Sunum

Transkript

Sunum
CERRAHĠ OLARAK ANATOMĠSĠ
DEĞĠġMĠġ HASTALARDA ERCP
Dr Erkan Parlak
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi,
Gastroenteroloji Kliniği, ANKARA
TEMEL ERCP KURSU
KONUNUN ÖNEMĠ




ERCP normal anatomili bireylerde bile en zor
iĢlemlerden biri olarak kabul edilir
Cerrahi olarak anatomisi değiĢen bireylerde –cerrahi
Ģekline göre değiĢen oranlarda- bu zorluk artar
Yapılan ameliyatı önceden bilmek seçilecek
endoskopu ve kullanılacak aksesuarların doğru tercih
edilmesine ve iĢlemin baĢarısına etki eder
Komplikasyonları yüksek
TEMEL ERCP KURSU
ĠġLEMDEN ÖNCE….
• Ameliyatın
ne olduğunu anlamaya çalıĢ (nasıl anastomoz ?, loop
uzunluğu ?)
•Ameliyatın tipine göre endoskop ve aksesuar seç
•Tanısalsa yapma
TEMEL ERCP KURSU
AMELĠYATLAR
1. Özofagus rezeksiyonu
2. Mide rezeksiyonu
Billroth I
Billroth II
Roux-en-Y gastrektomi
Total gastrektomi
3. Rezeksiyonsuz üst GI bypass cerrahisi
Gastrojejunostomi
Duodenal bypass
Jaboulay piloroplasti
4. Bariatrik cerrahi
Jejunoileal bypass
Biliopankreatik diversiyon ve duodenal swich
Restriktif cerrahiler
Gastrik bypass
5. Pankreas rezeksiyonu
Konvansiyonel Whipple
Pilor koruyucu Whipple
Pankreatikogastrostomi
Diğer pankreas rezeksiyonları
6. Pankreas drenaj cerrahisi
Puestow prosedürü
Frey prosedürü
Duval prosedürü
7.Biliyer cerrahi
Koledokoduodenostomi
Roux-en-Y HJ
Kolesistojejunostomi
KC Tx
Hepatikokutanöz jejunostomi
AMELĠYATLAR- Normal ERCP
1. Özofagus rezeksiyonu
2. Mide rezeksiyonu
Billroth I
Billroth II
Roux-en-Y gastrektomi
Total gastrektomi
3. Rezeksiyonsuz üst GI bypass cerrahisi
Gastrojejunostomi
Duodenal bypass
Jaboulay piloroplasti
4. Bariatrik cerrahi
Jejunoileal bypass
Biliopankreatik diversiyon ve duodenal swich
Restriktif cerrahiler
Gastrik bypass
5. Pankreas rezeksiyonu
Konvansiyonel Whipple
Pilor koruyucu Whipple
Pankreatikogastrostomi
Diğer pankreas rezeksiyonları
6. Pankreas drenaj cerrahisi
Puestow prosedürü
Frey prosedürü
Duval prosedürü
7.Biliyer cerrahi
Koledokoduodenostomi
Roux-en-Y HJ
Kolesistojejunostomi
KC Tx (DD anastomoz)
Hepatikokutanöz jejunostomi
AMELĠYATLAR – Billroth II
1. Özofagus rezeksiyonu
2. Mide rezeksiyonu
Billroth I
Billroth II
Roux-en-Y gastrektomi
Total gastrektomi
3. Rezeksiyonsuz üst GI bypass cerrahisi
Gastrojejunostomi
Duodenal bypass
Jaboulay piloroplasti
4. Bariatrik cerrahi
Jejunoileal bypass
Biliopankreatik diversiyon ve duodenal swich
Restriktif cerrahiler
Gastrik bypass
5. Pankreas rezeksiyonu
Konvansiyonel Whipple
Pilor koruyucu Whipple
Pankreatikogastrostomi
Diğer pankreas rezeksiyonları
6. Pankreas drenaj cerrahisi
Puestow prosedürü
Frey prosedürü
Duval prosedürü
7.Biliyer cerrahi
Koledokoduodenostomi
Roux-en-Y HJ
Kolesistojejunostomi
KC Tx
Hepatikokutanöz jejunostomi
AMELĠYATLAR – ALTERNATİF
YOLLARLA ERCP
1. Özofagus rezeksiyonu
2. Mide rezeksiyonu
Billroth I
Billroth II
Roux-en-Y gastrektomi
Total gastrektomi
3. Rezeksiyonsuz üst GI bypass cerrahisi
Gastrojejunostomi
Duodenal bypass
Jaboulay piloroplasti
4. Bariatrik cerrahi
Jejunoileal bypass
Biliopankreatik diversiyon ve duodenal swich
Restriktif cerrahiler
Gastrik bypass
5. Pankreas rezeksiyonu
Konvansiyonel Whipple
Pilor koruyucu Whipple
Pankreatikogastrostomi
Diğer pankreas rezeksiyonları
6. Pankreas drenaj cerrahisi
Puestow prosedürü
Frey prosedürü
Duval prosedürü
7.Biliyer cerrahi
Koledokoduodenostomi
Roux-en-Y HJ
Kolesistojejunostomi
KC Tx (HJ anastomoz)
Hepatikokutanöz jejunostomi
REZEKSĠYONLU CERRAHĠLER
1. Özofagus rezeksiyonu
2. Mide rezeksiyonu
Billroth I
Billroth II
Roux-en-Y gastrektomi
Total gastrektomi
TEMEL ERCP KURSU
ÖZOFAGUS REZEKSĠYONU




Anastomotik darlık olup olmadığını anlamak
için önce gastroskopla bakmak iyi olur
Varsa dilatasyon gerekir
“Çarpık” anatomi varsa kılavuz tel yardımı
Mide göğüs boĢluğunda, duodenum daha
proksimalde….endoskopu kısa pozisyonda
tutmak zor….Ya daha clockwise ya da uzun
pozisyonda yapılır.
TEMEL ERCP KURSU
ÖZOFAGOGASTROSTOMĠ
TEMEL ERCP KURSU
BĠLLROTH I
Antrum ve pilor yok
Midede safra var
Önünde durmak zor
(aĢırı clokwise veya uzun
pozisyon)
TEMEL ERCP KURSU
BĠLLROTH I
TEMEL ERCP KURSU
BĠLLROTH II - varyasyonlar
Oralis totalis
Oralis parsiyalis
TEMEL ERCP KURSU
BĠLLROTH II - varyasyonlar
izoperistaltik
antiperistaltik
TEMEL ERCP KURSU
BĠLLROTH II - varyasyonlar
Afferent bacağın uzunluğu anastomozun tipine bağlı
Retrokolik - kısa
Antekolik - uzun
TEMEL ERCP KURSU
BĠLLROTH II - varyasyonlar
BRAUN ANASTOMOZLU (yan yan jejunojejunostomi)
TEMEL ERCP KURSU
ENDOSKOP SEÇĠMĠ
*Duodenoskop (ince – kalın)(kalında perforasyon çok,
kaldıraç avantaj) – eski (yumuĢamıĢ) ince duodenoskop
*Önden görüĢlü endoskop (perforasyon az, baĢarıyı aynı
bulanlar var)
*Uzun afferent loop – uzun endoskop
TEMEL ERCP KURSU
HANGĠSĠ AFFERENT







Ġzoperistaltik……..büyük kurvatürdeki
Anizoperistaltik……küçük kurvatürdeki
Pelvisin derinlikleri
Karaciğere doğru
Safra varlığı
Kontraksiyon……….gelen – giden
Deneme – yanılma
TEMEL ERCP KURSU
HANGĠSĠ AFFERENT







Ġzoperistaltik……..büyük kurvatürdeki
Anizoperistaltik……küçük kurvatürdeki
Pelvisin derinlikleri
Karaciğere doğru
Safra varlığı
Kontraksiyon……….gelen – giden
Deneme – yanılma
TEMEL ERCP KURSU
HANGĠSĠ AFFERENT







Ġzoperistaltik……..büyük kurvatürdeki
Anizoperistaltik……küçük kurvatürdeki
Pelvisin derinlikleri
Karaciğere doğru
Safra varlığı
Kontraksiyon……….gelen – giden
Deneme – yanılma
TEMEL ERCP KURSU
HANGĠSĠ AFFERENT







Ġzoperistaltik……..büyük kurvatürdeki
Anizoperistaltik……küçük kurvatürdeki
Pelvisin derinlikleri
Karaciğere doğru
Safra varlığı
Kontraksiyon……….gelen – giden
Deneme – yanılma
TEMEL ERCP KURSU
HANGĠSĠ AFFERENT







Ġzoperistaltik……..büyük kurvatürdeki
Anizoperistaltik……küçük kurvatürdeki
Pelvisin derinlikleri
Karaciğere doğru
Safra varlığı
Kontraksiyon……….gelen – giden
Deneme – yanılma
TEMEL ERCP KURSU
HANGĠSĠ AFFERENT







Ġzoperistaltik……..büyük kurvatürdeki
Anizoperistaltik……küçük kurvatürdeki
Pelvisin derinlikleri
Karaciğere doğru
Safra varlığı
Kontraksiyon……….gelen – giden
Deneme – yanılma
TEMEL ERCP KURSU
HANGĠSĠ AFFERENT







Ġzoperistaltik……..büyük kurvatürdeki
Anizoperistaltik……küçük kurvatürdeki
Pelvisin derinlikleri
Karaciğere doğru
Safra varlığı
Kontraksiyon……….gelen – giden
Deneme – yanılma
GENELLİKLE GİRİLMESİ ZOR OLAN LOOP : )
TEMEL ERCP KURSU
AFFERENT LOOPA GĠRME





Kateter ve/veya kılavuz tel yardımıyla
Endoskopa sertlik veren aksesuralar yardımıyla
Hasta pozisyonunu değiĢtirerek (sol yan – sırt üstü)
Hansel Gretel tekniği
Önden görüĢlü endoskopla
TEMEL ERCP KURSU
AFFERENT LOOPA GĠRME





Kateter ve/veya kılavuz tel yardımıyla
Endoskopa sertlik veren aksesuralar
yardımıyla
Hasta pozisyonunu değiĢtirerek (sol yan – sırt
üstü)
Hansel Gretel tekniği
Önden görüĢlü endoskopla
TEMEL ERCP KURSU
AFFERENT LOOPA GĠRME





Kateter ve/veya kılavuz tel yardımıyla
Endoskopa sertlik veren aksesuralar
yardımıyla
Hasta pozisyonunu değiĢtirerek (sol yan – sırt
üstü)
Hansel Gretel tekniği
Önden görüĢlü endoskopla
TEMEL ERCP KURSU
AFFERENT LOOPA GĠRME





Kateter ve/veya kılavuz tel yardımıyla
Endoskopa sertlik veren aksesuralar yardımıyla
Hasta pozisyonunu değiĢtirerek (sol yan – sırt üstü)
Hansel Gretel tekniği
Önden görüĢlü endoskopla
TEMEL ERCP KURSU
AFFERENT LOOPA GĠRME





Kateter ve/veya kılavuz tel yardımıyla
Endoskopa sertlik veren aksesuralar
yardımıyla
Hasta pozisyonunu değiĢtirerek (sol yan – sırt
üstü)
Hansel Gretel tekniği
Önden görüĢlü endoskopla
TEMEL ERCP KURSU
AFFERENT LOOPTA ĠLERLEME
ve PAPĠLLAYA ULAġMA




Barsak lümeni saat 6 da kalacak Ģekilde
ilerlemeli
Hasta pozisyonunu değiĢtirerek (sol yan
– sırt üstü)
Hasta karnına bastırarak
Randevu yöntemiyle
TEMEL ERCP KURSU
AFFERENT LOOPTA ĠLERLEME
ve PAPĠLLAYA ULAġMA




Barsak lümeni saat 6 da kalacak Ģekilde
ilerlemeli
Hasta pozisyonunu değiĢtirerek (sol yan
– sırt üstü)
Hasta karnına bastırarak
Randevu yöntemiyle
TEMEL ERCP KURSU
AFFERENT LOOPTA ĠLERLEME
ve PAPĠLLAYA ULAġMA



Hasta pozisyonunu
değiĢtirerek (sol yan – sırt
üstü)
Hasta karnına bastırarak
Randevu yöntemiyle
TEMEL ERCP KURSU
PAPĠLLA
TEMEL ERCP KURSU
KANÜLASYON




Kataterle (ucu tersine
kırılmıĢ)
BII sfinkterotomla
Ön kesi ile
Randevu yöntemi ile
TEMEL ERCP KURSU
KANÜLASYON
TEMEL ERCP KURSU
KANÜLASYON




Kataterle (ucu tersine
kırılmıĢ)
BII sfinkterotomla
Ön kesi ile
Randevu yöntemi ile
TEMEL ERCP KURSU
KANÜLASYON




Kataterle (ucu tersine kırılmıĢ)
BII sfinkterotomla
Ön kesi ile
Randevu yöntemi ile
TEMEL ERCP KURSU
KANÜLASYON




Kataterle (ucu tersine kırılmıĢ)
BII sfinkterotomla
Ön kesi ile
Randevu yöntemi ile
TEMEL ERCP KURSU
SFĠNKTEROTOMĠ
(kör uca doğru yapılır)






Stent üzerinden
BII (reverse cutting) sfinkterotom
NBD üzerinden
Endoskopik koledokoduodenostomi
Perkütan transhepatik sfinkterotomi
Sfinkteroplasti
TEMEL ERCP KURSU
SFĠNKTEROTOMĠ
(kör uca doğru yapılır)






Stent üzerinden
BII [reverse (rotatable) veya push]
sfinkterotom
NBD üzerinden
Endoskopik koledokoduodenostomi
Perkütan transhepatik sfinkterotomi
Sfinkteroplasti
TEMEL ERCP KURSU
SFĠNKTEROTOMĠ
(kör uca doğru yapılır)






Stent üzerinden
BII [reverse (rotatable) veya
push] sfinkterotom
NBD üzerinden
Endoskopik
koledokoduodenostomi
Perkütan transhepatik
sfinkterotomi
Sfinkteroplasti
TEMEL ERCP KURSU
SFĠNKTEROTOMĠ
(kör uca doğru yapılır)






Stent üzerinden
BII (reverse cutting) sfinkterotom
NBD üzerinden
Endoskopik koledokoduodenostomi
Perkütan transhepatik sfinkterotomi
Sfinkteroplasti
TEMEL ERCP KURSU
SFĠNKTEROTOMĠ
(kör uca doğru yapılır)






Stent üzerinden
BII (reverse cutting) sfinkterotom
NBD üzerinden
Endoskopik koledokoduodenostomi
Perkütan transhepatik sfinkterotomi
Sfinkteroplasti
TEMEL ERCP KURSU
SFĠNKTEROTOMĠ
(kör uca doğru yapılır)






Stent üzerinden
BII (reverse cutting) sfinkterotom
NBD üzerinden
Endoskopik koledokoduodenostomi
Perkütan transhepatik sfinkterotomi
Sfinkteroplasti
TEMEL ERCP KURSU
SFĠNKTEROTOMĠ
(kör uca doğru yapılır)






Stent üzerinden
BII (reverse cutting) sfinkterotom
NBD üzerinden
Endoskopik koledokoduodenostomi
Perkütan transhepatik sfinkterotomi
Sfinkteroplasti
TEMEL ERCP KURSU
Bergman J, 2001
SFĠNKTEROPLASTĠ
TEMEL ERCP KURSU
SFĠNKTEROPLASTĠ
TEMEL ERCP KURSU
TEMEL ERCP KURSU
TEMEL ERCP KURSU
TEMEL ERCP KURSU
TEMEL ERCP KURSU
ROUX-EN-Y ANASTOMOZLU
GASTREKTOMĠ
Midede safra yok
Doğrudan efferente girer
Duodenoskopla ulaĢılamaz
TEMEL ERCP KURSU
ROUX-EN-Y ANASTOMOZLU
GASTREKTOMĠ
TEMEL ERCP KURSU
TOTAL GASTREKTOMĠ
Duodenoskopla ulaĢılabilirse
iĢlem BII gibi devam eder
TEMEL ERCP KURSU
TOTAL GASTREKTOMĠ
TEMEL ERCP KURSU
REZEKSĠYONSUZ BYPASS
CERRAHĠLERĠ
3. Rezeksiyonsuz üst GI bypass cerrahisi
Gastrojejunostomi
Duodenal bypass
Jaboulay piloroplasti
TEMEL ERCP KURSU
BASĠT GASTROJEJUNOSTOMĠ
* Anastomozdan ulaĢılabilirse
iĢlem BII gibi devam eder
* Pilor yoluyla da mümkün olabilir
TEMEL ERCP KURSU
BASİT GASTROJEJUNOSTOMİ
TEMEL ERCP KURSU
DUODENOJEJUNOSTOMĠ



Duodenum perforasyonu tedavisinde yapılan bir
cerrahidir
Piloru geçince ağızlar görülür
Papillayı seçmek veya önünde durmak zor olabilir.
TEMEL ERCP KURSU
DUODENOJEJUNOSTOMĠ
TEMEL ERCP KURSU
ANTRODUODENOSTOMĠ
TEMEL ERCP KURSU
JABOULYA PĠLOROPĠLASTĠ
(ANTRODUODENOSTOMĠ)
TEMEL ERCP KURSU
BARĠATRĠK CERRAHĠLER
1. Jejunoileal bypass
2. Biliopankreatik diversiyon ve duodenal swich
3. Restriktif cerrahiler
4. Gastrik bypass
TEMEL ERCP KURSU
MALABSORTĠF JEJUNOĠLEAL BYPASS
Tarihi önemi var
Artık yapılmıyor
(metabolik
komplikasyonlar)
ERCP normal yoldan
yapılır
TEMEL ERCP KURSU
BĠLĠOPANKREATĠK DĠVERSĠYON ve
DUODENAL SWĠTCH


Malabsortif
cerrahilerdir
ERCP nerdeyse
imkansız
TEMEL ERCP KURSU
RESTRĠKTĠF CERRAHĠLER
Vertical
banded gastroplasty
Gastric banding
Açıklık 1-2 cm. Bazan dilatasyon gerekebilir (1315 mm balon). Geçince ERCP normal yoldan…
GASTRĠK BYPASS (%70)


TEMEL ERCP KURSU
Hem malabsortif, hem restriktif
ERCP güç
PANKREAS REZEKSĠYONLARI
1. Konvansiyonel Whipple
2. Pilor koruyucu Whipple
3. Pankreatikogastrostomi
4. Diğer pankreas rezeksiyonları
TEMEL ERCP KURSU
PANKREATĠKODUODENEKTOMĠ
(WHĠPPLE PROSEDÜRÜ)
duodenojejunostomi
gastrojejunostomi
Klasik
Pilor koruyucu
TEMEL ERCP KURSU
PANKREATĠKODUODENEKTOMĠ
(WHĠPPLE PROSEDÜRÜ)
Klasik
TEMEL ERCP KURSU
PANKREATĠKODUODENEKTOMĠ
(WHĠPPLE PROSEDÜRÜ)
POSTOP.
Klasik
TEMEL ERCP KURSU
PANKREATĠKOGASTROSTOMĠ



Pankreas kanalı mide
arkasına anastomoze edilir
Foldlar arasında bulmak zor
olabilir (sekretin faydalı
olabilir)
Biliyer ERCP normal yoldan
TEMEL ERCP KURSU
PANKREATĠKOGASTROSTOMĠ
29 Y erkek
KP e bağlı koledok darlığı
Distal rezeksiyon,
pankreatikogastrostomi
PANKREAS KANAL DRENAJ
CERRAHĠLERĠ
1.
Puestow prosedürü
2. Frey prosedürü
3. Duval prosedürü
TEMEL ERCP KURSU
BĠLĠYER CERRAHĠLER
1. Koledokoduodenostomi
2. Roux-en-Y HJ
3. Kolesistojejunostomi
4. KC Tx
5. Hepatikokutanöz jejunostomi
TEMEL ERCP KURSU
KOLEDOKODUODENOSTOMĠ
TEMEL ERCP KURSU
KOLEDOKODUODENOSTOMĠ
TEMEL ERCP KURSU
KD + KOLEDOK TAġI
TEMEL ERCP KURSU
SUMP SENDROMU
TEMEL ERCP KURSU
UÇ-YAN KOLEDOKODUODENOSTOMİ
TEMEL ERCP KURSU
UÇ-YAN
KOLEDOKODUODENOSTOMİ
TEMEL ERCP KURSU
ROUX-EN-Y ANASTOMOZLU
HEPATĠKOJEJUNOSTOMĠ
Tx
Biliyer yaralanmalar
Biliyer hastalıklar
Pankreasa müdahale
normal yoldan
Terminolateral
Laterolateral
TEMEL ERCP KURSU
ROUX-EN-Y ANASTOMOZLU
HEPATĠKOJEJUNOSTOMĠ
TEMEL ERCP KURSU
ROUX-EN-Y ANASTOMOZLU
HEPATĠKOJEJUNOSTOMĠ
TEMEL ERCP KURSU
YAN-YAN ROUX-EN-Y ANASTOMOZLU
HEPATĠKOJEJUNOSTOMĠ
Genellikle ERCP
normal yoldan
EO-CBD-DB’li hasta
GJ ve yan-yan HJ
TEMEL ERCP KURSU
YAN-YAN ROUX-EN-Y ANASTOMOZLU
HEPATĠKOJEJUNOSTOMĠ


TEMEL ERCP KURSU
58 K
LK yaralanması
KOLESĠSTOJEJUNOSTOMĠ

ERCP normal yoldan
TEMEL ERCP KURSU
PERMANENT ACCESS
JEJUNOGASTROSTOMĠ
ĠNTERPOZĠSYON
HEPATĠKOJEJUNOSTOMĠ
PERMANENT ACCESS
AMELĠYATLAR – ALTERNATİF
YOLLARLA ERCP
1. Özofagus rezeksiyonu
2. Mide rezeksiyonu
Billroth I
Billroth II
Roux-en-Y gastrektomi
Total gastrektomi
3. Rezeksiyonsuz üst GI bypass cerrahisi
Gastrojejunostomi
Duodenal bypass
Jaboulay piloroplasti
4. Bariatrik cerrahi
Jejunoileal bypass
Biliopankreatik diversiyon ve duodenal swich
Restriktif cerrahiler
Gastrik bypass
5. Pankreas rezeksiyonu
Konvansiyonel Whipple
Pilor koruyucu Whipple
Pankreatikogastrostomi
Diğer pankreas rezeksiyonları
6. Pankreas drenaj cerrahisi
Puestow prosedürü
Frey prosedürü
Duval prosedürü
7.Biliyer cerrahi
Koledokoduodenostomi
Roux-en-Y HJ
Kolesistojejunostomi
KC Tx (HJ anastomoz)
Hepatikokutanöz jejunostomi
ALTERNATĠF YOLLAR
* Cerrahi
* PTK
* Alternatif yollarla ERCP
TEMEL ERCP KURSU
KLASĠK YOLLA ERCP YAPILAMAYANLARDA
ALTERNATĠFLER
***Endoskopik yollar
•Pediatrik kolonoskop
•Balonlu endoskop : Double, single, spiral
•Gastrostomi-jejunostomi traktını kullanma
•Laparaskopi yardımlı ERCP
•Ġntraoperatif transjejunal ERCP
•Permanent access loop yoluyla ERCP
KLASĠK YOLLA ERCP YAPILAMAYANLARDA
ALTERNATĠFLER
***Endoskopik yollar
•Pediatrik kolonoskop
•Balonlu endoskop : Double, single, spiral
•Gastrostomi-jejunostomi traktını kullanma
•Laparaskopi yardımlı ERCP
•Ġntraoperatif transjejunal ERCP
•Permanent access loop yoluyla ERCP
UZUN ENDOSKOP KULLANIMI
papillaya ulaĢma :
2 büyük seride 2/3
UGH '05
KLASĠK YOLLA ERCP YAPILAMAYANLARDA
ALTERNATĠFLER
Endoskopik yollar
•Pediatrik kolonoskop
•Balonlu endoskop : Double, single, spiral
•Gastrostomi-jejunostomi traktını kullanma
•Laparaskopi yardımlı ERCP
•Ġntraoperatif transjejunal ERCP
•Permanent access loop yoluyla ERCP
BALONLU ENDOSKOPLARLA ERCP
Anastomoza ulaĢma %90
ERCP baĢarısı %80
Uzun dönem ?
*Kanal ince
*Uzun alette özel aksesuarlar gerekli
FUJINON
DBE
46 KADIN
LK
YARALANMAS
I
52 KADIN
LK YARALANMASI
KC ABSESĠ
TEMEL ERCP KURSU
KLASĠK YOLLA ERCP YAPILAMAYANLARDA
ALTERNATĠFLER
Endoskopik yollar
•Pediatrik kolonoskop
•Balonlu endoskop : Double, single, spiral
•Gastrostomi-jejunostomi traktını kullanma
•Laparaskopi yardımlı ERCP
•Ġntraoperatif transjejunal ERCP
•Permanent access loop yoluyla ERCP
CERRAHĠ GASTROSTOMĠ ĠLE ERCP
45 – 150 cm
KLASĠK YOLLA ERCP YAPILAMAYANLARDA
ALTERNATĠFLER
Endoskopik yollar
•Pediatrik kolonoskop
•Balonlu endoskop : Double, single, spiral
•Gastrostomi-jejunostomi traktını kullanma
•Laparaskopi yardımlı ERCP
•Ġntraoperatif transjejunal ERCP
•Permanent access loop yoluyla ERCP
LAPARASKOPĠ YARDIMLI TRANSGASTRĠK
ERCP
LAPARASKOPĠ YARDIMLI TRANSGASTRĠK
ERCP
X
TEMEL ERCP KURSU
KLASĠK YOLLA ERCP YAPILAMAYANLARDA
ALTERNATĠFLER
Endoskopik yollar
•Pediatrik kolonoskop
•Balonlu endoskop : Double, single, spiral
•Gastrostomi-jejunostomi traktını kullanma
•Laparaskopi yardımlı ERCP
•İntraoperatif transjejunal ERCP
•Permanent access loop yoluyla ERCP
ĠNTRAOPERATĠF TRANSJEJUNAL ERCP
KLASĠK YOLLA ERCP YAPILAMAYANLARDA
ALTERNATĠFLER
Endoskopik yollar
•Pediatrik kolonoskop
•Balonlu endoskop : Double, single, spiral
•Gastrostomi-jejunostomi traktını kullanma
•Laparaskopi yardımlı ERCP
•Ġntraoperatif transjejunal ERCP
•Permanent access loop yoluyla ERCP
PERMANENT ACCESS
PERMANENT ACCESS ENDĠKASYONLARI
Hepatikojejunostomi darlığının geliĢmesi olasılığı olan
hastalarda yapılması önerilmektedir.
•Proksimal safra yolu darlığı olanlar,
•Ġntraabdominal abse veya safra kolleksiyonu olanlar,
•Eksternal veya internal biliyer fistülü olanlar,
•Dilate olmayan dala anastomoz yapılanlar
•Revizyon HJ’ler
37 ERKEK
LK YARALANMASI
PORTAL VEN TROMBOZE
PORTAL HT
UGH '05
5.6.2006
5.10.2006
27 KADIN
LK YARALANMASI
HJ SIRASINDA
P.ACCESS
58 KADIN
SK VE ĠNTRAHEPATĠK TAġ
KOLESĠSTEKTOMĠ VE PA HJ
65 ERKEK
LK YARALANMASI
EO-CBD-DB
BAġARISIZ ENDOSKOPĠK
TEDAVĠ
HJ + PA….SAFRALI ASSĠT
TX – PSC BENZERĠ,
DE NOVO PERMANENT ACCESS
TEMEL ERCP KURSU
TX – TAġ
DE NOVO PERMANENT ACCESS
11/2006
9/2008
Revizyon HJ,
taĢ çıkartılması,
permanent access
TEMEL ERCP KURSU
6/2009
TX – TAġ
DE NOVO PERMANENT ACCESS
3/2012
TEMEL ERCP KURSU
Endoskopik yol seçimi
•Balonlu endoskop : Safra yolları geniĢ değil; kaçak, taĢ (kolay)
•Permanent access loop yoluyla ERCP : Zaten yapılmıĢ,
HJ’li + kompleks darlık, tekrarlayan iĢlem ihtiyacı
Laparaskopi yardımlı ERCP : Naive papillalı, tekrar iĢlem
gerektirmeyecek hastalar
•Gastrostomi-jejunostomi traktını kullanma
•Ġntraoperatif transjejunal ERCP
•Pediatrik kolonoskop
TEMEL ERCP KURSU

Benzer belgeler