sınır tanımayan basketbolcular türkiye`de

Yorumlar

Transkript

sınır tanımayan basketbolcular türkiye`de
SINIR TANIMAYAN BASKETBOLCULAR
TÜRKİYE’DE
Basketbol Yõldõzlarõ, Türk ve Yunan Gençleri Arasõnda İşbirliği ve Karşõlõklõ Anlayõşõ
Pekiştirmek İçin Sahaya Çõkõyor
Birleşmiş Milletler, ABD Ulusal Basketbol Birliği (NBA), Türk ve Yunan Basketbol Federasyonlarõ
ile Uluslarasõ Basketbol Federasyonu’nun işbirliğiyle düzenlenen Sõnõr Tanõmayan Basketbolcular
kamplarõnõn ikincisi gerçekleşiyor.
ABD Ulusal Basketbol Birliği (NBA) Başkanõ David Stern, NBA’in Sacramento Kings takõmõnda
forma giyen Hidayet “Hido” Türkoğlu ile Predrag “Peja” Stojakoviç, 5-8 Temmuz 2002 tarihleri
arasõnda İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Sınır Tanımayan Basketbolcular kampõnda Türk ve
Yunan basketbolculara koçluk yapacağõnõ açõkladõ. Bu yõl ikincisi düzenlenen Sınır Tanımayan
Basketbolcular, spor ve dostluk bağlarõnõ geliştirmek amacõyla 12-14 yaş arasõ elli çocuğu bir araya
getiren bir yaz kampõ.
İlki Temmuz 2001’de İtalya’nõn Treviso kentinde gerçekleştirilen Sınır Tanımayan Basketbolcular
kampõnda Sacramento Kings’den Vlade Divac ve Atalanta Hawks’dan Toni Kukoc, NBA’in eski
Yugoslavya kökenli beş oyuncusu ile birlikte Bosna-Hersek, Hõrvatistan, Makedonya, Slovenya ve
Yugoslavya’dan kampa katõlan 50 çocuğa eğitim vermişti.
İstanbul kampõna katõlacak çocuklar milliyetlerine bakõlmaksõzõn beş gruba ayrõlacaklar. Basketbol
eğitimi ve turnuvanõn yanõsõra genç oyuncular yeni takõm arkadaşlarõ ile aynõ odalarõ paylaşacaklar, üç
öğün birlikte yemek yiyecekler ve önderlik, uyuşmazlõk çözümü ve uyuşturucu maddelerden uzak
durarak sağlõklõ bir yaşam sürdürme konularõndaki Birleşmiş Milletler seminerlerine katõlacaklar.
Stern “Sporun, başka türlü kolay kolay bir araya gelemeyecek insanlar arasõnda anlamlõ diyalog
başlatmak gibi benzersiz bir özelliği var. Sınır Tanımayan Basketbolcular, bu spor dalõnõn
birbirlerinden çok farklõ gençlik gruplarõna hoşgörü, barõş, eğitim ve uyuşturucularla mücadelenin
önemini anlatmada uluslararasõ basketbol camiasõna bir olanak sunmaktadõr” dedi. “NBA ve NBA’li
oyuncular, bu önemli girişim bağlamõnda Birleşmiş Milletler’le birlikte çalõşmak ve FIBA ile Türk ve
Yunan Basketbol Federasyonlarõ ile güçbirliği yapmaktan kõvanç duymaktadõrlar.”
Birleşmiş Milletler Uluslararasõ Uyuşturucu Maddeler Kontrol Programõ’nõn (UNDCP) Operasyon ve
Analiz Bölümü Müdürü Büyükelçi Sumru Noyan ise “Sınır Tanımayan Basketbolcular, Türkiye ile
Yunanistan arasõnda giderek gelişen karşõlõklõ anlayõş ruhunun mükemmel bir örneğidir” dedi. “Her iki
ülkeden katõlõmcõlarõn basketbola duyduklarõ ortak sevginin ve uyuşturucu maddelerden uzak sağlõklõ
bir yaşam sürme arzularõnõn Türkiye ile Yunanistan arasõnda daha güçlü bağlar kurulmasõna katkõda
bulunacağõnõ bütün dünyaya göstereceklerinden eminim.”
Kampta NBA’in yeni parlayan yõldõzlarõ koçluk yapacaklar. Peja Stojakovic aslen Yugoslavyalõ, fakat
uzun yõllar Yunanistan’da profesyonel olarak oynadõ ve iyi derecede Yunanca biliyor. Hido Türkoğlu
Türk vatandaşõ ve Türk milli takõmõnõn as oyuncularõndan biri. Phoenix Suns oyuncusu Jake Tsakalidis
ile Memphis Grizzlies’den Antonis Fotsis Yunan kökenli. Türkiye’nin uluslararasõ isim yapmõş
oyuncularõ Mirsad Türkcan (CSKA Moskova), İbrahim Kutluay (Panathinaikos BSA) ve Mehmet
Okur (Efes Pilsen oyuncusu ve Detroit Pistons adayõ) da kampta görev alacak.
Stojakovic “Yunanistan ve Türkiye’den çocuklarõ bir araya getiren bu organizasyona katõldõğõm için
çok mutluyum” dedi. “Yunanistan’da oynadõğõm günlerden çok güzel anõlarõm var ve deneyimimi
genç arkadaşlarla paylaşmak için can atõyorum.”
Hidayet te “Türkiye benim vatanõm, onun için bu çok önemli girişime katõlmak amacõyla geri
döndüğüme çok seviniyorum” dedi. “Bu, değişik kültür ve milliyetlerden insanlarõ bir araya
getirmenin çok güzel bir yolu.”
Türk Basketbol Federasyonu Başkanõ Tugay Demirel ise “Türk basketbolundan sorumlu kuruluş
olarak, basketbol ilahlarõ ile genç basketbolcularõ, uyuşturucu maddelerle mücadeleye odaklõ
uluslararasõ barõş, dostluk ve dayanõşma kavramõ çerçevesinde bir araya getiren böylesine anlamlõ bir
organizasyona evsahipliği yapmaktan onur duyuyoruz” dedi. “Artõk geçmişte kalan zor günler de dahil
Yunanistan’la her zaman yakõn bir basketbol ilişkimiz olagelmiştir ve Sınır Tanımayan
Basketbolcular’õn tüm katõlõmcõlar için belleklerden silinmeyecek çok özel bir etkinlik olacağõndan
kuşkumuz yoktur.”
FIBA Avrupa Başkanõ ve Yunan Basketbol Federasyonu Başkanõ George Vassilakopoulos ise “Bu
önemli girişimde küresel basketbol camiasõ ile işbirliği yapmak bizim için bir onurdur” dedi. “Genelde
spor ve bu örnekte basketbol, en üst düzeyde bir toplumsal ifade biçimidir ve Yunan ve Türk halklarõ
arasõnda bir köprü olarak gençlerimize hoşgörü ve takõm ruhunun önemini öğretecektir. Basketbol
yõldõzlarõmõzõn bu projede yer almasõ kampa katõlan çocuklara büyük deneyim kazandõracaktõr.”
FIBA Genel Sekreter Yardõmcõsõ Patrick Bauman “Yalnõzca basketbola değil, aynõ zamanda
uluslararasõ ilişkilere de katkõda bulunacak böyle bir girişim için bir araya gelen Birleşmiş Milletler,
NBA ve Türk ve Yunan Federasyonlarõ’na teşekkür ediyorum” dedi.
Turnuva, Yunanistan ve Türkiye Basketbol Federasyonlarõ ile Uluslararasõ Basketbol Federasyonu’nun
(FIBA) işbirliğiyle Daüşşafaka Ayhan Şahenk tesislerinde gerçekleşecek. Turnuva sponsorlarõ
arasõnda Sprite, Garanti Bankasõ, Nike, Champion Europe ve Spalding da yer alõyor.
Daha ayrõntõlõ bilgi için:
Emir Turam, Ph.D., Türkiye Basketbol Federasyonu
[email protected]; (212)679 74 20