Hemovijilans

Yorumlar

Transkript

Hemovijilans
HEMOVİGİLANS
Dr. Hüsnü ALTUNAY
TANIM
• Hemovijilans, kan bağışçısı veya alıcılarda
ortaya çıkan istenmeyen ciddi etki ve
olaylar ile kan bağışçılarının epidemiyolojik
takibinin sağlandığı işlemlerin bütününü
tanımlamaktadır.
• Ana hedef, istenmeyen ciddi olay ve
etkilerin tekrarını engellemektir.
ÖN KOŞUL
• Sağlık Bakanlığının sorumluluğundadır
• Hemovigilans ağı oluşturulmalıdır
İŞBİRLİĞİ
• İstenmeyen ciddi etki ve olayların rapor
edilmesi ve analizi, transfüzyonun
yapıldığı klinik, kan bileşenini kullanıma
hazırlayan transfüzyon merkezi ve kan
bileşenini toplayan ve dağıtan BKM
arasında yakın işbirliğini gerektirir
İŞBİRLİĞİ
• Hastanelerde yapılan transfüzyon
uygulamalarından
Hastanın hekimi ile Hastane Transfüzyon
Komiteleri sorumludur.
• Transfüzyonun takibi
• Verilerin toplanması, değerlendirilmesi
• Bakanlık ve ilgili BKM’ye
gönderilmesinden
Transfüzyon Merkezi sorumludur.
İŞBİRLİĞİ
• Transfüzyon kararı
• Uygulanması
• Takibi
• İstenmeyen ciddi etki/olayların bildirimi
• Doğrulanması
• Tedavisi
• İlgili form ve verilerin düzenlenmesinden
Hastanın hekimi sorumludur.
İSTENMEYEN ETKİLER
• Hastalarda
• Bağışçılarda
BAĞIŞÇILARDA İSTENMEYEN
OLAYLAR
• Bağışçıda gözlenen tüm istenmeyen
ciddi olaylar, hem bağışçı hem de kalite
sistemi kayıtlarında tam olarak
belgelenmelidir.
• EK G3.7 ile BKM tarafından Sağlık
Bakanlığı’na sunulur.
HASTALARDA İSTENMEYEN
OLAYLAR
• İstenmeyen ciddi olay
• Gerçekleşmesi son anda önlenmiş olaylar
• Ciddi olaysız transfüzyon hataları
İSTENMEYEN CİDDİ OLAYLAR
• Kan veya kan bileşenlerinin toplanması,
test edilmesi, işlenmesi, depolanması veya
dağıtımıyla ilgili olarak ortaya çıkan ve bu
durumdan etkilenen kan-kan bileşenlerinin
transfüzyonu sonucu hastalarda ölüme
veya hayati tehlikeye, kalıcı ve belirgin
sakatlığa veya iş görmezliğe veya
hastaneye yatma veya hastanede kalma
süresinin uzamasına neden olabilen
olaylardır.
İSTENMEYEN CİDDİ OLAYLAR 2
• Transfüzyon sırasındaki
– Hemoliz
– Hemolitik olmayan ateş reaksiyonu
– Döküntü
– Eritem
– Kurdeşen
– Anafilaktik şok
– Bakteriyel kontaminasyon
– TRALİ
İSTENMEYEN CİDDİ OLAYLAR 3
•
•
•
•
•
•
Hemoliz
Transfüzyonla ilişkili GVHH
Post-transfüzyon purpura
ALT yükselmesi
Virüs, parazit veya prion bulaşı
Eritrosit, HLA veya trombosit antijenlerine
karşı allommünizasyon gelişimi
HIZLI RAPORLAMA
•
•
•
•
•
•
•
Akut Hemolitik Transfüzyon Reaksiyonu
Bakteriyel kontaminasyona bağlı sepsis
Gecikmiş hemoliz
TRALİ
Transfüzyonla ilişkili Greft versus host hastalığı
Transfüzyonla bulaşan enfeksiyon hastalıkları
Anafilaksi
GERÇEKLEŞMESİ SON ANDA
ÖNLENMİŞ OLAYLAR
• transfüze edilmesi durumunda istenmeyen
yan etkilere yol açabilecek olan
– hatalı kan grubu tayini,
– eritrosit antikorunun tespit edilememesi,
– yanlış, uygunsuz veya yetersiz bileşenin
alınması, kullanıma sunulması gibi
hataların transfüzyon gerçekleşmeden fark
edilmesidir.
CİDDİ OLAYSIZ TRANSFÜZYON
HATALARI
• Yanlış, uygunsuz veya yetersiz bileşenin
transfüzyonuna rağmen alıcıda
istenmeyen etkiye yol açmamış olan
hatalar olarak tanımlanır.
• Bunların bildirilmesi, klinik transfüzyon
uygulamalarındaki zayıf noktaların
saptanmasına yardımcı olacaktır.
TRANSFÜZYON MERKEZİ
UYGULAMALARI
Kanı kullanan klinik
Transfüzyon kontrol komitesi
Transfüzyon Merkezi
arasında bir istenmeyen olayların bildirimi için bir prosedür
oluşturulur
Transfüzyon sırasında veya sonrasında, hayatı tehdit eden
veya birden fazla kişiyi etkileyebilecek olayları bağlı olduğu
BKM Hemovijilans Birimi’ne ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne
“Şüphelenilen İstenmeyen Ciddi Etkiler İçin Hızlı
Bildirim Formu (Ek G4.1)” ile bildirir.
2012 YILI BİLDİRİM SAYISI
=0=
“Gerçekleşmesi son anda önlenmiş olaylar”
kapsamında değerlendirilecek olan hataları,
“Ciddi olaysız transfüzyon hataları” kapsamında
değerlendirilecek olayları,
Hata Bildirim Formu (KYS.FR.247) ile, ilgili BKM HVB’ne
ürün ile birlikte gönderir.
Her yılın Ocak ayında “İstenmeyen Ciddi Etkiler İçin
Yıllık Bildirim Formu (Ek G4.4)” doldurulup bağlı olduğu
BKM ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirir.
2012 YILI BİLDİRİM SAYISI
=0=
BÖLGE KAN MERKEZİ
UYGULAMALARI
HEMOVİJİLANS BİRİMİ
•Bağışçılarda gözlenebilecek istenmeyen ciddi etkiler;
•Hastalarda gözlenebilecek istenmeyen ciddi etkiler;
•Seropozitif kan bağışçısı takip süreci;
Bağışçılarda Gözlenebilecek İstenmeyen
Ciddi Etkiler
Bağışçılarda gözlenen istenmeyen ciddi olaylara ait raporları İl
Sağlık Müdürlüğü’ne sunar.
Hastalarda Gözlenebilecek İstenmeyen
Ciddi Etkiler
• Transfüzyon Merkezinden Yapılan Bildirimler:
“Şüphelenilen İstenmeyen Ciddi Etkiler İçin Hızlı Bildirim
Formu (EK G4.1)” ile gönderilen bilgileri Transfüzyon Merkezi
İstenmeyen Ciddi Etkiler Hızlı Bildirimleri Takip Formu’na kayıt
eder.
TRANSFÜZYON MERKEZİ İSTENMEYEN CİDDİ ETKİLER BİLDİRİMLERİ TAKİP FORMU
Kan Bağışı Merkezi:……………………………………………………....
RAPOR
ETME
TARİHİ
RAPOR EDEN
KURULUŞ
BAĞLANTILI
İSTENMEYEN
ÜRÜNÜN ÇIKIŞ TRANSFÜZYON
İSTENMEYEN
OLDUĞU
BARKOD NO
CİDDİ ETKİ
TARİHİ
TARİHİ
CİDDİ ETKİ TİPİ
BİLEŞEN
TARİHİ
OLASILIK
SEVİYESİ
İSTENMEYEN
CİDDİ ETKİNİN
DOĞRULANMAS
I
• Bağışçılara ulaşarak yeni testlerin çalışılması amacıyla kan
numunelerinin alınmasını ve laboratuara gönderilmesini sağlar.
• Laboratuardan gelen test sonucunu gösteren cihaz çıktısını
resmi yazı ile hastaneye ve Sağlık Müdürlüğü’ne bildirir.
• Hata Bildirim Formu’nu “Transfüzyon Merkezlerinden
Gelen Hata Bildirimleri Takip Formu”na kayıt eder.
• Ürün form ile geldiyse; ürünü incelenmek üzere hata
bildirim formu ile ilgili birime teslim eder.
• Form gelmiş, ürün gönderilmemiş ise; ürünü ilgili
hastanenin transfüzyon merkezinden aldırır ve
incelenmesini sağlar.
TRANSFÜZYON MERKEZLERİNDEN GELEN HATA BİLDİRİMLERİ TAKİP
FORMU
Kan Bağış
Merkezi……………………………………………
TARİH
HATA BİLDİRİMİNDE
BULUNAN HASTANE
GERİYE DÖNEN
ÜRÜNÜN TÜRÜ VE
MİKTARI
ERİTROSİT
BARKOD NO
HATA KONUSU
VE GÖNDERİLDİĞİ
BİRİM
ÜRÜN-YAZI BİRLİKTE
GELDİ İSE;
GÖNDERİLME TARİHİ
SADECE YAZI GELDİ ÜRÜNÜN İSTEME TALEP
İSE;
TARİHİ
ÜRÜNÜN ALDIRILIP
GÖNDERİLME TARİHİ
İNCELEME
RAPORUNUN
HVB'YE GELME TARİHİ
ÜRÜN İADE ALINDI
İNCELEME RAPORUNA
YENİ ÜRÜN GÖNDERİLDİ
GÖRE
ÜRÜNÜN DURUMU
SONUCUN
BİLDİRİLMESİ
HASTANE BAŞHEKİMLİĞİ
TROMBOSİT
PLAZMA
ÜRÜNÜN HVB'YE ULAŞMA
TARİHİ
ÜRÜNÜN KKL'NA
GÖNDERİM TARİHİ
ÜRÜN HASTANEYE GERİ
GÖNDERİLDİ
ÜRÜN HATASI YOK
KULLANILDIĞI İÇİN İMHA
EDİLDİ
BİTAM
ÜRÜN DAĞITIM BİRİMİ
İncelenen ürünleri ilgili birimden Geriye Dönen Kan
Bileşeni İnceleme Raporu ile teslim alır ve sonucu
Transfüzyon Merkezlerinden Gelen Hata Bildirimleri
Takip Formu’na kaydeder.
GERİYE DÖNEN KAN BİLEŞENİ
İNCELEME RAPORU
Kan Bileşeninin İnceleme Yerine
Teslim Tarihi
Hatalı Kan Bileşenini Gönderen
BKM/KBM
: ……. / ……. / 20………..
Hatalı Kan Bileşeni No
: ……………………………………
: ……………………………
Hatalı Kan Bileşeni
: ……………………………………
Tespit Edilen Hata :
İNCELEME RAPORU
İncelemeyi Yapan Yer
AÇIKLAMA VE SONUÇ:
:
Hatalı ürünleri;
• Sistemde imhasını yapar.
• Fiziksel imhası için Ürün İşlem Laboratuarına teslim
eder.
Hatasız ürünleri;
• Kullanılmak üzere ilgili TM’ne teslimini sağlar.
Geriye Dönen Kan Bileşeni İnceleme
Raporu’nu
• İlgili TM’ne,
•Ürün değişimi yapılacak ise Ürün Dağıtım birimine gönderir.
•TM’den her yılın Ocak ayında bildirimi yapılan İstenmeyen
Ciddi Etkiler İçin Yıllık Bildirim Formu’nu bir ay içinde
tasnif ederek rapor hazırlar ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne sunar.
Bölge Kan Merkezi İçinde Yapılan Bildirimler;
• Ürün Dağıtım Birimi tarafından tespit edilerek “İstenmeyen
Olay Bildirim Formu” ile kayıt altına alınan ürünleri teslim
alır,
•Gerçekleşmesi Son Anda Önlenmiş Olaylar Bildirimi
Takip Formu’na kayıt eder,
•Ürünü inceletmek üzere İstenmeyen Olay Bildirim Formu
ile ilgili birime teslim eder,
• İncelenen ürünleri Geriye Dönen Kan Bileşeni İnceleme
Raporu (KYS.FR.492) ile teslim alır,
•Sonucu Gerçekleşmesi Son Anda Önlenmiş Olaylar
Bildirimi Takip Formu’na kayıt eder,
•Hatalı ürünlerin sistemden imhasını yapar ve fiziksel imhası
için Ürün İşlem Laboratuarı’na,
•Hatasız ürünleri ise kullanılmak üzere Ürün Dağıtım
Birimi’ne teslim eder.
Diğer Bölge Kan Merkezinden Gelen Ürünler
İle İlgili Bildirimler:
• Teslim alma aşamasında tespit edilen “Gerçekleşmesi
Son Anda Önlenmiş Olaylar” kapsamında
değerlendirilebilecek hataları ve hatalı ürün numaralarını
içeren üst yazıyı (ekinde tutanak ve fotoğraflar yer alan)
Gerçekleşmesi Son Anda Önlenmiş Olaylar Bildirimi
Takip Formu’na kayıt eder.
•Durumu ilgili BKM’ye üst yazı ile bildirir.
Doğrulama Laboratuvarı Tarafından
Yapılan Bildirimler:
• Gelen
Seropozitif
sonuçları
Kan
Bağışçısı
Takip
Defteri’ne kayıt eder,
•Merkezi sisteminden kayıtlı bağışçıların geriye dönük bir
yıllık taramasını yapar,
•Bildirimi
yapılan
bağışçıların
geriye
dönük
bir
yıllık
taramasının yapılabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü’ne resmi
yazı ile bildirim yapar,
G İZ L İ
S a y ı : D .5 0 .0 .K Z Y .1 .0 8 .1 2 - 2 0 4 .0 6 – E v ra k T a k ip N o
K o n u : D o ğ ru la n m ış T e s t P o z itifliğ i B ild irim i h k .
T a rih :… /… ./… ..
T .C .
S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I
İs ta n b u l İl S a ğ lık M ü d ü rlü ğ ü
K a m u Y a ta k lı T e d a v i K u ru m la rı Ş u b e M ü d ü rlü ğ ü
M e rk e z im iz b ü n y e s in d e h iz m e t v e re n k a n a lm a b irim le rin d e … … … .ta rih le ri a ra s ın d a
k a n b a ğ ış ın d a b u lu n a n e k te k im lik v e ile tiş im b ilg ile ri y a z ılı … .. k a n b a ğ ış ç ıs ın ın y a p ıla n
m ik ro b iy o lo jik te s tle ri re a k tif o la ra k b u lu n m u ş v e d o ğ ru la n m ış tır.
U lu s a l K a n v e K a n Ü rü n le ri R e h b e ri’n in G 4 .7 m a d d e s in e g ö r e b a ğ ış ç ın ın s o n b ir
y ıllık z a m a n d ilim in d e y a p m ış o ld u ğ u b a ğ ış la rın ta ra fın ız d a n k o n tro l e d ile re k T ü rk K ız ıla y ı
K u z e y M a rm a ra B ö lg e K a n M e rk e z i M ü d ü rlü ğ ü ’n e g ö n d e rilm e s i h u s u s u n d a ;
G e re ğ in i a rz e d e rim .
D r. H ü sn ü A L T U N A Y
B ö lg e M ü d ü rü
E K -1 : … … k a n b a ğ ış ç ıs ın a a it m ik ro b iy o lo jik d o ğ ru la n m ış te s t p o z itifliğ i b ild irim lis te s i (… s a y fa )
G İZ L İ
Bağışçının geriye dönük 1 yıllık
taramasında test sonuçlarının negatif
olduğu saptanırsa;
1. Kan başka BKM’de alındı ise; ilgili BKM’ni bilgilendirir.
2. Kendi BKM sınırları içinde alındı ise;
•
Kullanılan ürünlerin numaraları tespit edilerek İl Sağlık
Müdürlüğü’ne bildirir.
•
HVB doktoru/BKM Müdürü, ürünleri kullanan hastaların
tarama sonuçlarını takip edilmesi için durumu izah eden
yazıyı Hastane Başhekimliği’ne elden teslim eder.
•
Hastaneler tarafından gönderilen raporu İl Sağlık
Müdürlüğü’ne bildirir.
G İZ L İ
S a y ı : D .5 0 .0 .K Z Y .1 .0 8 .1 2 - 2 0 4 .0 6 – E v r a k T a k ip N o
K o n u : B u la ş tırıc ı k a n ı a lm a o la s ılığ ı b u lu n a n h a s ta n ın iz le n m e s i h k .
… … …
T a r ih : … ./… ./… ..
H A S T A N E S İ B A Ş H E K İM L İĞ İ
İS T A N B U L
İlg i :
U lu s a l K a n v e K a n Ü r ü n le r i R e h b e r i ( 2 0 1 1 ) ( 4 . B ö lü m , G 4 .7 B u la ş tır ıc ı K a n
A lm a O la s ılığ ı B u lu n a n H a s ta n ın İz le n m e s i, S a y f a 3 1 5 -3 1 6 )
B ö lg e K a n M e r k e z im iz c e … … .. ta r ih in d e h a s ta n e n iz in is te m i s o n u c u g ö n d e r ile n
a ş a ğ ıd a tü rü v e n u m a ra s ı b ild irile n k a n ü rü n ü n ü e ld e e ttiğ im iz b a ğ ış ç ın ın tü m ta ra m a te s t
s o n u ç la rı n e g a tif b u lu n m a s ın a ra ğ m e n , b u b a ğ ış ç ın ın b ir s o n ra k i b a ğ ış ın d a d o ğ ru la n m ış … … .
e n fe k s iy o n u s a p ta n m ış tır. B u n e d e n le te d b ir a m a ç lı o la ra k ta ra fım ız d a n b a ğ ış ç ın ın s o n b ir y ıl
iç in d e y a p m ış o ld u ğ u k a n b a ğ ış la rın d a n e ld e e d ile n k a n ü rü n le rin i k u lla n a n h a s ta n e le re
b ild irim d e b u lu n u lm a k ta d ır.
B u b ilg ile rin ış ığ ın d a a ş a ğ ıd a tü rü v e n u m a ra s ı v e rile n k a n ü rü n ü n ü n k u ll a n ıld ığ ı
h a s ta n ız ın b ilg ile n d irilm e s in i s a ğ la m a n ız ı v e h a s ta n ız d a n a la c a ğ ın ız y e n i k a n ö rn e k le riy le
y a p tığ ın ız te s tle re a it s o n u ç la rın T ü rk K ız ıla y ı K u z e y M a rm a ra B ö lg e K a n M e rk e z i
M ü d ü rlü ğ ü ’n e g ö n d e rilm e s i h u s u s u n d a ;
G e re ğ in i a rz e d e rim .
D r. H ü sn ü A L T U N A Y
B ö lg e M ü d ü rü
Ü RÜ N TÜ RÜ
N U M A R A SI
:
:
G İZ L İ
G İZ L İ
S a y ı : D .5 0 .0 .K Z Y .1 .0 8 .1 2 - 2 0 4 .0 6 – E v r a k T a k ip N o
K o n u : B u la ş tırıc ı k a n ı a lm a o la s ılığ ı b u lu n a n h a s ta n ın iz le n m e s i h k .
T a r ih … ../… ./… ..
T .C .
S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I
İs ta n b u l İl S a ğ lık M ü d ü rlü ğ ü
İlg i :
U lu s a l K a n v e K a n Ü r ü n le r i R e h b e r i ( 2 0 1 1 ) ( 4 . B ö lü m , G 4 .7 B u la ş tır ıc ı K a n
A lm a O la s ılığ ı B u lu n a n H a s ta n ın İz le n m e s i, S a y f a 3 1 5 -3 1 6 )
M e rk e z im iz b ü n y e s in d e h iz m e t v e re n k a n a lm a b irim le rin d e … … … .ta rih in d e k a n
a ğ ış ın d a b u lu n a n … .. b a r k o d n u m a r a lı k a n b a ğ ış ç ıs ın ın y a p ıla n … …
te s ti re a k tif o la ra k
u lu n m u ş v e d o ğ ru la n m ış tır. T e d b ir a m a ç lı o la ra k ta ra fım ız d a n b a ğ ış ç ın ın s o n b ir y ıl iç in d e
a p m ış o ld u ğ u k a n b a ğ ış la rın d a n e ld e e d ile n k a n ü rü n le rin i k u lla n a n h a s ta n e le re b ild irim d e
u lu n u lm u ş tu r.
B u b ilg ile rin ış ığ ın d a s ö z k o n u s u b a rk o d n u m a ra s ın a a it k a n ü rü n le rin in
k u lla n ıld ığ ı
h a s ta n e le r b ilg ile n d irilm iş v e is im le ri a ş a ğ ıd a b e lir tilm iş tir.
G e re ğ in i a rz e d e rim .
b
b
y
b
D r. H ü sn ü A L T U N A Y
B ö lg e M ü d ü rü
E R İT R O S İT S Ü S P A N S İY O N U
T R O M B O S İT
T A Z E D O N M U Ş P L A Z M A
: … … .. H A S T A N E S İ
: … … .. H A S T A N E S İ
: … … .. H A S T A N E S İ
G İZ L İ
G İZ L İ
S a y ı : D .5 0 .0 .K Z Y .1 .0 8 . 1 2 - 2 0 4 .0 6 – E v r a k T a k i p N o
K o n u : B u la ş tırıc ı k a n ı a lm a o la s ılığ ı b u lu n a n h a s ta n ın iz le n m e s i h k .
T a r i h … ../ … / … .
T .C .
S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I
İs ta n b u l İl S a ğ lık M ü d ü rlü ğ ü
İlg i :
G ö n d e rile n b ir ö n c e k i y a z ış m a n ın g id e n e v ra k ta rih v e n u m a ra s ı
İ l g i y a z ı i l e t a r a f ı n ı z a b i l g i v e r i l e n … … .. b a r k o d n u m a r a l ı b a ğ ı ş ç ı n ı n k u l l a n ı l a n k a n
ü rü n le ri ile ilg ili a ra ş tırm a s o n u ç la n m ış tır.
… … … … … (B u b ö lü m e ld e e d ile n s o n u c a g ö re k a le m e a lın a c a k tır)
G e re ğ in i a rz e d e rim .
D r. H ü sn ü A L T U N A Y
B ö lg e M ü d ü rü
G İZ L İ
Ulusal Rehber
• BKM, olay ve öneriler hakkında hastaneyi
yazılı olarak uyararak kan ürününü alan
hastanın izlenmesini sağlamalı ve hastayı
tedavi eden doktoru, potansiyel olarak
enfeksiyon bulaştırabilecek bu transfüzyon
konusunda bilgilendirmelidir.
Ulusal Rehber 2
• Aksine bir tıbbi kural yoksa; hastayı,
potansiyel olarak enfeksiyon
bulaştırabilecek bir transfüzyon aldığı
konusunda bilgilendirmek, onu tedavi eden
doktorun sorumluluğundadır
• Hastada enfeksiyon bulaşı ile ilgili
yapılacak testlerin sonuçları hastane
tarafından BKM’ye bildirilir
Ulusal Rehber 3
• Alıcının enfeksiyon açısından pozitif
olduğu doğrulanırsa istenmeyen ciddi
etki doğrulama formu ile BKM ve Sağlık
Bakanlığı Bilgilendirilir
Seropozitif Kan Bağışçısı Takip Süreci
HIV pozitif/belirsiz durumlarda:
• Bağışçı telefon ile aranır,
•Doğrulama sonucu reaktif ise; Kan Bağışçısı Mikrobiyolojik Test
Pozitifliği Bildirim Formu,
•Doğrulama sonucu belirsiz ise; Yeni Numune İhtiyacı Bildirim
Formu’nu gönderir.
•HIV pozitifliğinde tüm aşamaları ilgili birimlerden takip eder.
(F o rm A )
B A Ğ IŞ Ç IS I M İK R O B İY O L O J İK T E S T
B İL D İR İM F O R M U
K A N
S a y ı
K o n u
:D .5 0 .0 .K Z Y .1 .0 8 .1 2 - 2 0 4 .0 6
: T e s t S o n u c u B ild ir im i H k .
S a y ın
B a ğ ı ş ç ı la r ı m ı z d a n
im h a
… ./… /…
s a ğ la n a n
e d ilm e k t e
t a r ih in d e
v e
T ü rk
ile
b a ğ ış ın a
ta r a m a
t e s t le r i
K ı z ı la y ı
s o n u c u
te s t le r in d e
… … … …
n u m a r a lı
k a n d a n
ilg ili a y r ı n t ı lı b ilg i v e r e b ilm e m iz
K a n
B a ğ ış
b ilg ile n d ir ile c e k , g e r e k li is e
y a p ı la b ile c e ğ i s a ğ lı k k u r u lu ş la r ı n a
K a n
y a p ı la n
e n fe k s iy o n
p o z it if lik
e t k e n le r in in
s a p t a n d ı ğ ı t a k d ir d e
b u lu n m a d ığ ı
is e
s ö z
k o n u s u
k u lla n ı lm a m a k t a , ilg ili b a ğ ı ş ç ı m ı z b ilg ile n d ir ilm e k t e d ir .
b a ğ ış la d ığ ın ız
a d r e s le r i b u lu n a n
h a k k ın d a
k a n la r ,
s u n u lm a k t a d ı r . T a r a m a
h a s ta y a
s a p ta n m ış tır . S iz e , k o n u
K o n u
T a r ih :../../… .
… … … …
t e s p it e d ild iğ in d e , k u lla n ı m a
k a n
P O Z İT İF L İĞ İ
g ö s t e r d iğ in iz ilg i v e
a lı n a n
iç in
M e r k e z le r in e
e n
te s t te k r a r ın ız
v e /v e y a
n u m u n e
0 9 :0 0
y a k ın
-
ile
1 5 :3 0
z a m a n d a
d o ğ r u la m a
y a p ıla n
t e s t le r d e
s a a t le r i iç e r is in d e
m ü r a c a a t e t m e n iz i r ic a
t e s t le r in iz
iç in
p o z it if lik
a ş a ğ ıd a
e d e r iz .
ile r i t e t k ik le r in iz in
y ö n le n d ir ile c e k s in iz .
d u y a r lı lı k
iç in
t e ş e k k ü r e d e r , s a ğ lı k lı g ü n le r d ile r iz .
S a y g ı la r ı m ı z la
D r.H ü s n ü
B ö lg e
N O T : K a n B a ğ ış
ile b a ş v u r m a n ız
K A N
B A Ğ IŞ
K A R T A L
Ç A P A
E D İR N E
Ç O R L U
: C e v iz li M a h . E 5 y a n
: M ille t C a d . N o :1 2 2
K A M İL
r e s m i k im lik
b e lg e n iz
y o l N o :3 5 -1 K a rta l /İS T A N B U L
Ç a p a / İS T A N B U L
K B M : D r. F a h ri A ta b e y C d . N o :1 4 4
K B M
: S a rıc a
K B M
L Ü L E B U R G A Z
n u m a r a s ı o la n
M E R K E Z L E R İ
K B M
K B M
Z E Y N E P
F o rm
M e r k e z le r in e T .C . k im lik
g e r e k m e k te d ir .
A lt u n a y
M ü d ü rü
p a ş a
Z e y n e p K a m il Ü s k ü d a r / İ S T A N B U L
M a h . D e v le t H a s ta n e s i Y a n ı E D İR N E
: C u m h u r iy e t M e y d a n ı C e m a ly a
K B M
: İs ta n b u l C a d .K o c a s in a n
N o : K Y S .F R .5 5 9
M a h .A b id in
e fe n d i S o k .K ız ıla y İş M e r k e z i N o :4 Ç o r lu
M a h .B a ğ la n tı S k . R o d o p lu
R e v iz y o n N o :
0
A p t.N o :5
-1 / B
/T E K İR D A Ğ
L ü le b u r g a z / K IR K L A R E L İ
Y a y ın T a r ih i : 2 3 .0 1 .2 0 1 2
(F O R M D )
K A N B A Ğ IŞ Ç IS I
Y E N İ N U M U N E İH T İY A C I
B İL D İR İM F O R M U
S a y ı : D .5 0 .0 .K Z Y .1 .0 8 .1 2 - 2 0 4 .0 6
K o n u : Y e n i n u m u n e g e re k liliğ i h k .
T a r ih : … … ../
… … ../
… … .
Ö n c e l i k l e k a n b a ğ ış ın a g ö s te r d i ğ i n i z i l g i v e d u y a r l ıl ık i ç i n te ş e k k ü r e d e r i z .
T ü r k K ız ıl a y ı o l a r a k h e d e fi m i z ; g ö n ü l l ü b a ğ ış ç ıl a r ım ız d a n te m i n e tti ğ i m i z b ü tü n k a n v e k a n ü r ü n l e r i n i , i h ti y a c ı o
g ü v e n i l i r b i r b i ç i m d e v e u y g u n k o ş u l l a r d a i l e ti l m e s i n i s a ğ l a m a k tır . B u a m a ç l a , k a n b a ğ ış ı s ır a s ın d a e l d e
n u m u n e l e r i , u z m a n p e r s o n e l i m i z c e , d ü n y a k a n b a n k a c ıl ığ ı s ta n d a r tl a r ın d a k a b u l g ö r m ü ş ta r a m a v e
te s tl e r i n d e n g e ç i r i l i r . B u te s tl e r i n s o n u ç l a r ın a g ö r e k a n v e k a n ü r ü n l e r i y a i h ti y a c ı o l a n k i ş i l e r i n k u l l a n ım ın a s u
i m h a e d i l i r . A y r ı c a k a n b a ğ ı ş ç ı s ı n ı n , U l u s a l K a n v e K a n Ü r ü n l e r i R e h b e r i 'n d e t a n ı m l a n a n k o ş u l l a r ç e r ç e v e s i n d e
b a ğ ış ı y a p ıp y a p a m a y a c a ğ ın a k a r a r v e r i l i r .
… … / … … / … … … .
ta r i h i n d e b a ğ ış l a d ığ ın ız
… … … … … … … … .
la n k iş ile re
e d ile n k a n
d o ğ ru la m a
n u lu r ya d a
, te k r a r k a n
n u m a r a l ı k a n d a n a l ın a n n u m u n e i l e y a p ıl a n te s tl e r d e
n e y a z ık k i , k e s i n b i r s o n u c a u l a ş ıl a m a m ış tır . B u d u r u m , ç o ğ u n l u k l a n u m u n e k a l i te s i i l e i l g i l i d i r v e
O L D U Ğ U N U Z A N L A M IN A G E L M E Z , S A D E C E B A Z I T E S T L E R İN T E K R A R L A N M A S I G E R E K T İĞ İN İ G Ö S T E R İR .
S İZ İN
HASTA
S ö z k o n u s u te s tl e r i n s o n u ç l a n d ır ıl a b i l m e s i i ç i n s i z d e n y e n i b i r k a n n u m u n e s i n i n a l ın m a s ı v e te s tl e r i n te k r a r ç a l ış ıl m a s ı
g e r e k m e k te d i r . K o n u i l e i l g i l i a y r ın tıl ı b i l g i v e r e b i l m e m i z v e s i z d e n y e n i b i r k a n n u m u n e s i a l a b i l m e m i z i ç i n , m ü m k ü n o l a n
e n y a k ı n z a m a n d a a ş a ğ ı d a b e l i r t i l e n T ü r k K ı z ı l a y ı K a n M e r k e z i 'n e m ü r a c a a t e t m e n i z i r i c a e d e r i z .
K a n B a ğ ış ın a g ö s te r d i ğ i n i z i l g i v e d u y a r l ıl ık i ç i n b i r k e z d a h a te ş e k k ü r e d e r , s a ğ l ık l ı g ü n l e r d i l e r i z .
S a y g ıla r ım ız la
K a n B a ğ ış ı M e r k e z i M ü d ü r ü
( K a ş e /İm z a )
M ü r a c a a t e d ile c e k k a n m e r k e z i v e a d r e s i
K AR TAL K B M
Ç AP A K B M
: C e v i z l i M a h . E 5 y a n y o l N o :3 5 - 1 K a r ta l /İS T A N B U L
: M i l l e t C a d . N o :1 2 2 Ç a p a / İS T A N B U L
Z E Y N E P K A M İL K B M
E D İR N E K B M
Ç OR LU KBM
: D r . F a h r i A ta b e y C d . N o :1 4 4 Z e y n e p K a m i l Ü s k ü d a r /İS T A N B U L
: S a r ıc a p a ş a M a h . D e v l e t H a s ta n e s i Y a n ı E D İR N E
: C u m h u r i y e t M e y d a n ı C e m a l y a M a h .A b i d i n e fe n d i S o k .K ız ıl a y İş
M e r k e z i N o :4 Ç o r l u /T E K İR D A Ğ
: İs ta n b u l C a d .K o c a s i n a n M a h .B a ğ l a n tı S k . R o d o p l u A p t.N o :5 - 1 / B
L ü l e b u r g a z / K IR K L A R E L İ
L Ü L E B U R G AZ K B M
HCV pozitif/belirsiz durumlarda;
Doğrulama sonucu reaktif ise; Kan Bağışçısı Mikrobiyolojik Test
Pozitifliği Bildirim Formu,
Doğrulama sonucu belirsiz ise; Yeni Numune İhtiyacı Bildirim
Formu’nu gönderir.
HBV, SY pozitif durumlarda;
•Bağışçının kayıtlı adresine Seropozitif Kan Bağışçısı
Görüşme Formu gönderir.
Doğrulama sonucu non-reaktif fakat tekrarlayan tarama
testi pozitifliği olduğu durumlarda,
•Kan Bağışı Reddi Bildirim Formu ’nu bağışçının kayıtlı
adresine gönderir.
(Form C )
K AN B AĞIŞ I R E D D İ B İLD İR İM FOR MU
Sayı:
D.50.0.KZY.1.08.12- 204.06
Konu:
Test Sonucu Bildirim i Hk.
Tarih: … … / … … / … … … .
Sayın … … … … … … … … … … … … … .
Öncelikle kan bağış ına gös terdiğiniz ilgi ve duyarlılık için teş ekkür ederiz.
Türk Kızılayı olarak hedefim iz; gönüllü bağış çılarım ızdan tem in ettiğim iz bütün kan ve kan ürünlerini, ihtiyacı olan kiş ilere güvenilir bir biçim de ve
uygun koş ullarda iletilm es ini s ağlam aktır.
Bu am açla, kan bağış ı s ıras ında elde edilen kan num uneleri, uzm an pers onelim izce, dünya kan bankacılığı s tandartlarında kabul görm üş taram a ve
doğrulam a tes tlerinden geçirilir. Bu tes tlerin s onuçlarına göre kan ve kan ürünleri ya ihtiyacı olan kiş ilerin kullanım ına s unulur ya da im ha edilir.
Ayrıca kan bağış çıs ının, U lus al Kan ve Kan Ü rünleri R ehberi'nde tanım lanan koş ullar çerçeves inde, tekrar kan bağış ı yapıp yapam ayacağına karar
verilir.
…… / …… / ……….
tarihinde bağış ladığınız
… … … … … … … … . num aralı kandan alınan num une ile yapılan tes tlerde
ne yazık ki, kes in bir s onuca ulaş ılam am ış tır. Bu bildirim , kan bağış ından s onra s izden yeni bir kan num unes i alındı is e, bu yeni num une ile de kes in
s onuca ulaş ılam adığı anlam ını taş ır. Bu durum , çoğunlukla num une kalites i ile ilgilidir ve SİZİN HASTA OLDUĞUNUZ ANLAMINA GELMEZ.
Böyle durum larda, yas al olarak bağlı olduğum uz U lus al Kan ve Kan Ü rünleri R ehberi'ne göre; kan bağış çıs ından elde edilen kan ve kan ürünleri
im ha edilm ekte (yani hiç bir has ta için kullanılm am akta) ve kan bağış çıs ı tekrar kan bağış ı yapm am as ı gerektiği konus unda bilgilendirilm ektedir.
Bu nedenle, ne yazık ki, U lus al ve U lus lar aras ı Kan Bankacılığı Kuralları gereği artık s izden kan bağış ı kabul edem eyeceğiz. Konu ile ilgili ayrıntılı
bilgi verebilm em iz için, m üm kün olan en yakın zam anda aş ağıda belirtilen Türk Kızılayı Kan Merkezi'ne m üracaat etm enizi rica ederiz. Tes t s onuçları
hakkında bilgilendirilecek, konu hakkındaki s orularınız yanıtlanacak ve görüş m e s ıras ında gerekli görülürse ileri tetkiklerinizin yapılabileceği s ağlık
kuruluş larına yönlendirileceks iniz.
Bugüne kadar Kan Bağış ına gös terdiğiniz ilgi ve duyarlılık için bir kez daha teş ekkür eder, s ağlıklı günler dileriz. Lütfen unutm ayınız, s iz artık kan
bağış layam ayacak ols anız bile, çevrenizdeki s ağlıklı ins anları kan bağış ına teş vik ederek kana ihtiyaç duyan has talara des teğinizi s ürdürm eye
devam edebilirs iniz.
Saygılarım ızla
Kan Bağış ı Merkezi Müdürü
(Kaş e/İm za)
Müracaat edilecek kan m erkezi ve adresi
KARTAL KBM
: C evizli Mah. E5 yan yol N o:35-1 Kartal /İSTAN BU L
ÇAPA KBM
: Millet C ad. N o:122 Ç apa / İSTAN BU L
ZEYNEP KAMİL KBM
: D r. Fahri Atabey C d. N o:144 Zeynep Kam il Ü s küdar/İSTAN BU L
EDİRNE KBM
: Sarıca paş a Mah. D evlet H as tanes i Yanı ED İR N E
ÇORLU KBM
: C um huriyet Meydanı C em alya Mah.Abidin efendi Sok.Kızılay İş
Merkezi N o:4 Ç orlu /TEKİR D AĞ
LÜLEBURGAZ KBM
: İs tanbul C ad.Kocas inan Mah.Bağlantı Sk. R odoplu Apt.N o:5 -1/ B
Lüleburgaz/ KIR KLAR ELİ
Formların Gönderimi
• Sivil kan bağışçısı ise;
Formların Gönderimi
•Askeri kan bağışçısı ise;
G İZ L İ
S a y ı : D .5 0 .0 .K Z Y .1 .0 8 .1 2 - 2 0 4 .0 6
K o n u : D o ğ ru la n m ış T e s t P o z itifliğ i B ild irim i h k .
T a rih : … /… /… .
T SK
5. K O L O R D U İS T İH K A M A L A Y K O M U T A N L IĞ I
K IR K L A R E L İ
… … … .. ta r ih in d e P ın a r h is a r G a r n iz o n K o m u ta n lığ ı’ n d a E d ir n e K a n B a ğ ış M e r k e z i
ta ra fın d a n
d ü z e n le n e n
kan
b a ğ ış ı
k a m p a n y a sın d a ,
b a ğ ış ta
b u lu n a n
S ila h lı
K u v v e tle r
P e rs o n e lin e
a it,
d o ğ ru la n m ış
m ik ro b iy o lo jik
p o z itif
te s t
s o n u ç la rın ın
ta ra fın ız d a n
d e ğ e rle n d irilm e s i h u s u s u n d a ;
G e re ğ in i a rz e d e rim .
D r. H ü sn ü A L T U N A Y
B ö lg e M ü d ü rü
E K -1
:
… … … … … … … ..’a a it b ilg i z a r fı ( G İ Z L İ )
G İZ L İ
G İZ L İ
S a y ı : D .5 0 .0 .K Z Y .1 .0 8 .1 2 - 2 0 4 .0 6
K o n u : D o ğ ru la n m ış T e s t P o z itifliğ i B ild irim i h k .
T a r ih : … /… … /… .
T SK
5 .K O L O R D U İ S T İ K H A M A L A Y K O M U T A N L I Ğ I
P IN A R H İS A R G A R N İZ O N K O M U T A N L IĞ I
… … … … .. ta r ih in d e b ir liğ in iz d e E d ir n e K a n B a ğ ış M e r k e z im iz ta r a f ın d a n d ü z e n le n e n
k a n b a ğ ış ı o rg a n iz a s y o n u n d a k a n b a ğ ış ın d a b u lu n a n a ş a ğ ıd a is m i, e k te k im lik b ilg ile ri y a z ılı
k a n b a ğ ış ç ıs ın ın y a p ıla n m ik ro b iy o lo jik te s tle ri re a k tif o la ra k b u lu n m u ş v e d o ğ ru la n m ış tır.
U lu s a l K a n v e K a n Ü rü n le ri R e h b e ri’n e g ö re k iş in in y e tk ili b ir s a ğ lık p e rs o n e li
ta ra fın d a n b ilg ile n d irile re k , k o n u ile ilg ili e ğ itim
a lm ış u z m a n h e k im le rin b u lu n d u ğ u ,
b a ğ ış ç ın ın ta k ip v e te d a v is in in y ü rü tü le b ile c e ğ i b ir s a ğ lık k u ru m u n a y ö n le n d irilm e s i v e b u
k o n u d a k i g e liş m e le rin h e m o v ijila n s k a y ıtla rın ın e k s ik s iz tu tu la b ilm e s i a ç ıs ın d a n ta ra fım ız a
b ild irilm e s i h u s u s u n d a ;
G e re ğ in i a rz e d e rim .
D r. H ü sn ü A L T U N A Y
B ö lg e M ü d ü rü
E k -1 : A d S O Y A D
G İZ L İ
Formların Gönderimi
•İlgili KBM’den söz konusu bağışçıya ait Seropozitif Kan
Bağışçısı Görüşme Formu 30 gün içinde HVB Birimine
ulaşmaz ise; bağışçıya geri döner, sorunu öğrenir.
•Bağışçı bilgilendirilmek için merkeze başvurmaz veya
telefon ile ulaşılamazsa İl Sağlık Müdürlüğü’ne bilgi yazısı
gönderir.
G İZ L İ
S a y ı : D .5 0 .0 .K Z Y .1 .0 8 .1 2 - 2 0 4 .0 6 – E v r a k T a k ip N o
K o n u : T e s t s o n u c u b ild irim i h k .
T a r ih : … ./… ./… ..
T .C .
S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I
İs ta n b u l İl S a ğ lık M ü d ü rlü ğ ü
M e r k e z im iz b ü n y e s in d e h iz m e t v e r e n k a n a lm a b ir im le r in d e … … … .ta r ih in d e k a n
b a ğ ış ın d a b u lu n a n a ş a ğ ıd a k im lik v e ile tiş im b ilg ile ri y a z ılı … … . b a rk o d n u m a ra lı k a n
b a ğ ış ç ıs ın ın … … .te s ti d o ğ r u la n m ış p o z itif liğ i s a p ta n m ış tır .
B a ğ ış ç ı B ilg ile n d irm e F o rm u k a y ıtlı a d re s in e g ö n d e rile re k k iş i d a v e t e d ilm iş a n c a k
fo rm u
a lm a s ın a
ra ğ m e n
b ilg ile n d irm e
iç in
K an
B a ğ ış
M e rk e z i’n e
b a ş v u rm a m ış tır.
T a ra fın ız d a n d e ğ e rle n d irilm e s i h u s u s u n d a ;
G e re ğ in i a rz e d e rim .
D r. H ü sn ü A L T U N A Y
B ö lg e M ü d ü rü
B a ğ ış ç ı B ilg ile r i:
A
T
D
B
A
T
d ı- S o y a d ı:
C K im lik N o :
o ğ u m T a r ih i:
a b a A d ı:
d res:
e l:
G İZ L İ
• HIV için bağışçıya telefon ile ulaşılamaz yada 5 gün içinde
gelmez ise; tekrar aranır ve davet edilir. Her türlü çabaya rağmen
bağışçıya ulaşılamaz ise İl Sağlık Müdürlüğü’ne bilgi yazısı
gönderir.
Önemli !
Kan Bağışçısına posta yoluyla ulaşılamadığı tespit
edildiğinde;

Bağışçıya beyan ettiği telefon bilgilerinden tekrar
döner ve adres bilgilerini doğrulayarak ilgili formu tekrar
gönderir.

Kan Bağışçısına beyan ettiği adres ve telefon
bilgilerinden ulaşılamaz ise İl Sağlık Müdürlüğü’ne resmi
yazı ile bildirir.
G İZ L İ
S a y ı : D .5 0 .0 .K Z Y .1 .0 8 .1 2 - 2 0 4 .0 6
K o n u : T e s t s o n u c u b ild irim i h k .
T a rih : … /… /…
T .C .
S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I
İ s ta n b u l İ l S a ğ lık M ü d ü r lü ğ ü
M e rk e z im iz b ü n y e s in d e h iz m e t v e re n k a n a lm a b irim le rin d e … /… /… ta rih in d e k a n
b a ğ ış ın d a b u lu n a n a ş a ğ ıd a k im lik v e ile tiş im b ilg ile ri y a z ılı … … … b a rk o d n u m a ra lı k a n
b a ğ ış ç ıs ın ın … …
te s ti d o ğ ru la n m ış p o z itifliğ i s a p ta n m ış tır.
B a ğ ış ç ı B ilg ile n d irm e F o rm u k a y ıtlı a d re s in e g ö n d e rile re k k iş i d a v e t e d ilm iş tir. F a k a t
s ö z k o n u s u k iş iy e n e b e y a n e ttiğ i a d re s te n n e d e b e y a n e ttiğ i te le fo n d a n u la ş ıla m a m ış tır.
T a ra fın ız d a n d e ğ e rle n d irilm e s i h u s u s u n d a ;
G e re ğ in i a rz e d e rim .
D r. H ü sn ü A L T U N A Y
B ö lg e M ü d ü rü
B a ğ ış ç ı B ilg ile r i:
A
T
D
B
A
T
d ı- S o y a d ı
C K im lik N o
o ğ u m T a r ih i
aba A dı
d res
el
:
:
:
:
:
:
G İZ L İ
• HIV/HCV pozitif olgularda yeni numune alındıktan sonra
sonucun
bilgilendirilmesi
amacıyla
bağışçıya
telefon
ile
ulaşılamadığı veya 15 gün içinde bilgilendirme için bağışçının
başvurmadığı durumlarda; İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirir.
•HCV/HIV belirsiz olgularda iki ay sonra verilen randevuya
bağışçının
bilgilendirir.
gelmemesi
durumunda;
İl
Sağlık
Müdürlüğü’nü
G İZ L İ
S a y ı : D .5 0 .0 .K Z Y .1 .0 8 .1 2 - 2 0 4 .0 6
K o n u : B a ğ ış ç ı s o n u ç b a ğ la n tıs ı d o ğ ru la n m a s ı h k .
T a rih
… /… ./… .
T .C .
S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I
… … .. İl S a ğ lık M ü d ü r lü ğ ü
M e r k e z im iz b ü n y e s in d e h iz m e t v e r e n k a n a lm a b ir im le r in d e … … … .ta r ih in d e k a n
b a ğ ış ın d a b u lu n a n a ş a ğ ıd a k im lik v e ile tiş im
b ilg ile ri y a z ılı … … . b a rk o d n u m a ra lı k a n
b a ğ ış ç ıs ın ın … … .te s ti d o ğ r u la n m ış p o z itif liğ i s a p ta n m ış tır .
B a ğ ış ç ıd a n
b a ğ ış ç ı s o n u ç b a ğ la n tıs ın ı d o ğ ru la m a k
a m a c ıy la te k ra r k a n
a lın m ış ,
b ilg ile n d irm e iç in ç a ğ rıld ığ ın d a k e n d is in e u la ş ıla m a m ış tır /d a v e te ic a b e t e tm e m iş tir .
T a ra fın ız d a n d e ğ e rle n d irilm e s i h u s u s u n d a ;
G e re ğ in i a rz e d e rim .
D r. … … … … … …
… … K B M M ü d ü rü
B a ğ ış ç ı B ilg ile r i:
A
T
D
B
A
T
d ı- S o y a d ı:
C K im lik N o :
o ğ u m T a r ih i:
a b a A d ı:
d res:
e l:
G İZ L İ
G İZ L İ
S a y ı : D .5 0 .0 .K Z Y .1 .0 8 .1 2 - 2 0 4 .0 6 – E v r a k T a k ip N o
K o n u : B a ğ ış ç ı s o n u ç b a ğ la n tıs ı d o ğ ru la n m a s ı h k .
T a r ih : … ./… ./… .
T .C .
S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I
… … .. İl S a ğ lık M ü d ü r lü ğ ü
M e r k e z im iz b ü n y e s in d e h iz m e t v e r e n k a n a lm a b ir im le r in d e … … … .ta r ih in d e k a n
b a ğ ış ın d a b u lu n a n a ş a ğ ıd a k im lik v e ile tiş im b ilg ile ri y a z ılı … … . b a rk o d n u m a ra lı k a n
b a ğ ış ç ıs ın ın … … .te s ti b e lir s iz p o z itif liğ i s a p ta n m ış tır .
B ilg ile n d irm e fo rm u k a y ıtlı a d re s in e g ö n d e rile n b a ğ ış ç ı K B M ’ y e b a ş v u rm u ş tu r.
T e s tin in d o ğ ru la n m a s ı a m a c ıy la 2 a y s o n ra s ın a k a n a lın m a k ü z e re ra n d e v u v e rilm iş a n c a k ,
ra n d e v u g ü n ü k a n v e rm e y e m e rk e z im iz e g e lm e m iş tir. B a ğ ış ç ıy a te le fo n ile u la ş ılm a y a
ç a lış ılm ış fa k a t u la ş ıla m a m ış tır /d a v e te ic a b e t e tm e m iş tir .
T a ra fın ız d a n d e ğ e rle n d irilm e s i h u s u s u n d a ;
G e re ğ in i a rz e d e rim .
D r. … … … … … …
… … K B M M ü d ü rü
B a ğ ış ç ı B ilg ile r i:
A
T
D
B
A
T
d ı- S o y a d ı:
C K im lik N o :
o ğ u m T a r ih i:
a b a A d ı:
d res:
e l:
D a ğ ıtım :
B ilg i:
K u z e y M a rm a ra B K M
M ü d ü rlü ğ ü
G İZ L İ
• Kan Bağışçısı’nın bilgilendirilmeye gelmesi durumunda; KBM
Müdürü tarafından gönderilen ıslak imzalı Seropozitif Kan
Bağışçısı Görüşme Formu’nu bağışçının dosyasında saklar.
•Daha önce bağışladığı kana ait test pozitifliği kendisine
bildirilmesine rağmen tekrar kan bağışında bulunduğu tespit
edilen bağışçıyı, 5624 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu Madde
6-10’a göre işlem yapılması için İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirir.
G İZ L İ
S a y ı : D .5 0 .0 .K Z Y .1 .0 8 .1 2 - 2 0 4 .0 6 – E v ra k T a k ip N o
K o n u : K e s in re d a la n b a ğ ış ç ın ın te k ra r k a n b a ğ ış la m a s ı h k .
T a rih : … ./… /… .
T .C .
S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I
İs ta n b u l İl S a ğ lık M ü d ü rlü ğ ü
M e rk e z im iz b ü n y e s in d e h iz m e t v e re n k a n a lm a b irim le rin d e … … … .ta rih in d e
b a ğ ış ın d a b u lu n a n a ş a ğ ıd a k im lik v e ile tiş im b ilg ile ri y a z ılı … … . b a rk o d n u m a ra lı
b a ğ ış ç ıs ın ın … … .te s ti d o ğ ru la n m ış p o z itifliğ i s a p ta n m ış tır. Y a p ıla n a ra ş tırm a s o n u c u n d a
k o n u s u b a ğ ış ç ın ın … … . ta rih in d e d e k a n b a ğ ış ın d a b u lu n d u ğ u , … ..te s ti n e d e n i y le k a lıc ı
a ld ığ ı te s p it e d ilm iş v e … … ta rih in d e k e n d is in e b ild irilm iş tir.
5 6 2 4 s a y ılı K a n v e
d e ğ e rle n d irilm e s i h u s u s u n d a ;
K an
Ü rü n le ri
K anununun
M adde
6 -1 0 ’a
g ö re
kan
kan
söz
re d
ta ra fın ız d a n
G e re ğ in i a rz e d e rim .
D r. H ü sn ü A L T U N A Y
B ö lg e M ü d ü rü
B a ğ ış ç ı B ilg ile r i:
A
T
D
B
A
T
d ı- S o y a d ı:
C K im lik N o :
o ğ u m T a r ih i:
a b a A d ı:
d res:
e l:
G İZ L İ
• Her ayın son Cuma günü Bölge Kan Merkezi Müdürü’ne
istatistiksel rapor hazırlar ve sunar.
•Önceden tanımlanmamış sorunlar meydana gelirse BKM
Müdürü’nü bilgilendirir.
.
HEMOVİJİLANS UYGULAMALARINDA
KBM MÜDÜRÜNÜN GÖREVLERİ
Transfüzyon Merkezlerinden incelenmesi istenen kan ürünleri
ile ilgili HVB tarafından ulaşılan bağışçılardan yeni testlerin
çalışılması amacıyla kan numunelerini alır.
KBM Müdürleri gelen tüm bağışçıların takibini yapabilmek
amacıyla, Transfüzyonla Bulaşan Enfeksiyonu Doğrulanmış
Bağışçının Takip Defterine kayıt eder.
Mesai saatleri içerisinde ilgili form ile KBM’ne başvuran
bağışçıyı, TC Kimlik Numarası yazılı fotoğraflı resmi belgeden
doğrular sistemden bağışçının hangi testinin pozitif olduğunu
öğrenir.
T R A N S F Ü Z Y O N L A B U L A Ş A N E N F E K S İY O N U D O Ğ R U L A N M IŞ B A Ğ IŞ Ç IN IN T A K İP D E F T E R İ
K a n B a ğ ış ı M e r k e z i: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ....
T A R İH
T C K İM L İK N O
K A N B A Ğ IŞ Ç IS IN IN
A D I S O YA D I
BARKO D NO
KAN
B A Ğ IŞ
D O Ğ R U L A N M IŞ T E S T P O Z İT
ÖR
İFL
NE
İĞKİ L E R İN İ R A N D E V U T A R İH İ
S A Y IS I
D O ĞR U L A M A
B İL G İL E N D İR M E D U R U M U
B A Ğ IŞ Ç IN IN D U R U M U
U L A Ş IL A M A D I
D A V E TE G E L M E D İ
B İL G İL E N D İR İL D İ
U L A Ş IL A M A D I
D A V E TE G E L M E D İ
B İL G İL E N D İR İL D İ
U L A Ş IL A M A D I
D A V E TE G E L M E D İ
B İL G İL E N D İR İL D İ
U L A Ş IL A M A D I
D A V E TE G E L M E D İ
B İL G İL E N D İR İL D İ
İL S A Ğ L IK
B İL D İR İL D İ
H B V 'N E
B İL D İR İL D İ
A Ç IK L A M A
İM Z A
Hepatit-B ve Sifiliz olgularında;
Kişiyi bilgilendirir,
Test Sonucu Görüşme Formu ile kayıt altına alarak formu
imzalar ve bağışçıya imzalatır,
Bağışçı için hazırlanan, Kan Bağışçısı Mikrobiyolojik Test
Sonucu Bilgilendirme Formu bağışçıya teslim eder.
Islak imzalı formu 5 gün içinde HVB’ne gönderir ve formun
fotokopisini alarak kendi arşivinde saklar.
S E R O P O Z İT İF K A N B A Ğ IŞ Ç IS I G Ö R Ü Ş M E F O R M U
B a ğ ış ç ım ız
… … … … … … … … … … … … … … … … … … ...… ...
… … … … … … … … ..… … … … … … … … … ..
ile
… … / … … / … … … …
ta r i h i n d e
te s t s o n u c u h a k k ın d a b i l g i l e n d i r m e g ö r ü ş m e s i y a p ıl m ış tır .
… … … .… … … … … … … … .… … … … … … … … .… … 'd e
b i l g i l e n d i r i l m i ş ti r .
g e r ç e k l e ş ti r i l e n
bu
g ö rü ş m e d e
b a ğ ış ç ım ız , a ş a ğ ıd a k i
m a d d e le r
h a k k ın d a
G e n e l ta r a m a te s ti n i n y a p ıl m a a m a c ı v e s ü r e c i n i ş l e y i ş i .
T e s t s o n u c u n u n a n la m ı ve o la s ı n e d e n le r i.
S ö z k o n u s u e n fe k s i y o n u n b u l a ş y o l l a r ı, k l i n i k s e y r i v e te d a v i o l a n a k l a r ı i l e k o r u n m a y o l l a r ı.
“ O l a s ı te ş h i s ” i n d o ğ r u l a n m a s ı v e
e d i l m e s i g e r e k ti ğ i .
k lin ik
d e ğ e rle n d irm e le rin
B ilg ile n d ir e n K iş in in
y a p ıl a b i l m e s i
iç in
u yg u n
b ir
s a ğ l ık
k u ru m u n a
m ü ra c a a t
K a n B a ğ ış ç ıs ın ın
A d ı S o ya d ı
:
..........................................................
Gö re v U n va n ı
:
… … … … … … … … … … … … … ..… …
İm z a s ı
:
… … … … … … … … … … … … … ..… …
A d ı S o ya d ı :
....................................................................
....................................................................
İm z a s ı
:
.....................................................................
K a n b a ğ ış ç ıs ı, D O T E R k a p s a m ın d a ( F o r m A ) b i l g i l e n d i r i l d i .
K a n b a ğ ış ç ıs ın a F o r m B te s l i m e d i l d i .
K a n b a ğ ış ç ıs ı, B A T T E R k a p s a m ın d a ( F o r m C ) b i l g i l e n d i r i l d i .
K a n b a ğ ış ç ıs ın a F o r m B te s l i m e d i l d i .
K a n b a ğ ış ç ıs ı, Y E N İ N U M U N E g e r e k s i n i m i h a k k ın d a ( F o r m D ) b i l g i l e n d i r i l d i .
K a n b a ğ ış ç ıs ın d a n a y n ı g ü n i ç i n d e y e n i b i r k a n n u m u n e s i a l ın d ı.
K a n b a ğ ış ç ıs ın a , y e n i b i r k a n n u m u n e s i v e r m e k i ç i n
s o n r a m ü r a c a a t e tm e s i ta v s i y e e d i l d i .
G ö r ü ş m e h a k k ın d a n o t la r :
m e r k e zim ize
… … …
/ … …
/
… … … …
ta r i h i n d e n
(F O R M B )
K A N B A Ğ IŞ Ç IS I M İK R O B İY O L O J İK T E S T S O N U C U B İL G İL E N D İR M E F O R M U
S a y ı : D .5 0 .0 .K Z Y .1 .0 8 .1 2 - 2 0 4 .0 6
T a r ih : … … … .
K o n u : T e s t s o n u c u b ild ir im i h k .
S a y ın
… … … … .
T ü r k K ız ıl a y ı o l a r a k h e d e fi m i z ; g ö n ü l l ü b a ğ ış ç ıl a r ım ız d a n te m i n e tti ğ i m i z b ü tü n k a n v e k a n ü r ü n l e r i n i , u z m a n p e r s o n e l i m i z c e , d ü n y a k a n b a n k a c ıl ığ ı
s ta n d a r tl a r ın d a k a b u l g ö r m ü ş ta r a m a te s tl e r i n d e n g e ç i r d i k te n s o n r a , i h ti y a c ı o l a n k i ş i l e r e u y g u n k o ş u l l a r d a i l e ti l m e s i n i s a ğ l a m a k tır . T a r a m a
te s tl e r i n i y a p m a k ta k i a m a c ım ız i s e ; k a n y o l u y l a h a s ta y a ( k a n ın k u l l a n ıl d ığ ı k i ş i y e ) b u l a ş m a o l a s ıl ığ ı o l a n e n fe k s i y o n e tk e n l e r i n i n k a n d a m e v c u t
o l u p / o l m a d ığ ın ı s a p ta y a r a k , a l ıc ın ın k a r ş ıl a ş a c a ğ ı r i s k l e r i e n a z a i n d i r m e k ti r .
G ö n ü l l ü b a ğ ış ç ıl a r ım ız d a n s a ğ l a n a n h e r k a n / k a n ü r ü n ü n e y a p ıl a n ta r a m a te s tl e r i s o n u c u e n fe k s i y o n e tk e n l e r i n i n b u l u n m a d ığ ı te s p i t e d i l d i ğ i n d e ,
k a n k u l l a n ım a s u n u l m a k ta d ır . T a r a m a te s tl e r i n d e e n fe k s i y o n e tk e n l e r i n i n v a r l ığ ın ı g ö s te r e n b i r d u r u m s a p ta n d ığ ı ta k d i r d e i s e , s ö z k o n u s u k a n
i m h a e d i l m e k te v e h a s ta y a k u l l a n ıl m a m a k ta , i l g i l i b a ğ ış ç ım ız b i l g i l e n d i r i l m e k ü z e r e k a n m e r k e z i m i z e d a v e t e d i l m e k te d i r .
… /… ./… /
ta r i h i n d e b a ğ ış l a d ığ ın ız
… … … …
n u m a r a l ı k a n d a n a l ın a n n u m u n e i l e y a p ıl a n
… … … …
ta r a m a te s ti n i z i n
s o n u c u p o z i ti f b u l u n m u ş tu r . B u n e d e n l e b a ğ ış ın ız s o n u c u n d a e l d e e d i l e n k a n v e k a n ü r ü n l e r i m e r k e z i m i z d e i m h a e d i l m i ş o l u p h i ç b i r h a s ta i ç i n
k u l l a n ıl m a m ış tır .
A ş a ğ ıd a te s t s o n u ç l a r ın ız ın a y r ın tıl a r ı y e r a l m a k ta d ır . L ü tfe n , s i z i n l e y a p tığ ım ız g ö r ü ş m e d e d e b e l i r tti ğ i m i z g i b i , b u fo r m i l e e n y a k ın z a m a n d a , s i z e
e n y a k ı n s a ğ l ı k k u r u l u ş u n u n E n f e k s i y o n H a s t a l ı k l a r ı ( İ n t a n i y e ) P o l i k l i n i ğ i 'n e b a ş v u r u n u z .
N e y a z ık k i , U l u s a l v e U l u s l a r a r a s ı K a n B a n k a c ıl ığ ı K u r a l l a r ı g e r e ğ i , a r tık s i z d e n
g ö s te r d i ğ i n i z i l g i v e d u y a r l ıl ık i ç i n te ş e k k ü r e d e r i z .
k a n b a ğ ış ı k a b u l e d e m e y e c e ğ i z . B u g ü n e k a d a r k a n b a ğ ış ın a
L ü tfe n u n u tm a y ın ız , s i z a r tık k a n b a ğ ış l a y a m a y a c a k o l s a n ız b i l e , ç e v r e n i z d e k i s a ğ l ık l ı i n s a n l a r ı k a n
d u y a n h a s ta l a r a d e s te ğ i n i z i s ü r d ü r m e y e d e v a m e d e b i l i r s i n i z .
b a ğ ış ın a te ş v i k e d e r e k k a n
b a ğ ış ın a i h ti y a ç
S a y g ıla r ım ız la
D r. H ü s n ü A L T U N A Y
B ö lg e M ü d ü rü
T a r a m a T e s ti
Y ö n te m
K e s in S o n u ç *
Test Adı
D o ğ r u la m a T e s t i* *
Y ö n te m
Sonuç
HBsAg
M i k r o - E L IS A / C L IA
… … … … … … …
H B s A g K o n fi r m a s y o n * * *
M i k r o - E L IS A
… … … … … … ..
A n ti - H B c T o ta l
M i k r o - E L IS A
… … … … … … …
A n t i- H C V
M i k r o - E L IS A / C L IA
… … … … … … …
In n o - L IA H C V S c o r e
R IB A
… … … … … … …
H IV 1 /2 A g + A b
M i k r o - E L IS A / C L IA
… … … … … … … ..
In n o - L IA H IV I- II S c o r e
R IB A
… … … … … … …
S if iliz
M i k r o - E L IS A / C L IA
… … … … … … … … .
F T A - A B S Ig G
IF A T
… … … … … … …
A ç ı k l a m a l a r : T a r a m a v e D o ğ r u la m a t e s t le r i, T ü r k K ız ıla y ı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B ö lg e K a n M e r k e z i L a b o r a t u v a r la r ın d a g e r ç e k le ş t ir ilm iş t ir .
( * ) U lu s a l K a n v e K a n Ü r ü n le r i R e h b e r i'n in ö n e r ile r i d o ğ r u lt u s u n d a , t a r a m a t e s t i ilk ç a lış m a s o n u c u r e a k t if o la n n u m u n e , a y n ı y ö n t e m ile , ik i k e z d a h a ç a lış ılm a k t a d ır
( d o u b le c h e c k ) . T e k r a r ç a lış m a la r ın d a n e n a z b ir in d e r e a k t if s o n u ç a lın m a s ı d u r u m u " t e k r a r la y a n r e a k t if lik " o la r a k k a b u l e d ilm e k t e d ir v e t a r a m a t e s t i k e s i n s o n u c u
" r e a k t if " o la r a k a t a n m a k t a d ır . A y r ıc a m ik r o - E L IS A y ö n t e m in d e A n t i- H C V v e H IV 1 / 2 A g + A b t e s t le r i iç in % 2 0 , H B s A g v e S iliz t e s t le r i iç in % 1 0 g r a y - z o n e ( b e lir s iz ) s ın ır ı
k u lla n ılm a k t a v e b u s ın ır la r d a k i n u m u n e le r k a n v e k a n ü r ü n le r i g ü v e n liğ i a ç ıs ın d a n " r e a k t if " o la r a k a t a n m a k t a d ır .
( * * ) D o ğ r u la m a t e s t le r i, y a ln ız c a t a r a m a t e s t i k e s in s o n u c u " r e a k t if " o la n n u m u n e le r e u y g u la n m a k t a d ır .
( * * * ) H B s A g K o n f ir m a s y o n / N ö t r a liz a s y o n t e s t i, y a ln ız c a H B s A g t a r a m a t e s t i k e s i n s o n u c u " r e a k t if " ik e n A n t i- H B c T o t a l t e s t i s o n u c u " N e g a t if " o la n n u m u n e le r e
u y g u la n m a k t a d ır .
K ı s a l t m a l a r : E L IS A
( E n z y m e - lin k e d im m u n o s o r b e n t a s s a y ) , C L IA
( C h e m ilu m in e s c e n c e Im m u n o a s s a y ) , R IB A ( R e c o m b in a n t Im m u n o b lo t A s s a y ) , L IA ( L in e
Im m u n o a s s a y ) , IF A T ( In d ir e c t F lu o r e s c e n t A n t ib o d y T e c h n iq u e ) , F T A - A B S ( F lu o r e s c e n t T r e p o n e m a l A n t ib o d y - A b s o r p t io n )
HCV ve HIV doğrulanmış pozitif olgularda;
“Sizde bir test pozitifliği saptadık bunun doğrulanması
amacıyla
kan
alacağız,
şimdilik
sonucu
göremiyorum,
sonuçlarınız çıkınca sizi tekrar arayacağız” şeklinde bir
açıklama yapar.
•Bağışçının kaydı yapılarak
jelli tüpe 10 cc kan alınır ve
Tarama/Grup Tipleme Talep Formu ile laboratuara gönderir ve
HVB’ne bilgi verir.
•Laboratuar çalışmanın sonucunu HVB’ye gönderir.
•HVB gerekli kayıtları aldıktan sonra ilgili KBM’ye gizli faks ile
sonuçları gönderir
•KBM Müdürü’ne test sonucu 3 gün içinde bildirilmez ise HVB’yi
telefon ile arayarak bilgi alır.
•Sonuç eline geçince KBM Müdürü bağışçıyı telefon ile tekrar
çağırır.
Sonuç POZİTİF/NEGATİF ise;
• İlgili kan bağışçısını sonucuna göre bilgilendirir,
• Seropozitif Kan Bağışçısı Görüşme Formu ile kayıt altına
alarak formu imzalar ve bağışçıya imzalatır,
• Bağışçı için hazırlanan, Form bağışçıya teslim edilir.
• Test Sonucu Görüşme Formunu 5 gün içinde HVB’ne
gönderir,
• Formun fotokopisini alarak kendi arşivinde saklar.
Bağışçı çağrıya rağmen 5 (beş) gün içinde gelmez ise;
• Telefon ile bağışçıya ulaşıp sorunu öğrenmeye çalışır,
• Son görüşmeden 15 gün sonrasına kadar bekler,
• Telefon ile bağışçıya ulaşamaz veya 15 gün içinde
bilgilendirme için gelmez ise HVB tarafından İl Sağlık
Müdürlüğü bilgilendirilir.
• Durumu izah eden bir açıklama Test Sonucu Görüşme
Formuna kayıt edilir ve bir fotokopisi kendi arşivinde
muhafaza edilmek suretiyle asıl ıslak imzalı formu HVB’ne
gönderir.
5.4.3. HCV ve HIV doğrulama belirsiz olgularda;
“Sizde bir test pozitifliği saptadık ancak bunun doğrulama
testleri belirsiz çıktı. Bunun doğrulanması amacıyla 2ay sonra
kan alacağız” şeklinde bir açıklama yapılır.
• Bağışçının kaydı yapılarak belirlenen güne randevusu verilir.
• Randevu günü gelmeyen bağışçı telefon ile aranarak sorun öğrenilir,
bağışçı gelmez ise İl Sağlık Müdürlüğü bilgilendirilir
• Randevu günü gelen bağışçının kaydı yapılarak jelli tüpe 10 cc kan
alınır ve laboratuara gönderilir.HVB’ye bilgi verir.
• Laboratuar çalışmanın sonucunu HVB’ye gönderir.
• KBM Müdürü, test sonucu 10 gün içinde bildirilmez ise HVB’yi telefon
ile arayarak bilgi alır
•Sonucu HVB kontrollü faks ile ilgili KBM’ye gönderir
• Sonuç eline geçince KBM Müdürü tekrar bağışçıyı telefon ile çağırır.
G İZ L İ
S a y ı : D .5 0 .0 .K Z Y .1 .0 8 .1 2 - 2 0 4 .0 6 – E v r a k T a k ip N o
K o n u : B a ğ ış ç ı s o n u ç b a ğ la n tıs ı d o ğ ru la n m a s ı h k .
T a r ih : … ./… ./… .
T .C .
S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I
… … .. İl S a ğ lık M ü d ü r lü ğ ü
M e r k e z im iz b ü n y e s in d e h iz m e t v e r e n k a n a lm a b ir im le r in d e … … … .ta r ih in d e k a n
b a ğ ış ın d a b u lu n a n a ş a ğ ıd a k im lik v e ile tiş im b ilg ile ri y a z ılı … … . b a rk o d n u m a ra lı k a n
b a ğ ış ç ıs ın ın … … .te s ti b e lir s iz p o z itif liğ i s a p ta n m ış tır .
B ilg ile n d irm e fo rm u k a y ıtlı a d re s in e g ö n d e rile n b a ğ ış ç ı K B M ’ y e b a ş v u rm u ş tu r.
T e s tin in d o ğ ru la n m a s ı a m a c ıy la 2 a y s o n ra s ın a k a n a lın m a k ü z e re ra n d e v u v e rilm iş a n c a k ,
ra n d e v u g ü n ü k a n v e rm e y e m e rk e z im iz e g e lm e m iş tir. B a ğ ış ç ıy a te le fo n ile u la ş ılm a y a
ç a lış ılm ış fa k a t u la ş ıla m a m ış tır /d a v e te ic a b e t e tm e m iş tir .
T a ra fın ız d a n d e ğ e rle n d irilm e s i h u s u s u n d a ;
G e re ğ in i a rz e d e rim .
D r. … … … … … …
… … K B M M ü d ü rü
B a ğ ış ç ı B ilg ile r i:
A
T
D
B
A
T
d ı- S o y a d ı:
C K im lik N o :
o ğ u m T a r ih i:
a b a A d ı:
d res:
e l:
D a ğ ıtım :
B ilg i:
K u z e y M a rm a ra B K M
M ü d ü rlü ğ ü
G İZ L İ
Sonuç POZİTİF/NEGATİF/ BELİRSİZ ise;
• İlgili kan bağışçısını sonucuna göre bilgilendirir,
• Test Sonucu Görüşme Formu ile kayıt altına alarak formu imzalar
ve bağışçıya imzalatır,
•Bağışçı için hazırlanan, Kan Bağışçısı Mikrobiyolojik Test
Sonucu Bilgilendirme Formu bağışçıya teslim edilir.
• Test Sonucu Görüşme Formunu 5 gün içinde HVB’ne gönderir,
• Formun fotokopisini alarak kendi arşivinde saklar.
Bağışçı çağrıya rağmen 5 (beş) gün içinde gelmez ise;
•Telefon ile bağışçıya ulaşıp sorunu öğrenmeye çalışır,
•Son görüşmeden 15 gün sonrasına kadar bekler,
•Telefon ile bağışçıya ulaşamaz ise veya 15 gün içinde
bilgilendirme için bağışçı gelmez ise İl Sağlık Müdürlüğü’ne
bildirir.
•Durumu izah eden bir açıklamayı Test Sonucu Görüşme
Formuna kayıt eder, fotokopisini kendi arşivinde muhafaza
etmek için alır ve ıslak imzalı formu HVB’ne gönderir.
HEMOVİJİLANS UYGULAMALARINDA
TARAMA LABORATUARI GÖREVLERİ
•TM tarafından gönderilen ve kullanılan ürüne ait HBV/ HCV/
HIV yönünden bulaştırıcı olduğuna dair laboratuar bulgularını
ve/
veya
hastalık
semptomlarını
içeren
“Şüphelenilen
İstenmeyen Ciddi Etkiler İçin Hızlı Bildirim Formu (Ek
G4.1)’nun fotokopisini HVB’den teslim alır.
•Diğer BKM’lerden gelen talepleri resmi yazı ile kabul eder.
• Ek G4.1 ile bildirilen ürünlere ait bağışçıların arşivde saklanan
şahit numunelerini ve taze kan örneğini alarak HBV/ HCV veya
HIV enfeksiyonlarının dışlanabilmesi için acil test yöntemiyle
tekrar çalışır.
•Şahit
numunenin
tek
örnek
olarak
ayrılıp
saklanması
durumlarında, sadece Savcılık veya Sağlık Bakanlığı istekleri
doğrultusunda çalışma yapar.
•Kimlik ve test sonucu doğrulamak için alınan ve Tarama/Grup
Tipleme Testleri Talep Formu ile gönderilen yeni numuneleri acil
test yöntemiyle çalışır ve sonucu HVB’ne bildirir.
HEMOVİJİLANS UYGULAMALARINDA
DOĞRULAMA LABORATUARI
GÖREVLERİ
• HIV, HBV, HCV VE Sy doğrulanmış, belirsiz ve tekrarlayan
tarama test pozitif sonuçlarını Doğrulama Testi Talep ve
Sonuç Formu ile HVB’ne gönderir.
• TM’lerinden
Ek
G4.1
ile
bildirilen
Tarama
Laboratuarı
tarafından testleri tekrarlanmış numunelere doğrulama testi
uygular ve sonucu Tarama Laboratuarına teslim eder.
•HCV ve HIV doğrulama belirsiz olgularda; Tarama Laboratuarı
tarafından testleri tekrarlanmış ve Doğrulama Testi Talep ve Sonuç
Formu ile gönderilmiş yeni numunelere doğrulama testi uygular ve
Tarama Laboratuarına teslim eder.
HEMOVİJİLANS UYGULAMALARINDA
GRUPLAMA LABORATUARI
GÖREVLERİ
• HVB tarafından Hata Bildirim Formu/ Ek G4.1 ile getirilen
ürünleri formların fotokopisi ile teslim alır.
• Ürünü inceler ve Geriye Dönen Kan Bileşeni İnceleme
Raporu ile HVB’ne teslim eder.
Raporda;
 Ürün hatalıdır imha edilmeli ve ürün değiştirilmeli,
 Ürün hatalı değildir ancak kontaminasyon nedeniyle imha
edilmelidir,
 Ürün hatalı değildir kullanıma sunulabilir,
İbareleri bulunmalıdır.
HEMOVİJİLANS UYGULAMALARINDA
ÜRÜN İŞLEM LABORATUARI
GÖREVLERİ
İstenmeyen Olay Bildirim Formu/Hata Bildirim Formu
sonrası incelemesi tamamlanmış, HVB tarafından teslim edilen
hatalı veya kontamine ürünlerin fiziksel imhasını gerçekleştirir.
HEMOVİJİLANS UYGULAMALARINDA
KALİTE KONTROL LABORATUARI
GÖREVLERİ

İncelenmek
üzere
HVB
tarafından
getirilen
ürünleri
Şüphelenilen İstenmeyen Ciddi Etkiler için Hızlı Bildirim
Formu/Hata Bildirim Formu’nun fotokopisi ile teslim alır.

Ürünü inceler ve Geriye Dönen Kan Bileşeni İnceleme
Raporu ile HVB’ne teslim eder.
Raporda;

Ürün hatalıdır imha edilmeli ve ürün değiştirilmeli,

Ürün hatalı değildir ancak kontaminasyon nedeniyle imha
edilmelidir,

Ürün hatalı değildir kullanıma sunulabilir,
İbareleri bulunmalıdır.
HEMOVİJİLANS UYGULAMALARINDA
ÜRÜN DAĞITIM BİRİMİ GÖREVLERİ

“Gerçekleşmesi son anda önlenmiş olaylar” kapsamında
değerlendirilebilecek olayları incelenmesi amacıyla İstenmeyen
Olay Bildirim Formu doldurarak HVB’ne teslim eder.
HVB tarafından teslim edilen hatasız ürünleri kullanılmak
üzere sisteme kabul eder.

TM’den Hata Bildirim Formu ile gönderilen ürünleri HVB’ne
teslim eder.

HVB’nden e-posta yoluyla gelen rapor doğrultusunda ürünü
iade alır ve değişimini sağlar.
 Diğer BKM’lerinden gelen, ürünlerin teslim alınması aşamasında
tespit edilen hatalarda ürün dağıtım birimi meslek yetkilisi/yetkilileri
hatalı ürünlerin numaralarını yazarak tutanak tutar,
Ürünleri fotoğraflar,
İlgili BKM’yi bilgilendirerek en kısa sürede iadesini sağlar,
İlk mesai gününde Ürün Dağıtım Birim Şefi tutanağı resmi yazı ile
BKM Müdürü’ne iletir.
Bildirimi yapılan bağışçıların http://172.16.1.13/nms
merkezi sisteminden Türk Kızılayı kayıtlı bağışçıların 1
yıllık taraması ile çıkan sonuçta;
2
bağışçının
bilgilendikten
sonra
kan
bağışında
bulunduğu tespit edilmiş ve 5624 sayılı Kan ve Kan
Ürünleri Kanunu Madde 6-10’a göre işlem yapılması için
Sağlık Bakanlığı’na bildirilmiştir.

4 bağışçının yanlış beyanda bulunup kan verdiği tespit edilmiş
ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirilmiştir.
 HBsAg pozitifliği olan 4 bağışçının 1 yıllık zaman dilimi içerisinde
non-reaktif
bağışı
olduğu
tespit
edilmiş
ve
kanı
kullanan
hastanelerin başhekimliklerine ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirimde
bulunulmuştur.
- 2 Hastaneden, ürünün kullanıldığı 2 hastanın da hastalığına
bağlı olarak ex olduğu tarafımıza bildirilmiştir.
 HCV belirsizliği olan 2 bağışçının 1 yıllık zaman dilimi içinde
non-reaktif bağışı olduğu ve ürünlerinin kullanıldığı tespit edilmiştir.
Kişilere ulaşılarak HCV-RNA çalışılmış ve sonuçlar non-reaktif
çıkmıştır.
 HCV reaktif olan bir bağışçının başkasına ait kimlikle bağışta
bulunduğu tespit edilerek İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirilmiştir.
 HIV pozitif olan bir bağışçıya ise beyan ettiği adres ve telefon
bilgisinin yanlış olması nedeniyle ulaşılamamış ve İl Sağlık
Müdürlüğü’ne bildirilmiştir.
Doğrulanmış Test Pozitifliklerinin
Görülme Sıklığı
POZİTİF TEST SONUCU
BİLDİRİM YAPILAN
BAĞIŞÇI SAYISI
GÖRÜLME SIKLIĞI
HBsAg
1012
% 0,7
Sifiliz
318
% 0,2
HCV
109
% 0,07
HIV
15
% 0,01
TOPLAM
1454
% 1,03
01.11.2011-01.09.2012 tarihleri arasında 1442 kan bağışçısının
mikrobiyolojik doğrulanmış test pozitifliği bildirimi yapılmıştır.
BÖLGELERE GÖRE DAĞILIM
T0027-1261kişi (İSTANBUL)
T0031-82 kişi (ÇORLU)
T0033--73 kişi (EDİRNE)
T0033
T0083--26 kişi (LÜLEBURGAZ)
T0083
1.Bağış
1229
Mükerrer Bağış
213
ERKEK
1344
KADIN
98
•8 Kişide; HBsAg+Sifiliz
•2 Kişide; HCV+Sifiliz
•1 Kişide; HIV+Sifiliz
•1 Kişide; HBsAg+HCV tespit edilmiştir.
Doğrulanmış Test Pozitifliklerinin
Bölgelere Göre Dağılımı
Doğrulanmış Test Pozitifliklerinin Hastalıklara
ve Bilgilenen Kişi Sayısına Göre Dağılımı
POZİTİF
BEKLEMEDE OLAN
BİLGİLENEN KİŞİ
TEST
KİŞİ SAYISI
SAYISI
SONUCU
ASKER
BAĞIŞÇILAR
S.B BİLDİRİLEN
ULAŞILIP
TOPLAM
ULAŞILAMAYAN
GELMEYEN
HBV
18
449
25
265
255
1012
HCV
7
59
4
19
20
109
HIV
1
11
0
1
2
15
SİFİLİZ
6
205
0
35
72
318
TOPLAM
32
724
29
320
348
1454
%
2.2
49.8
2
22.1
23.9
100
İade olan/30 günü dolan bağışçıların
telefon ile arama sonuçları
ARAMA SONRASI GELMEYEN KİŞİLER
POZİTİF TEST
BEKLEMEDE
GELEN
GELECEĞİNİ
SÖYLEYEN
SONUCU
GELMEK
İSTEMEYEN
HASTANEDE
BİLGİLENEN
TOPLAM
HBV
11
200
195
29
42
477
HCV
5
29
11
5
3
53
HIV
1
11
1
-
-
13
SİFİLİZ
3
73
29
2
4
111
TOPLAM
20
313
236
36
49
654
%
3,1
47,8
36,1
5,5
7,5
100
Telefon ile aranıp ulaşılan kişilerin
bilgilenme durumları
ULAŞILAN
POZİTİF TEST
SONUCU
KİŞİ
SAYISI
TOPLAM
ULAŞILAMAYAN
YANLIŞ NO
KİŞİ SAYISI
ARANAN KİŞİ
SAYISI
HBV
477
273
24
774
HCV
53
16
4
73
HIV
13
2
0
15
SİFİLİZ
111
67
11
189
TOPLAM
654
358
39
1051
%
62.2
34
3.8
100
BATTER Bağışçıların Oranı
POZİTİF TEST SONUCU
BİLDİRİM YAPILAN
BAĞIŞÇI SAYISI
HBsAg
4
Sifiliz
31
HCV
16
HIV
19
TOPLAM
70
BATTER (Bağışlar Arası Tekrarlayan Test Pozitifliği) olan bağışçılar 2 tarama
testi pozitifliği saptandıktan sonra sistem tarafından kesin redde atılmakta
ve bu kişiler tekrar kan bağışçısı olamamaktadır.
TARTIŞMA
•
•
•
•
•
HIV pozitiflerin bildirimi sorunu
BATTER bildirimi
Doğrulama belirsiz HIV/HCV/HBV bildirimi
Kliniklerde tespit edilen pozitiflikler
Süreli Bölge Kan Merkezlerinin bağışçılara
ulaşma sorunu
• Yeterli şahit numune saklama
• Hemovigilans Birimi oluşturma
SON SÖZ
• Kapsamlı bir Haemovigilans toplantısı
planlanmalı
• Bu toplantıda uygulama kararları alınmalı
• Tüm hizmet birimlerinin ulaşabildiği
yazılım hazırlanmalı (SB)
• Tüm hizmet birimleri ciddi önlemler almalı
Katkıda bulunanlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dr. Yalçın AKSU
Dr. Erdoğan KOŞAN
Dr. İlhan BİRİNCİ
Dr. Serdar HEPGÜL
Dr. Başar YÖNGEL
Dr. Burak KIZANLIK
Dr. Gülhayat KOÇ KIZANLIK
Bölge Kalite Sorumlusu Güler DİŞİAÇIK
Bölge Kalite Sorumlusu Şükriye AKKOYUN
Kartal KBM Kalite Sorumlusu Aylin AYYILDIZ
Haemovigilans sorumlusu Seda BAŞAK ALİZ
Haemovigilans sorumlusu Serap KINALI BEREKETLİ

Benzer belgeler

POLİMER LABORATUVARI TEST METODLAR LİSTESİ

POLİMER LABORATUVARI TEST METODLAR LİSTESİ Determination of tensile properties -- Part 2: Test conditions for moulding and extrusion

Detaylı

indirmek için tıklayın

indirmek için tıklayın E R T U Ğ R U L (6 0 6 5 8 1 5 5 9 7 2 ), M e su t Y A M A N (3 1 1 5 1 4 6 2 6 7 6 ), M u r a t S O Y K A N (3 1 4 8 0 2 5 6 5 2 6 ), F e y z i D E M İR (4 3 1 8 6 9 9 6 4 2 2 ), E z g i U Z U N (...

Detaylı