Uluslararası Patent Sınıflandırması F Sınıfı 2

Transkript

Uluslararası Patent Sınıflandırması F Sınıfı 2
5/10 . .
5/12 . . .
5/14 .
5/16 . .
5/18 . . .
5/20 . . .
5/22 . . . .
5/24 . .
5/26 . . .
5/28 . . .
5/30 . . . .
5/32 . . . .
5/34 . .
5/36 . .
5/38 . . .
5/40 . . .
5/42 .
5/44 .
5/46 . .
5/48 . .
5/50 . . .
5/52 . . .
5/54 .
7/00
7/02 .
sıvıları, örneğin katı maddeler içeren , veya sıvılar ve elastik akıĢkanları
hareket ettiren
çok katlı tip
basınç azalmasına neden olan akıĢkanın elastik olduğu
elastik sıvıları hareket ettiren
sıkıĢtırma için
tahliye için
çok katlı tip
sıvıları, örneğin katı maddeler içeren , veya sıvılar ve elastik akıĢkanları
hareket ettiren
çok katlı tip (5/28 öncelik taĢır)
Basınç azalmasına sebep olan hareketin yeniden baĢlaması
eksenel olarak kayabilen bağlantı nozzle’ı olan
bağlantı nozzle’ında menteĢeli flapı olan
basınç azalmasına neden olan akıĢkan kaynağını değiĢtirmek üzere
araçları ile karakterize edilen
basınç azalmasına neden olan akıĢkanın özel olduğu
bu akıĢkanın cıva buharı olduğu
bu akıĢkanın yağ buharı olduğu
bu akıĢkanın giriĢ akıĢının çıkıĢ akıĢına göre radyal veya teğet olması
ile karakterize edilen (siklonlar B 04 C)
5/02'den 5/42 ye kadar olan gruplarda verilmeyen kısımlar, detaylar
veya aksesuarlar
Nozzle (meme) düzenleri
Kontrol
sıkıĢtırma pompalarının
tahliye pompalarının
Jet pompalarının kullanımı ile karakterize edilen tesisatlar, örneğin
değiĢik tipte iki ya da daha fazla jet pompasının kombinasyonunu
kullanan
Atalet kullanımı yoluyla akıĢkan hareket ettiren pompalar, örneğin
titreĢim yaratarak
Hidrolik mengeneler
9/06 .
9/08 .
Difüzyon pompaları
çok katlı tip
ön pompalar ile kombinasyonu olan, örneğin izole edici valflerin
kullanıldığı
Buhar tutucuların düzeni
Kontrol
10/00
10/02 .
Sifonlar
Yerçekimi tarafından çalıĢtırlan sifonlar
11/00
11/02 .
Diğer pompalar (tutma yoluyla tahliye F 04 B)
Basınç değiĢtiriciler 3
9/00
9/02 .
9/04 .
GENEL MÜHENDĠSLĠK
F 15
AKIġKAN BASINÇLI HAREKETLENDĠRĠCĠLER: GENEL
OLARAK HĠDROLĠK VEYA PNÖMATĠK
F 15 B
GENEL OLARAK AKIġKANLAR YOLUYLA ÇALIġAN SĠSTEMLER;
AKIġKAN BASINÇLI HAREKETLENDĠRĠCĠLER, örneğin
SERVOMOTORLAR; AKSĠ BELĠRTĠLMEDIĞĠ MÜDDETÇE AKIġKAN
BASINÇLI SĠSTEMLERĠN DETAYLARI (motorlar, türbinler,
kompresörler, üfleyiciler, pompalar F 01 den F 04 e kadar; akıĢkanlar
dinamiği F 15 D; akıĢkan kavramaları veya frenleri F 16 D; akıĢkan
yayları F 16 F; akıĢkan diĢliler F 16 H; pistonlar, silindirler, contalar F 16
J; valfler, musluklar, hareketlendirici Ģamandıralar F 16 K; ana valfin
yedek akıĢkan hareketi ile çalıĢan emniyet valfleri F 16 K 17/10; valfler
için akıĢkan yoluyla çalıĢtırma F 16 K 31/12; borular boru bağlantıları F
16 L; yağlama F 16 N)
Not
Bu altbölümde aĢağıdaki ifadeler yanlarındaki anlamlarda
kullanılmaktadır:
“telemotor” sabit bir miktardaki akıĢkanın bir giriĢ elemanı ile bir
çıkıĢ elemanı arasında bir akıĢkan bağlantısı olarak çalıĢmak
üzere tutulduğu sistem veya cihaz demektir.
“servomotor” bir ilk kontrol elemanının çalıĢmasıne cevap veren
ve bir valf ya da diğer cihaz ile doğrudan kontrol edilen bir
akıĢkan basınçlı hareketlendirici demektir, örneğin bir piston ve
silindir; “Servomotor” bir telemotor içermez. Ġlk kontrol elemanı
servomotora komĢu olabileceği gibi uzakta da olabilir, ve örneğin
bir el levyesi de olabilir.
Altsınıf Ġndeksi
BASINÇ ALTINDA AKIġKAN ĠKMALĠ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/00
GÜÇLENDĠRĠCĠLER VEYA AKIġKAN BASINÇ DÖNÜġTÜRÜCÜLERĠ;
NAKĠL SĠSTEMLERĠ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/00; 5/00
AKIġKAN BASINÇLI HAREKETLENDĠRĠCĠ SĠSTEMLERĠ
Telemotorlar veya bir pompanın çıktısı ile ilgili
sistemler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7/00
Servomotorlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9/00,
11/00,
13/0
0
Bir elemanı hareket ettirmek için cihazlar. . . . . . . . . . . . . . . 15/00
Telemotorlar ile servomotorların kombinasyonları;
diğer sistemler; detaylar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17/00;
18/00;
21/0
0
TEST ETME; EMNĠYET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19/00;
20/00
1/047
Akümülatörleri olan tesisatlar veya sistemler; Ġkmal rezervuarları
veya depolu gruplar
Akümülatörleri olan tesisatlar veya sistemler borular veya borulama
sistemleri ile bağlantılı olarak kullanılmak için akıĢkanlardaki
dalgalanmaları veya titreĢimleri önleyen cihazlar F 16 L 55/04)
akümülatör şarj cihazları olan (genel olarak akışkan basıncının kontrolu
G 05 D 16/00) 6
elektriki kontrol araçları olan 6
Akümülatörler (ĢiĢirilebilen elastik gövdelere valflerin bağlantısı B 60 C
29/00)
(1/08'e transfer edilmiştir)
1/053
(1/24'e transfer edilmiştir)
1/00
1/02 .
1/027 . .
1/033 . . .
1/04 . .
(1/26'ya transfer edilmiştir)
bir gaz perdesi kullanan; Gaz şarj cihazları; Buna göre göstergeler veya
şamandıralar 6
1/10 . . . .
esnek ayrım elemanları kullanan 6
1/12 . . . . . dış yüzeyine tutturulmuş (1/16 öncelik taşır)
1/14 . . . . . . esnek olmayan dairesel bir destek elemanı olan 6
1/16 . . . . . tüp şeklinde 6
1/18 . . . . . Çıkartmayan elemanları olan 6
1/20 . . . . . . ayrım elemanlarına sabitlenmiş 6
1/22 . . . .
Sıvı kanal yapıları 6
1/24 . . . .
esnek olmayan ayrım elemanları olan, örneğin pistonlar 6
1/26 .
İkmal rezervuarları veya depolu gruplar 6
1/06 . .
1/08 . . .
3/00
Güçlendiriciler veya akıĢkan basınç dönüĢtürücüleri, örneğin
basınç değiĢtiriciler; AkıĢkanlar arasında temas olmadan bir akıĢ
sisteminden diğerine basıncın taĢınması
5/00
Fiziksel miktarlardaki değiĢiklikleri dönüĢtüren nakil sistemleri,
örneğin elemanların pozisyonlarının değiĢiminin akıĢkan basıncı
değiĢimine ,ya da tersi, Ģeklinde ifade edilen; Birçok akıĢkan
basıncının veya diğer miktarların değiĢimlerinin fonksiyonu olarak
akıĢkan basınçlarının değiĢtirildiği (9/00 öncelik taĢır; ölçme veya
kontrol için G 01, G 05)
AkıĢkan basınçlı hareketlendirici sistemleri (bir diğer sınıfta kapsanmıĢ olan bir
makina veya aparatın kontroluna has sistemler için böyle makina veya aparatların
sınıfına bakınız)
Notlar
(1)
(2)
Bu ana baĢlık elemanların bir ya da daha fazla belirli pozisyona akıĢkan
basıncı yoluyla hareket ettirilmesi ile ilgilidir.
Bu amaca özel olmayan buraya kadar iĢlenmiĢ pompa, motor ve kontrol
özellikleri ilgili sınıflarda sınıflandırılmıĢtır.
7/00
7/02 .
7/04 .
7/06 .
7/08 . .
7/10 .
9/00
9/02 .
9/03 . .
9/04 . .
9/06 . .
9/07 . . .
9/08 . .
9/09 . . .
9/10 . . .
9/12 . . .
9/14 .
9/16 .
9/17. .
Üretilen hareketin kesinlikle hacimsel bir pompanın çıktısına
doğrudan bağlı olduğu sistemler; Telemotorlar
Sürekli olarak çalıĢan girdi ve çıktı aparaları olan sistemler
pompa kursu ile motor kursu arasındaki oranın motora karĢı olan direnç
ile değiĢtiği (motorlu araçlar için fren ile çalıĢan sistemlerde B 60 T)
Detaylar (15/00 öncelik taĢır)
Girdi üniteleri; Ana üniteler
Bir sistemdeki sıvı içeriğinin telafisi (7/08 öncelik taĢır; fren ana
silindirleri için basınç koruyucu düzenler B 60 T 11/228) 5
Takip eden hareketi olan servomotorlar, yani hareket ettirilen
elemanın pozisyonunun hareket ettiren elemanın hareketine
uyduğu
ileri geri hareket edebilen ya da salonabilen tipte servomotrolar
elektrikli kontrol araçları olan
değiĢken kapasiteli bir pompanın çıktısını değiĢtirerek kontrol edilen
bir akıĢkan jeti kullanan araçlar ile kontrol edilen
elektrikli kontrol araçları olan
servomotorun akıĢkan beslemesini veya akıĢkan çıktısını etkileyen
valfler ile kontrol edilen (9/06 öncelik taĢır)
elektrikli kontrol araçları olan
kontrol elemanının ve servomotorun her birinin ayrı bir elemanı kontrol
ettiği ve bu elemanların ayrı ya da aynı akıĢkan geçitlerini etkilediği
hem kontrol elemanının hem de servomotorun bir akıĢkan geçitini
etkileyen aynı elemanı kontrol ettiği ve bu elemana diferansiyel diĢli
yoluyla bağlandığı
döner servomotorlu
Birbirini etkileyen iki ya da daha fazla servomotoru olan sistemler
elektrikli kontrol araçları olan
Takip eden hareketinin sağlanmadığı servomotor sistemleri (3/00
öncelik taĢır)
11/02 .
Bir çıkıĢ elemanının hızını veya etki eden kuvveti kontrol etmek için özel
özellikler içeren sistemler
11/024 . .
servomotor hatlarının diferansiyel bağlantısı ile, örneğin yeniden üretim
devreleri 6
11/028 . .
etki eden kuvveti kontrol etmek için (11/024 öncelik taşır) 6
11/032 . . . akışkan basınç dönüştürücüleri yoluyla (akışkan basınç dönüştürücüleri
3/00) 6
11/036 . . . birçok çalışma odası olan servomotorlar yoluyla (servomotorlar 15/00) 
6
11/04 . .
hızı kontrol etmek için (11/024 öncelik taşır) 6
11/042 . . . besleme hattında düzenleyici araçlar yoluyla (11/046, 11/05 öncelik
taşır) 6
11/044 . . . dönüş hattında düzenleyici araçlar yoluyla (11/046, 11/05 öncelik taşır) 
6
11/046 . . . çalışan elemanın pozisyonuna bağlı olarak 6
11/048 . . . . yavaşlama kontrolu ile 6
11/05 . . .
sabit hızı korumak için özel olarak adapte edilen, örneğin basınçla telafi
edilen, yüke cevap veren
11/00
11/06 .
11/064 . .
11/068 . .
11/072 . .
11/076 . . .
11/08 .
11/10 . .
11/12 . .
11/13 . . .
11/14
11/15 . .
11/16 .
11/17 . .
11/18 . .
11/20 . .
11/22 . .
bir sıkıĢtırılabilir ortamın, örneğin hava, buhar kullanımına özel özellikler
içeren
sıkıştırılabilir ortamı korumak için cihazları olan 6
pnömatik sistemleri kademe kademe basınç altında bırakan valfler ile 
6
Kombine haldeki pnömatik - hidrolik sistemler 6
pnömatik sürüşlü ve yer değiştirme ya da hız kontrolu ya da
durdurmanın hidrolik frenleme ile olduğu 6
sadece bir servomotorlu
servomotor pozisyonunun basıncın bir fonksiyonu olduğu
adım adım hareket yoluyla farklı ara pozisyonlar sağlayan
önceden belirlenmiş hacmi olan odalar kullanan 6
(11/08 de kapsanmıştır)
otomatik geri dönüĢ için özel imkanlar sağlayan
iki ya da daha fazla servomotorlu
iki ya da daha fazla pompa kullanan 6
tek bir kontrol edilen elemanın basamaklı çalıĢmasını elde etmek için
kombine olarak kullanılan
birçok birbirini etkileyen veya sırayla çalıĢan elemanın kontrol edilmesi
(iki ya da daha fazla servomotorun kontrolu için akıĢkan dağıtımı veya
ikmal cihazları 13/06)
Ġki ya da daha fazla servomotorun hareketinin senkronizasyonu
Servomotor sistemlerinin detayları (15/00 öncelik taĢır)
Kilit valfleri ya da diğer inceleme cihazları (hareketlendirici ile ilgisi olan
15/26)
13/02 .
Servomotorların kontroluna adaptasyonları ile karakterize edilen
akıĢkan dağıtımı veya ikmal cihazları (çok yollu valfler F 16 K 11/00)
13/04 . .
tek bir servomotor ile kullanım için
13/042 . . . akıĢkan basıncı ile çalıĢtırılan
13/043 . . . . elektriki olarak kontrol edilen pilot valfleri olan
13/044 . . . elektriki yollardan kontrol edilen, örneğin solenoidler, tork motorları
13/06 . .
iki ya da daha fazla servomotor ile kullanım için
13/07 . . .
farklı sırada
13/08 . . .
Herbirisi sadece tek bir servomotorun kontrolu için olan ünitelerin
grupları
13/09
(11/17 ye transfer edilmiştir)
13/10 .
Hareketlendirilen cihazı akıĢkan basıncı kullanmadan çalıĢtırmak için
özel düzenler, örneğin acil durumda kullanım için
13/12 .
Sistemin duyarlılığını arttırmak için özel tedbirler
13/14 .
Hareketlendirilen cihazın anlık cevabını operatöre dokunma hissi ile
vermek için özel tedbirler
13/16 .
Geri besleme için özel tedbirler
13/00
13/01 .
15/12 . .
15/14 . .
15/16 . . .
15/17 . . .
15/18 .
15/19 .
15/20 .
15/22 . .
15/24 . .
15/26 . .
15/28 . .
Bir elemanı bir pozisyondan diğerine hareket ettirmek için akıĢkan
tarafından çalıĢtırılan cihazlar (sürekli hareket için motorlar F 01 den
F 03 e kadar); Bunlarla ilgili diĢliler
AkıĢkan tarafından çalıĢtırılan elemanın hareketini nihai hareket ettirilen
elemanın hareketine çeviren yollar ile karakterize edilen mekanik düzen
salınır silindirli
doğrusal hareketi doğrusal olmayan harekete mekanik olarak çevirmek
için
motor ünitesinin yapısı ile karakterize edilen (pistonlar, silindirler,
contalar
F 16 J)
motorun diyafram tipinde olduğu (ĢiĢirilebilen elastik gövdelere valflerin
bağlantısı B 60 C 29/00; diyaframlar, körükler F 16 J 3/00)
salınır pervaneli ya da eğimli silindir tipi
düz silindir tipi
teleskopik tip
diferansiyel piston tipi
Hem motor hem de pompa içeren kombine üniteler
Piro teknik hareketlendiriciler 3
Diğer detaylar
kursu hızlandırmak veya yavaĢlatmak için
kursu engellemek için
Kilit mekanizmaları
Pozisyon belirten araçlar, örneğin kursun sonunu 4
17/00
17/02 .
Telemotor ve servomotor sistemlerinin kombinasyonu
telemotorun servomotorun kontrol elemanını çalıĢtırdığı
18/00
Bağımsız servomotor sistemlerinin paralel düzenlemeleri
15/00
15/02 .
15/04 . .
15/06 . .
15/08 .
15/10 . .
19/00
AkıĢkan basınç sistemleri ya da aparatlarının test edilmesi
20/00
Emniyet düzenleri; Emniyet cihazlarının uygulamaları (genel olarak
emniyet cihazları F 16 P); Acil durum tedbirleri
Ortak özellikler; Daha önceki gruplarda kapsanmamıĢ akıĢkan
basınç sistemleri veya detayları
Servomomotor sistemlerinin bir zamanlayıcı cihazdan elde edilen
program kontrolu; Buna göre kontrol cihazları (genel olarak program
kontrolu G 05 B 19/00)
AkıĢkanın özellikleri ile bağlantılı olarak alınan özel tedbirler, örneğin
havalandırma, viskosite değiĢikliklerinin telafisi, soğutma, filtreleme,
çalkalanmanın önlenmesi için
Özel akıĢkanların kullanımı, örneğin sıvı metal; Böyle akıĢkanların
kullanımı için akıĢkan basınçlı sistemlerin veya elemanlarının
kontrolunun özel adaptasyonları
Elektriki olarak çalıĢtırılan kontrol araçları içeren servomotor sistemleri
(21/02 öncelik taĢır)
Geciktirici cihazlar veya düzenler (akıĢkan motorları veya
hareketlendiricileri ile ilgili 15/22)
AkıĢkan osilatörleri veya dalga üreteçleri (baskın olarak hesaplama
veya kontrol amaçları için kullanılan akıĢkan osilatörleri F 15 C 1/22,
3/16)
Enerjiyi yeniden güçlendirici araçlar (araçlar için B 60 T 1/10) 6
21/00
21/02 .
21/04 .
21/06 .
21/08 .
21/10 .
21/12 .
21/14 .
F 15 C
ÇOĞUNLUKLA HESAPLAMA YA DA KONTROL AMAÇLARI ĠÇĠN
KULLANILAN AKIġKAN DEVRE ELEMANLARI (nakil sistemleri F 15
B 5/00; genel olarak akıĢkan dinamiği F 15 D; akıĢkan elemanları içeren
kompüterler G 06 D, G)
1/00
1/02 .
1/04 . .
Hareketli kısımları olmayan devre elemanları
Detaylar
AkıĢkan cihazlarına olan akıĢkan akıĢını kontrol için araçlar, örneğin
elektrik sinyalleri yoluyla
Yapısal detaylar; Özel malzemelerin seçimi
1/06 . .
Not
Grup 1/22 nin 1/08 den 1/20 ye kadar olan gruplara önceliği vardır. 2
1/08 .
1/10 . .
1/12 . . .
1/14 .
1/16 .
Sınır katmanı cihazları, örneğin duvara monteli amplifikatörler 2
dijital çalıĢma için, örneğin çok titreĢimli sisteme eĢdeğer devre, OR
kapısı, NOR kapısı oluĢturmak için
Aynı çeĢitte harekat sağlamak için çoklu düzenler, örneğin çoklu
kapılar, tekli kapılar
AkıĢ etkileĢim cihazları; Momentum değiĢim cihazları, örneğin iki dik
akıĢkan jeti arasındaki değiĢim ile çalıĢan
Vorteks cihazları, yani akıĢkandaki vorteks hareketi ile ilgili basınç
azalmasının kullanıldığı cihazlar
1/18 .
1/20 .
1/22 .
Tübulans cihazları, yani bir kontrol edici akıĢın düz bir akıĢı türbulant
hale getirdiği cihazlar
Doğrudan çarptırma cihazları, yani doğrusal olarak zıt olan iki güçlü
akıĢın birbirine çarptırıldığı
Osilatörler 2
3/00
Hareketli kısımları olan devre elemanları (valfler, valflerin yapıları F
16 K)
Not
Grup 3/16 nın 3/02'den 3/14 e kadar olan gruplara önceliği vardır. 2
3/02 .
3/04 .
3/06 .
3/08 .
3/10 .
3/12 .
3/14 . .
3/16 .
makara valfleri kullanan
diyafram kullanan (ĢiĢirilebilen elastik gövdelere valflerin bağlantısı B 60
C 29/00)
küreler kullanan
ince levhalar kullanan
nozzlelar (memeler) veya jet boruları kullanan
nozzle (memeler) veya jet borusunun hareket edebilir olduğu
nozzle’dan (memeden) çıkan jetin bir flap ile yolunun kesildiği
Osilatörler 2
4/00
Özel fonksiyonları ile karakterize edilen devre elemanları
5/00
AkıĢkan devre elemanlarının üretimi; Böyle elemanların gruplarının
üretimi
7/00
Hibrit elemanlar, yani 1/00 ve 3/00 gruplarına göre özellikler taĢıyan
devre elemanları 2
F 15 D
AKIġKAN DĠNAMIĞĠ, yani GAZ VEYA SIVILARIN AKIġINI
ETKĠLEYEN METOD YA DA ORTAMLAR (akıĢkan devre elemanları F
15 C)
Not
Bu altsınıf diğer sınıflarda verilmemiĢ olan akıĢkanların sınırlayıcı
yüzeylere göre ve bu yüzeyleri terk ettikten sonraki akıĢlarını etkileyen
sınır katmanı kontrolunu ve diğer düzenler ile metodları kapsar, örneğin
türbulans yaratma veya yok etme, jetlerin yönünü saptırma, kanallar
içinde akıĢları yönlendirme, bir kanal içinde akıĢkanın dağılımını
etkileme, akıĢkan sürtünmesini azaltma gibi.
1/00
1/02 .
1/04 . .
1/06 . .
1/08 .
1/10 .
1/12 . .
AkıĢkanların akıĢını etkileme
boru veya kanalların içinde
Boru dirsekleri veya kanal dönüĢlerinde yönlendiricilerin düzeni;
Özellikle akıĢ kayıplarını azaltmak için akıĢa göre boru, kanal
elemanları veya dirseklerin yapısı
sınır katmanını etkileyerek
orifisten çıkan jetlerde (jeti kesmek ya da yönünü değiĢtirmek için
mekanik araçları olan nozzle (meme) veya çıkıĢlar B 05 B, örneğin B
05 B 1/26)
katı malzeme gövdeleri etrafında
sınır katmanını etkileyerek
1/14 .
AkıĢı alternatif kanallara döndürerek (hidrolik mühendisliği içinde E 02
B)
F 16
MÜHENDĠSLĠK ELEMANLARI VEYA ÜNĠTELERĠ; MAKĠNA
VEYA TESĠSLERĠN ETKĠN GÖREV YAPMASINI
SAĞLAYAN VE SÜRDÜREN GENEL ÖNLEMLER; GENEL
OLARAK ISIL YALITIM
F 16 B
ĠNġAAT ELEMANLARINI VEYA MAKĠNA PARÇALARINI BĠRBĠRĠNE
BAĞLAYAN YA DA SIKILAġTIRAN MALZEMELER, örneğin
ÇĠVĠLER, CIVATALAR, ĠġKENCELER, KISKAÇLAR, KAMALAR,
MAFSALLAR VEYA MAFSALLI BAĞLAR
Not
AĢağıda belirtilenlere dikkat edilmelidir:
(a)
E 04 B 1/38 grubunun arkasında yer alan not; 5
(b)
aĢağıdaki kısımlar:
A 44 B
Kopçalar, kayma kilitleri
A 47 G
3/00 Çiviler, vidalar veya benzerleri için süs
Ģeklinde
baĢlar
B 42 F
3/00 Kağıtları geçici olarak birbirine tutturmak için
ataĢlar haricindeki araçlar
E 01 B
9/10 Demiryolu traversleri için vidalar veya
cıvatalar
E 01 B
11/00 Ray bağlantıları
E 04
ĠnĢaat için bağlantılar
E 04 D
13/08 Çatı drenajı için dikey olukların kıstırılması
E 04 G
5/04 ĠnĢaat iskelelerinin binalara tutturulması
E 04 G
7/00 ĠnĢaat iskeleleri kaplinleri
E 05 C
Kanatlar özellikle kapı veya pencereler için
talar veya bağlar
F 16 C
9/10 Sadece doğrusal olarak hareket eden
parçalar
için kilit yatakları
F 16 G
17/00 Zincirlerin entegre kısmı olarak kancalar
F 16 L
Boru bağlantıları
F 16 L
3/00 Boru , kablo ya da koruyucu borulama
mesnetleri, örneğin askı kancaları,
tutamaklar,
kıskaçlar, kelepçeler, destekler
F 16 L
33/02 Hortumları rijit elemanlara bağlamak içi
kelepçeler
H 01 F
7/00 Manyetik tutucu cihazlar
H 02 N
13/00 Elektrostatik tutucu cihazlar. 5
Altsınıf Ġndeksi
TUTTURMA TĠPLERĠ
Kıskaçlama, kama ile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2/00; 3/00
Sıkı geçme ya da cebri geçme; birbirine
yapıĢtırarak veya bastırarak; bir elemanın diğerinin
içindeki bir deliğe sokulması ile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4/00;
11/00;
17/0
0
Tabakaların, Ģeritlerin, barların veya tüplerin birlikte
ya da düz yüzeylere tutturulması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5/00,
7/00, 9/00
Mobilyalar için özel uygulamalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/00
Duvar içlerinde tutturmak için özel uygulamalar. . . . . . . . . . 13/00
Gergili yükler açısından geliĢtirilmiĢ vida diĢleri
ile özel uygulamalar için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31/00
TUTTURMA ARAÇLARI
Genel
kıskaçlar; kamalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2/00; 3/00
tıkaçlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13/00
diğer tutturma araçları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1/00,
45/00,
47/0
0
Vida diĢi olmayan çiviler, ataĢlar; cıvatalar,
iğneler veya perçinler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15/00;
19/00
eksenel harekete karĢı saplama ve
yuvalı kilitli bağlama araçları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21/00
Vida diĢli olan vidalar; cıvatalar,
emniyet pimleri, somunlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25/0
0, 15/06,
27/0
0; 31/00
35/00,
37/00
cıvatalar ile vidaların ortak özellikleri. . . . . . . . . . . . .
23/0
0, 27/00,
33/0
0
somun ya da benzerlerinin tutturma esnasında
deformasyonu; vidaların, cıvataların veya
somunların kilitlenmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29/00;
39/00
Tutturma araçları için aksesuarlar. . . . . . . . . . . . . . . . 41/00,
43/00
Not
2/00'dan 47/00'a kadar olan grupların grup 1/00'a göre önceliği vardır. 
5
1/00
1/02 .
Yapı elemanlarının veya makina parçalarının birbirine tutturulması
veya aralarındaki hareketin önlenmesi için cihazlar
ÇalıĢma ardından mekanizma elemanlarının tutturulması için araçlar
(elemanları hareketsiz kılan araçlar F 16 D)
1/04 . .
elemanın hareket ettirici elemanının hareketi ile bağlantısı çözülen
(hareket ettiricilerin kilitlenmesi G 05 G, örneğin G 05 G 5/00)
Genel olarak yapı elemanları veya makina parçaları için bağlama araçları
(dönme hareketini aktarmak için kaplinler F 16 D)
2/00
2/02 .
2/04 . .
2/06 . .
2/08 . . .
2/10 . . .
2/12 . . .
2/14 . .
2/16 . .
2/18 . .
2/20 .
2/22 . .
2/24 . . .
2/26 . .
3/00
3/04 .
3/06 .
Sürtünme tutuĢlu ayrılabilir bağlama araçları (kablolar veya halatlar
için, örneğin kelepçeler F 16 G 11/00; boru , kablo ya da koruyucu
borulama mesnetleri F 16 L 3/00)
Kıskaçlar, yani bağlama aracı malzemesinin deformasyonu içinde
bulunan direnç dıĢındaki yollardan pozitif bir biçimde etkilenen tutma
hareketi ile
içten, yani açılma hareketi ile (2/14 den 2/18 e kadar olanlar öncelik
taĢır)
dıĢtan, yani sıkma hareketi ile (2/14 den 2/18 e kadar olanlar öncelik
taĢır)
bantlar kullanan (hortumları rijit elemanlara bağlamak içi kelepçeler F
16 L 33/02)
pivotlu diĢler kullanan
kayan diĢler kullanan
mafsallı
makara veya bilya kullanan
kamlar, levyeler eksantrikler veya mafsallı kollar kullanan
Klipsler, yani bağlama aracı malzemesinin deformasyonu içinde
bulunan direnç yoluyla etkilenen tutma hareketi ile
esnek maddeli, örneğin lastik maddeler
metal
eğilip bükülebilen esnek olmayan maddeler
Kama tipi bağlantılar; Kamalar (2/00 öncelik taĢır; kollar veya tüpler
için ortak olarak 7/00)
tel ya da diğer esneyebilir maddelerden yapılmıĢ kamalar kullanan,
bağlanacak parçaların komĢu yüzeylerindeki yivlere ulaĢma imkanı
verecek Ģekilde bir açıklıktan sokularak
kılavuzlu kovanlar kullanarak
4/00
Sıkı geçmeli bağlantı, örneğin değiĢik sıcaklıklardaki parçaların
montajı ile; Cebri geçme (metal kısımlar veya objeler ile sınırlı B 23 P
11/02); Ayrılamaz sürtünme tutuĢlu bağlama araçları (2/00 öncelik
taĢır)
5/00
Tabakaların birbirine veya kendilerine paralel olan Ģeritlere veya
barlara bağlanması (birbirine yapıĢtırarak 11/00; tıkaç bağlantıları
13/00; deforme olabilir elemanları içeren iğneler 19/00; duvarların
kaplamaları E 04 F 13/00; iĢaretleri, tabakaları, panelleri veya panoları
bir destekleyici yapıya tutturma, hazır olarak yerinden oynatılabilen
elemanların örneğin iĢaretler, tabakalar, paneller veya panolar için
harflerin tutturulması G 09 F 7/00)
bal peteği Ģeklindeki paneller için özel olarak adapte edilmiĢ tutturma
elemanları yoluyla
5/01 .
5/02 .
5/04 .
5/06 .
5/07 .
5/08 .
5/10 .
5/12 .
7/00
7/02 .
7/04 .
7/06 .
7/08 .
7/10 .
7/12 . .
7/14 . .
7/16 . . .
7/18 .
7/20 .
7/22 .
9/00
9/02 .
11/00
diĢli tutturma elemanları yoluyla (diĢli bağlantıların yapıları 25/00'dan
39/00'a kadar)
perçinleme yoluyla (perçinler 19/04)
kıskaçlar veya klipsler yoluyla (genel olarak sürtünme tutuĢlu ayrılabilir
bağlama araçları 2/00)
kendi aralarında çoklu geçmesi olan yollar ile, örneğin kancalar,
kangallar
kaynak ya da benzerleri yoluyla (kaynak B 23 K)
süngülü bağlantılar yoluyla (dönme sonucu kilitlenen tutturma cihazları
21/02)
ġerit veya barların tabakalara veya plakalara tutturulması, örneğin lastik
Ģeritler, motorlu araçlar için dekoratif Ģeritler, klipsler yoluyla (genel
olarak sürtünme tutuĢlu ayrılabilir bağlama araçları 2/00; kol veya tüp
Ģekilli parçaların düz yüzeylere bir açı ile tutturulması 9/00; hortumları
rijit elemanlara bağlamak içi kelepçeler F 16 L 33/02)
Kol veya tüplerin, örneğin dairesel kesitli olmayan, elastiki
bağlantıları içerecek Ģekilde ortak olarak bağlantıları (Ģemsiye
çerçeveleri A 45 B 25/02; bağlantıların kaynaklanması veya
lehimlenmesi B 23 K; genel olarak araç bağlantıları B 60 D; demiryolu
kaplinler B 61 G; bisiklet çerçeveleri B 62 K; dönme hareketi iletmek için
kaplinler F 16 D; akıĢkan ileten tüpler için kaplinler F 16 L)
konik kısımları olan
Kıskaç veya klipsli bağlantılar (genel olarak sürtünme tutuĢlu ayrılabilir
bağlama araçları 2/00)
Gergiler (kablolar, halatlar veya teller için F 16 G 11/12)
Borularda boyun kısımları (genel olarak sürtünme tutuĢlu ayrılabilir
bağlama araçları 2/00)
Teleskobik sistemler (inĢaat iskeleleri için E 04 G 25/04; madencilik için
teleskobik payandalar E 21 D 15/04'ten 15/46'ya kadar; üstlerine
konulan aparatlar için destek mahiyetindeki ayaklar veya sehpalar F 16
M 11/00)
sadece en uzun açılma pozisyonunda kilitlenen
ara pozisyonlarda da kilitlenen
sadece tek bir yönde harekete karĢı kilitlenen
diĢli elemanlar kullanan
süngülü bağlantılar kullanan
kanca ya da benzeri elemanlar kullanan
Kolların veya tüp Ģekilli parçaların düz yüzeylere bir açı ile
bağlanması (genel olarak sürtünme tutuĢlu ayrılabilir bağlama araçları
2/00; bastırma tutuĢlu bağlantılar yapan B 23 P 11/00, 19/00; boruların
rezervuarlara plakalara veya benzerlerine akıĢkan sızdırmaz Ģeklinde
bağlantısı F 16 L, örneğin boruların duvarlara bağlanması F 16 L 41/00;
boru , kablo ya da koruyucu borulama mesnetleri F 16 L 3/00)
Yerinden oynatılabilen bağlantılar
Yapı elemanlarını veya makina parçalarını yapıĢtırarak veya
birbirine bastırarak bağlamak, örneğin soğuk basınç kaynağı
(genel olarak elektriki olmayan kaynak B 23 K; bağlanacak yüzeylerin
Ģeklinden bağımsız olarak yapıĢkanların kullanıldığı metodlar C 09 J
5/00)
12/00
12/02 .
12/04 .
12/06 .
12/08 . .
12/10 .
12/12 . .
12/14 . . .
12/16 . . . .
12/18 . . . .
12/20 . . .
12/22 . . .
12/24 . . .
12/26 . . .
12/28 . .
12/30 . . .
12/32 . . .
12/34 . . .
12/36 . . .
12/38 . . .
12/40 .
12/42 . .
12/44 .
12/46 . .
12/48 . .
12/50 . .
12/52 . .
12/54 .
12/56 . .
12/58 . .
12/60 . .
13/00
Mobilya veya benzerinin bağlantısı, örneğin dıĢarıdan görülmeyen
(2/00'dan 11/00'a kadar olanların önceliği vardır; bağlama araçları için
13/00'dan 47/00'a kadar olanlara bakınız; ahĢap iĢçiliği B 27)
Paneller ve köĢe direkler arasındaki bağlantılar
Metal olmayan mobilya parçaları için gevĢemeyen bağlar, örneğin
zamklanmıĢ
Metal mobilya parçaları için gevĢemeyen bağlar
ayrı bağlantı elemanları kullanmadan
tahta çivi, cıvata, doğramacılıkta kullanılan erkek geçme parçaları,
kıskaçlar, klipsler veya benzerlerini kullanan) zamklanmıĢ 12/04;
bağlama araçları için 15/00'dan 47/00'a kadar olanlara bakınız)
metal olmayan mobilya parçaları için, örneğin tahtadan, plastikten
yapılmıĢ
diĢli cıvata ya da vidalar kullanan
kendinden kılavuzlu vidalar kullanan
çekme barları kullanan
kıskaçlar, klipsler, kamalar, kayma cıvatalar veya benzerlerini kullanan
anahtar deliği Ģeklinde yuva ve pimler kullanan
ayrı pimler, tıkaçlar veya benzerlerini kullanan
tutma hareketli elemanlar kullanan
metal mobilya parçaları için
diĢli cıvata kullanan
kıskaçlar, klipsler, kamalar, kayma cıvatalar veya benzerlerini kullanan
anahtar deliği Ģeklinde yuva ve pimler kullanan
ayrı pimler, tıkaçlar veya benzerlerini kullanan
tutma hareketli elemanlar kullanan
Mobilya tüpleri için bağlar
mobilya tüplerinin tüp Ģeklinde olmayan kısımlara bağlanması
Ayak bağları; KöĢe bağları
Metal olmayan köĢe bağları
Metal olmayan ayak bağları (12/46 öncelik taĢır)
Metal köĢe bağları
Metal ayak bağları (12/50 öncelik taĢır)
Karyolalar veya benzerleri için bağlama araçları
Karyolalar için destekler; Cıvata ya da benzerlerini içeren kaplin
bağlantıları; Buna göre mandallar
Yatak rayları için gittikçe incelen konnektörler
Yerinden oynatılabilir yan paneller için bağlama araçları
Duvar veya benzerlerine bu amaçla açılmıĢ deliklere sokularak
tutturulan tıkaçlar ya da benzerleri (çiviler 15/00; genel olarak
kendinden kilitlenen pimler veya cıvatalar, çıkartılabilir saplama ve yuva
Ģeklinde bağlama araçları 21/00; demiryolu traversleri için ağaç çiviler
veya cıvatalar E 01 B 9/00; tesis mühendisliği için özel olarak adapte
edilmiĢ yapı elemanlarının veya kapaklarının -özellikle yer altından
çıkan merdivenlerin üstünü kapatan yerdeki kapaklar- dayanması için
araçlar E 02 D 5/74; tuğla döĢerken veya beton dökerken kullanılan
13/02 .
13/04 .
13/06 . .
13/08 . .
13/10 . .
13/12 .
13/13 . .
13/14 .
cıvatalar veya ağaç çiviler E 04 B 1/38; yer altı geçitlerinde, tünellerde
veya galerilerde dayanma cıvatalarının yerleĢtirilmesi E 21 D 20/00; yer
altı geçitleri, tüneller ve galeriler için dayanma cıvataları E 21 D 21/00) 
5
mil üstünde yer alan çıkıntı veya sırtları olan tek parçalı
önden sokulduktan sonra deliğin içinde veya duvarın arka yanından
tutan parçaları olan (genel olarak sürtünme tutuĢlu ayrılabilir bağlama
araçları 2/00)
uzatma kolu ile kombine
daha sonra manuel hareket olmadan cihazın gövdesine göre kendi son
pozisyonlarına hareket eden ayrı tutma parçaları olan
ayrıca bir hareket ile cihazın gövdesine göre kendi son pozisyonlarına
hareket eden ayrı tutma parçaları olan (13/06 öncelik taĢır)
vida cıvata ya da benzerini sokarak tutturulan ayrı metal kollar
kendinden kesmeli 2
Metalik olmayan fiĢler veya kollar; Burada kullanılabilen sıvı, gevĢek
katı veya yoğrulabilir malzemenin kullanılması
DiĢli olmayan bağlama araçları (at nalı çivileri A 01 L 7/10; ayakkabı için çiviler A
43 B 23/20; raptiyeler B 43 M 15/00; bina inĢaatları için E 04 B 1/38; parmaklıklar için
E 04 F 11/18; çitler için E 04 h 17/00)
15/00
15/02 .
15/04 .
15/06 .
15/08 .
17/00
Çiviler; AtaĢlar (cerrahi çiviler A 61 B 17/064; çivi veya ataĢların
imalatı B 21 G; demiryolu kabaraları E 01 B 9/06)
özel Ģekilli kafaları olan, örneğin geniĢletilmiĢ yüzeyleri olan (mobilya
için süsler A 47 B 95/04; çiviler için çıkartılabilir süs baĢları A 47 G
3/00)
yayılan milli
çengelli, örneğin metal kısımlar için; Sürücü vidalar
entegre seriler halinde sıralanmıĢ ancak kolayca ayrılabilen
Yapı elemanlarını veya makina parçalarını birini diğerinin içindeki
deliğe sokarak birleĢtirme (cıvataların, pimlerin veya perçinlerin
yapıları 19/00; perçinleme 19/04; bir pimin, tahta tıkacın, veya
benzerinin görev yaptığı konumdan çıkmasını önleyici araçlar,
çıkartılabilir saplama ve yuva Ģeklinde bağlama araçları 21/00)
19/00
19/02 .
19/04 .
19/05 . .
19/06 . .
19/08 . .
19/10 . . .
19/12 . . .
19/14 .
21/00
21/02 .
21/04 . .
21/06 .
21/07 . .
21/08 . .
21/09 .
21/10 .
21/12 . .
21/14 . . .
21/16 . .
21/18 . . .
21/20 . .
DiĢsiz cıvatalar; Deforme olabilen elemanlar içeren pimler (vidalı
bağlantılarda 29/00); Perçinler (çıkmayı önleyici araçlar 21/00)
Makina parçalarının yerleĢmesi için cıvatalar veya kollar, örneğin
çentikli konik pimler, bağlama pimleri, kollar, eksantrik yerleĢtirme
halkaları
Perçinler; Perçinleme yoluyla tutturulan tıkaçlar veya benzerleri (kurĢun
mühürler G 09 F 3/00)
Vurularak Ģekillenen kuĢakları ile tutturulan cıvatalar (19/08 öncelik
taĢır)
Tek parçalı sert perçinler
Delik perçinler; Çok parçalı perçinler
mekanik olarak geniĢleyerek tutan
akıĢkan basıncı ile tutan, patlamayı da içerecek Ģekilde (beton yapılara,
metal duvarlara veya benzerlerine patlama ile çalıĢan çivileme aletleri
ile çakılan cıvatalar 19/14)
Beton yapılara, metal duvarlara veya benzerlerine patlama ile çalıĢan
çivileme aletleri ile çakılan cıvatalar (bunlar için aletler B 25 C, B 27 F)
Bir pim, tıkaç, mil veya benzerinin etrafında onu çevreleyen eleman
ile birbirine göre eksenel hareketini önlemek için araçlar (perçinli
veya deforme olabilen tıkaçlar 19/04; menteĢe kovan pimlari F 16 J
1/18); Çıkartılabilir saplama ve yuva Ģeklinde bağlama araçları
Dönerek kilitlenen çıkartılabilir bağlama cihazları (tutma hareketli 21/06;
esnek çıkıntıları olan saplamalar veya kaplin pimleri 21/08)
bayonet tutmalı
Tutma hereketli ayrılabilir bağlama cihazları
yuvada esnek bir parçası olan
saplamada, pimde veya tıkaçta esnak bir parçası olan (duvar tıkaçları
13/00)
Saplamanın bir yive geçtiği ayrılabilir bağlama cihazları
ayrı parçalar ile (anahtar tipi bağlantı 3/00; bu yollarla dönme hareketine
karĢı kilitlenen kilit vidaları veya somunları 39/04)
deliklerin içine kilitli pimlerin veya yarık pimlerin sokulması
Kilit pimlerinin veya yarık pimlerinin detayları
pim veya milde yivleri ya da çentikleri olan
iĢkenceler veya benzeri türde esnek tutucu cihazlar, Detaylar (kilit
somunları için yaylı rondelalar 39/24; ayar halkaları 43/00)
kilit elemanları için delikleri, yivleri veya çentikleri olmayan cıvatalar ya
da miller için
DiĢli bağlama araçları (duvar tıkaçları 13/00; diĢli bağlama araçlarının imalatı B 21
H, K B 23 G; demiryolu traversleri için vidalar veya cıvatalar E 01 B 9/10; vida
mekanizmaları F 16 H)
23/00
Bir aletle döndürülmk için özel olarak ĢekillendirilmiĢ cıvata veya
vida baĢları
25/00
Vidalandıkları gövdenin içinde diĢ açan vidalar, örneğin ağaç
vidaları, kendinden kılavuzlu vidalar 4
25/02 .
25/04 .
25/06 .
25/08 .
25/10 .
27/00
29/00
kesme ve malzeme çıkartma iĢlemi olan, örneğin oluklu kendinden
kılavuzlu vidalar 4
dilimleme ve malzeme yer değiĢtirme iĢlemi olan, örneğin keskin diĢ
sırtları olan ağaç vidaları 4
vurularak Ģekil vermek yoluyla, yan malzeme deforme iĢlemi ile 4
25/02'den 25/06'ya kadar olan iĢlemlerden herhangi ikisinin
kombinasyonu veya tamamı ile 4
DiĢ açmak için ek bir görev yapan vidalar, örneğin matkap vidaları 4
Özellikle otomatik makinalarda kullanılmak üzere entegre seriler
halinde sıralanmıĢ ancak kolayca ayrılabilen vidalar, cıvatalar veya
somunlar
Somun veya yedek elemanın tutturma esnasında deforme olduğu
vidalı bağlantılar (kilit vidaları, cıvataları veya somunları için deforme
olan elemanlar 39/22)
31/02 .
31/04 .
31/06 .
Gergi yükü açısından özel olarak geliĢtirilmiĢ vidalı bağlantılar;
Emniyet pimleri (diĢ Ģekli 33/04)
gergi yükünü belirtmek veya sınırlamek için
sabit gergi yükünü sağlamak için
yorulma nedeniyle kırılma olasılığını dikkate alan
33/00
33/02 .
33/04 . .
33/06 .
Cıvata ve somunlara ortak olan özellikler
DiĢ Ģekli; Özel diĢ formları (vida kilit cihazı olarak kullanılan 39/30)
gergi yükü açısından
DiĢ bulunan yüzeylerin yüzey iĢlenmesi, örneğin kaçırmayı önlemek için
35/00
Vidalı cıvatalar; Germe cıvataları; DiĢli saplamalar; Vidalar; Vidalı
saplamalar (diĢ kesici vidalar 25/00)
boyuna bölünmüĢ
cıvatayı bir nesnenin üstüne veya içine yerleĢtirmek için özel olarak
ĢekillendirilmiĢ baĢlı veya milli (aksesuar parçalarının kullanımı ile
cıvatanın nesne içinde dönmesine karĢı kilitlenmesi 39/00)
Özel olarak ĢekillendirilmiĢ baĢlar (cıvatayı döndürmek için özel Ģekil
23/00)
31/00
35/02 .
35/04 .
35/06 . .
37/00
37/02 .
37/04 .
37/06 . .
37/08 .
37/10 . .
37/12 .
37/14 .
37/16 .
Somunlar veya benzeri diĢli bağlantı elemanları
ince tabaka malzemeden yapılmıĢ (yüzeyleri tutturan 37/04)
Somunları yüzeylere tutturmak için cihazlar, örneğin tabakalar, plakalar
kaynak veya perçinleme ile
Çabuk sökülebilir somunlar; iki ya da daha fazla parçadan oluĢan;
Somunu yatırdıktan sonra cıvata boyunca hareket edebilen somunlar
cıvata eksenine göre paralel veya paralele yakın Ģekilde bölünmüĢ
içeri sokulmuĢ olan helezonik yaylar, diskler veya benzerleri yoluyla
oluĢmuĢ diĢli geçme yüzeyleri; Somun olarak kullanılan sarmal tellerin
bağımsız parçaları; Deliklerin içindeki diĢli parçalar
baĢlıklı somunlar; Somun veya cıvata baĢlıkları
Kelebek somunlar (37/14 öncelik taĢır)
39/00
Vidaların, cıvataların veya somunların kilitlenmesi (ĢiĢe kapaklarının
kilitlenmesi B 65 D; kalıcı yollarla ray bağlantılarının kilitlenmesi E 01 B
9/12; demiryolu takviye plakaları için bağlama araçlarının kilitlenmesi E
01 B 11/38; valfler veya musluklar için kilit cihazları F 16 K)
Not
Bu grupta, vida veya cıvata baĢları kilitleme ile ilgili ise somunlarla, içine
bir vidanın geçtiği bir nesne de bir somunla eĢit dereceye konulmuĢtur.
aĢırı sıcaklıklarda gevĢemeyi önlemek için özel olarak adapte edilmiĢ
kilitlenmenin vidalamadan sonra gerçekleĢtiği (39/01 öncelik taĢır;
sadece izafi eksenel hareketi önlemek için kamalar, iĢkenceler veya
benzerleri 21/10; somunların kaynak veya perçinleme ile tutturulması
37/06)
39/04 . .
en azından vida diĢli yüzeye bir parçası geçen bir elemanı olan, örneğin
bir pim, takoz, kopilya, vida
39/06 . . .
cıvata eksenine paralel bir pimi veya ataĢı olan
39/08 . .
somun ile birlikte çalıĢan cıvataya pim veya kopilya ile bağlı olan
Ģapkalı
39/10 . .
cıvata veya nesneye göre hareket edemeyen bir plaka veya halkalı
(39/08 öncelik taĢır)
39/12 . .
kontra somunlar yoluyla
39/14 . . .
ince levha Ģeklindeki malzemeden yapılmıĢ veya yaylı rondela Ģeklinde
olan (ince levha Ģeklindeki malzemeden yapılmıĢ kontra somunlar
37/02)
39/16 . . .
kontra somunun diĢinin somunun diĢinden farklı olduğu
39/18 . . . . kontra somunun cıvatada olduğu gibi somunda da vida diĢi ile tuttuğu
39/20 . .
çelik tel veya benzeri yoluyla (39/10 öncelik taĢır)
39/22 .
kilitlemenin vidalama veya sıkıĢtırma esnasında olduğu (39/01 öncelik
taĢır)
39/24 . .
rondela, yaylı rondela veya esnek plakalar yoluyla nesneye karĢı
kilitlenen (vida diĢine kilitlenen 39/14, 39/36)
39/26 . . .
somuna veya cıvata baĢına tutturulmuĢ yaylı rondelaları olan
39/28 . .
somun veya cıvatanın üstündeki veya Ģeklindeki özel elemanlar yoluyla
(39/26 öncelik taĢır; kontra somunlar 39/12)
39/282 . . . ÇalıĢtığı geçme yüzeylerinde yer alan özel biçimler yoluyla kilitlenen,
örneğin çentikli veya diĢli somunlar
39/284 . . . Elastik deformasyon yoluyla kilitlenen (39/38 öncelik taĢır)
39/286 . . . . testere kesiklerinin neden olduğu
39/30 . . .
Vida diĢinin özel biçimi ile kilitlenen
39/32 . . .
Kastanyola ya da kastanyolaya benzeyen bir dil yoluyla kilitlenen
39/34 . . .
Deforme olabilen içeri sokulan parçalar veya benzerleri ile kilitlenen
39/36 . . .
ortak çalıĢan ayrı ayrı halkaları da içeren konik kilitleme parçaları ile
39/38 . . .
vida diĢinin esnek olarak monte edilmiĢ olabilecek ikinci bir kısmı ile
(39/30 öncelik taĢır)
39/01 .
39/02 .
41/00
Cıvata, somun veya pimlerin kaybedilmesine karĢı tedbirler;
Yetkisiz kimselerce cıvataların, somunların veya pimlerin
kullanılmasına karĢı tedbirler (mühürler G 09 F 3/00)
43/00
43/02 .
Rondela veya benzeri cihazlar; Cıvata baĢlarını veya somunları
desteklemek için diğer cihazlar (iĢkenceler 21/18; cıvataları veya
somunları kilitlemek için özel yolları olan 39/10, 39/24)
cıvata eksenine dik olmayan veya cıvatayı çevrelemeyen geçme
yüzeyleri için özel imkanları olan
45/02 .
45/04 .
45/06 .
Kancalar; Gözler(tutturulan parçalar veya araçlar ele alınacaksa 13/00,
15/00, 19/00, 25/00, 35/00, 47/00 gruplarının öncelikleri vardır; resim
veya benzerlerini asmak için A 47 G 1/16; gemiler için çeki kancaları B
63 B 21/58; kaldırma veya taĢıma amacıyla B 66 C; kablo veya
halatların herhengi bir kısmına kolay tutturulmak için dizayn edilmiĢ
entegre parçaları olan kancalar veya gözler F 16 G 11/14)
Pivot hareketli kapama elemanı olan kancalar
Kayma hareketli kapama elemanı olan kancalar
Ġki tane simetrik pivot hareketli kanca kısmı olan kancalar
47/00
Tutturma amaçlı emiĢ kapları; yapıĢkanlar kullanan denk yollar
F 16 C
MĠLLER; ESNEK MĠLLER; KRANK MĠLĠ MEKANĠZMALARININ
ELEMANLARI; DĠġLĠ ELEMANLAR HARĠCĠNDEKĠ DĠĞER DÖNER
GÖVDELER; RULMANLAR 5
45/00
Notlar
(1)
(2)
Bu altsınıfta, aĢağıdaki ifade yanındaki anlamda kullanılmaktadır:
“diĢli elemanlar haricindeki diğer döner gövdeler” özellikleri
sadece döndüğü için etkilenen her tür dönen elemanı
kapsamaktadır.
ġu kısımlara dikkat edilmelidir:
A 01 B
71/04 Tarım araçları için yataklar
B 21 B
31/07 Metal haddehaneleri için bilyalı yatakların
adaptasyonları
B 23 Q
1/25 Hareket edebilen veya ayarlanabilen iĢ ya da
alet destekleri için yataklar
B 61 C
17/10 Lokomotiflerin sürücü tekerleri için bağlantı
kolları, yataklar
B 61 F
15/00 Demiryolu araçları için aks muhafazaları
B 62 K
21/06 Dümen kafaları için yataklar
E 06 B 9/174, 9/50 Bilyalı kapaklar için özel olarak adapte
edilmiĢ
yataklar
E 21 B
10/22 Matkap aynaları için yataklar
F 01 C
21/02 Döner pistonlu makinalar veya motorlar için
yatak düzenleri
F 01 D
25/16 Pozitif olmayan deplasmanlı makina veya
motorlar için yatak düzenleri
F 02 C
7/06 Gaz türbin tesislerindeki yatak düzenleri
G 01 C
19/16 Jiroskoplar için yataklar
G 01 D
11/02 Ölçüm aletlerinin hareketli kısımları için
yataklar veya süspansiyonlar
G 01 G
G 01 R
G 01 R
G 02 C
G 04 B
H 02 N
21/02 Tartma aparatları için yatak düzenleri
1/10 Elektrik değiĢkenlerini ölçme araçlarındaki
yatak düzenleri
11/12 Elektrik gücünün veya akımının zaman
integralini ölçme aparatlarındaki yatak
düzenleri
5/22 Gözlükler için menteĢeler
31/00 Saat iĢleri için yataklar
15/00 Manyetik havaya yükselme cihazları 5
Altsınıf Ġndeksi
ESNEK AKTARIMLAR, MĠLLER, AKSLAR,
KRANKLAR, EKSANTRĠKLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/00, 3/00
PĠSTON VEYA KRANK KOLU MAFSALI,
BAĞLANTI KOLLARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5/00,
7/00, 9/00
PĠVOTLAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/00
MERDANELER, DRAMLAR, DĠSKLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13/00
YATAKLAR
Dönen kısımlar için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13/00,
17/0
0 - 27/00
Doğrusal hareket eden kısımlar için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29/00
Hem dönen hem de doğrusal
hareket eden kısımlar için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31/00
Krank milleri veya bağlantı kolları için. . . . . . . . . . . . . . . . . 9/00
Aksi verilmedikçe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32/00
Mesnetler; kısımlar veya aksesuarlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27/00,
35/00,
33/00,
41/00
Soğutma; yükü azaltma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37/00,
39/00
ĠMALATI, MONTAJI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33/00,
43/00
DÖNER GÖVDELERĠN SANTRĠFÜJ KUVVETĠNE KARġI
KOYABĠLMESĠ ĠÇĠN YAPILARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15/00
1/00
1/02 .
1/04 . .
1/06 . .
1/08 . .
1/10 .
1/12 . .
Esnek miller (diĢçilikte oymak veya kesmek için kullanılan
makinalardaki esnek miller A 61 C 1/18); Esnek bir kaplama içinde
hareketi aktarmak için mekanik araçlar
dönüĢ hareketlerini taĢımak için
Mafsallı miller
kılavuzlu kılıfı, tüpü veya kutusu olan (1/04 öncelik taĢır; kılavuz kılıflar
1/26)
Uç bağlantıları
Esnek bir kılıf içinde doğrusal hareketi aktarmak için araçlar, örneğin
Bowden mekanizmaları (kılavuz kılıflar 1/26)
Esnek elemana veya elemandan hareket aktarmak için düzenler
1/14 . . .
1/16 . .
1/18 . . .
1/20 . .
1/22 . .
1/24 .
1/26 .
1/28 . .
3/00
3/02 .
3/03 . .
3/035 . . .
3/04 .
3/06 . .
3/08 . . .
3/10 . . .
3/12 . . . .
3/14 . . .
3/16 . . .
3/18 . .
3/20 . .
3/22 . .
3/24 . . .
3/26 . . .
3/28 . . .
3/30 . . .
Esnek elemanın uç parçasının yapısı; Buna göre esnek eleman için
ataĢmanlar
uç elemanın doğrusal olarak kılavuzlandığı
bir esnek elemanın uç kısmının pivotlanmıĢ bir elemanın eğimli yüzeyi
boyunca konulduğu
Kılıfın içinde ileri geri hareket eden esnek elemanların yapıları
Ayar; Uzunluğu kompanse eden
Yağlama; Yağlama elemanları
Kılavuz kılıflarının veya kılavuz tüplerinin yapıları
gömme yataklı
Miller (esnek miller 1/00; gemi pervane milleri, gemilerdeki yan çarkın
milleri B 63 H 23/34); Akslar; Kranklar; Eksantrikler
Miller; Akslar
teleskobik (eksenel olarak yer değiĢtirebilen kaplinler F 16 D 3/06)
gömme yataklı
Krank milleri, eksantrik milleri; Kranklar, eksantrikler
Krank milleri
tek parça olarak yapılmıĢ (yağlama ile ilgili özellikler 3/14, soğutma ile
ilgili özellikler 3/16)
birkaç parçanın birleĢtirilmesi ile; örneğin kaynatılarak
çözülebilir Ģekilde birleĢtirilmiĢ
Yağlama ile ilgili özellikler
Soğutma ile ilgili özellikler
Eksantrik milleri
Krank millerinin veya eksantrik millerinin balans ile ilgili Ģekilleri
Kranklar; Eksantrikler (krank pimlerinin yapısal özellikleri 11/02)
dönüĢ kranklı, yani krank piminin taĢıdığı ikinci bir kranklı
Elastik krank gövdeli; Esnek olarak monte edilmiĢ krank pimleri (elastik
bağlantı kolları 7/04)
Ayarlanabilir kranklar veya eksantrikler (ayarlanabilir krank
mekanizmaları F 16 H 21/20)
ölü noktaları yenmek için düzenleri olan
5/00
Piston kol mafsalları; Bağlantı kol baĢlarının veya piston kolu
bağlantılarının piston kol mafsalları ile rijit yapıları (piston kolları,
yani rijit olarak pistona bağlanmıĢ kollar F 16 J 7/00)
7/00
Ġki ucundan da pivotlanmıĢ bağlantı kolları veya benzeri bağlantılar
(lokomotif sürücü tekerleri için kaplin kolları B 61 C; istenmeyen Ģartlar
altında diĢli değiĢimine mani olan F 16 H 61/16); Bağlantı kol
baĢlarının yapıları (piston kol mafsalı ile rijit olan baĢlar)
Sabit uzunluktaki bağlantı kollarının yapıları
elastik ara parçalı veya akıĢkan yastıklı
Ayarlanabilir bağlantı kolları
levha metalden yapılmıĢ
7/02 .
7/04 .
7/06 .
7/08 .
9/00
Krank milleri veya bağlantı kolları için yataklar; Bağlantı kollarının
ataĢmanı (krank milleri ile bağlantılı olarak bağlantı kollarının
9/02 .
9/03 . .
9/04 .
9/06 . .
11/00
11/02 .
11/04 .
11/06 . .
11/08 . . .
11/10 . .
11/12 . .
13/00
13/02 .
13/04 . .
13/06 . .
15/00
yağlanması 3/14; piston kol mafsalına bağlantılar 5/00, pistonlara
bağlantılar F 16 J 1/14)
Krank mili yatakları
Ayar boĢluğu için düzenler
Bağlantı kolu yatakları; Buna göre ataĢman
otomatik olarak veya olmayarak çalıĢan yataklardaki ayar boĢluğu için
düzenler (ayar boĢluklu yataklar genel olarak 25/00)
Pivotlar; Pivotlu bağlantılar (direksiyon bağlantılarının düzenleri B 62
D 7/16)
Trunyonlar; Krank pimleri (krank pimlerinin gövdeye tutturulması,
kranklarla entegre olan krank pimleri 3/06, 3/22)
Pivotlu bağlantılar (kapılar, pencereler veya kanatlar için menteĢeler E
05 D; katı dıĢ ve içi yuvalı ya da pimli lastik yaylar F 16 F 1/38)
Bilyalı mafsal; Birden fazla açısal serbestliği olan diğer mafsallar, yani
üniversal mafsallar (dönme hareketini aktarmak için F 16 D 3/00;
bilyalı mafsallı baĢı olan aparatlar için destekler F 16 M 11/14)
esnek yatakları olan
Kilit için düzenler
esnek bağlantılar içeren, örneğin yaprak yaylar
Merdaneler, dramlar, diskler veya benzerleri (besleme gövdeleri için
kılavuz makaraları B 65 H 27/00; pres makaraları, buna göre yataklar D
21 G 1/02; kasnaklar F 16 H 55/00; ısı alıĢ veriĢi veya ısı transferi
aparatları için döner dramlar veya makaralar F 28 F 5/02; özel
adaptasyonlar için ilgili sınıflara bakınız); Buna göre yataklar veya
monteler
Yataklar
TaĢınan elemanı kısmi olarak kapatan yataklar; Ġki ya da daha fazla
noktadan destek veren yataklar
kendinden ayarlı
Döner Gövdelerin santrifüj kuvvetine karĢı koyabilmesi için yapılar
(volanlar, balans ağırlıkları F 16 F 15/30, 15/32)
Döner parçalar için yataklar (9/00, 13/02 öncelik taĢır; doğrusal harekete de imkan
veren 31/00)
17/00
17/02 .
17/03 . .
17/04 .
17/06 . .
17/08 . .
17/10 .
17/12 .
17/14 . .
17/18 . .
17/20 . .
Sürgülü bilyalar (32/06 öncelik taĢır; ayarlanabilir yataklar 23/00,
25/00) 2
sadece radyal yük için
yatırılabilen destekli bölümleri olan, örneğin Michell yatakları
sadece eksenel yük için
yatırılabilen destekli bölümleri olan, örneğin Michell yatakları
bir milin ya da diğer bir elemanın uç yüzünün desteklenmesi için,
örneğin dip yataklar
hem radyal hem de eksenel yükler için
yükün yönü ile ilgisi olmayan özellikler ile karakterize edilen
su içinde çalıĢmak üzere özel olarak adapte edilmiĢ
gezen pirinç veya burçlu, yavaĢlatılmıĢ bir hızda dönen
acil durum destekleri veya yatakları olan
17/22 . .
17/24 . .
17/26 .
19/00
19/02 .
19/04 . .
19/06 . . .
19/08 . . .
19/10 . .
19/12 . . .
19/14 . .
19/16 . . .
19/18 . . .
19/20 . .
19/22 .
19/24 . .
19/26 . . .
19/28 . . .
19/30 . .
19/32 . . .
19/34 . .
19/36 . . .
19/38 . . .
19/40 . .
19/44 . .
19/46 . . .
19/48 . . .
19/49 .
19/50 .
19/52 .
19/54 .
19/55 . .
19/56 . .
ısı nedeniyle genleĢmeyi telafi edecek düzenleri olan
anormal veya istemeyen Ģartlardan etkilenen cihazları olan, örneğin
aĢırı ısınmayı önlemek için, emniyet için
Birçok sürgülü bilya içeren sistemler
Bilyalı yataklar (ayarlanabilir yataklar 23/00, 25/00)
bir ya da daha fazla sırada dizilmiĢ aynı ebatta bilyalara sahip yataklar
aslen radyal yük için
tek sıralı bilyaya sahip
iki ya da daha fazla sıralı bilyaya sahip
aslen eksenel yük için
bir milin ya da diğer bir elemanın uç yüzünün desteklenmesi için,
örneğin dip yataklar
hem radyal hem de eksenel yükler için
tek sıralı bilyaya sahip
iki ya da daha fazla sıralı bilyaya sahip
gezen aralık gövdeleri olan, örneğin yatak bilyaları arasında bilyaları
olan
bir ya da daha fazla sırada dizilmiĢ aynı ebatta makaralara sahip
yataklar, örneğin iğneli yataklar
aslen radyal yük için
tek sıralı makaraya sahip
iki ya da daha fazla sıralı makaraya sahip
aslen eksenel yük için
bir milin ya da diğer bir elemanın uç yüzünün desteklenmesi için,
örneğin dip yataklar
hem radyal hem de eksenel yükler için
tek sıralı makaraya sahip
iki ya da daha fazla sıralı makaraya sahip
makaralar arasında gezen aralık gövdeleri olan
Ġğneli yataklar
tek sıralı iğne bulunan
iki ya da daha fazla sıralı iğne bulunan
Bilyalı ve makaralı yataklar
Diğer tip bilyalı veya makaralı yataklar
anormal veya istemeyen Ģartlardan etkilenen cihazları olan
Makara sürtünmesine sahip birçok yatağı olan sistemler (dingil yatakları
35/08)
düĢük hızda dönen ara gezegen halkaları olan
bir yatağın dönen gövdesinin çap olarak diğerine göre değiĢik olduğu
21/00
Sürgülü yatakların bilyalı veya makaralı yataklar ile
kombinasyonları (17/24, 19/52 öncelik taĢır) 2
23/00
Hizalama veya yerleĢtirmek için ayarlanabilir yataklar (27/00 öncelik
taĢır)
Sürgülü yataklar
kendinden ayarlı
Bilyalı veya makaralı yataklar
kendinden ayarlı
23/02 .
23/04 . .
23/06 .
23/08 . .
23/10 .
Birbirine göre eksantrik olarak ayarlanabilir yataklar ve kısımlar
25/00
AĢınma veya gezmeye göre ayarlanabilir yataklar (27/00 öncelik
taĢır)
Sürgülü yataklar
kendinden ayarlı
Bilyalı veya makaralı yataklar
kendinden ayarlı
25/02 .
25/04 . .
25/06 .
25/08 . .
27/00
27/02 .
27/04 .
27/06 .
27/08 .
Elastik veya gerilebilen yataklar veya yatak destekleri (saatler için
Ģok emici yataklar G 04 B 31/02)
Sürgülü yataklar
Bilyalı veya makaralı yataklar, örneğin esnek döner gövdeli
lastik ya da benzeri malzemeli kısımları olan (27/08 öncelik taĢır; sürgü
yüzeylerinin lastik veya sentetik kauçuk olduğu 33/22; rijit içi ve dıĢ
elemanlı fakat arada lastik ya da benzeri malzemenin bulunduğu
ünitelerin yapıları F 16 F 1/38)
özellikle eksenel yük için, örneğin dik olarak yerleĢtirilmiĢ miller için
Diğer yataklar
29/00
29/02 .
29/04 .
29/06 . .
29/08 .
29/10 .
29/12 .
31/00
31/02 .
31/04 .
31/06 . .
Sadece doğrusal olarak hareket eden parçalar için olan yataklar
(32/06 öncelik taĢır; esnek Ģaflar arasında birleĢtirilmiĢtir 1/28) [2]
Sürgülü yataklar
Bilyalı veya makaralı yataklar
dönen gövdelerin kısmen ve yük taĢımadan döndüğü
Örtmek veya korumak için düzenleri olan
Yatağı kilitlemek için düzenleri olan (genel olarak makina parçalarının
kendi aralarında hareket etmelerini önlemek için F 16 B, örneğin F 16 B
1/00)
Gezmeyi ayarlamak için düzenleri olan
Hem doğrusal olarak hareket eden hem de dönenparçalar için olan
yataklar
Sürgülü yataklar
Bilyalı veya makaralı yataklar
dönen gövdelerin kısmen ve yük taĢımadan döndüğü
32/00
32/02 .
32/04 .
32/06 .
Aksi belirtilmediği müddetçe yataklar
Bıçak ağzı yatakları
manyetik veya elektriki destek araçları olan 2
hareketli elemanın büyük ölçüde milin hareketinden baĢka oluĢturulan
bir akıĢkan yastığı ile desteklendiği, örneğin hidrostatik hava yastıklı
yataklar 2
Yatakların detayları ve aksesuarları
33/00
33/02 .
33/04 . .
33/06 . . .
33/08 . . . .
33/10 . . . .
33/12 . . . .
33/14 . . . .
33/16 . . .
33/18 . . .
33/20 . . .
33/22 . . .
33/24 . . .
33/26 . . .
33/28 . . .
33/30 .
33/32 . .
33/34 . .
33/36 . . .
33/37 . .
33/372 . . .
33/374 . . .
33/38 . .
33/40 . . .
33/41 . . .
33/42 . . .
33/44 . . .
33/46 . .
33/48 . . .
33/49 . . .
Yatakların kısımları; Buna göre yatak veya kısımlarını yapmak için
özel metodlar (metal iĢleme ya da benzeri iĢlemler için ilgili sınıflara
bakınız)
Sürgülü yatakların kısımları
Pirinçler; Burçlar; Kaplamalar
Sürgü yüzeyinin aslen metalden yapıldığı (33/24 ten 33/28 e kadar
olanlar öncelik taĢır)
Yatak yuvasına pirinçlerin, burçların ve kaplamaların ataĢmanı
Yağlama ile ilgili olan yapı
Yapısal Ģekil; Özel malzemelerin veya yüzey iĢlemlerinin kullanılması,
örneğin pas önleyici (malzemeler veya iĢlemlerin kendisi için ilgili
yerlere bakınız, örneğin C 22 C)
Özel imalat metodları
Sürgü yüzeyinin aslen grafit içerdiği
Sürgü yüzeyinin aslen ahĢap veya lifli malzeme içerdiği
Sürgü yüzeyinin aslen plastik içerdiği (33/22'den 33/28 e kadar olanlar
öncelik taĢır)
Sürgü yüzeyinin aslen lastik veya sentetik kauçuk içerdiği (33/24 ten
33/28 e kadar olanların önceliği vardır; yüzeyin kendi malzemesinin
dıĢında olduğu 27/06)
sürgü yüzeyinin değiĢik bölgelerinin değiĢik malzemeler içerdiği
sarmal tellerden yapılan; belli sayıda disk, halka, kol veya diğer
elemanlardan yapılan
çerçeve veya birbirine geçmiĢ malzeme Ģeklinde biçimlenmiĢ gömülü
takviyeleri olan
Bilyalı veya makaralı yatakların kısımları
Bilyalar
makaralar, Ġğneler
yatak yüzeylerinin silindir dıĢındaki Ģekillerde olduğu, örneğin konik;
yatak yüzeylerinde yivlerin bulunduğu
Gezen aralık gövdeleri olan
rijit
esnek
Bilya kafesleri
çoklu sıralı bilyalar için
tarak Ģeklinde
tel veya levha metal Ģeritlerinden yapılmıĢ (33/40, 33/41 öncelik taĢır)
Maddelerin seçilmesi (33/40, 33/41 öncelik taĢır)
Makaralar veya iğneler için kafesler
çoklu sıralı makara veya iğneler için
tarak Ģeklinde
33/50 . . .
33/51 . . .
33/52 . . .
33/54 . . .
33/56 . . .
33/58 . .
33/60 . . .
33/61 . . . .
33/62 . . .
33/64 . . .
33/66 . .
33/72 .
33/74 . .
33/76 . .
33/78 . . .
33/80 . . .
33/82 . . .
35/00
35/02 .
35/04 .
35/06 . .
35/063 . . .
35/067 . . .
kendi arasında bağlantılı elemanlardan oluĢan, örneğin zincirler
bağlantısız elemanlardan oluĢan
makaraların yatak yüzeylerinin arasına giren veya değen kısımları
olmayan (33/50 öncelik taĢır)
tel, Ģerit veya levha metalden yapılmıĢ (33/48, 33/49 öncelik taĢır)
Maddelerin seçilmesi (33/48, 33/49 öncelik taĢır)
Yatak yolları; Yatak halkaları
bölünmüĢ
tellerden oluĢmuĢ
Maddelerin seçilmesi
Özel imalat metodları
yağlama açısından özelliği olan kısımlar veya detaylar
Sızdırmazlık (genel olarak sızdırmazlık F 16 J)
sürgülü yataklarda
bilyalı veya makaralı yataklarda
diyafram, disk veya halkalı, esnek elemanı olan ya da olmayan
Labirent sızdırmazlık sağlayıcı kısımlar ile
Toz veya diğer parçacıklara karĢı elektrostatik veya manyetik etkili
düzenler
Yatak ünitelerinin rijit destekleri; Muhafazalar, örneğin Ģapkalar,
kapaklar(23/00 öncelik taĢır; elastik veya gerilebilen destekler 27/00)
sürgülü yataklarda
bilyalı veya makaralı yataklarda
Bilyalı veya makaralı yatakların montesi; Milin üstüne veya
muhafazanın içine yerleĢtirilmesi (yuvaları veya bilya mahfazalarını
yerleĢtirmek veya yerinden çıkartmak için el aletleri B 25 B 27/06)
Milin üstüne yerleĢtirmek (bir elemanın araya girmesi ile 35/07) 3
Muhafazanın içine yerleĢtirmek (bir elemanın araya girmesi ile 35/07) 3

Milin üstüne veya muhafazanın içine araya bir elemanın girmesiyle
yerleĢtirmek 3
35/073 . . . . mil ve iç yatak halkasının arasına 3
35/077 . . . . muhafaza ve dıĢ yatak halkasının arasına 3
35/078 . . . yerleĢtirmeye yardımcı olarak basınçlı bir akıĢkan kullanarak 3
35/08 .
dingiller için
35/10 . .
sürgülü yataklar için
35/12 . .
bilyalı veya makaralı yataklar için
35/07 . . .
37/00
Yatakların soğutulması
39/00
39/02 .
39/04 .
39/06 .
Yatakların üstündeki yükün azaltılması
mekanik yollardan
hidrolik veya pnömatik yollardan
manyetik yollardan
41/00
41/02 .
Diğer aksesuarlar
Elemanları üstnde birçok yatağın olduğu hallerde yükün eĢitlenmesi için
düzenler
41/04 .
Depolama veya nakil esnasında veya kullanılmadığı zamanlarda
yatakların zarar görmesinin engellenmesi
43/00
43/02 .
43/04 .
43/06 . .
43/08 . . .
Yatakların montajı
Sürgülü yatakların montajı
makaralı yatakların montajı
Döner gövdelerin kafeslerin veya yatakların içine yerleĢtirilmesi
kafesleri veya yolları deforme ederek
F 16 D
DÖNÜġ HAREKETĠNĠN ĠLETĠLMESĠ ĠÇĠN KAPLĠNLER;
KAVRAMALAR; FRENLER 2
Not
ġu kısımlara dikkat edilmelidir:
A 01 D
69/08 Çim veya tahıl için hasat makinalarının
69/10 kavramaları veya frenleri
A 61 C
1/18 DiĢçilikte oymak veya kesmek amacıyla
kullanılan makinalarda kavramalar
B 21 B
35/14 Metal haddehaneleri için sürüĢ kaplinleri
B 30 B
15/10 Presler için özel olarak adapte edilmiĢ frenler
B 30 B
15/12 Presler için özel olarak adapte edilmiĢ
kavramalar
B 41 J
33/52 Özel baskı makinalarındaki Ģerit besleme
cihazları için frenleme cihazları
B 60 K
17/00 Araçlardaki kavramaların düzenleri ve yerleri
B 61 H
Demiryolu araçlarına has frenler
B 62 B
5/04 El arabaları için frenleme mekanizmaları
B 62 B
9/08 Çocuk arabaları için frenleme mekanizmaları
B 62 C
7/00 Hayvanlarca sürülen araçlar için frenleme
mekanizmaları
B 62 L
Bisiklet frenleri
B 66 D
5/00 Kaldırma veya taĢıma diĢlileri için frenleme
cihazları
E 21 B
17/02 Matkap kolları için kaplinler
H 02 P
3/04 Elektrik motorları, jeneratörler, dinamo
elektrik
konvertörleri için frenler
H 04 L
13/04 KodlanmıĢ dijital bilginin aktarılmasında
kullanılan aparatlar için kavramalar 5
Altsınıf Ġndeksi
KAPLĠNLER
Genel olarak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/00
Esneyebilen; etki; kaymalı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/00; 5/00;
7/00
Emniyet elemanları olan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9/00
Güç aktarım yolu olarak bir akıĢkan kullanan. . . . . . . . . . . . 31/00,
33/00,
39/00
KAVRAMALAR
Mekanik olarak çalıĢtırılan
elemanların doğrudan temas ettiği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/00,
13/00,
17/00
ayrı elemanları olan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15/00
diğerleri; kombinasyonları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19/00;
21/00
detaylar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23/00
Mekanik olarak çalıĢtırılmayan akıĢkan ile. . . . . . . . . . . . . . 25/00,
29/00
manyetik olarak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27/00,
29/00
elektriksel olarak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28/00,
29/00
Güç aktarım yolu olarak akıĢkan kullanan. . . . . . . . . . . . . . . 31/00 37/00
Volanlar, otomatik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41/0
0, 43/00,
45/0
0
Kombinasyonlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45/00,
47/00
Kavramaların dıĢarıdan kontrolu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48/00
VOLANLAR VEYA VOLAN KAVRAMALARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41/00,
45/00
FRENLER
Görevleri ile karakterize edilen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49/00 55/00
Sıvı veya hava direnci kullanan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57/00
Otomatik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59/00
Absorbe edilen enerjinin kullanımına imkan
veren yolları olan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61/00
Diğerleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63/00
Detaylar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65/00,
69/00,
71/00
ÇalıĢma Ģartlarını izleyen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66/00
FARKLI CĠHAZLARIN KOMBĠNASYONLARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47/00,
67/00
Kaplinler (akıĢkan kaplinleri 31/00'dan 39/00'a kadar; derin sondaj kolları veya
tulumba pistonları için özel olarak adapte edilmiĢ kaplinler veya bağlantılar E 21 B;
izafi olarak hareket eden yüzeyler olmaksızın bir duvar içinden hareket aktarmak için
F 16 J 15/50)
1/00
Ġki eĢeksenli mili veya diğer hareket edebilen makina parçalarını
rijit olarak birleĢtirmek için kaplinler (demiryolu araçlarında tekerlerin
akslara ataĢmanı B 60 B; krankların millerine ataĢmanı F 16 C 3/10)
1/02 .
1/027. .
1/033 . .
1/04 . .
1/05. . .
1/06 .
1/064 . .
1/068 . . .
1/072 . . .
1/076 . .
1/08 . .
1/09. . .
1/10 .
1/104 . .
1/108 . .
1/112 . . .
1/116 . . .
1/12 .
iki bitiĢik mili veya benzerini birleĢtirmek için
tekrar ayrılamayacak biçimde, örneğin yapıştırma, kaynak veya
benzerini içeren 6
dönme eksenine dik olan iki yüzü birbirine tespit ederek, örneğin cıvatalı
flanşlar ile 6
poyra ile tespit ederek; poyra ve kama ile
konik yüzeylerin en azından birindeki eksenel yükleme nedeniyle radyal
olarak tespit ederek 5
bir elemanın milin üstüne veya ucuna ataĢmanı için (gemi
pervanelerinin millere ataĢmanı B 63 H 23/34)
tekrar ayrılamayacak biçimde 6
yapıştırma, kaynak veya benzerini içeren 6
plastik deformasyon içeren (plastik kaynak) 6
dönme eksenine dik olan iki yüzü birbirine tespit ederek, örneğin cıvatalı
flanşlar ile 6
poyra ile tespit ederek; poyra ve kama ile
konik yüzeylerin en azından birindeki eksenel yükleme nedeniyle radyal
olarak tespit ederek 5
Parçaların eksenel olarak bir araya getirilmesi ile tespit edildiği çabuk
kaplinler
sadece sürtünme ile çalışan ve kaplinle birlikte dönen tutucu araçları
olan 6
parçaların kendi aralarında geçmesi ile çalışan ve kaplinle birlikte dönen
tutucu araçları olan, yani pozitif kaplinler 6
kendi aralarında geçen parçaların tork aktarım yüzeyleri içerdiği,
örneğin süngülü bağlantılar 6
kendi aralarında geçen parçalarda kaplinlerden birinin yüzeyinde sürekli
ya da kesik kesik çevresel bir yiv bulunan (millerin üstünde poyraları
tutmak için kıskaçlar F 16 B 21/18) 6
parçaların eksenin etrafında ayarına imkan veren (hareket esnasında
3/10)
3/00
3/02 .
3/04 . .
3/06 . .
3/08 . .
3/10 . .
3/12 . .
3/14 . .
3/16 .
3/18 . .
Esneyebilen kaplinler, yani sürüĢ esnasında bağlı parçalar
arasında hareket imkanı tanıyan (sadece eksenel hareket ile
ayrılabilen kaplinler 1/10; kaymalı kaplinler 7/00)
özel fonksiyonlar için adapte edilmiĢ (üniversal kavrama için ilgili
gruplara bakınız)
radyal harekete imkan vermek için özel olarak adapte edilmiĢ, örneğin
Oldham kaplinleri
eksenel harekete imkan vermek için özel olarak adapte edilmiĢ
KesiĢen miller için kaplinler, kesiĢme açısında bükülmüĢ ara barların
var olduğu
Ġki eĢ eksenli milin hareket esnasında açısal ilĢkisini değiĢtirmek için
araçları olan kaplinler
Ģok veya titreĢim emmek için enerji akümülasyonu yapmak üzere özel
olarak adapte edilmiĢ (akıĢkan elemanlarının kullanımı ile 3/80)
titreĢimi azaltmak veya Ģok emmek için sürtünmeli bir kaplinle kombine
halde olan
Esnekliğin pivotlar veya kayan ya da dönen bağlantı parçaları yoluyla
sağlandığı üniversal kavramalar
kaplin parçalarının kayarak biribirine geçen diĢlerinin olduğu
Not
Bu grupta aĢağıdaki ifade yanındaki anlamda kullanılmıĢtır.
“kaplin parçaları” kaplinin aralarına yerleĢtirildiği miller veya
benzerlerinin üstüne monte edilmiĢ ve bunların bir parçası olarak
dönen, kaplinin sürücü ve sürülen elemanlarıdır. Bu parçaları
birbirine bağlayan bir ara eleman da bu Ģekilde kabul edilmiĢtir. 
4
esnek malzeme veya yapıda
bir kaplin parçasının diğer kaplin parçasındaki bir yivin içine girdiği ve
böylece kayan ya da dönen elemanlara tespit edildiği (3/18, 3/24
öncelik taĢır) 4,5
3/202 . . .
bir kaplin parçasının radyal olarak dıĢarı uzanan pimlerinin olduğu,
örneğin tripod kavrama
3/205 . . . . pimlerin kaplin parçasından radyal olarak dıĢarı uzandığı 5
3/207 . . . . pimlerin kaplin parçasından radyal olarak içeri uzandığı 5
3/22 . . .
kaplin parçalarının ikisinde de yer alan yivlere veya soketlere bilya,
makara veya benzeri dönen elemanların konulduğu 3,5
3/221 . . . . dönen elemanların kaplin parçalarından birinin içindeki soketlere
yerleĢtirildiği 5
3/223 . . . . dönen elemanların kaplin parçalarının ikisindeki yivlere konulduğu,
örneğin Rzeppa kavrama 5
3/224 . . . . . her kaplin parçası üstündeki yiv merkez çizgilerinin bir küre üstünde
bulunduğu 5
3/226 . . . . . her kaplin parçası üstündeki yiv merkez çizgilerinin ilgili kaplin parçası
ile eĢ eksenli bir silindir üstünde bulunduğu 5
3/227 . . . . . . bağlantıların teleskobik olduğu 5
3/229 . . . . . Her yiv merkez çizgisinin ilgili kaplin parçasının eksenine paralel
yüzeyler üstünde yer aldığı prizmatik kaplin parçaları (3/224, 3/226
öncelik taĢır) 5
3/19. . .
3/20 . .
3/24 . .
3/26 . .
3/27. . .
3/28 . . .
3/30 . . .
3/32 . . . .
3/33 . . . . .
3/34 . . . .
3/36 . . .
3/38 . . .
3/40 . . . .
3/41 . . . . .
3/42 . . . .
3/43 . . . . .
3/44 . . .
3/46 . . . .
3/48 . .
3/50 .
3/52 . .
3/54 . .
3/56 .
3/58 . . .
3/60 . .
3/62 . . .
3/64 . .
3/66 . . .
3/68 . . .
3/70 . .
her iki kaplin parçasının üstünde üst üste gelen sürücü yüzler arasında
bilya, makara veya benzerlerini içeren, örneğin diĢler 3,5
Her kaplin parçasının pivotlu veya kayar Ģekilde tespit edildiği denk bir
ara elemanı olan Hooke kavramaları veya diğer kavramalar (3/18, 3/20
öncelik taĢır)
pivotlu veya kayar Ģekilde tespit edilmiĢ iki ya da daha fazla ara elemanı
olan, örneğin tongue - and - slipper tip kavramalar 5
birbirine bağlanan pivotların elastik elemanlar içerdiği
kaplinin özel olarak sabit hız oranına adapte edildiği
birbirine göre dik olan iki trunyon veya yatağı bulunan iki ara elemanın
varlığıyla
bilyalı veya makaralı yataklar ile
yivlerin içine veya diĢlerin arasına yerleĢtirilmiĢ sırtlar, pimler , bilyalar
veya benzerleri ile tespit edilen parçalar
kaplin parçaları ile ara eleman arasındaki her pivotun tek bir bilya
içerdiği
trunyon veya yatağının birbirine dik olan iki eksende düzenlendiği tek bi
ara elemanı olan (3/36 öncelik taĢır)
kesiĢen eksenler üzerinde dıĢarıya doğru yönlendirilmiĢ iki parça
trunyonu olan ara elemanlı
bilyalı veya makaralı yataklar ile
yatakları veya içeriye doğru yönlendirilmiĢ trunyonları olan halka
Ģeklinde ara elemanlı
bilyalı veya makaralı yataklar ile
ara elemanın kaplin parçalarına yivlerin içine veya diĢlerin arasına
yerleĢtirilmiĢ sırtlar, pimler , bilyalar veya benzerleri ile tespit edildiği
her kaplin parçasının içteki elemanının üstünde yivler veya sırtlar
kapsadığı
bir kaplin parçasının diğer kaplin parçasının eksenine paralel olarak
düzenlenmiĢ ve diğerinin içindeki deliklere giren pimler taĢıdığı
kaplin parçalarının bir ya da daha fazla ara eleman ile birbirine
bağlandığı (3/16 öncelik taĢır)
kaplin parçalarını birkaç noktada bağlayan kesintisiz Ģerit, yay veya
benzerinin bulunduğu
Yan yana düzenlenmiĢ ve üzerinde diĢ ya da dengi bulunan iki çarkı
çevreleyen bir zincir ya da Ģerit içeren kaplinler
elastik metal lamel, elastik kol veya benzerlerini içeren, örneğin eksene
paralel veya radyal olarak düzenlenmiĢ, elemanların toplam yük ile
kollektif olrak kasılma yükü taĢıdığı
ara elemanların lastik veya benzeri malzemeden yapıldığı
her iki parçaya da bağlı olan çekme ya da itme bağlantıları içeren (3/64
öncelik taĢır)
bağlantıların veya ataĢmanlarının elastik olduğu
her iki kaplin parçasının radyal duvarlarıarasında düzenlenmiĢ elastik
elemanlar içeren
elemanların metalik olduğu, bobin biçiminde
elemanların lastik ya da benzeri malzemeden yapılmıĢ olduğu
bir kaplin parçasının içindeki deliklerde yerleĢik elastik elemanlar içeren
ve diğer kaplin parçasının üzerindeki pimleri çevreleyen
3/72 . .
3/74 . . .
3/76 . .
3/77. .
3/78 . .
3/79. . .
3/80 .
3/82 . .
3/84 .
kaplin parçalarına eksenel olarak aralıklı yerleĢtirilmiĢ ataĢmanları olan
(3/56 öncelik taĢır)
ara elemanın veya elemanların lastik ya da diğer esnek malzemeden
yapıldığı
bir kaplin parçasının bir kısmını çevreleyen ve diğer kaplin parçasının
bir yivi ile çevrelenmiĢ, eksen üzerinde merkezlenmiĢ bir elastik halka
Ģeklinde olan
halkanın metalik olduğu
elastik bir disk veya düz bir halka Ģeklinde olan, kaplin parçalarının
eksenine dik olarak düzenlenmiĢ, disk veya halkanın farklı noktalarının
her bir kaplin parçasına tutturulduğu, örneğin Hardy kaplinleri
disk veya halkanın metalik olduğu
bir akıĢkanın kullanıldığı (sürekli kaymaya izin veren akıĢkan kaplinleri
31/00'dan 35/00'a kadar)
bir kaplin elemanının pnömatik tüp biçiminde olduğu (benzeri
kavramalar 25/04)
Örtüler, örneğin muhafazalar, kapaklar; Buna göre özel olarak adapte
edilmiĢ szdırmazlık elemanları
5/00
Etki kaplinleri, yani sürülen elemanı alternatif olarak hızlandırıp
yavaĢlatan kaplinler
7/00
Kayma kaplinleri, Ģok emmek için aĢırı yükte kayan (esneyen mil
kaplinleri ile kombine olan 3/14; akıĢkan kayma kaplinleri 31/00'dan
35/00'a kadar)
sürtünmeli tip (aĢırı yükün kaplin basıncında bir azalma veya ayrılmaya
yol açtığı kaplinler için kavramalara ilgili gruplara bakınız)
kastanyola tipinde (tekrarlanan atalet enerjisinin biriktirilmesi ve sevk
edilmesi üzerine kurulu benzeri diĢliler F 16 H 33/08)
ara bilya veya makaraları olan
geçme ve çözülme arasında eksenel olarak hareket eden 5
geçme ve çözülme arasında radyal olarak hareket eden 5
7/02 .
7/04 .
7/06 . .
7/08 . . .
7/10 . . .
9/00
9/02 .
9/04 .
9/06 .
9/08 . .
9/10 . .
Ayrılma için emniyet elemanı olan kaplinler
ısıl yollardan, örneğin eriyen eleman 6
gerilme sonucu kopma ile 6
kesilme stresi sonucu kırılan 6
dönüş eksenini içine alan tek bir alan boyunda, örneğin miller üzerindeki
kesilme boyunları (9/10 öncelik taşır) 6
ayrılmadan sonra yeniden bağlanabilmeye imkan veren hareketli bir
parçası olan, örneğin emniyet kopma pimleri 6
Mekanik olarak çalıĢtırılan kavrama elemanları bulunan kavramalar (otomatik
kavramalar 41/00'dan 45/00'a kadar; harici kontrol 48/00)
11/00
11/02 .
11/04 . .
Elemanların birbirine geçen parçaları olan kavramalar
(senkronizasyon için düzenler 23/02)
kavramanın üstüne sabit olarak monte edilmiĢ bir eleman ile monte
edilen bir parçanın teması yoluyla ayrılan
kavrama elemanlarının sadece eksenel olarak hareket edebildiği
kavrama elemanlarının sadece eksenel hareketin dıĢında hareket ettiği,
örneğin döner kamalar
11/08 .
dönmeyen bir parçayı eksenel olarak hareket ettirerek (hareket ettirici
mekanizmalar ilgili grupların içinde)
11/10 . .
kavrama elemanlarının sadece eksenel olarak hareket edebildiği
11/12 . .
kavrama elemanlarının sadece eksenel hareketin dıĢında hareket ettiği
11/14 .
kavrama elemanlarının sadece eksenel olarak hareket edebildiği
(11/02, 11/08 öncelik taĢır) 5
11/16 .
kavrama elemanlarının sadece eksenel hareketin dıĢında hareket ettiği
(11/02, 11/08 öncelik taĢır) 5
13/00
Sürtünmeli kavramalar (senkronizasyon için düzenler 23/02)
13/02 .
kavramanın üstüne sabit olarak monte edilmiĢ bir eleman ile monte
edilen bir parçanın teması yoluyla ayrılan
13/04 .
bağlanacak millerin birinden en azından kısmen alınan kuvvet yoluyla
çalıĢması veya kavraması için yolları olan (otomatik kavramalar 43/00)
13/06 . .
kavrama elemanlarının sadece eksenel hareketin dıĢında hareket ettiği
(13/08, 13/12 öncelik taĢır)
13/08 .
bir dönüĢünün bir dram veya benzerini içerdiği, kemerin sonunda
çalıĢan ek bir kavraması olan -ya da olmayan-, bağlantılı parçalardan
kurulmuĢ olan helis bir kemer veya benzeri elemanlı (13/02 öncelik
taĢır; benzer volan kavramaları 41/20; benzer frenler 49/02)
13/10 .
bir dramın çevresiyle, tekerlek kenarıyla ya da benzeri ile ortak çalıĢan
kavrama elemanları olan (13/02'den 13/08 e kadar olanların önceliği
vardır, benzer frenler 49/00)
13/12 .
bir dramın veya benzerinin iç yüzeyiyle ortak çalıĢan genleĢebilir
kemerli ya da sargılı (13/02 öncelik taĢır; benzer frenler 51/02)
13/14 .
bir dramın veya benzerinin iç yüzeyiyle ortak çalıĢan dıĢarıya doğru
hareket edebilen kavrama elemanları olan (13/02, 13/06, 13/12 öncelik
taĢır; benzer frenler 51/00)
13/16 . .
radyal olarak hareket edebilen dilimler Ģeklinde
13/18 . .
bağlanmıĢ veya ayrı ayrı pivotlanmıĢ dilimler Ģeklinde
13/20 .
bir dram veya tekerlek kenarının hem çevresiyle hem de iç yüzeyiyle
ortak çalıĢan kavrama elemanları ile (benzer frenler 53/00)
13/22 .
eksenel olarak hareket edebilen kavrama elemanları ile (benzer frenler
55/00)
13/24 . .
konik sürtünme yüzeyleri ile
13/26 . . .
her eksenel hareket edebilen elemanın eksenel olarak yerleĢtirilmiĢ bir
elemana karĢı bastırıldığı
13/28 . . . . çalıĢan yuva veya denk eleman ile basınç elemanının arasındaki etkili
kuvveti arttırmak için yolları olan
13/30 . . . . . kavrama basıncının sadece yaylar yoluyla elde edildiği
13/32 . . .
iki ya da daha fazla eksenel olarak hareket edebilen elemanın eksenel
olarak yerleĢtirilmiĢ bir elemana bir yandan bastırıldığı
13/34 . . . . çalıĢan yuva veya denk eleman ile basınç elemanının arasındaki etkili
kuvveti arttırmak için yolları olan
13/36 . . . . . kavrama basıncının sadece yaylar yoluyla elde edildiği
13/38 . .
düz kavrama yüzeyleri olan, örneğin diskler
13/40 . . .
her eksenel hareket edebilen elemanın eksenel olarak yerleĢtirilmiĢ bir
elemana karĢı bastırıldığı
11/06 . .
çalıĢan yuva veya denk eleman ile basınç elemanının arasındaki etkili
kuvveti arttırmak için yolları olan
13/44 . . . . . kavrama basıncının sadece yaylar yoluyla elde edildiği
13/46 . . .
birinin sürülen tarafa diğerinin de süren tarafa tutturulduğu iki adet
eksenel hareket edebilen elemanın eksenel olarak yerleĢtirilmiĢ bir
elemana bir yandan bastırıldığı
13/48 . . . . çalıĢan yuva veya denk eleman ile basınç elemanının arasındaki etkili
kuvveti arttırmak için yolları olan
13/50 . . . . . kavrama basıncının sadece yaylar yoluyla elde edildiği
13/52 . . .
Birden fazla lameli bulunan kavramalar
13/54 . . . . çalıĢan yuva veya denk eleman ile basınç elemanının arasındaki etkili
kuvveti arttırmak için yolları olan
13/56 . . . . . kavrama basıncının sadece yaylar yoluyla elde edildiği
13/58 .
Detaylar
13/60 . .
Kavrama elemanları (sürtünme astarları veya buna bağlı ataĢmanlar
69/00)
13/62 . . .
Kavrama kemerleri; kavrama pabuçları; kavrama dramları (fren
kemerleri, fren pabuçları, fren dramları 65/00)
13/64 . . .
Kavrama plakaları; Kavrama lamelleri (fren plakaları, fren lamelleri
65/12)
13/66 . . . . konik Ģekilli
13/68 . . . . Plaka veya lamellerin mesnetlerine tutturulması
13/69. . . . yaylı lamellerin tutturulması için ekler
13/70 . .
Basınç elemanları, örneğin kavrama plakaları veya lamelleri için basınç
plakaları; Basınç plakaları için kılavuzlama düzenleri
13/71 . . .
kavrama basıncının sadece yaylar yoluyla elde edildiği
13/72 . .
Soğutma ile ilgili özellikler
13/74 . .
yağlama ile ilgili özellikler
13/75 . .
Ayar ile ilgili özellikler, örneğin gevĢeklik ayarı
13/76 .
diğer aktarma organlarını da içine almak üzere özel olarak adapte
edilmiĢ, yani kavrama parçalarında en azından birisinin diğer bir
fonksiyonunun daha olduğu, örneğin bir kasnağın diski olan
13/42 . . . .
15/00
Kamalı bilyaları veya makaraları ya da diğer kama Ģeklinde
ayrılabilen kavrama elemanları olan kavramalar (volanlar, volan
kavramaları 41/00)
17/00
Birisinin diğerinin çevresinde yer aldığı ve kavrama elemanlarının
temas yüzeylerinin eksantrikliği sayesinde sürüĢün aktarıldığı
kavramalar
19/00
Aksi belirtilmediği müddetçe mekanik olarak çalıĢtırılan kavrama
elemanları olan kavramalar
21/00
Birden fazla mekanik olarak çalıĢtırılan kavrama içeren sistemler
(senkronizasyon için 23/04)
üç ya da daha fazla mili veya aktarma organını farklı yollardan birbirine
bağlamak için (sonsuz raylı araçlarda B 62 D)
21/02 .
21/04 . .
21/06 . .
21/08 .
23/00
23/02 .
23/04 . .
23/06 . . .
23/08 . .
23/10 . .
23/12 .
23/14 . .
bir milin birkaç döner aktarım organı, örneğin diĢli taĢıdığı, ve herbirinin
mile aktarım organının göbeği ile mil arasındaki bir kavrama elemanı ya
da elemanları ile bağlandığı
en azından iki süren milin ya da sürülen milin eĢ merkezli olduğu
Ġki mili sadece tüm kavramalar kavrama yaptığında birbirine bağlayan
seri olarak düzenlenmiĢ kavramalar (13/08, 13/12 öncelik taĢır)
Belli bir tip için özel olmayan mekanik olarak çalıĢtırılan
kavramaların detayları
Güç ile çalıĢtırılan kavramalar için de senkronizasyon için düzenler
(kavrama elemanlarının birbirine geçen parçalarının geçmeyi
kolaylaĢtırıcı Ģekil ya da montajları 11/08)
ek bir sürtünmeli kavraması olan
senkronizasyon öncesinde ana kavramanın geçmesini önlemek üzere
bir kesici mekanizma
kavrama elemanını sadece senkronizasyon durumunda bırakan bir
kesici mekanizmalı (ek bir sürtünmeli kavrama ile kombine halde
23/06)
kavrama elemanları aynı hızda hareket ettiği zaman otomatik olarak
kavramayı gerçekleĢtiren: Senkronizasyonu belirten
kavramanın dıĢında düzenlenmiĢ mekanik kavrama çalıĢtırıcı
mekanizmalar (kombine kavramalar için özel 21/00, senkronizasyon için
özel mekanizmalar 23/02)
Kavramanın çalıĢtırdığı yuvalar; Kavramanın çalıĢtırdığı yuvalara
doğrudan bağlanmıĢ olan çalıĢtırıcı elemanlar
Mekanik olarak çalıĢtırılmayan kavramalar (senkronizasyon için düzenler 23/02;
akıĢkan kavramaları 31/00'dan 39/00'a; otomatik kavramalar 41/00'dan 45/00'a; harici
kontrol 48/00; dinamo elektrik kavramalar H 02 K 49/00; elektrostatik yakalama
kullanan kavramalar H 02 N 13 / 00 )
AkıĢkan çalıĢtırmalı kavramalar
çalıĢtırma veya kavramanın en azından bağlanacak millerden birinden
elde edilen kuvvet ile sağlandığı
25/04 .
akıĢkanın elastik bir kavrama elemanını çalıĢtırdığı, örneğin bir diyafram
veya pnömatik tüp (25/02 öncelik taĢır, pnömatik tüp kullanan kavrama
3/82)
25/06 .
akıĢkanın kavrama içinde yer alan bir pistonu çalıĢtırdığı (25/02 öncelik
taĢır)
25/061 . .
kavramada birbirine geçen kavrama elemanları olan
25/062 . .
kavramada sürtünme yüzeyleri olan
25/063 . . . kavrama elemanlarının eksenel olarak hareket ettiği
25/0632 . . . konik sürtünme yüzeyleri olan, örneğin koni kavramalar 5
25/0635. . . . düz sürtünme yüzeyleri olan, örneğin diskler 5
25/0638 . . . . .
ikiden fazla diski olan, örneğin çoklu lamelli 5
25/064 . . . . sürtünme yüzeyinde yivleri olan
25/065 . . . kavrama elemanlarının en azından bir radyal bölümü olan harekete
sahip olduğu
25/08 .
akıĢkan tarafından hareket eden elemanın bir kavrama elemanı ile
birlikte dönmediği (25/02 öncelik taĢır)
25/00
25/02 .
25/10 .
25/11
25/12 .
25/14
AkıĢkan tarafından hareket ettirilen birçok kavraması olan kavrama
sistemleri (araçlara kavramaların montesi veya kavrama düzenleri B 60
K 17/00)
(48/02'ye transfer edilmiştir)
Daha önce ifade edilen tiplerden birisine özel olmayan detaylar
(48/02'ye transfer edilmiştir)
Manyetik olarak çalıĢtırılan kavramalar; Buna bağlı olan kontrol ve
elektrik devreleri (manyetize edilebilen parçacıkları olan kavramalar
37/02; harici kontrol için devreler 48/00) 2
27/01 .
sabit mıknatısları olan
27/02 .
kavrama içinde yer alan elektromıknatıslar, yani toplama halkaları ile
27/04 . .
eksenel olarak hareket edebilen sürtünme yüzeyleri ile
27/06 . . .
akıntı içinde düzenlenmiĢ sürtünme yüzeyleri ile
27/07 . . . . kavrama plakaları veya kavrama lamellerini yapısal özellikleri
27/08 . . .
akıntının dıĢında düzenlenmiĢ sürtünme yüzeyleri ile
27/09 . .
birbirine geçen diĢleri veya diĢlileri olan
27/10 .
kavrama elemanı ile birlikte dönmeyen bir elektromıknatısı olan, yani
toplama halkaları olmayan
27/102 . .
radyal olarak hareket edebilen kavrama elemanları olan (27/105 öncelik
taĢır) 5
27/105 . .
silindirik bir kavrama yüzeyi ile ortak çalıĢan helis bir kemer ye de denk
bir elemanı olan 5
27/108 . .
eksenel olarak hareket eden kavrama elemanları olan 5
27/11 . . .
konik sürtünme yüzeyleri olan, örneğin koni kavramalar 5
27/112 . . . düz sürtünme yüzeyleri olan, örneğin diskler 5
27/115 . . . . ikiden fazla diski olan, örneğin çoklu lamelli 5
27/118 . .
birbirine geçen diĢleri veya diĢlileri olan 5
27/12 .
Elektromanyetik olarak hareket ettirilen birden fazla kavraması olan
kavrama sistemleri
27/14 .
Detaylar
27/16
(48/06'ya transfer edilmiştir)
27/00
28/00
Elektriki olarak çalıştırılan kavramalar (elektromıknatıs yoluyla
doğrudan çalıştırılan kavramalar 27/00) 6
29/00
Hem akışkan hem de manyetik veya hem akışkan hem de elektrik
ile çalıştırılan kavramalar ya da kavrama sistemleri 6
Güç aktarım yolu olarak akıĢkan veya yarı akıĢkanın bulunduğu kavramalar
veya kaplinler (akıĢkan diĢliler F 16 H 39/00'dan F 16 H 49/00'a kadar)
31/00
31/02 .
31/04 .
31/06 .
31/08 .
Volumetrik tipte pompalama seti olan, yani her turda önceden
belirlenmiĢ bir hacimde sıvının geçtiği akıĢkan kaplinleri veya
kavramaları
silindirlerin içinde çalıĢan pistonlar veya tulumba silindirleri olan
pompalar kullanan
diĢli pompa kullanan
daha önce belirtilen tiplerden farklı tipte pompa kullanan
Kayma kontrollu
33/00
33/02 .
33/04 . .
33/06 .
33/08 . .
33/10 . . .
33/12 . . . .
33/14 . . .
33/16 . .
33/18 .
33/20 . .
35/00
35/02 .
37/00
37/02 .
Hidrokinetik tipte döner akıĢkan kaplinleri veya kavramaları
çalıĢma devresindeki sıvı akıĢını değiĢtirerek kontrol eden ve aynı
zamanda tamamen dolu bir çalıĢma devresini sağlayan
kanatçıkların pozisyonlarıı değiĢtirerek
çalıĢma devresindeki sıvı miktarını değiĢtirerek kontrol eden
akıĢkan kaplini içinde yer alan cihazlar ile, uzaktan kontrollu veya
kontrolsuz olarak
kontrol edilebilir ikmal ve deĢarj açıklıkları içeren
kendinden çalıĢan valfler sayesinde otomatik olarak kontrol edilen
kaydırılabilir veya ayarlanabilir kepçeler içeren
kaplin veya kavramanın dıĢından düzenlenmiĢ yollar ile (böyle yolların
araçlara montesi B 60 K 23/00, örneğin B 60 K 23/02)
Detaylar (akıĢkan diĢlilerine de uygulanabilir F 16 H 41/24)
Fonksiyonuna göre çarkların, kanatçıkların veya kanalların Ģekilleri
Kavramanın baskın olarak akıĢkanın yapıĢması yoluyla sağlandığı
akıĢkan kavramaları (37/00 öncelik taĢır)
Döner çalıĢma odaları ve döner rezervuarları olan, örneğin bir kaplin
parçası içinde 5
Küçük parçacıklar içeren bir ortam içerisinden sürüĢün aktarıldığı
kavramalar, örneğin santrifüj olarak hıza cevap veren
parçacıkların manyetize edilebildiği
39/00
31/00'dan 37/00'a kadar olan gruplardan iki ya da daha fazlasına
göre kaplinlerin kavramaları
Volanlar veya volan kavramaları; Otomatik kavramalar (31/00'dan 39/00'a kadar
olanlaröncelik taĢır)
Volanlar veya volan kavramaları (kontra pedal Ģeklinde kontrol edilen
bisiklet frenleri B 62 L 5/00)
41/02 .
avare kasnağın üstündeki bir parçanın veya avare kasnağın
kavramasının sabit olarak montelenmiĢ bir eleman ile teması yoluyla
ayrılan
41/04 .
sürülen ve süren elemanlarıkilitlemek için bir kavrama ile kombine halde
(41/02, 41/24 öncelik taĢır)
41/06 .
bir içi ve bir dıĢ yüzey arasında kamalı ara kavrama elemanları olan
41/02, 41/24 öncelik taĢır)
41/061 . .
eksenel bir bölümü olan hareket ile ara elemanların kamalandığı 6
41/063 . .
içi veya dış yüzeyler boyunca pivotlanmadan veya dönmeden hareket
ederek ara elemanların kamalandığı (41/061 öncelik taşır) 6
41/064 . .
ara elemanların dönerek kamalandığı ve dairesel kesit alana sahip
olduğu, örneğin bilyalar (41/061 öncelik taşır) 6
41/066 . . . her elemanın aynı ölçüde olduğu ve sadece iki yüzeyden bir tanesinin
silindirik olduğu 6
41/067 . . . . dönüş eksenini daire içine alan ayrı bir kafes ile elemanların
dağıtıldıkları 6
41/069 . .
ara elemanların pivotlanarak veya sallanarak kamalandığı, örneğin fren
takozları(41/061 öncelik taşır) 6
41/07 . . .
iki silindirik yüzey arasında 6
41/08 . .
avare kasnağın hareketini değiĢtirmek için imkan sağlayan
41/10 . . .
kendinden çalıĢan geri dönme hareketi ile
41/12 .
diĢler, diĢli çarklar veya benzerleri ile ortak çalıĢan menteĢeli kastanyola
(41/02, 41/24 öncelik taĢır)
41/14 . .
kastanyolanın etkili stroğunun ayarlanabilir olduğu
41/16 . .
hareketin geri döndürülebilir olduğu
41/18 .
menteĢelenmemiĢ kollu (41/02, 41/24 öncelik taĢır)
41/20 .
genleĢebilen veya sıkıĢabilen kıskaç halkası veya kemeri olan (41/02,
41/24 öncelik taĢır)
41/22 .
kavrama halkası veya diskinin çalıĢan elemanların arasındaki kayıp
hareketin sonucunda eksenel olarak kaydırıldığı (41/02, 41/24 öncelik
taĢır)
41/24 .
özel olarak bisikletler için adapte edilmiĢ
41/26 . .
hareketi değiĢtirmek için imkan sağlayan
41/28 . .
ara kamalı kavrama elemanları olan
41/30 . .
diĢler, diĢli çarklar veya benzerleri ile ortak çalıĢan menteĢeli kastanyola
41/32 . .
menteĢelenmemiĢ kollu
41/34 .
genleĢebilen veya sıkıĢabilen kıskaç halkası veya kemeri olan
41/36 .
kavrama halkası veya diskinin .alıĢan elemanların arasındaki kayıp
hareketin sonucunda eksenel olarak kaydırıldığı
41/00
İçeriden kontrollu otomatik kavramalar (iki eş eksenli mil arasındaki
ilişkiyi değiştiren 3/10; volanlar, volan kavramaları 41/00; kavramaların
dışarıdan kontrolu 37/00) 6
43/02 .
tamamiyle mekanik olarak çalıĢtırılan
43/04 . .
açısal hız ile kontrol edilen (43/24 öncelik taĢır; küçük parçacıklar içeren
bir ortam içerisinden sürüĢün aktarıldığı kavramalar 37/00)
43/06 . . .
santrifüjlü ağırlıkların hareketli bir basınç halkasını veya benzerini
eksenel olarak çalıĢtırdığı
43/08 . . . . basınç halkasının sürtünme plakalarını, konilerini veya benzeri eksenel
hareket edebilen sürtünme yüzeylerini çalıĢtırdığı
43/09 . . . . . santrifüjlü ağırlıkların taĢıyıcısının durdurulabildiği
43/10 . . . . . santrifüjlü ağırlıkların doğrudan basınç halkasına etki ettiği, basınç
halkası için diğer hiç bir çalıĢtırma mekanizmasının olmadığı
43/12 . . . . . santrifüjlü ağırlıkların çalıĢtıma mekanizmasının üstünde etki ettiği veya
onun bir parçası olduğu ve basınç halkasının bu ağırlıklardan bağımsız
olarak da çalıĢtırılabildiği
43/14 . . .
santrifüjlü ağırlıkların en azından bir radyal bölümü olan yönde kavrama
elemanlarının üzerinde etki ettiği; santrifüjlü ağırlıkların kendilerinin
kavrama elemanı oldukları
43/16 . . . . kavrama elemanlarının birbirine geçen parçalarının olduğu
43/18 . . . . sürtünmeli kavrama elemanları olan
43/20 . .
tork ile kontrol edilen, örneğin aĢırı yük kavramaları, kaydırma
kavramaları, torkun kavrama basıncını değiĢtirdiği yolları olan 5
43/202 . . . kastanyola tipi (kastanyola tipi kaydırma kavramaları 7/04) 5
43/204 . . . . ara bilyaları veya makaraları olan 5
43/206 . . . . . kavrama ve bırakma arasında eksenel olarak hareket eden 5
43/208 . . . . . kavrama ve bırakma arasında radyal olarak hareket eden 5
43/21 . . .
sürtünme elemanları ile
43/22 . .
hem hız hem de tork ile kontrol edilen
43/24 . .
açısal hızın artması veya azalması ile kontrol edilen
43/25 . .
ısıya cevap veren elemanlar ile kontrol edilen
43/26 . .
belirli bir açısal pozisyonda çalıĢan veya belli sayıda dönüĢten sonra
bırakan (sabit mesnetler ile çalıĢan 11/02, 13/02, 15/00, dönme
hareketini taĢıyan hız değiĢimi veya geri çevirme diĢlileri ile kontrol F 16
H 59/00'dan F 16 H 63/00'a kadar)
43/28 .
akıĢkan basıncı ile çalıĢan
43/284 . .
açısal hız ile kontrol edilen
43/286 . .
tork ile kontrol edilen
43/30 .
Çoklu otomatik kavramalı sistemler
43/00
45/00
Otomatik kavramalar ile kombine volanlar veya volan kavramaları
47/00
AĢağıdaki grupların en azından ikisinde gruplanmıĢ tiplerde
kavrama sistemleri, kavramalar veya kaplinler, ilgili cihazlar:
1/00'dan 9/00'a; 11/00'dan 23/00'a; 25/00'dan 29/00'a; 31/00'dan
39/00'a; 41/00'dan 45/00'a.
en azından birinin bir kaplin olduğu (kavrama parçalarının elastik
ataĢmanları için kavramalar ile ilgili gruplara bakınız)
47/02 .
47/04 .
47/06 .
en azından birinin bir volan olduğu (47/02, 47/06 öncelik taĢır; volanın
süren ve sürülen elemanlarını kilitlemek için kavrama ile kombine halde
bulunan volanlar 41/04, 41/26)
en azından birinin güç aktarım ortamı olarak akıĢkan veya yarı akıĢkan
bulunan tipte bir kavrama olduğu
Not
48/00'dan 48/12'ye kadar olan gruplara 101:00'dan 113:00'a kadar olan
grupların endeks kodlarını da eklemek gerekmektedir. Endeks kodları
bağlantısız olmalıdır. 6
48/00
Kavramaların harici olarak kontrolu 6
Not
Bu grup çalıştırılmayı içermez, bu konu 11/00'dan 29/00'a kadar olan
gruplarda kapsanmıştır. 6
48/02 .
48/04 . .
48/06 .
48/08 . .
48/10 . .
48/12 . .
Akışkan basıncı ile kontrol 6
kuvvet takviyesi sağlayan 6
Elektriki veya elektronik yollardan kontrol, örneğin akışkan basıncı 6
Çalıştırma esnasında kavramayı başlatmak üzere düzenleyen 6
İstenmeyen şekilde veya emniyetsiz kavramayı önleyen 6
Sürülen akslar arasında tork aktarımının kontrolu 6
Frenler (genel olarak araçlar için elektrodinamik fren sistemleri B 60 L; dinamo
elektriki frenler H 02 K)
49/00
49/02 .
49/04 . .
49/06 . .
49/08 .
49/10 . .
49/12 . .
49/14 .
49/16 .
49/18 .
49/20 .
49/22 . .
51/00
51/02 .
51/04 . .
51/06 . .
51/08 .
51/10 .
51/12 . .
51/14 . .
51/16 .
51/18 . .
51/20 . . .
51/22 . . . .
Bir dramın çevresi, tekerleğin kenarı veya benzeri ile ortak çalıĢan
bir frenleme elemanı olan frenler (benzeri kavramalar 13/10)
helis bir kemer veya bir ya da daha fazla dönüĢlü bir bobin Ģeklinde,
kemerin veya kasılan elemanın gerginliği ile frenleme kuvvetinin arttığı
veya artmadığı (benzeri kavramalar 13/08)
mekanik olarak çalıĢtırılan
akıĢkan yoluyla çalıĢtırılan
yaklaĢık 360 boyunca çevreleyen bir kemer Ģeklinde
mekanik olarak çalıĢtırılan (kendinden sıkıĢan 49/20)
akıĢkan yoluyla çalıĢtırılan
akıĢkan basıncının değiĢimi ile çalıĢan akıĢkan dolu genleĢebilen bir
eleman Ģeklinde
Ġki fren bloğu olan frenler (kendinden sıkıĢan 49/20)
Üç ya da daha fazla fren bloğu olan frenler (kendinden sıkıĢan 49/20)
Kendinden sıkıĢan frenler (helis bir kemer veya bir ya da daha fazla
dönüĢlü bir bobin Ģeklinde 49/02)
frenin etkisini baĢlatan veya arttıran ek bir sürtünme elemanı ile
Bir dramın iç yüzeyi ya da benzeri ile ortak olarak çalıĢan dıĢa
doğru hareket edebilir frenleme elemanları olan frenler (benzeri
kavramalar 13/14)
bir ya da daha fazla çevresel kemer Ģeklinde (benzeri kavramalar
13/12)
mekanik olarak çalıĢtırılan
akıĢkan yoluyla çalıĢtırılan
akıĢkan dolu genleĢebilen bir eleman Ģeklinde
sadece radyal olarak hareket edebilen fren pabuçları Ģeklinde
mekanik olarak çalıĢtırılan
akıĢkan yoluyla çalıĢtırılan
sabit veya sabite yakın bir eksende pivotlanmıĢ fren pabuçları Ģeklinde
(kendinden sıkıĢan 51/46)
iki fren pabucu ile
pivotlarından zıt yönlere doğru uzanan
mekanik olarak çalıĢtırılan
51/24 . . . .
51/26 . . .
51/28 . . . .
51/30 . . . .
51/32 . .
51/34 . . .
51/36 . . . .
51/38 . . . .
51/40 . . .
51/42 . . . .
51/44 . . . .
51/46 .
51/48 . .
51/50 . . .
51/52 . . .
51/54 . .
51/56 . . .
51/58 . . .
51/60 . .
51/62 . . .
51/64 . . .
51/66 . .
51/68 . . .
51/70 . . .
53/00
akıĢkan yoluyla çalıĢtırılan
pivotlarından aynı yöne doğru uzanan
mekanik olarak çalıĢtırılan
akıĢkan yoluyla çalıĢtırılan
üç ya da daha fazla fren pabucu ile
pivotlarından zıt yönlere doğru uzanan
mekanik olarak çalıĢtırılan
akıĢkan yoluyla çalıĢtırılan
pivotlarından aynı yöne doğru uzanan
mekanik olarak çalıĢtırılan
akıĢkan yoluyla çalıĢtırılan
Pivotlu fren pabuçları olan kendinden sıkıĢan frenler
iki adet bağlantılı veya doğrudan birbirini etkileyen fren pabuçları
mekanik olarak çalıĢtırılan
akıĢkan yoluyla çalıĢtırılan
üç ya da daha dazla fren pabucu olan ve en azından iki tanesinin
bağlantılı veya doğrudan birbirini etkilediği
mekanik olarak çalıĢtırılan
akıĢkan yoluyla çalıĢtırılan
fren pabucunun kama etkisi yaptığı, örneğin fren pabucunun fren dramı
ile bir sabit parça arasına kama gibi girdiği
mekanik olarak çalıĢtırılan
akıĢkan yoluyla çalıĢtırılan
çalıĢtırılmıĢ bir fren pabucunun taĢınarak diğer bir fren pabucunu
çalıĢtırmak üzere bir elemana geçtiği
mekanik olarak çalıĢtırılan
akıĢkan yoluyla çalıĢtırılan
Bir dramın, tekerlek kenarının veya benzerinin hem çevresi ile hem
de iç yüzeyi ile ortak çalıĢan frenleme elemanları olan frenler
(benzeri kavramalar 13/20)
Eksenel yönde birbirine bastırılan radyal frenleme yüzeyleri olan
frenler, örneğin disk frenler (benzeri kavramalar 13/38)
55/02 .
eksenel hareketli disklerin eksenel olarak yerleĢtirilmiĢ döner
elemanlara bastırıldığı
55/04 . .
dram veya silindirlerin radyal duvarlarına doğru diskleri birbirinden
uzaklaĢtırarak
55/06 . . .
kendinden sıkıĢma hareketi olmadan
55/08 . . . . Mekanik olarak çalıĢtırılan frenler
55/10 . . . . Frenin içinde veya üstünde düzenlenmiĢ bir akıĢkan basınç cihazı ile
çalıĢtırılan frenler
55/12 . . . . . frenle eĢ eksenli olan akıĢkan dolu genleĢebilir bir esnek eleman içeren
55/14 . . .
kendinden sıkıĢma hareketi olan, örneğin ortak çalıĢan helis yüzeyler
veya bilyalar ile eğimli yüzeyler yoluyla
55/15 . . . . fren kemerleri veya fren pabuçları ile baĢlatılan
55/16 . . . . Mekanik olarak çalıĢtırılan frenler
55/18 . . . . Frenin içinde veya üstünde düzenlenmiĢ bir akıĢkan basınç cihazı ile
çalıĢtırılan frenler
55/20 . . . . . frenle eĢ eksenli olan akıĢkan dolu genleĢebilir bir esnek eleman içeren
55/00
hareketli frenleme elemanları arasına eksenel olarak yerleĢtirilmiĢ bir
dönen disk sıkıĢtırarak, örneğin hareketli fren diskleri
55/224 . . . frenleme elemanları için ortak bir çalıĢtırma elemanı olan 5
55/225 . . . . frenleme elemanlarının fren yastıkları olduğu 5
55/2255 . . . . .
ortak çalıĢtırma elemanının pivotlandığı 5
55/226 . . . . .
ortak çalıĢtırma elemanının eksenel olarak hareket ettirildiği 5
55/2265 . . . . . .
eksenel hareketin bir ya da daha fazla pim ile yönlendirildiği 5
55/227 . . . . . . .
iki pim ile 5
55/228 . . . her yan için ayrı bir çalıĢtırma elemanı olan
55/24 .
birden fazla eksenel olarak hareket edebilen diskin, lamelin veya
yastığın bir taraftan eksenel olarak yerleĢtirilmiĢ bir elemana bastırıldığı
55/26 . .
kendinden sıkıĢma hareketi olmayan
55/28 . . .
Sadece tek bir dönen diski olan
55/30 . . . . mekanik olarak çalıĢtırılan
55/31 . . .
bir ara kaldırıcı ile
55/32 . . . . frenin içinde veya üstünde düzenlenmiĢ bir akıĢkan basınç cihazı ile
çalıĢtırılan
55/33 . . . . . bir ara kaldırıcı ile
55/34 . . . . . frenle eĢ eksenli olan akıĢkan dolu genleĢebilir bir esnek eleman içeren
55/36 . . .
Yan yana yerleĢmiĢ durumda birden fazla dönen diski olan frenler
55/38 . . . . mekanik olarak çalıĢtırılan
55/40 . . . . frenin içinde veya üstünde düzenlenmiĢ bir akıĢkan basınç cihazı ile
çalıĢtırılan
55/41 . . . . . bir ara kaldırıcı ile
55/42 . . . . . frenle eĢ eksenli olan akıĢkan dolu genleĢebilir bir esnek eleman içeren
55/44 . . .
dönen kısmın, merkezi plakaların etrafında eĢ merkezli olarak
yerleĢtirilmiĢ merkezi plakalar ve halka Ģeklindeki plakalar içerdiği
55/46 . .
kendinden sıkıĢma hareketi olan
55/48 . . .
disklerin veya yastıkların mesnetlerine göre, kendinden sıkıĢma
hareketini oluĢturan küçük bir açısal harekete sahip olduğu
55/50 . . .
kendinden sıkıĢma hareketini oluĢturan, değiĢik tiplerde olabilen yedek
sürtünme yüzeyleri olan
55/22 . .
57/00
57/02 .
57/04 .
57/06 .
Sıvı dirençli frenler; Hava dirençli frenler
akıĢkan tarafından frenlenen kanatçık ya da benzeri elemanları olan
yönlendirilmiĢ bir akıĢ sağlayan kanatçıkları olan, örneğin Fottinger tipi
akıĢkanı sirküle eden bir pompa içeren ve frenlemenin sirkülasyonun
kısılması ile oluĢtuğu
59/00
Kendinden çalıĢan frenler, örneğin önceden belirlenmiĢ bir hızda
çalıĢmaya baĢlayan
yay gerilmeli ve mekanik, akıĢkan veya elektromanyetik yollardan
boĢaltılmak üzere adapte edilmiĢ
59/02 .
61/00
Absorbe edilen enerjiyi kullanım için uygun hale dönüĢtüren
araçları olan frenler (57/00 öncelik taĢıır)
63/00
Aksi belirtilmediği müddetçe frenler; Daha önceden belirtilmiĢ
tiplerden birden fazlasının kombinasyonu olan frenler (kendinden
sıkıĢma için yedek elemanları olan frenler 49/22, 51/66, 55/50)
Kısımlar veya detaylar (kavramalar için benzer elemanlar 13/58)
Frenleme elemanları; Buna göre monte (sürtünme kaplamaları veya
buna göre ataĢmanı 69/00)
65/04 . .
KayıĢlar, pabuçlar, yastıklar; Bunlar için pivotlar veya destek elemanları
 5
65/06 . . .
dıĢtan geçmeli frenler için
65/08 . . .
içten geçmeli frenler için
65/09 . . . . Bunlar için pivotlar veya destek elemanları 2
65/092 . . . eksenel olarak geçen frenler için, örneğin disk frenler 5
65/095 . . . . Bunlar için pivotlar veya destek elemanları 5
65/097 . . . . . Yastıklar ile destek elemanları arasında yer alan esnek elemanlar 5
65/10 . .
DıĢtan veya içten geçmeli frenler için dramlar
65/12 . .
Diskler; Disk frenler için dramlar
65/14 .
Frenler için çalıĢtırma mekanizmaları; Önceden belirlenmiĢ bir konumda
çalıĢmayı baĢlatmak için araçlar (fren kontrol sistemleri, buna göre
parçalar B 60 T)
65/16 . .
frenin içinde veya üstünde düzenlenmiĢ
65/18 . . .
elemanları birlikte çekmek için adapte edilmiĢ
65/20 . . . . bir akıĢkan basınçlı cihaz içeren
65/21 . . . . elektrik veya manyetik yollardan çalıĢan 2
65/22 . . .
elemanları birbirinden uzaklaĢtırmak üzere bastıracak Ģekilde adapte
edilmiĢ
65/24 . . . . bir akıĢkan basınçlı cihaz içeren
65/26 . . . . . akıĢkan dolu bir esnek eleman Ģeklinde
65/27 . . . . elektrik veya manyetik yollardan çalıĢan 2
65/28 . .
frenden ayrı olarak düzenlenmiĢ
65/30 . . .
mekanik olarak çalıĢan
65/32 . . .
akıĢkan yoluyla çalıĢan
65/34 . . .
elektrik veya manyetik yollardan çalıĢan (elektrostatik çekim gücü
kullanan tutma cihazları H 02 N 13/00) 2
65/35 . . . . sabit bir mıknatıs içeren
65/36 . . .
hem akıĢkan hem de elektrik yoluyla çalıĢan
65/38 .
GevĢeklik ayarları
65/40 . .
mekanik
65/42 . . .
otomatik olmayan
65/44 . . . . doğrudan lineer ayar yoluyla (65/46, 65/48 öncelik taĢır)
65/46 . . . . vida diĢi ve somunlu
65/48 . . . . eksantrik veya helis gövdeli
65/50 . . . . fren kontrol sisteminin iki eĢ merkezli parçasının açısal ayarı için
65/52 . . .
aĢırı oynamayı ayarlamak için tek yönde kendinden hareketli
65/54 . . . . doğrudan lineer ayar yoluyla (65/56, 65/58 öncelik taĢır)
65/56 . . . . vida diĢi ve somunlu
65/58 . . . . eksantrik veya helis gövdeli
65/60 . . . . fren kontrol sisteminin iki eĢ merkezli parçasının açısal ayarı için
65/62 . . .
aĢırı ve yetersiz oynamayı ayarlamak için iki yönde de kendinden
hareketli
65/64 . . . . doğrudan lineer ayar yoluyla (65/66, 65/68 im önceliği vardır)
65/66 . . . . vida diĢi ve somunlu
65/68 . . . . eksantrik veya helis gövdeli
65/00
65/02 .
65/70 . . . .
65/72 . .
65/74 . . .
65/76 . . .
65/78 .
65/80 . .
65/807 . . .
65/813 . . .
65/82 . .
65/827 . . .
65/833 . . .
65/84 . .
65/847 . . .
65/853 . . .
fren kontrol sisteminin iki eĢ merkezli parçasının açısal ayarı için
hidrolik
tek yönde kendinden hareketli
iki yönde de kendinden hareketli
Soğutma ile ilgili özellikler
dıĢtan geçmeli frenler için
açık soğutma sistemli, örneğin hava ile soğutulan 2
kapalı soğutma sistemli 2
içten geçmeli frenler için
açık soğutma sistemli, örneğin hava ile soğutulan 2
kapalı soğutma sistemli 2
disk frenler için
açık soğutma sistemli, örneğin hava ile soğutulan 2
kapalı soğutma sistemli 2
66/00
ÇalıĢma Ģartlarını izlemek üzere düzenler, örneğin aĢınmayı,
sıcaklığı
AĢınmayı belirten aparatlar
66/02 .
67/00
67/02 .
67/04 . .
67/06 . .
69/00
69/02 .
69/04 .
71/00
71/02 .
71/04 .
Kaplinler ile frenlerin kombinasyonları; Kavramalar ile frenlerin
kombinasyonları (71/00 öncelik taĢır; kaplinler ile kavramaların
kombinasyonları 47/02; bu kombinasyonların kontrolu B 60 K 41/00,
örneğin B 60 K 41/24) 2
Kavrama - fren kombinasyonları
akıĢkan ile çalıĢan
elektromanyetik olarak çalıĢan
Sürtünme kaplamaları; Buna göre ataĢmanı; Ortak etki eden
sürtünme malzemeleri veya yüzeyleri (kavrama elemanları 13/60;
frenleme elemanları 65/02)
Kaplamaların yapıları (kimyasal yönleri için ilgili sınıflara bakınız)
Kaplamların ataĢmanı
Elemanları önceden belirlenmiĢ bir konumda hareketsiz bırakan
mekanizmalar (kavramalarla kombine veya kontrol eden halde 43/26;
önceden belirlenmiĢ bir konumda frenlerin çalıĢmasını baĢlatmak için
araçlar 65/14; çalıĢma sonrası elemanları emniyet altına almak için
araçlar F 16 B 1/02 )
nihai hareketi üretmek için yedek araçlar içeren
birden fazla pozisyon arasından seçim yapmak için imkan tanıyan
(71/02 öncelik taĢır)
48/00 grubu ile ilgili olarak,kavrama veya kavrama sistemlerine kontrol girdileri
üzerine endeksleme şeması. Endeks kodları bağlantısız olmalıdır. 6
Not
Değişik tipteki endeks kodlarının uygulanması ve sunumu ile ilgili
kuralları ortaya koyan Kılavuzun IV. Bölümüne dikkat edilmelidir. 6
101:00
Hız değiştirme veya dişlieri geri çevirme için seçici aparat 6
103:00
103:02 .
103:04 .
Tork veya tork ihtiyacının bir fonksiyonu olan girdiler 6
Gaz pedalı pozisyonu 6
Motor kısıcısının açılması 6
105:00
105:02 .
105:04 .
105:06 .
105:08 .
Hızın bir fonksiyonu olan girdiler 6
motorun 6
kavrama girdisinin 6
kavrama çıktısının 6
kavrama kaymasının 6
107:00
İvmelenmenin bir fonksiyonu olan girdiler 6
109:00
109:02 .
109:04 .
109:06 .
109:08 .
Makinanın durumunun bir fonksiyonu olan girdiler 6
bir frenden gelen sinyaller ile 6
bir dişliden gelen sinyaller ile 6
direksiyondan gelen sinyaller ile 6
motordan gelen sinyaller ile 6
111:00
Çevre şartlarının bir fonksiyonu olan girdiler 6
113:00
Kavrama durumunun bir fonksiyonu olan girdiler, örneğin
kavramış ya da kavramamamış durumda 6
F 16 F
YAYLAR; ġOK EMĠCĠLER; VĠBRASYON EMĠCĠ ARAÇLAR
Notlar
(1)
(2)
Bu altsınıf Ģunları kapsar:
yaylar, Ģok emiciler veya titreĢim damperleri
aparatlar için, eğer belirtilen aparatı kapsayan altsınıfta
sağlanmamıĢsa, düzenler veya aparatlar için adaptasyonlar.
Bu altsınıf belirtilen aparatı içeren altsınıflarda sağlanmıĢ olan yaylar,
Ģok emiciler veya titreĢim damperlerinin aparatlar için düzenlerini veya
adaptasyonlarını içermez, örneğin
A 47 C
A 63 C
B 60 G
B 60 R
B 61 F
B 61 G
B 62 D
Ģasileri
B 62 J
edilmiĢ
B 62 K
B 63 H
23/00 - 27/00Yaylı yataklar
5/075
Kayaklardaki titreĢim damperleri
Araç süspansiyonları
19/24
Tamponların araçlara montajı
Demiryolu araçlarının süspansiyonları
11/00
Demiryolu veya tramvay araçları için
tamponlar
21/15
Darbe emici özellikler taĢıyan araç
1/02
21/08
1/15
Bisikletlerde esnek olarak monte
seleler
Direksiyon damperleri
TitreĢim azaltan gemi pervaneleri
B 63 H
21/30
B 64 C
veya
B 65 D
paket
D 06 F
25/58
D 06 F
montaj
F 03 G
F 21 V
49/06
F 41 A
beĢikleri
F 41 B
titreĢim
G 01 D
veya
G 10 G
25/00
81/02
37/20
1/00
15/04
5/20
11/00
21/10
düzenler
G 04 B
G 12 B
3/08
yavaĢlatılması
G 21 C
7/20
kontrol
cihazların
Gemilerde pervanelerin titreĢime karĢı
montesi
Uçak iniĢ takımlarında Ģok emicilerin
yayların düzenleri
ġok emici özellik taĢıyan konteynerler,
elemanları veya paketler
ÇamaĢır makinalarında esnek montaj
elemanları
Ev tipi kurutma makinalarında esnek
elemanları
Yay motorları
Aydınlatma cihazlarında esnek montaj
elemanları
Geri tepmeye imkan veren top
Okçulukta kullanılan yaylar için
damperleri
Ölçüm ile bağlantılı olarak belirtme
kaydetme
Tartma aparatları, örneğin tartma
aparatlarında Ģok emici
Saatler
Enstrümanlarda hareketlerin
Nükleer reaktörlerdeki değiĢtirilebilir
elemanları için Ģok emici
değiĢtirilmesi. 6
Altsınıf Ġndeksi
YAYLAR
Sürtünmeli tip; akıĢkan tipi;
manyetik tip. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1/00,
3/00; 5/00,
9/00;
6/00
TĠTREġĠM DAMPERLERĠ VEYA ġOK EMĠCĠLER
Sürtünmeli tip; akıĢkan tipi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7/00, 11/00;
9/00,
11/0
0
YAYLAR ĠLE TĠTREġĠM DAMPERLERĠ VEYA ġOK EMĠCĠLERĠ
BĠRLEġTĠREN ÜNĠTELER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13/00
TĠTREġĠMĠN BASTIRILMASI, BALANS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15/00
1/00
1/02 .
1/04 . .
Yaylar (akıĢkan ile çalıĢan 5/00, 9/00)
düşük iç sürtünmesi olan çelik ya da benzeri malzemeden yapılmış
(1/36 öncelik taşır); Sarmal, burma, yaprak, kadeh, halka veya benzeri
yaylar, yayın malzemesinin alakalı olmadığı 6
Sarmal yaylar
1/06 . . .
1/08 . . .
1/10 . . .
1/12 . . .
1/13 . . .
1/14 . .
1/16 . . .
1/18 . .
1/20 . . .
1/22 . . .
1/24 . . .
1/26 . . .
1/28 . . . .
1/30 . . . .
1/32 . .
1/34 . .
1/36 .
1/362 . .
1/364 . .
1/366 . .
1/368 . . .
1/37. .
1/371 . .
1/373 . .
1/374 . . .
1/376 . . .
1/377 . . .
1/379 . .
1/38 . .
1/387. . .
1/393 . . .
1/40 . .
1/41 . .
1/42 . .
1/44 . . .
1/46 . . .
1/48 . . .
1/50 . . .
1/52 . . .
1/54 . . . .
dönüĢlerin silindirik yüzeylerde yer aldığı
dönüĢlerin konik yüzeylerde olduğu
DönüĢlerin düz yüzeylerde yer aldığı spiral yaylar
AtaĢman (ek) veya monte
yayın fiziksel veya mekanik özelliklerini değiştirmek için dönüşlerin
arasında parçaları veya ayırıcıları olan 6
Bar veya tüpler içeren burma yaylar
AtaĢman veya monte
Yaprak yaylar
katmanları olan, örneğin sürtünmeye karĢı katmanlar, veya yapraklar
arasında makaraları olan
yay özelliklerini geliĢtirmek için araçları olan
Yağlama; Muhafazalar, yağlayıcıyı tutmak için
AtaĢman veya monte (B 60 G 11/10 öncelik taĢır) 5
kapalı fitting yuvalarına pivotlanmıĢ silindirik metal pimler içeren
lastik veya benzer elastik malzemeden yapılmıĢ ara parçalar içeren
Kadeh yaylar; Disk yaylar (diyaframlar F 16 J 3/00)
Halka yaylar, yani eksenel yük karĢısında radyal olarak deforme olan
dairesel gövdeler
plastikten, örneğin lastikten yapılmıĢ, yüksek iç sürtünmesi olan
malzemeden yapılmıĢ
çelik tel elyafından ya da sıkıştırılmış saçtan yapılmış 6
mantar, tahta ya da benzeri malzemeden yapılmış 6
fiber güçlendirilmiş plastikten yapılmış 6
Yaprak yaylar 6
köpük benzeri malzemeden yapılmıĢ, örneğin sünger kauçuktan
sertleştirme için olan yedek uzantı elemanları ile karakterize edilen
(1/366, 1/387 öncelik taşır) 6
özel bir şekil ile karakterize edilen 6
küresel ya da benzeri bir şekli olan 6
en azından bir yüzeyinde uzatıları, dikmeleri, dişleri veya benzerleri
olan (1/387 öncelik taşır) 6
delikleri veya açıklıkları olan (1/387 öncelik taşır) 6
yay sıcaklığını düzenlemek için düzenekleri ile karakterize edilen,
örneğin soğutma ile 6
rijit dıĢ yuva ile rijit iç yuva veya pim arasında elastik malzemeden bir
yuvası olan
sertliği belli yönlerde arttırmak için araçlar içeren 6
küresel veya konik yuvalı 6
elastik olmayan ara katmanlar ile ayrılmıĢ benzer eleman katlarını
içeren
genelde konik olarak düzenlenmiş elemanlar içeren yaylar 6
etkilenme modu ile karakterize edilen
sıkıĢtırma ile yüklenen
gerilim ile yüklenen
burulma ile yüklenen
kesilme ile yüklenen
kombine etkiler ile yüklenen
sıkıĢtırma ve kesilme ile yüklenen
3/00
3/02 .
3/04 . .
3/06 . . .
3/07. .
3/08 .
3/087 . .
3/093 . . .
3/10 . .
3/12 . .
ÇeĢitli yaylar içeren yay üniteleri, örneğin istenen bir yay özelliğini
elde etmek için (akıĢkan yaylarını da içerecek Ģeklide 5/00, 13/00)
düĢük içi sürtünmesi olan çelik ya da benzeri malzemeden yapılmıĢ
yaylar ile
sadece sarmal yaylardan oluĢan
bazılarının diğerlerinin etrafına yerleĢtirilmek suretiyle ortak
sürtünmeden yararlanarak birbirini yavaĢlatmaları Ģeklinde
gaz veya sıvı ile doldurulmuĢ odalarla kombine halde
yüksek içi sürtünmeye sahip malzemeden yapılmıĢ yaylar ile, örneğin
lastik
Plastik veya benzeri malzemeden yapılmış çeşitli yaylar içeren üniteler
(1/40 öncelik taşır) 6
yayların değişik malzemelerden olduğu, örneğin değişki tip lastikten 6
düĢük içi sürtünmesi olan çelik ya da benzeri malzemeden yapılmıĢ
yaylar ile kombine olan
çelik yayın lastik yay ile temas halinde olduğu, örneğin içine gömülmüş
halde 6
5/00
Sıvının sıkıĢtırma yoluyla yay olarak çalıĢtığı sıvı yaylar, örneğin
kapatma iĢi ile kombine olarak; Sıvı yayları içeren cihazlar ın
kombinasyonları
6/00
Manyetik yaylar; AkıĢkan manyetik yaylar
7/00
TitreĢim damperleri; ġok emiciler (akıĢkan kullanan 5/00, 9/00;
dönen sistemler için özel 15/10)
gevşek parçalar arasındaki sürtünmeyi kullanan, örneğin kum
birbirine bastırılmış ve birbirine göre dönebilen sürtünme yüzeyleri ile
(7/01 öncelik taşır; elemanlardan birinin yay olduğu 13/02)  6 
dönüĢ ekseni yönünde
dönüĢ eksenine dik veya eğik bir yönde
sürtünme yüzeylerinin birbiri boyunca doğrusal olarak hareket
edebildikleri (7/01 öncelik taşır) 6
silindir ve piston tipi damperler içinde 6
atalet etkisi kullanan
atalet elemanının esnek olarak monte edildiği 6
plastik yaylar üzerinde 6
akışkan yaylar üzerinde 6
metal yaylar üzerinde 6
elemanların plastik deformasyonunu kullanarak
kablolu desteklenen tip, yani sürtünme ile kavrayan çember oluĢturan
kablolar
7/01 .
7/02 .
7/04 . .
7/06 . .
7/08 .
7/09. .
7/10 .
7/104 . .
7/108 . . .
7/112 . . .
7/116 . . .
7/12 .
7/14 .
9/00
9/02 .
9/04 . .
Bir akıĢkan ya da benzerini yavaĢlatma ortamı olarak kullanan
yaylar, titreĢim damperleri, Ģok emiciler veya benzer Ģekilde
yapılanmıĢ hareket damperleri (5/00 öncelik taĢır; ĢiĢirilebilir elastik
gövdelere valflerin bağlanması B 60 C 29/00; akıĢkan fren sistemleri
olan kapı açma kapatma aletleri E 05 F)
sadece gaz kullanan
esnek duvarlı bir odanın içinde
9/05. . .
9/06 .
9/08 . .
9/084 . . .
9/088 . . .
9/092 . . .
9/096 . . .
9/10 .
9/12 . .
9/14 . .
9/16 . . .
9/18 . . . .
9/19. . . . .
9/20 . . . . .
9/22 . . . .
9/24 . . . . .
9/26 . . . . .
9/28 . . . . .
9/30 .
9/32 .
9/34 . .
9/342 . . .
9/344 . . .
9/346 . . .
9/348 . . .
9/36 . .
9/38 . .
9/40 . .
9/42 . .
9/43 . .
9/44 . .
9/46 . . .
esnek duvarın dönen diyafram tipinde olduğu 6
hem gaz hem de hava kullanan
esnek duvarlı bir odanın içinde
esnek bir duvarın içinde yer alan bir gazlı yay içeren, duvarın da bir
yavaşlatma akışkanı ile temas etmediği, yani damper silindirinin üstüne
dışarıdan monte edilmiş 6
tek tüplü bir damperin silindirinin içinde pistonun üstünde veya çok tüplü
bir damperin içteki tüpünün içinde yer alan esnek duvar ile birlikte bir
gazlı yay içeren 6
iki tüplü bir damperin tüplerinin arasında yer alan esnek duvar ile birlikte
bir gazlı yay içeren 6
damperin üst veya alt ucunda, ya da damperden ayrı olarak veya
damperin çevresi boyunca zar tipinde bir hidropnömatik akümülatör
içeren 6
sadece sıvı kullanan; doğasının önemli olmadığı bir akıĢkan kullanan
AkıĢkanın içinde dönen bir ya da daha fazla döner pervane bulunan
cihazlar, her tür kısma etkisi önemsizdir
Kısma etkisi kullanarak odaların içinde ileri ve geri hareket eden bir ya
da daha fazla eleman içeren cihazlar, örneğin pistonlar, pervaneler
etkili parçaların sadece düz hat boyunca hareketini içeren
burada yer alan iki ya da daha fazla çalıĢma bölümünü ayıran kapalı bir
silindiri ve pistonu olan
tek bir silindiri olan
piston kolunun silindirin her iki ucundan dıĢarıya uzandığı
her biri bir piston ile kapatılmıĢ tek bir çalıĢma bölümü olan bir ya da
daha fazla silindiri olan
tek bir silindiri ve pistonu olan
aynı çizgide iki silindiri olan ve iki pistonun birbirine bağlandığı
paralel iki silindiri olan ve pistonların birbirine bağlandığı
katı veya yarı katı malzemeden, örneğin yavaĢlatma ortamı olarak
macun kıvamında olan
Detaylar
Özel valf yapıları (genel olarak valfler F 16 K); Kısma geçitlerinin Ģekil
veya yapıları
Ölçüm pimleri ile çalıĢan kısma geçitleri
Vorteks akış geçitleri 6
Silindir duvarlarının içinde yer alan yarıklar Ģeklinde kısma geçitleri
Zıt yönlerde çalıĢan halka Ģeklindeki diskler biçiminde kısma geçitleri
Özel sızdırmazlık araçları, piston kolları için sızdırmazlıkları veya
kılavuzları da içeren (genel olarak hareketli parçaların sızdırmazlığı F16
J 15/16'dan F 16 J 15/56'ya kadar olan gruplar)
Koruma veya görüntü için kapaklar
Köpürmeyi önleyici düzenler
Soğutma düzenleri
Doldurma düzenleri, örneğin gaz ikmali için
Manuel ya da otomatik olmayan ayar için damper içindeki veya
üzerindeki araçlar; sıcaklık düzeltmesi ile kombine haldeki bu tip araçlar
(9/53, 9/56 öncelik taşır; sadece sıcaklık düzeltmesi 9/52) 5,6
uzaktan kontrola imkan veren
9/48 . .
9/49. . .
9/50 . .
9/504 . . .
9/508 . . .
9/512 . . .
9/516 . . .
9/52 . . .
9/53 . .
9/54 . .
9/56 .
9/58 . .
11/00
Kursun değişik kısımlarında değişik yavaşlatma etkileri sağlamak için
düzenler (9/53, 9/56 öncelik taşır) 5,6
AkıĢkan geçiĢini sınırlayan engeller, örneğin hidrolik engeller
Otomatik yavaşlatma ayarını sağlayan özel araçlar (9/53, 9/56 öncelik
taşır)
5,6
Atalete duyarlı araçlar 6
Pistonun hareketinin hızına cevap veren araçlar 6
Damperin üstündeki yükün etkisine veya damper içindeki akışkan
basıncına cevap veren araçlar 6
büzülme esnasındaki yavaşlama etkilerinin genleşme esnasındaki
yavaşlama etkilerine göre değişik olması sonucu oluşan 6
sıcaklığın değiĢmesi durumunda (dıĢarıdan ayar ile kombine olarak
9/44)
AkıĢkanın vizkositesini değiĢtirerek yavaĢlatma karakteristiklerini
ayarlamak için araçlar, örneğin elektromanyetik olarak 5
AtaĢman için düzenler
Yay veya damperin uzunluğunu ayarlamak için veya kilitlemek için
araçlar, örneğin kursun sonunda 5,6
Kursu sınırlayıcı engeller, örneğin silindirin dışında piston kolu üzerinde
düzenlenmiş (9/49 öncelik taşır) 6
Hem sürtünme hem de yavaĢlatıcı bir akıĢkan ile çalıĢan titreĢim
damperleri veya Ģok emiciler
AkıĢkan olmayan tipte yayları ve bununla beraber titreĢim
damperlerini, Ģok emicileri ve akıĢkan yaylarını içeren üniteler
(5/00 öncelik taĢır)
13/02 .
yay ve frenleme mekanizmaları arasındaki sürtünme yoluyla yavaĢlatan
(sürtünme ile etkileĢen sarmal yaylar 3/06)
13/04 .
hem bir plastik yay hem de bir damper içeren, örneğin bir sürtünme
damperi
13/06 . .
damperin akışkan damperi olduğu, örneğin plastik yayın damperin
akışkan odası duvarının bir kısmını oluşturmadığı (13/26 öncelik taşır) 
6
13/08 . . .
plastik yayın damperin akışkan odası duvarının en azından bir kısmını
oluşturduğu (13/20 den 13/24 e kadar olanlar öncelik taşır) 6
13/10 . . . . duvarın en azından kısmen esnek bir zar veya benzerinden oluştuğu
(13/12'den 13/18 e kadar olanlar öncelik taşır) 6
13/12 . . . . Tek odalı damperler (13/14 öncelik taşır) 6
13/14 . . . . Kovan tipinde olan üniteler 6
13/16 . . . . . eksenel yükleri almak üzere özel olarak adapte edilmiş olan 6
13/18 . . . . dengeleme odasının şekli veya yerleşimi ile karakterize edilen, örneğin
dengeleme odasının plastik yayı çevrelediği veya halka biçiminde
olduğu (13/14 öncelik taşır) 6
13/20 . . .
pnömatik bir yay da içermesi ile karakterize edilen (13/22 öncelik taşır) 
6
13/22 . . .
dinamik bir damper içermesi ile karakterize edilen (atalet etkisi kullanan
damperler 7/10) 6
13/00
13/24 . . .
13/26 . .
13/28 . . .
13/30 . . .
ünitenin orta kısmının tek bir eleman ile desteklendiği ve ünitenin her
uzantısının da diğer bir tek eleman ile desteklendiği, yani çift etkili
monte 6
dış şartlara cevap veren ayar veya düzenleme cihazlar ıile karakterize
edilen 6
kovan tipindeki üniteler için özel olarak adapte edilen (13/30 öncelik
taşır) 6
akışkan vizkositesini değiştirmek için araçlar içeren, örneğin manyetik
veya elektroreolojik akışkanlar 6
Not
Bu grupta 101:00 veya 103:00 gruplarının endeks kodlarını da eklemek
gerekmektedir. Endeks kodları bağlantısız olmalıdır. 6
Sistemlerdeki titreĢimin bastırılması (araç koltuğu süspansiyon
cihazları B 60 N 2/50); Dengesiz kuvvetleri önleyen ya da azaltan
araçlar veya düzenler, örneğin hareket nedeniyle (makina veya
yapıların statik veya dinamik balansını test etmek G 01 M 1/00)
15/02 .
Dönmeyen, örneğin ileri geri hareketli sistemlerin titreĢiminin
bastırılması; Döner sistemlerin titreĢiminin sistemle birlikte dönmeyen
bir eleman ile bastırılması (katmanlı ürünler B 32 B; gemilerde titreĢimin
bastırılması B 63)
15/023 . .
akışkan kullanan 6
15/027 . . . kontrol düzeni içeren 6
15/03 . .
elektromanyetik yollar kullanan (9/53 öncelik taĢır) 5
15/04 . .
elastik araçlar kullanan (tek elemanlar veya bunların ataĢmanları
1/00'dan 3/00'a) 2
15/06 . . .
metal yaylar ile (lastik yaylar ile de 15/08)
15/067 . . . . sadece sarmal yay kullanan 6
15/073 . . . . sadece yaprak yaylar kullanan 6
15/08 . . .
lastik yaylar ile
15/10 .
Döner sistemlerin titreĢiminin sistemle birlikte dönen bir eleman ile
bastırılması (balans yoluyla 15/22; değiĢken olarak veya fasılalı olarak
etki eden volanlar ile F16 H)
15/12 . .
elastik veya sürtünme azaltan elemanlar kullanan, örneğin dönen bir mil
ile üstüne monte edilmiş dönen bir ağırlık arasında (15/16 öncelik taşır)
 6
15/121 . . . yayları elastik elemanlar olarak kullanan, örneğin metalik yaylar (15/131
öncelik taşır) 6
15/123 . . . Sarmal yaylar 6
15/124 . . . . Plastik yaylar, örneğin lastikten yapılmış (15/123 öncelik taşır) 6
15/126 . . . . . dönüş eksenini çevreleyen en az bir halka şeklinde eleman içeren 6
15/127 . . . . plastik yayları diğer tür yaylarla kombine olarak kullanan 6
15/129 . . . sürtünme azaltan araçlar ile karakterize edilen (15/131 öncelik taşır) 6
15/131 . . . dönen sistemin iki ya da daha fazla dönen ağırlık içerdiği 6
15/133 . . . . elastik eleman olarak yayları kullanan, örneğin metalik yaylar 6
15/134 . . . . . Sarmal yaylar 6
15/136 . . . . . Plastik yaylar, örneğin lastikten yapılmış (15/134 öncelik taşır) 6
15/137 . . . . . elastik elemanların farklı tiplerde en az iki ya da daha fazla yay içerdiği 
6
15/00
15/139 . . . . sürtünme azaltan araçları ile karakterize edilen 6
15/14 . .
sistemle birlikte dönen serbest olarak sallanan ağırlıklar kullanan
15/16 . .
bir akıĢkan kullanan (girdi ve çıktı elemanlarını birleĢtiren cihazlar F 16
D)
15/167 . . . bir atalet elemanı olan, örneğin bir halka
15/173 . . . . kapalı bir muhafaza içinde sağlanan 6
15/18 . .
elektriki yollar kullanan (dinamo elektrik cihazlar H 02 K)
15/20 .
Dönen sistemlerdeki titreĢimin hareket eden elemanların uygun biçimde
gruplanması veya ilgili Ģekilde düzenlenmesi yoluyla bastırılması
15/22 .
Atalet güçlerinin telafisi
15/24 . .
krank mili sistemlerinde krankların, pistonların veya benzerlerinin tek tek
yer değiĢtirmesi ile
15/26 . .
krank mili sistemlerinde normal pistonlar dıĢında sistemle birlikte
hareket eden katı ağırlıklar ile
15/28 .
Kontra ağırlıklar; AtaĢman veya montesi (merdane Ģeklindeki kapaklar
için E 06 B 9/62)
15/30 .
Volanlar (15/16 öncelik taşır; dönen sistemlerde sistemle birlikte hareket
eden elastik elemanlar veya sürtünme azaltıcı elemanlar kullanarak
titreşimin bastırılması 15/12; genel olarak döner gövde konuları F 16 C
13/00, 15/00) 6
15/305 . .
plastikten yapılmış, örneğin fiber takviyeli plastik (FRP) 6
15/31 . .
atalet momentini değiştirmek yoluyla karakterize edilen 6
15/315 . .
destek düzenleri ile karakterize edilen, örneğin monteler, kafesler, atalet
elemanını mile tutturma (15/31 öncelik taşır) 6
15/32 .
Dönen gövdelerin balansı için düzeltme veya balans ağırlıkları ya da
denkleri, örneğin araç tekerlekleri 2,5
15/34 . .
Buna göre tutturma düzenleri 5
15/36 . .
otomatik olarak çalıĢan 5
İki ya da daha fazla dönen ağırlık düzenleri ile ilgili grup 15/00'a ait endeks
şeması. Endeks kodları bağlantısız olmalıdır.  6 
Not
Değişik tipteki endeks kodlarının uygulanması ve sunumu ile ilgili
kuralları ortaya koyan Kılavuzun IV. Bölümüne dikkat edilmelidir. 6
101:00
Dönen ağırlıkların seri düzeni 6
103:00
Dönen ağırlıkların paralel düzeni 6
F 16 G
ÇOĞUNLUKLA SÜRÜġ AMACIYLA KULLANILAN KAYIġLAR,
KABLO VEYA TELLER; ZĠNCĠRLER; ÇOĞUNLUKLA BU AMAÇLA
KULLANILAN FĠTĠNGLER
Not
ġu noktalara dikkat edilmelidir:
B 63 B
21/04
Gemiler için olan zincirler, teller veya
benzerlerinin
tutturulma techizatı
B 63 B
21/20
Gemiler için olan zincirler, teller veya
benzerlerinin
adaptasyonları
B 65 G
15/30
Sonsuz konveyör bantları
B 65 G
17/38
Konveyörler için çekiĢ zincirleri
19/20
F 16 H
Esnek elemanlar kullanan diĢliler
F 16 H
9/24
DeğiĢken oranlı diĢliler için özel olarak
adapte
edilmiĢ zincirler
H 05 F
Elektrostatik Ģarjları önlemek veya
uzaklaĢtırmak. 5
Altsınıf Ġndeksi
KAYIġLAR, KAYIġLARI TUTTURMAK ĠÇĠN ARAÇLAR. . . . . . . . . . . . . . . 1/00, 5/00;
3/00,
7/00
KABLOLAR VEYA TELLER; BUNLARI TUTTURMAK ĠÇĠN ARAÇLAR. . . 9/00; 11/00
ZĠNCĠRLER, ZĠNCĠR ÇENGELLERĠ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13/00,
15/00, 17/00
1/00
1/02 .
1/04 .
1/06 .
1/08 . .
1/10 . . .
1/12 . . .
1/14 .
1/16 . .
1/18 .
1/20 .
1/21 .
1/22 .
1/24 . .
1/26 . .
1/28 .
3/00
Sürücü kayıĢlar (V kayıĢları 5/00; konveyör bantları B 65 G)
deriden yapılmıĢ (1/28 öncelik taĢır; yapımı C 14 B 9/00)
lifli malzemeden örneğin kumaĢtan yapılmıĢ, lastik ile kapılanmıĢ veya
kaplanmamıĢ (1/28 öncelik taĢır; yapımı D 03 D)
lastikten yapılmıĢ (1/28 öncelik taĢır; plastikten veya plastik halinde
bulunan maddelerden kayıĢ yapma B 29 D 29/00)
lastik ile takviyeli
kumaĢ takviyeli
metal takviyeli
plastikten yapılmıĢ (1/28 öncelik taĢır; plastikten veya plastik halinde
bulunan maddelerden kayıĢ yapma B 29 D 29/00)
plastik malzeme ile takviyeli
telden yapılmıĢ (yapımı B 21 F 43/00)
tek bir metal Ģeritten yapılmıĢ (yapımı B 21 D 53/14)
üst üste bindirilmiĢ katmanlardan yapılmıĢ, örneğin zik zak Ģeklinde
katlanmıĢ
çeĢitli kısımlar içeren
bağlantı biçiminde (zincirlerin bağlantısı biçiminde olan 13/08)
Ģeritler veya lameller biçiminde
özel Ģekilli bir temas yüzeyi olan, örneğin diĢli
KayıĢ bağlama aracı, örneğin konveyör kayıĢları için (V kayıĢları
için 7/00)
3/12 .
3/14 . .
3/16 .
bir seri göz veya benzerinin iç içe geçirilmesi ve bir menteĢe
oluĢturacak Ģekilde pim ile bağlanması (3/09 öncelik taĢır)
farklı U Ģeklindeki gözlerin veya benzerlerinin uçlarının, içine geçen
kısımlar yoluyla kayıĢa tutturulması
dıĢarıya doğru bükülmüĢ, ortak olarak birleĢtirilmiĢ kayıĢ uçları ile
Sürtünme kıskaçları, örneğin ilik yüksük tipinde
plakalar ve vidalı cıvatalar veya perçin içeren (3/06 öncelik taĢır)
bir menteĢe formlayan plakalar
KayıĢları dikerek, yapıĢtırarak, vulkanize ederek veya benzeri Ģekilde
birleĢtirmek; Bu amaç için kayıĢ kenarlarının yapısal adaptasyonları
KayıĢları bağlama yoluyla birleĢtirme
uzayabilen parçalar ile; esnek parçalar ile
KayıĢları veya benzerlerini birleĢtirmek için cihazlar veya makinalar
5/00
5/02 .
5/04 .
5/06 . .
5/08 . . .
5/10 . . .
5/12 .
5/14 . .
5/16 .
5/18 . .
5/20 .
5/22 .
5/24 . .
V kayıĢları, yani gittikçe daralan kesitli kayıĢlar
deriden yapılmıĢ (5/20 öncelik taĢır)
lastikten yapılmıĢ (5/20 öncelik taĢır)
lastik ile takviyeli
kumaĢ takviyeli
metal takviyeli
plastikten yapılmıĢ (5/20 öncelik taĢır)
plastik malzeme ile takviyeli
çeĢitli kısımlar içeren
bağlantı biçiminde
özel Ģekilli bir temas yüzeyi olan, örneğin diĢli
üst üste bindirilmiĢ katmanlardan yapılmıĢ
zik zak Ģeklinde katlanmıĢ
7/00
7/02 .
7/04 .
7/06 .
V kayıĢları için bağlama araçları
kilitli, örneğin perçinlenmiĢ
çabuk Ģekilde ayrılabilen
ayarlanabilir, örneğin gerilme için
9/00
Kasnakları veya diğer diĢli elemanları sürmek için ya da bunlar
tarafından sürülmek için özel olarak adapte edimiĢ teller veya
kablolar (genel olarak teller veya kablolar D 07 B)
deriden yapılmıĢ; deriden yapılmıĢ kaplamaları olan
lastik veya plastikten yapılmıĢ (9/02 öncelik taĢır)
3/02 .
3/04 . .
3/06 .
3/07.
3/08 .
3/09. .
3/10 .
9/02 .
9/04 .
11/00
11/02 .
11/03 .
Kablo veya telleri birbirine veya diğer maddelere bağlamak için
araçlar (asma köprü kabloları için kablo kıskaçları E 01 D 19/16);
Kablo veya tellerin üzerine sıkıĢtırmak üzere kapaklar veya yuvalar
(arabaları veya kafesleri kaldırmak için tellerin veya kabloların
tutturulması B 66 B 7/08, vinç dramları için B 66 D 1/34; yer kancaları E
02 D 5/00; önceden gerilmiĢ elemanlar için kancalama cihazları E 04 C
5/00; sondaj aletlerinde halat kıskaçları E 21 B 19/12)
kablo veya kabloları yakalamak için deforme olabilen parçalar; Kablo
üstündeki bir yuvaya geçen bağlama araçları
kablo ucuna tutturulmak için esnek olarak montelenmiĢ elemanlar
bulunduran
11/04 .
11/05 . .
11/06 .
11/08 .
11/09 . .
11/10 .
11/12 .
11/14 .
13/00
13/02 .
13/04 . .
13/06 . .
13/07 . . .
13/08 . .
13/10 . .
13/12 .
13/14 . .
13/16 . .
13/18 .
13/20 . .
13/22 . .
13/24 . . .
15/00
15/02 .
15/04 .
15/06 . .
15/08 .
15/10 .
15/12 .
15/14 . .
17/00
çakma iĢlemi olan, örneğin ilik yüksük tipi sürtünme kıskaçları (11/02
öncelik taĢır)
telin arasına sokulabilen konik fiĢler kullanarak
dıĢarıdan düzenlenmiĢ vidaları olan (11/02, 11/04 öncelik taĢır)
Sürücü kabloların uçlarını birbirine tutturmak için bağlama araçları,
araçların kablolar ile hemen hemen aynı çapa sahip olduğu
kablo uçlarının birleĢtirilmesi için menteĢeli bağlantılar veya pivotlar
içeren
Çabuk iĢleyen bağlama araçları; Sadece bir yönde tutan kıskaçlar
Kabloların, halatların veya tellerin gerilmesi için adapte edilen
bağlantılar veya ataĢmanlar, örneğin germe donanımları (genel olarak
tellerin gerilmesi B 21 F 9/00 )
Ayarlanabilir ilmeklerin kolayca oluĢturulabilmesi için dizayn edilmiĢ
cihazlar veya bağlantı parçaları, örneğin boğma kancaları; Kablolara
veya halatlara herhangi bir noktada kolayca tutturulabilmsi için dizayn
edilmiĢ entegre parçaları olan kancalar veya gözler, örneğin ilmik
Ģeklinde (vinç kancaları B 66 C 1/34; genel olarak kancalar veya gözler
F 16 B 45/00)
Zincirler (yapılması B 21 L)
Sürücü zincirler (değiĢken diĢli oranı olan diĢlilere özel adapte edilmiĢ F
16 H 9/00)
DiĢli zincirler
paralel sürücü pimler ile bağlı bağlantıları olan veya makaraları olmayan
bağlantılarının aynı olduğu, örneğin kranklı
bağlantıların bağlantı pimleri ile iç içe geçtiği (13/04 öncelik taĢır)
evrensel bağlantılı
TaĢıyıcı veya kaldırıcı zincirler
hazır Ģekilde ayrılabilir bağlantılardan oluĢan 3
elektrik kablolarını, hortumları veya benzerlerini tutmak için düzenleri
olan
Özel karakteristikleri olan zincirler
katı; Ġtme-çekme zincirleri
uzatılabilen
esnek
Zincir kaplinleri; Baklalar; Zincir bağlantıları; Zincir kovanları (zincir
elemanlarının yapımı B 21 L)
aĢağı yukarı kalıcı olarak tutturmak için
Çabuk olarak ayrılabilen zincir kaplinleri; Baklalar
Zincir elemanlarına bağlantı pimleri ile tutturulmak üzere dizayn edilmiĢ
baklalar, örneğin D baklalar
Fırdöndüler
Acil durum bağlantıları
Zincir bağlantıları
levha Ģeklinde metalden yapılmıĢ, örneğin profil Ģeklinde
Zincirlerin entegre parçası olarak kancalar (vinçler için kancalar B 66
C 1/34; genel olarak kancalar F 16 B 45/00)
F 16 H
Notlar
(1)
(2)
(3)
DĠġLĠLER
Rijit olarak birleĢtirilmiĢ eleman setleri bu altsınıfta tek eleman olarak
kabul edilecektir.
Bu altsınıfta aĢağıdaki ifadeler yanlarındaki anlamlarda kullanılmıĢtır:
“diĢ taĢıyan diĢliler” diĢ ya da dengini bulunduran en az bir çark
veya bölüme sahip sonsuz vida diĢlilerini ve diğer diĢlileri
içermektedir, sürtünme diĢlileri olarak ele alınan zincir ya da diĢli
kayıĢları içermemektedir.
“hareketin iletilmesi” hız, yön veya büyüklük olarak değiĢse bile
uygulanan ve sonuçta elde edilen hareketin aynı türde olduğu
enerji aktarımını ve araçlarını içermektedir.
“döner” ifadesi ise, hareketin zamana bağlı olmadan devam
edebileceğini göstermektedir.
“salınan” diĢlinin yapısı ile sınırlanan ve bir turu aĢabilecek
Ģekilde bir eksen etrafında hareket etmek ve hareketin diĢlinin
devam eden hareketi esnasında değiĢerek ileri geri sürmesi
demektir.
“ileri geri hareket eden”düz bir çizgi üstünde hareket etmek ve
hareketin diĢlinin devam eden hareketi esnasında değiĢerek ileri
geri sürmesi demektir.
“geri döndürme” ya da “tersine çevirme” bir yönde uygulanan
hareketin isteğe göre diğer iki zıt yönde sonuçlanan hareketleri
oluĢturması demektir.
“merkez diĢliler” ekseni ana diĢlilerin ekseni ile aynı olan diĢlileri
içerir.
ġu noktalara dikkat edilmelidir:
A 01 D
69/06
Hasat araçlarında diĢliler
A 63 H
31/00
Oyuncaklar için diĢliler
B 21 B
35/12
Metal haddeleri için diĢli çark diĢliler
B 60 K
Araçlarda aktarım düzenleri
B 61 C
9/00
Lokomotiflerde aktarım
B 62 D
3/00
Araç direksiyon diĢlileri
B 62 M
Bisikletler için aktarım
B 63 H
23/00
Gemi pervaneleri için aktarım
B 63 H
25/00
Gemi çark diĢlileri
F 01 - F 04
Makinalar, motorlar, pompalar
F 15 B
15/00
AkıĢkan trafından iĢletilen cihazlar ile ilgili
diĢliler
G 01 D
5/04
Ölçme cihazları ile bağlantılı olan gösterge
veya
kayıt aparatlarında kullanılan diĢliler
H 03 J
1/00
Rezonans taĢıyan devrelerin ayarlanması
için
sürücü düzenleri
H 04 L
13/04
KodlanmıĢ dijital bilgilerin aktarımı için olan
aparatların sürücü mekanizmaları. 5
Altsınıf Ġndeksi
DÖNER HAREKET ĠLE SINIRLANMAMIġ DĠġLĠLER
Mekanik diĢliler,
kollar, bağlantılar veya kamlar kullanan. . . . . . . . . . . . . . . . 21/00 25/00
fasılalı sürüĢ elemanları kullanan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27/00 31/00
diğer diĢliler; diĢlilerin kombinasyonları. . . . . . . . . . . . . . . . 19/00,
33/00,
35/00;
37/00
detaylar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51/00 57/00
AkıĢkan diĢlileri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43/00
DÖNME HAREKETĠNĠ ĠLETMEK ĠÇĠN DĠġLĠLER
DiĢ taĢıyan diĢliler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/00, 3/00
Sonsuz esnek elemanlar kullanan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7/00, 9/00
Diğer sürtünme diĢlileri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13/00,
15/00
AkıĢkan diĢlileri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39/00,
41/00, 45/00
Fasılalı sürüĢ diĢlileri kullanan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29/00
KONTROL
dönme hareketini ileten hız değiĢimi veya geri
döndürme diĢlileri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59/00 63/00
DĠġLĠLERĠN KOMBĠNASYONLARI; DĠFERANSĠYEL DĠġLĠLER;
DĠĞER DĠġLĠLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47/00;
48/00; 49/00
DĠġLĠLERĠN GENEL DETAYLARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57/00
Dönme hareketini iletmek için diĢ taĢıyan diĢliler (değiĢken diĢli oranı ile dönme
hareketi iletmek için veya dönme hareketini tersine çevirmek için özel 3/00)
1/02 .
1/04 . .
1/06 . . .
1/08 . . . .
1/10 . . . .
1/12 . . .
1/14 . . . .
1/16 . . . .
1/18 . . . .
1/20 . .
1/22 . . .
1/24 . .
1/26 . .
1/28 .
1/30 . .
1/32 . .
yörüngesel hareketi olan diĢliler olmaksızın
sadece iki adet birbirine geçen eleman içeren
paralel eksenli
elemanlarının helis, çapraz ya da benzer diĢi olan
elemanlardan bir tanesinin iç diĢli olduğu
paralel olmayan eksenli
sadece konik diĢliler içeren
sonsuz vida diĢlileri ve sonsuz vidalı çark içeren
elemanlarının helis, çapraz ya da benzer diĢi olan (1/14 öncelik taĢır)
ikiden fazla birbirine geçen eleman içeren
süren ya da sürülen birden fazla mili olan; iki ya da daha fazla ara mil
arasında torku bölüĢtüren düzenleri olan
içe kıvrılmıĢ veya sikloit diĢ dıĢında geçme elemanı olan diĢliler içeren
(1/16 öncelik taĢır)
Eksenlerin yanlıĢ ayarlanmasını telafi eden özel araçlar
yörüngesel hareketi olan diĢliler ile
yörünge diĢlinin diĢli ana eksenini kesen bir ekseni olduğu ve helis
diĢlerinin olduğu veya bir sonsuz diĢli olduğu
diĢli merkezi ekseninin yörünge diĢlinin çevresinin içinde kaldığı
1/34 . .
1/36 . .
1/38
1/40
1/42
1/44
1/445
1/45
1/455
1/46 . .
1/48 . .
3/00
3/02 .
içe kıvrılmıĢ veya sikloit diĢ dıĢında geçme elemanı olan diĢliler içeren
(sonsuz diĢlilerde 1/30)
iki merkezi diĢlinin birbirine geçen yörünge diĢlileri ile birleĢtirildiği
(48/00'a transfer edilmiştir)
(48/08 a transfer edilmiştir)
(48/10'a transfer edilmiştir)
(48/20'a transfer edilmiştir)
(48/30'a transfer edilmiştir)
(48/20'a transfer edilmiştir)
Herbirinin yörünge diĢlileri bulunan birden fazla diĢli treni içeren
sistemler
Eksenlerin yanlıĢ ayarlanmasını telafi eden özel araçlar
DeğiĢken diĢli oranı ile dönme hareketini iletmek için veya dönme
hareketini ters çevirmek için diĢ taĢıyan diĢliler (hız değiĢtirme veya
geri döndürme mekanizmaları 59/00'dan 63/00'a kadar)
yörüngesel hareketi olan diĢliler olmaksızın
Not
Grup 3/08, 3/16 ve 3/20’de, ayırılabilecek diĢliler eğer sadece ters
çevirmek için kullanılıyorlarsa göze alınmamıĢtır. 5
3/04 . .
3/06 . .
3/08 . .
3/083 . . .
3/085 . . .
3/087. . .
içten diĢi olan diĢliler
helis veya çapraz diĢleri olan sonsuz vida diĢli veya sonsuz diĢli çark ile
millerinden ayrılabilecek sürekli kavrama halindeki diĢliler ile
radyal olarak çalıĢan ve eksenel olarak kontrol edilen kavrama
elemanları ile, örneğin kayan kamalar 5
birden fazla çıkıĢ mili olan 5
diĢlilerin yer değiĢtirmeleri ile karakterize edilen (3/083,3/085 öncelik
taĢır) 5
Not
Kontra miller sayılırken, geri kontra mili eğer sadece ters çevirmek için
kullanılıyorsa göze alınmamıĢtır. 5
tüm kavrayan diĢlilerin biri giriĢ biri çıkıĢ mili olan birkaç paralel mil ile
desteklendiği ve hiçbir kontra milin bulunmadığı 5
3/091 . . . . tek bir kontra mil bulunan 5
3/093 . . . . iki ya da daha fazla kontra mil bulunan 5
3/095 . . . . . kontra miller arasında torkun eĢit dağılımını sağlayan araçları olan 5
3/097 . . . . . giriĢ ve çıkıĢ millerinin aynı eksende yer aldığı 5
3/10 . . .
gerekli bir özellik olarak bir ya da daha fazla tek yönlü kavrama bulunan
3/12 . . .
kavramalarda olmayan senkronizasyon için araçlar ile (senkronize
kavramalar F 16 D 23/02)
3/14 . . .
Sadece ters çevirme için diĢliler
3/16 . .
her diĢlinin diĢli dıĢına alınabildiği ve sürekli kavrayan diĢlilerin de
millerinden ayrılabildiği
3/18 . . .
Sadece ters çevirme için diĢliler
3/20 . .
diĢli dıĢına taĢınabilecek diĢliler kullanarak
3/22 . . .
sadece eksenel olarak kaydırılabilecek diĢliler ile
3/089 . . . .
3/24 . . . .
3/26 . . . . .
3/28 . . . . . .
3/30 . . . .
3/32 . . . . .
3/34 . . .
3/36 . . .
3/38 . . .
3/40 . . .
3/42 . .
3/44 .
3/46 . .
3/48 . . .
3/50 . . . .
3/52 . . . .
3/54 . . . . .
3/56 . . . . .
3/58 . . .
3/60 . . .
3/62 . .
3/64 . . .
3/66 . . .
3/68 .
3/70 . .
3/72 . .
3/74 . .
3/76 . .
3/78 . .
süren ve sürülen millerin eĢ eksenli olduğu
ve iki ya da daha fazla ek mil bulunan
ek millerden birinin ana mil ile eĢ eksenli olduğu
süren ve sürülen millerin eĢ eksenli olmadığı
ve bir ek mil bulunan
sadece eksenel hareketin dıĢında da kaydırılabilen diĢliler
farklı çaplardaki eĢ eksenli diĢli grubu ile birbirine geçebilen tek bir diĢli
ile
eĢ zamanlı geçme ile
Sadece ters çevirme için diĢliler
çoklu diĢli oranı elde etmek için ĢekillendirilmiĢ veya düzenlenmiĢ diĢleri
olan diĢliler ile
sadece yörüngesel hareketi olan diĢliler kullanarak
Sadece iki merkezi diĢlisi bulunan ve yörünge diĢliler ile bağlanan
diĢliler (3/68, 3/78 öncelik taĢır)
tek bir yörünge diĢli veya rijit biçimde bağlanmıĢ yörünge diĢli çiftleri ile
yörüngesel konik diĢliler içeren
yörüngesel alın diĢlileri içeren
merkezi diĢlilerden birisinin içten diğerinin de dıĢtan diĢi olduğu
merkezi diĢlilerin ikisinin de güneĢ diĢli olduğu
herbirinini iki ya da daha fazla birbirine geçen yörünge diĢlileri bulunan
yörünge diĢli setleri ile
Sadece geri çevirme için diĢliler
Ġki ya da daha fazla merkezi diĢlisi bulunan diĢliler (3/68den 3/78 e
kadar olanlar öncelik taĢır)
birkaç diĢli treninden oluĢan, sürüĢün her zaman trenlerin hepsinden
geçtiği, her trenin diğer bir treni sürmek için birden fazla bağlantısı
bulunmayan
sürüĢün bir trenden diğerine geçmediği birkaç diĢli treni bulunan
bir yörünge diĢlisinin diĢli ana eksenini kesen bir ekseni olduğu ve helis
diĢi olan veya sonsuz vida diĢlisi olduğu
diĢlinin merkez ekseninin bir yörünge diĢlinin çevresinin içinde yer aldığı
hızı sürekli olarak değiĢtirmek için ikinci bir sürüĢü olan, örneğin bir
regüle motoru
Kompleksler, çalıĢtırılabilir hız değiĢim veya düzenleme elemanları
kullanmayan, örneğin diĢli oranının sürtünme veya diğer kuvvetlerin
serbest hareketi ile belirlendiği
bir yörünge diĢlisinin diĢlerinin çoklu,örneğin hemen hemen sonsuz
olarak değiĢebilen diĢli oranı elde etmek amacı ile Ģekillendirildiği veya
düzenlendiği
Bu diĢliler için senkronizasyon mekanizmalarının özel adaptasyonu
Sonsuz esnek elemanlar yoluyla dönme hareketi iletmek için diĢliler (esnek
elemanlar, örneğin kayıĢlar, zincirler F 16 G)
7/00
7/02 .
7/04 .
Sonsuz esnek elemanlar yoluyla dönme hareketi iletmek için
diĢliler (değiĢken diĢli oranı ile dönme hareketini iletmek için veya
dönme hareketini ters çevirmek için özel 9/00)
kayıĢlar ile; V kayıĢları ile
halatlar ile
7/06 .
7/08 .
7/10 . .
7/12 . . .
7/14 . . .
7/16 . . . .
7/18 .
7/20 . .
7/22 .
7/24 .
9/00
9/02 .
9/04 . .
9/06 . . .
9/08 . . .
9/10 . . .
9/12 . . .
9/14 . . . .
9/16 . . . .
9/18 . . . . .
9/20 . . . . .
9/22 . . .
9/24 . .
9/26 .
zincirler ile
KayıĢların, halatların veya zincirlerin gerilimini değiĢtirmek için araçlar
(ayarlanabilir yapıdaki kasnaklar 55/52)
bir kasnağın eksenini ayarlayarak
avara kasnağın
sürülen veya süren bir kasnağın
sürülen veya süren mili ayarlamadan
KayıĢların, halatların veya zincirlerin kılavuzlanması veya
desteklenmesi için araçlar (kasnakların yapıları 55/36)
Makaralar veya kasnakların montesi
KayıĢ, halat veya zincir kaydırıcıları
KayıĢları, halatları veya zincirleri monte etmek için techizat
Sonsuz esnek elemanlar yoluyla değiĢken diĢli oranı ile dönme
hareketi iletmek için veya dönme hareketini ters çevirmek için
diĢliler (dönme hareketi ileten hız değiĢtirici veya ters çeviren diĢlilerin
kontrolu 59/00'dan 63/00'a kadar)
yörünge hareketi olan elemanlar olmaksızın
kayıĢ, V kayıĢı veya halat kullanarak (diĢli kayıĢlar 9/24; ayarlanabilir
yapıdaki kasnaklar 55/52)
kademeli kasnağa geçirerek
konik bir drama geçirerek (9/12 öncelik taĢır)
kayıĢı taĢıyan radyal olarak hareketlendirilebilen elemanları olan bir
kasnağa geçirerek
kayıĢın kasnaktaki karĢı flanĢlara kayıĢ destek elemanları olmaksızın
doğrudan geçtiği eksenel olarak ayarlanabilir parçalardan oluĢan bir
kasnağa geçirerek
ayarlanabilir konik parçalardan oluĢan tek bir kasnak kullanarak
her ikisi de ayarlanabilir konik parçalardan oluĢan iki kasnak kullanarak
her kasnağın sadece bir flanĢının ayarlanabilir olduğu
kasnağın her iki flanĢının da ayarlanabilir olduğu
halatlar için özel olarak adapte edilmiĢ
bağlantı biçiminde zincir, diĢli kayıĢ veya kayıĢlar kullanan; Böyle diĢliler
için özel olarak adapte edilmiĢ zincirler veya kayıĢlar (diĢli kayıĢlar F 16
G 1/28; bağlantı biçiminde V kayıĢları F 16 G 5/18; diĢli V kayıĢları F
16 G 5/20)
yörüngesel hareketi olan elemanlar ile
Dönme hareketi iletmek için diğer sürtünmeli diĢliler
13/00
13/02 .
13/04 . .
13/06 .
13/08 . .
13/10 .
13/12 . .
Dönen elemanlar arasındaki sürtünme yoluyla sabit diĢli oranı ile
dönme hareketi ileten diĢliler (değiĢken diĢli oranı ile dönme
hareketini iletmek için veya dönme hareketini ters çevirmek için özel
15/00)
yörünge hareketi olan elemanlar olmaksızın
aynı Ģekilde hareket eden bilyalar veya makaralar ile
yörüngesel hareketi olan elemanlar ile
aynı Ģekilde hareket eden bilyalar veya makaralar ile
Elemanlar arası basıncı etkilemek için araçlar
manyetik kuvvetler ile
13/14 . .
basıncı mekanik Ģekilde otomatik olarak değiĢtirmek için
Dönen elemanlar arasındaki sürtünme yoluyla değiĢken diĢli oranı
ile dönme hareketi iletmek için veya dönme hareketini ters
çevirmek için diĢliler (dönme hareketi ileten hız değiĢtirici veya ters
çeviren diĢlilerin kontrolu 59/00'dan 63/00'a kadar)
15/01 .
manyetize edilebilen bir tozun veya sıvının dönen elemanlar arasında
sürtünme ortamı olarak kullanılması ile karakterize edilen 2
15/02 .
yörünge hareketi olan elemanlar olmaksızın
15/04 . .
Sabit bir diĢli oranı sırası sağlayan diĢliler
15/06 . . .
bir mil üzerinde monteli üniform etkin çapa sahip eleman A’nın eleman
B’nin değiĢik kısımları ile ortak çalıĢabildiği
15/08 . . . . eleman B’nin düz veya hemen hemen düz sürtünme yüzeyine sahip bir
disk olduğu
15/10 . . . . . iki elemanın eksenlerinin kesiĢtiği
15/12 . . . . . . daha iyi aktarım elde etmek için, yataklardaki direnç kuvvetlerini
azaltmak için bir elemanın veya her elemandan iki tane olduğu
15/14 . . . . . elemanların eksenlerinin paralel veya paralele yakın olduğu
15/16 . . . . eleman B’nin konik bir sürtünme yüzeyi olduğu
15/18 . . . . . dıĢarıdan
15/20 . . . . . . eleman B’nin sürtünme yüzeyine dik veya dike yakın olan eleman A’nın
dıĢ kenarı ile ortak çalıĢan
15/22 . . . . . . elemanların eksenlerinin paralel veya paralele yakın olduğu
15/24 . . . . . içeriden
15/26 . . . . eleman B’nin kendi dönme ekseninde merkezlenmiĢ küresel bir
sürtünme yüzeyi olduğu
15/28 . . . . . dıĢarıdan sürtünme yüzeyleri olan
15/30 . . . . . içeriden sürtünme yüzeyleri olan
15/32 . . . . eleman B’nin, dönüĢ ekseninde merkezlenmiĢ bir dairesel yay veya düz
bir çizgi olmayan bir kavisin oluĢturduğu bir gövdenin yüzeyi Ģeklinde
bir kavisli sürtünme yüzeyine sahip olduğu
15/34 . . . . . dıĢbükey sürtünme yüzeyleri ile
15/36 . . . . . içbükey sürtünme yüzeyleri ile, örneğin delikli toroid yüzeyler
15/38 . . . . . . iki B elemanın karĢı karĢıya duran delikli toroid yüzeyleri olan, eleman
veya elemanlar A’nın yüzeyler arasında ayarlanabilir Ģekilde monte
edildiği
15/40 . . .
mil üzerine monte edilmemiĢ üniform etkin çapa sahip bilyalar veya
makaralar yoluyla iki elemanın ortak çalıĢtığı
15/42 . . .
belirtilen elemanlar arasında sıkıĢtırılmıĢ halkalar veya sonsuz esnek
elemanların kısımları yoluyla iki elemanın ortak çalıĢtığı
15/44 . . .
üniform olmayan etkin çapa sahip iki elemanın doğrudan birbirileriyle
ortak çalıĢtıkları
15/46 . .
Devamlı olmayan veya basamaklı diĢli oranı sağlayan diĢliler
15/48 .
yörüngesel hareketi olan elemanlar ile
15/50 . .
Devamlı olan bir diĢli oranı sırası sağlayan diĢliler
15/52 . . .
mil üzerine monteli üniform etkin çapa sahip bir elemanın diğer bir
elemanın farklı parçaları ile ortak çalıĢabildiği
15/54 . . .
belirtilen elemanlar arasında sıkıĢtırılmıĢ halkalar veya sonsuz esnek
elemanların kısımları yoluyla iki elemanın ortak çalıĢtığı
15/56 . .
Devamlı olmayan veya basamaklı diĢli oranı sağlayan diĢliler
15/00
19/00
19/02 .
19/04 . .
19/06 . .
19/08 .
Sadece diĢ taĢıyan diĢliler veya sürtünme elemanları içeren ve
süresiz olarak devam eden dönme hareketini iletemeyen diĢliler
(fasılalı olarak süren elemanlar ile 27/00'dan 31/00'a; kaldırma veya
taĢıma için halat veya benzeri palangalar B 66 D3/00)
dönme hareketi ile ileri geri hareketi birbirine dönüĢtüren
bir kriko içeren
sonsuz esnek bir eleman içeren
dönme hareketi ile salınım hareketini birbirine dönüĢtüren
Kollar, bağlantılar veya kamlar yoluyla hareket ileten veya dönüĢtüren diĢliler
(değiĢik tiplerdeki diĢlilerin kombinasyonları 37/00)
21/00
21/02 .
21/04 .
21/06 .
21/08 . .
21/10 .
21/12 . .
21/14 . . .
21/16 . .
21/18 . . .
21/20 . . . .
21/22 . . . .
21/24 . . . . .
21/26 . . . . .
21/28 . . . . .
21/30 . . . . .
21/32 . . . . .
21/34 . . . .
21/36 . . . .
21/38 . . . .
21/40 . .
21/42 . . .
21/44 . .
21/46 .
21/48 . .
21/50 . .
21/52 . .
Sadece bağlantılar veya kollar içeren, sürgü bulundurmayan
diĢliler
iki ya da daha fazla bağımsız olarak hareket eden elemanın
hareketlerinin tek bir harekete birleĢtirildiği
Kılavuz mekanizmaları, örneğin doğrusal çizgi kılavuzu (çekme
makinaları için B 43 L)
istenildiğinde etkisiz bırakılabilen
ileri geri hareketli bir kolu çalıĢma konumunun dıĢına iterek
tüm hareketin tek bir yüzeye paralel olduğu veya yüzeyin içinde olduğu
dönme hareketini iletmek için
dönen bir elemana bağlı ve diğerinin üzerindeki yollarda kılavuzlanan
kranklar, eksantrikler veya benzeri elemanlar yoluyla
dönme hareketi ile ileri geri hareketi birbirine dönüĢtüren
Krank diĢlileri; Eksantrik diĢlileri
kavrama ayarı olan (ayarlanabilir kranklar veya eksantrikler F 16 C
3/28; ayarlanabilir bağlantı kolları F 16 C 7/06)
her krank veya her eksantrik için bir bağlantı kolu ve bir kılavuzlu sürgü
olan
daha sonra da bağlantılar veya kılavuzları olmayan
mafsal hareketi ile
kamlar veya ek kılavuzlar ile
dönen teması olan elemanlar ile
ek elemanların sadece pivotlu bağlantılar veya kollar içerdiği
her krank veya eksantrik için iki ya da daha fazla bağlantı kolu olan
sallanan bağlantı kolu olmaksızın, örneğin epicyclic paralel hareket,
yuva ve krank hareketi ile
geçici enerji biriktirilmesi için araçlar ile, örneğin ölü nokta pozisyonlarını
aĢmak için
dönme hareketi ile salınım hareketini birbirine dönüĢtüren
ayarlanabilir kavramalı
salınma veya ileri geri hareketini iletmek ya da birbirine dönüĢtürmek
için
üç yönde hareketi olan
dönme hareketini ietmek için
dönme hareketi ile ileri geri hareketi birbirine dönüĢtüren (23/00 öncelik
taĢır)
dönme hareketi ile salınım hareketini birbirine dönüĢtüren
21/54 . .
salınma veya ileri geri hareketini iletmek ya da birbirine dönüĢtürmek
için
23/00
23/02 .
Wobble plakası diĢlileri; Oblik krank diĢlileri
iki yana sallanan elemanın pozisyonunu değiĢtirerek kavramanın
ayarlanması (29/04, 33/10 öncelik taĢır )
dönmeyen sallanan elemanları olan
ileri geri hareket eden elemanlara menteĢelenmiĢ kayan elemanları
olan
ileri geri hareket eden elemanlara bağlantı kolları ile bağlanmıĢ olan
düz yüzeyli dönen sallanan elemanları olan
23/04 .
23/06 . .
23/08 . .
23/10 .
25/00
25/02 .
25/04 .
25/06 . .
25/08 .
25/10 . .
25/12 . .
25/14 . .
25/16 .
25/18 .
25/20 . .
25/22 . . .
25/24 . . .
Sadece kamlar, kam iticileri ve vida-somun mekanizmaları içeren
diĢliler
iki ya da daha fazla bağımsız olarak hareket eden elemanın
hareketlerinin tek bir harekete birleĢtirildiği
dönme hareketini iletmek için
tüm dönen elemanlar üstündeki yollarda kılavuzlanan ara elemanları
olan
dönme hareketi ile ileri geri hareketi birbirine dönüĢtüren (23/00 öncelik
taĢır)
ayarlanabilir kavramalı (ayarlanabilir kamlar 53/04)
dönüĢ ekseni boyunca ileri geri hareketi olan, örneğin helis yuvalı ve
otomatik geri dönüĢlü diĢliler (otomatik geri dönüĢü olmayan vida
mekanizmaları 25/20)
ileri geri hareketin dönüĢ eksenine dik olduğu (21/36 öncelik taĢır)
dönme hareketi ile salınım hareketini birbirine dönüĢtüren
salınma veya ileri geri hareketini iletmek ya da birbirine dönüĢtürmek
için
Vida mekanizmaları (otomatik geri dönüĢlü 25/12)
ortak çalıĢan elemanlar arasında bilyalar, makaralar veya benzeri
elemanlar; Böyle elemanların kullanımı için gerekli olan elemanlar
Böyle mekanizmalar için gerekli elemanlar, örneğin vidalar, somunlar
(25/22 öncelik taĢır)
Fasılalı sürüĢ elemanları olan diĢliler
27/00
27/02 .
27/04 .
27/06 . .
27/08 . .
27/10 . .
29/00
29/02 .
29/04 . .
29/06 . . .
29/08 . .
29/10 . .
29/12 .
29/14 . .
29/16 . .
29/18 . . .
29/20 .
29/22 .
Volan elemanları olmayan basamaklı mekanizmalar, örneğin
Geneva sürüĢleri (devresel olarak değiĢen hız oranı bulunan döner
diĢliler 35/02; etki kaplinleri F 16 D 5/00; saatçilikte kullanılan tertibatlar
G 04 B 15/00)
en az bir adet ileri geri hareket eden veya salınan aktarma organı olan
sürekli dönme hareketini basamaklı bir dönüĢe çevirmek için
Sürülen oyukların içinde yer alan sürücü pimleri olan mekanizmalar,
örneğin Geneva sürüĢleri
kesintili diĢleri olan diĢ taĢıyan diĢliler ile sürüĢ
ayrılabilir aktarım organları yoluyla elde edilen, grup 27/06 veya 27/08 e
göre kombine olan veya olmayan
Fasılalı sürücü elemalrı ile dönme hareketini iletmek için diĢliler,
örneğin volan hareketi ile (volanlar F 16 D 41/00)
Ģaftların birisi ile salınan veya ileri geri hareket eden bir ara eleman
arasında, millerden hiçbir ile birlikte dönmeyerek (29/20, 29/22 öncelik
taĢır)
aktarma oranının bir krankın, eksantriğin, wobble plakasının veya bir
kamın millerden birinin üstünde ayarlanması ile değiĢtirildiği
eĢ merkezli miller ile, halka Ģeklindeki bir ara elemanın çevrede
dolaĢtığı ve ayarlanabilir bir krank veya eksantrik üzerinde
desteklendiği
aktarma oranının salınan bir bağlantı elemanının hareket yolunun, pivot
konumunun veya etkili uzunluğunun ayarlanması yoluyla değiĢtirildiği
fasılalı olarak süren elemanlar üzerine doğrudan etki yaparak aktarma
oranının değiĢtirildiği
döner sürülen ve süren elemanlar arasında (29/20, 29/22 öncelik taĢır)
fasılalı olarak süren elemanlar için olan bir sabit kılavuz elemanının
ayarı ile aktarma oranının değiĢtirildiği
dönen elemanların eksenleri arasındaki mesafenin ayarlanması yoluyla
aktarma oranının değiĢtirildiği
fasılalı olarak süren elemanların dönen elemanlardan birisiyle birlikte
dönerken aynı zamanda da hemen hemen radyal olan kılavuzlar içinde
kaydığı
fasılalı olarak etki eden elemanların sonsuz diĢli vida, vida veya kriko
Ģeklinde olduğu
otomatik hız değiĢimi ile
31/00
Volan elemanlı diğer diĢliler veya diğer fasılalı olarak süren
elemanlar (21/00, 23/00, 25/00 öncelik taĢır; otomatik değiĢim
mekanizmalarının kullanımını içeren diĢliler, örneğin devirsel olarak
çalıĢtırılan ters çevirme diĢlileri için ilgili gruplara bakınız)
33/00
Tekrarlanan enerji depolanması ve sevk edilmesi üzerine kurulu
diĢliler
Mekanik akümülatörlü döner aktarmalar, örneğin ağırlıklar, yaylar,
fasılalı olarak bağlanmıĢ volanlar
33/02 .
Kendinden regülasyonun arandığı değiĢken hız oranlı dönme hareketi
ileten diĢliler
33/06 . . .
yay etkisi üzerine kurulu (kastanyola kayma kaplinleri F 16 D 7/04)
33/08 . . .
atalet üzerine kurulu
33/10 . . . . jiroskopik hareketi olan, örneğin wobble plakaları, oblik kranklar içeren
33/12 . . . . sürücü bir elemanın hem bir sürülen elemana hem de harekete karĢı
büyük bir direnci olan bir salınan elemana diferansiyel olarak
bağlandığı, örneğin Constantinesco diĢlileri
33/14 . . . . yörüngesel elemanların düzenleyici ağırlıklar tarafından etkilendiği
33/16 . . . . . kendi serbest hareketleri olan, veya akıĢkan içeren
33/18 . . . . . hareketin sınırlandırıldığı
33/20 .
esasen atalet üzerine kurulu Ģekilde, dönme hareketinin ileri geri veya
salınım hareketine dönüĢtürülmesi
33/04 . .
35/00
35/02 .
35/04
35/06 .
35/08 .
35/10 .
35/12 .
35/14 .
35/16 .
35/18 .
37/00
37/02 .
37/04 . .
37/06 . .
37/08 . . .
37/10 . . . .
37/12 .
Diğer özel iĢlevsel özellikleri olan diĢliler veya mekanizmalar
devirsel olarak değiĢen hız oranına sahip dönme hareketini iletmek için
(devirsel olarak çalıĢan hız değiĢim mekanizmaları için ilgili gruplara
bakınız)
(48/12'ye transfer edilmiştir)
Destekler arasında ters etkilere yol açmayacak Ģekilde izafi harekete
imkan vermek üzere dizayn edilmiĢ diĢliler ( 1/26, 1/48 öncelik taĢır )
hareketli kısımların üstündeki elemanların sabit bir yerden ayarlanması
için
AĢırı yükü üstüne almak için veya aĢırı yük nedeniyla oluĢacak hasarları
önlemek için düzen veya cihazlar (dönme hareketi aktarmak için
kaplinler
F 16 D)
Geciktirerek aktarma mekanizmaları (genel olarak titreĢim veya Ģok
damperleri F 16 F)
Sadece iki hareketsiz konumu olan mekanizmalar, örneğin belirli açısal
konumlarda çalıĢan
Matematiksel formüllere uyan hareketler veya hareket iliĢkileri için
mekanizmalar (hesaplama iĢlerinin mekanik olarak yapıldığı cihazlar G
06 G 3/00)
Dönen elemanlar için döndürme cihazları, örneğin miller (içten yanmalı
motorlar için çalıĢtırma cihazları F 02 N)
Daha önceden sağlanmayan mekanik diĢlilerin kombinasyonları
(motorlu araçlarda çevirme milini motordan daha hızlı veya daha yavaĢ
döndüren diĢli takımları, motorlu araçlardaki diferansiyel diĢliler ile
kombinasyonlar B 60 K)
sadece diĢ taĢıyan veya sürtünmeli diĢliler içeren
Sadece diĢ taĢıyan diĢlilerin kombinasyonları (37/06 öncelik taĢır)
birden fazla süren veya sürülen mil bulunan; torku iki ya da daha fazla
ara mil arasında bölen düzenleri olan
diferansiyel diĢlileri olan
ara millerin her iki ucunda da
DiĢ taĢıyan veya sürtünmeli diĢliler, bağlantlar veya kollar, ve kamlar
veya bu üç gruptan en az ikisinin elemanlarını içeren diĢliler (21/14,
21/28, 21/30 öncelik taĢır; sadece tek bir ek kolu veya bağlantısı olan
37/14 . .
37/16 . .
diĢ taĢıyan veya sürtünmeli veya kam diĢlileri için ana diĢliler ile ilgili
gruba bakınız)
iki ya da daha fazla bağımsız olarak hareket eden elemanın
hareketlerinin tek bir harekete birleĢtirildiği
ekseni üzerinde hem salınan ya da dönen hem de ileri geri hareket
eden bir süren veya sürülen elemanı olan
AkıĢkan diĢliler (akıĢkan çalıĢtırıcıları F 15 B; güç aktarım yolu olarak bir akıĢkan
veya yarı akıĢkan kullanan kaplinler veya kavramalar F 16 D 31/00'dan 39/00'a;
akıĢkan dirençli frenler F 16 D 57/00) 3
39/00
39/01 .
39/02 .
39/04 .
39/06 . .
39/08 . . .
39/10 . . . .
39/12 . . . . .
39/14 . . . . .
39/16 . . . .
39/18 . . . . .
39/20 . . . . .
39/22 . . .
39/24 . . . .
39/26 . . .
39/28 . . . .
39/30 . . . .
39/32 . . . . .
39/34 . . .
39/36 . . . .
39/38 . . . .
39/40 . . .
39/42 . .
41/00
41/02 .
41/04 .
41/22 . .
41/24 .
41/26 . .
41/28 . .
Volumetrik tipte, yani her turda önceden belirlenmiĢ bir hacimde
akıĢkan geçiren pompa ve motor kullanan döner akıĢkan diĢlileri
(akıĢkan diĢlilerinin kontrolu 61/38; aletleri itmek veya kaldırmak için
uygulamalar
B 66 F) 5
Pnömatik diĢliler; Atmosferik basıncın altında basınçla çalıĢan diĢliler
(pnömatik çekiçler B 25 D 9/00) 2
sıvı pompalarından uzaktaki sıvı motorları
sıvı motoru ve pompasının tek bir ünite içinde kombine olduğu
pompa ve motorun aynı tip olduğu
her birinin tek bir mili olduğu ve silindirler içinde ileri geri hareket eden
pistonları olan
silindirlerin diĢlilerin ana ekseni çevresinde ve paralel ya da paralele
yakın düzenlendiği
sabit silindirli
silindirlerin dönen silindir bloklarıveya silindir yataklama elemanlarının
içinde taĢındığı
silindirlerin diĢlilerin ana eksenine dik olarak düzenlendiği
pistonların bağlantılarının silindirlerin dıĢarıdaki uçlarında olduğu
pistonların bağlantılarının silindirlerin içerideki uçlarında olduğu
sıvı odalarının diĢli ana ekseni ile eĢ merkezli döner gövdeler olarak
Ģekillendiği
döner deplasman elemanları ile, örneğin hareketli sızdırmazlık
elemanlarını geçen eksenel veya radyal olarak hareket eden pervaneler
ile sağlanan
sıvı odalarının döner gövdeler olarak Ģekillenmediği veya diĢli ana
ekseni ile eksantrik olan döner gövdeler olarak Ģekillendiği
sıvı odalarının döner elemanlar içinde oluĢturulduğu
sıvı odalarının sabit elemanlar içinde oluĢturulduğu
kayan pervanelerin rotor tarafından taĢındığı
bir mil üzerindeki rotorun diğer bir mil üzerindeki rotor ile ortak çalıĢtığı
diĢ taĢıyan diĢli tipinde
Deplasmanlı diĢli pompa tipinde
Hidrolik diferansiyel diĢliler, örneğin her çıkıĢ için kendi aralarında
bağlantılı sıvı odaları olan döner bir giriĢ bölümü olan
pompa ve motorun farklı tiplerde olduğu
Hidrokinetik tipte döner akıĢkan diĢlileri (akıĢkan diĢlilerinin kontrolu
61/38) 5
pompa ve türbinin kanallarile birleĢtirildiği
Kombine halde pompa türbin üniteleri
Alternatif olarak çalıĢan birden fazla hidrokinetik ünite içeren diĢli
sistemleri, örneğin doldurma ya da boĢaltma ile veya mekanik
kavramalar ile etkili veya etkisiz olan
Detaylar
Görevlerine göre kanatçıkların veya kanalların Ģekli
imalata göre, örneğin kanatçık ataĢmanı
41/30 . .
41/32 .
43/00
43/02 .
45/00
havalandırma, yağlama, soğutma, soğutucu ortamın sirkülasyonu ile
ilgili
ÇalıĢma akıĢkanının seçimi (kimyasal kısımlar için ilgili sınıflara bakınız)
Diğer akıĢkan diĢlileri, örneğin salınan girdi veya çıktılı 2
Basınç valfleri ile çalıĢtırılan akıĢkan diĢlileri 2
Dönme hareketinin iletilmesi için akıĢkan diĢlileri ilekaplinlerin
veya kavramaların kombinasyonları (41/22 öncelik taĢır; kavrama ve
diĢlilerin ortaklaĢa kontrolu B 60 K 41/22) 2
Not
AkıĢkan tork konvertörlerindeki çalıĢma Ģartlarını değiĢtiren kavramalar
daha sonrakilerin bir parçası olarak ele alınmıĢtır.
45/02 .
hidrokinetik tipteki bir akıĢkan diĢlisiniköprülemek üzere mekanik
kavramalar (tork konvertör kilit kavramalarının kontrolu 61/14)
47/00
AkıĢkan kavramaları veya akıĢkan diĢlileri ile mekanik diĢlilerin
kombinasyonları (kavrama ve diĢlilerin ortaklaĢa kontrolu B 60 K
41/22) 2
akıĢkan diĢlinin volumetrik tip olduğu
mekanik diĢlinin yörüngesel hareketli elemanları olan tipte olduğu
akıĢkan diĢlinin hidrokinetik tip olduğu
iki ya da daha fazla güç aktaran akıĢkan devresi kullanan (47/10 öncelik
taĢır) 2
mekanik diĢlinin yörüngesel hareketli elemanları olan tipte olduğu
iki ya da daha fazla güç aktaran akıĢkan devresi kullanan 2
yörüngesel hareketi olan elemanların akıĢkan ile birlikte çalıĢan
pervanelerinin olduğu 2
47/02 .
47/04 . .
47/06 .
47/07. .
47/08 . .
47/10 . . .
47/12 . . .
48/00
Diferansiyel dişliler 6
Not
Transfer dişlileri ile ilgili olan dökümanlar hem 48/02 veya 48/04 hem de
48/06'dan 48/30'a kadar olan gruplarda sınıflandırılmışlardır. 6
48/02 .
48/04 . .
Notlar
(1)
(2)
(3)
Çıktılar arasındaki sürüşü etkileyen transfer dişlileri 6
iki çıktı arasında eşit olmayan tork transferi olan 6
48/06'dan 48/30'a kadar olan gruplarda, aksi belirtilmedikçe ve sadece
sınıflandırma amacı ile; sınıflandırma uygun olan en son yerde
yapılmıştır. 6
48/06'dan 48/30'a kadar olan gruplarda, diferansiyel dişlilerin yapısal
özellikleri ile ilgili
endeksleme kodlarını eklemek gerekmektedir. Bu
gruplardan seçilen endeks kodlarısınıflandırma sembolleri ile aynı
numaralara sahiptir, fakat kesme işareti yerine iki nokta üst üste işareti
kullanılmıştır, ve bağlantısız olmalıdır. 6
Değişik tipteki endeks kodlarının uygulanması ve sunumu ile ilgili
kuralları ortaya koyan Kılavuzun IV. Bölümüne dikkat edilmelidir. 6
48/22 . .
48/24 . .
48/26 . .
48/28 . .
48/30 . .
yörüngesel hareketi olan dişliler ile 6
yörüngesel konik dişliler ile 6
yörüngesel alın dişlileri ile 6
yörüngesel hareketi olan dişlileri olmaksızın 6
kamlar ile 6
volanlar ile 6
akışkan dişlileri ile 6
Diferansiyel hareketini bastırmak veya etkilemek için düzenler, örneğin
kilit cihazları 6
sürtünmeli kavramalar veya frenler kullanarak 6
pozitif kavramalar veya frenler kullanarak 6
akışkan hareketi kullanarak, örneğin viskos kavramalar 6
kendinden kilitlenen dişliler kullanarak 6
dışarıdan çalıştırılabilen kilit cihazları kullanarak 6
49/00
Diğer diĢliler
48/06 .
48/08 . .
48/10 .
48/12 .
48/14 . .
48/16 . .
48/18 . .
48/20 .
DiĢlilerin veya mekanizmaların detayları (vida-somun diĢliler 25/00; akıĢkan diĢliler
39/00'dan 43/00'a; Bowden mekanizmaları, kranklar, eksantrikler, yataklar, pivotlu
bağlantılar, piston mafsalları, bağlantı kolları F 16 C; zincirler, kayıĢlar F 16 G; piston
kolları F 16 J 7/00)
51/00
51/02 .
Kollar (el ile idare edilen kollar G 05 G)
ayarlanabilir
53/00
Kamlar; Dönmeyen kamlar; Kam iticileri, örneğin makaralar (ileri
geri hareketli pistonlu sıvı motorları için özel olarak adapte edilmiĢ
kamlar F 03 C 1/30)
Tek devirli motorlar için tek yollu kamlar; Böyle kamları olan kam milleri
Ayarlanabilir kamlar
kam iticileri (53/08 öncelik taĢır)
Çok yollu kamlar, örneğin birkaç devir içeren devreler için; Böyle kamlar
için özel olarak adapte edilmiĢ kam iticileri
53/02 .
53/04 . .
53/06 .
53/08 .
55/00
55/02 .
55/06 . .
55/08 . .
55/10 . .
55/12 . .
55/14 . .
55/16 . . .
55/17 . .
55/18 . . .
Hareket iletmek için diĢleri veya sürtünme yüzeyleri olan
elemanlar; Sonsuz vida diĢlileri; Kasnaklar; Makaralar (kaldırma
veya taĢıma aletleri için kasnak blokları B 66 D 3/04) 4
DiĢli elemanlar; Sonsuz vida diĢlileri
Malzemelerin kullanılması; DiĢli elemanların kendi asli malzeme
özelliklerini etkilemek için iĢlemlerin kullanılması 3
Profilleme 3
Yapısal olarak basit diĢ Ģekilleri, örneğin pimler bilyalar Ģeklinde 3
gövdenin veya kearın parçalanabilir parçaların dıĢında monte edildiği 3
Esneklik veya titreĢim azaltma sağlayan yapı (55/06 öncelik taĢır;
tekerin veya teker kenarının mil ile esnek olarak bağlanması F 16 D
3/50, 3/80) 3
sadece diĢ ile ilgili olan 3
DiĢli tekerler (sonsuz vida diĢli tekerler 55/22; zincir tekerler 55/30) 3
BoĢluk veya salgıyı örtmek için özel cihazlar
55/20 . . . .
55/22 . .
55/24 . . .
55/26 . .
55/28 . . .
55/30 . .
55/32 .
55/34 . .
55/36 . .
55/38 . . .
55/40 . . .
55/42 . . .
55/44 . . .
55/46 . . .
55/48 . . .
55/49 . . .
55/50 . . .
55/52 . .
55/54 . . .
55/56 . . .
57/00
57/02 .
57/04 .
57/05 . .
57/08 .
57/10 . .
57/12 .
konik diĢliler için
kesiĢen miller ile özellikle sonsuz vida diĢlileri ile aktarma için (konik
diĢliler, diĢli çarklar, helis diĢliler 55/17)
BoĢluk veya salgıyı örtmek için özel cihazlar
DiĢli çubuklar
BoĢluk veya salgıyı örtmek için özel cihazlar
Zincir tekerler (bisikletler için özel olarak adapte edilmiĢ B 62 M)
Sürtünme elemanları (sürtünme yüzeyleri F 16 D 69/00)
Ayarlanmayan sürtünme diskleri
Kasnaklar (ayar için gerekli olan özellikler ile 55/52)
Tutunmayı arttırmak için araçlar veya tedbirler (genel olarak F 16 D
69/00)
parmaklıklı (55/48 öncelik taĢır)
Yaprak halinde kasnaklar
Levha metal kasnaklar
Birbirinden ayrılabilen iki parça halindeki kasnaklar
tamamen veya bir parçası ahĢap ya da benzeri metal olmayan
maddelerden yapılmıĢ kasnaklar (55/38, 55/42, 55/46 öncelik taĢır)
V kayıĢı kasnakları için gerekli özellikler 2
Ġp kasnakları için gerekli özellikler
Ayarlanabilir yapıda kasnaklar veya sürtünme diskleri
yatak parçalarının hazır Ģekilde ayarlanabilir olduğu
yatak parçalarının izafi olarak eksenel Ģekilde ayarlanabilir olduğu
DiĢlilerin genel detayları
DiĢli kutuları; DiĢlilerin bunların içine montesi
Yağlama veya soğutma ile ilgili özellikler
zincirlerin (konveyörler için B 65 G 45/08)
yörüngesel hareketli elemanları olan diĢlilerin
Frenleme düzenleri
BaĢka yerde sağlanmadığı taktirde salgıyı ayarlamak için veya örtmek
için düzenler 2
Dönme hareketi ileten diĢlilerin kontrolu (hızı sürekli olarak değiĢtirmek için ikinci
bir sürüĢü olan yörüngesel diĢ taĢıyan diĢliler 3/72; makina aletlerinin sürüĢ veya
besleme mekanizmalarının hız oranlarını değiĢtirme B 23 Q 5/12, 5/46; araçlarda
sürüĢ ünitelerinin ortak olarak kontrolu B 60 K 41/00; bisiklet aktarımları B 62 M; gemi
pervaneleri B 63 H) 5
Notlar
(1)
(2)
(3)
B 60 K 41/00 grubundan sonraki notlara dikkat edilmelidir 5
59/00'dan 63/00'a kadar olan gruplarda bir diĢli kutusu içinde yer alan
kavramalar diĢlilerin içerdiği parçalar olarak kabul edilmiĢtir. 5
59/00'dan 63/00'a kadar olan gruplarda aĢağıdaki ifadeler yanlarındaki
anlamlarda kullanılmıĢlardır:
“nihai çıkıĢ elemanı” bir diĢli oranı kurmak üzere hareket eden
son elemandır, yani iki güç aktarım aracı arasındaki bağlantıyı
sağlayandır, örneğin geri avare diĢli, diĢli grubu, kaplin yuvası,
hidrolik bir kavramanın uygulama pistonu
“mekanizma” ya tek bir eleman ya da alternatif olarak bir seri
eleman içeren kinematik bir zincir demektir. Kinematik zincir
üstündeki her noktanın pozisyonu zincir üstündeki herhangi bir
diğer noktanın konumundan çıkartılabilir ve böylece kinematik
zinciri oluĢturan elemanların birinin belli bir pozisyonu için zinciri
oluĢturan diğer her elemana ait sadece tek bir pozisyon
bulunmaktadır.
“nihai çıkıĢ mekanizması” nihai çıkıĢ elemanının bulunduran
mekanizma demektir.
“çalıĢtırma mekanizması” hareketinin ortak temas yoluyla diğer
bir mekanizmanın hareketine yol açtığı mekanizma demektir.
“nihai çalıĢtırma mekanizması” nihai çıkıĢ mekanizmasını
çalıĢtıran mekanizma demektir. 5
61/00 grubu ve 59/00 ile 63/00 gruplarından birinin veya her ikisinin de
bireysel olarak kapsadığı özelliklerin kombinasyonları 61/00 grubunda
sınıflandırılmıĢtır. 5 
59/00 ve 63/00 gruplarında kapsanan özelliklerin kombinasyonları 63/00
grubunda sınıflandırılmıĢtır. 5
59/00'dan 63/00'a kadar olan gruplarda kontrol girdileri ve çıktıları ile
ilgili endeks kodlarının eklenmesi gerekmektedir. 59/00 veya 63/00
gruplarından seçilen endeks kodları sınıflandırma sembolleri ile aynı
numaralara sahiptir, fakat kesme iĢareti yerine iki nokta üst üste iĢareti
kullanılmıĢtır, ve bağlantısız olmalıdır. 5
Değişik tipteki endeks kodlarının uygulanması ve sunumu ile ilgili
kuralları ortaya koyan Kılavuzun IV.Bölümüne dikkat edilmelidir. 6
-
(4)
(5)
(6)
(7)
59/00
59/02 .
59/04 . .
59/06 . . .
59/08 . .
59/10 . . .
59/12 . . .
59/14 .
59/16 . .
59/18 . .
59/20 . . .
59/22 . . .
59/24 . .
59/26 . .
59/28 . . .
59/30 . . .
59/32 . . .
59/34 . .
59/36 .
59/38 . .
59/40 . . .
59/42 . . .
59/44 . .
Dönme hareketini ileten hız değiĢtirme veya ters çevirme diĢlileri
için kontrol girdileri 5
Seçici aparatlar 5
Oran seçici aparatlar 5
oranın sonsuz olarak değiĢtirilebildiği 5
Dağılım seçici aparatlar 5
kollar içeren 5
basma düğmesi cihazları içeren 5
Girdilerin tork veya tork ihtiyacının bir fonksiyonu olduğu 5
Torkun dinamometrik olarak ölçülmesi 5
gaz pedalının pozisyonuna bağlı olarak 5
Tam gaz 5
Rölanti 5
kısıcının açıklığına bağlı olarak 5
basınca bağlı olarak 5
Gaz türbinlerinde gazlaĢtırıcının basıncı 5
EmiĢ manifold vakumu 5
Ġçten yanmalı motorlarda süper Ģarj basıncı 5
yakıt beslemesine bağlı olarak 5
Girdilerin hızın bir fonksiyonu olduğu 5
diĢli elemanlarının 5
ÇıkıĢ milinin hızı 5
GiriĢ milinin hızı 5
makina hızına bağlı olarak (59/46 öncelik taĢır) 5
59/46 . .
59/48 .
59/50 .
59/52 . .
59/54 . .
59/56 . .
59/58 . .
59/60 .
59/62 . .
59/64 . .
59/66 . .
59/68 .
59/70 . .
59/72 . .
59/74 .
59/76 . .
59/78 . .
61/00
61/02 .
61/04 .
61/06 . .
61/08 . .
61/10 .
61/12 .
61/14 .
61/16 .
61/18 .
61/20 .
61/22 .
61/24 .
61/26 .
Notlar
(1)
(2)
61/28 . .
61/30 . . .
hızlar arasındaki karĢılaĢtırmaya bağlı olarak 5
Girdilerin ivmelenmenin bir fonksiyonu olduğu 5
Girdilerin makinanın durumunun bir fonksiyonu olduğu, örneğin
kapıların veya emniyet kemerlerinin durumunun 5
makinanın ağırlığına bağlı olarak, örneğinbir otobüse binen yolcuların
neden olduğu ağırlık değiĢimi 5
frenlerden gelen sinyallerebağlı olarak, örneğin park freni 5
ana kavramadan gelen sinyallere bağlı olarak 5
direksiyondan gelen sinyallere bağlı olarak 5
Girdilerin çevre Ģartarının bir fonksiyonu olduğu 5
Atmosferik basınç 5
Atmosferik sıcaklık 5
Yol Ģartları, örneğin eğim, kayganlık 5
Girdilerin diĢlilerin durumunun bir fonksiyonu olduğu 5
kurulan orana bağlı olarak 5
yağ özelliklerine bağlı olarak, örneğin sıcaklık, vizkosite 5
Girdilerin motor parametrelerinin bir fonksiyonu olduğu (59/14 öncelik
taĢır) 5
ÇalıĢan silindirlerin sayısı 5
Sıcaklık 5
Dönme hareketini ileten hız değiĢtirme veya ters çevirme diĢlileri
içindeki kontrol girdileri 5
kullanılan sinyaller ile karakterize edilen 5
Oran değiĢimini yumuĢatan 5
akıĢkan basıncındaki değiĢim oranını kontrol ederek 5
Zamanlama kontrolu 5
DeğiĢtirme histerezisini düzenleyerek 5
Görev yapmamayı veya olası görev yapmama konumunu belirleyen,
örneğin arızasız 5
Tork konvertörü kilit kavramalarının kontrolu 5
Ġstenmeyen Ģartlar altında değiĢimi bırakmayarak (61/18 öncelik taĢır) 
5
Ġstek dıĢı veya emniyetsiz değiĢtirmeyi önleyen (nihai çıkıĢ
mekanizmalarının yapısal özellikleri 63/30) 5
DiĢli kaçırmasını önleyerek 5
Kilitleme (63/34 öncelik taĢır) 5
Hissetme sağlayarak, örneğin seçime imkan vermek için 5
Nihai çalıĢtırma mekanizmaları için hareketlerin üretilmesi veya
aktarılması 5
Sadece seçici aparatları içeren hareket üretilmesi veya aktarılması
59/00 grubunda sınıflandırılmıĢtır. 5
Hareketlerin üretimesi veya aktarılması eğer nihai çıkıĢ
mekanizmalarının bir parçası ise 63/00 grubunda sınıflandırımıĢtır. 5
nihai çalıĢtırma mekanizmasının en azından bir hareketinin mekanik
olmayan güçler yoluyla oluĢtuğu, örneğin güç takviyeli 5
Buna göre hidrolik motorlar 5
61/32 . . .
61/34 . .
61/36 . .
61/38 .
61/40 . .
61/42 . . .
61/44 . . .
61/46 . . .
61/48 . .
61/50 . . .
61/52 . . . .
61/54 . . . . .
61/56 . . . . .
61/58 . . . .
61/60 . . . . .
61/62 . . . . .
61/64 . . .
63/00
63/02 .
63/04 . .
63/06 . . .
63/08 . .
63/10 . . .
63/12 . . . .
63/14 . . .
63/16 . . .
63/18 . . . .
63/20 . . .
63/22 . . . .
63/24 . .
63/26 . . .
Buna göre elektrik motorları 5
birisi ön seçim hareketi diğeri de değiĢtirme hareketi için olan iki
mekanizma içeren (61/36 öncelik taĢır) 5
en azından bir hareketin bir kablo yoluyla aktarıldığı 5
AkıĢkan diĢlilerin kontrolu 5
hidrostatik (diĢlilerin geliĢtirilmesini de içeren 39/02, 39/04) 5
ayarlanabilir çıkıĢlı veya kapasiteli bir pompa veya motorun
ayarlanmasını içeren 5
çalıĢma içindeki pompa veya motor ünitelerinin sayısını değiĢtirerek 5
ÇıkıĢ ihtiyaçlarına göre otomatik düzenleme (servomotorlar G 05 B) 5
hidrodinamik 5
tamamen dolu bir çalıĢma devresi sağlarken devredeki sıvının akıĢını,
gücünü veya etkisini değiĢtirerek kontrol eden 5
kanatçıkların pozisyonlarını değiĢtirerek 5
eksenel olarak kaydırılabilen sapları yoluyla 5
kanatçık açılarını değiĢtirmek için 5
sapların kendisinin veya aralarındaki mekanik bağlantıyı değiĢtirerek 5
volan kavramaları kullanarak 5
saplar arasında bağlantılı olarak hız değiĢtirme diĢlileri veya bir
kavrama kullanımı içeren (45/02, 61/60 öncelik taĢır) 5
çalıĢma devresindeki sıvının miltarını değiĢtirerek kontrol edilen 5
Dönme hareketini ileten hız değiĢtirme veya ters çevirme diĢlileri
için kontrol çıktıları 5
Buna göre nihai çıkıĢ mekanizmaları; Nihai çıkıĢ mekanizmaları için
çalıĢtırma yolları 5
tek bir nihai çıkıĢ mekanizmasının tek bir nihai çalıĢtırma mekanizması
ile hareket ettirildiği 5
nihai çıkıĢ mekanizmasının belirsiz sayıda pozisyonu olduğu 5
Birçok nihai çıkıĢ mekanizmasının tek bir ortak nihai çalıĢtırma
mekanizması ile hareket ettirildiği 5
nihai çalıĢtırma mekanizmasının birbirinden bağımsız bir seri
hareketinin olduğu, ve herbirinin sadece bir nihai çıkıĢ mekanizması ile
ilgili olduğu 5
iki ya da daha fazla hareketin eĢ zamanlı oluĢtuğu 5
nihai çalıĢtırma mekanizmasının arka arkaya hareketleri yolu ile nihai
çıkıĢ mekanizmalarının ardı ardına çalıĢtırıldığı 5
nihai çalıĢtırma mekanizmasının yavaĢ yavaĢ artan hareketleri yolu ile
nihai çıkıĢ mekanizmalarının ardı ardına çalıĢtırıldığı 5
nihai çalıĢtırma mekanizmasının kamlar içerdiği 5
nihai çalıĢtırma mekanizmalarının iki farklı yoldan, her nihai çıkıĢ
mekanizmasını önceden seçilmiĢ ve sonuç olarak hareket ettirmesi ile,
örneğin bir değiĢtirme kapısı ile kılavuzlanan 5
nihai çıkıĢ mekanizmalarının aynı anda nihai çalıĢtırma mekanizmaları
ile hareket ettirildiği 5
nihai çıkıĢ mekanizmalarından her birinin çeĢitli nihai çalıĢtırma
mekanizmalarından sadece bir tanesi ile hareket ettirildiği 5
nihai çıkıĢ mekanizmalarının hareketlerinden bazılarının diğer bir nihai
çıkıĢ mekanizması tarafından yaratıldığı 5
63/28 . .
63/30 . .
63/32 . . .
63/34 . . .
63/36 . . . .
63/38 . . .
63/40 .
63/42 . .
63/44 . .
63/46 . .
63/48 . .
iki ya da daha fazla nihai çalıĢtırma mekanizmasının aynı nihai çıkıĢ
mekanizmasını hareket ettirdiği 5
Nihai çıkıĢ mekanizmalarının yapısal özellikleri 5
Vites değiĢtirici bilezikler 5
Kilit veya görev yapmayı önleyici mekanizmalar 5
Ġçten kilitleyici mekanizmalar 5
Tetikler 5
nihai çıkıĢ mekanizmasını çalıĢtıran sinyallerden baĢka sinyaller içeren 
5
Oran belirten cihazlar 5
Yedek diĢlilerin kontrol ünitesine sinyaller 5
DiĢli kutusunun dıĢındaki bir kavramaya sinyaller 5
Bir park frenine sinyaller 5
F 16 J
PĠSTONLAR; SĠLĠNDĠRLER; GENEL OLARAK BASINÇ KAPLARI;
SEKMANLAR
Not
ġu noktalara dikkat edilmelidir.
A 47 J
27/08
Düdüklü tencereler
E 04 B
1/68
ĠnĢaat bağlantılarının sızdırmazlığı
E 05 C
9/00
Genel olarak kanatların çok noktadan
tutturulması
F 01 B
Ġleri geri hareketli veya genel olarak
makinalar ya da
motorlar, örneğin buhar
motorlarına has
F 01 B 31/28
F 02 F
1/00
Yanmalı motorlar için silindirler
F 02 F
3/00
Yanmalı motorlar için pistonlar
F 04 D
29/08
Pozitif olmayan deplasmanlı pompalar için
sızdırmazlık
F 17 B
1/04
DeğiĢken kapasiteli gaz tutucularının kayan
parçaları için sızdırmazlık cihazları
F 28 F
9/04
EĢanjörlerin bağlantı kutusu ve çıkıĢ levhaları
içinde
sızdırmazlık elemanları için düzenler. 5
Altsınıf Ġndeksi
PĠSTONLAR, UZUN GÖVDELĠ PĠSTONLAR VEYA PĠSTON MĠLLERĠ;
PĠSTON KOLLARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/00; 7/00
DĠYAFRAMLAR, KÖRÜKLER, KÖRÜK PĠSTONLARI; SEKMANLAR. . . . 3/00; 9/00
SĠLĠNDĠRLER, DELĠK GÖVDELER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/00
BASINÇ KAPLARI; KAPAKLARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/00;
13/00
SIZDIRMAZLIK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15/00
1/00
1/01 .
1/02 .
1/04 .
1/06 . .
1/08 .
1/09.
1/10 .
1/12 . .
1/14 . .
Pistonlar; Uzun gövdeli pistonlar; Piston milleri (körük pistonları
3/06; sekmanlar veya buna göre yataklar 9/00; örneğin Wankel tipi
motorlar için döner pistonlar F 01 C; yanmalı motorlar için özel, yani
yüksek sıcaklığa dayanacak Ģekilde veya yönlendirme, ateĢleme,
buharlaĢtırma veya Ģarjı baĢka Ģekillerde iĢleme için geliĢtirilmiĢ Ģekilde
yapılmıĢ F 02 F; ileri geri hareketli sıvı motorları için özel olarak adapte
edilmiĢ pistonlar F 03 C 1/28; pompalar için F 04 B; Ģamandıralar F 16
K 33/00)
özel malzemelerin kullanılması ile karakterize edilen (1/02 öncelik taĢır)
 3
yatak yüzeyleri
Esnek kılavuz parçaları, örneğin özellikle uzun gövdeli pistonlar için
etekler
ayrı genleĢme elemanları olan, GenleĢme elemanları
Yağlama sağlayan yapısal özellikler
akıĢkanları yönlendirmek için araçları olan (1/08 öncelik taĢır) 3
Sürücü elemanlara bağlantı
piston kolları ile, yani rijit bağlantılar
bağlantı kolları ile, yani pivotlu bağlantılar
1/16 . . .
1/18 . . . .
1/20 . . .
1/22 . . .
1/24 . .
diĢli mil ile; DiĢli miller
DiĢli millerin tutturulması
bilyalı veya makaralı yataklardakinin haricinde döner temaslı
evrensel bağlantılı, örneğin bilyalı bağlantı
pistona ekseni etrafında biraz dönme hareketi vermek üzere dizayn
edilmiĢ
3/00
3/02 .
3/04 .
3/06 .
Diyaframlar; Körükler; Körük pistonları (ĢiĢirilebilir elastik gövdelere
valflerin bağlanması B 60 C 29/00; enstrümanlar veya benzerlerinde
kullanılan körükler ya da benzerleri G 12 B 1/04; elektromekanik enerji
iletim sistemleri için diyaframlar H 04 R 7/00)
Diyaframlar 2
Körükler 2
Körük pistonları 2
7/00
Piston kolları, yani pistona rijit olarak bağlanmıĢ kollar (iki ucundan
da pivotlanmıĢ bağlantı kolları veya benzeri bağlantılar F 16 C 7/00)
9/00
Sekmanlar, buna göre yataklar; Genel olarak benzer yapıdaki
sekmanlar (piston ve silindir arasında diğer sızdırmazlık araçları 3/06,
15/16; sekmanları veya benzerlerini monte etmek veya çıkartmak için
aletler B 25 B; fren ana silindirlerinde piston sızdırmazlık düzenleri B 60
T 11/236) 2,5
L kesitli sekmanlar
Helis sekmanlar
sekmanları açan ayrı yaylar kullanan; Buna göre yaylar
ortamın basıncı ile basınç elde edilen
Sekmanları ayarlamak için özel elemanlar
Detaylar
Bağlantılı kapaklar
sekmanların üst üste yerleĢtirilmesi ile elde edilen
ayrı köprüleme elemanları olan
Özel kesitli sekmanlar (L kesitli sekmanlar 9/02); Yağ sıyıran sekmanlar
Yuvalar veya benzeri yatakların aĢınmasını önleyici sekmanlar
Sekmanların yataklarında dönmesini önleyen elemanlar
özel malzemelerin kullanılması ile karakterize edilen 3
metal olmayan 3
9/02 .
9/04 .
9/06 .
9/08 .
9/10 .
9/12 .
9/14 . .
9/16 . . .
9/18 . . .
9/20 . .
9/22 . .
9/24 . .
9/26 .
9/28 . .
10/00
10/02 .
10/04 . .
Motor ya da benzeri silindirler (genel olarak basınç kapları 12/00;
özel çeĢitlerde aparatlar veya motorlar için silindirler için uygun
altsınıflara bakınız, örneğin yanmalı motorlar için F 02 F); Genel olarak
delik, örneğin silindirik gövdelerin özellikleri 3
Hareket eden pistonları veya piston millerini almak için dizayn edilmiĢ
silindirler 3
Hareketli yüzler; Gömlekler 3
12/00
Genel olarak basınç kapları (buna göre kapaklar 13/00; özel
uygulamalar için ilgili altsınıflara örneğin B 01 J, F 17 C, G 21 C
bakınız) 3
13/00
Genel olarak basınç kapları için kapaklar veya benzeri kapak
elemanları (motor veya benzeri silindirler için 10/00; sızdırmazlık 15/02;
kutu Ģekilli konteynerler için kapaklar B 65 D 43/00; kapatıcı elemanlar
için kilitleyici veya tutucu cihazlar B 65 D 45/00; aksi belirtilmediği
müddetçe konteynerler için kapaklar B 65 D 51/00; menholler, büyük
konteynerler için kapaklar B 65 D 90/10; büyük konteynerler için geçitler
veya kapaklar B 65 D 90/54; sıkıĢtırılmıĢ, sıvılaĢtırılmıĢ veya
13/02 .
13/04 . .
13/06 . .
13/08 . .
13/10 . .
13/12 . .
13/14 . .
13/16 .
13/18 . .
13/20 . .
13/22 .
13/24 .
15/00
15/02 .
15/04 . .
15/06 . .
15/08 . . .
15/10 . . .
15/12 . . . .
15/14 . .
15/16 .
15/18 . .
15/20 . . .
15/22 . . . .
15/24 . . .
15/26 . .
15/28 . . .
15/30 . . .
15/32 . .
15/34 . .
15/36 . . .
katılaĢtırılmıĢ gazları depolayan veya bunları içeren kaplar için F 17 C
13/06; buhar boylerleri F 22 B)
Sökülebilir kapatma elemanları; kapakları sıkmak için araçlar (13/16,
13/2 öncelik taĢır) 5
bir köprüleme elemanı ile tutturulmuĢ
sadece çevresi boyunca kıskaçlar ile tutturulmuĢ
çerçevenin bir parçasının veya parçalarının arkasına geçmek üzere
çalıĢtırılan bir ya da daha fazla eleman ile tutturulmuĢ (kapı veya
pencereler için benzeri yapılar E 05 C 9/00)
bölünmüĢ bir halka aracılığıyla tutturulmuĢ
vida diĢleri, aralıklı vida diĢleri, süngülü kapatma veya benzeri Ģekilde
kama hareketi ile tutturulmuĢ
yay veya elastik hareketi ile tutturulmuĢ
PivotlanmıĢ kapaklar (13/22 öncelik taĢır) 3
doğrudan çerçeve üzerine pivotlanmıĢ
açılan kollar üstündeki hareketli bağlama araçları yoluyla montelenmiĢ
açılma yüzeyine paralel hareket ile 3
emniyet cihazları ile, örneğin basınç azaltmadan açılmayı önleyen 5
Sızdırmazlık (araç pencereleri, ön camları, açılır tavanlar, kapılar veya
benzerleri için sızdırmazlık düzenleri B 60 J 10/00; konteyner kapakları
için sızdırmazlık veya salmastra elemanları B 65 D 53/00; döner
pistonlu makina veya motorlarda sızdırmazlık düzenleri F 01 C 19/00;
pozitif olmayan deplasmanlı makina veya otorlarda sızdırmazlık F 01 D
11/00; yanmalı motorlarda sızdırmazlık düzenleri F 02 F 11/00; döner
pistonlu pompalarda sızdırmazlık düzenleri F 04 C 27/00; sızdırmazlık
giriĢ yalıtkanları H 01 B 17/30) 5
birbirine göre sabit yüzeyler arasında (15/46, 15/48 öncelik taĢır)
yüzeyler arası salmastra olmadan, örneğin taĢlanmıĢ yüzeyler ile, kesici
kenarları olan
sızdırmazlık yüzeyleri arasında sıkıĢtırılmıĢ katı salmastra ile
metal salmastra ile
metal olmayan salmastra ile
metal takviyeli veya kapaklı
granül veya plastik malzeme ya da akıĢkan yoluyla
birbirine göre hareket eden yüzeyler arasında (15/50, 15/52 öncelik
taĢır; körük pistonları 3/06; genel olarak sekmanlar veya benzer
yapıdaki halka sızdırmazlık araçları 9/00; valfler için sızdırmazlık F 16 K
41/00) 2
elastik veya plastik salmastralar için dolgu kutuları olan
Buna göre salmastra malzemeleri
iplik teli, halat, lif, Ģerit veya benzeri Ģekilde
radyal veya teğet olarak sıkıĢtırılmıĢ salmastra
rijit (sabit) sekmanlar için dolgu kutuları
metalden yapılmıĢ sekmanlar
karbondan yapılmıĢ sekmanlar
elastik sızdırmazlık dudağı
bir elemanın üstündeki hemen hemen radyal bir yüzeye doğru
bastırılmıĢ toplayıcı bilezik
diğer bir elemana bir diyafram ile bağlanmıĢ
15/38 . . .
15/40 . .
15/42 . . .
15/43 . . .
15/44 .
15/447 . .
15/453 . . .
15/46 .
15/48 . .
15/50 .
15/52 . .
15/53 .
15/54 .
15/56 .
F 16 K
salmastra ile sızdırmazlığı sağlayan 2
akıĢkan yolu ile
sızdırmazlığı sağladığı konumda santrifüj kuvveti ile tutulan
sızdırmazlığı sağladığı konumda manyetik kuvvet ile tutulan 6
Serbest salmastralar
Labirent salmastralar 3
özel malzemelerin kullanılması ile karakterize edilen 3
salmastra bileziğinin yerine akıĢkan basıncı ile bastırıldığı veya
geniĢletildiği, örneğin ĢiĢirilebilen salmastralar (valflerin ĢiĢirilebilen
elastik gövdelere bağlantısı B 60 C 29/00; tüp bağlantıları için özel
olarak adapte edilen F 16 L)
sızdırmazlığı sağlanacak elemanın içindeki basınç ile etkilenen
birbirine göre hareket edebilen elemanlar arasında, izafi olarak hareket
eden yüzeyleri olmayan bir sızdırmazlık elemanı yolu ile, örneğin bir
duvar içinden hareketi aktarmak için akıĢkan geçirmeyen sızdırmazlık
elemanları
sızdırmazlık körükleri veya diyaframları yoluyla (valflerin ĢiĢirilebilen
elastik gövdelere bağlantısı B 60 C 29/00)
manyetik yollar kullanarak 6
Dönen miller için diğer sızdırmazlık elemanları
Ġleri geri hareketli kollar için diğer sızdırmazlık elemanları
VALFLER; MUSLUKLAR; HAREKETLENDĠRĠCĠ ġAMANDIRALAR;
HAVALANDIRMA CĠHAZLARI
Not
ġu noktalara dikkat edilmelidir:
A 47 J
27/09
Düdüklü tencereler için emniyet cihazları
A 47 J
31/46
Püskürtücüler, drenaj muslukları veya
benzeri içki
hazırlama aparatları
A 61 B
5/0235
Kalp veya kan kaplarında basınç ölçmek için
özel
olarak adapte edilmiĢ valfler
A 61 F
2/24
Kalp kapakçıkları
A 61 M
16/20
Tıbbi solunum cihazları için özel olarak
adapte
edilmiĢ valfler
A 61 M
39/00
Tüp bağlantıları, tüp kaplinleri, genel olarak
tıbbi
kullanım için özel olarak adapte edilmiĢ
valfler veya
yan üniteler
A 62 B
9/02
Solunum aparatları için valfler
A 62 B
18/10
Solunum maskeleri veya kaskları için valfler
A 62 C
Yangın söndürücüler
B 05 B
Nozzlelar, (memeler) spreyleme veya
atomize etme
için özel olarak adapte edilmiĢ
valfler veya yan
üniteler
B 60 C
29/00
Lastikler veya jantlar ile ilgililastik ĢiĢirme
düzenleri;
valflerin jantlara, lastiklere veya diğer
ĢiĢirilebilir
elastik gövdelere bağlantısı
B 60 G
özel
B 60 T
adapte
B 62 D
valf tipi
B 63 B
valflerinin
B 63 C
B 65 D
B 65 D
adapte
valfler
B 65 D
B 65 D
kapaklar
B 67 C
B 67 D
E 02 B
valfler
E 02 B
E 03 D
E 05 F
E 21 B
valf
E 21 B
F 01 B
çalıĢma
F 01 D
motorların
F 01 L
çalıĢan
F 02 D
valfleri
F 02 K
F 02 M
F 02 M
F 04
F 16 F
F 16 L
çabuk
F 16 L
F 16 L
indirmek için
F 16 L
F 16 N
F 17 C
17/048
5/08
7/00
9/00
47/04
83/28,
83/44
90/32
90/54
3/28
8/00
13/02
3/12
21/10
34/00
25/10
17/10
9/08
Araç akıĢkan yay karakteristiklerini ayar için
olarak adapte edilmiĢ valfler
Araç fren kontrol sistemi için özel olarak
edilmiĢ valfler
Araçlarda takviyeli direksiyonların, kullanılan
ile karakterize edilmesi
Yüzen can kurtarma techizatı için ĢiĢirme
düzenleri
DeĢarj valfleri olan konteyner kapakları
HaĢere ilacı konteynerleri için özel olarak
edilmiĢ nozzlelar (memeler) veya
Büyük konteynerler için emniyet valfleri
Büyük konteynerler üzerindeki geçitler veya
Sıvı ĢiĢeleme için akıĢ kontrol cihazları
Sıvıları dağıtma, sevk etme veya aktarma
Detaylar, örneğin barajlardaki veya setlerdeki
Sulama kanalları için kapaklar
Klozetler veya pisuarlar için su akıĢ valflri
Kapı çekler için valf düzenleri
Delme akıĢkan sirkülasyonu sistemlerinde
düzenleri
AraĢtırma kuyuları veya su kuyular ı için valf
düzenleri
Genel olarak veya pozitif deplasmanlı tipteki
makinalar veya motorların kontrolu için
akıĢkanı valfleri
Pozitif olmayan deplasmanlı makina veya
kontrolu için nihai çalıĢtırıcılar
Makinalar veya motorlar için devirsel olarak
valfler
Yanmalı motorların kontrolu için kısma
Roket motorları için itici besleme valfleri
Karbüratörler, yakıt enjeksiyonu
59/46
Yakıt enjeksiyon pompaları için valfler
Pompalar
9/34
ġok emiciler için valfler
29/00,
AkıĢkan kesicileri olan boru bağlantıları veya
37/28
çalıĢan kaplinler
55/00
Borularda valflerin düzenleri
55/055
Su çekici etkisini önlemek veya en aza
özel olarak adapte edilmiĢ valfler
55/46
Pig gönderme cihazları
23/00
Yağlama sistemleri için çek valfler
13/04
Basınç kaplarının içinde valf düzenleri
9/58
F 22 B
F 22 D
37/44
5/34
F 23 L
F 23 Q
valfler
F 24 C
13/00
2/173
F 24 F
F 25 B
3/12,
5/16
41/04
G 05 D
G 10 B
3/06
G 10 D
9/04
enstrümanları için
Buhar boylerlerinde emniyet valfi düzenleri
Boylerlerde otomatik su beslemesi için valf
düzenleri
Ocaklara hava ikmalinin kontrolu için valfler
Gaz yakıtlı ve ayarlanabilir alevli yakıcılar için
Stoves or ranges üzerindeki valf düzenleri
Hava Ģartlandırma, Havalandırma
Soğutucu makinalarında akıĢkan sirkülasyon
valflerinin düzeni
Elektriki olmayan değiĢkenlerin kontrolu
Orglar için valfler
Diğer hava ile çalıĢtırılan müzik
valfler. 5
Altsınıf Ġndeksi
YAPISAL TĠPLER
Lift valfleri, gate valfleri veya slide valfleri,
musluklar, diyafram, kesici aparatlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/00
- 7/00
Çok yollu valfler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11/00
Kesici aparatların diğer yapısal tipleri, kesici için düzenler. . . . . . .
13/00
FONKSĠYONEL TĠPLER
Çek valfler; emniyet veya denkleyici valfler;
akıĢkanları karıĢtırmak için düzenler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15/0
0;
17/0
0;
11/0
0
AkıĢkan sevk valfleri; nozzlelardan damlamayı
önlemek için valfler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21/00; 23/00
Muhafazaları havalandırma için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24/00
DETAYLAR VEYA GENEL
Ele alma veya kontrol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29/0
0,
31/0
0,
39/0
0,
43/0
0
Yedek araçlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47/00, 49/00
Emniyet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35/00, 37/00
Detaylar: valf elemanları ile yatakları arasındaki temas,
gövdeler, Ģamandıralar, sızdırmazlık. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25/0
0,
27/0
0,
33/0
0,
41/0
0
Diğer detaylar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51/00
Yapısal tipler (çek valfler 15/00)
Not
1/00'dan 13/00'a kadar olan gruplarda, valfin açılma veya kapanma
hareketinden farklı olan bir ilk sızdırmazlık kırılması veya son
sızdırmazlık hareketi sınıflandırılacak hareketin belirlenmesi içinde göze
alınmamıĢtır. 2
Lift valfleri, yani açılma veya kapanma hareketinin en azından bir
kısmının kapanan yüzeylere dik olduğu kapayıcı elemanları olan
kesici aparatlar (diyafram valfler 7/00)
1/02 .
vidalı milli (1/12'den 1/28 e kadar olanlar öncelik taĢır; vidalı milli
çalıĢtırma mekanizmaları 31/50)
1/04 . .
mil ile rijit olan bir kesici eleman ile, örneğin ana valfler
1/06 . .
AkıĢı geliĢtirmek için özel düzenler, örneğin özel Ģekilli pasaj veya
gövdeler
1/08 . . .
milin akıĢ genel yönüne dik olduğu
1/10 . . .
milin akıĢ genel yönüne eğik olduğu
1/12 .
valf açıldığında akıĢkanın etrafından aktığı akıĢ çizgisi biçimli bir valf
elemanı olan
1/14 .
bilya Ģeklinde valf elemanları olan (çek valfler 15/04)
1/16 .
pivotlu kapayıcı elemanları olan
1/18 . .
pivotlu diskleri veya flapları olan
1/20 . . .
dönüĢ ekseninin valf elemanına dıĢarıdan düzenlendiği
1/22 . . .
dönüĢ ekseninin valf elemanını kestiği, örneğin kelebek valfler
1/226 . . . . Sızdırmazlığın Ģekli veya düzeni
1/228 . . . . . Hareket edebilen sızdırmazlık gövdeleri
1/24 .
valfin açılmasında ilk önce yatağından kaldırılan daha sonra da yatağa
paralel bir eksene döndürülen valf elemanları olan
1/26 . .
Sızdırmazlığın Ģekli veya düzeni
1/28 . . .
Hareket edebilen sızdırmazlık gövdeleri
1/30 .
basınçlı kaplar için özel olarak adapte edilmiĢ
1/32 .
Detaylar (daha genel uygulanabilirliği olan detaylar 25/00'dan 51/00'a)
1/34 . .
Kesici kısımlar (1/06, 1/12, 1/14, 1/26 öncelik taĢır)
1/36 . . .
Valf elemanları (çift yataklı valfler için 1/44)
1/38 . . . .
konik Ģekilli
1/40 . . . .
helis Ģekilli
1/42 . . .
Valf yatakları (çift yataklı valfler için 1/44)
1/44 . . .
Çift yataklı valflerin yataklarının veya valf elemanlarının detayları
1/46 . . .
Sekmanların ataĢmanı
1/48 . .
Valf millerine valf elemanlarının ataĢmanı 4
1/50 . .
Valf elemanlarının dönmesinin önlenmesi
1/52 . .
AkıĢ oranının ek olarak ayarlanması için yollar
1/54 . .
Valfin çalıĢması esnasında akıĢ oranının değiĢmesini geliĢtirmek için
düzenler
1/00
3/00
3/02 .
3/03 . .
3/04 . .
3/06 . . .
3/08 . . . .
3/10 . . .
3/12 . .
3/14 . . .
3/16 . .
3/18 . . .
3/20 . . .
3/22 .
3/24 . .
3/26 . . .
3/28 .
3/30 .
3/312 . .
3/314 . .
3/316 . .
3/32 . .
3/34 . .
3/36 . .
5/00
5/02 .
5/04 .
5/06 .
5/08 .
5/10 . .
5/12 . .
5/14 . .
5/16 . . .
5/18 . . .
5/20 . . .
5/22 . .
Gate valfleri veya slide valfleri, yani kapanma ve açılma için yatak
boyunca bir kayma hareketine sahip kapatıcı elemanları olan kesici
aparatlar (5/00 öncelik taĢır; barajlar veya setlerde E 02 B 8/04)
düz sızdırmazlık yüzeyleri olan; Buna göre salmastralar
iris diyaframı Ģeklinde bir kapatıcı elemanı olan
pivotlu kapatıcı elemanları olan
ikmal ve deĢarj geçitleri arasında düzenlenmiĢ kapatma plakaları
Ģeklinde (3/10 öncelik taĢır)
merkezleri etrafında dönebilen dairesel kapatma plakaları ile
sızdırmazlık yüzeylerini ayırmak için veya birbirine bastırmak için özel
düzenleri olan
sızdırmazlık yüzeylerinin kama Ģeklindeki düzenleri
sızdırmazlık yüzeylerini ayırmak için veya birbirine bastırmak için özel
düzenleri olan
sızdırmazlık yüzeylerini ayırmak için veya birbirine bastırmak için özel
düzenleri olan (3/10, 3/14 öncelik taĢır)
kapatma elemanlarının hareketi ile
yatakların hareketi ile
katı dönüĢ yüzeyleri Ģeklindeki sızdırmazlık yüzeyleri ile (13/02 öncelik
taĢır; esnek valf elemanları ile 3/28)
silindirik valf elemanları ile
valf elemanı içinde akıĢkan geçitleri olan
esnek valf elemanları ile
Detaylar
Kör hatlar
Sürgülerin Ģekilleri veya yapıları; Sürgünün mile ataĢmanı
Sürgünün kılavuzu
AkıĢ oranının ek olarak ayarlanması için yollar
Valfin çalıĢması esnasında akıĢ oranının değiĢmesini geliĢtirmek için
düzenler
Yağlama ile ilgili özellikler
Sızdırmazlık yüzeylerinden en azından birisinin katı dönüĢ yüzeyi
Ģeklinde olduğu kesici aparatları içeren musluklar, açma ve
kapatma hareketinin baskın olarak dönüĢ Ģeklinde olduğu (lift valf
tipinde musluklar 1/00)
konik yüzeyli tapalar; Buna göre salmastra
silindirik yüeyli tapalar; Buna göre salmastra
küresel yüzeyli tapalar; Buna göre salmastra
Detaylar
AkıĢ oranının ek olarak ayarlanması için yollar
Valfin çalıĢması esnasında akıĢ oranının değiĢmesini geliĢtirmek için
düzenler
Sızdırmazlık yüzeylerini ayırmak veya birbirine bastırmak için özel
düzenler
konik yüzeyli tapalar için
silindirik yüzeyli tapalar için
küresel yüzeyli tapalar için
Yağlama ile ilgili özellikler
7/00
7/02 .
7/04 . .
7/06 . . .
7/07. . .
7/08 . .
7/10 .
7/12 .
7/14 . .
7/16 . . .
7/17. . .
7/18 .
7/20 .
Diyafram kesici aparatlar, örneğin geçiti kaptmak için deforme olan
fakat gövdesel olarak hareket etmeyen elemanlı (esnek duvarların
deformasyonu ile çalıĢan konteyner kapıları veya kapakları B 65 D
90/56; boru veya hortumları tıkamak için araçlar F 16 L 55/10)
tüp Ģeklinde diyaframı olan
harici radyal kuvvet ile sıkıĢtırılan
vidalı mil, kam veya diğer mekanik yollar ile
akıĢkan basıncı yoluyla
burulma yoluyla sıkıĢtırılan
ĢiĢirilebilen elemanlı
düz, ortası çukur, veya kase Ģeklinde diyaframı olan
düz bir yatağa karĢı deforme olacak Ģekilde düzenlenmiĢ
diyaframın mekanik olarak çalıĢtırıldığı, örneğin vidalı mil veya kam ile
diyaframın akıĢkan basıncı ile çalıĢtırıldığı
sadece bir tarafından tutturulmuĢ diyafram, örneğin yatağın üzerine
yuvarlanarak yerleĢen
sıkıĢtırılabilen katı kapatma elemanı ile
Çok yollu valfler, örneğin karıĢtırma valfleri; Böyle valfleri içeren
boru fittingleri; Özellikle akıĢkanları karıĢtırmak için adapte edilmiĢ
valf veya akıĢ hatlarının düzenleri 4
11/02 .
tüm hareketli sızdırmazlık yüzeylerinin tek bir ünite olarak hareket ettiği
11/04 . .
sadece lift valfleri içeren
11/044 . . . valf yatakları arasında yer alan hareketli valf elemanları olan 4
11/048 . . . hareketli valf elemanlarının arasında yer alan valf yatakları olan 4
11/052 . . . pivotlu kapatma elemanları olan, örneğin kelebek valfler 4
11/056 . . . bilya Ģeklinde valf elemanları olan 4
11/06 . .
sadece slide valfleri içeren
11/065 . . . doğrusal olarak kayan kapatma elemanlar olan 4
11/07 . . . . silindirik sürgüleri olan 4
11/072 . . . pivotlu kapatma elemanları olan 4
11/074 . . . . düz sızdırmazlık yüzeyleri olan 4
11/076 . . . . katı dönüĢ yüzeyleri Ģeklindeki sızdırmazlık yüzeyleri ile 4
11/078 . . . pivotlanmıĢ ve doğrusal olarak hareket edebilen kapatma elemanları ile
 4
11/08 . .
sadece musluk veya tapa içeren
11/083 . . . gittikçe daralan tapalar ile 2
11/085 . . . silindirik tapalar ile 2
11/087 . . . küresel tapalar ile 2
11/10 .
bir ünite olarak hareket etmeyen iki ya da daha fazla kapatma elemanı
olan
11/12 . .
bir tapanın diğerinin içinde döndüğü
11/14 . .
bir çalıĢtırıcı eleman ile çalıĢtırılan, örneğin bir kol ile (bir tapanın
diğerinin içinde döndüğü 11/12)
11/16 . . .
bir düzlemde sadece kayan, sadece dönen veya sadece sallanan
11/18 . . .
ayrı kapatma elemanları için ayrı çalıĢtırma hareketleri ile
11/20 . .
ayrı çalıĢtırıcı elemanlar ile çalıĢtırılan (bir tapanın diğernin içinde
döndüğü 11/12)
11/22 . . .
her valf için bir çalıĢtırıcı eleman ile, örneğin çok yollu valf oluĢturmak
üzere kendi aralarında bağlantılı
11/00
11/24 . . .
elektromanyetik olarak çalıĢtırılan valf ile, örneğin çamaĢır makinaları
için
13/00
Kesici aparatların diğer yapısal özellikleri (boru veya hortumları
tıkamak için araçlar F 16 L 55/10); Kesici düzenler 4
silindirin küçük dilimleri Ģeklinde sızdırmazlık yüzeyleri olan ve hareketli
elemanın pivotlandığı
Kesici düzenler 4
sıvı veya granüler ortam yoluyla 4
13/02 .
13/08 .
13/10 . .
Fonksiyonel tipler
Not
G 05 D altsınıfının baĢlığını takip eden Not (2)’ye ve bu altsınıfın alt
bölümlerine; özellikle de sırasıyla G 05 D 16/00 veya 7/00 gruplarınca
kapsanan tüm regülasyon sisteminin bir valf içinde bulunduğu, yedek
güç ile veya yedek güç olmaksızın çalıĢan basınç regülatörleri ve akıĢ
regülatörlerine, örneğin basınç kompansatörlü akıĢ regülasyon
valflerine dikkat edilmelidir. Yine de valf kısımlarının ilgili detayları bu
altsınıfın uygun gruplarında sınıflandırılmıĢtır. 2
15/00
15/02 .
15/03 . .
15/04 . .
15/06 . .
15/08 . .
15/10 . . .
15/12 . . .
15/14 .
15/16 . .
15/18 .
15/20 .
17/00
17/02 .
17/04 . .
17/06 . . .
17/08 . . .
17/10 . . .
17/12 . .
17/14 . .
17/16 . . .
17/164 . .
Çek valfler (ĢiĢirilebilen bilyalar için özel olarak adapte edilmiĢ valfler A
63 B 41/00)
kılavuzlanmıĢ rijit valf elemanları ile
menteĢelenmiĢ kapatma elemanı ile
bilya Ģeklinde
kılavuzlanmıĢ gövdeli
halka Ģeklinde
ortak bir valf plakasına rijit olarak tutturulmuĢ veya bununla entegre
halde
Ring valfleri için yaylar 3
esnek valf elemanları olan
dil Ģeklinde levhalı
çalıĢtırma mekanizmalı; Kombine çek valfler ve çalıĢtırılan valfler
ĢiĢirilebilen gövdeler için özel olarak dizayn edilmiĢ, örneğin lastikler
(ĢiĢirilebilen elastik gövdelere valflerin bağlantısı B 60 C 29/00)
Emniyet valfleri; Denkleyici valfler (haĢere ilacı kutuları için basınç
relif cihazları B 65 D 83/70)
bir tarafta artan basınç ile açılan; bir tarafta yetersiz basınç ile kapanan
(çek valfler 15/00)
yay ile yüklenmiĢ
açılma basıncını ayarlamak için özel düzenleri olan
büyük bir deĢarj geçiti sağlamak üzere özel düzenleri olan
ana valfin akıĢkan ile çalıĢtırılması için yedek valfi olan
ağırlık ile yüklenmiĢ
kırılan elemanı olan
kırılan diyaframı olan
normal basıncın geri gelmesinden sonra da kapalı kalan
17/168 . .
17/18 .
17/19 . .
17/192 . . .
17/194 . . .
17/196 . . .
17/20 .
17/22 . .
17/24 . . .
17/26 . . . .
17/28 . . . .
17/30 . . . .
17/32 . . .
17/34 . .
17/36 .
17/38 . .
17/40 .
17/42 .
manuel olarak kontrol edilen valfler ile kombine, örneğin bir emniyet
valfi ile kombine bir valf
her iki tarafta da artan basınç ile açılan
Baskın olarak tanklar için denkleyici valfler
hareket eden sıvı sütunu Ģeklinde kapatma elemanı olan
ağırlık ile yüklenmiĢ
yay ile yüklenmiĢ
AĢırı akıĢ valfleri (Ģok veya benzeri dıĢarıdan gelen etkiler soncunda
çalıĢtırılan 17/36)
akıĢ hattındaki iki noktanın basınç farkı ile çalıĢtırılan
doğrudan kesici eleman üstünde etki eden
her iki yönde de çalıĢan
sadece bir yönde çalıĢan
yay ile yüklenmiĢ
bir servo mekanizma veya yakala bırak mekanizması üzerinde etki
eden
akan ortamdaki akıĢ enerjisinin kapatma mekanizmasını etkilediği
dıĢarıdan gelen Ģartlar sonucunda çalıĢan, örneğin Ģok, pozisyon
değiĢkliği
aĢırı sıcaklık sonucunda
kırılan elemanı olan, örneğin kırılan diyafram, eritilebilir bağlantılı (bir
taraftaki artan basınç ile açılan kırılan elemanı bulunan valfler)
Sıvı konteynerlerinde çıkıĢ noktasında hava giriĢini engelleyen valfler
21/20 . . .
AkıĢkan sevk valfleri (özel olarak haĢere ilacı kutuları için adapte
edilmiĢ B 65 D 83/44; sıvı taĢımacılığı için B 67 D; klozetler veya
benzerleri için su boĢaltma cihazları E 03 D)
sürekli bir küçük akıĢ sağlayan
Kendinden kapanan valfler, yani çalıĢma ardından otomatik olarak
kapanan
kapanma hareketinin, gecikmeli olsa da olmasa da, açılmanın hemen
arkasından baĢladığı
bilya Ģeklinde kapatma elemanları olan
kapatma elemanı üzerinde etkili hidrolik fren silindiri olan
hidrolik olarak çalıĢan açma yolları; açılma öncesinde basınç relifi için
düzenler
kendinden kapanmayı önlemek üzere özel yollar
önceden belirlenmiĢ bir miktarda sıvı sevk edildikten sonra kapanan
(21/10 öncelik taĢır)
yükselen sıvı önceden belirlenmiĢ bir seviyeye geldiğinde kapanan
(Ģamandıra ile çalıĢtırılan valfler 31/18)
yükselen sıvının kapattığı bir açıklıktan emilen havayı kullanan
23/00
Nozzlelardan damlamayı önlemek için valfler
24/00
Muhafazaları havalandırmak için cihazlar, örneğin valfler (denkleyici
valfler 17/00; boru veya borulama sistemleri içine monte veya
düzenleme F 16 L 55/07; buhar tutucular veya benzeri aparatların ek bir
fonksiyonu olarak havalandırma F 16 T; odalar, araçlar için
havalandırma, ilgili altsınıflara bakınız, örneğin F 24 F) 2
21/00
21/02 .
21/04 .
21/06 . .
21/08 . . .
21/10 . . .
21/12 . . .
21/14 . .
21/16 . .
21/18 . .
24/02 .
24/04 .
24/06 .
muhafazanın kendisinin bir valf, musluk veya tapa olduğu 2
sadece havalandırma için (24/02 öncelik taĢır) 2
hava ile karıĢtırmak için (24/02 öncelik taĢır) 2
Detaylar
Not
AĢağıdaki gruplarda verilmeyen detaylar önceki gruplarda
sınıflandırılmıĢtır.
25/00
25/02 .
25/04 .
27/00
27/02 .
27/04 .
27/06 .
27/07.
27/08 .
27/10 .
27/12 .
29/00
29/02 .
31/00
31/02 .
31/04 . .
31/05 . . .
31/06 . .
31/08 . . .
31/10 . . .
31/11 . . . .
31/12 .
31/122 . .
31/124 . . .
31/126 . .
31/128 . . .
Valf elemanları ile yataklar arasındaki temas ile ilgili detaylar
(açılma veya kapanma dıĢında valf elemanlarının hareketleri 29/00;
sızdırmazlık yapıları için valf tipine göre uygun gruplara bakınız)
Valf elemanları veya yataklarından çıkan akıĢkanı kullanmak için
düzenler
AĢınmayı önlemek için düzenler, aksi belirtilmediği müddetçe (baĢka
Ģekilde sınıflandırılmamıĢ ise)
Gövdelerin yapıları (gövde kaynakları için metodler B 23 K); Buna
göre malzemelerin kullanımı
lift valflerinin (vidalı milli lift valflerin akıĢ direncini azaltmak için 1/06)
slide valflerinin
musluklar veya tapalar için
tank kısımlarının kesilmesi, örneğin tanker araçlar 4
Miller için kılavuz bilezikleri; Gövdeleri kapatmak için araçlar; Toz
kapakları, örneğin lastik sübapları için
KaynaklanmıĢ gövdeler
Gövdeler için kapaklar
Açılma veya kapanma dıĢında valf elemanlarının hareketleri için
düzenler
sürekli hareket sağlamak için
ÇalıĢtırma yolları; Tahliye cihazları
elektriki, manyetik
motor kullanan
el ile çalıĢtırılan valfler için veya motor ve el ile kombine olarak
çalıĢmak üzere özel olarak adapte edilmiĢ
mıknatıs kullanan
sabit bir mıknatıs kullanan
armatür ile kapatma elemanı arasında ek bir mekanizma olan
ek olarak el ile çalıĢtırma araçları olan 2
akıĢkan ile çalıĢtırılan (akıĢkan ile çalıĢtırılan çek valfler 15/00; akıĢkan
ile çalıĢtırılan emniyet valfleri 17/00)
bir piston üzerine etki eden akıĢkan (31/143, 31/163, 31/363, 31/383
öncelik taĢır) 2
servo çalıĢtırmalı 2
diyafram, aĢağıdakilere veya benzeri akıĢkanlara etki eden (31/145,
31/165, 31/365, 31/385 öncelik taĢır) [2]
servo çalıĢtırmalı [2]
el ile çalıĢtırılan valflerin üzerine veya bunlarla kombine olarak monte
için
31/143 . . . bir piston üzerine etki eden akıĢkan
31/145 . . . bir diyafram üzerine etki eden akıĢkan
31/16 . .
akıĢkan motoru ile kapatma elemanı arasında itme veya çekme kou
haricinde bir mekanizması olan (Ģamandıralı 31/18)
31/163 . . . bir piston üzerine etki eden akıĢkan
31/165 . . . bir diyafram üzerine etki eden akıĢkan
31/18 . .
Ģamandıra ile çalıĢtırılan (Ģamandıralar 33/00; buhar tutuculardaki
Ģamandıra ile çalıĢtırılan valfler F 16 T 1/20; boylerlerdeki F 22 D 5/08)
31/20 . . .
bir lift valfi çalıĢtıran
31/22 . . . . valfe rijit olarak bağlanmıĢ bir Ģamandıra ile
31/24 . . . . tek bir Ģamandıradan tek bir valfe birlikte bağlanmıĢ kısımlar ile bir
aktarımı olan
31/26 . . . . . valfin doğrusal hareket için yönlendirildiği ve Ģamandıranın pivotlu bir
kola tutturulduğu
31/28 . . . . bir valf üzerinde çalıĢan iki ya da daha fazla Ģamandırası olan
31/30 . . .
bir gate valf veya slide valf çalıĢtıran
31/32 . . .
bir musluğu veya tapayı çalıĢtıran
31/34 . . .
kesici aparatı kontrol eden pilot valf üzerinde çalıĢan
31/36 . .
kanaldaki akıĢkanın sürekli olarak akıĢkan motoruna ikmal edildiği
31/363 . . . bir piston üzerine etki eden akıĢkan (31/18 öncelik taĢır)
31/365 . . . bir diyafram üzerine etki eden akıĢkan
31/38 . . .
akıĢkanın akıĢkan motorunun her iki tarafında direkt olarak çalıĢtığı, bir
tarafın kısıtlanmıĢ bir geçit ile bağlandığı ve motorun da bu taraftan
alınan bir deĢarj ile çalıĢtırıldığı (31/40 öncelik taĢır)
31/383 . . . . bir piston üzerine etki eden akıĢkan
31/385 . . . bir diyafram üzerine etki eden akıĢkan
31/40 . . .
motorun deĢarjında elektriki olarak çalıĢtırılan eleman ile
31/42 . .
akıĢkan motorunun ikmal veya deĢarj kanallarında elektriki olarak
çalıĢtırılan elemanlar yolu ile (31/40 öncelik taĢır)
31/44 .
Mekanik çalıĢtırma yolları
31/46 . .
uzaktan kumanda için
31/48 . .
mekanik zamanlama cihazı ile çalıĢtırılan
31/50 . .
vidalı milli
31/52 . .
krank, eksantrik veya kam ile
31/524 . . . kam ile
31/528 . . . pim ve yuva ile
31/53 . .
diĢ taĢıyan diĢliler ile
31/54 . . .
pinyon ve diĢli çubuk ile
31/56 . .
sabit ara konumu olmadan, örneğin tutma hareketli
31/58 . .
hareket edebilen deĢarj nozzle’ı içeren
31/60 . .
Tutamaklar
31/62 . .
Pedallar veya benzeri çalıĢtırma elemanları, örneğin diz ya da kalça ile
çalıĢan
31/64 .
sıcaklık değiĢimlerine cevap veren (aĢırı sıcaklığa bağlı 17/38; yangınla
savaĢ techizatının kontrolu A 62 C 37/00; donma nedeniyle su
borularının patlamasını önleyici cihazlar E 03 B 7/10) 4
31/66 . .
elektriki veya manyetik olarak çalıĢtırılan, örneğin değiĢken manyetik
özellikleri olan mıknatıslar ile 4
31/14 . .
31/68 . .
31/70 . .
31/72 .
33/00
35/00
35/02 .
35/04 .
35/06 .
35/08 .
35/10 .
35/12 .
35/14 .
35/16 .
sınırlanmıĢ bir oda içindeki akıĢkan basıncı veya hacimsel değiĢim ile
çalıĢtırılan 4
mekanik olarak çalıĢtırılan, örneğin iki madenden meydana gelmiĢ bir
Ģerit ile 4
Valfin cevap verme hızını arttırmak için özel olarak adapte edilmiĢ
çalıĢtırma yolları veya tahliye cihazları 4
Valf veya diğer aparatların çalıĢtırılması için Ģamandıralar
Kaza sonucunda veya yetkisiz kimselerce çalıĢtırılmayı önleyici
yollar
bastırarak veya çekerek kilitlenen veya ayrılan
çalıĢtırmaya gerilerek karĢı koyan
çıkartılabilir bir çalıĢtırma veya kilit elemanı kullanan, örneğin bir
anahtar (35/10, 35/12 öncelik taĢır)
bir koda göre ayar isteyen, örneğin permütasyon kilitleri
kilit Ģapkaları veya barları ile
mühür teli ile
iki ya da daha fazla valfi kendi aralarında kilitleyerek
mıknatıs ile çalıĢtırılan kilit elemanı ile
37/00
Valfler veya diğer kesici aparat üzerindeki mevcut çalıĢmayı
gösteren veya kaydeden, veya verilecek alarmı veren özel araçlar
39/00
39/02 .
39/04 .
39/06 .
Sızdırmazlık yüzeylerindeki basıncı azaltan cihazlar
lift valfler için
slide valfler için
musluklar veya tapalar için
41/00
41/02 .
41/04 . .
Mil sızdırmazlıkları
salmastra kutusu ile
mil ve gövde arasında en azından bir lastik veya benzeri malzemeden
halka bulunan
hem mile hem de gövdeye tutturulmuĢ en azından bir halkası bulunan
eksenel olarak içeri geçen çevresel kapatma dili olan en azından bir
halkası olan
diyaframı olan, örneğin körük veya tüp Ģeklinde
yaklaĢık olarak düz bir diyaframı olan
gövde içindeki konik bir yüzeyle ortak olarak çalıĢan mil üstünde konik
bir flanĢı olan
bir yatak bileziği üstünde yer alan mil üstündeki flanĢı olan
sadece kapatma elemanının açık konumda olduğu zaman sızdırmazlık
sağlayan
41/06 . .
41/08 . .
41/10 .
41/12 . .
41/14 .
41/16 .
41/18 . .
43/00
Tamir durumunda normal kapatma valflerinin görevini yapabilecek
valfler içinde bulunan yedek kapatma araçları; Aynı amaçla valf
parçalarının geçici olarak yerini alabilecek cihazlar
47/00
AkıĢkan enerjisini emen valf içindeki araçlar (borular için F 16 L
55/00)
su çekici etkisini veya sesi önlemek için
47/02 .
47/04 .
47/06 . .
47/08 .
47/10 . .
47/12 . .
47/14 . .
47/16 . .
basınç azaltmak için, kısıcının kapatma elemanının içinde bulunduğu
helis bir kanal Ģeklinde kısıcısı olan
basınç azaltmak için ve kapatma elemanından ayrı bir kısıcı elemanı
olan
ortamın bir yönde kısıcı kanalın içinden akmak zorunda olduğu ve diğer
yönde de kısıcı kanala paralel daha geniĢ bir kanalın içinden
akabileceği
kısıcı kanalın helis biçiminde olduğu
kısıcı elemanın delikli bir zar olduğu
kısıcı elemanın bir koni olduğu
49/00
Valflerin içindeki veya üstündeki ısıtma veya soğutma için araçlar
(borular için F 16 L 53/00; borular veya borulama sistemleri ile bağlantılı
ısıl izolasyon F 16 L 59/16)
51/00
Özel tiplerdeki valflere veua kesici aparatlara has olmayan diğer
detaylar
yüksek vakum tesisatları için özel olarak adapte edilmiĢ 2
51/02 .
F 16 L
Notlar
(1)
(2)
BORULAR; BORU BAĞLANTILARI VE FĠTĠNGLERĠ; BORU, KABLO
YA DA KORUYUCU BORULAMA MESNETLERĠ; GENEL OLARAK
ISIL YALITIM ARAÇLARI
Bu altsınıfta Ģu ifadeler yanlarındaki anlamlarda kullanılmıĢlardır:
“boru” kapalı kesite sahip ve akıĢkan, malzem veya nesneleri
iletmek için özel olarak adapte edilmiĢ yollardır.
“hortum” yukarıda tanımlandığı Ģekli ile bir borudur fakat gerekli
bir özellik olarak esnekliğe sahiptir.
ġu noktalara dikkat edilmelidir:
A 61 M
39/00
Özel olarak tıbbi kullanım için adapte edilmiĢ
tüp
konnektörleri, tüp kaplinleri veya yan üniteler
B 05 B
1/20
Delikli borular
B 63 B
35/03
Boru döĢeme kapları
B 64 D
39/04
UçuĢ esnasında uçaklara yakıt ikmali
yapmak için
hortum yapılarının adaptasyonları
B 67 D
5/36
Sıvıları, örneğin yakıtı depodan araçlara
veya
portatif konteynerlere aktarmak için
olan
aparatlarda hortum düzenleri
E 01 D
19/10
Boru veya kabloların köprülere tutturulması
E 03 B
Su ikmal tesisleri
E 03 D
11/17
Klozet rezervuarlarının boĢaltma borusuna
bağlanması için araçlar
E 03 D
11/18
Klozetler için sifonlar
E 03 F
3 /04
Kanallar için özel olarak adapte edilmiĢ
borular veya
fitingler
E 04 D
13/08
Çatı drenajı için düĢey oluklar; Buna göre
tutturma
yolları
E 04 F
17/00
Yapılardaki düĢey kanallar, örneğin bacalar
E 21 F
1/04
Madenler veya tünellerin havalandırması için
hava
kanalları; Buna göre yapılar
E 21 F
17/02
Madenler veya tünellerde tüpler veya
benzerleri için
süspansiyon cihazları
F 01 N
Makina veya motorlar için gaz akıĢlı
susturucular
veya eksoz aparatları
F 16 N
21/00
Yağlama sistemleri için kanallar, bağlantılar
F 17 C
3 /02
SıvılaĢtırılmıĢ veya katılaĢtırılmıĢ gazların
depolanması için basınç altında
olmayan kapları
F 22 B
F 23 J
F 24 H
F 28 F
içinde
G 21 C
borularla
H 02 G
veya
H 02 G
veya
37/10
13/04
9/12
9/04
15/22
3/04
3/26
ısıl izolasyonu, örneğin Dewar ĢiĢeleri
Buhar boylerlerinin su tüpleri
Bacalar veya gaz boruları için bağlantılar
Sirkülasyon borularının ısıtıcılara bağlanması
EĢanjörlerin bağlantı kutusu ve çıkıĢ levhaları
sızdırmazlık elemanları için düzenler
Nükleer reaktörlerde bağlantılar veya diğer
soğutucu tüplerinin yapısal birlikteliği
Elektrik kabloları için koruyucu borulama
kanallar
Duvarların, tavanların veya zeminin üzerine
içine elektrik kabloları ya da hatlarının veya
koruyucu borulamanın tesis edilmesi
Altsınıf Ġndeksi
BORULARIN DÖġENMESĠ VEYA ISLAHI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/00
MESNETLEME. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/00,
5/00,
7/00
BORULAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9/00,
11/00
BORU BAĞLANTILARI
Yapısal türler
ayrılamaz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13/00
diĢli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15/00
ayrı bağlantılar ile: bastırmalı;
yuvalı veya soketli; flanĢlı bağlantılar. . . . . . . . . . . . . . . . . .
19/0
0;
21/0
0;
23/0
0
dönüĢler veya sifonlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43/00
diğer bağlantılar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25/00
Fonksiyonel türler
kendinden sıkıĢan sızdırmazlık. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17/00
ayarlanabilir veya harekete imkan veren. . . . . . . . . . . . . . . .
27/00
akıĢkan kesici araçları olan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29/00
çabuk kapmalı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37/00
çift duvarlı veya çok kanallı borular için. . . . . . . . . . . . . . . . .
39/00
boruların kollara ayrılması, boruların duvarlara
bağlanması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41/00
hortumlar için özel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31/0
0,
33/0
0,
35/0
0
borular için özel: plastikten; kırılgan malzemeden. . . . . . . . .
47/00; 49/00
BORULAMA ÜNĠTELERĠ
Temizleme özellikleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45/00
Telafi edici cihazlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51/00
Isıtma veya soğutma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53/00
Aksesuarlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55/00
KORUMA: HASARA KARġI; AġINMA VEYA KABUK BAĞLAMA;
ISIL YALITIM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57/0
0;
58/0
0;
59/0
0
1/00
1/024 .
1/026 . .
1/028 . .
1/032 . . .
1/036 . . . .
1/038 . . .
1/06 . .
1/08
1/09. .
1/10 . . .
1/11 . . .
1/12 .
1/14 . .
1/15. .
1/16 . .
1/18 . . .
1/19. . . .
1/20 . .
1/22
1/225 . . .
1/23 . . .
1/235. . .
1/24 . . .
1/26 .
3/00
3/01 .
Boruların döşenmesi veya ıslahı; Su üstünde veya altında
boruların tamiri veya birleştirilmesi (lehimleme veya kaynak B 23 K;
kaldırma dişlisi ve yük geçmeli elemanlar B 66; hidrolik tesisatlar,
toprağın dreajı E 02 B; kazılar veya sualtı inşaatlar E 02 D; boru
montajı ile bağlantılı olarak hendek kazıcı makinalar E 02 F; kanal
borularının döşenmesi E 03 F 3/06; yeraltı kanallarında veya kuyularda
E 21 B; tünel açma E 21 D; elektrik veya kombine halde elektrik ve optik
kabloların döşenmesi H 02 G; özel boru bağlantılarının yapımı için
bağlantılar ile ilgili gruplara bakınız) 2,5,6
Toprak üstünde boru döĢenmesi veya ıslahı, örneğin yer üstü (1/12
öncelik taĢır) 5
donmuş bir yüzeyin içinde veya üzerinde 6
toprağın içinde (1/026 öncelik taşır) 6
boruların sürekli olduğu (1/038 öncelik taşır) 6
boruların kısa uzunluklarda bölümlerden oluştuğu (1/038 öncelik taşır) 
6
boruların asıl yerinde yapıldığı 6
Buna göre aksesuarlar, örneğin kancalar 5
(1/09, 1/11'e transfer edilmiştir, 1/06'da kapsanmıştır)
tüp şekline iki elemanı birbirine yaklaştırmak için 6
hizaya getirmek için 5
yer altınnda boruların tesbiti ve korunması için 6
Su üstünde veya altında boru döĢenmesi veya ıslahı (batmayan
hortumlar 11/135) 5
yüzey ve zemin arasında 5
düşey olarak 6
zemin üstünde 5
boruların S veya J Ģeklinde olduğu ve döĢeme sırasında gerilim altında
olduğu 5
boruların J şeklinde olduğu 6
Buna göre aksesuarlar, örneğin Ģamandıralar, ağırlıklar (dubalar
B63B22/00) 5
(1/20 de kapsanmıştır)
Stingers 6
Boru germe aparatları 6
Döşeme sırasında boruyu kontrol etmek için aparatlar 6
ġamandıralar; Ağırlıklar 5
Su üstünde veya altında boru tamiri veya birleĢtirilmesi (batmayan
hortumlar 11/133; bağlantılar 13/00'dan 49/00'a) 5
Borular, kablolar veya koruyucu borulama için mesnetler, örneğin
askı kancaları, tutamaklar, kıskaçlar, kelepçeler, destekler (boruları
yer üstünde veya altında tutmak için kancalar 1/06) 5
birbirine göre hareket edebilen noktalar arasında boruların, kabloların
veya koruyucu boruların desteklenmesi veya kılavuzlanması, örneğin
hareket eden kanallar (elektrik kabloları, hortumlar veya benzerlerini
tutmak için düzenleri olan kaldırma veya taĢıma zincirleri F 16 G 13/16)
 5
3/015 . .
3/02 .
3/04 .
3/06 . .
3/08 .
3/10 . .
3/11 . . .
3/12 . .
3/123 . . .
3/127 . . .
3/13 . . .
3/133 . . .
3/137 . . .
3/14 .
3/16 .
3/18 . .
3/20 . .
3/202 . . .
3/205. . .
3/21 . . . .
3/215 . . .
3/217 . . . .
3/22 .
3/223 . .
3/227. . .
3/23 . .
3/233 . . .
3/237 . .
3/24 .
3/26 .
5/00
5/02 .
Not
mafsallı veya kolayca eğilip bükülebilen kılavuz elemanları kullanarak
(hareketli parçalara veya cihazlara pnömatik, hidrolik veya elektrik gücü
aktarmak için vinçlerdeki düzenler B 66 C 13/12) 5
boru, kablo veya koruyucu boruları kısmen saran (bantlar veya zincirler
3/14)
ve duvara veya diğer bir mesnete karĢı bastıran
teller için mesnetleri olan
boru, kablo veya koruyucu boruyu saran
bölünmüĢ, yani boruya, kabloya veya koruyucu boruya geçen iki
elemanı olan
ve bir yerden sarkan (3/14 öncelik taĢır) 5
boru, kablo veya koruyucu boruyu saran bir eleman içeren
ataĢman yüzeyi boyunca uzayan 5
ataĢman yüzeyinden dıĢarıya doğru uzyan 5
tutma hareketi ile geçen 5
ve bir yerden sarkan (3/14 öncelik taĢır) 5
esnek bir bant içeren 5
Bant veya zincirler Ģeklindeki askı kancaları
borunun hareketine imkan veren özel biçimde (3/01 öncelik taĢır; diğer
borular veya yuvalar içinde boruların veya kabloların mesnetlenmesi
7/00) 5
eksenel doğrultuda harekete imkan veren
çapraz yönde harekete imkan veren
çapraz hareketin bir dönüş hareketine dönüştürüldüğü (3/215 öncelik
taşır) 6
mesnetleme yayları olan 5
sabit destek yay kuvveti sağlayan 5
hareketin hidrolik veya elektriki olarak kontrol edildiği 5
hidrolik olarak 6
birkaç paralel boruyu aralıklarla desteklemek için özel olarak adapte
edilmiş 6
her mesnetin boruyu desteklemek için bir çapraz temeli olduğu (3/23,
3/237 öncelik taşır) 6
her borunun temele tutturulmuş ayrı bir eleman ile desteklendiği 6
bir boru demetinin veya birçok borunun yan yana ve birbirine temas
edecek şekilde yerleştirildiği (3/237 öncelik taşır) 6
esnek bir bant yoluyla 6
iki boru için 6
profilli kiriĢlere tutturmak için özel bir elemanı olan
boruları tüm boyları boyunca desteklemek için özel olarak adapte
edilmiş, örneğin boru kanalları 6
Boru, kablo veya koruyucu boruların duvar veya bölümlerin
içinden geçtiği yerlerde kullanılmak üzere cihazlar (elektrik
kablolarını veya hatlarını duvar, zemin veya tavanların içinden götürmek
için düzenler H 02 G 3/22)
Sızdırmazlık
5/14 grubunun 5/04 ten 5/12'ye kadar olan gruplara göre önceliği vardır.
 6
5/04 . .
5/06 . .
5/08 . .
5/10 . .
5/12 . .
5/14 . .
yangın kesmek için ara bölge oluşturan 6
bir bileziği veya yuvayı sıkıştıran bir sallanır somun ile 6
bir bileziği veya yuvayı sıkıştıran eksenel vidalar ile 6
sadece sekmanlar veya yuvalar kullanarak 6
borunun iki parçaya kesildiği 6
çift duvarlı veya çok kanallı borular için 6
7/00
7/02 .
Boru veya kabloları diğer boru veya yuvaların içinde mesnetleme,
örneğin trafiği kesmeden boru veya kabloların yolun veya
demiryolunu altından geçirilmesi veya çekilmesine imkan vermek
için (birbirine göre hareket edebilen noktalar arasında boruların,
kabloların veya koruyucu boruların desteklenmesi için yuvalar 3/01) 6
boru veya kabloların diğer boru, kablo veya yuvaların içinde
sızdırmazlığı 6
Borular
9/00
9/01 .
9/02 .
9/04 . .
9/06 . .
9/08 .
9/10 .
9/12 .
9/127 . .
9/128 . . .
9/133 . .
9/14 .
9/147 . .
9/153 . .
9/16 .
9/17.
9/18 .
9/19. .
9/22 .
11/00
11/02 .
11/04 .
11/06 . .
11/08 . .
11/10 . .
11/11 . .
11/112 . . .
11/115 . . .
11/118 . . .
Rijit (sabit) borular
tahtadan (9/16'dan 9/22'ye kadar olanlar öncelik taşır) 6
metalden (9/16'dan 9/22'ye kadar olanlar öncelik taĢır; finli borular F 28
F)
Takviyeli borular
Oluklu borular
beton, çimento, veya asbest çimentosundan, takviyeli veya takviyesiz
(9/16'dan 9/22'ye kadar olanların önceliği vardır)
cam veya seramikten, örneğin kilden, porselen (9/16'dan 9/22'ye kadar
olanlar öncelik taĢır)
plastikten takviyeli veya takviyesiz (9/16'dan 9/22'ye kadar olanlar
öncelik taĢır)
duvarlarının tek katlı olduğu 5
Takviyeli borular 6
duvarlarının çift katlı olduğu 5
BileĢik tüpler, yani daha önceki grupların hiçbirinin tamamen
kapsamadığı malzemelerden yapılmıĢ (9/16 dan 9/22'ye kadar olanlar
öncelik taĢır)
sadece metal ve plastik katmanlar içeren takviyeli veya takviyesiz 6
sadece metal ve betom katmanlar içeren takviyeli veya takviyesiz 6
plaka veya Ģeritlerden sarılmıĢ, takviyeli vaye takviyesiz
bir plakayı boydan bükerek ve uçlarını birleştirerek elde edilen 6
Çift duvarlı borular; Çok kanallı borular veya boru grupları (buna göre
bağlantılar 39/00)
Çok kanallı borular veya boru grupları 4
Birçok kısımdan oluĢan borular
Hortumlar, yani esnek borular (birbirine göre hareket edebilen
noktalar arasında borular, kablolar veya koruyucu borular için hortuma
benzer mesnetler 3/01; emiĢ temizleyici hortumlar A 47 L 9/24) 4
lifler veya tellerden yapılmıĢ, örneğin kumaĢ
lastik veya esnek plastikten yapılmıĢ
homojen duvarlı (11/11 öncelik taĢır) 2
duvarın içine gömülü takviyeli (11/11 öncelik taĢır) 2
takviyeleri duvar içine gömülü olmayan (11/11 öncelik taĢır) 2
oluklu duvarlı 2
duvarın içine gömülü takviyeleri olan 5
takviyeleri duvarın içine gömülü olmayan 5
özel amaçlar için düzenleri olan, örneğin elektriki iletkenlik 5
11/12 . .
11/127 . . .
11/133 . . .
11/14 .
11/15 . .
11/16 . .
11/18 . .
11/20 .
11/22 .
11/24 .
özel amaçlar için düzenler ile , örneğin özel profilli, koruyucu katmanlı,
ısıtılmıĢ, elektriki iletkenlik (11/11 öncelik taĢır) 2
elektriki iletkenlik 5
batmayan 5
rijit malzemeden yapılmıĢ, örneğin metal veya sert plastikten
oluklu (11/16 öncelik taĢır) 5
profilli Ģerit veya bantlardan sarılmıĢ
Mafsallı hortumlar, örneğin bir seri bilezikten oluĢan
Çift duvarlı hortumlar 5
Çok kanallı hortumlar 5
Ģerit veya bantlardan sarılmıĢ (11/16 öncelik taĢır) 5
Boru bağlantıları; Hortum nipelleri (klozet rezervuarları il kullanım için boru
bağlantılarının özel adaptasyonları E 03 D 11/13) 2
13/00
13/007 .
13/013 . .
13/02 .
13/04 . .
13/06 . . .
13/08 .
13/10 .
13/11 . .
13/12 .
13/14 .
13/16 . .
15/00
15/02 .
15/04 .
15/06 .
15/08 .
17/00
17/02 .
17/025 . .
17/03 . .
17/035 . . .
Ayrılmaz boru bağlntıları, örneğin lehimlenmiĢ, yapıĢkan veya
macunlanmıĢ bağlantılar (plastik rijit borular için bağlantılar 47/00)
farklı malzemelerden boruları birleĢtirmek için özel olarak adapte
edilmiĢ 5
Buna göre aksesuarlar 5
KaynaklanmıĢ bağlantılar
aĢırı gerilmeyi önleyici düzenler ile
çıkrtılabilir elemanlar yolu ile kaynak gerilmesinin yok edilmesi, örneğin
bölünmüĢ gerilim bilezikleri, flanĢ cıvataları
LehimlenmiĢ bağlantılar
YapıĢkan veya çimentolanmıĢ bağlantılar
bağlantının parçaları arasındaki boĢluğu sertleĢmeden önce dolduran
malzemelerin kullanımı 2
kurĢun, macunlanmıĢ salmastra veya benzeri ile yapılmıĢ sızdırmazlık
boru malzemesini plastik olarak deforme ederek yapılan, örneğin
flanĢlama, yuvarlama
boru bağlantısının ortak olarak çalıĢan yakaları olan dıĢarıya taĢan
uzantılar içerdiği 5
Vida diĢli bağlantılar (derin sondajda kullanılan blok bağlantılar E 21 B
17/08; diĢleri geçmesi dıĢında yollar ile sızdırmazlığı sağlanan
bağlantılar için sızdırmazlık düzenleri ile karakterize edilen ilgili gruplara
bakınız); Böyle bağlantılar için diĢlerin Ģekli
diĢli uzun bir kısmın kullanımı ile boylamasına ayara izin veren
ek sızdırmazlık ile 5
diĢ Ģekli ile karakterize edilen 5
yardımcı elemanlar ile (15/04 öncelik taĢır) 5
AkıĢkan basıncı ile sızdırmazlığa adapte ediln salmastralı
bağlantılar (telafi cihazları 51/00)
sekmanların borunun dıĢ yüzeyi ile yuva veya soketin iç yüzeyi
arasında düzenlendiği
sekmanın radyal doğrultuda destek çubukları olduğu 5
halka Ģeklinde eksenel dudakları olan 2
sekmanın birbirine paralel iki dudağı olan 5
17/04 . .
17/06 .
17/067 . .
17/073 . . .
17/08 . .
17/10 .
19/00
19/02 .
19/025 . .
19/028 . . .
19/03 . .
19/04 .
19/05 . .
19/06 .
19/065 . .
19/07 . .
19/075 . .
19/08 .
19/10 . .
19/12 . . .
19/14 . . .
21/00
21/02 .
21/025 . .
21/03 . .
21/035 . .
21/04 . .
21/05 . .
21/06 .
21/08 .
uzunlamasına ayrılmıĢ veya bölünmüĢ yuvalı
sekmanların boru veya flanĢların uç yüzeyleri arasında ya da boru
uçları veya flanĢların içinde girintiler Ģeklinde ayarlandığı
Plastik sekmanlar 6
sekmanın birbirine paralel iki dudağı olan 6
Metal sekmanlar 5
salmastranın boru içindeki veya etrafındaki akıĢkandan baĢka bir
akıĢkanın basıncı ile sızdırmazlık sağladığı (boru hatları için genleĢme
- dengeleme düzenleri 51/00) 5
Sızdırmazlık yüzeylerinin bir eleman tarafından birbirine bastırıldığı
bağlantılar, örneğin bağlantı parçalarından birinin üstüne veya
içine vidalanmıĢ milli somun (17/00 öncelik taĢır; cıvata veya dengi
bağlantı araçları kullanılıyorsa 23/00)
Boru uçlarında yakalar veya flanĢlar olan, boru ile birlikte veya değil ve
birbirine vidalı bir eleman ile bastırılmıĢ
boru uçlarında boru ile birlikte olan yaka veya flanĢları olan 5
boru duvarının deformasyonu ile yaka veya flanş elde edilmesi 6
sızdırmazlık yüzeyleri arasında esnek sekmanları olan 6
en azından bir boru ucunda sızdırmazlık sağlayan ek rijit bilezikler
kullanan, ve bağlantıdan önce veya bağlantı sağlanırken çan Ģeklinde
yayılarak oluĢturulan
çan Ģeklinde oluĢan boru ucunun dıĢı ile vidalanmıĢ eleman arsında rijit
bir basınç halkası olan 5
deforme olmamıĢ boru uçlarında kama hareketi ile elde edilen radyal
tutma
kama hareketinin bir halka yoluyla etkilendiği 5
soket veya yuva bağlantıları ile kullanılmak üzere adapte edilmiĢ 2
tıkaç ve soket bağlantıları için özel olarak adapte edilmiĢ 5
borunun duvarının içine geçen metal bilezikler ile
bileziğin profilinin değiĢtirildiği 5
ek sızdırmazlık araçları ile 5
bileziklerin bağlantı parçalarından birisi ile entegre olduğu 6
Yuva veya soketli bağlantılar (13/00, 17/00, 19/00 öncelik taĢır)
boru ve yuva veya boru ve soket arasında elastik sekmanları olan,
örneğin yuvarlanan veya diğer prefabrike profile sahip bilezikler (21/06,
21/08 öncelik taĢır; eğer ayarlanabilirlik gerekli ise 27/00)
Yuvarlanan sekmanlar 5
bağlantıdan önce soketin içine yerleĢtirilen (21/025 öncelik taĢır) 5
bağlantıdan önce tıkacın ucunun etrafına yerleĢtirilen (21/025 öncelik
taĢır) 5
sekmanların eksenel olarak hareket edebilen elemanlar tarafından
sıkıĢtırıldığı
ilk bileziğin bir erkek parça üzerine yerleştirildiği ve ikincinin yuva veya
sokete yerleştirildiği 6
boru uçlarının çevresinde tutan bölünmüĢ yuva veya bilezik olan (flanĢlı
bağlantılar 23/00; çabuk kapmalı kaplinler 37/00)
ek kilit araçları olan (21/06 öncelik taĢır; çabuk kapmalı kaplinler 37/00)
23/00
23/02 .
23/024 . .
23/026 . . .
23/028 . . .
23/032 . .
23/036 . .
23/04 .
23/06 . .
23/08 . .
23/10 . . .
23/12 .
23/14 . .
23/16 .
23/18 . .
23/20 . . .
23/22 . . .
23/24 . .
25/00
25/02 .
25/04 .
25/06 .
25/08 . .
FlanĢlı bağlantılar (13/00, 17/00, 19/00 öncelik taĢır; ayarlanabilir
bağlantılar 27/00; hortumlar için 33/00; çabuk kapmalı kaplinler 37/00;
çift duvarlı veya çok kanallı borular veya boru grupları 39/00; kırılgan
malzemeden yapılmıĢ borular için özel olarak adapte edilmiĢ 49/00)
eksenel olarak gerilmiĢ elemanlar tarafından bağlanmıĢ flanĢlar (23/12
öncelik taĢır) 2,5
flanĢların borulara nasıl bağlandığını veya boruların nasıl uzantısı
Ģeklinde olduklarını göstererek karakterize edilen 5
kaynak yoluyla 6
flanĢların bir omuza karĢı tutulduğu 5
flanĢların Ģekli veya niteliği ile karakterize edilen 5
germe elemanları ile karakterize edilen, örneğin özel olarak adapte
edilmiĢ cıvatalar veya C kıskaçlar 5
radyal bir düzlemde gerilen elemanlar tarafından flanĢların bağlandığı
(23/12 öncelik taĢır) 2,5
mafsal hareketli kollar ile bağlanan (mafsal hareketli kollar ile
sıkılaĢtırılan çabuk kapmalı kaplinler 37/20) 5
teğet olarak düzenlenmiĢ pim ve somun ile bağlantı 5
pivotlu veya sallanan pim ile 5
özel borular için özellikle adapte edilmiĢ 5
dikdörtgen borular için 5
sızdırmazlık araçları ile karakterize edilen 5
sızdırmazlık araçlarının bilezikler olduğu 6
metalden yapılmış 6
metal haricinde bir malzemeden yapılmış 6
bağlantının parçalarının eşit olmayan genleşmesi için özel olarak
adapte edilmiş 6
13/00'dan 23/00'a kadar olan gruplarda verilmemiĢ yapısal tipteki
boru bağlantıları (ayarlanabilir bağlantılar 27/00; çabuk kapmalı
kaplinler 37/00; plastikten yapılmak için veya plastikten yapılmıĢ
borularla kullanılmak için özel olarak adapte edilmiĢ 47/00)
Elektrik izolasyonu sağlayan bağlantılar veya kaplinler (47/00 öncelik
taĢır; genel olarak izole edici gövdeler H 01 B) 2
boruyu çevreleyen eleman ile rijit halde diĢli bir pimi olan bir yaka veya
bilezik içeren 5
radyal kilit araçları içeren 5
vidalar, çiviler veya benzerleri şeklinde 6
Ayarlanabilir bağlantılar; Harekete imkan veren bağlantılar (çabuk
kapmalı tipte 37/50; çift duvarlı borular veya çok kanallı borular veya
boru grupları için 39/04) 5
27/02 .
Universal bağlantılar, yani açısal harekete veya parça eksenlerinin her
yönde ayarına imkan veren mekanik bağlantıları olan
27/04 . .
kısmen küresel geçme yüzeyleri olan
27/047 . . . içinde küresel bir yüzeyi olan vidalanmıĢ bir eleman ile yerinde tutulan 
5
27/053 . . . flanĢların içinden geçen cıvatalar ile yerinde tutulan 5
27/06 . . .
geçme yüzeyleri arasında özel sızdırmazlık araçları olan
27/067 . . . . sızdırmazlık araçlarının ortam basıncı ile çalıĢtırıldığı 5
27/00
ortak çalıĢan yüzeylerden birinin sızdırmazlık aracı olduğu 5
sadece bir borunun ekseni etrafında ayar veya harekete imkan veren
Radyal akışkan geçitleri olan bağlantılar 6
“banjo” tipi, yani pivotlu dik açı kaplinleri 6
sadece bir esnek bağlantı içeren
kesilme ve esneme içeren zorlamalar altında kalan esnek bir elemanın,
örneğin bir lastik-metal katmanının kısmen eğimli yüzeyler arasında
sandviç edildiği 5
27/107 . .
borunun uçlarının birbirine esnek bir yuva ile bağlandığı 5
27/108 . . . yuvanın sadece bir oluk içeren bir körük şeklinde olduğu 6
27/11 . . .
yuvanın çok sayıda oluk içeren bir körük şeklinde olduğu 6
27/111 . . . . körüklerin takviyeli olduğu 6
27/113 . .
borunun uçlarının birbirine rijit bir yuva ile bağlandığı 5
27/12 .
uzunlamasına ayar veya harekete imkan veren (vida diĢlerinin kullanımı
yoluyla 15/02)
27/073 . . . .
27/08 .
27/087 . .
27/093 . . .
27/10 .
27/103 . .
29/00
29/02 .
29/04 .
31/00
31/02 .
33/00
33/01 .
33/02 .
33/04 . .
33/06 . . .
33/08 . .
33/10 . .
33/12 . .
33/14 . .
33/16 .
33/18 .
33/20 .
33/207 . .
33/213 . .
33/22 .
AkıĢkan kesici yolları olan bağlantılar (kesici araçları olan çabuk
kapmalı kaplinler 37/28)
iki boru ucundan birisinde bir kesici araç olan, kaplin uygulandığında
kesici cihazın otomatik olarak açıldığı 5
iki boru ucundan ikisinde de bir kesici araç olan, kaplin uygulandığında
kesici cihazın otomatik olarak açıldığı 5
Hortumları bir diğerine veya esnek yuvalara birleĢtirmek için
düzenler (33/00 öncelik taĢır)
hortumları kollara ayırmak için 6
Hortumları rijit (sabit) elemanlarla birleĢtirmek için düzenler
(hortumların içine fitingleri sokmak için el aletleri B 25 B 27/10); Rijit
(sabit) hortum konnektörleri, yani her iki hortumu da birleĢtiren tek
elemanlar
çok katlı duvarı olan hortumlar için adapte edilmiĢ 2
Hortum kıskaçları
teğetsel olarak düzenlenmiĢ diĢli pim ve somun ile sıkılaĢtırılan
hortumu çevreleyen eleman ile diĢli pimin rijit olduğu
sonsuz diĢli çark gibi diĢleri olan hortumu çevreleyen elemanın bir kısmı
ile sonsuz diĢli bir milin ortak çalıĢtığı
radyal bir sıkılaĢtırma elemanı olan
pivotlu veya sallanan bir sıkılaĢtırma elemanı olan, örneğin mafsal
hareketli kol
saplama cıvatalı
akıĢkan basıncı kullanan sızdırmazlık veya sıkma araçları
ek sızdırmazlık araçları ile karakterize edilen
Aletler yoluyla hortumun üstünde sıkıĢtırılan veya hortumun içinde
geniĢletilen kesintisiz bilezikler, yuvalar veya benzeri elemanlar; Böyle
elemanlar kullanan düzenler
hortumun üstünde sıkıĢtırılan sadece bir yuva olan 5
hortumun içinde geniĢletilen sadece bir yuva olan 5
iç ve dıĢ kısımlar arasında hortumu yakalamak için daha önceki
gruplarda belirtilmemiĢ araçları olan
33/23 . .
33/24 .
33/26 .
33/28 .
dıĢ kısımların dilimli olduğu, dilimlerin de hortuma teğetsel olarak
düzenlenmiĢ elemanlar tarafından bastırıldığı 2
doğrudan hortumun içine veya üstüne vidalanmıĢ parçaları olan (33/22
öncelik taĢır)
metal hortumlar için özel olarak adapte edilmiĢ
bir ucu radyal bir flanĢ veya yakada sona eren hortumlar için 5
35/00
Hortum uçlarındaki fitingler ile bağlantılı olarak kullanılan özel
düzenler, örneğin emniyet veya koruma cihazları
37/00
Çabuk kapmalı kaplinler (radyal bağlayıcı yuvalar 17/04, 21/06;
hortumların rijit elemanlara bağlanması 33/00; araçlar biraraya
getirildiğinde otomatik olarak yapılan bağlantılar B 60 D, B 61 G;
yağlama cihazları için özel olarak adapte edilmiĢ F 16 N 21/00)
bağlantının sadece bağlanacak parçaların sürtünmesi ile sağlandığı
(37/22 öncelik taĢır)
bir iç kısma elastikliği nedeniyle bastıran elastik bir dıĢ kısım ile (kilit
elemanları ile 37/08)
mekanik bir organın basıncı ile sıkılaĢtırılan 5
akıĢkan basıncı ile sıkılaĢtırılan
bitiĢik olan veya eksenel olarak birbiri üstüne taĢan uçlar arasındaki
bağlantının kilit elemanları tarafından sağlandığı (37/22'den 37/26'ya
kadar olanlar öncelik taĢır)
otomatik kilitleme ile kombine 5
kaçık bir elastik bilezik yoluyla 5
boru ile konnektör gövdesinin konik yüzeyi arasında kamalanmıĢ
elemanlar yoluyla 5
bir eksen atrafında menteĢelenmiĢ kancalar yoluyla 5
bir parçanın üstünde dönen bir dıĢ yuva veya bilezik kullanarak
kanca, kastanyola veya diğer hareket edebilen veya sokulabilen
kilitleme elemanları kullanan (37/084 öncelik taĢır) 5
bir eksen etrafında menteĢelenmiĢ kancalar kullanan 5
esnek kancalar kullanan 5
ÇiftleĢen yüzeyleri arasına bir eleman sokarak sıkılaĢtırılan bağlantılar,
örneğin bir parça tel, bir pim, bir zincir
Kama Ģeklindeki manteĢeli kancaların hareketi ile sıkılaĢtırılan
bağlantılar
Eksantrikler veya dönebilen kamlar yoluyla sıkılaĢtırılan bağlantılar
Mafsal hareketli kollar ile sıkılaĢtırılan bağlantılar
bağlantının kısımlar arasındaki radyal basınç altındaki bilyalar,
makaralar veya helis yaylar ile sağlandığı
bilyalar yoluyla 5
bir elemanın diğerinin içine eksenel olarak sokulması ve sınırlı bir
ölçüde çevirilmesi ile bağlantının sağlandığı, örneğin kastanyola
hareketi
kaplinin boru ile eĢ eksenli olduğu 5
Kastanyola tipi kaplinler 5
erkek parçanın çevresinde diĢi parçada yer alan ilgili oyuklara giren
kuakların olduğu 5
kaplinin boru ile eĢ eksenli olmadığı 5
37/02 .
37/04 . .
37/05 . . .
37/06 . . .
37/08 .
37/084 . .
37/088 . . .
37/092 . . .
37/096 . . .
37/10 . .
37/12 . .
37/127 . . .
37/133 . . .
37/14 . . .
37/16 . . .
37/18 . . .
37/20 . . .
37/22 .
37/23 . .
37/24 .
37/244 . .
37/248 . . .
37/252 . . .
37/256 . .
37/26 .
37/28 .
37/30 . .
37/32 . . .
37/34 . . . .
37/36 . . .
37/38 . .
37/40 . . .
37/42 . . . .
37/44 . . .
37/46 . . .
37/48 .
37/50 .
37/52 . .
37/54 . .
37/56 .
37/58 .
39/00
39/02 .
39/04 .
41/00
41/02 .
41/03 . .
41/04 .
41/06 . .
41/08 .
41/10 . .
41/12 . .
41/14 . .
41/16 . .
bağlantının parçaları birlikte karĢı karĢıya hareket ettirerek,döndürme
olsa da olmasa da, sağlandığı
akıĢkan kesici araçları olan
iki borunun uç fitinginde de akıĢkan kesici araçları olan 5
kaplin uygulandığında iki lift valften en azından birinin otomatik olarak
açıldığı 5
lift valflerinden en azından birinin yuva tipinde olduğu, yani içteki
silindirik duvar üzerinde bir yuvanın içi içe geçtiği 5
iki kaplin parçasının ayrılmaya karĢı kilitlendikten sonra iki lift valfinin
akıĢı kaplinin içinden geçecek Ģekilde baĢlatmak için çalıĢtırıldığı 5
akıĢkan kesici araçlarının iki boru uç fitinglerinden sadece birinde
olduğu 5
kaplin uygulandığında bir lift valfinin otomatik olarak açıldığı 5
valfin yanal gediklerle iletiĢim kuran bir eksenel deliği olduğu 5
iki kaplin parçasının ayrılmaya karĢı kilitlendikten sonra bir lift valfinin
akıĢı kaplinin içinden geçecek Ģekilde baĢlatmak için çalıĢtırıldığı 5
bir gate veya slide valfi olan 5
bir boruyu bir musluğun ucuna tutturmak için 5
ayarlanbilir; bağlanan parçaların hareketine imkan veren 5
Universal bağlantılar, yani açısal harekete veya parça eksenlerinin her
yönde ayarına imkan veren mekanik bağlantıları olan 5
sadece bir taraftan mesnetlenmiĢ basınç altındaki borular için 5
çift duvarlı veya çok kanallı borular için 5
bağlantının iki yarısındaki uçların pozisyonda kilitlenmeden birbirine
bastırıldığı 5
Çift duvarlı veya çok kanallı borular veya boru grupları için
bağlantılar veya fitingler
hortumlar için
ayar veya harekete imkan veren
Boruların kollara ayrılması; Boruların duvarlara bağlanması (39/00
öncelik taĢır; akıĢkan iletmek için dizayn edilmemiĢ bağlantılar F 16 B
9/00; boru uçlarını birbirine birleĢtirmek için uygun olan bağlantılar için
ilgili gruplara bakınız)
Çatal parçalar, örneğin bir parçadan yapılmıĢ, kaynaklanmıĢ,
perçinlenmiĢ
dört veya daha fazla boru elemanı için bağlantı parçaları içeren 5
Boru duvarlarının tıkanması, yani kıĢkan taĢırken boru duvarlarına
bağlantıların yapılması; Buna göre fitingler (metal iĢleme basamakları
ile ilgili aparatlar veya iĢlemler için metal iĢleme ile ilgilisınıflara bakınız)
boruyu içine alan ataĢman araçlarının kullanılması
Boruların duvarlara veya borulara bağlanması, bağlanan borunun
ekseninin duvarın düzlemine veya diğer bir borunun eksenine dik
olduğu (41/02 öncelik taĢır) 2
borunun ucunun duvarın içine vidalandığı 5
boruyu da içine alan ataĢman araçlarının kullanımı 5
duvarın içine veya dıĢına bir ara parça vidalayarak 5
kol borunun akıĢkan kesici araçları olduğu 5
43/02 .
DönüĢler; Sifonlar (temizleyici delikleri olan 45/00; klozetler için
sifonlar E 03 D 11/18; genel olarak sifonlar F 04 F 10/00)
özel sıkılaĢtırma araçlarının kullanılması için adapte edilmiĢ
45/00
Temizleyici delikleri olan ve buna göre kapakları olan boru üniteleri
47/00
Plastikten yapılmak için veya plastikten yapılmıĢ borularla
kullanılmak için özel olarak adapte edilmiĢ bağlantı düzenleri veya
diğer fitingler
Kaynaklı bağlantılar; YapıĢkan bağlantılar
boruya geçen bir mil üstünde dönen somun veya yaka ile 2
borunun ucunda oluĢturulmuĢ yuva veya soket ile 2
43/00
47/02 .
47/04 .
47/06 .
49/00
49/02 .
49/04 .
51/00
51/02 .
51/03 . .
51/04 .
53/00
55/00
55/02 .
55/027 . .
55/033 . .
55/04 .
55/045 . .
55/05 . . .
55/055 . . .
55/07 .
55/09 .
Bağlantı düzenleri, örneğin kırılgan malzemeden yapılmıĢ borular
için özel olarak adapte edilmiĢ bağlantılar, örneğin cam, toprak iĢi
Yuva veya soketli bağlantılar 5
FlanĢlı bağlantılar 5
Boru hatları için genleĢme-dengeleme düzenleri (teleskobik borular
27/12)
bir körük veya genleĢebilen katlanmıĢ ya da oluklu tüpün kullanılması
iki ya da daha fazla körük içeren 5
dönüĢlerin kullanılması, örneğin çenk Ģeklinde
Boru veya boru sistemlerinin ısıtılması veya soğutulması (boruların
donmasının önlenmesi, donmuĢ boruların çözülmesi E 03 B 7/12, 7/14;
boru hattı sistemleri, boru hatları F 17 D)
Borulare veya boru sistemleri ile bağlantılı olarak kullanılmak
üzere cihazlar veya bağlı olan Ģeyler (daha önceki grupların ve 57/00,
59/00 gruplarının öncelikleri vardır; su üzerindeki veya sualtı borularının
tamiri ya da birleĢtirilmesi 1/26; nozzlelar B 05 B; boruların
temizlenmesi B 08 B 9/02; donma nedeniyle boruların patlamasının
önlenmesi E 03 B 7/10; ev tipi su tesisatları E 03 C 1/00; eĢanjörlerin
kaçak bulunan tüpleri veya kanallarının sızdırmazlığının geri
kazandırılması için düzenler F 28 F 11/00)
Enerji emiciler; Ses emiciler (valflerde F 16 K 47/00)
Kısıcı geçitleri (akıĢkanın akıĢını etkileyen F 15 D 1/00; akıĢkanın
akıĢının kontrolu G 05 D 7/00) 5
Ses emiciler (55/027 öncelik taĢır) 5
AkıĢkanlardaki dalgalanmaları veya titreĢimleri azaltan cihazlar
su çekici etkisini önlemek veya asgariye indirmek için özel olarak adapte
edilmiĢ 5
Bunun için tamponlar (akümülatörler F 15 B 1/04) 5
Bunun için valfler 5
Havalandırma, hava ile karıĢtırma veya drene etme için cihazların,
örneğin valflerin düzenleri veya montesi (su ikmal sistemlerinde drenaj
cihazlarının düzeni E 03 B 7/08; drenaj için aparatlar F 16 K,
T;havalandırma veya hava ile karıĢtırma cihazları için F 16 K 24/00) 2
Pnömatik sistemlerde havanın Ģartlandırılması, örneğin suyun alınması
(genel olarak F 24)
Borulardan veya hortumlardan akıĢı kesmek için araçlar (29/00, 37/28
öncelik taĢır; Valfler F 16 K)
55/105 . .
Boru veya hortumun içine radyal olarak sokulan kapatma cihazları 5
55/11 . .
Tıkaçlar 5
55/115 . .
ġapkalar 5
55/12 . .
yerinde genleĢebilen bir elemanın boru içine sokulması ile (ĢiĢirilebilen
kesici valfler F 16 K 7/10)
55/124 . . . boru veya hortumun içine radyal olarak sokulan 5
55/128 . . . boru veya hortumun içine eksenel olarak sokulan 5
55/132 . . . . kapatıcı cihazın salmastrayı radyal olarak deforme ederek tutturulan bir
tıkaç olduğu 5
55/136 . . . . kapatıcı cihazın bir bilezik veya benzerini radyal olarak geniĢleterek
veya deforme ederek tutturulan bir tıkaç olduğu 5
55/16 . .
Boru veya hortumlardaki delikleri örtmek için cihazlar, örneğin hortum
onarıcılar
55/162 . . . borunun içinden 5
55/165 . . . . hasarlı kısma bir borunun sokulduğu 5
55/168 . . . borunun dıĢından 5
55/17 . . . . boru veya hortumun dıĢ yüzeyine bastırılan bilezikler, bantlar veya
gömlekler yoluyla (hortumları rijit (sabit) elemanlara tutturmak için
hortum kıskaçları 33/02)
55/172 . . . . . bilezik, bant veya gömleğin teğet olarak düzenlenmiĢ diĢli bir pim ve bir
somun ile sıkıĢtırıldığı 5
55/175 . . . . sertleĢmeden önce borunun etrafında bir boĢluğu dolduran malzemeler
kullanarak 5
55/178 . . . . gömlek veya soket ile bir dıĢ contanın bir bağlantıya karĢı kıstırılması ile
 5
55/18 .
Boruların tamirinde kullanılmak için aletler (55/10 öncelik taĢır)
55/24 .
Boruların içinde pislik veya diğer maddelerin toplanmasının önlenmesi,
örneğin tutucularla, süzgeçlerle
55/26 .
Pigler, yani kendi üstünde yer alan ya da almayan itici araçları olan bir
boru veya kanal içinde hareket edebilen cihazlar (tünel dmiryolu
sistemleri B 61 B 13/10; boru veya tüplerin içinden malzemelerin
iletilmesi, örneğin tüplü posta sistemleri B 65 G 51/00) 5
55/10 .
Notlar
(1)
Özel uygulamalar için özel olarak adapte edilmiĢ pigler uygulamalar için
olan ilgili yerlerde sınıflandırılmıĢlardır, örneğin
borulardan veya hortumlardan akıĢı kesmek 55/12;
boruların tamiri 55/18;
tüplerin içine sıvıların veya diğer akıcı malzemenin konulması B
05 C 7/08;
boru veya tüplerin ya da boru veya tüp sistemlerinin
temizlenmesi B 08 B 9/02;
kaynak veya kesme B 23 K 37/02;
yeraltı sondajı E 21 B;
bacaların temizlenmesi F 23 J 3 /02;
ısı alıĢ veriĢi veya ısı transferi kanallarının içi ya da dıĢ
yüzeylerinin temizlenmesi F 28 G
ölçme, test etme G 01;
nükleer reaktörlerde kapların incelenmesi G 21 C 17/003;
nükleer tesislerde boru hatlarının veya tüplerinin incelenmesi
veya bakımı G 21 C 17/017;
elektrik, veya kombine optik ve elektrik kabloları ya da hatlarının
tesis edilmesi H 02 G. 5
55/26'dan 55/48 e kadar olan gruplara 101:00'dan 101:70 e kadar olan
grupların endeks kodlarını da eklemek gerekmektedir. Endeks kodları
bağlantısız olmalıdır. 6
-
(2)
55/28 . .
55/30 . . .
55/32 . . . .
55/34 . . . . .
55/36 . . . . .
55/38 . . . .
55/40 . . .
55/42 . . . .
55/44 . . . .
55/46 . .
55/48 . .
Yapısal taraflar 6
hareket ettirici yolların, örneğin kablolar ile çekilen 6
kendi üstünde yer alan 6
pigin adım adım hareket ettirildiği 6
jet tarafından sürülen 6
akışkan basıncı ile sürülen 6
gövdenin 6
jöle halinde veya bozulabilir 6
genişleyebilir 6
Piglerin gönderilmesi veya geri alınması 6
Boru veya kanalın içinde pigin pozisyonunu belirten 6
57/00
Boruların veya benzer Ģekillerdeki nesnelerin içi veya dıĢ hasarlara
ya da aĢınmaya karĢı korunması (diğer boruların veya gömleklerin
içindeki boruların desteklenmesi 7/00; hortumların uç fitingleri ile
bağlantılı olarak kullanılan 35/00; nakliye esnasında korunması B 65 D,
örneğin B 65 D 59/00)
58/00
58/02 .
58/04 . .
58/06 . . .
58/08 . . .
58/10 . . .
58/12 . . .
58/14 . . .
58/16 . .
58/18 .
59/00
59/02 .
59/04 .
59/05 . .
59/06 .
59/08 .
59/10 .
59/12 .
59/14 .
59/147 . .
59/153 . .
59/16 . .
59/18 . . .
59/20 . . . .
59/22 . . .
Boru veya boru fitinglerinin aĢınmaya veya kabuk bağlamaya karĢı
korunması (diğer boruların veya gömleklerin içindeki boruların
desteklenmesi 7/00; bileĢik tüpler 9/14; boru veya tüplerin temizlenmesi
B 08 B 9/02)
iç veya dıĢ kaplamalar yoluyla (ısıl izolasyon için kaplamalar 59/00;
kaplamaların uygulanması için metodlar veya makinalar için ilgili yerlere
bakınız, örneğin B 28 B 21/94) 2
Kullanılan malzemeler ile karakterize edilen kaplamalar (58/16 öncelik
taĢır; bileĢikler için ilgili sınıflara bakınız, örneğin C 04 B) 2
çimento, beton veya benzeri ile 2
metal ile 2
lastik veya plastik ile 2
zift veya katran ile 2
seramik veya vitrifiye malzeme ile 2
kaplamanın bir bandaj Ģeklinde olduğu (sarma yoluyla kaplama için
aparatlar B 65 H 81/00) 2
boru fitingleri için özel olarak adapte edilmiĢ 2
Genel olarak ısıl izolasyon (binalarda ısı, ses izolasyonu E 04 B;
buhar motorlarında ısı izolasyonu F 01 B 31/08; döner pistonlu makina
veya motorlarda ısı izolasyonu F 01 C 21/06; pompalarda ısı izolasyonu
F 04 C 29/04; basınçlı kaplarda ısı izolasyonu F 17 C 1/12; izolasyon
için imkanları olan basınç altında olmayan kaplar F 17 C 3 /02)
Ġzolasyon malzemelerinin Ģekil veya yapısı, izolasyon malzemeleri ile
entegre olan kaplamalar ile veya kaplamalar olmaksızın (kimyasal
yanlar için ilgili sınıflara bakınız)
Kuru filtreler kullanan düzenler, örneğin taĢ yünü kullanan
prefabrike kabuklar veya kapaklar içinde 2
Hava katmanı veya vakum kullanan düzenler
Radyasyonu önleyici araçlar, örneğin metal folyo ile
Ġzolasyonun korunması için bandajlar veya kapaklar, örneğin çevre
etkilerine veya mekanik hasara karĢı (izolasyon malzemeleri ile entegre
halde 59/02)
Ġzolasyonu izole edilen duvar veya gövdeden desteklemek için
düzenler, örneğin boru ve ısı izolasyon malzemesi arasında ayırıcılar
yoluyla; Ġzole edilmiĢ gövdeleri desteklemek için özel olarak adapte
edilmiĢ düzenler
Boru veya boru sistemlerinin izolasyonu için düzenler (59/02'den
59/12'ye kadar olanlaröncelik taĢır)
izolasyonun borunun dıĢ yüzeyinden içe doğru yerleĢtirildiği 5
esnek borular için 5
FlanĢlar, bağlantılar, valfler veya benzerlerindeki yerel ihtiyaçlar için
özel olarak adapte edilmiĢ düzenler (ısıtma veya soğutma için valflerin
içindeki ya da üstündeki araçlar F 16 K 49/00)
bağlantılar için adapte edilmiĢ 5
ayrılmaz bağlantılar için 5
dönüĢler için adapte edilmiĢ 5
Piglerin kullanımı ve uygulamaları ile ilgili 55/26'dan 55/48 e kadar olan gruplar
için endeks şeması. Endeks kodları bağlantısız olmalıdır. 6
Not
Değişik tipteki endeks kodlarının uygulanması ve sunumu ile ilgili
kuralları ortaya koyan Kılavuzun IV. Bölümüne dikkat edilmelidir. 6
101:00
101:10 .
101:12 . .
101:14 . .
101:16 . .
101:18 . .
101:20 .
101:30 .
101:40 .
101:50 .
101:60 .
101:70 .
Piglerin kullanımı veya uygulamaları 6
Boru içlerinin işlenmesi 6
Temizleme 6
Kurutma 6
Akışkan malzemelerin uygulanması ile kaplama, örneğin boyama 6
Kaplama dışında diğer astarlama 6
Gaz veya akışkanların dışarı atılması 6
İnceleme, ölçme veya test etme 6
Nakledilen akışkanların ayrılması 6
Kablo veya benzerlerinin çekilmesi 6
Deliklerin durdurulması 6
Kuyu delme operasyonları 6
F 16 M
DĠĞER HERHANGĠ BĠR YERDE MOTORLAR VEYA DĠĞER
MAKĠNALAR YA DA APARATLAR ĠÇĠN SAĞLANAMAYAN
(SINIFLANDIRILMAYAN) , MOTORLAR VEYA DĠĞER MAKĠNALAR
YA DA APARATLAR ĠÇĠN ÇERÇEVELER, MUHAFAZALAR VEYA
YATAKLAR; DESTEKLER VEYA MESNETLER
Not
ġu noktalara dikkat edilmelidir:
B 21 B
31/02
Metal haddeleme destek çerçeveleri
G 01 D
11/30
Gösterge veya kayıt enstrümanları için
özellikle
adapte edilmiĢ mesnetler. 5
Altsınıf Ġndeksi
ÇERÇEVELER, MUHAFAZALAR, YATAKLAR
Yer değiĢtirebilir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/00
Motorlar, makinalar veya aparatlar için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/00,
5/00
Tesisler; detaylar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9/00;
7/00
DESTEKLER VEYA MESNETLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11/00, 13/0
1/00
1/02 .
1/021 . .
1/022 . . .
Motorların, makinaların veya aparatların çerçeveleri ya da
muhafazaları; Makina yatakları olarak hizmet gören çerçeveler 2
ileri geri hareketli motorlar veya benzeri makinalar için
krank millerinin muhafazası için
tünel tipi, yani krank milinin sadece eksenel olarak sokulabildiği (yıldız
Ģeklinde silindir düzeni olan motor veya makinalar için 1/023)
1/023 . . .
1/024 . . .
1/025 . . .
1/026 . .
1/04 .
1/08 .
yıldız Ģeklinde silindir düzeni olan motor veya makinalar için özel olarak
adapte edilmiĢ
motor veya makinaların güç aktarımı parçalarının montajını
kolaylaĢtıran, örneğin bağlantı kollarının
Muhafazaların içine yatakların montajı, örneğin kanca vidaları olan
krank milleri dıĢındaki hareket edebilen motor veya makina parçalarının
muhafazası için, örneğin valf diĢlileri muhafazaları
döner motorlar veya benzeri makinalar için
levha malzemeden veya kaynaklanmıĢ parçalarda yapılmıĢ olması ile
karakterize edilen
3/00
Portatif veya tekerlekli çerçeveler veya yataklar, örneğin acil
durum enerji kaynağı grupları, kompresör setleri için (genel olarak
araçların yapıları B 60'dan B 62'ye)
5/00
Motor yatakları, yani tesislerin üzerinde motor veya makinaların
desteklenmesi için araçlar
7/00
Tesisin veya temelin üzerine motor yataklarının, çerçevelerinin
veya destek ayaklarının tutturulması veya ayarı için detaylar;
Hareketsiz motor parçalarının tutturulması, örneğin silindir blokları
(titreĢimin emilmesi içi elastik veya benzeri montaj F 16 F, özellikle F 16
F 15/04)
9/00
Desteklenecek makinalara göre tesislerin özel tertipleri (makinalar
için tesisler E 02 D 27/44)
Üzerlerine yerleĢtirilen apartalar veya nesneler için destekler veya
sehpalar (baĢsız 13/00; karatahta veya benzerleri için sehpalar veya
destekler A 47 B 97/04; gösteri standları A 47 F 7/00; iĢçiler için E 04 G
1/32; aydınlatma cihazları için destekleyen, asılan F 21 V 21/00; özel
aparatlar veya nesneler için özel olarak geliĢtirilmiĢler için uygun
altsınıflara bakınız)
11/02 .
BaĢlar
11/04 . .
Aparatların tutturulması için yollar; Desteğe göre aparatın ayarına
imkan veren yollar
11/06 . . .
pivotlanmaya imkan vren
11/08 . . . . düĢey bir eksen etrafında
11/10 . . . . yatay bir eksen etrafında
11/12 . . . . birden fazla yönde
11/14 . . . . . bilyalı bağlantı ile (bilya bağlantılı menteĢeler F 16 C 11/06)
11/16 . .
BaĢ destekleyici ayakların ataĢmanı ile ilgili detaylar, buna göre
kilitleme elemanlarının iĢlemesi olan ya da olmayan
11/18 . .
aparatı sehpaya göre hareket ettirebilen mekanizma ile
11/20 .
Tekerleği olan veya olmayan taĢıyıcılar
11/22 . .
yaklaĢık olarak sabit yüksekliği olan, örneğin sabit uzunlukta ayakları
veya sütunları olan (11/42 öncelik taĢır)
11/24 . .
yüksekliği veya ayaklarının boyunun değiĢebildiği, ve sadece nakliye
için (11/42 öncelik taĢır)
11/00
11/26 . . .
teleskopik olarak, katlayarak veya katlamadan (sadece teleskopik
parçaların yapısal özelliklerini içeren detaylar F 16 B 7/10)
11/28 . . . . Tek bir teleskopik dikmesi olan destekler için taĢıyıcılar
11/30 . . . . . ortak olarak hareket eden yan payandalar ile
11/32 . . . . Üç yada daha fazla teleskopik ayağı olan destekler için taĢıyıcılar
11/34 . . . . . Ayakların ayrılmasını sınırlayan elemanlar
11/36 . . . . . Ayağın kaymasını önleyici elemanlar
11/38 . . .
katlayarak
11/40 . . .
sarılabilen veya bükülebilen ayaklar yoluyla
11/42 .
desteği ileri itmek için düzenleri olan
13/08 . .
Aparatları veya nesneleri yerleĢtirmek için diğer destekler (buna
göre baĢlar 11/02; yere batmak üzere adapte edilmiĢ A 45 F 3/44); El
ile taĢınan aparat veya nesneleri sabitleĢtirmek için yollar
bir nesneye dayamak veya tutturmak için, örneğin bir ağaca, kapıya,
pencere çerçevesine, bisiklete
bir kiĢiye göre sabit tutarak veya ona dayayarak, örneğin zincirler ile
diğer amaçlar için hizmet görebilmesi için, örneğin bel, sandalye, ski
sopası olarak kullanmak üzere
baston olarak kullanmak üzere
F 16 N
YAĞLAMA
13/00
13/02 .
13/04 .
13/06 .
Not
ġu noktalara dikkat edilmelidir:
A 01 D
69/12
Tarım araçlarının yağlaması
B 21 J
3/00
Dövme veya presleme sırasında yağlama
B 25 D
17/26
Portatif vurmalı aletlerin yağlaması
B 60 R
17/00
Araçlarda yağlama sistemleri veya
cihazlarının
düzenleri veya adaptasyonu
B 61 C
17/08
Demiryolu lokomotifleri için yağlama
sistemleri
B 62 D
55/092
Yağlama imkanı olan araç sonsuz ray
üniteleri
D 04 B
35/28
DikiĢ makinaları parçalarının yağlaması için
cihazlar
E 05 B
17/08
Kilitler için yağlama cihazları
E 05 D
11/02
MenteĢeler için yağlama düzenleri
E 21 B
10/22
Yer sondajı için döner sondaların yağlama
detayları.
 5
Altsınıf Ġndeksi
YAĞLAMA TEMĠN EDEN APARAT VEYA MAKĠNALARIN GELĠġĠMĠ. . . . . . . . . 1/00
YAĞLAMA CĠHAZLARI
Sabit; mobil; manuel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7/00,
11/0
0;
9/00;
3/00,
5/00
Yağlama pompaları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13/00
Detaylar: rezervuarlar; kanallar; çek valfler. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21/00; 23/00
DAĞITIM, ORANLAMA, EMNĠYET, KONTROL, TEMĠZLEME ĠÇĠN
EKĠPMANLAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23/00-33/00
YAĞLAYICILARIN SERVĠSĠ, DEPOLAMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33/00-39/00
ÖZEL YAĞLAMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15/00, 17/00
Yağ veya gres için yağlama cihazları veya düzenleri
1/00
Yağlama amacı için makina veya aparatların parçalarının yapısal
geliĢimleri
3/00
3 /02 .
3 /04 . .
3/06 . . .
3/08 . . .
3/10 .
3/12 . .
5/00
5/02 .
7/00
7/02 .
7/04 . .
7/06 . .
7/08 . .
7/10 . .
7/12 .
7/14 .
7/16 . .
7/18 . . .
7/20 . . .
7/22 . . . .
7/24 . . .
7/26 . .
7/28 . .
7/30 .
7/32 . .
7/34 . . .
7/36 .
7/38 .
7/40 . .
9/00
9/02 .
Manuel hareket ile yağlayıcının ikmali için cihazlar (sıvı
konteynerlerinden drenaj ekipmanı B 65 D)
yağ sevk eden
Yağ tenekeleri; Yağ Ģırıngaları
sıkıĢtırma ile sevk eden
bir pistonlu pompa içeren
gres sevk eden
Gres tabancaları
Basınç altındaki yağlayıcı ile ikmal edilen el il yerleĢtirilmiĢ nozzle
taĢıyan aparatlar (3/00 öncelik taĢır)
Buna göre nozzlelar (memeler) veya nozzle-valf (meme - valf)
düzenleri, örneğin yüksek basınçlı gres tabancaları
Sabit bir rezervuardan veya denginden yağlanacak makina veya
elemana yağ veya belirtilmemiĢ yağlayıcının ikmali için düzenler
(lokomotif ve vagonlar için aks kutusu yağlaması B 61 F 17/00)
yerçekimi beslemeli veya damlatmalı yağlama
titreĢim ile verilen yağ ile
Damlacıkların görülür olduğu düzenler
yağlanacak elemanın sıcaklığı ile kontrol edilen (termostatlar G 05 D)
manuel olarak çalıĢtırılan regülasyon araçları içeren, örneğin iğler
kapilarite hareketi ile besleme, örneğin fitiller ile
yağlayıcının rezervuardan mekanik yollarla iletilmesi (pompalama
cihazları ile 7/36, 7/38; genel olarak makina veya motorların, içten
yanmalı motorların yağlaması için adaptasyonlar F 01 M)
yağın bir kaldırıcı cihaz ile taĢındığı (genel olarak kepçe cihazları F 04
D)
bir mil üzerinde bulunan bir ya da daha fazla besleme elemanı olan
yağlanacak milin etrafında hareket eden bir ya da daha fazla elemanı
olan
halkalar Ģeklinde olan
yağlanacak mile temas eden diskler, makaralar, kayıĢlar veya
benzerleri ile
Çarpma yağlama (sis yağlamalı 7/32)
Daldırma yağlama
yağın baĢka bir akıĢkan tarafından taĢındığı (içten yanmalı motorlarda F
02 F)
Sis yağlama (çarpma yağlama 7/26)
Yağ için atomizasyon cihazları (genel olarak atomizasyon cihazları B 05
B)
yağlanacak elemanın veya makinanın bir milinin pompalama hareketi ile
beslemeli; Santrifüj yağlama
ayrı bir pompa ile; Merkezi yağlama sistemleri
bir kapalı devre sisteminde
Hareketli bir rezervuardan veya denginden yağ veya belirtilmemiĢ
yağlayıcının ikmali için düzenler (sabit bir rezervuarla da
kullanılabilen 7/00)
rezervuarın döner bir elemanın üstünde ya da içinde olduğu
9/04 .
rezervuarın ileri geri hareket eden veya sallanan bir elemanın üstünde
ya da içinde olduğu
11/00
Sabit bir rezervuardan veya denginden yağlanacak makina veya
elemana gres ikmali için düzenler; Gres kapları
El ile çalıĢtırılan gres kapları; örneğin Stauffer kapları
Yay yüklemeli cihazlar
Ağırlık yüklemeli cihazlar
doğrudan yay veya ağırlık dıĢında mekanik sürüĢlü (yağlama pompaları
13/00)
diğer bir akıĢkanın basıncı ile
santrifüj etkisi ile
11/02 .
11/04 .
11/06 .
11/08 .
11/10 .
11/12 .
13/00
13/02 .
13/04 . .
13/06 . .
13/08 . . .
13/10 . . .
13/12 . . . .
13/14 . . . .
13/16 . . .
13/18 . . .
13/20 .
13/22 .
15/00
15/02 .
15/04 .
17/00
17/02 .
17/04 .
17/06 .
Yağlama pompaları (pompalı yağ tenekeleri 3/08; genel olarak sıvılar
için pompalar F 04)
ileri geri hareketli pistonlu (dağıtıcı ekipmanı olan pompalar 13/22)
Ayarlanabilir ileri geri hareketli pompalar
Yağlama pompalarının çalıĢtırılması
el ile
mekanik sürüĢ ile (13/18 öncelik taĢır)
kastanyola ile
pompa silindiri veya silindirlerine paralel mil üzerindeki diĢli çark veya
kam ile
akıĢkan sürüĢlü
pompa parçalarının birbirine göre hareketinin parçalardan birinin veya
süren elemanın ataleti ile üretildiği
Döner pompalar (dağıtıcı ekipmanı olan 13/22)
dağıtıcı ekipmanı olan (ayrı dağıtıcı ekipman 25/00)
Yağ veya gres dıĢındaki diğer malzemeler ile yağlama; Özel
aparatlar veya Ģartlarda özel yağlayıcıların kullanılması ile
karakterize edilen yağlama (17/00 öncelik taĢır; yağlayıcı bileĢikler,
genel olarak yağlayıcı olarak özel malzemelerin seçilmesi C 01 M;
yağlayıcı içeren yüzeyleri olan yataklar F 16 C 33/04; tek bir diğer sınıf
için sağlanan makina veya aparatlara özel olarak adapte edilmiĢ
yağlama için makina veya aparatın ilgili sınıfına bakınız)
grafit veya grafit içeren bileĢikler ile
su ile (su içinde çalıĢan yataklar F 16 C)
Uç Ģartlar altında çalıĢan makina veya aparatların yağlaması
(yağlama yağı veya gresi katkıları C 10 M)
yüksek sıcaklıklarda (türbinler için F 01 D, F 02 C; genel olarak makina
vya motorların, içten yanmalı motorların yağlaması F 01 M)
düĢük sıcaklıklarda (soğutucu makinalarının yağlaması F 25 B)
vakum altında veya azaltılmıĢ basınçta (vakum pompalarının yağlaması
F 04; X-ray tüplerinin (röntgen) dönen anotlarının H 01 J 35/10)
Yağlayıcıların veya yağlama sistemlerinin detayları
19/00
Yağlayıcılarda veya yağlama sistemlerinde kullanılmak için yağ
konteynerleri
21/00
21/02 .
21/04 .
21/06 .
Kanallar; Bağlantılar (genel olarak F 16 L); Yağlayıcı aletler için
fitingler
Yağlama nipelleri
Yağlama ekipmanlarını nipellerebağlamak için nozzlelar
Nipeller, kanallar veya aletler için örtme elemanları
23/00
Çek valflerin özel adaptasyonları(genel olarak çek valfler F 16 K)
25/00
25/02 .
25/04 .
Dağıtıcı ekipmanlar
ileri geri kareketli dağıtıcı slide valf ile
döner dağıtıcı eleman ile (yağ pompası ile kombine 13/22)
27/00
27/02 .
Oranlama cihazları (sıvı ölçerler G 01 F)
GeçiĢ ekipmanları (çok yollu valfler F 16 K; ölçüm tapaları G 01 F)
29/00
Yağlama düzenlerinde veya sistemlerinde istenmeyen Ģartla0rın
gösterilmesi veya belirlenmesini sağlayan özel yollar; Yağlama
düzenleri veya sistemlerindeki Ģartlara cevap veren cihazları
kullanılması (yataklarda F 16 C; yağlama düzenleri veya sistemlerinin
dıĢındaki aparatları yapıları için ilgili sınıflara bakınız)
yağlayıcının ikmalini etkileyen
verilecek bir ikazı veren; hareket eden parçaların durdurulmasını
sağlayan
29/02 .
29/04 .
31/00
31/02 .
33/00
Makina veya aparatlardan yağlayıcının toplanması, geri alınması
veya drene edilmesi için araçlar (eksoz buharından yağı ayırmak için
yağ ayırıcılar F 22 G)
Yağ tutucular; Yağ süpürücüler (pistonlar için yağ sıyırıcı sekmanlar F
16 J 9/20)
Yağlama ekipmanını temizlemek için mekanik düzenler; Makina
parçalarından yağlayıcıyı drene etmek için kullanılan özel sehpalar
veya benzerleri
Yağlayıcıların korunması
35/00
Motor odaları veya benzerlerinde yağlayıcıların depolanması
(depolama konteynerleri B 65)
37/00
37/02 .
Bir konteynerden diğerine yağlayıcı aktarmak için ekipmanlar
gres tabancalarını doldurmak için
39/00
Yağlama sisteminde yağlayıcıların Ģartlandırılması için düzenler
(yağlama yağının temizlenmesi, yağlayıcı bileĢikleri C 10 M)
soğutarak (genel olarak eĢanjörler F 28)
ısıtarak (genel olarak eĢanjörler F 28)
39/02 .
39/04 .
39/06 .
39/08 .
filtre ederek (genel olarak filtreler B 01 D; manyetik ayırıcılar B 03 C
1/00)
sulandırarak, örneğin yakıt ekleyerek (genel olarak makina veya
motorların, içten yanmalı motorların yağlaması F 01 M)
F 16 P
GENEL OLARAK EMNĠYET CĠHAZLARI
Not
ġu noktalara dikkat edilmelidir:
A 01 D
75/18
Tarım makinaları
A 01 F
21/00
Harmanlama makinaları veya balyalama
presleri
B 02 C
23/04
Ezme veya parçalama makinaları
B 21 B
33/00
Metal haddeleme
B 21 D
55/00
Malzeme çıkarmadan levha metal veya
tüpleri,
kolların veya profillerin iĢlenmesi
B 23 B
25/04
Döndürme makinaları
B 23 Q
11/00
Ġmalat aletleri
B 24 B
55/00
TaĢlama veya cilalama makinaları
B 25 D
17/10
Portatif vurmalı aletler
B 25 J
19/06
Manipülatörler
B 26 D
7/22
Kesme aletleri
B 27 G
19/00
AhĢap tesyereleri
B 65 B
57/00
Paketleme makinaları veya aparatları
B 65 G
43/00
Konveyörler
B 65 H
26/00
Örgü mekanizmaları
B 65 H
63/00
Ġnce veya filament Ģeklinde malzemenin
taĢınması
veya sarılması
D 01 G
31/00
Liflerin iĢlenmesi
D 01 H
13/14
Döndürmek veya burmak
D 05 B
83/00
DikiĢ makinaları
F 21 V
25/00
Aydınlatma cihazları. 5
Ġnsanların yaralanmasını önleyen ve koruyan cihazlar
1/00
1/02 .
1/04 .
1/06 .
3/00
3 /02 .
3 /04 . .
3/06 . . .
3/08 .
Herhangi bir makinanın kontrolundan veya çalıĢmasından
bağımsız olan emniyet cihazları (vücuda giyilen veya elde taĢınan
gözler ve kulaklar için koruyucu cihazlar A 61 F 9/00, 11/00)
Sabit perdeler veya baĢlıklar
Dönen millerle beraber dönen perdeler veya baĢlıklar
kaynak için özel olarak dizayn edilmiĢ
Bir makinanın kontrolu veya çalıĢması ile bağlantılı olarak çalıĢan
emniyet cihazları; Gövdenin iki ya da daha fazla parçasının aynı
zamanda kullanılmasını gerektiren kontrol düzenleri (5/00 öncelik
taĢır)
Ġleri geri hareket eden elemanlarla senkronize olarak hareket eden
perdeler veya diğer emniyet elemanları
çalıĢma sırasında bir elemanının diğerine yaklaĢtığı parçaları olan
makinalar, örneğin damga presleri
makina parçalarının yaklaĢması durumunda operatörün gövde
parçalarının tehlike bölgesinden uzaklaĢtırıldığı
hareket eden makina parçalarına ulaĢılmayı sağlayan kapıların,
kapakların, muhafazaların veya benzeri elemanların kilitlenmesi ile
bağlantılı olarak
3/10 . .
3/12 .
3/14 . .
3/16 . .
3/18 .
3/20 . .
3/22 . .
3/24 . .
kapı veya diğer elemanın kilitlenmesinin makinanın çalıĢmaya
baĢlamasına sebep olduğu
tehlike bölgesi içinde veya yakınında bir kiĢinin gövde parçalarının
bulunması durumunda, makinanın çalıĢmasını veya kontrolunu
etkileyen araçlar, örneğin hissediciler ile (3/08 öncelik taĢır)
bu yolların mekanik temas olmaksızın duyarlı olan fotosel veya diğer
cihazlar olduğu
hissedici elemanların makina tarafından hereket ettirildiği
Her iki elin de kullanılmasını gerektiren kontrol düzenleri
elektrik kontrol sistemleri için
hidrolik veya pnömatik kontrol sistemleri için
mekanik kontrollar için
5/00
Sürülen parçanın hareketine karĢı hatalı olarak bir direnç olması
durumunda ileri geri hareketi ileten kaplini etkisiz hale getiren acil
durum araçları
7/00
Makina veya aparata hasar verilmesini önleyen acil durum cihazları
(1/00, 3/00, 5/00 öncelik taĢır; belirtici araçlar için ilgili sınıflara bakınız)
tehlikeli Ģartların oluĢması halinde makinanın durmasına neden olarak
(yataklardaki anormal Ģartlardan etkilenen cihazlar F 16 C)
7/02 .
F 16 S
GENEL OLARAK ĠNġAAT ELEMANLARI; GENEL OLARAK BU TĠP
ELEMANLARDAN ĠNġA EDĠLEN YAPILAR
Not
Bu altsınıf, E 04 C altsınıfının kapsadığı inĢaat sanatı için kullanım ile
sınırlandırılmıĢ olan benzeri elemanları ve yapıları içermez.
1/00
Levhalar, paneller veya benzer ebatlardaki diğer elemanlar; Böyle
elemanların toplandığı yapılar (kurulmuĢ ızgaralar 3/00; katmanlı
ürünler B 32 B)
Not
Bu grupta, elemanlar genelde düz veya eğimlidirler, ancak detayda bir
bölümleri veya tüm alanları boyunca bu Ģekilden uzaklaĢabilirler,
örneğin olukulu, çubuklu, flanĢlı olabilirler; çubuklar, flanĢlar veya
benzerleri ayrıca ĢekillendirilmiĢ olabilir
1/02 .
1/04 .
1/06 . .
1/08 . .
1/10 .
uç uca tutturulmak üzere dizayn edilmiĢ, örneğin bir açı ile; Buna göre
gruplar
düz bir levhayı deforme ederek veya baĢka türlü iĢleyerek üretilen
(katmanlı ürünler için bal peteği veya diğer iç elemanlar B 32 B 3/00,
örneğin B 32 B 3/12, 3/24, 3/26)
sadece deforme ederek
keserek veya delerek, deformasyon ile veya olmaksızın
Kompozit elemanlar, örneğin çubuk veya flanĢlar tutturulmuĢ (1/02
öncelik taĢır)
1/12 .
1/14 .
gereken kalınlıkta, örneğin değiĢken kalınlığa sahip, kanalları olan
3/00'dan 5/00'a kadar olan grupların kapsadığı Ģekillerdeki elemanlar ile
bu tip elemanların grupları (sadece bağlantı için diğer elemanlar 1/02)
3/00
UzatılmıĢ elemanlar, örneğin profilli elemanlar; Buna göre gruplar;
Izgaralar veya kafesler (levha veya benzerinden yapılmıĢ ızgaralar
veya kafesler 1/00; özel olarak 1/08; kapı pencere veya benzerleri için
çerçeveler E 06 B 1/00, 3/00)
yan yana birbirine tutturulmuĢ iki ya da daha fazla uzatılmıĢ elemandan
oluĢan
çeĢitli pozisyonlarda benzeri elemanlara bağlanmak için dizayn edilmiĢ
UzatılmıĢ elemanların grupları (3 /02, 3 /04 öncelik taĢır)
çerçeveler oluĢturan, örneğin ızgaralar
3 /02 .
3 /04 .
3/06 .
3/08 . .
5/00
Tek bir sınıfta tamamen sağlanan bir uygulama ile sınırlı olmayan
diğer yapısal elemanlar
F 16 T
GAZ VEYA BUHAR ĠÇEREN KAPLARDAN SIVILARI DRENE ETMEK
ĠÇĠN KULLANILAN BUHAR TUTUCULARI YA DA BENZERĠ
APARATLAR
1/00
Gaz veya buhar içeren kaplardan, örneğin gaz hatlarından, buhar
hatlarından, konteynerlerden sıvıları drene etmek için kullanılan
buhar tutucuları ya da benzeri aparatlar
ısıl olarak kontrol edilen valfler ile
genleĢme çubukları ile
genleĢme tüpleri ile
çift metalden oluĢan Ģeritler veya plakalar ile
ısıl olarak genleĢebilen sıvılar ile
gereğinden fazla basınç veya basınçı tahliyesi ile kontrol edilen valfler
bir piston, diyafram veya körük içeren, örneğin içeri giren buğunun
basıncı ile yer değiĢtirebilen
birbiri ile iletiĢim halinde bir yüksek basınç bir de alçak basınç odası
içeren, örneğin termodinamik buhar odaları
bir vakum odası içeren
Ģamandıralar tarafından kontrol edilen valfler
kapalı delik gövdeli tip
kollar kullanarak
yukarı doğru açık kepçe tipi
kollar kullanarak
tersine çevrilmiĢ açık kepçe tipi; çan tipi
sallanan veya devrilen tip
el valfleri dıĢında hareket eden parçaları olmayan, örneğin labirent tipi
düĢük basınçlı buhar hatları için özel olarak adapte edilen
Kısımlar; Aksesuarlar
Bilyalı valflerin çalıĢtırma mekanizmaları
Slide valflerin çalıĢtırm mekanizmaları
1/02 .
1/04 . .
1/06 . .
1/08 . .
1/10 . .
1/12 .
1/14 . .
1/16 . .
1/18 . .
1/20 .
1/22 . .
1/24 . . .
1/26 . .
1/28 . . .
1/30 . .
1/32 . .
1/34 .
1/36 .
1/38 .
1/40 . .
1/42 . .
1/45. .
1/48 . .
Havalandırma veya hava ile karıĢtırma için araçlar (bunun için ayrı
cihazlar F 16 K 24/00) 2
Denetleme için izleme düzenleri, öneğin buhar ve buhar buğusunun
akıĢı
F 17
GAZ VEYA SIVILARI DEPOLANMASI YA DA DAĞITIMI (su
ikmali E 03 B)
F 17 B
DEĞĠġEBĠLEN KAPASĠTELERDE GAZ MUHAFAZALARI (kendinden
çalıĢan gaz kesme cihazları A 47 J 27/62, G 05 D; alev tutucular A 62 C
4/00; gaz karıĢtırıcıları B 01 F, F 16 K 11/00, G 05 D 11/00; inĢaat
mühendisliği teknikleri içeren yığma depolama konteynerlerinin inĢası
E 04 H 7/00; gaz kompresörleri F 04; valfler F 16 K; valfler veya
borulardaki dalgalanmaların azaltıması F 16 K,L; borular F 16 L; ana
gaz boruları için durdurma cihazları F 16 L 55/10; sıkıĢtırılmıĢ,
sıvılaĢtırılmıĢ, veya katılaĢtırılmıĢ gazların depolanması için adapte
edilmiĢ kaplar F 17 C; gaz dağıtım sistemleri F 17 D 1/04; kaçakların
belirlenmesi F 17 D 5/02, G 01 M; gözlem veya alarm cihazları F 17 D
5/02, G 08 B; ocaklarda yanmanın kontrolu F 23 N; gaz akıĢı veya
basınç regülatörleri G 05 D)
1/00
DeğiĢebilen kapasitelerde gaz muhafazaları (genel olarak büyük
konteynerler B 65 D 88/00; akıĢkanların toprak içindeki doğal veya
yapay oyuklarda veya odalarda depolanması B 65 G 5/00)
teleskobik olarak hareket eden halka Ģeklinde parçaları olan (1/10
öncelik taĢır; halkaların sızdırmazlığı 1/04) 2
. hareket eden diskleri olan (1/10 öncelik taĢır; disklerin sızdırmazlığı
1/04) 2
Detaylar
Kayan parçalar için sızdırmazlık cihazları (genel olarak F 16 J 15/00)
sızdırmazlık akıĢkanları kullanarak
salmastra amacıyla esnek malzemeler kullanan, örneğin deri
Hareketli parçaların kılavuzlanması
Gaz giriĢi veya deĢarj düzenleri
Emniyet cihazları, örneğin gereğinden fazla basıncın önlenmesi
ıslak tip
çan Ģeklinde
teleskobik
spiral olarak kılavuzlanmıĢ
kuru tip
esnek duvarları olan, örneğin körükler (valflerin ĢiĢirilebilen elastik
gövdelere bağlanması B 60 C 29/00)
1/007 .
1/013
1/02 .
1/04 . .
1/06 . . .
1/08 . . .
1/10 . .
1/12 . .
1/14 . .
1/16 .
1/18 . .
1/20 . .
1/22 . . .
1/24 .
1/26 . .
F 17 C
BASINÇLI, SIVILAġTIRILMIġ VEYA KATILAġTIRILMIġ GAZLARIN
DEPOLANMASI ĠÇĠN KAPLAR; SABĠT KAPASĠTELĠ GAZ
MUHAFAZALARI; BASINÇLI, SIVILAġTIRILMIġ VEYA
KATILAġTIRILMIġ GAZLARIN KAPLARA DOLDURULMASI YA DA
BOġALTILMASI (akıĢkanların toprak içindeki doğal veya yapay
oyuklarda veya odalarda depolanması B 65 G 5/00; inĢaat mühendisliği
teknikleri içeren yığma depolama konteynerlerinin inĢası E 04 H 7/00;
değiĢebilen kapasitelerde gaz muhafazaları F 17 B; sıvılaĢtırma veya
soğutma makinaları, tesisleri veya sistemleri F 25 )
Altsınıf Ġndeksi
BASINÇ ALTINDAKĠ KAPLAR; BASINÇ ALTINDA OLMAYAN KAPLAR;
DETAYLAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/00; 3/00;
13/00
DOLDURMA; BOġALTMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5/00, 6/00;
7/00, 9/00
GAZ ÇÖZÜCÜLER VEYA GAZ EMĠCĠLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11/00
1/00
1/02 .
1/04 . .
1/06 . . .
1/08 . .
1/10 .
1/12 .
1/14 .
1/16 .
3/00
3/02 .
3 /04 . .
3/06 . . .
3/08 . .
3/10 . .
3/12 .
Basınçlı kaplar, örneğin gaz silindirleri , gaz tankları,
değiĢtirilebilen kartuĢ (depolama dıĢında diğer amaçlar için basınçlı
aparatlar, ilgili altsınıflara mesela A 62 C, B 05 B’ye bakınız; araçlarla
ilgili ise B 60'dan B 64 e kadar olan sınıfların uygun altsınıflarına
bakınız; gebel olarak basınçlı kaplar F 16 J 12/00)
takviye düzenleri içeren 4
Koruyucu kılıflar
üzerine sarılmıĢ bantlar veya filamentli malzemeden yapılan, örneğin
tellerden 4
Entegre takviyeler, örneğin çubuklar
aĢınmaya karĢı koruma sağlayan, örneğin asit gazları nedeniyle
(metalik malzemenin aĢınmasının veya kabuk bağlamasının baĢlaması
genel olarak
C 23 F) 4
ısıl izolasyon için imkan sağlayan (genel olarak ısıl izolasyon F 16 L
59/00) 4
alüminyumdan yapılmıĢ; manyetik olmayan çelikten yapılmıĢ
plastik malzemelerden yapılmıĢ
Basınç altında olmayan kaplar
ısıl izolasyon için imkan sağlayan (genel olarak ısıl izolasyon F 16 L
59/00)
izolasyon katmanları ile (3/08 öncelik taĢır)
iç yüzeyde, yani depolanan akıĢkan ile temas halinde 4
vakum boĢlukları ile, örneğin Dewar ĢiĢeleri (ev içinde kullanım için A
47 J 41/02)
sıvı veya buhar sirküle eden ceketler ile
aĢınmaya karĢı koruma sağlayan, örneğin asit gazları nedeniyle (genel
olarak aĢınmaya karĢı korunma C 23 F)
5/00
Basınçlı kapları sıvılaĢtırılmıĢ, katılaĢtırılmıĢ veya sıkıĢtırılmıĢ
gazlar ile doldurmak için metodlar veya aparatlar (haĢere ilacı
kutularına iticilerin eklenmesi B 65 B 31/00)
Not
Bu grup:
sıkıĢtırılmıĢ veya sıvılaĢtırılmıĢ gazların depolanma için kaplara
doldurulmasını;
tek bir diğer altsınıf, örneğin A 62 C, B 05 B tarafından
kapsanmamıĢ olan basınçlı aparatların doldurulmasını kapsar.
5/02 .
5/04 . .
5/06 .
6/00
7/00
7/02 .
7/04 . .
sıvılaĢtırılmıĢ gaz ile doldurma için
soğutmanın kullanılmasının gerektiği, örneğin helyum veya hidrojen ile
doldurma
sıkıĢtırılmıĢ gaz ile doldurma için
Basınç altında olmayan kapları sıvılaĢtırılmıĢ veya katılaĢtırılmıĢ
gazlar ile doldurmak için metodlar eya aparatlar 3
Basınçlı kaplardan sıvılaĢtırılmıĢ, katılaĢtırılmıĢ veya sıkıĢtırılmıĢ
gazların boĢaltılması için diğer bir altsınıf tarafından kapsanmayan
metodlar veya aparatlar
SıvılaĢtırılmıĢ gazların boĢaltılması
hal değiĢikliği ile, örneğin buharlaĢtırma 3
9/02 .
9/04 . .
Basınç altında olmayan kaplardan sıvılaĢtırılmıĢ veya
katılaĢtırılmıĢ gazları boĢaltmak için metodlar veya aparatlar
hal değiĢikliği ile, örneğin buharlaĢtırma
Isı enerjisinin geri kazanılması 3
11/00
Kaplarda gaz çözücülerin veya gaz emicilerin kullanılması
13/00
13/02 .
Kapların ya da kapların doldurulup boĢaltılmasının detayları
Gösterme, ölçme veya izleme ekipmanlarının özel adaptasyonları
(genel olarak ölçme G 01)
Valflerin düzenleri veya montesi (valfler F 16 K)
Kapaklar, örneğin Ģapkalar, kırılabilir elemanlar (genel olarak
konteynerler için kapaklar B 65 D)
Kaplar için monte düzenleri
Donmayı önleyici düzenler
Patlama etkisini önlemek ya da en aza indirmek için cihazların düzenleri
veya montesi (alev tutucular A 62 C 4/00)
9/00
13/04 .
13/06 .
13/08 .
13/10 .
13/12 .
F 17 D
BORU HATTI SĠSTEMLERĠ; BORU HATLARI (pompalar veya
kompresörler F 04; akıĢkan dinamiği F 15 D; valfler veya benzerleri F
16 K; borular, boruların döĢenmesi, mesnetler, bağlantılar, kollar, tüm
hat üzerinde tamir iĢleri, aksesuarlar F 16 L; buhar tutucular veya
benzerleri F 16 T; akıĢkan basınçlı elektrik kabloları H 01 B 9/06)
Not
Bu altsınıfta aĢağıdaki ifade yanındaki anlamda kullanılmıĢtır:
“boru hattı sistemleri” akıĢ Ģemalarında ve aynı zamanda ortak
çalıĢan elemanların düzenlerinde tanımlanan sistemler demektir,
elemanlar ilgili altsınıflar tarafından kapsanmıĢtır.
Boru hattı sistemleri (bir akıĢkan taĢıyıcı vasıtasıyla bir boru hattı
içinden nesnelerin veya malzemelerin iletilmesi B 65 G 51/00, 53/00;
sıvıların dağıtımı, sevki veya transferi B 67 D; araç veya gemilere veya
araç ve gemilerden yığma yük konteynerlerine sıvıların transferi için
özel cihazlar, örneğin araçların veya portatif konteynerlerin yüklenmesi
veya boĢaltılması B 67 D 5/00; bir tarama makinası veya toprak kazıcı
tarafından kazılan malzemenin bir boru hattı içinden iletilmesi E 02 F
7/10; kanalizasyon boru hattı sistemleri E 03 F 3/00; boru hatlarının ısıl
izolasyonu F 16 L 59/00; merkezi ısıtma sistemleri F 24 D) 2
gazlar veya buharlar için
gazların dağıtılması için
Donmayı önleyici (ısıtarak F 16 L 53/00)
buhar için
Gaz veya buharların itilmesi için düzenler 2
sıkıĢtırarak 2
ilk basınç seviyesinden önemsiz bir genleĢme ile, örneğin bir akıĢ
kontrol valfinin düzeni ile 2
sıvı veya vizkos ürünler için (ana veya tali su hattı sistemleri E 03 B
7/04; ev için sıcak su ikmal sistemleri F 24 D 17/00) 2
Sıvıları veya vizkos ürünleri diğer bir akıĢkanın basıncı ile iletmek 2
Sıvıları veya vizkos ürünleri yerçekimi ile iletmek 2
Sıvıları veya vizkos ürünleri pompalayarak iletmek 2
Sıvıların iletilmesini kolaylaĢtıran veya viskozitelerini geliĢtirerek vizkos
ürünlerin iletilmesini etkileyen 2
diğer bir akıĢkan ile karıĢtırarak 2
ısıtarak 2
Sistemlerin dinamik özelliklerini etkileyen veya değiĢtiren cihaz
düzenleri veya sistemleri, örneğin valflerin açılıp kapanması sonucu
oluĢan dalgalanmaları azaltmak için (akıĢkan dinamiği F 15 D; genel
olarak borulardaki dalgalanmaların azaltılması F 16 L 55/04) 2
-
1/00
1/02 .
1/04 .
1/05. . .
1/06 . .
1/065. .
1/07. . .
1/075 . . .
1/08 .
1/12 . .
1/13 . .
1/14 . .
1/16 . .
1/17. . .
1/18 . . .
1/20 .
3/00
3 /01 .
3/03 .
3/05. .
3/08 . .
3/10 .
3/12 .
3/14 .
ÇalıĢma hareketlerini gözlemek veya kontrol etmek için düzenler
bir ürünün iletilmesini kontrol etmek, iĢaretlemek veya gözlemek için 2
aynı kanal içinde birbirini takip eden birkaç farklı ürünün iletilmesini
kontrol etmek, iĢaretlemek veya gözlemek için, örneğin doldurulacak
tankların birinden diğerine geçmek için 2
farklı ürünlerin birbirinden ayrılmadığı (pisliklerin damıtma ile ayrılması
B 01 D 3/00) 2
farklı ürünlerin “go-devil” ler ile ayrıldığı, örneğin küreler (akıĢkan
basıncı ile bir boru hattında hareket eden temizleyici cihazlar B 08 B
9/04) 2
hattaki ürünü dıĢarıya almak için (malzemeleri kimyasal veya fiziksel
özelliklerini tanımlayarak belirlemek veya analiz etmek G 01 N) 2
hatta bir bileĢik enjekte etmek için 2
suyu ortadan kaldırmak için (sıvıların ayrılması B 01 D, örneğin B 01 D
17/00; gaz veya buharların ayrılması B 01 D 53/00) 2
3/16 .
3/18 .
asılı kalan partikülleri ortadan kaldırmak için (sıvılardan sedimentasyon
ile B 01 D 21/0; filtrasyon ya da baĢka Ģekillere ayırım B 01 D 24/00'dan
51/00'a; santrifüjlü aparatlar B 04) 2
iletilen ürünün miktarını ölçmek için (genel olarak hacim veya hacimsel
akıĢı ölçmek G 01 F) 2

Benzer belgeler