Oyun gurubu alımı ve montajı-Teklif mektupları ofise ulaşmadığıdan

Transkript

Oyun gurubu alımı ve montajı-Teklif mektupları ofise ulaşmadığıdan
DOĞRUDAN TEMĠN ĠLANI
SARICANLILAR KÜLTÜR YARDIMLAġMA VE DAYANIġMA DERNEĞĠ
Elazığ ili SODES Köyüm Parka KavuĢtu ġimdi Oyun Zamanı Projesi kapsamında Oyun grubu alımı ve
montajı ile Çevre ve Zemin Düzenlemesi hizmet alımına iliĢkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin
Madde 13/9 maddesine göre Doğrudan temin usulü ile alım yapılacaktır.
1) Ġdareye Ġlişkin Bilgiler
a) Kurumun Adı, Adresi
SARICANLILAR KÜLTÜR YARDIMLAġMA VE DAYANIġMA
DERNEĞĠ- SubaĢı mh. Elazığ Bingöl Cd. No:52 Sarıcan
b) Telefon/Faks No/E-Posta
-
c) Ġlgili Personelin Adı,Ünvanı,
CepTelefonu
Ahmet POLAT
0532 665 4741
2) Doğrudan Temin Ġhalesine Konu Olan Teklifin
a) Niteliği, Türü, Miktarı
Çevre ve Zemin Düzenlemesi, 2 Adet Oyun grubu alımı ve montajı
b) TeslimYeri/Yerleri
Saricanlilar Kültür Yardimlaşma Ve Dayanişma Derneği
c) TeslimTarihi / Tarihleri
11.04.2013
3) Doğrudan Temin Ġhalesi
a) Yapılacağı Yer
Elazığ Valiliği AB DıĢ ĠliĢkiler ve Projeler Koordinasyon Merkezi
Hükümet Konağı Kat:3 ELAZIĞ
b) TarihiveSaati
12.04.2013 10:00
c) Ġhale Sorumlusu
Ahmet POLAT – Proje Koordinatörü
4) Şekli ve içeriğibelirlenen EK-1 deki teklif mektubu
5) Teknik Şartname Ek-2
6) Kurum firmalarla pazarlık yapmakta serbesttir.
7) Ekonomikaçıdan en avantajlı teklif sadece fırsat ve kalite esasına göre belirlenecektir.
8) Bu ihaleye sadece yerli isteklilerkatılabilir.
9) Ġnternet ilanında yer almayan bu iĢle ilgili ihale dosyası idarenin adresinde ücretsiz/ücretsin temin
edilebilir.
10) Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Evrakların Teslim Edileceği Adresi Buraya Yazınız.
adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecektir.
11) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, Doğrudan temin ihale süresinden itibaren en az 15 takvim günü
olmalıdır.
12) Kurum doğrudan temin ihalesini yapıp yapmamakta serbesttir.
13) Teklif sonucu Dernek/Vakıf tarafından açıklanacaktır.
14) Ödeme SODES projesi kapsamında yapılacağından 01/05/2013 ile 01/06/2013 tarihleri arasında banka
aracılığı ile yapılacaktır.
15) Derneğimizin uygun yükleniciyle sözleĢme yapma haklı saklıdır.
EK-1
TEKLĠF MEKTUBUDUR
Sarıcanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneğimize aşağıda belirtilen malzemelerin
alınması gerekmektedir. Aşağıda belirtilen malzemelerin kaç TL.ye (KDV Hariç) verileceği
ile ilgili fiyat teklifinizi en geç 11/04/2013 Perşembe günü mesai bitimine kadar verilmesini
rica ederim.
Ahmet POLAT
Proje Koordinatörü
ALINACAK OLAN MALZEMENİN
ADI
MİKTARI
BİRİM FİYATI
TOPLAM FİYATI
Çevre ve Zemin Düzenlemesi
Oyun grubu alımı ve montajı
2 Adet
TOPLAM
ġARTNAME :
1-Her türlü vergi yükleniciye ait olacaktır.
2-Tekliften sonra gelecek zamlar için ayrıca fiyat farkı ödenmeyecektir.
3-KDV Hariç olarak fiyat verilecektir.
4-Yüklenici İdarenin tebliğinden sonra (15) gün içerisinde malzemeleri tebliğ edecektir.
5-Malzemeler 1.kalite ve TSE belgeli olacaktır.
6-Götürü bedel teklif verilecektir.
7- Malzeme teknik özellikleri ektedir.
8- Teklif mektubu ve teknik şartnamenin her sayfası kaşeli ve imzalı olmalıdır. Aksi
takdirde teklifiniz geçersiz sayılacaktır.
Söz konusu malzemelerin toplam (KDV Hariç) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . TL. ye vermeyi taahhüt ederim.
Firma Adı
Kaşe-İmza
EK-2
ÇOCUK OYUN GRUBU TEKNĠK ġARTNAMESĠ
1-ANA HUSUSLAR
2- TAġIYICI KONSTRÜKSĠYON
Platformlar, kule, kaydıraklar, çatı ve tırmanma borusu vb oyun gruplarını taşıyacak olan ana
kolonlardan oluşacaktır. Bu kolonlar Ø çapı 114 mm et kalınlığı 2,5 mm olan çelik profillerden
oluşacaktır. Dikey profiller 90° açı yapacak şekilde özel preslenmiş metal kelepçelerle platforma
bağlantısı yapılacaktır. Ø 114 mm lik dikey bölümün uç kısımlarına TS EN 1176-1 Güvenlik
Standartlarına göre yakalanma ve profillerin içine su ve benzeri maddelerin girmesini önlemek için yarım
küre formunda 6 mm et kalınlığında özel kalıpla şekillendirilmiş kendinden renkli enjeksiyon baskı
plastik tapalarla kapatılarak perçinlenecektir
3-PLATFORMLAR
Platformlar çocukların iniş ve çıkışta oyun elemanlarını kullanmaya yardımcı olan en az 60° den
düz yatay düzlemlerdir.
Platformların imalatı ise; ana taşıyıcı yapı 40x30x1.5 mm ebadındaki kutu profiller birbirlerine
kaynatılacaktır. Oluşturulan çerçeve üzerine 2 mm et kalınlığında sac yerleştirilerek gaz altı kaynakla
birleştirilecektir.110*110 ebadındaki çerçevenin esneme yapmaması için çerçevenin içine alttan eşit
aralıklarla orta noktaldan 20x30x2 mm kutu profille desteklenecektir. Oluşturulan çerçevenin üst ve 4
yan tarafı 60 + - share A sertlikte 1 gr/cm³ yoğunlukta min 90 Kğf/cm² kopma mukavemetinde % 650700 kopma uzamasına ve max 100 mm³ aşınma özelliğine sahip, anti statik malzeme karışımlı özgül
ağırlığı 1,1 kğ ve en az 4 mm et kalınlığında kauçuk malzemenin sıcak desenli pres kaplama ile
platformun imalatı tamamlanacaktır. Tamamlanan platformlar taşıyıcı ana konstrüksiyon bağlantısı ise
özel tasarlanmış preslenmiş metal kelepçeler ile sağlanacaktır.
a) MERDĠVEN KORKULUKLARI
TS EN 1176-1 Güvenlik Kurallarına göre imal edilecek olan Merdiven Korkuluğu(Trabzan)
yükseklikleri 600 mm az 850 mm den fazla olmayacaktır. Tırabzanların kalınlıkları ise kavrama
kurallarına göre kullanılan bir malzemenin en kesiti, herhangi bir yönde merkeze doğru ölçüldüğünde Ø
16 mm’ den az Ø 45 mm’den fazla olmayacaktır. Merdiven Korkulukları çocukların baş ve gövdelerinin
geçemeyeceği şekilde tasarlanıp imal edilmelidir.
b) MERDĠVEN BASAMAKLARI
Merdiven Basamakları 60° den düz yatay düzlemler olup oyun elemanlarına geçişi sağlamaktadır.
Merdiven Basamaklarının imalatı ana taşıyıcı yapı 30x20x1,5 mm ebadındaki kutu profillerin
ölçümlendirilmiş şekilde birbirlerine kaynatılacaktır. 20*80 ebatlarında oluşan çerçeve üzerine 2 mm et
kalınlığında sac yerleştirilerek gaz altı kaynağı ile birleştirilecektir. Oluşturulan Çerçevenin üst ve 4 yan
tarafı 60 + - share A sertlikte 1 gr/cm³ yoğunlukta min 90 Kğf/cm² kopma mukavemetinde % 650-700
kopma uzamasına ve max 100 mm³ aşınma özelliğine sahip, anti statik malzeme karışımlı özgül ağırlığı
1,3 kğ ve en az 3-5 mm et kalınlığında kauçuk malzemenin sıcak desenli pres kaplama ile basamağın
imalatı tamamlanacaktır.
4- KORKULUKLAR
Korkuluklar oyun elemanı üzerindeki yüksek oyun yüzeylerinden kullanıcının düşmesini
engelleyen elemanlardır. TS EN 1176-1 Güvenlik Kurallarına göre imal edilecek olan korkulukların
platform yüzeyinden itibaren yükseklikleri 600 mm az 850 mm den fazla olmayacaktır. Korkulukların
kalınlıkları ise kavrama kurallarına göre kullanılan bir malzemenin en kesiti, herhangi bir yönde merkeze
doğru ölçüldüğünde 27*2 mm çelik borulardan olacaktır. Korkulukların Baş -Boyun ve ayakların
yakalanmayacağı şekilde tasarlanıp imal edilmesi gerekir. Korkuluklar Ana Taşıyıcı Konstrüksiyona özel
tasarlanmış preslenmiş metal sac kelepçeler ile bağlanacaktır.
5- h 100 DÜZ KAYDIRAK
Düz Kaydıraklar TS EN 1176- 3 standart ve normlarına uygun imal edilecektir. İmal edilecek
olan düz kaydırağın giriş, kayılan bölüm ve çıkış bölümü olacaktır. Kaydırağın monte edileceği
platformun en büyük serbest düşme yüksekliği oyun yüzeyinden 120 cm olacaktır. Kaydırağın giriş
bölümünün uzunluğu En az 35 cm olacaktır. Başlama bölümünün aşağıya doğru eğim toleransı,
kaydırağın boyu yönünde başlama bölümünün merkezi hattında ölçme yapıldığında 0° ila 5° olmalıdır.
Kayılan bölümün boyu 150 cm küçük olmayacak şekilde imal edilecek olup kaydırağın yatayla yaptığı
eğim açısı hiçbir noktada 60° yi ve ortalama 40° geçmeyecektir. İmalat aşamasında kaydırağın yan
duvarları başlama bölümü yan duvarları kayılan bölüm yan duvarları içerisinde kalacak şekilde
tasarlanacaktır. Tutunma yan duvarlarının yüksekliği En az 10 cm olacak ve tutma kısımları
yuvarlatılarak gerekli statik form kazandırılacaktır. Kaydırağın çıkış bölümü ise kayılan bölümün
uzunluğunun en az % 30’u oranında olacaktır. (En az 50 cm) Kaydırağın çıkış bölümünün ucu ise 5 cm
yarıçapla zemine doğru eğimlendirilecektir. Çıkış bölümünün yerden yüksekliği en az 30 cm olacaktır.
Kısa düz kaydırak en az 30 kg ağırlığında ve 240 mm uzunluğunda olacaktır
Kaydıraktan kayıldığı zaman ayrıca hiçbir şekilde elbise el yakalanması olmayacaktır. Kaydırağın
monte edilmesi aşamasında darbe alanları dikkate alınarak monte edilecektir.
Kaydıraklar polietilen malzemeden imal edilecektir.
6- h 200 HELEZON KAYDIRAK
Helezon Kaydıraklar TS EN 1176-3 standart ve normlarına uygun imal edilecektir.İmal edilecek
olan helezon kaydırağın en büyük serbest düşme yüksekliği 220 + 10 cm olacak şekilde taşıyıcıya monte
edilecektir. Helezon Kaydırağın kayma genişliği en fazla 70 cm olacak şekilde imal edilecektir.
Kaydırağın dışarı çıkma bölümünün oyun yüzeyinden yüksekliği en az 30 cm olacaktır. Helezon
kaydırak en az 65 kg ağırlığında ve 250 cm uzunluğunda olacaktır.
Kaydıraktan kayıldığı zaman ayrıca hiçbir şekilde elbise el yakalanması olmayacaktır. Kaydırağın
monte edilmesi aşamasında darbe alanları dikkate alınarak monte edilecektir.
Kaydıraklar polietilen malzemeden imal edilecektir.
7- h 200 DÜZ KAYDIRAK
Düz Kaydıraklar TS EN 1176- 3 standart ve normlarına uygun imal edilecektir. İmal edilecek
olan düz kaydırağın giriş, kayılan bölüm ve çıkış bölümü olacaktır. Kaydırağın monte edileceği
platformun en büyük serbest düşme yüksekliği oyun yüzeyinden 200 cm olacaktır. Kaydırağın giriş
bölümünün uzunluğu En az 35 cm olacaktır. Başlama bölümünün aşağıya doğru eğim toleransı,
kaydırağın boyu yönünde başlama bölümünün merkezi hattında ölçme yapıldığında 0° ila 5° olmalıdır.
Kayılan bölümün boyu 150 cm küçük olmayacak şekilde imal edilecek olup kaydırağın yatayla yaptığı
eğim açısı hiçbir noktada 60° yi ve ortalama 40° geçmeyecektir. İmalat aşamasında kaydırağın yan
duvarları başlama bölümü yan duvarları kayılan bölüm yan duvarları içerisinde kalacak şekilde
tasarlanacaktır. Tutunma yan duvarlarının yüksekliği En az 10 cm olacak ve tutma kısımları
yuvarlatılarak gerekli statik form kazandırılacaktır. Kaydırağın çıkış bölümü ise kayılan bölümün
uzunluğunun en az % 30’u oranında olacaktır. (En az 50 cm) Kaydırağın çıkış bölümünün ucu ise 5 cm
yarıçapla zemine doğru eğimlendirilecektir. Çıkış bölümünün yerden yüksekliği en az 30 cm olacaktır.
Uzun düz kaydırak en az 45 kg ağırlığında ve 330 cm uzunluğunda olacaktır.
Kaydıraktan kayıldığı zaman ayrıca hiçbir şekilde elbise el yakalanması olmayacaktır. Kaydırağın
monte edilmesi aşamasında darbe alanları dikkate alınarak monte edilecektir.
Kaydıraklar polietilen malzemeden imal edilecektir.
8- h 100 TÜP KAYDIRAK
Tüp Kaydıraklar TS EN 1176-3 standart ve normlarına uygun imal edilecektir. İmal edilecek
olan tüp kaydırağın en büyük serbest düşme yüksekliği 120 cm veya yüksek kotlu olan 220 + 10 cm
olacak şekilde taşıyıcıya monte edilecektir. Tüp Kaydırağın iç yüksekliği ve iç genişliği her noktada en az
75 cm olacak şekilde imal edilecek ve tünel bölümleri bütün uzunluk boyunca sürekli olacaktır.
Kaydıraklar TS EN 1176-1 Genel Güvenlik Kurallarına göre deneye tabi tutulduğunda
kaydıraklar yangın ve yangına ilişkin tehlikeleri önlemek amacıyla yüzey parlaması yaptığı bilinen
malzemeler kullanılmayacaktır. Kaydıraktan kayıldığı zaman ayrıca hiçbir şekilde elbise el yakalanması
olmayacaktır. İmal edilmiş olan tüp kaydırak ve tüp geçitler içerisinde su birikmesi önlenecek şekilde
tasarlanacaktır. Kaydırağın monte edilmesi aşamasında darbe alanları dikkate alınarak monte edilecektir.
Kısa tüp kaydırak en az 50 kg ağırlığında ve 260 cm uzunluğunda olacaktır.
Kaydıraklar polietilen malzemeden imal edilecektir.
9- POLĠETĠLEN ÇATI
Çatılar minimum 1200x1200mm. ebadında olup minimum 100 mm. yüksekliğinde olacaktır.
Çatılar ana konstrüksiyona mutlaka direk bağlanacak şekilde olmalıdır. Arada bir bağlantı elemanı
kullanılmamalıdır.
Çatılar yüksek yoğunluk polietilen hammaddeden rotasyon teknolojisiyle imal edilecektir.
Renklendirmede kullanılan boya maddeleri çocuk sağlığına uygun gıda tüzüklerine uyacaktır.
Elektriklenmeyi önlemek içinde polietilenin içine anti statik madde ilave edilecektir. Polietilen çatılar en
az 14 kg ağırlığında olacaktır.
Oyun grubunda 2 adet polietilen çatı kullanılacaktır.
10- BAĞLANTI ELEMANLARI
Oyun Grubu elemanlarını taşıyıcı konstrüksiyona kolayca monte ve demonte edilebilmesi için
TSE-EN 1176-1 Güvenlik kurallarına göre dizayn edilmiş preslenmiş metal sac kelepçeler platform
bağlantısı için kullanılacak ve korkuluk bağlantıları için ise yine preslenmiş kelepçelerin orta noktasına
27*2 mm lik borunun yatay olarak kaynatılmasıyla elde edilen kelepçeler ile bağlantılar sağlanacaktır.
11-CĠVATA VE SOMUNLAR
Oyun elemanının erişilebilir herhangi bir parçası içinde bulunan ve 8 mm daha fazla çıkıntı
yapan civatalar kullanılmamaya özen gösterilecektir. Cıvataların herhangi bir kısmında sert ve köşeli
hiçbir parça olmayacaktır. M10 İmbus Cıvata ve somunlar çelik malzemeden olup, paslanmaya karşı
sıcak daldırma galvaniz işlemine tabi tutulacaktır. Açıkta kalan cıvata ve somun uçları özel tasarlanmış
olan plastikten mamul cıvata tapaları ile kapatılacaktır. Kullanılan Cıvata ve Somunlar TSE Belgeli
malzemeler olacaktır.
12- SALINCAK
Kullanıcının ağırlığının altta bir döner mafsalla asıldığı hareketli oyun elemanıdır. Salıncaklar TS
EN 1176-2 standart ve normlarına uygun olarak imal edilecektir. Salıncak sepetleri polietilen
malzemeden imal edilecek olup, güvenlik kuralları itibari ile korkuluk sistemi olacaktır.
a) Salıncağın Ana Konstrüksiyonu:
Dikey de 4 adet 2,5 m’ lik Ø 114 mm x 2,5 mm et kalınlığında Yatay da ise kirişleri
oluşturan 1 adet 2,5 m’lik Ø 114 mm x 2,5 mm et kalınlığında ve 2 adet 1 m’ lik Ø 114 mm x 2,5 mm
et kalınlığında çelik borulardan oluşturulacaktır. Yatay Boruların Dikey borulara monte edilmesi ise özel
dizayn edilmiş T başlıklar karşılığında ise TSE-EN 1176-1 Güvenlik kurallarına göre dizayn edilmiş
preslenmiş metal sac kelepçeler ile sağlanacaktır. Ø 89 mm lik dikey bölümün uç kısımlarına TS EN
1176-1 Güvenlik Standartlarına göre yakalanma ve profillerin içine su ve benzeri maddelerin girmesini
önlemek için yarım küre formunda 6 mm et kalınlığında özel kalıpla şekillendirilmiş kendinden renkli
enjeksiyon baskı plastik tapalarla kapatılarak perçinlenecektir. Salıncak zincirleri 6 mm kalınlığınd
galvanizli olmalıdır. Askı elemanlarının üst taşıyıcı boruya bağlantısı kelepçeli oynar başlıklı mafsallarla
sabitlenmelidir.
b) Salıncağın Ölçümlendirilmesi ve Konumlandırılması:
Salıncak ile ilgili ölçümlendirme ve konumlandırmalar TS EN 1176-2 standart ve normlarına
tamamen uygun ve aşağıdaki ölçülere göre imal edilecektir.
AÇIKLAMA
Salıncak Yüksekliği
Askı Elemanının Yüksekliği
Zemin Açıklığı
Oturak Yüksekliği
En Büyük Serbest Düşme Yüksekliği(60° Açılımında)
Düşme Boşluğunun Büyüklüğü (60° Açılımında)
Oturak Genişliği
Salıncak Oturağının Yapıya Uzaklık Konumu
İki Salıncak Oturağı Arasındaki Kararlılığı
Askı Elemanları arasındaki Kararlılık
Her bir Salıncak Oturağının Yük Taşıma Kapasitesi
ÖLÇÜLER
210 cm
165 cm
52 cm
50 cm
130 cm
140 cm
34 cm
50 cm
50 cm
50 cm
50 Kğ
c) Salıncağın Yer Düzenlemesi:
Salıncağın yer düzenleme aşamasında salıncak oturağının ileri geri hareketi yönünde merkezi
noktadan 145 cm lik alanın normal sentetik malzeme ile dolgu yapılması tavsiye edilir. Yine merkezi
noktadan ölçme yapıldığında 225 cm lik mesafe ise normal olarak gevşek dolgu malzemesi ile
kapatılacaktır.
13-POLĠETĠLEN ÜRÜNLER
MBALAJLAMA
İmalatı yapılacak olan Polietilen ürünler geri dönüşümlü, yağmur ve güneşten etkilenmeyen
ultraviyole stabilizanlı esnek ve darbelere dayanıklı alçak yoğunluklu lineer polietilen (LLDPE-Lineer
Low Density Polyethylene) malzemeden aşağıda verilen ürün data sheet spectlerine göre imal
edilecektir.
Metodu
Yoğunluk
Erime Akış Hızı(190 C / 2,16 kğ)
Bükülgenliği ( 2 mm / dk )
Gerilme Dayanıklılığı ( 50 mm / dk )
Gerilme Mukavemeti ( 50 mm / dk )
Sertlik
Isı Yön Değiştirme Sıcaklığı (0,45 Mpa)
Kırılganlık
Tipik Değerler
934 – 940
3,2 – 4
630 – 670
15 – 20
11 – 15
50 –
50 – 60
< - 70
Birim
kğ/m³
g/10
Mpa
Mpa
%
Test
ISO 1183
ISO 1133
ISO 178
ISO 527 – 2
ISO 527 – 2
ISO 868
ISO 75- 2
ISO 974
14- BOYA
Tüm Metal aksamın boyası öncelikle 10 dakika süre ile 70° sıcaklığındaki % 5 konstrasyonlu yağ
alma banyosuna, durulamadan sonra kurutulması işlemine müteakip güneş ışınlarından zarar görmemesi
için polyester esaslı eletrostatik toz boyadan sonra en az 200-220° sıcaklığındaki fırında pişirilerek boya
işlemi tamamlanacaktır.
DÖRT KULELI, DÖRT KAYDIRAKLI METAL OYUN GRUBU
2 ADET h 350 KULE
2 ADET h 250 KULE
1 ADET POLİETİLEN KISA TÜP KAYDIRAK
1 ADET POLİETİLEN KISA DÜZ KAYDIRAK
1 ADET POLİETİLEN HELEZON KAYDIRAK
1 ADET POLİETİLEN UZUN DÜZ KAYDIRAK
2 ADET POLİETİLEN ÇATI
2 TAKIM 5 BASAMAKLI ÇIKIŞ MERDIVENİ
2 TAKIM 5 BASAMAKLI GEÇİŞ MERDIVENİ
2 ADET 110*110 KAUÇUK PLATFORM
2 ADET 110*150 KAUÇUK PLATFORM
1 TAKIM İKİLİ SALINCAK
ÇEVRE VE ZEMİN DÜZENLEME TEKNİK ŞARTNAME
AÇIK ALAN SPOR ALETLERİNİN ALTI 100M2 22MM SENTETİK ÇİM HALI OLACAKTIR. SENTETİK ÇİMİN
ALTYAPISI 20 CM 7-15MM MICIR DOLDURULUP TESVİYE EDİLEREK HALI SERMEYE UYGUN HALE
GETİRİLECEKTİR.

Benzer belgeler

YENĠ NESĠL OYUN GRUBU TEKNĠK ġARTNAMESĠ

YENĠ NESĠL OYUN GRUBU TEKNĠK ġARTNAMESĠ Tüp Kaydıraklar TS EN 1176-3 standart ve normlarına uygun imal edilecektir. İmal edilecek olan tüp kaydırağın en büyük serbest düşme yüksekliği 120 cm veya yüksek kotlu olan 220 + 10 cm olacak şeki...

Detaylı

PDF dosyasını indirmek için tıklayınız

PDF dosyasını indirmek için tıklayınız olmayacaktır. İmal edilmiş olan tüp kaydırak ve tüp geçitler içerisinde su birikmesi önlenecek şekilde tasarlanacaktır. Kaydırağın monte edilmesi aşamasında darbe alanları dikkate alınarak monte ed...

Detaylı