hiperaktif du 2900 kullanım kılavuzu

Transkript

hiperaktif du 2900 kullanım kılavuzu
HİPERAKTİF DU 2900
Siklonik Elektrikli El Süpürgesi
KULLANIM KILAVUZU
Sayın FANTOM dostu;
Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden
geçmiș HİPERAKTİF DU 2900 Siklonik Elektrikli El Süpürge’mizi
seçtiğiniz için teșekkür ederiz. Bu ürünü alarak FANTOM markasına
duyduğunuz güveni göstermiș oldunuz. Bizim de bütün hedefimiz size
ödediğinizden daha fazlasını sunarak bu güveni sürekli kılmaktır. Almıș
olduğunuz ürünü kullanma kılavuzuna uygun olarak kullandığınız
takdirde performansı ve ömrü uzun süreli olacaktır. Ürünlerimiz ile ilgili
arıza durumunda ürün garanti belgesi ile beraber size en yakın FANSET
Yetkili Servisi’ne müracaat ediniz. Ayrıca her türlü bilgi için bize
0800 219 02 79 no’lu
ücretsiz tüketici danıșma hattından ulașabilirsiniz.
İyi günlerde kullanmanız dileğiyle.
Saygılarımızla...
MAKİNENİN BÖLÜMLERİ
1
2
3
1- Hepa Filtre
4
2- Elektrik Kablosu
5
6
7
3- Açma-Kapama Düğmesi
4- Gövde Açma Düğmesi
5- Motor Bölümü
6- Hava Filtre Gövdesi
7- Hava Filtre
8
9
10
11
8- Siklon İç Gövde
9- Siklon İç Gövde Kapağı
10- Siklon Dıș Gövde Contası
11- Siklon Dıș Gövde
12- Toz Haznesi
13- Hazne Mandalı
12
13
AKSESUARLAR
1
1-Teleskobik Boru
2-Süpürücü Gövde
3-Petek Süpürücü
2
3
EMNİYET KURALLARI
UYARI: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ
t 'BOUPN)JQFSBLUJG%6,VSV5JQ&MFLUSJL4àQàSHFTJFWEF
kullanım için tasarlanmıștır. Cihazınızı amacına uygun ve sadece
kuru temizlik için kullanınız. Su ve diğer sıvıları emmekte
kullanmayınız.
t $JIB[‘O‘[‘OFNOJZFUJOJLPSVNBLJÎJOEBJNBPSJKJOBMZFEFLQBSÎB
ve aksesuarlar kullanınız. Uygun olmayan parça kullanımından
kaynaklanan arızalarda garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek
parça için size en yakın Fanset yetkili servisine bașvurunuz.
t $JIB[‘IBTBSM‘LBCMPJMFLVMMBONBZ‘O‘[
t 4BļM‘ļB[BSBSM‘UP[WBLVNMBNBZ‘O‘[
t $JIB[‘O‘[‘TJLMPOHSVCVPMNBEBOWFIBWBmMUSFTJ[LFTJOMJLMF
kullanmayınız.
t 4àQàSHFOJ[JOmŗJOJQSJ[EFUBL‘M‘C‘SBLNBZ‘O‘[ČŗJOJ[CJUUJļJOEFDJIB[‘
kapatınız ve fiși prizden çıkarınız. Fiși ıslak elle tutmayınız.
t &ļFSDJIB[‘O‘[IFSIBOHJCJSTFCFQUFOEPMBZ‘ÎBM‘ŗN‘ZPSJTFLBCMPWF
fiși üzerinde herhangi bir hasar var ise süpürgeyi çalıștırmayınız ve
size en yakın FANSET yetkili servisine bașvurunuz.
t $JIB[‘O‘[‘LBCMPTVOEBOUVUBSBLUBŗ‘NBZ‘O‘[
t $JIB[‘TBEFDFLVMMBONBL‘MBWV[VOEBUBSJGFEJMEJļJHJCJLVMMBO‘O‘[
bașka bir amaçla kullanmayınız.
t 4àQàSHFOJ[JT‘DBLLàMKJMFUWFÎJWJHJCJNBEEFMFSJMFZBO‘D‘T‘W‘WF
yağların temizliğinde kullanmayınız.
t &MFLUSJLTàQàSHFOJ[JWFLBCMPTVOVTPCBG‘S‘OWFCFO[FSJ‘T‘
kaynaklarından uzak tutunuz.
t ¡$EFOZàLTFL‘T‘ZBTBIJQZBOBOTJHBSBT‘DBLLàMHJCJNBEEFMFSJ
vakumlamayınız.
t .PUPSCÚMàNàOàTVZMBZ‘LBNBZ‘O‘[TVWFCFO[FSJT‘W‘MBSB
daldırmayınız.
t ÃSàOÎPDVLMBSEBIJMPMNBLà[FSF
m[JLTFMEVZVTBMWFZB[JIJOTFM
engelliler ve deneyimsiz kișilerin kullanımı için dizayn edilmemiștir.
Bu tür kișiler tarafından kullanılması gerektiğinde bu insanların
güvenliğinden sorumlu kișiler tarafından gözetim altında tutulmalıdır.
t .BLJOFOJ[JOÎPDVLMBSUBSBG‘OBOPZVODBLPMBSBLLVMMBO‘N‘OBJ[JO
vermeyiniz ve kullanılmadığından emin olunuz.
MONTAJ VE KURU VAKUMLAMA
Motor gövdesini hazneden ayırmak ve/veya
birleștirmek için resimde görüldüğü gibi gövde
açma düğmesine basarak açınız veya kapatınız.
Makinenizi kullanmadan önce hazne içerisinde
IBWBmMUSFHÚWEFIBWBmMUSFTJTJLMPOHÚWEF
grubunun hazne içerisinde resimde olduğu gibi
takınız.
Makinenizin motor gövdesini ve haznesini
resimde görüldüğü gibi birleștiriniz. Teleskobik
boruyu ve süpürücü gövdeyi taktıktan sonra
makinenin fișini prize takınız. Makineniz artık
kullanıma hazırdır.
Teleskobik boruyu isteğinize göre uzatıp
kısaltabilirsiniz. Açma-kapama anahtarına
basarak makinenizi çalıștırınız ve temizlemek
istediğiniz yüzeyleri süpürücü gövdeyi ileri geri
hareketleriyle temizleyebilirsiniz.
ÖNEMLİ NOT: Makinenizi kesinlikle siklon gövde
grubu ve hava filtre gövdesini takmadan toz
vakumlamayınız.
TEMİZLİK VE BAKIM
.BLJOFOJ[JONPUPSHÚWEFTJOJTVZMBZ‘LBNBZ‘O‘[
suya daldırmayınız sadece nemli bir bez yardımı
ile silerek temizleyiniz. Makinenizin diğer
parçalarını nemli bir bez yardımı ile silerek
temizleyiniz.
Makinenizi her kullanımdan sonra mutlaka
hazne mandalanı açarak temizleyiniz.
Siklon gövde grubunda toz ve partiküller
gördüğünüzde resimdeki gibi gövde açma
düğmesine basarak hazne içerisindeki siklon
gövde grubunu çıkartarak temizleyebilirsiniz.
Makinenizde bulunan filtreleri yıkamayınız
silkeleyerek temizleyiniz.
Makinenizin siklon dıș gövde üzerindeki tül
mMUSFZJZ‘LBNBZ‘O‘[TVZBEBME‘SNBZ‘O‘[
silkeleyerek temizleyiniz.
Siklon iç gövdeden siklon iç gövde kapağını
çıkartarak biriken tozları temizleyiniz.
Siklon iç gövde kapağı temizlendikten sonra
mutlaka yerine takınız.
TAŞINMASI VE SAKLANMASI
Makinenizi kullanmadığınız zamanlarda
resimde görüldüğü gibi kablosunu gövde üzerine
sararak ve teleskobik boruyu en kısa
kademesine alarak saklayınız.
NOT: Saklama ișleminde teleskobik boruyu en
kısa kademesine almayı unutmayınız.
TÜKETİCİ HAKLARI
t .BM‘OCàUàOQBrçalar‘EBIJMLVMMBO‘NIBUBMBrından kaynaklanan kırılmalar
harJÎ
PMNBLà[Fre tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
t .BM‘Ogaranti süresi içerisinde arızalanması durumVOEBUBNJSEFgeçen
süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iș günüdür.
Bu süreNBMBJMJŗLJOBrızanın servis istasyonVOBTFSWJTJTUBTyonunun
olmaması durumVOEBNBM‘OTBU‘D‘T‘CaZJJBDFOUFTJUFNTJMDJMJļJ
ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren bașlar.
.BM‘OBS‘[BT‘O‘OJŗHàOàJÎFSJTJOEFHJEFSJMNFNFTJIBMJOEFàSFUJDJWFZB
JUIBMBUΑNBM‘OUBNJSJUBNBNMBO‘ODBZBLBEBSCFO[FSÚ[FMMJLMFSFTBIJQ
bașka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
t .BM‘OBZ‘QM‘PMEVļVOVOBOMBŗ‘MNBT‘EVSVNVOEBUàLFUJDJTBZ‘M‘ Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
4Ú[MFŗNFEFOEÚONF
4BU‘ŗCFEFMJOEFOJOEJSJNJTUFNF
ÃDSFUTJ[POBS‘MNBT‘O‘JTUFNF
- Satılanın ayıpsız bir misle ile değiștirilmesini isteme haklarından birini
kullanabilir.
t 5àLFUJDJOJOàDSFUTJ[POBS‘NIBLL‘O‘TFÎNFTJEVSVNVOEBJŗÎJMJLNBTSBG‘
değiștirilen parça bedeli ya da bașka herhangi bir ad altında hiçbir ücret
talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
t
5àLFUJDJOJOàDSFUTJ[POBS‘NIBLL‘O‘LVMMBONBT‘IBMJOEF
(BSBOUJTàSFTJJÎJOEFUFLSBSBS‘[BMBONBT‘
5BNJSJJÎJOHFSFLFOB[BNJTàSFOJOBŗ‘MNBT‘
5BNJSJOJONàNLàOPMNBE‘ļ‘O‘OZFULJMJTFSWJTJTUBTZPOVTBU‘D‘àSFUJDJ
WFZBJUIBMBUΑUBSBG‘OEBOCJSSBQPSMBCFMJSMFONFTJEVSVNMBS‘OEBUàLFUJDJ
NBM‘OCFEFMJBEFTJOJBZ‘QPSBO‘OEBCFEFMJOEJSJNJOJWFZBJNLBOWBSTB
malın ayıpsız misli ile değiștirilmesini talep edebilir.
t 4BSGNBM[FNFMFSJWFLVMMBO‘NBCBļM‘PMBSBLFTLJZFOZ‘QSBOBOLJSMFONF
nedeniyle ișlevini yitiren parçalar ve bu parçaların ișlevlerini yitirmesi
nedeniyle olușan hasar ve arızalar garanti kapsamı dıșındadır.
t .BM‘OLVMMBONBL‘Mavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dıșındadır.
t Yanlıș kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı
dıșındadır.
t VPMUBKEàŗàLMàļàveya fB[MBM‘ļ‘IBUBM‘FMFLUrJLUFTJTBU‘farklı vPMUBKEB kullanma nedeniyle meydana gelen arızalar garanti kapsamı dıșındadır.
t Yetkisiz kișiler tarafından yapılan tamir neticesinde olușan arızalar garanti
kapsamı dıșındadır.
t $JIB[‘Oveya cihaz parçalarının düșürmesinden kaynaklanan arızalar
garanti kapsamı dıșındadır.
TÜKETİCİ HAKLARI
t 4BU‘D‘Cayi tarafından kașelenip imzalanmayan garanti belgeleri
geçersizdir.
t 5àLFUJDJHBSBOUJEFOEPļBOIBLMBS‘O‘OLVMMBO‘MNBT‘JMFJMHJMJPMBSBL çıkabilecek uyușmazlıklarda yerleșim yerinin bulunduğu veya tüketici
ișleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici
Mahkemesine bașvurabilir.
t 4BU‘D‘UBSBG‘OEBOCV(BSBOUJ#FMHFTJOJOWFSJMNFNFTJEVSVNVOEBUàLFUJDJ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürlüğüne bașvurabilir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
TYPE DU 2900
Anma Gerilim
: 220-230 V AC
Anma Frekans
: 50 / 60 Hz
Max Güç
: 1500 W.
A.E.E.E. Yönetmeliğine Uygundur.
Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 10 yıldır.
Net Ağırlık
: 2.7 kg
Fanset Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Ști.
Merkez Mahallesi Ș.Yılmaz Özdemir Cad.
Sönmez Sokak No:8/1 34303 Halkalı - İstanbul - Turkey
5QCY
5'
www.fanset.com - [email protected]

Benzer belgeler

su filtre wf 6200 kullanım kılavuzu

su filtre wf 6200 kullanım kılavuzu t 5àLFUJDJOJOàDSFUTJ[POBS‘NIBLL‘O‘TFÎNFTJEVSVNVOEBJŗÎJMJLNBTSBG‘  değiștirilen parça bedeli ya da bașka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. t

Detaylı

technovac tr 8700 kullanım kılavuzu

technovac tr 8700 kullanım kılavuzu t 5àLFUJDJOJOàDSFUTJ[POBS‘NIBLL‘O‘TFÎNFTJEVSVNVOEBJŗÎJMJLNBTSBG‘  değiștirilen parça bedeli ya da bașka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. t

Detaylı