Enerji Verimliliği - Schneider Electric

Transkript

Enerji Verimliliği - Schneider Electric
Enerji
Verimliliği
Çözüm Kataloğu
444 30 30
www.schneider-electric.com.tr
3
İçerik
Enerji verimliliği ile ilgili engeller ve fırsatlar
6
8
10
12
14
16
18
Dünya çapında hazırlanan yönetmelikler enerji
verimliliğini bir zorunluluk haline getiriyor
Enerjinin geleceğinde sizi ne bekliyor
Enerji ile ilgili gerçekler ve yapılması gerekenler
Mali fırsatlar
Başlangıç noktası
Odaklanma noktası
Enerji tasarrufu sağlama
Enerji tüketimini ve harcamalarını nasıl optimum
hale getirebilirim?
27
47
63
75
87
107
115
Enerji kullanım analizi ve tarife optimizasyonu
Enerji dağıtımı için enerji verimlilik çözümleri
HVAC kontrolüyle enerji tasarrufu
Aydınlatma kontrolüyle enerji tasarrufu
Bina otomasyonuyla enerji tasarrufu
Hız kontrolü ile enerji tasarrufu
Enerji yönetimi, servis çözümleri
Örnek enerji verimliliği uygulamaları
130
136
142
148
Oteller için entegre çözümler
- referans - Rixos, Grand Ankara, Türkiye
Alışveriş merkezleri (AVM) için entegre çözümler
- referans - Forum Alışveriş Merkezleri, Multi-Development, Türkiye
Veri merkezleri için entegre çözümler
- referans - SuperNAP, USA
Çimento sektörü için entegre çözümler
- referans - Denizli Çimento, Türkiye
Enerji tasarrufuna bağlılık
156
158
162
165
Enerji geleceğimiz şimdi başlıyor
Daha verimli, daha akıllı ve daha temiz bir enerji geleceği
Entegre sistem mimarisi ile verimlilik
Müşterilerinizin önde gelen enerji verimliliği ortağı olun
5
1 - Enerji verimliliği ile ilgili engeller
ve fırsatlar
Schneider Electric
Enerji Verimliliği etiketleri
Enerji verimliliği etiketlerimiz doğru tercihi
yapabilmeniz için size yol gösterir.
Bu Enerji Verimliliği çözümleri etiketi, çözümden
bekleyebileceğiniz potansiyel enerji tasarruflarını belirtir.
Bu çözümler, sürekli enerji verimliliğine olanak sağlar.
Bu Enerji Verimliliği etiketi, çözümün temelinde bulunan
ürünleri belirtir.
Bu seriler sayesinde, standart çözüme kıyasla farklılık
oluşturabilirsiniz.
Schneider Electric,
tasarruflarınızda net
bir farklılık
yaratmanıza
yardımcı olur.
7
Dünya çapında hazırlanan yönetmelikler enerji
verimliliğini artık bir zorunluluk haline getiriyor..
Devletler Kyoto Protokolü ile CO2 emisyonunun azaltılmasına dair taahhüt ettikleri hedefleri gündemlerine almaya başlamıştır.
Kyoto taahhüdü 2012'ye kadar olan dönemi kapsamaktadır. Bunun ötesinde bir çok ülke daha uzun vadeli planlar öngörmektedir ve CO2 konsantrasyonunu 450 ppm seviyesine getirebilmek için GIEEC'nin UNFCC'ye (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçevesi) uygun hedefleri vardır. (2050 yılından önce, 1990 yılındaki CO2 emisyon seviyesinin yarısına gelinmesi gerekmektedir).
Avrupa Birliği, Mart 2007'de AB'ye üye ülkelerinin liderleri tarafından belirlenen 2020 yılına kadar %20 daha az emisyon hedefiyle iyi bir
örnektir. Hatta 3x20 olarak bilinen büyük bir taahhüdde de bulunmaktadır. (CO2 emisyonunun %20 azaltılması, enerji verimliliği seviyesinin
%20 arttırılması ve %20 yenilenebilir enerji üretimine erişilmesi. %20 emisyon azaltımı taahhüdü Kyoto sonrası protokol için %30'a
çıkartılabilir).
Bazı Avrupa ülkeleri 2050 yılı için %50'ye kadar azaltma taahhüdü vermişlerdir. Türkiye'nin Kyoto protokolü çerçevesinde herhangi bir
taahhüdü bulunmamakla birlikte, Kyoto (2012) sonrası için taahhüt altına gireceği şüphesizdir.
Tüm bu gelişmeler enerji verimliliğinin şu anki ve gelecekteki durumu ve uygulanabilecek politikalar konusunda yol göstermektedir. Bu hedeflere ulaşmak, hükümetler için gerçek değişiklikler, düzenlemeler ve standardizasyon gerektirecektir.
Tüm dünyada enerji verimliliği ile mali
planlar ve vergi planları oluşturulmakta,
yapılan yasal düzenlemeler yükümlülükleri
arttırmaktadır.
Aşağıdakiler gibi çeşitli yasal ve mali teşvik/
vergi teşvik programları ulusal ve bölgesel
düzeyde geliştirilmektedir.
ABD'de
Q 2005 Enerji Politikası Yönergesi
Q Bina Yasaları
Q Enerji Yasaları (10CFR434)
Q Eyalet Enerji programı (10CFR420)
Q Tüketici Ürünleri için Enerji Koruması
(10 CFR 430)
Q Enerji etüdü
Avrupa Birliği'nde
Q AB Emisyon Ticareti Planı
Q Binaların Enerji Performansı Yönergesi
Q Enerji Kullanan Ürünler Yönergesi
Q Enerji ve enerji hizmetlerinin son kullanımı
yönergesi
Türkiye'de
Q 5627 sayılı enerji verimliliği kanunu
Q Binalarda enerji performansı yönetmeliği
Q Enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında
verimliliğin arttırılmasına dair yönetmelik
Q Yenilenebilir enerji kanunu
Q Binalar için enerji kimlik belgesi
Q Gönüllü anlaşma
Q Verimlilik arttırıcı projelere destek
Yapılan düzenlemeler sadece yeni binaları
veya tesisatları değil, mevcut binaları ve
altyapıları da kapsamaktadır
Paralel Standardizasyon çalışması,
yayınlanan ve geliştirilmekte olan birçok
yeni standart ile başlatılmıştır
Binalarda tüm enerji kullanım alanları bu
kapsamdadır:
Q Aydınlatma
Q Havalandırma
Q Isıtma
Q Soğutma ve iklimlendirme
Sanayi ve ticari şirketler için Enerji Yönetim
Sistemi standartları (en çok bilinenlerden, kalite için ISO 9001, çevre için ISO 14001 ve
enerji yönetimi için ISO 16001) Standardizasyon
Dairelerinde geliştirilmektedir.
Enerji Verimliliği Hizmetleri standartları iş
sürecinin her aşaması için de geçerlidir.
Enerji verimliliği sağlayan ekipmanları ve Enerji Verimliliği geliştirme
planlarını yürürlüğe sokmak, artık bir seçenek değil, zorunluluk haline
gelmiştir. Her ülke, göz ardı edilemeyecek mali yükümlülükleri olan yerel
düzenlemeleri ve teşvik planlarını uygulamaktadır.
Enerjinin geleceğinde
sizi ne bekliyor?
%50
2050 yılına kadar sera etkisini
dengelemek için gereken GHG
(Sera Gazı) emisyon azaltımı
%30
Emisyonları azaltabilecek veya
elektrik girmemiş bölgelere
elektrik sağlayabilecek
günümüzün teknolojisiyle
mümkün olan tasarruflar
Enerji verimliliği ile ilgili engeller ve fırsatlar
9
• Dünyanın enerji tüketimi 1980’den bu yana %45 artmıştır. 2030 yılı
itibarıyla %70’ten daha fazla artmış olacağı öngörülmektedir.
• Gelişmekte olan pazarlar (Çin ve Hindistan dahil) yeni talebin
%75’ini kapsamakta ve dünyanın kaynakları üzerinde yeni bir baskı
oluşturmaktadır. Bununla birlikte Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya gibi
gelişmiş pazarlarda da artan talep ve kısıtlı kaynak sorunu yaşanacaktır.
Bu gelişmiş pazarlar, tüketimi azaltmak için gerekli düzenlemeleri
yapmaya, alternatif enerji kaynaklarını kullanmaya ve enerji güvenliğini
artırmaya devam edecektir.
• Kaynaklar için artan rekabet ve siyasi istikrarsızlık, yakın gelecekte petrol
ve doğal gaz fiyatlarının mevcut veya daha yüksek seviyelerde
kalmasına neden olacaktır. Özellikle büyüyen pazarlarda kömür, ucuz ve
bol bir kaynak olmaya devam edecektir. Bu, emisyonları azaltma ve
küresel iklim değişikliği önlemlerini sürdürme çalışmalarını olumsuz
etkileyecektir.
• Küresel ısınma hiçbir zaman olmadığı kadar gündemdedir. İklim
değişikliği ile ilgili endişeler ve kamuoyu, yasa koyucuları, fikir öncüleri
ve özel çıkar çevrelerini önlem almaya, sanayi kesimini ise bu önlemlere
uygun hareket etmeye itecektir.
Şu an gördüğümüz trendler önümüzdeki 25 yılda da devam edecek.
42,9
N
O
N
O
E
C
D
30,9
30
64%
21,3
55%
Katrilyon Btu
20
46%
613
O
E
C
D
510
10
54%
45%
36%
283
2010
2030
1980
309
347
366
665
722
563
421
0
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990
1985
1990
1995
2003
2010
2015
2020
2025
2030
“Enerji tüketimini, maliyetleri ve
çevreye zarar veren maddeleri uygun şekilde yönetmeyi öğrenmemiz bir zorunluluktur.”
Enerji ile ilgili
gerçekler ve
yapılması gerekenler
%30
2020 yılına kadar yapılacak olan
enerji verimliliği çalışmaları 1000 yeni
elektrik santralinin inşa edilmesini
engelleyebilir
Enerji verimliliği ile ilgili engeller ve fırsatlar
11
Yeni enerji dünyasına hepimiz
ayak uydurabiliriz
Enerji kullanımının azaltılması ve yönetilmesi,
karar verici makamların odağı olmaya devam
edecektir. Gelecekteki politikaların temel
hedefleri:
• Tüm sektörlerde nihai enerji tüketimini
sınırlandırmak.
• Ölçümlere dayanarak verimlilik hedefleri
oluşturmak. Enerji kullanımını ölçmek ve takip
etmek.
• Alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarını ve
teknolojilerini teşvik etmek.
• Emisyon ticareti ve talep azaltmayı teşvik
etmek için pazarlar açmak.
Binalar ve Sanayi, tasarruf açısından en büyük
ve en erişilebilir fırsatlara sahiptir.
İşinizdeki etkileri ve fırsatları anlamaya
çalışın. Enerji verimliliği dünyamızın enerji
kaynaklarını genişletmenin en hızlı, ucuz ve
temiz yoludur.
Sanayi
• %30’un dan fazlası sanayide tüketilmektedir.
• Motorlar, elektrik kullanımının %60’ına karşılık gelmektedir.
• Ortalama bir tesis enerji tüketimini %10-20 arasında azaltabilir.
Binalar
• Enerjinin %20’si binalarda
tüketilmektedir.
• 3 temel alan: HVAC, aydınlatma ve entegre
bina çözümleri enerji verimliliği sağlar.
• Teknik projeler
%30’a kadar enerji tasarrufu sağlayabilir.
Konut
• Enerjinin %20’si konutlarda
tüketilmektedir.
• Enerji verimliliği ürünleri %10-40 oranında elektrik tasarrufu sağlayabilir.
“ göstermektedir
Schneider Electric bu çabayı ve size yardımcı olabilir.
“
Mali fırsatlar
%30
Bir binadan elde edilecek
enerji tasarrufu toplam işletim
maliyetini %10 azaltabilir
Enerji verimliliği ile ilgili engeller ve fırsatlar
13
Hem maliyet avantajlarını
hem de çevreye zarar vermeyen
alternatifleri bir araya getirebiliriz
Binalarda enerji kullanımının %30 azaltılması, kira
gelirinde %3 artış veya net işletme gelirinde %5
artış gibi kârlar sağlar.
• Hastanelerde enerji maliyetlerinin %5 azaltılması,
kazancı %1 artırır.
• Kâr amacı gütmeyen sağlık kuruluşlarında
enerjide 1 $ tasarruf, yeni gelirde 20 $’a karşılık
gelmektedir.
%30
Enerji, ticari ofis binaları
için en büyük işletme
masrafı kalemidir.
• Süpermarketlerde enerji maliyetlerinin %10
azaltılması, kâr marjlarını %6 artırabilir.
• Otellerde enerji maliyetlerinin %10 azaltılması,
ortalama günlük oda fiyatlarında 1,35 $’a denk bir
artış anlamına gelmektedir.
Sanayi alanında;
• Enerji verimliliği ve üretkenlik arasında pozitif bir
korelasyon bulunmaktadır.
• Enerji dışındaki kârlar hakkındaki tahminler,
projenin geçerliliği için çok önemlidir.
İyi bir çevre yönetimi, daha iyi mali performans
sağlamaya yardımcı olur.
• Innovest ve İngiltere Çevre Kuruluşu tarafından
gerçekleştirilen bir çalışmada, “Değerlendirilen
toplam durumların %85’inde çevresel yönetim
ve/veya durumlar ile mali performans arasında
kuvvetli bir korelasyon” bulunduğu bildirilmektedir.
Proje Başarısı:
• gereken enerjiyi azaltma
• üretimi artırma
• işletme süresini azaltarak doğrudan işçilik tasarrufu elde
etme ve yan işlemleri azaltma
• ham maddeden tasarruf
• ürün kalitesini artırma
• ekipman ve kaynakların ömrünü uzatma
• temizlik ve bakım gereksinimlerini azaltma
• sistem kapasitesini artırma
• gürültüyü azaltma
• emisyonları azaltma
Enerji yönetimi, kurumsal bir karardır.
Çevre konusunda bir lider olurken
kurumsal kârınızı da geliştirin.
%19 Temizleme
%18 İdari
%10 Diğer
Bakım / Onarım %23
Enerji %30
“Sseçeneklerinizi
chneider Electric,
anlamınıza
yardımcı olabilir.
“
Başlangıç
noktası
2 yıl
Birçok enerji verimliliği
projesinde yatırımın geri
dönüş süresidir.
Enerji verimliliği ile ilgili engeller ve fırsatlar
15
Fırsatların hepsi etrafınızda;
Ölçün ve Analiz Edin
Enerji yönetimi, dip toplamda önemli avantajlar sağlar.
• Yatırım kriterleri ve geri ödeme hakkındaki kararlar, bir şirketin stratejik
sürdürülebilirlik vizyonu karşısında dengelenebilir.
Enerjide başarı, iş performansını geliştiren bir kurumsal süreç gerektirir.
• İdari yönetim:
- Bir enerji yönetimi politikası oluşturmalı, iletmeli ve uygulamalıdır.
- Sonuç elde etmeye odaklanmış ve sorumlu bir lider gerekmektedir.
- Kuruluş genelinde değişimi izleyebilmeli ve etkileyebilmelidir.
- Enerji bilgilerini toplama, analiz etme ve rapor etme yöntemleri ve araçları gerekmektedir.
- Değişimi yönetmek için ayrıntılı dökümler çok önemlidir.
- Yasalar, bilgilerin açıklanmasını gerektirebilir.
Sadece enerjiyi nerede ve nasıl kullandığınızı anlamak bile prosedür
ve davranış değişikliklerini kullanarak herhangi bir sermaye yatırımı
olmadan %10’a kadar tasarruf sağlayabilir.
Sürdürülebilir
Performans
Tasarrufun
Gerçekleşmesi
Enerji
Profiliyle
ilgili
ön çalışma
Enerji Tasarrufu Sağlama
ve Sürdürme
Kapsamlı
Analiz
Aksiyon
planı
“Sbilgileri
chneider Electric, gereken
bulmanıza ve analiz
etmenize yardımcı olur.
“
Odaklanma
noktası
Sürekli izleme ve bakım
olmaması nedeniyle yılda
’e kadar enerji kaybı
yaşanabilir
%8
Enerji verimi karşısındaki zorluklar
17
Enerji verimliliğini artırmak ve
kontrol etmek için potansiyel
önlemleri tespit edin
Teknik açıdan gerçekleştirilebilir tüm işlemlerin analiz edilmesi potansiyel
olarak %30’un üzerinde enerji tasarrufu sağlayabilir.
• Ekonomik ve pratik faktörler elektrik için %24 ve gaz projeleri için %9
gelir getirmektedir.
• Uzmanlar, sizin için neyin pratik ve gerçekleştirilebilir olduğunu
anlamanıza yardımcı olabilir.
Enerji önlemlerine 3 alanda odaklanın:
•E
nerji Tüketiminin Azaltılması:
- Şirketinizin tüm işlemlerinde tüketilen enerji türleri.
- Maliyet tasarrufu ve emisyon düşüşüne neden olan önlemler.
•E
nerji Maliyetlerinin Optimizasyonu:
- Enerji alma veya enerji kaynağını yönetme maliyetini, optimum hale
getirecek ya da düşürecek stratejilerle azaltma.
•G
üvenilirlik ve Kullanılabilirliğin Geliştirilmesi:
- Güvenilir ve verimli ekipman işletimiyle kazançları sürdürme.
- Tasarım ve stratejiyle kesinti riskini minimuma indirme.
Bir enerji yönetimi programını sürdürmek, toplam enerji
harcamalarının %1-2’sine karşılık gelmektedir*. Tüketim, %10-40
arasında azaltılabilir.
*sermaye harcamaları hariç.
Enerji
tüketimi
Verimli araçlar
ve kurulum
Bakım, kontrol ve
denetim olmadan
kaybedilen tasarruf
imkânları
Kullanım
optimizasyonu
Denetleme ve
bakım
Bakım, kontrol ve
denetim mekanizmaları
sayesinde sürdürülebilen
enerji verimliliği seviyesi
Bakım, kontrol ve
denetim mekanizmaları
olmadan
sürdürülebilecek
enerji kullanımı seviyesi
Enerji nihai
kullanımının
akıllı yönetimi:
Verimli nihai kullanım
cihazları + otomasyon
ve kontrol sistemi
+ izleme, ölçüm ve bakım.
“Stasarruflarınızı
chneider Electric, enerji
planlamanıza ve
sürdürmenize yardım edebilir.
“
Enerji tasarrufu
sağlama
%30
Enerji tasarrufu, günümüzün
teknolojisiyle artık mümkün
Enerji verimliliği ile ilgili engeller ve fırsatlar
19
Enerji verimliliği sağlayan ve
sürdüren çözümler
Ürünlerimiz ve çözümlerimiz, enerji zincirindeki
her halkada yer almakta ve %10 - 30 ve üzeri
miktarda enerji tasarrufu sağlamaktadır.
• Teknoloji, enerji verimliliği elde etmek için en
önemli unsurdur. Akıllı enerji yenilikleri, enerji ve
emisyon düşüşü sağlamada önemli bir etkiye
sahip olmaya devam edecektir.
• Pratik ve ekonomik açıdan gerçekleştirilebilir
şekilde teknoloji uygulamak için bilgi ve deneyim
zorunludur.
• Davranışsal ve prosedürel önlemler tasarrufları
başlatma ve sürdürmeyi kolaylaştırır.
Bir enerji yönetimi programını sürdürmek,
toplam enerji harcamalarının %1 - 2’sine
karşılık gelmektedir.*
Tüketim, %10 - 40 arasında azaltılabilir.
*Sermaye harcamaları hariç.
Çözümler
• HVAC, Havalandırma,
fan kontrolü, aydınlatma
kontrolü ve yönetimi
• Pompa, kompresör
kontrolü, motor kontrolü
ve yönetimi
• Güç yönetim, kritik güç
çözümleri
• Tesis yönetimi, süreç
optimizasyonu
• Enerji bilgi servisleri,
denetimler ve
değerlendirmeler
• Enerji servisleri…
Kullanılan
teknoloji
• Ölçüm, İzleme ve
Kontrol, Otomasyon ve
Sensörler
• Hız kontrol cihazları
ve motor kontrolü,
Aydınlatma kontrol
sistemleri
• Bina otomasyon
sistemleri, Elektrik
dağıtımı
• Güç Faktörü Düzeltmesi,
Güç Filtreleme
• Kesintisiz Güç Sistemleri
• SCADA, Bilgi Sistemleri
• Yönetim Araçları…
Müşterilerimize enerjiyi doğru yönetecek kararları almalarında yardımcı oluyoruz.
Doğru karar verebilmeleri için detaylı bilgi sağlıyoruz.
sürdürülebilir tasarruf için teknoloji ve çözüm sunuyoruz.
“Sfark
chneider Electric, müşterilerin
oluşturmasına olanak
sağlar!
“
Günümüzdeki teknolojiler
Büyüyen bir kurum
21
%30’a kadar
tasarruf!
Günümüz teknolojileriyle %30 enerji tasarrufu gerçekleştirilebilir.
Hız kontrol cihazı ve otomasyon, motor sistemlerinde %40’a
kadar tasarruf sağlayabilir. Aydınlatma kontrol sistemi sayesinde
bina aydınlatma sistemleri tarafından harcanan enerjide %30’a
kadar tasarruf sağlanabilir.
Enerji tasarrufu programı
Schneider Electric enerji
verimliliği çözümleri
23
2020 yılında
%20 daha az CO2
emisyonu
İlkbahar Avrupa Konseyi’nin Mart 2007 itibarıyle belirlediği Sera
Gazı Emisyonu düşürme hedefi.
Ve mevcut ortamda kullanım optimizasyonu için çözümlerin
uygulamaya geçirilmesi 2020 hedeflerine ulaşmakta büyük önem
taşıyor.
25
2 - Enerji tüketimini ve
harcamalarını nasıl
optimum hale getirebilirim?
Enerji tüketimini ve harcamalarını nasıl optimum hale getirebilirim?
Enerji tüketimi ve maliyet tahsisini teşhis
etmek, azaltma sağlamak için temel ilk
adımdır.
• Enerji kullanımı analizi çözümleri, tüm
ilgili hizmetlerin (Su, Hava, Gaz, Elektrik,
Buhar) enerji tüketimini anlamak için
önemli bir araçtır. Maliyet tahsisi ve alt
faturalandırma raporları, bina ya da fabrika
sahiplerinin enerji maliyetlerinden kiracıları
ve maliyet merkezlerini sorumlu tutmasını
sağlar. Sonraki önlemler, toplam enerji
kullanımını %8 - 10 arasında azaltabilir!
Ayrıca güvenli dengeli elektrik
sözleşmeleriyle riskin minimuma indirilmesi
ve değerin maksimuma çıkarılması, enerji
yöneticileri ve idarecileri için önemli bir
önceliktir.
• Enerji tarifesi optimizasyonu
çözümlerinin, genel tesis maliyetleri
üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Kurumlar,
avantajlı tedarik sözleşmeleri yapacak bilgi
ve uzmanlığa sahipse enerji maliyetlerini
optimum hale getirebilirler. Maksimum
tasarruflar, en uygun tarifeleri tam olarak
kullanarak kazanılabilir.
Enerji kullanım analizi ve
tarife optimizasyonu
27
Enerji kullanım analizi ve tarife optimizasyonu
29
Enerji tüketiminin ölçülmesi
Bu bölümde iki basit çözüm sunulmaktadır:
> Tesisatınızdaki farklı cihazlardaki elektrik
tüketiminin doğrudan ölçülmesi
> Tüketim verilerinin ölçülmesi ve analiz için bir PC
veya Web sunucusuna aktarılması
Her iki tip çözüm otomatikleştirilmiş veri yönetimi ve
analiz sistemi olmadan uygulanabilir.
Size en uygun çözümü seçin
> Temel enerji gereksinimlerini basit bir ölçüm çözümüyle karşılayın (s. 30)
> Binanızdaki her bir bölgenin temel elektrik bilgilerini alın (s. 32)
> Aydınlatma tesisatınızın kullandığı enerjiyi görüntüleyin ve izleyin (s. 34)
> BMS kullanmadan enerji tüketiminizi çevrimiçi analiz edin (s.36)
> Küçük ve orta büyüklükteki binanızdaki ALTYAPI GİDERLERİNİ yönetin (s. 38)
> Kritik olmayan büyük endüstriyel binalardaki ALTYAPI GİDERLERİNİ yönetin (s. 40)
> Büyük ticari binaların ALTYAPI GİDERLERİNİ yönetin ve bireysel faturalar düzenleyin (s. 42)
> Endüstriyel binanızın çalışmasını optimum hale getirmek için enerji verilerini analiz edin (s. 44)
Enerji izleme için çözüm
mimarisi örneği
binanızın nasıl çalıştığını anlamanın
ve potansiyel tasarruf fırsatlarının daha iyi bir şekilde
ortaya çıkarmanın en iyi yoludur.
Uygulama: küçük ticari ve endüstriyel binalar
Temel enerji
gereksinimlerini basit bir
ölçüm çözümüyle karşılayın
Avantajları
Enerji kullanım analizi ve tarife optimizasyonu
Binadaki enerji tüketiminin azalmasına yardım
edecek düzeltici eylemleri ve buna uygun bölgeleri
belirlememi sağlayacak basit bir enerji ölçüm
sistemine ihtiyacım var.
Çözüm
Seçilen yüklere dijital kilowatt-saat
ölçüm cihazları takın
Çözüm, enerji tüketiminin izlenmesi için basit dijital kilowattsaat ölçüm cihazlarının kullanılmasına dayalıdır. Kullanıcılar,
binanın her bir bölgesinde aşırı kullanım yapan başlıca
kaynakları belirlemek için ölçüm cihazlarının ekranlarındaki
tüketim bilgilerini okuyabilirler.
Bu düşük maliyetli darbeli ölçüm cihazları, nötr dağıtımlı
olan veya olmayan tek fazlı ya da üç fazlı elektrik devresi
tarafından tüketilen aktif enerjinin alt ölçümünü yapmak
için tasarlanmıştır. 40/63A değerine kadar doğrudan ölçüm
mümkündür. 63A değerinin üzerinde, bir akım transformatörü
kullanılmalıdır. Ölçüm cihazları analiz ve raporlama için bir PC
veya PLC’ye bağlanabilir.
Kullanıcı için
> Ölçümleme,
kullanıcıların tüketim
alışkanlıkları hakkında
bilinçlenmesini
sağlayarak enerji
%10
tüketimini
’a
varan oranda azaltabilir
> Tüketimi izlemeye
başlamanın en kolay
yoludur
> Bireysel faturalama
ve maliyet bölüşümü
için kullanılabilir
31
Ölçün Enerji tüketimini azaltın
Profesyoneller
için
+ Bitmiş binalarda
Enerji maliyetlerini azaltın
C60
Kesici
C60
Kesici
C60
Kesici
C60
Kesici
C60
Kesici
Sayaç (KWH)
Kilowatt-saat
ölçüm cihazı
ME4zrt
Sayaç (KWH)
Kilowatt-saat
ölçüm cihazı
ME3zr
Sayaç (KWH)
Kilowatt-saat
ölçüm cihazı
ME1zr
Sayaç (KWH)
Kilowatt-saat
ölçüm cihazı
ME1zr
Sayaç (KWH)
Kilowatt-saat
ölçüm cihazı
EN40
bile kolay montaj
+ Kolay kablo
bağlantısı: akım
transformatörü
gerekmez
Kafeterya
+ Kompakt panolara
Soğuk Hava
Depo Oda
kolay montaj için
küçük boyut
+ Uzaktan ölçüm
yapmak mümkündür
+ Akım girişlerinin
alttan bağlantısı,
devre kesicilere
bağlantıyı
kolaylaştırır
+ Bir ölçüm cihazları
grubunun uzaktan
yönetilmesi için
bir darbe çıkışı
kullanılabilir
ME serisi
> ME serisi watt-saat
ölçüm cihazları nötr
dağıtımlı olan veya
olmayan tek fazlı ya da
üç fazlı devreler için
tasarlanmıştır
• 40/63A’ya
kadar doğrudan,
6000A’ya kadar akım
transformatörüyle ölçüm
• DIN ray montajı
• 5 - 7 basamaklı ekran
• Normdaki açık
kontağıyla uzaktan
aktarım mümkündür
• IEC 62053-21 ve IEC
61557-12 standartlarına
uygundur
EN serisi
> EN40 / EN’clic serisi
kilowatt-saat ölçüm
cihazları, tek fazlı devre
tarafından tüketilen aktif
enerjiyi ölçer
> IEC 61557-12,
IEC 62053-21 (sınıf 1)
standartlarına uygundur
Uygulama: küçük ve orta büyüklükteki binalar
Binanızdaki her bölgenin
temel elektrik bilgilerini izleyin
Avantajları
Enerji kullanım analizi ve tarife optimizasyonu
Çözüm
Tesis yönetimi yüklenicisi olarak, binamın
farklı bölgelerinin elektrik bilgilerini elde
edebileceğim, izleyebileceğim ve net bir şekilde
görüntüleyebileceğim bir sisteme ihtiyacım var.
PC’ye PowerView sarfiyat izleme
yazılımını yükleyin ve bilgi
göndermek için ölçüm cihazları
monte edin
PowerView yazılımı binanın enerji verimliliğini artırmanın en
kolay yollarından biridir. Ayrıca, sonradan kurulabilecek
daha karmaşık sistemler için mükemmel bir temel oluşturur.
Kullanımı kolay arabirim ölçümlerini ve ilgili eğrileri gerçek
zamanlı olarak görüntüler. Hem PM9c hem de daha gelişmiş
PM710 ölçüm cihazları RS485 Modbus protokolünü kullanır.
EGX100 ağ geçidi Modbus’u, Ethernet TCP IP protokolüne
dönüştürür.
Kullanıcı için
> İlk yıl içinde
yatırımın geri
dönüşüyle birlikte
%10’a varan
tasarruf
> Bireysel ölçüm
olanağı kullanıcıların
tüketim bilincini
artırır
• Gereksiz tüketimi
engellemek için
kullanılmayan
bölgelerdeki enerji
hemen kesilir
• Enerji optimum
verimlilik sağlamak
ve enerjiden
kaynaklanan
kayıpları azaltmak
üzere ayarlanır
33
Ölçün
Enerji tüketimini azaltın
Enerji maliyetlerini azaltın
PowerView
Yazılımı
Ethernet
TCPIP
Mod/bus
Haberleşme
Profesyoneller
için
RS485
EGX100
Ağ geçidi
+ Montaj
• Güç ölçüm cihazı
ve yazılımları içeren
bir paket şeklinde
bulunabilir
PM710
Güç izleme
ve kontrol cihazı
• PowerView
yazılımının kullanımı
kolaydır
PM9C
Güç izleme
ve kontrol cihazı
PM9C
Güç izleme
ve kontrol cihazı
• PM9c, PM710
ve EGX100 ölçüm
cihazları AG panoya
monte edilmek için
uygundur
• DIN rayına monte
PM9c ve EGX100
yenileme projeleri için
uygundur
• PM710 ölçüm
cihazları kapı montajı
için eski analog
ampermetre ve
voltmetrelerle aynı
boyutlara sahiptir
• Fabrika
kalibrasyonlu PM9c
ölçüm cihazına tesiste
yapılacak ayar sayısı
çok azdır
+ Bakım
• Hızlı ve kolay
yükseltme için, monte
edilen tüm yeni
Schneider Electric
ölçüm cihazları
otomatik algılanır
PowerView yazılımı
• 32 adete kadar ölçüm
cihazını destekler
• Verileri önceden
belirlenen aralıklarla ve
tablo formatında sağlar
PM9c ve PM710
ölçüm cihazları
• Bakım için yararlı yerel
bilgileri görüntüleyen
dahili ekranlar
• PM9c ile ölçülebilen
değerler: gerçek zamanlı
ve maksimum akım,
gerilim, gerçek güç,
görünen güç, gerçek
enerji, nötr akım, reaktif
enerji ve talep değerleri
• Yardımcı güç 220V AC’dir
• PM710 ölçüm cihazları
PM9c’nin yaptığı
ölçümlerin yanı sıra
talep reaktif gücünü,
talep akımını, görünen
enerjiyi, gerilimi ve
akım harmoniklerini de
ölçebilir
• Piyasadaki ölçüm
cihazlarının çoğundan
farklı olarak,
PM9c ve PM710,
EN61557-12 maliyet
tahsisi standartlarını
karşılar
PM9C
Güç izleme
ve kontrol cihazı
Uygulama: küçük ticari binalar
Aydınlatma tesisatınızın
kullandığı enerjiyi
görüntüleyin ve izleyin
Avantajları
Enerji kullanım analizi ve tarife optimizasyonu
Çözüm
Perakende alanımdaki farklı yüklerin genel bir
görünümünü alarak potansiyel tasarruf alanlarını
belirlemek istiyorum.
Binanızdaki farklı yükleri
ölçmek ve izlemek için bir KNX
sistemi kurun
Bu çözüm, elektrik dağıtım seviyesindeki
EN40p elektrik ölçüm cihazlarına dayalıdır.
Kullanılan her KWh için, ölçüm cihazından KNX ikili
girişine verilen sayıda darbe gönderilir.
Tüketim bilgisi, bu işlemin ardından
görüntülenebileceği ve izlenebileceği ünite olan
10 inçlik IP dokunmatik panele aktarılır.
Dokunmatik panel ayrıca geçerli bina durumunu
ve fonksiyonlarını görüntülemek ve kontrol etmek
için de kullanılabilir.
Kullanıcı için
> Enerji tüketimini
%10 ve üzerinde
azaltın: enerji
kullanımının izlenmesi
boşa giden enerjinin
belirlenmesini sağlar
ve sizi enerjinizi daha
verimli kullanmaya
yöneltir
> Alarmları ve acil
durum çağrılarını
otomatik hale
getirerek güvenliği
artırın
> Uzaktan izleme ve
kontrol rahatlığının
keyfini çıkarın
> Benzer özelliklere
sahip geleneksel
sistemlere göre
tesisat maliyetlerini
azaltın
35
Ölçün Enerji tüketimini azaltın Enerji maliyetlerini azaltın
Sistem Bileşenleri
Görüntüleme
Veri Kaydı
KNX
IP Dokunmatik Panel 10"
KNX
Güç Kaynağı
KNX
Dijital Giriş
(1-10)
Alçak gerilim güç
kaynağı
24V=
L1
L2
L3
N
Kesici
Profesyoneller
için
EN40P
KW Saat ölçer
Kesici
EN40P
KW Saat ölçer
Kesici
EN40P
KW Saat ölçer
+ Tüm eklentiler ve
modifikasyonlar için
esneklik sağlar: tüm
ekipmanların genel
bara hattı üzerinden
bağlanması,
tesisatınızın yüksek
maliyetli bina
çalışmalarına gerek
olmadan yeniden
konfigüre edilmesine
ve genişletilmesine
olanak sağlar
Yük
Yük
+ Kuruluşunuz için
yeni fırsatlar:
uzman teknisyenler
veya entegratörler
tarafından
uygulanması gereken
KNX çözümlerinde
kullanıcı dostu ve
düşük maliyetli
çeşitli fonksiyonlar
bulunmaktadır
• TP VISU ile KNX yazılım
konfigürasyonu
EN40p kilowatt-saat
ölçüm cihazları
• Ekran boyutu: 24,4 cm
(10,4”)
• Ölçüm darbelerinin
uzaktan aktarılması
(statik çıkış) özellikli tek
fazlı kilowatt-saat ölçüm
cihazı
• Çözünürlük: 800 x 600
piksel, SVGA
10 inçlik KNX
etkileşimli
dokunmatik panel
bina durumunun
ve fonksiyonlarının
görüntülenmesi ve
kontrol edilmesi için
kullanılır. Hızlı, kolay
veri yönetimi, web,
işlemci/sunucu ve ağ
konfigürasyonu için
Windows CE kurulu
olarak gelir.
• Ekran tipi: TFT, dirençli
dokunmatik
• Görüntülenen renkler:
> 65.000
• Şebeke gerilimi: 24 V
DC
• Güç tüketimi: < 20 W
• RAM: 128 MB
• IEC 61557-12, IEC
62053-21 (sınıf 1),
EN50470-3 standartlarına
uygundur
• Kablo bağlantısı
açısından büyük
tasarruflar sağlayan bir
yardımcı güç kaynağı
olan CT’ler olmadan
40A’ya kadar doğrudan
ölçüm sağlar
Yük
Enerji kullanım analizi ve tarife optimizasyonu
Avantajları
Uygulama: tüm mevcut ticari binalar
BMS* kullanmadan enerji
tüketiminizi çevrimiçi analiz edin
* Bina Yönetim Sistemi (Bulding Managament System)
Binamdaki ışıklar ve diğer ekipmanlar
kullanıldığında ortaya çıkan tüketimi doğru şekilde
almak istiyorum; ana Bina Yönetim Sistemi için
yatırım yapmak istemiyorum.
Kullanıcı için
Binanızın enerji bilgilerine tek
bir yerden ulaşabilmek için bir
EnergyView Online hesabı açın
> Bina
operasyonlarını
gerçek kullanım
modellerine uygun
hale getirerek
altyapı hizmet
faturalarınızdan
%2 - %4 tasarruf
Çözüm
edin
EnergyView Online (EVO), web üzerinden yönetilen, tesise
sunucular veya yazılım kurulması gereksinimini ortadan kaldıran
bir uzaktan enerji izleme servisidir. Servis mevcut ölçüm
cihazlarına veya yeni PowerLogic ölçüm cihazlarına Internet
üzerinden bağlanabilir.
Schneider Electric, ölçüm ve haberleşme cihazlarının monte
edilmesini ve konfigüre edilmesini de içeren kapsamlı bir servis
hizmeti sunabilir.
Gerekli donanım monte edildikten ve konfigürasyonu
yapıldıktan sonra, doğrudan ve otomatik olarak e-posta yoluyla
EVO’nun güvenli sunucularına gönderilir.
Binanızın enerji kullanım bilgilerine 7-24 kolayca erişmek
amacıyla kişisel EVO hesabınıza oturum açmanız yeterli:
• Enerji yük profili
• Normalizasyon
• Ücret hesaplamaları ve karşılaştırmalar
• Raporlar
> Ekipman kullanımını
optimum hale
getirerek ve gereksiz
yatırımlardan
kaçınarak bina
işletme giderlerini
%2 - %5 azaltın
> Altyapı hizmeti
faturanızı beklemeden
maliyetleri analiz
edin ve operasyonları
gerçek zamanlı
yönetin
> Uzaktan sistem
bakımı yapılabilir.
> Yıllık servis
anlaşmaları ve
öncelikli destek
avantajı
> Güç kalitesi ve enerji
yönetimi için uzman
analizi ve çözümleri
37
Ölçün Enerji tüketimini azaltın
Enerji maliyetlerini azaltın
Enerji View Online
(EVO) Servisi
Ethernet Ağı
Alçak gerilim Network (Ağı)
CM3000
Profesyoneller
için
+ İlave sunucu
ve yazılımların
kurulması
gerekmemektedir
EGX400
Ağ geçidi
ION7650
Güç izleme ve
ölçüm cihazı
+
Mevcut ölçüm
cihazlarını
kullanın veya yeni
PowerLogic ölçüm
cihazları ekleyin
ION6200
Güç izleme ve
ölçüm cihazı
PM700
Güç izleme ve
ölçüm cihazı
+
Mevcut binalar
için uygundur
PM9C
Güç izleme ve
ölçüm cihazı
+ Kurulumu ve
kullanımı kolaydır;
yerinde devreye
alınabilir ve eğitimi
verilebilir
+
Gereksinimlerinizi
karşılayan özel
çözümler
EnergyView Online
aşağıdakileri içerir:
• Verilere herhangi bir
bilgisayardan internet
üzerinden güvenli erişim
• Hem grafik hem tablo
formatlarında hazır
konfigürasyonlu analiz
raporları:
- Yük profilleri
- Kullanım geçmişi
- Aralık verileri
- Metrekare
- Üretim üniteleri
- Hava koşulları
• Benzer tesislerle veya
aynı tesisin farklı zaman
aralıklarıyla aşağıdaki
parametrelere göre
karşılaştırma yapmak
için enerji bilgilerinin
normalizasyonu:
• Gelirle orantılı ücret
motoru kullanılarak
yapılan enerji faturası
tahminleri
• Otomatik raporlama ve
günlük, haftalık ve aylık
enerji raporu e-postaları
Uygulama: küçük ve orta büyüklükteki ticari binalar (1000 - 5000 metrekare)
Küçük ve orta büyüklükteki
binanızın ALTYAPI
GİDERLERİNİ* yönetin
Avantajları
Enerji kullanım analizi ve tarife optimizasyonu
* Su, Hava, Gaz, Elektrik, Buhar
Normal olmayan tüketimi kolayca ve
düzenli aralıklarla tespit edebilmeliyim; böylece
binanın tümündeki enerji akışını kontrol edebilirim.
Kullanıcı için
> Kullanım analizi
%10
Ölçüm verilerini bir iRio RTU ile elde
edin, tüketimi izleyin ve sorunları
belirleyin
Sistemin merkezi, ölçüm verilerini güç ölçüm cihazlarından (darbeli
kontaklar veya Modbus Seri Hat haberleşmesi) ve debi ölçüm
cihazlarından (darbeli kontaklar veya Modbus Seri Hat
haberleşmesi veya M-Bus açık ölçüm haberleşmesi) alan iRio
RTU ünitesidir (Uzaktan bilgi toplama ve denet birimi). Bu işlemin
ardından terminal gerekli veritabanlarını, cihaz tablolarını, eğrileri ve
raporları oluşturur. Ayrıca verileri de aktarır.
Çözüm
Bu çözüm, akım kaçakları, devre dışı bırakmalar ve açık bırakılan
ekipmanlar gibi sorunları algılar. Ardından hazır konfigürasyonlu
göstergeleri ve eğrileri, standart bir web tarayıcı ve derinlemesine
analiz amacıyla yüklenebilen ölçüm veritabanı aracılığıyla,
belirlenen aralıklarla ya da talep üzerine sağlar.
Ayrıca bu ünitede, maksimum enerji güç aşımları, güç hataları ve
anormal tüketim döngüleri için alarm jeneratörünü ve güç paylaşımı,
otomatik kapama ve devre dışı bırakma sınırlaması için yük kontrol
cihazını da içeren ek fonksiyonlar bulunmaktadır.
Enerji ölçüm işlemi, bütçeye ve performans gereksinimlerine bağlı
olarak birçok ölçüm cihazı seçeneğiyle gerçekleştirilebilir:
• Compact NSX dahili güç ölçüm cihazı
• PM9C/200/700 haberleşme özelliğine sahip güç ölçüm cihazları
• Düşük maliyetli EN40/PM9P/ME4zr darbeli güç ölçüm cihazları
sayesinde
enerji tasarrufu
• Yük programlama,
iklimlendirme
paylaşımı gibi ek
kontroller uygulanırsa
daha büyük
tasarruflar elde
edilebilir
> Güvenilir
endüstriyel RTU
teknolojisi bilgilerin
bulunabilir olmasını
sağlar
> Düşük maliyetli
• Çözüm, darbeli
ölçüm teknolojisiyle
çalışır
• Yatırımdan hızlı geri
dönüş elde etmek
için başlangıçta
uygulamayı dar
kapsamlı tutup, daha
sonra ölçüm cihazları
ekleyerek büyütmek
mümkündür
> Önceden
geliştirilmiş iRio
yazılım modülleri,
yazılım geliştirme
maliyetlerini en aza
indirir
> Kolay uygulama
için Web tabanlıdır;
özel iş istasyonu
gerektirmez
39
Ölçün Enerji tüketimini azaltın
Enerji maliyetlerini azaltın
Tüketim analizlerini
denetleme
(grafik ve raporlar)
Internet
Explorer
İndirilebilen CSV
veri dosyaları
Güç Grişi
Web
Haberleşme Protokolleri TCP/IP
Ana Alçak Gerilim Panosu
Devre Kesici
Compact NSX
Modbus RS485
Profesyoneller
için
Uzak Uç Birim (RTU)
iRIO
M-Bus
+ Düşük yazılım
geliştirme maliyetleri:
iRio, hazır geliştirilmiş
yazılım modülleriyle
gelir
M-Bus
Ara yüz
PW60
+ Güçlü özelleştirme
özellikleri:
gerektiğinde ek
kontrol fonksiyonları
uygulayabilirsiniz
+ Tesiste daha az
zaman harcayın:
uzaktan alarm ve
çalışma + Panoya ek kablo
Su
Sıcaklık Ölçer
Su
Soğuk Ölçer
KW Saat
Ölçer
PM9C
Havalandırma
Temel Ölçüm
+
Güç İzleme
PM serisi
• PowerLogic ölçüm
cihazları serisi, elektrik
tesisatının izlenmesi için
gereken tüm ölçüm
özelliklerini sunar ve
piyasadaki en kapsamlı
izleme cihazları ve
yazılım serisiyle
desteklenir
• IEC 62053-21
tarafından tanımlanan
enerji sınıfı 1 ve IEC
62053-22 EN 40
tarafından tanımlanan
Enerji
Analizörü
ME
1/3/4zr
Enerji
Analizörü
EN40
Kontaktör
CT/LC
Gaz
Hassas Yükler
bağlantısı gerekmez:
Compact NSX dahili
güç ölçüm cihazı
Enerji
Analizörü
EN40
şekilde sınıf 0.5.
• Tüm < 10kVA
tesisatlardaki tek
fazlı elektrik devreleri
tarafından tüketilen aktif
enerjinin ölçülmesi için
ekonomik kWh ölçüm
cihazı
• Sınıf 1, IEC 62053-21
ve IEC 61557-12(PMD
DD) ile ve Sınıf B EN
50470-3 ile özelleştirme
özellikleri:
İklimlendirme
Ara Ölçüm
iRio RTU
Dahili web sunuculu
modüler sistem, bilgileri
GSM, GPRS, Ethernet,
RS485; harici giriş ve
çıkışlar için ek kartlar
yoluyla gönderir
Aydınlatma Ölçülemeyen Kontrol Edilen
Yükler
Yükler
Uygulama: kritik olmayan büyük endüstriyel binalar > 500 kVA
Kritik olmayan büyük
endüstriyel binalardaki ALTYAPI
GİDERLERİNİ* yönetin
Avantajları
Enerji kullanım analizi ve tarife optimizasyonu
* Su, Hava, Gaz, Elektrik, Buhar
Proseslerimin herhangi bir kesinti olmadan
maksimum verimlilikle çalıştığından emin
olmalıyım. Ayrıca, her bir atölyenin kendi enerji
maliyetinin bir dökümünü de almak istiyorum.
Atölyelerdeki tüketimi izlemek için iRio
RTU, Rio uzantıları ve ölçüm cihazlarını
birleştirin
Çözüm
Sistem, iRio RTU (Uzak Terminal Ünitesi) ve her bir atölye
veya üretim hattı için ikinci pano üzerindeki Rio uzatma
modüllerine dayalıdır. Terminal ve modüller ölçüm verilerini,
güç ölçüm cihazlarından (darbeli kontaklar veya Modbus
Seri Hat haberleşmesi) ve debi ölçüm cihazlarından (darbeli
kontaklar veya Modbus Seri Hat haberleşmesi veya M-Bus açık
ölçüm haberleşmesi) alır. Bu işlemin ardından terminal gerekli
veritabanlarını, cihaz tablolarını, eğrileri ve raporları oluşturur ve
verileri aktarır.
Çözüm, her bir atölye veya üretim hattı için ALTYAPI GİDERİ
tüketim bilgilerini sağlar ve ardından her bir makinenin veya her bir
alanın tüketim profilini gösteren oranlar ve eğriler sunar.
Ayrıntılı bütçelendirme ve kullanım optimizasyon gereksinimleri için
ölçüm veritabanı yüklenebilir.
Elektrik ölçüm işlemi, dağıtım mimarinize ve ölçüm performansı
gereksinimlerinize bağlı olarak bir çok ölçüm cihazı seçeneğiyle
gerçekleştirilebilir:
• Masterpact veya Compact NSX dahili güç ölçüm cihazı
• PM9C/200/700 haberleşme özelliğine sahip güç ölçüm cihazları
• Düşük maliyetli EN40/PM9P/ME4zr darbeli güç ölçüm cihazları
Kullanıcı için
> Kullanım analizi
%10
sayesinde
enerji tasarrufu
• İlave kontroller
uygulanırsa daha
büyük tasarruflar
elde edilebilir
> Daha verimli
çalışma ve bakım
> Yük paylaşımı
özelliğiyle azaltılmış
altyapı hizmeti
ücretleri ve cezaları
> Güvenilir
endüstriyel RTU
teknolojisi bilgilerin
bulunabilir olmasını
sağlar
> Özelleştirilebilir
veri işleme, kullanıcı
arabirimleri,
raporlar ve
kontroller
> Düşük maliyetli
• Çözüm, darbeli
ölçüm teknolojisiyle
çalışır
• Yatırımdan hızlı geri
dönüş elde etmek
için başlangıçta
uygulamayı dar
kapsamlı tutup, daha
sonra ölçüm cihazları
ekleyerek büyütmek
mümkündür
> Önceden
geliştirilmiş iRio
yazılım modülleri,
yazılım geliştirme
maliyetlerini en aza
indirir
> Kolay uygulama
için Web tabanlıdır;
özel iş istasyonu
gerektirmez
41
Ölçün Enerji tüketimini azaltın
Enerji maliyetlerini azaltın
> Scada PLC
> Üretim Yönetim Sistemi (MES)
> Büro Yönetim Sistemi (BMS)
> İşletme Enerji Yönetim Sistemi (EEMS)'ne
entegre olabilir.
Internet
Explorer
İzleme
Tüketim Analizi
Güç
Girişi
Web
Haberleşme Protokolleri TCP/IP
Temel Alçak Sistem Kontrolü
Modbus RS485
Uzak Ara
Birim (RTU) iRIO
Açık Tip
Devre
Kesici
Masterpact
Su
M-Bus
Arayüz
PW60
Profesyoneller
için
Gaz
M-Bus
Güç izleme ve Ölçüm Cihazı
PM800
Sıcaklık Ölçümü
+ Düşük yazılım
Soğukluk
Ölçümü
geliştirme
maliyetleri: iRio, hazır
geliştirilmiş yazılım
modülleriyle gelir
Güç izleme ve
Ölçüm Cihazı
PM700
Güç izleme ve
Ölçüm Cihazı
PM700
Güç izleme ve
Ölçüm Cihazı
PM9C
+ Mevcut ölçüm
cihazlarıyla uyumluluk
için esnek veri alımı
özellikleri (darbe,
Modbus SL, M-Bus) Güç izleme ve
Ölçüm Cihazı
PM9P
Güç izleme ve
Ölçüm Cihazı
ME1/3/4zr
Güç izleme ve
Ölçüm Cihazı
EN40
Alçak Gerilim
Kontaktörü LC
Sıcaklık Ölçümü
Soğukluk
Ölçümü
Kontrol Edilen Yükler
İzleme İşlemleri
Alt Ölçüm + Temel Güç Görüntüleme
+ Güçlü özelleştirme
Alt Dağıtım Kontrol Panosu
özellikleri:
gerektiğinde ek
kontrol fonksiyonları
uygulayabilirsiniz
Su
Modbus RS485
Gaz
+ Maksimum düşük
maliyet için yüksek
oranda ölçeklenebilir
Sıcaklık Ölçer
+ Tesiste daha az
Elektirik Sayacı
PM9C
Elektirik Sayacı
PM9C
Soğukluk Ölçer
Elektirik Sayacı Enerji
Analizörü
PM9P
ME
1/3/4zr
zaman harcayın:
uzaktan alarm ve
çalışma Enerji
Analizörü
EN40
Kontaktör CT
Alt Ölçüm + Temel Güç İzleme
Masterpact
• Nominal akım 630 1600 A
• Kesme performansı
220/415 V AC’de
42 - 150 kA
• Gerilim değeri: 690 V’a
kadar
• Ölçüm, enerji yönetimi
ve analiz fonksiyonlarına
sahip 4 adet Micrologic
kontrol ünitesi
• IEC 60947-1 ve 2,
IEC 68230, UL489, ANSI
ve CCC standartlarıyla
uyumluluk
Yalnızca Alt Ölçüm
Alt Ölçüm olm.
Kısıtlaması
Yükler
iRIO RTU
• iRio modüler sisteminin
merkezi ünitesi dahili
web sunucusuyla birlikte
gelir
• Bilgiler, GSM, GPRS,
Ethernet, RS485 ile
gönderilir
• Harici giriş ve çıkışlar
için opsiyonel ek kartlar
• iRio RTU PW60
arabirimi debi ölçüm
cihazlarının M-Bus
Protokolünü barındırır
Uygulama: 5000 metrekareden büyük tüm ticari binalar
Büyük ticari binaların
ALTYAPI GİDERLERİNİ*
yönetin ve bireysel faturalar
düzenleyin
Avantajları
Enerji kullanım analizi ve tarife optimizasyonu
* Su, Hava, Gaz, Elektrik, Buhar
HVAC ve aydınlatma kontrol sistemlerimi en
iyi şekilde kullanmak istiyorum. Ayrıca, kiracılarımın
altyapı hizmeti kullanım faturalarını düzenlemek
için güvenilir tüketim bilgilerine ihtiyacım var.
Tüketim verilerini almak ve anormal
kullanım modellerini belirlemek için
başlıca enerji noktalarının ölçümü
Her bir kiracının altyapı hizmeti kullanımının ölçümü yapılır ve
sonuçları içeren tüketim dosyaları bir faturalandırma uygulamasında
kullanmak üzere standart bir web tarayıcısı ile yüklenebilir.
Çözüm
Ethernet tabanlı mimariler, özellikle BT ağ bağlantılarının genel
olarak hazır bulunduğu ticari binalar için uygundur. Çözüm, ana
pano seviyesindeki iRio RTU (Uzak Terminal Ünitesi) temelinde
oluşturulur ve Twido PLC’ler ikincil ya da son pano seviyesinde
dağıtılır.
Ölçümler, darbeli kontaklar veya Modbus Seri Hat haberleşmesi
kullanan güç ölçüm cihazlarından ve darbeli kontaklar veya
Modbus Seri Hat haberleşmesi ya da M-Bus açık ölçüm
haberleşmesi kullanan debi ölçüm cihazlarından sağlanır.
Sistem, veritabanı, cihaz panoları, grafikler ve raporlar oluşturma
dahil olmak üzere verilerin alınmasını, işlenmesini ve aktarılmasını
sağlar.
Elektrik ölçüm işlemi, dağıtım mimarinize ve ölçüm performansı
gereksinimlerinize bağlı olarak birçok ölçüm cihazı seçeneğiyle
gerçekleştirilebilir:
• Masterpact veya Compact NSX dahili güç ölçüm cihazı
• PM9C/200/700 haberleşme özelliğine sahip güç ölçüm cihazları
• Düşük maliyetli EN40/PM9P/ME4zr darbeli güç ölçüm cihazları
Kullanıcı için
> Kullanım analiziyle
%10
enerji tasarrufu
• İlave kontroller
uygulanırsa daha büyük
tasarruflar elde edilebilir
> Yük programlama,
koşullandırma ve
paylaştırma özellikleriyle
enerji tüketimini azaltın
> Güvenilir endüstriyel
RTU teknolojisi
bilgilerin bulunabilir
olmasını sağlar
> Düşük maliyetli
• Çözüm, düşük
maliyetli darbeli ölçüm
teknolojisiyle çalışır
• Yatırımdan hızlı geri
dönüş elde etmek için
başlangıçta uygulamayı
dar kapsamlı tutup, daha
sonra ölçüm cihazları
ekleyerek büyütmek
mümkündür
• Önceden geliştirilmiş
iRio yazılım modülleri,
yazılım geliştirme
maliyetlerini en aza
indirir
• Mevcut BT altyapısını
kullanır (Ethernet TCP IP)
> Kolay uygulama
için Web tabanlıdır;
ALTYAPI GİDERLERİ
için özel iş istasyonu
gerektirmez
> Kullanıma hazır
veri dosyaları alt
faturalamayı kolaylaştırır
43
Ölçün Enerji tüketimini azaltın
Enerji maliyetlerini azaltın
Possible integration into:
> Büro Yönetim Sistemi (BMS)
> İşletme Enerji Yönetim Sistemi (EEMS)
Tüketim analizlerini
denetleme
(grafik ve raporlar)
Internet
Explorer
Güç
Girişi
İndirilebilen CSV
veri dosyaları
Web
Haberleşme Protokolleri TCP/IP
Ana Dağıtım Kontrol Panosu
Modbus RS485
Uzak Uç Birim
(RTU) iRIO
Load control
Su
Açık
Tip
Devre Kesici
Profesyoneller
için
M-Bus
Arayüz
PW60
M-Bus
Gaz
Elektrik Sayacı
PM800
Sıcaklık Ölçer
+ Düşük yazılım
geliştirme
maliyetleri: iRio,
hazır geliştirilmiş
yazılım modülleriyle
gelir
Soğukluk Ölçer
Güç İzleme ve
Ölçüm Cihazları
PM9C
Güç İzleme ve
Ölçüm Cihazları
PM9P
Enerji
Analizörü
ME1/3/4zr
Güç İzleme ve
Ölçüm Cihazları
PM9C
+ Güçlü özelleştirme
özellikleri:
gerektiğinde ek
kontrol fonksiyonları
uygulayabilirsiniz
Enerji
Analizörü
EN40
Kontaktör CT
Sıcaklık Ölçer
Soğukluk Ölçer
Kontrol edilen yükler
İzleme İşlemleri
Alt Ölçüm +Temel Güç Görüntüleme
+ Maksimum düşük
Alt Dağıtım Kontrol Panosu
maliyet için yüksek
oranda ölçeklenebilir
Su
Güç İzleme ve
Ölçüm Cihazları
PM9C
+ Mevcut BT
altyapısını (Ethernet
TCP IP) kullanır: yeni
haberleşme barası
monte edilmesine
gerek yoktur
Ethernet Haberleşmeli
Twido PlC Pulse
Concentrator
Gaz
Sıcaklık Ölçer
+ Tesiste daha az
Enerji Analizörü
EN40
zaman harcayın:
uzaktan alarm ve
çalışma Aydınlatma
Beslemesi
Masterpact
• Nominal akım 630 1600 A
• Kesme performansı
220/415 V AC’de
42 - 150 kA
• Gerilim değeri: 690 V’a
kadar
• Ölçüm, enerji yönetimi
ve analiz fonksiyonlarıyla
zenginleştirilmiş 4 adet
Micrologic kontrol ünitesi
Soğukluk Ölçer
Enerji Analizörü
ME 1/3/4zr
HVAC Sistemi
Bes
Ölçülemeyen
Girişler
(Güç Saatleri)
• IEC 60947-1 ve 2, IEC
68230, UL489, ANSI
ve CCC standartlarıyla
uyumluluk
PowerLogic Serisi
800 Güç Ölçüm
Cihazları
• Gerçek enerji için IEC
62053-22 sınıfı 0.5S
• Faturalama ve maliyet
bölüşümü için doğru
enerji
iRİO RTU
• Modüler sistemin
merkezi ünitesi dahili web
sunucusuyla birlikte gelir
• Bilgiler, GSM, GPRS,
Ethernet, RS485 ile
gönderilir
• Harici giriş ve çıkışlar
için opsiyonel ek kartlar
Twido
programlanabilir
kontrol cihazı
• Dahili Ethernet portlu
kompakt kaideli kontrol
cihazları
• 100…240 V AC
besleme veya 24V DC
Uygulama: kritik olmayan tüm büyük endüstriyel binalar (>1000 kVA)
Endüstriyel binanızın
çalışmasını optimum hale
getirmek için enerji verilerini
analiz edin
Su, hava, gaz, elektrik ve buhar (ALTYAPI
GİDERLERİ) tüketimimi yönetecek ve bakım
maliyetlerini azaltacak eksiksiz bir sisteme
ihtiyacım var.
Avantajları
Enerji kullanım analizi ve tarife optimizasyonu
Kullanıcı için
> Tüketimin
izlenmesiyle
Tesisatınızın tamamını izleyebilmek için
enerji ölçüm cihazı ve devre kesici verilerini
almamız gerekir. Bunun için ION Kurumsal
yazılımını kullanın
Çözüm
Çözüm, aşağıdakileri gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğunuz
göstergeleri, eğrileri ve trendleri sağlar:
• Potansiyel tasarruf alanlarının belirlenmesi
• Aydınlatma, ısıtma veya hava arıtma kontrol sistemleri gibi daha az
enerji kullanmanıza yardım edecek yatırım fırsatlarını tespit edin
• Durum ve hata alarmları ve ölçümlerle tesisatınızın performansını
değerlendirin
ION Kurumsal güç izleme ve kontrol yazılımı aşağıdakileri sunar:
• Enerji ölçümü (ALTYAPI GİDERLERİ) ve güç izleme verilerinin
(gerilim, akım, güç faktörü) aşağıdakiler aracılığıyla alınması:
- Dahili korumalı SEPAM, Masterpact ve Compact NSX güç ölçüm
cihazları
- PM, CM ve ION serisi güç ölçüm cihazları
- Internet, Ethernet, kablosuz, modem, uydu ve seri bağlantılar
aracılığıyla bağlanan uzak cihazlar
Yazılım, yükleri ve güç kaynaklarını, en yüksek ücret yönetimini ve güç
faktörü düzeltmesini kontrol eder.
Gelişmiş veri yönetimi:
• Yüklerin toplanması, birden fazla tesisteki ölçüm cihazlarının
toplanması ve trend oluşturma, fatura doğrulama, maliyet bölüşümü ve
alt faturalama
• Karmaşık koşullarda tetikleme, alarm verme, olay kaydı, güç kalitesi
analizi ve uyumluluk izleme
Gelişmiş bilgi sunumu:
• Web özellikli, yerel veya uzaktan hazır konfigürasyonlu ve özel
raporlar
• E-posta veya web aracılığıyla manuel, programlı veya olay tetiklemeli
raporlar
%10
enerji
tasarrufu
> Tüm ALTYAPI (su,
hava, gaz, elektrik,
buhar) tüketimini
kapsar
> Talep tarafı ve
kısıntı programlarıyla
yüksek altyapı
hizmeti anlaşma
ücretlerini ve
cezalarını önleyerek
enerji maliyetlerini
azaltın
> Tesisattaki
anormallikleri
belirleyerek yüklerin
ve ekipmanın
kullanım ömrünü
uzatın
> Tüm enerji
yönetim verilerinin
kapsamlı bir genel
görünümünü tek bir
sistem üzerinden
alarak bilgi
güvenilirliğini artırın
> Tamamen
özelleştirilebilen
veri işleme
özelliği, kullanıcı
arabirimleri, raporlar
ve kontrollerin
sağladığı mükemmel
esnekliğin keyfini
çıkarın
45
Ölçün Enerji tüketimini azaltın Enerji maliyetlerini azaltın
Internet
Explorer
ION Enterprise
software
Güç Girişi
Intranet
Ethernet TCP/IP
Ana Dağıtım Kontrol Panosu
Açık
Tip Devre
Kesici
Elektirik Sayacı
PM850/870 ECC
Su
Profesyoneller
için
Gaz
PLC Tabanlı
Yük Atma
Kontrol Ünitesi
Kesici
Compact NSX
Kesici
Compact NSX
Elektirik
Sayacı
PM9C
+
Üçüncü taraf ölçüm
cihazları, sensörleri
ve diğer ekipmanlarla
Modbus ve OPC
arasında bağlantı
Kontaktör
LC
Atılan Yükler
+
ODBC, OPC, XML,
FTP, e-posta, CSV,
PQDIF aracılığıyla
BAS, MES ve
ERP gibi üçüncü
taraf sistemleri,
uygulamaları ve
servisleriyle birlikte
çalışabilirlik
Alt Dağıtım Kontrol Panosu
EGX100
Arayüz
PC tabanlı
ölçüm
Modbus RS485
+
Hazır
konfigürasyonlu
raporlar sayesinde
düşük maliyetli
uygulama
+ Tamamen
ölçeklenebilen
donanım, yazılım ve
mimari sayesinde
optimum maliyet
Devre Kesici
Elektirik Sayacı
PM9C
Enerji
Analizörü
ME 1/3/4zr
Enerji
Analizörü
EN40
Kontaktör
İzlenen Yükler
- Ana tüketim noktaları
- Gerekli yük
Demanal
Atılan son yükler
törpüleme yük
alt ölçümü ve izleme
Ölçülen
ve izlenen yükler
İzleme gerektirmeyen
ölçülen yükler
Ölçülmeyen
küçük yükler
+
Dahili korumalı
güç ölçüm cihazları,
pano göstergelerini
özel güç ölçüm
cihazları monte
etmeden sağlar.
Sepam, Masterpact
ve Compact NSX tüm
güç dağıtım mimarisi
boyunca tam izleme
olanağı sağlar ION E V6.0
• Tüm PowerLogic ION
serisi ölçüm cihazları,
PowerLogic PM750
ve PM710 ölçüm
cihazlarıyla uyumludur
• Üçüncü taraf ölçüm
cihazlarını, sensörlerini
ve Modbus protokolü
veya OPC kullanan diğer
ekipmanları destekler
• Uzak cihazlara Internet,
Ethernet, kablosuz,
modem, uydu ve seri
bağlantılar aracılığıyla
bağlanın
• Tüm altyapı
hizmetlerinin (su, hava,
gaz, elektrik, buhar) dahili
ölçümü
• Sistem çapındaki tüm
ekranlara kurumsal web
portalinden erişim
• Hazır ve özel raporlar,
rapor sihirbazı, e-posta
veya web ile programlı
dağıtım
• Uluslararası
standartlara (IEC
61000-4-30, EN50160)
uyumluluğu da içeren
güç kalitesi analizi
PM 850
• Sadece iki klipsle
panele kolay montaj
veya uzaktan ekranlı ya
da uzaktan ekransız DIN
rayına montaj
• 600 VAC’ye kadar
potansiyel
Transformatörlerine
(PT’ler) gerek olmadan
doğrudan bağlantı
gerilim girişleri
• Kendinden kılavuzlu, dil
seçilebilir menüler ile
sezgisel gezinme
• Özel harmonik
şiddetleri ve açıları ve
dalga biçimi yakalama
(PM850 ve PM870)
• Gerçek enerji için IEC
62053-22 sınıfı 0.5S
Elektrik şebekesi performansımı ve enerji verimliliğimi nasıl geliştirebilirim?
?
Enerji dağıtımı için enerji
verimliliği çözümleri
Birçok tesiste, reaktif enerji için özel
faturalandırma politikaları bulunmaktadır.
Aktif güç/görünür güç oranı, referanslar
dahilinde değilse para cezası uygulanır.
• Güç faktörü düzeltme çözümleri, tesis
cezalarını engellemek ve toplam kVA
talebini azaltmak için reaktif gücü değiştirir
ve kontrol eder. Bu çözümler, tesis güç
faturalarının %5 - 10 azaltılmasını sağlar.
Harmonikler, elektrik şebekesinde gerilim
oluşturur ve ekipmanlara zarar verebilir.
• Harmonik filtreleme çözümleri,
harmonikleri azaltmanın ve ortadan
kaldırmanın bir yoludur. Tek fazlı makineler
için %32’ye kadar ve üç fazlı makineler için
%18’e kadar ve transformatörler için %5’e
kadar ekipmanların servis ömrünü artırır.
• Ani ve belirli yükleri yöneterek önceliği
olmayan yükleme yönetilebilir, daha
etkin bir tesis sözleşmesi yapılabilir ve
masraflı tesis kullanım aşımı cezalarından
korunulabilir. Bu da elektrik faturalarında
%10’a varan bir tasarruf sağlar.
• OG şebekesini takip ederek gereksiz
yükleri tespit edebilir ve anında düzeltici
önlemler alabiliriz. Bu bize ayrıca hangi
hatların aşırı yüklendiğini de gösterir ve
böylece OG ve DG transformatörlerindeki
yükleri yeniden dengeleyebiliriz.
47
48
49
Elektrik tesisatınızı gözden geçirdiğinizde, enerji
verimliliğinin üç
temel noktasını optimum
hale getirerek önemli tasarruflar yapma
Aşağıdaki sayfalarda açıklanan
çözümler, güç dağıtım sisteminizi bir
tasarruf kaynağına dönüştürmenize
yardım edebilir. Bu basit, düşük maliyetli
çözümler Bina Yönetim Sistemi olmadan çalışabilir
ve tesisatınızın güç kaynağı, kesintisiz servis,
koruma ve enerji kalitesi gibi temel fonksiyonlarını
optimum hale getirmenize yardım edebilir. Ek
fonksiyonlar, tesisatınızı ve enerji tüketiminizi
optimum hale getirmeye yardımcı olacak kullanışlı
bilgileri sağlar.
Size en uygun çözümü seçin
> Düşük öncelikli yükleri otomatik olarak azaltın (s. 50)
> Tesisatınızı iyileştirin ve enerji maliyetlerini azaltın (s. 52)
> Harmonikleri filtreleyerek güç kaybını azaltın (s. 54)
> Sermaye ve işletme giderlerini azaltmak için akıllı tasarım (s. 56)
> OG şebekenizi yerel olarak izleyerek enerji tasarrufu yapmaya başlayın (s. 58)
> Güç kesintisi riskiyle karşılaşmadan üç zamanlı tarife ücreti avantajlarından yararlanın (s. 60)
Güç dağıtımı için
çözüm mimarileri
potansiyeline sahipsiniz:
> Ölçüm
> Enerji tüketiminin optimum hale getirilmesi
> Kalıcı sonuçlar için sürdürülebilir performans
Uygulama: tüm binalar
Düşük öncelikli yükleri otomatik
olarak azaltın
Elektrik altyapı şirketimle daha uygun maliyetli bir
anlaşma yapmak istiyorum. Altyapı hizmeti ücret
sınırları içinde kalabilmek için kritik olmayan yüklerimi
azaltabilirim ancak ani elektrik kesintilerini kabul
edemem.
Çözüm
Elektrik sisteminizi Compact NSX
devre kesiciler temelinde tasarlayın
Avantajları
Enerji dağıtımı için enerji verimliliği çözümleri
Kullanıcı için
Compact NSX devre kesiciler, özel yüklerin otomatik
olarak azaltılması anlamına gelen reflektörlü yük azaltımını
yönetmenize olanak sağlar.
Dahili Micrologic 5.2 E elektronik açma üniteli Compact NSX
devre kesici, reflektörlü yük azaltma komutunu gönderir.
Açma ünitesi, V, P ve E değerlerini ölçer ve uygun alarmları
üretir. Her bir alarm, zaman gecikmeli bir yük paylaşımı
tetikleme ayarı ve deaktivasyon ayarıyla ilişkilidir. Reflektörlü
yük azaltma emri, Compact NSX devre kesicinin SDx çıkış
modülünden gönderilir.
> Enerji
faturalarınızdan
%10’a
varan
oranda tasarruf
edin
Daha düşük maliyetli
bir altyapı hizmet
anlaşması yapın
ve yüksek maliyetli
altyapı hizmeti ücret
sınırı cezalarını
önleyin
PT
PD
DT
DD
(t)
PT: Açma eşiği
PD: Açma zaman gecikmesi
DT: Düşme eşiği
DD: Düşme zaman gecikmesi
Alarm: aktivasyon alanı (mavi renkte)
Her bir alarm, bir yük paylaşımı tetikleme ayarı ve
deaktivasyon ayarıyla ilişkilidir.
> Yatırımınızı en
iyi şekilde kullanın
Koruma ve ölçüm
özeliklerini birleştiren
Compact NSX devre
kesicilerin sağladığı
üstün esnekliğin
keyfini çıkarın
> Aşırı yük
açmalarını
önleyerek güç
kullanılabilirliğini
artırın
51
Ölçün Enerji tüketimini azaltın Enerji maliyetlerini azaltın
Yük atma
Devre Kesici
Compact NSX100N
SDx Modül
Micrologic 5.2 E
trip unit
Profesyoneller
için
+ Kolay tasarım ve
kullanım
• Kolay seçim ve
sipariş için sınırlı
parça sayısı
• Akım transformatörü
gerekmemektedir
+
Kolay montaj ve
bakım
Devre Kesici
C60N
Kontaktör
PCT
Öncelikli Yükler
• SDx çıkış modülü
için tek referans
• Kullanıcı dostu
RSU* yazılımı, PC’niz
ve bakım modülü
aracılığıyla kolay
konfigürasyon —
bakım setinin parçası
olarak siparişle birlikte
sunulur
• LSU* yazılımını,
PC’nizi ve bakım
modülünü kullanarak
kolay test etme
* www.schneider-electric.
com adresinde ücretsiz
yükleme olanağı
Önceliksiz Yükler
Compact NSX 100630 Devre kesici
Koruma, ölçüm ve
iletişim özelliklerini tek bir
ünitede birleştiren döküm
muhafazaya sahip ilk
devre kesici
Tek bir ünitede
1- 3000 saniye arasında
esneklikle bağımsız,
konfigüre edilebilir
alarm zaman
gecikmeleri
Piyasada benzeri
bulunmayan dahili
enerji ölçüm özellikli
Micrologic 5.2 E
açma ünitesi
İki çıkışlı SDx
Modülü ve 24 V - 415
V güç kaynağı, AC veya
DC
Uygulama: tüm ticari binalar
Tesisatınızı iyileştirin ve
enerji maliyetlerini azaltın
Avantajları
Enerji dağıtımı için enerji verimliliği çözümleri
Elektrik tesisatımı yeni standartları
karşılayacak şekilde yükseltmeyi planlıyorum.
Elektrik faturalarımı azaltmak ve yeni bir
tarifeye geçmeden mevcut gücümden daha iyi
yararlanmak istiyorum.
Kullanıcı için
Varset reaktif enerji
kompansatörünü kullanarak
güç faktörünü otomatik olarak
düzenleyin
Çözüm
Çözüm, güç faktörü düzeltmesini yük dalgalanmalarına
göre otomatik olarak düzenler. Sonuç olarak ortaya çıkan
1’e yakın güç faktörü, kullanılabilir ek güç ortaya çıkarır ve
bunu tesisatınızda kullanmanıza olanak sağlar. Sistem, aynı
zamanda Modbus tabanlı haberleşme modelinde de bulunan
Varlogic güç faktörü kontrol cihazı temelinde kurulmuştur.
> İki yıl içinde
yatırımdan geri
dönüş elde
edin ve elektrik
faturalarınızdan
%10’a varan
oranda tasarruf edin
(gerçek tasarruflar
yerel altyapı
cezalarına göre
değişir)
> Tesisatınızın
kullanılabilir
%30
’a
gücünü
varan oranda artırın
Örnek:
Ortalama güç faktörü 0,7 olan 250 kVA’lık bir altyapı hizmeti
anlaşmasında 175 kW (175 ÷ 0.7 = 250 kVA) üzerindeki
kullanımlar için ceza ödenir.
Varset sistemi algılanan güç faktörüne bağlı olarak otomatik
olarak açılan ve kapatılan 200 kvar kapasitör bankına
sahiptir. Bir akım dedektörü tüketimi ölçer.
Sistem yükten bağımsız olarak 0,92’den büyük bir güç
faktörünü garanti eder, tüketim sınırını 230 kW’a (250 x
0,92=230 kW) yükseltir veya 55kW kullanılabilir enerji sağlar.
> Reaktif enerjinin
aşırı kullanımını
ortadan kaldırın
> Karbon ayak izini
azaltın
> Varset Harmony
serisiyle
harmonikleri
filtreleyerek
tesisatınızın
güvenilirliğini
artırın ve kullanım
ömrünü uzatın
53
Ölçün Enerji tüketimini azaltın Enerji maliyetlerini azaltın
LV Alçak Gerilim Ağı
Kesici
Akım
Transforatörü
Profesyoneller
için
+ Kolay montaj
+ Fabrikada
Kesici
Kesici
Compact NSX
%100 test edilmiş
kapasitör bankı
+ Yaklaşık 15 yıl
kullanım ömrü
Kesici
+ Opsiyonel
harmonik filtreleme
+ Kolay ekipman
seçimi ve
konfigürasyonu için
SlSvar yazılımı
Kondansatör Seti
Kompozisyon Panosu
+ Uzaktan veri
aktarımı için
haberleşme özellikli
Modbus modeli
bulunmaktadır
Varset
• Şebeke gerilimi: 230 V
- 690 V - 50/60 Hz
• Reaktif güç: 7,5 kvar 1200 kvar
• Harmony serisi: 2,7
(135 Hz), 3,8 (190 Hz),
4,3 (215 Hz)
• Standartlar: IEC
60439-1, IEC 61921, EN
60439-1
• Otomatik olarak
düzenlenen zorunlu
havalandırma
• Gelen devre kesicili
veya gelen devre kesici
olmadan
Varlogic kontrol
cihazlarıyla güç
faktörü düzeltmesi
Hedeflenen güç
faktörünü elde etmek
için reaktif gücü
kontrol eder. Tesisat
verileri ve analizleri
sağlar. Kompanzasyon
ekipmanını izler ve
durumu hakkında bilgi
sağlar.
• Kolay kullanım
• Kolay kurulum; kendi
kendine konfigürasyon
olanağı
• Sezgisel kullanıcı
arabirimi
• Ana ölçümün
doğrudan, gerçek
zamanlı görüntülenmesi
• Opsiyonel haberleşme
modeli bulunmaktadır
(Modbus)
Uygulama: küçük ve orta büyüklükteki binalar
Harmonikleri filtreleyerek güç
kaybını azaltın
Fabrikamdaki hız kontrol cihazlarının
ve kesintisiz güç kaynağının ürettiği toplam
harmonikleri azaltmak istiyorum. Kısıtlı bir bütçem
var ve çözüm basit olmak zorunda.
Çözüm
Elektrik tesisatınıza bir AccuSine PCS
aktif filtreleme sistemi kurun
Hız kontrol cihazları ve kesintisiz güç kaynakları doğrusal
olmayan yükler ortaya çıkarırlar. Bunlar, temel sinüs dalgasını
(şebekeyle aynı frekans) kullanırlar ve frekansları şebekenin
frekansına çarpan olarak eklenen harmonik dalgaları üretirler.
Avantajları
Enerji dağıtımı için enerji verimliliği çözümleri
Kullanıcı için
> Harmonik
filtreleme giden hat
devresindeki
ekipmanlarındaki
güç kaybını
%10 azaltır
AccuSine PCS aktif filtre doğrusal olmayan yüklerin ürettiği
harmonik akımlarla aynı büyüklükte fakat ters yönlü bir akım
üreterek, sadece temel frekansın şebekede kalmasını sağlar.
%5’ten daha az
AccuSine PCS özel bir çıkış fiderinden beslenir. Filtre doğrusal
olmayan yüklerden hatta doğru gelen akımları gerçek zamanlı
algılar, analiz eder ve güç hattı üzerinden bir kompanzasyon
akımı gönderir.
> Aşırı yükü azaltır
ve kullanılabilir ek
kapasiteyi serbest
bırakır
Aşağıdaki osilogramlar, aktif filtrenin takılmasından önceki
ve sonraki toplam akım harmonik bozulmasını (THDI)
göstermektedir.
> Sistem kayıplarını
ve talep gücünü en
alt seviyeye indirir
> Harmoniklerin
olmasını sağlar
> Kesinti riskini
azaltır
> Ekipman kullanım
ömrünü uzatır
> Tellerdeki
ısınmayı azaltır
(özellikle nötr teller)
55
Ölçün Enerji tüketimini azaltın Enerji maliyetlerini azaltın
Devre Kesici
Masterpact
kesici
Kesici
Compact NSX
Akım
Transformatörü
Profesyoneller
için
+ Kolay montaj
+ Kompanzasyon
yüke bağlı olarak
otomatik ayarlanır
Kesici
C60N
Kesici
Kontaktör
+ Kolay yükseltme ve
Değişken
Hızlı
Sürücü
ATV31
eklentiler
+ Opsiyonel güç
faktörü düzeltmesi
mümkündür (altyapı
şirketleri tarafından
önerilir)
Devre Kesici
Compact
NSX
Anahtar
Heading
Harmonik
Giderici
M
3~
Lamba
AccuSine PCS
> Basit sıra aşağıdakileri
içerir:
• 50A, 100A ve 300A
güç değerleri Evrensel
Gerilim: 208V - 480V, 3
faz 3 telli
• NEMA 1, NEMA 12,
IP30, IP54 muhafaza
seçenekleri
• Dünya çapında bir
teklif: UL, CSA, CE, ABS,
C-Tick standartlarına
uygundur
M
3~
Değişken
Hızlı
Sürücü
ATV61
M
3~
3 Faz Motor
> Güçlü performans
• Dünya çapındaki
en önemli harmonic
standartlarını karşılar;
IEEE-519, G5/4 -1, GB/T
14549,
IEC61000-3-2/-3-4
• Yük değişimlerine
mikro saniyeler içinde
ultra hızlı yanıt
• 2. sıradan 50. sıraya
kadar tüm harmonikleri
iptal eder
• Anlık yük
gereksinimlerini
karşılamak ve gerilim
desteği sağlamak
için %225 VAR akım
enjeksiyonu
> Genişletilebilir özellikler
• Bir set akım
transformatörüne farklı
değerlerde 10 üniteye
kadar paralel olarak
takılabilir
Uygulama: her tip bina
Sermaye ve işletme giderlerini
azaltmak için akıllı tasarım
Avantajları
Enerji dağıtımı için enerji verimliliği çözümleri
Enerjiyi verimli kullanan bir tesisata sahip
olmak söz konusu olduğunda, benim için
en önemli şey sermaye giderlerini hedefler
içerisinde tutarken güç kayıplarını en alt seviyeye
indirebilmektir.
Kullanıcı için
Binanız ve bütçenize uygun elektrik
tesisatını tasarlamak için ID-Spec
Large yazılımını kullanın
ID-Spec Large yazılımı piyasada benzeri bulunmayan tasarım
özelliklerine sahiptir:
Çözüm
• Güç faktörü düzeltmesi ve düşük kayıplı transformatörler
gibi enerji verimli çözümlerin ortaya çıkardığı gerçek maliyet
tasarruflarını değerlendirin
> Ekipmanınızı
optimum kullanım
senaryolarına göre
daha küçük bir
ölçeğe taşıyarak
sermaye giderlerini
%10 azaltın
• Malzeme miktarını ve tesisat maliyetlerini azaltmak için kablo
bağlantısı uzunluklarını ve kablo kesitlerini azaltın
> Elektrik
• Ekipmanınızı optimum kullanım senaryolarına göre daha
küçük bir ölçeğe taşıyarak sermaye giderlerini azaltın
optimum hale
• Geri dönüştürülebilir kablo bağlantısı ve busbar taşıyıcı
malzemesi yüzdesini hesaplayın
• Elektrik sisteminin binanın tüm kullanım ömrü boyunca ortaya
çıkaracağı maliyeti hesaplayın
ID-Spec Large raporları, önerilen çözümleri yedeklemek için
gereken verileri sağlar ve alternatif çözümlerin etkilerini hızlı
ve kolay bir şekilde hesaplayabilir.
ekipmanlarınızı
getirerek enerji
tüketiminizi
azaltın
%3
> Daha duyarlı güç
tüketimi sayesinde
altyapı hizmeti
cezalarını önleyin
> Kablo bağlantı
uzunluklarını ve kesit
alanını optimum
hale getirerek
hammadde ve
tesisat maliyetlerini
azaltın
57
Ölçün Enerji tüketimini azaltın Enerji maliyetlerini azaltın
Profesyoneller
için
Çözüm aşamasında
Enerji dağılım maliyetini,
CO2 emisyonlarını ve güç
faktörü düzeltmesinin
yatırım geri dönüşünü
görüntüleyin
+ Tasarım sürecini
%40’a varan oranda
kısaltın
+ Tüm tasarım
süreci için tek bir araç
kullanarak kaliteyi
artırın
+ Önerilen
En verimli tercihleri
belirlemek için bileşenleri
enerji tüketimlerine göre
sıralayın
çözümünüzü
yedeklemeniz için
donanım bilgileri
sunar
+ Çevre bilincine
sahip profesyonel
imajınızı güçlendirin
+ Ekipman
Faturalarını,
raporları ve
spesifikasyonları tek
bir araç ile oluşturun
Tasarım aşamasında güç
ağırlık merkezi aracını
kullanarak:
• ekipmanları yerleştirecek
en iyi konumları belirleyin
• projenizin elektrik
mimarisini belirleyin
Örnekler
> Cakarta,
Endonezya’da bulunan
bir yiyecek ve içecek
tesisi
ID-Spec Large,
alternatif konumlara
alçak gerilim panolarının
yerleştirilmesiyle tasarruf
elde edilebileceğini
göstermiştir:
Güç
kayıplarındaki
%35
azalmayla
•
15 yıl boyunca <200K
seviyesinde tasarruf
• Kablo bağlantısı miktarı
yarı yarıya azaldı
ID-Spec Large
fonksiyonları
• Güç Özeti
• Tesisat çizimleri
(CAD düzeni ve tek hat
çizimleri)
• Otomatik ekipman
seçimi ve boyutlandırma
• Otomatik elektrik
tesisatı performans
değerlendirmesi
• Otomatik RFQ
spesifikasyonları
• Bütçelendirme
Uygulama: orta gerilim şebekesine sahip tüm binalar
OG şebekenizi yerel olarak
izleyerek enerji tasarrufu
yapmaya başlayın
Avantajları
Enerji dağıtımı için enerji verimliliği çözümleri
OG şebekemin düzgün şekilde çalışmasını
sağlayacak basit ve düşük maliyetli bir
yöntem arıyorum, böylece gerektiğinde enerji
tüketimini azaltmak için gerekli eylemleri
gerçekleştirebileceğim.
Çözüm
Kullanıcı için
OG şebekenizin bilgilerini
görüntülemek için dijital
ampermetre kullanın
Çözüm, panonuzun ön plakasına takılan
düşük maliyetli bir dijital ampermetreye
dayanmaktadır. Ampermetre, OG şebekesinin
mevcut ve maksimum akımının tutarlı bir şekilde
okunmasına olanak sağlar. Kullanıcılar OG yük
kesici anahtarlarındaki akımı kolay bir şekilde
öğrenebilirler.
Amp 21D
L1
L2
L3
> OG seviyesinde
bilgilerin kolay
okunması, enerji
tasarrufuna şu şekilde
yardımcı olur:
• Gereksiz yükleri
belirlemenize ve
düzeltici önlemleri derhal
uygulamaya koymanıza
olanak sağlar
• Hangi hatlarda
aşırı yük olduğunu
göstererek OG ve AG
transformatörlerindeki
yükleri yeniden
dengelemenizi sağlar
> Bu çözüm geleneksel
analog ampermetre
sistemleriyle
karşılaştırıldığında
aşağıdakiler gibi bir
çok avantaj sunar:
• Kolay seçim ve sipariş
için tek parça numarası
(dahili sensörlü dijital
ampermetre)
• Özellikle küçük akımlar
için gelişmiş değer
okuma hassasiyeti
• Düşük maliyet Amp
21D L1 L2 L3
59
Ölçün Enerji tüketimini azaltın Enerji maliyetlerini azaltın
RM6 DIDI
Easergy Amp21D Ampermetre
RM6 IDI
RM6 IDI
RM6 IDI
RM6 IDI
Profesyoneller
için
+ Kolay, mühendislik
gerektirmeyen
tasarım tek bir ürüne
dayalıdır (dahili
sensörlü dijital
ampermetre)
+ Eğitim gerekli
değildir
+ Kolay montaj:
• RM6: ampermetre
ve sensörler fabrikada
monte edilmiş ve
test edilmiştir, tesiste
yapılması gereken
herhangi bir işlem
yoktur
• SM6: ampermetre
fabrikada monte
edilmiş ve test
edilmiştir; sensörler
OG kablolarının
çevresine tesiste
monte edilirler ve
ampermetreye kolay
bağlanacak şekilde
tasarlanmışlardır
+ Kolay devreye
alma:
tesiste konfigürasyon
yapılması gerekmez
Amp21D ampermetre
• 4 basamaklı ekran
• Kendinden beslemeli
pilsiz ünite
• Panonun yük kesme
anahtarı fonksiyonundaki
akımı ölçer
Uygulama: orta gerilim şebekesine bağlı tüm binalar
Güç kesintisi riskiyle
karşılaşlamadan 3 zamanlı
tarife ücreti avantajlarından
yararlanın
Avantajları
Enerji dağıtımı için enerji verimliliği çözümleri
En düşük altyapı hizmeti ücretini garanti
etmek için, güç şebekemi en yoğun saatlerde
kapatmayı kabul ettim. Bu nedenle, yüksek
maliyetli çalışamama süresini önlemek için, birkaç
saniye sonra otomatik olarak devreye girecek bir
yedek güç kaynağına ihtiyacım var.
Kullanıcı için
Çözüm
OG bağlantısını bir yedek jeneratöre
dönüştürmek için Otomatik Aktarım
Sistemi (ATS) kurun
Enerji tasarrufu sağlayın
Anlaşmanıza bağlı olarak, altyapı hizmeti size daha yüksek
ücret tarifesi devreye girmeden veya güç kesilmeden hemen
önce bir sinyal gönderir.
ATS bu sinyali alır ve aşağıdakileri uygular:
• Jeneratörü çalıştırır
• Jeneratör hazır olduğunda ana şalteri açar
• Jeneratör anahtarını kapatır
Güç, 10 saniyeden kısa bir süre içinde yeniden sağlanır.
Güç bulunabilirliğini artırın
ATS, ana elektrik hattında gerilim kaybı algılanması durumunda
aynı fonksiyonları uygulayarak ve gücü genel olarak 15
saniyeden daha kısa bir süre içinde yeniden sağlayarak, güç
bulunabilirliğini sağlar.
• Hata geçi göstergesi (FPI), bir hata akımı algılanması
durumunda düzgün çalışan bir hattaki gücün kesilmesini
engellemek için ATS’nin kilitlenmesini sağlar.
> En düşük altyapı
hizmeti ücretlerini
garanti edin
Birçok ülkede
%10 tasarruflara
ulaşılmaktadır—
talebin yüksek
arzın az olduğu
bazı ülkelerde kWh
başına fiyat, 10’dan
daha büyük bir
katsayıyla çarpılabilir
> Otomatik izleme
ve garantili güç
Kullanılabilirliğiyle
işletme verimliliğini
artırın—ATS
bilgileri bir uzaktan
kontrol sistemine
aktarmak için isteğe
bağlı haberleşme
modülüyle birlikte
gelir
61
Ölçün Enerji tüketimini azaltın Enerji maliyetlerini azaltın
Ara hat
Profesyoneller
için
Başlatma Komutu
Voltaj Sensörü
VPIS-VO
G
Voltaj Sensörü
VPIS-VO
+ Fabrikada test
edilmiş, hazır
konfigürasyonlu
tasarım
• ATS, T200I
kutusundaki RM6
panosuna monte
edilmeye hazır olarak
gelir
• T200I otomasyon
hazır programlı şekilde
gelmesi ayarlama
sırasındaki sıra
hatalarını ortadan
kaldırır
Voltaj
Belirleme
VD3H relay
Voltaj
Belirleme
Rölesi
VD3H
Hata
Endüktörü
(FPI)
Hata
Endüktörü
T200 I
+ Daha verimli
tedarik: mevcut parça
numaralarına dayalı
kolay sipariş olanağı
+ Hızlı, kolay montaj
• Sadece soketli
bağlantılar
• T200I için duvara
veya RM6’ya montaj
seti dahildir
M
M
+ Basit devreye
alma: kolay konfigüre
edilebilir servis gerilimi,
zaman gecikmeleri ve
ATS çalışma modları
Şebeke Değeri
Yönetimi
SCADA
+ Bakım gerektirmez:
otomatik test etme ve
sorun giderme
Örnekler
> Kullanıcılar,
örneğin Fransa’daki
altyapı hizmetinin
özel tepe ücreti gibi
uygulamalara geçerek,
standart ücretlere
%10
göre yılda
tasarruf sağlayabilirler
RM6 ring ana ünitesi
T200I
• 24 kV
• sensörlü
• VPIS-VO VD3H röleler
ve motorlu anahtarlar
• Dahili elektronik aksam
• ATS dahildir
• OG şebekesi için özel
olarak tasarlanmıştır:
piyasadaki diğer
çözümlerden farklı olarak,
AC beslemesi için 10kV
yalıtım sağlaması T200’ü
trafolardan gelen aşırı
gerilimlere karşı korur
Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirmede nasıl tasarruf sağlanabilir?
Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme,
kuruma bağlı olarak birçok bina ve tesiste
enerji tüketiminin %40’ından fazlasını temsil
edebilir. Havalandırma, sıcaklık ve sistem
kullanımının gelişmiş kontrolü ve yönetimi,
enerji tüketimini düşürecek ve optimum
düzeyde tutacaktır.
• Basit bağımsız kontrol ürünlerinden global
bina yönetim sistemlerine kadar HVAC
çözümleri enerji tüketiminin %30’una
kadar tasarruf sağlayabilir. Fan havalandırma
uygulamaları için Altivar hız kontrol cihazları
tabanlı çözümler, klasik motor yolverici ve
akış regülasyonu tesisatlarına göre enerji
tüketiminde %50’ye kadar tasarruf sağlayabilir.
HVAC Kontrolüyle enerji
tasarrufu
63
64
65
HVAC enerji tüketimini azaltabilir
ve optimum tüketim seviyelerini
sürdürebilirsiniz.
Aşağıdaki çözümlerden birini veya daha fazlasını
uygulayarak enerji verimliliği, kullanıcı konforu ve
standartlara uyum konularındaki mevcut talepleri
karşılayabilirsiniz:
> Enerji kullanımını gerçek ihtiyaca göre ayarlamak
için pompalara ve fanlara hız kontrol cihazları
monte edin.
> Isıtma, havalandırma, iklimlendirme ve panjur
sistemlerinin bölgelere göre çalışmasını ve
etkileşimini kolaylaştıran kontrol mimarileri
tasarlayın.
> Güç dalgalanmalarını ortadan kaldırarak ve
harmonikleri azaltarak enerji kalitesini artıran
ekipmanları seçin.
Basit, bağımsız kontrol cihazları, kapsamlı bir bina
yönetim sistemi veya bunların arasında bir çözüm
seçmenize bağlı olarak, HVAC
sisteminin
kullandığı enerji miktarını %30’a
varan oranda azaltabilirsiniz.
HVAC kontrol çözüm
mimarileri
HVAC sistemi, kuruluşunuzun ve binanızın türüne
bağlı olarak enerjinin %40’ından fazlasını
tüketmektedir. Havalandırma, sıcaklık ve sistem
kullanımının kontrolünü ve yönetimini geliştirerek
Size en uygun çözümü seçin
> Mutfaktaki davlumbazın hızını sıcaklığa göre ayarlayın (s. 66)
> Soğutma kulesi su sıcaklığını düzenleyin ve enerji tasarrufu yapın (s. 68)
> Sıcaklığı hava basıncını koruyarak düzenleyin (s. 70)
> HVAC sistemi motorlarını kontrol ederek elektrik tüketiminizi azaltın (s. 72)
65
Uygulama: restoran mutfakları
Mutfaktaki davlumbazın hızını
sıcaklığa göre ayarlayın
Avantajları
HVAC kontrolüyle enerji tasarrufu
Restoranımın davlumbazı, yemek pişirme
ekipmanları kullanılmasa bile her zaman tam hızda
çalışıyor. Boşa giden enerji miktarını ve altyapı
hizmeti faturalarımı azaltmak için bir yöntem
bulmak istiyorum.
Kullanıcı için
> Kullanıma
bağlı olarak
Çözüm
Davlumbazın çalışmasını mutfaktaki aktivitenin miktarına
göre ayarlamak için hız kontrol cihazlarının (VSD)
kullanıldığı bir çözüm kullanılır.
Fan hızı hava sıcaklığına göre kontrol edilir.
Davlumbazın içindeki bir sensör hava sıcaklığını ölçer ve
Altivar 12 hız kontrol cihazı davlumbaz fanının motor hızını
ayarlar.
Hava soğudukça fan daha yavaş çalışarak minimum
havalandırma seviyesine iner. Davlumbazın gerçek
ihtiyaçları karşılayacak şekilde otomatik olarak açılıp
kapanması önemli miktarda tasarruf yapılmasını sağlar.
Sistemin regülasyon özelliklerini artırmak için optik duman
sensörü eklenebilir. Bu konfigürasyon için ek bir kontrol
sistemi gerekir.
%20 %50
enerji tasarrufu:
Davlumbazın
maksimum çalışma
süresi genellikle
günde birkaç saatle
sınırlıdır
> Yatırımdan
hızlı geri dönüş,
genellikle 18 - 24 ay
içinde
> Daha sessiz
çalışma
• %20 daha düşük
fan hızı sayesinde
%20 daha az gürültü
• Hızın yarıya
indirilmesi sayesinde
gürültü neredeyse
tamamen ortadan
kalkar
> Daha düşük
bakım maliyetleri
67
Ölçün Enerji tüketimini azaltın
Profesyoneller
için
Flow
• Basit ve ekonomik:
VSD, sinyali doğrudan
sıcaklık sensöründen
alır
50%
• Daha az bakım:
VSD’nin fanın üzerine
monte edilebilmesi,
yoğun bakım isteyen
dişli kutularını ortadan
kaldırır
• Kolay tasarım ve
yükseltme
100% Motor Kontrolü
100%
+ Tasarım
Bir VSD takılması toplam
tüketimi yaklaşık %25
azaltarak, enerji tüketimini
geleneksel başlatma/
durdurma motorlarına
göre %40’a varan oranda
azaltabilir (aşağıda gri renkte
gösterilmiştir).
Tasarruflar
Kahvaltı
0%
Enerji maliyetlerini azaltın
6am 7
8
Tasarruflar
Öğle Yemeği
9 10 11 12 1pm 2
Akşam Yemeği
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 1am 2
3
4
5
+ Montaj
• Uluslararası
standartlara uygundur
• Dahili EMC filtre
• Basit, kayışsız
sistem
• Tak ve çalıştır
tasarım sayesinde
kolay kurulum
Değişken
Hız (Devir) Sürücü
ATV12
Projeler
> ABD: Üniversite
mutfağındaki 12
davlumbaza VSD
takıldı.
Bir VSD davlumbaz
fanının hızını
duman ve sıcaklık
sensörleri aracılığıyla
kontrol etmektedir.
Sistemin yıllık
126.244 kWh enerji
tasarrufu sağlaması
bekleniyor.
Altivar 12
0,18 - 0, 75 kW arası üç
fazlı 240 V asenkron
motorlu küçük makineler
ve uygulamalar; 0,18 - 2,2
kW arası tek 120 V fazlı
güç kaynağı, 0,18 - 4 kW
arası tek fazlı 240 V güç
kaynağı ve üç fazlı 240 V
güç kaynağı uygulamaları
için kullanılan hız kontrol
cihazı
• Ambalajındayken
konfigüre edilebilir
• Ayarlama
gerektirmeyen hızlı
çalıştırma seçeneği ve
Sezgisel gezinme
• Çok daha kompakt
• Kategori 1 EMC filtresi
• Ön panelde yerel
kontrol
• Modbus seri bağlantı
• Zorlu çalışma
ortamlarına dayanıklı
• Standart Entegrasyonu
(U/f)
• Performans (sensörsüz
akı vektör kontrolü veya
SVC) ve Pompa/Fan (Kn
ikinci derece Variable
speed drive ATV12
profili) kontrol profillerinin
entegrasyonu
• Hem hızlanmada hem
de frenlemede yüksek
dinamik performans
• Makine yükü
dalgalanmalarında
mükemmel hız
Regülasyonu
Uygulama: soğutma kulesi olan binalar
Soğutma kulesi su sıcaklığını
düzenleyin ve enerji tasarrufu
yapın
Avantajları
HVAC kontrolüyle enerji tasarrufu
Soğutma kulesi sürekli üzerinde durulması
gereken bir sorun. Bakım gereksinimleri mevsime göre
büyük farklılık gösteriyor ve tesisat çok fazla enerji
kullanıyor. Verimi artıracak ve maliyetlerini azaltacak bir
çözüm istiyorum.
Kullanıcı için
Soğutma kulesindeki hava-su değişimini kontrol etmenin en
iyi yolu, kule fanını ve pompaları kontrol etmek için kulenin
ihtiyaçlarını karşılarken aşırı bakım gerektiren ek sistemleri
ortadan kaldıran hız kontrol cihazlarını kullanmaktır. Bir PLC,
hız kontrol cihazları kullanarak fan hava akışını ve pompa
hacmini düzenler.
> Enerji tüketimini
azaltın
Bu çözüm doğrudan yolvermeli fanlara ve pompalara göre
%50’ye varan oranda daha az enerji kullanır.
> Özellikle zorlu
hava koşullarındaki
bakım
gereksinimlerini
azaltın
Belirli bir mevsimde, fan ve pompa motorları sadece %2 %5’lik bir zaman diliminde tam hızda çalışır — kalan sürede
bu enerji boşa harcanmış olur. Doğrudan yolvermeli motorlar,
rüzgârdan kaynaklanan pervane dönüşü veya donmadan
kaynaklanan ek direnç gibi sorunlarının çözülmesi için ek
mekanik sistemler gerektirir.
Bu çözüm iki hızlı motorlara göre %20 daha az enerji
kullanmanın yanı sıra daha fazla bakım sağlar.
İki hızlı motorlar enerji tüketim sorunlarına kısmi bir
çözüm sunsa da, bakım sorunları için herhangi bir çözüm
sunmamaktadırlar.
100%
90%
Direkt-Motor Başlatma
80%
Gerekli Güç Oranı
Çözüm
Kulenin fanını ve pompalarını
düzenlemek için hız kontrol cihazları
kullanın
2-Hız Motoru
70%
60%
50%
40%
30%
ATV21 Hız Kontrol Cihazı
20%
10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Fan Hızı Oranı
70%
80%
90% 100%
> Su sıcaklığını
düzenleyerek verimi
artırın
> Daha sessiz
çalışma
> Düşük
harmonikler: THDI
< %30
> Motor
yolvermeden
kaynaklanan kalkış
akımını ortadan
kaldırır
69
Ölçün Enerji tüketimini azaltın
Enerji maliyetlerini azaltın
Devre Kesici
Compact NSX
Kesici C60
Kontaktör
LC1D
Havalandırma
Profesyoneller
için
+
Soğutma Kulesi
Bus Kontrolü
Fan
Daha basit
mekanik aksam
(fren, sensör veya
rotasyon dönüştürücü
gerekmez)
ATV21
Değişken
Hız Sürücüsü
Sprey Hortumları
+
Motor
boyutlandırmayı
kolaylaştırır (aşırı hız
ve bekleme modları
bulunmaktadır)
+ Gelişmiş proses
Tamamlama
Suyu
Hava
Girişi
düzenleme
+
Mekanik
bileşenlerin kullanım
ömrünü uzatır
+
Bakım planlamayı
kolaylaştırır
Soğutucu
Girişi
Soğutucu Çıkışı
Pompa
ATV21 hız kontrol
cihazı
Bina HVAC uygulamaları
için özel seri.
Değişken torklu
pompalar ve fan
uygulamaları için tüm
gerekli özellikler:
• 3 fazlı 200/240 V,
380/480 V
• UL Tip 1/IP20 ve IP54,
75 kW’a kadar
• Hız aralığı: 1:50
• Aşırı yük : %110 – 60
sn.
• Dahili EMC A veya B
sınıf filtreler
• İnşaat pazarında
kullanılan ana
haberleşme barası:
LonWorks, Metasys N2,
BACnet ve Apologe FLN.
• Uluslararası standart
ve sertifikasyonlara
uygunluk: CE, UL, CSA,
C-Tick...
• “Düşük Kapasitans”
teknolojisi: anında
çalıştırılabilir ve zararlı
etkisi yoktur, yan etkisiz
harmonik işleme: THDI
< %30.
Uygulama: tüm binalar
Sıcaklığı hava basıncını
koruyarak düzenleyin
Binayı kullanan kişilerin konforunu etkilemeden
ısıtma ve iklimlendirme sistemlerini enerji açısından
daha verimli hale getirmek zor bir işlemdir. HVAC
sistemlerinin genellikle zemine sabitlenmiş olması
durumu daha da zorlaştırır. Sadece gerektiği kadar
enerji kullanan ve değişen insan sayısına uyum
sağlayabilecek bir çözüme ihtiyacım var.
Avantajları
HVAC kontrolüyle enerji tasarrufu
Kullanıcı için
Çözüm
Hava basıncını ve sıcaklığını
düzenlemek için hız kontrol
cihazlarını kullanın
Örneğin soğutma kirişli ısıtma sistemini ele alalım. Bu tip
bir ısıtma sistemi için en yüksek enerji verimliliği sağlayan
çözüm, sıcaklık düzenleme fonksiyonlarının termostat
aracılıyla eklenmesine ek olarak kirişteki ve odadaki basıncın
düzenlenmesidir.
Termostat (T) (yan taraftaki çizimde gösterilmiştir)
havalandırma girişindeki klapeleri (1) ayarlayarak hava girişini
kontrol eder. Fan hızı kontrol edilerek ısıtılan kirişin (2) ve
odanın (3) basıncı sabit tutulur. İki adet ATV21 hız kontrol
cihazı, fanların doğrudan basınç sensörlerinden (P) gelen
bilgilere dayalı olarak kontrol edilmesine olanak sağlayan
orantılı düzenleme fonksiyonu sunar.
Çözüm, değişen kullanım modellerinden bağımsız olarak
düzenlemeyi optimum hale getirir.
Enerji tüketimini, varlık dedektörlerini, otomatik panjur kontrol
cihazlarını ve zamanlayıcıları kullanarak hassas bir şekilde
ayarlamak için bina yönetim sistemi gerekmektedir.
Bu tip bir kurulumda, hız kontrol cihazları ve sensörler BMS’e
haberleşme barası üzerinden bağlanacaktır.
> Bağımsız hız
kontrol cihazları
kullanarak enerji
maliyetlerinizden
%20’ye varan
oranda tasarruf edin
> Bakımı ve filtre
tıkanmasını en alt
seviyeye indirin
> Daha sessiz
çalışma
> Hız kontrol
cihazlarını bina
yönetim sisteminize
entegre ederek
%50’ye varan
oranda daha az
enerji kullanın
> Sıcaklığı sınırlı
bir aralık içinde
düzenleyin
> Sürekli
havalandırma
sağlayın
> Sisteminizi
daha optimum
hale getirmek için
varlık dedektörleri
ve otomasyon
sistemleri ekleyin
71
Ölçün
Enerji tüketimini azaltın
Enerji maliyetlerini azaltın
Devre Kesici
Compact NSX
Profesyoneller
için
Devre
Kesici
C60
+ Tasarım
• Doğrudan
yolvermeyi
ortadan kaldırarak
motor boyutunun
küçültülmesini sağlar
Kontaktör
LC1D
• Tüm fonksiyonların
hız kontrol cihazına
entegre edilmesi,
elektrik mimarisini
basitleştirir
• Ek harmonik
filtrelerine duyulan
ihtiyacı ortadan
kaldırır
• Dahili haberleşme
barası içerir
+ Montaj
P
3
Oda
• Ürünler kompakt
boyutludur
T
• Opsiyonel özellikler
ürün boyutunu
artırmadan eklenebilir
• Basit kullanıcı
arayüzü
+ Bakım
ATV21
Değişken
Hız Sürücüsü
1
P
2
• Yerel veya uzaktan
sorun giderme
• Daha yumuşak
başlatma mekanik
bileşenlerin kullanım
ömrünü uzatır ve
bakım sıklığını
azaltır
Altivar 21 hız kontrol
cihazı özellikle
bina sistemleri için
tasarlanmıştır
• C-less teknolojisi
(düşük DC bara
kapasitörleriyle)
sayesinde düşük
harmonikler
(THDI < %30)
• Dahili EMC
(elektromanyetik
uyumluluk) filtreli
opsiyonel modeller
• Modbus, tüm
modellerde standarttır
• LonWorks, Metasys
N2, Apogee FLN ve
BACnet opsiyonel olarak
bulunmaktadır
Uygulama: küçük ve orta büyüklükte binalar
HVAC sistemi motorlarını
kontrol ederek elektrik
tüketiminizi azaltın
Avantajları
HVAC kontrolüyle enerji tasarrufu
En uygun kontrol cihazlarını monte ederek,
HVAC sistemimin kullandığı enerji miktarını
azaltmak istiyorum.
Çözüm
Sabit yük motorlarını korumak ve
kontrol etmek için TeSys U yol verici
kontrol cihazları ve değişken yüklü
motorları kontrol etmek için ATV hız
kontrol cihazları monte edin
Sabit yükler için tasarlanan TeSys U akıllı yolverici kontrol
cihazları, kontrol, koruma ve ölçüm fonksiyonları sunar.
TeSys U ünitelerini monte ettiğinizde, anormal çalışmaların
belirlenmesi ve uygun önlemlerin alınmasının ortaya çıkardığı
dolaylı tasarrufların yanı sıra kontrol ve koruma cihazlarındaki
tüketimi azaltarak doğrudan tasarruflar sağlarsınız. TeSys
U elektronik aksam, geleneksel elektromekanik çözümlerle
karşılaştırıldığında tüketimi dörtte birine indirecek şekilde
tasarlanmıştır.
TeSys U ünitelerinin motor akımlarını sürekli olarak ölçerken
bir yandan da koruma sağlaması aşağıdaki bilgilerin
haberleşme modülü aracılığıyla aktarılmasına (Modbus,
CanOpen, Profibus, DeviceNet, AsI veya Advantys STB)
ya da çok fonksiyonlu kontrol ünitesi aracılığıyla doğrudan
görüntülenmesine olanak sağlar:
• Çalışma hatalarının belirlenmesi düzeltici önlemlerin hızlı bir
şekilde uygulamaya konulmasını sağlar
• Aşırı ısınmaların belirlenmesi arızaları önler
Değişken yükler için tasarlanan ATV hız kontrol cihazları
tüketimin her zaman motor ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde
ölçeklenmesini sağlar. Hız kontrol cihazları doğrudan
başlatmalı motorlarda önemli doğrudan tasarruflar sağlar.
Kullanıcı için
> Değişken
yüklerin elektrik
tüketimini
azaltın
%20
> Sabit yükler
koruma ve kontrol
sisteminin elektrik
tüketimini
azaltın
%75
> TeSys U’nun
kompakt ünite
boyutu sayesinde
alandan
%20’ye varan
oranda tasarruf
edin
> Muhafaza
içinde soğutma
fanlarına duyulan
ihtiyacı azaltarak
motor yolvermesi
sırasında TeSys U
tarafından üretilen
%75
’e
ısıyı
varan oranda
azaltın
> İki yıldan kısa
sürede yatırım geri
dönüşü
73
Ölçün Enerji tüketimini azaltın
Enerji maliyetlerini azaltın
Profesyoneller
için
+ Tasarım
• Basit, yenilikçi çözüm
• TeSys U: kolay
hazırlık, seçim ve
sipariş için tak ve
çalıştır özellikli modüler
kaide sayesinde daha
az parça numarası
+ Montaj
• Kolay yükseltme
olanakları: montaj
sırasında her bir
motor nominal hıza
ayarlanabilir; TeSys U
üniteleri araç ve kablo
bağlantısı gereksinimi
olmadan kolay bir
şekilde özelleştirilebilir
TeSys U
Kontrol Sistemleri
Bus
ATV21
Değişken
Hız Sürücüsü
• Zamandan tasarruf
edin: TeSys U ile
kontaktör ve devre
kesici arasında kablo
bağlantısı yapmaya
gerek yoktur; RJ45
Modbus konektörleri
aracılığıyla HVAC
sistemine kolay
bir şekilde entegre
edilebilir
+ Bakım
• Tak ve çalıştır özelliği
kontrol ünitesinin
değiştirilmesini
hızlandırır, kolaylaştırır
ve çalışmama süresini
en aza indirir
• Arızaların daha etkin
bir şekilde önlenmesi
için motor ayarlarına
(ısı, aşırı yükler, arıza
kaydı) her zaman
erişim
• TeSys U: yüksek
modülerliğe sahip
tasarım, yedek parça
stokunun onda birine
indirilmesini sağlar
TeSys U, 32A/15 kW’a
kadar kapasite sunar
ve
• 45 mm’lik bir güç
kaidesinden oluşur:
- İki değerli, enversör ve
tek yönlü
- Devre kesici fonksiyonu
- Dahili parazit bastırma
• Üç klipsli üniteden
birini seçin:
- Aşırı yüklere ve kısa
devrelere karşı koruma
için standart CU
- Genişletilebilir CU ile
alarm ve hata ayırma
- Motor yükünün gerçek
zamanlı kontrolü, yerel
veya uzaktan sorun
giderme ve ayarlar için
çok fonksiyonlu CU
• Üç otomasyon kontrol
ünitesinden birini seçin:
- Modbus, CanOpen, AS
Arabirimi
- Advantys STB
üzerinden Profibus DP,
Ethernet, DeviceNet,
Fipio, Interbus S
- Basit paralel bağlantı
• İki opsiyonel 45 mm’lik
güç fonksiyonu:
- Sınırlayıcı-izolatör
- Enversör rölesi
74
Akıllı aydınlatma kontrolü ile enerji tasarrufu nasıl sağlanır?
Aydınlatma Kontrolü ile
enerji tasarrufu
Kuruma bağlı olarak aydınlatma, binalarda
enerji tüketiminin %35’ine karşılık gelebilir.
Aydınlatma kontrolü, enerji maliyetlerinde
tasarruf etmenin en kolay yollarından ve en
yaygın uygulamalardan biridir!
• Aydınlatma kontrolü çözümleri, klasik
tesisatlarla karşılaştırıldığında elektrik
faturasında %50’ye kadar tasarruf
sağlayabilir. Bu sistemler her zaman esnektir
ve kullanıcıların konforu için tasarlanmıştır.
Çözümler, zamanlayıcılar ve doluluk sensörleri
gibi çok küçük ve yerel olabileceği gibi tüm
bina otomasyon sistemlerinin parçası olan
karmaşık özelleştirilmiş ve merkezi çözümler
de olabilir. Ayrıca halka açık alanların
aydınlatılması için de çözümler sağlamaktayız.
75
76
Aydınlatma kontrolü, enerji
maliyetlerinde tasarruf etmenin
en kolay yollarından biridir.
Doğru aydınlatma çözümü ile aydınlatma
maliyetlerinizi geleneksel sistemlere göre
%50 oranında azaltabilirsiniz.
Aydınlatma kontrolü çözümlerimiz esnektir
ve kullanıcı konforu sağlayacak şekilde
tasarlanmıştır. Zamanlayıcılar ve varlık
sensörleri gibi küçük yerel cihazlardan KNX
standartlarına dayalı karmaşık
çözümlere kadar, binanızın gereksinimlerini
karşılayacak ve bütçenize uygun çözümler
bulunmaktadır.
Size en uygun çözümü seçin
> Hassas aydınlatma kontrolü için KNX varlık ve gün ışığı dedektörlerini kullanın (s.78)
> KNX varlık ve gün ışığı dedektörlerini kullanarak aydınlatma kontrolünü otomatik hale getirin (s. 80)
> Gün ışığı ve bina kullanımı yardımıyla basit aydınlatma kontrolü elde edin (s.82)
> Binanızın farklı bölgeleri için aydınlatma senaryolarını kontrol ederek enerji tasarrufu
sağlayın (s. 84)
Aydınlatma kontrolü için
çözüm mimarileri
77
Uygulama: tüm ticari binalar
Hassas aydınlatma kontrolü
için KNX varlık ve gün ışığı
detektörlerini kullanın
Çözüm
Ofis binamın ana alanlarındaki enerji kullanımını
önemli ölçüde azaltmak istiyorum. Ayrıca,
gerektiğinde yeniden kablo bağlantısı yapma
zorunluluğu olmadan sistemi genişletebilme ve
yeniden konfigüre edebilme esnekliğine sahip olmak
istiyorum.
Esnek, genişletilebilir otomatik
aydınlatma kontrolü sağlamak
amacıyla, varlık detektörlerini
anahtarlama aktüatörlerine
bağlamak için, KNX açık bara
teknolojisini kullanın
Bu çözüm, doğal aydınlatmanın belirlenen seviyenin
altında olduğu durumlarda yapay aydınlatmayı
etkinleştirebilmek için varlık ve gün ışığı dedektörlerinin
kullanılmasını içerir. Alan kullanılmadığında veya yeterli
miktarda doğal ışık bulunduğunda, ışıklar otomatik
olarak kapatılır. Parlaklık seviyelerinin (örneğin, 100,
300 veya 500 lüks ya da her zaman kapalı) ve önceden
tanımlı senaryoların ayarlanması için buton veya
uzaktan kumandalar kullanılabilir.
Avantajları
Aydınlatma kontrolüyle enerji tasarrufu
Kullanıcı için
> Tüketimi kullanım
modellerine uygun
hale getirerek (DIN
V18599 ve EN
15232’de belirtilen
referans binalara
dayalı olarak)
%35’e
varan
oranda daha az
enerji kullanın
> Montaj için
gereken işçilik
ve maliyeti
azaltın (aynı
özelliklere sahip
geleneksel sistemle
karşılaştırıldığında)
> Esnek yerel
veya merkezi
anahtarlama ve/veya
göstergeler
Proje
> Paris’te bulunan
bir banka şubesi
(Caisse d’Epargne
Réaumur) 1500
metrekarelik üç katlı
binasını bu sistemle
yenileyerek avantaj
sağladı
79
Ölçün
Enerji tüketimini azaltın
KNX
ARGUS Algılayıcı
Enerji maliyetlerini azaltın
KNX
Yaylı Buton
KNX
ARGUS Algılayıcı
KNX
Yaylı Buton
IR-Uzak Kontrol
Distance 2010
Sistem Bileşenleri
Aydınlatma Kontrolü
Algılayıcı Kontrol
KNX
Güç
Kaynağı
Aydınlatma Kontrolü
Manuel Kontrol
Algılayıcı Kontrol
Manuel Kontrol
KNX
Universalaktüatör
(Erişim Düzenek)
Profesyoneller
için
KNX
KNX
Kontrol Ünitesi
0-10 V
230 Volt
0-10 V
0-10 V
+ Daha fazla
Florasan
12 V
0-10 V
esneklik
Trafo
• Kolayca yeniden
konfigüre edilebilir ve
genişletilebilir
Giriş Sergi ve Konferans Aydınlatma
Balast
Ofis ve Kat Aydınlatması
• İstenen zamanda
ayar yapmak ve
sistemi, masraflı
tadilatlara veya kablo
bağlantılarına gerek
kalmadan genişletmek
mümkündür.
• Tüm cihazlar genel
bara hattına bağlıdır
+ Yeni iş fırsatları
• KNX çözümleri
yetkili elektrikçiler
veya entegratörler
tarafından uygulanır
• Çok çeşitli kullanıcı
dostu ve düşük
maliyetli fonksiyonlar
sunarlar
Aşağıdaki standartlara
uygundur:
• Bölge sayısı: 136; 544
anahtarlama segmenti ile
• Hareket sensörü sayısı:
4 adet, bağımsız olarak
ayarlanabilir
• KNX ISO IEC 14543
• EN50090 standardı
Sistem, ETS yazılımı
kullanılarak basit
bir PC üzerinden
programlanabilir
KNX ARGUS
> Varlık dedektörü
• Algılama açısı: 360°
• Kapsama alanı: maks.
7 m yarıçaplı bir alan
(2,50 m montaj
yüksekliğinde)
• Seviye sayısı: 6
> Işık sensörü
• Dahili ışık sensörü
yaklaşık 10 - 2000
lüks arasında sınırsız
ayarlama olanağı sunar
(ETS).
• KNX üzerinden harici
ışık sensörü
KNX Evrensel ayarlı
kısma modülü
AC 230 V, 50-60 Hz:
akkor lambaların veya
AG halojen lambaların,
seviye ayarlı sargılı
veya elektronik trafo
kullanılarak
anahtarlanması ve/veya
ayarlı kısılması için
Uygulama: tüm binalar
KNX varlık ve gün ışığı
dedektörlerini kullanarak
aydınlatma kontrolünü
otomatik hale getirin
Avantajları
Aydınlatma kontrolüyle enerji tasarrufu
Okulumdaki sınıf aydınlatmalarını otomatik
hale getirerek enerji tasarrufu yapmak istiyorum.
Sistem ayrıca esnek olmalı, kolayca genişletilmeli ve
yükseltilebilmeli.
Çözüm
Oda aydınlatmasını kullanıma ve
doğal ışığa göre otomatik olarak
kontrol edin
Çözüm anahtarlama aktüatörlerine bağlanan varlık
dedektörleri temelinde kurulmuştur ve manuel modda
kullanım için tek butonla kontrol sunar. Genişletmeleri
ve yükseltmeleri kolaylaştırmak için tüm sistem KNX
açık bara üzerinden bağlanır.
Varlık dedektörleri sayesinde, doğal ışık belirlenen
seviyenin altındayken odaya bir kişi girdiğinde ışıklar
otomatik olarak açılır. Odada hareket algılanmadığında
ve belirlenen zaman gecikmesi aşıldığında ışıklar
otomatik olarak kapatılır.
Manuel modda, ışıklar kalıcı olarak açılabilir veya
kapatılabilir. Sistemin manuel modda açılması otomatik
varlık ve doğal ışık algılama modunu yeniden başlatır.
Kullanıcı için
> Aydınlatmayı
odanın kullanım
durumuna uygun
hale getirerek
%20’ye varan
oranda daha az
enerji kullanın
(DIN V18599 veya
EN 15232 referans
binalarına dayalı
olarak)
> Benzer özelliklere
sahip gelenek
sistemlere
göre montaj
maliyetlerini ve
süresini azaltın
> Kullanım
konforunu artırın
81
Ölçün
Enerji tüketimini azaltın Enerji maliyetlerini azaltın
KNX
Yaylı Buton
1-gang plus
KNX
Algılayıcı Dedektörü
ARGUS 180/2.20 m
Sıvaaltı montaj
Profesyoneller
için
+ Kolay yükseltme
Sistem Bileşenleri
Aydınlatma Kontrolü
Manuel Kontrol
ve genişletme için
esneklik sağlar
• Tüm fonksiyonlar
yüksek maliyetli
bina çalışmaları
gerekmeden her
zaman ayarlanabilir ve
genişletilebilir
KNX
Güç Kaynağı
Algılayıcı Kontrolü
KNX
KNX
Buton Aktüatörü REG-K/2x230/16
Manuel Mod İçin
• Tüm cihazlar genel
bara hattına bağlıdır
+
Yeni iş fırsatları
için bir kaynak
• KNX çözümleri
uzman elektrikçiler
veya entegratörler
tarafından monte
edildiğinde bir çok
kullanıcı dostu ve
düşük maliyetli
fonksiyonlar sunar
+
Daha düşük, daha
öngörülebilir bakım
maliyetleri
• Otomatikleştirilmiş
anahtarlama
aydınlatma kullanımını
azaltır, aydınlatma
armatürlerinin kullanım
ömrünü uzatır
• Akım algılama özellikli
opsiyonel anahtar
aktüatörleri, kullanım
saatinin önceden
bilinmesini sağlayarak
değiştirme işleminin
programlanmasını
kolaylaştırır
KNX ARGUS
180/2,20 m sıvaaltı
montajlı varlık
dedektörü
• Algılama açısı: 180°
• Menzil: sağa/sola 8 m,
öne 12 m
• Montaj yüksekliği: 2,2
m veya aralığın yarısında
1,1 m
• Seviye sayısı: 6
• Bölge sayısı: 46
• Hareket sensörü sayısı:
2, sektöre yönelik,
ayarlanabilir
• Hassaslık: sınırsız
ayarlanabilir (ETS veya
potansiyometre)
• Işık sensörü: yaklaşık
10 - 2000 Lüks aralığında
sonsuz ayarlanabilir (ETS
veya potansiyometre)
• Süre: 1 sn - 8 dak
(potansiyometre) veya
1 sn - 255 saat (ETS)
arasında kademeli olarak
ayarlanabilir
KNX anahtar
aktüatörü
• İki yükü bağımsız
olarak anahtarlayabilir
• Dahili bara birleştirici
ve vidalı terminaller
• EN 50022 DIN raylarına
montaj için
• 230 V anahtar çıkışı
manuel anahtarla
çalıştırılabilir
• Her bir anahtar çıkışı
için zaman gecikmesi
• Nominal gerilim: AC
230 V, 50-60 Hz
• Her bir anahtarlama
kontağı için:
- Nominal akım: 16 A,
cos = 0,6
- Akkor lambalar: 230 V
AC, maks. 3600 W
- Halojen lambalar: 230 V
AC, maks. 2500 W
- Flüoresan lambalar:
230 V AC, maks. 2500
VA
- Kapasitif yük: 230 V
AC, 16 A, maks. 200 μF
• Cihaz genişliği: 2,5
modül = 45 mm
• İçindekiler: bara
bağlantı terminali ve
kablo kapağı
Aydınlatma kontrolüyle enerji tasarrufu
Avantajları
Uygulama: Bina Yönetim Sistemi bulunmayan, gün ışığı aydınlatmasının yeterli olduğu
tüm binalar
Gün ışığı ve bina kullanımı
yardımıyla basit aydınlatma
kontrolü elde edin
Koridorlardaki doğal ışıktan ve büyük pencereli
bölgelerden avantaj sağlayarak binamın
aydınlatılması için kullanılan enerji miktarını azaltmak
istiyorum. Hepsinden önemlisi, ışıkların tüm hafta
sonu boyunca açık kalmasını istemiyorum!
Kullanıcı için
Çözüm
Bir kontrol cihazı, her bir bölgenin kullanım modellerine
göre programlanır. Bir ışık sensörü, doğal ışık seviyeleri
çok düşük olduğunda ışıkların kontrol cihazıyla
açılmasına olanak sağlar. Sistem, kullanıcıların
kısıtlamayı devre dışı bırakmasına, ışıkları kısa bir süre
için gerektiği gibi açmasına olanak sağlayacak kadar
esnektir.
Her bir bölge, genel aydınlatma armatürleri ve buton
tipi açma/kapama anahtarlarıyla donatılmıştır ve bu
bölgelere komutları bir kontrol cihazından alan darbeli
röle tarafından kontrol edilen bir elektrik devresiyle güç
sağlanır. Kontrol cihazı ayrıca doğal ışık seviyelerini
sürekli olarak ölçen bir veya daha fazla alacakaranlık
anahtarından gelen dijital girişleri de içerir.
Konfigürasyona bağlı olarak, kontrol cihazı, günün
saatine göre verilen bölgedeki ışıkları otomatik olarak
açabilir veya gün ışığı yüksek olduğunda ya da
programlanan kullanım süresi sona erdiğinde periyodik
olarak ışık kapama sinyallerini gönderebilir. Esnek
programlama enerji tasarruflarıyla kullanıcı arasında
optimum dengeyi sağlar.
> Elektrik tüketimin
en önemli üç
kaleminden biri
olan aydınlatma
maliyetlerinden
%10 tasarruf
edin
> Kontrolü
kolay, bağımsız
sistem diğer
bina sistemlerini
etkilemez
83
Ölçün
Enerji tüketimini azaltın
Enerji maliyetlerini azaltın
Profesyoneller
için
+ Tasarım
• Çeşitli bina kullanım
durumları için
tamamen konfigüre
edilebilir
+ Montaj
L
N
DPN
CB
DPN
CB
Alacakaranlık
Anahtarı
IC 2000
• Otomasyonun
sağladığı katma
değeri sunun
• Standart kablo
bağlantılarıyla çalışan
darbeli röleler
DPN
CB
Arayüz
Rölesi
RBN
İmpuls
Röle
TLC
+ Bakım
• Bakımı kolay
geleneksel mimari
Zip
Programlayabilir
Röle
On
İmpuls
Röle
TLC
On
Off
Off
Nasıl çalışır
• Koridor ışıkları
çalışanların gelmeye
başladığı saat
07.30’da açılır.
• Çalışanların binayı
rahatça kullanması
için yeterli ışık vardır
ve bu nedenle ışıklar
doğal ışığın artık
yeterli olmadığı
17.41’e kadar kapalı
tutulmaktadır.
• Bu arada Bay
Ahmet, ofise
geldiğinde ışıkları
açar.
Kısa bir süre sonra
saat 08.50’de, doğal
ışığın yeterli olması
nedeniyle ışıklar
otomatik olarak
kapatılır. Bay Ahmet
masasındaki bir işi
tamamlamak için
ışıkları yeniden açar
ve ışıklar 15 dakika
boyunca açık kalır.
• Doğal ışığın
azalmaya başladığı
16.55’ten itibaren,
Bay Ahmet ışıkları
istediği kadar açık
tutabilir.
• Saat 19.00’da ışıklar
tekrar otomatik olarak
kapatılır.
Yerel Basma
Düğme
Zelio Logic akıllı
röle küçük otomatik
sistemlerde kullanılmak
üzere tasarlanmıştır.
• Giriş/çıkış sayısı
aşağıdaki şekilde
ayarlanabilir:
- 12 veya 20 G/Ç, 24 V
veya c 12 V ile birlikte
verilir,
- 10, 12 veya 20 G/Ç,
100 - 240 V veya saat
Programlama diline
sahip c 24 V ile birlikte
verilir
• Performans ve
esnekliği artırmak için,
Zelio Logic modüler akıllı
RBN Arabirimi: alçak
gerilim ve ekstra alçak
gerilim arasında
rölelere haberleşme
modülleri ve maksimum
40 G/Ç elde etmek için
G/Ç uzatma modülleri
takılabilir
• Programlama
aşağıdaki şekillerde
uygulanabilir:
bağımsız olarak, “Zelio
Soft 2” yazılımı kullanan
PC üzerinde Zelio Logic
akıllı röle butonları
kullanarak (ladder dili)
• Devreler arasında
güçlendirilmiş yalıtım
(4KV)
• Minimum 5mA 5V CA/
CC - maksimum 2A 250V
CA
• Standart IEC 255-100,
IEC 529
IC 2000 Alacakaranlık
anahtarı • 2 - 2000 lüks arasında
ayarlanabilir
• Duvara monte IP54 ışık
sensörü hücresiyle
birlikte verilir
Yerel Basma
Düğme
Merkezi kontrol edilen
TLC darbeli röle
Uygulama: tüm ticari binalar
Binanızın farklı bölgelerindeki
aydınlatma senaryolarını
kontrol ederek enerji tasarrufu
sağlayın
Avantajları
Aydınlatma kontrolüyle enerji tasarrufu
Çözüm
Binamın farklı bölgelerindeki farklı aydınlatma
senaryolarını yönetmenin ve enerji tasarrufu
yapmanın kolay bir yolunu arıyorum.
Farklı aydınlatma senaryolarını
otomatik olarak yönetmek için
uzaktan veya manuel kontrol
uygulayın
Bu çözüm, buton kontrollerini anahtarlama ve ayarlı
kısma aktüatörleriyle birleştirmek için KNX şebeke
teknolojisini kullanır. Doluluk ve kullanıma göre
konfigüre edilen farklı aydınlatma senaryoları KNX
buton kontrolleriyle etkinleştirilebilir. Işıkların manuel
olarak her zaman açılması veya ayarlı kısma için
özel KNX aktüatörler kullanılabilir. Uzaktan kumanda
kullanıma pratiklik katar.
Kullanıcı için
> Benzer
büyüklükteki odalar
için geleneksel
tesisatlara göre
%10’a varan
oranda daha az
enerji kullanın
> Kullanıcı
konforunu artırın
ve oda atmosferini
zenginleştirin
> Aydınlatma
gruplarıyla
kontrol, gereksiz
kullanımları
ortadan kaldırır
85
Ölçün
Enerji tüketimini azaltın
KNX
Yaylı Buton
Enerji maliyetlerini azaltın
KNX
Yaylı Buton
IR-Uzak Kontrol
Distance 2010
Sistem Bileşenleri
Aydınlatma Kontrolü
Aydınlatma Kontrolü
Manuel Kontrol
KNX
Güç Kaynağı
KNX
Buton Aktüatör
Aydınlatma Kontrolü
Aydınlatma Kontrolü
Manuel Kontrol
KNX
Aydınlanabilir
Universal Aktüator
KNX
KNX
Aydınlanabilir
Universal Aktüator
Profesyoneller
için
KNX
Kontrol Ünitesi
0-10 V
0-10 V
0-10 V
+ Maksimum
0-10 V
Balast/
Trafo
esneklik,
düzenleme için
gerekli ayarlamaları
geleneksel sistemlere
göre çok daha kolay
hale getirir
Trafo
Trafo
Balast
+
Kullanıcılar
açısından maksimum
kolaylık ve
maliyetlerden tasarruf
sağlaması için uzman
bir elektrikçi veya
planlamacı/entegratör
ile çalışılması gerekir
IR alıcılı 4 gözlü buton
kontrolü
8 çalıştırma butonlu,
çalışma ve durum
ekranlı, etiketleme alanlı
buton kontrolü.
Çalışma ekranı aynı
zamanda yönlendirme
ışığı olarak da
kullanılabilir. Tüm
fonksiyonlar IR uzaktan
kumandayla kontrol
edilebilir. Buton,
Schneider Electric IR
uzaktan kumandayla
birlikte çalışabilecek
şekilde önceden
programlanmıştır. Başka
IR uzaktan kumandalar
(örn. mevcut TV veya
CD oynatıcı uzaktan
kumandaları) da üniteyle
birlikte çalışabilecek
şekilde programlanabilir.
KNX yazılım
fonksiyonları:
anahtarlama, geçiş,
ayarlı kısma (tek/ikili
yüzey), panjur (tek/
ikili yüzey), darbe
ucu tetikleyici 1, 2, 4
veya 8 bit telegramlar
(kısa ve uzun kullanım
arasındaki ayrım), 2 bayt
telegramlarla darbe ucu
(kısa ve uzun kullanım
arasındaki ayrım), 8
bit doğrusal regülatör,
sahne alma, sahne
kaydetme, fonksiyonları
devre dışı bırakma.
KNX anahtar
aktüatörü
Dört yükün bağımsız
anahtarlanması için.
Dahili bara birleştirici ve
iki vidalı terminalle.
EN 50022 DIN raylarına
monte etmek için.
230 V anahtar çıkışı
manuel anahtarla
çalıştırılabilir.
• Nominal gerilim: AC
230 V, 50-60 Hz
• Her bir anahtarlama
kontağı için:
- Nominal akım: 16 A,
cosϕ = 0,6
- Akkor lambalar: 230 V
AC, maks. 3600 W
- Halojen lambalar: 230 V
AC, maks. 2500 W
- Flüoresan lambalar:
230 V AC, maks. 2500
VA
- Kapasitif yük: 230 V
AC, 16 A, maks. 200 μF
• Cihaz genişliği: 4
modül = yaklaşık 72 mm
• İçindekiler: bara
bağlantı terminali ve
kablo kapağı ile
86
Enerji tüketimi optimum hale getirilmiş binalar istiyorum, bana yardımcı olabilir misiniz?
87
HVAC ve aydınlatmanın birleştirilmesi,
birçok binada kullanılan enerjinin %70’inden
fazlasına katkıda bulunmaktadır. Tasarımdan
devreye almaya kadar bina uygulaması,
optimum enerji tasarrufu elde edecek şekilde
gerçekleştirilmelidir.
• Entegre bina yönetimi çözümleri, HVAC,
aydınlatma, erişim kontrolü, güvenlik ve diğer
özel sistemler dahil tüm bina sistemlerinin
izlenmesine ve kontrol edilmesine olanak
veren açık ve ölçeklenebilir sistemlere
dayanmaktadır. Komple bina çözümleri, bir
binanın yaşam döngüsü boyunca önemli
işletme ve bakım avantajları sağlar. Birden
fazla sistem arasında koordineli davranış,
toplam enerji kullanımında %35’e kadar düşüş
sağlayabilir.
Bina Otomasyonuyla enerji
tasarrufu
88
89
Birçok binada enerjinin %70’ten
fazlası HVAC ve aydınlatma sistemi
tarafından tüketilir.
Bina Yönetim Sistemlerimiz, tüketim verilerinin
ölçülmesi ve otomatikleştirilmiş sistemlere
aktarılmasının yanı sıra tüketimi ve tesisat kontrol
özelliklerini entegre hale getirirken, karmaşık veri
analizi ve ayrıntılı tüketim trend raporlama gibi
özellikler sunar.
Bu çözümler, kullanım tipi, mevcut tesisat veya
bütçeden bağımsız olarak tüm binalara uygulanabilir.
Size en uygun çözümü seçin
> Seçilen yükleri BMS ile kolayca programlayın (s. 90)
> Odalardaki aydınlatma ve ısıtma sistemlerini LON’a dayalı bir sistemle kontrol edin (s. 92)
> Oda aydınlatmasını, HVAC ve panjurları otomatik olarak kontrol edin (s. 94)
> Otelin enerji tüketimini oda doluluğuna göre yönetin (s. 96)
> Maksimum tasarruf sağlamak için çeşitli kontrol sistemlerini bir arada kullanın (s. 98)
> Binanızın güç kaynağını izleyin ve HVAC, aydınlatma ve panjurları kontrol edin (s. 100)
> Enerji verimliliğini artırın ve elektrik tesisatınızın kullanılabilirlik seviyesini yükseltin (s. 102)
> HVAC, aydınlatma, güvenlik sistemleri ve enerji tüketimini kontrol edin ve izleyin (s. 104)
Bina yönetimi için
çözüm mimarileri
Bu ana enerji tüketim kaynağını, açık, ölçeklenebilir
cihazlar ve uygulamalara dayalı, güçlü ve entegre
bir Bina Yönetim Sistemi kurarak optimum hale
getirebilirsiniz.
Uygulama: Bina Yönetim Sistemi olan tüm binalar
Seçilen yükleri BMS* ile
kolayca programlayın
* Bina Yönetim Sistemi (Building Management System)
Avantajları
Bina otomasyonuyla enerji tasarrufu
Binam, enerji tüketen belirli aktiviteleri
yoğun olmayan saatlere göre programlayabilecek
kadar esnek. Bu fırsattan en iyi şekilde nasıl
faydalanabilirim?
Kullanıcı için
Çözüm
BMS’nize merkezi yönetilen bir yük
paylaşım sistemi entegre edin
Bu çözüm, yük paylaşımını kontrol eden bir PC veya PLC
temelinde oluşturulmuştur. Kontrol cihazı, elektrik tesisatının
tüm elektrik değişkenlerine dayalı olan yük paylaşım emirlerinin,
zaman bantları, çalışma veya prosesle ilgili bilgiler de göz
önünde tutularak üretilmesi için kullanılır.
Sistem seçilen Compact NSX devre kesicilerle haberleşir.
Yüklere giden güç belirli bir süre için kesilir ve seçilen yüklere
kontrol cihazı tarafından belirlenen daha optimum sürelerde
yeniden yolverilir.
PC veya PLC ile devre kesiciler arasındaki bir IFM Modbus
arabiriminden oluşan bu sistem oldukça basittir. Compact
NSX devre kesiciler, bunları açıp kapatan uzaktan kumandaya
(MTc) bağlı Kesici Durumu Kontrol Modülü (BSCM) giriş/çıkış
modülleriyle donatılmışlardır.
> Altyapı hizmetleri
anlaşmalarındaki
ücretlerle orantılı
tasarruflar
sağlayarak elektrik
faturalarınızı %10
azaltın
> Yatırımınızdan
en iyi şekilde
yararlanın:
geleneksel buton/
aydınlatma/
değiştirici
çözümlerine yakın
bir maliyete sahip
olan FDM121 pano
aşağıdakileri içerir;
• yerel devre kesici
açma/kapama
komutu
• yerel/uzak
değiştirici
91
Ölçün
Enerji tüketimini azaltın Enerji maliyetlerini azaltın
Mevcut BMS
PC veya PLC
Kontroller
Ethernet
Profesyoneller
için
EGX100
Ağ Geçidi
+ Kolay tasarım ve
kullanım
Modbus
• Kolay seçim ve
sipariş için sınırlı parça
sayısı
• Dünya çapında
bulunabilir
IFM
Ön Görüntü Modülü
FDM121
+ Kolay montaj
• Devre kesicinin dahili
haberleşme özellikleri,
devre kesici ve PLC
arasında bir G/Ç kablo
bağlantısı yapılması
gerekliliğini ortadan
kaldırır
Uzaktan Kontrollü
Devre Kesici
NSX (MTc)
BSCM
(Kesici Durumu
Kontrol Modülü)
• Devre kesiciler
ve haberleşme ağı
arasında RJ 45
bağlantıları
• Standart ön panel
çerçevesine monte
edilen FDM121, RJ
45 bağlantısı ile kolay
kurulum olanağı sunar
Devre Dışı Bırakılacak Güçler
Kazan, Chiller, Pompa vb.
+ RCU* yazılımının
kurulu olduğu PC’nizi
kullanarak kolay test
ve konfigürasyon
* www.schneider-electric.
com adresinde ücretsiz
yükleme olanağı
+ FDM121’nin
merkezi ve yerel
yönetim özellikleri
sayesinde verimli
çalışma ve bakım
Compact NSX 100630 
FDM121 pano ekran
ünitesi
Uzaktan kumandalı
devre kesici (MTc)
• Yerel ölçüm ve alarm
değerleri
• Durum göstergeli yerel
devre kesici A/K komutu
• Yerel/uzak devre kesici
komut yönetimi
• Arabirim modülüyle
Modbus ağına bağlıdır
BSCM (Kesici
Durumu Kontrol
Modülü)
G/Ç modülü devre
kesicinin A/K durumunu
A/K komutlarını gönderir
Ethernet/
Modbus EGX100
haberleşme ağ
geçidi
Uygulama: tüm ticari binalar
Odalardaki aydınlatma
ve ısıtma sistemlerini
LON’a dayalı bir sistemle
kontrol edin
Ofis alanımızı yeniden düzenliyoruz.
Isıtma ve aydınlatma fonksiyonlarında hemen
tasarruf yapmaya başlamamızı sağlayacak basit
ve esnek bir sistem arıyoruz.
Avantajları
Bina otomasyonuyla enerji tasarrufu
Kullanıcı için
> Oda otomasyonu
enerji tüketimini
azaltır
Aydınlatma ve ısıtma fonksiyonları
için LON’a dayalı bir oda seviyesi
kontrol sistemi kurun
Çözüm
Çözüm farklı kontrol seviyelerinin optimum bir
kombinasyonunu sunar: aydınlatma için varlık, parlaklık,
zamana bağlılık, ve sıcaklık.
Ayarlar LON varlık dedektörleri, aydınlatma ve ısıtma
aktüatörleri ve çok fonksiyonlu buton kontrolleri aracılığıyla
düzenlenir. Sensörlerin ve aktüatörlerin otomatik
olarak etkileşmesi, konfor ve güvenliğin artırılması için
öngörülemeyen ve yüksek maliyetli çalışan aktivasyonunu ve
deaktivasyonunu ortadan kaldırır.
Yeniden düzenleme veya taşınmadan sonra ofis alanlarında
kullanım amaçlarının belirlenmesi için uygun olan bu çözüm
geleneksel tesisatlara göre çok daha esnektir.
• Aydınlatma kontrolü: Haberleşme sistemi bir varlık ve ışık
seviyesi dedektörü ile çok fonksiyonlu buton kontrolü içerir.
• Isıtma kontrolü: çok fonksiyonlu buton oda sıcaklığını
kontrol eder ve oda kullanılmadığında veya pencere açık
bırakıldığında ısıtma sistemini beklemeye alır.
• AB standardı EN
15232’ye göre, Sınıf
A ofis binalarında
enerji tüketimine en
etkili şekilde
müdahale edilmesini
mümkün kılan oda
seviyesinde kontroller
bulunmalıdır. LON
oda kontrol çözümü,
%35
’e varan
oranda potansiyel
enerji tasarrufları
için, varlık ve
parlaklık kontrollü
aydınlatma sistemi ve
varlık kontrollü ısıtma
sistemini pencere
izleme fonksiyonuyla
birleştirir
> Opsiyonel
otomatik alarmlar
ve acil durum
çağrılarıyla
artırılmış güvenlik
> Kolay yükseltme
veya sisteme kolay
ekleme
93
Ölçün
Enerji tüketimini azaltın Enerji maliyetlerini azaltın
LON
Multi
Sensör
Sistem Bileşenleri
LON
Çok fonksiyonlu
yaylı buton ve
termostat
Aydınlatma kontrol
Sıcaklık Kontrolü
Manuel Kontrol
LON
Güç Kaynağı
LON
Anahtar
Aktüatörü
LON
LON
Isıtıcı
Aktüatör
Vana Sürücüsü
Profesyoneller
için
Cam Kontağı
+ Montaj sırasında
zamandan tasarruf
sağlar: benzer
fonksiyonlara
sahip geleneksel
sistemlerden daha
kolay monte edilir
+ Kuruluşunuz için
yeni fırsatlar:
Uzman teknisyenler
veya entegratörler
tarafından
uygulanması gereken
LON çözümlerinde
kullanıcı dostu ve
düşük maliyetli
çeşitli fonksiyonlar
bulunmaktadır
Oda sıcaklığı kontrol
ünitesi bulunan LON
çok fonksiyonlu
buton
• 4 butonlu kullanışlı
kontrol ünitesi
• Aşağıdakiler için oda
sıcaklığı kontrol ünitesi
ve ekran:
- Anahtarlama, geçiş,
ayarlı kısma, panjur
kontrolü, darbe ucu
tetikleyici, alarm
fonksiyonları, harici
sıcaklık değerlerinin
döngüsel okunması, vb.
- Sürekli PI kontrolü,
anahtarlamalı PI kontrolü
(PWM)
• Çıkış: sürekli
• Kontrol tipi: 2 kademeli
kontrol aralığı: %0 %100 veya açık/kapalı
LON Isıtıcı Kontrolörü
Xenta 100:
• Mahallerin ısıtılma ve
soğutulma amacıyla
termoelektrik valf
sürücülerinin çalıştırılması
için
• Her bir çıkışa dört adete
kadar valf sürücüsü
bağlanabilir
• Çıkışlar duvar termostatı
veya yazılımı ile
etkinleştirilebilirler
• EN 50022 DIN raylarına
montaj için
• Mahal sıcaklığı ve
üfleme sıcaklık bilgileri
için 2 analog giriş
• Varlık ve cam kontağı
için 2 adet dijital giriş
• Vana kontrolü için 2
kayar kontakt çıkışı
• Fan kontrolü için 2A
250VAC çıkış
• Nominal gerilim: AC
24 V, 50-60 Hz
• Güç tüketimi Maksimum
81VA
• Maksimum vana
sürücüsü sayısı: çıkış
başına 4 adet
• Cihaz genişliği: 127 mm
Uygulama: her tip bina
Oda aydınlatmasını, HVAC
ve panjurları otomatik olarak
kontrol edin
Avantajları
Bina otomasyonuyla enerji tasarrufu
Binamın aydınlatma ve iklimlendirme
sistemlerini doluluğa, yönlendirmeye ve doğal ışığa
göre otomatik olarak kontrol etmek istiyorum.
Çarpıcı maliyet tasarrufları sağlamak için
oda seviyesindeki çeşitli kontrolleri bir
arada kullanın
Çözüm
Aydınlatma, HVAC ve panjurları kontrol
etmek için, bir akıllı oda yönetim sistemi
kurun
Çözüm, otomatik olarak etkileşen, öngörülemeyen, yüksek maliyetli
çalışan aktivasyonunu ve deaktivasyonunu önleyen LON dedektörleri,
fan ve panjur aktüatörleri temelinde kurulmuştur.
Bu akıllı sistem, aydınlatma, HVAC ve panjurları odanın dolu olup
olmamasına göre kontrol eder aydınlatma, ısıtma, klima, perdeler ve
panjurlar gibi oda ekipmanlarının gelişmiş bir şekilde kontrol edilmesiyle
maksimum konfor sağlar.
Aydınlatmayı, panjurları, ısıtmayı ve iklimlendirmeyi kontrol etmek
için varlık ve parlaklık dedektörlerini bir arada kullanarak, kullanıcı
konforu ve güvenliği sağlarken elektrik faturalarından çarpıcı tasarruflar
sağlayabilirsiniz.
Enerji kullanımının oda doluluğuna göre otomatik olarak yönetilmesi enerji
tüketiminin azaltılmasını sağlar. Elbette en fazla enerjiyi HVAC sistemi
tüketmektedir ancak aydınlatma en fazla enerji tüketen ikinci sistem
konumundadır. Odanın kullanılmadığı süre konfordan ödün vermeden
enerji tasarrufu sağlamak için büyük bir fırsat sunar.
Işıklar, bölgelerin doluluk durumuna ve doğal ışığa bağlı olarak açılacaktır.
Isıtma ve iklimlendirme sistemleri istenilen sıcaklığa ulaşmak için, uzun
süreli eksiklik durumunda veya bir pencere açık kaldığında bekleme
moduna geçecek şekilde otomatik olarak düzenlenir. Panjurlar oda
sıcaklığına göre çalıştırılır.
Çözüm, akıllı bir sistem oluşturmak için odanın içindeki tüm sensörleri ve
aktüatörleri birleştiren bir LON Bus haberleşme sistemine dayalıdır.
• Sensörler: Varlık dedektörü, termostat, açık/kapalı pencere
• Aktüatörler: aydınlatma kontrolü, iklimlendirme kontrolü
• Tek butonla kullanımdan, kullanıcı dostu dokunmatik ekranlara kadar
basit, kullanımı kolay arabirim
• Otomatik sistemler, kullanıcıyı hiçbir şekilde rahatsız etmeden
ek enerji tasarrufları ve sorunsuz çalışma olanağı sağlar
Kullanıcı için
%50’ye
>
varan
oranda tasarruf
sağlayın
• İklimlendirme
kontrolünü, aydınlatmayı
ve
panjurları esnek
ve otomatik tek bir
sistemde birleştirmek,
enerji tüketimini oda
kullanımına
ve kullanıcı
davranışlarına göre
israfı ortadan kaldırarak
düzenlemenin en iyi
yöntemidir
• AB standardı EN
15232’ye göre, Sınıf A
ofis binalarında, enerji
tüketimine en etkili
şekilde
müdahale edilmesini
mümkün kılan oda
seviyesinde kontroller
bulunmalıdır
• Optimum oda kontrolü
için hepsi bir arada
çözüm
• Enerji tüketimini azaltır
• Merkezi veya
yerel anahtarlar ve
göstergeler ile
esneklik sağlar
• Opsiyonel otomatik
alarmlar ve acil durum
çağrılarıyla daha fazla
güvenlik
• Opsiyonel kullanıcı
dostu uzaktan izleme
ve kontrol
• Kolay yükseltme
veya sistem genişletme
95
Ölçün
Enerji tüketimini azaltın Enerji maliyetlerini azaltın
LON
Çok
Fonksiyonlu
yaylı buton
LON
Multisensör
Uzak Kontrol
Sistem Bileşenleri
Aydınlatma Kontrolü
Sıcaklık Kontrolü
LON
Duvar
Termostat
Panjur Kontrolü
Manuel kontrol
Profesyoneller
için
LON
Güç
Kaynağı
LON
Kontrol Ünitesi
0-10 V
+ Tasarımda (destek
LON
Fan coil
Kontrolü
LON
Panjur
Kontrolü
Isıtıcı
Vana Sürücüsü
alınabilir) ve montajda
(benzer fonksiyonlara
sahip geleneksel
sistemlerden daha
kolay monte edilir)
zaman tasarrufu
sağlar
Fan / Soğutucu
Kepenk
Cam
Kontağı
Panjurlar
+ Bakımı
kolaylaştırır
+ Geleneksel
sistemlerden daha
esnektir; kiracılar
taşındığında veya
iş yerleri yeniden
düzenlendiğinde
kolayca değiştirilebilir
Aydınlatma kontrollü
ve IR alıcılı LON
Multi Sensör
• Algılama açısı: 360°
• Kapsama alanı: maks. 7
m yarıçaplı bir alan (2,50
m montaj yüksekliğinde)
• Seviye sayısı: 6
• Bölge sayısı: 136; 544
anahtarlama segmenti ile
• Hareket sensörü sayısı:
4 adet, bağımsız olarak
ayarlanabilir
• Işık sensörü: dahili ışık
sensörü yaklaşık
10 - 2000 Lüks (ETS)
aralığında sonsuz
ayarlanabilir; harici ışık
sensörü LON üzerinden
sağlanır
Manuel modlu LON
panjur aktüaktörü
4 panjurun veya panjur
butonu sürücülerinin
bağımsız olarak kontrol
edilmesini sağlar.
Panjur kanallarının
çalışması birbirinden
bağımsız konfigüre
edilebilir. Tüm panjur
çıkışları buton
kullanılarak manuel
olarak çalıştırılabilir.
• Dahili bara birleştirici
• DIN raylarına EN 50022
monte etmek için
• Her bir panjur çıkışı
için:
- Nominal gerilim: DC 24
V ±% 10
- Nominal akım: 6 A
- Yük tipleri: 24 V doğru
akım sürücüleri
- Cihaz genişliği: 4
modül = yaklaşık 72 mm
- İçindekiler: bara
bağlantı terminali ve
kablo kapağı ile
LON fan coil Xenta
121-FC kontrolörü
Isıtma, havalandırma ve
iklimlendirme kontrolü
için. Üç hıza kadar Fan
konvektörlerinin veya
üç kademeli motor
sürücülerinin kontrol
edilmesi için.
• Güç kaynağı: 230 V
AC ±% 10, 50/60 Hz / 24
- %20 50/60 Hz
VAC +
• Güç tüketimi: maks.
20 VA
• Çıkışlar: 4 kayan kontak
(fan bobini),
4 dijital kontak (3A/250 V)
• Vana anahtarlama
kapasitesi: 0,5 A,
24V - 0,8A 230 VAC
1 adet 0-10 V çıkış
• Girişler: 3 adet dijital,
1 adet evrensel, 3 adet
analog
Uygulama dört ve beş yıldızlı oteller
Otelin enerji tüketimini oda
doluluğuna göre yönetin
Avantajları
Bina otomasyonuyla enerji tasarrufu
Otelimin doluluk oranı yıl içinde değişiklik gösteriyor
ancak bu değişikliği enerji maliyetlerine yansıtamıyorum.
Maliyetleri dolulukla ilişkili hale getirecek ve otelimin kârlılığını
artıracak bir sistem istiyorum.
Kullanıcı için
Oda yönetim sistemini otelinizin
rezervasyon sistemine entegre edin
Otelinizin rezervasyonlarla ilgili Tesis Yönetim Sistemi (PMS) aynı
zamanda her bir odanın durumu hakkında bilgi sağlayabilir: dolu,
dolu ve kullanılmıyor veya dolu ve kullanılıyor.
PMS ve oda yönetim sistemi birlikte çalıştıklarında, bu bilgiler
oda yönetimini optimum hale getirmek için kullanılabilir ve konuk,
otele kaydını yaptırdığında oda ayarlarının otomatik olarak
özelleştirilmesi için konuğun tercihlerini kaydedebilir.
Çözüm
Schneider Electric hem oda yönetim sistemleri hem de komple
bina için yönetim sistemleri sunmakta ve bu sistemlerin Micros
Fidelio ve Opera gibi üçüncü taraf Tesis Yönetim Sistemleri’ne
entegre edilmesi için gerekli uzmanlığı sağlamaktadır.
Örneğin, sıcaklık, aydınlatma ve elektrik gibi oda seviyesinde
yönetilen fonksiyonları ilgilendiren bilgiler Tesis Yönetim
Sistemi’nden gelen bilgiler doğrultusunda izlenebilir ve kontrol
edilebilir:
• Boş: Oda ekonomi modundadır. Oda ışıkları kapalıdır. Oda
ısıtma ve iklimlendirme sistemleri otomatik olarak düşük ayarda
çalıştırılır. Panjurlar ve havalandırma oda kullanılmıyorken
optimum koşulları koruyacak şekilde ayarlanır.
• Dolu ve kullanılmıyor: Oda ön konfor modundadır. Sıcaklık ve
hava kalitesi otomatik olarak konfor moduna yakın bir konuma
ayarlanır.
• Dolu ve kullanılıyor: Tüm oda ayarları konuklar tarafından
yapılabilir.
> Enerji kullanımını
%20’den fazla
azaltın
%10
>
oranında
tasarruf sağlamak
için basit bir oda
yönetim seçeneği
(konuklar odalarından
ayrıldıklarında ısıtma
ve iklimlendirme
sistemlerini düşük
ayarda çalıştırma);
boş odalar için
gelişmiş yönetim
sayesinde %10 ek
tasarruf sağlayın
> Konuklar
odalarında
olduklarında tam
konfor ve kullanım
kolaylığı için ortamı
tamamen kontrol
edebilirler
97
Ölçün
Enerji tüketimini azaltın Enerji maliyetlerini azaltın
Projeler
Hilton Americas-Houston dünyanın en
yüksek enerji verimliliğine sahip otellerinden
biri haline geldi
arasında ağ geçidi
üzerinden sağlanan
haberleşme,
uygulama ve
entegrasyon kolaylığı
sunar
80
Soğuma Noktası
78
76
74
72
Hilton Copenhagen Airport, HVAC sistemini
konukların giriş ve çıkışına göre otomatik
hale getirdi.
70
Schneider Electric, beş yıldızlı, 382 odalı bu
otel için HVAC sisteminin konukların geliş ve
gidişlerine göre anahtarlanmasına yönelik
pratik bir yöntem bulmaya odaklandı.
Bu çözüm için, ısıtma ve soğutma sistemlerini
konukların giriş ve çıkışlarına göre çalıştıran
LonWorks® tabanlı TAC Vista™ sistemi ve
otel rezervasyon sistemiyle birlikte çalışan
dahili HVAC kontrol sistemi kullanılmaktadır.
64
Profesyoneller
için
+ Sistemler
82
Sıcaklık
Schneider Electric, 24 katlı 1200 odalı ve
84.500 m2’den fazla toplantı alanına sahip bu
tesis için odalarda enerji tasarrufu sağlayan
benzersiz bir kontrol düzenine sahip kapsamlı
Andover Continuum™ bina yönetim sistemi
sağladı.
84
68
66
Isınma Noktası
Boş Odalar
Rezerve
Odalar
Bina Yönetim Yazılımı
PMS Gateway
Açık saha iletişim Hattı
1.Kat odaları
2.Kat odaları
Schneider Electric açık Bina Yönetim Sistemi,
Tüm otel ekipmanlarının tam entegre edilmesini
sağlayan Andover Continuum™ ve TAC Vista™
sistemlerini kullanarak, üçüncü parti sistemleri için tek
bir merkezi kontrol ve haberleşme noktası sunar
Dolu
Odalar
Uygulama: büyük ticari binalar (> 5000 m2)
Maksimum tasarruf
sağlamak için çeşitli kontrol
sistemlerini bir arada
kullanın
Yeni genel merkezimiz çalışanlarının
konfor seviyesi gereksinimlerini karşılarken
aynı zamanda enerjinin mümkün olduğu kadar
verimli kullanılmasını istiyoruz. Hedeflerimizden
biri işletme maliyetlerini azaltmak ve binamızın
çevreciliğinin belgelenmesini sağlamak.
Isıtma, soğutma, iklimlendirme havalandırma,
güç, asansörler, su tesisatı, erişim kontrolü,
aydınlatma ve panjurları etkin bir şekilde
denetlemek için çeşitli teknikleri bir arada
barındıran bir Bina Yönetim Sistemi (BMS)
kurun
Çözüm, bir TAC Continuum™ denetleme sistemi ve farklı uygulamalar için
ağ geçitleri ve komut kontrol cihazlarından oluşan alt sistemler temelinde
kurulmuştur:
Çözüm
• Panjur kontrolü için bir SMI sistemi
• Aydınlatma sistemi için bir DALI sistemi
• İklimlendirme sistemi için Xenta kontrol cihazları
• Bir erişim kontrolü ve videolu gözetleme sistemi
Isıtma saate göre programlanır ve ayar noktaları bina sıcaklığının gece
saatlerinde azaltılmasını ve çalışanlar gelmeden önce artırılmasını
sağlayacak şekilde kontrol edilir. Varlık dedektörlerine yardımcı olarak
kullanılan yeniden başlatma özellikli otomatik aydınlatma kapatma
fonksiyonları, çalışanların normal mesai saatlerinden sonra çalışmaya
devam etmesi durumunda bile enerji tasarrufu sağlar.
Gün ışığı ve varlık dedektörleri her bir ofisteki aydınlatma ve iklimlendirme
uygulamalarının optimum hale getirilmesi için kullanılır. Aydınlatma sistemi,
panjurlar ve soğutma kirişleri, varlık, doğal ışık, işe geliş (ilk kullanıcı), işten
çıkış (son kullanıcı) ve diğer sistem senaryolarıyla yönetilir.
Çözüm, tesis yöneticilerinin binadaki alarmlar, sıcaklıklar, hatalar, açma/
kapama ve daha fazlası da dahil olmak üzere tüm sistemlerin durumunu
görüntülemesine, izlemesine ve çalıştırmasına olanak sağlar.
TAC ContinuumTM sistemi tüm binadaki enerji tüketimini ayrıntılı bir şekilde
görüntüleyerek kullanıcıların enerji tüketimi ve tasarruflar hakkında daha
bilinçli hale getirilmesini sağlayan bir ekran sunar.
Avantajları
Bina otomasyonuyla enerji tasarrufu
Kullanıcı için
> Tüm tesisatı kontrol
ederek ve kullanıcıları
tüketim hakkında
daha bilinçli hale
%30
getirerek
enerji tasarrufu
sağlayın
> Potansiyel enerji
tasarrufu alanlarını
belirleyin
> Çalışma
koşullarını
iyileştirin
> Yüksek
teknolojiye sahip,
çevreye duyarlı
kuruluş imajını
koruyun
99
Ölçün
Enerji tüketimini azaltın Enerji maliyetlerini azaltın
Denetim
İstasyonu
Ağa
yönlendirici
Profesyoneller
için
TCP-IP Ağı Üzerinden BACnet
+ Çalışma
alanlarınızı tekrar
kablo bağlantısı
gerekmeden yeniden
konfigüre edin
+ Standart
aydınlatma (DALI)
ve motor (SMI)
arabirimlerinin
sağladığı rahatlığın
keyfini çıkarın
+ Aydınlatma
ve balast durum
bilgilerini bakım
maliyetlerini
azaltmaya yardım
etmek için kullanın
Güç Kaynağı
LON
Diğer
Teknik
Ağlar
Ofis
Ağı
Yönlendirici
BACnet/LON
CCTV
Ağı
LON Ağı
SMI
Ağ Geçidi
DALI
Ağ Geçidi
Bus
RF Alıcılar
Bus
Görüntüleme
Sensörü
Kontrolör
Xenta 110
Storlar
Aydınlatma
Uzaktan Kumanda
HVAC
Schneider Electric Genel Merkezi’ndeki ekranlardan
bazı örnekler
Schneider
Electric Genel
Merkezi
örneği
Schneider Electric
kısa bir süre önce
Fransa’nın başkenti
Paris yakınlarında
yeni bir genel
merkez inşa etti. Altı
katlı bu bina, 1700
çalışan için 35.000
metrekare ofis alanı
sağlıyor. Kasım
2008’de gerçekleşen
taşınmadan sonra,
bina dört aylık süre
içinde 250.000 €
enerji tasarrufu
sağladı, bu rakam
önceki genel
merkezin enerji
faturalarına göre %35
tasarruf edildiğini
gösteriyor.
Yönlendirici
BACnet/LON
Yönlendirici
BACnet/LON
LON DALI-Ağ Geçidi
dört DALI kontrol
ünitesine bağlanabilir.
64 DALI üniteli gruplara
bölünmüş 256 adete
kadar cihaz bağlanabilir.
LON SMI Kontrol
Cihazı (Ağ Geçidi),
her biri 16 SMI-Slave
(motorlar) üniteye kadar
kontrol sağlayabilen dört
SMI çıkışa sahiptir. 64
adete kadar SMI motor
kontrol edilebilir.
Uygulama: tüm ticari ve endüstriyel binalar
Binanızın güç kaynağını izleyin
ve HVAC, aydınlatma ve
panjurları kontrol edin
Avantajları
Bina otomasyonuyla enerji tasarrufu
Binamdaki yaşayan kişilerin beklediği konfor
seviyesini enerji maliyetlerini belirli sınırlar içinde tutarak
sağlamak istiyorum. Ayrıca, ekipmanlarımın kullanılabilir
olması, sorunsuz çalışması ve bakım maliyetlerinin
minimumda tutulması gerekiyor.
Kullanıcı için
Binanızdaki ekipmanları izlemek, kontrol
etmek ve enerji tüketim verilerine ulaşmak
için bir Bina Yönetim Sistemi kurun
TAC Vista Bina Otomasyon ve Kontrol Sistemi’ne dayalı olan çözüm,
verilerin Xenta 731 çoklu protokol IP kontrol cihazlarıyla alınması sayesinde
en iyi güç izleme fonksiyonlarını ve HVAC, aydınlatma ve panjur kontrol
özelliklerini birleştirir.
Çözüm, TAC Xenta 400 G/Ç modülleri veya ilave PM850 dijital girişler
aracılığıyla su, hava, gaz, elektrik ve su (ALTYAPI GİDERLERİ) dahil olmak
üzere yönetilen enerji hakkında kapsamlı veriler sunar. Elektrik ölçümleri,
PM ölçüm cihazı serisi ve dahili korumalı Masterpact ve Compact NSX
ölçüm cihazlarıyla sağlanır.
Çözüm
TAC Xenta 4XX ve 3XX kontrol cihazları, HVAC, aydınlatma ve panjurların
yanı sıra yükleri ve güç kaynaklarını da çalıştırır.
TAC Vista yazılımı aşağıdakileri de içeren gelişmiş veri yönetimi
sağlar:
• Yüklerin toplanması, birden fazla tesisteki ölçüm cihazlarının toplanması
ve trend oluşturma, fatura doğrulama, maliyet bölüşümü ve alt faturalama
• Karmaşık koşullarda tetikleme, alarm verme, olay kaydı, güç kalitesi
analizi ve uyumluluk izleme
• Koordineli kontrol fonksiyonları ve karmaşık hesaplamalar
Gelişmiş bilgi sunumu
• Web özellikli, yerel veya uzaktan hazır konfigürasyonlu ve özel raporlar
• E-posta veya web aracılığıyla manuel, programlı veya olay tetiklemeli
raporlar
• Ölçülen tüm parametrelerin trend grafiğinin çizilmesi
• Verimlilik, kayıp ve kapasite analizi
Ölçeklenebilir mimari
• Binanın mevcut BT altyapısıyla IP tabanlı haberleşme
• Uzaktan veya yerel kontrol için Internet haberleşme araçları
Farklı kontroller
için Avrupa bina
Otomasyon ve
Kontrol Sistemi
standardı IEC EN15
232’de belirtilen
tasarruf hedeflerine
ulaşılmasına yardım
eder
> Isıtma enerjisinde
yaklaşık
%30
tasarruf
> Elektrik enerjisinde
yaklaşık
tasarruf
%13
101
Ölçün Enerji tüketimini azaltın
Enerji maliyetlerini azaltın
Internet
Explorer
Bina Otomasyon
Denetim Yazılımı
TAC Vista
Güç
Girişi
Intranet
LonTalk Ethernet TCP/IP
Temel Açık Güç Kontrol Panosu
Multiprotocol
IP kontrolör,
gateway ve
web server
TAC Xenta 731
Açık Tip
Devre kesici
Modbus RS485
Elektrik
Sayacı
PM850/
870 ECC
FTT-10, LonTalk
HVAC sistem
kontrolör
TAC Xenta 411/421
Su
Profesyoneller
için
Gaz
+ Gelişmiş TAC
araçları sistem
entegratörleri ve
yükleniciler için daha
fazla verimlilik sunar
Kapalı Tip
Devre Kesici
Compact NSX
Elektrik
Sayacı
PM9C
Elektrik Sayacı
PM9C
+ Tüm Schneider
Electric ölçüm
cihazlarıyla
uyumludur
Atılan son yükler
+ Güçlü
özelleştirme
olanakları,
tüm güç kontrol
fonksiyonlarının
uygulanmasını
kolaylaştırır
Elektrik Sayacı
PM9P
+ Tesiste bulunma
zorunluluğunu
azaltmak için uzaktan
alarm verme,
raporlama ve
çalışma
Enerji
Analizörü
EN40
Yalnızca Ölçülebilen
Yükler, Görüntüleme
Kapsam Dışında
Ölçülebilen ve
Görüntülenen
Yükler
Alt + Dağıtım Kontrol Panoları
FTT-10, LonTalk
HVAC Sistem
G/Ç Modülü
TAC Xenta 411/421
Çoklu Protokol IP kontrolör, gateway
ve web server TAC Xenta 731
Modbus RS485
Çoklu protokol
IP kontrolör,
gateway ve
web server
TAC Xenta 731
+ En üst düzeyde
uygun maliyet elde
etmek için yüksek
ölçeklenebilirliğe
sahip sistem,
donanım ve yazılım
mimarileri
Enerji
Analizörü
ME 1/3/4zr
Kotaktör CT
Enerji
Analizörü
EN40
Aydınlatma
Enerji
Analizörü
ME 1/3/4zr
HVAC
yükleri
Alt dağıtım
alçak
gerilim panosu
Güç Soketleri gibi
Görüntülenemeyen
Yükler
Yanlızca Ölçüm
TAC Xenta 731 çoklu
protokol kontrol
cihazları çok çeşitli
haberleşme özellikleri
sunar
• Açık LonWorks©
Elektrik
Sayacı
PM9C
Aydınlatma
Elektrik
Sayacı
PM9C
HVAC
yükleri
Yanlızca Ölçüm
fieldbus farklı
tedarikçilerin
Ekipmanlarıyla
uyumludur:
- Fan bobini, soğutma
kirişi veya hava işleme
ünitesi soğutma cihazları
- Aydınlatma kontrol
cihazları
- Sensörler ve aktüatörler
• Güç izleme ve kontrolü
için Modbus haberleşme
Güç Soketleri gibi
Görüntülenemeyen
Yükler
Uygulama: kritik öneme sahip tüm büyük endüstriyel binalar (>1000 kVA)
Enerji verimliliğini artırın
ve elektrik tesisatınızın
kullanılabilirlik seviyesini
yükseltin
Avantajları
Bina otomasyonuyla enerji tasarrufu
Elektrik kesintileri için sıfır toleransa sahip
endüstriyel binamda nasıl enerji tasarrufu
yapabilirim?
Çözüm
ION Kurumsal güç izleme yazılımı ve Power
SCADA çalışma ve bakım yönetim yazılımını
bir arada kullanın
Çözüm, binanın güç kaynağı kontrolünü optimum hale getirirken, meydana
gelen olayların ayrıntılı bir analizini de sağlar.
Kullanıcı için
ION Kurumsal yazılımı, enerji verimliliğiyle ilgili fonksiyonları yönetir
• Yönetilen enerji hakkında kapsamlı bilgiler:
> PM ve CM serisi ölçüm cihazları ve dahili korumalı Sepam, Masterpact
ve Compact NSX ölçüm cihazlarıyla elektrik ölçümü
- Elektrik parametreleri: gerilim, akım frekans, güç faktörü
- Güç ve enerji parametreleri: görünen, aktif, reaktif
- Güç kalitesi
> Yüklerin toplanması, karmaşık koşullarda tetikleme, alarm verme, olay
kaydı, tüm ölçülen parametrelerin trend grafiğinin çizilmesi, verimlilik
analizi, kayıplar ve kapasite, fatura doğrulama, maliyet bölüşümü ve alt
faturalama
> Web özellikli, yerel veya uzaktan hazır konfigürasyonlu ve özel raporlar;
manuel, programlı veya olay tetiklemeli raporlar ve e-posta veya web
aracılığıyla dağıtım
• Yük ve güç kaynağı kontrolleri; talep ve güç faktörü düzeltmesi
> Tüm ALTYAPI (su, hava, gaz, elektrik, buhar) ölçümlerinin örneğin bir
PLC -SCADA’dan ek ölçüm cihazlarıyla veya doğrudan Ethernet üzerinden
bir araya toplanması
> Kullanımı analiz
ederek enerji
tüketimini %10
azaltın
PowerLogic SCADA temel olarak kullanılabilirlikle ilgili fonksiyonları
karşılar
• En karmaşık tesislerde bile tüm güç tesisatının gerçek zamanlı izlenmesi
ve kontrolü
• Sorunsuz bakım programlaması için gelişmiş alarm ve vardiya yönetimi
fonksiyonları
• 1 msn hassaslıkta zaman etiketlemesi sayesinde güçlü sorun giderme
• Gelişmiş haberleşme mimarileri: sıcak/soğuk yedeklemeli G/Ç cihazı
konfigürasyonu, kendi kendini onaran ring bağlantılar, birincil ve yedek
sunucu konfigürasyonları
• Tetikleme, uzak devre kesici, koruma rölesi ve diğer güç dağıtım
ekipmanlarının ekran üzeri butonlarını tıklatarak hızlı manuel kontrol
işlemleri
> Daha fazla tasarruf
sağlamak için kısıntı
programları gibi ek
kontroller uygulayın
> Karar verme
açısından önemli
raporlara ve
Otomatikleştirilmiş
çok kaynaklı
kontrollere daha hızlı
erişim sağlayarak
tesislerinizin
kullanılabilirliğini
artırın
> Yüksek
hassasiyette 1
msn etiketleme
özellikleriyle izleme
ve sorun giderme
hassasiyetini artırın
103
Ölçün Enerji tüketimini azaltın
Enerji maliyetlerini azaltın
Internet
Explorer
Güç
Girişi
Genset
PowerLogic® SCADA
Yazılımı
ION Enterprise
Yazılımı
Ethernet TCP/IP
Intranet
Temel Alçak Gerilim Kontrol Paneli
Açık Tip
Devre
Kesimi
Enerji Andizörü Elektrik Kalite Sayacı
ION 7650
Su
Profesyoneller
için
Modbus RS485
Elektirik
Sayacı
PM9C
Gaz
+ PowerLogic ION
Devre Kesici
Compact NSX
Devre Kesici
Compact NSX
serisi ölçüm cihazları
ve PowerLogic PM750
ve PM710 ölçüm
cihazları gibi tüm
Schneider Electric
ürünleriyle uyumlu
Kaynak
Transferi
Butonu
Compact
NSX
Kontaktör
LC
Yük Azaltma
UPS
Galaxy 6000
+ Modbus veya OPC
Alt Dağıtım AG Kontrol Panosua
EGX100
Arayüz
üzerinden üçüncü
taraf cihazlarına
bağlantı
PLC'ye Dayanan
Ölçüm
Konsantratörü
(Twido)
Modbus RS485
EGX100
Arayüz
+ Güçlü özelleştirme
olanakları, tüm
güç kontrol
fonksiyonlarının
uygulanmasını
kolaylaştırır
+ Tesiste bulunma
zorunluluğunu
azaltmak için uzaktan
alarm verme,
raporlama ve
çalışma
Kaynak
Transferi
Butonu
Kontrolör
UBA BA
Modbus RS485
Devre Kesici
Compact NSX
Elektrik Sayacı
PM9C
Enerji
Aracı
ME 1/3/4zr
Enerji
Aracı
EN40
Devre Kesici
Compact NSX
Kontaktör
LC
İzlenen Yükler
- Ana tüketim
noktaları
- Gereken yük
Maksimum
demand
törpüleme
yük alt
ölçümü ve
izleme
ION E V6.0 yazılımı
• + ODBC, OPC, XML,
FTP, e-posta, CSV
ve PQDIF aracılığıyla
BAS, MES ve ERP gibi
üçüncü taraf sistemleri,
uygulamaları ve
servisleriyle birlikte
çalışabilirlik
Atılan
son
yükler
Görüntüleme ve
ölçüm yükleri
Yanlızca
Ölçülebilen yükler
• Tüm altyapı
hizmetlerinin (su, hava,
gaz, elektrik, buhar) dahili
ölçümü
• Sistem çapındaki tüm
ekranlara kurumsal web
portalından erişim
• Uluslararası
standartlara (IEC
Ölçülmeyen
Küçük Yükler
61000-4-30, EN50160)
uyumluluğu da içeren
güç kalitesi analizi
• Windows SQL Server
2005 veritabanı, ODBC
uyumlu, birden fazla
dağınık sunucu ve
istemci desteği
Duyarlı Yükler
gerekliliği
Yüksek Geçerlilik
Düzeyi
Power SCADA
yazılımı
• 2.000 adete kadar
cihazdan oluşan bir
elektrik dağıtım sisteminin
tamamını kontrol edin
• Web arabirim
uygulamaları
• Nesne ve sayfa
şablonları kitaplığı
• Hesaplamalar (MVA,
Güç Faktörü, MWh, vb.)
Uygulama: ticari ve endüstriyel binalar
HVAC, aydınlatma, güvenlik
sistemleri ve enerji tüketimini
kontrol edin ve izleyin
Binamı daha güvenli ve daha rahat hale getirmek, enerjiyi
daha verimli kullanmak ve aynı zamanda sermaye giderlerimi
ve işletme giderlerimi azaltmak istiyorum. İdeal bina yönetimi
çözümüm kullanıcı dostu ve web üzerinden erişilebilir olmalı, farklı
bina sistemlerine tek bir kullanıcı arabiriminden erişim sağlamalı.
Avantajları
Bina otomasyonuyla enerji tasarrufu
Kullanıcı için
Aşağıdaki yollarla
bina ve işletme
performansınızı
%30’a varan
Akıllı bina yönetim sistemi kullanın
Akıllı bina yönetim sistemlerimiz (iBMS) güvenilir ve verimli bina yönetimi
ve önemli enerji tasarrufları sağlar. Açık, standartlara dayalı teknoloji
üzerine kurulan iBMS, bina sistemlerinin tek şebekeye, birden fazla tesise
sahip organizasyonlarda bile tek bir yazılım platformundan yönetilecek
şekilde entegre edilmesini kolaylaştırır.
Yerel veya web tabanlı tek bir kullanıcı arabirimi, ısıtma, iklimlendirme,
havalandırma, aydınlatma, enerji tüketimi, erişim kontrolü, videolu
gözetleme, hırsızlık, yangın ve duman algılama, güç kalitesi ve izleme
dahil tüm sistemlerin görüntülenmesini sağlar.
Çözüm
TAC Vista, Satchwell ve Andover Continuum gibi çeşitli akıllı bina yönetim
sistemleri ve ürünleri sunuyoruz.
iBMS çözümleri, aşağıdaki yollarla önemli enerji verimliliği sağlar:
• Programa dayalı ısıtma, iklimlendirme, soğutma ve aydınlatma kontrolü
• Kullanıma dayalı çevre kontrolleri
• Özelleştirilebilir enerji raporları ve analizler
• Gelişmiş alarm yönetimi
• Gece azaltma ayarı, gece havalandırma temizleme
• Optimum yolverme/durdurma
• Soğutma/ısıtma tesisi optimizasyonu
• Isıtma/soğutma ekipmanlarını kilitleme
• Besleme havası sıcaklığını sıfırlama
• Değişken Hava Hacmi (VAV) basınç ve debi kontrolü
• Dışarı verilen havayı azaltma
• Tasarruf kontrolü
• Elektriksel talep sınırları
• Konutlarda sıcak su kontrolü
oranda artırın:
> Enerji maliyetlerini
ve karbon
emisyonlarını azaltın
> Tüm bina
kontrolleri için tek
yazılım platformu
kullanarak gereksiz
karmaşıklığı ortadan
kaldırın
> Eğitim, servis,
bakım ve yönetim
maliyetlerini azaltın
> Sermaye
yatırımlarını %25’e
varan oranda azaltın
> Sürekli işletme
giderlerini %36’lara
varan oranda azaltın
105
Ölçün
Enerji tüketimini azaltın Enerji maliyetlerini azaltın
TAC Vista 5
TAC Vista 5
• Server
• Web station
Video
İzleme Merkezi
• Workstation
TAC I/NET
Operatör
Merkezi
SMS
Cep
telefonu
PDA
Web
user
Camera
OPC
Ethernet TCP/IP
TAC Xenta 911
Haberleşme Cihazı
• LonTalk Adaptör
Internet
TAC Xenta 700
• Web server
• Kontrolör
• LonTalk Adaptör
TAC Xenta 511
• Web server
• LonTalk Adaptör
Network IP
Kamera
LonWorks IP router
TAC Xenta 401 Serisi
Programlanabilir
kontrolör
TAC Xenta 527
• NetPlus yönlendirici
• Web server
TAC Xenta
G/C Modülleri
TAC Xenta 913
Entegrasyon Ayarı
• BACnet
• Modbus
• Clipsal C-Bus
• LonWorks
• M-Bus
Kontrolör LAN
TAC Xenta 102 AX
Özel Uygulama
Kontrolörü
• VAV
Profesyoneller
için
STR 250
Oda Sensörü
Dijital Vcko
Yönetim Sistemi
TAC
Xenta 913
Entegrasyon
Cihazı
TAC Xenta 100
Özel Uygulama
Kontrolörü
• VAV
• Fan Coil
• Isı Pompası
• Roof top unit
7798
Konum kontrolü
LonWorks
+ Montaj ve sürekli
• TAC Xenta server
• BACnet
• Clipsal C-Bus
• LonWorks
• M-Bus
TAC Xenta 300
Programlanabilir
Kontrolör
işletme giderlerini
azaltın
TAC Xenta 280
Programlanabilir Kontrolör
Kartlı Geçiş
• SCU1284 4 Kart Okuyucu
+ Düzenli çalışma,
Proximity Okuyucu
eğitim, yönetim,
bakım ve servis
Hırsız Alarm Sistemi
• SCU1200/80
Güvenlik Alarmı
Dedektörleri
LonWorks IP yönlendirici
TAC Xenta 913
Entegrasyon
Cihazı
• BACnet
• Clipsal C-Bus
• I/NET
• M-Bus
TAC Vista, Satchwell
ve Andover
Continuum gibi
iBMS sistemlerimiz
sektördeki en açık,
ölçeklenebilir ve BT
dostu bina yönetim
Schneider Electric
Değişken Hızlı Sürücü
sistemlerini, aşağıdaki
açık protokoller
ve arabirimler için
benzersiz
destekle birlikte sunar:
• LON®, BACnet®,
Modbus® OPC, ODBC
• Ethernet, TCP/IP
• Açık Veritabanı
mimarisi için SQL
veritabanları
• ZigBee uyumlu
kablosuz çözüm
• SNMP, LDAP, TGML
grafik/XML
106
Hız kontrolü ile nasıl enerji verimliliği sağlanır?
Hız kontrolü ile enerji
verimliliği
Size en uygun çözümü seçin
> Tesisinizde yer alan fanlarda hız kontrol cihazları kullanarak verimlilik sağlayın (s. 108)
> Çoklu pompa sistemlerinizde hız kontrol cihazları ve yumuşak yolvericiler kullanarak verimlilik
sağlayın (s. 110)
> Hız kontrol cihazı pano odalarında klimaya ihtiyaç duyulmadan panonun kendi soğutma sistemi
ile verimlilik sağlayın (s. 112)
107
Uygulama: endüstriyel tesisler
Tesisinizde yer alan fanlarda
hız kontrol cihazları kullanarak
verimlilik sağlayın
Avantajları
Hız kontrol cihazlarıyla fanlarda enerji verimliliği
İşletmemde yer alan ve imalat prosesinin sürekliliğini sağlayan
fan motorlarımın gereksiz yere yüksek hızlarda çalışmasını
engelleyecek verimli sistem çözümlerine odaklanmak istiyorum.
Kullanıcı için
Motor hızını, proses tipi ve kontrol senaryoları doğrultusunda basınç,
CO2 veya sıcaklık veri değişkenlerine göre optimize etmek için hız kontrol
cihazlarını kullanın
• Baca gazı atış fanlarının, bacadaki CO2 yoğunluğuna göre kontrol
edilmesi.Bu kontrol metodunda bacaya monte edilecek CO2 sensörü ile
bacadaki CO2 yoğunluğu ölçülür ve düşük yoğunluk olması durumunda
fan hızı düşürülür.
• Proseste yer alan ön ısıtma, havalandırma veya soğutma amaçlı
kullanılan fanların, proses değişkeni olan sıcaklığa göre kontrol edilmesi.
Bu kontrol metodunda sıcaklığın istenilen değerlerde tutulması istenen
ortamın veya makinenin sıcaklığı, sıcaklık sensörü ile ölçülerek sıcaklığın
istenen değerlerde tutulmasını sağlar. İstenen sıcaklık değerlerine
yaklaştıkca fan hızı düşürülür.
Çözüm
Proses tipi doğrultusunda, motor hız kontrol cihazı gerekli verileri stabil
değerlerde tutarak hem prosesin en optimum düzeyde yürütülmesini
sağlar hem de gereksiz motor hızlarının önüne geçilerek elektrik
enerjisinde tasarruf yapılmasına olanak sunar.
%30’ye varan
oranda enerji
tasarrufu
> Yüksek performans
> Müşteriye özel
çözümler
> Kompakt boyutlar
> Düşük harmonik &
arttırılmış güvenlik
> Daha az titreşim &
gürültü
> Daha düşük bakım
maliyetleri
109
Ölçün
Enerji tüketimini azaltın
θ
Enerji maliyetlerini azaltın
Değişken
Hız (Devir) Sürücü
ATV61
Profesyoneller
için
+ 2400 kW’a kadar
+ Daha az mekanik
zorlanma
+ Yüksek
güvenilirlik
+ Tüm haberleşme
ağlarına entegrasyon
+ Kolay devreye
alma
+ Daha az bakım
Altivar 61
• Fanlar için
hazır “makro”
konfigürasyonu
• Fanlarda
oluşabilecek
“rezonansa”
(titreşim) karşı atlama
frekansları
• Otomatik gürültü
önleme sistemi (Noise
Reduction)
• Dönen yükü
yakalama özelliği,
“Ride-through” özelliği
Altivar 61
• PID döngüsü ile fan
• LOC/REM modu ile
kontrolü
• Basınç,
karbondioksit,sıcaklık
ve/veya
karbonmonoksit
kontrolü
• Zorlamalı yolverme
fonksiyonu ile yangın
modu
• “Duman tahliye”
fonksiyonu
• Yangın durumunda
tüm hataların ihmal
edilmesi
manuel/haberleşme
arasında seçim
• Tüketilen anlık
enerjinin gösterimi
(kWh)
• Hataların geçmişe
dönük izlenmesi
• Özel enerji tasarruf
modu ile ilave enerji
tasarrufu
• Klasik sürücülere
göre maks. %15 ilave
enerji tasarrufu
• Türkçe grafik paneli
• Bar, psi, °C veya
kişisel birimler
• Geniş ürün ve güç
aralığı
Uygulama: endüstriyel tesisler
Çoklu pompa sistemlerinizde
hız kontrol cihazları ve yumuşak
yolvericiler kullanarak verimlilik
sağlayın
Tesisimizdeki çoklu pompa sistemleri, ihtiyaç olmasa dahi
sürekli tam hızda ve tüm pomapların aktif olarak çalışması
nedeniyle gereksiz enerji harcamasına yol açıyor.Boşa giden enerji
sarfiyatını önleyecek bir yöntem bulmak istiyorum.”
Avantajları
Hız kontrol cihazlarıyla pompalarda enerji verimliliği
Kullanıcı için
%50’ye varan
oranda enerji
tasarrufu
> Yüksek performans
Motor hızını, akışkan hattındaki basınç değerine göre optimize etmek için
hız kontrol cihazları ve yumuşak yol verme cihazları kullanın.
Çoklu pompa sistemlerindeki sabit ve değişken hızlı pompaların, hattaki
basınç değeri doğrultusunda kontrol edilmesi için yumuşak yol verme ve
hız kontrol cihazlarının kullanıldığı çözümdür.
Hat basıncı, basınç sensörü ile ölçülür ve veri çoklu pompa kontrol
kartına aktarılarak pompaların hız kontrol cihazı ve yumuşak yol verme
cihazları vasıtasıyla basınç set değerini tutturması sağlanır.
Çözüm
Uygulanan bu çözüm, en optimum hızdaki ve en optimum sayıdaki
pompaların devreye sokularak gereksiz pompa çalışmalarının ve pompa
hızlarının önüne geçilerek elektrik enerjisinde tasarrufu yapılmasına
olanak sunar.
> Müşteriye özel
çözümler
> Kompakt boyutlar
> Düşük harmonik &
arttırılmış güvenlik
> Daha az titreşim &
gürültü
> Daha düşük bakım
maliyetleri
111
Ölçün
Enerji tüketimini azaltın
Çoklu pompa
kartı
Enerji maliyetlerini azaltın
Altivar 61
Değişken hızlı
pompa
DOL veya
yumuşak
yolverici
Sabit hızlı
pompa
Basınç sensörü
Sabit hızlı
pompa
Sabit hızlı
pompa
Sabit hızlı
pompa
Profesyoneller
için
+ 2400 kW’a kadar
+ Daha az mekanik
zorlanma
+ Yüksek
güvenilirlik
+ Tüm haberleşme
ağlarına entegrasyon
+ Kolay devreye
alma
+ Daha az bakım
Altivar 61
• Türkçe Grafik paneli
• 150 dahili fonksiyon
• Pompalar için hazır “makro” konfigürasyonu
• Uyku / Uyanma modu
• PID regülasyonu
• Basınç (psi,bar), debi (m3/h), sıcaklık (°C) kontrolü
• Hız referansının izlenmesi
• Hız referansının belirli bir aralığın dışına çıkmasında uyarı
• Akış yok algılaması
• Sensör ile akış sınırlaması
• Aşırı / Düşük yük algılaması
• LOC/REM modu ilşe manuel/haberleşme arasında seçim
• İzlenmek istenen parametrenin anlık olarak ekranda görülmesi
• Bar, psi, m3/h veya herhangi bir birimde izleme
• Dahili CANopen & Modbus
• Tüm otomasyon protokollerine entegrasyon
• Dahili EMC ve Harmonik filtre
• “Power Removal” fonksiyonu ile SIL2 uyumluluğu
Altistart 22
• Geniş güç ve besleme gerilim seçeneği
• 3 faz ile kontrol
• TCS ile maksimum kontrol
• Patentli tork kontrol sistemi
• “Koç darbelerinin” ve vana basınç darbelerinin engellenmesi.
• Modbus haberleşme protokolü
• Dahili keypad
• Dahili By-pass kontaktörü
• Filtrelerde oluşabilecek aşınmaların engellenmesi
• Yüksek motor koruması
• Termik koruma (I2t’yi hesaplayarak)
• PTC girişi
• Aşırı akım ve düşük yük koruması
• Kalkış ve duruşların sayı ve sürelerinin izlenmesi
• Rotor kilitlenme koruması
• Faz kaybı koruması
• Faz yönü koruması
Sistemlerinizdeki motorların kalkış sırasında
şebekeden ihtiyaç duyduğu akımı (demoraj
akımı) sınırlayın, mekanik sistemlerinizin
ömrünü artırın. Böylece motorunuzu koruyun ve
sisteminizdeki diğer cihazları sağlıklı çalışmasını
garanti edin. Dahili birçok fonksiyonu sayesinde,
korumaya ve çalışmaya yönelik ihtiyaç
duyduğunuz ekipmanları azaltın.
Altivar 61
Altistart 22
Uygulama: endüstriyel tesisler
Hız kontrol cihazı pano
odalarında klimaya ihtiyaç
duyulmadan, panonun kendi
soğutma sistemi ile verimlilik
sağlayın
Pano odalarımda yayılan atık ısıdan kurtulmak için klima
kullanıyorum.Klima kullanmadan panolarımdaki atık ısının tahliye
edileceği bir çözüm arıyorum.
Standart panolar yerine kendi soğutma sistemini ve kontrolünü içeren
panolar kullanın.
Panolardaki atık ısı, pano içerisinde yer alan cihazların performasını
düşürür.Optimum düzeyde cihaz performansı alabilmek için bu
hacimlerin soğtulması gerekmektedir
Kendi içerisinde su ve hava soğutmalı olmak üzere iki ayrı tipte çözüm
sunan panolar ile atık ısı tahilye edilerek hem pano içi cihazlarının
en optimum düzeyde çalışmasına olanak sunulur hem de ek olarak
kullanılacak olan klima ihtiyacını ortadan kaldırarak elektrik enerjisinde
verimlilik sağlanır.
Avantajları
Farklı tipte soğutmalı hız kontrol panoları ile
enerji verimliliği
Kullanıcı için
%50’ye varan
oranda enerji
tasarrufu
> Hava soğutmalı
panolarda IP23 ve
IP54 koruma sınıfı
> Su soğutmalı
panolarda IP55
koruma sınıfı
> Kompakt dizayn
ve optimum boyutları
ile pano odalarında
hacim kazancı
> Ucuz ve kolay
nakliye
> Yüksek güvenirlik
> Klima yatırımı ve
bakımından tasarruf
Çözüm
> İsteğe göre
genişletilebilir
malzeme ve opsiyon
seçenekleri
113
Ölçün
Enerji tüketimini azaltın
Enerji maliyetlerini azaltın
Tamamen hava sirkülasyonu ile gerçekleştirilen soğutma sistemli panolarda; güç katı,
kontrol katından tamamen ayrı tutularak, performans kaybı önlenir.
Temiz tutulan pano odalarında, klima yardımı ile soğutulmuş ortamdan alınan hava
ayrı tutulmuş güç katından geçirilerek, ısı alışverişi sonucu pano üstünden dışarı atılır.
Oda içindeki tüm panoların bu sıcak hava çıkışları birleştirilerek ortak havalandırma
kanalına bağlanabilir. Böylelikle, kayıplara neden olacak ısının %90’ı elektrik odası
dışında gerçekleştirilmiş olur.
Ayrı olmayan soğutma kanallı panolara kıyasyla %25’ e varan enerji tasarrufu
gerçekleştirin.
Güç katında (IGBT katında) dahili bir su soğutma tesisatına sahip olan sürücüler, ısı
alışverişini hava veya gene su sirkülasyonu ile gerçekleştirmek üzere iki tipte yapabilir
ve bu açıdan hava ve su soğutma seçenekli olarak ayrılmaktadır. Su ile soğutulan güç
katı, IP55 korumalıdır.
Tüm bu çözümler, 690V’a kadar alçak gerilim beslemeli ve 2,4 MW güce kadar ATV61
Plus ve ATV71 Plus olarak çözüm sunabilmektedir.
Orta gerilim
beslemeli
hücreler
+ 10 MW’a kadar
+ Egzost hava
kanalına kolay
bağlantı
Su soğutmalı panolar
Hava soğutmalı panolar
Orta gerilimde, farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek iki farklı seri ATV1000 ve ATV1100
ile endüstri ve altyapı tesislerinde enerji tasarrufunda çözüm sağlanır.
+ Ana hava akışı
için harici soğutma
kabini
+ Soğutma
sistemi ile sürücü
kayıplarının %95’inin
önlenmesi
+ Tamamen izole
güç elektroniği
bölümü «IVC» dahili
bir soğutma devresi
ile
+ Güç elektroniği
bölümüne çevre
havası erişemez
Altivar 1000 - 1100
• 0,4/0,69/2.4/3.3/ 4.16/6.3/6.6/10kV gerilim aralığında komple çözüm sürücüler
• Geniş güç aralığı : 0,3 - 10 MW
• Hava veya Su Soğutmalı Panolar
• Regeneratif Frenleme ve Harmonik Çözümleri
• Trafolu ve Motor içeren komple çözümler
• Düşük-Harmonik çözümler (12/24/36 pulses, AFE, filtreler)
• Endüstriyel haberleşme protokolleri
114
Performansımı nasıl maksimum çıkarabilirim ve özelleştirilmiş çözümlerle
maliyetlerimi nasıl optimum hale getirebilirim?
Enerji yönetimi servis
çözümleri
Bir şirketin enerji performansını geliştirmek
günümüzde çok önemlidir. Enerjinin verimli
kullanımı ve yönetimi, şirketlerin gelir
oluşturmasını ve riski azaltmasını sağlar.
Kapsamlı enerji stratejisi, enerji performansını
geliştirmede çok önemlidir ve Schneider
Electric’in enerji servisleri kullanım ömrü
boyunca yardımcı olabilir.
• Kapsamlı Enerji Verimliliği programları,
bir şirketin enerji maliyeti tasarrufu yapmasını
ve sürdürmesini sağlar. Tesisler, ekipmanlar
ya da proseslerde gerçekleştirilen denetimler,
enerji kullanımını anlamak ve yönetim stratejileri
oluşturmak için ilk adımdır. Uzman mühendislik
ve uygulama, verimlilik sağlar ve özel bakım
ve işletim, optimum performans sağlar.
Enerji Servisleri Çözümleri %30’a kadar
tasarruf sağlar ve bu tasarrufları tesisin
kullanım ömrü boyunca sürdürebilir.
115
117
Bazı aktivitelerde tasaruflar
gizli kalır
EnergyStep servisi bu tasarrufları ortaya çıkarır
Sizin enerjiyi bir sorun olarak gördüğünüz yerde, biz tasarruf
olanağı görürüz. EnergyStep servisi hiçbir şeyi şansa bırakmaz
ve enerji kullanımını iyileştirecek tüm fırsatları araştırır.
EnergyStep servisi, sürdürülebilir Enerji Tasarruf Önlemleri ile
oranına varan
müşterilerin altyapı giderlerinde
tasarruf elde etmesine olanak tanır. Enerji tasarrufu ortağınız
olarak sizler için:
%20-30
Enerji Değerlendirme: Tesis faturalarınızı bölgedeki benzer
tesisler ile karşılaştırarak enerji tasarruf fırsatlarınızı belirleriz.
Ön Rapor: Enerji profilinizi ticari hedeflerinizle denkleştirmek
amacıyla potansiyel enerji tasarruf önlemlerini belirlemek için
S
pe ö n
de¤
yapılan üst düzey bir saha çalışmasıdır.
er Ene
len
si
rji me
r
di
bilir
üle ns
r
dü rma
rfo
Kapsaml
›
analiz
ayrıntılı bir enerji analizi yapılır ve tesis işletimini iyileştirmek ve
enerji hedeflerinizi gerçekleştirmek için bir program ve plan
ön
rap
or
gram
Pro ma
u la
uy g
EnergyStep
Kapsamlı Analiz: Tesisin Yetkili bir Enerji Yöneticisi tarafından
oluştururuz.
Programın Uygulanması: Uygulama sürecinde hedeflerin
gerçekleştirilebilmesini sağlamak için düzenli aralıklar ve ara
hedefler hazırlar, müşteriler ile yakından çalışırız.
Sürekli Performans: Proje ve sonuçları düzenli olarak gözden
geçirir, performans hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlar ve
sürekli enerji verimi ve tasarrufu sağlamak için ince ayarlar
yaparız.
Enerji ve üretim maliyetleri
Verimliliği artırmanın
yollarını arıyorsunuz
Rekabetçi bir sektördesiniz
ve enerji maliyetlerinin artması nedeniyle kârlılık
üzerinde güçlü bir baskı hissediyorsunuz.Q
Enerjinin her bir ürün üzerindeki
etkisi giderek daha önemli hale
geliyor:
@ Enerjiyle ilgili durumunuzu daha iyi anlamanın
yollarını arıyorsunuz.
@ Bu kısıtlamayı bir gelişim fırsatına
dönüştürmek istiyorsunuz.
2006 yılında 100 ana ürünün
endüstriyel maliyetine örnek
Enerji
Pazar satış fiyatı
Hammadde
AR-GE
Maliyet
% 100
işçilik
%15
%19
%35
%37
% 40
%15
%13
%10
% 20
%35
%31
%27
2006
2008
2010
%23
% 80
% 60
%40
%0
119
EnergyStep servisi:
Enerji verimliliği için
yapılandırılmış bir program
Altyapı giderlerini (Su, Hava, Gaz, Elektrik, Buhar) hedef alan
yaklaşımımız, size sürdürülebilir tasarruflar sağlayacak ve satılan
mülk maliyetinizi azaltacaktır.
Potansiyel tasarruf alanlarını
belirleyin
> Enerji tüketiminizin görünürlüğünün artırılması
> Elektrikli ekipmanlarınızın ve tesisatlarınızın
karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi
Tahmini yatırım geri dönüşü raporuyla hızlı
enerji tasarrufu çözümleri
>
Kârlılık kanıtıyla tüketimi azaltmak
için yatırım yapın
> Enerji verimliliği yönetim planınıza öncelik
verme
Optimum tarife yönetimi ve elektrik faturasında
azalma
CO2 emisyonlarını azaltma
Tasarruf sağlamaya olan bağlılığı sürdürme
>
Analitik altyapı giderlerinin
ayrıntıları
4.500.000
300.000
kWh
e
2.500.000
0
0
Ocak
Mayıs
Ekim
A
B
B
C
D
E
E
F
G
30
35
40
45
50
55
60
Yüksek Emisyon
> Altyapı giderlerinin izlenmesi
> Temel Performans Göstergelerinin (KPI)
B
>
EnergyStep servisi: Enerji verimliliğine giriş noktanız
Enerji denetimi
ve ölçüm
Aktif Enerji Verimliliği
Otomasyon
ve ayarlamalar ile
optimizasyon
Düşük tüketimli cihazlar,
yalıtım materyalleri,
güç faktörü düzeltme
HVAC kontrolü,
aydınlatma kontrolü,
değişken hız sürücüleri
Hedef
Yıllık
durum
Verimsiz
Temel ve basit
iyileştirmeler
% d’économie
Potansiyel
%
enerji tasarrufu
d’énergie
potentielle
Verimli
belirlenmesi
Gerçek zamanlı izleme ve sürekli gelişim
Pasif Enerji Verimliliği
Ocak
CO2 emisyon ( tons)
Düşük Emisyon
>
>
İzlenebilir ve sürdürülebilir
tasarruflar
200.000
İzleme, bakım ve
geliştirme
Sayaç ve ölçüm
cihazları kurulumu,
enerji verimliliği analiz
programları
EnergyStep servisi:
Yapılandırılmış bir metodoloji
>
Çözüm 3
Çözüm 2
Yatırımdan hızlı geri dönüş
@ Hız Kontrol Cihazları
@ Güç Faktörü Düzeltmesi
@ vb.
Çözüm 1
Temel
niteliklerin
belirlenmesi
Yerinde
değerlendirme
>
Performans göstergeleri
/ Üretimde kullanılan
enerjinin izlenmesi
Ölçme
sistemi
>
Özel çözüm 1
Tespit edilen
sorun 1
Tespit edilen
sorun 2
Özel çözüm 2
Tasarruf
trendleri
@ Kullanıma
göre
@ Çalışma
alanına göre
Belirli uygulamalar için
eksiksiz çözümler
@ Temiz oda
@ Endüstriyel soğutma
@…
1 gün
N Yıl
N+1 Yıl
Değerlendirme
Uygulama aşaması
aşaması
Karar aşaması
...sürdürülebilir tasarruflar
sağlıyor
Verimli cihaz
kullanımı
Enerji
tüketimi
70%
Yatırım
evresi
Otomasyon kullanımı ile
optimizasyon
100%
Potansiyel kayıplar
Düzenleme ve kontrol
sistemleri olmadan yılda
%12’ye varan kayıp.
İzleme & Bakım
Sürdürülme evresi
İzleme ve bakım
programı olmadan yılda
%8’e varan kayıp.
Zaman
Temel niteliklerin
belirlenmesi ve yerinde
değerlendirme
Temel niteliklerin belirlenmesi
Ön değerlendirme anketinin kullanılması:
Tesis enerji kimlik kartı
Toplam altyapı tüketimi
Tesisin faaliyet hızı
Enerji tasarrufu hedeflerinin anlaşılması
>
>
>
>
121
Yerinde değerlendirme
> Enerji tüketen başlıca bileşenlerin belirlenmesi
> Altyapı hizmetlerine genel bakış ve temel
özelliklerin kaydedilmesi
Tahmini potansiyel enerji tasarrufunun ve
çözümlerin maliyetinin hesaplanması
Enerji Verimliliği eylem planının ve tahmini
yatırım geri dönüşünün sunulması
>
>
Ana Enerji Eylem Planının
teklif edilmesi
> Program uygulama desteğinin tanımı
> Enerji tasarrufu yapmanızı sağlayacak
çözümlerin tanımı
CO2 ayak izi
Tasarruf Ölçüm ve Doğrulama (M&V) planının
tanımı
Üretimle ilişkili performans göstergelerinin
tanımı
>
>
>
Yatırım
Büyük
Önemli
Sınırlı
Motor revizyonu
Basınçlı hava
Diğer
Ofis ünitesi
aydınlatması
Küçük
Endüstriyel
aydınlatma
Soğutma
Büyük
Temel
Enerji tasarrufu potansiyeli
Enerji Verimliliği yatırımı için karar verme yardımcı
matrisi
Yatırım kapasitenize uyarlanmış çözümler:
@ Potansiyel tasarruf alanlarının belirlenmesi
@ Tasarruf kanıtlarının gösterilmesi
Mühendislik ve danışmanlık hizmetleri
*
Elektrik dağıtım
sistemi denetimi MP4
Açıklama:
Servisler ekibimizdeki bilgi ve tecrübeyi Schneider Electric™
global imkanlarıyla birleştirerek size «Mühendislik ve Danışmanlık
Hizmetleri» sunmaktayız.
İhtiyaçlarınız
@ Yeni bir işletme satın aldınız veya tesisinize ilaveler mi
yapıyorsunuz?
@ Kronikleşmiş arızalarla mı karşılaşıyorsunuz?
@ Risk yönetim programı mı uyguluyorsunuz?
@ Artan bakım masraflarından şikayetçi misiniz ?
@ Bakım operasyonları ve modernizasyonda nelere öncelik
vermeniz gerektiğini biliyor musunuz?
Özellikler ve yararları
@ Elektrik dağıtım sisteminizin kritik prosesleriniz göz önüne
alınarak performans analizi
@ Ekipmanlarınızın stres ve güvenirlik seviyeleri tespiti
@ Denetim sonucunda dört operasyonel planın (MP4) oluşturulması
1. Bakım Planı (Maintenance Plan)
2. Modernizasyon Planı (Modernization Plan)
3. Enerji İzleme Planı (Monitoring Plan)
4. Operasyonel Yönetim Planı (Management Plan)
* Mühendislik hesapları
Açıklama:
Kısa devre hesaplamaları, koruma planı oluşturulması, röle
koordinasyonu ve selektivite çalışmalarını içerir.
Özellikler ve yararları
@ Hatalı açmalara neden olabilecek şebeke anormalliklerinin
tanımlanması (teşhis)
@ Hata durumunda sadece gereken/doğru cihazın
açmasının sağlanması (seçicilik)
@ Hız: hata kaynağını daha kısa sürede tanımlayarak onarım
süresinin kısalması
@ Daha az kayıp: Sadece etkilenen bölümün açması
123
*
Kurulum, test ve
devreye alma
Açıklama:
Montaj konularında yol göstererek ürün ve ekipmanların tesisin
ihtiyaçlarına ve yönetmeliklere en uygun şekilde kurulumunun
yapılmasının denetimi ve devreye alınmasını içerir.
Özellikler ve yararları:
@ Ekipmanın gerektiği gibi kurulduğundan emin olmanın verdiği
rahatlık
@ Devreye alma öncesinde gerekli fonksiyonel kontrol ve testlerin
yapılması
@ Yanlış ayarlardan kaynaklanan hatalı açma sayısının azaltılması
Arıza tespit ve
*onarım
Açıklama:
Orta Gerilim ve Alçak Gerilim şalt ekipmanları, yumuşak yolverici,
hız kontrol ve otomasyon ürünlerinizin üretici firma garantisi altında
arıza tespit ve onarımı hizmetlerini içerir.
Schneider Electric™ Servis departmanımız, Schneider Electric
ekipman ve ürünlerinin onarımında tek yetkin otoritedir.
Özellikler ve yararları:
@ Saha yada atölyede arıza tespit, onarım veya değişim hizmeti
@ Mevcut altyapınıza bütünüyle uyum sağlayacak alternatif çözüm
önerileri
@ Ekipman üreticisi üzerinden garantili orijinal parça temini
@ Kritik parçaların önerilen düzeyde stoklanma
* Garanti hizmetleri
Ürünlerimiz ve ekipmanlarımız satış sözleşmelerinde belirtildiği gibi
garantimiz altındadır. Ayrıca değiştirilen veya tamir edilen parçaların
garantisi de servis departmanımız tarafından verilmektedir.
Ekipman, anahtar teslimi işler, servis hizmetleri ve müşteri servis
talepleri için uzman kadrolarımız telefon ve faks başvurularınızla
harekete geçmekte ve en hızlı şekilde hizmet vermektedir.
Modernizasyon
*veRenovasyon
revizyon
Açıklama:
Orta gerilim ve Alçak gerilim panel ve transformatörlerin modern
ekipmanlarla modernizasyonu için optimum çözümler sunmaktayız.
Özellikler ve yararları:
@ Ani arızalardan kaynaklanan duruş süresinin minimuma inmesi
@ Sistemin minimum duruş süresinde yenilenmesi
@ Ekipman ömrünün uzaması
@ Komple yenilemeye göre daha düşük yatırım
@ En yeni devre kesici ve koruma sistemleri kullanarak tesis
teknolojisinde iyileşme
@ Renovasyon için kesinti süresinin azaltılması ve haberleşme
seçenekleri ile şebeke güvenilirliğinin arttırılması
*
Panel iyileştirme,
adaptasyon ve ilaveler
Açıklama:
Schneider Electric™, koruma modernizasyonunun yanı sıra
mevcut panolarınızın iyileştirilmesi, adaptasyonu ve ilave fider
ihtiyaçlarınızın karşılanmasını sağlar. Elektromekanik ve/veya
elektronik korumaların ve ölçüm cihazlarının en son teknolojiye
sahip mikro işlemci temelli entegre röleler ve haberleşme
opsiyonları ile yenilenir.
Özellikler ve yararları:
@ Koruma ve ölçüm cihazlarının temini, kurulumu ve
devreye alınması
@ Hassas koruma ayarları ve okumaları
@ Gereken alanın optimize edilmesi
@ Hız: alarm, izleme ve teşhis koyma adaptasyonları ile doğru
bilgiye daha hızlı erişme imkanı
125
* Retrofit ve retrofil
Orta gerilim devre kesici retrofiti
Açıklama:
Schneider Electric™, orta gerilim panellere kurulu Schneider veya
diğer marka devre kesicilerin yerine yeni nesil devre kesicilerle
kolaylıkla değiştirilebilir üniteler geliştirmiştir. 36 kV’a kadar
çözümlerimiz mevcuttur.
Koruma sistemi retrofiti / Açıklama:
Eski teknoloji elektromekanik / elektronik koruma rölelerinizi yeni
teknoloji dijital koruma röleleri ile modernize ediyor -bir enerji izleme
ve kontrol sistemine entegre olma opsiyonuyla birlikte- tesisinizin
verimliliğini arttırıyoruz.
Alçak gerilimde retrofit
Açıklama:
Alçak gerilim devre kesici retrofiti çözümlerimiz, alçak gerilim
sisteminizin ve panolarınızın modernizasyonunu kolaylaştırmak
amacıyla mevcut pano bölümüne minimum değişiklikle uyum
sağlamak üzere tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
Özellikler ve yararları:
@ Ani arızalardan kaynaklanan duruş süresinin minimuma inmesi
@ Eski ve kullanılmayan ekipmanın son teknoloji ürünleriyle
değiştirilmesi
@ Bütçe harcamasının düşürülmesi, inşaat ve
kablolama işlerine gerek duyulmaması
@ Minimum duruş süresiyle yenileme
@ Ekipman ömrünün uzaması
@ Komple panel değişiminden daha ekonomik çözümler
@ En yeni devre kesicileri ve koruma teknolojilerini kullanarak
işletim sistemlerinin güncellenmesi
@ Kesinti süresinin azaltılması ve haberleşme seçenekleri ile
şebeke güvenilirliğinin arttırılması
@ Seçici çalışma ve haberleşmeye uygun yeni teknoloji koruma
röleleri ile daha etkin koruma planı, röle koordinasyonu ve ilave
koruma fonksiyonları sağlanması
Otomasyon servisleri ve çözümleri
*
Otomasyon çözümleri
Açıklama:
İhtiyaçlarınız:
@ Mekanik açıdan bakıldığında yıllarca kullanabileceğiniz
ekipmanlarınız olduğu söylenebilir ancak elektrik sisteminin
bakımı gitgide zorlaşmaktadır ve güvenilirliği azalmaktadır.
@ Eskiyen bu ekipmanın bakım maliyetleri ciddi oranda artmaktadır
@ En yeni teknolojiler de dahil olmak üzere daha yeni
otomasyon ürünleri kullanarak ekipmanınızın
performansını arttırmak istiyorsunuz
@ Yeni standartlara uyması
Teklifimiz:
@ Uzmanlığımızdan yararlanmanızı sağlayan ve kablolama ile
mekanik adaptasyon operasyonlarıyla ilgili riskleri ve aksama
süresini önemli ölçüde düşüren retrofit çözümler
@ Uygulama yazılımları veya ürün ayarlarında çok az veya hiçbir
revizyon gerektirmeyen retrofit çözümleri
@ Uygulama yazılım modifikasyonu
@ Su ve endüstriyel uygulamalar için özel çözümler
Özellikler ve yararları:
@ Yüksek maliyetli yeni makinelere yatırım yapmadan
ekipmanınızın ömrünü uzatın
@ Teknik çözümlerimiz ile retrofit için duruş süresini düşürün
Otomasyon ürünlerinizin değiştirilmesi konusunda anahtar teslim bir çözüm arıyorsanız, Schneider
projenizin başarılı olmasına yardımcı olacak kusursuz bir modernizasyon teklifi sunuyor:
@ Geçişinizin tamamen tarafımızdan gerçekleştirilmesi (uygulama yazılımı ve donanımı)
@ Partnerlerimizle veya doğrudan proje yönetimi
@ Duruş süresiyle ilgili olarak tamamen sonuca odaklanma
@ Aynı çözümü birden fazla sahada uygulama
127
Eğitim
Enerji
Verimliliği
Servisler
Otomasyon
Çözümleri
Elektrik
Dağıtım
129
3 - Örnek enerji verimliliği
uygulamaları
Oteller için entegre çözümler
Oteller için entegre
çözümler
Schneider Electric çözümleri, aynı tesis içinde
bile olsa farklı gereksinimlere karşılık verebilir.
Konuklar oda ortamını kontrol ederken tesis
personeli tüm ortam koşullarını ve güvenliği
tek bir düğmeye basarak kontrol edebilir ve
doluluk sensörleri otomatik ayarlar yaparak
enerji tasarrufunda bulunur.
Otel sahipleri, konukların rahatından ödün
vermeden enerji tüketimini yönetme gibi bir
zorlukla karşı karşıyadır. Schneider Electric’in
açık sistem çözümleri, otel sahiplerine otel
içinde istedikleri yerde istedikleri ortamı
oluşturmalarını ve işletim verimliliğini
iyileştirmelerini sağlayarak bu zorluğa yanıt
vermektedir.
Tesiste enerji verimini artırarak ve işletme
masraflarını düzene sokarak bir otelin tüm
ortamını iyileştirebilecek uzmanlık ve deneyime
sahibiz.
Oteller için entegre çözümler
131
Çözümler
“Beni en çok etkileyen,
ürünlerini bizim ihtiyaçlarımıza
göre özelleştirme konusundaki
istekleri ve yetenekleri oldu.
Bu kadar yüksek düzeyde bir
özelleştirme ancak şirket bunu
felsefelerinin bir parçası olarak
gördüğü zaman
mümkündür. Kurumsal
süreçlerin ve ürünlerin daha
en başından bu amaç için
uyarlanmış olduğunu tahmin
ediyorum.”
Vincent Marot - Europe of
Mandarin Oriental Hotel Group
Proje Direktörü
“Yeni Schneider Electric
BMS’nin avantajları içinde ‘otel
yavaşça modernize edilirken
esneklik ve uyarlanabilirlik
sağlanması ve müşterilerimiz
için en uygun ortamı korurken
enerji harcamalarının
azaltılması’ bulunuyor.”
Ema Pogacar - Müdür, Park
Hotel, Lake Bled, Slovenya
Dünya çapındaki
çok sayıda otelde
Schneider Electric
çözümleri kullanılıyor:
Westin Resort, Macau,
Çin; Park Hotel, Lake Bled,
Slovenya; Four Seasons Hotel
Hong Kong, Hong Kong, Çin;
Radisson SAS Bay Point
Hotel, St. Julians, Malta;
Lindermann Island Resort,
Queensland, Avustralya;
Sheraton Cordoba Hotel,
Cordoba, Argentina; Park
Hyatt Seul, Seul, Kore;
Mandarin Oriental Hotel,
Manila, Filipinler; Hesperia
Tower, Barselona, İspanya;
Ritz Carlton, Bachelor Gulch,
Beaver Creek, Colorado; The
Breakers, Palm Beach, Florida;
San Francisco Marriott, San
Francisco, Kaliforniya; Cancún
Palace, Cancún, Meksika;
JW Marriott Bucharest Grand
Hotel, Bükreş, Romanya; City
Stars Centre, Kahire, Mısır;
Spa Hotel Rantasipi Eden,
Nokia, Finlandiya; The David
Intercontinental, Tel Aviv,
İsrail; Hyatt Regency Köln,
Köln, Almanya; Grand Hôtel
Stockholm, Stockholm, İsveç
Bir Bina Yönetim Sisteminde açık
yapılar ile konuk odası yönetimi
Bina Yönetim Sistemi’nin özelliklerini genişleterek
konuk odasından bilgi alıp enerji verimi ve
konukların rahatlığını artırın.
Konuk açısından, konuk odası kontrolü
sayesinde oda içindeki konfor düzeyi artar:
- merkezi bir noktadan, örneğin yatak tarafından
kontrol edebilme,
- seçilen aydınlatma alanına doğrudan erişim,
- odadan çıkarken veya uyumaya hazırlanırken
her ışığı tek tek söndürmekten kurtulmak.
Operatör açısından, konuk odası kontrolünün
geniş avantajları vardır.
- konuk memnuniyeti ve konfor üzerindeki etkisi,
- odadaki enerji tüketiminin azaltılması,
- personelin oda durumunu net bir şekilde
görebilmesini sağlar.
Dolu odalarda, geçici olarak boş veya boş
odalarda enerji yönetimi farklı konfor seviyeleri
sağlar.
Yakıt ve elektrik tüketiminde ciddi bir azalma
sağlar - enerji tüketiminin %15 ve %30’u
arasında.
Tesis Yönetim Sistemi ve Bina
Yönetim Sistemi arasında iletişim
Çözümün özeti
Tesis Yönetim Sistemi (PMS) veya Konuk
Yönetim Sistemi (GMS) otelcilik sektörü için kilit
önem taşıyan bir yazılımdır.
Oteldeki tüm konuk ağırlama sürecini
yönetmenizi sağlar.
PMS/GMS ve Bina Yönetim Sistemi (BMS)
arasındaki iletişim, konuk henüz odayı
kiralamadan odalardaki enerji verimini
artırmanızı sağlayacak gelişmiş çözümler
sunar.
Ayrıca PMS’ye oda sıcaklığı, oda durumu vb.
gibi çeşitli bilgileri sağlayarak personelin
işletimsel verimini artırır.
Oteller için entegre çözümler
133
Referans
Rixos, Grand Ankara
Enerji yönetimi için entegre çözümler
Müflteri ortam› ve ihtiyaçlar
Müflteri profili: Rixos, 20 yıl önce Antalya,
Türkiye’de ilk otellerini kurduklarında “Her şey
Dahil” konseptini geliştirmek adıyla yola çıktı.
Günümüzde Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu’da
yayılmış 15 otelden oluşan bir oteller zincirine
sahipler. 2007 yılında Grand Ankara (5 yıldızlı bir
otel) projesine başlanıldı. Bu otel 18 katlı yüksek
bir bina ve içinde 215 lüks oda ve suit oda, 4
balo odası, 5 salon ve kongre merkezi, 5 toplantı
odası, 2 lokanta, bir spa ve sağlıklı yaşam
merkezi bulunuyor.
Sonuçlar
Müflteriye sa€lad›€› faydalar: Schneider
Electric’in yardımı sayesinde, Rixos Grand Ankara, şu avantajlara sahip oldu:
- Yatırım ve işletme giderlerinin ekonomik
bir değere inmesi sağlandı.
Müşteri hedefi ve kısıtlamalar: Yatırımcı, tesisi
tek bir çözüm sağlayıcıdan alacakları kesintisiz
bir entegre çözüm üzerinde durarak geliştirmek
istedi. Bu entegre sistem ile enerji tasarrufu
gereksinimlerine ulaşmayı hedefliyorlardı.
Ayrıca konuklarının güvenliğine ve emniyetine de
önem verdiler ve son kullanıcılarının otellerinde
konaklarken son derece eşsiz bir deneyim
yaşamalarını istediler.
Tüm tesislerdeki enerji sistemlerinin yönetimi
için merkezi bir nokta gerekiyordu. Bu merkezi
nokta güç sistemleri, bina yönetim sistemleri
(açık yapılı) içermeli ve ayrıca konfor ve güvenlik
açısından konuk odası yönetiminde uzmanlık
sağlamalıydı. Rixos, Grand Ankara ayrıca kritik
güç kaynağının otel gereksinimlerine uygun
olmasını sağlamak durumundaydı.
Bu nedenle çözüm sağlayıcı kritik güç
zamanlama ve verimli enerji yönetimi içeren
stratejiler kullanmalıydı. Rixos, Grand Ankara
hedeflerini gerçekleştirebilmek için Schneider
Electric’i seçti.
- Hem Enerji, hem de Bina Yönetim
Çözümlerini tek bir kurumdan satın alarak
müşavirlik ve adam/gün giderlerinden
tasarruf yapıldı.
- AMC’ler içinde bir uçtan diğerine enerji
verimi hizmetleri sunmakta uzman bir
ortak ile çalışma fırsatı yakalandı.
Oteller için entegre çözümler
Referans
Rixos, Grand Ankara
Enerji yönetimi için entegre çözümler
Çözüm
Çözümün ayr›nt›lar›
Uygulama Yöntem Bilimi (ana aflamalar):
Ana hizmetler
Aflama 1: Tesiste HVAC, Aydınlatma ve
Yangın Algılama için Bina Yönetim Sisteminin
Uygulanması (Lon Tabanlı); İlave Güç Çözümleri
(Orta ve Alçak Gerilim, Güç Kalitesi)
Aşama 2: KNX (Merten) ile HVAC ve aydınlatma
kontrolü için konuk odası enerji tasarrufu
önlemlerinin uygulanması. Konukların rahatlığı
için erişim kartları ile ortam ayarları (perde
kontrolü, Giriş-Uyku-Çıkış senaryoları) hazırlandı.
Aşama 3: HVAC cihazları ile Yangın Algılama
cihazlarının entegrasyonu. Buna Asansör takibi,
soğuk oda enerji yönetimi, yüksek verimli hız
kontrol cihazlarının ve otopark alanlarında hava
kalitesi sensörlerinin kurulumu dahildir.
Aşama 4: CCTV sistemlerinin (Pelco Integra) bu
özelliklerle birlikte uygulanarak merkezi BMS iş
istasyonu ile entegrasyonu.
Aşama 5: Schneider Electric Otomasyon
çözümleri ve Twido PLC’ler ile acil durum
güç temini için kritik güç takip stratejilerinin
uygulanması. Bu özellik otele 24 saat boyunca
güvenilir şekilde enerji sağlanmasına yardımcı
olur.
Aşama 6 ve Aşama 7 ise Schneider Electric
ve Rixos’un sürekli çalışmaları sonucunda
tesis yönetimindeki işletme giderlerini verimli
bir düzeye getirebilecek enerji izleme ve enerji
işlemlerini içerir.
- Bina uygulamalar›
- Güvenlik sistemleri
Ana ürünler ve sistemler
- Programlanabilir kontrol cihazları: Twido
- Devre kesiciler 0,37 kW - 15 kW: TeSys GV2
- Kontrol cihazları TeSys U, 450 kW’a kadar: TeSys LUTM
- Basit makineler için yumuşak yolvericiler 0,37 kW - 75 kW: Altistart 01
- Basit makineler için hız kontrol cihazları 0,18 > 15 kW: Altivar 31
- Pompalar ve fanlar için hız kontrol cihazları 0,75 > 75 kW: Altivar 21
- Modüler muhafazalar ve panolar: Ev tipi panolar
- Kondansatör bankaları: Kondansatör bankaları Enerji
- Dağıtımı panosu, 24 kV’a kadar: GMset
- Motor Kontrol Merkezi, 7,2 kV’a kadar: Motorpact
- Dökme reçine transformatör, 36 kV’a kadar: Trihal
- AG Panolar, 3200A’ya kadar: Prisma Plus
- Akıllı motor koruma sistemi: MotorSys
- AG hibrid filtre: aktif ve pasif filtreleri bir araya getiren bağlantı
- Altyapı ürünleri: ürünler
- Kontrol cihazları: Xenta
- Bina yönetim sistemi: Vista
- Gece anahtarı: Elux16, FC16, Argus
- İletişim soketleri: MERTEN Mekanizmaları
- Sistem bileşenleri: KNX sistemleri
- Uluslararası acil durum aydınlatma
- DDC kontrol cihazları
- Aktüatörler (valfler ve sönümleyiciler)
- Ortam sensörleri
- Yazılım iş istasyonları ve yazılım araçları
- Diğer BACS ürünleri
- Yangın algılama
- CCTV
- Entegre ürünler (HVAC + güvenlik)
- Yangın sistemleri
- Entegre sistemler
- İletişim termostatı: SiteStat Termostatları
Oteller için entegre çözümler
135
Referans
Rixos, Grand Ankara
Enerji yönetimi için entegre çözümler
Orta Gelişimde
Sepam Röle
AG Panelleri
Yangın Algılama
Aydınlatma
Otomasyonu
Misafir Odası
Otomasyözü
Enerji Görüntüleme
ve Yönetimi
Orta Gerilim MV
Alçak Gerilim LV
Alışveriş merkezleri için entegre çözümler
Alışveriş merkezleri (AVM)
için entegre çözümler
Perakende sektörü günümüzde yerel ve
küresel pazarlardaki mağaza ve mağaza
zincirleri arasında yoğun rekabet yaşanan
bir sektördür. Online perakende sitelerin artışı
ile birlikte yeni firmaların sektöre girmeleri
önündeki engeller yok olurken, rekabet
daha da sertleşmektedir. Bu da birçok
perakendeciyi hedeflerini iyileştirme arayışında
işlemlerinin her yönünü gözden geçirmelerine
zorlayacaktır.
Schneider Electric’in görevi, perakende
mağazaların işletme giderlerini azaltmalarına
ve kâr marjlarını artırmalarına yardımcı olmaktır.
Tesis işletim ve bakım maliyetleri, fazla
üzerinde durulmamış bir tasarruf potansiyeline
sahiptir. Schneider Electric çözümleri ile bir
mağazanın sistemleri uzak bir noktadan,
örneğin İnternet üzerinden dünyanın herhangi
bir yerinden izlenebilir, sorunlar tespit edilebilir
veya mağaza sistemleri ayarlanabilir.
Entegrasyon amaçlı açık sistemlere
dayanan çözümlerimiz, perakendecilerin
tasarruf yapmalarını sağlar. Amaç ister
enerji harcamalarını azaltmak, ister gıdaların
bozulmasını önlemek, müşterilerin konforunu
artırmak, malların güvenliğini iyileştirmek veya
mağaza bakım giderlerini azaltmak olsun
Schneider Electric çözümleri perakende
sektörü için idealdir.
Alışveriş merkezleri için entegre çözümler
Çözümler
Hipermarket içinde y›lda
%15-%20
aras› enerji tasarrufu,
yat›r›m geri dönüfl süresi
yaln›zca 3 y›l.
Carrefour (Çin)
Çin’deki ilk enerji tasarrufu
yapan hipermarket.
Tesis müdürü enerji
harcamalar›n›
%20
oran›nda azaltt›!
Brookfield (USA)
Yüksek enerji tasarrufu = Yüksek kâr
BMS için IP tabanlı birleştirilmiş Enerji (OG/ AG),
sistemleri, Entegre Sistemler ve Kontrol, Enerji Ölçümü
Akıllı bina yönetim sistemleri, perakende satış tesisleri
için ciddi enerji tasarrufları sağlar ve son derece uygun
yatırım geri dönüş süreleri görülmektedir. Ayrıca perakende
satış zincirleri için merkezi enerji yönetimi avantajı vardır
ve böylece tesisler uzaktan kontrol edilebilir ve en iyi
uygulamalar belirlenebilir, harcamalar önceden tahmin
edilebilir.
Bu da mağaza zinciri sahiplerine bütçe planlama konusunda
daha iyi kontrol verir ve bilgiyle daha iyi desteklenmiş bir
karar verme süreci sağlar.
Soğutma ve Güç Kalitesi & Dağıtımı için özelleştirilmiş
çözümler
Twido Kontrol Cihazları (Otomasyon), VFD’ler, Güç
Kalitesi Çözümleri ve Gelişmiş Güç Dağıtımı
Tasarruf
102.287
e/yıl
Kapsaml› enerji verimi
denetimi ve çözümü
gerçeklefltirildi.
Garantili yat›r›m geri
dönüfl süresi
2.44 yıl
Carrefour (Fransa, 2006)
Schneider Electric’in BMS’den Güce sağladığı çözümlerdeki
dev bant genişliği sayesinde teklifleri bütçe ve zamana dayalı
olarak özelleştirebiliyoruz. Böylece ölçeklendirilebilir çözümler
sunulabilir ve sürekli enerji denetimleri ile başka değişiklikler
de yapılabilir.
Verim Artışı
W.A.G.E.S. (su, hava, gaz, elektrik, buhar) ile güç izleme
ve ölçümü, ölçüm cihazları ve enerji ölçüm cihazları
(PM7xx/ 8xx), Enerji Denetimleri ve Hizmetleri
Binadaki IT görevlileri, müşteri ihtiyaçlarına odaklanmak
için daha fazla zaman oluştuğundan dolayı daha iyi ticari
sonuçlar sağlayabilecek çok sayıda çekirdek olmayan
ticari işlevin yönetimini üzerine alabilir.
Enerji verimi artırıldığında, merkezi yönetimin daha iyi
teşhislerde bulunabilmesi sayesinde daha iyi bir ekonomi ve
daha hızlı arıza tespiti elde edilebilir ve planlı - plansız bakım
ve onarım harcamalarında azalma sağlanır.
Schneider Electric Çözümleri, Perakende Satış Tesislerine
aşağıdaki konularda yardımcı olur:
– Verimli ortam kontrolü ile enerji tasarrufu sağlar ve bina
içindeki iklimi iyileştirir
– Mağazadaki malların, paranın ve içerideki insanların
güvenliğini ve emniyetini sağlar
– Uzaktan takip ve onarım ile planlanmamış servis çağrılarını
azaltır
– Bakım harcamalarını kontrol altına alır ve servis anlaşmaları
ile toplam işletimsel verimi artırır
– Schneider Electric tarafından sağlanan 24/7 Destek Merkezi
Potansiyel Tasarrufları Ortaya Çıkarma hizmeti ile müşteri
sahalarına uzaktan destek sağlar ve bakım yapar.
137
Alışveriş merkezleri için entegre çözümler
139
Referans
Forum Alışveriş Merkezleri / Multi-Development
1 çözüm sağlayıcı
Müflteri ortam› ve ihtiyaçlar
Müflteri profili: Multi Turkmall, merkezi
Hollanda’da bulunan ve alışveriş merkezi, büro
ve meskenler de dahil olmak üzere karışık
kullanım amaçlı projeleri geliştirme, edinme
ve işletme alanında çalışan Multi Corporation
adlı firmanın bir alt firmasıdır. Projeleri, yenilikçi
yapıları, mimari yetenekleri ve şehirsel alanlarla
bağlı olmaları ile tanınır.
Multi’nin projeleri genellikle tüm bir şehir veya
bölgenin yeniden yapılanmasında itici güç
olmuştur. Multi Turkmall kendini ‘FORUM’
projeleri ile tanıtmıştır. İzmir (2006), Mersin
(2007), Denizli, Trabzon, Aydın (2008) ve
İstanbul’daki (2009) yaşam tarzı merkezlerini
açan Multi Turkmall, şu anda 16 tane daha
Forum Alışveriş ve Yaşam Tarzı Merkezi
projesinin inşaatına devam etmektedir.
Multi Corporation mülk geliştirme, yatırım, varlık
yönetimi ve mülk yönetimi gibi hizmetlerinin
tamamını kendisi gerçekleştirmektedir. Alışveriş
merkezlerinin tasarımı kendi grubu olan T+T
Design’a aittir.
17 Avrupa ülkesinde aktif durumdadırlar.
Müşteri hedefi ve kısıtlamalar:
Multidevelopment tüm mülklerinin sahibidir ve
hepsini kendisi işletmektedir. Bu nedenle yatırım
ve işletme giderlerini yakından takip eder. Kendi
şirket içi tasarım ekibi, mühendislik yapısını mikro
düzeyde belirlemektedir ve bu nedenle kalite ve
hizmet faktörleri mükemmel düzeydedir.
Enerji hizmetlerini de içeren şirket içi bir Tesis
Yönetimine sahip oldukları için, izlenen Enerji ve
BMS bilgilerinin analizi önem taşımaktadır.
Bu, ayrıca destek için tek bir firmadan hizmet
alma ihtiyacını doğurur.
Alışveriş merkezi ayrıca kiracıların takibi için
W.A.G.E.S. (su, hava, gaz, elektrik, buhar)
kullanmayı tercih etti ve BMS çözümleri
yanında hem Orta, hem de Alçak Gerilim takibi
konusunda istekliydi. Multi Development, bu
alışveriş merkezlerinin inşaatının yanı sıra tüm
alışveriş merkezlerinin enerji modellemesini
entegre etmek ve gerçek zamanlı bilgilerin tek
bir web istasyonuna yüklenmesi için ortak bir
veri tabanı istemektedir.
Bu nedenle tüm cihazların IP desteği olmalıdır.
17’den fazla ülkede perakende satış yapmak,
uluslararası tasarım stratejilerine uyum
sağlayabilmek için yapıların açık tabanlı olmasını
gerektirir.
Yukarıdaki bilgilerin ışığında, çözüm sağlayıcı
olarak Schneider Electric seçildi.
Sonuçlar
Müflteriye sa€lad›€› faydalar: Schneider
Electric müşterilerin memnuniyetini
garantiledi, Türkiye’deki 5 FORUM
alışveriş merkezinin enerji yönetim
çözümlerini sağladı ve sıradaki 16
alışveriş merkezi için de destek verdi.
Schneider Electric’ten son derece
memnun kalan müşteri (Multi
Development), 16 alışveriş merkezinin
tamamı için hem daha fazla enerji
optimizasyonu, hem de tek bir Tesis
Yönetimi noktasından benzersiz bir
uzaktan takip için hizmet ve stratejiler
istedi.
Alışveriş merkezleri için entegre çözümler
Referans
Forum Alışveriş Merkezleri / Multi-Development
1 çözüm sağlayıcı
Çözüm
Çözümün ayr›nt›lar›
Uygulama Yöntem Bilimi (ana aflamalar):
Ana hizmetler
İnşaat ve geliştirme açısından FORUM alışveriş
merkezlerinin inşaatında da benzer stratejiler
uygulandı:
- Bina uygulamaları
- Güvenlik sistemleri
Aşama 1: Müşterinin tasarım gereksinimleri ve
mevcut mağazaları temel alınarak Aydınlatma
ve HVAC ihtiyaçları incelendi. Yük paylaşım
planlarının uygulanması için güç tüketimi ve
yükler üzerinde çalışıldı.
- Yangın algılama sistemi bakım anlaşmaları
Aşama 2: Güç ve BMS takibi için ilk kez tek
noktadan entegrasyon uygulandı ve TCP/
IP üzerinden tek bir BMS iş istasyonu kontrol
edildi. Bu, HVAC uygulamaları, Aydınlatma
Kontrolü, Yangın Algılama, Erişim Kontrolü,
CCTV çözümleri, Enerji Ölçümü, Güç Kalitesi
ve Çekirdek Güç çözümleri, analiz ve takibinin
tek bir bilgisayardan yapılabilmesi anlamına
gelmektedir.
Aşama 3: SCADA arabirimi üzerinden Orta ve
Alçak Gerilim güç çözümleri kullanarak Yük
Paylaşımı çözümünün uygulanması. Alışveriş
merkezlerinin dinamik güç ihtiyaçlarına karşılık
verebilmek için Güç Kalitesi çözümlerinin
entegrasyonu
Aşama 4: W.A.G.E.S parametreleri üzerinden
kiracıların takibi, enerji ihtiyaçlarını tahmin etmek
için tesis yönetim yazılımları ile enerji kullanımının
analizi ve FORUM alışveriş merkezlerini gerçek
anlamda ‘sürdürülebilir’ hale getirmek için
cihazların optimizasyonu
Aşama 5: Devam eden Enerji Hizmetleri. Tüm
cihazlarda açık yapılı tasarım bulunmaktadır.
- Bina otomasyon sistemleri
- Bina güvenlik hizmetleri
- Entegre çözümler
- Bakım anlaşmaları
- Sahada teknik müdahale
- Yangın algılama sistemi ilk çalıştırma ve devreye alma
- Genişletilmiş hizmetler
Ana ürünler ve sistemler
- Altyapı ürünleri: ürünler
- Bina otomasyonu ile entegre güvenlik: Vista Security
- Kontrol cihazları: Xenta
- Tesis yönetim yazılımı: Vista FM
- Bina yönetim sistemi: Vista
- DDC kontrol cihazları
- Aktüatörler (valfler ve sönümleyiciler)
- Ortam sensörleri
- Yazılım iş istasyonları ve yazılım araçları
- Diğer BACS ürünleri
- Yangın algılama
- Hırsız alarmı
- Binaya erişim kontrolü
- İzinsiz giriş algılama
- CCTV
- Diğer güvenlik ürünleri
- Entegre ürünler (HVAC + güvenlik)
- Yangın sistemleri
- Entegre sistemler
- Yangın sistemi için yedek parçalar
- Binanın teknik yönetimi için yedek
parçalar
- Yazılım (CAO…)
- İletişim termostatı: SiteStat Termostatları
Alışveriş merkezleri için entegre çözümler
Referans
Forum Alışveriş Merkezleri / Multi-Development
1 çözüm sağlayıcı
141
Veri ve Telekom merkezleri için entegre çözümler
Bir veri merkezinde çalışmama süresinin yüksek
maliyeti nedeniyle altyapı kullanılabilirliği en
büyük gereksinimdir. Yüksek enerji maliyeti,
yüksek enerji kullanımı ve çevresel sorunlara
neden olan artan veri merkezi yoğunluğu
nedeniyle veri merkezlerinde güç ve soğutma
da büyük bir sorun haline gelmektedir.
• Veri merkezleri ve telekom çözümleri,
anahtar teslim proje yönetimi,
konfigürasyon ve kurulum dahil
entegre Kritik Güç ve Soğutma çözümleri
sağlamaktadır. Deneyimli uzmanlar, temel
veri merkezi ölçüm raporlaması için gelişmiş
denetim sistemleriyle iş sürekliliğini sağlamak
amacıyla güvenli ve yedekli güç sağlar. Bu
çözümler, sermaye maliyetleri, enerji dışı
işletme maliyetleri ve enerji maliyetlerinin
azaltılmasını sağlar.
Veri merkezleri için entegre
çözümler
Veri ve Telekom merkezleri için entegre çözümler
143
Çözümler
3 ay
Tüm projeyi YÖNETMEK için Kapsamlı Enerji
Verimliliği desteği
Başlangıç gereksinimi:
yüksek yoğunluklu
bir çözümle
bilgisayar odalarının
konsolidasyonu.
Çözüm: siparişten
devreye almaya kadar
3 aydan kısa bir sürede
ölçeklenebilirlik, yüksek
performans,
yönetilebilirlik ve
mükemmel yeniliklerle
bir komple çözüm
sağlandı. N+1 yedeklemeli
20/40/80 kW yedek UPS
ile tamamlanmış APC
InfraStruXure çözümü,
Güç Dağıtım Ünitesi,
rafa monte ölçümlü güç
dağıtımı soğutmasıyla dört
yüksek yoğunluklu raf ve
InfraStruXure Manager.
Felemenk müşteri için
APC InfraStruXure
Rahatınız için uzmanlar, tüm ilgili önlemleri tanımlamanıza ve
uygulamanıza yardımcı olur. Veri ve Telekomda deneyimleriyle, bu
alandaki en gelişmiş teknoloji ve tüm ürün portföyümüzde uzmandırlar.
Verimlilik ve çevresel sorunlara duyarlı, “Yeşil” şirket imajınızı geliştirmeye
yardımcı olurlar.
Altyapı kullanılabilirliğini SAĞLAMAK için kritik güç
yönetimi
Çalışmama süresinin yüksek maliyeti nedeniyle güvenli güç en önemli
gereksinimdir. Kritik güç hazır tasarımlı çözümler, iş sürekliliğini sağlamak
amacıyla güvenli ve yedekli güç sunar. Çalışma süresinin esasları: tasarım
ve servisler, güvenilir ekipmanları, kurulum ve devreye alma, yaşam
döngüsü izleme ve bakım.
Doğrudan enerji harcamalarını AZALTMAK için
gelişmiş denetim sistemi
Güç izleme sistemleri, temek olarak aydınlatma ve HVAC kontrolünde
enerji faturanızı optimum hale getirerek ve potansiyel enerji tasarruflarını
tespit ederek toplam sahip olma maliyetini geliştirir. BT teknolojisi
gelişimlerini sunan sistem, karar vericiler için güç kalitesi, enerji maliyetleri,
veri merkezi temel ölçümlerinin raporlanması vb. hakkında gerçek zamanlı
durum ve alarm, analiz ve sorun giderme, kurum çapında izleme sağlar.
Entegre
çözüm
Başlangıç gereksinimi:
yönetilen tesislerde
entegre çözümler.
Çözüm: Schneider
Electric, anahtar teslim
proje yönetimi, kurulum ve
konfigürasyon sağladı.
Proje, TAC, Square D/
Schneider, PowerLogic
ve MGE’nin ürünleri ve
ekipmanlarıyla çoklu
çözümleri entegre etti.
Digital Realty Trust için
Global Çözüm
Temel işlere ODAKLANMANIZ için dışarıdan alınan
bina servisleri
Maliyetleri azaltmanın ve bakım işleriyle uğraşma gereksiniminden
kurtulmanın tercih edilen yolu bina servislerinin dışarıdan alınmasıdır.
Güç izleme ve BMS, veri merkezlerimizde yönetilebilir ve barındırılabilir.
Kaynaklarınız temel işlerine odaklanırken uzmanlar, uzun vadeli enerji
performansınızla ilgilenir. Tek bir sistem, tek bir eğitim ve yönetilecek
bir arabirimin olmamasıyla toplam sahip olma maliyetini optimum
hale getirebilirsiniz.
S
GEN
ERA
L D IS
T R IB
U T IO
N
SUB
- D IS
T R IB
U T IO
MA L RD
P R ISE D IC A H B O A
M IT C
W
LV S
N
eB
MS
IT N
etw
Lo n
F IN
Classic electrical distribution
Critical loads : level 1
Critical loads : level 2
Critical loads : level 3
S it
id
e-w
AL
D IS
T R IB
gw
s
ork
T
/ IP
CP
Ro
ute
Bu
AC
MS
IT N
etw
ork
TC
P / IP
Ro
ute
ur
rd
Ca rol
ar t nt
Sm or Co
ark
r P ol
Do
Ca Contr
s
ces m
Ac yste
S
y
u r it m
S e cS y s t e
ork
N
U T IO
HV
-w
it e
B
id e
Co
ntr
ur
il d
Sec
u r it
e
yD
tec
L if
em
nag
Ma em
in g S y s t
ent
CC
ol
L ig
Me
ter
in g
htn
in g
Co
n
TC
n
Mo
it o
tor
tC
r
Ch
il le
r
t
y
erg en
En agem
n
Ma
tro
tro
l
eo
In t
erc
om
Ass
CC
l
V id
on
V id
l
tro
n
Co
rse s
Nu ures
D
s
eo
Ca
ptu
re
TC
Mo
n it
or
et
g
Ta g
in g
Veri ve Telekom merkezleri için entegre çözümler
145
Referans
Switch Communications
SuperNAP: Dünyanın en yüksek yoğunluklu veri
merkezinin yeni yapısı
Müflteri ortam› ve ihtiyaçlar
Müflteri profili: Switch Communications,
geleceğin veri merkezini ABD’de Las Vegas
çölünün ortasında inşa etti. Bu merkezin adı
‘SuperNAP’ Ağ Erişim Noktası. SuperNAP,
bugüne kadar inşa edilen en yüksek yoğunluklu
veri merkezi ve dünya kullanımda olan en büyük
on tesisten biri. Müşterileri arasında devlet
kurumları, sağlık sektörü ve oyun firmaları,
bankalar ve online perakende satışçılar
bulunuyor.
Bazıları yalnızca tek bir kabin gerektirirken,
bazıları 400 taneye kadar ihtiyaç duyabiliyor.
Dünya üzerinde çevrimdışı kalmak istemeyen
herhangi bir ticari pazar SuperNAP’te kendine
bir yer bulabilir. Firma %100 çevrimiçi olma
garantisi veriyor. Şu anda en büyük sorunları,
binaları talebi karşılayacak hızda inşa
edememeleri.
SuperNAP binası, her biri yaklaşık 47.000 feet
kare alana sahip altı veri merkezi bölgesine
ayrılmış. Standart olan feet kare başına 150
watt yerine feet kare başına 1500 watt güç
kaldırabiliyor.
Switch’in ana hedefi birden fazla tesis içeren
kendine ait ortamında dünya çapındaki
şirketlerin paylaşım, iletişim ve kâr elde etmeleri
için gereken bağlantı, telekomünikasyon ve
Seviye 4 tesis hizmetlerini sağlamak. Switch,
kendi S+S yedekli, 5-9 güvenilir, son teknoloji
seviye 4’e uygun tasarlanmış tesislerinde son
derece güvenli kaza önleme işlevli hosting
hizmetleri sunmaktadır. Bu web alanı, tek bir
kabin kadar küçük aralıklarla, özel kafeslerden
ayrı odalara veya Switch güvenli veri merkezinde
100.000 feet kare alana sahip ve şirketin kendine
ait bir veri merkezine kadar farklı boyutlarda
satın alınabilir veya kiralanabilir.
Müşteri hedefi ve kısıtlamalar:
- Sermaye yatırımını en yüksek noktaya getirmek
- İşletme giderlerini minimuma indirmek
- Veri merkezinin %100 kullanılabilir olması
- Hızlı devreye alma
- Standartlaştırılmış tasarım ve süreçler
- Modüler çözüm yaklaşımı
- Yüksek enerji verimi
- Tek noktadan temin
- Proje yönetimi
Sonuçlar
Müflteriye sa€lad›€› faydalar: SuperNAP
%100 çevrimiçi olmayı garantilemektedir;
Symmetra Megawatt yarım yükte %95
üzerinde verime sahip olacaktır;
Switch Communications, standartlaştırma
sayesinde dünyanın herhangi bir yerinde
yalnızca 18 ay içinde bir veri merkezi
kurabilir
Schneider ile kolay iş yapabilme
Kritik güç konusunda uzmanlık
Müşteriler için kalite sistemleri ve
hizmetleri
Maksimum yatırım dönüşü
İşletme giderlerinin minimuma indirilmesi
Veri ve Telekom merkezleri için entegre çözümler
Referans
Switch Communications
SuperNAP: Dünyanın en yüksek yoğunluklu veri
merkezinin yeni yapısı
Çözüm
Çözümün ayr›nt›lar›
Uygulama Yöntem Bilimi (ana aflamalar):
Ana hizmetler
Aşama 1: Proje ekibi müşterinin sıkıntı çektiği
noktaları belirledi ve bir atölye çalışması
düzenledi. Veri merkezinin tasarımını APC ve
Schneider Electric sistemleriyle tamamladılar ve
çözümü müşteriye bir hafta içinde sundular.
- APC megawatt UPS
Aşama 2: APC Symmetra Megawatt, Square D
güç aktarım sistemi ve Schneider Electric elektrik
dağıtım çözümü, müşterinin Güç Kullanım verimi
beklentilerini karşıladı.
- Elektrik dağıtımı
Aşama 3: Bina otomasyon ve güvenlik çözümleri
de Switch’in tesisatına uygundu.
Aşama 4: Diğer Switch projelerinden edinmiş
olduğumuz deneyimler sayesinde kalite, tasarım,
fiyat ve teslimat beklentileri konusunda iyi
bilgilere sahiptik.
Aşama 5: Proje ekibi Switch karar verici
yetkilileri, danışman mühendisleri ve diğer
tedarikçiler ile yakın olarak çalıştı. Switch
yönetimi, beklentileri karşılama ve aşma
yeteneğimize ikna oldu.
- APC raflar
- APC raf güç dağıtım birimleri
- APC InfraStruXure Central
- Pelco güvenlik
- Enerji panoları
- Bina otomasyonu
- Profesyonel Hizmetler
Ana ürünler ve sistemler
- Bina otomasyonu
- Kritik Güç
- Elektrik dağıtımı
- Profesyonel hizmetler
- Güvenlik
- Pano
Veri ve Telekom merkezleri için entegre çözümler
147
Referans
Switch Communications
SuperNAP: Dünyanın en yüksek yoğunluklu veri
merkezinin yeni yapısı
Alarm
Sistemi
Fiziksel Güvenlik
Erişimi & Video
Güvenlik Sistemi
Kontrol
Görüntüleme
Duman
Algılayıcı
Jeneratörler
Su Sızıntısı
Dedektörü
UPS ve
Batarya Görüntü
Güç Ölçüm
Çimento sektörü için entegre çözümler
Çimento üretimi, dünyadaki enerji tüketiminin yaklaşık %1’ine karşılık
gelmektedir.
Bir çimento üreticisi olarak, enerji kullanımınızı minimuma indirmek
için gittikçe artan ekonomik ve çevresel baskılar altındasınız. Üretim
proseslerinizi optimize etmek ve enerji veriminizi artırmak, gerçek
enerji tasarrufu için gidilebilecek iki yoldur.
Pazardaki gelişmeleri takip etmeniz gerekir.
Müşteri beklentilerine karşılık verirken karşınıza çeşitli zorluklar çıkar:
- Yatırımlarınızı optimize ederken yeni üretim birimleri oluşturmak.
- Kaliteyi artırmak ve mevcut tesislerin işletme giderlerini azaltmak.
- Sera etkisine neden olan gaz emisyonlarını ve enerji tüketimini
azaltarak ve insanların ve çevrenin güvenliği için belirli önlemler alarak
sürdürülebilir büyüme hedeflerinizi gerçekleştirmek.
Sistem mimarisi otomasyonu, proses kontrolü ve enerji verimi
konularında uzman olarak, yıllardır çimento sektörü için performans
ve maliyet optimizasyonu çözümleri geliştiriyoruz.
Bu çözümler Üretim departmanının yanı sıra Mühendislik ve
Bakımın ihtiyaçlarını da karşılar ve bu ekiplerin esas etkinliklerine
odaklanmalarını ve kendi belirli hedeflerini gerçekleştirmelerini sağlar.
Çimento sektörü için
entegre çözümler
Çimento sektörü için entegre çözümler
149
Çözümler
“Schneider Electric sistemi,
bu aşamaları kontrol etmek
ve güvenliğini sağlamak
için gereken programlama
ve kurulum sürelerini büyük
miktarda kısaltmamıza ve
sonuç olarak devreye alma
sırasında gecikmeleri minimuma
indirmemize yardımcı oldu.
Tümleşik proses kontrol odaklı
işlev kütüphanesi, son derece
kapsamlıdır ve Lafarge yöntem
bilimi ve teknik özelliklerine
uygundur. Schneider Electric
açık proses kontrol sistemi de
PLC ve HMI programlarının
büyük bir kısmını üretmektedir.
Veya kendi başına çoğu hatayı
ortadan kaldırır ve geliştirme
süresini kısaltır.”
Chang Si Yong Elektrik ve Otomasyon
Mühendisi, Lafarge, ShuiDujiangyan
Yüksek performanslı bir yönetim sistemi
Enerji Yönetim Sistemimiz, bir fabrikanın her yerine veya birden fazla
sahası olan bir kuruluşun tüm tesislerine dağıtılabilen Ethernet ağları
üzerinde çalışan yazılım ve donanım çözümlerini bir araya getirmektedir.
Sistem kalıcı olarak elektrik dağıtım ağının kilit noktalarını, donanım ve
cihazları takip eder. İhtiyacı olanlara her nerede bulunuyorlarsa ilgili
bilgileri sağlar. MES (İmalat Yürütme Sistemleri) ve enerji yönetim sistemini
bir arada kullanarak etkili bir karar verme süreci sağlanabilir. Bir arada
hızlı ve somut bir yatırım geri dönüşü sağlarlar, bu genellikle yalnızca
birkaç aylık bir süredir. Sistem son derece esnektir ve ortamınıza ve
normal iş prosedürlerinize uyarlanabilir. Özellikle aşağıdaki avantajları
sunar:
- Dünyanın en gelişmiş enerji ölçüm cihazları,
- Minimum harcama ile sahanızdaki gelişmelere kolayca uyarlanabilen
modüler cihazlar,
- Veri kaybını önlemek için tümleşik bellek,
- Uluslararası standartlar ve uluslararası sertifikalara uyum,
- Enerji kalitesi uyumluluk raporlarının oluşturulması,
- Düşük kurulum ve TCO giderleri.
Enerji ile ilişkili üretim giderlerinin
%35-40’ı
(elektrik ve yakıt)
Çimento sektöründeki elektrik
tüketiminin %80’i
makineler ve cihazlara aittir
Enerji tasarrufu ve üretime ara verme sürelerini
kısaltma konularında değerli bir ortak
IMCC (Akıllı Motor Kontrol Merkezi) çözümlerimiz en iyi ağ yapıları, motor
koruma sistemleri ve değişken devirli hız kontrol cihazlarını kullanmaktadır.
IMCC motor kontrolüne zekayı getirir:
- Daha az potansiyel arıza kaynağı olan ağlara dayalı bir sistem
erişilebilirliği,
- Uzaktan erişim ve gelişmiş sorun tespiti ile üretime daha az ara verilmesi,
- Etkili karar verme süreçlerine destek için daha fazla bilgi elde edilir,
Elektrik tüketiminde %5
azalma.
Gelişmiş proses optimizasyonu
ve kontrol işlevleri kullanarak
Cüruf prosesi kontrolünde
1-3 yıl içerisinde
ortalama
yatırım geri dönüşü
- Yüksek performanslı hız kontrol cihazları kullanarak enerji tasarrufu
yapılır,
- Birden fazla ağ kullanımına dayalı esnek çözümler.
Çimento sektörü için entegre çözümler
151
Referans
Denizli Çimento
Türkiye’de gerçekleştirilen işbirliğine dayalı kontrol
sistemi çimento projesi
Müflteri ortam› ve ihtiyaçlar
Müflteri profili: Denizli Çimento, Türkiye’de
Eren Holding ile dünya çapında bir madencilik
şirketi olan CRH ortaklığıyla kurulmuş bir şirket
olup, çimento ve inşaat projelerinin önemli bir
tedarikçisidir. Tesis 1976 yılında kurulmuş ve
1988 yılında devreye alınmıştır. Bölgenin en
büyük tesisi olan bu Denizli Çimento, Türkiye’nin
de en büyük tesislerinden biridir. Türkiye
merkezli Eren Holding (%50) ile dünya çapında
bir madencilik şirketi olan CRH (%50), Denizli
Çimento’nun ortaklarıdır.
Müşteri hedefi ve kısıtlamalar:
- Müşteri, Elektrik dağıtımı ve Otomasyon
sistemleri için eksiksiz bir çözüm sunabilecek
olan önemli firmalarla çalışmak istiyordu.
- Mevcut prosesin durdurulması sözkonusu
olamayacağından, yeni sistemin eski sistemle
paralel çalışması son derece önemliydi.
- Müşteri, eksiksiz çimento uygulamalarına ilişkin
referanslar istiyordu. Lafarge ve Batıçim Çimento
Tesisinde gerçekleştirdiğimiz uygulamalar
(Türkiye’de 15 Quantum CPU ve yaklaşık 11.000
gerçek G/Ç), bir Çimento Prosesinin kontrolü için
gereken gerçek uzmanlığa sahip olduğumuzu
kanıtlamıştı.
- Proje yönetiminde profesyonel, Türkçe konuşan
bir firmaya ihtiyaç vardı.
- Müşteri, talep edilen olanakları sağlayan Açık
Çimento Otomasyon Sistemine sahip olmak
istiyordu:
Sonuçlar
Müflteriye sa€lad›€› faydalar:
- Müşterimiz, yatırımdan çok iyi bir geri
dönüş elde edilmesine olanak sağlayan,
yüksek teknoloji ürünü, güvenilir bir
otomasyon sistemine sahip olmuştur.
- Mevcut deneyimlerini veritabanımıza
ekleyerek, kendilerine özgü bir veritabanı
oluşturmuştur
- Uygulamanın geliştirilmesi ve
değiştirilmesi hakkında gerekli tüm
veriler müşteriye aktarılmıştır. Böylece
sistem değişikliklerini kendileri
gerçekleştirebilecek bilgi birikimine sahip
olmuşlardır.
- Uygulamaları için yerel dilde (Türkçe)
destek alabilmektedir
Çimento sektörü için entegre çözümler
Referans
Denizli Çimento
Türkiye’de gerçekleştirilen işbirliğine dayalı kontrol
sistemi çimento projesi
Çözüm
Çözümün ayr›nt›lar›
Uygulama Yöntem Bilimi (ana aflamalar):
Ana hizmetler
- 2007 yılı başında proje hazırlıklarına başlandı.
- BATICIM referansımız ve Blokset Panel
fabrikamıza müşteriyle birlikte ziyaretler
gerçekleştirildi.
- Kasım 2007’de Denizli Çimento fabrikasında
özel bir etkinlik düzenlendi ve burada, ekibimiz
Lafarge için Çimento veritabanının ve Çimento
için CCS çözümünün canlı tanıtımlarını
gerçekleştirdi.
- Testler sırasında müşterinin gerçek yazılımları
kullanarak sistemi test etmesi sağlandı.
- Müşteriye standart veritabanımızda değişiklik
yapılarak kendilerine özel bir veritabanı
oluşturulabileceği kanıtlandı. Müşterimize,
CCS yazılım platformuyla bu veritabanının çok
kolay bir şekilde uygulanabileceği görsel olarak
kanıtlandı.
- Şubat 2008’de CCS ekibi İstanbul’da bir UAG
eğitimi gerçekleştirdi ve ilgili SI da bu kurs
kapsamında eğitildi.
- Mart 2008’de Schneider Electric Türkiye,
yakın ilişkiler kurarak, konuya hakim bir şekilde
çalışarak, bir dizi toplantı düzenleyerek ve
çok sayıda satış öncesi mühendislik çalışması
gerçekleştirerek projeyi ele aldı.
Aşama 1: Eski SCADA sisteminin UAG ve
Vijeo Citect ile yenilenmesi. CCS çözümü (UAG
modülü), SCADA uygulamasının ve eski PLC ile
Vijeo Citect arasındaki iletişimin geliştirilmesi ve
gerçekleştirilmesi için kullanıldı.
Aşama 2: Yeni proses ünitelerinin eklenmesi;
UAG ve Vijeo Citect kullanarak Quantum PLC’leri
ile yenilenmesi. CSS çözümü
(UAG modülü), PLC uygulamasının, SCADA
uygulamasının ve bunlar arasındaki iletişimin
geliştirilmesi için kullanıldı.
Aşama 3: OG ve Kompanzasyon Panelleri dahil
olmak üzere yaklaşık 100 birim SE çekmeceli tip
Blockset MCC Panelinin eklenmesi.
- Çimento Üretim Hattı için Eksiksiz Otomasyon Sistemi
Ana ürünler ve sistemler
- Ethernet
- 5 Quantum PLC
- 1 Quantum HSBY Çalışır Durumda
Yedekli PLC sistemi
- UAG modülü
- Vijeo Historian MIS Çözümü
- 8 SCADA işletim istemcisi
Çimento sektörü için entegre çözümler
Çimento sektörü için entegre çözümler
Referans
Denizli Çimento
Türkiye’de gerçekleştirilen işbirliğine dayalı kontrol
sistemi çimento projesi
153
155
4 - Enerji tasarrufuna
bağlılık
Enerji geleceğimiz
şimdi başlıyor
156
x 2
: 2
Global enerji talebinin
2050 itibarıyla iki katına
çıkması bekleniyor
Aynı zamanda, iklim değişikliğinin etkilerini
sınırlamak için CO2 emisyonlarının yarı
yarıya azaltılması gerekiyor
157
Enerji tasarrufuna bağlılık
Binalar, küresel enerji tasarrufu için
temel kaynaklardan biridir
Binalar, küresel enerji tasarrufu için temel kaynaklardan biridir.
Isıtma, iklimlendirme, aydınlatma ve bilgi teknolojilerinin kullanımındaki
artış binalarımızın giderek daha fazla enerjiye ihtiyaç duymasına
neden oluyor. Bu sistemler elektrik tüketimi bakımından diğer
tüm uygulamaların üzerindedir. Aslında elektrik, %50’ye varan
payıyla konutların ve ticari binaların CO2 emisyonlarının en önemli
sorumlusudur.
% 40
Konutlar ve ticari binalar
toplam global enerji
tüketiminin %40’ını temsil
etmektedir.
Kyoto Protokolü uyarınca sanayileşmiş ülkeler CO2 emisyonlarını 2012
itibarıyla %5,2 ve 2050 itibarıyla %75 oranında azaltma konusunda
anlaşmışlardır. Günümüzün en önemli potansiyel enerji tasarrufu
kaynağı olan binalar, bu hedeflerin karşılanmasına ve çevrenin
korunmasına yardım edebilirler.
Tüm bina uygulamalarına
yönelik çözümler
LİR
Bİ
NE
E
L
Nİ RJİ
YE NE
E
İ
VE
E
İM
NA ET
EM
L
Bİ ÖN
İZ Ü
Y
Jİ OL
ER TR
MA
EN ON
AT LÜ
K
L
O
N
DI TR
AY ON
LÜ
K
RO
AC TÜ
V
H ON
K
I
Ç ILIM
GÜ AĞ
D
%30
Daha verimli enerji kullanımı
bugünden başlar
Kyoto hedeflerimizi karşılamaya bugünden başlamalıyız. Enerji
verimliliğini artırmak hem tüketimi hem de CO2 emisyonlarını
azaltmanın en hızlı, en ucuz ve en temiz yoludur.
Binanızı enerji bakımından daha verimli hale getirmek için,
tesisatınızda yüksek maliyetli ve köklü değişiklikler yapmanız
gerekmez. Mevcut bina sistemlerine dayalı olarak, zaten kullanılmakta
olan kullanımı kolay servis ve teknolojilerin uygulanmasıyla enerji
tüketimini %30 gibi etkileyici bir oranda azaltmak mümkündür-ancak
tüm bunlar bir an önce yapılmalıdır!
Bu kılavuz, tasarımcılara ve diğer profesyonellere her bir binanın
kendine özgü gereksinimleri için doğru çözümü göstermek amacıyla
tasarlanmıştır. Bu kılavuzda enerjiyi daha güvenli, daha güvenilir,
daha verimli ve daha temiz hale getirecek kapsamlı çözümlere yer
verilmiştir.
2020 itibarıyla enerji
tüketiminin %30
azaltılması, 1000 yeni
elektrik santraline
duyulan ihtiyacı ortadan
kaldıracaktır.
Schneider Electric,
dünyanın ilk sıfır
emisyon araştırma
istasyonu olan
Antarktika’daki Prenses
Elisabeth İstasyonu’nu
desteklemektedir.
Daha verimli, daha
akıllı ve daha temiz
bir enerji geleceği
158
159
Enerji tasarruflarına bağlılık
Herhangi bir bina uzmanına sorun. “Pasif” enerji verimliliği önlemleri
olarak da bilinen yalıtım veya düşük enerji tüketimi ekipmanları, enerji
geleceği ile ilgili zorlukların çözümü için yeterli değildir.
Bugün önemli olan, binanın net enerji tüketimidir:
Yani, tüketilen ve üretilen enerji arasındaki fark.
Ayrıca, geleceğin binalarının net enerji üreticileri olmasını sağlamak
için, enerji tüketimini azaltmalı ve yenilenebilir enerji kaynaklarından
enerji üreterek mevcut kaynaklarımızı daha az kullanmalıyız.
Enerji verimliliğinin 3 temel noktasını optimum hale
getirerek, net üretici statüsüne ulaşmanıza ve önemli tasarruflar
sağlamanıza yardım edebiliriz:
> Aktif enerji verimli çözümler uygulayarak tüketimi azaltın
> Yenilenebilir kaynaklardan temiz enerji üretin
> En yeni teknolojileri kullanarak tüketiminizi optimum hale
getirin.
Tasarruf yapmanıza yardım
edebiliriz!
Enerji denetimi
ve ölçüm
Pasif Enerji Verimliliği
Aktif Enerji Verimliliği
Temel ve basit
iyileştirmeler
Otomasyon
ve ayarlamalar ile
optimizasyon
Düşük tüketimli cihazlar,
yalıtım materyalleri,
güç faktörü düzeltme
HVAC kontrolü,
aydınlatma kontrolü,
değişken hız sürücüleri
İzleme, bakım ve
geliştirme
Sayaç ve ölçüm
cihazları kurulumu,
enerji verimliliği analiz
programları
Enerji tasarruflarına bağlılık
Aktif enerji verimliliğine nasıl
ulaşılır
10%
20%
Ölçümlerle başlayın
Ölçemiyorsanız, yönetemezsiniz. Ölçüm, farkındalığın
artırılması, alışkanlıkların ve davranışların
değiştirilmesindeki ilk ve en önemli adımdır.
Enerji tüketimini azaltın
• Sadece gerçekten ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi
kullanmanızı sağlayan otomasyon ve kontrol sistemleri
kullanın
• Gelişmelerin sürekli olmasını sağlamak için izleme ve
bakım servisleri ekleyin
30%
Enerji maliyetlerini azaltın
• Enerji alımınızı ve yönetim maliyetlerinizi optimum hale
getiren veya azaltan stratejiler uygulayın
• Elektrik üretmek için foto gerilim sistemleri gibi yenilebilir
enerji kaynaklarını seçin
Ölçülebilir tasarruflar
sağlayın
Referans
tüketim
Enerji verimliliği
çözümü
uygulaması
Çözüm uygulanmadan yeniden
düzenlenmiş tüketim
Tüketim
Enerji verimliliği çözümlerimizde taahhüt
ettiğimiz enerji tasarruflarını ölçmek
ve doğrulamak için Uluslararası
Performans Ölçümü ve Doğrulama
Protokolü (IPMVP) kullanıyoruz:
• Kurulum öncesi denetleme: referans
enerji tüketim verileri ölçülür ve
hesaplanır.
• Kurulum sonrası denetleme: gerçek
tasarrufları belirlemek için referans
verileri kurulum sonrası verileriyle
karşılaştırılır.
Enerji
tasarrufu
Zaman
Uygulamadan önceki
veriler
Referans ile karşılaştırılan veriler
161
Bugünden itibaren enerji kullanımını sağlam
otomasyon, kontrol ve izleme sistemleriyle
%30
tasarruf edin
’a varan oranda
birleştirerek
Ayrıca, aşağıdaki riskleri ortadan
kaldırarak, tasarrufları güvence altına
alın
• Ekipman ve proseslerde plansız, yönetilmeyen kapanmalar
• Motorlar ve ısıtma gibi uygulamalarda otomasyon ve düzenleme
eksikliği
• Kullanıcı davranışlarının öngörülemez olması
Potansiyel kayıplar
Otomasyon
optimizasyonu
Enerji
tüketimi
70%
Verimli cihaz kullanımı
100%
%12
Zaman
Enerji verimliliği çözümlerini uygulayarak hemen
sonuç almaya başlayabilirsiniz. Ancak bazı ek
adımlar uygulandığında, uzun vadeli tasarruflar
elde edilebilir.
• Verileri izlemek ve analiz etmek için bir yönetim
sistemi kurulması
• Tesisatın bakımının yapılması
• Tesisatın kullanım ömrü boyunca uygun sistem
yükseltmelerinin tamamlanması
• Çalışanların kurulu ürün ve sistemler hakkında
eğitilmesi
Aktif enerji verimliliği çözümlerimiz çeşitli servis
seviyelerinden oluşmaktadır. Örneğin Enerji
Performansı Sözleşmemiz, çözümlerinizin ortaya
çıkardığı başlangıç tasarruflarının gelecekte de
sürmesi için size yardım edebilir.
%8
Düzenleme ve kontrol
sistemleri olmadığı için
’ye varan
her yıl
oranda kayıp yaşanıyor
İzleme ve bakım
Sürekli ilerleme sağlayın
İzleme ve bakım
programları olmadığı
’e varan
için her yıl
oranda kayıp yaşanıyor
Entegre sistem
mimarisi ile
verimlilik
162
163
Enerji tasarruflarına bağlılık
yazılım entegrasyonu
Verimliliğin en büyük kaynağı entegrasyondur.
Binanın farklı dinamiklerini (İşletme yönetimi,güvenlik sistemleri,IT
sistemleri,güç izleme ve yönetim sistemleri) yazılım yoluyla biribirleri
ile entegre çalışmasını sağlayarak yüksek kar yüzdeleri elde
edebilirsiniz.
Entegre sistem ile;
• Sistemde tutulan kesin veriler üzerinden gidilerek dökümante
edilecek karaların sonucunda daha fazla başarıyı daha az mesai ve
enerji harcayarak elde edersiniz. (Tüm sistemin optimize edilmesi ve
israfın azaltılması için birleştirme yönetimi çözüm anahtarıdır.)
• Sistemin uzaktan izlenmesi ve yönetimi sayesinde zamandan ve
enerjiden tassaruf edersiniz.
EcoStruxure; para tassarufu ve en önemlisi israfın azaltılmasını
sağlayacak akıllı enerji yönetim sistemleri oluşturulmasında yapı taşı
niteliğindedir.
Bu dinamik çözüm mimarisi , açık protokolleri ve entegre ürün
dizaynı sayesinde,optimize edilen sistemlerin daha geniş alanlardaki
kullanıcılara ulaşımına olanak tanır.
Son kullanıcılar için özel hazırlanan araçlar ve kullanıcı dostu
arayüzleri sayesinde gerek yatırım ve işletme giderlerini gerekse
dizayn ve entegrasyon için harcanacak zaman ve maliyetlerin
azaltılmasını sağlar.
Mevcut ekonomiler, iş alanları ve tüketiciler hızla gelişmekte olan
teknolojilere bağımlı hale gelmiştir, bu da cihazların daha verimli
daha akıllı ve daha erişebilir olmasını zorunlu hale getirmektedir.
EcoStruxure ile Schneider Electric bu ideoloji ile hareket ederek
enerji gelişimine yardımcı olmaktadır.
Enerji tasarruflarına bağlılık
2009 yılına göre sektörel harcamalar
Enerji & Altyapı
Data merkezleri
Elektrik
IT & Finans
%18
Petrol & Gaz
Binalar
%16
Marin
Hastaneler
Su
Ofisler
%31
Endüstri
%25
Endüstri
AVM’ler
%10
Makina sanayi
Konut
Maden, metal,
mineral
2009 yılı satışlarının yüzdesel dağılımı.
Apartman ve
siteler
...en ayrıntılı haliyle
entegre enerji yönetimi
Orta
gerilim
Endüstriyel
otomasyon &
Kontrol
Alçak
gerilim
Bina otomasyonu
&
Güvenlik
Endüstri
Data merkezleri
Binalar
Konut
l
Kritik güç
&
Soğutma
Elektrik tesisat ve kontrol sistemleri
(Anahtar-Priz, Ev otomasyonu)
Enerji Verimliliği
Çözüm ve Servisler
Yenilenebilir enerji çözümleri
Enerji & Altyapı
165
entegre sistem
mimarisi
Güç
Yönetimi
Proses ve
Makine
Yönetimi
Ölçüm
Güç kalitesi
AG/OG koruması ve kontrolü
Akıllı güç ve motor kontrolü
Yenilenebilir enerji dönü ümü
Proses otomasyonu
Makine kontrolü
Pompa ve fan kontrolü
Asansör ve yürüyen merdiven kontrolü
Malzeme yönetim kontrolü
Vinç kontrolü
Paketleme kontrolü
IT Odası
yönetimi
VDI
Kabin sistemleri
UPS
So utma kontrolü
Denetleme / izleme
Bina
Yönetimi
HVAC kontrolü
Aydınlatma kontrolü
Dı ortam aydınlatma kontrolü
Perde/panjur kontrolü
Konuk odası kontrolü
Örnek
TEK bina
süpervizörü
Güvenli
Ekonomik ,kullanıcı
dostu binalar
Verimli
Güvenilir
A sınıfı yüksek verimli binalar
Güvenlik
yönetimi
Video güvenlik
Acil aydınlatma
Hırsız algılama
Kartlı geçi
Yangın algılama ve duman kontrolü
Entegre olmayan sistemlere oranla % 20
daha az yatırım ve i letme maliyeti
166
Müşterilerinizin
önde gelen enerji
verimliliği ortağı
olun
167
Enerji tasarruflarına bağlılık
Müşterilerinizin beklentilerini
karşılayın ve aşın
Schneider Electric enerji verimliliği çözümleri size müşterilerinizin
değişen ihtiyaçlarını karşılamanız ve satışlarınızı artırmanız için
tasarlanmış kapsamlı çözümler sunar. Schneider Electric enerji
verimliliği çözümlerini sattığınızda, teknik teklifinize yeni bir çevreci
boyut ekleyerek müşterinizin güvenilir enerji verimliliği uzmanı haline
gelirsiniz.
Müşterilerinize talep ettikleri katma değeri sağlayın
• Ölçülebilir sonuçlar veren yenilikçi çözümler
• Önemli miktarda enerji tasarrufları
> Mevcut binalarda %30’a varan oranda enerji tasarrufu
> Yeni binalarda Kyoto hedeflerinin karşılanması
> Daha düşük işletme giderleri
• Müşterilerinizin yasal düzenlemelere uymasına ve varlıklarının
değerini artırmasına yardımcı olacak öneriler
• Müşterilerinizin çevre dostu imajına ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk
stratejisine katkıda bulunacak önlemler
Enerji tasarrufu yapın ve bütçenizi koruyun
• Yatırımdan hızlı, çoğunlukla anında ve ölçülebilir geri dönüş
sağlayan ölçüm çözümleriyle başlayın
• Müşterilerinize bütçelerine uygun çözümler sunun:
> Enerji verimliliği ve bütçe kısıtlamalarından ödün vermeden
> Sabit fiyatlı yenilikler sunarak
> Müşterilerinizin hak kazandığı teşvikler sunarak
• Müşterilerinize bekledikleri tasarruflara yönelik kanıtlar sunun.
Bazı şirketler enerji
tasarrufu hedeflerini
kamuya açıkladı:
Nestlé, 2005-2010
yılları arasında yıllık
%5 tasarruf yapmayı
hedefliyor
STMicroelectronics’in
hedefi
Schneider Electric ile büyük ve
sürdürülebilir tasarruflar elde edin
Enerji yöneticiniz
Ölçme, izleme, kontrol çözümleri ve maliyet optimizasyonu servisleri
Enerji uzmanınız
Danışmanlık, eğitim, planlama ve enerji verimliliği çözmlerinin
uygulanması
Çevreci ortağınız
Çevre dostu, yenilenebilir enerji ürünleri
%2,5
Enerji verimliliği bugünden
başlamalıdır.
Çünkü, enerji geleceğimiz buna bağlı.
Daha Ucuz
Tüketilmeyen her bir kWh, elektrik santrallerimizin üretmek zorunda
kalmadığı 3 kWh enerji anlamına gelir
Talep tarafı programlarının maliyeti standart elektrik maliyetlerinin
yaklaşık yarısı kadardır
Daha Hızlı
Bugünün enerji verimliliği teknolojileri, yatırımdan hızlı geri dönüşü
garanti etmektedir
Daha Temiz
“Negawatt”, çevre üzerinde sıfır etkiye neden olmaktadır
Daha güvenli
Enerji verimliliği evde bile kontrol edilebilir ve ithalata olan
bağımlılığı azaltır.
169
Schneider Elektrik Sanayi ve Ticaret A. fi.
Schneider Elektrik Müflteri Destek Merkezi
1. Bayraktar Sokak, Ayy›ld›z Plaza, No:16/B
34750 - Küçükbakkalköy, Ataflehir - ‹stanbul
Tel: 0216 655 88 88
Faks: 0216 655 87 87
Tel: 444 30 30
Faks: 0216 655 88 29
e-posta: [email protected]
www.schneider-electric.com.tr
EECAT201101TR / 01/2011

Benzer belgeler