karapınar belediyesi 2011 yılına ait içme suyu, otobüs taşıma ücreti

Transkript

karapınar belediyesi 2011 yılına ait içme suyu, otobüs taşıma ücreti
KARAPINAR BELEDİYESİ 2011 YILINA AİT
İÇME SUYU, OTOBÜS TAŞIMA ÜCRETİ, KAMYON NAKLİYE ÜCRETİ, KAZICI
YÜKLEYİCİ ÜCRETLERİ, SU TANKER ÜCRETİ, HAMUR MAKİNASI ÜCRETİ,
KAYIT SURET ÜCRETİ VE HOPARLÖR ÜCRETLERİ TARİFESİDİR
(2011) YILI )
1- İÇME SUYU TARİFE ÜCRETİ - 2342
Belediyemiz içme suyu abonelerinin endekslerine bakmak ve bunları tahsil etmek için
bir yılı iki’Ģer aylık dönemlere ayırarak altı dönem halinde iĢlem yapmaktadır. Bunlar 1.
Dönem olarak ; Ocak, ġubat,2.Dönem Mart-Nisan 3. Dönem Mayıs- Haziran ,4. Dönem
Temmuz-ağustos,5. Dönem,Eylül Ekim ve 6. Dönem olarak da , Kasım-Aralık aylarına ait
dönemler olarak yapılacaktır. Fiyatlara KDV dahildir.
A_ ÜCRET TARİFELERİ
a) Meskenlerden ;
1- Beher m3/ ton baĢına
1.00 TL.
Tüm abonmanların aynı tarifeden uygulanması.( Resmi kurumlar dahil )
b) Ücret alınmayacak yerler ;
Su sayacı takılmak kaydıyla ,
1- Camiler ve mezarlıklar,
2- Belediye hizmet binası
3-Umumi tuvaletler,
B- ABONE İŞLERİ
1- Yeni abone olmak isteyenlerden bir defaya mahsus olmak üzere abonman bedeli
olarak 80.00 TL
2- Yeni inĢaatlara geçici abone verilecektir , yapı kullanma izni alındıktan sonra kesin
abone yapılacaktır. Geçici abonelerden teminat olaraktan 100,00 TL alınacaktır.
Abonelik kesinleĢtiğinde normal abone ücreti alınacak ve sarf edilen su ücreti
alınacak tır.
3- Yeni inĢaatlara su tesisatı döĢenirken belediye tarafından kontrol yapılacak ve
uygunsuz görülen yerler düzelttirilecektir.
C) İÇME SUYU İLE İLGİLİ CEZALAR:
1- Belediyeye su borcu olan mükelleflerin borçlarını zamanında ödememeleri halinde
Maliye Bakanlığının açıkladığı oranlarda gecikme cezası uygulanır.
2- Uyarılara rağmen borcunu ödemeyen mükelleflerin su bağlantıları kesilir , borcunu
ödedikten sonra suyu açılır ve suyu kesme ve açma kapama cezası olarak 50.00TL
ücret alınır.
3- Sayaç üzerindeki mührü müsadesiz olarak kopartanlara 100.00-TL para cezası
kesilir.
4- 1- Saati olup ta abonesiz su kullandığı tespit edilenlerden harcadığı su ücretinin iki
katı ceza olarak ücret alınır.
2- Saatsiz olarak kaçak su kullandığı tespit edilenlerden emsal su ücreti alınır
ayrıca ceza olarak 100.00TL ücret alınır. Ve bu kiĢiler hakkında Cumhuriyet
savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
3- Sayacı arızalı olarak su kullananlardan birinci defasında emsal ücret alınır .
4- Üst üste iki defa sayacı arızalı olanlardan emsal su ücreti ve ceza olarak
100.00TL Alınır
5- Kaçak su tesisatı döĢeyen meslek erbabından 150.00TL ceza alınır.
6- Belediye ye haber vermeden sayaç söküp takanlardan 60.00TL alınır.
7- Su sayacını ters takanlardan emsal su ücreti ve 150.00TL ceza alınır.
2- OTOBÜS ÜCRET TARİFELERİ - 2341
Belediyemiz bünyesinde bir otobüs mevcut olup,otobüs sadece düğün ve diğer
Ģehirler arası yollarda kiralanmaktadır.
Belediyemiz otobüsünü Ģehir dıĢına komple kiralamak isteyenlerden 100 KM
mesafeye kadar aracın tükettiği akaryakıt bedelinin üç katı 100 KM aĢan mesafelerde aracın
tükettiği yakıtın iki katı ücret alınmasına
Kasaba içi düğün vb. komple kiralarda 20,00TL
Mesai günleri haricinde araç kiralamak isteyenlerden araç görevlisinin ücretinin ayrıca
alınmasına ( ve bu ücretin doğrudan görevliyi verilmesinin sağlanmasına )
3- KAMYON NAKLİYE ÜCRETİ -2374
Belediyemiz kamyonu ile çevre kum ocaklarından yapılacak inĢaat kumu nakli için
kum ücreti hariç 130,00YTL
Kasaba içerisinde yapılacak hafriyatlardan 30,00TL
4- TANKER ÜCRETİ -2374
Su tankerinin yevmiyesi 50,00TL
5- HAMUR MAKİNASI ÜCRETİ -2374
Hamur makinasının bir seansı 7,50TL
6- KAZICI YÜKLEYİCİ ÜCRETİ -2374
Kazıcı yükleyicinin kasaba içi saati 100,00TL
Kasaba dıĢarısı çalıĢırsa
150.00TL Ayrıca yol süresi saate dahil edilir.
7-KAYIT SURET 1381
1- Belediyemiz kayıtlarından Ģahıslar tarafından dilekçe istenilmek kaydıyla verilecek
her türlü kayıtlardan 5,00TL
8- HOPÖRLÖR ÜCRETİ – 1340
Belediyemiz hoparlöründen yapılan her türlü ilanlardan ...5,00TL
Resmi ilanlardan ücret alınmayacaktır.
Yukarıda tanzim olunan içme suyu ücreti, otobüs ücreti ,kamyon, kazıcı yükleyici,
hamur makinası , tanker , kayıt suret , hoparlör ücreti Belediye Meclisinin 05/11/2009 tarih
ve 1/3 salıyı Meclis toplantısında oy birliğiyle kararlaĢtırılmıĢ olup , ücret tarifelerinin 5393
sayılı ı kanunun 23. maddesi gereği Mülki Ġdare Amirinin onayına sunulmasına , uygulamanın
01/01/2010 tarihinden itibaren geçerli olmasına Belediye Meclisince karar verildi.
Mustafa TĠFTĠK
Bel.ve Mec.BĢk.
Selami AYDOĞDU
Katip Üye
Hasan ġAHĠN
Katip Üye
2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNA GÖRE KARAPINAR
BELEDİYESİNCE ALINAN VERGİLER, HARÇLAR VE HARCAMALARA
KATILMA PAYLARI TARİFESİDİR
2011 Yılı İçin
1- İLAN VE REKLAM VERGİSİ
TARĠFE VE NĠSPET :
1. Dükkan ,ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeĢitli yerlere asılan ve
takılan her çeĢit levha , yazı, resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metre karesinden
yıllık olarak …………………………… 12,00TL
2- Mahiyeti ne olursa olsun yapıĢtırılacak çeĢitli afiĢler ve bezlerin metre karesinden
………………………………….12,00TL
2-İŞGAL HARCI
TARĠFE VE NĠSPET :
1. Pazar panayır, kurulan yerlerin meydanların ve mezat salonlarının her türlü hayvan ve mal
satıĢları tarafından iĢgalinde ;
küçükbaĢ hayvanlardan hayvan baĢına ...............1.00 TL
BüyükbaĢ hayvanlardan hayvan baĢına.............. 2,00 TL
Her taĢıttan saat baĢı ………………………… 5.00 TL
2- Belediye tarafından tespit edilen Pazar yeri ve diğer alanları iĢgal eden esnaflardan iĢgal
ettiği alanın metre karesine
1,00 TL
3- Yol meydan gibi alanları çeĢitli sebeplerle iĢgal edenlerden metre karesi için günlük
……………………………………………………….1,50 TL
3- TELLALLIK HARCI
TARĠFE VE NĠSPET:
Tellal harcı konusuna giren her çeĢit menkul gayrimenkul mal ve mahsul satıĢlarından
% 2 nispetinde tellallık harcı alınmasına 1,TL aĢan satıĢlarda aĢan kısım için % 1 nispetinde
tellallık harcı alınır.
4- İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI
TARĠFE VE NĠSPET
2010 Yılı içerisinde Kasabamızda açılacak olan iĢ yerleri için alınacak harç aĢağıya
çıkartılmıĢtır.
1-Tüm iĢ yerleri için M2 sinden 1,00 TL
56- HAYVAN MUAYENE VE RUHSAT RAPOR HARCI
TARĠFE VE NĠSPET
1 – 3285 Sayılı Hayvan sağlığı ve zabıta yönetmeliği gereğince belediyemiz tarafından
verilecek menĢeiĢehadetlerden ...............................................10.00 TL .
6- 2446 SAYILI KANUNUN EK 6. MADDESİNDE YER ALAN BİNA İNŞAAT
HARC TARİFESİNİN AŞAĞIDAKİ GİBİ OLMASINA;
1.Konut inĢaatı
İnşaat alanı
a)100 M2 ye kadar
1,00 TL
b)101-120 M2
1,30 TL
c)121-150 M2
1,80 TL
d)151-200 M2
2,30 TL
e)200 M2 den yukarı
2,80 TL
2.ĠĢyeri inĢaatı
İnşaat alanı
a)25 M2 ye kadar
b)26-50 M2
c)51-100 M2
d) 100 M2 den yukarı
2,25 TL
3,50 TL
4,50 TL
5,50 TL
7–2464 SAYILI KANUNUN 77. MADDESİNDE YER ALAN ÖLÇÜ VE TARTI
ALETLERİ MUAYENE HARÇLARI
Harcın tutarı
a)Tartı ağırlıklarından her birinden
b)Uzunluk ölçülerinin her birinden
c)Akıcı ve kuru maddelerinin ölçeklerinden
d)El terazilerinden
e)Normal masa terazilerinden
f)Otomatik ibreli terazilerden
g)Elektronik terazilerden
h)Kantar ve basküllerden
3.00 TL
3.00 TL
3.00 TL
5.00 TL
5.00 TL
5.00 TL
10.00 TL
25.00 TL
2464 Sayılı Belediye gelirleri kanunu gereğince 2010 yılı takvim yılında Karapınar
Belediyesi dahilinde ve mücavir alanlarda alınacak , ilan ve reklam vergisi , iĢgal harcı ,
tellallık harcı ,iĢyeri açma izin harcı, ölçe ve tartı aletleri harcı,muayene ruhsat rapor harcı na
ait maktu tarife belirlenen nispetler üzerinden yukarıda gösterildiği Ģekilde alınmasına ,
Belediye meclisinin 05/11/2009 gün ve 1/3 sayılı Meclis toplantısında oy birliğiyle karar
verilmiĢ olup tarifenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 23., maddesi uyarınca Mülki Ġdare
Amirinin onayına sunulmasına ve uygulamanın 01/01/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe
girmesine karar verildi.
Mustafa TĠFTĠK
Bel.ve Mec.BĢk.
Selami AYDOĞDU
Katip Üye
Hasan ġAHĠN
Katip Üye
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN 97. MADDESİ İLE 3239 SAYILI KANUNUN
125. MADDESİ UYARINCA BELİRLENEN FEN VE İMAR İŞLERİNDE ALINACAK
ÜCRET TARİFELERİDİR.
(2010 YILI )
1- FEN VE İMAR İŞLERİ ÜCRETLERİ :
1- Kanal kazma ve kanal kapama ücretleri ;
a) Lağım bağlama , tek taksitte ................................................ 60,00 TL
2- Ġmar ile ilgili harçlar :
a) Plan tasdik ücreti
M karesinden ........................................... 0.80 TL
b) inĢaat yer tespiti için
.............................................10,00 TL
c) Yapı kullanma izin harcı
.............................. ..0..65.TL
d) fenni raporlardan
.................................................. ..85,YTL
e) Ġmar DıĢı yapılardan metre karesinden ............
...... .4,00 TL
f) Parselasyon harcı…………………………………………….. 0,12 TL
g) Ġfraz ve tevhit harcı…………………………………………… .0,12 TL
h) ĠĢ yeri açma izin harcı………………………………………… 1,00 TL
3- Yol Bozma ücreti :
a) Asfalt yolları müsaadeli olarak bozanlardan 100,00 TL
b) Stabilize yolu bozanlardan
50,00 TL
2464 Sayılı Belediye gelirleri kanununun 97 maddesi ve 3239 sayılı kanunun 125
maddesi uyarınca 2010 yılında Karapınar Belediyesi dahilinde ve mücavir alanlarda
alınacak fen ve imar iĢleri ücretleri ve harcına ait maktu tarif ederek belirlenen
nispetler üzerinden yukarıda gösterildiği Ģekilde alınmasına Belediye meclisinin
05,/11/2009 tarih ve 1/ 3 sayılı toplantısında karar verilmiĢ olup tarifenin tasdiki
için 3393 Sayılı Belediye Kanununun 23, maddesi gereğince Mülki Ġdare Amirinin
onayına sunulmasına , uygulamanın 01/01/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe
girmesine karar verilmiĢtir.
Mustafa TĠFTĠK
Bel.ve Mec.BĢk.
Selami AYDOĞDU
Katip Üye
Hasan ġAHĠN
Katip Üye
5281SAYILI KANUN İLE 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNDA
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE, GELİRLERİN YENİDEN DÜZENLENMESİ
1-2464 Sayılı kanunun mükerrer dördüncü maddesi gereği evde kullanılan her metre
küp su için 12YKr olarak belirlenmesine:
2-52.maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının iĢgallerinde;
a) Küçük baĢ hayvan için 50YKr,
b) BüyükbaĢ hayvan baĢına 1.25YTL,
3-52.Maddenin (3) numaralı bendinde yazı iĢgallerde;
-Her taĢıttan saat baĢı için 1 YTL olmasına
Tarifelerin 1 numaralı bendinde ki harçların hesabında Metrekare kesirleri tam
sayılır ve tam günü aĢan iĢgallerde altı saatten az sureler atılır,fazlası tam gün sayılır.
4-2464 sayılı kanunun 77. maddesinde yer alan ölçü ve tartı aletleri muayene harcı nın
aĢağıdaki gibi olmasına;
Harcın Tutarı (YTL)
a)Tartı ağırlıklarından her birinden
0,5
b)Uzunluk ölçülerinin her birinden
0,5
c)Akıcı ve kuru daneli maddelerin her birinden
1
d)El terazilerinden
2
e)Normal masa terazilerinden
3
f)Otomatik (ibreli)terazilerden
4
g)Elektronik terazilerden
5
h)Kantar ve basküllerden
10
5-2446sayılı kanunun ek 6 .maddesinde yer alan bina inĢaat harcı tarifesinin aĢağıdaki
gibi olmasına .
1.Konut ĠnĢaatı
İnşaat alanı
a)100 M2 ye kadar
b)101-120 M2
c)121-150 M2
d)151-200 M2
e)200 M2 ‘den yukarı
50YKr
1 YTL
1.5YTL
2 YTL
2.5 YTL
2.ĠĢyeri ĠnĢaatı
İnşaat alanı
a)25 M2 ye kadar
b)26-50M2
c)51-100 M2
d)100M2 ‘den yukarı
2
3
4
5
YTL
YTL
YTL
YTL
6-2464 Sayılı kanunun 84. maddesi gereği çeĢitli harçlara ait tarifeler aĢağıdaki gibi
olmasına;
1-Kayıt Suret Harçları
a)Her sayfa baĢına
5 YTL
b)Harita Plan ve krokilerin her m2 sinden 4 YTL
2-Ġmarla ilgili harçlar
a)Ġlk parselasyon harcı (her M2 için)
10
b)Ġfraz ve tevhid harcı (Her M2 için)
10
c)Plan ve proje tasdik harcı(Her M2 için) 10
d)Zemin açma izin ve toprak hafriyat harcı
da)Toprak (Her Metre Küp Ġçin)
20
db)Kanal (Her M2 için)
50
e)Yapı Kullanma izni harcı(Her M2 için) 5
3-ĠĢyeri açma izni harcı( inĢaat M2 si için) 50
4-Muayene ruhsat ve rapor harcı
5
5-Sağlık belgesi harcı
1
YKr
YKr
YKr
YKr
YKr
YKr
YKr
YTL
YTL
Belediye Meclisinin 05.04.2005 tarih, 4.oturum ve 02 nolu kararı ile,5281 sayıl Kanun
ile değiĢik 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yapılması gerekli değiĢiklik
yapılarak,Belediye harçlarının yukarıdaki gibi olmasına meclis üyelerince oy
birliğiyle karar verildi.
Mikdat YEL
Mec.ve Bel.BĢk
Habib YILMAZ
Mec.Katibi
Veysel GÜÇLÜ
Mec.Katibi

Benzer belgeler

BELEDİYE MECLİSİNİN 2014 DÖNEMİ KASIM AYI TOPLANTISI 11

BELEDİYE MECLİSİNİN 2014 DÖNEMİ KASIM AYI TOPLANTISI 11 Hamur makinasının bir seansı 7,50TL 6- KAZICI YÜKLEYİCİ ÜCRETİ -2374 Kazıcı yükleyicinin kasaba içi saati 100,00TL Kasaba dıĢarısı çalıĢırsa 150.00TL Ayrıca yol süresi saate dahil edilir. 7-KAYIT S...

Detaylı