Beşiktaş Belediyesi 2015 Yılı Standart Dosya Planı İçin Tıklayınız.

Transkript

Beşiktaş Belediyesi 2015 Yılı Standart Dosya Planı İçin Tıklayınız.
STANDART DOSYA PLANI
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ - 2015
1
İÇİNDEKİLER
Genel Açıklamalar………………………………………………….3-4
Dosyalama İşlemlerinde Uyulacak Kurallar………………………..5-11
Standart Dosya Planı Konu Grupları……………………………….12
Standart Dosya Planı………………………………………………..13-57
Konu İndeksi………………………………………………………..58-97
Kod İndeksi…………………………………………………………98-137
2
GENEL AÇIKLAMALAR
Dosya: Aynı konuyu ihtiva eden yazılar grubudur.
Tümleşik Dosya: Her bir işlem için açılan ve işlemle ilgili tüm belgelerin bir
arada tutulduğu dosyayı ifade eder. Tümleşik dosyalar bir işlem, kişi ya da proje ile
ilgili olabilir (Personel Dosyaları, Dava Dosyaları, Proje Dosyaları vb.).
Dosya Planı: Kurum ve kuruluşların iş ve işlemleri sonucunda teşekkül
eden belgelerin, sistemli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak üzere önceden
hazırlanmış konu ve konu numaraları envanteridir.
Bu dosya planı, 2002 tarihinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü koordinesinde
başlatılan "Standart Dosya Planı" projesinin sonucunda hazırlanarak, 2005/7 sayılı
Başbakanlık Genelgesi ile uygulamaya konulmuş olup, zaman içinde kurum ve
kuruluşların görüş ve önerileri doğrultusunda yenilenmesine ihtiyaç duyulmuştur.
Standart Dosya Planı üç bölümden oluşmakta olup, 000-099 ve 600-999
sayısal aralığında ele alınan bölümler, kurum ve kuruluşların özellikle yardımcı
hizmet, danışma ve denetim birimlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda Devlet
Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından; 100-599 sayısal aralığında ele alınan
bölümler ise, ana hizmet birimlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda kurum ve
kuruluşların "Standart Dosya Planı" hazırlamakla görevli birimleri (Strateji
Geliştirme birimleri) ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından müşterek
hazırlanmıştır.
Kurumların teşkilat kanunlarında "ana hizmet birimi" olarak adlandırılan
birimlere ait faaliyetler ve bu faaliyetlerle ilgili açılması gereken dosyalar 100-599
sayısal aralığında; yardımcı hizmet, danışma ve denetim birimi olarak nitelendirilen
birimler (Teftiş, Hukuk, Personel, Eğitim, İdari İşler, Mali İşler vb.) ile her kurum
ve kuruluşta benzer hizmet yürüten birimlere (Dış İlişkiler, Bilgi İşlem vb.) ait
faaliyetler ve bu faaliyetlerle ilgili açılması gereken dosyalar 600-999 sayısal
aralığında numaralandırılmıştır.
Her birimde var olması muhtemel dosyalar (mevzuat, faaliyet raporları,
istatistikler vb.) için 000-099 sayısal aralığı kullanılmıştır.
Kurum ve kuruluşların ana hizmet faaliyeti konumunda olmasına
rağmen 000-099 veya 600-999 sayısal aralığında tanımlanmış konulara, ana
hizmet faaliyetleri için hazırlanan Planlarda (100-599 sayısal aralığında) yer
verilmemiş; bu faaliyet konuları için 000-099 veya 600-999 sayısal aralığının
kullanımı önerilmiştir.
Böyle bir bölünme ile aynı konuya ait belgelerin aynı "ad" ve "numara" ile
açılacak dosyalarda toplanması amaçlanmış, böylece kurum içi birliktelik
sağlamanın yanında, özellikle yardımcı hizmet, danışma ve denetim konularında
tüm kurum ve kuruluşlarda birliktelik sağlanması hedeflenmiştir.
Planda, faaliyetin adı altında ana konular; ana konuyla ilgili tali konular ve
tali konularla ilgili daha alt konular birbirleri ile olan ilişkileri dikkate alınarak, bir
araya getirilmiş ve numaralandırılmıştır.
3
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Konu
Planda ana konular için 000 sayısal, birinci, ikinci ve üçüncü alt konular için
00 sayısal karakter kullanılmıştır. Örneğin;
Belge Yönetimi ve Arşiv İşlemleri
805
Belge Yönetimi
805
01
805
01
01
Saklama Süreli Dosya Planı
805
01
02
Kodlama İşlemleri
805
02
805
02
01
Devir-Teslim İşlemleri
805
02
02
Ayıklama ve İmha İşlemleri
805
02
02
01
Ayıklama ve İmha
805
02
02
02
Uygunluk Görüşü
805
02
03
Tasnif (Sınıflandırma) İşlemleri
805
02
04
İnceleme ve Denetleme
805
02
05
Arşivlerden Yararlanma
805
99
Arşiv Yönetimi
Diğer
Bu yapılanma, yıl içerisinde herhangi bir faaliyet ile ilgili az sayıda belge
teşekkül etmesi durumunda ana konu adı altında dosya açılmasını ve belgelerin
bu dosyada toplanmasını; faaliyetle ilgili yoğun belge teşekkül etmesi hali nde
ise, alt konu başlıkları kullanılmak suretiyle dosya açılmasını öngörmektedir.
Dosya planında yer alan konu numaraları, hazırlanan yazının sayı bölümüne,
birim kodundan hemen sonra (-) işareti konularak yazılacaktır. Örnek;
Sayı: 91117803-713.01-3418
Birim Kodu
Dosya No
Kayıt No
Birim (Haberleşme) kodu, yazının hazırlandığı kurum ve kuruluşun en alt
birimine kadar belirlendiği kodlama olup, 1991/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile
kullanılması mecburi kılınmıştır. Yazışma ve haberleşmede standartlaşmanın ilk
adımını oluşturan haberleşme kodları "Sayı" bölümünün ilk unsurunu teşkil
etmektedir.
Dosya numarası, yazının konusunu ifade ettiği gibi, işlemi biten yazının ait
olduğu dosyayı veya hangi dosyaya konulacağını göstermektedir. Dosya planı ile
yazıların "sayı" bölümünde bulunması gereken ikinci unsur yani "dosya numara sı"
uygulaması da sağlanmış olacaktır.
4
DOSYALAMA İŞLEMLERİNDE UYULACAK KURALLAR
Ana hizmet, yardımcı hizmet, danışma ve denetim faaliyetlerine ilişkin dosya
konularının ilgili bulunduğu faaliyetin altında yer alması, bu faaliyetlere ait
alanların sadece o hizmeti yürüten birimin kullanımına açık olduğu anlamına
gelmemelidir. Birimler, asli faaliyetlerinin yer aldığı bölümlerin dışındaki dosya
konuları ile de dosya açabileceklerini unutmamalıdır.
Dosya Planlarının 000-099 ve 600-999 sayısal aralığında tanımlanan dosya
konuları tüm kurum ve kuruluşlarda aynı; ana hizmet faaliyetlerine ilişkin 100-599
sayısal aralığında yer alan konuların ise, kurum ve kuruluşlarda farklı
tanımlamaları içerdiği unutulmamalıdır. Kurum dışından gelen bir yazıda 100-599
sayısal aralığında tanımlanmış bir dosya numarasının, o kurumun ana faaliyetini
ihtiva eden bir konu olduğu bilinmeli; bu dosya numarası cevabi yazılarda
referans olarak alınmamalıdır.
Hazırlanan yazının dosya numarasının tespitinde, nerede dosyalanması
gerektiği düşüncesinden hareketle dosya numarası belirlenmeli; bu yaklaşım,
aynı mahiyetteki tüm belgeler için de uygulanmalıdır. Dosya numarasının
tespitinde, kurum içi veya kurum dışından gelen yazılardaki dosya numaraları
belirleyici olmamalıdır.
Her faaliyet gurubunun ilk dosyası konumunda bulunan ve üç karakter rakam
ile kodlanan dosyalar, o faaliyet grubuna ait konu listesinden herhangi biri veya
birkaçına ilişkin yapılan yazışmaların kendi konu numaraları ile dosya açılma
yoğunluğuna erişmediği durumlarda dosyalanabilmesine imkan sağlamak amacıyla
tanımlanmıştır. Örneğin, yıl içerisinde “Personel işleri” ne ait konularda az sayıda
yazışma teşekkül etmesi durumunda “900 Personel İşleri” kodu ile açılacak bir
dosyada bu belgelerin toplanması gerekmektedir. “900 Personel İşleri” adlı bir
dosya, 900-929 sayısal aralığında personel konusu ile ilgili belgeleri barındırdığını
ifade etmektedir.
Her faaliyet grubunun son dosyası konumunda bulunan ve sonu “9” ile biten
üç karakter rakam kodla tanımlanmış “Diğer” adlı dosyalar, o faaliyet grubunun bir
parçası olmasına rağmen, faaliyet grubunda sayılan konulardan herhangi birini
ilgilendirmeyen (faaliyet grubundaki herhangi bir dosya ile ilişkilendirilemeyecek)
yazıların kodlanmasında ve dosyalanmasında kullanılmak üzere tanımlanmıştır.
Faaliyet gruplarında ele alınan ana konuların 1. alt bölünmelerinin sonunda “99
Diğer” adı ile kodlanan dosyalar ise, kendinden önceki alt konuların hiç birini
ilgilendirmeyen ancak ana konunun bir alt konusu durumundaki yazıların
dosyalanması için kullanılacaktır. Bu kural 2. ve 3. alt bölünmeler için de aynı
usulde uygulanacaktır.
Planda, 2. ve 3. alt bölünmelerin sonunda “99 Diğer” adıyla dosya
tanımlaması yapılmamıştır. Bu bölünmeler için de ihtiyaç halinde "99 Diğer" adıyla
dosya açılabilecektir.
Dosya planında "Diğer" adı ile ifade edilen dosya numaraları kullanılarak
açılan dosyalar yılsonunda birimlerince incelenip, yoğun yazışma sebebiyle plana
5
eklenmesi zorunlu görülen konular belirlenecek ve kurumun dosya planından
sorumlu birimlere bildirilecektir.
Hazırlanan yazılara dosya numarası tespitinde, dosya konusunun alt
ayrımları yapılmış ise, yazının konusunu ifade eden alt ayrım kodları
kullanılacaktır. Alt ayrımların geneli konumundaki dosya konusu yazışmalarda
kullanılmayacaktır. Bu gibi durumlarda alt ayrımların geneli durumundaki konular
yalnızca dosya numarası olarak kullanılabilecektir.
Aynı dosya numarasını taşıyan belgelerin yoğunluğundan dolayı erişimin
daha etkin sağlanabilmesi amacıyla dosya planında herhangi bir istisna
getirilmemiş ise, coğrafik, alfabetik veya kronolojik dosyalama yapılabilecektir.
Dosya planında istisna getirilen ayırımlara ilişkin kullanılacak kısaltmalar
planın "Ek-1 ve Ek-2" bölümünde verilmiştir. Bu ayırımların gerektirdiği
durumlarda "Ek-1 ve Ek-2" bölümünde verilen kısaltmalar veya kodlar, dosya
numarasına, “/” işaretinin ardından yansıtılacak; gerektiği durumlarda da ayrı
dosyalar açılması sağlanacaktır.
Kurumca özel önem arz eden tanımlamalar (özel kodlar), aynı konulu belge ve
dosyaların birbirinden ayrılmasını sağlamak amacıyla köşeli parantez "[ ]" içinde
kullanılabilecektir. Köşeli parantez, kuruma özel kodlamaların belirlendiği bir alanı
ifade etmektedir. Köşeli parantez içerisinde birden fazla tanımlama ve kodlamanın
yapılması gerektiği durumlarda, her farklı kod “;” (noktalı virgül) işareti ile
birbirinden ayrılacaktır.
Örnekler;
-622.01/69: Talep ve Şikayetler (Bayburt)
-724.01.03/DE: Ülkelerle İşbirliği (Almanya)
-050.02.04[54/351]: 54/351 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
-641.04[2004/13]: 2004/13 no’lu idari dava dosyası
-903.07.02[C-46] : C-46 Sicil Numaralı Selvet Saraç’ın Yurt içi Görevlendirmesi
-604.02.03[TBAG-719]: TBAG-719 no’lu Tübitak Projesi (izleme ve raporlama)
-604.02.03/06[TBAG-719]: Ankara ili ile ilgiliTBAG-719 no’lu Tübitak Projesi
Yazının dosya numarası, yazıyı hazırlayan görevliler tarafından dosya planı
doğrultusunda belirlenerek yazıya yansıtılacaktır. Ünite amirleri hatalı işlemleri
önlemeye yönelik kontrol işlemlerini yapacak ve işlemi biten yazılar bu dosya
numarası dikkate alınarak dosyalanacaktır.
Bir yazıya birden fazla dosya numarası verilebileceği durumlarda, ağırlıklı
konu dosya numarası olarak belirlenecek, gerektiğinde yazının bir örneği ilgili
bulunduğu diğer dosyaya da konulabilecektir.
Dosya planında ayrıca tanımlanmış dahi olsa bir işlemin devamı veya
parçası konumundaki yazılar, işlem bütünlüğünün bozulmaması amacıyla ilgili
6
bulunduğu işlem kodu ile tanımlanmaya devam edilecektir. Bu tür yazıların ayrı
bir dosyada da takip edilmesi gerektiğinde dosya planındaki kendi konu kodu ile
dosya açılarak, yazıların birer örneği bu dosyaya konulabilecektir.
Örnek; Satınalma sürecinde alınması gereken bir olur için “Genel İşler”
bölümünde yer alan “020 Olurlar, onaylar” kodu kullanılmamalıdır. Alınması gereken
onay satınalma sürecinin ayrılmaz parçası olması sebebiyle satınalma kodu ile
tanımlanmalı ve satınalma dosyasında saklanmalıdır. Birimin rahat ulaşım ve yararlanma
ihtiyacından dolayı farklı kodlarla tanımlanmış olurların birer örneği “020 Olurlar” adı
ile açılacak dosyada toplanabilecektir.
Strateji Geliştirme birimleri, dosya planının hedeflenen amaçları
doğrultusunda kullanımını gerçekleştirebilmek, uygulamaları takip etmek ve
denetlemek üzere sorumludur.
Dosya, o dosya numarasını taşıyan bir yazı gönderildiği veya geldiği zaman
açılacaktır.
Bir işlemle ilgili yazılar, işlem sonuçlandırılıncaya kadar "işlemdeki yazılar"
adı altında açılacak dosyada biriktirilmeli; işlemin tamamlanması halinde, ilgileri ile
bir araya getirilerek, asıl dosyasına konulmalıdır.
Yazılar, ekleri ile beraber dosyalanmalıdır. Yazıların ekleri kabarık ise, ek ler
yazılarından ayrılarak, ayrı dosyalarda; müteselsil sıra numarası verilmek suretiyle
dosyalanmalıdır. Bu gibi uygulamalarda, yazılardan eklere, eklerinden yazılara
gönderme yapılmalıdır.
Açılacak dosya üzerinde, dosyayı tanımlayan "Kurum adı veya rumuzu",
"Birim adı veya rumuzu", "Dosya numarası", "Konu adı", "yılı" ve varsa “Özel
Kodu” gibi unsurlar mutlaka yazılmalıdır “Ek-3”. Dosya üzerinde bulunması
gereken unsurların tatbikinde kurum içinde birliktelik sağlanması amacıyla,
dosyalama hizmetlerinden sorumlu birimler gerekli girişimlerde bulunacaktır.
Dosya numaraları, dosyanın konusunu belirlemenin
depolandığı ortamlardaki yerini de belirleme özelliğine
dosyalar, dosya numaraları dikkate alınarak, hiyerarşik
saklanacaktır. Dosyaların bu şekilde saklanması, birbirleri
yanı sıra, dosyaların
sahiptir. Arşivlerde
bir bütünlük içinde
ile ilgili konulara ait
7
dosyaların bir arada bulunmasını sağlayacağı gibi, ileride arşivlerde yapılacak tasnif
işlemlerinde uygulanacak "asli düzen” in kendiliğinden oluşumuna da temel teşkil
edecektir.
Üniteler, her yılın Ocak ayı içerisinde, önceki yıla ait dosyaları Devlet Arşiv
Hizmetleri Hakkında Yönetmelik'in 12 nci maddesi hükmüne göre uygunluk kontrolünden geçirerek, birim arşivine devredeceklerdir. Devir işlemlerinde, dosyalar ın
ünitelerinde oluşturulan asli düzenleri kesinlikle bozulmayacaktır.
Uygunluk kontrolü esnasında, birleştirilmesi veya ayrılması gereken dos yalar birleştirilecek veya ayrılacaktır. Birleştirme ve ayırma işlemlerinde, açılmış
bulunan dosyalardaki belge yoğunlukları dikkate alınacaktır.
Birleştirme ve ayırma işlemlerinden dolayı dosyada yapılan düzenleme,
dosyayı tanımlayan bilgilerde farklılığa sebebiyet vereceğinden, bu unsurlar doğrultusunda dosya üzerinde de gerekli düzeltmeler yapılacaktır.
Dosyaların ünite, birim ve kurum arşivlerinde saklanması, düzenlenmesi, devri vb.
arşiv işlemlerinde Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.
Dosya planında, yeni konuların açılması, mevcut olanların kaldırılması ya da
düzeltilmesi gerektiği durumlarda, kurum veya kuruluşların dosya planlarından
sorumlu birimlerin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nü haberdar etmesi üzerine
bu Genel Müdürlükçe, uygun görülen düzeltmeler yapılabilecektir. Dosya
planlarında öngörülen değişiklikler yılsonlarında yapılacaktır.
Üniversite, belediye ve özel idareler, dosya planlarına yeni konuların ilavesi,
mevcut olanların kaldırılması ya da düzeltilmesi taleplerini, belediyeler ve özel
idareler için İçişleri Bakanlığına; üniversiteler için Yüksek Öğretim Kurulu
Başkanlığına bildirmek zorundadırlar. Bu kurumların dosya planlarından sorumlu
birimlerinin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nü haberdar etmesi ve bu Genel
Müdürlüğün uygun görmesi halinde gerekli düzeltmeler yapılabilecektir.
Kurumlar ve Kuruluşlar dosya planlarını web sitelerinde de yayınlayarak,
kullanıcıların güncel dosya planını takip etmelerini sağlayacaklardır.
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak, ortak kullanıma
sunulan "Ortak Alanlar" www.basbakanlik.gov.tr ve www.devletarsivleri.gov.tr
web adreslerinde de istifadeye sunulacak olup, bu alanlarla ilgili düzeltmeler
anında uygulayıcılar tarafından takip edilebilecektir.
8
ÜLKE KODLARI
AD
Fas
MA
Kuzey Mariy an Ad.
MP
Seysel
SC
ABD Virjin Adalaları,
Andorra
VI
Fiji
FJ
Küba
CU
Sierra Leone
SL
Afganistan
AF
Fildişi Sahili
CI
Lao
LA
Singapur
SG
Almanya
DE
Filipinler
PH
Lesotho
LS
Slovakya Cum.
SK
Amerikan Samoa
AS
Finlandiya
FI
Letonya
LV
Slovenya
SI
Angola
AO
Fransa
FR
Liberya
LR
Solomon Adalar
SB
Anguilla
AI
Fransız Guyanası
GF
Libya
LY
Somali
SO
Antarktika
AQ
Fransız Polinezyası
PF
Lihtenştayn
LI
Srilanka
LK
Antigua ve Barbados
AG
Gabon
GA
Litvanya
LT
Sudan
SD
Arjantin
AR
Gambiya
GM
Lübnan
LB
Surinam
SR
Arnavutluk
AL
Gana
GH
Lüksemburg
LU
Suriye Arap Cum.
SY
A rub a
AW
Georgia & Sandwich
GS
Macaristan
HU
Suudi Arabistan
SA
Avustralya
AU
Gine
GN
Madagaskar
MG
Svalbard ve Jan Ma
SJ
Avusturya
AT
Gine Bissau
GW
Makao
MO
Svaziland
SZ
Azerbaycan
AZ
Granada
GD
Makedonya
MK
Şili
CL
Bahama
BS
Grönland
GL
Malavi
MW
Tacikistan
TJ
Bahreyn
BH
Guadalup
GP
Maldiv Adalar
MV
Tanzanya
TZ
Bangladeş
BD
Guam
GU
Malezya
MY
Tayland
TH
Barbados
BB
Guatemala
GT
Mali
ML
Tayvan
TW
Batı Sahra
EH
Guyana
GY
Malt
MT
Togo
TG
Belçika
BE
Güney Afrika
ZA
Marshal Adalar
MH
Tokelan
TK
Belize
BZ
Gürcistan
GE
Martinik
MQ
Tonga
TO
Benin
BJ
Haiti
HT
Mayotte
YT
Trinidad ve Tobago
TT
Bermuda
BM
Heard ve Mcdonald
HM
Meksika
MX
Tun us
TN
Beyaz Rusya
BY
Hindi stan
IN
Merkez Afrika Cum.
CF
Turks ve Caicos Ad.
TC
Bhutan
BT
Hırvatistan
HR
Mısır
EG
Tuvalu
TV
Birleşik Arap Emirlik.
AE
Hollanda
NL
Moğolistan
MN
Türkiye
TR
Birleşik Devletler
US
Hollanda Antilleri
AN
Moldavya Cum.
MD
Türkmenistan
TM
Birleşik Krallık
GB
Honduras
HN
Monako
MC
Uganda
UG
Bolivya
BO
Hong Kong
HK
Montserrat
MS
Ukrayna
UA
Bosna Hersek
BA
İngiliz Hint Okyanus
IO
Moris Adalar
MU
Umman
OM
Bostvana
BW
İngiliz Virjin Adalar
VG
Moritanya
MR
Uruguay
UY
Brezilya
BR
Irak
IQ
Mozambik
MZ
Ürdün
JO
Bruney Darüsselam
BN
İran
IR
Namibya
NA
Vallis Fununa Ada.
WF
Bulgaristan
BG
İrl an da
IE
Nauru
NR
Vanuatu
VU
Burkina Faso
BF
İspanya
ES
Nepal
NP
Vatikan Şehir Dev.
VA
Burma
MM
İsrail
IL
Nijer
NE
Venezüella
VE
Burundi
BI
İsveç
SE
Nijerya
NG
Vietnam
VN
Buvet Adası
BV
İsviçre
CH
Nikaragua
NI
Yemen
YE
Cad
TD
İtalya
IT
Niue Adalar
NU
Yeni Kaledonya
NC
Cebeli Tarık
GI
İzlanda
IS
Norfolk Adalar
NF
Yeni Zelanda
NZ
Cezayir
DZ
Jamaika
JM
Norveç
NO
Yılbaşı Adası
CX
Cibuti
DJ
Japonya
JP
Özbekistan
UZ
Yugoslavya
YU
Cocos Adalar
CC
Kamboçya
KH
Pakistan
PK
Yunanistan
GR
Cook Adası
CK
Kamerun
CM
Palau
PW
Zambiya
ZM
Çek Cumhuriyeti
CZ
Kanada
CA
Panama
PA
Zimbabwe
ZW
Çin
CN
Katar
QA
Papua Yeni Gine
PG
Danimarka
DK
Kayman Adalar
KY
Paraguay
PY
Doğu Timor
TP
Kazakistan
KZ
Peru
PE
Dominik
DM
Kenya
KE
Pitcairn Adası
PN
Dominik Cumhuriyeti
DO
Kırgızistan
KG
Polonya
PL
Ekvator
EC
Kırıbatı
KI
Portekiz
PT
Ekvodor Gine
GQ
Kolombiya
CO
Porto Riko
PR
El Salvador
SV
Komor Adalar
KM
Reunyon
RE
Endonezya
ID
Kongo
CG
Romanya
RO
Eritre
ER
Kongo
CD
Ruanda
RW
Ermenistan
AM
Kore
KP
Rusya Federasyonu
RU
Estonya
EE
Kore Cumhuriyeti
KR
Samoa
WS
Etiyopya
ET
Kosta Rica
CR
San Marino
SM
Falkland Adalar
FK
Kuveyt
KW
Sao Tome ve Principe
ST
Faroe Adalar
FO
Kuzey Kıbrıs Türk C.
CY
Senegal
SN
9
ŞEHİR KODLARI
Adana
01
Giresun
28
Siirt
56
Adıyaman
02
Gümüşhane
29
Sinop
57
Afyonkarahisar
03
Hakkâri
30
Sivas
58
Ağrı
04
Hatay
31
Tekirdağ
59
Amasya
05
Isparta
32
Tokat
60
Ankara
06
Mersin
33
Trabzon
61
Antalya
07
İstanbul
34
Tunceli
62
Artvin
08
İzmir
35
Şanlıurfa
63
Aydın
09
Kars
36
Uşak
64
Balıkesir
10
Kastamonu
37
Van
65
Bilecik
11
Kayseri
38
Yozgat
66
Bingöl
12
Kırklareli
39
Zonguldak
67
Bitlis
13
Kırşehir
40
Aksaray
68
Bolu
14
Kocaeli
41
Bayburt
69
Burdur
15
Konya
42
Karaman
70
Bursa
16
Kütahya
43
Kırıkkale
71
Çanakkale
17
Malatya
44
Batman
72
Çankırı
18
Manisa
45
Şırnak
73
Çorum
19
Kahramanmaraş
46
Bartın
74
Denizli
20
Mardin
47
Ardahan
75
Diyarbakır
21
Muğla
48
Iğdır
76
Edirne
22
Muş
49
Yalova
77
Elazığ
23
Nevşehir
50
Karabük
78
Erzincan
24
Niğde
51
Kilis
79
Erzurum
25
Ordu
52
Osmaniye
80
Eskişehir
26
Rize
53
Düzce
81
Gaziantep
27
Sakarya
54
Samsun
55
10
DOSYA VEYA KLASÖR ETİKETİ
91117803
713
KULLANIM VE
ERİŞİM
YETKİLERİ
MIS/Ukbs Erişim Yetkisi
2015
11
STANDART DOSYA PLANI KONU GRUPLARI
KONU GRUBUNUN ADI
DOSYA KODU
ARALIĞI
1
GENEL İŞLER
000-099
2
ANA HİZMET FAALİYETLERİ
250-349
3
DANIŞMA VE DENETİM FAALİYETLERİ
3.1 ARAŞTIRMA PLANLAMA İŞLERİ
600-619
3.2 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER
620-639
3.3 HUKUK İŞLERİ
640-659
3.4 TEFTİŞ / DENETİM İŞLERİ
660-679
4
YARDIMCI HİZMETLERLE İLGİLİ
FAALİYETLER
4.1 BİLGİ İŞLEM İŞLERİ
700-719
4.2 DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ
720-749
4.3 EMLAK VE YAPIM İŞLERİ
750-769
4.4 EĞİTİM İŞLERİ
770-799
4.5 İDARİ VE SOSYAL İŞLER
800-819
4.6 TANITIM VE YAYIN İŞLERİ
820-839
4.7 MALİ İŞLER
840-869
4.8 ÖZEL KALEM VE PROTOKOL İŞLERİ
870-899
4.9 PERSONEL İŞLERİ
900-929
4.10 SATINALMA VE SATIŞ İŞLERİ
930-949
4.11 TOPYEKÜN SAVUNMA SİVİL HİZMETLERİ
950-969
12
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Dosya
STANDART DOSYA PLANI
GENEL İŞLER
000
Genel
010
Mevzuat İşleri
01
Kanunlar
02
Tüzükler
03
Yönetmelikler
04
Yönergeler
05
Tebliğler
06
Genelgeler
01
İç Genelgeler
02
Dış Genelgeler
07
Talimatlar, Duyurular, Sirkülerler
01
Talimatlar
02
Duyurular
03
Sirkülerler
08
Rehber, Kılavuz
09
Standartlar
99
Diğer
020
Olurlar, Onaylar
020 yazışma kodu olmayıp, yalnızca dosya adı olarak kullanılacaktır.
030
Anlaşma, Sözleşme ve Protokoller
01
Anlaşmalar
02
Sözleşmeler
03
Protokoller
04
Şartnameler
99
01
İdari
02
Teknik
Diğer
030 ve alt açılımlarına ait konular bir faaliyetin parçası olarak farklı kodla tanımlanması durumunda birer
örneğinin dosyalanmasında yalnızca dosya adı olarak kullanılacaktır.
040
041
Faaliyet Raporları
01
Haftalık
02
Aylık
03
Üç Aylık
04
Altı Aylık
05
Yıllık
06
Konsolide
99
Diğer
Brifingler ve Bilgi Notları
13
01
Brifingler
02
Bilgi Notları
99
Diğer
042
İstatistikler
044
Anketler
045
Görüşler
01
Teknik ve Mesleki
02
Hukuki
03
İdari
99
Diğer
Mevzuat tasarılarına ilişkin görüşler için de 045.02 kodu kullanılacaktır.
050
Kurullar ve Toplantılar
01
Kurullar, Senatolar, Meclisler
01
Seçim ve Atama İşleri
02
Davetler ve Gündemler
03
Tutanaklar
04
Kararlar
05
Ödemeler
02
Yönetim Kurulları, Belediye Encümeni
03
Danışma, Disiplin, Koordinasyon Kurulları
04
İhtisas Kurulları
05
Konseyler
06
Komite, Komisyonlar
99
Diğer
050.01’in alt açılımı, 050.02-050.06 için de aynı usulde uygulanabilecektir
Aynı konu numarasını taşıyan birden çok Kurul, Komisyon vb. nin her biri, kurumsal özel bir kodla tanımlanır ve
bu özel kodlar köşeli parantez içinde konu numarasının ardından yazılarak, gerektiğinde ayrı dosyalar açılması
sağlanır.
051
Bilimsel ve Kültürel Toplantılar
01
Kongre
02
Konferans
03
Şura
04
Sempozyum
05
Seminer
06
Bienal
07
Kurultay
08
Çalıştay
09
Panel
10
Kolokyum
99
Diğer
060
Kalite Yönetim Sistemi
01
Kalite El Kitabı
02
Temel Prosedürler ve Bağlı İşlemler
04
Talimatlar
05
Formlar
Eğitim Faaliyetleri için bkz. Eğitim İşleri
14
07
İzleme ve Ölçme İşlemleri
01
Müşteri Memnuniyeti (Veri Analizi)
02
Tetkik İşlemleri
03
İzleme ve Ölçme Sonuçlarının Analizi (Veri Analizi)
İyileştirme İşlemleri
01
Düzeltici Faaliyetler
02
Önleyici Faaliyetler
09
Bireysel Öneriler
10
Yönetimin Gözden Geçirmesi
11
Hizmet (Ürün) Gerçekleştirme
01
Planlama
02
Hizmete Bağlı Şartların Belirlenmesi ve Gözden Geçirilmesi
03
Tasarım ve Geliştirme
04
Üretim ve Hizmet (Ürün) Sağlanması (Sunulması)
99
Diğer
3. Alt Konu
Kalibrasyon
2. Alt Konu
12
1. Alt Konu
Ana Dosya
08
MAHALLİ İDARELER İŞLERİ (250 - 349)
250
Mahalli İdareler İşler
251
Mahalli İdarelerin İş ve İşlemlerine İlişkin Onaylar
01
İl Özel İdare İhale Onayları
01
2886 s. Kanun
02
4734 s. Kanun
03
4735 s. Kanun
02
Belediye ihale İşlemleri
01
2886 s. Kanun
02
4734 s. Kanun
03
4735 s. Kanun
03
İhaleden yasaklama onayları
04
Tasarruf tedbirleri Genelgesine Göre Harcama izinlerine İlişkin Onaylar
01
Başbakanlıktan alınan
02
Bakanlıktan alınan
05
Tahsis Onayları
06
Borçlanma Onayları
07
Şirket Kurulmasına İlişkin Onaylar
08
İşletme Kurulmasına İlişkin Onaylar
09
Yardım Ödenek Onayları
01
İl Özel İdareleri
02
Belediyeler
15
03
Tahsis değişikliği
10
Onayla kapanan dosyalar
11
Ön İnceleme Onayları
12
Araştırma Onayları
13
Özel Denetim Onayları
14
Görevden Uzaklaştırma onayları
01
Belediye başkanı
02
Belediye Meclis Üyeleri
03
Muhtarlar
04
İhtiyar Heyeti Üyeleri
05
Birlik Başkanı ve üyeleri
15
Göreve iade onayları
16
İşlemden Kaldırma Onayları
17
Mükerrer Onayın İptali
18
Bakan onayı ile yapılan atamalar
19
Belediye Sınır Tasdikleri Onayları
20
Birlik Tüzük Onayları
01
99
Tüzük Değişikliği onayı
Diğer
252
İhbar, Şikayet ve Suç Duyuruları
01
Doğrudan İhbar ve Şikayetler
02
Savcılıklardan Gelenler
03
Valiliklerden Gelenler
99
Diğer
253
Mahalli İdarelere Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin Görüş
Talepleri
254
İl Özel İdaresi Bütçe İş ve İşlemleri
01
Ödeneklerle ilgili işlemler
01
Muhtar Ödenekleri
02
İl Özel İdaresinin iş ve işlemlerine ilişkin Görüşler Talepleri ve Şikayetler
İl Özel İdarelerinin Şirket Kurmaları veya Kurulmuş şirketlere İştiraklerine
ilişkin işlemler
03
02
2380 sayılı Kanun gereği Yapılan İşlemler
99
Diğer
255
Belediye Bütçe İş ve İşlemleri
01
Mahalli İdarelerin Bütçe Çalışmaları
02
2942 sayılı Kanunla İlgili İşlemler
01
Kamu Yararı Kararı
02
Kamu Yararı Kararından vazgeçme
03
Açılan Davalarla ilgili savunmalar
04
İhale yasaklamaları
03
99
İller Bankası ile yapılan yazışmalar
01
Belediye bağlanmaları ile ilgili verilen talimatlar
02
Belediye kurulmaları ile ilgili verilen talimatlar
03
Büyükşehir bel. Hk. Yazışmalar
Diğer
16
256
Bütçe Yardımları İş ve İşlemleri
01
Mahalli İdarelere Yardım Ödenekleri
01
Belediyeler
02
İl Özel İdareleri
99
Diğer
257
Raporlar ve Layihalara İlişkin İş ve İşlemleri
01
Denetim-Teftiş Raporları
01
Belediyeler
02
İl Özel İdareleri
03
Birlikler
04
Belediyelere Bağlı Kuruluşlar
05
İlçe Özel İdareleri
02
Teftiş Layihaları
01
Belediyeler
02
İl Özel İdareleri
03
Birlikler
04
Belediyelere Bağlı Kuruluşlar
03
Tazmin Raporları
01
Belediyeler
02
İl Özel İdareleri
03
Birlikler
04
Belediyelere Bağlı Kuruluşlar
99
Diğer
258
Kardeş Şehirler
259
Konsoloslukların İmza ve Mühür Örnekleri
260
Yerel Gündem 21
Belediye Başkanları İş ve İşlemleri
261
01
Belediye Başkanlarının Mal Bildirimlerinin Takibi
01
99
Gelen Mal Bildirimleri
Diğer
262
Belediye ve İl özel idaresi Kadro İş ve İşlemleri
01
İl Özel İdareleri
01
Memur
02
İşçi
03
Sözleşmeli Personel
02
99
Belediye
01
Memur
02
İşçi
03
Sözleşmeli Personel
Diğer
263
Mahalli İdareler ve Bakanlığımız alayhine açılan davalarla ilgili
Savunmalar
264
Teşkilat ve Hizmetler İş ve İşlemleri
01
Belediye Kurulmaları
02
Birlik Kurulmaları
03
Birleşme ve Katılma
17
04
Sınır İçine Alınma
05
Tüzel Kişiliğin Sona Erdirilmesi
06
Belediye ve Birlik İsim Değişikliği
07
Belediye ve Birlik Meclisinin Feshi
08
Belediye Başkanının Düşürülmesi
09
3998 s. Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun
10
4483 s. Kanun
11
5366 s. Kanun
12
5403 s. Kanun
13
Mahalli İdarelerin Taşıt Edinmeleri
01
99
Yurt Dışı Hibeler
Diğer
300
Belediye ve Özel İdare İşleri
301
Yazı ve Karar İşleri
01
Meclis Çalışmaları
02
Meclis Üyeleri
03
Meclis Gündemleri
04
Meclis Toplantı Tutanakları
05
Meclis Kararları
05
01
Meclis Kararları İlanı
05
02
Mülki Amire Gönderilen Kararlar
05
03
Onaya Gönderilen Kararlar
06
Meclis Komisyonları
06
01
06
01
01 Plan ve Bütçe Komisyon Toplantıları
06
01
02 Plan ve Bütçe Komisyon Kararları
06
02
06
02
01 İmar ve Bayındırlık Komisyonu Toplantıları
06
02
02 İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararları
06
03
06
03
01 Denetim Komisyonu Toplantıları
06
03
02 Denetim Komisyonu Kararları
06
04
06
04
01 Eğitim Komisyonu Toplantıları
06
04
02 Eğitim Komisyonu Kararları
06
05
06
05
01 Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu Toplantıları
06
05
02 Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu Kararları
06
06
06
06
01 Çevre ve Sağlık Komisyonu Toplantıları
06
06
02 Çevre ve Sağlık Komisyonu Kararları
99
302
Plan ve Bütçe Komisyonu
İmar ve Bayındırlık Komisyonu
Denetim Komisyonu
Eğitim Komisyonu
Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu
Çevre ve Sağlık Komisyonu
Diğer
Encümen Çalışmaları
01
Encümen Üyeleri
02
Encümen Gündemleri
03
Encümen Kararları
18
04
Onaya Gönderilen Kararlar
99
Diğer
303
Evlendirme İşleri
01
Evlendirme Talepleri
02
Evlendirme Kütüğü
03
Evlendirme Cüzdanları
04
Evlendirme Beyannameleri
05
Sağlık Raporları
06
Evlenme Ehliyet Belgeleri
07
Kurumlarla Yazışmalar
07
01
07
01
07
02
Cumhuriyet Savcılığı
07
03
Konsolosluklar
99
Nüfus İdaresi
01 Evlendirme Bildirimleri
Diğer
304
Zabıta İş ve İşlemleri
01
Çalışma Programları
01
01
Günlük Çalışma Programları
01
02
Aylık Çalışma Programları
02
Nöbetler ve Görev Dağılımları
03
Denetim Raporları
03
01
Günlük Raporlar
03
02
Aylık Raporlar
04
Tutanaklar
04
01
04
01
01 Zaptedilen Eşyalar Tutanağı
04
01
02 Adres Tespit Tutanakları
04
01
03 Mali Durum Tespit Tutanakları
04
02
04
02
01 1608 sayılı Kanun Gereği
04
02
02 3572 sayılı Kanun Gereği
04
02
03 3194 sayılı Kanun Gereği
04
02
04 5326 sayılı Kanun Gereği
99
Araştırma Tutanakları
Ceza Tutanakları
Diğer
305
Denetimler
01
Esnaf Denetimleri
02
Pazar Denetimleri
03
Seyyar Denetimleri
04
Kurumlardan Gelen Talimatlar
04
01
Cumhuriyet Savcılığından Gelen Talimatlar
04
02
Emniyet Teşkilatından Gelen Talimatlar
05
Kurumlar Adına Yapılan Soruşturmalar
06
Tebligatlar
06
01
Kurum adına yapılan Tebligatlar
06
02
Diğer Kurumlar Adına Yapılan Tebligatlar
99
Diğer
19
306
Trafik İşleri
01
Trafik Komisyon Raporları
02
Tutanaklar
99
Diğer
307
Küşat Ruhsat İşleri
01
Küşat Ruhsat Talepleri
02
Kurumlarla Yazışma
03
Küşat Heyet Raporları
04
Verilen Küşat ve Ruhsatlar
05
Kaynak Suları Ruhsatları
01
Kaynak Suları İşletme Ruhsatları
02
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Su Ruhsatı
99
Diğer Su Ruhsatları
06
1A Grubu Maden İşletme Ruhsatları
07
Hammadde Üretim İzinleri
99
Diğer
308
Ölçü ve Ayar İşleri
01
Ölçü ve Ayar Talepleri
02
Ölçü ve Ayar Beyannameleri
03
Ölçü Aletlerinin Kontrolü
01
Ani Kontroller
02
Yıllık Kontroller
04
Tutanaklar
05
Ölçü Aletleri Kontrol Raporları
06
Sanayi Bakanlığından Gelen Talimatlar
99
Diğer
309
İtfaiye İş ve İşlemleri
01
Yangın İhbar Raporları
02
Yangın İstatistikleri
01
Aylık İstatistik Raporları
02
Yıllık İstatistik Raporları
03
Yangın Raporları
04
Yangın Ulaşım Planları
05
Yangın Tatbikatları
06
İtfaiye Uygunluk Raporları
01
Konut Kontrol Raporları
02
İşyeri Kontrol Raporları
03
Kamu Binaları Kontrol Raporları
07
Acil Yardım ve Kurtarma İşleri
01
Acil Yardım ve Kurtarma İhbarları
02
Acil Yardım ve Kurtarma Müdahale Tutanakları
99
Diğer
310
Bayındırlık-İmar İş ve İşlemleri
01
İmar Planları
01
Çevre Düzeni Planları
02
Nazım Planlar
20
03
Uygulama İmar Planları
04
Plan Tadilatları
04
01 Plan Tadilat Talepleri
02
Planlama İle İlgili Onaylar
01
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
01 3194 sayılı Kanun gereği
02 3621 sayılı Kanun gereği
02
Kültür ve Turizm Bakanlığı
01 2863 sayılı Kanun gereği Sit Alanları
02 2634 sayılı Kanun gereği Turizm Alanları
03
Özel Çevre Koruma Kurulları
04
2873 sayılı Kanun gereği Çevre ve Orman Bakanlığı
05
388 sayılı KHK gereği GAP İdaresi
06
4046 sayılı Kanun gereği Özelleştirme İdaresi
07
4562 sayılı Kanun gereği Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
03
Parselasyon Planları
04
İfraz ve Tevhit İşleri
01
İfraz İşleri
02
Tevhit İşleri
05
İmar Durum Belgeleri
01
İmar Durum Belgesi Talepleri
02
Verilen İmar Durum Belgeleri
06
Zemin Etüdleri
07
Ruhsat ve İzinler
01
İnşaat Ruhsatları
01 İnşaat Ruhsatı Talepleri
02 Verilen İnşaat Ruhsatları
02
İskan Ruhsatları
01 İskan Ruhsatı Talepleri
02 Verilen İskan Ruhsatları
03
Asansör Ruhsatları
01 Asansör Ruhsatı Talepleri
07
02 Verilen Asansör Ruhsatları
08
Vizeler
01
Aplikasyon ve Yol Kotu Vizesi
01 Aplikasyon ve Yol Kotu Vizesi Talepleri
02 Yapılan Aplikasyon ve Yol Kotu Vizesi
03 Aplikasyon ve Yol Kotu Tutanakları
02
Toprak Vizesi
01 Toprak Vizesi Talepleri
02 Yapılan Toprak Vizesi
03 Temel Toprak Tutanakları
03
Temel Vizesi
01 Temel Vizesi Talepleri
02 Yapılan Temel Vizesi
03 Temel Vizesi Tutanakları
21
04
Demir Vizesi
01 Demir Vizesi Talepleri
02 Yapılan Demir Vizesi
03 Demir Vizesi Tutanakları
09
Proje Onay İşleri
01
Mimari Proje
02
Statik Proje
03
Tesisat Projeleri
10
Kaçak ve Ruhsata Aykırı Yapı Şikayetleri
01
Kaçak ve Ruhsata Aykırı Yapı Tutanakları
01 İmar Para Cezaları
02 Yıkım Kararları
11
Yapı Denetim İşleri
01
Yapı Denetim Şirketleri
02
Yapı Denetim Hakedişleri
12
Tutulan Siciller
01
Proje Müellif Sicilleri
02
Müteahhit Sicilleri
03
Yapı Denetim Şirket Sicilleri
13
775 Sayılı Gecekondu Kanunu Uygulamaları
14
Kentsel Dönüşüm ve Konut İşleri
01
Kentsel Dönüşüm İşleri
01 Kentsel Dönüşüm Projeleri
02 Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
02
Arsa Tahsis ve Satış İşleri
01 Arsa Talepleri
02 Arsa Tahsis ve Satışları
03
Konut Tahsis ve Satış İşleri
01 Konut Talepleri
02 Konut Tahsis ve Satışları
99
Diğer
311
Çevre ve Sağlık İşleri
01
Çalışma Programları
01
Günlük Çalışma Programları
02
Aylık Çalışma Programları
02
Ağaçlandırma Çalışmaları
01
Ağaç ve Fidan Temini
02
Sera Çalışmaları
03
Park ve Bahçe Düzenlemeleri
04
Çevre Plan ve Projeleri
01
Plan ve Proje Taslakları
02
Uygulanan Plan ve Projeler
05
Sağlık Denetimleri
01
Rutin Denetimler
01
01 Rapor ve Tutanaklar
02
Ani Denetimler
22
02
01 Rapor ve Tutanaklar
06
Esnaf Muayene İşleri
07
İmha Edilen Gıda Maddesi Tutanakları
08
Zararlı Hayvanlarla Mücadele
01
İlaçlama İşleri
02
Hayvan İtlafı
03
Karantina İşleri
04
Hayvan Barınakları
09
Hayvan Hastalıkları İle Mücadele
10
Hayvan Kesimi Muayene İşleri
01
Hayvan Kesimi Muayene ve Kontrol
02
Hayvansal Ürünlerin Denetimi
03
Menşei Şehadetnameleri
11
Sağlık Kurumları
01
Sağlık Ocakları
02
Hastahaneler
03
Poliklinik Hizmetleri
04
Laboratuvarlar
05
Aceze Evleri
12
Sağlık Taramaları
13
Cenaze Muayene İşleri
14
Mezarlık Hizmetleri
15
Defin Ruhsatları
16
Morg Hizmetleri
17
Cenaze Nakilleri
01
Kısa Mesafeli Nakil Talepleri
02
Uzun Mesafeli Nakil Talepleri
18
Mezarlık Tesisleri
99
Diğer
312
Temizlik İşleri
01
Çalışma Programları
01
Günlük Çalışma Programları
02
Aylık Çalışma Programları
02
Katı Atık Toplama İşleri
01
Katı Atık Toplama
02
Katı Atık Depolama
03
Katı Atık İmha ve Ayıklama
03
Temizlik Denetimi
01
Araç Denetimleri
02
Ekip Denetimleri
03
Denetim Rapor ve Tutanakları
99
Diğer
313
Yol, Köprü Yapım İşleri
01
Çalışma Programları
01
Günlük Çalışma Programları
02
Aylık Çalışma Programları
23
03
02
Yıllık Çalışma Programları
Yol Yapım İşleri
01
Yol Yapım Talepleri
01
01 Vatandaşlardan gelen yol yapım talepleri
01
02 Kamu kurumlarından gelen yol yapım talepleri
02
Yol Yapım Etüdleri
03
Yol Yapım Projeleri
04
Yol Yapımları
05
Yol Bakım ve Onarımları
03
Altyapı Koordinasyonu
01
Aykome
02
PTT İle Koordinasyon
03
TEK İle Koordinasyon
04
Asfalt Yapım İşleri
01
Asfalt Yapım Talepleri
01 Vatandaşlardan gelen asfalt yapım talepleri
02 Kamu kurumlarından gelen asfalt yapım talepleri
02
Asfalt Yapım Etüdleri
03
Asfalt Yapım Projeleri
04
Asfalt Yapımları
05
Asfalt Bakım ve Onarımları
05
Köprü ve Menfez İşleri
01
Köprü ve Menfez Talepleri
01 Vatandaşlardan gelen talepler
02 Kamu kurumlarından gelen talepler
02
Köprü ve Menfez Yapım Etüdleri
03
Köprü ve Menfez Yapım Projeleri
04
Köprü ve Menfez Yapımı
05
Köprü ve Menfez Bakım ve Onarımları
06
Trafik İşaret ve Levhaları
01
Trafik İşaret ve Levha Talepleri
02
Trafik İşaret ve Levha Etüdleri
03
Trafik İşaret ve Levha Projeleri
04
Trafik İşaret ve Levha Yapımları
99
Diğer
314
Su ve Kanalizasyon İşleri
01
İçme Suyu İşleri
01
Abone İşlemleri
01 Abone Talepleri
02 Abone Sözleşmesi
02
Sayaç Okuma ve Endeks
03
İçme Suyu Fatura Bildirimleri
04
İçme Suyu Tahakkuk ve Tahsilatları
05
İtiraz ve Düzeltmeler
06
Sayaç Sökme ve Takma İşleri
07
Kaçak Su İşleri
24
08
Arıza İhbarları
09
İçme Suyu Tesis Etüdleri
10
İçme Suyu Tesis Projeleri
11
İçme Suyu Tesis Yapımları
12
İçme Suyu Hat Bakımı ve Onarımları
02
Sulama Suyu İşleri
01
Abone İşlemleri
01 Abone Talepleri
02 Abone Sözleşmesi
02
Arıza İhbarları
03
Su Dağıtım ve Endeks Cetvelleri
04
Fatura Bildirimleri
05
Tahakkuk ve Tahsilatlar
06
İtiraz ve Düzeltmeler
07
Sulama Suyu Tesis Etüdleri
08
Sulama Suyu Tesis Projeleri
09
Sulama Suyu Tesis Yapımları
10
Sulama Suyu Hat Bakımı ve Onarımları
03
Kanalizasyon İşleri
01
Fosseptik Temizleme Talepleri
02
Kanal Bağlama Talepleri
03
Kanal Ruhsatları
04
Arıtma Tesisleri
01
Arıtma Tesis Etüdleri
02
Arıtma Tesis Projeleri
03
Arıtma Tesis Yapımları
04
Arıtma Tesisi Bakım ve Onarımları
05
Havagazı ve Doğalgaz İşleri
01
Abone İşlemleri
01 Abone Talepleri
02 Abone Sözleşmesi
02
Sayaç Okuma ve Endeks
03
Fatura Bildirimleri
04
Tahakkuk ve Tahsilatlar
05
İtiraz ve Düzeltmeler
06
Sayaç Sökme ve Takma İşleri
07
Kaçak Gaz İşleri
08
Arıza İhbarları
06
Su Sondaj Çalışmaları
01
Talep İşlemleri
02
Su Sondaj Tesis Etüdleri
03
Su Sondaj Tesis Projeleri
04
Su Sondaj Tesis Yapımları
05
Su Sondaj Hat Bakım ve Onarımları
07
Kanalizasyon İşleri
01
Kanalizasyon Yapım Talepleri
25
01 Kamu Kurumlarından Gelen Kanalizasyon Talepleri
02 Özel Şahıs ve Kuruluşlardan Gelen Kanalizasyon Talepleri
02
Köylerden Gelen İKanalizasyon Talepleri
03
Kanalizasyon Tesis Etüdleri
04
Kanalizasyon Tesis Projeleri
05
Kanalizasyon Tesis Yapımları
06
Kanalizasyon Hat Bakım ve Onarımları
99
Diğer
315
Ulaştırma İşleri
01
Otobüs Hizmetleri
01
Otobüs Hat Talepleri
02
Otobüs Güzergah Talepleri
03
Otobüs Hareket Saatleri
02
Otogar Hizmetleri
01
Terminal Giriş Çıkış Denetimi
02
Servis Hizmetleri
03
Eşya Taşıyıcıları
99
Diğer
316
Afet ve Acil Yardım İşleri
01
Afet İşleri
01
Kriz Masası
02
Afete Uğrayanların Tespiti
03
Afete Uğrayanların İskanı
04
Afete Uğrayanlara Yardım
01 Yurt İçi Yardımlar
02 Yurt Dışı Yardımlar
02
Acil Yardım İşleri
01
Acil Yardımlar
01 Yurt İçi Yardımlar
02 Yurt Dışı Yardımlar
99
Diğer
317
İskan İşleri
01
Baraj Yapımı Nedeniyle İskan
02
Maden Rezervleri Nedeniyle İskan
03
Orman İçi Köylerin İskanı
04
Sınır ve Olağanüstü Hal Bölgelerinin İskan İşlemi
05
Mültecilerin İskanı
06
Göçmenlerin İskanı
99
Diğer
318
Eğitim ve Kültür İşleri
01
İlk ve Orta Öğretim Kurumlarına Arsa Temini
02
Okul Yapım İşleri
01
Okul Yapım Etüd ve Projeleri
02
Okul Yapımları
03
Okulların Bakım ve Onarımları
04
Pansiyon ve Yurt Yapım İşleri
26
01
Pansiyon ve Yurt Yapım Etüd ve Projeleri
02
Pansiyon ve Yurt Yapımları
05
Yetiştirici ve Tamamlayıcı Kurslar
06
Spor Tesisi Yapım İşleri
01
Spor Tesisi Yapım Etüd ve Projeleri
02
Spor Tesisi Yapımları
07
Sergi ve Panayırlar
08
Güzel Sanat Galerileri
99
Diğer
319
Tarım Hizmetleri
01
Deneme Çiftlikleri
01
Deneme Çiftlikleri Etüd ve Projeleri
02
Deneme Çiftliği Yapımları
02
Fidanlık ve Seralar
01
Fidanlık ve Sera Etüd ve Projeleri
02
Fidanlık ve Sera Yapımları
03
Tarım Aletleri Depoları
04
Tarım Ürünleri Sergileri
05
Damızlık Hayvan Çiftlikleri
06
Suni Tohumlama Laboratuvarları
07
Zararlı Haşeratlarla Mücadele
99
Diğer
320
Hesap İşleri
01
Genel Bütçe Vergi Gelirleri Payı
02
Büyükşehir Belediyesi Payı
03
Vergi ve Harç Tahakkuk-Tahsilatları
01
İlan ve Reklam Vergisi
02
Eğlence Vergisi
03
Haberleşme Vergisi
04
Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi
05
Yangın ve Sigorta Vergisi
06
Çevre Temizlik Vergisi
07
İşgal Harcı
08
Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı
09
Kaynak Suları Harcı
10
Tellallık Harcı
11
Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı
12
Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı
13
Bina İnşaat Harcı
14
Kayıt ve Suret Harcı
15
İmarla İlgili Harçlar
15
01 İlk parselasyon harcı
15
02 İfraz ve tevhid harcı
16
Plân ve proje tasdik harcı
16
01 Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı
16
02 Yapı kullanma izni harcı
27
17
İşyeri açma izni harcı
18
Muayene ruhsat ve rapor harcı
19
Sağlık belgesi harcı
20
Harcamalara Katılma Payları
20
01 Yol harcamalarına katılma payı
20
02 Kanalizasyon harcamalarına katılma payı
20
03 Su tesisleri harcamalarına katılma payı
04
Tahakkuktan Terkinler
05
Emlak Vergisi
01
Arazi Vergisi
02
Arsa Vergisi
03
Bina Vergisi
06
Emlak Vergisi Terkinleri
07
Tahsilattan Red ve İadeler
08
Posta Havale ve Çekleri
09
Beyana Çağrı Mektupları
10
Ceza Gelirleri
11
Menkul ve Gayrimenkul Satış Gelirleri
01
Menkul Satışları
02
Gayrimenkul Satışları
12
Menkul ve Gayrimenkul Kira Gelirleri
01
Menkul Kiraları
02
Gayrimenkul Kiraları
13
Yardım ve Fonlar
01
Yardımlar
02
Fonlar
14
Bağışlar
01
Şartlı Bağışlar
02
Şartsız Bağışlar
15
Borçlanmalar
16
Ortaklık, Teşebbüs ve İşletme Gelirleri
17
Asker Ailesi Yardımları
01
Yardım Talepleri
02
Yapılan Araştırma
03
Yardım Kararları
18
Taşocakları İşletmesi Rüsum ve Harcı
19
Satılan Orman Mallarından Alınan Hisse
20
İskele, Kayık ve Sal İşletme ve Geçiş Ücretleri
21
Çeltik Ekimi Yapanlardan Alınan Ücret ve Cezalar
22
Ortaklık, Teşebbüs ve İşletme Gelirleri
23
İmar Para Cezaları
24
İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Harçları
99
Diğer
321
Ekonomik Hizmet İşleri
01
Hal Hizmetleri
01
Yer Tahsisleri
28
02
Satış Denetimleri
02
Hal Hakem Kurulu Kararları
03
Tanzim Satış ve Fon İşleri
01
Tanzim Satışlar
02
Fonlar
04
İşletme ve İştirakler
01
İşletmeler
01
01 Oteller
01
02 Restoranlar
01
03 İşhanları
02
İştirakler
05
Tasarruf ve Kredi Sandıkları
06
Sergi ve Panayırlar
01
Sergiler
02
Panayırlar
07
Soğuk Hava Tesisleri
99
Diğer
3. Alt Konu
2. Alt Konu
Mahalli İdareler İşleri İle İlgili Diğer İşler
1. Alt Konu
Ana Dosya
349
ARAŞTIRMA VE PLANLAMA İŞLERİ (600 - 619)
600
Araştırma ve Planlama İşleri(Genel)
601
Teşkilatlanma İşleri
01
Kuruluş, Yapılanma
02
Yetkilendirme, Yetki Değişikliği
03
Yönetimi Geliştirme
04
Teşkilat Şemaları ve Kadrolar
01
Teşkilat Şemaları
02
Norm Kadro Çalışmaları
01 Görev/İş Tanımları
02 Norm Kadro Pozisyonları
99
Diğer
602
Plan ve Program İşleri
01
Kalkınma Planı
01
Hazırlık Çalışmaları
02
İzleme ve Değerlendirme
02
Orta Vadeli Plan/Program
03
Yıllık Plan/Program
602.01’in alt açılımı, 602.02-602.03 için de aynı usulde uygulanabilecektir
29
04
Stratejik Plan
01
Veri Toplama
02
Analiz ve Raporlama
03
Revizyon
05
Eylem Planları
06
Yönetim/İş Planları
07
Yatırım Programları
01
Hazırlık Çalışmaları
02
Yatırım Revizyonu
03
Ek Ödenek
04
Ödenek Aktarma
05
Serbest Bırakma
06
Maliyet Revizyonu
07
Dönem Gerçekleştirme Raporları
08
Performans Programı
01
Veri Toplama
02
Maliyetlendirme
03
İzleme ve Değerlendirme
04
Revize İşlemleri
99
Diğer
604
Proje İşleri
01
02
Araştırma Projeleri
01
Başvurular ve Proje Önerileri
02
Değerlendirme ve Onay
03
İzleme ve Raporlandırma
04
Değişiklikler ve Tadilatlar
05
Ödemeler ve Mali İncelemeler
06
Tescil/Patent/Mülkiyet İşlemleri
Araştırma/Geliştirme Projeleri
604.01’in alt açılımları 604.02 için de aynı usulde uygulanabilecektir. Her farklı proje için ayrı dosya açılacak
olup, dosyaların birbirinden ayrılmasını sağlayacak proje numaraları köşeli parantez ile kullanılabilecektir.
Proje’nin niteliğine göre, proje kapsamında yapılacak çeşitli alımlar “satınalmalar”, yapım gerektiren faaliyetler
“Yapımlar” başlıklarında takip edilecektir. Bu dosyalar arasındaki ilişki, projenin özel numarası ile sağlanacaktır.
605
Araştırma İşleri
01
Veri Toplama
02
Raporlama
99
Diğer
609
Koordinasyon İşleri
610
Soru Önergeleri
611
Çevre İşleri
01
Çevre Yönetimi
02
ÇED
03
Denetim
04
İklim Değişikliği
99
Diğer
30
612
İç Kontrol
01
İç Kontrol Sistemi ve Standartlar
01
Süreçler
02
İzleme ve Değerlendirme
03
İnceleme ve Raporlama
02
Ön Mali Kontrol
99
Diğer
3. Alt Konu
2. Alt Konu
Araştırma ve Planlama ile ilgili Diğer İşler
1. Alt Konu
Ana Dosya
619
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER(620 – 639)
620
Basın ve Halkla İlişkiler (Genel)
621
Basın İşleri
01
Basın Toplantıları
02
Basına Verilen Demeçler
03
Tekzipler
04
Basında Yer Alan Haberler
05
Basın Özetleri
99
Diğer
622
Talep, Şikayet, Görüşler
01
Talep ve Şikayetler
02
Görüş ve Teklifler
03
Bilgi ve Belge Talepleri
99
Diğer
3. Alt Konu
2. Alt Konu
Basın ve Halkla İlişkiler Konusunda Diğer İşler
1. Alt Konu
Ana Dosya
639
HUKUK İŞLERİ (640 – 659)
640
Hukuk İşleri (Genel)
641
Dava Dosyaları
01
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
02
Tahkim
01
Ulusal
02
Uluslararası
31
03
Adli Davalar
01
Hukuk
02
Ceza
03
İcra
04
İdari Davalar
05
Vergi Davaları
99
Diğer
Her farklı dava için ayrı dosya açılacak olup, dava sürecinin bütün aşamalarına ilişkin belgeler ait olduğu dava
dosyasından takip edilecektir. Dava esas numaraları veya dava dosyalarını birbirinden ayırmaya yarayacak özel
numaralar dosya numarasının ardından köşeli parantez ile kullanılabilecektir.
645
Tebligatlar
646
Vekaletnameler, Azilnameler
645, 646 kodu ile tanımlanan konular bir dava sürecinin parçası olarak farklı kodlarla tanımlanması durumunda
birer örneğinin dosyalanmasında ve dava konusu olmayan durumlarda dosya adı olarak kullanılacaktır.
Hukuki Görüşler (Mütalaalar) için bkz. “Genel İşler”
659
Hukukla İlgili Diğer İşler
3. Alt Konu
Uzlaşma/Sulh İşlemleri
2. Alt Konu
651
1. Alt Konu
Bilirkişi ve Ekspertiz
Ana Dosya
650
TEFTİŞ/DENETİM İŞLERİ (660 – 679)
660
Teftiş/Denetim İşleri(Genel)
661
Plan ve Programları
01
Yıllık
02
Dönemsel
99
Diğer
662
Görev Emirleri
Görev Emirlerinin denetim sürecinin bir parçası olarak 663.01-663-09 kodları ile tanımlanması durumunda birer
örneğinin dosyalanmasında 662 kodu dosya numarası olarak kullanılacaktır.
663
Denetim,İnceleme,Soruşturma ve Araştırma
01
Cevaplı
02
Denetim
03
Genel Durum
04
Ön İnceleme
05
İnceleme
06
Basit
07
Soruşturma
08
Araştırma
09
Bilgi
99
Diğer
32
667
İhbar ve Suç Duyuruları
01
İhbar
02
Suç Duyuruları
99
Diğer
668
Yüksek Denetleme ve KİT Komisyonu
01
Yüksek Denetleme Kurulu Raporları
01
İvedi Durum Raporları
02
Özel İnceleme Raporları
03
Dönem Raporları
04
Yıllık Raporlar
05
Kuruluşun Cevabi Raporları
02
KİT Komisyonu Raporları
99
Diğer
3. Alt Konu
2. Alt Konu
Teftiş/Denetim ile İlgili Diğer İşler
1. Alt Konu
Ana Dosya
679
BİLGİ SİSTEMLERİ (700 – 719)
700
Bilgi Sistemleri (Genel)
702
Yazılım Geliştirme ve Kodlama Çalışmaları
01
Analiz ve Tasarım Çalışmaları
02
Kodlama Çalışmaları
03
Test Çalışmaları
99
Diğer
703
Bilgi İşletim Sistemleri Planlama ve Değerlendirme
01
Proje Yönetimi
02
Değişiklik Yönetimi
03
Güvenlik Yönetimi
04
Kaynak Yönetimi
05
Konfigürasyon Yönetimi
06
Olağanüstü Durum Yönetimi
07
Problem Yönetimi
99
Diğer
704
Hatlar
01
İnternet
02
Data Hattı
03
İntranet
99
Diğer
705
Sistem ile İlgili Talepler
01
Yazılım Talepleri
02
Donanım Talepleri
33
99
Diğer
Arıza ve Bakımlar İçin bkz. İdari İşler
708
Veri Girişi, İşleme Ve Aktarma İşleri
01
Kayıt
02
Düzeltme
03
Silme
04
Aktarma
05
Sorgulama
99
Diğer
710
e-uygulamalar
01
Web Sayfası
02
Abonelik
03
e-imza
04
e-posta İşlemleri
05
Liste İşlemleri
99
Diğer
Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri için bkz. Eğitim İşleri
Firma Bilgileri için bkz Satınalma ve Satış İşleri
713
Kullanım ve Erişim Yetkileri
01
Yetki Verilmesi
02
Yetki Kaldırılması
03
Yetki Değişikliği
99
Diğer
3. Alt Konu
2. Alt Konu
Bilgi Sistemleri ile İlgili Diğer İşler
1. Alt Konu
Ana Dosya
719
DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ (720 – 749)
720
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği (Genel)
721
Uluslararası Hukuk
724
Ülkelerle İlişkiler
01
İkili İlişkiler
01
Genel Bilgiler
02
Anlaşmalar, Sözleşmeler, Protokoller
03
İşbirliği
04
Sorunlar
05
Yardımlar
02
Çok Taraflı İlişkileri
03
Türk ve Müslüman Topluluklarla İlişkiler
99
Diğer
34
724.01’in alt açılımındaki kodlar, 724.02 ve 724.03 için de aynı usulde uygulanabilecektir
730
Uluslararası ve Bölgesel Kuruluşlarla İlişkiler
01
Politikalar
02
Mevzuat ve Üyelik İşlemleri
01
Tüzük
02
Üyelik İşlemleri
03
Katkı Payları
03
Toplantılar
01
Genel Kurul
02
Yönetim Kurulu
03
Komiteler
04
Alt komiteler
05
Çalışma Grupları
06
Projeler
01
Uluslararası Projeler
02
Türkiye'ye Yönelik Projeler
07
İşbirliği
08
Rapor, İnceleme, Anket ve İstatistikler
01
Raporlar
02
İncelemeler
03
Anketler
04
İstatistikler
09
İrtibat Büroları
10
Bilgi ve Belge Talepleri
11
Başvuru ve Şikayetler
12
Denetim
13
Yardımlar
99
Diğer
Bölgesel veya uluslararası kuruluşlar için ayrı dosya açılabilecektir. Kuruluş dosyalarını birbirinden ayırmaya
yarayacak kuruluş kısaltmaları dosya numarasının ardından köşeli parantez ile kullanılabilecektir.
740
Avrupa Birliği (AB) ile İlişkiler (Genel)
741
AB Hukuku
01
Türkiye-AB Ortaklık Hukuku
01
Ortaklık Organlarının Kararları
02
İçtihad
02
99
742
AB Hukuku Alanındaki Gelişmeler
01
Birincil Hukuk
02
İkincil Hukuk
03
İçtihad
Diğer
AB Karar Alma Mekanizması ile İlişkiler
01
Bakanlar Konseyi
02
Avrupa Komisyonu
03
Avrupa Parlamentosu
04
Avrupa Konseyi
35
05
Adalet Divanı
06
Sayıştay
07
Ekonomik ve Sosyal Komite
08
Bölgeler Komitesi
09
Avrupa Merkez Bankası
10
Avrupa Yatırım Bankası
11
Ombudsman
99
Diğer
AB’nin karar alma mekanizmaları ile ilişkileri ihtiva eden belgelerin (toplantı, kararlar vb.) tanımlanması ve
dosyalanmasında bu alan kullanılacaktır.
743
Gümrük Birliği ve Ortaklık Organları
01
Ortaklık Konseyi
02
Ortaklık Komitesi
01
Tarım ve Balıkçılık Alt Komitesi
01 Toplantılar
02 Çalışma Grupları
02
İç Pazar ve Rekabet Alt Komitesi
03
Ticaret, Sanayi ve AKÇT Ürünleri Alt Komitesi
04
Ekonomik ve Parasal Konular, Sermaye Hareketleri ve İstatistik Alt K.
05
Teknolojik Yenilik, Eğitim ve Araştırma Programları Alt Komitesi
06
Ulaştırma, Çevre ve Enerji (Trans-Avrupa şebekeleri dahil) Alt Komitesi
07
Bölgesel Kalkınma Gelişme, İstihdam ve Sosyal Politika Alt Komitesi
08
Gümrük, Vergilendirme, Uyuşturucu Trafiği ve Kara Para Aklama Alt K.
03
Karma Parlamento Komisyonu
04
Gümrük İşbirliği Komitesi
05
Gümrük Birliği Ortak Komitesi
06
Karma İstişare Komitesi
07
AB Teknik Komiteleri ve Çalışma Grupları
99
Diğer
AB-TR Ortaklık Organları ile ilişkileri ihtiva eden belgelerin (toplantı, kararlar vb.) tanımlanması ve
dosyalanmasında kullanılacaktır.
744
AB Katılım Süreci
01
Katılım Ortaklığı Belgesi
02
Ulusal Program
01
Hazırlık Çalışmaları
02
İzlenmesi
03
İlerleme Raporları
04
Katılım Öncesi Mali İzleme Süreci
05
Katılım Müzakereleri
02
Strateji/Eylem Planı
03
Müzakere Pozisyonu
04
Mevzuat Taslakları
05
Çalışma Grupları
Her müzakere faslına ilişkin ayrı dosya açılabilecek olup. açılan dosyaların birbirinden ayrılmasını sağlayacak fasıl
kodları, dosya numarasının ardından köşeli parantez ile kullanılabilecektir.
06
Siyasi Kriterler
07
Ekonomik Kriterler
36
08
İç Koordinasyon Uyum Komitesi
09
Türkiye’nin Avrupa Birliği İletişim Stratejisi
10
Çeviri Eşgüdüm Çalışmaları
01
AB Müktesebatının Çeviri İşlemleri ve Eşgüdümü
02
Türk Mevzuatının Çeviri İşlemleri ve Eşgüdümü
03
AB Terminolojisi Veri Tabanı
11
Mevzuat Uyum Ulusal Veri Tabanı
99
Diğer
745
Topluluk Programları ve Ajanslar
01
Programlar
01
Eğitim, Gençlik ve Kültür Programları
02
Araştırma ve Teknolojik Gelişme Programları
03
02
Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programları
Ajanslar
99
Diğer
746
AB-Türkiye Mali İşbirliği
01
IPA(Katılım Öncesi Yardım Aracı-Instrument for Pre-Accession)
01
Programlama Süreci
02
Projeler
01 Proje Teklifleri
02 Proje Fişleri (Raporları)
03 Fiş Değişiklikleri (Revizyon)
04 İzleme ve Değerlendirme
03
ABGS’nin Faydalanıcısı Olduğu Projeler
04
Sınır Ötesi İşbirliği
05
Operasyonel Programlar
06
İzleme Komiteleri
02
Çok Faydalanıcılı
99
Diğer
746.02.02’nin alt başlıkları 746.02.03 içinde aynı şekilde kullanılabilecektir
Her farklı proje için ayrı dosya açılacak olup, Projenin bütün aşamalarına ilişkin belgeler kendi dosyasından takip
edilecektir. Proje numaraları, aynı konu numarasını alan dosyaların birbirinden ayrımını sağlamak amacıyla dosya
numarasının ardından köşeli parantez ile kullanılabilecektir.
748
AB ve Üye Ülke Teknik Yardımları
01
AB Teknik Yardımları
01
TAIEX
01 Uzman Desteği
02 İnceleme Gezileri
03 Seminer/Çalışma Grupları
02
Eşleştirme (Twinning)
01 Standart Eşleştirme
02 Kısa Süreli Eşleştirme
02
99
Üye Ülke Teknik Yardımları
01
MATRA/G2G.NL
02
MATRA-MTEC
Diğer
37
3. Alt Konu
2. Alt Konu
Dış İlişkiler ve AB ile İlgili Diğer İşler
1. Alt Konu
Ana Dosya
749
EMLAK VE YAPIM İŞLERİ (750 – 769)
750
Emlak ve Yapım İşleri (Genel)
751
Toplulaştırma İşlemleri
752
Kamulaştırma ve İrtifak Hakkı
01
Kamulaştırma
01
Kamu Yararı Kararı ve Onay İşleri
02
Teknik Çalışmalar
03
Bedel Takdir ve Uzlaşma
04
Sorunlar
05
Zarar ve Ziyan
06
Ödeme İşleri
02
İrtifak Hakkı İşlemleri
99
Diğer
753
Kadastro Çalışmaları
754
İmar İşleri
755
Yapım (İnşaat) İşleri
01
Etüd-Proje ve Fizibilite işleri
02
İhale İşleri
01
İzin ve Onay İşleri
02
Yaklaşık Maliyet Hesabı
03
İhale İlan İşleri
04
Şartnameler
05
Başvuru İşlemleri ve Tutanaklar
06
Komisyon İşlemleri
07
İtirazlar
08
Sözleşme
09
Kesin Teminat
03
Uygulama işleri
01
İş Programı
02
Ruhsatlandırma
03
Hammadde Temini/Malzeme Seçimi
04
Keşif Artışı
05
Süre Uzatımı ve Ödenek Dilim Değişikliği
06
Birim Fiyat ve Yeni Fiyat
04
İnceleme ve Kontrol İşleri
05
Hakedişler ve Ödemeler
38
06
Geçici ve Kesin Kabuller
01
Geçici ve Kesin Kabuller
02
Fesih, Tasfiye ve Devir İşlemleri
07
Kesin Hesap İşlemleri
01
Kesin Hesap
02
SSK İlişkisizlik Belgesi
03
İş Deneyim Belgesi Verilmesi
04
Teminatların İadesi
99
Diğer
Her farklı yapım için ayrı dosya açılacak olup, yapım sürecine ilişkin belgeler kendi dosyasından takip
edilebilecektir. Aynı konu numarasını alan yapım dosyaların birbirinden ayrımını sağlamak amacıyla özel kodlar
dosya numarasının ardından köşeli parantez ile kullanılabilecektir.
756
Taşınmaz İşlemleri
01
Tahsis, Devir ve Takas
02
Satış ve Kiralama
03
Envanter
99
Diğer
Gayrimenkul Alımları için bkz. “Satınalma ve Satış İşleri, Satınalma”
757
Harita ve Fotoğraf İşleri
01
Talepler
02
Yapım ve Güncelleme
03
Sayısallaştırma
04
Kayıt ve Envanter
99
Diğer
3. Alt Konu
2. Alt Konu
Emlak ve Yapımla ilgili Diğer İşler
1. Alt Konu
Ana Dosya
769
EĞİTİM İŞLERİ (770 – 799)
770
Eğitim İşleri (Genel)
771
Eğitim Planları
772
Burs İşleri
01
Kontenjan ve Duyurular
02
Başvuru ve Değerlendirme
03
Ödemeler
04
Tahsil, Takip, Atama
99
Diğer
773
Staj İşleri
01
Kontenjan İşlemleri
02
İzleme ve Değerlendirme
03
Belgelendirme
39
99
Diğer
774
Eğitimler, Kurslar
01
Mesleki Yeterlilik ve Gelişim
01
Teklifler
02
Program
03
Duyuru
04
Eğitici Temini
05
Kayıt, Katılım Listeleri
06
Eğitim Materyali
07
Sınav
08
Belgelendirme
09
Yeterlilik
02
Dil Eğitimi
03
Rotasyon
04
İntibak/Oryantasyon
05
Görevde Yükselme
06
Aday Memur
07
Kariyer Uzman
08
Kişisel Gelişim ve Motivasyon
09
Bilgilendirme-Bilinçlendirme
99
Diğer
774.01’in alt açılımındaki kodlar, 774.02-774.09 için de aynı usulde uygulanabilecektir
3. Alt Konu
2. Alt Konu
Eğitimle İlgili Diğer İşler
1. Alt Konu
Rehberlik, Danışmanlık İşleri
799
Ana Dosya
779
İDARİ VE SOSYAL İŞLER (800 – 819)
800
İdari ve Sosyal İşler (Genel)
801
Taşıt ve İş Makineleri
01
Taşıt
01
Plaka, Ruhsat ve Muayene İşleri
02
Akaryakıt İşleri
03
Tahsis, Sevk ve Kontrol İşleri
04
Kaza İşleri
02
İş Makineleri
99
Diğer
801.01’in alt açılımındaki kodlar,801.02 için de aynı usulde uygulanabilecektir
802
Ulaştırma ve Servis İşleri
803
Resmi Mühür İş ve İşlemleri
40
804
Evrak Kayıt ve Sevk İşlemleri
01
Gelen-Giden Evrak
Belgenin bir örneğinin Genel Evrak birimlerinde tutulması durumunda sadece dosyalamaya yönelik
kullanılacaktır.
02
Kontrollü Evrak İşlemleri
03
Yanlış Evrakın İade İşlemleri
99
Diğer
805
Belge Yönetimi ve Arşiv İşlemleri
01
Belge Yönetimi
01
Saklama Süreli Dosya Planı
02
Kodlama İşlemleri
02
Arşiv Yönetimi
01
Devir-Teslim İşlemleri
02
Ayıklama ve İmha İşlemleri
01 Ayıklama ve İmha
02 Uygunluk Görüşü
03
Tasnif (Sınıflandırma) İşlemleri
04
İnceleme ve Denetleme
05
Arşivlerden Yararlanma
99
Diğer
806
Kütüphane ve Dokümantasyon İşleri
01
Derme Geliştirme ve Derleme İşleri
01
Kitaplar
02
Süreli Yayınlar
03
Tezler
04
Yazma ve Nadir Eserler
05
Veri tabanları, Elektronik Ürün ve Yayınlar
02
99
807
Kullanıcı Hizmetleri
01
Ödünç Verme İşlemleri
02
Araştırma Hizmetleri
03
Danışma Hizmetleri
04
Elektronik Hizmetler
Diğer
Bakım-Onarım İşleri
01
Bina ve Tesisler
02
Tesisat
03
Mekanik
04
Elektronik ve Teknik Cihaz
05
Taşıt ve İş Makineleri
99
Diğer
808
Temizlik İşleri
809
Taşınır Mal İşlemleri
01
İstek
02
Devir, Giriş-Çıkış İşlemleri
03
Sayım ve Döküm
04
Kesin Hesap
41
05
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
99
Diğer
810
Sigorta İşleri
01
Dahili Sigorta
01
Yangın
02
Nakliyat
03
Kaza
04
Mühendislik
02
Harici Sigorta
99
Diğer
810.01’in alt açılımındaki kodlar, 810.02 için de aynı usulde uygulanabilecektir
811
İletişim ve Haberleşme İşleri
01
Telefon
01
Sabit
02
GSM
03
Mobil
02
Kablolu TV
03
Telsiz
04
Faks
05
İnternet
99
Diğer
812
Çevre Düzenleme İşleri
813
Sosyal İşler
01
Sosyal Tesisler
01
Eğitim Tesisi, Misafirhane ve Kamp
01 Müracaat
02 Tahsis
03 Tahliye
02
Lojman
03
Kreş ve Gündüz Bakımevi
04
Spor Tesisi
05
Yemekhane, Kafeterya ve Çay Ocağı
02
Temsili Ağırlamalar (yemek, araç vb.)
03
Sportif Faaliyetler
99
Diğer
813.01.01’in alt açılımları 813.01.02-813.01.05 içinde aynı şekilde kullanılabilecektir
814
Kampanyalar
815
Sosyal Yardımlar
819
İdari ve Sosyal İşlerle İlgili Diğer İşler
42
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Dosya
TANITIM VE YAYIN İŞLERİ (820 – 839)
820
Tanıtım ve Yayın İşleri (Genel)
821
Kültür, Tanıtım İşleri
01
Fuar
02
Sergi
03
Festivaller
04
Tur ve Gezi
05
Yarışma
06
Gösteri ve Konserler
07
Özel Gün ve Haftalar
99
Diğer
823
Reklam ve İlan İşleri
01
Reklam İşleri
02
İlan İşleri
99
Diğer
824
Yayın İşleri
01
Kitap
01
Teklifler
02
Değerlendirmeler
03
Yayın Hazırlık İşleri
04
Telif İşleri
05
İntihal
02
Dergi
03
Broşür
04
Matbu Evrak
05
Takvim ve Ajanda
06
Bülten
07
Resmi Doküman
08
Ses ve Görüntü Malzemeleri
99
Diğer
824.01’in alt açılımındaki kodlar, 824.02-824.08 için de aynı usulde uygulanabilecektir
825
Basım, Depolama ve Dağıtım İşleri
01
Basım
02
Depolama
03
Dağıtım
99
01
Yayın Talepleri
02
Yardım ve Bağış
03
Abonelik ve Satış
Diğer
828
Tercüme İşleri
839
Tanıtım ve Yayınla İlgili Diğer İşler
43
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Dosya
MALİ İŞLER (840 – 869)
840
Mali İşler (Genel)
841
Bütçe Hazırlama ve Uygulama
01
Bütçe Hazırlık Çalışmaları
01
Bütçe
02
Ek Bütçe
03
Geçici Bütçe
02
Bütçe Uygulamaları
01
Ödenek Talep ve Göndermeleri
02
Serbest Bırakma
03
AHP/AFP Vizeleri
04
AHP/AFP Revizeleri
05
Aktarmalar
06
Ek Ödenekler
07
Ödenek Devri
08
Ödenek İptalleri
09
İlama Bağlı Borçlar
10
Yedek Ödenekler
11
Tenkisler
12
Revize İşlemleri
13
Akreditif ve Taahhüt Artıkları
14
Avanslar, Krediler, Mahsuplar
15
Öz Gelirler
16
Gelir Red ve İadeleri
17
Tahakkuk ve Ödeme İşleri
Farklı tahakkuk ve ödemeler için ayrı dosya açılabilecek olup, aynı konu numarasını taşıyan tahakkuk ve ödeme
dosyalarının birbirinden ayrımını sağlamak amacıyla özel kodlar dosya numarasının ardından köşeli parantez ile
kullanılabilecektir.
99
Diğer
843
Mizan, Bilanço ve Kesin Hesap İşleri
01
Mizan
02
Bilanço
03
Kesin Hesap
04
Bütçe Dönem Gerçekleştirme Raporları
05
Tablolar
99
845
01
Finansal Tablolar
02
Gelir Tabloları
03
Vaziyet Tabloları
04
Günlük Ödeme Planları
05
Nakit Akım Tabloları
Diğer
Sayıştay İncelemeleri
44
01
Sorgu
02
İlam
03
Raporlama
01
Uygunluk Bildirimi
02
Performans Raporları
99
Diğer
846
Emanet işleri
01
Vergi
02
Kefalet
03
İcra
04
Sendika
99
Diğer
849
Banka İşlemleri
01
Ödeme Talimatları
02
Repo ve Faiz İşlemleri
03
Kambiyo İşlemleri
04
Tahsilatlar
05
Mutabakatlar
06
Ekstre ve Dekontlar
99
Diğer
850
Kıymetli Evrak İşlemleri
851
Finansman ve Fon Yönetimi İşleri
01
Finansman Programları
02
Gelir Gider
03
Kar Tevzii
04
Sermaye
99
Diğer
853
Kredi İşlemleri
01
Yurtdışı Krediler
01
Geri Ödemeler
02
Kur Farkları
03
Gecikme Faizi
02
Yurtiçi Krediler
03
Hazineye Borçlar
99
Diğer
855
Borç ve Alacak İşlemleri
01
Kuruluşun Borç ve Alacakları
02
Gerçek ve Tüzel Kişilerin Borç ve Alacakları
99
Diğer
856
Harcama Yetkilileri ve Gerçekleştirme Görevlileri
857
Saymanlık ve Sayman Bildirimleri
858
İdari Yaptırım (Para Cezaları)
869
Mali Konularda Diğer İşler
45
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Dosya
ÖZEL KALEM VE PROTOKOL İŞLERİ (870 – 899)
870
Özel Kalem ve Protokol İşleri (Genel)
871
Makamın Konuşma ve Açıklamaları
872
Randevu Talepleri
873
Temas ve Ziyaretler
01
Gezi ve Ziyaret Programları
02
Yabancı Temsilciler
99
Diğer
874
Günlük Programlar
876
Davet ve Tebrikler
01
Özel Mektuplar
02
Davetiyeler
03
Tebrikler
99
Diğer
879
Rezervasyonlar
880
Törenler
899
Özel Kalem ve Protokolle İlgili Diğer İşler
3. Alt Konu
Resepsiyonlar
2. Alt Konu
878
1. Alt Konu
Protokol İşleri
Ana Dosya
877
PERSONEL İŞLERİ (900-929)
900
Personel İşleri (Genel)
901
İş İstekleri
902
Personel Alımı
01
Alım Talepleri
02
Alım İzinleri
03
Sınavlar
99
Diğer
903
Personel Özlük İşleri
01
İşe Giriş Belgeleri
02
Atama İşleri
01
Asaleten
02
Vekaleten
03
Tedviren
46
03
Terfi ve İntibak İşlemleri
01
Terfi İşleri
02
İntibak İşleri
01 Hizmet Değerlendirmesi
02 Öğrenim Değerlendirmesi
04
Hizmet Cetveli ve Hizmet Belgesi
05
İzin İşleri
01
Yıllık
02
Sıhhi
03
Mazeret
04
Ücretsiz
05
Yurtdışı
06
Görevden Ayrılma
01
Emeklilik
02
İstifa
03
Görevden Çekilmiş Sayılma
04
Görevden Çıkarılma
05
Vefat
07
Görevlendirmeler
01
Kurum içi
02
Kurum dışı
03
Yurtdışı
04
Ek Görevler
05
Rotasyon
08
Mükafat ve Cezalar
01
Ödül İşleri
02
Disiplin İşleri
09
Sicil İşleri
01
Sicil Raporları
02
Mal Beyannamesi
10
Aile Yardımı Bildirimi
11
Askerlik İşlemleri
12
Hizmet Borçlanması
13
Kimlik ve Giriş Kartı İşlemleri
14
Sağlık Karnesi
99
Diğer
Personel için ayrı özlük dosyası açılacak olup, 903.01-903.14 kodu ile tanımlanan belgeler kişinin özlük
dosyasından takip edilecektir. Sicil Numaraları, aynı konu numarasını alan dosyaların birbirinden ayrımını
sağlamak amacıyla dosya numarasının ardından köşeli parantez ile kullanılabilecektir.
903.01-903.14 kodu ile tanımlanan ancak personel özlük dosyasına konulmayacak veya personel özlük dosyasına
konulmasına rağmen bir örneğinin ayrıca dosyalanması gerektiği düşünülen yazılar için kendi konu tanımlamasını
ifade eden dosya numaraları ile de dosya açılabilecektir.
907
Kadro Pozisyon İşleri
01
Teklif
02
İptal ve İhdas
03
Tenkis-Tahsis
04
Vize İşlemleri
47
99
Diğer
912
Pasaport İşlemleri
01
Diplomatik
02
Hususi
03
Hizmet
04
Emekli
99
Diğer
914
Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı
915
Sendikalarla İlgili İşler
01
İşveren Sendikaları
02
Memur Sendikaları
01
Üyelik ve Dayanışma Aidatı
02
Kurum İdari Kurulu ve Yüksek İdari Kurul Toplantıları
03
Yetkili Sendika Tespiti
04
Temsilcilik
03
İşçi Sendikaları
01
Üyelik ve Dayanışma Aidatı
02
Temsilcilik
03
İzin İşlemleri
04
Toplu Sözleşme ve Uygulama İşleri
01 Müzakereler
02 Uyuşmazlık Hali
03 Grev - Lokavt
04 Teşmil İşlemleri
99
Diğer
917
Sosyal Güvence Kapsamında Yapılan İşler
01
Sigorta Primleri Bildirgeleri
02
Tescil İşlemleri (İşe Giriş Bildirgeleri)
03
İşçi Bildirim Listeleri
99
Diğer
918
Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği
01
İş Güvenliği
02
Çalışan Sağlığı
99
01
Meslek Hastalıkları
02
İş Kazaları
Diğer
920
Performans Değerlendirme
929
Personelle İlgili Diğer İşler
48
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Dosya
SATINALMA VE SATIŞ İŞLERİ (930 – 949)
930
Satınalma ve Satış İşleri (Genel)
933
Firma Bilgileri
01
Yurtiçi
02
Yurtdışı
03
Yasaklı Firmalar
99
Diğer
934
Satınalma İşleri
01
Mal ve Malzeme Alımı
01
Ön İzin Belgesi
02
İhale Onay Belgesi
03
Yaklaşık Maliyet Hesabı
04
Duyurular
05
KİK Onayı
06
İhale İlan Tutanağı
07
İlan Metni
08
Şartnameler
09
İhale Evrakının Teslim Alındığına Dair Tutanak
10
Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı
11
İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlar Tutanağı
12
İhale Komisyonu Ara Kararı
13
İhale Komisyonu Kesin Kararı
14
Yasaklı Olup Olmadığına Dair KİK Teyit Belgesi
15
Firmalara Gönderilen Sonuç Bildirimleri
16
İtirazlar
17
Sözleşme
18
Kesin Teminat
19
Ödeme İşleri
02
Hizmet
03
Gayrimenkul
99
Diğer
934.01’in alt açılımındaki kodlar, 934.02-934.03 için de aynı usulde uygulanabilecektir
Satınalmalar için ayrı dosya açılacak olup, Satınalma sürecine ilişkin belgeler kendi dosyasından takip
edilebilecektir. Aynı konu numarasını alan satınalma dosyaların birbirinden ayrımını sağlamak amacıyla özel
kodlar dosya numarasının ardından köşeli parantez ile kullanılabilecektir.
939
Müşteri İlişkileri
01
Bayiler
02
Acentalar
99
Diğer
940
Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler
941
Satış Talepleri ve Teyitleri
942
Satış İşlemleri
49
01
Yurt Dışı Satışlar
01
Direkt Satışlar
02
İhracat Sevkiyatları
03
İhraç Kayıtlı Satışlar
04
DİİB Kapsamında Satışlar
02
Yurt İçi Satışlar
01
Kontratlı Satışlar
02
Cari Satışlar
03
İhaleli Satışlar
04
Elektronik Ticaret Şeklinde Satışlar
03
Hurda Ve İhtiyaç Fazlası Malzeme Satışları
01
İhtiyaç Fazlası Malzeme Satışı
02
Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Malzeme Satışı
99
Diğer
944
Gümrük İşlemleri
945
Akreditif İşlemleri
946
Ticari Belgeler
01
İrsaliyeler
02
Satış Fişleri
03
Faturalar
04
Yükleme Talimatları
99
Diğer
947
Stok Kontrol İşlemleri
01
Malzeme Giriş İşlemleri
02
Malzeme Çıkış İşlemleri
03
Malzeme Transfer İşlemleri
04
Malzeme İade İşlemleri
05
Malzemelerin Kayıttan Düşülmesi İşlemleri
99
Diğer
948
Tanıtım ve Pazarlama
01
Tasarım ve Markalama
01
Tasarım
02
Markalama
02
Pazar Araştırması
01
Veri Toplama
02
Analiz ve Değerlendirme
03
99
949
Kaçak, Taklit, Sahte Ürün
01
Kaçak
02
Taklit
03
Sahte
Diğer
Satınalma ve Satışla İlgili Diğer İşler
50
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Dosya
GÜVENLİK İŞLERİ, AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ VE
TOPYEKÜN SAVUNMA SİVİL HİZMETLERİ (950 - 969)
Güvenlik İşleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi ve Topyekün
Savunma Sivil Hizmetleri (Genel)
Güvenlik İşleri
950
951
01
İç Güvenlik
01
İç Güvenlik Strateji Belgesi
02
Eylem Planları
03
İstihbarat Raporları
04
Bilgilendirme Faaliyetleri
05
İşbirliği
06
İnceleme ve Araştırma
07
Radyo ve Televizyon Yayınları
08
Ekonomi ve Sosyal Konular
09
Siber Güvenlik
10
İklim Güvenliği
11
Gıda Güvenliği
12
Su ve Doğal Kaynak Güvenliği
13
Enerji Güvenliği
14
Bilim ve Teknoloji Güvenliği
15
Sıkıyönetim ve Olağanüstü Hal
16
Acil Durum/Kriz Yönetimi
01 Dış Tehdit Kaynaklı
02 Yaygın Şiddet Kaynaklı
03 Doğal Afet Kaynaklı
04 Sağlık Kaynaklı
05 Ekonomik Kaynaklı
02
Dış Güvenlik
01
Dış Güvenlik Strateji Belgesi
02
Eylem Planları
03
İstihbarat Raporları
04
Bilgilendirme Faaliyetleri
05
İşbirliği
06
İnceleme ve Araştırma
07
Silahların Kontrolü ve Yayılmanın Önlenmesi
08
Nükleer Enerjinin Barışçıl Kullanımı
09
Barışı Destekleme ve Koruma Harekâtları
10
Dış Türkler
03
Terörle Mücadele
01
Terörle Mücadele Strateji Belgesi
02
Eylem Planları
03
İstihbarat Raporları
04
İşbirliği ve Koordinasyon
51
05
Stratejik Bilgi Desteği
06
Kamuoyu Bilgilendirme ve Halkla İletişim
07
Sosyal, Ekonomi, Eğitim ve Kültür Çalışmaları
08
Terör Örgütleri
01 Bölücü Örgütler
02 Yıkıcı Örgütler
03 Dini İstismar Eden Örgütler
04 Uluslararası Örgütler
09
İnceleme ve Araştırma
10
İzleme ve Değerlendirme
11
Terörle Mücadele Raporu
12
İnceleme/Denetleme
04
Koruyucu Güvenlik
01
Sabotajlara Karşı Koruma Planları, Koruma Planları
02
Nöbetçi Memurluğu İşleri
03
Koruyucu Güvenlik Denetleme Sonuç Raporları
04
Yabancı Uyruklu Personel İle İlgili İşler
05
Mülteciler ve Sığınmacılar
06
Özel Güvenlik Teşkilatı İle İlgili İşler
07
Özel Güvenlik Bölgeleri İle İlgili İşler
08
İstihbarat ve Kaçakçılık İle İlgili İşler
09
Patlayıcı Maddeler ve Ateşli Silahlar İle İlgili İşler
10
Güvenlik Soruşturmaları ve Arşiv Araştırması
11
Fiziki Emniyet Tedbirleri
12
Evrak Güvenliği
13
Haberleşme Güvenliği
14
Yangın Önleme ve Korunma
15
Önemli Tesis Kriterleri
99
Diğer
952
Afet ve Acil Durum Yönetimi
01
Planlama ve Risk/Zarar Azaltma İle İlgili İşler
01
Ulusal Afet Yönetimi Strateji Belgesi
02
Ulusal Deprem Strateji ve Eylem Planı(UDSEP-2023)
03
Afet ve Acil Durum Planları
04
Risk ve Zarar Azaltma işleri
01 Risk Belirleme
02 Afet Etüdleri
03 Genel Hayata Etkililik/Etkisizlik
04 Afete Maruz Bölge
05 Jeolojik ve Jeoteknik Etüdler
06 Mikrobölgeleme Etüdleri
07 Meteorolojik Etüdler
08 İklim Değişikliği
09 İnsan Kaynaklı Afetler
10 Tehlike/Risk Haritaları
11 Yapı Analizleri
52
12 Afet Önlemleri
13 Kentsel Dönüşüm
14 Afet Tahmini ve Değerlendirme Çalışmaları
15 Afet Kültürü ve Bilinci
05
Erken Uyarı, Gözlem ve Tahmin Sistemleri
01 Erken Uyarı Sistemleri
02 Gözlem Sistemleri
03 Tahmin Sistemleri
02
Afet ve Acil Durum Haberleşmesi
01
Haberleşme Tesisleri/Merkezleri
01 AFAD Merkezleri
02 Mobil Haberleşme Merkezleri
02
Telsiz Sistemleri
01 VHF
02 UHF
03 HF
03
Uydu Haberleşme Sistemleri
01 Uydu Telefonları
02 Upling Sistemleri
04
Kablolu ve GSM Haberleşme Sistemleri
01 Kablo Altyapılı Sistemler
02 GSM Altyapılı Sistemler
03 Özel Santraller
05
Kesintisiz ve Güvenli İletişim
06
İletişim Altyapıları
01 Bilgi Sistemleri İletişim Altyapıları
02 İkaz ve Alarm Sistemleri İletişim Altyapıları
03 Erken Uyarı Sistemleri İletişim Altyapıları
07
Sistem İnceleme ve Denetleme
01 Sistem Test Raporları
02 Çevrim Sonuçları
03 Denetleme Raporu
08
Bilgi Sistemleri
09
Afet ve Acil Durum Sigorta İşleri
03
Afet ve Acil Durum Müdahale ve Yardım İşleri
01
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi
02
Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezleri
03
Afet ve Acil Durum İlanı
01 Deprem, Sel, Fırtına, Heyelan, Çığ
02 İltica ve Nüfus Hareketleri
03 Yangınlar ve Kazalar
04 KBRN Kazaları ve Olayları
05 Tehlikeli ve Salgın Hastalıklar
04
Duyuru
05
Tahliye/Transfer
06
Acil Müdahale
53
01 İhtiyaç Belirleme ve Talep/Tahsis
02 Tahliye/Transfer
03 Görevlendirme
07
Haberleşme
08
Güvenlik
09
İlk Yardım
10
Arama-Kurtarma
11
Beslenme(İaşe)
12
Barınma(İbate)
13
Acil Yardım
01 Ödenek Tahsisi
02 Ödenek Tahsisi Süre Uzatımı
03 Yurtiçi Ayni Yardım
04 Yurtdışı Ayni Yardım
05 Yurtdışı Nakdi Yardım
14
Yardım Kampanyası
01 Yurtiçi
02 Yurtdışı
15
Afet ve Acil Durum Ekip ve Ekipmanları
01 Acil Kurtarma ve Yardım
02 İlk Yardım
03 İtfaiye
04 Sivil Savunma
16
Gönüllüler ve STK'lar
01 Gönüllü Teşviki
02 Akreditasyon (İlkyardım, Arama-Kurtarma vs.)
04
İyileştirme Çalışmaları
01
Geçici İskan
01 Yer Belirleme
02 Geçici İskan Yapıları
03 Kira Yardımı
04 Sosyal, Sağlık ve Eğitim Hizmetleri
02
Afetten Zarar Görenlere Karşılıksız Yardım
01 Sakatlık ve Ölüm
02 Konut/İşyeri Yardımı
03
Kredi Yardımı
04
Yerel Yönetimlere Ödenek Aktarımı
01 Belediyeler
02 İl Özel İdareleri
05
Hasar Tespiti
01
Hasar Tespit Raporu
01 Ön Hasar Tespiti Raporu
02 Kesin Hasar Tespiti
03 İtirazlar Hasar Tespiti
04 Yargı Kararıyla Düzenlenen Hasar Tespit Raporu
02
Boşaltma, Yıkım
54
06
Hak Sahipliği
01
Talep ve Taahhütname
02
Hak Sahipliği İnceleme Komisyonu
03
Hak Sahipliği Tespiti
04
Borçlandırma
05
Hak Sahipliğinin Sona Ermesi ve Borcun Muacceliyeti
06
Hak Sahipliğine Engel Durumlar
07
Artan Konutlar
07
Yerleşim Yeri Tespiti ve Artan Arsalar
01
Yer Seçimi
02
Artan Arsalar
99
Diğer
953
Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri
01
Sivil Savunma Hizmetleri
01
Sivil Savunma Planlama
01 İl ve İlçe Sivil Savunma Planları
02 Daire ve Müessese Sivil Savunma Planları
03 Tahliye Planları
04 Kabul Planları
05
Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri Harekat ve İntikal Planları, Haber
Merkezi Talimatı
02
Sivil Savunma Servis ve Yükümlüleri İşleri
03
Sivil Savunma Gönüllüleri İşleri
04
Sivil Toplum Kuruluşları (STK) İle İlgili İşler
05
Sivil Savunma Sevk ve Harekatı İşleri
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) Sivil Savunma
Harekatı İle İlgili Koordinasyon İşleri
06
07
Haber Alma ve Yayma, İkaz ve Alarm İşleri
01 Haber Alma ve Yayma İşleri
02 İkaz ve Alarm Merkezleri İle İlgili İşler
03 Siren Sistemi İle İlgili İşler
08
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma İşl.
01 Kimyasal Savunma
02 Biyolojik Savunma
03 Radyolojik ve Nükleer Savunma
04 Dekontaminasyon (Arındırma) İşleri
09
02
Sivil Savunma Araç, Gereç ve Malzemelere Ait İşler
Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları
01
Milli Alarm
01 Alarm Tedbirleri İlanında Yapılacak Faaliyetler
02 Nato Alarm Sistemi
03 Alarm Kod Kelimeleri ve Anlamları
04 Alarm Kod İşlem ve Görevlileri
05 Milli Alarm Sistemi Eğitimleri
06 Seferberlik İlanı ve Duyuru İşlemleri
07 24 saat Süreli Çalışma Planları
02
Lojistik
55
01 Savaş Görev Planları
02 Savaş Hasarı Onarım Planları
03 Araç Seferberliği ve Erteleme İşleri
04 Trafikte Kaydı Olmayan Özel Sektör İş Makinelerinin Tespiti
05 Mal ve Hizmet Seferberliği İşleri
06 Kaynak Planlama Faaliyetleri
07 İl ve İlçe Kaynak Sayım İşleri
08 Milli Müdafaa Mükellefiyeti
09 Ekonomik/Stratejik Tahrip Hedefleri Planlama İşleri
10 Kriz/Harekat Merkezi İle İlgili İşler
11 Haritalar
12 Denetlemeler
13 TSK Harekat Kontrolüne Girecek Kamu Kurum ve Kuruluşları
14 TSK Lojistik Seferberlik Dosyası
03
Personel Seferberlik
01 Sevk Tehir İşleri
02 Personel ve Kadro Erteleme İşleri
03 Yasal Yaş Sınırları
04 Sefer Görev Emirleri
05 İnsan Gücü Planlaması
06 Bedelli Askerlik
07 Erteleme Sonuç Raporları
04
Seferberlik Savaş Hali Planları
01 Genel Planlar
02 Özel Planlar
03 Detay Planlar
04 Planlama ve Koordinasyon Kurulu İşleri
05 Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Yıllık Faaliyet Raporu
05
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Tetkik Gezileri
01 Tetkik Gezisi Planlaması
02 Tetkik Gezisi Sonuç Raporu
06
Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Oryantasyon Eğitimi
07
Nato Sivil Olağanüstü Hal Planlaması
01 Planlama Faaliyetleri
02 Genel Kurul Toplantıları
03 Sonuç Raporu
03
Sığınaklar
01
Genel Sığınaklar
02
Özel Sığınaklar
03
Tespit ve Denetim İşleri
04
Kayıt ve İstatistik İşleri
99
Diğer
954
Tatbikatlar
01
Uluslararası ve Nato Tatbikatları
02
Milli Tatbikatlar
01
Seferberlik ve Savaş Hali Plan Tatbikatları
56
02
Milli Kriz/Harekat Yönetimi Tatbikatları
01 Güven Serisi Tatbikatlar
02 Afet/Acil Durum Tatbikatları
03
Milli Alarm Sistemi Tatbikatı
04
Sivil-Asker İşbirliği İle Yapılan Tatbikatlar
05
Mal ve Hizmet Seferberliği Tatbikatları
06
Sivil Savunma Tatbikatları
01 Sivil Savunma Plan Tatbikatı
02 Sivil Savunma Servis Tatbikatı
03 Örnek Sivil Savunma Tatbikatı
04 Arama ve Kurtarma İntikal Tatbikatı
99
969
Diğer
Güvenlik İşleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi ve Topyekün
Savunma Sivil Hizmetleri ile İlgili Diğer İşler
57
KOD İNDEKSİ
000
Genel
010
Mevzuat İşleri
010.01
Kanunlar
010.02
Tüzükler
010.03
Yönetmelikler
010.04
Yönergeler
010.05
Tebliğler
010.06
Genelgeler
010.06.01
İç Genelgeler
010.06.02
Dış Genelgeler
010.07
Talimatlar, Duyurular, Sirkülerler
010.07.01
Talimatlar
010.07.02
Duyurular
010.07.03
Sirkülerler
010.08
Rehber, Kılavuz
010.09
Standartlar
010.99
Diğer
20
Olurlar, Onaylar
30
Anlaşma, Sözleşme ve Protokoller
030.01
Anlaşmalar
030.02
Sözleşmeler
030.03
Protokoller
030.04
Şartnameler
030.04.01
İdari
030.04.02
Teknik
030.99
Diğer
40
Faaliyet Raporları
040.01
Haftalık
040.02
Aylık
040.03
Üç Aylık
040.04
Altı Aylık
040.05
Yıllık
040.06
Konsolide
040.99
Diğer
41
Brifingler ve Bilgi Notları
041.01
Brifingler
041.02
Bilgi Notları
041.99
Diğer
42
İstatistikler
44
Anketler
45
Görüşler
045.01
Teknik ve Mesleki
045.02
Hukuki
045.03
İdari
58
045.99
Diğer
50
Kurullar ve Toplantılar
050.01
Kurullar, Senatolar, Meclisler
050.01.01
Seçim ve Atama İşleri
050.01.02
Davetler ve Gündemler
050.01.03
Tutanaklar
050.01.04
Kararlar
050.01.05
Ödemeler
050.02
Yönetim Kurulları, Belediye Encümeni
050.03
Danışma, Disiplin, Koordinasyon Kurulları
050.04
İhtisas Kurulları
050.05
Konseyler
050.06
Komite, Komisyonlar
050.99
Diğer
51
Bilimsel ve Kültürel Toplantılar
051.01
Kongre
051.02
Konferans
051.03
Şura
051.04
Sempozyum
051.05
Seminer
051.06
Bienal
051.07
Kurultay
051.08
Çalıştay
051.09
Panel
051.10
Kolokyum
051.99
Diğer
60
Kalite Yönetim Sistemi
060.01
Kalite El Kitabı
060.02
Temel Prosedürler ve Bağlı İşlemler
060.04
Talimatlar
060.05
Formlar
060.07
İzleme ve Ölçme İşlemleri
060.07.01
Müşteri Memnuniyeti (Veri Analizi)
060.07.02
Tetkik İşlemleri
060.07.03
İzleme ve Ölçme Sonuçlarının Analizi (Veri Analizi)
060.08
İyileştirme İşlemleri
060.08.01
Düzeltici Faaliyetler
060.08.02
Önleyici Faaliyetler
060.09
Bireysel Öneriler
060.10
Yönetimin Gözden Geçirmesi
060.11
Hizmet (Ürün) Gerçekleştirme
060.11.01
Planlama
060.11.02
Hizmete Bağlı Şartların Belirlenmesi ve Gözden Geçirilmesi
060.11.03
Tasarım ve Geliştirme
060.11.04
Üretim ve Hizmet (Ürün) Sağlanması (Sunulması)
59
060.12
Kalibrasyon
060.99
Diğer
250
Mahalli İdareler İşler
251
Mahalli İdarelerin İş ve İşlemlerine İlişkin Onaylar
251.01
İl Özel İdare İhale Onayları
251.01.01
2886 s. Kanun
251.01.02
4734 s. Kanun
251.01.03
4735 s. Kanun
251.02
Belediye ihale İşlemleri
251.02.01
2886 s. Kanun
251.02.02
4734 s. Kanun
251.02.03
4735 s. Kanun
251.03
İhaleden yasaklama onayları
251.04
Tasarruf tedbirleri Genelgesine Göre Harcama izinlerine İlişkin Onaylar
251.04.01
Başbakanlıktan alınan
251.04.02
Bakanlıktan alınan
251.05
Tahsis Onayları
251.06
Borçlanma Onayları
251.07
Şirket Kurulmasına İlişkin Onaylar
251.08
İşletme Kurulmasına İlişkin Onaylar
251.09
Yardım Ödenek Onayları
251.09.01
İl Özel İdareleri
251.09.02
Belediyeler
251.09.03
Tahsis değişikliği
251.10
Onayla kapanan dosyalar
251.11
Ön İnceleme Onayları
251.12
Araştırma Onayları
251.13
Özel Denetim Onayları
251.14
Görevden Uzaklaştırma onayları
251.14.01
Belediye başkanı
251.14.02
Belediye Meclis Üyeleri
251.14.03
Muhtarlar
251.14.04
İhtiyar Heyeti Üyeleri
251.14.05
Birlik Başkanı ve üyeleri
251.15
Göreve iade onayları
251.16
İşlemden Kaldırma Onayları
251.17
Mükerrer Onayın İptali
251.17
Bakan onayı ile yapılan atamalar
251.19
Belediye Sınır Tasdikleri Onayları
251.20
Birlik Tüzük Onayları
251.20.01
Tüzük Değişikliği onayı
251.99
Diğer
252
İhbar, Şikayet ve Suç Duyuruları
252.01
Doğrudan İhbar ve Şikayetler
252.02
Savcılıklardan Gelenler
252.03
Valiliklerden Gelenler
60
252.99
Diğer
253
Mahalli İdarelere Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin Görüş Talepleri
254
İl Özel İdaresi Bütçe İş ve İşlemleri
254.01
Ödeneklerle ilgili işlemler
254.01.01
Muhtar Ödenekleri
254.01.02
İl Özel İdaresinin iş ve işlemlerine ilişkin Görüşler Talepleri ve Şikayetler
254.01.03
İl Özel İdarelerinin Şirket Kurmaları veya Kurulmuş şirketlere İştiraklerine ilişkin işlemler
254.02
2380 sayılı Kanun gereği Yapılan İşlemler
254.99
Diğer
255
Belediye Bütçe İş ve İşlemleri
255.01
Mahalli İdarelerin Bütçe Çalışmaları
255.02
2942 sayılı Kanunla İlgili İşlemler
255.02.01
Kamu Yararı Kararı
255.02.02
Kamu Yararı Kararından vazgeçme
255.02.03
Açılan Davalarla ilgili savunmalar
255.02.04
İhale yasaklamaları
255.03
İller Bankası ile yapılan yazışmalar
255.03.01
Belediye bağlanmaları ile ilgili verilen talimatlar
255.03.02
Belediye kurulmaları ile ilgili verilen talimatlar
255.03.03
Büyükşehir bel. Hk. Yazışmalar
255.99
Diğer
256
Bütçe Yardımları İş ve İşlemleri
256.01
Mahalli İdarelere Yardım Ödenekleri
256.01.01
Belediyeler
256.01.02
İl Özel İdareleri
256.99
Diğer
257
Raporlar ve Layihalara İlişkin İş ve İşlemleri
257.01
Denetim-Teftiş Raporları
257.01.01
Belediyeler
257.01.02
İl Özel İdareleri
257.01.03
Birlikler
257.01.04
Belediyelere Bağlı Kuruluşlar
257.01.05
İlçe Özel İdareleri
257.02
Teftiş Layihaları
257.02.01
Belediyeler
257.02.02
İl Özel İdareleri
257.02.03
Birlikler
257.02.04
Belediyelere Bağlı Kuruluşlar
257.03
Tazmin Raporları
257.03.01
Belediyeler
257.03.02
İl Özel İdareleri
257.03.03
Birlikler
257.03.04
Belediyelere Bağlı Kuruluşlar
257.99
Diğer
258
Kardeş Şehirler
61
259
Konsoloslukların İmza ve Mühür Örnekleri
260
Yerel Gündem 21
261
Belediye Başkanları İş ve İşlemleri
261.01
Belediye Başkanlarının Mal Bildirimlerinin Takibi
261.01.01
Gelen Mal Bildirimleri
261.99
Diğer
262
Belediye ve İl özel idaresi Kadro İş ve İşlemleri
262.01
İl Özel İdareleri
262.01.01
Memur
262.01.02
İşçi
262.01.03
Sözleşmeli Personel
262.02
Belediye
262.02.01
Memur
262.02.02
İşçi
262.02.03
Sözleşmeli Personel
262.99
Diğer
263
Mahalli İdareler ve Bakanlığımız alayhine açılan davalarla ilgili Savunmalar
264
Teşkilat ve Hizmetler İş ve İşlemleri
264.01
Belediye Kurulmaları
264.02
Birlik Kurulmaları
264.03
Birleşme ve Katılma
264.04
Sınır İçine Alınma
264.05
Tüzel Kişiliğin Sona Erdirilmesi
264.06
Belediye ve Birlik İsim Değişikliği
264.07
Belediye ve Birlik Meclisinin Feshi
264.08
Belediye Başkanının Düşürülmesi
264.09
3998 s. Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun
264.10
4483 s. Kanun
264.11
5366 s. Kanun
264.12
5403 s. Kanun
264.13
Mahalli İdarelerin Taşıt Edinmeleri
264.13.01
Yurt Dışı Hibeler
264.99
Diğer
300
Belediye ve Özel İdare İşleri
301
Yazı ve Karar İşleri
301.01
Meclis Çalışmaları
301.02
Meclis Üyeleri
301.03
Meclis Gündemleri
301.04
Meclis Toplantı Tutanakları
301.05
Meclis Kararları
301.05.01
Meclis Kararları İlanı
301.05.02
Mülki Amire Gönderilen Kararlar
301.05.03
Onaya Gönderilen Kararlar
301.06
Meclis Komisyonları
301.06.01
Plan ve Bütçe Komisyonu
62
301.06.01.01
Plan ve Bütçe Komisyon Toplantıları
301.06.01.02
Plan ve Bütçe Komisyon Kararları
301.06.02
İmar ve Bayındırlık Komisyonu
301.06.02.01
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Toplantıları
301.06.02.02
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararları
301.06.03
Denetim Komisyonu
301.06.03.01
Denetim Komisyonu Toplantıları
301.06.03.02
Denetim Komisyonu Kararları
301.06.04
Eğitim Komisyonu
301.06.04.01
Eğitim Komisyonu Toplantıları
301.06.04.02
Eğitim Komisyonu Kararları
301.06.05
Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu
301.06.05.01
Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu Toplantıları
301.06.05.02
Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu Kararları
301.06.06
Çevre ve Sağlık Komisyonu
301.06.06.01
Çevre ve Sağlık Komisyonu Toplantıları
301.06.06.02
Çevre ve Sağlık Komisyonu Kararları
301.99
Diğer
302
Encümen Çalışmaları
302.01
Encümen Üyeleri
302.02
Encümen Gündemleri
302.03
Encümen Kararları
302.04
Onaya Gönderilen Kararlar
302.99
Diğer
303
Evlendirme İşleri
303.01
Evlendirme Talepleri
303.02
Evlendirme Kütüğü
303.03
Evlendirme Cüzdanları
303.04
Evlendirme Beyannameleri
303.05
Sağlık Raporları
303.06
Evlenme Ehliyet Belgeleri
303.07
Kurumlarla Yazışmalar
303.07.01
Nüfus İdaresi
303.07.01.01
Evlendirme Bildirimleri
303.07.02
Cumhuriyet Savcılığı
303.07.03
Konsolosluklar
303.99
Diğer
304
Zabıta İş ve İşlemleri
304.01
Çalışma Programları
304.01.01
Günlük Çalışma Programları
304.01.02
Aylık Çalışma Programları
304.02
Nöbetler ve Görev Dağılımları
304.03
Denetim Raporları
304.03.01
Günlük Raporlar
304.03.02
Aylık Raporlar
304.04
Tutanaklar
63
304.04.01
Araştırma Tutanakları
304.04.01.01
Zaptedilen Eşyalar Tutanağı
304.04.01.02
Adres Tespit Tutanakları
304.04.01.03
Mali Durum Tespit Tutanakları
304.04.02
Ceza Tutanakları
304.04.02.01
1608 sayılı Kanun Gereği
304.04.02.02
3572 sayılı Kanun Gereği
304.04.02.03
3194 sayılı Kanun Gereği
304.04.02.04
5326 sayılı Kanun Gereği
304.99
Diğer
305
Denetimler
305.01
Esnaf Denetimleri
305.02
Pazar Denetimleri
305.03
Seyyar Denetimleri
305.04
Kurumlardan Gelen Talimatlar
305.04.01
Cumhuriyet Savcılığından Gelen Talimatlar
305.04.02
Emniyet Teşkilatından Gelen Talimatlar
305.05
Kurumlar Adına Yapılan Soruşturmalar
305.06
Tebligatlar
305.06.01
Kurum adına yapılan Tebligatlar
305.06.02
Diğer Kurumlar Adına Yapılan Tebligatlar
305.99
Diğer
306
Trafik İşleri
306.01
Trafik Komisyon Raporları
306.02
Tutanaklar
306.99
Diğer
307
Küşat Ruhsat İşleri
307.01
Küşat Ruhsat Talepleri
307.02
Kurumlarla Yazışma
307.03
Küşat Heyet Raporları
307.04
Verilen Küşat ve Ruhsatlar
307.05
Kaynak Suları Ruhsatları
307.05.01
Kaynak Suları İşletme Ruhsatları
307.05.02
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Su Ruhsatı
307.05.99
Diğer Su Ruhsatları
307.06
1A Grubu Maden İşletme Ruhsatları
307.07
Hammadde Üretim İzinleri
307.99
Diğer
308
Ölçü ve Ayar İşleri
308.01
Ölçü ve Ayar Talepleri
308.02
Ölçü ve Ayar Beyannameleri
308.03
Ölçü Aletlerinin Kontrolü
308.03.01
Ani Kontroller
308.03.02
Yıllık Kontroller
308.04
Tutanaklar
308.05
Ölçü Aletleri Kontrol Raporları
64
308.06
Sanayi Bakanlığından Gelen Talimatlar
308.99
Diğer
309
İtfaiye İş ve İşlemleri
309.01
Yangın İhbar Raporları
309.02
Yangın İstatistikleri
309.02.01
Aylık İstatistik Raporları
309.02.02
Yıllık İstatistik Raporları
309.03
Yangın Raporları
309.04
Yangın Ulaşım Planları
309.05
Yangın Tatbikatları
309.06
İtfaiye Uygunluk Raporları
309.06.01
Konut Kontrol Raporları
309.06.02
İşyeri Kontrol Raporları
309.06.03
Kamu Binaları Kontrol Raporları
309.07
Acil Yardım ve Kurtarma İşleri
309.07.01
Acil Yardım ve Kurtarma İhbarları
309.07.02
Acil Yardım ve Kurtarma Müdahale Tutanakları
309.99
Diğer
310
Bayındırlık-İmar İş ve İşlemleri
310.01
İmar Planları
310.01.01
Çevre Düzeni Planları
310.01.02
Nazım Planlar
310.01.03
Uygulama İmar Planları
310.01.04
Plan Tadilatları
310.01.04.01
Plan Tadilat Talepleri
310.02
Planlama İle İlgili Onaylar
310.02.01
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
310.02.01.01
3194 sayılı Kanun gereği
310.02.01.02
3621 sayılı Kanun gereği
310.02.02
Kültür ve Turizm Bakanlığı
310.02.02.01
2863 sayılı Kanun gereği Sit Alanları
310.02.02.02
2634 sayılı Kanun gereği Turizm Alanları
310.02.03
Özel Çevre Koruma Kurulları
310.02.04
2873 sayılı Kanun gereği Çevre ve Orman Bakanlığı
310.02.05
388 sayılı KHK gereği GAP İdaresi
310.02.06
4046 sayılı Kanun gereği Özelleştirme İdaresi
310.02.07
4562 sayılı Kanun gereği Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
310.03
Parselasyon Planları
310.04
İfraz ve Tevhit İşleri
310.04.01
İfraz İşleri
310.04.02
Tevhit İşleri
310.05
İmar Durum Belgeleri
310.05.01
İmar Durum Belgesi Talepleri
310.05.02
Verilen İmar Durum Belgeleri
310.06
Zemin Etüdleri
310.07
Ruhsat ve İzinler
65
310.07.01
İnşaat Ruhsatları
310.07.01.01
İnşaat Ruhsatı Talepleri
310.07.01.02
Verilen İnşaat Ruhsatları
310.07.02
İskan Ruhsatları
310.07.02.01
İskan Ruhsatı Talepleri
310.07.02.02
Verilen İskan Ruhsatları
310.07.03
Asansör Ruhsatları
310.07.03.01
Asansör Ruhsatı Talepleri
310.07.03.02
Verilen Asansör Ruhsatları
310.08
Vizeler
310.08.01
Aplikasyon ve Yol Kotu Vizesi
310.08.01.01
Aplikasyon ve Yol Kotu Vizesi Talepleri
310.08.01.02
Yapılan Aplikasyon ve Yol Kotu Vizesi
310.08.01.03
Aplikasyon ve Yol Kotu Tutanakları
310.08.02
Toprak Vizesi
310.08.02.01
Toprak Vizesi Talepleri
310.08.02.02
Yapılan Toprak Vizesi
310.08.02.03
Temel Toprak Tutanakları
310.08.03
Temel Vizesi
310.08.03.01
Temel Vizesi Talepleri
310.08.03.02
Yapılan Temel Vizesi
310.08.03.03
Temel Vizesi Tutanakları
310.08.04
Demir Vizesi
310.08.04.01
Demir Vizesi Talepleri
310.08.04.02
Yapılan Demir Vizesi
310.08.04.03
Demir Vizesi Tutanakları
310.09
Proje Onay İşleri
310.09.01
Mimari Proje
310.09.02
Statik Proje
310.09.03
Tesisat Projeleri
310.10
Kaçak ve Ruhsata Aykırı Yapı Şikayetleri
310.10.01
Kaçak ve Ruhsata Aykırı Yapı Tutanakları
310.10.01.01
İmar Para Cezaları
310.10.01.02
Yıkım Kararları
310.11
Yapı Denetim İşleri
310.11.01
Yapı Denetim Şirketleri
310.11.02
Yapı Denetim Hakedişleri
310.12
Tutulan Siciller
310.12.01
Proje Müellif Sicilleri
310.12.02
Müteahhit Sicilleri
310.12.03
Yapı Denetim Şirket Sicilleri
310.13
775 Sayılı Gecekondu Kanunu Uygulamaları
310.14
Kentsel Dönüşüm ve Konut İşleri
310.14.01
Kentsel Dönüşüm İşleri
310.14.01.01
Kentsel Dönüşüm Projeleri
310.14.01.02
Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
66
310.14.02
Arsa Tahsis ve Satış İşleri
310.14.02.01
Arsa Talepleri
310.14.02.02
Arsa Tahsis ve Satışları
310.14.03
Konut Tahsis ve Satış İşleri
310.14.03.01
Konut Talepleri
310.14.03.02
Konut Tahsis ve Satışları
310.99
Diğer
311
Çevre ve Sağlık İşleri
311.01
Çalışma Programları
311.01.01
Günlük Çalışma Programları
311.01.02
Aylık Çalışma Programları
311.02
Ağaçlandırma Çalışmaları
311.02.01
Ağaç ve Fidan Temini
311.02.02
Sera Çalışmaları
311.03
Park ve Bahçe Düzenlemeleri
311.04
Çevre Plan ve Projeleri
311.04.01
Plan ve Proje Taslakları
311.04.02
Uygulanan Plan ve Projeler
311.05
Sağlık Denetimleri
311.05.01
Rutin Denetimler
311.05.01.01
Rapor ve Tutanaklar
311.05.02
Ani Denetimler
311.05.02.01
Rapor ve Tutanaklar
311.06
Esnaf Muayene İşleri
311.07
İmha Edilen Gıda Maddesi Tutanakları
311.08
Zararlı Hayvanlarla Mücadele
311.08.01
İlaçlama İşleri
311.08.02
Hayvan İtlafı
311.08.03
Karantina İşleri
311.08.04
Hayvan Barınakları
311.09
Hayvan Hastalıkları İle Mücadele
311.10
Hayvan Kesimi Muayene İşleri
311.10.01
Hayvan Kesimi Muayene ve Kontrol
311.10.02
Hayvansal Ürünlerin Denetimi
311.10.03
Menşei Şehadetnameleri
311.11
Sağlık Kurumları
311.11.01
Sağlık Ocakları
311.11.02
Hastahaneler
311.11.03
Poliklinik Hizmetleri
311.11.04
Laboratuvarlar
311.11.05
Aceze Evleri
311.12
Sağlık Taramaları
311.13
Cenaze Muayene İşleri
311.14
Mezarlık Hizmetleri
311.15
Defin Ruhsatları
311.16
Morg Hizmetleri
67
311.17
Cenaze Nakilleri
311.17.01
Kısa Mesafeli Nakil Talepleri
311.17.02
Uzun Mesafeli Nakil Talepleri
311.18
Mezarlık Tesisleri
311.99
Diğer
312
Temizlik İşleri
312.01
Çalışma Programları
312.01.01
Günlük Çalışma Programları
312.01.02
Aylık Çalışma Programları
312.02
Katı Atık Toplama İşleri
312.02.01
Katı Atık Toplama
312.02.02
Katı Atık Depolama
312.02.03
Katı Atık İmha ve Ayıklama
312.03
Temizlik Denetimi
312.03.01
Araç Denetimleri
312.03.02
Ekip Denetimleri
312.03.03
Denetim Rapor ve Tutanakları
312.99
Diğer
313
Yol, Köprü Yapım İşleri
313.01
Çalışma Programları
313.01.01
Günlük Çalışma Programları
313.01.02
Aylık Çalışma Programları
313.01.03
Yıllık Çalışma Programları
313.02
Yol Yapım İşleri
313.02.01
Yol Yapım Talepleri
313.02.01.01
Vatandaşlardan gelen yol yapım talepleri
313.02.01.02
Kamu kurumlarından gelen yol yapım talepleri
313.02.02
Yol Yapım Etüdleri
313.02.03
Yol Yapım Projeleri
313.02.04
Yol Yapımları
313.02.05
Yol Bakım ve Onarımları
313.03
Altyapı Koordinasyonu
313.03.01
Aykome
313.03.02
PTT İle Koordinasyon
313.03.03
TEK İle Koordinasyon
313.04
Asfalt Yapım İşleri
313.04.01
Asfalt Yapım Talepleri
313.04.01.01
Vatandaşlardan gelen asfalt yapım talepleri
313.04.01.02
Kamu kurumlarından gelen asfalt yapım talepleri
313.04.02
Asfalt Yapım Etüdleri
313.04.03
Asfalt Yapım Projeleri
313.04.04
Asfalt Yapımları
313.04.05
Asfalt Bakım ve Onarımları
313.05
Köprü ve Menfez İşleri
313.05.01
Köprü ve Menfez Talepleri
313.05.01.01
Vatandaşlardan gelen talepler
68
313.05.01.02
Kamu kurumlarından gelen talepler
313.05.02
Köprü ve Menfez Yapım Etüdleri
313.05.03
Köprü ve Menfez Yapım Projeleri
313.05.04
Köprü ve Menfez Yapımı
313.05.05
Köprü ve Menfez Bakım ve Onarımları
313.06
Trafik İşaret ve Levhaları
313.06.01
Trafik İşaret ve Levha Talepleri
313.06.02
Trafik İşaret ve Levha Etüdleri
313.06.03
Trafik İşaret ve Levha Projeleri
313.06.04
Trafik İşaret ve Levha Yapımları
313.99
Diğer
314
Su ve Kanalizasyon İşleri
314.01
İçme Suyu İşleri
314.01.01
Abone İşlemleri
314.01.01.01
Abone Talepleri
314.01.01.02
Abone Sözleşmesi
314.01.02
Sayaç Okuma ve Endeks
314.01.03
İçme Suyu Fatura Bildirimleri
314.01.04
İçme Suyu Tahakkuk ve Tahsilatları
314.01.05
İtiraz ve Düzeltmeler
314.01.06
Sayaç Sökme ve Takma İşleri
314.01.07
Kaçak Su İşleri
314.01.08
Arıza İhbarları
314.01.09
İçme Suyu Tesis Etüdleri
314.01.10
İçme Suyu Tesis Projeleri
314.01.11
İçme Suyu Tesis Yapımları
314.01.12
İçme Suyu Hat Bakımı ve Onarımları
314.02
Sulama Suyu İşleri
314.02.01
Abone İşlemleri
314.02.01.01
Abone Talepleri
314.02.01.02
Abone Sözleşmesi
314.02.02
Arıza İhbarları
314.02.03
Su Dağıtım ve Endeks Cetvelleri
314.02.04
Fatura Bildirimleri
314.02.05
Tahakkuk ve Tahsilatlar
314.02.06
İtiraz ve Düzeltmeler
314.02.07
Sulama Suyu Tesis Etüdleri
314.02.08
Sulama Suyu Tesis Projeleri
314.02.09
Sulama Suyu Tesis Yapımları
314.02.10
Sulama Suyu Hat Bakımı ve Onarımları
314.03
Kanalizasyon İşleri
314.03.01
Fosseptik Temizleme Talepleri
314.03.02
Kanal Bağlama Talepleri
314.03.03
Kanal Ruhsatları
314.04
Arıtma Tesisleri
314.04.01
Arıtma Tesis Etüdleri
69
314.04.02
Arıtma Tesis Projeleri
314.04.03
Arıtma Tesis Yapımları
314.04.04
Arıtma Tesisi Bakım ve Onarımları
314.05
Havagazı ve Doğalgaz İşleri
314.05.01
Abone İşlemleri
314.05.01.01
Abone Talepleri
314.05.01.02
Abone Sözleşmesi
314.05.02
Sayaç Okuma ve Endeks
314.05.03
Fatura Bildirimleri
314.05.04
Tahakkuk ve Tahsilatlar
314.05.05
İtiraz ve Düzeltmeler
314.05.06
Sayaç Sökme ve Takma İşleri
314.05.07
Kaçak Gaz İşleri
314.05.08
Arıza İhbarları
314.06
Su Sondaj Çalışmaları
314.06.01
Talep İşlemleri
314.06.02
Su Sondaj Tesis Etüdleri
314.06.03
Su Sondaj Tesis Projeleri
314.06.04
Su Sondaj Tesis Yapımları
314.06.05
Su Sondaj Hat Bakım ve Onarımları
314.07
Kanalizasyon İşleri
314.07.01
Kanalizasyon Yapım Talepleri
314.07.01.01
Kamu Kurumlarından Gelen Kanalizasyon Talepleri
314.07.01.02
Özel Şahıs ve Kuruluşlardan Gelen Kanalizasyon Talepleri
314.07.02
Köylerden Gelen İKanalizasyon Talepleri
314.07.03
Kanalizasyon Tesis Etüdleri
314.07.04
Kanalizasyon Tesis Projeleri
314.07.05
Kanalizasyon Tesis Yapımları
314.07.06
Kanalizasyon Hat Bakım ve Onarımları
314.99
Diğer
315
Ulaştırma İşleri
315.01
Otobüs Hizmetleri
315.01.01
Otobüs Hat Talepleri
315.01.02
Otobüs Güzergah Talepleri
315.01.03
Otobüs Hareket Saatleri
315.02
Otogar Hizmetleri
315.02.01
Terminal Giriş Çıkış Denetimi
315.02.02
Servis Hizmetleri
315.03
Eşya Taşıyıcıları
315.99
Diğer
316
Afet ve Acil Yardım İşleri
316.01
Afet İşleri
316.01.01
Kriz Masası
316.01.02
Afete Uğrayanların Tespiti
316.01.03
Afete Uğrayanların İskanı
316.01.04
Afete Uğrayanlara Yardım
70
316.01.04.01
Yurt İçi Yardımlar
316.01.04.02
Yurt Dışı Yardımlar
316.02
Acil Yardım İşleri
316.02.01
Acil Yardımlar
316.02.01.01
Yurt İçi Yardımlar
316.02.01.02
Yurt Dışı Yardımlar
316.99
Diğer
317
İskan İşleri
317.01
Baraj Yapımı Nedeniyle İskan
317.02
Maden Rezervleri Nedeniyle İskan
317.03
Orman İçi Köylerin İskanı
317.04
Sınır ve Olağanüstü Hal Bölgelerinin İskan İşlemi
317.05
Mültecilerin İskanı
317.06
Göçmenlerin İskanı
317.99
Diğer
318
Eğitim ve Kültür İşleri
318.01
İlk ve Orta Öğretim Kurumlarına Arsa Temini
318.02
Okul Yapım İşleri
318.02.01
Okul Yapım Etüd ve Projeleri
318.02.02
Okul Yapımları
318.03
Okulların Bakım ve Onarımları
318.04
Pansiyon ve Yurt Yapım İşleri
318.04.01
Pansiyon ve Yurt Yapım Etüd ve Projeleri
318.04.01.01
Pansiyon ve Yurt Yapımları
318.05
Yetiştirici ve Tamamlayıcı Kurslar
318.06
Spor Tesisi Yapım İşleri
318.06.01
Spor Tesisi Yapım Etüd ve Projeleri
318.06.02
Spor Tesisi Yapımları
318.07
Sergi ve Panayırlar
318.08
Güzel Sanat Galerileri
318.99
Diğer
319
Tarım Hizmetleri
319.01
Deneme Çiftlikleri
319.01.01
Deneme Çiftlikleri Etüd ve Projeleri
319.01.02
Deneme Çiftliği Yapımları
319.02
Fidanlık ve Seralar
319.02.01
Fidanlık ve Sera Etüd ve Projeleri
319.02.02
Fidanlık ve Sera Yapımları
319.03
Tarım Aletleri Depoları
319.04
Tarım Ürünleri Sergileri
319.05
Damızlık Hayvan Çiftlikleri
319.06
Suni Tohumlama Laboratuvarları
319.07
Zararlı Haşeratlarla Mücadele
319.99
Diğer
320
Hesap İşleri
320.01
Genel Bütçe Vergi Gelirleri Payı
71
320.02
Büyükşehir Belediyesi Payı
320.03
Vergi ve Harç Tahakkuk-Tahsilatları
320.03.01
İlan ve Reklam Vergisi
320.03.02
Eğlence Vergisi
320.03.03
Haberleşme Vergisi
320.03.04
Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi
320.03.05
Yangın ve Sigorta Vergisi
320.03.06
Çevre Temizlik Vergisi
320.03.07
İşgal Harcı
320.03.08
Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı
320.03.09
Kaynak Suları Harcı
320.03.10
Tellallık Harcı
320.03.11
Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı
320.03.12
Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı
320.03.13
Bina İnşaat Harcı
320.03.14
Kayıt ve Suret Harcı
320.03.15
İmarla İlgili Harçlar
320.03.15.01
İlk parselasyon harcı
320.03.15.02
İfraz ve tevhid harcı
320.03.16
Plân ve proje tasdik harcı
320.03.16.01
Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı
320.03.16.02
Yapı kullanma izni harcı
320.03.17
İşyeri açma izni harcı
320.03.18
Muayene ruhsat ve rapor harcı
320.03.19
Sağlık belgesi harcı
320.03.20
Harcamalara Katılma Payları
320.03.20.01
Yol harcamalarına katılma payı
320.03.20.02
Kanalizasyon harcamalarına katılma payı
320.03.20.03
Su tesisleri harcamalarına katılma payı
320.04
Tahakkuktan Terkinler
320.05
Emlak Vergisi
320.05.01
Arazi Vergisi
320.05.02
Arsa Vergisi
320.05.03
Bina Vergisi
320.06
Emlak Vergisi Terkinleri
320.07
Tahsilattan Red ve İadeler
320.08
Posta Havale ve Çekleri
320.09
Beyana Çağrı Mektupları
320.10
Ceza Gelirleri
320.11
Menkul ve Gayrimenkul Satış Gelirleri
320.11.01
Menkul Satışları
320.11.02
Gayrimenkul Satışları
320.12
Menkul ve Gayrimenkul Kira Gelirleri
320.12.01
Menkul Kiraları
320.12.02
Gayrimenkul Kiraları
320.13
Yardım ve Fonlar
72
320.13.01
Yardımlar
320.13.02
Fonlar
320.14
Bağışlar
320.14.01
Şartlı Bağışlar
320.14.02
Şartsız Bağışlar
320.15
Borçlanmalar
320.16
Ortaklık, Teşebbüs ve İşletme Gelirleri
320.17
Asker Ailesi Yardımları
320.17.01
Yardım Talepleri
320.17.02
Yapılan Araştırma
320.17.03
Yardım Kararları
320.18
Taşocakları İşletmesi Rüsum ve Harcı
320.19
Satılan Orman Mallarından Alınan Hisse
320.20
İskele, Kayık ve Sal İşletme ve Geçiş Ücretleri
320.21
Çeltik Ekimi Yapanlardan Alınan Ücret ve Cezalar
320.22
Ortaklık, Teşebbüs ve İşletme Gelirleri
320.23
İmar Para Cezaları
320.24
İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Harçları
320.99
Diğer
321
Ekonomik Hizmet İşleri
321.01
Hal Hizmetleri
321.01.01
Yer Tahsisleri
321.01.02
Satış Denetimleri
321.02
Hal Hakem Kurulu Kararları
321.03
Tanzim Satış ve Fon İşleri
321.03.01
Tanzim Satışlar
321.03.02
Fonlar
321.04
İşletme ve İştirakler
321.04.01
İşletmeler
321.04.01.01
Oteller
321.04.01.02
Restaurantlar
321.04.01.03
İşhanları
321.04.02
İştirakler
321.05
Tasarruf ve Kredi Sandıkları
321.06
Sergi ve Panayırlar
321.06.01
Sergiler
321.06.02
Panayırlar
321.07
Soğuk Hava Tesisleri
321.99
Diğer
349
Mahalli İdareler İşleri İle İlgili Diğer İşler
600
Araştırma ve Planlama İşleri(Genel)
601
Teşkilatlanma İşleri
601.01
Kuruluş, Yapılanma
601.02
Yetkilendirme, Yetki Değişikliği
601.03
Yönetimi Geliştirme
601.04
Teşkilat Şemaları ve Kadrolar
73
601.04.01
Teşkilat Şemaları
601.04.02
Norm Kadro Çalışmaları
601.04.02.01
Görev/İş Tanımları
601.04.02.02
Norm Kadro Pozisyonları
601.99
Diğer
602
Plan ve Program İşleri
602.01
Kalkınma Planı
602.01.01
Hazırlık Çalışmaları
602.01.02
İzleme ve Değerlendirme
602.02
Orta Vadeli Plan/Program
602.03
Yıllık Plan/Program
602.04
Stratejik Plan
602.04.01
Veri Toplama
602.04.02
Analiz ve Raporlama
602.04.03
Revizyon
602.05
Eylem Planları
602.06
Yönetim/İş Planları
602.07
Yatırım Programları
602.07.01
Hazırlık Çalışmaları
602.07.02
Yatırım Revizyonu
602.07.03
Ek Ödenek
602.07.04
Ödenek Aktarma
602.07.05
Serbest Bırakma
602.07.06
Maliyet Revizyonu
602.07.07
Dönem Gerçekleştirme Raporları
602.08
Performans Programı
602.08.01
Veri Toplama
602.08.02
Maliyetlendirme
602.08.03
İzleme ve Değerlendirme
602.08.04
Revize İşlemleri
602.99
Diğer
604
Proje İşleri
604.01
Araştırma Projeleri
604.01.01
Başvurular ve Proje Önerileri
604.01.02
Değerlendirme ve Onay
604.01.03
İzleme ve Raporlandırma
604.01.04
Değişiklikler ve Tadilatlar
604.01.05
Ödemeler ve Mali İncelemeler
604.01.06
Tescil/Patent/Mülkiyet İşlemleri
604.02
Araştırma/Geliştirme Projeleri
605
Araştırma İşleri
605.01
Veri Toplama
605.02
Raporlama
605.99
Diğer
609
Koordinasyon İşleri
610
Soru Önergeleri
74
611
Çevre İşleri
611.01
Çevre Yönetimi
611.02
ÇED
611.03
Denetim
611.04
İklim Değişikliği
611.99
Diğer
612
İç Kontrol
612.01
İç Kontrol Sistemi ve Standartlar
612.01.01
Süreçler
612.01.02
İzleme ve Değerlendirme
612.01.03
İnceleme ve Raporlama
612.02
Ön Mali Kontrol
612.99
Diğer
619
Araştırma ve Planlama ile ilgili Diğer İşler
620
Basın ve Halkla İlişkiler (Genel)
621
Basın İşleri
621.01
Basın Toplantıları
621.02
Basına Verilen Demeçler
621.03
Tekzipler
621.04
Basında Yer Alan Haberler
621.05
Basın Özetleri
621.99
Diğer
622
Talep, Şikayet, Görüşler
622.01
Talep ve Şikayetler
622.02
Görüş ve Teklifler
622.03
Bilgi ve Belge Talepleri
622.99
Diğer
639
Basın ve Halkla İlişkiler Konusunda Diğer İşler
640
Hukuk İşleri (Genel)
641
Dava Dosyaları
641.01
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
641.02
Tahkim
641.02.01
Ulusal
641.02.02
Uluslararası
641.03
Adli Davalar
641.03.01
Hukuk
641.03.02
Ceza
641.03.03
İcra
641.04
İdari Davalar
641.05
Vergi Davaları
641.99
Diğer
645
Tebligatlar
646
Vekaletnameler, Azilnameler
650
Bilirkişi ve Ekspertiz
651
Uzlaşma/Sulh İşlemleri
659
Hukukla İlgili Diğer İşler
75
660
Teftiş/Denetim İşleri(Genel)
661
Plan ve Programları
661.01
Yıllık
661.02
Dönemsel
661.99
Diğer
662
Görev Emirleri
663
Denetim, İnceleme, Soruşturma ve Araştırma
663.01
Cevaplı
663.02
Denetim
663.03
Genel Durum
663.04
Ön İnceleme
663.05
İnceleme
663.06
Basit
663.07
Soruşturma
663.08
Araştırma
663.09
Bilgi
663.99
Diğer
667
İhbar ve Suç Duyuruları
667.01
İhbar
667.02
Suç Duyuruları
667.99
Diğer
668
Yüksek Denetleme ve KİT Komisyonu
668.01
Yüksek Denetleme Kurulu Raporları
668.01.01
İvedi Durum Raporları
668.01.02
Özel İnceleme Raporları
668.01.03
Dönem Raporları
668.01.04
Yıllık Raporlar
668.01.05
Kuruluşun Cevabi Raporları
668.02
KİT Komisyonu Raporları
668.99
Diğer
679
Teftiş/Denetim ile İlgili Diğer İşler
700
Bilgi Sistemleri (Genel)
702
Yazılım Geliştirme ve Kodlama Çalışmaları
702.01
Analiz ve Tasarım Çalışmaları
702.02
Kodlama Çalışmaları
702.03
Test Çalışmaları
702.99
Diğer
703
Bilgi İşletim Sistemleri Planlama ve Değerlendirme
703.01
Proje Yönetimi
703.02
Değişiklik Yönetimi
703.03
Güvenlik Yönetimi
703.04
Kaynak Yönetimi
703.05
Konfigürasyon Yönetimi
703.06
Olağanüstü Durum Yönetimi
703.07
Problem Yönetimi
703.99
Diğer
76
704
Hatlar
704.01
İnternet
704.02
Data Hattı
704.03
İntranet
704.99
Diğer
705
Sistem ile İlgili Talepler
705.01
Yazılım Talepleri
705.02
Donanım Talepleri
705.99
Diğer
708
Veri Girişi, İşleme Ve Aktarma İşleri
708.01
Kayıt
708.02
Düzeltme
708.03
Silme
708.04
Aktarma
708.05
Sorgulama
708.99
Diğer
710
e-uygulamalar
710.01
Web Sayfası
710.02
Abonelik
710.03
e-imza
710.04
e-posta İşlemleri
710.05
Liste İşlemleri
710.99
Diğer
713
Kullanım ve Erişim Yetkileri
713.01
Yetki Verilmesi
713.02
Yetki Kaldırılması
713.03
Yetki Değişikliği
713.99
Diğer
719
Bilgi Sistemleri ile İlgili Diğer İşler
720
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği (Genel)
721
Uluslararası Hukuk
724
Ülkelerle İlişkiler
724.01
İkili İlişkiler
724.01.01
Genel Bilgiler
724.01.02
Anlaşmalar, Sözleşmeler, Protokoller
724.01.03
İşbirliği
724.01.04
Sorunlar
724.01.05
Yardımlar
724.02
Çok Taraflı İlişkileri
724.03
Türk ve Müslüman Topluluklarla İlişkiler
724.99
Diğer
730
Uluslararası ve Bölgesel Kuruluşlarla İlişkiler
730.01
Politikalar
730.02
Mevzuat ve Üyelik İşlemleri
730.02.01
Tüzük
730.02.02
Üyelik İşlemleri
77
730.02.03
Katkı Payları
730.03
Toplantılar
730.03.01
Genel Kurul
730.03.02
Yönetim Kurulu
730.03.03
Komiteler
730.03.04
Alt komiteler
730.03.05
Çalışma Grupları
730.06
Projeler
730.06.01
Uluslararası Projeler
730.06.02
Türkiye'ye Yönelik Projeler
730.07
İşbirliği
730.08
Rapor, İnceleme, Anket ve İstatistikler
730.08.01
Raporlar
730.08.02
İncelemeler
730.08.03
Anketler
730.08.04
İstatistikler
730.09
İrtibat Büroları
730.10
Bilgi ve Belge Talepleri
730.11
Başvuru ve Şikayetler
730.12
Denetim
730.13
Yardımlar
730.99
Diğer
740
Avrupa Birliği (AB) ile İlişkiler (Genel)
741
AB Hukuku
741.01
Türkiye-AB Ortaklık Hukuku
741.01.01
Ortaklık Organlarının Kararları
741.01.02
İçtihad
741.02
AB Hukuku Alanındaki Gelişmeler
741.02.01
Birincil Hukuk
741.02.02
İkincil Hukuk
741.02.03
İçtihad
741.99
Diğer
742
AB Karar Alma Mekanizması ile İlişkiler
742.01
Bakanlar Konseyi
742.02
Avrupa Komisyonu
742.03
Avrupa Parlamentosu
742.04
Avrupa Konseyi
742.05
Adalet Divanı
742.06
Sayıştay
742.07
Ekonomik ve Sosyal Komite
742.08
Bölgeler Komitesi
742.09
Avrupa Merkez Bankası
742.10
Avrupa Yatırım Bankası
742.11
Ombudsman
742.99
Diğer
78
743
Gümrük Birliği ve Ortaklık Organları
743.01
Ortaklık Konseyi
743.02
Ortaklık Komitesi
743.02.01
Tarım ve Balıkçılık Alt Komitesi
743.02.01.01
Toplantılar
743.02.01.02
Çalışma Grupları
743.02.02
İç Pazar ve Rekabet Alt Komitesi
743.02.03
Ticaret, Sanayi ve AKÇT Ürünleri Alt Komitesi
743.02.04
Ekonomik ve Parasal Konular, Sermaye Hareketleri ve İstatistik Alt K.
743.02.05
Teknolojik Yenilik, Eğitim ve Araştırma Programları Alt Komitesi
743.02.06
Ulaştırma, Çevre ve Enerji (Trans-Avrupa şebekeleri dahil) Alt Komitesi
743.02.07
Bölgesel Kalkınma Gelişme, İstihdam ve Sosyal Politika Alt Komitesi
743.02.08
Gümrük, Vergilendirme, Uyuşturucu Trafiği ve Kara Para Aklama Alt K.
743.03
Karma Parlamento Komisyonu
743.04
Gümrük İşbirliği Komitesi
743.05
Gümrük Birliği Ortak Komitesi
743.06
Karma İstişare Komitesi
743.07
AB Teknik Komiteleri ve Çalışma Grupları
743.99
Diğer
744
AB Katılım Süreci
744.01
Katılım Ortaklığı Belgesi
744.02
Ulusal Program
744.02.01
Hazırlık Çalışmaları
744.02.02
İzlenmesi
744.03
İlerleme Raporları
744.04
Katılım Öncesi Mali İzleme Süreci
744.05
Katılım Müzakereleri
744.05.02
Strateji/Eylem Planı
744.05.03
Müzakere Pozisyonu
744.05.04
Mevzuat Taslakları
744.05.05
Çalışma Grupları
744.06
Siyasi Kriterler
744.07
Ekonomik Kriterler
744.08
İç Koordinasyon Uyum Komitesi
744.09
Türkiye’nin Avrupa Birliği İletişim Stratejisi
744.10
Çeviri Eşgüdüm Çalışmaları
744.10.01
AB Müktesebatının Çeviri İşlemleri ve Eşgüdümü
744.10.02
Türk Mevzuatının Çeviri İşlemleri ve Eşgüdümü
744.10.03
AB Terminolojisi Veri Tabanı
744.11
Mevzuat Uyum Ulusal Veri Tabanı
744.99
Diğer
745
Topluluk Programları ve Ajanslar
745.01
Programlar
745.01.01
Eğitim, Gençlik ve Kültür Programları
745.01.02
Araştırma ve Teknolojik Gelişme Programları
79
745.01.03
Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programları
745.02
Ajanslar
745.99
Diğer
746
AB-Türkiye Mali İşbirliği
746.01
IPA(Katılım Öncesi Yardım Aracı-Instrument for Pre-Accession)
746.01.01
Programlama Süreci
746.01.02
Projeler
746.01.02.01
Proje Teklifleri
746.01.02.02
Proje Fişleri (Raporları)
746.01.02.03
Fiş Değişiklikleri (Revizyon)
746.01.02.04
İzleme ve Değerlendirme
746.01.03
ABGS’nin Faydalanıcısı Olduğu Projeler
746.01.04
Sınır Ötesi İşbirliği
746.01.05
Operasyonel Programlar
746.01.06
İzleme Komiteleri
746.02
Çok Faydalanıcılı
746.99
Diğer
748
AB ve Üye Ülke Teknik Yardımları
748.01
AB Teknik Yardımları
748.01.01
TAIEX
748.01.01.01
Uzman Desteği
748.01.01.02
İnceleme Gezileri
748.01.01.03
Seminer/Çalışma Grupları
748.01.02
Eşleştirme (Twinning)
748.01.02.01
Standart Eşleştirme
748.01.02.02
Kısa Süreli Eşleştirme
748.02
Üye Ülke Teknik Yardımları
748.02.01
MATRA/G2G.NL
748.02.02
MATRA-MTEC
748.99
Diğer
749
Dış İlişkiler ve AB ile İlgili Diğer İşler
750
Emlak ve Yapım İşleri (Genel)
751
Toplulaştırma İşlemleri
752
Kamulaştırma ve İrtifak Hakkı
752.01
Kamulaştırma
752.01.01
Kamu Yararı Kararı ve Onay İşleri
752.01.02
Teknik Çalışmalar
752.01.03
Bedel Takdir ve Uzlaşma
752.01.04
Sorunlar
752.01.05
Zarar ve Ziyan
752.01.06
Ödeme İşleri
752.02
İrtifak Hakkı İşlemleri
752.99
Diğer
753
Kadastro Çalışmaları
754
İmar İşleri
755
Yapım (İnşaat) İşleri
80
755.01
Etüd-Proje ve Fizibilite işleri
755.02
İhale İşleri
755.02.01
İzin ve Onay İşleri
755.02.02
Yaklaşık Maliyet Hesabı
755.02.03
İhale İlan İşleri
755.02.04
Şartnameler
755.02.05
Başvuru İşlemleri ve Tutanaklar
755.02.06
Komisyon İşlemleri
755.02.07
İtirazlar
755.02.08
Sözleşme
755.02.09
Kesin Teminat
755.03
Uygulama işleri
755.03.01
İş Programı
755.03.02
Ruhsatlandırma
755.03.03
Hammadde Temini/Malzeme Seçimi
755.03.04
Keşif Artışı
755.03.05
Süre Uzatımı ve Ödenek Dilim Değişikliği
755.03.06
Birim Fiyat ve Yeni Fiyat
755.04
İnceleme ve Kontrol İşleri
755.05
Hakedişler ve Ödemeler
755.06
Geçici ve Kesin Kabuller
755.06.01
Geçici ve Kesin Kabuller
755.06.02
Fesih, Tasfiye ve Devir İşlemleri
755.07
Kesin Hesap İşlemleri
755.07.01
Kesin Hesap
755.07.02
SSK İlişkisizlik Belgesi
755.07.03
İş Deneyim Belgesi Verilmesi
755.07.04
Teminatların İadesi
755.99
Diğer
756
Taşınmaz İşlemleri
756.01
Tahsis, Devir ve Takas
756.02
Satış ve Kiralama
756.03
Envanter
756.99
Diğer
757
Harita ve Fotoğraf İşleri
757.01
Talepler
757.02
Yapım ve Güncelleme
757.03
Sayısallaştırma
757.04
Kayıt ve Envanter
757.99
Diğer
769
Emlak ve Yapımla ilgili Diğer İşler
770
Eğitim İşleri (Genel)
771
Eğitim Planları
772
Burs İşleri
772.01
Kontenjan ve Duyurular
772.02
Başvuru ve Değerlendirme
81
772.03
Ödemeler
772.04
Tahsil, Takip, Atama
772.99
Diğer
773
Staj İşleri
773.01
Kontenjan İşlemleri
773.02
İzleme ve Değerlendirme
773.03
Belgelendirme
773.99
Diğer
774
Eğitimler, Kurslar
774.01
Mesleki Yeterlilik ve Gelişim
774.01.01
Teklifler
774.01.02
Program
774.01.03
Duyuru
774.01.04
Eğitici Temini
774.01.05
Kayıt, Katılım Listeleri
774.01.06
Eğitim Materyali
774.01.07
Sınav
774.01.08
Belgelendirme
774.01.09
Yeterlilik
774.02
Dil Eğitimi
774.03
Rotasyon
774.04
İntibak/Oryantasyon
774.05
Görevde Yükselme
774.06
Aday Memur
774.07
Kariyer Uzman
774.08
Kişisel Gelişim ve Motivasyon
774.09
Bilgilendirme-Bilinçlendirme
774.99
Diğer
779
Rehberlik, Danışmanlık İşleri
799
Eğitimle İlgili Diğer İşler
800
İdari ve Sosyal İşler (Genel)
801
Taşıt ve İş Makineleri
801.01
Taşıt
801.01.01
Plaka, Ruhsat ve Muayene İşleri
801.01.02
Akaryakıt İşleri
801.01.03
Tahsis, Sevk ve Kontrol İşleri
801.01.04
Kaza İşleri
801.02
İş Makineleri
801.99
Diğer
802
Ulaştırma ve Servis İşleri
803
Resmi Mühür İş ve İşlemleri
804
Evrak Kayıt ve Sevk İşlemleri
804.01
Gelen-Giden Evrak
804.02
Kontrollü Evrak İşlemleri
804.03
Yanlış Evrakın İade İşlemleri
82
804.99
Diğer
805
Belge Yönetimi ve Arşiv İşlemleri
805.01
Belge Yönetimi
805.01.01
Saklama Süreli Dosya Planı
805.01.02
Kodlama İşlemleri
805.02
Arşiv Yönetimi
805.02.01
Devir-Teslim İşlemleri
805.02.02
Ayıklama ve İmha İşlemleri
805.02.02.01
Ayıklama ve İmha
805.02.02.02
Uygunluk Görüşü
805.02.03
Tasnif (Sınıflandırma) İşlemleri
805.02.04
İnceleme ve Denetleme
805.02.05
Arşivlerden Yararlanma
805.99
Diğer
806
Kütüphane ve Dokümantasyon İşleri
806.01
Derme Geliştirme ve Derleme İşleri
806.01.01
Kitaplar
806.01.02
Süreli Yayınlar
806.01.03
Tezler
806.01.04
Yazma ve Nadir Eserler
806.01.05
Veri tabanları, Elektronik Ürün ve Yayınlar
806.02
Kullanıcı Hizmetleri
806.02.01
Ödünç Verme İşlemleri
806.02.02
Araştırma Hizmetleri
806.02.03
Danışma Hizmetleri
806.02.04
Elektronik Hizmetler
806.99
Diğer
807
Bakım-Onarım İşleri
807.01
Bina ve Tesisler
807.02
Tesisat
807.03
Mekanik
807.04
Elektronik ve Teknik Cihaz
807.05
Taşıt ve İş Makineleri
807.99
Diğer
808
Temizlik İşleri
809
Taşınır Mal İşlemleri
809.01
İstek
809.02
Devir, Giriş-Çıkış İşlemleri
809.03
Sayım ve Döküm
809.04
Kesin Hesap
809.05
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
809.99
Diğer
810
Sigorta İşleri
810.01
Dahili Sigorta
810.01.01
Yangın
810.01.02
Nakliyat
83
810.01.03
Kaza
810.01.04
Mühendislik
810.02
Harici Sigorta
810.99
Diğer
811
İletişim ve Haberleşme İşleri
811.01
Telefon
811.01.01
Sabit
811.01.02
GSM
811.01.03
Mobil
811.02
Kablolu TV
811.03
Telsiz
811.04
Faks
811.05
İnternet
811.99
Diğer
812
Çevre Düzenleme İşleri
813
Sosyal İşler
813.01
Sosyal Tesisler
813.01.01
Eğitim Tesisi, Misafirhane ve Kamp
813.01.01.01
Müracaat
813.01.01.02
Tahsis
813.01.01.03
Tahliye
813.01.02
Lojman
813.01.03
Kreş ve Gündüz Bakımevi
813.01.04
Spor Tesisi
813.01.05
Yemekhane, Kafeterya ve Çay Ocağı
813.02
Temsili Ağırlamalar (yemek, araç vb.)
813.03
Sportif Faaliyetler
813.99
Diğer
814
Kampanyalar
815
Sosyal Yardımlar
819
İdari ve Sosyal İşlerle İlgili Diğer İşler
820
Tanıtım ve Yayın İşleri (Genel)
821
Kültür, Tanıtım İşleri
821.01
Fuar
821.02
Sergi
821.03
Festivaller
821.04
Tur ve Gezi
821.05
Yarışma
821.06
Gösteri ve Konserler
821.07
Özel Gün ve Haftalar
821.99
Diğer
823
Reklam ve İlan İşleri
823.01
Reklam İşleri
823.02
İlan İşleri
823.99
Diğer
824
Yayın İşleri
84
824.01
Kitap
824.01.01
Teklifler
824.01.02
Değerlendirmeler
824.01.03
Yayın Hazırlık İşleri
824.01.04
Telif İşleri
824.01.05
İntihal
824.02
Dergi
824.03
Broşür
824.04
Matbu Evrak
824.05
Takvim ve Ajanda
824.06
Bülten
824.07
Resmi Doküman
824.08
Ses ve Görüntü Malzemeleri
824.99
Diğer
825
Basım, Depolama ve Dağıtım İşleri
825.01
Basım
825.02
Depolama
825.03
Dağıtım
825.03.01
Yayın Talepleri
825.03.02
Yardım ve Bağış
825.03.03
Abonelik ve Satış
825.99
Diğer
828
Tercüme İşleri
839
Tanıtım ve Yayınla İlgili Diğer İşler
840
Mali İşler (Genel)
841
Bütçe Hazırlama ve Uygulama
841.01
Bütçe Hazırlık Çalışmaları
841.01.01
Bütçe
841.01.02
Ek Bütçe
841.01.03
Geçici Bütçe
841.02
Bütçe Uygulamaları
841.02.01
Ödenek Talep ve Göndermeleri
841.02.02
Serbest Bırakma
841.02.03
AHP/AFP Vizeleri
841.02.04
AHP/AFP Revizeleri
841.02.05
Aktarmalar
841.02.06
Ek Ödenekler
841.02.07
Ödenek Devri
841.02.08
Ödenek İptalleri
841.02.09
İlama Bağlı Borçlar
841.02.10
Yedek Ödenekler
841.02.11
Tenkisler
841.02.12
Revize İşlemleri
841.02.13
Akreditif ve Taahhüt Artıkları
841.02.14
Avanslar, Krediler, Mahsuplar
841.02.15
Öz Gelirler
85
841.02.16
Gelir Red ve İadeleri
841.02.17
Tahakkuk ve Ödeme İşleri
841.99
Diğer
843
Mizan, Bilanço ve Kesin Hesap İşleri
843.01
Mizan
843.02
Bilanço
843.03
Kesin Hesap
843.04
Bütçe Dönem Gerçekleştirme Raporları
843.05
Tablolar
843.05.01
Finansal Tablolar
843.05.02
Gelir Tabloları
843.05.03
Vaziyet Tabloları
843.05.04
Günlük Ödeme Planları
843.05.05
Nakit Akım Tabloları
843.99
Diğer
845
Sayıştay İncelemeleri
845.01
Sorgu
845.02
İlam
845.03
Raporlama
845.03.01
Uygunluk Bildirimi
845.03.02
Performans Raporları
845.99
Diğer
846
Emanet işleri
846.01
Vergi
846.02
Kefalet
846.03
İcra
846.04
Sendika
846.99
Diğer
849
Banka İşlemleri
849.01
Ödeme Talimatları
849.02
Repo ve Faiz İşlemleri
849.03
Kambiyo İşlemleri
849.04
Tahsilatlar
849.05
Mutabakatlar
849.06
Ekstre ve Dekontlar
849.99
Diğer
850
Kıymetli Evrak İşlemleri
851
Finansman ve Fon Yönetimi İşleri
851.01
Finansman Programları
851.02
Gelir Gider
851.03
Kar Tevzii
851.04
Sermaye
851.99
Diğer
853
Kredi İşlemleri
853.01
Yurtdışı Krediler
853.01.01
Geri Ödemeler
86
853.01.02
Kur Farkları
853.01.03
Gecikme Faizi
853.02
Yurtiçi Krediler
853.03
Hazineye Borçlar
853.99
Diğer
855
Borç ve Alacak İşlemleri
855.01
Kuruluşun Borç ve Alacakları
855.02
Gerçek ve Tüzel Kişilerin Borç ve Alacakları
855.99
Diğer
856
Harcama Yetkilileri ve Gerçekleştirme Görevlileri
857
Saymanlık ve Sayman Bildirimleri
858
İdari Yaptırım (Para Cezaları)
869
Mali Konularda Diğer İşler
870
Özel Kalem ve Protokol İşleri (Genel)
871
Makamın Konuşma ve Açıklamaları
872
Randevu Talepleri
873
Temas ve Ziyaretler
873.01
Gezi ve Ziyaret Programları
873.02
Yabancı Temsilciler
873.99
Diğer
874
Günlük Programlar
876
Davet ve Tebrikler
876.01
Özel Mektuplar
876.02
Davetiyeler
876.03
Tebrikler
876.99
Diğer
877
Protokol İşleri
878
Resepsiyonlar
879
Rezervasyonlar
880
Törenler
889
Özel Kalem ve Protokolle İlgili Diğer İşler
900
Personel İşleri (Genel)
901
İş İstekleri
902
Personel Alımı
902.01
Alım Talepleri
902.02
Alım İzinleri
902.03
Sınavlar
902.99
Diğer
903
Personel Özlük İşleri
903.01
İşe Giriş Belgeleri
903.02
Atama İşleri
903.02.01
Asaleten
903.02.02
Vekaleten
903.02.03
Tedviren
903.03
Terfi ve İntibak İşlemleri
903.03.01
Terfi İşleri
87
903.03.02
İntibak İşleri
903.03.02.01
Hizmet Değerlendirmesi
903.03.02.02
Öğrenim Değerlendirmesi
903.04
Hizmet Cetveli ve Hizmet Belgesi
903.05
İzin İşleri
903.05.01
Yıllık
903.05.02
Sıhhi
903.05.03
Mazeret
903.05.04
Ücretsiz
903.05.05
Yurtdışı
903.06
Görevden Ayrılma
903.06.01
Emeklilik
903.06.02
İstifa
903.06.03
Görevden Çekilmiş Sayılma
903.06.04
Görevden Çıkarılma
903.06.05
Vefat
903.07
Görevlendirmeler
903.07.01
Kurumiçi
903.07.02
Kurumdışı
903.07.03
Yurtdışı
903.07.04
Ek Görevler
903.07.05
Rotasyon
903.08
Mükafat ve Cezalar
903.08.01
Ödül İşleri
903.08.02
Disiplin İşleri
903.09
Sicil İşleri
903.09.01
Sicil Raporları
903.09.02
Mal Beyannamesi
903.10
Aile Yardımı Bildirimi
903.11
Askerlik İşlemleri
903.12
Hizmet Borçlanması
903.13
Kimlik ve Giriş Kartı İşlemleri
903.14
Sağlık Karnesi
903.99
Diğer
907
Kadro Pozisyon İşleri
907.01
Teklif
907.02
İptal ve İhdas
907.03
Tenkis-Tahsis
907.04
Vize İşlemleri
907.99
Diğer
912
Pasaport İşlemleri
912.01
Diplomatik
912.02
Hususi
912.03
Hizmet
912.04
Emekli
912.99
Diğer
88
914
Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı
915
Sendikalarla İlgili İşler
915.01
İşveren Sendikaları
915.02
Memur Sendikaları
915.02.01
Üyelik ve Dayanışma Aidatı
915.02.02
Kurum İdari Kurulu ve Yüksek İdari Kurul Toplantıları
915.02.03
Yetkili Sendika Tespiti
915.02.04
Temsilcilik
915.03
İşçi Sendikaları
915.03.01
Üyelik ve Dayanışma Aidatı
915.03.02
Temsilcilik
915.03.03
İzin İşlemleri
915.03.04
Toplu Sözleşme ve Uygulama İşleri
915.03.04.01
Müzakereler
915.03.04.02
Uyuşmazlık Hali
915.03.04.03
Grev - Lokavt
915.03.04.04
Teşmil İşlemleri
915.99
Diğer
917
Sosyal Güvence Kapsamında Yapılan İşler
917.01
Sigorta Primleri Bildirgeleri
917.02
Tescil İşlemleri (İşe Giriş Bildirgeleri)
917.03
İşçi Bildirim Listeleri
917.99
Diğer
918
Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği
918.01
İş Güvenliği
918.02
Çalışan Sağlığı
918.02.01
Meslek Hastalıkları
918.02.02
İş Kazaları
918.99
Diğer
920
Performans Değerlendirme
929
Personelle İlgili Diğer İşler
930
Satınalma ve Satış İşleri (Genel)
933
Firma Bilgileri
933.01
Yurtiçi
933.02
Yurtdışı
933.03
Yasaklı Firmalar
933.99
Diğer
934
Satınalma İşleri
934.01
Mal ve Malzeme Alımı
934.01.01
Ön İzin Belgesi
934.01.02
İhale Onay Belgesi
934.01.03
Yaklaşık Maliyet Hesabı
934.01.04
Duyurular
934.01.05
KİK Onayı
934.01.06
İhale İlan Tutanağı
934.01.07
İlan Metni
89
934.01.08
Şartnameler
934.01.09
İhale Evrakının Teslim Alındığına Dair Tutanak
934.01.10
Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı
934.01.11
İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlar Tutanağı
934.01.12
İhale Komisyonu Ara Kararı
934.01.13
İhale Komisyonu Kesin Kararı
934.01.14
Yasaklı Olup Olmadığına Dair KİK Teyit Belgesi
934.01.15
Firmalara Gönderilen Sonuç Bildirimleri
934.01.16
İtirazlar
934.01.17
Sözleşme
934.01.18
Kesin Teminat
934.01.19
Ödeme İşleri
934.02
Hizmet
934.03
Gayrimenkul
934.99
Diğer
939
Müşteri İlişkileri
939.01
Bayiler
939.02
Acentalar
939.99
Diğer
940
Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler
941
Satış Talepleri ve Teyitleri
942
Satış İşlemleri
942.01
Yurt Dışı Satışlar
942.01.01
Direkt Satışlar
942.01.02
İhracat Sevkiyatları
942.01.03
İhraç Kayıtlı Satışlar
942.01.04
DİİB Kapsamında Satışlar
942.02
Yurt İçi Satışlar
942.02.01
Kontratlı Satışlar
942.02.02
Cari Satışlar
942.02.03
İhaleli Satışlar
942.02.04
Elektronik Ticaret Şeklinde Satışlar
942.03
Hurda Ve İhtiyaç Fazlası Malzeme Satışları
942.03.01
İhtiyaç Fazlası Malzeme Satışı
942.03.02
Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Malzeme Satışı
942.99
Diğer
944
Gümrük İşlemleri
945
Akreditif İşlemleri
946
Ticari Belgeler
946.01
İrsaliyeler
946.02
Satış Fişleri
946.03
Faturalar
946.04
Yükleme Talimatları
946.99
Diğer
947
Stok Kontrol İşlemleri
947.01
Malzeme Giriş İşlemleri
90
947.02
Malzeme Çıkış İşlemleri
947.03
Malzeme Transfer İşlemleri
947.04
Malzeme İade İşlemleri
947.05
Malzemelerin Kayıttan Düşülmesi İşlemleri
947.99
Diğer
948
Tanıtım ve Pazarlama
948.01
Tasarım ve Markalama
948.01.01
Tasarım
948.01.02
Markalama
948.02
Pazar Araştırması
948.02.01
Veri Toplama
948.02.02
Analiz ve Değerlendirme
948.03
Kaçak, Taklit, Sahte Ürün
948.03.01
Kaçak
948.03.02
Taklit
948.03.03
Sahte
948.99
Diğer
949
Satınalma ve Satışla İlgili Diğer İşler
950
Güvenlik İşleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi ve Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri
(Genel)
951
Güvenlik İşleri
951.01
İç Güvenlik
951.01.01
İç Güvenlik Strateji Belgesi
951.01.02
Eylem Planları
951.01.03
İstihbarat Raporları
951.01.04
Bilgilendirme Faaliyetleri
951.01.05
İşbirliği
951.01.06
İnceleme ve Araştırma
951.01.07
Radyo ve Televizyon Yayınları
951.01.08
Ekonomi ve Sosyal Konular
951.01.09
Siber Güvenlik
951.01.10
İklim Güvenliği
951.01.11
Gıda Güvenliği
951.01.12
Su ve Doğal Kaynak Güvenliği
951.01.13
Enerji Güvenliği
951.01.14
Bilim ve Teknoloji Güvenliği
951.01.15
Sıkıyönetim ve Olağanüstü Hal
951.01.16
Acil Durum/Kriz Yönetimi
951.01.16.01
Dış Tehdit Kaynaklı
951.01.16.02
Yaygın Şiddet Kaynaklı
951.01.16.03
Doğal Afet Kaynaklı
951.01.16.04
Sağlık Kaynaklı
951.01.16.05
Ekonomik Kaynaklı
951.02
Dış Güvenlik
951.02.01
Dış Güvenlik Strateji Belgesi
951.02.02
Eylem Planları
91
951.02.03
İstihbarat Raporları
951.02.04
Bilgilendirme Faaliyetleri
951.02.05
İşbirliği
951.02.06
İnceleme ve Araştırma
951.02.07
Silahların Kontrolü ve Yayılmanın Önlenmesi
951.02.08
Nükleer Enerjinin Barışçıl Kullanımı
951.02.09
Barışı Destekleme ve Koruma Harekâtları
951.02.10
Dış Türkler
951.03
Terörle Mücadele
951.03.01
Terörle Mücadele Strateji Belgesi
951.03.02
Eylem Planları
951.03.03
İstihbarat Raporları
951.03.04
İşbirliği ve Koordinasyon
951.03.05
Stratejik Bilgi Desteği
951.03.06
Kamuoyu Bilgilendirme ve Halkla İletişim
951.03.07
Sosyal, Ekonomi, Eğitim ve Kültür Çalışmaları
951.03.08
Terör Örgütleri
951.03.08.01
Bölücü Örgütler
951.03.08.02
Yıkıcı Örgütler
951.03.08.03
Dini İstismar Eden Örgütler
951.03.08.04
Uluslararası Örgütler
951.03.09
İnceleme ve Araştırma
951.03.10
İzleme ve Değerlendirme
951.03.11
Terörle Mücadele Raporu
951.03.12
İnceleme/Denetleme
951.04
Koruyucu Güvenlik
951.04.01
Sabotajlara Karşı Koruma Planları, Koruma Planları
951.04.02
Nöbetçi Memurluğu İşleri
951.04.03
Koruyucu Güvenlik Denetleme Sonuç Raporları
951.04.04
Yabancı Uyruklu Personel İle İlgili İşler
951.04.05
Mülteciler ve Sığınmacılar
951.04.06
Özel Güvenlik Teşkilatı İle İlgili İşler
951.04.07
Özel Güvenlik Bölgeleri İle İlgili İşler
951.04.08
İstihbarat ve Kaçakçılık İle İlgili İşler
951.04.09
Patlayıcı Maddeler ve Ateşli Silahlar İle İlgili İşler
951.04.10
Güvenlik Soruşturmaları ve Arşiv Araştırması
951.04.11
Fiziki Emniyet Tedbirleri
951.04.12
Evrak Güvenliği
951.04.13
Haberleşme Güvenliği
951.04.14
Yangın Önleme ve Korunma
951.04.15
Önemli Tesis Kriterleri
951.99
Diğer
952
Afet ve Acil Durum Yönetimi
952.01
Planlama ve Risk/Zarar Azaltma İle İlgili İşler
952.01.01
Ulusal Afet Yönetimi Strateji Belgesi
952.01.02
Ulusal Deprem Strateji ve Eylem Planı(UDSEP-2023)
92
952.01.03
Afet ve Acil Durum Planları
952.01.04
Risk ve Zarar Azaltma işleri
952.01.04.01
Risk Belirleme
952.01.04.02
Afet Etüdleri
952.01.04.03
Genel Hayata Etkililik/Etkisizlik
952.01.04.04
Afete Maruz Bölge
952.01.04.05
Jeolojik ve Jeoteknik Etüdler
952.01.04.06
Mikrobölgeleme Etüdleri
952.01.04.07
Meteorolojik Etüdler
952.01.04.08
İklim Değişikliği
952.01.04.09
İnsan Kaynaklı Afetler
952.01.04.10
Tehlike/Risk Haritaları
952.01.04.11
Yapı Analizleri
952.01.04.12
Afet Önlemleri
952.01.04.13
Kentsel Dönüşüm
952.01.04.14
Afet Tahmini ve Değerlendirme Çalışmaları
952.01.04.15
Afet Kültürü ve Bilinci
952.01.05
Erken Uyarı, Gözlem ve Tahmin Sistemleri
952.01.05.01
Erken Uyarı Sistemleri
952.01.05.02
Gözlem Sistemleri
952.01.05.03
Tahmin Sistemleri
952.02
Afet ve Acil Durum Haberleşmesi
952.02.01
Haberleşme Tesisleri/Merkezleri
952.02.01.01
AFAD Merkezleri
952.02.01.02
Mobil Haberleşme Merkezleri
952.02.02
Telsiz Sistemleri
952.02.02.01
VHF
952.02.02.02
UHF
952.02.02.03
HF
952.02.03
Uydu Haberleşme Sistemleri
952.02.03.01
Uydu Telefonları
952.02.03.02
Upling Sistemleri
952.02.04
Kablolu ve GSM Haberleşme Sistemleri
952.02.04.01
Kablo Altyapılı Sistemler
952.02.04.02
GSM Altyapılı Sistemler
952.02.04.03
Özel Santraller
952.02.05
Kesintisiz ve Güvenli İletişim
952.02.06
İletişim Altyapıları
952.02.06.01
Bilgi Sistemleri İletişim Altyapıları
952.02.06.02
İkaz ve Alarm Sistemleri İletişim Altyapıları
952.02.06.03
Erken Uyarı Sistemleri İletişim Altyapıları
952.02.07
Sistem İnceleme ve Denetleme
952.02.07.01
Sistem Test Raporları
952.02.07.02
Çevrim Sonuçları
952.02.07.03
Denetleme Raporu
952.02.08
Bilgi Sistemleri
93
952.02.09
Afet ve Acil Durum Sigorta İşleri
952.03
Afet ve Acil Durum Müdahale ve Yardım İşleri
952.03.01
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi
952.03.02
Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezleri
952.03.03
Afet ve Acil Durum İlanı
952.03.03.01
Deprem, Sel, Fırtına, Heyelan, Çığ
952.03.03.02
İltica ve Nüfus Hareketleri
952.03.03.03
Yangınlar ve Kazalar
952.03.03.04
KBRN Kazaları ve Olayları
952.03.03.05
Tehlikeli ve Salgın Hastalıklar
952.03.04
Duyuru
952.03.05
Tahliye/Transfer
952.03.06
Acil Müdahale
952.03.06.01
İhtiyaç Belirleme ve Talep/Tahsis
952.03.06.02
Tahliye/Transfer
952.03.06.03
Görevlendirme
952.03.07
Haberleşme
952.03.08
Güvenlik
952.03.09
İlk Yardım
952.03.10
Arama-Kurtarma
952.03.11
Beslenme(İaşe)
952.03.12
Barınma(İbate)
952.03.13
Acil Yardım
952.03.13.01
Ödenek Tahsisi
952.03.13.02
Ödenek Tahsisi Süre Uzatımı
952.03.13.03
Yurtiçi Ayni Yardım
952.03.13.04
Yurtdışı Ayni Yardım
952.03.13.05
Yurtdışı Nakdi Yardım
952.03.14
Yardım Kampanyası
952.03.14.01
Yurtiçi
952.03.14.02
Yurtdışı
952.03.15
Afet ve Acil Durum Ekip ve Ekipmanları
952.03.15.01
Acil Kurtarma ve Yardım
952.03.15.02
İlk Yardım
952.03.15.03
İtfaiye
952.03.15.04
Sivil Savunma
952.03.16
Gönüllüler ve STK'lar
952.03.16.01
Gönüllü Teşviki
952.03.16.02
Akreditasyon (İlkyardım, Arama-Kurtarma vs.)
952.04
İyileştirme Çalışmaları
952.04.01
Geçici İskan
952.04.01.01
Yer Belirleme
952.04.01.02
Geçici İskan Yapıları
952.04.01.03
Kira Yardımı
952.04.01.04
Sosyal, Sağlık ve Eğitim Hizmetleri
952.04.02
Afetten Zarar Görenlere Karşılıksız Yardım
94
952.04.02.01
Sakatlık ve Ölüm
952.04.02.02
Konut/İşyeri Yardımı
952.04.03
Kredi Yardımı
952.04.04
Yerel Yönetimlere Ödenek Aktarımı
952.04.04.01
Belediyeler
952.04.04.02
İl Özel İdareleri
952.05
Hasar Tespiti
952.05.01
Hasar Tespit Raporu
952.05.01.01
Ön Hasar Tespiti Raporu
952.05.01.02
Kesin Hasar Tespiti
952.05.01.03
İtirazlar Hasar Tespiti
952.05.01.04
Yargı Kararıyla Düzenlenen Hasar Tespit Raporu
952.05.02
Boşaltma, Yıkım
952.06
Hak Sahipliği
952.06.01
Talep ve Taahhütname
952.06.02
Hak Sahipliği İnceleme Komisyonu
952.06.03
Hak Sahipliği Tespiti
952.06.04
Borçlandırma
952.06.05
Hak Sahipliğinin Sona Ermesi ve Borcun Muacceliyeti
952.06.06
Hak Sahipliğine Engel Durumlar
952.06.07
Artan Konutlar
952.07
Yerleşim Yeri Tespiti ve Artan Arsalar
952.07.01
Yer Seçimi
952.07.02
Artan Arsalar
952.99
Diğer
953
Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri
953.01
Sivil Savunma Hizmetleri
953.01.01
Sivil Savunma Planlama
953.01.01.01
İl ve İlçe Sivil Savunma Planları
953.01.01.02
Daire ve Müessese Sivil Savunma Planları
953.01.01.03
Tahliye Planları
953.01.01.04
Kabul Planları
953.01.01.05
Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri Harekat ve İntikal Planları, Haber Merkezi
Talimatı
953.01.02
Sivil Savunma Servis ve Yükümlüleri İşleri
953.01.03
Sivil Savunma Gönüllüleri İşleri
953.01.04
Sivil Toplum Kuruluşları (STK) İle İlgili İşler
953.01.05
Sivil Savunma Sevk ve Harekatı İşleri
953.01.06
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) Sivil Savunma Harekatı İle
İlgili Koordinasyon İşleri
953.01.07
Haber Alma ve Yayma, İkaz ve Alarm İşleri
953.01.07.01
Haber Alma ve Yayma İşleri
953.01.07.02
İkaz ve Alarm Merkezleri İle İlgili İşler
953.01.07.03
Siren Sistemi İle İlgili İşler
953.01.08
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma İşl.
953.01.08.01
Kimyasal Savunma
953.01.08.02
Biyolojik Savunma
95
953.01.08.03
Radyolojik ve Nükleer Savunma
953.01.08.04
Dekontaminasyon (Arındırma) İşleri
953.01.09
Sivil Savunma Araç, Gereç ve Malzemelere Ait İşler
953.02
Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları
953.02.01
Milli Alarm
953.02.01.01
Alarm Tedbirleri İlanında Yapılacak Faaliyetler
953.02.01.02
Nato Alarm Sistemi
953.02.01.03
Alarm Kod Kelimeleri ve Anlamları
953.02.01.04
Alarm Kod İşlem ve Görevlileri
953.02.01.05
Milli Alarm Sistemi Eğitimleri
953.02.01.06
Seferberlik İlanı ve Duyuru İşlemleri
953.02.01.07
24 saat Süreli Çalışma Planları
953.02.02
Lojistik
953.02.02.01
Savaş Görev Planları
953.02.02.02
Savaş Hasarı Onarım Planları
953.02.02.03
Araç Seferberliği ve Erteleme İşleri
953.02.02.04
Trafikte Kaydı Olmayan Özel Sektör İş Makinelerinin Tespiti
953.02.02.05
Mal ve Hizmet Seferberliği İşleri
953.02.02.06
Kaynak Planlama Faaliyetleri
953.02.02.07
İl ve İlçe Kaynak Sayım İşleri
953.02.02.08
Milli Müdafaa Mükellefiyeti
953.02.02.09
Ekonomik/Stratejik Tahrip Hedefleri Planlama İşleri
953.02.02.10
Kriz/Harekat Merkezi İle İlgili İşler
953.02.02.11
Haritalar
953.02.02.12
Denetlemeler
953.02.02.13
TSK Harekat Kontrolüne Girecek Kamu Kurum ve Kuruluşları
953.02.02.14
TSK Lojistik Seferberlik Dosyası
953.02.03
Personel Seferberlik
953.02.03.01
Sevk Tehir İşleri
953.02.03.02
Personel ve Kadro Erteleme İşleri
953.02.03.03
Yasal Yaş Sınırları
953.02.03.04
Sefer Görev Emirleri
953.02.03.05
İnsan Gücü Planlaması
953.02.03.06
Bedelli Askerlik
953.02.03.07
Erteleme Sonuç Raporları
953.02.04
Seferberlik Savaş Hali Planları
953.02.04.01
Genel Planlar
953.02.04.02
Özel Planlar
953.02.04.03
Detay Planlar
953.02.04.04
Planlama ve Koordinasyon Kurulu İşleri
953.02.04.05
Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Yıllık Faaliyet Raporu
953.02.05
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Tetkik Gezileri
953.02.05.01
Tetkik Gezisi Planlaması
953.02.05.02
Tetkik Gezisi Sonuç Raporu
953.02.06
Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Oryantasyon Eğitimi
953.02.07
Nato Sivil Olağanüstü Hal Planlaması
96
953.02.07.01
Planlama Faaliyetleri
953.02.07.02
Genel Kurul Toplantıları
953.02.07.03
Sonuç Raporu
953.03
Sığınaklar
953.03.01
Genel Sığınaklar
953.03.02
Özel Sığınaklar
953.03.03
Tespit ve Denetim İşleri
953.03.04
Kayıt ve İstatistik İşleri
953.99
Diğer
954
Tatbikatlar
954.01
Uluslararası ve Nato Tatbikatları
954.02
Milli Tatbikatlar
954.02.01
Seferberlik ve Savaş Hali Plan Tatbikatları
954.02.02
Milli Kriz/Harekat Yönetimi Tatbikatları
954.02.02.01
Güven Serisi Tatbikatlar
954.02.02.02
Afet/Acil Durum Tatbikatları
954.02.03
Milli Alarm Sistemi Tatbikatı
954.02.04
Sivil-Asker İşbirliği İle Yapılan Tatbikatlar
954.02.05
Mal ve Hizmet Seferberliği Tatbikatları
954.02.06
Sivil Savunma Tatbikatları
954.02.06.01
Sivil Savunma Plan Tatbikatı
954.02.06.02
Sivil Savunma Servis Tatbikatı
954.02.06.03
Örnek Sivil Savunma Tatbikatı
954.02.06.04
Arama ve Kurtarma İntikal Tatbikatı
954.99
Diğer
969
Güvenlik İşleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi ve Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri
ile İlgili Diğer İşler
97
KONU İNDEKSİ
1608 sayılı Kanun Gereği
304.04.02.01
1A Grubu Maden İşletme Ruhsatları
307.06
2380 sayılı Kanun gereği Yapılan İşlemler
254.02
24 saat Süreli Çalışma Planları
953.02.01.07
2634 sayılı Kanun gereği Turizm Alanları
310.02.02.02
2863 sayılı Kanun gereği Sit Alanları
310.02.02.01
2873 sayılı Kanun gereği Çevre ve Orman Bakanlığı
310.02.04
2886 s. Kanun
251.01.01
2886 s. Kanun
251.02.01
2942 sayılı Kanunla İlgili İşlemler
255.02
3194 sayılı Kanun Gereği
304.04.02.03
3194 sayılı Kanun gereği
310.02.01.01
3572 sayılı Kanun Gereği
304.04.02.02
3621 sayılı Kanun gereği
310.02.01.02
388 sayılı KHK gereği GAP İdaresi
310.02.05
3998 s. Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun
264.09
4046 sayılı Kanun gereği Özelleştirme İdaresi
310.02.06
4483 s. Kanun
264.10
4562 sayılı Kanun gereği Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
310.02.07
4734 s. Kanun
251.01.02
4734 s. Kanun
251.02.02
4735 s. Kanun
251.01.03
4735 s. Kanun
251.02.03
5326 sayılı Kanun Gereği
304.04.02.04
5366 s. Kanun
264.11
5403 s. Kanun
264.12
775 Sayılı Gecekondu Kanunu Uygulamaları
310.13
AB Hukuku
741
AB Hukuku Alanındaki Gelişmeler
741.02
AB Karar Alma Mekanizması ile İlişkiler
742
AB Katılım Süreci
744
AB Müktesebatının Çeviri İşlemleri ve Eşgüdümü
744.10.01
AB Teknik Komiteleri ve Çalışma Grupları
743.07
AB Teknik Yardımları
748.01
AB Terminolojisi Veri Tabanı
744.10.03
AB ve Üye Ülke Teknik Yardımları
748
ABGS’nin Faydalanıcısı Olduğu Projeler
746.01.03
Abone İşlemleri
314.01.01
Abone İşlemleri
314.02.01
Abone İşlemleri
314.05.01
Abone Sözleşmesi
314.01.01.02
Abone Sözleşmesi
314.02.01.02
Abone Sözleşmesi
314.05.01.02
Abone Talepleri
314.01.01.01
98
Abone Talepleri
314.02.01.01
Abone Talepleri
314.05.01.01
Abonelik
710.02
Abonelik ve Satış
825.03.03
AB-Türkiye Mali İşbirliği
746
Acentalar
939.02
Aceze Evleri
311.11.05
Acil Durum/Kriz Yönetimi
951.01.16
Acil Kurtarma ve Yardım
952.03.15.01
Acil Müdahale
952.03.06
Acil Yardım
952.03.13
Acil Yardım İşleri
316.02
Acil Yardım ve Kurtarma İhbarları
309.07.01
Acil Yardım ve Kurtarma İşleri
309.07
Acil Yardım ve Kurtarma Müdahale Tutanakları
309.07.02
Acil Yardımlar
316.02.01
Açılan Davalarla ilgili savunmalar
255.02.03
Adalet Divanı
742.05
Aday Memur
774.06
Adli Davalar
641.03
Adres Tespit Tutanakları
304.04.01.02
AFAD Merkezleri
952.02.01.01
Afet Etüdleri
952.01.04.02
Afet İşleri
316.01
Afet Kültürü ve Bilinci
952.01.04.15
Afet Önlemleri
952.01.04.12
Afet Tahmini ve Değerlendirme Çalışmaları
952.01.04.14
Afet ve Acil Durum Ekip ve Ekipmanları
952.03.15
Afet ve Acil Durum Haberleşmesi
952.02
Afet ve Acil Durum İlanı
952.03.03
Afet ve Acil Durum Müdahale ve Yardım İşleri
952.03
Afet ve Acil Durum Planları
952.01.03
Afet ve Acil Durum Sigorta İşleri
952.02.09
Afet ve Acil Durum Yönetimi
952
Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezleri
952.03.02
Afet ve Acil Yardım İşleri
316
Afet/Acil Durum Tatbikatları
954.02.02.02
Afete Maruz Bölge
952.01.04.04
Afete Uğrayanlara Yardım
316.01.04
Afete Uğrayanların İskanı
316.01.03
Afete Uğrayanların Tespiti
316.01.02
Afetten Zarar Görenlere Karşılıksız Yardım
952.04.02
Ağaç ve Fidan Temini
311.02.01
Ağaçlandırma Çalışmaları
311.02
AHP/AFP Revizeleri
841.02.04
99
AHP/AFP Vizeleri
841.02.03
Aile Yardımı Bildirimi
903.10
Ajanslar
745.02
Akaryakıt İşleri
801.01.02
Akreditasyon (İlkyardım, Arama-Kurtarma vs.)
952.03.16.02
Akreditif İşlemleri
945
Akreditif ve Taahhüt Artıkları
841.02.13
Aktarma
708.04
Aktarmalar
841.02.05
Alarm Kod İşlem ve Görevlileri
953.02.01.04
Alarm Kod Kelimeleri ve Anlamları
953.02.01.03
Alarm Tedbirleri İlanında Yapılacak Faaliyetler
953.02.01.01
Alım İzinleri
902.02
Alım Talepleri
902.01
Alt komiteler
730.03.04
Altı Aylık
040.04
Altyapı Koordinasyonu
313.03
Analiz ve Değerlendirme
948.02.02
Analiz ve Raporlama
602.04.02
Analiz ve Tasarım Çalışmaları
702.01
Ani Denetimler
311.05.02
Ani Kontroller
308.03.01
Anketler
44
Anketler
730.08.03
Anlaşma, Sözleşme ve Protokoller
30
Anlaşmalar
030.01
Anlaşmalar, Sözleşmeler, Protokoller
724.01.02
Aplikasyon ve Yol Kotu Vizesi
310.08.01
Aplikasyon ve Yol Kotu Vizesi Talepleri
310.08.01.01
Aplikasyon ve Yol Kotu Tutanakları
310.08.01.03
Araç Denetimleri
312.03.01
Araç Seferberliği ve Erteleme İşleri
953.02.02.03
Arama ve Kurtarma İntikal Tatbikatı
954.02.06.04
Arama-Kurtarma
952.03.10
Araştırma
663.08
Araştırma Hizmetleri
806.02.02
Araştırma İşleri
605
Araştırma Onayları
251.12
Araştırma Projeleri
604.01
Araştırma Tutanakları
304.04.01
Araştırma ve Planlama ile ilgili Diğer İşler
619
Araştırma ve Planlama İşleri(Genel)
600
Araştırma ve Teknolojik Gelişme Programları
745.01.02
Araştırma/Geliştirme Projeleri
604.02
Arazi Vergisi
320.05.01
Arıtma Tesis Etüdleri
314.04.01
100
Arıtma Tesis Projeleri
314.04.02
Arıtma Tesis Yapımları
314.04.03
Arıtma Tesisi Bakım ve Onarımları
314.04.04
Arıtma Tesisleri
314.04
Arıza İhbarları
314.01.08
Arıza İhbarları
314.02.02
Arıza İhbarları
314.05.08
Arsa Tahsis ve Satış İşleri
310.14.02
Arsa Tahsis ve Satışları
310.14.02.02
Arsa Talepleri
310.14.02.01
Arsa Vergisi
320.05.02
Arşiv Yönetimi
805.02
Arşivlerden Yararlanma
805.02.05
Artan Arsalar
952.07.02
Artan Konutlar
952.06.07
Asaleten
903.02.01
Asansör Ruhsatı Talepleri
310.07.03.01
Asansör Ruhsatları
310.07.03
Asfalt Bakım ve Onarımları
313.04.05
Asfalt Yapım Etüdleri
313.04.02
Asfalt Yapım İşleri
313.04
Asfalt Yapım Projeleri
313.04.03
Asfalt Yapım Talepleri
313.04.01
Asfalt Yapımları
313.04.04
Asker Ailesi Yardımları
320.17
Askerlik İşlemleri
903.11
Atama İşleri
903.02
Avanslar, Krediler, Mahsuplar
841.02.14
Avrupa Birliği (AB) ile İlişkiler (Genel)
740
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
641.01
Avrupa Komisyonu
742.02
Avrupa Konseyi
742.04
Avrupa Merkez Bankası
742.09
Avrupa Parlamentosu
742.03
Avrupa Yatırım Bankası
742.10
Ayıklama ve İmha
805.02.02.01
Ayıklama ve İmha İşlemleri
805.02.02
Aykome
313.03.01
Aylık
040.02
Aylık Çalışma Programları
304.01.02
Aylık Çalışma Programları
311.01.02
Aylık Çalışma Programları
312.01.02
Aylık Çalışma Programları
313.01.02
Aylık İstatistik Raporları
309.02.01
Aylık Raporlar
304.03.02
Bağışlar
320.14
101
Bakan onayı ile yapılan atamalar
251.17
Bakanlar Konseyi
742.01
Bakanlıktan alınan
251.04.02
Bakım-Onarım İşleri
807
Banka İşlemleri
849
Baraj Yapımı Nedeniyle İskan
317.01
Barınma(İbate)
952.03.12
Barışı Destekleme ve Koruma Harekâtları
951.02.09
Basım
825.01
Basım, Depolama ve Dağıtım İşleri
825
Basın İşleri
621
Basın Özetleri
621.05
Basın Toplantıları
621.01
Basın ve Halkla İlişkiler (Genel)
620
Basın ve Halkla İlişkiler Konusunda Diğer İşler
639
Basına Verilen Demeçler
621.02
Basında Yer Alan Haberler
621.04
Basit
663.06
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi
952.03.01
Başbakanlıktan alınan
251.04.01
Başvuru İşlemleri ve Tutanaklar
755.02.05
Başvuru ve Değerlendirme
772.02
Başvuru ve Şikayetler
730.11
Başvurular ve Proje Önerileri
604.01.01
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
310.02.01
Bayındırlık-İmar İş ve İşlemleri
310
Bayiler
939.01
Bedel Takdir ve Uzlaşma
752.01.03
Bedelli Askerlik
953.02.03.06
Belediye
262.02
Belediye bağlanmaları ile ilgili verilen talimatlar
255.03.01
Belediye başkanı
251.14.01
Belediye Başkanının Düşürülmesi
264.08
Belediye Başkanları İş ve İşlemleri
261
Belediye Başkanlarının Mal Bildirimlerinin Takibi
261.01
Belediye Bütçe İş ve İşlemleri
255
Belediye ihale İşlemleri
251.02
Belediye Kurulmaları
264.01
Belediye kurulmaları ile ilgili verilen talimatlar
255.03.02
Belediye Meclis Üyeleri
251.14.02
Belediye Sınır Tasdikleri Onayları
251.19
Belediye ve Birlik İsim Değişikliği
264.06
Belediye ve Birlik Meclisinin Feshi
264.07
Belediye ve İl özel idaresi Kadro İş ve İşlemleri
262
Belediye ve Özel İdare İşleri
300
Belediyeler
251.09.02
102
Belediyeler
256.01.01
Belediyeler
257.01.01
Belediyeler
257.02.01
Belediyeler
257.03.01
Belediyeler
952.04.04.01
Belediyelere Bağlı Kuruluşlar
257.01.04
Belediyelere Bağlı Kuruluşlar
257.02.04
Belediyelere Bağlı Kuruluşlar
257.03.04
Belge Yönetimi
805.01
Belge Yönetimi ve Arşiv İşlemleri
805
Belgelendirme
773.03
Belgelendirme
774.01.08
Beslenme(İaşe)
952.03.11
Beyana Çağrı Mektupları
320.09
Bienal
051.06
Bilanço
843.02
Bilgi
663.09
Bilgi İşletim Sistemleri Planlama ve Değerlendirme
703
Bilgi Notları
041.02
Bilgi Sistemleri
952.02.08
Bilgi Sistemleri (Genel)
700
Bilgi Sistemleri ile İlgili Diğer İşler
719
Bilgi Sistemleri İletişim Altyapıları
952.02.06.01
Bilgi ve Belge Talepleri
622.03
Bilgi ve Belge Talepleri
730.10
Bilgilendirme Faaliyetleri
951.01.04
Bilgilendirme Faaliyetleri
951.02.04
Bilgilendirme-Bilinçlendirme
774.09
Bilim ve Teknoloji Güvenliği
951.01.14
Bilimsel ve Kültürel Toplantılar
51
Bilirkişi ve Ekspertiz
650
Bina İnşaat Harcı
320.03.13
Bina ve Tesisler
807.01
Bina Vergisi
320.05.03
Bireysel Öneriler
060.09
Birim Fiyat ve Yeni Fiyat
755.03.06
Birincil Hukuk
741.02.01
Birleşme ve Katılma
264.03
Birlik Başkanı ve üyeleri
251.14.05
Birlik Kurulmaları
264.02
Birlik Tüzük Onayları
251.20
Birlikler
257.01.03
Birlikler
257.02.03
Birlikler
257.03.03
Biyolojik Savunma
953.01.08.02
Borç ve Alacak İşlemleri
855
103
Borçlandırma
952.06.04
Borçlanma Onayları
251.06
Borçlanmalar
320.15
Boşaltma, Yıkım
952.05.02
Bölgeler Komitesi
742.08
Bölgesel Kalkınma Gelişme, İstihdam ve Sosyal Politika Alt Komitesi
743.02.07
Bölücü Örgütler
951.03.08.01
Brifingler
041.01
Brifingler ve Bilgi Notları
41
Broşür
824.03
Burs İşleri
772
Bülten
824.06
Bütçe
841.01.01
Bütçe Dönem Gerçekleştirme Raporları
843.04
Bütçe Hazırlama ve Uygulama
841
Bütçe Hazırlık Çalışmaları
841.01
Bütçe Uygulamaları
841.02
Bütçe Yardımları İş ve İşlemleri
256
Büyükşehir bel. Hk. Yazışmalar
255.03.03
Büyükşehir Belediyesi Payı
320.02
Cari Satışlar
942.02.02
Cenaze Muayene İşleri
311.13
Cenaze Nakilleri
311.17
Cevaplı
663.01
Ceza
641.03.02
Ceza Gelirleri
320.10
Ceza Tutanakları
304.04.02
Cumhuriyet Savcılığı
303.07.02
Cumhuriyet Savcılığından Gelen Talimatlar
305.04.01
Çalışan Sağlığı
918.02
Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği
918
Çalışma Grupları
730.03.05
Çalışma Grupları
743.02.01.02
Çalışma Grupları
744.05.05
Çalışma Programları
304.01
Çalışma Programları
311.01
Çalışma Programları
312.01
Çalışma Programları
313.01
Çalıştay
051.08
ÇED
611.02
Çeltik Ekimi Yapanlardan Alınan Ücret ve Cezalar
320.21
Çeviri Eşgüdüm Çalışmaları
744.10
Çevre Düzeni Planları
310.01.01
Çevre Düzenleme İşleri
812
Çevre İşleri
611
Çevre Plan ve Projeleri
311.04
104
Çevre Temizlik Vergisi
320.03.06
Çevre ve Sağlık İşleri
311
Çevre ve Sağlık Komisyonu
301.06.06
Çevre ve Sağlık Komisyonu Kararları
301.06.06.02
Çevre ve Sağlık Komisyonu Toplantıları
301.06.06.01
Çevre Yönetimi
611.01
Çevrim Sonuçları
952.02.07.02
Çok Faydalanıcılı
746.02
Çok Taraflı İlişkileri
724.02
Dağıtım
825.03
Dahili Sigorta
810.01
Daire ve Müessese Sivil Savunma Planları
953.01.01.02
Damızlık Hayvan Çiftlikleri
319.05
Danışma Hizmetleri
806.02.03
Danışma, Disiplin, Koordinasyon Kurulları
050.03
Data Hattı
704.02
Dava Dosyaları
641
Davet ve Tebrikler
876
Davetiyeler
876.02
Davetler ve Gündemler
050.01.02
Defin Ruhsatları
311.15
Değerlendirme ve Onay
604.01.02
Değerlendirmeler
824.01.02
Değişiklik Yönetimi
703.02
Değişiklikler ve Tadilatlar
604.01.04
Dekontaminasyon (Arındırma) İşleri
953.01.08.04
Demir Vizesi
310.08.04
Demir Vizesi Talepleri
310.08.04.01
Demir Vizesi Tutanakları
310.08.04.03
Deneme Çiftliği Yapımları
319.01.02
Deneme Çiftlikleri
319.01
Deneme Çiftlikleri Etüd ve Projeleri
319.01.01
Denetim
611.03
Denetim
663.02
Denetim
730.12
Denetim Komisyonu
301.06.03
Denetim Komisyonu Kararları
301.06.03.02
Denetim Komisyonu Toplantıları
301.06.03.01
Denetim Rapor ve Tutanakları
312.03.03
Denetim Raporları
304.03
Denetim, İnceleme, Soruşturma ve Araştırma
663
Denetimler
305
Denetim-Teftiş Raporları
257.01
Denetleme Raporu
952.02.07.03
Denetlemeler
953.02.02.12
Depolama
825.02
105
Deprem, Sel, Fırtına, Heyelan, Çığ
952.03.03.01
Dergi
824.02
Derme Geliştirme ve Derleme İşleri
806.01
Detay Planlar
953.02.04.03
Devir, Giriş-Çıkış İşlemleri
809.02
Devir-Teslim İşlemleri
805.02.01
Dış Genelgeler
010.06.02
Dış Güvenlik
951.02
Dış Güvenlik Strateji Belgesi
951.02.01
Dış İlişkiler ve AB ile İlgili Diğer İşler
749
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği (Genel)
720
Dış Tehdit Kaynaklı
951.01.16.01
Dış Türkler
951.02.10
Diğer
010.99
Diğer
030.99
Diğer
040.99
Diğer
041.99
Diğer
045.99
Diğer
050.99
Diğer
051.99
Diğer
060.99
Diğer
251.99
Diğer
252.99
Diğer
254.99
Diğer
255.99
Diğer
256.99
Diğer
257.99
Diğer
261.99
Diğer
262.99
Diğer
264.99
Diğer
301.99
Diğer
302.99
Diğer
303.99
Diğer
304.99
Diğer
305.99
Diğer
306.99
Diğer
307.99
Diğer
308.99
Diğer
309.99
Diğer
310.99
Diğer
311.99
Diğer
312.99
Diğer
313.99
Diğer
314.99
Diğer
315.99
Diğer
316.99
106
Diğer
317.99
Diğer
318.99
Diğer
319.99
Diğer
320.99
Diğer
321.99
Diğer
601.99
Diğer
602.99
Diğer
605.99
Diğer
611.99
Diğer
612.99
Diğer
621.99
Diğer
622.99
Diğer
641.99
Diğer
661.99
Diğer
663.99
Diğer
667.99
Diğer
668.99
Diğer
702.99
Diğer
703.99
Diğer
704.99
Diğer
705.99
Diğer
708.99
Diğer
710.99
Diğer
713.99
Diğer
724.99
Diğer
730.99
Diğer
741.99
Diğer
742.99
Diğer
743.99
Diğer
744.99
Diğer
745.99
Diğer
746.99
Diğer
748.99
Diğer
752.99
Diğer
755.99
Diğer
756.99
Diğer
757.99
Diğer
772.99
Diğer
773.99
Diğer
774.99
Diğer
801.99
Diğer
804.99
Diğer
805.99
Diğer
806.99
Diğer
807.99
Diğer
809.99
107
Diğer
810.99
Diğer
811.99
Diğer
813.99
Diğer
821.99
Diğer
823.99
Diğer
824.99
Diğer
825.99
Diğer
841.99
Diğer
843.99
Diğer
845.99
Diğer
846.99
Diğer
849.99
Diğer
851.99
Diğer
853.99
Diğer
855.99
Diğer
873.99
Diğer
876.99
Diğer
902.99
Diğer
903.99
Diğer
907.99
Diğer
912.99
Diğer
915.99
Diğer
917.99
Diğer
918.99
Diğer
933.99
Diğer
934.99
Diğer
939.99
Diğer
942.99
Diğer
946.99
Diğer
947.99
Diğer
948.99
Diğer
951.99
Diğer
952.99
Diğer
953.99
Diğer
954.99
Diğer Kurumlar Adına Yapılan Tebligatlar
305.06.02
Diğer Su Ruhsatları
307.05.99
DİİB Kapsamında Satışlar
942.01.04
Dil Eğitimi
774.02
Dini İstismar Eden Örgütler
951.03.08.03
Diplomatik
912.01
Direkt Satışlar
942.01.01
Disiplin İşleri
903.08.02
Doğal Afet Kaynaklı
951.01.16.03
Doğrudan İhbar ve Şikayetler
252.01
Donanım Talepleri
705.02
108
Dönem Gerçekleştirme Raporları
602.07.07
Dönem Raporları
668.01.03
Dönemsel
661.02
Duyuru
774.01.03
Duyuru
952.03.04
Duyurular
010.07.02
Duyurular
934.01.04
Düzeltici Faaliyetler
060.08.01
Düzeltme
708.02
Eğitici Temini
774.01.04
Eğitim İşleri (Genel)
770
Eğitim Komisyonu
301.06.04
Eğitim Komisyonu Kararları
301.06.04.02
Eğitim Komisyonu Toplantıları
301.06.04.01
Eğitim Materyali
774.01.06
Eğitim Planları
771
Eğitim Tesisi, Misafirhane ve Kamp
813.01.01
Eğitim ve Kültür İşleri
318
Eğitim, Gençlik ve Kültür Programları
745.01.01
Eğitimle İlgili Diğer İşler
799
Eğitimler, Kurslar
774
Eğlence Vergisi
320.03.02
e-imza
710.03
Ek Bütçe
841.01.02
Ek Görevler
903.07.04
Ek Ödenek
602.07.03
Ek Ödenekler
841.02.06
Ekip Denetimleri
312.03.02
Ekonomi ve Sosyal Konular
951.01.08
Ekonomik Hizmet İşleri
321
Ekonomik Kaynaklı
951.01.16.05
Ekonomik Kriterler
744.07
Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Malzeme Satışı
942.03.02
Ekonomik ve Parasal Konular, Sermaye Hareketleri ve İstatistik Alt K.
743.02.04
Ekonomik ve Sosyal Komite
742.07
Ekonomik/Stratejik Tahrip Hedefleri Planlama İşleri
953.02.02.09
Ekstre ve Dekontlar
849.06
Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi
320.03.04
Elektronik Hizmetler
806.02.04
Elektronik Ticaret Şeklinde Satışlar
942.02.04
Elektronik ve Teknik Cihaz
807.04
Emanet işleri
846
Emekli
912.04
Emeklilik
903.06.01
Emlak ve Yapım İşleri (Genel)
750
Emlak ve Yapımla ilgili Diğer İşler
769
109
Emlak Vergisi
320.05
Emlak Vergisi Terkinleri
320.06
Emniyet Teşkilatından Gelen Talimatlar
305.04.02
Encümen Çalışmaları
302
Encümen Gündemleri
302.02
Encümen Kararları
302.03
Encümen Üyeleri
302.01
Enerji Güvenliği
951.01.13
Envanter
756.03
e-posta İşlemleri
710.04
Erken Uyarı Sistemleri
952.01.05.01
Erken Uyarı Sistemleri İletişim Altyapıları
952.02.06.03
Erken Uyarı, Gözlem ve Tahmin Sistemleri
952.01.05
Erteleme Sonuç Raporları
953.02.03.07
Esnaf Denetimleri
305.01
Esnaf Muayene İşleri
311.06
Eşleştirme (Twinning)
748.01.02
Eşya Taşıyıcıları
315.03
Etüd-Proje ve Fizibilite işleri
755.01
e-uygulamalar
710
Evlendirme Beyannameleri
303.04
Evlendirme Bildirimleri
303.07.01.01
Evlendirme Cüzdanları
303.03
Evlendirme İşleri
303
Evlendirme Kütüğü
303.02
Evlendirme Talepleri
303.01
Evlenme Ehliyet Belgeleri
303.06
Evrak Güvenliği
951.04.12
Evrak Kayıt ve Sevk İşlemleri
804
Eylem Planları
602.05
Eylem Planları
951.01.02
Eylem Planları
951.02.02
Eylem Planları
951.03.02
Faaliyet Raporları
40
Faks
811.04
Fatura Bildirimleri
314.02.04
Fatura Bildirimleri
314.05.03
Faturalar
946.03
Fesih, Tasfiye ve Devir İşlemleri
755.06.02
Festivaller
821.03
Fidanlık ve Sera Etüd ve Projeleri
319.02.01
Fidanlık ve Sera Yapımları
319.02.02
Fidanlık ve Seralar
319.02
Finansal Tablolar
843.05.01
Finansman Programları
851.01
Finansman ve Fon Yönetimi İşleri
851
110
Firma Bilgileri
933
Firmalara Gönderilen Sonuç Bildirimleri
934.01.15
Fiş Değişiklikleri (Revizyon)
746.01.02.03
Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler
940
Fiziki Emniyet Tedbirleri
951.04.11
Fonlar
320.13.02
Fonlar
321.03.02
Formlar
060.05
Fosseptik Temizleme Talepleri
314.03.01
Fuar
821.01
Gayrimenkul
934.03
Gayrimenkul Kiraları
320.12.02
Gayrimenkul Satışları
320.11.02
Gecikme Faizi
853.01.03
Geçici Bütçe
841.01.03
Geçici İskan
952.04.01
Geçici İskan Yapıları
952.04.01.02
Geçici ve Kesin Kabuller
755.06
Geçici ve Kesin Kabuller
755.06.01
Gelen Mal Bildirimleri
261.01.01
Gelen-Giden Evrak
804.01
Gelir Gider
851.02
Gelir Red ve İadeleri
841.02.16
Gelir Tabloları
843.05.02
Genel
000
Genel Bilgiler
724.01.01
Genel Bütçe Vergi Gelirleri Payı
320.01
Genel Durum
663.03
Genel Hayata Etkililik/Etkisizlik
952.01.04.03
Genel Kurul
730.03.01
Genel Kurul Toplantıları
953.02.07.02
Genel Planlar
953.02.04.01
Genel Sığınaklar
953.03.01
Genelgeler
010.06
Gerçek ve Tüzel Kişilerin Borç ve Alacakları
855.02
Geri Ödemeler
853.01.01
Gezi ve Ziyaret Programları
873.01
Gıda Güvenliği
951.01.11
Göçmenlerin İskanı
317.06
Gönüllü Teşviki
952.03.16.01
Gönüllüler ve STK'lar
952.03.16
Görev Emirleri
662
Görev/İş Tanımları
601.04.02.01
Görevde Yükselme
774.05
Görevden Ayrılma
903.06
Görevden Çekilmiş Sayılma
903.06.03
111
Görevden Çıkarılma
903.06.04
Görevden Uzaklaştırma onayları
251.14
Göreve iade onayları
251.15
Görevlendirme
952.03.06.03
Görevlendirmeler
903.07
Görüş ve Teklifler
622.02
Görüşler
45
Gösteri ve Konserler
821.06
Gözlem Sistemleri
952.01.05.02
Grev - Lokavt
915.03.04.03
GSM
811.01.02
GSM Altyapılı Sistemler
952.02.04.02
Gümrük Birliği Ortak Komitesi
743.05
Gümrük Birliği ve Ortaklık Organları
743
Gümrük İşbirliği Komitesi
743.04
Gümrük İşlemleri
944
Gümrük, Vergilendirme, Uyuşturucu Trafiği ve Kara Para Aklama Alt K.
743.02.08
Günlük Çalışma Programları
304.01.01
Günlük Çalışma Programları
311.01.01
Günlük Çalışma Programları
312.01.01
Günlük Çalışma Programları
313.01.01
Günlük Ödeme Planları
843.05.04
Günlük Raporlar
304.03.01
Günlük Programlar
874
Güven Serisi Tatbikatlar
954.02.02.01
Güvenlik
952.03.08
Güvenlik İşleri
951
Güvenlik İşleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi ve Topyekün Savunma Sivil
Hizmetleri (Genel)
950
Güvenlik İşleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi ve Topyekün Savunma Sivil
Hizmetleri ile İlgili Diğer İşler
969
Güvenlik Soruşturmaları ve Arşiv Araştırması
951.04.10
Güvenlik Yönetimi
703.03
Güzel Sanat Galerileri
318.08
Haber Alma ve Yayma İşleri
953.01.07.01
Haber Alma ve Yayma, İkaz ve Alarm İşleri
953.01.07
Haberleşme
952.03.07
Haberleşme Güvenliği
951.04.13
Haberleşme Tesisleri/Merkezleri
952.02.01
Haberleşme Vergisi
320.03.03
Haftalık
040.01
Hak Sahipliği
952.06
Hak Sahipliği İnceleme Komisyonu
952.06.02
Hak Sahipliği Tespiti
952.06.03
Hak Sahipliğine Engel Durumlar
952.06.06
Hak Sahipliğinin Sona Ermesi ve Borcun Muacceliyeti
952.06.05
Hakedişler ve Ödemeler
755.05
112
Hal Hakem Kurulu Kararları
321.02
Hal Hizmetleri
321.01
Hammadde Temini/Malzeme Seçimi
755.03.03
Hammadde Üretim İzinleri
307.07
Harcama Yetkilileri ve Gerçekleştirme Görevlileri
856
Harcamalara Katılma Payları
320.03.20
Harici Sigorta
810.02
Harita ve Fotoğraf İşleri
757
Haritalar
953.02.02.11
Hasar Tespit Raporu
952.05.01
Hasar Tespiti
952.05
Hastahaneler
311.11.02
Hatlar
704
Havagazı ve Doğalgaz İşleri
314.05
Hayvan Barınakları
311.08.04
Hayvan Hastalıkları İle Mücadele
311.09
Hayvan İtlafı
311.08.02
Hayvan Kesimi Muayene İşleri
311.10
Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı
320.03.11
Hayvan Kesimi Muayene ve Kontrol
311.10.01
Hayvansal Ürünlerin Denetimi
311.10.02
Hazırlık Çalışmaları
602.01.01
Hazırlık Çalışmaları
602.07.01
Hazırlık Çalışmaları
744.02.01
Hazineye Borçlar
853.03
Hesap İşleri
320
HF
952.02.02.03
Hizmet
912.03
Hizmet
934.02
Hizmet (Ürün) Gerçekleştirme
060.11
Hizmet Borçlanması
903.12
Hizmet Cetveli ve Hizmet Belgesi
903.04
Hizmet Değerlendirmesi
903.03.02.01
Hizmete Bağlı Şartların Belirlenmesi ve Gözden Geçirilmesi
060.11.02
Hukuk
641.03.01
Hukuk İşleri (Genel)
640
Hukuki
045.02
Hukukla İlgili Diğer İşler
659
Hurda Ve İhtiyaç Fazlası Malzeme Satışları
942.03
Hususi
912.02
IPA(Katılım Öncesi Yardım Aracı-Instrument for Pre-Accession)
746.01
İcra
641.03.03
İcra
846.03
İç Genelgeler
010.06.01
İç Güvenlik
951.01
İç Güvenlik Strateji Belgesi
951.01.01
113
İç Kontrol
612
İç Kontrol Sistemi ve Standartlar
612.01
İç Koordinasyon Uyum Komitesi
744.08
İç Pazar ve Rekabet Alt Komitesi
743.02.02
İçme Suyu Fatura Bildirimleri
314.01.03
İçme Suyu Hat Bakımı ve Onarımları
314.01.12
İçme Suyu İşleri
314.01
İçme Suyu Tahakkuk ve Tahsilatları
314.01.04
İçme Suyu Tesis Etüdleri
314.01.09
İçme Suyu Tesis Projeleri
314.01.10
İçme Suyu Tesis Yapımları
314.01.11
İçtihad
741.01.02
İçtihad
741.02.03
İdari
030.04.01
İdari
045.03
İdari Davalar
641.04
İdari ve Sosyal İşler (Genel)
800
İdari ve Sosyal İşlerle İlgili Diğer İşler
819
İdari Yaptırım (Para Cezaları)
858
İfraz İşleri
310.04.01
İfraz ve tevhid harcı
320.03.15.02
İfraz ve Tevhit İşleri
310.04
İhale Evrakının Teslim Alındığına Dair Tutanak
934.01.09
İhale İlan İşleri
755.02.03
İhale İlan Tutanağı
934.01.06
İhale İşleri
755.02
İhale Komisyonu Ara Kararı
934.01.12
İhale Komisyonu Kesin Kararı
934.01.13
İhale Onay Belgesi
934.01.02
İhale yasaklamaları
255.02.04
İhaleden yasaklama onayları
251.03
İhaleli Satışlar
942.02.03
İhbar
667.01
İhbar ve Suç Duyuruları
667
İhbar, Şikayet ve Suç Duyuruları
252
İhracat Sevkiyatları
942.01.02
İhraç Kayıtlı Satışlar
942.01.03
İhtisas Kurulları
050.04
İhtiyaç Belirleme ve Talep/Tahsis
952.03.06.01
İhtiyaç Fazlası Malzeme Satışı
942.03.01
İhtiyar Heyeti Üyeleri
251.14.04
İkaz ve Alarm Merkezleri İle İlgili İşler
953.01.07.02
İkaz ve Alarm Sistemleri İletişim Altyapıları
952.02.06.02
İkili İlişkiler
724.01
İkincil Hukuk
741.02.02
İklim Değişikliği
611.04
114
İklim Değişikliği
952.01.04.08
İklim Güvenliği
951.01.10
İl Özel İdare İhale Onayları
251.01
İl Özel İdareleri
251.09.01
İl Özel İdareleri
257.01.02
İl Özel İdareleri
257.02.02
İl Özel İdareleri
257.03.02
İl Özel İdareleri
262.01
İl Özel İdareleri
952.04.04.02
İl Özel İdareleri
256.01.02
İl Özel İdarelerinin Şirket Kurmaları veya Kurulmuş şirketlere İştiraklerine ilişkin işlemler 254.01.03
İl Özel İdaresi Bütçe İş ve İşlemleri
254
İl Özel İdaresinin iş ve işlemlerine ilişkin Görüşler Talepleri ve Şikayetler
254.01.02
İl ve İlçe Kaynak Sayım İşleri
953.02.02.07
İl ve İlçe Sivil Savunma Planları
953.01.01.01
İlaçlama İşleri
311.08.01
İlam
845.02
İlama Bağlı Borçlar
841.02.09
İlan İşleri
823.02
İlan Metni
934.01.07
İlan ve Reklam Vergisi
320.03.01
İlçe Özel İdareleri
257.01.05
İlerleme Raporları
744.03
İletişim Altyapıları
952.02.06
İletişim ve Haberleşme İşleri
811
İlk parselasyon harcı
320.03.15.01
İlk ve Orta Öğretim Kurumlarına Arsa Temini
318.01
İlk Yardım
952.03.09
İlk Yardım
952.03.15.02
İller Bankası ile yapılan yazışmalar
255.03
İltica ve Nüfus Hareketleri
952.03.03.02
İmar Durum Belgeleri
310.05
İmar Durum Belgesi Talepleri
310.05.01
İmar İşleri
754
İmar Para Cezaları
310.10.01.01
İmar Para Cezaları
320.23
İmar Planları
310.01
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararları
301.06.02.02
İmar ve Bayındırlık Komisyonu
301.06.02
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Toplantıları
301.06.02.01
İmarla İlgili Harçlar
320.03.15
İmha Edilen Gıda Maddesi Tutanakları
311.07
İnceleme
663.05
İnceleme Gezileri
748.01.01.02
İnceleme ve Araştırma
951.01.06
115
İnceleme ve Araştırma
951.02.06
İnceleme ve Araştırma
951.03.09
İnceleme ve Denetleme
805.02.04
İnceleme ve Kontrol İşleri
755.04
İnceleme ve Raporlama
612.01.03
İnceleme/Denetleme
951.03.12
İncelemeler
730.08.02
İnsan Gücü Planlaması
953.02.03.05
İnsan Kaynaklı Afetler
952.01.04.09
İnşaat Ruhsatı Talepleri
310.07.01.01
İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Harçları
320.24
İnşaat Ruhsatları
310.07.01
İnternet
704.01
İnternet
811.05
İntibak İşleri
903.03.02
İntibak/Oryantasyon
774.04
İntihal
824.01.05
İntranet
704.03
İptal ve İhdas
907.02
İrsaliyeler
946.01
İrtibat Büroları
730.09
İrtifak Hakkı İşlemleri
752.02
İskan İşleri
317
İskan Ruhsatı Talepleri
310.07.02.01
İskan Ruhsatları
310.07.02
İskele, Kayık ve Sal İşletme ve Geçiş Ücretleri
320.20
İstatistikler
42
İstatistikler
730.08.04
İstek
809.01
İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlar Tutanağı
934.01.11
İstifa
903.06.02
İstihbarat Raporları
951.01.03
İstihbarat Raporları
951.02.03
İstihbarat Raporları
951.03.03
İstihbarat ve Kaçakçılık İle İlgili İşler
951.04.08
İş Deneyim Belgesi Verilmesi
755.07.03
İş Güvenliği
918.01
İş İstekleri
901
İş Kazaları
918.02.02
İş Makineleri
801.02
İş Programı
755.03.01
İşbirliği
724.01.03
İşbirliği
730.07
İşbirliği
951.01.05
İşbirliği
951.02.05
İşbirliği ve Koordinasyon
951.03.04
116
İşçi
262.01.02
İşçi
262.02.02
İşçi Bildirim Listeleri
917.03
İşçi Sendikaları
915.03
İşe Giriş Belgeleri
903.01
İşgal Harcı
320.03.07
İşhanları
321.04.01.03
İşlemden Kaldırma Onayları
251.16
İşletme Kurulmasına İlişkin Onaylar
251.08
İşletme ve İştirakler
321.04
İşletmeler
321.04.01
İştirakler
321.04.02
İşveren Sendikaları
915.01
İşyeri açma izni harcı
320.03.17
İşyeri Kontrol Raporları
309.06.02
İtfaiye
952.03.15.03
İtfaiye İş ve İşlemleri
309
İtfaiye Uygunluk Raporları
309.06
İtiraz ve Düzeltmeler
314.01.05
İtiraz ve Düzeltmeler
314.02.06
İtiraz ve Düzeltmeler
314.05.05
İtirazlar
755.02.07
İtirazlar
934.01.16
İtirazlar Hasar Tespiti
952.05.01.03
İvedi Durum Raporları
668.01.01
İyileştirme Çalışmaları
952.04
İyileştirme İşlemleri
060.08
İzin İşlemleri
915.03.03
İzin İşleri
903.05
İzin ve Onay İşleri
755.02.01
İzleme Komiteleri
746.01.06
İzleme ve Değerlendirme
602.01.02
İzleme ve Değerlendirme
602.08.03
İzleme ve Değerlendirme
612.01.02
İzleme ve Değerlendirme
746.01.02.04
İzleme ve Değerlendirme
773.02
İzleme ve Değerlendirme
951.03.10
İzleme ve Ölçme İşlemleri
060.07
İzleme ve Ölçme Sonuçlarının Analizi (Veri Analizi)
060.07.03
İzleme ve Raporlandırma
604.01.03
İzlenmesi
744.02.02
Jeolojik ve Jeoteknik Etüdler
952.01.04.05
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Su Ruhsatı
307.05.02
Kablo Altyapılı Sistemler
952.02.04.01
Kablolu TV
811.02
Kablolu ve GSM Haberleşme Sistemleri
952.02.04
117
Kabul Planları
953.01.01.04
Kaçak
948.03.01
Kaçak Gaz İşleri
314.05.07
Kaçak Su İşleri
314.01.07
Kaçak ve Ruhsata Aykırı Yapı Şikayetleri
310.10
Kaçak ve Ruhsata Aykırı Yapı Tutanakları
310.10.01
Kaçak, Taklit, Sahte Ürün
948.03
Kadastro Çalışmaları
753
Kadro Pozisyon İşleri
907
Kalibrasyon
060.12
Kalite El Kitabı
060.01
Kalite Yönetim Sistemi
60
Kalkınma Planı
602.01
Kambiyo İşlemleri
849.03
Kampanyalar
814
Kamu Binaları Kontrol Raporları
309.06.03
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) Sivil Savunma Harekatı
İle İlgili Koordinasyon İşleri
953.01.06
Kamu kurumlarından gelen asfalt yapım talepleri
313.04.01.02
Kamu Kurumlarından Gelen Kanalizasyon Talepleri
314.07.01.01
Kamu kurumlarından gelen talepler
313.05.01.02
Kamu kurumlarından gelen yol yapım talepleri
313.02.01.02
Kamu Yararı Kararı
255.02.01
Kamu Yararı Kararı ve Onay İşleri
752.01.01
Kamu Yararı Kararından vazgeçme
255.02.02
Kamulaştırma
752.01
Kamulaştırma ve İrtifak Hakkı
752
Kamuoyu Bilgilendirme ve Halkla İletişim
951.03.06
Kanal Bağlama Talepleri
314.03.02
Kanal Ruhsatları
314.03.03
Kanalizasyon harcamalarına katılma payı
320.03.20.02
Kanalizasyon Hat Bakım ve Onarımları
314.07.06
Kanalizasyon İşleri
314.03
Kanalizasyon İşleri
314.07
Kanalizasyon Tesis Etüdleri
314.07.03
Kanalizasyon Tesis Projeleri
314.07.04
Kanalizasyon Tesis Yapımları
314.07.05
Kanalizasyon Yapım Talepleri
314.07.01
Kanunlar
010.01
Kar Tevzii
851.03
Karantina İşleri
311.08.03
Kararlar
050.01.04
Kardeş Şehirler
258
Kariyer Uzman
774.07
Karma İstişare Komitesi
743.06
Karma Parlamento Komisyonu
743.03
118
Katı Atık Depolama
312.02.02
Katı Atık İmha ve Ayıklama
312.02.03
Katı Atık Toplama
312.02.01
Katı Atık Toplama İşleri
312.02
Katılım Müzakereleri
744.05
Katılım Ortaklığı Belgesi
744.01
Katılım Öncesi Mali İzleme Süreci
744.04
Katkı Payları
730.02.03
Kayıt
708.01
Kayıt ve Envanter
757.04
Kayıt ve İstatistik İşleri
953.03.04
Kayıt ve Suret Harcı
320.03.14
Kayıt, Katılım Listeleri
774.01.05
Kaynak Planlama Faaliyetleri
953.02.02.06
Kaynak Suları Harcı
320.03.09
Kaynak Suları İşletme Ruhsatları
307.05.01
Kaynak Suları Ruhsatları
307.05
Kaynak Yönetimi
703.04
Kaza
810.01.03
Kaza İşleri
801.01.04
KBRN Kazaları ve Olayları
952.03.03.04
Kefalet
846.02
Kentsel Dönüşüm
952.01.04.13
Kentsel Dönüşüm İşleri
310.14.01
Kentsel Dönüşüm Projeleri
310.14.01.01
Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
310.14.01.02
Kentsel Dönüşüm ve Konut İşleri
310.14
Kesin Hasar Tespiti
952.05.01.02
Kesin Hesap
755.07.01
Kesin Hesap
809.04
Kesin Hesap
843.03
Kesin Hesap İşlemleri
755.07
Kesin Teminat
755.02.09
Kesin Teminat
934.01.18
Kesintisiz ve Güvenli İletişim
952.02.05
Keşif Artışı
755.03.04
Kısa Mesafeli Nakil Talepleri
311.17.01
Kısa Süreli Eşleştirme
748.01.02.02
Kıymetli Evrak İşlemleri
850
KİK Onayı
934.01.05
Kimlik ve Giriş Kartı İşlemleri
903.13
Kimyasal Savunma
953.01.08.01
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma İşl.
953.01.08
Kira Yardımı
952.04.01.03
Kişisel Gelişim ve Motivasyon
774.08
119
KİT Komisyonu Raporları
668.02
Kitap
824.01
Kitaplar
806.01.01
Kodlama Çalışmaları
702.02
Kodlama İşlemleri
805.01.02
Kolokyum
051.10
Komisyon İşlemleri
755.02.06
Komite, Komisyonlar
050.06
Komiteler
730.03.03
Konferans
051.02
Konfigürasyon Yönetimi
703.05
Kongre
051.01
Konseyler
050.05
Konsolide
040.06
Konsolosluklar
303.07.03
Konsoloslukların İmza ve Mühür Örnekleri
259
Kontenjan İşlemleri
773.01
Kontenjan ve Duyurular
772.01
Kontratlı Satışlar
942.02.01
Kontrollü Evrak İşlemleri
804.02
Konut Kontrol Raporları
309.06.01
Konut Tahsis ve Satış İşleri
310.14.03
Konut Tahsis ve Satışları
310.14.03.02
Konut Talepleri
310.14.03.01
Konut/İşyeri Yardımı
952.04.02.02
Koordinasyon İşleri
609
Koruyucu Güvenlik
951.04
Koruyucu Güvenlik Denetleme Sonuç Raporları
951.04.03
Köprü ve Menfez Bakım ve Onarımları
313.05.05
Köprü ve Menfez İşleri
313.05
Köprü ve Menfez Talepleri
313.05.01
Köprü ve Menfez Yapım Etüdleri
313.05.02
Köprü ve Menfez Yapım Projeleri
313.05.03
Köprü ve Menfez Yapımı
313.05.04
Köylerden Gelen İKanalizasyon Talepleri
314.07.02
Kredi İşlemleri
853
Kredi Yardımı
952.04.03
Kreş ve Gündüz Bakımevi
813.01.03
Kriz Masası
316.01.01
Kriz/Harekat Merkezi İle İlgili İşler
953.02.02.10
Kullanıcı Hizmetleri
806.02
Kullanım ve Erişim Yetkileri
713
Kur Farkları
853.01.02
Kurullar ve Toplantılar
50
Kurullar, Senatolar, Meclisler
050.01
Kurultay
051.07
120
Kuruluş, Yapılanma
601.01
Kuruluşun Borç ve Alacakları
855.01
Kuruluşun Cevabi Raporları
668.01.05
Kurum adına yapılan Tebligatlar
305.06.01
Kurum İdari Kurulu ve Yüksek İdari Kurul Toplantıları
915.02.02
Kurumdışı
903.07.02
Kurumiçi
903.07.01
Kurumlar Adına Yapılan Soruşturmalar
305.05
Kurumlardan Gelen Talimatlar
305.04
Kurumlarla Yazışma
307.02
Kurumlarla Yazışmalar
303.07
Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu
301.06.05
Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu Kararları
301.06.05.02
Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu Toplantıları
301.06.05.01
Kültür ve Turizm Bakanlığı
310.02.02
Kültür, Tanıtım İşleri
821
Küşat Heyet Raporları
307.03
Küşat Ruhsat İşleri
307
Küşat Ruhsat Talepleri
307.01
Kütüphane ve Dokümantasyon İşleri
806
Laboratuvarlar
311.11.04
Liste İşlemleri
710.05
Lojistik
953.02.02
Lojman
813.01.02
Maden Rezervleri Nedeniyle İskan
317.02
Mahalli İdareler İşler
250
Mahalli İdareler İşleri İle İlgili Diğer İşler
349
Mahalli İdareler ve Bakanlığımız alayhine açılan davalarla ilgili Savunmalar
263
Mahalli İdarelere Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin Görüş Talepleri
253
Mahalli İdarelere Yardım Ödenekleri
256.01
Mahalli İdarelerin Bütçe Çalışmaları
255.01
Mahalli İdarelerin İş ve İşlemlerine İlişkin Onaylar
251
Mahalli İdarelerin Taşıt Edinmeleri
264.13
Makamın Konuşma ve Açıklamaları
871
Mal Beyannamesi
903.09.02
Mal ve Hizmet Seferberliği İşleri
953.02.02.05
Mal ve Hizmet Seferberliği Tatbikatları
954.02.05
Mal ve Malzeme Alımı
934.01
Mali Durum Tespit Tutanakları
304.04.01.03
Mali İşler (Genel)
840
Mali Konularda Diğer İşler
869
Maliyet Revizyonu
602.07.06
Maliyetlendirme
602.08.02
Malzeme Çıkış İşlemleri
947.02
Malzeme Giriş İşlemleri
947.01
121
Malzeme İade İşlemleri
947.04
Malzeme Transfer İşlemleri
947.03
Malzemelerin Kayıttan Düşülmesi İşlemleri
947.05
Markalama
948.01.02
Matbu Evrak
824.04
MATRA/G2G.NL
748.02.01
MATRA-MTEC
748.02.02
Mazeret
903.05.03
Meclis Çalışmaları
301.01
Meclis Gündemleri
301.03
Meclis Kararları
301.05
Meclis Kararları İlanı
301.05.01
Meclis Komisyonları
301.06
Meclis Toplantı Tutanakları
301.04
Meclis Üyeleri
301.02
Mekanik
807.03
Memur
262.01.01
Memur
262.02.01
Memur Sendikaları
915.02
Menkul Kiraları
320.12.01
Menkul Satışları
320.11.01
Menkul ve Gayrimenkul Kira Gelirleri
320.12
Menkul ve Gayrimenkul Satış Gelirleri
320.11
Menşei Şehadetnameleri
311.10.03
Meslek Hastalıkları
918.02.01
Mesleki Yeterlilik ve Gelişim
774.01
Meteorolojik Etüdler
952.01.04.07
Mevzuat İşleri
010
Mevzuat Taslakları
744.05.04
Mevzuat Uyum Ulusal Veri Tabanı
744.11
Mevzuat ve Üyelik İşlemleri
730.02
Mezarlık Hizmetleri
311.14
Mezarlık Tesisleri
311.18
Mikrobölgeleme Etüdleri
952.01.04.06
Milli Alarm
953.02.01
Milli Alarm Sistemi Eğitimleri
953.02.01.05
Milli Alarm Sistemi Tatbikatı
954.02.03
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Tetkik Gezileri
953.02.05
Milli Kriz/Harekat Yönetimi Tatbikatları
954.02.02
Milli Müdafaa Mükellefiyeti
953.02.02.08
Milli Tatbikatlar
954.02
Mimari Proje
310.09.01
Mizan
843.01
Mizan, Bilanço ve Kesin Hesap İşleri
843
Mobil
811.01.03
122
Mobil Haberleşme Merkezleri
952.02.01.02
Morg Hizmetleri
311.16
Muayene ruhsat ve rapor harcı
320.03.18
Muhtar Ödenekleri
254.01.01
Muhtarlar
251.14.03
Mutabakatlar
849.05
Mühendislik
810.01.04
Mükafat ve Cezalar
903.08
Mükerrer Onayın İptali
251.17
Mülki Amire Gönderilen Kararlar
301.05.02
Mülteciler ve Sığınmacılar
951.04.05
Mültecilerin İskanı
317.05
Müracaat
813.01.01.01
Müşteri İlişkileri
939
Müşteri Memnuniyeti (Veri Analizi)
060.07.01
Müteahhit Sicilleri
310.12.02
Müzakere Pozisyonu
744.05.03
Müzakereler
915.03.04.01
Nakit Akım Tabloları
843.05.05
Nakliyat
810.01.02
Nato Alarm Sistemi
953.02.01.02
Nato Sivil Olağanüstü Hal Planlaması
953.02.07
Nazım Planlar
310.01.02
Norm Kadro Çalışmaları
601.04.02
Norm Kadro Pozisyonları
601.04.02.02
Nöbetçi Memurluğu İşleri
951.04.02
Nöbetler ve Görev Dağılımları
304.02
Nüfus İdaresi
303.07.01
Nükleer Enerjinin Barışçıl Kullanımı
951.02.08
Okul Yapım Etüd ve Projeleri
318.02.01
Okul Yapım İşleri
318.02
Okul Yapımları
318.02.02
Okulların Bakım ve Onarımları
318.03
Olağanüstü Durum Yönetimi
703.06
Olurlar, Onaylar
20
Ombudsman
742.11
Onaya Gönderilen Kararlar
301.05.03
Onaya Gönderilen Kararlar
302.04
Onayla kapanan dosyalar
251.10
Operasyonel Programlar
746.01.05
Orman İçi Köylerin İskanı
317.03
Orta Vadeli Plan/Program
602.02
Ortaklık Komitesi
743.02
Ortaklık Konseyi
743.01
Ortaklık Organlarının Kararları
741.01.01
Ortaklık, Teşebbüs ve İşletme Gelirleri
320.16
123
Ortaklık, Teşebbüs ve İşletme Gelirleri
320.22
Oteller
321.04.01.01
Otobüs Güzergah Talepleri
315.01.02
Otobüs Hareket Saatleri
315.01.03
Otobüs Hat Talepleri
315.01.01
Otobüs Hizmetleri
315.01
Otogar Hizmetleri
315.02
Ödeme İşleri
752.01.06
Ödeme İşleri
934.01.19
Ödeme Talimatları
849.01
Ödemeler
050.01.05
Ödemeler
772.03
Ödemeler ve Mali İncelemeler
604.01.05
Ödenek Aktarma
602.07.04
Ödenek Devri
841.02.07
Ödenek İptalleri
841.02.08
Ödenek Tahsisi
952.03.13.01
Ödenek Tahsisi Süre Uzatımı
952.03.13.02
Ödenek Talep ve Göndermeleri
841.02.01
Ödeneklerle ilgili işlemler
254.01
Ödül İşleri
903.08.01
Ödünç Verme İşlemleri
806.02.01
Öğrenim Değerlendirmesi
903.03.02.02
Ölçü Aletleri Kontrol Raporları
308.05
Ölçü Aletlerinin Kontrolü
308.03
Ölçü ve Ayar Beyannameleri
308.02
Ölçü ve Ayar İşleri
308
Ölçü ve Ayar Talepleri
308.01
Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı
320.03.12
Ön Hasar Tespiti Raporu
952.05.01.01
Ön İnceleme
663.04
Ön İnceleme Onayları
251.11
Ön İzin Belgesi
934.01.01
Ön Mali Kontrol
612.02
Önemli Tesis Kriterleri
951.04.15
Önleyici Faaliyetler
060.08.02
Örnek Sivil Savunma Tatbikatı
954.02.06.03
Öz Gelirler
841.02.15
Özel Çevre Koruma Kurulları
310.02.03
Özel Denetim Onayları
251.13
Özel Gün ve Haftalar
821.07
Özel Güvenlik Bölgeleri İle İlgili İşler
951.04.07
Özel Güvenlik Teşkilatı İle İlgili İşler
951.04.06
Özel İnceleme Raporları
668.01.02
Özel Kalem ve Protokol İşleri (Genel)
870
Özel Kalem ve Protokolle İlgili Diğer İşler
889
124
Özel Mektuplar
876.01
Özel Planlar
953.02.04.02
Özel Santraller
952.02.04.03
Özel Sığınaklar
953.03.02
Özel Şahıs ve Kuruluşlardan Gelen Kanalizasyon Talepleri
314.07.01.02
Panayırlar
321.06.02
Panel
051.09
Pansiyon ve Yurt Yapım Etüd ve Projeleri
318.04.01
Pansiyon ve Yurt Yapım İşleri
318.04
Pansiyon ve Yurt Yapımları
318.04.01.01
Park ve Bahçe Düzenlemeleri
311.03
Parselasyon Planları
310.03
Pasaport İşlemleri
912
Patlayıcı Maddeler ve Ateşli Silahlar İle İlgili İşler
951.04.09
Pazar Araştırması
948.02
Pazar Denetimleri
305.02
Performans Değerlendirme
920
Performans Programı
602.08
Performans Raporları
845.03.02
Personel Alımı
902
Personel İşleri (Genel)
900
Personel Özlük İşleri
903
Personel Seferberlik
953.02.03
Personel ve Kadro Erteleme İşleri
953.02.03.02
Personelle İlgili Diğer İşler
929
Plaka, Ruhsat ve Muayene İşleri
801.01.01
Plan Tadilat Talepleri
310.01.04.01
Plan Tadilatları
310.01.04
Plan ve Bütçe Komisyon Kararları
301.06.01.02
Plan ve Bütçe Komisyon Toplantıları
301.06.01.01
Plan ve Bütçe Komisyonu
301.06.01
Plan ve Program İşleri
602
Plan ve Programları
661
Plân ve proje tasdik harcı
320.03.16
Plan ve Proje Taslakları
311.04.01
Planlama
060.11.01
Planlama Faaliyetleri
953.02.07.01
Planlama İle İlgili Onaylar
310.02
Planlama ve Koordinasyon Kurulu İşleri
953.02.04.04
Planlama ve Risk/Zarar Azaltma İle İlgili İşler
952.01
Poliklinik Hizmetleri
311.11.03
Politikalar
730.01
Posta Havale ve Çekleri
320.08
Problem Yönetimi
703.07
Program
774.01.02
Programlama Süreci
746.01.01
125
Programlar
745.01
Proje Fişleri (Raporları)
746.01.02.02
Proje İşleri
604
Proje Müellif Sicilleri
310.12.01
Proje Onay İşleri
310.09
Proje Teklifleri
746.01.02.01
Proje Yönetimi
703.01
Projeler
730.06
Projeler
746.01.02
Protokol İşleri
877
Protokoller
030.03
PTT İle Koordinasyon
313.03.02
Radyo ve Televizyon Yayınları
951.01.07
Radyolojik ve Nükleer Savunma
953.01.08.03
Randevu Talepleri
872
Rapor ve Tutanaklar
311.05.01.01
Rapor ve Tutanaklar
311.05.02.01
Rapor, İnceleme, Anket ve İstatistikler
730.08
Raporlama
605.02
Raporlama
845.03
Raporlar
730.08.01
Raporlar ve Layihalara İlişkin İş ve İşlemleri
257
Rehber, Kılavuz
010.08
Rehberlik, Danışmanlık İşleri
779
Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programları
745.01.03
Reklam İşleri
823.01
Reklam ve İlan İşleri
823
Repo ve Faiz İşlemleri
849.02
Resepsiyonlar
878
Resmi Doküman
824.07
Resmi Mühür İş ve İşlemleri
803
Restaurantlar
321.04.01.02
Revize İşlemleri
602.08.04
Revize İşlemleri
841.02.12
Revizyon
602.04.03
Rezervasyonlar
879
Risk Belirleme
952.01.04.01
Risk ve Zarar Azaltma işleri
952.01.04
Rotasyon
774.03
Rotasyon
903.07.05
Ruhsat ve İzinler
310.07
Ruhsatlandırma
755.03.02
Rutin Denetimler
311.05.01
Sabit
811.01.01
Sabotajlara Karşı Koruma Planları, Koruma Planları
951.04.01
Sağlık belgesi harcı
320.03.19
126
Sağlık Denetimleri
311.05
Sağlık Karnesi
903.14
Sağlık Kaynaklı
951.01.16.04
Sağlık Kurumları
311.11
Sağlık Ocakları
311.11.01
Sağlık Raporları
303.05
Sağlık Taramaları
311.12
Sahte
948.03.03
Sakatlık ve Ölüm
952.04.02.01
Saklama Süreli Dosya Planı
805.01.01
Sanayi Bakanlığından Gelen Talimatlar
308.06
Satılan Orman Mallarından Alınan Hisse
320.19
Satınalma İşleri
934
Satınalma ve Satış İşleri (Genel)
930
Satınalma ve Satışla İlgili Diğer İşler
949
Satış Denetimleri
321.01.02
Satış Fişleri
946.02
Satış İşlemleri
942
Satış Talepleri ve Teyitleri
941
Satış ve Kiralama
756.02
Savaş Görev Planları
953.02.02.01
Savaş Hasarı Onarım Planları
953.02.02.02
Savcılıklardan Gelenler
252.02
Sayaç Okuma ve Endeks
314.01.02
Sayaç Okuma ve Endeks
314.05.02
Sayaç Sökme ve Takma İşleri
314.01.06
Sayaç Sökme ve Takma İşleri
314.05.06
Sayım ve Döküm
809.03
Sayısallaştırma
757.03
Sayıştay
742.06
Sayıştay İncelemeleri
845
Saymanlık ve Sayman Bildirimleri
857
Seçim ve Atama İşleri
050.01.01
Sefer Görev Emirleri
953.02.03.04
Seferberlik İlanı ve Duyuru İşlemleri
953.02.01.06
Seferberlik Savaş Hali Planları
953.02.04
Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları
953.02
Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Oryantasyon Eğitimi
953.02.06
Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Yıllık Faaliyet Raporu
953.02.04.05
Seferberlik ve Savaş Hali Plan Tatbikatları
954.02.01
Seminer
051.05
Seminer/Çalışma Grupları
748.01.01.03
Sempozyum
051.04
Sendika
846.04
Sendikalarla İlgili İşler
915
Sera Çalışmaları
311.02.02
127
Serbest Bırakma
602.07.05
Serbest Bırakma
841.02.02
Sergi
821.02
Sergi ve Panayırlar
318.07
Sergi ve Panayırlar
321.06
Sergiler
321.06.01
Sermaye
851.04
Servis Hizmetleri
315.02.02
Ses ve Görüntü Malzemeleri
824.08
Sevk Tehir İşleri
953.02.03.01
Seyyar Denetimleri
305.03
Sığınaklar
953.03
Sıhhi
903.05.02
Sıkıyönetim ve Olağanüstü Hal
951.01.15
Sınav
774.01.07
Sınavlar
902.03
Sınır İçine Alınma
264.04
Sınır Ötesi İşbirliği
746.01.04
Sınır ve Olağanüstü Hal Bölgelerinin İskan İşlemi
317.04
Siber Güvenlik
951.01.09
Sicil İşleri
903.09
Sicil Raporları
903.09.01
Sigorta İşleri
810
Sigorta Primleri Bildirgeleri
917.01
Silahların Kontrolü ve Yayılmanın Önlenmesi
951.02.07
Silme
708.03
Siren Sistemi İle İlgili İşler
953.01.07.03
Sirkülerler
010.07.03
Sistem ile İlgili Talepler
705
Sistem İnceleme ve Denetleme
952.02.07
Sistem Test Raporları
952.02.07.01
Sivil Savunma
952.03.15.04
Sivil Savunma Araç, Gereç ve Malzemelere Ait İşler
953.01.09
Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri Harekat ve İntikal Planları, Haber Merkezi
Talimatı
953.01.01.05
Sivil Savunma Gönüllüleri İşleri
953.01.03
Sivil Savunma Hizmetleri
953.01
Sivil Savunma Plan Tatbikatı
954.02.06.01
Sivil Savunma Planlama
953.01.01
Sivil Savunma Servis Tatbikatı
954.02.06.02
Sivil Savunma Servis ve Yükümlüleri İşleri
953.01.02
Sivil Savunma Sevk ve Harekatı İşleri
953.01.05
Sivil Savunma Tatbikatları
954.02.06
Sivil Toplum Kuruluşları (STK) İle İlgili İşler
953.01.04
Sivil-Asker İşbirliği İle Yapılan Tatbikatlar
954.02.04
Siyasi Kriterler
744.06
128
Soğuk Hava Tesisleri
321.07
Sonuç Raporu
953.02.07.03
Sorgu
845.01
Sorgulama
708.05
Soru Önergeleri
610
Sorunlar
724.01.04
Sorunlar
752.01.04
Soruşturma
663.07
Sosyal Güvence Kapsamında Yapılan İşler
917
Sosyal İşler
813
Sosyal Tesisler
813.01
Sosyal Yardımlar
815
Sosyal, Ekonomi, Eğitim ve Kültür Çalışmaları
951.03.07
Sosyal, Sağlık ve Eğitim Hizmetleri
952.04.01.04
Sözleşme
755.02.08
Sözleşme
934.01.17
Sözleşmeler
030.02
Sözleşmeli Personel
262.01.03
Sözleşmeli Personel
262.02.03
Spor Tesisi
813.01.04
Spor Tesisi Yapım Etüd ve Projeleri
318.06.01
Spor Tesisi Yapım İşleri
318.06
Spor Tesisi Yapımları
318.06.02
Sportif Faaliyetler
813.03
SSK İlişkisizlik Belgesi
755.07.02
Staj İşleri
773
Standart Eşleştirme
748.01.02.01
Standartlar
010.09
Statik Proje
310.09.02
Stok Kontrol İşlemleri
947
Strateji/Eylem Planı
744.05.02
Stratejik Bilgi Desteği
951.03.05
Stratejik Plan
602.04
Su Dağıtım ve Endeks Cetvelleri
314.02.03
Su Sondaj Çalışmaları
314.06
Su Sondaj Hat Bakım ve Onarımları
314.06.05
Su Sondaj Tesis Etüdleri
314.06.02
Su Sondaj Tesis Projeleri
314.06.03
Su Sondaj Tesis Yapımları
314.06.04
Su tesisleri harcamalarına katılma payı
320.03.20.03
Su ve Doğal Kaynak Güvenliği
951.01.12
Su ve Kanalizasyon İşleri
314
Suç Duyuruları
667.02
Sulama Suyu Hat Bakımı ve Onarımları
314.02.10
Sulama Suyu İşleri
314.02
Sulama Suyu Tesis Etüdleri
314.02.07
129
Sulama Suyu Tesis Projeleri
314.02.08
Sulama Suyu Tesis Yapımları
314.02.09
Suni Tohumlama Laboratuvarları
319.06
Süre Uzatımı ve Ödenek Dilim Değişikliği
755.03.05
Süreçler
612.01.01
Süreli Yayınlar
806.01.02
Şartlı Bağışlar
320.14.01
Şartnameler
030.04
Şartnameler
755.02.04
Şartnameler
934.01.08
Şartsız Bağışlar
320.14.02
Şirket Kurulmasına İlişkin Onaylar
251.07
Şura
051.03
Tablolar
843.05
Tahakkuk ve Ödeme İşleri
841.02.17
Tahakkuk ve Tahsilatlar
314.02.05
Tahakkuk ve Tahsilatlar
314.05.04
Tahakkuktan Terkinler
320.04
Tahkim
641.02
Tahliye
813.01.01.03
Tahliye Planları
953.01.01.03
Tahliye/Transfer
952.03.05
Tahliye/Transfer
952.03.06.02
Tahmin Sistemleri
952.01.05.03
Tahsil,Takip, Atama
772.04
Tahsilatlar
849.04
Tahsilattan Red ve İadeler
320.07
Tahsis
813.01.01.02
Tahsis değişikliği
251.09.03
Tahsis Onayları
251.05
Tahsis, Devir ve Takas
756.01
Tahsis, Sevk ve Kontrol İşleri
801.01.03
TAIEX
748.01.01
Taklit
948.03.02
Takvim ve Ajanda
824.05
Talep İşlemleri
314.06.01
Talep ve Şikayetler
622.01
Talep ve Taahhütname
952.06.01
Talep, Şikayet, Görüşler
622
Talepler
757.01
Talimatlar
010.07.01
Talimatlar
060.04
Talimatlar, Duyurular, Sirkülerler
010.07
Tanıtım ve Pazarlama
948
Tanıtım ve Yayın İşleri (Genel)
820
Tanıtım ve Yayınla İlgili Diğer İşler
839
130
Tanzim Satış ve Fon İşleri
321.03
Tanzim Satışlar
321.03.01
Tarım Aletleri Depoları
319.03
Tarım Hizmetleri
319
Tarım Ürünleri Sergileri
319.04
Tarım ve Balıkçılık Alt Komitesi
743.02.01
Tasarım
948.01.01
Tasarım ve Geliştirme
060.11.03
Tasarım ve Markalama
948.01
Tasarruf tedbirleri Genelgesine Göre Harcama izinlerine İlişkin Onaylar
251.04
Tasarruf ve Kredi Sandıkları
321.05
Tasnif (Sınıflandırma) İşlemleri
805.02.03
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
809.05
Taşınır Mal İşlemleri
809
Taşınmaz İşlemleri
756
Taşıt
801.01
Taşıt ve İş Makineleri
807.05
Taşıt ve İş Makineleri
801
Taşocakları İşletmesi Rüsum ve Harcı
320.18
Tatbikatlar
954
Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı
320.03.08
Tazmin Raporları
257.03
Tebligatlar
305.06
Tebligatlar
645
Tebliğler
010.05
Tebrikler
876.03
Tedviren
903.02.03
Teftiş Layihaları
257.02
Teftiş/Denetim ile İlgili Diğer İşler
679
Teftiş/Denetim İşleri(Genel)
660
Tehlike/Risk Haritaları
952.01.04.10
Tehlikeli ve Salgın Hastalıklar
952.03.03.05
TEK İle Koordinasyon
313.03.03
Teklif
907.01
Teklifler
774.01.01
Teklifler
824.01.01
Teknik
030.04.02
Teknik Çalışmalar
752.01.02
Teknik ve Mesleki
045.01
Teknolojik Yenilik, Eğitim ve Araştırma Programları Alt Komitesi
743.02.05
Tekzipler
621.03
Telefon
811.01
Telif İşleri
824.01.04
Tellallık Harcı
320.03.10
Telsiz
811.03
131
Telsiz Sistemleri
952.02.02
Temas ve Ziyaretler
873
Temel Prosedürler ve Bağlı İşlemler
060.02
Temel Toprak Tutanakları
310.08.02.03
Temel Vizesi
310.08.03
Temel Vizesi Talepleri
310.08.03.01
Temel Vizesi Tutanakları
310.08.03.03
Teminatların İadesi
755.07.04
Temizlik Denetimi
312.03
Temizlik İşleri
312
Temizlik İşleri
808
Temsilcilik
915.02.04
Temsilcilik
915.03.02
Temsili Ağırlamalar (yemek, araç vb.)
813.02
Tenkisler
841.02.11
Tenkis-Tahsis
907.03
Tercüme İşleri
828
Terfi İşleri
903.03.01
Terfi ve İntibak İşlemleri
903.03
Terminal Giriş Çıkış Denetimi
315.02.01
Terör Örgütleri
951.03.08
Terörle Mücadele
951.03
Terörle Mücadele Raporu
951.03.11
Terörle Mücadele Strateji Belgesi
951.03.01
Tescil İşlemleri (İşe Giriş Bildirgeleri)
917.02
Tescil/Patent/Mülkiyet İşlemleri
604.01.06
Tesisat
807.02
Tesisat Projeleri
310.09.03
Tespit ve Denetim İşleri
953.03.03
Test Çalışmaları
702.03
Teşkilat Şemaları
601.04.01
Teşkilat Şemaları ve Kadrolar
601.04
Teşkilat ve Hizmetler İş ve İşlemleri
264
Teşkilatlanma İşleri
601
Teşmil İşlemleri
915.03.04.04
Tetkik Gezisi Planlaması
953.02.05.01
Tetkik Gezisi Sonuç Raporu
953.02.05.02
Tetkik İşlemleri
060.07.02
Tevhit İşleri
310.04.02
Tezler
806.01.03
Ticaret, Sanayi ve AKÇT Ürünleri Alt Komitesi
743.02.03
Ticari Belgeler
946
Toplantılar
730.03
Toplantılar
743.02.01.01
Toplu Sözleşme ve Uygulama İşleri
915.03.04
Toplulaştırma İşlemleri
751
132
Topluluk Programları ve Ajanslar
745
Toprak Vizesi
310.08.02
Toprak Vizesi Talepleri
310.08.02.01
Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri
953
Törenler
880
Trafik İşaret ve Levha Etüdleri
313.06.02
Trafik İşaret ve Levha Projeleri
313.06.03
Trafik İşaret ve Levha Talepleri
313.06.01
Trafik İşaret ve Levha Yapımları
313.06.04
Trafik İşaret ve Levhaları
313.06
Trafik İşleri
306
Trafik Komisyon Raporları
306.01
Trafikte Kaydı Olmayan Özel Sektör İş Makinelerinin Tespiti
953.02.02.04
TSK Harekat Kontrolüne Girecek Kamu Kurum ve Kuruluşları
953.02.02.13
TSK Lojistik Seferberlik Dosyası
953.02.02.14
Tur ve Gezi
821.04
Tutanaklar
050.01.03
Tutanaklar
304.04
Tutanaklar
306.02
Tutanaklar
308.04
Tutulan Siciller
310.12
Türk Mevzuatının Çeviri İşlemleri ve Eşgüdümü
744.10.02
Türk ve Müslüman Topluluklarla İlişkiler
724.03
Türkiye’nin Avrupa Birliği İletişim Stratejisi
744.09
Türkiye-AB Ortaklık Hukuku
741.01
Türkiye'ye Yönelik Projeler
730.06.02
Tüzel Kişiliğin Sona Erdirilmesi
264.05
Tüzük
730.02.01
Tüzük Değişikliği onayı
251.20.01
Tüzükler
010.02
UHF
952.02.02.02
Ulaştırma İşleri
315
Ulaştırma ve Servis İşleri
802
Ulaştırma, Çevre ve Enerji (Trans-Avrupa şebekeleri dahil) Alt Komitesi
743.02.06
Ulusal
641.02.01
Ulusal Afet Yönetimi Strateji Belgesi
952.01.01
Ulusal Deprem Strateji ve Eylem Planı(UDSEP-2023)
952.01.02
Ulusal Program
744.02
Uluslar arası
641.02.02
Uluslararası Hukuk
721
Uluslararası Örgütler
951.03.08.04
Uluslararası Projeler
730.06.01
Uluslararası ve Bölgesel Kuruluşlarla İlişkiler
730
Uluslararası ve Nato Tatbikatları
954.01
Upling Sistemleri
952.02.03.02
Uydu Haberleşme Sistemleri
952.02.03
133
Uydu Telefonları
952.02.03.01
Uygulama İmar Planları
310.01.03
Uygulama işleri
755.03
Uygulanan Plan ve Projeler
311.04.02
Uygunluk Bildirimi
845.03.01
Uygunluk Görüşü
805.02.02.02
Uyuşmazlık Hali
915.03.04.02
Uzlaşma/Sulh İşlemleri
651
Uzman Desteği
748.01.01.01
Uzun Mesafeli Nakil Talepleri
311.17.02
Ücretsiz
903.05.04
Üç Aylık
040.03
Ülkelerle İlişkiler
724
Üretim ve Hizmet (Ürün) Sağlanması (Sunulması)
060.11.04
Üye Ülke Teknik Yardımları
748.02
Üyelik İşlemleri
730.02.02
Üyelik ve Dayanışma Aidatı
915.02.01
Üyelik ve Dayanışma Aidatı
915.03.01
Valiliklerden Gelenler
252.03
Vatandaşlardan gelen asfalt yapım talepleri
313.04.01.01
Vatandaşlardan gelen talepler
313.05.01.01
Vatandaşlardan gelen yol yapım talepleri
313.02.01.01
Vaziyet Tabloları
843.05.03
Vefat
903.06.05
Vekaleten
903.02.02
Vekâletnameler, Azilnameler
646
Vergi
846.01
Vergi Davaları
641.05
Vergi ve Harç Tahakkuk-Tahsilatları
320.03
Veri Girişi, İşleme Ve Aktarma İşleri
708
Veri Toplama
602.04.01
Veri Toplama
602.08.01
Veri Toplama
605.01
Veri Toplama
948.02.01
Verilen Asansör Ruhsatları
310.07.03.02
Verilen İmar Durum Belgeleri
310.05.02
Verilen İnşaat Ruhsatları
310.07.01.02
Verilen İskan Ruhsatları
310.07.02.02
Verilen Küşat ve Ruhsatlar
307.04
Veri tabanları, Elektronik Ürün ve Yayınlar
806.01.05
VHF
952.02.02.01
Vize İşlemleri
907.04
Vizeler
310.08
Web Sayfası
710.01
Yabancı Temsilciler
873.02
Yabancı Uyruklu Personel İle İlgili İşler
951.04.04
134
Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı
914
Yaklaşık Maliyet Hesabı
755.02.02
Yaklaşık Maliyet Hesabı
934.01.03
Yangın
810.01.01
Yangın İhbar Raporları
309.01
Yangın İstatistikleri
309.02
Yangın Önleme ve Korunma
951.04.14
Yangın Raporları
309.03
Yangın Tatbikatları
309.05
Yangın Ulaşım Planları
309.04
Yangın ve Sigorta Vergisi
320.03.05
Yangınlar ve Kazalar
952.03.03.03
Yanlış Evrakın İade İşlemleri
804.03
Yapı Analizleri
952.01.04.11
Yapı Denetim Hakedişleri
310.11.02
Yapı Denetim İşleri
310.11
Yapı Denetim Şirket Sicilleri
310.12.03
Yapı Denetim Şirketleri
310.11.01
Yapı kullanma izni harcı
320.03.16.02
Yapılan Aplikasyon ve Yol Kotu Vizesi
310.08.01.02
Yapılan Araştırma
320.17.02
Yapılan Demir Vizesi
310.08.04.02
Yapılan Temel Vizesi
310.08.03.02
Yapılan Toprak Vizesi
310.08.02.02
Yapım (İnşaat) İşleri
755
Yapım ve Güncelleme
757.02
Yardım Kampanyası
952.03.14
Yardım Kararları
320.17.03
Yardım Ödenek Onayları
251.09
Yardım Talepleri
320.17.01
Yardım ve Bağış
825.03.02
Yardım ve Fonlar
320.13
Yardımlar
320.13.01
Yardımlar
724.01.05
Yardımlar
730.13
Yargı Kararıyla Düzenlenen Hasar Tespit Raporu
952.05.01.04
Yarışma
821.05
Yasaklı Firmalar
933.03
Yasaklı Olup Olmadığına Dair KİK Teyit Belgesi
934.01.14
Yasal Yaş Sınırları
953.02.03.03
Yatırım Programları
602.07
Yatırım Revizyonu
602.07.02
Yaygın Şiddet Kaynaklı
951.01.16.02
Yayın Hazırlık İşleri
824.01.03
Yayın İşleri
824
Yayın Talepleri
825.03.01
135
Yazı ve Karar İşleri
301
Yazılım Geliştirme ve Kodlama Çalışmaları
702
Yazılım Talepleri
705.01
Yazma ve Nadir Eserler
806.01.04
Yedek Ödenekler
841.02.10
Yemekhane, Kafeterya ve Çay Ocağı
813.01.05
Yer Belirleme
952.04.01.01
Yer Seçimi
952.07.01
Yer Tahsisleri
321.01.01
Yerel Gündem 21
260
Yerel Yönetimlere Ödenek Aktarımı
952.04.04
Yerleşim Yeri Tespiti ve Artan Arsalar
952.07
Yeterlilik
774.01.09
Yetiştirici ve Tamamlayıcı Kurslar
318.05
Yetki Değişikliği
713.03
Yetki Kaldırılması
713.02
Yetki Verilmesi
713.01
Yetkilendirme, Yetki Değişikliği
601.02
Yetkili Sendika Tespiti
915.02.03
Yıkıcı Örgütler
951.03.08.02
Yıkım Kararları
310.10.01.02
Yıllık
661.01
Yıllık
903.05.01
Yıllık
040.05
Yıllık Çalışma Programları
313.01.03
Yıllık İstatistik Raporları
309.02.02
Yıllık Kontroller
308.03.02
Yıllık Plan/Program
602.03
Yıllık Raporlar
668.01.04
Yol Bakım ve Onarımları
313.02.05
Yol harcamalarına katılma payı
320.03.20.01
Yol Yapım Etüdleri
313.02.02
Yol Yapım İşleri
313.02
Yol Yapım Projeleri
313.02.03
Yol Yapım Talepleri
313.02.01
Yol Yapımları
313.02.04
Yol, Köprü Yapım İşleri
313
Yönergeler
010.04
Yönetim Kurulları, Belediye Encümeni
050.02
Yönetim Kurulu
730.03.02
Yönetim/İş Planları
602.06
Yönetimi Geliştirme
601.03
Yönetimin Gözden Geçirmesi
060.10
Yönetmelikler
010.03
Yurt Dışı Hibeler
264.13.01
Yurt Dışı Satışlar
942.01
136
Yurt Dışı Yardımlar
316.01.04.02
Yurt Dışı Yardımlar
316.02.01.02
Yurt İçi Satışlar
942.02
Yurt İçi Yardımlar
316.01.04.01
Yurt İçi Yardımlar
316.02.01.01
Yurtdışı
903.05.05
Yurtdışı
903.07.03
Yurtdışı
933.02
Yurtdışı
952.03.14.02
Yurtdışı Ayni Yardım
952.03.13.04
Yurtdışı Krediler
853.01
Yurtdışı Nakdi Yardım
952.03.13.05
Yurtiçi
933.01
Yurtiçi
952.03.14.01
Yurtiçi Ayni Yardım
952.03.13.03
Yurtiçi Krediler
853.02
Yükleme Talimatları
946.04
Yüksek Denetleme Kurulu Raporları
668.01
Yüksek Denetleme ve KİT Komisyonu
668
Zabıta İş ve İşlemleri
304
Zaptedilen Eşyalar Tutanağı
304.04.01.01
Zarar ve Ziyan
752.01.05
Zararlı Haşeratlarla Mücadele
319.07
Zararlı Hayvanlarla Mücadele
311.08
Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı
934.01.10
Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı
320.03.16.01
Zemin Etüdleri
310.06
137

Benzer belgeler

standart dosya planı - Zeytinburnu Belediyesi

standart dosya planı - Zeytinburnu Belediyesi -604.02.03[TBAG-719]: TBAG-719 no’lu Tübitak Projesi (izleme ve raporlama)

Detaylı