ChessBase ile Playchess` de Oynamak

Transkript

ChessBase ile Playchess` de Oynamak
SATRANC-10
10/28/10
6:47 AM
Page 72
CHESSBASE
ChessBase ile Playchess' de Oynamak
MENDERES SARGIN
[email protected]
hessBase program›n›n, ister sporcu isterse de antrenör olsun herkese yararl› olacak çok fazla özelli¤i bulunmaktad›r. Köflemizde bu özellikleri s›ras› geldikçe sizlerle paylaflaca¤›z. fiimdi
ço¤u ö¤rencimin de içinde bulundu¤u bir
durumdan bahsedece¤im. Okul ya da kulüpte satranç e¤itimi alan ö¤renci ve sporcular, geliflimleri için gerekli olan maç yapma konusunda sorun yaflamaktalar. Evde
kendileriyle satranç oynayacak ya da seviyelerine uygun biri olmad›¤› için satranç e¤itimi eksik kalmakta ve daha yavafl
geliflmektedir. Piyasa da yer alan
birçok satranç program›yla ya
da internet tabanl› birçok satranç sitesinde oynayabilirler
ancak bilgisayara karfl› oynamak k›sa süre içinde zevk vermemeye ve özellikle yeni bafllayan satranç ö¤rencilerini kaybettikleri maçlar sonras› satrançtan uzaklaflmalar›na da neden olmaktad›r. Web sitelerindeki satranç oyunlar›nda ise kat›l›mc›lar›n ço¤unun hobi düzeyinde olmas› antrenör ve
sporcular›n beklentilerini de karfl›lamamaktad›r. Bu say›m›zda sporcunun geliflmesi için
önemli olan maç eksi¤ini ChessBase ile nas›l
sistemli bir antrenmana çevirece¤imizi görece¤iz. Bu siteye girenlerin büyük bölümü satranç konusunda e¤itim alan ve turuvalarda
oynayanlardan oluflmaktad›r. Bunun d›fl›nda
çok az bir k›sm›da hobi düzeyindedir. Ayr›ca
UKD ( Ulusal Kuvvet Derecesi ) ve ELO ( Uluslararas› Kuvvet Derecesi ) gibi bir raiting sistemi vard›r, bu da sizin oyun gücünüzü gösterir. Oyunlarda gösterece¤iniz performansa
göre bu puan›n›z art›p azalabilmektedir.
ChessBase'e t›klad›¤›m›zda aç›lan ana sayfada sol alt köflede yer alan Playchess butonuna t›klayarak bafll›yoruz.
1
C
Bu butona t›klad›¤›n›zda karfl›m›za girifl sayfas› ç›kar. E¤er
Playchess'e üye iseniz kullan›c› ad›n›z› ve flifrenizi yazarak
girebilirsiniz, e¤er ilk kez giriyor ya da üye de¤ilseniz
KONUK OLARAK G‹R butonuna t›klaman›z gerekecektir.
2
Butona t›klad›¤›n›zda karfl›n›za playchess'in ana sayfas›
gelecektir. Karmafl›k olmasa da ilk kez girenler iççin biraz
kar›fl›k gelebilir. Bu sayfay› inceleyerek, birçok bilgiyi
deneme yan›lma yoluyla ö¤renebilirsiniz. Bu say›m›zda
sadece oyun için gerekli olan bilgiyi verece¤im.
72
SATRANC-10
3
10/28/10
6:48 AM
Page 73
fiekil-3'de yer alan anasayfada sa¤
k›s›mda yer alan ODALAR
penceresinde OYNA ve ‹ZLE yazana
t›kl›yoruz. Buradan tekrar bir alan
daha seçiyoruz. Örne¤in CAFE k›sm›n›
seçti¤inizde sol üst k›s›mda yer alan
pencerenin üstündeki bafll›klardan
OYUNCULAR'a t›kl›yorsunuz. Burada
isterseniz var olan yani oynanmakta
olan sporcular›n oyunlar›n›
izleyebilirsiniz.
4
fiu an oynayan sporcular›n oyunlar›n› t›klayarak
görebilirsiniz. Her sporcunun yan›nda kendi
ülkesinin bayra¤› var. Playchess sayesinde
dünyan›n birçok yerinden sporcuyla oynayabilir
ve deneyiminizi art›rabilirsiniz. Bu sporcular
davet göndermelisiniz. Sol altta yer alan
pencerenin alt k›sm›nda otostop iflareti fleklinde
bir buton vard›r. Buna t›klad›¤›n›zda nas›l bir
oyun istedi¤iniz sorulur, kaç dakikal›k bir maç
istiyorsunuz, puanl› m› de¤il mi, renk tercihiniz
ve saatli oynamak isteyip istemedi¤iniz gibi
seçenekler vard›r. Konuk olarak girdi¤inizden
dolay› puanl› oynayamazs›n›z ancak puan› olan
sporcularla oynayabilirsiniz.
5
Bu seçenekleri doldurduktan sonra
TAMAM butonuna t›klad›ktan sonra sizin
flartlar›n›z› kabul eden sporcular sizi seçer
ve maç bafllar. Deneyim kazanmak
istiyorsan›z zaman› mutlaka turnuvalardaki
zaman temposuna göre ayarlay›n. Renk
konusunda ön yarg›n›z olmas›n,
turnuvalarda iki renkle de oynayacaks›n›z.
Bu nedenle siyahla oynad›¤›n›z say›da
beyazla oynay›n ve oyunlar›n›z› kaydedin.
Çok k›sa süreli maçlar yapabilirsiniz ancak
daha çok 15 dakikan›n üzerinde maçlar
oynaman›z› tavsiye ediyorum. Gelecek
say›da ChessBase hakk›nda önemli bir
konuyu iflleyece¤iz.
73

Benzer belgeler