içindekiler - İde Yönetişim

Transkript

içindekiler - İde Yönetişim
İÇİNDEKİLER
-2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız
-3
Yıl :4 Sayı:39 - KASIM 2012
Ayda bir yayınlanır / Yaygın-süreli-ulusal
Mevzuat dergisi
İde Yönetişim Yayıncılık Ltd. Şti.
adına İmtiyaz Sahibi
Alper KINIK
O. Selçuk YILMAZ /
KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASININ GETİRDİĞİ DÜZENLEMELER
-7 Dr. Pınar Yazır ÖZGÜR /
Sorumlu Müdür &
Genel Yayın Yönetmeni
Alper KINIK
ÇOCUĞUNUZ NASIL DAHA İYİ ÖĞRENİR?
-8 Sedat TURAN /
Genel Koordinatör
Burcu KINIK
Grafik Uygulama & Dizgi
Songül ÜÇDAL
BELEDİYE ALACAKLARININ SULH YOLUYLA TASFİYE EDİLMESİ…
- 11 Resmi Gazete / Geçtiğimiz Ay
Basım ve Yönetim Yeri
İDE YÖNETİŞİM - YAYINCILIK
Sertifika No: 16767
1145/4 Sk. No:11/114 Katlıotopark İş Merkezi
Yenişehir - İZMİR
Tel : 0(232) 433 57 44 - 433 58 80 - 43356 29
Faks : 0(232) 433 57 46
www.ideyonetisim.com.tr www.yonetisim.com.tr
e-mail : [email protected]
KARDEŞLER CİLT EVİ
Tel: 0(232) 435 78 18
[EKİM 2012]
- 26 Soru - Cevap
- 28 Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı
- 31 Pratik Bilgiler
- 101 Siirt Belediyesi
Baskı Tarihi
18 EKİM 2012
- 102 Ayancık Belediyesi
DERGİ ABONELİĞİ İÇİN
Ziraat Bnk. Efes Şb. Hs. No : TR520001001333-44727050-5002
Vakıfbank Gıda Sitesi Şb. Hs. No: TR19000150015800-7285370937
Halkbank Toptancılar Şb. Hs. No : TR2500012009437000-10260169
İşbank Karşıyaka Şb. Hs. No : TR19000640000013470-1887456
1
DANIŞMA KURULU
Ahmet ÖNEY......................................... E. Çal. ve Sos. Güv. Bak. B.müf. & İde Yönetişim Danışmanı.............
Alper KINIK.......................................... İde Yönetişim Yayıncılık Genel Müdürü . ....................................
Dr. Alptekin AKTALAY........................... Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku A.B.D. Öğretim Üyesi ...
Erol GÖKSU ......................................... E. Mülkiye Başmüfettişi .............................................................
Av. Enis DİNÇEROĞLU.......................... Ege Belediyeler Birliği Hukuk Danışmanı...................................
Prof. Dr. Ertuğrul ERDİN...................... Dokuz Eylül Üniv. Çevre Müh. Bölümü Öğretim Üyesi................
Fethi AYTAÇ.......................................... E. Vali...........................................................................................
Av. Fırat ÜNVER.................................... E. İzmir Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri.....................
Mehmet TÜTÜNCÜ............................... Harita Mühendisi.........................................................................
Prf. Dr. Meltem CANİKLİOĞLU............. Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ...........
DR. Mustafa TAMER ............................ Vali & Kamu Yönetimi Uzmanı
DR. Pınar Yazır ÖZGÜR......................... Öğrenci Eğitim Koçu ...................................................................
Sedat TURAN........................................ İde Yönetişim Danışmanı.............................................................
Selçuk SAVCI........................................ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi............................................
Prof. Dr. Yaşar UYSAL........................... D.E.Ü. İkt. ve İdari Bil Fak. İktisat Böl. Öğretim Üyesi ...............
Prof. Dr. Zerrin Toprak KARAMAN........ D.E.Ü. İkt. ve İdari Bil. Fak. Kamu Yön. Böl. Öğretim Üyesi .....
YAZARLARIMIZ
Ahmet ALTUNTAŞ................................. İzmir Mahalli İdareler Müdürü ..................................................
Ahmet ÖNEY......................................... E. Çal. ve Sos. Güv. Bak. Başmüf. & İde Yönetişim Danışmanı............
Dr. Alptekin AKTALAY........................... Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku A.B.D. Öğretim Üyesi .......
Av. Burcu BİRLİK.................................. Avukat..........................................................................................
Celal KAPAN......................................... Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi........................................
Erol GÖKSU ........................................... E. Mülkiye Başmüfettişi .............................................................
Av. Esra OKUMUŞ................................. Dinçeroğlu Hukuk Bürosu...........................................................
Fethi AYTAÇ.......................................... E. Vali...........................................................................................
Halil İbrahim BULDAŞ.......................... Mahalli İdareler Gen. Müd. Şb. Müdürü- Yerel Yön. Uzm............
İsmet Kayıhan KAZANCIOĞLU.............. İde Yönetişim Mali Müşaviri & Muhasebe Müdürü......................
Mehmet ÖZBUDAK............................... Yeminli Mali Müşavir....................................................................
Prf. Dr. Meltem CANİKLİOĞLU.............. Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ..............
O. Selçuk YILMAZ .................................İç Denetçi - B.Şehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ..........
DR. Pınar Yazır ÖZGÜR......................... Öğrenci Eğitim Koçu ...................................................................
Sedat TURAN........................................ İde Yönetişim Danışmanı.............................................................
S. Selçuk SAVCI.................................... Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi............................................
Prof. Dr. Yaşar UYSAL........................... D.E.Ü. İkt. ve İdari Bil Fak. İktisat Böl. Öğretim Üyesi ...............
Prof. Dr. Zerrin Toprak KARAMAN........ D.E.Ü. İkt. ve İdari Bil. Fak. Kamu Yön. Böl. Öğretim Üyesi .......
* Danışma Kurulu ve Yazarlarımız bölümünde yer alan isimler alfabetik olarak sıralanmıştır.
* Dergimizde yer alan makalelerdeki fikirler yazarına aittir. İlanların her türlü sorumluluğu ilan verene aittir.
2
[ M A K A L E ]
O. Selçuk YILMAZ
İç Denetçi - İzmir B.Şehir Belediyesi
İZSU Genel Müdürlüğü
KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASININ GETİRDİĞİ DÜZENLEMELER
İkinci Dünya savaşından sonra Dünya’da, 1980’li
yıllardan sonra da Türkiye de önem kazanan Kentsel
Dönüşüm Projeleri, nüfusu her geçen gün artan metropol kentlerin yeniden planlanması, yapılanması ve halkın daha rahat, daha sağlıklı, daha modern bir çevrede
yaşaması; sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla daha ferah
ve daha güzel bir kent yaratma isteği açısından artık
vazgeçilmez bir gereksinim haline gelmiştir. Kentsel
Dönüşüm alanlarının metropol merkezlerine yakınlığı
ve taşınmazların değerlendirilmesinde yapılan yetersizlikler bölge de yasayan halk ve medya tarafından
‘haksız rant paylaşımları’ nı ve beraberinde mekansal
yapı ile sosyal yapının ayrımlaşmasını da gündeme getirmektedir.
Kentsel dönüşüm; kentsel gelişmenin, toplumsal, ekonomik ve mekânsal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir
hale getirilmesi için yıkıp yeniden yapma, canlandırma, sağlıklaştırma veya yeniden yapılandırma için
proje üretilmesi ve uygulama yapılmasıdır. Kısacası
kentsel dönüşüm, ‘bir kentin dokusunu bozan sorunların giderilmesi’ olarak da tanımlanabilir. Kentsel
dönüşüm projeleri sağlıklı koşullarda yaşamanın ve
planlı şehirleşmenin sağladığı sayısız fırsatın yanı sıra
gerek sosyal dışlanmışlığı önlemede, gerekse daha
önceleri elverişsiz koşullarda bulunan kişilerin kendi
algılamalarını şekillendirirken daha saygın bir kimlik
fırsatı sunmak konusunda son derece faydalıdır.
Söz konusu bu kentsel dönüşüm sentezi içerisinde elbette ki en önemlisi sağlıklı ve güvenilir yapılaşma düzeyiyle bağlantılı, yaşanabilir kentler yaratabilmek olmalıdır.
I-) KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI DA DENİLEN
6306 SAYILI “AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN” UN GETİRDİĞİ
DÜZENLEMELER KISACA NELER GETİRMEKTEDİR
Türkiye de depreme dayanıksız binalardan kurtulmak için, kentsel dönüşümü zorunlu kılan bir yasa
ile sorunu çözümü amaçlanmıştır. Bu yasanın getirdiği
düzenlemeler aşağıda bölümler halinde kısaca özetlenmeye çalışılmıştır
31 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6306
sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
Hakkında Kanun”a göre, deprem kuşağında yer alan
riskli binalar risk tespitinden sonra, dört ay gibi bir
süre içinde yıkılması hedeflenmektedir. Türkiye’nin
dokuz büyüklüğündeki depreme dayanıklı binalardan
oluşan bir ülke haline getirilmesi amaçlanıyor. Zida
deprem kuşağı içerisinde bulunan ve bugüne kadar pek
çok deprem felaketleri yaşayarak bunun faturasını çok
ağır ve acı bir şekilde ödeyen ülkemizde bu konuda bir
düzenlemeye gidilmesi zorunluluk gereğidir.
Depreme karşı dayanıksız binalar ile çarpık yerleşim; gecekondulaşma ve kriterlerine uygun yapılmayan plansız yapılaşma ülkemizin bir türlü çözemediği
en önemli sorunlarından birisidir. “Deprem değil, bina
öldürür!” sloganını dilimizden düşürmediğimiz halde, zemini çürük güvensiz binalarda oturmaya devam
edilmektedir. Ekonomik ve sosyal nedenler yüzünden,
insanlarımız tehlikeli binasını yenileme yoluna gidememekte, bu binaları tasfiyede de yerel yönetimler
de ne yazık ki son derece yetersiz kalmaktadır. Depreme karşı önlemler konusunda toplum olarak duyarsız
oluşumuz da ayrı bir konu. Riski yüksek binalarımıza
bile deprem sigortası yaptırma gereği duymuyoruz.
Birinci derecede deprem kuşağında yer alan pek
çok önemli büyükşehrimizdeki binaların neredeyse yarısı riskli olduğu halde, tam anlamıyla bir türlü kentsel dönüşüme geçilememekte, pek çok kentsel dönüşüm projesi onay sürecinin bürokratik aşamalarında
gecikmeyle karşı karşıya kalmakta, aksiyona geçişleri
sekteye uğrayabilmektedir.
Yeni “Kentsel Dönüşüm Yasası”na göre, riskli
yapıların tespitinin usul ve esasları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırlayacağı yönetmeliğe göre belirlenecektir.
Yasa, “zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan alanların”, Bakanlar Kurulu'nca, “riskli alan”
olarak belirlenmesini öngörüyor. Riskli alanın içinde
de dışında da olsa, “ekonomik ömrünü tamamlamış
olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı
ilmi ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı”,
artık “riskli yapı” olarak uygulama görecektir.
Riskli yapının tespitini, yapı maliki veya kanuni temsilcisi, çıkarılacak yönetmeliğe göre gideri kendisince karşılanmak üzere, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı'nca “lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara” yaptıracak ve sonuç Bakanlık veya ilgili idareye
(belediye ya da il özel idaresine) bildirilecektir
Kanuna göre, Bakanlık, riskli yapıların tespitini
süre vererek maliklerden isteyebilecek. Hak sahipleri
verilen süre içinde risk tespiti yaptırılmazsa, Bakanlık
veya idare risk tespitini bizzat yapacak veya yaptıracaktır (Bakanlık, risk tespiti yapmasını ilgili belediyeden de isteyebilecektir)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın veya idarenin
3
yaptırdığı risk tespitine karşı maliklerin veya yasal
temsilcilerin 15 gün içinde itiraz etme hakları vardır. İtiraz, 7 kişilik bir teknik kurul tarafından karara
bağlanacak, Bakanlığın, ya da idarenin risk tespiti halinde, yapılacak masraflar için, bina tapularının arsa
payları üzerine müşterek ipotek şerhi konulacaktır
Tapu idaresince, Bakanlık veya idarenin 10 işgünü içinde bildireceği riskli yapı belirtimi tapu kütüğüne işlenecek ve hak sahiplerine de bilgi verilecektir.
Bakanlığın Hazine’den ve öteki kamu yönetimlerinden kendilerine ait riskli alanlar ile yeni yerleşime uygunluğu belirlenen “rezerv alanları”nı Bakanlık
adına tahsis ettirme hakkı vardır (Ancak 3 yıl içinde
uygulaması gerçekleşmeyen tahsisler düşüyor.)
Yasa, uygulama bütünlüğü gerekçesiyle, riskli
alanlara bitişik alanların da kapsama alınmasını öngörmektedir.
Uygulama kapsamındaki alanlarda proje ve uygulamalar süresince her türlü imar ve yapılaşma işlemleri geçici olarak durdurulacaktır.
Uygulama sırasında riskli alanlardaki yapılara
elektrik, su ve doğalgaz verilmeyecek, verilen hizmetler durdurulacaktır.
Yasaya göre, uzlaşma halinde, hak sahipleri ile
yapıyı kullananlara ( kiracı gibi ) geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılabilme imkanı bulunmaktadır Bu yardım ile enkaz bedelinin ödemesinin
esas ve usullerini Bakanlar Kurulu belirlemesi öngörülmüştür.
Kentsel dönüşüm uygulamasında öncelikle hak
sahipleri ile anlaşma sağlanması yasanın en önemli
düzenleme ayağını oluşturmaktadır.
Riskli yapıların yıktırılması için hak sahiplerine
en az 60 günlük süre verilmesi yasada yer almıştır. Bu
sürede yıkım gerçekleşmezse bir ek süre daha verilecek ve bu sürede de gönüllü yıkım gerçekleşmezse
idare tarafından kaymakamlık veya valilikten (mülki
amirden) riskli yapıların insan ve eşyadan arındırılması ile yıkılmasına destek istenecektir. İlgili idarenin
yıkımı sağlamaması halinde, tespit, tahliye ve yıkım
Bakanlıkça doğrudan yerine getirilecektir.
Yıkım masrafları, tapu idaresince arsa paydaşlarının payına müşterek ipotek şerhi olarak kaydedilecektir.
Riskli alanlardaki tapuların kat mülkiyetine ilişkin kayıtlar silinecek. Tapu kütüğünde mevcut şerhler
geçerliliğini koruyacaktır. İlgili idare, uygulama alanında cins değişikliği, tevhit ve ifraz işlemlerini ve
gerekli imar düzenlemesini resen yapabilecektir.
Yasaya göre parsellerin malikler tarafından
değerlendirilmesi esastır. Hak sahipleri, parsellerin
birleştirmesine, imar adası bazında uygulama yapılmasına, payların satışına, yeniden bina yapılmasına,
kat karşılığı gibi yöntemlerle yeniden değerlendirilmesine, üçte iki çoğunlukla karar alabilecek. Bu işbirliğine katılmayan paydaşların payları, Bakanlıkça, en
az rayiç değeri üzerinden, açık artırma yoluyla, diğer
paydaşlara satılacak. Eğer bu satış gerçekleşmezse
uzlaşmayan paydaşların payı Bakanlıkça Hazine adına
tescil ettirilip rayiç bedeli paydaşına ödenecek ve bu
durumda Hazine paydaş durumuna geçecektir.
Üzerindeki binaları yıkılmış olan arsanın malikleri, tebligat üzerine, 30 gün içinde, üçte iki çoğunlukla anlaşma sağlayamadıkları takdirde, Bakanlık,
belediye veya özel idare ya da TOKİ acele kamulaştırma yoluna başvurabilecek. Bu durumda, kamulaştırma
bedeli taksitli olarak ödenecek. Ancak sonradan uzlaşma sağlanırsa anlaşmalı kamulaştırma işlemi yapılabilecektir.
Bakanlık, uygulamaya maruz kalan hak sahiplerine (bir yıllık kiracılar da dahildir) konut sertifikası
verebilecektir (Bu sertifika ile kredi alınabilecektir.)
Bakanlar Kurulu, yasayla, uygulama alanlarındaki yapılar için hak sahiplerinden maliyetinin altında
bedel alınmasını kararlaştırmaya da yetkili kılınmıştır.
Bakanlık, uygulama alanlarında toplulaştırmaya, alan aktarmaya, anlaşmalı olarak menkul değere
dönüştürmeye, inşaat yapmaya veya yaptırmaya, sınırlı ayni hak kurmaya da yetkili bulunuyor.
II-) KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI DA DENİLEN
6306 SAYILI YASANIN UYGULANMASINDA KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR;
Gerek ülkemizde ve gerekse diğer bazı ülkelerde halen uygulanmakta olan kentsel dönüşüm projeleri üzerinde yapılan incelemeler neticesinde; yeni
kentsel dönüşüm yasasındaki bazı eksiklikleri kısaca
belirtmek gerekirse ;
1- Öncelikle çıkarılan yasanın kentsel dönüşüm
planlarının üzerine oturduğu, Bölge Gelişme Planı, İl
çevre düzeni ve metropol nazım imar gibi üst ölçekli
planlar ile uyum ve ahenkli olmasını sağlayan bir anlayış ve perspektif içermemektedir.
2- Yasada Kentsel politikaların şekillenmesinde
sivil toplum örgütleri ve toplumun farklı kesimlerinin
katılımını sağlayacak düzenlemeler yer almamaktadır.
3- Yasada Bakanlığın yanında çok geniş yetkilerle donatılan TOKİ nin bugüne kadar yapmış olduğu inşaatlarda kamu kuruluşu statüsü ile 4708 Sayılı Yapı
Denetim Yasası kapsamı dışında kaldığı bilinmektedir.
Ancak uygulamada TOKİ nin inşaatları müteahhit ve
taşeronlar tarafından yapıldığı ve kentsel dönüşümdeki belirleyici rolü dikkate alınarak mevzubahis Yapı
Denetim Yasası kapsamına alınmamış olması ileride
birçok hukuki ve teknik sorunlara yol açabilecektir.
4- Yasada yapılan düzenleme ile risk taşımayan
yapıların da 'uygulama bütünlüğü' gerekçesiyle kanun
hükümlerine tabi olacağı belirtilmiştir. Bu düzenleme
ile riskli yapıların yanı sıra risk taşımayan yapılar, Bakanlığın belirleyeceği sınırların içinde kalmaları durumunda yıkılabilecektir.
5- Yasada yapılan 'gerekli görüldüğünde Bakanlar Kurulu kararı ile sosyal donatı ve altyapı harcamaları uygulama maliyetine dahil edilmeyebilir' biçimin4
deki istisna düzenlemesi, genel olarak sosyal donatı
ve altyapı harcamalarının maliyete ekleneceğini göstermektedir
6- Yasada kentsel dönüşümle ilgili İhalelerin
4734 sayılı kamu İhale yasasının 21. Maddesinde yer
alan çok özel durumlarda uygulanan “idarece davet
edilen firmaların teklif verebileceği “ yöntemin belirlenmiş olması Ulusal ve Uluslararası bazı firma ve konsorsiyumların denetim ve kontrol altına alınamayacağı
izlenimini uyandırmaktadır.
7- Yasada kentsel dönüşüm uygulamaları hakkında idari dava açılabileceği ancak bu idari davalarda
yürütmeyi durdurma kararı verilemeyeceği hükmü yer
almaktadır.
8- Yasa ile Hazine dışındaki kamu kurumlarına
ait taşınmazların da, üstelik bu alanların riskli bölgede
olma koşulu da aranmadan Bakanlığa tahsis edilmesi
sonucunda, kentlerimizin rantı yükselen merkezi bölgelerindeki kamu tesislerine (okul, hastane vb.) yönelik satış süreci hız kazanacaktır.
9- Yasada, Riskli bulunan yapıların maliklerine,
bu yapıların yıktırılması için 60 günden az olmamak
üzere süre verilmesi bu süre içerisinde yapı, malik
tarafından yıktırılmadığı takdirde, yapının “idari makamlarca yıktırılması” sürecinin başlatılacağının yer
alması vatandaşlarımız üzerinde büyük bir baskı oluşturacak ve hak kayıplarına sebep olabilecektir.
10- Yasa ile riskli yapıların bulunduğu alanların yanı sıra, Bakanlık tarafından belirlenecek, yapılaşmamış boş rezerv yapı alanlarında her türlü imar
ve yapılaşma işlemlerinin geçici olarak durdurulması
öngörülmüştür. Riskli alanlar açısından yerinde olan
bu düzenleme, diğer alanlar açısından Hukuk Devleti
ilkesine aykırı uygulamalara neden olabilecektir.
11- Riskli yapıların bulunduğu alanlar ile rezerv
yapı alanı olarak belirlenen bölgelerde, İmar Kanunu
ve bu kanun uyarınca çıkarılmış olan ve uyulması zorunlu teknik ve sosyal altyapı standartlarına uyulmaması yönündeki hükümler sebebiyle kentlerin bu bölümlerinde özel standart belirleme yetkisi sosyal ve
teknik standartların düşürülmesinin önünü açacaktır.
12- Bu da daha yüksek yoğunluk ve kat, daha
az yeşil alan, daha az okul, daha az sosyal ve kültürel
tesis içeren planların onaylanabilmesi anlamına gelmektedir.
ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün www.koeri.boun.
edu.tr adresinde alınan veri bilgiye göre yıkık her 100
yapı için ölü sayısı farklı farklı öngörülüyor ise de, VI,
VII, VIII ve IX şiddetindeki depremler için sırasıyla %
0.0014, % 0. 031, % 0.48 ve % 6.8 olarak tespitte bulunulmuş durumda. En iyimser senaryo ile 6 şiddetindeki
bir depremde 15 milyon nüfuslu İstanbul’da 20 binin
üzerinde can kaybı olacağı ihtimal dahilindedir.
Şüphesiz günümüzdeki teknoloji ile deprem ve
depremin sonuçlarını %100 doğrulukla öngörülemese de ortalama her bina için 1 can kaybı, her 1 can
kaybına karşılık 4 katı ağır yaralanma ve 30 katı hafif
yaralanma bilgisine de aynı rapordan ulaşılmıştır. İnsana verilen önem ve insanın sağlığı her şeyden daha
önemlidir. Bu bakımdan ülkemizde kentsel dönüşüme
yönelik düzenlemeler getiren bu yasa çok gecikmeli
olarak çıkmıştır.
25 maddeden oluşan bu yasanın neler getirdiği,
kendi içindeki maddi düzenlemeleri maddeler halinde
kısaca aşağıda gösterilmiştir;
1. Maddede, afet riski altındaki yapıların iyileştirme, tasfiye ve yenilenmesinin amaçlandığından
bahsediliyor.
2. Maddede; rezerv yapı alanı, riskli olan, riskli
yapı gibi kavramların tanımlanmasından bahsediliyor.
3. Madde kapsamı itibariyle kanunun çekirdeğini oluşturuyor. Riskli yapıların tespiti, taşınmaz devri
ve tescilden bahsediliyor.
3 a. Riskli yapıların tespiti Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından lisanslandırılan kurum ve kuruluşlarca yapılıyor. Tespit masrafları yapı malikleri veya
kanuni temsilcilerine ait olduğu belirtilmiş. Yapı sahipleri tespiti verilen süre içinde yapmazlarsa tespit
bakanlık veya belediyelerce yaptırılıyor. Tespite karşı
15 günlük itiraz süresi öngörülmüş. İtirazlar teknik heyetler tarafından karara bağlanıyor. Teknik heyetlerin oluşumu aynı maddede detaylı olarak belirtilmiş.
Tespit masraflarına dair arsa payları üzerine müşterek
ipotek tesis ediliyor.
3 b.Riskli yapılar 15 gün içinde Tapu Müdürlüğü’ne
bildirilerek tapu kütüğünün beyanlar hanesine şerh
konulmak suretiyle hak sahiplerine bilgi veriliyor.
3 c. Aynı madde içinde kamuya ait bazı taşınmazların TOKİ’ye devredilebilmesine dair düzenlemelere de yer veriliyor.
4. Maddede taşınmazlar üzerindeki tasarrufların kısıtlanması düzenlenmiş durumda. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Toki veya ilgili belediyeler tarafından riskli alanlarda Kentsel Dönüşüm sürecinde her
türlü imar ve yapılaşmanın durdurulabileceği kabul
edilmiş durumda.
5. Maddede tahliye ve yıktırma süreci düzenlenmiş. Uygulamaların tümümde malikler ile anlaşma
yoluna gidilmesi esası kabul ediliyor.
5 a. Taşınmazı yıkılan mal sahipleri ile ayni hak
sahibi kiracılara; konut, işleri veya kira yardımı yapılabileceği kabul ediliyor. Kentsel dönüşümdeki gecikmeden kaynaklı yardımlara dair usul ve esasları Ba-
III-) 25 MADDEDEN OLUŞAN 6306 SAYILI YASANIN
KENDİ İÇİNDE MADDİ YÖNDEN İNCELENMESİ
Beklenen Büyük İstanbul Depremi sonrasındaki
sosyo-ekonomik kayıplara dair senaryolar her ne kadar
kamuoyuna sunulmamış ise de, İstanbul’daki 39 ilçe
belediyesinden alınan bilgi doğrultusunda, İstanbul’un
yapı stoklarında bulunan 1,5 milyonun üzerindeki binadan riskli taşıyan 700 bininden 300 bininin hasarlı
olduğu yer yer yapılan açıklamalar kapsamında yer almıştı.
Ne yazık ki can kaybı oranları deprem gerçeğinin
en travmatik sonucunu oluşturuyor. Kandil Rasathanesi
5
kanlar Kurulunca belirleneceği kararlaştırılmış.
5 b. Uygulama başlanmadan önce maliklere yıkımı kendisinin yapması için 60 günden az olmamak
üzere süre veriliyor. Bu süre içinde yıkım başlamazsa
yıkımın idare makamlarca yapılacağına ve masrafların
maliklerden karşılanacağına dair tebligatta bulunuluyor.
5 c. Mal sahipleri yıkımı kendileri gerçekleştirmezse Belediyeler yıkım yapılmayan binaları Bakanlığa bildiriyorlar ve yıkım bakanlıkça yapılıyor veya
yaptırılıyor.
5 d. Yıkım masraflarına karşılık maliklerin arsa
payları oranında müşterek ipotek tesis ediliyor.
6. Madde uygulama işlemleri başlığını taşıyor.
6 a. Yıkılarak arsa haline gelen taşınmaz maliklerin adına payları oranında tescil ediliyor. Yıkılan taşınmaz üzerindeki diğer şerhler aynen devam ediyor.
Parsellerin malikler tarafından değerlendirilmesi esası
kabul edilmiş durumda. Arsa hisseli ise arsanın kaderi hakkında verilecek kararlarda 2/3 çoğunluk esası
gerekiyor. 2/3 çoğunluğun aldığı karara uymayan 1/3
azınlığın payları diğer paydaşlara açık arttırma sureti
ile satılıyor. Satışa kimse girmezse bu paylar Bakanlık talebi ile Hazine adına tescil edildikten sonra ya
TOKİ’ye ya da belediyelere devrediliyor. 2/3 hissedarın kararı ile yapılan anlaşmalara TOKİ’nin veya Belediyelerin uyma zorunluluğu öngörülüyor.
6 b. Arsa maliklerine gönderilen tebligata rağmen 2/3 çoğunluk ile anlaşma sağlanamaması halinde
taşınmazlar hakkında Bakanlık, TOKİ veya Belediyeler
tarafından acele kamulaştırma yoluna gidilebiliyor.
6 c. Maliklere verilebilecek olan Konut Sertifikaları ile kredi imkânı veriliyor.
6 d. Aynı maddenin devam eden bentlerinde
Bakanlığın toplulaştırma yapma yetkisi, trampa veya
imar haklarını başka alana aktarma yetkileri, taşınmazı menkul değere çevirme yetkisi, arsa payı belirleme,
sınırlı ayni hak tesis etme, özel hukuk kişileri ile anlaşma yapabilme yetkileri düzenlenmiş durumda.
6 e. Güçlendirilebileceği öngörülen yapılar için
dönüşüm projeleri özel hesabından güçlendirme kredisi verilebileceği öngörülmüş.
7. Madde dönüşüm gelirleri başlığını taşıyor.
Cumhuriyet Tarihi’nin en büyük projesi olarak nitelendirebileceğimiz kentsel dönüşüm için haliyle büyük
gelir tahsis edilmesi gerekiyor.
7 a. Çevre Kanunu gereği çevre katkı payı ve
idari para cezası olarak tahsil edilen ve genel bütçeye
kaydedilecek olarak gelirim yüzde ellisi,
7 b. Önceki yazılarımızda bahsetmiş olduğumuz
2B arazilerin satışından elde edilecek gelirin yüzde
90’ını geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek tutar,
7 c. İller Bankası A.Ş.’nin kuruluş kanununun 3
maddesi gereğinde elde ettiği karın yüzde ellisi, yapılacak harcamaların ana gelir kalemlerini oluşturuyor.
Bunlar dışında da gelir kalemleri öngörülmüş.
8. Madde çeşitli hükümler başlığını taşıyor. Bu
başlık altında; mal hizmet alım işlerinin Kamu İhale
Mevzuatı kapsamında nasıl nitelendirileceği; mevzuata tabi olan ve olmamaya dair sair hükümler; Riskli yapı tespit, tahliye ve yıkım işlemlerine dair cezai
hükümleri, çalıştırılacak personel, anlaşmalar, kentsel
dönüşüme dair bilgi veren televizyon yayınlarına dair
hükümlere yer veriliyor.
9. Maddede Kentsel Dönüşüm Yasası’nın uygulaması esnasında sorun yaratacak yasal düzenlemelerin
bu yasanın uygulamasında engel teşkil etmesi halinde
uygulanmayacağına dair düzenlemeye yer verilmiş.
Madde metninde sorun yaratabilecek yasalar kalem
kalem sayılıyor.
10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19.,
20., 21., 22., ve 23. Maddelerinde bazı kanunlarda
değişik yapan maddelere yer verilmiş. Değişikliğe tabi
olan kanunlar bazılarını Kentsel Dönüşüm Yasası’nın
uygulanmasında sık sık kullanılacak olan Orman, Kamulaştırma, İskan, Belediye Kanunu oluşturuyor.
Sonuç olarak;
Yukarıda mevcut inceleme ve araştırma kaynaklarından yararlanılarak başlangıç safhasında her
yönüyle ele alınmaya çalışılan söz konusu inceleme
kapsamında irdelenen 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” adı altındaki yeni kentsel dönüşüm yasasının neler getirdiği ve
yasanın kendi içerisinde eksik görülebilecek yanları bir
arada ele alınarak değerlendirmeye çalışılmıştır. Her
halukarda bir taraftan kentlerimizi modern ve çağdaş
diğer taraftan da deprem risklerine karşı daha güvenli
hale getirmek adına böyle bir yasanın çıkarılması çok
yerinde bir uygulamadır. Ancak yasal düzenlemelerin
uygulanabilirliği ve uygulama aşamasında mağduriyet
yaratmaması ve bu Yasa’nın getirdiği düzenlemelerin
daha güvenli ve yaşanabilir kentler yaratılabilmesi bakımından bir fırsat olduğu, gözden ırak tutulmamalıdır.
O. Selçuk YILMAZ
İç Denetçi
İzmir B.Şehir Belediyesi
İZSU Genel Müdürlüğü
E mail; ossey960 @hotmail.com
YARARLANILAN KAYNAKLAR;
1- ERTAŞ Mehmet, Kentsel Dönüşüm Çalışmalarında Sosyal Boyutun İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi
Teknik Bilimler MYO Harita Kadastro Programı, Alaeddin Keykubat Kampusü, 42003 Selçuklu/KONYA
2- EYÜPOĞLU Bilal, İzmir Barosu Avukatı, Kentsel Dönüşüm Yasasının Getirdikleri, Makale Haziran
2012, Yerel Gündem İnternet Portalı, [email protected]
msn.com,
3- GÜNEY Ziya; 6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm
Yasası Neler Getiriyor(2), Makale, Ziya Güney Yerel
Vizyon, www.ziyaguney.com, BURSA
4- DEŞAT Ali Emre, Avukat, Kentsel Dönüşüm Yasası, Makale, Ekonomistturk-/İş Dünyasının Yeni Adresi, [email protected]
6
[ M A K A L E ]
Dr. Pınar Yazır ÖZGÜR
Öğrenci Eğitim Koçu
ÇOCUĞUNUZ NASIL DAHA İYİ ÖĞRENİR?
Düşünün; ebeveynleriniz bundan yıllar önce
Çocuklarınızı bir izleyin ve görün. Beklediğiniz
siz daha küçücükken her yönden üstün yetilerle dolu
kadar iyiler mi? Hayır beklediğiniz kadar değil. Çok,
bir çocuk olmanızı hayal ediyorlardı değilmi? Büyük
çok daha iyiler.
bir olasılıkla....
Bütün çocukların üst düzey bir beceri ve ina-
İstedikleri bir çok şeyi yapıyorlar ve hepsini de
oldukça iyi yapıyorlar.
nılmaz bir potansiyelleri olduğunu gözlemleyebi-
liyorlardı. Gözlemleri sırasında şunu görüyorlardı,
çocukların sorunlar karşısında kendilerince gerçek-
bu çocukların yaşamlarında çoğu genç insanda gö-
leştirdikleri bir dolu çözüm yolları vardı onları şaş-
rülmeyen bir coşku ve güvenle yol aldıklarını duyar-
kınlıklar içinde bırakan. Bu gözlemler sonunda bir
sınız, evet duyduklarınız doğru.
Onları anne ve babalarından dinlediğinizde,
konuda karar vermişlerdi, eğer doğru biçimde öğretecek kadar beceri ve sabır ortaya konulursa, küçük
Birçok anne baba, çocuklarıyla birlikte olma-
çocuklar kesinlikle her şeyi öğrenebiliyorlardı.
nın, onlarla vakit geçirmenin onlarla birlikte oku-
manın ve her gün büyümelerini izlemenin mutlulu-
Bunun için mucizelere gerek yok.
ğunun yaşamlarındaki en büyük deneyim olduğunu
Ebeveynler beynin nasıl büyüdüğünü ve neden
ifade ediyorlar.
o şekilde büyüdüğünü bilirlerse, bunu rahatlıkla ba
şarabilirler.
Eğer daha küçücükken çocuğunuza bol bol sev-
gi ve ilgi verir, ona okuma öğretirseniz, onun daha
sevecen, daha duyarlı, daha zeki ve daha becerikli
Bazı ebeveynler, bir araba almayı, tatil yap-
bir çocuk olduğunu görebilirsiniz.
mayı, arkadaşlarını ve işlerini, daha fazla kazanma
yollarını, çocuklarıyla evde kalıp onlara bir şeyler
öğretme ayrıcalığına tercih ederler.
Şimdi sevgi dolu emeklerinizin meyvelerini gö-
receğiniz onlarca yıl var önünüzde.
Bazı ebeveynler ise tüm bunların ötesinde her-
şeyden çok çocuklarıyla birlikte olmayı tercih eder-
Şimdi dünya için bir hayal kurun, dünyanın
ler.
size çok ama çok ihtiyacı var.
Çocuklarınız nasıl büyüdü? Beklediğiniz kadar
(KAYNAK : HASAN NAFİ COŞKUN -
iyi oldular mı? Peki daha sonra nasıl olacaklar? Daha
HIZLI OKUMA EĞİTMENİ)
iyi bir dünya oluşturma çabasında olacaklarmı? Onlar
nasıl birl ebeveyn olacaklar?
7
[ M A K A L E ]
Sedat TURAN
İde Yönetişim Danışmanı
BELEDİYE ALACAKLARININ SULH YOLUYLA TASFİYE EDİLMESİ…
DEĞERLENDİRME
1- 5393 sayılı Kanunun 18/h maddesinde, “miktarı beşbin Türk Lirasından fazla olan dava konusu
uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek” denildiği halde, ayni Kanunun 34/f
maddesinde ise parasal limit belirtilmeden “dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.” den söz edilmektedir.
2- Belediye Kanununun yukarıda ilgili bölümlerinde yazılı bulunan “sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek” ile “anlaşma ile tasfiyesine karar
vermek” tanımları birbirinden farklı kavramlardır.
3- Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan Büyük
Türkçe Sözlük de;
Sulh: uzlaşma, anlaşma
Tasfiye: arıtma, ayıklama, temizleme
Kabul: uygun bulma, onaylama
Feragat: Hakkından kendi isteğiyle vazgeçme.
Uyuşmazlık: Uyuşmama durumu
Anlaşma: Uzlaşmak
Şeklinde tanımları yapılmıştır.
4- Meclis kararıyla belediye uyuşmazlıkları karşılıklı anlaşarak temizlemek, onaylamak veya vazgeçmek mümkün olabilecektir.
5- Encümen kararıyla ise, belediye uyuşmazlıklarının sadece uzlaşarak, anlaşarak temizlenmesine
karar verilebilecektir.
6- Meclis kararıyla yapılacak tasfiyelerde parasal limit bulunduğundan ve her yıl yeniden değerleme
oranında arttırılması gerektiğinden, beşbin Türk Lirası olan parasal limit miktarı günümüzde (2012 yılı için)
8.639,00 TL olmuştur.
7- Yaptığımız araştırmalarda bu durumun dikkate alınmadığı, beşbin Türk Lirası altında bulunan
uyuşmazlıkların encümen kararıyla, beşbin Türk Lirası
ve üzerindeki uyuşmazlıkların ise meclis kararıyla çözümlendiği gözlenmektedir.
8- Oysaki 2012 yılı için, 8.639,00 TL ve üzerindeki uyuşmazlıkların belediye meclisinde, bu rakamın
altında kalan uyuşmazlıkların ise belediye encümeni
kararıyla çözümlenmesi gerekmektedir.
9- Bu parasal limitin her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılması gerektiği unutulmamalıdır.
10- Belediye alacaklarının sulh yoluyla tasfiye
edilmesine ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından verilen 4 adet görüş
de bilgilendirme amacıyla yazımızın sonuna eklenmiştir.
11- Belediye alacağı vergi, resim ve harçlar dı-
ÖZET
5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 34 üncü
maddelerinde vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve
dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma
ile tasfiyesine karar vermek meclis ve encümenin görevleri arasında sayılmış bulunmaktadır.
Yaptığımız değerlendirmelerden ve gelen sorulardan anlaşıldığı kadarıyla bu hükmün belediyelerimiz tarafından karıştırıldığı ve yeniden değerleme
oranının dikkate alınmadığı düşünülmektedir.
Bu yazımızda belediye alacak ve borçlarının anlaşma yoluyla tasfiye edilmesi konusu yasal dayanakları ile birlikte araştırılmış ve bu konu İçişleri Bakanlığı görüşleriyle zenginleştirilmiştir.
YASAL DAYANAK
1- 5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin
yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 15 inci maddesinin (k)
fıkrasında;
“k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava
konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.”
Belediyelerin yetkileri ve imtiyazları arasında
sayılmıştır.
2- 5393 sayılı Belediye Kanununun “Meclisin
görev ve yetkileri” başlıklı 18 inci maddesinin (h) fıkrasında;
“h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve
miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve
feragate karar vermek.”
Belediye meclislerinin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.
3- 5393 sayılı Belediye Kanununun “Encümenin
görev ve yetkileri” başlıklı 34 üncü maddesinin, (f)
fıkrasında;
“f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava
konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile
tasfiyesine karar vermek.”
Belediye encümenlerinin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.
4- 5393 sayılı Belediye Kanununun “Yeniden
değerleme oranının uygulanması” başlıklı 83 üncü
maddesinde ise;
“Yeniden değerleme oranının uygulanması
Madde 83- Bu Kanunun 15, 18 ve 34 üncü
maddelerinde belirtilen parasal miktarlar, her yıl
213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek
yeniden değerleme oranına göre artırılır.”
Denilmiştir.
8
şında kalan su alacağı, kira alacağı, ücret alacağı gibi
özel hukuk hükümlerine tabi alacaklar olmalıdır.
12- Bu tür alacaklar dava konusu olmalı ve dava
devam ederken gerekli uzlaşma veya anlaşma sağlanmalıdır. Dava konusu olmayan belediye alacakları hakkında işlem yapılamaz.
13- Uyuşmazlık konuları belediye alacağı olan
mali konularda olmalıdır.
konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile
tasfiyesine karar vermek." hükmü yer almaktadır.
Maliye Bakanlığının tahsil imkansızlığı nedeniyle terkine ilişkin 2009/1 sayılı Tahsilat İç Genelgesi
kapsamında; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına
giren amme alacaklarında 10 Türk Lirasını (10 TL dahil), diğer amme alacaklarında ise 20 Türk Lirasını (20
TL dahil), aşmayan amme alacaklarının, alacaklı tahsil
dairelerince terkin edilmesi uygun görülmüştür.
Mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesi neticesinde; söz konusu alacaklar kira aktinden kaynaklandığından 6183 sayılı Kanunu ve dolayısıyla Maliye Bakanlığının tahsil imkânsızlığı nedeniyle terkine ilişkin
2009/1 sayılı Tahsilat İç Genelgesi kapsamına girmediği, alacak dava konusu olmuş ise miktarına göre, 5393
sayılı Kanun uyarınca, belediye meclisi veya belediye
encümeni tarafından anlaşma ile tasfiyesine karar verilebileceği, aksi takdirde söz konusu alacağın takip
edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
SONUÇ
2012 yılı itibarıyla 8.639,00 TL ve üstünde bulunan, dava konusu olan belediye alacaklarının meclis,
bu rakamın altında bulunan belediye alacaklarının ise
encümen kararıyla uzlaşma ve anlaşma konusu yapılması gerektiği ve 2013 yılında bu rakamın yeniden değerleme oranında arttırılması gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır. 31.10.2012
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
09/08/2010
Sayı: B.05.0.MAH.0.01.01.00/22758-45992
Konu: Borçların terkini
MUĞLA VALİLİĞİ
(İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne)
Yavuz Selim KOŞGER Bakan a.
Genel Müdür
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
05/07/2010
Sayı: B.05.0.MAH.0.01.01.00/ 19370-45815
Konu: Kira alacakları
İlgi: 16.04.2010 tarihli ve B.05.4.VLK.4.48.07.00/2784
sayılı yazınız.
Muğla Belediyesine ait olan ve ihale yolu ile kiralanan gayrimenkullerin kiracıları tarafından kira bedellerinin düzenli ödenmemesi nedeniyle haklarında
alacak ve tahliye davası açıldığı, dava sonucuna göre
alacakların tahsili için icra başlatıldığı, ancak ilgililerin hacze kabil malı olmadığından işlemlerin gerçekleştirilemediği, her yıl bu konuda belediyece gereksiz
masraflar yapıldığı için kira borçlarının terkin edilip
edilemeyeceği konusunda görüş soran ilgi yazınız incelenmiştir.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun birinci maddesinde "Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim,
harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı,
faiz gibi fer'i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında
kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit
olan diğer alacakları ile; bunların takip masrafları
hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur..." hükmü,
5393 sayılı Belediye Kanununun meclisi görev ve yetkileri başlıklı 18 inci madde birinci fıkrasının (h) bendinde "Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı
beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar
vermek." hükmü, aynı Kanunun encümenin görev ve
yetkileri başlıklı 34 üncü madde birinci fıkrasının (f)
bendinde "Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava
İSPARTA VALİLİĞİ
(İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne)
İlgi: 22.01.2010 tarihli ve B.05.4.VLK.4.32.07.00/253306 sayılı yazınız.
Mülkiyeti Yalvaç Belediyesine ait işyerlerinde
müstecir sıfatıyla oturan 511 civarında kiracının ekonomik kriz dolayısıyla kiralarını ödeyemediklerinden
borç yüklerinin arttığı ve tahsil imkansızlığına doğru
gidildiğinden bahisle, meclis kararıyla kira alacaklarının anaparasının peşin olarak tahsil edilip, faizinin
taksitlendirilip taksitlendirilemeyeceği, taksitlendirme yapılması durumunda en fazla kaç taksit yapılabileceği, faizden indirim yapılıp yapılamayacağı, halen
kira şartnamelerine konulan % 7'lik gecikme zammından bir indirim yapılıp yapılamayacağı hakkında görüş
soran ilgi yazınız incelenmiştir.
5393 sayılı Belediye Kanununun; Belediyenin
yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15 inci maddesinin
(k) fıkrasında " Vergi, resim ve harçlar dışında kalan
dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine
karar vermek"; Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18
inci maddesinin (h) fıkrasında "Vergi, resim ve harçlar
dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye,
kabul ve feragate karar vermek."; Encümenin görev
ve yetkileri başlıklı 34 üncü maddesinin (f) fıkrasın9
da "Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu
olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek." hükümleri yer almaktadır.
Kanun hükümlerinin değerlendirilmesi neticesinde; belediyenin vergi, resim ve harç dışında olan
kira alacağı dahil tüm alacakları hakkında dava konusu
olma şartı ile Kanunda belirtilen parasal limitlere göre
belediye meclisi veya belediye encümeni kararı ile
tasfiye yoluna gidilebileceği değerlendirilmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
reği taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine
göre yerine getirmediğinden ilgililerin sözleşmeleri
feshedilerek ihaleden yasaklanma ile ilgili gerekli işlemlere başlanılması gerektiği değerlendirilmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Ercan TOPACA
Vali
Bakan a. Genel Müdür
Yavuz Selim KOŞGER Bakan a.
Genel Müdür
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
8.6.2009
Sayı: B.05.0.MAH.0.01.01.00/ 14963-45380
Konu:Görüş
10.5.2010
Sayı :B.05.0.MAH.0.01.01.00/13720/45584
Konu:Görüş
AMASYA VALİLİĞİ
(İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne)
İlgi: a) Merzifon Belediye Başkanlığının 11.02.2009 tarih ve 512 sayılı yazısı
b) 12.02.2009 tarih ve 407 sayılı yazınız.
Zorunlu tasarruf adı altında Tasarrufu Teşvik
Fonuna, çalışanlardan yapılan kesintilerin Ziraat Bankasına intikal ettirilmediği için hak sahiplerine ödemelerin ne şekilde yapılabileceğine ilişkin Merzifon
Belediye Başkanlığının ilgi (a) yazısına bağlı olarak Bakanlığımıza görüş soran ilgi (b) yazınız incelenmiştir.
5393 sayılı Belediye Kanununun belediyelerin
yetkilerini ve imtiyazlarını düzenleyen 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi "Vergi, resim ve
harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek." hükmünü; belediye meclisinin görev ve yetkilerini düzenleyen 18 inci
maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi "Vergi, resim ve
harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile
tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek." hükmünü
ve belediye encümeninin görev ve yetkilerinin düzenleyen 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f ) bendi "Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu
olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek." hükmünü; taşımaktadır.
Yukarıdaki kanun hükümlerinin değerlendirilmesinde, ilgili belediyenin ödemek zorunda olduğu halde
ödenmeyen borçlarının, ilgili kişilerce dava konusu
yapılması halinde, anlaşmazlıkların Belediye Meclisi
ve Belediye Encümeni kararıyla sulhen tasfiyesinin
mümkün olduğu, Encümenin yetki sınırı belirlenirken,
Belediye Kanununun 83 üncü maddesinde öngörülen
yeniden değerlendirme oranıyla arttırılan miktarın
esas alınması gerektiği değerlendirilmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
OSMANİYE VALİLİĞİ
(İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne)
İlgi: 05.01.2010 tarih ve 253/3 sayılı yazınız.
Osmaniye Belediyesinin taşınmazlarını kullanan
ve belediyeye 5.000 TL'nin üzerinde borcu bulunan kiracılarla ilgili nasıl bir işlem yapılması gerektiği hakkında Bakanlığımızdan görüş soran ilgi yazınız incelenmiştir.
5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin
yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15 inci maddesinin (k)
bendinde "Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava
konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar
vermek." hükmü, Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18
inci maddesinin (h) bendinde "Vergi, resim ve harçlar
dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye,
kabul ve feragate karar vermek." hükmü Encümenin
görev ve yetkileri başlıklı 34 üncü maddesinin (f) bendinde "Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek." hükmü ve Yeniden değerleme
oranının uygulanması başlıklı 83 üncü maddesinde "Bu
Kanunun 15, 18 ve 34 üncü maddelerinde belirtilen
parasal miktarlar, her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranına göre
artırılır." hükmü yer almaktadır.
Kanun hükümlerinin değerlendirilmesi neticesinde; belediyenin 5.000 (6950,748) TL'nin üzerindeki
kira alacağı, dava konusu olmuş ise, belediye meclisi
kararıyla söz konusu alacağı sulh ile tasfiye edilebileceği, aksi takdirde dava konusu olmayan vergi, resim ve harç dışında kalan belediye alacaklarıyla ilgili
olarak, belediye meclisi ve encümeni kararıyla tasfiye
yoluna gidilemeyeceği, öte yandan kira borcunu zamanında ödemeyen kiracılarla ilgili olarak 2886 sayılı
Devlet İhale Kanununun 84 üncü maddesi hükmü ge-
Ercan TOPACA
Vali
Bakan a. Genel Müdür
10
[ RESMİ GAZETEDE GEÇTİĞİMİZ AY ]
RESMİ GAZETEDE GEÇTİĞİMİZ AY (EKİM 2012)
1 Ekim 2012 Tarihli ve 28428 Sayılı Resmî Gazete
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
— Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Pamukkale Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
2 Ekim 2012 Tarihli ve 28429 Sayılı Resmî Gazete
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Milli Savunma Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
CEZANIN KALDIRILMASI KARARI
— Hükümlü Seyfi BÜTÜN’ün Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2012/69)
ATAMA KARARLARI
2012/3736 Büyükelçi Ataması Hakkında Karar
— Başbakan Yardımcılığı, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, İçişleri, Millî Eğitim, Milli Savunma ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar
lik
YÖNETMELİKLER
— Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
— Gelir İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetme— Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
TEBLİĞLER
— Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi
— Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi
— Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi
— Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi
— İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2012/15)
— Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/67)
KURUL KARARI
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/9/2012 Tarihli ve 4963 Sayılı Kararı
3 Ekim 2012 Tarihli ve 28430 Sayılı Resmî Gazete
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2012/3652 Uyuşturucu Madde Yakalamalarında Ödenecek İkramiyelere İlişkin Karar
2012/3689 Zafer Havalimanının Enerji İhtiyacını Karşılayacak Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Krokide Gösterilen Taşınmazlar ile Üzerindeki Muhdesatın Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2012/3690 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Taşra Teşkilatı Bünyesinde 505 Adet Şube Müdürlüğü
Kurulması Hakkında Karar
2012/3691 İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Çengelköy Mahallesinde Yürütülen “Bekar Deresi Dere Islahı İnşa11
[ RESMİ GAZETEDE GEÇTİĞİMİZ AY ]
atı” Kapsamında Bazı Taşınmazların İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında
Karar
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Ekonomi Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
YÖNETMELİK
2012/3688 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
4 Ekim 2012 Tarihli ve 28431 Sayılı Resmî Gazete
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair
Tezkere
YÖNETMELİKLER
— Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Fırat Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— İnönü Üniversitesi Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
GENELGE
— Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) ile İlgili 2012/20 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
TEBLİĞLER
— Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/30)
— Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98)
4 Ekim 2012 Tarihli ve 28431 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER
2012/3685 Eşya Ticaretindeki İşlemlerin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşme’ye Beyanda Bulunmak Suretiyle Katılmamız Hakkında Karar
2012/3686 Eşyanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile EFTA Ülkeleri ve EFTA Ülkelerinin Kendileri Arasında
Taşınması Amacıyla Oluşturulan “Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme”ye Beyanda Bulunmak Suretiyle Katılmamız Hakkında Karar
5 Ekim 2012 Tarihli ve 28432 Sayılı Resmî Gazete
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ASKERÎ YARGITAY İÇTÜZÜĞÜ
— Askerî Yargıtay İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük
TEBLİĞLER
— Vidalar ve Somunlar İçin Montaj Takımları- Yıldız Ağızlı ve Kombine Anahtarlar İçin Özellikler ile İlgili
Tebliğ (TS 3794) (No: MSG-MS-2012/22)
— 2012 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
— 2012 Yılı Ağustos Ayında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 3/10/2012 Tarihli ve 2012/140 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 3/10/2012 Tarihli ve 2012/141 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 3/10/2012 Tarihli ve 2012/142 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 3/10/2012 Tarihli ve 2012/143 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 3/10/2012 Tarihli ve 2012/144 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 3/10/2012 Tarihli ve 2012/145 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 3/10/2012 Tarihli ve 2012/146 Sayılı Kararı
12
[ RESMİ GAZETEDE GEÇTİĞİMİZ AY ]
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 3/10/2012 Tarihli ve 2012/147 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 3/10/2012 Tarihli ve 2012/148 Sayılı Kararı
6 Ekim 2012 Tarihli ve 28433 Sayılı Resmî Gazete
YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARI
1025 Suriye’deki Durumun Oluşturduğu Tehdit ve Riskler Çerçevesinde Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı
Hükümetçe Takdir ve Tespit Edilmek Kaydıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yabancı Ülkelere Gönderilmesi ve Görevlendirilmesi ile Gerekli Düzenlemelerin Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin, Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca Bir Yıl Süreyle İzin Verilmesine Dair Karar
rar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARI
2012/3693 Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın
Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
YÖNETMELİKLER
— Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Turizm Eğitim Merkezleri (TUREM) Kuruluş Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliği (SHY-14B)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
— Açık Kalıpta Çelik Dövmeler - Genel Mühendislik Uygulamaları ile İlgili Tebliğ (TS EN 10250-1 ve TS EN
10250-3) (No: MSG - MS - 2012/23)
— Çelik Dövmeler - Kapalı Kalıpta - Genel Teknik Teslim Şartları ile İlgili Tebliğ (TS EN 10254) (No: MSG
- MS - 2012/24)
— Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/5)
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 5/10/2012 Tarihli ve 2012/ÖİB-K-24 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin E: 2010/85, K: 2012/13 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/9, K: 2012/44 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/34, K: 2012/48 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/111, K: 2012/56 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2012/48, K: 2012/75 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/70, K: 2012/77 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/121, K: 2012/80 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/27, K: 2012/101 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2012/7, K: 2012/102 Sayılı Kararı
7 Ekim 2012 Tarihli ve 28434 Sayılı Resmî Gazete
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2012/3694 Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda Boş Bulunan Milli Savunma Bakanlığı Temsilciliğine, Ali
Akif VURUCU’nun Görevlendirilmesi Hakkında Karar
2012/3699 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatında, İlçe Müdürlüklerinin Kurulması Hakkında Karar
2012/3706 Gaziantep İli, Şahinbey İlçesinde Yürütülen Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Şahinbey Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
13
[ RESMİ GAZETEDE GEÇTİĞİMİZ AY ]
2012/3707 Gaziantep İli, Şahinbey İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Çarpık Yapılaşmanın Önlenmesi
ve Şehir Trafiğinin Rahatlatılması Amacıyla Yürütülen Yeşil Alan ve Yol Çalışmaları Kapsamında Şahinbey Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2012/3708 İstanbul İli, Fatih İlçesinde Yürütülen Kentsel Yenileme Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların
Fatih Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2012/3709 Siirt İli, Pervari İlçesinde Tesis Edilecek Pervari Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı
Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından
Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2012/3710 Manisa İli, Alaşehir İlçesinde Tesis Edilecek Türkerler Jeotermal Enerjiye Dayalı Üretim ve
Yardımcı Tesislerinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2012/3711 Giresun İli, Yağlıdere İlçesinde Tesis Edilecek Koçlu Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla
Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2012/3712 Trabzon İli, Çaykara İlçesinde Tesis Edilecek Çaykara Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar
2012/3713 Siirt İli, Pervari ve Şirvan İlçelerinde Tesis Edilecek Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santralinin
Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2012/3714 Erzurum İli, İspir İlçesinde Tesis Edilecek Yazyurdu Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin
Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2012/3738 Savunma Sanayii Müsteşarlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar
2012/3762 Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin Adının
Mühendislik Fakültesi Olarak Değiştirilmesi ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Mimarlık Fakültesi Kurulması
Hakkında Karar
2012/3763 Bazı Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Kurulması
Hakkında Karar
2012/3772 Erzurum İli, Tortum İlçesinde Tesis Edilecek Esendurak Hidroelektrik Santrali ile Elif Havza TM
Arasındaki Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2012/3775 Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f)
Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar
2012/3776 Ordu İli, Ulubey İlçesinde Tesis Edilecek Ağkolu Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı
Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından
Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2012/3789 Çeşitli Afetler Nedeniyle Zarar Gören Gerçek veya Tüzel Kişi Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası
A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesi Hakkındaki 31/7/2012 Tarihli
ve 2012/3570 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
2012/3791 İstanbul İli, Esenler İlçesi, Atışalan Havaalanı ve Atışalan Tuna Mahalleleri Sınırları İçerisinde
Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar
ATAMA KARARLARI
2012/3756 Büyükelçi Ataması Hakkında Karar
— Çevre ve Şehircilik, Dışişleri ile İçişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
GÖREVLENDİRME KARARI
— Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Görevini Yürütmek Üzere İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN’ın Görevlendirilmesi Hakkında Karar
YÖNETMELİKLER
— Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği
— Afyon Kocatepe Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— İstanbul Medeniyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
— Kastamonu Üniversitesi Ahşap Kültürünü Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
14
[ RESMİ GAZETEDE GEÇTİĞİMİZ AY ]
ği
— Kastamonu Üniversitesi Şeyh Şaban-ı Velî Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeli-
8 Ekim 2012 Tarihli ve 28435 Sayılı Resmî Gazete
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı İdris Naim ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
YÖNETMELİKLER
— Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yaşamboyu Gelişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Yüzüncü Yıl Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Araştırma Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
8 Ekim 2012 Tarihli ve 28435 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
TEBLİĞ
— 5939 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ve Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile 5664 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanuna 662 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 73 üncü Maddesi İle Eklenen Hükme Göre Tespit
Edilen Hak Sahipleri Listesi
9 Ekim 2012 Tarihli ve 28436 Sayılı Resmî Gazete
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2012/3773 Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
2012/3792 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar
ATAMA KARARLARI
— Ekonomi Bakanlığına Ait Atama Kararı
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları
YÖNETMELİKLER
— Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bülent Ecevit Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
— İstanbul Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Selçuk Üniversitesi Sualtı Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
9 Ekim 2012 Tarihli ve 28436 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARI
2012/3793 Orta Vadeli Program (2013-2015)’ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar
GENELGE
— 2013-2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2012/1 Sayılı Kalkınma Bakanlığı Genelgesi
TEBLİĞ
— 2013-2015 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi
15
[ RESMİ GAZETEDE GEÇTİĞİMİZ AY ]
KURUL KARARI
— Orta Vadeli Mali Plan (2013-2015)’ın Kabulüne Dair 4/10/2012 Tarihli ve 2012/20 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı
10 Ekim 2012 Tarihli ve 28437 Sayılı Resmî Gazete
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2012/3634 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş
Birliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar
2012/3733 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye
Cumhuriyeti’ne Doğal Gaz Satışına ve Azerbaycan Cumhuriyeti Kaynaklı Doğal Gazın Türkiye Cumhuriyeti Toprakları Üzerinden Transit Geçişine ve Doğal Gazın Türkiye Cumhuriyeti Toprakları Üzerinden Taşınması İçin
Münhasır Boru Hattının Geliştirilmesine İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar
2012/3764 Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Akdeniz’de Kıta Sahanlığı Sınırlandırılması Hakkında Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar
2012/3785 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş
Birliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar
MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER
2012/3717 1992 Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşme’nin 2003 Protokolü'ne Katılmamız Hakkında Karar
2012/3745 1969 Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşmeyi
Değiştiren 1992 Protokolünün Sınırlandırma Miktarlarının Değişiklikleri'ne Dair Karara Katılmamız Hakkında
Karar
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2012/3662 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar
2012/3700 Altın Koza Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin
Adının İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar
2012/3701 Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Su Ürünleri Fakültesinin Adının
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar
2012/3702 Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Onkoloji Enstitüsünün Adının Kanser
Enstitüsü Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar
2012/3703 İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurulması
Hakkında Karar
2012/3704 İzmir İli, Konak İlçesinde Bulunan Alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar
2012/3705 İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesinde Bulunan Alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim
Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar
2012/3741 Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar
2012/3755 Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar
2012/3774 Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar
YÖNETMELİKLER
2012/3697 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
2012/3698 Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
— Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliği
— Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
16
[ RESMİ GAZETEDE GEÇTİĞİMİZ AY ]
— Astsubay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Orman ve Su İşleri Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği
— Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Gaziantep Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
— Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 346)
— Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 347)
— Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 348)
— İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ
KURUL KARARI
— Devlet Muhasebesi Standardı 11 (DMS 11) İnşaat Sözleşmeleri
11 Ekim 2012 Tarihli ve 28438 Sayılı Resmî Gazete
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2012/3748 Türkiye Cumhuriyeti-Tacikistan Cumhuriyeti Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı
Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar
2012/3752 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Azerbaycan
Cumhuriyeti Kaynaklı ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nden Transit Geçen Doğal Gazın Türkiye Cumhuriyeti Toprakları Üzerinden Taşınması İçin Münhasır Boru Hattı Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması
Hakkında Karar
2012/3753 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar
BAKANLAR KURULU KARARI
2012/3719 Milletlerarası Finansman Kurumunun Sermaye Artırımına Katılmamız Hakkında Karar
YÖNETMELİKLER
— Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Değerlendirme ve Öğrenci İşleri
Yönetmeliği
— Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliği
— Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Değerlendirme ve
Öğrenci İşleri Yönetmeliği
— Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
TEBLİĞLER
— Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/56)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/57)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/58)
— 2012 Yılı Eylül Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
— 2012 Yılı Eylül Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
— 2012 Yılı Eylül Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
— 2012 Yılı Eylül Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
— Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
— Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
— Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
— Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 25)
12 Ekim 2012 Tarihli ve 28439 Sayılı Resmî Gazete
17
[ RESMİ GAZETEDE GEÇTİĞİMİZ AY ]
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2012/3722 Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması’nın Tarım Ürünlerinde Taviz Değişimi Hakkındaki Protokol I’e Tablo 1’in Eklenmesine Dair Ekli
“1/2011 Sayılı Ortak Komite Kararı”nın Onaylanması Hakkında Karar
2012/3724 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis Eğitimi Alanında İşbirliği Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar
2012/3751 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda
Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolü’nün
Onaylanması Hakkında Karar
BAKANLAR KURULU KARARI
2012/3806 Kültür ve Turizm Bakanlığının Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Kuruluşu Olan İstanbul Devlet
Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğünün Adının Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü Olarak
Değiştirilmesi Hakkında Karar
ATAMA KARARLARI
— Aile ve Sosyal Politikalar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
YÖNETMELİKLER
— Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Bahçeşehir Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Bahçeşehir Üniversitesi Ulaştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Bahçeşehir Üniversitesi Toplum, Sağlık, Davranış ve Önlem Alma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
— Erzurum Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Hacettepe Üniversitesi Anaplastoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— İnönü Üniversitesi İstatistik ve Ekonometri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Kastamonu Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
— Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
mine
13 Ekim 2012 Tarihli ve 28440 Sayılı Resmî Gazete
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2012/3734 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Geçiş Hükümeti Arasında Libya Ulusal Polisinin Eğitive Kapasite Geliştirmesine İlişkin İşbirliği Konulu Mutabakat Muhtırası’nın Onaylanması Hakkında Karar
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2012/3802 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
2012/3803 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine Dair Karar
2012/3804 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf
Tutulacakların Tespitine Dair Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/41, K: 2012/25 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/22, K: 2012/31 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/39, K: 2012/37 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/18, K: 2012/53 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/33, K: 2012/54 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/81, K: 2012/78 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/38, K: 2012/89 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/138, K: 2012/94 Sayılı Kararı
18
[ RESMİ GAZETEDE GEÇTİĞİMİZ AY ]
— Anayasa
— Anayasa
— Anayasa
— Anayasa
Mahkemesinin
Mahkemesinin
Mahkemesinin
Mahkemesinin
E:
E:
E:
E:
2012/24,
2011/10,
2012/11,
2012/15,
K:
K:
K:
K:
2012/95 Sayılı Kararı
2012/98 Sayılı Kararı
2012/104 Sayılı Kararı
2012/105 Sayılı Kararı
14 Ekim 2012 Tarihli ve 28441 Sayılı Resmî Gazete
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair
Tezkere
YÖNETMELİKLER
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Meslek Personelinin Yarışma, Yetki ve Yeterlik Sınavları
ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
15 Ekim 2012 Tarihli ve 28442 Sayılı Resmî Gazete
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2012/3723 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında “Sarp-Sarpi”, “Çıldır/AktaşKartsakhi” ve “Posof/Türkgözü- Akhaltsikhe” Kara Gümrük Geçiş Noktalarının Ortak Kullanımına Dair Anlaşma
ile Yolcuların, Taşıtların ve Eşyanın Uluslararası Dolaşımına İlişkin Elektronik Veri Paylaşımının Detaylarına Dair
Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Sağlık Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in Vekâlet Etmesine Dair
Tezkere
YÖNETMELİK
— Bozok Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
15 Ekim 2012 Tarihli ve 28442 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
16 Ekim 2012 Tarihli ve 28443 Sayılı Resmî Gazete
YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARI
1026 Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak’ın Kuzeyinden Ülkemize Yönelik Terör Tehdidinin ve Saldırılarının
Bertaraf Edilmesi Amacıyla, Sınır Ötesi Harekât ve Müdahalede Bulunmak Üzere, Irak’ın PKK Teröristlerinin
Yuvalandıkları Kuzey Bölgesi ve Mücavir Alanlara Gönderilmesi ile Görevlendirilmesi İçin Türkiye Büyük Millet
Meclisinin 17.10.2007 Tarihli ve 903 Sayılı Kararıyla Hükümete Verilen ve 08.10.2008, 06.10.2009, 12.10.2010
ve 05.10.2011 Tarihli 929, 948, 975 ve 1005 Sayılı Kararları ile Birer Yıl Uzatılan İzin Süresinin Anayasanın 92’nci
Maddesi Uyarınca 17.10.2012 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha Uzatılmasına Dair Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
19
[ RESMİ GAZETEDE GEÇTİĞİMİZ AY ]
YÖNETMELİKLER
— Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Usul
ve Esaslar
— Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
— Ahi Evran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
— Fırat Üniversitesi Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
16 Ekim 2012 Tarihli ve 28443 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
TEBLİĞ
— Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ
17 Ekim 2012 Tarihli ve 28444 Sayılı Resmî Gazete
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
— Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip
Gaziler Derneklerinin Yurtdışında Temsili ile Tanıtma Faaliyetleri ve Ulusal Bayram ve Kurtuluş Günleri Törenlerinde Giyecekleri Kıyafet Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik
— Yayın Hizmetlerinin İzlenme ve Dinlenme Oranı Ölçümlerinin Yapılmasına ve Denetlenmesine İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
— Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği
— Işık Üniversitesi Alternatif Enerji ve Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Işık Üniversitesi Çevre Etki Değerlendirme, Çevre Eğitimi, Kuş Araştırma ve Halkalama Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Işık Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
TEBLİĞLER
— Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: MHG/2012-09)
— Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin E: 2005/3 (Siyasî Parti-İhtar), K: 2011/1 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/119, K: 2012/33 Sayılı Kararı
17 Ekim 2012 Tarihli ve 28444 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
KURUL KARARI
— Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı (2012-2016)’nın Kabulüne Dair 31/7/2012 Tarihli ve
2012/14 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı
18 Ekim 2012 Tarihli ve 28445 Sayılı Resmî Gazete
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2012/3839 2013 Yılı Programı ile 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair
20
[ RESMİ GAZETEDE GEÇTİĞİMİZ AY ]
Karar
2012/3840 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2013 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman
Programı Hakkında Karar
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Maliye Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
ATAMA KARARLARI
— Aile ve Sosyal Politikalar ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
YÖNETMELİKLER
— Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Beslenme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Meslek Lisesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Orman ve Su İşleri Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliği
TEBLİĞLER
— Türk Standardları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No:
SGM 2009/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2012/17)
— Gaz Kaynak Donanımı-300 Bar’a Kadar (30 MPa) Basınç Regülatörleri ve Debimetreli Basınç RegülatörleriKaynak, Kesme ve Benzeri İşlerde Kullanılan Gaz Tüpleri İçin Tebliğ (TS EN ISO 2503) (No: MSG-MS-2012/25)
— Yangından Korunma-Yangın Söndürücü Maddeler-Tozlar İçin Özellikler (Sınıf D Tozlar Hariç) ile İlgili
Tebliğ (TS EN 615) (No: MSG-MS-2012/26)
— Alçak Frekans Kabloları ve Telleri-PVC Yalıtımlı ve PVC Kılıflı-Bölüm: 3 PVC Yalıtımlı, Tekli, İkili ve Üçlülerden Oluşan Som veya Bükülü İletken Tellere Sahip Donanım Telleri ile İlgili Tebliğ (TS IEC 60189-3) (No:
MSG-MS-2012/27)
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/20)
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/21)
19 Ekim 2012 Tarihli ve 28446 Sayılı Resmî Gazete
YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARI
1027 Ülkemizde Demokrasiye Müdahale Eden Tüm Darbe ve Muhtıralar ile Demokrasiyi İşlevsiz Kılan Diğer Bütün Girişim ve Süreçlerin Tüm Boyutları ile Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2012/3836 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Kredi Anlaşması Hakkında Karar
BAKANLAR KURULU KARARI
2012/3835 1267 Sayılı BMGK Kararı ile Oluşturulan Yaptırımlar Komitesi Tarafından Yayımlanan Listede
Yer Alan Kişi ve Kuruluşlara Karşı Uygulanacak Tedbirlerin Belirlenmesine İlişkin 22/12/2001 Tarihli ve 2001/3483
Sayılı Kararnamenin Eki Listenin 39 uncu Sırasında Yer Alan Yasin Al-Qadi Hakkındaki Hükmün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar
YÖNETMELİKLER
— Acıbadem Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
— Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
— Dokuz Eylül Üniversitesi Ulaştırma Emniyeti ve Kaza İnceleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
21
[ RESMİ GAZETEDE GEÇTİĞİMİZ AY ]
TEBLİĞLER
— Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ
— Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:
2012/12)
20 Ekim 2012 Tarihli ve 28447 Sayılı Resmî Gazete
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2012/3826 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar
2012/3844 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Tadilat Anlaşması Hakkında Karar
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2012/3777 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar
2012/3799 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine Tahsis Edilen Sermaye Hakkında Karar
2012/3800 Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine ve Bazı Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Sınırlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
2012/3842 Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Karar
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI
— Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Naci AĞBAL'ın Yeniden Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2012/70)
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’a, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Adalet Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın Vekâlet Etmesine
Dair Tezkere
ATAMA KARARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı
YÖNETMELİKLER
— Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
— Hacettepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (HÜSEM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
— Hacettepe Üniversitesi Yenidoğan İşitme Taraması ve Erken Tanı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞ
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 17/10/2012 Tarihli ve 2012/155 Sayılı Kararı
21 Ekim 2012 Tarihli ve 28448 Sayılı Resmî Gazete
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI SÖZLEŞME
2012/3821 1971 Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1992 Protokolünün Tazminat Limitleri Değişiklikleri’ne Dair Karara Katılmamız Hakkında Karar
22
[ RESMİ GAZETEDE GEÇTİĞİMİZ AY ]
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2012/3795 Tokat İli, Reşadiye İlçesinde Tesis Edilecek Yeşilırmak I Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar
2012/3810 Muş İli, Merkez İlçesi, Kale Mahallesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim
Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar
2012/3831 Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Kirazpınar Mahallesinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair
Tezkere
YÖNETMELİKLER
— Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Öğretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
22 Ekim 2012 Tarihli ve 28449 Sayılı Resmî Gazete
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2012/3796 KTO-Karatay Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Güzel Sanatlar Fakültesinin Kapatılması Hakkında Karar
2012/3829 İzmir-Urla-Çeşme Otoyolu İkiztepe-Konak, Doğanlar-Konak Tüneli Bağlantı Yolları Arasında Yer
Alan Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
YÖNETMELİKLER
— Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Uluslararası Antalya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Dil Eğitim Programı Yönetmeliği
23 Ekim 2012 Tarihli ve 28450 Sayılı Resmî Gazete
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Ekonomi Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair
Tezkerenin İptaline Dair Tezkere
ATAMA KARARLARI
— Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Maliye, Millî Savunma, Orman ve Su İşleri ile Sağlık Bakanlıklarına
Ait Atama Kararları
SINIR TESPİT KARARI
— Sınır Tespitine Dair Karar
İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI
— İdari Bağlılığın Değiştirilmesine Dair Karar
YÖNETMELİKLER
— Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Satınalma ve İhale Yönetmeliği
— Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönet23
[ RESMİ GAZETEDE GEÇTİĞİMİZ AY ]
melik
— Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
— İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yapılı Çevre ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞ
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/59)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin E: 2010/82, K: 2012/34 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/71, K: 2012/90 Sayılı Kararı
23 Ekim 2012 Tarihli ve 28450 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
2013 YILI PROGRAMI
— 18/10/2012 Tarihli ve 28445 Sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de Yayımlanan 4/10/2012 Tarihli ve
2012/3839 Sayılı 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı
Eki 2013 Yılı Programı
24 Ekim 2012 Tarihli ve 28451 Sayılı Resmî Gazete
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2012/3838 Bazı Andlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar
2012/3846 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 6 ncı
Maddesinin Üçüncü Fıkrasında Yer Alan Başvuru Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
ATAMA KARARLARI
— Gençlik ve Spor ile Gümrük ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
YÖNETMELİK
— Haberleşme, Seyrüsefer, Gözetim Sistemleri Mânia Kriterleri Hakkında Yönetmelik
ANA STATÜ
— İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana
Statü
TEBLİĞLER
— Seyyar Yangın Söndürücüler-Bölüm 10: Seyyar Yangın Söndürücünün EN 3-7’ye Uygunluğunu Değerlendirmek İçin Hükümler ile İlgili Tebliğ (TS EN 3-10) (No: MSG-MS-2012/28)
— Alçak Frekans Kabloları-Poliolefin Yalıtkanlı ve Nem Geçirmez Poliolefin Kılıflı ile İlgili Tebliğ (TS EN
60708) (No: MSG-MS-2012/29)
— Havşa Başlı, Altı Köşe Yuvalı Cıvatalar ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 10642) (No: MSG-MS-2012/30)
— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılması Hakkında
Tebliğ
— Aşı, Serum, Sulandırma Sıvısı ve Biyolojik Madde Gibi Veteriner Sağlık Ürünlerinden Numune Alma Esasları Hakkındaki Tebliğ (Tebliğ No: 2000/44)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/70)
— 3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ No: 2012/65)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/68)
— Veteriner Biyolojik Ürünlerin İthalatında Uyulacak Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/37)’in Yü24
[ RESMİ GAZETEDE GEÇTİĞİMİZ AY ]
rürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/69)
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/10/2012 Tarihli
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/10/2012 Tarihli
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/10/2012 Tarihli
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/10/2012 Tarihli
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/10/2012 Tarihli
ve
ve
ve
ve
ve
2012/156
2012/157
2012/158
2012/159
2012/160
Sayılı
Sayılı
Sayılı
Sayılı
Sayılı
Kararı
Kararı
Kararı
Kararı
Kararı
30 Ekim 2012 Tarihli ve 28452 Sayılı Resmî Gazete
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2012/3825 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim,
Bilim, Kültür, Sanat, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Programı’nın Onaylanması Hakkında Karar
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2012/3758 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
2012/3797 Altın Koza Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesinin Adının İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesinin Adının Sanat ve Tasarım Fakültesi
Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar
2012/3798 Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin
Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine
Dair Tezkere
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
YÖNETMELİKLER
2012/3809 Sansür Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastane Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil ve Hazırlık Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
— Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 99)
31 Ekim 2012 Tarihli ve 28453 Sayılı Resmî Gazete
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Kültür ve Turizm Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair
Tezkere
— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere
YÖNETMELİKLER
— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği
— El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlükleri Yönetmeliği
— Limanlar Yönetmeliği
— İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
TEBLİĞLER
— Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: MHG/2012-10)
— Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ
25
S
C
O
R
E
U
V
imkân verecek süre dikkate alınarak, idarelerce
ihalelerin zamanında yapılması, birden fazla yılı
kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde (doğal afetler nedeniyle yapılması gerekenler hariç) ise yılın
ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır.
Ancak ertesi malî yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki malî yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.”
Denilmektedir.
?
A
P
Sayın
Akın İMAT
Görele Belediyesi
GİRESUN
İlgi: 15.10.2012 tarihli sorunuz.
2- 5393 sayılı Belediye Kanununun “Gelecek
yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri” başlıklı 67 inci
maddesinde;
Madde 67- Belediyede belediye meclisinin,
belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararıyla;
Park, bahçe, sera, refüj(orta kaldırım), kaldırım ve
havuz bakımı ve tamiri;
Araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik
ve yemek hizmetleri;
Makine-teçhizat bakım ve onarım işleri;
Bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik
bilgi erişim hizmetleri;
Sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır
ve sergi hizmetleri;
Baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin
hizmetler;
Kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt
yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler;
Toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri;
Sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler,
Süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini
izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale
yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.
Denilmektedir.
Soru:1
Bilindigi üzere kamu ihale kanununun 62/b
maddesinde "Öngörülen ödeneklerin kullanilmasina
imkan verecek süre dikkate alinarak, idarelerce ihalelerin zamaninda yapilmasi, birden fazla yili kapsayan ve yatirim niteligi olan islerde (dogal afetler nedeniyle yapilmasi gerekenler hariç) ise yilin ilk dokuz
ayinda ihalenin sonuçlandirilmasi esastir. (Ek ibare:
30/07/2003 - 4964 S.K./38. md.) Ancak ertesi mali
yilda gerçeklestirilecek süreklilik arz eden mal ve
hizmet alimlari için bir önceki mali yil sona ermeden
ihaleye çikilabilir." hükmü bulunmaktadir. Yine Kamu
ihale genel tebliginin 19.1. maddesinde "4734 sayili
Kanunun "Idarelerce Uyulmasi Gereken Diger Kurallar"
baslikli 62 nci maddesinin (b) bendinde; "Öngörülen
ödeneklerin kullanilmasina imkan verecek süre dikkate alinarak, idarelerce ihalelerin zamaninda yapilmasi, birden fazla yili kapsayan ve yatirim niteligi olan
islerde (dogal afetler nedeniyle yapilmasi gerekenler
hariç) ise yilin ilk dokuz ayinda ihalenin sonuçlandirilmasi esastir." hükmü yer almaktadir. Kanunun anilan
maddesinde yer alan düzenlemeyle, ihale konusu isin
öngörülen sürede bitirilmesi ve bu is için öngörülen
ödeneklerin zamaninda kullanilmasi amaçlanmaktadir. Bu nedenle, birden fazla yili kapsayan ve yatirim
niteligi olan islerde (dogal afetler nedeniyle yapilmasi
gerekenler hariç) yilin ilk dokuz ayinda ihalenin sonuçlandirilmasinin esas oldugu hükme baglanmistir.
Ancak, idarelerin hukuken geçerli nedenleri bulunmasi
halinde, birden fazla yili kapsayan ve yatirim niteligi
olan islere iliskin ihalelerin, yilin ilk dokuz ayinda sonuçlandirilmasi yasal bir zorunluluk olarak degerlendirilmemelidir." denilmektedir. Bu baglamda, yillara
sarih bir peyzaj düzenlemesi isinin kasim ayi itibari ile
ihakleye çikilmasi mümkünmüdür?
Cevap:
İlgi sorunuz incelenmiş ve değerlendirilmiş olup,
bu duruma göre;
3- Kamu İhale Genel Tebliği’ nin “Birden fazla
yılı kapsayan ve yatırım niteliğinde olan işlere ait
ihalelerin yapılma zamanı” başlıklı 19.1 inci maddesinde ise;
“19.1. 4734 sayılı Kanunun “İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar” başlıklı 62 nci maddesinin (b) bendinde; “Öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak,
idarelerce ihalelerin zamanında yapılması, birden
fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde
(doğal afetler nedeniyle yapılması gerekenler hariç)
ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması
esastır.” hükmü yer almaktadır.
Kanunun anılan maddesinde yer alan düzenlemeyle, ihale konusu işin öngörülen sürede bitiril-
1- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62 inci
maddenin, (b) bendinde;
“b) Öngörülen ödeneklerin kullanılmasına
26
mesi ve bu iş için öngörülen ödeneklerin zamanında
kullanılması amaçlanmaktadır.
Bu nedenle, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde (doğal afetler nedeniyle
yapılması gerekenler hariç) yılın ilk dokuz ayında
ihalenin sonuçlandırılmasının esas olduğu hükme
bağlanmıştır.
Ancak, idarelerin hukuken geçerli nedenleri
bulunması halinde, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlere ilişkin ihalelerin, yılın ilk
dokuz ayında sonuçlandırılması yasal bir zorunluluk
olarak değerlendirilmemelidir.”
Denilmektedir.
hisa Baskanliga vekalet birakti, (a) isimli sahis sahsi
isleri nedeniyle yurt disina gitmesi gerekiyor.baskanlik
vekaletini diger bir meclis üyesine verebilirmi? verdigi
halde yurt disindan döndügünde görevini geri alabilirmi? en son vekillik yapan sahis görevi iade etmeyebilirmi?
Cevap:
İlgi sorunuz incelenmiş ve değerlendirilmiş olup,
bu duruma göre;
1- Belediye başkan vekilliğinin yasal dayanağı
5393 sayılı Belediye Kanununun “Başkan vekili” başlıklı 40. maddesidir,
2- Adı geçen madde hükmü ise;
“Başkan vekili
Madde 40- Belediye başkanı izin, hastalık
veya başka bir sebeple görev başında bulunmadığı
hâllerde, bu süre içinde kendisine vekâlet etmek
üzere, belediye meclisi üyeleri arasından birini başkan vekili olarak görevlendirir.
Başkan vekili, başkanın yetkilerine sahiptir.
Başkan vekiline, görev süresince başkana
ödenen aylık brüt ödeneğin gün hesabı üzerinden
ödenek verilir.”
Şeklindedir.
3- Belediye başkan vekilliği görevini devir alan
meclis üyesi yurt dışına gittiği takdirde, 5393 sayılı
Belediye Kanununun 40 ıncı maddesi gereğince belediye başkanının yetkilerini sahip olduğundan, oda yerine
bir başka meclis üyesini belediye başkan vekili olarak
görevlendirebilir.
4- Yurt dışından döndüğünde de yeniden başkan
vekilliği görevine geri dönmüş olur ve görevi devir alması gerekir.
5- En son vekillik yapan meclis üyesinin görevi
iade etmeme gibi bir yetkisi yoktur. Esas Belediye Başkan vekili yurtdışından döndüğünde görevi bırakması
gerekir.
6- Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde hukukun üstünlüğü prensibi esastır. Her fert Kanunlara aynen uymak ve uygulamakla mükelleftir. Aksi
takdirde suç işlemiş olur, suçun karşılığı cezadır.
Suçun işleyen bireylere verilecek cezalar 5237 sayılı
Türk Ceza Kanununda maddeler halinde sayılmıştır.
7- En son Belediye başkan vekilliği yapan meclis
üyesi görevi iade etmediği takdirde 5393 sayılı Belediye Kanununa aykırı davranma suçunu işlemiş sayılacağından, hakkında cezai soruşturma açılması gerekir.
Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar
dileriz.
4- Yukarıda yazılı bulunan Kanunlar ve Genel
Tebliğ hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda;
4.1- Yapmayı planladığınız peyzaj düzenlenmesi
işi birden fazla yılı kapsayan bir yapım işi ihalesidir.
4.2- Yıllara yaygın bir ihalenin yapılabilmesi
için, yapılacak ihalenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 67 inci maddesinde yazılı bulunan iş ve hizmetlerden olması, meclis kararı alınması ve yapılacak ihaleyle ilgili ödeneklerin yıllar itibarıyla belediye bütçesine
ödenek şeklinde konulması gerekmektedir.
4.3- Ayrıca yapılacak işin, 5393 sayılı Belediye
Kanununun 18. maddesinin (a) fıkrası gereğince yatırım programına alınması ve yatırım programı için meclis kararı alınması gerekmektedir.
4.4- Bu hükümlere uygun olarak işlem yapılmamış ve meclis kararı alınmamış ve belediye bütçesine
yıllar itibarıyla ödenek konulmamış ve bütçe ekinde
yer alan (G) cetveli düzenlenmemiş ise yıllara sari
peyzaj yapım işinin 2012 yılı Kasım ayı itibarıyla ihaleye çıkılması yasal olarak mümkün değildir.
4.5- Aksi takdirde ileride yapılacak İçişleri Bakanlığı Denetimleri ile Sayıştay denetimlerinde kamu
zararı çıkarılma riski olabileceği düşünülmektedir.
Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar
dileriz.
Sayın
Halil BATTAL
Doğanhisar Belediyesi
KONYA
İlgi: 16.10.2012 tarihli sorunuz.
Soru:2
Asil Belediye Baskani tedavisi nedeniyle görevine dönünceye kadar Meclis Üyelerinden (a)isimli sa27
[ SAYIŞTAY TEMYİZ KURULU KARARI ]
SAYIŞTAY TEMYİZ KURULU KARARI
Saymanlık Adı: … Belediyesi
Yılı: 2006
Dairesi: 2
İlam No: 1111
Dosya No: 34069
Tutanak No: 34905
Tutanak Tarihi : 08.05.2012
Duruşma talep eden dilekçi … ile Sayıştay Savcısının dinlenilmesinden ve dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü;
1111 sayılı ilamın 17 inci maddesiyle; … Belediyesi sınırları içersinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına
tabi okullarda görev yapan öğretmenler arasında düzenlenen kompozisyon yarışması sonucunda dereceye giren
öğretmenlere bilgisayar, kamera ve fotoğraf makinesi alınması; kompozisyonların kitap haline getirilmesi ve
Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlere dağıtılmak üzere 1826 kol saati alınması ile ilgili giderlerin Belediye
bütçesinden karşılandığı gerekçesiyle 75.822,08 YTL’ye tazmin hükmü verilmiştir.
Dilekçi dilekçesinde özetle:
İlamda belediye sınırları içerisindeki okullarda görev yapan öğretmenler arasında yapılan kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğretmenlere verilen ödüller ile onların takdiri ve oluşan emeğin kalıcılığının temini
için bastırılan kitaplar ve öğretmenler gününde eğitimin cefakâr neferleri öğretmenlerimize verilen hediyeler
eleştirilerek böyle bir ödeme yapılamayacağı ifade edilmiş bunun belediyenin görevi olmadığı belirtilmiştir.
İlam, esas olarak belediyenin eğitim ile ilgili bir görevinin bulunmadığı yaklaşımından hareketle hükmün tesis
edildiğini,
Bilindiği gibi belediyeler, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere
kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel
kişilikleridir.
Belediye Kanununun 14. maddesinde belediyenin görevleri, 60. maddesinde de belediyenin giderleri sayıldığını, 14. maddede yapılması gereken görevler yer aldığını, Bunların adeta belediyelerin varoluş nedenleri
olduğunu, Ancak bu görevleri yerine getirirken yapacağı harcamalar da 60. maddede yer aldığını, 60. maddede
yer aldığı halde 14. maddede yer almayan bir harcama için bu belediyenin görevi değildir diyebilmenin mümkün
olmadığını, Örneğin 14. maddede temsil-ağırlama yer almamakta ancak daha kapsamlı olarak sosyal ve kültürel
hizmetler ifadesi yer aldığını, Bu durumda 14. maddede sayılmadığı gerekçesi ile belediyelerin temsil-ağırlama
harcaması yapamayacağı söylenemeyeceğini,
Yine 2005 yılı 11 seri nolu Bütçe Uygulama Talimatının 03-6 Temsil ve Tanıtma Giderlerinin 03.6.1.01
Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderlerinin tertibinin sondan dördüncü paragrafında, ulusal gün
ve bayramlarda yapılmakta olan benzeri törenlere ilişkin giderler ve benzeri anma tören giderleri yapılabileceğinin ifade edildiğini,
Ayrıca Belediye Kanununun 13. maddesinde "Belediye, hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin
geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar." Denildiğini,
Belediye Kanununun 60. maddesinde belediye giderleri sayılırken (k) bendinde 'Temsil, tören, ağırlama ve
tanıtım giderleri' ne, (n) bendinde de 'Sosyo-kültürel... etkinlikler için yapılan giderler' e yer verildiğini,
Kanunda belediyenin giderleri arasında sayılan "sosyal etkinlik" Türk Dil Kurumunun hazırlamış olduğu
sözlükte; "Bilgilendirme, yardımlaşma, eğlendirme gibi toplum veya grup yararına düzenlenen etkinlik" olarak
tanımlandığını, Beldenin sosyo-kültürel gelişimine katkıları tartışmasız olan öğretmenleri kendi önemli günlerinde hatırlamak onları bir araya getirip kaynaştırmak hiç şüphesiz sosyo-kültürel bir etkinlik olduğu, Yine
geleceğin teminatı olan gençlerimizin ve çocuklarımızın gelişiminde en büyük role sahip öğretmenlerin arasında
bilgilendirme ve motivasyon amaçlı kompozisyon yarışması düzenlenmiş olması da hiç şüphesiz toplum yararına
düzenlenmiş bir sosyal etkinlik olduğunu,
Beyinsel ve bedensel enerjinin bir ürünü olan maddi ve manevi değerler ile bunları sonraki kuşaklara
iletmede bir araç olarak kullanılan bu kompozisyonların bir kültür ürünü olmadığı söylenemeyeceğini, Bunların
"söz gider, yazı kalır" düsturu ile emeğin zayi olmaması, gelecek nesillere bu birikimin aktarılabilmesi için kitaplaştırılması ise tam anlamıyla bir kültürel faaliyet ve bu yönüyle belediyenin en doğal görevi olduğunu, Zira
Türk Dil Kurumunun hazırlamış olduğu sözlükte de Kültür; "Bir halkın ya da bir toplumun özdeksel ve tinsel alanlarda oluşturduğu ürünlerin tümü: Yiyecek, giyecek, barınak, korunak gibi temel gereksemelerin elde edilmesi
için kullanılan her türlü araç gereç; uygulanan teknikler; düşünceler, beceriler, inançlar, geleneksel, dinsel,
toplumsal, politik düzen ve kurumlar; düşünce, duyuş, tutum, davranış ve yaşama biçimlerinin topu." olarak
tanımlandığını, Bu bağlamda beldedeki öğretmenlerin düşüncelerini duyuş, davranış ve tutumlarını yansıtan
28
kompozisyonların kitaplaştırılması kültürel faaliyet kapsamına dahil edilmeyecekse, başka ne olarak değerlendirileceğini,
Ayrıca bugün dünyanın en büyük arama motorlarından olan google de "Belediye kompozisyon yarışması"
dendiğinde 106.000 sonuç çıkmakta olduğunu, Yani bu tür kompozisyon yarışmalarını ülke çapında genelde belediyeler düzenlemekte ve finanse etmekte olduğunu,
Kaldı ki İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 20.9.2005 tarihli ve 82421 sayılı Genelgesinde özetle "... Belediye'nin beldede yaşayan ve maddi durumu uygun olmayan muhtaç öğrenciler için milli
eğitim mevzuatına uygun olmak ve gerekli izinleri almak kaydıyla Üniversiteye Hazırlık Dershanesi açmasında
Belediye Kanunu açısından bir engel bulunmamaktadır." açıklamasıyla belediyelerin üniversiteye hazırlık dershanesi için gider yapılması Bakanlıkça mevzuata uygun görülmüş olup, okullar arası kompozisyon yarışması
düzenlemesi için yapılan giderlerin de aynı kapsamda olduğunu,
Öte yandan, Belediye Kanununun 60. maddesinde belediye giderleri sayılırken (k) bendinde "Temsil,
tören, ağırlama ve tanıtım giderleri" ne de yer verildiğini, Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve
Tören Giderleri Yönergesinin 3.maddesinde "Temsil-ağırlama ve tören giderlerinin konu, kapsam ve miktarının
tayini Belediye başkanının takdirine tabidir..." denilerek bu hususta esnek davranılmış, belediye başkanına geniş bir takdir yetkisi tanındığını, Anılan yönergenin 9. maddesinde de anma günlerinde yapılacak tören giderlerinin ödenebilmesine imkan tanındığını, 10.maddesinde "Yukarıdaki maddelerde belirtilen giderler dışında kalan
ve yapılması Belde için gerekli olan veya mahalli örf, adet ve sosyal yaşantı için de gerekli sayılan etkinlik ve
törenler için (nişan, nikâh, ölüm gibi) harcama yapılabilir." hükümleri yer aldığını, Beldenin gelişimine katkıları
tartışmasız olan öğretmenlerin önemli günlerde hatırlanması Türk örf ve adetlerinin, vefanın, kadirşinaslığın bir
göstergesi olarak görülmekte, çalışanı motive etmekte, kuruma ve beldeye olan bağlılığı ve çalışma gayretini
artırdığını,
Esasen temsil ağırlama harcamaları bu açıdan değerlendirildiğinde en esnek harcama kalemlerinin başında gelmekte, mevzuatta bu kapsama girecek harcamalar çok net belli olmadığından, hangi harcamanın bu
kapsamda değerlendirileceği konusu bizler için de sıkıntı olmakta, sosyokültürel etkinlik ya da mahalli örf,
adet ve sosyal yaşantı için de gerekli sayılan etkinlik kavramları içine nelerin sokulabileceği tereddüde yol
açabilmekte olduğunu, Bu tür durumlarda bizlere yargı kararları ışık tutmaktadır. Bu itibarla bu konuda daha
fazla vaktinizi almak yerine yargı kararlarından bahsettiğini, Örneğin Sayıştay Temyiz Kurulu, 26.06.2001 tarih
ve 25263 sayılı kararında 'Yukarıda da belirtildiği gibi temsil-ağırlama ve tören giderlerinin konusu, kapsamı ve
miktarı konusunda bir sınırlama getirilmemiş, belediye başkanının takdirine bırakılmıştır. Beldede başarılı çalışmaları görülenlere, beldenin kalkınmasına katkısı olanlar veya olacağı anlaşılanları bir şekilde ödüllendirmek
veya ağırlamak belediye başkanına tanınan takdir yetkisi içindedir, ilçede faaliyette bulunan siyasi partiler de
gerek belediyenin seçilmiş organlarındaki temsilcileri vasıtasıyla gerekse belediye faaliyetlerine karşı yapacakları olumlu eleştirilerle belde kalkınmasına katkıda bulunabilirler. Sayılan nedenlerle siyasi parti temsilcilerine
Belediye Başkanı tarafından verilen yemeğin temsil - ağırlama ve tören giderleri kapsamında değerlendirilerek
dilekçi talebinin kabulü ile ……. -liraya ilişkin tazmin hükmünün kaldırılmasına, karar verildi.' Yine Sayıştay
Temyiz Kurulu, 19.03.1996 tarih ve 23807 sayılı kararında 'Ağırlama giderinin konu, kapsam ve miktarının tayin hususu Belediye Başkanının takdirine bağlı olduğu uygulamada hizmet binasının satın alınmasında emeği
geçenler için verildiği belirtilen ve yönergenin S/f maddesi kapsamında mütalaa olunan yemeğe ilişkin bedelin
belediye bütçesinden karşılanmasında Belediye Başkanının yetkili olduğu anlaşılmaktadır. Açıklanan nedenlerle
bahse konu ilâmın V inci maddesiyle verilen ………. liraya ilişkin tazmin hükmünün kaldırılmasına,'
Yine bir başka kararında da; 'Meclisi üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve güvenlik mensupları ile … heyeti üyelerinin kendi görevleri ile ilgili toplantılara katılmaları nedeniyle değişik otel ve restorandaki yemek ve konaklama bedellerinin özel idare bütçesinden karşılanması nedeniyle sağlık konularında
incelemelerde bulunmak üzere gelen … heyeti ile asayiş, kültür varlıklarını koruma kurulu gibi il düzeyinde
yapılan toplantılara katılanlara valinin onayı ile yemek bedeli ödenmesine ilişkin olduğu görülmektedir. Kongre,
konferans seminer gibi toplantılara ilişkin karşılama, ağırlama giderleri temsil giderleri arasında sayılmaktadır.
… heyetine yemek verilmesi ise geleneklere ve sosyal yaşantıya uygun amirin takdir yetkisinde mütalaa edilebilecek türden harcamalar olup, açıklanan sebeplerle dilekçi iddialarının kabulü ile 1739 sayılı ek ilamla .... liraya
ilişkin olarak verilen tazmin hükmünün kaldırılmasına,
Karar verildiği 08.03.2005 tarih ve 27683 sayılı tutanakta yazılı olmakla iş bu ilâm tanzim kılındı.' Denildiğini, Sayıştay Temyiz Kurulu da, 28.03.2006 tarih ve 28548 sayılı kararıyla; 'Temsil ağırlama giderlerinin konusu,
kapsamı ve miktarının tayininin belediye başkanının takdirine bağlı olması, verilecek hediyenin cinsi ve miktarı
konusunda da bir sınırlama bulunmaması nedeniyle 24 Kasım Öğretmenler Gününde... Belediyesi sınırları da29
hilindeki öğretmenlere çanta hediye edilmesinde mevzuata aykırı bir husus bulunmadığını,Sayılan nedenlerle
ilamın 6. maddesinde yer alan ………. TL tutarındaki tazmin hükmünün kaldırılmasına,' karar vermiştir. Sayıştay
I. Dairesi de öğretmenlere yemek verilmesini mevzuata aykırı bulmamıştır.( 30.9.1999/6721 sayılı karar) Ayrıca
yönergede beldenin kalkınmasına katkıda bulunacağı anlaşılanlar için harcama yapılması öngörüldüğünü, Hiç
şüphesiz en büyük yatırım insana yapılan yatırımdır, insana yapılacak yatırım da öncelikle eğitim adamları ile
olacağını, Bir beldeye en büyük katkıyı güven ortamında adalet duygusuyla, iyi eğitilmiş, belde insanlarının yapacağı tartışılmaz bir gerçek olduğunu, Bu bağlamda ilçedeki öğrencileri eğiten-öğreten öğretmenler arasında,
belediye bütçesine nazaran oldukça mütevazı sayılabilecek bir kompozisyon yarışması düzenlenmesi, başarılı
olanlara ödül verilmesi ve öğretmenler gününde hediye verilmesi hem ağırlama hem de sosyo-kültürel bir etkinlik olarak görüldüğünü, Yine mahalli örf, adet ve sosyal yaşantı için de gerekli sayılan etkinliklerin yapılmasına
mevzuatın izin verdiğini, Örf ve adetlerimizde belirtilen meslek mensuplarına her zaman azami hürmet gösterilir. Konu bu bağlamda mahalli örf, adet ve sosyal yaşantı için de gerekli sayılan etkinlik ve kültürel bir faaliyet
olduğunu, belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını istemişlerdir.
Sayıştay savcılığının karşılamasında;
“1111 sayılı ilamla tazmin hükmedilen konuda … ve diğerlerinin tarihsiz müşterek imzalı temyiz dilekçesi
incelendi. İlgililer dilekçede; sorumlu tutuldukları maddeyle alakalı olarak belirttiği gerekçelerin mevzuata uygun olduğunu ileri sürerek yapılan ödemelerle ilgili tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmektedirler. 5393
sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü madde kapsamına girmeyen hizmetlere ilişkin giderlerin aynı kanunun 60.
maddesine dayandırılarak ödeme yapılması mümkün görülmemektedir.
Bu nedenle dilekçi iddialarının reddi ile mevzuata uygun Daire Kararının tasdikine karar verilmesi uygun
olur.”
Denilmiştir.
Öncelikli olarak 1111 sayılı ilamın 17. maddesine itiraz olunmakta ise de, söz konusu tazmin hükmü
ilamda isimleri yazılı gerçekleştirme görevlisi, harcama yetkilisine yöneltilmiş olup dilekçilerden … bu tazmin
hükmünde sorumluluğa iştiraki bulunmamaktadır.
Sayıştay Dairelerince verilen kararlara karşı Temyiz Kurulu nezdinde temyize yetkili olanlar 832 sayılı Kanunun 68.maddesinin (c) fıkrasının atıfta bulunduğu 63.maddesinde belirtilen daire ve makamlar ile kendilerine
tazmin hükmedilmiş olan memurlardan ibaret olup bunlar arasında yer almayan dilekçilerin işbu madde ile ilgili
yukarıda isimleri belirtilen kişilerin itirazı üzerine Kurulumuzca yapılacak işlem olmadığına karar verilmiştir.
Belediye Kanununun 60. maddesinde belediye giderleri sayılırken (k) bendinde "Temsil, tören, ağırlama
ve tanıtım giderleri" ne yer verilmiştir.
Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesinin 3. maddesinde: “Temsil Ağırlama Ve Tören giderlerinin konu kapsam ve miktarının tayini Belediye Başkanının takdirine bağlıdır”
denilmektedir. Aynı yönergenin 4. maddesinde de, temsil giderlerinin görevle ilgili olmak şartıyla gerçek ve
tüzel kişilere plaket, ödül ve hediye vermek, çiçek göndermek suretiyle yapılabileceği belirtilmekte, verilecek
hediyenin cinsi, miktarı ve fiyatı konusunda her hangi sınırlama bulunmamaktadır.
Anılan yönergenin 9. maddesinde de anma günlerinde yapılacak tören giderlerinin ödenebilmesine imkân
tanınmıştır. 10. maddesinde "Yukarıdaki maddelerde belirtilen giderler dışında kalan ve yapılması Belde için
gerekli olan veya mahalli örf, adet ve sosyal yaşantı için de gerekli sayılan etkinlik ve törenler için (nişan, nikâh,
ölüm gibi) harcama yapılabilir." hükümlerine yer verilmiştir. Beldenin gelişimine katkıları tartışmasız olan öğretmenlerin önemli günlerde hatırlanması Türk örf ve adetlerinin, vefanın, kadirşinaslığın bir göstergesi olarak
görülmekte, çalışanı motive etmekte, kuruma ve beldeye olan bağlılığı ve çalışma gayretini artırmaktadır.
Temsil ağırlama giderlerinin konusu, kapsamı ve miktarının tayininin belediye başkanının takdirine bağlı
olması, verilecek hediyenin cinsi ve miktarı konusunda da bir sınırlama bulunmaması nedeniyle … Belediyesi
sınırları içersinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına tabi okullarda görev yapan öğretmenler arasında düzenlenen kompozisyon yarışması sonucunda dereceye giren öğretmenlere bilgisayar, kamera ve fotoğraf makinesi
alınması; kompozisyonların kitap haline getirilmesi ve Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlere dağıtılmak
üzere 1826 kol saati alınması ile ilgili giderlerin Belediye bütçesinden karşılanmasında mevzuata aykırı bir husus
bulunmamaktadır.
Bu itibarla, 1111 sayılı ilamın 17. maddesine ilişkin 2. Daire tarafından 75.822,08 YTL'ye ilişkin olarak
verilen tazmin hükmünün KALDIRILMASINA,
Karar verildiği 08.05.2012 tarih ve 34905 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.
30
[PRATİK BİLGİLER]
PRATİK BİLGİLER 2012
• Kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranları (2012)................................................................................................ sf. 32
• Kamu personelinin maaşlarının hesabına esas tutulan katsayılar (2012) .................................................................................. sf. 32
• Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 2011 Yılında Uygulanacak Ücretlerin Tespiti (2011) ................................................................. sf. 32
• Yurtiçi harcırah miktarları (2012) ................................................................................................................................................. sf. 34
• Belediye encümen üyeleri huzur hakları (2012) ...........................................................................................................................sf. 34
• İl Genel Meclisi Huzur Hakları (2012) ........................................................................................................................................... sf. 34
• İl Genel Meclis Encümen Üyeleri Huzur Hakları (2012) ................................................................................................................sf. 34
• Belediye başkan ödenekleri (2012) ...............................................................................................................................................sf. 35
• Belediye meclis üyeleri huzur hakları (2012) ............................................................................................................................... sf. 35
• Asgari ücretler (2012) ................................................................................................................................................................... sf. 35
• Çıraklar ve öğrenciler için asgari ücret (2012) ............................................................................................................................ sf. 35
• Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulamasında Esas Alınan Tarife .................................................................................................. sf. 35
• Arızi kazançlara ilişkin istisna (GVK md. 82) (2012) .................................................................................................................. sf. 35
• Ssk prime tabi olan-olmayan kazançlar (2012) .......................................................................................................................... sf. 36
• SGK yemek muafiyeti (2012) ..................................................................................................................................................... sf. 37
• İş kanunu idari para cezaları (2012) ........................................................................................................................................... sf. 38
• Ücretlerde damga vergisi oranı (2012) .................................................................................................................................... sf. 39
• Demirbaş ve amortisman sınırı (VUK 388) (2012) ..................................................................................................................... sf. 39
• Yemek yardımı muafiyeti (GV) (2012)
.................................................................................................................................... sf. 39
• Aile ve çocuk yardımları (2012)
.................................................................................................................................... sf. 39
• 657 Sayılı Yasa İle İlgili Memur Sosyal Yardımları .................................................................................................................... sf. 39
• Kıdem tazminatı tavanı (2012)
.................................................................................................................................... sf. 40
• Kapıcı özet maaş hesabı (2012)
.................................................................................................................................... sf. 40
• Gelir vergisi tarifesi (2012)
.................................................................................................................................... sf. 40
• Gelir vergisi tarifesi (ücretliler) (2012) ................................................................................................................................... sf. 40
• Yıllık ücretli izin (2012)
.................................................................................................................................... sf. 41
• İhbar bildirim süreleri (2012)
.................................................................................................................................... sf. 41
• Sakatlık İndirim Oranları (2012)
.................................................................................................................................... sf. 41
• 50 ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde çalıştırılması zorunlu olan (Sakat, Özürlü, Terör) (2012) .................................. sf. 41
• İşsizlik sigortası oranları (2012)
..................................................................................................................................... sf. 41
• Kamu lojman kiraları (2012)
..................................................................................................................................... sf. 41
• Mesken kira gelirlerinde istisna (2012) ..................................................................................................................................... sf. 42
• Yazar kasa fişi kesme sınırı (2012)
.................................................................................................................................... sf. 42
• Kira stopajı oranı (2012)
.................................................................................................................................... sf. 42
• Geçici vergi oranları (2012)
.................................................................................................................................... sf. 42
• Usulsüzlük cezaları (VUK. Madde 388) (2012) .......................................................................................................................... sf. 42
• Yeniden değerleme oranları (2011)
.......................................................................................................................... sf. 42
• Fatura kullanma mecburiyeti (vuk md. 232) (2012) ................................................................................................................. sf. 43
• Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (VUK md. 177) (2012) ................................................................................ sf. 43
• En az ceza haddi (VUK md. 343) (2012)
................................................................................................................. sf. 43
• Tahakkuktan vazgeçme (VUK mükerrer md. 115) (2012) ........................................................................................................ sf. 43
• Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usullerine uyulmaması (2012) ...................................... sf. 43
• Yürürlük tarihlerine göre gecikme zammı (2012)
........................................................................................................ sf. 44
• Yürürlük tarihlerine göre tecil faizi (2012)
........................................................................................................ sf. 44
• Büyükşehir belediyesi olan iller listesi (2012)
........................................................................................................ sf. 44
• 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ [2012]......................................................... sf. 44
• Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre Uygulanacak Ceza Tutarları (2012) ........................................... sf. 46
• 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İdari Para Cezaları (2012) .................................................................... sf. 52
• Gerçek Usulde Kdv Mükellefiyeti Bulunanlar Tarafından Tevkifat Yapılmayacak İşlemler ........................................................ sf. 53
• Değerli kağıt bedelleri (2012)
......................................................................................................................... sf. 54
• Damga vergisine tabi kağıtlar (2012)
......................................................................................................................... sf. 54
• Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranları (2012) .............................................................................................sf. 61
• Vuk’da kanuni ve idari süreler (2012)
................................................................................................. sf. 61
• Vergi Usul Kanununda Yer Alan ve 01/01/2012 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar .......... sf. 62
• Motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri (2012)
............................................................................................... sf. 63
• Veraset ve intikal vergisi istisna miktarları (V.İ.V.K. Mad:4-b,d,e) (2012)
........................................................................... sf. 65
• Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan işyeri kira bedeli (GVK 47/2) (2012) ........................................................... sf. 65
• Basit usule tabi olmanın özel şartlarını belirleyen hadler (GVK 48) (2012)
........................................................... sf. 65
• Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı (mükerrer 80) .................................................................................................... sf. 65
• Bankaların karşılıksız çeklerde ödeme yükümlülüğü tutarı ..................................................................................................... sf. 65
• Çevre temizlik vergisi (2012)
......................................................................................................................... sf. 66
• Emlak vergisi oranları (2012)
......................................................................................................................... sf. 67
• Bildirim ve süreler (2012)
......................................................................................................................... sf. 67
• Beyanname verme ve ödeme süreleri (2012) ......................................................................................................................... sf. 68
• Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2012/1) ............................................................................................ sf. 69
• Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2012 Yılına ait ......... sf. 73
Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ
• Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2012 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ ...... sf. 74
• 4734 Sayılı Kanunda Yer Alan Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Bir Önceki Dönem İle Karşılaştırmalı Değerlerine İlişkin Tablo...... sf. 77
• Proje Ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ ....................................................................... sf. 78
• 2012 Yılı Vergi Takvimi(Mayıs-Haziran)
............................ ........................................................................................................ sf. 80
• 2012 Mali Yılının İkinci Yarısında Belediyelerde Uygulanacak Olan Çeşitli Kanunlardaki Parasal Limitler İle İdari Para .......... sf. 82
Ceza Miktarları
• 2012 Yılı Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge (03.07.2012)
.............................................................................................. sf. 86
• Hitap İle İlgili Bilgilendirme Duyurusu
................................................................................................................................... sf. 86
• 2012 Yılı Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları
.............................................................................................. sf. 87
• Türk ceza kanununda yapilan değişiklikler ile ilgili olarak hazirlanan ve memur suçlarini düzenleyen maddelerin eski ve ... sf. 94
yeni halini gösteren çalişma..
• 2012 yılı Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge (01.06.2012)
................................................................................................ sf. 97
• Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklara Dair Toplu Sözleşme ................................................................... sf. 99
31
[PRATİK BİLGİLER]
KAMU ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANLARI (6183 S. K. m. 51)
GEÇERLİLİK DÖNEMİ
GECİKME ZAMMI ORANI
19.10.2010 tarihinden itibaren
% 1,40
19.11.2009 tarihinden itibaren
% 1,95
UYGULANAN GÜN SAYISI
21.04.2006 - 18.11.2009
% 2,5
02.03.2005 – 20.04.2006
%3
414
12.11.2003 – 01.03.2005
%4
475
31.01.2002 - 11.11.2003
%7
649
29.03.2001 – 30.01.2002
% 10
307
02.12.2000 – 28.03.2001
%5
116
21.01.2000 – 01.12.2000
%6
315
09.07.1998 – 20.01.2000
% 12
560
01.02.1996 – 08.07.1998
% 15
888
KAMU PERSONELİNİN MAAŞLARININ HESABINA ESAS TUTULAN KATSAYILAR
DÖNEMLER
AYLIK KATSAYI
TABAN AYLIĞI KATSAYISI
YAN ÖDEME KATSAYISI
1/7/2012 - 31/12/2012
0,071589
0,9579
0,0227
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNDE 2011 YILINDA UYGULANACAK
ÜCRETLERİN TESPİTİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2011/2)
Devlet Personel Başkanlığından:
her türlü sosyal yardımlar, zam, tazminat, ödenek, vekalet
ücreti, temettü, prim, ikramiyelerden bir aya isabet eden
miktar ve diğer adlar altında yapılan ödemelerin (yönetim
kurulu üyeliği ücreti ve ek ödemesi, harcırah, doğum ve
ölüm yardımları hariç) brüt aylık ortalaması,
a) Hiç bir şekilde 1.278-TL’den düşük,
b) TPAO ve BOTAŞ Genel Müdürlüklerinde; genel müdürler için 7.601-TL’den, diğer personel için 6.346-TL’den
yüksek,
c) TEMSAN, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’de; genel müdürler için 6.611TL’den, diğer personel için 4.961-TL’den yüksek,
ç) Diğer kuruluşlarda; genel müdürler için 5.949TL’den, diğer personel için 4.363-TL’den yüksek olamaz.
(3) Kuruluşlarda 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabi çalışan personelden kaptan/başmühendis ile uzakyol kaptan/
başmühendis ehliyetli bakım, onarım, donatım enspektörler
grubunun ücret ve diğer haklarında gerekli düzenlemeleri
yapmaya, ilgili kuruluş veya bakanlığın teklifi üzerine Devlet
Personel Başkanlığı yetkilidir.
Yönetim ve denetim kurulu ücretleri
MADDE 3 – (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı
ortaklıklarının yönetim kurulu başkan ve üyelerine 1.785-TL,
tasfiye kurulu üyeleri ile bağlı ortaklık denetçilerine burada
belirlenen ücretin 3/4’ü tutarında net aylık ücret verilir. Bu
kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerine, 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde birer aylık ücret tutarında ek ödeme yapılır. Bu aylık ücret ve ek ödemenin her
türlü vergi ve kesintileri ilgili kuruluş tarafından karşılanır.
(2) Devletin, kanunla kurulmuş kamu kuruluşlarının,
kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bağlı ortaklıklarının iştiraklerinde, bunları temsilen yönetim, denetim ve tasfiye kurullarında görev alanlara ücret, prim, ikramiye, temettü ve sair
adlar altında yapılacak ödemelerin yıllık net tutarı; 1’inci
fıkrada belirlenen miktarın yönetim kurulunda görev alanlar
için 14 katını, denetim ve tasfiye kurullarında görev alanlar
için 14 katının 3/4'ünü aşamaz.
Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile
22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışında kalan kapsam dışı ve sözleşmeli personel ile bu kuruluşlar ve iştiraklerinin yönetim kurulu başkan
ve üyeleri, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçilerine 2011 yılında uygulanacak ücretlerin tespitine ilişkin
21/10/2011 tarihli ve 2011/T-20 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ilişiktedir.
Tebliğ olunur.
YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI
Sözleşmeli personel temel ücretleri
MADDE 1 – (1) 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonların, temel ücret grupları itibariyle en düşük ve en
yüksek temel ücretleri (EK-I)’de gösterildiği şekilde tespit
edilmiştir.
(2) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda çalışan sözleşmeli personelin temel
ücretleri % 4,22 oranında artırılmıştır.
(3) Sözleşmeli personelin temel ücretleri (EK-I)’deki
en yüksek temel ücretleri aşamaz ve sözleşme ücret tavanı
ilk yarı yıl için 3.252-TL’yi, ikinci yarı yıl için ise 3.252-TL’ye
7’nci maddedeki artış oranının uygulanmasıyla bulunacak
tutarı geçemez.
Sözleşmeli ve kapsam dışı personel ücretleri
MADDE 2 – (1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 ve ek 1’inci maddelerine tabi kuruluşlarla, bu
Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında (haklarında özelleştirme kararı alınanlar dahil) çalışan sözleşmeli ve kapsam
dışı personelin ücretleri % 4,22 oranında artırılmıştır.
(2) Sözleşmeli ve kapsam dışı personele; aylık ücret,
32
[PRATİK BİLGİLER]
(3) İştirak genel kurullarınca, ücret, prim, ikramiye,
temettü ve sair adlarla 2’nci fıkrada belirtilen miktarlardan
daha yüksek ödeme yapılması kararlaştırıldığı takdirde, aşan
kısım iştirakler tarafından ilgililere ödenmeyerek temsil ettikleri kuruluşa yatırılmak suretiyle irat kaydettirilir.
(4) Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu
başkan ve üyeleri ile denetçilerinin, teşebbüs yönetim kurulunun muvafakatı ile teşebbüs veya bağlı ortaklığın iştiraklerinde yönetim, denetim veya tasfiye kurullarında görev
almaları halinde tahakkuk edecek ücret, temettü, prim ve
sair hakları temsil olunan kuruluşa ödenir.
(5) Özelleştirme kapsam ve programında bulunan
kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerine, bu kuruluşların sermayesindeki kamu
payı % 50’nin altına düşünceye kadar 1’inci fıkradaki hükümler, bunların iştirakleri hakkında da 2, 3 ve 4’üncü fıkralarda
yer alan hükümler uygulanır. Ancak, özelleştirme kapsam ve
programında olup hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören kuruluşların kamu personeli olmayan
yönetim kurulu başkanlarına, 1’inci fıkrada belirlenen aylık
ücretin 3 katı tutarında net aylık ücret ödenir.
(6) Yönetim, denetim ve tasfiye kurulu başkan ve
üyeleri ile denetçilerin ücretleri her ayın onbeşinde peşin
ödenir. Ay ve dönem içinde göreve başlayanlara ücret ve
ek ödemenin çalışma günlerine tekabül eden tutarı ödenir.
Emeklilik ve ölüm hali hariç olmak üzere görevden ayrılma
halinde ücret ve ek ödemenin çalışılmayan günlere tekabül
eden tutarı geri alınır.
(7) Yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim ve
tasfiye kurulu üyeleri ile denetçilerden, başka bir iş veya
yerde geçici görevlendirilmeleri sebebiyle bu görevlerini fiilen yürütmeleri mümkün olmayanlar ile burada belirtilen görevlerinden uzaklaştırılanlara ücret ve ek ödeme ödenmez.
Yönetim kurulu başkanlığı ve üyelikleri, denetim ve tasfiye
kurulu üyelikleri ile denetçiliğe vekaleten atanan veya görevlendirme yapılanlara herhangi bir ödeme yapılmaz.
İkramiye ve diğer ücretler
MADDE 4 – (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı
ortaklıklarında (özelleştirme kapsam ve programında olanlar
dahil) çalışan memurlara 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde
birer maaş tutarında ikramiye ödenir.
(2) Bu Karar kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan personelden, birden fazla kuruluşta görev alanlara bir görev için ücret ödenir.
(3) Özelleştirme kapsam ve programında bulunan
kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarından olup
özelleştirme işlemleri tamamlanan kuruluşların sözleşmeli
ve kapsam dışı kamu personelinin ücretlerine, bu personelin
sözleşmeli ve kapsam dışı statülerde bulunduğu sürelere ait
bu Karardaki ücret artışları hiçbir işlem yapılmaksızın aynen
uygulanır.
Ek ödeme
MADDE 5 – (1) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin değişik ek 3’üncü maddesi çerçevesinde, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda çalışan sözleşmeli personel (Devlet
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personeli hariç)
ile 18/5/1994 tarihli ve 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31’inci maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personele, aşağıda pozisyon unvanları için belirlenen
oranların en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge
dâhil) uygulanması sonucu bulunacak tutarda her ay ek ödeme verilir.
a) Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, veteriner, şehir plancısı, müdür yardımcısı,
teknik şef, atölye şefi, başeksper, eksper, teknik amir, teknik
uzman, başkontrolör, kontrolör, baştabip, baştabip yardımcısı, diş tabibi, tabip, uzman tabip, uzman (Tababet Uzm.
Tüz.’ne göre), başuzman (Sümer Holding), şube müdürü (Sümer Holding) %82,
b) Uzman, amir, ajans amiri, koruma güvenlik amiri,
şef, koruma güvenlik şefi, koruma güvenlik grup şefi, itfaiye
şefi, gar şefi, istasyon şefi, şeftren %67,
c) Sağlık teknisyen yardımcısı %53,
ç) Diyetisyen, tekniker %48,
d) Teknik ressam, teknisyen, laborant, makinist
(TCDD), makinist, makinist yardımcısı (TCDD), başteknisyen,
konstrüktör, revizör ve sürveyan %47,
e) Halı eksperi ve diğer unvanlar %42.
(2) Bu ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir
vergi ve kesintiye tabi tutulmaz, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemelerin hesabında dikkate
alınmaz.
Ücretlerin belirlenmesi
MADDE 6 – (1) Bu Karar kapsamındaki kuruluşlarda
açıktan veya naklen atanan, eğitim düzeyi, görev yeri veya
unvanı değişen veya kuruluş içinde aynı unvandakilere göre
daha az ücret alan sözleşmeli ve kapsam dışı personelin
ücretlerini, personelin unvanı, eğitim düzeyi, iş gerekleri,
işyeri ve çalışma şartları dikkate alınarak en düşük ve en
yüksek ücretler dahilinde belirlemeye ilgili kuruluş yönetim
kurulu yetkilidir.
Ücretlerde artış yapılması
MADDE 7 – (1) Bu karar kapsamında bulunan sözleşmeli ve kapsam dışı personel ile yönetim kurulu başkan ve
üyeleri, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçilerin
ücretlerine, 1/7/2011 tarihinden geçerli olmak üzere 2011
yılının ikinci yarısı için Devlet memurlarına uygulanan artış
oranı kadar artış yapılır.
Ücretlerin yeniden düzenlenmesi
MADDE 8 – (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı
ortaklıklarında (özelleştirme kapsam ve programında olanlar
dahil) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda çalışan sözleşmeli personel ile
Sümer Holding’de 527 sayılı KHK’nın 31’inci maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personelin ücretlerinde,
sözleşmeli personelin dahil olduğu gruba ait en düşük ve en
yüksek temel ücret miktarları arasında kalınması kaydıyla,
görevin niteliği ve önemi, görev yerinin özelliği, personelin
eğitim düzeyi ve hizmet süresi, görevde yükselme yönetmeliğine göre bir üst unvan grubuna ait ücret düzeyi gibi hususlar ile kuruluşun hiyerarşik yapısı ve mali imkanları dikkate
alınarak ayarlama yapmaya ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklık
yönetim kurulu yetkilidir.
(2) Bu şekilde yapılacak ücret ayarlamaları sonucu
oluşacak toplam maliyet artışı, söz konusu sözleşmeli personel grubuna ait toplam temel ücret maliyet tutarının %5’ini
hiçbir şekilde aşamaz. Sümer Holdingde 527 sayılı KHK’nın
31’inci maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin maliyete esas olan %5’in hesaplanmasında toplam sözleşme ücret maliyet tutarı esas alınır.
Yürürlükten kaldırma
MADDE 9 – (1) 21/7/2010 tarihli ve 2010/T-28 sayılı
Yüksek Planlama Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Karar 1/1/2011 tarihinden geçerli
olmak üzere yürürlüğe girer.
33
[PRATİK BİLGİLER]
(EK-I)
SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINA AİT TEMEL
ÜCRETLER
1. Grup (En Düşük Temel Ücret 1.689-TL, En Yüksek Temel Ücret 2.674-TL)
Asistan Hava Trafik Kontrolörü, Atölye Şefi, Avukat, Başeksper, Başkontrolör, Başmühendis, Başmimar, Baştabip,
Baştabip Yardımcısı, Diş Tabibi, Eczacı, Eksper, Grup Başmühendisi, Hava Trafik Başkontrolörü, Hava Trafik Kontrolörü, Kaptan, Kılavuz Kaptan, Kontrolör, Koruma ve Güvenlik
Müdür Yardımcısı, Merkezi Satınalma Uzmanı, Mimar, Müdür
Yardımcısı, Mühendis, Pilot, Stajyer Hava Trafik Kontrolörü,
Şehir Plancısı, Tabip, Teknik Amir, Teknik Şef, Teknik Uzman,
Tekniker, Uzman (Tebabet Uz.Tüz.’ne Göre), Uzman Tabip,
Veteriner.
2. Grup (En Düşük Temel Ücret 1.491-TL, En Yüksek Temel Ücret 2.324-TL)
Ajans Amiri, Amir, Başhemşire, Başrepartitör, Biyolog, Çocuk
Eğitimcisi, Çözümleyici, Dekoratör, Desinatör, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Eğitim Uzmanı, Ekonomist, Fizikçi, Gar
Şefi, İstasyon Şefi, İstatistikçi, İtfaiye Şefi, Jeofizikçi, Jeolog, Jeomorfolog, Kimyager, Kontrolör Yardımcısı, Koruma ve
Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Koruma
ve Güvenlik Grup Şefi, Koruma ve Güvenlik Şefi, Laboratuar
Şefi, Makinist (TCDD), Matematikçi, Merkezi Satınalma Uzman Yrd. Muhasebeci, Mütercim, Öğretmen, Pedagog, Programcı, Psikolog, Sağlık Eğitimcisi, Sistem Programcısı, Sivil
Savunma Amiri, Şef, Şeftren, Şube Şef Yardımcısı (TCDD),
Teknik Öğretmen, Teknik Ressam, Teknisyen (Uçak Helikopter Teknisyeni-Uçucu), Tercüman, Uzman, YHT Makinisti,
AIM Memuru.
3. Grup (En Düşük Temel Ücret 1.390-TL, En Yüksek Temel Ücret 2.040-TL)
AFTN Memuru, Amir Yardımcısı, Antrenör, Başteknisyen, Başveznedar, Bilgisayar İşletmeni, Grafiker, Hemşire, Konstrüktör, Laborant, Makinist, Makinist Yardımcısı (TCDD), Muhasebeci Yardımcısı, Programcı Yardımcısı, Repartitör, Ressam,
Revizör, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Sayman, Stajyer
AIM Memuru, Sürveyan, Şef Yardımcısı, Teknisyen, Topograf,
Uzman Yardımcısı, Vagon Teknisyeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Veznedar, Unvanları 4 üncü Grupta Sayılanların Yükseköğrenimlileri.
4. Grup (En Düşük Temel Ücret 1.299-TL, En Yüksek Temel Ücret 1.796-TL)
Anbar Memuru, Apron Memuru, ARFF Memuru, Aşçı, Ateşçi,
Başdağıtıcı, Başpuantör, Daktilograf, Cer Muayene Memuru,
Dağıtıcı (PTT), Endeks ve Faturalama Memuru, Dava Takip
Memuru, Enformasyon Memuru, Geçit Bekçisi (TCDD), Gişe
Memuru, Haberleşme Memuru, Hareket Memuru, Hostes, İş
Makinası Sürücüsü, İtfaiyeci, Kondoktör, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Köprü Operatörü, Makascı, Makinist Yardımcısı,
Manevracı, Memur, Mutemet, Pazarlama ve Dağıtım Memuru,
Pazarlamacı, Puantör, Raportör, Sağlık Teknisyen Yardımcısı,
Santral Memuru, Satınalma Memuru, Satış Memuru, Sekreter,
Şoför, Tahsildar, Teknisyen Yardımcısı, Tren Teşkil Memuru,
Unvanları 5 inci Grupta Sayılanların Yükseköğrenimlileri.
5. Grup (En Düşük Temel Ücret 1.246-TL, En Yüksek
Temel Ücret 1.604-TL)
Bahçıvan, Bekçi, Çocuk Bakıcısı, Dağıtıcı, Hastabakıcı, Hayvan Bakıcısı, Hizmetli, Kaloriferci, Postacı.
YURTİÇİ HARCIRAH MİKTARLARI
Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar
36,50 TL.
Ek göstergesi 5800 (dâhil) – 8000 (Hariç) olan kadrolarda bulunanlar
33,50 TL.
Ek göstergesi 3000 (dâhil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar
31,00 TL.
Aylık/kadro derecesi 1–4 olanlar
28,00TL.
Aylık/kadro derecesi 5–15 olanlar
27 ,00 TL.
BELEDİYE ENCÜMEN ÜYELERİ HUZUR HAKLARI
(01.07.2012- 31.12.2012 Dönemi)
Nüfusu 10.000’e kadar olan belediyelerde
3.500 X 0,071589 = 250,56 TL.
Nüfusu 10.001–50.000 arasında olanlar
4.500 X 0,071589 = 322,15 TL
Nüfusu 50.001–200.000 arasında olanlar
6.000 X 0,071589 = 429,53 TL.
Nüfusu 200.001 den fazla olanlar
7.500 X 0,071589 = 536,91 TL.
Büyükşehir belediyeleri
12.000 X 0,071589 = 859,06 TL.
İL GENEL MECLİSİ HUZUR HAKLARI(Meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları hergün için)
(01.07.2012- 31.12.2012 Dönemi)
a)İl Genel Meclisi Başkan:
6.000 X 0,071589 = 429,53 TL
b)İl Genel Meclis Üyeleri:
2.200 X 0,071589 = 157,49 TL
İL GENEL MECLİS ENCÜMEN ÜYELERİ HUZUR HAKLARI(AYLIK)
(01.07.2012- 31.12.2012 Dönemi)
a)Seçilmiş Üyelere:
12.000 X 0,071589 = 859,06 TL
b)Memur Üyelere:
859,06 / (1/2)
34
= 429,53 TL
[PRATİK BİLGİLER]
BELEDİYE BAŞKAN ÖDENEKLERİ
(01.07.2012 - 31.12.2012 Dönemi)
Nüfusu 10.000’ e kadar olan belediyelerde
70.000 X 0,071589 = 5.011,23 TL.
Nüfusu 10.001–50.000 arasında olanlar
80.000 X 0,071589 = 5.727.12 TL.
Nüfusu 50.001–100.000 arasında olanlar
100.000 X 0,071589 = 7.158,90 TL.
Nüfusu 100.001–250.000 arasında olanlar
115.000 X 0,071589 = 8,232,73 TL.
Nüfusu 250.001–500.000 arasında olanlar
135.000 X 0,071589 = 9,664,51 TL.
Nüfusu 500.001–1.000.000 arasında olanlar
155.000 X 0,071589 = 11.096,29 TL
Nüfusu 1.000.001–2.000.000 arasında olanlar
190.000 X 0,071589 = 13,601,91 TL.
Nüfusu 2.000.001 den fazla olanlar
230.000 X 0,071589 = 16,465,47 TL.
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ HUZUR HAKLARI
(01.07.2012 - 31.12.2012 Dönemi)
Nüfusu 10.000’e kadar olan belediyelerde
55,68 TL
Nüfusu 10.001–50.000 arasında olanlar
63,63 TL.
Nüfusu 50.001–100.000 arasında olanlar
79,54 TL.
Nüfusu 100.001–250.000 arasında olanlar
91,47 TL.
Nüfusu 250.001–500.000 arasında olanlar
107,38 TL.
Nüfusu 500.001–1.000.000 arasında olanlar
123,29 TL.
Nüfusu 1.000.001–2.000.000 arasında olanlar
151,13 TL.
Nüfusu 2.000.001 den fazla olanlar
182,94 TL
ASGARİ ÜCRETLER
16 Yaşından Büyükler için (01.01.2011 - 30.06.2012)
886,50
16 Yaşından Büyükler için (01.07.2011 - 31.12.2012)
940,50
16 Yaşından Küçükler için (01.01.2011 - 30.06.2012)
760,50
16 Yaşından Küçükler için (01.07.2011 - 31.12.2012)
805,50
ÇIRAKLAR VE ÖĞRENCİLER İÇİN DÖNEMLER İTİBARİYLE ASGARİ ÜCRET TUTARLARI
16 Yaşından Büyükler-Küçükler İçin Aday Çırak, Çırak Ve İşletmelerde Beceri Eğitimi Gören Öğrencilerin
Prime Esas Kazançları
16 Yaşından Büyükler İçin
DÖNEMLER
16 Yaşından Küçükler İçin
Günlük
Aylık
Günlük
Aylık
01.01.2011-30.06.2011 Dönemi
13,28 TL
398,40 TL
11,33 TL
339,90 TL
01.07.2011-31.12.2011 Dönemi
13,95 TL
418,50 TL
11,93 TL
357,90 TL
01.01.2010-30.06.2010 Dönemi
12,15 TL
364,50 TL
10,35 TL
310,50 TL
01.07.2010-31.12.2010 Dönemi
12,68 TL
380,40 TL
10,80 TL
324,00 TL
01.07.2009-31.12.2009 Dönemi
11,55 TL
346,50 TL
9,83 TL
294,90 TL
01.01.2009-30.06.2009 Dönemi
11,10 TL
333.00 TL
9,45 TL
283,50 TL
01.07.2008-31.12.2008 Dönemi
10,65 YTL
319,50 YTL
9,01 YTL
270,30 YTL
01.01.2008-31.06.2008 Dönemi
10,14 YTL
304,20 YTL
8,59 YTL
257,70 YTL
ÜCRETLİLERDE VERGİ İNDİRİMİ UYGULANMASINDA ESAS ALINAN TARİFE
3600 Yeni Türk Lirasına Kadar
%8
7200 Yeni Türk Lirasının 3.600 Yeni Türk Lirası İçin % 8 Aşan kısmı için
%6
7200 Yeni Türk Lirasından fazlasının 7200 YTL’si İçin % 7 Aşan kısmı için
% 4’ü
ARIZI KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA (GVK md. 82)
2012 Takvim Yılı gelirlerine uygulanmak üzere
20.000,00
35
[PRATİK BİLGİLER]
SSK PRİMİNE TABİ OLAN-OLMAYAN KAZANÇLAR
PRİME TABİ -DEĞİL
(+)
(-)
HANGİ AYDA
PRİME TABİ
TUTULDUĞU
+
Hak Edilen Ay
a) Zaman birimine göre ücret
+
Hak Edilen Ay
aa) Hafta tatili ücreti
+
Hak Edilen Ay
ab) Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti
+
Hak Edilen Ay
ac) Fazla çalışma- Fazla Mesai ücreti
+
Hak Edilen Ay
ad) Yıllık ücretli izin ücreti
+
Hak Edilen Ay
ae) Cumartesi günü ücreti
+
Hak Edilen Ay
b) İşbirimi esasına göre ücret
+
Hak Edilen Ay
ba) Yüzde usulüyle alınan ücret
+
Hak Edilen Ay
bb) Profesyonel futbolcuya ödenen ücret
+
Hak Edilen Ay
bc) Transfer ücreti
+
Hak Edilen Ay
bd) Transfer verimi ücreti
+
Hak Edilen Ay
c) Götürü ücret
+
Hak Edilen Ay
d) Belirsiz zaman ve miktar üzerinden ödenen ücret
+
Hak Edilen Ay
da) Hazırlama ücreti
+
Hak Edilen Ay
db) Tamamlama ücreti
+
Hak Edilen Ay
dc) Temizleme ücreti
+
Hak Edilen Ay
- Kardan hisse şeklinde ödenen ücret
+
Hak Edilen Ay
- Komisyon ücreti
+
Hak Edilen Ay
a) Primler
+
Ödendiği Ay
aa) Yıpranma tazminatı,
+
Ödendiği Ay
ab) Özel hizmet tazminatı,
+
Ödendiği Ay
ac) Yabancı dil tazminatı
+
Ödendiği Ay
ad) Vardiya ve ağır vasıta tazminatı,
+
Ödendiği Ay
ae) İmza zorunluluğu tazminatı
+
Ödendiği Ay
af) Tabii afet yardımı
+
Ödendiği Ay
ag) Nakit ödenen kira yardımı,
+
Ödendiği Ay
ah) Nakit ödenen giyecek yardımı
+
Ödendiği Ay
aı) Nakit ödenen yakacak yardımı,
+
Ödendiği Ay
ai) Askerlik yardımı
+
Ödendiği Ay
aj) Sünnet yardımı,
+
Ödendiği Ay
ak) Nakit ödenen taşıt yardımı
+
Ödendiği Ay
al) Nakit ödenen ısıtma yardımı,
+
Ödendiği Ay
am) Nakit ödenen elbise dikiş bedeli,
+
Ödendiği Ay
an) Nakit ödenen ayakkabı bedeli
+
Ödendiği Ay
ao) Ek tazminat,
+
Ödendiği Ay
aö) Yılbaşı parası,
+
Ödendiği Ay
ap) Kreş ücreti
+
Ödendiği Ay
ar) Makam tazminatı,
+
Ödendiği Ay
as) İş riski zammı
+
Ödendiği Ay
aş) Bayram harçlığı
+
Ödendiği Ay
b) İkramiye
+
Ödendiği Ay
SIRA
NO
PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLAR
1
Asıl Ücret
2
Ödeme şekil ve zamanına göre ücret çeşitleri
3
Ücretin eklentileri
36
[PRATİK BİLGİLER]
4
ba) Bayram ikramiyesi
+
Ödendiği Ay
bb) Yılbaşı ikramiyesi
+
Ödendiği Ay
bc) 6772 Sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye
+
Ödendiği Ay
bd) 6772 sayılı Kanun gereğince Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak
ödenen ikramiye
+
Ödendiği Ay
be) 2448 sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye
+
Ödendiği Ay
- Jübile ikramiyesi
+
Ödendiği Ay
- Mesleki eğitim gören öğrencilere ödenen ikramiye
-
c) Hakkı huzurlar (toplantı parası)
+
Ödendiği Ay
d) Eleman teminindeki güçlük zammı, kıdem zammı
+
Ödendiği Ay
İdare veya kaza mercilerince verilen karar gereğince yapılan ödemeler
+
Ödendiği Ay
a) Ücret niteliğinde olanlar
+
Hak Edilen Ay
b) Ücretin eklentileri niteliğinde olanlar
+
Ödendiği Ay
5
Sigortalılara istirahatli iken ödenen ücretler
+
Hak Edilen Ay
6
Yıllık izin ücretleri (Kısa vadeli sigortalı kolları primi dahil)
+
Ödendiği Ay
7
İzin harçlığı
+
Ödendiği Ay
8
Görev Yollukları
-
9
Çocuk zammı (Kurumca belirlenecek miktarı aşmamak üzere)
-
10
Aile zammı (Kurumca belirlenecek miktarı aşmamak üzere)
-
11
Yemek Parası (Kurumca belirlenecek miktarı aşmamak üzere)
-
12
İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %
30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları
-
13
Ölüm yardımı
14
Doğum yardımı
-
15
Evlenme yardımı
-
16
Ayni yardımlar
-
a) Ayni konut tahsisi
-
b) İşyerinde kullanılmak üzere havlu, sabun v.b.
-
17
Geri ödemeli ücret avansları
-
18
Kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemeler ve keşif ücreti
-
19
İhbar tazminatı
20
Kasa/Mali sorumluluk tazminatı
-
21
Seyyar Görev Tazminatı
-
SGK YEMEK MUAFİYETİ
Sigorta Primlerinin Hesabına Esas Tutulacak Kazançların Aylık Tutarının Tespitinde Nazara Alınmayacak Olan Yemek Parası İle Çocuk Ve Aile Zamlarının Günlük Ve Aylık Tutarları
(01.01.2012 - 30.06.2012Dönemi) Yemek Muafiyeti = Fiili Çalışılan Gün Sayısı x 1,77 (886,50 /30 = 29,55x%6=1,77)
(01.07.2012 - 31.12.2012 Dönemi) Yemek Muafiyeti = Fiili Çalışılan Gün Sayısı x 1,88 (940,50 /30 = 31,35x%6=1,88)
37
[PRATİK BİLGİLER]
İŞ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI
4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI
(01.01.2012 Tarihinden İtibaren)
CEZA
MİKTARI
(TL)
KANUN
MAD.
CEZA
MAD.
3/1-2
98
İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için)
3/2
98
İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren için ayrı ayrı)
13.592
3, 85
98
Ağır ve tehlikeli iş kapsamındaki işyerinin bildirim yükümlülüğüne aykırı davranmak (çalıştırılan her işçi için)
1.358
5
99/a
İşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için
118
7
99/a
Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için
118
8
99/b
Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için
118
14
99/b
Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için
118
28
99/c
Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için
118
29
100
Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için
487
30
101
Çalıştırılmayan her özürlü ve çalıştırılmayan her ay için
1842
30
101
Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için
1842
32
102/a
Ücret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi
veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için
135
32
102/a
Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel
olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için
135
39
102/a
Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için
135
37
102/b
Ücret hesap pusulası düzenlememek
487
38
102/b
Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek
487
52
102/b
Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek
487
41
102/c
Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan,
onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için
241
56
103
Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için
241
57
103
Yıllık izin ücretini yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için
241
59
103
İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için
241
60
103
İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için
63
104
Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak
64
104
Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için
68
104
Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak
1.227
69
104
İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek
1.227
71
104
Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak
1.227
72
104
18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak
1.227
73
104
Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak
1.227
74
104
Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek
1.227
75
104
İşçi özlük dosyalarını düzenlememek
1.227
76
104
Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak
1.227
77
105/c
İş sağlığı ve iş güvenliğinin gerektirdiği koşullara uymamak
1.227
78
105/a
İş sağlık ve güvenliği yönetmelik hükümlerine göre alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği
önlemi için (alınmayan önlemler için izleyen her ay aynı miktarda)
270
78
105/c
İşletme belgesi almadan işyeri açmak veya belgelendirilmesi gereken işler veya ürünler
için belge almamak
1.358
79
105/c
Faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettirmek veya kapatılan işyerini izinsiz açmak
1.358
CEZAYI GEREKTİREN FİİL
38
135
241
1.227
241
[PRATİK BİLGİLER]
80
105/c
İş sağlığı ve iş güvenliği kurullarının kurulması ve çalıştırması ile ilgili hükümlere aykırı
davranmak, iş sağlığı ve iş güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamamak
1.358
81
105/c
İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturma, işyeri hekimi ile diğer sağlık personeli görevlendirme, iş güvenliği uzmanı olan mühendis veya teknik eleman görevlendirme yükümlülüğünü yerine getirmemek
1.358
85
105/d
Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan 16 yaşından küçük her işçi ve yönetmelikte gösterilen
yaş kayıtlarına aykırı çalıştırılan her işçi için
1.358
85
105/d
Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış her işçi için
606
86
105/b
Sağlık raporu alınmadan ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan her bir işçi için
270
87
105/b
Sağlık raporu alınmayan 18 yaşından küçük her bir işçi için
270
88
105/c
Gebe veya çocuk emziren kadınlar hakkındaki yönetmeliğe uymamak
1.358
89
105/c
İş Kanununa göre çıkarılan çeşitli yönetmeliklere aykırı davranmak
1.358
90
106, 108 İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak
-
92/2
107/1-a
İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri
göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek
96/1
107/1-b
İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak
10.874
96/2
107/1-b
İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya
haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları
10.874
107/2
107/2
İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek
10.874
10.874
ÜCRETLERDE DAMGA VERGİSİ ORANI
01.01.2010 Tarihinden İtibaren
%06,6
DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 393)
Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklar (01.01.2012 Tarihinden itibaren)
770,00
YEMEK YARDIMI MUAFİYETİ (GV)
Hizmet Erbabına işverenlerce yapılan yemek yardımları istisna tutarı (2012)
11,70
AİLE VE ÇOCUK YARDIMLARI
01.01.2012 - 31.12.2012
01.07.2011 -31.12.2011 Dönemi (837,00)
01.07.2012 -31.12.2012 Dönemi (866,50)
SGK
SGK
1 çocuk için yardım (837,00x%2)..………………….........16,74 TL
Aile yardımı 83,70 TL olarak uygulanacak. (837,00x%10)
1 çocuk için yardım (866,50x%2)..…………………..........17,73 TL
Aile yardımı 88,65 TL olarak uygulanacak. (886,50x%10)
VERGİ
VERGİ
1 çocuk için yardım ….........……………………………………00,00 TL
Aile yardımı ……………………………………………….............00,00 TL
1 çocuk için yardım(940,50x%2).............................18,81 TL
Aile yardımı 94,05 TL olarak uygulanacak.
657 SAYILI YASA İLE İLGİLİ MEMUR SOSYAL YARDIMLARI
01.07.2012 - 31.12.2012
AİLE YARDIMI
ÇOCUK YARDIMI
152.77 TL
0-6 Yaş
35.79 TL
7 Yaş Üstü
17.90 TL
DOĞUM YARDIMI
ÖLÜM YARDIMI
178.97 TL
Eş-Çocuk
680.10 TL
Memur
1.360,19 TL
39
[PRATİK BİLGİLER]
Yemek Parası
(Günlük)
Çocuk Zammı
(Aylık)
Aile Zammı
(Aylık)
01.01.2005-31.12.2005 Dönemi
0,98 YKr
9,77 YTL
48,87 YTL
01.01.2006-31.12.2006 Dönemi
1,06 YTL
10,62 YTL
53,10 YTL
01.01.2007-30.06.2007 Dönemi
1,13 YTL
11,25 YTL
56,25 YTL
01.07.2007-31.12.2007 Dönemi
1,17 YTL
11,70 YTL
58,50 YTL
01.01.2008-30.06.2008 Dönemi
1,22 YTL
12,17 YTL
60,84 YTL
01.07.2008-31.12.2008 Dönemi
1,28 YTL
12,77 YTL
63,87 YTL
01.01.2009-30.06.2009 Dönemi
1,33 TL
13,32 TL
66,60 TL
01.07.2009-31.12.2009 Dönemi
1,39 TL
13,86 TL
69,30 TL
KIDEM TAZMİNATI TAVANI
Kıdem tazminatı tavanı için
01.01.2012-30.06.2012
2.805.04
01.01.2011 – 30.06.2011
2.623,23
01.07.2010 – 31.12.2010
2.517,01
01.01.2010 – 30.06.2010
2.423,88
01.07.2009 - 31.12.2009
2.365,16
01.01.2009 - 30.06.2009
2.260,05
01.07.2008 - 31.12.2008
2.173,18
01.01.2008 – 30.06.2008
2.087,92
01.01.2007 – 30.06.2007
1.960,69
01.07.2007 – 31.12.2007
2.030,19
01.07.2006 – 31.12.2006 (2006/10971 Sy. BKK)
1.857,44
01.01.2006 – 30.06.2006
1.770,63
01.07.2005 – 31.12.2005
1.727.15
01.01.2005 – 30.06.2005
1.648,90
01.07.2004 tarihinden
1.574.740.000.-TL
01.01.2004 tarihinden itibaren
1.485.430.000.-TL
01.07.2003 tarihinden itibaren
1.389.950.000.-TL
KAPICI ÖZET MAAŞ HESABI
01.01.2012 - 30.06.2012
01.07.2012 - 31.12.2012
Brüt ücreti
886,50
947,50
İşçi SSK Primi (%14)
124,11
131,67
İşsizlik Sigortası Primi ( %1)
8,87
9,41
Gelir Vergisi
0,00
0,00
Damga Vergisi
0,00
0,00
Kesintiler Toplamı
132,98
141,08
Net Ücret
753,52
799,42
GELİR VERGİSİ TARİFESİ (2012)
10.000
Türk Lirasına kadar
%15
25.000
Türk Lirasının 10.000 TL.si için 1.500 TL, fazlası
%20
58.000
Türk Lirasının 25.000 TL.si için 4.500 TL, fazlası
%27
58.000
Türk Lirasından fazlasının 58.000 TL.si için 13.460 TL, fazlası
%35
GELİR VERGİSİ TARİFESİ (2012) (ÜCRETLİLER)
10.000
Türk Lirasına kadar
%15
25.000
Türk Lirasının 10.000 TL.si için 1.500 TL, fazlası
%20
88.000
Türk Lirasının 25.000 TL.si için 4.500 TL, fazlası
%27
88.000
Türk Lirasından fazlasının 88.000 TL.si için 21..510 TL, fazlası
%35
40
[PRATİK BİLGİLER]
YILLIK ÜCRETLİ İZİN
Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil)
14 Gün
Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara
20 Gün
Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar
26 Gün
Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi
En az 20 Gün
İHBAR BİLDİRİM SÜRELERİ
Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için
2 hafta
Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yılı kadar sürmüş işçi için
4 hafta
Hizmet süresi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için
6 hafta
Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için
8 hafta
SAKATLIK İNDİRİM ORANLARI (GVK Tebliği 273)
I. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari %80’ini Kaybedenler) (2012)
770
II. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari %60’ini Kaybedenler) (2012)
380
III. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari %40’ini Kaybedenler) (2012)
180
50 VE DAHA FAZLA İŞÇİ ÇALIŞTIRILAN İŞYERLERİ İÇİN ÖZÜRLÜ,
ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMA ORANLARI
Özel Sektör
Kamu
Özürlü
3
4
Eski Hükümlü
0
2
Tercihe Bağlı Özürlü/Eski Hükümlü Oranı
0
---
Terör Mağduru
0
---
İŞSİZLİK SİGORTASI ORANLARI
İşçi Payı
1
İşveren Payı
2
Devlet Payı
1
KAMU LOJMAN KİRALARI
MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 331)
(28 Aralık 2011 tarih ve 28156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Maliye Bakanlığından:
9/11/1983 tarihli 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki konutların aylık kira bedellerinin aşağıdaki şekilde
belirlenmesi uygun görülmüştür.
1) Yurt içinde bulunan kamu konutlarından aylık her bir metrekare için;
15/1/2012’den itibaren
a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda,
1,21 TL/m2
b) Kalorifersiz konutlarda,
1,88 TL/m2
c) Kaloriferli konutlarda,
2,48 TL/m2
Kira bedeli alınır.
2) Kira bedeline yapılacak ilaveler;
Belirlenen kira bedellerine ek olarak aylık her bir metrekare için aşağıda belirtilen tutarlarda ilave kira bedeli alınır.
A) Kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kamu kurum
ve kuruluşlarınca karşılandığı konutlardan,
0,22 TL/m2
B) Elektrik ve su bedellerinin tespitinde kurumlarca yapılan gerçek giderlerin dikkate alınarak, kullanıcılarından tahsil
edilmesi esas olup; sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin de hizmet binası veya
fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan;
a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde,
0,50 TL/m2
b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde,
0,50 TL/m2
c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde, 1,01 TL/m2
d) Konutlarda kullanılan suyun, şehir şebekesi dışında su kaynaklarından
(kuyu, artezyen, kaynak suyu vb.) karşılanıyor olması halinde,
0,25 TL/m2
İlave kira bedeli tahsil edilir.
3) Yakıtı kurum tarafından tedarik edilen konutlarda;
Yakıt maliyetlerindeki artışlar dikkate alınarak, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından, yakıtı kurum tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan, her bir metrekare için
15/1/2012 tarihinden itibaren 1,01 TL/m2 yakıt bedeli tahsil edilir. Ancak, kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate
41
[PRATİK BİLGİLER]
alarak gerekli gördükleri takdirde, bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilirler.
Ayrıca, yakıtı kurumlarca tedarik edilen kamu konutlarında, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz,
otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurumlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve
yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 15/1/2012 tarihinden itibaren 0,10 TL/m2 tahsil edilir.
4) Kira bedellerinin hesaplanması;
1 inci maddede belirtilen kira birim bedellerine, 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 294 sıra
numaralı Millî Emlâk Genel Tebliğinde belirtilen esaslar uygulanmak suretiyle aylık kira bedelleri hesaplanır.
5) Kaldırılan Hükümler;
23/12/2010 tarihli ve 27794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 331 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Tebliğ olunur.
MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA
2012 yılı istisna Tutarı (GVK Tebliği 337)
3.000.00
2011 Yılı İstisna Tutarı (GVK Tebliği 278)
2.800,00
2010 Yılı İstisna Tutarı (GVK Tebliği 273)
2.600,00
2009 Yılı İstisna Tutarı
2.600,00
2008 Yılı İstisna Tutarı
2.400,00
YAZAR KASA FİŞİ KESME SINIRI
Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı ( 01.01.2012)
770,00
KİRA STOPAJI ORANI
Kiralarda stopaj (01.01.2007 den itibaren)
% 20
GEÇİCİ VERGİ ORANLARI
Gelir Vergisi Mükelleflerinde (2006 I. Dönemden itibaren)
15
Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde (2006 II. Dönemden itibaren)
20
USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK. Madde 388) (2012)
MADDE 352- Usulsüzlük Dereceleri Ve Cezaları
(Kanun Bağlı Cetvel)
Birince Derece Usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri
105
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı
66
3- İkinci sınıf tüccarlar
33
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
16
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler
8
6- Gelir vergisinden muaf esnaf
4
İkinci Derece Usulsüzlükler
1-Sermaye şirketleri
58
2-Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı
33
3-İkinci sınıf tüccarlar
16
4-Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
5-Kazancı basit usulde tespit edilenler
8,80
4
6-Gelir vergisinden muaf esnaf
2,30
YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI (2011)
2011 yılı değerleme oranı (VUK genel tebliğ no: 410)
%10,26
2010 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:401)
% 7,7
2009 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:392)
% 2,2
2008 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:387)
% 12
2007 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:377)
% 7.2
42
[PRATİK BİLGİLER]
2006 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:363)
% 7.8
2005 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:353)
% 9.8
2004 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:341)
% 11.2
2003 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:325)
% 28.5
2002 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:310
% 59.0
2001 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:301)
% 53.2
2000 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:288)
% 56.0
1999 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:279)
% 52.1
1998 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:267)
% 77.8
1997 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:259)
% 80.4
1996 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:252)
% 72.8
1995 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:245)
% 99.5
1994 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:233)
% 107.6
FATURA KULLANMA MECBURİYETİ (VUK Md. 232) (2012)
Fatura Kullanma Mecburiyeti
770,00
BİLANÇO HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (VUK Mükerrer Md. 177) (2012)
Yıllık Alış Tutarı
140.000
Yıllık Satış Tutarı
190000
Gayrisafi İş Hasılatı ile Yıllık Satış Tutarı Toplamı
77.000
İş Hasılatının Beş Katı ile Yıllık Satış Tutarının Toplamı
140..000
EN AZ CEZA HADDİ (VUK Md.343) (2012)
Damga Vergisinde
8,80
Diğer Vergilerde
18,00
TAHAKKUKTAN VAZGEÇME (VUK Mükerrer Md. 115)
Tahakkuktan Vazgeçme
20,00
FATURA VE BENZERİ EVRAK VERİLMEMESİ VE ALINMAMASI İLE DİĞER ŞEKİL USUL
HÜKÜMLERİNE UYULMAMASI SONUCU KESİLECEK CEZA MİKTARLARI
VUK Madde - 353
01.01.2012 Tarihi İtibariyle
KONUSU
CEZA MİKTARI
1 - Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması
- Bir Takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza
2 - Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma
irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığı’nca düzenleme zorunluluğu getirilen
belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması
180. TL
88.000. TL
180. TL
- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza
8.800. TL
- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza
88.000. TL
4 - Maliye Bakanlığı’nca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma
mecburiyetine uyulmaması
180. TL
5 - İşyeri kapatma cezası uygulanmak üzere kapatma kararı verilen mükelleflere (5228 sayılı Kanunun
60/1-c maddesiyle 31/07/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)
6 - Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar
ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması
4000.-TL
7 - Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu
getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara
220.-TL
8 - Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine
660.-TL
9 - 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere
880.-TL
10 - 127’nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığı’nın özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen
durmayan aracın sahibi adına
660.-TL
43
[PRATİK BİLGİLER]
YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE GECİKME ZAMMI (2011)
19.10.2010 tarihinden itibaren 2010/965 sayılı BKK Uyarınca
% 1,40
19.11.2009 tarihinden itibaren 2009/15565 sayılı BKK Uyarınca
% 1,95
21.04.2006 Tarihinden itibaren 2006/10302 Sayılı BKK Uyarınca
% 2,5
02.03.2005 Tarihinden itibaren 2005/8551 Sayılı BKK Uyarınca
%3
12.11.2003 Tarihinden itibaren 2003/6345 Sayılı BKK Uyarınca
%4
31.01.2002 Tarihinden itibaren 2001/3550 Sayılı BKK Uyarınca
%7
29.03.2001 Tarihinden itibaren 2001/21785 Sayılı BKK Uyarınca
% 10
02.12.2000 Tarihinden itibaren 2000/1555 Sayılı BKK Uyarınca
%5
21.01.2000 Tarihinden itibaren 2000/7 Sayılı BKK Uyarınca
%6
09.07.1998-20.01.2000 Tarihleri arasında 98/11331 Sayılı BKK Uyarınca
% 12
01.02.1996-08.07.1998 Tarihleri arasında 96/7798 Sayılı BKK uyarınca
% 15
31.08.1995-31.01.1996 Tarihleri arasında 95/7138 Sayılı BKK Uyarınca
% 10
08.03.1994 - 30.08.1995 Tarihleri arasında 94/5335 Sayılı BKK. Uyarınca
% 12
YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE TECİL FAİZİ
21.10.2010 Tarihinden itibaren seri : C, sıra no:2 No.lu Tahsilat Genel Tebliği
%1
21.11.2009 Tarihinden itibaren seri : C, sıra no:1 No.lu Tahsilat Genel Tebliği
% 1,58
28.04.2006 Tarihinden itibaren (438 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği)
%2
04.03.2005 Tarihinden itibaren (434 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği)
%2,5
22.11.2003 Tarihinden itibaren (429 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği)
%3
02.02.2002 Tarihinden itibaren (421 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği)
%5
29.03.2001 Tarihinden itibaren (416 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği)
%6
21.12.2000 Tarihinden itibaren (412 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği)
%3
25.01.2000 Tarihinden itibaren (409 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği)
%4
10.07.1998-24.01.2000 Tarihleri arası (402 Seri No.lu Tahsilat G.Tebliği)
%8
22.10.1996-09.07.1998 Tarihleri arası (397 Seri Nolu Tahsilat G.Tebliği)
%10
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLAN İLLER LİSTESİ
Adana
Bursa
Eskişehir
İzmir
Konya
Adapazarı (Sakarya)
Diyarbakır
G.Antep
Kayseri
Mersin
Ankara
Erzurum
İstanbul
Kocaeli (İzmit)
Samsun
Antalya
2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI
2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2012/1)
Çevre ve Orman Bakanlığından:
(10/01/2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20
nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari
para cezaları belirlenmiştir.
Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 17/11/2011
tarihli ve 28115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 410 sıra
numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2011 yılı
yeniden değerleme oranı % 10,26 olarak tespit ve ilan edilmiştir.
30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen
yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.
Bu duruma binaen, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20
nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2012 tarihinden
itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.
44
Tebliğ olunur.
[PRATİK BİLGİLER]
2872 sayılı Kanunun 5491 sayılı
Kanun ile değişik 20 nci maddesinin
Kanundaki ceza miktarı
1/1/2011 – 31/12/2011 tarihleri
arasında uygulanacak ceza
(a) bendindeki ceza miktarları
500 TL
1.000 TL
799 TL
1.601 TL
(b) bendindeki ceza miktarı
24.000 TL
48.000 TL
38.496 TL
76.994 TL
(c) bendindeki ceza miktarları
6.000 TL
2.000 TL
300 TL
9.620 TL
3.205 TL
478TL
(d) bendindeki ceza miktarları
(b) bendi için iki kat:
48.000 TL
96.000 TL
(c) bendi için iki kat:
12.000 TL
4.000 TL
600 TL
(d) bendinin ikinci cümlesindeki konutlarla
ilgili olarak:
600 TL
76.994TL
153.991 TL
19.247 TL
6.413 TL
959 TL
959 TL
(e) bendindeki ceza miktarı
10.000 TL
16.038 TL
(f) bendindeki ceza miktarı
60.000 TL
96.244 TL
(g) bendindeki ceza miktarı
6.000 TL
9.620 TL
(h) bendindeki ceza miktarları
400 TL
1.200 TL
4.000 TL
12.000 TL
639 TL
1.923 TL
6.413 TL
19.247 TL
(ı) bendinin; 1 no’lu alt bendindeki
ceza miktarları
Ton başına*:
40 TL
10 TL
100 KR
64.14 TL
16.01 TL
155 KR
(ı) bendinin; 2 no’lu alt bendindeki
ceza miktarları
Ton Başına*:
30 TL
6 TL
100 KR
48,09 TL
9,59 TL
155 KR
(ı) bendinin; 3 no’lu alt bendindeki
ceza miktarları
Ton Başına*:
20 TL
4 TL
100 KR
32,06 TL
6,40 TL
155 KR
(ı) bendinin; 4 no’lu alt bendindeki
ceza miktarları
Ton başına*:
10 TL
2 TL
40 KR
16,01 TL
3,10 TL
63 KR
(ı) bendinin altıncı paragrafındaki
ceza miktarları
24.000 TL
600 TL
38.496 TL
959 TL
(i) bendindeki ceza miktarı
1.000 TL
1.601 TL
(j) bendindeki ceza miktarları
24.000 TL
600 TL
38.496 TL
959 TL
(k) bendindeki ceza miktarları
20.000 TL
100.000 TL
32.079 TL
160.409 TL
(l) bendindeki ceza miktarları
Dekar başına*:
20 TL
Metkreküp başına*:
120 TL
192,48 TL
(m) bendindeki ceza miktarları
6.000 TL
4.000 TL
9.620 TL
6.413 TL
(n) bendindeki ceza miktarları
48.000 TL
1.200 TL
76.994 TL
1.923 TL
(o) bendindeki ceza miktarı
12.000 TL
19.247 TL
45
32,06 TL
[PRATİK BİLGİLER]
(p) bendindeki ceza miktarı
24.000 TL
(r) bendindeki ceza miktarları
24.000 TL
60.000 TL
38.496 TL
38.496 TL
946244 TL
(s) bendindeki ceza miktarı
100 TL
155 TL
(t) bendindeki ceza miktarı
2.000.000 TL.
3.208.235TL
(u) bendindeki ceza miktarı
2.000.000 TL
3.208.235 TL
(v) bendindeki ceza miktarı
100.000 TL den
1.000.000 TL’ye kadar
160.409 TL’den
1.604.116 TL ye kadar
(y) bendindeki ceza miktarı
100.000 TL den
1.000.000 TL’ye kadar
157.076 TL’den
1.570.780 TL ye kadar
Geçici 4'üncü maddesinin 5'inci
fıkrasındaki ceza miktarları
Belediyelerde;
· Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:
50.000 TL
· Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:
30.000 TL
· Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında
olanlarda:
20.000 TL
· Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:
10.000 TL
· Organize Sanayi Bölgelerinde:
100.000 TL
· Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu
üreten her türlü tesiste:
60.000 TL
Belediyelerde;
· Nüfusu 100.000’den fazla
olanlarda:
80.202 TL
· Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında
olanlarda:
48.121 TL
· Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında
olanlarda:
32.079 TL
· Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında
olanlarda:
16.038 TL
· Organize Sanayi Bölgelerinde:
160.409 TL
· Bunların dışında kalan endüstri
ve atıksu üreten her türlü tesiste:
96.244 TL
* = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır.
5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE
UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2012 YILI)
İlgili
Madde
Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni
CEZA TUTARI
01.01.2012
01.07.2012
30.06.2012
31.12.2012
102-a/1
Sigortalı işe giriş bildirgesi ile genel sağlık sigortası
giriş bildirgesinin yasal süre içerisinde verilmemesi, yasal
süre içinde verilmekle birlikte Kurumca belirlenen şekle ve
usule uygun verilmemesi, internet - elektronik veya benzeri ortamda gönderilmesi zorunlu tutulduğu halde anılan
ortamda gönderilmemesi halinde her bir bildirge için aylık
asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.
886,50 TL
940,50 TL
102-a/2
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin mahkeme
kararından, denetim elemanlarının tespitlerinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla
kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden
anlaşılması halinde bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir bildirge için asgari ücretin iki katı tutarında
idari para cezası uygulanır.
1.773,00 TL
1.881,00 TL
46
[PRATİK BİLGİLER]
5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE
UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2012 YILI)
İlgili
Madde
102-a/3
Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni
İşyeri esas alınmak suretiyle sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğine ilişkin yukarıdaki tespitin ardından,
bir yıl içinde yukarıda sayılan (102-a/2) durumlardan biriyle
tekrar bildirge verilmediğinin anlaşılması halinde, bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında bu defa her bir bildirge için asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası
uygulanır.
CEZA TUTARI
01.01.2012
01.07.2012
30.06.2012
31.12.2012
4.432,50 TL
4.702,50 TL
6270 sayılı Kanunla değiştirilen ikinci fıkra-26.1.2012 tarihinden geçerli
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin ve Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesinin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce
kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden
itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, yukarıda öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden
uygulanır.
102-b
102-b/1
İşyeri bildirgesini yasal süresi içinde vermeyenler, yasal süre içinde verilmekle birlikte Kurumca belirlenen
şekle ve usûle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik ya da benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda göndermeyenlere aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır.
Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı tutarında idari para
cezası uygulanır.
2.659,50 TL
2.821,50 TL
102-b/2
Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin
iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.
1.773,00 TL
1.881,00 TL
102-b/3
Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.
886,50 TL
940,50 TL
6270 sayılı Kanunla değiştirilen ikinci fıkra-26.1.2012 tarihinden geçerli
İşyeri Bildirgesinin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, yukarıda öngörülen cezalar
dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.
Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak
zorunda olanlar için asgari ücretin üç katının üçte ikisi tutarında idari para cezası uygulanır.
102-c
1.773,00 TL
1.881,00 TL
Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin
iki katının üçte ikisi tutarındaidari para cezası uygulanır.
1.182,00 TL
1.254,00 TL
Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için aylık asgari
ücretin üçte ikisi tutarında idari para cezası uygulanır.
591,00 TL
627,00 TL
Asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini belirlenen süre içinde vermeyenlere, belirlenen süre içerisinde
vermekle birlikte Kurumca belirlenen şekilde ve usûlde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya
benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenlere her bir fiil için aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır.
47
5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE
UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2012 YILI)
İlgili
Madde
Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni
CEZA TUTARI
01.01.2012
01.07.2012
30.06.2012
31.12.2012
Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına,
aylık asgari ücretin beşte biri tutarında idari para cezası uygulanır.
Belgedeki Sigortalı
Başına
177,30 TL
En Fazla
1.773,00 TL
Belgedeki Sigortalı
Başına
188,10 TL
En Fazla
1.881,00 TL
Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını
geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı
başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarındaidari para
cezası uygulanır.
Belgedeki Sigortalı
Başına
110,81 TL
En Fazla
1.773,00 TL
Belgedeki Sigortalı
Başına
117,56 TL
En Fazla
1.881,00 TL
102-c/3
Ek belgenin aylık 30 günden az bildirim nedeniyle Kurumca re'sen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin
iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari
para cezası uygulanır
Belgedeki Sigortalı
Başına
443,25 TL
En Fazla
1.773,00 TL
Belgedeki Sigortalı
Başına
470,25 TL
En Fazla
1.881,00 TL
102-c/4
Belgenin; mahkeme kararından, denetim elemanlarının
tespitlerinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu
idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan
bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili
olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı,
işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın,
aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.
1.773,00 TL
1.881,00 TL
1.773,00 TL
1.881,00 TL
102-c/1
102-c/2
102-d
102-e
102-e/1
102-e/2
102-e/3
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları veya serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî
müşavirlerce düzenlenen raporlara istinaden, Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her
bir ay için, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para
cezası uygulanır.
İşyeri defter, kayıt ve belgelerini Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen onbeş gün içinde mücbir sebep
olmaksızın ibraz etmeyenlere aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır.
Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar
için, aylık asgari ücretin oniki katı tutarında idari para cezası
uygulanır.
Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık
asgari ücretin altı katı tutarındaidari para cezası uygulanır.
Defter tutmakla yükümlü değil iseler, asgari ücretin üç
katı tutarında idari para cezası uygulanır.
48
10.638,00 TL
11.286,00 TL
5.319,00 TL
5.643,00 TL
2.659,50 TL
2.821,50 TL
5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE
UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2012 YILI)
İlgili
Madde
102-e/4
102-e/4
102-e/4
102-e/4
Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni
Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz
etmekle birlikte; maddede belirtilen kayıt geçersizliklerinin
söz konusu olması halinde, geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için,(tutulan defter türüne göre ibraz
etmeme nedeniyle uygulanacak olan ve yukarıda belirtilen
toplam idari para cezasını geçmemek üzere) aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.
CEZA TUTARI
01.01.2012
01.07.2012
30.06.2012
31.12.2012
Her bir geçersizlik
için
443,25 TL
Her bir geçersizlik
için
470,25 TL
İbraz edilen defterler kullanılmaya başlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu defterlerden olduğu halde
tasdiksiz tutulmuş ise defterler geçersiz sayılır ve aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır.
Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar
için, aylık asgari ücretin oniki katı tutarında idari para cezası
uygulanır.
Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı tutarındaidari para cezası uygulanır.
10.638,00 TL
11.286,00 TL
5.319,00 TL
5.643,00 TL
10.638,00 TL
11.286,00 TL
Her bir bordro
için
443,25 TL
Her bir bordro
için
470,25 TL
102-e/4
Vergi Usûl Kanunu gereğince bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre defter
tutulmuş ve ibraz edilmiş ise, ibraz edilen işletme defteri
geçersiz sayılır ve aylık asgari ücretin oniki katı tutarında
idari para cezası uygulanır.
102-e/5
İbraz edilen aylık ücret tediye bordrosunun, maddede
belirtilen unsurlardan herhangi birini ihtiva etmemesi nedeniyle geçersiz sayılması halinde, (tutulan defter türüne göre
ibraz etmeme nedeniyle uygulanacak olan ve yukarıda belirtilen toplam idari para cezasını geçmemek üzere) her bir
geçersiz ücret tediye bordrosu için aylık asgari ücretin yarısı
tutarında idari para cezası uygulanır.
102-f
Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar,kanunla kurulan
kurum ve kuruluşlar ile bankalar, 85. maddenin uygulanmasıyla ilgili Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı
olarak en geç bir ay içinde vermemeleri halinde, aylık asgari
ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.
1.773,00 TL
1.881,00 TL
102-g
Kendi adına bağımsız çalışanlarla (4/b) ilgili olarak 8.
maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sigortalılık başlangıç
ve kayıtları ile ilgili bildirim yükümlülüklerini, 9. maddenin
üçüncü fıkrasında belirtilen sigortalılığın ve faaliyetin sona
ermesi ile ilgili bildirim yükümlülüklerini, 4/c kapsamındaki
çalışanlarla (memurlarla) ilgili 47. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen vazife malullüğü ile ilgili bildirim yükümlülüklerini, 90. maddenin birinci fıkrasında belirtilen ihaleli iş
üstlenenlerle ilgili bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere, aylık asgari ücret
tutarında idari para cezası uygulanır.
886,50 TL
940,50 TL
49
5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE
UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2012 YILI)
İlgili
Madde
102-g
Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni
01.01.2012
30.06.2012
8. maddenin yedinci fıkrasında belirtilen,Kurumca sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak suretiyle, Kurumca
belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık
bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmek ve sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri, Kuruma bildirmek yükümlülüğünü yerine getirmeyen kamu idareleri ile bankalara
sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında idari
para cezası uygulanır.
CEZA TUTARI
01.07.2012
31.12.2012
Sigortalı Başına
88,65 TL
Sigortalı Başına
94,05 TL
6270 sayılı Kanunla değiştirilen ikinci fıkra-26.1.2012 tarihinden geçerli
Bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, yukarıda (g)
bendinde öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.
102-h
11. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen, şirketlerin nevi değiştirmesi, birleşmesi, diğer bir şirkete katılması,
adi şirkete yeni ortak alınması ile ilgili hususlarda bildirim
yükümlülüğünü yasal süresi içinde yerine getirmeyen ticaret sicili memurlukları ile aynı maddenin altıncı fıkrasında
belirtilen yükümlülüğü yasal süresi içinde yerine getirmeyen
kurum ve kuruluşlara yerine getirilmeyen her bir bildirim yükümlülüğü için aylık asgari ücret tutarında idari para cezası
uygulanır.
886,50 TL
940,50 TL
6270 sayılı Kanunla değiştirilen ikinci fıkra-26.1.2012 tarihinden geçerli
Bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, yukarıda (h)
bendinde öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının; 5510 sayılı Kanunun uygulanmasından doğan
4.432,50 TL
4.702,50 TL
inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında bunların görevlerini yapmasına engel olan işverenler,
sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler hakkında eylemleri başka bir suç oluştursa dahi, asgari ücretin
beş katı tutarında idari para cezası uygulanır.
----------102-ı
---Bu kişilerin görevlerini yapmasını engellemek amacıyla
cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler fiil daha ağır bir cezayı
gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde Türk Ceza
Kanununun 265 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre cezalandırılır. Bu suçu işleyenler hakkında ayrıca asgari ücretin on
8.865,00 TL
9.405,00 TL
katı tutarında idari para cezası uygulanır.
102-i
Kurum tarafından 5510 sayılı Kanunun 100. maddesi
kapsamında istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde
mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve
kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında, aylık
asgari ücretin beş katı tutarında, geç verilmesi halinde ise
aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.
50
Belgenin Hiç
Verilmemesi
4.432,50 TL
Belgenin Hiç
Verilmemesi
4.702,50 TL
Belgenin Geç
Verilmesi
1.773,00 TL
Belgenin Geç
Verilmesi
1.881,00 TL
5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE
UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2012 YILI)
İlgili
Madde
102-i
102-j
Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki
(4/a – işçi) sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100 üncü maddeye istinaden Kurumca işverenlerden
istenilen bildirimlerin (istirahatlı olan sigortalının işyerinde
çalışmadığına dair bildirimin) belirlenen süre içerisinde (sigortalılarca hak edilen istirahat süresini takip eden 5 iş günü
içinde) ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı
başına aylık asgari ücretin onda biri, hiç yapılmaması halinde
ise sigortalı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari
para cezası uygulanır.
9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalılığı sona erenlere (hizmet akdinin sona ermesi nedeniyle
sigortalılığı sona eren 4/a kapsamındaki sigortalıya) ilişkin
bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer
alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle
zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler
hakkında, her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari
ücret tutarında idari para cezası uygulanır.
CEZA TUTARI
01.01.2012
01.07.2012
30.06.2012
31.12.2012
Bildirimin
Süresi İçinde
veya
Elektronik
Ortamda
Yapılmaması
88,65 TL
ildirimin
Süresi İçinde
veya
Elektronik
Ortamda
Yapılmaması
94,05 TL
Bildirimin Hiç
Yapılmaması
443,25 TL
Bildirimin Hiç
Yapılmaması
470,25 TL
886,50 TL
940,50 TL
6270 sayılı Kanunla değiştirilen ikinci fıkra-26.1.2012 tarihinden geçerli
Bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu
cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, yukarıda (j)
bendinde öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.
102-k
100 üncü maddenin altıncı fıkrasına göre genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan
kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara asgari ücretin yarısı
tutarında idari para cezası uygulanır.
443,25 TL
470,25 TL
102-l
Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu
taşıma aracı işyerleri ile 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının
(b) bendinde belirtilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlardaki sigortalıları çalıştıranlar ile çalışanların üye olduğu meslek odası, birlik veya benzeri kuruluşlara, ek 6 ncı maddeye göre yapılması gereken bildirim veya
kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, her
bir fiil için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.
01/03/2011 tarihinden itibaren geçerli.
886,50 TL
940,50 TL
51
4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN İDARİ PARA CEZALARI (2011)
4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’UN 25'İNCİ MADDESİNE GÖRE
2011 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: TGM-2011/1)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
(26 Aralık 2011 tarih ve 28154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
MADDE 1 – (1) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 17/11/2011 tarihli ve 28115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 410 Sıra No’lu 213 sayılı Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen 2011 yılı için yeniden değerleme oranı olan %10.26 (on virgül yirmialtı) artış esas
alınarak, 1/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde artırılmıştır:
4077 sayılı Kanun'un 5728 sayılı
Kanunla Değişik 25'inci Maddesinin;
1/1/2011-31/12/2011
TL
1/1/2012-31/12/2012
TL
Birinci fıkrasındaki ceza miktarı:
122
134
İkinci fıkrasındaki ceza miktarı:
245
270
Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı:
616
679
Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları:
1.232
1.358
12.327
13.591
2.465
2.717
Beşinci fıkrasındaki ceza miktarları:
492
542
6.163
6.795
12.327
13.591
246.555
271.851
246.555
271.851
7.395
8.153
73.966
81.554
98.621
108.739
Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı:
Yedinci fıkrasındaki ceza miktarları:
Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları:
Onuncu fıkrasındaki ceza miktarı:
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
GERÇEK USULDE KDV MÜKELLEFİYETİ BULUNANLAR TARAFINDAN TEVKİFAT YAPILMAYACAK
İŞLEMLER
İŞLEM
TEVKİFAT ORANI
TEBLİĞDE DÜZENLENDİĞİ
BÖLÜM
Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen
mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri
2/10
3.2.1
Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri
hizmetler
9/10
3.2.2
Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil,
bakım ve onarm hizmetleri
5/10
3.2.3
Yemek servis ve organizasyon hizmetleri
5/10
3.2.4
Her türlü baskı, basım hizmetleri
5/10
3.2.12
Diğer hizmetler
5/10
3.2.13
52
[PRATİK BİLGİLER]
GERÇEK USULDE KDV MÜKELLEFİYETİ BULUNANLAR TARAFINDAN TEVKİFAT YAPILACAK
İŞLEMLER
İŞLEM
TEVKİFAT ORANI TEBLİĞDE DÜZENLENDİĞİ BÖLÜM
İşgücü temin hizmetleri
9/10
3.2.5
Yapı denetim hizmetleri
9/10
3.2.6
Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı
dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri
5/10
3.2.7
Turistik mağazalar verilen müşteri bulma/götürme hizmetleri
9/10
3.2.8
Spor kulüplerinin yayın, reklam ve isim hakkı gelirlerine konu işlemleri
9/10
3.2.9
Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri
7/10
3.2.10
Servis taşımacılığı hizmeti
5/10
3.2.11
Külçe metal alımı
7/10
3.3.1
Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin alımı
7/10
3.3.2
Hurda ve atık alımı
9/10
3.3.3
Metal, plastik, kauçuk, kağıt ve cam hurda ve atıklarından elde edilen
hammadde alımı
9/10
3.3.4
Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri alımları
9/10
3.3.5
Ağaç ve orman ürünleri alımı
9/10
3.3.6
53
[PRATİK BİLGİLER]
DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ
DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2011/1)
Maliye Bakanlığından :
(30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde,
"Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.
Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir."
hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların
bedelleri, 1/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Değerli Kağıdın Cinsi
Bedel (TL)
1 - Noter kağıtları:
a) Noter kağıdı
6,25
b) Beyanname
6,25
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet
12,50
2 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)
3 - Pasaportlar
62,50
4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri
172,00
5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
6 - Nüfus cüzdanları
5,75
7 - Aile cüzdanları
58,00
8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
9 - Sürücü belgeleri
77,50
10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
77,50
11 - Motorlu araç trafik belgesi
77,50
12 - Motorlu araç tescil belgesi
58,00
13 - İş makinesi tescil belgesi
58,00
14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)
3,80
Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 1/1/2012 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.
Muhasebe birimlerinde ve yetkili memurlarda, mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Tebliğ olunur.
DAMGA VERGİSİNE TABİ KAĞITLAR
DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 55)
Maliye Bakanlığından:
(31 Aralık 2011 Tarih ve 28159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 2 6 ncı maddesiyle değişik
birinci fıkrasında, “...Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi
vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında
artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz.”, üçüncü fıkrasında “…
Bakanlar Kurulu, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergileri (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispi vergileri birlikte veya ayrı ayrı, maktu vergilerde on katına, nispi vergilerde ise bir
katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu vergileri yarısına kadar, nispi vergileri ise bu fıkra ile artırılmadan önceki
seviyelerine indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir.” denilmiş, 14
üncü maddesinin 5281 sayılı Kanunun 43/2 nci maddesiyle değişik birinci fıkrasında ise, “Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna
ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı
tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk Lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar,
her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmü
yer almıştır.
Bakanlığımızca 2011 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,26 (on virgül yirmialtı) olarak tespit edilmiş ve 410 Sıra
No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiş bulunmaktadır.
22/12/2011 tarihli ve 2011/2628 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek
üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2011 yılında uygulanan maktu vergi tutarları
yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %15 oranında artırılmıştır.
Buna göre, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 54 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği4 ile tespit
54
[PRATİK BİLGİLER]
edilen maktu vergiler 1/1/2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %15 oranında artırılarak Tebliğ ekindeki (1) sayılı
tabloda gösterilmiştir.
Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga
vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2012 tarihinden itibaren 1.379.775,30 Türk Lirası
olmuştur.
Tebliğ olunur.
———————————————
1 11/07/1964 tarihli ve 11751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2 31/12/2004 tarihli ve 25687 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
3 17/11/2011 tarihli ve 28115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
4 29/12/2010 tarihli ve 27800 (6. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır
(1) SAYILI TABLO
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
I. Akitlerle ilgili kağıtlar
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) 3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri
4. Tahkimnameler ve sulhnameler
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) 6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6.6.2008)
Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş
ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1. Tahkimnameler
2. Sulhnameler
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri
kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:
a) Belli parayı ihtiva edenler
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler
2. (Değişik: 5766/10-c md.) (Yürürlük: 6.6.2008)
İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve
kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları
1. Ticari ve mütedavil senetler:
a) Emtia senetleri:
aa) Makbuz senedi (Resepise)
ab) Rehin senedi (Varant)
ac) İyda senedi
ad) Taşıma senedi
b) Konşimentolar
c) Deniz ödüncü senedi
d) İpotekli borç senedi, irat senedi
2. Ticari belgeler:
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve
işletme hesabı özetleri:
(Binde 8,25)
(Binde 1,65)
(Binde 8,25)
(Binde 8,25)
(Binde 1,65)
(Binde 1,65)
(34,50 TL)
(34,50 TL)
(193,40TL)
II. Kararlar ve mazbatalar
(Binde 8,25)
(34,50 TL)
(Binde 4,95)
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
55
(12,15 TL)
(7,20 TL)
(1,35 TL)
(0,60 TL)
(7,20 TL)
(Binde 8,25)
(Binde 8,25)
(12,15 TL)
[PRATİK BİLGİLER]
ba) Bilançolar
bb) Gelir tabloları
bc) İşletme hesabı özetleri
c) Barnameler
d) Tasdikli manifesto nüshaları
e) Ordinolar
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
(26,65 TL)
(12,95 TL)
(12,95 TL)
(1,35 TL)
(5,40 TL)
(0,60 TL)
(5,40 TL)
1. Makbuzlar:
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin
ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından
resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra
senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler
adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve
havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar
(Binde 8,25)
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye,
yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla
olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.)
(Yürürlük: 6.6.2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen
makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış
veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine
tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 6,6)
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu
mahiyetteki senetler
(Binde 6,6)
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için
düzenlenen makbuzlar
(Binde 6,6)
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası
vergiye tabidir):
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi
için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her
gönderi maddesi için
(0,60 TL)
b) Vergi beyannameleri:
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri
(34,50 TL)
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri
(46,10 TL)
bc) Katma değer vergisi beyannameleri
(22,85 TL)
bd) Muhtasar beyannameler
(22,85 TL)
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (22,85 TL)
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler
( 46,10 TL)
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler
(17,00 TL)
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri
(17,00 TL)
f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28.02.2009) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar
beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için
(27,10 TL)
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve
nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret
ve tercümeleri
(0,60 TL)
1 11/07/1964 tarihli ve 11751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2 31/12/2004 tarihli ve 25687 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
3 12/11/2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
4 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
56
[PRATİK BİLGİLER]
(2) SAYILI TABLO
Damga Vergisinden İstisna Edilen Kağıtlar
I. Resmi işlerle ilgili kağıtlar:
A) Resmi daireler arasında kullanılan kağıtlar:
1.Resmi daireler arasındaki işlemleri kapsıyan her türlü kağıtlarla bu dairelerin soruları üzerine kişiler
tarafından yazılan cevaplar ve ekleri.
2. Kişilerin işlemleri ile ilgili olarak resmi dairelerce görülecek lüzum üzerine yazılacak şerhler veya
çıkarılacak suret, özet ve tercümeler.
3. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun uygulanmasında yapılacak
müracaatlara ait her türlü kağıtlarla kurullarca verilecek kararlar.
4. Türkiye atom enerjisi programının uygulanması için lüzumlu her türlü eşyanın ithali sırasında düzenlenen kağıtlar. 5. Yabancı elçilik ve konsoloslukların mühür veya imzasını ihtiva eden resmi kağıtlarla yabancı elçilik ve
konsolosluklarda düzenlenen ve fakat elçilik ve konsolosluklar dışında kullanılmıyan kağıtlar.
(Bu fıkradaki istisna mütekabiliyet şartiyledir.) 6. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış imtiyaz sözleşmeleri ve andlaşmalarla damga resminden,
bu tarihten sonra yapılacak imtiyaz sözleşmeleri ve andlaşmalarla da damga vergisinden istisna edilmiş olan kağıtlar.
7. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında aktedilen anlaşmalar geregince ithal
olunacak zirai ve gıdai maddelerin ithaliyle ilgili kağıtlar.
8. Basmayazı ve Resimleri Derleme Kanunu gereğince derlenen eserler için ilgili dairelerce verilecek makbuzlar.
9. Resmi daireler lehine yapılan istimlaklerde düzenlenen kağıtlar.
B) Resmi dairelerden kişilere verilen kağıtlar:
1. Resmi dairelerin iaşe ihtiyaçları için satınalınacak ayniyatın, bedelleri 100 Yeni Türk Lirasına
(100 Yeni Türk Lirası dahil) kadar olanlarının, ayniyat tesellüm makbuzları.
2. İcra dairelerinin, alınan harç ve masrafın müfredatını göstermek üzere, ilgililere verdikleri makbuzlar.
3. Vergi, resim ve harclarla sair bilcümle gelirlere ve kamu yararına mütaallik olarak resmi dairelerden
kişilere tebliğ olunan kararlar, Sayıştay ilam ve kararları ve vergi karneleri.
4. Köy ihtiyar heyetlerince verilecek mazbatalar.
5. İcra ve İflas Kanununa göre icra dairelerince istiyen alacaklılara takip talebinde bulunduklarına ve tevdi
ettikleri belgelere ve verdikleri masraflara dair verilen makbuzlar.
6. Noter Kanununa göre noterlerin aldıkları her nevi harc ve ücretin müfredatını göstermek üzere ilgililere
verdikleri makbuzlar.
7. Resmi dairelerin kumpanya ve acentalara gönderecekleri ordinolar.
C) Kişilerden resmi dairelere verilen kağıtlar:
1. Hükümetçe akdolunan avans ve istikraz mukavelenameleri, Hazine Bonoları, Yatırımlar Finansman Fonu Teşkil ve
Tasarruf Bonoları İhracı hakkındaki Kanun gereğince çıkarılan tasarruf bonoları ve tedavüle çıkarılacak Hükümet ve
Türkiye Emlak Kredi Bankası istikrazlarına ait geçici veya kati tahvillerle bunların bedel, faiz ve ikramiyelerinin
ödenmesine ve bu husustaki diğer muamelelere ilişkin kağıtlar.
2. Yabancı memleketlerde düzenlenen ve doğrudan doğruya resmi daireler ad ve hesabına gönderilen her türlü
kağıtlarla doğrudan doğruya yabancı memleketlerden mübayaa olunarak resmi dairelere gönderilen malların ihale
kararları ile tesellüm makbuzları.
3. Ankara'da inşa edilecek sefarethane ve konsoloshaneler için yabancı memleketlerden getirilecek inşaat
malzemesinin ithali ile ilgili kağıtlar.
4. Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu gereğince kadastro mahkemeleri ile kadastro tahrir komisyonlarına verilen
beyannameler.
5. Resmi dairelere emaneten bırakılan para, hisse senedi, tahvil ve eşyanın ret ve iadesinde verilen makbuz ve
ibra senetleri.
6. Otel, pansiyon, ticarethane ve sair umumi müesseselerde oturan ve çalışanların hüviyet varakası vermeleri
mecburiyetine dair Kanun ile Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri hakkındaki Kanun hükümleri gereğince
zabıta amirlerine verilecek beyannameler.
7. Emekli, dul ve yetim maaş ve ikramiyeleri tahsisine ve alındığına dair her türlü kağıtlar.
8. Hizmet süreleri emekli ve yetim aylığı bağlanmasına elverişli olmıyanlarla yetimlerine bir defaya mahsus olmak
üzere verilen paraların ödenmesine ait kağıtlar.
9. Türkiye'ye giren ve çıkan yolculardan Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki Kanun gereğince gümrüklerce
alınacak beyannameler.
10. Bir şehir içinde görev dolayısiyle sarf olunan tramvay, vapur, tren ve otobüs gibi taşıt ücretlerine münhasır olmak
üzere memur ve müstahdemler tarafından verilen beyannameler.
11. Kişiler tarafından hariçte düzenlenerek imza ve tarihlerin tasdik veyahut suret ve tercümelerinin verilmesi için
noterlere getirilen kağıtların noter dairelerinde çıkarılarak saklanacak örnekleri.
12. Evlenme işlerinde kullanılan kağıtlar.
13. Umumi hayata müessir afetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair kanundan faydalanacak
kişiler tarafından verilecek taahhütname, beyanname ve aktedilecek mukaveleler, yabancı memleketlerden İmar ve
İskan Bakanlığınca ithal olunacak her türlü alet, edevat ve malzemenin ithalinde düzenlenen kağıtlar, bağış ve
57
[PRATİK BİLGİLER]
yardım makbuzları.
14. (Ek: 27/3/1969 - 1137/86 md.) İstiklal Madalyası verilmiş bulunanlara vatani hizmet tertibinden bağlanan şeref
aylıklarının ödenmesine ait her türlü kağıtlar.
15. (Ek: 21/1/1982 - 2590/1 md.) Sosyal ve Kültürel bakımdan yurdumuzu tanıtmak üzere ilgili Bakanlığın izni ile
yarışmalara katılacak, sergilenecek, gösterilecek veya benzeri nedenlerle geçici olarak yurt dışına çıkarılacak tablo,
pul, film, seramik ve bu mahiyetteki sanat eserleri ve sair eşya ile ilgili olarak kambiyo mercilerine verilecek
beyanname ve taahhütnameler.
16. (Ek: 4/12/1985 - 3239/98 md.) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 11 inci maddesi
gereğince noterde düzenlenen şansi kefaletle ilgili kağıtlar.
17. (Ek: 30/7/2003-4962/12 md.) Gümrük kapılarından bir gece konaklamayı kapsayan sürede giriş-çıkış yapan
taşıtlarla ilgili olarak alınan Taşıt Giriş-Çıkış Formu eki taahhütnameler.
18. (Ek: 30/12/2004-5281/8 md.) Çiftçiler tarafından ziraî faaliyetleri ile ilgili olarak resmi dairelere verilen
taahhütnameler. 19. (Ek: 4/6/2008-5766/10 md.) Yurt dışında hayatını kaybeden kişilerin cenazesinin Türkiye'ye girişi sırasında
düzenlenerek gümrük idaresine verilen kâğıtlar.
II - Öğrenciler ve askerlerle ilgili kağıtlar:
1. (Değişik: 26/10/1988 - 3482/8 md.) Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu kapsamındaki çıraklık sözleşmeleri ile
öğrenim kredisi ve burs almak, öğrenci yurduna girmek ve öğrenim, staj, ihtisas ve benzeri gayelerle öğrencilerle
velileri tarafından okul ve yurt idarelerine veya ilgili kuruluşlara verilen taahhütnameler ve bunlarla ilgili kefaletnameler.
2. Öğrenciler ve velileri tarafından okul idarelerine verilen beyannameler.
3. Resmi ve özel her türlü okullarda öğrenciler tarafından kurulan istihsal ve istihlak kooperatiflerine ait ve damga
vergisi bunlar tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.
4. Erlerle, ihtiyaçları Devlet tarafından deruhde ve temin olunan onbaşı ve çavuşların aşağıda gösterilen kağıtları;
a) Askerliğe giden veya terhis edilenlerin askeri iş ve maaşlarına ve ölüm dolayısiyle dul ve yetimlerine maaş
bağlanmasına ait her türlü kağıtlar.
b) Askerlikte bulunanların gerek askerlik, gerek özel işleri için verecekleri beyannameler.
c) Askerler tarafından veya askerler için verilen paralar karşılığında postaneler veya bankalarca düzenlenen kağıtlar.
5. Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Kanununun uygulanması ile ilgili işlemler dolayısiyle düzenlenen kağıtlar. III - İşçiler, çiftçiler ve göçmenlerle ilgili kağıtlar:
1. Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununa göre düzenlenen Münferit ve Kolektif İş Sözleşmeleri ve Yüksek
Hakem Kurulunun ve il hakem kurullarının kararları,Yüksek Uzlaştırma Kurulunun ve diğer kurulların Toplu İş
Sözleşmeleri hükmündeki kararları ile İş Kanunu gereğince işverenin iş şartlarını göstermek üzere işçiye verdiği
taahhütnameler işveren tarafından iş Kanununa göre verilen beyannameler.
2. İş ve İşçi Bulma Kurumunun işçilere iş ve işlere işçi bulmak üzere düzenlediği kağıtlar.
3. Toprakaltı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali ve bununla ilgili diğer bütün işlerde çalışan
işçilerin yeraltındaki çalıştıkları günlere ait ücretleri ve primlerinin ödenmesinde düzenlenen kağıtlar.
4. Çiftçi mallarının korunması hakkındaki kanunun uygulanması dolayısiyle düzenlenecek kağıtlar,
5. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca çiftçiye, Tarım Kredi ve Satış Kooperatifleri ile birliklerine açılacak
kredilerle bunlara ait gayrimenkul ipotek ve menkul rehin muameleleri ve muhtaç çiftçiye yapılacak dağıtmalarla
ilgili her türlü kağıtlar.
6. Çiftçiyi topraklandırma hakkındaki kanunun uygulanması ile ilgili kağıtlar.
7. Göçmenlerle nakledilenlere ve Muhtaç Çiftçilere Tohumluk ve Yemeklik dağıtılması hakkındaki Kanunun uygulanması
ile ilgili kağıtlar.
8. Göçmen ve mültecilerle bir yerde yurtlandırılan göçebeler ve bir bölgeden diğer bölgeye Hükümetçe
naklolunanlara yapılacak iskan yardımı ve gümrük ve tabiiyet, nüfus, tapu ve nakil işlemleri ile ilgili her türlü kağıtlar.
9. (Ek: 28/3/2007-5615/15 md.) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu uyarınca düzenlenen menşe
şahadetnameleri.
10. (Ek: 23/7/2010-6009/17 md.) Tarımsal destekleme programları kapsamında hibe desteği sağlanması uygun
görülen yatırım projelerine ilişkin olarak proje sahipleri ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı arasında düzenlenen kâğıtlar.
IV - Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar:
1. Ticari veya mütedavil kağıtlar üzerine yazıları ciro, kabul ve tesellümü mutazammın şerhler.
2. (Mülga: 21/11/1980 - 2344/4 md.)
3. Hisse senetleri ve her türlü tahvillerin temettü ve faiz kuponları.
4. Çıkarılacak hisse senedi ve tahvillere talip olanlar tarafından bu maksatla verilecek iştirak taahhütnameleri.
5. Sigorta mukavelenameleri, sigorta ücretine ait makbuzlar ve sigortanın tecdit ve temdidi ile temin olunan
meblağın tezyidi halinde verilen beyanname ve avönanlar.
6. (Değişik: 4/12/1985 - 3239/98 md.) Posta çekleri.
7. Gayrimenkullerin, ayni hakların ve gemilerin ferağ ve intikal zabıtları.
8. Sabit istihsal araçlarına ait kira mukavelenameleri.
9. (Mülga: 21/11/1980 - 2344/4 md.)
10. Gerek Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu ile Türk Hava Kurumu tarafından verilen, gerek yabancı memleketlerin ben
zeri teşkilatı tarafından verilip Türkiye'de ibraz edilen veya hükmünden faydalanılan Triptik ve gümrük geçiş karneleri.
11. Okullara kamu menfaatlerine yararlı derneklere ve muhtaçlara verilen ianelere ait makbuzlar.
58
[PRATİK BİLGİLER]
12. Mektup ve diğer kağıtların alındığına dair verilen imzalarla posta idarelerinin defterleri üzerine gönderilenler
tarafından yazılan alındı şerhleri.
13. Müstahsil makbuzunun tüccar veya alıcı çiftçi tarafından müstahsıla verilen nüshası.
14. Gider pusulasının tüccar, serbest meslek erbabı ve çiftçiler tarafından işi yapana veya malı satana verilen nüshası.
15. Damızlığa elverişli olduğuna dair şahadetnameyi haiz bulunan hayvanlaların ithali ile ilgili kağıtlar.
16. (Ek:20/6/2001-4684/22 md.; Değişik: 16/7/2004-5228/36 md.) Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile
yatırım fonlarının kuruluşlarına, sermaye artırımlarına ve süre uzatımlarına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar.
17. (Ek : 20/6/2001 - 4684/22 md.) Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan birleşme, devir ve bölünmeler nedeniyle
düzenlenen kağıtlar.
18. (Ek : 20/6/2001 - 4684/22 md.;Mülga:25/12/2003-5035/49 md.)
19. (Ek: 12/6/2002-4761/6 md.) Bankalar arasında, bankanın taraf olduğu veya bankalar aracılığıyla yapılan, belirli bir
vadede önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte, ekonomik veya finansal göstergeye dayalı olarak düzenlenenler
de dahil olmak üzere, para veya sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma, satma, değiştirme hak
ve/veya yükümlülüğünü veren vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile bu sözleşmelere ilişkin olarak düzenlenen
diğer kâğıtlar.
20. (Ek: 12/6/2002-4761/6 md.) Faktoring şirketlerinin müşterileriyle yaptıkları faktoring sözleşmeleri ile bu
sözleşmelere ilişkin olarak düzenlenen diğer kâğıtlar.
21. (Ek: 12/6/2002-4761/6 md.) Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının münhasıran gayrimenkul portföylerine ilişkin alım
satım sözleşmeleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri.
22. (Ek: 12/6/2002-4761/6 md.) Kıymetli madenler borsalarında kıymetli madenlerin ödünç işlemlerine ilişkin
düzenlenen kâğıtlar.
23. (Ek: 9/4/2003-4842/29 md.; Değişik:25/12/2003 - 5035/30 md.) Bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası
kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenecek kâğıtlar ile bu kâğıtlar üzerine
konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç).
24. (Ek: 9/4/2003-4842/29 md.) Devlet dış borçları ile ilgili kredi anlaşmalarında öngörülen bütün ödemeler dolayısıyla düzenlenen kâğıtlar (dış proje kredileri çerçevesinde yapılacak ödemeler dahil, kredilerin kullanımları hariç).
25. (Ek: 9/4/2003-4842/29 md.) 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlanan nakit işlemleri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca çıkarılacak likidite senetlerine (veya bu mahiyetteki kâğıtlara) ilişkin işlemler dolayısıyla düzenlenen kâğıtlar.
26. (Ek:30/7/2003-4962/12 md.;Değişik: 16/7/2004-5228/36 md.) Kredi kartı üyelik sözleşmeleri.
27. (Ek: 30/7/2003-4962/12 md.) Yükseköğretim kurumlarınca yaptırılan bilimsel araştırma projeleriyle ilgili olarak
düzenlenen kağıtlar.
28. (Ek: 30/7/2003-4962/12 md.) 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa 10.5.1990 tarihli ve 3645 sayılı Kanunla eklenen
ek 2 nci maddesi kapsamında kullandırılacak kredilere ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar.
29. (Ek: 25/12/2003 - 5035/30 md.) Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler üzerine konulan aval
ve kefalet şerhleri ile bu mahiyetteki diğer şerhler.
30. (Ek:25/12/2003-5035/30 md.;Değişik: 16/7/2004-5228/36 md.) Finansman şirketlerince kullandırılacak kredilerin
temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenecek kağıtlar ile bu kağıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç).
31. (Ek: 30/12/2004-5281/8 md.) Dernek ve vakıflarca yerleşim yeri, gerçek kişilerce mesken olarak kullanılmak
üzere kiralanan ve iktisadî işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri.
32. (Ek: 30/12/2004-5281/8 md.) Gelir vergisinden muaf esnaf, muaf serbest meslek erbabı ile basit usulde
vergilendirilen mükellefler tarafından işyeri olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadî işletmelere dahil olmayan
taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri.
33. (Ek: 30/12/2004-5281/8 md.) Ekici ve alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı mukavelenameleri ile 5488 sayılı Tarım Kanunu çerçevesinde, üretici ve alıcı arasında düzenlenen tarımsal üretim sözleşmeleri ve bunlara ilişkin rehin
senetleri. 34. (Ek: 30/12/2004-5281/8 md.) Ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetlere ilişkin olmamak şartıyla gerçek kişiler arasında dü
zenlenen akitlerle ilgili kâğıtlar (Ek ibare: 29/6/2006-5535/8 md.) ile Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde belir
tilen ücretlere ilişkin kâğıtlar. (Söz konusu kâğıtlar, resmi dairelere veya noterlere ibraz edildikleri takdirde bu tarih itiba
rıyla vergiye tâbi tutulur ve ibraz edenlerce ödenir.).
35. (Ek: 30/12/2004-5281/8 md.) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (12)
numaralı bendi kapsamındaki işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar.
36. (Ek: 21/2/2007-5582/34 md.) Sermaye piyasası araçlarının ihracına ilişkin olarak düzenlenen makbuz ve kağıtlar,
konut finansmanı kuruluşlarının konut finansmanı işlemleri ve bu kuruluşların ipotekli sermaye piyasası araçları,
varlık teminatlı menkul kıymetler ve varlık finansmanı fonlarını temsilen menkul kıymet ihracı ve bu ihraca konu
teminatlarla ilgili olarak düzenlenen makbuz ve kağıtlar.
37. (Ek: 4/6/2008-5766/10 md.) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca, idare ile istekli arasında
imzalanan çerçeve anlaşması ve bu anlaşmaya esas ihale kararı ile isteklilerin dinamik alım sistemine kabul edilmesine ilişkin kararlar.
38. (Ek: 4/6/2008-5766/10 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası
kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek olan ülke incelemeleri, araştırma, proje ve benzeri faaliyetler nedeniyle
düzenlenen kâğıtlar. 39. (Ek: 4/6/2008-5766/10 md.) Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca satışı yapılan ve net alanı 80 m_’yi geçmeyen
konutlara ilişkin olarak, İdare ile alıcı arasında imzalanan satış sözleşmeleri ve bu satışa ilişkin diğer kağıtlar.
40. (Ek: 16/6/2009-5904/20 md.) 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu çerçevesinde, 59
[PRATİK BİLGİLER]
mudi ile lisanslı depo işletmesi arasında düzenlenen mukavelenameler ve ürün senedi.
41. (Ek: 13/2/2011-6111/83 md.) Menkul, gayrimenkul ve maddi olmayan varlıkların varlık kiralama şirketine devri,
bunların varlık kiralama şirketince devralınan kuruma devri, bu devirlere bağlı olarak yapılan ipotek işlemleri ile bunların varlık kiralama şirketlerince kiralanması nedeniyle düzenlenen kâğıtlar ve kira sertifikaları.
V - Kurumlarla ilgili kağıtlar:
1. İktisadi Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve İştirakler hakkındaki Kanuna tabi kurumlarla genel ve özel bütçeli
daireler, il özel idareleri ve belediyelere bağlı tüzel kişiliği. bulunan kurumlara özel kanunları gereğince Hazinece
ödenmesi gereken sermaye, iştirak hissesi ve yardım ödeneklerinin ödenmesine ait kağıtlar.
2. İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakler hakkındaki kanuna tabi kurum ve ortaklıklara vuku
bulacak devir ve kuruluş ile ilgili kararlar.
3. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun Milli Savunma Bakanlığına veya memleketimizin de dahil bulunduğu
Milletlerarası Savunma Teşkilatına teslim edeceği her türlü malzeme, teçhizat ve vasıtalarla yedek parçalarının
imalinde ilk madde veya işletme malzemesi olarak kullanılmak üzere kurum tarafından yabancı memleketlerden
getirtilecek maddelerin (Miktarı ve memleket içinde ihtiyaca yeter derecede tedarikinin mümkün bulunmadığı Maliye,
Ticaret ve Sanayi bakanlıklarının müşterek teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tesbit ve kabul edilmek kaydiyle) ithali
sırasında düzenlenen kağıtlar.
4. Toprak Mahsulleri Ofisinin müstahsıldan yapacağı alımlar ve menkul rehini işlemlerine ilişkin kağıtlarla Ofisin
teşkil edeceği müessese ve şirketlerin kuruluşu ile ilgili kağıtlar.
5. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ithal edilecek hububat ve unlarla bunların naklinde kullanılacak her nevi
malzemenin ithali sırasında düzenlenen kağıtlar.
6. Türkiye Zirai Donatım Kurumu müessese ve şubelerinin kuruluş işlemleri ile ikraz, istikraz, menkul ve gayrimenkul
alım ve satımı ve sair işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu kurum tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.
7. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün çiftçi ile münasebetlerinde tanzim edilecek borç senetleri ile borç
ödeme makbuzları,
8. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu teşekkül tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.
9. İşçi Sigortaları veya yerine kaim olacak kurumun her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu kurum
tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.
10. Devlet Yatırım Bankasının her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu teşekkül tarafından ödenmesi
gereken kağıtlar
11. Tasarruf Sandıkları hakkındaki Kanun gereğince il özel idareleri ve belediyelerce kurulan tasarruf sandıklarının
tüzüklerinde açıklanan işlemlerle ilgili kağıtlar.
12. Ordu Yardımlaşma Kurumunun her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu Kurum tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.
13. Milli Piyango İdaresinin biletleri ile çekilişte kazananlara ödenecek ikramiye ve amortilerle ilgili kağıtlar.
14. Devlet Tiyatrosunun her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu teşekkül tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.
15. Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin her türlü muamelelerinde düzenlenen ve
Damga Vergisi bunlar tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.
16. Çay yetiştirenlerin Türkiye'de çay ziraatini geliştirmek maksadiyle kuracakları kooperatiflerin her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu kooperatifler tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.
17. Genel menfaatlere yararlı derneklerin her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu teşekküller tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.
18. (Değişik: 24/6/1965 - 639/1 md.) Türkiye Halk Bankasının, Esnaf Kefalet ve Küçük Sanat Kooperatifleri ve ortakları ve
bu kooperatiflerin kendi ortakları ile münasebetlerinde tanzim olunacak borç senetleri, borç ödeme makbuzları, ipotek
ve rehin senetleri.
19. (Ek: 13/7/1967 - 903/5 md.; Değişik: 16/10/1981 - 2535/1 md.) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların kuruluş işlemlerinde düzenlenen her türlü kağıtlarla, Türk Silahlı Kuvvetlerini (Jandarma Genel Komutanlığı dahil)
güçlendirmek amacıyla kurulmuş vakıfların her türlü işlemlerinde düzenlenen kağıtlar.
20. (Ek: 10/8/1970 - 1318/103 md.) İktisadi Devlet Teşekküllerine ve sermayesinin yarıdan fazlası Devlete veya İktisadi
Devlet Teşekküllerine ait olan Kamu İktisadi Teşebbüslerine Hazinece yapılacak ikrazlara ait işlemlerle ilgili kağıtlar.
21. (Ek : 28/6/2001 - 4697/11 md.) Sigorta ve emeklilik şirketleri ile emeklilik yatırım fonlarının kuruluşları dahil
her türlü işlemlerinde düzenlenen ve damga vergisi bu şirketler veya fonlar tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.
22. (Ek: 9/4/2003-4842/29 md.) Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 24 numaralı bendinde belirtilen
kurumların kredi teminatlarına ilişkin işlemlerinde düzenlenen kâğıtlar.
23. (Ek: 21/2/2007-5582/34 md.) İpotek finansmanı kuruluşları ile konut finansmanı fonlarının kuruluş ve ipotekli
sermaye piyasası araçları, varlık teminatlı menkul kıymetler ve varlık finansmanı fonlarını temsil eden menkul
kıymetlerin ihracı ve ihraca konu teminatlardan kaynaklananlar dahil her türlü işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen
ve damga vergisi bu kuruluşlar veya fonlar tarafından ödenmesi gereken makbuz ve kağıtlar.
24. (Ek: 21/2/2007-5582/34 md.; Mülga: 4/6/2008-5766/10 md.)
25. (Ek: 13/2/2011-6111/83 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye
işletmelerinin kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personel ile yapılan
hizmet sözleşmeleri.
60
[PRATİK BİLGİLER]
REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANAN FAİZ ORANLARI
TCMB Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranları
YÜRÜRLÜK TARİHİ
İSKONTO ORANI (%)
AVANS FAİZ ORANI (%)
01.01.1990
40
45
20.09.1990
43
48,25
23.11.1990
45
50,75
15.02.1991
48
54,50
27.01.1994
56
65
21.04.1994
79
98
12.07.1994
70
85
27.07.1994
63
75
01.10.1994
55
64
10.06.1995
52
60
01.08.1995
50
57
02.08.1997
67
80
30.12.1999
60
70
17.05.2002
55
64
14.06.2003
50
57
08.10.2003
43
48
15.06.2004
38
42
13.01.2005
32
35
25.05.2005
28
30
20.12.2005
23
25
20.12.2006
27
29
28.12.2007
25
27
09.04.2009
19
20
12.06.2009
18
19
22.12.2009
15
16
30.12.2010
14
15
29.12.2011
14
17,75
VUK’DA KANUNİ VE İDARİ SÜRELER
Vergi Usul Kanununda Kanuni ve İdari Süreler
Kanuni ve İdari süreler:
Madde 14- (Değişik: 23/06/1982-2686/3 md) Vergi muamelelerinde süreler vergi kanunları ile belli edilir.
Kanunda açıkça yazılı olmayan hallerde 15 günden aşağı olmamak şartıyla bu süreyi, tebliği yapacak olan idare belirler ve
ilgiliye tebliğ eder.
Mücbir (zorlayan) Sebeplerle gecikme:
Madde 15- 13'üncü maddede yazılı mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya
kadar süreler işlemez. Bu takdirde tarh zamanaşımı işlemeyen süreler kadar uzar.
Bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malum olması veya ilgililer tarafından ispat veya tevsik edilmesi lazımdır.
Ölüm halinde sürenin uzaması:
Madde 16- (Değişik: 23/06/1982 - 2686/4 md.) Vergi kanunlarında hüküm bulunmayan hallerde ölüm dolayısıyla mirasçılara geçen ödevlerin yerine getirilmesinde bildirme ve beyanname verme sürelerine üç ay eklenir.
Mühlet verme:
Madde 17- Zor durumda bulunmaları hasebiyle vergi muamelelerine müteallik (ilgili) ödevleri süresi içinde yerine getiremiyecek olanlar, kanuni sürenin bir katını geçmemek üzere, Maliye Bakanlığınca münasip (uygun) bir mühlet (süre) verilebilir.
61
[PRATİK BİLGİLER]
Bu mühletin verilebilmesi için:
1- Mühlet isteyen, sürenin bitmesinden evvel yazı ile istemde bulunmalıdır.
2- İstemde gösterilen mazeret, mühlet verecek makam tarafından kabule layık görülmelidir.
3- Mühletin verilmesi halinde verginin alınması tehlikeye girmemelidir.
Maliye Bakanlığı mühlet verme yetkisini tamamen veya kısmen mahalli maliye teşkilatına devredebilir.
Sürelerin Hesaplanması:
Madde 18- Vergi kanunlarında yazılı süreler aşağıdaki şekilde hesaplanır.
1- Süre gün olarak belli edilmişse başladığı gün hesaba katılmaz ve son günün tatil saatinde biter.
2- Süre hafta veya ay olarak belli edilmişse başladığı güne son hafta veya ayda tekabül (karşılık) eden günün tatil saatinde biter. Sürenin bittiği ayda, başladığı güne tekabül eden bir gün yoksa süre o ayın son gününün tatil saatinde biter.
3- Sonu belli bir gün ile tayin edilen sürelerde süre o günün tatil saatinde biter.
4- Resmi tatil günleri süreye dahildir. Şu kadar ki, sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili takibeden ilk iş gün tatil
saatinde biter.
VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR
MADDE NO – KONUSU
2012 Yılında Uygulanacak Miktar (TL)
MADDE 104- İlanın şekli
1- İlanın vergi dairesinde yapılması
3- İlanın;
- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması
- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması
MÜKERRER
MADDE 115- Tahakkuktan vazgeçme
1.700
1.700-170.000
160.000 ve üzeri
20
MADDE 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1- Yıllık;
- Alış tutarı
- Satış tutarı
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı
140.000
190.000
77.000
140.000
MADDE 232- Fatura kullanma mecburiyeti
770
MADDE 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç
2,00
MADDE 313- Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar
770
MADDE 343- En az ceza haddi
- Damga vergisinde
- Diğer vergilerde
8,80
18
MADDE 352- Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)
I’inci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı
3 - İkinci sınıf tüccarlar
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi
olanlar
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler
6- Gelir vergisinden muaf esnaf
II’nci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı
3 - İkinci sınıf tüccarlar
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi
olanlar
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler
6- Gelir vergisinden muaf esnaf
MADDE NO – KONUSU
105
66
33
16
8,80
4,00
58
33
16
8,80
4
2,30
2012 Yılında Uygulanacak Miktar(TL)
MADDE 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması
62
[PRATİK BİLGİLER]
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek
toplam ceza
180
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu
taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük
müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen
belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması
180
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza
8.000
- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam
ceza
88,00
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma
mecburiyetine uyulmaması
180
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve
mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar
programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara
4,000
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak
işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara
220
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine
getirmeyen matbaa işletmecilerine
- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası
660
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere
880
10- 127’nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına
660
88.000
130.000
MÜKERRER
MADDE 355- Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında
1.170
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde
tespit edilenler hakkında
580
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında
280
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta 880.000
idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFELERİ
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
SERİ NO: 39
(26 Aralık 2011 Tarih ve 28154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
I - VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun[1] "Yetki" başlıklı 10 uncu maddesinin;
Birinci fıkrasında, "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi
Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne,
5897 sayılı Kanunun[2] 2 nci maddesinin (f) bendiyle değişik son fıkrasında ise, "Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne
yer verilmiştir.
2011 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,26 (yedi virgül yedi) olarak tespit edilmiş ve 410 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği[3] ile ilan edilmiştir.
Buna göre, 1/1/2012 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı
maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
63
[PRATİK BİLGİLER]
(I) SAYILI TARİFE
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
Motor Silindir
Hacmi (cm3)
1 - 3 yaş
4 - 6 yaş
7 - 11 yaş
12 - 15 yaş
16 ve yukarı yaş
52,00
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm3 ve aşağısı
480,00
335,00
189,00
142,00
1301 - 1600 cm ’e kadar
768
576,00
335,00
237,00
92,00
1601 - 1800 cm3’e kadar
1,352,00
1,059,00
624,00
381,00
149,00
1801 - 2000 cm3’e kadar
2,129,00
1,642,00
965,00
576,00
229,00
2001 - 2500 cm ’e kadar
3,194,00
2,320,00
1,449,00
867,00
345,00
2501 - 3000 cm ’e kadar
4,452,00
3,873,00
2,421,00
1,304,00
480,00
3001 - 3500 cm3’e kadar
6,780,00
6,101,00
3,676,00
1,836,00
675,00
3501 - 4000 cm ’e kadar
10,658,00
9,204,00
5,422,00
2,421,00
965,00
4001 cm ve yukarısı
17,443,00
13,08,00
7,747,00
3,484,00
1,352
3
3
3
3
3
2-Motosikletler
100 - 250 cm3’e kadar
92,00
71,00
71,00
34,00
15,00
251 - 650 cm ’e kadar
189,00
142,00
142,00
52,00
34,00
480,00
286,00
286,00
92,00
52,00
1,159,00
768,00
768,00
381,00
189,00
3
651 - 1200 cm ’e kadar
3
1201 cm3 ve yukarısı
B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
(II) SAYILI TARİFE
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık
1) Minibüs
1 - 6 yaş
7 - 15 yaş
16 ve yukarı yaş
576,00
381,00
189,00
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm3 ve aşağısı
768,00
480,00
286,00
1901 cm ve yukarısı
1,159,00
768,00
480,00
3
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar
1,449,00
867,00
381,00
26 - 35 kişiye kadar
1.739,00
1,449,00
576,00
36 - 45 kişiye kadar
1.935,00
1.642,00
768,00
46 kişi ve yukarısı
2.320,00
1.935,00
1,159,00
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.’a kadar
518
345,00
170,00
1.501 - 3.500 kg’a kadar
1,043,00
606,00
345,00
3.501 - 5.000 kg’a kadar
1,565,00
1,304,00
518,00
5.001 - 10.000 kg’a kadar
1,739,00
1,477,00
694,00
10.001 - 20.000 kg’a kadar
2,088,00
1,739,00
1,043,00
20.001 kg ve yukarısı
2,612,00
2,088,000
1,215,00
C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
5897 sayılı Kanunun 2'nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.
D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Uçak ve helikopterler (Türk kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
(IV) SAYILI TARİFE
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 3 yaş
4 - 5 yaş
64
6 - 10 yaş
11 ve yukarı yaş
[PRATİK BİLGİLER]
Uçak ve helikopterler
1.150 kg’a kadar
9,688,00
7,747,00
5,810,00
4,648,00
1.151 - 1.800 kg.’a kadar
14,535,00
11,625,00
8,719,00
6,975,00
1.801 - 3.000 kg.’a kadar
19,380,00
15,504,00
11,625,00
9,301,00
3.001 - 5.000 kg.’a kadar
24,228,00
19,380,00
14,535,00
11,625,00
5.001 - 10.000 kg.’a kadar
29,074,00
23,285,00
17,443,00
13,952,00
10.001 - 20.000 kg.’a kadar
33,920,00
27,136,00
20,349,00
16,276,00
20.001 kg. ve yukarısı
38,766,00
31,011,00
23,258,00
18,606,00
5766 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma
Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan
uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.
Tebliğ olunur.
1 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
2 16/5/2009 tarihli ve 27230 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
3 12/11/2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
4 6/6/2008 tarihli ve 26898 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA MİKTARLARI (V.İ.V.K. MAD:4-B,D,E)
Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde
130,589 TL
Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde
261,334 TL
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde
3,010 TL
TARİFE
Matrah
Veraset yoluyla intikallerde
vergi oranı (yüzde)
İvazsız intikallerde
vergi oranı (yüzde)
İlk
180.000 TL için
1
10
Sonra gelen
400.000 TL için
3
15
Sonra gelen
880.000 TL için
5
20
Sonra gelen
1.700.000 TL için
7
25
3.160.000 TL’yi aşan bölümü için
10
30
Matrahın
BASİT USULE TABİ OLMANIN GENEL ŞARTLARINDAN OLAN İŞYERİ KİRA BEDELİ (GVK 47/2)
Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde
5.000.000
Diğer Yerlerde
3.500.00
BASİT USULE TABİ OLMANIN ÖZEL ŞARTLARINI BELİRLEYEN HADLER (GVK 48)
1 Numaralı Bent İçin YTL
70.000,00 ve 105.000,00
2 Numaralı Bent İçin YTL
35.000,00
3 Numaralı Bent İçin YTL
70.000,00
DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARINA İLİŞKİN İSTİSNA TUTARI (Mükerrer 80)
2011 Takvim Yılı İçin
8.800,00
BANKALARIN KARŞILIKSIZ ÇEKLERDE ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ TUTARI
20.12.2009 Tarihinden İtibaren
655 TL
65
[PRATİK BİLGİLER]
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 40)
Maliye Bakanlığından:
(26 Aralık 2011 tarih ve 28154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinde, belediye sınırları ve
mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde
kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu; konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas
alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 YKr, diğer yerlerde 12 YKr olarak hesaplanacağı; işyerleri ve diğer
şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin maddede belirtilen tarifeye göre alınacağı ve büyükşehirlerde % 25
artırımlı uygulanacağı; bu maddede yer alan tutarların her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağı ve bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.
Bakanlığımızca 2011 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,26 (on virgül yirmi altı) olarak tespit edilmiş ve 17/11/2011
tarihli ve 28115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 410 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.
Buna göre; 1/1/2012 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik
vergisi aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.
1. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi
Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 23 Kuruş, diğer belediyelerde 18 Kuruş olarak hesaplanacaktır.
Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir
belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre
temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere
ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.
2. İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi
İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.
2.1. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi
Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.
Bina Grupları
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece
2. Derece
3. Derece
4. Derece
5. Derece
1. Grup
2.200
1.700
1.400
1.100
900
2. Grup
1.400
1.050
800
660
550
3. Grup
900
700
550
440
350
4. Grup
440
350
260
2520
170
5. Grup
260
220
150
140
110
6. Grup
140
110
77
65
47
7. Grup
47
38
26
23
1. Derece
2. Derece
3. Derece
4. Derece
5. Derece
2.750
2.125
1.750
1.375
1.125
2. Grup
1.750
1.312
1.000
825
687
3. Grup
1.125
875
687
550
437
4. Grup
550
437
325
275
212
5. Grup
325
275
187
175
137
18
2.2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi
2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik
vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları % 25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir
belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.
Bina Grupları
1. Grup
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
66
[PRATİK BİLGİLER]
6. Grup
175
137
96
81
58
7. Grup
58
47
32
28
22
3. İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması
2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin onikinci fıkrasında, “Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede
yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir.”
hükmü yer almaktadır.
Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 13/12/2005 tarihli 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının(3)
7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirtilen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları
içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000’den az olan belediyelerde
% 50 indirimli olarak uygulanacaktır.
Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000'den az olan belediyelerde bulunan konutlara
ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 9 Kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve
diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.
Bina Grupları
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece
2. Derece
3. Derece
4. Derece
5. Derece
1. Grup
1.100
850
700
550
450
2. Grup
700
525
400
330
275
3. Grup
450
3500
275
220
175
4. Grup
220
175
130
110
85
5. Grup
120
100
70
64
55
6. Grup
64
50
35
29
23
7. Grup
21
17
12
10
9
Tebliğ olunur.
EMLAK VERGİSİ ORANLARI
3030 Sayılı Kanunun uygulandığı büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar için Adapazarı İli’nde 2002-2005
Yılları arası normal oranlar uygulanacak.
Binalarda (meskenlerde)
Binalarda (diğerlerinde)
Arsalarda
Arazilerde
Binde 2
Binde 4
Binde 6
Binde 2
Normal Oranlar
Binde 1
Binde 2
Binde 3
Binde 1
BİLDİRİM VE SÜRELER
Ankara Defterdarlığından İktibas Edilmiştir.
BİLDİRİLMESİ GEREKEN OLAY
BİLDİRİM SÜRESİ
DAYANAĞI
İŞE BAŞLAMA
GERÇEK KİŞİLERDE İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE KENDİLERİNCE VEYA 1136
SAYILI AVUKATLIK KANUNUNA GÖRE RUHSAT ALMIŞ AVUKATLAR VEYA 3568 SAYILI KANUNA GÖRE VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM
YETKİ ALMIŞ MESLEK MENSUPLARINCA, ŞİRKETLE- YÖNERGESİ
RİN İŞE BAŞLAMA BİLDİRGELERİ İSE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE TİCARET SİCİL
MEMURLUĞUNCA İLGİLİ VERGİ DAİRESİNE YAPILIR.
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE
VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM
YÖNERGESİ
İŞ DEĞİŞİKLİĞİ
OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE
VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM
YÖNERGESİ
İŞLETME DEĞİŞİKLİĞİ
OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE
VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM
YÖNERGESİ
İŞİ BIRAKMA
OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE
VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM
YÖNERGESİ
NAKİL
OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE
VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM
YÖNERGESİ
67
[PRATİK BİLGİLER]
ÖLÜM
OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE
VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM
YÖNERGESİ
TASFİYE VE İFLAS
OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE
VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM
YÖNERGESİ
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ
SATIN ALMA
Ö.K.C. KULLANDIRMAYI GEREKTİREN BİR İŞLE
UĞRAŞMAYA BAŞLANILAN TARİHTEN İTİBAREN 30
GÜN
3100 S.K. 36 VE 51 NOLU TEBLİĞİ,
İŞLEM YÖNERGESİ
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZI
BİLDİRME
SATIN ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 15 GÜN
3100 S.K. 36 VE 51 NOLU TEBLİĞİ,
İŞLEM YÖNERGESİ
KENDİ İSTEĞİ İLE Ö.K.C.
ALIMINDA KULLANMAYA
BAŞLAMA SÜRESİ
30 GÜN
3100 S.K. 36 VE 51 NOLU TEBLİĞİ,
İŞLEM YÖNERGESİ
İŞİ BIRAKMADA Ö.K.C.
MÜHÜRLETME SÜRESİ
İŞİ BIRAKMA TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY
3100 S.K. 50 NOLU TEBLİĞ
İŞLEM YÖNERGESİ
TEKRAR Ö.K.C..KULLANMA DA
İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN
MÜHRÜ AÇTIRMA SÜRESİ
3100 S.K. 50 NOLU TEBLİĞ
İŞLEM YÖNERGESİ
BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ
04 NİSAN 2007 TARİHİNDEN İTİBAREN BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ
BEYAN VERME SÜRESİ
1. TAKSİT
ÖDEME SÜRESİ
2. TAKSİT
ÖDEME SÜRESİ
AÇIKLAMA
GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
(Basit Usul Beyanı İçin)
Şubat Ayının Başından
25. Günü Akşamına Kadar
Şubat Ayı Sonuna Kadar
Haziran Ayı
Sonuna Kadar
5615 S.K.
10.Madde
GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
(Gerçek Usul Beyanı İçin)
Mart Ayının Başından
25. Günü Akşamına Kadar
Mart Ayı Sonuna Kadar
Temmuz Ayı
Sonuna Kadar
5615 S.K.
10. Madde
KURUMLAR VERGİSİ
BEYANNAMESİ
Nisan Ayının Başından
25. Günü Akşamına Kadar
Nisan Ayı Sonuna Kadar
(Tamamı)
4842 Sayılı
Kanunla
01/01/2004’den
itibaren.
5520 S.K.
14.Madde
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
(01-03 Dönemi)
14 Mayıs Akşamına Kadar
17 Mayıs Akşamına
Kadar
5615 S.K.
10.Madde
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
(04-06 Dönemi)
14 Ağustosa Kadar
17 Ağustos Akşamına
Kadar
5615 S.K.
10.Madde
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
(07-09 Dönemi)
14 Kasıma Kadar
17 Kasım Akşamına
Kadar
5615 S.K.
10.Madde
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
(10-12 Dönemi)
14 Şubata Kadar
17 Şubat Akşamına
Kadar
5615 S.K.
10.Madde
MUHTASAR BEYANNAME
(Aylık Olanlar)
Ertesi Ayın 23. Günü Akşamına Kadar
Beyanname Verecekleri
Ayın 26’sı Akşamına
Kadar
5615 S.K.
10.Madde
MUHTASAR BEYANNAME
(3 Aylık Olanlar, 01-03 Dönemi)
23 Nisan Akşamına Kadar
26 Nisan
Akşamına Kadar
5615 S.K.
10.Madde
MUHTASAR BEYANNAME
(3 Aylık Olanlar, 04-06 Dönemi)
23 Temmuz Akşamına
Kadar
26 Temmuz
Akşamına Kadar
5615 S.K.
10.Madde
MUHTASAR BEYANNAME
(3 Aylık Olanlar,07-09 Dönemi)
23 Ekim Akşamına Kadar
26 Ekim Akşamına Kadar
5615 S.K.
10.Madde
MUHTASAR BEYANNAME
(3 Aylık Olanlar, 10-12 Dönemi)
23 Ocak Akşamına Kadar
26 Ocak Akşamına Kadar
5615 S.K.
10.Madde
K.D.V. BEYANNAMESİ
(Aylık Olanlar)
Takip Eden Ayın 24.Günü
Akşamına Kadar
Beyanname Verecekleri
Ayın 26’sı
Akşamına Kadar
5615 S.K.
10.Madde
Ertesi Ayın 15. Günü
Akşamına Kadar
Ertesi Ayın 15. Günü
Akşamına Kadar
BEYANNAMENİN ADI
BANKA VE SİGORTA MUAMELE
VERGİSİ BEYANNAMESİ
68
[PRATİK BİLGİLER]
DAMGA VERGİSİ BEYANNAMESİ
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
BEYANNAMESİ
Ertesi Ayın 23’üncü
Günü Akşamına Kadar
Ertesi Ayın 26’ıncı Günü
Akşamına Kadar
Ölüm Türkiye’de, mükellefleri de Türkiye’de ise, 4 ay; Ölüm Türkiye’de
mükellefleri yurtdışında ise, 6 ay; Ölüm yurt dışında mükellefleri
Türkiye’de ise, 6 ay; Ölüm yabancı bir ülkede mükellefleri ölümün olduğu
ülkede ise, 4 ay, Başka bir yabancı ülkede ise 8 ay içinde verilir.
Diğer intikallerde bir ay içinde verilir. Çekiliş ve yarışmalarda ve futbol
müsabakalarına ait müşterek bahislerde takip eden ayın 20’inci günü
akşamına kadar verilir.
5615 S.K.
10.Madde
(Vuk 371
Genel
Tebliği)
MAYIS VE
KASIM
AYLARINDA
HER YIL
İKİ TAKSİT
DE OLMAK
ÜZERE
ÜÇ YIL DA
ÖDENİR.
PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ
(SAYI: 2012/1)
Maliye Bakanlığından:
(11 Şubat 2012 Tarih ve 28201 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Başta 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu olmak üzere çeşitli mevzuat ve düzenlemeler gereğince, uygulanacak parasal sınırlar, faiz oranları, alındı birim fiyatları bu Tebliğ eki tablolarda gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.
27/1/2011 tarihli ve 27828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/1 sıra no.lu Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında
Genel Tebliğ değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
69
[PRATİK BİLGİLER]
70
[PRATİK BİLGİLER]
71
[PRATİK BİLGİLER]
72
[PRATİK BİLGİLER]
YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME
BELGELERİNİN 2012 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI HAKKINDA TEBLİĞ
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:
28 Nisan 2012 tarih ve 28277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
28/3/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan “Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma
Yönetmeliği” uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş
müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca aşağıda belirtildiği
şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir.
1/1/2012 tarihinden itibaren, Müteahhitlik Karneleri
ve İş Bitirme Belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir.
A) Tespit olunan bu katsayılar 1/1/2013 tarihine kadar uygulanacaktır.
B) 1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu ta-
rihler dahil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik
karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 23.168,759 ile
çarpılacaktır.
C) 1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan
(bu tarihler dahil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı
kalmak şartıyla; 19.264,394 ile çarpılacaktır.
D) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi için 1/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan
katsayılar uygulanacaktır.
2011 yılında
uygulanacak katsayılar
1990
1.261,309
1991
809,351
53′den önceki yıllar
1.645.167,003
1992
486,020
1954
1.483.950,062
1993
293,184
1955
1.314.233,647
1994
175,655
1956
1.076.706,115
1995
79,842
1957
941.918,949
1996
44,236
1958
861.594,373
1997
22,723
1959-1966
731.898,011
1998
13,167
1967
664.005,240
1999
8,499
1968
609.518,647
2000
5,139
1969
580.623,491
2001
4,198
1970
541.880,551
2002
2,536
1971
487.524,805
2003
1,949
1972
413.178,378
2004
1,680
1973
365.499,675
2005
1,505
1974
271.275,599
2006
1,419
1975
216.327,017
2007
1,266
1976
184.514,683
2008
1,189
1977
135.343,490
2009
1,086
1978
96.782,688
2010
1,059
1979
71.658,378
2011
0,984
1980
33.473,003
2012
1,000
1981
23.168,759
1982
19.264,394
1983
16.746,092
1984
13.397,409
1985
9.235,617
1986
6.689,150
1987
5.155,818
1988
3.427,666
1989
2.079,444
Yıllar
73
[PRATİK BİLGİLER]
MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2012 YILI
YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:
28 Nisan 2012 tarih ve 28277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri
Şartnamesi”nin 3.2 maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2012 yılı Yapı
Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak inşaat genel giderleri ile yüklenici
kârı dahil belirlenerek aşağıda gösterilmiştir.
Yapının Birim
Maliyeti
YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI
I. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR
. 3 m yüksekliğe kadar kagir ve betonarme istinat ve bahçe duvarları
. Basit kümes ve basit tarım yapıları
. Plastik örtülü seralar
. Mevcut yapılar arası bağlantı- geçiş yolları
. Baraka veya geçici kullanımı olan küçük yapılar
. Yardımcı yapılar (Müştemilat)
. Gölgelikler-çardaklar
. Üstü kapalı yanları açık teneffüs, oyun gösteri alanları
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.
B GRUBU YAPILAR
. Cam örtülü seralar
. Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları
. Su depoları
. İş yeri depoları
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.
(BM) TL/M2
80,00
140,00
II. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR
. Kuleler, ayaklı su depoları
. Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları
. Kayıkhane
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.
225,00
B GRUBU YAPILAR
. Pnömatik ve şişirme yapılar
. Tek katlı ofisler, dükkan ve basit atölyeler
. Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve müştemilatları
. Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı, prefabrik beton ve çelik depo
ve atölyeler, tesisat ağırlıklı ağıllar, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri)
. Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri
. Jeoloji, botanik ve tema parkları
. Mezbahalar
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.
305,00
360,00
C GRUBU YAPILAR
. Hangar yapıları (Uçak bakım ve onarım amaçlı)
. Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen prefabrik
beton ve çelik yapılar)
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.
III. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR
. Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme
ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları)
. Katlı garajlar
74
475,00
[PRATİK BİLGİLER]
. Hobi ve oyun salonları
. Ticari bürolar (üç kata kadar -üç kat dahil- asansörsüz ve kalorifersiz)
. Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler. v.b)
. Basımevleri, matbaalar
. Soğuk hava depoları
. Konutlar (dört kata kadar- dört kat dahil - asansörsüz ve kalorifersiz)
. Akaryakıt ve gaz istasyonları
. Kampingler
. Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane)
. Semt postaneleri
. Kreş-Gündüz bakımevleri
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.
B GRUBU YAPILAR
. Entegre tarımsal endüstri yapıları
. İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri)
. Gençlik Merkezleri
. Belediyeler ve çeşitli amaçlı kamu binaları
. Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler
. Temel eğitim okulları
. Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri
. Jandarma ve emniyet karakol binaları
. Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri, sağlık evleri
. Ticari bürolar (Kaloriferli veya asansörlü)
. Halk evleri
. Pansiyonlar
. 150 kişiye kadar cezaevleri
. Fuarlar
. Sergi salonları
. Konutlar (asansörlü ve/veya kaloriferli)
. Marinalar
. Gece kulübü, diskotekler
. İtfaiye kurtarma istasyonları
. Misafirhaneler
. Büyük çiftlik yapıları
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.
IV. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR
. Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve
ek tesisleri olan eğitim yapıları)
. Poliklinikler
. Liman binaları
. Ticari Bürolar (Asansörlü ve kaloriferli)
. 150 kişiyi geçen cezaevleri
. Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri
. İbadethaneler (Dini yapılar, 1000 kişiye kadar)
. Entegre sanayi tesisleri
. Aqua parklar
. Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve stadları bulunan)
. Yaşlılar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları
. Büyük alışveriş merkezleri
. Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri
. Apartman tipi konutlar (Bina yüksekliği 21.50 m.’yi aşan, asansörlü
ve/veya kaloriferli)
. Oteller (1 ve 2 yıldızlı)
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.
B GRUBU YAPILAR
. İş Merkezleri
. Araştırma binaları, laboratuarlar ve sağlık merkezleri
. Metro istasyonları
. Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları
. Büyük postaneler (merkez postaneleri)
. Otobüs terminalleri
75
560,00
615,00
695,00
[PRATİK BİLGİLER]
.
.
.
.
.
.
.
C GRUBU YAPILAR
. Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları
. Bakanlık binaları
. Yüksek öğrenim yurtları
. Arşiv binaları
. Radyoaktif korumalı depolar
. Büyük Adliye Sarayları
. Otel (3 yıldızlı) ve moteller
. Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri
. İl tipi hükümet konakları ve büyükşehir belediye binaları
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.
Satış ve sergi binaları (showroomlar)
Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)
Banka binaları
Normal radyo ve televizyon binaları
Özelliği olan genel sığınaklar
Özellikli müstakil konutlar (villalar, teras evleri, dağ evleri, kaymakam evi)
ve bu gruptakilere benzer yapılar.
800,00
V. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR
. Radyo-Tv İstasyonları
. Özelliği olan askeri yapılar ve orduevi
. Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve 600 m2 üzerindeki özel konutlar
. Borsa binaları
. Üniversite kampüsleri
. Yüksekliği 50,50m’yi aşan yapılar
. Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe,
restoran, market, v.b. bulunan)
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.
1.015,00
B GRUBU YAPILAR
. Kongre merkezleri
. Müze, sergi kütüphane kompleksleri
. Olimpik spor tesisleri – hipodromlar
. Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları
. Hastaneler
. Havaalanları
. İbadethaneler (Dini yapılar, 1000 kişinin üzerinde)
. Oteller (4 yıldızlı)
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.
1.240,00
C GRUBU YAPILAR
. Üst donanımlı kompleks oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı)
. Büyük radyo ve televizyon binaları
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.
1.400,00
D GRUBU YAPILAR
1.690,00
. Opera, tiyatro bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri
. Restore edilecek yapılar ve tarihi ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.
Açıklamalar:
1-) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir.
2-) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya tebliğden çıkarılan yapılar için, 2012 yılından
önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki
yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2012 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır.
Tebliğ olunur.
76
[PRATİK BİLGİLER]
4734 SAYILI KANUNDA YER ALAN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL
LİMİTLERİN
BİR ÖNCEKİ DÖNEM İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLERİNE İLİŞKİN
TABLO
EŞİK DEĞERLER
1/2/2012 – 31/1/2013 DÖNEMİNDE
UYGULANACAK EŞİK
DEĞERLER İLE
PARASAL LİMİTLER VE
TUTARLAR
EŞİK DEĞERLER
TL
TL
31/1/2012 TARİHİNE KADAR
UYGULANAN
EŞİK DEĞERLER İLE PARASAL
LİMİTLER VE TUTARLAR
MADDE8
699.270
1.165.451
25.640.021
PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR
MADDE3(g)
MADDE13(b)
MADDE21(f)
MADDE22(d)
MADDE53(j)/1
MADDE53(j)/2
MADDE62(h)
TL
5.849.426
792.482
1.320.805
29.057.835
PARASAL LİMİTLER VE
TUTARLAR
TL
6.629.154
76.291
152.588
1.271.609
86.460
172.927
1.441.114
127.154
144.103
38.144
12.709
43.228
14.403
254.315
288.215
576.629
1.152
1.153.259
2.305
3.458
11.532.599
23.065.198
4.612
653.493
1.305
1.306.988
2.612
3.918
13.069.894
26.139.788
5.226
141.143
159.957
77
[PRATİK BİLGİLER]
PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK
FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ
28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin
İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4
üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir devlet memuru olarak Bakanlık
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi
(sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları;
1 – 14/1/2012 tarihleri arası, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;
1-14/1/2012 tarihleri arası
1980
yılı
sözleşmeleri için
128649,821
1981
yılı
sözleşmeleri için
88570,178
1982
yılı
sözleşmeleri için
59202,300
1983
yılı
sözleşmeleri için
47093,608
1984
1.
dönemi sözleşmeleri için
38110,876
1984
2.
dönemi sözleşmeleri için
32553,669
1985
1.
dönemi sözleşmeleri için
24735,880
1985
2.
dönemi sözleşmeleri için
22380,349
1986
1.
dönemi sözleşmeleri için
17883,697
1986
2.
dönemi sözleşmeleri için
16104,752
1987
1.
dönemi sözleşmeleri için
12873,026
1987
2.
dönemi sözleşmeleri için
11159,024
1988
1.
dönemi sözleşmeleri için
8520,122
1988
2.
dönemi sözleşmeleri için
7017,739
1989
1.
dönemi sözleşmeleri için
5507,264
1989
2.
dönemi sözleşmeleri için
2859,190
1990
1.
dönemi sözleşmeleri için
2349,192
1990
2.
dönemi sözleşmeleri için
1864,657
1991
1.
dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için
1529,664
1991
2.
dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) sözleşmeleri için
1152,735
1991
3.
dönemi (15 Eylül - 31 Aralık) sözleşmeleri için
1071,683
1992
1.
dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için
808,880
1992
2.
dönemi (1Temmuz- 31 Aralık) sözleşmeleri için
666,767
1993
1.
dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için
502,419
1993
2.
dönemi (1 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için
403,558
1993
3.
dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için
365,833
1994
1.
dönemi (1 Ocak - 31 Mart) sözleşmeleri için
299,192
1994
2.
dönemi (1 Nisan - 30 Haziran) sözleşmeleri için
265,882
1994
3.
dönemi (1 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için
260,195
1994
4.
dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için
251,215
1995
1.
dönemi (1 Ocak - 31 Mart) sözleşmeleri için
218,568
1995
2.
dönemi (1 Nisan - 14 Nisan) sözleşmeleri için
205,825
78
[PRATİK BİLGİLER]
1995
3.
dönemi (15 Nisan - 14 Kasım) sözleşmeleri için
1995
4.
dönemi (15 Kasım - 31 Aralık) ve
1996
1.
dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için
86,226
1996
2.
dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için
58,357
1997
1.
dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için
33,139
1997
2.
dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için
24,694
1998
1.
dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için
18,665
1998
2.
dönemi (1 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için
15,522
1998
3.
dönemi (1 Ekim-31 Aralık) sözleşmeleri için
13,993
1999
1.
dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için
10,786
1999
2.
dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için
9,054
2000
1.
dönemi (1Ocak- 31 Mayıs) sözleşmeleri için
7,943
2000
2.
dönemi (1 Haziran - 30 Haziran) sözleşmeleri için
7,280
2000
3.
dönemi (1 Temmuz - 14 Aralık) sözleşmeleri için
6,788
2000
4.
dönemi (15 Aralık - 31 Aralık) sözleşmeleri için
6,403
2001
1.
dönemi (1 Ocak - 14 Nisan) sözleşmeleri için
5,837
2001
2.
dönemi (15 Nisan - 14 Mayıs) sözleşmeleri için
5,708
2001
3.
dönemi (15 Mayıs - 14 Haziran) sözleşmeleri için
5,131
2001
4.
dönemi (15 Haziran - 30 Haziran) sözleşmeleri için
4,928
2001
5.
dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) sözleşmeleri için
4,725
2001
6.
dönemi (15 Eylül - 14 Ekim) sözleşmeleri için
4,490
2001
7.
dönemi (15 Ekim - 14 Kasım) sözleşmeleri için
4,265
2001
8.
dönemi (15 Kasım - 14 Aralık) sözleşmeleri için
4,019
2001
9.
dönemi (15 Aralık - 31 Aralık) sözleşmeleri için
3,838
2002
1.
dönemi (1 Ocak - 14 Ocak) sözleşmeleri için
3,517
2002
2.
dönemi (15Ocak- 14 Mayıs) sözleşmeleri için
2,854
2002
3.
dönemi (15 Mayıs - 14 Temmuz) sözleşmeleri için
2,747
2002
4.
dönemi (15 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için
2,587
2002
5.
dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için
2,512
2003
1.
dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için
2,298
2003
2.
dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için
2,266
2004
1.
dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için
2,117
2004
2.
dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için
2,042
2005
1.
dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için
1,967
2005
2.
dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için
1,839
2006
1.
dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için
1,796
2006
2.
dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için
1,721
2007
1.
dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için
1,646
2007
2.
dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için
1,593
2008
1.
dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için
1,550
2008
2.
dönemi (1 Temmuz - 14 Ağustos) sözleşmeleri için
1,454
2008
3.
dönemi (15 Ağustos - 31 Aralık) sözleşmeleri için
1,379
2009
1.
dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için
1,336
2009
2.
dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için
1,272
2010
1.
dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için
1,229
2010
2.
dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için
1,187
2011
1.
dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için
1,112
2011
2.
dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için
1,069
2012
1.
dönemi (1 Ocak - 14 Ocak) sözleşmeleri için
1,000
olarak tespit edilmiştir.
Tebliğ olunur.
79
126,944
[PRATİK BİLGİLER]
2012 YILI VERGİ TAKVİMİ (MAYIS-HAZİRAN)
Mayıs
01/05/2012
10/05/2012
16-30 Nisan 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2012
10/05/2012
16-30 Nisan 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/05/2012
14/05/2012
2012 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin
Beyanı
01/05/2012
14/05/2012
2012 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
01/05/2012
15/05/2012
Nisan 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2012
15/05/2012
Nisan 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2012
15/05/2012
Nisan 2012 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim
Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/05/2012
15/05/2012
Nisan 2012 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2012
15/05/2012
Nisan 2012 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı
ve Ödemesi
01/05/2012
15/05/2012
Nisan 2012 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
Bildirimi ve Ödemesi
01/05/2012
17/05/2012
2012 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin
Ödemesi
01/05/2012
17/05/2012
2012 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
01/05/2012
21/05/2012
Nisan 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim
Formu
01/05/2012
21/05/2012
Nisan 2012 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim
Formu
01/05/2012
21/05/2012
Nisan 2012 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim
Formu
01/05/2012
21/05/2012
Nisan 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10
No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/05/2012
21/05/2012
Nisan 2012 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla
İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2012
21/05/2012
Nisan 2012 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2012
21/05/2012
Nisan 2012 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2012
21/05/2012
Nisan 2012 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin
Ödemesi
01/05/2012
21/05/2012
Nisan 2012 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
01/05/2012
21/05/2012
Nisan 2012 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2012
23/05/2012
Nisan 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine
Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/05/2012
23/05/2012
GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının
Beyanı
80
[PRATİK BİLGİLER]
Haziran
01/05/2012
23/05/2012
Nisan 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga
Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi
Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/05/2012
24/05/2012
Nisan 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16/05/2012
24/05/2012
1-15 Mayıs 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
16/05/2012
25/05/2012
1-15 Mayıs 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel
Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01/05/2012
28/05/2012
Nisan 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine
Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/05/2012
28/05/2012
Nisan 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/05/2012
28/05/2012
GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının
Ödemesi
01/05/2012
28/05/2012
Nisan 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga
Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi
Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/04/2012
31/05/2012
6111 Sayılı Kanunun 2, 3, 5, 6, 7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca
Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi
01/05/2012
31/05/2012
Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
01/03/2012
31/05/2012
2012 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01/05/2012
31/05/2012
Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması
01/03/2012
31/05/2012
2012 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin (İşyeri ve Diğer Şekilde Kullanılan
Binalar ile Su İhtiyacını Belediyece Tesis Edilmiş Su Şebekesi Haricinden
Karşılayan Konutlar İçin) 1. Taksit Ödemesi
01/05/2012
31/05/2012
Nisan 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu
(Form Ba)
01/05/2012
31/05/2012
Nisan 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu
(Form Bs)
01/05/2012
31/05/2012
Nisan 2012 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2012
11/06/2012
16-31 Mayıs 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2012
11/06/2012
16-31 Mayıs 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/06/2012
15/06/2012
Mayıs 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2012
15/06/2012
Mayıs 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2012
15/06/2012
Mayıs 2012 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim
Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/06/2012
15/06/2012
Mayıs 2012 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2012
15/06/2012
Mayıs 2012 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı
ve Ödemesi
01/06/2012
15/06/2012
Mayıs 2012 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/06/2012
20/06/2012
Mayıs 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim
Formu
81
[PRATİK BİLGİLER]
01/06/2012
20/06/2012
Mayıs 2012 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim
Formu
01/06/2012
20/06/2012
Mayıs 2012 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim
Formu
01/06/2012
20/06/2012
Mayıs 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10
No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/06/2012
20/06/2012
Mayıs 2012 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla
İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2012
20/06/2012
Mayıs 2012 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2012
20/06/2012
Mayıs 2012 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2012
20/06/2012
Mayıs 2012 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin
Ödemesi
01/06/2012
20/06/2012
Mayıs 2012 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
01/06/2012
20/06/2012
Mayıs 2012 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2012
25/06/2012
Mayıs 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine
Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/06/2012
25/06/2012
Mayıs 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/06/2012
25/06/2012
Mayıs 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga
Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi
Gereken Damga Vergisinin Beyanı
16/06/2012
25/06/2012
1-15 Haziran 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
2012 MALİ YILININ İKİNCİ YARISINDA BELEDİYELERDE UYGULANACAK OLAN ÇEŞİTLİ KANUNLARDAKİ PARASAL
LİMİTLER İLE İDARİ PARA CEZA MİKTARLARI…
Sedat TURAN
İDE Yönetişim Eğitim ve Mevzuat
Danışmanı
2012 MALİ YILININ İKİNCİ YARISINDA UYGULANACAK OLAN PARASAL LİMİTLER:
29.05.2012 tarih ve 2012/1 numaralı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı 01.06.2012 tarih ve 28310 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Bu duruma göre;
1- 01.07.2012-31.12.2012 döneminde geçerli olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 154 üncü maddesi
uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak
aylık katsayısı (0,071589), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylığı katsayısı (0,9579), yan ödeme katsayısı (0,0227) olarak uygulanacaktır.
2- 01.01.2012 tarihi itibarıyla, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinde belirtilen
personel giderleri oranlarını aşmış olan belediyeler hakkında 5393 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi hükümleri uygulanacaktır. (6260 sayılı Kanunun 22/9. madde.)
3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202. maddesi gereğince 01.07.2012 ile 31.12.2012 tarihleri arasında ödenecek aile yardımı tutarı 152,77 TL dir.
4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202. maddesi gereğince 01.07.2012 ile 31.12.2012 tarihleri arasında 0-6
yaş grubunda bulunan çocuklara ödenecek çocuk yardımı tutarı 35,79 TL dir.
5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202. maddesi gereğince 01.07.2012 ile 31.12.2012 tarihleri arasında 07 yaş
üst grubunda bulunan çocuklara ödenecek çocuk yardımı tutarı 17,90 TL dir.
6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 207. maddesi gereğince 01.07.2012 ile 31.12.2012 tarihleri arasında ödenecek doğum yardımı ödeneği tutarı 178,97 TL dir.
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 208. maddesi gereğince 01.07.2012 ile 31.12.2012 tarihleri arasında ödenecek ölüm yardımı ödeneği tutarı memurun eşi ve çocukları için 680,10 TL, kendisinin ölümü halinde ise 1.360,19 TL dir.
8- Aşağıda yer alan her bir alım için;
a) Menkul mal alımlarında 18.000 Türk Lirasına,
b) Gayri maddi hak alımlarında 14.000 Türk Lirasına,
82
[PRATİK BİLGİLER]
c) Menkul malların bakım ve onarımlarında 18.000 Türk Lirasına,
d) Gayrimenkullerin bakım ve onarımlarında 43.000 Türk Lirasına,
Kadar olan tutarlar “(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri” tertiplerinden ödenecektir. Ancak, “(06) Sermaye Giderleri”ne
ilişkin olarak yukarıdaki limitlerin uygulanmasında toplam proje ödeneği esas alınacaktır. (E cetvelinin 31.maddesi.)
9- Kadro derecesi 1–4 olanlara 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri gereğince verilecek gündelik harcırah miktarı
28,00 TL dir. (H cetvelinin I. maddesinin B.d). Bendi.)
10- Kadro derecesi 5–15 olanlara ise verilecek gündelik harcırah miktarı 27,00 TL dir. (H cetvelinin I. maddesinin B.e).
Bendi.)
11- Belediye başkanlarına verilecek harcırah miktarı ise gündelik 36,50 TL dir. (H cetvelinin I. maddesinin B.a) bendi.)
12- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun diğer şehirlerde yapılacak ilanlar başlıklı 17/2. maddesindeki parasal limit
450.000 TL dir. (İ cetvelinin II. maddesinin b) bendi.)
13- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar başlıklı 17/3. maddesindeki parasal limit
1.350.000 TL dir.(İ cetvelinin II. maddesinin b) bendi.)
14- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılabilecek ihaleler limiti
1.350.000 TL dir. ( İ cetvelinin II. Maddesinin b) bendi.)
15- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi gereğince pazarlık usulüyle yapılacak işler;
a) Nüfusu 50.000 in üstünde olan ilçe belediyelerinde 50.000 TL
b) Nüfusu 50.000 in altında olan belediyelerde 25.000 TL olarak uygulanacaktır.(İ cetvelinin II. maddesinin b.b) bendi.)
16- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35. maddesi gereğince mutemetlere verilecek avans limiti;
a) İllerde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde, nüfusu 50.000’i geçen ilçelerde 950 TL,
b) Nüfusu 50 binin altında olan diğer belediyelerde 480 TL dir.(İ cetveli II. maddesinin f/a) 2. Bendi.)
17- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35. maddesi gereğince yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilecek mihmandarlara verilecek avans limiti 6.500 TL dir. (İ cetvelinin II. maddesinin f/ç).
Bendi.)
18- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35. maddesi gereğince mahkeme harç ve giderleri için
verilecek avans limiti 20.000 TL, Ankara, İstanbul ve İzmir için 60.000 TL dir.( İ cetvelinin II. maddesinin f/d. Bendi.)
19- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35. maddesi gereğince doğal afetler nedeniyle oluşacak
ihtiyaçlar için verilecek avans limiti 50.000 TL dir. (İ cetvelinin II. maddesinin 1/e). Bendi.)
20- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35. maddesi gereğince il dışına yapılacak seyahatlerde
kullanılacak akaryakıt giderleri için verilecek avans limiti 4.800 TL dir. (İ cetvelinin II. Maddesinin 1/f. Bendi.)
21- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 79. maddesi gereğince belediye hesaplarında kayıtlı olup,
zaruri veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkânı kalmayan kamu alacaklarından 2012 yılında 15.000 TL ye kadar olanların
kayıtlardan çıkarılmasına belediye başkanı yetkilidir. (İ cetvelinin f.Bendi.)
22- Zabıta kadrosunda fiilen çalışan personele belediye meclisi kararıyla verilecek fazla çalışma ücreti üst limiti;
— Nüfusu 10.000’ e kadar olanlar için 185,00 TL,
— Nüfusu 10.001 den 50.000’e kadar olanlar için 198,00 TL,
— Nüfusu 50.001 den 100.000’e kadar olanlar için 219,00 TL,
— 100.001 den 250.000’e kadar olanlar için 247,00 TL,
— 250.001 den 1.000.000’e kadar olanlar için 294,000 TL,
— Nüfusu 1.000.001 den fazla olanlar için 341,00 TL,
— İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir sınırları dâhilinde 453,00 TL dir. (K cetvelinin III. maddesinin B.2. bendi.)
23- Belediye Tahsilât Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi gereğince belediye tahsildarlarının bankaya para yatırma limiti, Nüfusu 10.000’ e kadar olan belediyelerde 950X2=1.900 TL, nüfusu 10.000’ den fazla olan belediyelerde ise 950X4=3.800
TL dir.
24- 01.07.2012 ile 31.12.2012 tarihleri arasında uygulanacak olan belediye başkan ödenekleri aşağıya çıkartılmıştır.
Nüfusu 10.000’ e kadar olan belediyelerde
70.000X0,071589=5.011,23 TL.
Nüfusu 10.001–50.000 arasında olanlar
80.000X0,071589=5.727,12 TL.
Nüfusu 50.001–100.000 arasında olanlar
100.000X0,071589=7.158,90 TL.
Nüfusu 100.001–250.000 arasında olanlar
115.000X0,071589=8.232,73 TL.
Nüfusu 250.001–500.000 arasında olanlar
135.000X0,071589=9.664,51 TL.
Nüfusu 500.001–1.000.000 arasında olanlar 155.000X0,071589=11.096,29 TL.
Nüfusu 1.000.001–2.000.000 arasında olanla 190.000X0,071589=13.601,91 TL.
Nüfusu 2.000.001 den fazla olanlar
230.000X0,071589=16.465,47 TL.
25- 01.07.2012 ile 31.12.2012 tarihleri arasında uygulanacak meclis üyeleri huzur hakları aşağıdaki gibidir.
Nüfusu 10.000’e kadar olan belediyelerde, 55,68 TL.
Nüfusu 10.001–50.000 arasında olanlar, 63,63 TL.
Nüfusu 50.001–100.000 arasında olanlar 79,54 TL.
Nüfusu 100.001–250.000 arasında olanlar 91,47 TL.
Nüfusu 250.001–500.000 arasında olanlar 107,38 TL.
Nüfusu 500.001–1.000.000 arasında olanlar 123,29 TL.
Nüfusu 1.000.001–2.000.000 arasında olanlar 151,13 TL.
Nüfusu 2.000.001 den fazla olanlar 182,94 TL.
26- 01.07.2012 ile 31.12.2012 tarihleri arasında encümen üyeleri huzur hakları aşağıdaki gibidir.
Nüfusu 10.000’e kadar olan belediyelerde 3.500X0,071589=250,56 TL.
Nüfusu 10.001–50.000 arasında olanlar
4.500X0,071589=322,15 TL.
Nüfusu 50.001–200.000 arasında olanlar
6.000X0,071589=429,53 TL.
83
[PRATİK BİLGİLER]
Nüfusu 200.001 den fazla olanlar
7.500X0,071589=536,91 TL.
Büyükşehir belediyeleri
12.000X0,071589=859,06 TL.
Memur olan encümen üyelerine yukarıda yazılı bulunan tutarların ½ si ödenir.
27- 01.02.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili parasal limitler;
27.1- Belediyelerin mal ve hizmet alımlarında 2012 yılı eşik değer miktarı 1.320.805 TL dir.
27.2- Belediyelerin yapım işlerindeki eşik değer miktarı 29.057.835 TL dir.
27.3- 4734 sayılı Kanunun 3/g. maddesi istisna miktarı 6.629.154 TL dir.
27.4- 4734 sayılı Kanunun 21/f. maddesi parasal limiti 144.103 TL dir.
27.5- 4734 sayılı Kanunun 22/d. Maddesi parasal limiti büyükşehirler için 43.228 TL, diğer yerler için ise 14.403 TL dir.
27.6- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 53 (j)/1. maddesindeki parasal limit 288.215 TL dir.
28- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince memurlara ödenecek ikramiyenin gösterge rakamı 20.000
iken, Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklara Dair Toplu Sözleşme ile 25.000 e yükseltilmiştir.
2012 MALİ YILININ İKİNCİ YARISINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZA MİKTARLARI:
17 Kasım 2011 tarih ve 28115 sayılı Resmi Gazetede Maliye Bakanlığı tarafından 2011 yılında uygulanacak yeniden
değerleme oranıyla ilgili 410 sıra nolu Vergi Usul Kanunu genel tebliği yayınlanmış bulunmaktadır.
Genel Tebliğ hükümleri gereğince yeniden değerleme oranı 2011 yılı için % 10,26 (on virgül yirmi altı) olarak tespit edildiğinden, 2012 mali yılında uygulanacak idari para ceza miktarları aşağıya maddeler halinde çıkartılmıştır.
1- 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 1. maddesi gereğince;
Belediye meclis ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle belediye kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri
işleyenlere veya yapmayanlara belediye encümenince 2012 yılında verilecek idari para cezası miktarı 170,00 TL dir.
Adı geçen 1608 sayılı Kanunun 2 inci maddesi gereğince;
Karar organı veya ilgili komisyonlar tarafından mevzuata uygun olarak belirlenen yolcu nakil araçlarına ilişkin ücret tarifelerine uymayan kişiye encümen kararıyla 340,00 TL ile 6.796,00 TL arısında idari para cezası verilecektir.
2- 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi gereğince;
Ruhsat almaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine,
yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde belediyeye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşme ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini
tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre,
606,00 TL den az olmamak üzere belediye encümeni tarafından idari para cezası verilecektir.
3- 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 sayılı Kanunla değişik 42/a. maddesi gereğince;
Bakanlıkça belirlenen yapı sınıflarına ve gruplarına göre yapının inşaat alanı üzerinden hesaplanmak üzere, mevzuata
aykırılığın her bir metrekaresi için;
1- I. Sınıf A grubu yapılara
3,65 TL,
2- I. Sınıf B grubu yapılara
6,06 TL,
3- II. Sınıf A grubu yapılara 9,71 TL,
4- II. Sınıf B grubu yapılara 13,35 TL,
5- III. Sınıf A grubu yapılara 21,85 TL,
6- III. Sınıf B grubu yapılara 24,27 TL,
7- IV. Sınıf A grubu yapılara 27,92 TL,
8- IV. Sınıf B grubu yapılara 30,34 TL,
9- IV. Sınıf C grubu yapılara 37,62 TL,
10- V. Sınıf A grubu yapılara 46,12 TL,
11- V. Sınıf B grubu yapılara 55,82 TL,
12- V. Sınıf C grubu yapılara 63,10 TL,
13- V. Sınıf D grubu yapılara 76,47 TL,
İdari para cezası belediye encümenleri tarafından verilecektir.
4- 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 sayılı Kanunla değişik 42/b. maddesi gereğince;
Mevzuata aykırılığı yapı inşaat alanı üzerinden hesaplanması mümkün olmayan, yapının cepheleri ni ve diğer yapı elemanlarını değiştiren veya yapı malzemesi için öngörülen gereklere aykırı bulunan uygulamalar için, Bakanlıkça yayımlanan ve
aykırılığa konu imalatın tespiti tarihinde yürürlükte bulunan birim fiyat listesine göre belediye belirlenen bedelin %20’ si
kadar idari para cezası belediye encümenleri tarafından verilecektir.
5- 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 sayılı Kanunla değişik 42/c. maddesi gereğince;
3194 sayılı Kanunun 42. maddesinin (a) ve (b) bentlerine göre cezalandırılmayı gerektiren aykırılığa konu yapı;
1- Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmaksızın yapılmış ise cezanın % 30’u,
2- Kamuya veya başkasına ait parselde yapılmış ise cezanın % 40’ı,
3- Uygulama imar planında veya parselasyon planında “Kamu Tesisi Alanı veya Umumi Hizmet Alanı” olarak belirlenmiş bir alanda yapılmış ise cezanın %60’ı,
4- Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor ise cezanın %
100’ü,
5- Uygulama imar planı bulunan bir alanda yapılmış ise cezanın % 20’si,
6- Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış ise cezanın % 80’i,
7- Özel Kanunlar ile belinlenmiş özel imar rejimine tabi bir alanda yapılmış ise cezanın % 50’si,
8- Ruhsatsız ise cezanın % 180’ i,
9- Ruhsatı hükümsüz hale gelmesine rağmen inşaatı sürdürülüyor ise cezanın % 50’ si,
84
[PRATİK BİLGİLER]
10- Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyete konu ise cezanın %
100’ ü,
11- İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor ise cezanın % 10’u,
12- İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor ise cezanın % 20’ si,
13- Çevre ve gürültü kirliliğine sebebiyet veriyor ise cezanın % 20’ si,
Oranında idari para cezası verilecektir.
6- 3194 sayılı İmar Kanununun 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerinde belirtilen mükellefiyetleri
yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine,
fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 2.426,82 TL,
Bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 4.854,75 TL,
Can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 7.281,57 TL,
Yapıldığı tarih itibarıyla plana ve mevzuata uygun olmakla beraber, mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi
karşısında can ve mal emniyetini tehdit ettiği veya edeceği belediye veya mahkeme kararı ile tespit olunan yapılara, belediyenin ikazına rağmen tanınan süre içinde takviyede bulunmayan veya bu yapıları 39 uncu madde uyarınca yıkmayan yapı
sahiplerine 12.136,32 TL idari para cezası verilecektir.
7- 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunun 5728 sayılı Kanunlu değişik 10. maddesine aykırı davranışta bulunanlara,
Belediye encümeni tarafından 136,00 TL idari para cezası verilecektir.
8- 6301 sayılı Öğle Dinlenmesi Kanununun 5728 sayılı Kanunla değişik 7. maddesine aykırı hareket edenlere, Belediye
encümeni tarafından 136,00 TL idari para cezası verilecektir.
9- 2559 sayılı Polis vazife ve Salahiyet Kanununun 6. maddesine aykırı hareket eden, umuma açık istirahat ve eğlence
yerlerine belediye encümeni tarafından en az 863,00 TL, en çok ise 1.724,00 TL idari para cezası verilecektir.
10- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince Yetkili makamlar tarafından kamu güvenliği, kamu
düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye 170,00 TL idarî
para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilecektir.
11- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 33. maddesi gereğince dilencilik yapanlara Belediye Zabıta birimi tarafından
83,00 TL para cezası verilecektir.
12- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 36/1. maddesi gereğince;
Başkalarının huzur ve sükûnunu bozacak şekilde gürültü yapan kişilere zabıta birimi tarafından 83,00 TL, 36/2 inci maddesi
gereğince ticari işletme sahiplerine ise en az 1.723,07 TL, en çok ise 8.622,43 TL idari para cezası verilecektir.
13- 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 37. maddesi gereğince, mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden
kişiye, zabıta birimi 83,00 TL para cezası verilecektir.
14- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 38/1. maddesi gereğince, yetkili makamların izni olmaksızın meydan, cadde,
sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal eden veya buralarda mal satışa arz eden kişiye zabıta birimi tarafından
83,00 TL para cezası verilecektir.
15- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 38/2. maddesi gereğince, yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın
meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımlar üzerine inşaat malzemesini yığan kişiye zabıta birimi tarafından en az 169,81 TL, en çok ise 858,56 TL para cezası verilecektir.
16- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39/1 inci maddesi gereğince, belediye hizmet binalarının kapalı alanlarında
tütün mamulü tüketen kişiye, belediye başkanının yetkili kıldığı kamu görevlisi tarafından 83,00 TL idarî para cezası verilecektir.
17- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 40/1 inci maddesi gereğince, Görevle bağlantılı olarak sorulması halinde belediye görevlisine kimliği veya adresiyle ilgili bilgi vermekten kaçınan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişiye, bu görevli
tarafından 83,00 TL idarî para cezası verilecektir.
18- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 41/1. maddesi gereğince, evsel atık ve artıkları, bunların toplanmasına veya
depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye zabıta birimi tarafından 29,68 TL para cezası verilecektir.
19- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 41/2.maddesi gereğince, atık ve artıklarını bunların toplanması veya depolanmasına özgü yerler dışına atan yemek pişirme ve servislerinin işletme sahibi olan gerçek veya tüzel kişilere zabıta birimi
tarafından en az 858,56 TL, en çok ise 8.622,33 TL para cezası verilecektir.
20- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 41/3. maddesi gereğince, hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında hayvan
kesen veya kesilen hayvan atıklarını sokağa veya kamuya ait sair bir alana bırakan kişiye zabıta birimi tarafından 83,00 TL
para cezası verilecektir.
21- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 41/4. maddesi gereğince, İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya
depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye, zabıta birimi tarafından en az 169,81 TL, en çok ise 5.170,37 TL para cezası
verilecektir.
22- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 41/4. maddesi gereğince, İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya
depolanmasına özgü yerler dışına atan tüzel kişi ise zabıta birimi tarafından en az 169,82 TL, en çok ise 8.622,43 TL para
cezası verilecektir.
23- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 41/5. maddesi gereğince, kullanılamaz hale gelen veya ihtiyaç fazlası ev eşyasını bunların toplanmasına ilişkin olarak belirlenen günün dışında sokağa veya kamuya ait sair yere bırakan kişiye zabıta
birimi tarafından 83,00 TL para cezası verilecektir.
24- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 41/6. maddesi gereğince; Kullanılamaz hale gelen motorlu kara veya deniz
nakil araçlarını ya da bunların mütemmim cüzlerini sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye, zabıta birimi tarafından 427,50 TL para cezası verilecektir.
25- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 42.maddesi gereğince; Meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kâğıt ve benzeri afiş ve ilan asan
kişiye zabıta birimi tarafından en az 169,81 TL, en çok ise 5.170,37 TL para cezası verilecektir.
85
[PRATİK BİLGİLER]
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı:B.07.0.BMK.0.22.115913
Konu:Mali ve sosyal haklar
GENELGE
03.07.2012 *7388
Bilindiği üzere, 1/6/2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 29/5/2012 tarihli ve2012/1
numaralı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararıyla kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin bazı kararlar alınmıştır.Buna gore;
1- 1/7/2012-31/12/2012 döneminde geçerli olmak üzere , Kamu görevlileri Hakem Kurulu Kararının 4
üncü maddesinin 2. Fıkrasıyla;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan
rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı (0,071589), memuriyet
taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı(0,9579) iş güçlüğü, iş riski, teminde güçlük ve mali
sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme kat sayısı ise (0,0227) olarak belirlenmiştir.
b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin ( c ) bendi uyarınca sözleşmeli olarak
çalışan personelin ücret tavanı 3.755,96 TL ye yükseltilmiştir.
c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına ilişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 3.330,68 TL ye yükseltilmiştir.
ç) 30/11/1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Başbakanlıkta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarının 8 inci maddesinde yer alan Başbakanlık
Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı 3.874,83 TL ye yükseltilmiştir.
d) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve
29/5/2012 tarihli ve 2012/1 numaralı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %4 oranında arttırılmıştır.
e) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının , 2012/1 numaralı Kamu Görevlileri
Hakem Kurulu Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan
ücretleri %4 oranında arttırılmıştır.
f) Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların, 2012/1 numaralı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile arttırılmış olan mevcut brüt sözleşme ücretleri %4 oranında arttırılmıştır.
2) Aylık ve ücretlerin hesaplanması, yukarıda belirtilen açıklamalar dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecek olup, 1/7/2012-14/7/2012 tarihleri arasındaki fark tutarları ise hesaplanmaları müteakiben ödenecektir.
3) 1/7/2012 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 3.033,98 TL dir.
4) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında
Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca Bakanlığımızca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci
derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı, 1/7/2012
tarihi itibarıyla 2.963,59 TL'dir.Gereğini arz/rica ederim. Mehmet ŞİMŞEK
Maliye Bakanı
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU HİZMET TAKİP PROGRAMI (HİTAP) İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME DUYURUSUDUR…
1- Belediye memurlarının tüm bilgilerinin saklanması, elektronik ortamda izlenerek gereksiz yazışmaların ve zaman kaybının önlenmesi ve emekli aylığının bağlanma süresinin en aza indirilmesi amacıyla kısa adı
(HİTAP) olan “Hizmet Takip Programı” Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından elektronik ortamda başlatılmıştır.
2- Hitap Programının internet adresi, www.hitap.sgk.gov.tr/Hitap/Web/ şeklindedir.
3- 5510 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların
hizmet bilgilerinin elektronik ortamda aktarılması hakkında tebliğ ise, 14 Nisan 2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
4- HİTAP Programına giriş, belediyelere daha önce 5510 sayılı Kanununun 8 inci maddesi uyarınca sigortalı
bildirimi ve tescilinin yapılması için gönderilmiş olan 3 nolu kullanıcı adı ve şifresi ile yapılacaktır.
5- Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte görevde olan memurların Özlük ve nüfus, Hizmet belgesi, Öğrenim
86
[PRATİK BİLGİLER]
durumu, Lisansüstü öğrenim/kurs bilgileri ile Tashih ve kaza-i rüşt karara (ergin kılınma), Diğer kanunlara/statülere tabi hizmet, Askerlik, Tazminat, Unvan, Açık süre, Borçlanılan hizmet, İtibari hizmet süresi bilgileri 31
Ekim 2012 tarihine kadar HİTAP programına aktarılacaktır.
6- Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih ile 31.10.2012 tarihi arasında ilk defa veya tekrar atanan sigortalıların
birinci ve ikinci aşamada gönderilmesi gereken bilgilerini 31.12.2012 tarihine kadar göndereceklerdir.
7- 31.10.2012 tarihinden sonra ilk defa, tekrar veya naklen atanan sigortalılar için birinci aşamada gönderilmesi gereken bilgileri göreve başladıkları tarihi takip eden ayın sonuna, ikinci aşamada gönderilmesi gereken bilgileri ise göreve başladıkları tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar göndereceklerdir.
8- Sigortalıların HİTAP’ a aktarılan bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde değişikliğin yapılığı/
onaylandığı belgenin ibraz edildiği/intikal ettiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar göndereceklerdir.
9- Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmış olan sigortalılar
için (emeklileri ele naklen tayin olanlar hariç) 30.06.2013 tarihine kadar göndereceklerdir.
10- HİTAP’ a gönderilen bilgilerin doğruluğundan belediyeler (Mali Hizmetler Birimi) sorumlu olacaktır.
11- Belediyeler tarafından HİTAP’ a aktarılacak bilgiler adli ve idari makamlar nezdinde resmi belge olarak geçerli olacaktır.
12- Yukarıda belirtilen süreler içinde gerekli bilgilerin gönderilmemesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102-a)
maddesi gereğince, her bir sigortalı memur için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır.
13- Borç fişleri ile emeklilik belgeleri kâğıt ortamında gönderilmeye devam edilecektir.
14- HİTAP programı kullanım kılavuzu yukarıda yazılı bulunan internet adresinde mevcuttur. İncelenmesi
tavsiye edilir.
15- HİTAP’ a aktarılan bilgiler esas alınarak, belediye memurlarının hizmet birleştirme, hizmet borçlanma ve toplam hizmet süresi ile emekli olabilecekleri yaş ve tarihin tespit edilmesi, emekli aylığı bağlanması
işlemleri bundan böyle elektronik ortamda yapılacaktır.
16- Konuyla ilgili iletişim adresi; SOSYAL GÜVENLİK KURUMU, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü, Sigortalı
Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı. Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye / ANKARA, telefon numaraları ise 0 312 458
76 22 -0 312 458 76 23 şeklindedir.
Belediyelerimize önemle duyurulur.
(1) SAYILI CETVEL
15/1/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE, 5393 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK TAM
ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL EK ÖDEME ORANI TAVANLARI
UNVAN
SINIF
DERECE
EK ÖDEME ORANI
TAVANI (%)
EK ÖDEME TAVAN
TUTARI (BRÜT TL)
Avukat
AH
1/1
150
943,16
Mimar
TH
1/1
150
943,16
Mühendis
TH
1/1
150
943,16
Veteriner
SH
1/1
165
1.037,48
Şehir Plancısı
TH
1/1
150
943,16
Fizikçi
TH
1/1
120
754,53
Kimyager
TH
1/1
120
754,53
İstatistikçi
TH
1/1
120
754,53
Jeolog
TH
1/1
120
754,53
Arkeolog
TH
1/1
120
754,53
Restoratör (Yükseköğrenim Mezunu)
TH
1/1
110
691,65
Tekniker
TH
1/1
110
691,65
87
[PRATİK BİLGİLER]
Grafiker (Yükseköğrenim Mezunu)
TH
1/1
110
691,65
Kaptan (Yükseköğrenim Mezunu)
TH
1/1
110
691,65
Teknisyen (Lise Dengi
Mesleki Öğrenim Mezunu)
TH
3/1
100
628,78
Teknik Ressam (Lise
Dengi Mesleki Öğrenim
Mezunu)
TH
3/1
100
628,78
Teknik Ressam (Yükseköğrenim Mezunu)
TH
1/1
110
691,65
Hidrobiyolog
TH
1/1
110
691,65
Hidrolog
TH
1/1
120
754,53
Jeofizikçi
TH
1/1
120
754,53
Jeomorfolog
TH
1/1
120
754,53
Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim
Mezunu)
TH
3/1
100
628,78
Matematikçi
TH
1/1
120
754,53
Ölçü Ayar Memuru
(Lise Dengi Mesleki
Öğrenim Mezunu)
TH
3/1
100
628,78
Pilot
TH
1/1
110
691,65
Topograf (Lise Dengi
Mesleki Öğrenim Mezunu)
TH
3/1
100
628,78
Sanat Tarihçisi
TH
1/1
110
691,65
Çözümleyici
GİH
1/1
115
723,09
Programcı
GİH
1/1
115
723,09
Hukuk Müşaviri
GİH
1/1
170
1.068,92
Mütercim
GİH
1/1
115
723,09
Tercüman (Yükseköğrenim Mezunu)
GİH
3/1
110
691,65
Eğitmen (Yükseköğrenim Mezunu)
GİH
3/1
100
628,78
88
[PRATİK BİLGİLER]
Eğitmen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim
Mezunu)
GİH
3/1
100
628,78
GİH
3/1
100
628,78
GİH
3/1
100
628,78
GİH
1/1
110
691,65
GİH
1/1
110
691,65
GİH
4/1
100
628,78
Kameraman (Lise
Dengi Mesleki Öğrenim
Mezunu)
GİH
4/1
100
628,78
Sosyolog
TH
1/1
110
691,65
Uzman Tabip
SH
1/1
200
1.257,55
Tabip
SH
1/1
190
1.194,68
Diş Tabibi
SH
1/1
185
1.163,24
Psikolog
SH
1/1
115
723,09
Biyolog
SH
1/1
115
723,09
Bakteriyolog
SH
1/1
115
723,09
Diyetisyen (Sağlık
Bilimleri Lisansiyeri)
SH
1/1
115
723,09
Çocuk Gelişimcisi
(Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)
SH
1/1
115
723,09
Sağlık Teknikeri
SH
1/1
115
723,09
Ebe (Sağlık Bilimleri
Lisansiyeri)
SH
1/1
115
723,09
Hemşire (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)
SH
1/1
115
723,09
Ebe (Lise ve Dengi
Okul Mezunu)
SH
3/1
105
660,22
Hemşire (Lise ve Dengi
Okul Mezunu)
SH
3/1
105
660,22
Çocuk Eğiticisi (Yükseköğrenim Mezunu)
Çocuk Eğiticisi (Lise
Dengi Mesleki Öğrenim
Mezunu)
Çocuk Eğitimcisi (Yükseköğrenim Mezunu)
Çocuk Rehberi ve
Gözetimcisi (Yükseköğrenim Mezunu)
Kameraman (Yükseköğrenim Mezunu)
89
[PRATİK BİLGİLER]
Sağlık Memuru (Sağlık
Bilimleri Lisansiyeri)
SH
1/1
115
723,09
Sağlık Memuru (Önlisans Mezunu)
SH
1/1
115
723,09
Sağlık Memuru (Lise ve
Dengi Okul Mezunu)
SH
3/1
105
660,22
Diş Protez Teknisyeni
(Lise Dengi Mesleki
Öğrenim Mezunu)
SH
3/1
105
660,22
Sağlık Teknisyeni (Lise
Dengi Mesleki Öğrenim
Mezunu)
SH
3/1
105
660,22
Sosyal Çalışmacı (Yükseköğrenim Mezunu)
SH
1/1
115
723,09
Eczacı
SH
1/1
140
880,29
Fizyoterapist
SH
1/1
115
723,09
Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim
Mezunu)
SH
3/1
105
660,22
Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre)
SH
1/1
190
1.194,68
Veteriner Sağlık Teknikeri
SH
1/1
115
723,09
Veteriner Sağlık
Teknisyeni (Lise Dengi
Mesleki Öğrenim)
SH
3/1
105
660,22
Antropolog
SH
1/1
115
723,09
(2) SAYILI CETVEL
1/1/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE, 5393 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVAN BAZINDA ÜCRET TAVANLARI (TL)
KISMİ ZAMANLI SÖZLEŞMELİ
PERSONEL
NET ÜCRET
TAVANI
TAM ZAMANLI
SÖZLEŞMELİ
PERSONEL NET
ÜCRET TAVANI
UNVAN
SINIF
DERECE
657 SAYILI KANUNA
GÖRE NET AYLIK
TUTAR
Avukat
AH
1/1
1.660,18
830,09
2.075,23
Mimar
TH
1/1
1.803,68
901,84
2.254,60
Mühendis
TH
1/1
1.803,68
901,84
2.254,60
Veteriner
SH
1/1
1.684,65
842,33
2.105,81
Şehir Plancısı
TH
1/1
1.803,68
90
2.254,60
[PRATİK BİLGİLER]
Fizikçi
TH
1/1
1.639,08
2.048,85
Kimyager
TH
1/1
1.639,08
2.048,85
İstatistikçi
TH
1/1
1.639,08
2.048,85
Jeolog
TH
1/1
1.639,08
2.048,85
Arkeolog
TH
1/1
1.601,62
2.002,03
Restoratör (Yükseköğrenim Mezunu)
TH
1/1
1.412,90
1.766,13
Tekniker
TH
1/1
1.412,01
1.765,01
Grafiker (Yükseköğrenim Mezunu)
TH
1/1
1.412,90
1.766,13
Kaptan (Yükseköğrenim Mezunu)
TH
1/1
1.412,90
1.766,13
Teknisyen (Lise Dengi
Mesleki Öğrenim
Mezunu)
TH
3/1
1.119,25
1.399,06
Teknik Ressam (Lise
Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)
TH
3/1
1.119,25
1.399,06
Teknik Ressam (Yükseköğrenim Mezunu)
TH
1/1
1.405,15
1.756,44
Hidrobiyolog
TH
1/1
1.415,72
1.769,65
Hidrolog
TH
1/1
1.639,08
2.048,85
Jeofizikçi
TH
1/1
1.639,08
2.048,85
Jeomorfolog
TH
1/1
1.639,08
2.048,85
Laborant (Lise Dengi
Mesleki Öğrenim
Mezunu)
TH
3/1
1.119,25
1.399,06
Matematikçi
TH
1/1
1.639,08
2.048,85
Ölçü Ayar Memuru
(Lise Dengi Mesleki
Öğrenim Mezunu)
TH
3/1
1.119,25
1.399,06
Pilot
TH
1/1
1.415,72
1.769,65
Topograf (Lise Dengi
Mesleki Öğrenim
Mezunu)
TH
3/1
1.119,25
1.399,06
Sanat Tarihçisi
TH
1/1
1.412,90
1.766,13
Çözümleyici
GİH
1/1
1.231,76
1.539,70
91
[PRATİK BİLGİLER]
Programcı
GİH
1/1
1.231,76
1.539,70
Hukuk Müşaviri
GİH
1/1
2.068,05
2.585,06
Mütercim
GİH
1/1
1.146,40
1.433,00
Tercüman (Yükseköğrenim Mezunu)
GİH
3/1
1.076,20
1.345,25
Eğitmen (Yükseköğrenim Mezunu)
GİH
3/1
1.067,35
1.334,19
GİH
3/1
1.053,30
1.316,63
GİH
3/1
1.067,35
1.334,19
GİH
3/1
1.053,30
1.316,63
GİH
1/1
1.106,31
1.382,89
GİH
1/1
1.106,31
1.382,89
GİH
4/1
1.048,38
1.310,48
Kameraman (Lise Dengi Mesleki Öğrenim
Mezunu)
GİH
4/1
1.041,35
1.301,69
Sosyolog
TH
1/1
1.078,12
1.347,65
Uzman Tabip
SH
1/1
1.939,13
2.423,91
Tabip
SH
1/1
1.713,44
2.141,80
Diş Tabibi
SH
1/1
1.553,78
1.942,23
Psikolog
SH
1/1
1.421,88
1.777,35
Biyolog
SH
1/1
1.398,66
1.748,33
Bakteriyolog
SH
1/1
1.421,88
1.777,35
Diyetisyen (Sağlık
Bilimlerİ Lisansiyeri)
SH
1/1
1.421,88
1.777,35
Çocuk Gelişimcisi
(Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)
SH
1/1
1.421,88
1.777,35
Sağlık Teknikeri
SH
1/1
1.344,45
1.680,56
Eğitmen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim
Mezunu)
Çocuk Eğiticisi (Yükseköğrenim Mezunu)
Çocuk Eğiticisi (Lise
Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)
Çocuk Eğitimcisi (Yükseköğrenim Mezunu)
Çocuk Rehberi ve
Gözetimcisi (Yükseköğrenim Mezunu)
Kameraman (Yükseköğrenim Mezunu)
92
[PRATİK BİLGİLER]
Ebe (Sağlık Bilimleri
Lisansiyeri)
SH
1/1
1.421,88
1.777,35
Hemşire (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)
SH
1/1
1.421,88
1.777,35
Ebe (Lise ve Dengi
Okul Mezunu)
SH
3/1
1.171,87
1.464,84
Hemşire (Lise ve Dengi Okul Mezunu)
SH
3/1
1.171,87
1.464,84
Sağlık Memuru (Sağlık
Bilimleri Lisansiyeri)
SH
1/1
1.388,17
1.735,21
Sağlık Memuru (Önlisans Mezunu)
SH
1/1
1.344,45
1.680,56
Sağlık Memuru (Lise
ve Dengi Okul Mezunu)
SH
3/1
1.171,87
1.464,84
Diş Protez Teknisyeni
(Lise Dengi Mesleki
Öğrenim Mezunu)
SH
3/1
1.171,87
1.464,84
Sağlık Teknisyeni (Lise
Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)
SH
3/1
1.171,87
1.464,84
Sosyal Çalışmacı (Yükseköğrenim Mezunu)
SH
1/1
1.421,88
1.777,35
Eczacı
SH
1/1
1.484,29
1.855,36
Fizyoterapist
SH
1/1
1.421,88
1.777,35
Laborant (Lise Dengi
Mesleki Öğrenim
Mezunu)
SH
3/1
1.171,87
1.464,84
Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre)
SH
1/1
1.715,20
2.144,00
Veteriner Sağlık Teknikeri
SH
1/1
1.352,41
1.690,51
SH
3/1
1.184,71
1.480,89
Veteriner Sağlık
Teknisyeni (Lise Dengi
Mesleki Öğrenim)
Seri No : (3)
93
[PRATİK BİLGİLER]
TÜRK CEZA KANUNUNDA YAPILAN DEĞIŞIKLIKLER ILE ILGILI OLARAK HAZIRLANAN VE
MEMUR SUÇLARINI DÜZENLEYEN MADDELERIN ESKI VE YENI HALINI GÖSTEREN ÇALIŞMA..
ESKİ HALİ
İrtikâp
MADDE 250.
(1) Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak
suretiylekendisine veya başkasına yarar sağlanmasına
veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar
eden kamu görevlisi, beş yıldan on yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır.
(Yeni eklendi)
Rüşvet
MADDE 252. - (1) Rüşvet alan kamu görevlisi, dört
yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Rüşvet veren kişi de kamu görevlisi gibi cezalandırılır.
Rüşvet konusunda anlaşmaya varılması hâlinde, suç
tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.
(2) Rüşvet alan veya bu konuda anlaşmaya varan
kişinin, yargı görevi yapan, hakem, bilirkişi, noter veya
yeminli mali müşavir olması hâlinde, birinci fıkraya
göre verilecek ceza üçte birden yarısına kadar artırılır.
(3) Rüşvet, bir kamu görevlisinin, görevinin gereklerine
aykırı olarak bir işi yapması veya yapmaması için
kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde bir yarar
sağlamasıdır.
(4) Birinci fıkra hükmü, kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları, kamu kurum veya kuruluşlarının ya
da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının
iştirakiyle kurulmuş şirketler, bunların bünyesinde
faaliyet icra eden vakıflar, kamu yararına çalışan
dernekler, kooperatifler ya da halka açık anonim
şirketlerle hukukî ilişki tesisinde veya tesis edilmiş
hukukî ilişkinin devamı sürecinde, bu tüzel kişiler adına
hareket eden kişilere görevinin gereklerine aykırı olarak
yarar sağlanması hâlinde de uygulanır.
(5) Yabancı bir ülkede seçilmiş veya atanmış olan,
yasama veya idarî veya adlî bir görevi yürüten kamu
kurum veya kuruluşlarının memur veya görevlilerine
veya aynı ülkede uluslararası nitelikte görevleri yerine
getirenlere, uluslararası ticarî işlemler nedeniyle, bir
işin yapılması veya yapılmaması veya haksız bir yararın
elde edilmesi veya muhafazası amacıyla, doğrudan veya
dolaylı olarak yarar teklif veya vaat edilmesi veya
verilmesi de rüşvet sayılır.
94
YENİ HALİ
İrtikâp
MADDE 250.
(1) Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak
suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına
veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar
eden kamu görevlisi, beş yıldan on yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır. Kamu görevlisinin haksız tutum
ve davranışları karşısında, kişinin haklı bir işinin gereği
gibi, hiç veya en azından vaktinde görülmeyeceği
endişesiyle, kendisini mecbur hissederek, kamu
görevlisine veya yönlendireceği kişiye menfaat temin
etmiş olması halinde, icbarın varlığı kabul edilir.”
(4) İrtikap edilenmenfaatin değeri ve mağdurun
ekonomik durumu göz önünde bulundurularak,
yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarısına kadar
indirilebilir.
Rüşvet
MADDE 252 – (1) Görevinin ifasıyla ilgili bir işi
yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar
vasıtasıyla, bir kamu görevlisine veya göstereceği bir
başka kişiye menfaat sağlayan kişi, dört yıldan oniki
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya
yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla,
kendisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat
sağlayan kamu görevlisi de birinci fıkrada belirtilen
ceza ile cezalandırılır.
(3) Rüşvet konusunda anlaşmaya varılması halinde, suç
tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.
(4) Kamu görevlisinin rüşvet talebinde bulunması ve
fakat bunun kişi tarafından kabul edilmemesi ya da
kişinin kamu görevlisine menfaat temini konusunda
teklif veya vaatte bulunması ve fakat bunun kamu
görevlisi tarafından kabul edilmemesi hâllerinde fail
hakkında, birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre
verilecek ceza yarı oranında indirilir.
(5) Rüşvet teklif veya talebinin karşı tarafa iletilmesi,
rüşvet anlaşmasının sağlanması veya rüşvetin temini
hususlarında aracılık eden kişi, kamu görevlisi sıfatını
taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın, müşterek fail olarak
cezalandırılır.
(6) Rüşvet ilişkisinde dolaylı olarak kendisine menfaat
sağlanan üçüncü kişi veya tüzel kişinin menfaati kabul
eden yetkilisi, kamu görevlisi sıfatını taşıyıp
taşımadığına bakılmaksızın, müşterek fail olarak
cezalandırılır.
(7) Rüşvet alan veya talebinde bulunan ya da bu konuda
anlaşmaya varan kişinin; yargı görevi yapan, hakem,
bilirkişi, noter veya yeminli mali müşavir olması
halinde, verilecek ceza üçte birden yarısına kadar
artırılır.
(8) Bu madde hükümleri;
a) Kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları,
b) Kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu
[PRATİK BİLGİLER]
Etkin pişmanlık
MADDE 254.
95
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının iştirakiyle
kurulmuş şirketler,
c) Kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının bünyesinde
faaliyet icra eden vakıflar,
d) Kamu yararına çalışan dernekler,
e) Kooperatifler,
f) Halka açık anonim şirketler,
adına hareket eden kişilere, kamu görevlisi
sıfatını
taşıyıp
taşımadıklarına
bakılmaksızın,
görevlerinin ifasıyla ilgili bir işin yapılması veya
yapılmaması amacıyla doğrudan veya aracılar
vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi; bu
kişiler tarafından talep veya kabul edilmesi; bunlara
aracılık edilmesi; bu ilişki dolayısıyla bir başkasına
menfaat temin edilmesi halinde de uygulanır.
(9) Bu madde hükümleri;
a) Yabancı bir devlette seçilmiş veya atanmış
olan kamu görevlilerine,
b) Uluslararası veya uluslarüstü mahkemelerde
ya da yabancı devlet mahkemelerinde görev yapan
hâkimlere, jüri üyelerine veya diğer görevlilere,
c) uluslararası veya uluslarüstü parlamento
üyelerine
d) Kamukurumu ya da kamu işletmeleri de dahil
olmak üzere, yabancı bir ülke için kamusal bir faaliyet
yürüten kişilere,
e) Bir hukuki uyuşmazlığın çözümü amacıyla
başvurulan tahkim usulü çerçevesinde görevlendirilen
vatandaş veya yabancı hakemlere,
f) Uluslararası bir anlaşmaya dayalı olarak
kurulan uluslararası veya uluslarüstü örgütlerin
görevlilerine veya temsilcilerine,
görevlerinin ifasıyla ilgili bir işin yapılması veya
yapılmaması ya da uluslararası ticari işlemlernedeniyle
bir işin veya haksız bir yararın elde edilmesi yahut
muhafazası amacıyla; doğrudan veya aracılar
vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi ya
da bunlar tarafından talep veya kabul edilmesi halinde
de uygulanır.
(10) Dokuzuncu fıkra kapsamına giren rüşvet
suçunun yurt dışında yabancı tarafından işlenmekle
birlikte;
a) Türkiye’nin,
b) Türkiye’deki bir kamu kurumunun,
c) Türk kanunlarına göre kurulmuş bir özel
hukuk tüzel kişisinin,
d) Türk vatandaşının,
tarafı olduğu bir uyuşmazlık ya da bu kurum
veya kişilerle ilgili bir işlemin yapılması veya
yapılmaması için işlenmesi halinde, rüşvet veren, teklif
veya vaat eden; rüşvet alan, talep eden, teklif veya
vaadini kabul eden; bunlara aracılık eden; rüşvet ilişkisi
dolayısıyla kendisine menfaat temin edilen kişiler
hakkında, Türkiye’de bulundukları takdirde, resen
soruşturma ve kovuşturma yapılır.”
Etkin pişmanlık
MADDE 254.
yapılmaması için işlenmesi halinde, rüşvet veren, teklif
veya vaat eden; rüşvet alan, talep eden, teklif veya
vaadini kabul eden; bunlara aracılık eden; rüşvet ilişkisi
dolayısıyla kendisine menfaat temin edilen kişiler
hakkında, Türkiye’de
[ P Rbulundukları
A T İ K Btakdirde,
İ L G İresen
LE
soruşturma ve kovuşturma yapılır.”
Etkin pişmanlık
Etkin pişmanlık
MADDE 254.
MADDE 254.
1) Rüşvet alan kişinin, soruşturma başlamadan önce, (1) Rüşvet alan kişinin, durum resmi makamlarca
rüşvet konusu şeyi soruşturmaya yetkili makamlara öğrenilmeden önce, rüşvet konusu şeyi soruşturmaya
aynen teslim etmesi hâlinde, hakkında rüşvet suçundan yetkili makamlara aynen teslim etmesi halinde,
dolayı cezaya hükmolunmaz. Rüşvet alma konusunda hakkında rüşvet suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz.
başkasıyla anlaşan kamu görevlisinin soruşturma Rüşvet alma konusunda başkasıyla anlaşan kamu
başlamadan önce durumu yetkili makamlara haber görevlisinin durum resmi makamlarca öğrenilmeden
vermesi hâlinde de hakkında bu suçtan dolayı cezaya önce durumu yetkili makamlara haber vermesi halinde
hükmolunmaz.
de hakkında bu suçtan dolayı cezaya hükmolunmaz.
(2) Rüşvet veren veya bu konuda kamu görevlisiyle (2) Rüşvet veren veya bu konuda kamu görevlisiyle
anlaşmaya varan kişinin, soruşturma başlamadan önce, anlaşmaya varan kişinin, durum resmi makamlarca
pişmanlık duyarak durumdan soruşturma makamlarını öğrenilmeden önce, pişmanlık duyarak durumdan yetkili
haberdar etmesi hâlinde, hakkında rüşvet suçundan makamları haberdar etmesi halinde, hakkında rüşvet
dolayı cezaya hükmolunmaz; verdiği rüşvet de kamu suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz.
görevlisinden alınarak kendisine iade edilir.
(3) Rüşvet suçuna iştirak eden diğer kişilerin, durum
(3) Rüşvet suçuna iştirak eden diğer kişilerin, resmi makamlarca öğrenilmeden önce, pişmanlık
soruşturma başlamadan önce, pişmanlık duyarak duyarak durumdan yetkili makamları haberdar etmesi
durumdan soruşturma makamlarını haberdar etmesi halinde, hakkında bu suçtan dolayı cezaya
hâlinde, hakkında bu suçtan dolayı cezaya hükmolunmaz.”
hükmolunmaz.
Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama
Nüfuz ticareti
MADDE 255. - (1) Görevine girmeyen ve yetkili MADDE 255 – (1) Kamu görevlisi üzerinde nüfuz
olmadığı bir işi yapabileceği veya yaptırabileceği sahibi olduğundan bahisle, haksız bir işin gördürülmesi
kanaatini uyandırarak yarar sağlayan kamu görevlisi, amacıyla girişimde bulunması için, doğrudan veya
bir yıldan beş yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile aracılar vasıtasıyla, kendisine veya bir başkasına
cezalandırılır.
menfaat temin eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis
ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
Kişinin kamu görevlisi olması halinde, verilecek hapis
cezası yarı oranında artırılır. İşinin gördürülmesi
karşılığında veya gördürüleceği beklentisiyle menfaat
sağlayan kişi ise, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.
(2) Menfaat temini konusunda anlaşmaya varılması
halinde dahi, suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.
(3) Birinci fıkrada belirtilen amaç doğrultusunda
menfaat talebinde bulunulması ve fakat bunun kabul
edilmemesi ya da menfaat teklif veya vaadinde
bulunulması ve fakat bunun kabul edilmemesi
hallerinde, birinci fıkra hükmüne göre verilecek ceza
yarı oranında indirilir.
(4) Nüfuz ticareti suçuna aracılık eden kişi, müşterek
fail olarak, birinci fıkrada belirtilen ceza ile
cezalandırılır.
(5) Nüfuz ticareti ilişkisinde dolaylı olarak kendisine
menfaat sağlanan üçüncü gerçek kişi veya tüzel kişinin
menfaati kabul eden yetkilileri, müşterek fail olarak,
birinci fıkrada belirtilen ceza ile cezalandırılır.
(6) İşin gördürülmesi amacıyla girişimde bulunmanın
müstakil bir suç oluşturduğu hallerde kişiler ayrıca bu
suçnedeniyle cezalandırılır.
(7) Bu madde hükümleri, 252 nci maddenindokuzuncu
fıkrasında sayılan kişiler üzerinde nüfuz ticareti
yapılmasıhalinde de uygulanır. Bu kişiler hakkında,
Türkiye’de bulunmaları halinde, vatandaş veya yabancı
olduklarına bakılmaksızın, resen soruşturma ve
kovuşturma yapılır.”
Mülga - MADDE 105
Görevi kötüye kullanma
MADDE 257
(3) İrtikâp suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin
gereklerine uygun davranması için veya bu nedenle
kişilerden kendisine veya bir başkasına çıkar sağlayan
kamu görevlisi, birinci fıkra hükmüne göre
cezalandırılır.
96
R]
GENELGE
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : B.07.0.BMK.0.22.115913
Konu : Mali ve Sosyal Haklar
01.06.12 * 6216
Bilindiği üzere, 1/6/2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 29/5/2012 tarihli ve
2012/1 numaralı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararıyla kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin
bazı kararlaralınmıştır. Buna göre;
1- 1/1/2012-30/6/2012 döneminde geçerli olmak üzere, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasıyla;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan
rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,068835),
memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,92105), iş güçlüğü, iş riski, temininde
güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,021827)
olarak yeniden belirlenmiştir.
b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak
çalıştırılan personelin ücret tavanı 3.611,50 TL'ye yükseltilmiştir.
c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 3.202,58 TL'ye yükseltilmiştir.
ç) 30/11/1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Başbakanlıkta Çalıştırılarak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarının 8 inci maddesinde yer alan Başbakanlık
Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı 3.725,80 TL'ye yükseltilmiştir.
d) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve
3/1/2012 tarihli ve 2012/2663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %4
oranında artırılmıştır.
e) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, 2012/2663 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararıyla yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %4 oranında artırılmıştır.
f) Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların, 2012/2663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla artırılmış
olan mevcut brüt sözleşme ücretleri %4 oranında artırılmıştır.
2- Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 7 inci maddesi uyarınca anılan Kararın 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasında belirlenen (bu Genelgenin 1 inci maddesinde yer alan) aylık katsayısı, taban aylık katsayısı
ve yan ödeme katsayısı ile sözleşme ücret artışı ve ücret tavanları uyarınca kamu görevlileri ve emeklilerine
1/1/2012-14/6/2012 dönemine ilişkin olarak yapılacak toplam fark ödemesi tutarının %2,25'i oranında geç ödeme farkı herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın ayrıca ödenecektir. 1/1/202-14/6/2012 dönemi için her türlü
kanuni kesintiler yapıldıktan sonra toplam 500 TL fark ödemesi hesaplanan bir personele geç ödeme farkı olarak
(500 TL*0,0225=) 11,25 TL ödenecektir.
3- Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 7 inci maddesi uyarınca bir defalık yapılacak geç ödeme farkı
ödemesi; memurlar için "01.1.9. Diğer Giderler" ekonomik koduna, sözleşmeli statüde istihdam edilenler için
"01.2.9 Diğer Giderler" ekonomik koduna ve diğer statülerde istihdam edilen personel için ise aylık ve ücretlerinin
kaydedildiği kodlara gider kaydedilmek suretiyle yapılacaktır.
4- İlgili mevzuatı uyarınca taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi olarak görevlendirilienlere, 1/1/2012 tarihinden
geçerli olmak üzere Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 12 inci maddesi çerçevesinde mali sorumluluk
zammı öenecektir.
97
5- Teknik hizmetler sınıfına dahil müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap
patoloğu ve sosyolog unvanlı kadrolarda bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar kapsamında ki zam
ve tazminatları, 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 13 üncü
maddesi çerçevesinde ödenecektir.
6- Musahhih kadrolarında bulunanlara, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet
Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda dereceleri itibarıyla belirlenmiş olan oranlara göre
yapılan tazminat ödemesi, 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının
67 inci maddesi uyarınca 25 puan ilave edilmek suretiyle yapılacaktır.
7- Genelgenin 4, 5 ve 6 ıncı maddelerinde belirtilen düzenlemelerden kaynaklı olarak 1/1/2012-14/6/2012
dönemi için yapılacak fark ödemeleri, hesaplanmalarını müteakiben yapılacaktır.
8- Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 8 inci maddesine istinaden, ilgili mevzuatı uyarınca kadro
karşılığı sözleşmeli statüde çalışanlar dahil olmak üzere sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen
personel, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları
Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde ve bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin yılı merkezi yönetim bütçe uygulama
tebliğinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde 1/7/2012 tarihinden itibaren yiyecek yardımından yararlandırılacaktır.
9- Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 9 uncu maddesi uyarınca, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) fıkrası kapsamında ödenmekte olan tazminat, 1/7/2012 tarihinden itibaren
13.558 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödenecektir.
10- Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 11 inci maddesine istinaden, 15/7/2012 tarihinden geçerli
olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 inci maddesi ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153 üncü maddesi uyarınca çocuk için verilmekte olan aile yardımı ödeneği, burs alan veya
Devletçe okutulan çocuklardan anılan Kanunların ilgili maddelerinde bu ödeneğin verilmesine ilişkin diğer şartları
taşıyanlar için de aynı usul ve esaslar dahilinde ödenecektir.
11- Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 14 üncü maddesine istinaden, 1/7/2012 tarihinden geçerli
olmak üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 uncu maddesi hükümlerine göre bölge sınırı esas
alınarak yapılan seyyar görev tazminatı ödemelerinde de il sınırı esas alınacaktır.
12- Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 16 ıncı maddesine istinaden, kamu iktisadi teşebbüslerince
bedeli karşılığı kamu konutu tahsis edilen personelden, her yıl Milli Emlak Genel Tebliğleriyle belirlenen kira
birim bedellerinin, 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere %85'i ile bu bedel üzerinden 3065 sayılı Kanuna göre
hesaplanan KDV tutarının toplamı ilgiliden tahsil edilecektir.
13- 1/1/2012 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 2.917,27
TL'dir.
14- 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca Bakanlığımızca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında
birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık
tutarı, 1/1/2012 tarihi itibarıyla 2.852,15 TL'dir.
Gereğini arz / rica ederim.
98
Mehmet ŞİMŞEK
Maliye Bakanı
Devlet Personel Başkanlığından:
YEREL YÖNETİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN MALİ VE SOSYAL HAKLARA DAİR TOPLU SÖZLEŞME
(1/6/2012 Tarih ve 28310 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)
Birinci Bölüm
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu toplu sözleşmede yer alan mali ve sosyal haklar, yerel yönetim hizmet kolu kapsamına giren
kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlileri hakkında uygulanır.
(2) Bu sözleşmede düzenlenmeyen mali ve sosyal haklar hakkında ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Dayanak
MADDE 2- (1) Nu toplu sözleşme 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri çerçevesinde akdedilmiştir.
Yürürlük Süresi
MADDE 3- (1) Bu toplu sözleşme ilgili maddesinde yürürlük için belirli bir tarihin öngörüdüğü durumlar
hariç olamk üzere 1/1/2012-31/12/2013 tarihleri arasında uygulanır.
Taraflar
MADDE 4- (1) Bu toplu sözleşmenin tarafları kamu idaresi adına Kamu İşveren Heyeti Başkanı, kamu görevlileri adına Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası Temsilcisidir.
İkinci Bölüm
Toplu Sözleşme Hükümleri
Sosyal Denge Tazminatı
MADDE 5- (1) Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlaında istihdam
edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanunun 32 inci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 100'
üdür. Sosyal denge tazminatının verilmesi yönünde yapılabilecek sözleşmelerde, tavan tutarı aşmamak kaydıyla
ödenebilecek tazminatın aylık tutarı, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin
özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre farklı olarak belirlenebilir.
Ek Ödeme
MADDE 6- (1) 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli
Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar"ın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yer alan
sözleşmeli personele yapılmakta olan ek ödeme, sözleşmeli çalıştırılmasına esas alınan kadro unvanında sözleşmeli personel olarak geçen hizmet süresine göre aynı kadro unavı için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye
ekli (I) sayılı cetvelde belirlenen ek ödeme oranları üzerinden, meclis ve yönetim kurulu kararı aranmaksızın
anılan Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.
Fazla Çalışma Ücreti
MADDE 7- (1) 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli
(K) Cetvelinin "III-Fazla Çalışma Ücreti" kısmının "A. Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti" bölümünün 2/g maddesindeki
"250.000" ibaresi "200.000" olarak uygulanır.
İkramiye
MADDE 8- (1) 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22
inci maddesinin son fıkrası, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 ıncı maddesinin son fıkrası ve 5393 sayılı
Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan "20.000" gösterge rakamları "25.000", "30.000"
gösterge rakamları " 36.000" olarak uygulanır.
Bu toplu sözleşme, yerel önetim hizmet koluna ilişkin mali ve sosyal haklarla ilgili olarak Belediye ve Özel
İdare Çalışanları Birliği Sendikasının (Bem-Bir-Sen) toplu sözleşme teklifinin müzakere edildiği ve 30/4-21/5/2012
tarihleri arasında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmeleri sonunda tarafların İkinci Bölümde yer alan konularda
uzlaşması üzerine Kamu İşveren Heyeti Başkanı ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası Temsilcisi
arasında 21/5/2012 tarihinde akdedilmiştir.
99
[KARE BULMACA]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
SOLDAN SAĞA :
1) Fizik ötesi 2) Pay – Hayvanların su içtikleri taş ya da ağaçtan oyma kap 3) Hastalık sonrası,
sağlıklı duruma geçme dönemi – Bir gösterme sıfatı
4) Deniz Kuvvetleri’nde görevli bir subay – Telli bir
çalgı 5) Tekil ikinci kişi zamiri – Cinsel içgüdünün
belirtilerini gösteren, yaşama gücünün bütünü 6)
Yıldırım – Zamanın bölünemeyecek kadar kısa parçası, lahza 7) Baskı ya da çıktı – Bey yerine kullanılan bir unvan 8) Vücut parçası, organ - Dokumacılıkta kullanılan unlu ya da çirişli sıvı 9) Bir suçu ya
da bir kusuru bağışlama 10) Yılın otuz gün süren,
dördüncü ayı – Duru, sakin havada çıkan kuru soğuk
11) Şeref – Halk arasında sayılan ve sözü geçen erkeklere verilen san 12) Tellür elementinin simgesi
– Arka, geri – İyi duyulan (ses)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
YUKARIDAN AŞAĞIYA :
1) Uygun, yerinde – Pozitif elektrot, artıuç
2) Elenmiş, seçilmiş olan – İncelenmiş, arıtılmış, saflaştırılmış 3) Tabu – Başlıca içeceğimiz 4) Eskiden harman
ürünlerinden onda bir oranında alınan vergi, öşür – Büyük kara parçası, kıta 5) Akçatepe ve Ergenç soyadlı aktörlerin ortak önadı – Radon elementinin simgesi 6) Mülkiyet, sahiplik – Halk dilinde evet – Satranç oyununda bir taş
7) Kimse, kişi – Denizli’nin bir ilçesi 8) Ülke, yurt, el – Boru sesi - Eski dilde kuş yuvası 9) İyi dövüşen, korkusuz,
kendine özgü namus kurallarının dışına çıkmayan kimse 10) Korumak için diş üzerine geçirilen metal kaplama Mısır
GEÇEN SAYIDAKİ BULMACANIN ÇÖZÜMLERİ
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
M
O
N
O
T
O
N
7
N
A
T
D
A
L
A
M
A
N
7
L
M A
Y
C I
A K
N
8
9
P
10
11
12
13
14
15
F
E
S
R
A
K
7
P
L
E
N
A
5
M 7
L
L
7
R 7
T U b
7
L A M
A R
M E L
6
L
A
A
L
7
7
H
T
7
K
A
R
R
7
R
M E
E
L
7
8
R
A
M
E
R
D
A
N
E
100
9
10 11 12 13 14 15
7
D
E
F
7
K
S
H
A
R
A
M
7
L
R
N
L
R
A
M
P
A
T
7
7
L
A
T
A
K
E
Y
A
L
A
N
M
K
M
A T
M A
A R
K
7
C
E
R
A
Y
A
S
7
N
A
R
A
L
A
L
A
C
A
M
A
S
G
A
R
7
T
A
K
A
N
A
K
I
R
A
Z
A
N
N
A
[SİİRT BELEDİYESİ]
101
[AYANCIK BELEDİYESİ]
102

Benzer belgeler

içindekiler - İde Yönetişim

içindekiler - İde Yönetişim Av. Burcu BİRLİK.................................................. Avukat..................................................................................................................... Celal ...

Detaylı