2. Seminer - SAYISAL MİMAR

Transkript

2. Seminer - SAYISAL MİMAR
BĐLĐMSEL YAZIM
BS503 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERĐ
2. seminer
PROF. DR. SALĐH OFLUOĞLU
MSGSÜ|ENFORMATĐK BÖLÜMÜ
BĐLGĐSAYAR ORTAMINDA SANAT VE TASARIM
1
LĐTERATÜR TARAMA-NEDĐR?
•
•
Bir konuda üretilen
yayınlardan oluşan
kaynaklar hakkında fikir
sahibi olma ve onlara
erişim faaliyetidir.
Ortaya konulan çalışmayı
bilimsel bir temele
oturtmak
• Neden yapılır •
Đlgilenilen konudaki
mevcut araştırmaları ve
genel eğilimi anlamak
•
Literatür üzerinden eksikliği
hissedilen bir çalışma alanı
bulmak
•
Makalede/tezde ileri
sürülen görüşler ve
kullanılan yöntemi
kaynaklarla desteklemek
BS503 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERĐ
MSGSÜ| PROF. DR. SALĐH OFLUOĞLU
2
LĐTERATÜR TARAMA-YÖNTEM
Kum saati modeli
BS503 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERĐ
MSGSÜ| PROF. DR. SALĐH OFLUOĞLU
3
LĐTERATÜR TARAMA - ORTAMLAR
• Basılı kaynaklar
• Elektronik
veritabanları ve
sayısal
kütüphaneler
• Đnternet/Web
üzerinden erişilen
kaynaklar
TUBITAK Ulakbim
www.ulakbim.gov.tr
Y.Lisans/Doktor Tezleri
tez2.yoy.gov.tr
Google Akademik
Scholar.google.com
BS503 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERĐ
MSGSÜ| PROF. DR. SALĐH OFLUOĞLU
4
LĐTERATÜR TARAMA - ĐPUÇLARI
•
Araştırılan konuyu
kapsayan (eş anlamlılar da
dahil) anahtar kelimeleri
belirlemek
•
Çoğu kez yeni tarihli
makalelerden geçmiş
makalelere doğru arama
yapmak ve sonuçları
değerlendirmek.
•
Makalelerin kendi
kaynakçasından diğer
kaynaklara ulaşmak
•
Yazar, başlık ve konu
üzerinden bağlantı
yapmak. NOT/AND/OR vb.
sözüklerle kaynak sayısını
azaltma ve genişletmek
•
Uzmanlaşmış dergileri
öğrenerek dergi tabanlı
aramalar yapmak
•
Bulunan literatürü
gruplayarak saklamak
BS503 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERĐ
MSGSÜ| PROF. DR. SALĐH OFLUOĞLU
5
LĐTERATÜR DEĞERLENDĐRME
problem açık ve
anlaşılır verilmiş mi?
başka türlü ifade
edilebilir miydi?
hangi araştırmalar
kaynakta referans
alınmış?
makale sadece aynı
görüşteki kaynaklara
mı yer vermiş?
araştırma yöntemi
uygun mu? örneklem
yeterli mi? istatistiksel
analizler uygun mu?
araştırma anket
soruları doğru
sorulmuş mu?
Sonuç ile hipotez
örtüşüyor mu?
araştırma anlamlı bir
sonuç üretebilmiş mi?
BS503 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERĐ
MSGSÜ| PROF. DR. SALĐH OFLUOĞLU
6
BĐLĐMSEL MAKALE
•
Belirli kuralları takip ederek
yazılan özgün bilimsel
yayındır.
•
Kurallar : Đçerik/Yazım formatı
•
APA standartı (American
Psychology Association)
•
Ortak evrensel bir akademik
standartın sağlanması
•
Đçeriğin ilgili başlıklarda
aranarak kısa zamanda
bulunması
•
Makalede kullanılan
kaynaklara kolay ulaşım
BS503 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERĐ
MSGSÜ ENFORMATĐK | PROF. DR. SALĐH OFLUOĞLU
7
MAKALE BÖLÜMLERĐ
IMRAD
•
•
•
•
•
I: Introduction (Giriş)
M: Material and Method (Araştırma Alanı ve Yöntemi)
R: Result (Bulgular)
A: And
D: Discussion (Değerlendirme ve Tartışma)
+
Özet ve Kaynakça
BS503 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERĐ
MSGSÜ ENFORMATĐK | PROF. DR. SALĐH OFLUOĞLU
8
ANLATIM DĐLĐ
Amaç: Mesajı karşı tarafa
iletmek
•
Bilimsel hassasiyet ve
doğrulukta
•
Tekrarlardan kaçınan
•
Özlü ve tarafsız anlatım
…. daha genç bir teknoloji olmasına
rağmen, heyecan verici süreçte,
hızla ilerlemektedir.
…. Gariptir ki, farklar anlamlı değildi.
…. Aklıma gelen birkaç …. projesi
şunlardır:
…..Bugüne kadar yapılan çalışmaların
büyük bir kısmında, sürdürülebilir
yapılaşma sadece çevresel ve
fiziksel açılardan ele alınmıştır
(kaynak ??)
BS503 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERĐ
MSGSÜ ENFORMATĐK | PROF. DR. SALĐH OFLUOĞLU
9
MAKALE DEĞERLENDĐRME
•
•
•
•
•
•
Araştırma konusu ve kapsamı
nedir?
Araştırmanın amacı ve
araştırma problemi nedir?
Açıkça ifade edilmiş mi?
Hangi hipotez test edilmiştir?
Çalışmada kullanılan kaynak
sayısı yeterli midir? Kaynaklar
yeterince güncel midir?
Kaynakça doğru formatta
verilmiş midir?
Hangi yöntemle veri
toplanmıştır? Örnekleme grubu
toplam populasyonu doğru
yansıtıyor mu?
Hipotezi test etmek için doğru
bir yöntem mi seçilmiştir?
•
•
•
•
•
Veri analizinde hangi
istatistiksel yöntemler
kullanılmıştır. Uygun mudur?
Araştırma sonucunda ne
sonuçlar elde edilmiştir?
Elde edilen sonuç ile
araştırma hipotezi arasında
nasıl bir bağlantı vardır?
Araştırmacı konuyla ilgili
benzer ve farklı
araştırmalara yer verip,
kendi araştırmasının bunlara
göre özgünlüğünü dile
getirmiş midir?
Kullanılan yazım dili
yeterince bilimsel midir?
BS503 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERĐ
MSGSÜ ENFORMATĐK | PROF. DR. SALĐH OFLUOĞLU
10
METĐNDE KAYNAK GÖSTERĐMĐ
NUMARA YÖNTEMĐ
Kaynaklar metin içinde geçtikleri sıraya göre [ ] parantez içinde
numaralandırılır. Daha önce numara verilen kaynağa tekrar atıfta
bulunmak istenirse önceki numarası kullanılır.
•
•
Yazar adı cümlenin doğal bir
parçası olarak kullanılmışsa yayın
yılı parantez içinde belirtilir.
Gürkaynak [4] kimyasal
çözeltiler üzerinde yapmış
olduğu …
Yazar adı cümlenin doğal bir
parçası olarak kullanılmamışsa
yazar adı ve basım yılı parantez
içinde verilir.
En son çalışmalar [3, 6, 20]
uygulamanın ..
•
•
Đki yazarın bulunması
durumunda her iki yazarın
soyadı da kullanılır.
Keleşoğlu ve Öztoprak [11]
yumuşak dolgular üzerinde
...
Đkiden fazla yazar olması
durumunda ilk yazarın
soyadını “ve diğ.” ifadesi
takip eder. Bozbey ve diğ.
[5] tarafından öne sürülen ...
BS503 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERĐ
MSGSÜ ENFORMATĐK | PROF. DR. SALĐH OFLUOĞLU
11
METĐNDE KAYNAK GÖSTERĐMĐ
HARVARD REFERANS YÖNTEMĐ
Kaynaklar metin içinde yazar soyadı ve tarih belirtilerek verilebilir.
Kaynaklar sayfasında yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralama
yapılır.
•
•
Yazar adı cümlenin doğal bir
parçası olarak kullanılmışsa
yayın yılı parantez içinde
belirtilir.
Gürkaynak (2002) kimyasal
çözeltiler üzerinde yapmış
olduğu ...
Yazar adı cümlenin doğal bir
parçası olarak
kullanılmamışsa yazar adı ve
basım yılı parantez içinde
verilir.
En son çalışmalar (Pınar,
2003) uygulamanın ...
•
•
•
Đki yazarın bulunması
durumunda her iki yazarın
soyadı da kullanılır.
Cinicioglu ve Keleşoğlu (1993)
yumuşak dolgular üzerinde ...
Đkiden fazla yazar olması
durumunda ilk yazarın soyadını
“ve diğ.” ifadesi takip eder.
Öztoprak ve diğ. (1999)
tarafından öne sürülen ...
Aynı soyadlı iki yazarın olması
durumunda adının ilk harfi de
eklenir. Örn: A. Ersin (1989) …
BS503 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERĐ
MSGSÜ ENFORMATĐK | PROF. DR. SALĐH OFLUOĞLU
12
METĐNDE KAYNAK GÖSTERĐMĐ
HARVARD REFERANS YÖNTEMĐ
•
•
Eğer aynı yazarın aynı yılda
basılmış birden fazla yayını
kullanılmışsa basım yıllarının
sonuna alfabetik bir karakter
ilave edilir.
Bozbey ve diğ. (2003a)
tarafından yapılan çalışmalar
bu sonucu ...
Eğer yazarı belirsiz bir gazete
yazısı kullanılacaksa gazete
adı, basım tarihi ve sayfa no
belirtilir. Bölgede görülen sel
baskınları yapısal özellikleri
etkilemektedir
(Atlas 2.6.1998, syf.16)
•
•
•
Đnternetten alınan kaynaklara
atıf yapılırken, yazar adı varsa
daha önce belirtildiği şekilde
gösterilir. Yazar adı yoksa
kaynağı sunan kurumun adı ve
tarih kullanımı aşağıdaki şekilde
gösterilir. Pazar hakkında
bilgiler yer almaktadır (ĐMKB,
23.06.2003)
veya Yazarı belli olmayan
internet kaynaklarına atıf
yapılırken, büyük harflerle URLsıra numarası, yıl şeklinde
yazılmalıdır. Örneğin: (URL-1,
2003), (URL-1 ve URL-2, 2003)
URL-1’e (2003) göre ...
BS503 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERĐ
MSGSÜ ENFORMATĐK | PROF. DR. SALĐH OFLUOĞLU
13
ALINTI YAPMA
•
Tez içinde bir başka
kaynaktan alınmış bir bölüm
aynen aktarılmak istenirse,
böyle bir alıntı, ana metnin
son satırından başlayarak 1,5
satır aralığı boşluk
bırakıldıktan sonra, ayrı bir
paragraf olarak, tırnak (". . . .
. . . ") içinde ve bir aralıkla
yazılmalıdır. Alıntıdan sonra
yeniden ana metne
geçerken, yine 1,5 satır
aralığı boşluk bırakılmalıdır.
•
Acheson (1976) şöyle
demektedir:
•
"Doğal kaynaklı bileşikler
içinde karbon-karbon çift
bağı yaygın bir işlevsel
gruptur. Çift bağlar, çoğu
kez, diğer işlevsel gruplarla
birlikte bulunurlar. Bununla
birlikte, başka işlevsel gruplar
içermeyen alkenler, sanıldığı
kadar az değildir. Sözgelimi,
böceklerin iletişim gereçleri
olan feromonlar yalnızca çift
bağlar taşırlar".
BS503 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERĐ
MSGSÜ ENFORMATĐK | PROF. DR. SALĐH OFLUOĞLU
14
KAYNAKLAR SAYFASI
A) Kitap ve Kitap Bölümleri için gösterim
Çetmeli, E. ve Çakıroğlu, A., 1976. Yapı Statiği II, İ.T.Ü İnşaat Fakültesi
Matbaası, İstanbul.
Fytikas, M.D. and Kolios, N.P., 1979. Preliminary heat flow map of
Greece, in Terrrestrial Heat Flow in Europe, pp.
197-205,
Eds. Cermak, V. & Ryback, L., Springer-Verlag, Heidelberg.
B) Tezler için gösterim:
Yılmaz, P., 1997. Siklohegzenoksit'in katyonik polimerizasyonunda
tetrametiltiouramdisülfit' in etkisi, Yüksek Lisans Tezi,
İ.T.Ü.
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Nelson, M.R., 1988. Constraints on the seismic velocity structure of the crust
and upper mantle beneath the eastern Tien Shan, Central
Asia,
PhD Thesis, MIT, Cambridge, MA.
BS503 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERĐ
MSGSÜ ENFORMATĐK | PROF. DR. SALĐH OFLUOĞLU
15
Kaynaklar Sayfaları
C) Süreli Dergilerdeki Makaleler için gösterim:
Arpat, E. ve Şaroğlu, F., 1975. Türkiye’deki bazı önemli genç tektonik olaylar,
Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 18, 29-41.
McKenzie, D.P. and Yılmaz, Y., 1991. Deformation and Volcanism in Western
Turkey and the Aegean, Bull. Tech. Univ. İstanbul, 44, 345-373.
Acar, M.H. and Küçüköner, M., 1997, Synthesis of block copolymers by
combination of cationic and initer polymerization system,
Polymer, 38, 2829-2833
BS503 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERĐ
MSGSÜ ENFORMATĐK | PROF. DR. SALĐH OFLUOĞLU
16
Kaynaklar Sayfaları
D) Akademik Konferanslarda Yayınlanmış Bildiriler için gösterim:
Karakuzu, R., Orhan, A. ve Sayman, O., 1992. Yarı dairesel çentikli kompozit
levhaların elasto-plastik zorlamalar altında
mukavemetlerinin artırılması, V. Ulusal Makina Tasarım ve
İmalat Kongresi, ODTÜ, Ankara, 16-18 Eylül, s. 449-458.
Smith, M., Myer, B. and Markov, C., 1978. Cold Fusion, Proceedings of the 1st
Cold Fusion Conference , Moscow, USSR, September 1978,
173174 (in Russian).
E) Akademik Konferanslarda Sunulan Bildiriler için gösterim:
Acar, M. H. and Yılmaz, P., 1997. Effect of tetramethylthiuramdisulfide on the
cationic poymerization of cylohexeneoxide, The 2nd International
Conferences on Advanced Polymers via
Macromolecular Engineering,
Orlando, Florida, USA, April 19-23.
BS503 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERĐ
MSGSÜ ENFORMATĐK | PROF. DR. SALĐH OFLUOĞLU
17
Kaynaklar Sayfaları
F) Patentler için gösterim:
Sisaky, A., Golab, F. and Myer, B., 1989. Rust resistant potatoes, United
Kingdom Patent, No: 2394783 dated 23.1.1989.
G) Raporlar için gösterim:
Burke, W.F. and Uğurtaş, G., 1974. Seismic interpretation of Thrace basin,
TPAO internal report, Ankara, Turkey.
McCaffrey, R. and Abers, G., 1988. SYN3: A program for inversion of
teleseismic body wave forms on microcomputers, Air
Force Geophysics Laboratory Technical Report, AFGL- TR-88-0099,
Hanscomb Air Force Base, MA.
H) Haritalar vb. için gösterim:
IOC-UNESCO, 1981. International bathymetric chart of the Mediterranean,
Scale 1:1,000,000, 10 sheets, Ministry of Defence, Leningrad.
BS503 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERĐ
MSGSÜ ENFORMATĐK | PROF. DR. SALĐH OFLUOĞLU
18
Kaynaklar Sayfaları
I) Standartlar için gösterim:
TS-40561, 1985. Çelik yapıların plastik teoriye göre hesap kuralları, Türk
Standartları Enstitüsü, Ankara.
K) Kişisel Görüşme için gösterim:
LePichon, X., 1997. Kişisel görüşme.
BS503 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERĐ
MSGSÜ ENFORMATĐK | PROF. DR. SALĐH OFLUOĞLU
19
Kaynaklar Sayfaları
L) İnternet kaynakları için gösterim:
Yazarı belli olmayan internet kaynaklarına atıf yapılması durumunda; URLsıra numarası, ilgili sitenin internet adresi, sitenin yahut alınan kaynağın adı
ve bilginin alındığı tarih (gün, ay, yıl) açıkça yazılmalıdır. Örneğin,
URL-1, www.ogm.gov.tr/agaclar.htm Ağaç Türlerimiz. 11 Mart 2003.
URL-2, www.ogm.gov.tr/ T.C. Orman Genel Müdürlüğü, Yeniden Yapılanma ve,
Norm Kadro Projesi. 11 Mart 2003.
Yazarı belli internet kaynaklarına atıf yapılması durumunda; Yazar (lar) ın
soyad (/lar) ı, ad (/lar) ının ilk harfi, internet kaynağının yahut sitenin adı, ilgili
sitenin internet adresi, bilginin alındığı tarih (gün, ay, yıl) açıkça yazılmalıdır.
Örneğin,
David, C. N. Ve Clifford, G. H., 2003. A Criteria ve Indicators approach to
community developmen. http://sfm1.biology.ualberta.ca/english/pubs/PDF/WP_2002-2.pdf 21 Mart 2003
BS503 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERĐ
MSGSÜ ENFORMATĐK | PROF. DR. SALĐH OFLUOĞLU
20
Kaynakça
•
Bilimsel Araştırma Yöntemleri,
Şener Büyüköztürk , Ebru Kılıç
Çakmak, Özcan E. Akgün, Şirin
Karadeniz, Funda Demirel, Pegem
Akademi, 5. Baskı, 2010
•
Modern Bilimsel Araştırma
Yöntemleri, Kazım Özdamar, Kaan
Kitabevi, 2003.
•
Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır,
Nasıl Yazılır, Muzaffer Üstdal, Kural
Gülbahar, Beta, 1997.
21