İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO

Yorumlar

Transkript

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO
Mayıs - Maggio 2010
İÇERİK
SOMMARIO
Avrupa Bölge Toplantısı
Riunione d’Area Europa
della CCIE
İtalyan Ulusal Bayramı
Kutlaması
Celebrazione della Festa della
Repubblica Italiana
E-Learning Projesi
Progetto E-learning
Chamber Partnership Projesi
Progetto Chamber Partnership
Fikri Mülkiyet Haklarını Koruma
Masası
Desk a tutela della Proprietá
Intellettuale
Notizie sulla Turchia
İtalya’dan İşbirliği Teklifleri
Richieste di Collaborazione
dalla Turchia
AVRUPA BÖLGE TOPLANTISI BU YIL İSTANBUL’DA
YAPILDI
Her yıl 28 İtalyan Ticaret Odasının katılımıyla
farklı bir ülkede yapılan İtalyan Ticaret Odaları
Avrupa Bölgesi Toplantısı bu yıl İstanbul İtalyan
Ticaret Odası tarafından gerçekleştirildi. 21
Mayıs 2010 tarihinde İstanbul Grand Hyatt
Otel’de yapılan toplantıda Türkiye’nin
Avrupa’daki önemi vurgulandı. Ekonomisi ve
ticareti hakkında bilgiler verildi.
Söz konusu toplantılara İtalyan Odalar Birliği
Başkanı Ferruccio Dardanello, Yurtdışındaki
İtalyan Ticaret Odaları Birliği Başkanı Augusto
Strianese ve Başkan Yardımcısı Leonardo
Simonelli, Ekonomi Geliştirme Bakanlığı
Uluslararasılaştırma Departmanı Genel Müdürü
Pietro Celi, İtalyan Odalar Birliği Başkan
Yardımcısı ve Trieste Ticaret Odası Başkanı
Antonio Paoletti ile dünyadaki 6 bölge temsilcisi
Başkanı katıldılar. Ayrıca, Avrupa’da bulunan 28
İtalyan Ticaret Odası Başkan ve Genel
Sekreterlerinin hazır bulunduğu toplantıya Türk
tarafından banka temsilcileri ve sanayiciler de
katıldılar.
RIUNIONE D’AREA EUROPA DELLE CCIE E’
STATA ORGANIZZATA A ISTANBUL
La Camera di Commercio di Istanbul ha
organizzato la Riunione d‘Area Europa delle
CCIE, che si tiene ogni anno in un paese
diverso e che vede la partecipazione di 28
CCIE. La riunione ha avuto luogo il 21
Maggio 2010 per l’occasione è stata
realizzata una presentazione rivolta ai
partecipanti sull’economia e sul commercio
della Turchia e sull’importanza della Turchia
in Europa.
Hazırlayanlar
Redazione
Ece ALDOĞAN KIVRAK
Eren SÜRER
Bilge TABANCA
Luca MANGINI
Alle riunioni hanno partecipato il Presidente di Unioncamere Ferruccio Dardanello, il
Presidente di Assocamerestero Augusto Strianese, il Vice Presidente Leonardo Simonelli,
il Direttore Generale del Dipartimento di Impresa e internazionalizzazione del Ministero
dello Sviluppo Economico Pietro Celi, il Vice Presidente dell’Unioncamere, Presidente
della Camera di Commercio di Trieste Antonio Paoletti e i presidenti rappresentanti delle
6 regioni nel mondo.
Inoltre, hanno partecipato i presidenti e i segretari generali di 28 camere di Commercio
italiane in Europa, i bancari e industriali turchi.
İZMİRÝZMÝRÝTALY
iTALYAN TİCARET
ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR
AN TÝCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI IZMIR
01
Mayıs - Maggio 2010
İTALYAN ULUSAL BAYRAMI KUTLAMASI
CELEBRAZIONE DELLA FESTA DELLA
REPUBBLICA
İzmir İtalya Konsolosluğu tarafından her yıl düzenlenen 2
Haziran Ulusal İtalyan Bayram’ı töreni bu yıl Swiss Otel’de
gerçekleşti. Davet İzmir İtalya Konsolosu Simone Carta’nın
konuşmasıyla açıldı ve iki şövalyelik liyakatı nişanı
sahiplerine teslim edildi. İtalyan Lirik konserinin ardından
kokteyle geçildi. İzmir İtalya Konsolosu Sn. Simon Carta bu
davet ile İzmir’deki görevine veda etmiş oldu.
Anche quest’anno, il Consolato d’Italia di Izmir ha
organizzato una serata in occasione della Festa della
Repubblica Italiana del 2 giugno, che ha avuto luogo
presso lo Swiss Hotel. La serata si è aperta con il discorso
del Console Simon Carta, che ha poi consegnato due
onoreficenze di “Cavaliere della Legion d’Onore”. A seguire
un concerto di musica lirica e un cocktail. Con questa
serata, il Console ha terminato il suo mandato a Izmir.
İZMİRÝZMÝRÝTALY
iTALYAN TİCARET
ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR
AN TÝCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI IZMIR
02
Mayıs - Maggio 2010
E-LEARNING PROJESİ
İzmir İtalyan Ticaret Odası, Brüksel, Bratislava, Lüksemburg, Rosario, Selanik ve Tel-Aviv İtalyan Ticaret
Odaları ile birlikte yeni bir proje başlatıyor. Proje, Türk KOBİLERE yabancı KOBİLER ile işbirliği ve
uluslararası projelerde yer alma fırsatı sunuyor. Firmalar tarafından halen az kullanılan e-learning
(internet üzerinden eğitim) yöntemi katılımcılara birçok avantaj sunuyor: online kurslar tartışılmaz bir
esneklik sağlıyor, internet bağlantısının olduğu her yerde istenilen her zamanda erişim olanağı veriyor.
Proje, yararlanıcıların çeşitli şekillerde interaktif katılımlarına olanak veren sanal bir sınıfın oluşturulmasını
öngörmektedir: chat, video konferans, tartışma forumu, eğitim materyallerine erişim..vs.
Proje için katılımcı her ülkeden 500 KOBİ seçilecektir.
PROGETTO E- LEARNING
La Camera di Commercio Italiana di Izmir partecipa a un progetto innovativo, che coinvolgerá altre sei Camere di
Commercio italiane all’estero (CCIE) – Bruxelles, Bratislava, Lussemburgo, Rosario, Salonicco e Tel Aviv. Alle PMI turche
verrá cosí offerta l’eccezionale opportunitá di interagire e cooperare con le PMI estere nella realizzazione di progetti
internazionali, ricevendo finanziamenti dalla Commissione Europea.
La metodologia e-learning, ancora troppo poco utilizzata dalle imprese, si propone come veicolo di comunicazione e di
apprendimento per creare una comunitá virtuale, dove gli imprenditori possono comunicare nei luoghi e nei tempi
desiderati, ma soprattutto possono cooperare, ricevendo un costante supporto da parte delle Camere di Commercio
locali che, a loro volta, predisporranno dei seminari di formazione e monitoreranno l’intero percorso evolutivo.
I vantaggi apportati dalla metodologia e-learning sono numerosi: i corsi on-line garantiscono un’indiscutibile flessibilitá e
convenienza, in quanto gli utenti che possono accedere in qualsiasi momento e in ogni luogo in cui esista una
connessione internet. Sará creata un’aula virtuale, che permetterá agli utenti di interagire in varie modalitá: sincrona
(ovvero tramite chat, lavagne condivise, videoconferenza, ecc) o asincrona (ovvero attraverso forum di discussione,
accesso ai materiali didattici o di supporto, ecc).
Verranno selezionate 500 PMI per ogni paese coinvolto.
CHAMBER PARTNERSHIP PROJESİ
İtalyan Odalar Birliği tarafından kısmen finanse edilen
“Chamber Partnership” projesi bu yıl Ravenna ve Forli –
Cesena Ticaret Odaları’nın işbirliği ile 27-29 Eylül
tarihlerinde Ravenna’da gerçekleştirilecek. Proje
kapsamında, gıda işleme ve paketleme sektöründe
faaliyet gösteren 10 Türk firma tüm masrafları
karşılanarak Odamız yetkilisi eşliğinde Ravenna’da 3 gün
boyunca misafir edilecekler. Bu süre içerisinde firmalar
aynı sektördeki İtalyan firmalar ile ikili görüşmeler
gerçekleştirecekler ve firmaları yerinde ziyaret etme
olanağını bulacaklar.
Projeye katılım ile ilgili duyuru önümüzdeki günlerde
web sitemizde yayınlanacaktır (www.cciizmir.org).
PROGETTO CHAMBER PARTNERSHİP
Quest’anno il progetto “Chamber Partnership”, finanziato in
parte dall’Unioncamere, sará realizzato a Ravenna dal 27 al
29 settembre, in collaborazione con due strutture camerali
italiane: Camera di Commercio di Ravenna e Camera di
Commercio di Forlí–Cesena. All’interno del progetto, 10
imprese turche operanti nel settore della lavorazione e del
confezionamento alimentare verranno ospitate a Ravenna
per 3 giorni, accompagnate da un impiegato della nostra
Camera. In questi 3 giorni le imprese incontreranno le
aziende italiane del settore e avranno l’opportunitá di
effettuare delle visite aziendali.
Maggiori informazioni sul progetto verranno pubblicate sul
nostro sito web nei prossimi giorni (www.cciizmir.org).
İZMİRÝZMÝRÝTALY
iTALYAN TİCARET
ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR
AN TÝCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI IZMIR
03
Mayıs - Maggio 2010
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINI KORUMA MASASI - İSTANBUL
Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması amacıyla oluşturulan ticari işletmelere
yardım masası Türkiye’de, “Marka ve Coğrafi İşaret Korumasında danışmanlık ve
izleme faaliyetlerini yerine getirme ve işletmelere Marka ve Patent tescilinde
hukuki destek sağlama” işlevine sahiptir.
IPR Masası, Fikri Mülkiyet Haklarının korunmasında yerel sistemin anlaşılması; söz konusu haklara tecavüzün
önlenmesinde, kaldırılmasında ve işbu hakların savunmasında ve eski hale getirilmesinde gerekli prosedür ve
uygulamaların tanınması ve kullanılması için araçlar sunarak, Türkiye pazarı ile ilgilenen İtalyan işletmelere Fikri Mülkiyet
Haklarının Korunmasında destek ve oryantasyon sağlamaktadır. IPR Masası, bulunduğu ülke topraklarındaki anten rolü ile
piyasayı izleme ve mevzuat değişikliklerini takip etme faaliyeti yürütmektedir.
IPR Masasının temel amacı sürekli artan sayıdaki işletmelerin; ikili ilişkilerde, ekonomik ve ticari faaliyetlerde aynı
önemde ve işlevde dil ve araçlar kullanarak, ekonomik değer yaratmada ve yabancı piyasada olduğu gibi ulusal piyasada
Fikri Mülkiyet Haklarının tanınmasını ve kullanmasını teşvik etmektir.
İtalyan Ekonomi Geliştirme Bakanlığı tarafından, 350 sayılı ve 24.12.2003 tarihli yasaya dayanılarak, 10 ülkede açılmış olan
Fikri Mülkiyet Haklarını Koruma Masası, söz konusu faaliyetlerini bulunduğu ülke İtalyan Ticaret Merkezi ofisi nezdinde,
Dışişleri Bakanlığı ve Gümrük Müdürlükleri ile koordinasyon içerisinde sürdürmektedir.
İstanbul IPR Masası’nın görevleri dört ana faaliyet konusu çerçevesinde özetlenebilir: İşbirliği, Bilgilendirme, Tanıtım,
Formasyon.
İşbirliği
Bilgilendirme
- Faaliyet konusunda yetkili Türk otorite ve kurumlar
ile.
- Ortak icraatların koordine edilmesi için Avrupa
Birliği Delegasyonu ve diğer AB üyesi ülkeler ile.
- Yerel Barolar, Tahkim Komisyonları ve uzman
Hukuk Büroları ile.
- Ortak etkinliklerin organizasyonlarında Türk Ticaret
Odaları ve Türkiye’deki İtalyan Ticaret Odaları ile.
- Sektör Dernekleri ile.
- İlk aşamada bulunulan ülke topraklarındaki Fikri Mülkiyet
Haklarını Koruma sistemi ve işleyişi oryantasyonu.
- İtalyanca ve Türkçe periyodik bültenlerin yayınlanması.
- Marka ve Patentlerin tescili ile tecavüz hallerinde hukuki
koruma yolları ve yararlı sözleşmeler dizini v.s. ile ilgili Türk
mevzuatı hakkında kitap yayınlanması.
- Bakanlıklar, İtalyan Ticaret Merkezi, Bölgesel İdareler, Sektör
Dernekleri, Bankalar ve diğer kuruluşlarca Türkiye hakkında
İtalya’da düzenlenen etkinliklere katılım.
Tanıtım
Formasyon
- Her iki ülke işletmelerinin, kurumlarının,
ihracatçılarının, distribütörlerinin, tüketici
derneklerinin dahil edildiği bilgilendirme ve
bilinçlendirme etkinliklerinin organizasyonu.
- Sektörel fuarlarda bilgi /destek noktaları.
- Türk normlarının ve usullerinin Avrupa/İtalyan norm ve
usulleri ile uyumlaştırılması ve sahtecilikle mücadele ve Fikri
Mülkiyet Haklarının korunmasında ve haksız rekabetle
mücadelede İtalyan uygulamalarının tanınması/yayılması
amacıyla İtalya’da inceleme gezileri organizasyonu.
-Her iki ülkede iyi derecede uzmanlaşmış ve devamlı olarak
destek verebilecek profesyonel figürler geliştirme
Fikri Mülkiyet Haklarını Koruma Masası
İtalyan Ticaret Merkezi
Tel: +90 212 373 03 26
Fax: +90 212 241 82 23
[email protected]
www.sviluppoeconomico.gov.it
www.ice.gov.it
www.iprdesk.it
İZMİRÝZMÝRÝTALY
iTALYAN TİCARET
ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR
AN TÝCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI IZMIR
04
Mayıs - Maggio 2010
DESK A TUTELA DELLA PROPRIETA’ INTELLETUALE - ISTANBUL
Il Desk di assistenza alle imprese per la tutela della proprietá intellettuale in
Turchia ha la funzione di "ufficio di consulenza e di monitoraggio per la tutela del
marchio e delle indicazioni di origine, e per l'assistenza legale alle imprese nella
registrazione dei marchi e dei brevetti”.
L’IPR Desk fornisce alle imprese italiane interessate al mercato turco assistenza e orientamento in materia di Proprietá
Intellettuale, offrendo strumenti per comprendere il sistema locale della proprietá intellettuale, per conoscere e
utilizzare le procedure e le pratiche necessarie alla prevenzione, alla difesa e al ripristino dei propri diritti. Come
antenna sul territorio, il Desk svolge un’attivitá di monitoraggio del mercato e dei mutamenti legislativi.
L’obiettivo principale dell’IPR desk è portare un numero sempre piú elevato di imprese a conoscere e usare i diritti di
proprietá intellettuale nel creare valore economico, nel mercato nazionale così come sui mercati esteri, utilizzando
nelle operazioni economiche e commerciali linguaggio e strumenti che abbiano lo stesso significato e funzione.
Come gli analoghi Desk aperti in 10 paesi dal Ministero dello Sviluppo Economico in base della legge n.350 del
24.12.2003, l’IPR Desk svolge la propria attivitá presso il locale Ufficio dell’Istituto Nazionale per il Commercio Estero
(ICE) in coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri e l’Agenzia delle Dogane.
Il lavoro dell’IPR Desk di Istanbul si sviluppa attraverso quattro linee di attivitá: Collaborazione, Informazione,
Promozione, Formazione
Collaborazione
Informazione
- Con le Autorità e le Istituzioni Turche competenti per
materia.
- Con la Delegazione dell’Unione Europea e con gli altri
Stati membri dell’UE per il coordinamento di azioni
comuni.
- Con l’Ordine degli Avvocati, le Camere Arbitrali e gli
Studi Legali specializzati.
- Con le Camere di commercio turche e italo-turche per
l’organizzazione di attivitá congiunte
- Con le Associazioni di Categoria.
Promozione
- Primo orientamento sul sistema di proprietá intellettuale e
sul suo funzionamento nel territorio.
- Diffusione di notiziari periodici in italiano e in turco.
- Pubblicazione di manuali sulla legislazione turca in materia di
registrazione di marchi e brevetti, forme di tutela
giurisdizionale delle violazioni, directory dei contatti utili, etc.
- Partecipazione in Italia alle iniziative relative alla Turchia in
Italia organizzate da Ministeri, ICE, Regioni Associazioni di
Categoria, Banche, altri enti.
Formazione
- Organizzazione di eventi di informazione e
sensibilizzazione sulla tutela pubblica dei diritti PI,
coinvolgendo imprese, istituzioni, esportatori e
distributori, associazioni di consumatori di entrambi i
Paesi.
- Punti informativi e di assistenza in fiere specializzate.
- Organizzazione di Study Tours in Italia per favorire
l’armonizzazione delle norme e delle procedure turche con
quelle italiane/europee e la conoscenza/diffusione delle
pratiche italiane di tutela dei diritti PI e della lotta alla
concorrenza sleale.
- Sviluppo di figure professionali altamente specializzate in
entrambi i Paesi e in grado di fornire assistenza continuativa
alle imprese italiane.
Tutela della Proprieta’ Intellettuale
Istituto Nazionale per il Commercio Estero
Tel: +90 212 373 03 26
Fax: +90 212 241 82 23
[email protected]
www.sviluppoeconomico.gov.it
www.ice.gov.it
www.iprdesk.it
İZMİRÝZMÝRÝTALY
iTALYAN TİCARET
ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR
AN TÝCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI IZMIR
05
Mayıs - Maggio 2010
NOTIZIE SULLA TURCHIA
Turchia - Dati Statistici Commercio Estero (gennaio-aprile 2010). Vola l'Italia!
Secondo i dati statistici pubblicati il 31 maggio dal TUIK e rielaborati da ICE Istanbul, considerato il primo quadrimestre
dell'anno in corso si puó ormai affermare con certezza che sia in corso un sostanziale miglioramento dell'andamento
dell'economia turca e conseguentemente della bilancia commerciale. Nel complesso, l'interscambio turco con il mondo è
ammontato a 89 miliardi di dollari (+25,4% '10/'09), con importazioni cresciute del 35,6% (53,3 miliardi di dollari) ed
esportazioni dell'11,3% (35,7 miliardi di dollari). Il saldo è negativo per 17,6 miliardi di dollari (+151,4% '10/'09). L'Italia si
conferma il quarto partner commerciale della Turchia, con un interscambio di 5,3 miliardi di dollari (+40,7% '10/'09). Le
esportazioni nazionali sono ammontate a circa 3 miliardi di dollari (+47,1% '10/'09), mentre le importazioni, cresciute del
34,2%, sono ammontate a 2,3 miliardi di dollari. Il saldo è attivo per l'Italia per 681 milioni di dollari. La quota di mercato
dell'Italia sul totale importato dalla Turchia dal mondo è pari al 5,5%, in lieve aumento rispetto alla media degli ultimi anni.
L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) si dichiara ottimista sulla crescita turca per l’anno
in corso
In un rapporto pubblicato recentemente, l’OCSE afferma che l’economia turca crescerá del 6,8% nel 2010 (a novembre
scorso l’Organizzazione aveva pronosticato per lo stesso periodo una crescita del 3,7%). Il rafforzamento delle esportazioni
e la ripresa dei consumi privati hanno contributo a rivitalizzare l’economia dopo un calo del 4,9% nel 2009. In vista del
rilancio del sistema economico, la Turchia aveva operato un insieme di tagli consecutivi al tasso di interesse e lanciato
incentivi fiscali per stimolare investimenti e consumi. Gli esportatori hanno cercato, lungo tutto l’arco della crisi, di
diversificare i mercati di esportazione, puntando sulla Russia e sui Paesi del Medio Oriente, quando la domanda di beni e
servizi dall’Europa risultava debole. Secondo quanto dichiarato dall’Assemblea degli Esportatori turchi, questa strategia è
stata una delle ragioni alla base del balzo in avanti delle esportazioni turche nei primi 4 mesi del 2010 rispetto allo stesso
periodo del 2009 (+23% per un totale di 35,1 miliardi di dollari).
In Turchia tre nuovi porti container sulle rotte asiatiche. Mersin terminal della ferrovia che collegherà Cina e
Mediterraneo.
Entro il 2014 la Turchia costruirá tre nuovi porti, per un investimento previsto di oltre un miliardo di dollari. Saranno tre
tasselli importanti del futuro assetto logistico del Paese, ponte tra Europa e Asia. Ma uno di questi sará piú strategico degli
altri e avrá puntati addosso gli occhi degli investitori internazionali. E’ il nuovo scalo container di Mersin, nella Turchia
meridionale, di fronte a Cipro: perché sará l'ultima tappa della ferrovia che collegherá Cina, India e Pakistan al
Mediterraneo, il prossimo grande corridoio per le merci asiatiche. Mersin ospita giá uno dei porti piú importanti della
Turchia, che nel 2007 è stato ceduto per 750 milioni di dollari alla Port Authority di Singapore, che lo gestisce in joint
venture con la societá locale Akfen. I progetti ferroviari del continente asiatico spingono tuttavia l'Organizzazione per la
Pianificazione Statale (Dpt) di Ankara a prevedere la costruzione ex novo di un ulteriore scalo container, dal costo previsto
di 370 milioni di dollari. Il secondo progetto giá approvato dalle autoritá turche è la costruzione dello scalo di Candarli, in
prossimità di un altro trafficato porto del Paese, Smirne, con un investimento previsto di 185 milioni di dollari. Il terzo dei
porti previsti sorgerá a Filyos, sul Mar Nero, e necessiterá di un investimento di 500 milioni di dollari. I primi due a essere
avviati saranno Candarli e Mersin, con le prime fasi che dovrebbero terminare entro l'anno 2014, sempre che si riesca a
trovare i supporti finanziari, dato che il governo di Ankara garantirá solo una parte dei fondi. Fondamentale sará l'interesse
e la partecipazione dei porti esteri, gli stessi che negli ultimi anni si sono fatti avanti per la privatizzazione di 122 dei 174
scali marittimi del Paese. Con lo scalo di Mersin è giá in contatto l'Università di Genova, interessata al tema della logistica,
ma il porto italiano piú attivo sul fronte turco è per ora quello di Trieste. La concorrenza peró avanza. Oltre ai grandi
operatori portuali, come la Port Authority di Singapore o la Hutchison Port Holdings che gestisce lo scalo di Smirne, stanno
manifestando un crescente interesse per la logistica della Turchia i porti francesi come anche quelli della Slovenia. (Micaela
Cappellini – Sole 24 Ore – 18.05.2010).
L’Amministrazione delle Privatizzazioni (ÖIB) lancerá a breve un’asta per la gestione del Porto di Iskenderun.
La ÖIB organizzerá un’asta per la concessione dei diritti di gestione per 36 anni del Porto di Iskenderun, nella parte
nord-orientale della costa mediterranea. Il porto serve il fianco sud e sud-est della regione anatolica, cosí come il traffico di
transito verso i Paesi del Medio Oriente, beneficia di collegamenti con la rete autostradale e ferroviaria e puó servire sia il
cargo in generale che il sistema Ro Ro. Le offerte verranno ricevute il 4 agosto e verranno accettate sia quelle provenienti
da imprese turche che da imprese internazionali, che potranno accedere sia all’asta che alle trattative.
İZMİRÝZMÝRÝTALY
iTALYAN TİCARET
ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR
AN TÝCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI IZMIR
06
Mayıs - Maggio 2010
La cantieristica militare turca cerca spazi
Secondo quanto riportato da un quotidiano locale, è in corso un notevole sforzo da parte dei cantieri privati navali turchi, e
nello specifico di quelli localizzati a Tuzla, in prossimitá di Istanbul, per divenire un polo di specializzazione in campo militare.
In particolare, è in corso di attuazione, secondo il locale Sottosegretariato all'Industria della Difesa (SSM), un programma
denominato Milgem per la costruzione di 8 corvette del valore di oltre 2 miliardi di dollari. Il programma Milgem dovrebbe
peró soprattutto fungere da apripista per il lancio del progetto TF-2000, per la costruzione di 6 fregate del valore di 3 miliardi
di dollari. I seguenti sette cantieri di Tuzla sono stati giudicati in grado di produrre navi di altura per uso militare: RMK
Marine, Dearsan, Istanbul Denizcilik, ADIK, Celik Tekne, Desan e Sedef. I cantieri, secondo il quotidiano, acquisterebbero
dall'estero solo i motori, i sistemi d'arma e altre componenti elettroniche non disponibili sul mercato locale, mentre tutto il
resto sarebbe prodotto a Tuzla. E' peraltro interessante evidenziare che nel cantiere di Golcuk (sempre nelle vicinanze di
Istanbul) la Turchia costruirá, in collaborazione con l'impresa tedesca HDW, 4 sommergibili modello U-219, per un valore del
progetto di oltre 2,8 miliardi di dollari.
Nuovi supporti del governo alle PMI
Il 21 maggio scorso, il Ministro dell'Industria Nihat Ergun ha ufficialmente dichiarato che il governo ha pronto un pacchetto di
misure a sostegno delle piccole e medie imprese locali che entrerá in vigore a metá giugno. Il governo ha allocato una somma
di 7,1 miliardi di Lire Turche (TL), pari a circa 3,5 miliardi di euro, per sei programmi di supporto alle PMI. Questi sei
programmi, relativi ai campi di ricerca e sviluppo, promozione sui mercati internazionali, efficienza energetica, protezione dei
diritti sulla proprietá industriale e intellettuale, allargamento della base aziendale e sviluppo nell'utilizzo del design, avranno
come fulcro operativo il KOSGEB, l'Ente per la promozione e lo sviluppo delle PMI, che opera attualmente ad Ankara, ma
aprirá sedi operative in tutte le 81 province turche. Nel corso del periodo 2003-2010 il governo turco ha allocato fondi per
sostenere oltre 130.000 imprese piccole e medie.
***Fonte: Cronache Economiche redatte dall'Ambasciata d'Italia ad Ankara
İTALYA’DAN İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ
RICHIESTE DI COLLABORAZIONE DALLA TURCHIA
Zeytinyağı sektöründe faaliyet gösteren İtalyan firma,
birinci sınıf saf zeytinyağı ithalatçılarıyla bağlantı
kurmak istiyor.
Talebin Geliş Tarihi: 31.03.2010
Azienda turca produttrice di sfere per la macinazione
desidera contattare importatori italiani, produttori di
macchine.
Data d’arrivo della richiesta: 25.03.2010
UNICOLAB
Yetkili Kişi: Luca Vieri
Tel: 0039 0184660108
Fax: 0039 0184 660361
[email protected]
www.unicolab.it
ÇEL-MER Çelik Endüstrisi A.Ş.
Persona da Contattare: Meryem Yılmaz Kılıç
Tel: 0090 262 6581434
Fax: 0090 262 6588555
[email protected]
www.celmercelik.com
Estetik ilaçlar için cihaz üretimi yapan İtalyan firma,
özel ürünleri için Türk distribütörlerle bağlantı kurmak
istiyor.
Talebin geliş tarihi: 23.05.2010
Azienda turca produttrice di olive biologiche desidera
contattare produttori italiani d’olio d’oliva.
Data d’arrivo della richiesta: 22.03.2010
Impulse Technology srl
Yetkili Kişi: Alessia Ceccarelli
Tel. 0039 051 6238596
Fax 0039 051 7960581
[email protected]
www.impulsetecnology.it
TURKUAZ PAZ.VE DIS TICARET LTD.
Persona da contattare: Mehmet Bingöl
Tel: 0090 232 4893549
Fax: 0090 232 4893573
[email protected]
İZMİRÝZMÝRÝTALY
iTALYAN TİCARET
ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR
AN TÝCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI IZMIR
07

Benzer belgeler

Değerli Üyemiz, İtalya Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan

Değerli Üyemiz, İtalya Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan La Camera di Commercio Italiana di Izmir partecipa a un progetto innovativo, che coinvolgerá altre sei Camere di Commercio italiane all’estero (CCIE) – Bruxelles, Bratislava, Lussemburgo, Rosario, ...

Detaylı

Dokümanı indirmek için tıklayın.

Dokümanı indirmek için tıklayın. E’ stato molto utile per la nostra azienda sfruttare i contatti creati tramite la vostra Camera. Osserviamo spesso che le aziende italiane vengono considerate esempio per le piccole e medie imprese...

Detaylı

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO Proje, yararlanıcıların çeşitli şekillerde interaktif katılımlarına olanak veren sanal bir sınıfın oluşturulmasını öngörmektedir: chat, video konferans, tartışma forumu, eğitim materyallerine erişi...

Detaylı

Dokümanı indirmek için tıklayın.

Dokümanı indirmek için tıklayın. numeri di newsletter in italiano sulla sostenibilita’ ambientale in Turchia in cui si trattano notizie riguardanti le attivita’ realizzate dalle due camere nel settore, le opportunita’ di affari per...

Detaylı