Journal of Herpetology 36: 157-161. [for Tropidophis hendersoni]
Jacobs, H. J. 2003. A further new emerald tree monitor lizard of the Varanus prasinus species group from Waigeo, West Irian
(Squamata: Sauria: Varanidae). Salamandra 39(2): 65-74. [for Varanus boehmei]
Jesu, R., Mattioli, F. and Schimenti, G. 1999. On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of
western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae). Doriana 7(311): 1-14. [for Furcifer nicosiai]
Karl, H.-V. and Tichy, G. 1999. Mauritiana 17: 277-284. [for turtles and tortoises]
Keogh, J. S., Barker, D. G. and Shine, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of
commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society 73: 113-129.
[for Python breitensteini & Python brongersmai]
Klaver, C. J. J. and Böhme, W. 1997. Chamaeleonidae. Das Tierreich 112: 85 pp. [for Bradypodion, Brookesia, Calumma,
Chamaeleo & Furcifer — except for the recognition of Calumma andringitaensis, C. guillaumeti, C. hilleniusi & C. marojezensis
as valid species]
Manzani, P. R. and Abe, A. S. 1997. A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil.
Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool. 382: 1-10. [for Tupinambis quadrilineatus]
Manzani, P. R. and Abe, A. S. 2002. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro 60(4): 295-302. [for Tupinambis palustris]
L 166/61
EN
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
19.6.2006
Massary, J.-C. de and Hoogmoed, M. 2001. The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata:
Teiidae). Journal of Herpetology 35: 353-357. [for Crocodilurus amazonicus]
McCord, W. P., Iverson, J. B., Spinks, P. Q. and Shaffer, H. B. 2000. A new genus of Geoemydid turtle from Asia. Hamadryad
25: 86-90. [for Leucocephalon]
McCord, W. P. and Pritchard, P. C. H. 2002. A review of the softshell turtles of the genus Chitra, with the description of new taxa
from Myanmar and Indonesia (Java). Hamadryad 27 (1): 11-56. [for Chitra vandijki]
McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. and Touré, T. A. 1999. Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference.
Volume 1. The Herpetologists' League, Washington, DC. [for Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae &
Viperidae — except for the retention of the genera Acrantophis, Sanzinia, Calabaria & Lichanura and the recognition of
Epicrates maurus as a valid species]
Nussbaum, R. A., Raxworthy C. J., Raselimanana, A. P. and Ramanamanjato, J. B. 2000. New species of day gecko, Phelsuma
Gray (Reptilia: Squamata: Gekkonidae), from the Reserve Naturelle Integrale d'Andohahela, south Madagascar. Copeia 2000:
763-770. [for Phelsuma malamakibo]
Perälä, J. 2001. A new species of Testudo (Testudines: Testudinidae) from the Middle East, with implications for conservation.
Journal of Herpetology 35: 567-582. [for Testudo werneri]
Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky A. H. and Wells, K. D. 1998. Herpetology. [for delimitation
of families within the Sauria]
Rösler, H., Obst, F. J. and Seipp, R. 2001. Eine neue Taggecko-Art von Westmadagaskar: Phelsuma hielscheri sp. n. (Reptilia:
Sauria: Gekkonidae). Zool. Abhandl. Staatl. Mus. Tierk. Dresden 51: 51-60. [for Phelsuma hielscheri]
Slowinski, J. B. and Wüster, W 2000. A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). Herpetologica 56: 257-270. [for
Naja mandalayensis]
Tilbury, C. 1998. Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia.
Bonner Zoologische Beiträge 47: 293-299. [for Chamaeleo balebicornutus & Chamaeleo conirostratus]
Webb, R. G. 2002. Observations on the Giant Softshell Turtle, Pelochelys cantorii, with description of a new species. Hamadryad
27 (1): 99-107. [for Pelochelys signifera]
Wermuth, H. and Mertens, R. 1996 (reprint). Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. Gustav Fischer Verlag, Jena. [for
Crocodylia, Testudinata & Rhynchocephalia]
Wilms, T. 2001. Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht: 1-142 — Herpeton Verlag, ISBN 3-9806214-7-2. [for the
genus Uromastyx]
Wüster, W 1996. Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras Naja naja species complex.
Toxicon 34: 339-406. [for Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja
siamensis, Naja sputatrix & Naja sumatrana]
(d)
Hem suda hem karada yaĢayan hayvanlar
Frost, D. R., ed. 2002. Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference. http://research.amnh.org/
herpetology/amphibia/index.html as of 23 August 2002.
(e)
Elasmobranchii, Actinopterygii & Sarcopterygii (deniz canlıları türleri)
Eschmeier, W N. 1998. Catalog of Fishes. 3 vols. California Academy of Sciences. [for all fishes]
Horne, M. L., 2001. A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef— Records of the
Australian Museum 53: 243-246. [for Hippocampus]
Kuiter, R. H., 2001. Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a
description of nine new species — Records of the Australian Museum 53: 293-340. [for Hippocampus]
Kuiter, R. H., 2003. A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island — Records of the
Australian Museum 55: 113-116. [for Hippocampus]
L 166/62
EN
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
19.6.2006
Lourie, S. A., and J. E. Randall, 2003. A new pygmy seahorse, Hippocampusdenise (Teleostei: Syngnathidae), from the IndoPacific — Zoological Studies 42: 284-291. [for Hippocampus]
Lourie, S. A., A. C. J. Vincent and H. J. Hall, 1999. Seahorses. An identification guide to the world's species and their
conservation. Project Seahorse, ISBN 0 9534693 0 1 (Second edition available on CD-ROM). [for Hippocampus]
(f)
Arachnida (Eklembacaklılardan örümcek ve akrepler)
Lourenço, W. R. and Cloudsley-Thompson, J. C. 1996. Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus
Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica 72(3): 133-143. [for scorpions of the genus
Pandinus]
Platnick, N. I. 2004 and updates. The World Spider Catalog. Online edition at the following URL: http://research.
amnh.org/entomology/spiders/catalog/THERAPHOSIDAE.html. [for spiders of the genus Brachypelma]
(g)
Böcekler
Matsuka, H. 2001. Natural History ofBirdwing Butterflies: 1-367. Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN 4-9900697-0-6. [for birdwing
butterflies of the genera Ornithoptera, Trogonoptera and Troides]
BĠTKĠLER
The Plant-Book, second edition, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (reprinted with corrections 1998) [for the generic
names of all plants included in the Appendices to the Convention, unless they are superseded by standard checklists adopted by the
Conference of the Parties].
A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) [for
generic synonyms not mentioned in The Plant-Book, unless they are superseded by standard checklists adopted by the Conference of the
Parties as referenced in the remaining paragraphs below].
A World List of Cycads (D. W Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International
Conference on Cycad Biology, pp. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) and its updates accepted by the Nomenclature
Committee, as a guideline when making reference to names of species of Cycadaceae, Stangeriaceae & Zamiaceae.
CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland) and its updates accepted by the Nomenclature Committee, as a guideline when making reference to the names of species of
Cyclamen (Primulaceae) & Galanthus & Sternbergia (Liliaceae).
CITES Cactaceae Checklist, second edition, (1999, compiled by D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland) and its updates accepted by the Nomenclature Committee, as a guideline when making reference to names of species
of Cactaceae.
CITES Carnivorous Plant Checklist, second edition, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland) and its updates accepted by the Nomenclature Committee, as a guideline when making reference to names of
species of Dionaea, Nepenthes & Sarracenia.
CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in
collaboration with Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) and its updates accepted by the
Nomenclature Committee, as a guideline when making reference to the names of species of Aloe & Pachypodium.
World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) and the updates accepted by the Nomenclature Committee, as a guideline
when making reference to the names of species of Taxus.
CITES Orchid Checklist, (compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) and the
updates accepted by the Nomenclature Committee, as a guideline when making reference to the names of species of Cattleya, Cypripedium,
Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione and Sophronitis (Volume 1, 1995); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula
& Encyclia (Volume 2, 1997); & Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides &
Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda & Vandopsis (Volume 3, 2001).
L 166/63
EN
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
19.6.2006
The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, published by the Federal
Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) following notification of its publication and comments from the Parties, and the updates
accepted by the Nomenclature Committee, as a guideline when making reference to the names of species of succulent euphorbias.
Dicksonia species of the Americas (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn,
Germany) following notification of its publication and comments from the Parties and the updates accepted by the Nomenclature Committee,
as a guideline when making reference to the names of species of Dicksonia.
The Checklist of CITES species (2005 and its updates) published by UNEP -WCMC may be used as an informal overview of the scientific
names that were adopted by the Conference of the Parties for the animal species that are listed in the Appendices to the Convention, and as
an informal summary of information contained in the standard references that were adopted for CITES nomenclature.
L 166/64
EN
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
19.6.2006
EK IX
1.
Madde 5(5) de belirtilen, biriĢlemin çerçevesinde izin ve
sertifikalarda göstermek için kodlar
B
Kapalı bir alanda üretme veya suni üretme
E
Eğitimle ilgili
G
Botanik bahçeler
H
AvlanmıĢ hayvanların kısımları
L
Kanun yürütme/yargısal/adli
M Tıbbi (biyolojik-tıbbi araĢtırma dahil)
(1)
N
Doğal yaĢam ortamına bırakma veya yeniden bırakma
P
ġahsi
Q
Sirkler ve gezici sergiler
S
Bilimsel
T
Ticari
Z
Hayvanat bahçeleri
Yalnızca baĢka bir kaynak kodu ile birlikte kullanılacaktır
2.
Madde 5(6) da belirtilen, izin ve sertifikalarda örneklerin
kaynağınının belirtilmesi için olan kodlar
W
Doğal yaĢam ortamından alınmıĢ örnekler
R
Bir çiftlik iĢletme faaliyetinden kaynaklanan örnekler
D
Ticari amaçlarla kapalı bir alanda üretilmiĢ A Eki
hayvanları ve (EC) 865/2006 sayılı Yönetmeliğin 13.
Bölümü uyarınca ticari amaçlarla suni olarak üretilmiĢ A
Eki bitkileri ve onların parçaları ve türevleri
A
Ticari olmayan amaçlarla suni olarak üretilmiĢ A Eki
bitkileri ve (EC) 865/2006 sayılı Yönetmeliğin 13. Bölümü
uyarınca suni olarak üretilmiĢ B ve C Eki bitkileri ve
onların parçaları ve türevleri
C
Ticari olmayan amaçlarla kapalı bir alanda üretilmiĢ A Eki
hayvanları ve (EC) 865/2006 sayılı Yönetmeliğin 13.
Bölümü uyarınca kapalı bir alanda üretilmiĢ B ve C Eki
hayvanları ve onların parçaları ve türevleri
F
Kapalı bir alanda doğmuĢ ancak bunlarla ilgili olarak (EC)
865/2006 sayılı Yönetmeliğin 13. Bölüm kriterleri yerine
getirilmemiĢ olan hayvanlar, ve onların parçaları ve
türevleri
I
El konulmuĢ veya ele geçirilmiĢ örnekler(1)
O
SözleĢme öncesi (1)
U
MenĢei bilinmiyor (haklı bir gerekçe gösterilmelidir)
19.6.2006
EN
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
EK X
MADDE 62 (1) DE BAHSEDĠLEN HAYVAN TÜRLERĠ
KuĢlar
ANSERIFORMES
Anatidae
Lophura swinhoii
Polyplectron emphanum
Syrmaticus ellioti
Anas laysanensis
Syrmaticus humiae
Anas querquedula
Syrmaticus mikado
Aythya nyroca
COLUMBIFORMES
Branta ruficollis
Columbidae
Branta sandvicensi
Columba livia
Oxyura leucocephala
PSITTACIFORMES
Psittacidae
GALLIFORMES
Cyanoramphus novaezelandiae
Phasianidae
Psephotus dissimilis
Catreus wallichi
Crossoptilon mantchuricum
Colinus virginianus ridgwayi
Lophophurus impejanus
Crossoptilon crossoptilon
PASSERIFORMES
Lophura edwardsi
Fringillidae
Carduelis cucullata
L 166/65
L 166/66
EN
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
19.6.2006
EK XI
18. Maddede bahsedilen biyolojik örnek çeĢitleri
Örnek Türü
Tipik örnek boyutları
Örneğin kullanımı
Kan, sıvı
PıhtılaĢmayı önleyici ile birlikte bir tüpte
damlalar veya 5 ml lik bütün kan; 36 saatte
bozulabilir
Hematoloji ve hastalık teĢhisi için standart
biyokimyasal testler; taksonomi araĢtırması;
biyomedikal araĢtırma
Kan, kuru (leke)
Bir damla kan bir mikroskop camına yayılır,
genellikle kimyasal bir sabitleyici ile
sabitleĢtirilir
Kan sayımı ve hastalık yapan parazitler için
tarama
Kan, pıhtılaĢmıĢ (serum)
Tüpte kan pıhtısı ile veya kan pıhtısız 5 ml
lik kan
Seroloji ve hastalık delili olarak antikorların
belirlenmesi; biyomedikal araĢtırma
Dokular, sabitleĢtirilmiĢ
Bir sabitleyici içinde 5 mm3 lük doku
parçaları
Histoloji ve hastalık belirtilerini bulmak için
elektron
mikroskopisi;
taksonomi
araĢtırması; biyomedikal araĢtırma
Dokular, taze (yumurta, sperm ve
embryolar hariç)
5 mm3 lik doku parçaları, bazen donmuĢ
halde
Organizma ve zehirleri bulmak için
Mikrobiyoloji ve toksikoloji, taksonomik
araĢtırma; biyomedikal araĢtırma
Swabs
Bir swab üzerinde bir tüpte ufak doku
parçaları
Hastalık teĢhisi için bakteri, mantar, vb
yetiĢtirmek
Saç, deri, tüy, pul
Bir tüp içinde küçük, bazen çok ufak deri
parçaları) hacim olarak 10 ml ye kadar)
sabitleĢtirici ile veya sabitleĢtiricisiz
Genetik ve adli testler ve parazitlerin ve
patojenlerin bulunması ve diğer testler
Hücre grupları ve doku kültürleri
Örnek boyutu üzerinde
kısıtlama yoktur
bir
Hücre grupları, aĢıların üretiminde test
etmede veya diğer tıbbi ürünlerde ve
taksonomi
araĢtırmasında
(mesela
kromozom çalıĢmaları ve DNA çıkarımı)
yaygın olarak kullanılan, birincil veya
devamlı hücre grupları olarak kültürlenmiĢ
suni ürünlerdir
DNA
Az miktarda kan( 5 ml ye kadar), kıl, tüy
folikülü, kas ve organ dokusu (mesela
karaciğer, kalp, vb.), saflaĢtırılmıĢ DNA.
Cinsiyet belirlenmesi, kiĢilik belirleme, adli
araĢtırmalar,
taksonomik
araĢtırma,
biyomedikal araĢtırma
Salgılar, (tükrük, zehir, süt)
Ufak ĢiĢelerde 1-5 ml
Genetik bitki araĢtırmaları, antikor üretimi,
biyomedikal araĢtırma
herhangi
19.6.2006
EN
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
EK XII
Korelasyon Tablosu
(EC) 1808/2001 sayılı Yönetmelik
Bu Yönetmelik
Madde 1 (a) ve (b)
Madde 1 (1) ve (2)
Madde 1 (c)
—
Madde 1 (d), (e) ve (f)
Madde 1 (3), (4) ve (5)
—
Madde 1 (6), (7) ve (8)
Madde 2 (1) ve (2)
Madde 2(1) ve (2)
—
Madde 2(3) and (4)
Madde 2(3) ve (4)
Madde 2(5) ve (6)
Madde 3
Madde 3
Madde 4(1) ve (2)
Madde 4(1) ve (2)
Madde 4(3) (a) ve (b)
Madde 5, ilk paragraf, (1) ve (2)
—
Madde 5, ilk paragraf, (3)
Madde 4(3) (c), (d) ve (e)
Madde 5, ilk paragraf, (4), (5) ve (6)
Madde 4(4)
Madde 6
Madde 4(5)
Madde 7
Madde 5
Madde 8
Madde 6
Madde 9
Madde 7(1)
Madde 10
Madde 7(2)
Madde 11
Madde (3) ve (4)
Madde 12
Madde 8(1)
Madde 13
Madde 8(2)
Madde 14
Madde 8(3)
Madde 15(1) ve (2)
Madde 8(4)
Madde 15(3) ve (4)
Madde 8(5)
Madde 16
Madde 8(6) ve (7)
Madde 17
—
Madde 18-19
Madde 9
Madde 20
Madde 10
Madde 21
Madde 11
Madde 22
Madde 12
Madde 23
Madde 13
Madde 24
L 166/67
L 166/68
EN
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
(EC) 1808/2001 sayılı Yönetmelik
Bu Yönetmelik
Madde 14
Madde
25
Madde 15
Madde
26
Madde 16
Madde
27
Madde 17
Madde
28
Madde 18
Madde
29
—
Maddes
30-44
Madde 19
Madde
45
Madde 20(1)
Madde
46
Madde 20(2)
Madde
47
Madde 20(3) (a) ve (b)
Madde
48(1) (a) ve (b)
Madde 20(3) (c)
—
Madde 20(3) (d) ve (e)
Madde
48(1) (c) ve (d)
Madde 20(4)
Madde
49
Madde 20(5) ve (6)
Madde
50(1) ve (2)
Madde 21
Madde
51
Madde 22
Madde
52
Madde 23
Madde
53
Madde 24
Madde
54
Madde 25
Madde
55
Madde 26
Madde
56
Madde 27(1) ilk ve ikinci girinti ve müteakip metin
Madde
57(1) (a), (b) ve (c)
Madde 27(2), (3) ve (4)
Madde
57(2), (3) ve (4)
Madde 27(5) (a) ve (b)
Madde
57(5) (a) ve (b)
—
Madde
57(5) (c) ve (d)
Madde 28(1), ilk ve ikinci girinti
Madde
58(1) (a) ve (b)
Madde 28(2) and (3)
Madde
58(2) ve (3)
Madde 28(4) (a) and (b)
Madde
58(4)
Madde 29
Madde
59
Madde 30
Madde
60
Madde 31
Madde
61
Madde 32
Madde
62
Madde 33
Madde
63
Madde 34(1)
—
19.6.2006
19.6.2006
EN
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
(EC) 1808/2001 sayılı Yönetmelik
Bu Yönetmelik
Madde 34(2) (a) dan (f) ye kadar
Madde 64(1) (a) dan (f) ye kadar
Madde 34(2) (g) ve (h)
Madde 64(2)
Madde 35(1) ve (2)
Madde 65(1) ve (2)
Madde 35(3) (a) ve (b)
Madde 65(3)
—
Madde 65(4)
Madde 36(1)
Madde 66(1), (2) ve (3)
Madde 36(2)
Madde 66(4)
Madde 36(3) ve (4)
Madde 66(5) ve (6)
—
Madde 66(7)
Madde 36(5)
Madde 66(8)
Madde 37
Madde 67
Madde 38
Madde 68
Madde 39
Madde 69
Madde 40
Madde 70
Madde 41
Madde 71
Madde 42
Madde 74
Madde 43
Madde 72
Madde 44
Madde 73
Madde 45
Madde 75
Ek I
EK I
Ek II
Ek II
—
Ek III
—
Ek IV
Ek III
Ek V
Ek IV
Ek VI
Ek V
Ek VII
Ek VI
Ek VIII
Ek VII
Ek IX
Ek VIII
Ek X
—
Ek XI
—
Ek XII
L 166/69

Benzer belgeler