Özgeçmiş - Kocaeli Üniversitesi | İzmit Meslek Yüksekokulu

Transkript

Özgeçmiş - Kocaeli Üniversitesi | İzmit Meslek Yüksekokulu
ÖZGEÇMĐŞ
Adı Soyadı
: M. Emre ERGĐN
Doğum Tarihi, Yeri
: 29.03.1969, Đstanbul
Akademik Unvanı
: Doç.Dr. (2013-Finans)
Diğer Unvanlar
: SMMM (2003), Bağımsız Denetçi (2014)
1. Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Bölüm/Program
ĐĐBF / Đşletme
SBE / Đşletme
SBE / Muhasebe Finansman
Üniversite
Boğaziçi Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Yıl
1992
2002
2009
Not
2.68
4.00
3.69
Doktora Tez Konusu:
Đşletmelerde Finansal Başarısızlık Olasılığının Erken Tanısı: ĐMKB Uygulaması (The Early
Diagnosis of the Probability of Bankruptcy: ISE Application).
Doktora Tez Danışmanı: Prof. Dr. Abdurrahman Fettahoğlu
2. Sahip Olunan Ruhsatlar:
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (Đstanbul SMMM Ruhsat: 34230092, 2003; Sicil:19953).
Bağımsız Denetçi (Kamu Gözetimi Kurumu, Resmi Sicil Tescil No: 6598).
3. Yabancı Dil Bilgisi:
•
•
Đngilizce (KPDS: 82; ÜDS: 93,75).
Fransızca (KPDS: 91).
4. Đş Deneyimi:
Görev
Görev Yeri
Denetim Şefi
Price Waterhouse Coopers, Đstanbul (Uluslar arası bağımsız
denetim, vergi ve danışmanlık şirketi)
1992-1994
Carrefoursa Tic. Merk. A.Ş., Đstanbul (Perakende)
1995-2000
Felteks Đthalat Ltd., Đstanbul (Đthalat)
Johnson and Johnson, Đstanbul (Hızlı tüketim, kozmetik)
Kıbrıs Türk Hava Yolları, Lefkoşe Kıbrıs
Muhasebe, finans, raporlama, denetim ve yönetim alanları
Pilz, Đstanbul (Alman otomasyon şirketi)
Göksu Evleri Yapı Kooperatifi (1.328 üye)
Tüpraş Atakent Sitesi Đşletme Kooperatifi (242 üye)
Tüpraş Atakent Sitesi Đşletme Kooperatifi (242 üye)
ĐMYO, Muhasebe ve Vergi Programı Bölüm Başkanı; Yerel
Yönetimler Programı Bölüm Başkanı;
Rektörlük, YÖS Komisyonu Üyesi.
2000-2002
2002-2002
2003-2003
2004-2006
2006- 2009
2008- 2010
2009- 2010
2010- 2011
2010- …
Muhasebe Müdürü,
ĐSG Komitesi Bşk.
Mali Đşler Müdürü
Finans Müdürü
Finans Direktörü
Danışman
Finans Danışmanı
Denetçi
Denetçi
Yön.Kur.2.Başkanı
Kocaeli
Üniversitesi
Yıl
2011- …
1
5. Katılınan Seminerler:
Seminer Adı
Yeni TTK
TFRS
Enflasyon Muhasebesi, SGK
ISO 9001:2000
Yıl sonu işlemleri
Türk vergi sistemi ve avantajları
Bütçeleme
Uluslararası Ticaret
Đletişim, Eğitimcilerin Eğitimi
Liderlik, Toplantı Yönetimi
Zaman Yönetimi
Đşe Alma
Denetim Planlaması ve Yönetimi
Risk Yönetimi
Semineri veren Kuruluş/Kişi
ĐSMMM
ĐSMMM
ĐSMMM
RWTÜV
PWC
Rönesans
Rönesans
ĐTO
Prof.Dr. Erdoğan Taşkın
Prof.Dr. Erdoğan Taşkın
PW, Prof.Dr. Erdoğan Taşkın
Pusula
PWC
PWC
6. Yayınlar (Doktora Sonrası):
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
E.Ergin (2013). Does Excessive Executive Compensation Really Pay Shareholders?,
Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 17:1, 47-56.
E.Ergin (2012). Corporate Governance Ratings and Market-based Financial Performance
Evidence From Turkey, International Journal of Economics and Finance, 61-68, DOI:
10.5539/ijef.v4n9p61.
S.Karacan ve E.Ergin (2011). Bankaların Entelektüel Sermayesi ile Finansal Performansı
Arasındaki Đlişki, Business and Economics Research Journal, 73-88.
C.Badem, E.Ergin and C.Drury (2013). Is Standard Costing Still Used? Evidence from
Turkish Automotive Industry, International Business Research, 6:7, 79-90.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler :
E.Ergin and Z.Ergin (2011). Does Excessive Compensation Really Pay Shareholders?,
International Conference On Business, Management, Economics and Finance, Đzmir, Turkey,
07-08 October 2011.
E.Ergin (2011). The Impact of Crises: Evidence From the Istanbul Stock Exchange, World
Conference on Financial Crisis and Impact, Ankara, Turkey, 28 September - 02 October
2011.
E.Ergin (2013). Economic Crises and Independent Auditing Since the 20th Century,
International Conferences on Luca Pacioli in Accounting History, 19-22 June, 281.
III
E.Ergin (2013). Financial Crises and Security: A Global Look, 8-9 October 2013. Kocaeli
University.
2
C2. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
E.Karacan and E.Ergin (2011). Economic, Social and Political Dimensions of Globalization
and Welfare: A Worldwide Research. In Đ.Şiriner and L.Nenicka (Eds.), Globalisation
Dimensions & Impacts, 49-72, London England, IJOPEC Publication.
E.Ergin (2013). The Impact of Crisis: Evidence From the Istanbul Stock Exchange.
A.S.Koyuncugil and N.Özgülbaş (Eds.), Technology and Financial Crisis: Economical and
Analytical Views, 209-224, Hershey PA USA, IGI Global.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
E.Ergin (2011). ĐMKB Şirketleri Đçin Yeni Olanak: Hisse Senedi Geri Satın Alımı, Muhasebe
ve Finansman Dergisi, 49, 66-74.
E.Ergin ve S.Karacan (2012). Üst Düzey Yönetici Ücretlerini Sınırlandırmak Bir Çözüm
müdür?, Đş, Güç Endüstri Đlişkileri ve Đnsan Kaynakları Dergisi, 14:3, 81-99, DOI:
10.4026/1303-2860.2012.0207.x
E.Ergin ve Ö.Eroğlu (2011) Antrepodaki Stokların Finansal Tablolara Etkisi: TMS ve VUK
Uygulamaları, E Yaklaşım Dergisi, 536-548.
E.Ergin (2011). Income Smoothing: Evidence From Turkey (Kârın Đstikrarlı Hale
Getirilmesi: Türkiye Örneği), KSÜ ĐĐBF Dergisi, 27-38.
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler :
Y.Çopur ve E.Ergin (2013). Đş Sağlığı ve Güvenliğinde Makine Emniyeti. ĐSĐG Yerel
Sempozyumu 15-16 Mart 2013 Bildiriler Kitabı, 47-52.
O.Yaş ve E.Ergin (2013). Yaşlanan Đşgücünde Đş Sağlığı ve Güvenliği Sorunları ve Çözüm
Önerileri. ĐSĐG Yerel Sempozyumu 15-16 Mart 2013 Bildiriler Kitabı, 149-158.
Doktora Öncesi Bilimsel Yayınlar :
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiri:
A.Fettahoğlu, S.Fettahoğlu and E.Ergin (2009). Crawling Investment Strategy: Venture Capital
Application from Turkey, 3. Uluslararası Pazar Gelişimi ve Yatırım Stratejileri Konferansı, 9-10
Ocak 2009 Singapur.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiri:
E.Ergin ve A.Fettahoğlu (2008). Pazar Verilerine Dayalı Finansal Başarısızlık Tahmin Modeli:
Black-Scholes-Merton Kuramsal Yaklaşımı, 12. Ulusal Finans Sempozyumu, 22-25 Ekim 2008
Kayseri.
3
(Söz konusu bildiri, Kocaeli Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 3-4,
Sayı:
3-6,
Haziran/Aralık
2007-2008’de
yayımlanmıştır,
Internet
Adresi:
http://iibf.kocaeli.edu.tr/dergi/pdf/2007-2008/3.pdf).
7. Ödül:
12. Ulusal Finans Sempozyumu’nda sunulan çalışma en başarılı bildiri seçilerek
ödüllendirilmiştir.
8. Verilen dersler:
Fen Bilimleri Enstitüsü, Đş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı (1.Ö. Tezli) :
Đş Sağlığı ve Güvenliği’nin Ekonomik Boyutları.
Đzmit Meslek Yüksekokulu (Birinci ve Đkinci Öğretim)
:
Genel Muhasebe,
Muhasebe Uygulamaları I ve II,
Dönem Sonu Muhasebe Đşlemleri,
Finansal Yönetim,
Mali Tablolar Analizi,
Muhasebe Denetimi,
Şirketler Muhasebesi,
Maliyet Muhasebesi,
Proje I ve II.
9. Đletişim:
E-Posta
: [email protected]
[email protected]
4

Benzer belgeler