İstek Özel Kaşgarlı Mahmut İlkokulu 2014

Yorumlar

Transkript

İstek Özel Kaşgarlı Mahmut İlkokulu 2014
İSTEK ÖZEL ATANUR OĞUZ İLKOKULU
2015- 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
3. SINIFLAR ŞUBAT AYI
E-BÜLTENİ
PYP
1.Sınıf pYp uygulama ünİtesİ velİ bültenİ
•
•
•
DİSİPLİNLER ÜSTÜ TEMA: KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ
SÜRE:15 Şubat – 18 Mart 2016
ANA FİKİR:İnsanlar kendilerini ses ve ışığı yaratıcı yollarla kullanarak ifade
SORGULAMA HATLARI
. Işık ve sesin nasıl kullanıldığı
2.Işık ve sesin sanatta nasıl kullanıldığı
3.Işık ve sesi kendimizi ifade ederken nasıl
ullandığımız sorgulanması
ÖĞRENEN PROFİLİ ÖZELLİKLERİ
Riski göze alabilen: Yeni bir sanat eseri tasarlar.
Sunarken bu profili geliştirir.
Açık Görüşlü: Arkadaşlarının sanat eseri
konusundaki dinlerken açık görüşlü profili gelişir.
İletişim Kuran: Grup çalışması yaparak, sunumlar
hazırlayarak geliştirilir
ÖZELLİKLERİ
Duyarlı:İnsanların gereksinimleri,duyguları
konusunda hassastırlar ve saygılıdırlar kendilerini
başkalarının yerine koyabilirler.Hizmete yönelik
kişisel bağlılık duygusu taşırlar, başkalarının
yaşamları ve çevre üzerinde olumlu bir etki
yaratmaya çalışırlar
KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER
KAVRAMLAR
• İşlev:
• Bakış açısı: Neden okul kuralları olmalıdır?
• Sanat, yaratıcılık, ışık ses, ışık ve sesin depolanması,
• Dönüşümlü düşünme:
TUTUMLAR
Yaratıcılık: yaratıcılıklarını kullanrak oluşturdukları sanat eseri ile ve branş
derslerinde yaptıkları ürün çalışmaları ile gelişir.
şevk: Öğrenciler kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eser oluştmaya
şevk duyar ve bu konuda araştırma yaparlar.
Hoşgörü: Arkadaşlarının çalışmalarına ve grup çalışmasında herkesin
bildirdiği görüşlere hoşgörü ile yaklaşmayı öğrenir.
BECERİLER
• Sosyal beceriler: Sorumluluğu kabul etme, başkalarına saygı
duyma, işbirliği yapma, çatışmaları çözme, grup halinde karar
alma, grup içinde çeşitli görevler üstlenme.
• Özyönetim becerileri: Büyük-ince kas becerileri, eserler
oluşturulurken ve sınıf içinde yapılan fiziksel aktivitelerle gelişir.
YAPILACAK ETKİNLİKLERİMİZ
•Hangi sanat dallarını biliyorsunuz? Öğrencilerin kavram haritası hazırlamaları istenir.
Öğrenciler gruplara ayrılır. Her bir gruba bir sanat dalı verilir. Öğrencilere bu sanat
dalında ışık ve ses nasıl kullanılmıştır? Işık ve ses olmasaydı bu sanat dalı ortaya çıkar
mıydı sorusu yöneltilir? Resim öğretmeni karakalem çalışması ile ışığın yaratıcı
kullanımını öğretir.
Işık olmadan ve ses olmadan iletişim kurma deneyi yapılır?
Işık ve sesin var olduğunu nasıl anlarız? Işık ve görme ses ve işitme arasında nasıl bir ilişki
vardır? diye sorulur. Öğrenciler ile ışıksız ortam deneyi yapılır? Işığın ne işe yaradığını
betimlemeleri istenir. Gün ışığı olmadan nasıl görürüz? Doğal yapay ışık kaynaklarını
sınıflandırma. Göz sağlığı ve ışık arasında nasıl bir bağlantı vardır? İnteraktif video izlenir.
Çevresinde duyduğu sesleri ses şiddetine göre derecelendirme etkinliği yapılır. Sağlıklı
ses şiddeti sizce nedir? Kulak sağlığı ve ses şiddeti arasında bir bağlantı var mıdır?
Konusunda grup sohbeti yapılır. Sağlığımız için nelere dikkat edilmesi gerektiği konuşulur.
•Öğrencilere ışık ve ses sizce nedir? diye sorulur. Öğrenciler beyin fırtınası yaparlar.
1)Sesi kullanarak sanat eseri oluşturma ve sunma (Müzik aleti çalma, şarkı söyleme, beste
yapma
2)Işığı kullanarak sanat eseri oluşturma ve sunma (Resim yapma, fotoğraf çekme, maket
yapma, heykel yapma, karikatür, hareketli resim )
3) Ses ve ışığı kullanarak sanat eseri sunma ve oluşturma.( Video çekimi, drama etkinliği,
gölge oyunu)
Projelerinden birini seçerek yapmalarını ve proje sunumunu en iyi ifade de ışık ve ses
kullanımı fikirlerini uygulayarak sunmalarını ister
Sunum değerlendirme ölçeği ile yapılan çalışma ölçülür.
TÜRKÇE
HAYVANLAR TEMASINDA:
1)Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.
2)Dinledikleri konulara ilişkin sorular sorara ve sorulara doğru cevap veriri.
Destekleyici ve açıklayıcı ifadeleri dikkate alarak okur.
4) Metin içi anlam kurar.
5) Okuduklarını zihninde canlandırır.
6)Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında ve yazılarında kullanır.
6) Yazılarında günlük hayattan ve yaşantısından örnekler verir.
7) Duygu düşünce ve hayallerini sözlü ve yazılı olarakifade eder.
8) Okuduklarında ve yazılarında sebep sonuç ilşkisi kürara.
99 Yazılaroında betinmlemeler yapar.
10) Konuşmalarında 5N 1 K ögelerini vurgular.
1)Söğüt Ağacındaki Usta (Öyküleyici Metin)
2)Kedi (şiir)
3)Hava Tahmini Uzmanları( Bilgilendirici Metin)
4)Kirpicik ( Şiir)
5 Kelaynak Kuşu
6) Cam Bülbül serbest okuma metinleri
MATEMATİK
1. Nesnelerin çevrelerini belirler.
2. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar.
3. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar
4)Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir.
5) Payı paydasından küçük ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirler elde eder.
6) Paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan en çok üç kesri karşılaştırır ve sıralar.
7)Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarını belirler kazanımları doğrultusunda ;
1) Çevreyi tahmin etmeye yönelik etkinlikler de yaptırıldı.
2) Her türlü düzlemsel şeklin çevre uzunluğu hesaplatıldı.
3)Kesrin biriminin bir bütünün eş parçalarından birini gösterdiğini ve bu parçalara
karşılık gelen sayının kesir sayısı olduğu vurgulanarak kesir sayısının da kısaca
“kesir” diye isimlendirildiği belirtildi.
4)Pay ve payda terimleri ile kesir çizgisi vurgulandı.
5)Kesirler paydadan paya doğru okutuldu. (1/4 “dörtte bir” gibi).
Karşılaştırma payları veya paydaları eşit olan kesirler arasında yaptırdı.
6)Bir çokluğun belirtilen kesir birimi kadarı buldurulurken çokluk, bir bütün olarak
kabul edildi.
HAYAT BİLGİSİ
1) Kendi ailesi ile başka aileleri karşılaştırarak aile yapılarının farklı olabileceğini keşfeder.
2) Farklı sosyal ve ekonomik gruplara mensup kişilerin bakış açılarının farklı
olabileceğini kabul ederek bu kişilere ön yargısız davranır.
3) Aile içinde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek için sorun çözme becerisini
kullanır.
4) Çevresini gözlemleyerek hangi iletişim türlerinin kullanıldığını araştırır.
5) Ailede kararlar alınırken görüş bildirir ve kendisinin üstlenebileceği görevlerle ilgili yeni
fikirler üreterek bunları uygular
6) Aile içinde görev dağılımının adil olup olmadığını sorgular.
7) Yapacağı işleri öncelik ve önem sırasına koyarak günlük ve haftalık çalışma planlar›
yapar, yaptığı planlara uyar
8) Yemek, uyku, ders çalışma ve oyun saatlerine uymanın kişisel başarı ve başarısızlıkla
ilişkisini araştırır.
9) Ailesinde ve yakın çevresinde (akrabaları, komşuları, vb.) birbirlerinin haklarına ne
ölçüde saygı gösterildiğini gözlemler.
kazanımları doğrultusunda;
1) Evde Sorun Var
2) Anlamak ve Anlaşmak
FEN BİLİMLERİ
Elektrikli araç-gereçlere yakın çevresinden örnekler vererek elektriğin günlük
yaşamdaki önemini açıklar. . Elektrikli araç-gereçleri, kullandığı elektrik kaynaklarına göre
sınıflandırır. . Pil atıklarının çevreye vereceği zararları ve bu konuda yapılması gerekenleri
tartışır.
Elektriğin can ve mal güvenliği bakımından güvenli kullanımına ilişkin yapılması
gerekenleri araştırır ve elektrik çarpmasına yol açabilecek durumları kavrar kazanımları
doğrultusunda;
1) Elektriği Tanıyalım
2) Pilleri Çevreye Atmayalım!...
3)Geri Dönüşüm ve Önemi
4) Yalıtkanlar Sizi Korusun!
5)Elektriğin Kullanımına Dikkat!
6)Bir Bilene Soralım! Etkinlikleri yapıldı.
ŞUBAT AYI
ETKİNLİKLERİMİZDEN
ÖRNEKLER
OCAK-ŞUBAT AYINDAN GÖRÜNTÜ
OCAK –ŞUBAT AYINDAN GÖRÜNTÜLER
Bu ay işleyeceğimiz konu başlıklarımız:
• Adverbs of frequency (Sıklık zarfları)
• In-on-at (-de/-da zaman edatları)
Bu ay işleyeceğimiz konu başlıklarımız:
• Countable & Uncountable Nouns (Sayılabilen
& Sayılamayan Nesneler)
• Some / Any (Biraz-Hiç Kavramları)
Öğrenilmesi gereken kelimeler:
-always
-sometimes
-never
-cereal
-meat
-onion
-melon
-cucumber
-pasta
-rice
-butter
-cheese
-peas
-dish
Comparatives and Superlatives
We will review comparative and superlatives
such as ‘easy, easier, easiest’ and ‘boring, more
boring, most boring’. (Öğrencilerimiz yabancı
öğretmenleri ile bu ay kıyaslama sıfatlarını
işleyecekler.)
My Family
We will review and introduce more family
vocabulary, such as ‘parents, grandparents,
brother, sister, grandchildren’, alongside
vocabulary to describe a person’s appearance
(for example, ‘short/long/curly/straight’
hair).(Aile konusu ile ilgili kelimeler ile kişinin dış
görünüşünü tanıtmak için kullanılan sıfatları
öğrenecekler.)
Grammar
We will study how to use ‘could/couldn’t’ when
describing things we did in the past.(Geçmiş
zamanda ‘could-couldn’t’ yapısını kullanmayı
öğrenecekler.)
‘I couldn’t ride a bike when I was three.’
‘I could swim when I was five, but I couldn’t
skate.’
My sister couldn’t come to school last week,
because she was ill.’
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bu ay derslerimizde;
•Tablet ile çalışmaya başlayacağız.
•Tablet kullanım kurallarını konuşacağız.
•Tablette keynote programını kullanmayı öğreneceğiz.
KÜTÜPHANE
Bu ay öğrencilerimizle “Kendimizi İfade Etme Yollarımız” ünitesine yönelik olarak ;
 “Işık ve Ses” ile ilgili kütüphane kaynaklarının incelenmesi.
 Sesler- Doğa Sevgisi, Sesleri Tanıma drama oyunu.
ÖĞRENCİLERİMİZE ÖNERİLER
“Kendimizi İfade Etme Yollarımız” ünitesine
uygun olarak;
1.”D’nın Mektupları”, Nazlı Deniz Güler,
Kırmızı Kedi Yayınları
2.”Eğlenceli Bilim – Ses ve Işık”, Mike
Goldsmith, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
3.”Uygulamalı Bilim – Ses ve Işık”, Jack
Challoner, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
YETİŞKİNLERE ÖNERİLER
1.”Seyrek Yağmur”, Barış Bıçakçı, İletişim
Yayınları
2.”Satranç”, Stefan Zweig , Can Yayınları
3.”Geleceği Yönetmek”,Erol Mütercimler, Alfa
Yayınları
MÜZİK
• Klasik müzik sanatçıları tanıtılacak .
• ‘’ Güzel Sanatlar Gecesi ‘’ hazırlıklarına ‘’
Koro ‘’ olarak devam edilecek.
GÖRSEL SANATLAR
• Resimde ışık ve gölge konusu ele alınarak ışığın objeler
üzerindeki etkisi ve renklerin değişimi natürmort kurularak
yüzey üzerine müzik eşliğinde yapılacaktır.
• Gün içerisinde ışığın doğada yarattığı renk çeşitliliği
konuşularak örnekler üzerinde anlatılacak ve manzara
(peyzaj) çalışması yapılacaktır.
BEDEN EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR-OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER
Bireysel ve takım oyunları :Öğrencilerin oyunda istenilen hedefe ulaşmak için yaratıcı,
farklı bireysel ve takım strateji /taktikleri oluşturması, takım ve bireysel oyunlarla (10
Pas, Topla Kuyruğunu Koru) pekiştirilecektir.
PYP programımızdaki konumuz ise; ; Vücudumuzun günlük spor ihtiyacını nasıl
karşılayacağımızı öğreneceğiz. ( Asansöre binmemeli vs.)
-Spor yapmayan bireyin karşılaştığı olumsuzluklar nelerdir?( obezite, sağlıksız kas yapısı
ve sakatlanmalar vs.)
-Öğretmen ve antrenör arasındaki farklılıkları anlatılır.
-Sporcu nasıl yetişir? Spor bilinci nasıl yerleştirildiği anlatılır.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR-OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER
YÜZME
- Serbest stil Ayak vuruşu dirilleri,
-Serbest stil kulaç çekişleri
-Serbest stil kol ve bacak koordinasyon çalışması
-Sırtüstü stilde suya hakimiyet çalışması ,
-Sırtüstü stilde ayak vurma çalışması yapılacaktır.
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE
REHBERLİK BÖLÜMÜ
ŞUBAT AYI ETKİNLİKLERİMİZ
• Öğrencilerimizin;
– Farklı ışık oyunlarının farkına varabilmeleri
amacıyla «Kaleydoskop» videosu online olarak
izletildi,
– Gözleri kapalı bir biçimde,
• Farklı seslerdeki müzik aletlerini tahmin ettikleri,
• Duygularını, duygularının vücutlarındaki yerini, şeklini
ve rengini keşfetmeye çalıştıkları «Farklı Sesler, Farklı
Renkler» etkinliği uygulandı.
MART AYI ETKİNLİKLERİMİZ
• «Vatanıma karşı görev ve sorumluluklarım»
adlı etkinlik işlenecektir.
• Amy Rosenthal’ın «It’s Not Fair (Bu haksızlık)»
adlı kitabı online olarak Youtube’dan okunacak
ve «Bana göre haksız olan durumlar» etkinliği
yapılacaktır.
facebook.com/AtanurOguz
twitter.com/AtanurOguz