Kimlik Kartı Yönergesi - Kavram Meslek Yüksekokulu

Transkript

Kimlik Kartı Yönergesi - Kavram Meslek Yüksekokulu
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU KURUMSAL KİMLİK KARTI
KULLANIM YÖNERGESİ
MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Kavram Meslek Yüksekokulu öğrenci ve
personel kimlik kartlarıyla ilgili işlemlere ait usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge; Kavram Meslek Yüksekokulu kadrolarında tam
zamanlı akademik kadro, saat ücretli akademik kadro, memur, yönetici ve öğrencileri
kapsar.
Kimlik kartı verilmesi
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge kapsamına girenlerden;
a) Akademik, idari, memur ve yönetici kadrosuna Bilgi İşlem Birimince,
b) Yüksekokul öğrencilerine ise Öğrenci İşleri Birimince kimlik kartı verilir.
Kimlik kartlarının temini
MADDE 4 –Personel ve Öğrenci İşleri Birimi kimlik kartı ihtiyacını tespit eder.
İhtiyaç duyulan kimlik kartları Bilgi İşlem Birimince Yüksekokul Sekreterliğine talepte
bulunmak suretiyle temin edilir.
Kimlik kartlarının doldurulması
MADDE 5- (1) Kimlik kartları Personel için; Adı-Soyadı, T.C. Kimlik No, Kurum
Sicili, Birimi ve Görevi bilgilerini içerir.
(2) Öğrenciler için; Adı-Soyadı, Öğrenci No, Programı, T.C. Kimlik No bilgilerini
içerir.
(3) Kimlik kartları, 3 üncü maddede belirtilen makamlarca, başvuru tarihini
izleyen üç(3) gün içinde hazırlanır ve ilgililere imza karşılığı verilir.
Kimlik Kartlarının Tanımlanması
MADDE 6- (1)Kimlik kartları Personel ve İdari İşler Birimince hazırlanan kart
talep yazısı Yüksekokul Sekreteri tarafından onaylandıktan sonra Bilgi İşlem Birimince
tanımlanır.
Kimlik Kartlarının Yetkilendirilmesi
MADDE 7- (1) Akademik ve İdari Personel için; Mesaiye kalınma durumunda 2,
rutin çalışma saatleri içinde 1 yemek, günde 4 çay hakkı tanınması,
(2) Aşağıdaki pozisyonlar için; Sınırsız yemek ve içecek hakkı tanınması şeklinde
yetkilendirilir.
- Mütevelli Heyeti Üyeleri
- Yüksekokul Müdürü
-Yüksekokul Sekreteri
-İdari İşler Sorumlusu
Kimlik kartlarının zayiinde uygulanacak esaslar
MADDE 6 – (1) Zayi eden personel ise Personel İşlerine, öğrenci ise Öğrenci işleri
Birimine yazı ile bildirir. Ayrıca kartını zayi eden personel ve öğrenciler gazete ilanı
vererek yeni kart için talepte bulunabilirler.
(2) Zayi eden kart yenileme ücretini Mali İşler birimine yatırır.
(3) Bilgi İşlem Birimi yeni kart basar ve teslim eder.
(4)Zayi olan kart Bilgi İşlem Birimince tüm yetkileri iptal edilerek pasif hale
getirilir.
Kimlik kartlarının iadesi
MADDE 7 – (1) Kimlik kartları 3 üncü maddede belirtilen makamlarca:
a) Her ne suretle olursa olsun kadrolarından ayrılanlardan,
b) Görevleri değişenlerden,
c)Mezuniyet ve kayıt sildirme gibi nedenlerle yüksekokuldan ayrılanlardan,
d)Kimlik kartı değişikliğini gerektiren yasal düzenlemelere bağlı olarak
kendilerine yeniden kimlik kartı verilenlerden geri alınır.
Sorumluluk
MADDE 8 – (1) Bu Yönerge ile akademik ve idari personel adına kimlik kartı
düzenleme ve geri alma yetkisi verilenler buna dair işlemleri usulüne uygun olarak
yürütmekten; kendilerine kimlik kartı verilenler bu kartların resmî sıfatlarının
gerektirdiği itibar ve güveni göz önünde bulundurmak suretiyle kullanmaktan
sorumludurlar.
Kullanma ilkesi
MADDE 9 – (1) Bu Yönerge ile tespit edilen kimlik kartlarının yerine geçmek üzere
başka birimlerce başka nitelikte ve şekilde kimlik kartı düzenlenemez, verilemez ve
saklanılamaz. İade edilen, zayi işlemi yapılan ve geçersiz sayılan kimlik kartları hiçbir
şekilde yeniden kullanılamaz.
Yürürlük
MADDE 10- Bu yönerge 2012-2013 Öğretim Yılından itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11- Bu yönerge hükümleri Yüksekokul Müdürü tarafından yürütülür.