ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu

Transkript

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu
ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
1. Dönem
Kodu
Ders Adı
HUM 103
ISE 107
ENG 101
IUE 100
MATH 153
CHEM 100
SFL 1013
PHYS 100
Sosyal Bilimin İlkeleri I
Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş
İngilizcede Akademik Beceriler I
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
Genel Matematik I
Genel Kimya
İkinci Yabancı Diller I
Genel Fizik I: Mekanik ve Termodinamik
Toplam
Teori
3
0
2
0
3
2
2
2
14
Uygulama/
Laboratuar
0
2
2
2
2
2
2
2
14
Yerel
Kredi
3
1
3
1
4
3
3
3
21
AKTS
4
1
3
1
6
6
3
6
30
2.Dönem
Kodu
Ders Adı
ISE 104
MATH 154
ENG 102
HUM 104
SFL 1024
ECON 100
MATH 250
Malzeme Bilimine Giriş
Genel Matematik II
İngilizcede Akademik Beceriler II
Sosyal Bilimin İlkeleri II
İkinci Yabancı Diller II
Ekonominin İlkeleri
Mühendisler İçin Doğrusal Cebir ve
Türevsel Denklemler
Toplam
Teori
3
3
2
3
2
3
3
Uygulama
Laboratuar
0
2
2
0
2
0
0
Yerel
Kredi
3
4
3
3
3
3
3
AKT
S
5
6
3
4
3
4
5
19
6
22
30
3.Dönem
Kodu
Ders Adı
Teori
Uygulama
Yerel
Kredi
AKTS
Laboratuar
SE 115
TURK 201
MATH 240
SFL 201
ISE 220
BA 240
ISE 203
Programlamaya Giriş I
Türk Dili I
Mühendisler için Olasılık
İkinci Yabancı Diller III
Mühendislik Ekonomisi
Finansal ve Maliyet Muhasebesi
Optimizasyon I-Doğrusal Modeller
Toplam
2
2
2
2
3
3
2
16
2
0
2
2
0
0
2
8
3
2
3
3
3
3
3
20
7
1
5
3
5
4
5
30
4. Dönem
Kodu
Ders Adı
SE 116
ISE 216
TURK 202
SFL 202
ISE 322
MATH 234
ISE 204
Programlamaya Giriş II
Üretim Sistemleri Analizi
Türk Dili II
İkinci Yabancı Diller IV
İş Sistemleri Analizi ve Tasarımı
Mühendislik İstatistiği
Optimizasyon II-Doğrusal Olmayan Modeller
Toplam
Teori
Uygulama
Laboratuar
2
2
0
2
2
2
2
12
2
2
2
2
2
2
2
14
Yerel
Kredi
3
3
2
3
3
3
3
20
AKTS
7
4
2
3
5
4
5
30
5.Dönem
Kodu
Ders Adı
ST 200
HIST 201
SFL 301
ELEC 002
ELEC 001
ISE 211
Staj I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
İkinci Yabancı Diller V
Seçmeli Ders II
Seçmeli Ders I
Endüstriyel Bilişim Sistemleri IVeritabanları ve Analiz
Üretim Planlama,Tasarım ve Kontrol
Simülasyon(Benzetim)
Toplam
ISE 315
ISE 317
Teori
Uygulama
Laboratuar
Yerel
Kredi
AKTS
0
2
2
3
3
2
0
0
2
0
0
2
0
2
3
3
3
3
4
2
3
4
4
5
2
2
16
2
2
8
3
3
20
3
5
30
6. Dönem
Kodu
Ders Adı
HIST 202
ISE 212
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Endüstriyel Bilişim Sistemleri II-Tasarım ve
Uygulamalar
İkinci Yabancı Diller VI
Seçmeli Ders V
Seçmeli Ders IV
Seçmeli Ders III
Modern İmalat Sistemlerinin Temelleri
Toplam
SFL 302
ELEC 005
ELEC 004
ELEC 003
ISE 324
Teori
Uygulama
Laboratuar
Yerel
Kredi
AKTS
2
2
0
2
2
3
2
7
2
3
3
3
2
17
2
0
0
0
2
6
3
3
3
3
3
20
3
4
4
4
6
30
7. Dönem
Kodu
Ders Adı
SFL 401
ST300
ISE 451
İkinci Yabancı Diller VI
STAJ 2
ES Mühendisliğinde Uygulamalı Workshop I
Seçmeli Ders VII
Seçmeli Ders VI
Bitirme Projesi I
Kalite Güvence ve Güvenilirlik
Toplam
ELEC 007
ELEC 006
ISE 497
ISE 318
Teori
Uygulama
Laboratuar
Yerel
Kredi
AKTS
2
0
0
3
3
0
2
10
2
0
2
0
0
10
2
16
3
0
1
3
3
5
3
18
3
4
2
4
4
7
6
30
Uygulama
Laboratuar
Yerel
Kredi
AKTS
3
3
3
3
0
0
0
0
0
2
3
3
3
3
1
4
4
4
4
2
2
0
14
2
10
14
3
5
21
3
9
30
8.Dönem
Kodu
Ders Adı
ELEC 009
ELEC 010
ELEC 008
ISE 444
ISE 452
Seçmeli Ders IX
Seçmeli Ders X
Seçmeli Ders VIII
Mühendislik ve Bilişim Etiği
Endüstri Sistemleri Mühendisliğinde
Uygulamalı Workshop II
İkinci Yabancı Diller VIII
Bitirme Projesi II
Toplam
SFL 402
ISE 498
Teori
ProgramÖğrenmeÇıktıları
ProgramLearning Outcomes
1. Benzetim, eniyileme, olasılık ve istatistik gibi
Endüstri Mühendisliği kavram ve tekniklerini üretim
ve hizmet sistemlerinde kullanarak yönetimsel karar
verme işlemlerini iyileştirmek, kalite bilincini
oluşturmak, elde edilen verileri yorumlayabilmek ve
değerlendirebilmek
1. Have the ability to optimize the managerial
decisionmaking processes with the assessment of
quality in production and service systems using
Industrial Engineering tools and techniques such as
simulation, optimization, probability and statistics, and
analyze, interpret and assess data obtained.
2. Bütünleşik işleri veya iş sistemlerini ihtiyaçları 2. Be able to design integrated business systems with a
doğrultusunda çeşitli alternatifler üreterek ve systems approach based on the business requirements
değerlendirerek sistem bakış açısı ile tasarlayabilmek by generating and developing multiple alternatives
3. Endüstri Mühendisliği ile ilgili uygulamada 3. Can identify, analyze and develop solutions based
karşılaşılan konuları/sorunları tanımlayabilmek, on scientific evidence to Industrial Engineering
analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı problems encountered in practice
çözüm önerileri geliştirebilmek
4. Nicel analiz ve eleştirel düşünce yöntemlerini
kullanarak kaynak aktarımı, üretim planlaması ve
çizelgelemesi, kalite kontrol ve güvence, finansal
analiz ve risk analizi vb. Endüstri Mühendisliği ile
ilgili konularda sorunları belirleyebilmek; bu
sorunlar için alternatif çözümler üretebilmek ve
alternatif çözümler içinden sistem gereksinimlerine
cevap verecek en iyi çözümleri bulmak
4. Have the ability to identify the problems in
Industrial Engineering issues such as resource
allocation, production planning and scheduling,
quality control and assurance, financial analysis, and
risk analysis, etc. and find the optimal solution by
developing multiple solutions for these problems using
quantitative analysis and critical thinking techniques
with systems approach
5. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen
karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup
üyesi olarak sorumluluk alabilmek, sorumluluğu
altında çalışanların veya grup çalışanlarının mesleki
gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve
yönetebilmek
5. Be able to take responsibility for him/herself and for
colleagues and employees to solve unpredicted
complex problems encountered in practice individually
or as a group member
6. Endüstri Mühendisliği alanında edindiği bilgi ve
becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek,
öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve
öğrenmesini yönlendirebilmek
6. Have the ability to evaluate the knowledge and skills
obtained in Industrial Engineering, be able to identify
the topics which require improvement, and direct
learning efforts to improve these points
7. Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili
kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini
ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü
olarak aktarabilmek ve nicel ve nitel verilerle
destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle
paylaşabilmek
7. Can present and share knowledge, thoughts, and
suggestions for solutions to problems related to the
Industrial Engineering with colleagues using written
and oral communication tools to both specialist and
nonspecialist audiences supported by quantitative and
qualitative data
8. Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği
ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile
iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio
Global Scale”, Level B1)
8. Ability to follow the developments in the field of
Industrial Engineering and ability to communicate
with colleagues using a foreign language. ("European
Language Portfolio Global Scale", Level B1)
9. Endüstri Mühendisliği ile ilgili bilgisayar 9. Ability to use software programs related to
yazılımlarını
kullanabilmek
ve
uygulamada Industrial Engineering and to have the knowledge and
karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini skills to learn and use software programs, information
kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak and communication technologies faced in practice.
(“European Computer Driving License”, Advanced (“European Computer Driving License", Advanced
Level)
Level)
10. Sosyal hakların evrenselliğine değer veren,
sosyal adalet bilinci kazanmış, kalite yönetimi ve
süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği
konularında yeterli bilince sahip olmak
10. Understanding of social consciousness and to
value social rights and justice. To value quality
management and quality processes related to
environment and job safety
11. Endüstri Mühendisliği ile ilgili verilerin
toplanması,
yorumlanması,
duyurulması
ve
uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve
etik değerlere sahip olmak
11. Ability to consider social, scientific, and ethical
values in data collection, interpretation, and
implementation stages of the Industrial Engineering
problems and projects
Dersin Adı
Course Title
DersinKodu
CourseCode
Türkçe/Turkish
Sosyal Bilimin İlkeleri I
İngilizce/English
Principles of Social Sciences I
HUM 103
Yıl/YarıyılY
ear/Semester
EğitimDiliInstructionLan
guage
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
Ders
(saat/hafta)
Lecture(hou
rs/week)
3
0
1/1
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi / IESU
Credit
AKTS
Kredisi
ECTS
Credit
3
4
Türkçe
Turkish
Zorunlu
Must
DersinCinsiCour
seType
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course (Preferably
expressed in terms of Learning
Outcomes and competence)
Bu dersin amacı, öğrencilere, sosyal bilimlerin temel kavramlarını, fikirlerini ve
yöntemlerini alt disiplinlerine referansla tanıtmaktır.
To introduce the students to basic concepts, ideas and methods of social sciences
on the grounds of topics selected from its subdisciplines.
Yüzyüze
Face-toface
Öğretme Şekli Form
of Teaching
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Project
DiğerAktivitelerOthe
rActivities
Dersin Başarı
Değerlendirme
Yöntemi
AssessmentCriteria
Method
Method
Ara Sınavlar Midterm
Exam(s)
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Projects
Derse Katılım
CourseParticipation
FinalSınavı
FinalExamination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage(%)
2
40
1
60
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.
Bilimsel bilgi ile bilimsel olmayan bilgiyi birbirinden
Learning Outcomes
1.
ayırt edebileceklerdir.
2.
Doğa bilimleri ve sosyal bilimler arasındaki farkları
knowledge.
2.
tanımlayabileceklerdir.
3.
Antropolojinin temel kavramları çerçevesinde toplumsal
Kültürün toplumsal hayattaki rolü ve önemini
3.
6.
Sosyoloji teorilerini ve genel kavramlarını kullanarak
4.
8.
5.
will be able to evaluate the different forms of social
toplumsal eşitsizliklerin farklı boyutlarını
inequality by using the basic theories and concepts of
değerlendirebileceklerdir
sociology.
Psikolojinin genel içeriğini ve kişilik gelişim sürecini
6.
Sosyal psikolojinin kavramlarını kullanarak toplumdaki
will be able to define the general scope of psychology and
the theories of personality development
7.
will be able to interrogate the existence of prejudice,
önyargı, ayrımcılık ve stereotipleştirme gibi durumları
discrimination and stereotyping in social life by using the
sorgulayabileceklerdir.
basic concepts of social psychology.
Siyaset bilimi ile ilgili temel kavramları kullanarak
8.
siyasi ideolojileri ayırt edebileceklerdir.
9.
will be able to evaluate the significance and the role of
culture in social life.
tanımlayabileceklerdir.
7.
will be able to explain the evolution of social life within
the framework of anthropological concepts.
değerlendirebileceklerdir.
5.
will be able to define the scopes of and the differences
between the natural and the social sciences.
evrimi açıklayabileceklerdir.
4.
will be able to distinguish scientific and nonscientific
Toplumsal kurum ve olayları sosyal bilim kavramları
çerçevesinde eleştirebileceklerdir.
10. Sosyal bilimlerin kavramlarını kullanarak verilen bir
konu üzerine düşüncelerini yazılı olarak ifade
edebileceklerdir.
will be able to distinguish political ideologies by using the
basic concepts of political science.
9.
will be able to question social institutions and events
within the framework of the social sciences.
10. will be able to express critically their ideas on a given
issue in written form by applying basic social scientific
theories and concepts.
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
KONULAR
1
Dersin Genel Tanıtımı
2
Bilimsel Bilginin Doğası ve Sosyal Bilimler
3
WEEKLY LECTURE PLAN
Sosyolojiye Kısa Bir Giriş ve Toplumsal Etkileşim
TOPICS
Presentation and overview of the course
The nature of scientific knowledge and social sciences
A brief introduction to anthropology and evolution of human
societies
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sosyolojiden Seçilmiş Bir Konu: Toplumsal
Tabakalaşma
A selected topic from sociology: social stratification
Siyaset Bilimine Kısa Bir Giriş
A brief introduction to political science
Siyaset Biliminden Seçilmiş Bir Konu: Siyasi
İdeolojiler/ Arasınav
A selected topic from political science: political ideologies/
MIDTERM
Siyaset Biliminden Seçilmiş Bir Konu: Siyasi İdeolojiler A selected topic from political science: political ideologies
ARASINAV
MIDTERM
Sınıf içi yazı çalışması
Inclass Writing
Antropolojiye Kısa Bir Giriş ve İnsan Toplumlarının
Evrimi
A brief introduction to anthropology and evolution of human
Antropolojiden Seçilmiş Bir Konu: Kültür
A selected topic from anthropology: Culture
Psikolojiye Kısa Bir Giriş ve Kişilik Gelişimi
A brief introduction to psychology and personality development
Sosyal Psikolojiden Seçilmiş Bir Konu:
Sosyal Biliş
A selected topic from social psychology: Social Cognition
Sosyal Ekonomiden Seçilmiş Konular ve İlgili
Nüfusbilimsel Temalar
Selected topics from social economics and related topics from
societies
demography
DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ
COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç.
1
P.Ö.Ç.
2
P.Ö.Ç.
3
P.Ö.Ç.
4
P.Ö.Ç.
5
P.Ö.Ç.
6
P.Ö.Ç.
7
P.Ö.Ç.
8
P.Ö.Ç.
9
P.Ö.Ç.
10
P.Ö.Ç.
11
DÖÇ
-1
DÖÇ2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
DÖÇ-8
X
DÖÇX10
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DÖÇ-9
X
X
X
X
X
X
X
X
Dersin Adı
Course Title
Dersin
Kodu
Course
Code
Türkçe/Turkish
Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş
İngilizce/English
Introduction to Industrial Systems Engineering
ISE 107
Yıl/YarıyılY
ear/Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Dersin Cinsi
CourseType
1/1
Labora
tuvar
Labora
tory
(hours/
0
week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
KredisiIESU
Credit
Ders(saat/haft
a)Lecture(hou
rs/week)
2
AKTS
Kredisi
ECTS
Credit
1
1
Türkçe
Turkish
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
DersinAmacı
(Tercihen Öğrenme
YetilerAçısından)
Edinimleri
Objective of Course (Preferably
expressed interms of Learning
Outcomes and competence)
Bu dersin amacı Endüstri ve Sistem Mühendisliği prensiplerinin endüstri
ve ekonomi üzerindeki etkilerini incelemek ve öğrencilere mesleğin
ve temel araç ve yöntemlerini tanıtmaktır.
To introduce the fundamental changes that the Industrial and Systems
Engineering principles have brought about in the industry and the
economy, and to familiarize the students with some of the current and
prevalent engineering tools and techniques
Yüzyüze
Face-toface
Öğretme Şekli Form
of Teaching
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Project
DiğerAktivitelerOthe
rActivities
Dersin Başarı
Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Method
Method
AraSınavlar Midterm
Exam(s)
Ödevler&Projeler
Homework(s)&ProjectsDer
se Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage(%)
2
40
1
60
Dersin Öğrenme Çıktıları
11. Endüstri ve Sistem Mühendisliği (ESM) kavramlarını
anlayacaklar
13. Takım halinde bir durumu analiz edip uygun ESM
yöntemini(lerini) uygulacaklar
Learning Outcomes
12. Understand the concepts of Industrial and Systems
Engineering (ISE) principles
14. Learn the ability to analyze a situation in a team
environment and use the appropriate tool/technique of ISE
to solve the issues, and present solutions
15. Güncel ESM yöntem ve tekniklerini tanıyacaklar
16. Introduce to the students the current ISE analytical tools
and engineering techniques
17. Profesyonel sunumlar, proje dokumentasyonu ve
haftalık odevler vasıtasıyla raporlama tekniklerini
öğrenecekler
18. Become familiar with the professional reports through the
weekly team assignments, project document design, and
the professional presentation
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
KONULAR
3
TOPICS
Endüstri ve Sistem Mühendisliği
Industrial and Systems Engineering
İmalat Mühendisliği
Manufacturing Engineering
1
2
WEEKLY LECTURE PLAN
İşyeri yerleştirme, malzeme taşıma ve dağıtım
Facilities Location and Layout, Material Handling, Distribution
and Routing
4
İş tasarımı, organizasyonel performans ve insan etmenleri Work Design and Organizational Performance, Human Factors
5
İşlemler planlama ve denetim
Operations Planning and Control
Kalite denetimi
Quality Control
Ara sınav
Midterm exam
CAD/CAM robotlar ve otomasyon
CAD/CAM, Robotics and Automation
6
7
8
Sistem kavramları, yönetim sistemleri tasarımı, bilgisayar Systems Concept s, Management Systems Design, Computers
9
10
11
12
13
14
ve bilgi sistemleri
and Information Systems
Deterministik Yöneylem Araştırması
Deterministic Operations Research
Olasılıksalmodeler ve benzetim
Probabilistic Models, Simulation
Proje yönetimi
Project Management
Finans yönetimi ve mühendislik ekonomisi
Personel yönetimi
Financial Compensation, Financial Management and Engineering
Economy
Personal Management
DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ
COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
X
X
X
X
Türkçe/Turkish
İngilizcede Akademik Beceriler I
Dersin Adı
Course Title
İngilizce/English
DersinKodu
CourseCode
Yıl/YarıyılYea
r/Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Academic Skills in English I
ENG101
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
Ders(saat/hafta)
Lecture(hours/w
eek)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
KredisiIES
U Credit
AKTS
Kredisi
ECTS
Credit
1/1
0
3
3
5
Türkçe
Turkish
Zorunlu
Must
Dersin Cinsi
CourseType
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
ENG 101 birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Modüler halde verilen bu
derste, dil öğrenimi ve dil gelişimi ile ilgili dört dil becerisini birleştiririci bir
yaklaşım sergilenmiştir. Öğretme metodu akademik girdiden (dinleme ve okuma),
akademik çıktıya (konuşma ve yazma) doğru bir süreçe dayanır. Dönem sonunda,
öğrenciler, iki temel modülü bitirmiş olurlar. Bunlardan Dinleme Becerileri,
akademik metinleri dinleme, derste veya tartışmada gerekli bilgileri not alabilme ve
bu bilgileri kullanabilme becerilerini geliştirmeyi hedefler.
ENG 101 is a compulsory course for first year students. It follows an integrated
approach in terms of language skills and it is modular in nature. The teaching
methodology is based on input (readinglistening) to output (speakşngwriting). By the
end of the semester, students finish two main modules, which are listening and
speaking. In the listening and notetaking module, students learn how to listen and
take notes effectively.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Project
DiğerAktiviteler
OtherActivities
Dersin Başarı
Değerlendirme Yöntemi
AssessmentCriteria
Method
Method
AraSınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler&Projeler
Homework(s)&
ProjectsDerse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage(%)
2
40
1
60
Dersin Öğrenme Çıktıları
Learning Outcomes
1. Daha hızlı not tutabilmek için gerekli
kısaltmaları kullanabilir
1. Will be able to use abbraviations while
notetaking
2. Dinlediği metinin önemli ve önemsiz
kısımlarını ayırt edebilir
2. Will be able to differentiate between important
and unimportant information
3. Dinlerken bağlaçları ve bu bağlaçların metin
içindeki görevlerini tespit edebilir
3. Will be able to identify transitions and their
functions while listening
4. Akademik bir sunumun yapısını belirleyebilir
4. Will be able to identify the structure of an
academic presentation
5. Akademik bir sunumu başlatabilir ve sonuca
bağlayabilir
5. Will be able to start and conclude an academic
presentation
6. Bir fikri öne sürüp sözlü olarak savunabilir
6. Will be able to put forward an idea and support
it
7. Sunum esnasında doğru vücut dili kullanabilir
7. Will be able to use acceptable body language
during a presentation
DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ
COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç.
10
P.Ö.Ç.
11
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
X
DÖÇ-8
DÖÇ-9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
HAFTALIK DERS PROGRAMI
X
WEEKLY LECTURE PLAN
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
Giriş: Dersin tanımı, özellikleri ve değerlendirme süreci Introduction: Course objectives and assessment
1
Akademik İngilizcede gereken yeterlilikler ve girdiçıktı Competencies for EAP and the inputoutput relationship
2
ilişkisi
3
Akademik Dinleme ve Not Alma
Academic Listening and Notetaking
Akademik Dinleme ve Not Alma
Academic Listening and Notetaking
Akademik Dinleme ve Not Alma
Academic Listening and Notetaking
Akademik Dinleme ve Not Alma
Academic Listening and Notetaking
Konuların tekrarı
Review
Arasınav
Midterm
Araştırma Teknikleri ve İntihal Kuralları
Research skills and Plagiarism
Akademik Konuşma ve Sunum Hazırlama
Academic Speaking and Presentation Skills
Akademik Konuşma ve Sunum Hazırlama
Academic Speaking and Presentation Skills
Akademik Konuşma ve Sunum Hazırlama
Academic Speaking and Presentation Skills
Akademik Konuşma ve Sunum Hazırlama
Academic Speaking and Presentation Skills
Öğrenci Sunum Değerlendirmeleri
Student Presentations
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Türkçe/Turkish
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
Dersin Adı
Course Title
Dersin
Kodu
Course
Code
İngilizce/English
IUE100
Yıl/YarıyılYe
1/1
ar/Semester
Eğitim Dili Instruction
Language
Academic and Social Orientation
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
Ders
( saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU
Credit
0
2
1
1
Türkçe
Turkish
Zorunlu
Must
Dersin Cinsi CourseType
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning
outcomes and
competence)
AKTS
Kredisi
ECTS
Credit
Üniversitemizi, Kampüsümüzü, Akademik Birimlerimizi ve Öğrenci
Kulüplerimizi tanıtmak; öğrencilerimizi akademik, sosyal ve kültürel
konularda bilgilendirmek ve öğrencilerimizin birbirleri ile kaynaşmasını
sağlamak için öğretimin başladığı ilk hafta içinde 1. sınıf öğrencilerine
yönelik tanıtım ve oryantasyon programı düzenlenmektedir.
A presentation and orientation program for the freshman students is being
arranged in order to present our University, Campus, Academic Units, and
Student Clubs. Our students get information about the social and cultural
subjects. The students get the opportunity to meet each other. University
students' getting to know each other by taking part in joint activities.
University students' getting information about their departments.
Yüzyüze
Face- to- face
Öğretme
Şekli Form
of Teaching
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Pr
oject
DiğerAktivi
telerOther
Activities
Dersin Başarı
Değerlendirme
Yöntemi
AssessmentCriteria
Method
Method
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Projects
Derse Katılım
CourseParticipation
FinalSınavı
FinalExamination
Dersin Öğrenme Çıktıları
Adedi
Quantity
Etki Oranı
Yüzde(%)
Percentage(
%)
2
40
1
60
Learning Outcomes
8.
Üniversitemiz İdari Birimlerinin hizmetlerini ve
9.
Will be able to use the facilities offered by the
University’s Administrative Units
Üniversitemizin sunduğu olanakları
10. kullanabilecektir.
Akademik haklarını ve sorumluluklarını öğrenip
gerektiğinde kullanabilecektir.
11. Will be able to learn his/her academic rights and
responsibilities and use them when needed
12. Üniversitemizin sosyal imkanlarından
faydalanabilecektir.
13. Will be able to benefit from the social opportunities
of the University
14. Ortak etkinlikler içerisinde yer alabilecektir.
15. Will be able to participate in common activities
16. Eğitim alacağı bölüm hakkında bilgi temel
17. Will be able to give basic information about the
department in which s/he will receive education
bilgileri verebilecektir.
DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ
COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
HAFTALIK DERS PROGRAMI
WEEKLY LECTURE PLAN
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
Akademik Bölüm Tanıtımları
Presentation of Academic Departments
Akademik Hayatta Etik
Ethics in Academic Life
Farklılıklara Saygı
Respect for Diversity
Üniversite Eğitimin Başarıya Etkisi
Effect of University Education on Success
Öğrenci Kulüpleri Sunumları
Presentation of Student Clubs
İdari Birimlerin Sunumları
Presentation of Administrative Units
Dönemin gözden geçirilmesi
Review of the Semester
Dönemin gözden geçirilmesi
Review of the Semester
Dönemin gözden geçirilmesi
Review of the Semester
Dönemin gözden geçirilmesi
Review of the Semester
Dönemin gözden geçirilmesi
Review of the Semester
Dönemin gözden geçirilmesi
Review of the Semester
Dönemin gözden geçirilmesi
Review of the Semester
Dönemin gözden geçirilmesi
Review of the Semester
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Türkçe/Turkish
Genel Matematik I
DersinAdı
CourseTitle
İngilizce/English
DersinKodu
CourseCode
Yıl/YarıyılYea
r/Semester
EğitimDiliInstruction
Language
Calculus I
Laboratuvar
MATH153 Laboratory
(hours/week)
1/1
3
Ders(saat/hafta)
Lecture(hours/w
eek)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
KredisiIES
U Credit
AKTS
Kredisi
ECTS
Credit
2
4
6
Türkçe
Turkish
Zorunlu
Must
DersinCinsi
CourseType
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Bu dersin amacı mühendisler için calculus dersinin temellerini oluşturmak ve
uygulamaktır.
This course aims to built fundamentals of calculus and its applications for engineers
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of Learning
Outcomes and
competence)
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Project
DiğerAktiviteler
OtherActivities
Dersin Başarı
Değerlendirme Yöntemi
AssessmentCriteria
Method
Method
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Projects
Derse Katılım
CourseParticipation
FinalSınavı
FinalExamination
Dersin Öğrenme Çıktıları
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage(%)
2
40
1
60
Learning Outcomes
1.
2.
Fonksiyonları ve terslerini anlayabilir, polinom,
1.
Will be able to recognise properties of functions and their
rasyonel, üstel, logaritmik, trigonometrik ve
inverses, to use properties of polynomials, rational
terstrigonometrik fonksiyonların özelliklerini
functions, exponential, logarithmic, trigonometric and
kullanabilir.
inversetrigonometric functions.
Limit, süreklilik, türev ve fonksiyonlara bir noktadan
2.
teğet doğrusu ile yaklaşma kavramlarını anlayabilir.
Will be able to understand conceptual and visual
representation of limits, continuity, differentiability, and
tangent line approximations for functions at a point, to
apply the limit theorems, the Squeeze Theorem, left and
right limits, and limits involving infinity and L’hospital’s
Rule.
3.
Sağ ve sol limitleri ve sonsuzluk içeren limitleri
3.
bulabilir ve L’Hospital kuralını uygulayabilir.
Will be able to apply the power rule, product rule, quotient
rule and the chain rule to functions explicitly and
implicitly for finding derivatives, to obtain linear and
Taylor polynomial approximations of functions and to
approximate the values of functions.
4.
Fonksiyonların değerlerini yaklaşık olarak hesaplamak
4.
Will be able to use derivatives in practical applications,
için lineer yaklaşım ve Taylor polinomu yaklaşımından
such as distance, velocity, acceleration, related rates and
faydalanabilir, Açık ve kapalı fonksiyonların türevlerini
extreme value problems, to use first and second derivative
bulmak için kuvvet, çarpım, bölüm ve zincir kurallarını
tests to optimize functions and to find critical numbers,
uygulayabilir.
inflection points, extreme points. Sketch graphs of
functions.
5.
Uzaklık, hız, ivme hesapları ve optimizasyon
5.
problemleri gibi uygulamaları türev kullanarak bulabilir.
Will be able to sketch graphs of functions, to use Riemann
Sums to estimate areas under the curve.
Birinci ve ikinci türev testlerini kullanarak
fonksiyonların kritik noktaları, yansıma noktaları ve
maksimum-minimum noktalarını bulabilir.
6.
Fonksiyon grafiklerini çizebilir ve bir eğrinin altında
6.
kalan alanı yaklaşık olarak bulmak için Riemann
Will be able to apply Fundamental Theorem of Calculus to
evaluate definite integrals.
toplamlarını kullanabilir
7.
8.
Belirli integral hesaplamak için Calculusun temel
7.
Will be able to perform accurately improper integrals,
teoremini kullanabilir ve Integrasyonmetodlarını doğru
definite and indefinite integration, using parts, substitution,
bir şekilde uygulabilir.
inverse substitution.
Has olmayan integralleri, katı cisimlerin hacimlerini,
eğrilerin uzunluklarını ve yüzeylerinin alanlarını
8. will be able to calculate the volumes of solid objects, the
length of arcs and the surface area
hesaplayabilir.
DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ
COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
DÖÇ-2
DÖÇ-3
X
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
DÖÇ-4
X
KONULAR
WEEKLY LECTURE PLAN
TOPICS
1
Düzlemdeki noktalar için uzaklık formülü, Doğru
Distance formula for points in the plane, Equation of straight line
denklemi, Cemberin standart denklemi, parabol
(p.15), Standard Equation of a circle (p.18), Equation of
denklemleri ( Grafikleri öteleme hariç) Fonksiyonların
parabolas (except shifting graphs) (p.19), Definition of function
Tanım kümeleri, Bileşke Fonksiyonlar, Trigonometrik
(p.24), (Definition 1), The domain convention (p.25), Composite
fonksiyonlar(Mappleuugulamalarına kadar)
function (p.34), (Piecewise defined function) (pp.3536),
Trigonometric function (pp.4452) (up to maple calculations).
2
3
4
5
6
7
Fonskiyonların limitleri, sonsuzdakı limitler ve sonsuz
Limits of Functions, Limits at Infinity and Infinite Limits,
limitler, süreklilik.
Continuity.
Teğet doğruları ve eğimleri, Türev, Türev kuralları, zincir Tangent Lines and Their Slopes, The Derivative, Differentiation
kuralı, trigonometrik fonksiyonların türevleri, Anadeğer Rules, The Chain Rule, Derivatives of Trigonometric Functions,
teoremi.
Yüksek mertebeden türevler, kapalı fonksiyonların
The
MeanValue
Theorem.Implicit Differentiation,
HigherOrder
Derivatives,
türevleri, türevin tersi, başlangıç değer problemleri.
Antiderivatives and InitialValue Problems.
Ters fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, doğal Inverse Functions, Exponential and Logarithmic Functions, The
logaritma ve üstel fonksiyon. 1. ARA SINAV
Natural Logarithm and Exponential. MIDTERM 1
Ters trigonometric fonksiyonlar, hiperbolik
The Inverse Trigonometric Functions, Hyperbolic Functions,
fonksiyonlarla ilgili alan problemleri
Related Rates.
Ekstrem değerler, bükeylik ve yansımalar
Extreme Values, Concavity and Inflections, Sketching the Graph
fonksiyonlarının grafiklerinin çizilmesi, ekstrem değer
of a Function, ExtremeValue Problems,
problemleri.
8
9
10
11
12
13
Doğrusal yaklaşımlar, Taylor polinomları, Belirsiz
Linear Approximations, Taylor Polynomials, Indeterminate
formlar, Toplamlar ve sigma sembolü
Forms, Sums and Sigma Notation.
Mapple uygulamaları
Applications using Maple
Toplamların limit ile alan hesabı, Belirli integral, Belirli Areas as Limits of Sums, The Definite Integral, Properties of the
integrallerin özellikleri 2. ARA SINAV
Definite Integral. MIDTERM 2
Calculusun temel teoremi, yerine yazma metodu,
The Fundamental Theorem of Calculus. The Method of
düzlemsel bölgelerin alanları
Kısmi integrasyon, ters yerine yazma metodu.
Substitution. Areas of Plane Regions.
Integration by Parts, Inverse Substitutions.
Rasyonel fonksiyonların integrali, has olmayan
Integrals of Rational Functions, Improper Integrals.
integraller
14
Kesit alma metodu ile hacim hesaplama, dönel cisimler, Volumes by SlicingSolids of Revolution, Arc Length and Surface
eğri uzunluğu ve yüzey alanı.
DersinAdı
CourseTitle
Area.
Türkçe/Turkish
Genel Kimya
İngilizce/English
General Chemistry
DersinKodu
CourseCode
Yıl/YarıyılYea
r/Semester
EğitimDili
InstructionLanguage
DersinCinsi
CourseType
Laboratuvar
CHEM100 Laboratory
(hours/week)
Ders(saat/hafta)
Lecture(hours/w
eek)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
KredisiIES
U Credit
AKTS
Kredisi
ECTS
Credit
2
3
6
2
1/1
Türkçe
Turkish
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Bu dersin amacı mühendislik öğrencilerine temel düzeyde kimya bilgisi ve problem
çözme becerisi vermektir.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of Learning
Outcomes and
competence)
Öğretme Şekli
Form of Teaching
The goal of this course is to give the basic knowledge of Chemistry and problem
solving skills to the engineering students.
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Project
DiğerAktiviteler
OtherActivities
Dersin Başarı
Değerlendirme Yöntemi
AssessmentCriteria
Method
Method
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Projects
Derse Katılım
CourseParticipation
FinalSınavı
FinalExamination
Dersin Öğrenme Çıktıları
9.
Temel kimya kavramlarını yorumlayabilecek
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage(%)
2
40
1
60
Learning Outcomes
10. Will be able to comprehend the basic concepts of
chemistry
11. Çevresinde meydana gelen kimyasal olayları
tanıyabilecek
12. Will be able to recognize the chemical events occurring in
the environment
13. Maddeleri ve maddelerin özelliklerini ayırt edebilecek
14. Will be able to distinguish matter and properties of matter
15. Kimyasal olaylardaki ısı ve enerji alış-verişinin temelini
16. Will be able to understand the basics of heat and energy
analiz edebilecek
exchange in chemical reactions
17. Atom yapısı ve kimyasal bağlarla ilgili temel kavramları
the concepts of atomic structure and chemical bonds
açıklayabilecektir
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
1
18. Will be able to comprehend basic knowledge to understand
KONULAR
Giriş ve Genel Bilgilendirme
WEEKLY LECTURE PLAN
TOPICS
Introduction and General Information
2
Madde ve Ölçüm
Matter and Measurement
Atomlar, Moleküller ve İyonlar
Atoms, Molecules, and ions
4
Stokiometri: Kimyasal Hesaplamalar
Stochiometry: Chemical Calculations
5
Stokiometri: Kimyasal Hesaplamalar
Stochiometry: Chemical calculations
Sulu Çözeltilerdeki Kimyasal Reaksiyonlar
Chemical Reactions in Aqueous Solutions
7
Gazlar
Gases
8
Gazlar
Gases
9
Termokimya
Thermochemistry
10
Termokimya
Thermochemistry
11
Atom Yapısı
Atomic Structure
Atom Yapısı
Atomic Structure
13
Yarıiletkenler
Semiconductors
14
Genel Tekrar
General Review
3
6
12
DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ
COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
Dersin Adı
Course Title
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Türkçe/Turkish
Genel Fizik I: Mekanik ve Termodinamik
İngilizce/English
General Physics I: Mechanics and Thermodynamics
X
DersinKodu
CourseCode
PHYS100
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
Ders(saat/hafta)
Lecture(hours/w
eek)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
KredisiIES
U Credit
AKTS
Kredisi
ECTS
Credit
1/1
2
2
3
6
Yıl/Yarıyıl
Year/Semester
Eğitim Dili
InstructionLanguage
Türkçe
Turkish
Zorunlu
Must
DersinCinsi
CourseType
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of Learning
Outcomes and
competence)
Dersin amacı; klasik mekanik ve termodinamiğin temel ilkelerini günlük yaşam
örneklemleri doğrultusunda öğretmektir. Ders, çizgisel kinematik yasaları, düzlemde
düzgün doğrusal hareket ve kuvvet kavramı ile denge, Newton yasalarının deneysel
temelleri, tanecik dinamiği konularını içerecektir. Konuların işlenme sürecinde her
konu laboratuvar deneyleri ile desteklenecektir..
The main objective of this course is to introduce the fundamental concepts of
classical mechanics and thermodynamics aiming to explain daily life phenomenae.
The course covers the following basic topics: straight line kinematics, motion in a
plane, forces and static equilibrium and the experimental basis of Newton's laws.
With the use of lab experiemnts, it applies the concepts of particle dynamics,
universal gravitation, collisions and conservation laws, work and potential energy,
vibrational motion, conservative forces, rigid bodies and rotational dynamics.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Project
DiğerAktiviteler
OtherActivities
Dersin Başarı
Değerlendirme Yöntemi
AssessmentCriteria
Method
Method
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Projects
Derse Katılım
CourseParticipation
FinalSınavı
FinalExamination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage(%)
2
40
1
60
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.
Düzlemde çizgisel kinemati yasaları ve düzlemsel
Learning Outcomes
1.
hareket problemlerini vektörel yöntemlerle çözebilecek,
2.
Newton yasalarını mekanik problemlerinin çözümünde
momentum and the conservation of momentum,
2.
kullanabilecek,
3.
Learn the solution strategies for the problems arising in
rotational dynamics,
Tanecik dinamiği ile ilgili problemlerinin nasıl
3.
çözüleceğini anlayacak,
4.
Understand the significance of the essential concepts of
Get acquainted with the concepts of rigid bodies, torque
and angular momentum,
Her anlamda fiziksel olarak iş, potansiyel enerji ve
4.
enerjinin korunumu kavramlarını, klasik mekanik
Apply the conservation of angular momentum in order to
deal with more advanced problems of rotational dynamics,
problemlerinin çözümlerinde kullanabilecek şekilde
5.
anlayabilecek,
Momentum ve momentumun korunumu kavramlarının
5.
temellerininin önemini anlayacak,
Grasp the fundamental concepts in the following areas:
thermodynamics, the kinetic theory and the ideal gas, and
the basic laws of thermodynamics.
6.
Termodinamiğin temellerini, gazların kinetik gaz
6.
kuramı ve ideal gaz yasası hakkında temel bilgilere
Learn how to establish an experiement, collect, analyze
and interpret data
sahip olacak,
7.
Dairesel hareket ve bu hareketin dinamiği konularında
7.
Improve their computational skills
problem çözme yeteneği kazanacak,
8.
Nasıl deney yapılacağını, nasıl veri toplanacağını ve
bunların nasıl değerlendirilip analiz edilmesi gerektiğini
8. Employ computer skills to visualize and analyze
expermental data
öğrenecek,
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
KONULAR
WEEKLY LECTURE PLAN
TOPICS
Doğrusal Hat Kinematiği
Kinematics in One Dimension
İki Boyutlu Kinematik; Vektörler
Kinematics in Two Dimension; Vectors
Dinamik: Newton Hareket Yasaları
Dynamics: Newton’s Laws of Motion
Newton Yasalarının İleri Uygulamaları
Further Applications of Newton’s Laws
İş ve Enerji
Work and Energy
Enerjinin Sakınımı
Conservation of Energy
Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar
Linear Momentum and Collisions
Sabit bir Eksen Etrafında Döngüsel Hareket
Rotational Motion about a Fixed Axis
Genel Döngüsel Hareket
General Rotation
Durağan Denge; Elastikiyet ve Çatlama
Static Equilibrium; Elasticity and Fracture
Sıcaklık, Isıl Genleşme ve İdeal Gaz Yasası
Temperature, Thermal Expansion and the Ideal Gas Law
Gazların Devinim Kuramı; Van der Waals Durum
Kinetic Theory of Gases; Van der Waals Equation of State;
Denklemi; Yayınım
Diffusion
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Isı ve Termodinamiğin Birinci Yasası: Özgül Isı; Isı
Heat and the First Law of Thermodynamics: Specific Heat; Heat
13
Transferi
Transfer
14
Termodinamiğin İkinci Yasası; Isı Motorları; Carnot
Second Law of Thermodynamics; Heat Engines; Carnot Engine;
Makinası; Entropi
Entropy
,
DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ
COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
DÖÇ-2
DÖÇ-3
X
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
X
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
DersinAdı
CourseTitle
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Türkçe/Turkish
Malzeme Bilimine Giriş
İngilizce/English
Introduction to Materials Science
DersinKodu
CourseCode
Yıl/YarıyılYea
r/Semester
EğitimDiliInstruction
Language
ISE104
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
Ders(saat/hafta)
Lecture(hours/w
eek)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
KredisiIES
U Credit
AKTS
Kredisi
ECTS
Credit
1/2
3
0
3
5
Türkçe
Turkish
Zorunlu
Must
DersinCinsi
CourseType
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Bu dersin amacı öğrencilere mühendislik alanlarında kullanılan malzemelerin
tanıtılmasıdır.
The goal of this course is to give the basic knowledge of materials science to
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of Learning
Outcomes and
competence)
Öğretme Şekli
Form of Teaching
engineering students. Generally in the 3rd hour, recitation will be carried for review
and problem solving related to the covered subject.
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Project
DiğerAktiviteler
OtherActivities
Dersin Başarı
Değerlendirme Yöntemi
AssessmentCriteria
Method
Method
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Projects
Derse Katılım
CourseParticipation
FinalSınavı
FinalExamination
Dersin Öğrenme Çıktıları
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage(%)
2
40
1
60
Learning Outcomes
9.
Sınıflandırılmış malzemelerin genel özelliklerini
tanıyabilecektir
11. Malzemeleri oluşturan bağ yapılarının malzemelerin
özellikleri üstündeki etkisini analiz edebilecektir
10. Will be able to define general properties of classified
materials
12. Will be able to analyze effects of bond structure in
materials on the properties of materials
13. Malzemelerdeki kristal yapısını yorumlayabilecektir
14. Will be able to analyze Crystal structures in materials
15. Faz diyagramlarını açıklayabilecektir
16. Will be able to interpret phase diagrams
17. Izomorf metallerde faz diagramlarını
18. Will be able to interpret phase diagrams in isomorphous
yorumlayabilecektir
metal structures
19. Değişik malzemelerin yapısını tanımlayabilecektir
20. Will be able to define structures of different materials
21. Değişik malzemelerin üretimini tanımlayabilecektir
22. Will be able to define manufacturing of different materials
23. Değişik malzemelerin işlenmesi tanımlayabilecektir
24. Will be able to define process of different materials
HAFTALIK DERS PROGRAMI
WEEKLY LECTURE PLAN
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
Üretime giriş
Overview of manufacturing
Malzemelerin özellikleri
Nature of materials
3
Malzemelerin mekanik özellikleri
Mechanical properties of materials
4
Malzemelerin fiziksel özellikleri
Physical properties of materials
5
Ölçüm ve boyutlar - 1. Ara Sınav
Dimensions and measurements - Midterm Exam I
6
Metaller
Metals
7
Metaller
Metals
8
Seramikler
Ceramics
9
Polimerler ve kompozit malzemeler
Polymers and composite materials
10
Polimerler ve kompozit malzemeler
Polymers and composite materials
11
Dökümün temelleri - 2. Ara Sınav
Fundamentals of casting - Midterm Exam II
12
Metal döküm prosesleri
Metal casting processes
Metal döküm prosesleri ve cam işçiliği
Metal casting processes & glassworking
Polimer ve polimer matrikskompozitlerin üretim
Shaping processes for polymers and polymer matrix
şekilleri
composites
1
2
13
14
DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ
COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç.
10
P.Ö.Ç.
11
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
X
DÖÇ-7
DÖÇ-8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Türkçe/Turkish
X
Genel Matematik II
Dersin Adı
Course Title
DersinKodu
CourseCode
İngilizce/English
MATH154
Yıl/Yarıyıl
Year/Semester
EğitimDili
InstructionLanguage
1/2
Calculus II
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
Ders(saat/hafta)
Lecture(hours/w
eek)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
Kredisi
ECTS
Credit
2
2
3
6
Türkçe
Turkish
Zorunlu
Must
DersinCinsi
CourseType
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Calculus I dersinin devamı olan bu ders mühendislikte ileri metamtiksel teknikler
hakkında daha detaylı bilgiler verir
This course is continuation of Calculus I and it aims to provide more insight to
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
advanced mathematical techniques in engineering.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Project
DiğerAktiviteler
OtherActivities
Dersin Başarı
Değerlendirme Yöntemi
AssessmentCriteria
Method
Method
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Projects
Derse Katılım
CourseParticipation
FinalSınavı
FinalExamination
Dersin Öğrenme Çıktıları
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage(%)
2
40
1
60
Learning Outcomes
1.
Diziler ve özelliklerini anlayıp dizilerin limitlerini
1.
basic properties, and the concept of a limit of a sequence.
hesaplayabilir
2.
3.
Yakınsak ve ıraksak seriler arasındaki farkı anlayıp
will be able to understand the notion of a sequence, its
2.
will be able to distinguish between convergent and
yakınsak serilerin limitlerini hesaplayabilir ve özel
divergent sequences, calculate limits of convergent
serilerin toplamını bulabilir aynı zamanda sonsuz
sequences and explain the meaning of an infinite series, its
serileri çözümleyebilir.
partial sum and compute sums of special series.
Pozitif numerik seriler için yakınsaklık testlerini
3.
will be able to explain the meaning of an infinite series, its
uygulayabilir, Mutlak ve koşullu yakınsaklığı anlayıp
partial sum and compute sums of special series and apply
gerektiği zaman alternatif seri testini uygulayabilir.
correctly tests for convergence of positive numerical
series.
4.
Verilen fonksiyonun Maclaurin ve Taylor serisini bulup
4.
will be able to understand the notions of absolute and
bunları fonksiyonların yaklaşımlarında kullanabilir,
conditional convergence and apply the alternating series
Kuvvet serilerinin yakınsaklık yarıçapını ve aralığını
test whenever appropriate and to find the radius and the
bulup hangi noktalarda mutlak koşullu yakınsak
interval of convergence of a power series, indicating at
olduğunu belirleyebilir.
which points the series converges absolutelty
conditionally.
5.
Limit ve integral hesaplarında kuvvet serilerini
5.
will be able to construct Taylor and Maclaurin series for a
kullanabilir, İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat
given function, use them for approximation of functions, to
sistemini özümseyebilir, Doğru ve düzlem
use power series to calculate limits and integrals and able
denklemlerini oluşturabilir.
to understand and apply two and three dimansional
Cartesian coordinate system.
6.
Çok değişkenli fonksiyon kavramını anlayıp
6.
will be able to recognize and classify the equations and
kullanabilir, tanım kümelerini bulabilir, çok değişkenli
shapes of quadratic surfaces, to construct the equations of
fonksiyonların limitlerini bulabilir veya limitin
lines and planes,to understand and use the concept of a
olmadığını gösterebilir, çok değişkenli fonksiyonların
function of several variables, find its domain.
özelliklerini hatırlayıp temel türev kurallarını kullanarak
kısmi türevleri hesaplayabilir.
7.
Teğet düzlemi ve normal doğrusu denklemlerini ve
7.
will be able to calculate the limits of multivariable
ekstrem değerleri bulmak için kısmi türevleri
functions and prove the nonexistence of a limit, to find
kullanabilir, Kartezyen ve polar koordinatlarda iki katlı
partial derivatives using the properties of differentiable
integral hesaplayabilir.
multivariable functions and basic rules, to apply partial
derivatives for finding equations of tangent planes, normal
lines, and for extreme values.
8.
Kartezyen, Silindirik ve küresel koordinatlarda üç katlı
8. will be able to evaluate double intagrals in Cartesian and
integral hesaplayabilir, Alan ve hacim hesaplamak için
polar coordinates and triple integrals in Cartesian,
cylindrical and spherical coordinates, to apply multiple
integrals for computing areas and volumes, to solve first
and second order differential equations.
çok katlı integral kullanabilir ve Birinci ve ikinci derece
diferansiyel denklem çözebilir.
HAFTALIK DERS PROGRAMI
WEEKLY LECTURE PLAN
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
9.1: Diziler ve yakınsaklık, 9.2: Sonsuz seriler.
9.1: Sequences and Convergence, 9.2: Infinite Series.
9.3: Pozitif seriler için yakınsaklık testleri
9.3: Convergence Tests for Positive Series.
1
2
3
9.4: Mutlak ve koşullu yakınsaklık. 9.5: Kuvvet serileri. 9.4: Absolute and Conditional Convergence, 9.5: Power Series.
4.9: Lineer yaklaşımlar. 4.10: Taylor polinomları.
4.9: Lineer yaklaşımlar, 4.10: Taylor polinomları.
9.6: Taylor ve Maclaurin Serileri. 9.7: Taylor ve
9.6: Taylor and Maclaurin Series, 9.7: Applications of Taylor and
Maclaurin serilerinin uygulamaları. Arasınav.
Maclaurin Series. Midterm Exam 1.
12.1: Çok değişkenli fonksiyonlar. 12.2: Limit ve
12.1: Functions of Several Variables, 12.2: Limits and continuity.
4
5
6
süreklilik.
12.3: Kısmi Türevler. 12.7: Gradient ve yönlü türev.
7
8
12.3: Partial Derivatives, 12.7 Gradients and Directional
Derivatives.
13.1: Ekstrem değerler. 13.2: Fonksiyonların
13.1: Extreme Values, 13.2: Extreme Values of Functions
sınırlandırılmış bölgelerdeki ekstrem değerleri.
Defined on Restricted Domains.
13.3: Lagrange Çarpanları
13.3: Lagrange Multipliers.
9
14.2: Kartezyen koordinatlarda iki katlı integrallerin
14.2: Iteration of Double Integrals in Cartesian Coordinates.
10
iterasyonu. 2. Arasınav.
Midterm Exam 2.
11
14.4. Kutupsal koordinatlarda çift katlı integraller.
14.4: Double integrals in Polar Coordinates.
14.5: Üç katlı integraller. 14.6: Üç katlı integrallerde
14.5: Triple Integrals. 14.6: Change of Variables in Triple
değişken değişimi.
Integrals.
12
18.1: Diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması. 18.2:
18.1: Classifying Differential Equations. 18.2: Solving FirstOrder
13
Birinci derece diferansiyel denklemlerin çözümü.
Equations.
14
18.4: İkinci derece lineer denklemler. 18.5: Sabit katsaylı 18.4: Second-Order Linear Differential Equations. 18.5: Linear
lineer diferansiyel denklemler.
Differential Equations with Constant Coefficients.
DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ
COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
DÖÇ-2
X
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
X
DÖÇ-8
X
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
Dersin Adı
Course Title
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Türkçe/Turkish
İngilizcede Akademik Beceriler II
İngilizce/English
Academic Skills in English II
DersinKodu
CourseCode
ENG102
Yıl/YarıyılYea
r/Semester
EğitimDiliInstruction
Language
1/2
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
Ders(saat/hafta)
Lecture(hours/w
eek)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
KredisiIES
U Credit
AKTS
Kredisi
ECTS
Credit
2
2
3
3
Türkçe
Turkish
Zorunlu
Must
DersinCinsi
CourseType
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
ENG 102 birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Modüller halde verilen bu
derste, dil öğrenimi ve dil gelişimi ile ilgili dört dil becerisini birleştiririci bir
yaklaşım sergilenmiştir. Öğretme metodu akademik girdiden (dinleme ve okuma),
akademik çıktıya (konuşma ve yazma) doğru bir süreçe dayanır. Dönem sonunda,
öğrenciler, iki temel modülü bitirmiş olurlar. Bunlardan Okuma ve Anlama
Becerileri, akademik metinleri okuma, derste veya tartışmada gerekli bilgileri not
alabilme ve bu bilgileri kullanabilme becerilerini geliştirmeyi hedefler.
ENG 102 is a compulsory course for first year students. It follows an integrated
approach in terms of language skills and it is modular in nature. The teaching
methodology is based on input (readinglistening) to output (speakşngwriting). By the
end of the semester, students finish two main modules, which are reading and
writing. In the reading module, students learn how to read effectively to determine
relevant and required information.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Project
DiğerAktiviteler
OtherActivities
Dersin Başarı
Değerlendirme Yöntemi
AssessmentCriteria
Method
Method
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Projects
Derse Katılım
CourseParticipation
FinalSınavı
FinalExamination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage(%)
2
40
1
60
Dersin Öğrenme Çıktıları
Learning Outcomes
1.
Bir metni hızlıca gözden geçirebilir
1. Will be able to scan a text
2.
Farklı yazılı kaynakları kullanarak bir alıntı/özet/kendi
2. Will be able to write a quote/paraphrase/summary using different
kelimeleriye ifade oluşturabilir
texts
3.
Metnin ana fikrini çıkarabilir
3. Will be able identify the main idea of a text
4.
Bilinmeyen kelimelerin anlamını çıkarabilir
4. Will be able to guess the meaning of unknown words
5.
Ookuduğu metinden çıkarımlar yapabilir
5. Will be able to make inferences
6.
Yazılı olarak tanımlama ve sınıflama yapabilir
6. Will be able to write definitions and classifications
7.
Yazılı olarak sebepsonuç ilişkisini ifade eden bir metin 7. Will be able to write cause-effect essay
oluşturabilir
8.
Yazılı olarak bir tartışma metni oluşturabilir
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
KONULAR
8. Will be able to write an argumentative essay
WEEKLY LECTURE PLAN
TOPICS
Giriş: Dersin tanımı, özellikleri ve değerlendirme süreci Introduction: Course objectives and assessment
1
Akademik Okuma ve Anlama
Academic Reading
Akademik Okuma ve Anlama
Academic Reading
Akademik Okuma ve Anlama
Academic Reading
Akademik Okuma ve Anlama
Academic Reading
Konuların tekrarı
Review
Konuların tekrarı
Review
Arasınav
Midterm
Araştırma Teknikleri ve İntihal Kuralları
Research skills and Plagiarism
Akademik Amaçlı Yazma Becerileri
Academic Writing Skills
Akademik Amaçlı Yazma Becerileri
Academic Writing Skills
Akademik Amaçlı Yazma Becerileri
Academic Writing Skills
Akademik Amaçlı Yazma Becerileri
Academic Writing Skills
Öğrenci Yazılı Projesi
Student Essay Project
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ
COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
Dersin Adı
Course Title
DÖÇ-2
DÖÇ-3
X
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Türkçe/Turkish
Sosyal Bilimin İlkeleri II
İngilizce/English
Principles of Social Sciences II
DersinKodu
CourseCode
HUM104
Yıl/Yarıyıl
Year/Semester
EğitimDili
InstructionLanguage
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
Ders(saat/hafta)
Lecture(hours/w
eek)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
KredisiIES
U Credit
AKTS
Kredisi
ECTS
Credit
3
0
3
4
1/2
Türkçe
Turkish
Zorunlu
Must
DersinCinsi
CourseType
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Bu dersin amacı, modern toplumun toplumsal, kültürel ve ekonomik yapısına ve
dönüşümlerine referansla modernitenin derinlemesine bir analizini yapmaktır.
To provide students with an indepth understanding of modernity with reference to its
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
social, cultural, political and economic formations.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Project
DiğerAktiviteler
OtherActivities
Dersin Başarı
Değerlendirme Yöntemi
AssessmentCriteria
Method
Method
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Projects
Derse Katılım
CourseParticipation
FinalSınavı
FinalExamination
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.
Rönesans ve Reform hareketlerinin, Batı düşünce tarihi
içerisindekisi önemini açıklayabileceklerdir.
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage(%)
2
40
1
60
Learning Outcomes
1.
Will be able to discuss the significance of Renaissance and
Reformation movements in the history of Western thought.
2.
Aydınlanma düşüncesinin modern, seküler ve akılcı
2.
toplumun oluşumundaki rolünü tanımlayabileceklerdir.
Will be able to discuss the contributions of the
enlightenment thought to the rise of
modern/secular/rational society.
3.
Batı tarihinde değişen siyasi otorite biçimlerini ve
3.
modern devletin doğuşunu tartışabileceklerdir.
Will be able to discuss the transformations in the types of
political control in Western history and the rise of modern
state.
4.
5.
Endüstriyel kapitalist sistemin doğuşu ve bunun birey, iş
4.
Will be able to elaborate on the transformed nature of
yeri ve üretim ilişkileri üzerine etkisini
economy and society with regard to the development of
tartışabileceklerdir.
industrial capitalism and its impact on individual,
Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin farkına varacaklar
5.
ve toplumsal cinsiyet rollerinin modern koşullardaki
workplace,
production
relations.
Will
be ableand
to realize
gender
inequalities and discuss its
transformation under modern conditions.
dönüşümü üzerine fikir yürütebileceklerdir.
6.
Dinin modern toplumda azalan etkisini ve bu durumun
toplumsal yapılar ve birey üstüne etkisini sekülerleşme
ve kutsallaştırma süreçlerine referansla
7.
tartışabileceklerdir.
Küreselleşmenin toplumsal, ekonomik ve siyasi
etkilerini tartışabileceklerdir.
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
1
KONULAR
Dersin Tanımlanması
6.
Will be able to discuss the declining impact of religion on
social structures and individual in modern context with
reference to secularization and sacralization processes.
7. Will be able to discuss the social, political and economic
impacts of globalization.
WEEKLY LECTURE PLAN
TOPICS
Presentation and overview of the course
2
3
Rönesans ve Reform Hareketleri
Renaissance and Reformation movements
Aydınlanma İlkeleri ve Modern Bireyin Doğuşuna Etkisi Principles of enlightenment and its relation to emergence modern
individual
4
Film Gösterimi
5
Kamu Alanının Dönüşümü ve Fransız Devrimi’ne Etkisi The rise of modern public sphere and its impact on French
Movie screening
Revolution
6
7
8
Ara Sınav
MIDTERM I
Modern Devletin Doğuşu ve Örgütlenmesi
The forms of power in premodern societies
Modern Öncesi Dönemde Siyasi Otorite Biçimleri
The rise of modern state and its organization
Endüstri Devrimi ve Endüstriyel Toplumun Doğuşu
The industrial revolution and the rise of industrial society
9
10
Endüstriyel Toplumun Örgütlenmesi
The organization of industrial society
11
Film Gösterimi
Movie Screening
Modern Zamanlarda Toplumsal Cinsiyet İlişkileri
Gender relations in modern society
13
Modern Toplumda Din
Religion in modern world
14
Günümüz Dünyasında Küreselleşme
Globalization in the contemporary world
12
DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ
COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
Dersin Adı
Course Title
DÖÇ-2
X
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Türkçe/Turkish
Ekonominin İlkeleri
İngilizce/English
Principles of Economics
DersinKodu
CourseCode
Yıl/Yarıyıl
Year/Semester
EğitimDili
InstructionLanguage
ECON100
1/2
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
Ders(saat/hafta)
Lecture(hours/w
eek)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
KredisiIES
U Credit
AKTS
Kredisi
ECTS
Credit
3
0
3
4
Türkçe
Turkish
Zorunlu
Must
DersinCinsi
CourseType
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Bu ders temel düzeyde mikro ve makroekonomi bilgisi vermektedir. Dersin amacı
öğrencilere piyasa ekonomisini tanıtmak ve fiyat mekanizması altında kıt kaynakların
nasıl dağıldığını incelemektir. Piyasa ekonomisine giriş, talep, arz, tüketici teorisi,
firma teorisi, tam rekabet gibi temel mikroekonomi konuları ile ulusal gelir, istihdam,
issizlik, enflasyon ve ekonomik büyüme gibi temel makroekonomi konuları analiz
edilmektedir.
This course provides basic knowledge of micro and macroeconomics. The overall
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
purpose of this course is to introduce the student to the concept of a market economy
and to investigate how scarce resources are allocated under a price
mechanism.Microeconomics topics such as market economies, demand, supply,
consumer theory, the theory of the firm, perfect competition; and basic topics in
macroeconomics such as national income, employment, unemployment, inflation and
economic growth are analyzed.
Yüzyüze
Face-to-face
ÖğretmeŞekli
Form of Teaching
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Project
DiğerAktiviteler
OtherActivities
DersinBaşarı
Değerlendirme Yöntemi
Assessment Criteria
Method
Method
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Projects
Derse Katılım
CourseParticipation
FinalSınavı
FinalExamination
Dersin Öğrenme Çıktıları
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage(%)
2
40
1
60
Learning Outcomes
1.
Ekonomistlerin kıtlık kavramıyla ne ifade etmek
1.
istediklerini açıklayabilecektir.
2.
3.
Fırsat maliyeti, elastikiyet, ekonomik kâr ve marjinal
Will be able to express what economists mean by the
concept of scarcity.
2.
Will be able to define basic economic concepts such as
analiz gibi temel ekonomi kavramlarını
opportunity cost, elasticity, economic profit and marginal
tanımlayabilecektir.
analysis.
Arz ve talebi belirleyen unsurları tanımlayabilecektir.
3.
Will be able to identify the determinants of demand and
supply.
4.
Arz ya da talepteki değişimlere bağlı olarak piyasa
4.
çıktılarındaki değişimleri öngörebilecektir.
Will be able to predict a change in market outcomes given
a change in supply or demand.
5.
Piyasa dengesi kavramını açıklayabilecektir.
5.
Will be able to explain the concept of market equilibrium.
6.
Tam rekabetçi piyasalardaki firma davranışlarını analiz
6.
Will be able to analyze firm behavior under perfect
edebilecektir.
7.
competition.
Anahtar makroekonomik değişkenlerin ölçümlerini
7.
Will be able to measure key macroeconomic variables.
yapabilecektir.
8.
Milli gelir, işsizlik, bütçe açığı, para arzı, faiz oranı ve
ticaret açığı gibi değişkenler arasındaki temel ilişkileri
tespit edebilecektir.
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
KONULAR
8. Will be able to find out basic relationships between the
variables such as national income, unemployment, budget
deficit, money supply, interest rate, inflation rate,
exchange rate, and trade deficit.
WEEKLY LECTURE PLAN
TOPICS
1
Ekonomi Nedir?
What is Economics?
2
Ekonomik Problemler
The Economic Problem
3
Talep ve Arz
Demand and Supply
4
Talep ve Arz
Demand and Supply
5
Çıktı ve Maliyetler
Output and Costs
Tam Rekabet Piyasası
Competitive Markets
7
Tekrar Haftası
Review
8
1. Vize
Mid-term 1
6
Reel Gayri Safi Milli Hasıla
Real GDP
9
10
İş Piyasasını Gözlem ve Enflasyon
Monitoring Jobs and Inflation
11
Finansal Piyasalar
Financial Markets
12
Finansal Piyasalar
Financial Markets
Para ve Banka
Money and Banking
Büyüme, Enflasyon ve Çevrimler
Growth, Inflation and Cycles
13
14
DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ
COURSES AND PROGRAM OUCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
DersinAdı
DÖÇ1
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
X
X
DÖÇ-8
X
X
X
X
X
X
X
Türkçe/Turkish
X
X
X
X
X
X
X
Mühendisler İçin Doğrusal Cebir ve Türevsel Denklemler
CourseTitle
Dersin Kodu
Course Code
İngilizce/English
MATH250
Yıl/Yarıyıl
Year/Semester
EğitimDili
InstructionLanguage
1/2
Linear Algebra and Differential Equations for Engineers
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
Ders(saat/hafta)
Lecture(hours/w
eek)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
Kredisi
ECTS
Credit
3
0
3
5
Türkçe
Turkish
Zorunlu
Must
DersinCinsi
CourseType
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Bu dersin amacı öğrencilere doğrusal vektör uzayları, matris işlemleri ve doğrusal
cebrik ve türevsel denklem sistemlerinin çözümü ve analizi yöntemleri hakkında
temel bilgiler vererek, mühendislik alanlarında görecekleri doğrusal cebire ve
türevsel denklemlere dayalı dersler için temel bir matematiksel altyapı oluşturmaktır.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
The main objective of this course is to establish a basic mathematical background for
the students who will receive engineering courses based on linear algebra and/or
linear differential equations by providing them with the basic knowledge on linear
vector spaces, matrix operations and linear differential equations , as well as on the
methods for solving and analyzing linear systems of algebraic and differential
equations.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Project
DiğerAktiviteler
OtherActivities
Dersin Başarı
Değerlendirme Yöntemi
AssessmentCriteria
Method
Method
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Projects
Derse Katılım
CourseParticipation
FinalSınavı
FinalExamination
Dersin Öğrenme Çıktıları
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage(%)
2
40
1
60
Learning Outcomes
1.
Doğrusal vektör uzaylarının ve alt uzayların boyutlarını
1.
ve taban vektörler sistemini bulabilir.nı ve alt uzayları
2.
3.
4.
5.
analiz
edebilir.
Çarpma,
toplama, ters alma, indirgenmiş biçimlere
will be able to find dimension and basis vectors of linear
vector spaces and subspaces
2.
will be able to perform matrix addition, multiplication,
getirme, köşegenleştirme, dikleştirme, Gauss ve Jordan
inverse, row echelon forms, diagonalization, Gauss and
satır işlemleri ve benzeri matris-vektör işlemlerini
Gauss-Jordan elimination and other matrix-vector
yerine
getirebilirler.
Doğrusal
dönüşümleri, doğrusal denklem sistemlerini
3.
operations
will be able to analyze linear transformations and systems
rank, özdeğer ve özvektör bulma ve benzeri yöntemlerle
of linear equations by determining rank, eigenvalue-
analiz edebilirler.
eigenvector set and other features of matrices
Birinci, ikinci ve yüksek dereceden sabit katsayılı
4.
will be able to analyze first, second and higher order linear
sıradan türevsel denklemleri doğrusal teknikler
constant coefficient ordinary differential equations by
kullanarak analiz edebilirler.
linear techniques
Mühendislik uygulamalarında karşılaşacakları yüksek
boyutlu doğrusal cebrik ve türevsel denklemleri matris
işlemleriyle ve ayrıca bilgisayar yardımıyla çözebilirler.
HAFTALIK DERS PROGRAMI
5. will be able to solve high dimensional systems of linear
algebraic and differential equations by applying matrix
operations and also numerical computational softwares
WEEKLY LECTURE PLAN
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
Doğrusal cebrik denklemler ve matris gösterimlerinin Historical remarks on linear algebraic equations and matrix
1
tarihteki uygulamaları üzerine notlar. Gauss elemesi. representations. Gaussian elimination. GaussJordan reduction and
GaussJordan indirgemesi ve indirgenmiş satır eşelon reduced row echelon form. Solving linear algebraic equations by
form. Doğrusal cebrik denklemlerin eleme yöntemi
elimination
ile çözümü.
Matris cebri: Matrislerin matris toplamı, matris
2
Matrix algebra: Matrix addition, matrix multiplication, matrix
çarpımı ve skaler çarpma işlemleri altında özellikleri. multiplication and matrix properties under scalar multiplication.
Köşegen, simetrik ve terssimetrik matrisler. Bir
Diagonal, symmetric and skewsymmetric matrices. Transpose of a
matrisin evrilmesi ve tekil olmayan bir matrisin tersi. matrix and inverse of a nonsingular matrix. Computing rank and
Matris rankı ve tersinin eleme yoluyla hesaplanması. inverse of a matrix by elimination. LU factorization. Numerical
LU çarpanlara ayırma. Doğrusal cebrik denklem
issues in solving linear algebraic equations
sistemlerinin çözümünde hesapsal konular.
3
Doğrusal cebir ve matris gösterimlerinin mühendislik Engineering applications of linear algebra and matrix representation:
uygulamaları: Kodlama, çizge kuramı, bilgisayarlı
Coding, graph theory, computer graphics, resistive electrical circuits,
grafik, doğrusal dirençlerden oluşan elektrik
Markov chains, linear economic models and basics of wavelets.
devreleri, Markov zincirleri, doğrusal ekonomik
modeller ve dalgacık gösteriminin temelleri.
4
Determinantların tanımı ve özellikleri. Kofaktör
Definition and propoerties of determinants. Cofactor expansion.
açılımı. Düzlemde vektörler.
Vectors in the plane..
Doğrusal vektör uzayı. Doğrusal alt uzaylar. Doğrusal Linear vector spaces. Linear subspaces. Linear independence. Span.
5
6
bağımsızlık. Gerinim.
Bazlar ve Boyutlar. Homojen doğrusal cebir
Basis and dimension. Homogenous linear algebraic systems. Matrix
sistemleri. Matris mertebesi ve uygulamaları.
rank and its applications.
Ara sınav, Doğrusal Cebir için MATLAB a giriş.
Midterm Exam. Introduction to MATLAB for linear algebra.
7
8
9
10
11
Koordinatlar ve taban dönüşümleri. Dik tabanlar. Dik Coordinates and change of basis. Orthogonal bases. Orthogonal
tümleyen. En küçük kareler problemi ve çözümü.
complements. Least square problem and its solution.
Özdeğer ve özvektörler. Köşegenleştirme. Simetrik
Eigenvalues and eigenvectors. Diagonalization. Diagonalization of
matrislerin köşegenleştirilmesi.
symmetric matrices.
Doğrusal dönüşümler ve matrisler. Doğrusal bir
Linear transformations and matrices. Kernel (null space) and range
dönüşümün çekirdeği (sıfır uzayı) ve değer uzayı.
space of a linear transformation. Matrix representation of linear
Doğrusal bir dönüşümün matrissel gösterimi.
transformation. Introduction to fractal sets.
Birinci dereceden sabit katsayılı doğrusal sıradan
First order linear constant coefficient ordinary differential equations.
türevsel denklemler. Fizik problemlerinin türevsel
Modeling physics problems by differential equtions.
denklemlerle modellenmesi ve çözümü.
12
İkinci dereceden sabit katsayılı doğrusal sıradan
Second order linear constant coeefficient ordinary differential
türevsel denklemler. Homojen ve zorlanmış
equations. Homogenous and forced solutions. Damped, critically
çözümler. Sönümlü, kritik sönümlü ve
damped and undamped oscillations. Electrical circuits applications.
sönümsüzosilasyonlar. Elektrik devre uygulamaları.
Ara sınav II, Numerik integrasyon için Matlab a giriş. Midterm Exam, Introduction MATLAB for numerical integration.
13
14
Yüksek dereceden (n>2) sabit katsayılı doğrusal
High order (n>2) linear constant coefficient ordinary differential
sıradan türevsel denklemler. Durum denklemleri
equations. State equations. Analysis of eigenvalue and eigenvectors
gösterimi. Durum matrisinin özdeğer ve
of state matrix.
özvektörlerinin analizi.
DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ
COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
X
X
DÖÇ-5
X
X
X
X
X
X
Türkçe/Turkish
X
X
X
X
X
X
Programlamaya Giriş I
DersinAdı
CourseTitle
İngilizce/English
DersinKodu
CourseCode
Yıl/Yarıyıl
Year/Semester
EğitimDiliInstruction
Language
Introduction to Programming I
SE115
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
Ders(saat/hafta)
Lecture(hours/w
eek)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
Kredisi
ECTS
Credit
2/1
2
2
3
6
Türkçe
Turkish
Zorunlu
Must
DersinCinsi
CourseType
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Bu ders yapısal programlamanın temel elemanlarını öğrencilere tanıtacaktır.
Programlama dili olarak C programlama dili kullanılacaktır. Bu ders süresince
öğretilecek konular içinde tip kavramı, temel tipler, deyimler, standart fonksiyonlar,
giriş/çıkış ifadeleri, whiledo, repeatuntil, for, case ifadeleri, yordamlar ve
fonksiyonlar, programlamada birimsellik, genel ve yerel değişkenler, işaretçiler,
dinamik değişkenler ve diziler bulunmaktadır.
This course will introduce the basic elements of a structural and imperative
programming language. The C language will be used. Topics include the concept of
type, main types, expressions, standard functions, input/output statements, type
conversion, flow of control structures, ifthenelse, loop structures, whiledo, repeat
until, fortodo, case statements; procedures and functions, modularity in programming,
global and local variables, pointers, dynamic variables, and arrays.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Project
DiğerAktiviteler
OtherActivities
Dersin Başarı
Değerlendirme Yöntemi
AssessmentCriteria
Method
Method
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Projects
Derse Katılım
CourseParticipation
FinalSınavı
FinalExamination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage(%)
2
40
1
60
Dersin Öğrenme Çıktıları
Learning Outcomes
1.
C programlamadaki temel terminolojiyi anlar.
1.
understand the basic terminology used in C programming
2.
C dilinde programlar yazıp derleyip düzeltir.
2.
write, compile and debug programs in C language.
3.
karar yapıları, döngüler ve fonksiyonlar içeren C
3.
design C programs involving decision structures, loops and
programları tasarlar.
4.
işaretçilerin kullanımını anlar.
HAFTALIK DERS PROGRAMI
functions.
4. understand the use of pointers.
WEEKLY LECTURE PLAN
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
Programlamaya giriş
Introduction to computing
1
Sözlüksel elemanlar, operatörler ve C sistemi; Temel veri Lexical elements, operators, and the C system; the fundamental
2
3
4
5
tipleri; LAB#1.
data types; LAB#1.
Akış kontrolü – Kısım I: Operatörler, ifadeler ve ikili
Flow of control – Part I: Operators, expressions and Boolean
cebir kavramları; if, ifelse ve switch komutları; LAB#2. algebra concepts; if, ifelse and switch statements; LAB#2.
Akış kontrolü – Kısım II: for, while, dowhile, break,
Flow of control – Part II: for, while, do while, break, continue
continue ve goto komutları; LAB#3.
and goto statements; LAB#3.
Fonksiyonlar – Kısım I: Bildirim, tanımlama, imza, ön
Functions – Part I: Declaration, definition, signature, prototype,
ürün, başlatma, başlık kavramları, geri dönüş komutları; invocation and header concepts; return statements; LAB#4.
LAB#4.
Fonksiyonlar – Kısım II: Değer ile çağırma, kapsam,
6
Functions – Part II: Call by value, scope, storage classes and
depolama sınıfları, özyineleme kavramları, özyinelemeli recursion concepts; recursive functions; LAB#5.
fonksiyonlar; LAB#5.
Arasınav I
Midterm I
Diziler ve işaretçiler – Kısım I: Diziler, ilklendirmek,
Arrays, pointers and strings – Part I: Array, initialization, pointer,
işaretçiler, referans kullanarak çağırma, dinamik bellek
call by reference and dynamic memory allocation concepts.
yönetimi
Diziler
vekavramları.
işaretçiler – Kısım II: Diziler, çok boyutlu
Arrays, pointers and strings – Part II: Arrays, multidimensional
diziler ve işaretçi dizileri kavramı, ana programa
array and array of pointers concepts; arguments to main; LAB#6.
7
8
9
verilecek bağımsız değişkenler; LAB#6.
Dizi ve işaretçi uygulamaları; LAB#7.
Arrays, pointers and strings – Part III: C style strings; LAB#7.
Arasınav II
Midterm II
Yapılar – Kısım I: Basit yapıların bildirimleri ve
Structures – Part I: Declaring and implementing basic structs.
10
11
12
uygulamaları
Yapılar – Kısım II: Yapı dizilerini kullanmak ve yapı
Structures – Part II: Using struct arrays and advanced struct
13
kullanan gelişmiş uygulamalar geliştirmek; LAB#8.
applications; LAB#8.
14
Genel Tekrar; LAB#9.
Review; LAB#9.
DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ
COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
DersinAdı
CourseTitle
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Türkçe/Turkish
Türk Dili I
İngilizce/English
Turkish I
DersinKodu
CourseCode
Yıl/Yarıyıl
Year/Semester
EğitimDili
InstructionLanguage
TURK201
2/1
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
Ders(saat/hafta)
Lecture(hours/w
eek)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
Kredisi
ECTS
Credit
2
0
2
1
Türkçe
Turkish
Zorunlu
Must
DersinCinsi
CourseType
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Türk Dili Dersi, öğrencilere Türk dilinin özelliklerini ve işleyiş kurallarını
örnekleriyle göstermeyi; onlara duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını,
izlenimlerini, gözlemlerini, yaşantılarını söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma
becerisi ve alışkanlığı kazandırmayı; onların yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla
kelime hazinelerini geliştirmeyi; okudukları metinleri ya da dinledikleri programları
doğru olarak anlayabilme kurallarını öğretmeyi; kişiler ve kitleler arasındaki
iletişimin temeli olan dil becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.
The objective of this course is to show the students characteristics and rules of
Turkish Language through examples; make them achieve the habit and skill of
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of Learning
Outcomes and
competence)
showing their emotions, thoughts, plans, impressions, observations, and experiences
accurately and efficiently in writing and verbally; develop their vocabulary with the
help of written and verbal texts; teach them the rules of comprehending accurately the
texts they read or programs they listen to; develop their language skills which form
the basis of the communication between individuals and populace.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Project
DiğerAktiviteler
OtherActivities
Dersin Başarı
Değerlendirme Yöntemi
AssessmentCriteria
Method
Method
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Projects
Derse Katılım
CourseParticipation
FinalSınavı
FinalExamination
Dersin Öğrenme Çıktıları
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage(%)
2
40
1
60
Learning Outcomes
1.
Cümleleri oluşturan sözcüklerin anlam özelliklerini ayırt
1.
edebilecek,
2.
Distinguish the features of the words that constitute
sentences,
Resmi makamlarla kurulan iletişimi ve bu iletişimin
2.
kurallarını ( hitap etme, protokol kuralları vs.)
Comprehend the formal communication and rules of
formal communication (addressing, rules of protocol, etc.),
kavrayabilecek,
3.
4.
Gelecek yaşamına yönelik olarak, öz geçmiş hazırlama
3.
Use written statement such as preparing a CV (as a form or
(form öz geçmiş ve düz anlatımlı öz geçmiş), mektup,
prose), write letters (job request letter, letter of complaint,
yazma (İş isteme mektubu, şikayet mektubu vs.),
etc.), petitions, official reports, and reports,
dilekçe,
ve rapor
gibi( türleri
Kurgusaltutanak
( Yaratıcı)
yazı yazımı
türlerinde
masal, destan, şiir,
kullanabilecek,
hikâye, roman) verilen toplumsal ve evrensel iletileri
4.
Comprehend the social and universal messages in fictional
texts (tale, epic, poem, story, novel),
kavrayabilecek,
5.
Düşünce ve bilgi aktaran yazılı anlatım biçimlerinin (
5. Comprehend the features of written statement styles which
convey thoughts and knowledge (essay, article, critiques,
etc.
deneme, makale, eleştiri vs.) özelliklerini
kavrayabilecek,
6.
Bilimsel yazı hazırlama aşamalarını (veri toplama,
kaynak gösteme vs.) kavrayabilecek,
6.
Comprehend the features of written statement styles which
convey thoughts and knowledge (essay, article, critiques,
etc.
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
KONULAR
WEEKLY LECTURE PLAN
TOPICS
1
DİLİN TANIMI VE ÖNEMİ ( Dil ve Dilin Özellikleri,
INTRODUCTION AND IMPORTANCE OF THE LANGUAGE
Dil Düşünce İlişkisi, Anadili, Bağlam, Dil ve Söz)
(Language and Characteristics of the Language,
LanguageThought Relation, Native Language, Context,
2
3
4
5
6
7
8
9
KÜLTÜR VE MEDENİYET ( Kültür, Kültürün
Language and Statement )
CULTURE AND CIVILIZATION (Culture, Components of
Unsurları, Kültür Çeşitleri, Medeniyet)
Culture, Types of Culture, Civilization)
DİL KÜLTÜR İLİŞKİSİ ( Kültürün Temel Unsuru
RELATION BETWEEN LANGUAGE AND CULTURE
Olarak Dil, Kültürün Edebi Eserler Yoluyla Temsil
(Language as an Essential Component of Culture, Representing
Edilmesi)
YAZI
DİLİ VE ÖZELLİKLERİ ( Yazılı Anlatım,
Culture via Literary
Works)
WRITTEN
LANGUAGE
AND CHARACTERISTICS (Written
Kompozisyon Oluşturma Kuralları, Kompozisyonda
Expression, Rules for Writing a Composition, Planning in
Plan)
Composition)
YAZI DİLİ VE ÖZELLİKLERİ ( Düşünce ve Ana
WRITTEN LANGUAGE AND CHARACTERISTICS (Thought
Düşünce, Tema, Hayal, Anlatım Biçimleri)
and Main Thought , Theme, Dream, Forms of Expression)
YAZI DİLİ VE ÖZELLİKLERİ (Yaratıcı ve Kurgusal
WRITTEN LANGUAGE AND CHARACTERISTICS
Yazılarda Bakış Açısı, Düşünce ve Bilgi Aktaran
(Perspective in Creative and Fictional Writings, Approach to
Yazılara Yaklaşım Biçimleri, Seçilmiş Yazılardan
Writings that Convey Thought and Information, Paragraph and
Paragraf ve Tema İncelemesi)
YAZIM KURALLARI ( Bazı Sözcük ve Eklerin
Theme Analysis From Selected Writings)
SPELLING RULES (Spelling of Some Words and Suffixes,
Yazılışı, Noktalama İşaretleri)
Punctuation)
DİL YANLIŞLARI VE ANLATIM BOZUKLUKLARI ( LANGUAGE ERRORS AND INCOHERENCY (Wrong Usage
Alıntıların Yanlış Kullanımı, Çeviri Yanlışları, Özenti
of Quotations, Translation Mistakes, Using Pretensions, Incorrect
Kullanımlar,
Yanlış
Sözcük( BİÇİMSEL)
Seçimi)
YAZI
TÜRLERİ:
RESMİ
YAZILAR (
SelectionOF
of WRITING:
Words)
TYPES
OFFICIAL (FORMAL) WRITINGS (
Dilekçe, Tutanak, Karar, Rapor)
Petition, Official Report, Decree, Report)
YAZI TÜRLERİ: RESMİ ( BİÇİMSEL) YAZILAR (
TYPES OF WRITING: OFFICIAL (FORMAL) WRITINGS (
10
Mektup, İş Mektupları, Özgeçmiş)
Letters, Business Letters, CV)
11
YAZI TÜRLERİ: YARATICI ( KURGUSAL
TYPES OF WRITING: CREATIVE (FICTIONAL WRITINGS )
YAZILAR) ( Masal, Destan, Şiir )
YAZI TÜRLERİ: YARATICI ( KURGUSAL
( Story, Epic Story, Poem)
TYPES OF WRITING: CREATIVE ( FICTIONAL WRITINGS
YAZILAR) ( Hikâye, Roman, Tiyatro)
) ( Tale, Novel, Theatre)
12
YAZI TÜRLERİ: DÜŞÜNCE VE BİLGİ AKTARAN
TYPES OF WRITING: WRITINGS THAT CONVEY
13
YAZILAR) ( Fıkra, Makale, Eleştiri)
THOUGHT AND INFORMATION ( Anecdote, Article, Critique
14
YAZI TÜRLERİ: DÜŞÜNCE VE BİLGİ AKTARAN
TYPES OF WRITING: WRITINGS THAT CONVEY
YAZILAR) ( Deneme, Anı, Günlük, Gezi Yazısı)
THOUGHT AND INFORMATION ( Essay, Memory, Diary,
)
Travel Writing)
DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ
COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
DÖÇ-2
DÖÇ-3
X
X
DÖÇ-4
DÖÇ-5
X
DÖÇ-6
X
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
Dersin Adı
Course Title
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Türkçe/Turkish
Mühendisler için Olasılık
İngilizce/English
Probability for Engineers
DersinKodu
CourseCode
Yıl/Yarıyıl
Year/Semester
EğitimDili
InstructionLanguage
Laboratuvar
MATH240 Laboratory
(hours/week)
2/1
Ders(saat/hafta)
Lecture(hours/w
eek)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
Kredisi
ECTS
Credit
2
3
5
2
Türkçe
Turkish
Zorunlu
Must
DersinCinsi
CourseType
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Bu dersin amacı öğrencilere olasılık ve rassal süreçlerin temel ve bazı ileri
kavramlarını tanıtmaktır
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
This course aims to introduce students the theory of probability and its applications to
engineering problems.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Project
DiğerAktiviteler
OtherActivities
Dersin Başarı
Değerlendirme Yöntemi
AssessmentCriteria
Method
Method
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Projects
Derse Katılım
CourseParticipation
FinalSınavı
FinalExamination
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.
Olasılığın toplam kuralı, koşullu olasılık ve bağımsızlık
gibi temel kavramlarını uygulayabilir
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage(%)
2
40
1
60
Learning Outcomes
1.
Will be able to use fundamental concepts such as additon
rule, conditional probability, and independence
2.
Toplam olasılık formülü ve Bayes Teoremini
2.
uygulayabilir
3.
theorem
Ayrık rasgele değişkenleri ve dağılımlarını
3.
uygulamalarda kullanabilir
4.
Sürekli rasgele değişkenleri ve dağılımlarını
Birden çok rasgele değişkenin ortak dağılımlarını
Will be able to use discrete random variables and their
distributions
4.
uygulamalarda kullanabilir
5.
Will be able to use the total probability rule and Bayes'
Will be able to use continuous random variables and their
distributions
5.
Will be able to use joint probability distributions
kullanabilir
6.
Örnekleme dağılımlarını kullanabilir
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
KONULAR
6. Will be able to use basic sampling distributions
WEEKLY LECTURE PLAN
TOPICS
Olasılığa Giriş
Introduction to Probability
Olasılığa Giriş
Introduction to Probability
Tek Boyutlu Rassal Değişkenler
One Dimensional Random Variables
1
2
3
Bir Rassal Değişkenin Fonksiyonları ve Beklenen Değer Functions of A Random Variable and Expectation
4
Bir Rassal Değişkenin Fonksiyonları ve Beklenen Değer Functions of A Random Variable and Expectation
5
Çok Boyutlu Rassal Değişkenler
Joint Probability Distribution
Çok Boyutlu Rassal Değişkenler
Joint Probability Distribution
Çok Boyutlu Rassal Değişkenler
Joint Probability Distribution
Ara sınav
Midterm
Ayrık Dağılımlar
Discrete Distributions
Ayrık Dağılımlar
Discrete Distributions
Sürekli Dağılımlar
Continuous Distributions
Sürekli Dağılımlar
Continuous Distributions
Normal Dağılım
Normal Distribution
6
7
8
9
10
11
12
13
14
DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ
COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
DÖÇ-2
DÖÇ-3
X
DÖÇ-4
DÖÇ-5
X
DÖÇ-6
X
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
DersinAdı
CourseTitle
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Türkçe/Turkish
Mühendislik Ekonomisi
İngilizce/English
Engineering Economics
DersinKodu
CourseCode
Yıl/Yarıyıl
Year/Semester
EğitimDili
InstructionLanguage
ISE220
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
Ders(saat/hafta)
Lecture(hours/w
eek)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
Kredisi
ECTS
Credit
2/1
3
0
3
5
Türkçe
Turkish
Zorunlu
Must
DersinCinsi
CourseType
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Mühendislik ve yönetim kararlarının ekonomik analizindeki temel kavramları
tanıtmak, bu kavramların bir mühendislik firmasının fonksiyonlarındaki etkisini ve
mühendislik problemlerinin çözümünde karar verme sürecine katkısını açıklamak.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
To introduce the fundamental concepts of economic analysis for engineering and
managerial decision making, to explain how these will affect the functioning of an
engineering company and contribute to decision making in engineering operations.
Yüzyüze
Face-to-face
ÖğretmeŞekli
Formof Teaching
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Project
DiğerAktiviteler
OtherActivities
Dersin Başarı
Değerlendirme Yöntemi
AssessmentCriteria
Method
Method
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Projects
Derse Katılım
CourseParticipation
FinalSınavı
FinalExamination
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.
Paranın zaman değeri ve ekonomik denklik
kavramlarını tanımlayabilecektir
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage(%)
2
40
1
60
Learning Outcomes
1.
Will be able to describe time value of money and
economic equivalence
2.
Mühendislik ve yönetimsel karar verme problemlerini
2.
analiz edebilecektir
3.
Will be able to analyze engineering and managerial
decision making problems
Proje yöneticisi ya da projelerin değerlendirilmesini
3.
yapan bir takımın üyesi olarak teorik altyapısı olan
Will be able to to make informed financial decisions as a
project evaluation team member or project manager
finansal kararlar alabilecektir
4.
Ekonomik analizlerde enflasyonun etkisini
değerlendirebilecektir
5.
4.
Will be able to cosnider the effect of inflation on economic
analysis
Kişisel, kamu ya da özel sektöre ilişkin uygun ekonomik
ve finansal kararlar verebilmek için karar verme araçları
geliştirebilecektir
5. Will be able to build critical decision making tools for
making appropriate personal, private or public economic
and financial decisions
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
Mühendislik Ekonomisi Kararları
Engineering Economic Decisions
Paranın Zaman Değeri
Time Value of Money
Paranın Zaman Değeri
Time Value of Money
4
Paranın Zaman Değeri
Time Value of Money
5
Para Yönetimini Anlamak
Understanding Money Management
Enflasyonist Ortamda Denklik Hesaplamaları
Equivalance Calculations Under Inflation
Ara Sınav
Midterm Exam
Bugünkü Değer Analizi
Present Worth Analysis
Yıllık Eşlenik Değer Analizi
Annual Equivalence Analysis
10
Getiri Oranı Analizi
Rate of Return Analysis
11
Fayda-Maliyet Analizi
Benefit-Cost Analysis
Amortisman Hesaplamaları ve Gelir Vergileri
Accounting for Depreciation and Income Taxes
13
Proje Nakit Akış Analizi
Project Cash Flow Analysis
14
Tekrar ve Genel Değerlendirme
Review
1
2
3
6
7
8
9
12
DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ
COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
X
X
DÖÇ-5
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
DersinAdı
CourseTitle
X
X
X
X
X
Türkçe/Turkish
Finansal ve Maliyet Muhasebesi
İngilizce/English
Financial And Cost Accounting
DersinKodu
CourseCode
BA240
Yıl/Yarıyıl
Year/Semester
EğitimDili
InstructionLanguage
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
Ders(saat/hafta)
Lecture(hours/w
eek)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
Kredisi
ECTS
Credit
3
0
3
4
2/1
Türkçe
Turkish
Zorunlu
Must
DersinCinsi
CourseType
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Bir işletmede bir dönem boyunca ortaya çıkan mali işlemlerin nasıl kayıt altına
alınacağı ve finansal tablolara nasıl aktarılacağı ile ilgili temel muhasebe ilke ve
kavramlarını tanıtmak ve muhasebe sürecinin nasıl işlediğini göstererek elde edilen
muhasebe bilgisinin karar vericiler tarafından nasıl kullanıldığını ortaya koymaktır.
This course aims to examine the accounting process, the financial reporting of
business transactions in of firms, introduce the main principles of accounting, and
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
how the accounting information is used by the decision makers.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Project
DiğerAktiviteler
OtherActivities
Dersin Başarı
Değerlendirme Yöntemi
AssessmentCriteria
Method
Method
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Projects
Derse Katılım
CourseParticipation
FinalSınavı
FinalExamination
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.
Öğrenciler dersin sonunda muhasebenin temel
kavramlarını tanımlayabileceklerdir.
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage(%)
2
40
1
60
Learning Outcomes
1.
Will be able to understand fundamental concepts of
accounting
2.
Öğrenciler dersin sonunda muhasebe disiplininde
2.
Will be able to interpret principles of accounting
3.
Will be able to classify assets, liabilities and expenses
4.
Will be able to complete bookkeeping process
5.
Will be able to prepare financial statements
6.
Will be able to define inventory costing methods
geçerli olan ilkelere hakim olabileceklerdir.
3.
Öğrenciler dersin sonunda muhasebe kaydının nasıl
yapıldığını öğreneceklerdir.
4.
Öğrenciler dersin sonunda finansal tablo
hazırlayabileceklerdir.
5.
Öğrenciler dersin sonunda stok maliyet yöntemlerini
tanımlayabilecektir.
6. Öğrenciler dersin sonunda yönetim ve maliyet
muhasebesine ilişkin temel kavramları
tanımlayabileceklerdir.
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
Giriş
TOPICS
Introduction
1
Muhasebe Döngüsü
Accounting Cycle
Muhasebe Döngüsü
Accounting Cycle
TATİL
HOLIDAY
Muhasebe Döngüsünün Tamamlanması
Completing the Accounting Cycle
Muhasebe Döngüsünün Tamamlanması
Completing the Accounting Cycle
Kapsamlı Soru
Comprehensive Problem
Ticari İşlemler
Merchandise Transactions
Stoklar
Inventories
2
3
4
5
6
7
8
9
Maliyet Terimleri ve Maliyet Muhasebesinin Amacı,
An Introduction to Cost Terms and Purposes Determining How
10
Maliyet Davranışlarının Belirlenmesi
Costs Behave
11
Maliyet Hacim Kar Analizi, Stok Maliyeti Hesaplama ve Cost Volume Profit Analysis, Inventory Costing Capacity
12
Kapasite Planlaması
Planning
Vaka Çalışmaları- Sunumlar
Case Study- Presentation
Vaka Çalışmaları- Sunumlar
Case Study- Presentation
Sunumlar
Presentation
13
14
DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ
COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Türkçe/Turkish
Optimizasyon I-Doğrusal Modeller
DersinAdı
CourseTitle
İngilizce/English
DersinKodu
CourseCode
Yıl/Yarıyıl
Year/Semester
EğitimDili
InstructionLanguage
Optimization I-Linear Models
ISE203
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
Ders(saat/hafta)
Lecture(hours/w
eek)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
Kredisi
ECTS
Credit
2/1
2
2
3
5
Türkçe
Turkish
Zorunlu
Must
DersinCinsi
CourseType
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Bu ders, iki dönemde verilen yöneylem araştırması kursunun birinci bölümü olup,
öğrencilere doğrusal programlamanın hem teorisi hem de çeşitli uygulama
alanlarında temel bilgileri vermeyi hedeflemektedir.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
This course is the first part of a two term sequence, aims to give students a good
foundation in the theory and applications of linear programming problems as well as
an appreciation of its potential applications extensively in such diverse areas as
manufacturing, financial planning, health care, the military, public services etc.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Project
DiğerAktiviteler
OtherActivities
Dersin Başarı
Değerlendirme Yöntemi
AssessmentCriteria
Method
Method
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Projects
Derse Katılım
CourseParticipation
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage(%)
2
40
1
60
FinalSınavı
FinalExamination
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.
Problemin matematiksel modelini oluşturabilecektir
Learning Outcomes
1.
Will be able to construct mathematical model of the
problem
2.
Doğrusal problemlerin çözümü için simpleks metodunu
2.
programming
kullanabilecektir
3.
Will be able to use the simplex method for solving linear
Problemin eniyi veya iyi çözümlerini bulabilecektir
3.
Will be able to attempt to find an optimal or best solution
for the problem under consideration
4.
Duyarlılık analizi yapabilecektir
4.
Will be able to perform a sensitivity analysis
5.
Karar vericiye anlaşılır ve mantıklı sonuçlar
5.
Will be able to provide positive and understandable
conclusions to decision maker
verebilecektir
6. Excel ve GAMS yazılımlarını kullanarak matematiksel
modelleri çözebilecektir
6. Will be able to implement Excel and GAMS (the general
algebraic modeling system) softwares to solve
mathematical models
DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ
COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
DÖÇ-2
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
DÖÇ-3
KONULAR
WEEKLY LECTURE PLAN
TOPICS
Modellemeye Giriş
An Introduction to Model Building
Doğrusal Programlamaya Giriş
Introduction to Linear Programming
Doğrusal Programlamaya Giriş
Introduction to Linear Programming
4
Doğrusal Programlamaya Giriş
Introduction to Linear Programming
5
Doğrusal Programlamaya Giriş
Introduction to Linear Programming
Simpleks Yöntemi
The Simplex Algorithm
Simpleks Yöntemi
The Simplex Algorithm
Simpleks Yöntemi
The Simplex Algorithm
Ara Sınav 1
Midterm Exam 1
10
Simpleks Yöntemi
The Simplex Algorithm
11
Duyarlılık Analizi ve Dualite
Sensitivity Analysis and Duality
Duyarlılık Analizi ve Dualite
Sensitivity Analysis and Duality
13
Duyarlılık Analizi ve Dualite
Sensitivity Analysis and Duality
14
Duyarlılık Analizi ve Dualite
Sensitivity Analysis and Duality
1
2
3
6
7
8
9
12
DersinAdı
CourseTitle
Türkçe/Turkish
Programlamaya Giriş II
İngilizce/English
Introduction to Programming II
DersinKodu
CourseCode
SE116
Yıl/Yarıyıl
Year/Semester
EğitimDili
InstructionLanguage
2/2
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
Ders(saat/hafta)
Lecture(hours/w
eek)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
Kredisi
ECTS
Credit
2
2
3
7
Türkçe
Turkish
Zorunlu
Must
Dersin Cinsi
CourseType
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Bu derste öğrenciler C++ programlama ortamını kullanarak nesne yönelimli program
DersinAmacı
(Tercihen
Öğrenme
Edinimlerive
Yetiler
Açısından)
geliştirmenin temel prensiplerini öğrenecekler. Dersin konuları içerisinde program
tasarımının ve algoritma geliştirme stratejilerinin temelleri, sınıflar, nesneler, veri
üyeleri, yöntemler, soyut veri tipleri, operatör yükleme, kalıtım ve çok biçimlilik yer
almaktadır. Ders içerisinde ek olarak nesne tasarımında kalıtımın ve çok biçimliliğin
uygulanması gibi nesne yönelimli programlama teknikleri de tartışılacaktır.
In this course, students will be introduced to general principles underlying the
practice of object oriented programming in C++ environment. The students will learn
principles of program design and algorithm development strategies as well as classes,
Objective of Course
(Preferablyexpressedinter
msofLearning
Outcomesand competence)
objects, data members, methods, abstract data types, operator overloading,
inheritance, and polymorphism. Object oriented programming techniques such as
implementation of inheritance and polymorphism in object design are also discussed.
Yüzyüze
Face-to-face
ÖğretmeŞekli
FormofTeaching
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Project
DiğerAktiviteler
OtherActivities
Dersin Başarı
Değerlendirme Yöntemi
AssessmentCriteria
Method
Method
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Projects
Derse Katılım
CourseParticipation
FinalSınavı
FinalExamination
Dersin Öğrenme Çıktıları
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage(%)
2
40
1
60
Learning Outcomes
1.
Program tasarımında soyutlama terimini ifade
1.
Will be able to describe the term of abstraction in program
design.
edebilecektir.
2.
Programlamada nesne yönelimli tasarım ilkelerini
2.
Will be able to define the object oriented design principles
tanımlayabilecektir.
3.
in programming.
C++ programlama dilinde nesneleri kullanarak program
3.
Will be able to develop programs in C++ programming
geliştirebilecektir.
4.
language using objects.
C++ programlama dili ile sınıf tasarımlarında kalıtım
4.
Will be able to use inheritance technique in class designs
tekniğini kullanabilecektir.
with C++ programming language.
5. C++ programlama dili ile program geliştirmede çok
5. Will be able to implement polymorhism concept in
biçimlilik kavramını uygulayabilecektir.
program development with C++ programming language.
DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ
COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
HAFTALIK DERS PROGRAMI
WEEKLY LECTURE PLAN
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
C++ Temellerine Giriş: C’den C++ programlama diline. Introduction to C++ Basics: From C to C++ programming
language.
1
2
3
4
5
Nesne Yönelimli Programlamaya Giriş: Sınıflar,
Introduction to Object Oriented Programming: Classes, objects,
nesneler, üye fonksiyonlar ve veri üyeleri; Lab#1.
member functions and data members; Lab#1.
Sınıflar: Sınıf alanı, yardımcı fonksiyonlar, kurucular ve Classes: Class scope, utility functions, constructors and
bozucular, arkadaş fonksiyonlar ve arkadaş sınıflar,
destructors, friend functions and friend classes, this pointer, static
“this” işaretçisi,
statik
sınıf üyeleri,
veri soyutlama
Kalıtım
– I. Bölüm:
Kalıtıma
giriş, temel
sınıflar veve
bilgi
gizleme;
Lab#2.
türemiş sınıflar, “protected” üyeler; Lab#3.
class members,
data
abstraction and
information base
hiding;
Lab#2.
Inheritance
– Part
I: Introduction
to inheritance,
classes
and
Kalıtım – II. Bölüm: Temel sınıflar ve türemiş sınıflar
Inheritance – Part II: Relationship between base classes and
arasındaki ilişki, “public”, “protected” ve “private”
derived classes, public, protected and private inheritance; Lab#4.
derived classes, protected members; Lab#3.
kalıtım; Lab#4.
Kalıtım - III. Bölüm: Kalıtım uygulamaları; Lab#5.
Inheritance - Part III: Inheritance applications; Lab#5.
Arasınav I
Midterm I
Çok Biçimlilik – I. Bölüm: Çok biçimliliğe giriş, sanal
Polymorphism – Part I: Introduction to polymorphism, virtual
6
7
8
9
fonksiyonlar, dinamik bağlama, çok biçimlilik örnekleri; functions, dynamic binding, polymorphism examples; Midterm#1
Arasınav#1
çözümü.
Çok
Biçimlilik
– II. Bölüm: Soyut sınıflar ve saf sanal
solution.
Polymorphism
– Part II: Abstract classes and pure virtual
fonksiyonlar; Lab#6.
functions; Lab#6.
Çok Biçimlilik – III. Bölüm: Çok biçimlilik
Polymorphism – Part III: Polymorphism applications; Lab#7.
10
uygulamaları; Lab#7.
11
Arasınav II
12
Midterm II
Operatör Yükleme: Operatör yüklemenin temelleri, sınıf Operator Overloading: Fundamentals of operator overloading,
üyeleri olarak operatör fonksiyonlarına karşı küresel
operator functions as class members vs. global function,
13
fonksiyon,
akış ekleme
ve akış
akış çıkışı,
çıkarma
operatörleri,
stream insertion
and
stream
extraction
operators,
Akış
Giriş/Çıkış:
Akışlar,
akış
girişi, akış birli overloading
Stream Input/Output:
Streams,
stream
output,
stream
input,
operatörleri yükleme,
overloading
unary operators,
düzenleyicileri;
Lab#8.ikili operatörleri yükleme;
stream
manipulators;
Lab#8. overloading binary operators;
Arasınav#2 çözümü.
Midterm#2 solution.
14
Tekrar; Lab#9
DersinAdı
CourseTitle
Review; Lab#9
Türkçe/Turkish
Üretim Sistemleri Analizi
İngilizce/English
Production Systems Analysis
DersinKodu
CourseCode
Yıl/Yarıyıl
Year/Semester
EğitimDili
Instruction Language
ISE216
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
Ders(saat/hafta)
Lecture(hours/w
eek)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
Kredisi
ECTS
Credit
2/2
2
2
3
4
Türkçe
Turkish
Zorunlu
Must
DersinCinsi
CourseType
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Öğrencilere, sistem yaklaşımıyla üretim sistemleri çeşitliliğinin nasıl analiz
edilebileceğini öğretmek
To teach students how to analyze a variety of production systems with a systems
Objective of Course
(Preferablyexpressedinter
msofLearning
Outcomesand competence)
perspective.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Project
DiğerAktiviteler
OtherActivities
DersinBaşarı
DeğerlendirmeYöntemi
Assessment Criteria
Method
Method
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Projects
Derse Katılım
CourseParticipation
FinalSınavı
FinalExamination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage(%)
2
40
1
60
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.
Farklı temel üretim sistemlerini ayırtedebilecektir
Learning Outcomes
1.
Will be able to differentiate between various types of
production systems
2.
Tahminlemenin temel yöntemlerini üretim sistemlerinde
2.
in production systems
uygulayabilecektir
3.
Will be able to apply principles and methods of forecasting
Proje yönetiminin temel yöntemlerini
3.
Will be able to apply basic project management techniques
uygulayabilecektir
4. Değişik envanter kontrol yöntemlerini kullanabilecektir
4. Will be able to apply different inventory control
techniques
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
Strateji, Rekabet ve Üretim sistemleri
Strategy and Competition and Production Systems
Tahminleme
Forecasting
Tahminleme
Forecasting
Tahminleme
Forecasting
Bütünleşik Planlama
Aggregate Planning
Bütünleşik Planlama
Aggregate Planning
Bütünleşik Planlama
Aggregate Planning
Ara Sınav
Midterm
Envanter Planlama - Belirli Talep
Inventory Planning subject to Known Demand
Envanter Planlama - Belirli Talep
Inventory Planning subject to Known Demand
Envanter Planlama - Belirli Talep
Inventory Planning subject to Known Demand
Envanter Planlama - Belirsiz Talep
Inventory Planning subject to Unknown Demand
Envanter Planlama - Belirsiz Talep
Inventory Planning subject to Unknown Demand
Envanter Planlama - Belirsiz Talep
Inventory Planning subject to Unknown Demand
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ
COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
DersinAdı
CourseTitle
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Türkçe/Turkish
Türk Dili II
İngilizce/English
Turkish II
DersinKodu
CourseCode
Yıl/Yarıyıl
Year/Semester
EğitimDili
InstructionLanguage
TURK202
2/2
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
Kredisi
ECTS
Credit
2
0
2
1
Türkçe
Turkish
Zorunlu
Must
DersinCinsi
CourseType
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
DersinAmacı
(TercihenÖğrenmeEdinimlerive
YetilerAçısından)
Türk Dili Dersi, öğrencilere Türk dilinin özelliklerini ve işleyiş kurallarını
örnekleriyle göstermeyi; onlara duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını,
izlenimlerini, gözlemlerini, yaşantılarını söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma
becerisi ve alışkanlığı kazandırmayı; onların yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla
kelime hazinelerini geliştirmeyi; okudukları metinleri ya da dinledikleri programları
doğru olarak anlayabilme kurallarını öğretmeyi; kişiler ve kitleler arasındakiiletişimin
temeli olan dil becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.
The course aims toshow the characteristics and rules of the Turkish language with
examples help students develop familiarity and skills for expressing their feelings,
Objective ofCourse
(Preferablyexpressedinter
msofLearning
Outcomesand competence)
thoughts, plans, impressions, observations and experiences through written and
spoken language correctly and effectivelyexpand vocabulary through written and
spoken texts develop reading and listening
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Project
DiğerAktiviteler
OtherActivities
Dersin Başarı
Değerlendirme Yöntemi
AssessmentCriteria
Method
Method
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Projects
Derse Katılım
CourseParticipation
Final Sınavı
FinalExamination
Dersin Öğrenme Çıktıları
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage(%)
2
40
1
60
Learning Outcomes
1.
Konuşmanın oluşumunu ve konuşmayı bozan etkenleri
1.
Comprehend factors that ruin the formation of speech and
speech
kavrayabilecek
2.
Etkili konuşma yöntem ve tekniklerini uygulayabilecek
2.
Practice methods and techniques of effective speech
3.
Sözlü anlatımla yazılı anlatımın farkını kavrabilecek
3.
Comprehend the difference between verbal expression and
written expression
4.
Hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma türlerini ayırt
4.
Distinguish the types of prepared and unprepared speeches
5.
Use the body language efficiently in communication
6.
Practice methods and stages of preparing a scientific
edebilecek
5.
İletişimi sağlamada beden dilini etkili bir biçimde
kullanabilecek
6.
Bilimsel konuşma hazırlama yöntem ve aşamalarını
speech
uygulayabilecek
7.
Sunum tekniklerini uygulayabilecek
8. Gelecekteki hayatına yönelik olarak, mülakat (iş
görüşmesi) tekniklerini kullanabilecek
HAFTALIK DERS PROGRAMI
7.
Practice presentation techniques
8.
Use job interview techniques
WEEKLY LECTURE PLAN
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
KONUŞMA VE DİNLEME : Konuşma Nedir? Konuşma SPEAKING AND LISTENING: What is speech? Why is
1
2
Neden Önemlidir? Konuşma, Becerilerinin Geliştirilmesi Speaking Important? Developing Speaking Skills
KONUŞMA VE DİNLEME: Konuşma Becerilerinin
SPEAKING AND LISTENING: Assessment of Speaking Skills,
Değerlendirilmesi, Doğru Telaffuzda Dikkat Edilmesi
Points to Consider for Proper Pronunciation
Gereken Hususlar
3
DİKSİYON VE ÖNEMİ : Başarılı Bir Diksiyon İçin
DICTION AND ITS IMPORTANCE: Rules to Follow for a
Uyulması Gereken Kurallar
Successful Diction
DOĞRU YAZIM
PROPER SPELLING
DOĞRU VURGU: Vurgu Çeşitleri
PROPER ACCENT: Types of Accent
4
5
DOĞRU TONLAMA: Ses Değerinin Yükseltilmesi İçin PROPER INTONATION: Practices for Increasing Sound Values
6
Yapılması Gereken Uygulamalar, Diksiyon Alıştırmaları
KONUŞMA BOZUKLUKLARI VE GİDERİLMESİ: 1. SPEECH DISORDERS AND TREATMENT: 1. Speech
7
8
9
10
Kişilik ve Davranışlarla İlgili Konuşma Bozuklukları 2. Disorders Related to Personality and Behaviour Disorders 2.
Söyleyişle İlgili Konuşma Yanlışları 3. Bilmemekten
Speech Mistakes Related to Pronunciation 3. Speech Mistakes
BAŞARILI
KONUŞMA
İÇİN GEREKLİ
Kaynaklana BİR
Konuşma
Yanlışları
NECESSARY
FOR A SUCCESSFUL
Related to Not COMPONENTS
Knowing
UNSURLAR: Beden Dilini Kullanmak
SPEECH: To Use Body Language
BAŞARILI BİR KONUŞMA İÇİN GEREKLİ
NECESSARY COMPONENTS FOR A SUCCESSFUL
UNSURLAR: Konuşmacının Beden Dili Sinyalleri, Bazı SPEECH: Body Language Signals of the Speaker, Some of the
Beden Dili Sinyalleri ve Bunların Anlamları
Body Language Signals and Their Meanings
PLANLI BİR KONUŞMA HAZIRLAMAK:Konuşma
PREPARING A PLANNED SPEECH: Structuring a Speech
Metninin Biçimlendirilmesi: Amaç Belirleme,
Text: Identifying a Goal, Getting to Know the Audience,
Dinleyiciyi Tanıma, Düşünce Alanı Oluşturma,
Establishing a Thought Zone, Making Connections, Collecting
11
PLANLI
BİRKurma,
KONUŞMA
HAZIRLAMAK:
PLANNED
SPEECH:about
Structuring
a Speech
Bağlantıları
Veri Toplama,
Araştırma,Konuşma
Konuyla PREPARING
Data, Research,ASample
Presentations
the Subject
12
Metninin
Biçimlendirilmesi:
Giriş “Konunun
Text: Introduction “Introduction of the Subject”, Discussion and
İlgili Örnek
Sunumlar
KONUŞMA TÜRLERİ: Hazırlıklı ve Hazırlıksız
TYPES OF SPEECH: Features and Types of Prepared and
Tanıtılması”, Tartışma ve Gelişme, Sonuç
Development, Conclusion
Konuşma Özellikleri ve Türleri : Mülakat (İş Görüşmesi), Unprepared Speeches : Jon Interview, Discussion, Opening
13
Söyleşi, AçışDinlemeyi
– Takdim Etkileyen
Konuşmaları,
Tanıtım
Introduction
Speeches,
OpenListening
Session and
DİNLEME:
Faktörler,
Dinleme ve Speeches,
LISTENING:
Factors That
ImpactPanel,
Listening,
Konuşmaları,
Panel, Becerisi
Açıkoturum
vs.
Dinlediğini
Anlama
Kazandırma,
Dinleme
Comprehending Skill, Types of Listening
Türleri
14
İLETİŞİM VE ANLAMA: İfade, Anlam, Anlama
COMMUNICATION AND COMPREHENSION: Expression,
Meaning, Comprehension
DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ
COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
DersinAdı
CourseTitle
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
X
DÖÇ-7
DÖÇ-8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Türkçe/Turkish
İş Sistemleri Analizi ve Tasarımı
İngilizce/English
Work Systems Analysis and Design
DersinKodu
CourseCode
ISE322
Yıl/Yarıyıl
Year/Semester
EğitimDili
Instruction Language
2/2
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
Ders(saat/hafta)
Lecture(hours/w
eek)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
KredisiIES
U Credit
AKTS
Kredisi
ECTS
Credit
2
2
3
5
Türkçe
Turkish
Zorunlu
Must
DersinCinsi
CourseType
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Bu dersin amacı verimliliği iyileştirmeyi engelleyen işyeri koşullarının ve
uygulamalarının analizinde kullanılan metotlar hakkında bilgi sunmak; iş metotları, iş
istasyonu tasarımı ve iş ortamında iyileştirmeler yaparak verimliliği artırmak; iş
zaman standartlarını geliştirerek verimliliği değerlendirmek için kullanmak.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
This course aims to establish the knowledge of methods to analyze workplace
conditions and practices for factors that hinder productivity; to improve productivity
through improvements in work methods, workstation design, and the work
environment; and to develop and use time standards to assess productivity.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Project
DiğerAktiviteler
OtherActivities
Dersin Başarı
Değerlendirme Yöntemi
AssessmentCriteria
Method
Method
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Projects
Derse Katılım
CourseParticipation
Final Sınavı
FinalExamination
Dersin Öğrenme Çıktıları
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage(%)
2
40
1
60
Learning Outcomes
1.
Verimliliğe etki eden etmenleri tanımlayabilecek
Will be able to describe elements that contribute to productivity
2.
Metot analizi ve iş ölçümünün amacını ve verimliliği
Will be able to explain the purposes for methods analysis and work
değerlendirmedeki kullanım alanlarını açıklayabilecek
measurement, and their roles in productivity assessment
İş element ve operasyonlarını tanımlamada kullanılan
Will be able to distinguish between various charts to describe work
3.
değişik grafiklerin aralarındaki farkları belirleyebilecek operations
4.
Zaman etüdü çalışması tasarlayabilecek
Will be able to design a time study
5.
Önceden belirlenmiş zaman sistemlerinin avantaj ve
Will be able to list the strengths and weaknesses of predetermined
dezavantajlarını listeleyebilecek
time systems
6. MOST’u diğer önceden belirlenmiş zaman sistemleri ile Will be able to contrast MOST with other predetermined time
kıyaslayabilecek
systems
DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ
COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
DÖÇ-2
X
X
X
X
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
HAFTALIK DERS PROGRAMI
WEEKLY LECTURE PLAN
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
Metot Mühendisliğine Giriş
Introduction to Methods Engineering
Problem Çözme Gereçleri
Problem Solving Tools
Operasyon Analizi
Operation Analysis
İş Tasarımı: Hareket Ekonomisi, Hareket Etüdü
Work Design: Motion Economy, Motion Study
İşyeri ve Sistem Güvenliği
Workplace and Systems Safety
Metot Uygulaması
Method Implementation
İş Ölçümü: İş Etüdü, Performans Derecelendirmesi
Work Measurement: Time Study, Performance Rating,
1
2
3
4
5
6
7
8
Allowance
Genel Tekrar ve Arasınav
Review and Midterm
Öğrenme Eğrisi: Standart Veri ve Formülleri
Learning Curve; Standard Data and Formulas
Belirlenmiş Zaman Sistemleri
Predetermined Time Systems
İş Örneklemesi
Work Sampling
Standart Takibi ve Kullanımı
Standards Followup and Uses
Standart Takibi ve Kullanımı
Standards Followup and Uses
İş Tasarımı
Work Design
9
10
11
12
13
14
Türkçe/Turkish
Mühendislik İstatistiği
DersinAdı
CourseTitle
İngilizce/English
DersinKodu
CourseCode
Yıl/Yarıyıl
Year/Semester
EğitimDili
InstructionLanguage
Engineering Statistics
Laboratuvar
MATH234 Laboratory
(hours/week)
2/2
2
Ders(saat/hafta)
Lecture(hours/w
eek)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
Kredisi
ECTS
Credit
2
3
5
Türkçe
Turkish
Zorunlu
Must
DersinCinsi
CourseType
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Bu dersin amacı, öğrencilere istatistiksel veri toplama, analiz etme ve yorumlama
üzerine genel bir beceri kazandırmaktır.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
This course aims at providing students skills on collecting, analyzing and interpreting
statistical data.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Project
DiğerAktiviteler
OtherActivities
Dersin Başarı
Değerlendirme Yöntemi
AssessmentCriteria
Method
Method
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Projects
Derse Katılım
CourseParticipation
Final Sınavı
FinalExamination
Dersin Öğrenme Çıktıları
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage(%)
2
40
1
60
Learning Outcomes
1.
2.
Grafik ve sayısal yöntemler kullanarak verileri analiz
will be able to analyze and interpret data via graphical and
edebilecektir.
quantitative means.
İstatistiksel karar vermenin temellerini anlayacaktır.
will be able to develop an understanding of fundamentals of
statistical decision making.
3.
Değişkenler arasındaki deneysel ilişkileri analiz etme ve will be able to use basic tools for the analysis and modeling of
modellemek için temel araçları kullanabilecektir.
empirical relationships between variables.
will be able to analyze data using computers.
4. Bilgisayar aracılığıyla verileri analiz edebilecektir.
DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ
COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
DÖÇ-2
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
DÖÇ-3
DÖÇ-4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
HAFTALIK DERS PROGRAMI
WEEKLY LECTURE PLAN
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
Tanımlayıcı İstatistik
Descriptive Statistics
Örneklem dağılımları ve noktasal kestirim
Sampling distributions and point estimation of parameters
Örneklem dağılımları ve noktasal kestirim
Sampling distributions and point estimation of parameters
Örneklem dağılımları ve noktasal kestirim
Sampling distributions and point estimation of parameters
Tek Örneklem için Güven Aralığı Tahmini
Statistical intervals for a single sample
Tek Örneklem için Güven Aralığı Tahmini
Statistical intervals for a single sample
Tek Örneklem için Güven Aralığı Tahmini
Statistical intervals for a single sample
Vize Sınavı
MIDTERM EXAM (Date, Time and Place TBA)
Tek Örneklem için Hipotez Testleri
Tests of Hypotheses on a Single Sample
Tek Örneklem için Hipotez Testleri
Tests of Hypotheses on a Single Sample
İki Örneklem için Hipotez Testleri
Statistical inferences for two samples
Tek Örneklem için Hipotez Testleri
Tests of Hypotheses on a Single Sample
Basit Doğrusal Regresyon ve Korelasyon
Simple Linear Regression and Correlation
Basit Doğrusal Regresyon ve Korelasyon
Simple Linear Regression and Correlation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Türkçe/Turkish
Optimizasyon II-Doğrusal Olmayan Modeller
DersinAdı
CourseTitle
DersinKodu
CourseCode
İngilizce/English
ISE204
Yıl/Yarıyıl
Year/Semester
EğitimDili
InstructionLanguage
2/2
Optimization II-Nonlinear Models
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
Ders(saat/hafta)
Lecture(hours/w
eek)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
Kredisi
ECTS
Credit
2
2
3
5
Türkçe
Turkish
Zorunlu
Must
DersinCinsi
CourseType
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Bu ders, iki dönemde verilen yöneylem araştırması kursunun ikinci bölümü olup,
yöneylem araştırmasının çeşitli uygulama alanlarında karşılaşılan ulaştırma
problemleri, ağ optimizasyonu ve tamsayılıoptimizasyon problemlerinin
modellenmesi ve çözüm yöntemleri konusunda öğrencilere temel bilgilerin
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
verilmesini hedeflemektedir.
This course is the second part of a two term sequence (ISE203, ISE204), and aims to
give students a good foundation in Operations Research and introductory knowledge
in modeling and solving the transportation, assignment, network and integer
optimization problems arising in diverse areas such as manufacturing, transportation,
construction, telecommunications, financial planning, health care, the military, public
services etc.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Project
DiğerAktiviteler
OtherActivities
Dersin Başarı
Değerlendirme Yöntemi
AssessmentCriteria
Method
Method
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Projects
Derse Katılım
CourseParticipation
Final Sınavı
FinalExamination
Dersin Öğrenme Çıktıları
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage(%)
2
40
1
60
Learning Outcomes
1.
2.
3.
4.
5.
Tamsayılı programlama problemleri için matematiksel
Will be able to construct mathematical models for integer
model oluşturabilecektir
programming problems
Ağ optimizasyonu problemlerinin özel sınıfları için
Will be able to use solution methods for solving special classes of
çözüm yöntemlerini kullanabilecektir
network optimization problems
Tamsayılı programlama problemlerinin özel çözüm
Will be able to use solution methods for solving integer
yöntemlerini kullanabilecektir
programming problems
Ulaştırma ve atama problemlerini modelleyip
Will be able to formulate and solve transportation and assignment
çözebilecektir
models
Excel ve GAMS yazılımlarını kullanarak matematiksel Will be able to implement Excel and GAMS softwares to solve
modelleri çözebilecektir
mathematical models
6. Matematiksel model çözümlerinin çıktılarını
yorumlayabilecektir
Will be able to understand and interpret solution outputs of the
learned models
DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ
COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
X
DÖÇ-5
DÖÇ-6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
HAFTALIK DERS PROGRAMI
X
X
WEEKLY LECTURE PLAN
HAFTA
Week
1
KONULAR
TOPICS
Giriş ve doğrusal programlama problemlerinin genel
Introduction and General Review of Linear Programming
tekrarı
Problems
Ulaştırma, taşıma ve aktarmalı ulaştırma problemleri
Transportation, Assignment and Transshipment Problems
Ulaştırma, taşıma ve aktarmalı ulaştırma problemleri
Transportation, Assignment and Transshipment Problems
Ulaştırma, taşıma ve aktarmalı ulaştırma problemleri
Transportation, Assignment and Transshipment Problems
Ağ optimizasyon problemleri
Network optimization models
Ağ optimizasyon problemleri
Network optimization models
Ağ optimizasyon problemleri
Network optimization models
Ara Sınav
Midterm Exam 1
Ağ optimizasyon problemleri
Network optimization models
Tamsayılı programlama problemleri
Integer Programming
Tamsayılı programlama problemleri
Integer Programming
Tamsayılı programlama problemleri
Integer Programming
Tamsayılı programlama problemleri
Integer Programming
Final
Final
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Türkçe/Turkish
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
DersinAdı
CourseTitle
Dersin Kodu
Course Code
Principles of Atatürk and History of Revolution I
İngilizce/English
HIST 201
Yıl/Yarıyıl
Year/Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi IESU
Credit
Ders(saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
2
3/1
AKTS
Kredisi
ECTS
Credit
2
1
Türkçe
Turkish
ZorunluMust
Dersin Cinsi
Course Type
ÖğretimElemanı
Instructor(s)
DersinAmacı (Tercihen
Öğrenme Edinimlerive
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferablyexpressedinterm
sofLearning Outcomesand
competence)
Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde gerçekleştirilen Türk
Kurtuluş Savaşı’ndan, modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna
kadar uzanan askerî, siyasî, sosyokültürel ve ekonomik alanlardaki
inkılâpçı çağdaşlaşma hareketlerini tarihsel bir perspektif içinde
işleyerek Türk İnkılâbı’nın anlam ve önemini ana hatlarıyla
değerlendirmek
The course provides a general approach for analysis of the
foundation of the Republic of Turkey under the leadership of
Mustafa Kemal Atatürk. Emphasizing military, political,
sociocultural and economic developments. The course seeks to
compare the sectoral reforms of the Ottoman State during the period
of the decline of the Empire with the farreaching, radical and
revolutionary attempts made by Atatürk which paved the way for the
establishment of modern and civilized institutions in Turkey in the
second and third decades of the twentieth century.
Yüzyüze
Face-to-face
ÖğretmeŞekli
FormofTeaching
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Project
DiğerAktiviteler
OtherActivities
Dersin Başarı
Değerlendirme Yöntemi
AssessmentCriteria
Method
Method
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Projects
Derse Katılım
CourseParticipation
Final Sınavı
FinalExamination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage(%)
2
40
1
60
Dersin Öğrenme Çıktıları
Learning Outcomes
1.
Tarihi belirleyen çeşitli aktörleri ve
faktörleri tanımlayabilecektir.
1.
Describe the main actors and facts of the history,
2.
Bu aktörlerin ve faktörlerin oynadığı farklı
rolleri analiz edebilecektir.
2.
Analyze the different roles of these actors and facts
3.
Bağımsızlık, Özgürlük ve Ulusal
Egemenlik kavramlarını
yorumlayabilecektir.
3.
İnterpret the concepts such as independence,
4.
Çağdaş, Demokratik, Lâik ve Sosyal bir
Hukuk Devleti olan Türkiye
Cumhuriyeti’nin oluşum sürecini
değerlendirebilecektir.
20.yüzyılın sonlarında ortaya çıkan
‘Küreselleşme’ sürecini analiz
edebilecektir.
6. Yeni çağın olgularını tarihî olaylarla
karşılaştırabilecek ve tanımlayabilecektir.
5.
liberty/freedom and national sovereignty
4.
Evaluate the process of the foundation of modern Turkey
with her democratic, seculare and social institutions as
well as the state of justice
5. Analyze/evaluate the extending globalization that started
in the end of the 20. century
6.
Compare and describe the outcomes of the ‘new
age’
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
Genel Giriş Temel Kavramlar
A General Introduction, Basic Conceptions
Türk Çağdaşlaşma Tarihi İçinde Osmanlı
The Ottoman Reforms in the History of Turkish
1
2
Yenileşme Hareketleri – Dünyada Olup Bitenler Modernization and the World in 18th & 19th Centuries
(18. 19. yüzyıllar)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Şark Meselesi, Yunan Meselesi Mora İsyanı ve
The Eastern Question, The Rebellion in Morea and the Greek
Sonuçları
Problem
Osmanlı’da Muhalefet ve Meşrûtiyet Hareketleri Political Opposition in the Ottoman State, The First
– Birinci Meşrûtiyet
Constitutional Era
Şark Meselesi Çerçevesinde Ermeni Meselesi
The Second Constitutional Era and the Intellectual
Atmosphere
İkinci Meşrutiyet ve Bu Dönemin Fikir
The war of Tripoli and the Balkan Wars and their
Hareketleri
consequences
Dış Olaylar ve Etkileri (Trablusgarp ve Balkan
The Armenian Question
Savaşları Sonuçları)
Birinci Dünya Savaşı (Öncesi, Sebepleri ve
World War I
Başlaması)
Osmanlı Devleti’nin Dünya Savaşı’na Katılması, The Ottoman State enters the WW I, the Fronts, the Battles of
Cepheler Çanakkale Muharebeleri ve Mustafa
Çanakkale and the rise of Mustafa Kemal Pasha’s Zenith
Kemal
Yıldızının
Parlayışı
OsmanlıPaşa’nın
Toprakları’na
Yönelik
Gizli Paylaşma
Secret Aggreements for the Partition of the Territories of the
Anlaşmaları ve Sonuçları Birinci Dünya
Ottoman State, the End of WW I, the Armistice of
Savaşı’nın Sona Ermesi Mondros Mütârekesi
Mondros/Moudros
İşgaller ve İşgaller Karşısında Ülkedeki Durum – The Invasion of Anatolia and the political clmate in Turkey,
Kurulan Çeşitli Cemiyetler
Foundation of several societies
İşgaller, İşgallere Karşı İlk Tepkiler ve Osmanlı
The Reactions against the Invasions and the Ottoman
Yönetiminin Tutumu Mustafa Kemal Paşa’nın
Government, Mustafa Kemal comes back to Istanbul and his
İstanbul’a
Gelmesi ve
Durumu Değerlendirmesi
İzmir’in Yunanlılar
Tarafından
İşgali Mustafa
first
strategic
evaluations
– GreeksHis
invade
the city ofthe
İzmir
Mustafa
Kemal
lands in Samsun,
first activities,
Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve Faaliyetleri – Proclamation of Amasya, the Congresses
Millî
Mücadele’nin
Amasya
Tamimi ve
TBMM’nin
Açılmasıİlânı:
– Siyasî
ve Askerî
Kongreler
Gelişmeler (İç AyaklanmalarDüzenli Ordunun
The adoption of the National Pact, the opening of the
KurulmasıSevr Barış Andlaşması TBMM’nin
Military Developments, radical fundamentalist rebellions in
TepkisiTBMM Hükümeti’nin Dış Politikası
Anatolia, the organization of a National&Regular Army, the
TGNA/Turkish Great National Assembly, Political and
Election of Mustafa Kemal Pasha for the Commander in
Chief, Orders for National Aid
DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ
COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DersinAdı
CourseTitle
DersinKodu
CourseCode
Türkçe/Turkish
Endüstriyel Bilişim Sistemleri I-Veritabanları ve Analiz
İngilizce/English
Industrial Information Systems I-Databases and Analysis
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
ISE 211
Yıl/Yarıyıl
Year/Semester
EğitimDili
InstructionLanguage
3/1
Ders(saat/hafta)
Lecture(hours/wee
k)
2
2
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi IESU
Credit
AKTS
Kredisi
ECTS
Credit
3
5
Türkçe
Turkish
Zorunlu
Must
DersinCinsi
CourseType
ÖğretimElemanı
Instructor(s)
DersinAmacı (Tercihen
Öğrenme Edinimlerive
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Bu dersin amacı, endüstriyel işletmelere uygulanabilir bilgi teknolojileri ve yönetim
bilişim sistemleri hakkında bir temel oluşturmak, bilgi sistemlerinin işleyiş temelleri
ile tasarımları hakkında öğrencileri bilgilendirmek, ve işletmelerin veri ihtiyaçlarını
yönetebilecek veritabanı uygulamalarının analizi, tasarımı ve geliştirilmesi için
gerekli altyapıyı sağlamaktır.
The purpose of this course is to provide a background of the relevant information on
technologies and manufacturing systems applicable to industrial organizations, to
provide an understanding about the design and implementation of information
systems, and to give students a solid foundation for the analysis, design and
implementation of database applications for managing the data needs of an industrial
organizations.
Yüzyüze
Face-to-face
ÖğretmeŞekli
FormofTeaching
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Project
DiğerAktiviteler
OtherActivities
DersinBaşarı
DeğerlendirmeYöntemi
Assessment Criteria
Method
Method
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Projects
Derse Katılım
CourseParticipation
Final Sınavı
FinalExamination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage(%)
2
40
1
60
Dersin Öğrenme Çıktıları
Learning Outcomes
1) Bilişim sistemlerinin kullanımının temel
yararlarını anlayabilecek
1.
Will be able to understand basic benefits of information
systems' usage
2) Endüstriyel işletmelerin veri ihtiyaçlarını
belirleyebilecek
2.
Will be able to determine data requirements of
industrial organizations
3) Basit karar destek sistemleri yaratabilecek
3.
Will be able to develop simple decision support
systems
4) MS Excel’in fonksiyonlarını ve MS Excel için
Visual Basic’i kullanabilecek
4.
5) Basit veri tabanlarını tasarlayıp
uygulayabilecektir.
5.
Will be able to use the functions of MS Excel and
Visual Basic for MS Excel
Will be able to design and implement basic databases.
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
Giriş, karar destek sistemlerine giriş
Introduction, defining decision support systems (DSS’s)
Veri, bilgi, veri tabanları, ER şeması
Data, information, database, ER diagram
Çizelgeler, hücrelere giriş, şekillendirme
Spreadsheets, Introduction to cells, formatting
Çizelgeler, hücrelere giriş, şekillendirme
Spreadsheets, Introduction to cells, formatting
MS Excel’in temelleri: referans verme, isimler,
MS Excel Essentials: Referencing and Names, Functions and
fonksiyonlar, formüller ve grafikler
Formula, Charts
MS Excel’in temelleri: Pivot tabloları, istatiksel analiz
MS Excel Essentials: Pivot Tables, Statistical Analysis
MS Excel’in temelleri: Çözücü ve modelleme, büyük
MS Excel Essentials: Solver and Modeling, Working with Large
boyuttaki veri ile çalışmak
Data
Ara Sınav
Midterm Exam
MS Excel için Visual Basic: Visual Basic ortamı, makro
Visual Basic for MS Excel: Visual Basic Environment, Recording
kayıdı
Macros
MS Excel için Visual Basic: Excel objeleri, değişkenler
Visual Basic for MS Excel: More on Objects, Variables
MS Excel için Visual Basic: Prosedürler, programlama
Visual Basic for MS Excel: Procedures, Programming Structures
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
yapıları
12
MS Excel için Visual Basic: sıralar, Kullanıcı ara yüzü
Visual Basic for MS Excel: Arrays, User Interface
MS Excel için Visual Basic: Çözücünün ileri özellikleri
Visual Basic for MS Excel: Solver ReVisited
Vaka çalışmaları, Karar destek sistemi geliştirme süreci,
Case Studies: DSS Development Process, GUI Design and
tasarım ve programlama ilkeleri
Programming Principles
13
14
DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ
COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DersinAdı
CourseTitle
DersinKodu
CourseCode
Türkçe/Turkish
Üretim Planlama,Tasarım ve Kontrol
İngilizce/English
Production Planning,Design and Control
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
ISL315
Yıl/Yarıyıl
Year/Semester
EğitimDili
Instruction Language
3/1
Ders(saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
2
2
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi IESU
Credit
AKTS
Kredisi
ECTS
Credit
3
4
Türkçe
Turkish
ZorunluMust
DersinCinsi
CourseType
ÖğretimElemanı
Instructor(s)
DersinAmacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferablyexpressedinterm
sofLearning Outcomesand
competence)
ÖğretmeŞekli
FormofTeaching
Öğrencilere çeşitli üretim sistemlerinin nasıl analiz edileceğini ve
system bakış açısı ile üretim sistemlerini etkili ve verimli bir şekilde
yönetmek için gerekli yöntem ve araçları öğretmektir.
To teach students how to analyze a variety of production systems and
teach methods and tools to effectively and efficiently manage
production systems with a systems perspective.
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Project
DiğerAktiviteler
OtherActivities
Dersin Başarı
Değerlendirme Yöntemi
AssessmentCriteria
Method
Method
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Projects
Derse Katılım
CourseParticipation
Final Sınavı
FinalExamination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage(%)
2
40
1
60
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.
2.
Üretim Planlama etkinliklerinin kapsamını ve
çerçevesini
tanımlayabilecektir
Envanter sistemlerini
yönetmek için gerekli temel
Learning Outcomes
1.
2.
yöntem ve teknikleri listeyebilecektir
Will be able to describe the scope and contents of production
planning
activities
Will be able
to list the basic inventory control methods and
techniques
3.
Bu temel yöntem ve teknikleri uygulayabilecektir
3.
Will be able to implement these methods and techniques
4.
Malzeme ihtiyaç planlamasını tanımlayabilecektir
4.
Will be able to describe Materia Requirements Planning
5.
Malzeme ihtiyaç planlamasını üretim sistemlerinin
yönetiminde kullanabilecektir.
5.
Will be able to use Material Requirement Planning for
management of production systems
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Giriş – Üretim Planlama Sistemleri Tekrarı
2
Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP) ve Tam Zamanında MRP and JIT Systems
3
Review Of Production Planning Systems
Üretim (JIT) Sistemleri
Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP) ve Tam Zamanında MRP and JIT Systems
Üretim (JIT) Sistemleri
Bayram DERS YOK
BAYRAM- No Lecture
MRP II ve ERP Sistemleri
MRP II ve ERP Systems
MRP II ve ERP Sistemleri
MRP II ve ERP Systems
Çizelgeleme
Scheduling
Çizelgeleme
Scheduling
9
Çizelgeleme
Scheduling
10
Ara Sınav
Midterm
Bakım Çizelgeleme
Maintenance Scheduling
12
Bakım Çizelgeleme
Maintenance Scheduling
13
Tesis Planlama ve Tesis Yerleşimi
Facility Layout and Location
14
Tesis Planlama ve Tesis Yerleşimi
Facility Layout and Location
4
5
6
7
8
11
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
X
X
X
X
X
X
X
X
DersinAdı
CourseTitle
DersinKodu
CourseCode
Türkçe/Turkish
Simülasyon(Benzetim)
İngilizce/English
Simulation
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
ISE 317
Yıl/Yarıyıl
Year/Semester
EğitimDili
InstructionLanguage
3/1
Ders(saat/hafta)Le
cture(hours/week)
2
2
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
KredisiIESU
Credit
AKTS
Kredisi
ECTS
Credit
3
5
Türkçe
Turkish
ZorunluMust
DersinCinsi
CourseType
ÖğretimElemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Bu derste kesikliolaystokastik ve dinamik sistemlerin benzetim
modellemesine ilişkin temek kavram ve yöntemlerin öğretilmesi ve bu
yöntemlerin bir benzetim dili olan ARENA ortamında yapılan
uygulamalarla pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.
This course aims at teaching the basic concepts and methods in developing
simulation models of discreteevent dynamic and stochastic systems and
enhancing all these concepts and methods by using the computer simulation
modeling language ARENA.
Yüzyüze
Face-to-face
ÖğretmeŞekli
FormofTeaching
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Project
DiğerAktiviteler
OtherActivities
Dersin Başarı
Değerlendirme Yöntemi
AssessmentCriteria
Method
Method
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Projects
Derse Katılım
CourseParticipation
Final Sınavı
FinalExamination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage(%)
2
40
1
60
Dersin Öğrenme Çıktıları
Learning Outcomes
1.
Benzetim modellemeye ilişkin temel kavramları
tanımlayabilecektir
6.
Will be able to describe basic concepts in simulation
modeling
2.
Benzetim modelleme için rassal sayılar ile rassal
değişkenler türetebilecektir
7.
Will be able to generate random variates using
random numbers
3.
Kuyruk sistemlerinin analizini ve modellemesini
yapabilecektir
8.
Will be able to analyze and model queuing systems
4.
Benzetim modelleme için girdi analizi
yapabilecektir
9.
Will be able to make input analyze for simulation
models
5.
Benzetim modellerinin sağlama ve doğrulamasını
yapabilecektir
10. Will be able to verify and validate simulation models
6.
Benzetim modellerinin çıktı analizinini
yapabilecektir
11. Will be able to make output analysis of simulation
models
7.
Alternatif sistem tasarımlarını karşılaştırabilecektir
12. Will be able to compare alternative system designs
8.
ARENA yazılımı kullanarak benzetim modelleri
geliştirebilecektir
13. Will be able to develop simulation models using
ARENA software
DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
X
X
COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-2
X
X
X
X
X
X
X
DÖÇ-7
X
DÖÇ-8
X
X
X
X
X
X
X
DersinAdı
CourseTitle
Türkçe/Turkish
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
İngilizce/English
Principles of Atatürk and History of Revolution II
HIST 202
DersinKodu
CourseCode
Yıl/Yarıyıl
Year/Semester
EğitimDili
InstructionLanguage
DersinCinsi
CourseType
ÖğretimElemanı
Instructor(s)
DersinAmacı
(TercihenÖğrenmeEdini
mleriveYetilerAçısında)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
3/2
Ders(saat/hafta)Le
cture(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
2
0
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
AKTSE
Kredisi
CTS
IESU Credit
2
1
Türkçe
Turkish
ZorunluMust
Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde gerçekleştirilen Türk Kurtuluş
Savaşı’ndan, modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar uzanan
askerî, siyasî, sosyokültürel ve ekonomik alanlardaki inkılâpçı çağdaşlaşma
hareketlerinin Osmanlı ıslahatlarıyla karşılaştırılarak tarihsel bir perspektif
içinde işlenip Türk İnkılâbı’nın anlam ve öneminin ana hatlarıyla
değerlendirilmesi yapılır.
The course provides a general approach for analysis of the foundation of the
Republic of Turkey under the leadership of Mustafa Kemal Atatürk.
Emphasizing military, political, sociocultural and economic developments, the
course seeks to compare the sectoral reforms of the Ottoman State during the
period of the decline of the Empire with the farreaching, radical and total
revolutionary attempts made by Atatürk which paved the way for the
establishment of modern and civilized institutions in Turkey
anexpertiselevelandtoprovidethestudentswiththe properties ofanalytical
thinking,discussion and evaluation.
Yüzyüze
Face-to-face
ÖğretmeŞekli
FormofTeaching
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Project
DiğerAktiviteler
OtherActivities
DersinBaşarıDeğerlendirme
Yöntemi
AssessmentCriteria
Method
Method
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Projects
Derse Katılım
CourseParticipation
Final Sınavı
FinalExamination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage(%)
2
40
1
60
Ders Öğrenme Çıktıları
1.
Tarihi belirleyen çeşitli aktörlerin ve faktörlerin
1.
Describe the main actors and facts of the history,
açıklanarak, bu unsurların oynadığı farklı rollerin
karşılaştırılması;
2.
Bu aktörlerin ve faktörlerin oynadığı farklı rolleri
çözümleyebilecek/analiz edebilecek;
2.
Analyze the different roles of these actors and facts
3.
Bağımsızlık, Özgürlük ve Ulusal Egemenlik
kavramlarını yorumlayabilecek;
3.
Coment the concepts such as independence,
liberty/freedom and national sovereignty
4.
Çağdaş, Demokratik, Lâik ve Sosyal bir Hukuk
4.
Evaluate the process of the foundation of modern Turkey
Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin oluşum
sürecini değerlendirebilecek
5.
20.yüzyılın sonlarında ortaya çıkan
with her democratic, seculare and social institutions as
well as the state of justice
5.
Analyze/evaluate the extending globalization that started
in the end of the 20. Century
6.
Compare and describe the outcomes of the ‘new age’
‘Küreselleşme’ sürecini çözümleyebilecek/analiz
edebilecek
6.
Yeni çağın olgularını tarihî olaylarla
karşılaştırabilecek ve tanımlayabilecektir.
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
1
2
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
• Güz Dönemine Genel Bir Bakış • Ankara’nın Başkent Oluşu • Cumhuriyet’in The main points of revolutions and the Turkish
İlanı • Halifeliğin Kaldırılması
Revolution
• Demokrasiye Giriş Aşamaları (Cumhuriyet Halk Fırkası, Terakkiperver
Currents that affected the Turkish Revolution
Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası) • Şeyh Sait İsyanı • Menemen
Olayı
3
• Atatürk İnkılapları (1924-1929)
Democratic state of Law (Aim of the Turkish
Revolution)
4
• Atatürk İnkılapları (1930-1933)
Establishment of Turkish Juridical System
5
* Totaliter İdeolojiler
Establishment of Turkish Educational System
6
• Atatürk İlkeleri ve Bütünleyici İlkeler
Restructuring of Turkish Economy
7
• Atatürk Dönemi Dış Politika (1923-1938): Yabancı Okullar, Etabli Meselesi, Reforms and Regulations for a new and modern
Musul Meselesi, Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girmesi, Balkan Antantı,
social life
Montreux Boğazlar Sözleşmesi, Sadabat Paktı, Hatay’ın Anavatana katılması
8
• Atatürk Sonrası Türkiye: İnönü Dönemi
midterm
9
• 2. Dünya Savaşı ve Türkiye
The main characteristics of Atatürk’s Principles
10
• Çok partili hayata geçiş - Demokrat Parti Dönemi
Atatürk’s Principles (1) / Republicanism
11
• 1960-1980 yılları arası Türkiye: 1960 darbesi, 1971 askeri muhtırası, 1980
Atatürk’s Principles (2) / Nationalism
darbesi.
12
13
• Soğuk Savaş Döneminde Türkiye: Türkiye’nin Birleşmiş Milletlere Üye
Atatürk’s Principles (3) (4) / Popularism and
Olması, Balkan Paktı, Bağdat Paktı, Kıbrıs Sorunu, Ege Denizi Sorunları.
Etatism
• Soğuk Savaş Sonrasında Türkiye: Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya ve Orta
Atatürk’s Principles (5) / Secularism
Doğu’daki Gelişmeler.
14
• Küreselleşme Süreçleri ve Bahar Dönemine Genel Bakış
Atatürk’s Principles (6) / Revolutionism
DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ
COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç.1
P.Ö.Ç.2
P.Ö.Ç.3
P.Ö.Ç.4
P.Ö.Ç.5
P.Ö.Ç.6
P.Ö.Ç.7
P.Ö.Ç.8
P.Ö.Ç.9
P.Ö.Ç.10
P.Ö.Ç.11
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
x
x
x
x
x
DersinAdı
CourseTitle
DersinKodu
CourseCode
Türkçe/Turkish
Endüstriyel Bilişim Sistemleri II-Tasarım ve Uygulamalar
İngilizce/English
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
ISE 212
Yıl/Yarıyıl
Year/Semester
EğitimDili
InstructionLanguage
3/2
Ders(saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
2
2
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi IESU
Credit
AKTS
Kredisi
ECTS
Credit
3
7
Türkçe
Turkish
ZorunluMust
DersinCinsi
CourseType
ÖğretimElemanı
Instructor(s)
DersinAmacı
(TercihenÖğrenmeEdini
mleriveYetilerAçısında)
Objective of Course
(Preferablyexpressedinterm
sofLearning Outcomesand
competence)
Bu dersin amacı endüstri ve imalat mühendisliğine uygulanabilir bilgi teknolojileri
hakkında bir temel oluşturmak ve özellikle üretim ve servis sistemlerinde kullanılan
bilgi sistemlerinin işleyiş temelleri ile tasarımları hakkında öğrencileri
bilgilendirmektir. Bilişim sistemlerinin tasarım ve uygulamasına ürünlerin üretim,
dağıtım ve servisleri hakkında özellikle vurgu yapılmaktadır
The purpose of this course is to provide a background in, and an introduction to, the
relevant information technologies applicable to many aspects of industrial and
manufacturing systems and shows how they are used to model and implement
integrated IT systems. Especially emphasis is given to design and implementation of
information systems regarding production and distribution of goods and services.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Project
DiğerAktiviteler
OtherActivities
DersinBaşarı
DeğerlendirmeYöntemi
AssessmentCriteria
Method
Method
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Projects
Derse Katılım
CourseParticipation
Final Sınavı
FinalExamination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage(%)
2
40
1
60
Ders Öğrenme Çıktıları
1.
Bilişim mimarisi tasarımı; İşletmelerdeki öğeler
Learning Outcomes
1.
- öznitelikleri ve öğeler arasındaki ilişkileri
analiz edebilecek
Will be able to design an informational
architecture; the entities and their attributes in
the enterprise and the relationships that exists
among entities
2.
Modelleme araçlarının uygulamasını örnek
çalışma tasarım projesinde kullanabilmek
2.
Will be able to demonstrate modeling tools
application in a case study design project
3.
Görüşme süreçleri ve işletmenin kayıtlarının
3.
Will be able to determine system specifications
analizi ile kullanıcı isteklerinden system
özelliklerini belirleyebilecek
4.
Web sayfaları tasarlayarak Hareketli Metin
İşaretleme Dili (HTML) ve komut dosyası dilini
veri tabanı ile etkileşim halinde olmak için
kullanabilecek
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
from user requirements by way of interview
processes and analyzing paper records of the
enterprise
4.
Will be able to use Hypertext markup language
(HTML) for designing Web pages and using
scripting language to interact with the database
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Yapısal Analiz ve Fonksiyonel Mimari Tasarımı:IDEF0
Structured Analysis and Functional Architecture Design:IDEF0
2
Yapısal Analiz ve Fonksiyonel Mimari Tasarımı: DFD
Structured Analysis and Functional Architecture Design:DFD
3
Bilişimsel Mimari ve Mantıksal Veri Tabanı Tasarımı: IDEF1X
Informational Architecture and Logical Database Design: IDEF1X
4
Bilişimsel Sistem Tasarımı Projesi Yürütmek: Örnek Çalışma1
Executing an Inf. System Design Project: A Case Study1
5
Bilişimsel Sistem Tasarımı Projesi Yürütmek: Örnek Çalışma2
Executing an Inf. System Design Project: A Case Study2
6
EIş ve Web’deÇalişan Veri Tabanlari: HTML
Ebusiness and WebEnabled Databases: An HTML
7
EIş ve Web’deÇalişan Veri Tabanlari: .ASP
E business and WebEnabled Databases: ASP
8
EIş ve Web’deÇalişan Veri Tabanlari: XML
Ebusiness and WebEnabled Databases: XML
9
ARA SINAV
MIDTERM
10
İşakışı Yönetim Sistemleri
Workflow Management Systems
11
İşakışı Yönetim Sistemleri
Workflow Management Systems
12
Birleştirilmiş Modelleme Dili: Nesneye Yönelik Tasarım
Unified Modeling Language: OO Design Concepts
13
Kavramları
Birleştirilmiş Modelleme Dili: Örnek Çalışma
Unified Modeling Language: Case Study
14
Proje sunumları
Project Presentations
DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ
COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
X
X
X
X
X
X
X
X
DersinAdı
CourseTitle
DersinKodu
CourseCode
Türkçe/Turkish
Modern İmalat Sistemlerinin Temelleri
İngilizce/English
Fundamentals of Modern Manufacturing Systems
ISE 324
Yıl/Yarıyıl
Year/Semester
EğitimDili
InstructionLanguage
3/2
Ders(saat/hafta)
Lecture(hours/wee
k)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
2
2
İstanbul Esenyurt
AKTS
Üniversitesi
ECTS
Kredisi
IESU Credit
3
7
Türkçe
Turkish
ZorunluMust
DersinCinsi
CourseType
ÖğretimElemanı
Instructor(s)
DersinAmacı
(Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
YetilerAçısından )
Bu dersin amacı, temel imalat tekniklerini, farklı imalat sistemlerini
ve sistem performansını değerlendirmek için kullanılan ölçütleri
öğretmektir.
Objective of Course
(Preferablyexpressedintermsof
Learning Outcomesand
competence)
The objective of this course is to teach basic manufacturing techniques,
different types of manufacturing systems and measures to evaluate system
performance.
Yüzyüze
Face-to-face
ÖğretmeŞekli
FormofTeaching
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Project
DiğerAktiviteler
OtherActivities
DersinBaşarı
Değerlendirme Yöntemi
AssessmentCriteria
Method
Method
AraSınavlar
MidtermExam(s)Ö
devler&Projeler
Homework(s)&Projects
Derse Katılım
CourseParticipation
Final Sınavı
FinalExamination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage(%)
2
40
1
60
Bu dersin sonunda öğrenciler;
DersÖğrenmeÇıktıları
Attheend of this course,the students;
1.
Farklı imalat teknikleri ve imalat sistemlerini
anlayabilecektir.
1.
Will be able to understand different types of manufacturing
techniques and manufacturing systems
2.
Manuel ve otomasyona dayalı üretim/imalat
sistemlerini ayırt edebilecektir.
2.
Will be able to differentiate between manual and automated
manufacturing/production systems
3.
Modern imalat sistemlerinin performansını
3.
Will be able to measure modern manufacturing systems'
ölçebilecek ve performansı
performance and apply methods to improve/optimize
performance.
geliştirmek/eniyilemek için yöntemler
uygulayabilecektir
4.
Manuel ve otomasyona dayalı imalat
sistemlerini tasarlayabilecektir
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
4.
Will be able to design manual and automated manufacturing
systems
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
Giriş ve Üretim İşlemleri
Introduction and Manufacturing Operations
2
Üretim Modelleri ve Otomasyon
Manufacturing Models and Automation
3
Üretim Sistemleri ve Tek İstasyonlu Hücreler
Manufacturing Systems and Single Station Cells
Montaj Hatları
Manual Assembly Lines
Montaj Hatları
Manual Assembly Lines
Otomatik Üretim Hatları
Automated Production Lines
Otomatik Üretim Hatları
Automated Production Lines
Otomatik Montaj Hatları, Ara sınav
Automated Assembly Lines, Midterm
Otomatik Montaj Hatları
Automated Assembly Lines
Hücresel Üretim
Cellular Manufacturing
Hücresel Üretim
Cellular Manufacturing
Esnek İmalat Sistemleri
Flexible Manufacturing Systems
Esnek İmalat Sistemleri
Flexible Manufacturing Systems
Giriş ve Üretim İşlemleri
Project presentations
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ
COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
X
X
X
X
X
X
X
X
DersinAdı
CourseTitle
Dersin Kodu
CourseCode
Türkçe/Turkish
Kalite Güvence ve Güvenilirlik
İngilizce/English
Quality Assurance and Reliability
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
ST 300
Yıl/Yarıyıl
Year/Semester
EğitimDili
InstructionLanguage
4/1
Ders(saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
2
2
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi IESU
Credit
AKTS
Kredisi
ECTS
Credit
3
6
Türkçe
Turkish
Zorunlu
Must
DersinCinsi
CourseType
ÖğretimElemanı
Instructor(s)
DersinAmacı
(TercihenÖğrenmeEdini
mleriveYetilerAçısında)
Objective of Course
(Preferably expressed
interms of Learning
Outcomes and competence)
Bu dersin amacı kalite güvence ve güvenilirlik analizlerinde kulanılan
teknikler ve temel modeller hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Dersin
konuları arasında hipotez testleri, örnekleme, Shewhart kontrol grafikleri,
Xbar ve R kontrol grafikleri, süreç yeterlilik ve güvenilirlik yer almaktadır .
This course aims to provide knowledge in basic models and techniques for
quality assurance and reliability. Topics include sampling, hypothesis
testing, Shewhart control charts, Xbar and R control charts, process
capability, tolerance and reliability.
Yüzyüze
Face-to-face
ÖğretmeŞekli
FormofTeaching
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Project
DiğerAktiviteler
OtherActivities
DersinBaşarı
DeğerlendirmeYöntemi
AssessmentCriteria
Method
Method
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Projects
Derse Katılım
CourseParticipation
Final Sınavı
FinalExamination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage(%)
2
40
1
60
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.
Kalitenin anlamını ve kaliteyi iyileştirmek için
Learning Outcomes
1.
tasarım ve kontrolün önemini açıklayabilecek
2.
Veri karakterizasyonu için istatistiksel
Will be able to describe what quality is and the methods to
improve quality through design and control
2.
yöntemleri ve veri olasılık kavramlarını
Will be able to apply statistical methods and probability
concepts for data characterization
uygulayabilecek
3.
Örnekleme dağılımını ve hipotez testini
3.
açıklayabilecek
4.
Kaliteyi iyileştirmek için kontrol grafiği
hypothesis testing
4.
tekniklerini uygulayabilecek
5.
Tolerans ve süreç yeterlilik değerlendirmesini
uygulayabilecektir
Will be able to explain sampling distributions and statistical
Will be able to apply control chart techniques for quality
improvement
5.
Will be able to apply tolerance and process capability
assessment
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
Kalite Yönetimi ve İyileştirmesine Giriş
Introduction to Quality Management and Improvement
6 Sigma: DMAIC Problem Çözme Yöntemi
Six Sigma: DMAIC Problem Solving Process
Veri Karakterizasyonu için İstatistiksel Yöntemler ve
Statistical Models and Probability Concepts for Data
Olasılık Terimleri
Characterization
Veri Karakterizasyonu için İstatistiksel Yöntemler ve
Statistical Models and Probability Concepts for Data
4
Olasılık Terimleri
Characterization
5
Kontrol Grafikleri için İstatiksel Temel
Statistical Basis of the Control Chart
Kontrol Grafikleri için İstatiksel Temel
Statistical Basis of the Control Chart
Genel tekrar ve arasınav
Review and Midterm
8
Değişken Veriler için Kontrol Grafikleri
Control Charts for Variable Data
9
Değişken Veriler için Kontrol Grafikleri
Control Charts for Variable Data
10
Özellik Verileri için Kontrol Grafikleri
Attributes Control Charts
11
Özellik Verileri için Kontrol Grafikleri
Attributes Control Charts
Süreç Yetenek Değerlendirmesi
Process Capability Assessment
Süreç Yetenek Değerlendirmesi
Process Capability Assessment
Örnekleme Yöntemleri
Acceptance Sampling Procedures
1
2
3
6
7
12
13
14
DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ
COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
DÖÇ-2
X
X
X
X
DÖÇ-3
X
X
X
X
DÖÇ-4
X
X
X
X
X
DÖÇ-5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DersinAdı
CourseTitle
DersinKodu
CourseCode
Türkçe/Turkish
Mühendislik ve Bilişim Etiği
İngilizce/English
Ethics in Engineering and Computer Sciences
ISE 444
Yıl/YarıyılYear
/Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
4/2
Ders(saat/hafta)Le
cture(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
0
3
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
AKTSE
Kredisi
CTS
IESU Credit
3
4
Türkçe
Turkish
ZorunluMust
DersinCinsiC
ourseType
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Teknolojinin toplumsal değişim / dönüşüm üzerindeki nedensel rolünü vurgulayarak
bilişim teknolojilerinin birey ve toplum üzerindeki olumlu olumsuz etkileri ve bilişim
toplumunun etik sorunları hakkında farkındalık yaratmak, sorunlara çözüm geliştirirken
durumu doğru tespit edip farklı yönleriyle değerlendirerek sağlıklı kararlar verebilme
niteliğini geliştirmek.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Theaimof thiscourseistoeducatethestudentsusemathematics tohave the
capabilityofsystematicthinkingand solvingof problems
theywillencounterin businesslifeandthefuturemanagementpositions
bythe helpofmathematics.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Project
DiğerAktiviteler
OtherActivities
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
AssessmentCriteria
Method
Method
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Projects
Derse Katılım
CourseParticipation
Final Sınavı
FinalExamination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage(%)
2
40
1
60
DersÖğrenmeÇıktıları
1.
2.
3.
Learning Outcomes
Mühendislik ve bilgisayar alanındaki profesyonellerin
Will be able to comprehend basic issues in engineering and
karşılaştığı değişik etik sorunları ayırt edebilecektir
computer ethics
Felsefi etik konularda bulunan kavramsal araçları
Will be able to analyze the impacts of information and
kullanabilecektir
communication technologies
Karşısındakine ani tepki vermek yerine, gerçek hayat
Will be able to look at the connection between ethics and
krizlerine dönüşebilecek problemleri önceden etkin bir
technology, the ethical issues emerged in the information society
şekilde görmesini sağlayacak bakış açısı
kazanabilecektir
4. Mühendislik ve bilgisayar bilimleri çalışmalarında etik Will be able to gain an understanding about the ethical principles,
standartları uygulaması için özel sorumluluklar
hedefleyebilecektir
professional responsibilites and codes of conduct via surveying the
engineer’s obligations to society, employer and client
HAFTALIK DERS PROGRAMI
WEEKLY LECTURE PLAN
HAFTA
KONULAR
Week
TOPICS
1
2
Etik Nedir? / Etik Kuramlara Bir Bakış / Temel Kavramlar: Sorumluluk, What is Ethics? Philosophical Ethics Basic Concepts:
Hesapverebilirlik ve Yükümlülük / Etik Analiz
Responsibility, Accountability and Liability Ethical
Toplum ve Bilişim Etiği: Toplum ve Teknoloji Arasındaki İki Yönlü
Analysisand The Need For ICT Ethics: Two Way
Society
İlişki Bilişim Teknolojilerinin Etkileri; İyimser, Kötümser, Bağlamcı
Relationship Between Society and Technology The
3
GörüşlerToplumunda
Niçin Bilişim
Etiği?
Bilişim
Etiğinin
ImpactsinofICT
ICT;
Optimistic,
Pessimistic
Bilişim
Etik:
İnsan
Eyleminin
BirGörevi
Aracı Olarak Teknoloji, Ethics
Societies:
Technology
As and
The
4
Bilişim Teknolojileriyle Gerçekleşen Davranışların ve Bilişim
Bağımlılık, Sağlık Sorunları, İşsizlik, Sosyal İlişkiler
Toplumunun Nitelikleri
Contextualist
Views
Why Computer
Ethics The
Task
Instrumentation
Of Human
Action Features
of ICT
Dependence, Health Problems, Unemployment,
Of
ComputerActivities
Ethics and Society
Configured
Social Relations
5
Doğruluk, Sanal Ortam, Sanal Topluluklar, Sanal Eylem
Accuracy, Virtual Environments, Virtual Community,
Virtual Action
6
Güvenlik, Kötüye Kullanım ve Siber Suçlar
Security, Cyber Crime and Abuse
7
Fikri Mülkiyet Hakları
Intellectual Property Rights
8
Ara sınav
Midterm
9
Mahremiyet
Privacy
10
Demokrasi ve İnternet, İnternet Demokratik Bir Teknoloji midir?
Democracy and the Internet. Is the Internet a
11
Erişim Hakkı ve Sayısal Uçurum
Democratic Technology?
Access and the Digital Divide
12
Bilişim ve Mühendislik Meslek Etiği
Professional Ethics in Computing and Engineering
13
Bilişim ve Mühendislik Meslek Etiği
Professional Ethics in Computing and Engineering
14
Vaka Çalışmaları
Case Studies
DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ
COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç.1
P.Ö.Ç.2
P.Ö.Ç.3
P.Ö.Ç.4
P.Ö.Ç.5
P.Ö.Ç.6
P.Ö.Ç.7
P.Ö.Ç.8
P.Ö.Ç.9
P.Ö.Ç.10
P.Ö.Ç.11
P.Ö.Ç.12
P.Ö.Ç.13
P.Ö.Ç.14
P.Ö.Ç.15
P.Ö.Ç.16
P.Ö.Ç.17
P.Ö.Ç.18
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
x
x
x
x
x
x
x
Dersin Adı
Course Title
DersinKodu
CourseCode
Türkçe/Turkish
Endüstri Sistemleri Mühendisliğinde Uygulamalı Workshop II
İngilizce/English
Applied Workshop in Industrial Systems Engineering II
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
ISL106
Yıl/YarıyılYear
/Semester
EğitimDiliInstruction
Language
4/2
Ders(saat/hafta)Le
cture(hours/week)
2
0
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
KredisiIESU
Credit
AKTS
Kredisi
ECTS
Credit
1
2
Türkçe
Turkish
ZorunluMust
DersinCinsiC
ourseType
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Seminerler dizisi şeklinde yapılan bu dersin amacı; gerçek yaşam uygulamalarının
analiz edilmesi ve tartışılması ile öğrencilere, daha once aldıkları derslerde
edindikleri bilgileri pekiştirme ve kullanma fırsatı verilmesidir.
By emphasizing the causal role of ICT (information and communication
technologies) on social change and transformation, to create awareness about the
positive and negative impacts of ICT, to improve the reasoning and decision ability
as identifying the fact, evaluate from different perspectives and make sound
judgments, to gain an understanding to use the ICT in a socially responsible manner
for the goodness, benefit, welfare and development of the society.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Project
DiğerAktiviteler
OtherActivities
Dersin Başarı
Değerlendirme Yöntemi
AssessmentCriteria
Method
Method
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Projects
Derse Katılım
CourseParticipation
Final Sınavı
FinalExamination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage(%)
2
40
1
60
DersinÖğrenme Çıktıları
Learning Outcomes
1.
Endüstri sistemleri mühendisleri için iş fırsatlarını

Will be able to describe job opportunities for an industrial systems
2.
tanımlayabilecektir
Farklı kariyer olanaklarının gereksinimlerinin neler

engineer
Will be able to describe requirements of different career possibilities
3.
olduğunu tanımlayabilecektir
Endüstri sistemleri mühendisliğinde güncel problemleri ve 
Will be able to describe current industrial systems engineering
çözüm metodlarını tanımlayabilecektir
problems and solution
4.
İş piyasasının taleplerine göre güçlü ve zayıf yönlerini

Will be able to describe weaknesses and strengths for job market

Will be able to perform case studies with team study
tanımlayabilecektir
5.
Takım çalışması ile vaka analizleri yapabilecektir
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Her yarıyıl, katılımcılara göre değişmektedir.
Topics are subject to preferences of the participants.
2
Dönemin gözden geçirilmesi
Review of the Semester
3
Dönemin gözden geçirilmesi
Review of the Semester
4
Dönemin gözden geçirilmesi
Review of the Semester
5
Dönemin gözden geçirilmesi
Review of the Semester
6
Dönemin gözden geçirilmesi
Review of the Semester
7
Dönemin gözden geçirilmesi
Review of the Semester
8
Dönemin gözden geçirilmesi
Review of the Semester
9
Dönemin gözden geçirilmesi
Review of the Semester
10
Dönemin gözden geçirilmesi
Review of the Semester
11
Dönemin gözden geçirilmesi
Review of the Semester
12
Dönemin gözden geçirilmesi
Review of the Semester
13
Dönemin gözden geçirilmesi
Review of the Semester
14
Dönemin gözden geçirilmesi
Review of the Semester
DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ
COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
X
X
X
X
X
X
X
X
Dersin Adı
Course Title
DersinKodu
CourseCode
Türkçe/Turkish
Bitirme Projesi II
İngilizce/English
Senior Project II
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
ISE 498
Yıl/YarıyılYear
/Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
1/1
Ders(saat/hafta)Le
cture(hours/week)
10
0
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
KredisiIESU
Credit
AKTS
Kredisi
ECTS
Credit
5
9
Türkçe
Turkish
ZorunluMust
DersinCinsiC
ourseType
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Bitirme Projesi dersinin amacı, lisans eğitiminin geride bırakılan üç yılında
öğrenilen bilgilerin birlikte kullanılacağı bir uygulama ortamı sağlamaktır. Bundan
dolayı Bitirme Projesi, konu ve teknik içerik açısından öğrencilerin İzmir Ekonomi
Üniversitesinde aldıkları eğitimde geliştirdikleri yeterliliklerini sergileyebilecekleri
nitelikte olmalıdır.
The Senior Project is intended to be a capstone experience that draws on the
previous three years of course work. The Senior Project should therefore be
sufficient in scope and technical content in order to expose students’ technical
competence developed during their education at Istanbul Esenyurt University.
Yüzyüze Face-to-face
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Project
DiğerAktiviteler
OtherActivities
Dersin Başarı
Değerlendirme Yöntemi
AssessmentCriteria
Method
Method
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Projects
Derse Katılım
CourseParticipation
Final Sınavı
FinalExamination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage(%)
2
40
1
60
Dersin Öğrenme Çıktıları
Learning Outcomes
1.
Bir proje konusu belirlemek için ön çalışma yapabilecekerdir

Will be able to perform a background research to
2.
Proje konusu hakkında literatür araştırması yapabilecektir

decide
Will be project
able to topic
survey the relevant literature on a
selected topic
3.
Bir problemin çözümü için kavramsal model geliştirebilecektir

Will be able to design a conceptual framework to
solve the defined problem
4.
Geliştirilen kavramsal modeli bir çözüm uygulamasına

detailed solution application
dönüştürebilecektir
5.
Takım çalışması yapabilecektir
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
Will be able to transform the conceptual model to a

Will be able to work on a project as a team member
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Dönemin gözden geçirilmesi
Review of the Semester
2
Dönemin gözden geçirilmesi
Review of the Semester
3
Haftalık ilerleme raporu
Weekly progress report submission
4
Haftalık ilerleme raporu
Weekly progress report submission
5
Haftalık ilerleme raporu
Weekly progress report submission
6
Haftalık ilerleme raporu
Weekly progress report submission
7
Haftalık ilerleme raporu
Weekly progress report submission
8
Haftalık ilerleme raporu
Weekly progress report submission
9
Haftalık ilerleme raporu
Weekly progress report submission
Kontrol ve doğrulama raporu
Testing (validation and verification) document submission
Dönemin gözden geçirilmesi
Review of the Semester
12
Haftalık ilerleme raporu
Weekly progress report submission
13
Dönemin gözden geçirilmesi
Review of the Semester
14
Proje raporu
Final document submission
10
11
DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ
COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç.10
P.Ö.Ç.11
DÖÇ- DÖÇ-2
1 X
X
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DOÇ 8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DOÇ 7
X
X
X
Dersin Adı
Course Title
DersinKodu
CourseCode
Türkçe/Turkish
İşletim Sistemleri Güvenliği
İngilizce/English
Operating Systems Security
CE304
Yıl/YarıyılYear
/Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
Ders(saat/hafta)Le
cture(hours/week)
2
2
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
KredisiIESU
Credit
AKTS
Kredisi
ECTS
Credit
3
4
Türkçe
Turkish
ZorunluMust
DersinCinsiC
ourseType
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Bu dersin amacı, öğrencilere yaygın kullanılan işletim sistemlerinin güvenliğini
sağlamak için gereken işletim sistem detayları, güvenlik tehditleri, analizleri ve
önlemleri sunulacak
The objective of this course is to teach the students security related
details of most widely used operating systems, threat analysis, and
countermeasures agaist the threats.
Yüzyüze Face-to-face
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Project
DiğerAktiviteler
OtherActivities
Dersin Başarı
Değerlendirme Yöntemi
AssessmentCriteria
Method
Method
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Projects
Derse Katılım
CourseParticipation
Final Sınavı
FinalExamination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage(%)
2
40
1
60
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.
İşletim sistemlerinin güvenlik ile ilgili kritik bölümlerini
Learning Outcomes
1.
be able to learn security related details of Oss and their
critical dependece factors,
2.
be able to learn methods needed to analysis and discover
threats against Oss
3.
be able to learn techniques and and tools needed to
implement countermeasures against threats.
öğrenmiş olmak.
2.
İşletim sistemlerine yönelik tehditleri analiiz ve
belirleme yöntem ve teknkleri elde etmek.
3.
Değişik korunma yöntemlerini uygulamayı başarmak.
HAFTALIK DERS PROGRAMI
KONULAR
HAFTA
1
3
4
5
6
8
9
security & related legal issues
Basics of OS Security; concepts, general & common problems, threats, Basics of OS Security; concepts, general &
countermeasures
common problems, threats, countermeasures
Access controls & methodologies, IAAA in OS & relevant
technologies & applications in today’s world
Access controls & methodologies, IAAA in OS &
relevant technologies & applications in today’s
world
Centralized / decentralized IAAA solutions, different IAAA
architectures in secure OS
Centralized / decentralized IAAA solutions, different
IAAA architectures in secure OS
Audit & monitoring in OS
Audit & monitoring in OS
Intro to cryptography, protection of assets, data, systems in OS with
Intro to cryptography, protection of assets, data, systems in
OS with today’s best practices
today’s best practices
7
TOPICS
Introduction, basic terms & concepts in information security & related Introduction, basic terms & concepts in information
legal issues
2
WEEKLY LECTURE PLAN
Secure system management; models, solutions, various technologies
Secure system management; models, solutions, various
technologies
Arasınav
Midterm
Opensource architecture & approach and its relation with information Opensource architecture & approach and its
security & OS security
relation with information security & OS security
10
IAAA differences of Linux vs. Windows architectures
IAAA differences of Linux vs. Windows architectures
11
IAAA differences of Linux vs. Windows architectures
IAAA differences of Linux vs. Windows architectures
12
Network related issues in OS Security
Network related issues in OS Security
13
Network related issues in OS Security (including cryptographic basics) Network related issues in OS Security (including
cryptographic basics)
14
Related vulnerabilities, threats & countermeasures (DOS attacks,
Related vulnerabilities, threats & countermeasures (DOS
malicious codes, XSS, rootkits, JavaScript, SQL, Ajax, .Net, Apache, attacks, malicious codes, XSS, rootkits, JavaScript, SQL,
IIS, etc)
Ajax, .Net, Apache, IIS, etc)
DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ
COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
DÖÇ-2
DÖÇ-3
X
X
X
X
X
X
Dersin Adı
Course Title
DersinKodu
CourseCode
Türkçe/Turkish
Kriptografi ve Ağ Güvenliği
İngilizce/English
Cryptography and Network Security
CE 340
Yıl/YarıyılYear
/Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
Ders(saat/hafta)Le
cture(hours/week)
2
2
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
KredisiIESU
Credit
AKTS
Kredisi
ECTS
Credit
3
5
Türkçe
Turkish
ZorunluMust
DersinCinsiC
ourseType
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Bu ders başlangıç düzeyinde bilgi güvenliği kavramlarını, şifreleme algoritmalarını
ve sistemlerini içermekle birlikte, ağ güvenliğinin sağlanması için gereken teknik ve
yaklaşımları kullanarak korunma mekanizmalarının oluşturulmasını ele almaktadır .
This course will introduce cryptography theories, algorithms, and
systems. It will also consider necessary approaches and techniques to
build protection mechanisms in order to secure computer networks
Yüzyüze Face-to-face
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Project
DiğerAktiviteler
OtherActivities
Dersin Başarı
Değerlendirme Yöntemi
AssessmentCriteria
Method
Method
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Projects
Derse Katılım
CourseParticipation
Final Sınavı
FinalExamination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage(%)
2
40
1
60
Dersin Öğrenme Çıktıları
Learning Outcomes
1.
Ağ güvenliğinde tehditleri ve bunlara karşı
korunma mekanizma ve yöntemlerini kavrar.
1.
Learn threats to computer networks and protection
mechanisms and methods need to thwart these threats.
2.
Kriptoloji kavramını, şifreleme ve şifre
çözme algoritmalarını kavrar.
2.
Understand the theory of fundamental cryptography,
encryption, and decryption algorithms,
3.
Şifreleme algoritmalarını uygulayarak basit
şifreleme sistemleri oluşturur
3.
Build simple cryptosystems by applying encryption
algorithms,
4.
Güvenli kimlik doğrulama ve mesaj
doğrulama ile birlikte elektronik imza
tekniklerini kavrar.
4.
Comprehend secure identity management
(authentication), message authentication, and digital
signature techniques.
HAFTALIK DERS PROGRAMI
KONULAR
HAFTA
1
WEEKLY LECTURE PLAN
TOPICS
Temel Kavramlar
Fundamental Concepts
Kriptoloji Kavramları
Cryptographic Concepts
Simertrik Şifreleme,
Symmetric Cryptography
Asimetrik Şifreleme
Publi-Key Cryptography
Kriptografik Parmakizi Fonksiyonlar
Cryptographic Hash Functions
6
Sayısal İmza
Digital Signatures
7
İşletim Sistemi Güvenliği
2
3
4
5
Yazılım Tabanlı Güvenlik
Operating Systems Security
VİZE SINAVI
MIDTERM EXAM
10
Ağ Güvenliği
Network Security
11
Ağ Güvenliği
Network Security
12
Ağ Servisleri ve Güvenlik
Network Services & Security
13
Tarayıcı Güvenliği
Browser Security
14
Uygulamada Güvenlik Modelleri
Security Models & Practice
8
9
DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ
COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
X
X
X
X
X
X
X
X
Dersin
AdıCourseTi
tle
DersinKoduC
ourseCode
Türkçe/Turkish
UNIX Komut Dillerinde Programlama
İngilizce/English
UNIX Scripts and Utilities
Ders(saat/hafta)Le
cture(hours/week)
CE 350
Yıl/YarıyılYear
/Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
1/2
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
3
0
İstanbul Esenyurt
AKTSE
Üniversitesi
CTS
Kredisi
IESU Credit
3
4
Türkçe
Turkish
ZorunluMust
DersinCinsi
CourseType
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Bu ders Bilgisayar Biliminde lisans dersi olarak UNIX/Linux kabuk
programlama araçları hakkında verilmektedir. Ders UNIX işletim sistemine
genel bir bakış verir, kullanıcılara ve programcılara sağlanan araçları tanıtır.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
This is an undergraduate course in Computer Science on UNIX/Linux
programming tools. This course gives a general view of the UNIX operating
system, and provides a description of user level tools available to users and
programmers.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze Face-to-face
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Project
DiğerAktiviteler
OtherActivities
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
AssessmentCriteria
Method
Method
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Projects
Derse Katılım
CourseParticipation
Final Sınavı
FinalExamination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage(%)
2
40
1
60
DersÖğrenmeÇıktıları
1.
UNIX ve Linux işletim sistemlerinin tarihsel
gelişimini anlatabilecektir.
1.
Will be able to express the historical development of
UNIX and Linux operating systems.
2.
UNIX ve Linux içeriğindekiler ve hizmetleri
hakkında giriş niteliğinde bilgi sahibi olacaktır.
2.
Will have an introductory knowledge about UNIX and
Linux internals and utilities.
3.
“bash” kabuğunu ve bu kabuktaki temel
komutları kullanabilecektir.
3.
Will be able to use the “bash” shell and the basic
commands in this shell.
4.
Linux işletim sisteminde “bash” kabuğu ile
çalıştırılmak üzere betikler yazabilecektir
4.
Will be able to write scripts to be run with bash in
Linux operating system.
5.
Linux işletim sistemlerinin yönetimi konusunda
temel becerilere sahip olacaktır.
5.
Will have the basic abilities on the administration issue
of Linux operating systems.
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
UNIX/Linux sistemine giriş: Başlarken
Introduction to UNIX/Linux: Getting started
2
UNIX/Linux sistemine giriş: Dosya sistemi; komut
Introduction to UNIX/Linux: File system; command line interface
3
satırı arayüzü; kurulum ve ayar
UNIX kabukları
installation and configuration
UNIX shells
4
Bash kabuğu
The Bash shell
5
Bash kabuk programlama I
Programming the Bash shell I
Bash kabuk programlama II
Programming the Bash shell II
6
7
8
9
10
11
12
Bash kabuk programlama III
Bash kabuk programlama IV
Bash kabuk programlama V
Vize
Sistem yönetimi
Çeşitli konular: LAMP (Linux Apache MySQL PHP)
Programming the Bash shell III
Programming the Bash shell IV
Programming the Bash shell V
Midterm
System administration
Miscellaneous topics: LAMP (Linux Apache MySQL PHP)
13
Çeşitli konular: GUI geliştirme aracı olarak QT
Miscellaneous topics: QT as a GUI development utility
14
Proje sunumları
Project presentations
DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ
COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
x
x
x
x
x
Dersin Adı
Course Title
Türkçe/Turkish
Kablosuz İletişim
İngilizce/English
Wireless Communications
DersinKoduC
ourseCode
CE360
Yıl/YarıyılYear
/Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Ders(saat/hafta)Le
cture(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
3
0
İstanbul Esenyurt
AKTSE
Üniversitesi
CTS
Kredisi
IESU Credit
3
4
Türkçe
Turkish
ZorunluMust
DersinCinsiC
ourseType
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Bu dersin amacı öğrencilere telsiz haberleşmenin temellerini vermek; telsiz
sistemlerin modellenme tekniklerini öğretmek; planlama ve kurulum
mefhumlarını tanıtmak; hücresel haberleşme sistemlerinin hakkında genel bir
fikir vermek; telsiz haberleşme sistemlerinin çözümlenme ve benzetim
eseaslarını öğretmektir.
The objectives of this course are to provide students with an understanding of
the basics of wireless communications; to introduce the modeling of wireless
channels and the design of transmitters and receivers in wireless systems
to explain the concepts of site planning, installation and configuration.
to provide an overview of practical wireless cellular communication
systems to provide the basic skills needed to simulate and analyze wireless
communication systems
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Project
DiğerAktiviteler
OtherActivities
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
AssessmentCriteria
Method
Method
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Projects
Derse Katılım
CourseParticipation
Final Sınavı
FinalExamination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage(%)
2
40
1
60
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
Telsiz Teknolojisine giriş
TOPICS
Introduction to Wireless Technology
1
İletim Temelleri
2
3
4
Ağ Yapısı, Protokoller ve TCP/IP
Antenler ve Dalga Yayılım Kuramı 1
5
Antenler ve Dalga Yayılım Kuramı 2
6
Çoklu Erişim Yöntemleri ve İşaret Kodlama Teknikleri 1
7
Çoklu Erişim Yöntemleri ve İşaret Kodlama Teknikleri 2
8
9
10
Transmission Fundamentals
Network Architecture, Protocols and TCP/IP Suite
Antennas & Wave Propagation Theory – Part 1
Antennas & Wave Propagation Theory – Part 2
Multiple Access Methods &Signal Encoding Techniques –
Part 1
Yaygın Tayf
Multiple Access Methods &Signal Encoding Techniques
– Part 2
Spread Spectrum
Hücreli Telsiz Ağlar
Cellular Wireless Networks
Telsiz LAN İşletimi Yapı ve Katmanları 1
Wireless LAN Operation, Structure & Layers – Part 1
Telsiz LAN İşletimi Yapı ve Katmanları 2
Wireless LAN Operation, Structure & Layers – Part 2
11
12
GSM Ağlarına giriş
Devingen IP ve Telsiz Erişim Haberleşme Kuralları
Introduction to GSM Networks
Mobile IP and Wireless Access Protocol
13
Uydu Haberleşmesi
14
Satellite Communications
DersÖğrenmeÇıktıları
Attheend ofthiscourse,thestudents;
Budersinsonundaöğrenciler;
1.
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:
1.
On successful completion of this course, students will be
able to:
2.
Link seviyesinde alıcı ve verici telsiz haberleşme
sistemlerini açıklayabilecek,
2.
Explain the link level building blocks of transmitters and
receivers in wireless systems,
3.
Telsiz kanallardaki kayıpları modelleyebilecek,
3.
Learn model pathloss in wireless channels,
4.
Telsiz kanallardaki lognormal gölgelemeyi
modelleyebilecek,
4.
Learn model lognormal shadowing in wireless channels,
5.
Sayısal haberleşme tekniklerini çözümleyebilecek,
5.
Learn model fading in wireless channels (fast/slow
fading, frequency selective/non-selective),
6.
Çeşitli erişim tekniklerini karşılaştırabilecek,
6.
Analyze and compare the following digital modulation
techniques: PSK, ASK, FSK, GMSK, and QAM,
7.
Uydu haberleşmesinin temellerini öğrenecektir
7.
Describe the design and analyze the performance of
multicarrier modulations.
DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ/COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
DÖÇ-2
DÖÇ-3
X
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
X
X
X
DÖÇ-4
X
X
X
X
X
X
X
Dersin Adı
Course Title
DersinKodu
CourseCode
Türkçe/Turkish
Dağıtık Veri Tabanı Sistemleri
İngilizce/English
Distributed Database Systems
CE370
Yıl/YarıyılYear
/Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
Ders(saat/hafta)Le
cture(hours/week)
0
3
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi IESU
Credit
AKTS
Kredisi
ECTS
Credit
3
4
Türkçe
Turkish
ZorunluMust
DersinCinsiC
ourseType
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Bu dersin amacı; öğrencilere dağıtık sistemlerdeki temel konuları güçlü bir
veri yönetimi vurgusuyla öğretmektir. Bu dersi aldıktan sonra, öğrencilerin,
dağıtık işlem yönetimi, veri replikasyonu ve dağıtık veritabanı sistemleri
için sorgu işleme ve eniyileme konularında bilgi sahibi olmaları
beklenmektedir.
The objective of this course is to teach the students the fundamental issues
in distributed systems with a strong emphasis on data management. After
taking the course, students are expected to have an understanding of topics
ranging from distributed transaction management and enhanced
concurrency control to data replication and distributed query processing and
optimization.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Project
DiğerAktiviteler
OtherActivities
Dersin Başarı
Değerlendirme Yöntemi
AssessmentCriteria
Method
Method
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Projects
Derse Katılım
CourseParticipation
Final Sınavı
FinalExamination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage(%)
2
40
1
60
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen
öğrenciler:
Learning Outcomes
On successful completion of this course, students will be able
to:
1.
Dağıtık veritabanı teknolojisini
derinlemesine anlayabilecek,
1.
Demonstrate an indepth understanding of distributed
database technology,
2.
Dağıtık veritabanı yönetim sistemlerinde
2.
Learn how to implement transaction management and
concurrency control in distributed database
management systems,
3.
Competent in designing distributed databases in the
presence of fragmentation and replication,
4.
Learn serializability theory for assessing the
correctness of optimistic and pessimistic concurrency
control algorithms which are based on either locking
or timestamp ordering,
5.
Understand the concept of the reliability of a
distributed database management system and learn
distributed recovery and commit protocols in the
presence of site failures and network partitioning.
işlem yönetimi ve eş zamanlılık
kontrolünün nasıl gerçekleneceğini
öğrenebilecek,
3.
Veri fragmentasyonu ve replikasyonu
mevcut durumlarda dağıtık veritabanı
tasarımı konusunda yetkin hale gelebilecek,
4.
Serileştirilebilirlik teorisini, kilitleme veya
zaman damgaları bazlı iyimser ve kötümser
kontrol algoritmalarının doğruluğunu test
etmek için öğrenebilecek,
5.
Dağıtık veritabanı yönetim sistemlerinde
güvenilirlik kavramını anlayabilecek ve site
çökmeleri ve ağ parçalanmaları
durumlarında dağıtık kurtarma ve kesinleme
protokollerini öğrenecektir.
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
Overview of Relational DBMS
Overview of Relational DBMS
Distributed DBMS Architecture
Distributed DBMS Architecture
Distributed Database Design
Distributed Database Design
Semantik Data Kontrol
Semantic Data Control
Query Processing Giriş
Overview of Query Processing
Query Decomposition and Data Localization
Query Decomposition and Data Localization
1
2
3
4
5
6
Centralized Query Optimization
7
Centralized Query Optimization
Ara sınav
Midterm
Optimization of Distributed Queries
Optimization of Distributed Queries
8
9
Introduction to Transaction Management
Distributed Concurrency Control
Introduction to Transaction Management
Distributed Concurrency Control
11
12
Distributed DBMS Reliability
Distributed DBMS Reliability
13
Distributed DBMS Reliability
Distributed DBMS Reliability
14
Sunumlar
Presentations
10
DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ
COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Dersin Adı
Course Title
DersinKodu
CourseCode
Türkçe/Turkish
Hesaplamalı Geometri
İngilizce/English
CE380
Yıl/YarıyılYear
/Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
Ders(saat/hafta)Le
cture(hours/week)
0
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
KredisiIESUCr
edit
3
AKTS
Kredisi
ECTS
Credit
3
4
Türkçe
Turkish
ZorunluMust
DersinCinsiC
ourseType
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Bu dersin amacı, öğrencilere geometrik problemlerin algoritmik
yöntemler kullanarak çözülme tekniklerini öğretmektir.
The objective of this course is to teach the students techniques of
solving geometric problems using algorithmic methods.
Yüzyüze Face-to-face
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Project
DiğerAktiviteler
OtherActivities
Dersin Başarı
Değerlendirme Yöntemi
AssessmentCriteria
Method
Method
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Projects
Derse Katılım
CourseParticipation
Final Sınavı
FinalExamination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage(%)
2
40
1
60
DersÖğrenmeÇıktıları
Learning Outcomes
1.
Temel hesaplamalı geometri cisimlerinin formal
tanımlamasını yapabilir
1.
Can formally define the primitive
computational geometric objects.
2.
Hesaplamalı geometri problemlerine, eğer
2.
Can create polynomial time algorithms
for computational geometric problems
where such an algorithm exists.
mevcutsa polinom zamanlı algoritmalar
geliştirebilir.
3.
Verilen bir nokta kümesinin konvex kabuğunu
hesaplayabilir.
3.
Can compute the convex hull of a given
point set.
4.
Verilen bir nokta kümesinin Voronoi diagramını
hesaplayabilir.
4.
Can compute the Voronoi diagram of a
given point set.
5.
Verilen bir nokta kümesinin Delaunay nirengisini
hesaplayabilir.
5.
Can compute the Delaunay triangulation
of a given point set
6.
Verilen bir poligonu üçgenlere ayırabilir
6.
Can triangulate a given polygon
7.
Verilen bir poligonu konvex veya monoton
poligonlara parçalayabilir
7.
Can partition a given polygon into convex
or monotone polygons
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
Giriş
Background & Introduction
Poligon Nirengi Teşkili I
Polygon Triangulation I
Poligon Nirengi Teşkili II
Polygon Triangulation II
Polygon Parçalama
Polygon Partitioning
İki Boyutta Konveks Kabuklar I
Convex Hulls in Two Dimensions I
İki Boyutta Konveks Kabuklar II
Convex Hulls in Two Dimensions II
Gözden Geçirme
Review
8
Arasınav
Midterm
9
Üç Boyutta Konveks Kabuklar I
Convex Hulls in Three Dimensions I
1
2
3
4
5
6
7
Üç Boyutta Konveks Kabuklar II
10
11
12
13
14
Convex Hulls in Three Dimensions II
Voronoi Diyagramları
Voronoi Diagrams
Delaunay Nirengi
Delaunay Triangulations
Arama ve Kesişimler I
Search and Intersection I
Arama ve Kesişimler II
Search and Intersection II
DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ
COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
X
DÖÇ-7
X
X
X
X
X
X
X
Dersin Adı
Course Title
DersinKodu
CourseCode
Türkçe/Turkish
Algoritma Analizi
İngilizce/English
Analysis of Algorithms
CE390
Yıl/YarıyılYear
/Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
Ders(saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
0
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
KredisiIESUCr
edit
3
AKTS
Kredisi
ECTS
Credit
3
4
Türkçe
Turkish
Zorunlu
Must
DersinCinsiC
ourseType
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Dersin amacı gerçek hayat problemlerinden hareketle, farklı alanlarda
kullanılabilecek algoritmaların sunulmasıdır. Öğrenciler, bu derste,
hesaplama ve optimizasyon uygulamalarında karşılacakları farklı tasarım ve
analiz teknikleri öğreneceklerdir. Açgözlü algoritmalar, bölveyönet tarzı
algoritmalar ve dinamik programlama, farklı örnek uygulamalar üzerinden
anlatılacaktır. Yakınlaşık algoritmalar da özellikle yük dengeleme ve küme
kaplama problemlerine vurgu yapılarak açıklanacaktır.
The objective of this course is to introduce algorithms by looking at the
realworld problems motivating them. Students will be taught a range of
design and analysis techniques for problems that arise in computing
applications. Greedy algorithms, divideandconquer type of algorithms, and
dynamic programming will be discussed within the context of different
example applications. Approximation algorithms with an emphasis on load
balancing and set cover problems will also be covered.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Project
DiğerAktiviteler
OtherActivities
Dersin Başarı
Değerlendirme Yöntemi
AssessmentCriteria
Method
Method
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Projects
Derse Katılım
CourseParticipation
Final Sınavı
FinalExamination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage(%)
2
40
1
60
DersÖğrenmeÇıktıları
Learning Outcomes
1.
Bir problemin kendine has özelliklerini nasıl izole
edip başa çıkılabilir kılacaklarını öğrenecektir.
1.
Learn how to isolate the underlying
structure of the problem to tackle it.
2.
Algoritmaların zaman ve hafıza karmaşıklıklarını
analiz edebilecektir.
2.
Analyze the time and space complexity of
algorithms.
3.
Algoritma portföylerinde, çok daha farklı
3.
Have an increased number of solutions in
their portfolio of algorithms to tackle an
even more diverse set of problems.
4.
Efficiently solve problems with greedy
algorithms that can be modeled directly or
through a sequence of transformations as
instances of interval scheduling, interval
partitioning, scheduling to minimize
lateness, clustering, and minimum-cost
arborescence problems.
5.
Understand whether a problem can be
solved with the help of a divide-andconquer algorithm and efficiently solve
problems that can be modeled directly or
through a sequence of transformations as
instances of inversion counting, closest
pair of points and integer multiplication
and use fast Fourier transformation for
developing efficient algorithms.
Learn how to model dynamic
programming solutions for weighted
interval scheduling, segmented least
squares and sequence alignment problems
and capitalize upon this to generalize it.
problemleri çözmelerini sağlayacak çok daha fazla
algoritmik çözüme sahip olacaktır.
4.
Doğrudan veya bir dizi transformasyon ile aralık
takvimleme, aralık bölümleme, gecikmeyi en aza
indirmek için takvimleme, kümeleme ve en düşük
maliyetli ağaçlık problemlerinin örnekleri olarak
modellenebilen problemleri açgözlü algoritmalarla
verimli olarak çözecektir.
5.
Bir problemin böl-ve-yönet bir algoritmayla
çözülüp çözülemeyeceğini anlayacak ve sırasız
çiftleri sayma, verilen noktalar içinde birbirine en
yakın olanları bulma ve tamsayıları çarpma
problemlerini veya bunlara azaltılabilenleri verimli
biçimde çözebilecek.
6.
Ağırlıklı aralık bölümleme ve sekans hizalama
6.
problemlerine nasıl dinamik program çözümleri
bulabileceğini öğrenecek ve bu bilgiyi
genelleyebilerek başka problemeler çözecektir.
7.
Harcanan zaman ve çözümün optimalliği arasında
değerlendirme yaparak, en optimali bulmak
mümkün değilse, yaklaşık algoritmalar kullanma
kararı verecek ve kendisine yük dengeleme ve
küme kaplama problemlerinin polinom zamanlı
olarak azaltılabileceği benzer problemleri
ayırdedebilecektir.
7.
Assess the trade-off between time and
optimality and use approximation
algorithms when the optimal is not
feasible and distinguish those problems to
which load balancing and set cover can be
reduced They will use the approximation
bounds obtained for load balancing and
set cover for similar intractable problems
where possible.
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
1
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
Tanıtım ve motivasyon. Matematik temeller,
TOPICS
toplamalar, özyinelemeler, ve fonksiyonların artışı
Introduction and motivation. Mathematical foundations,
summation, recurrences and growth of functions
Asimtotik notasyon ve Master teoremi
Asymptotic notation and Master theorem
İkili heapler ve heapsortun analizi
Binary heaps and analysis of heapsort
2
3
4
Sıralama teorisi ve diğer karşılaştırma tabanlı sıralama Sorting theory and more comparison sorting
algorithms: Analysis of merge sort and Quicksort.
algorithmaları: Merge sort ve quicksortun analizi
Quicksort algorithmasının en kötü çalışma senaryosu
5
6
7
8
9
Worst case analysis of Quicksort
analizi
Doğrusal zamanda sıralama, sıralama için altsınırlar,
counting sort, radix sort bucket sort
Sorting in linear time, lower bounds for sorting,
counting sort, radix sort, bucket sort
Ortanca ve sıra istatistikleri. Ortanca değer ve sıranın
Medians and order statistics. Finding median
doğrusal zamanda bulunması ve selection algorithması and rank in linear time, selection algorithm.
Midterm
Arasınav
Temel veri yapıları ve ekleme, silme ve güncellemenin Elementary data structures and runtime analysis of insertion,
deletion and update
çalışma zamanı analizleri
Hash tabloları ve çalışma zamanı analizleri
Hash tables and runtime analysis.
10
11
12
13
14
İkili arama ağaçları ve redblack ağaçları
Binary search trees and Redblack trees
Btree ve veri yapılarına ilaveler yapmak
Btrees and Augmenting data structures
Ortalama çalışma zamanı analizi
Amortized analysis
Binomial heapler ve fibonazzi heapler
Binomial heaps and fibonacci heaps
DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ
COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
X
DÖÇ-7
X
X
X
X
X
X
X
Dersin Adı
Course Title
DersinKodu
CourseCode
Türkçe/Turkish
Algoritma Tasarımı
İngilizce/English
Algorithms Design
CE401
Yıl/YarıyılYear
/Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
Ders(saat/hafta)Le
cture(hours/week)
0
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
KredisiIESUCr
edit
3
AKTS
Kredisi
ECTS
Credit
3
4
Türkçe
Turkish
ZorunluMust
DersinCinsiC
ourseType
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Bu dersin amacı algoritmalara, kullanımlarını motive eden gerçek hayattaki
problemlere bakarak tanıtmaktır. Öğrenciler bilgisayar uygulamalarında
karşılacakları bir dizi tasarım ve analiz tekniklerini öğreneceklerdir.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
The objective of this course is to introduce algorithms by looking at
the real-world problems motivating them. Students will be taught a
range of design and analysis techniques for problems that arise in
computing applications. Greedy algorithms, divide and conquer type
of algorithms and dynamic programming will be discussed within the
context of different example applications. Approximation algorithms
with an emphasis on load balancing and set cover problems will also
be covered.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze Face-to-face
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Project
DiğerAktiviteler
OtherActivities
Dersin Başarı
Değerlendirme Yöntemi
AssessmentCriteria
Method
Method
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Projects
Derse Katılım
CourseParticipation
Final Sınavı
FinalExamination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage(%)
2
40
1
60
DersÖğrenmeÇıktıları
1.
Farklı tip algoritmaları ve kullanım amaçlarını kavramış
olacak.
2.
Belirli hesaplama problemlerini çözmek üzere verimli
Aç gözlü algoritmalar tasarlayıp kodlayabilecek.
be able to grasp and understund the different
types of algorithms and when they are suitable
to use
be able to design and implement efficient
Greedy algorithms suitable to solve a
particular computational problem
be able to design and implement efficient
divide and conquer algorithms suitable to
Böl ve Yönet tipi algoritmalar tasarlayıp kodlayabilecek.
solve a particular computational problem
3.
Belirli hesaplama problemlerini çözmek üzere verimli
4.
Belirli optimizasyon problemlerini çözmek üzere verimli
dinamik programlalar tasarlayıp kodlayabilecek.
5.
Learning Outcomes
Belirli hesaplama problemlerini çözmek üzere verimli
yakınsak algoritmalar tasarlayıp kodlayabilecek
be able to design and implement efficient
dynamic programs suitable to solve a
particular optimization problem
be able to design and implement efficient
approximation algorithms suitable to solve a
particular computational problem
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
Introduction: Some Representative Problems
Introduction: Some Representative Problems
Basics of Algorithms Analysis
Basics of Algorithms Analysis
Graphs
Graphs
Greedy Algorithms: Interval Scheduling
Greedy Algorithms: Interval Scheduling
Greedy Algorithms: Scheduling to Minimize
Lateness
Greedy Algorithms: Scheduling to Minimize
Lateness
Greedy Algorithms : Minimum-Cost
Greedy Algorithms : Minimum-Cost
Arborescences
Divide and Conquer: Counting Inversions
Divide and Conquer: Counting Inversions
8
Ara sınav
Midterm
9
Divide and Conquer: Integer Multiplication
Divide and Conquer: Integer Multiplication
10
Divide and Conquer: Convolutions and The Fast
Fourier Transform
1
2
3
4
5
6
7
Divide and Conquer: Convolutions and The
Fast Fourier Transform
11
Dynamic Programming: Weighted Interval
Scheduling
Dynamic Programming: Weighted Interval
Scheduling
12
Dynamic Programming: Subset Sums and
Knapsacks
Dynamic Programming: Subset Sums and
Knapsacks
Dynamic Programming: Sequence Alignment
Dynamic Programming: Sequence Alignment
Approximation Algorithms: Load Balancing
Approximation Algorithms: Load Balancing
13
14
DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ
COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
X
X
X
X
X
Dersin Adı
Course Title
DersinKodu
CourseCode
Türkçe/Turkish
Bigisayar Mimarisi ve Organizasyon
İngilizce/English
Computer Architecture and Organization
CE403
Yıl/YarıyılYear
/Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
Ders(saat/hafta)Le
cture(hours/week)
2
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
KredisiIESUCr
edit
2
AKTS
Kredisi
ECTS
Credit
3
4
Türkçe
Turkish
ZorunluMust
DersinCinsiC
ourseType
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Bu dersin amacı bilgisayarın tümden işleyişi konusunda öğrencilerin bilgi sahibi
olmasını sağlamaktır. Terimler ve bunların arkasındaki işlemciler, birincil bellek,
ikincil bellek giriş/çıkış, mikromimari, komut kümeleri, adresleme, akış denetimi,
işletim sistemleri, birleştirici dil ve paralel mimariler gibi kavramlar ders içerisinde
incelenecek ve bu kavramlar ödevler ile pekiştirilecektir.
The objective of the course is to help students to develop a
familiarity with overall operation of a computer. Terms and their
underlying concepts such as processors, primary memory, secondary
memory, input/output, microarchitecture, instruction sets, addressing,
flow of control, operating systems, assembly language and parallel
architectures will be introduced in the course and these concepts will
be strengthened by homework assignments
Yüzyüze Face-to-face
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Project
DiğerAktiviteler
OtherActivities
Dersin Başarı
Değerlendirme Yöntemi
AssessmentCriteria
Method
Method
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Projects
Derse Katılım
CourseParticipation
Final Sınavı
FinalExamination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage(%)
2
40
1
60
DersÖğrenmeÇıktıları
Learning Outcomes
1.
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:
On successful completion of this course,
students will be able to:
2.
Bir kullanıcı programının bilgisayarın katmanlı
Understand how a user program is executed
on the multilevel structure of a computer,
yapısında ne şekilde çalıştırıldığını anlayabilecek,
3.
Bilgisayar donanım bileşenleri ile yazılım bileşenleri
arasındaki ilişkiyi değerlendirebilecek,
Evaluate the relationship between hardware
and software components of a computer,
Present hardware and software alternatives in
implementing a functionality of a computer,
gerçekleştirilebilmesi seçeneklerini ortaya koyabilecek,
4.
Bir bilgisayar işlevinin donanım veya yazılım tarafından
5.
Bir bilgisayar komutunun yazılım kodu halinden bir dizi
Understand how a computer instruction is
transformed into a set of hardware signals,
donanım sinyali haline nasıl dönüştüğünü anlayabilecek,
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
Giriş
Introduction
İşlemciler ve Birinci Bellek
Processors and Primary Memory
İkincil Bellek ve GirişÇıkış
Secondary Memory and Inputoutput
Merkezi İşlem Birimi Yongaları ve Veriyolları
CPU Chips and Buses
Mikromimari Seviyesi: Örnekler ve Uygulama
The Microarchitecture Level : Examples and
Implementation
Mikromimari Seviyesi: Tasarım ve Başarım
The Microarchitecture Level : Design
and Performance
Dönemin gözden geçirilmesi
Review of the Semester
8
Arasınav
Midterm
9
Komut Kümesi Mimarisi Seviyesi: Genel Bakış, Veri Tipleri
The Instruction Set Architecture Level: Overview,
Data Types and Formats
1
2
3
4
5
6
7
ve Düzeni
Komut Kümesi Mimarisi Seviyesi: Adresleme ve Komut
10
11
12
13
14
tipleri
The Instruction Set Architecture Level:
Addressing and Instruction Types
Komut Kümesi Mimarisi Seviyesi: Akış Denetimi ve Örnekler The
Instruction Set Architecture Level: Flow
of Control and Examples
Birleştirici Dili Seviyesi: Komut Düzeni ve Makrolar
The Assembly Language Level:
Instruction Format and Macros
Birleştirici Dili Seviyesi: Birleştirme Süreci, Bağlama ve
Yükleme
The Assembly Language Level: Assembly
Process, Linking and Loading
Paralel Bilgisayar Mimarileri
Parallel Computer Architectures
DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ
COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
X
X
X
X
X
Dersin Adı
Course Title
DersinKodu
CourseCode
Türkçe/Turkish
Bioenformatiğe Giriş
İngilizce/English
Introduction to Bioinformatics
CE405
Yıl/YarıyılYear
/Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
Ders(saat/hafta)Le
cture(hours/week)
0
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
KredisiIESUCr
edit
3
AKTS
Kredisi
ECTS
Credit
3
4
Türkçe
Turkish
ZorunluMust
DersinCinsiC
ourseType
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Bu dersin amacı son dönemde bilgisayar biliminin en gözde araştırma konularından
olan biyoenformatik alanındaki temel terminolojiyi ve problemleri tanıtmak ve bu
problemlerin çözümü için geliştirilen algoritma, method ve araçlar konusunda
bilinirliği/farkındalığı artırmaktır.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Following the dissemination of the first results of the Human
Genome Project in 2004 life sciences researchers have access to
genome related information (DNA sequence, protein sequence etc.)
that would revolutionize the clinical practice as we know it. However
this information is kept in various databases and in various formats
so that one has to employ special algorithms and tools for the
analysis. This course aims to provide an introduction to the
terminology, problems, algorithms and tools related to
bioinformatics, which is one of the hottest research topics of
computer science recently.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze Face-to-face
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Project
DiğerAktiviteler
OtherActivities
Dersin Başarı
Değerlendirme Yöntemi
AssessmentCriteria
Method
Method
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler&Projeler
Homework(s)&Projects
Derse Katılım
CourseParticipation
Final Sınavı
FinalExamination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage(%)
2
40
1
60
DersÖğrenmeÇıktıları
1.
Biyoenformatik problemlerini anlamak ve
tanımlayabilmek için gerekli temel biyoloji konularını
öğreneceklerdir.
2.
Biyoenformatik araştırmalarında sıklıkla başvurulan
temel veri tabanlarını tanıyacak ve veri formatları
konusunda bilgi sahibi olacaklardır.
3.
Biyoenformatik konusunda sıklıkla kullanılan
algoritmaların teorik temellerini öğreneceklerdir.
4.
Genomik bilginin analizinde ve genom boyutunda analiz
çalışmalarında kullanılan temel istatistiksel yöntemleri
ve PLINK programını öğreneceklerdir.
5.
Learning Outcomes
Be provided with the necessary basic biology
knowledge to understand and define the
bioinformatics problems.
Learn about the mostly utilized biological
databases and bio-banks for the bioinformatics
related research as well as the data formats.
Learn the thoratical foundations of the famous
bioinformatics algorithms.
Be able to apply statistical analysis techniques
for the analysis of genomic information and
GWAS and learn the PLINK tool.
Be equipped with basic Python programming
skills and learn Python libraries to solve
dillerinden Python dili konusunda giriş seviyesinde bilgi
bioinformatics problems and will gain handssahibi olacak, ilgili Python kütüphanelerini tanıyacak ve
on programming skills with the provided
öğrendikleri algoritmaları Python’da uygulama imkanı assignments.
Biyoenformatik araştırmacılarının favori programlama
bulacaklardır.
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
1
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
Giriş, dersin tanıtımı, biyoenformatik temel konular
Introduction, lecture objectives, bioinformatics
basics
Temel biyoloji bilgileri, DNA yapısı, gen, protein, SNP
Basic biology information, DNA structure,
genes, proteins, SNPs
Biyoloji veri tabanları ve bankaları, veri formatları
Biology data bases, biobanks, data formats
Python programlama dili temelleri, biopython ve diğer
Python programming language basics,
biopython and relevant libraries
2
3
4
kütüphaneler
Sıralama algoritmaları, sıralamanın istatistiksel önemi
Alignment algorithms, Statistical significance
of alignment
Benzerlik araştırması, BLAST, FASTA
Similarity search, BLAST, FASTA
Çoklu dizi sıralaması, profiller, saklı Markov modelleri
Multiple sequence alignment, profiling,
HMM
8
Ara sınav
Midterm
9
Yapısal biyoenformatik, protein yapısı, yapı tahmini
Structural bioinformatics, protein structure,
structure prediction
5
6
7
Evrim hesaplaması, filogenetik analiz
10
11
12
13
14
Genom I: SNP ve haplotip analizi, dizilimleme, gen bulma,
genom boyutunda ilişkilendirme çalışmaları
Evolutionary computations, phlogenetic
analysis
Genome I: SNPs and haplotype analysis,
sequencing, gene finding, GWAS
Genom II: Gen çip verisi analizi, yeni nesil dizilimleme
Genome II: Microarray analysis, Next
generation sequencing
Sistem Biyolojisi, gen düzenleyici ağları
Systems biology, gene regulatory networks
Protein ağları, biyolojik yolaçlar
Protein networks, biological pathways
DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ
COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
X
X
X
X
X
X
X

Benzer belgeler