dabbetül arz`a yapılan zulüm

Transkript

dabbetül arz`a yapılan zulüm
DABBETÜL ARZ'A YAPILAN ZULÜM
F TĠPĠ TERÖR ÖRGÜTÜ
HANS VON AĠBERG'Ġ ÖLDÜRMEK ĠÇĠN
NASIL KUMPASLAR KURDU?
ARZ'IN DABBE'SĠNE ATILAN ĠFTĠRALAR VE
KATLEDĠLMESĠ ĠÇĠN KURULAN TUZAKLAR
F Tipi ile kol-kola yan-yana dirsek temasında bulunarak; Hans von AĠBERG'e saldırmayı,
yalan haber ve iftiralarla onu karalamayı kendilerine meslek edinmiĢ gazeteci kılığındaki tipi
tipler elbette ALLAH ĠNDĠNDE yaptıklarının hesaplarını ödeceyecekler. Ama öncesinde,
kamuoyu karĢısında gerçek yüzleri deĢifre edilecek ve ergeç yüce Türk mahkemeleri önünde
de yargılanacaklar.
1997 yılında Flash TV ekranlarındaki YaĢar Nuri Öztürk'ün sunduğu IĢığa Çağrı programında
yaĢananları, öncesi ve sonrasıyla birlikte, kısmen de olsa paylaĢtık.
Üstteki linkte, sözde gazetecilerin ilgili makalelerini de olduğu gibi yayınladık (ki, böylece
okurlar resmin bütününü görebilsinler, dosdoğru değerlendirme ve analiz yapabilsinler).
ĠĢte, 80'li 90'lı yıllarda yaĢanan iftira-saldırı furyasının içeriği, aktörleri, orijinleri vd.
bağlantıları etüt edildiğinde; 2000'li yıllarda yeniden baĢlatılan saldırıların kaynakları da
anlaĢılabilecektir.
2001 yılında iki okuru tarafından açılan yahoo mail group'ta KUR'AN-BĠLĠM sorularına
yanıtlar vermeye baĢlayan Hans von Aiberg, geçmiĢ yıllarda yaĢadığı saldırıların çok daha
Ģiddetlisiyle karĢılaĢacaktır. Tehditler, tacizler, sözlü-yazılı ve fiili hareketler, örgütlü
taarruzlar, komplolar, tuzaklar vb.
AĢağıda, gerçekleĢen aĢağılık f-tipi-eylemlerden bir örnek sunacağız:
F Tipi savcı ve emniyet görevlileri tarafından 6 Haziran 2006 gecesi baĢlatılan BĠRĠNCĠ
ERGENEKON (ZĠGZAG) operasyonu kapsamında, 7 Haziran sabahı evine baskın
düzenlenen, polislerce yerleĢtirilen (PORNO CD'LER vb.) sahte deliller ve fetomontaj
görüntülerle (*) gözaltına alınan Hans von Aiberg;
- Yeterli suç delili olmadığı halde,
- Herhangi hiçbir sabıkası dahi olmadığı halde,
- Kaçma ihtimali Ģüphesi de olmadığı halde,
Tutuklu yargılanmak üzere (ki aylarca savcılık iddianamesi hazırlanmayacaktır) cezaevine
gönderilmiĢtir.
(*) Ancak (ilerleyen satırlarda deĢifre ettiğimiz üzere) bu sözde uyduruk delillerin hiçbiri
sonradan savcılık iddianamesinde yer almayacaktır, çünkü amaç o sahte delilleri kullanmak
değil, karalama kampanyası baĢlatmak ve hatta mahkemeden önce Aiberg'in "işini
bitirmek"tir.
Peki sonra ne olmuĢtur?
Mahkumlar arasında, Aiberg'in (TC kayıtlarında Bülent Ecevit Ayberk'in) “Bankalarda bir
milyon (hatta milyonlarca) dolarının olduğu” YALANLARI ve “Erkek çocuklarla
hayvanları taciz (!) ettiği” ĠĞRENÇ ĠFTĠRALARI yaydırılmıĢtır.
Tabii ki bu sınır tanımaz yalanlarla iftiraların altyapıları oluĢturulmalıdır. Nasıl? Besbelliapaçık ortadadır ki çok önceden planlanan komplonun bu ayağı da kurgulanmıĢtır:
Yani operasyon sabahı f tipi KOM ile kol kola hareket eden ARENA ekibinin varlığı rastlantı
değildir. Demek ki ARENA programında Uğur Dündar'ın SAHTE ġEYH diye bar bar
bağırması rastlantı değildir.
Demek ki gerek f tipi medyada (özellikle pS2) gerekse diğer yandaĢ ve malum medyada
"atılan baĢlıklar" ve haber içerikleri rastlantı değildir.
Onlar, "ne olduğunu (gerçeği)" değil; "ne olmasını istediklerini (zihinlerindeki pislikleri)"
haber yapmıĢlardır, çünkü hepsi önceden hazırlanmıĢtır:
ĠĢte bu çerçevede; Aiberg 9 Haziran 2006'da tutukevine gönderilmiĢ ve hemen ardından, 1314 Haziran tarihlerinde (sonradan 12 Haziran 2006 tarihi de girildi) malum medyada Ģu haber
yer almıĢtır:
- "Porno operasyonu: Zanlılar çoluk çocuk sahibi" (Radikal)
- "Çocuk pornosu çetesine 5 tutuklama" (Ntvmsnbc 1 ve Ntvmsnbc 2)
- "Rezil çeteyi ağır hapis ve para cezası bekliyor: Pornocuların 4'ü evli 3'ü çocuklu çıktı"
(Vatan)
- "Utanmazlar. YUH size: Erkek çocukların porno görüntülerini çektikleri ve iliĢkiye
girdikleri iddia edilen 9 vicdansız yakalandı" (Takvim) (*)
(*) AYRINTILARIN TAMAMINI elbette web sayfalarında göremezsiniz. Bu yüzden lütfen,
cezaevinde mahkumlara dağıtılan malum tarihli Takvim ve Vatan gazetelerinin ana ve ilgili
sayfalarının tam ekran resimleri için dipnot pS1'e bakınız.
Okurlar diyebilirler ki: Ne var bunda, ne alaka?
Yani, Hans von Aiberg 7 Haziran 2006 tarihinde gözaltına alınmıĢ, 9 Haziran'da cezaevine
gönderilmiĢ; oysa Aiberg ile hiçbir ilgisi olmayan diğer operasyon 13 Haziran'da
gerçekleĢtirilmiĢ ve 13-14 Haziran tarihinde malum medyada yer almıĢtır.
Evet elbette böyle düĢünülmelidir ve doğru olan da budur. Ancak (pS1 ile birlikte) aĢağıdaki
ayrıntılar incelendiğinde, ĠĞRENÇ KOMPLONUN fetoğrafı ve "ASIL AMAÇ NEDĠR?"
ortaya çıkacaktır:
14 Haziran 2006 tarihli Takvim ve Vatan gazetelerindeki haberde; 500 bin dolar, 1 milyon
dolar gibi para cezalarından söz edilmektedir. Bu demektir ki "porno çetesi" (sadece cezası 1
milyon dolar ise) milyonLARca dolar kazanmıĢtır.
Böylece bir ALGI yaratılmıĢ, ZĠHĠNLERE o mesaj yerleĢtirilmiĢtir.
Ġkincisi; Türkiye tabiyetine geçtiğinde ismi Bülent Ecevit Ayberk (Bülent A.) olan Hans von
Aiberg'e çağrıĢım yapması için, söz konusu haberlerde çete üyeleri arasına "Bülent A" ismi
de eklenmiĢtir.
(Hans von Aiberg gözaltına alındığı ve tutuklandığı zaman da isminin medyada "Bülent A."
olarak yazıldığını dikkatli okurlar çok iyi hatırlayacaklardır /bakınız pS3)
Böylece ZĠHĠNLERE o mesaj da yerleĢtirilmiĢtir.
Üçüncüsü; Takvim gazetesi, habere KELALAKA bir fotoğraf iliĢtirmiĢtir.
Fotoğraftaki yerleĢim Ģöyledir:
- Üstte pornografik bir yayın.
- Solda CD vb.
- Sağda not defteri benzeri bir kitap.
- Bunların ORTASINDA iki kitap!
-- Ġlki; yazarı Mustafa ÖZ olan, "Bir Kıyamet ĠĢçisi: HANS VON AIBERG" isimli kitap ve
kapağında Aiberg'in resmi bulunuyor.
-- Diğeri; yazarı Hans von Aiberg olan "Arz'a ArĢ'a MĠRAÇ" kitabı.
Ve hemen yanında da Ģu AÇIKLAMA yazısı: "Evlerinde yok yok! Adliyeye getirilen
zanlıların evlerinde yapılan aramada, 30 hard disk, birçok bilgisayar aleti le ÇOCUK
PORNOGRAFĠSĠYLE ĠLGĠLĠ GÖRÜNTÜLER ortaya çıktı."
Ve bu iki gazete DERHAL CEZAEVĠNDE DAĞITILARAK, önceden kurgulandığı üzere,
mahkumlar arasında dedikodu baĢlatılmıĢtır. Milyonlarca doları olan bir dolandırıcı ve
hatta çocuk tacizcisi için, "cezaevlerinde neler yapıldığını" bilmek için, illa ki mahkum
olmaya gerek yoktur.
Amaç, hiçbir ilgisi olmadığı halde o iğrenç haber ile bağlantılandırılan Hans von Aiberg'in,
mahkeme baĢlamadan önce "içerde ĠġĠNĠ BĠTĠRMEK!"tir.
Çünkü Pensilvanya Ģeyhi emretmiĢtir: "ALIN HANS'IN KAFASINI!"
Ve AKP hükümeti de derhal harekete geçmiĢtir:
ZĠGZAG [pS6] adı altında >>>
PRE-ERGENEKON operasyonu.
ĠĢte, sevgideğer okurlar, 7 ay boyunca (F TĠPĠ Savcı salladığı, savsaklayıp oyaladığn için)
mahkemeye çıkartılmadan cezaevinde bekletilen Aiberg'in; mahkeme tarafından serbest
bırakılması gerektiğini (*) bilen ve bir daha da kendisine böyle bir tuzak kuramayacaklarını,
böyle bir fırsat yakalayamayacaklarını düĢünen F TĠPĠ örgüt, iĢini Ģansa bırakmak
istememiĢtir.
(*) Ġlk mahkemede eĢi serbest bırakılırken, hukuka aykırı olarak Aiberg'in tutukluluğu devam
etmiĢtir (ancak bir sonraki mahkemede serbest kalmıĢtır). Yani Aiberg'in cezaevi tutukluluğu
8 ay, eĢinin ise 7 ay sürmüĢtür.
MALUM MEDYA organizasyonu ile atılan bu iğrenç ötesi iftiraların ardından Aiberg,
mahkumlar tarafından katledilmemesi (ĢiĢlenmemesi !) için;
Tuvaleti içinde DÖRT METREKARELĠK ZĠNDAN'a atılmıĢtır: AÇIK TUVALET
yanında bir buçuk metre uzunluğunda taĢ bir ranzada yaĢamıĢtır.
DüĢünün, bir alaturka tuvalet, açık, her yanı açık ve yatağınızla bitiĢik.
Burası bir tuvalet bir taĢ yataktan ibaret.
Hepsi dört metrekare...
Kedi büyüklüğündeki farelerden dolayı sürekli olarak o büyük tuvalet deliğinin üzerini tahta
ile kapalı tutmak zorunda kalmıĢtır. (Ekranlarda ağlayan Tuncay Özkan bunları duysa acaba
ne derdi?..)
4 m2'lik hücrede aylarca o sağlıksız ortamda ÖLÜME TERKEDĠLEN Aiberg, kalp krizi
geçirdiğinde, MALUM PROSEDÜRLER devreye girmiĢ ve teĢekküllü hastahaneye sevk
edilmemiĢtir.
Ve o gün bugündür, kalp hastalığından KOAH'a kadar nice sağlık sorunlarıyla yaĢamaktadır.
Çünkü Fe-Tipi Fellah böyle layık görmüĢtür.
Hablemitoğlu gibi DĠREKT öldürmeye cesaret edemediğinden, bu yola/yönteme
baĢvurmuĢtur.
Aiberg'i (ve sonradan diğer ERGENEKON esirlerini) bu taĢ zindanlara ESĠR OLARAK
ATMIġTIR.
Üç ay tuvalet içinde yatıp o Ģartlarda namazını kıldıktan (salatı ikame ettikten) sonra revire
geçmiĢ ve EN SEVĠLEN esir haline gelmiĢtir.
Herkes kendisine bağlılığını ve itaatini bildirmiĢtir.
En azılı mahkumlar dahi biat etmiĢlerdir.
Bundan Allahsız gardiyanlar da ÜRKMÜġ ve onlar da gelip BAĞLILIKLARINI
bildirmiĢlerdir.
Fethullahçı gardiyanlar KORKULARINDAN BĠAT etmiĢlerdir.
Aiberg, "Sap döner keser döner..." diye yazıp asmıĢtır hücresine.
O yazı onları inanılmaz rahatsız etmiĢtir...
Sözün kıssası, saygı ve sevgi değer okurlar;
ĠLK - BĠRĠNCĠ ERGENEKON operasyonu 2007 değil, 2006 yılında HANS VON AĠBERG
ile baĢlatılmıĢtır. TÜRKĠYE'DEKĠ haksızlıklar ve adaletsizlikler AĠBERG'LE baĢlamıĢtır.
Yani ilk ERGENEKON ESĠRĠAĠBERG'dir (Yargıtay'daki F TĠPĠ ÇETENĠN ısrarına
rağmen BERAAT etmiĢtir /pS4'e bakınız).
Gayet açıklıkla anlaĢılacağı gibi:
BaĢta Ģeytan ve siyonizm olmak üzere;
- F Tipi'nin,
- Akp'yi oluĢturan kadroların,
- Diyanet'in,
- Cemaatlerin, tarikatlerin, yandaĢların,
- Ve onlarla dirsek temasındakilerin,
- Malum medyanın vs.
Aiberg'e olan kinleri, öfkeleri,
ve onunla hesaplaĢmaları YENĠ DEĞĠL;
UZUN YILLAR ÖNCESĠNE dayanmaktadır.
ĠĢte o günden beri Aiberg herdaim onların ana hedefindeki isimdir.
Çünkü iplerini pazara seren kiĢidir Hv.Aiberg...
Lütfen aĢağıdaki pS'leri inceleyiniz:
pS1. Malum medyaya ait görseller:
Resim 1 (Vatan gazetesi, 14 Haziran 2006, Ana sayfa)
Resim 2 (Vatan gazetesi, 14 Haziran 2006, Sayfa 21)
Resim 3 (Takvim gazetesi, 14 Haziran 2006, Ana sayfa)
Resim 4 (Takvim gazetesi, 14 Haziran 2006, Sayfa 13)
Resim 5 (Takvim gazetesi, 14 Haziran 2006, Sayfa 13, "DELĠLLER")
Resim 6 (Uğur Dündar'ın ARENA'sı, 12 Haziran 2006, "Tanıtım")
Resim 7 (Uğur Dündar'ın ARENA'sı, 12 Haziran 2006, "Açıklama")
pS2. Fethullah'ın EMRĠ ile bizzat Ekrem Dumanlı tarafından (kendi ismini gizleyerek
baĢkaca imzayla) Haziran-2006'da Zaman gazetesinde AÇIKÇA ĠSĠM VERĠLEREK :
APAÇIK HEDEF GÖSTERĠLEREK bir iftira yazısı kaleme alındı (Aynı günlerde yine
Fetullah'ın talimatıyla Aksiyon'da da Ali Murat Güven orijinli "Arzdan arĢa yalan kulesi"
baĢlıklı yazı yayınlandı).
Yani TÜM ĠFTĠRALAR farklı medya kaynakları üzerinden (ancak F TĠPĠ Örgüt'ün
kontrolünde) benzer ve/ya ayrı ayrı baĢlıklar ve içerikler halinde kamuoyuna pompalanarak
ALGI MÜHENDĠSLĠĞĠ icra edildi.
HAZĠRAN 2006 ve izleyen sürede amacına bir türlü ulaĢamayan (Aiberg'in katlini
sağlayamayan) F Tipi örgüt, "Ġddianame hazırlanıyor" dümeniyle aylarca beklettiği
yargılamanın artık gerçekleĢeceğini anlayınca, ki Hans von Äiberg'in serbest bırakılacağını
biliyordu, Aralık 2006'nın baĢında bir hamle daha yaptı.
Aynı müfterice kaleme alınan amaca hizmet yazısında, "sahte profesörün evinde 80 porno
CD bulunduğu basına yansımıştı" iftirası yer alıyordu.
Yani "ÇAMUR AT ĠZĠ KALSIN"dan öte (ki yıllar sonra Adil Serdar Saçan da F TĠPĠ
PORNO CD KOMPLOLARI'nı kamuoyuna açıklayacaktı), yargılanması F-TĠPĠ savcılar
tarafından kasten geciktirilen Hans von Aiberg'in tutuklu bulunduğu süre içerisinde (tutsak,
esir tutulduğu zindanda) mahkumlarca katledilmesi bir türlü sağlanamamıĢ, mahkemeye
ramak kala son bir koz oynanmaktaydı.
ĠLK mahkemede Aiberg'in tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını engelledikleri
takdirde ise önlerinde bir-iki aylık yeni bir fırsat daha olacaktı. Ancak o iddiaların (yani
ĠFTĠRALARIN) iddianamede yer almayacağını BĠLDĠKLERĠ için MĠNAREYE YENĠ KILIF
gerekiyordu.
Yazı Ģöyle baĢladığı halde:
"Türkiye'deki en ilginç dolandırıcılık skandallarından birine imza atan Bülent Ayberk,
kurbanlarından topladığı paralarla PORNO ARġĠVĠ KURDUĞU ORTAYA ÇIKTI."
Yani KESĠN BĠR HÜKÜM vardı. Ancak;
Zaman'daki aynı yazının sonunda, gerek o uyduruk (f-tipi) cd'ler gerekse bilgisayarlarda
bulunan sözde (f-tipi) kayıtlar için Ģöyle deniyordu:
"Haziran ayında el konan bilgisayarların bir buçuk yıllık kayıtlarının incelenmesi sonucu
ise şebekenin çok daha kapsamlı bir 'arşivi' olduğu ortaya çıktı. İncelemelerde, içinde
çocuk ve hayvan pornosunun da bulunduğu 1000'den fazla sapık görüntü ortaya çıkarıldı.
Bunlar arasında eşcinsel porno görüntüleri ve iğrenç çizgi filmler de var. ANCAK BU
GÖRÜNTÜLER 'AİBERG İDDİANAMESİ'NE DAHİL EDİLMEDİ; çünkü şebekenin bu
görüntüleri internette yaydığı bir türlü KANITLANAMADI."
Müfteri Ekrem DUMANLI'nın üstteki ĠĞRENÇLĠĞĠNĠ bir kenara not alalım ve Ģimdi AKLI
SELĠM (SAĞDUYU SAHĠBĠ) OKURLAR ile birlikte sorgulayalım:
1) Madem SOMUT CD'ler ve HDD arĢivi var idi ise, neden iddianemeye eklenmedi?
2) Yok suç teĢkil etmediği için deniyor ise,
3) F TĠPĠ Emniyet ve Savcılık tarafından Aiberg'le iliĢkilendirilmeye çalıĢılan siteler bir
Ģekilde, müfteri Ekrem Dumanlı'nın iddia ettiğinin aksine, "internette yaydığı" kapsamına
alınamaz mıydı? (Komplo teorileri üreten, bomba yapımı tarif edilen, erotik içerikler
sergileyen vs vs. siteler; yok "admin'in ismi ayberk" yok "doğum tarihi 1945" gibi
"muhteĢem" benzerliklerle Aiberg ile (ġAKA DEĞĠL) bağlantılandırılmaya çalıĢılmıĢtı.)
Dava hazırlık klasörlerinde yer alan tüm bu "delillere" rağmen f tipi emireri savcı neyi
bekledi?
4) Balıkesir Üniversite'sine gönderilen onlarca hatta yüzlerce domain adresi ve IP numarası
karĢısında, bilirkiĢi raporunda "bu Ģekilde tespit yapılamaz" ibaresi yer almasına rağmen,
Savcılık neden raporları dikkate almayıp iliĢkilendirmekte ısrar etti?
5) Yani, ısrarla iliĢkilendirme yaptığına göre (bakınız Savcılık hazırlık aĢamasındaki
dosyalar), savcılık o "iddiaları" neden mahkemeye sunamadı?
6) Sunamazdı çünkü: Hem CD'ler hem de HDD kayıtları F TĠPĠ örgüt tarafından
uydurulmuĢtu (diğer tüm f tipi uydurmalar (ifkler) gibi).
7) Örneğin; üzerinde "çocuk pornosu" yazan klasörün yer aldığı EKRAN FOTOSU Savcılık
iddianame hazırlık dosyalarında varDI, ancak güya ekran resmi alınan bilgisayarda öyle bir
dosya yoktu (dolayısıyla mahkemeye sunulacak iddianamede de yer alamazdı).
8) Ortada ne CD ne HDD kaydı hiçbiri yoktu..
9) Ne bir ekran ne foto ne dosya vb...
10) 28 ARALIK 2006 tarihinde ĠLK mahkeme (celse) yapıldı. O halde;
11) Zaman gazetesi ARALIK ayının taaaa baĢında Savcılık iddianamesini, o iddianamede
neyin olup olmayacağını nereden nasıl biliyordu? (Ergenekon, Balyoz vd. davalarda da
baĢından sonuna benzerleri yaĢanmadı mı? Oysa bunları Aiberg, çok daha önce yaĢamıĢtı...)
12) Savcılık iddianame hazırlık dosyalarında (E.Dumanlı'nın iftira yazısında refere ettiği)
AKTÜEL dergisi çıktılarının ne iĢi vardı?
pS3. "Bülent A." örnekleri:
Resim 1 (Son Dakika, 9 Haziran 2006)
Resim 2 (Son Dakika, 8 Haziran 2006)
Resim 3 (Bursa Hakimiyet, 8 Haziran 2006)
Resim 4 (Sabah gazetesi, 9 Haziran 2006)
Resim 5 (Aktif Haber, 9 Haziran 2006)
Resim 6 (Haber Vitrini, 9 Haziran 2006)
Resim 7 (Haber Vitrini, 10 Haziran 2006)
Resim 8 (Hürriyet, 10 Haziran 2006)
pS4. F TĠPĠ Yargıtay Dairesinin, AĠBEG'ĠN CEZALANDIRILMASINI ĠSTEYEREK yerel
mahkemeye geri gönderdiği dava haberi, 2-3 Eylül 2012 tarihlerinde F TĠPĠ ile kol kola olan
MEDYA'da Ģöyle yer almıĢtır:
Resim 1 (Radikal)
Resim 2 (AkĢam)
Resim 3 (Vatan)
Resim 4 (Milliyet)
Resim 5 (Hürriyet)
Hans von Aiberg ve eĢi hakkında; F TĠPĠ ÖRGÜT tarafından 2012 yılında TUZAK kurularak
bir baĢka ĠFTĠRA-KOMPLO davası daha TERTĠPLENMĠġTĠR.
Böylelikle, bu yeni davanın YARGITAY'dan geri dönen davayla BĠRLEġTĠRĠLMESĠ ve
Hans von Aiberg'in CEZA ALMASININ sağlanması amaçlanmıĢtır.
Dolayısıyla her iki dava AYNI tarihte görülmüĢtür.
Ne var ki...
KuĢadası'ndaki mahkemeye doğrudan çıkan, Balıkesir'deki duruĢmayaya ise Hanifdava
avukatı aracılığıya ONLĠNE katılan HANS VON AĠBERG VE EġĠ,
Her iki davadan da YĠRMĠÜÇ (23) DAKĠKADA BERAAT etmiĢlerdir.
Çünkü ALLAH, tuzak kuranların HAYIRLISIDIR.
ALLAH, tuzak kuranların tuzaklarını BOġA çıkarır.
ġimdi düĢmanları, Aiberg BERAAT ETTĠ diye KANAĞLIYORLAR.
pS5. Bu paylaĢım boyunca ara ara linkini verdiğimiz, 14 Mayıs 2015 tarihli Ulusal Kanal "Ne
Yapmalı" programında, Adil Serdar SAÇAN'ın açıkladığı FETHULLAHÇI ÖRGÜT'ÜN
PORNO CD VB. TERTĠPLERĠ hakkındaki video kaydı ve ilgili kesimlerin dekodesi ĠLE
Hans von Aiberg'in AÇIKLAMALARI için bakınız:
F TĠPĠ YÖNTEM : HER YOL MÜBAH
(F TĠPĠ "PORNO CD" KOMPLOLARI)
pS6. ZĠGZAG adı altında >>>
PRE-ERGENEKON operasyonu.
Yıllar sonra Hans von Aiberg Ģunları yazacaktır:
Biz ilk KUMPAS davası görülenleriz...
Ġlk önce ben ve eĢim hapse tıkıldık.
O zaman Silivri de yoktu Ergenekon adı da...
Ama Balıkesir Emniyet Müdürü önce ismimizi sonra ikinci soru olarak da "El bombalarını
nereye gömdünüz?" sorusunu sordu.
Yani dava reel değil; SĠYASĠ ve FETHULLAH'ın savcısı, Emniyet Müdürü'nün davası...
15 yaĢtan küçük erkek çocuklarının ırzına geçtiğimi yazıyor gazeteleri....
Pedofili-Porn ticareti yaptığımı söylüyorlar. (Japonya ve ABD)
ġu Aksiyon dergisinde "Hayvanlarla Bestiality" takılan bir ġEYH olduğum yazılıyor...
Amaaaaa hiçbiri, bunların hiçbiri iddianamede yer almıyor!
Ve sadece ben ve eĢime sorulan "El bombalarını nereye gömdünüz?" sorgusu da
iddianamede yok...
Ġddianamede sadece "Nitelikli dolandırıcılık" var.
Hani ben ve eĢim TC'yi devirmek için teĢkilat kurmuĢtuk, hani bu iddianamede yer almıĢtı?
İddianame okundu HİÇBİRİ yok...
Sadece Fethüloğ'un O.Ç. polislerinin sorgusunda yer almıĢ...
Yazmayacaktın da neden sordun OÇ'ler... (O.Ç = Oha ÇüĢĢ demek)
Zavallı polisler... 200 kadarı hapiste tam 40 bin tanesi de Türkiyeyi geziyor, hiç bir yerde
onbeĢ günden fazla kalamıyor...
Hv.Aiberg
...

Benzer belgeler