001-036 Ducato TR.qxd

Transkript

001-036 Ducato TR.qxd
001-036 Ducato TR.qxd
18.10.2006
10:29
Page 1
Deðerli Müþterimiz,
FIAT'ý tercih edip, Fiat Ducato'yu seçtiðiniz için tebrik ederiz..
Bu kitabý, yeni Fiat Ducato’nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün olan en iyi þekilde kullanabilmenize yardýmcý olmak
için hazýrladýk.
Aracýnýzý kullanmadan önce, kitabý tamamen okumalýsýnýz.
Bu kitapta, Fiat Ducato'nuzun teknolojik özelliklerinden en iyi þekilde yararlanmanýza yardýmcý olacak; aracýn kullanýmý ile ilgili bilgiler, tavsiyeler ve önemli uyarýlar bulacaksýnýz.
Fiat Ducato’nun parçalarýnýn her biri, tamamen geri dönüþüm özelliðine sahiptir. Fiat Ducato'nuzun kullaným ömrü sonunda herhangi Fiat Bayiiniz aracýn parçalarýnýn yeniden iþlenebilmesi için gerejen düzenlemeleri yapmaktan memnuniyet duyar, ki bu iki yolla
gerçekleþir; atýklardan kirlilik oluþmaz ve hammadde ihtiyacý da azalýr.
Sayfanýn sonunda, aþaðýdaki baþlýklar için ilgili sembollerle belirtilen, uyarýlarý ve talimatlarý dikkatlice okumanýzý tavsiye ederiz:
þahsi güvenlik;
aracýn korunmasý;
çevrenin korunmasý.
Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat'ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr:
❒ Geçerliliðini sürdürmek için þart ve koþullarýyla birlikte Garanti Sertifikasý
❒ Fiat Müþterilerine sunulan ilave hizmet yelpazesi.
Aracýnýzý güle güle kullanýn.
Bu kitapta bütün Fiat Ducato tiplerine ait bilgiler verilmektedir. Sonuç olarak, sadece satýn aldýðýnýz aracýn
motor ve model versiyonuyla ilgili bilgileri dikkate almalýsýnýz.
001-036 Ducato TR.qxd
18.10.2006
17:22
Page 2
ÇOK ÖNEMLÝ!
YAKIT
K
Sadece standartlara uygun kaliteli dizel yakýtý kullanýnýz (EN590 Avrupa Birliði dizel yakýt standartlarýna uygun yakýtýn
kullanýlmasý tavsiye edilir.
Baþka ürünler veya karýþýmlarýn kullanýlmasý sebep olunan hasardan dolayý garantiyi geçersiz kýldýðý gibi motorda da
tamir edilemez hasarlara sebep olabilir
MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI
El freninin çekilmiþ olduðundan emin olunuz; gaz pedalýna dokunmadan, debriyaj pedalýna tamamen basýnýz; daha
sonra kontak anahtarýný MAR konumuna çevirip, Y ve muyarý lambasýnýn sönmesini bekleyiniz; kontak anahtarýný
AVV konumuna çeviriniz ve motor çalýþýr çalýþmaz anahtarý serbest býrakýnýz.
OTOMOBÝLÝN YANICI MADDELER ÜZERÝNE PARK EDÝLMESÝ
Aracýnýzý; otlarýn, kuru yapraklarýn, çam yapraklarýnýn veya diðer yanýcý maddelerin üzerine park etmeyiniz; yangýn
tehlikesi.
ÇEVRENÝN KORUNMASI
Bu araç, çevre korunmasýna daha çok dikkat edilmesini saðlamak için emisyonlara baðlý parçalarýn sürekli takibini
mümkün kýlan bir sistemle donatýlmýþtýr.
001-036 Ducato TR.qxd
18.10.2006
10:29
Page 3
ELEKTRÝKLÝ AKSESUARLAR
Eðer aracýnýzý satýn aldýktan sonra, elektrik çeken (akünün yavaþça boþalmasý riski ile birlikte) aksesuarlarý araca monte
ettirmek isterseniz, yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. Serviste, toplam elektrik tüketiminin ne kadar olacaðý
tespit edilerek, aracýn elektrik sisteminin bu yükü taþýyýp taþýyamayacaðý kontrol edilecektir.
ÞÝFRE kartý
Þifre kartý üzerinde yer alan elektronik þifreyi, yazýlý olarak daima yanýnýzda bulundurmanýz aracýn içinde býrakmamak
þartý ile tavsiye edilir.
PERÝYODÝK BAKIM
Doðru bakým; aracýn performans ve güvenlik seviyelerinin korunmasýný, çevrenin korunmasýný ve düþük kullaným giderlerinin zaman içinde deðiþmemesini saðlar.
KULLANICI EL KÝTABI...
Aracýn doðru kullanýmý, sürüþ güvenliði ve zaman içinde aracýn bakýmý ile ilgili önemli bilgiler, tavsiyeler ve uyarýlar
bulacaksýnýz. " (þahsi güvenlik) # (çevrenin korunmasý) ! (aracýn korunmasý) sembollerine özellikle dikkat ediniz..
18.10.2006
10:29
Page 4
5
6
ÝLAVE ARKA KLÝMA ............................................................
73
DIÞ LAMBALAR.....................................................................
74
SEMBOLLER ..........................................................................
7
CAM YIKAMA .......................................................................
77
FÝAT ÞÝFRE SÝSTEMÝ ..............................................................
7
CRUISE CONTROL (HIZ SABÝTLEYÝCÝ) .......................
79
ANAHTARLAR ....................................................................
8
TAVAN LAMBALARI ..........................................................
81
ELEKTRONÝK ALARM.........................................................
13
KUMANDALAR ...................................................................
82
KONTAK ANAHTARI ........................................................
15
GÖSTERGE PANELÝ (SOLDAN DÝREKSÝYONLU) ..........
16
GÜÇ BESLEMESÝ VE ATALETLÝ YAKIT
KESME ANAHTARI ..............................................................
84
GÖSTERGE PANELÝ (SAÐDAN DÝREKSÝYONLU) .........
17
ÝÇ DONANIMLAR................................................................
85
GÖSTERGELER .....................................................................
18
MULTIMETRE.........................................................................
91
DÝJÝTAL EKRAN ...................................................................
21
KAPILAR ................................................................................
92
ÇOK FONKSÝYONLU EKRAN ........................................
26
ELEKTRÝK KUMANDALI CAMLAR ................................
97
TRIP COMPUTER (YOL BÝLGÝSAYARI) ........................
35
MOTOR KAPUTU................................................................
98
ÖN KOLTUKLAR ...............................................................
37
PORT BAGAJ/KAYAK TAÞIYICI .....................................
100
KOLTUK BAÞLIKLARI.........................................................
43
DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ ...........................................................
44
DÝKÝZ AYNASI.......................................................................
45
ISITMA VE HAVALANDIRMA...........................................
47
MANUEL KLÝMA KONTROL SÝSTEMÝ ..........................
51
OTOMOATÝK KLÝMA KONTROL SÝSTEMÝ ..................
55
ÝLAVE ISITICI .........................................................................
ÝNDEKS
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL (SOLDAN DÝREKSÝYONLU) .....................
ÖN PANEL (SAÐDAN DÝREKSÝYONLU)......................
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
Ö N PA N E L V E K U M A N D A L A R
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
001-036 Ducato TR.qxd
4
FARLAR ...................................................................................
101
ABS SÝSTEMÝ ..........................................................................
102
ESP SÝSTEMÝ (ELEKTRONÝK DENGE PROGRAMI) ....
103
EOBD SÝSTEMÝ ......................................................................
106
PARK SENSÖRLERÝ .............................................................
107
SES SÝSTEMÝ ............................................................................
108
65
ARAÇ SAHÝBÝ TARAFINDAN SATIN ALINAN
AKSESUARLAR......................................................................
109
KENDÝNDEN AYARLI ÝLAVE ISITICI ..............................
66
YAKIT DEPOSUNUN DOLDURULMASI.......................
110
ÝLAVE ARKA ISITICI.............................................................
72
ÇEVRENÝN KORUNMASI ..................................................
112
001-036 Ducato TR.qxd
18.10.2006
17:22
Page 5
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
ÖN PANEL (SOLDAN DÝREKSÝYONLU VERSÝYON)
F0N0001m
1. Sabit yan hava yönelticileri - 2. Çevrilebilen yan hava yönelticileri - 3. Sol kumanda kolu: dýþ lambalar - 4. Gösterge tablosu ve
uyarý lambalarý - 5. sað kumanda kolu:ön cam, arka cam ve yol bilgisayarý (trip computer) kontrolü - 6. Merkez hava yöneticisi - 7.
Ses sistemi (bazý tiplerde) - 8. Eþya gözü/ön yolcu hava yastýðý (bazý tiplerde) - 9. Torpido gözü - 10. Çakmak/12V çýkýþý - 11. Isýtma, havalandýrma ve klima kumandalarý - 12.Ön panel kumandalarý - 13. Vites deðiþtirme kolu - 14. Kontak anahtarý - 15. Direksiyon simidi ayar kolu - 16. Sürücü hava yastýðý - 17. Kumanda paneli far ayarý/dijital gösterge/multifonksiyon gösterge.
ÝNDEKS
þekil 1
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Göstergelerin ve uyarý lambalarýnýn varlýðý ve konumu, araç versiyonlarýna baðlý olarak farklýlýk gösterebilir.
5
18.10.2006
17:22
Page 6
ÖN PANEL (SAÐDAN DÝREKSÝYONLU VERSÝYON)
Göstergelerin ve uyarý lambalarýnýn varlýðý ve konumu, araç versiyonlarýna baðlý olarak farklýlýk gösterebilir.
1. Sabit yan hava yönelticileri - 2. Çevrilebilen yan hava yönelticileri - 3. Sol kumanda kolu: dýþ lambalar - 4. Gösterge tablosu ve
uyarý lambalarý - 5. sað kumanda kolu:ön cam, arka cam ve yol bilgisayarý (trip computer) kontrolü - 6. Merkez hava yöneticisi - 7.
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
001-036 Ducato TR.qxd
6
F0N0221m
Ses sistemi (bazý tiplerde) - 8. Eþya gözü/ön yolcu hava yastýðý (bazý tiplerde) - 9. Torpido gözü - 10. Çakmak/12V çýkýþý - 11. Isýtma, havalandýrma ve klima kumandalarý - 12. Ön panel kumandalarý - 13. Vites deðiþtirme kolu - 14. Kontak anahtarý - 15. Direksiyon simidi ayar kolu - 16. Sürücü hava yastýðý - 17. Kontak anahtarý.
Ducato'nuzun bazý parçalarýnýn üzerine ve
yanýna, renkli özel etiketler konulmuþtur.
Bu etiketler üzerinde size, belirli bir parça
ile ilgili olarak alýnmasý gereken önlemleri
hatýrlatan semboller yer alýr.
Hýrsýzlýða karþý aracýnýzý korumak için
aracýnýza motoru bloke eden bir sistem
takýlmýþtýr. Bu sistem kontak anahtarý
yerinden çýkarýldýðýnda otomatik olarak
devreye girer.
þekil 2
F0N0002m
Bu sembollerin bir listesi, motor kaputunun altýnda görülebilir (þekil 2).
Gerçekte her bir kontak anahtarýna bir
elektronik cihaz takýlmýþtýr. Cihaz,motor
kontak anahtarýndaki özel bir verici vasýtasýyla çalýþtýrýldýðýnda, bir radyo sinyali yayar. Modülasyonlu bu sinyal, kontrol
ünitesinin, anahtarý tanýmasýný saðlayan
"þifre"dir ve motorun çalýþtýrýlabilmesi, ancak anahtarýn tanýnmasý halinde mümkün
olur.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
FIAT ÞÝFRE SÝSTEMÝ
ARACIN
KULLANILIÞI
SEMBOLLER
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 7
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
16:10
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
001-036 Ducato TR.qxd
7
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
001-036 Ducato TR.qxd
8
18.10.2006
17:22
Page 8
ÇALIÞTIRILMASI
Kontak anahtarý MAR konumuna çevrilerek, araç her çalýþtýrýldýðýnda, Fiat ÞÝFRE
kontrol ünitesi, blokajýn kaldýrýlmasý için,
motor kontrol ünitesine bir tanýtým þifresi gönderir.
Bu þifre ancak elektronik vericiyi içeren
kontak anahtarýndan gönderilen þifrenin
sistem tarafýndan tanýnmasý halinde gönderilir.
Kontak anahtarý STOP konumuna her
çevrildiðinde, Fiat ÞÝFRE sistemi, motor
elektronik kontrol ünitesinin fonksiyonlarýný devre dýþý býrakýr.
Eðer þifre tanýnmazsa gösterge tablosundaki Y uyarý lambasý yanar (bazý tiplerde
ekranda ilgili mesaj ile birlikte) (“Uyarý
lambalarý ve mesajlarý” bölümüne bakýnýz).
Bu durumda, anahtar STOP konumuna
ve daha sonra MAR konumuna getirilmelidir; kilit açýlmazsa mümkünse araçla birlikte verilen diðer anahtarla tekrar
deneyiniz. Araç hala çalýþmýyor ise yetkili
bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
DÝKKAT Anahtarlarýn her birinin kendine
ait bir þifresi vardýr. Yeni anahtarlarýn (en
fazla sekiz adet) kaydedilmesi için; sahip
olduðunuz bütün anahtarlarý alarak, yetkili Fiat servisine gidiniz.
Araç hareket halinde iken Y uyarý
lambasýnýn yanmasý
❒ Ekrandaki Y uyarý lambasýnýn yanmasý,
sistemin kendi kendini test ettiðini gösterir (örneðin voltaj düþüklüðü sebebi
ile).
❒ Eðer Y uyarý lambasý yanmaya devam
ederse yetkili bir Fiat servisi ile temasa
geçiniz.
Anahtarýn içindeki elektronik parçalar sert darbelere
maruz kalýrsa zarar görebilir
ANAHTARLAR
ÞÝFRE KARTI (þekil 3)
Araç ile birlikte iki adet anahtar ve aþaðýdakileri içeren ÞÝFRE kartý verilir:
A elektronik kod;
B Ýlave anahtar istenmesi durumunda
Fiat Servisine verilecek mekanik
anahtar kodu.
DÝKKAT Anahtar tutamaklarýnda yer alan
elektronik tertibatlarýn mükemmel bir þekilde çalýþmalarýnýn saðlanmasý için, direkt
olarak güneþ ýþýnlarýna maruz býrakýlmamalarý gerekir.
þekil 3
F0N0003m
Tüm anahtarlar ve ÞÝFRE
kartý, araç satýlýrken yeni
sahibine devredilmelidir.
þekil 4
F0N0004m
UZAKTAN KUMANDALI
ANAHTAR (þekil 4)
Buton
malýdýr.
Anahtarýn metal ucu A aþaðýdakileri
çalýþtýrýr:
Buton ; tüm kapýlarý kilitlemek için kullanýlmalýdýr.
❒ kontak anahtarý;
Buton
bagaj kapýlarýný açmak için kullanýlmalýdýr.
❒ kapýlarý kilitleme;
❒ yakýt depo kapaðý kilitleme/açma.
Metal ucu anahtar tutamaðýnýn dýþýna çýkarmak için B tuþuna basýnýz.
Metal ucu anahtar tutamaðýna geri takmak
için:
❒ B düðmesini basýlý tutunuz ve metal
ucu (A) takýnýz
❒ B butonunu býrakýp ardýndan metal
giriþi A kilitlenme sesini duyana kadar
çeviriniz.
ön kapýlarý açmak için kullanýl-
Kapý kilitleri açýlýrken yolcu bölümü lambalarý daha öncedan ayarlanan bir zamanlama süresince yanar.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ARACIN
KULLANILIÞI
UYARI
B butonuna, sadece anahtar
vücudunuzdan, özellikle gözlerinizden ve zarar görebilecek diðer
objelerden (örn. giysiler) uzaktayken
basýlmalýdýr. Düðmeye yanlýþlýkla
basabilecek kimselerin, özellikle
çocuklarýn, anahtara ulaþamayacaklarýndan emin olunuz.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 9
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
16:10
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
001-036 Ducato TR.qxd
9
19.09.2006
16:10
Page 10
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
001-036 Ducato TR.qxd
10
þekil 5
F0N0145m
Bazý versiyonlarda üzerinde iki buton olan
ve ; (þekil 5) uzaktan kumandalý
anahtarlar mevcuttur.
Buton ; tüm kapýlarý kilitlemek için kullanýlmalýdýr.
Buton
tüm kapýlarý açmak için kullanýlmalýdýr.
þekil 6
F0N0114m
Ön panel led göstergeleri
Kapýlarý kilitlerken, (A) butonundaki
(þekil 6) led yaklaþýk 3 saniye için yanar
ve sonra yanýp sönmeye baþlar (caydýrma
fonksiyonu).
Kapýlar kilitlendikten sonra, bir veya daha çok kapý veya bagaj kapaðý düzgün kapatýlmazsa, led ve sinyal lambalarý hýzlý þekilde yanýp sönmeye baþlar.
Uzaktan kumandayý içeren ilave
anahtarlarýn istenmesi
Aracýn kullaným ömrü boyunca, herhangi
bir sebeple uzaktan kumanda içeren
anahtara ihtiyaç duyduðunuzda; ÞÝFRE
kartý, araç anahtarlarý, kimliðinizi ve ruhsatýnýzý alarak, yetkili Fiat servisine müracaat ediniz.
þekil 7
F0N0005m
Uzaktan kumanda kontrollü
anahtarýn pillerinin deðiþtirilmesi
(þekil 7)
Pil deðiþimi:
❒ A'ya basýnýz ve metal ucu (B) açýnýz;
❒ vida C’yi
kullanarak;
ince uçlu bir tornavida
❒ pil muhafazasýný (D) çýkarýnýz ve kutuplarý doðru gelecek biçimde pili
deðiþtiriniz (E)
❒ anahtarýn içindeki pil muhafazasýný (D)
yeniden yerleþtirip C vidasýný
; yönüne döndürerek kilitleyiniz.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
UZAKTAN KUMANDALI
ANAHTAR (þekil 8)
Anahtarýn metal ucu (A) sabittir.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Anahtar aþaðýdakileri çalýþtýrýr:
❒ kontakanahtarý;
❒ kapýlarý kilitleme;
❒ yakýt depo kapaðý kilitleme/açma.
þekil 8
F0N0006m
ARACIN
KULLANILIÞI
Kullanýlmýþ piller çevre için
zararlýdýr. Mevcut kanunlarla
belirlenen þekilde özel kaplar
içinde imha edilmelidir.
Page 11
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
16:10
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
001-036 Ducato TR.qxd
11
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
001-036 Ducato TR.qxd
12
18.10.2006
12:11
Page 12
Anahtarlarla devreye alýnabilecek ana fonksiyonlar (uzaktan kumandalý veya uzaktan kumanda olmadan) aþaðýda verilmektedir:
Anahtar tipi
Uzaktan kumandasýz
anahtar
Uzaktan kumandalý anahtar
Sinyal lambalarý
yanýp söner
(yalnýzca uzaktan
kumanda içeren anahtarla)
Caydýrýcý led
Anahtarý saat
yönünün tersine
çeviriniz (sürücü
tarafý)
Kapýnýn dýþardan Dead Lock (Global kapama) fonks
kilitlenmesi
dev. al. (bazý
tiplerde)
Anahtarý saat
yönünün tersine
–
çeviriniz (sürücü
tarafý)
Anahtarý saat
yönünün tersine
çeviriniz (sürücü
tarafý)
Anahtarý saat
yönünün tersine
çeviriniz (sürücü
tarafý)
butonuna
kýsaca basýnýz
; butonuna kýsaca
basýnýz
; butonuna çift
basýnýz
butonuna
kýsaca basýnýz
butonuna uzun
basýnýz 2 saniyeden
fazla)
2 kez yanýp
sönme
1 kez yanýp
sönme
3 kez yanýp
sönme
2 kez yanýp
sönme
2 kez yanýp
sönme
Açma durumunda
3 saniye süresince
sabit yanar,
caydýrýcý led de
yanýp söner
Çift yanýp sönme,
yanma led yanýp
söner
Caydýrýcý led yanýp
söner
Kapama
Kapýlarýn
açýlmasý
Kapama
–
Bagaj
bölümünün
açýlmasý
Cam açma
(bazý tiplerde)
–
–
Camlarýn
kapatýlmasý
(bazý tiplerde)
–
–
–
–
; butonuna uzun
basýnýz 2 saniyeden
fazla)
1 kez yanýp sönme
Caydýrýcý led yanýp
söner
DÝKKAT Cam açma iþlemleri bir kapý açma kumandasýnýn vasýtasýyla yapýlan iþlemlerdir. Cam kapatma iþlemleri ise
bir kapý kilitleme kumandasýnýn vasýtasýyla yapýlýr.
Daha önce açýklanan, tüm uzaktan kumanda fonksiyonlarýna ilave alarm, sigorta
kutusunun yanýndaki ön panelin altýndaki
alýcýdan kontrol edilir.
DÝKKAT Fiat ÞÝFRE sistemi tarafýndan
saðlanan motor blok etme fonksiyonu,
kontak anahtarý yerinden çýkartýldýðýnda
otomatik olarak devreye girer
ALARM TETÝKLENDÝÐÝNDE
ALARMIN ETKÝNLEÞTÝRÝLMESÝ
Aþaðýdaki durumlarda devreye girer:
❒ kapýlardan biri veya motor kaputunun
izinsiz olarak açýlmasý durumunda
(çevresel koruma);
Kapýlar, bagaj ve motor kaputu kapalý ve
kontak anahtarý STOP konumunda ve
anahtar çýkarýlmýþsa, uzaktan kumandalý
anahtarý araca doðru tutarak "lock" butonunu býrakýnýz.
❒ motoru çalýþmaya baþlatmak (anahtar
MAR konumuna getirilir);
Bazý tiplerin haricinde sistem bir "bip" sesi
çýkarýr ve kapýlar kilitlenir.
❒ akü kablolarý kesilirse;
Alarm, self diyagnostik test ile angaje edilir.
Bir hatayla karþýlaþýlýrsa sistem baþka bir
uyarýcý "bip" sesi çýkartýr.
❒ araç normal olmayan bir þekilde
kaldýrýlýr/eðimi deðiþtirilir ise.
Bazý tiplerde alarmýn kesilmesi siren çalar
ve dörtlü flaþör çalýþýr (26 saniye
süresince). Ýþletim yollarý ile devir sayýsý
pazarlara baðlý olarak deðiþmektedir.
Bu durumda, "kapý açma/bagaj bölümü açma" butonuna basarak alarmý kapatabilirsiniz, kapý ve kaputun düzgün kapandýðýný kontrol ediniz, "lock" butonuna
basarak alarmý tekrar etkinleþtiriniz.
Maksimum sayýda ses/görüþ çevrimi
desteklenir, bu çevrim sonunda sistem
normal çalýþmasýna döner.
Düzgün kapanmayan kapý ve kaput alarm
sisteminden hariç tutulacaktýr.
Eðer kapýlar, kaput ve bagaj düzgün kapatýlmýþ ancak "bip" sesi yine de duyuluyorsa kensi kendini test fonksiyonu sistemde bir arýza tespit etmiþtir. Bu durumda yetkili Fiat servisine baþvurunuz.
DÝKKAT Merkezi kapý kilit sistemini
anahtarýn metal kýsmýyla çalýþtýrma alarmý
çalýþtýrmaz.
DÝKKAT Elektronik alarmýn çalýþma þekli, farklý ülkelerdeki kanunlara uygun olarak
ayarlanýr.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Ýlgili butona basarak anti-yükseltme korumasý kesilebilir. (bak devam eden sayfalardaki "Eðim sensörü").
ARACIN
KULLANILIÞI
ELEKTRONÝK ALARM
(bazý tiplerde)
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 13
ALARMIN KAPATILMASI
Uzaktan kumandalý anahtarýn "kapý açma/bagaj bölümü açma" butonuna basýnýz.
Sistem aþaðýda açýklanan þekilde tepki verir
(bazý tiplerde):
❒ sinyal lambalarý kýsa bir þekilde iki kez
yanýp söner;
❒ sirenden iki kez kýsa "bip" sesi gelir;
❒ kapý kilitleri açýlýr.
DÝKKAT Merkezi kapý kilit sistemini
anahtarýn metal kýsmýyla çalýþtýrma alarmý
çalýþtýrmaz.
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
16:10
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
001-036 Ducato TR.qxd
13
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
001-036 Ducato TR.qxd
14
18.10.2006
10:31
Page 14
ARACIN EÐÝM SENSÖRÜ
ARACIN ÝÇÝNE GÝRME
TEÞEBBÜSLERÝNÝN BELÝRTÝLERÝ
Eðim sensörü herhangi bir anormal araç
yüksekliði/eðimini kýsmen de olsa farkeder (örneðin: lastiðin çýkmasý).
Alarm sistemi aracýn içine girme teþebbüslerini tespit ederse, ekranda ilgili mesaj
ile birlikte Y uyarý lambasý (mevcut ise)
yanar. ("Uyarý lambalarý ve mesajlar"
bölümüne bakýnýz.)
Sensör uzunlamasýna ve yanlamasýna en
küçük yanal kayma açý deðiþikliklerini
tespit eder.
Yanal kayma açý deðiþikleri 0.5°/dak.dan az
(örneðin: yavaþ lastik kaymalarý) dikkate
alýnmaz.
þekil 8a
F0N0232m
Aracýn eðim sensörü korumasýnýn
devreden çýkartýlmasý
Aracýn eðim sensörü korumasýný devreden çýkartmak için (örneðin araç alarm
açýkken çekiliyorsa) kontrol panelindeki
(A) butonuna (þekil 8a) basýnýz; merkezi
kapý kilidinin tekrar etkinleþmesine kadar
koruma devam eder.
ALARM SÝSTEMÝNÝN
KAPATILMASI
Alarm sisteminin tamamen kapatýlmasý için
(örneðin aracýn uzun süreli kullanýlmayacaðý durumlarda) sadece uzaktan kumandalý anahtar üzerindeki metal bölümü kullanarak kapýlarý kilitleyiniz.
DÝKKAT Eðer uzaktan kumanda pili zayýf
veya sistemde bir arýza varsa, alarmýn kapatýlmasý için kontak anahtarýný MAR konumuna çeviriniz.
Anahtar, þekil 9'da görüldüðü gibi 4 farklý pozisyona çevrilebilir:
Devreye alma
Anahtar STOP konumuna iken çýkartýnýz
ve kilitlenene kadar direksiyonu çeviriniz.
❒ STOP: motor çalýþmýyor, anahtar
çýkartýlabilir, direksiyon kilitli. (ör.: Bazý
elektrikli sistemler (ör: ses sistemi,
merkezi kilit...) çalýþabilir.
❒ MAR: sürüþ konumu. Bütün elektrikli sistemler kullanýlabilir.
❒ AVV: motorun çalýþtýrýlmasý (sabit olmayan konum).
❒ PARK: motor kapalý, park lambalarý
açýk, direksiyon kilitli. PARK, konumuna çevirip A butonuna basýnýz.
Kontak, motorun çalýþmamasý durumunda çalýþtýrma iþleminin tekrarýndan önce
kontak anahtarýnýn STOP konumuna
dönmesini saðlayan bir güvenlik tertibatý
ile donatýlmýþtýr.
UYARI
Eðer kontak herhangi bir
þekilde kurcalanmýþ ise
(örneðin birisi aracýnýzý çalmak için
uðraþmýþ olabilir), aracýnýzý yetkili
Fiat servisinde kontrol ettiriniz.
Devreden çýkarma
þekil 9
F0N0007m
UYARI
Araçtan indiðinizde, araçta
bulunan birinin yanlýþlýkla
kumandalarý çalýþtýrmasýný önlemek
için, kontak anahtarýný daima
yanýnýza alýnýz. El frenini çekmeyi ve
araç yukarýya meyilli bir yerde park
edilmiþse aracý birinci vitese geçirmeyi
unutmayýnýz. Aþaðý doðru duruyorsa
geri vitese takýnýz. Çocuklarý araçta
kesinlikle tek baþýna býrakmayýnýz.
Kontak anahtarýný MAR konumuna çevirirken direksiyonu da hafifçe saða sola
çeviriniz.
UYARI
Aksi taktirde, direksiyonu ilk
çeviriþinizde direksiyon kilitlenecektir. Araç çekilirken de bu durum geçerlidir.
UYARI
Direksiyon sistemini veya direksiyon kolonu modifikasyonlarýný kapsayan herhangi bir satýþ
sonrasý iþlemi gerçekleþtirmek kesinlikle yasaktýr(örn.: hýrsýzlýða karþý koruma sistemlerinin kurulumu) bu durumda aracýn performansý ve emniyeti düþebilir, garantinin geçersiz olmasýna sebep olabilir.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
DÝREKSÝYON KÝLÝDÝ
ARACIN
KULLANILIÞI
KONTAK ANAHTARI
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 15
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
17:23
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
18.10.2006
ÝNDEKS
001-036 Ducato TR.qxd
15
18.10.2006
17:23
Page 16
GÖSTERGE PANELÝ (SOLDAN DÝREKSÝYONLU VERSÝYON)
Dijital ekrana sahip tiplerde
A Kilometre saati (hýz göstergesi)
B Dijital ekran
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
001-036 Ducato TR.qxd
C Devir saati
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
D Motor soðutma suyu sýcaklýk göstergesi ve aþýrý sýcaklýk uyarý lambasý
E Yakýt seviye göstergesi ve rezerv uyarý
lambasý
F0N0008m
þekil 10
Çok fonksiyonlu ekrana sahip
tiplerde
A Kilometre saati (hýz göstergesi)
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
B Çok fonksiyonlu dijital ekran
C Devir saati
ÝNDEKS
D Motor soðutma suyu sýcaklýk göstergesi ve aþýrý sýcaklýk uyarý lambasý
F0N0010m
þekil 11
16
E Yakýt seviye göstergesi ve rezerv uyarý
lambasý
A Kilometre saati (hýz göstergesi)
B Dijital ekran
C Devir saati
D Motor soðutma suyu sýcaklýk göstergesi ve aþýrý sýcaklýk uyarý lambasý
E Yakýt seviye göstergesi ve rezerv uyarý
lambasý
F0N0009m
þekil 10
Çok fonksiyonlu ekrana sahip
tiplerde
A Kilometre saati (hýz göstergesi)
B Çok fonksiyonlu dijital ekran
C Devir saati
D Motor soðutma suyu sýcaklýk göstergesi ve aþýrý sýcaklýk uyarý lambasý
E Yakýt seviye göstergesi ve rezerv uyarý
lambasý
F0N0011m
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Dijital ekrana sahip tiplerde
ARACIN
KULLANILIÞI
GÖSTERGE PANELÝ (SAÐDAN DÝREKSÝYONLU VERSÝYON)
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 17
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
17:23
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
18.10.2006
ÝNDEKS
001-036 Ducato TR.qxd
þekil 11
17
18.10.2006
10:33
Page 18
GÖSTERGELER
Göstergenin arka plan rengi ile tipi
aracýn modeline göre deðiþiklik gösterebilir.
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
001-036 Ducato TR.qxd
18
þekil 12
F0N0012m
KÝLOMETRE SAATÝ
(HIZ GÖSTERGESÝ) (þekil 12)
Aracýn hýzýný gösterir.
þekil 13
F0N0013m
MOTOR DEVÝR SAATÝ (þekil 13)
Devir saati motorun devir sayýsýný (rpm)
gösterir.
DÝKKAT Motor yüksek devirde çalýþýyorken, elektronik enjeksiyon kontrol sistemi yakýt akýþýný kesecek ve sonuç olarak
motor gücünü düþecektir.
Motor rölantideyken, motor devir saati
duruma göre yavaþ veya ani bir hýz artýþý
gösterebilir.
Bu normal bir iþlemdir; örneðin; klima
kompresörü veya fan devrede iken. Bu durumlarda motor rölantisinde ufak bir artýþ
olur ve akü þarjýný korur
19.09.2006
16:10
Page 19
Ýbre, yakýt deposunda kalan yakýt miktarýný
gösterir.
E depo boþ
F depo dolu.
Rezerv uyarý lambasý (A) yandýðýnda depoda yaklaþýk 10/12 litre (versiyonlara
baðlý) yakýt kalmýþ demektir.
Aracý yakýt deposunda çok az yakýt var
iken kullanmayýnýz: katalitik konvertöre
zarar verebilirsiniz.
DÝKKAT Eðer ibre (A) uyarý lambasýnýn
devamlý yanýp sönmesi ile birlikte (E) üzerinde ise, bir arýza mevcut demektir. Bu
durumda yetkili bir Fiat servisi ile temasa
geçiniz.
DÝKKAT Yakýtýn az kaldýðý durumlarda
ilave ýsýtýcýyý (Webasto) açmayýnýz.
F0N0015m
MOTOR SU SICAKLIK
GÖSTERGESÝ (þekil 15)
Bu sistem motor soðutma suyunun sýcaklýðýný gösterir ve sýcaklýk yaklaþýk. 50°C’nin
üzerine çýktýktan sonra çalýþmaya baþlar.
Normal þartlarda, ibre çalýþma þartlarýna
baðlý olarak skalanýn orta deðerlerini
göstermelidir.
C düþük motor su sýcaklýk seviyesi
H yüksek motor su sýcaklýk seviyesi
Ýbre kýrmýzý bölge üzerinde ise
motoru durdurunuz ve yetkili Fiat Servisiyle temasa
geçiniz
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
YAKIT GÖSTERGESÝ (þekil 14)
þekil 15
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
F0N0014m
ÝNDEKS
þekil 14
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
B uyarý lambasýnýn yanmasý (bazý tiplerde
çok fonksiyonlu ekranda mesajla birlikte)
sýcaklýðýn çok yükseldiðini gösterir. Bu gibi
bir durumda motoru durdurunuz ve yetkili bir Fiat Servisiyle temasa geçiniz.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
001-036 Ducato TR.qxd
19
ÝNDEKS
20
18.10.2006
10:33
Page 20
MOTOR YAÐI SEVÝYESÝ
GÖSTERGESÝ
Birkaç saniye sonra, motor yaðý miktarý
sembolleri göstergede belirir ve:
Sembollerin teker teker sönmesi yað azalmasýný gösterir.
Bu gösterge motor yaðý seviyesini belirtir.
❒ servis zamaný yakýnsa göstergede
gidilebilecek yolu belirtir ve enstrüman
paneli uyarý lambasý õ yanar. Servis zamanýna yaklaþýldýkça servis aralýðý
göstergede çubuklar þeklinde gösterilir.
Yað seviyesi ön ayar seviyesinin altýna
düþtüðünde göstergede sürücüyü uyaran
bir mesaj belirir ve ekleme yapýlmasý
gerekir.
Dijital ekrana sahip tiplerde
F0N1017g
Kontak anahtarýný MAR konumuna getirdikten sonra, motor yaðý miktarý beþ
sembolle göstergede belirtilir.
❒ eðer motor yaðý deðiþim zamaný yaklaþmýþsa, gösterge bir sonraki yað
deðiþim mesafesini ekranda Servis zamanýna yaklaþýldýkça servis aralýðý
göstergede çubuklar þeklinde gösterilir.
Sembollerin teker teker sönmesi yað azalmasýný gösterir.
Çok fonksiyonlu ekrana sahip
tiplerde
Eðer yað seviyesi ön ayar sýnýrlarýnýn altýna düþerse (bunun için eklemek gereklidir), beþ sembol göstergede yanýp sönmeye baþlar.
Kontak anahtarýný MAR konumuna getirince, ekranda yað seviyesi beþ sembolle
gösterilir.
DÝKKAT Motor yaðý seviyesi bir çubuk
yardýmýyla ölçülebilir (bakýnýz "Aracýn
bakýmý" bölümündeki "seviye kontrolü"
paragrafý).
F0N1018g
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
001-036 Ducato TR.qxd
DÝKKAT Motor yaðý seviyesi bir çubuk
yardýmýyla ölçülebilir (bakýnýz "Aracýn
bakýmý" bölümündeki "seviye kontrolü"
paragrafý).
Birkaç saniye sonra, motor yaðý miktarý
sembolleri göstergede belirir ve:
❒ servis zamaný yakýnsa göstergede
gidilebilecek yolu belirtir ve enstrüman
paneli uyarý lambasý õ yanar. Servis zamanýna yaklaþýldýkça servis aralýðý
göstergede çubuklar þeklinde gösterilir.
❒ eðer motor yaðý deðiþim zamaný yaklaþmýþsa, gösterge bir sonraki yað
deðiþim mesafesini ekranda Servis zamanýna yaklaþýldýkça servis aralýðý
göstergede çubuklar þeklinde gösterilir.
Page 21
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
DÝJÝTAL EKRAN
STANDART EKRAN (þekil 16)
A Far yükseklik ayarý (sadece kýsa farlar
açýkken).
B Saat (kontak anahtarý çýkarýlmýþ iken
ve ön kapýlar kapalý olsa da sürekli
görüntülenir).
C Odometer (covered km or miles).
Not Anahtar çýkarýldýðýnda (ön kapýlardan
bir tanesi açýldýðýnda) ekran devreye
girer ve birkaç saniyeliðine gidilen km veya
mil mesafesi gösterilir.
þekil 16
F0N0016m
þekil 17
F0N0017m
KUMANDA BUTONLARI
(þekil 17)
Not ▲ ve ▼ butonlarý aþaðýdaki durumlarda farklý fonksiyonlarý devreye alýr:
▲ Ekranýn ve seçeneklerin yukarý
Ayar menüsü
– Menü opsiyonlarýnda yukarý ve aþaðý gezinmek için;
– ayarlama sýrasýnda deðerleri arttýrmak ve
azaltmak için.
hareket etmesini veya ekranda gösterilen deðerin artýrýlmasýný saðlar.
MODE Menüyü ekrana getirmek için
kýsaca basýnýz
ve/veya bir sonraki ekrana
geçmek veya gerekli menü opsiyonunu onaylamak için kýsaca
basýnýz.
Bu butona uzun süreli basmak,
standart ekrana geri dönülmesine yol açar.
▼ Gösterilen menüde gezinmek ve ilgili
opsiyonlarda aþaðý gitmek veya
ekrana gelen deðerleri azaltmak için
kullanýlýr.
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Standart ekran aþaðýdakileri gösterir:
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
16:10
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
001-036 Ducato TR.qxd
21
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
001-036 Ducato TR.qxd
22
19.09.2006
16:10
Page 22
AYAR MENÜSÜ (þekil 18)
Menü, çevrimler halinde ard arda sýralanmýþ ve aþaðýdaki paragraflarda verilen farklý operasyonlar ve ayarlamalarýn (setup) ▲
ve▼ butonlarý vasýtasýyla seçilebilmesini
mümkün kýlan bir dizi fonksiyonu içerir.
Setup menüsü MODE butonuna kýsa bir
süre basarak devreye alýnabilir.
▲ ve ▼ butonlarýna tek tek basýlarak ayar
menüsü opsiyonlarýnda gezinilebilir.
Seçilen opsiyonun özelliklerine baðlý olarak
iþlem modlarý her defasýnda deðiþecektir.
Bir menü opsiyonunun seçilmesi
– ayarlanacak menü opsiyonunu seçmek
için kýsaca MODE butonuna basýnýz;
– yeni ayarlarý seçmek için (tek tek) ▲ ve
▼ butonlarýna basýnýz;
– yeni ayarlarýn kaydetmek ve önceden
seçilen menü opsiyonuna geri dönmek için
kýsaca MODE butonuna basýnýz.
“Set Clock” (Saat Ayarý) fonksiyonunun
seçilmesi
– deðiþtirilecek ilk deðeri (saatleri) seçmek
için kýsaca MODE butonuna basýnýz;
– yeni ayarlarý seçmek için (tek tek) ▲ ve
▼ butonlarýna basýnýz;
– yeni ayarlarýn kaydetmek ve bir sonraki
ayar menüsü opsiyonuna (dakikalar) geri
dönmek için kýsaca MODE butonuna
basýnýz;
– ayný prosedürü kullanarak deðerleri
ayarladýktan sonra önceden seçilen menü
opsiyonuna geri döneceksiniz.
MODE butonuna uzun basýnýz
– menü içerisindeyseniz ayar menüsünden
çýkmak için;
– bir opsiyonu ayarlýyorsanýz gösterilen
ekrandan çýkmak için;
– o ana kadar kaydedilen ayarlarý saklar (ve
MODE butonuna basýlarak onaylanýr)
Gösterilen setup menüsü sürelidir, zaman
aþýmýndan dolayý menü kaybolduðunda,
sadece kullanýcý tarafýndan yapýlan ayarlar
MODE butonuna basýlarak yapýlanlar)
hafýzaya alýnýr.
Page 23
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
10:34
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Standart ekran navigasyonuna eriþmek için kýsaca
MODE butonuna kýsaca basýnýz.
Menüde gezinmek için ▲ ve ▼ butonlarýný kullanýnýz.
Not Güvenlik gerekçelerinden dolayý, araç hareket
halindeyken, sadece azaltýlmýþ menüye ulaþmak
mümkündür (“HIZ” limiti ayarý için). Araç hareketsiz
durumdayken tüm menüye eriþmek mümkündür.
F0N1007g
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
18.10.2006
ÝNDEKS
001-036 Ducato TR.qxd
þekil 18
23
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
001-036 Ducato TR.qxd
24
19.09.2006
16:10
Page 24
Hýz limitinin ayarlanmasý (SPEEd)
Zaman ayarý (Hour)
Bu fonksiyon ile, araç için bir sürat limiti
(km/saat veya mph) belirlemek ve bu limit aþýldýðýnda sürücüyü hemen uyarmak
mümkündür ("Uyarý lambalarý ve
mesajlarý" bölümüne bakýnýz).
Bu fonksiyon saat ayarýnýn yapýlmasýný
saðlar.
Hýz limitini ayarlamak için, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
– kýsaca MODE basýnýz, ekranda (SPEEDHIZ) kelimesi ve önceden ayarlanmýþ birim (km/h) veya (mph) görünecektir;
– buton ▲ veya ▼'ye basarak hýz limiti
etkinliðini seçiniz (ON) veya deaktivasyon
(OFF);
– Eðer fonksiyon aktifse (On) istenen hýzý
seçmek için ▲ veya ▼ kullanýnýz ve daha
sonra MODE butonuna basýnýz.
Not Mümkün olan ayar aralýðý seçilen birime baðlý olarak 30 ila 200 km/h veya 20
ila 125 mph arasýndadýr (daha sonra açýklanan “Mesafe biriminin (Birim) ayarlanmasý” bölümüne bakýnýz). Every press on
button ▲/▼ butonlarýna her bastýðýnýzda
deðer 5 birim artar/azalýr. ▲/▼ butonlarýna sürekli bastýðýnýzda otomoatik
olarak hýzlý artýrma veya azaltmaya geçilir.
Ýstenilen deðere yaklaþtýðýnýzda, düðmeyi
serbest býrakýnýz ve ayar iþlemini tek tek
basarak tamamlayýnýz.
– Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca
veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana
dönmek için uzunca MODE butonuna
basýnýz.
Ýstenen birimi ayarlamak için aþaðýdaki
iþlemleri yapýnýz:
– kýsaca MODE butonuna basýnýz, “hours”
(saat) simgesi ekranda yanýp sönecektir;
– ayarlamak için ▲ veya ▼ butonlarýna
basýnýz;
– kýsaca MODE butonuna basýnýz, “minutes” (dakika) simgesi ekranda yanýp
sönecektir;
– ayarlamak için ▲ veya ▼ butonlarýna
basýnýz;
– Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca
veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana
dönmek için uzunca MODE butonuna
basýnýz.
Sesli arýza/uyarý cihazýnýn ses
þiddetinin ayarlanmasý (bUZZ)
Bu fonksiyon ile bir arýza/uyarý durumunda devreye alýnan sesli uyarýnýn ses þiddetini ayarlamak mümkündür.
Seviyeyi ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri
yapýnýz:
– kýsaca MODE basýnýz, ekranda (bUZZ)
yazýsý görünecektir;
– buton ▲ veya ▼'ye basarak gerekli hacmi seçiniz (hacim 8 seviyede ayarlanabilir).
– Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca
veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana
dönmek için uzunca MODE butonuna
basýnýz
Mesafe biriminin ayarlanmasý
(Unit)
Bu fonksiyon ile birimin ayarlanmasý
mümkündür.
Ýstenen birimi ayarlamak için aþaðýdaki
iþlemleri yapýnýz:
– kýsaca MODE butonuna basýnýz, ekranda (Unit-Birim) kelimesi ile önceden
ayarlanmýþ birim (km) veya (mi) gösterilir;
– istenilen mesafe birimini ayarlamak için
▲ veya ▼ butonlarýna basýnýz;
– Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca
veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana
dönmek için uzunca MODE butonuna
basýnýz.
Page 25
F0N1005g
❒ Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca
veya ayarlarý kaydetmeden standart
ekrana dönmek için uzunca MODE
butonuna basýnýz.
F0N1002g
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
MODE
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
▲ ▲
▼ ▼
❒ onay talebi mesajý ekrana gelecektir;
❒ (YES-EVET) (devreye alýnmayý/)
devreden çýkarýlmayý onaylamak) veya
(no) (çýkýþ yapmak) seçeneklerini
seçmek için ▲ veya ▼ butonlarýna
basýnýz;
F0N1003g
MODE
F0N1006g
❒ MODE butonuna basýnýz ve ▲ veya
▼, butonlarýna basarak (BAGP OFF)
mesajý (devre dýþý býrakmak için) veya
(BAG P On) mesajý (devreye almak
için) ekrana geldikten sonra yeniden
MODE butonuna basýnýz;;
F0N1002g
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
MODE
▲ ▲
▼ ▼
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
Bu fonksiyon, ön yolcu hava yastýðýnýn
devreye alýnmasý/devreden çýkarýlmasý için
kullanýlýr.
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
Ön yolcu hava yastýðý ve yan hava
yastýðýnýn (bazý tiplerde) devreye
alýnmasý/devre dýþý býrakýlmasý
(Bag P)
ÝNDEKS
16:10
F0N1003g
19.09.2006
F0N1001g
001-036 Ducato TR.qxd
25
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
001-036 Ducato TR.qxd
26
19.09.2006
16:11
Page 26
Çok fonksiyonlu ekran
(bazý tiplerde)
Multifonksiyon gösterge, sürüþ sýrasýnda
gerekli olan bütün yararlý bilgileri gösterir,
özellikle:
“STANDART” EKRAN BÝLGÝLERÝ
(þekil 19)
Standart ekran aþaðýdakileri gösterir:
A Tarih.
B Kilometre sayacý (gidilen km veya mil).
C Saat (kontak anahtarý çýkarýldýðýnda ve
ön kapýlar kapalýyken dahil her zaman
gösterilir).
D Dýþ sýcaklýk..
E Far yükseklik ayarý (sadece kýsa farlar
açýkken).
Not Anahtar çýkarýldýðýnda (ön kapýlardan
bir tanesi açýldýðýnda) ekran devreye
girer ve birkaç saniyeliðine gidilen km veya
mil mesafesi gösterilir.
þekil 19
F0N0018m
þekil 20
F0N0017m
KUMANDA BUTONLARI
(þekil 20)
Not ▲ ve ▼ butonlarý aþaðýdaki durumlarda farklý fonksiyonlarý devreye alýr:
▲ Ekranýn ve seçeneklerin yukarý
Yolcu bölmesinin iç mekanýnda
aydýnlatmayý ayarlamak için
– yan lambalar açýk ve standart ekran aktifken, araç içi aydýnlatma derecesinin
ayarlanmasý
hareket etmesini veya ekranda gösterilen deðerin artýrýlmasýný saðlar.
MODE Menüyü ekrana getirmek için
kýsaca basýnýz
ve/veya bir sonraki ekrana
geçmek veya gerekli menü opsiyonunu onaylamak için kýsaca
basýnýz.
Bu butona uzun süreli basmak,
standart ekrana geri dönülmesine yol açar.
▼ Gösterilen menüde gezinmek ve ilgili
opsiyonlarda aþaðý gitmek veya ekrana
gelen deðerleri azaltmak için kullanýlýr..
Ayar menüsü
– Menü opsiyonlarýnda yukarý ve aþaðý gezinmek için;
– ayarlama sýrasýnda deðerleri arttýrmak ve
azaltmak için.
Alt menü olmaksýzýn ana menüden bir
opsiyonun seçilmesi:
– ayarlanacak ana menü opsiyonunu
seçmek için kýsaca MODE butonuna
basýnýz;
– ayarlamak için ▲ veya ▼ butonlarýna
basýnýz;
– Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca
veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana
dönmek için uzunca MODE butonuna
basýnýz.
MODE butonuna uzun basýnýz
– ana menüdeyseniz ayar menüsünden
çýkar;
– menünün farklý noktasýndayken, ana
menüden çýkmak için (örneðin: altmenü
opsiyon ayar seviyesinde, altmenü seviyesinde veya ana menü opsiyon ayar seviyesinde);
– o ana kadar kaydedilen ayarlarý saklar (ve
MODE butonuna basýlarak onaylanýr).
Gösterilen setup menüsü sürelidir, zaman
aþýmýndan dolayý menü kaybolduðunda,
sadece kullanýcý tarafýndan yapýlan ayarlar
MODE butonuna basýlarak hafýzaya alýnýr.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
"Tarih Ayarý" (Set Date) ve "Zaman Ayarý"
(Set time):
– ayarlanacak ilk deðeri seçmek için (örn.
saat/dakika veya yýl/ay/gün) MODE butonuna kýsaca basýnýz;
– yeni ayarlarý seçmek için (tek tek) ▲ veya
▼ butonlarýna basýnýz;
– yeni ayarýn kaydedilmesi ve daha sonraki
setup menüsü opsiyonuna geri dönmek için
MODE butonuna kýsaca basýnýz, eðer zaten bu sonuncuysa, daha önce seçtiðiniz ana
menü opsiyonuna geri döneceksiniz.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Alt menü ile ana menüden bir opsiyonun
seçilmesi:
– ilk alt menü opsiyonunu ekrana getirmek
için kýsaca butona basýnýz;
– tüm alt menü opsiyonlarýnda gezinmek
için ▲ veya ▼ (tek basýþlarla) butonuna
basýnýz;
– gösterilen alt menü opsiyonunun
seçilmesi ve ilgili ayar menüsünün açýlmasý
için kýsaca MODE butonuna basýnýz;
– bu alt menü için yeni ayarlarý seçmek için
▲ veya ▼ (tek basýþlarla) butonuna
basýnýz;
– yeni ayarlarýn kaydetmek ve önceden
seçilen altmenü opsiyonuna geri dönmek
için kýsaca MODE butonuna basýnýz.
ARACIN
KULLANILIÞI
AYAR MENÜSÜ (þekil 21)
Menü, çevrimler halinde ard arda sýralanmýþ ve aþaðýdaki paragraflarda verilen farklý operasyonlar ve ayarlamalarýn (setup) +
ve – butonlarý vasýtasýyla seçilebilmesini
mümkün kýlan bir dizi fonksiyonu içerir.
Bazý opsiyonlar için (Saat ve Birim opsiyonlarý) bir alt menü bulunmaktadýr.
Setup menüsü MODE butonuna kýsa bir
süre basarak devreye alýnabilir.
Setup menüsü opsiyonlarýnda gezinebilmek
için ▲ veya ▼ butonlarýna kýsa süreliðine
basýnýz.
Seçilen opsiyonun özelliklerine baðlý olarak
iþlem modlarý her defasýnda deðiþecektir.
Page 27
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
16:11
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
001-036 Ducato TR.qxd
27
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
001-036 Ducato TR.qxd
18.10.2006
Page 28
Örneðin:
Ýngilizce
Ýspanyolca
Flemenkçe
Fransýzca
Portekizce
▲
▲
MODE
butonuna
kýsaca basýnýz
Örneðin:
Standart ekran navigasyonuna eriþmek için kýsaca
MODE butonuna kýsaca basýnýz.
Menüde gezinmek için ▲ ve ▼ butonlarýný kullanýnýz.
Not Güvenlik gerekçelerinden dolayý, araç hareket
halindeyken, sadece azaltýlmýþ menüye ulaþmak
mümkündür (“HIZ” limiti ayarý için). Araç hareketsiz
durumdayken tüm menüye eriþmek mümkündür.
Almanca
Ýtalyanca
▼
▲
SPEED BEEP
▼
Gün
Yýl
▲
TRIP B DATA
▲
▼
SET TIME
▲
PASSENGER’S BAG
▼
▼
▲
SERVICE
▲
SET DATE
▼
▼
BELT BUZZ. (*)
▲
SEE RADIO
▲
▼
AUTOCLOSE
BUTTON VOL.
▼ BUZZER
VOLUME
▼
▲
LANGUAGE
UNITS
▼
▼
▼
▲
▲
▲
(*) Bu fonksiyon sadece S.B.R. sisteminin bir Fiat Yetkili Servisinde etkinliðinin kaldýrýlmasýndan sonra gösterilir.
28
Ay
MODE
butonuna
kýsaca basýnýz
HEADL. SENSOR▼
EXIT MENU
▼
▲
ÝNDEKS
10:36
F0N1000g
þekil 21
– Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca
veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana
dönmek için uzunca MODE butonuna
basýnýz.
Hýz limitini ayarlamak için, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
– kýsaca MODE butonuna basýnýz: ekranda (On) yazýsý görünecektir.
Trip B On/Off (Trip B bilgisi)
– kýsaca MODE butonuna basýnýz, ekranda (SPEED-HIZ) kelimesi ve önceden
ayarlanmýþ birim (km/h) veya (mph)
görünecektir;
– buton ▲ veya ▼'ye basarak hýz limiti
etkinliðini seçiniz (ON) veya deaktivasyon
(OFF);
– Eðer fonksiyon aktifse (On) istenen hýzý
seçmek için ▲ veya ▼ kullanýnýz ve daha
sonra MODE butonuna basýnýz.
Not Mümkün olan ayar aralýðý seçilen birime baðlý olarak 30 ila 200 km/h veya 20
ila 125 mph arasýndadýr (daha sonra açýklanan “Mesafe biriminin (Birim) ayarlanmasý” bölümüne bakýnýz). Every press on
button ▲/▼ butonlarýna her bastýðýnýzda
deðer 5 birim artar/azalýr. ▲/▼ butonlarýna sürekli bastýðýnýzda otomoatik
olarak hýzlý artýrma veya azaltmaya geçilir.
Ýstenilen deðere yaklaþtýðýnýzda, düðmeyi
serbest býrakýnýz ve ayar iþlemini tek tek
basarak tamamlayýnýz.
– ▼: butonuna basýnýz: ekranda (Off) yazýsý
görünecektir;
– Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca
veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana
dönmek için uzunca MODE butonuna
basýnýz.
Ön far sensör hassasiyet ayarý
(bazý tiplerde)
Bu fonksiyon ile, ýþýk sensörülerini 3 seviyede hassasiyet ayarý yapmak
mümkündür.
Ýstenilen hassaslýk seviyesini ayarlamak için
aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
– kýsaca MODE basýnýz, önceden
ayarlanan hassasiyet “seviyesi” ekranda
yanýp sönecektir;
Bu opsiyon vasýtasýyla Trip B (kýsmi yol)
fonksiyonunu devreye almak (On) veya
devreden çýkarmak (Off) mümkündür.
Daha fazla bilgi için “Yol bilgisayarý”
bölümüne bakýnýz.
Devreye alýnmasý/devreden çýkarýlmasý için
aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
– kýsaca buton MODE'a basýnýz: ekranda
ON veya OFF (önceden yapýlmýþ ayarlara
göre) ekranda yanýp sönecektir;
– ayarlamak için ▲ veya ▼ butonlarýna
basýnýz;
– Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca
veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana
dönmek için uzunca MODE butonuna
basýnýz.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Bu fonksiyon ile, araç için bir sürat limiti
(km/saat veya mph) belirlemek ve bu limit aþýldýðýnda sürücüyü hemen uyarmak
mümkündür ("Uyarý lambalarý ve
mesajlarý" bölümüne bakýnýz).
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
– ayarlamak için ▲ veya ▼ butonlarýna
basýnýz;
– Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca
veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana
dönmek için uzunca MODE butonuna
basýnýz.
Ayarlamayý iptal etmek için, aþaðýdakileri
uygulayýnýz:
ARACIN
KULLANILIÞI
Hýz limitinin ayarlanmasý (SPEEd)
Page 29
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
10:37
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
18.10.2006
ÝNDEKS
001-036 Ducato TR.qxd
29
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
001-036 Ducato TR.qxd
30
19.09.2006
16:11
Page 30
Saat ayarý (Set time)
Bu fonksiyon iki alt menü ile saatin ayarlanmasýný mümkün kýlar: “Time” (Zaman) ve
“Mode”(Mod);
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
– kýsaca MODE butonuna basýnýz, ekranda iki alt menü görünecektir: “Zaman” ve
“Mod”;
– iki alt menüde gezinmek için ▲ veya ▼
butonuna basýnýz;
– istenen opsiyonu seçin ve ardýndan kýsaca
MODE butonuna basýnýz;
– kýsaca MODE butonuna basýnýz, “hours”
(saatler) simgesi ekranda yanýp sönecektir;
– ayarlamak için ▲ veya ▼ butonlarýna
basýnýz;
– kýsaca MODE butonuna basýnýz, “minutes/dakika” simgesi ekranda yanýp
sönecektir;
– ayarlamak için ▲ veya ▼ butonlarýna
basýnýz;
– kýsaca MODE butonuna basýnýz, “24h”
veya “12h” modu ekranda yanýp sönecektir;
– “24h” veya “12h” seçimini yapmak için
▲ veya ▼ butonuna basýnýz.
Ayarlama iþleminden sonra, menü ekranýna geri dönmek için MODE butonuna
kýsaca basýnýz veya ayarlarý kaydetmeden
standart ekrana dönmek için uzunca ayný
butona basýnýz.
– Standart ekrana veya mevcut menü seviyesindeki ana menü seviyesine dönmek
için MODE butonuna uzun süre tekrar
basýnýz.
Tarihin ayarlanmasý (Set Date)
Bu fonksiyon tarihin güncellenmesini
saðlar (yýl - ay - gün).
Tarihi ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri
yapýnýz:
– kýsaca MODE butonuna basýnýz, “day”
(gün) simgesi ekranda yanýp sönecektir;
– ayarlamak için ▲ veya ▼ butonlarýna
basýnýz;
– kýsaca MODE butonuna basýnýz,
“month” (ay) simgesi ekranda yanýp
sönecektir;
– ayarlamak için ▲ veya ▼ butonlarýna
basýnýz;
– kýsaca MODE butonuna basýnýz, “year”
(yýl) simgesi ekranda yanýp sönecektir;
– ayarlamak için ▲ veya ▼ butonlarýna
basýnýz;
Not ▲ veya ▼ butonuna her basýldýðýnda deðer bir birim artar veya azalýr. Butona sürekli basýldýðýnda; otomatik hýzlý
arttýrma veya azaltma saðlanýr. Ýstenilen
deðere yaklaþtýðýnýzda, düðmeyi serbest
býrakýnýz ve ayar iþlemini tek tek basarak
tamamlayýnýz.
– Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca
veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana
dönmek için uzunca MODE butonuna
basýnýz.
– kýsaca buton MODE'a basýnýz: ekranda
ON veya OFF (önceden yapýlmýþ ayarlara
göre) ekranda yanýp sönecektir;
– ayarlamak için ▲ veya ▼ butonlarýna
basýnýz;
– Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca
veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana
dönmek için uzunca MODE butonuna
basýnýz.
Bilgi akýþýný devreye almak / devreden
çýkarmak için (ON/OFF) aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:;
– altmenüyü görüntülemek için kýsaca buton MODE'a basýnýz;
– kýsaca buton MODE'a basýnýz: ekranda
ON veya OFF (önceden yapýlmýþ ayarlara
göre) ekranda yanýp sönecektir;
– ayarlamak için ▲ veya ▼ butonlarýna
basýnýz;
– Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca
veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana
dönmek için uzunca MODE butonuna
basýnýz.
– Standart ekrana veya mevcut menü seviyesindeki ana menü seviyesine dönmek
için MODE butonuna uzun süre tekrar
basýnýz.
Bu fonksiyon ile üç alt menüde gösterim birimleri ayarlanabilir: “Distances” (Mesafe),
“Consumption” (Yakýt tüketimi) and “Temperature” (Sýcaklýk).
Ýstenen birimi ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
– altmenüyü görüntülemek için kýsaca buton MODE'a basýnýz;
– üç alt menüde gezinmek için ▲ veya ▼
butonlarýna basýnýz;
– istenen alt menüyü seçiniz ve ardýndan
kýsaca MODE butonuna basýnýz;
– “Distances” (Mesafe)yi seçerseniz: kýsaca
MODE butonuna basýnýz, ekranda "km"
veya "mi" görünecektir (önceden yapýlan
ayarlara göre);
– ayarlamak için ▲ veya ▼ butonlarýna
basýnýz;
– “Consumption” (Yakýt tüketimi)ni seçerseniz:
kýsaca MODE butonuna basýnýz, ekranda
"km/I", "I/100km" veya "mpg" görünecektir
(önceden yapýlan ayarlara göre);
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Devredeyken (AÇIK), bu fonksiyon aracýn
hýzý 20 km/h deðerini aþtýðýnda otomatik
olarak kapýlarý kilitler.
Birimlerin ayarlanmasý (Units)
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Bu fonksiyon ses sistemi bilgilerinin ekranda görüntüye gelmesini saðlar.
– Radyo: seçilmiþ radyo istasyonu frekansý veya RDS mesajý, otomatik gezinme aktivasyonu veya AutoStore;
– audio CD, MP3 CD: parça sayýsý;
– CD Changer: CD numarasý ve parça numarasý;
Bilgi akýþýný devreye almak / devreden
çýkarmak için (ON/OFF) aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
Otomatik merkezi kapý kilitleme
(Autoclose)
ARACIN
KULLANILIÞI
Audio Bilgi Tekrarý (See radio)
Page 31
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
16:11
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
001-036 Ducato TR.qxd
31
19.09.2006
16:11
Page 32
Mesafe birimi ayarý "km" ise, yakýt tüketimi birimi ekranýnda km/I veya I/100km
yazýsý görünecektir.
Mesafe birimi ayarý "mi" ise, yakýt tüketimi birimi ekranýnda "mpg" yazýsý
görünecektir.
–“Temperature” (Sýcaklýk)ý seçerseniz: briefly
kýsaca MODE butonuna basýnýz, ekranda
"°C" veya "°F" görünecektir (önceden
yapýlan ayarlara göre);
– ayarlamak için ▲ veya ▼ butonlarýna
basýnýz;
Ayarlama iþleminden sonra, menü ekranýna geri dönmek için MODE butonuna
kýsaca basýnýz veya ayarlarý kaydetmeden
standart ekrana dönmek için uzunca ayný
butona basýnýz.
– Standart ekrana veya mevcut menü seviyesindeki ana menü seviyesine dönmek
için MODE butonuna uzun süre tekrar
basýnýz.
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
ARACIN
KULLANILIÞI
– ayarlamak için ▲ veya ▼ butonlarýna
basýnýz;
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
001-036 Ducato TR.qxd
32
Dili seçimi (Language)
Ekrana gelen mesajlar aþaðýdaki dillerde
görüntülenebilir (ayardan sonra): Ýtalyanca, Ýngilizce, Almanca, Portekizce, Ýspanyolca, Fransýzca, Flamanca.
Ýstenen dili ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
– kýsaca MODE butonuna basýnýz: önceden ayarlanmýþ "language" (dil) ekranda
görünecektir;
– ayarlamak için ▲ veya ▼ butonlarýna
basýnýz;
– Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca
veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana
dönmek için uzunca MODE butonuna
basýnýz.
Sesli arýza/uyarý cihazýnýn ses
þiddetini ayarlamak
(Buzzer Volume)
Bu fonksiyon ile bir arýza/uyarý durumunda devreye alýnan sesli uyarýnýn ses þiddetini 8 seviyede ayarlamak mümkündür.
Seviyeyi ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri
yapýnýz:
– kýsaca MODE butonuna basýnýz: önceden ayarlanmýþ "level" (seviye) ekranda
görünecektir;
– ayarlamak için ▲ veya ▼ butonlarýna
basýnýz;
– Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca
veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana
dönmek için uzunca MODE butonuna
basýnýz.
Seviyeyi ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri
yapýnýz:
– kýsaca MODE butonuna basýnýz: önceden ayarlanmýþ "level" (seviye) ekranda
görünecektir;
– ayarlamak için ▲ veya ▼ butonlarýna
basýnýz;
– Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca
veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana
dönmek için uzunca MODE butonuna
basýnýz.
Bu fonksiyon yalnýzca sistem bir yetkili
Fiat Servisi tarafýndan devreden
çýkarýldýðýnda ekrana gelecektir ("Güvenlik Sistemleri" bölümünde "S.B.R. sistemi"
ile ilgili paragrafa bakýnýz).
Periyodik Bakým (Service)
Bu fonksiyon ile uygun araç bakýmýna
baðlantýlý bilgilerin görüntülenmesi
mümkündür.
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
– kýsaca MODE:butonuna basýnýz; daha
önceki ayarlara baðlý olarak km veya mi
biriminde servis görüntüye gelecektir (bkz
"Birimler" paragrafý);;
– Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca
veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana
dönmek için uzunca MODE butonuna
basýnýz.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Not Periyodik Bakým Programý motor
modeline göre farklý servis aralýklarý planlar, 2,000 km (veya 1,240 mil)'den sonra
kontak anahtarý MAR konumundayken,
uyarý otomatik olarak görüntüye gelir ve
bu uyarý 200 km'de (veya 124 mil) bir
tekrarlanýr. Yað deðiþim uyarý mesajlarý da
ayný þekilde görüntülenir. ▲ ve ▼ butonlarýný kullanarak periyodik bakým ve motor yaðý deðiþimi bilgileri dönüþümlü
olarak görüntülenir. Servis bilgileri önceden belirlenmiþ birim ayarýna göre km
veya mil olarak belirtilir. Periyodik bir
bakým aralýðý yaklaþmaktayken kontak
anahtarýný MAR, konumuna çevirmenizle birlikte araç bakýmýna kadar
gidilebilecek km/mil mesafesini belirten bir
mesaj ekrana gelecektir. Periyodik bakým
programý ile belirlenmiþ her türlü bakým
iþleminin gerçekleþtirilmesi ve göstergenin
sýfýrlanmasý için yetkili Fiat Servisine baþvurunuz.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Bu fonksiyon ile MODE, ▲ ve ▼ butonlarý devreye alýndýðýna dair verilen sesin
þiddeti 8 seviyeye kadar ayarlanabilir.
Emniyet Kemeri Hatýrlatýcýsýnýn
devreye alýnmasý (Seat Belt
Reminder) sesli uyarýcýsý
(Belt Buzzer)
ARACIN
KULLANILIÞI
Düðme ses yüksekliðinin ayarý
(Button Vol.)
Page 33
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
17:23
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
18.10.2006
ÝNDEKS
001-036 Ducato TR.qxd
33
ÝNDEKS
34
16:11
Page 34
F0N1009g
19.09.2006
Ön yolcu hava yastýðý ve yan hava
yastýðýnýn (bazý tiplerde) devreye
alýnmasý/devre dýþý býrakýlmasý
(Yolcu Hava Yastýðý)
MODE
▲ ▲
▼ ▼
❒ onay mesajýný ekrana getirip menü
ekranýna geri dönmek için MODE,
butonuna kýsaca basýnýz veya ayarlarý
kaydetmeden standart ekrana dönmek
için uzunca ayný butona basýnýz.
F0N1011g
F0N1014g
MODE
F0N1009g
❒ Yes-Evet (devreye alýnmayý/devreden
çýkarýlmayý onaylamak) veya (No) (çýkýþ
yapmak) seçeneklerini seçmek için ▲
veya ▼ butonlarýna basýnýz;
▲ ▲
▼ ▼
F0N1016g
❒ onay talebi mesajý ekrana gelecektir;
MODE
F0N1013g
❒ MODE butonuna basýnýz ve
mesajlarýn görüntülenmesinden sonra (Bag pass: Off) (to deactivate) or
(Bag pass:Off) (etkinliðinin kaldýrýlmasý
için) veya (Bag pass On) (etkinleþtirmek için) ▲ ve ▼, butonlarýna
basarak, MODE butonuna tekrar
basýnýz;
F0N1009g
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
F0N1010g
Bu fonksiyon, ön yolcu hava yastýðýnýn
devreye alýnmasý/devreden çýkarýlmasý için
kullanýlýr.
F0N1015g
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
001-036 Ducato TR.qxd
Standart ekrana ayarlarý kaydetmeden geri
dönmek için kýsaca MODE butonuna
basýnýz.
Ýlk menü opsiyonuna (Hýz Limiti Uyarýsý)
geri dönmek için ▼ butonuna basýnýz.
Genel özellikler
– Ortalama yakýt tüketimi B (Average consumption B)
“Trip computer” (Yol Bilgisayarý) ibaresi
aracýn kullaným durumuna göre bilgi verir
(kontak anahtarý MAR konumundayken).
Bu fonksiyon iki baðýmsýz ve ayrý yolu
içerir: “Trip A” ve “Trip B” aracýn (yolculuk) "tam misyonunu" dikkate alýr.
Her iki fonksiyonda sýfýrlanabilirdir (sýfýrlama - yeni yolculuk baþlangýcý).
"Trip A" fonksiyonu aþaðýdakileri gösterir:
– Yakýt almadan gidilebilecek mesafe
(Range)
– Katedilen mesafe (Trip Distance)
– Ortalama yakýt tüketimi (Average consumption)
– Anlýk yakýt tüketimi (Instant consumption)
– Katedilen mesafe B (Trip Distance B)
– Ortalama hýz B (Average speed B)
– Seyahat süresi B (Travel time B).
Not “Trip B” fonksiyonu hariç tutulabilir
(bakýnýz paragraf “Trip B On/Off”).
“Aralýk" ve "Anlýk Tüketim" resetlenemez
Ekrana gelen deðerler
Yakýt almadan gidilebilecek mesafe (Range)
Bu deðer, aracýn yakýt almadan gidebileceði km (veya mi) sayýsýný, sürüþ þartlarýnýn
deðiþmediði varsayýmý altýnda belirtir.
Ekran aþaðýdakilerden sonra “----“gösterir:
– 50 km'den (veya 30 mil) daha küçük
deðerler;
– Ortalama hýz (Average speed)
– araç uzun bir süre için motor çalýþýr halde
park edilmiþse.
.– Seyahat süresi (Travel time).
Katedilen mesafe (Trip Distance)
Bu deðer, yeni bir yolculuk baþlangýcýndan
itibaren katedilen mesafeyi gösterir.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
"Trip B" fonksiyonu aþaðýdaki bilgileri gösterir:
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Bu fonksiyon, fonksiyonlarýn art arda sýralandýðý ilk menü ekranýndaki çevrimi kapatan son fonksiyondur.
TRIP COMPUTER
(Yol Bilgisayarý)
ARACIN
KULLANILIÞI
Exit Menu (Çýkýþ Menüsü)
Page 35
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
17:24
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
18.10.2006
ÝNDEKS
001-036 Ducato TR.qxd
35
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
001-036 Ducato TR.qxd
36
18.10.2006
10:40
Page 36
Ortalama yakýt tüketimi (Average
consumption)
– akünün sökülüp yeniden takýlmasýndan
sonra.
Bu deðer, yeni yolculuk baþlangýcýndan
itibaren ortalama yakýt tüketimini gösterir.
Anlýk yakýt tüketimi (Instant consumption)
DÝKKAT "Trip A" fonksiyonuyla ilgili
ekranlar görüntülenirken yapýlan sýfýrlama
iþlemi, yalnýzca bu fonksiyonun bilgilerini
sýfýrlar.
Bu deðer, anlýk yakýt tüketimini gösterir
(her saniye güncellenir). Araç motor
çalýþýyorken araç park edilmiþse, ekranda
"- -- -" simgesi görünür.
DÝKKAT "Trip B" fonksiyonuyla ilgili
ekranlar görüntülenirken yapýlan sýfýrlama
iþlemi ise, yalnýzca bu fonksiyonun bilgilerini sýfýrlar.
þekil 22
F0N0019m
Ortalama hýz (Average speed)
Bu deðer, yeni yolculuk baþlangýcýndan
itibaren ortalama hýzý toplam zamanýn bir
fonksiyonu olarak gösterir.
Seyahat süresi (Travel time)
Bu deðer, yeni yolculuk baþlangýcýndan
itibaren geçen zamaný gösterir (sürüþ zamaný).
DÝKKAT Bilgi noksanlýðý, Yol bilgisayarý
“- - - -“ gösterdiðinde. Normal çalýþma
koþullarý sýfýrlandýðýnda, deðiþik birimlerin
hesaplanmasýnda düzenli olarak yeniden
baþlanacaktýr. Arýzadan önce gösterilen
deðerler sýfýrlanmayacaktýr.
TRIP butonu (þekil 22)
TRIP butonu, (kontak anahtarý MAR
konumundayken) aþaðýdaki açýklanan
fonksiyonlara girmek için kullanýlýr.
– farklý deðerlerin görüntüye gelmesi için
kýsaca basma
– yeni bir yolculuða baþlamak için kýsaca
basma.
Yeni yolculuk
Sýfýrlama:
– TRIP butonuna basýlarak sürücü tarafýndan "manuel" olarak yapýlabilir;
– “otomatik" resetleme, eðer “Trip
mesafesi” 3999,9 km veya 9999,9 km'ye
ulaþýrsa veya “Yolculuk süresi” 99.59 (99
saat ve 59 dakika) olursa;
Yola çýkýþ prosedürü (sýfýrlama)
Kontak anahtarý MAR konumundayken
fonksiyonu sýfýrlamak için TRIP butonunu
2 saniyeden daha fazla basýlý tutunuz.
Exit Trip (Yol Bilgilerinden Çýkýþ)
Trip fonksiyonundan çýkmak için: MODE
butonunu 2 saniyeden fazla basýlý tutunuz.
UYARI
Direksiyon, sadece araç duruyor iken ayarlanmalýdýr.
Koltuk arkalýðý eðiminin ayarý
(þekil 23)
þekil 23
Fiat Ducato’nuzun döþemesi,
aracýnýzýn normal kullanýmda
aþýnmaya dayanýklý amaçla
üretilmiþtir. Yine de, giysi aksesuarlarýndan, “Velcro” baðlantýlarý
vb. kaynaklanan sert ve çizici maddelerin döþemelere zarar vermemesi
için dikkatli olunuz.
F0N0118m
UYARI
Ayar kolunu býraktýktan sonra, koltuðu ileri-geri hareket
ettirmeye
çalýþarak,
kýzaklar
üzerindeki kilitlerine oturduðundan
emin olunuz. Koltuðun yerine tam
oturmamasý koltuðun aniden hareket
etmesine ve sürücünün aracýn kontrolünü kaybetmesine sebep olabilir.
Koltuk yükseklik ayarý
Koltuðun ileri-geri hareket
ettirilmesi (þekil 23)
A kolunu kaldýrýp, koltuðu ileri veya geri
itiniz. Sürüþ konumunda iken, kollarýnýz
hafifçe bükülmüþ ve elleriniz direksiyon
simidi üzerinde bulunmalýdýr.
Koltuðu yükseltmek için: (oturarak),
B kolunu (ön koltuk kýsmý) veya C
kolunu (arka koltuk kýsmý) yukarý
çekiniz ve yukarý kalkan koltuk kýsmýna
aðýrlýðýnýzý vermeyiniz.
D kumandasýný çeviriniz.
UYARI
Maksimum güvenlik için,
koltuk arkalýðý dik konumda
ayarlanmýþ
olarak
arkanýza
yaslanýnýz; kemerin göðüs ve
kalçalarýnýzýn üzerinden geçerek baðlandýðýndan emin olunuz.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Koltuðu alçaltmak için: (oturarak), B
kolunu (ön koltuk kýsmý) veya C kolunu
(arka koltuk kýsmý) yukarý çekiniz ve
aþaðý inen koltuk kýsmýna aðýrlýðýnýzý
veriniz.
ARACIN
KULLANILIÞI
ÖN KOLTUKLAR
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 37
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
17:32
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
18.10.2006
ÝNDEKS
037-101 Ducato TR.qxd
37
18.10.2006
11:11
Page 38
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
037-101 Ducato TR.qxd
38
þekil 24
F0N0147m
þekil 25
F0N0139m
Bel ayarý
Koltuk darbe emici/aðýrlýk ayarý
Bu özellik daha iyi sýrt desteði saðlar.
Ayar düðmesini (A-þekil 25) kullanarak
aðýrlýðýnýza göre gerekli ayarý yapýnýz, ayar
aralýðý 40 kg ile 130 kg arasýndadýr.
Ayarlamak için E-þekil 24’ü çeviriniz.
DARBE EMÝCÝ KOLTUK
Bu koltuk, mekanik yaylý sistemiyle süspansiyon saðlar ve hidrolik darbe emiciler
en üst rahatlýk ve emniyeti garanti eder,
çünkü yaylý sistem bozuk yoldan kaynaklanan darbeleri emer.
Koltuðu ileri veya geri ayarlamak, sýrt ve
koltuk arkasýný ve kol dayanaðýný ayarlamak için önceki paragraftaki “ön koltuklar” kýsmýna bakýnýz.
þekil 26
F0N0148m
AYARLANABÝLÝR KOL
DAYANAÐINA SAHÝP
KOLTUKLAR
Sürücü koltuðuna yükseltilebilen veya
alçaltýlabilen kol dayanaðý yerleþtirilebilir.
Ayarlamak için, (A-þekil 26) küçük
düðmeyi kullanýnýz.
UYARI
Ön emniyet kemerini baðlamadan önce kol dayanaðýnýn
kalkmýþ olmasýna dikkat ediniz
(bakýnýz paragraf “emniyet kemerleri”.
Page 39
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
þekil 27
F0N0187m
þekil 28
F0N0173m
DÖNER TABANLI KOLTUK
(bazý tiplerde)
ENTEGRE EMNÝYET KEMERLÝ
DÖNER KOLTUK (bazý tiplerde)
Koltuk 180° döndürülebilir
Koltuk üç noktadan sabitlenen emniyet kemerleriyle (þekil 28), iki ayarlanabilir kol
dayanaðýyla (ayar için bakýnýz “ayarlanabilir
kol dayanaklý koltuklar” paragrafý) ve bir
yükseklik ayarlý baþ dayama (ayar için bakýnýz
“baþ dayama”paragrafý) ile donnýmlanmýþtýr.
Koltuðu döndürmek için kumandayý
çalýþtýrýnýz (A-þekil 27).
UYARI
Araçtan inmeden önce
koltuðun sürüþ konumunda
olmasýný saðlayýnýz
UYARI
Sadece araç duruyorken
ayar yapýnýz. Özellikle
koltuðu döndürürken, el frenine
temas etmediðine emin olunuz.
ARACIN
KULLANILIÞI
UYARI
Ön yolcu koltuðuna çocuk
koltuðunun takýlmasý zorunlu olduðunda, yolcu hava yastýðýnýn
etkinliðinin kaldýrýlmýþ olmasýna, yolcu emniyet kemerinin takýlý olduðuna
ve kol dayanaðýnýn kazara hareketini önlemek için iyice indirildiðine
emin olunuz.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
UYARI
Emniyet kemerini çýkarmadan önce dýþ kol dayamanýn (kapý tarafý) kaldýrýlmýþ olmasýna dikkat ediniz.
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
17:32
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
18.10.2006
ÝNDEKS
037-101 Ducato TR.qxd
39
18.10.2006
17:33
Page 40
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
037-101 Ducato TR.qxd
40
þekil 29
F0N0174m
þekil 30b
F0N0213m
Koltuðun döndürülmesi
Koltuk, karþý koltuða 180° ve kapýya 35°
döner.
Sürüþ konumunda ve 180°de sabitlenebilir.
Koltuðu döndürmek için, kolu (D)
kullanýnýz (þekil 30a) (koltuðun sað
tarafýnda bulunur).
þekil 30a
þekil 30c
F0N0149m
KATLANIR KOLTUK MASALARI
(bazý tiplerde) þekil 30c
Koltuklarda çalýþma alaný yaratan masalar
mevcuttur.
Kullanmak için A tabýný çekiniz ve masayý
indiriniz.
Masada iki bardak tutacaðý ve dokümanlar
için bir tutacak vardýr.
F0N0175m
Koltuk arkalýðý eðiminin ayarý
Kolu (A) kullanýnýz (þekil 29).
UYARI
Araçtan inmeden önce
koltuðun sürüþ konumunda
olmasýný saðlayýnýz
Koltuk yükseklik ayarý (þekil 29)
Koltuðun ön ve arka kýsmýný yükseltmek/alçaltmak için B veya C kumandalarýný sýrayla kullanýnýz.
Koltuk ýsýtma (þekil 30b)
(bazý tiplerde)
Kontak anahtarý MAR konumundayken,
koltuk ýsýtma fonksiyonunu açmak/kapatmak için E butonuna basýnýz. Butonun
üstündeki led, fonksiyon devreye alýndýðýnda yanacaktýr.
UYARI
Araç hareket halindeyken
masaya aðýr objeler koymayýnýz, çünkü herhangi bir çarpma
veya fren anýnda bu objeler yolculara
çarpabilir ve yaralanmalara neden olabilir.
A kumandasýný çeviriniz.
þekil 30d
F0N0237m
KOLTUK ALTI SEPETÝ
(bazý tiplerde)
Sürücü koltuðu altýndaki sepet (A-þekil
30d) desteðindeki çengellerden kolaylýkla
çýkarýlabilir.
UYARI
Araç hareket halindeyken
sepete aðýr objeler koymayýnýz, çünkü herhangi bir çarpma
veya fren anýnda bu objeler yolculara
çarpabilir ve yaralanmalara neden
olabilir.
þekil 30e
F0N0238m
PLASTÝK KOLTUK KILIFI
(bazý tiplerde) (þekil 30e)
Ön parça A üst kýsýmdaki ilgili B kolunu
býrakarak açýlabilir.
Bu koltuk altý sepetine ulaþma olanaðý
saðlar (bakýnýz paragraf “Koltuk altý
sepeti”)
Ön açýklýða ulaþmk ve sepeti çýkarmak için,
koltuk mümkün olduðunca geriye itilmelidir.
Öndeki parçayý çýkarmak için, mümkün
olduðunca çevrilmeli ve alt taraftaki çengellerden aracýn önüne doðru çekerek
çýkarýlmalýdýr.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Yolcu koltuðu yatýrma açýsý ayarý
(þekil 31)
ARACIN
KULLANILIÞI
PANORAMA VERSÝYONLARI
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 41
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
11:11
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
18.10.2006
ÝNDEKS
037-101 Ducato TR.qxd
41
037-101 Ducato TR.qxd
18.10.2006
11:11
Page 42
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
KOMBI VERSÝYONLARI
Kolay Giriþ Noktasý
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Kolu (A kaldýrýnýz (þekil 32) ve koltuk
arkasýný ileri doðru katlayýnýz.
Katlanmýþ konum
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
42
þekil 31
F0N0227m
Merkezi koltuk arkasýnýn
katlanmasý
(2a - 3a sýra) þekil 31
Kolu Ckaldýrýnýz ve koltuk arkasýný ileri
doðru katlayýnýz.
Merkez koltuk arkasýnda kol dayanaðý ve
bardak tutucu hizmeti gören alan vardýr.
Koltuðu eski konumuna getirmek için ayný
kolu kullanýnýz.
Merkezi koltuk arkasýný katlamak için baþ
dayanaðýnýn alçaltýlmýþ olmasýna emin olunuz.
– kolay giriþ noktasýndan baþ dayamalarý
çýkartýnýz;
– kolu (B-þekil 33) yükseltiniz (sað elinizle, kol A’nýn altýna ayarlanmýþ olan);
– arka kýsmý arka tarafa doðru
döndürün;
5°
– arka ksýmý sol elinizle ileri doðru itiniz.
þekil 32
F0N0228m
UYARI
2. sýra katlýyken asla 3. sýrada seyahat etmeyiniz. ani
fren veya çarpýþma durumunda objeler yolculara çarpabilir ve ciddi
yaralanmalara neden olabilirler. Daha fazlasý için koltuk altýna
yapýþtýrýlmýþ etikete bakýnýz.
16:31
Page 43
BAÞ DESTEKLERÝ
ÖN (þekil 36)
Bazý tiplerde baþlýklar yükseklik olarak
ayarlanabilir ve otomatik olarak istenilen
konumda kilitlenebilmektedirler.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
19.09.2006
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
037-101 Ducato TR.qxd
þekil 35
F0N0231m
Koltuðun çýkarýlmasý
DÝKKAT Koltuðu çýkarmak için iki kiþiye
ihtiyaç vardýr.
Koltuðu çýkarmak için aþaðýdakileri uygulayýnýz:
– katlý konumdan C ve D kollarýný
(þekil 34) ileri çeviriniz (alta yapýþtýrýlmýþ
etikette belirtildiði üzere)
– koltuk tabanýný ileri itiniz;
– koltuðu dik konuma getiriniz
– dik konumda, E ve F kollarýný (þekil 35)
yukarý kaldýrýnýz;
– koltuðu yukarý çekip çýkarýnýz.
UYARI
Koltuðu tekrar takarken taban raylarýna tam oturduðuna emin olunuz.
❒ yükseltmek için: kilitlenme sesini
duyana kadar baþlýðý kaldýrýnýz.
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
F0N0230m
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
þekil 34
ÝNDEKS
F0N0229m
ARACIN
KULLANILIÞI
Baþ desteklerini ayarlamak için
þekil 33
43
037-101 Ducato TR.qxd
18.10.2006
17:33
Page 44
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
DÝREKSÝYON
Direksiyon simidi aksiyel olarak ayarlanabilir.
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
44
❒ kolu (A-þekil 37) direksiyona doðru
çekerek (2) konumuna getiriniz.
þekil 36
❒ direksiyon simidini ayarlayýnýz;
F0N0020m
❒ indirmek için: A butonuna basýn ve
baþlýðý indiriniz.
Ön baþlýklarý kaldýrýp çýkarmak için: iki yanda bulunan A ve B butonlarýna ayný anda
basýnýz ve baþlýklarý çýkarýnýz.
UYARI
Unutmayýnýz; baþlýklar boynunuzun deðil baþýnýzýn arka
kýsmýný destekleyecek þekilde ayarlanmalýdýr. Baþlýklar sadece bu konumda iseler, arkadan çarpýlma halinde
etkili bir koruma saðlayabilirler.
Baþlýðýn koruyucu fonksiyonunu optimize
etmek için koltuk sýrtlýðýný ayarlayýnýz ve
baþýnýzý baþlýða mümkün olduðunca yakýn
tutunuz.
❒ kolu A (1 konumuna) ileri doðru
iterek sabitleyiniz);
þekil 37
F0N0021m
UYARI
Tüm direksiyon ayarlarý araç
sabitken ve motor kapalýyken yapýlmalýdýr.
UYARI
Harici direksiyon sistemleri
veya modifikasyonlarý yapmak
kesinlikle
yasaklanmýþtýr
(örneðin: hýrsýzlýða karþý koruma sistemlerinin kurulumu) bu durumda
aracýn performansý ve emniyeti düþebilir, garantinin geçersiz olmasýna sebep olabilir.
Page 45
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
DÝKÝZ AYNALARI
ÝÇ DÝKÝZ AYNALARI (þekil 38)
þekil 38
F0N0022m
þekil 39
F0N0024m
þekil 40
F0N0023m
KAPI AYNALARI
Ayarlama (þekil 39)
Manuel ayarlama
Her iki aynayý elinizle ayarlayýnýz.
ARACIN
KULLANILIÞI
Kol (A) iki farklý konuma getirerek
ayarlanabilir: normal ve yansýmasýz (gece
konumu).
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Aracýnýzda þiddetli bir çarpýþma durumunda serbest kalmasýný saðlayan bir emniyet tertibatý mevcuttur.
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
16:31
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
037-101 Ducato TR.qxd
45
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
037-101 Ducato TR.qxd
46
18.10.2006
17:33
Page 46
Buz/buðu çözme
(bazý tiplerde)
UYARI
Aynanýn alt kýsmýndaki yansýyan alan aralýðý artýrmak
için paraboliktir. Sonuç olarak, yansýyan imajýn boyutu azalýr ve obje
olduðundan daha uzak izlenimi
uyandýrýr.
þekil 41
Katlama
Elektrik kumandalý ayar
Aynalar, sadece kontak anahtarý MAR
konumunda iken ayarlanýr. Aynalarý ayarlamak için, B düðmesini aþaðýdaki dört konumdan birine çeviriniz:
açý,
sol ayna, 2 sað ayna,
4 sað geniþ açý
F0N0159m
Gerektiðinde (örneðin dar yerlerden
geçiþte ayna sorun olduðu zaman) aynayý
1 (þekil 40) konumundan 2 konumuna
getirerek katlayabilirsiniz.
3 sol geniþ
Düðmeyi bir kez ayarladýktan sonra,
seçilen aynanýn konumunu ok yönüne çevirerek ayarlayýnýz.
Aracý hareket halinde iken,
ayna daima 1 (þekil 40) konumunda olmalýdýr.
Elektrikli katlanma
(bazý tiplerde)
Aynayý sürüþ konumuna getirmek için buton 1 tarafýna (A-þekil 41) basýnýz ve aynayý katlamak için 2 tarafýna basýnýz.
Elektrik kumandalý aynalar arka cam rezistansý ile devreye giren ýsýtma bobinleri ile
donatýlmýþlardýr, bu yüzden ( düðmesine basmak aynalarýn buz/buðusunu
çözer.
DÝKKAT Bu fonksiyon zaman ayarlýdýr ve
birkaç dakika sonra otomatik olarak
kapatýlýr.
UYARI
Sürücü tarafýndaki ayna kavisli olduðundan dolayý,
mesafelerin algýlanmasý hafifçe
deðiþebilir.
19.09.2006
16:31
Page 47
ISITMA VE HAVALANDIRMA
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
F0N0025m
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
037-101 Ducato TR.qxd
1. Sabit üst hava yöneticisi - 2. Döndürülebilir orta hava yönelticileri - 3. Sabit yan hava yönelticileri - 4. Yan hava yönelticileri 5. Ön koltuklar için alt hava yönelticileri
ÝNDEKS
þekil 42
47
19.09.2006
16:31
Page 48
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
037-101 Ducato TR.qxd
48
þekil 43
F0N0026m
þekil 44
F0N0027m
þekil 45
F0N0028m
AYARLANABÝLÝR VE DÖNER
YAN VE ORTA HAVA
YÖNELTÝCÝLERÝ
(þekil 43-44)
A ve C hava yönelticileri sabittir.
Faný devreye alma/
devreden çýkarma düðmesi B
KUMANDALAR (þekil 45)
p 0 = fan kapalý
A
B
C
B
E
Hava sýcaklýðý düðmesi A
(sýcak ile soðuk havayý karýþtýrýr)
1-2-3 = fan hýzý
Yan camlar için sabit hava yönelticileri.
Yan ayarlanabilir hava yönelticileri.
Sabit hava yönelticiler.
Merkezi ayarlanabilir hava yönelticileri.
Hava giriþi yönlendirme kontrolü.
Kýrmýzý bölge = sýcak hava
Mavi bölge = soðuk hava
4 - = maks. fan hýzý
HIZLI ISITMA
O havanýn orta ve yan yönelticilere
taþýnmasý;
Yolcu bölmesini düzgün aralýklarla havalandýrmak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
Yolcu bölmesinin hýzlý bir þekilde ýsýtýlmasý
için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
ara sýcaklýk koþullarýnda ayaklarýn ýsýtýlOß
❒ A düðmesini mavi bölgeye çeviriniz;
❒ A düðmesini kýrmýzý bölgeye çeviriniz;
❒ Hava sirkülasyonunu kapatmak için
düðmeyi D konumundan Ú konumuna çeviriniz.
❒ düðmeyi C konumundan O¶
konumuna getiriniz;
❒ Hava sirkülasyonunu açmak için
düðmeyi D konumundan Ò konumuna çeviriniz.
❒ düðmeyi C konumundan © konumuna getiriniz;
❒ düðmeyi B konumundan 4 - konumuna tiriniz (maks. fan hýzý).
masý ve soðutucu havanýn ön panel
yönelticilerine taþýnmasý;
sert dýþ hava koþullarýnda ýsýtma: ayak©©
lara mümkün olan en fazla havanýn
taþýnmasý; ayak kýsmýna mümkün olan
en çok havayý iletmek;
ayaklarý ýsýtýp ön camýn buðusunu gi™®
❒ B düðmesini istenen hýza göre
ayarlayýnýz;
- ön camýn hýzlý bir þekilde buðu
giderimi.
YOLCU BÖLMESÝNÝN
ISITILMASI
Hava iç sirkülasyonu açma/kapama
D
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
Hava sirkülasyonunu açmak için düðmeyi
D konumundan Ò konumuna çeviriniz.
❒ C düðmesini istenen konuma
ayarlayýnýz;
Hava sirkülasyonunu kapatmak için
düðmeyi D konumundan Ú konumuna çeviriniz.
❒ B düðmesini istenen hýza göre
ayarlayýnýz;
dermek için;
❒ A düðmesini kýrmýzý bölgeye çeviriniz;
Ýstenilen durumu saðlamak için düðmeyi
D konumundan Ú konumuna çeviriniz,
hava sirkülasyonu kapanýr ve buðulanma
önlenir.
DÝKKAT Motor soðukken, sistem sývýsýnýn
çalýþma sýcaklýðýna eriþmesi için birkaç
dakika beklemelisiniz.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
HAVALANDIRMA
ARACIN
KULLANILIÞI
Hava daðýtýmý düðmesi (C)
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 49
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
11:14
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
18.10.2006
ÝNDEKS
037-101 Ducato TR.qxd
49
037-101 Ducato TR.qxd
18.10.2006
11:14
Page 50
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Buðu giderme/buz çözme iþleminin ardýndan istenilen konforu saðlamak için kontrolleri kullanýnýz.
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Camlarýn buðu giderimi
50
þekil 46
F0N0185m
ÖN CAM HIZLI BUÐU GÝDERME/
BUZ ÇÖZME FONKSÝYONU (ÖN
CAM VE YAN CAMLAR)
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ A düðmesini kýrmýzý bölgeye çeviriniz;
❒ Hava sirkülasyonunu kapatmak için
düðmeyi D konumundan Ú konumuna çeviriniz.
❒ düðmeyi C konumundan - konumuna
getiriniz;
❒ düðmeyi B konumu 4 - konumuna
getiriniz (maks. fan hýzý).
DÝKKAT hýzlý buðu/buz gidermeyi saðlamak için eðer ilave ýsýtýcý (Panorama ve
Combi versiyonlarýnda koltuk altýnda veya
arkasýnda) açýksa düðmesine F (led söner), basarak kapatýnýz; kontrol panelinde
þekil 46.
Dýþarýda belirgin þekilde nem ve/veya yaðmur varsa ve/veya yolcu bölmesinin içi ile
dýþý arasýnda sýcaklýk farký büyükse buðu
oluþumunu engellemek için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ Adüðmesini kýrmýzý bölgeye çeviriniz;
❒ Hava sirkülasyonunu kapatmak için
düðmeyi D konumundan Ú konumuna çeviriniz.
❒ Camlarýn buðu yapmamasý için C
düðmesini - veya ™®
konumuna çeviriniz;
❒ B düðmesini 2’inci hýza getiriniz.
þekil 47
F0N0043m
ISITMALI DÝKÝZ VE KAPI
AYNASI BUÐU GÝDERME
BUZ ÇÖZME FONKSÝYONU
(bazý tiplerde) (þekil 47)
Bu fonksiyonu devreye almak için A butonuna basýnýz; bu fonksiyon devredeyken
butonun ledi yanar.
Bu fonksiyon zaman ayarlýdýr ve 20 dakika sonra otomatik olarak devreden
çýkarýlýr. Bu fonksiyonu kapatmak için
yeniden A düðmesine basýnýz.
DÝKKAT Arka camda ýsýtma rezistanslarýnýn üzerine yapýþkan etiketler
yapýþtýrmayýnýz, düzgün çalýþmasýný engelleyebilir.
Camlarda buðu oluþumunu belirgin þekilde
arttýracaðýndan
dolayý,
yaðmurlu/soðuk günlerde iç hava sirkülasyon fonksiyonunu kullanmayýnýz.
KUMANDALAR (þekil 48)
Hava sýcaklýðý düðmesi A
(sýcak ile soðuk havayý karýþtýrýr)
Kýrmýzý bölge = sýcak hava
Mavi bölge = soðuk hava
Faný devreye alma/devreden
çýkarma düðmesi B
p 0 = fan kapalý
1-2-3 = fan hýzý
4 - = maks. fan hýzý
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Bu fonksiyon, özellikle dýþarýda hava çok
kirli olduðunda (sýkýþýk trafikte, tünelde vs)
faydalýdýr. Fakat özellikle aracýn içerisinde
sayýca fazla yolcu olduðu durumlarda uzun
süre kullanýlmamasý tavsiye edilir.
MANUEL KLÝMA
KONTROL SÝSTEMÝ
(bazý tiplerde)
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Düðmeyi D konumundan Ò konumuna çeviriniz.
DÝKKAT Ýç mekandaki iç hava sirkülasyon
sistemi istenilen “ýsýtma” veya “soðutma”
þartlarýna daha hýzlý ulaþýlmasýný saðlar.
ARACIN
KULLANILIÞI
ÝÇ HAVA SÝRKÜLASYONU
Page 51
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
11:14
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
18.10.2006
ÝNDEKS
037-101 Ducato TR.qxd
51
037-101 Ducato TR.qxd
18.10.2006
11:14
Page 52
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Hava iç sirkülasyonu
açma/kapama (D)
Ýç hava sirkülasyonunu açmak için butona
basýnýz (led yanar).
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Ýç hava sirkülasyonunu kapatmak için
yeniden butona basýnýz (led söner).
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
Klima kontrol sistemi
açma/kapama butonu (E)
Klima kontrol sistemini açmak için butona
basýnýz (butonun ledi yanar).
Klima kontrol sistemini kapatmak için
yeniden butona basýnýz (led söner).
HAVALANDIRMA
Yolcu bölmesini düzgün aralýklarla havalandýrmak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
Hava daðýtýmý düðmesi (C)
O havanýn orta ve yan yönelticilere taþýn¶
masý;
O ara sýcaklýk koþullarýnda ayaklarýn ýsýtýlmasý ve soðutucu havanýn ön panel
yönelticilerine taþýnmasý;
ÝNDEKS
©sert dýþ hava koþullarýnda ýsýtma: ayak-
52
❒ A düðmesini mavi bölgeye çeviriniz;
þekil 48
lara mümkün olan en fazla havanýn
taþýnmasý; ayak kýsmýna mümkün olan
en çok havayý iletmek;
F0N0029m
™ ayak bölgesini ýsýtýp ön camýn
buðusunu
gidermek için;
- ön camýn hýzlý bir þekilde buðu giderimi.
❒ Hava sirkülasyonunu kapatmak için
düðmeyi D konumundan Ú konumuna çeviriniz.
❒ düðmeyi C konumundan O¶
konumuna getiriniz;
❒ B düðmesini istenen hýza göre
ayarlayýnýz;
❒ A düðmesini mavi bölgeye çeviriniz;
❒ Adüðmesini kýrmýzý bölgeye çeviriniz;
❒ Hava sirkülasyonunu açmak için
düðmeyi D konumundan Ò konumuna çeviriniz.
❒ düðmeyi C konumundan O¶
konumuna getiriniz;
❒ C düðmesini istenilen simgeye çeviriniz;
❒ klima kontrol sistemini açmak için E butonuna basýnýz; E butonu üstündeki led
yanar;
HIZLI ISITMA
❒ B düðmesini 4 - konumuna getiriniz
(azami fan hýzý).
❒ A düðmesini kýrmýzý bölgeye çeviriniz;
Soðutma ayarlarý
❒ sýcaklýðý arttýrmak için A düðmesini
saða çeviriniz;
❒ Hava sirkülasyonunu kapatmak için
düðmeyi D konumundan Ú konumuna çeviriniz.
❒ fan hýzýný azaltmak için B düðmesini çeviriniz.
DÝKKAT Kompresör butonuna (E) basýnca, en son ilk fan hýzý seçilmiþse sadece
bu fonksiyonu etkinleþtirir (düðme B).
❒ B düðmesini istenen hýza göre
ayarlayýnýz;
Yolcu bölmesinin hýzlý bir þekilde ýsýtýlmasý
için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ Hava sirkülasyonunu açmak için
düðmeyi D konumundan Ò konumuna çeviriniz.
❒ Düðmeyi C konumundan © konumuna getiriniz;
❒ B düðmesini 4 - konumuna getiriniz
(azami fan hýzý).
Ýstenilen durumu saðlamak için düðmeyi
D konumundan Ú konumuna çeviriniz,
hava sirkülasyonu kapanýr (buton ledi söner).
DÝKKAT Motor soðukken, sistem sývýsýnýn
çalýþma sýcaklýðýna eriþmesi için birkaç
dakika beklemelisiniz.
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ A düðmesini kýrmýzý bölgeye çeviriniz;
❒ B düðmesini 4 - konumuna getiriniz
(azami fan hýzý).
❒ Düðmeyi C konumundan - konumuna getiriniz;
❒ Hava sirkülasyonunu kapatmak için
düðmeyi D konumundan Ú konumuna çeviriniz.
DÝKKAT hýzlý buðu/buz gidermeyi saðlamak için eðer ilave ýsýtýcý (Panorama ve
Combi versiyonlarýnda koltuk altýnda veya
arkasýnda) açýksa düðmesine
F (led
söner), basarak kapatýnýz; kontrol panelinde (þekil 49).
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
ÖN CAM HIZLI BUÐU GÝDERME/
BUZ ÇÖZME FONKSÝYONU (ÖN
CAM VE YAN CAMLAR)
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Yolcu bölmesinin hýzlý þekilde soðutulmasý
için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
YOLCU BÖLMESÝNÝN
ISITILMASI
ARACIN
KULLANILIÞI
KLÝMA KONTROLÜ (soðutma)
Page 53
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
11:14
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
18.10.2006
ÝNDEKS
037-101 Ducato TR.qxd
53
037-101 Ducato TR.qxd
18.10.2006
11:14
Page 54
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
ÝÇ HAVA SÝRKÜLASYONU
Düðmeyi D konumundan Ò konumuna
çeviriniz.
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Bu fonksiyon, özellikle dýþarýda hava çok
kirli olduðunda (sýkýþýk trafikte, tünelde vs)
faydalýdýr. Fakat özellikle aracýn içerisinde
sayýca fazla yolcu olduðu durumlarda uzun
süre kullanýlmamasý tavsiye edilir.
54
þekil 49
F0N0185m
Buðu giderme/buz çözme iþleminin ardýndan istenilen konforu saðlamak için kontrolleri kullanýnýz.
DÝKKAT Klima kontrol sistemi havanýn
nemini giderdiði için buðu giderme iþlemini hýzlandýrmak için çok kullanýþlýdýr. Kontrolleri buðu giderme fonksiyonu için
ayarlayýp E butonuna basarak klima kontrol sistemini devreye alýnýz; düðmedeki
led yanar.
Camlarýn buðu giderimi
Dýþarýda belirgin þekilde nem ve/veya yaðmur varsa ve/veya yolcu bölmesinin içi ile
dýþý arasýnda sýcaklýk farký büyükse buðu
oluþumunu engellemek için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ A düðmesini kýrmýzý bölgeye çeviriniz;
❒ Hava sirkülasyonunu kapatmak için
düðmeyi D konumuna Ú konumuna
çeviriniz.
❒ Camlarýn buðu yapmamasý için C
düðmesini - veya ®
™ konumuna çeviriniz;
þekil 50
F0N0043m
❒ B düðmesini istenen hýza göre
ayarlayýnýz;
DÝKKAT Klima kontrol sistemi havanýn
nemini giderdiði için buðu giderme iþlemini hýzlandýrmak için çok kullanýþlýdýr.
ISITMALI DÝKÝZ VE KAPI
AYNASI BUÐU GÝDERME
BUZ ÇÖZME FONKSÝYONU
(bazý tiplerde) (þekil 50)
Bu fonksiyonu devreye almak için A butonuna basýnýz; bu fonksiyon devredeyken
butonun ledi yanar.
Bu fonksiyon zaman ayarlýdýr ve 20 dakika sonra otomatik olarak devreden
çýkarýlýr. Bu fonksiyonu kapatmak için
yeniden A düðmesine basýnýz.
DÝKKAT Arka camda ýsýtma rezistanslarýnýn üzerine yapýþkan etiketler
yapýþtýrmayýnýz, düzgün çalýþmasýný engelleyebilir.
DÝKKAT Ýç mekandaki iç hava sirkülasyon
sistemi istenilen “ýsýtma” veya “soðutma”
þartlarýna (seçilen çalýþma modlarýna göre)
daha hýzlý ulaþýlmasýný saðlar.
Camlarda buðu oluþumunu belirgin þekilde
arttýracaðýndan
dolayý,
yaðmurlu/soðuk günlerde iç hava sirkülasyon fonksiyonunu kullanmayýnýz.
Sistem, herhangi bir sýzýntý durumunda çevreyi kirletmeyecek olan R134a soðutma sývýsý
içermektedir. Sistem elemanlarýyla uyumlu olmadýðýndan ötürü,
hiçbir þekilde R12 sývýsý kullanýlmamalýdýr.
GENEL ÖZELLÝKLER
Araç, yolcu bölümünde hava akýþýný, hava
sýcaklýðýný ve hava daðýlýmýný ayarlayan
otomatik klima kumanda sistemi ile donanýmlanmýþtýr. Sýcaklýk kontrolü “eþit sýcaklýk” mantýðýna dayanmaktadýr, ör. sistem sürekli olarak yolcu bölümü içindeki
konforu sabit tutmak ve ilgili sensör
tarafýndan tespit edilen gün ýþýðý da dahil
olmak üzere dýþarýdaki iklim koþullarý
deðiþikliklerini dengelemek için çalýþýr.
Manuel olarak yapýlan seçimler, otomatik
olarak yapýlan seçimlere göre öncelikli
olup, kullanýcý ilgili butona basarak
otomatik kumandaya geçmeye karar
verene kadar, sistemin özel güvenlik
koþullarýnda kesilmesi durumu hariç,
bellekte kayýtlý kalýrlar.
Klima kontrol sistemi otomatik olarak
aþaðýdaki parametreleri ve fonksiyonlarý
kontrol eder:
Yolcu bölmesine alýnan havanýn sýcaklýðý
her zaman ekranda ayarlanan sýcaklýða
göre otomatik olarak kontrol edilir (kompresörün devrede olmadýðý veya sistemin
kapalý olduðu bazý durumlar haricinde).
❒ hava yönelticilerinin hava sýcaklýklarý;
❒ hava yönelticilerinin hava daðýlýmý;
❒ fan hýzý (hava akýþýnda sürekli deðiþim);
❒ kompresörün devreye alýnmasý (havayý
soðutmak/nemini gidermek için);
❒ hava sirkülasyonu.
Manuel olarak deðiþtirilmeyen fonksiyonlar otomatik kalýr.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Yukarýdaki fonksiyonlar, istenilen fonksiyonun (fonksiyonlarýn) seçilmesiyle ve
ayarlanan parametrelerin deðiþtirilmesi ile
manuel olarak deðiþtirilebilir. Bu yolla,
otomatik kontrol devre dýþý kalýr, sistem
sadece güvenlik gerekçelerinden dolayý
otomatik kontrolü sürdürecektir.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Kýþ mevsimi boyunca, klima kontrol sistemi ayda bir kere en azýndan 10
dakikalýðýna çalýþtýrýlmalýdýr. Yaz mevsiminden önce, sistemi yetkili bir Fiat
Servisinde kontrol ettiriniz.
OTOMATÝK KLÝMA
KONTROL SÝSTEMÝ
(bazý tiplerde)
ARACIN
KULLANILIÞI
SÝSTEMÝN BAKIMI
Page 55
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
16:31
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
037-101 Ducato TR.qxd
55
18.10.2006
11:14
❒ hava sýcaklýklarý;
❒ hýzlý buðu giderme/buz çözme;
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
❒ fan hýzý (sürekli deðiþim);
❒ yedi seviyede hava daðýtýmý ;
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
Page 56
Aþaðýdaki parametreler manuel olarak
ayarlanabilir veya deðiþtirilebilir:
ARACIN
KULLANILIÞI
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
037-101 Ducato TR.qxd
❒ klima kontrol kompresörü açma/kapama;
❒ hava sirkülasyonu.
❒ sistemin kapatýlmasý;
þekil 51
KUMANDALAR (þekil 51)
E OFF/Sistem kapalý butonu.
A AUTO butonu, otomatik fonksiyon
kontrolü.
F klima kontrol kompresörünün devreye alýnmasý/devreden çýkarýlmasý butonu;
B Hava daðýtým düðmesi.
C Ekran .
ÝNDEKS
D MAX DEF fonksiyon butonu.
56
F0N0200m
G Hava sirkülasyon butonu.
H Fan hýzýný ayarlama butonlarý
I
Sýcaklýk ayar düðmesi.
Sistem farklý þekillerde çalýþtýrýlabilir ancak
AUTO butonuna basmanýz ve ardýndan
ekranda gösterilen sýcaklýklarý ayarlamak
için düðmeleri çevirmeniz tavsiye edilir.
❒ Ò hava sirkülasyonu, her zaman
devrede veya devre dýþý býrakmak için;
Bu yolla, sistem istenen konfor sýcaklýða
mümkün olduðunca hýzlý bir þekilde ulaþmak için tamamen otomatik olarak çalýþmaya baþlayacaktýr. Sistem hava sýcaklýðýný,
miktarýný ve daðýtýmýný ayarlayacaktýr ve iç
hava sirkülasyon fonksiyonu ile klima kompresörünün devreye alýnmasýný kontrol
edecektir.
❒ Z ön camýn, yan camlarýn, arka camýn
ve kapý aynalarýnýn buðu giderme/buz
çözme iþlemini hýzlandýrmak için;
Tam otomatik sistem çalýþmasý sýrasýnda
ayarlanan sýcaklýðý, hava daðýlýmýný ve fan
hýzýný ilgili butonlarla istediðiniz zaman
deðiþtirebilirsiniz, sistem yeni ihtiyaçlara
uymak için ayarlarýný otomatik olarak
deðiþtirir.
(FULL AUTO) iþletimi sýrasýnda hava
daðýtýmý ve/veya akýþý ve/veya kompresörün devreye alýnmasý ve/veya hava
sirkülasyonu deðiþimi yapýldýðýnda ekrandaki FULL kelimesi silinecektir. Bu yolla,
tekrar AUTO butonuna basana kadar,
otomatikten manuele geçiþ yapýlýr. Bir veya
daha fazla fonksiyon manuel olarak
çalýþtýrýldýðýnda, yolcu bölmelerine giren
hava sýcaklýðýnýn ayarý, klima kontrol kompresörünün kapalý olmasý durumu hariç,
sistem tarafýndan otomatik olarak kontrol
edilmeye devam edecektir. bu koþullar altýnda, yolcu bölümüne giren hava dýþ hava sýcaklýðýnda daha düþük olamaz.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Tam otomatik iþletim sýrasýnda yalnýzca
aþaðýdaki manuel ayarlar gereklidir:
ARACIN
KULLANILIÞI
KLÝMA KONTROL SÝSTEMÝNÝN
DEVREYE ALINMASI
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 57
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
16:31
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
037-101 Ducato TR.qxd
57
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
037-101 Ducato TR.qxd
58
19.09.2006
16:31
Page 58
KUMANDALAR
Hava sýcaklýðý ayar düðmesi (I)
Düðmenin saat yönüne veya aksi yöne
çevrilmesiyle, yolcu bölümündeki hava
sýcaklýðý artar veya azalýr.
Ayarlanan sýcaklýk ekranda belirir.
Düðmelerin, maksimum ve minimum
deðerler olan HI veya LO deðerlerine
ulaþýlana kadar, tam olarak saat yönünde
veya ters yönde çevrilmesi ile, sýrasýyla
maksimum ýsýtma veya minimum soðutma
fonksiyonlarý devreye alýnýr:
❒ HI fonksiyonu (en yüksek ýsýtma gücü):
sýcaklýk düðmesinin saat yönünde maksimum deðerin (32°C) üstüne döndürülmesiyle devreye girer .
Bu fonksiyon, sistemi maksimum potansiyelle çalýþtýrarak, yolcu bölmesinin en kýsa
sürede ýsýtýlmasý gerektiðinde devreye
sokulabilir. Bu koþullar altýnda, sistem artýk
otomatik sýcaklýk ayarý ile kontrol
edilmemekte ve hava karýþýmýný maks. ýsýtmada, ayarlanabilir hýz ve hava daðýlýmýnda tutar.
Özellikle, maksimum fan hýzý, soðutma
suyu yeterince sýcak deðilse birden bire
devreye girmeyecektir; bu yolcu bölmesine yeterince ýsýnmamýþ havanýn girmesini önler.
Bu fonksiyon açýkken tüm manuel ayarlarýn
yapýlmasý mümkündür.
Fonksiyonu kapamak için, sýcaklýk
düðmesini saatin aksi yönünde çevirmeniz
ve istenen sýcaklýðý ayarlamanýz yeterli olacaktýr.
❒ LO fonksiyonu (en yüksek soðutma
gücü):
sýcaklýk düðmesinin saatin aksi yönünde
çevirilmesiyle min. deðeri (16 °C) geçerek
devreye girer .
Bu fonksiyon, sistemi maksimum potansiyelle çalýþtýrarak, yolcu bölmesinin en kýsa
sürede soðutulmasý gerektiðinde devreye
sokulabilir. Bu koþullar altýnda, sistem artýk
otomatik sýcaklýk ayarý ile kontrol
edilmemekte ve hava karýþýmýný maks.
soðutmada, ayarlanabilir hýz ve hava
daðýlýmýnda tutar. Bu fonksiyon açýkken
tüm manuel ayarlarýn yapýlmasý
mümkündür.
Fonksiyonu kapamak için, sýcaklýk
düðmesini saat yönünde çevirmeniz ve istenen sýcaklýðý ayarlamanýz yeterli olacaktýr.
▲ Buðu giderme veya buz çözme için ön
cam ve ön yan cam yönelticilerine hava akýþý.
Y Sýcak mevsimlerde göðüs ve baþ hizasýný havalandýrmak için orta ve yan ön
panel yönelticilerine hava akýþý
▼ Yolcu bölmesinin ön ve arka aþaðý
kýsýmlarýna doðru hava akýþý. Sýcak havanýn doðal olarak yukarý hareket
edeceðinden dolayý bu tip daðýtým
yolcu bölmesinin ýsýtma iþlemini en
kýsa zamanda gerçekleþtirir ve hýzla
yayýlan bir sýcaklýk hissi verir.
▲ Hava akýmýnýn
▼ ön cam ve ön yan camlara hava gönderen buz çözme/buðu giderme havalandýrmalarýna ve aracýn alt tarafýna
gönderilmesi. Bu tür bir hava daðýtým
þekli, camlarýn buðulanmasýný önlerken,
yolcu kabininin de yeterince ýsýtýlmasýný
saðlar.
▲ Hava akýmýnýn
Y ön cam ile yan ön cam arasýndaki
buðu/buz giderme hava fanlarýnýn ve
ön panel merkez ve yan çýkýþlar arasýnda daðýlýmý. Bu hava daðýlýmý, yolcu
bölümünde yeterli soðutma ve yazýn
gerekli soðutma koþullarýný saðlar.
Ýlgili buton ledlerinin yanmasý seçilen hava daðýlým sisteminin tipini gösterir.
Manuel bir seçimden sonra, otomatik hava daðýtýmýna geçmek için, AUTO butonuna basýnýz.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
▲ Hava akýmýnýn ön cam ve ön yan
camlar hava gönderen buz
▼ çözme/buðugiderme havalandýrmalarýna ve aracýn alt tarafýna gönderilmesi. Bu hava daðýlýmý yazýn ve kýþýn
konforu saðlar.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Butonlara basarak yedi hava daðýlýmýndan
birini manuel olarak seçebilirsiniz:
Y Hava akýmýnýn
▼ yolcu kabininin hava yönelticileri (daha sýcak hava) ile ön panelin ortasýndaki ve yan taraflarýndaki hava çýkýþlarýna (daha soðuk hava) gönderilmesi. Bu
hava daðýtým þekli, özellikle ilkbaharda
ve sonbaharda, güneþli havalarda kullanýþlýdýr.
ARACIN
KULLANILIÞI
Hava daðýlýmý (B) Düðmesi:
Page 59
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
11:15
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
18.10.2006
ÝNDEKS
037-101 Ducato TR.qxd
59
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
037-101 Ducato TR.qxd
60
19.09.2006
16:31
Page 60
Fan hýzý ayarý butonlar (H)
Fan hýzýný ve dolayýsýyla istenilen sýcaklýk
ayarýný sabit tutarak yolcu bölmesine
alýnan hava miktarýný arttýrmak veya
azaltmak için H butonuna basýnýz.
Fan hýzý ekranda ýþýklý çubuklar ile gösterilir:
❒ Azami fan hýzý = tüm çubuklar ýþýklý;
❒ Min fan hýzý = bir çubuk yanýk;
Fan sadece F butonuna (þekil 51)
basýlarak klima kontrol kompresörü devre
dýþý býrakýlmýþsa devreden çýkarýlabilir.
AUTO butonu (A)
(otomatik - çalýþma)
DÝKKAT Manuel bir ayardan sonra,
otomatik fan hýzýna geçmek için, AUTO
butonuna basýnýz.
AUTO butonuna basýlmasýyla, sistem
önceden yapýlan tüm manuel ayarlarý iptal
ederek kabin içine giren havanýn miktarýný
ve daðýtýmýný otomatik olarak ayarlar.
DÝKKAT Yüksek araç hýzýnda, dinamik
etkiler yolcu bölümüne giren hava miktarýný artýrýr, bu fan hýzý çubuklarýnýn yanmasýyla doðrudan ilgili deðildir
Bu durum ön ekrandaki FULL AUTO
mesajýyla belirtilir.
En az bir otomatik fonksiyonun manuel
olarak çalýþtýrýlmasý (hava devridaimi, hava
daðýtýmý, fan hýzý veya klima kontrol kompresörü kapama)ekrandaki FULL mesajýnýn
kaybolmasýna yol açacaktýr. BU otomatik
kontrolün tamamlanmadýðýný ifade eder
(daima otomatik olan sýcaklýk kontrolü hariç).
Yukardaki çalýþma koþullarý hava resirkülasyon butonuna sýralý basýlarak elde
edilir G.
Hava sirkülasyonu, aþaðýda açýklanan
çalýþma mantýklarýna uygun olarak iþler:
Ýstediðiniz zaman, bir veya birkaç manuel
iþlemden sonra, otomatik sistem kontrolünü yeniden etkin hale getirmek için
AUTO butonuna basýnýz.
❒ zorlamalý olarak devreye almak (her zaman hava sirkülasyonu devredeyken),
C butonu ledinin yanmasýyla ve ekrandaki T simgesiyle bildirilir;
DÝKKAT Ýç hava sirkülasyon sistemi istenilen ýsýtma veya soðutmayý daha hýzlý bir
þekilde temin eder.
❒ zorlamalý olarak devreye almak (dýþardan hava gelirken hava resirkülasyonu
daþma kapalý) butonu ledinin yanmasýyla ve ekrandaki Usembolüyle gösterilir.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Hava devridaimi
on/off(açma/kapatma) butonu (G)
ARACIN
KULLANILIÞI
DÝKKAT Manuel fonksiyondan dolayý yolcu kabininde gerekli sýcaklýða ulaþýlamýyorsa, ayarlanan sýcaklýk yanýp söner ve sistemin zorluk yaþadýðýný belirtilir, AUTO
butonuna basýnýz.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 61
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
16:31
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
037-101 Ducato TR.qxd
61
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
037-101 Ducato TR.qxd
62
19.09.2006
16:31
Page 62
Yine de özellikle klima kontrol sistemi devre dýþýyken camlarýn buðulanma olasýlýðýný
arttýracaðýndan dolayý yaðmurlu/soðuk
günlerde kullanýlmamasý tavsiye edilir.
Düþük hava sýcaklýklarýnda, resirkülasyon
kapatýlýr (dýþardan hava alýmý ile birlikte),
böylece buðulanma önlenir.
Camlar hýzla buðulanacaðýndan düþük dýþ
hava sýcaklýklarýnda dahili hava sirkülasyonunun kullanýlmasý tavsiye edilmez.
Klima kontrol kompresör
açýk/kapalý butonu (F)
Daha önce açýksa, klima kontrol sistemi
kompresörünü buton -’ye basarak
kapatýnýz, ekrandaki logo söner.
Led kapalýyken butona basýlýrsa,
kompresör etkinliði sistem tarafýndan
otomatiðe geçer. Bu durum ekranda
ilgili logo ile gösterilir.
Klima kompresörü kapalýyken, sistem camýn
buðulanmasýný engellemek için hava devridaimini devreden çýkarýr. Sistem istenilen
sýcaklýk deðerini sabit tutmada yeterli olsa
da FULL simgesi ekrandan silinir. Eðer sistem istenilen sýcaklýðý saðlayamýyorsa, sýcaklýk derecesi yanýp söner ve AUTO
göstergeden silinir.
DÝKKAT Klima kontrol kompresörü kapalýyken, dýþardan daha düþük sýcaklýðý yolcu bölümüne vermek mümkün deðildir;
ayrýca belirli çevresel koþullar altýnda cam
kolaylýkla buðulanabilir.
Klima kompresörünün devre dýþý
býrakýlmýþ olduðu motor durdurulduðunda da hafýzada kayýtlý kalýr.
Klima kontrol kompresörünün devreye
almak üzere otomatik kontrolün etkinleþtirilmesi için yeniden - butonuna (bu
durumda sistem sadece ýsýtýcý olarak çalýþacaktýr) veya AUTO. butonuna basýnýz.
Kompresör etkinken ve motor çalýþýyorken, fan hýzý sadece minimuma düþebilir (bir çubuk görünür).
❒ hava þartlarý elveriþli olduðunda klima
kontrol kompresörünü devreye alýr;
❒ hava sirkülasyonu kapalý;
❒ her iki bölgede de azami hava sýcaklýðý,
HI;
❒ yolcu bölmesine gelen havanýn camlarý
buðulamasýný engellemek üzere hava
akýþýný sýnýrlandýrmak için motor
soðutma sývýsý sýcaklýðýna uygun fan
hýzýný devreye alýr;
❒ ön cam ve ön yan cam açýklýklarýna hava akýþýný yönlendirir;
❒ ýsýtmalý arka camý devreye alýr.
Eðer maks. buðu/buz giderme fonksiyonu
açýksa, buton ledi ve arka cam ýsýtýcý buton
ledi açýlýr; ekranda FULL AUTO yazýsý belirir.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Bu butona basýnýz: klima kontrol sistemi,
ön cam ve yan camý hýzlý buz/buðu
giderme için gerekli olan tüm
fonksiyonlarý otomatik olarak devreye
sokacaktýr:
DÝKKAT Hýzlý buðu giderme/buz çözme
fonksiyonu, motor soðutucu sýcaklýðýnýn
hýzlý cam buðu çözme sýcaklýðýna eriþmesi
için yaklaþýk 3 dakikalýðýna devrede kalýr.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Kompresör kapalýyken, fan hýzýný manuel
olarak sýfýrlamak mümkündür (görüntülenen bir çubuk yoktur).
Hýzlý cam buðu/buzlanma giderimi
butonu (D)
ARACIN
KULLANILIÞI
Kompresör kapalýyken, eðer dýþarý sýcaklýðý ayarlanadan daha yüksekse, sistem istenileni karþýlayamayacaktýr. Bu, AUTO
mesajýnýn sönerek, sýcaklýk ayarýnýn yanýp
sönmesiyle belirtilir.
Page 63
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
16:31
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
037-101 Ducato TR.qxd
63
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
037-101 Ducato TR.qxd
64
18.10.2006
11:15
Page 64
Eðer maks. buðu/buz giderme fonksiyonu
açýksa, mümkün olan manuel iþlemler, fan
ayarýnýn manuel yapýlmasý ve arka cam
ýsýtýcýsýnýn kapatýlmasýdýr.
Sistemi
kapatmak
OFF
(E)
Fonksiyonun etkinleþtirilmesinden önce
çalýþma koþullarýný yenilemek için sadece
aþaðýdaki butonlardan birine basýnýz: buton (B), hava resirkülasyon butonu (G),
kompresör butonu (F) veya AUTO butonu (A).
Devre dýþý býrakýldýðýnda, sistem koþullarý
aþaðýdaki gibidir:
Sistemi kapatmak için, buton E’ye
basýnýz, ekran kapanacaktýr.
❒ ekran kapalý;
þekil 52
F0N0185m
DÝKKAT hýzlý buðu/buz gidermeyi saðlamak için eðer ilave ýsýtýcý (Panorama ve
Combi versiyonlarýnda arka koltuk altýnda) açýksa düðmesine F (led söner basarak
kapatýnýz; kontrol panelinde (þekil 52).
❒ hava resirkülasyonu açýk, yolcu
bölümü dýþardan izole (resirkülasyon
ledi açýk);
❒ kompresör kapalý;
❒ fan kapalý.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
EK ISITICI
(bazý tiplerde)
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Bazý tiplerde, sürücü koltuðunun altýnda
ek bir ýsýtýcý vardýr. Ek ýsýtýcýyý etkinleþtirmek için, kontrol panelindeki F butonuna basýnýz (þekil 53).
þekil 53
F0N0185m
ARACIN
KULLANILIÞI
Sistemi otomatik moda almak için AUTO
butonuna basýnýz.
Page 65
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
16:31
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
037-101 Ducato TR.qxd
65
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
037-101 Ducato TR.qxd
66
19.09.2006
16:31
Page 66
KENDÝNDEN AYARLI EK
ISITICI (bazý tiplerde)
Fiat Ducato, isteðe baðlý olarak, iki ayrý
kendinden ayarlý ýsýtýcý ile donanýmlanabilir:
biri tamamen otomatik, diðeri ise programlanabilir.
UYARI
Isýtýcý motorla ayný þekilde
ama daha az yakýt yakar, bu
nedenle, kýsa süreli de olsa, özel
egzos emiþ aleti olmadan, zehirlenmeye karþý, ýsýtýcýyý kapalý alanlarda,
garajda veya atölyede kullanmayýnýz
OTOMATÝK VERSÝYON
Ek ýsýtýcý motor çalýþýnca ve uygun motor
soðutucu ve dýþ hava sýcaklýk koþullarýnda
otomatik olarak devreye girer. Deaktivasyon daima otomatiktir.
DÝKKAT Düþük sýcaklýk periyotlarýnda cihaz etkinleþtirilirse, yakýt seviyesinin yüksek olduðunu kontrol ediniz. Aksi durumda cihaz kilitlenebilir ve Fiat
Yetkili Servisi yardýmý gerekir.
programlanabilir versiyon
Ek ýsýtýcý motordan tamamen baðýmsýzdýr
ve aþaðýdakiler gibi kullanýlabilir:
❒ motor kapalýyken yolcu kabinini ýsýtmak;
❒ camlarýn buzlarýný çözme
❒ motor soðutucusunu ve sonuç olarak
motoru çalýþtýrmadan önce ýsýtmak.
Sistem aþaðýdakilerden oluþur:
❒ soðutucuyu ýsýtma için, egzos borusu
susturucusu ile dizel brülör;
❒ brülörü beslemek için araç yakýt
borusuna baðlý pompa;
❒ motor soðutucu sistemiborularýna
baðlý eþanjör;
þekil 54
F0N0150m
❒ otomatik çalýþma için ýsýtýcý/havalandýrma ünitesine baðlý kontrol ünitesi;
❒ entegre ýsýtýcý brülörü kontrol ve ayarý
için elektronik kontrol ünitesi;
❒ dijital timer (A-þekil 54) ýsýtýcýyý mauel
veya programlý baþlatmak için.
Isýtýcý açýlýnca (otomatik veya manuel),
elektronik kontrol ünitesi, sirkülasyon
pompasýný çalýþtýrýr ve brülörü önayar ve
kontrol modlarýna göre emniyetle
çalýþtýrýr.
Termal güç, motor soðutucu sýcaklýðýna
göre, otomatik olarak kontrol ünitesi
tarafýndan ayarlanýr.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Isýtýcý timerdeki “heat now” butonuna
basýlarak mauel veya otomatik olarak çalýþmaya baþlar (dijital timer ile programlanmýþ).
Elektronik kontrol ünitesi ayrýca sirkülasyon pompasýný kontrol eder, böylece ilk
ýsýtma süresi kýsalýr. Sistem çalýþýrken, kontrol ünitesi ýsýtýcý fanýný ikinci hýza getirir.
ARACIN
KULLANILIÞI
Soðuk havalarda, ek ýsýtýcý, optimal kontak
ve yolcu bölümü sýcaklýk koþullarýný saðlayacak zaman süresince, motor soðutma sistemindeki sabit sýcaklýk akýþkanýný sirküle
eder ve ýsýtýr.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 67
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
16:31
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
037-101 Ducato TR.qxd
67
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
037-101 Ducato TR.qxd
68
19.09.2006
16:31
Page 68
DÝKKAT Isýtýcý, düþük ve sýzan soðutucu
nedeniyle aþýrý ýsýnma oluþmasý durumunda ýsýtýcýyý kapatan bir termal anahtar ile
donanýmlanmýþtýr. Bu durumda, soðutma
sistemi arýzasýný giderdikten veya soðutucu ekledikten sonra, ýsýtýcýyý tekrar çalýþtýrmak için program seçim butonuna basýnýz.
Motor çalýþtýktan sonra, ýsýtýcý kendisini kapatabilir. Bu durumda, ýsýtýcýyý manuel
olarak kapatýnýz ve tekrar açýnýz. Isýtýcýyý
tekrar çalýþtýramýyorsanýz, bir Fiat Yetkili
Servisinebaþvurunuz.
Isýtýcýnýn açýlmasý
Eðer otomatik klima kontrol sistemi varsa,
park ýsýtýcýsý açýkken kontrol ünitesi sýcaklýk ve daðýlýmýný ayarlar.
Eðer manuel ýsýtýcý/klima kontrol sistemi
varsa, yüksek ýsýtýcý performansý için yolcu
bölümünün ýsýtma/havalandýrma sýcaklýðý
düðmesinin “warm air/sýcak hava”konumunda olduðuna emin olunuz.
Yolcu bölümü ön ýsýtmasý için, hava
konumuna getiriniz..
daðýtým düðmesini ©
Cam buðu giderimi için, hava daðýtým
düðmesini - konumuna getiriniz.
Her iki özellik için, hava daðýtým düðmesikonumuna getiriniz.
ni ®
þekil 55
F0N0151m
Dijital timer þekil 55
1) Isýtýcý çevrimi uyarý lambasý
2) Ekran lambasý
3) Saat ayar sayýsý
4) Saat butonu
5) Saat “ilerletme” butonu
6) Program seçim butonu
7) Saat “geri alma” butonu
8) Anýnda ýsýtma butonu
9) Gösterge/ayar zaman uyarý lambasý
19.09.2006
16:32
Page 69
Isýtýcýyý manuel olarak açmak için 8 timer
butonuna basýnýz. Gösterge ve uyarý lambasý1 ýsýtýcý kullanýmda oldukça açýk olacaktýr.
F0N0153m
þekil 58
F0N0154m
Zaman ayarý
Programlanmýþ ýsýtma þekil 58
❒ 4 butonuna basýnýz: gösterge ve uyarý
lambasý (9-þekil 57) yanar.
Isýtýcý 1 dak. ile 24 saat arasýnda uzatýlabilir.
Üç farklý zaman programlanabilir, fakat ön
ýsýnma çevriminde sadece biri aktif olur.
❒ Doðru zamaný seçmek için, 10 saniye
içinde 5 veya 7butonuna basýnýz.
Isýtýcýnýn programlanmasý
Gösterge söndüðünde, zaman ayarlanmýþtýr.
Isýtýcýyý programlamadan önce, saati
ayarlayýnýz.
Buton 5 veya 7’ye basýlý tutarak saati ileri
veya geri alabilirsiniz.
Saatin okunmasý (þekil 48)
Saati okumak için 4 butonuna basýnýz:
þimdiki zaman yaklaþýk 10 saniye boyunca
gösterilecektir. Uyarý lambasý 9 yanar.
Baþlatma süresini programlamak için:
❒ 6 butonuna basýnýz: ya sembol 10 veya
önceden programlanmýþ zaman ve sayý
3 (çaðýrýlan önayar fonksiyonu ile ilgili)
10 san. boyunca yanar;
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
“Heat now-Anýnda ýsýtma”
fonksiyonu (þekil 56)
þekil 57
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
F0N0152m
ÝNDEKS
þekil 56
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
037-101 Ducato TR.qxd
69
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
037-101 Ducato TR.qxd
70
19.09.2006
16:32
Page 70
DÝKKAT Diðer önayar zamanlarýný çaðýrmak için 6butonuna 10 saniye basýnýz.
Isýtýcýnýn kapatýlmasý
Çalýþma moduna göre (otomatik veya
manuel) ýsýtýcý kapatýlýr.
– Gerekli baþlatma zamanýný seçmek için 5
veya 7 butonuna 10 san. boyunca basýnýz.
❒ otomatik olarak, önayar süresi sonunda (ekran ýþýðý kýrmýzý olduðunda
60 dak);
DÝKKAT Zaman hafýzaya þu durumlarda
alýnýr:
❒ baþlatma zamaný giderse;
❒ 3 numarasý gösterilirse;
❒ ekran açýlýrsa.
DÝKKAT Çevirirken:
❒ ýþýk 1 ile ilgili uyarý lambasý ekranda yanar;
❒ 3 sayýsý söner.
Programlanmýþ bir
zamaný silmek (þekil 58)
Programlanmýþ bir zamaný silmek için 6 butonuna kýsaca basýnýz: ekran ýþýðý söner ve
seçilen önayar zamanýna göre 3 sayýsý
yokolur.
þekil 59
F0N0155m
Ön ayarlý zamanýn çaðrýlmasý
(þekil 59)
Buton 6’ya istenilen baþlatma zamaný
ekranda belirene kadar sürekli basýnýz
(3numarasý) 10 saniye sonra zaman kaybolacak (hafýzaya alýnarak) 3 sayýsý ekranda yanacaktýr.
DÝKKAT Ön ayar zamanlarýný deðiþtirmek
veya silmek için, yukardaki talimatlarý uygulayýnýz.
❒ manuel olarak timerdeki“heat now”
butonuna tekrar basarak (ýþýk 1 butonu).
Her durumda, ýsýtýcý uyarý ýþýðý, ekran ve
yolcu bölümü faný kapanýr ve ýsýtýcý ýþýðý
söner.
Soðutucu sirkülasyon pompasý, ýsýtýcý kapatýldýktan sonra yaklaþýk olarak iki dakika
boyunca mümkün olduðunca çok ýsý atmak
için çalýþýr. Bu fazda ýsýtýcý açýlabilir.
DÝKKAT Akü voltajý düþükse, aracýn
yeniden çalýþtýrýlmasýný saðlamak için, park
ýsýtýcýsý söner.
DÝKKAT Aygýtý açmadan önce, yakýt seviyesinin rezervden fazla olmasýný
saðlayýnýz. Aksi durumda cihaz kilitlenebilir
ve Fiat Yetkili Servisiyardýmý gerekir.
❒ Aracýnýzý kaðýt, kuru otlar veya yapraklar gibi yanýcý maddelerin üzerine park
etmeyiniz: yangýn tehlikesi!
❒ Bakým ve onarým daima Fiat Yetkili
Servisinde yapýlmalý ve sadece orjinal
parçalar kullanýlmalýdýr.
❒ Isýtýcýnýn çevresindeki havanýn sýcaklýðý
120°C’yi asla geçmemelidir (örn.
tamirhanede boyama iþlemleri sýrasýnda). Yüksek sýcaklýklar elektronik kontrol ünitesinin parçalarýna zarar verebilir.
❒ Motor kapalýyken ýsýtýcý aküden enerji
alýr: Akü þarjýný yenilemek için motorun
belirli bir zaman boyunca çalýþmasý
önemlidir.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
❒ “Aracýn bakýmý” bölümündeki “motor
soðutucu seviyesi” paragrafýna uyunuz.
Devredeki soðutucuda en azýndan %10
antifriz olmalýdýr.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
❒ Yangýn ve parlamalardan kaçýnmak için,
benzin istasyonlarýnda beklerken veya
dolum sýrasýnda ýsýtýcýyý daima kapatýnýz.
BAKIM
Isýtýcý periyodik olarak Fiat Yetkili
Servisinde kontrol edilmelidir (özellikle kýþ
öncesi). Bu, güvenli ve ucuz çalýþmasýný ve
uzun ömürlü olmasýný saðlayacaktýr.
ARACIN
KULLANILIÞI
UYARI
Isýtýcý motorla ayný þekilde
ama daha az yakýt yakar, bu
nedenle, kýsa süreli de olsa, özel
egzos emiþ aleti olmadan, zehirlenmeye karþý, ýsýtýcýyý kapalý alanlarda,
garajda veya atölyede kullanmayýnýz.
Page 71
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
11:15
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
18.10.2006
ÝNDEKS
037-101 Ducato TR.qxd
71
037-101 Ducato TR.qxd
19.09.2006
16:32
Page 72
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
❒ Düðmeyi D konumuna, “all warm”
(kýrmýzý kýsýma) getiriniz, sýcak hava
(stabilize motor devriyle) yan hava
kanallarýndan girecektir (Panorama
versiyonunda 2^-3^ sýralarda, Combi
versiyonunda sol lastik yuvasý tarafýndaki ýzgarada bulunur.
72
þekil 60
F0N0233m
ÝLAVE ARKA ISITICI
(Panorama ve Combi
versiyonlarýnda, saðlanmýþsa)
Panorama ve Combi versiyonlarýnda, kumandasý ikinci koltuk sýrasýnýn baþ kýsmýnda olan, main plus (opsiyonel) ilave ýsýtýcý
mevcuttur (þekil 60).
Isýtýcýyý açmak için, kontrol panelindeki
(F-þekil 61) butona basýnýz.
þekil 61
F0N0185m
❒ Düðmeyi D konumuna, “all cold”
(mavi kýsýma) getiriniz, dýþarýdaki hava
yan hava kanallarýndan girecektir
(Panorama versiyonunda 2^-3^ sýralarda, Combi versiyonunda sol lastik yuvasý tarafýndaki ýzgarada bulunur.
Panorama ve Combi versiyonlarýnda, kumandasý ikinci koltuk sýrasýnýn baþ kýsmýnda olan, main plus (opsiyonel) ilave ýsýtýcý
/klima mevcuttur (þekil 60).
❒ Düðmeyi D “all warm” (kýrmýzý kýsýma) getiriniz, sýcak hava (stabilize motor devri ile) arka alt hava kanallarýndan girecektir.(Panorama versiyonunda 2^-3^ sýralarda, Combi versiyonunda sol lastik yuvasý tarafýndaki ýzgarada bulunur.)
Açmak için, kontrol panelindeki butona
(F-þekil 61) basýnýz, ilave klima sadece ana
klima açýkken çalýþýr.
❒ Düðmeyi D ara konuma getirerek, tavan kanallarýndan ve alt kanallar arasýndan sýcaklýðý deðiþtirerek daðýtýr.
DÝKKAT Ana kompresörü açmak (E butonuna basarak), her ne kadar ilave fan 0
konumundaysa da, buz oluþumunu ve
dolayýsýyla hasarý önlemek için otomatik
olarak 1. hýzý etkinleþtirir.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
❒ Düðmeyi D “all cold” (mavi kýsýma)
getiriniz, soðuk hava tavandaki hava
kanallarýndan girecektir.
ARACIN
KULLANILIÞI
ÝLAVE ARKA KLÝMA
(Panorama ve Combi
versiyonlarýnda, saðlanmýþsa)
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 73
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
16:32
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
037-101 Ducato TR.qxd
73
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
037-101 Ducato TR.qxd
74
18.10.2006
17:34
Page 74
DIÞ LAMBALAR
Sol taraftaki kol, dýþ lambalarýn büyük bir
bölümünü çalýþtýrýr.
Harici lambalar sadece kontak anahtarý
ON konumunda iken devreye alýnabilir.
FARLARIN KAPATILMASI
(þekil 62)
Týrtýrlý halkanýn å’ya çevrilmesi.
þekil 62
F0N0030m
þekil 64
F0N0032m
KISA FARLAR (þekil 64)
Çentikli düðmeyi 2. konumuna çeviriniz.
Gösterge tablosu üzerindeki 3 uyarý
lambasý yanar.
þekil 63
F0N0031m
PARK/ARKA LAMBALAR (þekil 63)
Çentikli düðmeyi 6. konumuna çeviriniz.
Gösterge tablosu üzerindeki 3 uyarý
lambasý yanar.
18.10.2006
17:34
Page 75
Ayar halkasý 2, konumundayken kolu direksiyon simidine doðru çekiniz (2. sabit
olmayan konum).
Gösterge tablosu üzerindeki 1 uyarý
lambasý yanar.
Kumanda kolu tekrar direksiyon simidine
doðru çekildiðinde, uzun farlar söner (kýsa
farlar yanar).
F0N0034m
ARKA LAMBALARIN YANMASI
(þekil 66)
Ayar halkasýnýn konumuna baðlý olmaksýzýn
farlar, kolun direksiyon simidine doðru
çekilmesi ile (sabit olmayan konum) selektör yaparlar. Gösterge panelindeki 1
uyarý lambasý yanar.
þekil 67
F0N0035m
SÝNYALLER (þekil 67)
Kumanda kolunu aþaðýdaki sabit konumlara hareket ettiriniz:
❒ yukarý (konum 1): saða sinyal verilir;
❒ aþaðý (konum 2): sola sinyal verilir.
Gösterge paneli üzerindeki F veya D
uyarý lambasý yanýp söner.
Direksiyon simidi düz konuma getirildiðinde sinyal lambalarý otomatik olarak
söner.
Þerit deðiþtirmek üzere olduðunuzu
göstermek için sinyal lambalarýnýn kýsa süre
yanýp sönmesini istiyorsanýz, kolu yerine
tam oturtmadan yukarýya veya aþaðýya
doðru hareket ettiriniz (yaylý konum).
Býrakýldýðýnda kumanda kolu eski konumuna dönecektir.
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
UZUN FARLAR (þekil 65)
þekil 66
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
F0N0033m
ÝNDEKS
þekil 65
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
037-101 Ducato TR.qxd
75
037-101 Ducato TR.qxd
18.10.2006
17:34
Page 76
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Kumanda kolu direksiyon simidine doðru
her çekildiðinde, gösterge tablosu üzerinde yer alan 3 uyarý lambasý ekranda bir mesaj ile birlikte görüntülenir
(“Uyarý Lambalarý ve Mesajlar” kýsmýna
bakýnýz). Kol ilk çalýþtýrýldýðýnda uyarý lambasý yanar ve otomatik fonksiyon devreden çýkýncaya kadar yanýk kalýr. Kolun her
hareketi, lambalarýn açýk kalma süresini
uzatýr.
76
þekil 68
þekil 69
F0N0036m
F0N0037m
Devre dýþý býrakýlmasý
“FOLLOW ME HOME”
FONKSÝYONU
Bu fonksiyon, aracýn ön tarafýnýn ayarlanan
bir süre boyunca aydýnlatýlmasýný saðlar.
Aktivasyon (þekil 68)
Kontak anahtarý OFF konumunda veya
yerinden çýkartýlmýþ iken kumanda kolunun, motor durdurulduktan sonra 2 dakika içinde, direksiyon simidine doðru çekilmesi ile devreye alýnýr.
Kolun her bir hareketi ile lambalarýn yanma süreleri 30 saniyeden 210 saniyeye
kadar uzatýlmaktadýr, daha sonra lambalar
otomatik olarak sönmektedir.
Kolu direksiyon simidine doðru çekilmiþ
olarak 2 saniyeden uzun bir süre tutunuz.
OTOMATÝK FAR SENSÖRÜ
(günýþýðý sensörü)
(bazý tiplerde)
Ayarlanan ýþýk hassaslýðýna göre aracýn dýþ
ýþýk þiddetindeki deðiþiklikleri tespit eder:
hassasiyet ne kadar fazlaysa, dýþ farlarýn devreye alýnmasý için gerekli olan dýþ ýþýk miktarý da o kadar az olur. Gün ýþýðý sensörünün hassasiyet ekrandaki “Ayar
menüsü” ile ayarlanabilir.
Aktivasyon (þekil 69)
. konumuna çeviriniz.
Çentikli düðmeyi 2
Böylece, park lambalarý ve kýsa farlarýn bir
dýþ aydýnlatma fonksiyonu olarak ayný anda otomatik olarak aktive edilmesi
saðlanýr.
Devre dýþý býrakýlmasý
Sensör kontrolünün sonucunda, kýsa
huzmeli farlar devreden çýkacak ve yaklaþýk 10 saniye sonra, sinyal lambalarý da
sönecektir.
Iþýk sensörü sis mevcudiyetini tespit edemez, bu nedenle lamba ayarlarýný manuel
olarak yapmak gerekmektedir.
Page 77
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
CAM YIKAMA
ÖN CAM YIKAMA/SÝLME
Sað kolun beþ farklý konumu mevcuttur:
(þekil 70):
A: Ön cam sileceði kapalý
þekil 71
F0N0039m
B: Çalýþma.
Kumanda kolu, (B) konumunda iken, (F)
kumanda düðmesinin çevrilmesi ile, aþaðýda belirtilen dört farklý fasýlalý çalýþma hýzý
elde edilebilir:
, = çok yavaþ fasýlalý
-- = yavaþ fasýlalý
--- = orta hýzda fasýlalý
---- = hýzlý fasýlalý
C: sürekli yavaþ;
D: sürekli hýzlý;
E: hýzlý geçici (stabil olmayan konum).
þekil 70
F0N0038m
E konumundaki iþlem kolun tutulduðu
süre ile sýnýrlýdýr. Kumanda kolunu serbest
býrakttýðýnýzda, kol (A) konumuna döner
ve ön cam sileceði otomatik olarak durur.
DÝKKAT Silecekleri “Aracýn bakýmý”
bölümüne uygun olarak deðiþtiriniz.
Ön cam sileceðinin kesinlikle
cam üzerinde biriken kar ve
buzu temizlemek amacý ile
kullanmayýnýz. Bu þartlarda
silecek aþýrý þekilde zorlanýr ve motor
koruma sisteminin devreye girmesine
ve silme iþleminin birkaç saniye
süresince durmasýna neden olur.
Yeniden çalýþmaya baþlamaz ise Fiat
Servisiyle temasa geçiniz.
“Akýllý yýkama” fonksiyonu
Kol direksiyon simidine doðru çekilmesi
(sabit olmayan konum), ön cam yýkayýcýsýný
çalýþtýrýr (þekil 71).
Eðer kumanda kolu yarým saniyeden daha uzun bir süre için direksiyon simidine
doðru çekilir ise, silme iþlemi otomatik
olarak gerçekleþir.
Kumanda kolu serbest býrakýldýktan sonra, ön cam sileceði dört silme hareketi yaparak durur.
Ýlave bir silme hareketi beþ saniye sonra
silme iþlemini tamamlar.
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Bu cihaz sadece kontak anahtarý ON
konumunda iken çalýþýr.
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
17:34
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
18.10.2006
ÝNDEKS
037-101 Ducato TR.qxd
77
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
037-101 Ducato TR.qxd
78
18.10.2006
11:16
Page 78
YAÐMUR SENSÖRÜ
(bazý tiplerde)
Deaktivasyon þekil 72
Kolu B’ye getirin veya kontak anahtarýný
OFF konumuna getiriniz. Motorun bir
sonraki .çalýþmasýnda (anahtar ON konumunda), sensör kol hala Bkonumundaysa
bile yeniden devreye girmeyecektir. Bu durumda, yaðmur sensörünü etkinleþtirmek
için kolu A veya C konumuna sonra tekrar
B konumuna getirmeniz veya düðmeyi çevirmeniz gerekir. Yaðmur sensörü bu
þekilde tekrar devreye alýndýktan sonra; ön
cam kuru olsa bile, silecek en az bir silme
hareketi yaparak, sensörün devreye girdiðini bildirir. Yaðmur sensörü gündüz ve gece
ayrýmýný otomatik olarak yapabilecek kapasitededir.
Yaðmur sensörü, iç dikiz aynasýnýn arkasýna monte edilen, ön cam sileceði ile kombine, elektronik bir tertibat olup; fasýlalý
çalýþma esnasýnda, yaðmurun þiddetine
baðlý olarak, silme sayýsýný otomatik olarak
ayarlar.
DÝKKAT Sensörün bulunduðu bölgeyi
temiz tutunuz.
Aktivasyon (þekil 72)
Saðdaki kolu, bir kademe aþaðýya doðru
hareket ettiriniz. (B).
Yaðmur sensörünün devreye girmesi sileceðin bir “silme” hareketi ile bildirilir.
UYARI
Su çizgileri sileceklerin gereksiz çalýþmasýna neden ola-
(F) ayar halkasýný döndürmek suretiyle
yaðmur sensörünün hassasiyetini arttýrmak
mümkündür.
bilir.
þekil 72
F0N0038m
Yaðmur sensörü hassasiyetinin artmasý
sileceðin bir “silme” hareketi ile bildirilir.
Ön cam yýkamanýn, yaðmur sensörü devrede iken çalýþtýrýlmasý halinde; normal
yýkama fonksiyonu, yaðmur sensörü normal otomatik çalýþma fonksiyonuna
döndükten sonra gerçekleþir.
FAR YIKAYICILARI (bazý tiplerde)
Far yýkama “geri çekilebilir”, yani: her bir
dýþ lamba için ayrý olarak bir enjektör ile
donatýlmýþlardýr. Dýþ farlar yanýyorken ön
cam yýkayýcýsý devreye alýndýðýnda
otomatik olarak devreye girerler.
DÝKKAT Düzenli aralýklarla doðru çalýþýp
çalýþmadýklarýný ve fýskiyelerin temizliðini
kontrol ediniz.
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ çentikli A kumandasýný ON’a getiriniz
ve gaz pedalýna basarak aracýn normal
olarak gereken hýza ulaþmasýný
saðlayýnýz;
þekil 73
F0N0040m
DEVREYE ALINMASI (þekil 73)
Çentikli halkayý (A) ON konumuna getiriniz.
Hýz sabitleyici 1. viteste veya geri viteste
devreye alýnamaz. Sadece 4. ve daha büyük
viteslerde devreye alýnmasý tavsiye edilir.
❒ kolu en az üç saniye süresince (+) konumuna getirin ve sonra býrakýnýz.
Aracýn hýzý hafýzaya alýnmýþtýr bu nedenle gaz pedalýndan ayaðýnýzý çekebilirsiniz.
Gereken durumlarda (örneðin sollama
yapýlýrken), sadece gaz pedalýna basýlarak
hýzlanýlabilir. gaz pedalý býrakýldýðý zaman
araç daha önce kaydedilmiþ olan hýz
deðerinde yoluna devam eder.
Sistem devrede iken yokuþ aþaðý araç kullanýlmasý durumunda, aracýn hýzý
kaydedilen hýzdan daha fazla olabilir.
HAFIZAYA ALINAN HIZI
YENÝDEN PROGRAMLAMAK
ÝÇÝN
Sistem devrede iken, gösterge tablosu
üzerindeki Ü uyarý lambasý, ilgili mesaj ile
yanar.
Eðer tertibat; fren veya kavrama pedalýna
basýlarak devre dýþý býrakýlýr ise, kaydedilen
hýz deðeri, aþaðýda açýklanan þekilde
ayarlanabilir:
❒ kaydedilen hýz deðerine yaklaþana kadar
yavaþça hýzlanýnýz;
❒ hýz deðerinin kaydedildiði anda seçilmiþ
olan vitese takýnýz,
❒ RES B butonuna basýnýz.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Uzun ve düz kuru yollarda 30 km/s’in
üstündeki hýzlarda sürüþe izin veren elektronik kontrolü sürücüyü destekleyen bir
cihazdýr. ör. Otobanlar, istenen hýzda, gaz
pedalýna basmadan. Bu sistem þehir dýþýnda, sýkýþýk trafik olmayan bölgelerde kullanýlmasý tavsiye edilir. Þehir içinde kullanmayýnýz
HIZIN HAFIZAYA ALINMASI
ARACIN
KULLANILIÞI
CRUISE CONTROL (HIZ
SABÝTLEYÝCÝ)
(bazý tiplerde)
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 79
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
16:32
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
037-101 Ducato TR.qxd
79
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
037-101 Ducato TR.qxd
80
19.09.2006
16:32
Page 80
HAFIZAYA ALINAN HIZI
ARTIRMAK ÝÇÝN
❒ ayar halkasýný (A) OFF konumuna getirmek (þekil 57);
Alet aþaðýdaki durumlarda otomatik olarak
devre dýiý kalýr:
Hafýzaya alýnan hýz iki þekilde artýrýlabilir:
❒ Motor durdurulduðunda;
❒ gaz pedalýna basýlýp daha sonra ulaþýlan
yeni hýz deðerini kaydederek;
❒ fren pedalýna basýldýðýnda veya el freni
çekildiðinde;
❒ ABS veya ESP sistemlerinin devreye
alýnmasýnda;
veya
❒ kavrama pedalýna basýldýðýnda;
❒ kolu (+) konumuna getirmek.
❒ otomatik transmisyonlu vites deðiþtirildiðinde;
Kumandanýn her kademesinde hýz deðeri
yaklaþýk 1 km/saat artar, kumanda sürekli olarak çevrildiðinde ise, hýz deðeri sürekli olarak artar.
HAFIZAYA ALINAN HIZI
DÜÞÜRMEK ÝÇÝN
Hafýzaya alýnan hýz iki þekilde artýrýlabilir:
❒ tertibat devre dýþý býrakýlarak ve daha
sonra yeni hýz deðerini kaydederek;
veya
❒ kolu, otomatik olarak hafýzaya alýnacak
yeni hýza ulaþýncaya kadar, aþaðýya (–)
doðru hareket ettirmek.
Kolun her kademesinde hýz deðeri yaklaþýk
1 km/saat azalýr, kumanda sürekli olara
çevrildiðinde ise, hýz deðeri sürekli olarak
azalýr.
CÝHAZIN DEVREDEN
ÇIKARILMASI
Sistem aþaðýdaki durumlarda devreden
çýkar;
❒ aracýn hýzý ayarlanmýþ limitin altýnda(yken);
❒ gaz pedalýna basýlmasý; bu durumda sistem gerçekten devre dýþý býrakýlmamýþ
olur fakat hýzlanma talebine sistem üzerinde öncelik verilir. Vites deðiþtikten
sonra önceki durumu sürdürmek için,
RES butonuna basmak zorunlu
deðildir, cruise kontrol aktifitir
❒ sistem arýzasý.
UYARI
Cruise control devredeyken,
vites kolunu boþa almayýnýz.
UYARI
Cihazýn arýzalanmasý durumunda, ayar halkasýný (A)
OFF konumuna getiriniz ve koruyucu
sigortayý kontrol ettikten sonra Fiat
Yetkili Servisine baþvurunuz.
SPOT LAMBALARINA sahip ÖN
TAVAN LAMBASI
ARAÇTAN ÇIKARKEN TAVAN LAMBASI
ZAMANLAMASI
Tavan lambasý, kontak anahtarý yerinden
çýkartýldýðýnda aþaðýdaki durumlarda yanar:
A-(þekil 74) düðmesi bu lambalarýn
açýlýp/kapatýlmasýný saðlar.
A-(þekil 74) orta konumda iken, kapýlar kapanýrken/açýlýrken C ve D lambalarý yanar.
A-(þekil 74) düðmesi sol tarafa basýlý iken,
kapýlar kapanýrken/açýlýrken C ve D lambasý yanmaz.
A-(þekil 74) düðmesi sað tarafa basýlý iken,
kapýlar kapanýrken/açýlýrken C ve D lambasý
yanmaz.
Lambalar yavaþ yavaþ açýlýp/kapanma özelliðine sahiptir.
Lamba kapalý iken B düðmesi (þekil 74)
aþaðýdaki lambalarý devreye alýr:
❒ eðer sol tarafa basýlýrsa C lambasýný;
❒ eðer sað tarafa basýlýrsa D lambasýnýz.
❒ motor stop edildikten sonra iki dakika
içinde yaklaþýk 10 saniye;
F0N0041m
❒ yan kapýlardan birisi açýldýðýnda yaklaþýk
3 dakika;
DÝKKAT Araçtan inerken anahtarýn
merkezi konumda olmasýna dikkat ediniz:
akünün boþalmasýný önlemek için, kapýlar
kapandýðýnda lambalar söner.
❒ kapýlardan birisi kapandýðýnda yaklaþýk
10 saniye;
þekil 74
Yine de, düðme istenmeden On (Açýk)
konumda býrakýlmýþsa, lambalar otomatik
olarakmotor durdurulduktan 15 dakika sonra söneceklerdir.
Tavan lambasý zamanlayýcýsý
Bazý tiplerde, aracýn içine girerken ve dýþarý
çýkarken kullanýlmak üzere iki zamanlama
stratejisi mevcuttur.
ARACIN ÝÇÝNE GÝRERKEN TAVAN
LAMBASI ZAMANLAMASI
Tavan lambasý aþaðýdaki durumlarda yanar:
❒ ön kapý kilitleri açýldýðýnda yaklaþýk 10
saniye;
❒ yan kapýlardan birisi açýldýðýnda yaklaþýk
3 dakika;
❒ kapýlardan birisi kapandýðýnda yaklaþýk
10 saniye;
Kapýlar
kilitlendiðinde
zamanlama
otomatik olarak devreden çýkar.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Kontak anahtarý MAR konumuna
çevrildiðinde zamanlama devreden çýkar.
ARACIN
KULLANILIÞI
TAVAN LAMBALARI
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 81
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
17:34
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
18.10.2006
ÝNDEKS
037-101 Ducato TR.qxd
81
037-101 Ducato TR.qxd
19.09.2006
16:32
Page 82
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
KUMANDALAR
DÖRTLÜ ÝKAZ FLAÞÖR (þekil 78)
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
A butonuna basýldýðýnda; flaþör, kontak
anahtarýnýn konumundan baðýmsýz olarak
çalýþýr.
82
þekil 75
þekil 76
F0N0042m
F0N0219m
BAGAJ LAMBASI (þekil 75)
Arka kapýnýn üzerinde bulunur, açmak için
lenslere þekildeki gibi bastýrýnýz.
BAGAJ BÖLÜMÜ TARAFI
TAVAN LAMBASI (bazý tiplerde)
(þekil 76)
Açmak için lenslere þekildeki gibi bastýrýnýz.
þekil 77
F0N0220m
Dörtlü flaþör devrede iken buton üzerindeki lamba yanýp söner, gösterge
tablosu üzerindeki Î ve ¥ uyarý lambalarý
yanar.
SÖKÜLEBÝLÝR TAVAN LAMBASI
(bazý tiplerde) (þekil 77)
Flaþörü kapatmak için düðmeye tekrar
basýnýz.
Bu tavan lambasý sabit lamba ve çýkarýlabilen el feneri olarak kullanýlabilir.
Sökülebilen tavan lambasý sabitleme
desteðine baðlandýðýnda, el feneri
otomatik olarak þarj olur. Tavan lambasý
araç duruyorken ve motor STOP konumundayken dolumu veya söküldüðündeki sýnýrý 15 dakikadýr.
Dörtlü flaþörlerin kullanýlmasý, bulunduðunuz ülkenin Yol Trafik Kanunu ile
düzenlenmiþtir. Bu kurallarý gözetiniz.
19.09.2006
16:32
Page 83
þekil 80a
F0N0007m
Lambalarý söndürmek için yeniden butona
basýnýz veya kýsa farlarý ve/veya ön sis lambalarýný (bazý tiplerde) söndürün.
þekil 81
F0N0043m
Arka sis lambalarýnýn kullanýmý bulunduðunuz ülkedeki Trafik Yasalarý tarafýndan
kontrol edilmektedir. Bu kurallarý gözetiniz.
ISITMALI
ARKA
(bazý tiplerde) (þekil 81)
CAM
F0N0046m
ARKA SÝS LAMBASI (þekil 80)
4 butonuna basýnýz, bu lambalarýn yanmasý
için kýsa farlarýn yanýyor olmasý veya (bazý
tiplerde) ön sis lambalarýn devrede olmasý
gerekmektedir.
Gösterge tablosundaki 4 uyarý lambasý yanar.
þekil 79
F0N0045m
ÖN SÝS LAMBALARI
(bazý tiplerde) (þekil 79)
Ön sis lambalarýný devreye almak için, 5 butonuna basýnýz; bu lambalarý devreye almak
için park lambalarýnýn ýþýklarýn açýlmasý
gereklidir.
Gösterge tablosundaki 5 uyarý lambasý yanar.
Lambalarý kapamak için düðmeye tekrar
basýnýz. Dörtlü flaþörlerin kullanýlmasý, bulunduðunuz ülkenin Yol Trafik Kanunu ile
düzenlenmiþtir. Bu kurallarý gözetiniz.
PARK LAMBALARI
Bu lambalar kontak anahtarý PARK
konumundayken açýlabilir.
Anahtarý PARK, konumuna çevirip (Aþekil 80a) butonuna basýnýz.
Bu fonksiyonu devreye almak için A butonuna basýnýz. Bu fonksiyon yaklaþýk 20
dakika sonra otomatik olarak devre dýþý
kalacaktýr.
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
þekil 80
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
F0N0044m
ÝNDEKS
þekil 78
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
037-101 Ducato TR.qxd
83
037-101 Ducato TR.qxd
19.09.2006
16:32
Page 84
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
GÜÇ BESLEMESÝ VE
ATALETLÝ YAKIT KESME
ANAHTARLARI
84
þekil 82
þekil 83
F0N0047m
F0N0132m
KAPI KÝLÝDÝ (þekil 82)
Ayný anda kapýlarýn hepsini kilitlemek için
kontak anahtarýnýn konumuna bakmaksýzýn
orta konsol kumanda panelinde bulunan
A butonuna basýnýz. Kapýlarý açmak için B
butonuna basýnýz.
Cam kontrol paneli, bagaj bölümünden
baðýmsýz açma/kapatma için D butonu kullanýlýr (þekil 83).
Araç, bir çarpýþma anýnda yakýtý kesen ve
bunun sonucunda motoru devre dýþý býrakan
bir emniyet þalteri ile donatýlmýþtýr. Atalet
anahtarý kapatýldýðýnda yakýt temini kesilir ve
dörtlü flaþör ve yan lambalar söner, tekrar
açmak için A butonuna basýnýz. Bir ilave emniyet anahtarý, çarpma sýrasýnda güç teminini kapatmak üzere temin edilmiþtir. Bu iki
güvenlik þalteri bu yüzden kaza anýnda yakýt
borusunun çatlamasýndan meydana gelen çok
tehlikeli yakýt sýzýntýlarýný ve elektrikle çalýþan
elemanlarýn zarar görmesinden veya hatalý
çalýþmalarý sonucu oluþan kývýlcým veya elektrik deþarjlarý önlemektedir.
DÝKKAT Kazadan sonra, akünün boþal
masýný önlemek için anahtarý kontaktan
çýkarmayý unutmayýnýz. Eðer bir çarpýþma
sonrasýnda herhangi bir yakýt sýzýntýsý veya
elektrikle çalýþan cihazlarda (örn. farlarda)
bir hasar bu lunmamýþsa ve araç yeniden
çalýþtýrýlabiliyorsa, yakýt kesme anahtarý ile
güç beslemesi kesme anahtarýný (bazý
tiplerde) devreye alýnýz. Aþaðýda verilen talimatlarý uygulayýnýz.
þekil 84
F0N0048m
UYARI
Eðer herhangi bir kaza sonrasýnda benzin kokusu duyar
veya yakýt sisteminde sýzýntý görürseniz, yangýn tehlikesinden kaçýnmak
için düðmeye basmayýnýz.
Yakýt kesme anahtarýnýn devreye
alýnmasý þekil 84
Yakýt kesme þalterini sýfýrlamak için A butonuna basýnýz.
Güç temini kapatma anahtarýnýn
resetlenmesi (okul aracý/minibüs)
(þekil 85)
Anahtar akünün artý ucundadýr.
Güç beslemesi kesme anahtarýný sýfýrlamak için aþaðýdakileri gerçekleþtiriniz:
❒ yakýt kesme þalterini sýfýrlamak için
A butonuna basýnýz;
❒ güç temini þalterini sýfýrlamak için A
butonuna basýnýz;
Page 85
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
ÝÇ AKSESUARLAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÜST EÞYA BÖLÜMÜ SOÐUTUCU BÖLÜMÜ
(bazý tiplerde) (þekil 86)
Kullanmak için lidi þekildeki gibi kaldýrýnýz.
F0N0127m
UYARI
Güç temini kesme þalterini
sýfýrlamadan önce, araçta
yakýt sýzýntýsý veya elektrikli aletlerde
hasar olmadýðýný kontrol ediniz
(örneðin, farlar)
UYARI
Yakýt kesme þalterini sýfýrlamadan önce araçta yakýt
sýzýntýsý veya elektrikli aletlerde hasar
olmadýðýný kontrol ediniz (örneðin,
farlar)
þekil 86
F0N0049m
þekil 87
F0N0050m
þekil 88
F0N0051m
TORPÝDO GÖZÜ (þekil 87)
Torpido gözünü açmak için A tutamaðýný
kullanýnýz.
KÝLÝTLÝ TORPÝDO GÖZÜ
(þekil 88)
Kilitlemek/açmak için anahtarý saat
yönüne/aksine çeviriniz. Açmak için ilgili
kolu çekiniz.
Bu bölüm taþýnabilir bilgisayar için uygundur.
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
þekil 85
Eðer klima kontrol sistemi varsa, bölüm
(bardak tutucu ile), klima kontrol sistemine baðlý bir çýkýþ ile soðutulur/ýsýtýlýr.
ARACIN
KULLANILIÞI
16:32
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
19.09.2006
DÝKKAT Okul aracý/minibüs modellerinin
dýþýndakilerde, B butonu yerine uygun bir
sigorta vardýr, bunu yenilemek için Fiat
yetkili servisine baþvurunuz.
ÝNDEKS
037-101 Ducato TR.qxd
85
19.09.2006
16:32
Page 86
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
037-101 Ducato TR.qxd
86
þekil 89
F0N0052m
þekil 91
þekil 92
F0N0134m
❒ Kapaðý açýnýz A ve þekil 92’de gösterildiði gibi sökünüz;
þekil 93
F0N0218m
❒ kilit düðmesini B saat yönünün aksine
çeviriniz ve bölmeden eþyayý alýnýz.
ARKA AYIRMA PANELÝ
F0N0128m
KAPI CEPLERÝ (þekil 91)
Belge / harita cepleri kapý panellerinde bulunmaktadýr.
ÖN YOLCU KOLTUÐUNUN
ALTINDAKÝ EÞYA BÖLMESÝ
Kullaným için aþaðýdakileri uygulayýnýz
þekil 90
F0N0053m
EÞYA BÖLMELERÝ
Eþya muhafazasý (A-þekil 89) ön panelin
ortasýnda bulunmaktadýr.
Araca sabit arka ayýrma paneli yerleþitirilebilir veya kayar camlý olarak temin
edilebilir.
Eþya bölmesi (B-þekil 90) ön panelin sað
tarafýnda, torpido gözünün üzerindedir.
Kayar camlarý açmak/kapamak için (þekil
93) ilgili düðmeyi kullanýnýz (A).
Özel versiyonlar bagaj bölümünde cam
panelde koruyucu ýzgaralý olarak temin
edilebilir.
19.09.2006
16:32
Page 87
F0N0055m
þekil 96
F0N0146m
BARDAK TUTUCU – ÝÇECEK
KUTUSU TUTUCU (þekil 94)
ÇAKMAK (þekil 95)
KÜL TABLASI (þekil 96)
Merkezi paneldedir.
Bardak tutucu merkezi paneldedir.
Kontak anahtarý MAR konumundayken
çakmaðý devreye almak için A butonuna
basýnýz.
Küllük, merkezi panel üzerindeki bardak/içecek kutusu yuvalarýna takýlabilen
çýkartýlabilir bir plastik muhafazadýr.
Yaklaþýk 15 saniye sonra buton yeniden ilk
konumuna dönecektir ve kullanýma hazýr
olacaktýr.
DÝKKAT Çakmaðýn kapanmýþ olduðunu
her zaman kontrol ediniz.
UYARI
Çakmak aþýrý derecede ýsýnýr.
Dikkatle tutunuz ve çocuklarýn kullanmasýna izin vermeyiniz:
yangýn veya yanýk tehlikesi.
DÝKKAT Kül tablasýna kaðýt koymayýnýz:
sigara izmaritleri ile temas ederek alev
alabilir.
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
þekil 95
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
F0N0054m
ÝNDEKS
þekil 94
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
037-101 Ducato TR.qxd
87
19.09.2006
16:32
Page 88
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
037-101 Ducato TR.qxd
þekil 97
þekil 98
F0N0057m
GÜNEÞLÝKLER (þekil 97)
Güneþlikler dikiz aynasýnýn yanlarýnda bulunmaktadýr. Bunlar aþaðýya veya yukarýya
ve yanlara döndürülebilir.
Elektrik prizi
(bazý tiplerde)
Merkezi panelde, çakmaðýn yanýnda bulunur (bkz þekil 98).
Kullanmak için A kapaðýný açýnýz.
88
F0N0056m
þekil 99
F0N0058m
þekil 100
F0N0190m
OKUMA/YAZMA TABLASI
(bazý tiplerde)
KABÝN ÜZERÝ YÜK BÖLÜMÜ
(þekil 100) (bazý tiplerde)
Ön panelin ortasýnda, ses sistemi kýsmýnýn
üzerinde, bir yazma tablasý A-þekil 99
mevcuttur, arka kýsmýnýn kaldýrýlarak ve ön
panele dayanarak bazý versiyonlarda okuma tablasý olarak da görev yapar.
Sürücü kabini üzerinde hafif parçalar için.
Maks. izin verilen:
– yerel yük ...........................................10 kg
– tüm rafa daðýlan
yük .....................................................20 kg
19.09.2006
16:32
Page 89
Bu eþya gözü güneþliklerin üzerindedir ve
hafif objelerin konulmasý için tasarlanmýþtýr
(örneðin, dokümanlar, yol haritalarý vs.)
F0N0149m
KATLANIR BAÞLIK
(bazý tiplerde)
Kullanmak için þeridi (A-þekil 102)
çekiniz ve katlanýr baþlýðý indiriniz.
Cam ve kutular için ve dosyalýk için iki
bölmesi vardýr.
þekil 103
F0N0217m
ARKA GÖRÜÞ KAMERASI VE
EKRAN SÝSTEMÝ
(bazý tiplerde)
Park kamera sistemi (þekil 103)
sürücünün aracýn arka tarafýný yolcu
bölümüne yerleþtirilmiþ, (A-þekil 104)
ekranýndan izlenmesini saðlar.
Bu sistem, ayrýca üçüncü fren lambasý olan
ve arka tavana yerleþtirilen plastik
muhafazalý bir kameradan ve eþya
bölümünün üzerindeki plastik muhafazalý
bir ekrandan oluþur.
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
KABÝNDEKÝ EÞYA BÖLÜMÜ
(CAPUCINE) þekil 101 (bazý
tiplerde)
þekil 102
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
F0N0191m
ÝNDEKS
þekil 101
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
037-101 Ducato TR.qxd
89
037-101 Ducato TR.qxd
18.10.2006
17:35
Page 90
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Kullaným talimatlarý
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Koruyucu cam kirli veya buzlu ise (dýþarda), kamerayý temiz ve yumuþak bir bezle
siliniz. Camý çizmemek için baþka bir
maddeyle temizlemeyiniz.
90
þekil 104
F0N0214m
Ekranda (On/Off, parlaklýk, arka plan parlaklýðý) butonlarý bulunur. Kullaným için butona basýnýz ve açýk konumda ekraný
ayarlayýnýz.
Arka görüþ ekraný ayna gibi ayarlanabilir
ve çevrilebilir, kullanýlmadýðý zaman eþya
bölümünün üst kýsmýnda durmalýdýr.
DEVREYE ALINMASI
Bu sistem, kontak anahtarý takýlýyken, geri
vitese takýlýnca veya ilgili butona basýlýnca
devreye girer. Araç geri viteste hareket
ederken, sistem azami 15 km/h hýzda
çalýþýr ve 18 km/h hýz aþýlýrsa devreden
çýkar. Geri vitesten çýktýktan sonra, ekrandaki imaj yaklaþýk 5 san. gösterimde kalýr.
þekil 105
Ekraný silmek için de kuru ve yumuþak bir
bez kullanýnýz. BAzý amaca uygun fýrçalarla toz alýnabilir. Asla deterjan kullanmayýnýz.
F0N0215m
GENEL TALÝMATLAR
Görüþ açýsý
Görüþ açýsý aracýn konumuna göre,(tam
yüklü durumda da), araç karakteristiklerine ve hava koþullarýna (günýþýðý, yaðmur,
kar ve sis) göre deðiþir, az ýþýk ve tam yüklü durumlarda görüþ açýsý düþebilir.
Kamera yaklaþýk 3 m uzunlukta ve yaklaþýk.
5.5 m maks. geniþlikte bir alaný kapsar
(þekil 105).
Darbe halinde ekran camý kýrýlabilir. Bu durumda sýzan sývýya dokunmayýnýz. Kazara
temasý önlemek için su ve sabunla temizleyiniz.
❒ Geri vitese takýldýktan sonra 5 san.
yazýlý uyarý mesajý belirir.
þekil 106
F0N0216m
KULLANICI BÝLGÝLERÝ
Kullanýcý bilgileri aþaðýda verilmiþtir
(þekil 106):
❒ Parlaklýk ayarý: 2 buton
❒ Arka plan parlaklýk ayarý: 2 buton
❒ ON/OFF(AÇMA/KAPAMA) butonu:
geri viteste deðilken de kamera görüntülenmesi
Ýlk konfigürasyona dönmek için, ON/OFF
butonuna 3 sn. basýlý tutularak sistem kapanýr. BU durumda ON/OFF butonu iki
kez yanýp söner.
❒ 18 km/h hýz aþýldýðýnda ve sadece aktivasyon butonu açýksa (ON) kamera
görüntüsü kaybolur ve 5 san. boyunca
yazýlý mesaj belirir.
❒ 18 km/h hýz aþýldýðýnda ve ve geri vites
takýlýysa, kamera görüntüsü kaybolur
ve 15 km/h hýza düþene kadar uyarý
mesajý belirir. Bu durumda kamera
görüntüsü tekrar belirir.
Ekran mesajlarýnýn dili seçilebilir. Sistem
kapalýyken, istenilen dili seçmek için:
ON/OFF butonuna ve herhangi bir baþka
butona ayný anda basarak, ON/OFF butonunu kullanrak menüden dili seçebilirsiniz. Dili seçtikten sonra, yaklaþýk 3
san. hafýzaya almasýný bekleyiniz.
MULTIMETRE
Kullaným için daha detaylý bilgi multimetre
üreticisinden temin edilen kitapçýkta mevcuttur.
Eðer aracýn aðýrlýðý (römorklu veya römorksuz) 3,5 tonu geçiyorsa, multimetre
montajý zorunludur.
DÝKKAT Enstrüman kayýtlarýný deðiþtiren,
özelllikle hile amaçlý, enstrumanda veya
sinyal iletim sisteminde yapýlacak deðiþiklikler suç teþkil edebilir.
DÝKKAT Tüm versiyonlar takograf ile donanýmlanmýþtýr (minibüs versiyonu hariç),
Uzun süreli araç kullanýmý olmayacaksa (10
gün üzeri), F39 (kotrol ünitesi) iþaretli 10
A kýrmýzý sigortayý çýkarmanýz önerilir.
DÝKKAT Eðer bir makroograf monte
edilmiþ ve araç 5 günden daha uzun süre
park halindeyse, þarj durumunu korumak
için akünün eksi ucunu sökmeniz tavsiye
edilir.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Yazýlý mesajlar aþaðýdaki durumlarda gösterilir:
ARACIN
KULLANILIÞI
EKRANDAKÝ YAZILI MESAJLAR
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 91
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
16:33
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
037-101 Ducato TR.qxd
91
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
037-101 Ducato TR.qxd
92
19.09.2006
16:33
Page 92
DÝKKAT
KAPILAR
Aracý temizlemek için aþýndýrýcý deterjan
veya çözücüler kullanmayýnýz. Dýþ yüzeyi
yýkamak için, ýslak bir bez veya sentetik
malzemeleri yýkamak için ürünler kullanýnýz.
Merkezi kapý kilitleme/açma
sistemi
Multimetre yetkili personel tarafýndan
monte edilmelidir. cihaza ve ilgili güç ve
kayýt kablolarýna eriþim yasaktýr.
Araç sahibi enstrüman kullanýmýndan sorumludur. Kontrol, en azýndan her iki yýlda bir yapýlmalýdýr, bu, doðru çalýþmayý
kontrol eden bir testi de içerecektir.
Kontrolden sonra, plakanýn belirlenen
verilerle yenilendiðini kontrol ediniz.
Dýþarýdan kilitleme
Kapýlar kapalý haldeyken uzaktan kumandanýn ; butonuna basýnýz veya metal ucu
(þekil 107) sürücü kapýsýnýn kilidine takýp
çeviriniz.
þekil 107
F0N0060m
þekil 108
F0N0145m
Merkezi kapý kilidi sadece bütün kapýlar
uygun bir þekilde kapatýldýðýnda devreye
girecektir.
Uzaktan
kumandanýn
üzerindeki ; (þekil 107) A butonuna
(þekil 110) basýlarak bir veya daha fazla
kapýnýn açýlmasý sinyal lambalarýnýn ve butonun ledinin hýzlý bir þekilde yaklaþýk 3
saniye yanmasýyla bildirilir.
Bu fonksiyon etkinken A ve B (þekil 110)
butonlarý devre dýþýdýr.
Uzaktan kumandadaki ; butonuna iki
kere basýnca (þekil 107) kilidi devre dýþý
býrakma cihazý etkinleþir (bak paragraf “kilidi devre dýþý býrakma otomobýlýn
bakýmý”).
Kapýnýn dýþardan kilitlenmesi
Uzaktan kapý kilitlemek, zaman ayarlý tavan lambasýný açmak için, versiyonlara göre
deðiþen,
(þekil 107) veya
(þekil
108) butonlarýna kýsaca basýnýz, sinyal lam-
þekil 109
F0N0059m
þekil 110
20 km/h hýz deðerini aþtýktan sonra, ayar
menüsü fonksiyonu seçilmiþse kapýlar
otomatik olarak kilitlenir (bu bölümdeki
“çok fonksiyonlu ekran” paragrafýna bakýnýz).
F0N0047m
BAGAJ BÖLÜMÜ ANAHTARI
(þekil 111)
balarý çift yanýp sönecektir. Sürücü kapý kilidinde metal ucu saat yönünün aksine çeviriniz (þekil 109) kapýlar açýlacaktýr.
Kilidin etkin olduðu, anahtardaki ýþýðýn yanmasýyla belirtilir.
Kapýnýn içerden
kilitlenmesi/açýlmasý
Bütün kapýlarý kilitlemek/kilit açmak için
(A-þekil 110) butonuna basýnýz. Açma/kapatma iþlemleri merkezidir (ön ve arka).
Kapýlar kapandýðýnda A butonu ledi yanar:
bu durumda B butonuna tekrar bastýðýnýzda kapýlarýn kilidi açýlacak ve led sönecektir. Kapýlarýn kilidi açýldýðýnda led söner;
butona basmak bütün kapýlarý kilitleyecektir. Merkezi kapý kilidi sadece bütün
kapýlar uygun bir þekilde kapatýldýðýnda
devreye girecektir.
þekil 111
F0N0132m
Kapýlar aþaðýdaki gibi kiltlendikten sonra:
❒ uzaktan kumanda;
❒ kapýnýn döner soketi;
kullanarak kilitledikten sonra (A-þekil 110)
butonuna basarak bunlarý açmak mümkün olmayacaktýr.
DÝKKAT Kapýlar merkezi olarak kilitlendiðinden ön kapýlarýn açma kolunun çekilmesi merkezi kilitlemenin devre dýþý
kalmasýna yol açar. Arka kapýlardan herhangi
Aþaðýdki koþullarda ýþýk yanar:
❒ Ön paneldeki ; anahtarýyla veya
anahtarla her kapýnýn kilitleme komutu verildiðinde;
❒ gösterge paneli etkinleþtirilmesinden
sonra;
❒ ön kapýlardan birinin açýlmasýndan
sonra;
❒ 20 km/h’de kapýlar kilitlendiðinde
(menüden etkinleþtirilmiþse);
Bagaj kapýlarýndan birinin açýlmasýyla veya
bir kapý açma giriþiminde (bagaj bölümü
veya merkezi) veya uzaktan kumanda ile
açýlma talebi iletilmiþse devre dýþý kalýr.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Güç eksikliðinde (sigortanýn yanmasý, akü
baðlantýsýnýn kesilmesi, vb.) yine de kapýlarý
manuel olarak kilitlemek mümkündür.
ARACIN
KULLANILIÞI
bir tanesinin iç tutamaðýný çekmek sadece ilgili kapýnýn açýlmasýna neden olur.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 93
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
11:17
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
18.10.2006
ÝNDEKS
037-101 Ducato TR.qxd
93
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
037-101 Ducato TR.qxd
94
18.10.2006
11:17
Page 94
DEAD LOCK (GLOBAL
KAPAMA) FONKSÝYONU
(bazý tiplerde)
Bu güvenlik cihazý aþaðýdakilerin çalýþmasýný
engeller:
❒ kapý iç açma kollarý;
❒ kilitleme/kilit açma butonu (A-þekil 110);
Bu yüzden herhangi bir hýrsýzlýk giriþimine
karþý kapýlarýn açýlmasýný yolcu bölmesinin
içinden önler (örn.: camlarýn kýrýlmasý).
Dead Lock fonksiyonu istenmeyen giriþlere karþý en iyi koruma saðlar. Bu yüzden araç her park edildiðinde ve içinde
yolcu olmadan býrakýldýðýnda etkinleþtirilmelidir.
UYARI
Dead Lock fonksiyonu devreye alýndýðýnda, kapýlar
hiçbir þekilde yolcu bölmesinden
açýlamaz. Bu nedenle, aracýn içinde
kimsenin kalmadýðýndan emin olunuz. Eðer uzaktan kumandaya sahip
anahtarýn pili yetersizse, dead lock
fonksiyonu devreden yalnýzca
anahtarýn metal ucu her iki ön
kapýnýn döner yuvasýna takýlmasý ile
çýkarýlabilir: Bu durumda dead lock
yalnýzca arka kapýlarda etkin olarak
kalacaktýr.
Sistemin devreye alýnmasý
Dead Lock fonksiyonu uzaktan kumanda
butonuna iki kere kýsaca basýldýðýnda her
kapýda otomatik olarak devreye alýnýr,
(þekil 107).
Fonksiyonun devreye alýnmasý sinyal lambalarýnýn 3 defa yanýp sönmesiyle ve butonun ledinin (A-þekil 110) yanýp sönmesiyle bildirilir.
Kapýlardan herhangi bir tanesinin düzgün kapatýlmamýþ olmasý durumunda, dead lock
fonksiyonu devreye alýnmaz, bu yüzden hýrsýzlýk giriþiminde bulunan kiþinin açýk kapýyý
kapatmasý durumunda araçtan dýþarý çýkmasýný engeller.
Cihazýn devre dýþý býrakýlmasý
Sistem her kapýda aþaðýdaki iþlemler
yapýldýðýnda devre dýþý býrakýlýr:
❒ uzaktan kumanda kullanmaksýzýn
anahtarýn sürücü kapýsýný açmada kullanýlmasý;
❒ uzaktan kumanda kullanýlarak kapýlarýn
açýlmasý;
❒ kontak anahtarýný MAR konumuna getirmek.
19.09.2006
16:33
Page 95
UYARI
Aracý yan kapýlar açýk þekilde
park
halinde
býrakýrken, kapý çengellerinin yerine
takýlý olduðuna emin olunuz.
F0N0240m
F0N0176m
Yan sürgülü kapýlarý açmak için A kolunu
kaldýrýnýz ve kapýyý itiniz.
MOBÝL AYAKLIK (þekil 113)
(bazý tiplerde)
Yan sürgülü kapý sonuna kadar açýldýðýnda sabitlenerek durur. Dýþ kolu A (veya ilgili iç kolu) çekiniz ve kapýyý iterek kapatýnýz.
Yolcu bölümü sürgülü kapýsýný veya bagaj
kapýsýný açarken, araca rahat binmeyi
saðlayan bir ayak platformu aracýn tabanýndan çýkar.
Her durumda, kapýnýn kilidine tam oturduðunu kontrol ediniz.
YAN SÜRGÜLÜ CAMLAR
(bazý tiplerde) (þekil 112a)
UYARI
Aracý yan kapýlar açýk
sürmeyiniz.
þekil 113
Açmak için B kollarýný birbirine karþý
bastýrýnýz ve camý itiniz.
Ýki açma kolu býrakýldýðýnda, sürgülü cam
orta noktada duracaktýr.
UYARI
Hareket etmeden önce
ayaklýðýn tamamen içeri
itildiðine emin olunuz. Ayaklýk yan
sürgülü kapý ile baðlantýlý olduðundan, ayaklýk tam olarak içeri
girmediðinde veya arka kapýlar tam
kapanmadýðýnda, gösterge panelinde
´ uyarý lambasý yanar.
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
YAN KAYAR KAPI
þekil 112a
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
F0N0061m
ÝNDEKS
þekil 112
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
037-101 Ducato TR.qxd
95
18.10.2006
11:18
Page 96
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
037-101 Ducato TR.qxd
96
þekil 114
þekil 116
F0N0131m
Ýlk kapýnýn dýþardan elle
kapatýlmasý
þekil 117
F0N0132m
Anahtarý saat yönünde çevirerek veya
uzaktan kumandadaki ; butonuna basýnýz.
Ýlk soldaki kapýyý kapatýn ve sonra saðdakini kapatýnýz.
Ýçerden otomatik kapatma
(þekil 117)
F0N0129m
þekil 115
F0N0130m
Arka çiftli kapý
Ýkinci kapýnýn elle açýlmasý
(þekil 116)
Ýlk kapýnýn dýþardan elle açýlmasý
C kolunu ok yönünde çekiniz.
Anahtarý saat yönünün aksine çevirerek
(þekil 109) veya uzaktan kumanda butonuna
basarak ve kolu ok yönünde çekerek (A-þekil 114) kapýyý açabilirsiniz.
Arka çiftli kapýlar yaklaþýk 90° açýldýðýnda
bir mandalla sabitlenir.
Her iki arka kapýyý (önce sol sonra sað)
kapatýn ve cam kontrol panelindeki D butonuna basýnýz.
Anahtar MAR konumundayken sürücü
kol dayama kýsmýndan aþaðýdakiler yapýlabilir:
A ön sol camý açýp kapatmak için;
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
OTOMATÝK CAMLAR
(þekil 119)
UYARI
Yaylý tutma sistemi kullanýmda en iyi konforu
saðlar. Kazara bir çarpma veya rüzgarla yaylar serbest kalýr ve kapý kapanýr.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 97
F0N0188m
Yükleme ve indirme iþlerinde kolaylýk
saðlamak için iki kapýnýn da açýlma açýsý
artýrýlabilir. Kapýlarý yaklaþýk 180° açmak
için (A-þekil 118) butonuna basýnýz.
UYARI
Kapýlar 180° açýldýðýnda
sabitlenmeyeceklerdir. Araç
eðimli alanda park etmiþken veya
rüzgarlý havada bu sistemi kullanmayýnýz.
ARACIN
KULLANILIÞI
B ön sað camý açýp kapatmak için;
þekil 118
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
11:18
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
18.10.2006
ÝNDEKS
037-101 Ducato TR.qxd
97
19.09.2006
16:33
Page 98
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
037-101 Ducato TR.qxd
98
þekil 119
F0N0062m
Otomatik sürekli iþletim (bazý
tiplerde)
Bazý versiyonlarda sürücü tarafýnda
otomatik cam açma/kapama ve ön yolcu
tarafýnda sadece otomatik cam açma özelliði vardýr.
Kumanda butonlarýndan birini yarým
saniyeden fazla basýlý tutmak otomatik
sürekli iþletimi devreye alýr. Cam hareketi
tamamen açýldýðýnda veya yeniden butona
basýldýðýnda duracaktýr.
DÝKKAT Kontak anahtarý STOP konumunda veya çýkarýlmýþ vaziyetteyken, elektrik kumandalý camlar yaklaþýk 3 dakikalýðýna devrede kalacaktýr ve herhangi bir
kapýnýn açýlmasý durumunda devreden
çýkacaktýr.
UYARI
Elektrik kumandalý camlarýn
uygunsuz kullanýmý tehlikelidir. Ýþletiminden önce ve iþletimi
sýrasýnda herhangi bir yolcunun
hareket eden cam vasýtasýyla kiþisel
bir eþyanýn mekanizmaya sýkýþmasý
veya doðrudan kendisinin zarar
görmesi tehlikesi ile karþý karþýya
kalmadýðýndan emin olunuz. Aracýn
dýþýna çýkacaðýnýz zaman elektrik kumandalý camlarýn kazara çalýþtýrýlmasýný engellemek ve araç içerisindeki yolculara bir tehlike oluþturmamasý için mutlaka kontak anahtarýný
çýkarýnýz.
Ön yolcu kapýsý
Ön yolcu kapýsý iç kol dayama yeri ilgili
cam için kontrol panelini içerir.
MOTOR KAPUTU
MOTOR KAPUTUNUN
AÇILMASI
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ motor kaputu kolunu bulmak için
sürücü kapýsýný açýnýz;
❒ kolu (þekil 120) ok yönüne çeviriniz;
❒ A kolunu (þekil 121)þekilde gösterildiði gibi çekiniz;
❒ motor kaputunu kaldýrýnýz ve ayný zamanda (þekil 122) çubuðunu D tutacaðýndan çýkartýnýz, ardýndan çubuðun
ucunu motor kaputundaki yuvasýna (Cþekil 123) (E) takýnýz.
þekil 122
F0N0065m
UYARI
Destek çubuðu doðru þekilde
konumlandýrýlmamýþsa kaput þiddetli bir þekilde kapanabilir.
þekil 121
F0N0064m
DÝKKAT Motor kaputunu açmadan önce,
ön cam sileceklerinin kaldýrýlmamýþ
olduðunu kontrol ediniz.
MOTOR KAPUTUNUN
KAPATILMASI
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ tek elinizle motor kaputunu yukarda tutunuz ve diðer elinizle de (Cþekil 123) çubuðunu yuvadan (E)
çýkartýp yeniden tutucusuna (D-þekil
122) geri yerleþtiriniz;
þekil 123
F0N0066m
❒ Motor kaputunu motor bölmesinden
yaklaþýk 20 cm yukarýya kadar alçaltýnýz
ve ardýndan býrakýnýz, tamamen kapandýðýndan ve yalnýzca emniyet tutacaklarýndan tutulmadýðýndan emin olunuz. Eðer motor kaputu düzgün kapanmýyorsa aþaðýya doðru bastýrmayýp
yeniden yukarý kaldýrýnýz ve prosedürü
tekrarlayýnýz.
DÝKKAT Motor kaputu seyahat esnasýnda yeniden açýlmamasý için uygun þekilde
kapatýlmalýdýr.
UYARI
Bakým
iþlemleri
araç
hareketsiz haldeyken yapýlmalýdýr.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
UYARI
Güvenlik
nedenlerinden
dolayý, motor kaputunun
seyahat esnasýnda yeniden açýlmamasý için uygun þekilde kapatýlmalýdýr. Bu yüzden, her zaman
düzgün þekilde kapatýlýp kapatýlmadýðýný ve tutucunun devrede olup
olmadýðýný kontrol ediniz. Seyahat
esnasýnda tutucunun düzgün þekilde
devreye alýnmadýðýný tespit ederseniz,
aracý hemen durdurunuz ve motor
kaputunu kapatýnýz.
ARACIN
KULLANILIÞI
F0N0063m
Page 99
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
16:33
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
þekil 120
19.09.2006
ÝNDEKS
037-101 Ducato TR.qxd
99
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
037-101 Ducato TR.qxd
100
19.09.2006
16:33
Page 100
PORT BAGAJ/KAYAK
TAÞIYICISI
UYARI
Aracý kullanýrken yükü eþit
daðýtýnýz, yan rüzgarlardan
dolayý hassasiyetin fazlalaþacaðýný
unutmayýnýz.
H1 ve H2 versiyonlarý için önayarlý port
bagaj/kayak taþýyýcýsýný yerleþtirmek için tavan kenarlarýndaki uygun pimleri kullanýnýz
(þekil 124).
Uzun araçlarda 8 pim, kýsa veya orta menzilli araçlarda 6 pim, ekstra uzun araçlarda 10 pim ile montaj yapýlýr.
UYARI
Birkaç kilometre sonra, tutma vidalarýnýn sýký olup olmadýðýný kontrol ediniz.
Azami toplam boyutla ilgili
mevcut yasal düzenlemeleri
gözetiniz.
þekil 124
F0N0138m
DÝKKAT Kitin içindeki talimatlara mutlaka uyunuz. Montaj kalifiye personel tarafýndan yapýlmalýdýr.
Kabul edilebilir aðýrlýk sýnýrýný
asla geçmeyiniz (“Teknik
özellikler” bölümüne bakýnýz).
FARLARIN AYARLANMASI
Kumanda panelindeki
larýna basýnýz.
Far huzmesinin düzgün ayarý sizin ve ayný
zamanda diðer sürücülerin güvenlik ve
konforu için hayati öneme sahiptir. Farlar açýk durumda seyir halindeyken sizin
ve diðer sürücülerin en iyi görüþ þartlarýna sahip olmasýný saðlamak için farlarýn
doðru ayarlanmasý gerekir. Farlarý düzgün
bir þekilde ayarlatmak için yetkili Fiat
Servisi ile temasa geçiniz.
ve
buton-
Ayarlama iþlemi sýrasýnda ekranda konumlarýn görsel göstergesi görüntülenir.
DÝKKAT Taþýnan yükün her deðiþikliðinde
far yüksekliðini kontrol ediniz.
þekil 125
F0N0067m
FAR YÜKSEKLÝK AYARI
Anahtar MAR konumunda ve kýsa farlar
yanýkken devrededir. Araç yüklü iken
geriye doðru yatar. Bu, far huzmesinin
yükselmesi demektir. Bu durumda, doðru
konuma geçilmesi önemlidir.
ÖN SÝS FARI AYARI
(bazý tiplerde)
Farlarý düzgün bir þekilde ayarlatmak için
yetkili Fiat Servisi ile temasa geçiniz.
DIÞ ÜLKEDE FAR AYARI
Kýsa huzmeli farlar aracýn satýldýðý ülkedeki trafiðe uygun þekilde ayarlanýr. Trafiðin
ters þeritten aktýðý ülkelerde, karþýdan gelen aracýn gözleri kamaþtýrmasýný engellemek için, farlarýn kapsama alanýnýn aþaðýda
gösterildiði þekilde ayarlanmasý gerekir:
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Far eðiminin ayarlanmasý
(þekil 125)
ARACIN
KULLANILIÞI
FARLAR
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 101
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
16:33
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
037-101 Ducato TR.qxd
101
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
102-112 Ducato TR.qxd
102
19.09.2006
16:45
Page 102
ABS SÝSTEMÝ
Daha önceden ABS fren sistemi ile donatýlmýþ olan bir araç kullanmadýysanýz kaygan bir zeminde gerekli önlemleri alarak
ve bulunduðunuz ülkenin trafik kurallarýna uyarak sistemin nasýl dev-reye girdiðini görmek için deneme yapabilirsiniz. Ayrýca aþaðýda verilen açýklamalarý da okumanýz
tavsiye edilir.
Araca ABS (anti-blokaj fren sistemi) fren
sistemi monte edilmiþtir. Bu sistem; frenleme esnasýnda tekerleklerin kilitlenmesini önler, yol tutuþunun en iyi dere-ceye
ulaþmasýný ve zor yol koþullarýnda yapýlan
acil frenlemelerde aracýn en iyi þekilde
kontrol edilmesini saðlar.
ABS fren sistemine, fren iþlemini ön ve arka tekerlere daðýtan EBD elektronik bir
frenleme sistemi entegre edilmiþtir.
DÝKKAT Fren sisteminden en yüksek verimi almak için, yaklaþýk 500 km de ayar
periyodu gereklidir: bu zaman dilimi
içerisinde ani, uzun ve tekrarlayan frenlemelerden kaçýnýlmasý yararlýdýr.
UYARI
ABS fonksiyonu lastik-yol
arasýndaki tutuþtan en iyi
þekilde yararlanýlmasýný saðlar, fakat
bunu iyileþtiremez; bu yüzden kaygan
yol yüzeylerinde seyahat ederken
gereksiz tehlikelerden kaçýnýp her türlü dikkati göstermelisiniz.
ABS SÝSTEMÝNÝN DEVREYE
GÝRMESÝ
Sürücü ABS sisteminin devreye girdiðini anlayabilir çünkü fren pedalý hafifçe titrer ve
sistem gürültülü hale gelir: bu yol yüzey tipine uymak için aracýn hýzýnýn deðiþtirilmesi gerektiði anlamýna gelir.
UYARI
ABS sistemi devreye girerse,
bu yol yüzeyi ile lastik
arasýndaki tutuþun sýnýra ulaþtýðýnýn
iþaretidir: yol tutuþunu iyileþtirmek
için yavaþlamalýsýnýz.
ARIZA UYARILARI
ABS arýzasý
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekrandaki
mesaj ile birlikte > uyarý lambasýnýn
yanmasý, ABS fren sisteminde bir arýza
olduðunu belirtir (bazý tiplerde), (“Uyarý
lambalarý ve mesajlar” bölümüne
bakýnýz).
Bu durumda frenleme sistemi ABS
sisteminin yardýmý olmaksýzýn hala
etkindir. Sistemi kontrol ettirmek için,
aracýnýzý en yakýn yetkili Fiat servisine
kadar çok dikkatli bir þekilde kullanýnýz.
Bu durumda sert fren yapmak, arka
tekerleklerin çok erken kilitlenmesine
ve aracýn savrulmasýna neden olabilir.
Sistemi kontrol ettirmek için, aracýnýzý
en yakýn Fiat servisine kadar çok dikkatli
bir þekilde kullanýnýz.
UYARI
Eðer x
uyarý lambasý
yanarsa (çok fonksiyonlu
ekranda mesajla birlikte)(bazý
tiplerde), aracý durdurunuz ve en
yakýn yetkili Fiat servisi ile temasa
geçiniz. Hidrolik sistemindeki yað
kaçaklarý hem klasik fren
sistemlerde hem de ABS’li
sistemlerinde fren verimini düþürür.
Devre dýþý býrakýlamayan bu sistem acil
durum frenini algýlayarak (fren pedalý
iþletim hýzýndan) fren devresine gelen
basýncý belirgin þekilde arttýrýr.
Fren Yardýmý, ESP sistemi ile donatýlmýþ
tiplerde ESP sisteminin bir arýzasý
durumunda devre dýþý býrakýlýr, gösterge
tablosundaki á uyarý lambasý ile bildirilir
(bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da
gösterilir).
UYARI
ABS devreye girdiði ve fren
pedalýnda titreþim hissettiðiniz zaman ayaðýnýzý pedaldan
çekmeyiniz ve basmaya devam
ediniz, böylece mevcut yol
þartlarýna göre mümkün olan en
kýsa mesafede durursunuz.
ESP sistemi lastiðin tutuþ kaybý halinde
araç dengesini kontrol eden elektronik
bir sistemdir.
Bundan dolayý ESP sistemi deðiþen yol
yüzeylerinin tutuþ þartlarýnda özellikle
kullanýþlýdýr.
ESP, ASR sistemine ve Hill Holder (bazý
tiplerde) fonksiyonuna ek olarak, ayrýca
MSR sistemi (motorun frenleme
torkunu ayarlar) ve HBA sistemi (acil
durum frenleme iþlemi sýrasýnda
frenleme
kuvvetini
geliþtirir)
bulunmaktadýr.
ESP SISTEMÝN DEVREYE
GÝRMESÝ
Sürücüye aracýn kritik denge ve yol
tutuþ þartlarýnda bulunduðu bildirilir ve
gösterge tablosundaki á uyarý lambasý
yanar.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
EPS SÝSTEMÝ
(Elektronik Denge
Programý)
(bazý tiplerde)
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekrandaki
mesaj ile birlikte > ve xuyarý
lambalarý ayný anda yanarsa, EBD
sisteminde bir arýza var demektir (bazý
tiplerde), (“Uyarý lambalarý ve
mesajlar”
bölümüne
bakýnýz).
FREN YARDIMI
(acil durum frenleme yardýmcýsý
ESP ile bir bütündür)
(bazý tiplerde)
ARACIN
KULLANILIÞI
EBD arýzasý
Page 103
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
16:45
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
102-112 Ducato TR.qxd
103
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
102-112 Ducato TR.qxd
104
19.09.2006
ESP SÝSTEMÝNÝN
ALINMASI
16:45
Page 104
DEVREYE
ESP sistemi motor çalýþtýrýldýðýnda
otomatik olarak devreye sokulur.
ARIZA UYARILARI
Arýza durumunda ESP sistemi otomatik
olarak devreden çýkar ve gösterge
tablosu üzerindeki á , lambasý
ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekranda
mesaj (bazý tiplerde) (“Uyarý lambalarý
ve mesajlar” bölümüne bakýnýz) ve
buton üzerinde bulunan ASR OFF ledi
yanar. Bu durumda mümkün olan en
kýsa sürede yetkili bir Fiat servisine
gidiniz.
UYARI
ESP sisteminin güvenlik
performansý, sürücünün
anlamsýz ve gereksiz riskler
almasýna sebep olmamalýdýr. Sürüþ
tarzý daima yol yüzeyine, görüþ
mesafesine ve trafik koþullarýna
uygun olmalýdýr. Yol güvenliði her
zaman sürücünün sorumluluðundadýr.
YOKUÞTA KAYMAYI ÖNLEYÝCÝ
SÝSTEM
(HILL
HOLDER)
(bazý tiplerde)
Kayma önleyici sistem ESP sisteminin
bir parçasý olup yokuþ baþlangýcýnda
devreye girer.
Aþaðýdaki durumlarda otomatik olarak
devreye girer:
Arýza göstergeleri
Uyarý lambasýnýn yanmasýyla sistemdeki
arýza gösterilir á (bakýnýz bölüm "Uyarý
lambalarý ve mesajlar ”).
DÝKKAT Yokuþta kayma önleyici sistem
park freni deðildir, aracýnýzý kesinlikle el
freni çekili deðilken, motor stop edilmeden ve 1. vitese alýnmadan terketmeyiniz.
❒ yokuþ yukarý: eðimi %5'den daha fazla
olan bir yolda hareketsiz halde bulunan
araçta
motor
çalýþýyor,
debriyaj ve fren pedallarý basýlý, vites
kutusu boþta veya geri vites hariç herhangi bir vitesteyken;
❒ yokuþ aþaðý: eðimi %5'den daha fazla
olan bir yolda hareketsiz halde bulunan
araçta
motor
çalýþýyor,
debriyaj ve fren pedallarý basýlý, vites
kutusu boþta veya geri vites
devredeyken;
Çekiþ esnasýnda ESP sistemi çalýþtýrma için
uygun tork oluþana kadar veya her durumda 2 saniye tekerleklerdeki fren
kuvvetini fren pedalýndan kolayca gaz pedalýna geçilmesi için koruyacaktýr.
Bu zaman içerisinde çalýþtýrma iþlemi
gerçekleþmezse, sistem otomatik olarak
fren kuvvetini giderek azaltarak sistemi
devreden çýkaracaktýr.
Serbest býrakýldýðýnda, frenin devreden
çýkarýldýðýna ve aracýn hareket edeceðine
dair bir ses iþitilecektir.
UYARI
ESP sisteminin düzgün çalýþmasý için lastikler tüm tekerleklerde kesinlikle ayný marka ve
tipte, mükemmel durumda ve en
önemlisi belirtilen tipte, markada ve
boyutta olmalýdýr.
Kayma koþullarý altýnda, iki farklý kumanda
sistemi devreye girer:
❒ eðer fazla güç aktarýmý sebebi ile her
iki dinamik tekerlekte de kayma söz
konusu ise, ASR sistemi müdahalede
bulunur ve motor tarafýndan aktarýlan
gücü azaltýr;
❒ eðer kayma sadece bir çekiþ tekerleðini içeriyorsa, ASR sistemi kayan
tekerleði frenleyerek otomatik olarak
devreye girer.
ASR sistemi, özellikle aþaðýdaki durumlarda faydalýdýr:
❒ iç taraftaki tekerleðin dinamik yükteki deðiþimin etkisi ile veya aþýrý hýzlanma sebebi ile kaymasý;
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
þekil 126
MSR sistemi
(motor frenlemesi tork kontrolü)
(bazý tiplerde)
Bu sistem, ASR sisteminin entegre bir
parçasýdýr ve ani vites deðiþtirmelerde motora gerekli tork kuvvetini vermek ve
dolayýsýyla özellikle zayýf tutuþ þartlarýnda
stabilite kayýplarýna yol açan çekiþ tekerleklerinin aþýrý yüklenmesini önlemek
üzere devreye girer.
ASR sisteminin devreye alýnmasý/
devreden çýkartýlmasý (þekil 126)
❒ yol tutuþ koþullarýna göre tekerleklere
çok fazla güç aktarýlmasý;
ASR fonksiyonu, motor her çalýþtýrýldýðýnda otomatik olarak devreye girer.
❒ kaygan, karlý veya donmuþ yüzeylerde
hýzlanma;
ASR fonksiyonu, sürüþ esnasýnda devre dýþý
býrakýlýr ve orta konsoldaki A butonuna
basýlarak tekrar devreye alýnabilir (þekil
126).
❒ ýslak yüzeylerde yol tutuþunun azalmasý
(su yastýðý oluþmasý).
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ASR fonksiyonu aracýn çekiþini kontrol altýnda tutar ve dinamik tekerleklerden biri
veya ikisi kaydýðýnda otomatik olarak müdahalede bulunur.
UYARI
ESP sisteminin düzgün çalýþmasý için lastikler tüm tekerleklerde kesinlikle ayný marka ve
tipte, mükemmel durumda ve en
önemlisi belirtilen tipte, markada ve
boyutta olmalýdýr.
F0N0077m
ASR devre dýþý býrakýldýðýnda buton
üzerindeki led yanar ve bazý tiplerde çok
fonksiyonlu ekranda ilgili mesaj görüntülenir.
Sadece ASR sistemli versiyonlarda, deaktivasyonda (ASR OFF) uyarý lambasý V
daima yanar.
Eðer ASR sürüþ esnasýnda devre dýþý
býrakýlýr ise, motor tekrar çalýþtýrýldýðýnda
otomatik olarak devreye girer.
ASR sisteminin devre dýþý býrakýlmasý uygun olur: bu koþullarda, aracýn kalkýþý esnasýnda dinamik tekerleklerin kaymasý,
çekiþin daha iyi olmasýný saðlar.
ARACIN
KULLANILIÞI
ASR SÝSTEMÝ (Anti Patinaj Sistemi)
(bazý tiplerde)
Page 105
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
16:45
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
102-112 Ducato TR.qxd
105
19.09.2006
16:45
Page 106
UYARI
Sistemin, aktif güvenlik
açýsýndan saðladýðý performans, sürücünün lüzumsuz riskler almasýný gerektirmez. Sürüþ tarzý;
daima yol yüzeyine, görüþ mesafesine
ve trafik koþullarýna uygun olmalýdýr.
Yol güvenliði ile ilgili sorumluluk
daima sürücüye aittir.
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
102-112 Ducato TR.qxd
106
EOBD SÝSTEMÝ
EOBD sistemi (Avrupa araç üzerinde test
sistemi), emisyon sistemi ile ilgili elemanlarýn sürekli test edilmesini saðlar.
DÝKKAT Sorunu giderdikten sonra sistemi tamamen kontrol etmek için, Fiat yetkili servisleri bir benç test yapmakla
yükümlüdürler, gerekirse uzun yolda yol
testi yapýlabilir.
Bu koþullar artýk zirve noktasýnda olmasa
bile gösterge tablosundaki U uyarý lambasýný yakarak çok fonksiyonlu göstergedeki mesajla birlikte sürücüyü uyarýr (“Uyarý
lambalarý ve mesajlar” bölümüne bakýnýz).
Burada amaç þudur:
ASR sisteminin doðru çalýþmasý için, bütün
lastiklerin mükemmel durumda, ayný marka ve tipte olmalarý gerekir; hepsinden de
önemlisi lastikler belirtilen tip, marka ve
boyutta olmalýdýr.
ARIZA UYARILARI
Arýza durumunda ASR sistemi otomatik
olarak devreden çýkar ve gösterge tablosu üzerindeki á, lambasý ayarlanabilir çok
fonksiyonlu ekranda mesaj (bazý tiplerde)
(“Uyarý lambalarý ve mesajlar” bölümüne
bakýnýz) ve buton üzerinde bulunan ASR
OFF ledi yanar. Bu durumda mümkün olan
en kýsa sürede yetkili bir Fiat servisine gidiniz.
❒ sistemin verimini kontrol altýnda tutmak;
❒ emisyonlarýn verilen limitlerin dýþýna çýkmasýna neden olan arýzalarý bildirmek;
❒ aþýnmýþ parçalarýn
önermek
deðiþtirilmesini
Sistemin ayrýca, elektronik kontrol
ünitesinin hafýzasýnda bulunan arýza kodlarýnýn diyagnostik bir konnektör ile
baðlantýsý olan uygun bir gösterge üzerinde
motorun çalýþmasý ile ilgili spesifik parametreler doðrultusunda okunmasýný
saðlamaktýr. Bu kontrol trafik polisi tarafýndan da yapýlabilir.
Kontak anahtarýnýn MAR'a
çevrilmesiyle uyarý lambasý U
yanmaz
veya
hareket
halindeyken sürekli yanar
veya yanar söner (bazý tiplerde arýza
göstergesindeki mesaj ile birlikte
görünür), Fiat yetkili servislerine en kýsa
sürede baþvurunuz. U uyarý lambasýnýn
çalýþmasý özel ekipmanlar ile kontrol
edilebilir. Her zaman seyahat ediyor
olduðunuz ülkedeki trafik kurallarýný
gözetiniz.
Park sensörleri, römork elektrik kablosunun araçtaki çeki kancasý soketine takýlmasý ile otomatik olarak devreden çýkar.
Park sensörleri aracýn arka kýsmýnda bulunur (þekil 127), aracýn arkasýnda bulunan engelleri algýlar ve sürücüyü uyarýr
(akustik sinyal ile).
DEVREYE ALINMASI
Araç geri vitese takýldýðýnda sensörler
otomatik olarak devreye girerler.
Sensörler kablonun çýkartýlmasý ile tekrar
devreye alýnýr.
þekil 127
F0N0119m
AKUSTÝK SÝNYAL
❒ mesafe deðiþmezse sabittir; eðer durum
yan sensörlerle ilgiliyse, örneðin duvar
boyunca manevra iþlemi durumunda
uyarý sinyallerini önlemek için sesli
uyarýcý yaklaþýk 3 saniye sonra devreden çýkacaktýr.
Geri vitese takýldýðýnda fasýlalý bir sesli
sinyal otomatik olarak devreye girer.
Algýlama mesafeleri
Akustik sinyal:
Merkezi hareket yarýçapý 140 cm.±10 cm
Sesli sinyal, araç ile engel arasýndaki mesafe
azaldýðý zaman artar.
❒ araç ve engel arasýndaki mesafenin azalmasýnda, sinyal artar;
❒ araç ve engel arasýndaki mesafe 30 cm'den daha az kaldýðýnda süreklilik kazanýr
ve bu mesafe artýnca durur;
Yan hareket yarýçapý 60 cm.±20 cm
Eðer birkaç engel tespit edilirse, kontrol
ünitesi en yakýn olanýný gösterir.
ARIZA UYARILARI
Sistemde bir arýza durumunda geri vitese
takarken gösterge tablosundaki uyarý lambasý tbazý tiplerde çok fonksiyonlu ekranda ilgili mesaj ile birlikte yanar ("Uyarý lambalarý ve mesajlar" bölümüne bakýnýz).
Yýkama istasyonlarýnda, sensörleri en az
10 cm mesafeden basýnçlý su veya buhar
tutarak temizleyiniz.
Sistemin düzgün çalýþmasý
için, sensörler üzerindeki çamur, kir, kar ve buz temiz-lenmelidir. Sensörleri temizlerken, onlara zarar vermemeye azami
dikkat gösteriniz; buna yol açacak kuru veya sert bezler kullanmayýnýz. Sensörler, gerektiðinde temiz su ve araç
deterjaný ile yýkanmalýdýr.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
RÖMORK ÝLE ÇALIÞMA ÞEKLÝ
ARACIN
KULLANILIÞI
PARK SENSÖRLERÝ
(bazý tiplerde)
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 107
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
16:45
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
102-112 Ducato TR.qxd
107
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
102-112 Ducato TR.qxd
108
18.10.2006
11:22
Page 108
UYARI
Bununla beraber park
manevralarý daima sürücünün sorumluluðundadýr; sürücü her
zaman manevra sahasýndaki insanlarýn (özellikle çocuklarýn) veya hayvanlarýn mevcudiyetini kontrol etmelidir. Bu sistem sadece sürücüye
yardýmcý olur, ancak sürücü çok
düþük hýzlarda bile olsa tehlikeli
manevralar yaparken asla dikkatini
kaybetmemelidir.
GENEL UYARILAR
❒ Aracý park ederken, sensörlerin
üzerinde veya altýndaki engellere dikkat
ediniz.
❒ Aracýn önünde veya arkasýnda bulunan
bazý nesneler algýlanamayabilir ve bu nedenle de aracýn hasar görmesine neden
olabilir.
Aþaðýda park sistem performansýný etkileyen bazý durumlar sýralanmýþtýr:
❒ Sensör hassasiyetinin azalmasý veya park
sistemi performansýnýn azalmasý sensör
yüzeyinde aþaðýdakilerin bulunmasýndan
kaynaklanabilir: buz, kar, çamur, çeþitli
boyalar.
❒ Sensör varolmayan bir objenin tespit
edilmesi ("eko rahatsýzlýk") mekanik
yapýdaki rahatsýzlýklardan olabilir,
örneðin : aracýn yýkanmasý, yaðmur
(aþýrý rüzgar), dolu.
❒ Sensörlerden gönderilen belirtiler
aracýn yanýndaki ultrasonik sistemlerce
deðiþtirilebilir (örneðin: kamyon havalý
frenleri veya pnömatik çekiçleri).
❒ Park sistem performansý sensörün konumundan etkilenebilir. Örneðin, parça
deðiþiminde (þok emiciler ve süspansiyonlardaki aþýnma) veya lastik deðiþiminde, aracýn aþýrý yüklenmesinde,
aracýn özel ayarla indirilmesinde.
❒ Aracýn üzerinde bir objenin belirlenmesi (özellikle vanlar ve þasi kabinleri
için) garanti edilemez, çünkü sistem
aracýn altýna çarpabilecek objeleri tespit
eder.
SES SÝSTEMÝ
(bazý tiplerde)
Ses sistemini kullanmak için kullanýcý el
kitabýndaki bölüme bakýnýz.
SES SÝSTEMÝ
(bazý tiplerde)
BAÐLANTILARI
Sistemde aþaðýdaki parçalar bulunur:
❒ ses sistemi elektrik kablolarý
❒ ön hoparlör baðlantý kablolarý
❒ anten kablosu;
❒ 2 tweeters
❒ ön kapýlarda 2 tiz hoparlörü (her biri
30W azami güçte);
❒ 2 mid-woofers
❒ ön kapýlarda 2 orta frekanslý bas
hoparlörü (165 mm çapýnda, her
biri azami 40W gücünde);
❒ radyo anten kablosu.
þekil 128
F0N0157m
Ses sistemi, eþya muhafazasýnda bulunan
iki tutucu mandala basýlarak çýkarýlmasýyla uzaklaþtýrýlabilen eþya muhafazasýnýn tuttuðu yere uygun bir þekilde kurulmalýdýr: burada ayný zamanda güç
kablolarýný da bulacaksýnýz.
þekil 129
F0N0158m
UYARI
Mevcut
araç
tesisatý
baðlantý kurulmasý ve
aracýn emniyetini azaltabilecek herhangi bir arýzayý önlemek için yetkili Fiat Servisiyle temasa geçiniz.
UYARI
Ilave spoiler, saç jant ve
standart olmayan jant kapaðý takarken dikkat ediniz: bunlar
frenlerin havalandýrmasýný azaltabilir; bu nedenle ani ve ard arda
yapýlan frenlemelerde ve yokuþ
aþaðý kullanýmlarda frenleme etkisini azaltabilir.
Frenlere
basýldýðýnda engel olabilecek nesnelerin pedalýn altýnda bulunmadýðýndan emin olunuz.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Aracý satýn aldýktan sonra sürekli elektrik kaynaðýna ihtiyaç duyan elektrikli
donanýmlar (alarm, ahizesiz telefon, uydudan hýrsýzlýk önleme fonksiyonu, vs)
veya her zaman elektrik beslemesine
fazla yük bindiren aksesuarlar takmak isterseniz Fiat Aksesuar Serisinin en uygun cihazlarý önermenin yaný sýra elektrik sisteminin gereken gücü kaldýrýp
kaldýramayacaðýný veya daha güçlü bir
aküyle donatýlýp donatýlmayacaðýný kontrol ederek toplam güç tüketimini
deðerlendirecek nitelikli personele sahip
yetkili Fiat Servisine danýþýnýz.
ARACIN
KULLANILIÞI
ARAÇ SAHÝBÝ
TARAFINDAN SATIN
ALINAN AKSESUARLAR
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 109
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
11:22
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
18.10.2006
ÝNDEKS
102-112 Ducato TR.qxd
109
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
102-112 Ducato TR.qxd
110
18.10.2006
11:22
Page 110
YAKIT DEPOSUNUN
DOLDURULMASI
RADYO VERÝCÝLERÝ VE CEP
TELEFONLARI
Radyo alýcý donanýmlarý (örn. cep telefonlarý, radyo sistemleri ve benzeri)
aracýn tavanýna ayrý bir anten takýlmadýðý
sürece içeride kullanýlmamalýdýr.
DÝKKAT Yolcu bölmesinde benzer cihazlarýn kullanýlmasý (ayrý anten olmaksýzýn)
rezonans etkisiyle yolcu bölmesindeki etkisi artan radyo frekansýnda elektromanyetik alanlar yaratýr, bu da araçta bulunan elektrikli sistemlerin arýzalanmasýna yol açar. Bu durum, yolcularýn güvenliði için potansiyel bir tehlike teþkil eder.
DÜÞÜK SICAKLIKLARDA
KULLANIM
þekil 129a - Soldan direksiyonlu versiyon
F0N0245m
Dýþ sýcaklýk çok düþükse, parafinlerin
oluþumundan dolayý dizel yakýt kalýnlaþýr
ve yakýt sisteminde arýzaya sebep olabilir.
Bunun yanýnda, bu sistemlerin ses alma ve
gönderme fonksiyonlarý, araç gövdesinin
koruyucu yapýsýndan da etkilenebilir.
Bu problemlerden sakýnmak için, mevsime
göre farklý türde dizel yakýtlar daðýtýlýr:
Mevcut sýcaklýkta dizel yakýtla yeniden
doldurmak mümkün deðilse, dizel yakýtý
TUTELA DIESEL ART katký maddesiyle ve kabýn üzerinde belirlenen oranlarda depoya önce antifriz ve sonra dizel
yakýt koyarak karýþtýrýnýz.
AB standartlarýna uygun cep telefonlarý
konusunda ise (GSM, GPRS, UMTS), kesin
þekilde cep telefonunun üreticisi tarafýndan verilen talimatlara uyunuz.
Soðuk iklimde/daðda uzun süre aracý kullanacak veya park halinde tutacaksanýz,
yerel dolum istasyonlarýnda bulabileceðiniz
dizel yakýtla yeniden dolum yapýnýz.
þekil 129b - Saðdan direksiyonlu versiyon
F0N0246m
DÝKÝZ AYNASINDA TELEPASS
MONTAJI ÖN AYARI
(bazý tiplerde)
Aracýn dikiz aynasý varsa, düzgün kulllaným
için, telepass’ý þekil 129a-129b’de gösterilen alana yerleþtirmelisiniz.
Bu durumda, depoda kullanýlacak kapasitenin %50'sinden fazlasýný tutmanýz
tavsiye edilir.
þekil 130
YAKIT
DEPOSU
(þekil 130)
F0N0068m
KAPAÐI
Yakýt doldurmak için kontak anahtarýný
kullanarak kapaðý A açýnýz ve tapayý B
çýkarýnýz; tapa kapaða bir C kordonu ile
baðlýdýr. Böylece kaybedilmez.
Deponun sýzdýrmazlýðý depo içinde biraz
basýnç oluþmasýna sebep olabilir. Depo kapaðýný gevþetirken biraz hava boþalmasý
kesinlikle normaldir.
Yakýt doldururken, sistemin tapasýný þekilde gösterildiði gibi kapaðýn iç tarafýna
yerleþtiriniz (þekil 130).
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
UYARI
Yangýn tehlikesinden dolayý
yakýt doldurma borusunun
yakýnýna ateþle veya yanan sigaralarla yaklaþmayýnýz. Zararlý buharlarý solumamak için dolum borusuna
çok yaklaþýp eðilmeyiniz.
ARACIN
KULLANILIÞI
Dizel motorlu araçlar için Avrupa Standartýna uygun dizel yakýtý
kullanýnýz (EN 590 standartýna
uygun ve 50 ppm. kükürt seviyesinde). Baþka ürünler veya karýþýmlarýn
kullanýlmasý sebep olunan hasardan dolayý
garantiyi geçersiz kýldýðý gibi motorda da
tamir edilemez hasarlara sebep olabilir.
Baþka bir yakýtýn istenmeden doldurulmasý
durumunda, motoru çalýþtýrmayýnýz ve depoyu boþaltýnýz. Motor çok kýsa bir süre
olsa bile çalýþtýrýlmýþsa, depodan baþka tüm
yakýt devresinin de boþaltýlmasý gereklidir.
Page 111
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
16:45
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
102-112 Ducato TR.qxd
111
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
102-112 Ducato TR.qxd
112
19.09.2006
16:45
Page 112
ÇEVRENÝN KORUNMASI
Dizel motor emisyonlarýný azaltma sistemleri þunlardýr:
❒ oksitleyici katalitik konvertör;
❒ egzoz gazlarý devridaim (E.G.R.) sistemi.
UYARI
Çalýþma esnasýnda katalizör
yüksek sýcaklýða ulaþýr. Bu
nedenle, aracý yanýcý maddeler üzerine park etmeyiniz (çimen, kuru
yapraklar, çam yapraklarý), yangýn
tehlikesi.
113
S.B.R. SÝSTEMÝ .......................................................................
114
ÖN GERDÝRÝCÝLER ..............................................................
115
ÇOCUKLARIN GÜVENLÝ BÝR ÞEKÝLDE TAÞINMASI .
119
“TYPE ISOFIX” ÇOCUK EMNÝYET
SÝSTEMÝNÝ TAKMAK ÝÇÝN ÖN AYAR ............................
124
ÖN HAVA YASTIKLARI .....................................................
126
YAN HAVA YASTIKLARI ..................................................
128
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
EMNÝYET KEMERLERÝ ........................................................
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 113
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
16:52
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
113-132 Ducato TR.qxd
113
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
113-132 Ducato TR.qxd
114
18.10.2006
11:25
Page 114
EMNÝYET KEMERLERÝ
EMNÝYET KEMERLERÝNÝN
KULLANILMASI (þekil 1)
Emniyet kemeri, göðüs dik olarak koltuk
arkalýðýna tamamýyla dayanmýþ durumdayken takýlmalýdýr.
Emniyet kemerlerini baðlamak için A dilini alarak “klik” sesini duyana kadar B kilidinin içine yerleþtiriniz.
Kemeri takarken eðer kemer sýkýþýrsa, kýsa
bir bölümünün geriye sarýlmasýna izin
verip, yavaþça yeniden dýþarý doðru çekiniz.
Kemeri serbest býrakmak için butona C
basýnýz. Kemerin geriye sarýlýrken dönmesini önlemek için, kemeri elinizle yönlendiriniz.
þekil 1
F0N0069m
Araç dik bir yokuþta park edildiðinde
toplayýcý mekanizma kilitlenebilir; bu normal bir durumdur. Toplayýcý mekanizma,
kemer hýzla çekildiðinde, ani fren
yapýldýðýnda, çarpýþma durumunda veya
yüksek hýzda viraj dönerken kilitlenir.
UYARI
Araç hareket halinde iken C
(þekil 1) butonuna bas-
Kemer toplayýcýdan çözülüp, yolcunun
vücudunu otomatik olarak, ona hareket
özgürlüðü saðlayacak þekilde sarar.
mayýnýz.
þekil 2
F0N0070m
EMNÝYET KEMERÝ
YÜKSEKLÝÐÝNÝN AYARLANMASI
(þekil 2)
UYARI
Koltuk kemeri yüksekliðini
araç sadece hareketsiz
haldeyken ayarlayýnýz.
Ayarlamak için düðmeye (A-þekil 2)
basýnýz ve ayar kolunu (B) yukarý ya da
aþaðý alýnýz.
Ön emniyet kemerinin yüksekliðini daima
kullanýcýya uygun olarak ayarlayýnýz. Bu,
çarpýþma durumunda oluþabilecek yaralanma riskini en aza indirgeyebilir.
Kayýþ yaklaþýk olarak omuz ve boynun
arasýndan ortalayarak geçiyorsa emniyet
kemeri doðru ayarlanmýþtýr.
þekil 3
F0N0156m
Sesli sinyal geçici olarak aþaðýdaki iþlemler yapýlarak sessize alýnabilir:
❒ sürücü emniyet kemerini baðlayýnýz;
Merkezi ön koltuk, içeri çekilen
emniyet kemeri
❒ kontak anahtarýný MAR konumuna getiriniz;
Ön çiftli koltukta entegre emniyet kemeri
(koltuk üzerinde) mevcuttur, ana koltuk
için üç sabitleme noktasý vardýr.
❒ 20 saniye kadar bekleyip ön emniyet
kemerlerinden birini çözünüz.
Kalýcý olarak devreden çýkarýlmasý için,
yetkili Fiat servisine baþvurunuz.
Dijital ekran kullanýlarak S.B.R sistemi yalnýzca yetkili Fiat Servisinde sýfýrlanabilir.
Çok fonksiyonlu ekran kullanýlarak S.B.R
sistemi ayrýca ayar menüsü vasýtasýyla sýfýrlanabilir.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Araç, sürücü ile ön yolcuyu emniyet kemerini takmasý için uyaran bir sesli
uyarýcý ile ön paneldeki < yanýp sönen
uyarý ýþýðýndan oluþan S.B.R. sistemi (Emniyet Kemeri Hatýrlatýcý Sistemi) ile donatýlmýþtýr.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
S.B.R. SÝSTEMÝ
ARACIN
KULLANILIÞI
UYARI
Ayarý yaptýktan sonra, kemerin ön ayar konumlarýndan birinde sýkýca sabitlendiðine emin
olunuz. Önceden belirlenmiþ konumlarda yerinden çýkma gerçekleþmezse
bunu yapmak için düðme basýlý
deðilken sabitleme cihazýnýn yerine
oturmasýný saðlamak için biraz daha
kuvvet uygulayýnýz.
Page 115
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
17:37
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
18.10.2006
ÝNDEKS
113-132 Ducato TR.qxd
115
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
113-132 Ducato TR.qxd
116
19.09.2006
16:52
Page 116
ÖN GERDÝRÝCÝLER
Emniyet kemerlerinin etkinliðini arttýrmak
için, araca ön gergiler takýlmýþtýr. Bu sistem, bir sensör yardýmý ile, ön tarafta þiddetli bir çarpýþma olduðunu algýlar ve kemerin birkaç santim daha gerilip
kýsalmasýný saðlar. Bu þekilde; kemer kullanýcýyý arkada tutmaya baþlamadan önce,
gerdirici kemerin vücudu boþluksuz bir
þekilde sarmasýný saðlar.
Ön gergiler tokanýn aþaðý doðru çekilmesiyle aktif hale gelir, emniyet kemeri
manuel olarak kullanýlýrken bile yukarý
doðru çekilemez.
DÝKKAT Gerdiricinin maksimum koruma
saðlamasý için emniyet kemeri göðüs ve
kalçalarý saracak þekilde baðlanmalýdýr.
Küçük bir miktar duman ortaya çýkabilir.
Bu duman hiç bir þekilde zehirli deðildir ve
bir yangýn tehlikesi oluþturmaz.
Ön gerdiriciler herhangi bir bakým veya
yaðlama gerektirmez.
Orijinal konumunda yapýlan tüm deðiþiklikler, etkinliðini geçersiz kýlar.
Ýstisnai doðal afetler (sel, deniz fýrtýnalarý
gibi) sonucunda sistem ýslanýr veya çamurlanýr ise, deðiþtirilmesi zorunludur.
UYARI
Gerdirici sadece bir kez kullanýlabilir. Devreye girdiði bir
çarpýþmadan sonra bir yetkili Fiat
Servisinde deðiþtirilmelidir. Ön gergilerin geçerlilik süresi torpido gözündeki etikette belirtilmiþtir: bu sürenin
dolmasýna yakýn, ön gergiler bir Fiat
servisinde deðiþtirilmelidir.
Ön gerdirici etrafýndaki
bölgede oluþan patlama,
titreþim veya lokal ýsýnmaya
(6 saate kadar 100°C
üzerinde) yol açan iþlemler sistemin
hasar görmesine veya devreye girmesine sebep olabilir. Bu cihazlar yol
yüzeyindeki bozukluklarýn veya
kaldýrým taþý gibi alçak engellerin sebep
olduðu sarsýntýlardan etkilenmez. Herhangi bir yardým için bir yetkili Fiat
Servisine baþvurunuz.
YÜK KISITLAYICILARI
Yolcu emniyetini artýrmak için ön ve arka (modele göre) emniyet kemeri makaralarý, bir önden çarpýþma durumunda emniyet kemerinin tutma eylemi esnasýnda
omuzlara binen kuvvetin miktarýný ayarlayacak þekilde kontrollü bir sarkma saðlayacak bir yük sýnýrlayýcý içerir.
19.09.2006
16:52
Page 117
Sürücü emniyet kemerlerinin kullanýmý ile
ilgili yerel trafik kurallarýna uymak ve bunu
aracýn içerisindeki diðer yolculara
bildirmekle yükümlüdür. Emniyet kemerini her zaman hareket etmeden önce
takýnýz.
F0N0121m
Emniyet kemerleri hamile bayanlar tarafýndan da takýlacaktýr: emniyet kemeri takýlýrsa bir kaza durumunda kendileri ve doðmamýþ çocuklarý için yaralanma riski büyük
oranda azalacaktýr.
þekil 6
F0N0122m
Hamile bayanlar, emniyet kemerinin alt
kýsmý karýn bölgesinin altýndan geçecek
þekilde ayarlamalýdýrlar (þekil 4).
UYARI
Kemer dönük olmamalýdýr.
Üst kýsým, omuzun üzerinden
göðsü çaprazlamasýna geçmelidir. Alt
kýsým karýn boþluðu yerine leðen
kemiðine oturmalýdýr (bkz. þekil
5).Kemerle vücut arasýnda boþluk
oluþturmak için herhangi bir nesne
kullanmayýnýz (aský, tapa vs).
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
EMNÝYET KEMERLERÝNÝN
KULLANIMI ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL
BÝLGÝLER
þekil 5
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
F0N0120m
ÝNDEKS
þekil 4
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
113-132 Ducato TR.qxd
117
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
113-132 Ducato TR.qxd
118
18.10.2006
17:37
Page 118
UYARI
Maksimum güvenlik için,
koltuk arkalýðý dik konumda
ayarlanmýþ
olarak
arkanýza
yaslanýnýz; kemerin göðüs ve
kalçalarýnýzýn üzerinden geçerek baðlandýðýndan emin olunuz. Ön ve arka koltuklardaki yolcularýn emniyet
kemerlerinin baðlý olduðundan mutlaka emin olunuz! Kemerlerinizi
baðlamadan yola çýktýðýnýzda, çarpýþma durumunda ciddi bir þekilde
yaralanma veya ölüm riskini
artýrýrsýnýz.
UYARI
Hiç bir koþul altýnda emniyet
kemerinin ve ön gerdiricinin
parçalarý kurcalanmamalý veya
deðiþtirilmemelidir. Tüm iþlemler kalifiye ve yetkili personel tarafýndan
gerçekleþtirilmelidir. Her zaman bir
yetkili Fiat Servisiyle temasa geçiniz.
UYARI
Eðer kemer ani ve sert bir
þekilde çalýþma zorunda
kalmýþ ise örneðin bir kaza sonrasýnda, kemerde gözle görülemeyen fakat
direnç özelliðini kaybetmiþ olma durumu söz konusu olabileceði için,
baðlantýlarý, baðlantý tespit vidalarý
ve gerdiricisi ile birlikte kemerin komple deðiþtirilmesi gerekir. Aslýnda kemerde gözle görülür herhangi bir
kusur olmasa da esnekliðini kaybetmiþ olabilir.
UYARI
Kesinlikle, emniyet kemeri
çocuðun üzerinden geçecek
þekilde, kucaðýnýzda çocukla yolculuk
etmeyiniz. Vücuda baþka nesneler
baðlamayýnýz.
❒ Kemer daima gergin, dönmemiþ vehiçbir zorlukla karþýlaþmadan serbest
þekilde kayabilecek konumda kullanýlmalýdýr;
❒ emniyet kemerlerini, ciddi bir kazadan
sonra üzerlerinde herhangi bir hasar
görünmese bile deðiþtiriniz. Ön gerdiriciler devreye girmiþse emniyet kemerlerini her zaman deðiþtiriniz;
❒ emniyet kemerlerini sabunlu su ile
yýkayýp durulayarak, gölgede kurutunuz.
Örgüye zarar verebilecek türden;
kuvvetli deterjanlar, çamaþýr suyu, renklendirici veya baþka kimyasal maddeler kullanmayýnýz:
❒ toplayýcý makaralarýný kesinlikle ýslatmayýnýz. sadece kuru kalmalarý halinde
düzgün olarak çalýþmalarý garanti edilir;
❒ emniyet kemerlerini herhangi bir aþýnma veya üzerlerinde kesik tespit edildiði
zaman deðiþtiriniz.
Grup 0 aðýrlýk 0-10 kg
Grup 0+
aðýrlýk 0-13 kg
Bu özellikle çocuklar için daha önemlidir.
Grup 1
aðýrlýk 9-18 kg
Bu talimat, AB’nin 2003/20/EC standardýna göre tüm AB ülkelerinde zorunludur.
Grup 2
aðýrlýk 15-25 kg
Grup 3
aðýrlýk 22-36 kg
Çocuklarýn baþlarý; vücut aðýrlýklarýyla
kýyaslandýðýnda yetiþkinlerinkinden daha
büyük ve aðýrken kas ve kemik yapýlarý da
tam olarak geliþmemiþtir. Bu nedenle,
çocuklar için yetiþkinlerin emniyet kemerlerinden daha baþka güvenlik sistemleri
gereklidir. En iyi çocuk koruyucu sistemleri
üzerinde yapýlan araþtýrmalarýn sonuçlarý,
Avrupa Standardý ECE-R44 içinde yer almaktadýr. Bu Standart aþaðýda beþ grupta
belirtilen koruyucu sistemlerin kullanýmýný
þart koþar:
Birden fazla aðýrlýk grubunu kapsayan koruyucu sistemler de olduðundan, belirtilen
aðýrlýk gruplarý kýsmen farklýlýklar gösterebilir.
Tüm koruyucu sistemlerde onay bilgileri
bulunmalý ve sisteme rijit olarak baðlanmýþ, sökülemeyen bir etiket üzerinde kontrol edildiðini gösteren iþaret bulunmalýdýr.
1,50 m’den daha uzun boylu olan çocuklar, koruyucu sistemlerin kullanýmý açýsýndan yetiþkin olarak kabul edilirler ve normal emniyet kemerini kullanabilirler.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Bir çarpýþma anýnda en iyi koruma için tüm
yolcular oturur durumda ve yeterli tutma sistemiyle kuþanmýþ olmalýdýrlar.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Aþaðýdaki hususlara dikkat ediniz:
ÇOCUKLARIN GÜVENLÝ BÝR ÞEKÝLDE TAÞINMASI
ARACIN
KULLANILIÞI
EMNÝYET KEMERLERÝNÝN
DAÝMA ÝYÝ DURUMDA
TUTULMASI ÝÇÝN YAPILMASI
GEREKENLER
Page 119
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
17:37
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
18.10.2006
ÝNDEKS
113-132 Ducato TR.qxd
119
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
113-132 Ducato TR.qxd
120
19.09.2006
16:52
Page 120
UYARI
Ön yolcu hava yastýðý aktifken çocuk koltuðunun
arkasýný ön yolcu koltuðuna bakacak
þekilde yerleþtirmeyiniz, çünkü hava
yastýðýnýn etkinleþtirilmesi çarpýþmanýn þiddetinden baðýmsýz olarak
ciddi yaralanmalara neden olabilir,
hatta ölümcül sonuçlar doðurabilir.
Çarpýþma sýrasýnda en güvenli konum
olduðundan dolayý çocuklarýn daima
arka koltukta yolculuk etmesi önerilir.
UYARI
CÝDDÝ TEHLÝKE Çocuklarýn,
çocuk koltuðu arka tarafa
bakacak þekilde ön yolcu
koltuðunda seyahat etmeleri zorunlu olduðunda,
yolcu hava yastýðýnýn (bazý
tiplerde, ön ve yan hava yastýklarý)
ayar menüsünden etkinliðinin kaldýrýlmasý gereklidir. Etkinliðin kalktýðýný
ön paneldeki uyarý lambasýndan kontrol ediniz. F. Ön yolcu koltuðu,
çocuk koltuðuyla ön konsol arasýndaki baðlantýyý engellemek için de en
geri konuma ayarlanmalýdýr.
þekil 7
F0N0123m
GRUP 0 ve 0+
13 kg aðýrlýða kadar olan bebekler; bebeðin
baþýný destekleyen ve arka tarafa bakar
þekilde monte edilen özel tipte koruyucu
koltuklara oturtulmalýdýr.
Koruyucu koltuk, aracýn koltuðuna emniyet kemeri ile baðlanýr (þekil 7),
çocuðun da koruyucu koltuðun kemerleri
ile baðlanmýþ olmasý gerekir.
þekil 8
F0N0124m
GRUP 1
9 kg ve 18 kg arasý aðýrlýkta olan çocuklar, ön tarafýnda yastýklar bulunan çocuk
koruyucu koltuklarýna, öne bakar þekilde
oturtulmalýdýr (þekil 8).
UYARI
Verilen rakam montaj için bir örnektir. Kullandýðýnýz özel çocuk emniyet sisteminin beraberinde bulunmasý gereken montaj talimatlarýna
uyunuz.
UYARI
Çocuðun emniyeti için aracýn emniyet kemerine ve kendi kemerlerine
bir arka baðlantýya sahip olan ve 0 ve 1 gruplarýndaki çocuklar için uygun olan koltuklar vardýr. Çocuk koltuklarý; bir yastýk kullanýlarak yanlýþ þekilde
monte edilmeleri halinde, boyutlarýndan dolayý tehlikeli olabilirler. Koltukla birlikte verilen kurulum talimatlarýna harfiyen uyunuz.
þekil 9
F0N0125m
þekil 10
F0N0126m
GRUP 2
Grup 3
15-25 kg arasýndaki çocuklar doðrudan
aracýn emniyet kemerleriyle baðlanabilirler (þekil 9). Koltuðun tek fonksiyonu
çocuðu emniyet kemerine göre doðru
konumda tutmak böylece çapraz kýsmýn
boyun yerine göðse ve enine kýsmýnda
çocuðun karýn boþluðu yerine leðen
kemiðine oturmasýný saðlamaktýr.
22 kg ve 36 kg arasý aðýrlýkta olan çocuklar için, çocuðun sýrtýnýn koltuk arkalýðýndan uzaklaþtýrýlmasýný saðlamak üzere bir
destek kullanýlmasýný gerektirmez.
UYARI
Verilen rakam montaj için
bir örnektir. Kullandýðýnýz
özel çocuk emniyet sisteminin beraberinde bulunmasý gereken montaj
talimatlarýna uyunuz.
Þekil 10 arka koltukta çocuk koltuðunun
uygun þekilde yerleþtirilmesini göstermektedir.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
UYARI
Verilen rakam montaj için
bir örnektir. Kullandýðýnýz
özel çocuk emniyet sisteminin beraberinde bulunmasý gereken montaj
talimatlarýna uyunuz.
ARACIN
KULLANILIÞI
1,50 m’den daha uzun boylu çocuklar
yetiþkinler gibi emniyet kemeri takabilirler.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 121
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
16:53
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
113-132 Ducato TR.qxd
121
19.09.2006
16:53
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
122
Page 122
YOLCU KOLTUKLARININ ÇOCUK KOLTUÐU KULLANIMIYLA ÝLGÝLÝ YÖNETMELÝKLERE UYUMU
Aracýnýz çocuk koltuklarýnýn aracýn deðiþik yerlerine montajý ile ilgili 2000/3/EC Avrupa direktiflerine aþaðýdaki tablolarda gösterildiði þekilde uymaktadýr:
Grup
Aðýrlýk sýnýrlarý
KISA VE ORTA LASTÝK AÇIKLIKLI KOMBÝ VERSÝYONU
KABÝN
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
113-132 Ducato TR.qxd
ARKA KOLTUKLARIN 1. VE 2. SIRASI
Tekli veya çift
oturma koltuðu
(1 veya 2 yolcu)
Sol taraf
arka
yolcu
Sað taraf
arka
yolcu
Merkezi
yolcu
13 kg’a kadar.
U
U
U
U
Grup 1
9 -18 kg
U
U
U
U
Grup 2
15 -25 kg
U
U
U
U
Grup 3
22 -36 kg
U
U
U
U
Grup 0, 0+
Anahtar:
U = gösterilen “grup”lar için Avrupa ECE-R44 düzenlemelerine göre “Üniversal” kategoriye giren koruyucu sistemlerin uygunluðu.
2) Yolcu hava yastýðý devreden
çýkartýlmýþsa,
gerçekten
devreden
çýkartýldýðýndan emin olmak için her zaman
gösterge panelindeki uyarý lambasýný kontrol ediniz.
3) Kullandýðýnýz özel çocuk emniyet sisteminin baðlama talimatlarýna uyunuz. Bu
talimatlar imalatçý tarafýndan temin edilmelidir. Çocuk emniyet sistemi kurma talimatlarýný araç belgeleri ve bu El kitabýyla
birlikte saklayýnýz. Çocuk emniyet sistemini kurma talimatlarý olmadan kesinlikle
kullanmayýnýz.
4) Emniyet kemerini çekerek iyi bir þekilde baðlandýðýný daima kontrol ediniz.
7) Seyir esnasýnda çocuðun yanlýþ oturmasýna veya kemerleri çözmesine izin vermeyiniz.
8) Yolcular çocuklarý kesinlikle kucaklarýnda taþýmamalýdýr. Ne kadar güçlü olursa olsun hiç kimse, bir çarpýþma anýnda bir
çocuðu tutamaz.
9) Herhangi bir kazadan sonra çocuk
koltuðunu deðiþtiriniz.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
6) Emniyet kemerinin çocuðun boðazý
üzerinden geçmediðini daima kontrol ediniz;
UYARI
Ön yolcu hava yastýðý aktifken çocuk koltuðunun
arkasýný ön yolcu koltuðuna bakacak
þekilde yerleþtirmeyiniz, çünkü hava
yastýðýnýn etkinleþtirilmesi çarpýþmanýn þiddetinden baðýmsýz olarak
ciddi yaralanmalara neden olabilir,
hatta ölümcül sonuçlar doðurabilir.
Bir kaza durumunda, en güvenli yer
olduðundan çocuðu her zaman arka
koltukta taþýmanýz önerilir.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
1) Bir kaza olmasý durumunda; araç içindeki en güvenli yer arka koltuk olduðundan, çocuk koruyucu sistemleri arka
koltuða monte edilmelidir.
5) Bir çocuk koruyucu sistemine ayný anda sadece bir çocuk baðlanabilir.
ARACIN
KULLANILIÞI
Araçlarda çocuklarý taþýrken
uyulmasý gereken kurallar aþaðýda
özetlenmiþtir:
Page 123
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
16:53
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
113-132 Ducato TR.qxd
123
19.09.2006
16:53
Page 124
“UNIVERSAL ISOFIX”
ÇOCUK EMNÝYET
SÝSTEMÝNÝ TAKMAK
ÝÇÝN ÖN AYAR
Araç çocuk koltuðu montajý için Avrupa
standardý bir sistem olan “Universal Isofix”
çocuk tutma sistem montajý düzenlenmiþ
arka koltuk ile donatýlmýþtýr.
Hem geleneksel emniyet sistemini hemde
“Universal Isofix”i, ayný anda kurmak
mümkündür.
“Universal Isofix” “Duo Plus” çocuk
koltuðunu Lineaccessori Fiat’ta bulabilirsiniz.
Universal Isofix çocuk koltuklarý sadece
ECE R44/03 “Universal Isofix” onaylý
koltuklarla kullanabilirisiniz.
Herhangi bir kurulum/kullaným bilgisi için,
çocuk güvenlik sisteminin imalatçýsý tarafýndan verilmesi gereken “Kullaným
Kýlavuzu”’na bakýnýz.
ÝNDEKS
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
“Universal Isofix”, çocuk koltuðu aðýrlýk
grubunu kapsar. 1.
124
þekil 12
F0N0234m
þekil 13
F0N0235m
Þekil 11 çocuk tutma sistemini örnekle
göstermiþtir.
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
113-132 Ducato TR.qxd
Farklý tespit sistemine baðlý olarak “Universal Isofix” çocuk koltuðu, arka koltuk
sýrtý ile minderi arasýnda bulunan metal
soketler (A-þekil 12) kullanýlarak tespit
edilmelidir. Üst kemer (çocuk koltuðu ile
birlikte temin edilmiþtir) ancak bundan
sonra, koltuðun arka tarafýndaki B halkalarýyla (þekil 13) emniyete alýnmalýdýr.
þekil 11
F0N0236m
UYARI
Çocuk emniyet sistemini
sadece araç hareketsizken
monte ediniz. Isofix çocuk emniyet
sistemi, klik sesleri duyulduðunda
montaj braketlerine düzgün þekilde
oturmuþtur. Her durumda, çocuk emniyet sisteminin imalatçýsý tarafýndan
temin edilmesi gereken kurma talimatlarýný muhafaza ediniz.
Aðýrlýk aralýðý
Grup 0 - 10 kg arasý
Grup 0+ 13 kg arasý
Grup I - 9
18 kg’a kadar
Çocuk koltuðu
oryantasyon
Isofix
sýnýf
Isofix konumu
yan arka
Arkaya bakan
E
IL
Arkaya bakan
E
IL
Arkaya bakan
D
IL
Arkaya bakan
C
IL
Arkaya bakan
D
IL
Arkaya bakan
C
IL
Öne bakan
B
IUF
Öne bakan
B1
IUF
Öne bakan
A
IUF
IUF: öne bakan Isofix çocuk emniyet sistemlerine uygundur, üniversal sýnýf (üçüncü bir üst kemer ile donatýlmýþtýr), aðýrlýk grubu
için uygundur.
IL: özellikle bu tip araç için özel ve onaylanmýþ olan Isofix Type çocuk emniyet sistemleri için uygundur.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Aþaðýdaki tablo ECE 16 Avrupa Standardýna göre Isofix emniyet sistemlerinin Isofix Universal kemerleriyle donatýlmýþ koltuklarda
deðiþik þekilde kurulumunu göstermektedir.
ARACIN
KULLANILIÞI
YOLCU KOLTUÐUNUN ISOFIX UNIVERSAL ÇOCUK KOLTUÐU KULLANIMINA BAÐLI YASAL
UYGUNLUÐU
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 125
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
17:38
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
18.10.2006
ÝNDEKS
113-132 Ducato TR.qxd
125
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
113-132 Ducato TR.qxd
126
18.10.2006
11:26
Page 126
ÖN HAVA YASTIKLARI
Araçta sürücü ve yolcu ön hava yastýklarý
mevcuttur.
Sürücü ve yolcu ön hava yastýklarý orta ve
yüksek þiddetteki önden çarpýþmalarda
yolcu ve direksiyon veya ön panel arasýna bir yastýk yerleþtirerek önde oturanlarý
korumak için tasarlanmýþtýr.
Ön hava yastýklarý, ön çarpýþmalarda aracýn
içerisinde bulunan yolcularý korumak için
tasarlanmýþtýr ve bu yüzden diðer tip
çarpýþmalarda tetiklenmemesi (yan çarpýþmalar, arka bindirmeler, taklalar, vb)
normaldir.
Önden çarpma durumunda, gerektiði zaman elektronik kontrol ünitesi tetikleyerek yastýðý þiþiri. Yastýk, hemen þiþerek
ön tarafta oturanlarla yaralanmaya sebep
olabilen yapýlar arasýna koruyucu olarak
girer. Hemen sonra yastýk söner.
Sürücü ve yolcu ön hava yastýðý, Avrupa
kanunlarýna göre ve Avrupa dýþýndaki çoðu
ülkede her zaman kullanýlmasý gereken
emniyet kemerlerinin yerine geçmez ancak onlarýn kullanýmýný tamamlar.
Azami þiþmede direksiyon simidi ile sürücü
ve ön panel ile yolcu arasýndaki boþluðun
çoðunu doldururabilecek düzeydedir.
Kaza halinde, emniyet kemeri takmayan
yolcu, öne doðru hareket eder ve þiþmekte olan hava yastýðý ile temas edebilir. Bu
durumda, hava yastýðýnýn saðladýðý koruma azalýr.
Ön hava yastýðý aþaðýdaki durumlarda
devreye girmez:
❒ aracýn ön yüzeyine hasar vermeyecek
nesnelere çarpýIdýðýnda (tampon
bariyerlere çarptýðýnda);
❒ koruyucu bariyerlerin altýna girildiðinde (örneðin bir kamyonun veya
bariyerlerin altýna girildiðinde); hava
yastýðý tetiklenmemiþ ve dolayýsýyla
emniyet kemerlerine ek herhangi bir
koruma saðlamamýþ olur. Bu yüzden,
yukarýda anlatýlan þartlarda harekete
geçmemesi sistemin düzgün çalýþmadýðý anlamýna gelmez.
Önemsiz yandan çarpmalarda (emniyet kemerlerinin koruma etkisinin yeterli olduðu)
hava yastýklarý açýlmaz. Bu durumda da emniyet kemerlerini baðlamanýn hayati önemi
vardýr çünkü yandan çarpma durumunda
kemerler yolcunun uygun konumlanmasýný
saðlarlar ve þiddetli kazalarda yolcunun
dýþarý fýrlamasýný önlerler.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
þekil 14
F0N0071m
SÜRÜCÜ ÖN HAVA YASTIÐI
(þekil 14)
Direksiyon simidinin merkezindeki özel
bölmede hemen þiþebilen hava yastýðýdýr.
þekil 15
F0N0072m
YOLCU TARAFINDAKÝ ÖN
HAVA YASTIÐI (bazý tiplerde)
(þekil 15)
Ön paneldeki özel bölmede hemen þiþebilen ve sürücü hava yastýðýndan daha
büyük olan hava yastýðýdýr.
ARACIN
KULLANILIÞI
UYARI
Direksiyon simidi, yolcu
tarafý hava yastýðý kapaðý ya
da tavan yan kaplamasýnýn üzerine
etiket veya baþka nesneler yapýþtýrmayýnýz. Yolcu hava yastýðýnýn
gereken þekilde þiþmesini engelleyerek, aðýr yaralanmalara yol açabilecekleri için ön panelin yolcu
tarafýna herhangi bir nesne (örneðin
araç telefonlarý) koymayýnýz.
Page 127
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
16:53
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
113-132 Ducato TR.qxd
127
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
113-132 Ducato TR.qxd
128
19.09.2006
16:53
Page 128
UYARI
CÝDDÝ TEHLÝKE: Yolcu hava
yastýðý devredeyken, hiçbir
zaman bir çocuk koltuðunu
arka tarafa bakacak þekilde
yerleþtirmeyiniz,
hava
yastýðýnýn devreye girmesi
çocuða ciddi hatta ölümcül þekilde
zarar verebilir. Bu hava yastýklarý ön
yolcu koltuðunda çocuk koltuðu bulunduðunda devre dýþý býrakýlmalýdýr.
Ön yolcu koltuðu, çocuk koltuðuyla
ön konsol arasýndaki baðlantýyý engellemek için en geri konuma
ayarlanmalýdýr. Kanunen zorunlu olmasa bile, çocuk taþýmak uzun süre
gerekli olmadýðý sürece hava yastýðýný
hemen tekrar devreye almanýz tavsiye
edilir.
ÖN YOLCU HAVA YASTIÐININ
VE YAN HAVA
YASTIÐININ DEVREDEN
ÇIKARILMASI (bazý tiplerde)
YAN HAVA YASTIKLARI
(bazý tiplerde)
Ön koltukta bir çocuk taþýnmasý zorunlu
olduðunda, araçta bulunan yolcu hava
yastýðýnýn ve yan hava yastýðýnýn (bazý
tiplerde) devre dýþý býrakýlmasý gereklidir.
Araç, sürücünün ve yolcunun (bazý
tiplerde) göðüs çevresini korumak için yan
hava yastýklarý ve ön yolcunun baþlarýný korumak için de pencere hava yastýklarý ile
donatýlmýþtýr.
Gösterge panelindeki F uyarý ýþýðý ön
yolcu hava yastýðý ve yan hava yastýðý (bazý
tiplerde) yeniden devreye alýnana kadar
sabit olarak yanacaktýr.
Yan hava yastýklarý, yolcularý aracýn iç yan
yapýlarý arasýna bir yastýk yerleþtirerek orta-aðýr þiddetteki yandan çarpýþmalardan
korumaktadýr.
Diðer çarpýþma tiplerinde yan hava yastýklarýnýn etkinleþmemesi
UYARI
Ön yolcu hava yastýðý ve yan
hava yastýðýný (bazý tiplerde)
devreden çýkarmak için, “Ön panel
ve kontroller” bölümündeki “Dijital
ekran” ve “Çok fonksiyonlu ekran”
kýsýmlarýna bakýnýz.
(önden çarpmalar, arka savrulmalar, takla vs.) bir sistem arýzasý deðildir.
Yandan bir çarpýþmanýn olmasý durumunda elektronik bir kontrol ünitesi gerektiðinde yastýðýn þiþirilmesi için tetiklenir.
Yastýk öndeki yolcunun gövdesiyle kendisine zarar verebilecek olan yapý arasýna
geçer. Hemen sonra yastýklar iner.
Yan yastýklarý (bazý tiplerde), her zaman
takmanýz Avrupa ve birçok Avrupa dýþý
ülkenin yasalarý tarafýndan tavsiye edilen
emniyet kemerlerinin yerine geçmez, ancak onlarý destekler.
þekil 16
F0N0140m
ÖN YAN YASTIKLAR - GÖÐÜS
KORUYUCU (þekil 16)
(bazý tiplerde)
Yan hava yastýklarý derhal þiþen iki tip
yastýktan oluþur ve yan hava yastýðý ön
koltuk arkalýklarý içine yerleþtirilmiþtir. Yan
hava yastýklarý, orta þiddetteki çarpýþmalarda yolcuyu göðüs kýsmýndan koruma
saðlar.
þekil 17
F0N0133m
PENCERE HAVA YASTIÐI
(þekil 17) (bazý tiplerde)
Bunlar, biri aracýn saðýnda ve diðeri solunda olmak üzere, tavanýn yan
muhafazalarýnýn arkasýnda bulunan ve uygun muhafaza ile kaplanmýþ iki “perde”
yastýktan oluþmaktadýr.
Pencere hava yastýklarý, ön yolcularýn herhangi bir yan çarpýþma olayýnda baþlarýný
geniþ þiþme yüzeyi sayesinde korumak
üzere tasarlanmýþtýr.
DÝKKAT Yandan çarpma durumunda,
koltukta doðru pozisyonu alarak, cam hava yastýklarýnýn doðru açýlmasýný saðlayarak
sistemden en iyi korunma saðlanýr.
Pyroteknik þarj ve sargý temasýnýn son kullanma süreleri torpido gözündeki etikette
belirtilmiþtir. Bu süreye eriþildiðinde, onu
deðiþtirmek için Fiat Servisi ile temasa
geçiniz.
DÝKKAT Hava yastýðýnýn devreye girdiði
bir kazadan sonra; komple güvenlik sisteminin kontrolü ve deðiþtirilmesi için,
aracýnýzý yetkili bir Fiat servisine
götürünüz.
Hava yastýðý ile ilgili tüm kontrol, tamir
ve deðiþtirme iþlemleri yetkili bir Fiat
servisinde yapýlmalýdýr.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
DÝKKAT Hava yastýklarý þiþerken, dýþarý az
miktarda toz þeklinde bir madde yayýlýr. bu
tozlar zararsýzdýr ve bir yangýn baþlangýcý
deðildir; sonra yastýk yüzeyini açýnýz ve
aracýn içi tozlu artýklarla kaplanabilir: bu
toz cilt ve gözleri tahriþ edebilir. Temas
durumunda, nötr sabun ve su kullanarak
yýkanýnýz.
ARACIN
KULLANILIÞI
DÝKKAT Basamaklar, bordür taþlarý gibi
çýkýntýlý nesnelere þiddetli bir þekilde çarpýlmasý, büyük çukurlara veya yol üzerindeki çökmüþ bölgelere düþülmesi gibi, aracýn,
alt kýsmýný etkileyecek þiddetli darbelere
veya kazalara maruz kalmasý halinde, ön
ve/veya yan hava yastýklarý þiþebilir.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 129
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
16:53
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
113-132 Ducato TR.qxd
129
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
113-132 Ducato TR.qxd
130
19.10.2006
12:38
Page 130
Aracý hurdaya atacaksanýz hava yastýðý sistemini bir Fiat Servisi vasýtasýyla devreden
çýkartýnýz. Aracýnýz el deðiþtirdiðinde; yeni
sahibinin, hava yastýðýnýn kullanýlýþý ile ilgili
talimatlar konusunda bilgilendirilmesi,
yukarýda yer alan uyarýlarý bilmesi ve Kullanýcý El Kitabý’ný temin etmesi gereklidir.
DÝKKAT Ön gerdiriciler, ön hava yastýklarý ve yan hava yastýklarý; elektronik kontrol ünitesi tarafýndan çarpýþmanýn tipine
baðlý olarak devreye alýnýrlar. Dolayýsýyla,
bu tertibatlarýn birinin veya bir kaçýnýn
devreye girmemesi, sistemin arýzalý olduðu
anlamýna gelmez.
UYARI
Hava yastýðýnýn þiþme aþamasýnda yaralanma ihtimalini önlemek için, baþýnýzý, kollarýnýzý
ve dirseklerinizi kesinlikle kapýda,
camlarda ve cam hava yastýðý bölmesi üzerinde dinlendirmeyiniz.
UYARI
Baþýnýzý, kollarýnýzý ve dirseklerinizi kesinlikle camlarýn
dýþýna çýkarmayýnýz.
GENEL UYARILAR
UYARI
Kontak anahtarýný MAR konumuna çevirdiðinizde ¬
uyarý lambasý yanmýyor veya seyahat
esnasýnda yanýyorsa, (bazý tiplerde
ekranda ilgili mesaj ile birlikte) güvenlik sistemlerinde bir arýza anlamýna
gelir. Bu durumda herhangi bir çarpýþma anýnda hava yastýklarý ve ön
gergiler tetiklenmeyebilir ve bazý durumlarda da kaza ile tetiklenebilir. Sistemin kontrolü için en kýsa sürede
Fiat Yetkili Servisi’ne baþvurunuz.
UYARI
Koltuk sýrtlýklarýný kaplama
ve kýlýfla örtmeyiniz.
UYARI
Hava yastýðýnýn serbestçe
þiþebilmesini saðlamak ve
kendinizi ciddi þekilde yaralanmaktan
korumak için, aracýnýzý daima her iki
eliniz ile direksiyon simidinden tutarak kullanýnýz. Aracýnýzý direksiyon
simidine doðru eðilerek deðil, dik bir
þekilde, sýrtýnýzý koltuða yaslayarak
oturup kullanýnýz.
UYARI
Kontak anahtarýný çevirdiðinizde F uyarý lambasý (ön yolcu hava yastýðý devrede
iken) yolcu hava yastýðýnýn olasý bir
kaza durumunda þiþeceðini hatýrlatmak için bir kaç saniyeliðine yanýp
söner ve ardýndan kapanýr.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
UYARI
Aracýnýz çalýnýrsa veya herhangi biri aracý çalmaya
teþebbüs ederse, ya da araç sel basmasýna veya tahrip edici hareketlere
maruz kalýrsa, hava yastýðý sistemini
yetkili bir Fiat servisinde kontrol ettiriniz.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
UYARI
Kontak anahtarý MAR konumunda ve motor çalýþmýyorken, hareket eden baþka bir araç
tarafýndan vurulduðunda hava
yastýðýnýn hareketsiz haldeyken de
devreye girebileceðini unutmayýnýz.
Bu yüzden, araç durur halde iken bile
asla ön koltuða çocuklarý oturtmayýnýz. Diðer yandan kontak
anahtarý STOP konumunda ise herhangi bir çarpma halinde hava yastýklarý þiþmez; bu durumda hava yastýklarýnýn tetiklenmesi bir sistem hatasý
olarak düþünülmemelidir.
ARACIN
KULLANILIÞI
UYARI
Kucaðýnýzda veya önünüzde
göðüs hizasýnda bir þey taþýyarak, ya da aðzýnýzda pipo, kalem
gibi nesneler varken yolculuk yapmayýnýz; bir kaza halinde, hava
yastýðýnýn þiþmesi sonucu yaralanabilirsiniz.
Page 131
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
11:26
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
18.10.2006
ÝNDEKS
113-132 Ducato TR.qxd
131
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
113-132 Ducato TR.qxd
132
19.09.2006
16:53
Page 132
UYARI
Koltuk sýrtlarýný basýnçlý suyla veya buharla yýkamayýnýz
(elle veya otomatik koltuk yýkama istasyonlarýnda).
UYARI
Ön hava yastýklarý ön
gerdiricilerin devreye girdiði
darbelerden daha þiddetli darbelerde
tetiklenmek için tasarlanmýþtýr. Bu
yüzden iki darbe eþiði arasýnda
sadece ön gerdiricilerin devreye
girmesi normaldir.
UYARI
Halka veya destek kollarýna
baþka nesneler takmayýnýz.
UYARI
Hava yastýðý emniyet kemerlerinin yerini almaz, ancak onlarýn etkinliðini arttýrýr. Ayrýca,
ön hava yastýklarý düþük hýzda önden
çarpmalarda, yan çarpýþmalarda,
arkadan darbelerde veya devrilmelerde devreye girmeyeceðinden, bu
durumlarda yolcular sadece her zaman takýlmasý gerekli olan emniyet
kemerleri ile korunurlar.
PARK ........................................................................................ 136
MANUEL VÝTES KUTUSU KULLANIMI ......................... 136
YÜKLEME ÖNERÝLERÝ ....................................................... 137
YAKIT TÜKETÝMÝNÝN AZALTILMASI............................. 138
KAR LASTÝKLERÝ................................................................... 143
KAR ZÝNCÝRLERÝ .................................................................. 143
UZUN SÜRELÝ PARK ......................................................... 144
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI .......................................... 134
ARACIN
KULLANILIÞI
A R AC I N K U L L A N I L I Þ I
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 133
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
17:01
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
133-144 Ducato TR.qxd
133
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
133-144 Ducato TR.qxd
134
19.10.2006
12:41
Page 134
MOTORUN
ÇALIÞTIRILMASI
Araçta elektronik bir motor kilitleme sistemi mevcuttur: Motor çalýþmazsa, “Ön
Panel ve kumandalar” bölümündeki “Fiat
KOD sistemi” paragrafýna bakýnýz.
Baþlangýç periyodunda aracý
tam performansta çalýþtýrmamanýzý tavsiye ederiz (ör.: fazla hýzlanma, yüksek hýzda
uzun yol yapmak, sert frenleme, vb.).
Aküden gereksiz güç harcanmasýný önlemek için, motor
durdurulduktan sonra kontak
anahtarýný MAR konumunda
býrakmayýnýz.
ÇALIÞTIRMA ÝÞLEMÝ
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ el frenini çekiniz;
❒ vitesi boþa alýnýz;
❒ kontak anahtarýný MAR konumuna getiriniz; Gösterge panelinde m ve
Y uyarý lambalarý yanar;
UYARI
Motorun kapalý alanlarda
çalýþtýrýlmasý oldukça tehlikelidir. Motor oksijeni tüketip, karbondioksit, karbonmonoksit ve diðer zehirli gazlarýn dýþarý atýlmasýna sebep
olur.
UYARI
Motor çalýþmadýðý sürece,
servo fren sisteminin ve
hidrolik direksiyon sisteminin çalýþmayacaðýný unutmayýnýz. Bu sebeple,
fren pedalý ve direksiyon için oldukça
fazla güç uygulamanýz gerekeceðini
unutmayýnýz.
❒
Y ve m uyarý lambalarý sönünceye kadar bekleyiniz. Motor ne kadar
sýcak ise, uyarý lambalarý o kadar çabuk
sönecektir.
❒ gaz pedalýna basmadan debriyaja
basýnýz;
❒ m uyarý lambasý söner sönmez kontak anahtarýný AVV konumuna çeviriniz. Eðer uzun süre beklerseniz, ýsýtma bujilerinin fonksiyonundan yararlanamazsýnýz. Motor çalýþýr çalýþmaz,
kontak anahtarýný serbest býrakýnýz.
Eðer kontak anahtarý MAR konumunda
iken Y uyarý lambasý m uyarý lambasý
ile birlikte yanarsa, anahtarý STOP konumuna ve daha sonra da MAR konumuna
çeviriniz; uyarý lambasý yanarsa araç ile birlikte verilen diðer anahtarlar ile tekrar
deneyiniz.
❒ motorun ortalama devirde çalýþmasýna izin vererek yavaþça kalkýnýz..
Aniden hýzlanmayýnýz;
DÝKKAT Eðer Y uyarý lambasý yanýp
sönmeye devam ederse, en kýsa sürede
Fiat servisine müracaat ediniz.
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ baþlangýç kilometrelerinde tam performansta sürmeyiniz. Su sýcaklýk
göstergesinin ibresi hareket edinceye
kadar bekleyiniz.
DÝKKAT Motor çalýþmýyorken kontak
anahtarýný MAR konumunda býrakmayýnýz.
m uyarý lambasý, ýsýtma bujileri
sisteminde
arýza
olduðunu belirtmek için motor çalýþýnca 60 saniye veya
uzun marþ süresince yanýp söner. Eðer
motor çalýþýrsa aracý kullanabilirsiniz
fakat mümkün olan en kýsa sürede
yetkili bir Fiat servisine müracaat ediniz.
Motor çalýþmadýðý sürece,
servo fren sisteminin ve hidrolik direksiyon sisteminin çalýþmayacaðýný unutmayýnýz. Bu
sebeple, fren pedalý ve direksiyon için
oldukça fazla güç uygulamanýz gerekeceðini unutmayýnýz.
Aracý kesinlikle, iterek, çekerek ve yokuþ aþaðý çalýþtýrmayýnýz, bu metod, katalitik
egzoz sistemine yakýt dolmasýna ve tamir edilemeyecek biçimde
zarar görmesine sebep olabilir.
MOTORUN DURDURULMASI
Motor rölantide çalýþýrken kontak
anahtarýný STOP konumuna getiriniz.
DÝKKAT Aracýnýzý zor koþullarda kullandýktan sonra, motoru durdurmadan
önce soðutma suyu sýcaklýðý düþene kadar
kýsa bir süre rölentide çalýþtýrýnýz.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
MOTORUN ÇALIÞTIRILDIKTAN
HEMEN SONRA ISITILMASI
ARACIN
KULLANILIÞI
Eðer motor ilk denemede çalýþmaz ise,
kontak anahtarýný STOP konumuna
çeviriniz ve iþlemi tekrarlayýnýz.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 135
Motor kapatýlmadan önce
motorun yüksek devire
çýkartýlmasý sakýncalýdýr. Motor devrini yükseltmenin
hiçbir amacý yoktur ve gereksiz yere
yakýt harcar ve özellikle turbo þarjlý
motorlara zarar verir.
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
17:02
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
133-144 Ducato TR.qxd
135
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
133-144 Ducato TR.qxd
136
18.10.2006
17:40
Page 136
OTOMOBÝLÝN PARK
EDÝLMESÝ
MANUEL VÝTESÝN
KULLANILMASI
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ motoru kapatýnýz ve el frenini
çekiniz;
❒ aracýn yokuþ yukarý durmasý halinde
birinci vitese, yokuþ aþaðý durmasý
halinde geri vitese takýnýz ve direksiyonu çevrili býrakýnýz.
Eðer araç dik bir eðimde park edilmiþ ise
tekerleklere bir tahta veya taþ takoz yerleþtiriniz. Akünün boþalmasýný önlemek
için anahtarý kontaða takýlý halde býrakmayýnýz. Aracýnýzdan inerken kontak
anahtarý daima yanýnýza alýnýz.
Vitesi deðiþtirmek için, kavrama pedalýna
tamamýyla basýnýz ve vites kolunu istenilen
konumlardan birine getiriniz (þekil 2’de
vites topuzu üzerinde de verilmiþtir).
UYARI
Çocuklarý aracýn içinde asla
yalnýz býrakmayýnýz. Aracýnýzdan inerken kontak anahtarýný
daima yanýnýza alýnýz.
EL FRENÝ (þekil 1)
El fren kolu sürücü koltuðunun sol tarafýnda bulunmaktadýr.
Araç hareket edemez hale gelene kadar el
frenini yukarý doðru çekiniz. Araç düz bir
yerde duruyor iken dört veya beþ “klik”
sesi yeterlidir. Eðimli yollarda veya araç
yüklü iken dokuz veya on “klik” sesi duymanýz gereklidir.
DÝKKAT Eðer durum böyle deðilse, el
frenini ayarlatmak için Fiat Servisi ile
temasa geçiniz.
þekil 1
F0N0073m
El freni çekilmiþ ve kontak anahtarý MAR
konumunda iken, gösterge tablosundaki
x uyarý lambasý yanar.
El frenini indirmek için:
❒ El frenini hafifçe kaldýrýnýz ve A butonuna basýnýz;
❒ A butonuna basýlý tutarak, kolu indiriniz.
Gösterge tablosundaki x uyarý lambasý söner.
Bu iþlemi yaparken aracýn kazara hareket
etmesini önlemek için fren pedalýna
basýnýz.
DÝKKAT El frenini sadece araç duruyorken veya hidrolik sistemde bir arýza
halinde araç hareketteyken çekiniz. Araç
hareket halindeyken el frenini çekmek
zorunda kalýrsanýz, arka aksýn kilitlenmesini ve aracýn patinaj yapmasýný önlemek için el frenini yavaþça çekiniz.
6. Vitese (bazý tiplerde) takmak istediðinizde, yanlýþlýkla 4. vitese geçmesini önlemek için, vites kolunu sað tarafa doðru
bastýrýnýz. Ayný hareketi 6. vitesten 5.
vitese geçmek için de yapýnýz.
DÝKKAT Aracýn geri vitese takýlmasý için,
araç tamamen durmuþ olmalýdýr. Motor
çalýþýyorken, geri vitese takmadan önce
diþlilere hasar vermemek ve ses yapmasýný
önlemek için kavrama pedalýna en az 2
saniye basarak bekleyiniz.
þekil 2
F0N0074m
Vitesi boþtan geri vitese (R) almak için:
vites topuzunun altýndaki (A) kayar halkayý kaldýrýn ve ayný anda vites deðiþtirme
kolunu sola ve ardýndan ileri doðru
hareket ettiriniz.
UYARI
Düzgün vites deðiþtirmek
için kavrama pedalýna tamamen basmalýsýnýz. Bu yüzden pedallarýn altýnda bir þey olmamasý gereklidir: paspaslarýn yere düzgün serildiðinden ve pedallar ile zemin
arasýnda engel teþkil etmediðinden
emin olunuz.
Elinizi vites kolu üzerinde dinlendirerek yolculuk yapmayýnýz, sarf edilen güç hafif
bile olsa zamanla vites kutusunun iç parçalarýnda erken aþýnmaya sebep olabilir.
UYARI
Her bir sýnýr akýlda tutulmalý
ve þartlar ne olursa olsun
AÞILMAMALIDIR. Özellikle, araca
yükleme yaparken ön ve arka
akslarda izin verilen maksimum aðýrlýðý asla aþmayýnýz (özellikle özel versiyon araçlarda).
DÝKKAT Taban baðlantýlarýnda izin verilen
maks. yük 500 kg; gövde tarafýndaki izin
verilen yük 150 kg.
UYARI
Araç yokuþ yukarý durduðunda iyice sabitlenmeyen parçalar, arka veya yan
kapýlar açýldýðýnda düþebilir.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Kullandýðýnýz Fiat Ducato versiyonlarý bazý
maksimum aðýrlýk ayarlarý baz alýnarak
dizayn edilmiþ ve onaylanmýþtýr (bakýnýz
“teknik bilgiler” kýsmýndaki “aðýrlýklar”
tablolarý). bordür aðýrlýðý; kullanma aðýrlýðý; toplam aðýrlýk; ön akstaki toplam aðýrlýk; arka akstaki toplam aðýrlýk; çekme aðýrlýðý
UYARI
Olasý darbe ve ani kýrýlmalar
yükün aniden kaymasýna yol
açabilir bu da sürücü ile yolcularýn
güvenliðini tehlikeye düþürebilir: aracý
çalýþtýrmadan evvel yükün bu amaç
için donatýlý bulunan kancalarla
sabitlenip sabitlenmediðinden emin
olunuz. Yükü sabitlemek için yeterli
kuvvette metal kablolar, ip ve
kayýþlar kullanýnýz.
ARACIN
KULLANILIÞI
YÜKLEME ÖNERÝLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 137
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
12:45
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.10.2006
ÝNDEKS
133-144 Ducato TR.qxd
137
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
133-144 Ducato TR.qxd
138
19.09.2006
17:02
Page 138
UYARI
Yedek benzin bidonu taþýmanýz gerektiðinde ilgili kurallara uyunuz. Sadece müsade edilen
bidonlarý kullanýnýz ve bu bidonlarý
yük baðlama mapalarýyla emniyete
alýnýz. Alýnan önlemlere uyulmasýna
raðmen, bir kaza olmasý durumunda
yangýn riski artar.
Bu genel önlemlere ek olarak, bazý basit
ölçüler sürüþ güvenliðini, rahatlýðýný arttýrarak aracýn ömrünü uzatabilir:
❒ yükü yük tabanýna eþit derecede yayýnýz:
eðer tek bir noktaya yükü yoðunlaþtýrmak gerekiyorsa akslarýn arasýndaki kýsmý seçin;
❒ yük ne kadar aþaðýdaysa aracýn aðýrlýk
merkezinin de o kadar aþaðýda ve sürüþ
güvenliðinin de o kadar fazla olacaðýný
unutmayýnýz; bu yüzden daha aðýr yükleri her zaman tabana yakýn koyunuz;
❒ son olarak, araç hareketinin taþýdýðý
yüke baðlý olduðunu unutmayýnýz. Özellikle yüksek hýzlarda durma mesafesi artacaktýr.
YAKIT TÜKETÝMÝNÝN
AZALTILMASI
Portbagaj/kayak taþýyýcý
Aþaðýda, aracýnýzýn kullaným masraflarýný ve
atmosfere karýþan zehirli emisyonlarý azaltmanýzý saðlayacak bazý tavsiyeler verilmiþtir.
Kullanýlmadýklarý zaman port bagaj veya
kayak taþýyýcýyý tavandan sökünüz. Bu aksesuarlar hava akýþýný azaltýr ve yakýt tüketim seviyesi üzerinde olumsuz etki yapar.
Özellikle büyük boyutlu yükleri taþýrken,
bir römork kullanýlmasý daha uygundur.
GENEL TAVSÝYELER
Elektrikli cihazlar
Araç bakýmý
“Servis çizelgesinde” belirtilen kontrollleri
ve ayarlarý yapýnýz.
Lastikler
4 haftadan daha uzun süre olmamak koþuluyla, düzenli olarak lastik basýnçlarýný kontrol ediniz. Basýnç çok düþükse, direnç
yüksek olacaðýndan tüketim seviyeleri artar.
Fazla yük
Bagajda aþýrý yük ile seyahat etmeyiniz.
Aracýn aðýrlýðý (özellikle þehir içinde seyahat ederken) ve aksesuarlarý, yakýt tüketimini ve stabiliteyi oldukça etkiler.
Elektrikli cihazlarý sadece gerekli olduðunda kullanýnýz. Arka ýsýtmalý cam, ilave farlar, ön cam silecekleri ve ýsýtýcý faný çok fazla miktarda enerji çekerler ve bu nedenle o andaki yakýt tüketim gereksinimini
artýrýrlar (þehir içi kullanýmda +%25 seviyesine kadar).
Klima
Klima sistemi; yakýt tüketiminin artmasýna
(ortalama olarak %20 civarýnda) sebep
olarak, motoru da büyük ölçüde etkiler.
Aracýn dýþýndaki hava sýcaklýðý uygun ise,
havalandýrma sistemini kullanýnýz.
Aerodinamik aksesuarlar
Araç üzerinde kullanýlmasý uygun olmayan
aerodinamik aksesuarlar, aracýn aerodinamik özelliðinin bozulmasýna ve yakýt
tüketiminin artmasýna sebep olur.
Gereksiz manevralar
Trafik ýþýklarýnda beklerken veya motoru
durdurmadan önce ani gaz vermeyiniz.
Bunlar modern araçlarda sadece yakýt
tüketiminin ve çevre kirliliðinin artmasýna
sebep olur.
KULLANIM ÞEKLÝ
Soðuk motorun çalýþtýrýlmasý
Kýsa yolculuklar ve sýk sýk soðuk motorun
çalýþtýrýlmasý, optimum çalýþma sýcaklýðýna
eriþilmesini engeller. Bu tüketim seviyelerinin önemli ölçüde artmasýna (þehir
içinde +%15 ila +%30 arasýnda) artýrýr ve
zararlý madde emisyonlarýna yol açar.
ÖNEMLÝ
Karavan veya römork çekmek için araca
sertifikalý çeki kancasý ve uygun bir elektrik sistemi takýlmasý gerekir. Montaj iþlemi, trafiðe çýkmak için gerekli özel belge
saðlayacak uzman personel tarafýndan
yapýlmalýdýr.
Trafik kurallarýna uygun özellikte ve/veya
ilave dikiz aynalarý takýnýz.
Aracýnýzýn, üzerindeki yüke göre maksimum eðimdeki yokuþlarý çýkmakta zorlanacaðýný, frenleme aralýðýnýn yükseleceðini ve önünüzdeki aracý sollamanýn daha uzun süre alacaðýný unutmayýnýz.
Trafik ve
yol durumu
Yokuþ aþaðý giderken sürekli frenleri kullanma yerine düþük vitese geçiniz.
Ayný þekilde yüksek vitesin gereksiz þekilde kullanýlmasý tüketimi, emisyonlarý arttýrýr.
Tüketim seviyesinin yükselmesi, daha
yoðun trafik koþullarýna, örneðin sýkýþýk
trafikte sýk sýk düþük vites kullanma veya
þehir içi çok fazla trafik ýþýðý olmasý ile
iliþkilidir. Ayrýca, virajlý yollar ve kötü yol
yüzeyleri tüketim üzerinde olumsuz etki
yapar.
Araç çeki kancasý üzerine etkiyen römork
aðýrlýðý miktarý ölçüsünde aracýn yük kapasitesi azalmýþ olur. Maksimum çekme aðýrlýðýný (araç ruhsatýnda belirtilen)
geçmediðinizden emin olmak için, aksesuarlar ve þahsi yüklerde dahil olmak
üzere römorkun tam yüklü aðýrlýðýný göz
önüne almanýz gerektiðini unutmayýnýz.
Azami hýz
Trafikte durulmasý
Yakýt tüketimi hýza baðlý olarak önemli
ölçüde artar. Yakýt tüketiminin ve emisyonlarýn artmasýna neden olan sert frenlerden ve ani hýzlanmalardan kaçýnýnýz.
Uzun süre durmanýz gerekiyor ise, motoru
durdurunuz.
Vites seçimi
Trafik þartlarý uygun olur olmaz bir üst
vitese geçiniz. Daha iyi performans elde
etmek için düþük vites kullanýlmasý tüketimi arttýrýr.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Araç duruyor iken veya yüksek ya da
düþük devirlerde motoru ýsýtmayýnýz: Bu
þekilde motor kademeli olarak ýsýnýr, yakýt
tüketimi ve emisyonlar artar. Motorun
çabuk ýsýnmasý için, yavaþça hareket ederek
motoru bir süre düþük devirlerde
çalýþtýrýnýz.
Gaza birden yüklenerek motor devrini
artýrmak, yakýt tüketimini ve emisyonlarý
artýrýr: Hýzlanma yavaþ yavaþ gerçekleþtirilmeli ve maksimum torkun üzerine çýkýlmamalýdýr.
RÖMORK ÇEKÝLMESÝ
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Motorun çalýþtýrýlmasý
Hýzlanma
ARACIN
KULLANILIÞI
SÜRÜÞ ÞEKLÝ
Page 139
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
17:02
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
133-144 Ducato TR.qxd
139
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
133-144 Ducato TR.qxd
140
19.10.2006
12:45
Page 140
Bulunduðunuz ülke içinde geçerli hýz sýnýrlamalarýný aþmayýnýz. Her durumda 100
km/saat hýzý aþmayýnýz.
Çekilecek römorka uygun bir çeki dengeleyicisi takýnýz.
UYARI
ABS fren sistemi römork
frenlerine etki etmez. Bu nedenle kaygan yollarda çok dikkatli
olunuz.
UYARI
Kesinlikle araç fren sistemi
römork fren sistemini kontrol edecek þekilde tadil edilmemelidir. Römork fren sistemi aracýný
hidrolik sisteminden tümüyle baðýmsýz olmalýdýr.
RÖMORK ÇEKÝ KANCASININ
TAKILMASI
Çekme tertibatýnýn araç gövdesi
üzerine uzman personel tarafýndan aþaðýda verilmekte olan talimatlar doðrultusunda ve/veya bununla birlikte yürürlükte olan
ve cihaz Ýmalatçýsý tarafýndan saðlanan bilgiler doðrultusunda takýlmalýdýr.
Çekme tertibatý 94/20/EC Direktifi ve
deðiþik þekilleri esaslarýna göre yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olmalýdýr.
Kullanýlacak çekme tertibatý versiyonu,
üzerine takýlan aracýn çekme aðýrlýðý kapasitesine uygun olmalýdýr.
Elektrik baðlantýlarý için genellikle normal
olarak çekme tertibatý üzerine takýlan bir
özel brakete baðlanan ve özel birleþik
soket kullanýlmasý ve römork harici ýþýk
kontrolü için de özel ECU kullanýlmalýdýr.
Elektrik baðlantýsý için 7 veya 13 uçlu
12VDC baðlantýsý kullanýlmasý gerekmektedir (CUNA/UNI ve ISO/DIN Standartlarý). Aracýn imalatçýsý veya çeki kancasý
imalatçýsý tarafýndan temin edilen talimatlarý takip ediniz.
Elektrik fren sistemi kesit alaný asgari 2,5
m2 olan bir kablo ile doðrudan aküye
baðlanmalýdýr.
DÝKKAT Elektrikli fren veya diðer cihazlar
motor çalýþýrken kullanýlmalýdýr.
Elektrik baðlantýlarýna ilave olarak, aracýn
elektrik sistemi besleme kablosuna sadece
elektrikli fren ve 15W’ýn üzerinde olmayacak dahili lambalar için baðlanabilir.
Baðlantýlar için 2,5 mm2’den az olmayan
kesitteki akü kablolarý ile birlikte baðlantý
ünitesi kullanýnýz.
DÝKKAT Çekme kancasý aracýn uzunluðuna baðlýdýr; bu nedenle eðer aracýn
toplam uzunluðu 6 metreyi geçerse ve
“uzun araç” versiyonunda yerleþtirilirse,
çýkartýlabilen bir çekme kancasý yerleþtiriniz.
Römork kullanýlmýyorsa kancayý baðlantý
noktasýndan sökünüz ve uzunluðun aracýn
orjinal uzunluðunu geçmesini engelleyiniz.
Montaj þemasý Van versiyonlarý (þekil 3)
Çekme demiri toplam 6 adet M8 ve 4 adet
M12 civata kullanýlarak Ø sembolü ile gösterilen noktalardan baðlanmalýdýr.
M12
Arka tarafa konulacak destek pullarý (1),
en az 5 mm kalýnlýkta olmalýdýr.
Mevcut delik
BAÐLANTIDAKÝ MAKSÝMUM YÜK 100
kg
yükleme
M12
Mevcut delik
UYARI
Montajdan sonra, egzoz
gazýnýn içeri sýzmasýný önlemek için baðlantý deliklerinin sýzdýrmazlýðýný saðlayýnýz.
M8 (3x)
Mevcut somun
Standart çekme topu
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
M8 (3x)
Mevcut somun
Çekme kancasýný takmak için tamponu
kesmeniz gerekir, montaj kitindeki üretici talimatlarýna uyunuz.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 141
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
17:02
ARACIN
KULLANILIÞI
19.09.2006
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
133-144 Ducato TR.qxd
M12
Mevcut delik
þekil 3
F0N0189m
141
133-144 Ducato TR.qxd
19.09.2006
17:02
Page 142
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Montaj þemasý - Taþýyýcý ve þasi
versiyonlarý - (þekil 4)
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Taþýyýcý ve þasi versiyonlarý için özel çekme
kancasý þekil 4’de gösterilmiþtir. Yapý Ø
6 adet M8 ve 4 adet M12 civata ile gösterilen noktalardan sabitlenmelidir.
ARACIN
KULLANILIÞI
BAÐLANTIDAKÝ MAKSÝMUM YÜK 100
kg.
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
UYARI
Montajdan sonra, egzoz
gazýnýn içeri sýzmasýný önlemek için baðlantý deliklerinin sýzdýrmazlýðýný saðlayýnýz.
þekil 4
142
F0N0195m
Diþ derinliði 4 mm’nin altýna indiði zaman
lastiklerin kýþ özellikleri azalmýþ demektir. Bu durumda deðiþtirilmeleri gerekmektedir.
Kar lastiði olma özeliklerine baðlý olarak
normal kullaným þartlarý altýnda veya uzun
otoban seyahatlerinde bu lastiklerin performanslarý normal lastiklerden daha
düþüktür. Bu nedenle kullaným amaçlarý
doðrultusunda kullanýlmalarý gerekmektedir.
Zincir kullanýmý aracýn kullanýldýð ülkenin
kurallarýna göre uygulanmalýdýr.
Frenleme esnasýnda daha iyi kontrol için,
yüksek sürüþ güvenliði tüm lastiklerin ayný
marka ve ebatta olmasýný gerektirir.
Kar zincirleri sadece çekiþ tekerleklerine
(ön tekerleklere) takýlmalýdýr. Lineaccessori Fiat kar zincirleri kullanýlmasýný tavsiye
ederiz.
Lastiklerin dönüþ istikametini deðiþtirmenin uygun olmadýðýný unutmayýnýz.
Birkaç metre gittikten sonra kar zincirlerinin gerginliðini kontrol ediniz.
DÝKKAT Kar zincirleri takýlýyken, lastiklerin kaymasýný önlemek için gaza
dikkatlice basýnýz, aksi durumda aracýn
gövdesine veya mekanik aksamýna hasar
verecek zincir kýrýlmalarýna yol açýlabilir.
UYARI
Kar lastikleri maksimum hýzlarý: “Q” iþaretli lastikler
için 160 km/saat, “T” iþaretli lastikler için 190 km/saat, “H” iþaretli
lastikler için 210 km/saat’tir. Bununla birlikte trafik hýz limitlerine kesinlikle uyulmalýdýr.
DÝKKAT Boyutlarý küçültülmüþ kar lastikleri kullanýnýz:
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
KAR ZÝNCÝRLERÝ
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Fiat Servisleri müþteri taleplerine en uygun lastikler için gerekli tavsiyeleri vermekten mutlu olacaklardýr.
DÝKKAT Kýþ lastikleri kullanýlýrken aracýn
yapabileceði maksimum hýz limitleri indeksi, yolcu kabini içinde, sürücünün görebileceði yerde bulunmalýdýr (CE Direktiflerine uygun).
ARACIN
KULLANILIÞI
KAR LASTÝKLERÝ
Page 143
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
17:02
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
133-144 Ducato TR.qxd
143
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
133-144 Ducato TR.qxd
144
18.10.2006
17:40
Page 144
UYARI
Aracýnýza kar zinciri takýlmýþ
ise, hýzýnýzý düþürünüz. 50
km /saat hýzý geçmeyiniz.
Çukurlara, kaldýrýmlara,
kasislere dikkat ediniz ve
aracý uzun süre kar olmayan
yerlerde kullanmayýnýz.
UZUN SÜRELÝ PARK
Eðer aracýnýz uzun müddet çalýþtýrýlmayacaksa aþaðýda verilen tedbirlere dikkat
edilmelidir:
❒ Aracý kapalý, kuru ve mümkünse yeterli havalandýrmasý olan bir yere park ediniz;
❒ Herhangi bir vitese takýnýz;
❒ El freninin çekilmediðine emin olunuz.
❒ akü kutup baþlarýný sökünüz (önce
negatif kutup baþýný) ve akü þarj durumunu kontrol ediniz. Bu kontrol iþleminin, her üç ayda bir tekrarlanmasý
gerekir. Optik gösterge merkezi yeþil
alan dýþýnda koyu renkte ise yeniden
þarj ediniz (bakýnýz “akünün yeniden þarjý”, “acil durumlar” bölümü);
❒ boyalý bölümleri temizleyiniz ve korumak için koruyucu cila yapýnýz;
❒ parlak metal bölümleri özel bir ürün ile
temizleyiniz ve koruyunuz;
❒ Ön ve arka cam silecek lastikleri üzerine talk pudrasý sürüp, silecekleri cam
üzerinden kaldýrýnýz.
❒ Camlarý hafif bir þekilde açýnýz.
❒ Aracý bir bez veya delikli plastik bir
örtü
ile
örtünüz.
Aracýn
üzerindeki nemin buharlaþmasýný engelleyen deliksiz plastik kýlýflar kullanmayýnýz.
❒ Lastikleri normal basýnçlarýndan +0,5
bar daha yüksek basýnçla þiþiriniz ve
basýncý aralýklarla kontrol ediniz.
❒ Bu kontrol her üç ayda bir tekrar
edilmelidir, eðer optik gösterge yeþil
merkezi alaný göstermeyip koyu bir
renk gösteriyorsa akünüzü þarj ediniz.
❒ Motor soðutma sistemini boþaltmayýnýz.
DÝKKAT Eðer mevcut ise, elektronik
alarm sistemini uzaktan kumanda ile
devreden çýkartýnýz.
DIZEL PARTIKÜL FÝLTRESÝ ARIZASI ..............................
153
FREN BALATALARI AÞINMIÞ ..........................................
153
YOKUÞTA KAYMAYI ÖNLEYÝCÝ SÝSTEM
(HILL HOLDER) ...................................................................
153
PARK SENSÖRÜ ARIZASI..................................................
154
PARK LAMBALARI VE KISA FARLAR .............................
154
FOLLOW ME HOME FONKSÝYONU.............................
154
ÖN SÝS LAMBALARI ............................................................
154
SOL SÝNYAL UYARI LAMBASI..........................................
154
SAÐ SÝNYAL UYARI LAMBASI .........................................
155
CRUISE CONTROL (HIZ SABÝTLEYÝCÝ) .......................
155
UZUN FARLAR.....................................................................
155
ASR SÝSTEMÝ ..........................................................................
155
HÝDROLÝK DÝREKSÝYON ARIZASI ..................................
155
YOLDA MUHTEMEL BUZLANMA ..................................
156
SINIRLI MENZÝL ...................................................................
156
HIZ LÝMÝTÝ AÞILDI ...............................................................
156
MOTOR SOÐUTUCU SEVÝYESÝ ........................................
156
PERÝYODÝK BAKIM ..............................................................
156
KENDÝNDEN SEVÝYELÝ SÜSPANSÝYON ARIZASI .......
156
OTOMATÝK TRANSMÝSYON ARIZASI/
MAKS. VÝTES KUTUSU YAÐ SICAKLIÐI.......................
156
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
GENEL UYARILAR .............................................................. 146
FREN HÝDROLÝK SEVÝYESÝ ÇOK DÜÞÜK ..................... 146
EL FRENÝ ÇEKÝLÝ ................................................................... 146
HAVA YASTIÐI ARIZASI.................................................... 147
MOTOR SOÐUTMA SUYU
SICAKLIÐI ÇOK YÜKSEK ............................................... 147
AKÜ ÞARJI DÜÞÜK ............................................................. 148
DÜÞÜK MOTOR YAÐ BASINCI...................................... 148
YETERSÝZ YAÐ .................................................................... 148
KAPILAR TAM KAPANMAMIÞ ......................................... 149
EMNÝYET KEMERÝ TAKILMADI ........................................ 149
EBD SÝSTEMÝ ARIZASI ......................................................... 149
ENJEKSÝYON SISTEMÝ ARIZASI ....................................... 150
ÖN YOLCU HAVA YASTIÐI DEVRE DIÞI .................... 150
ABS SÝSTEMÝ ARIZASI.......................................................... 150
YAKIT REZERVÝ .................................................................... 150
ISITMA BUJÝLERÝ .................................................................. 151
ISITMA BUJÝLERÝ SICAKLIK SÝSTEMÝ ARIZASI .............. 151
DÝZEL FÝLTRESÝNDE SU VAR .......................................... 151
ARAÇ KORUMA SÝSTEMÝ ARIZASI
FIAT ÞÝFRESÝ .......................................................................... 151
DIÞ AYDINLATMA LAMBASI ARIZASI .......................... 152
ARKA SÝS LAMBALARI........................................................ 152
GENEL ARIZA GÖSTERGESÝ ........................................... 152
ESP -ASR SÝSTEMÝ (ELEKTRONÝK DENGE PROGRAMI)
ARIZASI .................................................................................. 153
ARACIN
KULLANILIÞI
U YA R I L A M B A L A R I V E M E S A J L A R
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 145
UYARI
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLARI
11:30
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
18.10.2006
ÝNDEKS
145-156 Ducato TR1.qxd
145
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
145-156 Ducato TR1.qxd
146
19.09.2006
17:06
Page 146
UYARI LAMBALARI VE
MESAJLAR
GENEL UYARILAR
Uyarý lambasýnýn yanmasýyla ön panelde,
özel bir mesaj belirir ve/veya sinyal sesi
duyulur.
Bu gösterimler tedbir
amaçlýdýr ve araçta herhangi bir arýza
durumu söz konusu olduðunda sürücünün
hýzlýca yapmasý gereken iþlemi gösterme
hedefi taþýr. Arýza belirtisi durumunda, bu
bölümde bulunan bilgilere müracaat
ediniz. .
DÝKKAT Arýza gösterimleri iki gruba
ayrýlýr: çok ciddi ve daha az ciddi
arýzalar.
Çok ciddi arýzalar tekrarlanan ve uzun
süre devam eden uyarý “çevrimi” ile
bildirilir.
Daha az ciddi arýzalar sýnýrlý bir uyarý
“çevrimi” ile bildirilir.
Bu “çevrimi” durdurmak için MODE butonuna basýnýz. Bu durumda ise arýza
giderilene kadar arýza simgesi ekranýn alt
tarafýnda durmaya devam eder.
Dualogic vites kutusuyla donatýlmýþ tipler
ile ilgili mesajlar için iliþikteki Ek kitapçýða
bakýnýz.
x
FREN HÝDROLÝK
SEVÝYESÝ ÇOK DÜÞÜK
(kýrmýzý)
El freni devrede
EL FRENÝ ÇEKÝLÝ (red)
Bazý tiplerde, eðer araç hareket halinde ise
sesli uyarýcý devreye girecektir.
Kontak anahtarý MAR konumuna getirildiðinde, gösterge tablosundaki uyarý lambasý yanmalý ve motor çalýþtýrýldýktan
birkaç saniye sonra sönmelidir.
Düþük fren hidroliði seviyesi
Devrede olasý bir sýzýntýdan dolayý fren
hidroliðinin asgari seviyenin altýna düþmesi durumunda uyarý lambasý yanar.
Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da gösterilir.
UYARI
x uyarý lambasý, araç
hareket halinde iken yanarsa aracýnýzý derhal durdurunuz ve
yetkili bir Fiat servisi ile temasa
geçiniz.
Uyarý lambasý, el freni devrede olduðunda
yanar.
DÝKKAT Uyarý lambasý, araç hareket
halinde iken yanarsa el freninin çekili olmadýðýný kontrol ediniz.
Eðer hava yastýðý sisteminde bir çalýþma
arýzasý varsa uyarý lambasý sürekli olarak
yanar.
Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da gösterilir.
UYARI
¬ uyarý lambasýndaki
arýza (uyarý lambasý yanmaz), yolcu hava yastýðýnýn
devre dýþý býrakýldýðýný bildiren
F uyarý lambasýnýn dört
saniyeden daha fazla yanýp sönmesi ile bildirilir.
Kontak anahtarý MAR konumuna getirildiðinde, gösterge tablosundaki uyarý
lambasý yanmalý ve motor çalýþtýrýldýktan
birkaç saniye sonra sönmelidir.
Uyarý lambasý, motor aþýrý ýsýndýðýnda yanar.
Eðer uyarý lambasý sürüþ sýrasýnda yanarsa,
aþaðýdakileri iþlemleri yapýnýz:
❒ normal sürüþ durumunda: aracý
durdurup, motoru stop ediniz ve
soðutma suyunun MIN referansýnýn altýnda olup olmadýðýný kontrol ediniz.
Diðer bir ifadeyle motorun soðumasý
için birkaç dakika bekleyiniz, sonra kapaðý yavaþ ve dikkatli bir þekilde açýnýz,
soðutma suyuyla tamamladýktan sonra rezervuardaki seviyenin MIN ve
MAX iþaretleri arasýna gelip gelmediðini kontrol ediniz. Gözle sýzýntý kontrolü yapýnýz. Tekrar çalýþtýrýrken uyarý
lambasý tekrar yanarsa bir Fiat Servisine baþvurunuz.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
ç
MOTOR SOÐUTMA
SUYU SICAKLIÐI ÇOK
YÜKSEK (kýrmýzý)
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Kontak anahtarý MAR konumuna getirildiðinde, gösterge tablosundaki uyarý
lambasý yanmalý ve motor çalýþtýrýldýktan
birkaç saniye sonra sönmelidir.
UYARI
Kontak anahtarýný MAR
konumuna çevirdiðinizde ¬
uyarý lambasý yanmýyor veya seyahat
esnasýnda yanýyorsa, (bazý tiplerde
ekranda ilgili mesaj ile birlikte) güvenlik sistemlerinde bir arýza mevcut demektir. Bu durumda herhangi bir
çarpýþma anýnda hava yastýklarý ve ön
gergiler tetiklenmeyebilir ve bazý durumlarda da kaza ile tetiklenebilir.
Sistemi kontrol ettirmek için Fiat
yetkili servisi ile baðlantý kurunuz.
ARACIN
KULLANILIÞI
HAVA YASTIÐI
ARIZASI
(kýrmýzý)
Page 147
UYARI
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLARI
17:42
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
¬
18.10.2006
ÝNDEKS
145-156 Ducato TR1.qxd
147
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
145-156 Ducato TR1.qxd
148
18.10.2006
17:42
Page 148
❒ aðýr hizmet (örneðin.: tam yüklü
araçla yokuþ yukarý römork çekme):
yavaþlayýnýz, eðer uyarý lambasý sürekli yanarsa, aracý durdurunuz. Motoru
çalýþýr durumda 2 veya 3 dakika
býrakýnýz ve motor soðutma suyunun
sirkülasyonunu hýzlandýrmak için,
hafifçe gaza basýnýz ve motoru stop
ediniz. Önceden açýklandýðý gibi uygun
soðutma suyu seviyesini kontrol ediniz.
DÝKKAT Zor þartlarda kullaným durumunda, motoru durdurmadan önce motor çalýþýr durumda iken bir kaç dakika
hafifçe gaza basýnýz.
v
DÜÞÜK MOTOR YAÐ
BASINCI (kýrmýzý)
ATIK YAÐ (kýrmýzý)
(varsa)
Düþük motor yaðý basýncý
Kontak anahtarý MAR konumuna getirildiðinde, gösterge tablosundaki uyarý lambasý yanmalý, ancak motor çalýþtýrýldýktan
hemen sonra sönmelidir.
Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da gösterilir.
Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da gösterilir.
w
DÜÞÜK AKÜ ÞARJI
(kýrmýzý)
Anahtarýn MAR konumuna
çevrilmesiyle kadran üzerindeki uyarý lambasý yanar, ancak motor çalýþtýrýldýktan
hemen sonra sönmelidir (motor rölantide
çalýþýyorken lambanýn sönmesi kýsa bir
süre gecikebilir).
Uyarý lambasý sürekli yanýyor veya yanýp
sönüyorsa: Yetkili Fiat Servisiyle en kýsa
sürede temasa geçiniz.
Ýlk gösterimin ardýndan motorun her
çalýþtýrýlmasýnda v uyarý lambasý 60
saniye boyunca ve yað deðiþtirilene kadar
her 2 saatte bir yanýp söner.
UYARI
v uyarý lambasý seyir
halinde iken yanarsa (bazý
versiyonlarda ekrandaki mesajla
birlikte) motoru hemen durdurunuz
ve yetkili bir Fiat servisi ile temasa
geçiniz.
Yetersiz yað
Uyarý lambasý bazý tiplerde ekranda (varsa)
ilgili mesajla birlikte sistem, motor yaðýnýn
tükendiðini tespit ettiðinde yanýp sönmeye
baþlar.
UYARI
Uyarý lambasý v yanýp
sönmeye baþlarsa, motor
yaðýnýn deðiþtirilmesi ve gösterge
tablosundaki uyarý lambasýnýn
söndürülmesi için yetkili Fiat Servisi
ile temasa geçiniz.
Bazý versiyonlarda, ön sol/sað kapý veya arka kapýlar/bagaj bölümü açýk kaldýðýnda
gösterge panelinde ilgili bir mesaj çýkar.
Araç hareket ederken herhangi bir kapý
açýk kaldýðýnda sinyal sesi verilir.
x >
Motor çalýþýyorken x ve > uyarý
ýþýklarýnýn birlikte yanmasý EBD
sisteminde bir arýza olduðunu bildirir;
bu durumda þiddetli bir frenleme
esnasýnda arka tekerlekler zamanýndan
önce kilitlenebilir ve kaymaya yol
açabilir. Sistemi kontrol ettirmek için,
aracýnýzý en yakýn Fiat servisine kadar
çok dikkatli bir þekilde kullanýnýz.
Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da
gösterilir.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Gösterge panelindeki uyarý lambasý sürücü emniyet kemeri düzgün takýlmamýþsa sürekli yanar. Sürücü emniyet kemeri düzgün takýlmamýþsa, araç hareket ettiðinde uyarý lambasý sesli bir uyarýcýyla birlikte kýsa bir zaman için devreye girer ve
yanýp sönmeye baþlar. S.B.R. (Emniyet Kemeri Hatýrlatýcýsý) sesli sinyali yalnýzca Fiat
Yetkili Satýcýsý tarafýndan iptal edilebilir. Bazý
tiplerde sistem ayar menüsü vasýtasýyla da
iptal edilebilir.
EBD
ELEKTRONÝK
FRENLEME
DÝSTRÝBÜTÖRÜ
ARIZASI
(kýrmýzý) (sarý)
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Bazý tiplerde bir veya birden fazla kapý veya bagaj düzgün kapatýlmadýðý
takdirde uyarý lambasý yanar.
<
EMNÝYET KEMERLERÝ
TAKILMADI (kýrmýzý)
ARACIN
KULLANILIÞI
KAPILAR/BAGAJ
BÖLÜMÜ TAM
KAPANMAMIÞ (kýrmýzý)
Page 149
UYARI
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLARI
17:06
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
´
19.09.2006
ÝNDEKS
145-156 Ducato TR1.qxd
149
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
145-156 Ducato TR1.qxd
150
U
19.09.2006
17:06
Page 150
ESP SÝSTEMÝ ARIZASI
(sarý)
Nomal koþullar altýnda,
kontak
anahtarý
MAR
konumuna çevrildiðinde, uyarý lambasý
yanar, fakar motor çalýþýr çalýþmaz
sönmesi gerekir.
Enjeksiyon/egzoz sisteminde bir arýzayý,
olasý performans düþüklüðünü, düþük
sürüþ kalitesini ve yüksek tüketim
deðerlerini bildirmek için uyarý lambasý
sabit olarak yanar veya seyahat
esnasýnda yanar.
F
ÖN YOLCU HAVA
YASTIÐI DEVRE DIÞI
(sarý) (bazý tiplerde)
Uyarý lambasý F ön yolcu
hava yastýðý devre dýþýyken yanar.
Ön yolcu hava yastýðý devreye
girdiðinde kontak anahtarý MAR
konumuna getirildiði zaman, F uyarý
lambasý 4 saniye boyunca sürekli yanýp
ardýndan sonraki 4 saniye boyunca yanýp
sönerek devreden çýkar.
Kontak anahtarý MAR
konumuna
getirildiðinde,
gösterge tablosundaki uyarý lambasý
yanmalý ve motor çalýþtýrýldýktan birkaç
saniye sonra sönmelidir.
Uyarý lambasý sistem etkisiz veya arýzalý
olduðunda yanar. Bu durumda, fren
sisteminin performansý deðiþmez, fakat
ABS sisteminden yararlanýlamaz.
Dikkatli olunmasý ve yetkili bir Fiat
Servisi ile temasa geçilmesi gerekir.
Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da
gösterilir.
Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da
gösterilir.
Bu koþullar altýnda, motora fazla
yüklenilmeden veya yüksek süratlere
çýkýlmadan yola devam edilmesi
mümkündür. Bu durumda en kýsa
zamanda bir yetkili Fiat servisi ile
temasa geçiniz.
>
ABS SÝSTEMÝ ARIZASI
(sarý)
UYARI
F uyarý lambasý ayrýca ¬
uyarý
lambasýnýn
kendisinde de bir arýza olduðunu
göstermektedir. Bu, F uyarý
lambasýnýn 4 saniyeden fazla
fasýlalý olarak yanýp sönmesiyle
belirtilir. Bu ayrýca ¬ uyarý lambasý
var olmasý olasý güvenlik sistemi
arýzalarýný göstermektedir. Sistemin
kontrolü için derhal yetkili Fiat
Servisiyle temasa geçiniz.
YAKIT REZERVÝ (sarý)
ç
Kontak anahtarý MAR
konumuna getirildiðinde,
gösterge tablosundaki uyarý lambasý
yanmalý ve motor çalýþtýrýldýktan birkaç
saniye sonra sönmelidir.
Uyarý lambasý depoda yaklaþýk 10/12
litre yakýt kaldýðýnda (versiyonlara göre)
yanar.
DÝKKAT Uyarý lambasý bir arýzayý iþaret
etmek için yanýp sönerse, sistemi
kontrol ettirmek için yetkili Fiat Servisi
ile en kýsa zamanda temasa geçiniz.
Buji ön ýsýtmasý
Kontak anahtarý MAR, konumuna
çevrildiðinde uyarý lambasý yanar; ýsýtma
bujileri istenilen sýcaklýða eriþtiklerinde
de söner. Uyarý lambasý söndükten
hemen sonra motoru çalýþtýrýnýz.
DÝKKAT Ortam sýcaklýðýnýn yüksek
olmasý durumunda, uyarý lambasý kýsa
bir süre için yanabilir.
Isýtma Bujisi Arýzasý
Buji ýsýtma arýzasý mevcutsa ayarlanabilir
uyarý lambasý yanar. En kýsa zamanda bir
yetkili Fiat Servisi ile temasa geçiniz.
Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da
gösterilir.
Uyarý lambasý dizel filtresinde su olmasý
durumda yanar.
Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da
gösterilir.
Yakýt
devresinde
su
bulunmasý, tüm enjeksiyon
sistemine ciddi zararlar
verebilir
ve
motorun
düzensiz çalýþmasýna sebep olabilir.
Eðer c uyarý lambasý yanarsa (bazý
tiplerde ekranda ilgili mesaj ile
birlikte)
sistemdeki
suyun
boþaltýlmasý için mümkün olan en
kýsa sürede yetkili Fiat Servisiyle
temasa geçiniz. Yakýt doldurulduðunda yukarýdaki göstergeler
hemen yanarsa, muhtemelen depoya
su girmiþtir: derhal motoru stop
ediniz ve Fiat servisine baþvurunuz.
Kontak
anahtarý
MAR
konumuna çevrildiðinde uyarý lambasý
açýlýr; yalnýzca bir kez yanýp sönerek
kapanmalýdýr.
Uyarý lambasý sürekli yanarken ve
kontak MAR konumunda ise:
❒ olasý arýza (bakýnýz "Ön panel ve kumanda" bölümündeki Fiat Þifre Sistemi);
❒ alarm verilirse, arýzaya neden olabilecek hareket; bu durumda uyarý lambasý
10 san. sonra sönecektir.
Motor çalýþýyorken Y uyarý lambasý,
yanýp sönerse, aracýn motor kilitleme sistemi tarafýndan korunmadýðý anlamýna gelir
("Ön panel ve kumandalar" bölümünde
"Fiat Þifre Sistemi" konusuna bakýnýz).
Tüm anahtarlarýn hafýzaya kaydedilmesi
için yetkili Fiat Servisiyle temasa geçiniz.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Kontak
anahtarý
MAR
konumuna getirildiðinde, gösterge
tablosundaki uyarý lambasý yanmalý ve
motor çalýþtýrýldýktan birkaç saniye
sonra sönmelidir.
Y
OTOMOBÝL KORUMA
SÝSTEMÝ ARIZASI - FIAT
ÞÝFRESÝ (sarý)
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ISITMA
BUJÝLERÝ
ARIZASI (Multijet tiplerinde - sarý)
c
DÝZEL FÝLTRESÝNDE SU
VAR (Multijet tiplerinde sarý)
ARACIN
KULLANILIÞI
ISITMA BUJÝLERÝ
ISITMASI
(Multijet tiplerinde - sarý)
Page 151
UYARI
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLARI
17:42
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
m
18.10.2006
ÝNDEKS
145-156 Ducato TR1.qxd
151
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
145-156 Ducato TR1.qxd
152
W
19.09.2006
DIÞ LAMBA
(sarý)
17:06
Page 152
ARIZASI
Aþaðýda belirtilen lambalardan
biri arýzalandýðýnda uyarý lambasý
E
GENEL ARIZA
BÝLDÝRÝMÝ (sarý)
Uyarý lambasý aþaðýdaki
durum-larda yanar.
yanar:
– park lambalarý
Motor yað basýncý sensörü arýzasý
– fren lambalarý
Motor
yað
basýncý
sensörü
arýzalandýðýnda uyarý lambasý devreye
girer. En kýsa zamanda bir yetkili Fiat
Servisi ile temasa geçiniz.
– arka sis lambalarý
– sinyal lambalarý.
Bu lambalarla ilgili arýzalarýn sebebi þunlar
olabilir: bir veya daha fazla ampulün yanýk
olmasý, sigortanýn yanýk olmasý veya elektrik baðlantýsýnýn kesilmiþ olmasýdýr.
Ataletli yakýt kesme anahtarý
Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da gösterilir.
Ýlgili mesaj ekranda görünecektir.
ARKA SÝS LAMBALARI
(sarý)
4 uyarýArkalambasý
sis lambalarý yandýðýnda
devreye girer.
Ataletli yakýt kesme anahtarý
tetiklendiðinde uyarý lambasý yanar.
Yaðmur
sensörü
arýzasý
(multifonksiyon
göstergeli
versiyonlarda)
Uyarý lambasý yandýðýnda bu, yaðmur
sensörünün arýzalýdýðý anlamýna gelir.
Fiat Servisiyle temasa geçiniz.
Ýlgili mesaj ekranda görünecektir.
Park
sensörü
(multifonksiyon
versiyonlarda)
arýzasý
göstergeli
uyarý lambasý için yapýlan açýklamaya
bakýnýz.
Temizleme prosedürünü devreye almak
için, uyarý lambasý sönünceye kadar
aracý çalýþýr vaziyette tutunuz.
Ýlgili mesaj ekranda görünecektir.
HILL HOLDER (YOKUÞ
TUTUCU) SÝSTEM
ARIZASI
(bazý tiplerde) (sarý)
MAR konumuna getirildiðinde, gösterge
tablosundaki uyarý lambasý yanmalý ve
motor
çalýþtýrýldýktan
birkaç
saniye
sonra
sönmelidir.
ESP -ASR (ELEKTRONÝK DENGE
PROGRAMI) sistem arýzasý
Uyarý lambasý sönmezse veya seyahat
esnasýnda buton üzerindeki ASR ledi ile
birlikte yanarsa, yetkili bir Fiat Servisi ile
temasa geçiniz.
Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da
gösterilir.
Not Seyahat esnasýnda uyarý lambasýnýn
yanýp sönmesi ESP sisteminin devrede
olduðunu belirtir.
Yokuþta Kaymayý Önleyici Sistem
(Hill Holder)
Eðer uyarý lambasý yanmaya devam
ederse bu Yokuþ Tutucu sisteminde bir
arýza olduðu anlamýna gelir. En kýsa
zamanda bir yetkili Fiat Servisi ile
temasa geçiniz.
Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da
gösterilir.
d
Ön fren balatalarý aþýnmýþsa
uyarý lambasý yanar; bu
durumda en kýsa zamanda bunlarý
deðiþtiriniz.
Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da
gösterilir.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
á
FREN
BALATALARI
AÞINMIÞ (sarý)
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Uyarý lambasý yanmasý dizel
partikül filtresinin týkandýðý ve
sürüþ koþullarý otomatik olarak
temizleme prosedürünü baþlatamadýðý
anlamýna gelir.
ESP - ASR SÝSTEMÝ
ARIZASI (sarý) (bazý
tiplerde)
ARACIN
KULLANILIÞI
Dizel partikül filtresinin
týkanmasý
Page 153
UYARI
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLARI
17:06
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
h
19.09.2006
ÝNDEKS
145-156 Ducato TR1.qxd
153
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
145-156 Ducato TR1.qxd
154
t
19.09.2006
17:06
Page 154
PARK
SENSÖRÜ
ARIZASI (bazý tiplerde)
(sarý)
Uyarý
lambasý
park
sensörlerinde bir arýzanýn mevcut
olduðunu bildirmek için yanar.
Bazý tiplerde alternatif olarak è uyarý
lambasý yanar.
Fiat Servisiyle temasa geçiniz.
Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da
gösterilir.
3
YAN/ARKA LAMBALAR
VE KISA FARLAR (yeþil)
FOLLOW
(yeþil)
ME
HOME
ÖN SÝS LAMBALARI
(yeþil) (bazý tiplerde)
5 uyarýÖn lambasý
sis lambalarý yandýðýnda
devreye girer.
Yan/arka lambalar ve kýsa farlar
Yan/arka lambalar ve kýsa farlar
yandýðýnda uyarý lambasý yanar.
Follow me home fonksiyonu
Uyarý lambasý Follow me home
fonksiyonu devreye alýndýðýnda yanar
(bkz "Ön panel ve kontroller"
bölümünde "Follow me home" kýsmý).
Ýlgili mesaj ekranda görünecektir.
SOL
(yeþil - fasýlalý)
SÝNYAL
F aþaðý
Sinyal lambalarý kumanda kolu
doðru
hareket
ettirildiðinde veya dörtlü flaþör
butonuna basýldýðýnda, sað sinyal lambasý
ile birlikte yanýp söner.
Uzun farlar yakýldýðýnda,
gösterge tablosu üzerindeki
uyarý lambasý yanar.
kadranda ilgili uyarý lambasý yanar fakat
birkaç saniye sonra sönmelidir.
ettirildiðinde veya dörtlü flaþör
butonuna basýldýðýnda, sol sinyal lambasý
ile birlikte yanýp söner.
V
Ü
CRUISE CONTROL
(bazý tiplerde) (yeþil)
Kontak anahtarý MAR
konumuna
getirildiðinde,
gösterge tablosundaki uyarý lambasý
yanmalý ve motor çalýþtýrýldýktan birkaç
saniye sonra sönmelidir. Cruise
Control'ün týrtýrlý halkasýný ON
konumuna getirince, gösterge paneli
uyarý lambasý yanar.
Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da
gösterilir.
g konumuna
Kontak anahtarý
MAR,
çevrildiðinde
ASR SÝSTEMÝ
tiplerde) (sarý)
(bazý
Kontak anahtarý MAR
konumuna
getirildiðinde,
gösterge tablosundaki uyarý lambasý
yanmalý ve motor çalýþtýrýldýktan birkaç
saniye sonra sönmelidir. Sistem
kapatýldýðýnda ASR butonundaki ýþýk
yanar. ASR sistemi devreye girdiðinde
sistemin aracý yol yüzeyinin tutuþ
koþullarýna uyarladýðýný sürücüye
bildirmek için uyarý lambasý yanýp söner.
Mesaj ve sinyal sesi ile birlikte uyarý
lambasýnýn yanmasý, ayný zamanda ASR
sisteminin olasý bir arýzasýný belirtir. Bu
durumda en kýsa zamanda bir Fiat
servisi ile temasa geçiniz.
ASR fonksiyonu manuel olarak
etkinleþtirilirse ve etkinliði kaldýrýlýrsa
mesaj gösterilir (bakýnýz "Ön panel ve
kumanda" bölümündeki "ASR sistemi")
Sadece ASR sistemli versiyonlarda,
deaktivasyonda (ASR OFF) uyarý lambasý
daima yanar.
Uyarý lambasý (ekranda gösterilen mesaj
ve uyarý sesiyle birlikte) yanýk kalýrsa;
direksiyon takviyesinden yararlanýlamaz
ve direksiyonu çevirmek için daha fazla
güç gerekir, ancak direksiyon sistemi
iþlevlerini yerine getirmeye devam eder.
Fiat Servisiyle temasa geçiniz.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
1
HÝDROLÝK DÝREKSÝYON
ARIZASI (kýrmýzý)
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
D yukarý
Sinyal lambalarý kumanda kolu
doðru
hareket
UZUN FARLAR (mavi)
ARACIN
KULLANILIÞI
SAÐ SÝNYAL (yeþil fasýlalý)
Page 155
UYARI
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLARI
17:06
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
145-156 Ducato TR1.qxd
155
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
145-156 Ducato TR1.qxd
156
n
19.09.2006
17:06
Page 156
MOTOR SOÐUTUCU
SEVÝYESÝ (kýrmýzý)
(bazý tiplerde)
Radyatördeki
soðutucu
seviyesi min. seviyenin altýna düþerse
uyarý lambasý yanar.
õ
SERVÝS
ÇÝZELGESÝ
(bazý tiplerde)
Servis zamanýný bildirmek için
uyarý lambasý yanar ve
belirlenen zamana kadar yanmaya
devam eder. Fiat yetkili servislerinde
bakýmdan sonra veya servis zamanýndan
1000 km sonra uyarý lambasý söner.
Œ
KENDÝNDEN SEVÝYELÝ
SÜSPANSÝYON
ARIZASI
(bazý
tiplerde) (kýrmýzý)
Kontak anahtarý MAR konumuna
getirildiðinde, gösterge tablosundaki
uyarý lambasý yanmalý ve motor
çalýþtýrýldýktan birkaç saniye sonra
sönmelidir.
Kendinden seviyeli süspansiyon arýzasýný
belirtmek için uyarý lambasý yanar.
t
OTOMATÝK
TRANSMÝSYON
ARIZA/MAKS. VÝTES
KUTUSU YAÐI
SICAKLIK
(bazý tiplerde) (kýrmýzý)
Kontak anahtarý MAR konumuna
getirildiðinde, gösterge tablosundaki
uyarý lambasý yanmalý ve motor
çalýþtýrýldýktan birkaç saniye sonra
sönmelidir.
Vites kutusunda bir arýza olduðunda
uyarý lambasý yanýp söner (göstergede
mesaj ve sinyal sesi ile birlikte).
Otomatik transmisyon yaðý aþýrý sýcaksa,
uyarý lambasý sürekli yanar (göstergede
mesaj ve sinyal sesi ile birlikte).
YOLDA
MUHTEMEL
BUZLANMA (çok fonksiyonlu
ekrana sahip tiplerde)
Bu uyarý lambasý, hava sýcaklýðý 3°C’ye
veya altýna düþtüðü zaman yolda
meydana gelebilecek buzlanma ihtimali
konusunda sürücüyü uyarmak için yanýp
sönmeye baþlar.
Ýlgili mesaj ekranda görünecektir.
SINIRLI MENZÝL (çok fonksiyonlu
ekrana sahip tiplerde)
Göstergede ilgili mesajla, cruise
aralýðýnýn 50 km'den az olduðu sürücüye
bildirilir.
Hýz limiti aþýldý
Araç, ayarlanan hýz sýnýrýný aþtýðýnda
ekranda uyarý mesajý görüntülenir ("Ön
panel ve kumandalar" bölümündeki
"Çok fonksiyonlu ekran" kýsmýna
bakýnýz).
158
LASTÝK PATLAMASI.............................................................
159
HIZLI LASTÝK TAMÝR KÝTÝ
FIX & GO .............................................................................
163
AMPUL DEÐÝÞÝMÝ ................................................................
168
DIÞ LAMBALARDAN BÝRÝNÝN YANMASI .....................
170
ÝÇ LAMBALARDAN BÝRÝNÝN YANMASI........................
176
BÝR SÝGORTANIN ATMASI................................................
177
AKÜNÜN BOÞALMASI.......................................................
185
OTOMOBÝLÝN KALDIRILMASI ........................................
186
OTOMOBÝLÝN ÇEKÝLMESÝ ................................................
186
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI ..........................................
ARACIN
KULLANILIÞI
A C Ý L D U R U M D A YA P I L A C A K L A R
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 157
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
17:15
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
157-188 Ducato TR.qxd
157
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
157-188 Ducato TR.qxd
158
19.09.2006
17:15
Page 158
MOTORUN
ÇALIÞTIRILMASI
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
OTOMOBÝLÝN ACÝL DURUMDA
ÇALIÞTIRILMASI
❒ her iki akünün pozitif (+) kutuplarýný
takviye kablosu ile birbirine baðlayýnýz;
Eðer Y uyarý lambasý yanarsa, yetkili
bir Fiat Servisi ile temasa geçiniz.
❒ ikinci bir kablo ile eksi ucu (–) yardýmcý
aküye taban noktasýnda þekilde
(þekil 2) görüldüðü gibi baðlayýnýz.
OTOMOBÝLÝN TAKVÝYE
ÇALIÞTIRILMASI (þekil 1-2)
❒ akü artý ucunu baðlamak için A kapaðýný kaldýrýnýz (þekil 1).
ÝLE
þekil 1
F0N0075m
❒ Motoru çalýþtýrýnýz;
❒ Motor çalýþtýðý zaman köprü kablolarýný
takýldýklarý sýraya ters bir sýrada sökün.
Eðer akünüz boþalmýþ ise motoru ayný kapasitedeki veya biraz daha yüksek kapasitedeki baþka bir yardýmcý akü ile çalýþtýrabilirsiniz.
Birkaç denemeden sonra motoru çalýþtýramazsanýz; daha fazla denemeyiniz ve en
yakýn yetkili Fiat Servisi’ne baþvurunuz.
Akü kontrolü/deðiþimi için Fiat yetkili
servisine baþvurunuz.
þekil 2
F0N0076m
UYARI
Bu çalýþtýrma prosedürü kalifiye personel tarafýndan
gerçekleþtirilmelidir çünkü yanlýþ iþlemler yüksek yoðunlukta elektrik deþarjýna neden olabilir. Akü elektroliti, zehirli ve çürütücüdür. Cildinize veya
gözünüze bulaþmamasýna çok dikkat
ediniz. Açýk alev ve yanan sigara ile
akünün yanýna yaklaþmayýnýz, kývýlcýmlara neden olmayýnýz.
DÝKKAT Motor çalýþmadýðý sürece, servo
fren sisteminin ve hidrolik direksiyon sisteminin çalýþmayacaðýný unutmayýnýz. Bu
sebeple, fren pedalý ve direksiyon için
oldukça fazla güç uygulamanýz gerekir.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Aracý kesinlikle, iterek, çekerek ve yokuþ
aþaðý býrakarak çalýþtýrmayýnýz, bu metod,
katalitik egzoz sistemine yakýt dolmasýna
ve tamir edilemeyecek biçimde zarar
görmesine sebep olabilir.
LASTÝK
PATLAMASI
GENEL BÝLGÝLER
Tekerleklerin deðiþtirilmesi ve kriko ile
küçük yedek lastiðin doðru kullanýlmasý,
aþaðýda verilen bazý önlemlerin alýnmasýný
gerektirir.
UYARI
Diðer sürücüleri, aracýnýzýn
kurallara uygun olarak park
halinde olduðu konusunda ikaz ediniz: Araçtaki bütün yolcularýn özellikle araç aðýr bir þekilde yüklü ise
aþaðý inmeleri gerekmektedir. Yolcular lastik deðiþtirilirken güvenli bir
yerde beklemelidir. El frenini çekiniz.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ARACIN ÝTEREK VB.
ÞEKÝLLERDE ÇALIÞTIRILMASI
ARACIN
KULLANILIÞI
DÝKKAT Her iki akünün negatif kutup
baþlarýný direkt olarak birbirine baðlamayýnýz: kývýlcýmlar aküden yanýcý gazlarý
ateþleyebilir. Baþka bir araçta baþka bir akü
varsa, iki aracýn metal parçalarý arasýndaki kazara temasý önleyiniz.
Page 159
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
17:15
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
157-188 Ducato TR.qxd
159
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
157-188 Ducato TR.qxd
160
19.09.2006
17:15
Page 160
UYARI
Yedek lastik aracýnýza
özeldir, bu lastiði kesinlikle
baþka modellerde kullanmayýnýz veya
diðer modellere ait yedek lastikleri de
kendi aracýnýzda kullanmayýnýz. Lastik
vidalarý aracýnýza özeldir: Farklý modellerde kullanmayýnýz ve farklý modellerin vidalarýný da kullanmayýnýz.
UYARI
Patlak lastiði mümkün olan
en kýsa sürede tamir ettiriniz
ve yerine takýnýz. Takmadan önce
hiçbir zaman bijonlarýn diþlerini
greslemeyiniz: kayýp gevþeyebilirler.
UYARI
Kriko, sadece ait olduðu
aracýn veya ayný model ve
tipteki bir baþka aracýn lastiklerini
deðiþtirmek için kullanýlmalýdýr. Baþka modellerdeki araçlarýn kaldýrýlmasý
gibi farklý amaçlar için kesinlikle kullanýlmamalýdýr. Kriko, aracýn altýnda
yapýlacak tamir iþlemleri sýrasýnda;
hiçbir nedenle ve hiçbir þekilde asla
kullanýlmamalýdýr. Krikonun yanlýþ
þekilde yerleþtirilmesi, kaldýrýlmýþ
aracýn düþmesine neden olabilir.
Krikoyu, üzerinde yer alan etikette
belirtilenden daha aðýr yükleri kaldýrmak için kullanmayýnýz.
UYARI
Þiþirme supabýný kesinlikle
kurcalamayýnýz. Jant ile
lastik arasýna hiçbir zaman baþka
araçlar koymayýnýz. Lastiklerin ve
yedek lastiðin hava basýnçlarýný kontrol ediniz ve gerekiyorsa “Teknik
özellikler” bölümünde verilen deðerlere göre düzeltiniz.
Aþaðýdaki açýklamalarý göz önünde
bulundurunuz.
❒ krikonun aðýrlýðý 4,5 kg’dýr
❒ kriko ayar gerektirmez;
❒ kriko tamir edilemez. Eðer arýzalanýrsa,
yenisi ile deðiþtirilmelidir.
❒ kriko üzerine sadece kendi kaldýrma
kolu takýlabilir.
19.09.2006
17:15
Page 161
F0N0194m
þekil 6
F0N0163m
þekil 5
F0N0186m
þekil 7
F0N0164m
Lastiði aþaðýda açýklanan þekilde
deðiþtiriniz:
❒ aracý trafik akýþýna engel teþkil etmeyecek ve lastiði güven içinde
deðiþtirebileceðiniz bir yere park ediniz. Zemin düz ve yeterli derecede
sert olmalýdýr;
❒ motoru kapatýnýz ve el frenini çekiniz;
❒ birinci vitese veya geri vitese takýnýz;
❒ araçtan çýkarken parlak emniyet
yeleðini giyiniz (bazý ülkelerde bu
zorunludur);
❒ yürürlükteki kurallara uygun aletleri
kullanarak, aracýn hareketsiz olmasý
konusunda diðer sürücüleri uyarýnýz
(örneðin: dörtlü flaþör lambalarý, reflektör üçgen v.s.);
❒ yolcu koltuðunun altýndaki alet çantasýndan uzatma çubuðu ve anahtarý
alýnýz (bakýnýz “ön panel ve kumanda”
kýsmýndaki “ön yolcu koltuðu altý
bölümü”)
❒ metal alaþýmlý jant versiyonlarýnda, týrnakla oturtulmuþ kapaðý çýkartýnýz,
❒ lastiði deðiþtirmek için vidalarý bir tur
döndürerek gevþetiniz,
❒ kriko kýsmen kaldýrmak için halka somunu çeviriniz;
❒ lastiði þekilde (þekil 3) gösterilen noktalardan deðiþtirmek için krikoyu
kaldýrma desteðinin yanýna koyunuz.
Kýsa lastik tabanlý versiyonlarda, kriko
þekilde görülen (þekil 4) noktalardan
ayarlanmalý ve reflektörle temastan
kaçýnacak (45°) þekilde yerleþtirilmelidir;
❒ kaldýrýlacak olan aracýn yakýnýndaki
herkesi uyarýnýz. Tekrar yere indirilene
kadar araçtan uzakta durmalý ve araca
dokunmamalýdýrlar. Aracý kaldýrýnýz.
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
þekil 4
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
F0N0193m
ÝNDEKS
þekil 3
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
157-188 Ducato TR.qxd
161
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
157-188 Ducato TR.qxd
162
19.09.2006
17:16
Page 162
Aracýn kaldýrýlmasýndan sonra:
❒ þasi kabinlerde, aracýn arka sað tarafýndan (þekil 5) anahtarlar lastiði tutan
aletin civatalarýný gevþetiniz,
❒ vanlarda, bagaj bölümü kapýsýný 180°
açýnýz ve (A-þekil 6) uzatma çubuðuý
(B-þekil 6) ve anahtarýn yerleþtirilmesi
için (C-þekil 7) kapaðý delikten
çýkartýnýz;
– uzatma çubuðunu (B-þekil 6) deliðe
yerleþtiriniz;
– anahtarý yerleþtiriniz (C-þekil 7)
yedek lastiði indirmek için, saat
yönünün tersine çeviriniz;
þekil 7a
F0N0165m
þekil 8
F0N0167m
❒ yedek lastiði delikler (G-þekil 9) ilgili
pimlere (H) karþýlýklý gelecek þekilde
yerleþtiriniz. Tekerlek ile tekerlek
göbeði yüzeylerinin cývatalarda boþluk
yaratmayacak þekilde temiz olmasýna
dikkat ediniz.
❒ anahtarý (C) kullanarak lastiði araçtan
çýkartýnýz (þekil 7a);
❒ düðümü (D) gevþetiniz, desteði (E)
çýkartýnýz ve lastiði alýnýz.
❒ 5 sabitleme civatasýný sýkýnýz;
þekil 7b
❒ Lastik anahtarýný kullanarak aracý indiriniz ve krikoyu çýkartýnýz;
F0N0166m
Krikonun hareketli parçalarý (civata ve
baðlantýlar) da dokunulduðunda yaralanmaya yol açabilir. Gres varsa temizleyiniz;
❒ anahtar vasýtasýyla civatalarý tamamen
gevþetiniz (F-þekil 8) ve lastiði
çýkartýnýz;
❒ civatalarýn hepsini birer atlamalý sýralamada tamamen sýkýlaþtýrýnýz (þekil 9).
þekil 9
F0N0168m
þekil 9a
F0N0224m
– dolum borusu B;
Bitirdiðinizde:
– “azami 80 km/h” yazýsý olan bir
etiket, lastik onarýldýktan sonra
sürücünün göreceði bir þekilde yerleþtirilmelidir (C) (gösterge paneline).
❒ patlak lastiði alýnýz ve destek çengeline
takýnýz (E) ip (þekil 7) ile baðlayýnýz
(D-þekil 7);
❒ anahtarý (C-þekil 5) uzatma çubuðuna (B-þekil 4) yerleþtiriniz ve yedek
lastiði yükseltmek için saat yönünde
çeviriniz;
UYARI
Þekil 9a’daki van ve þekil
9b’deki þasi kabin için de
yedek lastik takýlmasý ve sabitlenmesi
bittikten sonra, anahtarý dikkatle
çýkarýnýz ve aksi yönde döndürmemeye dikkat ediniz.
❒ Macunu (A) içeren þiþe aþaðýdakileri
içerir:
þekil 9b
F0N0223m
❒ düzgün monte edildiðini kontrol ediniz (kaldýrma sistemi yanlýþ yerleþtirmeye karþý bir durdurucu ilke donanýmlanmýþtýr);
❒ uzatma çubuðunu sökünüz (B-þekil 4)
ve anahtar ile birlikte (C-þekil 5) alet
bölümüne yerleþtiriniz;
❒ yolcu koltuðunun altýndaki alana alet
kutusunu tekrar sabitleyiniz.
❒ hýzlý lastik tamir kitini hýzlý ve uygun þekilde kullanmak ve ardýndan lastik tamir
kiti ile onarýlan lastiðin üzerinde çalýþacak olan personele verilmek için bir talimat broþürü (þekil 11);
❒ ibre ve baðlantýlar dahil olmak üzere
kompresör (D-þekil 10);
❒ farklý elemanlarý þiþirmek için adaptörler.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Fix & Go hýzlý lastik tamir kiti, yolcu
bölümünün ön kýsmýnda bulunur ve aþaðýdakileri içerir:
ARACIN
KULLANILIÞI
HIZLI LASTÝK TAMÝR
KÝTÝ - FIX & GO (bazý
tiplerde)
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 163
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
17:16
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
157-188 Ducato TR.qxd
163
157-188 Ducato TR.qxd
19.09.2006
17:16
Page 164
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Lastiðin yabancý nesneler
tarafýndan patlatýlmasý durumunda lastik izi üzerinde
veya kenardaki hasar azami
4 mm çapa kadar tamir edilebilirdir.
164
þekil 10
þekil 11
F0N0177m
F0N0178m
UYARI
Kit ile onarýlan lastik
üzerinde iþlem yapacak olan
personele talimat broþürünü veriniz.
Aþaðýdakiler göz önünde
tutulmalýdýr:
Hýzlý lastik tamir kitinin macunu –20°C ila
+50°C arasý dýþ sýcaklýklarýnda etkilidir.
Macunun belirli bir süre ömrü vardýr.
UYARI
Lastiðin yan duvarlarýnda
meydana gelen delik ve
hasarlar tamir edilemez. Hasar, inik
lastikle aracý sürmekten kaynaklanýyorsa hýzlý lastik tamir kitini
kullanmayýnýz.
UYARI
Kompresör, 20 dakikadan
fazla çalýþtýrýlmamalýdýr. Aþýrý
ýsýnma tehlikesi vardýr! Hýzlý lastik
tamir kitiyle tamir edilmiþ olan lastikler sadece geçici olarak kullanýlmalýdýr.
UYARI
Jantta (hava kaçaðýnýn
olduðu deformasyon) veya
daha önce belirtilen sýnýr alanlarýnýn
dýþýndaki lastikteki hasarlarda,
onarým mümkün deðildir. Lastiðe girmiþ olan yabancý maddeleri (vidalarý
veya çivileri) çýkarmayýnýz.
Eðer kompresör aþýrý ýsýnmadan dolayý durursa, kompresörün soðumasý için birkaç
dakika bekleyiniz, kompresörün kenarýndaki RESET butonuna basýnýz, daha sonra
tekrar çalýþtýrýnýz.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Yalýtýcý tükenirse silindiri
deðiþtiriniz. Silindir ile yalýtým
sývýsýný atmayýnýz. Yalýtýcý
sývýyý ve silindiri ulusal ve yerel kanunlara uygun olarak tavsiye ediniz.
þekil 12
F0N0179m
ÞÝÞÝRME PROSEDÜRÜ
UYARI
Hýzlý lastik tamir kiti ile birlikte verilen koruma eldivenlerini giyiniz.
❒ El frenini çekiniz. Lastik þiþirme
valfýnýn baþlýðýný gevþetiniz, lastik valfýndan dolum hortumunu (A-þekil 12) ve
halka somunu (B) çýkarýnýz; kompresör
þalterini (D-þekil 13)
ARACIN
KULLANILIÞI
UYARI
Silindir etilen glikol içerir.
Silindir latex içerir: onlar
olduðunda hemen doktoru arayýnýz.
Yutulduðunda veya solunduðunda
zararlýdýr ve gözleri tahriþ edebilir.
Herhangi bir temas halinde hemen su
ile yýkayýnýz ve kirli giysilerinizi
çýkarýnýz. Yutulursa, kusmayýnýz,
aðzýnýzý çalkalayýnýz, çok miktarda su
içiniz ve hemen doktora haber veriniz.
Çocuklardan uzak tutunuz. Bu ürün
astým hastalarý tarafýndan kullanýlmamalýdýr. Buharlarýný solumayýnýz. Alerjik reaksiyonlar olduðunda hemen
doktora baþvurunuz. Silindiri bu amaç
için açýlan boþlukta saklayýnýz ve sýcaktan uzak tutunuz. Macunun sýnýrlý bir ömrü vardýr.
Page 165
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
17:16
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
157-188 Ducato TR.qxd
165
157-188 Ducato TR.qxd
19.09.2006
17:16
Page 166
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
(F-þekil 13) göstergesinde lastik
basýncýný kontrol ediniz, deðerleri
doðru þekilde okumak için
kompresörü kapatýnýz.
166
þekil 13
F0N0180m
❒ 5 dakika sonra asgari 3 barlýk deðere
ulaþmak mümkün olmuyorsa valfý kullanarak kompresörü ve akým çýkýþýný
devre dýþý býrakýn, ardýndan macunun
lastiðe eþit þekilde daðýlmasýný saðlamak
için aracý 10 metre ileri hareket ettirin
ve þiþirme iþlemini tekrarlayýnýz;
❒ Bu iþlem sonunda 10 dakika sonrasýnda
yine de 3 bar deðerine ulaþmak
mümkün olmuyorsa, lastik aþýrý þekilde
hasarlandýðýndan sürmeye baþlamayýnýz,
hýzlý lastik tamir kiti lastiðin uygun þekilde tamir edilmiþ olduðunu garanti edemez, yetkili Fiat servisi ile temasa
geçiniz;
þekil 14
F0N0182m
❒ 0 (kapalý) konumuna getiriniz, motoru
çalýþtýrýp (E-þekil 14) fiþini en yakýn
elektrik prizine takýnýz ve ardýndan
kompresörü (D-þekil 13) þalterini I
(açýk) konumuna getirerek çalýþtýrýnýz.
Lastiði 4 bar basýnçta þiþiriniz.
❒ 4 bar basýnçla lastik þiþirildikten sonra
hemen yeniden çalýþtýrýnýz;
UYARI
Lastiðin hýzlý lastik tamir
takýmý ile tamir edildiðini belirten bir etiketi, sürücünün kolayca
görebileceði bir yere yapýþtýrýnýz.
Özellikle virajlarý dönerken, aracý
dikkatli sürünüz. 80 km/s hýz sýnýrýný
aþmayýnýz. Ani hýzlanmalardan veya
sert fren yapmaktan kaçýnýnýz.
❒ 10 dakika kadar aracý sürdükten sonra
durup lastik basýncýný yeniden kontrol
ediniz; el frenini çekiniz;
UYARI
Basýnç 3 barýn altýndaysa,
aracý daha fazla kullanmayýnýz: Lastik çok hasarlý olduðundan Fix & Go hýzlý tamir takýmý gerekli yol tutuþu garanti edemez. Fiat
Servisiyle temasa geçiniz.
Page 167
❒ dikkatli bir þekilde sürerek en yakýn
lastik servisine gidiniz.
þekil 15
UYARI
Lastiðin kesinlikle hýzlý lastik
tamir kiti ile tamir edilmiþ
olduðunu belirtmelisiniz. Talimat
broþürünü kit ile tamir edilmiþ olan
lastik üzerinde iþlem yapacak olan
personele veriniz.
UYARI
Araçla birlikte temin edilen
lastiðin dýþýnda lastiklerin
kullanýmýnda onarým mümkün olmayabilir. Lastikler deðiþtiðinde,
üreticinin onayladýðý ürünlerin kullanýmý tavsiye edilir. Fiat Yetkili
Servisi’ne danýþýnýz.
F0N0181m
þekil 17
F0N0184m
SADECE BASINCIN KONTROLÜ
VE DÜZELTÝLMESÝ
SÝLÝNDÝR DEÐÝÞTÝRME
PROSEDÜRÜ
Kompresör ayný zamanda basýncýn
düzeltilmesi için de kullanýlabilir. Hýzlý
baðlantýyý C sökünüz ve doðrudan lastik
valfýna baðlayýnýz (þekil 15); bu yolla
silindir kompresör ile baðlantýlý olmaz ve
macun lastiðe doðru akar.
Silindiri deðiþtirmek için, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
NOT Eðer lastik havasýnýn tekrar
söndürülmesi gerekiyorsa hýzlý baðlantýyý
C lastik vanasýna baðlayýnýz ve kompresör
anahtarýnýn ortasýndaki sarý butona basýnýz.
❒ yeni silindiri takýn ve saat yönünde çeviriniz;
❒ baðlantýyý sökünüz (A-þekil 17);
❒ deðiþitirilecek silindiri saat tersi
yönünde döndürünüz ve yükseltiniz;
❒ A baðlantýsýný veya B tüpünü yu vasýna
yeniden takýn.
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
❒ en az 3 barlýk bir basýnç varsa, “Teknik
bilgiler” bölümündeki “lastik basýncý”
paragrafýna göre olan uygun basýncý
þiþirin (motor çalýþýyor ve el freni çekili vaziyetteyken) ve yeniden
çalýþtýrýnýz;
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
17:16
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
157-188 Ducato TR.qxd
167
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
157-188 Ducato TR.qxd
19.09.2006
17:16
Page 168
AMPULÜN
DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
GENEL BÝLGÝLER
168
❒ Bir lamba yanmýyorsa, ampulü
deðiþtirmeden önce ilgili sigortayý kontrol ediniz. Sigortalarýn yerleri için “Bir
sigortanýn atmasý” bölümüne bakýnýz;
❒ Çalýþmayan bir ampulü deðiþtirmeden
önce, baðlantý yerinin oksitlenip oksitlenmediðini kontrol ediniz.
❒ Yanan ampuller, ayný tip ve güçte ampuller ile deðiþtirilmelidir;
❒ Ampul deðiþiminden sonra, far yüksekliðini daima kontrol ediniz.
Halojen ampulleri sadece metal kýsýmlarýndan tutunuz. Ampülün cam kýsmýna dokunulduðu takdirde, ýþýk yoðunluðu
düþer ve ampulün kullaným ömrü kýsalýr.
Kazara ampule dokunmanýz halinde,
alkol ile nemlendirilmiþ bir bez ile silip,
kurumaya býrakýnýz.
UYARI
Elektrik sisteminde(elektronik
kontrol
üniteleri
üzerinde) yapýlan modifikasyonlarýn
veya tamirlerin düzgün þekilde yapýlmamasý ve sistemin özelliklerini
gözetilmeden
gerçekleþtirilmesi
arýzalara ve yangýn tehlikesine yol
açabilir.
UYARI
Halojen ampuller yüksek
basýnçlý gaz içerirler ve kýrýlmalarý halinde etrafa cam parçacýklarý sýçrayabilir.
DÝKKAT Far iç yüzeyi buðulanabilir; bu
düþük hava sýcaklýðý ve havadaki nem
oranýndan
kaynaklanmaktadýr
ve
normaldir. Buðulanma farlar yanar yanmaz ortadan kalkacaktýr. Far içindeki
damlalar ise bir problemi iþaret edebilir.Yetkili bir Fiat servisi ile temasa
geçiniz.
AMPUL TÝPLERÝ
Araç üzerinde farklý tiplerde ampuller
mevcuttur:
A
Cam ampuller: yerlerine klipslenmiþlerdir. Çýkartmak için sadece
çekiniz.
þekil 18
F0N0078m
B
Süngü tipi ampuller: bu tip ampulü
tutucusundan çýkarmak için ampulün
üzerine bastýrýn, saat tersi yönde
döndürünüz.
C
Tüp tipi ampuller: çýkarmak için
baðlantýlarýndan çýkarýnýz.
D-E Halojen ampuller: Ampulü çýkarmak
için ampulü yerinde tutun klipsi
açýnýz.
Referans þekil
Tipi
Güç
Uzun farlar
D
H1
55W
Kýsa farlar
D
H7
55W
Ön park lambalarý
A
W5W
5W
Ön sis lambalarý (bazý tiplerde)
–
H1
55W
Ön sinyal lambalarý
B
PY21W
21W
Yan sinyal lambalarý
A
W16WF(*)/WY5W(▼)
16W(*)/5W(▼)
Arka sinyal lambalarý
B
PY21W
21W
Yan lambalar
A
W5W
5W
Arka park lambalarý
B
P21/5W
5W
Fren lambalarý
B
P21/5W
5W
Üçüncü fren lambasý (ilave fren lambalarý)
B
W5W
5W
Geri vites lambasý
–
P21W
21W
Arka sis lambalarý
–
P21W
21W
Arka sis lambalarý (aðýr hizmet vaný)
–
P21W
21W
Plaka lambasý
A
C5W
5W
Hareketli lenslere sahip ön tavan lambasý
C
12V10W
10W
Arka tavan lambasý
C
12V10W
10W
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Ampuller
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 169
ARACIN
KULLANILIÞI
17:16
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
19.09.2006
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
157-188 Ducato TR.qxd
ÝNDEKS
(*) XL ve free time versiyonlar
(▼) tüm diðer versiyonlar
169
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
157-188 Ducato TR.qxd
170
19.09.2006
17:16
Page 170
BÝR DIÞ LAMBA
YANDIÐINDA
Ampul tipi ve güç oraný için, “Ampulün
deðiþtirilmesi” bölümüne bakýnýz.
ÖN LAMBA ÜNÝTELERÝ (þekil 19)
Ön lamba üniteleri uzun farlarý, park lambalarýný, sinyal lambalarýný ve kýsa far ampullerini içermektedir.
þekil 19
F0N0079m
Ünitenin içindeki ampuller aþaðýdaki gibi
yerleþtirilmiþtir:
A sinyal lambalarý
B park lambalarý/kýsa farlar (double light)
C uzun farlar
þekil 21
F0N0082m
PARK LAMBALARI (þekil 21)
Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ koruyucu baþlýðý (B-þekil 20) saat
yönünün tersine çevirerek çýkarýnýz;
❒ tutturularak takýlmýþ ampul tutucusunu
(A) çýkarýnýz, ampulü (B) çekiniz ve
deðiþtiriniz;
þekil 20
F0N0080m
Far lambasýný deðiþtirmek için, baþlýðý (A)
sökünüz (þekil 20).
Kýsa farlar/park lambalarýný deðiþtirmek
için, baþlýðý (B) çýkarýnýz (þekil 20).
Sinyal lambalarýný deðiþtirmek için lamba
baþlýðýný (C) sökünüz (þekil 20).
Lambayý deðiþtirdikten sonra baþlýklarý
yeniden takýn ve düzgün yerleþtiðine emin
olunuz.
❒ ampul tutucularýný yeniden takýnýz (A);
❒ koruyucu baþlýðý (B-þekil 20) saat
yönünde çevirerek yeniden takýnýz ve
muntazam oturduðunu kontrol ediniz.
19.09.2006
17:16
Page 171
F0N0081m
þekil 24
F0N0084m
UZUN FARLAR
SÝNYAL LAMBALARI
KISA FARLAR
Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
Elektrik ampulü ile
❒ koruyucu baþlýðý (B-þekil 20) saat
yönünün tersine çevirerek çýkarýnýz;
❒ ampul tutucusunu (A-þekil 23) saat
yönünün tersine çeviriniz ve çýkarýnýz;
❒ elektrik soketini çýkarýnýz (A-þekil 22);
❒ iterek ve saat yönünün tersine çevirerek ampulü (B) yavaþça çýkarýnýz
(“bayonet”);
Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ koruyucu baþlýðý (B-þekil 20) saat
yönünün tersine çevirerek çýkarýnýz;
❒ elektrik soketini çýkarýnýz (A-þekil 24);
❒ ampul tespit yayýný (B-þekil 24)
çýkartýnýz;
❒ ampulü çýkartýn (C-þekil 24) ve yenisi
ile deðiþtiriniz;
❒ metalik parçanýn çýkýntýsý reflektörün
çentikleri ile ayný hizaya gelecek þekilde yeni ampulü takýnýz, daha sonra
ampul tutucusunu (A) takýnýz ve elektrik soketini (B) tekrar takýnýz;
❒ koruyucu baþlýðý saat yönünde çevirerek yeniden takýnýz ve muntazam
oturduðunu kontrol ediniz.
❒ ampul tespit yayýný (B-þekil 22)
çýkartýnýz;
❒ ampulü çýkartýn (C-þekil 22) ve yenisi
ile deðiþtiriniz;
❒ metalik parçanýn çýkýntýsý reflektörün
çentikleri ile ayný hizaya gelecek þekilde yeni ampulü takýnýz, daha sonra
ampul tutucusunu (A) takýnýz ve elektrik soketini (B) tekrar takýnýz;
❒ koruyucu baþlýðý (A-þekil 20) saat
yönünde çevirerek yeniden takýnýz ve
muntazam oturduðunu kontrol ediniz.
❒ ampulü deðiþtiriniz;
❒ saat yönünde döndürerek ampul tutucusunu yeniden takýnýz ve uygun þekilde kilitleyiniz;
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
þekil 23
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
F0N0083m
ÝNDEKS
þekil 22
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
157-188 Ducato TR.qxd
171
19.09.2006
17:16
Page 172
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
157-188 Ducato TR.qxd
172
þekil 25
F0N0169m
Yan sinyal (þekil 25 - 26)
Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ aynayý elinizle çekiniz ve iki sabitleme
civatasýna eriþiniz (A);
þekil 26
F0N0170m
❒ civatalarý gevþetmek için tornavidayý
kullanýnýz ve ampul tutucuyu týrnaklarýndan çekerek çýkartýnýz;
❒ saat yönünün aksine çevirerek ampulü
gevþetiniz ve deðiþtiriniz (B).
þekil 27
F0N0085m
ÖN SÝS LAMBALARI
(bazý tiplerde)
Ön sis lambalarýný deðiþtirmek için
(A-þekil 27) aþaðýdakileri yapýnýz:
❒ direksiyon simidini tamamen sola çeviriniz;
❒ civatalarý gevþetinizi ve ön lastik kutusundaki kapaðý açýnýz
❒ bayonet baþlýðýný çýkartýnýz;
❒ soketi sökünüz;
❒ ampul tutucu klipslerini serbest
býrakýnýz;
❒ ampulü çýkartýnýz ve deðiþtiriniz;
❒ metalik parçanýn çýkýntýsý reflektörün
çentikleri ile ayný hizaya gelecek þekilde yeni ampulü takýnýz, daha sonra
ampul tutucu klipsleri (A) takýnýz ve
elektrik soketini (B) tekrar takýnýz;
❒ bayonet baþlýðýný tekrar takýnýz.
19.09.2006
17:16
Page 173
ARKA LAMBA ÜNÝTELERÝ
(þekil 28-29-30)
Ünitenin içindeki ampuller aþaðýdaki gibi
yerleþtirilmiþtir:
A fren lambalarý/arka lambalar
B sinyal lambalarý
C geri vites lambasý
D arka sis lambalarý (Aðýr hizmet van
versiyonlarýnda, geri vites lambalarý
tamponun içine yerleþtirilmiþlerdir,
bakýnýz Aðýr hizmet vaný arka sis lambalarý”).
þekil 29
F0N0087m
Lambayý deðiþtirmek için aþaðýdakileri
yapýnýz:
❒ arka kapýyý açýnýz ve iki sabitleme civatasýný gevþetiniz (A);
❒ merkez elektrik baðlantý parçasýnýn
baðlantýsýný keserek B lens ünitesini
dýþarý doðru çekiniz;
❒ tornavida ile civatalarý gevþetiniz (C)
ve ampul yuvasýný sökünüz;
❒ ampulü deðiþtirmek için saat yönünün
tersine çevirerek ve yavaþça bastýrarak
þekil 30
F0N0088m
sökünüz (D, E, F veya G) (“bayonet”
klipsleme) ve deðiþtiriniz;
❒ ampul tutucusunu yeniden takýp C vidalarýný sýkýnýz;
❒ elektrik baðlantý parçasýný yeniden
baðlayýnýz, üniteyi uygun þekilde aracýn
gövdesine takýnýz ve B sýkma vidalarýný
sýkýnýz.
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
F0N0086m
ÝNDEKS
þekil 28
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
157-188 Ducato TR.qxd
173
19.09.2006
17:16
Page 174
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
157-188 Ducato TR.qxd
174
þekil 30a
F0N0239m
þekil 30b
F0N0241m
Kamyonet ve þasi kabin
versiyonlarýnda:
ARKA SÝS LAMBALARI
(Aðýr Hizmet Van)
❒ dört civatayý (H-þekil 30a) sökünüz
ve ampulü deðiþtiriniz:
deðiþtirmek için, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ tamponun arkasýna konum alýnýz;
❒ merkez ve yan tampon arasýndaki alt
baðlantý A’yý sökünüz (þekil 30b);
❒ arka lambayý söktükten sonra, üst
baðlantýyý sökünüz (B-þekil 30b);
❒ arka kapý tarafýndaki her iki baðlantýyý
sökünüz (C) ve kapýyý yavaþça açýnýz
(þekil 30c);
❒ yan panel tarafýndaki üç taraftaki D yan
kalýbý çýkardýktan sonra ulaþýlabilir olan
(þekil 30c) baðlantýyý sökünüz. Kalýbý
sökmek için, üç adet alt civatayu
sökünüz ve yay clipslerini kýrýlmamasýna dikkat ederek çýkartýnýz. Eðer bir
veya daha fazla klips kýrýlmýþsa, yenilenmelidir;
I: geri vites lambasý (sol taraf); geri vites
lambasý (sað taraf);
L: yan lamba ampulü;
M: fren lambasý ampulü;
N: sinyal lambasý
þekil 30c
F0N0242m
þekil 30d
F0N0243m
❒ ampul tutucuyu sökünüz;
❒ ampul tutucuyu (E) saat yönünün aksine (1/8 dönüþ) doðru çeviriniz, bayonet ampulü yavaþça bastýrarak ve
saat yönününü tersine çevirerek
çýkarýnýz ve deðiþtiriniz (þekil 30d).
19.09.2006
17:17
Page 175
ÝLAVE FREN LAMBASI (üçüncü
stop) (þekil 31-32)
Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ iki sabitleme civatasýný gevþetiniz (Aþekil 31);
❒ lens ünitesini sökünüz;
❒ uçlara basýnýz (B-þekil 32) ve ampul
tutucusunu çýkarýnýz;
❒ klipsle takýlan lens ünitesini çýkarýnýz ve
deðiþtiriniz.
F0N0089m
þekil 33a
F0N0244m
PLAKA LAMBASI þekil 33
YAN LAMBALAR (bazý tiplerde)
Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ okla gösterilen noktada çalýþýn ve lens
ünitesini çýkarýnýz (A);
❒ yan temaslarýndan ayýrarak ve yeni ampulün temaslar arasýna doðru takýldýðýndan emin olarak ampulü deðiþtiriniz;
❒ klipsle takýlan lens ünitesini tekrar
takýnýz.
Deðiþtirmek için, aþaðýdaki iþlemleri
yapýnýz:
❒ ekstra-uzun vanlar için:
– her iki civatayý (C-þekil 33a)
sökünüz ve lambayý çýkarýnýz;
– ampulün arka tarafýndaki ampul tutucuyu (D) 1/4 tur çevirerek
çýkartýnýz;
– klipsle takýlan lens ünitesini çýkarýnýz
ve deðiþtiriniz.
❒ kutulu þasi kabinler için:
– ampulün arka tarafýndaki ampul tutucuyu 1/4 tur çevirerek çýkartýnýz;
– klipsle takýlan lens ünitesini çýkarýnýz
ve deðiþtiriniz.
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
F0N0142m
þekil 33
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
þekil 32
F0N0141m
ÝNDEKS
þekil 31
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
157-188 Ducato TR.qxd
175
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
157-188 Ducato TR.qxd
19.09.2006
17:17
Page 176
ÝÇ LAMBALARDAN
BÝRÝNÝN YANMASI
Ampul tipi ve güç oraný için, “Ampulün
deðiþtirilmesi” bölümüne bakýnýz.
ÖN TAVAN LAMBASI
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
deðiþtirmek için, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
176
❒ oklarýn gösterdiði noktalarý kullanarak
ön tavan lambasýný çýkarýnýz (A-þekil
34);
þekil 34
F0N0090m
þekil 36
F0N0092m
þekil 35
F0N0091m
þekil 37
F0N0093m
❒ koruyucu baþlýðý açýnýz (B-þekil 35);
❒ yan tutuculardan çýkartarak ampulleri
(C-þekil 35) deðiþtiriniz; yeni ampullerin
tutucularýna doðru þekilde oturduðundan emin olunuz;
❒ B kapaðýný yeniden kapatýnýz (þekil 35).
A lambasýnýn yuvasýna düzgün þekilde kilitlenmesini saðlayýnýz (þekil 34).
ARKA TAVAN LAMBASI
deðiþtirmek için, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ oklarýn gösterdiði noktalarý kullanarak
ön tavan lambasýný çýkarýnýz (D-þekil
36);
❒ koruyucu baþlýðý açýnýz (E-þekil 37);
❒ ampulü (F) deðiþtiriniz (þekil 37) yanlara temasýndan kaçýnýnýz ve týrnaklara
tam oturduðunu kontrol ediniz;
❒ koruruyucu kapaðý (E) yeniden kapatýnýz
D lambasýnýn (þekil 36) yuvasýna düzgün
þekilde kilitlenmesini saðlayýnýz.
GENEL ÖZELLÝKLER
Sigorta, elektrik sisteminin koruyucu elemanýdýr: Sistem üzerinde arýza veya yanlýþ iþlem olduðunda devreye girer (elektriði keser).
Cihazlardan birisi çalýþmadýðý zaman, öncelikle sigortasýný kontrol ediniz: iletken eleman (A-þekil 38) bozulmamýþ halde durmalýdýr. Kopmuþsa, sigortayý ayný amper
deðerinde (ayný renkte) yenisiyle
deðiþtiriniz.
B saðlam sigorta
þekil 38
F0N0094m
Yanmýþ sigortayý yeni bir sigortadan baþka hiçbir þeyle
deðiþtirmeyiniz.
UYARI
Genel sigortanýn (MEGA FUSE, MAXI-FUSE) yanmasý durumunda, herhangi bir tamir
yapmayýnýz ve yetkili Fiat Servisi ile
temasa geçiniz. Sigortayý deðiþtirmeden önce, kontak anahtarý çýkarýlmýþ
ve diðer elektrikli cihazlar kapatýlmýþ
olmalýdýr.
C elemaný yanmýþ sigorta.
UYARI
Sigorta yeniden yanarsa,
Fiat Yetkili Servisine baþvurunuz.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
UYARI
Bir sigortayý daha yüksek
amper deðerine sahip bir
baþka sigortayla deðiþtirmeyiniz,
yangýn tehlikesi.
ARACIN
KULLANILIÞI
BÝR SÝGORTANIN
ATMASI
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 177
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
17:17
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
157-188 Ducato TR.qxd
177
19.09.2006
17:17
Page 178
SÝGORTANIN YERÝ
Sigortalar üç sigorta kutusu olarak gruplanmýþlardýr, ön panel,yolcu bölümü sað
tarafý ve motor bölümü.
Gösterge tablosu üzerindeki
sigorta kutusu
Ön paneldeki sigorta kutusuna eriþmek
için, vidalarý gevþetin (A-þekil 39) ve
muhafazayý çýkarýnýz.
þekil 39
F0N0095m
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
157-188 Ducato TR.qxd
178
þekil 40
F0N0096m
19.09.2006
17:17
Page 179
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Motor bölmesindeki sigorta kutusu
F0N0098m
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
þekil 41
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Sigorta kutusuna ulaþmak için koruyucu
baþlýðý sökünüz (þekil 41).
þekil 42
F0N0097m
ÝNDEKS
157-188 Ducato TR.qxd
179
19.09.2006
17:17
Page 180
Merkezi sað tarafta opsiyonel
sigorta kutusu (bazý tiplerde)
Sigorta kutusuna ulaþmak için koruyucu
baþlýðý sökünüz (þekil 43).
þekil 43
F0N0172m
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
157-188 Ducato TR.qxd
180
þekil 44
F0N0171m
Page 181
Korunan devre
SÝGORTA
AMPER
Sað kýsa far
F12
7.5
Sol kýsa far / far ayar tertibatý
F13
7.5
Motor bölümü sigorta kutusu rölesi, ön panel sigorta kutusu rölesi (+anahtar)
F31
7.5
Minibüs iç ýþýklarý (acil durum)
F32
10
Arka akým çýkýþý
F33
15
Boþ
F34
–
Geri vites lambalarý, sevotronik kontrol ünitesi, dizel yakýt sensöründe su, (+anahtar)
F35
7.5
Merkezi kapý kilit sistemi (+ akü)
F36
20
Fren lambalarý (ana), üçüncü fren lambasý, enstrüman paneli (+anahtar)
F37
10
Ön panel kontrol unitesi rölesi (+akü)
F38
10
EOBD soketi, Ses Sistemi, A/C kontrol, Alarm, Kronotakograf,
Webasto timer (+akü)
F39
10
Sol taraf ýsýtmalý cam, sürücü aynasý buz çözücü
F40
15
Sað taraf ýsýtmalý cam, yolcu aynasý buz çözücü
F41
15
ABS, ASR, ESP, Fren lambasý kontrolü (ikincil) (+key)
F42
7.5
Cam sileceði (+anahtar)
F43
30
Çakmak, ön akým çýkýþý
F44
20
ARACIN
KULLANILIÞI
Gösterge Tablosu üzerindeki sigorta kutusu
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
SÝGORTA ÖZET TABLOSU
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
17:17
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
157-188 Ducato TR.qxd
181
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
157-188 Ducato TR.qxd
182
19.09.2006
17:17
Page 182
Korunan devre
SÝGORTA
AMPER
Sürücü kapýsý kontrolü, yolcu kapýsý kontrolü
F45
7.5
Boþ
F46
–
Sürücü otomatik camý
F47
20
Yolcu otomatik camý
F48
20
Ses Sistemi, Sürücü otomatik camý,Ön panel kontrolü,
Alarm kontrol ünitesi, Yaðmur sensörü (+anahtar)
F49
7.5
Hava yastýðý (+ anahtar)
F50
7.5
Klima kontrolü, Cruise kontrol, Kronotakograf (+anahtar)
F51
7.5
Opsiyonel sigorta kutusu rölesi
F52
7.5
Enstrüman paneli, arka sis lambalarý (+akü)
F53
7.5
SÝGORTA
AMPER
ABS pompasý (+akü)
F01
40
Isýtýcý (+akü)
F02
50
Kontak anahtarý (+akü)
F03
30
Webasto kontrol unitesi (+akü)
F04
20
Yolcu bölümü havalandýrmasý, Webasto ile (+akü)
F05
20
Motor soðutma faný yüksek devir (+akü)
F06
40/60
Motor soðutma faný düþük devir (+akü)
F07
40/50
Yolcu bölmesi faný (+anahtar)
F08
40
Far yýkayýcý pompasý
F09
20
Korna
F10
15
E.i. sistem (ikincil servisler)
F11
15
Sað uzun far
F14
7.5
Sol uzun far
F15
7.5
E.i. sistem (+anahtar)
F16
7.5
E.i. sistem (birincil servisler)
F17
10
Motor kontrol unitesi (+akü)
F18
7.5
Havalandýrma kompresörü
F19
7.5
Far yýkayýcý pompasý
F20
30
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Korunan devre
ARACIN
KULLANILIÞI
Motor bölmesindeki sigorta kutusu
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 183
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
17:17
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
157-188 Ducato TR.qxd
183
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
157-188 Ducato TR.qxd
184
19.09.2006
17:17
Page 184
Korunan devre
SÝGORTA
AMPER
Yakýt pompasý
F21
15
E.i. sistem (birincil servisler)
F22
20
ABS solenoid vanalarý
F23
30
Otomatik transmisyon 8 (+anahtar)
F24
15
Ön sis lambalarý
F30
15
SÝGORTA
AMPER
Boþ
F54
–
Isýtmalý koltuklar
F55
15
Arka yolcu akým çýkýþý
F56
15
Koltuk altýnda ilave ýsýtýcý
F57
10
Yan lambalar
F58
10
Kendinden seviyelendirmeli süspansiyon (+akü)
F59
7.5
Boþ
F60
–
Boþ
F61
–
Boþ
F62
–
Yolcu ilave ýsýtýcý kontrolü
F63
10
Boþ
F64
–
Yolcu ilave ýsýtýcý faný
F65
30
Sað merkezi mahal opsiyonel sigorta kutusu
Korunan devre
Aküyü düþük bir amper deðerinde ve yaklaþýk 24 saatlik bir süre içerisinde, yavaþça
doldurmanýz tavsiye edilir. Akünün çok
uzun süre þarj edilmesi, zarar görmesine
neden olabilir. Aküyü þarj etmek için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ akü negatif kutbunu sökünüz;
❒ kutuplarý doðru olarak þarj kablolarýný
aküye baðlayýnýz;
❒ þarj cihazýný açýnýz;
❒ þarj iþlemini tamamladýðýnýz zaman, akü
baðlantýlarýný sökmeden önce þarj cihazýný
kapatýnýz;
❒ ucunu akünün eksi kutbuna yeniden
baðlayýnýz.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
UYARI
Donmuþ bir aküyü þarj etmeye çalýþmayýnýz: ilk önce
buzu çözülmelidir, aksi takdirde patlayabilir. Donma gerçekleþmiþse, iç
elemanlarýnýn zarar görmediðinden
ve zehirli ve aþýndýrýcý asidin akmasý
riskini doðuracak þekilde dýþ
muhafazasýnýn çatlamadýðýndan emin
olmak için akü, uzman bir personel
tarafýndan kontrol edilmelidir.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖNEMLÝ Akü þarj prosedürü sadece bilgi
amaçlý tanýmlanmýþtýr. Bu iþlem bir yetkili
Fiat Servisi tarafýndan yapýlmalýdýr.
UYARI
Akü sývýsý zehirli ve
aþýndýrýcýdýr. Deri veya gözler
ile temas ettirmeyiniz. Akünün þarj
edilmesi alev veya olasý kývýlcýmdan
uzak iyi havalandýrýlmýþ alanda yapýlmalýdýr: patlama ve yangýn riski.
ARACIN
KULLANILIÞI
AKÜNÜN ÞARJ
EDÝLMESÝ
Page 185
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
17:17
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
157-188 Ducato TR.qxd
185
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
157-188 Ducato TR.qxd
186
19.09.2006
17:17
Page 186
ARACIN
KALDIRILMASI
ARACINÇEKÝLMESÝ
Çekme aletine baðlantý için aracýn iki mapasý vardýr.
Aracýn kaldýrýlacaksa, kriko veya lifte sahip
olan bir yetkili Fiat servisine gidiniz.
þekil 45
F0N00144m
Aracý sadece liftin kollarýný veya krikoyu,
þekillerde gösterilen noktalara yerleþtirerek kaldýrýnýz.
UYARI
Çekerken, hidrolik direksiyon
ve fren arttýrýcýnýn yardýmý olmadan, direksiyon simidine ve pedala
büyük bir kuvvet uygulanmasý gerektiðini unutmayýn. Aracýn çekilmesi
için, esnek kablolar/halatlar kullanmayýnýz. Çekme iþlemi yapýlýrken,
baðlantý elemanýnýn, temasta bulunduðu parçalara zarar vermediðinden
emin olunuz. Aracý çekerken; çeki
kancasý ile ilgili koþullara ve trafiðe
açýk yollarda araçlarýn çekilmesiyle ilgili yasalara uyunuz.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
UYARI
Aracý çekmeye baþlamadan
önce, direksiyon kilidini açýn
(“Ön panel ve kumandalar” bölümünden “Kontak” paragrafýna bakýnýz).
Çekerken, hidrolik direksiyon ve fren
arttýrýcýnýn yardýmý olmadan, direksiyon simidine ve pedala büyük bir
kuvvet uygulanmasý gerektiðini unutmayýn. Aracýn çekilmesi için, esnek
kablolar/halatlar
kullanmayýnýz.
Çekme iþlemi yapýlýrken, baðlantý elemanýnýn,
temasta
bulunduðu
parçalara zarar vermediðinden emin
olunuz. Aracý çekerken; çeki kancasý
ile ilgili koþullara ve trafiðe açýk yollarda araçlarýn çekilmesiyle ilgili
yasalara uyunuz.
þekil 48
F0N0136m
Ön halka, ön yolcu koltuðunun altýndaki
alet bölümündedir.
Kullaným için aþaðýdakileri uygulayýnýz
❒ Kapaðý açýnýz (A) ve þekil 46’da gösterildiði gibi sökünüz;
❒ düðmeyi (B) saat yönünün aksine çeviriniz ve bölmeyi çekmek için (þekil
46) çýkarýnýz (þekil 47);
þekil 47
F0N0135m
UYARI
Araç çekilirken, motoru
çalýþtýrmayýnýz.
ARACIN
KULLANILIÞI
F0N0134m
Page 187
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
17:17
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
þekil 46
19.09.2006
ÝNDEKS
157-188 Ducato TR.qxd
187
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
157-188 Ducato TR.qxd
188
19.09.2006
17:17
Page 188
❒ alet bölümünden tornavidayý alýn ve
kapaðý kaldýrmak için C-þekil 48’deki gibi hizalayýn;
❒ Çekme halkasýný D alet kutusundan
alýn ve diþli pime vidalayýn (þekil 48).
þekil 49
F0N0117m
Arka halka (B) þekil 49’daki gibi olacaktýr.
190
PERÝYODÝK BAKIM TABLOSU..........................................
191
YILLIK BAKIM PLANI .........................................................
195
AÐIR HÝZMET ......................................................................
195
SEVÝYE KONTROLLERÝ.......................................................
196
HAVA FÝLTRESÝ ....................................................................
202
POLEN FÝLTRESÝ ..................................................................
202
AKÜ..........................................................................................
202
JANTLAR VE LASTÝKLER....................................................
205
HORTUMLAR........................................................................
206
ÖN/ARKA CAM SÝLECEKLERÝ ..........................................
206
KAROSER................................................................................
208
ARACIN ÝÇÝ ...........................................................................
210
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
PERÝYODÝK BAKIM ............................................................
ARACIN
KULLANILIÞI
A R AC I N B A K I M I
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 189
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
13:36
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
12.05.2011
ÝNDEKS
189-210 Ducato TR-son:189-210 Ducato TR.qxd
189
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
MESAJLAR
YAPILACAKLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
189-210 Ducato TR.qxd
190
19.09.2006
17:25
Page 190
PERÝYODÝK BAKIM
Aracýnýzýn uzun ömürlü olmasý için doðru
bakým gereklidir.
DÝKKAT Periyodik bakým aralýklarý, Üretici firma tarafýndan belirlenmiþtir. Bunlarý
yaptýrmamanýz garantinin geçersiz olmasýna neden olur.
DÝKKAT Ufak problemlerde, bir sonraki
periyodik bakým için kilometrenin dolmasý
beklenmeden derhal yetkili bir Fiat servisi
ile temasa geçiniz.
Bu nedenle Fiat, motor modeline baðlý
olarak, her 20.000 km’de bir dizi kontrol
ve bakým iþlemi programlamýþtýr.
Periyodik Bakým, önceden belirlenen zamanlarda bütün Fiat Servislerinde gerçekleþtirilebilir.
Eðer araç sýk sýk römork çekmek için kullanýlýyorsa, periyodik bakým aralýklarýndan
daha sýk bakým yaptýrýlmalýdýr.
Ancak, bu periyodik bakýmýn, aracýn tüm
gereksinimlerini tamamen kapsamayacaðýný bilmeniz önemlidir: ayrýca
20.000 km bakýmýn öncesindeki ilk dönemde ve sonrasýnda, bir bakýmla baþka biri
arasýnda, rutin bakým ve sývýlarýn tamamlanmasý, lastik basýnç kontrolü gibi sıradan bakým iþlemlerinin yapýlmasý gereklidir.
Her bakým esnasýnda, programlanmýþ olana
ilave olarak, baþka parça deðiþimleri veya
onarýmlarýna ihtiyaç ortaya çýkarsa bunlar
müþterinin onayýyla gerçekleþtirilebilir.
DÝKKAT 1.3 ve 1.9 dizel motorlarda motor yağ ve motor yağ filtresi değişimi her 10.000 km’de bir yaplmas gerekmektedir.
Bakanlýkça belirlenen 10 yýllýk kullaným ömrü boyunca, satýþ
sonrasý servis hizmetleri ve yedek parça temininin imalatçý/ithalatçý firma tarafýndan saðlanmasý zorunludur.
TÜM MOTOR
TİPLERİ
MOTOR
BENZİNLİ
MOTORLAR
DİZEL
MOTORLAR
KAVRAMA
TÜM MOTOR
TİPLERİ
VİTES KUTUSU ( TÜM VİTES KUTUSU TİPLERİ İÇİN ) YAĞ SEVİYE KONTROLÜ
MANUEL VİTES KUTUSU YAĞI DEĞİŞİMİ (veya Her 3 Yılda Bir) (MTA VİTES KUTULU ARAÇLAR DAHİL)
OTOMATİK VE SPEEDGEAR TİPİ VİTES KUTULARININ YAĞ DEĞİŞİMİ (veya Her 2 Yılda Bir)
ROBOT MEKANİZMASI SİSTEM YAĞI SEVİYE KONTROLÜ
TÜM MOTOR
VİTES KUTUSU
TİPLERİ ROBOT MEKANİZMASI SİSTEM YAĞI DEĞİŞİMİ
DİFERANSİYEL
ROBOTİZE (Selespeed&MTA) VİTES KUTULU ARAÇLARDA DEBRİYAJ AKTÜATÖRÜ HİDROLİK KUMANDA SİSTEM YAĞ SEVİYESİNİN
KONTROLÜ (veya Her 2 Yılda Bir) (1.4 Benzin Motorlu Araçlar Hariç)
ROBOTİZE (Selespeed&MTA) VİTES KUTULU ARAÇLARDA DEBRİYAJ AKTÜATÖRÜ HİDROLİK KUMANDA SİSTEM YAĞININ DEĞİŞİMİ
(veya Her 2 Yılda Bir) (1.4 Benzin Motorlu Araçlar Hariç)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
X
ARACIN
KULLANILIÞI
TÜM MOTOR
TİPLERİ
X
X
X
ÝNDEKS
GENEL
KONTROLLER
X
ARACINBAKIMI ACÝLDURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARIVE
MESAJLAR
Kilometre 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000
AŞAĞIDAKİ DURUMLARIN GÖZLE KONTROLU
GÖVDE VE GÖVDE ALT KAPLAMASI (PVC), BORULAR (EGSOZ-YAKIT-FRENLER) VE KAUÇUK PARÇALARIN(KÖRÜKLER-HORTUMLARBURÇLAR GİBİ),
YAN SÜRGÜLÜ KAPISI OLAN MODELLERDE KAPI ALT KIZAKLARININ TEMİZLİĞİNİN KONTROLÜ(Veya her yıl)
EXAMINER İLE ELEKTRONİK SİSTEMLERİN KONTROLU (Motor, ABS, Body Computer, Can Ağı vb.)
SIVI SEVİYELERİNİN TAMAMLANMASI
(MOTOR SOĞUTMA, ÖN CAM YIKAMA, AKÜ VS) AKÜ, SOĞUTMA SIVISI VE CAM YIKAMA SIVISI YOĞUNLUKLARININ ÖLÇÜLMESİ,
GEREKİRSE UYGUN YOĞUNLUK DEĞERİNİN SAĞLANMASI.
k Kayış
YARDIMCI SİSTEM KAYIŞLARININ DURUMLARININ VE GERGİNLİKLERİNİN KONTROLU VE GEREKİSE AYARI
Gergisiyle Takılan Kayışlar Hariç)
YARDIMCI SİSTEM KAYIŞLARININ DEĞİŞİMİ ( Alternatör, Klima Kompresörü, Hidrolik Direksiyon Pompası vb.)
YARDIMCI SİSTEM KAYIŞLARINA AİT RULMANLARIN DEĞİŞİMİ (Alternatör, Klima Kompresörü, Hidrolik Direksiyon Pompası vb.)
TRİGER KAYIŞININ / ZİNCİRİNİN DURUMUNUN KONTROLU
MOTOR VE YAKIT SİSTEMLERİ KARBON TEMİZLİĞİ (Emme Manifoldu Temizliği Dahil) (**)
MOTOR YAĞI DEĞİŞİMİ (1.3 ve 1.9 Dizel Motorlarda Her 10.000 Km' de Bir) (***)
MOTOR YAĞ FİLTRESİ DEĞİŞİMİ (1.3 ve 1.9 Dizel Motorlarda Her 10.000 Km' de Bir) (***)
HAVA FİLTRESİ DEĞİŞİMİ (***)
ATEŞLEME BUJİLERİNİN DEĞİŞİMİ
YAKIT DEPO BUHARLAŞMA GERİ DÖNÜŞ HATTININ KONTROLÜ
TRİGER KAYIŞI VE RULMANLARININ DEĞİŞİMİ (*) (Hareketli ve Sabit Rulmanlar)
EGSOZ EMİSYON KONTROLU (Gaz Analiz Cihazı ile)
YAKIT FiLTRESİ DEĞİŞİMİ
ZİNCİRLİ TRİGER MOTORLARDA ZİNCİR SETİNİN DEĞİŞİMİ (*) (Zincir, Gergi, Dişliler, Sabitleme Civataları ve Paletler)
DİZEL PARTİKÜL FİLTRESİ KONTROLÜ GEREKİYORSA TEMİZLENMESİ (**)
KAYIŞLI TRİGER MOTORLARDA TRİGER KAYIŞI VE RULMANLARIN DEĞİŞİMİ (*) (Hareketli ve Sabit Rulmanlar)
DUMAN KONTROLU (Opasimetre Cihazı İle)
KAVRAMA PEDALININ HAREKET MESAFESİNİN KONTROLÜ VE AYARI (Hidrolik Kumandalı Tiplar Hariç)
DEBRİYAJ SİSTEMİ VERİMLİLİK KONTROLÜNÜN YAPILMASI, GEREKİRSE BASKI VE/VEYA BALATASININ DEĞİŞİMİ (**)(***)
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
PERİYODİK BAKIM TABLOSU
ÖNPANELVE
KUMANDALAR
191-194i in:189-210DucatoTR.qxd21.12.201013:10Page191
191
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ARACINBAKIMI ACÝLDURUMDA LAMBALARIVE
MESAJLAR
YAPILACAKLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖNPANELVE
KUMANDALAR
191-194i in:189-210DucatoTR.qxd21.12.201013:10Page192
192
Kilometre 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000
FREN SİSTEMİ
TÜM MOTOR
TİPLERİ
DİREKSİYON
SİSTEMİ
TÜM MOTOR
TİPLERİ
SÜSPANSİYON
TÜM MOTOR
TİPLERİ
ŞARJ VE MARŞ
SİSTEMİ
KONTROLU
KLİMA
ELEKTRİKLİ
CİHAZLAR
BOYA
TÜM MOTOR
TİPLERİ
FREN HİDROLİK SIVISI DEĞİŞİMİ (veya Her 2 Yılda Bir)
FREN HİDROLİĞİNİN SEVİYE KONTROLU VE GEREKİRSE TAMAMLANMASI
FREN HİDROLİK YAĞININ KAYNAMA NOKTASININ KONTROLÜ
ÖN FREN DİSKİ VE BALATALARI AŞINMA KONTROLÜ, GEREKİRSE DEĞİŞİMİ (**)(***)
ÖN DİSK FREN BALATA AŞINMA UYARI LAMBASI ÇALIŞMA KONTROLÜ
ARKA FREN DİSK VE BALATA AŞINMA KONTROLÜ, GEREKİRSE DEĞİŞİMİ (MEVCUT OLAN TİPLERDE) (**)(***)
ARKA KAMPANALI FREN BALATASI DURUM VE AŞINMA KONTROLÜ, GEREKİRSE DEĞİŞİMİ (**)(***)
EL FRENİ KURSUNUN KONTROLÜ VE AYARI, VAR İSE EL FREN BALATASI AŞINMA KONTROLÜ, GEREKİRSE DEĞİŞİMİ (**)
LASTİKLERİN AŞINMA VE DURUMLARININ KONTROLÜ, GEREKİRSE BASINÇ AYARI (Stepne Dahil)(***)
ÖN DÜZEN AYARI(***)
BALANS AYARI (**)
HİDROLİK DİREKSİYON SİSTEMİ YAĞININ DEĞİŞİMİ (veya Her 2 Yılda Bir)
ÖN VE ARKA SÜSPANSİYON ELEMANLARININ BOŞLUK KONTROLÜ, GEREKİRSE İLGİLİ ELAMANLARIN DEĞİŞİMİ (**) (Rotbaşı Rotil,
Salıncak Burcu, Amortisör )
ALTERNATÖR ŞARJ VOLTAJININ KONTROLÜ(***)
ALTERNATÖR KABLOLARININ BAĞLANTI KONTROLÜ
AKÜ VOLTAJININ VE AKÜ GÖZLERİ YOĞUNLUK KONTROLÜ(***)
AKÜ KUTUP BAŞLARI VE BAĞLANTILARININ KONTROLÜ, YÜZEYLERİN TEMİZLENMESİ
TÜM MOTOR KLİMA SİSTEMİ ÇALIŞMA PERFORMANSI KONTROLÜ
TİPLERİ
POLEN FİLTRESİNİN DEĞİŞİMİ (veya Her Yıl)(***)
AYDINLATMA SİSTEMİ KONTROLÜ, FARLAR, SİNYAL LAMBALARI, DÖRTLÜ FLAŞÖRLER, BAGAJ, YOLCU KABİNİ, TORPİDO GÖZÜ
TÜM MOTOR AYDINLATMASI, UYARI LAMBALARI vb.
TİPLERİ
ÖN CAM YIKAMA / SİLME SİSTEMİ KONTROLÜ, FISKİYELERİN AYARI
ÖN CAM VE ARKA CAM SİLECEKLERİ POZİSYON VE AŞINMA KONTROLÜ, GEREKİRSE DEĞİŞİMİ (**)
TÜM TİPLER BOYA YÜZEY KONTROLÜ YAPILMASI VE SONUÇLARIN GARANTİ BELGESİNİN İLGİLİ BÖLÜMÜNE KAYDEDİLMESİ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
(*) Veya kilometre dolmaz ise her 5 yılda bir, zor şartlar altında kullanımda her 3 yılda bir. (**) Periyodik bakım işçilik ücretine dahil olmayan ek ücrete tabi işlemler veya kontroller sonrası değiştirilmesi öngörülebilecek parçalara ait ek ücrete tabi işçilikler. (***) Zor şartlar altında kullanımda periyodik bakım tablosunda belirtilen sürelerden daha kısa sürelerde yapılması tavsiye edilir. Bu periyodik bakım tablosu model yılı 2004 ve sonrası araçları kapsamaktadır.(Sedici Model hariç) X
X
X
X
X
GÖRSEL KONTROLLER: LPG SİSTEMİNİ OLUŞTURAN TÜM PARÇALARDA AŞINMA, SÜRTÜNME, BAĞLANTI
KONTROLLERİ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MEKANİK SUBAP İTİCİLİ TİPLERDE SUBAP AYARININ KONTROLÜ VE GEREKİYORSA YAPILMASI (1.4 8V Fire
LPG SİSTEMLİ ARAÇLARA motor tiplerinde)
AİT İLAVE BAKIMLAR
(EK ÜCRETE TABİ
LPG enjektör temizliği
İŞLEMLER)
SIVI FAZ LPG FİLTRESİNİN DEĞİŞİMİ (ELEKTROVALF)
GAZ FAZI FİLTRESİNİN DEĞİŞİMİ(REGÜLATÖR-YAKIT DAĞITICI ARASI)
X
X
X
X
X
X
X
GAZ KONUMUNDA YANMA VERİMLİLİĞİ / ENJEKTÖR KONTROLÜ GEREKİRSE DEĞİŞİMİ
DEPO BAĞLANTILARININ TORK KONTROLÜ
LPG İLE ÇALIŞMADA EGSOZ EMİSYONUN KONTROLÜ ( GAZ ANALİZ CİHAZI İLE )
BENZİN ELEKTRONİK KONTROL ÜNİTESİ OTOMATİK BİLGİ PARAMETRELERİ SIFIRLAMA
LPG ÜNİTESİ PARAMETRE GÜNCELLEME (GAZ AYARI)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
X
ARACIN
KULLANILIÞI
X
ARACINBAKIMI ACÝLDURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARIVE
MESAJLAR
X
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
X
ÝNDEKS
Kilometre 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000
GAZ KAÇAK KONTROLÜ
1- DOLUM BORUSU, DOLUM AĞZI
2- MULTİVALF
3- ELEKTROVALF
4- BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ REGÜLATÖR
5- TÜM BORU VE HORTUMLAR.
ÖNPANELVE
KUMANDALAR
191-194i in:189-210DucatoTR.qxd21.12.201013:10Page193
193
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
MESAJLAR
YAPILACAKLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
191-194i in:189-210DucatoTR.qxd21.12.201014:25Page194
194
YILLIK BAKIM
❒ Lastiklerin durumu/aşnma kontrolü ve gerekirse basnçlarnn ayar (yedek lastik dahil)
Bir yl içerisinde 20.000 Km'ye ulaşlmamas durumunda
aşağdaki işlemler ve kontroller yaplmaldr.
❒ Motor yağnn değişimi;
❒ Motor yağ filtresinin değişimi;
❒ Hava filtresinin değişimi;
❒ Ön ve arka süspansiyon elemanlarnn boşluk kontrolü, gerekirse ilgili elemanlarn değişimi (**) (Rotbaş,
Rotil, Salncak Burcu, Amortisör)
❒ Polen filtresinin değişimi (Klimal modeller için)
❒ Ateşleme bujilerinin değişimi (Benzin motorlu tipler)
❒ Svlarn kontrolü ve gerekiyor ise tamamlanmas (Motor soğutma svs, fren hidrolik yağ, cam ykama svs, akü vb)
❒ Akü şarj durumunun kontrolü
❒ Triger ve yardmc sistem kayşlarnn kontrolü
❒ Ön fren balatalarnn ve ön fren disklerinin aşnma ve
çalşma kontrolü, gerekirse değişimi (**)
❒ Ön/arka cam silecekleri aşnma ve pozisyon kontrolü,
gerekirse değişimi (**)
❒ Klima verimlilik ve gaz kaçak kontrolü
❒ Ön cam silecekleri çalşma kontrolü, fskiyelerin ayar
❒ Aydnlatma sistemlerinin kontrolü (farlar, sinyaller,
dörtlü flaşör, bagaj lambas, yolcu kabini aydnlatma lambas, uyar lambalar)
❒ Gözle yaplacak kontroller; motor, vites kutusu, transmisyon, borular (egzoz, yakt, fren borular), kauçuk
parçalar
❒ Examiner ile elektronik sistemlerin kontrolü (Motor,
ABS, Araç bilgisayar, Can Ağ vb.)
❒ Tozlu ve kirli hava / yol koşullar,
❒ Dş hava scaklğnn 0° altnda iken ksa aralklar ile tekrarlanan kullanmlar (7-8 Km'den az),
❒ Sk sk rolantide çalştrma, düşük hzda uzun mesafeler katetme, şehir içi trafikte; uzun süreli bekleme, dur
kalk yapma veya düşük hzda seyretme.
❒ Römork veya karavan çekilmesi
UYARI
ARACIN
ACÝL
GÜVENLÝK ÖN PANEL VE
DURUMDA LAMBALARI KULLANILIÞI SÝSTEMLERÝ KUMANDALAR
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
Otomobilin kullanýldýðý koþullar özellikle aþaðýda belirtilen
zor þartlardan biriyse:
Page 195
ARACIN
BAKIMI
OTOMOBÝLÝN ZOR ÞARTLARDA
KULLANILMASI
13:36
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
12.05.2011
ÝNDEKS
189-210 Ducato TR-son:189-210 Ducato TR.qxd
195
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
ARACIN
BAKIMI
UYARI
ACÝL
DURUMDA LAMBALARI ARACIN
GÜVENLÝK ÖN PANEL VE
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR KULLANILIÞI SÝSTEMLERÝ KUMANDALAR
189-210 Ducato TR-son:189-210 Ducato TR.qxd
196
12.05.2011
13:36
Page 196
SEVÝYE KONTROLLERÝ
UYARI
Motor bölmesinde çalýþýrken
sigara içmeyiniz; bu bölümde
bulunabilecek yanýcý gazlar ve buharlar yangýna sebep olabilir.
Seviye tamamlarken, farklý
tipteki sývýlarý birbirleriyle
karýþtýrmayýnýz:
bunlarýn
tümü birbiriyle uyumsuzdur
ve araçta ciddi hasarlara yol açabilirler.
þekil 1 -100 Multijet tipleri
F0N0099m
þekil 2 - 120 Multijet - 130 Multijet tipleri
F0N0100m
1. Motor soðutma suyu
2. Hidrolik direksiyon yaðý
3. Ön cam yýkama suyu
4. Fren hidrolik sývýsý
5. Motor yaðý.
UYARI
Motor bölmesinde çalýþýrken
sigara içmeyiniz; bu bölümde
bulunabilecek yanýcý gazlar ve buharlar yangýna sebep olabilir.
Seviye tamamlarken, farklý
tipteki sývýlarý birbirleriyle
karýþtýrmayýnýz:
bunlarýn
tümü birbiriyle uyumsuzdur
ve araçta ciddi hasarlara yol açabilirler.
þekil 3 -160 Multijet tipleri
1. Motor soðutma suyu
2. Hidrolik direksiyon yaðý
3. Ön cam yýkama suyu
4. Fren hidrolik sývýsý
5. Motor yaðý.
F0N0210m
UYARI
ARACIN
ACÝL
GÜVENLÝK ÖN PANEL VE
DURUMDA LAMBALARI KULLANILIÞI SÝSTEMLERÝ KUMANDALAR
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
Page 197
ARACIN
BAKIMI
13:36
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
12.05.2011
ÝNDEKS
189-210 Ducato TR-son:189-210 Ducato TR.qxd
197
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
ARACIN
BAKIMI
UYARI
ACÝL
DURUMDA LAMBALARI ARACIN
GÜVENLÝK ÖN PANEL VE
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR KULLANILIÞI SÝSTEMLERÝ KUMANDALAR
189-210 Ducato TR-son:189-210 Ducato TR.qxd
198
12.05.2011
13:36
Page 198
DÝKKAT Yað eklenmesi veya deðiþtirilmesinden sonra ve seviye kontrolü yapmadan önce motorun birkaç dakika çalýþmasýna izin veriniz.
þekil 5 - 120 - 130 Multijet tipleri
F0N0102m
B seviye ölçme çubuðunu çýkarýnýz, tamamen haznenin içine doldurunuz ve seviyenin ölçme çubuðunun MIN ile MAX
seviyeleri arasýnda olup olmadýðýný kontrol
ediniz.
þekil 6 -160 Multijet tipleri
F0N0211m
MIN ile MAX arasýndaki mesafe yaklaþýk
bir litrelik yaða tekabül eder.
MOTOR YAÐ TÜKETÝMÝ
þekil 4 - 100 Multijet tipleri
F0N0101m
MOTOR YAÐI (þekil 4, 5 ve 6)
Motor durdurulduktan birkaç dakika sonra (yaklaþýk 5 dak.), araç düz bir zemine
park edilmiþ haldeyken yað seviyesini kontrol ediniz.
Yað seviyesi MIN iþaretine yakýn veya altýndaysa MAX iþaretine kadar B dolum
aðzýndan yað dolumu yapýnýz.
Yað seviyesi kesinlikle MAX iþaretini
geçmemelidir.
UYARI
Motor sýcakken, yanma
tehlikesini önlemek için motor bölmesinin içinde çalýþýrken dikkat
ediniz. Motor sýcakken, fanýn aniden
çalýþmaya baþlayabileceðini unutmayýnýz: yaralanma tehlikesi vardýr.
Eþarplar, atkýlar, kravatlar ve diðer
bol giysiler; hareketli parçalara
takýlabilirler.
Motorda bulunan yaðdan
farklý özellikte yað ilave etmeyiniz.
Maksimum motor yaðý tüketimi genellikle
1.000 km’de 400 gramdýr.
Araç yeniyken motorun alýþmasý gerekir,
bu nedenle motor tüketiminin ilk 5.000 6.000 km’den sonra dengeye geleceði
dikkate alýnmalýdýr.
DÝKKAT Yað tüketimi sürüþ þekline ve
aracýn kullanýldýðý koþullara dayanýr.
Kullanýlmýþ motor yaðlarý
çevreye zarar veren tehlikeli
maddeler içerir. Yaðýn ve
filtrenin deðiþtirilmesi için,
atýk yað ve filtreleri doðaya zarar vermeden ve kanunlara uygun olarak
imha edecek donanýma sahip olan
yetkili Fiat Servislerine baþvurunuz.
Seviye düþükse, yavaþça %50 saf su ve %50
FL Selenia Group’a ait PARAFLU UP
karýþýmýný, A dolum aðzýndan dökünüz.
MAXseviyesine gelmelidir.
50%50 PARAFLU UP ve saf su karýþýmý;
donmaya karþý –35°C’ye kadar korur.
þekil 7
F0N0103m
MOTOR SOÐUTMA SIVISI
(þekil 7)
Soðutucu seviyesi motor soðukken kontrol edilmeli ve depodaki MIN ve MAX
çizgileri arasýnda olmalý.
Motor soðutma sisteminde,
PARAFLU UP koruyucu antifriz kullanýr. Tamamlama
iþlemi sýrasýnda, soðutma sisteminde mevcut olan sývýnýn aynýsýný
kullanýnýz. PARAFLU UP antifriz, baþka tip antifrizlerle karýþtýrýlamaz. Eðer
farklý özellikte bir sývý ile karýþtýrýlmýþ
ise, motoru çalýþtýrmayýnýz ve yetkili
Fiat servisi ile temasa geçiniz.
UYARI
Soðutma sistemi basýnçlýdýr.
Gerekiyorsa, kapaðý sadece
orijinaliyle deðiþtirin, aksi taktirde sistem verimliliði düþebilir. Motor sýcakken hazne kapaðýný açmayýnýz:
Yanma tehlikesi.
UYARI
ARACIN
ACÝL
GÜVENLÝK ÖN PANEL VE
DURUMDA LAMBALARI KULLANILIÞI SÝSTEMLERÝ KUMANDALAR
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
Page 199
ARACIN
BAKIMI
13:36
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
12.05.2011
ÝNDEKS
189-210 Ducato TR-son:189-210 Ducato TR.qxd
199
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
ARACIN
BAKIMI
UYARI
ACÝL
DURUMDA LAMBALARI ARACIN
GÜVENLÝK ÖN PANEL VE
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR KULLANILIÞI SÝSTEMLERÝ KUMANDALAR
189-210 Ducato TR-son:189-210 Ducato TR.qxd
200
12.05.2011
13:36
Page 200
%50 TUTELA PROFESSIONAL
SC35 ve %50 su kýþ aylarýnda.
Hava sýcaklýðýnýn -20 C’den düþük olmasý
durumunda; TUTELA PROFESSIONAL SC35’i sulandýrmadan kullanýnýz.
Haznedeki sývý seviyesini kontrol ediniz.
þekil 8
þekil 9
F0N0105m
ÖN CAM/ARKA CAM YIKAMA
SIVISI/FAR YIKAMA
(bazý tiplerde) (þekil 8)
Tamamlamak için, kapaðý (A) açýnýz.
UYARI
Ön cam yýkama suyu kabý
boþ iken yola çýkmayýnýz:
Görüþünüzü arttýrmak için ön cam
yýkama sisteminin kullanýlmasý gereklidir.
Aþaðýdaki miktarlarda su ve TUTELA
PROFESSIONAL SC35 karýþýmýný
doldurunuz:
30% TUTELA PROFESSIONAL
SC35 ve %70 su yaz aylarýnda
UYARI
Piyasada bulunan bazý cam
yýkama
sývýsý katkýlarý
yanýcýdýr.
Motor bölmesi içindeki
sýcak parçalar ile temas etmeleri
halinde alev alabilirler.
F0N0107m
FREN SIVISI (þekil 9)
Kapaðý (A) çevirerek açýnýz ve haznedeki
hidrolik yaðýn azami seviyede olup olmadýðýný kontrol ediniz.
Haznedeki hidrolik yað seviyesi, MAX
iþaretini geçmemelidir.
Tamamlamak için, sadece DOT4 sýnýfý fren
hidrolik sývýsý kullanýnýz. Ýlk doldurma iþleminde kullanýlan hidrolik sývýsý TUTELA
TOP 4’ü tavsiye ederiz.
Fren hidroliði nemi emer; bu yüzden, araç
atmosferik nemi yüksek alanlarda kullanýlacaksa fren hidroliði periyodik bakýmda belirtilenden daha sýk aralýklarla
deðiþtirilmelidir.
Rezervuarda sývý seviyesi belirtilen noktanýn altýndaysa “Teknik Özellikler”
bölümündeki “Yaðlar ve sývýlar” tablosundaki ürünlerden biriyle, aþaðýdaki þekilde
seviyeyi tamamlayýnýz:
Yüksek derecede aþýnýdýrýcý
fren sývýsýnýn boyalý yüzeylere
damlamamasýna dikkat ediniz.
❒ motoru çalýþtýrýn ve haznenin içindeki
sývý seviyesinin sabitlenmesini bekleyiniz.
UYARI
Fren hidroliði zehirli ve çok
aþýndýrýcýdýr. Kazara temas
edilmesi halinde, etkilenen bölgeyi su
ve sabun ile yýkayýp durulayýnýz. Fren
sývýsýnýn yutulmasý durumunda, derhal doktora baþvurunuz.
UYARI
Kutu üzerindeki π sembolü
sentetik tip fren hidroliðinin,
mineral tip hidrolikten ayýrt edilmesini saðlar. Mineral tip sývýnýn kullanýlmasý; fren sisteminin özel kauçuktan
üretilmiþ parçalarýna, tamir edilemeyecek þekilde hasar verir.
þekil 10
F0N0109m
HÝDROLÝK DÝREKSÝYON
SIVISI (þekil 10)
Depodaki sývý seviyesinin maksimum. seviyede olduðunu kontrol ediniz. Bu iþlem,
araç düz zeminde iken, motor çalýþmýyorken ve soðukken yapýlmalýdýr. depo kapaðýndaki çubuk ile, sývý seviyesinin MAX
iþarette olduðunu kontrol ediniz. (soðuk
kontrol için çubuktaki 20 °C tarafýndaki
seviyeyi kullanýnýz).
❒ motor çalýþýr haldeyken direksiyon
simidini tamamen saða ve tamamen
sola döndürünüz.
❒ MAX iþaretine kadar dolum yapýn ve
ardýndan kapaðý kapatýn.
UYARI
Hidrolik direksiyon sývýsýný sýcak parçalar ile temas ettirmeyiniz: alev alabilir.
UYARI
ARACIN
ACÝL
GÜVENLÝK ÖN PANEL VE
DURUMDA LAMBALARI KULLANILIÞI SÝSTEMLERÝ KUMANDALAR
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
Page 201
ARACIN
BAKIMI
13:36
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
12.05.2011
ÝNDEKS
189-210 Ducato TR-son:189-210 Ducato TR.qxd
201
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
ARACIN
BAKIMI
UYARI
ACÝL
DURUMDA LAMBALARI ARACIN
GÜVENLÝK ÖN PANEL VE
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR KULLANILIÞI SÝSTEMLERÝ KUMANDALAR
189-210 Ducato TR-son:189-210 Ducato TR.qxd
202
Hidrolik direksiyon sývý tüketimi oldukça düþüktür. Eðer
kýsa bir süre sonra sývý eklenmesi gerekirse bir Fiat yetkili
servisine giderek sýzýntý olup olmadýðýný
kontrol ettiriniz.
12.05.2011
13:43
Page 202
HAVA FÝLTRESÝ
Hava filtresinin deðiþtirilmesi yetkili bir
Fiat Servisinde gerçekleþtirilmelidir.
Aþaðýdaki tabloya bakýnýz.
POLEN FÝLTRESÝ
Polen filtresinin deðiþtirilmesi yetkili bir
Fiat Servisinde gerçekleþtirilmelidir.
Motor çalýþýyorken 8 saniyeden daha fazla direksiyonu
sonuna kadar çevirip zorlamayýnýz, bu, gürültü ve hasar
riskine neden olur.
Akü þarjýný kontrol etmek için, iki baðlantý civatasýný gevþetiniz ve kapaðý açýnýz. Daha sonra, kýsa devreden ve sýkýþmadan kaçýnarak kapaðý dikkatlice kapatýnýz.
AKÜ
Akü, “fazla bakým gerektirmeyen” tiptendir: normal çalýþma koþullarý altýnda
kullanýlan elektrolitin saf su ile seviye
tamamlanmasý gerektirmez.
Akü, yolcu bölümünün içinde, pedal
düzeneðinin ön tarafýnda yeralýr. Ulaþmak
için koruyucu kapaðý çýkartýnýz.
Akü kontrolü/deðiþimi için Fiat yetkili
servisine baþvurunuz.
ÞARJ KONTROLÜ (þekil 12)
Akü þarjý A göstergesi ve göstergenin
renkleri vasýtasýyla uygun þekilde kontrol
edilebilir.
UYARI
Akü sývýsý zehirli ve
aþýndýrýcýdýr. Deri ve gözler
ile temas ettirmeyiniz. Açýk alev veya
muhtemel kývýlcým kaynaklarýný aküye
yaklaþtýrmayýnýz: patlama ve yangýn
tehlikesi.
UYARI
Akünün elektrolit seviyesi
düþükken kullanýlmasý tamir
edilemeyecek þekilde zarar görmesine
ve ayrýca patlamasýna neden olabilir.
Elektrikli ve elektronik aksesuarlarýn yanlýþ takýlmasý
aracýnýzda ciddi hasarlara yol
açabilir. Aracý satýn aldýktan
sonra sürekli elektrik kaynaðýna ihtiyaç
duyan elektrikli donanýmlar kurmak isterseniz (alarm, ses sistemi, freehand
telefon kiti vs), en uygun cihazlarý önermenin yaný sýra aracýn elektrik sisteminin gereken gücü kaldýrýp kaldýramayacaðýný veya daha güçlü bir aküyle
donatýlýp donatýlmayacaðýný kontrol ederek toplam güç tüketimini deðerlendirecek nitelikli personele sahip Fiat
Servisine danýþýnýz.
Elektrolitin üzerini
tamamlayýnýz
Düþük þarj seviyesi
Elektrolit seviyesi ve
ve þarj yeterli
AKÜ DEÐÝÞÝMÝ
Gerekiyorsa aküyü, ayný özelliklere sahip
yeni bir akü ile deðiþtiriniz.
Farklý özelliklerde bir akü takýlýrsa periyodik bakýmda verilen bakým süreleri geçerliliðini yitirir.
Akü imalatçýsýnýn talimatlarýna uyunuz.
Fiat servisi ile
temasa geçiniz.
Aküyü þarj ediniz
(merkezde
Fiat Servisiyle temasa geçiniz.
Ýþlem yapýlmasý gerekmez
DÝKKAT Elektrolit donmasý riskine karþý,
kýþ baþlangýcýnda akü þarjý kontrol edilmelidir. Bu kontrol, araç kýsa mesafelerde sýk
sýk kullanýlacaksa veya kontak anahtarý takýlý
deðilken de sürekli olarak elektrik tüketecek özellikle satýþ sonrasý donanýmlar
takýlacaksa daha sýk gerçekleþtirilmelidir.
Aküler çevreye zarar veren
maddeler içerirler. Aküyü,
kullanýlmýþ aküleri doðaya
zarar vermeden ve kanunlara
uygun olarak imha edecek uygun donanýma sahip Fiat Servisinde deðiþtirtmeniz önerilir.
UYARI
Eðer araç uzun süre soðukta
kullanýlmadan býrakýlacaksa,
aküyü sökünüz ve donmasýna karþýn
sýcak bir alanda saklayýnýz.
DÝKKAT Eðer bir takograf monte edilmiþ
ve araç 5 günden daha uzun süre park
halindeyse, þarj durumunu korumak için
akünün eksi ucunu sökmeniz tavsiye edilir.
UYARI
ARACIN
ACÝL
GÜVENLÝK ÖN PANEL VE
DURUMDA LAMBALARI KULLANILIÞI SÝSTEMLERÝ KUMANDALAR
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
Koyu renk
bulunmayan
yeþil bölge
Ortasýnda koyu
renk bulunan
yeþil bölge
Page 203
ARACIN
BAKIMI
Parlak beyaz renk
F0N0110m
13:36
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
þekil 12
12.05.2011
ÝNDEKS
189-210 Ducato TR-son:189-210 Ducato TR.qxd
203
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
ARACIN
BAKIMI
UYARI
ACÝL
DURUMDA LAMBALARI ARACIN
GÜVENLÝK ÖN PANEL VE
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR KULLANILIÞI SÝSTEMLERÝ KUMANDALAR
189-210 Ducato TR-son:189-210 Ducato TR.qxd
204
UYARI
Aküde veya çevresinde
çalýþýrken daima uygun emniyet gözlüðünü takýnýz.
AKÜNÜN ÖMRÜNÜN
UZATILMASI ÝÇÝN YARARLI
TAVSÝYELER
Akünüzün boþalmasýný önlemek ve ömrünü uzatmak için, aþaðýdaki göstergelere
bakýnýz:
❒ aracýnýzý park ettiðinizde kapýlarýn, bagaj
kapaðýnýn ve kaputun düzgün kapatýldýðýndan emin olunuz. Tavan lambalarý
kapalý olmalýdýr.
❒ tavan lambalarý söner. Ne var ki, araç,
iç lambalarýn otomatik olarak kapanmasý
donanýmýna sahiptir;
12.05.2011
13:36
Page 204
❒ motor çalýþmýyorken ses sistemi, dörtlü
flaþörler gibi) uzun süre çalýþtýrmayýnýz.
❒ elektrik sisteminde herhangi bir iþlem
gerçekleþtirmeden önce akü negatif
kablosunu sökünüz;
❒ akü baðlantýlarý her zaman sýkýca takýlý olmalýdýr.
DÝKKAT Herhangi bir zamanda %50 þarjý kalan bir akü (orta kýsýmdaki yeþil olmayan bölge dýþý siyah renkli optik
gösterge) marþ gücünde azalmaya neden
olarak sülfat tarafýndan zarar görebilir.
Ayrýca bu durum, akü elektrolitinin donmasý gibi büyük bir tehlikeye de neden olabilir (bu durum -10°C’de de görülebilir).
Eðer araç uzun zaman kullanýlmamýþsa,
“Aracýn Kullanýlýþý” bölümündeki “aracýn
etkin olmamasý” kýsmýna bakýnýz.
Aracý satýn aldýktan sonra sürekli elektrik
kaynaðýna ihtiyaç duyan elektrikli donanýmlar kurmak isterseniz (alarm, ses sistemi), en uygun cihazlarý önermenin yaný
sýra aracýn elektrik sisteminin gereken gücü
kaldýrýp kaldýramayacaðýný veya daha güçlü
bir aküyle donatýlýp donatýlmaya-caðýný kontrol ederek toplam güç tüketiminin deðerlendirilmesi için yetkili bir Fiat Servisine
danýþýnýz.
Gerçekte bu cihazlar kontak kapalýyken de
akým çekmeye devam edeceði için, akü
þarjýnýn yavaþ yavaþ düþmesine neden
olurlar.
❒ lastikler çok fazla kullanýlmasa da eskir.
Diþlerde ve yanaklarda oluþan çatlaklar,
lastiðin eskidiðinin iþaretidir. Her
halükarda, lastikler bir araçta 6 seneden
fazla bir süredir bulunuyorsa hala kullanýlýp kullanýlamayacaklarýnýn deðerlendirilmesi için uzman bir personel
tarafýndan kontrol edilmelidirler. Ayrýca stepneyi de kontrol etmeyi unutmayýnýz.
JANTLAR VE LASTÝKLER
Ýki haftada bir ve uzun yolculuklarýn
öncesinde tüm lastiklerin ve stepnenin
basýncýný kontrol ediniz. Hava basýnç
deðerlerinin, lastikler soðukken veya
soðuyuncaya kadar beklendikten sonra
ölçülmesi gerekir.
Aracý kullandýðýnýz zaman lastik
basýnçlarýnýn artmasý normaldir. Doðru
basýnç deðerleri için “Teknik Özellikler”
bölümündeki “Lastikler” konusuna bakýnýz.
Yanlýþ basýnç anormal lastik aþýnmasýna yol
açar (þekil 13):
A normal basýnç: lastik homojen þekilde
aþýnýr.
B normalden az basýnç: lastik kenarlardan aþýnýr.
C yüksek basýnç: lastik orta kýsýmlardan
aþýnýr.
Lastikler lastik diþleri 1.6 mm’dan daha az
olursa deðiþtirilmelidir. Herhangi bir durumda, aracýn kullanýldýðý ülkedeki kanunlara uyunuz.
þekil 13
F0N0111m
ÖNEMLÝ NOTLAR
❒ Keskin frenden ve patinajla kalkýþtan
kaçýnýnýz. Kaldýrým taþlarý, çukur kenarlarý veya diðer engellere sert çarpmamaya çalýþýnýz. Bozuk zeminli yollarda uzun süre kullanmak, lastiklere zarar
verebilir;
❒ Lastiklerde anormal þiþlikler, düzensiz
aþýnmalar ve lastik yanaklarýnda kesilmeler olup olmadýðýný periyodik
olarak kontrol ediniz Eðer bu durumlardan herhangi biri oluþur ise, aracýnýzý
bir Fiat Servisine gösteriniz.
❒ seyir esnasýnda aracý aþýrý yüklemekten
kaçýnýnýz: jantlar ve lastiklerde ciddi bir
hasara neden olabilir.
❒ bir lastik patlarsa; lastiðin, jantýn, süspansiyon sisteminin ve direksiyon sisteminin zarar görmesini önlemek için,
derhal durunuz ve lastiði deðiþtiriniz.
❒ deðiþtirme durumunda, menþei þüpheli olanlardan kaçýnarak her zaman yeni
lastik takýnýz;
❒ bir lastik deðiþtirilecekse þiþirme supabýný da deðiþtiriniz;
❒ ön ve arka lastikler arasýnda dengeli bir
aþýnma saðlamak için dönüþ yönünün
ters dönmemesi için aracýn ayný tarafýnda tutularak her 10-15 bin kilometrede
bir yerlerinin deðiþtirilmesi önerilir.
UYARI
Yol tutuþunun doðru þiþirilmiþ lastiklere de baðlý
olduðunu unutmayýnýz.
UYARI
ARACIN
ACÝL
GÜVENLÝK ÖN PANEL VE
DURUMDA LAMBALARI KULLANILIÞI SÝSTEMLERÝ KUMANDALAR
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
Page 205
ARACIN
BAKIMI
13:36
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
12.05.2011
ÝNDEKS
189-210 Ducato TR-son:189-210 Ducato TR.qxd
205
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
ARACIN
BAKIMI
UYARI
ACÝL
DURUMDA LAMBALARI ARACIN
GÜVENLÝK ÖN PANEL VE
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR KULLANILIÞI SÝSTEMLERÝ KUMANDALAR
189-210 Ducato TR-son:189-210 Ducato TR.qxd
206
UYARI
Düþük lastik basýncý, hasar
verecek þekilde lastiklerin
ýsýnmasýna neden olabilir.
UYARI
Soldaki lastiði saða takarak
veya tersini yaparak, lastikleri çapraz olarak deðiþtirmeyiniz.
12.05.2011
13:36
Page 206
HORTUMLAR
ÖN CAM
Fren ve yakýt sistemi lastik hortumlarý için
“Periyodik bakým tablosu”na dikkatle
uyunuz.
SÝLECEK LASTÝKLERÝ
Ozon, yüksek sýcaklýklar ve sistem
içerisinde uzun süre sývý bulunmamýþ hortumlarda sertleþmelere ve muhtemel
kaçaklara sebep olabilecek çatlaklara neden olur. Dikkatli kontrol etmek gereklidir.
Lastiði özel ürünle düzenli olarak temizleyin; bunun için TUTELA PROFESSIONAL SC 35 önerilir.
Lastikler bükülmüþse veya yýpranmýþsa
deðiþtirilmelidirler. Her durumda yýlda bir
kez deðiþtirilmelidirler.
Bir kaç basit bilgi lastiklerin hasar görmesi olasýlýðýný azaltabilir:
❒ sýcaklýk sýfýrýn altýna düþerse lastiklerin
donup cama yapýþmadýðýndan emin
olunuz. Eðer gerekiyor ise, buz çözücü
bir antifriz ile çözülmelerini saðlayýnýz;
UYARI
Alaþým jantlarý, jantlarýn
mekanik özellikleri bozulabileceðinden 150°C’’i geçen sýcaklýklarda kullanýmý gerektiren tekrar
boyama iþlemlerine maruz býrakmayýn.
❒ camdaki tüm karý temizleyiniz: bu þekilde silecek süpürgelerini korur ve
elektrikli ön cam silecek motorunun
zorlanýp, fazla ýsýnmasýný engellemiþ olursunuz;
❒ ön ve arka cam sileceklerini kuru cam
üzerinde çalýþtýrmayýnýz.
UYARI
Görüþ mesafesini azaltacaðý
için,
aþýnmýþ
silecek
süpürgeleri ile yola çýkmak tehlikelidir.
FAR YIKAYICILAR
(bazý tiplerde)
Su fýskiyelerinin bozulmamýþ ve temiz
olduðunu periyodik olarak kontrol ediniz.
Far yýkayýcýlar, farlar açýk iken ön cam su
fýskiyesi çalýþtýrýlýnca otomatik olarak
devreye girer.
þekil 14
F0N0137m
þekil 15
F0N0112m
Ön cam silecek lastiklerinin
deðiþtirilmesi (þekil 14)
SU FISKIYELERÝ
Ön cam silecekleri (þekil 15)
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
Sývý püskürmesi yetersizse ilk önce
haznede sývý olup olmadýðýný kontrol ediniz: bu bölümdeki sývý seviyelerinin kontrol edilmesi kýsmýna bakýnýz.
❒ sileceði kaldýrýnýz A ve lastiðini kolla
90° olacak þekilde ayarlayýnýz;
❒ B lastiðini A kolundan çýkarýnýz;
❒ yeni lastiði takýnýz ve sabitleyiniz.
Daha sonra, fýskiye deliklerinin týkalý olup
olmadýðýný kontrol ediniz, gerekiyor ise bir
iðne kullanarak temizleyiniz.
Su fýskiyeleri, özel bir tornavida ile
püskürtme açýlarý ayarlanarak ön cama
yönlendirilirler.
Püskürtülen sývý, ön camýn üst kýsmýndan
yaklaþýk 1/3 mesafeye ayarlanmalýdýr.
UYARI
ARACIN
ACÝL
GÜVENLÝK ÖN PANEL VE
DURUMDA LAMBALARI KULLANILIÞI SÝSTEMLERÝ KUMANDALAR
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
Page 207
ARACIN
BAKIMI
13:36
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
12.05.2011
ÝNDEKS
189-210 Ducato TR-son:189-210 Ducato TR.qxd
207
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
ARACIN
BAKIMI
UYARI
ACÝL
DURUMDA LAMBALARI ARACIN
GÜVENLÝK ÖN PANEL VE
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR KULLANILIÞI SÝSTEMLERÝ KUMANDALAR
189-210 Ducato TR-son:189-210 Ducato TR.qxd
208
KAROSER
ARACIN KÖTÜ HAVA
ÞARTLARINDAN KORUNMASI
Pas oluþumunun ana sebepleri þunlardýr:
❒ atmosfer kirliliði;
❒ havadaki nem ve tuz (deniz kenarýnda
veya çok sýcak ve nemli bölgelerde);
❒ mevsime özel çevre þartlarý.
Gözden kaçýrýlmamasý gereken bir baþka
unsur da, rüzgarla taþýnan atmosferik
tozun ve baþka araçlarýn kaldýrdýðý çamur
ve çakýlýn sebep olduðu aþýndýrýcý etkilerdir.
Aracýnýzýn karoserini pasa karþý etkin bir
biçimde korumak için, Fiat yüksek
teknolojiye sahip çözümler uygulamýþtýr.
12.05.2011
13:36
Page 208
Bu çözümler þunlardýr:
❒ aracýn paslanma ve çizilmeye karþý
dirençli olmasýný saðlayan boya sistemleri ve ürünleri;
❒ pasa karþý yüksek direnci olan galvanizli (veya ön iþlem görmüþ) çelik sac kullanýlmasý;
❒ alt kaportaya, motor bölmesine, iç çamurluklara ve iç çamurluk kaplamalarýna, diðer parçalara yüksek koruyucu
özelliðe sahip maddelerin püskürtülmesi;
❒ Daha açýk noktalardaki plastik parçalara
koruyucu fonksiyon püskürtülmesi: kapý
altý, iç çamurluk parçalarý, kenarlar vs;
❒ içeride pas oluþturabilecek yoðuþma ve
nem ceplerinin önlenmesi için “açýk”
kutulu bölümlerin kullanýmý.
GÖVDENÝN VE ALT KISIMLARIN
GARANTÝSÝ
Aracýnýz bütün orjinal karoser konstrüksiyonu ve gövde parçalarý pas nedeni ile
delinmeye karþý garanti edilmiþtir.
Bu garantinin genel þartlarý için “Garanti
Kitapçýðý”na bakýnýz.
GÖVDENÝN ÝYÝ DURUMDA
TUTULMASI ÝÇÝN ÖNERÝLER
Boya
Boya sadece aracýnýzýn çekici görünmesini saðlamaz, ayný zamanda sacý korur.
Eðer aracýnýzýn boyasý üzerinde derin çizikler ve aþýnmalar varsa, pas oluþumunu engellemek için rötüþ yapmanýz tavsiye edilir.
Boya rötuþu için, sadece orijinal ürünleri
kullanýnýz (“Teknik özellikler” bölümündeki “Kaporta boya tanýmlama plakasý”na
bakýnýz).
Normal boya bakýmý, kullaným þartlarý ve
çevreye baðlý olarak belirli aralýklarla yýkamaktan ibarettir. Örneðin aracýnýzý hava
kirliliðinin yüksek olduðu yerlerde kullanýyorsanýz, tuz serpilmiþ yollarda kullanýyorsanýz, sýk sýk yýkamanýz tavsiye edilir.
❒ bir süngerle kaporta üzerine hafif
sabunlu bir çözeltiyi sýk sýk süngerle
silerek süngerle sürünüz;
❒ su ile iyice durulayýp, hava püskürterek
kurutunuz veya güderi bir bez ile kurulayýnýz.
Kuruturken suyun bulunabileceði kapý kenarlarý, kaput ve farlarýn etrafý gibi gözle az
görülür alanlara özellikle dikkat ediniz.
Araç hemen kapalý bir alana götürülmemeli
ancak kalan suyun buharlaþmasý için açýk
alanda býrakýlmalýdýr.
Aracý güneþte býraktýktan sonra veya kaputu sýcakken yýkamayýnýz: bu þekilde boyanýn parlaklýðý azalýr.
Dýþ plastik parçalar da aracýn geri kalanýyla ayný þekilde temizlenmelidir.
Mümkün olan yerde aðaç altýna park etmeyin; bir çok aðacýn ürettiði reçinemsi
maddeler boyaya mat bir görünüm verip
paslanma sürecini hýzlandýrma olasýlýðýný
artýrýr.
En iyi boya koruma için, gövdeyi bazý zamanlar özel cila ile cilalayýnýz; eðer kirli hava nedeniyle boya matlaþýrsa, gövdeyi hafif
aþýnma etkisi olan cilalarla cilalayýnýz.
DÝKKAT Kuþ pislikleri, derhal büyük bir
dikkatle yýkanmalýdýr. Bunlarýn asidi zararlýdýr.
Camlar
Özel cam temizleyicisi ürünlerini kullanýnýz.
Camý çizmemek veya þeffaflýða hasar vermemek için çok ince kumaþlar kullanýnýz.
DÝKKAT Rezistansa zarar vermemek için,
rezistanslý arka camýn iç kýsmýný rezistanslarýn yönüne paralel olarak yavaþça
siliniz.
Motor bölümü
Kýþ sonunda, motor bölmesinin içi su
doðrudan elektronik kumanda birimlerine
tutulmadan dikkatlice yýkanmalýdýr
DÝKKAT Araç; motor soðuk ve anahtar
STOP konumundayken yýkanmalýdýr.
Yýkama iþleminden sonra çeþitli korumalarýn (lastik kapaklar ve çeþitli kaplamalar gibi) hasar görmediðinden veya çýkmadýðýndan emin olunuz.
Ön farlar
Deterjanlar sularý kirletir. Bu
sebeple; aracýn, yýkama esnasýnda kullanýlan suyun
toplanýp, arýtýlabileceði bir
yerde yýkanmasý gerekir.
DÝKKAT Ön farlarý temizlemek için aromatik ürünleri asla kullanmayýnýz (örn.:
petrol) veya ketonlar (örn.: aseton) ön farlarý temizlemek için.
UYARI
ARACIN
ACÝL
GÜVENLÝK ÖN PANEL VE
DURUMDA LAMBALARI KULLANILIÞI SÝSTEMLERÝ KUMANDALAR
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR
❒ gövdeyi düþük basýnçlý su ile ýslatýnýz;
Page 209
ARACIN
BAKIMI
❒ otomatik yýkama makinelerinde hasar
görmesini önlemek için, anteni tavandan sökünüz;
13:36
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
Aracý doðru þekilde yýkamak için:
12.05.2011
ÝNDEKS
189-210 Ducato TR-son:189-210 Ducato TR.qxd
209
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
ARACIN
BAKIMI
UYARI
ACÝL
DURUMDA LAMBALARI ARACIN
GÜVENLÝK ÖN PANEL VE
YAPILACAKLAR VE MESAJLAR KULLANILIÞI SÝSTEMLERÝ KUMANDALAR
189-210 Ducato TR-son:189-210 Ducato TR.qxd
210
ARACIN ÝÇÝ
Paspaslarýn altýnda, metal levhanýn oksitlenmesine neden olacak þekilde su kalýp
kalmadýðýný (ayakkabýlardan, þemsiyeden vs.
damlamýþ) düzenli olarak kontrol ediniz.
12.05.2011
13:36
Page 210
KOLTUKLARIN VE KUMAÞ VE
KADÝFE BÖLÜMLERÝN
TEMÝZLENMESÝ
DÝKKAT Gösterge tablosunun camýný
temizlemek için alkol veya benzin kullanmayýnýz.
Tozu temizlemek için yumuþak bir fýrça
veya elektrik süpürgesi kullanýnýz. Fýrça
hafif ýslatýlýrsa, kadife daha iyi temizlenebilir.
ORÝJÝNAL DERÝ KAPLI
DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ/VÝTES
KOLU TOPUZU
Koltuklarý, doðal deterjanlý suyla hafifçe ýslatýlmýþ bir süngerle siliniz.
UYARI
Asla alkol veya ispirto içeren
madde kullanmayýnýz. Silme
sýrasýnda oluþabilecek elektrostatik
kývýlcýmlar yangýna sebep olabilir.
UYARI
Aracýn içinde aerosol kutularý bulundurmayýnýz. patlayabilirler. Aerosol kutularýnýn 50 °C
daha fazla sýcaklýða maruz kalmamalarý gerekir. Hava ýsýnmaya
baþladýðýnda, araç içindeki sýcaklýk bu
rakamn üzerine çýkabilir.
Fiat Ducato’nuzun döþemesi,
aracýnýzýn normal kullanýmda
aþýnmaya dayanýklý amaçla
üretilmiþtir. Yine de, giysi aksesuarlarýndan, “bant tipi” baðlantýlarý
vb. kaynaklanan sert ve çizici maddelerin döþemelere zarar vermemesi
için dikkatli olunuz.
Bu elemanlar su ve sabun ile temizlenmelidir.
Kesinlikle ispirto veya alkol bazlý ürünler
kullanmayýnýz.
Ýç mekaný temizlemek için herhangi bir
özel ürün kullanmadan önce, etiket talimatlarýný ve bilgilerini bunlarýn ispirto
ve/veya alkol bazlý maddeler içermediklerinden emin olmak için dikkatlice
okuyunuz.
Ön camý özel cam temizleme ürünleri kullanarak temizlerken bazý damlalar direksiyon simidi/vites deðiþtirme kolu topuzunun üstüne damlarsa, bunlarý hemen su ve
sabun ile temizleyiniz.
ÝÇ PLASTÝK PARÇALAR
Plastik parçalarý su ve aþýndýrýcý olmayan nötr
bir deterjan ile nemlendirilmiþ bezle siliniz.
Gres veya sert kirleri çýkarmak için
parçalarýn görünümlerini koruyacak uygun
bir ürün kullanýnýz.
212
MOTOR KODLARI - ÞASÝ VERSÝYONLARI .................
214
MOTOR .................................................................................
216
YAKIT BESLEMESÝ ...............................................................
217
AKTARMA ORGANLARI ..................................................
217
FRENLER .................................................................................
218
SÜSPANSÝYONLAR..............................................................
218
DÝREKSÝYON SÝSTEMÝ .........................................................
218
TEKERLEKLER .......................................................................
219
ÖLÇÜLER/BOYUTLAR .......................................................
223
PERFORMANS.......................................................................
229
AÐIRLIKLAR ..........................................................................
230
KAPASITELER ......................................................................
245
YAÐ VE SIVILARIN TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ ..................
246
YAKIT TÜKETÝMÝ..................................................................
248
CO2 EMÝSYONLARI ............................................................
249
RADYO FREKANSLI UZAKTAN KUMANDA:
BAKANLIK SERTÝFÝKALARI ..............................................
250
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
OTOMOBÝL TANITIM PLAKALARI ...............................
ARACIN
KULLANILIÞI
TEKNÝK ÖZELLÝKLER
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 211
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
17:34
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
211-253 Ducato TR.qxd
211
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
211-253 Ducato TR.qxd
212
19.09.2006
17:34
Page 212
OTOMOBÝL TANITIM
PLAKALARI
H Azami arka aks yükü.
I
L Þasi kodu.
Tanýtým kodlarýný not almanýz önerilir.
Plakalarda basýlý olarak verilen tanýmlama
bilgileri ve yerleri aþaðýdaki gibidir:
M Yedek parça kodu.
N Duman geçirimsizlik endeksi.
❒ Tanýtým plakasý.
❒ Þasi kod numarasý.
Motor kodu.
❒ Boya tanýtým plakasý.
þekil 1
❒ Motor numarasý.
TANITIM PLAKASI (þekil 1)
F0N0143m
Bu plaka motor bölmesinin ön çapraz
elemanýnda bulunabilir ve aþaðýdaki verileri içerir:
A Ýmalatçý firma ismi.
B Tip onay numarasý.
C Araç tip kodu.
D Þasi numarasý.
E Azami yüklü aðýrlýk.
F Römorkla birlikte tam yüklü maksimum araç aðýrlýðý.
G Azami ön aks yükü.
19.09.2006
17:34
Page 213
MOTOR NUMARASI
F0N0162m
þekil 4
F0N0161m
BOYA TANITIM PLAKASI (þekil
2)
Bu plaka motor bölmesinin ön çapraz elemanýnda bulunabilir ve aþaðýdaki verileri
içerir:
A Boya üreticisi.
B Renk ismi.
C Fiat renk kodu.
D Yeniden boyama ve rötuþ kodu.
ÞASÝ NUMARASI (þekil 3)
Aþaðýdakiler sýrayla bulunur: yolcu tarafý iç
lastik yuvasýnda (A-þekil 3) ve ön camýn
altýnda (þekil 4).
❒ araç modeli;
❒ þasi numarasý.
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
þekil 3
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
F0N0160m
ÝNDEKS
þekil 2
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Motor iþareti silindir bloðu üzerine
basýlmýþtýr ve model ve seri numarasýný
içerir.
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
211-253 Ducato TR.qxd
213
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
211-253 Ducato TR.qxd
19.09.2006
17:34
Page 214
MOTOR KODLARI - ÞASÝ VERSÝYONLARI
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Versiyonlar
100 Multijet
4HV
120 Multijet
SOFIM F1AE0481D
130 Multijet
SOFIM F1AE0481D
160 Multijet
SOFIM F1AE0481D
Þasi ile ilgili geçerli bir anahtarlý, aþaðýda bir þasi versiyonu örneði vardýr:
Anahtar:
250
A
MODEL
KAPASÝTE
MOTOR
TRANSMÝSYON/TAHRÝK AKSI
KAROSER
LASTÝK AÇIKLIÐI
VERSÝYON
214
Motor tip kodu
A
M
F
A
AX
Page 215
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
KAPASÝTE
A 3.000 kg
B 3.300 kg
C 3,500 kg HAFÝF
D 3,500 kg AÐIR
E 4.005 kg
ARACIN
KULLANILIÞI
MOTORLAR
A 100 Multijet
C 120 Multijet
D 160 Multijet
E 130 Multijet
AKTARMA ORGANLARI
M Mekanik (Düz) vites kutusu
A Otomatik vites kutusu
KAROSER
A Þasi-kabin þasi
B Kabinsiz þasi
C Þasi-kabin zeminli
D Þasi
E Okul aracý
L Okul aracý (ortaokul)
F Van
LASTÝK AÇIKLIÐI
A Kýsa lastik açýklýðý
B Orta lastik açýklýðý
C Uzun lastik açýklýðý
D Orta uzun astik açýklýðý
G
H
M
P
R
U
Uzun kabin þasi
Uzun kabin þasi
Minibüs
Panorama
Karýþýk 6/9 koltuk
Kabinsiz þasi “Zemin”
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
17:34
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
211-253 Ducato TR.qxd
215
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
211-253 Ducato TR.qxd
216
20.10.2006
13:59
Page 216
MOTOR
100 Multijet
120 Multijet
130 Multijet
160 Multijet
Motor kodu
4HV
Sofim F1AE0481D
Sofim F1AE0481N
Sofim F1CE0481D
Çevrim
Dizel
Dizel
Dizel
Dizel
Silindir adedi ve silindirlerin yerleþimi
4 sýralý
4 sýralý
4 sýralý
4 sýralý
GENEL BÝLGÝLER
Piston çapý ve kursu
mm
86 x 94,6
88 x 94
88 x 94
95,8 x 104
Motor hacmi
cm3
2198
2287
2287
2999
17.5
19 ± 0.5
19 ± 0.5
19
kW
HP
rpm’de
74
100
2900
88
120
3600
95,5
130
3600
115,5
157
3500
Nm
250
320
320
400
rpm’de
1500
2000
2000
1600
Motorlu araçlar için
dizel yakýt
(Spesifikasyon EN590)
Dizel motorlu araçlar
için yakýt özelliði
(EN590 Standardý)
Dizel motorlu
araçlar için
dizel yakýt
(Spesifikasyon EN590)
Dizel motorlu araçlar
için yakýt özelliði
(EN590 Standardý)
Sýkýþtýrma oraný
Maksimum güç (EEC)
karþýlýk gelen oran
Maksimum tork (EEC)
karþýlýk gelen oran
Yakýt
17:34
Page 217
UYARI
Yakýt sisteminde yapýlacak deðiþikliklerin veya onarýmlarýn doðru olarak veya teknik özelliklerin dikkate alýnarak
yapýlmamasý, yangýn riski ile birlikte arýzalara sebep olabilir.
AKTARMA ORGANLARI
100 Multijet
Þanzýman
Kavrama
Çekiþ
120 Multijet - 130 Multijet - 160 Multijet
Ýleri hýzlar için senkronize edici
beþ ileri ve bir geri vites
Ýleri hýzlar için senkronize edici
altý ileri ve bir geri vites
ARACIN
KULLANILIÞI
Doðrudan enjeksiyon, Common Rail
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
Yakýt besleme
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
YAKIT BESLEMESÝ
Kendinden ayarlý pedal
Ön
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
211-253 Ducato TR.qxd
217
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
211-253 Ducato TR.qxd
20.10.2006
14:01
Page 218
FRENLER
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Servis frenleri:
kendinden havalandýrmalý balata
– ön
balata
– arka
el freni ile kontrol ediliyor, arka frenlerde çalýþýr
El freni
DÝKKAT Yoldaki su, buz ve antifriz tuz fren balatalarý üzerinde birikebilir, bu ilk frende fren veriminin düþmesine yol açar.
SÜSPANSÝYONLAR
Mc Pherson baðýmsýz tekerlekler
Ön
rijit tüp aks tipi, uzunlamasýna tek kanatlý
Arka
DÝREKSÝYON SÝSTEMÝ
Kýsa
lastik açýklýðý
ÝNDEKS
Tipi
218
Minimum
direksiyon çevrimi m
Orta
lastik açýklýðý
Orta uzun
lastik açýklýðý
Uzun
lastik açýklýðý
elektronik hidrolik direksiyonlu kremayer ve pinyon
11.06
12.46
13.54
14.28
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
YEDEK LASTÝK
JANTLAR VE LASTÝKLER
Tüpsüz lastik (monte edilenle ayný).
Preslenmiþ sac veya alaþým jantlar. Radyal
tubeless lastikler. Onaylanan lastikler kayýt
kitapçýðýnda belirtilmiþtir.
TEKERLEK AYARLARI
DÝKKAT Bu kitap ile aracýn belgelerindeki farklýlýklarda, aracýn belgelerini dikkate
alýnýz.
Güvenli sürüþ için, araç üzerindeki tekerleklere ayný tip ve marka lastikler takýlmalýdýr.
DÝKKAT Tubeless lastiklerde kesinlikle iç
lastik kullanmayýnýz.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Pres çelik jant.
Janttan janta ön tekerlek toe-in
(tekerlek kapanýklýðý) deðeri: – 1 ±1 mm.
Bu deðerler aracýn normal çalýþma durumu içindir.
þekil 4
F0N0113m
LASTÝK ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLERÝN
DOÐRU OKUNMASI (þekil 4)
Örnek: 215/70 R 15 109S
215 = Nominal geniþlik (S, mm cinsinden
iki kenar arasýndaki mesafe).
70 = Yükseklik/geniþlik oraný yüzdesi
(H/ S).
R
= Radyal lastik.
15 = Ýnç cinsinden jant çapý (Ø).
109 = Yük (kapasite) oraný.
S
= Maksimum hýz oraný.
ARACIN
KULLANILIÞI
TEKERLEKLER
Page 219
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
17:34
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
211-253 Ducato TR.qxd
219
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
211-253 Ducato TR.qxd
220
19.09.2006
17:34
Page 220
Lastiðin maksimum hýz endeksi
Yük endeksi (kapasite)
Q = 160 km/saate kadar.
70 = 335 kg
81 = 462 kg
R = 170 km/h’e kadar..
71 = 345 kg
82 = 475 kg
S = 180 km/h’e kadar.
72 = 355 kg
83 = 487 kg
T = 190 km/h’e kadar.
73 = 365 kg
84 = 500 kg
U = 200 km/h’e kadar.
74 = 375 kg
85 = 515 kg
H = 210 km/h’e kadar.
75 = 387 kg
86 = 530 kg
V = 240 km/h’e kadar.
76 = 400 kg
87 = 545 kg
Kýþ lastikleri için maksimum
hýz endeksi
77 = 412 kg
88 = 560 kg
78 = 425 kg
89 = 580 kg
QM + S = 160 km/saate kadar.
79 = 437 kg
90 = 600 kg
TM + S = 190 km/saate kadar.
80 = 450 kg
91 = 615 kg
HM + S= 210 km/h’e kadar..
JANT ÜZERÝNDEKÝ
BÝLGÝLERÝN DOÐRU OKUNMASI
(þekil 4)
Örnek: 6J x 15 ET43
6,00 = jant geniþliði inç olarak (1).
J
= lastik topuðunun oturduðu jantýn
yan çýkýntýsýnýn profili (2).
15
= inç cinsinden jantýn nominal çapý
(takýlacak jantýn çapýna karþýlýk
gelir) 3 = Ø.
ET43 = tekerlek kamber açýsý (disk/jant
destek düzlemi ile tekerlek jant
merkezi arasýndaki mesafe).
Ducato
(free time/serbest zaman hariç)
6J x 15” - H2
215/70 R15C 109/107S
225/70 R15C 112/110S
Ducato
(free time/serbest zaman)
6J x 15” - H2
215/70 R15CP 109/107Q
Ducato Maxi
(free time/serbest zaman hariç)
6J x 16” - H2
215/75 R16C 116/114R
225/75 R16C 118/116R
Ducato Maxi
(free time/serbest zaman)
6J x 16” - H2
225/75 R16CP 116/114Q
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Standart lastikler
ARACIN
KULLANILIÞI
Jantlar
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 221
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
Tipler
17:34
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
211-253 Ducato TR.qxd
221
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
211-253 Ducato TR.qxd
222
19.09.2006
17:34
Page 222
SOÐUK LASTÝK ÞÝÞÝRME BASINCI (bar)
Uygulamalar
Ön
Arka
215/70 R15
3000 PTT(*) Hafif
3300 PTT(*) Hafif / 3500 PTT(*) Hafif
4.0 ± 0,05
4.1 ± 0,05
4.0 ± 0,05
4.5 ± 0,05
225/70 R15
3000 PTT(*) Hafif ve büyük boy lastikler
3300 PTT(*) Hafif / 3500 PTT(*)
Hafif ve büyük boy lastikler
4.0 ± 0,05
4.1 ± 0,05
4.0 ± 0,05
4.5 ± 0,05
215/70 R15 CP
Kamp lastikleri ile hafif aralýk
5.0 ± 0,05
5.5 ± 0,05
215/75 R16
3500 PTT(*) Aðýr
4.5 ± 0,05
5.0 ± 0,05
225/75 R16
3500 PTT(*) Aðýr ve büyük boy lastikler /
4000 PTT(*)
4.5 ± 0,05
5.0 ± 0,05
225/75 R16 CP
Kamp lastikleri ile aðýr aralýk
5.5 ± 0,05
5.5 ± 0,05
(*) Zemindeki toplam aðýrlýk
Lastikler sýcakken belirtilen þiþirme basýncýna +0,3 bar daha ilave ediniz. Lastik soðuk iken basýncý tekrar kontrol ediniz.
Kar lastikleri þiþirme basýncý belirtilen deðerlerden +0.2 fazla olmalýdýr.
211-253 Ducato TR.qxd
18.10.2006
12:07
Page 223
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
BOYUTLAR
VAN VERSÝYONU
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Boyutlar mm cinsinden ifade edilmiþtir ve standart lastiklerle donatýlmýþ araç için geçerlidir.
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
Yüklenmemiþ aracýn yüksekliði.
þekil 5
F0N0115m
223
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
211-253 Ducato TR.qxd
224
19.09.2006
17:34
Page 224
Tipler
Van
CH1
MH1
MH2
LH2
LH3
XLH2
XLH3
A
948
948
948
948
B
3000
3450
4035
4035
C
1015
1015
1015
1380
D
4963
5413
5998
6363
E
2254
2254/2524
2524/2764
2524/2764
F
1810
1810
1810
1810
G
2050
2050
2050
2050
H
–
–
–
–
I
1790
1790
1790
1790
Boyutlar versiyonlara göre, yukardaki limitler arasýnda deðiþir
211-253 Ducato TR.qxd
19.09.2006
17:34
Page 225
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
KAMYONET VERSÝYONU
Boyutlar mm cinsinden ifade edilmiþtir ve standart lastiklerle donatýlmýþ araç için geçerlidir.
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Yüklenmemiþ aracýn yüksekliði .
þekil 6
F0N0116m
225
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
211-253 Ducato TR.qxd
226
19.09.2006
17:34
Page 226
Tipler
Þasi
Þasi-kabin þasi
CH1
MH1
LH1
XLH1
CH1
MH1
MLH1
LH1
XLH1
A
948
948
948
948
948
948
948
948
B
3000
3450
4035
4035
3000
3450/3800
4035
4035
C
1345
1345
1345
1710
960
960
960
1325
D
5293
5743
6328
6693
4908
5358/5708
5943
6308
E
2798
3248
3833
4198
–
–
–
–
F
2254
2254
2254
2254
2254
2254
2254
2254
G
1810
1810
1810
1810
1810
1810
1810
1810
H
1790
1790
1790
1790
1790÷1980
1790÷1980
1790÷1980
1790÷1980
L
2100
2100
2100
2100
2050
2050
2050
2050
Boyutlar versiyonlara göre, yukardaki limitler arasýnda deðiþir
CH1
MH1
MLH1
LH1
XLH1
CH1
MH1
MLH1
LH1
XLH1
A
925
925
925
925
948
948
948
948
B
3000
3450/3800
4035
4035
3000
3450/3800
4035
4035
C
860
860
860
1225
880
880
880
1245
D
4785
5235/5585
5820
6185
4828
5278/5628
5863
6228
E
–
–
–
–
–
–
–
–
F
–
–
–
–
2254
2254
2254
2254
G
1810
1810
1810
1810
1810
1810
1810
1810
H
1790÷1980
1790÷1980
1790÷1980
1790÷1980
1790÷1980
1790÷1980
1790÷1980
1790÷1980
L
2050
2050
2050
2050
2050
2050
2050
2050
Boyutlar versiyonlara göre, yukardaki limitler arasýnda deðiþir
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Þasi-kabin özel
ARACIN
KULLANILIÞI
Þasi cowl. özel
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 227
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
Tipler
17:34
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
211-253 Ducato TR.qxd
227
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
211-253 Ducato TR.qxd
228
19.09.2006
17:34
Page 228
Tipler
Þasi cowl özel
CH1
MH1
MLH1
LH1
XLH1
A
925
925
925
925
B
3000
3450/3800
4035
4035
C
880
880
880
1245
D
4805
5255/5605
5840
6205
G
1810
1810
1810
1810
H
1790÷1980
1790÷1980
1790÷1980
1790÷1980
L
2050
2050
2050
2050
Boyutlar versiyonlara göre, yukardaki limitler arasýnda deðiþir
Page 229
FURGONE
AUTOCARRI
(*) Aðýr versiyon
(▼) Hafif versiyon
100 Multijet
120 Multijet
130 Multijet
160 Multijet
CH1-MH1
140
155
–
165
MH2-LH2
XLH2
135
150
–
160
LH3-XLH3
130
145
–
155
CH1
140
155
160
161 (*) - 165 (▼)
MHI-MLHI
140
155
160
161 (*) - 165 (▼)
LH1-XLH1
140
155
160
161 (*) - 165 (▼)
ARACIN
KULLANILIÞI
Rodajdan sonraki maksimum izin verilen hýzlar, km/h cinsinden.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
PERFORMANS
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
17:34
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
211-253 Ducato TR.qxd
229
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
211-253 Ducato TR.qxd
230
19.09.2006
17:34
Page 230
VAN AÐIRLIKLARI
100 Multijet
120 Multijet
160 Multijet
1845 ÷ 1910
1860 ÷ 1925
1910 ÷ 1975
1090 ÷ 1155
1075 ÷ 1140
1025 ÷ 1090
1630
1650
1630
1650
1630
1650
3000
3000
3000
Römork çekme yükü
– frenli römork:
– frensiz römork:
2000
750
2500
750
2500
750
Çekme baðlantýsýnda maksimum
yük (frenli römork):
100
100
100
Aðýrlýklar (kg)
Versiyonlar 3,000 kg kapasite (***)
Boþ aðýrlýk
(yakýt, yedek lastik, takýmlar ve aksesuarlar dahil):
Sürücü dahil aracýn
taþýyabileceði yük (*):
Ýzin verilen azami yük (**)
– ön aks:
– arka aks:
– toplam:
(*) Özel donaným (çekme baðlantýsý vs) takýlmýþsa yüksüz araç aðýrlýðý artarak belirtilen taþýnabilir yük miktarý azalýr.
(**) Yük deðerleri aþýlmamalýdýr. Sürücü bu limitlere uygun olarak yükü ayarlamaktan sorumludur.
(***) Bu deðerler, orta ve kýsa lastik açýklýklý, yüksek ve düþük taraflý panel ve glaze vanlar için geçerlidir.
120 Multijet
160 Multijet
1845 ÷ 1985
1860 ÷ 2000
1910 ÷ 2050
1315 ÷ 1455
1300 ÷ 1440
1250 ÷ 1390
1750
1900
1750
1900
1750
1900
3300
3300
3300
Römork çekme yükü
– frenli römork:
– frensiz römork:
2000
750
2500
750
2500
750
Çekme baðlantýsýnda maksimum
yük (frenli römork):
100
100
100
Boþ aðýrlýk
(yakýt, yedek lastik, takýmlar ve aksesuarlar dahil):
Sürücü dahil aracýn
taþýyabileceði yük (*):
Ýzin verilen azami yük (**)
– ön aks:
– arka aks:
– toplam:
(*) Özel donaným (çekme baðlantýsý vs) takýlmýþsa yüksüz araç aðýrlýðý artarak belirtilen taþýnabilir yük miktarý azalýr.
(**) Yük deðerleri aþýlmamalýdýr. Sürücü bu limitlere uygun olarak yükü ayarlamaktan sorumludur.
(***) Bu deðerler, orta ve kýsa lastik açýklýklý, yüksek ve düþük taraflý panel ve glaze vanlar için geçerlidir.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
100 Multijet
Aðýrlýklar (kg)
Versiyonlar 3.300 kg kapasite (***)
ARACIN
KULLANILIÞI
VAN AÐIRLIKLARI
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 231
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
17:34
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
211-253 Ducato TR.qxd
231
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
211-253 Ducato TR.qxd
232
19.09.2006
17:34
Page 232
VAN AÐIRLIKLARI
100 Multijet
120 Multijet
160 Multijet
1845 ÷ 1985
1860 ÷ 2000
1910 ÷ 2050
1515 ÷ 1655
1500 ÷ 1640
1450 ÷ 1590
1850
2000
1850
2000
1850
2000
3500
3500
3500
Römork çekme yükü
– frenli römork:
– frensiz römork:
2000
750
2500
750
2500
750
Çekme baðlantýsýnda maksimum
yük (frenli römork):
100
100
100
Aðýrlýklar (kg)
Versiyonlar 3.500 kg kapasite (***)
Boþ aðýrlýk
(yakýt, yedek lastik, takýmlar ve aksesuarlar dahil):
Sürücü dahil aracýn
taþýyabileceði yük (*):
Ýzin verilen azami yük (**)
– ön aks:
– arka aks:
– toplam:
(*) Özel donaným (çekme baðlantýsý vs) takýlmýþsa yüksüz araç aðýrlýðý artarak belirtilen taþýnabilir yük miktarý azalýr.
(**) Yük deðerleri aþýlmamalýdýr. Sürücü bu limitlere uygun olarak yükü ayarlamaktan sorumludur.
(***) Bu deðerler, orta ve kýsa lastik açýklýklý, yüksek ve düþük taraflý panel ve glaze vanlar için geçerlidir.
120 Multijet
160 Multijet
1795 ÷ 1840
1810 ÷ 1855
1860 ÷ 1905
1125 ÷ 1160
1125 ÷ 1145
1095 ÷ 1140
1630
1650
1630
1650
1630
1650
2920/3000
2935/3000
2935/3000
Römork çekme yükü
– frenli römork:
– frensiz römork:
2000
750
2500
750
2500
750
Çekme baðlantýsýnda maksimum
yük (frenli römork):
100
100
100
Boþ aðýrlýk
(yakýt, yedek lastik, takýmlar ve aksesuarlar dahil):
Sürücü dahil aracýn
taþýyabileceði yük (*):
Ýzin verilen azami yük (**)
– ön aks:
– arka aks:
– toplam:
(*) Özel donaným (çekme baðlantýsý vs) takýlmýþsa yüksüz araç aðýrlýðý artarak belirtilen taþýnabilir yük miktarý azalýr.
(**) Yük deðerleri aþýlmamalýdýr. Sürücü bu limitlere uygun olarak yükü ayarlamaktan sorumludur.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
100 Multijet
Aðýrlýklar (kg)
Versiyonlar 3,000 kg kapasite
ARACIN
KULLANILIÞI
KAMYONET ÞASÝ AÐIRLIKLARI
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 233
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
17:34
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
211-253 Ducato TR.qxd
233
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
211-253 Ducato TR.qxd
234
19.09.2006
17:34
Page 234
KAMYONET ÞASÝ AÐIRLIKLARI
100 Multijet
120 Multijet
160 Multijet
1795 ÷ 1895
1810 ÷ 1910
1860 ÷ 1960
1405 ÷ 1435
1390 ÷ 1435
1340 ÷ 1440
1750
1900
1750
1900
1750
1900
3230/3300
3245/3300
3245/3300
Römork çekme yükü
– frenli römork:
– frensiz römork:
2000
750
2500
750
2500
750
Çekme baðlantýsýnda maksimum
yük (frenli römork):
100
100
100
Aðýrlýklar (kg)
Versiyonlar 3.300 kg kapasite
Boþ aðýrlýk
(yakýt, yedek lastik, takýmlar ve aksesuarlar dahil):
Sürücü dahil aracýn
taþýyabileceði yük (*):
Ýzin verilen azami yük (**)
– ön aks:
– arka aks:
– toplam:
(*) Özel donaným (çekme baðlantýsý vs) takýlmýþsa yüksüz araç aðýrlýðý artarak belirtilen taþýnabilir yük miktarý azalýr.
(**) Yük deðerleri aþýlmamalýdýr. Sürücü bu limitlere uygun olarak yükü ayarlamaktan sorumludur.
120 Multijet
160 Multijet
1795 ÷ 1895
1810 ÷ 1910
1860 ÷ 1960
1535 ÷ 1605
1535 ÷ 1590
1540 ÷ 1640
1850
2000
1850
2000
1850
2000
3330/3500
3345/3500
3345/3500
Römork çekme yükü
– frenli römork:
– frensiz römork:
2000
750
2500
750
2500
750
Çekme baðlantýsýnda maksimum
yük (frenli römork):
100
100
100
Boþ aðýrlýk
(yakýt, yedek lastik, takýmlar ve aksesuarlar dahil):
Sürücü dahil aracýn
taþýyabileceði yük (*):
Ýzin verilen azami yük (**)
– ön aks:
– arka aks:
– toplam:
(*) Özel donaným (çekme baðlantýsý vs) takýlmýþsa yüksüz araç aðýrlýðý artarak belirtilen taþýnabilir yük miktarý azalýr.
(**) Yük deðerleri aþýlmamalýdýr. Sürücü bu limitlere uygun olarak yükü ayarlamaktan sorumludur.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
100 Multijet
Aðýrlýklar (kg)
Versiyonlar 3.500 kg kapasite
ARACIN
KULLANILIÞI
KAMYONET ÞASÝ AÐIRLIKLARI
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 235
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
17:34
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
211-253 Ducato TR.qxd
235
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
211-253 Ducato TR.qxd
236
19.09.2006
17:34
Page 236
ÞASÝ-KABÝN TABAN AÐIRLIKLI ÞASÝ
100 Multijet
120 Multijet
Boþ aðýrlýk
(yakýt, yedek lastik, takýmlar ve aksesuarlar dahil):
1600
1615
Ýzin verilen azami yük (**)
– ön aks:
– arka aks:
1630
1650
1630
1650
– toplam:
3000
3000
Römork çekme yükü
– frenli römork:
– frensiz römork:
2000
750
2500
750
Çekme baðlantýsýnda maksimum
yük (frenli römork):
100
100
Aðýrlýklar (kg)
Versiyonlar 3,000 kg kapasite
(*) Özel donaným (çekme baðlantýsý vs) takýlmýþsa yüksüz araç aðýrlýðý artarak belirtilen taþýnabilir yük miktarý azalýr.
(**) Yük deðerleri aþýlmamalýdýr. Sürücü bu limitlere uygun olarak yükü ayarlamaktan sorumludur.
120 Multijet
1580 ÷ 1615
1595 ÷ 1630
Ýzin verilen azami yük (**)
– ön aks:
– arka aks:
1750
1900
1750
1900
– toplam:
3300
3300
Römork çekme yükü
– frenli römork:
– frensiz römork:
2000
750
2500
750
Çekme baðlantýsýnda maksimum
yük (frenli römork):
100
100
Boþ aðýrlýk
(yakýt, yedek lastik, takýmlar ve aksesuarlar dahil):
(*) Özel donaným (çekme baðlantýsý vs) takýlmýþsa yüksüz araç aðýrlýðý artarak belirtilen taþýnabilir yük miktarý azalýr.
(**) Yük deðerleri aþýlmamalýdýr. Sürücü bu limitlere uygun olarak yükü ayarlamaktan sorumludur.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
100 Multijet
Aðýrlýklar (kg)
Versiyonlar 3.300 kg kapasite
ARACIN
KULLANILIÞI
ÞASÝ-KABÝN TABAN AÐIRLIKLI ÞASÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 237
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
17:34
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
211-253 Ducato TR.qxd
237
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
211-253 Ducato TR.qxd
238
19.09.2006
17:34
Page 238
ÞASÝ-KABÝN TABAN AÐIRLIKLI ÞASÝ
100 Multijet
120 Multijet
1580 ÷ 1615
1595 ÷ 1630
Ýzin verilen azami yük (**)
– ön aks:
– arka aks:
1850
2000
1850
2000
– toplam:
3500
3500
Römork çekme yükü
– frenli römork:
– frensiz römork:
2000
750
2500
750
Çekme baðlantýsýnda maksimum
yük (frenli römork):
100
100
Aðýrlýklar (kg)
Versiyonlar 3.500 kg kapasite
Boþ aðýrlýk
(yakýt, yedek lastik, takýmlar ve aksesuarlar dahil):
(*) Özel donaným (çekme baðlantýsý vs) takýlmýþsa yüksüz araç aðýrlýðý artarak belirtilen taþýnabilir yük miktarý azalýr.
(**) Yük deðerleri aþýlmamalýdýr. Sürücü bu limitlere uygun olarak yükü ayarlamaktan sorumludur.
120 Multijet (❏)
160 Multijet (❏)
1590 ÷ 1630
1605 ÷ 1635
1655 ÷ 1695
1630
1650
1630
1650
1630
1650
3000
3000
3000
Römork çekme yükü
– frenli römork:
– frensiz römork:
2000
750
2500
750
2500
750
Çekme baðlantýsýnda maksimum
yük (frenli römork):
100
100
100
Boþ aðýrlýk
(yakýt, yedek lastik, takýmlar ve aksesuarlar dahil):
Ýzin verilen azami yük (**)
– ön aks:
– arka aks:
– toplam:
(❏) Þasi versiyonu
(*) Özel donaným (çekme baðlantýsý vs) takýlmýþsa yüksüz araç aðýrlýðý artarak belirtilen taþýnabilir yük miktarý azalýr.
(**)Yük deðerleri aþýlmamalýdýr. Sürücü bu limitlere uygun olarak yükü ayarlamaktan sorumludur.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
100 Multijet (❏)
Aðýrlýklar (kg)
Versiyonlar 3,000 kg kapasite
ARACIN
KULLANILIÞI
ÞASÝ-KABÝN ÞASÝ AÐIRLIKLARI
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 239
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
17:34
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
211-253 Ducato TR.qxd
239
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
211-253 Ducato TR.qxd
240
19.09.2006
17:34
Page 240
ÞASÝ-KABÝN ÞASÝ AÐIRLIKLARI
100 Multijet 100 Multijet 120 Multijet 130 Multijet 130 Multijet
Aðýrlýklar (kg)
(❏)
(▼)
(❏)
(▼)
(❏)
Versiyonlar 3.300 kg kapasite
160 Multijet
(❏)
Boþ aðýrlýk
yakýt, yedek lastik, takýmlar
ve aksesuarlar dahil):
1590 ÷ 1640
1545 ÷ 1560
1605 ÷ 1655
1605 ÷ 1655
1560 ÷ 1580
1655 ÷ 1705
Ýzin verilen azami yük (**)
– ön aks:
– arka aks:
1750
1900
1750
1900
1750
1900
1750
1900
1750
1900
1750
1900
– toplam:
3300
3300
3300
3300
3300
3300
Römork çekme yükü
– frenli römork:
– frensiz römork:
2000
750
2000
750
2500
750
2500
750
2500
750
2500
750
Çekme baðlantýsýnda maksimum
yük (frenli römork):
100
100
100
100
100
100
(❏) Þasi versiyonu
(▼) Özel versiyon
(*) Özel donaným (çekme baðlantýsý vs) takýlmýþsa yüksüz araç aðýrlýðý artarak belirtilen taþýnabilir yük miktarý azalýr.
(**)Yük deðerleri aþýlmamalýdýr. Sürücü bu limitlere uygun olarak yükü ayarlamaktan sorumludur.
160 Multijet
(❏)
Boþ aðýrlýk
(yakýt, yedek lastik, takýmlar
ve aksesuarlar dahil):
1590 ÷ 1640
1545 ÷ 1575
1605 ÷ 1655
1605 ÷ 1655
1560 ÷ 1590
1655 ÷ 1705
Ýzin verilen azami yük (**)
– ön aks:
– arka aks:
1850
2000
1850
2000
1850
2000
1850
2000
1850
2000
1850
2000
– toplam:
3500
3500
3500
3500
3500
3500
Römork çekme yükü
– frenli römork:
– frensiz römork:
2000
750
2000
750
2500
750
2500
750
2500
750
2500
750
Çekme baðlantýsýnda maksimum
yük (frenli römork):
100
100
100
100
100
100
(❏) Þasi versiyonu
(▼) Özel versiyon
(*) Özel donaným (çekme baðlantýsý vs) takýlmýþsa yüksüz araç aðýrlýðý artarak belirtilen taþýnabilir yük miktarý azalýr.
(**)Yük deðerleri aþýlmamalýdýr. Sürücü bu limitlere uygun olarak yükü ayarlamaktan sorumludur.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
100 Multijet 100 Multijet 120 Multijet 130 Multijet 130 Multijet
Aðýrlýklar (kg)
(❏)
(▼)
(❏)
(▼)
(❏)
Versiyonlar 3.500 kg kapasite
ARACIN
KULLANILIÞI
ÞASÝ-KABÝN ÞASÝ AÐIRLIKLARI
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 241
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
17:34
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
211-253 Ducato TR.qxd
241
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
211-253 Ducato TR.qxd
242
19.09.2006
17:34
Page 242
KOMBI AÐIRLIKLARI
100 Multijet
120 Multijet
160 Multijet
1985
2000
2050
Sürücü dahil aracýn
taþýyabileceði yük (*):
1015
1000
950
Ýzin verilen azami yük (**)
– ön aks:
– arka aks:
1600
1650
1600
1650
1600
1650
3000
3000
3000
Römork çekme yükü
– frenli römork:
– frensiz römork:
2000
750
2500
750
2500
750
Çekme baðlantýsýnda maksimum
yük (frenli römork):
100
100
100
Aðýrlýklar (kg)
Versiyonlar 3,000 kg kapasite
Boþ aðýrlýk
(yakýt, yedek lastik, takýmlar ve aksesuarlar dahil):
– toplam:
(*) Özel donaným (çekme baðlantýsý vs) takýlmýþsa yüksüz araç aðýrlýðý artarak belirtilen taþýnabilir yük miktarý azalýr.
(**) Yük deðerleri aþýlmamalýdýr. Sürücü bu limitlere uygun olarak yükü ayarlamaktan sorumludur.
120 Multijet
160 Multijet
1985 ÷ 2070
2000 ÷ 2085
2050 ÷ 2135
1230 ÷ 1315
1215 ÷ 1300
1165 ÷ 1250
1750
1900
1750
1900
1750
1900
3300
3300
3300
Römork çekme yükü
– frenli römork:
– frensiz römork:
2000
750
2500
750
2500
750
Çekme baðlantýsýnda maksimum
yük (frenli römork):
100
100
100
Boþ aðýrlýk
(yakýt, yedek lastik, takýmlar ve aksesuarlar dahil):
Sürücü dahil aracýn
taþýyabileceði yük (*):
Ýzin verilen azami yük (**)
– ön aks:
– arka aks:
– toplam:
(*) Özel donaným (çekme baðlantýsý vs) takýlmýþsa yüksüz araç aðýrlýðý artarak belirtilen taþýnabilir yük miktarý azalýr.
(**) Yük deðerleri aþýlmamalýdýr. Sürücü bu limitlere uygun olarak yükü ayarlamaktan sorumludur.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
100 Multijet
Aðýrlýklar (kg)
Versiyonlar 3.300 kg kapasite
ARACIN
KULLANILIÞI
KOMBI AÐIRLIKLARI
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 243
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
17:34
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
211-253 Ducato TR.qxd
243
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
211-253 Ducato TR.qxd
244
19.09.2006
17:34
Page 244
KOMBI AÐIRLIKLARI
120 Multijet
160 Multijet
2125
2175
Sürücü dahil aracýn
taþýyabileceði yük (*):
1375
1325
Ýzin verilen azami yük (**)
– ön aks:
– arka aks:
2100
2440
2100
2440
3500
3500
Römork çekme yükü
– frenli römork:
– frensiz römork:
2500
750
2500
750
Çekme baðlantýsýnda maksimum
yük (frenli römork):
100
100
Aðýrlýklar (kg)
Versiyonlar 3.500 kg kapasite
Boþ aðýrlýk
(yakýt, yedek lastik, takýmlar ve aksesuarlar dahil):
– toplam:
(*) Özel donaným (çekme baðlantýsý vs) takýlmýþsa yüksüz araç aðýrlýðý artarak belirtilen taþýnabilir yük miktarý azalýr.
(**) Yük deðerleri aþýlmamalýdýr. Sürücü bu limitlere uygun olarak yükü ayarlamaktan sorumludur.
120
Multijet
130
Multijet
160
Multijet
Önerilen yakýt ve
orjinal yaðlar
Yakýt deposu:
yedek yakýt dahildir:
litre
litre
90 (*)
10/12
90 (*)
10/12
90 (*)
10/12
90 (*)
10/12
Dizel motorlu araçlar için yakýt özelliði
(EN590 Standardý)
Motor soðutma
sistemi
litre
11 (▼)
11 (▼)
11 (▼)
11 (▼)
%50 su ve
PARAFLU UP karýþýmý
Motor yað karteri:
litre
Motor karteri ve filtresi: litre
5.88
6.38
5.9
6.5
5.9
6.5
6.0
7.0
SELENIA WR
Vites kutusu
diferensiyal dýþ lastik
litre
2.4
2.7
2.7
2.9
TUTELA CAR EXPERYA (❏)
TUTELA CAR MATRYX (■)
Hidrolik fren devresi:
ABS
ASR/ESP:
litre
litre
0.6
0.62
0.6
0.62
0.6
0.62
0.6
0.62
Hidrolik direksiyon
litre
1.5
1.5
1.5
1.5
TUTELA GI/E
Ön/arka cam yýkayýcý
sývý haznesi:
litre
– far yýkayýcýsýyla birlikte litre
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
Su ve
TUTELA PROFESSIONAL
SC 35
TUTELA TOP 4
(*) Tüm versiyonlarda 120 litre depo mümkündür.
“Free time” versiyonunda 60 litre depo mümkündür.
(▼) Webasto ile: 11.15 litre
Koltuðun altýnda ýsýtýcý 600 cc: 11,6 litre
Arka ýsýtýcý 900 cc: 11,9 litre
(❏) 100 Multijet - 120 Multijet - 130 Multijet versiyonlarý ile
(■) 160 Multijet versiyonlarý ile
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
100
Multijet
ARACIN
KULLANILIÞI
KAPASÝTELER
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 245
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
17:34
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
211-253 Ducato TR.qxd
245
19.09.2006
17:34
Page 246
YAÐ VE SIVILARIN TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ
Kullaným
Dizel motorlar için Sentetik bazlý motor yaðlarý, SAE 5W- 40 derecesi,
yaðlama yaðlarý
FIAT 9.55535- N2 kalitesi
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
TAVSÝYE EDÝLEN ÜRÜNLER VE TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ
ARACIN
KULLANILIÞI
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
211-253 Ducato TR.qxd
246
Aracýn en iyi þekilde kullanýmý için
yað ve sývýlarýn kalite teknik özellikleri
Orjinal sývýlar
ve sývýlar
SELENIA WR
Deðiþimi
aralýklar
Servis
Çizelgesine
Orjinal olmayan SAE 5W-40 ürünleri kullanýldýðýnda, min. ACEA B4 özellikli yaðlar tolere edilir, bu durumda en iyi motor performansý garanti edilmez.
ACEA B4 özelliklerine uymayan düþük kaliteli ürünlerin kullanýmý motorda hasara yolaçabilir ve garanti kapsamý dýþýndadýr.
Çok soðuk havalarda uygun Selenia ürünü için Fiat yetkili satýcýsýna danýþýnýz.
Uygulamalar
Sentetik bazlý yað, grade SAE 75W-80
API GL-4 özelliklerine uygun
TUTELA CAR
EXPERYA
Mekanik vites kutusu
ve diferansiyel
Sentetik bazlý yað, derecesi SAE 75W-85
API GL-4 özelliklerine uygun
TUTELA CAR
MATRYX
Mekanik vites kutusu
ve diferansiyel
Molibden bisülfata sahip lityum sabun bazlý gres.
Kývamý (yoðunluðu) NLGI 2 kývamýnda
TUTELA STAR 500
Tekerlek tarafýndaki
sabit hýz mafsallarý
Lityum sabun esaslý gres.
NL.GI. 0 kývamýnda
TUTELA
MRM ZERO
Poliürea yað sentetik bazlý gres
yüksek sýcaklýklara uygun. NL.GI. 2 kývamýnda
TUTELA STAR 325
ATF DEXRON III özelliklerine uygun direksiyon ve
otomatik transmisyon yaðý
TUTELA GI/E
Fren hidroliði
Sentetik hidrolik FMVSS no. 116 DOT 4, ISO 4925
SAE J1704, CUNA NC 956- 01
TUTELA TOP 4
Radyatörler için
koruyu madde
(antifiriz)
CUNA NC 956-16, ASTM D 3306 özelliklerini
karþýlayan O.A.T bazlý organik formül ve monoetilen
glikola dayalý kýrmýzý renkli antifriz etkili koruyucu
PARAFLU UP (*)
Soðutma devresi,
oranlarý: 50% su ve
%50 PARAFLU UP
Dizel yakýt için
katký maddesi
Koruyucu etkili dizel yakýt katkýsý
Dizel motorlar için
TUTELA DIESEL
ART
Dizel yakýtý ile karýþtýrýlmalýdýr (25 cc her 10 litre
için)
Ön/ arka cam
(bazý tiplerde)
yýkama sývýsý
Alkol, su ve deterjan karýþýmý
CUNA NC 956-II
TUTELA
PROFESSIONAL
SC 35
Ön/arka cam yýkayýcý
(bazý tiplerde/silecek
sistemlerinde sulandýrýlarak veya sulandýrýlmadan kullanýlmalýdýr)
Transmisyon için
yað ve gresler
Diferansiyel tarafýndaki sabit hýz mafsallarý
Diferansiyel tarafýndaki
sabit hýz mafsallarý
Hidrolik direksiyon
(*) DÝKKAT Belirtilenden farklý özelliklere sahip sývýlarý karýþtýrmayýnýz veya o tür sývýlarla tamamlamayýnýz.
Fren ve kavrama
hidrolik kumandalarý
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Tavsiye edilen sývýlar
ve yaðlar
ARACIN
KULLANILIÞI
Aracýn en iyi þekilde kullanýmý için
yað ve sývýlarýn kalite teknik özellikleri
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 247
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
Kullaným
11:41
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
30.05.2007
ÝNDEKS
211-253 Ducato TR.qxp
247
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
211-253 Ducato TR.qxd
248
19.09.2006
17:34
Page 248
YAKIT TÜKETÝMÝ
Aþaðýdaki tabloda verilen yakýt tüketim
deðerleri belli Avrupa Birliði Direktiflerince belirlenmiþ homologasyon testleri
esas alýnarak belirlenmiþtir.
Aþaðýdaki prosedürler tüketimi ölçmek
için gerçekleþtirilmiþtir:
❒ þehir içi çevrim: motor soðuk iken yola
çýkýlýr ve araç þehir içinde yerleþim bölgelerindekine benzer þartlarda kullanýlýr;
❒ þehir dýþý çevrim: aracýn aðýr þehir içi
kullanýmý taklit edilerek tüm viteslerde
ani hýzlanma; hýz 0-120 km/saat arasýnda deðiþir;
❒ ortalama yakýt tüketimi: %37 þehir için
ve %63 aðýr þehir içi kullaným esas alýnarak hesaplanmýþtýr.
DÝKKAT Yol durumu, trafik, hava þartlarý,
sürüþ þekli, donanýmlar, aksesuarlar, araçtaki yük, portbagaj, aracýn durumu ve
aracýn aerodinamik özelliklerini etkileyen
diðer faktörlere baðlý olarak; gerçek yakýt
tüketimi, belirtilen deðerlere göre farklýlýk
gösterir.
1999/100/EC normlarýna göre yakýt tüketimleri (litre x 100 km)
Tipler
Þehir içi
Þehir dýþý
Ortalama
100 Multijet
(*)
(*)
(*)
120 Multijet
(*)
(*)
(*)
130 Multijet
(*)
(*)
(*)
160 Multijet
(*)
(*)
(*)
(*) Deðerler halihazýrda mevcut deðildir.
Page 249
Tipler
CO2 emisyonlarý1999/100/CE Yönetmeliðine göre (g/km)
100 Multijet
(*)
120 Multijet
(*)
130 Multijet
(*)
160 Multijet
(*)
*) Deðerler halihazýrda mevcut deðildir.
ARACIN
KULLANILIÞI
Egzoz gazlarý içindeki CO2, emisyonlarý ortalama kullanýmda tespit edilmiþtir.
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
CO2 EMÝSYONLARI
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
17:34
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
211-253 Ducato TR.qxd
249
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
211-253 Ducato TR.qxd
250
19.09.2006
17:35
Page 250
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
17:35
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
211-253 Ducato TR.qxd
Page 251
251
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
211-253 Ducato TR.qxd
252
19.09.2006
17:35
Page 252
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
17:35
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
211-253 Ducato TR.qxd
Page 253
253
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
254-260 Ducato TR_düzenleme.qxd
254
19.09.2006
17:38
Page 254
ÝNDEKS
ABS
...................................................... 102
Acil durumda yapýlacaklar ................. 157
Aðýrlýklar ............................................... 230
Akýllý yýkama fonksiyonu .................... 77
Akým prizi .............................................. 88
Akü
- þarjýnýn kontrol edilmesi .............. 202
- takviye kablosu ile çalýþtýrma ...... 158
- þarj etme .......................................... 185
- deðiþtirilmesi .................................. 202
Aracýn çekilmesi .................................. 186
Aracýn krikoya alýnmasý ..................... 186
Aracýn kullanýlýþý ................................... 133
Araç bakýmý ........................................... 189
- aðýr hizmet....................................... 195
- rutin bakým ...................................... 195
- periyodik bakým ............................. 190
- bakým programý ....................... 191-193
Araç tanýtým plakalarý ......................... 212
Aracýn içi .............................................. 209
Arka çift kapý ........................................ 96
Arka görüþ kamerasý ........................ 40-89
Arka sis lambalarý
- far lambasýnýn deðiþtirilmesi ........ 173
- kumanda düðmeleri ...................... 83
Arka tavan lambalarý
- far lambasýnýn deðiþtirilmesi ........ 176
- kontrol..............................................
ASR sistemi ..........................................
- devreye alma/devreden çýkarma
Azami hýzlar .........................................
82
105
105
229
Bardak tutucular ................................
Baþ destekleri
- ön ................................................
Boya .......................................................
Boyutlar ................................................
87
40
208
223
Cam yýkama ......................................... 77
Cam yýkayýcýsý
- kontrol ............................................ 77
- sývý seviyesi ..................................... 200
Camlar (temizlenmesi)........................ 209
CO2 egzoz emisyonlarý .................... 249
Cruise Kontrol .................................... 79
Çakmak ................................................. 87
Çevrenin korunmasý .......................... 112
Çocuk güvenlik sistemleri (kullaným için
teknik özellikler) .................................. 119
Çok fonksiyonlu ekran ..................... 26
Devir saati ...........................................
18
Dijital ekran........................................... 20
Dikiz aynalarý ........................................
- kapý aynalarý ....................................
- dikiz aynasý ......................................
- elektrik ............................................
Direksiyon hidroliði seviyesi..............
Direksiyon kilidi ..................................
Direksiyon simidi (ayarlama) ............
Dörtlü flaþörü ......................................
Düz þanzýmanýn kullanýmý ..................
45
45
45
46
201
15
44
82
137
El freni ................................................. 136
Elektrikli camlar
- kumandalar ..................................... 97
Elektronik alarm................................... 13
Emniyet kemerleri ............................... 114
- genel uyarýlar .................................. 117
- yük kýsýtlayýcýlarý.............................. 116
- bakým ............................................... 109
- ön gergiler ................................ 100-116
- kullanýmý ...................................... 98-114
EOBD sistemi ...................................... 106
ESP sistemi (Elektronik stabilite
programý) ............................................. 103
Eþya bölmeleri ..................................... 85
Eþya bölmesi (ön yolcu koltuðunun
altýnda).................................................... 86
200
218
Jantlar
Geri vites lambasý
173
Kapýlar ..................................................
Kar zincirleri ........................................
Katlanýr kol dayama.............................
Kýsa farlar
- far lambasýnýn deðiþtirilmesi ........
- kontrol ............................................
Kod Kartý...............................................
Kol destekleri
- ön .....................................................
Koltuk altý sepeti..................................
Koltuk ayarý .........................................
.............................
Gösterge paneli (direksiyon
saðda) ....................................................
Gösterge paneli (direksiyon
solda) .....................................................
Göstergeler ..........................................
Güvenlik sistemleri..............................
Hava çýkýþlarý ......................................
78
101
101
101
7
163
76
200
103
17
16
18
113
47
Hava filtresi ........................................... 202
Hava yastýklarý (ön) ............................. 123
Isýtma sistemi
...................................... 47
Isýtma ve havalandýrma ...................... 47
Isofix ....................................................... 124
Ýç donanýmlar ......................................
Ýlave arka ýsýtýcý .....................................
Ýlave ýsýtýcý ..............................................
Ýlave ýsýtýcý ..............................................
Ýlave klima kontrol sistemi (arka).....
85
72
55
66
73
- jant etiketlerinin doðru
okunmasý............................................. 220
92
143
89
171
74
8
38
41
37
Koltuklar
- ayarlama ...........................................
- temizlik ............................................
Kontak anahtarý ..................................
Kullanýcý tarafýndan satýn alýnan
aksesuarlar ...........................................
Kullaným masraflarý ..............................
Kumanda düðmeleri ...........................
Küllük .....................................................
Lastik basýncý .......................................
Lastik deðiþimi .....................................
Lastik þekli .............................................
Lastikler
- deðiþtirilmesi ..................................
- kar lastikleri ....................................
- standart ...........................................
- lastik etiketlerinin doðru olarak
okunmasý.............................................
37
210
15
109
138
82
87
222
159
219
159
143
221
219
Manuel kumandalý klima kontrol
sistemi ....................................................
Mobil ayaklýk .........................................
Motor
- tanýtým kodu ....................................
- iþaretleme .......................................
- özellikler .........................................
Motor bölmesi
- yýkama ..............................................
Motor kaputu ......................................
51
95
214
213
216
209
98
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
168
168
200
ARACIN
KULLANILIÞI
Hava yastýklarý (yan) ............................ 125
Havalandýrma ....................................... 47
Hidrolik seviyelerinin kontrol
edilmesi .................................................. 196
- far lambasý tipleri ...........................
- genel talimatlar................................
Far yýkama .............................................
Far yýkayýcý
- kontrol ........................................
Farlar ......................................................
- ayar cihazý ........................................
- hüzme ayarý ....................................
Fiat ÞÝFRE sistemi ................................
Fix & Go ...............................................
Follow me home (fonksiyonu) ........
Fren sývýsý seviyesi................................
Fren Yardýmý (acil durum fren
yardýmý) ..................................................
Frenler
- sývý seviyesi .....................................
- teknik bilgiler .................................
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
Page 255
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
Far lambasý (deðiþimi)
17:38
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
254-260 Ducato TR_düzenleme.qxd
255
ÝNDEKS
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
UYARI
ACÝL DURUMDA LAMBALARI VE
ARACIN BAKIMI YAPILACAKLAR
MESAJLAR
ARACIN
KULLANILIÞI
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
254-260 Ducato TR_düzenleme.qxd
256
19.09.2006
Motor soðutma sývýsý seviyesi .......... 199
Motor soðutma suyu göstergesi ..... 19
Motor yaðý
- seviye kontrolü .............................. 198
- tüketim ............................................ 198
- gösterge .......................................... 20
- teknik bilgiler................................... 246
Motorun çalýþtýrýlmasý ......................... 134
- aracýn iterek veya çekilerek çalýþtýrýlmasý ..................................................... 159
- dizel motorlar ................................ 134
- acil durumda çalýþtýrma ................ 158
- kontak anahtarý .............................. 15
- takviye kablosu ile çalýþtýrma ...... 158
- motoru durdurma ........................ 135
- motorun ýsýtýlmasý ......................... 135
Multimetre ........................................... 91
Okuma/yazma tablasý.........................
88
Otomatik far sensörü (gün ýþýðý
sensörü) ................................................. 92
Otomatik klima kontrol sistemi ...... 55
17:38
Page 256
Ön panel ve kumandalar ....................
Ön sis lambalarý
- far lambasýnýn deðiþtirilmesi ........
- kumanda düðmeleri ......................
Ön tavan lambasý
- far lambasýnýn deðiþtirilmesi ........
- kontrol..............................................
Ön/arka cam/far yýkama
suyu seviyesi..........................................
Park etme
4
172
83
176
81
200
...........................................
Park sensörleri ....................................
Performans ...........................................
Plaka lambasý ........................................
Plakalar
- gövde boyasý....................................
- tanýtým plakalarý ..............................
Polen filtresi ..........................................
Port bagaj/kayak taþýyýcý......................
136
107
229
175
213
212
202
100
Radyo alýcýlarý ve cep telefonlar ......
110
Radyo kontrollü uzaktan kumanda
resmi onay............................................. 250
Ön cam silecekleri
- silecek lastikleri .............................
- kontrol ............................................
- püskürtme memeleri (nozüller) .
Ön gerdiriciler......................................
Ön panel (direksiyon saðda) .............
Ön panel (direksiyon solda ).............
207
77
207
116
6
5
S.B.R. sistemi .......................................
115
Sabit kilit fonksiyonu
- devreye alma/devreden çýkarma . 94
Selektör ................................................ 75
Semboller ............................................. 7
Ses sistemi ............................................ 108
Seviyeler
- Fren hidroliði seviyesi ..................
- motor soðutucu ............................
- motor yaðý ......................................
- direksiyon hidroliði seviyesi. .......
Sigortalar (deðiþtirilmesi) ..................
Sinyal lambalarý
- kontrol ............................................
- ön far lambasýnýn deðiþtirilmesi...
- arka far lambasýnýn deðiþtirilmesi
- yan far lambasýnýn deðiþtirilmesi .
Soðutuculu bölüm................................
Süspansiyonlar .....................................
200
199
198
201
176
75
170
173
172
85
218
Þasi
- bakým ............................................... 208
- tip kodlarý ....................................... 212
Þasi (etiketi) ......................................... 213
Tavan lambalarý
- ön ..................................................... 81
- arka.................................................... 82
Tekerlekler
- deðiþtirilmesi .................................. 159
Teknik özellikler .......................... 131-211
Torpido gözü/eþya bölümü .............. 86
Transmisyon ........................................ 217
Tüketim
- motor yaðý ....................................... 198
- yakýt................................................... 248
Vites kutusu
- Düz þanzýmanýn kullanýmý ............ 137
Yaðlar ve sývýlar .................................
Yaðmur sensörü .................................
Yakýt
- yakýt kesme anahtarý ....................
- gösterge ..........................................
Yakýt deposunun doldurulmasý .........
Yakýt doldurma kapaðý ......................
Yakýt göstergesi ...................................
Yakýt kesme düðmesi .........................
Yakýt tüketimi ......................................
246
78
84
19
125
111
19
84
248
74
170
173
175
88
116
137
ÖN PANEL VE
KUMANDALAR
175
95
95
GÜVENLÝK
SÝSTEMLERÝ
Üçüncü fren lambasý .........................
171
75
75
144
144
88
Yan kayar cam ......................................
Yan kayar kapý ......................................
Yan/arka lambalar
- kontrol ............................................
- ön far lambasýnýn deðiþtirilmesi...
- arka far lambasýnýn deðiþtirilmesi
- yan far lambasýnýn deðiþtirilmesi .
Yazma/okuma tablasý...........................
Yük sýnýrlayýcýlar ..................................
Yükleme önerileri ................................
ARACIN
KULLANILIÞI
145
9
11
Page 257
ARACIN BAKIMI ACÝL DURUMDA
UYARI
YAPILACAKLAR LAMBALARI VE
MESAJLAR
Uyarý lambalarý ve mesajlarý.............
Uzaktan kumandalý anahtar ..............
Uzaktan kumandasýz anahtar ...........
Uzun farlar
- far lambasýnýn deðiþtirilmesi ........
- kontrol ............................................
- selektör ...........................................
Uzun süreli park .................................
Uzun süreli park...................................
Güneþlikler ........................................
17:38
TEKNÝK
ÖZELLÝKLER
19.09.2006
ÝNDEKS
254-260 Ducato TR_düzenleme.qxd
257
254-260 Ducato TR_düzenleme.qxd
19.09.2006
17:38
Page 258
OTOMOBÝLÝNÝZ ÝÇÝN MUKEMMEL SEÇÝM
Her zaman tamircinizden bu ürünü isteyin
254-260 Ducato TR_düzenleme.qxd
19.09.2006
17:38
Page 259
Yað deðiþimde uzmanlar Selenia’yý tavsiye ediyor.
Aracýnýzýn motoru Selenia ile donatýlmýþtýr,
Selenia, en ileri uluslararasý koþullara uyan motor
yaðý ürünleri yelpazesidir. Üstün teknik özellikleri
Selenia’nýn motorunuza en yüksek performans ile
koruma saðlamasýný garanti eder.
Selenia ürünleri yelpazesi teknoloji bakýmýndan geliþmiþ aþaðýdaki ürünlerini içerir:
SELENIA 20K ALFA ROMEO
API SL Yaðlayýcý, havalý, turboþarjlý ve çoklu valflý
motorlara maksimum aþýnma korumasý ve
performans garanti eder.
Alfa Romeo için özel Selenia formülasyonu içerir.
SELENIA TD
Bu havalý ve turboþarhlý ve çoklu valflý dizel motorlarý için üretilmiþ olan yað, en yüksek derecelerde
bile mükemmel motor temizliði ve saðlamlýðý
garanti eder.
SELENIA RACING
Bu yaðlayýcý Selenia’nýn güzergah izleme ve
ralli yarýþmalarýna dair engin deneyimlerinin bir sonucu
olarak geliþtirilmiþtir, motor performansýný her türlü
rekabette kullanmak üzere arttýrýr.
SELENIA WR
Bu yað özel olarak Common Rail Multijet motorlarý için
tasarlanmýþtýr. Soðuk halde motor çalýþtýrmalarýnda kýsmen
etkili olmak üzere, maksimum aþýnma korumasý ve hidrolik
sübap itme kontrolü, tüketimde azaltým ve yüksek sýcaklýklarda saðlamlýk garanti eder.
Tüm Selenia ürün yelpazesi ayrýca Selenia 20K Alfa Romeo, Selenia Performer 5W-40, Selenia Racing ve
Selenia Digitech içermektedir.
Selenia ürünleri hakkýnda daha ayrýntýlý bilgi için web sayfamýzý ziyaret ediniz: www.flselenia.com.
OPAR, OTOMOBİLİNİZ İÇİN TAVSİYE EDİLEN SEÇİMDİR.
254-260 Ducato TR_düzenleme.qxd
19.09.2006
17:38
Page 260
SOÐUK LASTÝK BASINÇLARI (bar)
Lastikler
Kullaným
215/70 R15
Ön
Arka
3000 PTT(*) Hafif
4.0 ± 0.05
4.0 ± 0.05
3000 PTT(*) Hafif / 3500 PTT(*) Hafif
4.1 ± 0.05
4.5 ± 0.05
3000 PTT(*) Hafif ve büyük boy lastikler
4.0 ± 0.05
4.0 ± 0.05
3000 PTT(*) Hafif / 3500 PTT(*) Hafif ve büyük boy lastikler
4.1 ± 0.05
4.5 ± 0.05
215/70 R15
Kamp lastikleri ile hafif aralýk
5.0 ± 0.05
5.5 ± 0.05
215/75 R16
3500 PTT(*) Aðýr / 4000 PTT(*) Aðýr
4.5 ± 0.05
5.0 ± 0.05
225/75 R16
3500 PTT(*) Aðýr / 4000 PTT(*) Aðýr ve büyük boy lastikler
Kamp lastikleri ile aðýr aralýk
4.5 ± 0.05
5.5 ± 0.05
5.0 ± 0.05
5.5 ± 0.05
225/70 R15 Kamp
Lastikler sýcakken belirtilen þiþirme basýncýna +0,3 bar daha ilave ediniz. Lastikler soðukken basýncý tekrar kontrol ediniz
Kar lastikleri için, standart lastiklerin tanýmlanan þiþirme basýncýna +0.2 bar daha ilave ediniz.
MOTOR YAÐ DEÐÝÞÝMÝ
Karter ve filtre
100 Multijet
litre
120 Multijet
litre
130 Multijet
litre
160 Multijet
litre
6.38
6.5
6.5
7.0
YAKIT KAPASÝTELERÝ (litre)
100 Multijet - 120 Multijet - 130 Multijet - 160 Multijet
Depo kapasitesi
90 (*)
Reserve
10 / 12
Dizel motorlarýna sadece motorlu araçlar için olan dizel yakýt (EN590 özellikleri) doldurunuz.
(*) Tüm versiyonlarda 120 litre tank.talebi mümkündür.
“Free time” versiyonlarýnda 60 litre tank.talebi mümkündür.
Fiat Auto S.p.A. - Quality - Assistenza Tecnica - Ingegneria Assistenziale - Largo Senatore G. Agnelli, 5 - 10040 Volvera - Torino (Italia)
Baský N. 603.45.489 - VI/2006 - 1. baský
254-260 Ducato TR_düzenleme-2:254-260 Ducato TR_düzenleme.qxd
17.06.2008
18:39
Sayfa 261
ÜRETİCİ FİRMA
FIAT AUTO S.p.A.
Corso G.Agnelli - 200 10135, Torino - İTALYA
İTHALATÇI / GENEL DİSTRİBÜTÖR
TOFAŞ Türk Otombil Fabrikas A.Ş.
Büyükdere Cad. No:145, Tofaş Han Zincirlikuyu - İSTANBUL
Tel: 212.275 29 60 Faks: 212.275 03 57
www.fiat.com.tr

Benzer belgeler

001-035 Fiorino GB:001-035 Fiorino GB.qxd

001-035 Fiorino GB:001-035 Fiorino GB.qxd ELEKTRÝKLÝ AKSESUARLAR Eðer aracýnýzý satýn aldýktan sonra, elektrik çeken (akünün yavaþça boþalmasý riski ile birlikte) aksesuarlar monte ettirmek isterseniz, yetkili bir Fiat servisi ile temasa g...

Detaylı

001-034 Fiorino Euro 5 LUM TR 2e 7.qxd

001-034 Fiorino Euro 5 LUM TR 2e 7.qxd sonra kontak anahtarýný MAR konumuna çevirip, Y ve muyarý lambasýnýn sönmesini bekleyiniz; kontak anahtarýný AVV konumuna çeviriniz ve motor çalýþýr çalýþmaz anahtarý serbest býrakýnýz.

Detaylı