bilkent senfoni`den haberler

Transkript

bilkent senfoni`den haberler
bilkent senfoni'den haberler
Masallar ve Müzik
Do¤u ile Bat› aras›nda bir kültür ba¤›
oluflturan ve insanl›k tarihinin en önemli
miraslar›ndan olan 1001 Gece Masallar›,
Bilkent Üniversitesi ve UNESCO’nun
iflbirli¤iyle Türkiye’de ilk kez kapsaml› bir
sanat düzleminde ele al›nd›. Bu do¤rultuda
gerçeklefltirilen 20 Eylül tarihli konserin
solisti Devlet Sanatç›s› Gülsin Onay, Grieg’in
“Op.16, La minör Piyano Konçertosu”na
hayat verdi. BSO Sanat Direktörü Ifl›n
Metin’in yönetti¤i konserde RimskiDünyaca ünlü Alman flef Klaus Weise, Bilkent Senfoni Orkestras›’n›n (BSO) Korsakof'un 1001 Gece Masallar›’na iliflkin
yeni müzik direktörü oldu. Uluslararas› kariyerine opera alan›nda bafllayan büyülü senfonik süiti “Op.35, fiehrazad”
Klaus Weise, dört sezon Bern Operas›’nda daimi flef olarak çal›flt›. 1978’de seslendirildi.
Fribourg en Brisgau Operas›’n›n müzik direktörlü¤üne atand›. 1981'de Theatre
de Kiel'e kat›ld›; 1985-1990 dönemini Dortmund'da geçirdi. Weise, bu süreçte
konuk flef olarak Düsseldorf, Stuttgart, Rhin, Stockholm Kraliyet Operas› ve
New York fiehir Operas› gibi uluslararas› operalarda prodüksiyonlar da
yönetti. Aralar›nda New York Times, Allgemeine Zeitung ve The Times gibi
gazetelerin de bulundu¤u uluslararas› bas›n organlar›ndan pek çok övgü ald›.
1990-1997 y›llar›nda Fransa'da Nice Operas›’nda, ard›ndan da ‹spanya
Sevilla'da müzik direktörü olarak görev yapt›. Weise; Avrupa, ABD, ‹srail ve
Asya'ya gerçeklefltirdi¤i turnelerde Madrid Devlet Orkestras›, ‹spanyol Radyo
Orkestras›, Lizbon Devlet Orkestras›, Sao Paulo Orkestras›, Tokyo Yomiuri
Nippon Orkestras›, Halle'deki çeflitli orkestralar ile Kiel, Hamburg ve Çin'deki
filarmoni orkestralar›n›, 2002-2006 seneleri aras›nda yo¤un bir senfonik
konser trafi¤inin yan› s›ra Nancy'de Bartok'un "Mavi Sakal'›n fiatosu", Los
Angeles ve Stockholm’de Wagner'in "Uçan Hollandal›" ve Halle'de
Leoncavallo'nun "Palyaçolar" prodüksiyonlar›n› yönetti. 2004-2007 y›llar›nda
Halle Operas›’n›n daimi flefli¤ini yürüttü. Önde gelen tüm Alman, Frans›z
BSO, 2008-2009 Konser Sezonu’nu 10 Ekim
ve ‹spanyol orkestralar›n› yönetti; Amsterdam, Pekin, Brezilya, Kopenhag, Cuma günü yeni müzik direktörü Klaus
Cenevre, Lizbon, Lüksemburg, Londra, Los Angeles, New York, Oslo, Prag, Weise ile açt›. Döneminin en parlak keman
Seattle ve Stockholm’de konserler verdi. Pek çok konseri radyolarda yay›nlanan sanatç›lar›ndan Pierre Amoyal BSO eflli¤inde
Weise'nin çeflitli kay›tlar› da bulunmaktad›r. Leipzig, Dresden ve Berlin'de
Bruch “Op.26, Sol minör 1. Keman
Konçertosu”nu seslendirdi. BSO, konserin
e¤itim gören Klaus Weise, daimi flef olarak görev ald›¤› ilk yer Essen'de,
Folkwang-Hoschscule für Musik’te 1970’ten bu yana profesör olarak fleflik ikinci yar›s›nda Weise yönetiminde Mahler’in
“Titan” bafll›kl› “1. Senfoni”sini yorumlad›.
dersleri de veriyor.
Klaus Weise BSO’nun Yeni Müzik
Direktörü
Sezon Aç›l›fl›
Ramazan Konserleri
BSO, sezon öncesinde iki konserle sanatseverleri selamlad›. Ramazan akflamlar›nda gerçeklefltirilen konserlere
Naira Abrahamyan (soprano) ile Daniel Magdal (tenor) solist olarak kat›ld›. Konser program›; Weber “Der
Freischütz Uvertürü”, Handel “Royal Fireworks Music”, Hellmesberger “Ballszene”, J. Strauss II “Op.410,
Frühlingsstimmen”, Glinka “Russlan ve Ludmilla Uvertürü”, Puccini “Turandot Operas›ndan Nessun Dorma”,
Verdi “Aida Operas›’ndan Aida ve Radame’nin Düeti” ile R. Wagner “Die Meistersinger, Prelude” eserlerinden
olufluyordu.
34
2008-2009 Konser
Sezonuna Dair Notlar
Ülkemizin ilk özel, daimi ve uluslararas› sanat
toplulu¤u olan Bilkent Senfoni Orkestras›,
2008-2009 sezonu konserlerini cuma günleri
Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar›
Fakültesi Dekan›, fief Ifl›n Metin’in sanat
yönetmenli¤i ve Klaus Weise’nin müzik
direktörlü¤ünde sürdürüyor. Sezon boyunca
y›ld›zlar geçidine sahne olacak Bilkent Konser
Salonu’nda BSO; ‹dil Biret (piyano), Gülsin
Onay (piyano), Ayla Erduran (keman), fiirin
Pancaro¤lu (arp) gibi tan›nm›fl
sanatç›lar›m›z›n yan› s›ra Mischa Maisky
(viyolonsel), Sascha Maisky (keman), Lily Maisky (piyano), Nikolai Demidenko (piyano),
Han-na Chang (viyolonsel), Sayaka Shoji (keman), Marco Socias (gitar), Iku Miwa (piyano),
Olga Kern (piyano), Alison Balsom (trompet), Akiko Suwanai (keman), Valery Oistrakh
(keman) gibi ünlü solistlerle konserler verecek. Gürer Aykal, Ernest Martinez Izquerdo,
Horia Andreescu, Jacques Mercier, Jean-Claude Casadesus, Nadia Wasiutek, Benjamin
Yusupov ve Emil Tabakov ise konuk flef olarak BSO’yu yönetecek isimlerden baz›lar›.
BSO yeni sezonda keman, piyano ve viyolonselin yan› s›ra arptan trompete, gitardan kornoya
çok çeflitli enstrümanlar›n ustalar›na efllik edecek; Maria Luigia Borsi (soprano),
Evelina Dobracheva (soprano), Vsevolod Grivnov (tenor), Naira Abrahamyan (soprano),
Daniel Magdal (tenor) gibi flan sanatç›lar›yla ünlü operalardan bölümler seslendirecek.
Periyodik konserlerini Bilkent Konser Salonu’nda gerçeklefltiren BSO, geçti¤imiz y›l aç›lan
Bilkent Erzurum Konser Salonu’nda her ay bir konser veriyor. Dönemin bu kapsamdaki en
önemli aç›l›m› ise E¤itim Konserleri bafll›¤›n› tafl›yor ve BSO’un vizyonu do¤rultusunda
genç kuflaklara klasik müzi¤i tan›tmak, sevdirmek, yeni bir bak›fl aç›s› gelifltirmek,
yaflamlar›na kültür-sanat alan›nda zenginli¤i katmay› hedefliyor. Ça¤dafl Türk
kompozitörlerinin eserlerine de her zaman özel bir önem veren BSO, bu sezon Cemal Reflit
Rey’in “Enstantaneler”, Ferit Tüzün’ün “Çeflmebafl›”, Mahir Cetiz’in “Piyano ve Orkestra
‹çin Senfoni Konçertant”, Kamran ‹nce’nin “Piyano Konçertosu, 1984”, Hasan Uçarsu’nun
“Arp ve Çeng ‹çin Konçerto”, Yi¤it Ayd›n’›n “Saygun Emre Operas›” gibi yeni soluklu eserler
seslendirecek. Mahler’in “1. Senfoni”si ile aç›lan 2008-2009 Konser Sezonu, ölümsüz
bestecinin “Do diyez minör 5. Senfoni”si ile 19 Haziran’da sona erecek.
Bilkentli
Viyolonselcilere
H›rvatistan’dan
Ödüller
Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne
Sanatlar› Fakültesi Müzik Haz›rl›k
Okulu’nda Kara Aliyev’in ö¤rencileri olan
Do¤ufl Ergin ve Cans›n Kara, H›rvatistan’da
24 - 29 Ekim 2008 tarihlerinde
gerçeklefltirilen 7. Antonio Janigro
Uluslararas› Viyolonsel Yar›flmas›’ndan
ödülle döndüler. 20 yafl alt›ndaki
viyolonselcilerin kat›ld›¤› yar›flma dört
kategoride ve çok say›da ülkeden kat›l›mla
gerçekleflti. Cans›n Kara (13), 1994-96
do¤umlular› kapsayan 2. kategoride on sekiz
yar›flmac›y› geride b›rakarak üçüncü olurken,
Do¤ufl Ergin (15) yirmi sekiz yar›flmac›
aras›nda 1991-93 do¤umlular›n kat›ld›¤› 3.
kategorinin jüri özel ödülünü ald›. Kara ve
Ergin, bu baflar›lar›yla usta viyolonselci
Umberto Clerici’nin ustal›k s›n›f›na
kat›lmaya da hak kazand›lar.
Ankara’dan Erzurum’a Sanat Köprüleri
Müzik Direktörü Klaus Weise yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestras›, Devlet Sanatç›s›
‹dil Biret ile Ankara ve Erzurum’da iki konser gerçeklefltirdi. Biret, BSO eflli¤inde Bach’›n
“BWV.1052, Re minör 1. Piyano Konçertosu”nu seslendirdi. Weise yönetimindeki BSO,
Bach’›n “BWV.1068, Re majör 3. Orkestra Süiti” ile Beethoven’›n “Op.67, Do minör
5. Senfoni”sini de yorumlad›.
35
Cumhuriyet Bayram›’n›
Ça¤dafl Türk
Eserleriyle Kutlad›k
Nikolai Demidenko Bilkent’teydi
Bilkent Senfoni Orkestras›, Cumhuriyet
Bayram› konserinde Ça¤dafl Türk
kompozitörlerinin eserlerini seslendirdi.
31 Ekim Cuma günü gerçeklefltirilen konserde
Ça¤dafl Türk Müzi¤i’nin devlerinden Ulvi
Cemal Erkin ile birlikte 21. yüzy›l bestecileri
Mahir Cetiz, Kamran ‹nce ve Hasan
Uçarsu’nun yap›tlar› yorumland›. Ayn›
zamanda güçlü birer yorumcu da olan Cetiz
ve ‹nce kendi eserlerini de dinleyicilerle
paylaflt›lar. Konserin di¤er solistleri fiirin
Pancaro¤lu ve To¤rul Ganio¤lu’ydu.
Rus as›ll› ünlü piyanist Nikolai Demidenko 7 Kas›m’da BSO’nun solistiydi. BSO Müzik
Direktörü Klaus Weise yönetimindeki konserde Blacher’in “Paganini'nin Bir Temas› Üzerine
Çeflitlemeler”, Rahmaninof’un “Op.43, Paganini'nin Bir Temas› Üzerine Rapsodi” ve
Brahms’›n “Op.68, Do minor 1. Senfoni”si seslendirildi.
Atatürk ‹çin
BSO’da ‹spanyol Rüzgâr› Esti
BSO’nun 21 Kas›m’da ‹spanya Büyükelçili¤i’nin katk›lar›yla gerçeklefltirdi¤i konserde
‹spanyol konuk sanatç›lar›n kat›l›m›yla ‹spanyol müzikleri seslendirildi. fief Ernest Martinez
Izquierdo yönetiminde ünlü gitar sanatç›s› Marco Socias, Rodrigo’nun “Concierto de
Aranjuez” adl› eserini yorumlad›. Programda Turina’n›n “Danzas Fantasticas”, Manuel de
Falla’n›n “Üç Köfleli fiapka Süiti No.2” ile “La Vida Breve” eserleri de vard›.
Bilkent Senfoni Orkestras›, 14 Kas›m’daki
konserini Atatürk an›s›na seslendirdi. BSO
Sanat Direktörü Ifl›n Metin’in yönetti¤i
konserin solisti, Devlet Sanatç›s› Gülsin
Onay'd›. Dünyan›n önde gelen Chopin
yorumcular›ndan, Polonya Devlet Niflan›
sahibi Onay, Chopin’in “Op.21, Fa minör 2.
Piyano Konçertosu”nu yorumlad›. Bilkent
Senfoni Orkestras› konserde Cemal Reflit
Rey’in “Enstantaneler” adl› Orkestra ‹çin
‹zlenimleri ile Schubert’in “Bitmemifl” bafll›kl›
“D.759, Si minör 8. Senfoni”sini de icra etti.
Konser, 24 Kas›m’da Bilkent Erzurum Konser
Salonu’nda tekrar edildi.
E¤itim Konserleri
2008-2009 Konser Sezonu’nun en önemli temalar›ndan
biri olan E¤itim Konserleri'nin ilki “Mozart ve Türkler”
bafll›¤›yla 24 Ekim tarihinde Avusturya
Büyükelçili¤i’nin katk›lar›yla gerçeklefltirildi. fief Ernst
Würdinger’in yönetti¤i konsere keman sanatç›s› Rebekka
Hartmann solist olarak kat›ld›. E¤itim Konserleri'nin
ikincisi 28 Kas›m’da gerçeklefltirildi. Barok dönemin
en önemli temsilcilerinden, klasik müzi¤in yap› tafllar›n› oluflturmufl besteci Vivaldi’nin
eserleri seslendirildi. Bilkent Senfoni’nin Sanat Direktörü Ifl›n Metin yönetimindeki konserin
solistleri baba-k›z kemanc›lar To¤rul ve Ceyla Ganio¤lu idi. Vivaldi’nin keman ve orkestra
için yazd›¤› ünlü “Dört Mevsim”i ile bafllayan konser “Op.3, La minör ‹ki Keman Konçertosu”
ile sürdü. fief Ifl›n Metin yapt›¤› aç›klamalarla Barok dönemi ve Vivaldi’nin müzi¤i hakk›nda
izleyicileri bilgilendirdi.
36
David Oistrakh An›s›na
Rus ekolünün en önemli temsilcilerinden
kemanc›, orkestra flefi ve e¤itimci David
Oistrakh’›n 100. do¤um y›l› nedeniyle 22
Aral›k’ta bir konser veren BSO, ünlü
sanatç›n›n ö¤rencisi Ayla Erduran ile torunu
ve ö¤rencisi Valery Oistrakh’› solist olarak
a¤›rlad›. Sanatç›lar, BSO eflli¤inde Bach’›n
“BWV.1043, Re minör ‹ki Keman ‹çin
Konçerto”, Vivaldi’nin “Op.3, La minör
‹ki Keman ‹çin Konçerto No.8” ve
Sarasate’nin “Op.33, Navarra” adl›
yap›tlar›n› birlikte seslendirdiler. BSO’nun
Vivaldi’nin “2. Senfoni”sini de yorumlad›¤›
konserin flefi Server Ganiyev’di.
Y›lbafl› Konserleri
Bilkent Senfoni Orkestras›’n›n 27 ve 28 Aral›k tarihlerinde verdi¤i “Y›lbafl›
Konserleri” müzikseverler taraf›ndan büyük ilgiyle karfl›land›. Müzik Direktörü
Klaus Weise’nin yönetti¤i ve Vals Kral› olarak an›lan Johann Strauss’un valsleri,
polkalar›, sevilen marfllar›n›n seslendirildi¤i konserde BSO Korno Grup fiefi Cem
Akçora, Mozart’›n “KV.412, Re majör 1. Korno Konçertosu”nu yorumlad›.
Konserde Bilkent Senfoni’nin trombon grubu Peter Körner, Cem Güngör, Kumsal
Germen ve Aleksey Medvedev, J. Koetsier’in “Dört Trombon ‹çin Konçerto”sunu
da icra etti.
Gürer Aykal ile
S›rad›fl› Bir Program
BSO, 19 Aral›k’ta gerçeklefltirdi¤i konserde
üç farkl› yüzy›ldan eserler seslendirdi. Devlet
Sanatç›s› Gürer Aykal yönetimindeki
konserin solisti, ‹talyan viyolonsel sanatç›s›
Massimo Macri idi. Konserde icra edilen
Nejat Bafle¤mezler’in “Bir Senfonik Tarihçe”
bafll›kl› yap›t›, geçti¤imiz akademik y›lda
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin
125. kurulufl y›l› kapsam›ndaki beste
yar›flmas›nda birincilik ödülü kazanm›flt›.
20. yüzy›l ‹brani müzi¤inin klasi¤i kabul
edilen, postromantizm temsilcisi Ernest
Bloch’un “Schelomo” adl› yap›t›yla devam
eden konser, 19. yüzy›l›n ünlü Rus orkestra
flefi ve kompozitörü Vasily Kalinnikov’un
“La majör, 2. Senfoni”siyle sona erdi.
Anlaml› Bir Y›ldönümü
Jacques Mercier ve Iku Miwa BSO’ylayd›
Bilkent Senfoni Orkestras›’n›n 5 Aral›k’ta gerçeklefltirdi¤i konseri konuk flef Jacques Mercier
yönetti. Genç kufla¤›n en parlak isimlerinden biri olan Japon piyanist Iku Miwa konsere solist
olarak kat›ld› ve Beethoven’›n “Op.15, Do majör 1. Piyano Konçertosu”nu seslendirdi.
37
Bilkent Erzurum Konser Salonu’nun birinci
kurulufl y›ldönümü, Devlet Sanatç›s› Gürer
Aykal yönetimindeki Bilkent Senfoni
Orkestras› konseriyle 16 Aral›k’ta kutland›.
‹hsan Do¤ramac› Vakf› Özel Bilkent Erzurum
Laboratuvar Lisesi’ndeki Bilkent Erzurum
Konser Salonu, kentin ilk Steinway konser
piyanosuna sahiptir. Aç›l›fl›ndan beri BSO’nun
düzenli konserler gerçeklefltirdi¤i salonda
Gülsin Onay, ‹dil Biret, Ayflegül Sar›ca,
Mischa Maisky, Emre Elivar, To¤rul
Ganio¤lu, Hayreddin Hoca gibi solistler, Ifl›n
Metin, Klaus Weise, Emil Tabakov, Anu Tali
gibi flefler sanatseverleri selamlad›.
Bilkent
Senfoni
Orkestras›
2008-2009
Program›
5 Aral›k Cuma, 20:00
Bilkent Konser Salonu
N. Bafle¤mezler / Bir Senfonik Tarihçe
E. Bloch / "Schelomo",
V. Kalinnikov / Senfoni No.2, La majör
Bilkent Senfoni Orkestras›
Jacques Mercier, fief
Iku Miwa, Piyano
O. Messiaen / "Les Offrandes Oubliées"
L. van Beethoven / Piyano Konçertosu No.1,
Do majör, Op.15
C. Franck / Senfoni, Re minör
22 Aral›k Pazartesi, 20:00
Bilkent Konser Salonu
16 Aral›k Sal›, 19:00
Bilkent Erzurum Konser Salonu
Bilkent Senfoni Orkestras›
Gürer Aykal, fief
U.C. Erkin / Sinfonietta
F.J. Haydn / Senfoni No.100, Sol majör
"Askeri"
19 Aral›k Cuma, 20:00
Bilkent Konser Salonu
www.bso.bilkent.edu.tr
Bilkent Senfoni Orkestras›
Gürer Aykal, fief
Massimo Macri, Viyolonsel
38
David Oistrakh An›s›na
Bilkent Senfoni Orkestras›
Server Ganiyev, fief
Ayla Erduran, Keman
Valery Oistrakh, Keman
A. Vivaldi / Senfoni No.2, Sol minör
J.S. Bach / ‹ki Keman ‹çin Konçerto, Re minör,
BWV.1043
A. Vivaldi / ‹ki Keman ‹çin Konçerto No.8,
La minör, Op.3
P. Sarasate / "Navarra", Op.33
27 Aral›k Cumartesi, 20:00
Bilkent Konser Salonu
Y›lbafl› Konseri-1
Bilkent Senfoni Orkestras›
Klaus Weise, fief
Cem Akçora, Korno
28 Aral›k Pazar, 20:00
Bilkent Konser Salonu
13 Mart Cuma, 20:00
Bilkent Konser Salonu
24 Nisan Cuma, 20:00
Bilkent Konser Salonu
Y›lbafl› Konseri-2
Bilkent Senfoni Orkestras›
Klaus Weise, fief
Cem Akçora, Korno
Bilkent Senfoni Orkestras›
Benjamin Yusupov, fief
Sascha Maisky, Keman
Mischa Maisky, Viyolonsel
Lily Maisky, Viyolonsel
B. Yusupov / Viyolonsel Konçertosu
L. van Beethoven / Keman, Viyolonsel ve
Piyano ‹çin "Üçlü Konçerto", Do majör, Op. 56
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram› Konseri
Bilkent Senfoni Orkestras›
Ifl›n Metin, fief
Bilkent Müzik Haz›rl›k Okulu Solistleri
6 fiubat Cuma, 20:00
Bilkent Konser Salonu
Bilkent Senfoni Orkestras›
Klaus Weise, fief
Akiko Suwanai, Keman
F.J. Haydn / Senfoni No.103, Mi bemol majör
"Davul Vurufllu"
J. Brahms / Keman Konçertosu, Re majör,
Op.77
‹. Stravinski / Atefl Kuflu Süiti
13 fiubat Cuma, 20:00
Bilkent Konser Salonu
Sevgililer Günü Konseri
Bilkent Senfoni Orkestras›
Horia Andreescu, fief
P.‹. Çaykovski / Ku¤u Gölü Süiti, Op.20a
P.‹. Çaykovski / F›nd›kk›ran Süiti, Op.71a
P.‹. Çaykovski / Uyuyan Güzel Süiti, Op.66a
P.‹. Çaykovski / Romeo ve Juliet
20 fiubat Cuma, 20:00
Bilkent Konser Salonu
Bilkent Senfoni Orkestras›
Klaus Weise, fief
Sayaka Shoji, Keman
J. Brahms / Haydn'›n Bir Temas› Üzerine
Çeflitlemeler, Op.56a
F. Mendelssohn / Keman Konçertosu, Mi
minör, Op.64
S. Prokofyef / Senfoni No.1, Re majör, Op.25
"Klasik Senfoni"
23 fiubat Pazartesi, 19:00
Bilkent Erzurum Konser Salonu
Bilkent Senfoni Orkestras›
Klaus Weise, fief
Sayaka Shoji, Keman
J. Brahms / Haydn'›n Bir Temas› Üzerine
Çeflitlemeler, Op.56a
F. Mendelssohn / Keman Konçertosu, Mi
minör, Op.64
S. Prokofyef / Senfoni No.1, Re majör, Op.25
"Klasik Senfoni"
27 fiubat Cuma, 20:00
Bilkent Konser Salonu
E¤itim Konseri
Bilkent Senfoni Orkestras›
Gürer Aykal, fief
Hande Dalk›l›ç, Piyano
6 Mart Cuma, 20:00
Bilkent Konser Salonu
Bilkent Senfoni Orkestras›
Nadia Wasiutek, fief
Elke Lange, Flüt
B. Bartok / Divertimento (1939),
J.S. Bach / Süit No.2, Si minör, BWV.1067
P.‹. Çaykovski / Serenad, Op.48
20 Mart Cuma, 20:00
Bilkent Konser Salonu
Bilkent Senfoni Orkestras›
Klaus Weise, fief
Maria Luigia Borsi, Soprano
W.A. Mozart / "Eine Kleine Nachtmusic"
Serenad, KV.525
W.A. Mozart / "Bella mia fiamma - Resta
ochara", KV.528
W.A. Mozart / "Chi sa, chi sa, qual sia",
KV.582
W.A. Mozart / "Vado, ma dove, o dei", KV.
583
W.A. Mozart / Senfoni No.39, Mi bemol
majör, KV.543
23 Mart Pazartesi, 19:00
Bilkent Erzurum Konser Salonu
Bilkent Senfoni Orkestras›
Klaus Weise, fief
Maria Luigia Borsi, Soprano
W.A. Mozart / "Eine Kleine Nachtmusic"
Serenad, KV.525
W.A. Mozart / "Bella mia fiamma - Resta
ochara", KV.528
W.A. Mozart / "Chi sa, chi sa, qual sia",
KV.582
W.A. Mozart / "Vado, ma dove, o dei", KV.
583
W.A. Mozart / Senfoni No.39, Mi bemol
majör, KV.543
27 Mart Cuma, 20:00
Bilkent Konser Salonu
E¤itim Konseri
Bilkent Senfoni Orkestras›
Server Ganiyev, fief
3 Nisan Cuma, 20:00
Bilkent Konser Salonu
Bilkent Senfoni Orkestras›
Gürer Aykal, fief
Evelina Dobracheva, Soprano
Vsevolod Grivnov, Tenor
G. Bizet / "Carmen"
J. Massenet / "Manon", "Werther"
G. Verdi / "Rigoletto", "La Traviata", "Luisa
Miller"
Y. Ayd›n / Saygun Emre Operas›'ndan Sahne
10 Nisan Cuma, 20:00
Bilkent Konser Salonu
Bilkent Senfoni Orkestras›
Gürer Aykal, fief
Olga Kern, Piyano
F.J. Haydn / Klavsen Konçertosu, Re majör,
Hob.XVIII:11
A. Bruckner / Senfoni No.0 (Cahis 1), Fa minör
39
27 Nisan Pazartesi, 19:00
Bilkent Erzurum Konser Salonu
Bilkent Senfoni Orkestras›
Ifl›n Metin, fief
Alison Balsom, Trompet
F. Mendelssohn / Trompet Uvertürü, Op.101
F.J. Haydn / Trompet Konçertosu, Mi bemol
majör, Hob.VIIe:1
R. Schumann / Senfoni No.1, Si bemol majör,
Op.38 "‹lkbahar"
mezunlardan
haberler
Kültürel ve Sanatsal
Bir Perspektif
‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m›
mezunlar›ndan Can Altay (1997 lisans, 1999
yüksek lisans, 2004 doktora), Deposit
(Spring Deficit: After Dubai, After
Hammons, and after the politics of white
noise) adl› çal›flmas›yla ‹ngiltere’de
sanatseverlerle bulufltu. Altay, toplumlar›n
tarihsel ve kültürel birikiminin gelece¤e nas›l
yans›yaca¤› temas›n› iflleyen Liverpool’daki
New Ends, Old Beginnings bafll›kl› sergiye
Dubai’deki gözlemlerinden yaratt›¤›
heykeliyle kat›ld›. Çal›flmalar› 2008’de
Berlin'de açt›¤› kiflisel sergide, Güney
Kore’deki Gwangju Bienali’nde ve Avrupa'daki
çeflitli grup sergilerinde yer alan baflar›l›
sanatç›, önümüzdeki y›l Rotterdam Mimarl›k
Bienali kapsam›nda bir sergi düzenleyecek
ve Londra'da yeni bir kiflisel sergiye imza
atacak.
[email protected]
Endüstri Mühendisleri Bir Aradayd›
‹skoçya’da
Bir
Bilkentli
Endüstri Mühendisli¤i Bölümü mezunlar›, Bölüm Baflkan› Prof. Dr. ‹hsan Sabuncuo¤lu
önderli¤inde 11 Temmuz’da ‹stanbul’da topland›. Karaköy Liman Lokantas›’nda 100’ü aflk›n
kat›l›mc›yla gerçekleflen buluflmada bölümün ö¤retim üyeleri de vard›.
40
Kentsel Tasar›m ve
Peyzaj Mimarisi
Bölümü 2002
mezunlar›ndan Özge
Özdamar, ‹skoçya’n›n
en köklü mimarl›k firmas› Keppie’de kentsel
tasar›mc› ve peyzaj mimar› olarak çal›flmaya
bafllad›. Kariyerinin ilk iki y›l›n› Almanya,
Malta, Hollanda ve Fransa’da geçiren
Özdamar, Türkiye’de Art› Mimarl›k ve
Mühendislik Ltd. fiti. ile Özdamar Mimarl›k
bünyesinde görev yapt›. Alan›nda çeflitli
ödülleri de olan Özdamar, UNESCO ve
Türkiye Mimarlar Odas› gibi kurumlar›n
toplumsal projelerine de destek vermiflti.
Çocuklar ‹çin
‹ngiliz Dili ve Edebiyat› Bölümü 1999 mezunlar›ndan Hande Seçkin Onat’›n “Beflinci Mevsim” adl› kitab› Tudem Yay›nlar›’ndan ç›kt›.
‹lk okuma ça¤›ndaki çocuklara hitap eden yap›t, hayal oyunlar› oynayan Selen ve arkadafllar›n›n bir yavru foku kurtarmalar›n› konu
al›yor; çocuklar›n düfl kurmas›n›n ve s›radanl›¤› aflmas›n›n önemine de¤iniyor. Dokuz y›ld›r üniversitemizin ‹letiflim Birimi koordinatörlü¤ünü
yürüten Onat, 2007 Tudem Edebiyat Ödülleri’nin Resimli Kitap Yar›flmas›’nda bas›lmaya de¤er bulunan bu ilk eserini nesli tükenen Akdeniz
foklar›na ithaf etmifl.
Pazarlama
Alan›nda
‹lerliyor
‹flletme Fakültesi
2004 mezunlar›ndan
Tuba Kufl, HewlettPackard Türkiye’nin
Teknoloji Çözümleri
Grubu’nda pazarlama iletiflimi uzman›
olarak çal›flmaya bafllad›. ‹fl hayat›na BP
Petrolleri A.fi.’nin Madeni Ya¤lar Pazarlama
Departman›’nda ad›m atan Kufl, yeni
görevinden önce Marks&Spencer Türkiye’nin
Ukrayna’dan sorumlu ürün uzman›yd›.
Ateflin ‹mgelerle Dans›
Bat›birlik Sanat Galerisi, 1-30 Eylül tarihlerinde Ankaral› sanatseverleri Ceren
Selmanpako¤lu’nun (Grafik Tasar›m 2006, yüksek lisans) Atefle ‹mge Üflemek bafll›kl›
seramik sergisinde buluflturdu. Vücudunun kal›b›n› ald›ktan sonra döküm ve basma
teknikleriyle elde etti¤i seramiklerin yan› s›ra cam, metal, a¤aç gibi malzemelerden de
faydalanan Selmanpako¤lu, bu üçüncü kiflisel sergisini Alevi Ba¤daflt›rmac›l›¤›n›n Oluflumu
adl› yüksek lisans tezinin bir devam› ve tanr›-insan ikili¤inin bir sorgulamas› olarak
yorumluyor. Sanatç›yla ilgili ayr›nt›l› bilgi www.cerenselmanpakoglu.com adresinden
elde edilebilir.
Yeni Bir Sayfa
Bir Kente Biçim Veriyor
Onur Akansel (Kentsel Tasar›m ve Peyzaj
Mimarisi 2003), Michigan Üniversitesi’ndeki
yüksek lisans›, kamu-özel sektör deneyimleri
ve Birleflmifl Milletler Kalk›nma
Program›’ndaki görevinden sonra ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi’ne ba¤l› ‹stanbul Konut
A.fi.’de kentsel tasar›m ve proje koordinatörü
olarak çal›flmaya bafllad›. Yirmi birinci
yüzy›l›n küresel dünyas›nda ülkelerin flehirler
üzerinden rekabet etti¤ini belirten Akansel,
küresel ölçekte en üst s›ralar› hedefleyen
kentlerin disiplinleraras› bir anlay›flla
yönetilmesi gerekti¤ini söylüyor. Akansel,
Bilkent Üniversitesi’nde bu çizgide bir e¤itim ald›¤› için bir kentteki sorunlar›n çözümünü
etkileyecek her disiplinle ortak bir dil oluflturabildi¤ini ifade ediyor.
41
‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m› Bölümü 2006
mezunlar›ndan Gonca Yaflaro¤lu, Altay ve
Altay Mimarl›k ve ‹ç Mimarl›k Ltd. fiti’de
çal›flmaya bafllad›. Yaflaro¤lu, yeni iflinden
önce Mak Dek. ‹nfl. Taah. Ltd. fiti ve
Bilge Sezer Mimarl›k Ofisi’nde görev
yapm›flt›.
Gürbüz Ayd›n
Türk Telekom’da
Genco Boran’dan
Spor Yorumlar›
Amerikan Kültürü ve Edebiyat› Bölümü 2003
mezunlar›ndan Genco Boran, D Spor
ekranlar›nda ve Radyospor’da futbola yeni
bir soluk getiriyor. Programlar›yla k›sa
zamanda genifl bir dinleyici ve izleyici
toplulu¤u kazanan Boran, Fotomaç’ta
köfleyazar› olarak da seslendi¤i sporseverleri
maç tahminleri ve yorumlar›yla da
ayd›nlat›yor.
Verda Hosta’dan Bir
Baflka At›l›m
Verda Hosta (‹ktisat 2001), tekstil alan›ndaki
yat›r›mlar›n› elektronik sektörüne
yönlendirerek Vehos Elektronik Ltd. fiti.’yi
kurdu. Vehos; e-güvenlik ve görüntüleme
sistemleri, dijital kay›t sistemleri, tahribats›z
muayene ayg›tlar›, geçifl kontrol sistemleri,
kiosk sistemleri, görsel bilgi ve reklam
alanlar› gibi birçok kolda hizmet veriyor.
‹flletme Fakültesi 2002 mezunlar›ndan
Gürbüz Ayd›n, Türk Telekomünikasyon
A.fi.’de bafl denetçi olarak göreve bafllad›.
Yeni iflinden önce OYAK Genel
Müdürlü¤ü’nde mali raporlama ve
konsolidasyon uzmanl›¤› yapan Ayd›n,
kariyerine Ernst & Young’›n Vergi ve Mali
Dan›flmanl›k Hizmetleri’nde ad›m atm›flt›.
Bir Dayan›flma Örne¤i
1987’de New York’ta kurulan Türk Amerikan Gençlik Derne¤i (Turkish American Youth
Association – TAYA), ço¤unlu¤u Bilkent Üniversitesi mezunlar›ndan kurulu bir yönetimle
idare ediliyor. TAYA, ABD’deki Türk gençlerinin Atatürk ilkeleri ›fl›¤›nda sosyal ve kültürel
ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›na destek olmak, geleneklerimizi ABD toplumuna tan›tmak ve
Türk-Amerikan iliflkilerine katk› sa¤lamak için faaliyet gösteriyor. New York Türk
Yürüyüflü’nden 19 May›s Gençlik ve Spor Bayram› kutlamalar›na, kariyer seminerlerinden
toplant›lara uzanan bir etkinlikler a¤›na sahip olan TAYA’da flu Bilkentliler bulunuyor:
Yönetim Kurulu Baflkan› A. Hakan Kurt (Siyaset Bilimi 2002, Connection US Dan›flmanl›k
Grubu), Birinci Baflkan Vekili Togay Toruno¤lu (‹ktisat 2001, EcoLogicNY Organic Apparel
Company), Genel Sekreter S. Alihan Polat (Kentsel Tasar›m ve Peyzaj Mimarisi 2000,
Environmental Simulation Center), Halkla ‹liflkiler Sorumlusu Do¤a Kayalar (Uluslararas›
‹liflkiler 2001, Birleflmifl Milletler Daimi Temsilcili¤i). Dernek hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için
[email protected] adresine mesaj atabilirsiniz.
42
Özalp Özer Columbia
Üniversitesi’nde
Doç. Dr. Özalp Özer (Endüstri Mühendisli¤i
1996), 2000-2008 y›llar› aras›nda Stanford
Üniversitesi ‹flletme Mühendisli¤i Bölümü’nde
yard›mc› doçentlik yapt›ktan sonra Columbia
Üniversitesi’ne transfer oldu. Dr. Özer,
akademik çal›flmalar›n› üniversitenin
Endüstri Mühendisli¤i ve Yöneylem
Araflt›rmas› Bölümü’nde sürdürüyor.
Tiyatro
Ad›na
Bu y›l Hollanda’da
düzenlenen
Uluslararas› Genç
Oyun Yazarlar›
Festivali’ne kat›lan
Türk heyetinde bir
Bilkentli de vard›: Çi¤dem Y›ld›r›m
(Amerikan Kültürü ve Edebiyat› 2005). Genç
kalemlerin oyunlar›n›n de¤erlendirildi¤i,
atölyelerin ve seminerlerin gerçeklefltirildi¤i
festivalin 2010’da Türkiye’de yap›lmas›
planlan›yor. Y›ld›r›m, e¤itimini
üniversitemizin Türk Edebiyat› Bölümü’nde
yüksek lisans ö¤rencisi olarak sürdürüyor.
Genç Bir Kaymakam:
Yunus Koç
Siyaset Bilimi
Bölümü 2005
mezunlar›ndan
Yunus Koç, Tokat'›n
Refladiye ilçesinin
kaymakaml›¤›na
atand›. Çal›flma
hayat›na T.C.
Say›fltay
Baflkanl›¤›'nda
denetçi yard›mc›s›
olarak ad›m atan Koç, yeni görevine 22
A¤ustos’ta bafllad›.
Gizem Coflkun’dan
Yeni Ad›m
Siyaset Bilimi Bölümü 2005
mezunlar›ndan Gizem Coflkun,
yaklafl›k iki y›l Türk Henkel A.fi.’de
görev yapt›ktan sonra Eczac›bafl›
Giriflim Pazarlama’da sat›fl
temsilcili¤ine bafllad›. Coflkun’un ilk
ifl deneyimi BP Petrolleri A.fi.’nin
Lojistik ve Lojistik Planlama
bölümündeydi.
Crowne Plaza
Berk Ertürk
‹zmir’deki Bilkentliler Shell & Turcas’ta
Bilkentliler, Bilim Kenti’ni birçok sektörde
baflar›yla temsil ediyor. Turizm ve otelcilik
de bu kollardan bir tanesi. Turizm ve Otel
‹flletmecili¤i mezunlar› Funda Bezircilio¤lu
(1990, genel müdür yard›mc›s›), Kaan Çelik
(1996, resepsiyonist), Murat Gönce (1999,
ön büro ekip flefi), Tolga Ay (2000, yiyecek
ve içecek departman› servis bölümü
sorumlusu), Pelin Yafla Ö¤üt (2002, sat›fl
yetkilisi) ve Buket Kurtgöz (2006, sat›fl
temsilcisi), Bilkent Üniversitesi’nde ald›klar›
e¤itimi InterContinental Hotels Group üyesi
Crowne Plaza ‹zmir Oteli’nde
de¤erlendiriyor.
Shell & Turcas’›n
bilgi teknolojileri
müdürü Berk Ertürk
(Endüstri
Mühendisli¤i 1994)
oldu. Eczac›bafl›’da
üretim kontrol
mühendisli¤i,
Unilever, Deloitte
Consulting (ABD) ve
KPMG’de (ABD) SAP
dan›flmanl›¤› yapm›fl olan Ertürk, son olarak
Turkcell’in kurumsal bilgi teknolojileri proje
yönetim ekibinin yöneticili¤ini yürütüyordu.
Elif Güvenen
Garanti’de
Garanti Bankas›’n›n
Kurumsal Marka
Yönetimi ve
Pazarlama ‹letiflimi
birim müdürlü¤üne,
‹flletme Fakültesi
1996 mezunlar›ndan
Elif Güvenen
getirildi. ‹fl
yaflant›s›na Henkel’de
marka yöneticisi
asistan› olarak ad›m atan Güvenen, ayn›
flirkette uluslararas› marka yöneticili¤i ve
stratejik grup marka müdürlü¤ü görevlerini
yürüttü. Güvenen, 2003’te marka ve iletiflim
müdürü unvan›yla transfer oldu¤u Beko’nun,
2005’ten itibaren uluslararas› marka ve
iletiflim çal›flmalar›n› da üstlenmiflti.
‹talyan Lezzetlerinden Seçmeler
M. Tan ‹nce (Bankac›l›k ve Finans 2004) ve Mehmet Ocakl› (Muhasebe Bilgi Sistemleri
2005), çal›flt›klar› Avrupa Birli¤i projeleri ve petrol sektörünü b›rakarak Pizzeria Trio’yla
‹talyan mutfa¤›n› ‹stanbul’a tafl›d›lar. ‹flletmelerini kurmadan önce ‹talya’ya gidip gözlemlerde
bulunan ikili, tan›nm›fl bir iflletmeciyle iflbirli¤i yap›p sektörün inceliklerini ö¤renmifl;
hatta tafl f›r›nlar›n› bile Napoli’den ›smarlam›fllar. Malzemelerin ço¤unun ‹talya’dan geldi¤i
S›raselviler’deki Pizzeria Trio’da pizza çeflitlerinin yan› s›ra ev yap›m› makarna, salata ve
tatl› çeflitleri de mevcut.
43
Bu Akvaryumda
fiiir Var
Derinlikler ‹çinden
Farkl› Bir Albüm
Bilkent Üniversitesi Sualt› Kulübü (B‹LSAT)
üyelerinden, Elektrik ve Elektronik
Mühendisli¤i Bölümü mezunlar› Haydar
Çelik (2003 lisans, 2006 yüksek lisans), M.
Can Kerse (2007), Gökçe Balkan (2008),
Volkan Aç›kel (2008) ve Aykut Alper
(Bilgisayar Mühendisli¤i - 3), üniversitemizin
bayra¤›n› Antalya’ya ba¤l› Tekirova’n›n
dünyaca ünlü dal›fl bölgesi Üç Adalar’da,
denizin 30 metre alt›nda dalgaland›rd›lar.
Etkinliklerine geçti¤imiz y›l bafllayan B‹LSAT
hakk›nda http://bilsat.bilkent.edu.tr
adresinden bilgi edinebilirsiniz.
Grafik Tasar›m Bölümü 2004 mezunlar›ndan
Yasemin Aygün Savg›, “Asl›nda Bir Konu
Var” isimli flark›s›na bir klip çekerek
internette paylaflt› ve k›sa zamanda genifl
bir kitleye ulaflarak bu süreci bir albümle
noktalad›. Müzik hayat›nda Yasemin Mori
olarak an›lan genç müzisyenin “Hayvanlar”
adl› ilk albümü Irmak Plak etiketiyle
piyasaya sunuldu. Sözler ile müziklerin
Yasemin'e ait oldu¤u ve ilginç kartonet
tasar›m›yla da dikkat çeken albüm, özgün
atmosferiyle dinleyiciyi kendi dünyas›na
davet ediyor.
Yemekler Ondan Soruluyor
Alt›n Örümcek ‹nternet Ödülleri’nde En ‹yi Blog
Ödülü’nü, ‹flletme Fakültesi 1998 mezunlar›ndan
Cenk Sönmezsoy kazand›. Yüksek lisans için gitti¤i
ABD’de yemek dünyas›na ilgi duymaya bafllayan
ve bu konuya hevesli arkadafllar›yla iletiflimini
kaybetmemek için Cafe Fernando adl› internet
günlü¤ünü oluflturan Sönmezsoy, tarifleri ve
önerileriyle k›sa zamanda büyük bir okur kitlesine
eriflti. Dünyan›n dört bir yan›ndan ayda 250 bin
ziyaretçinin ulaflt›¤› Cafe Fernando, önce The New
York Times ve The Washington Post’ta duyuldu;
sonra da San Francisco Chronicle’›n yemek eki
kapa¤›nda yer ald›. ABD ve Türkiye’deki ifl deneyimleri ertesinde ailesinin flirketinde
çal›flmaya bafllayan Sönmezsoy, çok fazla olmasa da günlü¤ünden sponsor gelirleri elde
etti¤ini ve geliflmelerin kendisini tam zamanl› yazarl›¤a do¤ru yönlendirdi¤ini belirtiyor.
‹flletme Fakültesi 2003 mezunlar›ndan Burak
Acar, ilk fliir kitab› “Atefl Akvaryumu”nu
Pan/Heves Kitapl›¤›’ndan ç›kard›. fiiirleri
Heves, Mahfil, E, Varl›k gibi dergilerde
yay›mlanan; Altyaz›, Koara,
sinemadefteri.com, Mahfil, Sanat Cephesi,
Patika gibi yay›nlarda sinema yaz›lar› ve
fliir üzerine denemeler kaleme alan Acar, bu
yap›t›nda ça¤dafl yaflam›n insana dayatt›¤›
bunal›ma fliirsel düzlemde bir ç›k›fl ararken,
lirikten epi¤e, biçimcilikten anlat›mc›l›¤a
uzanan bir söylem gelifltirmifl.
Bilim Dünyas›nda Ses Getirdi
Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i Bölümü mezunu (2001 lisans,
2004 yüksek lisans) ve doktora ö¤rencisi Bayram Bütün, bilim
dünyas›nda 盤›r açacak bir bulufla imza att›. Bilkent Üniversitesi
Nanoteknoloji Araflt›rma Merkezi’nde Prof. Dr. Ekmel Özbay
dan›flmanl›¤›nda yapt›¤› çal›flmalarla çok daha ucuza yeni nano
boyutlu lazerler ve nano ›fl›k kaynaklar› yap›labilece¤ini gösteren
Bütün’ün elde etti¤i sonuçlar, dünyaca ünlü Nanotechnology
dergisinin Nisan 2008 say›s›nda yay›mland›. Bütün; kans›z
ameliyatlar, lazerle yara iyilefltirme, böbrek tafl› tedavisi, diflçilik
gibi çeflitli sa¤l›k alanlar›nda, yüksek çözünürlüklü projeksiyon ekranlar›nda, DVD’lerde,
hologramlarda ve daha birçok teknolojik uygulamada farkl› renklere sahip ekonomik lazerlere
ihtiyaç duyuldu¤unu, projedeki di¤er araflt›rmac›larla bu do¤rultuda hem düflük maliyetli hem de
farkl› renklerde lazer yapabilmek için nanoteknolojiyi kullanarak yüksek performansl› LED’leri
(›fl›k yayan diyot) ve sentetik organik polimerleri bir araya getirdiklerini aktard›.
44
Dinamik Bir Kariyer
Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü 2003
mezunlar›ndan Cank›z Alper, Nike
Türkiye’ye bölge sat›fl temsilcisi oldu. Alper,
London School of Economics’ten ald›¤›
Avrupa Birli¤i Politikas› yüksek lisans
derecesinden sonra Bilkent Cyberpark’ta ifl
gelifltirme uzman› olarak çal›flmaya bafllam›fl;
iki y›l boyunca da Siemens’in T›p Çözümleri
bölümünde bölge ticari sorumlusu unvan›yla
görev yapm›flt›.
Bir Kaç›fl Öyküsü
Grafik Tasar›m Bölümü 1998 mezunlar›ndan
Özlem Ölçer, ilk kiflisel sergisini After the
After Hours ad›yla ‹stanbul Play Studio'da
açt›. 1-30 Eylül tarihleri aras›nda gerçekleflen
sergide Ölçer'in çeflitli çizim çal›flmalar›n›n
yan› s›ra üç boyutlu karakter tasar›mlar› da
vard›. Yap›tlar›n› "flehirde yaflayan do¤a afl›¤›
bir insan›n zihninden kaçmaya çal›flt›¤› ifller"
olarak yorumlayan Ölçer, belirli bir konu
üzerine yo¤unlaflmad›¤›n›, sanatseverlerle
geçmiflten bugüne getirdi¤i ürünlerinin bir
toplam›n› paylaflt›¤›n› belirtiyor.
Finansta Zirveye
Do¤ru
HSBC Bank A.fi.’nin finansal kontrol genel
müdür yard›mc›l›¤›na, ‹flletme Fakültesi 1996
mezunlar›ndan Neslihan Alankufl Erkazanc›
getirildi. ‹fl yaflam›na Arthur Andersen’da
ad›m atan Erkazanc›, yedi y›l önce finansal
planlama müdür yard›mc›s› olarak girdi¤i
HSBC Bank A.fi.’de son olarak finansal
planlama grup baflkanl›¤› görevini
yürütüyordu.
Bir Film, ‹ki Bilkentli
Johns Hopkins’e Geçti
45. Antalya Alt›n Portakal Film Festivali’nden befl ödülle (En ‹yi Kad›n Oyuncu, En ‹yi
Görüntü Yönetmeni, En ‹yi Kurgu, En ‹yi Laboratuvar, En ‹yi Makyaj ve Saç Tasar›m›)
dönen Vicdan adl› filmde iki Bilkentli de vard›. Tiyatro Bölümü 1998 mezunlar›ndan Murat
Han’›n ana karakterlerden Mahmut’u, ayn› dönemden K. Sinan Demirer'in ise bir taksi
floförünü canland›rd›¤› filmin yönetmeni Erden K›ral’d›.
Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü 1991
mezunlar›ndan Doç. Dr. Hülya (Kuzucu)
Eraslan, Johns Hopkins Üniversitesi Ekonomi
Bölümü'nün akademik kadrosuna kat›ld›.
Oyun kuram›n›n siyaset ekonomisi ve finans
alanlar›na uygulamalar› hakk›nda
araflt›rmalar yürüten Dr. Eraslan, Temmuz
2008'de bafllad›¤› yeni görevinden önce
Pennsylvania Üniversitesi’ndeki Wharton
School’un Finans Bölümü'nde sekiz y›l
yard›mc› doçentlik yapm›flt›.
‹stikrarl› Bir ‹fl Yaflant›s›
Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i Bölümü 2000
mezunlar›ndan Volkan Kutbay, Cansev
Makine-Bilgisayar ve G›da San. Tic. Ltd. fiti’de
yaklafl›k sekiz y›l çal›flt›ktan sonra flirketin
ortaklar›ndan oldu. Kutbay, konfeksiyon sektöründen
sonra biliflim alan›na da yaz›l›m ve donan›m
kollar›ndan yay›lan bir firmada yer almaktan
memnuniyet duydu¤unu belirtiyor. Kutbay’›n efli
Burcu Kutbay (Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i 2000)
ise THY’de kabin amiri olarak görev yap›yor. .
45
Dans Eden Heykeller
‹fl Dünyas›ndaki
Bilkentliler Bulufluyor
‹fl dünyas›ndaki Bilkent Üniversitesi
mezunlar›, art›k bir internet portal› üzerinden
de haberleflebiliyor: www.istebilkentliler.com.
Mezunlar›n birbirleriyle sektörler temelinde
iletiflime geçmesi ve ifl potansiyellerini
art›rmas› hedefiyle Asl›han Yazan’›n (Turizm
ve Otel ‹flletmecili¤i 1999) sahibi oldu¤u
Aslihan.Net ‹nternet Hizmetleri flirketi
taraf›ndan kurulan ‹fl'te Bilkentliler, k›sa
zamanda yo¤un ilgi görerek 300 üyeye ulaflt›.
Üyelik s›ras›nda herhangi bir ücret
istenmeyen, mezunlar›n çal›flt›klar› ya da
sahibi olduklar› flirketler hakk›nda bedelsiz
reklam verebildi¤i portala, sektörlere dair
hizmet arz-talepleri ve etkinlik duyurular›
eklenebiliyor. Üyelerin birinci buluflmas›n›n
baflkentte gerçekleflti¤ini söyleyen Yazan, ilk
sektör toplant›s›n›n Ankara’da sat›fl ve
pazarlama, ‹stanbul’da ise T-Bank Genel
Müdür Yard›mc›s› Doruk Parman’›n (MBA
1994) konuflmac› olarak kat›l›m›yla
ekonomik kriz hakk›nda düzenlendi¤ini
belirtiyor.
Türkiye’nin en genifl kapsaml› sanat
fuarlar›ndan Contemporary ‹stanbul’da
bir Bilkentli de vard›: Asl› Kutluay (Grafik
Tasar›m 1994 yüksek lisans). 16-19 Ekim
tarihleri aras›nda Lütfi K›rdar Uluslararas›
Kongre ve Sergi Saray›’nda gerçekleflen
etkinlikte Kutluay’›n heykel ask›lar› da
sergilendi. Kutluay, sanat ve tasar›m› estetik
ve ifllevsellikle birlefltirdi¤i Dance & Dance
bafll›kl› bu sergisinde Latin danslar›ndan
isimler tafl›yan ve bir insan boyuna
yaklaflan demir heykelleriyle sanatseverlerin
karfl›s›na ç›kt›. Kutluay’›n yap›tlar›, sanat
yönetmenli¤ini yapt›¤› Bilkent Center Sanat
Soka¤›’nda da görülebilir.
Baflar›l› Bir Yönetici:
F. Türkay Oktay
Operasyonel kiralama alan›nda dünyan›n
öncü kurumlar›ndan LeasePlan'›n Türkiye
genel müdürlü¤üne F. Türkay Oktay (MBA
1993) atand›. Çal›flma yaflant›s›na Türk
Telekom’da bafllayan Oktay, kariyerini çeflitli
bankalar›n hazine, varl›k yönetimi ve fon
yönetimi bölümlerinde sürdürdü. Oktay, yeni
görevinden önce Ak Yat›r›m ve Derindere
Otomotiv’de genel müdürlük yapm›flt›.
Siyasal Tarihimize Özgün
Bir Yaklafl›m
Siyaset Bilimi Bölümü 2004 mezunu ve doktora
ö¤rencisi Ozan Örmeci, Güncel Yay›nc›l›k’tan
ç›kard›¤› ikinci kitab› “‹ttihat ve Terakki'den AKP'ye
Türk Siyasal Tarihi”nde Türk siyasal hayat›ndaki
temel konular›n yan› s›ra arka planda kalm›fl baz›
olay ve kiflileri kendi perspektifinden inceliyor.
Örmeci’nin Elips Kitap etiketli ilk kitab› “Popüler Kültür” de 2008 tarihini tafl›yor.
De¤iflik Bir Sektör,
Yeni Bir Kitap
‹zim Bozada (Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i
1998) ve Yener Atakan (Uluslararas› ‹liflkiler
1998), Türkiye’den 97 otele yer verdikleri
HIP & Butik Oteller - Sanat bafll›kl› bir kitaba
imza att›lar. Hem Türkçe hem ‹ngilizce
bilgilerin yer ald›¤› kitaptaki otelleri, kurucusu
olduklar› www.butikotellerrehberi.com adl›
sitede yer alan 250’yi aflk›n iflletme aras›ndan
seçen ikili, sanatla ilgili içeri¤i ise ressam
Mehmet Güleryüz, foto¤raf sanatç›s›
Mehmet Günyeli ve sanat galerisi yöneticisi
Rabia Çapa ile yapt›klar› söyleflilerle
oluflturmufllar. Giriflimlerine 2005’te
www.pansiyonrehberi.com’u kurarak
bafllayan Atakan ve Bozada, sektördeki
deneyimlerini bir butik otel açarak
taçland›rmay› hedefliyor.
46
Uzmanl›k Alan›
Geniflliyor
Bar›fl Nurlu
(Endüstri
Mühendisli¤i 2003
lisans, 2006 yüksek
lisans), Best Buy
Türkiye’nin talep
planlama yöneticisi
oldu. Nurlu,
BOTAfi’ta BaküTiflis-Ceyhan Petrol
Boru Hatt› Projesi
e¤itim uzman› ve BOTAfi International
Limited’de finans uzman› olarak görev
ald›ktan sonra planlama uzman› unvan›yla
Organik Kimya San. ve Tic. A.fi.’ye girmifl
ve flirketin Rotterdam fabrikas› planlama
faaliyetlerini yürütmüfltü.
Garanti Teknoloji’de
Bilkent Rüzgâr›
Firmalara teknoloji ve biliflim alanlar›nda
hizmet ve dan›flmanl›k veren Garanti
Teknoloji’nin bir özelli¤i de kadrosunda
Bilkent Üniversitesi mezunu 34 çal›flan
olmas›. ‹flte Garanti Teknoloji’de çal›flan
Bilkentliler: Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü
mezunlar› Ahmet Hakan Karamanl› (1992),
Atalay Tan›fl (1993), Fatih Bektaflo¤lu (1993), fiahin Dalbudak (1995), Hakan Bali (1995),
Taner Tatar (1996), Ali Alç› (1997), Esra Sat›ro¤lu (1999), Umut Arslan (1999), Ça¤atay
Köso¤lu (2000), fiahin Ömer Karagöz (2000), fiükriye Hilal Emeksiz (2001), Onur A¤›n
(2002), Evren fiahin (2002), Y›ld›z Balatürk Erkan (2003), Ahmet K›z›l (2006), Emre
Karaaslan (2007), Özerk Yavuz (2007), Hayrican Piflkin (2007), Selim Akdere (2008),
Sedef Özlen (2008); Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri Bölümü mezunlar› Cenk
‹lgün (1996), Burak Özgür (2008), Salahattin Sami Güzel (2008); Elektrik ve Elektronik
Mühendisli¤i Bölümü mezunu Ozan Solmaz (1999), Endüstri Mühendisli¤i Bölümü mezunlar›
Köksal Büyükelyas (1997), Devrim Uyan›k (1999), Rafet Y›ld›r›m (1999); ‹flletme Fakültesi
mezunlar› Tu¤çe Acar (2005), Kerem Karfl›l›kl› (2006); ‹flletme Bilgi Yönetimi Bölümü
mezunlar› Ça¤la Aksu (2005), Burcu Çolak (2006).
Modern Dünyaya Farkl› Bir Bak›fl
Deloitte’a Yeni Ortak
Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü 1997
mezunlar›ndan Özgür Taburo¤lu’nun
“Dünyevi ve Kutsal: Modernlerin Maneviyat
Aray›fllar›” adl› kitab› Haziran 2008’de
okurla bulufltu. Metis Yay›nlar›’ndan ç›kan
yap›t, kültürel antropolojiye iliflkin farkl›
aç›l›mlar sunuyor; kutsall›k ve dünyevili¤i,
genel inan›fl›n aksine, etkileflimli ve iç içe geçebilen kavramlar
olarak anlat›yor. Taburo¤lu; Protestanl›k, Rönesans, bat›l inançlar,
anatomi, dinsel resimler, hat ve nak›fl, tasavvuf ve mistisizm gibi
temalardan Georges Bataille, Martin Heidegger, Emmanuel
Levinas, Maurice Merleau-Ponty, Luce Irigaray gibi düflünürlere
uzanarak ça¤dafl dünyadaki kutsall›k aray›fllar›n› irdeliyor.
Mezunlar Merkezi Bilkentlileri Buluflturdu
Ahmet Günefl
Sö¤ütlüo¤lu
(‹flletme 1994),
dünyaca ünlü
dan›flmanl›k flirketi
Deloitte’un yeni
Vergi Hizmetleri
orta¤› oldu.
‹fl hayat›na
Pannell Kerr
Foster’da bafllayan
Sö¤ütlüo¤lu, Deloitte’a 1995’te vergi asistan›
olarak girmifl, 2000-2005 y›llar› aras›nda
Schlumberger Oilfield Australia Pty Ltd.’de
çal›fl›rken Curtin University of Technology’de
yüksek lisans yapm›fl ve Deloitte ‹stanbul
ofisine vergi müdürü olarak dönmüfltü.
‹fl Yaflant›s›n›
ABD’de Sürdürüyor
Üniversitemizin Mezunlar Merkezi, yaklafl›k 120 mezunu Küresel ve Finansal Çalkant›lar›n
Efli¤inde Türkiye bafll›kl› panelde bir araya getirdi. Rektörümüz Prof. Dr. Ali Do¤ramac›’n›n
da kat›l›m›yla Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde düzenlenen panelin konuflmac›lar›
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas› Baflkan Yard›mc›s› Dr. Erdem Baflç› [MBA 1990,
‹ktisat 1995 (doktora)], ‹ktisat Bölümü ö¤retim üyelerimizden Yrd. Doç. Dr. Refet S.
Gürkaynak (‹ktisat 1996) ve Erkunt Sanayi A.fi. Sat›nalma Müdürü Ahmet Nalbur
(‹flletme 1991) idi. Bilkentliler, benzer organizasyon önerilerini Mezunlar Merkezi’ne
[email protected] adresi arac›l›¤›yla iletebilir.
47
Uluslararas› ‹liflkiler
Bölümü 2001
mezunlar›ndan
Do¤a Kayalar, New
York'ta Türkiye'nin
Birleflmifl Milletler
nezdinde Daimi
Temsilcisi Büyükelçi
Baki ‹lkin'in asistan›
olarak çal›flmaya
bafllad›. Indiana
Üniversitesi School of Public and
Environmental Affairs'taki yüksek
lisans›ndan sonra akademik çal›flmalar›na
ayn› üniversitede devam eden ve International
Studies Association’da proje asistanl›¤› yapan
Kayalar, Almanya'daki Max Planck
Enstitüsü'nde giriflimcilik alan›nda
araflt›rmalarda da bulunmufltu.
2003
Serkan Ünal - ‹flletme
‹stanbul’da Timberland’de üretim müdür
yard›mc›s›.
Aykut Ünal - Uluslararas› ‹liflkiler
Ankara'da T.C. D›fliflleri Bakanl›¤›'n›n Güney
Asya Dairesi'nde çal›fl›yor.
Hakan fiahin - MBA
Ankara’da Ranova ‹nflaat Turizm Ltd. fiti’nde
müdür.
2006
2004
Esra Kayhan Düzgün - Ticaret ve Yönetim
Samsun’da Nestle Türkiye G›da San. A.fi’nin
Sat›fl ‹dare Bölümü’nde asistan.
Asl› Çatay - Arkeoloji ve Sanat Tarihi
TRT Ankara Televizyonu E¤itim ve Kültür
Program Müdürlü¤ü’nde yönetmen
yard›mc›s›.
Erkan Karakütük - MBA
‹zmir’de Alltech Biotechnology Turkey’in
mali ifller müdürü.
Kemal Burak Özgirgin - Bilgisayar
Mühendisli¤i
Burcu Akçay (Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i
2005) ile 8 Kas›m'da evlendi. Ömür boyu
mutluluklar dileriz.
Ayhan Koç - ‹ktisat
Ankara’da Sermaye Piyasas› Kurulu’nda
uzman.
Seçil Demirci - Mütercim-Tercümanl›k
Ankara’da A+ Uluslararas› Çeviri Hizmetleri
Ltd. fiti.’nde flirket müdürü ve yeminli
mütercim tercüman.
Gökalp Çelik - Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Nesrin ‹pçi ile 9 Temmuz’da evlendi.
Ömür boyu mutluluklar dileriz.
2005
Fatih Kölmek - Elektrik ve Elektronik
Mühendisli¤i
Ankara’da T.C. Enerji Piyasas› Düzenleme
Kurumu’nun Elektronik Daire Baflkanl›¤›’nda
enerji uzman yard›mc›s›.
Fatih Cengiz Aygül - Kimya
K›rklareli’de Eczac›bafl› Zentiva Sa¤l›k
Ürünleri’nde Ar-Ge uzman›.
Nazl› Benlio¤lu - Grafik Tasar›m
Yaflar Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi’nde araflt›rma görevlisi.
Yaman Onur Türker - ‹flletme Bilgi Yönetimi
‹zmir’de Tesco Kipa’n›n Sat›n Alma
Bölümü’nde sat›n alma sorumlusu.
S. Burcu Betoner - Turizm ve Otel
‹flletmecili¤i
Birleflik Arap Emirlikleri’nde Park Hyatt
Dubai'nin Sat›fl ve Pazarlama Bölümü’nde
sat›fl müdürü.
Hale Temiz - Muhasebe Bilgi Sistemleri
Ankara’da Intel Corporation UK’nin Türkiye
genel müdür asistan›.
Beril Uçurum - Uluslararas› ‹liflkiler
Ankara’da Denizbank Orta Anadolu Bölge
Müdürlü¤ü’nün Ticari Pazarlama
Bölümü’nde portföy yöneticisi.
Seyit Kuyucu - Endüstri Mühendisli¤i
‹stanbul’da Vektora Biliflim Teknolojileri’nde
dan›flman.
Mahmut Bocal - Kimya
Ankara’da T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤›’n›n
Kimyasallar Yönetimi Dairesi Bölümü’nde
uzman yard›mc›s›.
Ümit Çetin - Bankac›l›k ve Finans
‹stanbul’da Hayat Holding’in Denetim
Direktörlü¤ü’nde iç denetçi.
Raflid Erkam Türkmen - Endüstri
Mühendisli¤i
Kocaeli’de Arçelik-LG Klima San. ve Tic.
A.fi’de üretim mühendisi.
Selin Gülden - ‹ç Mimarl›k ve Çevre
Tasar›m›
‹talya’da Degw Italia’da iç mimar.
Erhan Çetin - Muhasebe Bilgi Sistemleri
‹stanbul’da Club Med’de muhasebeci.
Emre Polat - ‹flletme
Merve Betül Uzun ile evlendi. Ömür boyu
mutluluklar dileriz.
Meriç Orhan - ‹flletme
‹stanbul'da Yap› ve Kredi Bankas› Genel
Müdürlü¤ü Kredi Kartlar› Yönetimi'nde
pazarlama ekip yetkilisi.
Süleyman Eren Do¤an - Elektrik ve
Elektronik Mühendisli¤i
Ankara’da Aselsan A.fi.’nin SGSTM
Bölümü’nde mühendis.
O¤uzhan Örnek - Uluslararas› ‹liflkiler
‹stanbul’da Swissotel The Bosphorus'ta insan
kaynaklar› yönetici asistan›.
Karalyn Eide - Uluslararas› ‹liflkiler (YL)*
Forrest Watson [Uluslararas› ‹liflkiler 2007
(YL)] ile 4 Ekim’de evlendi. Ömür boyu
mutluluklar dileriz.
Lerzan Tunçalin - Bankac›l›k ve Finans
Ankara’da Türk Ekonomi Bankas›’nda ticari
portföy yetkili yard›mc›s›.
Günce Güres - ‹ktisat
‹stanbul'da Deloitte'ta denetçi.
H. Merve Toker - ‹ktisat
‹stanbul’da Akbank'›n Ticari Bankac›l›k
Bölümü’nde ticari müflteri iliflkileri yönetici
yard›mc›s›.
Can Ülkü - ‹ktisat
‹stanbul’da Türkiye Halk Bankas› A.fi.’nin
Yat›r›mc› ‹liflkiler Bölümü’nde uzman
yard›mc›s›.
2008
Çi¤dem Ölmez - ‹ç Mimarl›k ve Çevre
Tasar›m›
Ankara’da Arcora Mimarl›k’ta iç mimar.
Hakan Gürel - Bilgisayar Mühendisli¤i
‹stanbul'da Türkiye ‹fl Bankas› Genel
Müdürlü¤ü'nün Bilgi ‹fllem Müdürlü¤ü'nde
yaz›l›m uzman›.
Nur Gül Arslan - ‹ç Mimarl›k ve Çevre
Tasar›m›
Bursa’da Arslanlar A.fi’de yönetim kurulu
baflkan›.
Burcu Koçali - Bankac›l›k ve Finans
‹stanbul'da Bank Asya Genel Müdürlü¤ü'nün
Kurumsal Pazarlama Bölümü'nde uzman.
Hakan Acar - Elektrik ve Elektronik
Mühendisli¤i
Ankara'da Turkcell ‹letiflim Hizmetleri A.fi'de
çal›fl›yor.
2007
Emine ‹ncesu - Siyaset Bilimi
Ankara’da Vak›fbank'›n Bireysel Bankac›l›k
Pazarlama Müdürlü¤ü’nde uzman
yard›mc›s›.
Merve Kuruo¤lu - ‹flletme
Bursa’da ING Bank A.fi.’nin Ticari
Pazarlama Bölümü’nde yetkili yard›mc›.
49
Deniz At›lgan - Hukuk
Ankara’da Ersoy Hukuk Bürosu’nda avukat.
* Yüksek lisans
Orhan Evren Cihan - Uygulamal›
‹ngilizce -Türkçe Çevirmenlik
Temmuz ay›nda vefat etti. Sevenlerine
baflsa¤l›¤› dileriz.
• Altur Seyahat ve Turizm A.fi, Bakanl›klar-Ankara’da
yurtiçi ve yurtd›fl› uçak biletlerinde nakitte %4,2, kredi
kart›nda %3,8 indirim,
• Grand Hotel Kurdo¤lu, Kufladas›-Ayd›n’da nakitte ve
kredi kart›nda %10 indirim,
• Ottamanthermalpalace Otel, Antakya’da konaklama
ve restoranda nakitte %10 indirim,
• Ankara Atlanta Hotel, K›z›lay-Ankara’da konaklamada
nakitte %20, kredi kart›nda %10 indirim,
• Crowne Plaza ‹zmir Oteli’nde nakitte ve kredi kart›nda
%25 indirim,
• Yamaç Turizm, Bakanl›klar-Ankara’da yurtiçi turlarda
%5, yurtd›fl› turlarda %3, otel rezervasyonlar›nda
%5 indirim,
De¤erli Mezunlar›m›z,
Bilkent Üniversitesi Yay›n Birimi taraf›ndan haz›rlanan
Dergi Bilkent’in sizlere ulaflmas› için mezun kimlik
kart›na sahip olman›z gerekmektedir. Ücretsiz bir
hizmet olan bu kart› edinmek istiyorsan›z
www.bilkent.edu.tr/bilkent-tr/admin-unit/mezun
adresinde yer alan bilgi güncelleme bafll›¤›ndaki formu
doldurabilirsiniz. Bu formu derginin son sayfas›ndaki
iletiflim bilgilerini kullanarak Mezunlar Merkezi’nden
Filiz Güleryüz’e 2 foto¤raf›n›z (bask› veya dijital) ile
göndermenizi rica eder, kay›tl› bilgilerinizi güncellemek
için de Mezunlar Merkezi’ne ulaflabilece¤ininizi bildirmek
isteriz.
G›da ve E¤lence
• Domino’s Pizza, Bilkent-Ankara’da nakitte %20, kredi
kart›nda %15 indirim,
• Sevilla Turizm Ticaret Ltd. fiti. (Atakule Kubbe
Restaurant, Atakule Ufo Cafe Bar ve Atakule Dönen
Restaurant) Çankaya-Ankara’da nakitte %15, kredi
kart›nda %10 indirim,
• Bal›kç› Restaurant Ali R›za’nin Yeri, Bodrum-Mu¤la’da
nakitte %20, kredi kart›nda %15 indirim,
• Dafne Restaurant, A. Ayranc›-Ankara’da nakitte ve
kredi kart›nda %15 indirim,
• Köflebafl› Restaurant, Dalyan-‹stanbul’da %10 indirim,
• Miri Ev Yemekleri ve Davet Organizasyonlar›, ÇankayaAnkara’da nakitte ve kredi kart›nda %10 indirim,
• Med G›da Sanayi Taahhüt ve Tic. Ltd. fiti., BalgatAnkara’da 5-30 kiflilik tabldot serviste nakitte %2,
30 kifli üzerinde %4 indirim,
• Bal›k Restaurant, Alanya-Antalya’da nakitte ve kredi
kart›nda %20 indirim,
• Vista Di Mare ‹talyan Restaurant, Alanya-Antalya’da
nakitte%15, kredi kart›nda %10 indirim,
• Cafe Crown Arjantin, G.O.P-Ankara’da nakitte ve kredi
kart›nda %15 indirim,
• Teps Restaurant & Bar, Çayyolu-Ankara’da bar, restoran ve
VIP oda hizmetlerinde nakitte ve kredi kart›nda %10 indirim,
En içten dileklerimizle,
Bilkent Üniversitesi
Mezunlar Merkezi
Mezun Kimlik Kart› Avantajlar›:
Turizm ve Otelcilik
• Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Bilkent-Ankara’da
özel indirim,
• Fora Apart Otel, Datça-Mu¤la’da konaklamada nakitte
ve kredi kart›nda %10 indirim,
• Rubi Hotel, Alanya-Antalya’da konaklamada ve spa’da
%10 indirim,
• Taksim Gönen Hotel, Taksim-‹stanbul’da özel indirim,
• Grand Hotel Haliç, ‹stanbul’da nakitte %35, kredi
kart›nda %35 indirim,
• Hotel Montania, Mudanya-Bursa’da konaklamada
nakitte ve kredi kart›nda %10 indirim,
• Anemon Otel, Kahramanlar-‹zmir’de nakitte ve kredi
kart›nda %40 indirim,
• The Marmara Antalya Oteli, Eski Lara Yolu-Antalya’da
%10 indirim,
• The Marmara Pera Oteli, Beyo¤lu-‹stanbul’da nakitte
ve kredi kart›nda %20 indirim,
• City Hotel & Residence, Çankaya-Ankara’da
%25 indirim,
• Gazi Park Hotel, Sö¤ütözü-Ankara'da nakitte ve
kredi kart›nda kap› fiyatlar› üzerinden %50 indirim,
• Limak Ambassadore Doutique Hotel, GaziosmanpaflaAnkara’da nakitte %15, kredi kart›nda %10 indirim,
• Etur Turizm Pazarlama ve Seyahat Ltd. fiti.,
Elmada¤-‹stanbul’da nakitte %10, kredi kart›nda
%5 indirim,
• E&G Tur Seyahat Acentesi, Çankaya-Ankara’da nakitte
%2, kredi kart›nda %1 indirim,
• Tüm Tour Yat ‹flletmecili¤i, Marmaris-Mu¤la’da nakitte
%20, kredi kart›nda %15 indirim,
• Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum, Mu¤la’da
7 günlük konaklamada 6, 14 günlük konaklamada
12 günlük ödeme flans›, spa’da her 60 dakikal›k masaj
ve terapi için 30 ek dakika ücretsiz, fiamdan Etiler
Cliffhanger gece kulübünde %10 indirim,
• Begonya Otel, Alanya-Antalya’da nakitte ve kredi
kart›nda %20 indirim,
Reklam, Organizasyon, Yay›nc›l›k ve Foto¤rafç›l›k
• Morajans Reklamc›l›k, Matbaac›l›k Tic. Ltd. fiti.,
K›z›lay-Ankara’da grafik, matbaa iflleri ve seri ilanlarda
nakitte %10, ticari ilanlarda nakitte %5 indirim,
• Aymat Ahmet Y›lmaz San. ve Tic. Ltd. fiti., OsmangaziBursa’da matbaa malzemelerinde %10 indirim,
• Graphoz-Dim Reklam Foto¤raf Tan›t›m Hiz. Tur. San.
Tic. Ltd. fiti., Kavakl›dere-Ankara’da tam reklam
ajansl›¤›, bas›l› ve görsel tasar›m, foto¤raf çekimi ve
internet sitesi tasar›m›nda nakitte ve kredi kart›nda
%10 indirim,
‹nternet ve Bilgisayar
• Cansev Makina Bilgisayar G›da Tic. Ltd. fiti., S›hhiye
Ankara’da bilgisayar kurulumu, orijinal yaz›l›m
yükleme, donan›m ve yaz›l›m hatalar›n›n giderilmesi,
aile tipi dikifl makinelerinin tamiri ve bak›m›, sanayi
tipi dikifl makinelerinin tamiri ve bak›m›nda nakitte
% 50 kredi kart›nda %10 indirim,
50
• Jineklinik, Kavakl›dere-Ankara’da, muayene, gebelik
ve do¤um takibi, infertilite ve onkolojik jinekolojide
nakitte ve kredi kart›nda %10 indirim,
• Berk Biorezonans Terapi Merkezi, K›z›lay-Ankara’da
nakitte %10, kredi kart›nda %5 indirim,
• Oksi Art Medikal Estetik ve Güzellik Merkezi,
Ulus-‹stanbul’da tüm hizmetlerde nakitte %20,
kredi kart›nda %10 indirim,
• Estelazer, Gaziosmanpafla-Ankara’da lazer epilasyon,
cilt bak›m›, bölgesel incelme ve s›k›laflma,
dermatolog muayenesi, varis tedavisi, k›lcal damar
tedavisinde nakitte %20, kredi kart›nda %10 indirim
(taksitli kampanyalar hariç),
• Allen Carr’s Easyway to Stop Smoking, ÇankayaAnkara’da nakitte ve kredi kart›nda %10 indirim,
• Gengym Health & Fitness Club, fiaflk›nbakkal‹stanbul’da fitness merkezine üyelikte nakitte %20,
kredi kart›nda %15 indirim,
• WOF - World of Fitness, Kozyata¤›-‹stanbul’da fitness
merkezine üyelikte nakitte %25 kredi kart›nda
%20 indirim,
E¤itim ve Dan›flmanl›k
• Active English, Bakanl›klar-Ankara’da, genel dil
programlar› tam ücret üzerinden ‹ngilizce, ‹spanyolca,
Almanca, ‹talyanca, Çince, Rusça, akademik programlar
ile TOEFL, TOEIC, KPDS, conversation s›n›f›nda nakitte
%10, kredi kart›nda %7 indirim,
• Dilhem Özel E¤itim ve Dan›flmanl›k Hiz. Tic. Ltd. fiti.,
Antalya’da haf›za teknikleri destekli yabanc› dil
kurslar›nda nakitte %15, kredi kart›nda %10 indirim,
• Apex Business Academy Markas› ile Portföy Özel E¤itim
Dan›flmanl›k Ltd. fiti., Konak-‹zmir’de e-d›fl ticaret
uzmanl›k e¤itimi sertifika program› nakitte %15, kredi
kart›nda %10 indirim,
• ‹zgören&Ak›n, Bakanl›klar-Ankara’da profosyonel
e¤itim becerileri, beden dili, tak›m çal›flmas›, sunum
teknikleri, etkili iletiflim, avcunuzdaki kelebek sat›fl
teknikleri, sat›flta beden dili, d›fl ticaret ve finansta
nakitte ve kredi kart›nda %30 indirim,
• CLA E¤itim ve Dan›flmanl›k Hiz. Bas›n Yay›n Tur. San.
ve Tic. Ltd. fiti., Gaziosmanpafla-Ankara’da nakitte
%10 indirim,
• Desk ‹letiflim Dan›flmanl›¤› San. Tic. Ltd. fiti., fiiflli‹stanbul’da nakitte ve kredi kart›nda %5 indirim,
• Royal E-D›fl Ticaret Akademisi, Çankaya- ‹zmir’de
nakitte %5, kredi kart›nda %5 indirim,
• CDS Yurtd›fl› E¤itim Dan›flmanl›¤›, Ankara ve
‹stanbul’da üniversite baflvurular›nda nakitte %25,
dilokullar›ndan hizmet bedeli al›nmayacakt›r,
• Best English Language School, K›z›lay-Ankara'da
nakitte %10 indirim,
• Easy Yurtd›fl› E¤itim Dan›flmanl›¤› ve Kariyer Planlama
Ltd. fiti., K›z›lay-Ankara’da nakitte %10 indirim,
yurtd›fl› e¤itim baflvurusu ve dan›flmanl›k ücreti
al›nmayacak,
• Poseidon Yurtd›fl› E¤itim Dan›flmanl›¤›, Kavakl›dereAnkara'da yurtd›fl› dil okullar›, üniversite yerlefltirme
hizmetleri, yurtd›fl› yaz kamplar›, çal›flma-seyahat
programlar› ve staj programlar›nda nakitte %5 indirim;
dan›flmanl›k ücreti al›nmayacak,
• Büyüteç Anaokulu, Çankaya-Ankara’da e¤itim hizmeti,
okul grubu, etüdde nakitte ve kredi kart›nda %15
indirim,
• Advance Yurtd›fl› E¤itim, Taksim-‹stanbul’da Bilkent
Üniversitesi mezunlar› veya 1. dereceden yak›nlar›na
tüm yurtd›fl› e¤itim programlar›na %5 indirim,
‹ç Mimarl›k, Mobilya ve Dekorasyon
• Flekssit Büro Mobilyalar› A. fi., Siteler-Ankara’da
tüm ürünlerde nakitte %40, kredi kart›nda
%35 indirim,
• Mas Ofis Mobilyalar›, A. Öveçler-Ankara’da nakitte
%15, kredi kart›nda %10 indirim,
• Akva Mobilya ve ‹nflaat San. Tic. A.fi, Ümraniye‹stanbul’da nakitte %6 indirim,
Giyim ve Tekstil
• Aliye Tekstil Ürünleri Pazarlama Tic. San. Ltd. fiti. ,
Gaziosmanpafla-Ankara’da nakitte %10, kredi kart›nda
%5 indirim,
• Karum Abiye by P›nar, Kavakl›dere-Ankara’da nakitte
%20, kredi kart›nda %10 indirim,
• Akçiçek Moda Evi, Y. Ayranc›-Ankara'da nakitte ve
kredi kart›nda %10 indirim,
• Turuncu, Alanya-Antalya’da nakitte ve kredi kart›nda
%25 indirim,
• Nüans Moda, Çankaya-Ankara’da gelinlik, niflanl›k,
abiye, damatl›k ve kifliye özel tasar›mda nakitte %20,
kredi kart›nda %15 indirim,
• Jeyteks Tekstil San. ve D›fl Ticaret Ltd. fiti., 4. Levent‹stanbul’da nakitte %10, kredi kart›nda %5 indirim,
Sa¤l›k ve Kiflisel Bak›m
• Referans Sa¤l›k Hiz., K›z›ltoprak-‹stanbul'da Bilkent
Üniversitesi mezunlar› ve birinci dereceden akrabalar›na
nakitte %10 indirim,
• Akpol T›p Merkezi, Balgat-Ankara’da nakitte
%25 indirim,
• Akropol Hastanesi, Balgat-Ankara’da nakitte
%25 indirim,
• Primer T›bbi Görüntüleme Merkezi, Kavakl›dereAnkara’da manyetik rezonans, bilgisayarl› tomografi
ve dijital röntgende nakitte ve kredi kart›nda %30
indirim,
• Gülbahçe Optik, Gülbahçe-Bursa’da nakitte %25,
kredi kart›nda %20 indirim,
Otomotiv, Araç Kiralama ve Sürücü Kurslar›
• Günlas Otomotiv, ASF Tesisleri-Bursa’da tüm
hizmetlerde %10 indirim,
• Ifl›k Turizm Oto Kiralama, Antalya’da Antalya ve
çevresi araç kiralamada nakitte %10, kredi kart›nda
%10 indirim,
• Aydo¤anlar Otomotiv San. ve Tic. Ltd. fiti. GüvercinlikAnkara’da Mercedes marka ve hafif ticari araçlara
kaporta ve boya hizmetinde iflçilikte %10, yedek parçada
%5 indirim,
• Salih Sayar Otomobil Tic. Ltd. fiti., Yozgat’ta oto servis
ücretlerinde nakitte ve kredi kart›nda %10 iflçilik, %5
yedek parça indirimi,
51
• Lets Otomobil Kiralama, fiiflli-‹stanbul’da nakitte %20,
kredi kart›nda %15 indirim,
• Tunal› Sürücü Kursu, Ankara’da nakitte ve kredi
kart›nda %20 indirim,
• Öz Nida Sürücü Kursu, Çankaya-Ankara’da nakitte
%12, kredi kart›nda %10 indirim,
Kuyumculuk ve Hediyelik Eflya
• Arifl Hediyelik Eflya San. Tic. A.fi., Eminönü-‹stanbul’da
nakitte %20, kredi kart›nda %15 indirim,
Çocuk Etkinlikleri
• Sihirli Kap› Çocuk Oyunlar› ‹fll. Ltd. fiti., fiaflk›nbakkal‹stanbul’da saatlik oyun, oyun grubu, do¤um günü
partisi ve yiyecek-içecek hizmetlerinde nakitte %15,
kredi kart›nda %10 indirim,
Nakliye ve Lojistik
• Palmiye Uluslararas› Tafl›mac›l›k ve Loj. Hiz. A. fi.,
Ataflehir-‹stanbul’da yutiçi ve ev eflyas›, yurt d›fl› ev
eflyas›, gümrükleme, paketleme ve tüm nakliye
hizmetlerinde nakitte % 10 indirim,
• Lojitek Lojistik Teknolojileri ve Dan›flmanl›k San. Tic.
Ltd. fiti., Taksim-‹stanbul’da nakitte %20, kredi kart›nda
%10 indirim,
• Alper ve Sönmez Uluslararas› Nakliyat ve Gümrükleme
Tic. Ltd. fiti. Y. Ayranc›- Ankara’da, flehiriçi ve
flehirleraras› nakliye, depolama ve gümrükleme
hizmetlerinde %10, uluslararas› nakliye hizmetlerinde
%5 indirim,
Di¤er
• Kampüse giriflte kolayl›k ve arabas› olan mezunlar›m›za
ücretsiz mezun araç pulu (Mezunlar›m›z araç pullar›n›
mezun kimlik kart›, ehliyet ve ruhsatlar›n› göstererek
üniversitemizin Sivil Savunma ve Güvenlik
Müdürlü¤ü’nden alabilir. Ankara d›fl›ndaki Bilkentliler,
Mezunlar Merkezi’ne baflvurarak araç pullar›n›
adreslerine isteyebilir.),
• Kariyer Merkezi’nin hizmetlerinden yararlanma olana¤›,
• Bilkent Kütüphanesi'nden kitap almada kolayl›k,
• Mezunlar Merkezi’ne kay›tl› tüm mezunlara Dergi
Bilkent’in ücretsiz olarak gönderilmesi,
• Ö¤renci Yurtlar› Spor Salonu’nu (ücretli) ve
Merkez Spor Salonu’nu (ücretsiz) kullanma olana¤›.
Sanat, Müzik ve Kurslar
• Tülay Uyar Prodüksiyon ve Müzik E¤itim Merkezi,
Taksim-‹stanbul’da ses, enstrüman (piyano, keman,
gitar, flüt, klarnet), müzikal ve caz e¤itiminde nakitte
%15, kredi kart›nda %10 indirim,
• Mavi Müzik Organizasyon, Gaziosmanpafla-Ankara’da
özel davet ve organizasyonlar, orkestra, ses ve ›fl›k
sistemleri kiralama ve sanatç› menajerli¤inde nakitte
%20 indirim,
[Mezunlar›m›za avantajlar sunan ve “Di¤er” bafll›¤›n›n
üzerinde yer alan firmalar›n dahil oldu¤u Üye ‹flyeri
Projesi, Bilkent Üniversitesi Mezunlar Merkezi ve Bilkent
Üniversitesi Mezunlar Derne¤i’nin (B‹LMED) ortak
çal›flmas›d›r. Dolay›s›yla, Mezunlar Merkezi’nce verilen
mezun kimlik kart›na sahip Bilkentlilerin yan› s›ra
üyelerine derne¤in gönderdi¤i B‹LMED kimlik kart›na
sahip olan mezunlar›m›z da bu projeden
faydalanabilmektedir.]
Tablo ve Çerçeve
• Çöpadam Özel E¤itim Dan›flmanl›k ve Pazarlama,
Ortaköy-‹stanbul’da resim atölyesinden seçilecek tablo
ve di¤er sanat eserlerinin sat›fl›nda nakitte %10,
kredi kart›nda %5 indirim,
Gümrük Müflavirli¤i
• Namal Gümrük Müflavirlik Hiz. Ltd. fiti. NilüferBursa’da Bursa, ‹stanbul, Band›rma, ‹zmir, Derince,
Çanakkale gümrüklerinde nakitte %30, kredi kart›nda
%20 indirim,
• Beyler Gümrük Müflavirli¤i Ltd. fiti., Alsancak-‹zmir’de
nakitte %30, kredi kart›nda %20 indirim,
Sigortac›l›k
• Çankaya Sigorta Acenteli¤i Ticaret Ltd. fiti., ÇankayaAnkara'da trafik sigortas›, ferdi seyahat sa¤l›k sigortas›
ve deprem sigortas› hariç tüm hizmetlerde nakitte ve
kredi kart›nda %5 indirim,
• Öncüler Sigorta Ltd. fiti., Suadiye-‹stanbul’da nakitte
ve kredi kart›nda, tüm kasko sigortalar›nda, ev
sigortalar›nda, iflyeri poliçelerinde %15, sa¤l›k
sigortas›nda %10, elektronik cihaz sigortalar›nda
%5 indirim,
Bilgi için:
Filiz Güleryüz
Bilkent Üniversitesi
Mezunlar Merkezi
06800 Bilkent/Ankara/Türkiye
Peyzaj ve Kentsel Tasar›m
• Fay Kentsel Tasar›m, Peyzaj, Harita Dan›flmanl›k ve
Müflavirlik, Küçükesat-Ankara’da nakitte %10, kredi
kart›nda %10 indirim,
Tel.
: +90 (312) 290 26 68
Faks
: +90 (312) 290 24 30
E-posta : [email protected]
52

Benzer belgeler