Prof. Dr. Fatih Tanrıverdi - Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Transkript

Prof. Dr. Fatih Tanrıverdi - Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Fatih Tanrıverdi
Doğum Tarihi: 11 Nisan 1973
Öğrenim Durumu:
Derece
Y. Lisans
Doktora/S.Yeterlik/
Tıpta Uzmanlık
Yan Dal Uzmanlığı
Bölüm/Program
Tıp Fakültesi
Üniversite
Hacettepe Üniversitesi
Yıl
1998
İç Hastalıkları
Erciyes Üniversitesi
2003
Erciyes Üniversitesi
2007
Endokrinoloji ve
Metabolizma Hastalıkları
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve
Danışman(lar)ı :
Tıpta Uzmanlık Tezi:
” Ağır hipofiz yetmezlikli erişkin hastalarda büyüme hormonu replasman
tedavisinin metabolik ve diğer fizyolojik parametreler üzerine etkileri”, 2003
Tez danışmanı: Prof. Dr. Fahrettin Keleştimur
Yan Dal Uzmanlık Tezi:
“Kafa travmasına bağlı hipofiz yetmezliği gelişiminde apolipoprotein E (Apo E)
polimorfizminin etkilerinin araştırılması”, 2007
Tez danışmanı: Doç. Dr. Kürşad Ünlühızarcı
Görevler:
Görev
Unvanı
Dr. Ar.Gör.
Research
Fellow
Dr. Yan Dal
Ar. Gör.
Yar.Doç.
Endokrinoloji
Uzmanı
Doç.
Görev Yeri
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
Anabilim Dalı
University College London, Royal Free College,
Molecular and Neuroendocrinology, UK.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve
Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
Anabilim Dalı
Mersin Devlet Hastanesi ve Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi (zorunlu hizmet)
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
Anabilim Dalı, Endokrinoloji bilim dalı
Yıl
1998-2002
2002-2003
2004-2007
2006-2007
2007-2009
2010-…..
1
Bilimsel ilgi ve araştırma alanları:
Nöroendokrinoloji (özellikle hipofiz bezi); travmatik beyin hasarı ve spora bağlı kafa
hipofiz hormonları üzerine etkileri, erişkinde büyüme hormonu eksikliği ve replasman
tedavisinin etkileri
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :
Akut Menenjit Ve Ensefalitli Hastalarda Hipofiz Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi: 12
aylık Prospektif İzlem; (İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi)
Projelerde Yaptığı Görevler :
Boksörlerde Hipofiz Bezi Fonksiyonlarının İncelenmesi, TÜBİTAK Projesi, Proje
Yöneticisi, 2005.
Türk toplumunda hirsutizm ile başvuran hastalarda 21 hidroksilaz enzim eksikliği
prevalansının araştırılması, TÜBİTAK Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2006.
İdiopatik hirşutizmli vakalarda CYP19 geni G3A ve SRD5A2 geni A49T polimorfizmlerinin
ve bunların lokal olarak androjene duyarlı dokudaki ekspresyonlarının araştırılması,
TÜBİTAK Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2005.
Hipogonadizmli hastalarda konvansiyonel tedavinin periferal lenfositlerde IL-2R, GnRH-1
ve GnRH-2 mRNA ekspresyonu üzerine etkisi ve serum IL-2 düzeyi ve lenfosit subtip
değişikliklerinin saptanması, E.Ü. Tıp Fak. destekli proje, Proje Yöneticisi, 2003.
Ağır GH eksikliği olan Sheehan Sendromlu hastalarda polisomnografik inceleme ve
GHRT’nin yeri, E.Ü. Tıp Fak. destekli proje, Proje Yöneticisi, 2004.
Amatör Milli Kickboksörlerde hipofiz fonksiyonlarının değerlendirilmesi,
destekli proje, Proje Yöneticisi, 2006.
E.Ü. Tıp Fak.
Kronik yorgunluk sendromu tanısı alan hastalarda HPA aks ve immün fonksiyonların
araştırılması, E.Ü. Tıp Fak. destekli tez çalışması, Yardımcı Araştırmacı, 2004.
Fibromiyalji tanısı alan hastalarda HPA aks araştırılması, E.Ü. Tıp Fak. destekli tez
çalışması, Yardımcı Araştırmacı, 2005.
Yoğun bakımda izlenen sepsisli kritik hastalarda HPA aks değerlendirilmesi, E.Ü. Tıp Fak.
destekli tez çalışması, Yardımcı Araştırmacı, 2006.
TURNEP- Türkiye’de üniversite hastanelerinin polikliniklerine başvuran diyabetik hasta
topluluğu arasındaki diyabetik periferik nöropati ve diyabetik nöropatik ağrı prevalansının
saptanması için çok merkezli çalışma, Yardımcı Araştırmacı, 2003.
Diovan (Valsartan) ve Cibacen (Benazapril) ile Tip 2 Diabetes Mellitus ve
Microalbüminürili hastaların tedavisi, çok merkezli, randomize, açık, kontrollü paralel
grup (DİDİM) çalışması, Yardımcı Araştırmacı, 2004.
2
OASIS observational study. Octreotide’in Etkisi Üstüne Gözlemsel Akromegali Çalışması ,
Yardımcı Araştırmacı, 2005
İdari Görevler :
Türk Diabet Cemiyeti Kayseri Şubesi yönetim kurulu üyeliği
KIMS (Pfizer International Metabolic Database); Uluslararası GH replasman tedavisi veri
tabanı Türkiye ayağı yönetim kurulu üyesi
Türk Diabet Cemiyeti Kayseri Şubesi Başkanlığı
Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanlığı
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
1- Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği
2- Nöroendokrinoloji Derneği
3- European Society of Endocrinology
4- British Endocrine Society
5- European Neuroendocrine Association
6- Mediterranean Group for the Study of Diabetes
7- Türk Diabet Cemiyeti
Ödüller :
1- 1998 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) “Türkiye İkinciliği Derecesi” nedeniyle Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Onur Ödülü
2- 12 Mart 2003 Geleneksel Gevher Nesibe Araştırma Teşvik Ödülü Birinciliği
3- 2004 Türkiye Obezite Derneği Kongresi Sözlü Bildiri Birinciliği
4- 14 Mart 2005 Geleneksel Gevher Nesibe Araştırma Teşvik Ödülü Birinciliği
5- 28. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) Kongresi, 2005; Poster
Sunum Birinciliği
6- 28. TEMD Kongresi, 2005; En İyi Genç Araştırıcı Ödülü Üçüncülüğü
7- 29. TEMD Kongresi, 2006; En İyi Genç Araştırıcı Ödülü İkinciliği
8- 2006 yılındaki yayın ve bilimsel faaliyetlerden dolayı “Erciyes Üniversitesi 28. kuruluş
yılı Başarı Teşvik Ödülü”
9- 2007 yılındaki yayın ve bilimsel faaliyetlerden dolayı “Erciyes Üniversitesi 29. kuruluş
yılı Başarı Teşvik Ödülü”
10- 30. TEMD Kongresi, 2007; En İyi Genç Araştırıcı Ödülü Birinciliği ve Ödül Konferansı
3
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. Ünlühızarcı, K., Eryol, N.K., Tanrıverdi, F., Çolak, R., Topsakal, R., Özdoğru, İ.,
Bayram, F. ve Keleştimur, F., “The effects of growth hormone therapy on heart rate
variability in adults with growth hormone deficiency,” Current Therapeutic Research, 63,
421-429 (2002).
2. Tanrıverdi, F., Silveira, L.F., MacColl, G.S. ve Bouloux, P.M., “The hypothalamicpituitary-gonadal axis: immune function and autoimmunity, ” J Endocrinol, 176, 293-304
(2003).
3. Eryol, N.K., Colak, R., Ozdoğru, I., Tanrıverdi, F., Unal, S., Topsakal, R.,Katlandur,
H. ve Bayram, F., “Effects of calcium treatment on QT interval and QT dispersion in
hypocalcemia, ” Am J Cardiol, 91, 750-752 (2003).
4. Hu, Y., Tanrıverdi, F., MacColl, G.S. ve Bouloux, P.M., “ Kallmann's syndrome:
molecular pathogenesis, ” Int J Biochem Cell Biol, 35, 1157-1162 (2003).
5. Golgeli, A., Tanrıverdi, F., Suer, C., Gokce, C., Ozesmi, C., Bayram, F. ve
Kelestimur, F., “Utility of P300 auditory event related potential latency in detecting
cognitive dysfunction in growth hormone (GH) deficient patients with Sheehan's
syndrome and effects of GH replacement therapy, ” Eur J Endocrinol, 150, 153-159
(2004).
6. Tanrıverdi, F., Gonzalez-Martinez, D., Silveira, L.F., Hu, Y., Maccoll, G.S., Travers, P.
ve Bouloux, P.M., “Expression of gonadotropin-releasing hormone type-I (GnRH-I) and
type-II (GnRH-II) in human peripheral blood mononuclear cells (PMBCs) and regulation
of B-lymphoblastoid cell proliferation by GnRH-I and GnRH-II, ” Exp Clin Endocrinol
Diabetes, 112, 587-594 (2004).
7. Kelestimur, F., Tanrıverdi, F., Atmaca, H., Unluhizarci, K., Selcuklu, A. ve
Casanueva, F.F., “ Boxing as a sport activity associated with isolated GH deficiency, ” J
Endocrinol Invest, 27, RC28-32 (2004).
8. Tanrıverdi, F., Unluhizarci, K., Kula, M., Guven, M., Bayram, F. ve Kelestimur, F., “
Effects of 18-month of growth hormone (GH) replacement therapy in patients with
Sheehan's syndrome, ” Growth Horm IGF Res, 15, 231-237 (2005).
9. Tanrıverdi, F., Eryol, N.K., Atmaca, H., Unluhizarci, K., Ozdogru, I., Sarikaya, I.,
Bayram, F. ve Kelestimur, F., “The effects of 12 months of growth hormone replacement
therapy on cardiac autonomic tone in adults with growth hormone deficiency,” Clin
Endocrinol (Oxf), 62, 706-712 (2005).
10. Unluhizarci, K., Atmaca, H., Tanriverdi, F., Kelestimur, F.,”Pregnancy related
pituitary disorders,” Current trends in Endocrinology (Mini Review) 1, 121-125 (2005) .
11. Tanrıverdi, F., Gonzalez-Martinez, D., Hu, Y., Kelestimur, F. ve Bouloux, P.M.,
“GnRH-I and GnRH-II have differential modulatory effects on human peripheral blood
mononuclear cell proliferation and interleukin-2 receptor gamma-chain mRNA expression
in healthy males,” Clin Exp Immunol, 142, 103-110 (2005).
12. Tanrıverdi, F., Gul, A., Gul, I., Eryol, N.K., Unluhizarci, K. ve Kelestimur, F.,
“Massive cardiac thrombosis in a patient with Sheehan's syndrome,” Endocr J, 52, 709714 (2005).
4
13. Tanrıverdi, F., Senyurek, H., Unluhizarci, K., Selcuklu, A., Casanueva, F.F. ve
Kelestimur, F., “High risk of hypopituitarism after traumatic brain injury: a prospective
investigation of anterior pituitary function in the acute phase and 12 months after
trauma,” J Clin Endocrinol Metab, 91, 2105-2111 (2006).
14. Bayram, F., Tanrıverdi, F., Kurtoglu, S., Atabek, M.E., Kula, M., Kaynar, L. ve
Kelestimur, F., “Effects of 3 years of intravenous pamidronate treatment on bone
markers and bone mineral density in a patient with osteoporosis-pseudoglioma syndrome
(OPPG),” J Pediatr Endocrinol Metab, 19, 275-279 (2006).
15. Demir, H., Tanriverdi, F., Ozogul, N., Calis, M., Kirnap, M., Durak, A.C. ve
Kelestimur, F., “Evaluation of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis in untreated
patients with polymyalgia rheumatica and healthy controls,” Scand J Rheumatol, 35,
217-223 (2006).
16. Tanriverdi, F., Unluhizarci, K., Kelestimur F., “Growth hormone replacement
therapy in adults with growth hormone deficiency: benefits and cost-effectiveness,”
Expert Rev Pharmacoeconomics Outcomes Res, 6, 131-138 (2006).
17. Atmaca, H., Tanriverdi, F., Unluhizarci, K., Bayram, F. ve Kelestimur, F.,
“Investigation of adrenal functions in patients with idiopathic hyperandrogenemia,” Eur J
Endocrinol, 155, 307-311 (2006).
18. Tanriverdi, F., Borlu, M., Atmaca, H., Koc, C.A., Unluhizarci, K., Utas, S. ve
Kelestimur, F., “Investigation of the skin characteristics in patients with severe GH
deficiency and the effects of 6 months of GH replacement therapy: a randomized placebo
controlled study,” Clin Endocrinol (Oxf), 65, 579-585 (2006).
19. Borlu, M., Tanrıverdi, F., Koc, C.A., Unluhizarci, K., Utas, S. ve Kelestimur, F., “The
effects of severe growth hormone deficiency on the skin of patients with Sheehan's
syndrome,” J Eur Acad Dermatol Venereol, 21, 199-204 (2007).
20. Tanrıverdi, F., Unluhizarci, K., Coksevim, B., Selcuklu, A., Casanueva, F.F. ve
Kelestimur, F., “Kickboxing sport as a new cause of traumatic brain injury-mediated
hypopituitarism,” Clin Endocrinol (Oxf), 66, 360-366 (2007).
21. Karaca, Z., Tanrıverdi, F., Kurtoglu, S., Tokalioglu, S., Unluhizarci, K. ve
Kelestimur, F., “Pubertal arrest due to Zn deficiency: the effect of zinc supplementation,”
Hormones (Athens), 6, 71-74 (2007).
22. Unluhizarci, K., Ozocak, M., Tanrıverdi, F., Atmaca, H. ve Kelestimur, F.,
“Investigation of hypothalamo-pituitary-gonadal axis and glucose intolerance among the
first-degree female relatives of women with polycystic ovary syndrome,” Fertil Steril, 87,
1377-1382 (2007).
23. Tanrıverdi, F., Unluhizarci, K., Selcuklu, A., Casanueva, F.F. ve Kelestimur, F.,
“Transient hypogonadotropic hypogonadism in an amateur kickboxer after head trauma,”
J Endocrinol Invest, 30, 150-152 (2007).
24. Tanrıverdi, F., Karaca, Z., Unluhizarci, K. ve Kelestimur, F., “The hypothalamopituitary-adrenal axis in chronic fatigue syndrome and fibromyalgia syndrome,” Stress,
10, 13-25 (2007).
5
25. Atmaca, H., Tanrıverdi, F., Gokce, C., Unluhizarci, K. ve Kelestimur, F., “Posterior
pituitary function in Sheehan's syndrome,” Eur J Endocrinol, 156, 563-567 (2007).
26. Tanrıverdi, F., Ulutabanca, H., Unluhizarci, K., Selcuklu, A., Casanueva, F.F. ve
Kelestimur, F., “Pituitary functions in the acute phase of traumatic brain injury: Are they
related to severity of the injury or mortality?,” Brain Inj, 21, 433-439 (2007).
27. Ozdogru, I., Tanrıverdi, F., Dogan, A., Kaya, M.G., Inanc, M., Kalay, N., Topsakal,
R., Unluhizarci, K., Atmaca, H., Eryol, N.K. ve Kelestimur, F., “Impaired longitudinal
myocardial velocities in patients with growth hormone deficiency improves after hormone
replacement therapy,” J Am Soc Echocardiogr, 20, 1093-1099 (2007) .
28. Atmaca, H., Tanrıverdi, F., Gokce, C., Unluhizarci, K. ve Kelestimur, F., “Do we still
need the TRH stimulation test?,” Thyroid, 17, 529-533 (2007).
29. Tanrıverdi, F., Dagli, A.T., Karaca, Z., Unluhizarci, K., Selcuklu, A., Casanueva, F.F.
ve Kelestimur, F., “High risk of pituitary dysfunction due to aneurysmal subarachnoid
haemorrhage: a prospective investigation of anterior pituitary function in the acute phase
and 12 months after the event,” Clin Endocrinol (Oxf), 67, 931-937 (2007).
30. Tanrıverdi, F., Karaca, Z., Oner, A., Durak, A.C., Selcuklu, A., Unluhizarci, K. ve
Kelestimur, F., “Complete surgical resolution of bilateral total opthalmoplegia without
visual field defect in an acromegalic patient presented with pituitary apoplexy,” Endocr J,
54, 681-684 (2007).
31. Baskol, G., Atmaca, H., Tanrıverdi, F., Baskol, M., Kocer, D.ve Bayram, F.,
“Oxidative stress and enzymatic antioxidant status in patients with hypothyroidism
before and after treatment,” Exp Clin Endocrinol Diabetes, 115, 522-526 (2007).
32. Karaca, Z., Tanrıverdi, F., Alp, E., Abravici, N.O., Oztürk, M., Unlühizarci, K. ve
Kelestimur, F., “A rare cause of uncontrolled hyperglycaemia: bacterial pyomyositis in
two patients with diabetes mellitus,” Diabet Med, 24, 1305-1306 (2007).
33. Tanrıverdi, F., Ulutabanca, H., Unluhizarci, K., Selcuklu, A., Casanueva, F.F. ve
Kelestimur, F., “Three years prospective investigation of anterior pituitary function after
traumatic brain injury: a pilot study,” Clin Endocrinol (Oxf), 68, 573-579 (2008).
34. Deniz, K., Tanrıverdi, F., Selçuklu, A., Kontaş, O. ve Keleştimur, F., “Signet ringlike cells in pituitary adenoma,” Pathol Res Pract, 204, 209-212 (2008).
35. De Bellis, A., Kelestimur, F., Sinisi, A.A., Ruocco, G., Tireli, G., Battaglia, M.,
Bellastella, G., Conzo, G., Tanrıverdi, F., Unluhizarci, K., Bizzarro, A. ve Bellastella, A., “
Anti-hypothalamus and anti-pituitary antibodies may contribute to perpetuate the
hypopituitarism in patients with Sheehan's syndrome,” Eur J Endocrinol, 158, 147-152
(2008).
36. Tanrıverdi, F., Kocyigit, I., Unluhizarci, K., Casanueva, F.F. ve Kelestimur, F., “Body
composition, serum IGF-I and leptin level changes in amateur boxers: retired boxers
have risk factors for cardiovascular disorders,” Obesity and Metabolism, 4, 118-123
(2008).
37. Serin, I.S., Tanrıverdi, F., Yilmaz, M.O., Ozcelik, B.ve Unluhizarci, K., “Serum
insulin-like growth factor (IGF)-I, IGF binding protein (IGFBP)-3, leptin concentrations
and insulin resistance in benign and malignant epithelial ovarian tumors in
postmenopausal women,” Gynecol Endocrinol, 24, 17-21 (2008).
6
38. Tanrıverdi, F., De Bellis, A., Bizzarro, A., Sinisi, A.A., Bellastella, G., Pane, E.,
Bellastella, A., Unluhizarci, K., Selcuklu, A., Casanueva, F.F. ve Kelestimur, F., “
Antipituitary antibodies after traumatic brain injury: is head trauma-induced pituitary
dysfunction associated with autoimmunity?,” Eur J Endocrinol, 159, 7-13 (2008).
39. Tanrıverdi, F., Unluhizarci, K., Kocyigit, I., Tuna, I.S., Karaca, Z., Durak, A.C.,
Selcuklu, A., Casanueva, F.F. ve Kelestimur, F., “Brief communication: pituitary volume
and function in competing and retired male boxers,” Ann Intern Med, 148, 827-831
(2008).
40. Tanrıverdi, F., Alp, E., Demiraslan, H., Dokmetas, H.S., Unluhizarci, K., Doganay,
M., Casanueva, F.F. ve Kelestimur, F., “Investigation of pituitary functions in patients
with acute meningitis: a pilot study,” J Endocrinol Invest, 31, 489-491 (2008).
41. Kirnap, M., Atmaca, H., Tanrıverdi, F., Ozsoy, O., Unluhizarci, K. ve Kelestimur, F.,
“ Hypothalamic-pituitary-adrenal axis in patients with ankylosing spondylitis,” Hormones
(Athens), 7, 255-258 (2008).
42. Tanriverdi, F., Taheri, S., Ulutabanca, H., Caglayan, A.O., Ozkul, Y., Dundar, M.,
Selcuklu, A., Unluhizarci, K., Casanueva, F.F. ve Kelestimur, F., “ Apolipoprotein E3/E3
Genotype Decreases the Risk of Pituitary Dysfunction After Traumatic Brain Injury due to
Various Causes: Preliminary Data,” J Neurotrauma, 25,1071-1077 (2008).
43. Tanrıverdi, F., Yapislar, H., Karaca, Z., Unluhizarci, K., Suer, C. ve Kelestimur, F.,
“Evaluation of cognitive performance by using P300 auditory event related potentials
(ERPs) in patients with growth hormone (GH) deficiency and acromegaly,” Growth Horm
IGF Res, 19, 24-30 (2009).
44. Ismailogullari, S., Tanrıverdi, F., Kelestimur, F. Ve Aksu, M., “ Sleep architecture in
Sheehan’s syndrome before and 6 months after growth hormone replacement therapy ,”
Psychoneuroendocrinology, 34, 212-219 (2009).
45. Kelestimur, F., Everest, H., Dundar, M.,Tanrıverdi, F., White, C., ve Witchel, S.F.,
“The Frequency of CYP 21 Gene Mutations in Turkish Women with Hyperandrogenism., ”
Exp Clin Endocrinol Diabetes, 2008 Oct 1. [Epub ahead of print]
46. Unluhizarci, K., Ozel, D., Tanrıverdi, F., Karaca, Z., ve Kelestimur, F., “A
comparison between finasteride, flutamide, and finasteride plus flutamide combination in
the treatment of hirsutism,” J Endocrinol Invest, 32, 37-40 (2009).
47. Karaca Z, Tanriverdi F, Unluhizarci K, Kelestimur F, Donmez H. “Empty sella may
be the final outcome in lymphocytic hypophysitis.” Endocr Res, 34, 10-7 (2009)
48. Zetterberg H, Tanriverdi F, Unluhizarci K, Selcuklu A, Kelestimur F, Blennow K.
“Sustained release of neuron-specific enolase to serum in amateur boxers. ” Brain Inj.
2009 Aug;23(9):723-6.
49. Unluhizarci K, Kula M, Dundar M, Tanriverdi F, Israel S, Colak R, Dokmetas HS,
Atmaca H, Bahceci M, Balci MK, Comlekci A, Bilen H, Akarsu E, Erem C, Kelestimur F.
“The prevalence of non-classic adrenal hyperplasia among Turkish women with
hyperandrogenism. ” Gynecol Endocrinol. 26,139-43 (2010).
7
50. Gündogan K, Bayram F, Capak M, Tanriverdi F, Karaman A, Ozturk A, Altunbas H,
Gökce C, Kalkan A, Yazici C. “Prevalence of metabolic syndrome in the Mediterranean
region of Turkey: evaluation of hypertension, diabetes mellitus, obesity, and
dyslipidemia.” Metab Syndr Relat Disord. 2009;7(5):427-34.
51. Tanriverdi F, Unluhizarci K, Kelestimur F. “Persistent neuroinflammation may be
involved in the pathogenesis of traumatic brain injury (TBI) induced hypopituitarism:
potential genetic and autoimmune factors.” J Neurotrauma. 2010 ;27(2):301-2.
52. Tanriverdi F, Unluhizarci K, Karaca Z, Casanueva FF, Kelestimur F. “Hypopituitarism
due to sports related head trauma and the effects of growth hormone replacement in
retired amateur boxers. ” Pituitary. 2010 Jun;13(2):111-4.
53. Karaca Z, Tanriverdi F, Unluhizarci K, Kelestimur F. “Pregnancy and pituitary
disorders. ” Eur J Endocrinol. 2010 Mar;162(3):453-75.
54. Serin IS, Tanriverdi F, Ata CD, Akalin H, Ozcelik B, Ozkul Y, Kelestimur F. “GnRH-II
mRNA expression in tumor tissue and peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) in
patients with malignant and benign ovarian tumors.” Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.
2010 Mar;149(1):92-6.
55. Tanriverdi F, Unluhizarci K, Kelestimur F. “Pituitary function in subjects with mild
traumatic brain injury: a review of literature and proposal of a screening strategy.” Pituitary.
2010 Jun;13(2):146-53. Review.
56. Turan T, Izgi HB, Ozsoy S, Tanrıverdi F, Basturk M, Asdemir A, Beşirli A, Esel E,
Sofuoglu S. “The Effects of Galantamine Hydrobromide Treatment on
Dehydroepiandrosterone Sulfate and Cortisol Levels in Patients with Chronic Fatigue
Syndrome.” Psychiatry Investig. 2009 Sep;6(3):204-210. Epub 2009 Jun 23.
57. Tanriverdi F, De Bellis A, Battaglia M, Bellastella G, Bizzarro A, Sinisi AA, Bellastella
A, Unluhizarci K, Selcuklu A, Casanueva FF, Kelestimur F. “Investigation of
antihypothalamus and antipituitary antibodies in amateur boxers: is chronic repetitive
head trauma-induced pituitary dysfunction associated with autoimmunity?”Eur J
Endocrinol. 2010 May;162(5):861-7.
58. Karaca Z, Tanriverdi F, Atmaca H, Gokce C, Elbuken G, Selcuklu A, Unluhizarci K,
Kelestimur F. “Can basal cortisol measurement be an alternative to the insulin tolerance
test in the assessment of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis before and after
pituitary surgery?”Eur J Endocrinol. 2010 Sep;163(3):377-82.
59. Karaca Z, Lale A, Tanriverdi F, Kula M, Unluhizarci K, Kelestimur F. “The
comparison of low and standard dose ACTH and glucagon stimulation tests in the
evaluation of hypothalamo-pituitary-adrenal axis in healthy adults.” Pituitary. 2011
Jun;14(2):134-40.
60. Karaca Z, Tanriverdi F, Unluhizarci K, Ozturk F, Gokahmetoglu S, Elbuken G, Cakir
I, Bayram F, Kelestimur F. “VEGFR1 expression is related to lymph node metastasis and
serum VEGF may be a marker of progression in the follow-up of patients with
differentiated thyroid carcinoma.” Eur J Endocrinol. 2011 Feb;164(2):277-84.
61. Kocyigit I, Unal A, Tanriverdi F, Hayri Sipahioglu M, Tokgoz B, Oymak O, Utas C.
“Misdiagnosis of Addison's disease in a patient with end-stage renal disease.” Ren Fail.
2011;33(1):88-91.
8
62. Karaca Z, Tanriverdi F, Elbuken G, Cakir I, Donmez H, Selcuklu A, Durak AC,
Dokmetas HS, Colak R, Unluhizarci K, Kelestimur F., “ Comparison of primary octreotidelar and surgical treatment in newly diagnosed patients with acromegaly.” Clin Endocrinol
(Oxf). 2011;75(5):678-84
63. Caglayan AO, Dundar M, Tanriverdi F, Baysal NA, Unluhizarci K, Ozkul Y, Borlu M,
Batukan C, Kelestimur F., “Idiopathic hirsutism: local and peripheral expression of
aromatase (CYP19A) and 5α-reductase genes (SRD5A1 and SRD5A2).” Fertil Steril.
2011;96(2):479-82.
64. Tanriverdi F, Agha A, Aimaretti G, Casanueva FF, Kelestimur F, Klose M, Masel BE,
Pereira AM, Popovic V, Schneider HJ; “Manifesto for the current understanding and
management of traumatic brain injury-induced hypopituitarism.” J Endocrinol Invest.
2011;34(7):541-3.
65. Karaca Z, Tanriverdi F, Atmaca H, Unluhizarci K, Kelestimur F;” Posterior pituitary
functions are not altered after growth hormone replacement therapy in hypopituitarism
due to Sheehan's syndrome.” Growth Horm IGF Res. 2012;22(3-4):146-9.
66. Coskun R, Gundogan K, Tanriverdi F, Guven M, Sungur M; “Effects of endosulfan
intoxication on pituitary functions.” Clin Toxicol (Phila). 2012;50(5):441-3.
67. Borlu M, Karaca Z, Yildiz H, Tanriverdi F, Demirel B, Elbuken G, Cakir I, Dokmetas
HS, Colak R, Unluhizarci K, Kelestimur F;” Acromegaly is associated with decreased skin
transepidermal water loss and temperature, and increased skin pH and sebum secretion
partially reversible after treatment.” Growth Horm IGF Res. 2012;22(2):82-6.
68. Cakir I, Unluhizarci K, Tanriverdi F, Elbuken G, Karaca Z, Kelestimur F;
“Investigation of insulin resistance in patients with normocalcemic primary
hyperparathyroidism.” Endocrine. 2012 Feb 12. [Epub ahead of print]
69. Karaca Z, Tanriverdi F, Dagli AT, Selcuklu A, Casanueva FF, Unluhizarci K,
Kelestimur F; “Three years prospective investigation of pituitary functions following
subarachnoid haemorrhage.” Pituitary. 2012 Feb 8. [Epub ahead of print]
70. Tanriverdi F, De Bellis A, Teksahin H, Alp E, Bizzarro A, Sinisi AA, Bellastella G,
Paglionico VA, Bellastella A, Unluhizarci K, Doganay M, Kelestimur F; “Prospective
investigation of pituitary functions in patients with acute infectious meningitis: is acute
meningitis induced pituitary dysfunction associated with autoimmunity?” Pituitary. 2012
Jan 8. [Epub ahead of print]
71. Cakir I, Tanriverdi F, Karaca Z, Kaynar L, Eser B, Unluhizarci K, Kelestimur F;
“Evaluation of coagulation and fibrinolytic parameters in adult onset GH deficiency and
the effects of GH replacement therapy: a placebo controlled study.” Growth Horm IGF
Res. 2012;22:17-21.
9
B. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
1. Intensive care in neurology and neurosurgery (Editor Godoy A, Seed medical
Publishing 2012, in press); Chapter 23: Endocrinology of Acute brain injury;
Tanriverdi F, Unluhizarci K, Kelestimur F, Sherlock M, Cooper MS., pages 385-405
C. Diğer yayınlar ve bilimsel etkinlikler :
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler :
1. “Kronik Yorgunluk İmmün Disfonksiyon Sendromu veya Maksimum Allostasis”, Eds.
Prof. Dr. S. Sofuoğlu, Dr. Hasan Basri İzgi, Dr. Akif Asdemir, Dr. Fatih Tanrıverdi,
2006, Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş., İstanbul.
Çeviriler:
2. Sarı İ, Tanriverdi F. ”Yoğun Bakım Anestezi ve Analjezisi“, Ed. Bongard FS, Çev. Ed.
Güven M, Current Critical Care Diagnosis and Treatment, 2004, 104-126, Güneş Kitabevi.
Ankara.
3. Tanrıverdi F. “Hipotalamik-Hipofizer Aks”, Ed. Andreoli TE, Çev. Ed. Mıstık S, Cecil
Essentials of Medicine (7th edition), 2008, 637-644, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul.
4. Ünlühızarcı K., Tanrıverdi F. “Erkek Üreme Endokrinolojisi”, Ed. Andreoli TE, Çev. Ed.
Mıstık S, Cecil Essentials of Medicine (7th edition), 2008, 670-676, Nobel Tıp Kitabevi,
İstanbul.
5. Karaca Z.,Tanrıverdi F. “Hipoglisemi”, Ed. Andreoli TE, Çev. Ed. Mıstık S, Cecil
Essentials of Medicine (7th edition), 2008, 701-706, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul.
Uluslararası bilimsel toplantılarda yapılan konuşmalar:
6. 4 th International Society of Psychoneuroendocrinology Regional Meeting for Eastern
and Central Europe; June 2006, Vinnius, Lithuania; Symposium: “Is polymyalgia
rheumatica a stress related disorder?”
7. 10th European Congress of Endocrinology, 3-7 May 2008, Berlin, Germany;
Meet the Expert Session: “The sequelae of brain injury: is pituitary involved?”
8. 13th ENEA (Meeting of the European Neuroendocrine Association), 17-20 October
2008, Antalya, Turkey; Brain Injury-Induced Hypopituitarism (TBI) symposium: “TBI and
Sports”
9. 15th Scientific Congress of the Euroacademia Multidisciplinaria NeurotraumatologiaEMN, 6-9 May 2010, Antalya, Turkey; Neuroendocrinology of TBI induced hypopituitarism
10. “CONSENSUS MEETING The Management of Traumatic Brain Injury Induced
Hypopituitarism”, April 2, 2011, İstanbul, Turkey; Hypopituitarism after mild TBI and
sports related head trauma: Proposal of a screening strategy
10

Benzer belgeler

selcen öner - Delegation of the European Union to Turkey

selcen öner - Delegation of the European Union to Turkey (UACES) and Turkish University Association for European Studies (TUNAECS) on the theme of “Turkey and the EU: Opportunities and Challenges in the Accession Process” on

Detaylı

Oguz K - School of Medicine

Oguz K - School of Medicine 18. (SCI) Ulker P, Meiselman HJ, Baskurt OK: Nitric oxide generation in red blood cells induced by mechanical stress. Clinical Hemorheology and Microcirculation 45: 169-175, 2010. 19. (SCI) Kiss F,...

Detaylı