OEKO-TEX® Standard 100

Transkript

OEKO-TEX® Standard 100
OEKO-TEX® - Tekstil Ekolojisi Alanında
Uluslararası Test ve Araştırma Birliği
OEKO-TEX® - International Association for
Research and Testing in the Field of Textile Ecology
OEKO-TEX® Standard 100
(Turkish / English)
OEKO-TEX® Standard 100
OEKO-TEX® Standard 100
2
Oeko-Tex® Standardı 100 işaretinin kullanımına yönelik yetkinin verilmesine ilişkin genel ve özel koşullar
General and special conditions for the authorisation to
use the Oeko-Tex® Standard 100 mark
İçindekiler
Contents
1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
4.1
4.2
Amaç
1
Uygulanabilirlik
2
Terimler ve tanımları
3
Zararlı maddeler
3.1
OEKO-TEX® Standardı 100 İşareti
3.2
İmalatçı
3.3
Distribütör
3.4
Ürün tanımı
3.5
Ürün gru
3.6
Ürün sınıfları
3.7
Kimyasal aktif ürünler
3.8
Koşullar
4
Ürün gruplarına özel gereklilikler
4.1
Biyolojik aktif ürünlerin kullanımına ilişkin gerekli- 4.2
likler
4.3 Alev geciktirici ürünlerin kullanımına ilişkin gerekli- 4.3
likler
4.4 Başvuru
4.4
4.5 Numuneler
4.5
4.6 Taahhüt Beyanı
4.6
4.7 Test
4.7
4.8 Kalite kontrolü
4.8
4.9 Kalite güvencesi
4.9
4.10 Uygunluk
4.10
5
İşaretleme
5
5.1 Yetkinin verilmesi
5.1
5.2 Yetkinin sınırları
5.2
5.3 Yetkinin geri alınması
5.3
5.4 İşaret türleri
5.4
Purpose
Applicability
Terms and definitions
Harmful substances
OEKO-TEX® Standard 100 mark
Manufacturer
Distributor
Designation of product
Article group
Product classes
Active chemical products
Conditions
Product specific requirements
Requirements regarding the use of biological active products
Requirements regarding the use of flame retardant products
Application
Sample material
Declaration of commitment
Testing
Quality control
Quality assurance
Conformity
Marking
Granting of authorisation
Limit of authorisation
Withdrawal of authorisation
Type of marking
A1
A2
A3
A4
A5
Adresses
Mark
Packing instructions
Limit values
Individual substances
Adresler
İşareti
Test edilecek numune için ambalaj talimatları
Sınır değerler
Özgün maddeler
Yayın / Edition 01/2014
A1
A2
A3
A4
A5
© OEKO-TEX®, Zürich
10.01.2014
OEKO-TEX® Standard 100
OEKO-TEX® Standard 100
3
Baskı
Impressum
Medya sahibi ve yayıncı:
Editor:
Tekstil Ekolojisi Alanında Uluslararası Araştırma ve
Test Birliği (OEKO-TEX®)
International Association for Research and Testing in
the Field of Textile Ecology (OEKO-TEX®)
Splügenstrasse 10
Splügenstrasse 10
Posta Kutusu 2156
P.O. Box 2156
CH- 8027 Zürih (İsviçre)
CH-8027 Zurich (Switzerland)
Yayın yeri:
Place of origin:
Zürih (İsviçre)
Zurich (Switzerland)
Yayın evi+Baskı:
Printing:
Münhasır baskı sistemi
Own copy system
Yayın: 01/2014
Edition: 01/2014
€ 40.- / CHF 70.- / SEK 390.- / DKK 330.- / NOK 360.- / £ 34.- / Ft 6’100.Satış Fiyatı / selling price
Yayın / Edition 01/2014
© OEKO-TEX®, Zürich
10.01.2014
OEKO-TEX® Standard 100
OEKO-TEX® Standard 100
4
1
Amaç
Purpose
Oeko-Tex®
Standardı 100, Ek 1’deki listede yer alan
enstitülerin belirtildiği, Tekstil Ekolojisi Alanında Uluslararası Araştırma ve Test Birliği (OEKO-TEX®) tarafından yayınlanmış olan normatif bir dokümandır.
Oeko-Tex® Standard 100 is a normative document,
published by the International Association for Research and Testing in the field of Textile Ecology (OEKO-TEX®) to which the institutes listed in Appendix
No. 1 belong to.
Bu belgede iki dilin yorumlanmasında bir tutarsızlık
varsa, o zaman Almanca (veya İngilizce) dilindeki yorum önceliğe sahiptir.
If there is a discrepancy in interpretation of the two
languages in this document, then the German (or
English) language has priority.
Bu dokümanın konusu olan standart, tekstil ürünlerinde, Ek 2’de gösterilen Oeko-Tex® Standardı 100 işaretini kullanma yetkisinin verilmesi ile ilgili genel ve
özel koşulları ortaya koymaktadır.
This Standard specifies the general and special conditions for granting authorisation to mark textiles with
the Oeko-Tex® Standard 100 mark as shown in Appendix No. 2.
2
Applicability
Uygulanabilirlik
Bu standart, tekstil ve deri ürünler ile tekstil ve tekstil
olmayan aksesuarlar da dâhil olmak üzere bütün imalat aşamalarındaki eşyalar için geçerlidir.
This standard is applicable for textile and leather
products and articles of all levels of production, including textile and non-textile accessories.
Bu standart ayrıca yataklar, kuş ve kaz tüyleri, yastık
malzemeleri ve benzer özelliklere sahip diğer malzemeler için de geçerlidir.
This standard is also applicable to mattresses, feathers and downs, foams, upholstery and other materials
with similar characteristics
Bu standart, kimyasallar, yardımcı maddeler ve boyar
maddeler için geçerli değildir.
This standard is not applicable for chemicals, auxiliaries and dyes.
3
Terimler ve tanımları
Terms and definitions
3.1
Zararlı maddeler
Harmful substances
Bu standart kapsamındaki zararlı maddeler bir tesktil
ürününde ya da aksesuarında belirtilen miktardan fazla bulunan ya da normal, amaçlanan kullanım sırasında belirtilen miktardan fazla bulunan ve normal,
amaçlanan kullanım sırasında insanlara herhangi bir
şekilde etkisi olabilen ve mevcut bilimsel koşullar altında insan sağlığına zararlı olabilecek maddelerdir.
3.2
OEKO-TEX® Standardı 100 İşareti
Harmful substances within the context of this standard
refer to substances which may be present in a textile
product or accessory and exceed a maximum amount
or which evolve during normal and prescribed use
and exceed a maximum amount, and which may have
some kind of effect on people during normal and prescribed use and may, according to current scientific
knowledge, be injurious to human health.
OEKO-TEX® Standard 100 mark
Oeko-Tex® Standardı 100 İşareti, „Tekstilde GüvenOeko-Tex® Standardı 100 uyarınca zararlı maddelere
karşı test edilmiştir” ibaresini taşımakta olup, bir tekstil
ürününde ya da aksesuarda bu işaretin kullanım izni
ile ilgili genel ve özel şartların karşılanması halinde bu
etiket kullanılabilir. Ürünü bu işaretle etiketleme izni,
Tekstil Ekolojisi Alanında Uluslararası Araştırma ve
Test Birliği’ne (Oeko-Tex®) üye bir enstitü veya yetkili
başka bir sertifikasyon kuruluşu (Ek 1) tarafından verilir.
The Oeko-Tex® Standard 100 mark "Confidence in
Textiles - Tested for harmful substances according to
Oeko-Tex® Standard 100" refers to marking which
may be applied to a textile product or to an accessory
if the general and special conditions for granting authorisation are fulfilled and if authorisation to use this
mark on a product has been granted by an institute or
an authorised certification agency (Appendix 1) belonging to the International Association for Research
and Testing in the field of Textile Ecology (OekoTex®).
„Tekstilde Güven- Oeko-Tex® Standardı 100 uyarınca
zararlı maddelere karşı test edilmiştir” ibaresi, işaretlenen ürünün bu standartta ön görülen koşulları karşıladığını, ürünün ve yine bu standardın ön gördüğü ilgili uygunluk testinin Tekstil Ekolojisi Alanında Uluslararası Araştırma ve Test Birliği’ne (Oeko-Tex®) üye bir
enstitünün kontrolü altında gerçekleştiğini ifade eder.
The mark "Confidence in Textiles - Tested for harmful
substances according to Oeko-Tex® Standard 100"
states that the marked product fulfils the conditions
specified in this standard, and that the product and its
conformity test, as specified in this standard, are under the supervision of an institute belonging to the International Association for Research and Testing in
the field of Textile Ecology (Oeko-Tex®).
„Tekstilde Güven- Oeko-Tex® Standardı 100 uyarınca
zararlı maddelere karşı test edilmiştir” işareti kalite
The mark "Confidence in Textiles - Tested for harmful
substances according to Oeko-Tex® Standard 100" is
Yayın / Edition 01/2014
© OEKO-TEX®, Zürich
10.01.2014
OEKO-TEX® Standard 100
OEKO-TEX® Standard 100
5
damgası değildir. Bu işaret, yalnızca test edilmiş olan
tekstilin ilk bitmiş hali ile ilgili olup, kullanıma uygunluk, temizlik prosedürlerine reaksiyon, giyim ile ilgili
fizyolojik davranış, konutlarda kullanım ile ilgili özellikler, yanma davranışı, vs. gibi ürünün diğer özellikleri
hakkında herhangi bir beyanda bulunmaz. Ayrıca işaret, hiçbir koşulda ürün güvenliği gibi diğer kalite özellikleri ve yasal gereklilikler veya diğer karakteristikler
(yapı, teller, elektrikli parçalar vs. gibi) hakkında herhangi bir beyanda bulunmaz.
not a quality label. The mark relates only to the asproduced state of the textile and says nothing about
other properties of the product such as e.g. fitness for
use, reaction to cleaning processes, physiological behaviour in respect of clothing, properties relating to
use in buildings, burning behaviour etc. Furthermore
the mark does not declare anything regarding other
quality or legal aspects, such as product safety, and
other characteristics (construction, cords, electrical
wiring …).
İşaret ayrıca nakliye ya da depolama sırasında (tehlikeli maddelerin uygunsuz biçimde temizlenmesi gibi
nedenlerle) işaretli ürünlerin münferit numunelerinin
maruz kaldığı zararlı maddeler, satışı teşvik edici manipülatif eylemler (parfümleme gibi) ve uygunsuz satış
teşhiri (örn. sokakta teşhir) sonucu oluşan kontaminasyon hakkında da beyanda bulunmaz.
The mark does not declare anything about harmful
substances affecting single specimens of the marked
textile as a result of damage during transportation or
storing (and improper cleaning procedures thereafter),
contamination caused by packaging, manipulation for
sales promotion (e.g. perfuming) and inadequate
sales display (e.g. outdoor presentation).
„Tekstilde Güven- Oeko-Tex® Standardı 100 uyarınca
zararlı maddelere karşı test edilmiştir” etiketinin, anlamının da gösterdiği üzere, tescil hakları kapsamlı şekilde korunmaktadır. Bu etikete yönelik olarak dünya
genelinde patent başvuruları ve gerekli tesciller yapılmıştır. Yasal korumanın güçlendirilmesi amacıyla yalnızca etiket değil birçok farklı teşhir unsuru (örn. yer
küre işareti) ile Oekotex®, Oeko-Tex® ya da OEKOTEX® kelimeleri de ayrı ayrı tescil edilmiştir.
In line with its importance the sign „Confidence in
Textiles – Tested for harmful substances according to
Oeko-Tex® Standard 100“ is protected comprehensively as a trademark. On a worldwide basis there are
applications or registrations of the label as a trademark. To strengthen its legal protection not only the
label as such, but also various device elements (e.g.
the globe device element) and the words Oekotex,
Oeko-tex®, or OEKO-TEX® are registered as separate trademarks.
3.3
Manufacturer
İmalatçı
Bir tekstil ürününün ve/veya aksesuarlarının imalatçısı, ürünü imal eden ya da imalatın kendi talimatıyla
gerçekleştiği şirkettir.
The manufacturer of a textile product and/or of accessories for the textile product is the company producing
the product or the company on behalf of which the
product is being manufactured.
3.4
Distributor
Distribütör
Bir tekstil ürününün ve/veya aksesuarlarının distribütörü, toptancı ya da perakendeci (satış mağazaları,
postayla sipariş alan mağazalar vs. yoluyla) olarak
ürünü satan şirket anlamına gelir.
The distributor of a textile product and/or of accessories for the textile product refers to the company selling the product as wholesale dealer or retailer (department stores, mail-order houses, etc.).
3.5
Designation of product
Ürün tanımı
Ürün tanımı, imalatçının ya da distribütörün işaretlenecek ürün için kullandığı her türlü tanımdır.
The designation of the product is the name given by
the manufacturer or distributor on his labelling of the
product.
3.6
Article group
Ürün gru
Bir ürün grubu, esas itibariyle, bir ürün grubunda tek
bir sertifikaya dâhil edilebilecek münferit ürünlerin toplamıdır. Örn.
An article group is basically a combination of several
articles in a group which may be covered in the same
certificate, e.g.
• Belirli ham maddelerden yapılmış olan ve sadece fiziksel farklılıklara sahip tekstiller
• Textiles with physical differences only, made from
well defined basic materials
• Yalnızca sertifikalı ürünlerden meydana getirilmiş
olan ürünler
• Articles which are physically composed of certified
products only
• Aynı tür elyaftan yapılmış olan bitmiş tekstiller (örn.
selüloz elyaflardan, PES ve CO karışımından, sentetik liflerden vs. yapılmış tekstil ürünleri)
• Finished textiles from the same kind of fibre material (for example those made from cellulosic fibres,
mixtures of PES and CO, of synthetic fibres, etc.)
Yayın / Edition 01/2014
© OEKO-TEX®, Zürich
10.01.2014
OEKO-TEX® Standard 100
OEKO-TEX® Standard 100
6
3.7
Ürün sınıfları
Product classes
Bu standart kapsamındaki ürün sınıfları, farklı ürünlerin (gelecekteki) kullanım amaçlarına gruplandırılması
anlamına gelir. Farklı ürün sınıflarında hem satışa hazır ürünler hem de bunların imalat aşamalarındaki ön
ürünleri (lifler, iplikler, kumaşlar) ile aksesuarları yer
alabilir. Farklı ürün grupları genel olarak ürünlerin karşılaması gereken gereklilikler ile uygulanan test yöntemleri bakımından farklılık gösterir.
3.7.1
Bebeklere yönelik ürünler (Ürün Sınıfı I)
A product class in the context of this standard is a
group of different articles categorised according to
their (future) utilisation. In the different product
classes not only may finished articles be certified but
also their components at all stages of manufacture (fibres, yarns, fabrics) and accessories. The product
classes differ generally in the requirements that the
products have to fulfil and by the test methods applied.
Products for babies (Product Class I)
Bu standart kapsamındaki bebek ürünleri, bebeklere
ve 36 aydan küçük çocuklara yönelik eşyaların üretimi
için ön görülmüş olan, deri kıyafetler hariç olmak üzere bütün eşyalar, ön ürünler ve aksesuarlardır.
Products for babies in the context of this standard are
all articles, basic materials and accessories, which
are provided for the production of articles for babies
and children up to the age of 36 months with the exception of leather clothing.
3.7.2
Products with direct contact to skin (Product Class II)
Ciltle doğrudan temas eden ürünler (Ürün
Sınıfı II)
Büyük bir parçası doğrudan ciltle temas edebilen
ürünler bu sınıfa dâhildir (bluzlar, gömlekler, iç çamaşırları, şilteler, vs.).
Articles with direct contact to skin are those, which
are worn with a large part of their surface in direct
contact with the skin (e.g. blouses, shirts, underwear,
matressses etc.).
3.7.3
Products without direct contact to skin (Product Class
III)
Ciltle doğrudan temas etmeyen ürünler
(Ürün Sınıfı III)
Yalnızca küçük bir parçası ile ciltle doğrudan temas
eden ürünler, ciltle temas etmeyen ürünler sınıfına dâhildir (vatkalar, vs.)
Articles without direct contact to skin are those, which
are worn with only a little part of their surface in direct
contact with the skin (e.g. stuffings, etc.)
3.7.4
Decoration material (Product Class IV)
Döşemelik malzemeler (Ürün Sınıfı IV)
Bu standart kapsamındaki döşemelik malzemeler,
masa örtüleri, tekstilden mamul duvar kaplamaları,
tekstilden mamul dekorasyon malzemeleri ve perdeler, mobilyalar ve tekstilden mamul zemin döşemeleri
gibi dekorasyon amaçlarıyla kullanılan tüm ürünler,
başlangıç ürünleri ve aksesuarlardır.
Decoration material in the context of this standard are
all articles including initial products and accessories
which are used for decoration such as table cloths,
wall coverings, furnishing fabrics and curtains, upholstery fabrics, and floor coverings.
3.8
Active chemical products
Kimyasal aktif ürünler
Bu standart kapsamındaki kimyasal aktif ürünler, lifle
birleştirilmiş ya da daha sonraki bir zaman diliminde
tekstil ürününe uygulanmış olan tüm preparatlardır.
Bu tür ürünlerin kullanımına ilişkin özel kurallar
aşağıda açıklanan ifadelerde yer almaktadır.
Active chemical products in the context of this standard are all preparations that are incorporated into the
fibre material or are applied in a later processing step
to the textile product. Special requirements for the use
of this kind of products exist for following definitions.
3.8.1
Biological active products
Bu standart kapsamındaki biyolojik aktif ürünler, organizmaları kimyasal ya da biyolojik olarak ortadan kaldırma, zararsız hale getirme, zararlarını engelleme ya
da başka bir şekilde onlarla mücadele etme amacı taşıyan kimyasal aktif ürünlerdir.
Biological active products in context of this standard
are those active chemical products that are used with
the intention to destroy, deter, render harmless, prevent the action of, or otherwise exert a controlling effect of any organism by chemical or biological means.
3.8.2
Flame retardant products
Alev geciktirici ürünler
Bu standart kapsamındaki alev geciktirici ürünler, alev
alma ve/veya yanma özelliğini azaltma amacını taşıyan kimyasal aktif ürünlerdir.
Yayın / Edition 01/2014
Flame retardant products in context of this standard
are those active chemical products that are used with
the intention to reduce the flammability and/or combustibility.
© OEKO-TEX®, Zürich
10.01.2014
OEKO-TEX® Standard 100
OEKO-TEX® Standard 100
7
4
Koşullar
Conditions
4.1
Ürün gruplarına özel gereklilikler
Product specific requirements
Oeko-Tex®
Standardı 100 sertifikasyonuna ilişkin genel ve geçerli koşulların yanı sıra Ek 4’te listelendiği
üzere her bir bileşenin ürüne özel gereklilikleri karşılaması gerekir. Bu prensip, mobilyalar, beşikler, bebek
arabaları, yataklar vs. gibi tipik olmayan tekstil ürünleri
için de geçerlidir.
In addition to the general requirements for certification
according to Oeko-Tex® Standard 100, the product
specific requirements, given in Appendix 4, have to be
fulfilled by each component. This approach is also
valid for untypical textile products such as furniture,
cradles, pushchairs, beds, and so on.
Yeni veya daha sıkı gereklilikler için 1 Nisan 2014 tarihinde sona erecek olan bir geçiş süresi verilmiştir.
For new or more severe requirements an interim arrangement is valid until 1 st of April 2014.
4.2
Requirements regarding the use of biological active
products
Biyolojik aktif ürünlerin kullanımına ilişkin
gereklilikler
Biyolojik olarak aktif ürünlerin kullanımı, biyolojik aktif
ürünlerin liflere eklendiği ve tekstillerin sonraki bir işlem basamağında biyolojik aktif ürüne tabi tutulduğu
süreçler olarak ikiye ayrılır.
When using biological active products it is distinguished between fibre materials where the biological active
agents are incorporated into the fibres and a treatment of textiles with biological active products in a later processing step.
4.2.1
Fibre materials with biological active properties
Biyolojik aktif özelliklere sahip lifli malzemeler
Biyolojik aktif özelliklere sahip lifler, Oeko-Tex® tarafından yürütülen testler sonucu, söz konusu liflerin insan ekolojisi bakımından kısıtlama olmaksızın kullanılabileceğinin tespit edilmesi halinde Oeko-Tex® Standardı 100 sertifikası alır.
Fibre materials with biological active properties are
accepted for a certification according to Oeko-Tex®
Standard 100 when an assessment by Oeko-Tex® reveals, that these fibres may be used from a humanecological point of view without any restrictions.
4.2.2
Finish with biological active products
Biyolojik aktif ürünler içeren apreler
Oeko-Tex®’in
Biyolojik aktif ürünler içeren apreler,
insan ekolojisi bakımından değerlendirmesi sonucu,
ürün imalatçısının önerilerine göre aprelenmiş tekstil
ürünlerinin insan sağlığına zararsız olduğunun tespit
edilmesi halinde Oeko-Tex® Standardı 100 sertifikası
alır.
Finishes with biological active products are accepted
within a certification according to Oeko-Tex® Standard 100 when a thorough assessment by Oeko-Tex®
from a human-ecological point of view has shown that
the finish carried out according to the recommendations of the manufacturer of the product are harmless
to the human health.
4.3
Requirements regarding the use of flame retardant
products
Alev geciktirici ürünlerin kullanımına ilişkin gereklilikler
Alev geciktirici ürünlerin kullanımı, eğirme işleminde
alev geciktirici özelliklerin uygulandığı (kopolimerler,
katkı maddeleri) ve sonradan aprelerde alev geciktirici
ürün uygulamasının yapıldığı lifler olmak üzere ikiye
ayrılır.
When using flame retardant products it is distinguished between fibre materials which receive the flame retardant properties in the spinning mass already (copolymers, additives) and a finish with flame retardant
products in a later processing step.
4.3.1
Fibre materials with flame retardant properties
Alev geciktirici özelliklere sahip lifli malzemeler
Alev geciktirici özelliklere sahip lifler, Oeko-Tex® testi
sonucu, söz konusu liflerin insan ekolojisi bakımından
kısıtlama olmaksızın kullanılabileceğinin tespit edilmesi durumunda Ürün Sınıfları I ila III için OekTex® Standardı 100 sertifikası alır.
Fibre materials with flame retardant properties are accepted for a certification according to Oeko-Tex®
Standard 100, product classes I to III, when an assessment by Oeko-Tex® reveals, that these fibres
may be used from a human-ecological point of view
without any restrictions.
4.3.2
Finish with flame retardant products
Alev geciktirici özelliklere sahip apreler
Alev geciktirici özelliklere sahip apreler, Oeko-Tex®’in
insan ekolojisi bakımından değerlendirmesi sonucu,
ürün imalatçısının önerilerine göre aprelenmiş tekstillerin insan sağlığına zararsız olduğunun tespit edilmeYayın / Edition 01/2014
Finishes with flame retardant products are accepted
within a certification according to Oeko-Tex® Standard 100, product classes I to III, when a thorough assessment by Oeko-Tex® from a human-ecological
© OEKO-TEX®, Zürich
10.01.2014
OEKO-TEX® Standard 100
OEKO-TEX® Standard 100
8
si halinde, Ürün Sınıfları I ila III için Oeko-Tex® Standardı 100 sertifikası alır.
point of view has shown that the finish carried out according to the recommendations of the manufacturer
of the product are harmless to the human health.
4.4
Application
Başvuru
Bir ürünün OekTex® Standardı 100 ile etiketlenmesine yönelik yetkinin alınması için bu dokümanda sunulan başvuru formu yazılı olarak doldurulmalı ve Tekstil
Ekolojisi Alanında Uluslararası Araştırma ve Test Birliği’ne (Oeko-Tex®) üye bir enstitüye veya sertifikasyon kuruluşuna gönderilmelidir (bkz. Ek 1).
The application for the granting of authorisation to use
the Oeko-Tex® Standard 100 mark has to be made in
writing on the respective application form to an institute or a certification agency of the International Association for Research and Testing in the field of Textile
Ecology (Oeko-Tex®). (See Appendix 1).
4.5
Sample material
Numuneler
Test için ve referans ürün olarak başvuru sahibi etiketlenecek olan ürüne ilişkin yeterli ve temsili bir numune sunmalıdır. Aynı şekilde, sertifikanın uzatılması
amacıyla yapılan başvurular için de bu koşul geçerlidir.
For test purposes and as a reference the applicant
should provide a sufficient and representative sample
of the product submitted for certification. This is also
the case for an application for renewal of the certificate.
Ambalajlama talimatlarına ilişkin talimatlar (bkz. Ek 3)
de ibraz edilmelidir.
The packing instruction should be observed (see Appendix 3).
4.6
Declaration of commitment
Taahhüt Beyanı
Başvuru sahibinin yasal olarak bağlayıcılığa sahip
olacak şekilde imzaladığı taahhüt beyanı bu başvurunun ayrılmaz bir parçası olup aşağıdakileri içerecektir:
The applicant's declaration of commitment together
with the application form are to be duly signed and
must contain the following points:
• Başvuruda sunulan detaylı bilgilere ilişkin yükümlülük.
• Liability for the details specified in the application.
• Ham madde kullanımı, işleme teknikleri ve formüllere ilişkin her bir değişikliği derhal yetkiyi tanıyan kuruluşa bildirme taahhüdü
• Commitment to notify the body, who granted the
authorisation to use the mark, of any alteration regarding raw materials, technical procedures and
recipes.
• İşareti kullanma yetkisinin sona ermesinden ya da
geri alınmasından sonra ürünün etiketlenmeyeceğine ilişkin taahhüt
• Commitment to ensure that no further marking of
the product takes place after the expiration or withdrawal of the authorisation to use the mark.
4.7
Testing
Test
Başvuru sahibi tarafından sunulan numune tıpkı imalat yerinden alınan numunelerde olduğu gibi yetkili enstitü tarafından test edilir. Bu testin türü ve kapsamı
test edilen ürüne ve başvuru sahibinin ürünle ilgili beyanlarına bağlı olup, enstitü tarafından belirlenir.
The sample material provided by the applicant, and
likewise specimens taken at the place of manufacture,
are tested by the institute concerned. Type and scope
of testing are determined by the institute and depend
on the type of product and on the information about
the product, provided by the applicant.
Uygunsuz bir imalata delalet edecek şekilde, ürünün
mahiyeti ile ilgisi olmayan bir kokuya sahip test numuneleri test çalışması dışında bırakılacak olup, bu ürünlerin Oeko-Tex® Standardı 100 ile etiketlenmesine ilişkin yetki verilmeyecektir.
Test specimens having an odour extraneous to the
product, indicating faulty manufacture, will be excluded from testing and no authorisation to mark these
products with the Oeko-Tex® Standard 100 mark will
be granted.
Esas itibariyle bir ürünün bütün münferit bileşenleri
teste tabi tutulmalıdır.
In general all individual components of an article have
to be tested.
Sunulan numunelerin lif bileşimleri kalitatif olarak başvuruda, evraklarda ve beyanda belirtilen verilere göre
denetlenir. Bu testlerin masrafları başvuru sahibi tarafından karşılanır.
Fibre compositions of samples may be cross-checked
qualitatively against information from the application,
related documents and declarations. These tests are
charged to the applicant.
Üründe yer alan miktarın sınırlı olması nedeniyle ağırlık payı %1’in altında olan parçalarda bileşen ağırlık
testinin yürütülmesinin mümkün olmadığı durumlarda,
söz konusu ürünün türüne ve kullanım alanına bağlı
olarak, enstitü, tüm sorumluluğu kendisine ait olmak
If the test of a component weighing less than 1 % of
the total article is not possible due to the limited
amount contained in the article, then the institute decides on its own competence, taking into consideration the kind of article and its use, whether additional
testing material has to be sent in or whether the test
Yayın / Edition 01/2014
© OEKO-TEX®, Zürich
10.01.2014
OEKO-TEX® Standard 100
OEKO-TEX® Standard 100
9
üzere ilave numunelerin gerekli olup olmadığına veya
bir testin iptal edilip edilemeyeceğine karar verir.
can be dropped. The decision of the institute is not
contestable.
4.8
Quality control
Kalite kontrolü
Oeko-Tex®
Başvuru sahibi, “Tekstilde GüvenStandardı 100 uyarınca zararlı maddelere karşı test edilmiştir” işaretinin verildiği, imal edilen veya satılan
ürünlerinin, enstitüye sunulan ve test sonucu OekoTex® Standardı işaretinin kullanım izninin verildiği numuneler gibi Oeko-Tex® Standardı 100’ün gerekliliklerini karşılamasını garanti etmek amacıyla şirket genelinde hangi önlemleri aldığını enstitüye bildirecektir.
Başvuru sahibi ayrıca ISO 17050-1 uyarınca imal ettiği ve/veya sattığı ürünlerin Oeko-Tex® Standardı
100’ün gerekliliklerini karşıladığını belirten bir uygunluk beyanında bulunacaktır.
The applicant shall describe to the institute the precautions he has taken within his company to ensure
that all products manufactured and/or sold for which
the authorisation to use the mark „Confidence in Textiles - Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100“ has been granted fulfil the
conditions of the Oeko-Tex® Standard 100 in the
same way as the samples that have been sent to the
institute and based on those tests the authorisation
has been granted. The applicant shall issue a declaration of conformity in accordance with ISO 17050-1
stating that the products manufactured and/or sold by
him fulfils the conditions in the Oeko-Tex® Standard
100.
4.9
Quality assurance
Kalite güvencesi
Başvuru sahibi imal edilen ve/veya satılan ürünlerin
test numunelerine uygunluğunu temin etmek ve işaretin geçerlilik süresi boyunca bunu korumak amacıyla
etkili bir kalite güvence sistemi yürütmelidir. Bu sistem
kapsamında örneğin farklı işlemlerden geçmiş parçalardan mamul veya farklı renklerdeki ürünlerin rastgele örnekleme yoluyla test edildiğini ve Oeko-Tex®
Standardı 100’ün koşullarının karşılanıp karşılanmadığını tespit edilecek ve Oeko-Tex® Birliği’nin ilgili enstitüsüne beyan edilecektir.
The applicant shall operate and maintain an effective
quality assurance system to ensure that products
manufactured and/or sold conform with the test sample, thereby ensuring and proving to the Oeko-Tex®
institute that the products, e.g. from different lots or of
different colours, are spot-checked for compliance
with the Oeko-Tex® Standard 100.
Sertifikanın geçerlilik süresi boyunca enstitünün sertifikalı ürünlerde iki rastgele kontrol testi yürütme hakkı
vardır. Bu testlerin masrafları sertifika sahibi tarafından karşılanacaktır. Bu testlerle ön görülen sınır
değerlerden sapma tespit edilmesi durumunda, diğer
numuneler üzerinde, masrafları yine sertifika sahibi
tarafından karşılanmak üzere ek bir test daha yürütülür. Ayrıca sapma tespit edilmesi durumunda test enstitüsü ürünlerin Oeko-Tex® Standardı 100 ile etiketlenmesi yetkisini derhal geri alabilir.
During the certificate’s period of validity, the institute
is authorised to undertake two random tests on certified products. The testing costs are chargeable to the
certificate holder. If random testing reveals a deviation
from the limit values on which the tests are based, an
additional test will be undertaken on a different sample as a check. The relevant costs are likewise charged to the certificate holder. If further deviations are
found, the testing institute may withdraw the authorisation to label products with the Oeko-Tex® Standard
100 mark with immediate effect.
İlk sertifikanın düzenlenmesinden önce ya da kısa bir
süre sonra Enstitü, Oeko-Tex® Standardı 100 sertifikası bakımından alınan kalite güvence önlemlerini işyerinde denetlemelidir. Enstitü bu denetim sonucuna
göre sertifikanın düzenlenmesini reddedebilir ya da
düzenlenmiş olan bir sertifikayı geri alabilir. Sahaya
ziyaret masrafları sertifika sahibi tarafından karşılanır.
Oeko-Tex® sertifikasına sahip şirketler her üç yılda bir
bu şekilde denetlenir. Ayrıca Oeko-Tex® Standardı
1000/STeP by OEKO-TEX® sertifikasına sahip şirketler ise düzenli olarak daha kısa zaman aralıkları içerisinde denetime tabidir. Bu nedenle söz konusu ek
kontrollerden muaftırlar.
Before or shortly after issuing the first certificate the
institute will check on-site the quality assurance
measures in reference to the certification process according to Oeko-Tex® Standard 100. The institute is
entitled to refuse or withdraw the certificate based on
the results from this audit. The charges of this package are charged to the certificate holder. Each company needs to be checked at least in a three year frequency. Companies being certified according to Oeko-Tex® Standard 1000/STeP by OEKO-TEX® are
audited regularly and in a shorter frequency in the
context of this certification scheme and are therefore
exempted from these additional checks and contributions.
Başvuru sahibi, Oeko-Tex® Birliği’nin sertifika sahibi
şirketi ziyaret ederek Oeko-Tex® Standardı 100 uyarınca sertifikasyon sürecini denetleyebileceğini kabul
eder. Oeko-Tex® Standardı 100’ün gerekliliklerine uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda sertifika sahibi
The applicant acknowledges, that auditors from the
Oeko-Tex® Association are allowed to visit and audit
the certified company in reference to the certification
process according to Oeko-Tex® Standard 100. In
case of non-compliance with the Oeko-Tex® Standard
100 requirements, the cost for the analytical testing
Yayın / Edition 01/2014
© OEKO-TEX®, Zürich
10.01.2014
OEKO-TEX® Standard 100
OEKO-TEX® Standard 100
10
yürütülmüş olan testlerin (kontrol testlerinin) masraflarını karşılayarak ek bir denetim ücreti öder.
4.10
Uygunluk
(control tests) and an audit fee have to be paid by the
certificate holder.
Conformity
Oeko-Tex® Standardı 100 işaretiyle tanıtılan bir ürün
imal eden ya da satan başvuru sahibi, bütün sorumluluk kendine ait olmak üzere, imal edilen ya da satılan
ürünün zararlı maddelere ilişkin sınır değerler bakımından Oeko-Tex® Standardı 100’e uygun olduğunu
beyan eder.
The applicant who is either manufacturing or selling
goods with an Oeko-Tex® Standard 100 mark must
take sole responsibility in declaring that the product
manufactured or sold complies with the limit values
for harmful substances according to Oeko-Tex®
Standard 100.
Oeko-Tex® Standardı 100 işaretini kullanım hakkının
verilmesi için başvuru sahibinin işletmesinde yürütülen kalite güvence sisteminin güvenilirliğinin tanınması
gereklidir.
Acknowledgement of the reliability of the quality assurance system of the applicant is a requirement for
granting permission to use the Oeko-Tex® Standard
100 mark.
Başvuru sahibi işaretli ürünün kalite güvencesinden
sorumludur. Kalite güvence sorumluluğunun bir kısmını imalatçıya, tedarikçiye ya da ithalatçıya devredebilir. Söz konusu denetimde kalite güvencesinin etkinliği
test enstitüsüne beyan edilmelidir.
The applicant is responsible for assuring the quality of
the certified product. He may delegate parts of the
quality assurance to manufacturers, suppliers and importers. If he does so, again the effectiveness of the
quality assurance system should be notified to the
testing institute.
Uygunluk beyanı, Oeko-Tex® Birliği’nin ilgili formuna
yapılmalıdr.
The declaration of conformity must be on the conformity declaration form provided by the Oeko-Tex®
Association.
5
İşaretleme
Marking
5.1
Yetkinin verilmesi
Granting of authorisation
Bu standardın tüm koşullarının yerine getirilmesi ve
testlerde başvuru sahibinin beyanlarından hiçbir sapma ve belirtilen sınır değerlerini aşma durumunun tespit edilmemesi halinde, başvuru sahibi için bir sertifika
düzenlenecek olup, bu sertifika başvuru sahibine yetki
süresi boyunca ilgili ürünü Oeko-Tex® Standardı 100
işaretiyle etiketleme hakkı tanıyacaktır.
If all the conditions of this standard are satisfied, if the
tests do not demonstrate any deviations from the details provided by the applicant and if the test values
do not exceed the given limit values, a certificate will
be issued, entitling the applicant to label his products
during the period of validity with the Oeko-Tex®
Standard 100 mark.
Sınır değerlerinde veya test kriterlerinde değişiklik
meydana gelmesi halinde, bunlara göre sertifikalandırılmış ürünlerin geçerliliği sertifikanın sona ermesine
dek korunacak olup, bu sürenin bitmesinden sonra ise
sertifika süresinin uzatılması için yürürlükteki mevcut
koşulların karşılanması gerekmektedir.
In the case of the limiting values and/or the examination criteria altering, the validity of the respective certified products will remain effective for a transition period until the expiration date of the certificate. Once this
period has elapsed, the prevailing conditions of renewal must be fulfilled.
5.2
Limit of authorisation
Yetkinin sınırları
Sertifikalandırılmış bir ürünün, profesyonel yöntemlerle kimyasal işleme tabi tutulması durumunda söz konusu ürünün Oeko-Tex® işaretleriyle etiketlenmesine
yönelik yetki kendiliğinden geçerliliğini kaybeder.
A certified article immediately loses its authorisation
to be marked with the Oeko-Tex® mark whenever any
professional physical or chemical (incl. washing and
cleaning) transformation of the product is performed.
Bir ürünü Oeko-Tex® Standardı 100 ile etiketleme yetkisinin süresi en fazla bir yıl ile sınırlanmıştır. Yetki süresi boyunca, yetkinin verildiği dönemde yürürlükte
olan test kriterleri ve sınır değerleri geçerlidir. Başvuru
sahibinin talebi üzerine, işaret kullanım yetkisinin başlangıcı, test raporunun düzenlenmesinden itibaren en
geç üç ay için ertelenebilir.
The authorisation to mark a product with the OekoTex® Standard 100 mark is limited to a maximum of
one year. During the period of validity of the certificate
the test standards and limiting values relevant at the
time of granting the authorisation are valid. On request of the applicant the starting of the authorisation
can be postponed for at most three months from the
date of the test report.
Oeko-Tex® Standardı 100 işaretini kullanım yetkisi süresinin sonra ermesinden sonra sertifika sahibi bir yıl
için daha süre uzatımı talep edebilir. 1., 2., 4., 5. vs.
yenilemeden sonra enstitü daha hafifletilmiş bir test
programı hazırlamaya başlar.
After the authorisation period of the Oeko-Tex®
Standard 100 labelling has expired, the certificate
holder is entitled to apply for a renewal of the authorisation for another year. The institute determines a re-
Yayın / Edition 01/2014
© OEKO-TEX®, Zürich
10.01.2014
OEKO-TEX® Standard 100
OEKO-TEX® Standard 100
11
duced testing programme for the 1st, 2nd, 4th, 5th
etc. renewal.
Uzatılmış sertifika da, önceden alınan sertifikanın sona erme süresinden bir yıl sonra sona erer.
The expiry date of the renewed certificate is exactly
one year after the expiry date of the previous one.
Başvuruda sunulan koşulların artık karşılanmaması
durumunda, ürünü Oeko-Tex® Standardı 100 ile işaretleme yetkisi geçerliliğini kaybeder. Enstitünün
değişikliklerden haberdar edilmemesi ve Oeko-Tex®
Standardı 100’ün gerekliliklerinin hala karşılanıp karşılanmadığı konusunda bilgilendirilmemesi durumunda da aynı iptal geçerli olacaktır.
As soon as the conditions stated in the application
form are no longer correct, the authorisation to mark
the product with the Oeko-Tex® Standard 100 labelling expires. This is the case, when the institute has
not been informed about modifications and cannot
confirm whether the requirements of the Oeko-Tex®
Standard 100 are still satisfied.
5.3
Withdrawal of authorisation
Yetkinin geri alınması
İmalat ve piyasa kontrolleri ya da başka şekilde yürütülen kontroller sonucu, yapılan beyanların doğru olmadığı ya da doğruluğunu kaybettiği tespit edilirse ya
da teknik ve/veya imalat koşullarında ön görülen bir
değişikliğin derhal bildirilmemiş olduğu fark edilirse
işareti kullanma yetkisi geri alınır.
The authorisation to use the mark will be withdrawn if
it is determined by means of production controls, market controls or other methods that the details given by
the applicant are not or no longer correct or that
amendment of the applied technical and/or manufacturing conditions was not reported immediately.
İşaretin bu standardın koşullarına göre kullanılmaması durumunda da yetki geri alınır.
Authorisation will also be withdrawn when the mark
does not comply with the conditions of this standard.
Mevcut reklam malzemelerinin, ürün işaretlerinin, etiketlerin vs. kullanımı, yetkinin geri alınmasından itibaren iki ay içerisinde sonlandırılacaktır.
The use of existing advertising materials, displays, labels, etc. is limited to two months from the time of
withdrawal.
Tekstil Ekolojisi Alanında Uluslararası Araştırma ve
Test Birliği, hak ihlaline ilişkin yaptığı ikinci bir ihtardan sonra yetkinin geri alınmasından itibaren şirketin,
ürünü yetki olmaksızın işaretlemeye devam etmesi
durumunda yetkinin çekildiğini makul şekilde kamuya
duyurma hakkına sahiptir.
If a product continues to bear an unauthorised mark
after withdrawal of authorisation, the International Association for Research and Testing in the field of Textile Ecology is – after a second warning to abstain
from marking – authorised to publish the withdrawal in
a suitable form.
Geri alınan sertifikalar yalnızca, sertifikanın geri alınma gerekçesinin düzeltilmesi ve alınan önlemlerin
sertifika kuruluşuna belge halinde sunulması durumunda tekrar yürürlüğe girecektir. Alınan önlemler ve
bu önlemlerin uygulanışı, sertifikanın yeniden yürürlüğe girmesinden kısa süre sonra işyerinde denetlenir.
Bu denetimin masrafları sertifika sahibi tarafından ayrıca karşılanacaktır.
Withdrawn certificates can be re-instated only after
the cause of the withdrawal has been corrected and
measures taken are documented to the certifying institute. These measures and their implementation are
verified by a separate audit within short period after
reinstatement. This audit will be charged to the certificate holder separately.
5.4
Type of marking
İşaret türleri
Yetkinin verilmesinden sonra başvuru sahibi ürünü,
Ek 2’de gösterilen bir ya da daha fazla Oeko-Tex®
Standardı 100 İşareti ile etiketleyebilir.
After authorisation has been granted, the applicant is
entitled to mark the product with one or more of the
Oeko-Tex® Standard 100 marks illustrated in Appendix 2.
Sertifika numarası ve test enstitüsüyle ilgili verilerin
bildirilmesi zorunlu olup, ilgili sertifikaya uygunluk göstermelidir.
The declarations with respect to the certificate number and to the testing institute are obligatory and must
correspond to the respective certificate.
İşaretin başka şekilde kullanımı yasaktır.
The use of any other form of inscription is not allowed.
İşaretlemede aşağıda tanımlanan renkler kullanılmalıdır.
In the design of the mark the following colours must
be used:
CMYK Renk Modeli:
CMYK colour model:
Yeşil: 92C/0M/100Y/7K
Sarı: 0C/43M/100Y/0K
Gri: 0C/0M/0Y/60K
Siyah: 0C/0M/0Y/100K
Yayın / Edition 01/2014
green: 92C/0M/100Y/7K
yellow: 0C/43M/100Y/0K
grey:
0C/0M/0Y/60K
black: 0C/0M/0Y/100K
© OEKO-TEX®, Zürich
10.01.2014
OEKO-TEX® Standard 100
OEKO-TEX® Standard 100
12
RGB Renk Modeli:
RGB colour model:
yeşil: R0/G140/B50
sarı: R255/G145/B0
gri: R112/G112/B112
siyah: R0/G0/B0
green: R0/G140/B50
yellow: R255/G145/B0
grey: R112/G112/B112
black: R0/G0/B0
İşaret kullanımında işaretin hangi ürünle ilgili olduğu
belirtilmelidir. Bu işaret koleksiyonlarda, kataloglarda,
broşürlerde vs. kullanılabilir.
It must be clear in each use of the mark to which
product the mark refers to. The mark may appear in
collections, catalogues, etc.
İşaretin yalnızca iki renkli kullanılabildiği özel durumlarda, işaret yalnızca yetkili enstitünün izni alındıktan
sonra kullanılmalıdır.
If, for particular reasons, the label can only be in two
colours, the mark may be reproduced dichromatic
with extra authorisation from the testing institute.
Farklı renklerin kullanımında, kullanılacak rengin miktarı aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır:
In case the print Is done in grey scales the following
values have to be used:
yeşil: %70
sarı: % 44
gri: % 60
siyah: % 100
green: 70 %
yellow: 44 %
grey: 60 %
black: 100 %
Baskıda ve yazışmalarda noktalı harflerin kullanıldığı
dillerde, „Oeko-Tex®“ ve Oeko-Tex® Standardı 100
ifadesi ile ilgili olarak Öko-Tex® ya da "Øko-Tex®" ifadesinin kullanımı serbesttir.
If in a particular language the use of umlaut is in use
for printing or writing, it is permissible to use, for example, "Öko-Tex®" or "Øko-Tex®" instead of "OekoTex®" and in reference to "Oeko-Tex® Standard 100".
İşaretler, sertifika sahibi tarafından oluşturulabilir. Fakat bu işaretler için sertifikasyon kuruluşuna başvurulması ve onay alınması gereklidir. İşaretler için kullanılan filmlerin Oeko-Tex® tarafından yetkilendirilmiş bir
reklam ajansı tarafından sipariş edilmesi durumunda,
bu işaretler için onay alınmasına gerek yoktur. İlgili
ajanslar, enstitülerden öğrenilebilir.
The marks can be produced by the certificate holders
on their own, but have to be shown to the certifying institute for approval. This approval is not necessary if
the films for the labels are directly ordered from an
advertising agency authorised by Oeko-Tex®. Further
information is available from the institutes.
Yayın / Edition 01/2014
© OEKO-TEX®, Zürich
10.01.2014
OEKO-TEX® Standard 100
OEKO-TEX® Standard 100
13
Ek / Appendix 1
Ayrıntılı adres bilgilerine ve yetkili kişi isimlerine her
zaman OEKO-TEX® Birliği’nin (www.oeko-tex.com)
ana sayfasından ulaşılabilir.
Detailed address information and the name of contact
persons can be retrieved at any time and up to date
from the web site of the OEKO-TEX® Association
(www.oeko-tex.com).
OEKO-TEX® Enstitüleri
OEKO-TEX® Institutes
Aşağıdaki enstitüler, hâlihazırda Tekstil Ekolojisi Alanında Uluslararası Araştırma ve Test Enstitüsü (OEKO-TEX®) üyesidir:
The following institutes currently belong to the International Association for Research and Testing in the
Field of Textile Ecology (OEKO-TEX®):
AR
AT
AU
BD
BE
BG
BR
BY
CA
CH
CL
CN
CN
CO
CZ
DE
DK
DO
EC
EG
ES
FR
GR
CITEVE Argentina
Av. Córdoba 612, 5º P. "A" - (C1054AAS), Ciudad de Buenos Aires, Argentina
ÖTI - Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH
Spengergasse 20, 1050 Wien, Austria
TESTEX Swiss Textile-Testing Ltd.
Level 19, 644 Chapel Street, VIC 3141 South Yarra, Australia
Hohenstein Institute Bangladesh
House no. 343, Road no. 25, New DOHS, Mohakhali, 1206 Dhaka, Bangladesh
CENTEXBEL
Technologiepark 7, 9052 Zwijnaarde, Belgium
Hohenstein Institute Bulgaria
FPI Business Center, 51 B Cherni Vrah blvd., 1407 Sofia, Bulgaria
CITEVE Brasil Prestação de Serviços Lda.
Parque Cultural Paulista, Av. Paulista , 37 4ºandar, Paulista - São Paulo, Brazil
Hohenstein Institute Belarus
Pritytskogo str, 112-70, 220017 Minsk, Belarus
TESTEX Vancouver
#3, 15243 91 Avenue, V3R 8P8 Surrey, BC, Canada
TESTEX AG Schweizer Textilprüfinstitut
Gotthardstrasse 61, Postfach 2156, 8027 Zürich, Switzerland
CITEVE Chile
Alfredo Barros Errazuriz 1954, of 702, Providencia, Santiago, Chile
TESTEX Swiss Textile-Testing Ltd.
Rm 1401, 14/F Hitech Plaza, No. 831 Changshou Road, 200 042 Shanghai, China
TESTEX Swiss Textile-Testing Ltd.
Unit 2, 16A, Tower A, Xihuan Plaza, No.6 Gaoliangqiao Road, Xicheng District, 100 044 Beijing,
China
Hohenstein Institute Colombia
Carrera 11 No. 87 - 51, Oficina 301, Bogotá D.C., Colombia
OETI Czechia - Institute for Ecology,
Těšnov 5, Praha 1, Czech Republic
HOHENSTEIN Textile Testing Institute GmbH & Co. KG
Schloss Hohenstein, 74357 Bönnigheim, Germany
DTI Tekstil Teknologisk Institut
Gregersensvej, 2630 Taastrup, Denmark
Hohenstein Institute Dominican Republic
Calle Marosa, Residencial Brunis VI, Apartamento B2, Apartado Postal 444, Santiago , Dominican
Republic
Hohenstein Institute Ecuador
Av. 10 de Agosto 10640 y Manuel Zambrano, Quito, Ecuador
OETI - Austrian Textile Research Company Ltd
24 El Atebaa St., Dokki, Giza , Egypt
AITEX Instituto Tecnológico Textil
Plaza Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy (Alicante) España, Spain
IFTH Lyon Institut Français du Textile et de l'Habillement
Avenue Guy de Collongue, 69134 Ecully Cédex, France
MIRTEC S.A. (CLOTEFI – Athens Division)
Eleftheriou Venizelou 4, 17676 Kallithea, Athens, Greece
Yayın / Edition 01/2014
© OEKO-TEX®, Zürich
10.01.2014
OEKO-TEX® Standard 100
OEKO-TEX® Standard 100
14
GT
HK
HN
HU
ID
ID
IE
IN
IN
IN
IN
IT
JP
KH
KR
LK
LT
MA
MM
MX
MY
NO
PE
PH
PK
PK
PL
Hohenstein Institute Guatemala
Carretera al Salvador, Km 13,5, Residencial Los Altos, casa 14, Guatemala, Guatemala
TESTEX Swiss Textile-Testing Ltd.
11/F, Unit 1102 B, Mirror Tower, 61 Mody Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hongkong
Hohenstein Institute Honduras
ZIP Buena Vista Nave J1, Villanueva, Cortés, Honduras
INNOVATEXT Textile Engineering and Testing Institute Co.
Gyömrõi út 86, 1103 Budapest, Hungary
PT. TESTEX Testing and Certification
World Trade Center Bldg, 16th Floor, Jl. Jend Sudirman Kav 29-31, 12190 Jakarta, Indonesia
PT. TESTEX Testing and Certification
Graha KADIN Bandung, 4th Floor, Room 401, Jl. Talaga Bodas No. 31, 40262 Bandung,
Indonesia
TESTEX Swiss Textile-Testing
4th Floor, The Tower, Trinity Enterprise Campus, Grand Canal Quay, Dublin 2, Ireland
Hohenstein India Pvt. Ltd Delhi Office
A-14, Sector-10, Behind Allahabad Bank, 201301 Noida, India
Hohenstein India Pvt. Ltd.
604-B, Regency Plaza, Above Gloria Restaurant, Near Madhur Hall, Anand Nagar Cross Roads,
100 Feet Road, Satellite, 380015 Ahmedabad, India
Hohenstein India Pvt. Ltd.
20/1, First Floor, Jaganathan Layout, Near Vinayagar Kovil Bus Stop, Karuvampalyam, Mangalam
Road, 641 604 Tirupur, India
Hohenstein India Pvt. Ltd. Mumbai Office
Asha House, 28 Suren Road, Andheri-Kurla Road, 400 093 Mumbai, India
CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.p.A.
Piazza Sant' Anna 2, 21052 Busto Arsizio VA, Italy
Nissenken Quality Evaluation Center
OEKO-TEX® Laboratory , 2-16-11 Kuramae, Taito-ku, 111-0051 Tokyo, Japan
Hohenstein Institute Cambodia
#113 Parkway Square 3FE, Mao Tse Toung Blvd., Sangkat, Toul Svey Prey 1, Khan Chamkamon,
Phnom Penh, Cambodia
TESTEX Swiss Textile-Testing Ltd.
3Fl, Hoyse Building, 5, Samseong-Ro 108-Gil, Gangnam-Gu, Seoul, Korea, South
Hohenstein Institute Sri Lanka
424/2/1A, 3rd Floor, Godagama Building, Galle Road, Kollupitya, Colombo - 3, Sri Lanka
AITEX Lithuania
Vytauto av. 32- 311, 44328 Kaunas, Lithuania
Hohenstein Institute Marocco
16 Rue Jaafar Bnou Atiya, Bourgogne, Casablanca, Morocco
Hohenstein Institute Myanmar
Building (1), Room no. 206, Myaing Hay Won Housing, 8-Mile Junction, Mayangone Township,
Yangon, Burma, Myanmar
Hohenstein Institute Mexico
Pedro de Alba No. 268, Col. Villa de Cortés, Benito Juarez, 03531 Mexico, D.F., Mexico
TESTEX Swiss Textile-Testing Ltd.
S-12-08, 12th Floor, South Block Office Tower, First Subang, Jalan SS 15/4G, 47500 Subang
Jaya, Selangor Ehsan, Malaysia
Swerea IVF AB
Sandakerveien 24 C, Bygg B, P.O. Box 4682 Nydalen, 0405 Oslo, Norway
Hohenstein Institute Peru
República de Panamá 2577, Distrito de La Victoria, Lima 13, Peru
OETI - Austrian Textile Research Company, Inc. Philippines (ATR)
401 Alexander House Bldg., 132 Amorsolo Street, Legspi Village, Makati City, Philippines
AITEX Pakistan
A-46, BLOCK 10-A, Gulshan-E-Iqbal, Rashid Minhas Road, Karachi, Pakistan
AITEX Faisalabad
51-53 X Block, Madina Town, Qaleem Shaheed Road, Faisalabad, Pakistan
Instytut Włókiennictwa
ul. Gdańska 118, 90-520 Łódź, Poland
Yayın / Edition 01/2014
© OEKO-TEX®, Zürich
10.01.2014
OEKO-TEX® Standard 100
OEKO-TEX® Standard 100
15
PT
RO
RU
SE
SG
SK
SV
SY
TH
TN
TR
TW
UA
UK
US
UZ
VN
ZA
CITEVE Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil
Quinta da Maia, Rua Fernando Mesquita, 2785, 4760-034 Vila Nova de Famalicão, Portugal
Hohenstein Institute Romania
Rodniciei Str. 53/7, 540441 Tirgu-Mures, Jud. Mures, Romania
Hohenstein Institute RUS
Twerskaja 20, Office 418, 125 009 Moskau, Russia
Swerea IVF AB
Argongatan 30, Box 104, 43122 Mölndal, Sweden
Shirley Technologies Ltd.
18 Boon Lay Way, #07-147, Trade Hub 21, 609966 Singapore, Singapore
VUTCH-Chemitex spol. s r.o
Rybniky 954, P.O. Box B-78, 01168 Žilina, Slovakia
Hohenstein Institute El Salvador
52 Avenida Norte 416, Urbanización Lourdes Oriente, San Salvador, El Salvador
Hohenstein Institute Syria
Mokambo Square, Etehad Street, P.O.Box 16282, Aleppo, Syria
Hohenstein Institute Thailand
801/301 (3rd Floor), Moo 8 , Phaholyothin Rd., T. Kukhot, Lumlookkar, 12130 Pathum Thani,
Thailand
CITEVE Tunisie
Immeuble Chraka Escalier B1er Etage, 5000 Monastir, Tunisia
Hohenstein Istanbul Tekstil Analiz ve Kontrol Hizmetleri Ltd Şirketi
Osmanağa Mah. Gaziosmanpaşa Sok: No:12 , 34714 Kadıköy – İstanbul , Turkey
TESTEX Swiss Textile-Testing Ltd
Rm. 5, 20F., No. 77, Section 2, Dunhua S. Road, Da'an District, 10682 Taipei City, Taiwan
OeTI - Institute for Ecology, Technology and Innovation
Teatralna str. 2/24, 80 193 Sosnovka, Lviv Region, Ukraine
Shirley Technologies Ltd
Unit 11, Westpoint Enterprise Park, Clarence Avenue, Trafford Park, M17 1QS Manchester, United
Kingdom
Hohenstein Institute America, Inc.
1688 Westbrook Ave, NC 27215 Burlington, United States
Hohenstein Institute Uzbekistan
Zarafschon Str. 17, 100047 Taschkent, Uzbekistan
Hohenstein Institute Vietnam
69/1 Pham Phu Thu, Phuong 11, Quan Tan Binh, Ho Chi Minh City, Vietnam
CSIR National Fibre Textile and Clothing Centre
P.O. Box 1124, 6000 Port Elizabeth, South Africa
OEKO-TEX® Sertifika Kuruluşları
Certification agencies for OEKO-TEX®
OEKO-TEX®
Sertifikalar bir
Enstitüsü veya aşağıdaki
sertifika kuruluşları tarafından düzenlenebilir:
DE
The certificates may be issued by one of the OEKOTEX® institutes or by one of the following certification
agencies:
OEKO-TEX® Zertifizierungsstelle GmbH
Kaiserstrasse 39, 60329 Frankfurt am Main, Germany
Müdüriyet
Secretariat
Tekstil Ekolojisi Alanında Uluslararası Araştırma ve
Test Birliği’nin (OEKO-TEX®) resmi merkezi aşağıdaki
adreste yer almaktadır.
The official secretariat of the International Association
for Research and Testing in the Field of Textile Ecology (OEKO-TEX®) can be contacted at the following
address:
CH
OEKO-TEX® Association Secretariat
Splügenstrasse 10, Postfach 2156, 8027 Zürich, Switzerland
Phone:
+41 44 206 42 35
E-Mail:
[email protected]
Fax:
+41 44 206 42 51
Web:
www.oeko-tex.com
Yayın / Edition 01/2014
© OEKO-TEX®, Zürich
10.01.2014
16
OEKO-TEX® Standard 100
OEKO-TEX® Standard 100
Ek / Appendix 2
Oeko-Tex® Standardı 100 İşareti
Oeko-Tex® Standard 100 mark
Özellikle de İskandinav ülkelerinde, ülke çapında kabul görmüş olan işaretin kullanılması tavsiye edilmektedir. Diğer ülkeler için, işaret biçimi başvuru sahibinin
kendi sorumluluğu altındadır. Aşağıda işaret kullanımlarına bir kaç örnek verilmiştir:
Marking may be nationally recommended, especially
in Scandinavian countries. For the rest, marking is the
applicant's own responsibility. The following examples
show some possible marks:
Tek Dilli İşaretleme
Single language marking
Tek dilli işaretleme birden fazla dilde yapılabilir.
Single language marking is possible in several languages.
Çok dilli işaretleme
Multiple language marking
Çok dilli işaretlemede farklı dil kombinasyonları mümkündür. Fakat işaretteki kemerin altında yalnızca Almanca “Textiles Vertrauen“ ya da İngilizce çevirisi
“Confidence in Textiles“ kullanılmalıdır.
In case of multilingual marking several languages
may be combined. However, below the arch only the
German text "Textiles Vertrauen" or the English translation "Confidence in Textiles" may be added.
Yayın / Edition 01/2014
© OEKO-TEX®, Zürich
10.01.2014
17
OEKO-TEX® Standard 100
OEKO-TEX® Standard 100
Ek / Appendix 3
Test edilecek numune için ambalaj talimatları
Packing instructions for sample material
Test numunesinin ambalajı, numunenin korunması ve
test sonuçlarının doğruluğunun ve yeniden elde edilebilirliğinin sağlanması için bir takım kalite gerekliliklerine tabidir.
The packing of test samples should satisfy specific requirements in order to protect the samples and to
guarantee exactness and reproducibility of the test results.
Test numunesinin nakliyesi sırasında kontaminasyonların önlenmesi için, numuneler ayrı ayrı kopmaya dayanıklı polietilen bir folyoya veya polietilen torbaya
konmalıdır.
Individual samples must be packed in polyethylene
foil or polyethylene bags of high tensile strength to
avoid contamination during the transport of the goods.
Ambalaj, mümkünse iki kere sarılmalı ve yapışkan bir
bantla kapatılmalıdır.
The packing should if possible be placed in a second
wrapping closed with adhesive tape.
Numunelerin karton kutulara konması ve/veya kâğıda
sarılması yasaktır.
Packing of samples in cardboard boxes and/or paper
only is not allowed.
Yayın / Edition 01/2014
© OEKO-TEX®, Zürich
10.01.2014
OEKO-TEX® Standard 100
OEKO-TEX® Standard 100
18
Ek / Appendix 4
Sınır değerler ve haslıklar, Bölüm 1 / Limit values and fastness, part 1
(Test yöntemleri ayrı bir dokümanda açıklanmıştır / The testing procedures are described in a separate document)
Ürün Sınıfı / Product Class
I
ürünleri / Baby
II
III
Doğrudan ciltle temas Ciltle doğrudan temas
eden ürünler / in direct etmeyen ürünler / with
contact with skin
no direct contact with
skin
IV
Döşemelik
malzemeler /
Decoration material
pH değeri / pH value1
4.0 - 7.5
4.0 - 7.5
4.0 - 9.0
4.0 - 9.0
n.d.2
75
300
300
30.0
30.0
Formaldehit / Formaldehyde [mg/kg]
112 sayılı kanun / Law 112
Özütlenebilir ağır metaller / Extractable heavy-metals [mg/kg]
Sb (Antimon / Antimony)
30.0
As (Arsenik / Arsenic)
0.2
1.0
1.0
1.0
Pb (Kurşun / Lead)
0.2
1.03
1.03
1.03
Cd (Kadmiyum / Cadmium)
0.1
0.1
0.1
0.1
Cr (Krom / Chromium)
1.0
2.0
2.0
Cr(VI)
tespit limitinin altındakiler / under detection
2.04
limit5
Co (Kobalt / Cobalt)
1.0
4.0
4.0
4.0
Cu (Bakır / Copper)
25.06
50.06
50.06
50.06
Ni (Nikel / Nickel)7
1.08
4.09
4.09
4.09
Hg (Cıva / Mercury)
0.02
0.02
0.02
0.02
Digest edilmiş örnekte Ağır metaller / Heavy metals in digested sample [mg/kg]10
90.0
90.03
90.03
90.03
50.0
100.03
100.03
100.03
0.5
1.0
1.0
1.0
Pentachlorophenol (PCP)
0.05
0.5
0.5
0.5
Tetrachlorophenols (TeCP), Toplam / Sum
0.05
0.5
0.5
0.5
Trichlorophenols (TrCP), Toplam / Sum
0.2
2.0
2.0
2.0
0.1
0.1
0.1
Pb (Kurşun / Lead)
Cd (Kadmiyum / Cadmium)
Pestisitler / Pesticides
[mg/kg]11,12
Toplam / Sum12
Klorlu fenoller / Chlorinated phenols
[mg/kg]12
Ftalatlar / Phthalates [w-%]13
DINP, DNOP, DEHP, DIDP, BBP, DBP, DIBP,
DIHP, DHNUP, DHP, DMEP, DPP, Toplam /
Sum12
0.1
DEHP, BBP, DBP, DIBP, DIHP, DHNUP, DHP,
DMEP, DPP, Toplam / Sum12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1 Müteakip ıslak işlemleri tabi tutulması zorunlu ürünler için istisna 4.0 - 10.5, Köpüklü plastikler için 4.0- 9.0; Ürün Sınıfı IV’ten deri ürünleri
için (kaplamalı ya da cilalı) 3.5 -9.0) / Exceptions for products which must be treated wet during the further processing: 4.0 - 10.5; for foams:
4.0 - 9.0; for leather products in product class IV (coated or laminated): 3.5 - 9.0
n.d. Japonya Kanunu 112 uyarınca absorpsiyon biriminin 0.05 veya <16 mg/kg olduğu test yöntemini ifade eder / n.d. corresponds according
to „Japanese Law 112“ test method with an absorbance unit less than 0.05 resp. <16 mg/kg
Camdan mamül aksesuarlar için gereklilik yoktur / No requirement for accessories made from glass
Deri ürünler için 10.0 mg/kg / For leather articles 10.0 mg/kg
Tayin sınırları: Cr(VI) için 0.5 mg/kg, arilaminler için 20 mg/kg, boyar maddeler için 50 mg/kg / Quantification limits: for Cr(VI) 0.5 mg/kg, for
arylamines 20 mg/kg, for dyestuffs 50 mg/kg
Anorganik malzemelerden mamül aksesuarlar için gereklilik yoktur / No requirement for accessories made from inorganic materials
1907/2006 EC Avrupa komisyonu direktifinin gereklilikleri dahildir. / Including the requirement by EC-Regulation 1907/2006
Metalik aksesuarlar ve metalize edilmiş yüzeyler için: 0.5 mg/kg / For metallic accessories and metallized surfaces: 0.5 mg/kg
Metalik aksesuarlar ve metalize edilmiş yüzeyler için: 1.0 mg/kg / For metallic accessories and metallized surfaces: 1.0 mg/kg
eğirme yoluyla renklendirilmiş iplikler ve pigment içeren maddeler gibi tekstilden olmayan bütün aksesuarlar ve bileşenler için geçerlidir. /
Applicable to all non textile accessories and components as well as for spun dyed fibres and articles containing pigments
Yalnızca doğal elyaflar için geçerlidir / For natural fibres only
Münferit maddeler Ek 5’te liste halinde verilmiştir / The individual substances are listed in Appendix 5
Kaplanmış ürünler, plastisol baskılar, esnek plastikli köpükler ve plastikten mamül aksesuarlar için / For coated articles, plastisol prints,
flexible foams, and accessories made from plastics
Yayın / Edition 01/2014
© OEKO-TEX®, Zürich
10.01.2014
OEKO-TEX® Standard 100
OEKO-TEX® Standard 100
19
Sınır Değerler ve haslık, Bölüm 2 / Limit values and fastness, part 2
(Test yöntemleri ayrı bir dokümanda açıklanmıştır / The testing procedures are described in a separate document)
Ürün Sınıfı / Product Class
I
II
III
Bebek Ürünleri / Baby Ciltle doğrudan temas Ciltle doğrudan temas
eden ürünler / in direct etmeyen ürünler / with
contact with skin
no direct contact with
skin
IV
Döşemelik
malzemeler /
Decoration material
Organokalay bileşikleri / Organic tin compounds [mg/kg]12
TBT
0.5
1.0
1.0
1.0
TPhT
0.5
1.0
1.0
1.0
DBT
1.0
2.0
2.0
2.0
DOT
1.0
2.0
2.0
2.0
50.0
100.0
100.0
100.0
Diğer kimyasal atıklar / Other chemical residues
OPP [mg/kg]12
Arilaminler / Arylamines
[mg/kg]12,14
yoktur /
none5
SCCP [w-%]12
0.1
0.1
0.1
0.1
TCEP [w-%]12
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
DMFu
[mg/kg]12
Boyar maddeler / Colorants
bölünebilir arilaminler / Cleavable arylamines12
Kanserojenler /
kullanılmamaktadır / not used5
Carcinogens12
kullanılmamaktadır / not used
Alerjenler / Allergens12
kullanılmamaktadır / not used5
Diğerleri / Others12
kullanılmamaktadır / not used5
Klorlu benzenler ve tolüenler / Chlorinated benzenes and toluenes
Toplam / Sum
[mg/kg]12
1.0
1.0
Polisiklik ve aromatik hidrokarbonlar (PAH) / Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)
1.0
1.0
[mg/kg]15
Benzo(a)piren / Benzo[a]pyrene
0.5
1.0
1.0
1.0
Benzo(e)piren / Benzo[e]pyrene
0.5
1.0
1.0
1.0
Benzo[a]anthracene
0.5
1.0
1.0
1.0
Chrysene
0.5
1.0
1.0
1.0
Benzo[b]fluoranthene
0.5
1.0
1.0
1.0
Benzo[j]fluoranthene
0.5
1.0
1.0
1.0
Benzo[k]fluoranthene
0.5
1.0
1.0
1.0
Dibenzo[a,h]anthracene
0.5
1.0
1.0
1.0
5.0
10.0
10.0
10.0
Toplam /
Sum12
Biyolojik aktif ürünler / Biological active products
yoktur / none16
Alev geciktirici ürünler / Flame retardant products
yoktur / none16
Genel / General
PBB, TRIS, TEPA, pentaBDE, octaBDE,
DecaBDE, HBCDD , SCCP, TCEP 12
kullanılmamaktadır / not used
Çözücü atıkları / Solvent residues [w-%]17,18
NMP 19
0.1
0.1
0.1
0.1
DMAc
0.1
0.1
0.1
0.1
DMF
0.1
0.1
0.1
0.1
14
15
16
17
18
19
Poliüretan içeren bütün malzemeler için / For all materials containing polyurethane
Bütün sentetik elyaflar, iplikler ya da pamuklu iplikler veya plastik malzemeler için / For all synthetic fibres, yarns, or threads and for plastic
materials
Oeko-Tex®’in kabul ettiği işlemler hariç (güncel listeye http://www.oeko-tex.com adresinden erişilebilir) / With exception of treatments
accepted by Oeko-Tex® (see actual list on http://www.oeko-tex.com)
Elyaf, iplik ve kaplamalı ürünlerin üretimi sırasında kullanılan çözücüler için. / For fibre, yarns and coated articles, where solvents are used
during production.
Sonraki işlem sırasında da (ıslak veya kuru aşamasında) sıcak işlem edilmesi gereken ürünler için özel durum: 3.0 % / Exception for products
which must be treated hot (in wet or dry stage) during further processing: 3.0 %
KKE için kullanılan eğirme boyalı lifler için özel durum: 3.0 % / Exception for spun dyed fibres used for PPE: 3.0 %
Yayın / Edition 01/2014
© OEKO-TEX®, Zürich
10.01.2014
OEKO-TEX® Standard 100
OEKO-TEX® Standard 100
20
Sınır Değerler ve haslık, Bölüm 3 / Limit values and fastness, part 3
(Test yöntemleri ayrı bir dokümanda açıklanmıştır / The testing procedures are described in a separate document)
ÜrünSınıfı / Product Class
I
II
III
Bebek Ürünleri / Baby Ciltle doğrudan temas Ciltle doğrudan temas
eden ürünler / in direct etmeyen ürünler / with
contact with skin
no direct contact with
skin
IV
Döşemelik
malzemeler /
Decoration material
Yüzey aktif ve nemlendirici ajan atıkları / Surfactant, wetting agent residues [mg/kg]
OP, NP, Toplam / Sum
10.0
10.0
10.0
10.0
OP, NP, OP(EO)1-20, NP(EO)1-20 Toplam / Sum
250.0
250.0
250.0
250.0
PFC's, Perflorine edilmiş Bileşikler / Perfluorinated Compounds12,20
PFOS [μg/m2]
1.0
1.0
1.0
1.0
PFOA [mg/kg]
0.05
0.1
0.1
0.5
PFUdA [mg/kg]
0.05
0.1
0.1
0.5
PFDoA [mg/kg]
0.05
0.1
0.1
0.5
PFTrDA [mg/kg]
0.05
0.1
0.1
0.5
PFTeDA [mg/kg]
0.05
0.1
0.1
0.5
3
3
3
3
Terlemeye karşı / To acidic perspiration
3-4
3-4
3-4
3-4
Alkalin terlemesine karşı / To alkaline perspiration
3-4
3-4
3-4
3-4
Kuru halde sürtünmeye karşı / To rubbing, dry21,22
4
4
4
4
0.1
0.1
0.1
Renk haslıkları (lekelenme) / Colour fastness (staining)
Suya karşı / To water
Tükürüğe ve terlemeye karşı / To saliva and
perspiration
tr missing / fast
Uçucu bileşik emisyonları / Emission of volatiles [mg/m3]23
Formaldehyde [50-00-0]
0.1
Toluene [108-88-3]
0.1
0.1
0.1
0.1
Styrene [100-42-5]
0.005
0.005
0.005
0.005
Vinylcyclohexene [100-40-3]
0.002
0.002
0.002
0.002
4-Phenylcyclohexene [4994-16-5]
0.03
0.03
0.03
0.03
Butadiene [106-99-0]
0.002
0.002
0.002
0.002
Vinylchloride [75-01-4]
0.002
0.002
0.002
0.002
Aromatik hidrokarbonlar / Aromatic hydrocarbons
0.3
0.3
0.3
0.3
Uçucu organik maddeler / Organic volatiles
0.5
0.5
0.5
0.5
Koku tayini / Determination of odours
anormal koku yoktur / no abnormal odour24
Genel / General
SNV 195 651 (Tadil / Modified)23
3
3
3
3
Yasaklanmış lifler / Banned fibres
Kullanılmamaktadır / Asbestos
20
21
22
23
24
kullanılmamaktadır / not used
Su ya da yağ içeren aprelere ya da kaplamalara sahip bütün malzemeler için / For all materials with a water and oil repellent finish or coating
wash-out (yıkamasız) ürünler için gereklilik yoktur / No requirements for ’wash-out’ – articles
Pigment, boya teknesi veya sülfürlü boyalar için kuru sürtmeye karşı renk haslığı değeri minimum 3'tür. / For pigment, vat or sulphurous
colorants a minimum grade of colour fastness to rubbing of 3 (dry) is acceptable
yalnızca giyim için kullanılmayan tekstil döşemeler, yataklar, daha büyük kaplanmış ürünler için / For textile carpets, mattresses as well as
foams and large coated articles not being used for clothing
Küf, ağır benzin, aromat veya parfüm kokusu yoktur / No odour from mould, high boiling fraction of petrol, fish, aromatic hydrocarbons or
perfume
Yayın / Edition 01/2014
© OEKO-TEX®, Zürich
10.01.2014
OEKO-TEX® Standard 100
OEKO-TEX® Standard 100
21
Ek / Appendix 5
Münferit maddelerin listesi / Compilation of the individual substances
Pestisitler / Pesticides
Name
2,4,5-T
2,4-D
Azinophosmethyl
Azinophosethyl
Aldrine
Bromophos-ethyl
Captafol
Carbaryl
Chlordane
Chlordimeform
Chlorfenvinphos
Coumaphos
Cyfluthrin
Cyhalothrin
Cypermethrin
DEF
Deltamethrin
DDD
Name
Fenvalerate
Heptachlor
Heptachloroepoxide
Hexachlorobenzene
Hexachlorcyclohexane, αHexachlorcyclohexane, βHexachlorcyclohexane, δIsodrine
Kelevane
Kepone
Lindane
Malathion
MCPA
MCPB
Mecoprop
Metamidophos
Methoxychlor
Mirex
CAS-Nr.
51630-58-1
76-44-8
1024-57-3
118-74-1
319-84-6
319-85-7
319-86-8
465-73-6
4234-79-1
143-50-0
58-89-9
121-75-5
94-74-6
94-81-5
93-65-2
10265-92-6
72-43-5
2385-85-5
Monocrotophos
6923-22-4
Parathion
56-38-2
Diazinon
Dichlorprop
Dicrotophos
Dieldrine
Dimethoate
Dinoseb, its salts and acetate
Endosulfan, αEndosulfan, βEndrine
Esfenvalerate
CAS-Nr.
93-76-5
94-75-7
86-50-0
2642-71-9
309-00-2
4824-78-6
2425-06-1
63-25-2
57-74-9
6164-98-3
470-90-6
56-72-4
68359-37-5
91465-08-6
52315-07-8
78-48-8
52918-63-5
53-19-0,
72-54-8
3424-82-6,
72-55-9
50-29-3,
789-02-6
333-41-5
120-36-2
141-66-2
60-57-1
60-51-5
88-85-7 et al
959-98-8
33213-65-9
72-20-8
66230-04-4
Parathion-methyl
Perthane
Phosdrin/Mevinphos
Propethamphos
Profenophos
Quinalphos
Strobane
Telodrine
Toxaphene
Trifluralin
298-00-0
72-56-0
7786-34-7
31218-83-4
41198-08-7
13593-03-8
8001-50-1
297-78-9
8001-35-2
1582-09-8
Klorlü fenoller / Chlorinated phenols
Name
Pentachlorophenol
2,3,5,6-Tetrachlorophenol
2,3,4,6-Tetrachlorophenol
2,3,4,5-Tetrachlorophenol
2,3,4-Trichlorophenol
CAS-Nr.
87-86-5
935-95-5
58-90-2
4901-51-3
15950-66-0
Name
2,3,5-Trichlorophenol
2,3,6-Trichlorophenol
2,4,5-Trichlorophenol
2,4,6-Trichlorophenol
3,4,5-Trichlorophenol
CAS-Nr.
933-78-8
933-75-5
95-95-4
88-06-2
609-19-8
Ftalatlar / Phthalates
Name
Di-iso-nonylphthalate
Di-n-octylphthalate
Di-(2-ethylhexyl)-phthalate
Di-isodecylphthalate
Butylbenzylphthalate
Dibutylphthalate
Di-iso-butylphthalate
Di-C6-8-branched alkyphthalates
Di-C7-11-branched alkylphthalates
Di-n-hexylphthalate
Di-(2-methoxyethyl)-phthalate
Di-pentylphthalate (n-, iso-, or mixed)
CAS-Nr.
28553-12-0, 68515-48-0
117-84-0
117-81-7
26761-40-0, 68515-49-1
85-68-7
84-74-2
84-69-5
71888-89-6
68515-42-4
84-75-3
117-82-8
131-18-0, 605-50-5, 776297-69-9, 84777-06-0
Acronym
DINP
DNOP
DEHP
DIDP
BBP
DBP
DIBP
DIHP
DHNUP
DHP
DMEP
DPP
Organokalay bileşikler / Organic tin compounds
Name
Tributyltin
Triphenyltin
Acronym
TBT
TPhT
Acronym
DBT
DOT
DDE
DDT
Yayın / Edition 01/2014
Name
Dibutyltin
Dioctyltin
© OEKO-TEX®, Zürich
10.01.2014
22
OEKO-TEX® Standard 100
OEKO-TEX® Standard 100
Kanserojen özellikli arilaminler / Arylamines having carcinogenic properties
Name
CAS-Nr.
Name
MAK III, category 1
MAK III, category 1
4-Aminobiphenyl
92-67-1
4-Chloro-o-toluidine
Benzidine
92-87-5
2-Naphthylamine
MAK III, category 2
MAK III, category 2
o-Aminoazotoluene
97-56-3
4,4’-Methylene-bis- (2-chloroaniline)
2-Amino-4-nitrotoluene
99-55-8
4,4’-Oxydianiline
p-Chloroaniline
106-47-8
4,4’-Thiodianiline
2,4-Diaminoanisole
615-05-4
o-Toluidine
4,4’-Diaminobiphenylmethane
101-77-9
2,4-Toluylendiamine
3.3’-Dichlorobenzidine
91-94-1
2,4,5-Trimethylaniline
3,3’-Dimethoxybenzidine
119-90-4
o-Anisidine (2-Methoxyanilin)
3,3’-Dimethylbenzidine
119-93-7
2,4-Xylidine
3,3’-Dimethyl-4,4’- diaminobiphenylmethane
838-88-0
2,6-Xylidine
p-Cresidine
120-71-8
4-Aminoazobenzene
Kanserojen olarak sınıflandırılmış boyar maddeler / Dyestuffs classified as carcinogenic
C.I. Generic Name
C.I. Structure number
C.I. Acid Red 26
C.I. 16 150
C.I. Basic Red 9
C.I. 42 500
C.I. Basic Violet 14
C.I. 42 510
C.I. Direct Black 38
C.I. 30 235
C.I. Direct Blue 6
C.I. 22 610
C.I. Direct Red 28
C.I. 22 120
C.I. Disperse Blue 1
C.I. 64 500
C.I. Disperse Orange 11
C.I. 60 700
C.I. Disperse Yellow 3
C.I. 11 855
Alerjen olarak sınıflandırılmış boyar maddeler / Dyestuffs classified as allergenic
C.I. Generic Name
C.I. Structure number
C.I. Disperse Blue 1
C.I. 64 500
C.I. Disperse Blue 3
C.I. 61 505
C.I. Disperse Blue 7
C.I. 62 500
C.I. Disperse Blue 26
C.I. 63 305
C.I. Disperse Blue 35
C.I. Disperse Blue 102
C.I. Disperse Blue 106
C.I. Disperse Blue 124
C.I. Disperse Brown 1
C.I. Disperse Orange 1
C.I. 11 080
C.I. Disperse Orange 3
C.I. 11 005
C.I. Disperse Orange 37
C.I. 11 132
C.I. Disperse Orange 76
C.I. 11 132
C.I. Disperse Red 1
C.I. 11 110
C.I. Disperse Red 11
C.I. 62 015
C.I. Disperse Red 17
C.I. 11 210
C.I. Disperse Yellow 1
C.I. 10 345
C.I. Disperse Yellow 3
C.I. 11 855
C.I. Disperse Yellow 9
C.I. 10 375
C.I. Disperse Yellow 39
C.I. Disperse Yellow 49
Yasaklanmış diğer boyar maddeler / Other banned dyestuffs
C.I. Generic Name
C.I. Disperse Orange 149
C.I. Disperse Yellow 23
C.I. Structure number
C.I. 26 070
CAS-Nr.
95-69-2
91-59-8
101-14-4
101-80-4
139-65-1
95-53-4
95-80-7
137-17-7
90-04-0
95-68-1
87-62-7
60-09-3
CAS-Nr.
3761-53-3
569-61-9
632-99-5
1937-37-7
2602-46-2
573-58-0
2475-45-8
82-28-0
2832-40-8
CAS-Nr.
2475-45-8
2475-46-9
3179-90-6
12222-75-2
12222-97-8
12223-01-7
61951-51-7
23355-64-8
2581-69-3
730-40-5
2872-52-8
2872-48-2
3179-89-3
119-15-3
2832-40-8
6373-73-5
CAS-Nr.
85136-74-9
6250-23-3
Klorlu benzenler ve toluenler / Chlorinated benzenes and toluenes
Dichlorobenzenes
Chlorotoluenes
Trichlorobenzenes
Dichlorotoluenes
Tetrachlorobenzenes
Trichlorotoluenes
Pentachlorobenzenes
Tetrachlorotoluenes
Hexachlorobenzene
Pentachlorotoluene
Yayın / Edition 01/2014
© OEKO-TEX®, Zürich
10.01.2014
23
OEKO-TEX® Standard 100
OEKO-TEX® Standard 100
Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) / Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)
Name
CAS-Nr.
Name
Acenaphtene
83-32-9
Dibenz[a,h]anthracene
Acenaphthylene
208-96-8
Dibenzo[a,e]pyrene
Anthracene
120-12-7
Dibenzo[a,h]pyrene
Benzo[a]anthracene
56-55-3
Dibenzo[a,i]pyrene
Benzo[a]pyrene
50-32-8
Dibenzo[a,l]pyrene
Benzo[b]fluoranthene
205-99-2
Fluoranthene
Benzo[e]pyrene
192-97-2
Fluorene
Benzo[ghi]perylene
191-24-2
Indeno[1,2,3-cd]pyrene
Benzo[j]fluoranthene
205-82-3
1-Methylpyrene
Benzo[k]fluoranthene
207-08-9
Naphthalene
Chrysene
218-01-9
Phenanthrene
Cyclopenta[c,d]pyrene
27208-37-3 Pyrene
CAS-Nr.
53-70-3
192-65-4
189-64-0
189-55-9
191-30-0
206-44-0
86-73-7
193-39-5
2381-21-7
91-20-3
85-01-8
129-00-0
Yasaklanmış alev geciktirici maddeler / Forbidden flame retardant substances
Name
CAS-Nr.
Polybrominated biphenyles
59536-65-1
Tri-(2,3-dibromopropyl)-phosphate
126-72-7
Tris-(aziridinyl)-phosphinoxide)
545-55-1
Pentabromodiphenylether
32534-81-9
Octabromodiphenylether
32536-52-0
Decabromodiphenylether
1163-19-5
Hexabromocyclododecane
25637-99-4
Short chain chlorinated paraffins (C10 - C13)
85535-84-8
Tris(2-chloroethyl)phosphate
115-96-8
Acronym
PBB
TRIS
TEPA
penta BDE
octaBDE
decaBDE
HBCDD
SCCP
TCEP
Çözücü atıkları / Solvent residues
Name
1-Methyl-2-pyrrolidone
N,N-Dimethylacetamide
Dimethylformamide
Acronym
NMP
DMAc
DMF
CAS-Nr.
872-50-4
127-19-5
68-12-2
Yüzey aktif ve nemlendirici madde atıkları / Surfactant, wetting agent residues
Name
CAS-Nr.
Nonylphenol
various
Octylphenol
various
Octylphenolethoxylates
various
Nonylphenolethoxylates
various
Acronym
NP
OP
OP(EO)
NP(EO)
Diğer kimyasal atıklar / Other chemical residues
Name
o-Phenylphenol
Short chained chlorinated paraffines (C10 - C13)
Tris(2-chloroethyl)phosphate
Dimethylfumarate
Acronym
OPP
SCCP
TCEP
DMFu
CAS-Nr.
90-43-7
85535-84-8
115-96-8
624-49-7
PFC's: Perflorine edilmiş Bileşikler / PFC's, Perfluorinated Compounds
Name
CAS-Nr.
Perfluorooctane sulfonates
Various
Perfluorooctanoic acid
335-95-5
Henicosafluoroundecanoic acid
2058-94-8
Tricosafluorododecanoic acid
307-55-1
Pentacosafluorotridecanoic acid
72629-94-8
Heptacosafluorotetradecanoic acid
376-06-7
Yayın / Edition 01/2014
© OEKO-TEX®, Zürich
Acronym
PFOS
PFOA
PFUdA
PFDoA
PFTrDA
PFTeDA
10.01.2014

Benzer belgeler

Renewal for Standard 100 - Oeko-Tex

Renewal for Standard 100 - Oeko-Tex if the general and special conditions for granting authorisation are fulfilled and if authorisation to use this mark on a product has been granted by an institute or an authorised certification age...

Detaylı