Tekstil Teknoloji

Yorumlar

Transkript

Tekstil Teknoloji
‹Ç‹NDEK‹LER / CONTENTS
YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 144 HAZ‹RAN / JUNE 2008
GÜNDEM NEWS
ELYAF İPLİK FIBRE YARN
Pamuklular›n Mükemmel Üretimi ve
MPS CoolFlex-Kontrollü Bir So¤utma
Paketlenmesi Falu Makinelerinde
4
The Perfect Production and Packaging of
Cotton Products Wake Up with Falu Machines
Bölgesinin Faydas›
104
MPS CoolFlex-The Benefit of a Controlled
Cooling Zone
DOKUMA ÖRME WEAVING KNITTING
116
“Abraj” Nedir?
What is “Barre”
Dar Dokuman›n Uzman›;
70
Beyzan Tekstil
Narrow Weaving Expert Beyzan Textile
BOYA BASKI TERBİYE DYEING PRINTING FINISHING
Tekstil Terbiyesinde At›k Su Geri
Dönüfltürme ve Is› Geri Kazan›m› ‹le
122
Çevreyi Koruma
Protecting The Environment Through
Waste Water Recycling and Heat
Recovery in Textile Finishing
REKLAM ‹NDEKS‹ / ADVERTISERS INDEX
3 T MAK‹NA.......................49
CANLAR MAK‹NA .........40-41
GROB HORGEN ..................13
MAYER ..............................27
SPOTSA..............................59
ALFREDO MOD‹ANO ..........25
CED‹T.................................87
GRUPPO ............................85
METSA ...............................47
SSM ...................................29
AYGENTEKS .......................51
DE⁄‹RMEN......................1-75
GÜMÜfi ENERJ‹ .................89
OSKAR D‹LO.......................17
STAUBLI ............................11
BALKAN MAKINE ...............97
D‹PAZ.................................53
GÜVEN ÇEL‹K................94-95
OSKAR F‹SCHER .................31
SWISSTEX.............................7
BELTEKS - BETA..................37
DORN‹ER.........................A.K.‹
ITM 2009 ........................115
OULABITEX ........................33
fiANAL PLAST‹K.............54-55
BELTEKS - CIMI ..................35
DOW CORN‹NG .................65
ITM GENEL .......................109
P‹CANOL ............................15
TATEKS ..............................81
BENEKS ..............................44
EKOTEKS.......................63-67
‹NC‹ MAK‹NA .....................83
PROTEKS .........................A.K.
TEST LAB............................61
BENEKS ..............................45
ENMOS ..............................91
J.MULLER ........................Ö.K.
RETAfi ..............................103
TETAfi ................................69
BENINGER AG ....................19
FETEKS - ALBANY...............57
K.FASSBIND..........................5
ROTACRAFT .......................21
T‹MTAfi .............................99
BEYZAN .............................73
GEMSAN............................77
KNOTEX .............................23
SETAfi ...............................79
USTER ..................................9
CA‹TME............................107
GENOP - TR F‹RMS ...........105
LOEPFE ...........................Ö.K.‹
SPOT A.fi............................71
ÜLKEMAL.........................101
Bak›fl / View
‹mtiyaz Sahibi ve Genel Yay›n Müdürü / President Publisher
Necip GÜNEY
Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü / Editorial Director
Ümit VURAL
Necip GÜNEY
Nanoteknolojik Tekstil H›zla Gelifliyor
Nanotechnologic Textile Grows Rapidly
T
ekstilde her geçen gün azalan kazançlar küçük ve orta ölçekli firmalar›n birço¤unun kapanmas›na neden olurken
büyük ölçekli firmalar›n da kurumsallaflabilmifl olanlar› ayakta kalabiliyor. Sat›fllar›
art›rman›n, buna ba¤l› olarak da ihracat›n
art›r›lmas›n›n yollar›n› araflt›ran firmalar ç›k›fl› nano teknoloji ürünlerde buluyorlar.
Son zamanlarda de¤iflik teknolojik ürünlerle boy gösteren markalar›n say›s› oldukça artt›. ‹ç giyimden konfeksiyona kadar
genifl bir yelpazede sunulan ürünler hem
bayanlar›n hem de baylar›n ilgisini çekmeyi baflar›yor. Leke tutmayan pantolonlar,
ter göstermeyen gömlekler ve daha birçok
ürün gam› sunan markalar gün geçtikçe
daha çok popüler oluyor. Globalleflen
dünyam›zda farkl›laflmas›n› teknolojiden
yana kullanan markalar öyle gözüküyor ki
yar›na güvenle bakabilecekler.
Teknik Fuarc›l›k ve Yay›nc›l›k olarak sektörden ve yurtd›fl›ndaki firmalardan gelen talep do¤rultusunda, 1998’de ilkini yay›nlad›¤›m›z Türkiye Dokuma Rehberi’nin ikincisini haz›rl›yoruz. Türk tekstil sektörünün
güçlendirilmesi ve uluslararas› tan›t›m›
amac›yla, üretim kapasitelerinin dünya genelinde duyurulmas› gerekti¤i düflüncesiyle dokuma sanayinde faaliyet gösteren firmalar›n, üretim parkurlar›na ait tüm bilgilerin bulundu¤u bu rehberin önemli bir
kaynak olmas›n› planl›yoruz.
Bu dokuma rehberinde kumafl, konfeksiyon-giyim, ev tekstili konular›na yönelik faaliyet gösteren dokuma firmalar› ve entegre
tesisler hakk›nda detayl› makine parkuru ve
kapasite bilgisi, ücretsiz olarak yer alacak.Türkiye’deki tekstil yat›r›mlar›n›n kapasitesini ve dokuma sanayinin geliflmiflli¤ini
tüm dünyaya göstermek amac›yla haz›rlanan bu rehber yurtd›fl›ndaki tekstil fuarlar›nda da da¤›t›lacak. Ayr›ca, dünya genelindeki önemli markalar baflta olmak üzere tüm
ilgili firmalara da ulaflt›r›lacak.
Sayg›lar›mla...
W
hile decreasing profits in textile cause
closing down of most of the small and
medium sized enterprises each day; just institutionalized ones of the large sized companies are able to survive. The companies, which
are searching the ways of increasing sales
and increasing the exportation dependently,
find the solution in nano technology products. The number of the brands that show
off with various technological products has
highly increased recently. Wide range of products from underwear to apparels success in
attracting the attention of both women and
men. Brands, which offer the trousers that do
not get stained, the shirts that do not reveal
sweat and many other product ranges, are
getting more popular. It seems that the
brands, which differentiate with technology
in globalizing world, will be able to look ahead confidently. As Teknik Fuarc›l›k ve Yay›nc›l›k, we are publishing the second one of Turkiye Weaving Guide that we published the
first one in 1998 in line with the demands coming from the sector and companies abroad.
We are planing that this guide including all
the information about the production parks
of the companies operating in weaving sector to be an important resource; with the
thought of production capacities need to be
announced all over the world with the purpose of strengthening the Turkish textile sector
and its international promotion.
Detailed machinery-park and capacity information about weaving companies and integrated plants, which are operating in the fields
of fabric, apparel-clothing, home textiles will
be included for free in this weaving guide.
The guide that has been prepared in order to
show the capacity of textile investments and
development of weaving industry in Turkiye
to the whole world will be also distributed in
textile exhibitions at abroad. Also it will be
sent to all related companies, specifically to
important brands all over the world.
Best regards...
Mali ve ‹dari ‹fller Müdürü / Administrative and Financial Director
H.Engin DEM‹RKAN
Yaz› ‹flleri Müdürü / Editorial Manager
Cihan ALDIK
Haber Müdürü / Editor
Z. Seda DEM‹RDELEN
Yay›n Müflaviri / Editorial Adviser
Doç. Dr. Hale Canbaz KARAKAfi
Yay›n Kurulu / Editorial Board
Prof. Dr. Mehmet TASMACI - Prof. Dr. Erdem KOÇ Prof.
Dr. Mehmet AKALIN - Prof. Dr. Bülent ÖZ‹PEK Doç. Dr.
Özcan ÖZDEM‹R - Dr. Vedat B‹LG‹N
Doç. Dr. Filiz KARAOSMANO⁄LU - Doç. Dr. Fatma ÇEKEN
Yard. Doç. Dr. Merih SARIIfiIK - Doç. Dr. Ender BULGUN
Dr. Peter HARDT
Uluslararas› ‹liflkiler / International Relations Department
Murat ÇAVDAR
Canan KORKMAZ
Didem YÖRÜK
Reklam Müdürü / Advertisement Manager
Saime TEM‹Z
Matbaa Sorumlusu / Printing Responsible
fienol YALIN
Grafik Servisi / Design and Art Direction
Ömral T‹RYAK‹
Emre ‹NCE
Abone ve Da¤›t›m / Subscription and Distribution
Temel EMECAN
Bursa Temsilcili¤i / Representative in Bursa
Yakup ALAN - Özgül ÇEL‹K
Tel&Fax: (0224) 252 79 15 - 252 79 42
Bask› - Cilt / Publishing House
Trichrome Matbaac›l›k
Yap›m - Yönetim / Publisher
Teknik Fuarc›l›k ve Yay›nc›l›k Reklamc›l›k
Dan›flmanl›k Ticaret Limited fiirketi
Merkez / Head Office
Fabrikalar Cad. No:1 Kat:1
34295 Beflyol / Florya
‹STANBUL - TURKEY
Tel
: +90 (212) 592 59 92 (Pbx)
: +90 (212) 599 38 82
Fax
internet/Web : http://www.tekstilteknoloji.com.tr
: [email protected]
E-mail
Fiyat›
: 12 YTL
Ayda Bir Yay›mlan›r. Monthly Published.
Bu dergide yay›mlanan haber ve foto¤raflar, kaynak gösterilmeden kullan›lamaz. Yay›nlanan tüm makalelerdeki
fikirlerin sorumlulu¤u yazarlar›na, ilanlar›n›n sorumlulu¤u
ise reklamverene aittir.
All rights reserved. All photos and news in this publication
can not be used without indicating the source.
Responsibilities of all ideas published in our magazine pertain to authors and advertisement responsibilities published in our magazine pertain to advertisers.
GÜNDEM NEWS
Pamuklular›n Mükemmel Üretimi ve Paketlenmesi Falu Makinelerinde
Bitmifl pamuklu kulak çubuklar›n›n otomatik kalite kontrolü Falu CT–3002/04 ile yap›l›yor; her bir kulak
çubu¤u eksiksizli¤i için kontrol ediliyor. E¤er bir pamuk bafll›k eksik ise çubuk otomatik olarak ç›kart›l›yor.
T
oplam 200 adet ürün içinden kay›p
olacak çubuklar›n say›s›n›n önceden
seçimi için makinenin içinde bir say›c›
bulunuyor. E¤er bu maksimum afl›l›rsa
makine durur ve göstergede bir hata
mesaj› gösteriliyor.
Döner tablal› 3001/3002/04 standart
makinede, döner tabladaki kutular operatör taraf›ndan de¤ifltiriliyor. Makine
kutular› elektronik olarak önceden seçilmifl olan say›da adetle dolduruyor. Kutu
ne paket boyutuna ba¤l› olarak dakikada 2700 pamuklu kulak çubu¤una kadar bir üretim kapasitesine sahip olabiliyor. Döner tabla yerine ya tam otomatik küp ya da dikdörtgen kutu paketleme makineleri eklenebiliyor.
Ara yüzlü yüksek performansl›
pamuk ped makinesi Falu WR-2000
Pamuk pedlerin boyutuna ba¤l› olarak
makine dakikada 4000 pede kadar bir
Falu, dünya çap›nda bir firma olup ürünlerini 100’den fazla
ülkede sat›yor. Kendi alan›n›n önde gelen flirketleri uzun
y›llar Falu’nun müflterisidir.
doldu¤unda, döner tabla doldurulacak
bir sonraki kutuya otomatik olarak geçiyor. Operatör dolu kutular› ç›kar›p al›r
ve bunlar› kapat›yor. Döner tablan›n 24
istasyonu vard›r. Bir kifli çal›fl›rken maki-
kapasiteye sahip olabiliyor. (Dakikada
maks. 45 paket).
Ara yüzlü Falu WR-2000 tam otomatik
paketleme makinesine ba¤lanmal›d›r.
Üretimde ve paketleme makinesinde
pamuk pedin boyutunu ve fleklini de¤ifltirmek için gerekli olan zaman toplamda 6 saattir.
Falu dünya çap›nda bir firma olup ürünlerini 100’den fazla ülkede sat›yor. Kendi alan›n›n önde gelen flirketleri uzun
y›llar Falu’nun müflterisidir.
40 Y›ll›k deneyim
40 y›ld›r makine yap›m›ndan kazan›lan
önemli deneyim iyi bir kalitede modern
ve verimli makineler gelifltirilmesini sa¤lad›. Falu’nun hizmetleri sadece en iyi
ürünü satmak de¤il.
Sat›fl sonras› hizmetinde önemini kavrayan firma mutlak bir güvenirlik sa¤l›yor.
Eski model Falu makinelere bile gerekli yedek parçalar› tedarik edebiliyor. Eski makineler de dikkatli bir flekilde kontrol edilebiliyor ve en son standartlara
getirilebiliyor.
40 y›ld›r makine yap›m›ndan kazan›lan önemli deneyim iyi bir kalitede modern ve verimli makineler gelifltirilmesini sa¤lad›.
tekstil teknoloji
4
GÜNDEM NEWS
The Perfect Production and Packaging of Cotton Products Wake Up with Falu Machines
Automatic quality control of the finished cotton swabs is carried over with Falu CT-3002/04. Each
swab is checked for its completeness. If a cotton head is missing, the stick is automatically removed.
A
counter is built into the machine
for preselection of the number of
sticks that may be missing out of a total
of 200. If this maximum is exceeded, the
machine stops and the fault message is
shown on a display. In the case of the
standard machine 3001/3002/04 with
turntable, the boxes are placed on the
turntable by the operator. The machine
fills the boxes with the number of pieces
that was preselected electronically.
When the box is full, the turntable
rating, the machine can have a production capacity of up to 2700 cotton
swabs per minute, depending on the
package size. Instead of the turntable,
there can be attached either the fully
automatic cube or rectangular box packaging machines.
needed to change size or shape of the
cotton pads on the production- and
packaging machine is totally 6 hours.
Falu is a worldwide company and sells
its products in over 100 countries. Some
of the leading companies in the branch
have been its customers for many years.
High performance cotton pad machine
Falu WR-2000 with Interface
Depending on the size of cotton pads
the machine has a capacity of up to
40 Years of experience
The considerable experience gained
from building machines for 40 years has
enabled to develop a fine quality of modern, efficient machines. Falu services
do not only include selling the best product. Understanding the importance of
after-sales service, the company offers
absolutely reliability. Even for old-timer
Falu machines, are supplied the necessary spare parts. Older machines can also be carefully overhauled and brought
up to the latest standard.
Falu is a worldwide company and sells its products in over
100 countries. Some of the leading companies in the branch
have been its customers for many years.
switches automatically to the next box
to be filled. The operator takes away the
full boxes and closes them. The turntable has 24 stations. With one person ope-
4000 pads per minute (max. 45 bags
per minute). The Falu WR-2000 with Interface has to be coupled to a fully automatic packaging machine. The time
The considerable experience gained from building machines for 40 years has enabled to develop a fine quality of modern, efficient machines.
tekstil teknoloji
6
GÜNDEM NEWS
Schärer Schweiter Mettler AG, Teknolojide Ç›¤›r Aç›yor
SSM Schärer Schweiter Mettler AG’nin kal›c› gelene¤i pazar›n ve her bir müflterinin tüm faaliyetlerin
merkezinde oldu¤u net bir de¤er grubu taraf›ndan destekleniyor.
M
ükemmelli¤in ruhunu yans›tan
nin son tamamlamas› için en son maki-
üniteler sunmak gerekiyor. Standart
SSM, sarma teknolojileri/makine-
nelerde uyguland›.
ürünler için büyük üretim ünitelerinin
lerinde global pazar› elde eden bir mar-
yan› s›ra, çok çeflitli ürünlerin üretilebile-
kad›r. Trend yaratmada ve tekstil proses
‹leriye bak›fl
ce¤i küçük ünitelere artan bir ihtiyaç
zincirinin pek çok uygulamalar›nda çö-
Gelece¤e tekstil endüstrisinin ihtiyaçlar›
var. Müflteriler bir makinede sadece tek
züm ortakl›¤› sunuyor:
daha da hakim olacak. Avrupa tekstil
bir üretim prosesi ile s›n›rl› olmak istemiyorlar, tüm uygulama yelpazesini
kapsamak istiyorlar. Bu çeflit makinenin
bir örne¤i yeni lanse edilen sarma makinesi DP5-W DIGICONE® fastflexTM’dir.
Bu hassas sar›c› boyama bobinlerinin
üretimi, bobinlerin dokuma için haz›rlanmas›, çözgü örme ve yuvarlak örme
ve bunun yan› s›ra iplik muameleli ya da
muamelesiz aktarma operasyonlar› içindir. Makine kontrolünün kullan›c› dostu
dokunmatik ekranl› monitöründe yaln›zca reçetenin de¤ifltirilmesi gerekir,
bu ayr›ca mükemmel bir tekrarlanabilirli¤i garanti eder.
Bu sar›c› SSM’nin yerleflmifl yüksek-h›zl›
elektronik sarma ünitesi fastflexTM’i ve
online gerilim kontrol cihaz› digitensTM’i
DP5-W DIGICONE® fastflex™ hassas sar›c›.
entegre etmektedir. Makinenin ergono-
• Boyama bobinleri haz›rlama/ Aktarma
endüstrisi spesiyalitelere odaklanarak
mik dizayn›, yenilikçi otomasyon çö-
• Seri sarma
varl›¤›n› korudu. Gelecekte yüksek kali-
zümleri için olanaklar ve geleneksel sis-
• Haval› tekstüre
tede seri üretim genellikle Asya’da yap›-
temlere k›yasland›¤›nda genel düflük
• Haval› kaplama/ Kar›flt›rma
• Yalanc› büküm tekstüresi
• ‹plik gazeleme
• Dikifl ipliklerinin tamamlanmas›
Mükemmelli¤in ruhunu yans›tan SSM, sarma teknolojileri/makinelerinde
global pazar› elde eden bir markad›r. Trend yaratmada ve tekstil proses
zincirinin pek çok uygulamalar›nda çözüm ortakl›¤› sunuyor.
• Haz›rlama prosesleri
lacak. Ancak flu öngörülebilir ki; orta
enerji tüketimi sayesinde sarma maliyet-
SSM en son teknoloji ve “fifle tak ve
vadeli süreçte de Asya’da spesiyalitele-
leri büyük ölçüde azalt›labilir. Teknolojik
sar” felsefesiyle operasyon konforunu
rin üretimi gitgide daha çok önem ka-
yenilikler için taahhüdü, alandaki en iyi
sunmas›n›n yan› s›ra; çevresel olarak bi-
zanacak.
partnerlerle ve endüstri liderleri ile
linçli mühendisli¤e de odaklan›yor ve
Bu bölgede pazar bugün hayati önem-
odaklanm›fl ifl birli¤i sayesinde SSM de-
eflsiz bir enerji geri kazan›m sistemi sun-
de. Tekstil endüstrisinin bu trendini kar-
¤iflen müflteri ihtiyaçlar›n› karfl›lamak
du. Bu sistem boyama bobinleri/aktar-
fl›lamak için müflterinin ürünü minimum
amac›yla ba¤lant›l› bir ürün portföyü ile
ma için ve bunun yan› s›ra dikifl iplikleri-
çaba ile de¤ifltirmesini sa¤layan esnek
gelece¤e ad›m at›yor.
tekstil teknoloji
8
GÜNDEM NEWS
Schärer Schweiter Mettler AG Opens a New Era in Technology
The long lasting tradition of SSM Schärer Schweiter Mettler AG is underpinned by a clear set
of values where the market and every single customer are at the center of all activities.
R
eflecting the spirit of excellence,
SSM is a brand that drives the global market in winding technologies/
machines. It offers solution partnership
in trend setting and in many applications of the textile process chain:
• Dye packages preparation/ Rewinding
• Assembly winding
• Air texturing
• Air covering/ Intermingling
• False twist texturing
• Yarn Singeing
• Make-up of sewing threads
• Preparation processes
Besides delivering state-of-the-art
technology and operation comfort
with a “plug n’wind” philosophy, SSM
is furthermore focusing on environmentally conscious engineering and
has introduced as a unique energy recovering system.
This system has been implemented on
the latest machines for dye packa-
ge/rewinding as well final make-up of
sewing-threads.
Outlook
The future will be further dominated by
the requirements of the textile industry.
The European textile industry has only
been able to survive by focusing on
specialties. In the future high quality
mer to change the product with a minimum effort. Beside the big production
units for the standard products, there is
a growing need for small units on
which a big variety of products can be
manufactured. The customers don’t
want to be limited only on one production process on a machine but they like
to cover a whole range of applications.
Reflecting the spirit of excellence, SSM is a brand that drives the global
market in winding technologies/ machines. It offers solution partnership
in trend setting and in many applications of the textile process chain
mass production will be produced mainly in Asia. But it can be foreseen that
in a midterm period also in Asia the
production of specialties will gain more
and more importance.
The market today already is very vital in
that area. To satisfy this trend of the
textile industry, it is necessary to offer
flexible units, which enable the custo-
Reflecting the spirit of excellence, SSM is a brand that drives the global market in winding technologies/ machines.
tekstil teknoloji
10
An example for this type of machine is
the newly launched winding machine
DP5-W DIGICONE® fastflex™.
This precision winder is for the production of dye packages, for the preparation of packages for weaving, warp knitting and circular knitting as well as for
the rewinding operation with or without thread treatment. Only the recipe
has to be changed on the user-friendly
touch screen monitor of the machine
control, guaranteeing moreover a perfect reproducibility.
This winder integrates SSM’s established high-speed electronic winding unit
fastflex™ and online tension control
device digitens™. Due to the machine’s
ergonomic design, the possibilities for
innovative automation solutions, and
its overall lower power consumption in
comparison to conventional systems,
the costs of winding can be massively
reduced.Thanks to commitment to
technological innovation, focused cooperation with best partners in the field
and with industry leaders, SSM steps into the future with an aligned product
portfolio so as to meet changing customers’ requirements.
GÜNDEM NEWS
Grob’tan Dokuma Endüstrisi ‹çin Yenilikler
Grob, ALtop® markas›yla çok yüksek performansl› alüminyum gücü çerçevesi üretiyor. ALtop gücü
çerçevesi, karbonla güçlendirilmifl hibrid gücü çerçevelerinin maliyeti uygun bir alternatifi konumunda.
A
Ltop gücü çerçeve ç›talar› önemli
bir bükülme mukavemetine sahip
ve köfle ba¤lant› dizayn›ndaki yeni bir
konsept etkili çözgü haz›rlama için mu-
60 ve daha hafif çözgü iplikleri için uygulanabiliyor. Grob uzmanlar› uygun
dokuma aksesuarlar›n›n teknik özelli¤i
için teknik dan›flmanl›¤a ek olarak, iste-
amele avantajlar› sa¤larken, tüm uygu-
nen leno yap›s› için optimum dokuma
lama ihtiyaçlar›n› karfl›l›yor. Öne ç›kan
makinesi ayarlar›n› garanti etmek ama-
bir fiyat/performans iliflkisi bu gücü çer-
c›yla üretim personeliyle iletiflim için her
çevelerini özellikle ilgi çekici k›l›yor. Bu
an haz›r durumda.
avantajlar ALtop gücü çerçevesini karbonla güçlendirilmifl hibrid gücü çerçevelerine maliyeti uygun bir alternatif
yapmaktad›r.
Narin kumafllar için yeni leno gücüleri
Narin kumafllar için artan bir talep oldu¤undan, Grob sürücüsüz gücü çerçeveleri için yeni bir leno gücü dizayn etti.
Yeni uygulama 0.20 mm kal›nl›kta tek
ALtop® çok yüksek performansl› alüminyum gücü
çerçevesi
parça tavlanm›fl flerit çelikten yap›lm›fl
kald›rma gücülerinden faydalan›yor. Bu,
leno dokuma için artt›r›lm›fl bir çal›flma
alan› sa¤l›yor, çünkü kaynak yap›lm›fl uç
ilmekleri yoktur. Dizayn, leno gücü çerçevesi santimetre bafl›na 7 leno gücüsüne kadar yo¤unluklar sa¤l›yor ve Ttex
Teknik kumafllar›n üretimi için Grob
ürünleri
Teknik kumafl çeflitlerinin ve son kullan›mlar›n yelpazesi son y›llarda önemli
ölçüde geniflledi. Grob ürün çeflidi en
farkl› çözgü ipliklerinin bile ifllenmesi
için tüm uygulamalarda optimize performans sa¤layan gücüleri ve gücü çerçevelerini kaps›yor.
Innovation For The Weaving Industry From Grob
Grob produces the ultimate high-performance aluminum heald frame with its ALtop® brand. ALtop
heald frame is the cost effective alternative to the carbon reinforced hybrid heald frames.
A
Ltop frame staves have outstanding
bending strength and a new concept in corner connection design meets
all application requirements while still
providing handling advantages for efficient warp preparation. An outstanding
price/performance relationship makes
these heald frames especially interesting. These advantages make the ALtop
heald frame the cost effective alternative to the carbon reinforced hybrid heald frames.
New Leno healds for delicate fabrics
Given an increased demand for delicate
fabrics, Grob has designed a new leno
heald for riderless heald frames. The
new execution utilizes lifting healds
made of single piece of tempered strip
steel with 0.20mm thickness.
This facilitates an increased working
area for leno weaving because there
are no welded end loops. The design
provides for densities of up to 7 leno
healds per leno heald frame centimeter
New Leno healds for delicate fabrics
tekstil teknoloji
12
and is applicable for warp yarns with
Ttex 60 and lighter. In addition to technical
consultation for the specification of appropriate weaving accessories, Grob specialists are immediately available for consultation with your manufacturing personnel to insure optimum weaving machine
settings for the desired leno construction.
Grob products for the manufacture of
technical fabrics
The range of technical fabrics types and
end uses has significantly increased in
recent years. For processing of even the
most diverse warp yarns, the Grob product assortment includes healds and heald frames that deliver optimized performance in any application.
GÜNDEM NEWS
Rieter, Tekstil Makineleri Talebinin Zay›flad›¤›n› Rapor Ediyor
Rieter Textile Systems 2007 y›l›nda al›nan siparifller, sat›fllar ve iflletim kazançlar›nda rekor rakamlar duyurdu.
Ancak 2007’nin dördüncü çeyre¤inden beri talepler zay›flad› ve Mart - Nisan 2008’de ciddi bir düflüfl yafland›.
R
ieter Group, özellikle tekstil makine
talep zay›fl›yordu ve Mart ve Nisan
5 daha düflüktü. Buna ve bu dönemde-
pazarlar›n›n önceden tahmin edi-
2008’de ciddi bir düflüfl yaflad›. Bu dü-
ki döviz çevriminin etkilerine ba¤l› ola-
lenden daha az bir flekilde geliflmesinin
flüfl için bafll›ca sebep Asya iplik fabrika-
rak, Rieter Automotive Systems sat›fl
›fl›¤›nda mevcut mali y›l için beklentileri-
lar› için flu anda bask› alt›nda tutulan ifl
gelirlerinde % 4 civar›nda bir düflüfl be-
ni afla¤› do¤ru revize etti.
görünümüdür. Bu nedenle Rieter Texti-
lirtti. Bu nedenle Rieter zaten bafllat›lm›fl
Ayr›ca Rieter’in ana pazarlar›nda tafl›t
le Systems’in ilk dört ayda ald›¤› yeni si-
olan maliyet-azaltma çabalar›n› yo¤un-
üretiminde daha ciddi bir azalman›n ifla-
parifller bir önceki y›ldan % 50 daha dü-
laflt›rd›; ve fiyat ayarlamalar› konusunda
retleri var. fiu anki döviz kurlar›na daya-
flüktü. 2008’in sonundan önce hiçbir
da müflteriler ile görüflüyor. Bu durum
l› olarak, Rieter flimdi sat›fllarda önemli
önemli geliflmenin gerçekleflmesi bek-
iflletim kazançlar›n›n önceki y›l›n raka-
bir azalma ve iflletim karlar›nda bir dü-
lenmedi¤inden, sat›fllar›n önceden ön-
m›na eflit olmayaca¤› anlam›na geliyor.
flüfl ön görüyor.
görüldü¤ünden özellikle de y›l›n ikinci
Bat› Avrupa ve Kuzey Amerika’daki üre-
Rieter Textile Systems 2007 y›l›nda al›-
yar›s›nda oldukça düflük olaca¤› tahmin
tim sitelerinde daha önce duyurulan ya-
nan siparifller, sat›fllar ve iflletim kazanç-
ediliyor. ‹lk dört ayda Rieter’in bafll›ca
p›sal önlemler devam edecek ve bunun
lar›nda rekor rakamlar duyurdu. Ancak
pazarlar›nda ABD/Kanada ve Bat› Avru-
yan› s›ra ‹ngiltere’deki gelifltirme proje-
2007’nin dördüncü çeyre¤inden beri
pa’da araç üretimi bir y›l öncekinden %
leri de izlenmeye devam edecek.
Rieter, Reports Weaker Demand For Textile Machinery
Rieter Textile Systems posted record figures for orders received, sales and operating earnings in 2007. However,
demand has been weakening since the fourth quarter of 2007, and suffered a steep decline in March - April 2008.
W
interthur – The Rieter Group has
revised its expectations downward for the current financial year in
light of the fact that the markets for
textile machinery in particular are developing less favorably than previously expected. There are also signs of a more
severe downturn in vehicle production
in Rieter’s main markets.
Based on current exchange rates, Rieter
now foresees a significant decline in
sales and a decrease in operating margins. Rieter Textile Systems posted record figures for orders received, sales
and operating earnings in 2007. However, demand has been weakening since
the fourth quarter of 2007, and suffe-
red a steep decline in March and April
2008. The main reason for this downturn is the currently subdued business
outlook for Asian spinning mills. New
orders received by Rieter Textile
Systems in the first four months were
therefore more than 50% lower than in
the previous year. Since any substantial
improvement is not expected to materialize before the end of 2008, sales are
forecast to be significantly lower than
previously
envisaged, especially in the second half
of the year. Rieter will therefore make
appropriate adjustments in light of this
situation. In the first four months vehicle production in Rieter’s main markets
tekstil teknoloji
14
in the US/Canada and Western Europe
was some 5% lower than a year earlier.
Due to this and to currency translation
effects during this period Rieter Automotive Systems posted a decline in sales revenues of some 4%. Rieter has
therefore intensified the cost-cutting
efforts already initiated, but is also negotiating with customers regarding price adjustments. This situation means
that operating earnings will not equal
the previous year’s figure. The structural measures already announced with
regard to the manufacturing sites in
Western Europe and North America as
well as improvement projects in England will continue to be pursued.
GÜNDEM NEWS
Dokumac›lar ‹çin Benninger Semineri, Bursa’da Yap›ld›
Bursa’da yap›lan Benninger Semineri’nde dokuma haz›rl›k makineleri olan Versomat, Ergotec,
Ben-Direct seri çözgü makineleri, ça¤›ll›klar ve Ben-Sizetec hafl›l makinesi tan›t›ld›.
B
ilol Tekstil’in Türkiye mümessilli¤ini
yapt›¤› Benninger firmas›, yak›n geçmiflte Küsters’in yafl terbiye ve boya makineleri bölümünü sat›n alarak hizmet
yelpazesini geniflletmiflti. Dokuma-örme
ve terbiye sektörlerine yönelik olarak faaliyet gösteren firman›n dokuma haz›rl›k
makineleri hakk›nda, 14 May›s 2008/
Çarflamba günü Bursa Holiday Inn Oteli’nde seminer düzenlendi. Bilol Tekstil taraf›ndan düzenlenen seminerde, Firma
Orta¤› ve Dokuma Bölümü Direktörü Pamir Özaltan taraf›ndan seri çözgü, konik
çözgü ve hafl›l makinelerindeki en son yenilikler ve teknik özellikler hakk›nda bilgiler verildi.Benninger dokuma haz›rl›k makineleri olan: Versomat yüksek performansl›, esnek, düflük metrajl› numune
konik çözgü makinesi; Ergotec yüksek
performans yüksek metraj konik çözgü
makinesi; Ben-Direct yüksek performans
seri çözgü makinesi, ca¤l›klar ve Ben-Sizetec yüksek performans hafl›l makinesi
modelleri hakk›nda bilgiler verilen seminer, Bursal› firmalar taraf›ndan büyük ilgi
gördü. Pamir Özaltan taraf›ndan tan›t›lan
makineler ve bafll›ca özellikleri flöyle:
K›sa metraj ve numune tarz çözgülerin üretimi için ekonomik alternatif
Versomat :
• Yüksek esneklik: Düflük numara ipek ,
Bilol Tekstil Firma Orta¤› ve Dokuma Bölümü Direktörü
Pamir Özaltan, Benninger dokuma haz›rl›k makinelerini tan›tt›.
monofilament ve multifilament polyester
türleri, ince ve büyük numara kesik elyaf
; pamuk, viskon veya yün türleri, küçük
veya büyük miktar bobinler fark etmeden
kullan›labilir.
• Yüksek üretkenlik: Özel olarak dizayn
edilen tambur üzeri robot ile maksimum
üretim h›z› art›k mümkündür, bir ca¤l›k
ile iki ca¤l›kl› gibi çal›flmak yüksek üretimi
ve esnekli¤i garanti eder.
• Materyal kullan›m alan›: ‹pek, Gömleklik, Yün, dekoratif kumafllar, Filament,
monofilament ürünler (çözgü uzunluklar›
3500 m olan 6 dtex , 20 dtex ).
• Çözgü tipine göre kullan›m›: Tek renkli
çözgü, Basit tekrarl› çözgüler (seksiyon
bafl›na en az tek tekrar), De¤iflik renk tek-
ranti eder.
• Seksiyon tansiyon kontrolü: Bant içindeki tüm ipliklerin a¤›rl›k ölçer silindir
üzerinde kontrol ve ölçümü, Bant tansiyon ölçüm ve kontrolünün tambur sar›m
noktas›na çok yak›n yap›lmas›, Otomatik
tansiyon kontrolünün motorize ayarlanan
yay ve bask› ile ayarlanmas›.
• Dokunmatik ekran: Gerekli verilerin kolay ve basit girifli
• Makine teknik donan›m›: Kullan›labilir
en 2200 mm; çözgü h›z› 700 m/min; levent h›z› 250 m/min, levent tansiyonu
4000 N. Kullan›labilir en 3600 mm; Çözgü h›z› 700 m/min; levent h›z› 180
m/min; levent tansiyonu 7000 N; konik
oran› 1:6; konik uzunlu¤u 970 mm; tambur çap› 604 mm; maksimum kalba/seksiyon tansiyonu 200 N; maksimum sar›m
levent çap› 700 mm; maksimum 1000
mm levent flanj çap› kullan›labilir.
• Haflfl››l ay›rma: 7 adede kadar hafl›l ay›rma programlan›r.
• Dinamik frenleme tertibat›: Maksimum
levent tansiyonu 2000 (3500) N. Tambur ve
levent kafas› aras›na konumland›r›lm›fl;
a¤›rl›k ölçer sensörü (Load Cell) ile donat›lm›fl boyuna silindir tüm çözgü uzunlu¤u
boyunca levente alma tansiyonunu ayarlar.
• Wax’lama ünitesi: Aktarma ve waxlama
silindiri; Wax’lama silindiri makine durdu-
Versomat’ta Düflük numara ipek türleri, monofilament ve
multifilament polyester, ince ve kal›n kesik elyaf, küçük
veya büyük miktar bobinler fark etmeden kullan›labilir.
Bilol Tekstil Firma Orta¤› Galip Bilol, konuklar›n sorular›n›
yan›tlad›.
rarlar›, Çok renkli seksiyonlar.
• Makine kullan›m alan›: Çözgü uzunlu¤u max. 700mm flanj çap› kadard›r. Bant
eni: min. 4mm; max. 150 mm, Bant adedi: limitsiz, bant bafl›na iplik say›s›: ‹plik
numaras›na ba¤l› de¤iflir.
• Tambur sar›m ölçümü: Ölçüm k›sa veya
uzun çözgü metraj› fark etmeden do¤ru
çözgü oluflumunu laser teknolojisi ile gatekstil teknoloji
16
¤u zaman otomatik olarak iner; boflalt›lmas› için Wax teknesi tek taraftan yatay
hale getirilebilir.
mak için aksesuarlar:
• Çift ca¤l›k çal›flflm
Çapraz tara¤› ve k›lavuz tara¤› önceden
haz›rlanabilir, yüksek üretkenlik.
• Antistatik al›c›lar: ‹ki adet antistatik cihaz
elektriklenmeyi engeller, biri k›lavuz tara¤›nda ve di¤eri de tambur yak›n›ndad›r.
GÜNDEM NEWS
• Darbelere karfl› korunakl› dokunmatik
ekran.
• Görsel renkli ekran.
• Yard›m menüsü ile kolay hata teflhisi.
Konik Çözgü Makineleri için Ca¤l›k
Sistemleri :
De¤iflik tip ca¤l›klar›n kullan›m› müflteri
taleplerine ve kendi üretim alanlar›na göre çeflitlilik gösterir. Tek veya çift ca¤l›k
kullan›m›; renkli iplikler, ham iplikler, kesik elyafl› lifler veya filament iplikler için
flu ca¤l›klar mevcuttur:
• GP-F, Sabit Ca¤l›klar
• GP-D, Döner Ca¤l›klar
• GP-W, Arabal› Ca¤l›klar
Bursal› dokuma firmalar›, seminere yo¤un ilgi gösterdi.
Yüksek performansl› konik çözgü
makinesi Ergotec:
• Esnek kullan›m alanlar› için tasarlanm›fl
en son jenerasyon konik çözgü makinesidir.
• Ergonomi esas al›narak tasarlanm›fld›r.
Her dü¤me kullan›c› lehine do¤ru yere
konumland›r›lm›fld›r.
• Kolay kullan›m ve ergonomi sunar.
• Benninger çözgü kalitesi: H›z ve bobin
çap› gözetmeksizin sabit bant tansiyonu,
ipli¤in tambura eflitleyici silindir ile sar›m›
tambur üzeri do¤ru silindirik geometriyi
korur, Bant izleri oluflmaz.
Mutlak silindirik geometri tüm çözgü eni
üzerinde eflit iplik tansiyonunu sa¤lar,
eflitleyici silindir sayesinde minimum iplik
stresi ile kompakt iplik üretimi sa¤lan›r,
de¤iflken iplik yo¤unlu¤una ra¤men, mutlak silindirik çözgü paketi oluflturulur, aç›k
iplik hareketi sayesinde düzgün iplik ayarlamalar› yap›l›r.
• Yüksek üretkenlik: Minimum iplik stresinde çözgü h›z› 1000 metre/dakikaya kadar
ç›kar; ergonomik olarak dizayn edilmifl
çözgü tablosu en k›sa ulafl›m mesafesini ve
çabuk müdahaleyi sa¤lar; çapraz ipi, çözgü silindirinin üstündeki ikinci bir silindirin
aç›l›p kapanmas›na gerek kalmadan h›zl›
geçirilir; çapraz tara¤› otomatik hareket
eder; h›zl› ve basit iplikleme ve kopuk
onarma; otomatik makine duruflu ve çapraz tara¤› aç›l›m› çaprazlama ifllemini kolaylaflt›r›r; mutlak sabit iplik tansiyonu ile
500 metre/dakikaya kadar levende alma
kabiliyeti; motorize çözgü destekleri ve
otomatik çözgü levendi besleme tertibat›;
çabuk ve h›zl› iplik görüntüleme ve kopufl
haf›za sistemi ile iplik kopufllar›n›n onar›m›
çok kolay ve ergonomikdir..
• Kolay kullan›m: Yönlendirici yard›m asistan› ile çözgü veri girifli; ifllem veri depolanmas› ile her desene ait ayarlar›n saklanmas› ve
geri ça¤›r›lmas› (Reçete iflletimi); olas›l›klar›n
denetimi ile yanl›fl veri giriflinin veya kullan›m
hatalar›n›n engellenmesi; otomatik çapraz
tara¤› ve çözgü tara¤› hareketi kullan›m› kolaylaflt›r›r; Enler 2200-5600 aras› mevcuttur;
De¤iflik çözgü levent tertibat› 800, 1016 ve
1250 mm flanfl aral›¤›n› mümkün k›lar. Monofilament, Sürekli veya kesik elyaf iplikler
gibi de¤iflik bobinler için esnek kullan›m sunar. Mononofil filament materyelleri için
kuvvetlendirilmifl tambur opsiyonu ; çapraz
tara¤› eni 1000 veya 1400 mm; Wax’lama
cihaz› opsiyonu; levende alma tansiyonlar› 3
kN, 5 kN, 16 kN veya 30 kN; çözgü h›z›
1000 metre/ dakika; levende alma h›z› 500
metre/dakika olarak mümkündür.
Yüksek çözgü kalitesi için ham ve boyal› leventlere uygun seri çözgü sistemi Ben-Direct :
• Flanj çaplar›: 800, 1000, 1250 veya
1400 mm
• Ham veya boyal› levendlerin çözülmesi
için uygun esneklik.
• ‹leri teknoloji ile modern ölçüm ve kontrol teknolojisi.
• %0,1 do¤rulukta hassas ölçüm.
• Simens iflletim sistemi.
• Kolay data girifli.
tekstil teknoloji
18
Ben-Sizetec Hafl›l Makinesi :
• 12-20 veya 24 adet hafl›l levent ça¤l›¤›. Pnömatik fren tertibat›
• Tek leventden dokuma levendine hem aktarma ve hem hafl›l imkan›
• Tek veya çift hafl›l teknesi; Çift s›kma ve çift
dald›rma teknolojisi ve ön ›slatma opsiyonu.
Yafl bölgede 1 adet AC motor hareketi; 3
adet silindir gurubu ile kuru bölgede 1 adet
AC motor ile iplik çekimi ; hem kuru, hem yafl
tansiyon ve uzama kontrolü.
• 20 adete kadar kurutma silindiri; son silindir
AC motor tahrikli; son 3 silindir aras› zincir
tahrik ba¤lant›s› ve di¤er kurutma silindirlerinin kumafl h›z› ve a¤›rl›¤› ile ba¤›ms›z dönüfl
hareketi; Teflon ve krom kaplama ›s›sal silindirler; 2 veya 3 adet hava egzost baca ba¤lant›s› ve fanlar.
• Kurutma sonras› vakslama
• Levent sar›m kafas›: Levent sar›m› ve iplik
çekifli için 2 adet direk olarak ba¤l› AC efl zamanl› motor . Düzgün levent sar›m› için 0-40
mm aras› kademesiz ve h›z ba¤lant›l› tarak
travers hareketi. Kolay ve ergonomik iplik
müdahale imkan›. Handymat kontrol paneli
ile kolay makine kullan›m› ve ön sar›m taraf›
kolay levent müdahaleleri
• Bireysel çok yönlü AC tahrik: En uygun kal›c› elastiklik için en do¤ru gerginlik kontrolü,
iplik tansiyonunun en do¤ru kontrolü.
Yaz›l›m: Hafl›l makinesinin tüm parçalar›n›n
kontrolü, kalite kontrol ve hata teflhis yaz›l›m›,
Harici yaz›c› ba¤lama opsiyonu, Benninger’e
modem ba¤lant›s› ile dünya çap›nda tele-servis, data al›flverifli için MMI-PC (opsiyon) ara
yüzü.
GÜNDEM NEWS
Benninger Seminar for Weavers was Held in Bursa
Weaving preparation machines Versomat, Ergotec, Ben-Direct direct warping machines, creels
and Ben-Sizetec sizing machines were introduced at Benninger Seminar in Bursa.
B
enninger company, which is represented by Bilol Tekstil in Turkiye, has
recently purchased Küster’s wet finishing
and dyeing machinery department and
expanded its service range. A seminar
about the weaving preparation machines
of the company, which is operating in
the fields of weaving-knitting and finishing sectors, was organized in Bursa Holiday Inn Hotel, on Wednesday, May 14th
2008. Information was provided about
the latest developments and technical features of direct warping, sectional warping and sizing machines by Bilol Tekstil’s
Partner and Director of the Weaving
Department Pamir Özaltan, in the seminar that was organized by Bilol Tekstil.
Providing information about Benningers
weaving machines Versomat high performance, flexible, short length sectional
warping machine; Ergotec high performance sectional warping machine, BenDirect high performance direct warping
machine, creels and Ben-Sizetec high
performance sizing machines; the seminar receive great interest from companies of Bursa. The machines introduced by
Pamir Özaltan, and their main specifications are:
An economical alternative for the
production of short length warps:
Versomat
• High Flexibility: Low count silk types,
monofilament or multifilament polyester,
fine or coarse staple fiber, small or big
amount of packages can be used without making no difference.
• High productivity: Maximum production speed is now possible with specially
designed robot; working with one creel
as if two creels ensures high production
and flexibility.
• Material application field: Silk, Shir-
Ben-Direct high performance direct warping machine.
ting, Wool, decorative fabrics, Filament,
ment of automatic tension control with
monofilament (6 dtex, 20 dtex with the
motorized adjusted spring and scale
warp lengths of 3500 mm).
pressures.
• Application according to warp type:
• Touch screen: Easy and simple ente-
Single color warp, simple repeat warps
ring of required data.
Versomat low count silk types, monofilament or multifilament
polyester, fine or coarse staple fiber, small or big amount
of packages can be used without making no difference.
(minimum single repeat per section), Different color repeats, Multi-color sections.
• Machine applications: Warp length
max. 700 mm flange diameter, section
width: min 4mm, max. 150 mm; number of sections unlimited; number of
yarn per section: variable depending on
the yarn count.
• Drum winding measurement: The
measurement
guarantees
accurate
warp formation no matter it is short or
long length warp.
• Section tension control: Control and
measurement of all yarns in the section
on weight measure, making section
tension measurement and control very
close to drum winding point, adjusttekstil teknoloji
20
• Technical features of the machine:
Working width of 2200mm; warp speed 700m/min,; beam speed 250
m/min.; beam tension 4000 N; Working
width of 3600mm; warp speed
700m/min,; beam speed 180 m/min.;
beam tension 7000 N; section rate 1:6;
section length 970 mm; drum diameter
604 mm; maximum section tension
200N; maximum winding beam diameter 700mm; maximum 1000 mm beam
flange diameter.
• Size separation: up to 7 size separations can be programmable.
• Dynamic brake mechanism: Maximum beam tension 2000 (3500) N;
lengthwise roller equipped with Load
Cell adjust beaming tension along the
whole warp length..
GÜNDEM NEWS
• Waxing Unit: Turning and waxing roller; waxing roller descends automatically
when the machine stops; wax bowl can
be made to horizontal position from a
single side in order to empty it.
• Accessories to work with double creel:
Leasing reed and guide reed can be prepared before hand; high productivity.
• Antistatic equipments: Two antistatic
devices prevent induction; one of them
is close to guide reed and the other one
is close to drum.
High performance sectional warping machine: Ergotec
• It is the latest generation sectional
warping machine, which is designed for
flexible applications.
• Each button is placed accurately.
• It is user-friendly and ergonomic.
• Benninger warp quality: Independent
of speed and package diameter; constant section tension; section marks do
not occur thank to short space between the yarn and drum and precise section adjustment; an absolute cylindrical
yarn build up ensures constant yarn
tension over the whole warp width,
compact yarn production is achieved
with minimum yarn stress thanks to
evener roller; absolute cylindrical warping package is formed despite variable yarn density; accurate yarn settings
are carried over thanks to open yarn
movement.
• Hiigh productivity: warp speed goes
up to 1000 m/min. in minimum yarn
tension; ergonomically designed warping table provides the shortest distance and quick intervention; leasing yarn
is threaded quickly without needing
opening and closing of a second rollers
on the warping roller; leasing reed operates automatically; quick and easy
threading and break repair; automatic
machine stop and leasing reed opening
facilitates leasing process; beaming capability up to 500 m/min. with the absolute constant yarn tension; motorized
warp supports and automatic warp beam feeding mechanism; repairing yarns
breaks with quick and easy yarn monitoring.
• User-friendliness: Guide assistant
warp data input; saving and recalling
the settings belong to each pattern
thanks to process data storage (recipe
process); prevention of incorrect data
entry or using faults through the inspection of possibilities; automatic leasing reed and warping reed movement;
width 2200-5600; warp beam diameter
800, 1016 and 1250 mm; it can be
used for various packages such as filament or staple fiber yarns; reinforced
drum for monofil filament materials;
leasing reed width 1000 or 1400 mm;
waxing device is optional; beaming tensions are 3kN, 5 kN, 16 kN or 30 kN;
warp speed is up to 1000 meter/min.;
beaming speed up to 500 m/min.
Direct-warping system suitable for
raw and dyed beams for high warp
quality: Ben-Direct
• Flange diameter for 800, 1000, 1250
or 1400 mm.
• Production of raw and dyed beams in
the same machine.
• Modern measurement and control
technology with advanced technology.
• Precise measurement with 0.1% accuracy.
• Siemens operating system.
• Easy data entry.
• Touch screen protected against strokes.
• Visual color screen.
• Easy error diagnosis with help menu.
Creel systems for sectional warping
machines
The use of various creels shows diffe-
Ben-Sizetec high performance sizing machines.
tekstil teknoloji
22
rences according to the customer demands and their own production fields.
The following creels are available for
using single or double creels, colored
yarns, raw yarns, staple fiber yarns or filament yarns:
• GP-F Fixed Creels
• GP-D Rotating Creels
• GP-W Carriage Creels
Ben -Sizetec
• Up to 12-20 or 24 sizing creel systems. Pneumatic brake mechanism.
• Both transfer and sizing from single
beam to weaving beam.
• Single or double sizing.
• Up to 20 drying cylinders.
• Waxing after drying proces.
• Beam warping head: Two simultaneous AC motors are used for beam warping and yarn take up.
0-40 mm non-gradual and speed connected reed traverse movement provides accurate and smooth beaming.
Easy access of yarn reed facilitates yarn
interventions. Machine is easily used
with Handymat control panel and beam
functions are carried over.
• Individual versatile AC drive: The best
tension control for the most appropriate permanent flexibility, the most accurate control of yarn tension.
• Software: The control of all components of sizing machine; quality control and fault diagnosis software; software for printer; worldwide teleservice
with modem connection to Benninger;
MMI-PC (optional) interface for data
exchange.
GÜNDEM NEWS
AWC Sayesinde %40’a Kadar Daha Az Hava Tüketimi
Sultex rapierli dokuma makinelerinin ard›ndan hava-jetli dokuma makinelerini de en son teknolojilere göre
gelifltirdi. Sonuç ilk kez ITMA 07’de en son jenerasyon hava jetli dokuma makinesi L5500 ile sergilendi.
L
5500, 2000 m/dak. üzerinde yüksek bir atk› yerlefltirme
oran›, kapsaml› otomasyon ile kombine, kullan›c› dostu
özelli¤i rekabetçi dokuma fabrikalar› için en üst düzeyde tercih
edilirlik sa¤l›yor. L5500’ün öne ç›kan özellikleri çok yönlülük ve
esneklik, dört atk› rengi ya da çeflidine kadar iplik dostu yerlefltirme ve en yüksek kullan›c› dostu özellikleri ile her detay›nda
ergonomik tasar›m› kaps›yor.
Optimize edilmifl bas›nçl› hava tüketimi
Yeni Aktif Atk› Kontrol Sistemi (AWC) sayesinde bas›nçl› hava
tüketimi daha da azalt›ld›. Atk› ipli¤inin patentli gerçek-zamanl› izlenmesi röle düzelerinin tahmin edilebilir kontrolünü mümkün hale getiriyor. Haval› Kavray›c› Sistemi (AGS) ile atk›daki
likra iplikleri de hatas›z flekilde dokunuyor. Patentli RTC (Gerçek Zamanl› Kontrol cihaz›), düze üfleme zamanlar›n› optimize
ederek, mevcut atk› yerlefltirme oran›n› etkileyen ak›ll› bir aktif
kontrol sistemidir. Atk› ipli¤ine ve makine enine ba¤l› olarak;
hava tüketimi yüzde 10 ila 40 aras›nda azalt›labiliyor.
Daha yüksek verimlilik
Otomatik atk› tamiri iflletim personelinin ifl yükünü etkili biçimde azalt›r ve daha k›sa durma zamanlar› sa¤lar. L5500 kronolojik kontrollü, serbestçe programlanabilir bafllang›ç izi önleme cihaz› ile hatas›z kumafl kalitesini garanti eder.
Tamamlay›c› kamlarla tefe tahriki optimal tefe duraklamas› ile
sonuçlan›r. Sonuçlar sürekli olarak yüksek kumafl kalitesi ve düflük enerji tüketimidir. Direkt servo motoru sayesinde de¤ifltirilecek, afl›nmaya maruz kaflan tahrik kay›fllar› ya da kavrama ya
da fren astarlar› yoktur, bu iflletme ve bak›m maliyetlerini azalt›r.
Elektronik kontrollü çözgü b›rakma ve mekanik tahrikli pozitif arka köprü silindiri kontrolü dolu çözgü levendinden bofla mükemmel çözgü gerilimini garanti eder.
Gerçek h›zl› stil de¤iflikli¤i
RTC teknolojisi ekonomik bir avantajd›r. Bu teknoloji ile gerçek h›zl› stil de¤ifliklileri il kez mümkündür. Stil de¤iflimini takip eden zaman al›c› optimizasyona gerek yoktur. Gerçek Zamanl› Kontrol Cihaz› dolu bobinden bofla filament ipliklerinin
farl› özelliklerini tan›r ve uygun flekilde karfl›l›k verir.
Yüksek esneklik
L5500 endüstri, ev, spor ve bofl zaman uygulamalar› için çok
genifl bir kumafl yelpazesini üretmek için dizayn edildi. 400
mm maksimum çal›flma eni hafiften orta a¤›rl›¤a teknik tekstillerin maliyeti uygun üretimini de mümkün k›l›yor. Mühendislik tasar›m› bak›m›ndan L5500 güvenilirlik, performans ve
kalite için üretilmifltir. Renkli dokunmatik ekran operatörü
aç›k bir biçimde ve do¤rudan amac›na yönlendirir. Entegre
edilmifl kullan›c› yard›m modülü, seyir defteri ve dahili hata
ay›klama sistemi makinenin iflletimini çok kolaylaflt›r›r.
K›sa ayarlama zamanlar›
Sultex’in y›llard›r makine ayarlama zamanlar›n› en aza indirmek için sürekli kulland›¤› teknolojiler L5500’e de entegre
ediliyor. Yeni Sulzer Textil EP11dokuma tezgah›ndaki ergonomik yönden hatas›z a¤›zl›k oluflturma düzene¤i minimal stil
de¤iflikli¤i zamanlar›n› garanti etmeye yard›mc› olur. Kenarlar
yeni hava-jetli dokuma makinesinde EDL (Elektrikli leno cihaz›) ile oluflturulur. Ba¤›ms›z kenar cihazlar› (ISD), kenar mühürleme cihazlar› ya da havalar› kenar yapma üniteleri sa¤lanabiliyor.
tekstil teknoloji
23
GÜNDEM NEWS
Up to 40% Less Air Consumption Thanks To AWC
After the rapier weaving machines, Sultex has also upgraded its air-jet weaving machines to the technological state of the
art. The result was presented for the first time at ITMA 07 with the latest-generation air-jet weaving machine, the L5500.
A
high weft insertion rate of over
and the built-in debugging system ma-
2000 m/min, combined with exten-
ke the machine significantly easier to
operate.
sive automation and user-friendliness
lead to top profitability for competitive
weaving mills. The outstanding features
Short setup times
of the L5500 include; versatility and fle-
The technologies that Sultex has consis-
xibility, yarn-friendly insertion of up to
tently used for decades to minimize
four weft colours or types of yarn and
machine set-up times are also an integ-
ergonomic design in every detail for
ral part of the L5500. The ergonomi-
greater user-friendliness.
cally faultless shed setting arrangement
on the new Sulzer Textil EP11 tappet
Optimized compressed air consumption
motion helps ensure minimal style
Thanks to the new Active Weft Control
change times. Selvedges are formed on
System (AWC), the compressed air con-
the new air-jet weaving machine with
sumption is further reduced. Patented
real-time monitoring of the weft yarn
The L5500 is designed to produce a broad range of fabrics
for industry, for the home, for sports and leisure activities.
ELD (electric leno device). Independent
selvedge devices (ISDs), selvedge sea-
makes predictive control of the relay
a style change. The Real Time Control-
ling devices or air tucking units can be
nozzles possible.
ler also recognizes the different charac-
supplied.
With the Air Gripper System (AGS),
teristics of filament yarns from the full
Lycra yarns in the weft are also woven
to the empty package, and responds
Higher productivity
faultlessly. The patented RTC (Real Time
accordingly.
Automatic pick repair effectively reduces the operating personnel’s workload
Controller) is an intelligent, active control system that influences the current
High flexibility
and leads to shorter downtimes. With
weft insertion rate, optimizing the
The L5500 is designed to produce a
its chronologically controlled, freely
nozzle blow times. Depending on the
broad range of fabrics for industry, for
programmable starting mark preventer,
The outstanding features of the L5500 include; versatility and flexibility,
yarn-friendly insertion of up to four weft colours or types of yarn and
ergonomic design in every detail for greater user-friendliness.
the L5500 guarantees faultless fabric
quality. The sley drive by complementary cams results in optimal sley dwell.
The results are consistently high fabric
weft yarn and machine width, air con-
the home, for sports and leisure activi-
quality and low energy consumption.
sumption can be reduced by 10 to 40
ties. A maximum working width of 400
Thanks to the direct servo motor drive
percent.
cm also allows cost-efficient production
there are no wear-prone drive belts or
of light to medium-weight technical
clutch and brake linings to replace,
Genuine quick style change
textiles. In regard to engineering design
which reduces operating and mainte-
The RTC technology is a further econo-
also, the L5500 is built for reliability,
nance costs. The electronically control-
mic advantage. With this technology,
performance and quality.
led warp let-off and the mechanically
genuine quick style changes are possib-
The colour touch screen guides the
driven positive back rest roller control
le for the first time. There is no need for
operator clearly and directly to his goal.
ensure perfect warp tension from full
time-consuming optimization following
The integrated user help, the logbook
to empty warp beam.
tekstil teknoloji
24
MOTEX Milano Tel: +39-02 4409541
ALFREDO MODIANO ve O⁄LU KOLL. fiT‹.
Tel: (0212) 210 54 95
GÜNDEM NEWS
“Türkiye Dokuma Rehberi 2” Haz›rlan›yor
Teknik Fuarc›l›k ve Yay›nc›l›k Ltd. fiti. sektörden ve yurtd›fl›ndaki firmalardan gelen talep
do¤rultusunda, 1998’de ilkini yay›nlad›¤› Türkiye Dokuma Rehberi’nin 2.’sini haz›rl›yor.
T
eknik Fuarc›l›k ve Yay›nc›l›k Ltd.
rehberin önemli bir kaynak olmas›n›
fiti. taraf›ndan 1998 y›l›nda haz›r-
planl›yor. Bu dokuma rehberinde ku-
lanan Türkiye Dokuma Rehberi, ‹ngi-
mafl, konfeksiyon-giyim, ev tekstili ko-
lizce-Türkçe olarak yay›nland› ve dün-
nular›na yönelik faaliyet gösteren do-
ya genelinde da¤›t›ld›.
kuma firmalar› ve entegre tesisiler
Bu rehberden 10 y›l sonra, sektörden
hakk›nda detayl› makine parkuru ve
ve yurt d›fl›ndaki firmalardan gelen ta-
kapasite bilgisi, ücretsiz olarak yer ala-
lep do¤rultusunda, Türkiye Dokuma
cak.Türkiye’deki tekstil yat›r›mlar›n›n
Rehberi’nin 2.’si haz›rlan›yor.
kapasitesini ve dokuma sanayinin ge-
Türk tekstil sektörünün güçlendirilme-
liflmiflli¤ini tüm dünyaya göstermek
si ve uluslararas› tan›t›m› amac›yla,
amac›yla haz›rlanan bu rehber yurt d›-
üretim kapasitelerinin dünya genelin-
fl›ndaki tekstil fuarlar›nda da da¤›t›la-
de duyurulmas› gerekti¤i düflüncesiyle
cak. Ayr›ca, dünya genelindeki önemli
Teknik Fuarc›l›k ve Yay›nc›l›k Ltd. fiti.
gösteren firmalar›n, üretim parkurlar›-
markalar baflta olmak üzere tüm ilgili
özellikle dokuma sanayinde faaliyet
na ait tüm bilgilerin bulundu¤u bu
firmalara da ulaflt›r›lacakt›r.
“Turkiye Weaving Guide 2” is Being Prepared
The second one of Turkiye Weaving Guide, which Teknik Fuarc›l›k ve Yay›nc›l›k Ltd. fiti., published the first
one in 1998 in line with the demands coming from the sector and companies abroad, is being prepared.
T
urkiye Weaving Guide, which was
information about the production parks
in the fields of fabric, apparel-clothing,
prepared by Teknik Fuarc›l›k ve Ya-
of the companies especially operating
home textiles will be included for free
y›nc›l›k Ltd. fiti., in 1998, was published
in weaving sector will be an important
in this weaving guide. This guide,
in English-Turkish and distributed worl-
resource; with the thought of producti-
which is prepared in order to show the
dwide. 10 years later this guide, the se-
on capacities need to be announced all
capacity of textile investments and de-
cond one of Turkiye Weaving Guide is
over the world with the purpose of
velopment of weaving industry in Turki-
being prepared in line with the de-
strengthening the Turkish textile sector
ye to the world, will be also distributed
mands coming from the sector and
and its international promotion. Detai-
in textile exhibitions at abroad. Also it
companies abroad.
led machinery-park and capacity infor-
will be sent to all related companies,
Teknik Fuarc›l›k ve Yay›nc›l›k Ltd. fiti.,
mation about weaving companies and
specifically to important brands all over
plans that this guide including all the
integrated plants, which are operating
the world.
tekstil teknoloji
26
GÜNDEM NEWS
Wings, Müflterilerini Üretim Koflullar› Alt›nda ‹kna Ediyor
Azalt›lm›fl iplik sapma aç›s› Wings kullanan bir poy sisteminde e¤rilmifl ipliklerde geleneksel
olarak üretilen ipliklere k›yasla daha düzgün kaliteler oluflturmaktad›r.
Ü
rünün teslimattan sadece 3 gün sonra, ilk iki Wings ünitesi gerçek koflullar alt›nda iplik üretimine bafll›yor. ‹lk kez,
devrim yaratan poy konsepti uzun-vadeli
geliflim orta¤› Trevira GmbH’de üretim
koflullar› alt›nda test ediliyor. Bu, Bobingen tesisinde Wings sistemleri kullan›larak otomotiv endüstrisi için çeflitli titerlerde ve parametrelerde üstün ipliklerin
üretilece¤i, birkaç ay sürecek bir deneme
safhas›n›n bafllang›c›n› gösteriyor. Eylül
2007’de Münih’teki ITMA’da lanse edilen “tak ve kullan” ünitesinin faydalar›
Trevira Group’un Üretim Sorumlusu Sudhir Singh’i de ikna etti: “‹plik pazar›nda
marjlar gitgide daha daral›yor.
Wings’in daha basit iplik prosedürü zaman ve yer bak›m›ndan etkindir. ‹nsan
gücü ve telef bak›m›ndan önemli tasarruflarla sonuçlanmaktad›r”. Geleneksel
olarak üretilen ipliklere k›yasla, azalt›lm›fl
iplik sapma aç›s› Wings kullanan bir poy
Ürünün teslimattan sadece 3 gün sonra, ilk iki Wings ünitesi gerçek koflullar alt›nda iplik üretimine bafll›yor.
sisteminde e¤rilmifl ipliklerde daha düzgün kaliteler oluflturmaktad›r. ‹lk test sonuçlar›ndan memnun olan Bobingen’deki Trevira tesisinin Filament Bak›m Sorumlusu Thomas Flessenkemper flöyle diyor: “E¤rilen birinci partinin ilk k›sm›yla
bile %100 kalite verilerine ulafl›ld›. fiimdi
önümüzdeki birkaç haftada daha da
kompleks ürünlerle testler yapmay› sab›rs›zl›kla bekliyoruz.”
Komple bir iplik alma makinesi olarak sar›c›, bugün yayg›n olan galetlerin ve sar›c›lar›n mekansal ayr›m›n› ortadan kald›r›r.
poy sistemlerinin verimlili¤ini ve etkinli¤ini artt›rmak amac› ile gelifltirilen yeni sistem çözümü ad›nda bar›nd›rmaktad›r.
Wings Is Convincing Under Production Conditions
Compared to conventionally-made yarns, the reduced yarn deflection angle generates yet
more even qualities of the yarns spun on a POY system using Wings.
O
nly 3 days after delivery, the first two
Wings units commenced yarn production under real conditions. For the
very first time, the revolutionary POY
concept is being tested under production conditions at our long-term development partner, Trevira GmbH. This marks
the kick-off of a trial phase at the Bobingen site destined to last several months,
during which high-end yarns with various titers and parameters will be manufactured for the automobile industry
using the Wings systems. The benefits of
the plug-and-play unit launched in Sep-
tember 2007 on the occasion of the ITMA in Munich also convinced Sudhir
Singh, Head of Production at the Trevira
Group: “Margins in the yarn market are
becoming increasingly tight. Wings’
simpler string-up procedure is time and
space efficient. It results into considerable savings in terms of manpower and
waste.” Compared to conventionallymade yarns, the reduced yarn deflection
angle generates yet more even qualities
of the yarns spun on a POY system using
Wings. Correspondingly happy with the
first test results is Thomas Flessenkemtekstil teknoloji
28
per, Head of Filament Maintenance at
the Trevira plant in Bobingen: “100% of
the quality data were achieved even with
the first part of the initial batch that was
spun. We now eagerly look forward to
the tests with even more complex products over the following next few weeks.” The winder as a complete take-up
machine removes the spatial separation
of godets and winders common today.
Developed with the objective of increasing the productivity and efficiency of
POY systems, the new concept bears the
solution in its very name.
GÜNDEM NEWS
TTTP Toplant›lara H›zla
Devam Ediyor
Türkiye Tekstil Teknolojileri Platformu, bilgi
paylafl›m› ve proje ortakl›klar› oluflturma
toplant›s›n› 21 May›s Çarflamba günü gerçeklefltirdi.
T
ÜB‹TAK öncülü¤ünde bafllat›lan “Teknoloji Platformlar›”
kurulmas› çal›flmalar› çerçevesinde, Türkiye Tekstil Teknoloji Platformu oluflturan ‹stanbul Tekstil ve Konfeksiyon ‹hracatç› Birlikleri (‹TK‹B) çal›flmalar›na devam ediyor.
Bu kapsamda, uzun süreli Ar-Ge yol haritas›n›n belirlenmesi
için stratejiler gelifltirilmesi ve bu stratejilerin devlet taraf›ndan desteklenmesinin sa¤lanmas› hedefine yönelik olarak,
tüm sektörel taraflar›n kat›l›m›yla 10 ayr› “Beyin F›rt›nas›”
toplant›s› ‹stanbul’da gerçeklefltirildi. Toplant›larda kat›l›mc›lar taraf›ndan öngörülen sektörel araflt›rma öncelikleri, TTTP
Eflgüdüm Kurulu taraf›ndan de¤erlendirilerek tespit edilen
öncelikli alanlar do¤rultusunda uzman çal›flma gruplar› oluflturuldu. Bu ba¤lamda yap›lan toplant›lar›n en sonuncusu 21
May›s Çarflamba günü D›fl Ticaret Kompleksi’nde gerçeklefltirildi. Toplant›n›n aç›l›fl konuflmalar›n› ‹TH‹B Yönetim Kurulu
Baflkan› ‹smail Gülle, ‹HK‹B Yönetim Kurulu Baflkan› Süleyman Orakç›o¤lu ve TTTP Baflkan› Ahmet fiiflman yapt›lar.
fiimdiye kadar yap›lan toplant›lar›n sonuçlar›n›n paylafl›ld›¤›
konferansta TTTP’nin misyonuna ve vizyonuna de¤inildi. Ayr›ca ‹TA’n›n (‹stanbul Tekstil ve Haz›rgiyim Araflt›rma ve Gelifltirme Merkezi) da faaliyetlerinden bilgiler verildi. ‹TH‹B Yönetim Kurulu Baflkan› ‹smail Gülle yapt›¤› konuflmas›nda
tekstil ve konfeksiyon sektörünün dününü ve yar›n›n de¤erlendirirken teknolojik geliflmelerin ve Ar-Ge çal›flmalar›n›n
önemine dikkat çekti: “Son y›llarda uluslararas› tekstil ve
konfeksiyonun geliflmesine ba¤l› olarak tekstilde yeni kullan›m alanlar› ve yeni uygulamalar yo¤un olarak gündeme gelmektedir. Dünyada tüketim trendlerine bakt›¤›m›zda da
tekstil ürünlerine yeni fonksiyonlar kazand›r›larak çeflitli alanlarda kullan›ma haz›r hale getirilen bu yeni ürünlerin tüketiminin de h›zla artt›¤›n› görüyoruz. Tekstil sektörü dünya ihracat›nda %3,5luk pay›yla sekizinci büyük ihracatç› konumundad›r. Türk tekstil sektörü dünyada öncülük konumuna
ulafl›rken teknolojik geliflmeleri de takip ederek modern bir
altyap›ya sahip oluyor. Böylelikle yap›lan yat›r›mlarla iplikte
Dünyada dördüncü. AB’de birinci, mekiksiz dokuma tezgahlar›nda ise dünyada 10., AB’de birinci en büyük kapasitesine
sahip duruma gelmifltir. Bu geliflmeler do¤rultusunda, Türk
tekstil ve konfeksiyon sektörü, mevcut rekabet ortam›nda
baflar›l› olmas›na neden olmufltur. Ancak gelinen noktada
sektörümüz, yeni üretim alanlar› ve yeni fonksiyonlar kazand›r›larak farkl›laflt›r›lm›fl ürünlerde var olmak ve dünya pazarlar›nda yerini almak durumundad›r. Bunun için farkl› fonksiyonlu teknik tekstil ürünleriyle yeni ürün ve üretim alanlar›na
yönelmek sektörel amaçlar›m›zdand›r.”
tekstil teknoloji
29
GÜNDEM NEWS
TTTP Continues the Meetings Swiftly
Turkiye Textile Technologies Platform had its information sharing and project partnership formation
meeting on Wednesday, May 21.
I
stanbul Textile and Apparel Exporters
Unions (ITKIB), which formed Turkiye
Textile Technology Platform in the scope of
the establishment studies of “Technology
Platforms” started in the leadership of TUBITAK, continues its studies.
With in this context, 10 different “Brain
Storming” meeting were realized in Istanbul with the participation of all sectors in
order to develop strategies for defining the
long term R&D road map and getting governmental support for these strategies.
Sectoral research priorities specified by the
participators in the meeting were evaluated
by TTTP Coordination Committee and expert working groups were created in line
with defined priority areas.
In that context, the last one of these meetings was realized in Foreign Trade Complex on Wednesday, May 21. The opening
speeches of the meeting were given by Ismail Gülle, Chairman of ITHIB Management Board; Süleyman Orakç›o¤lu, The
Chairman of IHKIB management Board;
and Ahmet fiiflman the Chairman of TTTP.
At the conference, in which the outcomes
of the meetings made up to now were shared, also TTTP’ s mission and vision were
mentioned. Also information was provided
about the activities of ITA (Istanbul Textile
and Ready Made Clothing Research and
Development Center).
Ismail Gülle, Chairman of ITHIB Management Board evaluated the past and today
of textile and apparel sector in his speech
and the highlighted the importance of
technological developments and R&D studies: “New application fields and new implementations have come up intensively depending on the development of international textile and apparel industry in the recent years. When we look at the consumption trends over the world; we see that the
consumption of the textiles, which are provided with new functions and made ready
to use in many fields, is increasing rapidly.
Textile sector is the eighth largest exporter
in the world with its 3,5% share. Turkish
Sectoral research priorities specified by the participators in the meeting were evaluated by TTTP Coordination Committee and
expert working groups were created in line with defined priority areas.
textile sector is getting a modern infrastructure by following the technological developments, while it is leading over the world.
Thus it ranks the fourth over the world in
yarns thanks to the investments made. It
ranks the first in EU and it ranks the 10th in
shuttleless weaving looms over the world
and it has the largest capacity in EU. In line
with these developments; they enabled
Turkish textile and apparel sector to be suc-
cessful in the current competition environment. However, our sector has to be effective about new production areas and about differentiated products that were given
new functionalities at that point and secure its position in the world markets. That is
why to move towards technical textile products with different functions, new products and production areas are among our
sectoral goals.
VEFAT VE BAfiSA⁄LI⁄I
Gaziantep Sanayi Odas›’n›n ‹lk Meclis Baflkan›,
Gülsan A.fi’nin ve Kaflmir Hal›’n›n Yönetim Kurulu Baflkan›
M.Naci Topçuo¤lu
ve
Asbelt San. Tic. Ltd. fiti.’den
Kenan Ayd›n ile Mustafa Tosun,
May›s ay›nda aram›zdan ayr›lm›fllard›r.
Merhumlara Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine
baflsa¤l›¤› ve sab›r dileriz.
Teknik Fuarc›l›k ve Yay›nc›l›k Ltd. fiti.
tekstil teknoloji
30
GÜNDEM NEWS
Tekstil Üreticisi Vlisco Quintiq Planlama Suitini Hayata Geçiriyor
Helmond’daki tekstil üreticisi Vlisco, Quintiq’in Planlama Suitini hayata geçirdi. Vlisco, yaz›l›m›n› üretim proseslerini optimize etmek ve teslimat performans›n› gelifltirmek için seçti.
V
lisco, parafinli bask›lar ve java bask›lar üretiyor. fiirket bu renkli tekstillerin özellikle bayanlar taraf›ndan giyildi¤i Bat› Afrika pazar›na odaklan›yor.
Gamma Holding’in bir parças› olan Vlisco Afrika’da bir pazar lideridir.
Vlisco Quintiq çözümünü 2007 y›l›nda
derinlemesine bir seçim prosedürünün
ard›ndan seçti, çünkü yaz›l›m en çok esnekli¤i sundu. Quintiq’in planlama felsefesi yaz›l›m Vlisco’nun ihtiyaç ve taleplerini karfl›lamak için kolayca adapte edile-
bilece¤inden tam bir uyum sa¤lad›. Quintiq üretim sektöründe planlama ve zamanlamada büyük deneyimler kazand›.
Üretim yaklafl›m› metal sektörünü yans›tmaktad›r, öyle ki hammadde nihai
ürüne kadar defalarca ifllenir ve hatta
baz› durumlarda 302a kadar prosese ihtiyaç duyulur. Vlisco’da mevcut JD Edwards ERP sistemi Quintiq yaz›l›m çözümüne ba¤l›d›r. ‹ki ortam sorunsuz bir flekilde entegre edilmifltir. Yeni planlama
sisteminin avantajlar›n› say›ya dökmek
Textile Manufacturer Vlisco Goes
Live With Quintiq Planning Suite
Hertogenbosch, May 8, 2008 – Textile manufacturer Vlisco in
Helmond has gone live with Quintiq’s planning solution.
Vlisco selected the software to optimize its production
processes and improve its delivery performance.
V
lisco manufactures wax prints and java prints. The company
focuses on the West African market where this colorful textile is mainly worn by women. Vlisco, part of the listed Gamma
Holding, is a market leader in Africa. Vlisco chose the Quintiq
solution in 2007 after a thorough selection procedure because
the software offered the most flexibility. Quintiq’s planning philosophy provided a solid fit as the software is easily adaptable to
meet Vlisco’s needs and requirements. Quintiq has gained vast
experiences in planning and scheduling within the manufacturing
sector. The manufacturing approach mirrors the metal sector’s
such that raw material is processed various times towards an end
product and in some cases up to 30 processes are needed. At
Vlisco, the existing JD Edwards ERP system is linked to the Quintiq
software solution. The two environments were integrated seamlessly. It is still early to quantify in detail the advantages of the new
planning system; however, it is already clear that delivery performance has improved and Vlisco has more insight in to their
production flows and capacity availability. As a result, this enables
the production department to make informed decisions on the
work that needs to be completed and in the optimal sequence.
The most significant improvement at Vlisco, currently, is the workin-progress reduction of 18 percent. Overall, Vlisco is able to control its business more efficiently.
tekstil teknoloji
31
için halen erkendir; ancak flu aç›kt›r ki
teslimat performans› geliflmifltir ve Vlisco
üretim ak›fl› ve kapasite mevcudiyeti
hakk›nda daha fazla kavray›fla sahiptir.
Sonuç olarak bu üretim bölümünün tamamlanmas› gereken ifl hakk›nda daha
bilgili ve uygun s›ras›yla kararlar vermesini sa¤lamaktad›r. fiu anda Vlisco’daki en
önemli geliflme imalat› bitmemifl mallarda yüzde 18’lik azalmad›r. Genel olarak,
Vlisco iflini daha etkili bir biçimde kontrol edebilmektedir.
GÜNDEM NEWS
Cotton’dan Türk Tekstil Kültürüne Genel Bak›fl
Amerikan Ulusal Pamuk Konseyinin ihracat tan›t›m kolu olan Uluslararas› Pamuk Konseyi
(CCI), ABD’nin pamuk, pamuk çekirde¤i ve ürünleri ihracat›n› art›rmay› hedefliyor.
C
otton konseyi geçti¤imiz Mart
ay›ndan May›s ay›na kadar geçen
sürede Türkiye’de yaklafl›k 15 flehirde yapt›klar› araflt›rmalarda çok ilginç sonuçlar
elde etmifller. CCI Türkiye sorumlusu olarak 3 y›ldan bu yana yerleflik olarak çal›flan
Marsha Powell ile hem Cotton’un hedeflerini hem de Türk al›flverifl kültürüne dair
yap›lan araflt›rma üzerine konufltuk.
Lütfen kendinizi ve Cotton USA’y›
tan›t›n
ABD pamuk endüstrisini ve onun iki ticaret derne¤i Cotton Council International
ve Cotton Incorporated’› temsil ediyorum; pamu¤un ve ABD pamu¤unun pazarlanmas›ndan sorumluyuz. Türkiye
dünyadaki 7. büyük pamuk üreticisidir
ancak endüstri üretiminden daha büyük
oldu¤u için pamuk ithal etmek zorunda.
ABD, Çin ve Hindistan’›n ad›ndan 3. en
büyük ülke olmas›na karfl›l›k en büyük
ihracatç› konumunda. ABD pamuk elyaf›
ticaretinin %40’›n› sa¤l›yor.
Türkiye’deki amac›n›z nedir?
Türkiye’deki ofisimiz Türk pazar›, tüm
Do¤u Avrupa, eski Sovyetler Birli¤i ve
tüm Afrika’dan sorumludur. Türkiye’deki
amac›m›z Türk pamuk, tekstil ve giyim
endüstrilerine yard›mc› olmakt›r.
Cotton USA logosu niçin tüketici için
önemlidir?
Pek çok müflteri için ABD Cotton ad›
müflteri ya da tüketiciye ürünün kaliteli
bir giysi ya da bitmifl ürün oldu¤unu söylüyor. Avrupa’da tüketici araflt›rmas› ve
tan›t›m faaliyetleri yapt›k; bu markaya
sahip ürünler sahip olmayanlardan daha
fazla satmakta ve bu sat›fllar› artt›rmaya
yard›mc› olmaktad›r. Birim birinci amac›m›z tüketicilerin daha fazla pamuk ve
pamuk ürünleri sat›n almas›d›r.
Uluslararas› Dan›flman Marsha Powell
Türkiye’yi di¤er tekstil üreten ülkelerden ay›ran nedir?
Türk endüstrisinde beni her zaman etkilemifl olan fley ö¤renmeye çok ilgili olufllar›d›r. Türkiye d›fl›na giderler, yeni bir ürün
ya da teknoloji bulurlar ve bu yenili¤i ülkelerine getiriler. Türkiye; konumu, yeni
‹lginç araflt›rma sonuçlar›
Genifl yaflam biçimiyle ilgili giyim, al›flverifl ve tekstili incelemifller. Birtak›m ezberlerin bozulmas›n› sa¤layacak sonuçlar ortaya ç›km›fl. Araflt›rma daha iyi müflteri
tan›t›m› ve al›flverifle ve giysiye tav›rlar›n›
al›flverifl huylar›n› ve giysi ilgisini anlamakla do¤ru orant›l›. 245 erkek ve 255
kad›na yüz yüze sorulan sorulardan elde
edilen sonuçlar oldukça enteresan.
Mesela, “Türkler nereden al›flverifl yapar?” sorusuna verilen cevaplar genelde
butik, ba¤›ms›z ve ufak ma¤azalar ço¤unlukta. Bunun ard›ndan zincir ma¤azalar, al›flverifl merkezleri ve büyük ma¤azalar geliyor. Tabii genel olarak bak›ld›¤›nda da iki kere gidip bir kere al›flverifl
yap›yoruz. Türklerin ma¤aza seçimini neye göre yapt›¤› ise tahmin edilece¤i üzere ürünün fiyat›yla do¤ru orant›l›. Ürünün ödeme tarz› da kad›nlar› erkeklerden çok daha fazla etkiliyor. Türklerin
al›flverifl merakl›s› oldu¤u tüm sorulardan
“Türk endüstrisinde beni her zaman etkilemifl olan fley
ö¤renmeye çok ilgili olufllar›d›r. Türkiye d›fl›na giderler, yeni bir
ürün ya da teknoloji bulurlar ve bu yenili¤i ülkelerine getiriler.”
teknoloji için bir itici güç ve ö¤renme iste¤i, modern ve geliflmifl bir alt yap› ve esneklik gibi eflsiz avantajlara sahiptir.
Biz kendimizi Türkiye’deki tekstil endüstrisi için stratejik bir partner olarak görmekteyiz ve ortak olarak çal›flaca¤›m›z
pek çok fikir ve aktiviteler gelifltirmeye çal›fl›yoruz.
Örne¤in önümüzdeki y›l endüstri için telefinizi azaltmak ve böylece marj›n›z› yükseltmek için üretim prosesinizi nas›l de¤ifltirece¤iniz konusunda bir e¤itimi semineri düzenleyece¤iz. Endüstrinin küçük bir
yard›ma, yeni fikirlere ve taze düflünmeye
ihtiyac› oldu¤u alanlar› ar›yoruz. Bunun
için buraday›z.
tekstil teknoloji
32
ortaya ç›kan ortak bir netice olmas›na
karfl›l›k, genel olarak han›mlar›n erkeklere göre daha fazla al›flverifli sevdi¤i fikri
CCI’in araflt›rmas›ndan sonra tarihe kar›fl›yor. Evet yap›lan araflt›rmalar›n sonucunda Türk erkekleri Türk kad›nlar›na
göre daha fazla al›flverifl yap›yor. Al›flveriflte geçirilen sürenin kad›nlarda daha
fazla olmas› onlar›n daha fazla para harcad›¤› fikrini do¤rulam›yor. Erkekler daha az zaman geçirmesine karfl›l›k para
harcamaktan kaç›nm›yor.
Türk giyim kültürüne dair daha birçok
detay› bulabilece¤iniz ve dünya ülkeleriyle ayr›flt›¤›m›z ilginç noktalar› tespit edebilece¤iniz rapor di¤er ülkeler için de haz›rlan›yor.
GÜNDEM NEWS
Cotton’s General Survey of Turkish Textile Culture
Cotton Council International (CCI), which is exportation promotion branch of American
National Cotton Council, aims to increase cotton, cottonseed and products exportation.
C
otton council has obtained very interesting results at the studies that they have carried over almost 15 cities in Turkiye,
during the last March-May period. We make an interview
with CCI Turkiye Representative Marsha Powell, who has been
here for 3 years both about the goals of Cotton and about the
research carried over in Turkiye on Turkish shopping culture.
Please introduce yourself and Cotton USA
I represent the US cotton industry and its two trade associations
Cotton Council International and Cotton Incorporated and we
are in charge of marketing cotton as well as U.S Cotton. Turkiye
is the 7th largest cotton producer in the world but the industry is
much bigger that their production, so they must import. The U.S.
the 3rd largest producer after China and India but it is the largest
exporter. The U.S. provides 40% trade in cotton fiber.
What is your objective in Turkiye?
Our office in Turkiye is responsible the Turkish market, all of Eastern Europe, the former Soviet Union and all of Africa. Our objective here in Turkiye is to help the Turkish cotton, textile and
garment industries.
ting. For example the answers for the question of “Where do
Turks shop?” are generally boutiques, independent and small
stores. They followed by chain stores, shopping centers and large stores. Of course we mostly visit these places twice and make shopping once. As it can be guessed Turkish people store selection is based on product price. Also method of paying affects
women more significantly than men. Although all the questions
obviously show that Turks like shopping; the idea that women
like shopping more than men is disappearing after the research
of CCI. Yes; according to the result of the study Turkish men
shop much than Turkish women. Women’s spending much time in shopping does not confirm the idea that they spend
much money. Although men spend less time, they spend much
money. The report, which you can find many details about Turkish clothing culture and you can identify interesting points that
we diverge from worldwide countries, is being prepared for the
other countries.
Why is the Cotton USA logo important for the consumer?
For a lot of customers, the US Cotton name tells the customer
or consumer that the product is a quality garment or finished
product. We have done consumer research and promotional activities in Europe that products that have this trademark outsell
the products without, so in fact it does help increase sales. Our
1st objective is for consumers to buy more cotton and cotton
products.
What differentiates Turkiye from other textile producing
countries?
One element that I have always been impressed with about the
Turkish Industry is that they are very interested in learning. They
go outside of Turkiye, find a new product or new technology
and bring it back. Turkiye has unique advantages, as its location, a drive for new technology and desire to learn, a modern
and developed infrastructure and flexibility. We see ourselves as
a strategic partner for the textile industry in Turkiye, so we try
to develop a lot of ideas and activities so that we work as a partnership. For example, next year we will be holding training seminars for the industry, how to change your production process
in order to reduce your waste and therefore increase your margins. We are looking for areas where the industry needs a little
help, new ideas and some fresh thinking. That’s what we are
here to do, help.
Interesting study results
They studied a wide range of lifestyle issues related to clothing,
shopping and textiles. Results, which change over some known
issues, were obtained. Research is oriented for increased understanding of consumer attitudes towards shopping and clothes, clothing purchasing habits, and clothing interest and attitudes. The results obtained from the questions, which were asked to 245 males and 255 females face-to-face are very interestekstil teknoloji
33
GÜNDEM NEWS
Tekstil, Örgü ve Çorap Makineleri Fuar›’na Yo¤un ‹lgi
Tekstil, Örgü ve Çorap Makineleri Fuar›, teknolojiye yat›r›m yapmay› planlayan tekstilcilere
uluslararas› pazarlar›n kap›s›n› aralad›.
T
ekstil sektörüne markalaflma ve ka-
leri Derne¤i’nin (TEMSAD) ve Türkiye
yük ve en güçlü ticari etkinli¤i olan “UFI
lite yaratma çabas›nda rekabet gü-
Tekstil ‹flverenleri Sendikas›’n›n (TÜTS‹S)
Onayl› Fuar” Union des Foires Internati-
cü kazand›ran tekstil ve örgü makinele-
verdikleri destek ile eflzamanl› haz›rla-
onales (Küresel Fuar Endüstrisi Birli¤i)
ri sektörü ile iplik sektörü 14-18 May›s
nan 25. Uluslararas› Örgü, Nak›fl, Çorap
etiketini tafl›yan fuarlar uluslararas› are-
2008 tarihleri aras›nda Tüyap Fuar ve
Makineleri, Yan Sanayileri ve Aksesuar-
nada fuarlara kat›lan kat›l›mc›lara bir
Kongre Merkezi Beylikdüzü’nde bulufl-
lar› Fuar›, 25. Uluslararas› Tekstil Maki-
vitrin özelli¤i teflkil ediyor. 31 ülkeden
tu. Son yeniliklerin sergilendi¤i fuarlar-
neleri, Yan Sanayileri ve Tekstil Kimya-
611’i aflk›n firma ve firma temsilcili¤inin
Tekstil sektörüne markalaflma ve kalite yaratma çabas›nda rekabet
gücü kazand›ran tekstil ve örgü makineleri sektörü ile iplik sektörü
14-18 May›s 2008 tarihleri aras›nda TÜYAP’ta bulufltu.
kat›l›m› ile düzenlenen bu seneki fuarlarda Suriye, Pakistan ve Rusya, M›s›r,
Bulgaristan, Bangladefl, Hindistan, ‹ran,
Tunus, Polonya ve Cezayir’den al›m he-
da, sektör, sadece tasar›mda de¤il, ayn›
sallar› Fuar› ve 6. Uluslararas› ‹stanbul
yetleri a¤›rland›.
zamanda teknolojide yapt›¤› yeniliklerle
‹plik Fuar›’na ev sahipli¤i yapt›.
Söz konusu ülkelerin tekstil dernek bafl-
dünya pazar›nda rekabet gücünü art›r-
kanlar› da fuarlarda haz›r bulundu. Ay-
d›. Tüyap, 14-18 May›s 2008 tarihlerin-
UFI onayl› fuarlar
r›ca Uganda Devlet Baflkan Yard›mc›s›
de Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayici-
Konular›nda Avrasya bölgesinin en bü-
Gilbert Bukenya da fuarda haz›r bulun-
Fuar›n aç›l›fl›n› Devlet Bakan› Kürflad Tüzmen, Uganda Devlet Baflkan Yard›mc›s› Gilbert Bukenya, TEMSAD Baflkan› Adil Nalbant, T‹M Baflkan› O¤uz Sat›c›, TÜYAP ‹cra Kurulu Baflkan› Serdar Yalç›n birlikte yapt›lar.
tekstil teknoloji
34
GÜNDEM NEWS
31 ülkeden 611’i aflk›n firma ve firma temsilcili¤inin kat›l›m› ile düzenlenen bu seneki fuarlarda Suriye, Pakistan ve Rusya, M›s›r, Bulgaristan, Bangladefl, Hindistan, ‹ran, Tunus, Polonya ve Cezayir’den al›m heyetleri a¤›rland›.
du. Fuar aç›l›fl› Devlet Bakan› Kürflad
nuda, sa¤lam temeller üzerinde bir ya-
“Tekstil ülkesiyiz ve her zaman da
Tüzmen’le birlikte yapan Bukenya, yap-
p›lanma sa¤lad›¤›n›n aç›k göstergesidir.
böyle kalaca¤›z”
t›¤› konuflmas›nda dayan›flman›n öne-
Fuar›n aç›l›fl›nda konuflma yapan TEM-
mine de¤indi. Fuar› oldukça ilgiyle izle-
‹plik Fuar› konusunda bölgenin tek
SAD Baflkan› Adil Nalbant: “Türkiyemiz
yen Gilbert Bukenya, makine üreticile-
ve en büyük fuar›
bir tekstil ülkesidir. Bunun de¤iflmesi de
rinden bilgiler ald›.
‹plik Fuar› dünya iplik üreticileri için
mümkün de¤ildir. Sa¤l›kl› bir tekstil sek-
önemli bir buluflma noktas› oluyor.
törü için sa¤l›kl› bir tekstil makinesi sek-
Markalaflmak için teknolojik yat›r›m
Avrupa ve Asya’dan çok say›da iplik ve
törünün oluflmas› çok önemlidir. Bu,
Türkiye ekonomisinin ihracatta lokomo-
kumafl üreticisinin ziyaret etti¤i fuarda
hem içerideki üretime destek vermesi
tif sektörü olan tekstil sanayinin küresel
Türkiye’nin tüm dünyaya ihracat yapan
hem de dünyadaki teknolojileriyle yar›-
“Türkiyemiz bir tekstil ülkesidir. Bunun de¤iflmesi de mümkün
de¤ildir. Sa¤l›kl› bir tekstil sektörü için sa¤l›kl› bir tekstil
makinesi sektörünün oluflmas› çok önemlidir.
fl›r duruma gelmesi için önemlidir. Tekstil makine sanayi ülkemizdeki tekstil sanayinin de ayakta kalmas›n› sa¤layacakt›r. Biz tekstil makinecileri olarak kendi
pazarlara karfl› ayakta kalabilmek için
üretici firmalar› yer ald›.
sanayimizin geliflimi kadar kardefl ülke-
verdi¤i markalaflma çabas›n›n alt›nda
Fuarda insan sa¤l›¤›na zarars›z ekolojik
lerin de sanayilerinin geliflmesi için so-
yatan en önemli unsur üretimde tekno-
ürünler ile biyoteknoloji ürünü ve bitki-
rumluluk hissetmeliyiz. TEMSAD olarak
lojinin kullan›lma oran›d›r.
sel protein ba¤l›, anti-bakteriyel soya fa-
da bunu asli görevimiz olarak kabul et-
Teknolojik yeniliklerin girdi maliyetlerini
sulyesi ipli¤i baflta olmak üzere inek sü-
tik. Bu anlamda 15 ülkenin tekstil maki-
azaltmas› ve kaliteli ürünlerin daha ucu-
tü ipli¤i, m›s›r ipli¤i, kenevir ipli¤i, bam-
ne dernekleriyle karfl›l›kl› iflbirli¤i anlafl-
za mal edilmesini sa¤lamas› çok aç›k bir
bu ipli¤i, organik pamuk ipli¤i ve meta-
malar› yapt›k. Böylece birlikte olufltura-
gerçektir. Fuarlar›n her sene artan bir il-
lik iplik gibi ileri teknoloji ile üretilmifl ip-
ca¤›m›z güçten kaynaklanan sinerji ile
gi ile takip edilmesinin sektörün bu ko-
likler de sergilendi.
daha emin ad›mlarla ilerleyece¤iz” dedi.
tekstil teknoloji
36
GÜNDEM NEWS
Great Interest for Textile, Knitting and Hosiery Machines Exhibition
Textile, Knitting and Hosiery Machines Exhibition opened the doors of international markets
for the textile producers, who are aiming to make investment in technology.
T
extile and knitting machinery sector and yarn sector, which provide
competitiveness to textile sector in the
struggle of branding and creating
quality, met at Tüyap Fair and Congress Center, Beylikdüzü between
May 14 – 18, 2008. Having exhibited
the latest innovations, at the exhibition the sector increased it competitiveness in world market with its innovations not only in design but also in technology. Tuyap hosted 25th International Knitting, Embroidery, Hosiery
Machines, Side Industries and Accessories Exhibition, 25th International
Textile Machines, Side Industries and
Textile Chemicals Exhibition and 6th
International Istanbul Yarn Exhibition,
which were organized simultaneously
with the supports of Textile Machinery and Accessories Industrialists Association (TEMSAD) and Turkish Textile employers’ Association (TUTSIS)
between May 14 – 18, 2008.
UFI Approved Exhibitions
The exhibitions, which have the label
of “UFI Approved Exhibition” Union
des Foires Internationales (Global Association of Exhibition Industry), being
the greatest and the strongest events
of Eurasia region in their fields; serve
TEMSAD Chairman Adil Nalbant
ladesh, India, Iran, Tunisia, Poland and
Algeria. The chairmen of textile association of these countries were present
at the exhibitions. Also Uganda President Gilbert Bukenya was presented
at the exhibition. Opening the exhibition together with State Minister Kürflad Tüzmen, Bukenya mentioned the
importance of cooperation in his speech. Following the exhibition with great interest, Gilbert Bukenya get information from machinery producers.
Technologic investment for branding
The most important element of branding effort that textile industry shows
as Turkiye’s locomotive sector in order
to survive in global markets is the rate
Textile and knitting machinery sector and yarn sector; which provide competitiveness
to textile sector in the struggle of branding and creating quality, met at Tüyap Fair and
Congress Center, Beylikdüzü between May 14 – 18, 2008.
as a showcase for the exhibitors in international arena.
Organized with the participation of
more than 611 company and company representations from 31 countries, this year’s exhibition hosted purchasing committees from Syria, Pakistan and Russia, Egypt, Bulgaria, Bang-
of technology use in production. It is a
reality that technological innovations
decrease input costs and enables to
have better quality products for cheaper. Exhibitions having increasingly
much interest each year is the clear indicator that sector has been established soundly in that sense.
tekstil teknoloji
38
Yarn Exhibition is the only and the
largest exhibition of the region in
its field
Yarn Exhibition is an important meeting point for worldwide yarn manufacturers. Visited by many yarn and
fabric producers from Europe and Asia; the producer companies of Turkiye,
which make export to all over the
world exhibited at the exhibition. High
tech yarns as well as ecological products, which are not harmful for human health and biotechnology products and vegetable protein based,
anti bacterial soybean yarn; cow milk
yarn, corn yarn, hemp yarn, bamboo
yarn, organic cotton yarn and metallic
yarn were also displayed.
“We are a textile country and we
will always be”
Giving a speech at the opening of the
exhibition, TEMSAD Chairman Adil
Nalbant said: “Turkiye is a textile country. This is not possible to change. It
is very important to have a healthy
textile machinery sector to have a healthy textile sector.
This is very important both for the
supporting of the local production and
for the competition with the worldwide technologies.
Textile machinery industry will also
enable the survival of textile industry
in our country. As textile machinery
producers we need to feel responsible
for the development of other countries’ industries as well as the development of our own industry.
For that reason we make cooperation
agreements with the textile machinery
associations of 15 countries. Thus we
will proceed more securely due to the
synergy coming from this common
power.”
GÜNDEM NEWS
ACC Makine
A¤teks
Alba
Argetek
Asbelt
Ataç Elektrik ve Makine
Aysan Shrink Makine
Bay Tekstil
tekstil teknoloji
39
GÜNDEM NEWS
Benteks
Best
Bozzetto Group
Canlar Group
Cedit Makine
Cengiz Tekstil
Cihan Makine
Clarient
tekstil teknoloji
42
GÜNDEM NEWS
CTS Makine
Dalteks
De¤irmen
Dekat
Dilmak Makine
Enser Tekstil
Flomak
For-Mak
tekstil teknoloji
43
GÜNDEM NEWS
GES Endüstriyel Elektronik
Göksel
Görteks
Güven Çelik
Güven Makine
Hemaks Tekstil
‹leri D›fl Ticaret
‹nci Makine
tekstil teknoloji
46
GÜNDEM NEWS
ITM 2009
Kolorgen
KTM Makine
Kulis
Ledmak
Lögel
Mayer Mümessillik
Mersan
tekstil teknoloji
48
GÜNDEM NEWS
Metsa Makine
Milhan Makine
Modiano
MTC
Nit Örme
Öncel
Özdemir Keçe
Proses
tekstil teknoloji
50
GÜNDEM NEWS
Rateks
Sifeks
Somteks
Temteks Group
Test Laboratuvar
Tetafl
Tural Makine
3T Makine
tekstil teknoloji
52
GÜNDEM NEWS
TMMOB’den Kalite Kontrol Semineri
“Tekstilde ‹plik ve Kalite Kontrol Teknolojileri” semineri TMMOB Tekstil Mühendisleri Odas› Güney Bölge
fiubesi taraf›ndan 10 May›s 2008 tarihinde Kahramanmarafl Sabanc› Kültür Merkezi’nde düzenlendi.
A
rtan rekabet, zor piyasa koflullar›
son teknolojiye de¤inildi. Özellikle el-
tekstil iflletmelerine yüksek tekno-
yaf haz›rlama prosesinde kullan›lan
lojide çal›flma zorunlulu¤u getiriyor.
makinelerdeki esneklik ve bunun üre-
Aksi takdirde düflük üretim h›zlar› bu-
ticiye getirileri, iplik üretim makinele-
na ba¤l› olarak yüksek girdi maliyetle-
rindeki (O.E ve kompakt) otomasyon
ri, yüksek bak›m ve iflçilik maliyetleri
ve bilgisayar kontrollü temizleme üni-
kaç›n›lmaz oluyor.
teleri, iplikte proses ve kalite kontro-
Böylesi bir ortamda aksiyon planlar›n›
lün önemi ve yeni e¤irme teknolojileri
TMMOB Tekstil Mühendisleri Odas› Güney fiube
Baflkan› Onur Balc›
(Vorteks) seminerin özünü oluflturdu.
de yat›r›mlar yap›lmas› konusunda ol-
ge fiubesi taraf›ndan 10 May›s 2008
nere Aygenteks, Bossa, Erler, Rieter ve
dukça faydal› bilgilerin verildi¤i bir se-
tarihinde düzenlenen seminerde iplik
Uster katk›da bulundu.
miner düzenlendi.
teknolojileri ve makineleri, iplik ve ma-
Yo¤un ilgi gören seminerin ilk oturu-
Tekstil Mühendisleri Odas› Güney Böl-
mul kalite kontrolü konusunda yeni ve
munda Erbel Mümessillik ad›na sunu-
do¤ru yapabilme, piyasadaki yerimizi
do¤ru konumland›rabilme ve ne yön-
TMMOB’nin öncülü¤ünü yapt›¤› semi-
GÜNDEM NEWS
munu gerçeklefltiren Levent Turna El-
nerin önemine de¤indi¤i konuflmas›n-
yaf haz›rlamada esneklik konusuna
da flöyle konufltu: “Sektörde baz› tafl-
de¤indi. Erler Mümessillik ad›na konu-
lar sars›l›yor ve yeni dengeler olufluyor.
flan Feridun Hiz Open-end e¤irme sis-
Artan rekabet ve piyasa koflullar› tek-
temlerinde iplik temizleyici ve yeni ne-
nolojik mecburiyetleri de beraberinde
sil bobinleme makinelerine de¤indi.
getiriyor. Tekstil geçmifli 50’li y›llara
Uster ad›na sunumlar›n› gerçeklefltiren
dayanan ülke tekstil sanayi, bu neden-
Hilmi Can Gülgör ve Dilek Cevizlio¤lu-
le h›zl› bir yenilenmeden geçiyor. An-
gil ise tekstil zincirinde kalite gelifltir-
Seminer sonunda seminere destek verenlere birer
plaket takdim edildi.
cak bu yenilenme ve yat›r›m; planl›, ih-
ki yeniliklere genel bir bak›fl yapt›. Se-
Son olarak da Erciyes Üniversitesi Teks-
biçimde olmal›d›r. Aksi takdirde yap›-
minerin ikinci yar›s›nda ise Erler Mü-
til Mühendisli¤i Bölümü Yrd. Doç. Dr.
lan yat›r›m ülkeye ve insan›na hiçbir
messillik’ten Hakan fiabaz, Zinser
Hüseyin Gazi Örtlek, Vortex e¤irme sis-
katma de¤er getirmeyecek, beraberin-
kompakt iplik e¤irme sistemlerini an-
temlerinde core-spun iplik üretimi hak-
de hantal bir sanayi do¤uruyor. Semi-
latt›. Aygenteks Genel Müdürü Ahmet
k›nda bilgiler verdi. Seminer sonunda
nerin gerçeklefltirilmesinde destekleri-
Cenap Aygen ise tekstil ürünleri kalite
seminere destek verenlere birer plaket
ni esirgemeyen Bossa Tekstil ‹flletmele-
kontrolünde teknolojik geliflmelere ile
takdim edildi.
ri’ne Aygenteks’e, Erler Mümessillik’e,
teknolojik test cihazlar› hakk›nda bir
TMMOB Tekstil Mühendisleri Odas›
Erbel Mümessilik’e, Uster Teknoloji’ye,
sunum gerçeklefltirdi.
Güney fiube Baflkan› Onur Balc› semi-
Ekoteks’e teflekkür ederiz.”
me imkanlar›na ve Uster cihazlar›nda-
tiyaca yönelik ve istihdam yaratacak
GÜNDEM NEWS
Quality Control Seminars From TMMOB
“Yarn and Quality Control Technologies in Textile” seminar was organized by TMMOB Chamber of
Textile Engineers South District Branch in Kahramanmarafl Sabanc› Kültür Merkezi on May 10, 2008.
I
ncreased competition, challenging
nefits to the producer, automation and
market conditions brings the neces-
computer controlled cleaning units in
sity of working with high technology
spinning machines (O.E and compact)
for textile plants. Otherwise low pro-
the importance of process and quality
duction speeds and related high input
control for yarn and new spinning tech-
costs, high maintenance and labor
nologies (Vorteks) composed the core
costs are inevitable.
of the seminar. Aygenteks, Bossa, Erler,
In such an environment, a seminar in
which highly beneficial information
Onur Balc› the Chairman of TMMOB Chamber of Textile
Engineers South District Branch
Rieter and Uster contributed to the seminar, which was leaded by TMMOB.
about making correct action plans,
nology in yarn and end product qua-
Levent Turna, who has made a presen-
appropriate positioning in the sector
lity control were mentioned.
tation on behalf of Erbel Mümessillik at
and directions of the investments,
was organized. At the seminar organized by Chamber of Textile Engineers South District Branch on May 10,
At the seminar organized by Chamber of Textile Engineers South District
Branch on May 10, 2008; spinning technologies and machinery, new and the
latest technology in yarn and end product quality control were mentioned.
2008; spinning technologies and
Especially the flexibility in the machines
the first session of the seminar recei-
machinery, new and the latest tech-
used for fiber preparation and their be-
ving great interest, mentioned about
Aygenteks, Bossa, Erler, Rieter and Uster contributed to the seminar, which was leaded by TMMOB
tekstil teknoloji
56
GÜNDEM NEWS
A plaque was presented to the supporters of the seminar at the end.
the flexibility in fiber preparation. Giving a speech on behalf
of Erler Mümessillik, Feridun Hiz talked about yarn clearers
in spinning systems and new generation packaging machines. Uster, Hilmi Can Gülgör and Dilek Cevizlio¤lugil giving
their presentations on behalf of Uster, provided an overview to quality improvement possibilities in textile chain and
innovations in Uster equipments. At the second part of the
seminar; Hakan fiabaz from Erler Mühendislik explained
compact spinning systems. Aygenteks General Manager
Ahmet Cenap Aygen gave a presentation about technological developments in quality control of textile products and
technological testing equipment. Lastly, Erciyes University
Textile Engineering Department Assistant Professor Hüseyin
Gazi Örtlek provided information about core-spun yarn
production in Vortex spinning systems. A plaque was presented to the supporters of the seminar at the end.
Mentioning the importance of the seminar, Onur Balc›, the
Chairman of TMMOB Chamber of Textile Engineers South
District Branch said: “Some changes happen in the sector;
new balances come up. Increased competition and market
conditions bring along technological requirements. Having
textile history of based 50’s, textile industry of the country
is undergoing a rapid renovation. However, this renovation
and investment should be planned; need-oriented and able
to create employment. On the other hand, the investment
will bring no added value to country and people by creating
a clumsy industry. We thank to Bossa Tekstil ‹flletmeleri, Aygenteks, Erler Mümessillik, Erbel Mümessillik, Uster Technology and Ekoteks for their contributions to the seminar.”
tekstil teknoloji
57
GÜNDEM NEWS
Ekolojik Tekstilde Teknolojik Bir Devrim
“Günü bafllad›¤›n›z gibi bitirin” slogan›yla yola ç›kan Salty Sardine markas› hayat›m›za girdi.
Moda, Türk bilim adamlar›n›n bulufllar›yla ça¤ atl›yor.
T
ürkiye’de ilk defa müflterilerine
s›n›n ürün grubunda kad›n ve erkek-
tekstil kimyasallar› konusunda s›-
ler için iç çamafl›r›, kad›nlar için özel
n›rs›z hizmet vererek, özellikle ekolojik
gün çamafl›r›, gömlek ve pantolonlar
tekstil üretim teknolojileriyle ilgili da-
bulunuyor.
n›flmanl›k sunan, MKS-DEVO, yaratt›¤›
Salty Sardine markas› ile tekstil dünya-
Salty Sardine ile tere, lekeye ve
s›na farkl› bir boyut kazand›r›yor ve
ütüye son veriliyor
moda dünyas› sertifikal› teknoloji ile
Salty Sardine gömlek ve pantolonlar›,
bulufluyor. Türkiye’de bir ilk olan ka-
yeni bir sistem olan ve tamamen insan
d›nlara özel regl külotu, ter gösterme-
sa¤l›¤›n› koruma amac›yla uygulanan
yen gömlekler, kir ve leke tutmayan
Core Dry sistemiyle üretiliyor. Kumafl›n
pantolonlar›n tan›t›m› 12 May›s Pazar-
d›fl yüzeyi hidrofobik yani su itici özel-
tesi günü Les Ottomans’ta yap›ld›.
li¤e sahip oldu¤undan su, ya¤ ve kir
Garanti sertifikal› ürünlerin tan›t›m›n›
kumafl yüzeyinde kalm›yor.
ünlü program yap›mc›s› Kadir Çöpde-
Her ortamda üzerinizdeki k›yafet ilk
mir yaparken, manken Ebru fiall› da,
Salty Sardine ile tere, lekeye ve ütüye son veriliyor
günkü temizli¤ini koruyor. Ayn› za-
Çöpdemir’e efllik etti. Günümüz mo-
ganik olarak gelifltirilen Salty Sardine,
manda kumafl›n iç yüzeyi, Core Dry sis-
dern, çal›flan, kendi modas›n› kendisi
moday› “sertifikal›” teknoloji ile bulufl-
temi ile hidrofilik yani su emici özelli¤e
“Garanti belgeli tek ürün” olma özelli¤i bulunan tere ve lekeye karfl› gelifltirilen
Salty Sardine markas›n›n ürün grubunda, kad›n ve erkekler için iç çamafl›r›,
kad›nlar için özel gün çamafl›r›, gömlek ve pantolonlar bulunuyor.
sahip oldu¤undan vücuttaki teri ve rutubeti an›nda çekip vücut yüzeyinde
herhangi bir nem b›rakmadan buharlaflmas›n› sa¤l›yor.
yaratan, seyahat etmeyi seven, inter-
turuyor. “Garanti belgeli tek ürün”
Böylece nem transferi ile vücut meta-
net kullan›c›s› kad›n ve erkekler için en
olma özelli¤i bulunan tere ve lekeye
bolizmas›na yard›mc› olup vücut s›cak-
son teknoloji kullan›larak tamamen or-
karfl› gelifltirilen Salty Sardine marka-
l›¤›n›n istenilen derecede kalabilmesine ve sa¤l›kl› ortam›n devam edebilmesi sa¤lan›yor. Kumafl nefes alabildi¤i için nemin di¤er kumafllara oranla
4–5 kat daha h›zl› kuruyor.
Türkiye’de bir ilk: Kad›nlara özel
regl külotu
Sadece kad›nlar için özel üretilen ve
Türkiye’de bir ilk olan özel gün iç çamafl›rlar› ise, her kad›n›n yaflad›¤›, tam
olarak ne zaman bafllayaca¤› bilinmeyen özel günler için ön haz›rl›k ekstra
önlem ya da bafllamadan ped kullan›m› dönemini kapat›yor.
Garanti sertifikal› ürünlerin tan›t›m›n› ünlü program yap›mc›s› Kadir Çöpdemir yaparken, manken Ebru fiall› da,
Çöpdemir’e efllik etti.
tekstil teknoloji
58
Bu özel gün iç çamafl›rlar›, iç yüzeyinin
hidrofilik yap›s›ndan dolay› adet kana-
GÜNDEM NEWS
Kumafl›n d›fl yüzeyi hidrofobik yani su itici özelli¤e sahip oldu¤undan su, ya¤ ve kir
kumafl yüzeyinde kalm›yor.
mas› bafllam›fl olsa bile an›nda emer ve vücuttan uzaklaflt›r›p ›slakl›k hissini ortadan kald›r›yor. Çamafl›r›n en önemli özelli¤i, emdi¤i kan miktar› ne olursa olsun, d›fl yüzeyine
hiçbir flekilde geçirmemesi. Kullan›lan kumafltaki anti bakteriyel özellikten dolay› da bakteri üremesini engelliyor.
Böylece hem sa¤l›kl› bir ortam hem de ekstra dikkat ve
kontrol gerektirmeyen huzurlu bir dönem yaflat›r. Özel
gün çamafl›rlar›, 50 y›kamaya kadar tüm özelli¤ini koruyor. Salty Sardine, Core Dry sistemiyle özel olarak gelifltirdi¤i çamafl›rlar, gün boyu oluflan her türlü vücut salg›s›n› h›zla emerek kuruluk sa¤l›yor ve h›zla buharlafl›yor.
Fakat ayn› zamanda emilen ›slakl›k, arka taraf›na transfer
edilmedi¤i için de d›flar›dan hiçbir fley fark edilmiyor.
Bamboo kumafl›ndan üretilen çamafl›rlar, yüzde 100 hijyenik özelli¤iyle de cilt üzerinde bakteri oluflumunu engelliyor. Kumafl›n sadece a¤ k›sm›n› ütülemeniz her y›kama sonras›nda çamafl›r›n›zdaki bu özelli¤in devam etmesini sa¤l›yor. Ürünlerin tümünde kullan›lan boyalar tere
karfl› dayan›kl› olduklar›ndan hiçbir flekilde renk de¤iflimine u¤ram›yor.
Sonuç olarak da k›yafetler ilk günkü gibi ayn› renkte kal›yor. Ayn› zamanda hiçbir zararl› kimyasal içermeyen ürünlerin en önemli di¤er bir özelli¤i de, gömleklerde kol ve
manfletlerin kir ve leke, pantolonlar›n ise yine su ve kir tutmamas›. “Dünya üzerinde sertifikas› bulunan tek marka”
olan Salty Sardine sadece internet üzerinden sat›l›yor.
tekstil teknoloji
59
GÜNDEM NEWS
A Technological Revolution in Ecological Textile
Salty Sardine brand that set of with “Finish the day as you started” slogan has entered into
our lives. Fashion moves to another era with the inventions of Turkish scientists.
M
KS-DEVO, which provides unlimited services about textile chemicals to its customers for the first time in Turkiye and offers consultancy
particularly about ecological textile
production technologies; gives a different dimension to textile world with
the Salty Sardine brand it has created
and fashion world meets certificated
technology. The promotion of special
women period panties, shirts that do
not show stain and trousers that do
not stain was realized in Les Ottomans
on Monday, May 12. While producer
Kadir Çöpdemir introduced products
with guarantee certificate, fashion
model Ebru fiall› accompanied Mr.
Çöpdemir. Salty Sardine, which was
developed entirely organically by using
the latest technology for today’s men
and women who are modern, working, creating their own fashion, love
traveling and using Internet; bring fashion together with “certificated” technology. The product range of Salty
Sardine brand that was developed
Sweat, stain and ironing are put an end with Salty Sardine
against sweat and stain having the feature of being “the only product with
guarantee certificate” includes underwear for women and men, special day
panties for women, shirts and trousers.
Sweat, stain and ironing are put
an end with Salty Sardine
Salty Sardine shirts and trousers are
produced with Core Dry system, which
is a new system and applied in order
to protect human health. Water, oil or
stain does not stay on the fabric surface, since outer surface of the fabric
has hydrophobic, in other words water repellent characteristic. The cloth
ce of the fabric has hydrophilic feature with Core Dry system; it absorbs the
sweat and moisture on the body immediately and enables its evaporation
without leaving any moisture on the
surface of the body. Thus, by helping
body metabolism with moisture transfer it is enabled that body temperature is kept at desired value and healthy
condition continues. Since fabric can
breath, it dries 4-5 times faster than
other fabrics.
For the first time in Turkiye; Special Period Panties for Women
Special day underwear, which is just
produced for women and as for the
The product range of Salty Sardine brand that was developed against sweat and stain,
having the feature of being “the only product with guarantee certificate” includes
underwear for women and men, special day panties for women, shirts and trousers.
For the first time in Turkiye; Special Period Panties for
Women
you wear retains its original cleanliness. At the same time, interior surfatekstil teknoloji
60
first time in Turkiye, puts an end to
preparation, extra precaution and
GÜNDEM NEWS
Interior surface of the fabric has hydrophilic feature with Core Dry system; it absorbs the
sweat and moisture on the body immediately and enables its evaporation without leaving
any moisture on the surface of the body.
using hygienic pad for the special days that each women
experience without knowing the exact starting time. This
special day underwear absorbs the liquid immediately
even if the menstruation stated thanks to its interior surface’s hydrophilic structure and eliminate the feeling of
wetness. The most important feature of the underwear is
that not matter how much liquid it absorbs, it does not
reveal at the surface. Thanks to anti-bacterial feature of
the fabric used, it prevents the reproduction of bacteria.
Thus it offers both healthy and peaceful period that does
not require much attention and control. Special day panties perpetuate all their characteristics up to 50 washing.
Salty Sardine’s underwear produced with Core Dry system
specially absorbs all body humor quickly and offers dryness
and it immediately evaporates. However the absorbed liquid is not transferred to the back and it is not visibly understandable.
Underwear produced with bamboo fabrics prevents the
emergence of bacteria on the skin thanks to its 100 percent
hygienic property. Ironing just the middle part of your panty
after each washing enables the continuity of this feature.
Since all the dyes used with products are resistant to sweat, no color changes occur. As a result the clothes keep their color as they have at the beginning. Having also no harmful chemicals, another important feature of the products is
that arms and cuffs in the shirts do not get dirt and stained
and trousers also do retain water and get stained. Being
“The only brand certificated over the world” Salty Sardine is
marketed through Internet.
tekstil teknoloji
61
GÜNDEM NEWS
Avery Dennison Heat Transfer Çözümlerinde Öncü Olmaya Devam Ediyor
Avery Dennison ›s› transfer ürünleri tüm konfeksiyon sektörüne “dikiflsiz” etiketleme ile
aksesuar için çok çeflitli marka tan›mlama çözümleri sunuyor.
‹
ç giyimden ifl k›yafetlerine, performans sporlar› giysilerinden en son
moda ürünlere Avery Dennison, öncülü¤ünü flimdi de yeni, çevre dostu “Halo Free EKO” ›s› transfer çözümü ve son
teknolojiye sahip “Digital High Definition” transfer çözümleriyle sürdürüyor.
Son y›llarda tüketicilerin rahat, benzersiz ve çekici giysi talepleri, ürünün bir
parças› gibi görünen dikiflsiz ürünlere
gösterilen ilgiyi art›r›yor. Bu nedenle de
markalar ve perakendeciler, hem müflterilerinin arad›¤› rahatl›¤› hem de markalar›na katma de¤er sa¤layan f›rsatlar›
yaratabilmek amac›yla yenilikçi dikiflsiz
etiketleme teknolojilerini araflt›r›yor.
Is› transfer teknolojisinde lider olan
Avery Dennison, tart›flmas›z müflteri
memnuniyeti için estetik ile kaliteyi, üstün teknik performans ile birlefltirdi¤i en
yeni “Halo Free EKO” ve “Digital High
Definition” çözümlerini gelifltirdi.
Avery Dennison’dan yeni bir ›s› transfer: Çevre dostu “Halo Free EKO”
Avery Dennison bebek giysilerinde bile
kullan›labilen, ten temas›na uygun, mükemmel y›kama dayan›kl›l›¤› olan yeni
• Öko-Tex 100 S›n›f 1’e uyumlu.
• Azo boya, formaldehid, a¤›r metal
veya vinil ürünleri içermez.
• Y›kama dayan›kl›l›¤›: 50 ev tipi y›kamaya kadar.
• Pamuklu, pamuklu kar›fl›m› ve polyester kar›fl›m› ürünlerde kullan›lmas›
tavsiye edilir.
• Düz kesimli veya rulo format›nda, geri dönüflümlü ka¤›t tafl›y›c›larla sunulmaktad›r.
Avery Dennison, öncülü¤ünü flimdi de yeni, çevre
dostu “Halo Free EKO” heat transfer çözümü ve son
teknolojiye sahip “Digital High Definition” transfer
çözümleriyle sürdürüyor.
bazl› mürekkep kullan›l›yor. Bu transfer
ürünün son derece yumuflak ve esnek
oluflu tene temas eden uygulamalarda
mükemmel bir çözüm oluflturuyor.
“Halo Free EKO”; sadece iyi görünüp iyi
hissettirmiyor; ayn› zamanda kuru temizleme ve 140°F / 60°C’de ev tipi y›kamaya da dayan›kl›. Ayr›ca, y›kama veya
kullan›m sonras›nda solmayarak yüksek
kalitede tek renkli bask› ile marka bü-
Heat transfer teknolojisinde lider olan Avery Dennison, tart›flmas›z müflteri
memnuniyeti için estetik ile kaliteyi, üstün teknik performans ile birlefltirdi¤i en
yeni “Halo Free EKO” ve “Digital High Definition” çözümlerini gelifltirdi.
su bazl› çevre dostu ›s› transfer ürününü
piyasaya sunmaktad›r. “Halo Free EKO”
olarak adland›r›lan bu yeni ürün konfeksiyon endüstrisinin artmakta olan
“dikiflsiz” etiketleme ihtiyac›n› karfl›lamak üzere gelifltirildi.
Motifin etraf›nda yap›flkan›n gölge (Halo) oluflturmamas› “Halo Free EKO”’yu
di¤erlerinden ay›ran temiz görüntüyü
sa¤l›yor. PVC ve zararl› maddeler içermeyen bu çevre dostu transferde su
tünlü¤ünü giysinin ömrüne uygun olarak devam ettiriyor. “Halo Free EKO”
uygulanabilecek tipik uygulamalar aras›nda: günlük erkek ve kad›n giyimi; çocuk giyimi; iç giyim; spor giyim (performans kumafllar› hariç); ve ifl k›yafetleri
bulunuyor.
“Halo Free EKO”nun özellikleri
• Gelifltirilen Halo Free transfer, art›k
çevre dostu.
tekstil teknoloji
62
Avery Dennison’dan Foto¤raf Kalitesinde
“Digital High Definition” Is› Transfer
ürünleri
Avery Dennison’›n “Digital High Definition” transfer ürünleri haz›r giyim imalatç›lar›na ›s› transfer çözümlerinde yeni
bir bak›fl aç›s› sunuyor.
Avery Dennison’›n yeni gelifltirilen “Digital High Definition” ›s› transfer ürünleri dikiflsiz etiketleme ve giysi süslemeleri için yüksek çözünürlükteki çok renkli çözümler olarak tasarland›. Giysilerin
kalabal›k içinde bile göze çarpmas›n›
sa¤layan foto¤raf kalitesindeki bask›,
de¤iflken verilerin de eklenebilmesiyle
eflsiz etiketleme çözümleri oluflturuyor.
Öko-Tex S›n›f 1 uyumlu “Digital High
Definition” ürünlerinin Avery Dennison’›n çeflitli ›s› transfer çözümlerine eklenmesiyle çok renkli tasar›m konusunda seçenekler zenginlefliyor. “Digital
High Definition” transfer ürünlerine uygulanabilen marka koruma özellikleri
aras›nda micro-text, görünmeyen özel
maddeler (taggant) ve takip amaçl› olarak kullan›lan s›ral› ürün kodlar› bulunuyor. Ev tipi y›kama ve kuru temizlemeye
dayan›kl› olan transfer ürünleri; iç giyim, spor giyim ve çocuk giyimi gibi çok
çeflitli segmentlerde çok farkl› kumafllara uygulanabiliyor.
GÜNDEM NEWS
Avery Dennison Continues to be a Leader in Heat Transfer Solutions
Avery Dennison heat transfer products offer a wide range of brand identification solutions
for “tag-free” labeling and accessories to entire apparel sector.
F
rom underwear to work clothes, from performance sports
wear to the latest fashion products; Avery Dennison now
continues its leadership with environment-friendly “Halo Free
ECO” heat transfer solution and latest technology “Digital High
Definition” transfer solutions. Recently consumers’ demands for
comfortable, unique and attractive clothes increase the interest
for tag free products, which seem to be a part of the product.
For that reason brands and retailers are searching for innovative
tag free labeling technologies in order to create the comfort
that their customers are looking for and the opportunities that
adds value to their products. Being a leader in heat transfer
technology, Avery Dennison has developed the newest “Halo
Free ECO” and “Digital High Definition” solutions, which it has
combined aesthetic quality for undisputable customer pleasure
and superior technical performance.
in heat transfer solutions. Avery Dennison’s newly developed
“Digital High Definition” heat transfer products were designed
as high resolution multi-color solutions for tag free labeling and
cloth decoration. Photograph quality print that enables clothes
standing out even in the crowd; offers unique labeling solutions
by the addition of variable data. The options about multicolor
design become richer by the addition of “Digital High
Definition” products that meet Öko-Tex Class 1 standards into
various heat transfer solutions of Avery Dennison. Brand protection features that can be applied on the “Digital High
Definition” transfer products include micro-tex, invisible special
substances (taggant) and sequential product codes these are
used for follow up purposes. Transfer products, which are
resistant to home type laundry and dry cleaning, can be used
many different fabrics in different segments such as underwear,
sportswear and kids wear.
New heat transfer from Avery Dennison: Environment
friendly “Halo Free ECO”
Avery Dennison launches its new water-based environmentfriendly heat transfer product which can be even used in baby
clothes, suitable for skin contact and having perfect washing
resistance. This new product called as “Halo Free ECO”, was
developed to meet increasing tag free labeling requirement of
apparel sector. Since the adhesive does not shadow (halo)
around the pattern offers a clean image that differentiate “Halo
Free ECO” from the others. Water based inks are used with this
environment friendly product having no PVC or other harmful
substances. This transfer product’s being extremely soft and
flexible creates a perfect solution for the applications with skin
contact. “Halo Free ECO” does not only seem good and make
fell good; it also withstands dry cleaning and home laundering
at temperatures up to 140°F / 60°C. It also does not fade away
after washing and use and perpetuates brand integrity with
high quality single color print inline with the lifetime of the
cloth. Typical clothes that “Halo Free ECO” can be applied
include: casual men and women wear, kids wear, underwear,
sportswear (except performance fabrics) and work clothes.
Characteristics of “Halo Free ECO”
• Improved Halo Free is now environment friendly,
• It meets Öko-Tex 100 Class 1,
• It does not contain Azo dye, formaldehyde, heavy metal or vinyl,
• Washing resistance: up to 50 home laundry,
• It is suggested to be used in cotton, cotton blend, polyester
blend products,
• It is offered with recycled paper carriers in cut singles or roll
format.
“Digital High Definition” Heat Transfer Products in
Photograph Quality from Avery Dennison
Avery Dennison’s “Digital High Definition” transfer products
provide a new point of view for ready-made clothing producers
tekstil teknoloji
63
GÜNDEM NEWS
Oerlikon Schlafhorst, Türkiye’ye Ismarlama Kal›p Gibi Teknoloji Çözümleri Veriyor
Kesik elyaf alan›nda faaliyet gösteren Ring Spinning, Rotor Spinning ve Winding ifl segmentleri
güçlü bir ifl birimi olarak Oerlikon Schlafhorst markas› alt›nda birlikte faaliyetlerini sürdürüyorlar.
Z
inser iplik e¤irme teknolojisinin de
yelpazeye entegrasyonuyla Oerlikon
Schlafhorst, art›k dünya piyasas›nda rotorlu open-end ve ring iplik teknolojisi
için iplikten haz›r bobine kadar sektörüstü çözümleri tek elden sunabilen yegane
tedarikçi olma özellik ve avantaj›na sahip.
Oerlikon Schlafhorst, öncü teknolojileriyle kesik elyaf sektöründeki flu üç kalite kriteri için standartlar› belirliyor:
• Bir “Kalite bobin“ kavram› alt›nda alg›lanan her fley için, daha do¤rusu iç
mimarisi ileriki ifllem aflamalar›n›n talep
ve beklentilerine bire bir adapte edilmifl
bir bobin ve sonuçta en yüksek düzeyde ekonomik özellik için.
• Güncel trendlere çabuk ve kazanç getirecek bir flekilde karfl›l›k verilebilecek
mükemmel kalite ile çok çeflitli iplik yap›lar› ve sonuçta piyasada di¤erlerinden
bir ad›m önde olmak için.
• En yüksek talep ve gereksinimlere karfl›l›k veren ba¤lama yerleri ve birlefltirici
gibi iplik ba¤lant›lar› için.
Disiplinler aras› temel araflt›rma ve
canl› a¤ ba¤lant› sistemleri
Oerlikon Schlafhorst’un gelifltirme mü-
hendisleri, elyaftan ipli¤e ve bobinden
pazar standartlar›na uygun düzeydeki
nihai ürüne kadarki aflamalar› kapsayan
tekstil ifllem zincirinde daha fazla kompetanl›k için teknoloji konusundaki bireysel bilgi birikimlerini, müflterek olarak uygulamaya geçirmek için sektörüstü birlikte çal›fl›rlar. Uzman ekiplerin çal›flmalar›ndan, yenilikçi tekstiller veya
sonra gelen iflleme aflamalar›n›n özel talep ve beklentilerine tam olarak uyarlanm›fl optimum bobin mimarileri orta-
Parça ve Sat›fl Sonras› Servis departmanlar› bir bütün olarak, Oerlikon Schlafhorst’un tüm ürün yelpazesine karfl›l›k
vermek için, güçlü Customer Support
Organizasyonu’na entegre edilmifltir.
“Oerlikon Tekstil Middle East“ ile örne¤in, Türkiye pazar›nda, kendine ait depo, kendine ait e¤itim ve ö¤retim olanaklar›yla güçlü performansa sahip,
Türk müflterilerine bizzat ve özel olarak
destek veren bir Servis Organizasyonu
oluflturulmufltur.
Aral›ks›z ürün gelifltirme, müflterilere kesik elyaf iplikçili¤indeki
yeni geliflmeler teslim edebilmek aç›s›ndan Oerlikon
Schlafhorst’ta önemli bir rol oynar.
ya ç›kar. Aral›ks›z ürün gelifltirme, müflterilere kesik elyaf iplikçili¤indeki yeni
geliflmeler teslim edebilmek aç›s›ndan
Oerlikon Schlafhorst’ta önemli bir rol
oynar. Ürün gelifltirmeye yönelik bu tutku, mükemmel iplik ve bobinin her yönüne iliflkin son teknolojilere odaklanm›fl bir biçimde servis çal›flanlar› taraf›ndan müflterilere yerinde verilen dan›flmanl›k hizmeti ile sürdürülür. Orijinal
Autoconer 5
tekstil teknoloji
64
Autoconer: Bobin sektörü için yenilikçi makine konsepti
Autoconer bobinleme teknolojisi ile
Oerlikon Schlafhorst Türkiye’nin tekstil
endüstrisinde öncüdür. Boya, örme,
düz çözgü ve dokuma gibi ileriki ifllem
aflamalar›n›n en de¤iflik taleplerine
uyarlanm›fl mükemmel yap›da bir bobin, Türk iplikçileri ile onlar›n müflterilerini kalitesine inand›rmaktad›r. Yüksek
ifllem etkinlik ve verimlili¤i, Autoconer
bobin makinesini karekterize eden performanslard›r.
Modüler yap›s›yla Autoconer, sahip oldu¤u teknik donan›mla talep ve gereksinimlere bireysel olarak adapte edilebilir. Üniversal birlefltirme teknolojisi örne¤in her kullan›m amac›na uygun
birlefltirici tipini sunar: Standart, termik,
elasto, enjektörlü (püskürtmeli) ve kompakt birlefltirici tipi, birlefltirme ba¤lant›lar›n›n en yüksek düzeyde bir kalitesini
garantilerler. Bu flu anlama gelmektedir: Örne¤in elastikî kor veya kompakt
iplikleri gibi yeni iplik yap›lar›n› gelifltirmedeki dinamizmi Schlafhorst müflterileri her zaman birlikte belirleyebilirler.
Esnek otomasyon ve materyal ak›fl sis-
GÜNDEM NEWS
Oerlikon Schlafhorst Rotorlu Open-End ‹plik E¤irme Makineleri
temleri müflterilere, proses ve ifllem süreçlerini tamamen kendi bireysel tahayüllerine göre tasarlama ve optimum bir
flekilde pratikte hayata geçirmelerine
imkan verirler. Talep ister makinenin
manuel, isterse otomatik donat›m› yönünde olsun farketmez, Autoconer’in
RM, D ve V tipleriyle, ring iplik makinesiyle direkt link sistemine kadar bü-
yan›r. Türk iplikçileri Belcoro ipliklerini
takdir ediyor ve be¤eniyor. Nitekim Türkiye’nin en fazla “Belcoro Kalite Belgesi“ alm›fl ülkeler aras›nda olmas› bofluna
de¤il. Autocoro 480, en son düzeydeki
temizleme teknolojisi, örne¤in Corolab
XF temizleyici ve bunun %100 yabanc›
elyaf tespit performans›yla iplik kalitesindeki yeni standartlar› belirliyor.Oerli-
Baflar› formülünün ad›: Mükemmel otomasyon ve maksimum
verimlilikle bütünlefltirilmifl, teknolojik en yüksek düzeyde
rotorlu open-end iplik e¤irme yöntemi.
tün otomasyon kademeleri sunulmaktad›r. ‹fllem ve ürün kalitesi konusundaki karar› müflteri kendi belirler; buna
ideal biçimde uyan bobin makinesini ise
Oerlikon Schlafhorst verir.
Autocoro ve BD hatt›-Oerlikon
Schlafhorst yeni kilometre tafllar›
koyuyor
Rotorlu open-end iplik e¤irmede tart›flmas›z piyasa öncüsü Oerlikon Schlafhorst Türkiye pazar› için standartlar› belirliyor. Buradaki baflar› formülünün ad›:
Mükemmel otomasyon ve maksimum
verimlilikle bütünlefltirilmifl, teknolojik
en yüksek düzeyde rotorlu open-end iplik e¤irme yöntemi. Autocoro 480 mükemmel kalitede rotorlu open-end iplikler üretir.
Belcoro iplik kalitesi, iplik yap›land›rma
iflleminin teknik ve teknolojik aç›dan
mükemmel adaptasyonunun kan›t›
olup, Alman kalite standartlar›na da-
kon Schlafhorst mühendislerinin bir di¤er usta eseri olan BD hatt› da, rotorlu
open-end iplik teknolojisi alan›nda Türkiye’deki müflterileri performans›na
inand›rmaktad›r. Tahrik teknolojisinin
yeni bir kufla¤›yla ilk kez verimlili¤in makine uzunlu¤una ba¤›ml›l›¤› büyük ölçüde azalt›lm›fl ve sonuçta fevkalade
uzun makinelerde dahi 200 m/dak.’ya
varan üretim h›zlar› mümkün olmufltur.
Ve kald› ki kolay kullan›m konspeti, teknik ve teknolojik bu baflar› modelini tamamlayan yeni geliflmeler zincirindeki
son halka olup, makinenin bir çocuk
oyunca¤› kolayl›¤›yla kullan›m›n› garantilemektedir.
Zinser-ring iplik makineleri maksimum
verimlilikte mükemmel iplik yap›lar›
aktar›r
Zinser CompACT3 Sistemi’nin teknolojik
ayr›nt› ve avantajlar› kendilerini kompakt iplikler alan›nda gösterirler. Örnetekstil teknoloji
66
¤in ayarlanabilir bir iplik yap›s›, müstakil
bir kompaktlaflt›rma vakumu ve kendi
kendini temizlemeli yo¤unlaflt›rma cihazlar› gibi performans ve elemanlar,
kendilerini, kaliteye odakl› bir kompakt
iplik üretimi için dünya çap›nda anahtar
fonksiyonlar olarak kabul ettirmifl ve
kendilerine piyasada sabit bir yer edinmifllerdir. ‹plikçilik sektörü prati¤inde
sadece Zinser CompACT3 Sistemi bafl›ndan sonuna kadar kompakt yap›da, sabit, üniform bir iplik kalitesi garantilemektedir.
Sadece bu sistemle, EasySpin üzerinden
bir dü¤meye basmak suretiyle ve merkezî ayar olana¤›yla kompakt ipli¤in yap›s› nihai ürünün istenilen özelliklerine
tam ve proses güvenceli bir flekilde
uyarlanabilmektedir.
Zinser CompACT3 Sistemi, belirgin
orandaki daha az temizleme ve bak›m/servis külfet ve maliyeti sayesinde
ekonomik olma özelli¤iyle de puan toplamaktad›r.
1.680’e kadar i¤ kapasiteli Zinser 351
flu an piyasada mevcut en uzun makine
olma özelli¤ini tafl›maktad›r. Makine,
bununla uyumlu Oerlikon Schlafhorst
firmas›n›n 192’ye kadar i¤i kapsayan fitil makinesiyle donat›labilmektedir. Proseslerinizin ak›fl sürecinde birbiriyle mükemmel bir uyumla çal›flan Zinser fitil ve
ring iplik makineleri en yüksek düzeyde
ring iplik kalitesini üretirler.
Makinelerin inand›r›c› performans› sadece teknolojik optimum düzeye gelifltirilmifl olmalar›nda yatm›yor. Oerlikon
Schlafhorst, ring iplikçili¤inde fitil bobinlerinin ifllenmesine yönelik esnek
otomasyon sistemleriyle lojistik aç›dan
da müflterilerin bireysel talep ve gereksinimlerine tam olarak uyarlanm›fl proses çözümleri sunmaktad›r.
Zinser’in ring iplik teknolojisi, son ayr›nt›s›na kadar iyice düflünülüp tasarlanm›fl flu performanslar› kapsayan
toplam paketiyle de müflterilerde derin
bir etki yaratmaktad›r: Müflteri ve pazar›n bireysel talep ve beklentilerine bire bir uyarlanm›fl iplik kalitesi, verimlilik
ve otomasyon.
GÜNDEM NEWS
Oerlikon Schlafhorst Delivers Made-to-Measure Technology Solutions For Turkey
The staple yarn business divisions of ring spinning, rotor spinning and winding are operating
as a strong business unit under the trade name Oerlikon Schlafhorst.
D
ue to the integration of Zinser ring spinning technology,
Oerlikon Schlafhorst is now the only supplier in the world
market that can offer comprehensive solutions from yarn to
finished package for rotor and ring spinning technology from
one source.
Oerlikon Schlafhorst deploys leading technologies to set the
benchmarks for three quality factors in the staple fibre business:
• For that which we term a quality package: in other words,
a package with an internal architecture coordinated precisely
to the downstream process – for maximum efficiency
• For impressive yarn quality and a variety of yarn structures
with which trends can be served and profits generated, to gain an edge in the market
• For yarn joints such as piecings and spliced joints that satisfy the highest demands.
de range of downstream processing stages, such as dyeing,
knitting and warping/weaving, is well received by Turkish
spinning mills and their customers. Autoconer winding machines stand out on account of their high level of process efficiency and productivity.
The modular specification options enable the Autoconer to
be adapted to different requirements. For example, its universal splicing technology offers the right splicer for every application: standard splicers, thermo-, elasto-, injection and compact splicers guarantee the optimum quality of the spliced joints. It means that Schlafhorst customers can always have a
hand in determining the dynamics in the development of new
yarn structures such as elastic core yarns or compact yarns.
Interdisciplinary basic research and dynamic networks
Oerlikon Schlafhorst developers in different fields work together and pool their technological know-how to develop greater expertise in the textile process chain, from the fibre via the
yarn and package to the end product ready for market. Expert teams, for instance, develop new yarn structures for innovative textiles or optimised package architecture, which are
geared to particular requirements in downstream processing.
Continuous product development plays an important role at
Oerlikon Schlafhorst in delivering premium technology to
customers for innovations in staple fibre spinning.
This passion for high-tech solutions addressing all aspects of
the perfect yarn and package extends to the local customer
care provided by service staff.
The original parts and after sales divisions for all Oerlikon
Schlafhorst products have been combined to form one strong
customer support organisation. In Oerlikon Tekstil Middle East,
for example, an efficient service organisation with its own warehouse and its own training and development facilities has been created in the Turkish market to provide specific, individual
support for Turkish customers.
Autoconer: Innovative machine concepts for winding
Oerlikon Schlafhorst is the market leader for the Turkish textile industry with its Autoconer winding technology. The excellent package quality matched to the requirements of a witekstil teknoloji
67
GÜNDEM NEWS
Zinser 351 ring spinning machine with 1680 spindles
Flexible automation and material flow
systems also allow customers to design
processes and sequences exactly as they
want them and to implement them in
the optimum manner. No matter whether manual or automatic machine features are preferred, the machine types
RM, D and V offer all stages of automation up to a direct link with the ring
spinning machine. The customer alone
decides his process and product quality;
Oerlikon Schlafhorst supplies the optimum winding machine to suit it.
Autocoro and BD line-Oerlikon
Schlafhorst sets new standards
As the undisputed market leader in the
rotor spinning sector, Oerlikon Schlaf-
and technology in the yarn formation
process.
Turkish spinning mills hold Belcoro
yarns in high regard, and it is not for
nothing that Turkey is one of the countries with the most Belcoro certifications. With its advanced clearing technology, e.g. the new Corolab XF clearer
with 100% foreign matter detection,
the Autocoro 480 dictates the standards for yarn quality.
The BD line, another masterpiece of
the Oerlikon Schlafhorst engineers in
the field of rotor spinning technology,
has also made a positive impression on
Turkish customers.
With the new generation of drive technologies, the dependence between
As the undisputed market leader in the rotor spinning
sector, Oerlikon Schlafhorst sets the standards for the
Turkish market.
horst sets the standards for the Turkish
market. The formula for success here is:
rotor spinning at the highest technological level teamed with perfect automation and maximum productivity. The
Autocoro 480 produces top-quality rotor yarns. Based on German quality
standards, Belcoro is a trademark for
yarn quality that provides proof of the
perfect coordination of engineering
machine length and productivity has
been significantly reduced for the first
time so that production speeds of 200
m/minute are possible even on very
long machines.
A simple operating concept rounds off
the technical and technological highlights of this successful machine and
guarantees very easy operation of the
machine.
tekstil teknoloji
68
Zinser ring spinning machines produce
superb yarn structures at maximum
productivity levels
In the sphere of compact yarns, the
technological details and advantages of
the Zinser CompACT3 system demonstrate their superiority.
Performance features such as an adjustable yarn structure, a separate compact vacuum facility and the self-cleaning compact units have become established worldwide as key functions for
quality-oriented compact yarn manufacturing. In spinning, only the Zinser
CompACT3 system guarantees a constant, uniform yarn quality with universal compact characteristics.
Only this system offers the opportunity
to match the compact yarn structure
exactly and reliably to the respective requirements of the end garment by the
touch of a button and central setting via EasySpin.
The Zinser CompACT3 system also scores in terms of economy thanks to a significantly reduced outlay on cleaning
and maintenance.
With up to 1,680 spindles, the Zinser
351 is the longest ring spinning machine available on the market. The speed
frame from Oerlikon Schlafhorst can be
equipped with up to 192 spindles to take account of this. Perfectly coordinated to one another in terms of their
processes, Zinser speed frames and ring
spinning machines produce ring yarn of
the highest quality.
But this technological optimisation is
not the only convincing feature. With
its flexible automation systems for
handling the roving bobbins in the ring
spinning mill, Oerlikon Schlafhorst delivers process solutions tailored to the
customer’s logistical requirements too.
The carefully designed overall Zinser
ring spinning package makes its mark,
with yarn quality, productivity and automation to cater for the individual needs of the customers and the markets.
GÜNDEM NEWS
Dar Dokuman›n Uzman›; Beyzan Tekstil
Beyzan Tekstil, ço¤u endüstriyel olan çeflitli kullan›m alanlar› için genifl bir yelpazede dar kumafllar
üretiyor. Dokumadaki uzmanl›¤›n› müflterilerine dünya kalitesinde ürünler sunmak için kullan›yor.
Firman›zdan bahseder misiniz?
üzere birçok endüstriyel alanda kullan›-
hedeflerimiz var. Hedeflerimizi gerçek-
Beyzan Tekstil 1999 y›l›nda bir d›fl tica-
lan dar dokuma flerit ve kolonlar üret-
lefltirebilmemiz için gereken bilgi biriki-
ret flirketi olarak kuruldu. 2004 y›l›nda
mekteyiz.
mi ve uzmanl›¤a sahibiz. Altyap›m›z› ise
dar dokuma üretimine bafllad›k. fiirketi-
Üretimde firma olarak 5. y›l›m›z›n için-
buna imkan vermesi için sürekli olarak
mizi kuran ekip iplik üretiminde, doku-
deyiz. Beyzan Tekstil, bilgi birikimi ve
gelifltiriyoruz.
mada ve genel olarak tekstilde 30 y›ll›k
teknik kapasitesi yüksek bir firma. Kuru-
Kuruluflumuzdan itibaren 5 y›l içerisinde bu sayede büyük
yol kat ettik. Dar dokumada genifl bir ürün çeflitlili¤ini
yönetebilen bir firmay›z.
Yeni ürün çal›flmalar›n›z›n flekillenmesinde
hangi kriterlere öncelik veriyorsunuz?
Öncelikle mobilya ve yatak üretiminde
kullan›lan ürünlerin niteliklerinin sürekli
tecrübeye sahip. Türkiye’de mobilya ve
luflumuzdan itibaren 5 y›l içerisinde bu
olarak gelifltirilmesini amaçl›yoruz. Çün-
yatak üretiminin büyük k›sm›n›n ger-
sayede büyük yol kat ettik. Dar doku-
kü bu bizim çok iddial› oldu¤umuz bir
çekleflti¤i Kayseri Organize Sanayii’nde
mada genifl bir ürün çeflitlili¤ini yönete-
alan.
mobilya ve yatak üretimi baflta olmak
bilen bir firmay›z. Gelecek için de büyük
Elastik kolonlar ve yatak kenar fitilleri
Soldan Sa¤a: Burcu Beklerifl, Selver Dayan, Sürmelibey Mahir, Meryem Mahir, Ozan Mahir
tekstil teknoloji
70
GÜNDEM NEWS
gibi ürünlerde yenilikler ve iyilefltirme-
leri, ürünlerimiz için yeni kullan›m alan-
ler yap›yoruz. Bunlar›n yan› s›ra baflka
lar›n›n araflt›r›lmas› ve bulunmas› gibi
alanlarda kullan›lan çeflitli ürünler ge-
konularda çal›flmalar yap›yoruz. Araflt›r-
lifltiriyoruz.
ma-gelifltirme ve ürün gelifltirme faali-
Yeni ürünler gelifltirirken mümkün ol-
yetlerimizi yürüten bir mühendislik eki-
du¤u kadar katma de¤eri yüksek, ni-
bimiz var. Zamanla altyap›m›z› da gelifl-
telikli ürünleri program›m›za almaya
tirerek çal›flmalar›m›z› ilerletmeyi planl›-
çal›fl›yoruz. Yak›n gelecekte üretmeyi
yoruz. Gelecek için hedefimiz, Beyzan
hedefledi¤imiz ürünlerin bir k›sm› bilgiye dayal› teknik tekstil ürünlerinden
olufluyor.
Ürün kalitesine çok önem veriyoruz.”
Ar-Ge’ye ve Ür-Ge’ye verdi¤iniz
önemden söz eder misiniz?
Ürün portföyünüzden bahseder
2007 y›l› içerisinde Avrupa Birli¤i des-
misiniz?
tekli bir ürün gelifltirme projesi gerçek-
Mobilya ve yatak üretiminde kullan›lan tüm flerit ve kolonlar›n üretimini
gerçeklefltiriyoruz. Mobilya elastik
kolonlar› ve yatak kenar fitilleri (fleritleri) gibi ürünleri yüksek kalitede üretiyor ve müflterilerimize güvenilir ve
istikrarl› bir tedarikçi hizmeti veriyoruz. Bunlar›n yan› s›ra, otomotiv sanayi, k›yafet üretimi, güvenlik, kargo-nakliye gibi çok çeflitli alanlarda
lefltirdik ve baflar› ile tamamlad›k.
Ürünlerimizi kendi bünyemizde gelifltiriyoruz. Yeni ürün gelifltirme, kalite gelifl-
Tekstil’in tam manas›yla araflt›rma gelifltirme faaliyetleri yapan bir firma olmas›.
Bir firman›n varl›¤›n› devam ettirebilmesi için kar etmesi gerekti¤i gerçe¤inin
fark›nday›z fakat bizim için nitelikli
ürünler üretmek kar etmekten daha öncelikli bir hedef. Bu konuda idealist bir
yap›m›z var.
tirme ve araflt›rma-gelifltirme projelerimiz var. Bunlar› hayata geçirmek için
Kalite yönetiminizi ve organizasyon
yap›n›z› anlat›r m›s›n›z?
çal›fl›yoruz.
Küreselleflmeden dolay›, Türkiye’de
tekstil üretiminin iplik, dokuma ve terbiyede çeflitli alanlarda ve ürünlerde fizibilitesini kaybetti¤ini, s›radan tekstillerin
üretiminde mevcut firmalar var olma sa-
Kaizen çal›flmalar› yap›yoruz. Ürünlerimizi ve üretim süreçlerimizi sürekli olarak gelifltirmeye ve iyilefltirmeye çal›fl›yoruz. Firelerimizi azaltmak ve süreçlerimizi daha verimli hale getirebilmek için 5S
prensiplerini uyguluyoruz. Ürün kalitesi-
Yeni ürün gelifltirme, kalite gelifltirme ve araflt›rma-gelifltirme
ne çok önem veriyoruz. Tekstil üreti-
projelerimiz var. Bunlar› hayata geçirmek için çal›fl›yoruz.
minde tecrübeli bir yönetimimiz var.
Teknik ekibimiz, dokuma tecrübesi olan
kullan›lan flerit ve kolonlar gelifltir-
vafl› verirken yeni yat›r›mlar›n yap›lmas›-
mühendisler ve teknisyenlerden kurulu.
mekteyiz. Jakarl› flerit ve kolonlar,
n›n yanl›fl oldu¤unu biliyoruz.
Kalite ile ilgili çal›flmalar›m›za teknik eki-
yük tafl›ma ve kald›rma kolonlar›,
Bu nedenle, bilgiye ve teknik beceriye
bimizin ve yönetimimizin yan› s›ra tüm
kargo halatlar›, otomotiv döflemeli-
dayal› ürünlere yönelmeye çal›fl›yoruz.
çal›flanlar›m›z›n kat›lmas›n› sa¤l›yoruz.
¤inde kullan›lan flerit ve kolonlar,
Yüksek performansl› ipliklerin, yeni mal-
Kalite için öncelikle bu konuda bilinç
emniyet kemerleri, geç tutuflur dar
zemelerin kullan›m›, de¤iflik dokuma
gelifltirmek ve adanmak gerekiyor. Biz
kumafllar, yüksek mukavemetli ko-
konstrüksiyonlar›, üretim süreçlerinin
tüm Beyzan Tekstil ekibi olarak müflteri-
lonlar, tübüler flerit ve kolonlar ürün-
iyilefltirilmesi, makinelerin modifikasyo-
lerimize kaliteli ürünler ve kaliteli bir te-
lerimizden baz›lar›. Ürün yelpazemiz
nu, ›s›l ifllemler, geç tutuflurluk ve yük-
darikçi hizmeti vermek için çal›fl›yoruz
sürekli olarak geniflliyor.
sek mukavemet ve benzeri ürün özellik-
ve baflar›l› oldu¤umuza da inan›yoruz.
tekstil teknoloji
72
GÜNDEM NEWS
Narrow Weaving Expert Beyzan Textile
Beyzan Tekstil produces a wide range of narrow fabrics for various fields of use, most of which are industrial. It uses its expertise in weaving in order to offer products at world quality standards to its customers.
Can you tell us about your
tress production of Turkiye is realized.
knowledge and expertise to realize our
company?
We have been making production for 5
goals. We continuously improve our
Beyzan Tekstil was founded in 1999 as
years. Beyzan Tekstil is a company with
infrastructure to enable that.
a foreign trade company. We started to
produce narrow weaving in 2004. The
team, which founded our company has
30 years of experience in yarn produc-
Thus we proceeded much within 5 years, since our
establishment. We can manage a wide product range in
narrow weaving.
tion, weaving and textile in general. We
high knowledge and technical capacity.
produce narrow weaving tapes and
Thus we proceeded much within 5
Which criteria do you give priority
webbings used in many industrial fields,
years, since our establishment. We can
primarily in furniture and mattress pro-
manage a wide product range in nar-
duction in Kayseri Organized Industrial
row weaving. We also have great goals
Zone where most of furniture and mat-
for the future. We have required
in your new product studies?
First of all, we aim to develop the qualities of the products used for furniture
and mattress production continuously;
GÜNDEM NEWS
because this is a field that we are very
assertive. We make innovations and
improvements for such products as elastic webbings and mattress bindings. We
also develop various products for other
fields in addition to these products.
While developing new products; we try
to include high added value, quality
products into our program. Technical
textiles based on knowledge constitute a
part of the products that we aim to produce in the near feature.
Can you tell us about your product
portfolio?
We produce all of the tapes and webbings, which are used in furniture and
mattress production. We produce such
products as furniture elastic webbings
and mattress bindings (tapes) at high
quality and offer a reliable and stable
supplier service to our customers. In addition to them, we develop tapes and webbings used in various fields as automotive
industry, clothing production, security
and cargo- transportation. Jacquard
tapes and webbings, load carrying and
load lifting webbings, cargo webbings,
tapes and webbings used for automotive
upholstery, safety belts, flame retardant
narrow fabrics, high strength webbings,
tubular tape and webbings are some of
our products. Our product range is continuously expanding.
Can you tell us about the importance
you give to R&D and P&D?
In 2007, we realized a European Union
supported product development project
and we completed it successfully. We
develop our own products within our
own structure. We have new product
development, quality improvement and
research-development projects. We try to
implement them. We know that; due to
globalization textile production in Turkiye
lost its feasibility in various fields and
products in spinning, weaving and finishing; it would be incorrect to new invest-
ments in ordinary textile production,
while existing companies were fighting
for survive. That is why we try to move
towards the products based on information and technical skill. We make studies
for such studies as using high performance yarns, new materials, different
weaving constructions, improvements of
production processes, modifications of
the machines, thermal processes, flame
retardancy and high strength and such
product features, researching of new
usages for our products and finding
them. We have a team that carries over
research- development and product
development activities. We plant to
improve our studies over the time, by
profit. We have an idealistic attitude in
that sense.
Can you tell us about your management and organization structure?
We make Kaizen studies. We continuously try to develop and improve our
products and production processes. We
implement 5S principles in order to
reduce our waste and make our processes more productive. We give too much
importance to product quality. We gave
a management experienced in textile
production. Our technical team is composed of engineers and technicians having weaving experience. We provide that
all of our employees participate in our
We have new product development, quality
improvement and research-development projects. We
try to implement them.
developing our infrastructure. Our goal
for the future is Beyzan Tekstil’s being a
company that makes research and development studies in the proper sense. We
are aware of the fact that; a company
should get profit in order to maintain its
existence; however producing quality
products has much priority than getting
quality related studies as well as our technical team and management.
Firstly it is required to develop consciousness and commitment for quality. We, as
the whole Beyzan Tekstil team, are working for providing quality products and a
quality supplier service to our customers
and we believe that we are successful.
We have new product development, quality improvement and research-development projects.
tekstil teknoloji
74
GÜNDEM NEWS
Foulard ve Kalenderde Yar›m As›rl›k Deneyimin Ad›: Beta
Beta 1959 y›l›nda kurulmufl olup yüksek kalitede foulardlar ve kalenderler konular›nda uzmanlaflm›flt›r.
Yaklafl›k 50 y›ll›k faaliyeti süresince tüm dünyada 2.000 adede yak›n makine sat›lm›flt›r.
T
üm Beta makineleri, prensibi çok
basit bir mekanik sisteme dayanan
patentli Beta silindirleri ile donat›lmaktad›rlar. Beta silindirleri, biri foulardlar
di¤eri de kalenderler için olmak üzere
iki ana versiyonda üretilmektedirler; ve
bu alt› metreye kadar çal›flma eniyle
gerçeklefltirilmektedir.
Patentli Beta silindirleri paralel zemin
yüzeylerine sahiptir ve s›f›r ve maksimum de¤er aras›ndaki tüm çal›flma bas›nçlar›nda silindirin tüm çal›flma yüzeyi
boyunca hiçbir deformasyon olmadan
yüksek çal›flma bas›nçlar›na (foulardlar
için 100 N/mm ve kalenderler için 300
N/mm do¤rusal bas›nç) ulaflmay› mümkün k›lmaktad›r. Bu silindirler Beta makinelerinin kalbini temsil etmektedir ve
silindirin eni boyunca s›kma bas›nc›nda
mükemmel bir üniformluk ile çok yüksek kalitede terbiye uygulamalar›n›n
gerçeklefltirilmesini sa¤lamaktad›r.
Beta foulardlar dört versiyonda mevcuttur: 2 silindirli ve ayn› zamanda boya
foulard’› olarak ta kullan›lan ana versiyon, 3 silindirli yüksek s›kma verimli versiyon, 3 silindirli ve wet-on-wet ve apre
ifllemlerinde kullan›lan versiyon ve son
olarak ta özellikle çal›fl›lmas› zor olan
kumafllar için Twin Padder (‹kiz Foulard)
versiyonu. Beta foulard’lar›n›n yüksek
s›kma etkinlikleri flu teknik özelliklerinden kaynaklanmaktad›r: Patentli silindirler, paralel zemin yüzeyleri, yüksek
çal›flma bas›nçlar› ve yüksek kalitede
kauçuk kaplamalar. 3 silindirli Foulard,
tüm Beta üretiminin en yüksek s›kma
verimlili¤ine sahip olan makinesidir ve
bu gerçek temas alan›n› azaltan ve böylece ayn› çal›flma yükünde çok yüksek
bir temas bas›nc› veren küçük çapl›
donat›lmaktad›r; böylece her çeflit kumafl ve tüm gerekli çal›flma koflullar› için
en iyi etkinlik ve kalite elde edilir. Beta
kalenderler de müflterinin özel ihtiyaçlar›na göre dizayn edilmekte ve üretilmektedirler ve farkl› terbiye uygulamalar› yapmak için farkl› yüzeylere (çelik,
ya da naylon) sahip olan patentli Beta
silindirleri ile donat›lmaktad›rlar. Kalenderler için patentli Beta silindirleri foulard silindirlerine göre daha komplike
bir tasar›m içerirler ve tüm çal›flma yüze-
Hem dokuma hem de nonwoven hatlar› için Beta kalenderleri
ve thermo-bonding (›s›l-ba¤lama) makineleri, iyi ve güvenli bir
üretim için gerekli olan tüm teçhizatlarla donat›labilirler.
merkez silindiri sayesindedir. ‹fllem gören kumafl cinsine ba¤l› olarak, bu 3 silindirli foulard, maksimum çal›flma bas›nc›nda kumafltaki n›sbi nemi %4045’e kadar düflürebilir ve böylece takip
eden kurutma maliyetlerinde çok büyük
tasarruflar sa¤lar. Tüm Beta foulardlar›
en son geliflmelerle (load-cell‘ler, kumafltaki tansiyonu s›f›ra indirmek için lazer senkronizasyonu, elastanl› kumafllar
için çift-etkili inverterli spiral aç›c›lar, s›v›
tanklar› için termoregülasyonlar (s›cakl›k ayar›), otomatik bas›nç regülatörleri,)
Beta Foulard
tekstil teknoloji
76
yi boyunca hem s›cakl›¤›n hem de çal›flma bas›nc›n›n mükemmel düzgün da¤›l›m›n› garanti etmek için di¤er özel dahili çözümlere (sal›n›ml› yatakl› iç mil ve
d›fl yata¤› destekleyen dört kayan mekik
yollu iç yatak) sahiptirler. Çelik silindirler
krom kapl› ve paralel zemin yüzeylere
sahiptir ve k›zg›n ya¤ ile ›s›t›labilmektedirler; çelik silindirlere uygulanacak naylon k›l›flar ve gravürlü silindirler de mevcuttur. Beta üretiminin önemli bir bölümünü de nonwoven alan› oluflturmaktad›r. Beta kimyasal uygulamalar› için
apre foulard’lar› (yüksek h›zl› uygulamalar da dahil olmak üzere) ve thermobonding (›s›l-ba¤lama) makineleri (normal basit ve k›zg›n ya¤ ile ›s›t›lan silindirler, düflük çal›flma bas›nc› ve silindirlerin mesafelendirilmesi ekipmanlar›)
üretmektedir. Hem dokuma hem de
nonwoven hatlar› için Beta kalenderleri
ve thermo-bonding (›s›l-ba¤lama) makineleri, iyi ve güvenli bir üretim için gerekli olan tüm teçhizatlarla donat›labilirler. Metal detektörü, dikifl detektörü,
antistatik cihaz›, silindirleri ba¤›ms›z
olarak belirli bir mesafede aral›k tutmak
için ekipmanlar, kumafl tansiyon regülasyonu için inverterli ve load-cell‘li sar›m cihazlar›, inverterli pastal mekanizmas› ve talep edildi¤inde di¤erleri.
GÜNDEM NEWS
The Name of the Half Century of Experience in Padders and Calenders: Beta
Beta was established in 1959 and is specialized in high quality Padders and Calenders. Nearly
2000 machines were sold in about 50 years of activity all around the world.
A
ll Beta machines are equipped with
the Patented Beta rolls whose principle is based on a very simple mechanical system. Beta roll is produced in
two main versions, one for Padders and
one for Calenders, and it is realized
with working width up to six metres.
Patented Beta rolls have parallel ground
surfaces and allow to reach great working pressures (linear pressure up to
100N/mm for padders and 300N/mm
for calenders) with no deflection along
whole roll’s working surface at all working pressures between zero and the
maximum value. These rolls represent
the heart of Beta machines and enable
to achieve finishing treatments of very
high quality with a perfect uniformity
of squeezing pressure along the roll’s
width. Beta Padders are available in four versions: a 2 rolls as base machine
and for dyeing, a 3 rolls for high squeezing, a 3 rolls Differentiated machine
for double impregnation and impregnation on wet fabrics, a Twin Padder
for fabric particularly hard to work
with. The high squeezing efficiency of
Beta Padders is due to the contribution
of all following technical features working together: Patented rolls, parallel
ground surfaces, high working pressures and high quality rubber coatings.
The 3 rolls Padder is the machine having the highest squeezing efficiency of
all Beta production and this is due to its
small-diameter central roll that reduces
the real contact area, thus giving a very
high contact pressure at the same working load. Depending on fabrics trea-
for all required working conditions.
Beta Calenders are also designed and
realized on the customer’s specific requirements and are equipped with Patented Beta rolls having different surfaces (steel or Nylon) in order to give different finishing treatments.
Patented Beta rolls for Calenders are
more complex with respect to the Padder rolls, in fact they have further special internal solutions (internal axle with
Beta Calenders and Thermobonding Machines for both woven
and Non-Woven lines can be provided with all devices needed
for a good and safe production.
ted, this 3 rolls Padder can even reach
40-45% residual humidity at the max
working pressure, thus allowing great
savings in the stenter consumptions.
All Beta Padders are equipped with all
the last developments (load cells, laser
synchronization to assure zero tension
at exit, double scroll roll with inverter
for elastic fabrics, thermoregulations
for baths, automatic pressure regulators), thus achieving the best efficiency
and quality for all kinds of fabrics and
Beta Filter
tekstil teknoloji
78
oscillating bearing and internal tube
with four sliding races supporting the
external finished tube) in order to assure a perfectly even distribution for both
temperature and working pressure
along the whole working surface.
Steel rolls have chromium-plated and parallel ground surfaces and can be heated
by diathermic oil; Nylon sleeves to be
applied on steel rolls and quick-release
engraved rolls are available too. Another
important sector of Beta production is
represented by the Non-Woven field. Beta produces Impregnating Padders for
chemical application (also in high speed
lines) and Thermobonding Machines
(with normal simple and oil-heated rolls,
low working pressure and rolls’ spacing
devices). Beta Calenders and Thermobonding Machines for both woven and
Non-Woven lines can be provided with
all devices needed for a good and safe
production. Metal detector, seam detector, antistatic device, spacer devices for
maintaining rolls’ extremities at a given
distance independently, winder device
with inverter and load cells for fabric tension regulation, folder device with inverter, and others on request.
GÜNDEM NEWS
TEMSAD 10. Yafl›n› Kutluyor
Türk tekstil makine ve aksesuar ve kimyasal üreticilerini çat›s› alt›nda toplayan TEMSAD, 10.
kurulufl y›l›n› kutluyor.
T
EMSAD Türk tekstil sektörüne ve
lerin yan› s›ra kendilerini yenileyebilme-
y›l›n› kutlayan TEMSAD’›n davetine
üyelerine önemli hizmetler sunan,
leri ve bir tak›m teknolojik imkanlara
Devlet Bakan› Kürflad Tüzmen, T‹M
bugünlere güçlenerek gelmeyi ve üye-
kavuflmalar›, bunun için gerekli finan-
Baflkan› O¤uz Sat›c›, ‹HK‹B Baflkan› Sü-
lerine sunaca¤› hizmetlere ivme kazan-
sal deste¤in sa¤lanmas› gereklili¤ini
leyman Orakç›o¤lu ‹TH‹B Baflkan› ‹sma-
d›rarak büyümesini sürdürebildi. TEM-
anlatmaya çal›flt›. Dernek, her TEMSAD
il Gülle, TEMSAD üyeleri, 14 ülke teks-
SAD yurtiçinde sürdürdü¤ü faaliyetleri-
üyesinin bir ihracatç› oldu¤u ve ülkesi-
til derneklerinden yetkililer ve çok say›da bas›n mensubu kat›ld›. Adil Nalbant, sektöre katk›lar›ndan dolay› Devlet Bakan› Kürflad Tüzmen’e bir plaket
verdi. Derne¤in 10. y›l›nda da çal›flmalar›na h›zla devam etti¤ini söyleyen
TEMSAD Baflkan› Adil Nalbant flöyle
konufltu: “‹stanbul bu dünyan›n en güzel kenti. Tekstilin, tekstil teknolojilerinin, tekstil modas›n›n ve tekstil makinelerinin de baflkenti olmal›d›r. Bunu
bir milli görev olarak al›yoruz. TEMSAD
üyeleri olarak biz bu bilinçle çal›fl›yoruz.
Devlet kurumlar›nda da bize bu konu-
14 May›s Çarflamba akflam› 10. kurulufl y›l›n› kutlayan TEMSAD’›n davetine Devlet Bakan› Kürflad Tüzmen, T‹M
Baflkan› O¤uz Sat›c›, ‹HK‹B Baflkan› Süleyman Orakç›o¤lu ‹TH‹B Baflkan› ‹smail Gülle, TEMSAD üyeleri, 14 ülke
tekstil derneklerinden yetkililer ve çok say›da bas›n mensubu kat›ld›.
da yard›mc› olmalar›n› rica ediyoruz.”
ni yurtd›fl›na da yayarak ve bugün teks-
ne döviz kazand›rma gayreti içinde ol-
Kürflad Tüzmen ise “10 senede nice ifl-
til sektörü için potansiyel pazar konu-
duklar› bilinci ile Türk tekstil makine
letmeler nice sivil toplum örgütleri ku-
mundaki 14 ülke tekstil dernekleri ile
sektörüne yap›lacak her deste¤in katla-
rulur ve do¤ru yönetilmedi¤i takdirde
iflbirli¤i anlaflmalar› yaparak sesini du-
narak ülkemize dönece¤ine inan›yor.
yok olup giderler. Bunlar›n örneklerini
yurmay› baflard›. Üyelerine yeni pazar-
Bu sebeple her platformda sektörün
maalesef görüyoruz.
lar, yeni müflteriler edinmeleri için iflbir-
desteklenmesini savundu ve savunma-
TEMSAD kuruldu¤u günden bugüne
li¤i anlaflmas› yapt›¤› ülkelerin yat›r›m
ya devam edecek.
daima ileriye ad›mlar atarak kendisini
bürolar› ile temasa geçerek yeni yap›la-
Derne¤in kendine hedef seçti¤i çal›fl-
gelifltirdi ve sektörün sesi oldu. Bundan
cak tekstil yat›r›mlar› ile ilgili bilgileri
malar›n bafl›nda, her üyemizin kendini
sonra da olmaya devam edecektir. Biz
üyelerine aktarma gibi önemli hizmeti
sunmufl ve bu ülkelerin baz›lar›nda fuarlar düzenledi.
Yurtiçinde resmi merciler nezdinde ge-
Derne¤in 10 y›ld›r önemli baflar›lara
imza att›¤›n› belirten Devlet Bakan›
TEMSAD, yurtiçi faaliyetlerini yurtd›fl›na da yayarak ve tekstil sektörü
için potansiyel pazar konumundaki 14 ülke tekstil dernekleri ile
iflbirli¤i anlaflmalar› yaparak sesini duyurmay› baflard›.
rekli görüflmelerde bulunarak üyeleri-
yenileyerek Avrupal› rakiplerine tekno-
de hem tekstil sektörünün hem de
mizin Avrupal› rakiplerinin sahip oldu-
lojik üstünlük kuracak imkanlara ka-
tekstil makine sektörünün kalk›nmas›
¤u bir tak›m imkanlara sahip olmalar›n›
vuflmas› yeni pazarlar gelifltirerek, güç-
yar›nlara daha güvenle bakabilmesi için
savundu. TEMSAD üyelerinin yeni pa-
lenerek büyümesi olacak.
elimizden gelen her yetkiyi sonuna ka-
zarlar bulmalar› için gösterdi¤i gayret-
14 May›s Çarflamba akflam› 10. kurulufl
dar kullanaca¤›z” dedi.
tekstil teknoloji
80
GÜNDEM NEWS
TEMSAD Celebrates 10 th Anniversary
TEMSAD, which gathers Turkish textile machinery, accessories and chemicals producers under
its roof, celebrates its 10th anniversary.
O
ffering important services to Turkish textile sector and its members,
TEMSAD has been able to proceed by
getting stronger and to grow up by
speeding up the services it will offer to
its members. TEMSAD has also extended its local activities to abroad, made
cooperation contacts with the textile
associations of 14 countries, which are
have already had. As well as its effort
for its members’ finding new markets,
TEMSAD has tried to explain that they
have to renew themselves and have some technological possibilities and thus
they have to be provided with required
financial support.
With the awareness of that each TEMSAD member is an exporter and is in
Adil Nalbant presented a plaque to State Minister Kürflad Tüzmen for his contributions to the sector.
currently potential markets for textile
sector and managed to introduce itself.
It has served for and important purpose
as getting into contact with the investment bureaus of the countries that it
has cooperation agreement in order
that its members get into new markets
and new customers, having information about the new textile investments
and sharing it with its members and it
has organized exhibitions in some of
these countries.
It has made official meetings with official authorities and it has argued that
its members should have the same opportunities as its European competitors
the effort of providing foreign currency
to its country, the association believes
in that any support given to Turkish textile machinery sector will turn back to
the country.
That is why it has stood for the supporting the sector in any chance and it will
ties to be technologically superior than
its European rivals, it would get stronger and grow up by having new markets. State Minister Kürflad Tüzmen,
TIM Chairman O¤uz Sat›c›, IHKIB Chaiman Süleyman Orakç›o¤lu, ITKIB Chairman ‹smail Gülle, TEMSAD members,
the representatives of that 14 countries’ textile associations and many press
members participated in the invitation
of TEMSAD, which is celebrating its
10th anniversary on Wednesday evening, May 14. Adil Nalbant presented a
plaque to State Minister Kürflad Tüzmen for his contributions to the sector.
Stating that the association continues
its studies rapidly also in its 10th year,
TEMSAD Chairman Adil Nalbant said:
“Istanbul is the most beautiful city of
the word. It also should be the capital
city of textile, textile technologies, textile fashion and textile machines. We regard this as a national duty. As TEMSAD members we work with this awareness. We request government agencies to help us about it.”
Stating that the association has had
many important achievements for 10
years; Stated Minister Kürflad Tüzmen
said: “Many institutions and many nongovernmental organizations are founded in 10 years time, and they disappear if they are not well-managed. Unfortunately we see some examples of
them. TEMSAD has improved itself with
further steps since its establishment
and has been the voice of the sector. If
will also continue to be afterwards. We
TEMSAD has also extended its local activities to abroad, made cooperation
contacts with the textile associations of 14 countries, which are currently
potential markets for textile sector and achieved to introduce it self.
continue to defend this idea.
The main target studies of the association include that each member would
improve itself and have the opportunitekstil teknoloji
82
will also use our authority thoroughly
for the development of both textile sector and textile machinery sector and
their having a secure future.”
GÜNDEM NEWS
Daha az dikifl- radikal bir konsept
Daha az dikiflli iç çamafl›rlar›n gelifltirilmesi çal›flmas› Karl Mayer’de devam ediyor.
G
eçen sene ML 35 C’de üretilmifl bir
kumafltan yap›lan, alt-sutyen k›sm›nda entegre bir bantl› ve düflen yaka boyunca tam oturan kenar› ile bir sutyen sergilendi. Buna uyumlu çamafl›rlar gelifltirildi ve bunlar da mümkün olan en az say›da dikiflle tasarland›. Sutyen ve çamafl›rlar
tak›m halinde ve ayn› desene sahip; yani
kenarlarda kareli bir desen ve ön k›s›mda
modern, soyut görünümlü bir çiçek.
Çamafl›rlar›n açma yerleri, zemindekinden
daha güçlü bir elastan ipli¤in ifllendi¤i çizgili bir bölge ile oluflturuluyor. Esnek kumafl kad›n vücudunun fleklinin çizgilerini
ba¤lama yerine kadar takip ediyor, ve k›yafet karmafl›k kesme ifllemleri ya da dikifller olmadan da yap›labiliyor. Aç›lma
için daha güçlü bir elastan iplik kullan›l›yor ve bu da ayr› elastik bantlar›n eklenmeyece¤i anlam›na geliyor. Parça panelden kenarlar boyunca ayr›l›yor ve alt k›s›mda bir araya getiriliyor. Daha sonra
ba¤lama k›sm› yerlefltiriliyor ve giysi bitiriliyor- k›sacas› çamafl›rlar›n üretimi kolay,
giyilmesi konforlu. Çamafl›rlar›n kenarlar›
tam olarak uyuyor ve üste giyilen k›yafetin
alt›ndan görünmüyor; bunlar k›r›flm›yor ya
da s›k›flt›rm›yor ve tüm görünüm fazlas›y-
la çekici oluyor. Bu mükemmel uyumlu
giysinin üretimi için kumafl da ML 35 C raflel makinesinde üretildi. Bu çok çubuklu
raflel makinesi desenli esnek ve esnek olmayan dantellerin üretilmesi için dizayn
edildi. fierit çubuklar› 170 i¤nelik flok yollar çal›flabilir ve çok çeflitli farkl› desen yelpazesinin üretilmesini sa¤layan çoklu iplik
k›lavuzlar› kullan›l›r.
Makinenin en önemli özelliklerinden biri
fludur; örne¤in burada gösterildi¤i gibi
bacaklar ve vücuda aç›lma yerlerinde çal›fl›l›rken ayr› esneklik bölgelerini dikifl olmadan dahil edilebilmektedir.
ML 35 C’de üretilmifl daha az ifllem gerektiren iç çamafl›rlar›
Fewer seams – a radical concept
Work on developing underwear having fewer seams is continuing at Karl Mayer.
L
ast year, a bra with an integrated
band in the under-bra section and a
snugly fitting edge along the plunging
neckline, made from a fabric produced on
the ML 35 C, was presented. The matching briefs have now been developed,
and these are also designed to have the
fewest possible number of seams. The bra
and briefs come as a set and are patterned with the same design, i.e. a checked
pattern at the sides and a flower motif
with a modern, abstract look in the front
section. The openings in the briefs are formed with a striped zone, in which a stronger elastane yarn is processed than in the
ground. The stretch fabric follows the
contours of the female shape down to the
gusset, and the garment can be made up
without complicated cutting procedures
or seams. An even stronger elastane yarn
is used for the body opening, and means
that separate elastic tapes do not have to
be attached. The item is removed from
the panel along the edges and joined together in the bottom section. The gusset
is then inserted and the garment is finished – in short, the briefs are easy to make
and comfortable to wear. The edges of
the briefs fit snugly and do not show under the garment worn on top; they do not
tekstil teknoloji
84
pucker or pinch and the entire look is extremely seductive. The fabric for producing this perfectly fitting garment was also produced on an ML 35 C raschel machine. This multibar raschel machine was
designed to produce patterned stretch
and non-stretch lace. The string bars can
work shog paths of 170 needles and multiple yarn guides are used, which enables
a wide range of different patterns to be
produced. One of the main features of
the machine is that it can seamlessly incorporate specific stretch zones - when working the leg and body openings of the briefs shown here, for example.
GÜNDEM NEWS
Baflar›n›n Tatl› Kokusu
Huntsman Textile Effects, High IQ® tazelik
etiketine hak kazanmak için en son efekt
olan Invasan® RCD’i lanse ediyor.
I
nvasan RCD ile ifllem gören tekstiller ister aktif giyim, spor
giyim, kiflisel giyim ya da ev tekstili ürünleri olsun taze gö-
rünür ve kokar. Bu geliflmifl teknoloji tamamen do¤al ve kullan›m› güvenlidir. S›r kumafl iflleme s›ras›nda pamu¤a eklenen ve y›kama s›ras›nda deterjan ya da yumuflat›c›n›n kukusundan yüklenen küçük kapsüllerde yat›yor. Giyme s›ras›nda nem ve s›cakl›k artt›kça bu kokular yavaflça sal›n›r, giyen
kifliye sürekli, taze koku sa¤lar. Ve ilk y›kama ile sona ermez,
her y›kamadan sonra devam eder.
Invasan RCD teknolojisi, Huntsman’›n tekstiller için ak›ll›
efektler ileten global markas› için High IQ® tazelik etiketine
hak kazan›yor. Y›kamadan y›kamaya, giymeden giymeye taze görünen ve kokan tekstiller için idealdir. Tazelik bir tutumdan daha ötesidir, bir bilimdir.
The Sweet Smell Of Success
Huntsman Textile Effects launches Invasan®
RCD, the latest effect to qualify for the High
IQ® freshness label.
T
extiles treated with Invasan RCD look and smell fresh regardless of whether they are active wear, casual wear,
intimate apparel or even home textiles. This advanced technology is completely natural and safe for use. The secret lies in small capsules, which are bonded to cotton during
fabric processing and get charged with the scent from the
detergent or the fabric softener during laundering. As moisture and temperature increases during wear these scents
are slowly released providing the wearer with a lasting,
freshly laundered scent. And it does not end with the first
wash, but continues after each home laundering.
Invasan® RCD technology qualifies for the High IQ® freshness label, Huntsman‘s global brand for communicating intelligent effects for textiles. For textiles that look and smell
fresh, wash after wash, wear after wear. Freshness is more
than an attitude, it‘s a science.
tekstil teknoloji
85
GÜNDEM NEWS
2007’de ‹talyan Tekstil Makineleri Büyüdü
2007 y›l›nda ‹talyan tekstil makineleri endüstrisi özellikle yerel pazardaki büyüme sayesinde,
önceki y›la k›yasla üretiminde %3’lük bir art›fl yaflad›.
E
konomik dalgalanman›n ekonomik
de¤eri 2.8 milyar Euro’ya karfl›l›k
geliyor. ‹hraç pazar› baz› önemli yabanc› pazarlarda (Çin ve Hindistan) düflüfl
yaflayan genel bir performansa ra¤men
iyi gitti. ‹talyan üretimi tekstil makinelerindeki ihracatlar›n yüzdesi hala önemli(%77). Bu y›l için tahminler uluslararas› para pazar›nda halen güçlü olan Euro’nun de¤erinden dolay› zedelendi ve
bu 2008 için ‹talyan makine üreticileri
aras›ndaki bafll›ca endifleyi temsil ediyor. ‹talyan Tekstil Makineleri Üreticileri
Derne¤i ACIMIT taraf›ndan sunulan verilere dayanarak; 2007 tekstil makineleri sektöründeki üretimde, 2006’da bafllayan bir iyileflme oldu¤unu do¤rulad›.
2007 y›l›nda üretilen ‹talyan tekstil makinelerinin toplam de¤eri yaklafl›k 2.8
milyar Euro oldu; bu önceki y›la göre %
3’lik bir art›flt›r. De¤eri 2.1 milyar Euro
olan ve 2006’ya göre % 2 artan ihracatlar için de benzer büyüme rakamlar›
kaydedildi.
2007 y›l› için bu genel olumlu sonuçlar
öncelikle, ‹talyan tekstil makine üreticilerinin teslimatlar›n›n y›ll›k bazda % 8
dalgalanma yaflad›¤› yerel pazardaki bir
toparlanmadan kaynaklan›yor. ‹tal-
2909
2211
2151
2109
2012
Üretim
‹hracat
2004
2005
2006
2007
Kaynak: ACIMIT
Bölgelere göre ‹talyan tekstil makineleri ihracat› –2007
yan makinelerinin toplam hacminde büyük bir düflüfl yaflan›rken (%-26), Çin’de
‹talyan ihracat› 2006’ya k›yasla sabit
kald› (%-1).
Her durumda 2007’de Avrupa’n›n baz›
önemli ihraç pazarlar›nda (Almanya,
Fransa ve ‹sviçre) bir toparlanma ve Brezilya ve ‹ran gibi ‹talya’n›n tekstil makine endüstrisinin di¤er geleneksel pazarlar›nda da olumlu art›fl rakamlar› elde
edildi.
ACIMIT Baflkan› Paolo Banfi 2007’de elde edilen sonuçlar için ortala bir memnuniyet ifade etti; flöyle dedi: “Tabi ki
‹talyan Tekstil Makineleri Üreticileri Derne¤i ACIMIT taraf›ndan
sunulan verilere dayanarak; 2007 tekstil makineleri sektöründeki
üretimde, 2006’da bafllayan bir iyileflme oldu¤unu do¤rulad›.
ya’n›n tekstil sektöründeki canlanma,
2006 y›l› boyunca % 10’luk bir art›fl ile
2007 y›l›nda de¤eri 630 milyon Euro’yu
aflan ihracat trendlerince de do¤ruland›.
Yurtd›fl›nda ‹talyan üreticiler için bafll›ca
pazarlar toplam makine sat›fllar›n›n 360
milyon Euro’ya ulaflt›¤› Çin, onun ard›ndan Türkiye (202 milyon Euro) ve Hindistan (135 milyon Euro)’dur. Ancak sadece Türkiye pazar›nda ihracatta bir art›fl kaydedildi (%14). Hindistan’da ‹tal-
2794
2704
2547
bunlar yüreklendirici iflaretler, ancak genel tablo göründü¤ünden çok daha
karmafl›k: baz› sektörlerimiz yayg›n zorluklar yafl›yor görünüyorlar.
Endüstrinin büyük ticaret fuar› olan ITMA y›l› olarak 2007’de yeni makineler
için siparifller bak›m›ndan daha fazlas›n› bekliyoruz.
Bunun aksine, geçen Eylülde düzenlenen fuar›n ard›ndan pazar›n yavafllad›¤› görünüyor.”
tekstil teknoloji
86
Tüm endüstrinin endifle duydu¤u ac› bir
noktaya de¤inen ACIMIT Baflkan› Paolo
Banfi flöyle devam ediyor; “Aç›kças› global ekonomik kriz üretim trendleri üzerinde büyük bir yük oluyor. Pek çok pazarda gelecek için bir belirsizlik hissi hakim. Bu sonuçta mevcut üretim tesislerinin yeniden modernizasyonu ile ilgili
kararlar› geciktiriyor.
>Bu nedenle, mevcut ekonomik geliflmelerin sonucu beklenerek yeni makinelerin al›m› erteleniyor.” ‹talyan makine üreticileri için en büyük endifle kayna¤› Euro’nun ABD Dolar›’na karfl› de¤er kazanmas›d›r. Banfi bu konuda flöyle diyor: “‹talya’n›n sektörde ihracata
ba¤›ml›l›¤› toplam üretimlerinin büyük
bir k›sm›n› yabanc› pazarlara adayan
tüm makine üreticilerimizi cezaland›rd›.
Euro’nun flu anki seviyelerinde, ‹talya’da
üretilen ürünlerimizin kalitesi tart›fl›lmaz
olarak kalsa da ve tüm müflterilerimiz
taraf›ndan oldukça kabul görse de;
uzun süre uluslararas› alanda rekabet
edebilir halde kalmak zor olacak. Bu nedenle gerekli olan Avrupa paras›n›n
yükseliflini azaltmak için gerekli ad›mlar› uygulayarak, parasal otoritelerden
pek çok Avrupal› üreticiyi desteklemek
için aç›k bir ba¤l›l›kt›r.”
GÜNDEM NEWS
2007 Marked By Growth
For Italian Textile Machinery
In 2007 the Italian textile machinery industry saw its production increase by 3% compared to the previous year, thanks above all
to growth in domestic market.
T
he value of this economic surge translates into just under
2.8 billion Euros. The export market held on well with respect to 2006, in spite of an overall performance that fell short in
some of the major foreign markets (China and India). The percentage of exports on Italian production of textile machinery remains significant (77%). Forecasts for the current year are being
hurt somewhat by the value of the Euro, which remains strong
in international money markets, and represents a primary cause
for concern among Italian machinery manufacturers for 2008.
Based on data provided by ACIMIT, the Association of Italian Textile Machinery Manufacturers, 2007 has confirmed the recovery
in production in the textile machinery sector already under way in
2006. The overall value of Italian textile machinery produced in
2007 was about 2.8 billion Euros, an increase of 3% compared
to the previous year. Similar growth figures in the sector were recorded for exports, whose value, at 2.1 billion Euros, rose 2%
with respect to 2006. This overall positive result for 2007 derives
primarily from a recovery in the domestic market, where deliveries by Italian machinery manufacturers surged by 8% on an annual basis. The resurgence in investments on the part of Italy’s textile sector has also been confirmed by import trends, whose value for 2007 exceeded 630 million Euros, with an increase of 10%
over 2006. Abroad, the primary markets for Italian manufacturers
remain China, where total sales of machinery reached 360 million Euros, followed by Turkey (202 million Euros), and India (135
million Euros). Only the Turkish market, however, registered an
increase in exports (+14%). As for China, Italian exports remained
stationary compared to 2006 (-1%), while India exhibited a heavy
drop in overall volumes for Italian machinery (-26%). In any case,
2007 was also marked by a recovery for some of Europe’s major
export markets (Germany, France and Switzerland), and positive
growth figures in other traditional markets for Italy’s textile machinery industry, such as Brazil and Iran. Paolo Banfi, President of
ACIMIT, expressed a moderate satisfaction for the results achieved in 2007, “Of course, these are encouraging signs, but the
overall picture is a lot more complex than it appears: some of
our sectors are experiencing widespread difficulties. With 2007
being the year of ITMA, the industry’s major trade fair event, we
were expecting more in terms of orders for new machinery. Instead, following the fair, held last September, the market actually
appeared to slow down somewhat.”
tekstil teknoloji
87
ELYAF İPLİK FIBRE YARN
Taraman›n, Polyester/Pamuk Ring ‹pli¤inin Kalite Parametreleri Üzerindeki Etkileri
Mumtaz Hasan Malik ve Tanveer Hussain
Ulusal Tekstil Üniversitesi, Faisalabad- 37610, Pakistan.
Özet: Pamu¤un taranmas› dört farkl› tarak döküntüsü yüzdesi düzeyinde yani
%12, %14, %16 ve % 18’de yap›ld›.
Her bir tarama derecesinden sonra pamuk, 52:48 polyster/pamuk kar›fl›m
kompozisyonu elde etmek için bir çekim makinesinde 38 mm, 1.2 denye
polyester liflerle kar›flt›r›ld›. Kar›flt›r›lan
liflerin homojenli¤ini ve çekim bantlar›n›n üniformlu¤unu gelifltirmek için kar›flt›r›lan malzemeye ihtiyaç duydu¤u
çekim makinesi geçiflleri verildi. Bitim
bantlar› bir ring makinesinde 19.68 tex
(Ne30) ipli¤e dönüfltürülmeden önce
sabit do¤rusal yo¤unlukta bir band›n
içine azalt›ld›. Üretilen ipliklerin fiziksel
özellikleri tarama derecesinin üzerlerindeki etkilerini görmek için incelendi.
Anahtar kelimeler: Tarama derecesi,
döküntü yüzdesi, polyester/pamuk karfl›m› iplik, ipli¤in kalite parametreleri,
kopma gücü, sa¤laml›k, tüylülük, elyaf
özellikleri.
nunda e¤rilmifl ipli¤in fiziksel parametrelerini gelifltiren, elyaf aritmetik ortalama uzunlu¤unu ve uzunluk da¤›l›m›n›
gelifltirmektir. Tarama s›ras›nda döküntü olarak uzaklaflt›r›lan maddenin miktar› beslenen malzemenin %5-25’i aras›nda de¤iflmektedir. En iyi kalitede
uzun fltapel pamuklardan en yüksek kalitede inceden çok inceye iplikler e¤rilecekse, yüksek bir döküntü yüzdesi at›l›r.
Tablo 1: Polyester liflerin özellikleri
E¤er orta kalitede pamuktan iyi kalitede, ekonomik oranlarda orta-ince iplik-
tedir[1-4] (Ivengar and Gupta, 1974;
ler e¤rilecekse döküntü oran› ortalama-
Neelakantan and Subramanian, 1976;
lardad›r.
E¤er k›sa ya da orta fltapel pamuklardan
kaba-orta iplikler üretilecekse, döküntü
seviyesi düflüktür. Bu durumda e¤rilecek iplikler ayn› pamuktan üretilmifl ayn› do¤rusal yo¤unluktaki karde ipliklere
k›yasla daha iyi bir mukavemet ve yumuflakl›k gösterirler. Malzemenin safl›¤›n› gelifltirmek için uzaklaflt›r›lan çok
düflük döküntü yüzdesi genel olarak s›y›rmal› tarama olarak bilinir. Mevcut çal›flmada ipli¤in pamuk porsiyonunun
%12’den %18’e dört farkl› tarama düzeyinde tarand›¤›, polyester/pamuk
ring ipli¤inin kalite parametreleri üzerinde tarama (döküntü yüzdesi) derecesinin etkisini belirlemek amac›yla çal›fl›ld›. Çal›flma 19.68 tex (Ne 30) ringde
e¤rilmifl iplik üzerinde, sabit kar›flt›rma
oran› yüzde 52:48 polyester/pamukla
yap›ld›.
Pan et al., 2001; Ramey et al., 1977).
E¤rilmifl ipliklerde tutarl› bir kalite elde
etmek için içerdikleri elyaflar›n özelliklerinde minimum varyasyon olmas› çok
önemlidir[5-7] (Patel and Patil, 1975;
Pillay, 1964; Zhu and Erthridge, 1997).
Do¤al bir elyaf olan pamuk ayn› partiden olsa bile özelliklerinde önemli ölçüde varyasyon göstermektedir. Tarama
Girifl
prosesi k›sa elyaflar›, arta kalan pislik ve
Bilindi¤i gibi e¤rilmifl ipliklerin mukave-
nopeleri besleme malzemesinden ay›ra-
meti ve düzgünlü¤ü içerdi¤i elyaflar›n
rak varyasyonlar› azaltmak ve pamuk
uzunlu¤u, mukavemeti, inceli¤i ve
özelliklerini gelifltirmek için gerçekleflti-
uzunluk üniformlu¤undan etkilenmek-
rilmektedir. Taraman›n ana amac› so-
Malzemeler ve metodlar
Elyaf özellikleri: Faisalabad flehri yak›nlar›nda yer alan bir tekstil fabrikas›nda
bu deneysel çal›flmay› yürütmek için Pakistan’dan bir pamuk çeflidini ve yerel
olarak üretilen polyester elyaf çeflidini
kulland›k. Polyester elyaf özellikleri pol-
Tablo 2: Ham pamuk liflerin özellikleri
tekstil teknoloji
88
ELYAF İPLİK FIBRE YARN
Tablo3: Taranm›fl pamu¤un Afis parametreleri
yester tesisinin laboratuar›nda ölçüldü
ve ham pamuk özellikleri araflt›rma çal›flmalar›n›n yürütüldü¤ü iplik fabrikas›nda Uster HVI’da belirlendi. Polyesterin ve pamu¤un ortalama ham stok elyaf özellikleri s›ras›yla Tablo 1 ve 2’de
özetlenmektedir.
dairesi hatt› polyester elyaf için otoma-
trol sistemi, bir konsenser, ön temizleyici, bir tafl›ma fan›, bir multi mikser, hassas bir temizleyici, bir yabanc› madde
ay›r›c›, bir konsender ve bir flut besleme
sistemini kapsamaktad›r. Polyester elyaflar için tarama oran› 36.7kg/sa. idi ve
145 m/dak., ç›k›fl h›z›nda 4.54 g/m bant
üretildi. Pamuk tarakta 34.6 kg/sa., h›z›nda ifllendi ve 150m/dak ç›k›fl h›z›nda
4.25 g/m bant üretildi. Polyester ve pamuk bantlar s›ras›yla 4.54 g/m ve 4.60
g/m bantlara ön-çekimi yap›ld›.
tik bir balya aç›c›, bir metal detektörü,
Taray›c› için 300 mm eninde 72.25 g/m
bir tafl›ma fan›, küçük bir depolama üni-
a¤r›l›kta vatka yapmak için vatka olufl-
tesi, bir multi-mikser, bir açma makine-
turucuya yirmi dört pamuk bant beslen-
si ve taraklara aç›lm›fl malzeme sa¤la-
di. Böyle sekiz taray›c› vatkas› taray›c›ya
mak için bir flut besleme sistemini kap-
5.83 mm/kavrama besleme h›z›nda bes-
samaktayd›.
Harman hallaç dairesi hatt› pamuk için
otomatik bir balya aç›c›, aç›k yumuflak
telefi kar›flt›rmak için üniversal bir balya
aç›c›, bir metal detektörü, yang›n kon-
lendi. 240 kavrama/dak. Tarama h›z›n-
Ön-e¤irme prosesi: ‹ki malzeme, yani
polyester ve pamuk ayr› ayr› iplik fabrikas›n›n harman hallaç dairesinde ve tarama k›sm›nda ifllendi. Harman hallaç
daki taray›c›daki pamuktan yüzde on
iki, on dört, on alt›, on sekiz döküntü ç›kar›ld› ve her bir tarama derecesinde
4.25 g/m’lik bantlar üretildi.
Tablo 4: Polyester, pamuk ve polyester/pamuk bantlar›n düzgünlük parametreleri
tekstil teknoloji
90
Dört tane 4.54 g/m polyester bant ve
dört tane de 4.54 g/m pamuk taranm›fl
bant 52:48 polyester ve pamuk elyaflar› kar›fl›m›n› elde etmek için aç›c› çekim
makinesine alternatifli s›ralamayla beslendi ve 500 m/dak., ç›k›fl h›z›nda 3.69
g/m bant üretildi. Aç›c› çekim band›n›n
sekiz ucu ara çekim tezgah›na beslendi
ve yine 500 m/dak., ç›k›fl h›z›nda 3.69
g/m bant üretildi. Ara çekim band›n›n
sekiz ucu bitim çekim tezgah›na beslendi ve 475 m/dak., ç›k›fl h›z›nda 3.66 g/m
bant üretildi.
‹plik e¤irme: %12, 14, 16 ve 18 döküntü ç›karma düzeylerinde taranan % 52
polyester elyaf ve % 48 pamuk elyaf
oran›nda bir bitim çekim bantlar›, 870
devir/dak. kelebek h›z›nda ve 33.86 büküm/m’lik bir büküm seviyesinde 537
tex (Ne 1.1) do¤rusal yo¤unlukta bir fitil elde etmek için simplekse beslendi.
Bu fitiller 722 büküm/m.’lik bir büküm
seviyesinde, ve 3.35’lik bir büküm katsay›s› ile 19.68 tex (Ne 30) iplik olarak
e¤rildi. Ring tezgah›n›n i¤ h›z› 16.000
devir/dak.ya ayarlanm›flt› ve %12, 14,
16 ve 18 döküntü ç›karma düzeyleri ile
taranm›fl pamuklu fitillerden iplik e¤rilirken bölgesel çekimler, silindirlerin ayarlar›, silindir bas›nc›, kopça boyu, vb., gibi tüm di¤er iflleme parametreleri sabit
tutuldu.
Sonuçlar ve tart›flma
Farkl› döküntü yüzdesinin pamuk
liflerin özellikleri üzerindeki etkileri
%12, 14, 16, 18 döküntü ç›kar›larak taranan taray›c› vatkas› ve taray›c› bantla-
ELYAF İPLİK FIBRE YARN
Tablo 5: Polyester/pamuk fitillerin düzgünlük parametreleri
r›n›n elyaf özellikleri bir Uster Afis
Pro’da belirlendi ve Tablo 3’te verilmektedir.
Tablo 3’te verilen sonuçlar göstermektedir ki; döküntü ç›karma seviyeleri artt›r›ld›kça taranm›fl malzemede gram bafl›na nope miktar› önemli ölçüde azalmaktad›r.
Beslenen taray›c› vatkas›na ba¤l› olarak
nope say›m›ndaki azalma %12 döküntü
ç›kart›lmas›nda %9’du ancak taray›c›
vatkas›ndan %18 döküntü ç›kart›ld›¤›nda nope say›m›ndaki azalma % 60
oldu. Bu elyaf uzunlu¤u, elyaf uzunlu¤u
üniformlu¤u, nem miktar› elyaf paralelizasyonu, birim uzunluk bafl›na taray›c›
vatka a¤›rl›¤›, gibi di¤er faktörleri ve tarama makinesiyle ilgili besleme mesafesi, ay›rma ayar›, üst tara¤›n nüfuz etme
derinli¤i gibi faktörleri sabit tutarken;
daha yüksek döküntü ç›karma seviyelerinde taranm›fl malzemede birim kütlesi
bafl›na daha az miktarda nope olaca¤›
anlam›na geliyor.
Ayr›ca Tablo 3’te görülüyor ki tarama
elyaf ortalama uzunlu¤unu ve üst çeyrek uzunlu¤unu fazla etkilemiyor ancak
döküntü ç›karmay› %12’den %18’e
yükselterek tarama derecesi de¤ifltirildi¤inde k›sa elyaf miktar› üzerindeki etkisi önemlidir.
Tablo 3’teki sonuçlar ayr›ca flunu da
göstermekte; farkl› tarama dereceleri
say› olarak %5 uzunlu¤u önemli ölçüde
etkilemiyor, ancak say› olarak ortalama
uzunluk ve say› olarak k›sa elyaf miktar›
üzerindeki etkileri büyük. Ayr›ca taranm›fl elyaf›n olgunlu¤u üzerinde de¤iflen
döküntü ç›karman›n etkisi önemli de¤il
ancak taranm›fl malzemenin olgunlaflmam›fl elyaf miktar›nda bir azalma var-
d›r. Tarama elyaf inceli¤i üzerinde negatif bir etkiye sahip. Bu döküntü olarak
ç›kar›ld›¤›nda taranm›fl band›n genel inceli¤ini azaltan, k›sa elyaflar›n daha
yüksek olan inceli¤ine ba¤lanabilir.
Farkl› döküntü yüzdesinin bant ve
fitil özellikleri üzerindeki etkileri
Daha önceden bahsedildi¤i gibi, % 12,
14, 16, 18 döküntü ç›kar›larak taranan,
ön çekim yap›lan polyester elyaf bantlar› ve pamuk taray›c›da ön çekimi yap›lan
bantlar 52:48 polyester/pamuk elyaflar›
kar›fl›m oran› elde etmek için bir ay›r›c›
çekim makinesinde kar›flt›r›ld›. Bantlar
ara ve bitim çekim makinelerinde biraz
daha ifllendi. Her bir çekim makinesi geçiflinin ifllenen bantlar› Uster Tester’da
düzgünlük özellikleri için test edildi. Bitim çekim makinesi bantlar› fitile çevrildi ve de Uster Tester’da test edildi.
Bantlar›n ve fitillerin test sonuçlar› Tablo 4 ve 5’te özetleniyor. Sonuçlar gösteriyor ki; bantlar›n ve fitillerin birim
uzunlu¤u bafl›na kütle varyasyonu daha
yüksek taramal› bantlar kullan›ld›¤›nda
geliflmedi.
Farkl› döküntü yüzdesinin iplik
özellikleri üzerindeki etkileri
farkl› döküntü %’sinin Ring Masuralar›
ve Oto Konik ipliklerinin fiziksel özellikleri üzerindeki etkileri Tablo 6’da verilmektedir. Ring Masuralar› ve Oto Konik
iplik parametrelerinin sonuçlar› Minitab® istatistiksel yaz›l›m paketinin yard›m› ile analiz edildi. Minitab® Varyans
Analizi (Anova) ç›kt›s› Ring Masuralar›
ve Oto Konikler için s›ras›yla Tablo 7 ve
Tablo 8’de verilmektedir.
Tablo 7’de görülebilece¤i gibi, döküntü %’sindeki art›fl ile kopma gücünde,
uzama %’sinde ve Ring Masuras› ipli¤i
Tablo 6: Farkl› döküntü yüzdesinin iplik özellikleri üzerindeki etkileri
tekstil teknoloji
92
ELYAF İPLİK FIBRE YARN
Tablo 7: Ring masuralar› için varyans ç›kt›s›n›n Minitab analizi
sa¤laml›¤›nda istatistiksel aç›dan önemli bir art›fl vard›. Di¤er ring Masuras› iplik özellikleri döküntü %’sindeki art›fl ile
önemli bir de¤ifliklik göstermedi.
Fischer’in eflli karfl›laflt›rmas› da gösterdi
ki; döküntü yüzdesinin %12’den
%16’ya, %12’den %18’e, %14’ten %
18’e ve % 16’dan %18’e art›fl›yla kopma gücü ve Ring Masuras› ipli¤inin sa¤laml›¤›nda büyük bir art›fl vard›. Ancak
döküntü yüzdesinin %12’den %14’e ve
%14’ten %16’ya art›fl›yla kopma gücü
ve sa¤laml›kta büyük bir art›fl yoktur.
Benzer flekilde, döküntü yüzdesinin%
12’den %16’ya ve %12’den %18’e art›fl›yla uzama yüzdesinde önemli bir art›fl vard›,
ancak döküntü yüzdesinin %12’den
%14’e ve %14’ten %16’ya, %14’ten
%18’e ve %16’dan %18’e art›fl›yla uzama
yüzdesinde önemli bir art›fl yoktu.
önemli bir art›fl vard›. Sa¤laml›k ve kopma gücündeki bir art›fl, döküntü %’sindeki yaln›zca %12’den %18’e bir art›flta ve uzama %’de %16’dan %18’e art›flta önemliydi.
Ayr›ca döküntü %’sinde %12’den
%18’e art›flla IPI ve nopelerde önemli
bir düflüfl bulundu.
Sonuç
Fiziksel özellikler %18 döküntünün ç›kar›ld›¤›, taram›fl pamuk içeren polyester/pamuk kar›fl›m› iplik için en iyiydi ve
%12 döküntünün ç›kar›ld›¤›, taram›fl
Oto Konik ipli¤i için, döküntü %’deki
art›flla U%’sinde bir azalma ve CSLP’de
bir art›fl vard›. Di¤er Oto Konik iplik parametreleri döküntü %’deki art›flla birlikte
önemli bir de¤ifliklik göstermedi. Fisher’in
eflli karfl›laflt›rmas›na göre, döküntü
yüzdesinin %12’den %18’e, % 14’ten
%18’e, %16’dan %18’e art›fl›yla U%’sinde önemli bir düflüfl vard›.
Döküntü yüzdesinin % 12’den %16’ya,
%12’den %18’e, %14’ten %16’ya,
%14’ten %18’e art›fl› ile CSLP ‘de
pamuk içeren polyester/pamuk kar›fl›m›
iplik için en kötüydü.
Bu iplikler için karfl›laflt›rmal› iplik özellikleri tarama derecesini de¤ifltiren pamuk elyaf özellikleri ile ilgiliydi.
%18 döküntü düzeyindeki taranm›fl pamu¤un ortalama elyaf uzunlu¤u ve k›sa
elyaf içeri¤i, daha iyi iplik gerilimi ve düzgünlük özellikleri ile sonuçlanan %12
döküntü düzeyindekinden daha iyiydi.
Taranm›fl pamu¤un inceli¤i daha yüksek derecede taramada düfltü¤ünden,
ayn› döküntü düzeyinde geliflmifl elyaf
uzunluk parametreleri göreli olarak elyaf kabal›¤› ve bu taranm›fl pamuktan
iplik kar›fl›m›n› kalitesinin daha üstün olmamas›ndan dolay› gölgede kalm›fl görünüyor.
Test sonuçlar› gösterdi ki; tarama derecesi polyester/pamuk ipli¤in fiziksel
parametrelerini döküntüdeki fark
%4’ten daha fazla oldu¤unda en çok
etkilemifltir.
Tablo 8: Oto konikler için varyans ç›kt›s›n›n Minitab analizi
tekstil teknoloji
93
Teflekkürler
A.A. Spinning Mills Limited, Faisalabad-Pakistan’›n yönetimine ve teknik
ekibine bu araflt›rma projesinin tamamlanmas›ndaki yürekten destekleri için
minnettar›z.
ELYAF İPLİK FIBRE YARN
Effects of Combing on the Quality Parameters of Polyester/Cotton Ring Spun Yarn
Mumtaz Hasan Malik and Tanveer Hussain
National Textile University, Faisalabad – 37610, Pakistan.
Abstract: Combing of cotton was done
at four different noil% levels i.e. 12%,
14%, 16% and 18%. After each degree
of combing, cotton was blended with 38
mm, 1.2 denier polyester fibres on a
draw-frame to obtain a blending composition 52:48 polyester/cotton. The blended material was given the required
draw-frame passages to improve the homogeneity of mixed fibres and uniformity of drawn slivers. The finisher slivers
were attenuated into roving of a fixed linear density before it was converted to
19.68 tex (Ne 30) yarn on a ring machine. The physical properties of the yarns
produced were studied to see the effects
of degree of combing on them.
Key words: Degree of combing, noil %,
polyester/cotton blended yarn, quality
parameters of yarn, breaking force, tenacity, hairiness, fibre properties.
Introduction
It is known that strength and evenness
of spun yarns are influenced by length,
strength, fineness and length uniformity
of the constituent fibres [1-4] (Ivengar
and Gupta, 1974; Neelakantan and Subramanian, 1976; Pan et al., 2001; Ramey
et al., 1977). To achieve the consistent
quality of spun yarns it is essential to have the minimum variation in the charac-
Table 1 Properties of polyester fibres
teristics of the constituent fibres [5-7]
(Patel and Patil, 1975; Pillay, 1964; Zhu
and Erthridge, 1997). Cotton, being a
natural fibre, exhibits considerable variation in the characteristics even if it is
from the same lot. The process of combing is carried out to reduce the variation and improve cotton characteristics by
removing short fibres, leftover impurities
and neps from the feed material.
The basic objective of combing is to improve the fibre mean length and length
distribution, which ultimately improves
the physical parameters of spun yarn.
The amount of material removed as noil
during combing ranges from 5 – 25% of
the in-feed material. High noil percent is
removed if fine-to-very fine yarns of top
Table 2 Properties of raw cotton fibres
tekstil teknoloji
96
quality are to be spun from the best quality long staple cottons. The proportion
of noil is average if medium-to-fine yarns
of good quality at economic rates are
spun from medium quality cottons. The
noil level is low if coarse-to-medium
yarns are made from short or medium
staple cottons. In this case, the yarns so
spun show better strength and smoothness as compared to the carded yarns of
the same linear densities made from the
same cottons. A very low noil percent is
removed, generally known as scratch
combing, to improve the purity of the
material. In the present work, an attempt is made to determine the effect of
degree of combing (i.e. noil %) on the
quality parameters of polyester/cotton
ring spun yarn where the cotton portion
of the yarn is combed at four different
combing levels ranging from 12% to
18%. The study was carried out on a
19.68 tex (Ne 30) ring spun yarn with
the fixed blending ratio of 52:48 percent
of polyester/cotton.
Materials and methods
Fibre properties: We used a Pakistani
cotton variety and a locally manufactured polyester fibre type to conduct the
experimental work in a textile-spinning
mill situated near the city of Faisalabad.
The polyester fibre properties were measured in the laboratory of the polyester
plant and the raw cotton characteristics
were determined on an Uster HVI in the
spinning mill, where the research work
was carried out. The average raw stock
fibre properties of polyester and cotton
are summarized in Table 1 and 2 respectively.
Pre-spinning processing: The two materials i.e. polyester and cotton were processed separately in the blow-room and carding section of the spinning mill. For polyester fibre the blow-room line consisted
of an automatic bale opener, a metal de-
ELYAF İPLİK FIBRE YARN
Table 3 Afis parameters of combed cotton
tector, a transport fan, a small storage
unit, a multi-mixer, an opening machine, a metal detector, a transport fan and
a chute feed system for providing opened material to the cards. For cotton, the
blow-room line consisted of an automatic bale opener, an universal bale opener
for mixing clean soft waste, a metal detector-cum-fire control system, a condenser, pre-cleaner, a transport fan, a
multi-mixer-cum-fine cleaner, a fine
cleaner, a foreign matter separator, a
condenser and a chute feed system. For
polyester fibres carding rate was 36.7
kg/h, and sliver of 4.54 g/m (64 grains/yard) was produced at the delivery rate of 145 m/min.
Cotton was processed in the card at the
carding rate of 34.6 kg/h, and sliver of
4.25 g/m (60 grains/yard) was produced
at the delivery rate of 150 m/min. Polyester and cotton slivers were pre-drawn into 4.54 g/m (64 grains/yard) and 4.60
g/m (71 grains/yard) slivers, respectively.
Twenty-four cotton slivers were fed to
the lap former to make a 300 mm wide
lap having a weight of 72.25 g/m (1115
grains/yard) for comber.
Eight such comber laps were fed to the
comber at the feeding rate of 5.83
mm/nip. Twelve, fourteen, sixteen and
eighteen percent noils were removed
from the cotton at comber at the combing rate of 240 nips/min and slivers of
4.25 g/m (60 grains/yard) were produced
at each degree of combing.
Four 4.54 g/m (64 grains/yard) polyester
slivers and four 4.25 g/m (60 grains/yard)
cotton combed slivers were fed to the
breaker drawing frame, in an alternative
sequence, to obtain a blend ratio of
52:48 of polyester and cotton fibres, and
sliver of 3.69 g/m (57 grains/yard) was
produced at the delivery rate of 500
m/min. Eight ends of breaker drawing
sliver were fed to the intermediate drawing frame and again a sliver of 3.69
g/m (57 grains/yard) was formed at the
delivery rate of 500 m/min. Eight ends of
inter drawing sliver were fed to the finis-
Table 4 Evenness parameters of polyester, cotton and polyester/cotton slivers
tekstil teknoloji
98
her drawing frame and a sliver of 3.66
g/m (56.5 grains/yard) was formed at the
delivery speed of 475 m/min.
Yarn spinning: The finisher drawing slivers with a blend ratio of 52% polyester
fibres and 48% cotton fibres, combed at
12, 14, 16 and 18% noil extraction levels, were fed to the simplex to obtain
roving of linear density 537 tex (Ne 1.1)
at flyer speed of 870 rpm and twist level
of 33.86 twists/m (0.86 twist/inch). These rovings were spun into 19.68 tex (Ne
30) yarn with a twist level of 722
twists/m (18.35 twists/inch) and a twist
multiplier of 3.35. The spindle speed of
the ring frame was set at 16,000 rpm
and all other processing parameters such
as zonal drafts, rollers settings, roller
pressure, traveler size etc. were kept
constant while spinning yarn from the
rovings having combed cotton with noil
extraction of 12, 14, 16 and 18%.
Results and discussion
Effects of different noil % on properties of cotton fibres
The fibre properties of comber lap and
comber slivers, combed by removing 12,
14, 16 and 18% noils, were determined
on an Uster Afis Pro and are given in
Table 3.
The results as given in Table 3 show that
as the noil extraction levels were increased, the quantity of neps per gram in the
combed material decreased significantly.
The reduction in nep count based on the
fed comber lap, was 9% at 12% noil extraction but the reduction in nep count
was 60% when 18% noil was extracted
from the comber lap. It means at higher
noil extraction level the combed material
will have lower amount of neps per unit
ELYAF İPLİK FIBRE YARN
Table 5 Evenness parameters of polyester/cotton roving
mass while keeping the other factors like
fibre length, fibre length uniformity, moister content, fibre parallelization, comber lap weight per unit length and other
factors associated with the combing
machine such as feed distance, detachment setting, depth of penetration of
the top comb etc. constant.
It can also be seen in Table 3 that the
combing did not significantly affect the
fibre mean length and upper quartile
length but the effect on short fibre content is significant when the degree of
combing is changed by enhancing the
noil removal from 12% to 18%.
The results in Table 3 also show that the
different combing degrees do not significantly affect the 5% length by number
but their effects on mean length by
number and short fibre content by number is significant.
Furthermore, the effect of varied noil extraction on the maturity of combed fibre
is not significant, but there is some reduction in the immature fibre content of
the combed material. The combing has a
negative effect on the fibre fineness. This
can be attributed to the higher fineness
of short fibres which when removed as
noil decreased the overall fibre fineness
of the combed sliver.
Effects of different noil % on the
properties of sliver and roving
As mentioned earlier pre-drawn slivers of
polyester fibres and cotton comber predrawn slivers, combed at 12, 14, 16 and
18% noil extraction, were mixed on
breaker draw frame to obtain a blend ratio 52:48 polyester/cotton fibres. The slivers were further processed on intermediate and finisher draw frames. The processed slivers of each draw frame passage were tested for evenness properties
on the Uster Tester. The finisher draw
frame slivers were converted into roving
and were also tested for evenness on the
Uster Tester. The test results of slivers
and rovings are summarized in Table 4
and 5. The results show that the mass
variation per unit length of slivers and roving did not improve as slivers with higher degree of combing were used.
Effects of different noil % on the
properties of yarn
The effects of different noil % on the
physical properties of Ring Cops and Auto Cones yarns are given in Table 6. The
results of Ring Cops and Auto Cone yarn
parameters were analyzed with the help
of Minitab® statistical software package.
The Minitab® Analysis of Variance (Anova) output is given in Table 7 and Table
Table 6 Effects of different noil % on the properties of yarn
tekstil teknoloji
100
8 for Ring Cops and Auto Cones, respectively.
As can be seen in Table 7, there was statistically significant increase in breaking
force, elongation % and tenacity of Ring
Cops yarn with increase in noil %. Other
Ring Cops yarn parameters did not show
any significant change by increasing noil
%. Fisher’s pair-wise comparison further
showed that there was significant increase in breaking force and tenacity of
Ring Cops yarn by increasing noil %
from 12 % to 16 %, 12% to 18%, 14%
to 18% and 16% to 18%.
However, there was no significant increase in breaking force and tenacity by
increasing noil % from 12% to 14% and
14% to 16%. Similarly there was significant increase in elongation % by increasing noil % from 12% to 16% and 12%
to 18% but there was no significant increase in elongation % by increasing noil % from 12% to 14%, 14% to 16%,
14% to 18% and 16% to 18%.
As for Auto Cone yarn, overall there was
significant decrease in U% and increase
in CSLP with increase of noil%. Other
ELYAF İPLİK FIBRE YARN
hearted support to complete this research project.
Table 7. Minitab analysis of variance output for ring cops
Auto Cone yarn parameters did not
show any significant change by increasing noil %. According to Fisher’s pairwise comparison, there was significant
decrease in U% by increasing noil %
from 12% to 18%, 14% to 18% and
16% to 18%. There was significant increase in CSLP with increase in noil %
from 12% to 16%, 12% to 18%, 14%
to 16% and 14% to 18%.
An increase in tenacity and breaking force was found to be significant with increase in noil% only form 12% to 18%
and an increase in elongation % with increase in noil % from 16% to 18%. Furthermore, a significant decrease in IPI and
neps was also found with increase in noil % from 12% to 18%.
Conclusions
The physical properties were best for the
polyester/cotton blend yarn containing
combed cotton where 18% noil was extracted and poorest for the polyester/cotton blend yarn containing combed cotton where 12% noil was removed. The comparative yarn properties for
these yarns were related to the cotton
fibre properties, which changed with the
degree of combing. The mean fibre
length and short fibre content of combed cotton at 18% noil level were better
than that of at 12% noil level, which resulted in better yarn tensile and evenness
properties. As the fineness of combed
cotton decreased at higher degree of
combing the improved fibre length parameters at the same noil level appeared to
have been overshadowed to some extent by its relative fibre coarseness and
the blended yarn from this combed cotton was not much superior in quality.
The testing results showed that the degree of combing influenced most of the
physical parameters of polyester/cotton
yarn when the difference in noil was more than 4%.
Acknowledgements
We are thankful to the management and
technical staff of AA Spinning Mills Limited, Faisalabad Pakistan for their whole-
Table 8 Minitab analysis of variance output for auto cones
tekstil teknoloji
102
References
1. R. L. N. Iyengar and A. K. Gupta, “Proportion of Fiber Strength Utilized in the
Single Yarn”, Textile Research Journal,
44, 489-492, 1974.
2. P. Neelakantan and T. A. Subramanian, “An Attempt to Quantify the Translation of Fiber Bundle Tenacity into Yarn
Tenacity, Textile Research Journal, 46,
822-827, 1976.
3. N. Pan, T. Hua and Y. Qiu, “Relationship
Between Fiber and Yarn Strength”, Textile
Research Journal, 71, 960-964, 2001.
4. H. H. Ramey, R. Lawson and S. Worley, “Relationship of Cotton Fiber Properties to Yarn Tenacity”, Textile Research
Journal, 47, 685-691, 1977.
5. G. S. Patel, and N. B. Patil, “Studies on Some Physical Parameters of Cotton Fibers and
Their Influence on Breaking Strength”, Textile Research Journal, 45, 168-172, 1975.
6. K. P. R. Pillay, “A Study of Hairiness of
Cotton Yarns- Part I: Effect of Fiber and
Yarn Factors”, Textile Research Journal,
34, 663-674, 1964.
7. R. Zhu and M. D. Erthridge, “Predicting
Hairiness of Ring and Rotor Spun Yarns and
Analyzing the Impact of Fiber Properties”,
Textile Research Journal, 67, 694-698,
1997.
ELYAF İPLİK FIBRE YARN
MPS CoolFlex-Kontrollü Bir So¤utma Bölgesinin Faydas›
Dipl.-Ing.
Stephan Faulstich
MPS CoolFlex’in ITMA 2007’nin ilk gününde bile büyük bir
etki yapan Multi Purpose Superflex’in bir model varyant›
Tam-temasl› ve yerlefltirmeli k›sa (1metre) elektrikli ›s›t›c›s›
Bu 1-metre elektrikli ›s›t›c› içinde tamtemasl› bir yerlefltirme kullan›m›, geleneksel bir 2-metre difil ›s›t›c› kullan›larak
üretilen ipli¤inkine çok benzer bir iplik
karakteri üretir. Ayn› zamanda enerji tüketimi büyük ölçüde azalt›l›r.
Ayarlanabilir k›sa (0.8 m) so¤utma
borusu
So¤utma borusunun sundu¤u pek çok
avantaj vard›r: so¤utma borusunun geniflletilmifl yüzeyinden kaynaklanan daha etkin bir ›s› transferi daha verimli bir
so¤utma etkisi sa¤lar. Ancak gerçek
avantaj temas alan›n›n ayarlanmas› olana¤›nda yatmaktad›r.
Ayr›ca yeni tekstüre bölgesi konsepti
kalite kontrolü için faydalar sa¤lamaktad›r. ‹ncelemelerimiz tekstüre bölgesindeki iplik yolu stabilitesi ve en iyi kaliteyi elde etmek için ilgili sürtünme
aras›nda do¤rudan, belirli bir korelasyon ortaya koydu.
Oerlikon Barmag bu korelasyonu görsellefltirmek için “kalite say›s›” ad› verilen bir parametre gelifltirdi. Bu numara
uzama, dayan›kl›l›k ve çekme iplik
özelliklerine dayan›yor ve matematiksel forma dönüfltürülüyor.
Bu iplik üreticileri için normal deneme
prosedüründe basit bir flekilde do¤ru
perçin ayar›n› sa¤l›yor. fiekil 2 perçin
aç›s›na ba¤l› kalite ilerlemesini göstermektedir.
70
Optimum perçin
69
68
67
Kalite
Tekstüre bölgesi
‹nce denye iplikler üreten k›sa bir tekstüre bölgesinin avantajlar› çok aç›kt›r.
Daha az sürtünme daha yüksek üretim
h›zlar› anlam›na gelmektedir.
Oerlikon Barmag ›s› transferi ve so¤utma gücü gibi engelleri aflmak için geçmiflte bir elektrikli ›s›t›c› ve bir so¤utma borusu gelifltirmeye büyük çaba
harcad›.
Tekstüre bölgesinin büyük ölçüde k›salt›lmas› için tam-temasl› yerlefltirme tekno-
lojisine ve ayarlanabilir bir so¤utma borusuna odaklan›ld›. Sonuç MPS CoolFlex’in
üst yap›s›nda ortaya ç›kmaktad›r.
Artan sürtünme
66
Daha az stabilite
65
Sabit olmayan iplik yolu
64
350
Perçin aç›s›
‹
nce denye filament iplikler için artan
talep, sürekli yeni tekstüre çözümleri
gerektirmektedir. 2003’te lanse edilen
Multi Purpose Superflex (MPS)’nin bir
varyant› olan MPS CoolFlex Oerlikon
Barmag’›n bu talebe cevab›d›r. Münih’te ITMA 2007’de prömiyeri yap›lan
MPS CoolFlex fuar s›ras›nda bile bir sat›fl baflar›s›n› ispat etti.
MPS CoolFlex hakk›nda bu kadar özel
olan nedir? Odak, noktas›, tasar›m
aç›s›ndan son derece k›sa uzunluktaki
yeni bir geliflme olan de¤iflmifl tekstüre
alan› oldu. Bu tekstüre makinesinin
toplam yüksekli¤inin flu andakinden
çok daha alçak olmas›n› sa¤lar ve yeni
konsept taraf›ndan sunulan faydalardan yaln›zca birisidir.
330
63
62
310
61
290
60
Daha az dalgalanma limiti
160
270
180
200
220
240
260 280
300
320 340 360
380
Perçin aç›s›
250
230
fiekil 2 - Perçin aç›s›na ba¤l› olarak kalitenin ilerlemesi
210
190
170
150
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Titer (dtex)
fiekil1- So¤utma borusunun titere ba¤l› olarak perçinleme
aç›s›
Bu konsept stabilitenin kontrol edilmesinde yeni bir boyut ve sonuçta kaliteyi
elde eder.
So¤utma borusundaki iplik temas alan›n› ayarlayarak (çap de¤iflimi) so¤utma
verimlili¤i ve sürtünme ipli¤in taleplerine göre ayarlanabilir.
fiekil 2 iplik titeri ve so¤utma borusu
perçini aras›ndaki optimal sürtünme ve
en yüksek stabiliteye ba¤l› ba¤lant›y›
göstermektedir.
tekstil teknoloji
104
Sonuç
So¤utma bölgesi içinde iplik temas›n›n
en iyi flekilde ayarlanmas›n›n sa¤lanmas› imkan› ile ba¤lant›l› olarak k›sa
tekstüre bölgesi, kaliteyi düflürme riski
olmadan %40’a kadara daha yüksek
üretim h›zlar› ile sonuçlanabilmektedir.
MPS CoolFlex en yüksek düzeyde esneklik, enerji tüketiminde %30’a kadar bir azalma ve en iyi operasyon ergonomisi ile ince denye üretiminde yeni standartlar koyuyor.
Sonuç olarak MPS CoolFlex iplik üreticisi için çok k›sa zamanda Yat›r›m›n
Geri Dönmesini (ROI) garanti eder.
ELYAF İPLİK FIBRE YARN
MPS CoolFlex-The Benefit of a Controlled Cooling Zone
Dipl.-Ing.
Stephan Faulstich
The MPS CoolFlex a model variant of the Multi Purpose Super
flex made a huge impact even on the first day of the ITMA 2007
The short (1meter) electrical heater
with a full-contact insert
Using a full-contact insert inside this 1meter electrical heater produces a yarn
character very similar to that manufactured using a conventional 2-meter
diphyl heater. At the same time, the
energy consumption is dramatically reduced.
The adjustable short (0.8 m) cooling
pipe
There are many advantages offered by
a cooling pipe: a more effective heat
transfer resulting from the enlarged
surface of the cooling pipe ensures an
efficient cooling effect. However, the
real advantage lies in the possibility of
adjusting the contact area.
Furthermore, the new texturing zone
concept provides useful benefits for
quality control. Our examinations have
revealed a direct, defined correlation
between the yarn path stability in the
texturing zone and the associated friction in order to achieve the best quality. To visualize this correlation, Oerlikon
Barmag has developed a parameter
called the “quality number”.
This number is based on the elongation, tenacity and shrinkage yarn characteristics and converted into mathematical form. For yarn manufacturers,
this provides the correct clinch setting
in a simple manner within the normal
trial procedure. Figure 2 shows the progression of the quality dependant on
the clinch angle.
70
Optimum clinch
69
68
67
Quality
The texturing zone
The advantages of a short texturing zone producing fine denier yarns are obvious. Less friction means higher process speeds.
To pass such obstacles as heat transfer
and cooling power, Oerlikon Barmag
had already invested considerable effort in developing an electrical heater
and a cooling pipe in the past. With the
aim of considerably shortening the texturing zone, the development focus
was placed on fullcontact insert tech-
nology and an adjustable cooling pipe.
The result is revealed in the MPS CoolFlex’s upper structure.
‹ncreasing friction
66
Less stabilty
65
Unstable yarnpath
64
350
Clinch angle
T
he increasing demand for fine denier filament yarns is constantly requiring new texturing solutions. The
MPS CoolFlex – a variant of the Multi
Purpose Superflex (MPS) launched in
200 – is Oerlikon Barmag’s response to
this demand. Premiered at the ITMA
200 in Munich, the MPS CoolFlex proved a sales success even during the trade fair.
What is so special about the MPS CoolFlex? The focus was placed on the altered texturing zone – a new development that is extremely short in design.
This allows the overall height of the texturing machine to be considerably lower than to date and is only one of the
benefits offered by this new concept.
330
63
62
310
61
290
60
Lower surging limit
160
270
180
200
220
240
260 280
300
320 340 360
380
Clinch angle
250
230
Figure 2: Progression of the quality depending on the clinch angle
210
190
170
150
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Titer (dtex)
Figure 1- Clinch angle of the cooling pipe depending on the
titer
This concept achieves a new dimension
in controlling stability and hence the
resulting quality.
By adjusting the yarn contact area
(change of diameter) on the cooling
pipe, the cooling efficiency and friction
can be set to the requirements of the
yarn. Figure 2 shows the connection
between yarn titer and cooling pipe
clinch based on optimal friction and the
highest stability.
tekstil teknoloji
106
Conclusion
The short texturing zone in conjunction with the possibility of securing the
best setting of the yarn contact within
the cooling zone can result in production speeds that are up to 40% higher
without the risk of lowering the quality. With the highest level of flexibility,
a reduction in energy consumption of
up to 30% and the best operator
ergonomics, the MPS CoolFlex is setting new standards in fine denier production. As a result, MPS CoolFlex
guarantees an extremely short Return
of Investment (ROI) for the yarn producer.
ELYAF İPLİK FIBRE YARN
‹plik Fabrikas›nda Yüksek-H›zl› Mukavemet Testi ‹le Deneyim
Dr. Serap Dönmez Kretzschmar, Richard Furter,
Uster Technologies AG, Uster / ‹sviçre
1. Girifl
cN
Kopma Gücü /Uzama
1000
Bugün iplik ölçüm teknolojisi çok k›sa
Da¤›l›m Tablosu
Toplam: 10/10000
900
bir zamanda ipli¤in detayl› analizine izin
800
vermektedir. Bu nedenle, iplik test so-
700
1-2
3-4
600
nuçlar› üretim prosesinin daha iyi anla-
500
fl›lmas› ve gelifltirilmesi için ve referans-
400
larla bir k›yaslama için kullan›labilmek-
300
5-6
7-8
200
tedir. 1992’de mukavemet test cihazla-
9-10
100
r›n›n test h›z›n› geleneksel test cihazlar›-
0
0
na k›yasla 40 kattan fazla artt›rmak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 %
amac›yla yüksek h›zl› bir mukavemet
fiekil 1: Ring ipli¤i, karde, Ne 24, % 100 pamuk, pek çok miktarda zay›f yer ile 10.000 test
test etme sistemi pazara sunuldu. Bu
bilmek gereklidir. fiekil 1 ve 2’de iki ip-
lerin dokuma makinelerinin verimlili¤ini
araç Uster® Tensojet olarak biliniyor.
lik örne¤i gösterilmektedir. fiekil 1, pek
büyük ölçüde düflürece¤i konusunda
Bu enstrüman, özellikle izole zay›f nok-
çok zay›f yer ile mukavemet ve uzama-
yüksek bir risk vard›r. Büyük olas›l›kla
talar alan›nda tekstil toplumuna yeni bir
n›n da¤›l›m tablosunu, fiekil 2’de tam
dokuma ifllemi oldukça zaman al›c› ola-
anlay›fl getirdi. Bu zay›f yerlerin dokuma
tersini göstermektedir.
cakt›r, çünkü çok s›ya uç kopmas›n›n ta-
makinesinde ipliklerin uç kopmalar› ile
Her bir nokta belirlenen güç ve uzama
mir edilmesi gerekecektir.
iliflkili oldu¤u gösterilebilir.
de¤eriyle bir mukavemet testini temsil
Bu zay›f yerleri bulmak için test h›z›n›
etmektedir.
2. Örgü iplikleri için mukavemet testi
önemli ölçüde artt›rmak gerekliydi. Bu
fiekil 1’deki da¤›l›m tablosunun sol tara-
Pek çok iplik e¤irme fabrikas›nda flu
nedenle ipliklerin sadece ortalama mu-
f›ndaki tekli durumlar›n çoklu¤u iplik
yanl›fl anlay›fl vard›r; örgü iplikleri için
kavemetini ve ortalama uzamas›n› bil-
e¤irme prosesinin kontrol alt›nda olma-
mukavemet testi gerekli de¤ildir, çünkü
mek de¤il, ayn› zamanda zay›f yerleri de
d›¤› anlam›na gelmektedir. Bu zay›f yer-
örme prosesi s›ras›nda ipliklere uygulanan kuvvet dokuma proseslerindekin-
cN
1000
Kopma Gücü /Uzama
Da¤›l›m Tablosu
Toplam: 10/10000
den oldukça düflüktür.
900
Bu anlay›fl›n aksine, baz› araflt›rmac›lar
1-2
800
700
3-4
600
500
5-6
400
7-8
300
ipliklerin fiziksel özelliklerini (mukavemet ve uzama dahil) incelemifl ve bu
özelliklerin ipli¤in örme performans›nda
önemli bir rol oynad›¤›n› bulmufllard›r.
Örne¤in Iyer, C., et al., [3], ipli¤in mu-
200
9-10
100
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
fiekil 2: Ring ipli¤i, karde, Ne 24, %100 pamuk, neredeyse hiç zay›f yer olmayan 10.000 test
tekstil teknoloji
108
10 %
kavemetinin örme ifllemi s›ras›nda özellikle de konikten geri çekme ve dikifl yaparken i¤nelerin, platinlerin ve kamlar›n
ELYAF İPLİK FIBRE YARN
leri örülebilirli¤i belirlemek için kullan›ld›. ‹statistiksel analizlere göre araflt›rmac›lar iplik özelliklerinin sadece kumafl
kalitesi üzerinde de¤il, ayn› zamanda
sürtünme de¤erleri üzerinde de büyük
bir etkiye sahip oldu¤unu buldular.
Örme prosesi s›ras›nda, bobinden örülmüfl kumafla, iplik ve örgü makinelerinin parçalar› aras›nda iplik-iplik ve iplikTablo 1: %100 pamuk ringde e¤rilmifl ipliklerin fiziksel özellikleri [1]
i¤ne sürtünmesi olufluyor ve bu da iplik
oldu¤u bölgede ortaya ç›kan germe
¤er araflt›rmac›lar [1,2] da örmeden ön-
geriliminde bir art›fla sebep olmakta-
tansiyonuna dayanmaya yeterli olmas›
ce ipli¤in örülebilirli¤ini araflt›rd›lar. Pek
d›r.iplik gerilimindeki art›fl çok say›da ip-
gerekti¤ini belirtiyorlar. Ayr›ca iplik uza-
ço¤u ticari de¤ere sahip, 30 farkl› pa-
lik kopmas›na ve örme prosesinde bir
mas›n›n gerekli oldu¤unu ve böylece
muk ipli¤i deneylerde kullan›ld›. ‹plik
verimlilik azalmas›na neden olmaktad›r.
uzayarak ipli¤in bükülme gerilimlerine
numunelerinden (% 100 pamuklu ring
Bu nedenle, iplik-iplik ve iplik-i¤ne sür-
dayand›¤›n› ya da onu nötrlefltirdi¤ini,
iplikleri) 12’si seçildi ve Tablo 1’de veril-
tünmesinin mümkün olan en düflük se-
di. Tüm iplikler 1 x1 ribana yap›s› ile
viyede [3] tutulmas› beklenmektedir.
örüldü ve kumafl b›rakma ve makine h›-
Önceki çal›flmalardan baz› örnekler ve-
bu sayede ipli¤in kopmad›¤›n› da ifade
etmekteler.
Modern örme makinelerinin i¤nelerinin
yüksek h›z› ipliklerde dayan›kl›l›k ihtiyaçlar›n› artt›rmaktad›r. fitapel elyafl› ipliklerde mukavemet büyük ölçüde iplik
e¤irme s›ras›nda bir büküm ço¤alt›c›ya
z› de¤erleri sabit tutuldu. Numuneler s›k›, orta ve gevflek kumafllar› temsil eden
üç farkl› ilmek uzunlu¤u de¤erinde
örüldü.
Örme prosesi 2000 dönüfl s›ras›nda iz-
rerek iplik özelliklerinin bir ipli¤in örme
performans›n› belirlemedeki önemini
aç›klamaya çal›flmaktay›z.
Daha önce de bahsedildi¤i gibi; yüksek
h›zl› iplik düzgünlük ve mukavemet test
sistemleri kullan›larak bu iplik özellikleri
lendi ve makine durmalar›n›n, iplik kop-
kolayl›kla ve çok k›sa bir sürede ölçüle-
ile orant›l›d›r.
malar›n›n ve deliklerin say›s› kaydedildi.
bilmektedir.
Bir ipli¤in örme performans›n› dikkate
Çoklu çekilme analizi kullan›larak, iplik-
Uster® Tensojet ile 15 y›ldan fazla dene-
ald›¤›m›zda, “örülebilirlik” terimini de
lerin özelliklerine ba¤l› olan iplik-iplik ve
yim kazanman›n ard›ndan, sadece düz-
aç›klamak zorunday›z[4].bir ipli¤in örü-
iplik-i¤ne sürtünme denklemleri bulun-
günlü¤ün ölçülmesiyle bulunamayan
lebilirli¤i iplikle örme prosesinin zor mu
du. Son aflamada bu denklemler, maki-
iplik e¤irme kusurlar›n›n bu enstrüman
kolay m› oldu¤unu ifade etmektedir.
ne s›k›l›k faktörü ve makine h›z› de¤er-
ile tespit edilebilece¤i aç›k hale geldi.
yerlefltirilen bükümün seviyesi 4,5 ·e [3]
Örülebilirlik bir örme makinesinin durma-hareketlerini, örme prosesinin verimlili¤ini, örülmüfl kumafl›n kalitesini ve
üretim maliyetlerini do¤rudan etkileyen
bir faktördür.
Bu özellik sadece ipli¤in üretildi¤i elyafa
dayanmaz, ayn› zamanda kendi fiziksel
ve yap›sal özelliklerine de ba¤l›d›r. Örmeden önce düflük örülebilirli¤e sahip
iplikleri belirlemek çok önemlidir [1]. Di-
Tablo 2: ‹plik özellikleri, sürtünme de¤erleri ve kumafl hatalar› aras›ndaki iliflkinin de¤erlendirilmesi [1]
tekstil teknoloji
110
ELYAF İPLİK FIBRE YARN
cN
Kopma gücü
2000
1500
1000
500
0
1
%
Vurufl Diyagram›
etmek için kullan›labilir. En önemli iplik
2
3
4
5
6
7
8
özelliklerinden ikisi gerilim mukavemeti
9
Toplam: 9/9000
Vurufl Diyagram›
ve uzamad›r.
‹plik tekstil prosesinin çeflidine ba¤l› ola-
5
rak belli bir minimum gerilim mukave-
0
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
rine dayanan sonuçlar ipli¤in daha sonraki proseslerdeki performans›n› tahmin
Uzama
10
Toplam: 9/9000
1
2
3
4
Kopma gücü
5
6
7
8
Da¤›l›m Tablosu
metine ve uzama de¤erine sahip olma-
9
Toplam: 9/9000
1-2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
l›d›r. Örne¤in bir dokuma makinesinde
kullan›lan iplikler önemli bir mukavemet
3-4
gerektirir, di¤er yandan modern örgü
5-6
makinelerinde ifllenen iplikler daha iyi
7-8
uzama özellikleri talep etmektedir. Da-
9-10
ha önce de ifade edildi¤i gibi, gerilim
10 %
®
fiekil 3: Bir Uster Tensojet’in sonuçlar›, yavafl i¤li baz› bobinler
gücü ve uzama de¤erleri ipli¤in dizayn
edilen bir tekstil prosesi için uygunlu¤u-
Test sistemi saatte 30.000 test ya da
Üretim problemleri ço¤unlukla, en fazla
nun tahmin edilmesi için kullan›labilir.
dakikada 500 test yapabildi¤inden, bafl-
uzaman›n vurufl diyagram›nda telaffuz
Bir di¤er kullan›m› iplik üretim prosesi-
ka hiçbir tekstil testi ile bulunamayan
edilmektedir. Bir vurufl diyagram› her
nin ve üretimden kaynaklanan prob-
baz› gizli üretim problemleri ortaya ç›k-
bir testi bir dikey çizgi olarak göster-
lemlerin analizi olacakt›r.
maktad›r.
mektedir. Çizginin uzunlu¤u güç ve
Uster® Tensojet yüksek-h›zl› mukavemet
Çok say›da test ile sa¤lam bir istatistik-
uzamaya eflittir. fiekil 3 sadece çizginin
test cihaz› hem örgü hem de dokuma
sel platform oluflmaktad›r. Tekstil fabri-
sonunu göstermektedir.
iplikleri için düzgünlük testi ile tespit
kalar›nda mukavemet ve uzamada bir
Vurufl diyagramlar› ayr›ca 9 bobinin
edilemeyen ancak daha sonra dokuma
azalma ile sonuçlanan pek çok olay var-
test edildi¤ini ve her bir bobinde 1000
ve örgü üretimi s›ras›nda problemlere
d›r ancak bu olaylar›n ço¤u sadece düz-
test yap›ld›¤›n› belirtmektedir. Üretim
neden olabilen, iplikteki zay›f yerlerin
günlük testi ile tespit edilemez çünkü
problemlerinden dolay› fiekil 3’ün alt
tespit edilmesinde kullan›labilir.
hata kütle de¤iflikli¤ine yol açmaz.
taraf›ndaki grafikte da¤›l›m tablosu
Uster® Tensojet çok yüksek h›zda çal›flt›-
fiekil 3, zay›f bir önleyici bak›m ile, ayn›
çok uzundur.
¤›ndan, laboratuardaki test iflleri tüm
iplik e¤irme makinesinden bobin ile ko-
Yavafl i¤ler kütle de¤iflikliklerine yol aç-
test enstrümanlar› için ayn› h›zla organi-
niklerden örnek vermektedir. Ring iplik
mad›klar›ndan, bu üretim problemi sa-
ze edilebilir ve mukavemet testleri düz-
e¤irme makinesinde, i¤lerin nominal
dece düzgünlük testleri ile fark edile-
günlük testleri ile senkronize hale geti-
bükümlü iplikler üretmemesine neden
mez.
rilebilir.
olan, çeflitli kirlenmifl i¤ bulunmaktad›r
Bu flekilde sadece düzgünlük testi ve
(yavafl i¤ler). ‹plik % 100 Pamuk, karde
3. Sonuç
yüksek-h›zl› mukavemet testi yap›lmak-
Ne 16, ringde e¤rilmifl iplik.
‹pli¤in kalite seviyesinin baflar›l› bir flekil-
la kal›nmayacak, ayn› zamanda örgü ve
fiekil 3’ün üst k›sm›ndaki vurufl diyagra-
de de¤erlendirilmesi için çeflitli fiziksel
dokuma ipliklerindeki zay›f yerler ve
m› mukavemet ve uzama varyasyonunu
iplik özelliklerinin laboratuarda ölçül-
bunlar›n fiziksel iplik özellikleri de ayn›
göstermektedir.
mesi gerekmektedir. Laboratuar testle-
zaman diliminde belirlenecektir.
tekstil teknoloji
111
ELYAF İPLİK FIBRE YARN
Experience With High-Speed Strength Testing in Spinning Mills
Dr. Serap Dönmez Kretzschmar, Richard Furter,
Uster Technologies AG, Uster / Switzerland
1. Introduction
cN
B-Force
1000
The yarn measuring technology of to-
Stroke Diagram
Total: 10/10000
900
day allows a detailed analysis of yarns
1-2
800
in a very short time. Therefore, the yarn
700
test results can be used for a better un-
600
derstanding and improvement of the
500
manufacturing process and for a com-
400
parison with benchmarks.
300
In 1992 a high-speed strength testing
200
3-4
5-6
7-8
9-10
100
system was introduced in the market
0
with the intention to increase the tes-
0
ting speed of strength testers by more
1
3
2
4
5
6
7
8
9
10 %
Fig. 1 Ring yarn, carded, Ne 24, cotton 100%, 10000 tests, with a high amount of weak places.
than 40 times compared to conventional testers. This instrument is known as
the Uster® Tensojet.
This instrument has brought a new understanding to the textile community,
particularly in the area of isolated weak
but also the weak places. Two examp-
wer the efficiency of the weaving mac-
les of yarns are shown in figures 1 and
hines considerably. There is a high pro-
2. Fig. 1 demonstrates the scatter plot
bability that the weaving process will be
of strength and elongation with many
time-consuming because a high number
weak places, whereas Fig. 2 shows the
of end breaks have to be repaired.
opposite.
places. It could be demonstrated that
these weak places correlate with the
Each dot represents a strength test with
2. Strength testing for knitting yarns
end breaks of yarns on weaving machi-
a defined force and elongation value.
There is a wrong perception in many
nes. In order to find these weak places
The high number of single events on
spinning mills that strength testing is
it was necessary to increase the testing
the left hand side of the scatter plot in
not required for knitting yarns, because
speed considerably. Therefore, it is not
Fig. 1 indicates that the spinning pro-
the force applied on yarns during the
only required to know the mean
cess is not under control. There is a
knitting process is considerably lower
strength and mean elongation of yarns,
high risk that these weak places will lo-
than for weaving processes. In contrary
to this perception, some researchers
cN
B-Force
1000
Stroke Diagram
studied the physical characteristics of
Total: 10/10000
yarns (including strength and elongati-
900
1-2
800
on) and found that these characteristics
play an important role in the knitting
700
3-4
600
500
5-6
performance of a yarn. For example
Iyer, C., et al., [3] mentioned that the
strength of the yarn must be sufficient
400
7-8
300
200
9-10
100
to resist tensile strain occurring during
the knitting process, especially during
withdrawal from the cone and in the
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Fig. 2 Ring yarn, carded, Ne 24, cotton 100%, 10000 tests, with hardly any weak places.
tekstil teknoloji
112
10 %
region of needles, sinkers and cams during stitch formation. They also stated
ELYAF İPLİK FIBRE YARN
ting process, from bobbin to knitted
fabric, yarn-yarn and yarn-needle friction is occurring between yarn and parts
of the knitting machine and this causes
an increase in yarn tension. The increase in yarn tension causes a higher number of yarn breakages and a decrease in
productivity of the knitting process. For
this reason, it is expected to retain yarnyarn and yarn-needle friction at the lo-
Table 1 Physical properties of 100% cotton ring-spun yarns [1]
west possible level. [3]
that yarn elongation is necessary, so
ven in Table 1. All the yarns were knit-
that it can resist the bending strains or
ted into 1x1 rib structures and fabric ta-
neutralize them by getting extended in
ke-down and machine speed values
such a way that the yarn does not bre-
were kept constant. Samples were knit-
ting performance of a yarn by giving
ak. The high speed of needles of mo-
ted at three different loop length valu-
some examples from previous studies.
dern knitting machines increase the te-
es, representing a range of tight, medi-
As it is mentioned before, by using high
nacity requirements of yarn. In staple fi-
um, and loose fabrics.
speed yarn evenness and strength tes-
ber yarns the strength is to a very large
The knitting process was observed du-
ting systems, these yarn characteristics
extent directly proportional to the level
ring 2000 revolutions, and the number
can be measured easily and in a very
of twist inserted during spinning to a
of machine stops, yarn breaks, and ho-
twist multiplier ·e of about 4,5. [3]
short time.
les were recorded. By using multiple
When we consider knitting performan-
After having gained experience for mo-
regression analysis, yarn-yarn and yarn-
re than 15 years with Uster® Tensojet, it
ce of a yarn, we have to explain also the
needle friction equations that depend
became obvious that spinning deficien-
term “knittability” [4]. The knittability of
on yarns characteristics were found. In
cies can be detected with this instru-
a yarn expresses if the knitting process
the last stage, they used these equati-
ment which cannot be discovered by
with a yarn is easy or not. Knittability is
ons, machine tightness factor, and
just measuring the evenness. Since this
a factor which affects directly stop-mo-
machine speed values in order to deter-
testing system is able to carry out
tions of a knitting machine, productivity
mine knittability. According to statisti-
30’000 test per hour or 500 tests per
of knitting process, quality of knitted
cal analyses, they have found that yarn
minute, some hidden manufacturing
fabric, and production costs. This pro-
characteristics have a significant effect
problems show up which cannot be fo-
perty does not only depend on the cha-
not only on the fabric quality, but also
und by any other textile test. With the
racteristics of fiber from which yarns
on the friction values. During the knit-
high amount of tests there exists a so-
We try to explain the importance of
yarn characteristics in determining knit-
produced but also on its own physical
and structural properties. It is very important to determine yarns having lower degree of knittability before knitting [1]. Other researchers [1, 2] have
also investigated the knittability of a
yarn before knitting. 30 different cotton yarns, many of them of commercial value, were used in the experiments.
12 of the yarn samples (100% cotton,
ring-spun yarns) were selected and gi-
Table 2 Evaluating the relation between yarn properties, friction values and fabric faults [1]
tekstil teknoloji
113
ELYAF İPLİK FIBRE YARN
cN
B-Force
2000
1500
1000
500
0
1
%
10
Stroke Diagram
modern knitting machines demand bet-
Total: 9/9000
ter elongation properties. As it is mentioned before, the tensile force and
2
3
4
B-Force
5
6
7
8
Stroke Diagram
elongation values can be used for pre-
9
diction of the suitability of a yarn for a
Total: 9/9000
designated textile process. Another
usage will be the analysis of the yarn
5
production process and problems origi-
0
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1
2
3
4
B-Force
0
5
6
7
8
Scatter Plot
1
2
3
4
nated from production. The Uster®
9
Tensojet high-speed strength tester can
Total: 9/9000
5
6
7
8
9
be used for both knitting and weaving
1-2
yarns for detection of weak places in
3-4
the yarn which cannot be detected
5-6
with evenness testing but later can cau-
7-8
se problems during the weaving and
9-10
knitting production.
10 %
Since Uster®
Tensojet operates at very high speed,
the test jobs in the laboratory can also
Fig. 3 Results of a Uster® Tensojet, some bobbins of slow spindles
be organized with the same pace for all
und statistical platform. There are many
were tested, and 1000 tests were carri-
events in spinning mills which result in
ed out at each bobbin. Due to the ma-
tests can be synchronized with the
a reduction of strength and elongation,
nufacturing problems the scatter plot in
evenness tests. This way not only even-
but many of these events cannot be de-
the lower graph of Fig. 3 is very long.
ness test and high-speed strength test
tected by evenness testing only becau-
Since slow spindles do not lead to mass
will be carried out but also the weak
se the defect does not lead to a mass
variations, this manufacturing problem
places in the knitting and weaving
variation. Fig. 3 shows an example of
cannot be recognized with evenness
yarns, as well as their physical yarn cha-
cones with bobbin from the same spin-
tests only.
racteristics will be specified in the same
ning machine with a poor preventive
testing instruments, and the strength
time period.
maintenance. The ring spinning machi-
3. Conclusion
ne had various contaminated spindles
In order to make a successful assess-
with the result that these spindles did
ment of yarn’s quality level, various
1. Dönmez, S., A Research upon the Me-
not produce yarns with nominal twist
physical yarn characteristics should be
asurement of Knittability of Yarns,
(slow spindles). Yarn: Cotton 100%,
measured in the laboratory. The results
carded, Ne 16, ring-spun yarn.
based on laboratory tests can be used
The stroke diagrams on top of Fig. 3
to predict the performance of a yarn in
demonstrate the variation of the
subsequent processes. Two of the most
strength and the elongation. The ma-
important yarn characteristics are the
nufacturing problems are mostly more
tensile strength and the elongation.
pronounced in the stroke diagram of
74(12), 1049-1054, 2004.
A yarn should have a certain minimum
elongation. A stroke diagram repre-
3. Iyer, C., Mammel, B., Schäch, W., “Circu-
tensile strength and elongation value
lar Knitting: Technology, Process, Structu-
sents each single test as a vertical line.
which depends on the type of the tex-
res, Yarns, Quality”, Meisenbach GmbH,
The length of the line is equivalent to
tile process. For example yarns which
Hainstrasse 18, Bamberg, 211-237, 1992.
the force and elongation. Fig. 3 only
are used on a weaving machine require
4. Knapton, J.J.F., Knitting Performance
shows the end of the line. The stroke
a considerable strength; on the other
of Wool Yarns, Textile Research Jour-
diagrams also indicate that 9 bobbins
hand, the yarns which are processed on
nal, 37, 539, 1967.
tekstil teknoloji
114
References / Referans
Ph.D.Thesis, Ege University, Graduate
School of Natural and Applied Sciences,
Textile Engineering Division, ‹zmir, 2002.
2. Dönmez, S., Marmaral› Bayazit, A., A
Model For Prediction Of A Yarn’s Knittability,
Textile
Research
Journal,
DOKUMA ÖRME WEAVING KNITTING
“Abraj” Nedir?
Yuvarlak örme sektörünün çok genel bir ifade ile “Abraj” olarak isimlendirdi¤i kumafl hatalar›n›n san›ld›¤›ndan çok
daha fazla nedenleri bulunmakla birlikte, ço¤u zaman bu nedenlerin birbirinden ay›rt edilmesi güç olmaktad›r.
S
ektörde abraj olarak isimlendirilen
hatalar, yuvarlak örme kumafllarda
görülen kumafl enince ve eflit aral›klarla
üst üste tekrar eden izlerdir. Bu hata
“Barre” hatas› olarak da isimlendirilmektedir. Yukar›da belirtildi¤i gibi bu
tip hatalar›n birçok sebebi bulunmaktad›r. Bu sebepleri iki ana bafll›k alt›nda
toplamam›z gerekirse, örme makinesi
kaynakl› enine izler ve iplik kaynakl› enine izlerdir.
Örme makinesi kaynakl› enine izler
Bilindi¤i gibi yuvarlak atk›l› örme makinelerinde iplik yönü ve örme yönü kumafl enince gerçekleflmektedir. Örme
makinesinden kaynaklanabilecek enine
yönde iz fleklindeki hatalar›n oluflum
nedenlerini ise flöyle s›ralamam›z mümkündür.
• ‹lmek ayar farkl›l›klar›,
• Mekik ayars›zl›klar›,
• ‹plik gerginlik farkl›l›klar›
Örme makinesinden kaynakl› enine
yönde izlerin sebeplerinin bafl›nda “ilmek ayar farkl›l›klar›” gelmektedir. Yuvarlak örme makinelerinin örme ifllemini gerçeklefltirmifl oldu¤u örme bölgeleri birden fazla miktardad›r. Makinedeki
her bir örme bölgesine (i¤nelere çelikler
taraf›ndan hareket verilen bölgeler), yani her bir sisteme ayr› ayr› iplik beslenmesi yap›lmaktad›r. Sistem say›s›n›n artmas› ile makinenin veriminde de art›fl
yaflanmaktad›r. Düzgün bir örme yüzey
Örme kumaflta abraj
¤›n bulunup bulunmad›¤›n›n tespiti yap›lmaktad›r. E¤er hatal› ve hatas›z ilmek
s›ralar›ndaki ölçülen ilmek iplik uzunluklar› ayn› ise hata ilmek ayar farkl›l›¤›ndan kaynaklanmamakta, bu bölgelerden ölçülen de¤erler birbirlerinden farkl›l›k gösteriyorsa hata ilmek ayar farkl›l›¤›ndan kaynakland›¤› fleklinde bir kanaate var›lmas› mümkün olmaktad›r.
Örme kumaflta enine izler
elde etmek için de her bir sistem taraf›ndan üretilmekte olan ilmek s›ralar›n›n
yüksekliklerinin tamamen eflit olmas›
gerekmektedir. E¤er sistemlerden biri
veya birkaç› di¤er sistemlerden farkl›
yükseklikte ilmek s›ralar› üretiyorsa, elde edilen kumafllarda da bu sistem veya
sistemlerin harcam›fl oldu¤u iplik miktar› ve buna ba¤l› olarak da ilmek yüksekliklerinde farkl›l›klar oluflacakt›r. Genellikle bu hatan›n tespit edilmesi iki flekilde yap›lmaktad›r.
‹lmek iplik uzunlu¤u ölçümü yöntemi
Bu yöntemde belli bir ilmek adedi geniflli¤ince kumafl kesilir. Daha sonra bu
kumafl geniflli¤inden iplikler s›rayla sökülür. Sökülen bu iplikler uzun süre ilmek formunda durduklar›ndan dolay›
düz bir durumda de¤il kavisli bir flekilde
bulunmaktad›rlar. Sökülen ipliklerdeki
bu kavisli yap›y› ortadan kald›r›p ipli¤in
gerçek uzunlu¤unu ölçmek amac›yla
sabit bir kuvvet ile gerdirilerek iplikler
düz bir hale getirilip cetvel yard›m›yla
uzunluklar› ölçülmektedir. Bu ölçüm
için gelifltirilmifl olan “HATRA” cihaz› ifllemin kolay ve h›zl› bir flekilde yap›lmas›na yard›mc› olmaktad›r. Ölçülen bu iplik uzunluklar› sökümü gerçeklefltirilmifl
olan ilmek say›s›na bölümü ile bir ilmek
için harcanm›fl olan iplik uzunlu¤unu bize vermektedir. Bu ifllemlerin kumafl
üzerindeki hatal› ve hatas›z olan bölgelere uygulanmas› ile bu bölgeler aras›ndaki ilmek iplik uzunluklar›ndaki farkl›tekstil teknoloji
116
‹lmek yükseklik ölçümü
Örme makinesindeki sistemlerin farkl›
ayarda ayarlanmas› sonucunda ilgili sistemlerin üretmifl oldu¤u ilmek yükseklikleri de farkl› olacakt›r. E¤er kumafl uygun bir büyütme özelli¤ine sahip bir
mikroskop alt›nda incelenecek olursa
hatal› ve hatas›z bölgeler aras›ndaki
farkl›l›klar genellikle tespit edilebilmektedir. Ancak elastomer malzemeli ve ince örme kumafllarda fikse iflleminden
geçirilmesi sonucunda bu iki yöntem ile
hatan›n tespit edilebilme imkân› ortadan kalkabilmektedir. Bu gibi durumlarda e¤er elimizdeki kumafl “full likral›”
olarak tabir edilen ve her sistemde elastomer malzeme beslemesi yap›larak
üretilen bir kumafl ise hatan›n tespiti
için kimyasal yöntemlere baflvurulmaktad›r. Full likral› ve selülozik iplikler ile
üretilen kumafllarda gerginlik alt›nda
özel kimyasal kar›fl›mlar ile muamele
edilerek kumafl yap›s›ndaki selülozik
materyalin çözündürülüp uzaklaflt›r›lmas› ile geriye sadece elastomer malze-
‹plik besleme
DOKUMA ÖRME WEAVING KNITTING
Ham kumafl
Boyal› kumafl
meden oluflan bir yap› b›rak›lmaktad›r.
Örme kumaflta kimyasal eritifl sonucunda elde edilen ve sadece elastomer malzemeden oluflan ilmek formlar›ndaki
yap› bize ilmek s›ralar› hakk›nda önemli
bilgiler vermektedir. E¤er bir veya birden fazla sistemin yapm›fl oldu¤u ilmek
s›ralar›nda ayar farkl›l›¤› varsa bunun
sonucunda eritilmifl olan k›s›mlardaki
elastomer malzeme yap›s›nda izler eritilifl öncesindeki izlerden çok daha belirgin ve aç›klay›c› olacakt›r.
Örme makinesinden kaynakl› bir di¤er
hata ise iplik besleme sistemlerindeki
ayar farkl›l›klar›d›r. Bilindi¤i üzere iplik
sevk sistemleri birbirlerinden ba¤›ms›z
olarak çal›flmamaktad›rlar. ‹plik sevk sistemlerine hareket kay›fl-kasnak tertibat›
vas›tas›yla verilmektedir. Ve bu sistemlerden de örme makinesi üzerinde sistem say›s›na ba¤l› olarak genellikle 2
veya 3 adet bulunmaktad›rlar. Afla¤›daki flekilde örne¤i verildi¤i gibi örme makinesi üzerinde iplik sevk sistemleri makinenin üst k›sm›nda katlar halinde sabitlenmifllerdir. Her bir katta yan yana
dizili bulunan iplik sevk sistemleri örme
makinesindeki ayr› bir kay›fl-kasnak tertibat›ndan hareket almaktad›rlar. Yuvarlak örme makinelerinde her bir sistemde kullan›lan iplikler yine makine
üzerinde bulunan iplik sevk sistemleri
vas›tas›yla örme bölgesine ulaflt›r›lmaktad›r. ‹plik besleme sistemlerinin birbirlerinden farkl› miktarlarda iplik sevk etmelerinden dolay› her ne kadar ilmek
ayar çeliklerinden hareket alan i¤neler
sabit miktarda iplik tüketseler de farkl›
miktarlarda gönderilen iplikler ilgili sistemlerin üretmifl oldu¤u ilmek s›ralar›nda farkl›l›klara neden olacaklard›r. Ancak bu flekildeki bir hata olan makinede
uzun süre makine duruflu olmadan üretim yap›lmas› pek mümkün de¤ildir.
Çünkü farkl› miktarlarda iplik sevki gerçeklefltiren kay›fl-kasnak tertibat› ipliklerin gerginlikleri aras›nda da farkl›l›¤a
neden olacakt›r. Dolay›s›yla zaman içerisinde iplikler aras›ndaki gerginlik farkl›l›klar› de¤iflecek ve sonuçta afl›r› gerginlik sonucu iplik kopacak veya afl›r› bollaflma nedeniyle iplik kontrol tertibatlar›
makineyi durduracakt›r. Sonuç olarak
bu flekilde uzun süre bir üretimin gerçeklefltirilmesi mümkün olmayacakt›r.
• ‹plik büküm say›s› farkl›l›¤›ndan kaynakl› enine yönde izler,
• ‹plik büküm yönü farkl›l›¤›ndan kaynakl› enine yönde izler,
• ‹plik üretim yöntemi farkl›l›¤›ndan
kaynakl› enine yönde izler,
• ‹pli¤in harman fark›ndan kaynakl›
enine yönde izler,
• ‹plikler aras› bitim ifllemlerinin farkl›l›¤›ndan kaynakl› enine yönde izler,
• ‹nsan yap›m› liflerle üretilen ipliklerin
filament say›lar›n›n farkl›l›¤›ndan kaynakl› enine yönde izler,
• Tekstüre ve/veya puntal› olarak üretilen filament iplikler aras› tekstüre ve/veya punta farkl›l›¤› kaynakl› enine yönde
izler,
Yukar›da da maddeler halinde s›raland›¤› üzere örme kumafllarda görülen enine yönde izlerin oluflumunun makine
kaynakl› izlerin nedenlerinden çok daha
fazla oldu¤u görülmektedir. Afla¤›da iplik kaynakl› enine yönde izlerin oluflumlar› k›saca aç›klanm›flt›r.
‹plik kaynakl› enine izler
Yuvarlak örme kumafllarda enine yönde
izlerin oluflumunda di¤er bir önemli faktör ise örme makinesinde kullan›lan iplikler aras›ndaki farkl›l›klard›r. Ancak
burada sözü edilen farkl›l›klar çok çeflitlilik arz etmekle birlikte bunun nedeninin anlafl›lmas› örme makinesinden kaynaklanan enine izlerin tespit edilmesinden çok daha zordur. Örme makinesinde kullan›lan iplikler aras›ndaki farkl›l›klar sonucu ortaya ç›kan enine yönde izlerin en yayg›n olanlar›n› incelememiz
gerekirse, bunun nedenlerini afla¤›daki
gibi s›ralamam›z mümkündür.
• ‹plik numara farkl›l›¤›ndan kaynakl›
enine yönde izler,
‹plik numara farkl›l›¤›ndan kaynakl›
enine yönde izler
Örme makinesi sistemlerine beslenmekte olan ipliklerden biri veya birkaç›n›n
di¤er sistemlere beslenen iplik numaras›ndan farkl› olmas› durumunda örme
kumafl yüzeyinde enine yönde izler fleklinde ortaya ç›kmas› kaç›n›lmaz olacakt›r. Bu hata örme ifllemi esnas›nda kolayl›kla fark edilmekle birlikte iplik numaralar› aras›ndaki fark e¤er çok az
miktarda farkl› ise ham halde fark edilmeyebilmektedir. Ancak bu hata kendisini boyama ifllemi sonucunda ortaya ç›karacakt›r. Hatal› beslenen ipliklerin boyarmadde alma miktarlar› ile di¤er ipliklerin boyarmadde alma miktar› farkl›
Örme kumafl yap›s›nda farkl› numarada iplik
tekstil teknoloji
117
DOKUMA ÖRME WEAVING KNITTING
maktad›rlar. Bu boyarmaddeler de di¤er
iplikler ile etkileflime girerek kumafl›n kirlenmesine neden olabilmektedirler.
Open-end iplik
Ring iplik
olaca¤›ndan dolay› izler ham kumafla
nazaran çok daha belirgin olacakt›r.
‹plik büküm say›s› ve büküm yönü farkl›
olan ipliklerin örme makinesine beslenmesi sonucunda ham kumafl numunesinde çok fazla belirgin olmayan fakat
boyama ifllemi sonucunda daha belirgin
olan enine yönde izler oluflmaktad›r.
tespiti ancak iplik mukavemet testlerine
ve ipli¤in yap›s›nda bulunan liflerin fiziki özelliklerinin incelenmesi ile mümkün
olabilmektedir.
‹plik üretim yöntemi farkl›l›¤›ndan
kaynakl› enine yönde izler
Örme makinesine farkl› üretim teknikleri ile elde edilmifl olan ipliklerin beslenmesi ile (örne¤in ring ve open-end iplikler) bu tip hatalar›nda ortaya ç›km›fl olmas› muhtemeldir. E¤er bir veya birden
fazla miktarda farkl› iplikler ard› ard›na
makineye beslenmesi ile kumaflta enine
yönde izlerin ortaya ç›kmas› mümkün
olmaktad›r.
‹pli¤in harman fark›ndan kaynakl›
enine yönde izler
Örme kumafllarda enine yönde izlere
sebep olan ve tespit edilmesi di¤er hatalara göre daha zor olan bir hata nedenidir. Özellikle pamuk lifleri ile elde edilmifl olan ipliklerde bu hata çeflidi ile karfl› karfl›ya kal›nmaktad›r. Bu hatan›n tespiti için görsel ve mikroskobik incelemeler yeterli olmamaktad›r. Bu hatan›n
Mikroskobik inceleme
‹plikler aras› bitim ifllemlerinin
farkl›l›¤›ndan kaynakl› enine yönde
izler,
Bu hata grubuna farkl› parafin miktar›
bulunan iplikler, fikse ifllemine tabi tutulmufl iplikler ile tutulmam›fl ipliklerin birlikte kullan›m› ve iplik boya ifllemi görmüfl ipliklerin kullan›lmas› ile ortaya ç›kmaktad›rlar. E¤er bir örme kumaflta parafinli ve iyi parafinlenmemifl iplikler birlikte kullan›l›rsa elde edilen kumaflta da
enine yönde izlerin oluflmas› muhtemeldir. Ancak bilindi¤i üzere parafin maddesi y›kama ifllemi ile iplik yap›s›ndan kolayl›kla uzaklaflmaktad›r. Dolay›s›yla bu
hata ham kumafl numunesinde kendini
belli ederken terbiye ifllemleri esnas›nda
iplik üzerindeki parafin uzaklaflt›r›ld›¤›ndan dolay› boyama ifllemi neticesinde izler ortadan kaybolacakt›r. E¤er örme
makinesine fikse edilmifl iplikler ile edilmemifl iplikler birlikte beslenir ise örme
kumaflta enine yönde izler görülmesi
muhtemeldir. Ancak burada fikse edilmifl ipliklere uygulanan fikse iflleminin
derecesine ba¤l› olarak terbiye ifllemleri
sonucunda hatan›n kumafl yüzeyinde
kalma miktar›nda de¤ifliklikler olmaktad›r. Boyal› ipliklerle yap›lan örme ifllemleri esnas›nda farkl› boyama koflullar›na
maruz kalm›fl olan ipliklerin (farkl› kazanlarda boyanm›fl olmalar› gibi nedenlerle)
ayn› makinede kullan›lmas›ndan dolay›
enine yönde izlerin görülmesi mümkün
olmaktad›r. Öyle ki bu tip üretim yap›lan
kumafllar›n y›kanmas› esnas›nda iplikler
y›kama banyosuna boyarmadde b›raktekstil teknoloji
118
‹nsan yap›m› liflerle üretilen ipliklerin filament say›lar›n›n farkl›l›¤›ndan kaynakl› enine yönde izler,
Yapay ipliklerde bulunan filament say›lar›n›n birbirlerinden farkl› olmas› ve bu
farkl› iplikleri ayn› örme makinesine beslenmesi sonucunda kumafl yüzeyinde
enine yönde izlerin oluflmas› kaç›n›lmazd›r. Bu izler genellikle ham kumaflta
belli olmamakla birlikte kumafl terbiye
iflletmesinde boyama ifllemi sonucunda
hata çok daha belirgin bir flekilde karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bunun nedeni ise
farkl› filament say›s›na sahip ipliklerin
boyarmadde alma miktarlar›n›n farkl›
olmas› nedeni ile farkl› miktarlarda boyanan ipliklerin boyama ifllemi sonucunda karfl›m›za enine yönde izler fleklinde
ç›kmas› ile gerçekleflmektedir.
Yukar›da örme kumafllarda görülen enine yönde izlerin nedenleri ve tespit edilme yöntemleri hakk›nda bilgi verilmeye
çal›fl›lm›flt›r. Buradaki yaz›m›zda da görülece¤i üzere nedenlerini saym›fl oldu¤umuz hatalar›n tamam› birbirine çok
benzemekte ve ço¤u zaman ay›rt edilmesi mümkün olmamaktad›r. Bu tip hatalar›n kesin tespiti için ancak profesyonel olarak araflt›rma yapabilecek kapasitede donan›ma sahip teknik bilgi ve e¤itim kapasitesi yüksek, kalifiye araflt›rmac›lar› olan üniversiteler ve özel ihtisas
araflt›rma kurumlar›ndan destek al›nmas› yararl› olmaktad›r. Ancak bu durumlarda hatan›n nereden kaynakland›¤›na dair sa¤l›kl› bir kan›ya ulafl›lmas›
söz konusu olmaktad›r.
Flament say›s›
DOKUMA ÖRME WEAVING KNITTING
What is “Barre”
Although there are more reasons than it is supposed for the fabric faults, which are called
“Barre” in circular knitting sector, usually it is hard to distinguish between these reasons.
T
he faults called as “barre” in the
sector are the marks seen circular
knitted fabrics, which repeat in width
the fabric with equal intervals. This
fault is called as “Barre” fault. As it is
stated above, there are many reasons
for these faults. If we are required to
classify these faults into two groups;
these are in width marks that stem
from weaving machine and in width
marks that stem from the yarn.
In width marks that stem from
weaving machine
As it is known, the yarn direction and
knitting direction are in width direction
of the fabric in circular weft knitting
machines. The reasons of in width
marks that stem from weaving machine
can be listed as:
• Loop setting differences,
• Unadjusted Shuttle,
• Yarn tension differences.
The main reason of in width marks that
stem from weaving machine is “loop
setting differences. There are more
than one knitting areas that circular
knitting machines realize knitting
process. Yarn is individually fed to each
knitting area (the areas that needles are
moved by steels), in other words into
each system. Machine’s productivity
increases with the increase of the num-
Barre in knitted fabric
difference between loop yarn lengths
or not. If the loop yarn lengths taken
from faulty and faultless loop lines are
the same, then the fault does not stem
from the loop setting differences; if
there is difference between the values
then it can be assumed that the fault is
stem from the loop adjustment differences.
In width marks on the fabric
ber of systems. In order to have a
smooth knitting surface, the height of
the loop lines produced by each system
should be exactly equal. If one or more
than one of the systems produce different loop heights the amount of yarn
spent by the system of systems for the
obtained fabric and the loop heights
will be different. These faults are generally detected in two ways.
The method of measuring loop yarn
length
In this method a fabric with a certain
number of loops is cut. Then yarns are
unknitted from this fabric width. The
unknitted yarns are not straight but in
wavy form since they have been loop
forms for a long time. In order to eliminate this wavy structure, the yarns are
pulled with a fixed power in order to
measure actual length of the yarns;
yarns are made straight and their
length is measured with a ruler.
“HATRA” instrument, which was developed for this measurement enables
easy and quick process. These measured yarn length is divided in the number of the loops unknitted and the
length of the yarn used for a loop is
obtained. This process is applied on
faulty and faultless areas on the fabric
and it is found out whether there is a
tekstil teknoloji
119
Measurement of loop heights
At the result of the different setting of
the systems in the knitting machine,
the heights of the loops created by
these systems will be different than
each other. If the fabric is examined
with a microscope having appropriate
magnifying feature the differences
between faulty and faultless areas can
be generally detected.
However the possibility of fault detection with these two methods may disappear in elastomer and fine knitted
fabrics after fixation. In that case, if we
have a fabric called as “full lycra” and
produced with elastomer feeding in
each system; then chemical methods
should be used for fault detection. In
fabrics made of full lycra and cellulose
yarns, special chemical mixtures should
be applied under tension and the cellulose material in the structure of the fabric is solved and removed; only a struc-
Yarn feeding
DOKUMA ÖRME WEAVING KNITTING
Raw fabric
Dyed fabric
ture that is made of elastomer material
should be retained. Loop form structure, which is obtained from solving
with chemicals in knitted fabrics and is
composed of only elastomer material,
provides important information about
the loop lines. If there are setting differences with the loop lines produced
by one or more systems the marks on
the elastomer material in solved parts
would be more visible and explanatory
than the marks before solving.
Another fault that stems from knitting
machine is setting differences in yarn
feeding systems. As it is known, yarn
delivery systems work independently.
The belt-wheel mechanism drives the
yarn delivery systems. And there are 2
or 3 of these mechanisms on the knitting machine depending on the number of systems. As an example shown in
the below picture; yarn delivery systems
are fixed as layers on the upper part of
the machine. Yarn delivery systems,
which are located side by side at each
layer, are driven by an independent
belt-wheel mechanism. The yarns used
in each systems of circular knitting
machine, are delivered to knitting area
through yarn delivery systems on the
machine. Since yarn feeding systems
deliver different amounts of yarns than
each other; the yarn delivered in various amounts cause differences in loop
lines created by related systems,
although the needles moved by the
loop adjustment steels consume fixed
amount of yarn. It is not possible to
make production for a long time with-
out stopping the machine, with a
machine having such a fault. The beltwheel mechanism, which delivers different amount of yarn, will also lead
differences between yarn tensions.
That is why the tension differences
between the yarns will become wider
along the time; whether yarns will
break due to extreme tension or yarn
control mechanism will stop the
machine due to getting excessively
loose. As a result it is not possible to
make production for a long time in that
way.
In width marks that stem from the
yarn
Another factor causing in width marks
on circular knitted fabrics is the differences between the yarns used in knitting machine. However the differences
mentioned here show very little variation, while understanding its reason is
far more difficult than the detection of
in width marks that stem from knitting
machine.
If we are required to study the most
common ones of In width marks that
Different count yarn in the structure of knitted fabric
tekstil teknoloji
120
stem from the differences between the
yarns used in knitting machine; the reasons can be listed as below:
• In width marks that stem from yarn
count difference,
• In width marks that stem from yarn
twist count difference,
• In width marks that stem from yarn
twist direction difference,
• In width marks that stem from yarn
production method difference,
• In width marks that stem from yarn
blend difference,
• In width marks that stem from yarn
finishing process difference,
• In width marks that stem from the
difference of filament numbers of yarns
produced with man-made fibers,
• In width marks that stem from texturing and/or spot differences between
filament yarns produced with texturing
and/or spots.
• As it is listed above; the reasons for
in width marks on the knitted fabrics
that stem from the yarn are more than
the ones stemming from the machine.
In width marks that stem from yarn are
explained briefly below.
In width marks that stem from yarn
count difference
When the yarn count of one or more of
the yarns fed into knitting machinery
systems are different than the yarn
counts fed into other systems it is
inevitable than in width marks will
come up on the fabric surface. This
fault can be easily recognized during
knitting; if the difference between yarn
DOKUMA ÖRME WEAVING KNITTING
may cause in width marks. Yarns give
away dyestuffs, during washing the
fabrics produced in that way. These
dyestuffs interact with the other yarns
and pollute the fabric.
Open –end yarn
Ring yarn
counts is very little, it may not be recognized in raw fabric. However this
fault becomes visible at the result of
dyeing process. Since incorrectly fed
yarns’ dyestuff take up and other yarns’
dyestuff take up are different than each
other; the marks will be more visible as
compared to the raw fabric.
In width marks which are not very visible in raw fabric sample, but which
become more visible at the result of
dyeing process, occur at the result of
feeding yarns with different twist count
and twist direction differences.
on knitted fabrics and it is more difficult
to detect as compared to other faults.
This fault is especially seen with the
yarns made of cotton fibers. Visual and
microscopic examinations are not
enough in order to detect this fault.
The detection of that fault is only possible with yarn strength tests and examination of physical features of fibers
included in the yarn’s structure.
In width marks that stem from yarn
production method difference
It is possible that such fault occur in
knitting machines due to feeding of
yarns, which are produced with different production techniques (for example
ring and open-end). If one or more different yarns are fed into the machine
consecutively, it possible to have in
width marks on the fabric.
In width marks that stem from yarn
blend difference
It is a faults that cause in width marks
Microscobical examination
In width marks that stem from yarn
finishing process difference
This fault occurs when yarns including
different amount of paraffin, fixed
yarns and unfixed yarns and the dyed
yarns are used together. If parafinned
yarns and the yarns that are not well
parafinned are used together; it is possible to have in width marks on the fabric. However it is known that paraffin
can be easily removed from the fabric
by washing process. For that reason
this fault is visible in raw fabric and they
will disappear after dyeing process
since the paraffin on the yarn is
removed during finishing processes.
If fixed and unfixed yarns are fed
together in knitting machine, it is possible to have in width marks on the fabric. However the existence duration of
the fault on the fabric after finishing
process changes depending on the level
of fixation applied to the fixed yarns.
During the knitting processes carried
out by using dyed yarns; using yarns,
which were subjected to different dyeing conditions (since they were dyed in
different boilers) in the same machine
tekstil teknoloji
121
In width marks that stem from the
difference of filament numbers of
yarns produced with man-made
fibers
It is inevitable to have in width marks
on the surface by having different filament numbers in man-made yarns and
feeding these different yarns in the
same knitting machine. These faults are
not much visible in raw fabric, however
they will become more visible after dyeing process in the finishing plant. The
reason is that, the yarns with different
number of filament take up different
amounts of dyestuff and in width
marks occur at the result of dyeing
process. Information was provided
about the reasons of in width marks on
the knitted fabrics and the ways for
detecting them above. As we stated in
our article, the faults of that we stated
reasons are very similar to each other
and it is often not possible to distinguish between them. It would be better
to get help from universities and specialized research institution, which have
technical knowledge in order to make
professional research and highly educated, qualified researchers for certain
detection of these kind of faults. Only
in that way it is possible to get sound
conclusion about the reason of the
fault.
Number of filaments
BOYA BASKI TERBİYE DYEING PRINTING FINISHING
Tekstil Terbiyesinde At›k Su Geri Dönüfltürme ve Is›
Geri Kazan›m› ‹le Çevreyi Koruma
T
ekstil terbiyesi için emisyonlara yol
açan bir endüstri olma imaj›ndan kurtulmak zordur. Ancak ›slak kimyasal prosesleri ile ilgili zorluklar› büyük ölçüde
azaltmak için yollar var. Bu rapor, su ve
enerji politikalar› alan›nda artan global
problemleri tan›ml›yor ve at›k su olmadan
tekstil terbiye operasyonlar›n› yürütmenin
nas›l mümkün olaca¤›n› gösteren bir vaka
analizi sunuyor. Tekstil endüstrisinde,
tekstil terbiyesi emisyonlar›n bafll›ca kaynaklar›ndan biridir. Hem enerji, hem de su
bak›mdan verimli modern yüksek-performansl› tekstil terbiye makinelerinin bir tedarikçisi olarak Benninger flimdi bir ad›m
daha ileri giderek ve daha fazla su ve
enerji tasarrufu yapmak için özel olarak
dizayn edilen yeni bir makine yelpazesi
sunuyor. Bu grubun en önemli yönü su,
de¤erli malzemeler ve at›k enerjinin geri
kazan›lmas›n› sa¤layan diyaframl› filtreleme sistemleridir (fiekil 1: S›f›r Boflaltma).
Global su ve enerji s›k›nt›lar›
Gelecekte su gitgide daha k›t hale gelecek ve bu nedenle fazlas›yla de¤erli bir
kaynak olacak. Su için talep dünya nüfusunun art›fl›ndan iki kat daha fazla art›yor. Son 100 y›lda su tüketimi yedi
faktör artarken, ayn› dönemde dünyan›n nüfusu üç kat artt›. Sonuç olarak
1970’den bu yana kifli bafl›na mevcut su
miktar› %40 azald›. Tek bir pamuklu
gömle¤i üretmek için yaklafl›k 2,5003,000 litre civar›nda su gerektirir. Bunun büyük k›sm› pamu¤un yetifltirilmesi için gereklidir, ama bunu ikinci s›rada
›slak terbiye prosesi takip eder. Su s›k›nt›lar›n›n ve at›k su problemlerinin ilk sonuçlar› tekstil terbiye endüstrisinde hissedilmeye baflland›. Örne¤in, su tüketimi ve at›k su konular›n› çözmek için
yaklafl›mlar› konusunda otoritelere ikna
edici bir çözüm sunamazlarsa Çin’deki
ve Hindistan’daki yeni flirketlerin operasyona bafllamalar› onaylanm›yor.
Avrupa’da flirketler ayn› nedenden dolay› kapanmayla karfl› karfl›ya. Asya’daki
tekstil merkezleri h›zla azalan yer alt› suyu rezervleri ve çok tuzlu yer alt› suyu
rapor ediyorlar. Sonuç olarak; pek çok
flirket kendi varl›klar›n› tehdit eden zorluklarla karfl› karfl›ya kal›yorlar.
Bütünsel çözümler
Global tekstil endüstrisi yeni bir zorlukla karfl›lafl›yor. Global enerji ve su s›k›nt›lar› nedeniyle, endüstri flimdi çevre
dostu üretim metotlar›na ihtiyaç duyuyor. Benninger 1990’lar›n ortalar›nda
geleneksel bir makine üreticisi rolünden
uzaklaflt› ve flirket o zamandan bu yana
dokuma kumafl ve örme giysilerin ›slak
terbiye prosesleri için bir ekipman tedarikçisi olarak yer edindi.
fiimdi flirket ilk kez “kaynak yönetimi”
Tablo 1- Tekstil at›k suyunun tipolojisi
tekstil teknoloji
122
bafll›¤› alt›nda tekstil terbiye endüstrisi
için bütünsel çözümler sunuyor. Bu çözümler hem ekolojik olarak sa¤l›kl› hem
de etik olan sürdürülebilir tekstil üretimini temsil ediyor. Bu yaklafl›m›n bir k›sm› su, enerji ve kimyasallar›n kullan›m›nda daha dikkatli bir tutum benimsemeyi kaps›yor. Benninger dokuma kumafllar ve örgüler için tekstil terbiye makinelerinin yan› s›ra, afla¤›daki prosesleri sa¤layan çok say›da fonksiyon ile donat›labilen, uyumlu diyaframl› filtreleme
sistemlerini de tedarik ediyor:
a) Suyu prosesin getirdi¤i kirliliklerden
ay›rma, ve bunun ard›ndan geri
dönüfltürme Kirlilikler hiçbir s›v› at›¤›n
oluflturulmad›¤› noktaya (S›f›r boflaltma)
kadar konsantre ediliyor. At›k suyun en
az %80’i proses suyu olarak yeniden
kullan›l›yor.
b) Geri dönüfltürülebilir materyallerin
at›k sudan geri kazan›lmas› ve bu materyallerin proseste yeniden kullan›m›.
(hafl›l, kostik soda, vb.)
c) Termal enerjinin geri kazan›m›.
fiekil 2 tekstil endüstrisindeki bir ultrafiltreleme tesisini göstermektedir.
Diyaframl› filtreleme sistemi
Gerçekte, çok aflamal› diyafram sistemi
bir ultrafiltreleme aflamas› (fiekil 1) ve
bir ters ozmoz aflamas›n› kapsamaktad›r. Ultrafiltreleme aflamas› özel bir seramik diyafram ile donat›lm›flt›r. Bu diyafram partikülleri ve uzun-zincir organik at›k su parçalar›n› 95 0C’ye kadar s›cakl›klarda tutmak için kullan›l›r. Daha
sonra gelen ters ozmoz diyafram›nda
çözünmüfl boya maddeleri ve tuzlar sudan nedeyse tamamen ayr›l›rlar. Bunun
ard›ndan, bu flekilde ifllem gören proses
suyu nihai ürünün kalitesini olumsuz
yönde etkilemeden tekstil terbiye tesislerinin tüm alanlar›nda do¤rudan yeniden kullan›labilmektedir.
BOYA BASKI TERBİYE DYEING PRINTING FINISHING
Hafl›l sökme
Hafl›l sökme at›k suyu çok yüksek COD
yükü tafl›maktad›r. Ayn› zamanda geri
dönüfltürülebilir materyaller suda çözünebilen hafl›l kullan›larak geri kazan›labilir. Bunu yapmak için, s›cakl›¤a ve
kimyasala dayan›kl› bir seramik diyaframl› ultrafiltreleme tesisi gerekmektedir. Sonuçlar etkileyicidir:
• Su geri dönüflümü: %85-90
• Hafl›l geri dönüflümü: %75-85
• Is› geri kazan›m›: %70
fiekil 1: Gerçekte, çok-aflamal› diyafram sistemi bir ultrafiltreleme aflamas›.
Bu metot usun zamand›r g›da ürünlerinde ve ecza ürünlerinde kullan›lmas›na ra¤men, flimdi kimyasallara ve yüksek s›cakl›klara dayan›kl› geri f›flk›rabilir
seramik diyaframlar›n kullan›m› sayesinde tekstil endüstrisinde de uygulanabilmekte ve tekstil üretim ve iflleme tesislerinden gelen at›k suyun güvenli ve sürekli bir ifllemde filtrelenmesini mümkün k›lmaktad›r. Ultrafiltreleme yard›m›
ile ters ozmoz aflamas›n› kirlenmeye
karfl› etkili biçimde korumak mümkündür, bu da sistemin operasyonel güvenilirli¤ini garanti eder. Bir ultrafiltreleme
ve ters ozmoz kombinasyonu kullan›m›yla, %80’e kadar muamele görmüfl
at›k su geri kazan›m oran› elde edilebilmektedir. Diyaframl› filtreleme sistemi
ile ifllemenin ard›ndan geri dönüfltürülen suyu renksiz olur ve yaklafl›k 100300 mg/l aras›nda COD de¤erlerine ve
100 µS/cm civar›nda bir iletkenli¤e sahip olur. Benninger sistemin bir bütün
olarak çal›flma fleklini optimize etmek
için diyafram sisteminin dizayn›na tekstil at›k suyunun ve kirletici yüklerinin
kompozisyonuna uyacak flekilde ince
ayar yapt› (bkz. Tablo 1). Kaynak yönetiminde ilk ad›m daima tekstil proseslerini optimize etmektir. Tekstil terbiyesinde bunu yapman›n pek çok yolu
vard›r;
• Eski çektirmeli boyama metodu yerine
sürekli boyama,
• Basit y›kama ünitelerinin yerine yüksek performansl› y›kama üniteleri,
• Ters ak›m ve k›smi ak›m su k›lavuzu ile
flotte ak›fllar›n›n optimizasyonu,
• Kirlilik seviyesine göre temiz su besleme.
Proses bir kez optimize edildi¤inde diyafram sisteminin dizayn edilmesi için
bir temel olarak toplam kütle hesaplan›r. fiekil 3 modern bir s›f›r boflalt›m
tekstil terbiye tesisinin flematik bir görünümünü ve bir diyafram sisteminin entegre edilmesinden sonra hacimsel ak›fllar› göstermektedir.
At›k su olmayan tekstil terbiye tesisi
Geleneksel bir terbiye tesisi bir vaka incelemesinde nas›l performans gösterir,
ve modernizasyon ile ne elde edilebilir?
Bakt›¤›m›z alanlar için en önemli sonuçlar flunlard›r:
tekstil teknoloji
123
Kasarlama ve kaynatma
Pamuk kasarlamadan ç›kan at›k su, pamuktaki organik maddelerden dolay›
yüksek bir COD de¤erine sahiptir. Bu su
genellikle sar›d›r, bu nedenle rengi do¤al hale getirmek için ultrafiltreleme ve
ard›ndan ters ozmozun bir kombinasyonu gerekmektedir. Konsantre yeniden
kullan›lamaz. Daha sonra daha da konsantre edilir ve kat›ya dönüfltürülür ya
da yak›l›r. Burada da yine sonuçlar oldukça etkileyicidir:
• Su geri dönüflümü: %80-90
• Is› geri kazan›m›: %70
Merserizasyon
Merserizasyon ifllemi 60 g/l civar›nda
yüksek bir kostik soda konsantrasyonuna
sahip y›kama suyu üretir. ‹lk olarak y›kama suyundaki kostik soday› temizlemek
ve konsantre etmek için ve hacmini azaltmak için ultrafiltreleme kullan›l›r. Daha
sonra kostik sodan›n merserizasyon tesisinde yeniden kullan›lmas›n› sa¤layan,
geleneksel buharlaflt›rma yöntemi kullan›larak kostik soda 35-42 °C’ye konsantre edilir. Kullan›lan geleneksel buharlaflt›rma yöntemlerinde enerji yo¤un oldu¤undan, y›kama suyunu önceden ultrafiltreleme yoluyla konsantre etmek iyi bir
yaklafl›md›r. Bu aflamadaki potansiyel tasarruflar da gene çok büyüktür:
• Kostik soda geri dönüflümü: %75-80
• Su geri dönüflümü: %80-85
• Is› geri kazan›m›: %70
Boyama
Boyama prosesinden gelen at›k su çok
BOYA BASKI TERBİYE DYEING PRINTING FINISHING
Tekstil at›k suyu için bir diyafram sisteminin amortisman süresi su geri dönüflümü ve ›s› ger kazan›m› için 2-3 y›l civar›ndad›r.
E¤er sistem hafl›l› geri dönüfltürme ve
kostik soda geri kazan›m› için de kullan›l›rsa bu durumda amortisman süresi
1-2 y›l civar›ndad›r. Ancak yükselen
enerji maliyetleri ve artm›fl su s›k›nt›s›
amortisman süresin gelecekte önemli
ölçüde azaltacakt›r.
fiekil 2 tekstil endüstrisindeki bir ultrafiltreleme tesisi
renklidir ve yüksek bir elektrolit içeri¤ine sahiptir; bu nedenle de bir ultrafiltreleme ve ters ozmoz kombinasyonu
gerektirir. fiekil 3 diyafram sistemlerinde muamele görmüfl, boyama proseslerinden gelen at›k suyu göstermektedir.
Yine burada da mükemmel sonuçlar elde edilmektedir:
• Su geri dönüflümü: % 80-90
• Is› geri kazan›m›: % 70
Konsantrelerin ifllenmesi
Yukar›da tarif edildi¤i gibi; diyafram sistemlerinde ortaya ç›kart›lan konsantreler yaln›zca hafl›l geri dönüfltürme ve
kostik soda geri kazan›m› için kullan›labilmektedir.
Tüm di¤er durumlarda konsantreler
oldukça kirlenmifl s›v›lard›r. Bu konsantreleri nehirlere ya da göllere boflaltmak mümkün de¤ildir. Tesislerde
at›k su olmayan (S›f›r Boflalt›m) operasyon için, tüm konsantreler kal›nlaflt›r›lmal› ya da kat›laflt›r›lmal›d›r. Kal›nlaflt›r›lan konsantrelere mesela buharlaflt›rma teknikleri kullan›larak daha
da kat›laflt›r›labilir ya da yak›labilir.
Örgü terbiye tesisleri için potansiyel
çözümler dokuma kumafl terbiyesi için
kullan›lanlarla ayn› prensiplere dayanmaktad›r (hafl›l yok).
Ancak tesisler genellikle jetlerde ya da
softflow makinelerde çektirmeli prosesler kulland›¤›ndan, örgü terbiyesindeki metotlar›n uyumu için daha fazlas›na ihtiyaç vard›r.
‹lgili su ve enerji tüketimi modern bir
aç›k-en terbiye sisteminden 2-3 kat daha fazlad›r.
‹flletme maliyetleri
Diyaframl› filtreleme tesisleri tam otomatik olarak çal›fl›r. S›cakl›k, ak›m oran›,
iflletme bas›nc›, vb., gibi tüm ilgili iflletim parametreleri PLC arac›l›¤› ile kontrol edilir. Geri-f›flk›rma ifllemleri ve temizleme ifllemleri otomatik olarak bafllat›l›r.
Seramik diyaframlar için ilk yat›r›m polimeri diyaframlar›nkinden daha fazlad›r. Yüksek s›cakl›¤a dayan›kl›l›¤› ve
kimyasal dayan›kl›l›¤› sayesinde ömürleri 5-10 y›l aras›ndad›r (Not: Van Clewe/D > 8 y›l).
Konvansiyonel polimeri diyaframlar ters
ozmoz aflamas›nda kullan›lmaktad›r ve
bunlar›n ömrü de 2-3 y›ld›r. Bir ikiaflamal› diyafram sistemi için iflletim maliyetleri 0.60 €/m3 civar›ndad›r; bu hem
ilk yat›r›m maliyetlerini hem de tesisin
çal›flma maliyetlerini kapsamaktad›r.
fiekil 3 - Modern bir S›f›r Boflalt›m tekstil terbiye tesisinin
flematik bir görünümü
tekstil teknoloji
124
Emisyonlara karfl› pasif ve aktif koruma için çözümler
Tekstil terbiyesinin emisyonlara en büyük katk› sahibi olma imaj›ndan kurtulma yolu yoktur.
Hatta uzun vadede, ›slak kimyasal metotlar›n› fiziksel metotlarla de¤ifltirmek
mümkün olmayacak. Bu emisyonlar›
azaltma yollar›n› aramak için yeterli bir
neden. Öyleyse emisyonlara karfl› pasif
ve aktif koruma için hangi seçenekler
mevcuttur?
Pasif seçenekler flunlar› kapsar:
• Proses de¤ifliklikleri; örne¤in JET uygulamalar› yerine sürekli boyama,
• Mevcut proseslerin ve reçetelerin optimizasyonu,
• Oldukça etkin y›kama ve terbiye teknolojilerinin kullan›m›.
Aktif seçenekler listesi, ›slak terbiye tesislerinin at›k suyundan suyu, enerjiyi ve
geri dönüfltürülebilir materyallerin geri
kazan›lmas› için filtreleme teknolojisinin
kullan›m›n› kapsamaktad›r. ‹lk kez, ultrafiltreleme aflamas›nda kullan›lan seramik diyaframlar tekstil terbiye proseslerinden gelen at›k suyun muamelesi
için güvenli ve sürekli operasyon sa¤lamaktad›r.
Ayr›ca, bunlar çözünmüfl boya maddelerinin ve elektrolitlerin filtrelenmesi
için kullan›lan, ters ozmoz aflamas› için
koruyucu bir tampon görevi yaparlar.
Su, enerji ve geri dönüfltürülebilir materyallerin geri kazan›lmas›n›n yan› s›ra; bir buharlaflt›r›c› ve buharlaflma tesisinin kullan›lmas› at›k su üretmeyen
tekstil terbiye tesislerinin iflletilmesini
mümkün k›lar.
BOYA BASKI TERBİYE DYEING PRINTING FINISHING
Protecting The Environment Through Waste Water
Recycling and Heat Recovery in Textile Finishing
I
t is difficult for textile finishing to escape the image of being an industry
which causes emissions. However, there are ways to drastically reduce the difficulties associated with wet chemical
processes. The report describes the increasing global problems in the area of
water and energy policies, and presents
a case study which demonstrates how
it can be possible to run waste water
free textile finishing operations.
Within the textile industry, textile finishing is one of the main sources of emissions. As a supplier of modern highperformance textile finishing machines
which are both energy and water efficient, Benninger has now gone one step
further and now also offers a new range of machines which are specifically
designed to save even more water and
energy. The key to this range are the diaphragm filtration systems which allow
water, valuable materials and waste
energy to be recovered (Figure 1: Zero
Discharge).
Global water and energy shortages
In future, water is set to become an increasingly scarce and therefore extremely valuable resource. Demand for water is growing at more than twice the rate at which the world's population is
growing. During the last 100 years, the
world's population has increased three-
fold, while water consumption has risen
by a factor of seven in the same period.
Since 1970, the available amount of water per capita has been reduced by 40%
as a result.
It takes around 2,500 – 3,000 litres of
water to manufacture a single cotton
shirt. The bulk of this is required to grow
the cotton, but this is followed in second
place by the wet finishing process. The
first consequences of water shortages
and waste water problems are already
starting to be felt in the textile finishing
industry. For example, new companies in
China and India have not been granted
approval to set up operations if they have not been able to present a convincing
case to the authorities in terms of their
approach to solving the issues of water
consumption and waste water. In Europe, companies face closure for the same
reason. Textile centres in Asia are reporting rapidly dwindling groundwater reservoirs and heavily salinated groundwater. As a result, many companies face
challenges which threaten their very
existence.
Holistic solutions
The global textile industry faces a new
challenge. As a consequence of global
energy and water shortages, the industry
now needs environmentally friendly production methods. As far back as the
mid-1990s, Benninger already moved
away from the conventional role of a
machine builder, and the company has
since established itself as a supplier of
equipment for wet finishing processes
for woven fabrics and knitwear. Now the
company is for the first time offering holistic solutions for the textile finishing industry under the banner of "resource
management". These solutions stand for
sustainable textile production which is
both ecologically sound and ethical. Part
of this approach involves adopting a more careful attitude to the use of water,
energy and chemicals.
In addition to the textile finishing machines for woven fabric and knitwear, Benninger also supplies the matching diaphragm filtration systems, which can be
equipped with a number of functions
which enable the following processes:
a.)Separation of water from the contaminants introduced by the process, with
subsequent recycling. The contaminants
are concentrated to the point where no
liquid waste is generated
(Zero discharge). At least 80 % of the
waste water is reused as process water.
b.) Recovery of recyclable materials from
the waste water and reuse of these materials in the process (e.g. size, caustic
soda etc.)
c.) Recovery of thermal energy
Figure 2 shows an ultrafiltration plant in
the textile industry.
Diaphragm filtration system
In essence, the multi-stage diaphragm
system comprises an ultrafiltration stage
(Figure 1) and a downstream reverse osmosis stage. The ultrafiltration stage is
equipped with a special ceramic diaphragm. This diaphragm is used to hold
back particulates and long-chain organic
waste water components at temperatures of up to 95 °C. In the reverse osmo-
Table 1: Typology of textile waste water
tekstil teknoloji
125
BOYA BASKI TERBİYE DYEING PRINTING FINISHING
plant and the volumetric flows after integration of a diaphragm system.
Waste water free textile finishing plant
How does a traditional finishing plant
perform in a case study, and what can
be achieved through modernisation? Here are the most important results for the
areas we looked at:
Desizing
Desizing waste water carries an extremely high COD load. At the same time,
recyclable materials can be recovered by
using water-soluble size. To do this, an
ultrafiltration plant with temperature
and chemical resistant ceramic diaphragms is required. The results are impressive:
• Water recycling: 85 – 90%
• Size recycling: 75 – 85%
• Heat recovery: 70%
Figure 1 -An ultrafiltering stage of multi stage diaphragm system.
sis 0 which follows, the dissolved dyestuffs and salts are almost completely separated from the water. Afterwards, the
process water treated in this way can be
directly reused in all areas of the textile
finishing plant without adversely affecting the quality of the end product.
Although this method has long been
used in the foodstuffs and pharmaceuticals industries, it is only thanks to the use
of back-flushable ceramic diaphragms
which are resistant to chemicals and
high temperatures that this can now also be applied in the textile industry, allowing waste water from textile production and processing plants to be filtered in
reliable and continuous processes. With
the aid of ultrafiltration, it is possible to
protect the reverse osmosis stage effectively against contamination and thus ensure the operational reliability of the system.
Using a combination of ultrafiltration
and reverse osmosis, a recovery rate in
excess of 80 % of the treated waste water can be achieved. After processing
with the diaphragm filtration system, the
recycled process waste water is colourless, and can have COD values between
approximately 100 - 300 mg/l and a conductivity of around 100 µS/cm.
In order to optimise the way in which the
system operates as a whole, Benninger
has fine-tuned the design of the diaphragm systems to match the composition of the textile waste water and the
contaminant loads (see Table 1).
In resource management, the first step is
always to optimise textile processes. In
textile finishing, there are still many ways
of doing this, including:
• Continuous dyeing instead of the obsolete method of exhaust dyeing
• High-performance washing units instead of simple washing units
• Optimisation of liquor flows with counter-flow and partial-flow water guidance
• Freshwater feed according to the level
of contamination.
Only once the process has been optimised is a mass balance is calculated as the
basis for designing a diaphragm system.
Figure 3 shows a schematic view of a
modern Zero discharge textile finishing
tekstil teknoloji
126
Bleaching and scouring
Waste water from cotton bleaching has
a high COD value due to the organic
substances which accompany the cotton. This water is also usually yellow, so
a combination of ultrafiltration followed
by reverse osmosis is needed in order to
neutralise the colour. The concentrate
cannot be reused. It is subsequently concentrated even further and processed into solids or burned. Here again, the results are highly impressive:
• Water recycling: 80 – 90%
• Heat recovery: 70%
Mercerizing
The mercerizing process generates washing water with a high concentration of
caustic soda of around 60 g/l. Ultrafiltration is used initially to clean and concentrate the caustic soda in the wash water
and reduce its volume. Afterwards, the
caustic soda is concentrated to 35 – 42
°Be using conventional evaporation methods, which allows the caustic soda to
be reused in the mercerizing plant. As
the conventional evaporation methods
used are very energy-intensive, it is a good approach to concentrate the washing
water beforehand via ultrafiltration The
BOYA BASKI TERBİYE DYEING PRINTING FINISHING
Fresh-Water
Zero discharge
Reycycled - Water
Waste- Water
Ultrafiltration Module
Reverse Osmosis Module
Filtrated-Water
Concentrate
Evaporation Module
Solids
Figure 2 - An ultrafiltering plant in textile industry.
potential savings after this step are once
again huge:
• Caustic soda recycling: 75 – 80%
• Water recycling: 80 – 85%
• Heat recovery: 70%
Dyeing
Waste water from the dyeing process
has a heavy coloration and a high content of electrolytes, so a combination of
ultrafiltration and reverse osmosis is required. Figure 3 shows waste water from
dyeing processes which has been treated
in diaphragm systems. Excellent results
are achieved here again:
• Water recycling: 80 – 90%
• Heat recovery: 70%
Processing the concentrates
As described above, the concentrates
generated in diaphragm systems can
only be reused for size recycling and caustic soda recovery. In all other cases the
concentrates are highly contaminated liquors. It is not possible to discharge these concentrates into rivers or lakes. For
waste water free (Zero discharge) operation of the plant, all concentrates must
be thickened and solidified. The thickened concentrates can be further solidified, e.g. using evaporation techniques, or
they can be burned.
Potential solutions for knitwear finishing
plants are based on the same principle as
the ones used for woven fabric finishing
(no desizing). However, a lot more needs
to be done to ensure that the methods
used in knitwear finishing can catch up,
particularly as the plants often use exhaust processes in jets or softflow machines. The associated water and power
consumption is 2 - 3 times higher than a
more modern open-width finishing system.
Operating costs
Diaphragm filtration plants run fully automatically. All of the relevant operating
parameters, such as the temperature,
flow rate, operating pressure etc., are
controlled via PLC. Back-flushing processes and cleaning processes are started
automatically.
The initial investment for ceramic diaphragms is higher than for polymer diaphragms. Thanks to their high temperature resistance and chemical resistance,
their lifetime is between 5 -10 years (note: Van Clewe /D > 8 years). Conventional polymer diaphragms are used in the
reverse osmosis stage, and these have a
lifetime of 2 - 3 years. The operating
Figure 3 - The schematic illustration of a modern zero discharge textile finishing plant.
tekstil teknoloji
127
costs for a two-stage diaphragm system
are around 0.60 €/m3, which includes
both the initial investment costs and the
running costs of the plant. The amortisation period for a diaphragm system for
textile waste water is around 2 - 3 years
for water recycling and heat recovery. If
the system is also used to recycle size
and recover caustic soda then the amortisation period is around 1 - 2 years.
However, rising energy costs and the increased shortage of water will significantly reduce the amortisation period in
future.
Solutions for passive and active protection against emissions
There is no getting away from the image
of textile finishing being a major contributor to emissions. Even in the long
term, it is not going to be possible to
replace wet chemical methods with
physical methods. This is reason enough
to start looking for ways to reduce emissions. So what options for passive and
active protection against emissions are
available?
Passive options include:
• Process changes, e.g. continuous dyeing instead of JET treatments
• Optimisation of existing processes and
recipes
• Use of highly efficient washing and finishing technologies.
The list of active options includes the use
of filtration technology to recover water,
energy and recyclable materials from the
waste water of wet finishing plants. For
the first time, the ceramic diaphragms
used in the ultrafiltration stage enable
reliable and continuous operation for the
treatment of waste water from textile finishing processes. At the same time,
they also act as a protective buffer for
the downstream reverse osmosis stage,
which is used for filtration of dissolved
dyestuffs andlectrolytes. As well as the
recovery of water, energy and recyclable
materials, the use of an evaporator and
an evaporation plant makes it possible to
run textile finishing plants which generate no waste water at all.

Benzer belgeler