hol dır deın geld zurück!

Transkript

hol dır deın geld zurück!
HOL DIR DEIN GELD
PARANI
GERİ AL
ZURÜCK!
10 ADIMDA YILLIK VERGİ BEYANNAMESİ
10 SCHRITTE ZUR ARBEITNEHMERVERANLAGUNG
wien.arbeiterkammer.at
PARANIZA
SAHİP ÇIKIYORUZ
WIr schauen
auf Ihr
Geld!
Çalışanlar vergi olasılıklarından iyi yararlanamadıkları
için yıldan yıla paralar bırakmaktalar. Krizlerin yaşandığı
arbeitnehmerinnen
unddaha
arbeitnehmer
lassen
Jahr für Jahr
günümüzde
her cent
fazla önem
kazanmaktadır.
viel Geld am
finanzamt
liegen, weilsonra
sie ihre
steuerlichen
İnsanların
zorunlu
ihtiyaçlarından
ellerinde
para
Möglichkeiten
nicht
ausnützen.
Geradeyapabilirler.
in der Krise kommt
kalması
halinde
daha
fazla harcama
Bu da
es aber auf jeden
cent
an. Wenn
denişyerleri
Menschen
mehr vom
ekonomiye
katkıda
bulunur
ve yeni
sağlar.
Geld übrigbleibt, können sie auch mehr ausgeben. das
hilft der maddi
Wirtschaft
und schafft ve
arbeitsplätze.
Krizin
sıkıntılarını
masraflarını işçiler
karşılamaktadır. Onun için vergi sisteminde adaletin
die Kostenreforma
für die gidilmelidir.
Krise dürfenÇalışanların
nicht die arbeitnehmer
sağlandığı
ücretleri yük­
tragen.
deshalb
muss eine sermayeden
grundlegende
reform
mehr
sek
vergiye
tabi tutulurken,
alınan
vergi
as­
Gerechtigkeit
ins steuersystem bringen: arbeit ist viel zu
garide
kalmaktadır.
hoch besteuert, Kapital zu gering.
Adil bir vergi sisteminin varlığı, hayata geçirilmesi her
Gerade jetzt ist
es acildir.
wichtig Alım
ein gerechtes
steuersystem
zamankinden
daha
gücünün artırılması
eko­
zu schaffen,
bei dem alle
einen fairen Beitrag leisten. nur
nomideki
canlanmayı
sağlayacaktır.
wenn die Kaufkraft nachhaltig gestärkt wird, wird auch die
Wirtschaft
Vergi
iadesiangekurbelt.
için yapılan vergi beyannamesi başvurunuzu
yapınız ve paranızı Maliye Dairesi’nden (Finanzamt) geri
Machen
sieOdası
Ihre arbeitnehmerInnenveranlagung!
holen sie
alınız.
İşçi
olarak paranızı geri almanızın yolunu
ve
sich
schonsize
jetztgöstermek
Geld vom istiyoruz.
finanzamt zurück! Wir von der
yöntemini
arbeiterkammer zeigen Ihnen gerne wie das geht.
Herbert Tumpel
herbert
Tumpel
İşçi Odası
Başkanı
aK Präsident
2
AK-Infoservice
10 ADIMDA YILLIK VERGİ
BEYANNAMESİ
Çalışanların vergi beyanı, geçmiş yıla ve yıllara ait yıl so­
nu denkleştirme hesabıdır. Bu vergi beyanını her işçi ve
hizmetli oturduğu bölge yetkili Vergi Dairesi’nde (Finanz­
amt) yapabilir. Bu şekilde geride kalan yılın, vergiden muaf
harcamalarını, vergiden düşülecek giderlerini veya olası
bir negatif vergi durumunu beyan edebilirsiniz.
Bunun için sadece L1 formuna ve İşçi Odası’nın “10
Adımda Vergi Beyannamesi” broşürüne gerek vardır
(bu form her vergi dairesinden edinilebilinir veya
www.bmf.gv.at internet adresinden indirilebilinir).
Geride kalan 5 yıl için vergi beyannamesi verebilirsiniz (bu
durumda 2005 yılı için son beyan tarihi 31.12.2010 olur).
Vergi beyannamenizi internet aracılığıyla da FinanzOn­
line üzerinden yapabilirsiniz. Bu konuda ayrıntılı her tür­
lü bilgiye STEUER SPAREN ONLINE adlı broşürden
ulaşabilirsiniz.
Vergi beyannamenizi her zaman yapabilirsiniz, fakat
sadece,
j Ekstra harcamalar (6. Madde),
j Reklam harcamaları (7. Madde),
j Olağan dışı harcamalar vergiden muaf tutulabilinir (8.
ve 9. Maddeler),
j Ailede tek başına çalışan birisi (3. 4. ve 9. Maddeler),
çocuğun bakım ve eğitimi tek başına bir kişi tarafından
üstlenilmiş olması (3. 4. ve 9.
j Çocuklar için nafaka ödemesi (9. Madde)
j Gelir vergisi ödeyemeyecek kadar az kazandıysanız
(örneğin çıraklar, düşük saatli işlerde çalışarak düşük
ücret alanlar) (1. 2. 7. ve 10. Maddeler)
j Geliriniz düzensiz olduysa (düşük saatten tam saate
geçiş ya da tersi) (1. 2. 5.10. Maddeler)
j Yıl içinde emekli olduysanız veya işe başladıysanız,
(1. 2. 5.10. Maddeler)
j Stajyer olarak çalıştıysanız (1. 2. 5.10. Maddeler).
Bunlardan başka Vergi Dairesi’nden negatif vergi de ge­
ri ödenmelidir ( bu negatif vergi ödenen sosyal sigorta
primlerinin yüzde 10’u, yıllık en fazla 110 Avro kadardır).
AK-Infoservice
3
Pendlerpauschale (ikamet edilen yerleşim yerinden başka
bir yerleşim yerine her gün çalışmak için gidip gelme du­
rumudur) hakkının olması halinde negatif vergi bedeli en
fazla 240 Avro olarak dikkate alınır.
Ayrıca çocuk bakımını tek başına üstlenenler ile ailenin
geçimini tek başına sağlayanların, en az 1 çocuklarının
olması halinde de negatif vergi ödenir. Bu miktar yıllık en
fazla 494 Avro kadardır.
Dikkat: Vergi Beyannamesinde ancak aşağıdaki
durumların olmasında yapabilirsiniz:
j İki ya da ikiden fazla işte birden çalıştıysanız,
j Bölge Hastalık Sigortası Kasası’ndan (GKK) isti­
rahat parası (Krankengeld) aldıysanız,
j Hizmet çeki (Dienstleistungsscheck) ile size
ödeme yapıldıysa,
j İflas fonundan para ödemesi yapıldıysa,
j İnşat İşçisi İzin Kasası’ndan (BUAK) para öde­
mesi yapıldıysa,
j Vergiden bir muafiyetin olmasına rağmen, bu
ücret ödemesinde ücret bordrosunda dikkate
alınmadıysa,
j Tek başına çalışma ve tek başına çocuğa bakma
vergi muafiyetine hakkınız olmamasına rağmen
başvuruda bulunduysanız,
j Pendlerpauschale’ye hakkınız olmamasına
rağmen başvuruda bulunduysanız,
j Bu şartlardan herhangi birisinin olması durumun­
da zorunlu olarak vergi beyanında bulunmanız
gerekir.
Bilgi: Yılda 730 Avro’nun üzerinde vergiye tabi ola­
mayan ek kazanç sağlamanız halinde, zorunlu vergi
beyanında bulunmanız gerekir.
4
AK-Infoservice
Şimdi başlıyoruz:
Bu 10 adımla vergi beyannamenizi doğru bir şekilde dol­
durabilirsiniz. Fakat detaylı ve eksiksiz bilgi istiyorsanız,
İşçi Odası’nın (AK) Steuer Sparen adlı broşürünü
01/310 00 10 358 numaralı telefondan isteyebilir veya
www.arbeiterkammer.at adlı internet sayfasından ücret­
siz indirebilirsiniz.
2009 vergi beyannamesi formunda bazı değişiklikler
yapılmıştır. Ayrıca iki adet form daha eklenmiştir.
Çocuklarınız varsa ve yurtdışında gelir elde etmişseniz
L1k formunu, emeklilik parası almışsanız L1i formunu
kullanmanız gerekmektedir.
1.
Kişisel Bilgiler:
Buraya kişisel bilgilerinizi yazın, örneğin adınız,
sigorta numaranız.
2.
İkamet Adresiniz
Buraya ikamet ettiğiniz adresi yazınız.
Eş ve tek başına kazanç muafiyet durumu
Buraya eşinize ait bilgileri ve tek başınıza
çalışmadan dolayı vergi muafiyetinden yararlan­
ma başvurusu yapabilirsiniz.
3.
Çocuklar hakkında bilgi, tek başına kazanma
ve çok çocukluluk ek ödemesi
Tek başına kazanan birisi olmanız durumunda
bunu buraya yazın. Buraya ayrıca altı aydan fazla bir süre­
nin üstünde kaç çocuk için aile yardım parası aldığınızı
kaydediniz.
Ayrıca çok çocukluluk durumuna ait başvuruyu da yapa­
bilirsiniz (Bunun için şart en az üç çocuk için aile yardım
parası almanız gerekir ve aile geliri 55.000 Avro’yu geçme­
melidir). Çok çocukluluk ödentisi çocuk başı ayda 36.40
Avro olarak belirlenmiştir.
4.
Yalnız başına kazanma:
j En az 6 aydan fazla bir süre evli olup, eşinizle aynı
evde ikamet ediyorsanız, eşinizin geliri 2.200 Avro’yu
(çocuksuz eşler) ve çocuklu eşlerde ise 6.000 Avro’yu
geçmiyorsa,
j Ya da bir eşle beraber ikamet ediliyor, çocuk
için en az 6 ay kadar bir süre için aile yardım parası
AK-Infoservice
5
alınıyorsa, yıllık kazanç da 6.000 Avro’yu geçmiyorsa,
yalnız çalışma ve yalnız kazanma durumu söz konusudur.
Çocuğun eğitiminden yalnız sorumlu olmak:
j Altı aydan fazla bir süre, bir evlilik dâhilinde veya
birlikte yaşama içinde çocukla aynı ortamda bulunulu­
yorsa ve o çocuk için en az altı ay kadar aile yardım
parası alınmışsa çocuğun eğitiminden tek başına
sorumlu olma hali var demektir.
Önemli:
Hem yalnız başına kazanma, hem de çocuğun
eğitiminden yalnız sorumlu olma durumu hallerinin
ikisinden de faydalanmak olmaz.
j Hem yalnız başına kazanma, hem de çocuğun
eğitiminden yalnız sorumlu olma durumları
ücret bordrosunda dikkate alınmış olsa bile, ver­
gi beyanı başvuru formunda konuyla ilgili bölüm
işaretlenmelidir..
j
Bilgi: Başvuru yapılan yıl içinde herhangi bir
kazancınız olmadıysa ve en az bir çocuk için en
az altı ay aile yardım parası aldıysanız çocuk için
uygulanan muafiyet kesintileri sizin avans olarak
yazılacaktır.
Ücretiniz, maaşınız, ek ödemeler ve emeklilik
kimler tarafından ödendi?
O takvim yılında hangi firmada çalıştığınızı, size
yapılan ödemenin hangi kurum tarafından yapıldığını bu­
raya yazınız.
5.
Uyarı: Yıllık kazancı gösterir bordro veya aylık ücret
bordrolarını eklemeniz gerekmez.
Para eder özel harcamalar:
Eşiniz ve aile yardım parası aldığınız
çocuklarınız için ek sağlık, kaza ve hayat
sigortası yaptırdıysanız veya kilise aidatı ödediyseniz, bu
masraflarınızı da burada belirtin, bunlar için para alabilir­
siniz.
6.
6
AK-Infoservice
Bu özel harcamalar için bir sınırlama vardır: j Gönüllü hastalık, kaza, emeklilik ve hayat sigortası gibi
özel şahsi sigorta primleri için gerekli olan belge, sigor­
ta kurumundan daha sonraki yılda Vergi Dairesi’ne ve­
rilmesi için size gönderilmektedir.
j Masraflar: Sertifika ve hisse senetleri,
j Masraflar: Konut edinme ve konut tamirine yapılan
harcamalar.
Önemli:
Faturalar dışında konut edinme ve konut tamirlerine ait
işler onları yapmaya yetkisi olan işletmeler tarafından
yapılmış olması da zorunludur.
Ne kadar özel harcama beyan edilir?
Özel harcamaları beyan etmenin de bir sınırı vardır. Bu
sınır en az yılda 240 Avro ile belirlenmiştir. Daha az har­
camalar doğrudan işverenlerin yapmış olduğu ödemeler­
de dikkate alınır. En yüksek sınır ise eş ve çocuklarınızla
birlikte olduğunuza bağlıdır.
Senelik en yüksek sınır
2 çocuğa kadar
2.920 Avro
Yalnız başına kazanma/Çocuğun eğitiminden yalnız sorumlu olma
durumlarının olmaması
Yalnız başına kazanma/Çocuğun eğitiminden yalnız sorumlu olma
durumlarının olması halinde 5.840 Avro
3 çocuktan fazla
4.380 Avro
7.300 Avro
Uyarı: Yıllık 36.400 Avro’dan başlayarak yüksek gelire
sahip olunması halinde, vergiden muafiyet bedeli sürekli
azalır. Yıllık 60.000 Avro’dan sonra ise vergiden muafiyet
tümüyle kalkar.
Bilgi: Özel harcamalar, harcamanın yapılmış
olduğu yılda dikkate alınır. Bir yıl içinde yapılan
özel harcamanın en yüksek sınırı geçmesi halinde,
harcamayı taksitle iki yıla yayarak ödeme şekilde
düzenlemek önerilir. Ya da ödemeyi bankadan
alınacak bir kredi ile finanse etmek de düşünülebilinir.
Dolayısıyla kredinin geri ödenme bedelleri vergiden
düşürülür.
AK-Infoservice
7
Diğer özel harcamalar:
j Kilise aidatı, senede en fazla 200 Avro,
j Gönüllü olarak emeklilik sigortası süresine okul
yıllarını satın almak,
j Hayır kurumlarına, araştırma ve geliştirme projelerine
ve eğitim kurumlarına yapılan bağışlar.
Reklam giderleri:
Ücret bordrolarında dikkate alınmayan çalışılan
işle ilgili yapılmış mesleki harcamalardır.
Sendika üyeliği aidatı, İkamet edilen yerden başka bir
yerleşim yerinde çalışmaktan dolayı evden işe, işten de
eve gidiş masrafı (Pendlerpauschale),
Bölge Hastalık Sigortası Kasası’na aile bireyleri için bir­
likte sigortalılık ve parttaym işlerden dolayı ödenen sigorta
primleri.
7.
Bu giderler 717,
kaydedilmelidir.
718
ve
274
numaralı bölümlere
Farklı yerleşim yerlerinde olan ev ile işyeri arasında
sürekli gidip gelenler için: Pendlerpauschale
Farklı yerlerde ikamet ve çalışmadan dolayı her gün evden
işe, işten de eve gitmek zorunda kalan çalışanlar “Pend­
lerpauschale” denilen vergi indirimi başvurusunda bu­
lunabilirler. Bu vergi indirimi olan “Pendlerpauschale”den
yararlanma koşulu toplu taşıma aracının da kullanılma
olanağı ile de ilgilidir. Kamuya ait toplu taşıma aracını
kullanmama veya mesafenin fazlalığından dolayı toplu
taşım araçlarının kullanımının mümkün olmaması halin­
de büyük “Pendlerpauschale” den yararlanılır, bunun aksi
durumunda ise küçük “Pendlerpauschale” söz konusudur.
(Bu konuda geniş bilgiyi Steuer sparen broşüründen edi­
nebilirsiniz).
Diğer reklam harcamaları:
j İş malzemesi (kompüter, çalışma konusu ile ilgili kitap
giderleri),
j Meslek için kullanılan internet giderleri,
j İşverenin karşılamadığı iş seyahat giderleri,
8
AK-Infoservice
j
Mesleki eğitim giderleri,
Yeniden eğitim masrafları,
j Mesleki nedenlerden dolayı edinilmek zorunda olunan
ikinci bir evin giderleri,
j Diğer reklam giderleri (işçi temsilciliği aidatı),
j Öğrenim süresinde çalışılması halinde okul harcı.
j
Bu masrafların toplamı yılda 132 Avro’yu geçmediği du­
rumda, genel reklam giderleri adı altında vergi muafiyeti
doğrudan işveren tarafından dikkate alınır.
Bazı meslek grupları için reklam giderleri:
Almış olduğu işi kendi evinde yapan ve çeşitli temsilcilik
işinin yerine getirildiği gelir bağımlısı bazı meslek grupları
gerçek masraf bedelini değil de, vergi muafiyetinde dikka­
te alınması için toplu bir bedel bildirebilirler.
8.
Olağanüstü harcamalar:
Bu masraflar zorunlu olarak ortaya çıkan günlük
harcamalar değildir.
Masrafın şahsen karşılanması:
Masrafın şahsen karşılanması sınırı geçilmediği sürece, bu
masraf vergi muafiyetinde değerlendirilir. Bu masraflar:
j Hastalık masrafları (diş yaptırma, doktor ve hastane
giderleri, alerjik rahatsızlıklardan dolayı yapılan harca­
malar),
j Cenaze ve mezar giderleri,
j Tek başına çocuğun eğitiminden sorumlu olanların ço­
cuk bakımı için yapmış oldukları giderler,
j Kür masrafları,
j Diğer olağanüstü harcamalar (örneğin; bakımevi
masrafı).
Uyarı:
Masrafın şahsen karşılanması ailenin gelirinden veya
durumundan bağımsızdır. Karşılaştırma yapabilmek için
masrafın şahsen karşılanması bedeli bir ücret karşılığında
olabilir. (Bu konuda geniş bilgiyi Steuer sparen broşüründen
edinebilirsiniz).
AK-Infoservice
9
Bu masrafları
yazılmalıdır.
730’ dan 735’e
kadarki bölüme
Masrafın şahsen karşılanması olmaksızın:
j Doğal afet zararları (Örneğin: su baskını ve deprem),
j Geçimi sağlanan yurtdışında yaşayan çocuklar için
gönderilen para (aylık en fazla 50 Avro).
Engellilik durumunda olağanüstü harcamalar:
Engellilik durumunda da olağanüstü harcamalar, yüzde
yirmi beş iş göremezlik durumunda tek başına kazanan
şahıs olmanız halinde, hem eşiniz hem de kendiniz için
başvuruda bulunabilirsiniz. Yapılan harcamalar (bakım
parası çıkartıldıktan sonra) vergiden muaf bir bedel ile
değerlendirilir. Tedavi ve yardım aletler için yapılmış gi­
derler ayrıca vergiden muaf tutulurlar. Ayrıca zorunlu di­
yet uygulaması ve yürüyememeden dolayı araba ve taksi
masrafları da belli bir rakamla vergiden muafiyette dikkate
alınırlar. Burada yürüyemeden dolayı engellilik en az yüz­
de elli olmalıdır. (Bu konuda geniş bilgiyi Steuer sparen
broşüründen edinebilirsiniz).
Bilgi: Olağanüstü harcamalardan dolayı yapılmış
masraflar belli bir rakamla vergiden düşürülmesi
yerine, yapılan gerçek masraf (bakım parası
çıkartıldıktan sonra) bildirilir.
Çocuklar, çocuklardan dolayı vergi muafiyeti,
bakım ve olağanüstü harcamalar:
Ek L1k belgesiyle aşağıda belirtilen giderleri ya­
zabilirsiniz.
Çocuklardan dolayı vergi muafiyeti: Bu muafiyet bedeli
aynı evde ikamet eden her çocuk başı 220 Avro’dur. Hem
anne, hem de babanın çalışması durumunda bu bedel ikisi
arasında paylaştırılabilinir. Bu durumda anne ve baba için
kişi başı 132 Avro dikkate alınır. Sizinle ikamet etmeyen
çocuğa nafaka ödemeniz halinde, o çocuk için sizden 132
Avro vergi muafiyeti dikkate alınır. Ek belgede hangi duru­
mun size uygun olduğunu işaretlemeniz gerekir.
Nafaka vergi muafiyeti: Kendisi için aile yardım parası
almadığınız ve sizinle ikamet etmeyen çocuğunuz için nafa­
ka ödüyorsanız, her çocuk başı vergi muafiyetinden fayda­
lanabilirsiniz. Vergi muafiyetinden faydalanılacak rakamlar,
9.
10
AK-Infoservice
ilk çocuk için 29,20 Avro, ikinci çocuk için 43,80 Avro ve
üçüncü çocuktan itibaren her çocuk başı 58,40 Avro’dur.
Çocuklarınız için yapmış olduğunuz olağanüstü
harcamaları da burada yazabilirsiniz:
> 2009 yılından itibaren çocuk bakımı için yapılan har­
camalar da vergiden muaf tutulur. Bunun şartı çocuğun
o takvim yılının başlamasında 10 yaşını doldurmamış
olmasıdır. Çocuk bakımı belediyeye ait çocuk kreşlerinde
veya çocuk eğitimi konusunda eğitimli ve diplomalı çocuk
bakıcıları (Tagesmutter) tarafından yapılmalıdır. Her ço­
cuk için senelik 2.300 Avro vergiden düşürülmesi isteni­
lebilinir.
> Başka bir yerde eğitimde olan çocuklara yapılmış
harcamalar için aylık 110 Avro vergiden muaf olması iste­
nilir,
> Engelli çocuklar için yapılan harcamalar: Engelliliğin
yüzde 25’in üstünde olması halinde, bakım parası hariç,
yapılan harcamalar engelliliğin oranına göre belli bir ra­
kam vergiden muaf tutulur. Ayrıca yardım ve tedavi aracı
masrafları ve diyet uygulaması masrafları yine belli bir
bedelle vergiden muaf tutulur. Yüksek aile yardım parası
alan yüzde 50 engelliliğin olması durumunda aylık 262
Avro, engellilikten dolayı bulunmuş olduğu okul masrafı ve
tedavi ve yardım araçları masrafları vergiden düşürülür.
Ayrıca diyet uygulaması masrafları da belli bir bedel ile
vergiden muaf tutulur. Yüzde 25 engellilik durumunda
masrafın kişinin kendisinin karşılaması sınırını aştıktan
sonra yapılan olağanüstü gerçek masraf (bakım masrafı
hariç) vergiden muafiyette dikkate alınır.
Hesap numarasını yazın, imzalayın ve postaya verin!
Vergi beyanını ilk defa yapıyorsanız veya herhan­
gi bir değişiklik olduysa, banka hesap kartınızın arkasında
belirtilmiş BIC adını ve IBAN numarasını da belirtiniz (bu­
güne kadarki gibi sadece banka hesap numarası değil).
10.
Formu doldurma işlemini bitirdiğiniz için sizi kutlarız. Formu
eksiksiz doldurduysanız, tarihi yazıp, imzalayınız. Daha
sonra Maliye Dairesi’nin vergi iadesi beyanı başvurunuza
ait vereceği kararı kontrol edebilmek için, başvuru for­
mundan da bir adet kopya yapın. Başvuru formunu ika­
met ettiğiniz bölge Maliye Dairesi’ne ya şahsen götürüp
verin veya taahhütlü olarak postalayın. Maliye Dairesi’ne
AK-Infoservice
11
yapacağınız kayıtla internet aracılığıyla da başvuru for­
munu gönderebilirsiniz. Vergi hakkında ayrıntılı bilgiyi
AK’nın Steuer sparen broşüründen edinebilirsiniz. Vergi­
den muaf tutulması için beyan ettiğiniz harcamalara ait
belgeleri göndermenize gerek yoktur. Yalnız o belgeleri
en az 7 yıl tutmanız veya saklamanız gerekir.
PK_P
Tavsiye: Gelir vergisine vergi iadesi başvurusu ver­
gi dairesinden bir kararla sonuçlandırılacak ve bu
karar size gönderilecektir. Bu kararda ibraz ettiğiniz
olağan dışı harcamaların, reklam ve tanıtım gider­
lerinin ve olağanüstü harcamaların hepsinin dikkate
alınıp alınmadığını kontrol ediniz. Maliye Dairesi’nin
başvurunuza ait göndermiş olduğu karar ile hemfi­
kir değilseniz veya doğru olmadığına inanıyorsanız,
o karara, kararın size ulaştığı günden itibaren bir ay
içerisinde yazılı olarak itiraz etme hakkınız vardır. Bu
itiraz konusunda örnek yazıları AK’nın Steuer sparen
broşüründe bulabilirsiniz. Başvurunuz sonucunda
Maliye Dairesi verginizi az ödediniz diyerek sizden
talepte bulunması durumunda, bir ay içerisinde yazılı
bir itiraz ile başvurunuzu geri çektiğinizi bildirebilirsi­
niz. Başvuruyu geri çekme zorunlu vergi beyanında
bulunmak durumunda olmadığınız takdirde müm­
kündür.
wenn ich gleiche Chancen will,
schalte ich sie ein.
Diese Broschüre erhalten Sie unter (01) 310 00 10 447
Alle aktuellen AK Broschüren finden Sie im Internet zum Bestellen und Download
http://wien.arbeiterkammer.at/publikationen
Weitere Bestellmöglichkeiten: E-Mail: [email protected]
Artikelnummer 447/4, Stand Jänner 2010, Zulassungsnummer: 02Z34648 M
Medieninhaber, Verleger: Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22,
A-1040 Wien, Telefon (01) 501 65 0 Hersteller: TDS Sares Verlags- und Herstellort: Wien
www.holdirdeingeldzurueck.at
Die Kann was.

Benzer belgeler