000 ODTUbulten kasim

Yorumlar

Transkript

000 ODTUbulten kasim
Diyalog için Halk
Bilimi Projesi 23 – 27
Ekim Etkinlikler Haftas›
O
DTÜ Mezunlar›
Derne¤i’nin öncülü¤ünde yürütülen
ve AB Sivil Toplum Diyalo¤u II – Kültür ve
Sanat Hibe Program› taraf›ndan desteklenen “Diyalog
için Halk Bilimi” projesi kapsam›nda, 23-27 Ekim 2011
tarihleri aras›nda bir dizi etkinlik gerçeklefltirildi. 23
Ekim Pazar Günü Fevziye
Köyü’ne düzenlenen alan
gezisi ile bafllayan program,
konferans, sergi, atölye çal›flmalar› ile sürdü.
Etkinlik program› kapsam›nda 24 Ekim Pazartesi
günü bafllayan “Balkanlar ve Türkiye’de Halk Kültürü” bafll›kl› konferans›n aç›fl konuflmas›n› ODTÜ Mezunlar› Derne¤i Yönetim Kurulu
Baflkan› Himmet fiahin yapt›. THBT’li mezunlar›n ortaya koydu¤u etkinliklerin Derne¤imizin sosyal kültürel etkinlikleri aras›nda önemli bir
yer tuttu¤unu belirten Himmet fiahin, THBT’nin 50. y›l›nda etkinliklerine bir de AB Projesi çal›flmas› ekledi¤ine dikkat çekti. Bulgaristan’›n
projeye verdi¤i destekten söz eden Himmet fiahin, Ankara, Gazi ve
Ege Üniversitesi’nin hocalar› ve Kültür Bakanl›¤› personelinin tebli¤leri ile ODTÜ ve Ankara Üniversitesi hocalar›n›n oturum baflkanl›klar›n›
kabulü ile konferansa katk›da bulunduklar›n› belirtti. Himmet fiahin,
projenin, asl›nda yak›n co¤rafyalarda yaflayan bizlerin hiç de fark›nda
olmadan birbirimize ne kadar çok maddi ve manevi de¤er katt›¤›m›z›
göstermifl olaca¤›n› dile getirdi.
25 Ekim Sal› günü gerçekleflen Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve
Ankara Kalesi gezisiyle tamamlanan konferansa, Prof. Dr. ‹lhan Baflgöz, Prof. Dr Muhtar Kutlu, Doç. Dr. Nikolay Nenov, Doç. Dr. Aysen
Soysald›, Ö¤r. Gör. Abdülrahim Karademir ve Ö¤r. Gör. fiahin Ünal,
Desislava Ivanova Dimitrova, Ö¤r. Gör. Dr. E. Cenk Ayd›n, Muammer
Ketencio¤lu ve Solmaz Karabafla konuflmac› olarak kat›ld›. Konferansla eflzamanl› düzenlenen ve ODTÜ Kültür Kongre Merkezi Sergi
Salonu’nda gerçekleflen “Sand›¤›mda Balkanlar” adl› sergide ise, Balkanlarda yüzy›llard›r iç içe yaflayan bölge halklar›n›n nas›l bir ortak
kültüre sahip olduklar›n› ortaya koyan eserler yer al›yordu. Etkinlik
kapsam›nda ODTÜ THBT üyesi ö¤renciler ve Rusçuk Angel Kanchev
Üniversitesi Ö¤renci Halk Danslar› Toplulu¤u ö¤rencilerinin kat›l›m›yla haz›rlanan atölye çal›flmalar›, 26 Ekim Çarflamba günü Abidin Pafla Köflkü’nde, 27 Ekim Perflembe günü ise ODTÜ’de gerçekleflti. Etkinlikler Haftas›, bu atölye çal›flmalar›yla ortaya ç›kan gösterinin ODTÜ Koleji’nde 27 Ekim Perflembe akflam› sergilenmesiyle sona erdi.