grade 9 - Fezalar Academy

Transkript

grade 9 - Fezalar Academy
 2011‐2012FIRSTGDS
(8December2011,Thursday)
GRADE9
INSTRUCTIONS
1.
You must mark OPTIC FORM completely, according to the following rules:
a) NAME SURNAME, SCHOOL NAME, STUDENT NO: Fill in these parts by using
pencil.
b) SCHOOL CODE: Write and mark your two-digit school code here.
c) STUDENT NUMBER: Write and mark your four-digit school number here.
d) BOOKLET: Mark the type of your booklet here, according to the following table:
GRADE TYPE OF BOOKLET 7
8
9
10
11
Secondary School Prep.
High School Prep.
D
E
F
G
H
I
J
e) GENDER: Mark your gender here, F for FEMALE and M for MALE.
f) FIRST SECTION includes following subjects:
Questions from 1 to 15 are English.
Questions from 16 to 30 are Turkish.
g) SECOND SECTION includes following subjects:
Questions from 1 to 15 are Kurdish.
Questions from 16 to 30 are Arabic.
Questions from 31 to 45 are Social Studies.
Mark your answers as shown in SAMPLE CODING.
2.
Use pencil and soft eraser.
3.
Time allowed 120 minutes. GRADE 9
ENGLISH
4. If you ……… the water up to 100
C degree, it …….. .
1. We ……….. something that does
not already exist. Something
completely new.
discover
explore
invent
develop
2. A: ……………………….. ?
B: A long time ago! I think I was
about 7 years old.
A) Why did you get lost
B) Where did you visit
C) When was the first time you
visited Istanbul
D) How old was he when he first
used computer
Fezalar Educational Institutions
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
The producer
The demo
The band
The recording studio
2011-2012 GDS 1
5. We use some prefixes to make
words negative.
Choose the ‘wrong prefix’ below.
impossible
impatient
incorrect
inpolite
6. Drums ………. by turning the
screws.
3. …….. is the cassette or CD which
is sent to the record company.
A)
B)
C)
D)
heated / will boil
are heating / boils
heat / boils
heats / boil
2
are tuned
tune
are tuning
were tuned
First Section
GRADE 9
ENGLISH
10. We add –s, -es or –ies to make
nouns plural in English. But
7. Which matching is not true?
there are some nouns that do
not follow this rule.
A) actor-performs
B) dentist-looks after teeth
Find the ‘irregular plural noun’.
C) detective – finds out
D) burglar – cooks
A) wife
B) skyscraper
C) watch
8. A: ……………………………….
B: Yes, of course. Go straight
ahead and turn left. It is at the end
of the road on your left.
A) Could you lend me your map
please?
B) Would you mind opening the
door for me please?
C) Could you tell me the way to
the museum please?
D) Can you buy some vegetables
from the supermarket please?
Fezalar Educational Institutions
D) community
11. Envelopes are made of ………… .
A) hardwood
B) denim
C) wool
D) paper
Answer the questions 12 and 13
according to your course book
Sunrise 9
9. Choose the correct answer.
The Mona Lisa ……………. by
Leonardo Da Vinci long time ago.
12. Who is the inventor of the
telephone?
A) paint
A) Alexander Graham Bell
B) painted
B) Mr. Watson
C) is painted
C) Thomas Edison
D) was painted
First Section
D) Isaac Newton
3
2011-2012 GDS 1
GRADE 9
ENGLISH
13. Lighthouse of Alexandria, one of
the Seven Wonders of the Ancient
14. Which is ‘not true’ about CDs?
World in Egypt, destroyed by
……… in 1303.
A) CDs have got higher sound
quality.
B) It is easier to listen to your
favorite songs on a CD.
C) You can’t damage a CD
D) Special lights are used to make
CDs.
A) an enemy attack
B) fires
C) earthquake
D) tsunami
questions below.
What’s Good About CD’s
If you want perfect sound, buy a CD
player. But the CD is not new. The first CD was
sold in 1982, and in 1986 one million CDs of
Brothers in Arms by Dire Straits were bought.
CDs are only 12 centimeters across but
each one has a line five kilometers long which
can record over an hour of music. The music is
recorded and played using a special lights
called laser.
So What’s good about CDs? Firstly, CDs
give much better sound than old fashioned
Fezalar Educational Institutions
Read the text and answer the
cassettes. Secondly, on a CD player you can
choose which song you want to listen to, and
15. Which one is true according to
the text?
A) You can only listen to CDs by
carrying around.
B) You can’t decide which songs are
played when on a CD player.
C) You can only damage cassettes.
D) CDs give much better sound than
cassettes.
you can decide which songs are played when.
Thirdly, you can also get a portable CD player
like a Walkman which you can carry around
with you. Fourthly, the latest CD equipment,
like Vanessa’s is used to record as well as play
music. Finally, it is very difficult to damage a
CD, but please don’t try, because it is possible.
2011-2012 GDS 1
4
First Section
9.SINIF TÜRKÇE 16. "Genel sorunlar üzerine yeni ve
kendine özgü düşünceleri olan
kimseye............ denir"
19. "Gürültü, boğuk ve anlaşılmaz
sese.........................denir". boşluğa
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) sarsıntı
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A bilim
B) düşünür
C) eser
D) ilim
C) dehşet
17. Yukarıdaki boşluğa
aşağıdakilerden hangisi gelir?
A) Akıl yürüttü
B) Akıl aldı
C) Akıl verdi
D) Aklını sevdi
18. Aşağıdakilerden
"etmek"
fiili
kullanılmıştır?
hangisinde
farklı
şekilde
aileni
çok
memnun
B) Annem ağabeyimi çok merak
ediyor.
C) Hastaneye gideceğim ve Fikret’ i
ziyaret edeceğim.
D) Ahmet Ağabey ! Ben ettim sen
etme!
D) telaş
F e z a l a r E d u c a t i o n a l I n s t i t u t i o n s Büyük sıkıntılar yaşıyordu. Ne
yapacağına
karar
veremiyordu.
Sıkıntının çözümü üzerine biraz .....
..................Fakat bu da işe yaramadı.
Çok düşündü aklını yordu ama çare
bulamadı.
A) Sen,
etmelisin.
B) uğultu
Harezmi, Harezm kentinde doğdu.
Cebir ve trigonometrinin kurucusudur.
Avrupalıların en çok yararlandığı
matematikçidir. Çalışmalarını bir süre
Bağdat'ta sürdürdü. Önce Afganistan'a
sonra Hindistan'a geçti. Hintli bilginlerle
tanıştı ve Hindistan'da cebir ile ilgilendi.
cebir ve astronomi bilimlerinde önemli
eserler yazdı. Bunların birçoğu Latinceye
çevrildi. Batılı kaynaklar onun dünya
çapında bir matematikçi olduğunu söyler.
20. Bu okuma parçasında
aşağıdakilerden hangisine yer
verilmemiştir?
A) Harezmi cebir ve astrofiziğin
kurucusudur.
B) Avrupalıların istifade ettiği
önemli bir bilim insanıdır .
C) Hindistan ve Afganistan'da
çalışmalarda bulundu.
D) Eserleri Latinceye çevrildi.
5 First Section 2011‐2012 GDS 1
9.SINIF TÜRKÇE 21. Yağmur yağıyor etraftan sular seller
yükseliyordu. Etrafımızdaki her şeyi
.............................
Boşluğa aşağıdakilerden
hangisi
gelmelidir?
A) su alıyordu
B) sel veriyordu
C) sel götürüyordu
D) göl oluyordu
“Bir müzik eserini oluşturan ezgilerin bütününe ………... denir.
24. Yukarıdaki boş yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) eser
B) musiki
C) beste
D) müzik
A) Özsel zeka
B) Müziksel zeka
C) İçsel zeka
D) Mantıksal zeka
23.
“1873 yılının aralık ayında,
İstanbul'un
Fatih
ilçesinin
Sarıgüzel semtinde doğmuştur.
Veterinerlik
fakültesi
mezunudur.İyi
bir
veteriner
hekimdir. İstiklal Marşı şairi
olarak
da
bilinir.
Şiirleri
"Safahat"
adlı
kitapta
toplanmıştır. Ömrünün son üç
yılında Kahire Üniversitesi'nde
Türkçe öğretmenliği yapmıştır.
İstanbul'da tedavi gören "İstiklal
Marşı" şairi iyileşememiş ve 27
Aralık 1936 tarihinde vefat
etmiştir.”
Yukarıdaki parçada bahsedilen
ünlü kişi kimdir?
A) Itri
B) Atatürk
C) Mevlana
D) M.Akif Ersoy
F e z a l a r E d u c a t i o n a l I n s t i t u t i o n s 22. Aşağıdakilerden hangisi zeka
alanlarından bir değildir?
25. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi
doğrudur?
A) Çığ – Kar düşmesi
B) Yanardağ – Kuraklık
C) Kuraklık – Sürüklenme
D) Deprem – Şiddetli rüzgar
26. “Baş göstermek “ kelime
grubunun anlamı aşağıdaki
cümlelerin hangisinde verilmiştir?
A) Çok uğraşmaya rağmen o işi
yapamamak
B) Güçlü sarsılma veya titreme.
C) Belirmek, birden ortaya
çıkmak.
D) Bir şeyi önleme, tedavi yolu,
deva.
6 2011‐2012 GDS 1 First Section
9.SINIF TÜRKÇE 27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
anlamca kaynaşmış birleşik fiil
vardır?
29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
yardımcı bileşik fiil kullanılmıştır?
A) 1873'ün aralık ayında doğmuştur.
A) Beni karşısında görünce çok mutlu
oldu.
B) Şehrimizde çok büyük bir deprem
oldu.
B) İnsanlarda hastalıklar baş gösterdi.
C) Göğsümde müthiş ağrılar
hissediyordum.
D) Bütün kalemlerim bir bir
kayboldu.
D) Oğlumuzu gördünüz mü?
28. ”Sokaklarda
fare
ölülerinin
görülmesinden
sonra
insanlarda
hastalıklar baş gösterdi. Hastalığa
yakalananlar sabahleyin baş ağrısı ile
uyandılar. Zangır zangır titreyen
insanlar, göğüslerinde müthiş sancılar
hissediyor ve kan kusmaya başlıyordu.
Hastaların durmadan ateşi yükseliyor,
nefes almaları güçleşiyor, birkaç gün
sonra da ölüyorlardı."
”Yukarıda
belirtilen
hastalık
aşağıdakilerden hangisidir?
F e z a l a r E d u c a t i o n a l I n s t i t u t i o n s C) Bu artçı şoklar beni deli edecek.
I- Yer kabuğunun, toz durumuna
gelmiş, canlılara yaşama ortamı sağlayan
yüzey bölümü.
II- Sarsılma işi, birden sarsılma.
III- Yakın olmayan yer.
30. Yukarıdaki
tanımları
verilen
kelimelerin uygun olan sıralaması
aşağıdakilerden hangisidir ?
A) sarsıntı-uzak-toprak
B) uzak-sarsıntı-toprak
C) toprak-uzak - sarsıntı
D) toprak- sarsıntı -uzak
A ) veba
B) kanser
C) AİDS
D) verem
7 First Section 2011‐2012 GDS 1