2007 Kurumsal Yönetim İlkeleri

Transkript

2007 Kurumsal Yönetim İlkeleri
Kurumsal Yönetim İlkeleri
31.12.2007 Faaliyet Raporunda yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum
Raporu
1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
Uluslararası platformda Türkiye’yi ve Türk havacılık sektörünü en iyi şekilde tanıtmayı,
güvenilirliğitanıtmayı, güvenilirliği, şeffaflığı ilke edinmiş Ortaklığımızın Sermaye Piyasası Kurulu’nun
(SPK) benimsemiş olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne ilişkin uygulamaları aşağıda verilmektedir.
2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
Yatırımcılarımızın doğru ve zamanında bilgilendirilmesi aynı zamanda da sermaye piyasası denetleyicileri ile
ilişkilerin yürütülmesi bilgi alış verişinin sağlanması, sermaye artırımı, halka arz işlemlerinin takibinin
yapacak, yurtiçi ve yurtdışı yatırımcıları bilgilendirecek sunum ve toplantıların düzenleneceği birim olarak
Genel Müdür (Mali) Yardımcısına bağlı Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü kurulmuştur. Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Suna ÇELEBİ; iletişim bilgileri Telefon: 212–463–6363 Dahili 3630; Faks: 212–465–2307; E-posta [email protected]
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Ortaklığımızın borsada işlem gören hisse oranı %50.88’dir. 2007 faaliyet dönemi içinde Ortaklığımıza bilgi
almak ve faaliyet raporu edinmek üzere e-mail yoluyla 87 başvuru yapılmıştır. Sözkonusu başvurulardan 77
tanesi bilgi alma amacıyla 10 tanesi ise, Ortaklık faaliyet raporlarını edinmek amacıyla yapılmış olup,
başvuruların tamamı cevaplandırılmıştır. sözkonusu başvurular haricinde telefon yoluyla da pek çok yatırımcı
ve hissedar bilgilendirilmiştir. Ayrıca, yıl içerisinde şirket faaliyetleri ile ilgili olarak yatırımcıları bilgilendirmek
amacı ile aracı kurumların düzenlediği yatırımcıları bilgilendirme toplantılarına katılınmıştır. Yatırımcı ve
hissedarların bilgilendirilmeleri ve sorularının cevaplandırılması eşitlik ilkesi gözönünde bulundurularak
yapılmıştır. Diğer taraftan, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının etkin kullanımını teminen, Ortaklığımızın
mevcut web sitesinde Yatırımcı İlişkileri sayfası mevcuttur.
4. Genel Kurul Bilgileri
Ana Sözleşmemizin 6.maddesine göre, Ortaklığımızın bütün hisse senetleri nama yazılı olup, A ve C Grubu
olarak iki gruba ayrılmaktadır. C Grubu Hisse, 1 adet olup, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na
(ÖİB), ÖİB’in görevlerini devretmesi halinde devrettiği kuruma aittir. Hâlihazırda A Grubu Hisselerin %49.12’si
ÖİB’e ait olup, %50.88'i de halka arz edilmiştir.
Dönem içinde 2006 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüldüğü olağan genel kurul toplantısı 24.04.2007
tarihinde yapılmıştır.
Olağan genel kurul toplantısına şirketin çıkarılmış sermayesi olan 175 Milyon TL’den 107.662.734.26
TL’yi temsil eden hissedarlar katılmıştır.
Toplantıya davet Ticaret Sicil Gazetesi ve yurt genelinde yayınlanan bir gazetede gündem eklenmek
suretiyle ilanen yapılmış ve ayrıca Yatırımcı Ilişkileri web sayfasında yayınlanmak sureti ile
duyurulmuştur.
Ana Sözleşmenin 29. Maddesine göre Ortaklık hisselerinden Borsada işlem gören hisse senetlerini
elinde bulunduran hissedarlara taahhütlü mektup göndermek suretiyle toplantı günü bildirme
yükümlülüğümüz yoktur.
Nama yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için bir süre
öngörülmemiştir, bu husustaki diğer şartlar ana Sözleşmemizin 7 maddesinde aşağıdaki şekilde
düzenlenmektedir;
Hisse devirleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve sivil havacılık mevzuatı hükümlerine
tabidir.
Nama yazılı hisselerin devrinin Ortaklığa karşı hüküm ifade edebilmesi için devrin pay defterine
işlenmiş olmasına bağlıdır. Nama yazılı hisselerin pay defterine işlenmesinden önce hissedarlar
kimlikleri ve milliyetleri ile varsa 6. Maddede ifade edilen şekilde yabancılık ilişkisini gerektiğinde
Yönetim Kurulunca belirlenen bir format dahilinde belgelemek durumundadır.
Herhangi bir hisse devri pay defterine işlenmemişse Ortaklık açısından ortak, pay defterinde adı yazılan
kişidir.
Hisselerin devrinin pay defterine işlenmesi Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Yönetim Kurulu Ana
Sözleşme veya kanuna uygun olmayan hallerde veya herhangi bir sebep göstermeksizin herhangi bir
hisse devrini pay defterine işlemekten kaçınabilir.
Yukarıda 6. maddede yazılı yabancılık hisse oranı sınırlamalarına aykırı hisse devirleri pay defterine
kaydedilemez. Yönetim Kurulu bu tür hisse devirlerinin pay defterine işlenmesini reddetmek
zorundadır. Yönetim Kurulunca pay defterine kaydedilmeyen hisse devirleri Ortaklık tarafından
tanınmaz ve ilgili müktesib Ortaklığa karşı pay sahibi sıfatı kazanamaz. Yönetim Kurulunun hisse
devrine onay verme ve pay defterine işleme kararında Yönetim Kurulunun C grubu hisseyi temsilen
seçilen üyesinin olumlu oyu bulunması şarttır.
C grubu hisse 4046 sayılı Kanun’un Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığına verdiği yetkileri esas
itibari ile haiz bir başka Türk kamu kuruluşuna devredilebilir. Bu devrin sözkonusu olduğu halde devir
Yönetim Kurulu kararını gerektirmeksizin derhal pay defterine işlenir.
Yönetim Kurulu Ortaklığın tabi olduğu Sivil Havacılık ve/veya diğer mevzuat ile Ana Sözleşmede
öngörülen sınırlamalara uymak ve Ortaklığın sahip olduğu trafik ve kabotaj haklarının tehlikeye
atılmasını önlemek amacıyla hisselerin yabancılara devrini sınırlamak zorundadır.
TTK 362. maddesi gereğince kar ve zarar hesabı bilanço yıllık rapor ve safi kazancın nasıl dağıtılacağı
hususundaki teklifler, murakıplar tarafından verilecek rapor ile birlikte umumi heyetin adi
toplantısından en az 15 gün önce şirketin merkezinde pay sahiplerinin emrine amade bulundurulur.
Genel Kurullarda, hissedarların sorularına şifahi, kapsamlı sorulara ise yazılı olarak cevap verilmesi
uygulaması mevcut olmakla beraber, bu dönemde yazılı cevap verilmesini gerektiren bir soru ile
karşılaşılmadığından, sözlü açıklamalar yeterli olmuştur.
Genel Kurulun yetkileri Ana Sözleşmemizin 27. maddesinde düzenlenmekte olup buna göre, Genel
Kurul, TTK ve diğer kanunlarda öngörülen yetkileri haiz olan karar organıdır. Bu madde dışında önemli
nitelikteki kararların Genel Kurul tarafından alınması konusunda Ana Sözleşmede bir düzenleme
mevcut değildir.
Ancak, hisselerimizin çoğunluğu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait olduğundan ve 4046 sayılı
kanun; bölünme, önemli tutarda mal varlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların
alınmasında, Özelleştirme İdaresi Başkanlığını yetkili kıldığından, bu konularda Ana Sözleşmeye ayrıca
hüküm konulmasına gerek duyulmamıştır.
Diğer taraftan, Ana Sözleşmemizin 14. maddesine göre, aşağıdaki konularda Yönetim Kurulunun
alacağı kararların geçerliliği C grubu hisseyi temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin bu kararların alındığı
toplantıya katılımı ve olumlu oy kullanmasına bağlıdır.
— İşbu Ana sözleşmenin 3,1. maddesinde belirtilen Ortaklık misyonunu açıkça olumsuz etkileyecek
kararların alınması;
— Genel Kurula Ana Sözleşme değişikliği önerilmesi;
— Sermaye artırılması;
— Nama yazılı hisselerin devrinin onaylanması ve devrin pay defterine işlenmesi;
— Ortaklığın Sermaye Piyasası Kuruluna sunduğu son yıllık bilançosunda yer alan aktif toplamını beher
sözleşme bazında %5’ini geçen ve Ortaklığı doğrudan veya dolaylı olarak bağlayan her türlü işlem
yapması, taahhüt altına sokacak her türlü kararların alınması, (şöyle ki kamu payının Ortaklık
sermayesindeki payı %20’nin altına düştüğünde bu bent hükmü kendiliğinden ortadan kalkacaktır);
— Ortaklığın başka şirketlerle birleşmesi, feshi veya tasfiyesi,
— Münhasıran pazar şartları dahilinde veya diğer kaynaklarla operasyon giderini dahi karşılayamayan
hatlar haricinde, herhangi bir uçuş hattının kaldırılması veya sefer sayısının belirgin bir şekilde
azaltılmasına ilişkin kararların alınması.
C Grubu hissenin imtiyazları ancak Özelleştirme Yüksek Kurulu veya onun görevlerini devralacak başka
bir kamu kurumu tarafından kısıtlanabilir.
Genel kurul tutanakları Ortaklığımızda sürekli pay sahiplerine açık tutulmakta olup talep edilmesi
halinde pay sahiplerine iletilmektedir. 2005 yılından itibaren Yatırımcı İlişkileri web sitemizde son iki
yıla ait Genel Kurul tutanakları yer alacaktır.
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
1.
1. Oy Hakkı Ana Sözleşmemizin 31.maddesinde aşağıdaki şekilde düzenlenmektedir.
2.
“İşbu Ana Sözleşmenin 6/d bendi hükümleri saklı kalmak kaydı ile olağan ve olağanüstü Genel
Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır.”
3.
2. Ana Sözleşmemizin 14. maddesi 5.bendi hükmüne göre;
4.
Aşağıdaki konularda Yönetim Kurulunun alacağı kararların geçerliliği C grubu hisseyi temsil
eden Yönetim Kurulu üyesinin bu kararların alındığı toplantıya katılımı ve olumlu oy
kullanmasına bağlıdır.
5.
— İşbu Ana sözleşmenin 3.1. maddesinde belirtilen Ortaklık misyonunu açıkça olumsuz
etkileyecek kararların alınması;
6.
— Genel kurula Ana Sözleşme değişikliği önerilmesi;
7.
— Sermaye arttırılması;
8.
— Nama yazılı hisselerin devrinin onaylanması ve devrin pay defterine işlenmesi;
9.
— Ortaklığın Sermaye Piyasası Kurulu’na sunduğu son yıllık bilançosunda yer alan aktif
toplamını beher sözleşme bazında %5’ini geçen ve Ortaklığı doğrudan veya dolaylı olarak
bağlayan her türlü işlem yapması, taahhüt altına sokacak her türlü kararların alınması, (şöyle ki
kamu payının Ortaklık sermayesindeki payı %20’nin altına düştüğünde bu bent hükmü
kendiliğinden ortadan kalkacaktır);
10.
— Ortaklığın başka şirketlerle birleşmesi, feshi veya tasfiyesi,
11.
— Münhasıran pazar şartları dahilinde veya diğer kaynaklarla operasyon giderini dahi
karşılayamayan hatlar haricinde, herhangi bir uçuş hattının kaldırılması veya sefer sayısının
belirgin bir şekilde azaltılmasına ilişkin kararların alınması.
12.
C Grubu hissenin imtiyazları ancak Özelleştirme Yüksek Kurulu veya onun görevlerini
devralacak başka bir kamu kurumu tarafından kısıtlanabilir.
13.
3. Ana Sözleşmemizin 10. maddesi hükmüne göre;
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 7 üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun 7
üyesinden 6 üyesinin A grubu hissedarların kendi aralarında yaptıkları seçimden en çok oy alan
adaylardan ve bir üyesinin de C grubu hissedarın göstereceği adaydan seçilmesi
14.
A grubu hissedarların Yönetim Kuruluna aday belirlemelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır:
15.
a) Ortaklığın halka açıklık oranının %15 (%15 dahil) olması durumunda A grubuna tanınan 6
Yönetim Kurulu üye adayından birini belirleme hakkı halka açık A Grubu hisseleri elinde
bulunduran hissedarlara aittir.
16.
b) Ortaklığın halka açıklık oranının %35 (%35 ve üzeri) olması durumunda A grubuna tanınan 6
Yönetim Kurulu üye adayından ikisini belirleme hakkı halka açık A Grubu hisseleri elinde
bulunduran hissedarlara aittir.
17.
c) Halka açık A Grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarların Yönetim Kuruluna aday
gösterebilmeleri, Yönetim Kurulu üyeliğine seçim yapılan Genel Kurul toplantısında toplam
çıkarılmış sermayenin en az %2’si oranında temsil edilmelerine bağlıdır. Söz konusu %2 oranın
hesaplanmasında sadece halka açık A Grubu hisseler dikkate alınacaktır. Halka açık A Grubu
hisseleri ellerinde bulunduran hissedarlar Yönetim Kurulu üyeliğine gösterecekleri adayları
kendi aralarında yapacakları toplantıda belirleyeceklerdir. Bu toplantıda aday gösterme hakkı,
kamunun elinde olmayan halka açık A Grubu hisse senedi sahiplerine aittir. Halka açık A Grubu
hisseleri ellerinde bulunduran hissedarların Genel Kurul toplantısında %2 oranında temsil
edilmemeleri halinde bu hissedarlara ait Yönetim Kuruluna aday belirleme hakkı, halka açık
olmayan A grubu hisseleri ellerinde bulunduran diğer hissedarlar tarafından Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak kullanılacaktır.
18.
d) Yönetim Kurulunun bir üyeliğinin ölüm, istifa, azil veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle
boşalması halinde, boşalan üyelik Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanununun 315nci maddesi
uyarınca yapacağı seçim le doldurulur. Yukarıda belirtilen sebeplerden biri nedeniyle, Yönetim
Kurulunda bir boşluk doğması halinde yeri boşalan üyeyi aday gösterme hakkına sahip grup
hisseleri elinde bulunduran hissedarlar boşalan üyeliğe aday gösterme hakkına sahip olacak ve
Yönetim Kurulu boşluğu doldurmak amacıyla bu adayı seçecektir. Yönetim Kurulunda boşalan
üyeliğe halka açık A grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarların aday gösterememiş
olmaları durumunda, boşalan üyeliğe aday gösterme hakkı C Grubu hissedara, C Grubu
hissenin A Grubuna dönüşmüş olması durumunda halka açık olmayan A Grubu hisseleri elinde
bulunduran hissedarlara aittir. Halka açık A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarların
gösterdiği adayın boşalttığı yere bu şekilde yapılacak seçimde yukarıdaki a, b ve c bentlerinde
yer alan %15, %35 ve %2 oranları dikkate alınmayacaktır. Yönetim Kurulu üyesinin halefinin
seçimi ilk Genel Kurul toplantısının onayına sunulacaktır. Genel Kurul tarafından onaylanan
Yönetim Kurulu üyesi ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin kalan görev süresi müddetince hizmet
edecektir.
19.
e) Belli bir tüzel kişiyi temsil eden bir Yönetim Kurulu üyesinin o tüzel kişi ile ilişkisinin
kalmadığı bildirildiği veya belli bir tüzel kişi hisselerini bir üçüncü kişiye devrettiği takdirde o
kişi Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve boşalan üyeliğe aday gösterme
hususunda bu maddenin d bendindeki hükümler uygulanır.
20.
f) İşbu Ana Sözleşmenin bilahare değiştirilmesi ve yeni hisse grupları yaratılması halinde,
yukarıda a ve b bentleri ile A Grubu halka açık hisseleri ellerinde bulunduran hissedarlara
tanınan 2 yönetim kurulu üyesini belirleme hakkı ortadan kaldırılmayacak veya
değiştirilmeyecektir, meğer ki söz konusu değişiklik çıkarılmış sermayenin %65’ini temsil eden
hissedarlar tarafından onaylanmış olsun.
21.
4. Karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olunan herhangi bir şirket bulunmamaktadır.
22.
5. Azınlık paylarının yönetimde temsil edilmesi, yukarıda belirtilen Ana Sözleşmemizin 10.
madde hükmüne göre gerçekleşmektedir.
23.
6. Ana sözleşmemizde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir.
6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı
Ortaklığımızın karın tespiti ve dağıtımı Ana Sözleşmemizin 36. Maddesinde aşağıda verildiği şekilde
düzenlenmiştir.
Ortaklığın genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi Ortaklıkça ödenmesi ve ayrılması zaruri olan
meblağlar ile Ortaklık tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit
olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa
geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.
a) %5 kanuni yedek akçe ayrılır. (Yedek Akçe: Ortaklık tarafından her yılın safi karının %5'i nisbetinde
ayrılan kanuni yedek akçe, Ortaklık sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılmaya devam eder. (Türk
Ticaret Kanununun 466'ncı maddesi hükümleri saklıdır.) Kanuni yedek akçe, Ortaklık sermayesinin
%20'sine eşit miktardan herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden
yedek akçe ayrıl-maya devam olunur.)
b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından saptanan oranda ve miktarda birinci temettü ayrılır.
c) Safi kardan “a” ve “b” bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul
kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya
yetkilidir.
d) Hissedarlara, kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış
sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri oranında Türk Ticaret
Kanunu’nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip yedek akçe ayrılır.
e) Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşmede hisse sahipleri için belirlenen
1. temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve 1. temettü
nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine
katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve
işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı
dağıtılmasına karar verilemez.
Karın ödeme zaman ve şeklini, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri gözetilerek Genel Kurul tesbit eder.
Bu kapsamda, "Ortaklığın stratejik hedefleri, büyüme trendi, finansman ihtiyacı ile pay sahiplerinin
beklentileri dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili yasal mevzuat ve ana
sözleşmesindeki hükümler çerçevesinde; Ortaklığımız, Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenmiş olan
asgari kar dağıtım oranında nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde kar dağıtım politikasını
benimsemiş olup, sözkonusu kar dağıtım politikası 2007 yılı itibariyle geçerli olacaktır. Ortaklığın kar
dağıtabilme potansiyeli dikkate alınarak Yönetim Kurulu’nca asgari kar dağıtım oranının üzerinde kar
dağıtım kararı alınması ve Genel Kurulun tasvibine sunulması her zaman mümkün olup, kar payı
ödemeleri yasal süreleri içerisinde yapılacaktır." şeklinde Ortaklığımız yönetim Kurulu’nca oluşturulan
kar dağıtım politikası 24.04.2007 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Genel Kurul’un
bilgisine sunulmuştur.
7. Payların Devri
Ana Sözleşmemizin 6.maddesi;
Hissedarlık Niteliği
Yabancı hissedarların elinde bulundurdukları hisseler Ortaklığın toplam çıkarılmış sermayesinin %40’ını
geçemez. Yabancı hissedarların ellerinde bulundurdukları hisselerin hesabında halka açık olmayan A
Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarın içindeki yabancılık oranı da dikkate alınır.
Yabancı hissedar deyimiyle,
— yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler;
— sermayesinde yabancı uyruklu payı %49’dan fazla olan Türk uyruklu şirketler;
— idare ve temsile yetkili organlarının çoğunluğunun Türk vatandaşı olmadığı ve ana sözleşmesine
göre oy çoğunluğunun Türk ortaklarda bulunmadığı Türk uyruklu şirketler;
— yukarıda sayılanların fiili kontrolünde olan Türk uyruklu şirketler,
anlaşılır.
Yabancı hissedarların yukarıda yazılı hisse oranı sınırlamalarının Ana Sözleşme hükümlerine
uygunluğunu sağlayabilmek için Ortaklık, hissedarları ve hisse devirlerini pay defterine kaydederken
yabancı hissedarları ayrı bir bölüm altında takip eder.
Ortaklığın çıkarılmış sermayesinin %1’ine ulaşan her türlü hisse senedi alış ve satışının derhal Ortaklığa
bildirilmesi zorunludur. Ayrıca, işbu Ana Sözleşmede öngörülmüş maksimum yabancılık oranlarına
ulaşan ya da bu miktarı aşan hissedarlar bu durumu öğrendikleri andan itibaren Ortaklığa derhal
bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin amacı yabancılık unsurunun ve önemli hisse
hareketlerinin takibi ve buna göre yönetim kurulunun yetkilerini kullanabilmesine imkan sağlanması
olup, bildirimin yapılmış olması pay defterine kayıt olmadıkça hissedarlık hakkı doğurmaz ve pay
defteri kayıtları esastır.
Yabancı hissedarlara ait toplam hisselerin Ortaklığın çıkarılmış sermayesinin %40’ını aştığı gerek
yapılan bildirimler gerek başka bir şekilde öğrenildiği hallerde, Yönetim Kurulu en geç 7 (yedi) gün
içerisinde en son yapılan hisse devirlerinden başlamak üzere, söz konusu yabancılık oranını aşan
hisselerin yabancılık sınırına uygun miktar ve oranlarda elden çıkarılmasını, çıkarılmaması durumunda
Ortaklığın aşağıda yer alan tedbirlerden birini uygulama hakkı olduğunu ilgili hissedarlara derhal ihbar
etmek zorundadır. Fazla hisselerini satması konusunda ihbar tebliğ olunan yabancı hissedar, ihbarda
belirtilen süre zarfında yabancılık sınırını aşmasına neden olan hisselerini işbu Ana Sözleşme uyarınca
yabancı hissedar tanımına girmeyen bir kişiye satmakla yükümlüdür. Yapılan bildirime rağmen
hisselerin elden çıkarılmaması durumunda, Yönetim Kurulu 3 (üç) gün içinde toplanarak sınırı aşan
hisseler hakkında aşağıda yer alan tedbirleri uygun gördüğü şekilde karar altına alarak uygulamak
zorundadır.
(i) yabancı hissedarın elinde bulunan ve yabancılık sınırının aşılması sonucunu doğuran hisse
senetlerinin sermayenin azaltılması yoluyla nominal bedelden itfa etmek; Ortaklık bu amaçla öncelikle
yabancılık sınırını aşan hissedara söz konusu hisseleri itfa edeceğini ihtar eder. Böyle bir ihtarın
yapılamaması halinde ihtar Ortaklık merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan iki gazetede yayınlamak
suretiyle ilanen yapılır. İtfa ile ilgili masraflar, itfa bedelinden mahsup suretiyle itfaya neden olan
hissedardan alınır.
(ii) Yabancı hissedarların toplam hisse oranı işbu Ana Sözleşmede belirlenen sınırın üstüne çıktığında,
Yönetim Kurulu yabancılık sınırını aşan hissedarın hisse oranını düşürmek amacıyla sermaye artırabilir.
Bu durumda, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca mevcut hissedarların rüçhan hakları
kısıtlanmak suretiyle yeni hisse ihraç edilebilir.
Bu maddede düzenlenen yabancılık sınırının aşılması durumunda hisse oranlarının izin verilen orana
indirilmesi amacıyla hangi yöntemin öncelikle kullanılacağına karar verme yetkisi Yönetim Kuruluna
aittir.
MADDENİN GEREKÇESİ:
Bu maddedeki düzenlemenin gerekçesine Ana Sözleşmenin 7.maddesi son paragrafında yer verilmekle
birlikte, izleyen paragrafta ayrıca Ortaklığımızın havayolu sıfatı ile tabi olduğu ve uymak zorunda
olduğu mevzuat açıklanmaktadır.
a) 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 31 ve 49. Maddelerinde yer alan hükümler sebebiyle
Türklük vasfını haiz olmayan bir havayolu şirketi işletme ruhsatı alamaz veya işletme ruhsatı mevcut
olsa dahi, havayolunun hisselerinin el değiştirmesi, satılması, yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun
yabancı olması v.s gibi sebeplerle Türklük vasfını kaybetmesi halinde işletme ruhsatı iptal edilir.
b) Bir ülkeden diğer ülkeye uçuş yapılabilmesi, yani uluslararası trafik hakkına sahip olunabilmesi için o
iki ülke arasında önceden akdedilen devletler arası ikili hava anlaşmaları gereğince Türk devleti
tarafından tayin edilecek havayolunun mülkiyetinin çoğunluğunun ve şirketin kontrolünün Türklerin
(gerçek veya tüzel kişilerinin) elinde bulunması zorunlu olduğundan; milliyet kriteri yani Ortaklığımızın
Türklük vasfı devletler arasında akdedilen ikili hava anlaşmaları gereğince de trafik hakkına sahip
olunmasının olmazsa olmaz koşuludur.
Bu sebeple Türkiye’de mukim bir havayoluna, ancak hisselerinin çoğunluğunun veya etkin kontrolünün
Türk vatandaşlarında veya şirketlerinde olması halinde, trafik hakkı verilebileceğinden ve bu
havayolunun Türklük vasfını kaybetmesi (veya kaybetmediğini ispat edememesi, uçuş yapılacak diğer
akit devletlerce buna kanaat getirilememesi durumunda) ilgili havayolu trafik hakkını kaybedeceğinden,
milliyet kriteri bir havayolu için hayati önem taşıyan bir unsurdur.
Bu itibarla yukarıda arz ettiğimiz, gerek havayolu işletme ruhsatımızın gerekse uluslararası trafik
haklarımızın güvence altına alınmasını teminen, ana sözleşmemizin 6 maddesinde yabancılık niteliği
düzenlenmiş ve buna bağlı olarak yabancı hissedarlık oranına getirilen sınırlandırma ve bu sınırın
aşılması halinde milliyet kriterinin dolayısıyla Ortaklığımızın trafik haklarının korunması bakımından
kısıtlayıcı düzenlemelere yer verilmiştir.
2- Ana Sözleşmemizin 7.maddesi; (Hisse Devri)
Hisse devirleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve sivil havacılık mevzuatı hükümlerine
tabidir.
Nama yazılı hisselerin devrinin Ortaklığa karşı hüküm ifade edebilmesi için devrin pay defterine
işlenmiş olmasına bağlıdır. Nama yazılı hisselerin pay defterine işlenmesinden önce hissedarlar
kimlikleri ve milliyetleri ile varsa 6. Maddede ifade edilen şekilde yabancılık ilişkisini gerektiğinde
Yönetim Kurulunca belirlenen bir format dahilinde belgelemek durumundadır.
Herhangi bir hisse devri pay defterine işlenmemişse Ortaklık açısından ortak, pay defterinde adı yazılan
kişidir.
Hisselerin devrinin pay defterine işlenmesi Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Yönetim Kurulu bu Ana
Sözleşme veya kanuna uygun olmayan hallerde veya herhangi bir sebep göstermeksizin herhangi bir
hisse devrini pay defterine işlemekten kaçınabilir.
Yukarıda 6. maddede yazılı yabancılık hisse oranı sınırlamalarına aykırı hisse devirleri pay defterine
kaydedilemez. Yönetim Kurulu bu tür hisse devirlerinin pay defterine işlenmesini reddetmek
zorundadır. Yönetim Kurulunca pay defterine kaydedilmeyen hisse devirleri Ortaklık tarafından
tanınmaz ve ilgili müktesib Ortaklığa karşı pay sahibi sıfatı kazanamaz. Yönetim Kurulunun hisse
devrine onay verme ve pay defterine işleme kararında Yönetim Kurulunun C grubu hisseyi temsilen
seçilen üyesinin olumlu oyu bulunması şarttır.
C grubu hisse 4046 sayılı Kanun’ un Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığına verdiği yetkileri esas
itibari ile haiz bir başka Türk kamu kuruluşuna devredilebilir. Bu devrin söz konusu olduğu halde devir
Yönetim Kurulu kararını gerektirmeksizin derhal pay defterine işlenir.
Yönetim Kurulu Ortaklığın tabi olduğu Sivil Havacılık ve/veya diğer mevzuat ile Ana Sözleşmede
öngörülen sınırlamalara uymak ve Ortaklığın sahip olduğu trafik ve kabotaj haklarının tehlikeye
atılmasını önlemek amacıyla hisselerin yabancılara devrini sınırlamak zorundadır.
8. Şirket Bilgilendirme Politikası
Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca; Ortaklığın geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel kabul
görmüş muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatına, Sermaye Piyasası Kurulu ile İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası düzenlemeleri ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde tam, adil, doğru, zamanında
ve anlaşılabilir bir şekilde, Sermaye Piyasası katılımcıları ile eşit bir biçimde paylaşarak, her zaman aktif ve
şeffaf bir iletişim sağlamak amacıyla Bilgilendirme Politikası oluşturmuştur. Bilgilendirme Politikasının
uygulanmasında, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar,
çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahiplerine zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay
ve en düşük maliyetle ulaşılabilir şekilde, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanması esastır. Yönetim Kurulu
tarafından onaylanmış Ortaklığımızın kapsamlı Bilgilendirme Politikası Ortaklığımız web sitesinde yer
almaktadır.
9. Özel Durum Açıklamaları
Ortaklığımız, SPK’nın “Seri: VIII, No:39 Özel Durumların Kamuya Açıklanması Tebliği”ne istinaden 2007 yılı
içerisinde mali tablo ve mali tablo ile ilgili açıklamalarının dışında 433 a adet Özel Durum Açıklaması yapmış
olup, SPK ve İMKB tarafından bu açıklamalarımıza ilişkin ek açıklama talebinde bulunulmamıştır. Ortaklığımız
özel durum açıklamalarını, yatırımcılara, tasarruf sahiplerine, kurum ve kuruluşlara aynı anda, zamanında,
anlaşılabilir, doğru, yorumlanabilir, tam olarak açıklamaya özen göstermiştir. Ortaklığımızca yapılan özel
durum açıklamalarının zamanında yapılmaması gibi bir durum sözkonusu olmadığından dönem içerisinde
SPK ve İMKB tarafından herhangi bir yaptırım olmamıştır. Diğer taraftan, Ortaklığımızın hisse senetlerinin
yurtdışı borsalarında kote olmaması nedeniyle, yurtdışı borsalarında yapılan bir özel durum açıklaması
bulunmamaktadır.
10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
Ortaklığımızın Web Sitesi adresi www.thy.com.tr olup, Yatırımcı İlişkileri sayfasına da belirtilen bu adresten
ulaşılabilir. Sözkonusu sayfanın ingilizce versiyonu da oluşturulmuştur. Yatırımcı İlişkileri sayfasında Ortaklık
yapısı, Genel Kurul Tutanakları, Vekâletname örneği, Faaliyet Raporları, Mali Tablolar, Ticari Faaliyet dataları,
Yönetim Kurulu hakkında bilgi ve Özel Durum Açıklamaları yer almaktadır. Ayrıca, ilgili sayfada, veri dağıtım
kuruluşundan sağlanan Ortaklık hissesine ilişkin verilerin yer aldığı bir bölüm de kullanıma açılmıştır.
11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması
Ortaklığın sermayesinde gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır.
12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması
Ortaklığımızın Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçileri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Genel Sekreter,
Yatırımcı İlişkileri Müdürü, Basın Danışmanı, Muhasebe Başkanı, Finansman Başkanı, Yatırım Yönetimi
Başkanı, Tanıtma ve Halkla İlişkiler Başkanı ile bu Başkanlıkların tüm personeli ve bunların dışında
mesleklerinden veya faaliyet konularından dolayı görevleri süreci içerisinde bilgi sahibi olan gerçek ve tüzel
kişiler bu bilgileri kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanımları yasaklanmıştır.
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Ortaklığımız ile ilgili bilgilerin kamuya açıklanmasında yasal düzenlemelerde öngörülenlere ve özel durum
açıklamalarına ek olarak SPK ‘nun’’ Seri: VIII, No:39 Özel Durumların Kamuya Açıklanması Tebliği’’ne ilişkin
açıklama esasları da gözetilerek, diğer menfaat sahiplerini de ilgilendirdiği düşünülen diğer bilgi ve
açıklamaları da en uygun iletişim araçları ile zamanında ve açıklayıcı bir içerikle kamuya açıklamaktadır.
14. İnsan Kaynakları Politikası
Ortaklığımızın Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş İnsan Kaynakları Yönetmeliği mevcut olup,
süreçlere göre yapılanmış alt birimleri ile tüm personelle ilgili her türlü işlemi ve iletişimi 4857 sayılı İş
Kanunu çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Öte yandan, Ortaklığımız personeli sendikalı olup Toplu İş
Sözleşmesi düzeninde çalışmaktadır. 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 34.maddesinde belirtilen sayı
ve oranlarda sendikaca atanan temsilciler ve Sendika yöneticileri vasıtasıyla Toplu İş Sözleşmesi ve
personeli ilgilendiren her türlü konuda, her seviyede, çalışanlarla işveren arasındaki ilişkiler en etkin ve
sonuç alacak biçimde yürütülmektedir. Ayrıca, personelimizin tümünü kapsayan eğitim hizmeti
bulunmaktadır.
Çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda gelen herhangi bir şikayet olmamıştır.
15. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler
Ortaklığımız IATA üyesi bir havayolu olmasından dolayı IATA tarafından belirlenmiş kurallar
çerçevesinde bilet satışlarını gerçekleştirmektedir. Ayrıca, gerek tüm uçaklarımızda gerekse
havaalanlarında Ortaklığımız değerleme anketleri yolcuların şikayet ve önerileri için yer almakta olup,
anket sonuçları yolcu memnuniyetini arttırmak üzere değerlendirilmektedir. Bunun yanı sıra,
Ortaklığımız müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik olarak; Telefonla Rezervasyonda herhangi bir
taahhüt yada ceza olmaksızın 24 saatlik opsiyon verilmesi veya iptal edilmesi, Özel ihtiyacı olan ve
hareketi kısıtlı yolculara yardım sağlanması, Uçak yerde iken uzun süreli tehirlerde yolcuların temel
ihtiyaçlarının karşılanması, check-in hizmetlerinin hızlandırılması için önlem alınması hususlarında
gerekli itinayı göstermektedir. Bunun yanı sıra, yolcuyla doğrudan ilişkilerde Ortaklığımızca
benimsenmiş olan müşteri memnuniyeti ilkeleri, aynı doğrultuda uygulanması amacıyla Acentelerimizle
paylaşılıp, akdedilen sözleşmelerde de yer almaktadır. Yapılan değerlendirmelerde, ilkelerimiz
doğrultusunda hareket eden Acenteler ile işbirliğimiz sürdürülmekte; bu ilkelere uyulmadığının tespit
edilmesi durumunda ise gerekli uyarılar yapılmakta, tekerrürü halinde acentelik ilişkisi
sonlandırılmaktadır.
16. Sosyal Sorumluluk
Ortaklığımız yurtiçi ve yurtdışında gerek verdiği hizmet kalitesi gerekse sosyal sorumluluğu ile bayrak taşıyıcı
kimliğine uygun olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Çevreye verilen zarar sebebiyle Türkiye’de Ortaklık
aleyhine açılan herhangi bir dava bulunmamaktadır.
17. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 7 üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun 7 üyesinden 6
üyesinin A grubu hissedarların kendi aralarında yaptıkları seçimden en çok oy alan adaylardan ve bir
üyesinin de C grubu hissedarın göstereceği adaydan seçilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu’nun C
grubu hisseleri temsil eden üyeler ile birlikte en az beş üyesinin Türk vatandaşı olması zorunludur.
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 2 (iki) yıldır. Genel kurul, Yönetim Kurulu üyelerini görev
süreleri dolmadan görevden alabilir. Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.
Şu anda görev yapan Yönetim Kurul Üyelerimiz:
Candan KARLITEKİN -Yönetim Kurulu Başkanı
Hamdi TOPÇU - Yönetim Kurulu Başkan V.
Doç.Dr. Temel KOTİL – Yönetim Kurul Üyesi & Genel Müdür
Atilla ÖKSÜZ - Yönetim Kurul Üyesi
Prof.Dr. Cemal ŞANLI - Yönetim Kurul Üyesi
Muzaffer AKPINAR - Yönetim Kurul Üyesi
Mehmet BÜYÜKEKŞİ - Yönetim Kurul Üyesi
18. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Yönetim Kurulu üyeliğine engel teşkil edecek hususlar Ana Sözleşmemizin 11. maddesinde
düzenlenmektedir. Ayrıca, 4046 Sayılı Kanunun 4/i maddesi özelleştirme kapsamındaki kuruluşların
yönetim kurulu üyelerinde 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş olma şartını da aramaktadır. Yönetim kurulu
üye atamalarında Kurumsal Yönetim İlkelerinin IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5. maddelerinde yer
alan niteliklere uyulmasına özen gösterildiğinden, Yönetim Kurulu Üyelerimizin nitelikleri bu ilkeler ile
örtüşmektedir. Ana Sözleşmenin 11.maddesi ile geçici 1/c maddesi aşağıda zikredilmektedir.
MADDE 11
Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için hacir altına alınmamış olmak, kendisinin veya yönetiminde
bulunduğu diğer şirketlerin iflas etmemiş olması, aciz haline düşmemiş olmak, Ortaklıkta hissedar
olmak ve yüz kızartıcı suçlardan veya Sivil Havacılık Kanununda yer alan suçlardan mahkum olmamak
gerekir. Hissedar olmayan kimseler üye seçildikleri takdirde, hissedar sıfatını kazandıktan sonra işe
başlayabilirler.
Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddelerinde öngörülen durumlar için Genel Kurul izin
verebilir.
Yönetim Kurulu’nun C grubu hisseleri temsil eden üyeler ile birlikte en az beş üyesinin Türk vatandaşı
olması zorunludur.
Geçici Madde 1/c
A Grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından yapılacak seçimlerle ilgili olarak aşağıda
(d) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 4046 sayılı kanun gereğince Ortaklık Yönetim Kurulu
Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, denetçileri ve Genel Müdürü Ortaklık sermayesindeki kamu payı
%50’nin altına düşünceye kadar Kanunda öngörülen şartlara haiz olmak kaydıyla, ÖİB’nin teklifi ve
Başbakanın veya yetkili Bakanın onayı ile atanır.
19. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Yönetim Kurulu Ortaklığımız yöneticilerince oluşturulan stratejik hedefleri onaylar, sürekli ve etkin bir
şekilde hedeflere ulaşma derecesini, faaliyetleri ve geçmiş performansı gözden geçirir. Bunu yaparken
her konuda uluslarası standartlara uyum sağlamaya çalışır ve gerektiği durumlarda gecikmeden ve
sorun ortaya çıkmadan önce önlem alır. Ayrıca Ortaklığımızın Ana Sözleşmesinin 3. Maddesinde
aşağıda belirtilen
Misyonu;
b Sivil Hava Taşımacılığı (SHT) sektöründe Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Bayrak Taşıyıcısı kimliğiyle;
uçuş emniyeti, güvenilirliği, ürün yelpazesi, hizmet kalitesi ve rekabetçi konumu ile tercih edilen
Avrupa’nın önünde gelen ve küresel ölçekte faal bir havayolu olmak.
Vizyonu;
a) Sektör ortalamalarının üstünde büyüme trendinin sürdürülmesi,
b) Sıfırlanmış kaza ve kırımı,
c) Dünyada parmakla gösterilen hizmet anlayışı,
d) Düşük maliyetli taşıyıcılara denk birim maliyetleri,
e) Sektör ortalamalarının altında satış ve dağıtım giderleri,
f) Rezervasyon, biletleme ve uçağa biniş işlemlerini kendisi yapan sadık müşterileri,
g) Kurumdan elde edeceği yararın yarattığı katma değerle orantılı olduğunu bilen ve kendini geliştiren
personeli,
h) Üyesi bulunduğu Star İttifakı ortaklarına iş yaratan ve onların sunduğu potansiyelden iş çıkaran ticari
ataklığı,
i) Hissedarlarının, tüm yarardaşlarının menfaatlerini birlikte gözeten modern yönetişim ilkelerini
benimsemiş yönetimi ile belirginleşen bir havayolu olmak, yer almaktadır.
20. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Ortaklığımızın faaliyetlerine bağlı olarak kurulmuş olan ilgili üniteler tarafından iç kontrol
yapılmaktadır. Bu kapsamda gerek personelin gerekse acentelerimizin satmış olduğu biletlerin doğru
ücretlendirip ücretlendirilmediği, yurtdışındaki tüm bürolarımızın muhasebe kayıtlarının Ortaklık
yönetmelik yönergeleri tahtında gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, yükümlü olduğu vergilerin doğru
ve zamanında ödenip ödenmediği kontrol edilmekte ve Ortaklık tüm kayıtlarının yürürlükteki kanun ve
Ortaklık yönetmelik ve yönergeleri tahtında doğruluğu denetlenmektedir.
Ayrıca, Ortaklık Genel Kurulca seçilen 3 Denetçi tarafından denetlenir.
İsmail GERÇEK - Denetleme Kurulu Üyesi
Naci AĞBAL - Denetleme Kurulu Üyesi
Prof.Dr. Ateş VURAN - Denetleme Kurulu Üyesi
Denetçilerden 2'si A Grubu hissedarların 1’i C Grubu hissedarın göstereceği adaylardan seçilir.
Denetçilerin görev süreleri 1 (bir) yıldır. Görev süresi dolan denetçi tekrar seçilebilir.
A grubu hissedarların Denetçi belirlemelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır:
a. Ortaklığın halka açıklık oranının %35 (%35 ve üzeri) olması durumunda A grubuna tanınan 2 Denetçi
belirleme hakkı halka açık hisseleri A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara aittir.
b. Halka açık A Grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarların Denetçi adayı gösterebilmeleri,
Denetçiliğe seçim yapılan Genel Kurul toplantısında söz konusu hissedarların toplam çıkarılmış
sermayenin en az %2'si oranında temsil edilmelerine bağlıdır. Söz konusu %2 oranın hesaplanmasında
sadece halka açık A Grubu hisseler dikkate alınacaktır. Halka açık A Grubu hisseleri ellerinde
bulunduran hissedarlar denetçiliğe gösterecekleri adayları kendi aralarında yapacakları toplantıda
belirleyeceklerdir. Bu toplantıda aday gösterme hakkı, kamunun elinde olmayan halka açık A Grubu
hisse senedi sahiplerine aittir. Halka açık A Grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarların Genel
Kurul toplantısında %2 oranında temsil edilmemeleri halinde bu hissedarlara ait Denetçi belirleme
hakkı, halka açık olmayan A grubu hisseleri ellerinde bulunduran diğer hissedarlar tarafından Türk
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak kullanılacaktır.
c. Denetçiliğin ölüm, istifa, azil veya üyeliğinin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, diğer
Denetçilerin Türk Ticaret Kanunu madde 351 uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Denetçilerde
boşalan üyeliği halka açık A grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarların aday gösterememiş
olmaları durumunda, boşalan üyeliğe aday gösterme hakkı C Grubu hissedara, C Grubu hissenin A
Grubuna dönüşmüş olması durumunda halka açık olmayan A Grubu hisseleri elinde bulunduran
hissedarlara aittir. Halka açık A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarların gösterdiği adayın
boşalttığı yere bu şekilde yapılacak seçimde yukarıdaki a ve b bentlerinde yeralan %35 ve %2 oranları
dikkate alınmayacaktır.
d. İşbu Ana Sözleşmenin bilahare değiştirilmesi ve yeni hisse grupları yaratılması halinde, yukarıda a
bendi ile A Grubu halka açık hisseleri ellerinde bulunduran hissedarlara tanınan 2 Denetçi belirleme
hakkı ortadan kaldırılmayacak veya değiştirilmeyecektir, meğer ki söz konusu değişiklik çıkarılmış
sermayenin %65’ini temsil eden hissedarlar tarafından onaylanmış olsun.
Denetçilerin görevleri, Ortaklığın genel muamelelerini ve bütçesini tetkik etmeye, Türk Ticaret
Kanunu'nda yazılı vazifeleri yapmaya, Ortaklığın iyi şekilde idaresinin temini ve Ortaklık menfaatlerinin
korunması hususunda Yönetim Kuruluna teklifte bulunmaya, zaruri ve müstacel sebepler çıktığı
takdirde genel kurulu toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini tayine ve Türk Ticaret Kanunu'nun
354'üncü maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve görevlidir. Denetçiler, kanun ve ana sözleşme ile
kendilerine düşen görevleri iyi ve tam olarak yapmakla yükümlüdürler.
21. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
Ana Sözleşmemizin 15. maddesi ile Yönetim Kurulunun, 19 maddesi ile de Genel Müdürün görev yetki
ve Sorumlulukları düzenlenmektedir.
Madde 15. Yönetim Kurulu, Ortaklığın temsil ve idare organıdır. Yönetim Kurulu, kanun ve Ana
Sözleşme ile Genel Kurula verilmiş olanlar dışındaki tüm görevler ile yükümlü olup, bu görevlerin
gerektirdiği bütün yetkilere sahiptir.
Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu madde 319 hükmünce, idare ve temsil yetkilerinin bir bölümünü
veya tamamını üyelerden birine veya bir kaçına, Yönetim Kurulu üyesi olmayan genel müdür, genel
müdür yardımcısı, müdür veya müdürlere bırakabileceği gibi bu görev ve yetkileri kullanmak üzere
kendi içinden veya dışından icra komiteleri oluşturabilir. Ancak C Grubunun imtiyazı bulunan konularda
Yönetim Kurulu tarafından yetki devri yapılamaz.
Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerini icra etmeleri için gereken her türlü mali ve sair bilgiler ile
Yönetim Kurulu teklif ve ekleri vaktinde verilecektir. Madde 19. Genel müdürün görev ve yetkileri,
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Genel Müdür, görevlerini özenle yerine getirmek zorunda olup,
aksine davranışlardan sorumludur.
22. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Ortaklığımız Yönetim Kurulu faaliyetleri Ana Sözleşmemizin 14. Maddesinde düzenlenmekte olup;
Yönetim Kurulu Ortaklık işleri gerektirdikçe ve her halde en az ayda bir defa toplanır. Toplantı yeri
Ortaklık merkezidir. Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde de toplanılabilir.
Toplantılarda görüşülecek işlerin bir gündem ile tespit edilmiş olması ve gündemin toplantı gününden
önce üyelere tebliğ edilmiş bulunması gerekir. Yönetim Kurulu toplantılarına davet, toplantı gününden
en az üç gün evvel yapılır.
Yönetim Kurulu en az 5 üyenin katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu, kararlarını en az 4 üyenin olumlu
oyu ile alır. Yönetim Kurulunca izinli sayılmaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın arka arkaya
dört toplantıya veya bir yıl içinde toplam 6 toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır.
Üyelerden biri toplantı yapılması isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin
belli bir konuya ilişkin yaptığı öneriye bütün üyelerin yazılı olumlu görüşlerinin alınması suretiyle de
verilebilir. Yönetim Kurulu kararlarının geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır. Belli bir
konuda karar nisabının oluşturulmaması önerinin reddedilmiş olduğu anlamına gelir.
Aşağıdaki konularda Yönetim Kurulunun alacağı kararların geçerliliği C grubu hisseyi temsil eden
Yönetim Kurulu üyesinin bu kararların alındığı toplantıya katılımı ve olumlu oy kullanmasına bağlıdır.
— İşbu Ana sözleşmenin 3.1. maddesinde belirtilen Ortaklık misyonunu açıkça olumsuz etkileyecek
kararların alınması;
— Genel kurula Ana Sözleşme değişikliği önerilmesi;
— Sermaye artırılması;
— Nama yazılı hisselerin devrinin onaylanması ve devrin pay defterine işlenmesi;
— Ortaklığın Sermaye Piyasası Kurulu’na sunduğu son yıllık bilançosunda yer alan aktif toplamını beher
sözleşme bazında %5’ini geçen ve Ortaklığı doğrudan veya dolaylı olarak bağlayan her türlü işlem
yapması, taahhüt altına sokacak her türlü kararların alınması, (şöyle ki kamu payının Ortaklık
sermayesindeki payı %20’nin altına düştüğünde bu bent hükmü kendiliğinden ortadan kalkacaktır);
— Ortaklığın başka şirketlerle birleşmesi, feshi veya tasfiyesi,
— Münhasıran pazar şartları dahilinde veya diğer kaynaklarla operasyon giderini dahi karşılayamayan
hatlar haricinde, herhangi bir uçuş hattının kaldırılması veya sefer sayısının belirgin bir şekilde
azaltılmasına ilişkin kararların alınması.
C Grubu hissenin imtiyazları ancak Özelleştirme Yüksek Kurulu veya onun görevlerini devralacak başka
bir kamu kurumu tarafından kısıtlanabilir.
2007 Yılında yapılan Yönetim Kurulu Toplantı sayısı 43 olup, 197 karar alınmıştır. Yönetim Kurulu
Karar’larınının geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır. Yönetim Kurulu’nun faaliyetlerini
organize eden bilgilendirme ve iletişimi sağlayan, yönetim kurulunun toplantı sayısı Yönetim Kuruluna
sunulacak tekliflerin takibi ve toplantı gündeminin belirlenmesi yöntemi Genel Sekreterlik tarafından
yerine getirilmektedir.
23. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
Dönem İçinde Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK 334–335 maddeleri hükümleri tahtında Şirketle Muamele
Yapma ve Rekabet Yasağı uygulanmıştır. Ayrıca 07–001 no’lu THY A.O. İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 11,
Bölümünde Ortaklık personeli bakımından Başka İş ve Hizmet Yasağı’na ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır.
24. Etik Kurallar
xKurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Ortaklığımız Etik Değerleri oluşturulmuş olup, Ortaklığımız
web sitesinde yayınlanmaktadır.
25. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Yönetim Kurulunda mali konuları denetleyen Mali Denetim Komitesi Sn. Hamdi TOPÇU, Sn. Cemal ŞANLI ve
Sn. Atilla ÖKSÜZ’den; kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin uygulamalarını denetleyen Kurumsal Yönetim
Komitesi ise Sn. Mehmet BÜYÜKEKŞİ ve Sn. Cemal ŞANLI’dan oluşmuştur.
26. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından tespit edilir. Hiç bir Yönetim Kurul Üyesi’nin
Ortaklıktan herhangi bir kredi veya borç alması söz konusu değildir.

Benzer belgeler