Sermaye Piyasası Aracı Notu

Transkript

Sermaye Piyasası Aracı Notu
$E10ERBANK TURK ANOPIIM SIRKETI
Sermaye Piyasan Aram Notu
Bu sermaye piyasast araa notu, Sermaye Piyasaa Kurulu (Kurul)'oca
....../....../.. ...... tarihiode onaylannusfir.
Ortakhgmunn toplam 500.000.000 TL tutarmdaki ihrac tavam kapsammdaki
borclanma araglannin balks an edilecek ............... TL'Iik kummin halka arzma
ili§kin sermaye piyasast aract notudur. Halka an edilecek borclanma araclanua fazla
talep gelmesi durumunda balks an tutan ............. TL'ye kadar arfinlabilecektir.
Sermaye piyasasl araa notuoun onaylanmam, sermaye piyasan arm notunda
yer alan bilgilerin dogru oldugunun Kurulca tekeffiile anlamma gelmeyecegi gibi,
sermaye piyasasi araclarma ili§kin bir ta siye olarak da kabul edilemez. Bu sermaye
piyasast araa notu cerce esinde ihrac edilecek borclanma araclanna ililkin
ihracanm yammalara karp Man (Mane yukfimlfilfigii, Kurul eya herhangi bir
kamu kurulusu tarafuidan garanti altma almmannstw. Aynca halka an edilecek
borclanma araclannm kaolin belirlenmesinde Kurul'uo herhangi bir takdir ya da
onay yetkisi yoktur.
Bu sermaye piyasast arse' uotu ihracçi bilgi dokilmani e out lie birlikte gecerli
bir izahname olunurur. Bu oedeule, halka an edilecek borclanma aracma ili4kin
yattrim kararlan ihraca bilgi dokilmam, sermaye piyasast aract notu e ozetin bir
bfitfin olarak degerlendirihnesi sonucu verilmelidir.
Bu sermaye piyasasi araa notu ile birlikte incelenmesi gereken ihraca bilgi
dokfimam e fizet, ortakhgtmum e halka arzda saga araalik edecek Seker Yatinm
Menkul Degerler A.5.'nin www.sekerbank.comar e www.sekerattirim.com adresli
Internet siteleri Ile ICamuyu Aydmlatma Platformu (ICAP)'nda (www.kap.gov.tr )
...... tarihinde yarmlanmwtw. Aynca ba§ uru yerlerinde incelemeye
tutulmaktadir.
Sermaye Piyasam !Cannon (SPICn)'oun 10'uncu maddesi uyannca, izahnameyi
olusturau belgeler e bu belgelerin eklerinde yer alan yanlw, yandfia e eksik
bilgilerden kaynaIdanau zararlardan ihraca sorumludur. Zarann ihracadau tazmin
edilememesi eya edilemeyeceginin aakca belli olman halinde; halka an edenler,
ihraca araallk eden lider yetkili kuruhq, arsa garantor e ihraccufin Scum
kurulu fiyeleri kusurlanna e durumun gereklerine gore zararlar kendilerine
yukletilebildigi Mciide sorumludur. Bagimsa denetim, derecelendirme e degerleme
kurulullan gibi izahnameyi olu§turan belgelerde yer almak fizere haarlanan
raporlan hazwlayan ki§i e kurumlar da haarladiklan raporlarda yer alan yaults,
yandtto e eksik bilgilerdeu SPICu hiikumleri cerce esiude sorumludur.
Kurulca .../.../..... tarihinde onaylauan ihraca bilgi dokiimant kapsammda
daha once ihrac edilen borclauma aracl
r.
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
iff•C*
E ER YAIIRIM MLM,UL
. d...kJ
Genel Mudu
r
' a
so rr , ,
ere Fad No I rl k
c
S RL. ,
Esenterna . .%,1
E
aa ,I ha
el 0212 32,1 i
1
iciNDEKILER
1. SERMAYE PIYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULUOUNU YCKLENEN KISILER ......... 5
2.
RISK FAKTORLERI ................................................................................................................................ 6
3.
TEMEL BILGILER ................................................................................................................................... 7
4.
IHRAc VE HALKA ARZ EDILECEK BOKLANMA ARACLARINA LUSKIN BILGILER ........ 7
5.
HALKA ARZA ILI$KIN HUSUSLAR................................................................................................ 14
6.
BORSADA i$LEM GORMEYE ILISKIN BILGILER ......................................................................... 18
7.
GARANTI HOKOMLERI VE GARANTORE ILISKiN BILGILER .................................................. 18
8.
DICER BILGILER.................................................................................................................................. 19
9.
BOKLANMA ARAcLARI ILE ILGILI VERGILENDIRME ESASLARI 22
10. INCELEMEYE ACIK BELGELER................
26
11. EKLER
26
Y IRIM MENKUL Dec
MI II
Genel Murlurill
i p m vi 1/41(tr, ty
-CA
p „ yip,
1 7
3
2
KISALTMA VE TANIMLAR
Knaltma
A.$.
BDDK
Borsa, BIAS, BIST veya Borsa Istanbul
BSMV
DIBS
EUR ya da EURO
EURIBOR
GM
GMY
Grup
GVK
Hazine
IFC
ISIN
Ihracct, Banka veya $ekerbank
ILK
KAP
KfW
KKTC
KOBI
KRET
Kurul veya SPK
LIBOR
MKK
ORET
PRET
SGMK
$eker Yatinm, Ante' Kurum
SPKn
Takasbank
TC
IL
TMSF veya Fon
UK
TTSG
UFRS
USD
V.U.K
VTMK
E
APPIA /VIENKUL DfrtE E.
Genel MOdur'
lop"
I 11%12
3j11
Tamm
Anonim $irket
Bankactlik Ditzenleme y e Denetleme Kuntmu
Borsa Istanbul A.$.
Banka y e Sigorta Muarnele Vergisi
Devlet ic Borclanma Senedi
Avrupa Birligi fiyelerinden 17'sinin Kullanchgt Ortak Para
Birimi
Avrupa Bankalararast Faiz Gram
Genel Mtidtir
Genet Miidtir Yardimcist
$ekerbank T.A.S. lie birlikte istiralderi Seker Van =
Menkul Degerler A.$., $eker Finansal Kiralama A.$.,
$eker Faktoring A.$., $ekerbank International Banking
Unit Ltd., $eker Mortgage Finansman A.$., $ekerbank
ICibns Ltd. y e Zahlungdieste GmbH der $ekerbank T.A.$.
Gelir Vergisi Kanunu
Tiirkiye Cumhuriyeti Hazine Mtistesarligi
International Finance Corporation
Uluslararast Menkul 1(13/met Tammlama Numarast
$ekerbank Turk Anonim $irketi
tern Ulm Kanunu
Kamuyu Aydinlatma Platformu
Kreditanstalt ftir Wiederaufbau
Kuzey Ktbns Turk Cumhuriyeti
Kik& y e Orta Bilytikliikteki isletme
Kredi Riskine Esas Tutar
Sermaye Piyasast Kuntlu
Londra Bankalararast Faiz Oram
Merkezi Kayit Kutulusu A.S.
Operasyon Riskine Esas Tutar
Piyasa Riskine Esas Tutar
Sabit Getirili Menkul Ktymet
$eker Vat= Menlcul Degerler Anonim $irketi
6362 sayth Sermaye Piyasast Kanunu
Istanbul Takas y e Saldama Bankast A.$.
TOrkiye Cumhuriyeti
Turk Liras'
Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu
6102 sayth Turk Ticaret Kanunu
Turkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Uluslararast Finansal Raporlama Sistemi
Amerika Birlesik Devletleri Para Birimi/ ABD Dolart
Ver '
unu
enkul Kiymetler
green?
YK
YP
Yonetim Kurulu
Yabanci Para
iHRAccl BILGI DOKOMANINDA YER V
DISINDAKI GORCISLER/ONAYLAR
Yoktur
R ATIPM MENKU
Gene!
4
EN GOROSLER YE ONAYLAR
1. SERMAYE PIYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULU4UNU YUICLENEN
)(Shit/
Kanuni yetki e sorumluluklaruntz dahilinde e gorevimiz certe esinde bu
sermaye piyasast aract notunda e eklerinde yer alan sorumlu oldugumuz lammlarda
bulunan bilgilerin e erilerin gercege uygun oldugunu ve sermaye piyasasi arm
notunda bu bilgilerin anlanum degistirecek nitelikte bir eIcsiklik bulunmamast kin
her dirlti makuI &tutu g6sterilmi4 oldugunu beyan ederiz.
y
y
y
y
y
y
Hiram
$ekerbank T.A.S. Yetkilisi
CC
k
InciA 0 14)
6 riii
.c.b;77 Con cea c
Ceti2 it-04.4.-,- Yr,/
i
z) i
CZ:3 2 ko.,_ \
iA
_Thi L
A
1-
9 .?
1
cLp-- r
r t;
Sorumlu Oldugu lusim:
1
SERMAYE PIYASASI ARAC1
NOTUNUN TAMAMI
A
...
24.06.2014
Halka Arza Aractbk Eden Yetkili Kurulus
$eker Yahrim Menkul Degerler A.$.
1 -caat
esti ne.L. Z72..-13 ,(... , in , EN.cf --ft A .
Nctekk -r
“r-as\-, r -ca ( -‘,.
/
r
e
4
E;
i
i
Sorumlu Oldugu Kum:
t6
1
!'',!v,111.
E
,
c
i
SE1RMAYE PlYASASI ARACI
NOTUNUN TAMAMI
RA
r
24.016.2014
/ ot es
I ti ie \ r..
( 1/41/. 4..... 110 5
-I \Os,/ 4
t
I
f
.
la
5
1
4S 0 a
1
•
/
2. RISK FAKTORLERI
2.1 Halka An Edilen Borclanma Aracianna hiskin Risk Fakterleri
Halka arzi varnlacak ohm borelanma araelanna Riskin Sekerbank T.A.S.'nin
vabrimcdara karst olan lideme vfikbmItiltigit herbangi bir kamu kurulusu tarafindan
garanti altma almmanns olup, vattrim kararimn, ihraeciom finansal durumunun
analiz edilmesi slued* verilmesi gerekmektedir.
Isbu Sermaye Piyasasi Aram notu lie ihram yatmlacak olan borclaruna araclanna
ihracemin yattrimcilara karsi olan Odeme yQkUmIuIUU herhangi bir kamu kurulusu
taratindan garanti altina alinmamis olup, yaw= karannin, ihracemin finansal durumunun
analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerelcmektedir.
lhraca aracilik eden araci kuruluslann da borclanma araclanna iliskin
Odenmesi konusunda Hr sorumluluklan veya yttkUmlUlUkleri bulunmatnaktachr. Borsa
Istanbul A.$. (BIAS) tarafmdan borclanma aram ihraccisinin ?Acme yakilmliililgiinii yerine
getirememesi durumu rein bir garanti verilmemektedir. Halka an edilecek borclanma
araclan Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu (TMSF)'ye tabi Hr Orrin olmayip TMSF'nin
herhangi bir Odeme garantisi yoktur.
Sekerbank, finansman saglamak amamyla, faiz karsiliginda teminatsiz borclanma araci
cikarmakta y e halka arza katilarak bu borclanma araclanni satin alacak yatinmcilara
satmaktachn Borclantna aram yahrimcilan, ihraccuun alacaklisi konumtmda olup ihraccr
alctifieri ilzerinde alacaklanndan baska bir hakka sahip degildirler; yonetimde yer
alamazlar, alacaklanni tahsil ettikten sonra ihracenin malvarligi tizerinde bir hak iddia
edemezler, ihraceenm karnaranndan etkilenmezler y e vadesi geldiginde faiz ye
anaparalanni ahrlar.
$ekerbank'm borclanma araci ihracma katilan yatinmellar yatinm karanni olustururken
asagicla yer verilen risklerle smith olmamak kayell lie borclantna aram yatinmtndan
kaynaklanan ban risklerle karsilasabileceklerdir.
Piyasa riski (Faiz oram riski, ikincil piyasa riski): Piyasa riski, ikineil piyasada islem
Oren borclanrna araci degerinin piyasa fiyatlanndalci hareketlere (faiz oranlan) bagli
olarak artmasilazalmasi riskidir. Borclanma araclanni vade sonuna kadar elinde tutan
yatinmel icin piyasa riski sOz konusu degildir.
Odememe riski: Ihraccuun tementde dilsmesi y e vade tarihinde yukumIulUgunfl yerine
getirememesi riskidir. Bu dununda yatinmo icin yaurchgl anapara y e tahalcicuk etmis faiz
tutanm kaybetme rislci stiz konusudur. Icra Iflas Kanunu'na gore borclaruna araclan alacalc
siralamasinda imtiyazh olmayan diger biltiin alacaldarla birlikte dordtincti siradadir. !brae
edilecek borclaruna araclan TMSF'ye tabi bir iiriin olmayip TMSF'nin herhangi bir Odeme
garantisi yoktur.
Ihraccuun, borclaruna araclannm anapara y e faizini tideyememesi durumunda yatinmcilar,
borcun anapara ve faizini yargi yoluna basvurmak suretiyle de tahsil edebilirler. Borclatuna
araclan Icra y e Iflas Kanunu hrikiimleri bakumndan adi bore senedi hilktimlerine tabidirler.
Borclanma aram alacaklan, Icra ve tflas Kanununun 206. Maddesinin 4. Fikrastnda
"dordiincti sira" baIigi altindalci "imtiyazh olmayan diger Marin alacaklar" araimda
yeralmaktachr.
Likidite riski: %rag edilecek borcl
borclanma araclan icin aktif bir ahmaktif bir Aim-saran pazannin ol
ATIRIM MENK i _ DEC-,E
Gene] MO • iirtLi{:•
n 01 . t..1 212 "1 34 :1
T
3
•
F.
rsa istanbul'a kote olacaktin ancak
mayabilir. Borclanma araclan icin
durumunda
konusunda da herhangi bir gOvence yolctur. $ekerbank ihrac edecegi borclanma araclanm
satin alacak yatmmcilann, borclanma arclannm vadesine kadar portfaylerinde muhafaza
etme ihtimalini de diklcate alarak, yatinm kararlanm vermeleri gerekmektedir.
Vasa' risk: Borclanma araclan halka an edildigi donemden sonra yasal mevzuatta ve
dilzenleyici otoritelerin duzenlemelerinde meydana gelen degisikliklerden olumsuz yonde
etkilenilmesi riskidir.
Sekerbank'm ihrac edecegi borclanma araclan Icra Him Kanunu acisindan imtiyazli
olmayan diger turn alacaldada'ayiu kategoride yer almaktachrlar.
Bore!soma araelarmin Lilciditesinin Yahnmanin Elinde Bulunan Tutara Bagh
Olarak Knitlanmasi Laski: Hug edilecek borclanma araclannm islem garecegi piyasada
yapilacak islem miktarlan ile iigih alt limitler bulunmaktadm Yatinmenun halka arzdan
sonra sahip oldugu borclanma araclanmn bu alt limitlerin altinda kalmasi dummunda
borclanma araclannin bu piyasada satilmasi imIcansiz hale gelebilir.
Vergi Riski: Borglamna araclannin gelir e ahm/satun kazanclan isbu sermaye piyasas,
aract notunun madde 9'da acildanan vergilendirme esaslanna tabidir. Bu esaslardaki
degisimlere bagli olarak yatinmaann elde edecegi net getiriler degisebilir e buna bagh
olarak borclanma araclannin fiyatmda degisiklikler olabilir.
Diger Riskier
y
y
Sekerbank T.A.S. 5411 sayth Bankactlik Kanunu hUldinileri uyannca faaliyet gOstermekte
olup aym kanun htiktimleri uyannca BDDK'nin duzenleme e denetimine tabidir.
Bankacilik Kanunu e iigiii dtizenlemelerde, ongorillen sartlarm olusmasi halinde
banlcalann BDDK tarafindan faaliyet izninin kalchnlmasi ve/veya Tasarruf Mevduati
Sigorta Fonu'na devredilmesine iliskin hilkiimler yer almalctachr.
y
y
3. TEMEL BILG1LER
3.1. Halka arza Riskin light gereek ve Bizet kisilerin menfaatleri:
Borclanma araclannin halka arzmda aracilik yapacak olan $eker Yalu-1m aracilik
stizlesmesi cercevesinde komisyon geliri elde edecek olup bunun haricinde halka an ile
iigiii menfaat saglayacalc gercek ve/veya tan' kisi yoktur.
3.2. Halka arms gerekcesi e halka an gelirlerinin Milian= yerleri:
y
Bankamiz vade yamstrun tahvil ve/veya bono ihram lie uzatilabilmesi icin uygun piyasa
kosullannda 500 milyon TL'ye kadar platiladtgi tahvil ve/veya bono ihraci yoluyla mevcut
Turk parasi kaynaklanna gore daha uzun vadeli bir kaynalc saglayarak aktif-pasif
arasindaki vade Mum az_allmayi cunaclamaktachr. Saglanan kaynaldar, Hanka= lcredi
politikalan dogrultusunda agirlikh olaralc ktictik ve orta Olcekli isletmelere yonelik olmak
tizere Turk Liras' cinsinde uzun vadeli plasmanlann finansmamnda kullandacaktir.
4. IHFtAC YE HALICA AFtZ ED1LECEK BORCL
BILGILER
4.1. ihrae edilecek borclanma araclarmin;
a)
Daha sonra belitleneeektir.
b) ISIN kodu: Takasbank tarafindan tiretilece
c) Nama/Hamiline oldugu: Hamiline
Er
ATII 1%1klE ', n/
(L n.
7
Cc rInl rl J Ir
r c...\
r nr n 1 41 1
r ni 071)
1
r
d) Borclanma araclarim kaydi olarak izleyen kurulusun unvam, adresi:
Borclanma araclan kayden Merkezi Kapt Kurulusu KS. (MKK) nezdinde izlenecektir.
Merkezi Kayit Kurulusu A.$., Askerocagi Cad. Sfizer Plaza No:1-15, Kat:2
34367, Elmadaglisli/iS
4.2. Borclanma araclarmi
ana
•
Sekerbank tarafindan ihr eel
cercevesinde olunuruleca3. or''
Borclanma araclan SPK'n i.
Ore olusturuldugu:
t ç1.
a araclan, Sermaye Piyasast Mevzuatt
10 Tem! 2014
anma Araclan Tebligi uyannca ihrac edilecektir.
Halka an edilecek borclanm
n talep toplama yontemi, dagrOm ilkeleri ye
borclanma araclanna iliskin be yalinlmasma iliskin esaslar Sermaye Piyasast
Kurulu'nun 11-5.2 sayili "Sermaye Piyasast Araclantun Safisi Tebligi" uyannca
gerceklestirilecektir.
$ekerbartk tarafindan ihrac edilecek bowlanma araclan, Borsa Istanbul A.$'nin
"24.06.2004 tarih ye 25502 saph "Borsa Istanbul Kotasyon Ytinettneligi" kapsami lie
Borclanrna Araclan Piyasasi Borclanma Araclan Piyasast isleyis, Teminat,
Takas, Temerffit ye Kotasyon Esaslanru Dtizenleyen 350 sari' Genelge hilkiimlerine tabi
olacaktir.
Ilgili Borsa Istanbul Genelgelerine g6re Sekerbank tarafindan ihrac borclatuna araclanntn
kota alinabilmesi, Borsa Istanbul Yonetim Kurulu'nun verecegi olumlu karara baglichr. Ilgi
pa7ar, sabit getirili menkul loymetlerin seffaf ve rekabete acik bit ortamda islem
gOrmelerini saglayarak, bu menkul laymetlerin likiditesini artirmak, bilgi alas=
halanchrmak amactyla kurulmustur ye aytu gtin veya fleri valorlit olarak dogrudan
alim/satim ilem1erh yapilabilmektedir.
Borclatuna araclannin Borsa Borclanma Araclan Piyasast, Kesin Alan-Salim Pazarenda
islem •gorme esaslan, islem saatleri, emir tipleri, emir btlyllIcItikleri Borsa Borclanma
Araclan Piyasasi Yonetmeligi'nde belifferunistir.
4.3. Borclanma araglarmm kaydilestirilip kaydilestirilmedigi hakkinda bilgi:
filmy edilecek borclanma araclan kaydilestirme esaslan cercevesinde Merkezi Kart
Kurulusu A.$. (MICIC) nezdinde kaydi olarak tutulmaktachr.
4.4. Borclanma araclarinm hangi para birimine gore ihrac edildigi hakkmda bilgi:
Borclanma araclan Turk Liras) cinsinden satisa sunulacaktir.
4.5. ihraccunn ytikumlfiliiklerini yerine getirme siralaman icinde ihraci planlanan
borclanma araclartmn yen i hakkmda bilgi lie siralamayi etkileyebilecek veya
borclanma araemm ihracemm mevcut ya da gelecekteki diger yfikfimliiliilderinden
sonra gelmesine yol acabileeek huldimlerin Ozetleri:
ihraccimn, borclanma aract anapara ye faizlerini 6deyememesi durumunda yatinmellar,
borcun anapara ye faizlerini yargi yoluna basvurmak suretiyle de tahsil edebilirler.
Borclaruna araclan icra ye Iflas Kanunu huktimleri balanundan adi bore senedi
hiiktimlerine tabidir.
Borclanma aract alacaklan, !era ye iflas K
'nun 206. maddesinin 4. fikrasmda
"Dordiincii Sua" baligi altindaki "imtiy
er biatin alacaklar" arasinda yet
almalctachr. Dirac edilen borclanma ara
yuktan10100.1, iicitncti bir taraf
tarafindan garanti altma almmannstir.
YATHItte etittENKLY.
Get.[ 'Kick
Ytirtirltikteki icra y e Was Me y zuatena gore, Banka aleyhine ythlittilen talciplerde
alacalchlann sira cetvelindeki oncelik durunalan asagala icra Was Kanunu'nun 206.
maddesinde belirtildigi gibidir.
Madde 206 — (Deginik madde:03/07/19740 — 389/1 md.)
Alacalclan rehinli olan alacakhlann sans tutan iizerinde, garnrilk resim y e akar vergisi gibi
Devlet tekliflerinden muayyen esya y e akardan alnunas lazun gelen resim y e vergi o akar
veya esya bedelinden istifa olundulctan sonra nichan haldan varchr.
Bir alacak birden ziyade rehinle temin edilmis ise satis tutan borca mahsup edilirken her
rehinin idare y e satis masrafi y e rehinlerden bir Wan lie temin edilmi baska alacaklar da
varsa bunlar nazara alimp paylastirmada lazun gelen tenasithe riayet edilir.
Alacaklan tasinmaz rehniyle temin edilmis olan alacaklilann sit-am y e bu teminatin faiz ye
eklentisine stimuli.' Kanunu Medeninin tasinmaz rehnine miiteallik hiiktimlerine gore tayin
olunur. (Ek cOmle:29/06/1956 — 6763/42 md.) Alacaklan gemi ipotegi lie temin edilmis
olan alacalchlara gemi alacaklilan halckinda Turk Ticaret Kanununun bu cihetlere ait hususi
hilkiimleri tatbik olunur.
(Degisik fikra: 17/07/2003 — 4949 S.K./52. Md.) Teminath olup da rehinle karsilanrnants
olan veya teminatstz bulunan alacaklar masa mallanrun sans tutarlanndan, asagalaki sira
lie verilmek iizere kaydolunur.
Birinci Stra:
a)tscilerin, i itikisine dayanan y e iflasm acilmasindan (Meek' bir yil icinde tahakkuk
etmis ihbar y e ludem tazminatlan dahil alacaklan lie iflas nedeniyle i iliskisinin sona
ermesi tizerine hak etmis olduklan ihbar y e kidem tazminatlan,
b)1sverenlerin, içiier icin yardim sancliklan veya sair yarchm teskilan kurulmast veya
bunlann yasatilmasi maksachyla meydana gelmis y e nizel kiihk kazarunts bulunan
tesislere veya demeklere olan borclan,
c)1flastn acilmasindan iinceki son bir }al icinde tahakkuk etmis olan y e nalcden 'fast
gereken aile hukukundan dogan her ttir10 nafaka alacaklan.
'kind Sint:
Velayet y e vesayet nedeniyle mallan borclunun idaresine birakilan kimselerin bu iliski
nedeniyle dogmus olan tiim alacalclan;
Ancak bu alacaklar, iflas, vesayet veya velayetin devam ettigi milddet yahut bunlann
bitmesini takip eden yil icinde acilirsa imtiyazli alacak olarak kabul olunur. Bir davantn
veya takibin deviun ettigi milddet hesaba katilmaz.
(Jeuncu Stra:
Ozel kanunlannda imtiyazh oldugu belirtilen alacaklar.
Bard/linen Stra:
fintiyazli olmayan diger btitiln alacaklar. Tahvil alacaklan, dordiincii strada sayilan
alacaklar kategorisine girmektedir.
(Ek filcra: 17/07/2003 - 4949 S.K./52. md.) Bir y e ikinci siradaki miiddetlerin
hesaplanmasinda asaguialci siireler hesaba k
yirilen konkordato siiresi.
1.Elam actImasindan Once miihlet de
2. Elam ertelenmesi siiresi.
])
Gf2riel
3. Alacak haklunda Klima olan davanin devam ettigi sUre.
4. Terekenin iflas hukitmlerine gOre tasflyesinde, olitm tarihinden tasfiye karan verilmesine
kadar gegen stire.
4.6. ihrac edilecek borclauma araclarmm yattruncu r a saglachts haklar, bu haklann
kullamm esaslan y e bu haklara iliskin lumtlamalar:
Borclanma araci yatinmcilan, ;bran; gercekleatiren Banicamn alacalchs; konumunda olup
$irket aktifleri ilzerinde alacaklanndan (anapara y e faiz) baaka bir halcka sahip degildirler.
Yatinmcilar, ihrac edilecek borclanrna araclan icin belirtilen hesaplama yontemi lie
hesaplanacalc anapara y e faizierini, odeme giinii almaya hak kazanacaklarchr.
Sekerbank'in borclanma aracianni satin alacak yatinmcilann halclanna ;Eakin kisitlamalar
ise aaagiclaki gibidir:
— Borclanma araci sahipleri $ekerbank'm kar zarar risidne katilmaz. Sadece ihracciya
faiz karailiginda bore vermia olmaktadm
— Borclanma arac; sahipleri Sekerbank'm yonetimine katilamaz.
y
— Borclanma araci sahipleri anapara e faiz alacagi chainda ihracci tizerinde baaka bir
hakki yoktur.
— Borclanma araci aiacaldan, icra ve iflas Kanununun 206. maddesinin 4. flicrasmda
"Dordiineii Sim" ba§ligi altindaki "imtiyazh olmayan diger bunk; alacaklar" arasmda yer
almaktachr.
Borclanma araci sahipleri UK hiliciimleri uyannca;
y
y
- Kuruluata, sermayenin azalulmasi e arunimasinda belgelerin e beyanlann kanuna aylun
°Imam halinde belgeleri dfizenleyenler veya beyanlan yapanlar lie kusurlannin varligi halinde
belgeleri diizenleyenler veya beyanlan yapanlardan talepte bulimmak (6102 sari; Turk Ticaret
Kanunu (TTK) md. 549),
- Sermaye taahhiithinde bulunanlann tideme yeterliliginin bulunmadignii bilmesine ragmen
sermaye taahhialUnde bulunanlara onay verenlerden, borcun odenmemesinden dogan zararlan
talep etmek (UK md. 550),
- Ayni sermaye deger bicilmesinde veya devrahnacak ialetmeye deger bicilmesinde yolsuzluk
yapanlardan dogan zararlan talep etmek (TTK md. 551),
y
- Kurucular, yonetim kurulu iiyeleri, yoneticiler e tasfiye memuriannin kanundan veya esas
sezleameden dogan yiikiimliiiiiklerini ihlal ettikleri takdirde dogan zararlan talep etmek ( UK
md. 553),
- Denetcilerin kanuni gorevlerini yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde ( UK
md. 554) dogan zararlan talep etmek,
- Ortakhk alacaklisi sifatlanndan dolayt, ortakhk esas sermayesinin azalulmasi halinde,
alacaklannin Odenmesini veya teminat gOsterilmesini istemek (TTK md. 474),
- Uzun siireden ben airketin kimunen gerekli organlanndan birinin mevcut olmamas; veya
genel kurulun toplanmamas; hallerinde durumun duzeitilmesini istemek; aksi talcdirde ortakligin
feshi icin mahkemeye basvurmak (UK md. 530),
lerinin y e alacakhlann istemleri iflas
—Zarara agrayan airketin iflasi halinde
(TTK md. 556),
idaresince One sumimedigi taktirde
- Sermayenin kaylm y e borca batiklik halinde yeni nakit sermaye konulmasi dAhil nesnel ve
gercek kaynaklan y e tinlemleri gasteren bir iyilestirme projesini mahkemeye sunarak 'flaw'
ertelenmesini istemek (TTK md. 377),
- Pay sahibi olmayan Scum kurulu tiyelerinin y e yalunlannin sirketle borc
girmeleri halinde veya sirketin bu kisilere kefalet, garanti y e teminat vermesi veya sorumluluk
ytiklemesi durumunda sirket alacakIllan bu kiileri, irketin ytiktimlendirildigi tutarda sirket
borclan icin dogrudan takip etmek (TTK.md.395),
- $irketin iflasi halinde y6netim kurulundan son tic yilda sebepsiz zenginlesme lie elite edilen
kazanclann iadesini talep etmek (TTK.md .513),
- Alacakhlar, hakimiyetin kottiye kullanilmasi durumunda, $irket iflas etmemis olsa bile,
sirketin zaratumn sirkete 6denmesini istemek (TTK.md .202),
- $irketin sona ermesi y e tasfiyesi durumunda alacalchlar alacaklanni tasfiye memurlanna
bildirmek (TTK.md.54 I )
haldanna sahiptirler.
4.7. Nominal faiz °rani y e ddenecek fain ilisldn esaslar:
a) Borclanma araemm vadesi y e itfa plam ile itfa siirecine iliskin esaslar:
Daha sonra belirlenecektir.
b) Kupon Odeme tarihleri lie faizin ne zaman odenmeye baslanacagi, son &lame
tarihleri:
Daha sonra belirlenecektir.
c) Faizin y e anaparanin zaman amyl:
Bankacilik Kanunu'nun 62. maddesinde "Bankalar nezdindeki mevduat, katilun
fonu, emanet y e alacaklardan hak sahibinin en son talebi, islemi, herhangi bir
talimati tarihinden baslayarak on yil icinde aranmayanlar zamanasimma tabidir.
Zamanasimma ugrayan her Vida mevduat, kattlim fonu, emanet y e alacaldar banka
tarafindan hak sahibine ulasilamamasi hâlinde, yapilacak 11Am milteakiben Fona
y
gelir kaydedilir. Bu maddenin uygulanmasi ile ilgili usul e esaslar Kurulca
belirlenir." ifadesi yer almalctathr.
BDDK karanyla yfiriirlfige konulan, "Mevduat ve Katilim Fonunun Kabultine,
cekilmesine Ve Zamanasimma Ugrayan Mevduat, Katihm Fonu, Emanet Ve
Alacaklara Iliskin Usul Ve Esaslar Haldunda Yonetmelik" in ilgili bOltimiinde ise:
" Madde 8 - (I) Bankalann emanetinde bulunan hisse senedi, bono ve tahviller,
yatinm fonu katilma belgeleri, cek lcamesi teslim edilmemis dahi olsa cek karnesi
verdikleri mtisterileri adin acilan mevduat hesaplannda bulunan tutarlar, havale
bedelleri, mevduat, alacalc y e emanetlerin zamanasum sUresi sonuna kadar
isleyecek faizleri lie katilma hesabma iliskin kar paylan da dahil olmak iizere her
lurid mevduat, katilim fonu, emanet y e alacaklardan hak sahibinin en son talebi,
islemi, herhangi bir yazili talimati tarihinden baslayarak on yil icinde aranmayanlar
zamanastmina ugrar.
(3) Ilan edilen zamanasumna ugranus her Okla mevduat, katilim fonu, emanet ve
e kadar hak sahibi veya mirascilan
alacaklardan Maps aynun onbesmc
birlikte Mars ayi sonuna kadar
tarafindan aranmayanlar, faiz ye
hesaplanna devredilir. Banlcalar,
Fonun Ttirkiye Cumhuriyet M
EKER YATIRIM MENKUL t
di4tII c j
Cw[1::1
,
1
bu durumu, hak sahiplerinin kimlik bilgileri, adresleri ye haklannin faiz ye kar
paylan lie birlikte ulastiklan tutarlar giisterilmek suretiyle dilzenleneeek bir liste lie
devir tarihinden itibaren bir hafta icerisinde Fona bildirmelde yiiktimItidtir.
(4) Soz konusu mevduat, katiiim fonu, emanet ye alacaklar, faiz ye kar paylan ile
birlikte devir tarihi itibanyla Fon tarafindan gelir kaydedilir." ifadesi
bulunmaktadm
2308 saytIt "$irketlerin MOrum Zamana Ugrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi
Bedellerinin Hazineye intikah Halckinda Kanun" hilkilmleri cercevesinde,
tahvillerin, kanuni mazeret bulunmaksizm 5 yin& zamanasimma ugramrs olan faiz
Odemeleri lie 10 yillik zaman a.sumina ugramis tahvil bedelleri, s6z konusu siireler
icerinde tahsil edilmedigi takdirde devlete intikal eder.
d) Faizin degisken olmast durumunda, dayanchgl gosterge faiz °rant ile buna
dayandarak hangi yontemle hesaplanacagn
Daha sonra belirleneeektir.
e) Gbsterge faiz oranmm geemis ye gelecek performansunn ye degiskenliginin
nereden takip edilebilecegi:
Sermaye Piyasam Kurulu'nun 11-31.1 sayili "Borclanma Araclan Teblig"inde
belirtilen esaslara uygun olarak ihrac edilecek bono ve/veya tahviIlere dayanak
olacak "Gosterge Faiz" oranlannm hesaplanmasinda kullarulan T.C. Hazine
Miistesarligi tarafindan ihrac ediimi DiBS'lerin gecmis piyasa performanslan,
Borsa istanbul'a ait intemet sitesinden talcip edilebilmektedir.
(http://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/tahvil-ve-bono-piyasasiverileri/bulten-verileri)
GOsterge faiz orarumn gelecek performansmi takip etmeye yonelik bir arac
bulunmamaktachr.
0
Gosterge faizi olumsuz etkileyebilecek olaganiistii unsurlar ye fake iliskin
dtizeltme kurallarn
T.C. Hazine Miistesarligi tarafindan ihrac edilen DIBS'lerin faizleri, bOyiime,
sanayi iiretimi, enflasyon, gibi ekonomik verilerin yarn sira T.C. Hazine
Miistesarligi ye T.C. Merkez BankasiMin politikalarundan dogrudan
etkilemnektedir.
Hesaplamantn mild* tarih itiban lie "Gosterge Faiz" hesabma konu olan
D1BS'Ierin islem gordiigil MST Bomlanma Araclan Piyasasenda resmi tatil
ve/veya genel olarak piyasayi etkileyebilecek olagan ye olaganiistii kosullar
nedeniyle piyasanin kapanmam veya aksakhklar yasamnam durumunda geriye
dOniik olarak, HIST Borclanma Araclan Piyasasi'nda liglil D1BS'Ierin islem
gOrdiigil en son be is Sande olusan agirlikh ortalama yiiiik bi1eik faizler
kullamlarak hesaplamalar yarnlacaktm
Gosterge faizin kullandmast suretiyle bulunacak faiz oranmm kim tarafmdan
hesaplanacagi:
GOsterge faizin kullandmasi suretiyle bulunacak faiz orani, $eker Yatmm Menkul
Degerler A.$. ($eker Yatmm) tar lanacak ve $ekerbanlun onayma
sunulacaktir.
iin ortadan kalkmast halinde
h) Faiz oranmm helirlenmesind
yapdacak islemler:
ER YATIF".1:,±"Jr.uL
cur
' Li
Hesaplamarun yapildigi tarih itiban lie faiz oramn hesabma konu olan DIBS'lerin
islem gerditgli BiST Borcianma Araclan Piyasasenda resmi tatil ve/veya genel
olarak piyasayi etkileyebilecek olagan y e olagantisni kosullar nedeniyle piyasarnn
kapanmasi veya alcsalcliklar yasanmasi durumunda geriye &intik olarak, BiST
Borclanma Araclan Piyasasenda ilgili DtBS'Ierin islem grirdirgii en son bes
giintinde olusan agirlikli ortalama yiIIik bilesik faizler kullandarak hesaplamalar
yamlacaktir.
i) Faiz odemesinin tiirev bir kommin °Imam durumunda, yatirunm degerinin
dayanak araan degerinden, fizellilde risklerin acik bir sekfide ortaya aktigi
durumlarda mad etkileudigi haklunda bilgi:
Dirac edilecek borclanma aracnun faiz odemesinin tiirev kisrm bulunmamaktadir.
4.8. ihravamn ya da yatmmanin talebine bagh olarak erken itfanm soz konusu
°Imam durumunda erken itfa kosullan haklunda bilgi:
Borslanma araclanmn vadesinden once erken itfasi planlanmamaktadir.
4.9. Kismi itfanin söz konusu °Imam durumunda kumi itfa kosullan hakkmda bilgi:
Borclanma araslarnun kismi itfasi planlarunamaktachr.
4.10. Borvlanma aravlanna kardau pay verilip verilmeyecegi haklunda bilgi:
Borclamna araclanna kardan pay verilmeyecektir.
4.11. Halka an edilecek borvlanma araclarun ytllik getiri oram y e getiri oranuun
nasd hesaplandigi haklunda bilgi:
Daha sonra belirlenecektir.
4.12. Paya donfisturiilebilir tahvillere ilikin oze1 Ithkihnler:
a) Donfistiirme csaslan y e itfa plant:
Yoktur
b) Dfinestiirme oram ve doniistOrme oranmm dilzeltilmesine iliskin esaslan:
Yoktur
c) Kistni dfiniistiirme durumunda uyulacak esaslar:
Yoktur
d) DWI:Orme haklumn kullandmasmm sermaye antrum yapilmaksum
gerveldestirilmesinin mfimkfin °Imam halinde, PDT tutan karsdigmda verilmesi
gereken miktardaki paylarm hangi surette temin edilecegine ilikin bilgi:
Yoktur
e) Yatinmedar 1cm finemli olabilecek diger hususl
Yoktur
4.13. Dcgistirilebilir tahvillere iliskin fizel hilkfimler:
a) Degistirme esaslan y e itfa plan':
Yoktur
b) Degistirme oram y e degistirme oranmin dfizeltilmesine iliskiu esaslan:
Yoktur
R YArr p ' m
,
Ge
mEN k
L
c) Knmi degistirme durumunda uyulacak esaslar:
Yoktur
d) Degigtirilebilir tahviller karsdigmda verilmesi gereken paybrm hangi surette
temin edilecegine iligkio bilgi:
Yoktur
e) Yannmellar icin onemli olabilecek diger hususlar:
Yoktur
4.14. Borclanma arao sahiplerinin temsil edilmesine y e bu temsilin hangi organlar
vantaslyb yapddtgt ile ilgili mevzuat hukfmleri haklanda bilgi:
6102 sayth Turk Ticaret Kanunu uyannca borclanma arab sahipleri, pay sahiplerinin paya
bagh olarak sahip olduldan temsil haklartna sahip degillerdir. Genet kurulda oy kullanma
halclan bulunmamaktachr.
4.15. Borclanma arao ihracma iliskin yetkili organ kararlan:
Sekerbank'm 30.01.2014 tarih y e 2014/38 sayili Yonetim Kurulu toplantisinda; 27.08.2013
tarihinde Bankanuzca ihrac edilen TRQSKBK21411 isin kodlu 500 Milyon TL tutannda bono
28.02.2014 tarihinde itfa olacakur. Ba t= vade yapismin borclanma aract ihraci ile
uzatilabilmesi bin uygun piyasa kosullannda yeni borclanma aract ihract planlanmalctada.
Bankamiz Yonetim Kurulu tarafmdan, Banicamizin Turk Liras' cinsinden yurticinde,
500.000.000 TL (Besytiz Milyon Turk Liras') tutara kadar, bir veya birden fazla defada, bir
kismtnin veya tamaminm halka arz edilerek ve/veya halka as edilmeksizin nitelikli yatinmcilara
veya tahsisli satilmak suretiyle bono ve/veya tahvil dug etmesi, ihraci planlanan bono ve/veya
tahvillerinin vadesinin 5 yilt asmayacak sekilde belirlenmesi y e piyasa kosullanna bagh olarak
iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya degisken kuponlu olarak ihrac
edilmesi, ihrac edilecek tahvil ve/veya bononun vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet
tahvillerinden bir veya birkacimn referans olarak alinmast, gerekli goriilmesi halinde belirli bir
ek getiri have edilmesi, ilave edilecek ek getirinin Ora n belirlenmesi, Odenecek faiz de dahil
y
olmak iizere ihraclarla ilgili tutu ;art y e hiikthnlerin belirlenmesi e bu kapsamda Bankablik
y
Dannlame y e Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasast Kurulu e diger ilgili merciler nezdinde
y
gerekli basvurulann y e sair islemlerin yapilmast e tamamlarunast hususlannda Genet
MUcairltige yetki verilmesine karar verilmistir.
4.16. Halka arz edilecek borclanma aran fizerinde, borclanma aracmm devir ye
tedavUltinii kintlayin veya borclanma aracim alanlann haklanni kullanmasma engel
olacak kayitlann bulunup bulunmadigina iliskin bilgi:
Yoktur
5. HALKA ARZA iLl$KiN HUSUSLAR
5.1. Halka awn kosullan, balks arm iliskin bilgtler, tahmini halka an talcvimi ye
halka aria katdmak icin yapdmasi gerekenler
5.1.1. Halka awn tabi oldugu kosullan
y
ile
Bankactlik Dtbenleme y e Denetleme Kurulunun 30/09/2010 tarih e 3875 say!!! karan
y
halka arz edilip edilmedigine balcilmaksam bankalann TL cinsinden tahvil e bono
ihraclannin amlan Karat' da belirlenen usul ve ercevesinde gerceklestirilmesi icin
BDDK'dan izin alinmasi gerelcmektedir.
/2014 tarih y e 20008792 Bankacilik Duzenleme y e Denetleme
101.02.01 v[38]- 12605 sari' yazi ile
KR
ATIRIM ME
r oat:
N .
r
l
't "
10/08/2012 tarihli ye 16501 sayth yazismda bankalann Turk Liras' cinsinden bono/tahvil
ihrac izin tutannda degisiklik olmasi dururnunda Kurula bilgi verilecegini belirtmis olup,
22/04/2013 tarihli ye 10257 sayth yams lie Bankaya toplamda 1.000.000.000 TL'ye kadar
banka bonosuitahvil ihraci izin verilmesinin uygun gortildtigt1 belirtilmistir.
Ole yandan, BDDK yaplan degerlendirme sonucunda, Bankaca mezkur iharacin
yamlmasinda, 5411 sayll Bankamlik Kanunu ve ilgi mevzuat hiiktimleri uyannca salunca
bulunmadigi sonucuna vartIchgint belirtmistir.
Aynca; Borsa Istanbul A.$.'ye $ekerbank borclanma araclannm Borsa'da i§lem gormesi
haldunda gerekli basvuru yapiImitir. Sorsa Istanbul A.$.'nin Sermaye Piyasasi Kurulu
Baskanligena muhatap 29.05.2014 tarih ye 131.99-1465 sap!' yansinda; BanIca= halka
arz yoluyla ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatuuncilara sahlmak iizere ihrac
edilecek 500.000.000 TL tutara kadar borclaruna araclanndan,
-Halka arz edilecek kismtn, Kotasyon Yonetmeliginin 16. maddesinin (b) ye (c)
bentlerinde yer alan sartlann, her bir serinin halka arzinda saglanmasi ve sans sonuclannm
Borsamiza ulastmlmasi kap:41a Borsa Genel MudurlUgunun onaynu takiben Borsa kotuna
almarak, Kamuyu Aychnlatma Platformu'nda (KAP) yamlacak duyuruyu izleyen ikinci
gtinUnden itibaren Borclanma Araclan Piyasasi Kesin Alm) Salim Paz_an'nda kot ici olaralc
islem gOrmeye baslayabilecegi belirtilmistir.
- Nitelikli yatinmcilara ihrac yoluyla ihrac yoluyla satilacak !maim ise Borsa Istanbul A.$.
380 nolu Genelgesi cercevesinde, ihrac belgelerinin Kurul tarafindan onaylanmasi
kosuluyla ye sails sonuclanmn Borsa Istanbul A.$.'ye ulastmlmasi kaychyla kot dist Pazar
kaydma ahnarak, Borsa Genel map ile ICArta yamlacak durtruyu
izleyen ikinci is gOntinden itibaren Borsa Istanbul A.$: Borclanma Araclan Piyasast'nda
nitelikli yatinmolar arasinda islem gormeye baslayabilecegi belirtilmistir. Ayrn yazida,
- Kurula iletilecek Borsa goritsUnde, "Isbu Borsa Istanbul Gortsil, Borsa Istanbul A.$.
YOnetim Kurulunun verecegi karara d6niik herhangi bir taahhUt ya da baglapclItIc
olu.sturmamak sartlyla, sadece SPK'nin garil* talebine cevap vermek amactyla smith
olmak tizere mevcut bilgi ye belgeler dikkate almarak handanmis oldugu, i bu Borsa
Istanbul A.$. gonistine dayandarak afinacak kararlar sonucu dogabilecek zararlar nedeniyle
Borsa Istanbul'un herhangi bir sorumlulugu bulunmadigi hususu belirtilmistir.
5.1.2. Halka an edilen borelanma aracIarmin tutan:
Daha sonra belirlenecektir.
5.1.3. Halka an sfiresi ile ha1ka arza katthm haldunda bilgi
5.1.3.1. Halka an sfiresi ye tahmini halka an takvimi:
Daha sonra belirlenecektir.
5.1.3.2. Halka aria basvuru sfireci lie basvuru yerleri ye sans 4ek1i:
Daha sonra belirlenecektir.
5.1.4. Karsdanamayan taleplere ait bedeller lie yatinmcdar tarafindan sat's fiyannm
Ozerinde tidenen tutarlann jade sekli haldunda bilgi:
Daha sonra belirlenecektir.
5.1.5. Talep edilebileeek asgari ve/v
Daha sonra belirlenecektir.
, EKR
r
uenti t.,
haklunda bilgi:
5.1.6. Borclanma arse' almak icin basvuru yapteak yerler lie borclanma arm
bedellerinin fidenme yen e lab ile teslim sfiresi de dahil borclanma araclannm
teslimine iliskin bilgi:
y
a) Basvuru yapdacak yerler ile borclanma arm bedellerinin adenine yen ye
sekline iliskin bilgi:
Basvoru Yerleri:
Borclanma araclan halka arzina, katilmak ve talepte bultuunak isteyen yatruncilar asagida
adresi verilen Aram Kurum e Aram Kurumun Ankara e Izmir $ubeleri lie intemet
bankaciligi e acentesi konumundaki $ekerbank T.A.$.'nin turn subeleri
basvurabileceklerdir.
y
y
y
Aram kurum:
SEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.
$eker 'Vat= Menkul Degerler A.5.Btiyiikdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 4-5 34394 SISLI /ISTANBUL
Tel: (212) 334 33 33 Fax: (212) 334 33 34
Halka arzedilecek borclanma araci bedelleri asap:laid hesaba yatmlacaktm
Hesap sahibi: $ekerbank T.A.S.
$ube: $ekerbank Grilmilssuyu $ubesi
$ube No:20I
Hesap No: 201005401 nolu vadesiz TL mevduat hesabi
IBAN: 1R61 0005 9020 1013 0020 1005 402
b) Borclanma Araclannus teslimine iIikin bilgi:
Halka an edilecek borclanma araclan, satism tamamlanmastm mfiteakip Sermaye
Piyasan Mevzuati cerce esinde MICK nezdinde hak sahipleri bazmda kayden
izlenmeye baslanacaktw.
5.1.7. Halka an sonuclanum ne sekilde kamuya duyurulacagi haldunda bilgi:
y
Halka an sonuclan, Kumlun sermaye piyasasi araclantun satisma iliskin diizenlemelerinde
yer alan esaslar cercevesinde dagrtnn listesinin kesinlestigi guilt taldp eden iki is gtinii
icerisinde Kurul'un ozel durumlann kamuya aciklanmasina iliskin ditzenlemeleri uyarmca
kamuya duyurulur.
5.1.8. Borclanma araclannm on ahm haklan, bu haklann devredilebilirfigi ve on ahm
haklannm kullandmaman durumunda bu haklann akibeti haklunda bilgi:
Yoktur
5.2. Dagitnn e tahsis plant
5.2.1. Seism birden fazla tilkede aynt anda yapildigt durumlarda, bu filkelerden
hirine belli bir oranda tahsisat yapdmissa buna Riskin bilgi Ile her bir kategori
bannda halka arzda yahnmedara tahsis e dagitim esaslan haklunda bilgi:
y
y
Yoktur
5.2.2. Halka arzda yahnmedara tab
Daha sonra belirlenecektir.
n haklunda bilgi:
EKER YA1121%1 MENKDL D
tchlidur-'
I 021
,
10
Temm
5.2.3. Talepte bulunan yatirimcIlara, halka arzdan alchklan kesinle§mis bono ve/veya
tahvil miktarmm bildirilme siireci hakkmda bilgi:
Halka arzdan almaya hak kaz_mulmis borclantna aract miktarlan, dagttun listelerinin
Sekerbank tarafindan onaylandigi gtin, $eker Yatmm y e acentast konumundalci $ekerbank
taratindan yatinmmlara bildirecektir.
Yattrtmulara yapilacalc bildirimden
once
borclanma araclan isleme konu olmayacaktir.
5.3. Borclanma araamn satis fiyafi veya fiyafin tespit edildigi/edilecegi Stem lie
nihal fiyatm kamuya aoklanma Mired:
Daha sonra belirlenecektir.
5.4. Aracilik Yilklenimi y e Halka Arza Aracibk
5.4.1. Halka arza araolik edecek yetkili kurulus haklunda bilgi:
Halka arza $eker Yatinm Menkul Degerler A.S. aractlik edecektir.
Adres:
$eker Yatinm Menkul Hegerler A.S.
$eker Yatmm Menlcul Degerler A.S.Wiyiikdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 4-5 34394
Si$Li /ISTANBUL
Tel: (212) 334 33 33 Fax: (212) 334 33 34
5.4.2. Halka arm yapdacagi illkelerde yer alan saklama y e lideme kuruluslarmm
isimleri:
Sekerbank'in 500.000.000 TL nominal degerli borclanma mac' satist yurt icinde
gerceklesecektir.
Takasbank: $isli Merkez Mah. Merkez Caddesi No: 6 34381 Sisli — ISTANBUL
MKK Adresi: Askerocagi Cad. Silzer Plaza No:I-15 Kat:2 34367 Elmadag-Sisli / ISTANBUL
5.4.3. AranIlk tiirfi haklunda bilgi:
Yfiklenimde Bulunulan
Borclanma Araclarmin
Yetkili
Kurulus
1
$eker
Yafinm
Menkul
Degerler
A.S.
Olusturul Aracifigin
TIDO
-mussa
Konsorsiyumdaki
Pozisyonu
-
En
iyi
Gayret
Aran*
Nominal
Degeri
(TL)
Yiiklenimde Bulunulmayan
Borclanma Araslarmm
Halka An
Edilen
Borclanma
Aractna
Gram (%)
Nominal
Degeri
(TL)
Halka An
Edilen
Borclanma
Aracma
Gram (%)
-
500.000.000
%100
*7.
".4
`
1 0 Term
5.4.4. Arac Ilk y e yuklenim sozlesmesi bakkmda bilgi
11-5 2
$ekerbank'in 500.000.000 TL nominal degerli borclanma araclanmn sa'l S
saph Sermaye Piyasasi Araclannm Sans! Tebligi"nin 14. maddesinde yer alan "Talep
v 11
1,1
17
,
Pc
N
YP11 1/
,
I
Ci (2 1 1 1:1
Toplama Yoluyla Sans YOntemi" ile gergeklestirilecektir. Halka arza aractlik SPK'mn III37.1 Yatinm Hizmetleri Ile Yan Hizmetlere iliskin Esaslar Halckmda Teblig'inin 51.
maddesinin (b) bendinde thrum' yamlan "En Iyi Gayret Aramlir seklinde
gerceklestirilecektir.
$ekerbank tarafindan ihrac edilecek toplam 500.000.000 TL nominal tutarli borglanma araci
aracilik islemleri 28.04.2014 tarihinde imzalanan Aramlik Sozlesmesi gergevesinde $eker
Yalu-1m Menkul Degerler A.$. tarafindan gergeklestirilecektir.
5.5. Halka arza iliskin olarak ihraccunn 6demesi gereken toplam ye halka an edilecek
borclanma aran basma maliyet:
Daha sonra belirlenecektir.
5.6. Talepte bulunan yatinmanin 6deyecegi maliyetler hakkmda bilgi:
Borglanma araglanna iIikin vergilendirme esaslan isbu sermaye piyasast araci notunun
Madde 9 13012cLANMA ARAcLARI ILE ILGILI VERGILENDIRME ESASLARE
kisminda belirtilmistir.
Yatmmcidan talep edilecek komisyon ye benzeri giderler daha sonra belirlenecektir.
6. BORSADA ISLEM GORMEYE ILISKIN BILGILER
6.1. Borclanma araclarmm borsada islem gormesine iliskin esaslar ile islem Orme
tarihleri:
Halka an edilen borglanma araglannin satisi tamamlancliktan sonra Borsa Istanbul A.$.'de
islem g6rmesi Borsa Istanbul A.$. Mevzuatuun ilgili hilkWnleri gergevesinde Borsa
onayina baglichr.
Bastian
Borglanma araglannin halka arma iliskin dagitim listelerinin onaylanmasi ye borglatuna
aracirun yatinmci hesaplanna aktaninnu takiben, BIAS tarafindan belirlenecek tarihten
itibaren Borsa Istanbul Tahvil ye Bono Kesin Ahm-Satun Pazarinda islem gormeye
baslamam beklenmektedir.
6.2. Borsada islem gorecek olan borclanma araclannm hangi durumlarda islem
mrasmm kapatdabilecegi haMunda bilgi:
Sermaye Piyasasi ye Borsa Istanbul Mevzuatuun ilgili hillciimleriyle befirlenen
yukUmlulUkleri yerine getirmeyen veya Borsa Istanbul Kotasyon Y6netmeligi'nin 27.
maddesinde yet alan durumlann olustugu sirketlerin ihrag ettigi ye Borsa'da islem Oren
borglanma araglan Borsa Istanbul YOnetim Kurulu karanyla gegici veya siirekli olarak
islem gOrmekten men edilebilir. Borsa Yonetim Kurulu, gerekli gordugu hallerde, gikarma
karanndan once ihracy kurulusu durumu Mizeltmesi igin sure vererek uyarabilir.
6.3. %mecum daha once ihrac ettigi pay hark sermaye piyasam araclarmm islem
gordOgil borsalara iliskin bilgi:
Yoktur.
6.4. Piyasa yainci ye piyasa yapwthgm esaslan:
Yoktur
7. GARANTI HOKOMLERI YE GARANT
KIN BILGILER
7.1. Garantinin mahlyeti
•
Yoktur
•
7.2. Garantinin kapsami
R YAT'PV MENKU1
CLet L '
I
ela 2• a a
siter•I / CAM
Yoktur
7.3. Garantor bakkmdaki bilgiler
Yoktur
7.4. incelemeye 'nth tutulacak belgeler
Yoktur
8. DitER B1LGiLER
8.1. Halka an surecinde ihracciya dantsmanlik yapanlar hakkmda bilgiler:
$eker Yattnm, 28.04.2014 tarihinde imz_alanan Borclanma Araci Ihracina Aracilik
Sozlesmesi kapsaminda Sekerbank'a aracilik hizmeti verecektir.
8.2. Uzman y e bagnnsm denetim raporlan lie Ociincti kisilerden *Milan bilgiler:
Sermaya piyasasi araci notunda yer alan derecelendirme raporlanna iliskin bilgiler Fitch,
Moody's y e JCR Eurasia Rating' in kredi derecelendirme raporlanndan almmtstir. Bu
bilgilerin aynen ahndigi, Banka'nm blidigi veya ilgili ficiincii sahstn yayinladigi bilgilerden
kanaat getirebildigi kadanyla, actIclanan bilgileri yanlis veya yanduci hale getirecek
herhangi bir eksikligin bulunmachgl Banka tarafindan beyan edilmektedir.
$ekerbank'm 2011, 2012 ve 2013 hesap donemlerine alt konsolide finansal tablolanna
Riskin bagunsiz denetim raporlan Akis Bagunsiz Denetim y e Serbest Muhasebeci Mali
Milsavirlik A.5. tarafindan haztrlanmis Sup belirtilen donemler icin OLUMLU gents
verilmi tir.
Akis Bagimsiz Denetim y e Serbest Muhasebeci
Mali Musa y irlik A.S.
Un y ani
Sorumlu Bas Denetci
Erdal Tilunak
Kay acik Ruzgarli Bahce Mah. Ka y ak Sok. No:29
Beykoz 34805 Istanbul
Adresi
31/12/2013 hesap donemine Riskin bagunsiz denetim sirketinin ozet gonisti:
Sekerbank T.A.$. y e konsolidasyona tabi finansal ortakliklannin 31 Aralik 2013 tarihi
itibanyla konsolide finansal durumunu ve aym tarihte sona eren doneme alt konsolide
faaliyet sonuclan ile konsolide nakit akunlanm 5411 sayill Bai ted& Kanunu'nun 37'nci
y
e 38' inci maddeleri geregince yOrtUltlIcte bulunan dtizenlemelerde belirlenen muhasebe
like y e standartlanna y e Bankacilik Ditzenleme y e Denetleme Kurulu tarafindan muhasebe
y
e finansal raporlama esaslanna Riskin yarmlanan diger yonetmelik, teblig y e genelgeler
lie Bankacildc Dtizenleme ve Denetleme Kurumu tarafindan yapilan aciklamalara uygun
olarak dogru bir bicimde yansitmaktachr.
31/12/2012 hesap donemine iiikin bagunsiz denetim sirketinin tizet got-Usti:
$ekerbank T.A.Sinin 31 Aralik 2012 tarihi itibanyla finansal durumunu y e aym tarihte
sona eren &theme ait faaliyet sonuclan ile nakit aluslanni 5411 sari' Bankactlik
Kanunu'nun 37'nci maddesi geregince yfirtirltikte bulunan ditzenlemelerde belirlenen
y
muhasebe mike y e standartlanna y e Bankacilik Diizenleme e Denetleme Kurulu tarafindan
muhasebe y e fmansal raporlama esaslanna iliskin yarmlanan diger yonetmelik, teblig ye
genelgeler lie Bankactlik Dtizenleme netleme Kurumu tarafindan yaslan
aciklamalara uygun dogru bir bicimde y
8.3. Varsa ihravv: veya ibrac edile
hakkunda bilgi:
.11-
Gerc i
H
I /
a iliskin derecelendirme uotu
Sekerbank uluslararasi Icredi derecelendirme kuruluslan olan Fitch Ratings, Moody's ve
JCR Eurasia Rating'den derecelendirme (rating) hizmeti almalctachr. SOz konusu
kuruluslardan altnan en son derecelendirme notlan asagiclaki tablolarda tarihleri ile birlikte
verilmistir.
Fitch Ratings (10.07.2013)
Uzun vadeli yerel para
cinsinden notu
BB-
`13B-' notu ezellikle ekonomik kosullarda zamanla
olusabilecek olumsuz degisimlere bag!" Kredi riski
()lasing". Altematif imkanlar yiildimliiliildere
uymayi saglayabilir.
Uzun vadeli yabano para
cinsinden notu
BB-
Kisa vadeli yerel para
cinsinden notu
B
`1313-' notu ozellikle ekonomik kosullarda zarnanla
olusabilecek olurnsuz degisimlere bap Kredi riski
olasingi. Altematif imkanlar ytIktimItiltildere
uymayi saglayabilir.
'El' notu lcredi riskinin kayda deger cltizeyde
varoldugunu ve smith dtizeyde bir giiven math=
oldugunu gesterir. Gtincel olarak finansal
yilkiimliiliiklerini karsilayabilin fakat, dilzenli
odemeleri gerceklestirebilme kapasitesi, is ye
ekonomik kosullann elverisli olmasina bagliclui.
Kisa vadeli yabanci para
cinsinden notu
B
Desteklenme notu
5
Uzun vadeli ulusal now
Finansal Kapasite Notu
'IV notu kredi riskinin kayda deger chizeyde
varoldugunu y e smith cltizeyde bir given math=
oldugunu gosterir. Gtincel olarak finansal
yilkiimItilinclerini karsilayabilin fakat, dtizenli
odemeleri gerceklestirebilme kapasitesi, is ye
ekonomik kosullann elverisli olmasma bagItchr.
as destek ihtimali olsa da bu destegin kesin
olmadigun gasterir. SOzkonusu destegin sahibinin
destekleme egilimi olmachgtm veya destekleme
kabiliyetinin zaylf oldugunu belirtir. Bu destek
ihtimalien yilksek uzun vade `13-' notuna denlc
gelmektedir.
4A+(tur) Gticlii ancak ekonomideld degisimlere duyarll olan
Finansal yffictlmItIlilklere uyma kapasitesi
bb-
kosullarda
zamanla
ekonomik
Ozellikle
olusabilecek olumsuz degisimlere bagli ICredi risld
°lasing". Altematif imlcanlar yilkilmlilltildere
uymayi saglayabilir.
(+) veya (-), major rating kategonsme, gbrece
u gostermek tem eklernr.
S KER YATH!M
Cenci Hu.l
1 I ni,ji 014
Uzun vadeli yerel para
cinsinden notu
A2.tr
Ytikitmlilnfin, taahltfitleri karsilamada orta derecenin
tizerinde kapasiteye sahip oldugunu ifade eder ve
diisfik kredi rislcine isaret eder.
Kisa vadeli yerel para
cinsinden notu
TR-1
TR-1 notu lie derecelendirilen ihraccilar kisa vadeli
teminatstz bore yilkilmlifitiklerini odemede diger yerli
ihracellara gore en gticlil yetenege sahiptirler.
Mevduat notu Ba lie derecelendirilen bankalar kesin
olmayan lcredi Icalitesi sunabilir. SOz konusu
bankalann mevduat yUkiimlfiliiklerini tam zamamnda
yerine getirmeleri belirsiz olabileceginden gelecekte
iyi korunmanus olabilir.
Bal
Mevduat notu Ba lie derecelendirilen bankalar kesin
Yabano pan cinsinden
mevduat notu
olmayan Icredi kalitesi sunabilir. Soz konusu
bankalarm mevduat ytiktimItilificlerini tam zamaninda
yerine getirmeleri belirsiz olabileceginden gelecekte
iyi korunmamis olabilir.
D ile derecelendirilen bankalar, olanak dahilinde
Finansal gtic notu
D
bazen dis kaynakh destek gerelcrnekte olup makul
ifictide yamsal mall pc sergilemektedir. Soz konusu
kunimlar asagiclaki falctorlerden bir ya da birkam lie
simrlandinlmistir; gtiestiz faaliyet imtiyazt; bir ya da
birkay acidan yetersiz finansal temeller veya
engurtilemez y e istilcrarstz faaliyet ortamt.
Moody's, Aa'dan Caa'ya uzanan genel krech kategonlenne numenk mtelerci olan 1, 2 ye
ekler. 1 stiz konusu derecelendirmede en list seviyede oldugunu glisterirken, 2 orta
seviyede, 3 ise alt seviyede oldugunu gosterir.
Yerel para cinsinden
mevduat notu
Bal
JCR Eurasia Rating (01.07.2013)
Mevcut finansal yfiktimlfiltiklerini karsilamada
yeterli kapasite seviyesi. Bununla birlikte, bu
diger yiiksek derecelerle
kapasitenin,
kiyaslandiginda, gelecek ckinemlerde azalma
ihtimali fazlachr.
Mevcut finansal yuktimItiltilclerini karsilamada
Uzun Vadeli Uluslararast Yerel BBByeterli kapasite seviyesi. Burtunla birlikte, bu
Para Notu
diger yificsek derecelerle
kapasitenin,
luyaslandiginda, gelecek donemlerde azalma
ihtimali fazlachr.
AA-(Trk) Mevcut yOkOmfilliiklerini yerine getirmede
Uzun Vadeli Ulusal Notu
cok yilksek kapasiteye sahiptir.
Vadeli
Uluslararast BBBUzun
Yabanct Para Notu
'<Asa Vadeli Uluslararast Yabanet A-3
Para Notu
Mevcut finansal yuktImItiltiklerini karsilamada
yeterli kapasite seviyesi. Bununla birlikte, bu
diger yiiksek derecelerle
kapasitenin,
digmda,
gelecek denemlerde azalma
,
t
ladir
Ktsa Vadeli Uluslararasi Yerel
Para Notu
A-3
Mevcut finansal ytiktimItiltiklerini karsilamada
yeterli kapasite seviyesi. Bununla birlikte, bu
kapasitenin,
diger ytlicsek derecelerle
kiyaslandiginda, gelecek dtinemlerde azalma
ihtimali faziachr.
Mevcut yfikiimliiliiklerini yerine getirmede
cok yiilcsek kapasiteye sahiptir.
Kisa Vadeli Ulusal Notu
A1+(Trk)
Desteklenme Notu
2
Dis destek ihtimali ytiksektir. Destegin sahibi
en yilksek Icredi notuna sahiptir ye destekleme
egilimi cok yuksektin Toplumsal ye kamusal
destek en iist dtlzeydedir.
Ortaklardan Bagimsalfic Notu
AB
A ye B notlannin arasmda kaldigim gesterin
9. BORCLANMA ARACLARI ILE ILGILI VERGiLENDiRME ESASLARI
a) Tam MiikeIlef Gereek Ki0
Faiz ICazano
Ozel sektor tahvil ye bonolanndan elde edilen faiz kazanclan icin GVK'nin 6009 saph
Kanun lie degistirilen Gegici 67'nci maddesi uygulanmaktachr. Buna Ore, tam miikellef
gercek kisilerin bu kapsamda elde ettikleri faiz gelirleri, isleme aractlik eden banka ye araci
kurumlannea % oraninda stopaj yapilarak vergilendirilir. YapIan stopaj nihai vergidir.
Bu sebeple, faiz geliri elde eden tam mtikellef bireysel yatinmcilar tarafindan bu gelirleri
icin aynca yin& beyanname verilmez, baska gelirleri icin verilecek beyannameye de dahil
edilmez.
Gecici 67'nci maddeye gore tevkifata tabi tutulan faiz gelirlerinin ticari faaliyet
kapsaminda elde edilmesi durumunda bu gelirler ticari kazanc hillahnlerine gore
vergilendirileceginden, ticari kazanclarla iigiii olarak verilen beyannameye dahil edilirler.
lcmti geregi tevkif edilen bu vergiler beyannamede
Ancalc, Gegici 67'nci madde
hesaplanan vergiden mahsup edilir.
Abm — Satin) Kamilla
Ozel sekter tahvil ye bonolanndan elde edilen aim - satin ka7anclan, GVK Gecici 67'nci
madde kapsammda deger anis kazanci olarak tevkifata tabidir. TevIcifat, aiim - satin
kazancina aracihk eden banka ye araci kurumlarca yapihr. Tevkifat oram %10 olup, nihai
vergidir. Dolayisiyla bireysel yatinmcilann soz konusu al= - satim Icazanci icin aynca
yiihk beyannarne ellizenletunez, baska gelirleri icin verilecek beyannameye de bu gelirler
dahil edilmez.
Ahm satin kazanclarinin ticari faaliyet kapsammda elde edilmesi durumunda bu gelirler
ticari kazaric linkiimlerine gore vergilendirileceginden, ticari kazanclarla iigiii olarak
verilen beyannameye dahil edilir. Ancak, tevkif edilen vergiler beyannamede hesaplanan
vergiden mahsup edilir.
b) Dar Miikelief Gercek Ki0
Faiz Kama
Ozel sektor tahvil ye bonolanndan cid
aracilik eden banka ve araci kununlar
CR YATIRIM MENKUL LEY'.
ru,ri'
Mujuil
run vergilendirilmesi, gelire
miikellef gercek kisilerin bu
tur faiz gelirleri 01.10.2010 tarihinden itibaren %10 stopaja tabidir ve stopaj nihai vergidir.
dar mUkeiief bireysel yatinmellar bu gelirleri icin beyanname vermezler.
Diger taraftan; mukimlik belgesi bulunan dar mtikellef gercek kisilerin yerlesik oldugu
dike ile T.C. arasmda imzalanmi§ cifte Vergilendirmeyi Onleme Anlasmalan (cVOA)
varsa y e bu anlasmalarda soz konusu tahvil y e bono faiz kazanci icin istisna veya daha
diisOk bir vergi °rani Ongerillintis ise bu htiktImlerin uygulanmast gerekeceginden,
yatinmci tarafindan bu anlasmalara balalmalichr.
Aiim — Satim Kazan°
Ozel sektOr tahvil y e bonolanndan elde edilen aim - satin) kazanclan, GVK Gecici 67'nci
madde kapsaminda deger artis kazanci olarak tevkifata tabidir. Tevkifat, aim - satin
kazancma aracilik eden banka ve aram kurumlarca yapthr. Tevkifat oram 01.10.2010
tarihinden itibaren %10 olup, nihai vergidir. Alan - satim kazanci elde eden dar millcellef
bireysel yatinmci bu gelirleri icin beyanname vermez.
Diger taraftan; mulcimlik belgesi bulunan dar mtikellef gercek kisilerin yerlesik oldugu
illke lie T.C. arasinda imzalantrus CV0A varsa y e bu anlasmalarda stiz konusu tahvil ve
bono ahm — sant)) kazanci icin istisna veya daha dilstik bir vergi oram ongtirtilmOs ise bu
hilkiimlerin uygulanmasi gerekeceginden, yatinmo tarafmdan bu anlasmalara balulmalichr.
c) Tam MUkellef True' Ki0 y e Diger Kurumlar
Faiz Kazan°
Tam milkellef ['Axel kisiler tarafindan elde edilen ozel sektor tahvil y e bono faiz gelirleri
GVK Gecici 67'nci madde kapsamtnda stopaja tabi olup, stopaj oram tilzel kisiligin ye
kurumun hulcuki yapisma gore degisecektir. Buna gore; KVK'da sermaye sirketi olarak
belirtilen tilzel kisiler, SPK'nm dOzenleme y e denetimine tabi fonlar, mtlnhanran menkul
1(15/met y e diger sermaye piyasast araci getirileri ve deger arts kazanclan saglamak
amamy1a 2499 sayili Sermaye Piyasasi Kanunu'na gore kurulan yatinm fonlan ve yannm
ortakliklan lie benzer nitelikte oldugu Maliye Bakanligf nca belirlenenler icin stopaj oram
%0, bunlann chsinda kalanlar icin % olarak uygulanmaktachr. Bu kapsamda faiz gelirleri
Ozerinden;
Anonim $irketler, Limited $irketler, Sermayesi Paylara Beltinintis Komandit
Sirketler %0,
Sermaye Piyasam Kanunu'na Gore Kurulan Menlcul 1(15/met Yattnm Ortalchklart
%0,
Sermaye Piyasast Kanunu'na GOre Kurulan Menkul Ktymet Yatinm Fonlan %0,
Emeklilik Yatinm Fonlan %0,
Borsa Yatinm Fonlan %0,
Konut Finansmam Fonlan %0,
Varlik Finansmani Fonlan %0,
Yukanda Saytlanlar Disinda Kalan Kurum y e Kuruluslar %10
10
oranlannda stopaja tabi tutulur.
Tam millcellef tiizel kisi y e diger kurumlarca elde edilen faiz geliri kumm kazancma dahil
edilir y e yukanda betirtilen yatinm fonlan y e ortalchklan haric %20 kurumlar vergisine
tabi tutulur. Odenen stopaj beyarmame tizerinde hesaplanan kurtunlar vergisinden
dilsillebilir.
EKER YATIR/M MFINKUL
Gencr 1/1.1.1m 1LsA
ere ILI
I
•
23
Diger taraftan; Ozel sektOr tahvil e bonolan faizi elde eden BSMV mtficelleft kurumlann,
bu gelirleri Ozerinden %5 BSMV hesaplamalan gerekir.
y
AIim — Satin Kazann
C5zel selctor tahvil e bonolanndan elde edilen ahm - satim kaz_anglan deger ants Icazanct
olarak tevlcifata tabidir. Tevkifat, aim - saum kazanema aracrlik eden banka e aract
kurumlar tarafindan yapihr. Tevkifat oratu tuzel kisi e kurumun hukuki yapisma gore
degisecektir. Bu Icapsarnda; ahm - satin kazanglanndan;
y
y
y
Anonim $irketler, Limited Sirketler, Sermayesi Paylara BOlikuntls Komandit
Sirketler
Sermaye Piyasam Kanunu'na Gore Kurulan Menlcul Ktymet Yattnm Ortakhklan
%0,
Sermaye Piyasast Kanunu na Gore Kurulan Menlcul Kaymet Yaunm FonIan %0,
Emeklilik Yattrim Fonlan %0,
t
Borsa Yatinm FonIan %0,
Konut Finansmant FonIan %0,
Varlik Finansmarn FonIan %0,
Yukanda sarlanlar chsinda kalan Kurum e Kuruluslar %
y
oranlannda stopaja tabi tutulur.
Tam mOkellef tiizel Idsi e diger kurumlarca elde edilen al= - satim kazanglan kurum
kazanctna dahil edilir e yukanda belirtilen yarn-1m fonlan e ortakhklan harig %20
kunnnlar vergisine tabi tutulur. Ancak, ahm - saum kazancindan kesilen gelir vergisi
stopajlan hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.
Diger taraftan; Ozel sektor tahvil e bonolanndan alim - satim kazancr elde eden BSMV
mOkellefi kurumlann, bu gelirleri tizerinden BSMV hesaplamalan gerelcir. Yurt iginde
Turk Lirast cinsinden ihrag edilen ozel sektOr tahvillerinin geri ahm e satun taahhtidti lie
iktisap veya elden olcanlmast veya vadesi bekletuneksizin saust nedeniyle lehe alinan
paralar iizerinden %I oratunda BSMV hesaplanacaktir. Ancak BSMV mtikelleft olan
kurumlarca, vadesi I rldan lasa olan ozel sektOr e banka bonolan nedeniyle elde edilen
BSMV hesaplanmalichr.
aym kapsamdaki gelirler fizerinden
y
y
y
y
y
y
d) Dar Makelief Tiizel Ki§i e Diger Kurumlar
y
Faiz Kazann
Ozel sektor tahvil e boric faiz gelirleri GVK Gegici 67'nci madde kapsatmnda stopaja tabi
olup, stopaj oram titzel kiiiigin e kununun hulculci yapisma gore degisecelctir. Buna gore;
KVK'da belirtilen sermaye sirketlerine benzer nitelikte yabanct kurumlar, SPK'ntn
diizenleme e denetimine tabi fonlara benzer nitelikte yabanct fonlar, miinhasnan menkul
laymet e diger sermaye piyasasi aracr getirileri e deger ants Icazanglan saglamak
amactyla 2499 say111 Sermaye Piyasast Kanunu'na gore kurulan yatinm fonlart ve yatinm
ortakliklan lie benzer nitelikte oldugu Maliye Bakanligi'nea belirlenenler igin stopaj cram
%0, bunlann chsinda kalanlar igin %I 0 olaralc uygulamr. Bu kapsamda faiz kazanglan;
Anonim $irket, Limited Sirket e Sermayesi Paylara Bolinuniis Komandit $irket
Benzeri Nitelikte Yabancr Kurumlar igin %0
ul Krymet Yafinm Ortakliklan
Sermaye Piyasast Kanunu'na G
Benzeri Nitelikte Yatinm Ortalchklan i
y
y
y
y
y
y
EKER YAT I RJM ...1ENKUL :YCiervr! L;uclui.
'
M41
, OL r
'
I
1
OH
d
Sermaye Piyasasi Kanunu'na Gore Kurulan Menkul Kiymet Yalimn FonIan
Benzeri Nitelikte Yabanci Fonlar icin %0,
Ttirkiye'de miinhasiran menkul laymet ye diger sermaye piyasam araci getirileri lie
deger art's kazanclan elde etrnek ye bunlara bath haklan kullanmak amaciyla faaliyette
bultman smith sorumlu ortakliklar, iilke fonlan, kurum ye kurulus fonlan ye yatmm
kuruluslan gibi yabanci kurumsal yatinmthar icin %0,
Yukanda saplanlar chsinda kalan kunim ye kuruluslar icin %10
oranlannda stopaja tabi tutulur.
Tevkifat, faiz gelirine aracilik eden banka ye araci kurumlarca yapilir ve nihai vergidir.
Diger taraftan; faiz Icazanclan %10 tevkifata tabi tutulan dar mithellef kurum ye
Ininduslann yerlesik oldugu iilkeler lie T.C. arasmda imzalanmis cVOA varsa ye bu
anlasmalarda soz konusu tahvil ve bono faiz kazanci icin istisna veya dtha (hist& bit vergi
oram Ongartilmlis ise bu hukumierin uygulanmasi gerekeceginden, yatinmci tarafindan bu
anlasmalara
Ahm — Satan Kazanci
Ozel sektOr tahvil ye bonolanndan elde edilen ahm - satim kazanclan, GVK Gecici 67'nci
madde kapsaminda deger artis kazanei olarak tevkifata tabidir. Tevkifat oram ttizel
kisiligin ye kurumun hukuki yapisma gore degisecelctir. Buna gore; KVK'da belirtilen
sermaye sirketlerine benzer nitelikte yabanci kurumlar, SPK'nin diizenleme ye denetimine
tabi fonlara benzer nitelikte yabanci fonlar, mithhasiran menkul laymet ye diger sermaye
piyasasi araci getirileri ye deger arfts kazanclan saglarnak amaciyla 2499 sayili Sermaye
Piyasasi Kanunu'na gore kurulan yaftrim fonlan ye yalinm ortakliklan lie benzer nitelikte
oldugu Maliye Bakanligi'nca belirlenenler icin stopaj oram %0, bunlann dismda kalanlar
icin %10 olarak uygularnr. Bu kapsamda Aim — satim kazanglart;
Anonim $irket, Limited $irket ve Sermayesi Paylara BOiUnmU Komandit $irket
Benzeri Nitelikte Yabanci Kurumlar icin %0,
Sermaye Piyasasi Kanunu'na Gore Kurulan Menkul Kiymet Van= Ortakliklan
Benzeri Nitelikte Yatinm Ortakliklan icin %0,
Sermaye Piyasasi Kanunu'na Gore Kurulan Menkul Kiymet Yatinm Fonlan
Benzeri Nitelikte Yabanci Fonlar icin %0,
Tiirkiye'de mftnhasiran menkul Inymet ye diger sermaye piyasasi araci getirileri lie
deger arfts kazanclan elde etmek ye bunlara bagli haldan kullarunak amaciyla faaliyette
bultman sourh sorumlu ortakliklar, iftke fonlan, lcurum ye kurulus fonlan ye yaftron
kuruluslan gibi yabanci kurumsal yatinmcilar icin %0,
Yukanda sayilanlar disinda kalan kurum ve kurullislar icin %10
oranlannda stopaja tabi tutulur.
Tevkifat, aim — satim kazancma aracilik eden banka ye araci kurumlarca yapilir ye nihai
vergidir.
Diger taraftan; ahm - satin kazanclan %10 tevkifata tabi tutulan dar mtikelIef kurum ye
kuruluslann yerlesik oldugu tilkeler ile T.C. arasmda imzalannus cVCIA varsa ye bu
anlasmalarda sea konusu tahvil ve bono altm — sat= kazanclan icin istisna veya daha
dtisiik bir vergi °rant ongOrtilmiis is b n uygulanmasi gerekeceginden,
yatinmel tarafmdan bu anlasmalara balul
YATIP'rf 1..1ENKUL
GPF..:1
10.iNCELEMEYE ACM BELGELER
Magulaki belgeler Bilyilkdere Cad. No: 171 Metrocity A-Blok 34330 EsentepeMecidiyekoy-Istanbul adresindeki ihracemm merkezi y e bal y uru yerleri ile
ihraccunn internet sitesi (www.sekerbank.com.tr ) lie Kamuyu Aydmlatma
Platformunda (KAP) tasarruf sahiplerinin incelemesine acik tutulmaktadir:
Sermaye piyasasi araci notunda yer alan bilgilerin dayanaguu oluaturan her
tflriü rapor ya da beige lie degerleme y e glirlialer (degerleme, uzman, faaliyet ye
bagunstz denetim raporlan lie yetkili kurulualarca hazwlanan raporla
11.E1CLER
Yolctur
26

Benzer belgeler

Bu dosyayı indir - Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama

Bu dosyayı indir - Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama PENIL PROTE2 12 CM Geflel Toplam(KDV Haric): 4Tanlmlayicl flrlna bilgisi olmali ve tckllfilc b■

Detaylı

Çanakkale Savaşları - dinar ilçe millî eğitim müdürlüğü

Çanakkale Savaşları - dinar ilçe millî eğitim müdürlüğü T6renleri’neili$kin olarak ekte gdndeIilen Logo Sairユn Cumhurba*alulnlZln Onaylile

Detaylı

SPK Onaylı İzahname

SPK Onaylı İzahname EUR ya da EURO EURIBOR GM GMY Grup

Detaylı