pc hgf 6044 xgh 4 gözü gazlı pc hgv 7550 b 5 gözü gazlı

Transkript

pc hgf 6044 xgh 4 gözü gazlı pc hgv 7550 b 5 gözü gazlı
OCAK
TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU
PC HGF 6044 XGH
4 GÖZÜ GAZLI
PC HGV 7550 B
5 GÖZÜ GAZLI
PC HGF 6044 XGH modeli inox ve 4 gözü gazlıdır
PC HGV 7550 B modeli cam ve 5 gözü gazlıdır.
Buradaki bütün karakteristikler bilgi verme amaçlıdır. Üretici, sürekli üretim kalitesi
iyileştirme amaçlı olarak teknik geliştirmeleri uygulamak için cihaz üzerinde değişiklik
yapabilir.
CE
Ocaklar 89/336/CEE, 73/25/CEE yönergelerine uygundur.
İÇİNDEKİLER
Cihazın ambalajından çıkartılması......................................................................2
Öneriler............................................................................................................2-3
Ocağın özellikleri.................................................................................................3
* MONTAJ
Güvenlik talimatları..............................................................................................4
Fabrika çıkışı gaz ayarının değiştirilmesi:
* Doğru memelerin takılması................................................................................5
Ocağın monte edilmesi........................................................................................6
Gaz bağlantısının yapılması................................................................................7
Elektrik bağlantısının yapılması...........................................................................8
Ocağın nihai montajından sonra (gaz ayarı değiştirilmişse);
Ocak başlıklarının kısık alev ayarlarının yapılması..............................................9
* CİHAZIN KULLANILMASI
Farklı ocak başlıkları..........................................................................................10
Ocak başlıklarının ateşlenmesi ve ayarlanması.................................................11
Elektrikli ocak - bazı ipuçları..........................................................................12-13
Genel bakım..................................................................................................14-15
Cihazın Ambalajından Çıkartılması
Cihazın içerisinde aşağıdakiler bulunmalıdır:
* şunları içeren bir naylon torba:
- gerekmesi durumunda gaz değişikliği için yeni memeler,
- modele bağlı olarak, gaz bağlantısı için contalı bir silindirik konnektör ve/veya bir
konik konnektör,
- Ocağı çalışma tezgahı üzerine monte etmek için gerekli vidalar ile tespit dirseği.
Öneriler
Ocağınızdan en iyi sonuçları elde edebilmeniz için lütfen aşağıdakileri dikkatli bir
şekilde okuyun.
Lütfen kullanma ve montaj kılavuzunu daha sonra başvurmak üzere emin bir yerde
saklayın. Ocağı monte etmeden önce, ileride satış sonrası servis organizasyonunun
cihazı tamir etmek için sorabileceğini düşünerek, cihazın seri numarasını bir yere not
edin.
Tip etiketi (ocağın alt gövdesinin altında yer alır)
* Ocak çalışırken erişilebilen bütün bölümleri sıcak olur. Çocukları daima ocaktan
uzak tutun.
* Sıçrayan sıvılar ve yağların birikmesini önlemek için ocak her kullanımdan sonra
hızlı bir şekilde temizlenmelidir.Sıçrayan yiyecek kalıntıları temizlemezse, bunlar
sertleşir ve duman ve nahoş kokuların oluşmasına neden olur.
* Katı veya sıvı yağ ile pişirme yaparken, gazlı ocağı hiçbir zaman gözetiminiz
dışında bırakmayın. Aşırı ısınan katı veya sıvı yağlar çabucak alev alabilir.
Ocağın Özellikleri
Modeline bağlı olarak
2.5 kW Hızlı veya
Elektrikli ocak başlığı
60 cm’lik modeller
75 cm’lik modeller
Modeline bağlı olarak
2.5 kW Hızlı
veya
Elektrikli ocak başlığı
Montaj
Bir ev aletinin monte edilmesi doğru olarak gerçekleştirilmediği takdirde karmaşık bir
işlem halini alabilir ve ciddi bir şekilde tüketici güvenliğini etkileyebilir.
Bu nedenle bu iş uzman bir profesyonel tarafından yürürlükteki teknik düzenlemelere
uygun olarak yapılmalıdır.
Bu önerinin dikkate alınmaması ve montajın uzman olmayan bir kişi tarafından
gerçekleştirilmesi durumunda, şirketimiz, eşyaların hasar görmesi veya insanların
yaralanması ile sonuçlansın yada sonuçlanmasın, ortaya çıkabilecek teknik arızaların
sorumluluğunu üstlenmez.
Ocağı monte etmeden önce yapılması gerekenler:
1 Cihazın gaz beslemesi kaynağına uyun olduğundan emin olun. Ocak, fabrika
çıkışında, ambalajı üzerinde gösterilen ve üzerine yapıştırılmış olan etiket üzerinde
belirtilmiş olan gaz tipi ile çalışmak üzere ayarlanmıştır.
Doğal gaz G 20-20 mbar / G25 -25 mbar: şebeke gazı
2 Eğer gerekiyorsa, ocağı diğer bir tipteki gaz ile kullanılacak şekilde uyarlayın
(adapte edin): ocağın fabrika çıkışında ayarlanmış olduğu tipten başka bir gaz ile
kullanılabilmesi için ocağın gaz yakma başlıklarının adapte edilmesi gerekir (Sayfa
5).
Uyarlama prosedürü aşağıdakilerden oluşur:
Nominal gaz akışını sağlayacak doğru (uygun) memelerin takılması.
Cihazı monte etmek için:
3 Ocağı yerine takın (Sayfa 6).i
4 Kullanılan gaz tipine göre gaz bağlantısını yapın: kullanılacak gaz tipine bağlı
olarak, uygun gaz bağlantısını seçin (Sayfa 7).
5 Ocağın elektrik bağlantılarını talimatlara uygun olarak yapın (Sayfa 8)
6 Ayar düğmelerinin (musluklarının) en düşük alev ayarlarını yapın: eğer gerekiyorsa,
by-pass vidasını döndürerek muslukların minimum alevlerini ayarlayın (Sayfa 9).
Ocağın gaz ayarına ilişkin olarak yapılmış olan bütün değişiklikler ocağın tip etiketi
üzerinde belirtilmelidir.
Montaj: “Gaz Bağlantısı”
o = Fabrika çıkışı ayarı: Doğal gaz= G20-20mbar/G25-25 mbar
X = Montaja bağlı olarak G30-29 mbar Bütan veya G31-37mbar Propan gazı ayarları
yapılabilir.
Gaz Tipinin değiştirilmesi: Cihazın ısıtıcı güç çıkışı ve gaz basıncı kullanılan gaz
beslemesine bağlı olarak değişir. Ocak başlığı ayarı gaz ve elektrik montajı
tamamlandıktan sonra hemen yapılmalıdır.
Gaz tipi değiştirilirken, aşağıdaki prosedür izlenmelidir:
- doğru memeleri takın,
- muslukların minimum alev ayarlarını yapın.
Memelerin Değiştirilmesi
Memelere erişebilmek için tencere desteklerini çıkarın ve ocak başlığını ve gövdesini
sökün. Bir yaprak anahtar ile memeyi sökün.
Aşağıdaki tabloya göre, kullanılacak gaz tipi için doğru memeyi takın.
Memeyi iyice sıkın.
Ocak başlığı gövdesini, üst kapağını ve tencere desteğini yerlerine takın.
Her bir meme büyüklüğü ile ayırt edilir.
Montaj “Ocağın Yerine Takılması”
Hem ocağın takılacağı çalışma tezgahı hem de bunun bitişiğindeki mobilyaların ısıya
dayanıklı malzemeden yapılmış ve ısıya dayanıklı tutkal ile yapıştırılmış olması
gerekir.
Ocağı monte ederken, alt ocak yüzünün kullanım veya temizlik esnasında normal
olarak erişilebilen bir alana bitişik olması durumunda, kavrulma veya hasar görme
risklerini ortadan kaldırmak üzere, ocağın kaidesinin 1 cm altına sağ arka köşesinde
10 cm x 10 cm boyutlarında bir deliği bulunan ısıya dayanıklı bir bölme takın. Ocak ile
birlikte köpük şeklinde bir yapıştırıcı verilmiştir. Bu contayı gövdenin kenarının altına,
ocağın mümkün olabildiğince dış kenarına yakın bir yere yapıştırın. Ocağın
kenarlarının etrafına conta düzleşip hava geçirmez bir yalıtın sağlayacak şekilde
bastırın.
Ocağın Yerine Takılması
Ocağın gövdesinde ocağı yerine tespit eden tespit dirseklerine denk gelen 4 adet
konumlandırma deliği mevcuttur. 4 adet tespit dirseğini ocak mükemmel bir şekilde
destek birimi içerisine oturacak şekilde yerleştirin.
Montaj : “Gaz Bağlantısının Yapılması”
Ocak ankastre olarak monte edilebilir; (EN 30.1.1 gaz düzenlemelerine uygun olarak)
3 sınıfıdır; bitişiğindeki mobilyaların ocak seviyesinden daha yüksek olmaması
gerekir.
Bu cihaz yanma esnasında oluşan maddeler için bir boşaltma cihazına bağlı değildir.
Ocağın monte edildiği ülkede yürürlükte olan normlara uygun şekilde monte edilmesi
ve bağlantılarının da bunlara uygun şekilde yapılması gerekir. Havalandırmanın
mevcut olmasına özel bir önem verilmelidir.
Yanma için gerekli olan minimum hava dolaşımı kW’lık güç başına 2m3/h’dir. Gaz
bağlantısı ocağın monte edildiği ülkede yürürlükte bulunan normlara uygun olarak
yapılmalıdır. Gaz besleme hattına bir kesme vanası, bir regülatör vanası veya propan
gazı için genleşme vanası takılmalıdır. Sadece ocağın monte edildiği ülkenin resmi
onay işaretini taşıyan muslukları, regülatör vanalarını, konnektörleri ve esnek
hortumları kullanın.
Ankastre cihaz
Bütan
Mekanik konnektörleri bulunan sert - esnek boru (1) Propan
Mekanik konnektörleri bulunan sert - esnek boru (1) Doğal gaz Mekanik konnektörleri bulunan sert - esnek boru (1) (1) hortumun bütün uzunluğu boyunca erişilebilir olması ve çıplak alevin
ulaşamayacağı veya yanma sonucu oluşan gazlardan etkilenmeyeceği şekilde
konumlandırılmış olması koşuluna bağlıdır. Hortum ne ocağın kızgın parçalarının
yakınında ne de sıçrayabilecek sıcak yiyeceklerden etkilenecek konumda
olmamalıdır.
Olası 2 Bağlantı Yolu:
Cihaza monte edildiği ülkenin standartlarına uygun şekilde silindirik veya konik gaz
adaptörü takın ve daha sonra aşağıdaki iki olasılıktan biri ile montaja devam edin:
* Sert boru ile bağlantı
Doğrudan giriş borusunun yivli ucuna bağlayın.
* Mekanik konnektörlü Esnek Boru ile Bağlantı
Esnek borunun bir ucunda somunlarını doğrudan giriş borusu üzerine vidalayın ve
diğer ucunu da gaz beslemesi musluğuna vidalayın.
Bu tipteki bağlantıyı yapmanızı öneriyoruz.
Montaj “Elektrik Bağlantılarının Yapılması”
Cihaza bağlanacak şebeke elektriği beslemesinin cihazın monte edildiği ülkede
yürürlükte olan normlara uygun olması gerekir.
Elektrik şebekesine yapılacak bağlantının topraklama terminali bulunan bir elektrik
prizi üzerinden veya kontakları arasında en az 3 mm aralık bulunan bir ara
anahtarlama cihazı üzerinden yapılmalıdır.
Besleme birimi uygun sigortalar ile korunmalı ve cihaza normal bir besleme
sağlayabilmeye yetecek iletken çapına sahip olan kablolar kullanılmalıdır.
Ocak fişi bulunmayan, cihazın fazlar arasında veya faz ile nötr arasında 230 V’luk bir
elektrik beslemesine bağlanabilmesine olanak sağlayan bir elektrik kablosu * ile
donatılmıştır.
* 10/16 Amperlik bir prize bağlayın. Bağlantı yapılmadan aşağıdaki hususların kontrol
edilmesi bir zorunluluktur:
- elektrik sayacı üzerinde belirtilen elektrik beslemesi gerilimi (voltajı),
- devre kesicisinin ayarı, ve
- 10 A’lik sigorta değeri.
Not: Elektrik prizine gelecekteki her tamir esnasında ulaşılabilinmelidir. Bu nedenle
prizin konumuna ocağın montajı esnasında özen gösterin.
Uyarı: bağlantılara geçmeden önce, elektrik beslemesinin topraklama sürekliliğini
(irtibatını) kontrol edin.
Topraklaması arızalı olan bir toprak hattına bağlanmış olan bir cihazın
kullanılmasından dolayı ortaya çıkan bir kazadan şirketimiz sorumlu tutulamaz.
* Cihazın elektrik kablosunun sonradan değiştirilmesi işlemi Satış Sonrası Hizmetleri
veya onaylı bir teknisyen tarafından gerçekleştirilmeli ve takılan elektrik kablosunun
karakteristikleri orijinal kablonunkiler ile aynı olmalıdır.
Montaj “Alevin Ayarlanması”
* Kısık alev ayarının yapılması
Gaz tipinin değiştirilmesi durumunda, en düşük ayar konumunda alevin kararlılığının
doğrulanması önemlidir.
“By-pass vidasına erişilmesi”
Ocak başlıklarının by-pass vidalarına erişilebilmek için, kontrol paneli üzerindeki
vidaları sökün.
Ocak başlığının minimum alevinin ayarlanması
a) Doğal gaz:
- vidayı sadece gevşetin.
- ocak başlığını yakın ve düğmeyi çevirerek en kısık konumuna getirin.
- By-pass vidasını küçük bir alev gözükür duruma gelene kadar döndürün. Kontrol
düğmesini minimum ayardan maksimum ayarına kadar döndürerek bu durumun
tatmin edici olup olmadığını kontrol edin.
c) Bütan-propan gazı:
By-pass vidası yerine kaynatılmadan tamamen içeri vidalanmalıdır.
Gazlı Ocak Başlıkları
Ultra hızlı ocak başlığı veya “4 Halkalı” ocak başlığı, güç çıkışı 3.5 kW:
Bu ocak başlığını, yüksek miktarlarda ve genellikle hızlı pişirilmesi gereken
yiyecekleri pişirmek için, yiyecekleri kaynatmak üzere kullanın.
Hızlı Ocak başlığı, güç çıkışı 2.5 kW:
Büyük ocak başlığını hızlı pişirme gerektiren bütün yiyecekler için kullanın.
Yarı-hızlı Ocak başlığı, güç çıkışı 1.75 kW veya Yedek Ocak Başlığı, güç çıkışı 1 kW:
Yahniler, soslar ve yavaş pişirme için idealdir.
1.75 kW’lık ocak başlıklarına takılmış olan tencere destekleri ocak başlığı düşük
aleve ayarlandığında Mijorose olarak çalışır.
Düşük ayarda, alev sadece dökme demir ocak başlığı kapağına temas eder. Bu ise,
ısı tencerenin altına eşit olarak dağıldığından ve yiyecekler tencerenin dibine
yapışmadığından, yavaş pişirme için idealdir.
Yüksek alev konumunda ise, alevler, pişirilenlerin tümü hızlı bir şekilde ısınacak
şekilde ısıyı doğrudan tencereye yöneltilir.
Ocak başlıklarının uygun şekilde kullanılması için aşağıdaki boyutlara uygun
tencereler seçin:
* Ultra hızlı veya “4 halkalı”
* Hızlı
* Yarı hızlı
* Yardımcı
∅ 18 cm veya üzeri
∅ 16 .. 18 cm
∅ 12 cm
∅ 10 cm
Bazı İpuçları...
* Eğik, çizgili veya çarpık dipli tencerelerin kullanılması önerilmez.
* Tencereyi “tencere desteği” üzerine ortalayın.
* Aynı tencereyi iki ocak başlığını birden üzerine koymayın.
* Yiyecekleri çok hızlı kaynatmaktan kaçının. Yiyecekler bu şekilde daha hızlı pişmez.
Aslında, bu durum, yiyeceklerin bazı lezzetlerini kaybetmelerine neden olabilecek
aşırı çalkantılara maruz kalmasına yol açar.
* Gazdan tasarruf etmek için alevlerin tencerenin dibinden dışarı taşmamasına özen
gösterin.
* Ocak başlığını boş bir tencere ile kullanmayın.
UYARI:
- Ocak başlıkları kullanılmadığında, genel gaz musluğu daima kapalı tutulmalıdır.
- Et Izgarası kullanılması yasaktır. Yüksek sıcaklıklara ulaşan ocak başlıkları
üzerindeki yüzey cama ısıl bir şok aktararak geri döndürülemez bir kırılganlığa neden
olabilir.
Her bir ocak başlığı otomatik bir çakmak ile donatılmıştır. Ateşleme diğer elinizde bir
tencere varken tek elle yapılabilir.
Kullanılması:
* Gaz musluğunu açın,
* Her bir kontrol düğmesinin yanında hangi ocak başlığının yakılacağını gösteren bir
sembol bulunmaktadır.
(örnek: sol ön ocak başlığı)
* Otomatik çakmak ile entegre ocak:
* Düğmeyi basarak döndürüp “*” konumuna getirin ve ocak başlığını ateşleyen
kıvılcımların çıkması için düğmeyi basılı tutun.
* Ocak başlığı üzerinde güvenlik cihazı bulunan ve otomatik ateşlemenin entegre
olduğu ocak:
Termokupl içeren hızlı güvenlik, kazara alevin sönmesi durumunda, ocak başlığına
aktarılan gazın otomatik olarak kesilebilmesine olanak sağlayan bir düzendir.
* Düğmeyi bastırarak “yüksek alev” konumuna çevirip ocak başlığını ateşleyen
kıvılcımların üretilmesi için düğmeyi basılı tutun.
Güvenlik düzeninin gazı serbest bırakması için düğmeyi bastırmayı birkaç
saniye sürdürün.
* Alevi pişirme gereksiniminize uygun şekilde ayarlayın.
Kontrol düğmesi üzerinde belirtilmiş olanların dışında bunların arasında ara ayar
konumları da mevcuttur.
* Alevi söndürmek için kontrol düğmesini durdurma konumuna döndürün.
Lütfen unutmayın:
- Elektriğin kesilmesi durumunda, ocak, düğme bastırılarak “yüksek alev” konumuna
getirilip ocak başlığı üzerine başka bir kaynaktan herhangi bir çıplak alev
yaklaştırılarak yakılabilir.
Dikkat:
Cihaz kullanılıyorken ısıtma yüzeyi yüksek sıcaklıklarda olur, bu nedenle küçük
çocukların ocaktan uzak tutulduğundan emin olun.
Elektrikli Ocak
Hızlı Korumalı Elektrikli Ocak - 1500 W
Bu ocak başlığı, 7 konumlu bir anahtar ile kontrol edilen (ayarlanan) dökme demirden
bir elektrikli ocaktır.
Aşırı ısınması durumunda (örneğin üzerinde bir tencere yokken çalıştırıldığında)
dahili bir termostat elektrikli ocağın elektrik beslemesinin bir bölümünü keser.
Elektrikli Ocak Kullanılmadan Önce Yapılması Gerekenler:
* Elektrikli ocağı ilk defa kullanmadan önce birkaç dakika süreyle üzerine bir tencere
koymadan ısıtarak üzerindeki koruyucu kaplamanın sertleşebilmesini sağlayın.
Kullanılması:
* En iyi sonuçları elde edebilmek için, yiyeceklerin tipini ve miktarını göz önünde
bulundurarak, elektrikli ocağın maksimum ısı ayarından başlanıp daha sonra orta
derecede bir sıcaklık ayarına getirilmesi önerilir.
* Bir gösterge lambası elektrikli ocağın çalışmakta olduğunu gösterir.
* Elektrikli ocağı kapatmak için düğmesini “O” noktasına getirin.
* En iyi sonuçları elde edebilmek için, yiyeceklerin tipini ve miktarını göz önünde
bulundurarak, elektrikli ocağın maksimum ısı ayarından başlanıp daha sonra orta
derecede bir sıcaklık ayarına getirilmesi önerilir.
* Bir gösterge lambası elektrikli ocağın çalışmakta olduğunu gösterir.
* Elektrikli ocağı kapatmak için düğmesini “O” noktasına getirin.
Farklı Sıcaklık ayarları:
Aşağıda yol gösterici olarak birkaç örnek verilmiştir. Cihaza alıştıktan sonra, kendi
kişisel tercih ve gereksinimlerinize uygun ayarları seçebilirsiniz.
Elektrikli Ocak ile Pişirme
Cihazınızdan en iyi sonuçları elde edebilmek için aşağıdaki hususlara uyulması
önemlidir:
* Kalın ve düz tabanlı pişirme kapları kullanın:
tamamen düz bir taban bazı bölümlerin aşırı ısınarak yiyeceklerin kaba yapışmasını
önler.
Kalın taban ise iyi bir ısı dağılımı sağlar.
* Tencerenin dibinin kuru olduğundan emin olun:
Tencerenin kuru olması nemden kaynaklanan yiyecek yapışmalarını önler.
* Elektrik ocağının üzerini tamamen kaplayacak büyüklükte tencereler kullanın, aksi
takdirde enerji boşa harcanır ve elektrik ocağı üzerine sıçrayabilecek
yiyecekler/yağlar bunun üzerinde lekeler bırakarak bakımını güçleştirir (paslanma
v.s.).
* Hiçbir zaman elektrik ocağını üzerinde bir tencere yokken çalışır durumda
bırakmayın: elektrik ocağı hasar görebilir, bu da verimliliğini düşürür.
* Katı veya sıvı yağ ile kızartma yapılırken ocağı hiçbir zaman gözetiminiz dışında
bırakmayın. Son derece sıcak olan yağlar hemen alev alabilir.
* Elektrikli ocak sıcakken buna plastik veya alüminyum malzemeleri temas
ettirmekten kaçının.
Dikkat:
Isıtma yüzeyleri cihaz çalışırken bariz bir şekilde aşırı sıcak olacaktır. Bu nedenle
küçük çocukları ocaktan iyice uzakta tuttuğunuzdan emin olun.
Elektrik ocağının temizlenmesi
Pişirilen yiyecek kalıntılarını yakmak için elektrik ocağını kısa bir süre ısıtın. Ocağı
kapattıktan ve soğumasını bekledikten sonra, üzerini emici bir kağıt ile silin. Elektrik
ocağının nemden korunması önemlidir.
Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayın.
Elektrik ocağının bakımını yapmak ve görünümünü korumasını sağlamak için, plaka
yüzeyi üzerine dikiş makinesi yağı gibi nötr bir yağdan bir damla damlatarak yüzeyi
ovun.
Elektrik ocağı daima kuru veya hafif yağlı (gresli) olmalıdır. Uzun süre
kullanılmayacaksa, (varsa) üzerindeki pasları bir zımpara kağıdı ile temizleyin ve
daha sonra üzerine piyasada toprak elektrik ocakları için satılan uygun bir ürünü
uygulayın.
Cihazın Temizliği ve Bakımı
Ocağı temizlemeden veya sökmeden önce aşağıdakilerin yapılması bir zorunluluktur:
* ocağın şebeke bağlantısını kesin.
* ocağın bütün parçalarının soğumasını bekleyin.
Hiçbir zaman ocağı temizlemek için keskin aşındırıcılar, kazıyıcı tamponlar veya
keskin cisimler kullanmayın.
Aşırı ıslak bir sünger kullanmayın.
Ocağın üzerinde bulunan plastik malzemeler ile şeker veya şekerli ürünler gibi
eriyebilecek maddeler varsa bunları başka bir yere koyun.
Cam Ocağın Bakımı
- Özel temizleme ürününden ocak yüzeyi üzerine birkaç damla damlatın.
- İnatçı lekeleri yumuşak bir bez veya hafif nemlendirilmiş bir kağıt havlu ile ovarak
çıkartın.
- Yüzeyi temizlenen kadar yumuşak bir bez veya kuru bir kağıt havlu ile silin.
Hala çetin lekeler kaldıysa:
- yüzey üzerine özel temizleme sıvısından birkaç damla damlatın,
- bir ıspatulayı 30°’lik bir açı ile tutarak lekeler giderilene kadar kazıyın.
- yüzey temizlenene kadar yumuşak bir bez veya kuru kağıt havlu ile silin.
- eğer gerekiyorsa yukarıdaki işlemleri tekrarlayın.
Kazıyıcı bıçaklı bir ıspatula, 30°’lik bir açıda (eğim ile) tutulduğu yüzeye zarar
vermez. Kazıyıcı bıçaklı bir ıspatulayı hiçbir zaman çocukların erişebileceği yerlerde
bırakmayın.
Birkaç İpucu:
Cihazın sık sık temizlenmesi çiziklerin ve aşınmaların önlenmesi için zorunlu olan bir
koruyucu tabakanın oluşmasını sağlar.
Ocağı tekrar kullanmadan önce yüzeyinin temiz olduğundan emin olun.
Su lekelerini çıkartmak için birkaç damla sirke veya limon suyu kullanın. Daha sonra
emici bir kağıt ve birkaç damla özel temizleme sıvısı ile silin.
Ocağın Bakımı
- Emaye çelik ocak: ocak tamamen soğuduktan sonra, emaye ocağı sadece sabunlu
su ile temizleyip duruladıktan sonra temiz ve kuru bir bez ile silmeniz yeterlidir.
Emaye ocağı sıcakken temizlerseniz, emayenin rengi matlaşabilir.
- Paslanmaz çelik: Sabunlu su ile temizleyip duruladıktan sonra kurulayın. Çoğu
perakende satış mağazasında satılan paslanmaz çelik temizleyici özel ürünlerini de
kullanabilirsiniz. Özel temizleme sıvısından ocak yüzeyi üzerine birkaç damla
damlatın.
Gazlı Ocak Başlıkları
* Ocak başlığı üst plakaları ve tencere destekleri: Maksimum koruma sağlamak için,
tencere destekleri emaye dökme demir ve ocak başlığı üst plakaları da emaye
paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiştir. Bunlar yerlerine kolayca takılabilir.
Bunları yerinden kaldırıp nemli ve hafif sabunlu sünger ile temizleyin. Bunları
kullandıktan hemen sonra (sıcakken) soğuk suya batırmayın. Aksi takdirde ani
sıcaklık değişikliği nedeniyle emaye üzerinde çatlaklar oluşabilir.
Emayeyi çizebileceğinden ve matlaştırabileceğinden, aşındırıcı temizlik malzemeleri
kullanılması önerilmez.
* Ocak başlığı üst plakaları : Ocak başlığı üst plakalarının ocak başlığı kafası üzerine
konulması yeterlidir. Deliklerinin tıkanmış olması durumunda plakaları sabunlu su ile
fırçalayıp temiz bir bez ile kurulayın.
Her bir ocak başlığı, ocağın temizlenmesini kolaylaştırabilmek için, taşabilecek
sıvıların çok sıcak yerlerden ve alevden uzağa akabilmesi için hafifçe yükseltilmiş bir
çıkıntılı kenar üzerinde kendi ağırlığı ile durur.
* Her bir elemanı temizledikten sonra, bunların adamakıllı silinmesi (kurulanması) ve
çıkartıldıkları yerlerine düzgün bir şekilde oturtulması önemlidir. bunların tekrar
yerlerine oturtulması mükemmel olmalıdır, çünkü iyi yerleştirilmemeleri durumunda
yanmada ciddi sorunlar yaşanabilir.
Uyarı: Ocak başlıklarının içerisine su kaçırmamaya dikkat edin.
Düğmeler
* Derinlemesine bir temizlik için kontrol düğmeleri yukarıya doğru çekilerek
yerlerinden çıkartılabilir. Düğmeleri sadece sabunlu su kullanarak yıkayın ve yerlerine
takmadan önce iyice kurulayın.
* Su geçirmezlik halkalarını (contaları) çekerek çıkartmaya yeltenmeyin. Bunlar
orijinal olarak takılmıştır ve çekerek çıkartılmamalıdır.

Benzer belgeler