ISPA

Transkript

ISPA
TR
KoyunlarÛn
emeklilik vakti...
Bilirsiniz, uyku tutmayÛnca çitten atlayan
koyunlarÛ saymak ve yeteneksiz ëairlerin
ilham perilerini beklediêi gibi, rüyalar aleminin
meleklerini beklemek, evrensel bir davranÛë biçimidir.
Ama bu eylem sanÛldÛêÛ kadar kolay ve
sonuç veren bir uygulama deêildir.
Eêer titiz biriyseniz iëiniz daha da zordur.
Çitin renginden çimlerin boyuna,
koyunlarÛn cinsinden ideal kilolarÛna
her ayrÛntÛyÛ düëünürsünüz.
Çitin üstünden atlayan koyunlarÛ hatasÛz
sayabilmek için gösterdiêiniz aëÛrÛ dikkat
uykunuzu daha da kaçÛrabilir.
Üstelik, her ëey umduêunuz gibi gitmeyebilir.
AdÛ üstünde koyun bu; kimi çitin altÛndan
geçmek isteyebilir, kimi kenarÛndan.
Kimileri de iëten kaytarÛp yemyeëil çimenlerin
üstünde keyif çatmaya baëlayabilir.
hatta bir ara çitin üstünden atlayarak size
doêru koëturan patronunuza bir anlam vermeye
çalÛëÛrken, sÛrÛkla yüksek atlayan koyunlar
kafanÛzÛ iyiden iyiye karÛëtÛrabilir.
Neyse, ëimdi tüm bunlarÛ geride bÛrakÛp,
koyunlarÛ emekliye ayÛrmanÛn vakti geldi.
Çünkü SERTA’nÛn yeni koleksiyonu
koyunlara asla ië düëmeyecek birer
tasarÛm ve teknoloji harikasÛ...
Keëfedin, tadÛnÛ çÛkarÛn.
Set:
Yatak:
Rustica
Majesty
1- Kumaë (double jarse 250 gr/m2)
2- Tela (15 gr/m2)
3- Silikon karÛëÛmlÛ elyaf (300 gr/m2)
4- Süper soft sünger (3 x 20 mm)
5- Tela (30 gr/m2)
6- Süper soft sünger (30 mm)
7- Beyaz keçe (500 gr/m2)
8- Mira Coil
Tüm zamanlarÛn en soÅstike tasarÛmlarÛndan...
Bunu anlamak için sadece görmek yetmez.
Ona dokunmalÛ, her kÛvrÛmÛndaki olaêanüstü duyguyu yaëamalÛsÛnÛz.
Çünkü bazÛ ünvanlar kolay kazanÛlmÛyor.
Yatak
(TL)
Majesty
90 x 200 ;
100 x 200 ;
120 x 200 ;
140 x 190 ;
140 x 200 ;
150 x 200 ;
160 x 200 ;
180 x 200 ;
200 x 200 ;
1.130
1.330
1.520
1.680
1.700
1.860
1.960
2.130
2.360
BaçlÛk Çerçeve
Rustica
100 x 200 ;
120 x 200 ;
140 x 200 ;
160 x 200 ;
180 x 200 ;
200 x 200 ;
2.530
2.700
2.860
3.020
3.170
3.330
Majesty’i diêer yaylÛ yataklardan ayÛran en
büyük teknolojik üstünlük, zaman içinde deforme
olmayan ve yataêÛn baëÛndan ayak ucuna kadar
devam eden Mira-Coil Yay Sistemi’dir.
Orijin olarak Amerikan yatak kültüründen
esinlenmië Mira-Coil, varolan sistemlere kÛyasla
en çok yay adedine sahip olanÛdÛr.
Bu da gerçek anlamda bir yaylanma efekti saêlar ve
farklÛ aêÛrlÛk noktalarÛnÛ kusursuz olarak algÛlar.
Sisteme özgü kesintisiz yay örgüsü yÛllarca
bozulmalara uêramadan vücudu destekler ve aêÛrlÛêÛ
yataêa eëit olarak daêÛtarak her uyku pozisyonunda
rahat ve kesintisiz bir uyku deneyimi sunar.
Süper-Soft Sünger Katman;
Mira-Coil sisteminin mükemmel tamamlayÛcÛsÛ
BaçlÛk
Rustica
100 x 200 ;
120 x 200 ;
140 x 200 ;
160 x 200 ;
180 x 200 ;
200 x 200 ;
Mira-Coil Teknolojisi,
kesintisiz uykular için, kesintisiz yay örgüsü
1.070
1.190
1.320
1.440
1.570
1.680
Kesintisiz yay örgüsü teknolojisini olaêanüstü bir
uyku deneyimine dönüëtürmek için tasarlanan
Süper-Soft sünger katmanlar, Mira-Coil sisteminin
üzerinde ve ara katmanlarÛnda yer alÛr.
Böylece yaylarÛn oluëturduêu yüzey ile vücudunuzun
oluëturduêu basÛnç dengelenerek mükemmel
ergonomi ve ekstra rahatlÛk saêlanÛr.
RahatlÛk & yaëam tarzÛ
èyi bir uykunun “en rahat” hali
Serta, avantgarde koleksiyonuyla
konvensiyonel yatak formunu yeniden
yorumlayarak kullanÛcÛsÛna özgürleëtirici bir
rahatlÛk ve genel olandan ayÛran belirgin
bir stil sunuyor.
RahatlÛêÛn yeni hali
ëimdi çok daha estetik ve sÛradÛëÛ.
Sonuç; bir daha asla vazgeçemeyeceêiniz
kadar rahat bir uyku.
Set:
Yatak:
Baroness
Royalty
1- Kumaë (krem saten)
2- Silikon karÛëÛmlÛ elyaf
(2 x 300 gr/m2)
3- Süper soft sünger (2 x 20 mm)
4- Tela (30 gr/m2)
5- Visko sünger (D 70, 50 mm)
6- Keçe (500 gr/m2)
7- 5 Zonlu paslanmaz çelik torba yay
(260 adet/m2)
8- Keçe (1000 gr/m2)
9- Multispring
10- Tela (15 gr/m2)
11- AG sünger (12 mm)
12- Kumaë
YataêÛnÛzÛn kiëiliêinizi yansÛtmasÛnÛ istiyorsanÛz,
doêru bir karar vermeye çok yakÛnsÛnÛz.
Hatta tam karëÛsÛnda duruyorsunuz.
TarzÛnÛzÛ bire bir yansÛtan royalty’i görünce bunu nasÛl baëardÛêÛnÛ
çok merak edeceksiniz.
Hemen söyleyeyim;
sizi heyecanlandÛracak ëeyleri biliyoruz.
Yatak
(TL)
Royalty
90 x 200 ;
100 x 200 ;
120 x 200 ;
140 x 190 ;
140 x 200 ;
150 x 200 ;
160 x 200 ;
180 x 200 ;
200 x 200 ;
1.590
1,750
2.040
2.270
2.350
2.510
2.690
3.020
3.340
BaçlÛk & Çerçeve
Baroness
100 x 200 ;
120 x 200 ;
140 x 200 ;
160 x 200 ;
180 x 200 ;
200 x 200 ;
3.040
3.180
3.340
3.480
3.630
3.780
BaçlÛk
Baroness
100 x 200 ;
120 x 200 ;
140 x 200 ;
160 x 200 ;
180 x 200 ;
200 x 200 ;
1.580
1.600
1.620
1.640
1.650
1.670
Üç farklÛ ürünü bir arada toplayan ve yaylÛ
baza hissini yaratan mükemmel bir tasarÛm
èki farklÛ yay sistemi ve visko malzemenin yanÛsÛra
12 ayrÛ katmanÛn kusursuz bütünleëmesinden oluëan
ROYALTY, yaylÛ bazaya gerek duymadan aynÛ efekti
saêlamaktadÛr.
ROYALTY yataklarÛnda kullanÛlar “Torba Yay” sistemi,
altÛna döëenen “Multi Spring” yay sistemi ile
desteklenmië ve en üst katmanda kullanÛlan visko
malzeme ile birlikte benzersiz bir tasarÛm elde
edilmiëtir.
“Torba Yay” sisteminde tek tek üretilen yaylar
birbirine baêlÛ kumaë torbalar içine yerleëtirilmië
ve uzunlamasÛna 5 farklÛ bölge oluëturacak ëekilde
yataêa dizilmiëtir.
Amaç; birbirine baêlÛ fakat baêÛmsÛz hareket
eden yaylar sayesinde vücuda doêru ortopedinin
uygulanmasÛdÛr.
En üst kÛsÛmda kullanÛlan 5cm yüksekliêinde
viskoelastik malzemeden üretilen entegre ped,
vücut üzerinde oluëan basÛncÛ minimuma indirerek
ROYALTY’nin kusursuz yapÛsÛnÛ tamamlar.
Bundan 75 yÛl önce kurulan ve insanoêlunun
uyuma alÛëkanlÛklarÛnÛ temelden deêiëtiren
Serta’nÛn uyku ürünleri tarihine etkisi tek bir
cümle ile özetlenebilir.
TasarÛm, kullanÛlan malzeme, teknoloji ve satÛë
sonrasÛ müëteri iletiëimi konularÛnda devrim
yaratmÛë ve ardÛllarÛna esin kaynaêÛ olmuëtur.
Cesaret dolu yaratÛcÛlÛêÛnÛ teknolojinin
olanaklarÛyla bütünleëtirerek her zaman fark
yaratmayÛ baëarmÛëtÛr.
Gündelik yaëam kültürleri arasÛnda belirgin farklar
olsa da, Serta’nÛn bütünleëtirici kalitesi dünyanÛn
hemen her ülkesinde kabul görmüëtür.
Amerikan yatak devi Serta,
“BèZ DÜNYANIN
EN èYè YATAKLARINI
ÜRETèYORUZ”
sloganÛnÛ yeni koleksiyonuyla
bir kez daha kanÛtlÛyor.
Bu katalogda sadece yeni ürünlerle tanÛëmakla
kalmayacak, uyku ürünleri sektörünü derinden
etkilemië bir kültürün izlerini de göreceksiniz.
Set:
Yatak:
Lounge
Glamour
Naturel Latex
M
Ma
ttre
ress
Mattress
1- Kumaë (pamuklu)
2- Tela (15 gr/m2)
3- Silikon karÛëÛmlÛ elyaf (150 gr/m2)
4- Organik pamuk (150 gr/m2)
5- Tela (30 gr/m2)
6- Kupa ëekilli lateks sünger (70 mm)
7- HR sünger (100 mm)
8- Süper soft sünger (50 mm)
9- Sert sünger (D30, 50)
10- AG sünger (12 mm)
11- Pamuklu kumaë (optik beyaz)
Hayal gücünün sÛnÛr tanÛmadÛêÛ doêru...
Glamour’un eësiz tasarÛmÛ ve her santimetrekaresinde hissedilen estetik
zarafet sanki bunun kanÛtÛ gibi.
éimdi ona bir kez daha bakÛn ve söyleyin,
haksÛz mÛyÛz?
Naturel Latex
M
Ma
ttre
ress
Mattress
Yatak
(TL)
Glamour
90 x 200 ;
100 x 200 ;
120 x 200 ;
140 x 190 ;
140 x 200 ;
150 x 200 ;
160 x 200 ;
180 x 200 ;
200 x 200 ;
2.220
2.350
2.620
2.780
2.860
3.010
3.140
3.400
3.660
BaçlÛk & Çerçeve
2.340
2.490
2.630
2.760
2.920
3.070
BaçlÛk
Lounge
100 x 200 ;
120 x 200 ;
140 x 200 ;
160 x 200 ;
180 x 200 ;
200 x 200 ;
Sonuç; Doêal mükemmellik.
Dixi Cup “Torba Yay” sisteminin üstünlük ve
rahatlÛêÛnÛ birebir yansÛtan ve yapÛsÛnda yay
bulunmayan çok özel bir teknolojidir.
Lounge
100 x 200 ;
120 x 200 ;
140 x 200 ;
160 x 200 ;
180 x 200 ;
200 x 200 ;
Dixi Cups teknolojisi, lateksin mükemmel
esnekliêini organik pamuêun doêallÛêÛyla
buluëturuyor.
990
1.070
1.150
1.240
1.320
1.400
KullanÛcÛsÛna %100 doêal rahatlÛêÛ vaadeder.
Dixi Cups teknolojisiyle üretilen özel lateks katman,
lateks malzemenin kauçuk özünden gelen doêallÛêÛnÛ
korurken, aynÛ zamanda torba yay sistemi gibi
davranarak, vücudun her bölgesini basÛnç dengesine
göre baêÛmsÛz olarak destekler.
Bu benzersiz buluë, organik pamuk tabakanÛn
doêallÛêÛyla desteklenince ortaya çÛkan sonuç
gerçekten ëaëÛrtÛcÛdÛr.
Adeta nefes alÛp veren omurganÛzÛn doêal
pozisyonuna göre ëekil alan canlÛ bir organizma.
Üstelik pamuklu kumaë, türlerine göre daha dayanÛklÛ
ve temizliêi daha kolay olduêu için Glamour’u uzun
yÛllar huzur ve keyiÆe kullanabilirsiniz.
teknoloji
èyi bir uykunun “en teknolojik” hali
Serta, mühendislerine göre daha uzun ve
daha saêlÛklÛ bir yaëam için gerekli olan
“kaliteli uyku” aslÛnda tasarlanabilir bir ëeydir.
Bu yenilikçi yaklaëÛmÛn yansÛmalarÛ olan
her Serta ürünü, beden/form uyumu binlerce
kez test edilerek kanÛtlanmÛë birer teknoloji
harikasÛdÛr.
Sonuç; sürprizlere yer vermeyen
kesintisiz bir uyku.
Set:
Yatak:
Serenade
Perfect Sleeper
1- Kumaë (ipekli)
2- Tela (15 gr/m2)
3- Silikon karÛëÛmlÛ elyaf (150 gr/m2)
4- Süper soft Sünger (2x20 mm)
5- Tela (30 gr/m2)
6- Lateks sünger (30 mm)
7- Beyaz keçe (200 gr/m2)
8- 5 zonlu paslanmaz çelik
torba yay (260 adet/m2)
9- Visko sünger (D70, 35 mm)
Bir yatak hayatÛnÛzÛ baëtan sonra deêiëtirebilir mi?
Perfect Sleeper gibi mükemmel bir yataêa sahipseniz,
sunduêu olaêanüstü uyku deneyimi sadece hayatÛnÛzÛ deêil,
diêer mobilyalarÛnÛza bakÛë açÛnÛzÛ da deêiëtirebilir.
Yatak
(TL)
Perfect Sleeper
90 x 200 ;
100 x 200 ;
120 x 200 ;
140 x 190 ;
140 x 200 ;
150 x 200 ;
160 x 200 ;
180 x 200 ;
200 x 200 ;
1.450
1.610
1.880
2.110
2.180
2.330
2.510
2.820
3.130
BaçlÛk & Çerçeve
Serenade
140 x 200 ;
160 x 200 ;
180 x 200 ;
200 x 200 ;
3.280
3.480
3.680
3.880
Visko ve lateks teknolojisinin üstünlüklerini
bir araya getiren eësiz bir kombinasyon
Visko ve lateks yataklar arasÛnda bugüne kadar
bilinen keskin sÛnÛrlarÛ kaldÛrarak her iki malzemenin
üstünlüklerini tek bir yatakta toplayan Perfect
Sleeper, bu özelliêi ile kendi kategorisinin en özgün
örneêidir.
Perfect Sleeper bir tarafÛnda visko, diêer tarafÛnda
lateks katmanÛn bulunduêu ve torba yay sistemi ile
desteklenmië tasarÛmÛyla, farklÛ zevklere hitap eden
mükemmel bir uyku deneyimi sunar.
Lateks katman basÛncÛ dengeleyen yapÛsÛnÛn yanÛ sÛra
mükemmel bir hava sirkülasyonu saêlarken, ÛsÛyla
ëekil alan viskoelastik materyalli katman vücudu
sararak her noktadan destekler.
“Torba Yay” siteminin saêladÛêÛ
çok bölgeli destek
torba yay
Perfect Sleeper’Ûn “Torba Yay” sistemi tek tek
üretilen yaylarÛn, birbirine baêlÛ kumaë torbalar içine
yerleëtirilmesiyle oluëturulmuëtur.
FarklÛ çaplarda teller ve farklÛ sertlikteki yaylar
insan anatomisine uygun bir ëekilde 5 bölgede
dizilmië ve bu sayede, omuz, bel omurlarÛ ve kalça
bölgesini ayrÛ ayrÛ destekleyen ergonomik bir yatak
düzeyi elde edilmiëtir.
AyrÛca, üretimde kullanÛlan ve yataêa
taêa ekstra
yumuëaklÛk veren ipek karÛëÛmlÛ
çift jarseli kumaë, yataêÛn hava
almasÛnÛ saêlayarak, yüzeyinin
oda sÛcaklÛêÛnda tutulmasÛna
yardÛmcÛ olmaktadÛr.
doêallÛk
èyi bir uykunun “en doêal” hali
DoêayÛ tanÛr ve ona saygÛ duyarsanÛz,
karëÛlÛêÛnÛ fazlasÛyla alÛrsÛnÛz.
Serta’nÛn doêal malzemeler kullanarak
ulaëtÛêÛ kusursuz formlar gibi...
içtenlikli bir saygÛnÛn karëÛlÛêÛ.
Sonuç; doêal bir uyku.
Baza & BaëlÛk:
Yatak:
Clementine
Clementine
1- Kumaë (krem saten)
2- Pamuk (1500 gr/m2)
3- Kumaë
4- Deve yünü (150 gr/m2)
5- Elyaf (300 gr/m2)
6- 35HR soft sünger (25 mm)
7- Beyaz keçe (200 gr/m2)
8- 5 zonlu paslanmaz çelik
torba yay (350 adet/m2)
9- èpek (150 gr/m2)
Anneanne ve babaannelerimizin evlerinden
aëina olduêumuz huzurlu uykularÛn sÛrrÛ...
O eski yün yataklarÛn basit ama eësiz konforu sizi sarÛp sarmalayan sonsuz sevgiyle
bütünleëtiêinde ortaya çÛkan duyguyu kelimelerle anlatmak ne kadar da zordur.
Peki ya sÛrrÛ ne sizce?
Yatak mÛ, ev mi yoksa onlarÛn
ëefkat dolu sevgisi mi...
AslÛnda bunun tek bir cevabÛ var;
hepsinin bir arada kaynaëtÛêÛ
doêallÛk hissi.
CLEMENTINE çocukluk hayallerinizde kalan bu duygularÛ tekrar yaëatmak için tasarlandÛ.
Deve yünü, ipek ve pamuk gibi malzemeler karÛëtÛrÛlarak tamamen doêal olarak üretildi.
Nostalji ile yüksek teknolojiyi harmanlayan CLEMENTINE yataklarÛnÛn en büyük
özelliklerinden biri de her santimetrekaresinin el iëçiliêinden oluëmasÛ.
Üstelik, özel üretim torba yay sistemi sayesinde vücut aêÛrlÛêÛnÛ dengeliyor,
doêal sÛrt eêrilerini koruyarak omurgaya uyum saêlÛyor.
Evet, CLEMENTINE yataklarÛ geçmiëin huzurunu
Serta’ya özgü günümüzün çizgileriylee yansÛtÛyor.
deluxe
1- Kumaë (krem saten)
2- Pamuk (1500 gr/m2)
3- Kumaë
4- Deve yünü (150 gr/m2)
5- Elyaf (300 gr/m2)
6- 35HR soft sünger (25 mm)
7- Beyaz keçe (200 gr/m2)
8- 5 zonlu paslanmaz çelik
torba yay (350 adet/m2)
9- èpek (150 gr/m2)
Doêal olan güzeldir.
CLEMENTINE yataklarÛ iëte bu basit ama güçlü bir önermenin hayata geçirilmië halidir.
Kusursuz bir uyku konforu saêlayacak tasarÛma ulaëma idealinin, ancak doêadan
esinlenerek ulaëabileceêine inanan bir yaklaëÛmla,
tamamen doêal malzemeden üretilmiëtir.
DoêallÛêÛnÛ %100 korumak için yapÛmÛnda
tamamen el iëçiliêi kullanÛlmÛëtÛr.
Tek “Torba Yay” ve çift “Torba Yay” sistemine sahip iki ayrÛ modeli olan
CLEMENTINE yataklarÛ geçmiëin huzurunu Serta’ya özgü
günümüzün çizgileriyle yansÛtÛyor.
(TL)
Yatak
Yatak
Clementine
Clementine deluxe
90 x 200 ;
100 x 200 ;
120 x 200 ;
140 x 190 ;
140 x 200 ;
150 x 200 ;
160 x 200 ;
180 x 200 ;
200 x 200 ;
90 x 200 ;
100 x 200 ;
120 x 200 ;
140 x 190 ;
140 x 200 ;
150 x 200 ;
160 x 200 ;
180 x 200 ;
200 x 200 ;
1.510
1.650
1.870
2.150
2.200
2.370
2.470
2.750
3.050
2.000
2.190
2.530
2.890
2.930
3.100
3.280
3.610
3.940
Baza
Baza
Clementine 35 cm
Clementine 25 cm
90 x 200 ;
100 x 200 ;
120 x 200 ;
140 x 200 ;
150 x 200 ;
160 x 200 ;
180 x 200 ;
200 x 200 ;
1.230
1.300
1.410
1.520
2.330
2.380
2.460
2.590
90 x 200 ;
100 x 200 ;
120 x 200 ;
140 x 200 ;
150 x 200 ;
160 x 200 ;
180 x 200 ;
200 x 200 ;
1.060
1.090
1.160
1.230
1.980
2.030
2.110
2.190
Bazalarda 150 x 200 cm ve üzeri ölçüler 2 parça olarak üretilmektedir.
Tek parça istenmesi durumunda lütfen belirtiniz.
BaçlÛk
BaçlÛk
Clementine
Clementine deluxe
90 x 200 ;
100 x 200 ;
120 x 200 ;
140 x 200 ;
150 x 200 ;
160 x 200 ;
180 x 200 ;
200 x 200 ;
1.060
1.100
1.180
1.230
1.270
1.300
1.380
1.440
90 x 200 ;
100 x 200 ;
120 x 200 ;
140 x 200 ;
150 x 200 ;
160 x 200 ;
180 x 200 ;
200 x 200 ;
1.480
1.490
1.510
1.520
1.530
1.540
1.550
1.580
ISPA
TS EN ISO 9001:2008

Benzer belgeler

king-koil_2011_kapak 2011/1.indd

king-koil_2011_kapak 2011/1.indd 200 gr/m2 Beyaz keçe Çerçeve süngeri D28 kalitesinde Sert 1,6 / 1,8 mm tel çaplÛ, 5 zonlu, 260 adet/m2 paslanmaz çelik pocket yay 35 mm kalÛnlÛkta süpersoft sünger 2 x 20 mm kalÛnlÛkta süpersoft sü...

Detaylı

Cardimo Yatak Kaloğu 2016

Cardimo Yatak Kaloğu 2016 Sisteme özgü kesintisiz yay örgüsü yÛllarca bozulmalara uêramadan vücudu destekler ve aêÛrlÛêÛ yataêa eëit olarak daêÛtarak her uyku pozisyonunda rahat ve kesintisiz bir uyku deneyimi sunar.

Detaylı