Turzm Rehberi.fh9 (Converted)-1

Transkript

Turzm Rehberi.fh9 (Converted)-1
ÜSKÜDAR
turizm
rehberi
ÜSKÜDAR
tourism guide
Yay›nlayan
Üsküdar Belediyesi
Bas›n Yay›n ve Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü
Municipality of Uskudar Press and Public
Relation Office Publications
Editörler - Edited by
Ali Yeflildal
Elif Uzun
Aynur Altunbafl
Sanat Yönetmeni - Art Director
Yusuf Gör
Tashih - Proofread
Enes Acar
Yap›m - Production
ART Radikal Tan›t›m
Foto¤raflar - Photograph
Kenan Koca
Üsküdar Arflivi
sunufl
presentation
The Mayor of Uskudar
ÜSKÜDAR BELED‹YE BAfiKANI
Y›lmaz Bayat
sunufl
Üsküdar tarihiyle, do¤as›yla ve dünyaya mal olmufl eserleriyle, geçmifli
nice as›rlara uzanan bir flehir. Dünyan›n gözde flehri ‹stanbul'un içinde bir
inci k›ymetinde olan ve dünyaca tan›nan ender yerlerden biri olan Üsküdar,
tan›nm›fll›¤›n›n ötesinde, sahip oldu¤u tarihi ve do¤al miras›n zenginli¤i
ile de gelecek zamanlara daha modern daha ça¤dafl bir flehir halinde
ilerleyecek.Tarihiyle, do¤as›yla, insanlar›yla geçmiflten bugüne bir çok
medeniyete befliklik etmifl olan bu güzel beldenin do¤al miras›na sahip
ç›karak gelece¤imize en güzel miras› b›rakma çabas› içindeyiz.
Üsküdar'›n ad› her zaman hoflgörü ve cömertlikle an›lm›flt›r. Bunu sa¤layan
geçmiflimizin duyarl›l›¤›n› bugün de gösterebilmek için hizmetlerimizde
yard›mlaflmay› ve kaliteyi esas al›yoruz. K›zkulesinden Çaml›ca Tepesine,
III. Ahmet Çeflmesinden Aziz Mahmut Hüdayi Dergah›na kadar, ‹stanbul'un
en güzel seyredildi¤i yer olma özelli¤ini tafl›yan sahilinden, yeflilin her
tonunu bünyesinde bar›nd›ran korular›na, park ve bahçelerine kadar,
içinde bulundurdu¤u an›t a¤açlar›ndan e¤itim ve kültür merkezlerine
kadar daha ad›n› sayamayaca¤›m›z bir çok eseri bünyesinde bar›nd›ran
bir güzelli¤e ev sahipli¤i yapmaktan gurur duyuyoruz. ‹stanbul'un ihtiflam›n›
içinde bar›nd›ran bu güzel beldenin keflfedilmesi gereken o kadar çok
gizli hazineleri var ki.
Hem maddi hem manevi aç›dan turizmin en do¤al olarak yaflanabildi¤i
insanlara huzur veren bir flehrin baflkanl›¤›n› yapmak gerçekten büyük
sorumluluk isteyen bir görevdir. On y›ld›r arkam›zda duran halk›m›z
sayesinde flehrimize bir çok kal›c› eser yapma u¤rafl›nda bulunduk.
fiairin Üsküdar'da yaflamay›, Üsküdar'da ölmeyi en hofl ve en uzun bir
rüya olarak nitelendirdi¤i bu güzide flehir, her fleyin en iyisine ve en güzeline
lay›k. Bu rehberin sayfalar›nda dolafl›rken sanat ve esteti¤in en güzel
örneklerini bulabilece¤iniz kimilerine göre alt›n flehir, kimilerine göre
hayal flehir olarak nitelendirilen Üsküdar'›n gezilmeye ve görülmeye de¤er
bir çok eseri bünyesinde toplad›¤›n› göreceksiniz. Üsküdar'›m›z› dünya
çap›nda bir marka yapmak için var gücümüzle çal›fl›yoruz. Hep en önde
olmay› kendimize bir görev addettik. Bu duygular içerisinde hepinizi sevgi
ve muhabbetle selaml›yorum. En güzel yar›nlar sizin olsun.
presentation
Üsküdar is a city which goes way back in centuries with its history, nature and works
of art. Üsküdar which is valuable as a pearl in ‹stanbul and which has a global
reputation, will advance into the future with its past and natural heritage as a more
modern and more contemporary city. We make all the efforts to pass on the natural
heritage of this beautiful area which has been the center of many civilizations with
its history, nature and people.
The name of Üsküdar has always been called upon with tolerance and generosity.
Help and quality in our services are essential for us to demonstrate our sensitivity
to our past. We are proud to be the hosts of this beauty which has, K›zkulesi, Çaml›ca
Hill, the Fountain of Ahmet III, the Aziz Mahmut Hüdayi Dervish Lodge, its coast with
the best views of ‹stanbul, its forests with all the shades of green, its parks and
gardens, its monumental trees of centuries old and its educational and cultural
centers. There are so many hidden treasures that need to be explored in this beautiful
area which houses all the splendor of ‹stanbul.
It is a very demanding duty with a lot of responsibilities to be the mayor of this city
which makes people feel comfortable and offers moral and material tourism
alternatives. We have tried to carry out various permanent works within the last ten
years thanks to our citizens. This beautiful city, which the poet describes to live and
die here as the nicest and longest dream, deserves the best and the most beautiful
of everything. When you glance through the pages this guide, you will note that a lot
of works of art which are the best examples of arts and aesthetics and worthy of
visiting in Üsküdar, which is a dreamland for some, and golden city for others. We
are doing our best to make our Üsküdar a world class brand. It is our mission to be
ahead forever. I salute all of you with love and affection. May the best of future be
yours.
6
tarihçe
history
Üsküdar ad›n› bir rivayete göre M.Ö.Vll. as›rda flehri kurmufl olan kahin Khryses’in
k›z› Krhyseis’ten alm›flt›r. Di¤er bir rivayete göre ise Pers hakimiyeti zaman›nda
Khrysos olarak isimlendirilen “alt›n” paradan alm›fl olmal›d›r.Bu isim Bizans tesiriyle
Khrysopolis halini alm›flt›r. Antik Ça¤’da, imparatorlar›n deri kalkanl› muhaf›z flehirde
yafl›yor olmas›nan dolay› “ham veya tabaklanm›fl deri” manas›na gelen
“Scutari”isminin kullan›ld›¤› da bir baflka görüfltür
Baflka bir rivayete göre de, Üsküdar ismi “Ulak” manas›na gelmekte olup, Farsça
kökenli (Esküdar) olmas›na ra¤men “Scutari”ile tesadüfi bir ses uyumuna sahiptir..
M.Ö.410 tarihinden beri önemli bir yerleflim yeri olan flehir,Bizans döneminde
Kad›köy’ün bir varoflu olarak kalm›fl olup, Müslüman Araplar›n ‹stanbul muhasaras›nda
stratejik bir öneme kavuflmufltur.
Hz. Peygamber (S.A.V.)”Kostantiniyye(‹stanbul), muhakkak feth olunacakt›r.Onun
emiri ne güzel emirdir, askeri ne güzel askerdir.” Buyurmufltur. Bu hadis ilk halifeler
zaman›ndan itibaren müslümanlar› ‹stanbul’u almaya teflvik etmifltir. Bu müjdenin
iflaret etti¤i kumandan olma yar›fl›na giren ünlü ‹slam halifeleri ve kumandanlar›n›n
haz›rlad›¤› ordulardan birine 672 tarihinde kat›lan Ebu Eyyüb el-Ensari de ‹stanbul
muhasaras› s›ras›nda bir süre Üsküdar’da kalm›flt›r. Yine ayn› maksatlarla ‹slam
ordusuyla flehre gelen Harun el-Reflit 806 tarihinde bir müddet burada konaklam›flt›r.
Evliya Çelebi, Battal Gazi’nin Üsküdar’›n K›zkulesi’ne hakim biryerine çad›r›n›
kurdu¤unu, 7sene burada kald›¤›n› ve ba¤ bahçe yetifltirdi¤ini kaydetmektedir.
Osmanl› hükümdar› Orhan Gazi, muhtemelen 1352 tarihinde Venedikliler karfl›s›nda
bozguna u¤rayan Cenevizlilerin yard›m istemesi üzerine Bizans’›n elinde bulunan
flehri zaptetmifltir. ‹flte bu fetih bölgenin kal›c› bir flekilde Müslümanl›kla tan›flmas›na
vesile olmufltur. Osmanl› devrinde bir liman ve yerleflme yeri olarak geliflen flehir,
Asya taraf›na sevk edilen ordular›n teçhizat ve mühimmat ikmali yapt›¤› ilk konak
yeridir. Fatih Sultan Mehmet, Akkoyunlu hükümdar› Uzun Hasan üzerine sefer
düzenlerken, Yavuz Sultan Selim M›s›r seferine giderken ve Kanuni Sultan Süleyman
da, Do¤u Seferine ç›karken bu gelene¤e uyarak ordugahlar›n› hep burada kurmufllard›.
IV.Murat, Revan Seferi’ne ç›kt›¤› zaman burada konaklam›fl oldu¤u gibi,bu sefer
dönüflünde de Üsküdar Saray›nda ikamet emifltir.(l635) Zorba isyan› s›ras›nda,
Kand›ral› Zorba Mehmet bir ara Üsküdar’› ele geçirmifl olup,flehrin ya¤malanmas›na
sebep olmufltur(1808).Bu isyan s›ras›nda Selimiye K›fllas›da y›k›lm›flt›r.
Üsküdar’›n zaman içinde bugünkü iskele civar›ndan bafllayarak s›rtlara do¤ru
geliflme gösterdi¤i Rum Mehmet Pafla, Kaptan Pafla ve Davut Pafla Camilerinden
anlafl›lmaktad›r.
Camilerin infla tarihlerine bakarak flehrin mahallelerinin kurulufl devrelerini k›smen
de olsa tespit etmek mümkündür. Mesela, Mihrimah Sultan Külliyesi’nin 1547
tarihlerinde tamamlanm›fl olmas›, bu tarihlerde iskele civar›n›n flenlik bir yer oldu¤unu
göstermektedir. Ekrem Hakk› Ayverdi’nin verdi¤i rakamlara göre XV.yüzy›l›n son
çeyre¤inde Üsküdar ve çevresinde yaklafl›k 10.000 nüfus yaflamaktayd›. Barkan’›n
XVI.yüzy›l›n ilk çeyre¤i için verdi¤i rakamlara göre ise 28.000 ila 40.000 aras›nda bir
nüfus yaflamaktayd›. Bu yüzy›lda ‹stanbul Bo¤az› k›y›lar›ndan Karadeniz k›y›s›ndaki
Yoros Kale’ye, Hereke’den ‹zmit’in güneyine kadar uzanan bir alana yay›lm›fl olan
Üsküdar’›n toplam 27 köyü ve 15 mahallesi vard›.
> Üsküdar Turizm Rehberi
7
Üsküdar got its name from soothsayer Khryses’s daughter Krhyseis according to
a legend. According to another legend it should have taken it from the ‘’gold’’ coin
named Khrysos during the Persian rule. This name transformed into Khrysopolis
with the Byzantinian influence. Another view is that the name ‘’Scutari’’ was used
meaning ‘’raw or tanned leather’’ since the emperors lived in cities protected with
leather shields in the Antique Era. According t another view is that the name Üsküdar
means ‘’Messenger’’, and although it is [Esküdar] in the Persian language, it has a
coincidental rhyme with ‘’Scutari.’’
The city has been an important dwelling ¤lace since 410 BC, it was a suburb of
Kad›köy in the Byzantinian era, and became strategically important during the siege
of ‹stanbul by Muslim Arabs.
The Prophet Mohammad said ‘’Kostantiniyye will be conquered. How beautiful is
its ruler, how beautiful is its soldier.’’ This saying of His encouraged all the muslims
to conquer ‹stanbul since the era of the first chalifs. In 672, Abu-Eyyub al-Ensari
joined one of the armies of reputable Muslim chalifas and commanders who desired
to be the commander designated in this saying and stayed for a while in Üsküdar
during the siege of the city. Also, Harun al-Rasheed who came to the city with the
Muslim army in 806 for the same purpose stayed here for a while. Evliya Çelebi
noted that Battal Gazi set up his tent in a place overlookin Üsküdar K›zkulesi, stayed
there for 7 years and was engaged in gardening and viniculture. The Ottoman
emperor Orhan Gazi conquered the city which was in the hands of the Byzantinians
in 1352 , probably on the request of help of the Genoese who had lost the battle
against the Venetians. Through this conquest, the region stayed in the Muslim hands
permanently. The city developed as a port and dwelling place in the Ottoman era,
and was also the initial logistics center of Ottoman troops sent to Asia. When Sultan
Mehmet the Conqueror organized his army against Akkoyunlu ruler Uzun Hasan,
when Yavuz Sultan Selim went to conquer Egypt, and when Sultan Suleiman the
Magnificient went to conquer the East, thet all set their headquarters here following
the tradition. Sultan Murat IV stayed here at the beginning of the Revan conquest,
and resided in the Üsküdar ⁄alace upon his return (1635). During the uprising of the
despots, Zorba Mehmet of kand›ra captured Üsküdar for a while and caused the city
to be looted (1808). During this uprising, Selimiye barracks was also demolished.
It is understood from the Mosques Rum Mehmet Pasha, Kaptan Pasha and Davut
Pasha that Üsküdar has developed starting from the current port towards the ridges.
By looking at the construction dates of the mosques, the foundation era of the
quarters of the city can be determined partly. For example, the completion of Sultan
Mihrimah group of buildings in 1547 shows that the surroundings of the port was
a center of activity. According to the numbers given by Ekrem Hakk› Ayverdi, in the
last quarter of the XV th century, the population in Üsküdar and its surroundings
was approximately 10.000. According to the numbers given by Barkan, in the first
quarter of the XVI th century, the population was bewtween 28.000 and 40.000. There
was a total of 27 villages and 15 quarters of Üsküdar, extending from the shores of
‹stanbul Bosphorus to Yoros Kale at the shores of the Black sea, from Hereke to
rhe south of ‹zmit.
> Üsküdar Tourism Guide
8
bugünkü Üsküdar
Üsküdar today
Üsküdar, Marmara Denizi ile Bo¤az sular›n›n birleflti¤i yerde Kocaeli
Yar›madas›n›n ucunda Kad›köy Beykoz ve Ümraniye ile s›n›r iki yakas›
tepelerden oluflan derin ve denize aç›k bir vadi içinde kurulmufltur.
‹lçenin yüzölçümü 36 kilometrekaredir, Üsküdar topraklar› do¤udan
bat›ya do¤ru genifl s›rtlar ve tepeler halinde hafif e¤imlerle k›y›ya yaklaflarak
‹stanbul Bo¤az›na iner. Ülke turizminin önemli merkezlerinden birini
teflkil eden tepelerinden Büyük Çaml›ca Sefa Tepesi denizden 268 metre,
Küçük Çaml›ca Tepesi ise 229 m. yüksekliktedir.
K›y› fleridi genellikle dard›r. ‹skelelerin bulundu¤u kamuya aç›k alan
d›fl›ndaki k›y› fleridi ya denize dik inmekte ya da özel yap›larla kapat›lm›fl
flekildedir.
‹klim yönünden Marmara Bölgesinin karakteristik özelli¤ini gösterir. Bir
yandan Marmara’n›n ›l›man havas› öte yandan Balkanlar’dan gelen so¤uk
hava, ilçemizi etkisi alt›nda bulundurur. Yazlar› s›cak ve kurak, ilkbahar,
sonbahar ve k›fl aylar› ise genelde ya¤murlu geçer.Y›ll›k ortalama s›cakl›k
15 derecedir.Y›ll›k ortalama ya¤›fl miktar› m2 bafl›na 650-700 kg’d›r. Nem
oran› yüksektir. Ortalama nispi nem % 75 dir.
Üsküdar was founded at the intersection of Marmara Sea and the Bosphorus, at the
end of Kocaeli Peninsula, in the deep valley open to the seaconsisting of hills at both
sides, forming boundaries with Kad›köy Beykoz and Ümraniye. The county is 36
square kilometers, and the land of Üsküdar descends to the Bosphorus with light
slopes in the form of wide ridges and hills from the east towards the west. Büyük
Çaml›ca Sefa Hill which is one of the important tourism attractions of the country
has an altitude of 268 m., while Küçük Çaml›ca Hill has 229 m.
The bank is generally narrow. Except for the public area, the bank either has a sharp
slope or full of private buildings.
The climate has the characteristics of the Marmara Region. The county has the
warm climate of Marmara on one hand, and has the cold weather originating from
the Balkans on the other hand. It is hot and dry during summer, and rainy during
spring, fall and winter. The average yearly temperature is 15 degrees. The average
precipitation is 650-700 kg. per m2. The humidity is high. The average humidity is
75%.
> Üsküdar Turizm Rehberi
9
nüfus
population
‹lçemizin nüfusu, 2000 genel nüfus
say›m›nda yaklafl›k 495.000.00 kifli
olarak tesbit edilmifltir.
The population of the county is
495.000.000 according to the census of
2000.
idari yap›
administrative structure
1867 y›l›nda yürürlü¤e konulan vilayetler nizamnamesi ile kurulan vilayetler
aras›nda ‹stanbul yer ald›¤›ndan Dersaadet befl mutasarr›fl›k ve yedi
kaza olarak teflkilatlanm›flt›r.Sancaklar aras›nda yer alan Üsküdar, 1924
y›l›nda bütün sancaklar ile yap›l›nca, il olmufl ise de, 1926 y›l›nda ‹l ‹daresi
Kanunu ile kaza kurulufluna uygun görülmüfltür.
1984 y›l›na kadar ‹stanbul Belediyesi fiube Müdürlü¤ü fleklinde, 1984
y›l›ndan bu yana ise ilçe Belediyesi olarak teflkilatland›r›lm›fl olup, ilçemizde
54 mahalle mevcuttur.
The city of ‹stanbul was organized as five regions and seven districts after the city
regulatory decree of 1867, and Üsküdar became a minor district. When all the
districts were turned to the cities in 1924, Üsküdar became a city, but, it was found
more appropriate that it became a district after the City Administration Law of 1926.
It was a Branch Directorate within the Municipality of ‹stanbul until 1984, and it has
become a district municipality since 1984 and has 54 quarters.
> Üsküdar Tourism Guide
10
sosyal durum
social structure
1930 ‘lu y›llarda 60 bine yak›n nüfusun meskun oldu¤u flehir 60 l› y›llardan
itibaren göç alarak h›zl› bir nüfus art›fl›na maruz kalm›flt›r.Yeniden kat›lan
bu nüfus eski iskan alan›nda yo¤un yap›laflma sonucu ço¤alan meskenlerde
ikamet etti¤i gibi iskan d›fl› k›rsal alanlar iskana aç›larak yeni mahalleler
oluflmufltur. Yeni oluflan mahallelerde ise Karadeniz bölgesi illerimizdeki
nüfus a¤›rl›kl› olmak üzere Do¤u ve ‹ç Anadolu dan gelen nüfusla birleflmifl
olduklar› ve halen kendi bölgelerinin fliveden giyime kadar bir k›s›m
kültürel de¤erlerini muhafaza ettikleri gözlenmektedir.Çeflitlilik arz eden
bir zenginlik mevcuttur.
Genel olarak Üsküdar’›n idari hudutlar› içerisinde geçmifl as›rlarda oldu¤u
gibi bugünde muhafazakar insanlar ikamet etmektedir.Üsküdar ‹stanbul’un
fethinden önce Türk egemenli¤ine girmifltir.‹slam inanç ve kültürün
Rumeli ve Balkanlar a ulaflt›r›lmas›nda ordulardan önce s›n›rs›z hizmet
verdi¤i belirlenen ulema ve arif an›n Üsküdar’da yetiflti¤i ve haz›rland›¤›
bu yörenin Osmanl›n›n irfan oca¤›n› vücuda getirdi¤i bilinmektedir.E¤itim
amaçl› kurumlar›n külliyesini teflkil eden 150 civar›ndaki cami Cumhuriyet
Dönemi ne intikal etmekle bu tespitimizi do¤rular vesikalar niteli¤indedir.Bu
özelli¤inden dolay› sözü edilen tav›r ve meflrepteki nüfus Üsküdar’› mesken
tutmaktad›r.
Sosyal yap› içinde ideolojik ve etnik aç›dan herhangi bir intibaks›zl›k ve
ihtilaf mevcut de¤ildir.fiehirleflmenin genel tezahürü olarak son çeyrek
as›rda gözlenen çekirdek aile Üsküdar’da da hakim durumdad›r.Göç
s›ras›nda büyük aileler flehre yerlefltikten sonra da¤›larak yeni meskenler
kurmaktad›rlar.
‹lçemiz genel olarak iskan alan›d›r.Sanayi ve ticaret merkezleri yer
almam›flt›r. Halk›n gelir düzeyi orta derecede olup, iflçi memur ve esnaf
a¤›rl›ktad›r.
‹lçemizde baz› mahallelerimizde imar yasas›na ayk›r› yap›laflmalar olmufl
ve bu flekilde Kirazl›tepe, Güzeltepe, Bahçelievler ,Yavuztürk,Mehmet Akif
Ersoy ve Hasippafla gibi mahalleler oluflmufl ise de mülkiyet sorununun
çözülememesinden kaynaklanan kaçak yap›laflma a¤›rl›k arz etmektedir.
Gayri s›hhi gecekondular yok denecek kadar azd›r.
> Üsküdar Turizm Rehberi
11
Although the population was approximately 60.000 in the 1930’s, it increased rapidly
after the 60’s through migration. This newly added population resided at both the
old dwellings and in the new quarters constituted in the rural areas that were allowed
to be residential areas. It has been observed that the population in the newly formed
quarters are from the cities in the Black Sea region mostly, along with the Eastern
and Central Anatolian cities and that they preserve their local cultural values such
as dialects and outfits. There is a richness in variety.
Within the administrative boundaries of Üsküdar, generally there are conservative
people as in the past. Üsküdar became a Turkish city before the conquest of ‹stanbul.
The scholars and religious authorities who spread the Islamic culture in the Balkans
and Eastern Europe before the armies were raised in Üsküdar and this region was
the center of Ottoman learning center. About 150 mosques which still existed in the
beginning of the Republic and which formed the essence of the training and education
proves our determination. For this reason, conservative population prefer to reside
in ‹stanbul.
There are no conflicts and disharmonies ideologically or ethnically within the social
structure. The nucleus family arising from the urbanization in the last quarter of the
century is also observed in Üsküdar. Big families who migrate to big cities, disperse
afterwards and start their own houses.
Our district is generally a residential area. There are no industrial or commercial
centers. The income level of the people is average, and there are mostly workers,
public employees and small business owners.
There have been some illegal construction breaching the residential zoning laws,
and thus quarters such as Kirazl›tepe, Güzeltepe, bahçelievler, Yavuztürk, mehmet
akif Ersoy and Hasippafla have been formed, but most of the illegal quarters have
arisen because of the insolvency of the ownership problem. There are almost no
unhealthy shanties.
> Üsküdar Tourism Guide
12
e¤itim
education
Halihaz›r e¤itim ve ö¤retim kurumlar›n›n durumu flöyledir. 71 ilkö¤retim
okulu, 32 orta ö¤retim kurumu, 14 adet çeflitli kurslar, 14 adet yurt ve
pansiyon ayr›ca Marmara Üniversitesi nin baz› fakülteleri ilçemizde
bulunmaktad›r.
‹lçe genelinde,ihtiyaca göre okul say› ve kapasitesi iyi durumdad›r.Ancak
baz› semtlerde dengesiz ve süratli yap›laflma sebebi ile ‹lkö¤retim okulu
ihtiyac› aciliyet arz etmektedir.
The training and educational institutions are as follows. There are 71 primary
education schools, 32 high schools, 14 various courses, 14 dormitories, and some
departments of Marmara University in our district.
In general, the number of schools and their capacities are adequate according to
the needs. However, there is an urgent need of primary schools in some quarters
because of rapid and unbalanced development.
kültür
culture
Üsküdar, Türk egemenli¤i ile birlikte
imparatorlu¤un en yo¤un kültürel
faaliyetine hizmet etmifltir. Bugün 12
kütüphane, 9 kültür ve e¤itim merkezi,
1 sinema, 1 tiyatro ve 2 müze
bulunmaktad›r.
Üsküdar seved extensively in the cultural life
of the empire after it became a Turkish city.
There are 12 libraries, 9 cultural and training
centers, 1 movie theater, 1 theater and 2
museums today.
> Üsküdar Turizm Rehberi
13
spor
sports
‹lçede gençli¤e hizmet ile beden ve ruh sa¤l›¤›n›
korumaya yönelik alt yap› tesisleri flunlard›r. 2
stadyum, 2 kapal› spor salonu,l yüzme havuzu,
l4 hal› saha, l atletizm salonu.
The infrasture facilities which serve for the protection
of physical and moral health of the youth in the district
are as follows: 2 stadiums, 2 covered sports facilities,
1 swimming pool, 14 artificial fields, 1 athletism facility.
sa¤l›k
health
Üsküdar ilçemizde, sa¤l›k hizmetleri itibariyle ortam, gerek geçti¤imiz
yüzy›lda gerekse bugün ülke flartlar›na nazaran çok yüksek seviyede
olmufltur. 19.as›r sonlar›na do¤ru hizmete konulmufl T›bb›ye-i fiahane,
yap›sal revizyonlarla birlikte sürekli hizmet vermifltir. M.Ü.T›p Fakültesi
ve E¤itim Hastanesi, Gülhane Askeri T›p Akademisi Haydarpafla Askeri
Hastanesi, Haydarpafla Numune Hastanesi,Dr.Siyami Ersek Kalp ve
Damar Cerrahi Hastanesi ile Zeynep Kamil Kad›n Do¤um ve Çocuk
Hastanesi bu kök etraf›nda geliflmifl, yüksek hizmet kapasiteli tedavi
kurumlar›d›r. Ayr›ca, özel poliklinik, laboratuvar ve özel doktor
muayenehanesi bulunmaktad›r.
The health services have always been higher in terms of standards than the country
average. The medical school which was opened towards the end of 19thy century
served continuously through revisions. Medical School and Training Hospital of
Marmara University, Gülhane Military Medical School Haydarpafla Military Hospital,
Haydarpafla Numune Hospital, Dr. Siyami Ersek Heart and Coronary Operations
Hospital and Zeynep Kamil Gynaecology and Children’s Hospital are institutions with
high service capacity developed within this tradition. Also, there are private clinics,
laboratories and physician’s offices.
> Üsküdar Tourism Guide
14
ekonomi
economy
‹stanbul Büyükflehir çerçevesinde yer alan Üsküdar’da,‹skan mahalli olma
özelli¤inden dolay›,belirgin ekonomik faaliyet bulunmaktad›r.
Tar›msal Faaliyetler.
Eski küçük çaptaki ziraat alanlar› dahi yerleflim alan›na dönüflmüfltür.Su
ürünleri alan›nda da bir adet su ürünleri kooperatifi vard›r.90 üyesi
bulunmaktad›r.Üye olmayan tahminen 500 civar›nda bal›kç› avc›l›kla
geçinmektedir.
Sanayi ve Ticaret.
Üsküdar’da eskiden beri s›nai teflebbüs yer almam›flt›r. Atölye boyutunda,
say›s› fazla olmayan imalathaneler, nüfusa göre kayda de¤er
bulunmamaktad›r.Bununla birlikte, ilçede çok say›da, s›nai ve ticari
teflebbüsün yönetim merkezi vard›r.
Sermaye Birikimi ve Kooperatifleflme.
‹lçemizde daha ziyade küçük esnaf ve sanatkar ile emekli nüfus
bulunmaktad›r.Günlük ihtiyac› karfl›layacak ticaret merkezleri faaliyettedir.
Tek al›flverifl merkezi mevcuttur. Belirli say›dada hiper ve süper market
hizmete bafllam›flt›r. Al›nan bilgilere göre kooperatiflerin % 90’› yap›
kooperatifidir.
Since Üsküdar is a residential area in the Greater Municipality
of ‹stanbul, it does not have a major economical activity.
Agricultural Activities:
Even old agricultural areas have transformed into residential
areas. There is one cooperative company on fishing products.
There are 90 members, and an approximate number of
500 fishermen earn their living through fishing.
Industry and Trade:
There have been no industrial activity in Üsküdar since the
past. There a few ateliers which are negligeable with respect
to the population. However, there lots of headquarters of
industrial and commercial enterprises in the district.
Capital Accumulation and Cooperative Companies:
There are rather small business owners, artisans and
retired people in our district. There are commercial centers
which meet the daily requirements. There is only one
shopping center. There are a number of of gross and super
markets. According to the information we have obtained,
90% of the cooperative companies are construction
cooperative companies.
> Üsküdar Turizm Rehberi
15
k›z kulesi
let’s travel - let’s see
gezelim görelim
maiden tower
Üsküdar’›n sembolü haline gelen kule, Üsküdar’da Bizans Devrinden
kalan tek eserdir. M.Ö.2475 y›llar›na kadar uzanan tarihi bir geçmifle sahip
olan kule, Karadeniz’in Marmara ile kucaklaflt›¤› yerde minicik bir ada
üzerinde kurulmufltur. Baz› Avrupal› tarihçiler buraya Lean’d›r Kulesi
derler. Kule hakk›nda pek çok rivayetler bulunmaktad›r. Evliya Çelebi
kuleyi flöyle tarif eder.”Deniz içinde karadan bir ok at›m› uzak, dört köfle,
sanatkarane yap›lm›fl bir yüksek kuledir.Yüksekli¤i tam seksen arflundur.
Sath› mesehas› ikiyüz ad›md›r.‹ki taraf›na bakan yerde kap›s› vard›r.”Bu
gün gördü¤ümüz kulenin temelleri ve alt kat›n mühim k›s›mlar› Fatih
devri yap›s›d›r. Kulenin etraf›ndaki sahanl›k genifl tafllarla
kaplanm›flt›r.Üstündeki madalyon halindeki bir mermer levhada, kuleye
flimdiki fleklini veren Sultan ll.Mahmud’un, Hattat Rasim’in kaleminden
ç›km›fl 1832 tarihli bir tu¤ras› vard›r.Kulenin Eminönü taraf› daha geniflçe
olup burada bir de sarn›ç vard›r.
The tower has ben the symbol of Üsküdar, and it is the only monument which stayed
from the Byzantinian Era. It has a history dating bacl to 2475 BC, and it eas founded
on the tiny island where Black Sea and Marmara Sea meets. Some histprians call
it the Leander tower. There are a lot of legends on the tower. Evliya Çelebi describes
the tower follows. ‘’It is a rectangular tower built artistically within reach of an arrow
in the sea from the land. It is eighty yards in height. It has an area of two hundred
feet. ‹t has two doors on both sides.’’ The foundations and main parts of the lower
level of the current tower were built during Sultan Mehmet the Conqueror. The
landing around the tower is covered with wide stones. On the marble board in the
shape of a medaillon, ther is the imperial signature of Sultan Mahmut II, who built
the tower as is, written by the calligrapher Rasim in 1832. The Eminönü part of the
Tower is wider and has a cistern.
> Üsküdar Tourism Guide
16
askeri binalar
military buildings
selimiye k›fllas›
selimiye barracks
III. Selim’in kurdu¤u Nizam-› Cedid askeri için infla edilmifltir. Daha sonra
çeflitli sebeplerle iki defa yanan k›flla son olarak 1842-1850 tarihleri
aras›nda yeniden infla edilmifl ve K›r›m harbi esnas›nda Osmanl› Devleti’ne
yard›ma gelen ‹ngiliz ordusuna tahsis edilmifltir. K›fllan›n kendi iskelesi
olmas›na ra¤men gelen kuvvetlerin ikmal ve iaflelerinin daha kolay sevki
maksad›yla Harem ‹skelesi infla edilmifltir.
K›flla; ah›rlar, f›r›n, silah ve teçhizat imalathaneleri, camii, mektep, hünkar
mahfili, hünkar dan›flma dairesi, hamam, tekke, menzilhane, han, su
terazileri, çeflmeler, zab›t evleri ve çarfl›dan meydana gelmekteydi. ‹ç
k›s›mlar› ve tavanlar› ahflap, d›fl k›s›mlar› kargir olan Selimiye K›fllas›,
Cumhuriyet’ten sonra, bir müddet kendi kaderine terk edilmifl ise de bir
süre sonra iç k›s›mlar› betonlaflt›r›larak önce askeri okul, daha sonra da
l.Ordu Karargah› olarak kullan›lmaya bafllam›fl olup l980 y›l›nda ciddi bir
tadilattan gecirilmifltir.
It was built for the Nizam-› Cedid soldiers founded by Selim III. The building got fire
twice for various reasons, and was finally built between 1842-1850 and was allocated
to the British army whiched came to the help of the Ottomans during the Crimean
war. Although the barracks had its own port, the Harem port was also built for better
logistics.
The barracks consisted of stables, bakery, the gun and equipment ateliers, the
quarters of the Sultan, Sultan’s counseling hall, Turkish bath, dervish lodge, inn,
posting house for horses, water canals, fountains, officer flats and a market. The
inner parts and the ceilings were made of wood was left for a while during the
Republican era, but, the inner parts was built in concrete later and has been begun
to use it as the 1st Army Headquarters, and was seriously renovated in 1980.
> Üsküdar Turizm Rehberi
17
saraylar, kas›rlar, köflkler
ayazma palace
Üsküdar’da yap›lan ilk saray olan Ayazma Saray› Fatih devrine ait olup,
fiemsi Pafla sahil yolu civar›nda ve K›zkulesi’nin karfl›s›ndad›r.fiimdi
Ayazma Camii’nin bulundu¤u oldukça genifl bir sahaya yay›ld›¤› anlafl›lan
bu saray, sonradan Mimar Sinan taraf›ndan onar›lm›flt›r. Bugün bu saray›n
önemsiz bir k›sm› ayakta bulunmaktad›r.
let’s travel - let’s see
ayazma saray›
gezelim görelim
palaces, mansions, villas
It is the first palace built in Üsküdar and belongs to the era of Sultan Mehmet the
Conqueror, and it is on the fiemsi Pasha coastal road and across K›zkulesi. This
palace was restorated by the Architect Sinan later, and was built on the wide area
of the current Ayazma mosque. Today, only an unimportant part of this palace exists.
adile sultan kasr›
adile sultan mansion
Bu kas›r Kofluyolu ile Altunizade aras›ndaki 354 bin metrekarelik bir
bahçenin ortas›na kurulmufltur. Kas›r Sultan Abdülaziz’in küçük k›z
kardefli Adile Sultan ad›na yap›lm›flt›r (1853).
Mimar›n›n Balyan Kalfa olma ihtimali vard›r. Kas›r bodrumuyla beraber
üç katt›r. A¤›rl›klar› ve tavan› tafl›yacak k›s›mlar taflla, öbür k›s›mlar› genifl
ebatl› hususi tu¤la ile yap›lm›flt›r. Kubbenin ve baz› odalar›n tavanlar›n›n
orijinal süsleri günümüze kadar ulaflm›flt›r. Kas›r Cumhuriyet’in ilk
y›llar›nda baz› tadiller yap›larak “Darü’leytam” denilen yetimler yurdu
olarak kullan›lm›flt›r.Sonra Maarif vekili Mustafa Necati Bey burada 60
yatakl› bir çocuk prevantoryumu kurdurmufltur.27 May›s 1928’de yüz
yatakl› yeni bir bölüm ilave edilmifltir. Üzerine bir kat daha ç›k›larak buras›
200 yatakl› bir sa¤l›k merkezi haline sokulmufltur.Kas›r bugün Ö¤retmenevi
olarak kullan›lmaktad›r.
> Üsküdar Tourism Guide
18
This mansion was found on the garden of 345.000 square meters between Kofluyolu
and Altunizade. It was built for Sultan Abdülaziz’s younger sister Adile Sultan (1853).
There is a possibility that its architect is Balyan kalfa. It is three stories including the
basement. The bearing structures were made with stone, and other sections were
built with special bricks. The ornaments of the dome and the ceilings of some rooms
still exist today. The mansion was used as the dormitary for the orphans, which was
called ‘’Darü’leytam’’ during the fi,rst years of the republic. Afterwards, the Education
Minister Mustafa Necati Bey founded a prevantorium for the kids with a 60 bed
capacity. A section of 100 beds was added on May 27, 1928. Another story was added
to the top, and it became a health center of 200 beds. It is used today as a facility for
teachers.
abdülaziz av köflkü
abdülaziz hunting villa
Adile Sultan Kasr›’n›n bahçesi içinde Altunizade Camii taraf›ndad›r.Köflk,
Sultan Abdulaziz ad›na yapt›r›lm›flt›r.Kap›s›n›n iki taraf›nda devrinin
süslenmifl iki tunç fener vard›r.Köflkün zeminine renkli çiniler döflenmifltir.
Duvarlar› da ‹talyan çinileri ile kaplanm›flt›r.Kap›dan girince sa¤ köflede
minicik flömineye benzeyen bir kahve piflirme oca¤›, solda da mermer
yatakl› bir çeflme vard›r. Çeflmenin üstüne su deposu gibi yerlefltirilen
üstüvane (silindir) fleklinde çeflitli renklerle süslü bir tafl vard›r. Köflk
bugün kahvehane olarak ö¤retmenlerin hizmetine sunulmufltur.
It is in the garden of Adile Sultan mansion and on the Altunizade Mosque part. The
villa was built for Abdülaziz. There are two bronze decorated lanterns at its gate.
The flooring is made of colored tiles. The walls are covered with Italian tiles. There
is an oven to prepare coffe at the entrance resembling a fireplace, and a fountain
with marble base on the left side. There is a cylindrical stone decorated with various
colors on the marble placed as a water tank. The villa serves as a coffee house for
teachers.
> Üsküdar Turizm Rehberi
19
beylerbeyi saray›
let’s travel - let’s see
Önceleri, Bizans ‹mparatoru Konstantinus’un diktirdi¤i haç dolay›s›yla
‹stavroz Bahçeleri diye adland›r›lan, daha sonralar› lll.Murat döneminin
Beylerbeyi Mahmut Pafla’n›n buradaki köflkü dolay›s›yla Beylerbeyi diye
an›lmaya bafllanan semtte Bo¤az Köprüsünün ayaklar›n›n yan›ndad›r. Bu
günkü saray,1829’da Sultan ll.Mahmut’un yapt›rd›¤› ahflap saray›n
yanmas›ndan sonra, Sultan Abdülaziz taraf›ndan, 1861-1865 y›llar› aras›nda
Mimar Serkis Balyan’a yapt›r›lm›flt›r.
Yazl›k saray olmas› sebebiyle sürekli oturulmayan saray genellikle yabanc›
konuklar›n a¤›rlanmas›nda kullan›lm›flt›r. Sultan ll.Abdulhamit tahttan
indirildikten sonra 1918’e kadar ömrünün son 6 y›l›n› burada geçirmifltir.
3 katl›, 6 salonlu ve 26 odal› olan saray Harem ve Selaml›k olarak 2 ana
bölümden oluflur.Türk evi tarz›nda bir orta sofaya aç›lan odalar fleklinde
yap›lm›flt›r.
Saray bahçesinde, deniz k›y›s›nda haremlik, selaml›k yal› köflkleri, yamaca
do¤ru setler biçiminde yükselen set bahçeleri’ndeki büyük havuzun
çevresinde Sar› Köflk, içindeki havuzu ve sebiliyle ünlü Mermer Av Köflkü
ve Ah›r köflkü saray› tamamlayan önemli yap›lard›r.Beylerbeyi Saray›’n›n
en ilginç yan›, Set Bahçeleri’nin alt›ndan geçen tarih tüneldir.
Yusuf ‹zzettin Efendi Köflkü: Bu köflk Büyük Çaml›ca’n›n bat› ete¤inde, su
bafl›ndad›r.Osmanl› Pad›flah› Sultan Reflad’›n Veliahd› Yusuf ‹zzettin
Efendi’nin ad›n› tafl›maktad›r.Ahflap köflk üç katl›d›r.Üç set halinde yirmi
üç dönümlük bahçesi vard›r. Vaktiyle ikinci kat›n tavan›n› otuzalt› kandilli
muhteflem renkli kristal bir avize süslüyordu. Yusuf ‹zzettin Efendi’nin
k›zlar› fiükriye ve Mihriflah Sultanlar bu avizeyi Topkap› Saray› Müzesi’ne
hediye etmifllerdir.Köflk Romanya’dan getirilen,zamanla çelikleflen bir
çeflit kereste ile yap›lm›flt›r
gezelim görelim
beylerbeyi palace
> Üsküdar Tourism Guide
20
Earlier, the quarter was named The Gardens of the Cross because of the cross
erected by the Byzantinian Emperor Konstantinus, later it was named after the
Beylerbeyi Mahmut Pasha of the era of Murat III. The current palace was built by
Architect Sarkis Balyan upon the request of Sultan Abdülaziz between 1861-1865,
after the burning of the palace built by Sultan Mahmut II in 1829.
Since it was a summer palace, it was not used continuously and was allocated to
foreign guests generally. Sultan Abdülhamit II spent the last 6 years of his life here
until 1918 after having been dethroned. It consists of 2 maim sections as Harem and
Selaml›k, and has 3 stories, 6 halls and 26 rooms. It was constructed in the Turkish
style, with rooms opening to a main hall in the middle.
The important building completing the palace are villa mansions of haremlik, selaml›k
at the sea shore in the garden of the palace, Yellow Mansion in the terrace gardens
towards the slopes around the big pool, Marble Hunting Villa famous with its pool
and fountain and Ah›r Villa. The historical tunnel under the terrace gardens is the
most interesting part of Beylerbeyi Palace.
Yusuf ‹zzettin Efendi Villa: This villa is at the western outskirt of Büyük Çaml›ca at
the waterfront. It bears the name ofthe heir to the throne and son of the Ottoman
Emperor Reflat. The wooden villa has three stories. It has a garden of 23 acres in
three terraces. There was a crystal chandelier of thirty-six candles on the ceiling
of the second floor once. Ther daughters of Yusuf izzettin Efendi, fiükriye and Mihriflah
Sultans donated this chandelier to Topkap› Palace museum. The villa was made of
timber brought from Romania, which hardened through time.
> Üsküdar Turizm Rehberi
21
camiiler
rumi mehmetpasha mosque
Üsküdar’›n Bo¤az’a, Haliç’e, Beyo¤lu’na, Marmara’ya hakim güzel bir
yamac›nda kurulmufltur. Cami tafltan infla edilmifl olup, minaresi sa¤›ndad›r.
Mabedin kap›s› kefeki tafl›ndan yap›lm›flt›r. Üzerindeki kitabede infla tarihi
147l-1472 olarak gösterilmektedir.Cami Türklerin ‹stanbul’da yapt›rd›klar›
ilk dini bina olmas› bak›m›ndan mühimdir.Mimberi tahtadan,mihrab›
alç›dand›r.Mabette üzerine gümüfl rengi sürülmüfl iki tarihi flamdan ile
Hattat Arif’in H.1309,Mehmet Sami’nin H.l307 tarihinde yaz›lm›fl k›ymetli
birer levhas› vard›r. Camiin k›ble ve sol taraf› kabristan olup,Rum Mehmet
Pafla’n›n türbeside önündedir.
let’s travel - let’s see
rumi mehmetpafla camii
gezelim görelim
mosques
It was founded on a beautiful outskirt of ‹stanbul overlooking the Golden Horn, the
Bosphorus, Beyo¤lu and Marmara. It was built of stone and its minaret is on the right.
The gate was made of kefeki stone. The construction date was shown on the panel
on it as 1471-1472. It is important because it is the first mosque built by the Turks in
istanbul. There are two historical candlesticks painted in silver color and two plates
by Hattat Arif dated 1309, and Mehmet Sami dated 1307. The south and left sides of
the mosque is a cemetary, the mausoleum of Rum Mehmet Pasha is at the front.
> Üsküdar Tourism Guide
22
kaptanpafla camii
kaptanpasha mosque
Rum Mehmet Pafla Camii’nin biraz yukar›s›nda bulunan ve mahallesine
ad›n› veren Kaptan Pafla camii 1499 tarihinde infla edilmifltir. 1630 tarihinde
geniflletilmifltir. Fakat 1888 senesinde meydana gelen büyük depremde
y›k›l›nca, yeniden infla ettirilmifltir. Cami muntazam kesme taflla yap›lm›flt›r.
Sa¤›ndaki minaresine ahflap son cemaat yerinden ç›k›l›r. Kap›s›n›n üstündeki
flair Refet’in haz›rlad›¤› kitabeden, camiin ilk banisinin Hamza Fakih
ad›nda bir hay›rsever, ikinci banisinin Kaymak Mustafa Pafla oldu¤u
anlafl›lmaktad›r.
Cami Sultan lll.Ahmet zaman›nda yap›lm›fl olmas›na ra¤men Sinan
mektebinin esaslar›na tamamen sad›k kal›nm›flt›r. Camide kullan›lan
çiniler Edirne’de kurulan Tekfur Saray› çini fabrikas›nda yap›lm›flt›r.
It is a little bit further than Rum Mehmet Paha Mosque and gives its name to the
quarter. Kaptan Pasha Mosque was built in 1499. It was enlarged in 1630. Since it
collapsed during the big earthquake in 1988, it was rebuilt. It was built of cut stone.
The ascent to the minaret on the right is made of wood. It is understood from the
plate on its door prepared by poet Refet, the founders are philantropist Hamza Fakih
and Kaymak Mustafa Pasha.
Although it was built during Sultan Ahmet III’s era, the traditions of Architect Sinan
were followed. The tiles used in the mosque were manufactured in Tekfur Saray›
tile factory in Edirne.
> Üsküdar Turizm Rehberi
23
davutpafla camii
let’s travel - let’s see
II.Bayezid’in vezirlerinden Davut Pafla taraf›ndan 1505 tarihinde yapt›r›lan
cami, bir yang›nda harap olunca, 1868 tarihinde yeniden infla edilmifltir.
Mimar Sinan Çarfl›s›’n›n biraz ilerisindedir. Cadde geniflletilirken avlusunun
mühim k›sm› kesilmifltir. Avlu kap›s›n›n üzerindeki ta’lik yaz›l› kitabeden
ö¤renildi¤ine göre camii yerinde eskiden harap bir cami vard›. Pafla bunu
tamir ettirmiflti. Kap› üzerindeki befl sat›rl›k kitabeden Davut Pafla taraf›ndan
yapt›r›lan camiin Sultan ll.Mahmut’un a¤alar›ndan Hüseyin A¤a taraf›ndan
1869 tarihinde yenilendi¤i anlafl›lmaktad›r. K›ble kap›s› üzerindeki fiair
R›za taraf›ndan yaz›lan bir kitabeden anlafl›ld›¤› kadar›yla camiye Üsküdar
Çarfl›s›’n›n Ayasofyas› da denilmekteydi.
gezelim görelim
davutpasha mosque
It was built by one of the viziers of Bayezid II, Davut Pasha in 1505, and had to be
rebuilt in 1868 after it was demolished in a fire. It is a little bit further away from
Architect Sinan Market. It lost part of its courtyard because of road construction. It
is understood from the plate on its door that it replaced an old and demolished
mosque, and that it was renovated in 1869 by Hüseyin A¤a of Sultan Mahmut II. It
is also understood from the plate on the south gate of the mosque that the mosque
was called Ayasofya of the Üsküdar Market.
selmana¤a camii
selmana¤a mosque
Selmanipak caddesinde olup, Abdullah o¤lu Selman A¤a taraf›ndan 1508
tarihinde infla edilmifltir. Mabedin duvarlar› tafl ve tu¤la ile yap›lm›flt›r.
Çat›s›, minberi ve son cemaat yeri ahflapt›r. Mabedin d›fl köflesinde, üst
kenarlar›nda çiniler olan üç yüzlü bir çeflme, avlusunda ise bir su teknesi
vard›r. Bu su teknesi 1840 y›l›nda T›fl›zade Mahmut A¤a’n›n efli Fat›ma
Hatun ad›na vakfedilmifltir.
‹t is on Selmanipak avenue, and was built
in 1508 by Selman a¤a, son of Abdullah.
The walls are made of stone and brick.
Its roof, pulpit and last congregation place
are made of wood. There is a three faceted
fountain with tiles on the upper sides in
the exterior corner of the mosque, and a
water reservoir in its courtyard. The water
reservoir is founded after the wife of
T›fl›zade Mahmut A¤a, Fatima Hatun in
1840.
> Üsküdar Tourism Guide
24
mihrimah sultan camii
mihrimah sultan mosque
Kanuni’nin k›z› Mihrimah Sultan taraf›ndan iskele karfl›s›nda 1547 tarihinde
infla edilen ve müfltemilat› ile bir külliye teflkil eden cami, kübik sadeli¤i
ve tenasübü ile dikkat çekmektedir. Üsküdar’da Sultantepesi’nin ete¤inde
hakim bir set üzerine kurulan bu cami Üsküdar ‹skelesi’nde ve Sultan
Ahmet Çeflmesi’nin karfl›s›ndad›r. Son cemaat yerinin önünde iki yüzlü
ve yirmi musluklu som mermerden bir flad›rvan vard›r. fiebekelerin
göbe¤inde alt›flar flual› küçük y›ld›zlar görülür. fiad›rvan›n mermer
flebekelerinin üstünde zambak kabartmal› bir kuflak dolaflmaktad›r.
Camiin sa¤›nda ve solunda, kap›lar› son cemaat yerine aç›lan muntazam
kesme taflla yap›lm›fl tek flerefli iki minaresi vard›r. Camiin kap› ve pencere
kanatlar› fildifli, sedef ve abanoz ile kakmal›d›r. Vaaz kürsüsü de Türk
kakmac›l›k sanat›n›n güzel bir örne¤idir. Kap›n›n kanatlar›na fildifli ile
“Kelime-i Tevhid” ifllenmifltir.
It was built by the daughter of Suleiman the Magnificient, Mihrimah Sultan in 1547,
across the port. It is a group of buildings with its annexes, and is important with its
cubic simplicity and harmony. It was built on the outskirt of Sultantepe in Üsküdar,
is across the Sultan ahmet fountain and in the port of Üsküdar.There is a marble
water tank with twenty faucets in front of the last congregation place. There are little
stars in the water basins, and a belt with an embossing in the shape of a lily. There
are two minarets with single gallery made of cut stone on the right and left sides,
with doors opening to the last congregation place. The wings of doors and windows
have inlay works made of ivory, mother of pearl and ebony. The preacher’s desk is
a beautiful example of Turkish inlay works. There is an inlay work of ‘’Kelime-i
Tevhid’’ made of ivory on the wings of the door.
> Üsküdar Turizm Rehberi
25
aziz mahmut hüdayi camii
let’s travel - let’s see
Zaviye, imarathane, dervifl hücreleri, mektep ve meflturalar› ile bir külliye
teflkil eden cami 1598-99 tari-hinde infla edilmifltir. Bir ara harap olmufl
ise de Abdülmecit taraf›ndan 1856 tarihinde yeniden infla ettirilmifltir.
Afla¤› yola aç›lan avlu kap›s› üstündeki kitabede bulunan manzumenin
üzerinde Sultan Abdülmecid’in çiçekli ve alt›n yald›zl› bir tu¤ras› vard›r.
Bu kap›n›n kenar›nda Nevflehirli ‹brahim Pafla’n›n damad› Mehmet Pafla’n›n
yapt›rd›¤› üç çeflme vard›r. Camiin kap›s› üzerindeki fiair Ziver’in ta’lik
manzumesinden camii, Aziz Hüdayi’nin yapt›rd›¤› eski cami üzerine Sultan
Abdülmecit’in yeniden infla ettirdi¤i anlafl›lmaktad›r.
gezelim görelim
aziz mahmut hüdayi mosque
The mosque with its group of buildings
such as as lodges, dervish cells,
kitchen for the poor,and schools was
built in 1598-9. It was rebuilt in 1856
by Abdülmecit. There is a golden
imperial signature of Sultan
abdülmecit with ornaments in the
shape of flowers on the plate over the
gate. There are three fountains built
by Nevflehirli ‹brahim Pasha’s son-inlaw Mehmet Pasha on the side of this
gate. It is understood from the plate
by Poet Ziver on the gate, that it was
rebuit by Sultan Abdülmecit replacing
the old mosque built by Aziz Hüdayi.
çinili camii
çinili mosque
Nuh Kuyusu’nda bulunan cami nefis çinilerinden dolay› Çinili Cami ad›yla
an›lmaktad›r. Eski ve yeni Valide Camileri’nin aras›nda bulunmas› dolay›s›yla
Orta Valide Cami olarak da bilinmektedir. Cami 1640-41 tarihinde Kösem
Mahpeyker Valide Sultan taraf›ndan yapt›r›lm›fl olup, bir külliye içindedir.
The mosque in Nuh Kuyusu was named after its beautiful tiles. Since it is between
the old and new Valide mosques, it is is called the Orta Valide Mosque. It is within a
group of buildings and built by Kösem Mahpeyker Valide Sultan in 1640-41.
> Üsküdar Tourism Guide
26
eski valide camii
old valide mosque
Üsküdar Toptafl›’nda kendi ad›na tafl›yan tepede kuruludur. ‹lk yap›lan
valide camii olmas› dolay›s›yla “Atik Valide Camii” olarak da isimlendirilen
cami; medrese, darülhadis, mektep, imaret, tabhane ve zaviyesi ile tam
bir külliye halindedir. ‹nflas› Mimar Sinan taraf›ndan gerçeklefltirilen bu
muhteflem cami, 1583 tarihinde lll.Murat’›n annesi Nurbanu Sultan
taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r.
It was founded on the hill bearing its name in Üsküdar. It was named as ‘’Atik
valide Mosque’’ since it was the first valide mosque that was built, and it is a
group of buildings consisting of schools and lodges. This magnificient mosque
was built in 1583 by Architect Sinan, and upon the request of Nurbanu Sultan,
mother of Murat III.
yeni valide camii
new valide mosque
Üsküdar Meydan›’n›n Do¤anc›lar taraf›ndan bulunan cami, lll.Ahmet’in
annesi Gülnufl Emetullah Valide Sultan ad›na, 1710 senesinde çarfl› içinde
infla ettirilmifltir. ‹maret, türbe,sebil, Çeflme, muvakkithane, hünkar mahfili,
çarfl›, bedesten, meflruta vs. ile birlikte büyük bir külliye teflkil eder. Bu
cami baz› yönleri ile di¤er Osmanl› camilerinden ayr›l›r ise de Mimar
Sinan’›n mimari üslubunun etkilerini tafl›maktad›r.
It is in Do¤anc›lar part of Üsküdar, and was built in 1710 in the market, after Gülnufl
Emetullah Valide sultan, mother of Ahmet III. It is a group of buildings consisting
of, kitchen for the poor, mausoleum, fountains, clock room, Sultan’s lodge, market,
etc. Although it is not a traditional example of Ottoman architecture, it still bears
traces of Architect Sinan’s style.
> Üsküdar Turizm Rehberi
27
ayazma camii
let’s travel - let’s see
K›zkulesi karfl›s›ndaki hakim tepede lll.Mustafa taraf›ndan annesi Mihriflah
Emine Hatun ve büyük kardefli fiehzade Süleyman adlar›na 1754-60
seneleri aras›nda infla edilmifl olan cami, subyan mektebi, hamam, çeflme
ve muvakkithanesi ile bir külliye teflkil eder. Avlunun sol köflesine eflsiz
güzellikte bir çeflme yap›lm›flt›r. K›ble kap›s›n›n üstünde befl sat›rl›k sülüs
bir mahzume ve bunun alt›nda devrin sadrazam› Rag›p Mehmet Pafla’n›n
haz›rlad›¤› ta’lik bir kitabe yer almaktad›r.
gezelim görelim
ayazma mosque
It was built on the hill overlooking
K›zkulesi, by Mustafa III after his
mother Mihriflah Emine Hatun and
his brother fiehzade Süleyman
between 1754-60 and consists of
children’s school, Turkish bath,
fountain and clock room. There is a
beautiful fountain on the left side of
the courtyard. There is a script
consisting of five lines over the south
gate and a script prepared by the
prime minister of the era Rag›p
Mehmet Pasha below this.
altunizade camii
altunizade mosque
Ayan Meclisi azas› Müflir Altunizade ‹smail Zühdi Pafla taraf›ndan 186465 tarihlerinde Ba¤larbafl›’nda Küçük Çaml›caya giden yol üzerinde, tafltan
ve tek kubbeli olarak yap›lan camii, hamam,dükkan› ve mektebi ile bir
külliye teflkil eder. Son cemaat yerine aç›lan üç kap› oymal›d›r. Mimberi
mermerdir. Camiin k›ble duvar›n›n d›fl›nda üç sat›r halinde fiair As›m
taraf›ndan yaz›lm›fl bir kitabe vard›r.
It was built in 1864-65 by Müflir Altunizade ‹smail Zühdi Pasha who was a deputy in
Ayan Meclisi. It is on the road to Küçük Çaml›ca in Ba¤larbafl›, made of stone and
with single dome, and consists of a Turkish bath, store and school. The door opening
to the last congregation place has three inlays. The pulpit is marble. There is a script
of three lines by Poet As›mon the exterior of the south wall.
> Üsküdar Tourism Guide
28
selimiye camii
selimiye mosque
Marmara ve Haliç’e bakan hakim bir tepe üzerindeki Selimiye Camii, 180l04 tarihleri aras›nda lll.Selim taraf›ndan yapt›r›lm›fl olup mahfil, k›flla,
hamam, tekke, ambar, kumafl ve kadife imalathaneleri ve meflrutalar›yla
bir külliye teflkil eder. Mabedin k›ble kap›s› som ak mermerden bir Tak
halindedir. Üstünü yapraklar süsler. Üstünde Sultan lll.Selim’in tu¤ras›
bulunmaktad›r. Müezzin mahfilinin alt›nda Türk a¤aç iflçili¤inin çok k›ymetli
bir yadigar olan alt›n yald›zl› tahta bir kurdela vard›r. Mimber som
mermerdendir. Camiin bütün kap›lar›n›n iç ve d›fl üstlerinde ayetler
yaz›l›d›r.Hiçbir camide bu kadar kitabe yoktur.
It is on a hill overlooking Marmara and the Golden Horn,and was built by Selim III
between 1801-1804. It is a group of buildings with its lodge, barracks, Turkish bath,
dervish lodge, warehouse and textile manufacturing facilities. The south gate is a
marble arch. Its top is decorated by leaves. There is the imperial signature of Sultan
Selim III on it. There is a wooden ribbon which is fine example of Turkish woodcraft
under the preacher desk. The pulpit is marble. There are verses of the Koran on all
the doors of the mosque. The number of scripts in this mosque is unparalleled.
bodrum camii
bodrum mosque
Bodrumlu fieyhülislam Ömer Lütfü Efendi taraf›ndan 189l tarihinde
yapt›r›lan Küçük Çaml›ca’n›n do¤u yamac›ndaki Bodrumi Camii, bulundu¤u
soka¤a ad›n› vermifltir. Camiin soka¤a bakan duvar›ndaki ak mermerde
alt› sat›r halinde fiair Refet’in haz›rlad›¤› ta’lik manzum bir kitabe vard›r.
The Bodrumi Mosque was built by fieyhülislam Ömer Lütfü Efendi of Bodrum in 1891
on the eastern slope of Küçük Çaml›ca and has given its name to the street on which
it is located. There is a poetic script of siz lines prepared by Poem Refet on the marble
on the wall overlooking the street.
> Üsküdar Turizm Rehberi
29
burhaniye camii
The mosque is of stone and its upper parts are wooden, and was built by Abdülhamit
II, for his son Burhaneddin in 1902, in the immigrant quarters of that era, which is
Burhaniye Quarters today. There is a historical wake-up clock in the mosque.There
is also a scripture by writer Hüseyin dated 1318.
let’s travel - let’s see
II.Abdülhamit taraf›ndan, o¤lu Burhaneddin ad›na, 1902 y›l›nda o zamanlar
bir muhacir köyü olan bugünkü Burhaniye Mahallesinde yapt›r›lan
cami,kargir olup üstü ahflapt›r. Camiin içinde tarihi bir çalar saat vard›r.
Camide ayr›ca hattat Hüseyin’in H.1318 tarihli bir levhas› bulunmaktad›r.
gezelim görelim
burhaniye mosque
fethi ahmetpafla camii
fethi ahmetpasha mosque
Karacaahmet türbe ve tekkesinin tam karfl›s›ndad›r. Kitabeden
ö¤rendi¤imize göre, bu camii evvelce Sultan Abdülmecit’in rikabdarlar›ndan
(özengi a¤alar›ndan) Rodos’lu Hac› Haf›z Ahmet A¤a ahflap olarak
yapt›rm›flt›r. O¤lu Fethi Ahmet Pafla yeniden ve tafl olarak infla ettirmifltir
It is across Karacaahmet mausoleum and dervish lodge. According to the scripture,
it was built by Haf›z Ahmet Aga of Rhodes, who was one of the care takers of the
horses of Sultan Abdülmecit. It was rebuilt of stone by his son Fethi Ahmet Pasha.
ahmet çelebi camii
ahmet çelebi mosque
Bu cami,Aziz Mahmut Hüdayi Soka¤›nda Aç›k Türbe Soka¤›n›n köflesindedir.
Ahflap çat› örtülü kargir yap›d›r.Camii Hac› Ahmet Çelebi, 1567 y›l›nda
yapt›rm›flt›r.
This mosque is at the corner of Aç›k
Türbe street on Aziz mahmut Hüdayi
street. It is a stone building with wooden
roof. Hac› Ahmet Çelebi built it in 1567.
> Üsküdar Tourism Guide
30
arakiyeci mehmet a¤a mescidi
arakiyeci mehmet a¤a temple
Arakiyeci Mehmet A¤a ad›na yap›lan mescit, Divitçiler Caddesi ile Körbakkal
Soka¤›’n›n birleflti¤i köflededir.
It is built after Arakiyeci Mehmet A¤a and is at the corner of Divitçiler Avenue and
Körbakkal street.
alaca minare camii
alaca minare mosque
Bu mescit Arakiyeci Hac› Mehmet mahallesinde Kartalbaba Caddesi ile
Alaca Minare soka¤›n›n birleflti¤i köflededir. Kanuni Sultan Süleyman
dönemi kaptanlar›ndan Murat Reis taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r.
This temple is in the Arakiyeci Hac› Mehmet quarters and is at corner of Kartalbaba
avenue and Alaca Minare street. It was built by the captain Murat Reis in the Suleiman
the Magnificient era.
geredeli mescidi
geredeli temple
K›z›l mescit ad›yla da bilinir. Bu mescit,Gülfem Hatun Mahallesinde
Uncular Caddesi,‹mam Nas›r Soka¤›nda idi. Bu soka¤›n içinde Yeni Valide
Camii’nin avlu kap›s› aç›l›rd›.Geredeli Çelebi isimli (ölümü 1589) birisi
taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Yak›n zamanda yeniden infla edilmifltir.
It is also known as the red temple. This temple is in Gülfem Hatun quarter, on
Uncular avenue, ‹mam nas›r street. The courtyard door of Yeni Valide Mosque is
opened on this street. It was built by Geredeli Çelebi (death 1589). It was rebuit
recently.
ahç›bafl› mescidi
ahç›bafl› temple
Bu fevkani mescit Karacaahmet civar›nda Kap› a¤as› mevkiinde ‹nadiye
Camii soka¤›ndad›r. Duvarlar› iri kesme taflla, üst k›sm› ahflap ile yap›lm›flt›r.
Bu mescidi Sultan lV.Mehmet’in ahç›bafl›s› olan Mehmet A¤a yapt›rm›flt›r.
This temple is around Karacaahmet, at kap› a¤as› location and on ‹nadiye Mosque
street. Its walls are made of large cut stones, the upper parts are wooden. It was
built by Mehmet A¤a who was the chief cook of Sultan Mehmet IV.
> Üsküdar Turizm Rehberi
31
baki efendi camii
Also known as Abdülbaki Efendi Mosque, it is on Servilik avenue. It was built by
Müderris Abdülbaki Efendi in 1652.
beylerbeyi camii
let’s travel - let’s see
Abdülbaki Efendi Camiide denilen bu mabet,Servilik caddesi üzerindedir.
Cami 1652 tarihinde Müderris Abdülbaki Efendi taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r.
gezelim görelim
baki efendi mosque
beylerbeyi mosque
Bu cami, Beylerbeyi’nde iskeleden
ç›k›nca solda deniz kenar›ndad›r. Cami
buradaki ‹stavroz Saray›’n›n H›rka-i
fierif Dairesi’nin yerine yap›lm›flt›r.
Sultan l.Abdülhamit annesi ad›na infla
ettirmifltir.Padiflah ve o¤lu Sultan
ll.Mahmut bilhassa yaz›n Cuma
namazlar›n› burada k›larlard›.
This mosque is on the left sea shore at the
port of Beylerbeyi. It was built replacing
H›rka-i fierif Section of ‹stavroz Palace. It
was built by Sultan Abdülhamit I after his
mother. The Emperor and his son Sultan
Mahmut II came here for Friday prayers.
cevri usta cami
cevri usta mosque
Bu cami Nuhkuyusu Caddesinde Duvardibi’nden Ba¤larbafl›na giderken
soldad›r.Cami flimdi Zeynep Kamil Hastanesi Sitesi’nin içinde kalm›flt›r.Son
halife Abdülmecit’in efli Mihrimah Han›m’›n kabri bu camiin haziresindedir.
This mosque is on the left on Nuhkuyusu Avenue towards Ba¤larbafl› from Duvardibi.
It is currently within the complex of Zeynep Kamil Hospital. The wife of the final
caliph Abdülmecit, Mihrimah han›m is here.
> Üsküdar Tourism Guide
32
çak›rbafl› camii
çak›rbafl› mosque
1558-59 y›l›nda yap›lan bu cami Do¤anc›lar’da Kaymakaml›k binas›n›n
yol afl›r› karfl›s›nda köflede dört yol a¤z›ndad›r. Bu cami baz› kaynaklarda
Do¤anc›lar Camii olarak geçmektedir. Sultan ll.Abdülhamit’in üçüncü efli
fiayeste Han›m, 1858-59 y›l›nda camii yeniden yap›lm›flt›r.
It is at the intersection at the corner across the district official building in Do¤anc›lar.
It was built in 1558-59. It is also known as Do¤anc›lar mosque. It was rebuilt by the
third wife of Sultan abdülhamit II in 1858-59.
ç›narl› camii
ç›narl› mosque
Cami Çengelköy’de, Ç›narl› Cami soka¤›n›n arkas›ndad›r. Önünde
‹stanbul’un en yafll› ve en büyük ç›narlar›ndan birisi bulundu¤u için mabet
böyle adland›r›lm›flt›r. Camii, Abdullah Pafla Kaptan-› Derya oldu¤u 1818
y›l›nda yapt›rm›flt›r.
The mosque is in Çengelköy, and behind Ç›narl› Cami street. It was named as such,
because one of the oldest and biggest plane trees are in front of it. It was built by
Abdullah Pasha in 1818 when he became the chief admiral of the fleet.
çilehane mescidi
çilehane temple
Bu mescid Küçük Çaml›ca’n›n Alemda¤a
bakan tatl› bir yamac› üzerindedir.
Bahçesinde, üzerinde Sultan ll. Mahmud’un
han›mlar›ndan Aflübican Kad›nefendi’n›n
hayrat› oldu¤unu gösteren bir kitab› bulunan,
güzel mermer bilezikli bir kuyu ve Sadrazam
Kamil Pafla taraf›ndan yapt›r›lm›fl olan bir
flad›rvan vard›r.
This temple is on a beautiful slope of Küçük Çaml›ca
overlooking Alemda¤. There are a well with marble
head built by one of the wives of Sultan Mahmud
II, Aflübican Kad›nefendi and water fountain built
by prime minister Kamil Pafla.
> Üsküdar Turizm Rehberi
let’s travel - let’s see
gezelim görelim
33
fenayi tekkesi camii
fenayi tekkesi mosque
Buna Yald›zl› Tekke Camii de derler. Üsküdarda kendi ad›n› tafl›yan
mahallede Çavuflbafl› Mektebi’nin karfl›s›ndad›r. Kargir bir yap›d›r. ‹çinin
üç taraf› altl› üstlü mahsurelidir. Camii ve tekkeyi Kütahya’l› fieyh Seyyid
Ali Efendi 1714 y›l›nda yapt›rm›flt›r. Buras› bir Celveti Tekkesi idi. ‹lk fleyhi
de kendisidir.
It is also called Yald›zl› Tekke Mosque. It is across Çavuflbafl› School, in a quarter
bearing its name in Üsküdar. It is made of stone. Three sides of its interior are
confined from the top and buttom. It was built by fieyh Seyyid Ali Efendi of Kütahya
in 1714. This was a Celveti Dervish lodge. Its first sheik is himself.
fevziye (bülbülderesi) camii
fevziye (bülbülderesi) mosque
Camii Üsküdar Ba¤larbafl› asfalt›n›n sa¤›nda Bülbülderesindedir.
Selanikliler taraf›ndan 1882 y›l›nda yapt›r›lan cami, vaktiyle ormanlarla
kapl› olan bu yerde çok fazla bülbül olmas›ndan dolay› Bülbülderesi Camii
diye adland›rm›flt›r.
It is on the right side of the Üsküdar- Ba¤larbafl› main road in Bülbülderesi. It was
built by people from Thessaloniki in 1882, and was named as Bülbülderesi Mosque
because of the nightingale in this place once which was full of forests.
> Üsküdar Tourism Guide
34
gülfem hatun camii
gülfem hatun mosque
Eski Mahkeme Arkas› Soka¤›’ndad›r.Kanuni Sultan Süleyman’›n
cariyelerinden Gülfem Hatun taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r.
It is on the Eski Mahkeme street. It was built by Gülfem hatun, who is one of the
mistresses of Suleiman the Magnificient.
hac› hesna hatun camii
hac› hesna hatun mosque
Bu mescit Sultantepe’de kendi ad›yla an›lan mahallede ‹mam Soka¤›’ndad›r.
Bir ev görünümündeki bu küçük mabet, Hac› Hesna Hatun taraf›ndan
yapt›r›lm›fl olup bir yang›nda tamamen yanm›fl, Sultan ll.Abdülhamit
sayesinde H.1318 tarihinde temelinden, yeniden infla edilmifltir.
This temple is on ‹mam street in Sultantepe in the quarters known with its name.
This tiny temple was made by Hac› Hesna Hatun, was completely burnt and was
rebuilt in 1318 through the support of Sultan Abdülhamit II.
hac› ömer camii
hac› ömer mosque
Bu camii Çengelköy’de Hamdullah Pafla Camii’nin yak›n›nda bir sokak
içindedir. fiair Sadi’nin haz›rlad›¤› kitabenin son m›sras›ndan H.1312
tarihinde yenilendi¤i anlafl›lmaktad›r. Camiin banisi Hac› Ömer Efendi’dir.
Mezar› Camii’nin haziresindedir.
This mosque is close to Hamdullah Pasha mosque nearby. It is understood that it
was renovated in 1312 from the final line of the scripture prepared by Poet Sadi.
The founder of the mosque is Hac› Ömer Efendi. His tomb is over there.
> Üsküdar Turizm Rehberi
35
hac› yakup camii
It is in front of Ömer Hilmi Mansion, on the right of the main road descending towards
Beylerbeyi in Ba¤larbafl›. It was built of good quality stones in 1935 by Hac› Yakup
Kazdapl› of Rize . Hac› Yakup died in 1963 and was buried in Sak›za¤ac› cemetary.
fiehzade Ömer mansion on the left of the mosque and the land of 50 acres are his
property.
let’s travel - let’s see
Bu cami Ba¤larbafl›’nda Beylerbeyine inen asfalt›n sa¤›nda, Ömer Hilmi
Kasr›’n›n önündedir. Cami 1935 y›l›nda Rizeli Hac› Yakup Kazda¤l› taraf›ndan
fiile’den getirilen iyi cins taflla yapt›r›lm›flt›r. Hac› Yakup 1963 y›l›nda ölmüfl
Sak›za¤ac› Mezarl›¤›n-da gömülmüfltür. Camii’nin solundaki flehzade
Ömer Hilmi Kasr› ile elli dönümlük araziside onun mülküdür.
gezelim görelim
hac› yakup mosque
imrahor (mirahur) mescidi
imrahor (mirahur) temple
Bu mescid Salacak’›n üstünde ve Ayazma Camii’nin yak›n›nda kendi ad›n›
verdi¤i mahallededir. Cami muhte- melen 1597 y›l›nda yapt›r›lm›flt›r.
Mescidin banisi sadrazam Bosnal› Ca¤alazade Sinan Pafla’n›n Mirahuru
Mehmed A¤a’d›r.
This temple is over Salacak and in the quarter called by its name near Ayazma
Mosque. It was probably built in 1597. The founder of the temple is Mehmed A¤a,
who is the Director of the stables of Ca¤alazade Sinan Pasha of Bosnia.
iranl›lar mescidi (acem camii)
iranl›lar temple (persian mosque)
Bu mescid, ‹stanbul’daki ‹ranl›lar taraf›ndan, Karacaahmet Mezarl›¤›’n›n
do¤usunda, Seyit Ahmet Deresi’nin kenar›na meyilli bir yere yap›lm›flt›r.
Mescidin mihrab› ‹ran Milli Eserler Encümeni’nin siparifli üzerine 1397 M.
y›l›nda Seyit Mustafa Tabai taraf›ndan Tahran’da yap›lm›flt›r. Bu mescidin
hemen yan› bafl›nda Hz.Peygamberin torunlar›n›n’da gömülü oldu¤u bir
kabristan vard›r.
It is built by the Iranians in ‹stanbul on a slopy place near Seyit Ahmet river in the
east of Karacaahmet cemetary. The mosque niche was made in Teheran by Seyit
Mustafa tabai in 1397 upon the order of Iranian National Monuments Council. There
is cemetery adjacent to this temple where the grand children of the Prophet
Mohammad rest.
> Üsküdar Tourism Guide
36
istavroz camii
istavroz mosque
Bu cami Kuzguncuk-Beyler-beyi
asfalt› üzerindedir.Beylerbeyi Saray›
tünelinden sonra gelen meydan›n
sa¤›nda bir yerdedir. Cami
Bostanc›bafl› Abdullah A¤a taraf›ndan
yapt›r›lm›flt›r. Harap bir halde ve vak›f
geliride kalmad›¤› birs›rada Sultan
ll.Mahmut taraf›ndan 1832 y›l›nda
yeniden imar edilmifltir.
It is on the Kuzguncuk-Beylerbeyi main
road. It is on the right side after the
Beylerbeyi Palace tunnel. It was made by
the chief gardener Abdullah A¤a. Since it
was ruined and had no source of foundation
income, Sultan Mahmut II rebuilt it in 1832.
kartal baba mescidi
kartal baba temple
Bu mescid duvardibi, Ba¤larbafl› asfalt› üzerinde, askerlik flubesinin
karfl›s›nda köflededir.Banisi M›s›rValisi Kavalal› Mehmet Ali Paflan›n azatl›
cariyelerinden La’lter Han›md›r. Cami 1878 tarihinde yeniden
yapt›r›lm›flt›r.La’lter han›m›n mezar›da mabedin kuzeyindeki haziresindedir.
It is located on Ba¤larbafl› road, in duvardibi, acroos the military service department.
The founder was La’lter Han›m, who was one of the freed mistresses of the Governor
of Egypt Kavalal› Mehmet Ali Pasha. It was rebuilt in 1878. The tomb of La’lter han›m
is in the northern part of the property.
kerime hatun camii
kerime hatun mosque
Bu cami Çengelköydedir.Minaresi sa¤›ndad›r. Kitabesine göre bu cami
H.1068 y›l›nda Kap›a¤as› AhmetA¤a taraf›ndan ölen anas› Kerime Hatun
ad›na yapt›r›lm›flt›r. Cami son senelerde esasl› bir tamirden geçmifltir.
It is in Çengelköy. Its minaret is the right. According to its scripture, it was built by
Kap›a¤as› Ahmet a¤a in 1068 for his deceased mother Kerime hatun. The mosque
underwent a complete restoration lately.
> Üsküdar Turizm Rehberi
37
kuruçeflme camii
This mosque is on the road from Bülbülderesi to Ba¤larbafl›, on the right and across
the historical dried fountain. Its architect is Ömer Kirazl›o¤lu. The construction
started in 1954 and was completed in 1957.
let’s travel - let’s see
Bu cami Üsküdar’da Bülbül deresinden Ba¤larbafl›na ç›kan asfalt›n
üzerinde sa¤da ve tarihi kuruçeflme’nin karfl›s›ndad›r. Mimar› Ömer
Kirazl›o¤lu’dur. ‹nflaata 1954 y›l›nda bafllanm›fl ve 1957 y›l›nda bitirilmifltir.
gezelim görelim
kuruçeflme mosque
mevlevihane mescidi
mevlevihane temple
Bu mescit eski ad›yla ‹mrahor, yeni ad›yla Do¤anc›lar caddesinden çarfl›ya
inerken yolun sonundad›r. Y›¤ma moloz tafl›ndan yap›lm›fl iki katl›, ahflap
çat›l› bir binad›r. Sa¤›nda zaviyesi vard›r. Mescit türbenin üstündedir. Sultan
ll.Mahmut’un has müfliri Ahmet Fevzi Pafla taraf›ndan 1834 y›l›nda yeniden
imar edilmifltir.
This mosque is at the end of Do¤anc›lar avenue also known as with its old name
‹mrahor, towards the market. It is a two story heap building made of rubble stone,
with a wooden roof. It has its dervish lodge on the right. The temple is over the
mausoleum. It was built by chief commander Ahmet Fevzi Pasha of Sultan Mahmut
II in 1834.
miskinler mescidi
miskinler temple
Bu mescid, Karacaahmet Mezarl›¤›’n›n içinde,
Karacaahmet türbesinden ayr›l›k çeflmesine giden
yolun sa¤ kenar›nda bulunmaktayd›. Miskinler
tekkesini ve mescidini Yavuz Sultan Selim 1514
y›l›nda yapt›rm›flt›r. Bu tekke dokuz küçük daire
halinde Sultan ll.Mahmut’un hazine vekili Ali A¤a
taraf›ndan 1815 y›l›nda yeniden yapt›r›lm›fl iken
bugün mescit ve odalardan eser kalmam›flt›r.
It was on the right side of the road from Karacaahmet
mausoleum to Ayr›l›k fountain in Karacaahmet cemetary.
Yavuz Sultan Selim built the temple and the dervish
lodge in 1514. Although it was built in nine small sections
by the treasurer of Sultan Mahmut II, Ali A¤a in 1815,
it does not exist today.
> Üsküdar Tourism Guide
38
namazgah camii
namazgah mosque
Bu camii Namazgah Mevkii’nde Ümraniye’ye giderken, Alemda¤ Caddesi
ile ‹zzetbey Soka¤›’n›n birlefltir¤i köflededir. Bu yüz y›l›n bafl›nda ahflap
olarak yap›lan cami, zamanla harap olmufl iken 1960 y›l›nda hay›rseverlerin
yard›m›yla yeniden ahflap olarak tamir edilmifltir. 1990 tarihinde bir
hay›rsever taraf›ndan asl›na uygun olarak yeniden infla
edilmifltir.Küçük,güzel görünüfllü bir camidir.
‹t is at the corner of Alemda¤ avenue and ‹zzetbey street at Namazgah Location
towards Ümraniye. It was made at the beginning of 20th century as a wooden
structure, it was renovated in 1960 by the support of philantropists, again as a wooden
structure. It was completely reconstructed in 1990 as its original by a philantropist.
It is a small and beautiful mosque.
nevnihal hatun camii
nevnihal hatun mosque
Namazgah, Karacaahmet Duvardibi’nden Kad›köy’e giderken Selimiye
K›fllas›’ndan gelen yolun tam karfl›s›ndad›r. Sultan lll.Selim’in cariyelerinden
Nevnihal Hatun ad›na 1812 tarihinde yap›lm›flt›r.
It is right across the road from the Selimiye barracks and from Karacaahmet
duvardibi towards Kad›köy.It was built in 1812 after Nevnihal hatun, who was one
of the mistresses of Sultan Selim III.
osman efendi camii
osman efendi mosque
Yeni Toptafl› Caddesi üzerindedir. Aziz
Mahmut Hüdayi Efendi zaviyesi
fleyhlerinden Osman Efendi taraf›ndan
1720 y›l›nda yapt›r›lan cami, zamanla
ortadan kalkm›fl iken 1985 y›l›nda Hac›
Bedel Mustafa Efendi cami ad›yla
yeniden infla edilmifltir.
It is on Yeni Toptafl› avenue. It was built in 1720
by Osman Efendi who is one of the sheiks of
the Aziz Mahmut Hüdayi Efendi dervish lodge.
It ceased to exist through time, and was
reconstructed in 1985 with the name Hac›
Bedel Mustafa Efendi.
> Üsküdar Turizm Rehberi
39
pafla liman› camii
It is after the warehouses and old police station on the right of the road from the
Center of Üsküdar to Kuzguncuk. The mosque was built by the retired chief
ammunitions officer of Sultan Mustafa III, Abdurrahman a¤a in 1180, and was
renovated later by Mahmut II.
let’s travel - let’s see
Bu cami Üsküdar Meydan›’ndan Kuzguncuk’a giden asfalt›n sa¤›ndaki
ambarlardan ve eski karakol binas›ndan sonra gelir. Cami Sultan
lll.Mustafa’n›n silahtarl›¤›ndan ayr›lm›fl Abdurrahman A¤a taraf›ndan
H.1180 tarihinde yapt›r›lm›fl, daha sonra ll.Mahmut taraf›ndan bugünkü
flekli verilmifltir.
gezelim görelim
pafla liman› mosque
flemsipafla camii
flemsipafla mosque
‹skele yak›n›nda ad›n› verdi¤i meydan›n yan›ndad›r. 1580 tarihinde Kanuni’nin
veziri fiemsi Pafla taraf›ndan Mimar Sinan’a yapt›r›lm›flt›r.
It is near the port and adjacent to the square bearing its name. It was made by
Architect Sinan at the request of fiemsi Pacha, who was the vizier of Suleiman the
Magnificient.
> Üsküdar Tourism Guide
40
namazgahlar
places of prayer
ayfle hatun namazgah›
ayfle hatun place of prayer
Bu namazgah, Karacaahmet Çiçekçi Dura¤›’nda Harem ‹skele Caddesi’ne
sapan soka¤›n sa¤ bafl›ndad›r. Çok güzel haz›rlanm›fl bir tafl üzerinde
kitabesi vard›r. Bu namazgah 1770 y›l›nda Ayfle Han›m ad›na infla edilmifltir.
It is at the Karacaahmet Çiçekçi busstop and at the right of the begining of the street
turning to ‹skele avenue. It has a beautiful stone script. It was built in 1170 after Ayfle
Han›m.
küçük çaml›ca namazgah›
küçük çaml›ca place of prayer
Bu namazgah, Ac›badem asfalt›n›n sonunda Küçük Çaml›ca’n›n alt›nda
bir çay›r›n içindedir. Mehmet fiakir’in kethüdas› taraf›ndan 1827 tarihinde
yapt›r›lm›flt›r.
This place of prayer is in a meadow below Küçük Çaml›ca at the end of Ac›badem
Road. It was built by the general secretary of Mehmet flakir in 1827.
> Üsküdar Turizm Rehberi
41
flehitlik namazgah›
It is in Karacaahmet across fiehitlik Temple,above the set where they wash the
corpses. It is the best place of prayer in ‹stanbul. It was built in 1927 by Sultan
Reflad. The emperor built a temple here too two years later.
let’s travel - let’s see
Karacaahmet mezarl›¤›n›n içinde, fiehitlik Mescidi’nin karfl›s›nda,
gasilhanenin ortas›ndaki setin üzerindedir.‹stanbul’un en mükemmel
namazgah›d›r. 1917 tarihinde Sultan Reflad taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. ‹ki
sene sonra padiflah buraya bir de mescid yapt›rm›flt›r.
gezelim görelim
flehitlik place of prayer
ya¤l›kç› ayazma namazgah›
ya¤l›kç› ayazma place of prayer
Küçük Çaml›ca, Altunizade yolu üzerinde Ömer Bey Çeflmesi’nin
karfl›s›ndad›r. 1872 y›l›nda yapt›r›lm›fl olup banisi belli de¤ildir.
It is across Ömer Bey fountain on the road to Altunizade in Küçük Çaml›ca. It was
built in 1872.
> Üsküdar Tourism Guide
42
sinagoglar
synagogues
büyük sinagog
big synagogue
Bu sinagog Kuzguncuk’ta, Kuzguncuk Caddesi’ndedir. Avlu kap›s›n›n
üstünde befl sat›rl›k ibranice bir yaz› vard›r. Museviler buna “Allah›n evi”
anlam›nda “Bedyakov” diyorlar. Musevi cemaati taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r.
‹çinde büyük ve küçük cemaatlere mahsus iki mabed vard›r.
This synagogue is in Kuzguncuk on Kuzguncuk Avenue. There is a hebrew script of
five lines on the courtyard gate. The jews call it ‘’bedyakov’’ meaning ‘’House of God.’’
It was built by the jewish community. There are two temples inside for crowded and
less crowded congregations.
küçük sinagog
small synagogue
Bu sinagog Kuzguncuk’ta Tenekeci Musa Soka¤› ile Yakup Soka¤›’n›n
kesifltikleri yerdedir. Tafltan yap›lm›fl, ahflap örtülü ve iki katl› bir binad›r
It is in kuzguncuk, at the intersection of Musa and Yakup streets. It is made of stone,
with wooden roof and two story building.
> Üsküdar Turizm Rehberi
43
tekkeler
özbekler dervish lodge
Hac› Hoca Tekkesi olarak da bilinen tekke Sultantepede dir. Tekkenin
ahflap mescidi, Bülbülderesi’ne hakim yüksek bir tepe üzerinde
kurulmufltur. Minaresi ve minberi yoktur. Mescidin son cemaat yeri olan
k›s›mda sülüs iki sat›rl›k kitabe vard›r.
Marafl valisi olan Abdullah Pafla bu tekkeyi 1752 tarihinde Sultan lll.Mustafa
zaman›nda yeniden yapt›rarak Semerkandl› Özbek fieyh Abdullahilekber’e
verilmifltir. Tekke bu fleyhin ünvan›na nisbetle Özbekiyye Tekkesi olarak
meflhur olmufltur. Tekke, ‹stiklal Savafl› y›llar›nda ‹stanbul’dan Anadolu’ya
silah ve mühimmat ulaflt›ran gizli bir merkez görevi görmüfltür.
let’s travel - let’s see
özbekler tekkesi
gezelim görelim
dervish lodges
It is in Sultantepe and also known as Hac› Hoca dervish lodge. The wooden temple
of the lodge was founded on a hill overlooking Bülbülderesi. There are no minarets
and pulpit. There is a script of two lines in the last congregation place of the temple.
Marafl Governor Abdullah Pasha rebuilt this temple in 1752 during Sultan Mustafa
III era and gave it to Sheik Abdullahilekber of Semerkand. Because of the title of this
sheikh, the lodge gained reputation as Özbekiyye lodge. The lodge was also a secret
logistics center which forwarded guns and ammunition from ‹stanbul to Anatolia
during the Independence War.
> Üsküdar Tourism Guide
44
karaca ahmet tekkesi
karaca ahmet lodge
Karaca Ahmet Mezarl›¤›n›n içindedir. Tekke’nin yapt›ran› hakk›nda bir
bilgi yoktur. Tekkeyi, Matbah emini Ziya Bey yenilemifltir. Bugün Tekke
odalar›n› ve seyh meflrutas›n› Karacaahmet Türbesi Koruma Derne¤i
tamir ve tadil ettirerek dernek salonu haline getirilmifltir. Tekkenin alt
kattaki mutfa¤› da onar›lm›flt›r. Burada befl tarihi kazan vard›r. Aflure
günleri çorba kaynat›l›r.
It is in Karaca Ahmet
cemetery.The builder is
unknown. Matbah
administrator Ziya Bey
renovated the lodge. It
was transformed into an
Association hall today
through the renovation
of Karacaahmet Türbesi
Koruma Derne¤i. The
kitchen at the lower lever
also was refurbished.
There are five historical
boilers here. Soup is
boiled during Ashura.
sal› tekkesi
tuesday lodge
Bu tekke Üsküdar’da Divitçiler’de kendi ad›na verdi¤i sokaktad›r. Tekke
tafl ve tu¤la ile yap›lm›flt›r. Semahanesi ahflapt›r. Sa¤ taraf›n›n üstünde
kad›nlar ve müezzin mahfili vard›r. Tekkenin avlu kap›s›n›n üstünde sülüs
bir yaz› vard›r.Yaz›da “Ey kap›lar açan (Allah) bize hay›rl› kap›lar aç”
demektedir. Ünlü kiflilerin de medfun oldu¤u mezarl›¤› bir mezar tafllar›
müzesi gibidir.
This lodge is in Divitçiler, Üsküdar on the street bearing its own name. It was made
of stone and brick. The prayer section is wooden. There is the women’s and preacher’s
section on the upper right side. There is a script on the courtyard gate. On it, it says
‘’Oh God Almighty, open prosperous doors for us.’’
There are lots of celebrities resting in its cemetery.
> Üsküdar Turizm Rehberi
45
yar›mca dede bektafli tekkesi
This lodge is above Hüseyin Avni Pafla
fountain on the Üsküdar-Kuzguncuk
road. It is a two story wooden building
and has five rooms. After the World
War I, the Greek destroyer anchored in
fron of Dolmabahçe Palace fired at this
lodge and damaged it, but it was later
restored.
let’s travel - let’s see
Bu tekke, Üsküdar Kuzguncuk yolu üzerinde Hüseyin Avni Pafla Çeflmesi’nin
üstündedir. Tekke ahflap iki katl› bir binad›r.Befl odas› vard›r. Mütareke
y›llar›nda, Dolmabahçe saray› önünde yatan Yunanistan’›n K›lk›fl z›rhl›s›
bu tekkeyi top atefline tutarak hasara u¤ratm›fl daha sonra tamir edilmifltir.
gezelim görelim
yar›mca dede bektafli lodge
alaca minare tekkesi
alaca minare lodge
Bir ad› da Pazar Tekkesi olan bu zaviye Alaca Minare Mescidi’nin
karfl›s›ndad›r. Tekke Hac› ‹brahim Efendi ‹sminde bir hay›rsever taraf›ndan
1730 y›l›nda yap›t›r›lm›flt›r. Oldukça büyük bir alan üzerine kurulmufl
bulunan tekkeden günümüze ulaflabilen k›s›mlar büyük ölçüde harap
vaziyettedir.
It is also known as Pazar Lodge and is
just across the Alaca Minare temple. It
was built by philantropist Hac› ‹brahim
Efendi in 1730. It was built in a very large
area, but the sections still exist today
are very much run down.
> Üsküdar Tourism Guide
46
etmek (ekmek) yemez tekkesi
etmek (ekmek) yemez lodge
Bu tekke, Üsküdar’da Ayazma civar›nda Lamekani Hüseyin Soka¤›’nda,
K›z Kulesi’nin karfl›s›ndayd›. 1767 y›l›nda ölen Etmek Yemez flöhretli
teflrifatç› Hüseyin Efendi yapt›rm›flt›r. Dergah yanm›fl, fieyh Seyyid Mustafa
Akif Efendi 1869 y›l›nda yeniden yapt›r›lm›flt›r. Tekkenin kitabesini Haf›z
Hasan Fahri Efendi yazm›flt›r. Bu tekkenin de kal›nt›lar› viran vaziyette
olup arsas›ndan da pek az bir k›s›m kalm›fl di¤er taraflara evler yap›lm›flt›r.
This lodge was around Ayazma in Üsküdar in Lamekani Hüseyin street across
K›zkulesi. Hüseyin Efendi , also known as Etmek Yemez, built it in 1767. After the
lodge was burned, fieyh seyyid Mustafa rebuilt it in 1869. The scripture was written
by Sheik Seyyid Mustafa akif Efendi. The remnants of this lodge are ruined, and there
is not much left of its land, as houses were built on it.
kap›c› tekkesi
kap›c› lodge
Bu tekke, Aziz Mahmut Hüdayi zaviyesinin bitifli¤inde Sadrazam Marafll›
Halil Pafla taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Halil Pafla, Mürflidi Aziz Mahmut
Hüdayi’ye çok ba¤l› oldu¤undan kendisini onun kap›c›s› kabul ederdi.
Bunun için tekkesine bu ad› vermifltir.
This lodge was built by the prime minister Marafll› Halil Pafla adjacent to the Aziz
mahmut Hüdayi lodge. Since Halil Pasha had a deep respect of its sheik Aziz Mahmut
Hüdayi, he regarded himself as his doorman. This the reason why this lodge was
named like this.
miskinler tekkesi
miskinler lodge
Bu tekke, Karacaahmet Mezarl›¤›’n›n içindeydi. Bu gün binas›ndan eser
kalmam›flt›r.Sadece halk aras›nda Miskin Dede denmekle maruf el-Hac
Hüseyin Efendi’nin kabri ve baz› baflka kabirler bulunmaktad›r.
This lodge was in Karacaahmet cemetary. Today it does not exist at all. There is
only the tomb of el-Hac Hüseyin Efendi, also known as Miskin Dede among the
people and other tombs.
> Üsküdar Turizm Rehberi
47
nurbaba tekkesi
let’s travel - let’s see
Bu Bektafli Tekkesi, Çaml›ca’da ‹stavroz Deresi’nin üstündeydi. Mescidi
ve zikir yeri vard›. Nurbaba’dan sonra o¤lu Ali Baba’n›n fleyhlik yapt›¤› bu
tekke, mescidi ile beraber y›k›lm›flt›r. Yakup Kadri, “Nur Baba” roman›n›n
ismini ve konusunu bu tekkeden ve fleyhinden alm›fl olabilir.Bektafliler,
Karacaahmet’te Nurbaba ve o¤lu için süslü ve güzel sandukal› kabirler
yapt›rm›flt›r.
gezelim görelim
nurbaba lodge
This Bektafli Lodge was on the ‹stavroz river in Çaml›ca. It had a temple and prayer
lodge.This lodge, of which Nurbaba and his son Alibaba were the sheiks, was
demolished along with its temple. Yakup Kadri might have taken the title and subject
of his novel ‘’Nur Baba’’ from this lodge. Bektaflis made beautiful tombs for Nurbaba
and his son in Karacaahmet.
> Üsküdar Tourism Guide
48
medrese ve mektepler
medressah and schools
mihrimah sultan medresesi
mihrimah sultan medressah
Mihrimah Sultan Camii külliyesi içinde yer al›r. Medreseyi Mimar Sinan
yapm›flt›r. Cami,imaret,mektep, muvakk›thane, çeflme ve meflrutalardan
oluflan bir külliyenin ortas›ndayd›. Medresede on dört oda ve bir dershane
vard›r. Dershane, medresenin kuzeyindedir.Avlu ortas›nda güzel bir
flad›rvan vard›r.Medrese bir zaman “Üsküdar Süt ve Mektep Çocuklar›
‹çtimai H›fz›ss›hha Bak›mevi” yap›lm›flt›r.1975 y›l›nda Ruh Hastal›klar›
Dispanseri haline getirilmifltir.fiu an bir flirket taraf›ndan t›p merkezi olarak
iflletilmektedir.
Mihrimah Sultan Mosque is placed in its complex of buildings adjacent to the mosque.
The Medressah was built by Mimar Sinan. It was in the middle of a complex constituted
of mosque, Ottoman soup kitchen for the poor, school, muvakkithane, fountain and
mortmain. There are fourteen rooms and a classroom in the Medressah. The
classroom is in the north of the Medressah. There is a pretty fountain in the middle
of the courtyard. Medressah was built for “Üsküdar Nursing and Schooling Infants
Social Hygiene Dispensary”. It’s became Psychiatry Dispensary in the year 1975.
Now, it is been operated as a medicine center by a company.
atik valide medresesi
atik valide medressah
Bugün Ö¤renci Yurdu olarak kullan›lan medrese,1579-80 tarihlerinde
infla edilmifltir.
The Medressah that is used as a student hostel was built in 1579-80.
> Üsküdar Turizm Rehberi
49
flemsipafla medresesi
let’s travel - let’s see
1940’l› y›llarda tamir edilip bugün Halk Kütüphanesi olarak kullan›lan
medrese,1580 y›l›nda infla edilmifltir.Medrese onüç oda ve bir dershaneden
oluflmufltur.27 fiubat1938 tarihinde odalar›n bir k›sm› inek ah›r› ve koyun
a¤›l›,cami ve abdesthane yap›lm›flt›r.7 Nisan 1938 de Tan Gazetesi’nde
yay›nlanan bir elefltiri üzerine Atatürk’ün emri ile Vak›flar ‹daresi türbeyi
tamamen, cam ve medreseyi k›smen tamir ettirmifl, küpüne kadar y›k›k
olan minaresini de yeniden yapt›rm›flt›r.Haziran 1942’de medresenin
tamiri tamamlanm›flt›r.Dershane kap›s›n›n kemerinde ‹stanbul’da pek az
yap›da bulunan k›rm›z› Burgaz Tafl› kullan›lm›flt›r.
gezelim görelim
flemsipafla medressah
The Medressah that was restored in 1940’s and been used as a Public Library was
built in 1580. The Medressah is constituted of thirteen rooms and a classroom. Some
of the rooms were made cowshed and sheep shed, mosque and water closet at
February 27, 1938. Upon a criticism published on the Tan Newspaper at 7 April 1938,
with the orders of Atatürk, the tomb was restored completely, the mosque and the
Medressah was restored partially and the minaret was rebuilt by Vak›flar ‹daresi.
The fixing of the Medressah finished at June 1942. Red Burgas Stone, which is very
rarely used in buildings of Istanbul, is used in the arch of the classroom’s door.
ahmediye medresesi
ahmediye medressah
Ahmediye Camii avlusunda bulunan medrese, 1721-1722 y›llar›nda
Eminzade Ahmet A¤a taraf›ndan infla edilmifltir. Dershanesinde din ilimleri;
f›k›h, hadis, Kur’an tefsiri, feraiz(miras hukuku) okutulmaktayd›, Bitifli¤inde
hamam› da vard›r. Medrese onbir odal›d›r. Cumhuriyet’ten sonra bir
müddet aflevi olarak kullan›lm›flt›r. Medresenin avlusunda cami ve külliyeyi
yapt›ran›n kapal› türbesi, Kefçe Dede’nin aç›k türbesi ve mezarl›k vard›r.
The Medressah placed in the
courtyard of Ahmediye Mosque was
built between 1721 and 1722 by
Eminzade Ahmet A¤a. Religious
sciences; fiqh, hadith, Koran
commenting, feraiz (law of
inheritance) has been taught in its
classroom. There is a Turkish bath
adjacent to it. Medressah is
constituted of eleven rooms. It’s been
used as a soup kitchen for a while
after Republic. There is covered tomb
of the person that had built the
mosque and the complex, Kefçe
Dede’s open tomb and graveyard in
the courtyard of the Medressah.
> Üsküdar Tourism Guide
50
türbeler
tombs
mihrimah Sultan’›n k›z›
ayfle sultan türbesi
ayfle sultan tomb
(the daughter of Mihrimah Sultan)
Mihrimah Camii’nin avlusunda, cami ile medrese
aras›ndad›r. Yapan› ve tarihini gösterecek bir
kitabeye veya yaz›ya rastlan›lmam›flt›r.
It is in the courtyard of the Mihrimah Mosque and
between the mosque and the Medressah. No
epitaph or a writing showing the builder and the
date was encountered.
aziz mahmut hüdayi türbesi
aziz mahmut hüdayi tomb
Celveti tarikat› kurucular›ndan Aziz Mahmut Hüdayi hazretlerine aittir.
Türbe, camiin solundad›r. Kap›s›n›n üstündeki levhada ta’lik ile iki sat›rl›k
bir kitabe bulunmaktad›r. Kitabenin alt›nda yap›ld›¤› tarihi gösteren
rakamlar yoktur. Sultan Abdülmecid Camii, samahane, türbe ve meflrutalar›
bir yang›nda yanm›fl oldu¤undan 1855 y›l›nda yeniden yapt›rm›flt›r. Sa¤da
güzel, mermer bilezikli bir kuyu vard›r. ‹ç kap›s›n›n üstünde üç sat›r halinde
ta’lik ile Arapça bir kitabe yaz›l›d›r. Bu kitabeden Hüdayi’nin 1628 tarihinde
öldü¤ü anlafl›l›r. Kubbeye k›ymetli bir büyük Venedik avizesi as›lm›flt›r.
Türbenin ortas›nda Hüdayi’nin yald›zl›, demir parmakl›k içinde ahflap
sandukas› vard›r. Sandukan›n üstüne k›ymetli Kabe örtüleri, flalvar ve bir
de Sürre Bayra¤› örtülmüfltür. Türbede Hüdayi’den baflka dört k›z›, bir k›z
torunu, befl de o¤lu gömülüdür. Bunlar›n hepsinin sandukalar›n›n
bafllar›nda adlar›n› ve ölüm y›llar›n› gösteren güzel sülüs ile yaz›lm›fl
levhalar vard›r.
> Üsküdar Turizm Rehberi
let’s travel - let’s see
It belongs to Aziz Mahmut Hüdayi nibs, from the
founders of the Celveti sect. The tomb is on the left
side of the mosque. There are two rows of an epitaph
and ta’lik on the tablet over its door. There are no
figures showing when it was built. As Sultan
Abdülmecid Mosque, samahane, tomb and its
mortmain were burned down in a fire, it was rebuilt
in 1855. There is a pretty, marble bracelet well on the
right side. Three rows of ta’lik and an Arabic epitaph
is written on its interior door. It’s been understood
from the epitaph that Hüdayi has died in 1628. There
is a precious Venetian chandelier hanged out on the
dome. In the middle of the tomb there is gilded, wooden
sarcophagus of Hüdayi. Precious Kabe cover, baggy
trousers and a Sürre Flag is covered on the
sarcophagus. Other then Hüdayi, his four daughters,
one granddaughter and five sons is buried in the tomb.
There are sülüs plates showing their names and death
dates on the top of their sarcophagus.
gezelim görelim
51
sadrazam ethem pafla türbesi
sadrazam ethem pafla tomb
Türbe, Mihrimah Camii’nin solunda, hazire içindedir. Muntazaman kesme
taflla yap›lm›flt›r.Kubbelidir. Türbeyi Edhem Pafla’n›n o¤lu ‹stanbul Arkeoloji
Müzesi Müdürü, sonra Mebus olan Halil Edhem tamir ettirmifltir. Türbenin
içinde alt› kabir vard›r.
The tomb is on the left of the Mihrimah Mosque, inside the hazier. It is built with
regularly cut stone. The tomb was restored respectively by Istanbul Archeological
Museum Manager (son of Edhem Pafla) and then Halil Erdem, Member of Parliament.
There are six graves in the tomb.
hac› ahmed pafla türbesi
hac› ahmed pafla tomb
Do¤anc›lar’da Çak›rc› Camii’nin bat› köflesindedir. Mimar Sinan’›n
eserlerinden biridir. Kap›s›n›n kemeri beyaz ve k›rm›z› mermerle
örtülmüfltür. Kitabeden türbenin H.984 tarihinde yap›ld›¤› anlafl›lmaktad›r.
1940’l› y›llarda çöplük haline gelmifl türbe kubbesinin kurflunlar› çal›nm›fl
ve yok edilmifltir. Türbenin içinde ikisi erkek, ikisi kad›n dört yat›r vard›r.
It is in the west corner of Çak›rc› Mosque in Do¤anc›lar. It is one of the works of
Mimar Sinan. The arch of its door is covered with white and red marble. It’s been
understood from the epitaph that the tomb is built at H.984. The leads of the dome
of the tomb were stolen in 1940 and abolished. There are two male and two female,
four places where holy people are buried.
> Üsküdar Tourism Guide
52
halil pafla türbesi
halil pafla tomb
Yeniçeflme Yokuflu’nda Aç›ktürbe Soka¤›nda bulunmakta olup zat›n ölüm
tarihi H.1039 olarak okunmufltur. Türbe, Türbe mimarisinin
flaheserlerindendir. Muntazam kesme taflla yap›lm›flt›r. Kemerleri
mermerdendir. Kap›s›n›n üstünde güzel bir sülüs kitabe vard›r. Dolaplar›n
içlerinde ve pencere altlar›nda yeflil çini kal›nt›lar› vaktiyle türbenin içinin
çiniyle kapl› oldu¤unu göstermektedir. Türbenin kitabesi H.1214 tarihlidir.
It is placed in Aç›ktürbe Street of
Yeniçeflme Yokuflu and the death of the
person is read as H.1039. The tomb is
one of the masterpieces of the tomb
architecture. It is built with regular cut
stone. There is a pretty sülüs epitaph
on its door. The green tile ruins in the
cupboards and under the windows show
that the tomb was coated with tile in
time. The epitaph of the tomb is dated
H.1214.
rumi mehmet pafla türbesi
rumi mehmet pafla tomb
Kendi ad›n› tafl›yan camiin k›ble taraf›nda bulunmaktad›r. Muntazam
kesme taflla yap›lm›flt›r. Sekiz yüzlüdür, kitabesi yoktur. Cami ile beraber
1471 y›l›nda Mehmet Pafla taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Bu türbede yatan
Rumi Mehmet Pafla Bizansl› bir dönme olup Osmanl› saray›nda terbiye
ve tahsil görmüfltür. Karaman, Darende ve Konya’da yapt›¤› zulümlerden
dolay› idam edilmifltir. Türbenin solu Rum Mehmet Pafla ailesinin ölülerine
tahsis edilmifltir. Burada Fatih ve ll.Bayezit devri mezar tafllar›n›n çok
mükemmel ve flaheser örnekleri vard›r.
It is placed in the kiblah direction of the mosque with the same name. It is built with
regular cut stone. It has eight faces and there is no epitaph. It is built by Mehmet
Pafla at 1471 together with the mosque. Rumi Mehmet Pafla buried in this tomb
is converted from Byzantine and been taught in Ottoman palace. He has been
executed due to his injustices in Karaman, Darende and Konya. The left side of the
tomb is consecrated to the corpses of Rum Mehmet Pafla familiy. There are perfect
and masterpiece examples of Fatih and II.Bayezit periods’ tombstones.
> Üsküdar Turizm Rehberi
53
flemsipafla türbesi
It is in the left side of the mosque known with
the same name. It is built at 1580 together with
the mosque. The tomb in the shore of the sea
shows a special case when it is thought together
with the mosque.
let’s travel - let’s see
Ayn› adla bilinen camiin solundad›r. 1580
tarihinde cami ile beraber yap›lm›flt›r.
Deniz k›y›s›ndaki türbe, cami ile ba¤lant›l›
düflünüldü¤ünden özel bir durum gösterir.
gezelim görelim
flemsipafla tomb
emetullah valide sultan türbesi
emetullah valide sultan tomb
Bu türbe Üsküdar ‹skele Meydan›’ndaki Yeni Valide Camii Külliyesi’nin
arkas›nda sebilden sonra gelir. Yeni Cami Külliyesi ile beraber 1708-1711
tarihleri aras›nda yap›lm›flt›r. Türbenin üstü, Bursa’daki Sultan ‹kinci
Murad’›n türbesi gibi aç›kt›r. Türbe mimarisi her çeflit süsleri, yaz›lar›,
nak›fllar›,mezar tafllar›, flebekeleri bak›m›ndan, devrinin flaheser bir
örne¤idir.
This tomb comes after the kiosk built for the dispensing of free drinking water at the
rear of Yeni Valide Mosque Complex in Üsküdar Port Square. It is built between 1708
and 1711 together with New Mosque Complex. The top of the tomb is open like the
tomb of Sultan II.Murad’s tomb at Bursa. The architecture of the tomb is a masterpiece
sample of its period with all kind of ornaments, writings, embroideries, tombstones
and networks.
divitçi fleyh mustafa türbesi
divitçi fleyh mustafa tomb
Bu türbe Üsküdar’da fieyh Camii’nin avlusunda ve camii’nin tam
karfl›s›ndad›r. Türbe tafltan yap›lm›flt›r. Üstü çat› örtülüdür. Bu türbe,
camiiyi yapt›ran Aziz Mahmut Hüdayi halifelerinden Devati (Divitçi) Türbesidir.
This tomb is in the courtyard of fieyh Mosque in Üsküdar and the mosque is just
against it. The tomb is built with stone. This is the tomb of Devati (Divitçi) from the
caliphs of Aziz Mahmut Hüdayi nibs who built the mosque.
> Üsküdar Tourism Guide
54
fenayi türbesi (y›ld›zl› türbe)
fenayi tomb (starry tomb)
Türbe, Fenayi Tekkesi Camii’nin önündedir. ‹çinde 1745 tarihinde vefat
eden fleyh Fenayi Ali Efendi’nin ahflap sandukas› bulunmaktad›r. Sultan
lll.Mustafa cami, tekke, dervifl odalar› ve fleyh meflrutalar› ile beraber
1766 tarihinde buray› yenilemifltir. Bu türbeyi son olarak Zeynep Kamil
han›m onarm›flt›r.
The tomb is at the front of
Fenaye Tekkesi Mosque.
There is the wooden
sarcophagus of sheik Fenayi
Ali Efendi who died at 1745.
Sultan III. Mustafa renovated
the mosque, tekke, dervish
rooms and sheikh mortmain
at 1766. The last person to
restore this tomb is Zeynep
Kamil Han›m.
ivaz fakih türbesi
›vaz fakih tomb
Bu aç›k türbe, Büyük Çaml›ca’da flu anda ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
Sosyal Tesisleri’nin bulundu¤u Safa Tepesi’nde Marmara’ya Kad›köy’e,
Bo¤aziçi’ne, Haliç’e ve Topkap› Saray›’na hakim bir yerdedir. ‹vaz Fakih
Sultan l.Osman zaman›nda yaflam›fl, 1335 y›l›nda vefat etmifltir. Kabri
1944 y›l›nda Zeynel Alantar taraf›ndan yapt›r›lm›fl, 1957 y›l›nda belediye
taraf›ndan onar›lm›flt›r.
This tomb is at Safa Hill, where Istanbul Metropolitan Municipality’s Social Facilities
are placed in Büyük Çaml›ca, and overlooking to Marmara, Kad›köy, Bosphorus,
Golden Horn and Topkap› Palace. Ivaz Fakih had lived in the time of Sultan I. Osman
and passed away at 1335. His tomb was built by Zeynel Alantar at 1941 and
renovated by the municipality at 1957.
> Üsküdar Turizm Rehberi
55
karaca ahmet türbesi
This tomb is against the Rodoslu
Ahmet Fethi Pafla Mosque in the
district with the same name with the
tomb. It is built with stone and has a
wooden roof covered with tiles.
Matbah-› Amire officer Ziya Bey had
rebuilt this tomb at 1866.
let’s travel - let’s see
Bu türbe kendi ad›n› verdi¤i semtte Rodoslu Ahmet Fethi Pafla Camii’nin
karfl›s›ndad›r. Tafl yap›, üstü kiremit örtülü ahflap çat›l›d›r. Matbah-› Amire
memuru Ziya Bey, bu türbeyi 1866 tarihinde yeniden yapt›rm›flt›r.
gezelim görelim
karaca ahmet tomb
kavsara türbesi
kavsara tomb
Bu türbe, Çavufldere Caddesi ile Kartal Baba Caddesi’nin birleflti¤i yerde
ve bugün mevcut olmayan Kavsara Tekkesi Mescidi’nin sol taraf›ndad›r.
Türbe tafl yap› kubbelidir. Mescidi yapt›ran Kavsara Mustafa Efendi burada
gömülüdür. Kubbeyi ve camii, Sultan Abdülmecid’in annesi Bezmialem
Valide Sultan 1841 y›l›nda tamir ettirmifltir. Kitabesinde Kavsara Baban›n
1753 tarihinde vefat etti¤i anlafl›lmaktad›r.
This tomb is placed at the point where
Çavufldere Street and Kartal Baba Street
meet and on the left side of the Kavsara
Tekkesi Masjid which does not exist
today. The tomb has a stone structure
dome. Kavsara Mustafa Efendi, who built
the masjid, is buried here. Bezmialem
Valide Sultan, the mother of Sultan
Abdül-mecit, renovated the dome and
the mosque at 1841. It’s been understood
from the epitaph that Father Kavsara
has died at 1753.
> Üsküdar Tourism Guide
56
nakkaflbaba türbesi
nakkaflbaba tomb
Bu aç›k türbe Kuzguncuk’un kuzey bat›s›nda kendi ad›n› verdi¤i
mezarl›ktad›r. Nakkafl Baba, Yavuz Sultan Selim’in Çald›ran seferinden
dönüflü esnas›nda Tebriz’den getirdi¤i sanatkarlardan biridir. Türbe, 1995
y›l›nda Üsküdar Belediyesi taraf›ndan restore edilmifltir.
This open tomb is in the graveyard with the same name in the north west of
Kuzguncuk. Father Nakkafl is one of the craftsmen that Yavuz Sultan Selim brought
from Tebriz during the return from Çald›ran campaign. The tomb is restored by
Üsküdar municipality at 1995.
zeynep kamil türbesi
zeynep kamil tomb
Bu türbe Zeynep Kamil Hastanesi’nin bahçesindedir. Türbe muntazam
kesme tafltan yap›lm›flt›r. Kubbelidir. Yusuf Kamil Pafla’n›n han›m› Zeynep
Han›m, M›s›r Valisi Kavalal› Mehmet Ali Pafla’n›n ikinci k›z›yd›. Türbede
Zeynep Kamil ailesinin 47 parça k›ymetli eflyas› da camekanlar içinde
teflhire konulmufltur.
This tomb is in the garden of Zeynep Kamil Hospital. The tomb was built with regular
cut stone. It has a dome. Zeynep Kamil Han›m was the second daughter of Egypt
Overnor Kavalal› Mehmet Ali Pafla and the wife of Yusuf Kamil Pafla. In the tomb,
also 47 pieces of valuable articles of Zeynep Kamil family is exhibited.
> Üsküdar Turizm Rehberi
57
kervansaraylar - hanlar
atik valide sultan caravanserai
Sultan lll.Murad’›n annesi Nurbanu Sultan cami, medrese, darulhadis,
tekke, imaret, daruflflifa, darülkurra mektep ve çifte hamamdan oluflan
külliyesi aras›ndad›r. 1583 tarihinde yap›lm›flt›r. Mimar Sinan’›n eserleri
aras›nda say›l›r. Burada çok önemli konuklar a¤›rlan›r, alimler, flerifler,
bilginler ve hat›r› say›l›r misaf›rlere tahsis edilirdi.
let’s travel - let’s see
atik valide sultan kervansaray›
gezelim görelim
Caravanserais – inns
It is in the complex constituted of
Nurbanu Sultan (mother of Sultan
III. Murad) mosque, Medressah,
darulhadis, tekke, soup kitchen,
daruflflifa, darülkurra school and
double Turkish Bath. It is built in 1583.
It is respected as one of the works
of Mimar Sinan. Very important
guests were entertained in here and
allocated for scholars, sheriffs,
scientists and respected guests.
muytap han› (han-› sebil)
muytap ›nn (han- sebil)
Balaban iskelesi civar›nda, Yeni Cami ‹mareti’nin bitifli¤inde idi. Bugün
bulundu¤u arsada duvar ç›k›nt›lar› hala görülmektedir.
It was around Balaban pier, next to New Mosque soup kitchen. Today, the salient
parts of the walls still can be seen in the vacant lot.
> Üsküdar Tourism Guide
58
çeflmeler - sebiller
fountains – sebils
III. ahmet çeflmesi
III. ahmet fountain
III.Ahmet zaman›nda çeflme yap›m›na oldukça
ehemmiyet verilmifl olup, bugün ‹skele
Meydan›’nda bulunan meflhur çeflme 172829 tarihinde infla edilmifltir. Bu çeflme deniz
kenar›ndayd›. Sonradan meydan aç›l›rken
çeflme ve haziresi sökülerek bu günkü yerine
getirildi. Mermer yalaklar›, sersebilleri
suluklar› k›r›lm›flt›. Suyu kesilmiflti. Geri çekme
ifli yap›l›rken bunlar tamir edilmifltir. Som
mermerden yap›lan çeflme dört yüzlüdür.
Köflelerde gömme halinde ifllenmifl burma
sütuncuklar görülür. Musluklar›n yanlar›n›
içlerinde güller bulunan kabartma vazolar,
geometrik flekiller süsler.
A special importance was given to fountain construction in the period of III. Ahmet
and the famous fountain placed in Pier Square today was built between 1728 and
1729. This fountain was near the sea. Then it was taken to the place where it is today
by dismantling the fountain while the square was opening. Its marble basins, sersebils
and water cups were broken. Its water was cut off. Those were repaired while pulling
back process continued. The fountain made of pure marble has four faces. There
are processed twisted small columns in the corners. Relief vases with roses and
geometrical shapes decorate the sides of the faucets.
ahmediye sebili
ahmediye sebil
Bu sebil,Ahmediye Mahallesinde tersane emini Eminzade Ahmet A¤a’n›n
cami, medrese, dershane, kütüphane ve çeflmelerden oluflan manzumesi
aras›ndad›r. fiair Salim’in kitabesinden sebilin 1722 y›l›nda Eminzade Hac›
Ahmet A¤a taraf›ndan yapt›r›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. Çeflme Sultan lll.Ahmet
ve Sadrazam Nevflehirli ‹brahim Pafla devrinin flaheser yap›tlar›ndan biridir.
This sebil is within the complex of shipyard trustworthy Eminzade Ahmet A¤a’s
mosque, Medressah, classroom, library and fountains at Ahmediye District. It is
been understood from the epitaph of Poet Salim that this sebil was built by Eminzade
Hac› Ahmet A¤a at 1722. The fountain is one of the masterpieces of Sultan III. Ahmet
and Sadrazam Nevflehirli ‹brahim Pafla period.
> Üsküdar Turizm Rehberi
59
k›s›kl› çeflmesi
This fountain is under the
K›s›kl› Mosque at K›s›kl›
Square. It is built by Sultan III.
Murat’s man who built the
K›s›kl› Mosque. The fountain
is renovated at 1914. There is
a pretty sülüs epitaph of Hattat
Ömer Vasf› within a frame
decorated with geometrical
shapes.
let’s travel - let’s see
Bu çeflme K›s›kl› Meydan›’nda K›s›kl› Camii’nin alt›ndad›r. K›s›kl› Camii’ni
yapt›ran Sultan lll.Murat’›n Bostanc›bafl›s› yapt›rm›flt›r. Çeflme 1914
tarihinde yenilenmifltir. Geometrik kabartmalar›n süsledi¤i bir çerçeve
içinde Hattat Ömer Vasf›’n›n güzel sülüsü ile yaz›lm›fl bir kitabe vard›r.
gezelim görelim
k›s›kl› fountain
kuru çeflme
kuru fountain
Çeflme, Tunusba¤› Caddesi’nde, Karacaahmet’in Kuflba¤› Mezarl›¤›’n›n
yolafl›r› bat› güneyi karfl›s›nda köfle bafl›ndad›r.Kefeki tafl›ndan yap›lm›flt›r.
Kemerlidir, üstünde güzel bir ta’lik ile üç sat›r halinde bir kitabesi vard›r.
Kitabeden 1887 tarihinde yap›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. Çeflmeyi yapt›ran kad›n
ad›n› vermemifltir.
The fountain is on the south west side of the Kuflba¤› Graveyard of Karacaahmet
at Tunusba¤› Street. It’s built with travertine stone. It has arched and there is a ta’lik
and three rows epitaph on it. It’s been understood from the epitaph that it is built
at 1887. The name of the lady that built the fountain is not given.
> Üsküdar Tourism Guide
60
sultan III. selim çeflmesi
sultan III. selim fountain
Bu çeflme Çiçekçi’de Harem ‹skele soka¤›n›n bafl›nda ve köflededir. Çeflme
mimarisinin flaheser bir örne¤idir. Arkas›nda su deposu vard›r. Çeflme
som mermerden yap›lm›flt›r. Üstünde, Sultan Selim’in muhteflem bir
tu¤ras› vard›. Üstünde nefis bir ta’lik yaz› bulunmaktad›r. Bu yaz›da
çeflmenin yap›l›fl tarihi H.1217 olarak verilmektedir.
This fountain is in the corner of the Harem ‹skele Street at Çiçekçi. It is a masterpiece
of fountain architecture. There is water depot on the rear side. The fountain is built
with pure marble. There was a perfect signature of Sultan Selim on it. There is
excellent ta’lik writing on it. In this writing, the construction date of the fountain is
given as H.1217.
abbas a¤a (a¤alar bafl›) çeflmesi
abbas a¤a (a¤alar bafl›) fountain
Toptafl› Caddesi’nde Ferah Soka¤› bafl›ndad›r.Kesme tafltan yap›lm›fl olan
çeflme Darüssaade a¤alar›n›n bafl› Abbas A¤a taraf›ndan 167l tarihinde
tamamlanm›flt›r.
It is in the beginning of Ferah Avenue at Topbafl› Street. The fountain built with cut
stone was completed by the head of Darüssaade masters Ahmet A¤a at 1671.
> Üsküdar Turizm Rehberi
61
Aflç›bafl› Mahallesi’nde Hünnap Soka¤›’n›n bafl›nda Arakiyeci
Camii’nin karfl›s›ndad›r. Kefeki tafl›ndan yap›lm›fl olan çeflme
Valide Sultan’›n bafla¤as› Abbas A¤a taraf›ndan 1669 tarihinde
yapt›r›lm›flt›r.
It is against the Arakiyeci Mosque at the beginning of Hünnap Street of
Aflç›bafl› District. The fountain built with travertine stone was built by Abbas
A¤a, the head master of Valide Sultan, at 1669.
let’s travel - let’s see
abbas a¤a (darüssaade a¤as›) fountain
gezelim görelim
abbas a¤a
(darüssaade a¤as›) çeflmesi
ac› çeflme
ac› fountain
Toptafl› Caddesi’nde Sokullu Mehmet Pafla ‹lkö¤retim Okulu’nun alt
taraf›ndad›r. Ac› suyu yaz k›fl akar. Çeflmeyi,Topçu Kaymakam› Emin
Bey’in 1854 tarihinde yeniledi¤i anlafl›lmaktad›r.
It is in the below part of Sokullu Mehmet Pafla Elementary Education School at
Toptafl› Street. Its bitter water flows both in summer and winter. It’s been understood
that the fountain was renovated by Topçu Kaimakam Emin Bey at 1854.
a¤a çeflmesi
a¤a fountain
Kefçe Dede Mahallesi’nde A¤a
Camii’nin alt›ndad›r. Çeflmeyi Sultan
Ahmet Han’›n kethüdas› olan Malatya’l›
Dervifl ‹smail Mehmet A¤a yapt›rm›flt›r.
Kitabesine göre 1617 tarihinde infla
edilmifltir.
It is in the below part of A¤a Mosque at
Kefçe Dede District. The fountain was built
by Dervifl ‹smail Mehmet A¤a from Malatya,
the chief steward of Sultan Ahmet Han.
According to its epitaph, the fountain was
built at 1617.
> Üsküdar Tourism Guide
62
aslana¤a çeflmesi
aslana¤a fountain
Sultantepe’de Elmasç› Soka¤› karfl›s›nda Servilik Caddesi’ndedir. Kefeki
tafl›ndan yap›lm›flt›r. Çeflme Valide Sultan kethüdas› olan Arslan A¤a
taraf›ndan 1650 tarihinde bina edilmifltir.
It is at Servilik Avenue across the Elmasç› Street at Sultantepe. It is built with
travertine stone. The fountain was built by Arslan A¤a, man of Valide Sultan, at 1650.
atik valide çeflmeleri
atik valide fountains
Atik Valide Camii’nin üç taraf›ndad›r. Mimar Sinan, 1583 y›l›nda Nurbanu
Sultan ad›na cami ile beraber yapt›rm›flt›r.
It is on the three sides of Atik Valide Mosque. It was built by Mimar Sinan on behalf
of Nurbanu Sultan together with the mosque at 1583.
ayazma çeflmesi
ayazma fountain
Üsküdar Ayazma Camii avlusunun sol köflesindedir. Som mermerden
yap›lm›fl olup, ‹stanbul’da görülmemifl bir özelli¤e sahiptir. Sultan
lll.Ahmet’in o¤lu Sultan lll.Mustafa taraf›ndan 1760 tarihinde yapt›r›lm›flt›r.
It is on the left side of the courtyard of Üsküdar Ayazma Mosque. It is built with
pure marble and has an unseen property in Istanbul. It is built by Sultan III. Mustafa,
son of Sulten III. Ahmet, at 1760.
ayfle sultan çeflmesi
ayfle sultan fountain
‹mrahor Camii’nin karfl›s›ndad›r.Ayna tafl› yekpare som mermerdir. Bu
çeflmeyi Ayfle Sultan 1695 tarihinde yapt›rm›flt›r.
It is across the ‹mrahor Mosque. It is built of sextant stone. This fountain was built
by Ayfle Sultan at 1695.
> Üsküdar Turizm Rehberi
63
aziz hüdayi çeflmesi
It is on the left of the bottom door of the courtyard of Aziz Hüdayi Mosque, the second
of the two fountains below the imam mortmain. It is built with regular cut stone. It
is been understood from the epitaph that it was built at 1623. Sultan Abdülmecid
renovated this fountain while renovating Hüdayi Complex.
let’s travel - let’s see
Aziz Hüdayi Camii’nin avlusunun alt kap›s›n›n solunda, imam meflrutas›n›n
alt›ndaki iki çeflmeden ikincisidir. Muntazam kesme taflla yap›lm›flt›r.
Kitabesinden 1623 y›l›nda yap›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. Sultan Abdülmecid,
Hüdayi Külliyesi’ni yenilerken bu çeflmeyi de yenilemifltir.
gezelim görelim
aziz hüdayi fountain
baflkad›n çeflmesi
baflkad›n fountain
‹mrahor Camii’nin solunda Rüstem Pafla Mektebi’nin karfl›s›ndad›r. Bu
çeflme 1728 y›l›nda lll.Ahmet’in baflkad›n› Emetullah Kad›n taraf›ndan
yapt›r›lm›flt›r.
It is on the left side of ‹mrahor Mosque and across the Rüstem Pafla School. This
fountain was built by Emetullah Kad›n, the head woman of III. Ahmet, at 1728.
> Üsküdar Tourism Guide
64
benlizade çeflmesi
benlizade fountain
Büyük Çaml›ca’da Subafl› Mesiresi’nde, Sultan 4.Mehmet çeflmesinin
solunda, bir set üzerinde olup suyu yoktur. Bu çeflme 1797 tarihinde
Mekke Kad›s› Ahmet Raflid Efendi taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Yaz›s›n›
Benlizade Mustafa fiemsettin yazm›flt›r.
It is on a set on the left of Sultan 4. Mehmet fountain at Subafl› Spot of Büyük Çaml›ca
and it has no water. This fountain was built by the Kadi of Mecca, Ahmet Raflid Efendi,
at 1797. The writing was written by Benlizade Mustafa fiemsettin.
beylik çeflmesi
beylik fountain
Selimiye K›fllas›’n›n alt›nda Harem ‹skelesi Caddesi’nin üstündedir. Büyük
ve muhteflem bir çeflmedir. Bu çeflmede Selimiye K›fllas›’ndaki süvari
askerlerinin atlar› sulan›rd›. Çeflme Sultan Abdülmecid taraf›ndan 184l
tarihinde infla ettirilmifltir.
It is at Harem Pier Street below Selimiye Barracks. It is a big and magnificent
fountain. The horses of cavalrymen of Selimiye Barracks were watered at this
fountain. The fountain was built by Sultan Abdülmecid at 1841.
bulgurlu çeflmesi
bulgurlu fountain
Bulgurlu Camii’nin sa¤›nda asfalt üzerindedir. Muntazam kesme taflla
yap›lm›fl olup devrinin mimarisinin en güzel örneklerinden biridir. Teberdar
Mehmet A¤a taraf›ndan 1875 tarihinde yap›lm›flt›r.
It is on the asphalt at the right side of Bulgurlu Mosque. It is built with cut stone and
it is one of the masterpieces of its period. it is built by Teberdar Mehmet A¤a at 1875.
> Üsküdar Turizm Rehberi
65
Fenayi Ali Efendi Dergah›’n›n karfl›s›ndayd›. 1723 tarihinde Varadin
savafl›nda flehid olan Hac› Ahmet Pafla ad›na yap›lm›flt›r. Çeflme, devrinin
en mükemmel örne¤iydi.
It was across the Fenayi Ali Efendi Dervish Lodge. It was built by Hac› Ahmet Pafla,
who died at the war of Varadin, at 1723. The fountain was the most perfect sample
of its time.
let’s travel - let’s see
çavuflbafl› seyyid ahmet pafla fountain
gezelim görelim
çavuflbafl› seyyid ahmed pafla
çeflmesi
çavufl hasan çeflmesi
çavufl hasan fountain
Eski Valide Bimarhanesi’nin solundaki bu çeflmeyi çavufl Hasan 1598
tarihinde yapt›rm›flt›r.
The fountain on the left of former Valide Bimarhane was built by sergeant Hasan
at 1598.
damat ibrahim pafla çeflmesi
damat ibrahim pafla fountain
Uncular caddesi’nde köfle bafl›ndad›r. Genifl ve çok güzel ahflap saçakl›d›r.
Nevflehirli ‹brahim Pafla ad›na 1728 tarihinde tamamen mermerden
yap›lm›flt›r.
It is at the corner of Uncular street. It is wide and has very beautiful wooden eaves.
It is built completely with marble at 1728 in the name of Nevflehirli ‹brahim Pafla.
> Üsküdar Tourism Guide
66
devattar mehmet pafla çeflmesi
devattar mehmet pafla fountain
Kandilli’de fieytan Ak›nt›s›,Ak›nt›
Burnu’nda 1765 tarihinde Aflç›
Mehmet Paflazade Sadrazam
Devattar Mehmet Pafla ad›na
yap›lm›flt›r.
It was built in the name of Aflç› Mehmet
Paflazade Sadrazam Devattar Mehmet
Pafla in 1765 at Devil’s Flow, Flow Cape
of Kandilli.
hatice sultan çeflmesi
hatice sultan çeflmesi
Harem’de, Karl›k Bay›r›’ndan Do¤anc›lar’a giderken yolun sa¤›ndad›r.
Çeflme iki s›ra tu¤la ve muntazam kesme taflla yap›lm›flt›r. Kitabesine
göre Sultan lV.Mehmed’in k›z› Hatice Sultan ad›na 1764 tarihinde infla
edilmifltir.
It is on the right side of the road at Harem going to Karl›k Bay›r› from Do¤anc›lar.
The fountain is built with two rows of bricks and regular cut stone. According to its
epitaph, it was built for Hatice Sultan, daughter of Sultan IV. Mehmed, at 1764.
> Üsküdar Turizm Rehberi
67
haf›z isa a¤a çeflmesi
It is on the street of Miskinler Tekke at Karacaahmet. There is calligraphy of famous
calligrapher Mustafa Rak›m on it. The fountain was built by Haf›z ‹sa A¤a, the Treasure
deputy of II. Mahmud, at 1811.
let’s travel - let’s see
Karacaahmet’te Miskinler Tekkesi soka¤›ndad›r. Üzerinde ünlü hattat
Mustafa Rak›m’›n hatt› vard›r. Çeflme, Sultan ll.Mahmud’un Hazine vekili
Haf›z ‹sa A¤a taraf›ndan 1811 tarihinde yapt›r›lm›flt›r.
gezelim görelim
haf›z isa a¤a fountain
hasan pafla çeflmesi
hatice sultan fountain
Do¤anc›lar’da Nasuhi Tekkesi önünde park›n karfl›s›ndad›r. Çeflmeyi,
Moral› Damat Sadrazam Hasan Pafla 1683 tarihinde yapt›rm›flt›r.
It is across the park in front of the Nasuhi Tekke at Do¤anc›lar. The fountain was
built by Moral› Damat Sadrazam Hasan Pafla at 1683.
ibnül emin ahmet a¤a çeflmesi
ibnül emin ahmet a¤a fountain
Gündo¤umu Caddesi’nde caddenin ‹nadiye Mektebi Soka¤› ile birleflti¤i
yerdedir.Çeflmeyi Ahmediye Külliyesi’nin banisi Eminzade Ahmet A¤a 1721
tarihinde yapt›rm›flt›r.
Gündo¤umu Caddesi’nde caddenin ‹nadiye Mektebi Soka¤› ile birleflti¤i
yerdedir.Çeflmeyi Ahmediye Külliyesi’nin banisi Eminzade Ahmet A¤a 1721 tarihinde
yapt›rm›flt›r.
> Üsküdar Tourism Guide
68
mahmub a¤a çeflmesi
mahmub a¤a fountain
Nakkafltepe ‹lkokulu’nun önünde ve Emine Sultan Saray›’n›n karfl›s›ndad›r.
Som mermerden yap›lan çeflme 1915 tarihinde Abdülmecit’in flehzadeli¤i
zamam›ndaki bafl a¤as› Mahbub A¤a ad›na yap›lm›flt›r.
It is in front of Nakkafltepe elementary school and across the Emine Sultan Palace.
The fountain is made of pure marble and was built in the name of Mahmub A¤a, the
head master of Abdülmecit at his prince period, at 1915.
matbah emini hac› halil
efendi çeflmesi
matbah emini hac› halil efendi fountain
Selams›z caddesi ile Toygar Hamza Soka¤›n›n birleflti¤i yerdedir. Matbah
Emini Kayserili Hac› Halil Efendi taraf›ndan 1707 tarihinde yapt›r›lm›flt›r.
Hac› Halil Efendi Üsküdar’da üç çeflme daha yapt›rm›flt›r. Çeflme 1995
y›l›nda Üsküdar Belediyesi taraf›ndan tamir ettirilmifltir.
It is at the conjunction of Selams›z street and Toygar Hamza street. It was built by
Matbah Emini Hac› Halil Efendi from Kayseri at 1707. Hac› Halil Efendi built three
more fountains at Üsküdar. The fountain has been renovated by Üsküdar Municipality
at 1995.
mehmed pafla çeflmesi
mehmed pafla fountain
Hayrettin Çavufl Mahallesi’nde Toptafl› Caddesi üzerinde olan çeflme,
mermerden yap›lm›flt›r. Banisi Sadrazam Damat Nevflehirli ‹brahim
Pafla’n›n o¤lu Mehmet Pafla olup 1728 tarihinde infla edilmifltir.
The fountain at Toptafl› Street of Hayrettin Çavufl District was made of marble. The
fountain was built by Mehmet Pafla, son of Sadrazam Damat Nevflehirli ‹brahim
Pafla, at 1728.
> Üsküdar Turizm Rehberi
69
mihrimah sultan çeflmesi
The first one is under the Mihrimah School at Selman A¤a street at the kiblah
direction of Mihrimah Mosque. The fountain was built at 1550 and renovated by
Sultan II. Mahmud at 1831. The second one is on the pier side of the mosque. It was
built 133 years after the construction of the mosque, 1681, with foundation incomes
by trustees.
let’s travel - let’s see
‹lki Mihrimah Camii’nin yol afl›r› k›ble taraf›nda Selman A¤a caddesinde
Mihrimah Mektebi’nin alt›ndad›r. Çeflme 1550 tarihinde yapt›r›lm›fl olup
1831 tarihinde Sultan ll.Mahmud taraf›ndan tamir ettirilmifltir. ‹kincisi
camiin iskele taraf›ndad›r. Camiin inflas›ndan 133 y›l sonra 1681 tarihinde,
vak›f gelirleriyli, mütevellileri taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r.
gezelim görelim
mihrimah sultan fountain
> Üsküdar Tourism Guide
70
su deposu, terazisi
ve maksemleri
Water depot, gauge and distributor
ibrahim pafla su deposu
ibrahim pafla water depot
Kartal Baba Sokak’ta muntazam taflla yap›lm›fl bir su deposu vard›r. Bu
depo Sultan lll.Ahmet’in sadrazam› Nevflehirli ‹brahim Pafla’n›n
Kay›flda¤›’ndan getirtti¤i suyun da¤›tma yeri olup 1728 y›l›nda yap›lm›flt›r.
There is water depot built with regular stone at Kartal Baba Street. This depot is the
distribution place of the water brought from Kay›flda¤› by Nevflehirli ‹brahim Pafla,
sadrazam of Sultan III. Ahmet, at 1728.
flerefabad maksemi
flerefabad distributor
Yap›ld›¤› devir mimarisinin flaheser ve eflsiz “su taksim yeri”dir.
Do¤anc›lar’dan ‹mrahor’a giden yolun solundad›r. Kubbeli maksem, bir
s›ra kal›n mermer ve iki s›ra tu¤la ile yap›lm›flt›r. Kitabesinden H.1144
y›l›nda yap›ld›¤› anlafl›lan maksem, fierefabad Kasr›’n›n ve Üsküdar’daki
di¤er baz› sebillerin de suyunu karfl›lar.
It is a masterpiece and unique water distribution place of the period it was built.
It is on the left of the road from Do¤anc›lar to ‹mrahor. The distributor with dome
is built with one row thick marble and two rows of bricks. It is understood from the
epitaph that it was built at H.1144 and provides the water of some sebils at fierefabad
Summer House and Üsküdar.
> Üsküdar Turizm Rehberi
71
su terazileri
let’s travel - let’s see
K›s›kl› Caddesi üzerinde, Avc› Kaz›m Soka¤›’n›n bafl›nda kesme tafltan
yap›lm›fl su terazisi. ‹brahim Pafla su Terazisi, ‹mrahor Camii’nin k›ble
taraf›nda sonradan çimento ile s›vanm›fl su terazisi.
Duvardibi Su Terazisi, Karacaahmet Mezarl›klar›’ndan Kuflba¤› Mezarl›¤›’n›n
köflesindedir. ‹ki s›ra tu¤la ve bir s›ra kesme taflla yap›lm›flt›r. Üstünde
zarif bir kubbeci¤i vard›r.
‹brahim Pafla Su Terazisi, Selami Ali Efendi Caddesi ile Kassam Çeflme
Soka¤›’n›n köflesindedir.
Kap›a¤as› Su Terazisi, 15 metre yüksekli¤inde kesme tafl ve tu¤la hat›ll›d›r.
Selimiye Su Terazisi, Selimiye K›fllas› içindedir.
gezelim görelim
water gauges
The water gauge built with regular cut stone at the beginning of Avc› Kaz›m Avenue
on K›s›kl› Street. The water gauge plastered with cement on the kiblah direction of
‹mrahor Mosque, ‹brahim Pafla water gauge.
Duvardibi water gauge is on the corner of Kuflba¤› graveyard of Karacaahmet
graveyard. It was built with two rows of bricks and one row cut stone. There is an
elegant, small dome on it.
Ibrahim Pafla water gauge is at the corner of Selami Ali Efendi Street and Kassam
Çeflme Street.
Kap›a¤as› water gauge has cut stone and bricks of 15 meters high. Selimiye water
gauge is within the Selimiye Barracks.
> Üsküdar Tourism Guide
72
korular
groves
vahdettin korusu
vahdettin grove
Üsküdar, Kuleli Mahallesinde bulunan koru, yaklafl›k 5 hektar yüzölçümüne
sahiptir. Korudaki ilk yap› Köçeo¤lu Köflkü olarak bilinen köflk 1800 y›l›nda
yap›lm›flt›r. Sultan Abdulmecit koruyu ve köflkü sat›nalarak o¤lu fiehzade
Kemalettin Efendiye vermifltir. II. Abdulhamit devrinde köflk ve koru
fiehzade Vahdettin Efendiye Geçmifltir.
The grove at Kuleli District of Üsküdar has approximately 5 hectares of area. The
Köçeo¤lu Kiosk was built at 1800 and it is the first building in the grove. Sultan
Abdülmecit purchased the grove and the kiosk and gave them to his son, fiehzade
Kemalettin Efendi. In the period of II. Abdülhamit, the kiosk and the grove had passed
to fiehzade Vahdettin Efendi.
üryanizade cemil molla korusu
üryanizade cemil molla grove
Üsküdar, Abdullah A¤a Mahallesi, Nakkafltepe Mezarl›¤› ile Gümüflyolu
aras›nda kalan a¤açl›k aland›r. Yüzölçümü yaklafl›k 9 hektard›r.
It is the grove area between Üsküdar, Abdullah A¤a District, Nakkafltepe Graveyard
and Gümüflyolu. Its area is approximately 9 hectares.
münir bey korusu
münir bey grove
Üsküdar, Kuzguncuk semtindedir. Devlet Demir Yollar›n›n mülkiyetindedir.
Alan› yaklafl›k 2.5 hektard›r.
It is at Kuzguncuk district of Üsküdar. It is in the possession of State Railways. Its
area is approximately 2.5 hectares.
> Üsküdar Turizm Rehberi
73
fethi pafla korusu
It is a grove starting from the north of Üsküdar and ending at the hill of Kuzguncuk.
It gets its name from Marshal of Tophane, Fethi Ahmet Pafla. Its area is 16 hectares
and the possession belongs to Metropolitan Municipality.
let’s travel - let’s see
Üsküdar’›n kuzeyinden bafllayarak bütün s›rt ve dik yamaçlar› kaplayarak
Kuzguncuk tepesinde nihayet bulan korudur. Ad›n› Tophane Müfliri Fethi
Ahmet Pafladan alm›flt›r. Yüzölçümü 16 hektar olan korunun mülkiyeti
Büyükflehir Belediyesine aittir.
gezelim görelim
fethi pafla korusu
demira¤ korusu
demira¤ grove
Üsküdar, Pafla Liman› üstünde, Fethi Pafla Korusunun devam›d›r. Fethi
Pafla Korusundan bir duvarla ayr›lm›flt›r. Özel mülkiyettir yüzölçümü 10
hektard›r.
It is the continuation of Fethi Pafla Grove at Üsküdar Pafla Port. It is separated from
Fethi Pafla Grove with a wall. It is a private ownership and the area is 10 hectares.
abdülmecid efendi korusu
abdülmecid efendi grove
Üsküdar Ba¤larbafl›’nda, Nakkafltepe’ye ve Beylerbeyi’ne do¤ru alçalan
hafif meyilli bir a¤açl›k aland›r. Yüzölçümü 6.5 hektard›r. Korunun mülkiyeti
Yap› Kredi Bankas›na aittir.
It is the grove declining from Nakkafltepe to Beylerbeyi at Üsküdar Ba¤larbafl›. Its
area is 6.5 hectares. The possession of the grove belongs to Yap› Kredi Bank.
> Üsküdar Tourism Guide
74
hüseyin avni pafla korusu
hüseyin avni pafla grove
Üsküdar, Hac› Hesna Hatun Mahallesi, Pafla Liman› Caddesi üzerindedir.
Fethi Pafla ve Demira¤ Korular›n›n devam›d›r. Demira¤ Korusundan bir
duvar ile ayr›l›r. Korunun yüzölçümü 4.45 hektard›r. ‹çerisinde iki eski
eser kal›nt›s›, su sarn›çlar› ve su kuyular› vard›r.
It is on Üsküdar, Hac› Hesna Hatun District, Pafla Port Street. It is the continuation
of Fethi Pafla and Demira¤ Groves. It is separated from Demira¤ Grove with a wall.
The area of the grove is 4.5 hectares. There are two ancient monument ruins, water
cisterns and water wells inside.
flehzade yusuf izzettin
efendi korusu
flehzade yuzuf izzettin efendi grove
Üsküdar, Büyük Çaml›ca Tepesi eteklerinde bulunur. Yüzölçümü 2.2
hektard›r. Önceleri Sultan II.Mahmut’un Hekimbafl›s› Abdulkadir Molla bu
araziye sahip olmufl daha sonra Sultan Abdulmecid’in gözdesi Tiryal
Han›ma geçmifltir. Tiryal Han›m da koruyu o¤lu gibi sevdi¤i Yusuf ‹zzettin
Efendiye vermifltir.
It is at the foot of Büyük Çaml›ca Hill at Üsküdar. Its area is 2.2 hectares. At first
Abdülkadir Molla, the head physician of Sultan II. Mahmut, owned this area and then
it is passed to the favorite of Sultan Abdülmecit; Tiryal Han›m. Tiryal Han›m has
given the land to Yusuf ‹zzettin Efendi who she loves as her son.
> Üsküdar Turizm Rehberi
75
küçük çaml›ca korusu
It is 4 kilometers east of Üsküdar settlement, a grove on one of the two famous hills
of Istanbul. Küçük Çaml›ca, which is closer to Adalar direction, is at 227 m. height.
It is served as an open public park and recreation field.
let’s travel - let’s see
Üsküdar yerleflmesinin 4 kilometre do¤usunda, ‹stanbul’un ünlü iki
tepesinden birisi üzerindeki a¤açl›k aland›r. Adalar yönüne daha yak›n
olan Küçük Çaml›ca 227 m. yüksekliktedir. Günümüz de halka aç›k park
ve rekreasyon alan› olarak hizmet vermektedir.
gezelim görelim
küçük çaml›ca grove
adile sultan valide ba¤›
adile sultan valide vineyard
Üsküdar’da Kofluyolu ile Altunizade aras›nda oldukça hafif meyilli bir arazi
üzerinde insan eme¤i ile oluflturulmufl bir a¤açl›k aland›r. Yaklafl›k 10
hektar büyüklü¤ünde bir yüzölçüme sahiptir. Koru ad›n›, 1853 y›l›nda
Sultan Abdulaziz taraf›ndan küçük k›z kardefli Adile Sultan için yapt›rd›¤›
Adile Sultan Kasr›ndan almaktad›r. Koru içinde ayr›ca Sultan Abdulaziz
taraf›ndan yapt›r›lm›fl bir de av köflkü vard›r.
It is a grove formed with human work on a slope land between Kofluyolu and
Altunizade at Üsküdar. It has an area of approximately 10 hectares. The grove gets
its name from Adile Sultan Summer House built by Sultan Abdulaziz at 1853 for
his sister Adile Sultan. There is also a hunt kiosk in the grove built by Sultan
Abdulaziz.
> Üsküdar Tourism Guide
76
mezarl›klar
graveyards
‹stanbul’un ve Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun en eski mezarl›klar› Üsküdar’da
bulunmaktad›r. Bunlardan baz›lar› flunlard›r.
The oldest graveyards of Istanbul and Ottoman Empire are placed at Üsküdar. Some
of them are:
ayr›l›k çeflmesi mezarl›¤›
ayr›l›k çeflmesi graveyard
Mezarl›k, ‹brahima¤a Camii civar›nda ve Sarayard› sokak üzerindedir.
Ad›na buradaki çeflmeden alm›flt›r.
The graveyard is near to ‹brahima¤a Mosque and on Sarayard› street. It gets its
name from the fountain there.
bülbülderesi mezarl›¤›
bülbülderesi graveyard
Mezarl›k, Bülbüldere mevkiinde Fevziye
Camii’nin hemen yan›ndan bafllayarak
Selams›z Tepesine kadar uzan›r. Fevziye
Camii’nin 1883 tarihinde kuruluflundan
sonra iki k›sma ayr›lan mezarl›¤›n, ikinci
k›sm›na Selanikliler gömülmeye
bafllad›¤›ndan Selanikliler Mezarl›¤›
diye de adland›r›lmaktad›r.
The graveyard starts from Fevziye Mosque at Bülbüldere location and goes over to
Selams›z Hill. The second part of the graveyard, which has separated into two parts
after the foundation of Fevziye Mosque at 1883, is called as Selanik Graveyard after
the people from Selanik started to be buried in here.
çakalda¤› mezarl›¤›
çakalda¤› graveyard
Mezarl›k, Ümraniye ile K›s›kl› aras›nda ve Alemda¤ Caddesi üzerindedir.
The graveyard is between Ümraniye and K›s›kl› and on Alemda¤ Street.
> Üsküdar Turizm Rehberi
77
haydar pafla ingiliz mezarl›¤›
The graveyard is on the high sheer cliff between Haydarpafla Military Hospital and
the sea. The soldiers and officers of England and some other countries died at
Haydarpafla Military Hospital and Selimiye Barracks during Crimea War are buried
in here.
let’s travel - let’s see
Mezarl›k, Haydarpafla Askeri Hastanesi ile deniz aras›nda bulunan yüksek
yer üzerindedir. Burada K›r›m Harbi s›ras›nda Haydarpafla Askeri Hastanesi
ve Selimiye K›fllas›’nda ölen ‹ngiliz ve di¤er baz› devletlerin asker ve
subaylar› gömülüdür.
gezelim görelim
haydar pafla english graveyard
karacaahmet mezarl›¤›
karacaahmet graveyard
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun en
büyük ve en eski kabristan› olup,
ortalama 150 milyon insan›n
ebedi istirahatgahi oldu¤u
tahmin edilmektedir. Kabristan
12 parsele ayr›lm›flt›r. Bu
parseller fiehitlik, Seyyid Ahmet
Deresi, ‹ranl›lar Mescidi,
Harmanl›k, Miskinler Zaviyesi,
Ayasofyal›lar, Üçler Çeflmesi,
Yüksek Kald›r›m, Taz›c›lar
Ko¤uflu, Kayg›s›z Baba,
Hattatlar olarak adland›r›l›r.
Mezar tafllar›n›n flekilleri ve hat
tarihi muhtevas› itibar›yle büyük
bir ehemmiyet tafl›yan mezarl›k,
servileri ile meflhur olup, içinde
ad›n› ald›¤› Karacaahmet Sultan
Türbesi ile birlikte bir çok
meflhur flahsiyetin türbeleri
bulunmaktad›r.
It is the biggest and oldest cemetery of the Ottoman Empire. It is estimated that
there are 150 millions of people buried in here. The cemetery is separated into 12
parcels. These parcels are named as fiehitlik, Seyyid Ahmet Deresi, ‹ranl›lar Mescidi,
Harmanl›k, Miskinler Zeviyesi, Ayasofyal›lar, Üçler Çeflmesi, Yüksek Kald›r›m,
Taz›c›lar Ko¤uflu, Kayg›s›z Baba and Hattatlar. The graveyard with having a great
importance with the shapes of gravestones and their calligraphies, it is famous with
its cypresses, and also there are the tombs of many famous people together with
Karacaahmet Sultan Tomb that it gets its name from.
> Üsküdar Tourism Guide
78
kandilli mezarl›¤›
kandilli graveyard
Bu mezarl›k Kandilli’de Kandilli Mezarl›k
soka¤›nda, Anadolu Hisar›’na, Küçüksu
Kasr›’na ve çay›ra bakan bir tepe
yamac›ndad›r. Kabirler set ve sofa
halindedir. Do¤usundan Küçüksu Deresi
akar.
This graveyard is on a slope of a hill at Kandilli
Graveyard Street at Kandilli overlooking
Anadolu Hisar›, Küçüksu Summer House.
The graves are in the shape of set and hall.
There is Küçüksu Creek on the east side.
ba¤larbafl› ermeni,
rum ve yahudi mezarl›¤›
ba¤larbafl› armenian, rum and
jewish graveyard
Ba¤larbafl›’nda dört H›ristiyan ve Musevi kabristan› vard›r.1884 ila 1887
y›llar› aras›nda kap›lar› yap›lan mezarl›klar eski olup, en büyü¤ü ve en
bak›ml›s› köfledeki bir numaral› Adam isminde bir Ermeni tacirine ait olan
mezard›r. Bitifli¤indeki Rum kabristan›n›n kap›s›n›n üzerindeki mermerde
bir kafatas› ile bacak kemikleri kartmalar› görülür. Alt›nda da 1880 rakam›
vard›r. Bak›ml› ve temizdir. Yahudilerin mezarl›¤› geniflletilmiflti. ‹slam
enstitüsü buraya ölü gömülmesini men ettirmifltir. Kitabesinden anlafl›ld›¤›
kadar›yla mezarl›k 1884 y›l›nda yap›lm›flt›r. ‹kinci Ermeni mezarl›¤›n›n ad›
Surb Karabet’tir. Kitabesinden buran›n 1888 y›l›nda yap›ld›¤› anlafl›lmaktad›r.
Papazlar›n büyüklerinden Surb Asador’un mezar›da buradad›r.
There are four Christian and Jewish graveyards at Ba¤larbafl›. The graves are old
and their doors were made between 1884 and 1887, the biggest and well kept one
is the grave that belongs to an Armenian merchant named Adam. There is a skull
and leg bone bas-relieves on the marble of the door of Rum graveyard next to it.
And there is 1880 number on it. It is well kept and clean. The graveyard of the Jewish
was widened. The Islamic institute prohibited to bury death people here. As it is
understood from its epigraph, the graveyard was built at 1884. The name of the
second Armenian graveyard is Surb Karabet. It is been understood from its epigraph
that it was built at 1888. The grave of Surb Asador, one of the important pastors, is
also in here.
> Üsküdar Turizm Rehberi
79
icadiye yahudi mezarl›¤›
let’s travel - let’s see
Bu maflatl›k Ba¤larbafl›’ndan Beylerbeyi’ne inen Gümüfl Yolu’nun solunda
Mecid Efendi Kasr›n›n karfl›s›ndad›r. Kuzguncuk’a inen derenin meyilli
sath› Yahudi Maflatl›¤›d›r. Museviler mezarlar›n üstünü ufki bir flekilde
tafllarla kapatt›klar› için mezarlara baflkas›n›n gömülmesi imkan›
olmad›¤›ndan mezarl›k alabildi¤ine büyümüfltür. Mezarl›kta a¤aç ve çiçek
yoktur.
gezelim görelim
icadiye jewish graveyard
This graveyard is across the Mecid Efendi Summer House on the left of Gümüflyol
going from Ba¤larbafl› to Beylerbeyi. The slope surface of the creek down to
Kuzguncuk is the Jewish graveyard. The graveyard is widened because of the Jewish
people to cover the graves with horizontal stones and there is no opportunity to bury
someone else. There is no tree and flower at the graveyard.
imarethaneler
soup kitchens
Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sine göre Üsküdar’da yaklafl›k onbir adet
imaret bulunmaktayd›. Asya’dan Avrupa’ya geçerken son durak yeri olan
Üsküdar’da gerek yolcular ve gerekse muhtaçlar için infla edilen bu
imarethanelerden günümüze intikal edenlerden biri Aziz Mahmut Hüdayi,
di¤eri ise Atik Valide ‹marethaneleridir.
According to the Travel Book (Seyahatname) of Evliya Çelebi, there were approximately
eleven soup kitchens at Üsküdar. One of the soup kitchens built for both passengers
as being the last stop while passing from Asia to Europe and poor people is Aziz
Mahmut Hüdayi and the other one is Atik Valide Soup Kitchens.
> Üsküdar Tourism Guide
80
restorantlar
restaurants
angel restorant
angel restaurant
Adresi
: Harem Sahil Yolu
No: 46 Üsküdar
Telefon
: (0216) 310 51 57
Web Adresi : www.angel.com.tr
Yemek Türü : Bal›k (‹çkisiz)
Adress
k›zkulesi
restorant bar
k›zkulesi
restaurant & bar
Adres
Telefon
Yemek Türü
Ulafl›m
Adress
: K›zkulesi
Telephone : (0216) 341 46 80
Menu
: Fish - Meat
Beverages
Arrive
: from Harem
shore by boat
: K›zkulesi
: (0216) 341 46 80
: Bal›k-Et / ‹çkili
: Harem Sahil
Yolundan Deniz
motoru ile
: Harem Sahil Yolu
No: 46 Üsküdar
Telephone : (0216) 310 51 57
Web Adress : www.angel.com.tr
Menu
: Fish (No alcohol)
k›zkulesi
deniz restorant
k›zkulesi
sea restaurant
Adres
: Harem Sahil Yolu
Ö¤dül Sok. No:41
Üsküdar
Telefon
: (0216) 341 04 03
Yemek Türü : Bal›k (‹çkili)
Adress
niyazi bey iskender
niyazi bey iskender
Adres
: Tavukçu Bakkal
Sok. No: 2
Üsküdar
Telefon
: (0216) 310 48 22
Yemek Türü : ‹skender Kebap
‹çkisiz
Adress
1937 konyal›
1937 konyal›
Adres
: Ac›badem Cad. 208
Telefon
: (0216) 327 06 01
Yemek Türü : Kebap-‹skender
‹çkisiz
Adress
: Ac›badem Cad. 208
Telephone : (0216) 327 06 01
Menu
: ‹skender kebab /
No alcohol
> Üsküdar Turizm Rehberi
Telephone
Menu
Telephone
Menu
: Harem Sahil Yolu
Ö¤dül Sok. No:41
Üsküdar
: (0216) 341 04 03
: Fish / Drink
: Tavukçu Bakkal
Sok. No: 2
Üsküdar
: (0216) 310 48 22
: ‹skender Kebab
No alcohol
flahintepe
doruma restaurant
Adres
: Gümüflyolu Cad.
No:29/1
Nakkafltepe
Telefon
: (0216) 474 64 70
Yemek Türü : Et-Izgara (‹çkili)
Adress
damalis
cafe restorant
damalis
cafe restaurant
Adres
: Harem Sahil Yolu
25 Üsküdar
Telefon
: (0216) 310 69 98
Yemek Türü : Bal›kl› Restaurant
içkili
Adress
kanaat lokantas›
kanaat lokantas›
Adres
: Selman-i Pak cad.
No: 425
Telefon
: (0216) 553 37 91
Yemek Türü : Türk Osmanl›
Yemekleri (‹çkisiz)
Adress
huzur restorant
huzur restaurant
Adres
: Salacak iskelesi
cad. No: 18
Üsküdar
Telefon
: (0216) 553 31 57
Yemek Türü : Et-Bal›k (‹çkili)
Adress
aflrom turizm
ltd. flti.
aflrom tourism
ltd. inc.
Adres
: Baba Nakkafl Sok.
No: 62 Nakkafltepe
Telefon
: (0216) 334 06 40
Yemek Türü : Izgara-Et, Bal›k
‹çkili
Adress
ismet baba
restorant
ismet baba
restaurant
Adres
Adress
: Kuzguncuk
‹cadiye cd. 96/98
Üsküdar
Telefon
: (0216) 341 33 75
Yemek Türü : Bal›k-Izgara / ‹çkili
Telephone
Menu
Telephone
Menu
Telephone
Menu
Telephone
Menu
Telephone
Menu
Telephone
Menu
: Gümüflyolu Cad.
No:29/1
Nakkafltepe
: (0216) 474 64 70
: Meat - Grill /Drink
restaurants
flahintepe
doruma restorant
restorantlar
81
: Harem Sahil Yolu
25 Üsküdar
: (0216) 310 69 98
: Fish Restaurant ,
Drink
: Selman-i Pak cad.
No: 425
: (0216) 553 37 91
: Turkish Ottoman
cuisine / No alcohol
: Salacak iskelesi
cad. No: 18
Üsküdar
: (0216) 553 31 57
: Meat-Fish / Drinks
: Baba Nakkafl Sok.
No: 62 Nakkafltepe
: (0216) 334 06 40
: Grill-Meat, Fish
Drinks
: Kuzguncuk
‹cadiye cd. 96/98
Üsküdar
: (0216) 341 33 75
: Fish grill / Drinks
> Üsküdar Tourism Guide
82
fethi pafla korusu
büyükflehir bel.
sos. tes. fethi pafla
iflletmesi
istanbul
metropolitan
municipality
fethi pasha grove
Adres
: Fethi Pafla Korusu
Üsküdar
Telefon
: (0216) 391 65 60
Yemek Türü : Etli Yemek
Kaç›nc› S›n›f : Sosyal Tesis
‹çkisiz
Adress
berat et lokantas›
berat meat
restaurant
Adres
: K›s›kl› Mah. Büyük
Çaml›ca Cad.
No:34
Telefon
: (0216) 461 81 31
Yemek Türü : Kebap Çeflitleri
‹çkili
Telephone
Menu
Type
: Fethi Pafla Korusu
Üsküdar
: (0216) 391 65 60
: Meat stuff
: Social Facility
No alcohol
Adress
: K›s›kl› Mah. Büyük
Çaml›ca Cad.No:34
Telephone : (0216) 461 81 31
Menu
: Kebab
assortments / Drinks
çengelköy
kordon restorant
çengelköy
kordon restaurant
Adres
Adress
: Havuzbafl› Mah.
No: 61 Çengelköy
Telefon
: (0216) 321 04 73
Web Adresi : kordonbalik.com
Yemek türü : Bal›k Deniz
ürünleri (‹çkili)
> Üsküdar Turizm Rehberi
: Havuzbafl› Mah.
No: 61 Çengelköy
Telephone : (0216) 321 04 73
Web Adress : kordonbalik.com
Menu
: Fish products /
Drinks
iskele restaurant
Adresi
: Çengelköy Vapur
‹skelesi Yan› No:1/3
Telefon
: (0216) 321 04 75
Yemek Türü : Deniz Mahsülleri
‹çkili
Adress
büyükflehir bel.
çaml›ca sos. tes.
istanbul met. mun.
çamlica soc. fac.
Adres
Telefon
Web adresi
Yemek türü
Adress
Telephone
Web adress
Menu
: Büyük Çaml›ca
: (0216) 443 21 98 99
: www.ibb.gov.tr
: Izgara Et (‹çkisiz)
Telephone
Menu
: Çengelköy Vapur
‹skelesi Yan› No:1/3
: (0216) 321 04 75
: Fish products
Drinks
: Big Çaml›ca
: (0216) 443 21 98 99
: www.ibb.gov.tr
: Grilled Meat
No alcohol
kandilli
r›ht›m lokantas›
kandilli
r›ht›m restaurant
Adres
: Kandilli iskele cd.
No. 4
Telefon
: (0216) 308 45 12
Yemek Türü : Bal›k
‹çkisiz
Adress
beltur a.fl.
beltur a.fl.
Adres
: K›s›kl› Küçük
Çaml›ca Tesisleri
Telefon
: (0216) 428 46 96
Web adresi : www.beltur.com.tr
Yemek Türü : Izgara Et (‹çkisiz)
Adress
: K›s›kl› Küçük
Çaml›ca Tesisleri
Telephone : (0216) 428 46 96
Web adress : www.beltur.com.tr
Menu
: Grilled Meat/no alcohol
çaml›ca
et lokantas›
çaml›ca
meat restaurant
Adres
Adress
: K›s›kl› Mah. Büyük
Çaml›ca Cad.
No:20/2
Telefon
: (0216) 318 31 61
Yemek Türü : Izgara Et (‹çkili)
Telephone
Menu
Telephone
Menu
restaurants
iskele restorant
restorantlar
83
: Kandilli iskele cd.
No. 4
: (0216) 308 45 12
: Fish
No alcohol
: K›s›kl› Mah. Büyük
Çaml›ca Cad.
No:20/2
: (0216) 318 31 61
: Grilled meat /
Drinks
> Üsküdar Tourism Guide
84
rakkas bar
gülnur güler
rakkas bar
gülnur güler
Adres
: Gümüflyolu cad.
No:19
Telefon
: (0216) 310 53 95
Yemek Türü : içkili bar
Adress
dilruba turizm
iflletmecili¤i
dilruba tourism
turizm enterprise
Adres
: Fethi Pafla Korusu
F›st›ka¤ac›
Telefon
: (0216) 492 15 00
Web adresi : dilruba.com.tr
Yemek Türü : Izgara-Pide
‹çkisiz
Adress
bridge restorant
bridge restaurant
Adres
: Nakkafltepe No:62
Kuzguncuk
Telefon
: 391 95 85
Yemek Türü :Et-Bal›k
Adress
mart› restorant
mart› restaurant
Adres
: Kuleli cd. No:69
Telefon
: (0216) 318 95 05
Yemek Türü : Et,Tavuk,Bal›k
Adress
Telephone
Menu
liman restorant
liman restaurant
Adres
: Rumi Mehmet
Pafla Mah.
fiemsipafla Cad.
No:27
Telefon
: (0216) 553 11 07
Yemek Türü : Et,Tavuk,Bal›k
‹çkili
Adress
bosphorus palace
restorant
bosphorus palace
restaurant
Adres
Adress
Telefon
: Beylerbeyi
Mah.Yal›boyu
Cad.No:64
: (0216) 318 61 41
Turizm Ruhsatl›
> Üsküdar Turizm Rehberi
Telephone
Menu
: Gümüflyolu cad.
No:19
: (0216) 310 53 95
: Drink bar
: Fethi Pafla Korusu
F›st›ka¤ac›
Telephone : (0216) 492 15 00
Web adress : dilruba.com.tr
Menu
: Grill - pizza
No alcohol
Telephone
Menu
Telephone
Menu
Telephone
: Nakkafltepe No:62
Kuzguncuk
: 391 95 85
:Meat – Fish
: Kuleli cd. No:69
: (0216) 318 95 05
: Meat, Chicken,Fish
: Rumi Mehmet
Pafla Mah.
fiemsipafla Cad.
No:27
: (0216) 553 11 07
: Meat, Chicken,
Fish / Drinks
: Beylerbeyi
Mah.Yal›boyu
Cad.No:64
: (0216) 318 61 41
Tourism Licenced
nakkafltepe
restaurant
Adres
Adress
Telefon
: Kuzguncuk Mah.
Babanakkafl Sokak
No:62
: (0216) 391 95 85
Telephone
: Kuzguncuk Mah.
Babanakkafl Sokak
No:62
: (0216) 391 95 85
park night
restorant
park night
restaurant
Adres
Adress
: K›s›kl› Mah.
Çaml›ca Cad.No:28
Telefon
: (0216) 316 29 51
Yemek Türü : Müzikli/‹çkili
Telephone
Menu
yeditepe restorant
yeditepe restaurant
Adres
Adress
: K›s›kl› Mah.
Çaml›ca Cad.No:28
: (0216) 316 29 51
: Music / Drinks
: Kuzguncuk Mah.
Babanakkafl Sk.
No:58
Telefon
: (0216) 310 02 49
Yemek Türü : ‹çkili Lokanta
Telephone
Menu
huzur restorant
huzur restaurant
Adres
Adress
Telefon
Türü
: Salacak Mah.
‹skele Cad. No:20
: (0216) 553 31 57
: ‹çkili / Müzikli
Telephone
Menu
: Kuzguncuk Mah.
Babanakkafl Sk.
No:58
: (0216) 310 02 49
: Drinks Restaurant
: Salacak Mah.
‹skele Cad. No:20
: (0216) 553 31 57
: Music / Drinks
ayazma restorant
ayazma restaurant
Adres
Adress
Telefon
Türü
: Kuleli Mah.
Mserret Sk. No:30
: (0216) 343 32 62
: ‹çkili / Müzikli
Telephone
Menu
: Kuleli Mah.
Mserret Sk. No:30
: (0216) 343 32 62
: Music / Drinks
tafldevri restorant
tafldevri restaurant
Adres
Adress
Telefon
: Abdullaha¤a Mah.
Gümüflyolu Cad.
No:27
: (0216) 495 65 15
Telephone
restaurants
nakkafltepe
restorant
restorantlar
85
: Abdullaha¤a Mah.
Gümüflyolu Cad.
No:27
: (0216) 495 65 15
> Üsküdar Tourism Guide
86
oteller
hotels
bosphorus
palace hotel
bosphorus
palace hotel
Adres
: Yal›boyu cd. 64
Beylerbeyi
Kaç›nc› S›n›f
: Özel Statü
Yatak Kapasitesi: 14 Oda x2
28 yatak
Telefon
: 0216 422 00 03
Adress
yeni saray otel
yeni saray hotel
Adresi
: Selman-i Pak
cad. Çeflme
sok. No:32
Yatak Kapasitesi: 36 adet
Telefon
: 0216 553 07 77
Adress
harem oteli
harem hotel
Adres
Adress
E-Mail adresi
Kaç›nc› s›n›f
Telefon
: Anbar sok. No:2
Selimiye 81170
: [email protected]
: 200 yatak
: 0216 310 68 00
: Yal›boyu cd. 64
Beylerbeyi
Rating
: Exclusive
Room capacity : 14 room x2
28 beds
Telephone
: 0216 422 00 03
Rating
Telephone
E-Mail
Rating
Telephone
: Selman-i Pak
cad. Çeflme
sok. No:32
: 36
: 0216 553 07 77
: Anbar sok. No:2
Selimiye 81170
: [email protected]
: 200 beds
: 0216 310 68 00
zümrüt Hotel
zümrüt Hotel
Adres
Adress
Kapasite
Telefon
:Selmana¤a Mah.
Eflref Sokak.
No:4
: 28 yatak
: 0216 553 08 02
Capacity
Telephone
:Selmana¤a Mah.
Eflref Sokak.
No:4
: 28 beds
: 0216 553 08 02
sözbir otel
sözbir hotel
Adres
Adress
Kapasite
Kaç›nc› S›n›f
Telefon
> Üsküdar Turizm Rehberi
: H. Hesna Hatun
Mah. Pafla
Liman› Cad.
No:4
:60 Yatak
: F Klas
: 0216 495 70 00
Capacity
Rating
Telephone
: H. Hesna Hatun
Mah. Pafla
Liman› Cad.
No:4
: 60 beds
: F Class,
: 0216 495 70 00
kent hotel
Adres
Adress
Kaç›nc› S›n›f
Telefon
: Selami Ali Cad.
No:12
: 29 Yatak 2.S›n›f
: 0216 553 18 85
ar› otel
Adres
Kaç›nc› S›n›f
Telefon
: Selami Ali Cad.
No:12
Rating/ Capacity : 2 star / 29 beds
Telephone
: 0216 553 18 85
ar› hotel
: H.Hesna Hatun
Mah.
Selman›pak
Cad.No:80
: 40 Yatak 2.S›n›f
: 0216 553 32 53
hotels
kent otel
oteller
87
Adress
: H.Hesna Hatun
Mah.
Selman›pak
Cad.No:80
Rating, Capacity : 2 star / 40 beds
Telephone
: 0216 553 32 53
> Üsküdar Tourism Guide
88
vak›flar
foundations
Abdülhali Pafla Kül.Ve Dayan›flma Vakf›
Postane Yokuflu Aziz Mahmut Hüdai Ef.Sk. No 1 Üsküdar
Tel: 0216391 47 25
Akademik Araflt›rmalar Ve ‹nternet Vakf›
K›s›kl› Mh.Nurbab Cami Huzur Sk No 7 Çaml›ca
Aköz Vakf›
Aköz ‹fl Merk.K›s›kl› Cd.No 16-18 B Blok Üsküdar
Tel: 0216 474 03 00
Akflemsettin Hazretleri E¤t.Ve Kül.Vakf›
Bulgurlu Mh.Sö¤ütlüçay›r Cd.Yerlio¤lu Sk.No 19 Üsküdar
Tel: 0216 412 12 41
Atik Valide Hizmet Vakf›
Atik Valide Mh.Çinili Camii Sk.No 8/4 Üsküdar
Aziz Mahmut Hüdai Vakf›
Mahmut Ef.Sk.Camii ‹çi No 10 Üsküdar
Tel: 0216 341 05 97
Bilfen E¤t.Turizm Ve Kül.Vakf›
K.Çaml›ca Üçp›nar Cd.No 75 Bulgurlu/K.Çaml›ca
Tel: 0216 327 15 42- 2 HAT
Bilimsel Ve Teknik Yay.Çeviri Vakf›
Tophanelio¤lu Cd.No 19 Altunizade Üsküdar
Tel: 0216 337 71 74
Bingöl Kül.Ve Dayan›flma Vakf›
Alemda¤ Cd.Adakl› Sitesi No 30/7 A Blok Çaml›ca Üsküdar
Tel: 0216 443 10 72
Birli¤e Ça¤r› Vakf›
Selams›z Cd.ÜsküdarKapal› Çarfl› C Blok No 30/54 Kat 3 Üsküdar
Tel: 0216 310 75 85
Buhara ‹lim Ve Hizmet Vakf›
Emniyet Mh.Nurbab Cd.Yunus Emre Sk. No 1 Üsküdar
Tel: 0216 318 69 14
> Üsküdar Turizm Rehberi
89
Çayeli Vakf›
bilgilendirme
Çevko Ve Ambalaj De¤erlendirme Vakf›
Cenap fiahabettin Sk.No 94 Kofluyolu Üsk
Tel: 0216 428 78 90
Derya ‹lim Ve Kültür Vakf›
information
‹cadiye Mh.Çifteç›nar Sk.No 37 Üsküdar
Tel: 0216 492 99 10
Bulgurlu Cd.No 69 Üsküdar
Tel: 0216 316 62 62
Feyzi Akkaya Temel E¤t.Vakf›
Altunizade Tophanelio¤lu Sk.No 19 K.Çaml›ca Üsküdar
Tel: 0216 326 70 00
Göz Sa¤l›¤›n› Koruma Vakf›
Altunizade Nuhkuyusu Cd.No 88 Üsküdar
Tel: 0216 342 99 32
Gümüflsu Vakf›
Alemda¤ Cd.Yan Yol No 22 K›s›kl› Üsküdar
Hac› Ahmet Ünal Vakf›
Cennet Mah Pala Sk.No 10 Beylerbeyi Üsküdar
Tel: 0216 522 50 50
Hakk› Demir Vakf›
Emniyet Mah Yunus Emre Sk.No 6 K›s›kl› Üsk
Hasan Gümüflsoy Vakf›
Bulgurlu Mh.Libadiye Cd.fi.Özdemir Onarangil Sk.No 9 Üsküdar
Tel: 0216 344 52 01
Haydarpafla Lisesi E¤itim Vakf›
Altunizade Okul Ç›kmaz› No 2 Üsküdar
Tel: 0216 326 43 49
Haydarpafla Numune Hst.Vakf›
Haydarpafla Numune Hastanesi Üsküdar
Tel: 0216 349 52 16
Haydarpafla Mes.Tek.Ok.E¤t.Vakf›
T›bbiye Cd. No 27 Üsküdar
> Üsküdar Tourism Guide
90
‹lim Ve Fazilet Vakf›
Selamiali Mh.Kuruçeflme Yunusemre Sk.Füzilet Ç›kmaz› Üsküdar
Tel: 0216 553 36 80 - 553 31 43
‹lim Ve ‹rflat Vakf›
Selamiali Mh.Kuruçeflme Bakkal Adem Sk.No 11 F›st›ka¤ac› Üsküdar
Tel: 0216 391 81 95
‹nsan Çevre Vakf›
Altunizade K›s›kl› Cd.No 44 Sayan ‹fl Merk. Üsküdar
Tel: 0216 492 40 80
‹slam Medeniyet Vakf›
Selamiali Efendi Cd.No 31 Üsküdar
Tel: 0216 391 06 11
‹st.Gö¤üs Kalp Ve Damar Cer.Vakf›
Haydarpafla T›bbiye Cd.No 27
Tel: 0216 336 36 40
‹st.Huzur Hst.Dinlenme Evleri Vakf›
Tophanelio¤lu Cd.No 13/15 Altunizade Üsküdar
Tel: 0216 339 84 33
‹st ‹li Üsküdar ‹lçesi Sos.Yrd.Ve Day.Vakf›
Üsküdar Kaymakaml›¤›
Tel: 0216 553 03 68
‹st.Moda E¤t.Ve Kül.Vakf›
K›s›kl› Ferah.Cd.Çeflme Sk.No 2 Üsküdar
‹st.Ve Civar› E¤t.Ve Milli Kül.Hiz.Vakf›
Ferah Mh.Ferah Cd.Üsküdar
Kani Aktürk E¤t.Ve Sa¤.Tur. Sos. Yrd.
F.Kerim Gökay Cd.Okul Sk.No 11 Altunizade Üsküdar
> Üsküdar Turizm Rehberi
91
Kalkandere E¤t.Sa¤.Çevre Ve Kültür Vakf›
Balaban ‹mam Nas›r Sk.Deniz Ap.No 2/8 Üsküdarüdar
Kemah Tan Köyü Yrd.Vakf›
Güzeltepe Cd.Defterdaro¤lu 1.Sk.No 6/A Çengelköy Üsküdar
Tel: 0216 318 52 07
information
Gündo¤umu Cd.No 169 Üsküdar
Tel: 0216 343 20 99
bilgilendirme
Karacaahmet Sultan E¤itim ve Kültür Vakf›
Koç Holding E¤t.Ve Yrd. Sand›¤›
Çaml›ca ‹fl Merk.B.1.Bl.Ünalan Mh.Ayazma Sk.No 29 Üsküdar.
Tel: 0216 454 11 50/ 3 HAT
Kopuzlar Vakf›
Mehmet Afkan Sk.No 25 Kofluyolu Üsküdar
Tel: 0216 332 29 53
Kur'an Bilimleri Araflt›rma Vakf›
Nuhkuyusu Cd.No 365 Ba¤larbafl› Üsküdar
Mahkum Ve Mah.Aileleri Day.Yrd Vakf›
Gümüflyolu Cd.No 19 Nakkafltepe Üsküdarüdar
Tel: 0216 391 94 65/ 3 HAT
Marmara Ünv.‹lahiyat Fak.Vakf›
Tophanelio¤lu Cd. No 7 Ba¤larbafl› Üsküdar
Tel: 0216 342 47 81-87
Marmara Ünv.T›p Fak.Vakf›
Altunizade Ayd›n Sk. No 6 Üsküdarüdar
Tel: 0216 492 47 60
Mevlana Çelebi ‹lim Ve Hiz.Vakf›
Beylerbeyi Saray Cd.Bakan Sk. No 3/1 Üsküdarüdar
Tel: 0216 321 06 23
Mimar Sinan E¤titim Ve Hizmet Vakf›
Ünalan Mh. Ayazma Cd.No 75 Üsküdar.
Münevver Ayafll› Vakf›
Beylerbeyi ‹skele Cd.No 14 Üsküdar
Tel: 0216 321 78 05
> Üsküdar Tourism Guide
92
Okan Kül.E¤t.Ve Spor Vakf›
Ankara Asfalt› Okan Plaza Emek Sitesi No 7 Ac›badem Üsküdar
Tel: 0216 325 20 21
Ortado¤u Ve Balkan ‹ncelemeleri Vak.
Salacak Kasap Veli Sk.No 10 Üsküdar
Tel: 0216 553 41 58
Osmanl›lar ‹lim Ve ‹rfan Vakf›
Tunusba¤› Cd.No 20 Üsküdar
Tel: 0216 310 74 29
Özel Finans Kurumlar› Birli¤i Vakf›
F.Kerim Gökay Cd.Okul Sk. Altunizade Sitesi Üsk
P›nar E¤t.Ve Yrd.Vakf›
H.Hesna Hatun Mh.Setbafl› Cumhuriyet Cd.No 25 Üsküdar
Tel: 0216 429 09 99
Rahmi Mustafa Koç Sanat Müzesi Kültür Vakf›
Kuzguncuk Aziz Bey Sk. No 1 Üsküdar
Tel: 0216 343 15 34
Ravza Çevre Vakf›
Bulgurlu Duhanc› Mehmet Sk.No 34/1 Üsküdar
Su Vakf›
Güzeltepe Mh.Namazgah Cd.No 16 C Blok Çengelköy Üsküdar
Tel: 0216 318 95 74-75
Sabri Artman Vakf›
Çengelköy Bosna Bulvar› Otim Binas› No 106 Üsküdar
Tel: 0216 316 68 63
Sekav-Sa¤.E¤t.Kül.Ve Ar.Vakf›
Emniyet Mh.Nurbaba Cd.Yunusemre Sk.No 1/1 B.Çaml›ca
> Üsküdar Turizm Rehberi
93
Selma Ve Hac› Osman Vasip Metin Ana Vakf›
P.K.119 Selmana¤a Mh.Selmanipak.Cd.fieyh Camii Arkas› Üsküdar
T. Yüksek Tahsil Genç.Ö¤r.‹ht.Vakf›
Selmana¤a Mh.Selmanipak.Cd. fieyh Yokuflu 50 Y›l ‹flhan› Üsküdar
Tel: 0216 341 05 89
information
fieyh Mustafa Devati Vakf›
bilgilendirme
Selamiali Ef.Cd.No 37 Üsk
Tel: 0216 553 17 95
Tarih Ve Tabiat Vakf›
Do¤anc›lar Park› Karfl›s› Eski Belediye Önü Sk.No 23 Üsküdar
Tel: 0216 492 62 86
Tarihi Ve ‹slam Araflt›rma Vakf›
Cumhuriyet Cd.Gökçesu Ap.No 161/2 Üsküdar
Tel: 0216 342 99 97
Tavfik Alt›nbafl Yoksul Ve Yrd›mlaflma
Örnek Mh.Esim Sitesi 628 Sk. No 31/2 Üsküdar
Tel: 0216 324 54 97
Tevhit Vakf›
K›s›kl› Alemda¤ Cd.Yanyol Sk.No 16 Üsküdar
Tel: 0216 335 62 31
Türkiye Spastik Çocuklar Vakf›
Kardefl Sk.Mete Ap.No 29/4 K.Çaml›ca Üsküdar
Tel: 0216 326 05 31/463 17 10-02
Turan Kültür Vakf›
Uncular Cd.Ekflio¤lu ‹fl Han› No 3/16 Üsk
Tel: 0216 310 89 05
Türkiye E¤titim Gönüllüleri Vakf›
Babanakkafl Sk.No 8 Nakkafltepe
Tel: 0216 492 32 32
Türkiye Ekonomik Ve Mali Araflt›rmalar Vakf›
Kofluyolu ‹brahima¤a ‹smail Pafla Sk. No 47 Üsküdar
Tel: 0216 326 25 38
Türkiye Toplum Hizmetleri Vakf›
F.Kerim Gökay Cd.Okul Sk. No 11/1 Üsküdar
Tel: 0216 326 23 09
> Üsküdar Tourism Guide
94
U¤urlu Kültür Ve Hizmet Vakf›
Selamiali Mh.Yunusemre Sk.
Tel: 0216 553 36 80
Ünalan Merkez Camii Vakf›
Ünalan Mh.Ayazma Cd.Ça¤layan Sk. No 29 Üsküdar
Tel: 0216 317 88 67/68
Uran Vakf›
Uran Turizm Yat›r›mlar› Ve ‹fll.A.fi. Mahir ‹z Cd.No 56 Üsküdar
Tel: 0216 343 10 00
Üsküdar Anadolu Lisesi Kül.Ve Bilim Vakf›
F›st›ka¤ac› Mevkii ÜsküdarAnadolu Lisesi Binas› K.2 Üsk
Üsküdar Cumhuriyet Lisesi E¤t.Vakf›
Cumhuriyet Cd.Cumhuriyet Lisesi Üsküdar
Tel: 0216 343 73 31
Üsküdar Din Görevlileri Vakf›
Selmana¤a Mh.Çeflme Sk.Mahkeme Arkas› Ç›k.No 9 Üsküdar
Tel: 0216 553 03 69
Üsküdar Sa¤.E¤t.Ve Kül.Vakf›
Selamiali Ef.Cd.Do¤an Polat Çarfl›s› No 24 Kat 2 Üsküdar
Tel: 0216 391 89 53
Valideba¤ Hastanesi Vakf›
Kofluyolu Kalfa Çeflme Sk.No 1 Üsküdar
Tel: 0216 326 69 23
Vehbi Koç Vakf›
Nakkafltepe Azizbey Sk.No 1 Kuzguncuk Üsküdar
Tel: 0216 341 46 50
Voleybol Vakf›
Burhan Felek Spor Sit.Nuhkuyusu Cd.Seyit Ahmet Deresi Sk.No 5 Üsküdar
Tel: 0216 310 96 96/343 22 22
Yafll›lar› Sevelim Murat Vakf›
K›s›kl› Bulgurlu Cd.No 43 Üsküdar
Tel: 0212 329 06 74
Zahide Özar Sanat Vakf›
fiemsibey Sk. No 24 Beylerbeyi Üsküdar
> Üsküdar Turizm Rehberi
95
dernekler
information
bilgilendirme
association
Üsküdar ‹mar Ve Kültür Derne¤i
Do¤anc›lar cad. Ramazano¤lu sok. No:22
Tel: 0216 553 39 83
Karacaahmet Sultan Kültürünü Tan›tma
Day.Ve Tür. Onarma Derne¤i
Gündo¤umu cad. No: 169
Tel: 0216 553 08 19
Kafkas Kültür Derne¤i
Nuhkuyusu cad. 132/2 Ba¤larbafl›
Tel: 0216 341 01 25
Sürmene Kültür Ve Day.Derne¤i
Küçükçaml›ca Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:64
Kafkas Abhazya Kültür Dene¤i
Selimiye k›flla cad. No:18/59 Üsküdar
Tel: 0216 342 94 64
Giresun Kültür Ve Dayan›flma Derne¤i
Yeni toptafl› cad. ‹ttihat sok.no:2/1 Üsküdar
Tel: 0216 310 61 61
Tokatl›lar Kültür Ve Dayan›flma Derne¤i
‹cadiye mah. Çaml›ca cad. No: 13 Üsküdar
Tel: 0216 316 36 50
> Üsküdar Tourism Guide
96
Üsküdar Kültür Ve Sanat Derne¤i
Kafçedede mah. Halk cad. No:17 Üsküdar
Tel: 0216 391 59 76
Üsküdar Erzurumlular Kült.Ve Dayan›flma Derne¤i
Hakimiyet-i milliye cad. Aç›k türbe sok. Ifl›k han sok. No:2/5
Tel: 0216 391 01 92
Bingöl ‹li Ve ‹lçeleri Kültür Ve Dayan›flma Derne¤i
Salmana¤a mah. Salmana¤a çeflme sok. No:4/2
Tel: 0216 492 08 09
Fazilet Kültür Ve Dayan›flma Derne¤i
Büyükçaml›ca ferah mah. Ferah cad. Akçakocayurdu alt›
Üsküdar Spor Kültür Derne¤i
K›s›kl› Mah. K›s›kl› cad. Çaml›ca cad. No:32
Tel: 0216 343 53 40
Çengelköy Kültür Ve Dayan›flma Derne¤i
Kerime Hatun Camii Sk. No:5 Çengelköy
Tel: 0216 321 57 21
fiair Ozan Ve Yazarlar Kültür Derne¤i Genel Merkezi
Esatpafla mah.‹nönü cad. Pelin sok. No:5/a
Tel: 0216 349 86 96
F›st›ka¤ac› Kültür Ve Sanat Derne¤i
‹cadiye mah.çifte ç›nar sok. No:50 Üsküdar
Tel: 0216 341 24 52
Trabzon ‹li Ve ‹lçeleri Kültür Ve Sosyal Yard›m Derne¤i
Aflç›bafl› mah.inadiye cami sok. No:33/2 Üsküdar
342 95 66
Sinop ‹li Ve ‹lçeleri Kültür Ve Yrd.Dern. Üsküdar fib,
Örnek mah. ‹stiklal cad. No:11
Uncular Kültür Ve Sanat Derne¤i
Gülfemhatun mah. Uncular cad. Umur ifl han› no:73/3 Üsküdar
Tel: 0216 343 54 99
Selamiali Kültür Ve Sanat Derne¤i
Tembel hac› mehmet mah.selamiali cad.no:63 Üsküdar
> Üsküdar Turizm Rehberi
97
Sultantepe Kültür Ve Dayan›flma Derne¤i
Güzeltepe Hasippafla cad. No:17
Tel: 0216 318 50 95 – 335 51 29
Tunusba¤› Kültür Ve Dayan›flma Derne¤i
information
Hasippafla Spor Sosyal Ve Kültür Hizmetleri Derne¤i
bilgilendirme
Solaksinan mah. Azizlik sok. No:23/7
Tel: 0216 343 65 40 – 343 65 41
Kefçedede mah. Gündo¤umu cad. No:4/22 Üsküdar
Kirazl›tepe Gençlik Kültür Ve Spor Derne¤i
Kirazl› tepe sabit halk pazar› no:13
Kaybolan De¤erleri Yeniden Canland›rma
ve Yaflatma Derne¤i
Bulgurlu mah. Çak›rlar sok. No:5
Tel: 0216 344 18 21
Erzincan ‹li Kemah ‹lçesi Sosyal Kült.Ve Yrd.Derne¤i
Selmanipak cad. Karagazi sok. No:14/3 Üsküdar
> Üsküdar Tourism Guide
98
yard›mlaflma dernekleri
aid association
Çank›r›l›lar Yard›mlaflma Derne¤i
Ünalan mah. ‹smet pafla cad.no:11
Üsküdarl›lar Derne¤i
Gülfem hatun mah. Tepsi f›r›n sok. No:6/1 Üsküdar
Tel: 0216 310 47 87
Çamoluk ‹lçesi Ve Köyleri Sos. Day.Ve Güzel.Derne¤i
Ferah mah. Ferah cad. No.82 K›s›kl›
Tel: 0216 443 17 60
Ulusal Birlik Ve Dayan›flma Derne¤i
Nuhkuyusu cad. Çaml›ca apt. 103/2 Üsküdar
Tel: 0216 337 17 60
Do¤anc›lar Esnaf Ve Yard›mlaflma Derne¤i
Kefçedede mah. Viransaray sok. No:2 Üsküdar
Tel: 0216 391 54 12
Trabzon ‹li fialpazar› ‹lçesi Dorukkirifl Köylüleri
Kalk›nd›rma Derne¤i
Kirazl›tepe mah. Orhan Seyfi Orhun Cad.no:46 Üsküdar
Tel: 0216 318 51 82
Akçaabatl›lar Kültür Yard›mlaflma Dayan›flma Derne¤i
Yeni toptafl› cad. No:47/8 Üsküdar
Tel: 0216 343 15 19
> Üsküdar Turizm Rehberi
99
Güzeltepe Anadolu Kültür Etkinlikleri
ve Dayan›flma Derne¤i
bilgilendirme
Kuzguncuklular Derne¤i
‹cadiye cad. No:100/3
Tel: 0216 553 36 15
‹cadiyeliler Derne¤i
information
Güzeltepe mah. Fevzi Çakmak cad.no.10
K›s›kl› mah. K›s›kl› cad. No:59/2
Tel: 0216 310 42 95-310 32 95
Genç Üsküdarl›lar Derne¤i
Merkez ‹nk›lap mah. Evliya Hoca sok.no:55 Üsküdar
Beylerbeyliler Dayan›flma Derne¤i
‹skele cad. No.29 Beylerbeyi
Tel: 0216 422 29 97
Bat› Trakya Türkleri Dayan›flma Derne¤i
Üsküdar fiubesi
Ferah mah. Evren cad. No:35
Tel: 0216 335 62 85
koruma dernekleri
protection association
Üsküdar Amerikan Lisesi Koruma Derne¤i
Okul müfltemilat›
Tel: 0216 310 68 23
Üsküdar Çocuk Yuvas› Koruma Derne¤i
Kefçedede mah. Girifzen as›m sok. No:6
Tel: 0216 341 84 42
Üsküdar Sa¤›r Ve Dilsizler Derne¤i
Aziz Mahmut Gülfem sok. Seda apt. No:19/1 Üsküdar
Zeyrak Kültür Koruma Derne¤i
Küplüce yolu no: 17 Beylerbeyi
> Üsküdar Tourism Guide
100
gençlik ve spor dernekleri
sport association
Göztepe Yüzme Kulübü Derne¤i
Selamiali Efendi Mah. No.137 Üsküdar
Tel: 0216 357 52 49
Dernek Baflkan›: Ruhan Kuro¤lu
Akua Yüzme ‹htisas Spor Derne¤i
Nuhkuyusu Cad. Kunt Apt. No.53/2 Üsküdar
Dernek Baflkan›: Hasan Hüseyin Solayer
Bo¤aziçi Dans Toplulu¤u Gençlik
Ve Spor Kulübü Derne¤i
Kuzguncuk Mah. Üryanizade Sok. No.31 Üsküdar
Tel: 0212 252 56 26 – 138
Uflakl›lar Atl› Cirit ‹htisas Spor Kulübü Derne¤i
Valide-‹ Atik Mah. Eski Toptafl› Cad. No.57/32 Üsküdar
Tel: 0216 310 95 23
Dernek Baflkan›: Mehmet Taflavl›
‹stanbul Kad›köy Spor Kulübü Derne¤i
Ba¤larbafl› Mah. K›s›kl› Cad. No.11 Üsküdar
Bo¤aziçi Jimnastik ‹htisas Kulübü Derne¤i
Selamiali Mah. Bakkal Adem Sok. No.31/9 Üsküdar
Tel: 0216 310 71 05
Dernek Baflkan›: Nurhan Güngörer
Yar›fl Sevenler Derne¤i
Selamiali Mah. Ekmekçibafl› Sok. No.23 Üsküdar
Tel: 0216 310 26 27
Dernek Baflkan›: Hasan Örs
‹stanbul Su Sporlar› Kulübü Derne¤i
Barbaros Mah. Okul Sok. No.29/14 Üsküdar
Tel: 0216 342 17 24
Dernek Baflkan›: Kemal ‹smet Kalyoncu
Necla Spor Derne¤i
Selmana¤a Mah. Selmanipak Cad. No.153 Daire 1 Üsküdar
Tel: 0216 310 82 86
> Üsküdar Turizm Rehberi
101
‹stanbul Amerikan Futbol ‹htisas Spor Kulübü Derne¤i
bilgilendirme
Bilfen Spor Kulübü Derne¤i
Küçük Çaml›ca Cad. No.48 Üsküdar
Tel: 0216 339 09 39
Bilimsel Yüzme E¤itim Derne¤i
information
Nuhkuyusu Cad. No.88 Ba¤larbafl›/Üsküdar
Tel: 0216 326 22 23
Barbaros Mah. Deniz ‹fl Sitesi 4.Blok No.18 Üsküdar
Dernek Baflkan›: M. Ali Eyübo¤lu
Judo Kurafl Ve Aikido Derne¤i
Burhan Felek Spor Kompleksi Yüzme Havuzu ‹çi Üsküdar
Tel: 0216 495 69 91
Dernek Baflkan›: ‹brahim Öztek
Ça¤atay Su Sporlar› Kulübü Derne¤i
Barbaros Mah. Soyak Gökyüzü Konutlar› A Blok No.49 Üsküdar
Tel: 0216 326 12 52
Mavi Yunus Spor Kulübü Derne¤i
Arakiye Hac› Mehmet Mah. Nuhkuyusu Cad. No.53/5 Üsküdar
Profesyonel Ve Amatör Sporcu Yetifltirme Derne¤i
Murat Reis Mah. Allame Cad. No.2/1 Üsküdar
Örnek Gençlik Ve Spor Kulübü Derne¤i
Örnek Mah. G35 Cad. Üsküdar
Tel: 0216 317 20 44
Dernek Baflkan›: Hasan Öztürk
> Üsküdar Tourism Guide
102
‹stanbul Uzakdo¤u Sporlar› Kulübü Derne¤i
Pazarbafl› Mah. Nuhkuyusu Cad. No.303 Üsküdar
Tel: 0216 495 69 99
Dernek Baflkan›: ‹lhan fianl›er
Bulgurlu Spor Kulübü Derne¤i
Bulgurlu Mah. Libadiye Cad. Zümrüt Sok. No.7/A Üsküdar
Tel: 0216 523 15 13
Öz Esatpafla Gençler Birli¤i Spor Kulübü Derne¤i
Esat Pafla Mah. Erciyas Cad. No.60 Kat.1 Üsküdar
Tel: 0216 472 37 51
Dernek Baflkan›: Adem Yaz›c›
Goshin Kaikan Savunma Sanat› Derne¤i
Burhaniye Mah. Çaml›ca Cad. No.1/2 Beylerbeyi/Üsküdar
Mete Bektafl Spor Kulübü Derne¤i
Örnek Mah. G22 Sok. No.22/1-2 Üsküdar
Üsküdar Bo¤aziçi Spor Kulübü Derne¤i
Arakiyeci Hac› Cafer Mah. Körbakkal Sok. No.9/1 Üsküdar
Dernek Baflkan›: Volkan Çark
‹pekyolu E¤itim Bilim Kültür Snat Derne¤i
Selamiali Mah. Nuhkuyusu Cad. No.371/2 Üsküdar
Tel: 0216 495 94 35
Dernek Baflkan›: Okan fien
Üsküdar Bilardo Briç Sevenler Derne¤i
Tembel Hac› Mehmet Mah. Selamiali Cad. No.18/1 Üsküdar
Tel: 0216 553 22 33
Dernek Baflkan›: Bilal Karamacu
Valide-i Tayfun Spor Kulübü Derne¤i
Valide Atik Mah. Çinili Camii Sok. No. 9 Üsküdar
Tel: 0216 334 56 66
Dernek Baflkan›: Mustafa Gürlü
‹stanbul Denge Jimnastik Derne¤i
Cumhuriyet Cad. No.131/5 Üsküdar
Tel: 0216 310 53 00 – 334 96 22
Dernek Baflkan›: Gönül fiandan
> Üsküdar Turizm Rehberi
information
bilgilendirme
103
Çengelköy Güzeltepe Spor Kulübü Derne¤i
Güzetepe Mah. Namazgah Cad. No.7 Çengelköy/Üsküdar
Dernek Baflkan›: Mehmet Cevay›rtürk
Faal Atletizm Hakemleri
Gözlemcileri Mensuplar› Derne¤i
Burhan Felek Spor Tesisleri Müfltemilat› Üsküdar
Tel: 0216 253 88 00 – 340 06 83
Dernek Baflkan›: Necati Çeteci
Üsküdar Jimnastik Sevenler
Yard›mlaflma Dayan›flma Derne¤i
Ba¤larbafl› Cumhuriyet Cad. Vak›f Sok. No.7 Üsküdar
Tel: 0216 310 80 33 – 316 16 47
Dernek Baflkan›: Fatih K›z›lgün
Marmara Spor Kulübü Derne¤i
Mütevelli Çeflme Sok. Paflabahçe Bloklar› No.56/3 Üsküdar
Tel: 0216 308 36 00
Dernek Baflkan›: Tar›k Gezgiç
Dalg›çkent Spor Kulübü Derne¤i
Yavuztürk Mah. Okul Cad. Dalg›çkent Sitesi No.210 Kat.3 Üsküdar
Tel: 0216 443 91 00
Dernek Baflkan›: Orhan Çelik
Akp›nar Spor Kulübü Derne¤i
Arakiyeci Hac› Mehmet Mah. Dr. Fahri Atabey Cad. No.107/B Üsküdar
Tel: 0216 492 36 97
Dernek Baflkan›: Selahattin Sabrio¤lu
Hasippafla Spor Sosyal Ve Kültür Hizmetleri Derne¤i
Güzeltepe Hasippafla Cad. No.17 Üsküdar
Tel: 0216 318 50 95 – 335 51 29
Dernek Baflkan›: Rahmi Özcan
> Üsküdar Tourism Guide
104
Küplüce Deniz Spor Kulübü Derne¤i
Küplüce Mah. Orkide Sok. No.14 Üsküdar
Tel: 0216 422 21 11
Dernek Baflkan›: K. Ahmet Karamustafao¤lu
‹stanbul Marmara Jimnastik Kulübü Derne¤i
Selamiali Mah. Acemo¤lu Sok. fientürk Apt. No.14/2 Üsküdar
Dost Spor Kulübü Derne¤i
Nuhkuyusu Cad. No.153 Üsküdar
Tel: 0216 347 59 60
Dernek Baflkan›: Haydar Arslan
Samanyolu Spor Kulübü Derne¤i
Neyzanbafl› Çilesiz Can Sk. No:56 Üsküdar
Tel: 0216 416 29 74
Dernek Baflkan›: Feyyaz Ergut
Voleybol Antrenörleri Derne¤i
Barbaros Mah. Mütevelliçeflme Sk. No:6/21 Üsküdar
Tel: 0216 422 45 54
Dernek Baflkan›: Murat Tokul
Üsküdar Tekvando ‹htisas Spor Kulübü Derne¤i
Avnipafla Sk. 13/1 ‹hsaniye Üsküdar
Tel: 0216 310 82 37
Dernek Baflkan›: Galip Ziya Yalç›nkaya
Türkiye Faal Futbol Hakemleri Ve
Gözlemcileri Derne¤i ‹stanbul fiubesi
Barbaros Mah. Altunizade Burhanfelek
Spor Kompleksi Okul Sk. 20/1 Üsküdar
Tel: 0216 651 63 00
> Üsküdar Turizm Rehberi
105
Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü
Çarfl› Cd. Kuzguncuk Vapur ‹skelesi Üstü No:74 Kat:1 Üsküdar
Tel: 0216 553 63 97 - 0 212 245 38 65
Dernek Baflkan›: Erkan Ar›kan
information
Denizcilik ‹flletmeleri Spor Kulübü Derne¤i
bilgilendirme
Üsküdar Belediye Baflkanl›¤›
Tel: 0216 492 20 89
Dernek Baflkan›: Orhan Alpsoy
Hatay Altay Spor Kulübü Derne¤i
Nuhkuyusu Cd. No:47 Zeynepkamil Üsküdar
Tel: 0 212 561 28 82 - 391 03 33
Dernek Baflkan›: ‹brahim Cengiz Altayl›
Veteran Masa Tenisçileri Derne¤i
Örnek Mah. Ali Fuat Cebesoy ‹lkö¤retim Okul Spor Salonu Alt›g-1 Sk.
Tel: 0216 315 20 20
Soyak Göztepe Spor Kulübü Ve Derne¤i
Soyak Göztepe Sitesi ‹dare Binas›
Tel: 0216 324 98 63
Dernek Baflkan›: Gülay Sayg›l›
Üsküdar Spor Ve Kültür Derne¤i
Kuzguncuk Mah. Bostan Sk. No.25 Üsküdar
Tel: 0216 343 53 40
Dernek Baflkan›: ‹lker Kocagözo¤lu
Fetih Kelkit Spor Kulübü Derne¤i
Fetih Mah. Sar›kam›fl Sk. No.18 Üsküdar
Tel: 0216 315 35 32
Dernek Baflkan›: Abdulkerim Y›lmaz
Haydarpafla Lisesi E¤itim Vakf› Spor Kulübü Derne¤i
H.Pafla Lisesi Okul Ç›kmaz› Sk. No:2 Altunizade
Tel: 0216 326 43 49
Dernek Baflkan›: Tayfun Kardefl
Ferah Spor Kulübü Derne¤i
Ferah Mah. Tafll›bay›r Sk. No:3 Üsküdar
Tel: 0216 328 84 43
Dernek Baflkan›: Alaaddin Uzun
> Üsküdar Tourism Guide
106
Ç›nar Spor Kulübü
Selami Ali Mah. Gazi Cd. No:84/2 Üsküdar
Dernek Baflkan›: Turan ‹zet Kocabalkan
‹stanbul Kemah Spor Kulübü Derne¤i
Bahçelievler Mah. Engin Cd. No:3/1
Dernek Baflkan›: ‹hsan Payalan
Do¤an Günefl Spor Kulübü Derne¤i
Atölyeler Cd. No:5 Üsküdar
Dernek Baflkan›: Arif fienay
Harem Amatör Bal›kç›lar Derne¤i
Mendirek ‹çi No:1 Harem Üsküdar
Tel: 0216 342 95 89
Dernek Baflkan›: Atakan Eren
Voleybol Hakem Kulübü Derne¤i
Burhanfelek Spor Tesisleri Voleybol Vakf› Binas›
Tel: 0216 651 50 57
Dernek Baflkan›: Ayd›n Yolaç
‹stanbul Dsi Spor Kulübü Derne¤i
Libadiye Cd. 100.Y›l Dura¤i K.Çaml›ca Üsküdar
Tel: 0216 325 63 20
Dernek Baflkan›: M.Sinan Pulur
Çengelköy Spor Kulübü Derne¤i
Karakol Sk. No:5 Çengelköy Üsküdar
Tel: 0216 321 40 40
Dernek Baflkan›: M.Tuhan Bostanc›o¤lu
Öz Karacaahmet Spor Kulübü Derne¤i
Arakiyeci Cd. No:4 Üsküdar
Tel: 0216 492 53 82
Dernek Baflkan›: Yalç›n Öcal
Libadiye Spor Kulübü Derne¤i
Örnek Mah. 35.Cd. No:30 Üsküdar
Tel: 0216 335 31 15
Dernek Baflkan›: Kudret Arslan
Çaml›ca Spor Kulübü Derne¤i
Alemda¤ Cd. No:2 K›s›kl› Çaml›ca
Tel: 0216 344 35 37 - 461 79 01
Dernek Baflkan›: R.Do¤an Telseren
> Üsküdar Turizm Rehberi
107
Barbaros Spor Kulübü Derne¤i
Otosan Spor Kulübü Derne¤i
Ankara Asfalt› Üzeri Uzun Çay›r Mevkii Üsküdar
Tel: 0216 326 70 60
Dernek Baflkan›: Ahmet Cemal K›nay
information
bilgilendirme
Barbaros Mah. Denizmen Cd. No:51 Üsküdar
Tel: 0216 651 40 40
Dernek Baflkan›: Mustafa Serdar Olgun
Selams›z Spor Kulübü Derne¤i
Gazi Cd. No:143 Üsküdar
Tel: 0216 553 70 57
Dernek Baflkan›: Özcan Sezen
Çaml›ca Gençlik Spor Ve Ping-Pong Derne¤i
Küçük Çaml›ca Su Bafl› Üçp›nar Cd. No:27/B
Tel: 0216 326 92 02
Dernek Baflkan›: Süreyya Eren
Çiçekçi Burhanfelek Spor Kulübü
fierif Kuyu Sk. No:34 D:1 Selimiye Üsküdar
Tel: 0216 341 00 02 - 342 95 75
Dernek Baflkan›: S›tk› Y›lmazer
Üsküdar Tunusba¤i Gençlik ve Spor Kulübü Derne¤i
Dönme Dolap Sk. No:50 Üsküdar
Tel: 0216 334 82 52
Dernek Baflkan›: Erdal Özbay
Selimiye Spor Kulübü Derne¤i
T›bbiye Cd. No:36 Üsküdar
Tel: 0216 342 80 14 - 391 31 19
Dernek Baflkan›: Ömer Koç
> Üsküdar Tourism Guide
108
Ba¤larbafl› Spor Kulübü Derne¤i
Ba¤larbafl› Vak›f Sk. No:2 Üsküdar
Tel: 0216 341 37 88
Dernek Baflkan›: Hasan Öncü
Anadolu Üsküdar 1908 Spor Kulübü Derne¤i
Bülbüldere-Cumhuriyet Cd. No:7 Belediye Tesisleri Üsküdar
Tel: 0216 310 85 27
Dernek Baflkan›: Y›lmaz Bayat
Alt›nyurt Spor Kulübü Derne¤i
Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cd. No:38 Üsküdar
Tel: 0216 325 14 25 - 327 03 31
Dernek Baflkan›: Dünya Baltac›o¤lu
Üsküdar Anadolu Spor Kulübü
Bülbülderesi Cumhuriyet Mah. No:7 Üsküdar
Tel: 0216 310 85 27
Dernek Baflkan›: Y›lmaz Bayat
Beylerbeyi Spor Kulübü Derne¤i
Beybostan› Sk. No:12 Üsküdar
Tel: 0216 321 48 49
Dernek Baflkan›: O.Alp Yalman
D.M.O. Bas›n Müessesi Spor Kulübü Derne¤i
D.M.O. Bas›n Müessesi Ofisi Üsküdar
Tel: 0216 324 17 19
Dernek Baflkan›: Y›ld›r›m Öz
Sultantepe Spor Kulübü Derne¤i
Sultantepe Selvilik Cd. No:76 Üsküdar
Dernek Baflkan›: Osman Tütkay Palaz
Üsküdar ‹cadiye Spor Kulübü Derne¤i
‹cadiye Mah. Müneccimbafl› Sk. No:22 Üsküdar
Tel: 0216 342 89 27
Dernek Baflkan›: ‹lkay Palaz
> Üsküdar Turizm Rehberi
109
musiki cemiyetleri
Üsküdar halk cad. Emin Ongan sok.no:10
Tel: 0216 553 66 55
information
Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti Derne¤i
bilgilendirme
mucis society
Üsküdar Halk Oyunlar› Toplulu¤u Derne¤i
Ba¤larbafl› cad. No:26/11
Tel: 0216 341 92 99 - 391 05 86
Üsküdar Folklor E¤itim Merkezi Derne¤i
Rumi mehmetpafla mah. Uncular cad. Uncular ifl han› no:44
Tel: 0216 343 97 12
Üsküdar Belediyesi Folklor Turizm Derne¤i
Kapal› çarfl› no:30/36
Tel: 0216 391 79 98
Aziz Mahmut Hüdayi Tasavvuf Musikisi Derne¤i
Selmana¤a mahkeme arkas› ç›kmaz› çeflme sok.no:9
Tel: 0216 342 68 83
Tasavvuf Musikisi Ve Kültürünü
Araflt›rma Ve Yaflatma Derne¤i
Tavafli hasana¤a mah. Gündo¤umu cad.
fiair Ozan Ve Yazarlar Derne¤i Üsküdar fiubesi
‹nk›lap mah. Bulgurlu mescid sok. 8/5
Tel: 0216 391 30 35
Üsküdar Sanat Gönüllüleri Derne¤i
Eski Toptafl› cad. ‹kizdere Ekflio¤lu iflhan› k.3 no:15
Tel: 0216 492 58 11
> Üsküdar Tourism Guide
110
meslek dernekleri
occupation association
Üsküdar ‹nflaatç›lar Derne¤i
Ba¤larbafl› sözebesi sok. No:7/4
Tel: 0216 341 33 82
Türkiye K›z›lay Derne¤i Üsküdar fiubesi Derne¤i
Halk cad. No: 15 Üsküdar
Tel: 0216 553 20 36-553 14 61
Türk Hava Kurumu Üsküdar fiubesi Derne¤i
Selmanipak cad. Demircio¤lu iflhan› 122/108
Tel: 0216 553 11 35 – 310 94 12
Telsiz Operatörleri Derne¤i Üsküdar fiubesi
‹nk›lap mah. Evliyahoca sok.2/1 Üsküdar
Tel: 0216 341 93 82
Otomotiv Sanayi Derne¤i
Atilla sok. No:8 Altunizade Ba¤larbafl›
Tel: 0216 318 29 94
Türkiye Emekli Subaylar Derne¤i Üsküdar fiubesi
Halk cad. Ramazan o¤lu sok 2/3 Üsküdar
Tel: 0216 553 21 45
K›z Kulesi Lions Kulübü Derne¤i
Molla eflref sok. Ekflio¤lu han kat:1
> Üsküdar Turizm Rehberi
111
Türk Anneler Derne¤i
bilgilendirme
Marmara Trakya Muhtarlar Derne¤i
Gülfem Hatun mah. ‹fl bankas› arkas›
Tel: 0216 334 32 14
Mali Müflavirler Muhasebeciler Derne¤i
information
Ac›badem cad. Erdem sok. No:4
Tel: 0216 325 14 88
Eski Toptafl› cad. No.5/5 Üsküdar
Tel: 0216 310 63 10
Türkiye ‹flçi Emeklileri Derne¤i
Uncular sok. Uncular ifl han› no:44/211 kat:2 Üsküdar
Tel: 0216 391 13 43
Üsküdar Hukukçular Derne¤i
Selmanipak cad. Seyh yokuflu ayvafl ifl no:3/5
Türkiye Emekli Ö¤retmenler Derne¤i Üsküdar fiubesi
Tunusba¤› cad. No.8/2 Paflakap›s› Üsküdar
Tel: 0216 310 33 27
‹stanbul Anadolu Ayd›nlar Derne¤i
Halk cad. Büyük duman apt. No.11/3 Üsküdar
PTT Telekominikasyon Teknisyenleri Derne¤i
Salacak sahilyolu Üsküdar
Tel: 0216 391 86 06
Deniz Temiz Derne¤i
Nakkafltepe azizbey sok. No:1 Kuzguncuk
Tel: 0216 341 46 50
Genç Müteflebbüsler Der. Bo¤aziçi fiub.
Yenitoptafl› cad. No:11/14
Tekstil Tasar›mc›lar Derne¤i
‹cadiye mah. Hac›bakkal sok. Nil gün apt. No:10/9
Tel: 0216 334 68 61
Et Üreticileri Birli¤i Derne¤i
Ac›badem cad. Erdem sok.no:4/4
Tel: 0216 361 16 62
> Üsküdar Tourism Guide
112
Üsküdar Belediyesi Aflevi Derne¤i
Üsküdar belediyesi
Tel: 0216 341 05 00
Sa¤l›k Mensuplar› Derne¤i. Üsküdar fiubesi
Kefçedede mah. Tunusba¤› cad. No:2
Tel: 0216 348 35 65
Kimya ‹flverenleri Organize Sanayi Bölgeleri Derne¤i
Altunizade mah. Kuflbak›fl› sok. No.29/b Üsküdar
Tel: 0216 492 48 52
Esnaf Ve Sanatkarlar Derne¤i Üsküdar fiubesi
Rumi mehmet pafla mah. Uncular cad. No:67/1 Üsküdar
Tel: 0216 553 42 57
> Üsküdar Turizm Rehberi
113
224 Say›l› yasa ile getirilen sa¤l›k hizmetlerinin sosyallefltirilmesi ile
“Dar bölgede çok amaçl› sa¤l›k hizmet” ilkesine dayanarak oluflturulan
Sa¤l›k Grup Baflkanl›¤›, ilçenin en üst düzeydeki sa¤l›k kurumu olup 1994
y›l›ndan itibaren ilçemizde hizmet vermektedir. Kendine ba¤l› kurumlar›n,
idari birimi olmas›n›n yan› s›ra ilgili mevzuat gere¤ince temel ilçe idare
kurullar›na dahil olmaktad›r.
information
Üsküdar health Group Presidency
bilgilendirme
Üsküdar sa¤l›k grup
baflkanl›¤›
The Health Group Presidency is constituted through the socialization of health
services after the law number 224 and on the base of the principle of ‘’A MultiPurpose Service in a Narrow Region’’, and it is the highest level institution in our
district and has been serving our district since 1994. Although it is an administrative
unit of the institutions reporting to itself, it is also a part of the district administrative
boards according to the related regulations.
Üsküdar Sa¤l›k Grup Baflkanl›¤›
ve Ba¤l› Birimler
Üsküdar Health Group Presidency
and Its Reporting Units:
Üsküdar Sa¤l›k Grup Baflkanl›¤› :
Küplüce Mh. Mehmet Akif Ersoy Cd. No:27 Üsküdar
Tel: 0216 422 48 12 –13 Fax: 0216 422 15 29
> Üsküdar Tourism Guide
114
Üsküdar Merkez Sa¤l›k Oca¤› :
Do¤anc›lar Cd. No:82 Üsküdar
Tel: 0216 553 13 70 Fax: 0216 391 70 49
Beylerbeyi Dr. H.C. Lokman Hekim Sa¤l›k Oca¤›:
Beylerbeyi fiemsibey Sk. No: 7 Üsküdar
Tel: 0216 318 36 45 – 318 66 50
Çengelköy Bahçelievler Sa¤l›k Oca¤›:
Bahçelievler Mh. Kald›r›m Cd. No:41/2 Üsküdar
Tel: 0216 332 32 76
Emniyet Mh. Adnan Odabafl Sa¤l›k Oca¤›:
Emniyet Mh. Çaml›ca Cd. No:54 Üsküdar
Tel: 0216 321 20 72
Esatpafla Sa¤l›k Oca¤›:
Esatpafla Mh. Hac›bekir Cd. No:40 Üsküdar
Tel: 0216 324 99 88
K›z›lay Üsküdar fiubesi
Tel: 0216 553 14 61
Kuzguncuk Ethem Arutan Sa¤l›k Oca¤›:
Kuzguncuk Mh. ‹cadiye Cd. No:134 Üsküdar
Tel: 0216 310 88 77
Mevlana Sa¤l›k Oca¤›:
Kirazl›tepe Mh. Sa¤l›k Sk. No:1 Üsküdar
Tel: 0216 422 48 11
75.Y›l Ünalan Mh. Naizer Soyak Sa¤l›k Oca¤›:
Ünalan Mh. Soyak Sitesi Camii Sk. No:1 Üsküdar
Tel: 0216 472 10 16
Örnek Mahallesi Sa¤l›k Oca¤›:
Örnek Mh. G 6 Sk. No: 20 Üsküdar
Tel: 0216 472 44 91
Örnek Mahallesi AÇS-AP Merkezi :
Örnek Mh. G 6 Sk. No:18 Üsküdar
Tel: 0216 324 27 35 – 324 90 38
> Üsküdar Turizm Rehberi
115
Üsküdar AÇS-AP ve E¤itim Merkezi:
Bestekar Selahattin P›nar Sk. No:17
Tel: 0216 553 13 02
Esatpafla Halk Sa¤l›¤› Laboratuar›:
information
Üsküdar Cezmi Or Verem Savafl Dispanseri:
bilgilendirme
Selami Efendi Cd. No: 41 Üsküdar
Tel: 0216 334 82 32-33-34 Fax: 0216 553 63 96
Esatpafla Mh. Hac›bekir Cd. No:40 Üsküdar
Tel: 0216 317 89 62
Üsküdar 112 Acil Yard›m ve
Kurtarma Hizmetleri Birimi:
Kirazl›tepe Mh. Sa¤l›k Sk. No:1 Üsküdar
112
> Üsküdar Tourism Guide
116
özel sa¤l›k kurulufllar›
private health foundations
Özel Selimiye Hast.
Kavak ‹skele Cad. No:10
Tel: 0216 391 89 71 / 5Hat Faks: 0216 391 89 76
Özel Anadolu Hast.
Halk Cd. No:8
0216 391 60 20 / 7Hat Faks: 0216 492 88 78
Özel Üsküdar Hast
Solaksinan mah. Selmanipak cd. No:158
Tel: 0216 341 90 90 - 492 57 62 Faks: 0216 391 45 31
Özel Academic Hospital
Altunizade Nuhkuyusu cd. No:88
Tel: 0216 651 00 00 / 9Hat Faks: 0216 651 00 48-45
Özel Çaml›ca Hayat Hastanesi
Alemda¤ Cad. No:85
Tel: 0216 521 30 30 / 20Hat Faks:0216 521 39 09 - 0216 335 86 36
Özel Çaml›ca Ömür Hastanesi
Alemda¤ Cad.No:73
Tel: 0216 443 71 00 / 15Hat Faks: 0216 344 13 14 - 0216 344 13 79
Özel Büyük Çaml›ca Hastanesi
Han›mseti sok. No:32-34
Tel: 0216 461 13 33 Pbx Faks: 0216 443 55 45
Üsküdar K›z›lay T›p Merkezi
Halk Cad. No:15
Tel: 0216 492 98 00 Faks: 0216 343 49 69
Özel Mihrimah Sultan T›p Merkezi
Hac› Hesna Hatun Mah. Paflaliman› Cad. No:4
Tel: 0216 341 70 90 Faks: 0216 341 63 99
Özel Bo¤aziçi T›p Merkezi
Havuzbafl› Mah. Çengelköy Cad. No:54
Tel: 0216 321 38 99 Faks: 0216 321 38 99
> Üsküdar Turizm Rehberi
117
Özel Hüdayi Kad›n Hastal›klar› Merkezi
bilgilendirme
Özel ‹stanbul Onkoloji Merkezi
Nakkafltepe Gümüflyolu sok. No:27
Tel: 0216 492 10 10 Faks: 0216 492 10 15
Özel Selimiye Poliklini¤i
information
Ahmet Çelebi Mah. Hüdayi Mahmut sok. No:10
Tel: 0216 492 25 58 Faks: 0216 492 25 58
Selimiye Kavak ‹skele Cd. No:12
Tel: 0216 310 74 43 - 0216 391 89 71 Faks: 0216 391 89 76
Özel Derya Poliklini¤i
Barbaros Mah. Nuhkuyusu Cd. Demirkap› ‹flhan› No:31/1
Tel: 0216 310 31 73 - 0216 391 82 31 Faks: 0216 3341398
Özel ‹flcan Poliklini¤i
Selmanipak Cad. Toros ‹flhan› No:54/1
Tel: 0216 341 46 22 Faks: 0216 341 46 22
Özel Tepe Halk Poliklini¤i
Küplüce Mah. Orhan Seyfi Orhon Cad. Hac› Kayhan Sok. No:17
Tel: 0216 318 87 48 Faks: 0216 318 34 30
Özel Çaml›ca Poliklini¤i
Yavuztürk Mah. Karadeniz Cad. No:2/1
Tel: 0216 328 63 88 Faks: 0216 323 68 88
Özel Küplüce Poliklini¤i
Küplüce Mah. Sümbül Sok. No:4
Tel: 0216 422 21 21 Faks: 0216 422 21 96
> Üsküdar Tourism Guide
118
Özel Ünalan Poliklini¤i
Ünalan Mah. Ayazma Cad. No:40/1
Tel: 0216 317 20 20 Faks: 0216 324 74 72
Özel Ac›badem Soyak Poliklini¤i
Ünalan Mah. Libadiye Cad. Bo¤aziçi Sitesi No:19
Tel: 0216 472 44 44 Faks: 0216 472 44 55
Özel Yaflam T›p Poliklini¤i
Örnek mah. 35.Cadde No:21/1
Tel: 0216 472 06 31 Faks: 0216 472 06 31
Özel Örnek Poliklini¤i
Örnek Mah. 35.Cadde No:92
Tel: 0216 324 01 43 - 0216 324 25 32 Faks: 0216 324 25 32
Özel Gültepe Hayat Poliklini¤i
Güzeltepe Mah. Küçük Namazgah Cad. No:30
Tel: 0216 422 51 61 Faks: 0216 422 51 61
Özel Ata Bo¤aziçi Poliklini¤i
Çengelköy Bahçelievler Mah. Bosna Bulvar› No:146
Tel: 0216 462 12 22 Faks: 0216 308 70 48
> Üsküdar Turizm Rehberi
119
Özel Mimar Sinan A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Poliklini¤i
Gülfem Hatun Mah. Tepsi F›r›n sok. No:3
Tel: 0216 553 06 90
Özel Transmed Diyaliz Merkezi
information
Özel Mimar Sinan A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Poliklini¤i
bilgilendirme
Hakimiyeti Milliye Cad. Mimar Sinan Çarfl›s› No:5
Tel: 0216 331 37 80 Faks: 0216 343 15 52
Küçükçaml›ca Libadiye Cad. No:66
Tel: 0216 327 77 56 Faks: 0216 326 62 00
Özel Baflkent Üniversitesi Diyaliz Merkezi
Oymac› Sok. No:7 Altunizade
Tel: 0216 474 56 56 10 hat Faks: 0216 334 64 31
Özel Çaml›ca Hayat Hastanesi Diyaliz Merkezi
Alemda¤ Cad. No:85 (Özel Çaml›ca Hayat Hastanesi Bünyesinde)
Tel: 0216 521 30 30 / 20Hat Faks: 0216 521 39 06 - 0216 335 86 36
Marmara Ünv. TIP Fak. Kad. Hast. ABD ÜYTE Merkezi
Tophanelio¤lu Cad. No: 13/15
Tel: 0216 428 02 13 Faks: 0216 428 02 10
Özel Yunus Emre Hastanesi
‹nk›lap Mah.Katl› Otopark Arkas› No:18 Üsküdar
Tel: 0216 310 47 88 Faks: 0216 553 65 19
> Üsküdar Tourism Guide
120
eczaneler
pharmacy
Karadeniz Eczanesi
Ecz. Zekeriya Yaflar Baflar
Zeynep Kamil Hastanesi K›z›lay Kan
Merkezi Karfl›s› Üsküdar
Tel: 0216 553 09 03
Faks: 0216 495 95 46
Üsküdar Merkez Eczanesi
Ecz. Mehmet Yeflilçay›r
Halk Cad. No. 17/2 (K›z›lay T›p Merkezi
Yan›) Üsküdar
Tel: 0216 391 02 687-391 02 91
Faks: 0216 391 02 28
Kuruçeflme Eczanesi
Ecz. Recep Haluk Yener
‹cadiye Mah. Çaml›ca Cad. No.3
Kuruçeflme/Üsküdar
Tel: 0216 334 00 51
Alt›n Eczanesi
Ecz. Nilgün Alpan
Zeynep Kamil Hastanesi Do¤um Acil
Kap›s› Karfl›s› Zeynep Kamil/Üsküdar
Tel: 0216 553 01 61
Faks: 0216 492 98 80
Hürriyet Eczanesi
Ecz. Gül Reyhan Kara
Halk Cad. No.1 (K›z›lay Dispanseri
Yan›)Üsküdar
Tel: 0216 553 21 43
Faks: 0216 343 36 56
Demet Eczanesi
Ecz. Demet Tüysüz (Yaman)
Ac›badem Cad. No. 159/E
Ac›badem/Üsküdar
Tel: 0216 327 44 36
Faks: 0216 428 09 10
Bülent Eczanesi
Ecz. M. Bülent Küçükaflç›
Nuh Kuyusu Cad. No.117 (Pazarbafl›
Otobüs Dura¤› Karfl›s›)
Pazarbafl›/Üsküdar
Tel: 0216 553 87 67
Faks: 0216 391 44 24
> Üsküdar Turizm Rehberi
Pelin Eczanesi
Ecz. Ersin Olgun
Selmanipak Cad. No. 72(fieyh Camii
Karfl›s›) Üsküdar
Tel: 0216 341 50 25
Do¤anc›lar Eczanesi
Ecz. Abdulgani Omay
Halk Cad. No. 28/1 (K›z›lay Dis›anseri
Karfl›s›) Üsküdar
Tel: 0216 310 59 23
Faks: 0216 310 59 23
Sar›kaya Eczanesi
Ecz. Fatma Niru Sar›kaya
Yeni Toptafl› Cad. No. 91/A (Zeynep Kamil
Hastanesi Çocuk Acil Karfl›s›) Zeynep
Kamil/Üsküdar
Tel: 0216 310 34 05
Faks: 0216 492 66 28
Gülnur Eczanesi
Ecz. Gülnur Kontac›
Marmara Üniversitesi Hastanesi Acil
Kap›s› Altunizade/Üsküdar
Tel: 0216327 14 73
Faks: 0216327 14 72
fiafak Eczanesi
Ecz. fiafak Sad›k M›s›rl›
Sultantepe Selvilik Cad. No.84/B
Sultantepe/Üsküdar
Tel: 0216 310 95 24 – 342 70 87
Faks: 0216 310 14 05
Marmara Can Eczanesi
Ecz. Mahmut Renklitepe
Tophanelio¤lu Cad. No.30 (Marmara
Üniversitesi Hastanesi Karfl›s›)
Altunizade/Üsküdar
Tel: 0216 651 23 03 – 474 99 59
Faks: 0216 651 10 82
Handan Eczanesi
Ecz. Handan Dizman
Bestekar Selahattin P›nar Sok. No.5
Do¤anc›lar/Üsküdar
Tel: 0216 492 38 23
Faks: 0216 310 86 77
Burak Eczanesi
Ecz. Zafer Öztürk
‹cadiye Mah Türkan Hatun Sok.
Ba¤larbafl›/Üsküdar
Tel: 0216 341 59 66
Faks: 0216 334 58 29
Kardelen Eczanesi
Ecz. Güzin Bozk›r
Marmara Üniversitesi Hastanesi Karfl›s›
Altunizade/Üsküdar
Tel: 0216 474 90 75 – 474 99 68
Faks: 0216 474 76 27
Ebru Eczanesi
Ecz. Erol Sade
Zeynep Kamil Hastanesi Kan Merkezi
Karfl›s› Üsküdar
Tel: 0216 553 57 93
Faks: 0216 553 39 55
Uncular Eczanesi
Ecz. H. Can Hac›rüstemo¤lu
Uncular Cad. Gülfem Sok. No.10
(Kuyumcular Çarfl›s› Arkas›) Üsküdar
Tel: 0216 334 52 88
Faks: 0216 342 02 61
Çaml›ca Eczanesi
Ecz. Nihat Demiral
Ac›badem Cad. No.159 (Askeri Hastane
Dura¤›) Küçük Çaml›ca/Üsküdar
Tel: 0216 339 06 69
Faks: 0216 339 06 69
Gülistan Eczanesi
Ecz. ‹brahim Tar›k fiiflman
Zeynep Kamil Hastanesi Do¤um Kap›s›
Karfl›s› Zeynep Kamil/Üsküdar
Tel: 0216 492 59 77
Neslihan Eczanesi
Ecz. Neslihan Erol
Gazi Cad. No.72/2 (Çinili Polis Karakolu
Karfl›s›) Ba¤larbafl›/Üsküdar
Tel: 0216 391 45 92
Yavuz Eczanesi
Ecz. H›z›r Onur Yavuz
Selmanipak Cad. Çeflme Sok. Girifli
(Üsküdar Mc Donalds Yan›) Üsküdar
Tel: 0216 492 17 68
Faks: 0216 492 17 69
Serap Eczanesi
Ecz. Ayhan Karalom
‹cadiye Mah. Cumhuriyet Cad. No.81/A
(F›st›ka¤ac› Trafik Ifl›klar›) Üsküdar
Tel: 0216 391 24 37
Faks: 0216 342 67 33
information
Selimpafla Eczanesi
Ecz. Ulviye Gençosmano¤lu
Dr. Fahri Atabey Cad. (Yeni Toptafl› Cad.)
No.80/3 (Üsküdar Vergi Dairesi Yan›)
Üsküdar
Tel: 0216 341 03 99
Faks: 0216 495 20 70
bilgilendirme
121
Gümüfl Eczanesi
Ecz. Ali Ruhi Gümüflo¤lu
Zeynep Kamil Hastanesi Kan Merkezi
Karfl›s› Üsküdar
Tel: 0216 553 09 18
Faks: 0216 553 09 18
Ekim Eczanesi
Ecz. Cemil Kahleo¤ullar›
Rumi Mehmet Pafla Mah. Do¤anc›lar
Cad. No. 80/A Üsküdar
Tel: 0216 310 43 95
Engül Eczanesi
Ecz. fi. Engül Mutluay Engül
Halk Cad. No.52 Do¤anc›lar/Üsküdar
Tel: 0216 341 08 58
Faks: 0216 310 24 08
Ifl›k Eczanesi
Ecz. Erdem Sabiha Birçek
Ac›badem Cad. Derya Sok. No. 5/A
Üsküdar
Tel: 0216 428 06 33
fiehir Eczanesi
Ecz. Ali Sinan Mutlu
Tophanelio¤lu Cad. No.52 (Marmara
Üniversitesi Hastanesi Karfl›s›)
Altunizade/Üsküdar
Tel: 0216 651 17 34
Faks: 0216 651 17 66
fiebnem Eczanesi
Ecz fiebnem fientürk
Halk Cad. Giriftzen As›m Sok. No.2/A
(K›z›lay Dispanseri Karfl›s›) Üsküdar
Tel: 0216 492 89 87
Faks: 0216 492 66 29
> Üsküdar Tourism Guide
122
Selimiye Eczanesi
Ecz. Özen Derya Erdem
K›flla Cad. No. 8 Selimiye/Üsküdar
Tel: 0216 553 11 08
Faks: 0216 553 06 85
Ülkü Eczanesi
Ecz. Jale Bayrakç›o¤lu
Halk Cad. No.14 (Anadolu Hastanesi
Yan›) Ahmediye/Üsküdar
Tel: 0216 553 11 74
Faks: 0216 391 38 93
Nil Eczanesi
Ecz. Nilgün Omaçer
Zeynep Kamil Tahtaravanc› Sok. No.24/A
Zeynep Kamil/Üsküdar
Tel: 0216 343 39 58 – 495 05 52
Faks: 0216 553 87 60
Avflar Eczanesi
Ecz. Bilge Uygun
Tophanelio¤lu Cad. No.26 (Marmara
Üniversitesi Hastanesi Karfl›s›)
Altunizade/Üsküdar
Tel: 0216 474 91 41 – 474 91 48
Faks: 0216 651 30 56
Selman Eczanesi
Ecz. Fatma Selman Cumhur
Selmanipak Cad. No.20 (Migros Karfl›s›)
Üsküdar
Tel: 0216 341 84 65
Faks: 0216 342 95 80
Halk Eczanesi
Ecz. Nevin ‹nci Ünsal
Zeynep Kamil Hastanesi Çocuk Pavyonu
Karfl›s› Üsküdar
Tel: 0216 391 58 08
Özlem Eczanesi
Ecz. Özlem Balc›
Ac›badem Cad. Adilbey Apt. Menekfle
Sok. No. 2/B (Askeri Hastane Dura¤›)
Üsküdar
Tel: 0216 327 64 03
Faks: 0216 428 40 32
Akda¤ Eczanesi
Ecz. Ahmet Hayri Akda¤
Selams›z Cad. No.25 ( Üsküdar Kapal›
Çarfl› Karfl›s› Ana Çocuk Sa¤l›¤› Yan›)
Üsküdar
Tel: 0216 341 19 40
> Üsküdar Turizm Rehberi
‹stanbul Eczanesi
Ecz. Salih Sümer
Nuh Kuyusu Cad. No. 391
Ba¤larbafl›/Üsküdar
Tel: 0216 334 46 42
Faks: 0216 341 67 01
Omay Eczanesi
Ecz. Selma Omay
Emniyet Mah. Fatih Sultan Mehmet Sok.
No.6 Üsküdar
Tel: 0216 321 48 77
Faks: 0216 422 48 68
Kent Eczanesi
Ecz. Bengisu fiimflek
Yeni Toptafl› Cad. No.70/A Üsküdar
Tel: 0216 495 88 51
Faks: 0216 495 88 52
Site Eczanesi
Ecz. Sönmez Cora
Altunizade Okul Sok. No. 4/B
Altunizade/Üsküdar
Tel: 0216 326 47 72
Nilgün Eczanesi
Ecz. Nilgün Öztürk
Allame Cad. No.26/1
Yenimahalle/Ba¤larbafl›/Üsküdar
Tel: 0216 553 55 98
Faks: 0216 310 30 73
Akademi Eczanesi
Ecz. Zerrin Oruç
Selami Ali Mah. Nuh Kuyusu Cad.
No.287 Altunizade/Üsküdar
Tel: 0216 310 86 98
Faks: 310 84 18
Gökden Eczanesi
Ecz. Mehpare Ayd›n
Selimiye K›flla Cad. No.37 Üsküdar
Tel: 495 85 97 Faks: 0216 495 85 97
Dilek Eczanesi
Ecz. Dilek Bafl
Selman›pak Cad. Köseday› Sok. No. 4
(Özel Üsküdar Hastanesi Yan›) Üsküdar
Tel: 0216 391 04 70
Faks: 0216 553 03 40
Capitol Eczanesi
Ecz. Zehra Almira Öztosun
Capitol Al›flverifl Merkezi Zemin Kat No.
21 Altunizade/Üsküdar
Tel: 0216 651 47 33
Faks: 0216 651 47 33
Ergin Eczanesi
Ecz. Banu Ergin
Hakimiyet-I Milliye Cad. Aç›k Türbe Sok.
No. 4 (Ziraat Bankas›
Karfl›s›)Ahmediye/Üsküdar
Tel: 0216 321 97 20
Faks: 0216 492 30 84
Yeni F›st›ka¤ac› Eczanesi
Ecz. Zehra Almira Öztosun
Cumhuriyet Cad. Çifteç›nar Sok No. 49/2
F›st›ka¤ac›/Üsküdar
Tel: 0216 334 99 44
Faks: 0216 341 42 72
Dedem Eczanesi
Ecz. Funda Figen fiengün
Ac›badem Cad. Bay›r Sok. No.2 (Akbank
Yan›) Ac›badem/Üsküdar
Tel: 0216 326 33 51
Merih Eczanesi
Ecz. Selahattin Alper Tuncer
Tunusba¤› Cad. No.16 (Paflakap›s›
Cezaevi Yan›) Üsküdar
Tel: 0216 310 50 29
Faks: 0216 495 07 59
Duvardibi Eczanesi
Ecz. M. Semiral At›lgan
K›flla Cad. No. 4/2 Selimiye/Üsküdar
Tel: 0216 553 15 35
Üsküdar ‹pek Eczanesi
Ecz. Erdo¤an Bingöl
Zeynep Kamil Hastanesi Do¤um Acil
Karfl›s› Zeynep Kamil/Üsküdar
Tel: 0216 334 51 59
information
Babacan Eczanesi
Ecz. Nermin Temizer
Zeynep Kamil Sok. No.159 (Zeynep
Kamil Dolmufl Dura¤› Karfl›s›) Üsküdar
Tel: 0216 492 22 19 – 553 43 45
Faks: 0216 495 40 45
bilgilendirme
123
Salacak Eczanesi
Ecz. Meltem Y›ld›r›m
Gülfem Hatun Mah. Hakimiyet-I Milliye
Cad. Tepsi F›r›n Sok. Üsküdar
Tel: 0216 342 86 04
Baflak Eczanesi
Ecz. Gülbin Ketecio¤lu
Nuh Kuyusu Cad. No. 301/B (Academic
Hospital Karfl›s›) Ba¤larbafl›/Üsküdar
Tel: 334 04 60
Faks: 492 72 78
Reyhan Eczanesi
Ecz. Emine Saruhan
Selami Ali Efendi Cad. No. 24/9 Üsküdar
Tel: 0216 310 59 83
Jale Eczanesi
Ecz. Jale Büyüksar›
Yeni Toptafl› Cad. No. 88 (Üsküdar Vergi
Dairesi S›ras›) Üsküdar
Tel: 0216 343 73 65
> Üsküdar Tourism Guide
124
Yaflar Eczanesi
Ecz. Aysel Hac›osmano¤lu M›s›rl›
Uncular Cad. No.79 (Üsküdar Meydan›
Kuyumcular Çarfl›s› Yan Sok. Sonu)
Tel: 0216 495 63 61 – 553 44 11
Faks: 0216 334 32 60
Yonca Eczanesi
Ecz. Ulunece Temizel
Ac›badem Cad. No. 165/B
Ac›badem/Üsküdar
Tel: 0216 325 31 75
Faks: 0216 327 16 06
Gül Eczanesi
Ecz. Gül Firuz
Ahç›bafl› Mah. Balc›lar Yokuflu No. 55/4
Üsküdar
Tel: 0216 391 27 06
Faks: 0216 341 92 58
Ogün Eczanesi
Ecz. Emine Kaya
Selmanipak Cad. No.105/B (Üsküdar
Ticaret Lisesi – Gima Yan›) Üsküdar
Tel: 0216 310 43 73
Faks: 0216 341 71 96
Kanat Eczanesi
Ecz. Kanat Beceriklier
Nuh Kuyusu Cad. Çiftlik Dura¤› Allami
Cad. No. 82/1 Üsküdar
Tel: 0216 391 48 49
Faks: 0216 391 05 00
Fatofl Eczanesi
Ecz. Fatma Oktar
Harem ‹skele Cad. Kudret Apt. No. 21/A
Selimiye/Üsküdar
Tel: 0216 341 01 79
Altunizade Eczanesi
Ecz. Ayfle Sema Dikmen
Tophanelio¤lu Cad. No.34 ( Marmara
Üniversitesi Hastanesi Karfl›s›) Üsküdar
Tel: 0216 474 91 04
Faks: 0216 474 91 10
Güven Eczanesi
Ecz. Faruk Güven
Atlamatafl› Atlas Sok. No. 10 (Bal›k
Pazar› ‹çi) Üsküdar
Tel: 0216 341 51 24
fienay Eczanesi
Ecz. fienay S. Özefe
Ba¤larbafl› Murat Reis Mah. Allame Cad.
No. 105 (Academic Hospital Karfl›s› Arka
Soka¤› Paraleli) Üsküdar
Tel: 0216 343 87 91 – 343 88 41
Akdeniz Eczanesi
Ecz. Fatma Çomak
Nuh Kuyusu Cad. No 84/C (Academic
Hospital Yan›) Ba¤larbafl›/Üsküdar
Tel: 0216 651 41 09
Üsküdar Eczanesi
Ecz. Ifl›l Akda¤
Selmanipak Cad.No.33 Üsküdar
Tel: 0216 553 14 15
Faks: 0216 553 96 46
> Üsküdar Turizm Rehberi
Çi¤dem Eczanesi
Ecz. Abdullah Fesçio¤lu
Polis Hastanesi Yan› Kofluyolu/Üsküdar
Tel: 0216 474 84 12
Faks: 0216 474 94 74
Ifl›lay Eczanesi
Ecz. Ifl›lay Önalp
Dr. Fahri Atabey Cad. (Yeni Toptafl› Cad.)
No. 45 Üsküdar
Tel: 0216 553 34 22
Faks: 0216 553 34 22
U¤urlu Eczanesi
Ecz. Seniha Has›rc›o¤lu
Ba¤larbafl› Cad. No.75
F›st›ka¤ac›/Üsküdar
Tel: 0216 553 87 54
Üniversite Eczanesi
Ecz. Yeflim Erçak
Tophanelio¤lu Cad. No.36
Altunizade/Üsküdar
Tel: 0216 474 91 38 – 474 90 89
Faks: 0216 474 90 82
fiifa Eczanesi
Ecz. Nilay Özel
Nuhkuyusu Cad. No.347/2 (‹stanbul
Seyahat S›ras›, Kuyumcular Yan›)
Üsküdar
Tel: 0216 341 23 82
Faks: 0216 341 24 72
Füsun Eczanesi
Ecz. Zeynep Gülden Önay
Ac›badem Cad. No.137 (Ac›badem Ptt
Yan›) Üsküdar
Tel: 0216 339 01 56
Zeynep Kamil Eczanesi
Ecz. Hülya Arda
Zeynep Kamil Hastanesi Do¤um Kap›s›
Karfl›s› (Park ‹çi) Üsküdar
Tel: 0216 553 37 53
‹hsaniye Eczanesi
Ecz. Naflide Nefle Türkay
S›rmaperde Sok. No.65
Altunizade/Üsküdar
Tel: 0216 474 27 59
Nagihan Eczanesi
Ecz. Nagihan Akaya
Selmanipak Cad. No.122/3 Üsküdar
Tel: 0216 492 41 63
Faks: 0216 492 41 63
Bülbüldere Eczanesi
Ecz. N. Kemal Yakupo¤lu
Selmanipak Cad. No. 139 (Özel Üsküdar
Hastanesi Karfl›s›) Üsküdar
Tel: 0216 342 73 00
Damla Eczanesi
Ecz. Nilgün Koda Kuru
Gazi Cad. No. 18/1 Ba¤larbafl›/Üsküdar
Tel: 0216 492 65 72
Faks: 0216 495 20 50
Filiz Eczanesi
Ecz. Filiz Aykut Ersoy
Altunizade Mah. ‹smail Pafla Sok. No.
14/A Üsküdar
Tel: 0216 474 99 73
Faks: 0216 474 99 76
Nur Eczanesi
Ecz. Binnur Deniz
Tunusba¤› Cad. Dönmedolap Sok. No.
32 Üsküdar
Tel: 0216 342 83 44
Faks: 0216342 83 44
Alev Eczanesi
Ecz. Alev Üner
Gazi Cad. No.100/1 (Çinili Karakol
Karfl›s›) Selams›z/Üsküdar
Tel: 0216 310 29 11
information
Tevfik Remzi Eczanesi
Ecz. T. Remzi Arasan
‹mrahor Do¤anc›lar Cad. No.47/5
(Üsküdar Merkez Sas¤l›k Oca¤› Karfl›s›)
Üsküdar
Tel: 0216 391 41 57 – 553 88 56
Faks: 0216 310 49 55
bilgilendirme
125
Sa¤l›k Eczanesi
Ecz. Nilgün Güner
‹mrahor Do¤anc›lar Cad. No.47/3
(Üsküdar Merkez Sa¤l›k Oca¤› Karfl›s›)
Üsküdar
Tel: 0216 334 45 38
Faks: 0216 391 36 96
Sevimli Eczanesi
Ecz. ‹dris Sevimli
Selmanipak Cad. No.54 Üsküdar
Tel: 0216 341 00 45
Faks: 0216 341 00 45
K›flla Eczanesi
Ecz. Fahri Ya¤l›
Selimiye K›flla Cad. No.25/A (Selimiye
Camii Yan›) Selimiye /Üsküdar
Tel: 0216 553 36 55 – 343 66 05
Faks: 0216 553 36 55
Büyük Eczane
Ecz. Kemal Erçak
Tophanelio¤lu Cad. No.56
Altunizade/Üsküdar
Tel: 0216 474 90 82 – 474 90 89
Faks: 0216 651 17 83
Ba¤larbafl› Eczanesi
Ecz. Hüseyin Elif Has›rc›o¤lu
Nuhkuyusu Cad. No.401
Ba¤larbafl›/Üsküdar
Tel: 0216 341 25 74
Faks: 0216 495 98 28
Yasemin Eczanesi
Ecz. Yasemin Devrim Çak›r
Selmanipak Cad. Kuyulu Sok. No. 1/2a
(Özel Üsküdar Hastanesi Karfl›s›)
Üsküdar
Tel: 0216 391 32 13
> Üsküdar Tourism Guide
126
Yuvam Eczanesi
Ecz. Sabahat Darendeliler
Ac›badem Cad. Niflantafl› Sok. No.11/5
(Gata Çaml›ca Askeri Hastane Yan›)
Üsküdar
Tel: 0216 339 12 14
Faks: 0216 339 12 14
Mavi Eczane
Ecz. Nursel Gönenç
Nuhkuyusu Cad. No.295 (Academic
Hospital Karfl›s›) Ba¤larbafl›/Üsküdar
Tel: 0216 341 28 62
Faks: 0216 343 42 30
Yelda Eczanesi
Ecz. Yelda Göker
M. ‹nk›lap Mah. Befltafl Sok. No. 2/A
(Akbank Soka¤›) Ahmediye/Üsküdar
Tel: 0216 334 97 19
Faks: 0216 341 77 34
Gökçe Eczanesi
Ecz. Berrin Bölükbafl› (Çeviker)
Selimiye Kavak ‹skele Cad. Daye Kad›n
Sok. No.163 Selimiye/Üsküdar
Tel: 0216 495 28 15
Faks: 0216 341 55 22
Akman Eczanesi
Ecz. Oya Ak›n (Akman)
Cumhuriyet Cad. Kurt Çelebi Sok. No.56
(Yap› Kredi Bankas› Yan Soka¤›)
Ba¤larbafl›/Üsküdar
Tel: 0216 341 72 47
Nuray Eczanesi
Ecz. Nuray Ötken
Mütevelli Veysi Pafla Sok. No.1 (Polis
Hastanesi Yan›) Kofluyolu/Üsküdar
Tel: 0216 474 81 77
> Üsküdar Turizm Rehberi
Aysun Eczanesi
Ecz. Aysun Dilsiz
Eski Toptafl› Cad. No.9 (Deniz Bank Yan›)
Üsküdar
Tel: 0216 343 26 27
Faks: 0216 492 42 43
Eylül Eczanesi
Ecz. Canan Aslan
Zeynep Kamil Hastanesi Çocuk
Poliklini¤i Karfl›s› Üsküdar
Tel: 0216 343 99 80
Faks: 0216 391 43 78
Kocaç›nar Eczanesi
Ecz. Nermin Kocaç›nar
Halk Cad. No.92 (Üsküdar fiehir
Tiyatrosu Yan›) Üsküdar
Tel: 0216 553 39 89
Faks: 0216 310 83 86
Merve Eczanesi
Ecz. Gülgün Turan
Ac›badem Cad. No.122 Üsküdar
Tel: 0216 340 39 19
Sezgin Eczanesi
Ecz. fiengül Sezgin
Selami Ali Efendi Cad. (Selams›z Taksi
Dura¤› Karfl›s›) Üsküdar
Tel: 0216 531 70 59 – 310 94 64
Faks: 0216 531 50 79
Serpil Eczanesi
Ecz. F. Serpil Denkdemir
Do¤anc›lar Halk Cad. No.31/1 Üsküdar
Tel: 0216 343 06 06
Kavak Eczanesi
Ecz. Sevgi Kavak
Yeni Toptafl› Cad. No.2 (Dr. Fahri Atabey
Cad.) Üsküdar
Tel: 0216 310 45 71
Faks: 0216 334 59 73
Ayla Eczanesi
Ecz. Ayla Gürünlü
Barbaros Mah. Veysi Pafla Cad. No.6
(Polis Hastanesi Yan›) Kofluyolu/Üsküdar
Tel: 0216 474 80 29 – 474 63 31
Faks: 0216 474 66 45
Derman Eczanesi
Ecz. Ayfle Buket Batur (Önsoy)
Barbaros Mah. Mütevelli Çeflme Cad.
No.12 Zeynep Kamil/Üsküdar
Tel: 0216 651 52 93
Sözer Eczanesi
Ecz. Lütfü Sözer
Cumhuriyet Cad. No.179 (Ba¤larbafl›
Meydan›) Üsküdar
Tel: 0216 474 32 67
K›br›s Eczanesi
Ecz. Feyzan Demirci
Eski Toptafl› Cad. Sansar Sok. No.14/4
Çavufldere/Üsküdar
Tel: 0216 310 84 29
Faks: 0216 341 78 38
Hayat Eczanesi
Ecz. Burçin Gülerer
fiehit Aste¤men Halil Ögel Sok. No.12/2
F›st›ka¤ac›/Üsküdar
Tel: 0216 341 26 02
Günay Eczanesi
Ecz. Günay Eraslan
Zeynep Kamil Hastanesi Çocuk Kap›s›
Karfl›s› Zeynep Kamil/Üsküdar
Tel: 0216 310 97 56
Faks: 0216 310 97 56
Harem Eczanesi
Ecz. Tu¤rul Keselio¤lu
Selimiye ‹skele Cad. No.62 (Ptt Karfl›s›)
Üsküdar
Tel: 0216 553 60 77
Faks: 0216 553 60 77
Erçin Bengisu Eczanesi
Ecz. Ahmet Erçin Bengisu
Tembel Hac› Mehmet Mah. Büyük
Hamam Sok. No.23/4 Zeynep
Kamil/Üsküdar
Tel: 0216 341 15 20
Faks: 0216 341 50 80
Paflakap›s› Eczanesi
Ecz. Meliha Fatma Memiflo¤lu
Tunusba¤› Cad. No.3 (Paflakap›s› Cezaevi
Karfl›s›) Üsküdar
Tel: 0216 553 41 53
Faks: 0216 334 28 64
Yasemin Eczanesi
Ecz. Nurten Keslio¤lu
Altunizade Mah. Ac›badem Cad.
No.158/6 (Çaml›ca K›z Lisesi Karfl›s›)
Üsküdar
Tel: 0216 326 70 11
Fatih Eczanesi
Ecz. Fatih fien
Selami Ali Efendi Cad. No.63/B (Eski
Selams›z Cad.) Üsküdar
Tel: 0216 492 44 21
Faks: 0216 343 24 76
Ferhan Eczanesi
Ecz. Ferhan fiat›ro¤lu
Halk Cad. No.68/2 Üsküdar
Tel: 0216 343 12 75
Faks: 0216 310 13 16
Ece Eczanesi
Ecz. Mehmet Salih Okumufl
Marmara Üniversitesi Hastanesi Karfl›s›
No.32 Altunizade/Üsküdar
Tel: 0216 474 90 93
Faks: 0216 474 91 15
information
Deva Eczanesi
Ecz. Fatma Kip
Murat Reis Mah Çavufldere Cad.
No.184/7 (Çinili Hamam Alt›) Üsküdar
Tel: 0216 310 39 69 – 553 11 99
Faks: 0216 342 60 85
bilgilendirme
127
Park Eczanesi
Ecz. B. Tu¤rul Ekin
Ba¤larbafl› Meydan› Toprak Pasaj›
No.2/25 Ba¤larbafl›/Üsküdar
Tel: 0216 341 90 10
> Üsküdar Tourism Guide
128
fiahika Eczanesi
Ecz. fiahika Alkan Uruço¤lu
Ac›badem Cad. No.125/1 (Türk Telekom
Karfl›s›) Üsküdar
Tel: 0216 327 71 31
Faks: 0216 339 25 46
Esin Eczanesi
Ecz. Esin Düza¤aç
Halk Cad. No.48/A (Üsküdar K›z›lay
Çapraz›) Üsküdar
Tel: 0216 334 07 23
Faks: 0216 343 66 32
Cevher Eczanesi
Ecz. Ahmet Cevhero¤lu
Polis Hastanesi Yan› Altunizade/Üsküdar
Tel: 0216 474 81 72
Faks: 0216 474 81 72
Sevgi Eczanesi
Ecz. Sevgi Öza¤›
Selmanipak Cad. No.160 (Özel Üsküdar
Hastanesi Yan›) Üsküdar
Tel: 0216 492 97 63
Faks: 0216 492 97 63
Trabzon Eczanesi
Ecz. Yakup Ayd›n
Zeynep Kamil Hastanesi Çocuk Servisi
Karfl›s› Üsküdar
Tel: 0216 553 31 61
Faks: 0216 334 50 49
Güçlü Eczanesi
Ecz. Musa Nazmi Örmeci
Halk Cad. No.10 (Anadolu Hastanesi
Bitifli¤i) Üsküdar
Tel: 0216 341 90 75
Faks: 0216 341 90 76
Oya Eczanesi
Ecz. Emine Özercan
Ac›badem Cad. No.149 (Ac›badem Erol
Sabanc› Spastik Çocuklar Vakf› Karfl›s›)
Üsküdar
Tel: 0216 325 39 89
Sümer Eczanesi
Ecz. Sümer Cora
Yeni Toptafl› Cad. No.50 Üsküdar
Tel: 0216 334 70 69
> Üsküdar Turizm Rehberi
Çomo¤lu Eczanesi
Ecz. Canan Çom
Murat Reis Mah. Gazi Cad. No.181/1
(Çevik Kuvvet Karfl›s›) Üsküdar
Tel: 0216 391 46 24
Uygun Eczanesi
Ecz. Ahmet Uygun
Marmara Üniversitesi Hastanesi Acil
Girifl Yan› Altunizade/Üsküdar
Tel: 0216 327 07 13 – 327 07 92
Faks: 0216 327 61 84
Defne Eczanesi
Ecz. Azize fiahin
Halk Cad. No.9/1 Üsküdar
Tel: 0216 391 47 78 – 310 19 59
Faks: 0216 391 47 47
fieref Eczanesi
Ecz. fieref Ortakol
‹smail Pafla Sok. No.14/B
Altunizade/Üsküdar
Tel: 0216 651 17 24
Faks: 0216 651 10 79
Ordu Eczanesi
Ecz. Sinem Tongal Ifl›ksaçar
K›flla Cad. No.50 Selimiye Cami Yan›
(Duvardibi) Selimiye/Üsküdar
Tel: 0216 310 75 74
Faks: 0216 495 05 90
Tütüncüo¤lu Eczanesi
Ecz. Ümran Tütüncüo¤lu
Gazi Cad. Toprak Pasaj› No.42 A Blok
Ba¤larbafl›/Üsküdar
Tel: 0216 391 79 78
Deniz Eczanesi
Ecz. Cahit Turhan
Halk Cad. No.76/1 (Do¤anc›lar Park›
Karfl›s›) Üsküdar
Tel: 0216 334 09 69
Aprak Eczanesi
Ecz. Zeynep Hüveyda Bat›
fiehit Fethi Sok. No.11 (Bar›fl Taksi
Bitifli¤i) Ac›badem/Üsküdar
Tel: 0216 325 58 21
Faks: 0216 339 34 18
Danifl Eczanesi
Ecz. Macide Dan›fl
Dr. S›tk› Özferendeci Sok. No.31/6
Paflakap›s›/Üsküdar
Tel: 0216 334 72 94
Faks: 0216 390 51 14
Alp Eczanesi
Ecz. Nesrin G.U¤urlu
Kuzguncuk Mah. ‹cadiye Cad.
Mehmetçik Sok. No.8 ‹cadiye/Üsküdar
Tel: 0216 341 85 47
Faks: 0216 310 93 51
Dila Eczanesi
Ecz. Zeya Önder
Emniyet Mah. Nurbaba Cad. No.1/1
Üsküdar
Tel: 0216 318 60 15
Faks: 0216 422 49 27
Ardahan Eczanesi
Ecz. Emel Küçük
Hakimiyet-I Milliye Cad. Atlas Ç›kmaz›
Sok. (Üsküdar Belediye Yan›) Üsküdar
Tel: 0216 553 32 16
Emir Eczanesi
Ecz. Hatice Karaçam
Ayazma Mah. Do¤anc›lar Cad. No.108/B
Üsküdar
Tel: 0216 342 58 88
Bahar Eczanesi
Ecz. Odil Tuna Tüzün
Selimiye Mah. K›flla Cad. Hamam Sok.
No.47/1 Selimiye/Üsküdar
Tel: 0216 334 84 47
Faks: 0216 495 65 31
Evren Eczanesi
Ecz. fievkiye Kamber
Selmanipak Cad. T. Hac› Mehmet Sok.
No.22 Üsküdar
Tel: 0216 553 55 99
Faks: 0216 343 78 02
Bener Eczanesi
Ecz. Ülkü Ergüveno¤lu
Marmara Üniversitesi Hastanesi Karfl›s›
Altunizade/Üsküdar
Tel: 0216 474 43 41 – 474 43 40
Faks: 0216 474 43 32
Hakan Eczanesi
Ecz. ‹. Hakan ‹fleri
Harem ‹skele Cad. No.6
Çiçekçi/Üsküdar
Tel: 0216 343 34 29
Bilen Eczanesi
Ecz. Atalay Bilen
Eminyet Mah.Ka¤›tç›bafl› Sok.
No.86/C Üsküdar
Tel: 0216 422 26 17
Faks: 0216 321 95 92
Bizim Eczanesi
Ecz. M. Do¤u Omaçer
Murat Reis Mah. Çinili Hamam Sok.
No.48/3 Üsküdar
Tel: 0216 553 87 60
Faks: 0216 553 87 60
Çiçekçi Eczanesi
Ecz. Erol Aç›nc›
Harem ‹skele Cad. No.74
Çiçekçi/Üsküdar
Tel: 0216 492 90 18 – 553 05 17
Faks: 0216 492 90 19
information
Ada Eczanesi
Ecz. Handan fiener
Selimiye Kavak ‹skele Cad. No.8
Üsküdar
Tel: 0216 391 89 69
Faks: 0216 391 89 70
bilgilendirme
129
Kadir Eczanesi
Ecz. Kadir Saydam
Arakiyeci Hac› Cafer Mah. Divitçiler Cad.
No.23 Zeynep Kamil/Üsküdar
Tel: 0216 343 24 36
Marmara Eczanesi
Ecz. Birol Erol
Selimiye K›flla Cad. Daye Kad›n Sok.
No.43/1 Selimiye/Üsküdar
Tel: 0216 334 52 68
Mimar Sinan Eczanesi
Ecz. Mine Gülen
Hakimiyet-I Milliye Cad. Mimar Sinan
Çarfl›s› No.12/13 Üsküdar
Tel: 0216 342 08 62
Faks: 0216 342 06 82
> Üsküdar Tourism Guide
130
Nurdan Eczanesi
Ecz. Nurdan Aslan
Ba¤larbafl› Toprak Sitesi No.5
Ba¤larbafl›/Üsküdar
Tel: 0216 334 74 21
Nüvit Eczanesi
Ecz. Nüvit Ertunga
Do¤anc›lar Cad. No.134 Üsküdar
Tel: 0216 342 32 68
R›ht›m Eczanesi
Ecz. Gülden Tacir
Hakimiyet-I Milliye Cad. No.61 Üsküdar
Tel: 0216 342 61 30
Taflhan Eczanesi
Ecz. Ömer Taflhan
Ba¤larbafl› Cad. No.48
F›st›ka¤ac›/Üsküdar
Tel: 0216 553 72 42 – 553 11 71
Faks: 0216 553 60 18
Tu¤ba Eczanesi
Ecz. Tu¤ba Ergenci
Emniyet Mah. Aziziye Sok. No.31/A
Üsküdar
Tel: 0216 318 91 29
Faks: 0216 318 91 57
Yeni Marmara Gülin Eczanesi
Ecz. Tuncay Ergeç
Ayd›n Sok. No.6/A Altunizade/Üsküdar
Tel: 0216 310 41 65
Faks: 0216 325 29 21
Ahu Eczanesi
Ecz. Serpil Baykal
Örnek Mah. 6.Sok No.15 (Ana Çocuk
Sa¤l›¤› Karfl›s›) Üsküdar
Tel: 0216 324 27 80
Faks: 0216 317 15 80
Annem Eczanesi
Ecz. Gülen Füsun fiirin Dolkay
Bulgurlu Mah. Libadiye Cad. No.3/1
(Halilo¤lu Petrol Ofisi Karfl›s›) Üsküdar
Tel: 0216 443 41 40
Faks: 0216 461 92 11
> Üsküdar Turizm Rehberi
Aylin Eczanesi
Ecz. Leyla (Bacac›) Abir
Alemda¤ Cad. No.75 (Çaml›ca Ömür
Hastanesi Yan›) Namazgah/Üsküdar
Tel: 0216 461 37 77
Faks: 0216 481 30 90
Bengisu Eczanesi
Ecz. ‹lke Bengisu
Örnek Mah. 35. Cad. No.42 Üsküdar
Tel: 0216 324 36 11
Beyhan Eczanesi
Ecz. Beyhan Onur (K›l›nç)
Libadiye Cad. Camii Sok. Soyak Göztepe
Ressidence Sitesi A1 Blok No.2 Üsküdar
Tel: 0216 324 32 50
Damla Eczanesi
Ecz. Nazmiye Sevil Atlan
Örnek Mah. 35. Cad. No.39 Üsküdar
Tel: 0216 317 61 91
Efsun Eczanesi
Ecz. Atalay Kaya
Örnek Mah. G-38.Cad. No.56 (Ptt Karfl›s›)
Üsküdar
Tel: 0216 324 62 31
Eminler Eczanesi
Ecz. M. Ferruh Ungan
Yavuztürk Mah. Karadeniz Cad.
No.126/12 Üsküdar
Tel: 0216 443 99 98
Gülay Eczanesi
Ecz. Sidar Yüksel
Bulgurlu Mah. Karl›dere Cad. No.21/1
Tel: 0216 443 87 11
Faks: 0216 521 12 01
Handan Eczanesi
Ecz. Handan Y›lmaz
Libadiye Cad. Ba¤-Kur Bloklar› No.14
Üsküdar
Tel: 0216 324 46 96
Faks: 0216 472 51 83
Hardal Eczanesi
Ecz. Hulusi Zülfikar
Bosna Bulvar› No.5 Üsküdar
Tel: 0216 443 52 30
Faks: 0216 335 12 09
131
Karanfil Eczanesi
Ecz. Esma Özmen
K›s›kl› Mah. Nato Yolu Cad. No.7/8
Üsküdar
Tel: 0216 316 54 57
Mutlu Eczanesi
Ecz. Mutlu Karaday›
K›s›kl› Mah. Ferah Cad. No.18/3 Üsküdar
Tel: 0216 328 35 43
Faks: 0216 335 34 01
Nalan Eczanesi
Ecz. Nalan Özmentefle
Cumhuriyet Mah. Esatpafla Cad. ‹flman
Huzur Sitesi A1 Blok No.73/A Üsküdar
Tel: 0216 521 22 96
Faks: 0216 521 89 57
Kardelen Eczanesi
Ecz. M. Fatih Piflkin
Yavuztürk Mah. Karadeniz Cad. No.116
Üsküdar
Tel: 0216 344 07 68
Leyla Eczanesi
Ecz. Leyla Özer
Yavuztürk Mah. Karadeniz Cad. No.50/1
Üsküdar
Tel: 0216 523 18 18
Faks: 0216 523 18 19
Nurdilek Eczanesi
Ecz. Dilek ‹slamo¤lu
Fetih Mah. Karadeniz Sok. No.2/1
Üsküdar
Tel: 0216 324 74 83
Libadiye Eczanesi
Ecz. Feridun Sert
Libadiye Cad. No.38 (Dsi Yan›) Üsküdar
Tel: 0216 326 34 94
Faks: 0216 327 03 95
Ömür Eczanesi
Ecz. Sevilay Çoflkuner
Bulgurlu Mah. Alemda¤ Cad. No.82/2
Üsküdar
Tel: 0216 461 59 35
Faks: 0216 461 02 82
Medine Eczanesi
Ecz. Fatma Yaz›c›
Bulgurlu Mah. Ba¤lar Cad. No.13
Üsküdar
Tel: 0216 329 86 95
information
Kamil Eczanesi
Ecz. M. Kamil Yaro¤lu
Yavuztürk Mah. Karadeniz Cad. No.2/2
Üsküdar
Tel: 0216 443 34 60
Misket Eczanesi
Ecz. Fatma Kalender Misket
Bulgurlu Mah. Ba¤lar Cad. No.27/A
Üsküdar
Tel: 0216 461 25 98
bilgilendirme
Ilg›n Eczanesi
Ecz. Ilg›n Aksoy
Ferah Mah. Bosna Bulvar› No.53/A
Üsküdar
Tel: 0216 523 92 21
Faks: 0216 523 92 21
Ömer Eczanesi
Ecz. Özgül Erkufl
Bulgurlu Mah. Alemda¤ Cad. Adakl›
Sitesi No.68/B Üsküdar
Tel: 0216 344 73 85 – 461 26 91
Örnek Eczanesi
Ecz. Mustafa Hulusi Remok
Örnek Mah. 35.Cad. No.40 Üsküdar
Tel: 0216 324 36 09
Melisa Eczanesi
Ecz. Nurdan Altuntafl
Libadiye Cad. Bo¤aziçi Sitesi 2.Blok No.1
Üsküdar
Tel: 0216 472 32 43 – 472 38 34
Faks: 0216 324 25 70
Özkaya Eczanesi
Ecz. Cemaliye Ö¤ütücü
Afla¤› Bulgurlu Cad. K›sac›k Sok. No.8
Üsküdar
Tel: 0216 316 04 73
Faks: 0216 443 29 42
Merkez Eczanesi
Ecz. Ayfer Berispek
Esatpafla Mah. ‹nönü Cad. No.35/A
Üsküdar
Tel: 0216 317 65 10
Faks: 0216 317 65 11
P›nar Eczanesi
Ecz. fienay Semen
K›s›kl› Mah. Ferah Cad. No.44 Üsküdar
Tel: 0216 316 33 45
Faks: 0216 344 88 16
> Üsküdar Tourism Guide
132
P›r›lt› Eczanesi
Ecz. Füsun Mert
Ünalan Mah. Ayazma Cad. Görgün Sok.
No.2/2 Üsküdar
Tel: 0216 317 66 29
Safir Eczanesi
Ecz. Eser Kiziro¤lu
Alemda¤ Cad. Yan Yol No.22/A
Namazgah/Üsküdar
Tel: 0216 344 08 39
Sa¤l›k Eczanesi
Ecz. Zeki Çat›kkaya
Örnek Mah. 35.Cad. G-24 Sok. No.1
(Yaflam T›p Merkezi Alt›) Üsküdar
Tel: 0216 472 60 65 – 324 34 85
Faks: 0216 472 40 45
Sakarya Eczanesi
Ecz. Orhan Manav
Karl›dere Cad. Bulgurlu Mah. No.72/A
Üsküdar
Tel: 0216 481 06 74
Faks: 0216 521 89 90
Seray Eczanesi
Ecz. Nuray Gültekin
Bulgurlu Cad. No.136/5 (Ça¤r›
Hipermarket Karfles›) Üsküdar
Tel: 0216 344 84 24
Faks: 0216 335 85 04
Sevgim Eczanesi
Ecz. Murat ‹flgördü
Ünalan Mah. ‹smetpafla Cad. No.29
Üsküdar
Tel: 0216 472 01 07
Sinope Eczanesi
Ecz. Feyza Kiraz
Bulgurlu Mah. Alemda¤ Cad. Adakl›
Sitesi A Blok No.30/1 Üsküdar
Tel: 0216 344 75 30
Faks: 0216 344 81 12
fiifa Eczanesi
Ecz. Necla Özdemir Akmehmet
Alemda¤ Cad. No.87 (Çaml›ca Hayat
Hastanesi Yan›) Üsküdar
Tel: 0216 443 41 87
Faks: 0216 523 32 77
> Üsküdar Turizm Rehberi
U¤ur Eczanesi
Ecz. Zekiye U¤ur Yüksel
Ünalan Mah. Ayazma Cad. No.22
Üsküdar
Tel: 0216 324 21 13
Faks: 0216 472 11 92
Umut Eczanesi
Ecz. M. Veysel Özç›nar
Esatpafla Mah. General Tahsin Yaz›c›
Cad. No.19 Üsküdar
Tel: 0216 472 47 07
Yaflam Eczanesi
Ecz. Gönül Aksu Önde
Bulgurlu Cad. Kireçf›r›n Sok. Özer Bey
Apt. No.4/7 Üsküdar
Tel: 0216 521 03 31
Faks: 0216 316 34 78
Yavuz Eczanesi
Ecz. Yavuz Parlak
Alemda¤ Cad. No.68/A
Namazgah/Üsküdar
Tel: 0216 461 26 13
Faks: 0216 461 26 14
Yeflim Eczanesi
Ecz. Yeflim Dokurer
Ferah Mah. Ferah Cad. No111 Üsküdar
Tel: 0216 328 79 20
Yi¤it Eczanesi
Ecz. Fatma Yi¤it Piflkin
Afla¤› Bulgurlu Mah. Bulgurlu Cad.
No.125 Üsküdar
Tel: 0216 461 34 33
Faks: 0216 335 36 95
Aktan Eczanesi
Ecz. Nadir Aktan
Örnek Mah. 35.Cad. No.90 Üsküdar
Tel: 0216 317 27 02
Aygün Eczanesi
Ecz. Tülay Aygün
Fetih Mah. Atatürk Bulvar› No.43/1
(Mobilyac›lar Çarfl›s›) Üsküdar
Tel: 0216 324 14 83
Bizim Eczanesi
Ecz. Habibe Türky›lmaz
Esatpafla Mah. Hac›bekir Cad. No.49/A
Üsküdar
Tel: 0216 324 77 28
133
Do¤a Eczanesi
Ecz. Deniz Gökçer
Bulgurlu Mah. Sö¤ütlü Çay›r Cad.
No.11/2 Üsküdar
Tel: 0216 316 93 99
Çiçek Eczanesi
Ecz. Songül Çiçek
Cumhuriyet Mah. Esatpafla Cad.
Hal›c›lar Sok. No.1 Üsküdar
Tel: 0216 335 55 33
Faks: 0216 316 21 87
Ege Eczanesi
Ecz. Nurdan fiahin
Libadiye Cad. Camii Sok. Soyak
Residence Sitesi B-3 Blok No.2 Üsküdar
Tel: 0216 324 76 54
Faks: 0216 315 33 16
Nurdan Eczanesi
Ecz. Nurdan De¤irmencio¤lu Kütük
Ünalan Mah. Çaml›ca Cad. No.16/A
Üsküdar
Tel: 0216 317 52 10
Ünalan Eczanesi
Ecz. Birgül Erdem
Ünalan Mah. Ayazma Cad. No.39
Üsküdar
Tel: 0216 324 04 43
information
Damlam Eczanesi
Ecz. Murat Diriker
Ünalan Cad. ‹rem Sitesi B Blok No.84/A
Üsküdar
Tel: 0216 324 64 75
Tel: 0216 472 18 90
Faks: 0216 472 18 97
bilgilendirme
Bo¤aziçi Eczanesi
Ecz. Sabri Nur Öztoprak
Ünalan Tepeüstü Mah. Çaml›ca Cad.
No.28 Üsküdar
Tel: 0216 324 51 15
Yeni Deva Eczanesi
Ecz. Saim Y›lal
Bulgurlu Mah. Sö¤ütlüçay›r Sok. No.2
Üsküdar
Tel: 0216 461 35 50
Faks: 0216 481 26 27
Figen Eczanesi
Ecz. Figen Dargil
Esatpafla Mah. Mareflal Fevzi Çakmak
Cad. No.43 Üsküdar
Tel: 0216 315 31 67
Esatpafla Eczanesi
Ecz. Gülsen Denizöz
Esatpafla Mah. Ziya Pafla Cad. No.91
Üsküdar
Tel: 0216 315 93 80
Filiz Eczanesi
Ecz. Filiz Korku
Ünalan Mah. Ayazma Cad. No.73
Üsküdar
Tel: 0216 472 72 07
Murat Eczanesi
Ecz. Ömer Renkligümüfl
Örnek Mah. 35.Cad. No.70 Üsküdar
Tel: 0216 324 36 60
Faks: 0216 315 91 31
Sibel Eczanesi
Ecz. Sibel Günefldo¤du
Fetih Mah. Tahral› Çaml›ca Evleri
Karayeli Apt. A Blok No.3 Üsküdar
> Üsküdar Tourism Guide
134
muhtarl›klar
headmans
Abdullaha¤a Mahallesi
Ac›badem Mahallesi
fiemsibey Sk. No: 14/4
Tel: 0216 321 79 27
Ac›badem Cd No: 147
Tel: 0216 325 38 99
Ahç›bafl› Mahallesi
Ahmet Çelebi Mahallesi
Nurettin Hoca Sk. No: 17/9
Tel: 0216 341 83 32
Do¤anc›lar Cd. Oymasaray
Ç›kmaz›
Tel: 0216 495 07 84
Altunizade Mahallesi
Arakiyeci Hac› Mehmet
Mahallesi
K›s›kl› Cd. No: 25/A
Tel: 0216 474 34 10
Arakiyeci Hac› Cafer
Mahallesi
Zeynep K. Sk. No: 15
Tel: 0216 553 38 31
Divitçiler Cd. No: 18/3
Tel: 0216 553 19 26
Ayazma Mahallesi
M. Pafla De¤irmen Sk. No: 5/1
Tel: 0216 553 12 27
Bahçelievler Mahallesi
Barbaros Mahallesi
Lekeci Nuri Sk. No: 27
Tel: 0216 332 80 50
Maraflal Sk. No:8
Tel: 0216 651 56 14
Beylerbeyi Mahallesi
Bulgurlu Mahallesi
Çaml›ca Cd. No: 34 D:4/8
Tel: 0216 321 61 98
Afl. Bulgurlu Cd. Atabir
Tel: 0216 412 53 86
Burhaniye Mahallesi
Cumhuriyet Mahallesi
Yazmac› Emine Sk. No: 22
Tel: 0216 318 37 53
Hal›c›lar Sk. No: 8
Tel: 0216 329 98 34
> Üsküdar Turizm Rehberi
Emniyet Mahallesi
Yalç›n Sk. No: 9
Tel: 0216 495 21 10
Fatih Sultan Mahallesi. Sk. No: 1
Tel: 0216 422 60 01
Esatpafla Mahallesi
Ferah Mahallesi
Cami Sk. No: 51
Tel: 0216 315 38 07
Özlem Sk. No: 1/2
Tel: 0216 461 96 44
Fetih Mahallesi
Gülfemhatun Mahallesi
Atatürk Bulvar› No: 69
Tel: 0216 324 29 83
Eski Mahkeme Sk. No: 27
Tel: 0216 334 32 14
Güzeltepe Mahallesi
Hac› Hesna Hatun
Mahallesi
Mertel Sk. No: 21
Tel: 0216 321 42 98
Selvilik Cd. No:71
Tel: 0216 310 94 44
Hasippafla Mahallesi
Havuzbafl› Mahallesi
Tel: 0216 443 60 84
Halk Cd. No:1-C
Tel: 0216 318 12 48
Hayrettin Çavufl Mahallesi
‹cadiye Mahallesi
Çavufldere Cd. No: 41
Tel: 0216 341 22 15
Türk K›z Koleji Sk. No: 4/1
Tel: 0216 391 75 44
‹hsaniye Mahallesi
‹mrahor Salacak Mahallesi
Harem ‹skele Cd. No: 12
Tel: 0216 553 47 33
Yaflar Özsoy Sk. No: 1/6
Tel: 0216 334 47 80
Kandilli Mahallesi
Kefçedede Mahallesi
Kandilli Cd. No: 3
Tel: 0216 332 37 68
fiahin Nail Sk. No: 15-D.2
Tel: 0216 553 73 14
Kirazl›tepe Mahallesi
K›s›kl› Mahallesi
Semtpazar› Sk. No: 1
Tel: 0216 422 23 62
Ferah Cd. No: 26
Tel: 0216 316 59 51
Kuleli Mahallesi
Kuzguncuk Mahallesi
Tanr›verdi Sk. No: 16
Tel: 0216 321 07 27
‹cadiye Cd. No: 102
Tel: 0216 495 20 60
Küçüksu Mahallesi
Küplüce Mahallesi
Ç›narl› Sk. No: 1
Tel: 0216 462 22 10
Nato Yolu Cd. No: 8
Tel: 0216 422 02 81
Mehmet Akif Ersoy
Mahallesi
Merkez ‹nkilap Mahallesi
Çaml›ca Cad. Ak Sk
Tel: 0216 422 44 30
information
Emek Mahallesi
bilgilendirme
135
Mescit Evliye Sk. No: 1
Tel: 0216 553 33 36
> Üsküdar Tourism Guide
136
Muratreis Mahallesi
Örnek Mahallesi
Alleme Cd. No: 2
Tel: 0216 343 99 75
Örnek Mahallesi. 35 Cd. No: 36
Tel: 0216 317 44 92
Pazarbafl› Mahallesi
Rumi Mehmet Pafla
Mahallesi
Nuh Kuyusu Cd. Günep Apt.
Tel: 0216 310 10 31
Do¤anc›lar Cd. No: 35/A
Tel: 0216 334 32 13
Selamiali Mahallesi
Selimiye Mahallesi
Çaml› Sk. No: 14
Tel: 0216 495 60 51
K›flla Cd. Park ‹çi
Tel: 0216 553 71 60
Selmana¤a Mahallesi
Solaksinan Mahallesi
Karga Zarif Sk. No: 4/2
Tel: 0216 310 53 59
Tophaneli O¤lu Sk. No: 35/8
Tel: 0216 310 27 31
Tabaklar Mahallesi
Tavaflihasana¤a Mahallesi
Eski Toptafl› Cd. No: 57/5
Tel: 0216 492 53 53
fiair Nail Sk. No: 3
Tel: 0216 553 78 69
Tembel Hac› Mehmet
Mahallesi
Toygarhamza Mahallesi
Selamiali Efendi Cd. No: 103
Tel: 0216 553 66 82
Selamiali Efendi No: 3
Tel: 0216 341 54 67
Ünalan Mahallesi
Valide-i-Atik Mahallesi
Ünalan Cd. No: 4
Tel: 0216 324 45 58
Çavufldere Cd. No: 99/D-11
Tel: 0216 553 71 67
Van›köy Mahallesi
Yavuztürk Mahallesi
Vaniköy Cd. No: 93
Tel: 0216 332 19 91
Karadeniz Cd. No: 92
Tel: 0216 443 61 21
noterler
notary public
1.Noter
2.Noter
5.Noter
Hakimiyeti Milliye Cad.
Ifl›k Han Kat :2
Tel :553 04 74-334 38 70
Halk Cad.14/2
Tel:553 37 00-343 36 62
Gazi Cad.16/1
Ba¤larbafl›
Tel : 474 37 68
8.Noter
9.Noter
Yal›boyu Cad.Arabac›lar sokak
6/3 Beylerbeyi
Tel:318 89 40-41 Fax : 422 16 54
K›s›kl› Cad.44/14 Altunizade
Tel : 474 72 69
Fax : 474 10 60
> Üsküdar Turizm Rehberi
137
resmi daireler
Belediye Baflkanl›¤›
Tel: 0216 531 30 30
Fax: 0216 531 32 44
Askerlik fiube Baflkanl›¤›
Tel: 0216 651 58 20
Fax: 0216 651 58 01
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›
Tel: 0216 310 75 47
Fax: 0216 492 86 71
Askerlik fiube Baflkanl›¤›
Tel: 0216 651 58 20
Fax: 0216 651 58 01
‹lçe Emniyet Müdürülü¤ü
Tel: 0216 553 31 71
Fax: 0216 310 52 12
Nüfus Müdürlü¤ü
Tel: 0216 310 03 03
Fax: 553 08 13
‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ü
Tel: 0216 492 53 00
Fax: 0216 341 84 51
Üsküdar Müftülü¤ü
Tel: 0216 495 70 64
Fax: 0216 310 63 85
Marmara Üniversitesi
Tel: 0216 518 16 00
Marmara Üniversitesi
Hukuk Fak.
Tel: 0216 349 84 00
Marmara Üniversitesi T›p Fak.
Tel: 0216 336 35 05
Marmara Üniversitesi
‹lahiyat Fak.
Tel: 0216 341 02 97
Fax: 0216 341 02 98
Marmara Hastanesi
Tel: 0216 339 63 97
Fax: 0216 326 95 78
Numune Hastanesi
Tel: 0216 336 03 63
Fax: 0216 336 05 65
Gata Askeri Hastanesi
Tel: 0216 336 09 08
Fax: 0216 348 78 80
information
Üsküdar Kaymakaml›¤›
Tel: 0216 3105466-5530368
Fax: 0216 310 17 47
bilgilendirme
public office
> Üsküdar Tourism Guide
138
Siyami Ersek Hastanesi
Tel: 0216 336 36 40
Fax: 0216 337 97 19
Kofluyolu Kalp Hastanesi
Tel: 0216 339 06 47
Polis Hastanesi
Tel: 0216 474 79 00
Fax: 0216 474 79 12
Zeynep Kamil Hastanesi
Tel: 0216 553 02 84
Fax: 0216 343 92 51
Çaml›ca Askeri Hastanesi
Tel: 0216 325 47 18
Fax: 0216 325 72 57
SSK.Do¤anc›lar Dispanseri
Tel: 0216 553 26 08
Fax: 0216 334 01 39
Ö¤retmenler Hastanesi
Tel: 0216 326 69 23
Fax: 0216 339 33 28
Veremle Savafl Dispanseri
Tel: 0216 553 13 02
K›z›lay Kan Merkezi Müdürlü¤ü
Tel: 0216 310 03 85
Fax: 0216 310 43 33
K›z›lay T›p Merkezi fiubesi
Tel: 0216 553 14 61
K›z›lay Derne¤i Üsküdar fiubesi
Tel: 0216 553 28 53
Çocuk Esirgeme Kurumu
Tel: 0216 341 84 42
Kandilli Rasathanesi
Tel: 0216 332 95 54
Vergi Dairesi
Tel: 0216 553 21 40
Fax: 0216 553 31 89
Mal Müdürlü¤ü
Tel: 0216 553 39 99
Fax: 553 03 71
‹lçe Spor Müdürlü¤ü
Tel: 0216 651 50 59
Fax: 0216 651 50 50
Halk E¤itim Merkezi
Tel: 0216 553 21 34
Fax: 0216 334 77 35
Halk Kütüphanesi
Tel: 0216 553 11 19
Fax: 0216 343 38 03
Kadastro Müdürlü¤ü
Tel: 0216 553 31 20
Fax: 0216 391 67 11
1.Bölge Tapu Sicil Müdürlü¤ü
Tel: 0216 334 59 72
Fax: 0216 334 10 96
2.Bölge Tapu Sicil Müdürlü¤ü
Tel: 0216 553 71 83
Fax: 0216 553 13 86
3.Bölge Tapu Sicil Müdürlü¤ü
Tel: 0216 391 54 41
Fax: 0216 492 91 86
Özel ‹dare Müdürlü¤ü
Tel: 0216 553 06 79
Sivil Savunma Müdürlü¤ü
Tel: 0216 553 04 82
Fax: 0216 495 68 62
Sosyal Yard. ve Dayan›flma Vakf›
Tel: 0216 553 03 72
Fax: 0216 391 94 24
‹gdafl And. Yakas› Bölge
Müdürlü¤ü
Tel: 0216 521 22 22
> Üsküdar Turizm Rehberi
‹sfalt A.fi. Genel Müdürlü¤ü
Tel: 0216 341 69 41
Fax: 0216 343 24 64
fiehir Planlama Müdürlü¤ü
Tel: 0216 651 64 61
‹lçe Seçim Kurulu Müdürlü¤ü
Tel: 0216 553 70 56
And. Mezarl›klar 1. Bölge
Müdürlü¤ü
Tel: 0216 651 55 55-56
Paflakap›s› Cezaevi Müdürlü¤ü
Tel: 0216 492 65 75
Üsküdar Telekom Müdürü
Tel: 0216 342 92 92
Fax: 0216 342 92 99
Türktelekom And. Y. Tlf. Bafl Mdr.
Tel: 0216 327 24 24
Fax: 0216 327 27 00
SAADET Partisi ‹lçe Baflkanl›¤›
Tel: 0216 343 17 90
DSP ‹lçe Baflkanl›¤›
Tel: 0216 343 23 23
MHP ‹lçe Baflkanl›¤›
Tel: 0216 553 22 12
ANAVATAN Partisi ‹lçe Baflkanl›¤›
Tel: 0216 334 11 08
CHP ‹lçe Baflkanl›¤›
Tel: 0216 310 45 41
DYP ‹lçe Baflkanl›¤›
Tel: 0216 334 18 28
BBP ‹lçe Baflkanl›¤›
Tel: 0216 343 53 63
HADEP ‹lçe Baflkanl›¤›
Tel: 0216 553 09 14
information
‹ETT Anadolu Bölge Müdürlü¤ü
Tel: 0216 314 14 21
bilgilendirme
139
AK Parti ‹lçe Baflkanl›¤›
Tel: 0216 495 94 00
> Üsküdar Tourism Guide
140
yerel bas›n
local press
gazeteler
local newspapers
K›zkulesi Gazetesi
Tel:0216 523 18 35
Faks :0216 523 18 35
[email protected]
Bizim Gazete
Tel:216 511 94 94
Faks:0216 512 27 94
E-mail: [email protected]
Halk›n Sesi Gazetesi
Tel: 216 461 10 42
Üsküdar Gazetesi
Tel: 216 343 60 47
Faks: 343 08 42
[email protected]
Sorunlara, Sorulara
Tercüman Gazetesi
Tel: 216 495 40 48
Faks: 495 40 49
[email protected]
Gazete Kad›köy
Tel: 216 348 70 60
Faks: 341 45 82
gazetekad›[email protected]
Flash Haber Gazetesi
Tel: 216 523 78 10
Faks: 481 18 18
[email protected]
radyolar
televizyonlar
radios
televisions
Akra FM
Tel :216 325 22 65
Faks:327 76 33
[email protected]
Stv
Tel:216 344 35 60
Faks:216 344 38 00
[email protected]
Radyo 99
Tel:216 347 43 31
Faks:418 00 16
[email protected]
Kad›köy, Anadolu Ajans›
Tel:216 346 61 83
Faks:349 27 22
Marmara FM
Tel:216 318 35 00
Faks:318 37 17
‹ha, Kad›köy
Tel:216 418 85 90
Tel:418 85 91
[email protected]
> Üsküdar Turizm Rehberi
141
kültür merkezleri
Halk Cad. No/84 Do¤anc›lar
Tel: 0216 334 17 99 / 553 03 97
özel kültür merkezleri
information
Büyükflehir Belediyesi Müsahipzade Celal Sahnesi
bilgilendirme
centers of art located in Üsküdar
private centers
Gönül Tuna Müzik ve
Sanat Merkezi
Pazarbafl› Karamano¤lu Sok.
No/28 81150 Üsk/‹st
Tel: 0216 334 58 16 / 342 69 09
[email protected]
Koç Allianz Sanat Galerisi
Adres: Ba¤larbafl› K›s›kl› Cad.
No/11 Üsküdar
Tel: 0216 556 66 66 / 556 60 81
Uran Sanat Merkezi
Galerisi
Mahir ‹z Caddesi / Altunizade
Tel: 0216 343 43 85 / 10 Hat
Fax: 0216 343 03 97
Çaml›ca Sanat Evi
Adres: Ac›badem Cad. Raup Pafla
Han› Ç›kmaz› No/44 Üsküdar
Emin Ongan Üsküdar
Mus›ki Cemiyeti
Do¤anc›lar / Üsküdar
Tel: 0216 391 68 08 / 553 66 55
Sinemalar
Capitol Cep Sinemalari 5 Adet
Capitol Al›flverifl Merkezi
Tel: 0216 310 06 16
As Sinemas›:
Üsküdar Belediyesi 75. Y›l Ünalan
Kültür Merkezi
> Üsküdar Tourism Guide
142
Altunizade Kültür ve
Sanat Merkezi
Barbaros Mah. S›rma Perde Sok.
81150 No/23 Üsk.
Tel: 0216 474 24 78 / 341 05 00
Çaml›ca E¤itim Merkezi
Büyük K›s›kl› Caddesi, Çaml›ca
Fidanl›¤› Karfl›s›
Tel: 0216 412 92 03 / 341 05 00
‹cadiye Kültür Merkezi
fiair Nabi Kültür Merkezi
‹cadiye Mah.
Tel: 0216 342 92 30 / 341 05 00
Salacak Bostan Sok.
Tel: 0216 391 79 98
Güzeltepe Kültür Merkezi
75.Y›l Kültür Merkezi
Namazgah Cad.
Tel: 0216 422 56 04 / 341 05 00
Ünalan Mah. T.M.O. Karfl›s›
Tel: 0216 315 40 76
Ahmet Yüksel Özemre
Kültür Merkezi
Münevver Ayafll› Kültür
Merkezi
Çengelköy
Tel: 0216 308 72 37
Burhaniye
Tel: 0216 422 12 07
> Üsküdar Turizm Rehberi
143
Müdürlük Ad›
Telefon No
Dahili
Baflkanl›k
Özel Kalem
Baflkan Yard›mc›s›
Baflkan Yard›mc›s›
Baflkan Yard›mc›s›
Baflkan Yard›mc›s›
Baflkan Yard›mc›s›
Kütüphane-Müze Müdür.
‹dari ‹fller Müdürlü¤ü
Egitim Kültür Müdürlü¤ü
Sat›n Alma Müdürlü¤ü
Teftifl Kurulu Müdürlü¤ü
Yaz› ‹flleri ve Kararlar Müdürlü¤ü
Hukuk ‹flleri Müdürlü¤ü
Yap› Kontrol Müdürlü¤ü
Zab›ta Müdürlü¤ü
Sa¤l›k ‹flleri Müdür.
Hesap ‹flleri Müdür.
Giderler Müdürlü¤ü
Gelirler Müdürlü¤ü
Emlak ‹stimlak Müdürlü¤ü
‹ktisat ve Küflat Müdürlü¤ü
Makine ‹kmal Müdürlü¤ü
Fen ‹flleri Müdürlü¤ü
‹flletmeler Müdürlü¤ü
‹mar Müdürlü¤ü
Çevre Koruma Müdürlü¤ü
Personel Müdürlü¤ü
Bas›n-Yay›n Hal. ‹lfl. Müd
A.P.K Müdürlü¤ü
Bilgi ‹fllem Müdürlü¤ü
Temizlik ‹flleri Müdürlü¤ü
Veteriner Müdürlü¤ü
Park Ve Bahçeler Müd.
Beyaz Masa
531 30 30
531 30 31
531 30 32
531 30 33
531 30 34
531 30 35
531 30 36
531 32 15
531 30 23
531 32 10
531 30 69
531 31 86
531 30 73
531 30 95
531 30 50
531 32 01
531 31 12
531 31 50
531 31 50
531 31 51
531 30 65
531 30 82
531 32 61
531 30 86
531 31 77
531 30 55
531 31 86
531 30 45
531 31 02
531 31 90
531 31 27
531 32 58
531 32 56
531 32 54
531 30 00
30 30
30 31
30 32
30 33
30 34
30 35
30 36
32 15
30 23
32 10
30 69
31 86
30 73
30 95
30 50
32 01
31 12
22 60
31 50
31 51
30 65
30 83
33 48
30 86
31 77
30 55
31 83
30 45
31 02
31 90
31 27
33 28
33 21
33 14
31 00
information
Üsküdar Municipality telephones
bilgilendirme
Üsküdar Belediyesi
telefonlar›
> Üsküdar Tourism Guide
144
güvenlik
security
Üsküdar Emniyet Müdürlü¤ü
Beylerbeyi Sabanc› Polis Merkezi Amirli¤i
Örnek fiehit Hayrettin Y›ld›r›m Polis Merkezi Amirli¤i
Do¤anc›lar fiehit Tuncer Mustafao¤lu Polis Merkezi
Asayifl Ekipler Amirli¤i
Asayifl Büro Amirli¤i
Ruhsat Bürosu
Pasaport Bürosu
Trafik Tescil Bürosu
0216 492 35 00(30 hat)
0216 321 72 06
0216 324 17 90
0216 553 03 67
0216 422 19 02
0216 495 57 00
0216 495 56 50
0216 495 56 80
0216 495 57 05-310 32 77
e¤itim dernekleri
education association
Kurs Ve Okul Talebelerine
Yard›m Derne¤i
Mülkiyeliler Birli¤i ‹stanbul
fiubesi Derne¤i
Libadiye caddesi no.43/a
kat:2 Bulgurlu
‹cadiye cad. 7/2 Üsküdar
Tel: 0216 342 30 12 – 342 30 15
‹stanbul Okul Ve Talebelerine
Yard›m Derne¤i
Ça¤dafl Yaflam›
Destekleme Derne¤i
Eski toptafl› cad no:47 Üsküdar
Tel: 0216 391 01 90
Kefçedede mah. Nam›kpafla sok.
Demirkaya apt. 10/11 Üsküdar
Tel: 0216 391 29 06
Çilehane ‹lmi
Araflt›rmalar Derne¤i
‹lim Yayma Cemiyeti Üsküdar
fiubesi Derne¤i
Bulgurlu mah. Duhanc› hac›
mehmet sok. Bila no Üsküdar
Tel: 0216 326 22 14
Bekar deresi y›ld›r›m beyaz›t camii
muvakkithanesi Üsküdar
Tel: 0216 321 53 82
Harvard ‹fl ‹daresi Yüksek
Okulu Türk Mezunlar› Derne¤i
Atatürkçü Düflünce Derne¤i
Üsküdar fiubesi
Tophanelio¤lu cad. 50/3 Altunizade
Tel: 0216 310 10 99
Tepsi f›r›n sok. No:6/7 Üsküdar
Tel: 0216 391 61 91
Üsküdar fiemsipafla Kitap Ve
Kütüphane Dostlar› Derne¤i.
fiemsipafla cad. No:43 Üsküdar
Tel: 0216 553 11 19
> Üsküdar Turizm Rehberi
145
okullar
e¤itim
ilkö¤retim okullar›
primary school
3.Selim ‹lkö¤retim Okulu
4.Murat ‹lkö¤retim Okulu
‹hsaniye Mh. Körülü Konak
Sk.No:7 Üsküdar
Tel: 0216 343 60 04
Bahçelievler Mh. Sultan Murat Cd.
No:7 Çengelköy Üsküdar
Tel: 0216 332 33 53
Abidin Gün ‹lkö¤retim Okulu
Ac›badem ‹lkö¤retim Okulu
Bahçelievler Mh. Akyazan Sk.
No:29 Çengelköy Üsküdar
Tel: 0216 308 83 87
Ac›badem Cd. Yefliloba Sk. No:14
Üsküdar
Tel: 0216 325 19 20
Ali Fuat Baflgil
‹lkö¤retim Okulu
Ali Fuat Cebesoy
‹lkö¤retim Okulu
Burhaniye Mh. Nuribey Sk.
Üsküdar
Tel: 0216 318 96 86
Örnek Mh. G.1 Sk. Üsküdar
Tel: 0216 315 33 22
Ali Nihat Tarlan
‹lkö¤retim Okulu
Al›flverifl Merkezi
‹lkö¤retim Okulu
Esatpafla Mh. Ziya Gökalp Cd.
Üsküdar
Tel: 0216 324 11 22
Altunizade Mahir ‹z Cd. Aksoy Sk.
Mesa Evleri Yan› Üsküdar
Tel: 0216492 89 90
Altunizade Hafize Özal
‹lkö¤retim Okulu
Armatörler ‹lkö¤retim Okulu
Erzurum Sitesi Okul Sk. No:17
Altunizade Üsküdar
Tel: 0216 325 35 51
education
schools
Tafloca¤› Yolu No:25 Küçüksu
Anadoluhisar› Üsküdar
Tel: 0216 332 31 62
> Üsküdar Tourism Guide
146
Atatürk ‹lkö¤retim Okulu
Nuhkuyusu Cd. No:4 Üsküdar
Tel: 0216 334 93 05
Avni Baflman
‹lkö¤retim Okulu
Gülfem Hatun Mh. Hüdai Mahmut
Sk. No:3 Üsküdar
Tel: 0216 492 74 99
Ba¤larbafl› ‹lkö¤retim Okulu
Bahçelievler ‹lkö¤retim Okulu
Selami Ali Mh. Yeni Dershane Sk.
No:12 Üsküdar
Tel: 0216 343 48 95
Bahçelievler Mh. Okul Sk. No:16
Üsküdar
Tel: 0216 332 10 27
Bekir Esener
‹lkö¤retim Okulu
Belma Güde ‹lkö¤retim Okulu
Örnek Mh. G.1 Sk. No:20 Üsküdar
Tel: 0216 324 27 23
Bahçelievler Mh. Sefa Sk. No:1
Üsküdar
Tel: 0216 308 52 00
Beylerbeyi ‹lkö¤retim Okulu
Burhaniye ‹lkö¤retim Okulu
Abdullaha¤a Mh. Beybostan› Sok.
Üsküdar
Tel: 0216 318 65 72
Burhaniye Mh. Bay›r Sk. No:29
Üsküdar
Tel: 0216 321 82 56
Çaml›ca ‹lkö¤retim Okulu
Çengelköy ‹lkö¤retim Okulu
Bulgurlu Mh. Bulgurlu Cd. No:29
Üsküdar
Tel: 0216 335 18 69
Halk Cd. No:74 Havuzbafl›
Çengelköy Üsküdar
Tel: 0216 321 56 69
Deniz-‹fl ‹lkö¤retim Okulu
Fatih ‹lkö¤retim Okulu
Barbaros Mh. Okul Sk. No:27
Üsküdar
Tel: 0216 391 83 53
Güzeltepe Mh. Küçüknamazgah
Cd. No:2 Çengelköy Üsküdar
Tel: 0216 321 90 82
Fuat Baymur
‹lkö¤retim Okulu
Gazi Mustafa Alt›ntafl
‹lkö¤retim Okulu
‹cadiye Mh. Arifbey Sk. No:4
F›st›ka¤ac› Üsküdar
Tel: 0216 553 60 45
Ferah Mh. Alt›ntafl Sk. Üsküdar
Tel: 0216 443 33 03
Güzeltepe ‹lkö¤retim Okulu
Hac› Selima¤a
‹lkö¤retim Okulu
Mehmet Akif Ersoy Mh. Okul Cd.
No:12 Üsküdar
Tel: 0216 321 60 05
Halil Rüfltü ‹lkö¤retim Okulu
Yeni Topbafl› Cd. No:13 Üsküdar
Tel: 0216 310 75 25
> Üsküdar Turizm Rehberi
Selami Ali Cd. No:19 Üsküdar
Tel: 0216 492 12 56
Hasan Tan ‹lkö¤retim
Okulu(Çantas›z E¤itim)
Ac›badem Mh. Ac›badem Cd.Gül
Sk. No:26 Üsküdar
Tel: 0216 326 96 97
147
Halk Cd. Emin Ongan Sk. No:13
Üsküdar
Tel: 0216 492 80 00
Hilmi Çeliko¤lu
‹lkö¤retim Okulu
‹brahim Hakk› Konyal›
‹lkö¤retim Okulu
Toygar Hamza Mh. Hatmi Sk.
No:13 Üsküdar
Tel: 0216 391 58 47
Nato Yolu Bosna Bulv. No:115
Çengelköy Üsküdar
Tel: 0216 422 13 56
‹cadiye ‹lkö¤retim Okulu
‹hsan Kurfluno¤lu
‹lkö¤retim Okulu
‹cadiye Mh. Yazmac› fierif Sk. No:7
Üsküdar
Tel: 0216 342 00 14
Kadriye Mehmet Koparan
‹lkö¤retim Okulu
Bulgurlu Mh. ‹zzettinbey Cd.
Sa¤lam Sk. No:15 Üsküdar
Tel: 0216 443 73 36
Kirazl›tepe Orhan Seyfi Orhon
‹lkö¤retim Okulu
Kirazl›tepe Mh. Orhan Seyfi Orhon
Cd. Dar Sk. No:1 Çengelköy
Üsküdar
Tel: 0216 321 93 80
e¤itim
Selmani Pak Cd. No:132 Üsküdar
Tel: 0216 553 08 11
Hazarfen Ahmet Çelebi
‹lkö¤retim Okulu
(Çantas›z E¤itim)
education
Hattat ‹smail Hakk›
‹lkö¤retim Okulu
Örnek Mh. 38.Cd. No:13 Üsküdar
Tel: 0216 324 49 25
Kandilli ‹lkö¤retim Okulu
Kandilli Cd. No:8 ‹sele Yan›
Üsküdar
Tel: 0216 332 02 53
K›s›kl› ‹lkö¤retim Okulu
K›s›kl› Mh. Ferah Cd. Reflatbey Sk.
No:1 Üsküdar
Tel: 0216 344 42 58
Kuzguncuk ‹lkö¤retim Okulu
Küplüce ‹lkö¤retim Okulu
Nakkafl Baba Sk. No:8 Kuzguncuk
Üsküdar
Tel: 0216 343 57 57
Küplüce Mh. Mektep Sk. No:2
Beylerbeyi
Tel: 0216 318 89 61
> Üsküdar Tourism Guide
148
Lütfi Ercin ‹lkö¤retim Okulu
Mehmetçik ‹lkö¤retim Okulu
Koruluk Sk. No:37 Beylerbeyi
Üsküdar
Tel: 0216 321 82 48
Kuleli Mh. Alzambak Sk. No:13
Üsküdar
Tel: 0216 321 55 54
Mihriban Suat Bedük
‹lkö¤retim Okulu
Milli E¤itim Vakf›
‹lkö¤retim Okulu
Ac›badem Mh. fiehit Fethi Sk.
Üsküdar
Tel: 0216 325 54 41
Bulgurlu Mh. Karl›dere Cd. Togar
Sitesi Üsküdar
Tel: 0216 443 36 64
Mustafa Noyan
‹lkö¤retim Okulu
Necmiye Güniz
‹lkö¤retim Okulu
Kartalbaba Cd. Meydan Sk. No:39
Üsküdar
Tel: 0216 553 07 05
Ünalan Mh. Papatya Sk. No:15
Üsküdar
Tel: 0216 324 02 46
Nursen-Fuat Özday›
‹lkö¤retim Okulu
Paflakap›s› ‹lkö¤retim
Okulu(Çantas›z E¤itim)
Emniyet Mh. Akflemsettin Sk. No:2
Üsküdar
Tel: 0216 321 40 81
‹hsaniye Mh. Paflakap›s› Sk. No:6
Üsküdar
Tel: 0216 391 59 38
Rauf Orbay ‹lkö¤retim Okulu
Sabri Artam Vakf›
‹lkö¤retim Okulu
Cumhuriyet Mh. Karl›dere Cd.
Ümit Sk. No:17 Üsküdar
Tel: 0216 443 07 36
Bulgurlu Mh. Libadiye Cd. Birlik
Sk. Üsküdar
Tel: 0216 443 62 68
Saffet Çebi ‹lkö¤retim Okulu
Selami Ali ‹lkö¤retim Okulu
Bulgurlu Mh. Bodrumi Camii
Karfl›s› Küçükçaml›ca Üsküdar
Tel: 0216 326 70 22
Selami Ali Mh. Karakol Sk. No:11
Üsküdar
Tel: 0216 341 20 42
Selimiye ‹lkö¤retim Okulu
Sevgi ‹lkö¤retim Okulu
Selime Mh. Kavrak ‹skele Cd.
No:50 Üsküdar
Tel: 0216 492 73 50
Küplüce Mh. Saray Cd. No:1
Beylerbeyi Üsküdar
Tel: 0216 318 51 60
Sokullu Mehmet Pafla
‹lkö¤retim Okulu
Sosyal Meskenler
‹lkö¤retim Okulu
Eski Toptafl› Cd. No:106 Üsküdar
Tel: 0216 391 59 23
Esatpafla Mh. ‹nönü Cd. Son Durak
Esatpafla Üsküdar
Tel: 0216 317 97 75
Sultantepe ‹lkö¤retim Okulu
fiemsipafla ‹lkö¤retim Okulu
Hac› Hesna Hatun Mh. Hüseyin
Baykara Sk. No:17 Üsküdar
Tel: 0216 553 08 58
Ayazma Mh. Ressam Ali R›za Sk.
No:6 Üsküdar
Tel: 0216 334 59 29
> Üsküdar Turizm Rehberi
149
Yavuztürk ‹lkö¤retim Okulu
Yavuztürk Mh. Karadeniz Cd.
No:134 Üsküdar
Tel: 0216 335 60 05
Taylan Do¤uer
‹lkö¤retim Okulu
Kuleli Emek Mh. Okul Sk. No:9
Çengelköy Üsküdar
Tel: 0216 332 26 32
Y›ld›r›m Beyaz›t
‹lkö¤retim Okulu
e¤itim
Küçüksu Mh. Rasathane Cd. No:35
Üsküdar
Tel: 0216 308 90 58
education
Talimhane ‹lkö¤retim Okulu
Ünalan Cd. No:4 Üsküdar
Tel: 0216 324 82 33
Y›lmaz Soyak
‹lkö¤retim Okulu
Zeynep Kamil
‹lkö¤retim Okulu
Ünalan Mh. Libadiye Cd. Göztepe
Soyak St. Arkas› Üsküdar
Tel: 0216 324 82 33
Arakiyeci Hac› Cafer Mh.
Harmanl›k Sk. No:38 Üsküdar
Tel: 0216 553 11 25
liseler
high schools
Beylerbeyi Hac› Sabanc› Lisesi
Burhan Felek Lisesi
Abdullaha¤a Mh. fiahbaz Yi¤it Sk.
No:1 Beylerbeyi Üsküdar
Tel: 0216 318 03 70
‹hsaniye Mh. Dr.S›tk› Özferendeci
Sk. No:1 Paflakap›s› Üsküdar
Tel: 0216 334 93 14
Cumhuriyet Lisesi
Çaml›ca K›z Lisesi
(Yabanc› Dil A¤›rl›kl›)
Selami Ali Mh. Dr.S›tk› Özferendeci
Sk.No:1 Paflakap›s› Üsküdar
Tel: 0216 492 07 21
Ac›badem Cd. Üsküdar
Tel: 0216 339 31 63
Halide Edip Ad›var Lisesi
(Yabanc› Dil A¤›rl›kl›)
Kandilli K›z Lisesi
(Yabanc› Dil A¤›rl›kl›)
Hac› Hesna Hatun Mh. Selvilik Cd.
No:77/1 Sultantepe Üsküdar
Tel: 0216 310 86 44
Vaniköy Mh. Vaniköy Cd. Kap› Sok.
No:1 Üsküdar
Tel: 0216 332 02 36
> Üsküdar Tourism Guide
150
Mehmet Rauf Lisesi
(Yabanc› Dil A¤›rl›kl›)
fieyh fiamil Lisesi
(Yabanc› Dil A¤›rl›kl›)
Esatpafla Mh. Ziya Gökalp Cd.
Üsküdar
Tel: 0216 317 59 26
Ünalan Mh. Ayazma Cd. No:2
Üsküdar
Tel: 0216 324 27 21
Üsküdar K›z Lisesi
(Yabanc› Dil A¤›rl›kl›)
Ça¤r›bey Anadolu Lisesi
‹cadiye Mh. Bar›fl›k Sk. No:18
Üsküdar
Tel: 0216 492 19 91- 492 99 14
Haydarpafla Lisesi(Mlo-Bdo)
Altunizade Okul Ç›kmaz› Sk. No:2
Altunizade Üsküdar
Tel: 0216 325 59 87
Üsküdar Anadolu Lisesi
(Mlo-Bdo)
Selami Ali Mh. Yeni Ocak Sk. No:15 Üsküdar
Tel: 0216 343 03 03
Bulgurlu Cd. ‹zzettinbey Sk. Detay
Ekflio¤lu Siteleri ‹çi Üsküdar
Tel: 0216 461 88 56
Hüseyin Avni Sözen Anadolu
Lisesi(Mlo-Bdo)
Barbaros Mh. Mütevelli Çeflme
Cd. Sedef Sk. Kofluyolu Üsküdar
Tel: 0216 492 66 55
Haydarpafla
And.Tek.L.And.Mes.L.Tek.L.
Ve End.Mes.Lisesi
T›bbiye Cd. No:27 Üsküdar
Tel: 0216 418 25 95
Mithatpafla K›z Tek.L.Kml Ve
And.K›z Mes.Lis.(Bil.Proje Ok.)
Sabanc› K›z Teknik Ö¤retim
Olgunlaflma Enstitüsü
Do¤anc›lar Cd. No:49 Üsküdar
Tel: 0216 33 04 02
Merkez Mh. Abdullaha¤a Cd.No:10
Beylerbeyi Üsküdar
Tel: 0216 321 76 37
Remzi Bayraktar Ticaret
Meslek Lisesi
(Bilgisayar Proje Okulu)
Üsküdar Ticaret Meslek Lisesi
Selman› Pak Cd. Üsküdar
Tel: 0216 341 14 59
Örnek Mh. Soyak Sitesi Karfl›s›
Üsküdar
Tel: 0216 315 58 85
Esatpafla ‹mam Hatip Lisesi
Üsküdar ‹mam Hatip Lisesi
Esatpafla Merkez Camii Bitifli¤i
Esatpafla Üsküdar
Tel: 0216 317 55 88
Havuzbafl› Mh. Namazgah Cd.
No:2 Çengelköy Üsküdar
Tel: 0216 422 37 17
Valideba¤ Anadolu Sa¤l›k
Meslek Lisesi
Kalfa Çeflme Sk. No:1 Kofluyolu
Üsküdar
Tel: 0216 325 29 04
> Üsküdar Turizm Rehberi
Özel E¤itim Okulu
Türkan Sabanc› Görme
Engelliler ‹lkö¤retim Okulu
Barbaros Mh. Denizmen Sk. No:53
Üsküdar
Tel: 0216 391 07 72
151
özel anaokullar›
Ramazano¤lu Kültürevi Sk. No:2/2
Üsküdar
Tel: 0216 553 46 89
Özel Tombifl Elma fiekeri
Anaokulu
Ekflio¤lu Detay Sitesi G Blok D:23-4 Üsküdar
Tel: 0216 521 03 00
e¤itim
Özel Mualla Anaokulu
education
private nursery schools
özel ilkö¤retim okullar›
private primary schools
Özel Asfa ‹lkö¤retim Okulu
Özel Bat› ‹lkö¤retim Okulu
Barbaros Mh. Mütevelli Çeflme
Sk. No:25 Üsküdar
Tel: 0216 553 65 80
fiemsipafla Eflrefsaat Sk. No:1
Üsküdar
Tel: 0216 492 79 27
Özel Bilfen ‹lkö¤retim Okulu
Özel Coflkun ‹lkö¤retim Okulu
Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay
Cd. No:73 Küçükçaml›ca Üsküdar
Tel: 0216 327 17 72
Büyükçaml›ca Cd. Huzur
Sk.No:12/A K›s›kl› Üsküdar
Tel: 0216 422 31 95
Özel Çaml›ca Bilfen
‹lkö¤retim Okulu
Özel Çaml›ca Öncü
‹lkö¤retim Okulu
Küçükçaml›ca Üçp›nar Cd. No:73
Üsküdar
Tel: 0216 327 05 89
Turistik Çaml›ca Cd. No:28
Büyükçaml›ca Üsküdar
Tel: 0216 443 03 29
Özel Derya Öncü
‹lkö¤retim Okulu
Özel Do¤an ‹lkö¤retim Okulu
Bulgurlu Mh. Yukar› Bulgurlu Cd.
No:69 Üsküdar
Tel: 0216 335 09 77
Do¤anc›lar Cd. No:186 Üsküdar
Tel: 0216 341 04 17
> Üsküdar Tourism Guide
152
Özel Erdil ‹lkö¤retim Okulu
Küçükçaml›ca Sar›gazi Cd.
No:37 Üsküdar
Tel: 0216 481 14 50
Özel ‹stek Belde
‹lkö¤retim Okulu
Burhaniye Mh. Gümüflyolu Cd.
Rasima¤a Sk. No:4 Üsküdar
Tel: 0216 492 71 97
Özel Sa¤l›k E¤itim
Vakf›(S.E.V.)‹lkö¤retim Okulu
Özel Üsküdar Fazilet
‹lkö¤retim Okulu
Selami Ali Mh. Ekmekçibafl› Sk.
No:12 Ba¤larbafl› Üsküdar
Tel: 0216 310 21 52
Selami Ali Mh. Kuruçeflme Emre
Sk. No:1 Üsküdar
Tel: 0216 310 21 52
Özel Üsküdar
‹lkö¤retim Okulu
Özel Yeni Ufuklar
‹lkö¤retim Okulu
Ahmet Çelebi Mh. Sümbülzade
Sk. No:10 Üsküdar
Tel: 0216 391 70 42
Burhaniye Mh. Resmi Efendi Sk.
No:5 Beylerbeyi Üsküdar
Tel: 0216 318 70 18
özel liseler
private high schools
Özel Gaye Lisesi
Özel Asfa K›z Lisesi
Ferah Mh. Resmi Efendi Sk. No:5
Beylerbeyi Üsküdar
Tel: 0216 344 31 88
Turistik Çaml›ca Cd. Çi¤dem Sk.
No:22 Üsküdar
Tel: 0216 412 92 02
Özel Asfa Lisesi
Özel Bat› Lisesi
Barbaros Mh. Mütevelli Çeflme
Sk. No:22 Üsküdar
Tel: 0216 492 12 95
fiemsipafla Eflrefsaat Sk. No:1
Üsküdar
Tel: 0216 492 79 27
Özel Bilfen Lisesi
Özel Do¤an Lisesi
Bulgurlu Mh. Libadiye Cd.
Haminine Çeflme Sk. No:20
Üsküdar
Tel: 0216 335 03 50
Do¤anc›lar Cd. No:186 Üsküdar
Tel: 0216 341 04 17
Özel Erdil Lisesi
Özel ‹stek Belde Lisesi
Küçükçaml›ca Sar›gazi Cd. No:37
Üsküdar
Tel: 0216 481 14 50
Burhaniye Mh. Gümüflyolu Cd.
Rasima¤a Sk. No:4 Üsküdar
Tel: 0216 553 01 02
Özel Üsküdar Fazilet
Erkek Lisesi
Özel Üsküdar Fazilet K›z Lisesi
Kuruçeflme Emre Sk. No:1
Üsküdar
Tel: 0216 553 17 64
> Üsküdar Turizm Rehberi
Cumhuriyet Mh. Karl›dere Cd.
No:61/3 Bulgurlu Üsküdar
Tel: 0216 481 06 77
153
Selami Ali Mh. Kuruçeflme Emre
Sk. No:1 Üsküdar
Tel: 0216 391 73 80
Özel Üsküdar Fen Lisesi
Özel Yeni Ufuklar Fen Lisesi
Bulgurlu Mh. Libadiye Cd.
Haminne Çeflme Sk.No:20
Üsküdar
Tel: 0216 335 07 36
Burhaniye H. Resmi Efendi Sk.
No:4 Üsküdar
Tel: 0216 318 70 17
Özel Yeni Ufuklar
Çok Programl› Lisesi
Özel Güven Akflam Lisesi
Burhaniye Mh. Resmiefendi Sk.
No:4 Üsküdar
Tel: 0216 318 70 17- 318 70 21
Özel Üsküdar Akflam Lisesi
Üsküdar Belediyesi Yan› Ardahan
Pasaj› Kat:2 Üsküdar
Tel: 0216 553 99 18
e¤itim
Burhaniye Mh. Kuruçeflme Emre
Sokak. No:1 Üsküdar
Tel: 0216 342 68 85 -341 35 32
Özel ‹stanbul Fen Lisesi
education
Özel ‹stek Belde Güzel
Sanatlar Lisesi
Hakimiyeti Milliye Cd. Beysel
Ticaret Merkezi Kat:4/5 Üsküdar
Tel: 0216 341 48 85
Özel Etur Anadolu Otelcilik
Ve Tur. Mes. Lisesi
Altunizade Prof. Dr. Fahrettin
Kerim Gökay Cd. No:36 Üsküdar
Tel: 0216 326 70 19
Özel Üsküdar Akflam Ticaret Meslek Lisesi
Hakimiyeti Milliye Cd. Ardahan Pasaj› Kat:2 Üsküdar
Tel: 0216 553 99 18
yabanc› okullar
foreigne schools
Özel Üsküdar Amerikan Lisesi
Vak›f Sk. No:1 Ba¤larbafl› Üsküdar
Tel: 0216 310 68 23(2 Hat)
Özel Kalfayan Ermeni
‹lkö¤retim Okulu
Yeni Mh. Yeni Dershane Sk. No:16
Üsküdar
Tel: 0216 492 97 81- 553 37 81
Özel Nersesyan Yermonyan
Ermeni ‹lkö¤retim Okulu
Özel Semerciyan Cemaran
Ermeni ‹lkö¤retim Okulu
‹cadiye Mh. Bakkal Sk. No:39
Üsküdar
Tel: 0216 553 03 89
Yeni Mh. Yeni Dershane Sk. No:16
Üsküdar
Tel: 0216 553 02 56
Özel Surp Harç Ermeni
‹lkö¤retim Okulu
Ekmekçibafl› Sk. No:3 Üsküdar
Tel: 0216 334 75 18
> Üsküdar Tourism Guide
154
harem turizm firmalar›
peron
harem tourism firm
firma
güzergah
telefon
firm
route
telephone
1
1
Ak Tur
A¤a Tur
492 91 80
2
3
4
6
7
9
Afsinliler
Aksu Tur
Akp›nat Tur
Ayd›n Tur
Asya Tur
Avrupa Turizm
10
11
11
15
16
18
20
21
23
Amasya ‹timat
A¤r› Cesur
Alaflehir Sey.
Aksel
Amasya Mer Tur
Ad›yaman Ünal
Akso¤ano¤lu Zafer
Akkufl Özen
As 74
23
23
23
24
25
31
31
3
6
9
17
17
17
19
21
21
22
Arena
Aksakal
Azdavay Güven
A¤r› Tur
Aydo¤an Tur
A¤r› Da¤›
Akdeniz Sey.
Bar›fl Erzincan
Ben Tur
Buzlu Tur
Boyabat Expres
Bitlis Taç
Batman Petrol
Bafra Sey
Beyda¤›
Best Van
Boyabat Sey
K›rflehir - Göksu - K.Marafl
Adapazar› - Akyaz› - Kuzuluk
Antalya - Alanya - Trabzon
Kayseri – Göksum - Afflin
Göksun - K. Marafl
G. Antep - Kilis
Bodrum - ‹zmir - Ayd›n
‹zmit - K.Mürsel - Marmaris
Samsun - Çarflamba - Ayval›k
Ünye - Fatsa - T.Dal Kumba
Amasya
A¤r›
Alaflehir – Manisa - Salihli
Akflehir - Konya
Amasya
Ad›yaman - Kahta
Kayseri - Malatya
Erbaa - Niksar - Akkufl
Bolu – Mengen – Çaycuma
Amasra
Edirne - Çorlu
Seydiler - Kastamonu
Karabük - Eflaniye
Erzurum - A¤r›
Samsun Bafra
Erzurum - A¤r›
Anamur - Kemer
Çay›rl› - Erzincan
Adana – G. Antep - Nizip
Bozöyük - Eskiflehir
Kastomonu - Boyabat
Tatvan - Bitlis
Batman
Samsun - Bafra
Malatya
Van
Boyabat
> Üsküdar Turizm Rehberi
391 11 12
553 65 65
391 45 72
553 21 15
391 89 40
341 75 84
553 28 01
342 05 55
553 25 41
553 25 41
334 78 74
341 83 67
553 25 01
444 22 44
495 69 54
391 31 31
553 21 32
553 21 32
553 39 92
492 15 88
495 20 64
342 96 51
310 75 96
495 49 24
310 29 07
553 24 20
553 34 20
553 87 52
553 87 52
492 45 49
444 05 44
444 00 65
310 09 30
güzergah
telefon
firm
route
telephone
Boss
Bingöl Tur
Çay›ra¤as›
Can I¤d›r
Ça¤dafl Ni¤de
Ça¤lar
Çorum Lider
Çorum Özler
Çank›r› Özlem
Çorlu Özlem
Çank›r› Güven
Can Batmanl›lar
Can Elbistan
Denizli Seyahat
Da¤›stanl›
Divri¤i Expres
Düzce Expres
Dadafl Tur
Diyarbak›r Sur
Develi Seyrani
Do¤u Kars
Do¤ufl Çarflamba
Dilek Seyahat
Erzincan Nazar
F›nd›kkale
Es Tur
Efes Tur
Eren Tur
Es Adafl
Ercifl ‹timat
Antalya – Kufladas› - Bodrum
Bingöl
Adana – G.Antep - Kilis
I¤d›r - Nahç›van
Ni¤de
Babaeski - Silivri
Çorum
Çorum
Kurflunlu - Çerkefl
Lüleburgaz
Ilgaz - Çank›r›
Diyarbak›r - Batman
Kayseri - Elbistan
Uflak – Nazilli - Ayd›n
Samsun – Terme - Alaçam
Divri¤i
Düzce
Erzurum - Otlu
Diyarbak›r
Develi - Seyrani
Erzurum - Kars
Samsun - Çarflamba
Vezir Köprü - Samsun
Refahiye - Erzincan
Samsun - Görele
Ankara - K›r›kkale
Söke – Milas - Bodrum
Taflova - Niksar
Erzincan - Erzurum
Ercifl - Van
444 08 80
444 44 12
310 47 62
553 73 10
444 00 51
492 56 14
341 00 90
334 7874
553 34 21
495 09 39
342 56 82
information
27
1
1
2
9
12
15
17
22
23
29
31
3
8
8
10
12
16
18
20
24
29
1
6
8
9
12
15
16
firma
bilgilendirme
peron
155
310 18 29
492 43 91
553 26 60
553 00 40
492 06 36
342 84 90
310 45 40
341 03 89
334 78 60
495 20 54
553 21 05
310 08 09
334 99 72
553 90 70
343 23 17
553 66 71
334 37 71
391 44 70
> Üsküdar Tourism Guide
peron
156
firma
güzergah
telefon
firm
route
telephone
17
18
20
24
29
52
Ac›göl - Ürgüp
Ordu - Fatsa
Merzifon - Amasya
Erbaa - Amasya
Erzincan
‹zmit – Gölcük - Karamürsel
1
15
16
16
16
17
17
20
20
22
23
24
1
1
Es Nevtur
Fatsal›lar
Erova Tur
Erek Tafl
Erzincan Güven
Efe Tur
Elaz›¤ Murat
Günsas
Gürman
Göktafl Ardahan
Görele Seyahat
Genç Tur
Gülaras
Göl Pazar›
Güzel Sinop
Gök›rmak
Göynük Kop
Göreme Tur
Gerze Güven
Han Tur
Hatay Jet
444 50 50
342 53 00
391 56 37
553 69 69
495 92 44
310 13 39
492 61 53
495 92 83
444 00 32
343 41 24
391 05 05
495 69 54
553 87 52
553 13 37
391 15 11
341 03 20
310 09 30
444 00 07
495 20 54
334 45 60
1
Hakiki Koç
4
8
9
16
17
17
17
18
20
43
1
3
3
6
6
8
9
10
Hisar Tur
Hatay Pan
Hidayet
Hatay Öztur
Hatay Nur
Hatay Tur
Hattusafl
Harput Tur
Hitit Tur
Hatay Has Tur
‹znik Seyahat
I¤d›r Tur
‹zmir Seyahat
‹smail Ayaz
‹pek Tur
‹nci Tur
‹zmit Seyahat
‹negöl Seyahat
> Üsküdar Turizm Rehberi
‹skenderun - Hatay
Isparta - Antalya
Göle - Posof - Ardahan
Samsun - Ordu - Görele
Samsun - Ordu
K. Marafl – Ad›yaman - Kahta
Pamukova - Osmaneli
Gerze -Dikmen
Taflköprü - Dura¤an
Göynük
Ac›göl - Nevflehir - Ürgüp
Keklik - Gerze
Bolu - Nall›han
Adana - ‹skenderun
Samsun
‹zmir - Bodrum - Ankara
Akçay - Marmaris - Antalya
Tekirda¤
Hatay
G. Antep - Çeflme
Adana - Reyhanl›
Ceyhan - ‹skenderun
Malatya - Elaz›¤
Çorum - ‹skilip - Alaca
Elaz›¤
Sungurlu Çorum
Antakya
Yalova - Orhangazi
I¤d›r - Nahç›van
Torbal› – Ödemifl - Manisa
Eskiflehir
Kayseri
Kayseri
Tütünçiftlik - Kand›ra
‹negöl
391 89 00
553 34 10
334 09 98
343 72 01
444 00 02
492 44 38
495 21 15
343 41 24
553 87 52
553 25 01
343 27 02
391 00 69
391 11 12
310 99 43
391 36 89
341 81 61
553 14 05
553 00 40
495 87 07
342 05 55
güzergah
telefon
firm
route
telephone
15
16
16
27
51
1
Isparta Gürman
Isparta Seyahat
Isparta Petrol
I¤d›r Hat
‹stanbul Seyahat
Jet
444 00 32
341 83 67
444 34 34
553 55 94
391 02 22
1
1
1
1
Kamil Koç
Keflan Gürel
Karadeniz Fm
Kütahya Astur
1
Kütahyal›lar
2
8
8
9
10
11
Konfor
K›z›l›rmak
Karadeniz Seyahat
Köksallar
Kon Tur
Kanbero¤lu
11
12
15
16
17
17
18
18
20
21
22
23
23
24
27
31
33
3
5
6
8
Kafkas Kars
Karg› Tur
Kahta Petrol
Kastamonu Özen
Kars Turgut Reis
Kastamonu Huzur
Kapadokya Tur
Kastamonu Ünal
Kastamonu Özlem
K›¤› Karakoçan
Kastamonu Güven
Karabük Güven
Karg› Tur
Karadeniz Çay
Koyuncuo¤lu
K›rflehir fianal
Kent Tur
Lider Batman
Lüks Adana
Lüks Mersin
Lüks Yalova
Isparta
Isparta
Afyon - Isparta
I¤d›r
Tekirda¤
Adana – ‹skenderun
Samsun
Ankara - ‹zmir - Antalya
M. Ere¤lisi - Keflan
Ordu - Trabzon - ‹kizdere
Kütahya - Tavflanl› - Emet
Antalya - Alanya
Gediz - Simav - Antalya
Kemer
Ankara - K›r›kkale
Sivas
Trabzon - Rize - Hopa
Mersin - Taflucu
Silifke - Konya
Zonguldak - K. Ere¤lisi
Trabzon
Erzurum - Ç›ld›r
Tosya - Karg›
Ad›yaman - Kahta
Karabük - ‹nebolu
Sar›kam›fl - Selim - Ç›ld›r
Araç - Taflköprü
Kapadokya
Taflköprü - Boyabat
‹nebolu - Evrenyer
Elaz›¤ – Bingöl
Taflköprü
Bolu - Gerede - Safranbolu
Karg› - Hac› Hamza
Rize - Çayeli - Trabzon
Amasya
Ortaköy - Hac›bektafl
Kayseri
Adana - Batman
Adana
Tarsus - Mersin
Yalova - Bursa
391 89 00
391 84 50
391 22 12
342 38 78
information
firma
bilgilendirme
peron
157
444 43 43
334 20 20
553 08 55
343 72 01
553 26 60
343 32 47
343 27 27
310 62 29
342 94 94
492 19 10
391 13 71
391 44 70
553 78 73
553 78 73
341 03 89
341 03 89
391 15 10
310 11 40
553 40 59
342 56 82
391 31 31
334 17 66
553 24 05
310 18 29
553 23 96
391 24 71
391 81 31
391 60 50
553 26 60
> Üsküdar Tourism Guide
peron
158
firma
güzergah
telefon
firm
route
telephone
8
9
10
11
12
17
19
23
27
27
27
1
Lüks Artvin
Lüks Erzincan
Lüks Ere¤li
Lüks Hatay
Lider Çorum
Lider Adana
Lüks Batman
Lüks Edirne
Lüks Diyarbak›r
Lüks Afflinliler
Lüks Siirt Seyahat
Mermerler
553 26 60
310 14 32
342 05 55
553 51 86
341 00 90
310 41 07
492 13 96
342 56 82
444 44 21
553 55 94
553 55 94
5
8
9
9
10
10
11
12
12
15
16
16
18
19
19
21
24
27
45
1
3
3
7
17
18
20
20
31
2
Metro
Mersin Baflak
Mersin Koç
Mersin Köksallar
Murat Tur
Meteor
Mis Amasya
Mertur
Malatya Medine
Malatya Kay›s›
Malatya Vip
Mardin Dilmenler
Mersin Seyahat
Midyat Seyido¤lu
Mersin Vif
Mardin Seyahat
Martur
Mufl Yolu
Marsoy
Nall›han Tur
Nobel Tur
Ni¤de Ça¤dafl
Nilüfer
Nev Tur
Niksar Tur
Ni¤de Seyahat
Niksar Kale
Ni¤de ‹nan
Özcan Tur
Trabzon – Hopa - Artvin
fiiran – Kelkit – Erzincan
Konya - Ere¤li
Hatay
Sungurlu
Pozant› - Adana
Batman
Edirne - Havza
Ergani
Sar›z - Afflin
Diyarbak›r - Batman
K›rflehir - Ortaköy
Hac›bektafl
Antalya - Ankara
Tarsus - Mersin - Erdemli
Tarsus - Mersin
Taflucu - Mersin
Elaz›¤
A¤r›
Gümüflhac› - Merzifon
Merzifon - Suluova
Gürüm - Malatya
Kent-Malatya
Malatya
Cizre - fi›rnak - Silopi
Mersin - Tarsus
Mardin - Midyat
Mersin
Mardin
Mardin - fi›rnak
Bulan›k - Malazgirt
Mardin
Bolu - Nall›han
Adana -Osmaniye - G. Antep
Aksaray - Ni¤de
Bursa - Ankara
Nevflehir - Ürgüp - Göreme
Tokat - Niksar
Aksaray - Ni¤de
Amasya - Niksar - Erbaa
Aksaray - Ni¤de
Bolu - K›r›kkale - Ankara
> Üsküdar Turizm Rehberi
444 44 40
391 81 30
492 67 33
343 90 77
343 32 47
492 61 53
342 44 22
553 25 41
341 83 67
343 97 04
495 27 39
492 86 67
310 45 40
343 39 60
492 45 49
310 47 36
492 55 47
391 91 10
553 55 94
553 90 94
391 11 12
391 85 85
444 00 51
310 36 65
553 13 37
341 03 89
492 40 68
391 56 37
341 92 91
492 59 07
güzergah
telefon
firm
route
telephone
3
6
10
11
13
15
15
16
16
17
17
18
18
19
20
23
24
1
Öz Artvin Expres
Öz Bolu
Öz Isparta
Öz Habur
Özkaymak
Özler Tur
Öz Van Yolu
Özgül Bafra
Öz Tur
Özlem Ardahan
Öz Emniyet
Öz Bart›n
Öz Diyarbak›r
Öz Zafer
Öz Develi
Öz Elbistan
Öz Batmanl›lar
Radar
553 21 59
492 83 14
391 60 60
310 27 02
310 53 97
334 78 74
495 05 63
343 87 50
492 44 38
553 87 52
553 13 37
553 17 12
334 21 21
334 78 60
343 66 44
553 39 52
391 17 67
4
Pamukkale
8
10
21
23
23
24
47
1
2
2
2
3
4
4
8
8
8
12
12
12
15
Pan Tur
Palandöken
Patnos Tur
Refladiye Termal
Patnos ‹timat
Pehlivano¤lu
Rize Ses
Sivas Huzur
Sis Tur
Ses Tur
fi. Urfa Seyahat
Süzer Tur
Sezer Tur
fiampiyon Hersekli
Star Tur
Sakarya Vib
Salihli Güven
fiimflekler
Soner Tur
Star Diyarbak›r
Sas Tur
Rize - Hopa - Artvin
Bolu - Gerede
Kütahya - Afyon - Isparta
Habur - Cizre
Konya
Çorum
Van
Samsun - Bafra - Alaçam
Hatay-Adana - ‹skenderun
Kars - Ardahan - Posof
Gerede - Bart›n
Devrek - Çaycuma
Diyarbak›r
Malatya
Kayseri - Develi
Kayseri - Elbistan
Batman
Keflan – Gelibolu
Çanakkale
Marmaris – Fethiye
‹zmir – Ankara
Hatay
Erzurum - Yusufeli
A¤r› - Patnos
Tokat - Almus
A¤r› - Patnos
Su fiehri
Rize
Sivas
Yozgat
Sivas - Yozgat
Urfa
Samsun - Trabzon
‹zmir - Marmaris
K›rklareli
Antalya -Bodrum
Adapazar› - Antalya - Kemer
Turgutlu - Salihli
Samsun - Trabzon - Of
Kastamonu - ‹nebolu - Abana
Elaz›¤ - Diyarbak›r
Adana - ‹skenderun - Hatay
information
firma
bilgilendirme
peron
159
553 81 98
334 09 98
343 72 01
444 00 09
310 11 40
553 39 02
553 25 01
553 26 44
553 28 82
310 47 62
341 14 53
492 30 20
444 63 63
553 21 59
553 21 15
553 21 15
391 24 84
495 30 01
553 26 60
343 58 58
343 58 58
391 21 20
553 63 63
> Üsküdar Tourism Guide
peron
160
firma
güzergah
telefon
firm
route
telephone
16
16
16
16
17
19
20
22
22
23
23
26
29
31
35
47
Roma Seyahat
Siirt Ça¤dafl
Sungurlu Birlik
Sis Tur
Siirt Petrol
Selçuk Canlar
Sinop Özlem
Sinay 57
Sema Tur
Seç Turizm
Star Batman
Sinop Birlik
Sivas Tur
fianal K›rflehir
Sahil Seyahat
Sahil Y›ld›z›
fiile
Tunceliler
Tunceli Bar›fl
Truva
Tanr›verdi
Terzio¤lu Araç
Turgut Reis
Taflköprü Ünal
Tatl›ses
Tekinler Cide
Tokat ‹timat
Topçam
Tokat Seyahat
Tempo
Toros
ULUSOY
Bursa - Bal›kesir - K›rka¤aç
Siirt - Batman
Sungurlu
Yozgat - Sar›kaya
Diyarbak›r - Batman
Yozgat - Sivas - Kangal
Sinop
Sinop - Ayanc›k
Samsun - Görele - Ordu
Adana - Osmaniye - G. Antep
Urfa - Batman
Sinop - Giresun
Yozgat - Sivas
Ortaköy - Hac›bektafl
Trabzon - Rize
Samsun - Çayeli
553 11 13
495 92 20
334 52 35
391 65 15
553 13 37
492 45 59
391 15 10
310 09 30
391 20 20
342 56 82
310 20 16
334 68 11
391 03 12
310 18 29
334 03 61
553 36 35
334 11 24
310 65 87
492 93 62
444 00 17
553 00 40
553 87 52
553 78 73
553 25 01
343 89 95
553 21 32
553 38 60
444 00 60
310 54 10
391 24 71
492 93 90
1
3
3
8
17
17
18
18
23
24
26
31
5
7
16
17
52
52
3
8
UfiAK EGEMEN
UZAY TUR
Urfa Cesur
Uluda¤
Üstün Erçelik
Ünye Tur
Urfa ‹timat
Yalvaç Özen
Yüksel Tur
> Üsküdar Turizm Rehberi
Elaz›¤ Tunceli
Tunceli
Gelibolu - Çanakkale
Erzincan - Sivas
Kastamonu Araç
Kars
Kastamonu
fi. Urfa
Kastamonu
Amasya - Tokat
Tokat
Tokat
Yozgat - Sorgun
‹zmir - Bodrum
Safranbolu – ‹zmir
K. Ere¤li
Kütahya - Uflak
Ünye
Urfa
Band›rma - Gönen
Karadeniz - Ere¤li
Urfa
Semirkent - Uluborlu
Eskiflehir - Emirda¤
492 85 43
553 28 12
313 49 34
553 13 37
334 69 54
553 27 82
313 49 34
553 73 18
391 36 90
553 26 60
güzergah
telefon
firm
route
telephone
8
9
11
12
17
18
24
29
Yalova Seyahat
Yeni Adana
Yeni Diyarbak›r
Yeni Midyat
Van Gölü
Yeflil Aksaray
Yeni Çarflamba
Yeni Bingöl
Van Tur
Yeni Van Tur
Yeni Afflin Tur
Yeni Tunceliler
Yeni Erzincan
Zilecem Tur
Yalova
Adana
Diyarbak›r
Midyat
Van - Tatvan
Aksaray
Çarflamba - Samsun
Bingöl
Van - Tatvan
Van - Tatvan
Afflin
Elaz›¤ - Tunceli
553 26 60
492 93 25
492 19 66
553 66 71
553 13 37
334 76 76
495 20 54
492 38 58
334 21 21
Zile - Amasya
information
firma
bilgilendirme
peron
161
553 55 34
553 02 79
310 14 32
553 28 95
al›flverifl merkezleri
shopping centers
maxi center
Tel: 0216 486 08 08
yöre al›flverifl merkezi
Tel: 0216 343 14 00 - 342 20 72
kiler al›flverifl merkezi
Tel: 0216 492 4900 (14 hat)
yimpafl al›flverifl merkezi
Tel: 0216 492 08 21
gima x-large
Tel: 0216 492 89 08
migros
Tel: 0216 418 19 10
çetinkaya
Tel: 0216 343 12 12
> Üsküdar Tourism Guide
162
Üsküdar flehir yerleflim plan›
Private Centers
2004
> Üsküdar Turizm Rehberi
163
1
> Üsküdar Tourism Guide
164
2
> Üsküdar Turizm Rehberi
165
3
> Üsküdar Tourism Guide
166
4
> Üsküdar Turizm Rehberi
167
5
> Üsküdar Tourism Guide
168
6
> Üsküdar Turizm Rehberi
169
7
> Üsküdar Tourism Guide
170
8
> Üsküdar Turizm Rehberi
171
9
> Üsküdar Tourism Guide
172
10
> Üsküdar Turizm Rehberi
173
11
> Üsküdar Tourism Guide
174
12
> Üsküdar Turizm Rehberi
175
13
> Üsküdar Tourism Guide
176
14
> Üsküdar Turizm Rehberi
177
15
> Üsküdar Tourism Guide
178
16
> Üsküdar Turizm Rehberi
179
17
> Üsküdar Tourism Guide
180
18
> Üsküdar Turizm Rehberi
181
19
> Üsküdar Tourism Guide
182
20
> Üsküdar Turizm Rehberi
183
21
> Üsküdar Tourism Guide
184
22
> Üsküdar Turizm Rehberi
185
23
> Üsküdar Tourism Guide
186
24
> Üsküdar Turizm Rehberi
187
25
> Üsküdar Tourism Guide
188
ÜSKÜDAR
> Üsküdar Turizm Rehberi
189
> Üsküdar Tourism Guide
190
> Üsküdar Turizm Rehberi
191
> Üsküdar Tourism Guide
192
> Üsküdar Turizm Rehberi

Benzer belgeler