kapak.fh11

Transkript

kapak.fh11
ÜRÜN HABERLER‹
28
OCAK 2010
REMO-EA ENERJ‹ ANAL‹ZÖRÜ
MG-1910 MAV‹GARD SUPERFLOW
MANYET‹K DEB‹METRE
Yüksek Hassasiyetli ve Çok Fonksiyonlu
Havaland›rma Kanal› Örnek Alma Cihaz›
Dald›rma Tip
REMO-EA
yüksek hassasiyete sahip,
çok fonksiyonlu, elektrik
flebekesine ait
tüm parametrelerin
ölçülmesi,
tüketimlerinin
hesaplanmas› ve kay-dedilmesi için tasarlanm›fl
bir enerji analizörüdür. REMO-EA maksimum
ve minimum de¤erleri belle¤inde saklayabilme,
2 adet programlanabilir alarm ç›k›fl›, 2 adet
pulse ç›k›fl› ve 2. tarife girifli gibi özelliklere
sahiptir. REMO-EA sayaç de¤erleri girilerek
sayac›n takibine olanak tan›r. REMO-EA' n›n
bulundu¤u panalorda baflka bir ölçüm cihaz›na
gerek yoktur. Ürün içerisinde lityum batarya
ile desteklenmifl gerçek zaman saati ve
bellekler mevcuttur. Hesaplanan veya
arflivlenen veriler batarya destekli belleklerde
veya flash belleklerde 1 y›l süre ile saklan›r.
Ön panelde bulunan 160x240 grafik LCD
ekran ve 4 adet tufl ile konfigürasyon ve
de¤er izleme gibi tüm ifllemler kolayl›kla
yap›labilir.
MG-1910 havalandırma kanallarında
duman algılaması için
kullanılır ve hem
venturi borusu hem
de montaj kutusu,
duman dedektörüne
optimum hava akıēı
saĒlamak için özel
olarak dizayn edilmiētir.
Ürünün öne çıkan
özellikleri ēunlardır: IP
54 koruma sınıfı ve
ABS gövdeye sahiptir. Kolay kurulum sunar.
Đnsan hatalarını önleyecek ēekilde tasarlanmıē
montaj kutusu mevcuttur. Üst kapakta
bulunan test deliĒi. Sistem, güvenli yangın
algılama için gerekli olan 0,2 m/s'lik hava akıē
hızını elde edebilen tasarıma sahiptir. Hava
örnekleme borusu: Alüminyum yapıya sahip
venturi borusunun uzunluĒu 0,6 metredir.
Mavigard superflow modelleri; MG-1910.A:
Havalandırma kanalı örnek alma cihazı, 60cm
venturi boru ve adresli optik duman
dedektörü dahil. MG-1910.K: Havalandırma
kanalı örnek alma cihazı, 60cm venturi boru
ve konvansiyonel optik duman dedektörü
dahil.
Kobold marka
PIT model
manyetik indiksiyonlu akıē hız
ölçüm sensörü
sıvı, sulu çamur,
balçık ve
bunun gibi
iletkenliĒi olan
akıēkanlarda
basınç kaybını
en aza indirgeyerek hacimsel
debiyi ölçmek ve monitörlemek için kullanılır.
Manyetik debimetrenin çalıēma prensibi
Faraday yasası ile açıklanabilir. Faraday'ın
Elektromanyetik Đndiksiyon yasasına göre;
manyetik alan içerisinde bulunan ve içinden
akım geçen iletkenin üzerinde oluēan gerilim,
bu iletkenin hızı ile doĒru orantılıdır. Manyetik
debimetrede, düz bir boru alan bobinleri
tarafından üretilen manyetik alan içerisine
konulmuētur. Manyetik alana dik açılarda
yerleētirilmiē olan elektrotlar sıvı (iletken) ile
temas eder ve hızın direkt ve lineer fonksiyonu
olan gerilimi ölçer. Ölçülen gerilim, oluēan
debinin bir göstergesidir çünkü tüm boru
içinde alan sabittir.
KLEMSAN OTOMASYON
Tel : +90 212 2225200
Fax : +90 212 2226655
MAV‹L‹ ELEKTRON‹K
Tel : +90 216 4664505
Fax : +90 216 4664510
PVD PROSES VANA
Tel : +90 216 4156540
Fax : +90 216 3642252
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 30914 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 30922 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 30961 giriniz.
HEAVY-DUTY ENCODER'LAR
ENDA HMI - OPERATÖR PANELLER‹
Ar›za ‹zleme Sistemi Entegre Edilmifl
EOP 4 ve EOP 5 Serileri
PORTAT‹F MULT‹ GAZ DEDEKTÖRÜ
GasAlertMax XT ile Güvendesiniz
Zor çevre ēartlarında güvenilir bir ēekilde
kullanım amacı ile, Baumer firması tarafından
dizayn edilen HOG serisi Heavy-Duty
encoderlar, gerçekte sayısız endüstriyel
uygulamalarda kullanılmıētır. HOG serisi
incremental encoder'larda ēimdi yeni bir
özellik daha var. Encoder içine entegre edilmiē
fonksiyon izleme ünitesi EMS (Enhanced
Monitor ing System). Çok hızlı bir
Mikropresesör tabanına baĒlı olarak
encoder'ın tüm çalıēma fonksiyonlarını izlemek
mümkün dür. Zor ēar tlar altında çalıēan
Rüzgar türbinleri ve Vinçler için oluēacak
geçerli olan arızaların, alarm çıkıēı ile kullanıcıya
bildirilmesi güvenlik açısından büyük bir artıdır.
Encoder'ın durumu üzerinde bulunan LED
indikatörler vasıtası aracılıĒıyla gösterilir.
Sisel Mühendislik Makine ve Otomasyon
Sektörü'nde kullanılan ENDA marka operatör
panelleri hizmetinize sunulmuētur. EOP 4 ve
EOP 5 serilerinden oluēan ürünlerimiz; 4,3
inç'ten 15 inç'e kadar deĒiēik boyutlarda,
65536 renk, TFT dokunmatik ekran ve 3
adet seri haberleēme portuna sahiptir. EOP
5 Serilerinde ise USB Host ve Ethernet Portu
standart olarak sunulmuētur ve kullanıcı dostu
yazılımı ile estetik programlar yapmaya
imkânlar veren grafik kütüphanesi vardır. đu
anda sektörümüzde kullanılan tüm PLC
modellerinin sürücüleri panel yazılımımızda
yüklüdür. Bunun yanında ENDA ELC Serisi
PLC'ler ve ENDA ETC, EUC ve EPC Serisi
dijital kontrol cihazları ile de ekstra ayar
gerektirmeden kolaylıkla haberleētirilebilir.
ENDA marka operatör panelleri diĒer tüm
ENDA ürünlerinde olduĒu gibi RoHS
standar tlarına uygun olup, CE iēareti ile
üretilmektedir.
BW Technologies
firmas› distribütörü
Set Teknik Emniyet, saha flartlar›na
dayan›kl› GasAlert
Max XT portatif
multi gaz dedektörünü sizlerle
buluflturuyor.
GasAlertMax XT
dört gaza kadar
ölçüm yapabilen,
tek tufl ile kullan›m›
kolay, dayan›kl› ve
güvenilir bir
dedektördür. Dahili
pompas› ile 20 m
mesafeden numune alabilmektedir.
Kurcalanmalara
karfl› korumal›, kullan›c› taraf›ndan
ayarlanabilen özellikleri sayesinde, kullan›lacak
olan uygulama için uyarlanabilen bir cihazd›r.
Pompa t›kanmas›n› minimize eder ve uzaktan
örnekleme sonuçlar›n›n hassasiyetini art›r›r.
Gaz de¤erlerini anl›k olarak LCD ekran›nda
sürekli gösterir. CE ve ATEX sertifikalar›
bulunan dedektörün koruma s›n›f› IP 66'd›r.
PROTEK TEKN‹K
Tel : +90 212 2377982
Fax : +90 212 2354609
S‹SEL MÜHEND‹SL‹K
Tel : +90 216 4994664
Fax : +90 216 3657401
SET TEKN‹K EMN‹YET
Tel : +90 216 5775105
Fax : +90 216 5775106
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 30939 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 30951 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 30945 giriniz.